Sony | CFD-S350L | Sony CFD-S350L Gebruiksaanwijzing

Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens hem weer in gebruik te nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit
toestel worden afgespeeld. Indien u dat
niet doet, kan het toestel worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Opmerkingen bij cassettes
• Breek het wispreventienokje van kant A of
B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met kleefband om weer op te kunnen
nemen.
Verhelpen van
storingen
Algemeen
Het toestel schakelt niet aan.
kant A
nokje voor
kant B
nokje voor
kant A
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aanbevolen, behalve voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
hem niet aanschakelen met de
afstandsbediening.
Het toestel staat niet aan en "bAttErY"
en "Error" verschijnen afwisselend.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
De behuizing reinigen
Opmerkingen bij CD’s
Geen geluid.
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruikt een schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals alcohol
of benzine.
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar hij niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen
alvorens een cassette in te brengen.
De cassette reageert niet wanneer u
een bedieningstoets indrukt.
• Sluit de cassettehouder goed.
De z toets werkt niet of de cassette
speelt niet af/neemt niet op.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
Slechte of vervormde weergave-,
opname- of wiskwaliteit.
• Reinig koppen, aandrukrol en capstan met een
wattenstaafje dat lichtjes is bevochtigd met
een reinigingsmiddel of alcohol.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• U gebruikt een TYPE II (high) of TYPE IV
(metal) cassette. Gebruik alleen TYPE I
(normal) cassettes.
• Demagnetiseer de koppen met een in de
handel verkrijgbare demagnetiseercassette.
lens
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
apertuur van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s
opgenomen in CD-DA formaat* afspelen,
maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en
de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact
Disc Digital Audio. Dit is een
opnamenorm voor Audio CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
concensvocht te laten opdrogen.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• De CD-R/CD-RW is leeg.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem indien hij zwaar
is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
FM
87,5 -108 MHz
AM
531 -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 -1 610 kHz (10 kHz stap)
aandrukrol
wiskop
capstan
opname-/weergavekop
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en toestel.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Hou de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de stekker uittrekken en alle
batterijen verwijderen. Steek de stekker weer in
het stopcontact en plaats de batterijen terug
nadat alle indicaties in het uitleesvenster zijn
verdwenen. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
FM
87,5 -108 MHz
MG
531 -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 -1 610 kHz (10 kHz stap)
LG
153 -279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM/MG/LG: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm diam., 3,2 Ω, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting):
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68 Ω
Maximum uitgangsvermogen
5,2 W
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
Model voor Korea: 220 V AC, 60 Hz
Overige modellen: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (D) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R03 (AAA) batterijen
Stroomverbruik
AC 14 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
Sony R20P: ong. 13,5 h
Sony R20P: ong. 7,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 15 h
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit
in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
CFD-S350
CFD-S350L
©2005 Sony Corporation
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
2-548-052-52 (1)
Spanningsbronnen
C
B
A
1 naar AC IN
2 naar een stopcontact
Sluit het netsnoer A aan of plaats zes R20 (D) batterijen (niet meegeleverd) in de batterijhouder
B.
Opmerkingen
• Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT indicator minder fel oplicht of de speler niet meer
functioneert. Vervang alle batterijen door nieuwe. Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen te
vervangen.
• Koppel het netsnoer los om de speler op batterijen te laten werken.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u hem niet aanschakelen met de afstandsbediening.
De afstandsbediening gebruiksklaar maken C
Plaats twee R03 (AAA) batterijen (niet meegeleverd).
CD-weergave
De batterijen vervangen
Sony R20P: ong. 2,5 h
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee. Wanneer het toestel niet meer op de
afstandsbediening reageert, moet u beide batterijen vervangen door nieuwe.
Sony alkaline LR20: ong. 7 h
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
CD Radio
CassetteCorder
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Sony alkaline LR20: ong. 20 h
Cassetteweergave
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
Sony MDR hoofdtelefoon
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen
CFD-S350L
FM opname
• Richt de speler zelf voor een betere AM of
MW (MG)/LW (LG) ontvangst.
Los verkrijgbare toebehoren
WAARSCHUWING
CFD-S350
CD-speler
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat
en waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD
en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen spoorvolgingsfouten veroorzaken.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Nederlands
Frequentiebereik
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert
in de buurt van het toestel. t Hou de
draagbare telefoon e.d. uit de buurt van het
toestel.
De CD speelt niet of "no dISC" licht
op in het uitleesvenster ook al is er
een CD ingebracht.
Afmetingen
Ong. 420 × 155 × 260 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 3,7 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Radio
Ruis is hoorbaar.
Spanningsbronnen
• Om het toestel op wisselstroom te laten
werken, moet u eerst controleren of de
bedrijfsspanning van de speler
overeenstemt met de lokale netspanning
(zie "Technische gegevens") en het
meegeleverde netsnoer gebruiken; gebruik
geen ander snoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R20
(D) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het naamplaatje met de werkspanning, het
stroomverbruik, enzovoort bevindt zich
aan de onderkant van het apparaat.
Cassettespeler
Een cassette inbrengen
Afstandsbediening
Een CD inbrengen
Met de kant die u wilt
afspelen naar u toe
1
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
Cijfertoetsen
MODE
TAPE
RADIO BAND
AUTO PRESET
BAND
TUNE +, –
DISP/ENT/ MEMORY
OPR/BATT
VOL +*, –
TUNE – / m
TUNE + / M
u*
VOLUME +*, –
MEGA BASS
i
N
X
x
CD
x
Z PUSH
OPEN/CLOSE
2
3
4
Plaats een CD in de CD-houder.
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om de CD-houder te sluiten.
., >
PRESET + / >
MEGA BASS
PRESET – / .
de weergave tijdelijk te
onderbreken
naar het volgende muziekstuk te gaan
naar het vorige muziekstuk te gaan
de CD te verwijderen
een bepaald punt te zoeken met
geluid
een punt te zoeken via het
uitleesvenster
u (X op de afstandsbediening)
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
>
M (vooruit) of m (achteruit) tijdens de weergave tot
u het gewenste punt bereikt. (> of . op de
afstandsbediening)
M (vooruit) of m (achteruit) in de pauzestand tot u
het gewenste punt bereikt. (> of . op de
afstandsbediening)
de cijfertoets voor de track op de afstandsbediening
Tip
Als u een track met een nummer hoger dan 10 wilt zoeken, drukt u eerst op >10 en vervolgens op de
gewenste cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Voorbeeld: als u track 23 wilt afspelen, drukt u eerst op >10 en vervolgens op 2 en 3.
SLEEP
De resterende speelduur controleren
Druk herhaaldelijk op DISP/ENT/MEMORY tijdens het afspelen van een CD. De aanduiding
verandert als volgt:
OPERATE
(POWER)
Totaal aantal tracks
Totale speelduur
E
Geprogrammeerde track
Afspeelvolgorde
2
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster (directe aanschakeling).
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
CFD-S350: "FM" t "AM"
CFD-S350L: "FM" t "MW" t "LW"
Hou TUNE + of – ingedrukt tot de frequentie in het uitleesvenster begint te
veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de radiofrequenties af en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt afstemmen, druk dan herhaaldelijk op de toets
om de frequentie stapsgewijs te veranderen.
t het nummer en de speelduur van de huidige track
r
het huidige tracknummer en de resterende duur van de huidige track*
r
het aantal resterende tracks en de resterende speelduur van de CD
Als een FM uitzending is gestoord, druk dan op MODE tot "Mono" verschijnt in het uitleesvenster en de
weergave is dan mono.
De AM/MG-afsteminterval wijzigen
Het AM/MG-afsteminterval is in de fabriek vooraf ingesteld op 9 kHz.
Om de AM/MG-afsteminterval te wijzigen, gaat u als volgt tewerk:
1 Hou de RADIO BAND•AUTO PRESET en TAPE toets ingedrukt, en trek de stekker uit
het stopcontact.
2 Hou de RADIO BAND•AUTO PRESET en TAPE toets ingedrukt, en steek de stekker
weer in het stopcontact. De afsteminterval verandert en "AM 9" "MW 9" of "AM 10"
"MW 10" verschijnt gedurende 2 seconden in het uitleesvenster.
Na het wijzigen van de afsteminterval moet u de voorinstelzenders terugstellen.
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt maximum 30 radiozenders
(CFD-S350), 20 voor FM en 10 voor AM in elke volgorde, of 40 radiozenders (CFD-S350L), 20
voor FM en 10 voor MG en LG in elke volgorde voorinstellen.
1
2
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
3
Druk op DISP/ENT/MEMORY.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen van de laagste frequenties tot de
hoogste.
Hou RADIO BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt tot "AUTO"
knippert in het uitleesvenster.
Indien een zender niet automatisch kan worden vooringesteld
Aan-/uitschakelen
CFD-S350L: Druk op OPERATE.
CFD-S350: Druk op POWER.
Het volume regelen
Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de afstandsbediening).
Luisteren met een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
In slaap vallen met muziek
1 Laat de gewenste geluidsbron spelen.
2 Druk op SLEEP om "SLEEP" te laten verschijnen.
3 Druk op SLEEP om de minuten te kiezen tot het toestel automatisch uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt: "60" t "90" t "120" t "OFF"
t "10" t "20" t "30".
* Bij een muziekstuk waarvan het nummer hoger is dan 20, verschijnt de resterende tijd als "- -:- -" in
het uitleesvenster.
De weergavestand kiezen
Druk herhaaldelijk op MODE tot "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM"
"PGM REP" verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt tewerk:
Om
een track te herhalen
Kies
"REP 1"
Opmerking
alle tracks te herhalen
"REP ALL"
Vervolgens doet u dit
Druk op . of > om de track te selecteren
die u wilt herhalen en druk op u.
Druk op u.
Bij het afspelen van een cassette met deze functie:
Indien een cassettekant langer is dan de ingestelde tijd, schakelt de speler niet uit voor de band ten einde
is.
tracks in willekeurige
volgorde af te spelen
tracks te herhalen
in willekeurige volgorde
"SHUF"
Druk op u.
"SHUF REP"
Druk op u.
tracks te programmeren
"PGM"
geprogrammeerde tracks
te herhalen
"PGM REP"
Druk op . of > en vervolgens op DISP/
ENT/MEMORY voor de tracks die u in de
gewenste volgorde wilt programmeren. U kunt
maximaal 20 tracks programmeren (zie afbeelding
E). Druk op u.
Druk op . of > en vervolgens op DISP/
ENT/MEMORY voor de tracks die u in de
gewenste volgorde wilt programmeren. U kunt
maximaal 20 tracks programmeren. Druk op u..
De sluimerfunctie annuleren
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel af te zetten.
Akoestiekregeling
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS.
"MEGA BASS" verschijnt in het uitleesvenster.
Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar normale weergave.
Een zwakke zender moet handmatig worden vooringesteld.
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te selecteren.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd DISP/ENT/MEMORY 2 seconden ingedrukt tot het voorinstelnummer gaat knipperen
in het uitleesvenster.
4 Druk op PRESET + of – tot het gewenste voorinstelnummer voor de zender gaat knipperen in
het uitleesvenster.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY.
De oude zender wordt vervangen door de nieuwe zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND tot de gewenste band in het uitleesvenster wordt weergegeven.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd de cijfertoetsen waaronder u de nieuwe zender wilt instellen, ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Als u een voorinstelnummer hoger dan 10 wilt selecteren, drukt u eerst op >10 en vervolgens
op de gewenste cijfertoetsen.
U moet de laatste cijfertoets ongeveer 2 seconden ingedrukt houden om het nummer in te
voeren.
(Voorbeeld: als u 12 wilt selecteren, drukt u eerst op >10 en 1 en houdt u vervolgens 2
ongeveer 2 seconden ingedrukt.)
Tip
De vooraf ingestelde radiozenders blijven in het geheugen bewaard, zelfs als u het netsnoer loskoppelt
of de batterijen verwijdert.
Op de afstandsbediening
Voorinstelzenders beluisteren
Als u "PGM" of "PGM REP" hebt geselecteerd, drukt u op de cijfertoetsen voor de gewenste
track (maximaal 20 tracks) en drukt u op N.
1
2
De gekozen weergavestand annuleren
Druk herhaaldelijk op MODE tot de geselecteerde stand uit het uitleesvenster verdwijnt.
Geprogrammeerde track en afspeelvolgorde controleren in het uitleesvenster
Druk op DISP/ENT/MEMORY om de volgorde van de tracks te kiezen voor de weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het muziekstuknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Een cassette afspelen
1
Opnemen
Druk op TAPE (directe aanschakeling).
1
(Druk op OPERATE (of POWER) op de afstandsbediening en druk vervolgens
herhaaldelijk op FUNCTION totdat "TAPE" in het display verschijnt.)
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een blanco cassette in.
Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
2
Kies de programmabron die u wilt opnemen.
2
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een voorbespeelde
cassette in. Sluit de houder. Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Opnemen van de CD-speler
Druk op CD en breng een CD in (zie "Een CD afspelen").
3
Druk op n.
Opnemen van de radio
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET en stem af op een zender (zie
"Luisteren naar de radio").
Om
de weergave te stoppen
de cassette snel vooruit of
achteruit te spoelen
Druk op
xZ
M of m
3
de weergave tijdelijk te
onderbreken
de cassette uit te werpen
X
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
xZ
Om
de opname te stoppen
Druk op
xZ
de opname tijdelijk te onderbreken
X
Druk nogmaals op deze toets om de opname te
hervatten.
Druk op z om de opname te starten.
(n wordt automatisch ingedrukt.)
Tips
Tip
Radiozenders voorinstellen
Druk op DISP/ENT/MEMORY in de stopstand (see fig. D).
Uitleesvenster
D
Gebruik van het uitleesvenster
Het totale aantal tracks en de speelduur controleren
Uitleesvenster
1
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
* U kunt geen bepaald muziekstuk zoeken als "SHUF" of "PGM" oplicht in het uitleesvenster. Zet de
indicatie af door op x te drukken.
Afstandsbedieningssensor
Luisteren naar de radio
Druk op
x
een bepaalde track direct te zoeken*
*De toets is voorzien van een voelstip.
• U kunt hetzelfde programma nogmaals afspelen, omdat het programma wordt opgeslagen tot u de
CD-houder opent.
• U kunt een eigen programma opnemen. Als u het programma hebt gemaakt, plaatst u een lege cassette
en drukt u op z om de opname te starten.
Druk op u (N op de afstandsbediening).
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
Om
de weergave te stoppen
Met het label naar boven
*
Druk op CD (directe aanschakeling).
(Druk op OPERATE (of POWER) op de afstandsbediening en druk vervolgens
herhaaldelijk op FUNCTION totdat "Cd" in het display verschijnt.)
SLEEP
MODE
Tips
Een CD afspelen
Bedieningselementen
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Druk op PRESET + of – om af te stemmen op de opgeslagen zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND.
2 Druk op de cijfertoetsen om af te stemmen op de opgeslagen zender.
Als u wilt afstemmen op een voorinstelzender met een nummer hoger dan 10, drukt u eerst op
>10 en vervolgens op de gewenste cijfertoetsen.
(Voorbeeld: als u wilt afstemmen op voorinstelzender 12, drukt u eerst op >10 en 1 en drukt u
vervolgens op 2.)
• De volume- of akoestiekregeling heeft geen invloed op het opnameniveau.
• Alleen CFD-S350L: Indien bij AM of MG/LG ontvangst een fluittoon hoorbaar is nadat u in stap 3 op
z hebt gedrukt, druk dan op MODE om de stand van de ISS (Interference Suppress Switch) te zoeken
waarin die het minst hoorbaar is.
• Laat het toestel voor opname werken op netspanning.
• Om een opname te wissen gaat u als volgt tewerk:
1 Breng een cassette in met de opname die u wilt wissen.
2 Druk op TAPE.
3 Druk op z.
Download PDF

advertising