Sony | CFD-E90L | Sony CFD-E90L Gebruiksaanwijzing

3-263-561-51 (2)
CD Radio
Cassette-Corder
Gebruiksaanwijzing blz. 2NL
NL
Manual de instruções página 2PT
PT
CFD-E90
CFD-E90L
© 2004 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Betreffende deze handleiding
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische schok
te voorkomen.
De instructies in deze handleiding zijn bestemd
voor de modellen CFD-E90 en CFD-90L.
Controleer het nummer vooraleer u de handleiding
raadpleegt. Het model waarnaar verwezen wordt
in de illustraties is CFD-E90L.
Open de behuizing niet, om
gevaar voor elektrische
schokken te vermijden. Laat
reparaties aan de erkende
vakhandel over.
Opmerking
De naam van de schakelaar om deze speler in/uit
te schakelen, luidt:
"OPERATE": CFD-E90L
"POWER": CFD-E90
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
2NL
Inhoud
Basisbediening
Basisbediening
Afspelen van compact discs ........................... 4
Luisteren naar de radio ................................... 6
Afspelen van cassettes .................................... 8
Opnemen op cassette .................................... 10
De compact disc speler
Gebruik van het uitleesvenster ..................... 12
Een bepaald punt in een muziekstuk zoeken 12
Herhalen van muziekstukken
(Herhaald afspelen) .................................. 13
Muziekstukken afspelen in willekeurige
volgorde (Willekeurig afspelen) ............... 14
Uw eigen programma samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen) ..................... 14
NL
De radio
Vastleggen van zenders in het geheugen ...... 16
Afstemmen op vastgelegde zenders ............. 17
Akoestiekregeling
De akoestiekregeling selecteren
(MEGA BASS) ......................................... 18
De timer
De klok instellen ........................................... 19
Wakker worden met muziek ......................... 20
Gaan slapen met muziek ............................... 21
Opstelling
De spanningsbron kiezen .............................. 23
Optionele componenten aansluiten
(alleen CFD-90L) ..................................... 25
Verdere informatie
Voorzorgsmaatregelen .................................. 27
Verhelpen van storingen ............................... 29
Onderhoud .................................................... 31
Technische gegevens .................................... 32
Index ............................................................. 33
Informatie over de
demonstratiestand
Als "HELLO" in het display v wordt
weergegeven, is de demonstratiefunctie
van de speler geactiveerd. Wilt u de
demonstratiestand sluiten, dan stelt u de
klok in of drukt u ongeveer 2 seconden
op DISPLAY.
3NL
Basisbediening
Afspelen van compact discs
3
1, 2
Sluit de meegeleverde netspanningskabel aan (zie pagina 23).
1
Druk op ZPUSH OPEN/CLOSE om
de CD-houder te openen en leg de
CD erin.
Met de labelkant naar boven
2
Sluit het deksel van de CD-houder.
3
Druk op u.
Uitleesvenster
Het deck wordt ingeschakeld (directe
inschakeling) en alle muziekstukken
worden eenmaal afgespeeld.
Nummer
muziekstuk
4NL
Speelduur
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
u
ZPUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
Jog knop
Basisbediening
x
OPERATE
(or POWER)
Om
Dan doet u dit
het volume te regelen
Druk op VOLUME +*, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening).
het afspelen te stoppen
Druk op x.
het afspelen tijdelijk te
onderbreken
Druk op u*.
Opnieuw indrukken om het
afspelen te hervatten.
naar het volgende
muziekstuk te gaan
Draai de jog-knop rechtsom.
(Druk op > op de
afstandsbediening.)
naar het vorige muziekstuk
te gaan
Draai de jog-knop linksom.
(Druk op . op de
afstandsbediening.)
de compact disc uit te nemen
Druk op ZPUSH OPEN/CLOSE.
de speler in/uit te schakelen
Druk op OPERATE
(of POWER, zie pagina 2).
* De toets is voorzien van een voelstip.
5NL
Luisteren naar de radio
1
2
Sluit de meegeleverde netspanningskabel aan (zie pagina 23).
1
Druk op RADIO•BAND•AUTO
PRESET tot de gewenste
frequentieband in het uitleesvenster
verschijnt (directe inschakeling).
Uitleesvenster
Bij elke druk op de toets verandert de
band als volgt:
CFD-E90: "FM" t "AM"
CFD-E90L: "FM" t "MW (MG)" t "LW (LG)"
2
Houd TUNE + of TUNE – ingedrukt
tot de frequentie-aanduiding in het
uitleesvenster begint te veranderen.
De speler doorzoekt automatisch de
radiofrequenties en stopt wanneer
een zender goed wordt ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, druk dan herhaaldelijk op de
toets en verander de frequentie
stapsgewijs.
6NL
Duidt op ontvangst
in FM stereo
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
MODE
VOLUME +, –
Tips
• Druk bij FM-ontvangst met
veel ruis op MODE tot
"Mono" verschijnt in het
uitleesvenster. De weergave
zal dan in mono zijn.
• Zie pagina 24 om het AM/
MG-afsteminterval te
wijzigen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +*, –
(VOL +, – op de afstandsbediening)
Basisbediening
OPERATE
(of POWER)
de radio in/uit te schakelen OPERATE (of POWER, zie pagina 2)
* VOLUME + is voorzien van een voelstip.
Om de radio-ontvangst te verbeteren
Richt de antenne opnieuw voor een betere FM-ontvangst.
Richt de speler zelf voor AM of MG/LG.
Voor FM
Voor AM/MG/LG
7NL
Afspelen van cassettes
1
2
Sluit de meegeleverde netspanningskabel aan (zie pagina 23).
1
2
Druk op xZ om de cassettehouder te Met de kant die u wilt
openen en plaats een voorbespeelde afspelen naar u toe
cassette in de houder. Gebruik
uitsluitend TYPE I cassettes
(normaal). Sluit de cassettehouder.
Druk op n.
Het deck wordt ingeschakeld (directe
inschakeling) en het afspelen begint.
8NL
Uitleesvenster
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
VOLUME +, –
m, M
xZ
Basisbediening
OPERATE
(of POWER)
X
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +*, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
het afspelen te stoppen
xZ
de band snel vooruit of
achteruit te spoelen
m of M
het afspelen tijdelijk te
onderbreken
X
Opnieuw indrukken om
het afspelen te hervatten.
de cassette te verwijderen
xZ
het apparaat in/uit te schakelen
OPERATE (of POWER,
zie pagina 2)
* VOLUME + en n zijn voorzien van een voelstip.
9NL
Opnemen op cassette
1
3
Sluit de meegeleverde netspanningskabel aan (zie pagina 23).
1
2
Druk op xZ om de cassettehouder Met de kant waarop u wilt
opnemen naar u toe
te openen en plaats een blanco
cassette. Gebruik uitsluitend
TYPE I (normal) cassettes.
Kies de programmabron die u wilt
opnemen.
Om op te nemen van de compact disc
speler, stopt u de compact disc in het
apparaat (zie blz. 4) en drukt u op x
op het CD-gedeelte.
Om op te nemen van de radio, stemt
u af op de gewenste zender (zie blz.
6).
10NL
Uitleesvenster
3
Druk op z om de opname te starten
(n wordt automatisch ingedrukt).
Basisbediening
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
OPERATE
(of POWER)
MODE
n
xZ
X
Tips
• Regeling van het volume en
het geluid (zie blz. 18) heeft
geen invloed op het
opnameniveau.
• Indien bij AM/MG/LG
ontvangst een fluittoon
hoorbaar is nadat u in stap 3
op z hebt gedrukt, druk
dan op MODE om de stand
van de ISS (Interference
Suppress Switch) te zoeken
waarin die het minst
hoorbaar is.
• Gebruik de
netspanningskabel als
spanningsbron om de beste
resultaten te verkrijgen.
• U kunt op de volgende
manier een opname wissen:
1 Plaats de cassette die u
wilt wissen.
2 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION op de
afstandsbediening totdat
"TAPE" verschijnt.
3 Druk op z.
Om
Druk op
de opname te stoppen
xZ
de opname tijdelijk
te onderbreken
X
Druk nogmaals op deze toets
om de opname te hervatten.
het apparaat in/uit te schakelen
OPERATE (of POWER,
zie pagina 2)
11NL
De compact disc speler
Gebruik van het
uitleesvenster
Een bepaald punt in een
muziekstuk zoeken
Via het uitleesvenster wordt informatie
omtrent de disc gegeven.
Tijdens het afspelen van een disc kunt u snel
een bepaald punt in een muziekstuk zoeken.
DISPLAY
m
M
Het totale aantal
muziekstukken en de totale
speelduur controleren
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Totale speelduur
Om
een punt te zoeken
tijdens beluisteren
Totaal aantal
muziekstukken
De resterende speelduur
controleren
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen van
een disc. De aanduiding verandert als volgt:
thet nummer en de speelduur van het
huidige muziekstuk
r
het huidige muziekstuknummer en de
resterende duur van het huidige muziekstuk*
r
het aantal resterende muziekstukken en
de resterende speelduur van de CD
* Wanneer er meer dan 20 muziekstukken op de
disc staan, verschijnt de resterende tijd als
NL "– –:– –" in het uitleesvenster.
12
een punt te zoeken
terwijl u het
uitleesvenster in
het oog houdt
Druk op
M (vooruit) of m
(achteruit) tijdens het
afspelen en houd
ingedrukt tot u het punt
vindt. (Gebruik > of
. op de
afstandsbediening.)
M (vooruit) of m
(achteruit) in
pauzestand en houd
ingedrukt tot u het punt
vindt. (Gebruik > of
. op de
afstandsbediening.)
Herhaald afspelen annuleren
Druk op MODE tot "REP" verdwijnt in het
uitleesvenster.
Herhalen van
muziekstukken
(Herhaald afspelen)
Jog-knop
u
x
MODE
1
Druk op x.
"Cd" verschijnt in het uitleesvenster.
2
Ga als volgt te werk:
De compact disc speler
Muziekstukken kunnen worden herhaald bij
weergave in normale, willekeurige of
geprogrammeerde volgorde (zie pagina 14).
Voor het
Handeling
herhalen van
een muziekstuk 1 Druk op MODE tot "REP
1" verschijnt.
2 Draai aan de jog-knop om
het muziekstuk te kiezen
dat u wilt herhalen.
3 Druk op u.
alle
1 Druk op MODE tot "REP
muziekstukken
ALL" verschijnt.
2 Druk op u.
muziekstukken 1 Druk op MODE tot
in willekeurige
"SHUF REP" verschijnt.
volgorde
2 Druk op u.
programmeerde 1 Druk op MODE tot
muziekstukken
"PGM REP" verschijnt.
2 Muziekstukken
programmeren (zie stap 3
op pagina 14).
3 Druk op u.
13NL
Muziekstukken afspelen
in willekeurige volgorde
Uw eigen programma
samenstellen
(Willekeurig afspelen)
(Geprogrammeerd afspelen)
U kunt muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde.
U kunt de afspeelvolgorde van maximaal 20
muziekstukken op een CD bepalen.
u
x
MODE
ENTER
Jog-knop
1
2
3
Druk op x.
"Cd" verschijnt in het uitleesvenster.
Druk op MODE tot "SHUF" verschijnt
in het uitleesvenster.
Druk op u om willekeurige weergave
te starten.
u
MODE
1
Druk op x.
"Cd" verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot "PGM" verschijnt
in het uitleesvenster.
3
Draai aan de jog-knop om het
muziekstuk te kiezen dat u wilt
programmeren en druk op ENTER.
Shuffle Play annuleren
Druk op MODE tot "SHUF" verdwijnt in het
uitleesvenster.
Herhaal deze stap.
Geprogrammeerd
muziekstuk
4
14NL
x
Afspeelvolgorde
Druk op u om geprogrammeerd
afspelen te starten.
Geprogrammeerd afspelen
annuleren
Druk op MODE tot "PGM" in het
uitleesvenster verdwijnt.
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x wanneer de CD is
gestopt en tweemaal tijdens het afspelen. Het
huidige programma wordt gewist. Maak dan
een nieuw programma door de
programmaprocedure te volgen.
De compact disc speler
De afspeelvolgorde controleren
voor het afspelen
Druk op ENTER.
Bij elke druk op de toets verschijnt het
nummer van het muziekstuk in de
geprogrammeerde volgorde.
Tips
• U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen
omdat het wordt bewaard tot u de CD-houder
opent.
• U kunt uw eigen programma opnemen. Na het
programmeren brengt u een blanco cassette in en
drukt u op z om de opname te starten.
15NL
De radio
Vastleggen van zenders
in het geheugen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van de speler. U kunt maximaal 30
radiozenders (CFD-E90), 20 voor FM en 10
voor AM in elke gewenste volgorde of 40
radiozenders (CFD-E90L), 20 voor FM en 10
voor MG en LG in elke gewenste volgorde
opslaan.
RADIO
BAND
AUTO PRESET
16NL
Jog-knop
ENTER
1
Druk op RADIO•BAND•AUTO
PRESET om de band te kiezen.
2
Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET
2 seconden lang ingedrukt tot "AUTO"
verschijnt in het uitleesvenster.
3
Druk op ENTER.
De zenders worden opgeslagen vanaf de
lage tot de hoge frequenties.
Als een zender niet automatisch
kan worden vooringesteld
Een zender met een zwak signaal moet
handmatig worden vooringesteld.
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET
om de band te kiezen.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd ENTER 2 seconden ingedrukt.
4 Kies het voorinstelnummer waaronder u
de nieuwe zender wilt opslaan door aan de
jog-knop te draaien.
5 Druk nogmaals op ENTER.
De nieuwe zender vervangt de oude.
Afstemmen op
vastgelegde zenders
Eens zenders zijn vooringesteld, kunt u erop
afstemmen met de jog-knop op PRESET +,
– op de afstandsbediening.
Jog-knop
1
Druk op RADIO•BAND•AUTO
PRESET om de band te kiezen.
2
Draai aan de jog-knop om af te
stemmen op de opgeslagen zender.
De radio
RADIO
BAND
AUTO PRESET
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND tot de gewenste band verschijnt
in het uitleesvenster.
2 Druk op PRESET +, – om af te stemmen op de
opgeslagen zender.
17NL
Akoestiekregeling
De akoestiekregeling
selecteren (MEGA BASS)
U kunt de akoestiek van het geluid wijzigen.
MEGA BASS
Het basgeluid versterken
Druk op MEGA BASS.
"MEGA BASS" verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk nogmaals op deze knop om weer naar
de normale geluidsweergave terug te keren.
18NL
De timer
3
De klok instellen
"– –:– –" verschijnt in het uitleesvenster tot u
de klok gelijk hebt gezet.
CLOCK/SLEEP/TIMER
ENTER
Jog-knop
Druk op ENTER.
De klok begint te lopen vanaf 00
seconden.
Tip
Het tijdweergavesysteem:
CFD-E90: 12-urensysteem
CFD-E90L: 24-urensysteem
De timer
Voor u de klok gelijkzet, moet u de
spanningsbron aansluiten (zie pagina 23).
1
Houd CLOCK/SLEEP/TIMER
ingedrukt totdat "CLOCK" verschijnt in
het uitleesvenster.
De uren knipperen.
2
Draai aan de jog-knop om de uren in te
stellen. Druk dan op ENTER.
De minuten knipperen. Stel de minuten
in door aan de jog-knop te draaien.
19NL
Wakker worden met muziek
4
Stel de timer in op het tijdstip waarop u
de muziek wil uitzetten. (Idem als stap 3.)
U kunt zich op een vooraf ingesteld tijdstip
laten wekken door muziek.
U moet wel de klok gelijk hebben gezet (zie
"De klok instellen" op pagina 19).
5
Kies de muziekbron ("Cd" of "RAdIO")
door aan de jog-knop te draaien en druk
vervolgens op ENTER.
6
Draai aan de jog-knop om het volume te
regelen en druk op ENTER.
7
Druk op STANDBY.
De aanduiding verschijnt en het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Op de vooringestelde tijd schakelt de
stroom in en begint de muziek te spelen.
Na de vooringestelde duur schakelt de
stroom weer uit en gaat het apparaat
weer over naar de standby-stand.
CLOCK/SLEEP/TIMER
STANDBY
ENTER
Jog-knop
Vooraleer u begint moet u controleren of de
(klok) indicatie niet oplicht in het
uitleesvenster. Als die oplicht, druk dan op
STANDBY.
1
Stel de te gebruiken geluidsbron in.
Is de bron
de radio
een CD
20NL
Dan doet u dit
Stem af op een zender.
Plaats een CD in de CDhouder.
2
Druk op CLOCK/SLEEP/TIMER tot
"TIMER" verschijnt in het uitleesvenster
en druk vervolgens op ENTER.
De (klok) aanduiding knippert.
3
Stel het tijdstip in waarop de timer de
muziek moet laten beginnen door aan de
jog-knop te draaien en druk vervolgens
op ENTER.
Stel vervolgens de minuten in en druk
weer op ENTER.
Als u de inschakeltijd wilt
controleren of veranderen
Druk op CLOCK/SLEEP/TIMER tot
"TIMER" verschijnt in het uitleesvenster en
druk vervolgens op ENTER. Bij elke druk
op ENTER, verschijnt een opgeslagen
instelling in de bepaalde volgorde. Om de
instelling te wijzigen, laat u die verschijnen
en voert u ze opnieuw uit.
Gaan slapen met muziek
U kunt de speler zo instellen dat deze
automatisch uitschakelt na 10, 20, 30, 60, 90
en 120 minuten, zodat u in slaap kunt vallen
met muziek.
CLOCK/SLEEP/TIMER
ENTER
Jog-knop
De timer
Het apparaat gebruiken voordat
het timer-afspelen begint
Als u het apparaat inschakelt, kunt u het
gewoon gebruiken.
Als u het apparaat vóór de ingestelde tijd
uitschakelt, zal het timer-afspelen op de
ingestelde tijd beginnen.
Echter, wanneer u op de radio naar een
andere zender luistert dan die welke u hebt
ingesteld in stap 1 op pagina 20, zult u op de
ingestelde tijd de laatstgekozen zender
horen. Stem daarom af op de zender
waarmee u gewekt wilt worden, voordat u
het apparaat uitschakelt.
Afspelen stoppen
Druk op OPERATE (of POWER) om het
apparaat uit te schakelen.
Opmerking
• Wanneer u in stap 7 op pagina 20 op STANDBY
drukt, moet u ervoor zorgen dat de n of z
toets op de cassettespeler niet is ingedrukt.
• Als u de toets n of z van de cassettespeler
indrukt in de timer-stand:
Als de bandlengte aan een kant langer is dan het
ingestelde tijdstip, zal de speler worden
uitgeschakeld aan het einde van de band in
plaats van op het ingestelde tijdstip.
Tips
• Om de wachtstand te verlaten, drukt u op
STANDBY om in het uitleesvenster te laten
verdwijnen.
• De instellingen blijven bewaard tot u ze wist.
1
Zet de gewenste geluidsbron aan.
2
Druk op CLOCK/SLEEP/TIMER tot
"SLEEP" verschijnt in het uitleesvenster
en druk vervolgens op ENTER.
3
Draai aan de jog-knop om de minuten te
kiezen tot het toestel automatisch
uitschakelt.
Bij elke draai aan de jog-knop verandert
de indicatie als volgt:
"60" t "90" t "120" t "OFF"t
"10" t "20" t "30".
vervolg
21NL
Gaan slapen met muziek
(vervolg)
De inslaapfunctie annuleren
Druk op OPERATE (of POWER) om het
apparaat uit te schakelen.
Opmerking
Bij weergave van een cassette met behulp van
deze functie: als de band aan één kant langer is
dan de ingestelde tijd, wordt het toestel pas
uitgeschakeld wanneer de band ten einde is.
Tips
• U kunt in slaap vallen en wakker worden met
verschillende muziek. Stel eerst de wektimer in
(zie pagina 20), zet het toestel aan en stel de
slaaptimer in. U kunt echter geen verschillende
radiozenders opslaan.
• U kunt een verschillend volume instellen voor
de wektimer en voor de sluimertimer. U kunt
bijvoorbeeld inslapen met een lager volume en
worden gewekt met een hoger volume.
22NL
Opstelling
De spanningsbron kiezen
Het apparaat kan werken op netstroom of op batterijen.
Opstelling
14 Batterijhouder
AC IN
2 naar stopcontact
1 De reservebatterijen plaatsen
Plaats drie R6 (AA-formaat) batterijen
(niet meegeleverd) in de batterijhouder.
Deze batterijen zorgen ervoor dat de
gegevens in het geheugen bewaard
blijven.
Batterijen vervangen
Verwijder de batterijen zoals
de afbeelding laat zien.
Opmerking
Vóór u de batterijen vervangt, moet u de CD uit de
speler halen.
vervolg
23NL
De spanningsbron kiezen
(vervolg)
2 Het AC-netsnoer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het netsnoer
aan op de AC IN ingang aan de
achterkant van het apparaat en het
andere uiteinde op een stopcontact.
Het AM/MG-afsteminterval
wijzigen
Het AM/MG-afsteminterval is in de fabriek
vooraf ingesteld op 9 kHz.
Om het AM/MG-afsteminterval te wijzigen,
gaat u als volgt te werk:
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET
tot "AM" of "MW" verschijnt.
2 Druk ENTER in gedurende 2 seconden.
3 Druk RADIO•BAND•AUTO PRESET in
gedurende 2 seconden.
"AM 9" "MW 9" of "AM 10" "MW 10"
knippert.
4 Draai aan de jog-knop om "AM 9"
"MW 9" te kiezen voor een interval van
9 kHz of "AM 10" "MW 10" voor een
interval van 10 kHz.
5 Druk op ENTER.
Na het wijzigen van het afsteminterval moet
u de AM/MG-voorinstelzenders opnieuw
instellen.
3 De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R03 (AAA) batterijen
(niet meegeleverd).
24NL
De batterijen vervangen
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6
maanden mee. Wanneer het toestel niet meer
op de afstandsbediening reageert, moet u alle
batterijen vervangen door nieuwe.
4 Gebruik van het apparaat op batterijen
Plaats zes R14 (C-formaat) batterijen
(niet bijgeleverd) in het batterijvak.
Trek de stekker uit het stopcontact,
indien u de speler op batterijen wil laten
werken.
Batterijen vervangen
Vervang de batterijen wanneer de OPR/
BATT indicator nog maar zwak oplicht of
wanneer het apparaat niet meer werkt.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
• Vóór u de batterijen vervangt, moet u de CD uit
de speler halen.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de afstandsbediening.
Tip
Als u de speler gebruikt op batterijen, vervang dan
de reservebatterijen wanneer de tijdweergave dimt
of u de timer niet kunt bedienen. Vervang alle
batterijen door nieuwe. Bij normaal gebruik gaan
de reservebatterijen ongeveer zes maanden mee.
Om de gegevens in het geheugen te bewaren, moet
u de batterijen vervangen terwijl het netsnoer is
aangesloten op een stopcontact.
Optionele componenten
aansluiten (alleen CFD90L)
OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
Type aansluiting
op de aan te
sluiten component
Optische ministekker
(MiniDisc recorder, enz.)
Vierkante optische
connector (MiniDisc
recorder, DAT
recorder, etc.)
POC-15AB
POC-15A
1
Open het deksel van de MD LINK
aansluitingen van deze speler en sluit de
OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
aansluiting aan op de digitale ingang
van de MiniDisc-recorder of op een
andere component met het digitale
aansluitsnoer (niet bijgeleverd).
2
Zet deze speler en de aangesloten
component aan.
3
Maak de aangesloten component klaar
voor opname.
4
Start de weergave van een CD met deze
speler.
LINE
LINE IN
Modelnummer
verbindingskabel
Opstelling
U kunt een CD opnemen op een MiniDisc of
het geluid van een videorecorder, TV of
MiniDisc speler/recorder beluisteren via de
luidsprekers van dit toestel.
Zet altijd elke component uit alvorens
aansluitingen te verrichten.
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van de betreffende component.
* Kies een verbindingskabel volgens het type
digitale ingang van de aan te sluiten recorder.
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van de betreffende component. De OPTICAL
DIGITAL OUT (CD) aansluiting van dit toestel
is van het vierkante type.
Een CD opnemen met een MiniDisc
recorder en DAT recorder
MiniDisc
recorder, DAT
recorder, enz.
naar
digitale
aansluiting
Achterpaneel
van deze speler
vervolg
Digitale
verbindingskabel* POC15AB (niet
meegeleverd)
naar OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)
25NL
Optionele componenten
aansluiten (vervolg)
Luisteren naar een TV,
videorecorder en MiniDisc
speler/recorder
TV, videorecorder,
MiniDisc speler/
recorder, enz.
Achterpaneel
van dit toestel
naar
Audiokabel*
lijnuitgang (niet
meegeleverd)
naar LINE IN
aansluiting
* Voor MiniDisc recorder: kabel met stereoministekker aan beide uiteinden.
Voor TV, videorecorder: kabel met stereoministekker aan het ene uiteinde en twee
phonostekkers aan het andere uiteinde.
1
Open het deksel van de MD LINK
aansluitingen van deze speler en sluit de
LINE IN aansluiting aan op de
lijnuitgang van de MiniDisc-speler of
op een andere component met het
audio-aansluitsnoer (niet bijgeleverd).
2
Zet deze speler en de aangesloten
component aan.
3
Druk op LINE en start de weergave met
de aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten
component weerklinkt via de
luidsprekers.
Opmerking
Sluit de kabels goed aan om storingen te
voorkomen.
Tip
U kunt het geluid van de aangesloten component
opnemen. Plaats een blanco cassette in de
cassettehouder, druk op z (pagina 11).
26NL
Verdere informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit toestel is schadelijk
voor de ogen, zodat u de behuizing niet
mag openen. Laat dat over aan bevoegd
personeel.
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp
in een van de componenten terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat de betreffende
component eerst door een deskundige
nakijken alvorens deze weer in gebruik te
nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld. Indien u dat wel doet,
kan het toestel worden beschadigd.
Gebruik geen dergelijke discs.
Netspanning
• Voor werking op netspanning moet u
controleren of de bedrijfsspanning van de
speler overeenstemt met de lokale
netspanning (zie "Technische gegevens")
en het meegeleverde netsnoer gebruiken.
• Zolang het netsnoer op het stopcontact
aangesloten is, blijft de stereo-installatie
onder spanning staan, ook al is de
installatie zelf uitgeschakeld.
• Gebruik zes R14 (C-formaat) batterijen
wanneer u het apparaat op batterijen wilt
laten werken.
• Wanneer u de batterijen niet gebruikt,
verwijder ze dan om beschadiging ten
gevolge van lekken of corrosie te
vermijden.
• Het typeplaatje met bedrijfsspanning,
stroomverbruik, enzovoort bevindt zich
aan de onderzijde.
Plaatsing
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron of waar het blootstaat aan
rechtstreeks zonnelicht, overmatig stof of
schokken.
• Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele
ondergrond.
• Plaats niets binnen 10 mm van de zijkant.
De ventilatie-openingen moeten vrij
blijven voor een correcte werking en een
lange levensduur van de componenten.
• Wanneer het apparaat wordt achtergelaten
in een auto die in de zon geparkeerd staat,
moet u ervoor zorgen dat het niet bloot
wordt gesteld aan rechtstreekse
zonnestraling.
• Aangezien er een sterke magneet wordt
gebruikt in de luidsprekers, dient u creditcards met een magnetische codering en
horloges met een opwindmechanisme uit
de buurt van het apparaat te houden om
eventuele beschadiging door de magneet
te voorkomen.
Bediening
• Wanneer de compact disc speler
rechtstreeks van een koude in een warme
omgeving wordt gebracht, of als deze in
een erg vochtige kamer wordt geplaatst,
kan op de lens binnenin het apparaat vocht
uit de lucht condenseren. Als dit zich
voordoet, zal de compact disc speler niet
functioneren. Verwijder de disc en laat het
apparaat ongeveer een uur aanstaan, zodat
alle condens verdwijnt.
• Is het apparaat een tijdlang niet gebruikt,
zet het dan in de weergavestand en laat het
zonder cassette enkele minuten
warmdraaien alvorens het te gebruiken.
vervolg
27NL
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
In verband met cassettes
• Breek het wispreventienokje af voor kant
A of B om per ongeluk opnemen te
voorkomen. Als u de cassette later weer
wilt gebruiken voor opnamen, bedekt u
het afgebroken nokje met een stukje
plakband.
Kant A
Nokje voor kant A
Nokje voor kant B
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aangeraden, tenzij voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
In verband met CD’s
• Veeg voor het afspelen de compact disc
schoon met een zacht reinigingsdoekje.
Veeg licht over het oppervlak van het
midden naar de rand van de disc.
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of thinner,
noch in de handel verkrijgbare
vloeistoffen of antistatische spray bestemd
voor het reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in een
in de zon geparkeerde auto, aangezien de
temperatuur hierin bijzonder hoog kan
oplopen.
• Plak geen papier of stickers op de CD en
kras er niet op.
28NL
• Vergeet niet de compact disc na gebruik
weer in het bijbehorende doosje op te
bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op een
compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s
opgenomen in CD-DA formaat* afspelen,
maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en
de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc
Digital Audio. Dit is een opnamenorm voor
Audio CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Mocht u vragen hebben of problemen met de
bediening, aarzel dan niet contact op te
nemen met de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het apparaat kan niet ingeschakeld
worden.
• Sluit het netsnoer goed aan op de AC IN
ingang en aan in het stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de
afstandsbediening.
Geen geluid.
• Verbreek de aansluiting van de hoofdtelefoon
als u via de luidsprekers wilt luisteren.
Het toestel schakelt plots uit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe.
Ongewoon geluid hoorbaar.
Geluid gestoord, zwak of van slechte
kwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
Verschillende aanduidingen verschijnen
achtereenvolgens in het uitleesvenster.
• De speler is in de demonstratiestand.
c Stel de klok in, of schakel deze in en druk
vervolgens ongeveer 2 seconden op
DISPLAY om de demonstratiestand te
annuleren.
Er is ruis te horen.
• Iemand gebruikt een GSM of een ander
apparaat dat radiogolven produceert in de
buurt van de speler.
c Verwijder de GSM, enz uit de buurt van de
speler.
Compact disc speler
De CD speelt niet of in het uitleesvenster
staat "no diSC", ook al is er een CD
aanwezig.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Maak de CD schoon.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open om condens te laten
verdampen.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
Wegvallend geluid.
Er is ruis te horen.
• Verlaag het volume.
• Maak de CD schoon of vervang de CD als
deze erg beschadigd is.
• Zet het apparaat op een trillingsvrije plaats.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
U kunt het deksel van de CD-houder niet
openen/sluiten.
• Plaats de speler op een vlakke ondergrond en
open/sluit het deksel.
Radio
Het geluid klinkt zwak of de kwaliteit is
beneden peil.
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• Zet het apparaat verder van de TV vandaan.
• Bij gebruik van de afstandsbediening terwijl u
een AM (CFD-E90) of MG/LG (CFD-E90L)
zender beluistert, kan er ruis hoorbaar zijn.
Dit is onvermijdelijk.
Het beeld van uw TV wordt gestoord.
• Wanneer u een FM-uitzending beluistert met
het apparaat in de buurt van een TV met
binnenhuisantenne, moet u het apparaat
verder van de TV vandaan zetten.
vervolg
29NL
Verhelpen van storingen
(vervolg)
Cassettedeck
De band loopt niet hoewel er op een
bandloopfunctietoets is gedrukt.
• Zorg dat de cassettehouder goed is gesloten.
De REC z toets werkt niet.
Afspelen van de cassette is niet mogelijk.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette niet is afgebroken.
Eerdere opnamen worden onvoldoende
gewist.
• Reinig de wiskoppen (zie blz. 31).
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• De cassette werd opgenomen in de stand
TYPE II (high position) of TYPE IV (metal).
Neem op in de stand TYPE I (normal) en
speel af.
Opnemen is niet mogelijk.
• Controleer of de cassette correct is
ingebracht.
• Controleer of het wispreventienokje niet is
afgebroken.
Zwak geluid/Slechte geluidskwaliteit.
• Reinig de koppen, aandrukrollen en capstanassen (zie blz. 31).
• Demagnetiseer de koppen met behulp van
een demagnetiseerder (zie blz. 31).
Het geluid wordt vervormd.
• Er wordt een cassette TYPE II (hoge positie)
of TYPE IV (metaal) gebruikt. Kies alleen
cassettes TYPE I (normaal).
Timer
De timer werkt niet.
• Controleer of de klok de juiste tijd aangeeft.
• Controleer of de verbinding met de
spanningsbron niet is verbroken.
• Controleer of de aanduiding (klok)
zichtbaar is.
30NL
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en toestel.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Houd de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Als het apparaat na het opvolgen van
bovenstaande aanwijzingen nog steeds niet naar
behoren functioneert, trek dan het netsnoer uit het
stopcontact en verwijder de batterijen.
Wacht tot alle aanduidingen in het uitleesvenster
zijn gedoofd, stop het netsnoer opnieuw in het
stopcontact en breng de batterijen weer aan.
Indien de problemen nog niet zijn verholpen,
raadpleeg dan een Sony handelaar.
Onderhoud
De lens schoonmaken
Als de lens vuil is, kan dit tot gevolg hebben
dat er geluid uitvalt tijdens het afspelen van
CD’s. Schoonmaken met een in de handel
zijnde blazer.
Reinigen van de koppen en het
bandloopwerk
Het is aanbevolen de koppen, de
aandrukrollen en de capstan-assen na elke
tien gebruiksuren te reinigen met een
wattenstaafje dat licht bevochtigd is met
reinigingsvloeistof of alcohol. Om verzekerd
te zijn van de beste opnameresultaten,
verdient het aanbeveling vóór iedere opname
alle delen waarmee de band in aanraking
komt schoon te maken.
Demagnetiseren van de koppen
Na 20 à 30 gebruiksuren zal er zich in de
koppen een dusdanig restmagnetisme hebben
opgebouwd, dat dit verlies aan hoge tonen en
bandruis tot gevolg heeft. In dat geval dient
u de koppen en andere metalen onderdelen
waarmee de band in contact komt te
demagnetiseren met een in de handel
verkrijgbare demagnetiseerder.
Reinigen van de behuizing
Reinig de behuizing en de
bedieningselementen met een zachte doek,
licht bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurspons, schuurmiddel of oplosmiddelen
zoals alcohol of benzine.
Lens
Aandrukrol
Wiskop
Capstan-as
Opname/weergavekop
Wacht met het inbrengen van de cassette tot
de schoongemaakte delen volledig droog
zijn.
31NL
Technische gegevens
CD speler-gedeelte
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissietijd: kontinu
Uitgangsvermogen laser: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op
een afstand van ca. 200 mm van het lensopperviak van
het optische blok met een diafragma van 7 mm.)
Draaisnelheid
200 t/min (rpm) tot 500 t/min (rpm) (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz
Snelheidsfluctuaties
Beneden meetbare limiet
Luidspreker
Breedband: 8 cm dia., 4 Ω, conus-type (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoon-uitgang (stereo mini-stekkerbus)
Voor hoofdtelefoon met impedantie van
16 - 68 Ω
Maximaal uitgangsvermogen
4W
Stroomvoorziening
Voor CD/radio/cassetterecorder:
Koreaans model: 220 V AC, 60 Hz
Overige modellen: 230 V AC, 50 Hz
9 V gelijkstroom, 6 R14-batterijen (formaat C)
Voor reservekopie van het geheugen:
4,5 V DC, 3 R6 (AA-formaat) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R03 (AAA-formaat) batterijen
Stroomverbruik
AC 14 W
Levensduur batterijen
Voor CD/radio/cassetterecorder:
Radio-gedeelte
FM-opname
Frequentiebereik
Sony R14P: ong. 13,5 uur
CFD-E90
Sony alkaline LR14: ong. 20 uur
FM
87,5 - 108 MHz
Cassetteweergave
AM
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
Sony R14P: ong. 7,5 uur
CFD-E90L
FM
87,5 - 108 MHz
MG
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
LG
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM/MG/LG: Ingebouwde ferrietantenne
Cassetterecorder-gedeelte
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen, stereo
Snelspoeltijd
Ong. 110 sec. met Sony cassette C-60
Frequentiebereik
TYPE I (normaalband): 50 - 15 000 Hz
32NL
Algemeen
Sony alkaline LR14: ong. 15 uur
CD-weergave
Sony R14P: ong. 2,5 uur
Sony alkaline LR14: ong. 7 uur
Afmetingen
Ong. 272 × 164 × 285 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 3 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR stereo-hoofdtelefoon (serie)
Index
A
Aansluiten
AC-netsner 23
optionele componenten 25
Afspelen
een CD 4
een cassette 8
herhaald 13
van te voren ingestelde
radiozenders 17
Akoestiekregeling 18
H, I, J
Herhaald afspelen 13
K
C
CD-speler 12
D
De spanningsbron kiezen 23
Demagnetiseren van de
cassettekoppen 31
E, F
Een bepaald muziekstuk zoeken
12
Eigen programma maken 14
G
Selecteren
akoestiekregeling 18
muziekstukken 5
Spanningsbronnen 23
Klok instellen 19
L
Luisteren
naar de radio 6
naar een TV, videorecorder
en MiniDisc speler 26
B
Batterijen
voor afstandsbediening 24
voor de speler 24
voor noodvoeding van het
geheugen 23
S
M, N
MEGA BASS 18
O
Opnemen op een cassette 10
Opstelling 23
P, Q
Problemen oplossen 29
T
Timer
Inslapen met muziek 21
Wakker worden met
muziek 20
U
Uitleesvenster 12
Uitleesvenster gebruiken 12
V
Vastleggen van zenders in het
geheugen 16
W, X, Y, Z
Willekeurig afspelen 14
R
Radio-ontvangst verbeteren
7
Radiozenders
afspelen 17
van te voren instellen 16
Reiniging
behuizing 31
cassettekoppen en
bandloopwerk 31
Geprogrammeerd afspelen 14
33NL
Advertência
Sobre o manual
Para evitar o risco de incêndio
ou de choque eléctrico, não
exponha o leitor à chuva nem à
humidade.
As instruções contidas neste manual referem-se
aos modelos CFD-E90 e CFD-E90L. Antes de
começar a ler o manual, verifique o número do seu
modelo.
O modelo CFD-E90L é utilizado para fins
ilustrativos.
Para evitar descargas
eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência somente a
técnicos especializados.
Advertência
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
por exemplo, uma estante ou um armário.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
2PT
Nota
O nome do selector que liga/desliga o leitor está
indicado abaixo:
“OPERATE”: CFD-E90L
“POWER”:
CFD-E90
Índice
Operações básicas
Operações básicas
Reprodução de CD ......................................... 4
Ouvir rádio ..................................................... 6
Reprodução de cassetes .................................. 8
Gravação de cassetes .................................... 10
O leitor de CD
Utilização do visor ........................................ 12
Localizar um ponto específico de uma faixa 12
Reprodução repetida de faixas
(Reprodução por repetição) ...................... 13
Reproduzir faixas por ordem aleatória
(Reprodução aleatória) ............................. 14
Criação do próprio programa
(Reprodução programada) ........................ 14
O rádio
PT
Memorização de estações de rádio ............... 16
Reprodução de estações de rádio
memorizadas ............................................. 17
Intensificação do som
Seleccionar a intensificação de som
(MEGA BASS) ......................................... 18
O temporizador
Acertar o relógio ........................................... 19
Acordar ao som de música ........................... 20
Adormecer ao som de música ...................... 21
Preparativos
Seleccionar as fontes de alimentação ........... 23
Ligar equipamentos opcionais
(só no modelo CFD-E90L) ....................... 25
Informações adicionais
Precauções .................................................... 27
Resolução de problemas ............................... 29
Manutenção .................................................. 31
Especificações .............................................. 32
Índice remissivo ........................................... 33
O modo de demonstração
Se “HELLO” aparecer no visor, o leitor
está no modo de demonstração. Para sair
do modo de demonstração, acerte o
relógio ou carregue em DISPLAY
durante cerca 2 segundos.
3PT
Operações básicas
Reprodução de CD
3
1, 2
Ligar o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a página 23).
1
Carregue em ZPUSH OPEN/
CLOSE para abrir o compartimento
de CD e coloque o CD.
Com a etiqueta virada para cima
2
3
Feche a tampa do compartimento de
CD.
Carregue em u.
Visor
O leitor liga-se (ligação automática)
e reproduz todas as faixas uma vez.
Número da
faixa
4PT
Tempo de
reprodução
Utilize estas teclas para as operaçöes
adicionais
u
ZPUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
Selector jog
OPERATE
(ou POWER)
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Carregue em VOLUME +*, –
(VOL +, – no telecomando)
Operações básicas
x
interromper a reprodução Carregue em x.
fazer uma pausa na
reprodução
Carregue em u*.
Volte a carregar para retomar a
reprodução após a pausa.
avançar para a próxima
faixa
Rode o selector jog no sentido
dos ponteiros do relógio.
(No telecomando, carregue em
>.)
recuar para a faixa anterior Rode o selector jog no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio.
(No telecomando, carregue em ..)
retirar o CD
Carregue em ZPUSH OPEN/CLOSE.
ligar/desligar o leitor
Carregue em OPERATE (ou POWER,
consulte a página 2).
* A tecla tem um ponto em relevo.
5PT
Ouvir rádio
1
2
Ligar o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a página 23).
1
Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET até aparecer a banda
pretendida no visor (ligação
automática).
Visor
Sempre que carregar no botão, a
banda muda da seguinte maneira:
CFD-E90: “FM” t “AM”
CFD-E90L: “FM” t “MW” t “LW”
2
Carregue continuamente em TUNE + Indica uma transmissão
FM estéreo
ou TUNE – até que os dígitos que
compõem a frequência comecem a
mudar no visor.
O leitor lê automaticamente as
frequências de rádio e pára assim que
encontrar uma estação que se oiça
nitidamente.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue no botão
repetidamente e mude a frequência
passo a passo.
6PT
Utilize estas teclas para as operações
adicionais
MODE
VOLUME +, –
Sugestões
• Se a transmissão FM for
muito ruidosa, carregue em
MODE até aparecer
“Mono” no visor e o rádio
toca em mono.
• Se tiver de alterar o
intervalo de sintonização de
AM/MW, consulte a página
24.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +*, –
(VOL +, – no telecomando)
ligar/desligar o rádio
OPERATE (ou POWER,
consulte a página 2)
Operações básicas
OPERATE
(ou POWER)
* VOLUME + tem um ponto em relevo.
Melhorar a recepção da transmissão
Reoriente a antena para FM. Reoriente o leitor para AM ou
MW/LW.
Para FM
para AM/MW/LW
7PT
Reprodução de cassetes
1
2
Ligar o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a página 23).
1
2
Carregue em xZ para abrir o
compartimento de cassetes e
introduza uma cassete gravada.
Utilize apenas cassetes TYPE I
(normal). Feche o compartimento.
Carregue em n.
O leitor liga-se (ligação automática) e
inicia a reprodução.
8PT
Com o lado que quer
reproduzir virado para si
Visor
Utilize estas teclas para as operaçöes
adicionais
VOLUME +, –
m, M
xZ
X
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +*, –
(VOL +, – no telecomando)
interromper a reprodução
xZ
avançar rapidamente ou
rebobinar a cassete
m ou M
fazer uma pausa na
reprodução
X
Volte a carregar na tecla para
retomar a reprodução após a
pausa.
ejectar a cassete
xZ
ligar/desligar o leitor
OPERATE (ou POWER,
consulte a página 2)
Operações básicas
OPERATE
(ou POWER)
* VOLUME + e n têm um ponto em relevo.
9PT
Gravação de cassetes
1
3
Ligar o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a página 23).
1
2
Carregue em xZ para abrir o
compartimento das cassetes e
coloque uma cassete virgem. Utilize
apenas cassetes TYPE I (normal).
Seleccione a fonte do programa que
pretende gravar.
Para gravar a partir do leitor de CD,
introduza um CD (consulte a página
4) e carregue em x na secção CD.
Para gravar a partir do rádio,
sintonize a estação pretendida
(consulte a página 6).
10PT
Com o lado que quer
gravar voltado para si
Visor
3
Utilize estas teclas para as operações
adicionais
Operações básicas
Carregue em z para iniciar a
gravação (n fica automaticamente
carregada).
OPERATE
(ou POWER)
MODE
n
Sugestões
• A regulação ou a
intensificação do som
(consulte a página 18) não
afectam o nível de
gravação.
• Se o programa de AM/MW/
LW fizer um ruído
sibilante, depois de ter
carregado em z no passo 3,
carregue em MODE para
seleccionar a posição do
ISS (Interference Suppress
Switch, Interruptor de
eliminação de
interferências) em que o
ruído é menos audível.
• Para obter os melhores
resultados possíveis, utilize
a corrente CA como fonte
de alimentação.
• Para apagar uma gravação,
faça o seguinte:
1 Introduza a cassete cuja
gravação quer apagar.
2 Carregue várias vezes em
FUNCTION no
telecomando até aparecer
“TAPE”.
3 Carregue em z.
xZ
X
Para
Carregue em
interromper a gravação
xZ
fazer uma pausa na gravação
X
Volte a carregar nesta tecla
para retomar a gravação.
ligar/desligar o leitor
OPERATE (ou POWER,
consulte a página 2)
11PT
O leitor de CD
Utilização do visor
Pode obter informaçöes sobre o CD através
do visor.
DISPLAY
Localizar um ponto
específico de uma faixa
Pode localizar rapidamente um ponto
específico de uma faixa duranta a
reprodução de um CD.
m
M
Verificação do número total de
faixas e do tempo de reprodução
Carregue em DISPLAY no modo de paragem.
Tempo de
reprodução
total
Número
total de
faixas
Verificação do tempo restante
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução do CD. O visor muda da seguinte
maneira:
to número da faixa actual e o tempo de
reprodução
r
o número da faixa actual e o tempo
restante da faixa actual *
r
o número de faixas restantes e o tempo
restante do CD
* Se o CD tiver mais do que 20 faixas, o tempo
restante aparece como “– –:– –” no visor.
12PT
Para localizar
um ponto
enquanto ouve o
som
um ponto
enquanto olha
para o visor
Carregue em
M (avanço rápido) ou m
(rebobinagem) em modo de
reprodução, carregando
continuamente nesta tecla até
encontrar o ponto pretendido.
(No telecomando, utilize >
ou ..)
M (avanço rápido) ou m
(rebobinagem) em modo de
pausa, carregando
continuamente nesta tecla até
encontrar o ponto.
(No telecomando, utilize >
ou ..)
Reprodução repetida de
faixas (Reprodução por repetição)
Selector jog
u
1
Carregue em x.
“Cd” aparece no visor.
2
Faça o seguinte:
x
MODE
O leitor de CD
Pode reproduzir faixas por várias vezes nos
modos de reprodução normal, aleatória ou
reprodução programada
(consulte a página 14).
Para cancelar a repetição da
reprodução
Carregue em MODE até que “REPEAT”
desapareça do visor.
Para repetir Faça o seguinte
só uma faixa 1 Carregue em MODE até
aparecer a indicação “REP
1”.
2 Rode o selector jog para
seleccionar a faixa que
quer repetir.
3 Carregue em u.
todas as faixas 1 Carregue em MODE até
aparecer a indicação “REP
ALL”.
2 Carregue em u.
as faixas por 1 Carregue em MODE até
ordem aleatória aparecer a indicação
“SHUF REP”.
2 Carregue em u.
as faixas
1 Carregue em MODE até
programadas
aparecer a indicação “PGM
REP”.
2 Programe as faixas
(consulte o ponto 3, na
página 14).
3 Carregue em u.
13PT
Reproduzir faixas por
ordem aleatória
Criação do próprio
programa
(Reprodução aleatória)
(Reprodução programada)
Pode reproduzir faixas por ordem aleatória.
Pode organizar a ordem de reprodução de
um máximo de 20 faixas num CD.
u
x
MODE
ENTER
Selector jog
1
Carregue em x.
Aparece no visor a indicação “Cd”.
2
Carregue em MODE até aparecer no
visor a indicação “SHUF”.
3
Carregue em u para iniciar a
reprodução aleatória.
u
MODE
1
Carregue em x.
“Cd” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até aparecer
“PGM” no visor.
3
Rode o selector jog para seleccionar a
faixa que quer programar e carregue em
ENTER.
Para cancelar a reprodução
aleatória
Carregue em MODE até desaparecer do
visor a indicação “SHUF”.
Repita este passo.
Faixa programada
4
14PT
x
Ordem de
reprodução
Carregue em u para iniciar a
reprodução programada.
Para cancelar a reprodução
programada
Carregue em MODE até que “PGM”
desapareça do visor.
Para alterar o programa em
reprodução
Carregue uma vez em x se o CD estiver
parado e duas vezes se este estiver a ser
reproduzido. O programa em reprodução é
apagado. Depois, crie um novo programa
executando o procedimento de programação.
O leitor de CD
Para verificar a ordem das faixas
antes da reprodução
Carregue em ENTER.
Sempre que carrega nesta tecla, o número da
faixa aparece pela ordem programada.
Sugestões
• Pode ouvir novamente o mesmo programa, uma
vez que o programa fica guardado até abrir o
compartimento de CD.
• Pode gravar o seu próprio programa. Depois de
criar o programa, coloque uma cassete não
gravada e carregue em z para começar a gravar.
15PT
O rádio
Memorização de
estações de rádio
Pode guardar estações de rádio na memória
do leitor. Pode pré-programar um máximo de
30 estações de rádio (CFD-E90), 20 para FM
e 10 para AM por qualquer ordem ou 40
estações de rádio (CFD-E90L), 20 para FM e
10 para MW e LW por qualquer ordem.
RADIO
BAND
AUTO PRESET Selector jog
16PT
ENTER
1
Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue sem soltar em RADIO•
BAND•AUTO PRESET durante 2
segundos até que a indicação “AUTO”
apareça no visor.
3
Carregue em ENTER.
As estações são memorizadas,
começando pelas frequências mais
baixas e acabando nas mais altas.
Se não conseguir memorizar a
estação automaticamente
Se a estação tiver um sinal fraco, tem de a
memorizar manualmente.
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação pretendida.
3 Carregue sem soltar em ENTER durante 2
segundos.
4 Seleccione o número onde quer
memorizar a nova estação, rodando o
selector jog.
5 Volte a carregar em ENTER.
A nova estação substitui a anterior.
Reprodução de estações
de rádio memorizadas
Depois de ter pré-programado as estações,
utilize o selector jog do leitor ou PRESET +,
– do telecomando para sintonizar as suas
estações preferidas.
1
Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Rode o selector jog para sintonizar a
estação memorizada.
O rádio
RADIO
BAND
AUTO PRESET Selector jog
No telecomando
1 Carregue em BAND até a banda desejada
aparecer no visor.
2 Carregue em PRESET +, – para sintonizar a
estação memorizada.
17PT
Intensificação do som
Seleccionar a
intensificação de som
(MEGA BASS)
Pode melhorar o som da faixa que está a
ouvir.
MEGA BASS
Intensificar os sons graves
Carregue em MEGA BASS.
A indicação “MEGA BASS” aparece no
visor.
Para voltar ao som normal, carregue de novo
neste botão.
18PT
O temporizador
3
Acertar o relógio
Antes de acertar o relógio, a indicação
“– –:– –” aparece no visor.
CLOCK/SLEEP/TIMER
ENTER
Selector jog
Carregue em ENTER.
O relógio começa a funcionar a partir de
00 segundos.
Sugestão
Sistema de visualização da hora:
CFD-E90: Sistema de 12 horas
CFD-E90L: Sistema de 24 horas
O temporizador
Antes de acertar o relógio, ligue a fonte de
alimentação (consulte a página 23).
1
Carregue sem soltar CLOCK/SLEEP/
TIMER até aparecer a indicação
“CLOCK” no visor.
Os dígitos das horas começam a piscar.
2
Rode o selector jog para acertar a hora
actual. Depois carregue em ENTER.
Os dígitos dos minutos piscam. Acerte
os minutos rodando o selector jog até os
minutos correctos aparecerem no visor.
19PT
Acordar ao som de música
Pode acordar ao som de música ou de um
programa de rádio a uma hora préprogramada. Verifique se acertou o relógio
(“Acertar o relógio” na página 19).
4
Acerte o temporizador para a hora e
minutos em que pretende que a música
termine. (Execute a operação indicada
no passo 3.)
5
Seleccione a fonte de música (“Cd” ou
“RAdIO”) rodando o selector jog e
depois carregue em ENTER.
6
Rode o selector jog para programar o
volume e depois carregue em ENTER.
7
Carregue em STANDBY.
A indicação acende-se e o aparelho
desliga-se.
À hora pré-programada, a corrente é
activada e a música começa a tocar. À
hora pré-programada para o desligar, o
leitor desliga-se e entra em modo de
espera.
CLOCK/SLEEP/TIMER
STANDBY
ENTER Selector jog
Antes de começar, verifique se a indicação
(relógio) está acesa no visor. Se estiver,
carregue em STANDBY.
1
Escolha a fonte de música que pretende
reproduzir.
Para ouvir
rádio
um CD
20
PT
Faça o seguinte
Sintonize uma estação.
Introduza um CD.
2
Carregue em CLOCK/SLEEP/TIMER
até a indicação “TIMER” aparecer no
visor e depois carregue em ENTER.
A indicação (relógio) começa a piscar.
3
Programe o temporizador para a hora a
que quer que a música comece, rodando
o selector jog, e depois carregue em
ENTER.
Programe os minutos e carregue em
ENTER.
Para confirmar/alterar a hora do
início da reprodução
Carregue em CLOCK/SLEEP/TIMER até a
indicação “TIMER” aparecer no visor e
depois em ENTER.
Sempre que carregar em ENTER aparece
uma das regulações memorizadas pela
ordem por que foi regulada. Para alterar,
faça aparecer a regulação pretendida e volte
a introduzi-la.
Adormecer ao som de
música
Pode regular o leitor para que se desligue
automaticamente decorridos 10, 20, 30, 60,
90 e 120 minutos, o que lhe permitirá
adormecer ao som da música.
CLOCK/SLEEP/TIMER
ENTER
Selector jog
Para parar a reprodução
Carregue em OPERATE (ou POWER) para
desactivar a função.
Notas
• Quando carregar em STANDBY no passo 7 da
página 20, certifique-se de que não carregou em
nenhuma das teclas n ou z do leitor.
• Quando carregar em n ou z no leitor de
cassetes no modo de temporizador:
Se a duração de um dos lados da cassete for
superior ao tempo programado, o leitor desligase no fim da cassete e não à hora programada.
Sugestões
• Para sair do modo de espera, carregue em
STANDBY para fazer desaparecer a indicação
do visor.
• As programações mantêm-se até serem
alteradas.
1
Reproduza a fonte de música
pretendida.
2
Carregue em CLOCK/SLEEP/TIMER
até a indicação “SLEEP” aparecer no
visor e carregue em ENTER.
3
Rode o selector jog para seleccionar os
minutos a que quer que o leitor se
desligue automaticamente.
Sempre que rodar o selector jog, o
indicador muda da maneira seguinte:
“60” t “90” t “120” t “OFF” t
“10” t “20” t “30”.
O temporizador
Para utilizar o leitor antes do
início de uma reprodução
temporizada
Basta ligar o leitor para o poder utilizar.
Se desligar o leitor antes da hora préprogramada, a reprodução temporizada
inicia-se à hora pré-programada.
No entanto, no caso do rádio, se estiver a
ouvir uma estação diferente da que
sintonizou no passo 1 da página 20, ouvirá, à
hora pré-programada, essa estação. Verifique
se sintonizou a estação que pretende ouvir
antes de desligar o leitor.
continuação
21PT
Adormecer ao som de música
(continuação)
Para cancelar a função
adormecer
Carregue em OPERATE (ou POWER) para
desactivar a função.
Nota
Quando está a reproduzir uma cassete utilizando
esta função:
Se o comprimento da fita num dos lados for maior
do que o tempo programado, o leitor só se desliga
depois da fita chegar ao fim.
Sugestões
• Pode adormecer e acordar ao som de músicas
diferentes. Programe primeiro o temporizador
para acordar (consulte a página 20), ligue a
corrente e depois programe o temporizador
Sleep. Não pode memorizar estações de rádio
diferentes.
• Pode programar um volume diferente para o
temporizador do acordar e o do adormecer.
Pode, por exemplo, adormecer com um volume
de som mais baixo e acordar com um volume de
som mais alto.
22PT
Preparativos
Seleccionar as fontes de alimentação
Pode utilizar a corrente CA ou as pilhas como fontes de alimentação.
Preparativos
14 Compartimento das pilhas
AC IN
2 a uma tomada de parede
1 Colocar as pilhas de protecção dos
dados da memória (back-up)
Coloque três pilhas R6 (tamanho AA)
(não fornecidas) no compartimento das
pilhas. Estas pilhas protegem os dados
da memória.
Substituir as pilhas
Retire as pilhas como se mostra na
ilustração.
Nota
Antes substituir as pilhas, retire o CD do leitor.
continuação
23PT
Seleccionar as fontes de
alimentação (continuação)
2 Ligar o cabo de corrente CA
Introduza uma das extremidades do
cabo de corrente CA na tomada AC IN
localizada na parte posterior do leitor.
Ligue a outra extremidade à tomada de
parede.
Alterar o intervalo de
sintonização de AM/MW
O intervalo de sintonização de AM/MW vem
predefinido de fábrica para 9 kHz.
Se tiver de alterar o intervalo de sintonização
de AM/MW, faça o seguinte:
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET até aparecer a indicação “AM”
ou “MW” no visor.
2 Carregue em ENTER durante 2 segundos.
3 Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET durante 2 segundos.
A indicação “AM 9” “MW 9” ou “AM 10”
“MW 10” começa a piscar no visor.
4 Rode o selector jog para seleccionar
“AM 9” “MW 9” para o intervalo de
9 kHz ou “AM 10” “MW 10” para o
intervalo de 10 kHz.
5 Carregue em ENTER.
Depois de alterar o intervalo de sintonização,
pode ter de reprogramar as estações de rádio
AM/MW.
3 Introduzir as pilhas no telecomando
Introduza duas pilhas R03 (tamanho
AAA) (não fornecidas).
24PT
Substituir pilhas
Em condições de utilização normais, as
pilhas duram cerca de seis meses. Quando já
não conseguir pôr o leitor a funcionar com o
telecomando, substitua todas as pilhas por
novas.
4 Utilização do leitor com pilhas
Introduza seis pilhas R14 (tamanho C)
(não fornecidas) no respectivo
compartimento.
Para utilizar o leitor com pilhas,
desligue o cabo de corrente CA do
leitor.
Substituir as pilhas
Substitua as pilhas quando a luz do indicador
OPR/BATT estiver fraca ou quando o leitor
parar de funcionar. Coloque pilhas novas.
Notas
• Antes de substituir as pilhas, retire o CD do
leitor.
• Se utilizar o leitor com pilhas, não pode ligar o
leitor com o telecomando.
Sugestão
Quando utilizar o leitor com pilhas, substitua as
pilhas de segurança de dados quando o visor da
hora aparecer esbatido ou o temporizador não
funcionar. Substitua todas as pilhas por pilhas
novas. Em condições normais de utilização, as
pilhas de segurança de dados devem durar cerca
de seis meses. Para guardar os dados da memória,
substitua as pilhas pelo cabo de corrente CA
ligado.
Ligar equipamentos
opcionais (só no modelo
CFD-E90L)
OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
LINE
LINE IN
Gravar um CD num gravador de
MiniDisc ou DAT
Gravador de
MiniDisc, gravador
de DAT, etc.
ao jack
de
entrada
digital
Cabo de
ligação
digital* POC15AB (não
fornecido)
Tipo de jack do
equipamento
que quer ligar
Minificha óptica
(gravador de MiniDisc , etc.)
Conector óptico em forma
de quadrado (gravador de
MiniDisc, gravador de
DAT, etc.)
Número do
modelo do
cabo de
ligação
POC-15AB
POC-15A
1
Abra a tampa dos jacks MD LINK deste
leitor e ligue o jack OPTICAL
DIGITAL OUT (CD) ao jack de entrada
digital do gravador de MiniDisc ou a
outro componente que utilize o cabo de
ligação digital (não fornecido).
2
Ligue este leitor e o equipamento a ele
ligado.
3
Prepare o equipamento ligado para
iniciar a gravação.
4
Comece a reproduzir um CD neste
leitor.
Preparativos
Pode gravar um CD num MiniDisc ou ouvir
o som de um videogravador, televisor ou
leitor/gravador de MiniDisc através das
colunas deste leitor.
Não se esqueça de desligar todos os
equipamentos antes de fazer as ligações.
Para mais informações, consulte o manual de
instruções do equipamento que quer ligar.
* Seleccione um cabo de ligação de acordo com o
tipo de jack de entrada digital do gravador que
quer ligar. Para mais informações, consulte o
manual de instruções do equipamento que quer
ligar. O jack OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
deste aparelho tem um formato quadrado.
Painel posterior
deste leitor
continuação
ao jack
OPTICAL
DIGITAL
OUT (CD)
25PT
Ligar equipamentos opcionais
(continuação)
Ouvir o som do TV, VCR ou
leitor/gravador de MiniDisc
TV, VCR, leitor/
gravador de
MiniDisc, etc.
ao jack
Cabo de
de
ligação de
saída
áudio* (não
de linha
fornecido)
Painel posterior
deste leitor
ao jack
LINE IN
* Para gravador de MiniDisc: um cabo com uma
mini-ficha estéreo em ambas as extremidades.
Para TV, VCR: um cabo com uma mini-ficha
estéreo numa extremidade e duas fichas phono
na outra.
1
Abra a tampa dos jacks MD LINK deste
leitor e ligue o jack LINE IN ao jack de
saída de linha do leitor de MiniDisc ou
a outro componente que utilize o cabo
de ligação de áudio (não fornecido).
2
Ligue este leitor e o equipamento a ele
ligado.
3
Carregue em LINE e comece a ouvir o
som através do equipamento ligado.
O som do equipamento ligado ouve-se
através das colunas.
Nota
Ligue os cabos com firmeza para evitar qualquer
mau funcionamento.
Sugestão
Para gravar o som do equipamento ligado, coloque
uma cassete virgem no compartimento de cassetes
e carregue em z. (Página 11)
26PT
Informações
adicionais
Precauções
Sobre a segurança
• Não desmonte a caixa do leitor de CD
porque o raio laser utilizado neste
aparelho pode provocar lesões ópticas. A
reparação deve ser única e exclusivamente
da responsabilidade de pessoal
qualificado.
• Se deixar cair algum objecto sólido ou
entornar líquidos para dentro do leitor,
desligue-o e mande-o reparar por pessoal
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard como,
por exemplo, em forma de coração,
quadrado, estrela. Se o fizer, pode
danificar o leitor. Não utilize este tipo de
discos.
Sobre as fontes de alimentação
• Para utilizar o leitor ligado à corrente,
verifique se a tensão de funcionamento do
leitor é idêntica à da rede de corrente local
(consulte “Especificações”) e utilize o
cabo de alimentação fornecido; não utilize
qualquer outro tipo de cabo.
• Mesmo que tenha desligado o interruptor
de corrente, o leitor só será desligado da
fonte de alimentação CA (rede principal),
depois de o desligar da tomada de parede.
• Para utilizar o leitor com pilhas, introduza
seis pilhas R14 (tamanho C).
• Se não quiser utilizar as pilhas, retire-as
para evitar danos possivelmente causados
pelo derramamento do líquido das pilhas
ou pela corrosão.
• A placa que indica a tensão de
funcionamento, o consumo de energia,
etc., encontra-se na parte inferior do
aparelho.
Sobre a localização
• Não deixe o leitor perto de fontes de calor
ou em locais expostos à incidência directa
dos raios solares, com muito pó ou
sujeitos a choques mecânicos.
• Não coloque o leitor numa superfície
inclinada ou pouco estável.
• Não coloque nenhum objecto a uma
distância inferior a 10 mm da caixa do
aparelho. As aberturas de ventilação têm
de estar desobstruídas para que o leitor
funcione devidamente e de maneira a
proteger os componentes.
• Se deixar o leitor num carro estacionado
ao sol, escolha um local dentro do
automóvel onde este não fique exposto à
incidência directa dos raios solares.
• Devido à utilização de um íman potente
nos altifalantes, mantenha os cartões de
crédito com sistema de código magnético
ou os relógios de corda longe do leitor, de
modo a evitar possíveis danos provocados
pelo referido íman.
Sobre o funcionamento
• A humidade condensa-se na lente interna
do leitor de CD, se o transportar
directamente de um sítio frio para um sítio
quente ou se o colocar numa sala muito
húmida. Se isto acontecer, o leitor deixa
de funcionar devidamente. Neste caso,
retire o CD e aguarde cerca de uma hora
até que a humidade se evapore.
• Se o leitor esteve muito tempo parado,
regule-o para o modo de reprodução para
que aqueça, antes de introduzir uma
cassete.
continuação
27PT
Precauções (continuação)
Notas sobre as cassetes
• Parta a patilha da cassete localizada no
lado A ou B para evitar gravações
acidentais. Se quiser gravar nessa cassete,
cubra a patilha partida com fita adesiva.
Lado A
Patilha do
lado B
Patilha do
lado A
• Não se recomenda a utilização de uma
cassete com mais de 90 minutos de tempo
de reprodução, excepto para gravações ou
reproduções longas e contínuas.
Notas sobre os CD
• Antes de reproduzir um CD, limpe-o com
um pano de limpeza. Limpe-o do centro
para fora.
• Não utilize solventes tais como a benzina,
diluente, produtos de limpeza disponíveis
no mercado ou sprays anti-estáticos
próprios para LPs em vinyl.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares ou a fontes de calor tais
como condutas de ar quente, nem o deixe
dentro de um carro estacionado ao sol
porque poderá ocorrer um aumento
considerável de temperatura no seu
interior.
• Não cole papéis ou autocolantes no CD,
nem risque a sua superfície.
• Depois de reproduzir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
Se o CD estiver sujo, riscado ou com
dedadas, poderão ocorrer erros de tracking.
28PT
Os CD-Rs/CD-RWs
Este leitor pode reproduzir CD-Rs/CD-RWs
gravados no formato CD-DA* mas a
capacidade de reprodução pode variar
consoante a qualidade do disco e a condição
do dispositivo de gravação.
* CD-DA é a abreviatura de Compact Disc Digital
Audio (Áudio digital de CD). É uma norma de
gravação utilizada para CDs de áudio.
Discos de música codificados
com tecnologias de protecção
de direitos de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir
discos que respeitem a norma de discos
compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários
discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de autor.
No entanto, alguns destes discos não
respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.
Se surgirem problemas ou dúvidas sobre o
funcionamento do leitor, contacte o agente
Sony da sua zona.
Resolução de problemas
Geral
O aparelho não liga.
• Ligue bem o cabo de corrente CA à tomada
AC IN e a uma tomada de parede.
• Verifique se introduziu correctamente as
pilhas.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
• Não consegue ligar o leitor com o
telecomando, se estiver a utilizar o leitor com
pilhas.
Não há som.
• Desligue os auscultadores quando estiver a
ouvir através dos altifalantes.
A corrente desligou-se inesperadamente.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas.
Ouve-se um som estranho.
O som faz ruído, é fraco ou de má
qualidade.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
Aparecem várias indicações seguidas no
visor.
• O leitor está no modo de demonstração.
c Acerte o relógio, ou ligue e carregue em
DISPLAY durante cerca de 2 segundos
para cancelar o modo de demonstração.
Ouve-se ruído.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
um aparelho que transmite ondas de rádio,
perto do leitor.
c Afaste o telefone portátil, etc., do leitor.
Leitor de CD
O leitor não reproduz o CD ou a indicação
“no disC” aparece no visor, mesmo que
haja um CD dentro de um compartimento.
• Coloque o CD com a face com etiqueta virada
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CD
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade condensada.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por
umas novas.
O som desaparece.
Ouve-se ruído.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
• O som pode apresentar quebras ou ruído se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou
se o dispositivo de gravação ou o programa
de aplicação tiverem problemas.
Não consegue abrir/fechar a tampa do
compartimento de CD.
• Coloque o leitor numa superfície plana e
abra/feche a tampa.
Rádio
O som está muito baixo ou não tem
qualidade.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por
umas novas.
• Afaste o leitor do televisor.
• Se utilizar o telecomando enquanto estiver a
ouvir um programa de rádio em AM (CFDE90) ou MW/LW (CFD-E90L), pode
provocar interferências. Isso é inevitável.
A imagem do televisor começa a tremer.
• Se estiver a ouvir um programa em FM perto
de um televisor com antena interna, afaste o
leitor do televisor.
continuação
29PT
Resolução de problemas
(continuação)
Leitor de cassetes
A fita da cassete não se move quando
carrega numa tecla de funcionamento.
• Feche correctamente o compartimento da
cassete.
A tecla REC z não funciona.
A cassete não é reproduzida.
• Certifique-se de que a patilha de segurança da
cassete não foi removida.
A fita não é apagada totalmente.
• Limpe a cabeça de desgravação (ver página
31).
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as.
• Está a reproduzir uma fonte gravada numa
cassete TYPE II (high position) ou TYPE IV
(metal) utilizando este aparelho. Grave numa
cassete TYPE I (normal) e reproduza.
A cassete não grava.
• Certifique-se de que a cassete foi introduzida
correctamente.
• Certifique-se de que a patilha de segurança da
cassete está correctamente posicionada.
O som é fraco.
A qualidade do som é má.
• Limpe as cabeças, o rolete e o cabrestante
(ver página 31).
• Desmagnetize as cabeças utilizando um
desmagnetizador (ver página 31).
O som sai distorcido.
• Está a utilizar uma cassete TYPE II (high
position) ou TYPE IV (metal). Utilize apenas
uma cassete TYPE I (normal).
Temporizador
O temporizador não funciona.
• Certifique-se de que a hora indicada pelo
relógio está certa.
• Verifique se a corrente CA foi cortada.
• Certifique-se de que a indicação (relógio)
aparece no visor.
30PT
Telecomando
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem fracas,
substitua-as por novas.
• Aponte o telecomando na direcção do sensor
remoto do leitor.
• Não pode haver obstáculos entre o
telecomando e o leitor.
• Não exponha o sensor remoto a luzes intensas
como, por exemplo, a luz do sol ou a luz de
lâmpadas fluorescentes.
• Se utilizar o telecomando, aproxime-se do
televisor.
Se, após ter experimentado as sugestões acima
mencionadas, os problemas subsistirem, desligue a
corrente CA e retire todas as pilhas. Depois de
todas as indicações do visor desaparecerem, ligue
o aparelho à corrente e introduza novamente as
pilhas. Se o problema não for solucionado,
consulte o agente Sony.
Manutenção
Limpeza da lente
Se a lente estiver suja, poderão ocorrer
quebras de som durante a leitura dos CD.
Limpe a lente com um soprador de ar à
venda no mercado.
Limpar as cabeças e o caminho
da fita
Para uma optimização da qualidade de
reprodução e de gravação, limpe as cabeças,
o rolete e o cabrestante com um cotonete
ligeiramente embebido em líquido de
limpeza ou em álcool depois de dez horas de
funcionamento. No entanto, para efectuar
uma gravação de boa qualidade, recomendase a limpeza de todas as superfícies
percorridas pela fita, antes de cada gravação.
Desmagnetizar as cabeças da
cassete
20 a 30 horas de funcionamento são
suficientes para que se tenham depositado
resíduos magnéticos nas cabeças da cassete,
provocando a perda do som de frequências
altas e ruídos sibilantes. Este é o momento
adequado para desmagnetizar as cabeças e
todas as peças metálicas da fita com um
desmagnetizador de cabeças de cassetes
disponível no mercado.
Limpar a caixa
Limpe a caixa, o painel e os comandos com
um pano suave, ligeiramente embebido em
detergente diluído em água. Não utilize
nenhum tipo de material abrasivo, pó de
limpeza ou solvente, tal como álcool ou
benzina.
Lente
Rolete
Cabrestante
Cabeça de
eliminação
Cabeça de gravação/
reprodução
Depois da limpeza, as cassetes só devem ser
introduzidas quando as áreas que foram
limpas estiverem completamente secas.
31PT
Especificações
Secção do leitor de CD
Sistema
Sistema áudio digital de CD
Propriedades do diodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: contínua
Saída do laser:
menos de 44,6 µW
(Valor de saída medido a uma distância de
aproximadamente 200 mm da superficie da lente da
objectiva no bloco de leitura óptica com uma abertura de
7 mm.)
Rotações
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz
Vibração e oscilação
Inferior ao limite susceptível de ser medido
Geral
Altifalante
Gama total: 8 cm dia., 4 Ω, tipo cónico (2)
Saídas
Jack dos auscultadores (mini-jack estéreo)
Para auscultadores com 16 - 68 Ω de impedância
Potência máxima de saída
4W
Requisitos de corrente
Para rádio, leitor de CD e cassetes:
Modelo da Coreia: 220 V AC, 60 Hz
Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
Pilhas 9 V DC, 6 R14 (tamanho C)
Para segurança dos dados da memória:
Pilhas 4,5 V DC, 3 R6 (tamanho AA)
Para o telecomando:
3 V CC, 2 pilhas R03 (tamanho AAA)
Consumo de corrente
CA 14 W
Duração das pilhas
Para rádio, leitor de CD e cassetes:
Gravação em FM
Pilhas R14P da Sony: aprox. 13,5 h
Secção do rádio
Sony alcalina LR14: aprox. 20 h
Gama de frequência
Reprodução de uma cassete
CFD-E90
Pilhas R14P da Sony: aprox. 7,5 h
FM
87,5 - 108 MHz
Sony alcalina LR14: aprox. 15 h
AM
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
Reprodução de CD
CFD-E90L
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM/MW/LW: Antena incorporada de barra em ferrite
Pilhas R14P da Sony: aprox. 2,5 h
Sony alcalina LR14: aprox. 7 h
Dimensões
Aprox. 272 × 164 × 285 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 3 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de corrente CA (1)
Telecomando (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Secção do leitor de cassetes
Sistema de gravação
Estéreo de 4 faixas e 2 canais
Tempo de avanço rápido
Aprox. 110 seg. com cassete Sony C-60
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 50 - 15 000 Hz
32PT
Conjunto de auscultadores Sony MDR
Índice remissivo
A, B
Acertar o relógio 19
C
Criar o seu próprio programa
14
D
Desmagnetizar as cabeças da
fita 31
E
Estações de rádio
pré-programar 16
reproduzir 17
F
Fontes de alimentação 23
G, H
Gravar numa cassete 10
I, J, K
Intensificação de som 18
L
Leitor de CD 12
Ligar
cabo de corrente CA 23
componentes opcionais 25
Limpar
cabeças e caminho de
transporte da fita 31
caixa 31
Localizar uma faixa específica
12
M, N
MEGA BASS 18
Melhorar a recepção das
emissões 7
O
Ouvir
rádio 6
TV, VCR e leitor de
MiniDisc 26
P, Q
Pilhas
de protecção dos dados da
memória 23
do leitor 24
do telecomando 24
Preparativos 23
Pré-programar estações de
rádio 16
S
Seleccionar
faixas 5
intensificação de som 18
Seleccionar fontes de
alimentação 23
T
Temporizador
Acordar ao som da música
20
Adormecer ao som da
música 21
U
Utilizar o visor 12
V, W, X, Y, Z
Visor 12
R
Reprodução aleatória 14
Reprodução de programas 14
Reprodução repetitiva 13
Reproduzir
estações de rádio préprogramadas 17
faixas repetidamente 13
um CD 4
uma cassete 8
Resolução de problemas 29
33PT
34PT
35PT
PT
36Sony
Corporation
Download PDF