Sony | CFD-E100L | Sony CFD-E100L Gebruiksaanwijzing

Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens het toestel weer in gebruik te
nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld. Indien u dat niet doet,
kan het toestel worden beschadigd.
Gebruik geen dergelijke discs.
De behuizing reinigen
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Opmerkingen bij cassettes
• Breek het wispreventienokje van kant A of
B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met kleefband om weer op te kunnen
nemen.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar het toestel
niet blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen
alvorens een cassette in te brengen.
Algemeen
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
kant A
nokje voor
kant B
nokje voor
kant A
• Sluit het netsnoer stevig aan op een
stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de afstandsbediening.
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aanbevolen, behalve voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
Geen geluid.
Opmerkingen bij CD’s
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert
in de buurt van het toestel. t Houd de
draagbare telefoon e.d. uit de buurt van het
toestel.
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Ruis is hoorbaar.
Cassettespeler
De cassette reageert niet wanneer u
een bedieningstoets indrukt.
• Sluit de cassettehouder goed.
De z toets werkt niet of de cassette
speelt niet af/neemt niet op.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
Slechte of vervormde weergave-,
opname- of wiskwaliteit.
• Reinig koppen, aandrukrol en capstan met een
wattenstaafje dat lichtjes is bevochtigd met
een reinigingsmiddel of alcohol.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• U gebruikt een TYPE II (high) of TYPE IV
(metal) cassette. Gebruik alleen TYPE I
(normal) cassettes.
• Demagnetiseer de koppen met een in de
handel verkrijgbare demagnetiseercassette.
opname-/weergavekop
De CD speelt niet of "no dISC" licht
op in het uitleesvenster ook al is er
een CD ingebracht.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat
en waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD
en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen spoorvolgingsfouten veroorzaken.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s
opgenomen in CD-DA formaat* afspelen,
maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en
de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact
Disc Digital Audio. Dit is een
opnamenorm voor Audio CD’s.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
condensvocht te laten opdrogen.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• De CD-R/CD-RW is leeg.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
apertuur van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
• Richt de speler zelf voor een betere AM of
MW (MG)/LW (LG) ontvangst.
Een DualDisc is een tweezijdige disc,
waarop aan de ene kant DVD-materiaal is
opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal. Echter, aangezien de kant
met het audiomateriaal niet voldoet aan de
Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste
weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
CD Radio
CassetteCorder
Gebruiksaanwijzing
Radio
wiskop
aandrukrol
FM
87,5 -108 MHz
MG
531 -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 -1 610 kHz (10 kHz stap)
LG
153 -279 kHz
87,5 -108 MHz
AM
531 -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 -1 610 kHz (10 kHz stap)
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM/MG/LG: Ingebouwde ferrietstaafantenne
lens
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en toestel.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Houd de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
GEBRUIK GEEN OPTISCHE
INSTRUMENTEN VOOR RECHTSTREEKS
AFLEZEN
CFD-E100
CFD-E100L
Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOC
(vluchtige organische
verbinding)-vrije inkt op basis
van plantaardige olie.
©2005 Sony Corporation
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 80 -13 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 8 cm diam., 3,2 Ω, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting):
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68 Ω
Maximum uitgangsvermogen
3,6 W
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
Koreaans model: 220 V AC, 60 Hz
Overige modellen: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (C) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R03 (AAA) batterijen
Stroomverbruik
AC 14 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
2-587-606-93 (1)
Spanningsbronnen
C
B
2 naar een stopcontact
A
1 naar AC IN
FM opname
Sluit het netsnoer A aan of plaats zes R14 (C) batterijen (niet meegeleverd) in de batterijhouder
B.
Sony R14P: ong. 13,5 uur
Opmerkingen
Sony alkaline LR14: ong. 20 uur
• Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT indicator minder fel oplicht of de speler niet meer
functioneert. Vervang alle batterijen door nieuwe. Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen te
vervangen.
• Koppel het netsnoer los om de speler op batterijen te laten werken.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u hem niet aanschakelen met de afstandsbediening.
Sony alkaline LR14: ong. 15 uur
CD-weergave
Sony R14P: ong. 2,5 uur
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht
waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Cassettedeck
Sony R14P: ong. 7,5 uur
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
LET OP! — ONZICHTBARE
LASERSTRALING VAN DE KLASSE 1M
INDIEN GEOPEND
CFD-E100
FM
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit
in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
CFD-E100L
Cassetteweergave
Bericht over DualDiscs
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen
Frequentiebereik
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en alle batterijen verwijderen. Steek de
stekker weer in het stopcontact en plaats de
batterijen terug nadat alle indicaties in het
uitleesvenster zijn verdwenen. Als het probleem
daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
WAARSCHUWING
CD-speler
capstan
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang de CD als deze
zwaar is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
Nederlands
Technische gegevens
CD-speler
Spanningsbronnen
• Om het toestel op wisselstroom te laten
werken, moet u eerst controleren of de
bedrijfsspanning van de speler
overeenstemt met de lokale netspanning
(zie "Technische gegevens") en het
meegeleverde netsnoer gebruiken; gebruik
geen ander snoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R14
(C) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het naamplaatje met de werkspanning, het
stroomverbruik, enzovoort bevindt zich
aan de onderkant van het toestel.
Verhelpen van
storingen
Sony alkaline LR14: ong. 7 uur
Afmetingen
Ong. 385 × 190,5 × 170 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 3,1 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
De afstandsbediening gebruiksklaar maken C
Plaats twee R03 (AAA) batterijen (niet meegeleverd).
De batterijen vervangen
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee. Wanneer het toestel niet meer op de
afstandsbediening reageert, moet u beide batterijen vervangen door nieuwe.
Een CD afspelen
Bedieningselementen
Een CD inbrengen
Met het label naar boven
Een cassette inbrengen
1
2
3
4
Afstandsbediening
Met de afspeelkant aan
de buitenkant
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
BAND
u
*
OPERATE
(POWER)
PRESET +, –
.,>
u*
SLEEP
PRESET +, –
.,>
x
x
MEGA BASS
VOLUME +*, –
VOL +*, –
Luisteren naar de radio
Druk op Z OPEN om de CD-houder te openen.
1
Plaats een CD in de CD-houder en druk hierop tot deze vastklikt.
Druk op PUSH CLOSE om de CD-houder te sluiten.
Druk op u.
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
Om
de weergave te stoppen
de weergave tijdelijk te
onderbreken
naar het volgende muziekstuk te gaan
Handeling
Druk op x.
Druk op u.
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
Druk op >.
het begin van de huidige track
zoeken/teruggaan naar de
vorige track
de CD te verwijderen
Druk op ..
Druk op Z OPEN.
een bepaald punt te zoeken met
geluid
Houd > (vooruit) of . (achteruit) ingedrukt tijdens
het afspelen tot het gewenste punt wordt bereikt.
een punt te zoeken via het
uitleesvenster
een bepaalde track direct te zoeken*
Houd > (vooruit) of . (achteruit) ingedrukt in de
pauzestand tot het gewenste punt wordt bereikt.
Druk op de cijfertoets voor de track op de
afstandsbediening.
2
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster (directe inschakeling).
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
CFD-E100L: "FM" t "MW" t "LW"
CFD-E100: "FM" t "AM".
1
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een voorbespeelde
cassette in. Sluit de houder. Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
2
Druk op N.
Om
de weergave te stoppen
Druk op
xZ
Houd TUNE + of – ingedrukt tot de frequentie in het uitleesvenster begint te
veranderen.
de cassette snel vooruit of
achteruit te spoelen
de weergave tijdelijk te
onderbreken
M of m
X
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
de cassette uit te werpen
xZ
Het toestel zoekt automatisch de radiofrequenties af en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt afstemmen, druk dan herhaaldelijk op de toets
om de frequentie stapsgewijs te veranderen.
Tip
* U kunt geen bepaald muziekstuk zoeken als "SHUF" of "PGM" oplicht in het uitleesvenster. Zet de
indicatie af door op x te drukken.
Gebruik van het uitleesvenster
Als een FM uitzending is gestoord, druk dan op MODE tot "Mono" verschijnt in het uitleesvenster en de
weergave is dan mono.
Het AM/MG-afsteminterval is in de fabriek vooraf ingesteld op 9 kHz.
Om de AM/MG-afsteminterval te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1 Verwijder alle batterijen uit de speler.
2 Laat het netsnoer aangesloten en druk op N in het gedeelte TAPE op de speler
3 Koppel het netsnoer los van het stopcontact.
4 Houd PRESET + en MODE ingedrukt en sluit het netsnoer opnieuw aan op het
stopcontact.
5 Het afsteminterval wordt gewijzigd en “AM 9” “MW 9” of “AM 10” “MW 10” wordt 2
seconden in het display weergegeven.
Na het wijzigen van de afsteminterval moet u de voorinstelzenders opnieuw instellen.
Het totale aantal tracks en de speelduur controleren
RADIO•BAND
AUTO PRESET
Afstandsbedieningssensor
Uitleesvenster
OPR/BATT
MODE
DISPLAY
ENTER/MEMORY
Z OPEN
Uitleesvenster
D
Afspeelvolgorde
E
Totaal aantal tracks
Totale speelduur
Geprogrammeerde track
De weergavestand kiezen
Druk herhaaldelijk op MODE tot "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM"
"PGM REP" verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt te werk:
In-/uitschakelen
CFD-E100L: Druk op OPERATE.
CFD-E100: Druk op POWER.
Het volume regelen
Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de afstandsbediening).
Luisteren met een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
Om
een track te herhalen
Kies
"REP 1"
alle tracks te herhalen
"REP ALL"
Vervolgens doet u dit
Druk op . of > om de track te selecteren
die u wilt herhalen en druk op u.
Druk op u.
tracks in willekeurige
volgorde af te spelen
tracks te herhalen
in willekeurige volgorde
"SHUF"
Druk op u.
"SHUF REP"
Druk op u.
tracks te programmeren
"PGM"
Druk op . of > en vervolgens op
DISPLAY•ENTER/MEMORY voor de tracks die
u in de gewenste volgorde wilt programmeren. U
kunt maximaal 20 tracks programmeren (zie
afbeelding E). Druk op u.
Druk op . of > en vervolgens op
DISPLAY•ENTER/MEMORY voor de tracks die
u in de gewenste volgorde wilt programmeren. U
kunt maximaal 20 tracks programmeren. Druk op
u.
In slaap vallen met muziek
1 Laat de gewenste geluidsbron spelen.
2 Druk op SLEEP om "SLEEP" te laten verschijnen.
3 Druk op SLEEP om de minuten te kiezen tot het toestel automatisch uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
"60" t "90" t "120" t "OFF" t "10" t "20" t "30".
De sluimerfunctie annuleren
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel uit te schakelen.
Akoestiekregeling
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS.
"MEGA BASS" verschijnt in het uitleesvenster.
Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar normale weergave.
Opmerking
Bij het afspelen van een cassette met deze functie:
Indien een cassettekant langer is dan de ingestelde tijd, schakelt de speler niet uit voor de band ten einde
is.
geprogrammeerde tracks
te herhalen
"PGM REP"
De gekozen weergavestand annuleren
Druk herhaaldelijk op MODE tot de geselecteerde stand uit het uitleesvenster verdwijnt.
Geprogrammeerde track en afspeelvolgorde controleren in het uitleesvenster
Druk op DISPLAY•ENTER/MEMORY om de volgorde van de tracks te kiezen voor de
weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het muziekstuknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Tips
• U kunt hetzelfde programma nogmaals afspelen, omdat het programma wordt opgeslagen tot u de
CD-houder opent.
• U kunt een eigen programma opnemen. Als u het programma hebt gemaakt, plaatst u een lege cassette
en drukt u op z om de opname te starten.
Kies de programmabron die u wilt opnemen.
Opnemen van de CD-speler
Druk op x en breng een CD in (zie "Een CD afspelen").
Opnemen van de radio
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET en stem af op een zender (zie
"Luisteren naar de radio").
3
Druk op z om de opname te starten.
(N wordt automatisch ingedrukt.)
de opname tijdelijk te onderbreken
X
Druk nogmaals op deze toets om de opname te
hervatten.
1
2
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Tips
3
Druk op DISPLAY•ENTER/MEMORY.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen van de laagste frequenties tot de
hoogste.
PUSH CLOSE
* Bij een muziekstuk waarvan het nummer hoger is dan 20, verschijnt de resterende tijd als "- -:- -" in
het uitleesvenster.
2
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt maximum 40 radiozenders
(CFD-E100L), 20 voor FM en 10 voor MG en LG in elke volgorde, of voorinstellen 30
radiozenders (CFD-E100), 20 voor FM en 10 voor AM in elke volgorde.
De resterende speelduur controleren
het nummer en de speelduur van de huidige track
r
het huidige tracknummer en de resterende duur van de huidige track*
r
het aantal resterende tracks en de resterende speelduur van de CD
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een blanco cassette in.
Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Druk op
xZ
Radiozenders voorinstellen
B
*De toets is voorzien van een voelstip.
1
Om
de opname te stoppen
Druk op DISPLAY•ENTER/MEMORY in de stopstand (zie afbeelding D).
Druk herhaaldelijk op DISPLAY•ENTER/MEMORY tijdens het afspelen van een CD. De
aanduiding verandert als volgt:
Opnemen
De AM/MG-afsteminterval wijzigen
i
TUNE +, –
Een cassette afspelen
Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt tot "AUTO"
knippert in het uitleesvenster.
Indien een zender niet automatisch kan worden vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden vooringesteld.
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET om de band te selecteren.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd DISPLAY•ENTER/MEMORY 2 seconden ingedrukt tot het voorinstelnummer gaat
knipperen in het uitleesvenster.
4 Druk op PRESET + of – tot het gewenste voorinstelnummer voor de zender gaat knipperen in
het uitleesvenster.
5 Druk op DISPLAY•ENTER/MEMORY.
De oude zender wordt vervangen door de nieuwe zender.
Tip
De vooraf ingestelde radiozenders blijven in het geheugen bewaard, zelfs als u het netsnoer loskoppelt
of de batterijen verwijdert.
Voorinstelzenders beluisteren
1
2
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Druk op PRESET + of – om af te stemmen op de opgeslagen zender.
• De volume- of akoestiekregeling heeft geen invloed op het opnameniveau.
• Indien bij AM of MG/LG ontvangst een fluittoon hoorbaar is nadat u in stap 3 op z hebt gedrukt,
druk dan op MODE om de stand van de ISS (Interference Suppress Switch) te zoeken waarin die het
minst hoorbaar is.
• Laat het toestel voor opname werken op netspanning.
• Om een opname te wissen gaat u als volgt te werk:
1 Breng een cassette in met de opname die u wilt wissen.
2 Druk herhaaldelijk op FUNCTION op de afstandsbediening tot "TAPE" in het display wordt
weergegeven.
3 Druk op z.
Download PDF

advertising