Sony | CFD-S20CP | Sony CFD-S20CP Gebruiksaanwijzing

3-241-606-52 (1)
CD Radio
Cassette-Corder
Gebruiksaanwijzing blz. 2NL
NL
Manual de instruções página 2PT
PT
CFD-S20CP
©2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen noch vocht om brand of
elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat
het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
Informatie
Voor klanten in Europa
Deze CD-speler is geklasseerd als CLASS 1
LASER product.
Het label met vermelding van CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich onderaan op het toestel.
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
2NL
Opmerking
De schakelaar waarmee deze speler aan/uit wordt
geschakeld, heet als volgt:
“OPERATE” : Europees model
“POWER”
: Overige modellen
Inhoud
Basishandelingen
De CD-speler
Gebruik van het display ................................ 14
Een bepaalde track zoeken ........................... 15
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ............................................ 16
Weergave in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................... 17
Geprogrammeerde weergave
(Programme Play) ..................................... 17
Basishandelingen
Een audio CD of MP3-bestanden afspelen ..... 4
Luisteren naar de radio ................................... 8
Afspelen van cassettes .................................. 10
Opnemen op cassette .................................... 12
NL
De radio
Radiozenders voorinstellen .......................... 19
Voorinstelzenders beluisteren ...................... 20
Akoestiekregeling
Regelen van het geluid ................................. 21
De timer
Inslapen met muziek ..................................... 22
Opstelling
Spanningsbronnen kiezen ............................. 23
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .................................. 25
Verhelpen van storingen ............................... 27
Onderhoud .................................................... 29
Technische gegevens .................................... 30
Betreffende “MP3” ....................................... 31
Index ............................................................. 33
3NL
Basishandelingen
Een audio CD of MP3-bestanden afspelen
1 4
2, 3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
2
Druk op CD.
CD
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om
de CD-houder te openen en plaats de
CD op de houder.
Met het label naar boven
3
4NL
Sluit het deksel van de CD-houder.
4
Druk op u (N op de
afstandsbediening).
Uitleesvenster
TrackSpeelduur
nummer
Zie pagina 6 om een CD met MP3bestanden af te spelen.
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
Basishandelingen
Alle tracks worden eenmaal
afgespeeld.
OPERATE
(of POWER)
u
VOL +, –
Z PUSH
OPEN/CLOSE
x
., >
Tip
De weergave begint vanaf
de track waar u ze voor het
laatst hebt gestopt (Resume
Play). In de stopstand
verschijnt het nummer van
de track die moet worden
afgespeeld.
Druk op x in de stopstand
om Resume Play te
annuleren en de weergave
te starten vanaf het begin
van de eerste track.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOL +*, –
de weergave te stoppen
x
de weergave tijdelijk
te onderbreken
u* (X op de
afstandsbediening)
Druk nogmaals op de toets om
de weergave te hervatten.
naar de volgende track te gaan >
naar de vorige track te gaan
.
de CD te verwijderen**
Z PUSH OPEN/CLOSE
het toestel aan/uit te schakelen OPERATE
(of POWER, zie pagina 2)
* De toets is voorzien van een voelstip.
**Wanneer u de CD-houder opent, begint de weergave
automatisch vanaf het begin van de eerste track.
wordt vervolgd
5NL
Een audio CD of MP3-bestanden afspelen (vervolg)
Een CD met MP3-bestanden afspelen
CD
u
FOLDER +, –
MP3indicator
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
Opmerking
De CD-speler leest alle
bestands- en mapinformatie
op de CD alvorens een
bestand af te spelen. Dit kan
langer dan een minuut
duren, afhankelijk van de
bestandsstructuur.
Ondertussen verschijnt
“Reading” op het display.
Tip
U kunt de toetsen die in de
tabel op pagina 5 vermeld
staan net als bij het afspelen
van een audio CD
gebruiken voor bijkomende
handelingen.
1
Druk op CD.
2
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om de CD-houder te
openen en plaats de CD op de houder (zie pagina 4).
3
Sluit het deksel van de CD-houder.
4
Druk op u.
Het toestel speelt alle MP3 bestanden op de CD.
Bij het afspelen van een CD met MP3-bestanden licht
de MP3-indicator op.
Track-nummer
De speelduur verschijnt na
de bestandsnaam
Map kiezen
Druk op FOLDER + om vooruit te gaan en FOLDER – om
achteruit te gaan (druk op FLDR + of FLDR – op de
afstandsbediening).
Bestand kiezen
Gebruik > om vooruit te gaan en . om achteruit te
gaan.
6NL
Voorbeeld van mapstructuur en
afspeelvolgorde
De afspeelvolgorde van mappen en bestanden is als volgt:
CD-R
CD-RW
Map
MP3-bestand
1
1
2
2
3
3
Basishandelingen
Opmerkingen
• Een map die geen MP3bestand bevat, wordt
overgeslagen.
• Maximum aantal mappen:
255
Maximum aantal
bestanden: 255
• Map- en bestandsnamen
kunnen uit maximum 64
tekens bestaan.
• De tekens A - Z, a - z, 0 - 9
en _ kunnen op deze speler
worden weergegeven.
Andere tekens verschijnen
als sterretjes “*”.
• Deze speler werkt met
Version 1.1 van het ID3 tag
formaat. Bij een bestand
met ID3 tag-informatie
kunnen “track-titel”,
“artiestennaam” en
“albumnaam” worden
getoond.
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s en MP3
bestanden
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s opgenomen in CD-DA
formaat* en MP3 bestanden opgenomen in CD-ROM
formaat afspelen, maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van
de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is
een opnamenorm voor Audio CD’s.
7NL
Luisteren naar de radio
1
2
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
RADIO BAND
AUTO PRESET
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET tot de gewenste band
verschijnt in het display.
Uitleesvenster
Bij elke druk op de toets verandert de
band als volgt:
Europees model: “FM” t “MW” t “LW”
Overige modellen: “FM” t “AM”
2
Hou TUNE + of – ingedrukt tot de
frequentie op het display begint te
veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de
radiofrequenties af en stopt wanneer
een zender goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt
afstemmen, druk dan herhaaldelijk
op TUNE + of – om de frequentie
stapsgewijs te veranderen.
8NL
Duidt op een FM
stereo uitzending
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
VOL +, –
MODE
Tips
• Als een FM uitzending is
gestoord, druk dan op
MODE tot “Mono”
verschijnt in het display en
de weergave is dan mono.
• Zie pagina 23 om de AM/
MG-afsteminterval te
wijzigen.
Om
Handeling
het volume te regelen
VOL +*, –
de radio aan/uit te schakelen
OPERATE (of POWER, zie
pagina 2)
Basishandelingen
OPERATE
(of POWER)
*VOL + is voorzien van een voelstip.
De ontvangst verbeteren
Richt de antenne opnieuw voor een betere FM-ontvangst.
Richt de speler zelf voor AM of MG/LG.
voor FM
voor AM/MG/LG
9NL
Afspelen van cassettes
1
2
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
2
3
TAPE
Druk op TAPE.
Druk op xZ om de cassettehouder
te openen en plaats een
voorbespeelde cassette in de houder.
Gebruik uitsluitend TYPE I cassettes
(normaal). Sluit de cassettehouder.
Druk op n.
De weergave start.
10NL
Met de kant die u wilt
afspelen naar u toe
Uitleesvenster
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
OPERATE
(of POWER)
xZ
VOL +, –
Basishandelingen
X
m, M
Om
Druk op
het volume te regelen
VOL +*, –
het afspelen te stoppen
xZ
de band snel vooruit of
achteruit te spoelen
m of M
het afspelen tijdelijk te
onderbreken
X
Opnieuw indrukken om het
afspelen te hervatten.
de cassette te verwijderen
xZ
het apparaat aan/uit te
schakelen
OPERATE (of POWER, zie
pagina 2)
*VOL + en n zijn voorzien van een voelstip.
11NL
Opnemen op cassette
1
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 23).
1
Druk op xZ om de cassettehouder Met de kant waarop u wilt
opnemen naar u toe
te openen en plaats een blanco
cassette. Gebruik uitsluitend TYPE I
(normal) cassettes. Sluit de
cassettehouder.
2
Kies de programmabron die u wilt
opnemen.
CD
RADIO BAND
AUTO PRESET
12NL
Om op te nemen van de CD-speler,
brengt u een CD in (zie pagina 4) en
drukt u op CD.
Om op te nemen van de radio,
stemt u af op de gewenste zender
(zie blz. 8).
Uitleesvenster
3
Druk op z om de opname te starten
(n wordt automatisch ingedrukt).
OPERATE
(of POWER)
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
bedieningen
TAPE
xZ
X
Tips
• Regeling van het volume en
het geluid (zie blz. 21) heeft
geen invloed op het
opnameniveau.
• Indien bij AM/MG/LG
ontvangst een fluittoon
hoorbaar is nadat u in stap 3
op z hebt gedrukt, druk
dan op MODE om de stand
van de ISS (Interference
Suppress Switch) te zoeken
waarin die het minst
hoorbaar is.
• Gebruik de
netspanningskabel als
spanningsbron om de beste
resultaten te verkrijgen.
• U kunt op de volgende
manier een opname wissen:
1 Plaats de cassette die u
wilt wissen.
2 Druk op TAPE.
3 Druk op z.
Om
Druk op
de opname te stoppen
xZ
de opname tijdelijk
te onderbreken
X
Druk nogmaals op deze
toets om de opname te
hervatten.
het apparaat aan/af te zetten
OPERATE (of POWER,
zie pagina 2)
13NL
De CD-speler
Gebruik van het display
Informatie over de CD kan worden
gecontroleerd via het display.
DISPLAY
ENT
MEMORY
MP3-bestanden controleren
Het totale aantal mappen en
tracks op de CD controleren
Dit kan via het display worden gecontroleerd
terwijl de CD is gestopt.
Totaal aantal mappen
Totale aantal tracks
Bestandsinformatie controleren
Druk op DISPLAY•ENT•MEMORY tijdens
de weergave van een MP3-bestand. De
aanduiding verandert als volgt:
De informatie van een audio
CD controleren
Het totale aantal tracks en de
speelduur van de CD controleren
Dit kan via het display worden gecontroleerd
terwijl de CD is gestopt.
Totaal aantal tracks
Totale speelduur
De resterende speelduur
controleren
Druk op DISPLAY•ENT•MEMORY tijdens
het afspelen van een CD. De aanduiding
verandert als volgt:
t Nummer en speelduur van de huidige
track
r
Nummer en resterende speelduur van de
huidige track
r
Aantal resterende tracks en resterende
speelduur op de CD
14 NL
t Nummer en speelduur van de huidige
track
r
Nummer huidige track en bestandsnaam
r
Mapnummer en mapnaam*
r
Nummer huidige track en ID3: titelnaam
/ artiestennaam / albumnaam**
* Wanneer de map geen naam heeft, verschijnt
“Root” in plaats van de naam.
**Wanneer het bestand geen ID3-informatie
bevat, verschijnt “No Title”, “No Artist” of “No
Album” in het display.
Een bepaalde track
zoeken
., >
Cijfertoetsen
De CD-speler
U kunt ook snel een track op een CD zoeken
met behulp van de cijfertoetsen.
Tijdens het afspelen van een disc kunt u ook
een bepaald punt in een track zoeken.
Tips
• Om direct een track met een nummer hoger dan
10 te zoeken, drukt u eerst op >10 en daarna op
de betreffende cijfertoetsen.
Voorbeeld: Om track 23 af te spelen, drukt u
eerst op >10 en dan op 2 en 3.
• Om een track met een nummer hoger dan 100 af
te spelen, drukt u tweemaal op >10 en
vervolgens op de betreffende cijfertoetsen.
Om
Druk
een bepaalde track op de cijfertoets van de track.
direct te zoeken
een bepaald punt te op > (vooruit) of .
zoeken met geluid (achteruit) tijdens de
weergave tot u het gewenste
punt bereikt
een punt te zoeken op > (vooruit) of .
via het display
(achteruit) tijdens de
weergave tot u het gewenste
punt bereikt
Opmerkingen
• Een track zoeken met de cijfertoetsen kan alleen
voor de tracks in de gekozen map.
• U kunt geen bepaalde track zoeken als “SHUF”
of “PGM” oplicht in het display. Zet de indicatie
af door op x te drukken.
15 NL
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
Tracks kunnen herhaald worden afgespeeld
bij normale, willekeurige of
geprogrammeerde weergave.
CD u
MODE
REPEAT
Voor het
Handeling
herhalen van
tracks in
1 Programmeer tracks (zie
geprogramstap 3 op pagina 18).
meerde
2 Druk op REPEAT tot
volgorde
“PGM REP” verschijnt.
3 Druk op u.
1 Programmeer mappen (zie
mappen in
stap 3 op pagina 18).
geprogram2 Druk op REPEAT tot
meerde
“FLDR PGM REP”
volgorde
verschijnt.
3 Druk op u.
Repeat Play annuleren
Druk op REPEAT tot “REP” verdwijnt in
het display.
Cijfertoetsen
FOLDER +, –
1
Druk op CD.
“CD” verschijnt in het display.
2
Ga als volgt tewerk.
Handeling
Voor het
herhalen van
1 Druk op REPEAT tot “REP
een track
1” verschijnt.
2 Druk op de cijfertoets van
de track die u wilt herhalen.
1 Druk op REPEAT tot “REP
alle
ALL” verschijnt.
tracks op
2 Druk op u.
de CD
1 Druk op REPEAT tot “REP
een
FLDR” verschijnt.
bepaalde
2 Kies de map door op
map
FOLDER + of FOLDER –
(alleen
te drukken en druk
MP3 CD)
vervolgens op u.
1 Start willekeurige weergave
tracks in
(pagina 17).
willekeurige
2 Druk op REPEAT tot
volgorde
“SHUF REP” verschijnt.
16 NL
Tijdens het afspelen van MP3bestanden
Wanneer u “REP ALL” kiest, worden alle
bestanden (max. 255) op een CD
herhaaldelijk afgespeeld.
Geprogrammeerde
weergave (Programme Play)
U kunt tracks afspelen in willekeurige
volgorde.
U kunt zelf de afspeelvolgorde van
maximum 20 tracks of bestanden op een CD
bepalen. Bij weergave van MP3-bestanden
kunnen ook maximum 20 mappen worden
geprogrammeerd (Programme Folder Play).
CD u
MODE
CD
1
Druk op CD.
“CD” verschijnt in het display.
2
Druk op MODE tot “SHUF” verschijnt
in het display.
3
Druk op u om willekeurige weergave
te starten.
Shuffle Play annuleren
Stop eerst de weergave. Druk dan op MODE
tot “SHUF” verdwijnt in het display.
Tijdens het afspelen van MP3bestanden
Alle bestanden (maximum 255) op een CD
worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
u ., >
MODE
DISPLAY
ENT
MEMORY
De CD-speler
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
FOLDER
+, –
1
Druk op CD.
“CD” verschijnt in het display.
2
Druk op MODE tot “PGM” verschijnt
in het display.
Kies Programme Folder Play (alleen
MP3 CD) en druk op MODE tot
“PGM FLDR” verschijnt in het display.
wordt vervolgd
Tips
• Tijdens willekeurige weergave kunt u de vorige
track niet kiezen door op . te drukken.
• De hervatfunctie werkt niet tijdens willekeurige
weergave.
17 NL
Geprogrammeerde weergave
(Programme Play) (vervolg)
3
Druk op . of >, FOLDER + of –
en druk vervolgens op
DISPLAY•ENT•MEMORY voor de
tracks of bestanden* die u in een
bepaalde volgorde wilt programmeren.
*mappen voor Programme Folder Play.
Audio CD (Programme Play)
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerde track
MP3 CD (Programme Play)
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerd bestand
MP3 CD (Programme Folder Play)
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerde map
4
Druk op u om geprogrammeerde
weergave te starten.
Program Play annuleren
Stop eerst de weergave. Druk dan op MODE
tot “PGM” verdwijnt in het display.
De volgorde van de tracks
controleren voor het afspelen
Druk op DISPLAY•ENT•MEMORY.
Bij elke druk op de toets verschijnt het trackof mapnummer in de geprogrammeerde
volgorde.
18 NL
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet
speelt en tweemaal wanneer de CD wel
speelt. Het huidige programma wordt gewist.
Stel dan een nieuw programma samen aan de
hand van de programmeerprocedure.
Tips
• U kunt het programma herhalen want het wordt
bewaard tot u de CD-houder opent.
• U kunt uw eigen programma opnemen. Breng
een blanco cassette in nadat u het programma
hebt samengesteld en druk op z om de opname
te starten.
• De hervatfunctie werkt niet tijdens
geprogrammeerde weergave.
De radio
Radiozenders
voorinstellen
RADIO BAND
AUTO PRESET
DISPLAY
ENT
MEMORY
Om een voorinstelnummer hoger dan 10 te
kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna op
de betreffende cijfertoetsen.
U moet de laatste cijfertoets ongeveer 2
seconden lang ingedrukt houden.
(Voorbeeld: om 12 te kiezen, drukt u eerst
op >10 en 1, waarna u 2 ongeveer 2
seconden lang ingedrukt houdt.)
De radio
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van het toestel. U kunt maximum 40
radiozenders (Europees model), 20 voor FM
en 10 voor MG en LG in elke volgorde, of
30 radiozenders (andere modellen), 20 voor
FM en 10 voor AM in elke volgorde
voorinstellen.
Indien een zender niet
automatisch kan worden
vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden
vooringesteld.
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET
om de band te kiezen.
2 Stem af op een zender.
3 Hou de cijfertoets waaronder u de nieuwe
zender wilt voorinstellen ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Cijfertoetsen
1
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET om de band te kiezen.
2
Hou RADIO BAND•AUTO PRESET
ingedrukt tot “AUTO” knippert in het
display.
3
Druk op DISPLAY•ENT•MEMORY.
De zenders worden in het geheugen
opgeslagen van de laagste frequenties
tot de hoogste.
19NL
Voorinstelzenders
beluisteren
Eens u uw favoriete zenders hebt
vooringesteld, kunt u erop afstemmen met
behulp van de cijfertoetsen.
RADIO BAND
AUTO PRESET
Cijfertoetsen
1
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET om de band te kiezen.
2
Druk op de cijfertoetsen om af te
stemmen op de opgeslagen zender.
Om een voorinstelzender hoger dan 10
te kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna
op de betreffende cijfertoetsen.
(Voorbeeld: om af te stemmen op
voorinstelzender 12, drukt u eerst op
>10 en 1, en vervolgens op 2.)
20NL
Akoestiekregeling
Regelen van het geluid
U kunt de akoestiek van het weergavegeluid
regelen.
SOUND
MEGA
BASS
Akoestiekregeling
Geluidskarakteristiek kiezen
Druk herhaaldelijk op SOUND om de
gewenste akoestiekregeling te kiezen.
Kies
Voor
een krachtig, zuiver geluid met
de nadruk op het lage en hoge
frequentiebereik
licht, helder geluid met de
nadruk op het hoge en
middelhoge frequentiebereik
percussiegeluid met de nadruk
op het lage frequentiebereik
stemgeluid met de nadruk op het
middelhoge frequentiebereik
ruime dynamiek voor b.v.
klassieke muziek
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS om “MEGA BASS”
te laten verschijnen.
Druk nogmaals op deze toets om terug te
keren naar normale weergave.
21NL
De timer
Inslapen met muziek
U kunt de speler zo instellen dat hij
automatisch uitschakelt na 10, 20, 30, 60, 90
en 120 minuten, zodat u in slaap kunt vallen
met muziek.
SLEEP
1
Zet de gewenste geluidsbron aan.
2
Druk op SLEEP om “SLEEP” te laten
verschijnen.
3
Druk op SLEEP om het aantal minuten
te kiezen waarna de speler automatisch
uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
“60” t “90” t “120” t OFF t
“10” t “20” t “30”.
Indien u langer dan 4 seconden wacht
om op SLEEP te drukken, worden de
minuten in het uitleesvenster ingevoerd.
Het toestel schakelt automatisch uit
wanneer de vooringestelde tijd is
verstreken.
22NL
De inslaapfunctie annuleren
Druk op OPERATE (of POWER) om het
apparaat uit te schakelen.
Opmerking
Bij weergave van een cassette met behulp van
deze functie: als de band aan één kant langer is
dan de ingestelde tijd, wordt het toestel
uitgeschakeld wanneer de band ten einde is.
Opstelling
Spanningsbronnen kiezen
Het toestel kan werken op netstroom of batterijen.
3
Batterijhouder
AC IN
1 Het netsnoer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het
meegeleverde netsnoer aan op AC IN
achteraan op het toestel en steek de
stekker in een stopcontact.
Het AM/MG afsteminterval
wijzigen
Om het AM/MG afsteminterval te wijzigen,
gaat u als volgt tewerk:
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET
tot “AM” of “MW” verschijnt.
2 Hou DISPLAY•ENT•MEMORY 2
seconden ingedrukt.
3 Druk RADIO BAND•AUTO PRESET in
gedurende 2 seconden.
“AM 9” “MW 9” of “AM 10” “MW 10”
knippert.
4 Druk op TUNE + of – om “AM 9” “MW
9” te kiezen voor een interval van 9 kHz
of “AM 10” “MW 10” voor een interval
van 10 kHz.
5 Druk op DISPLAY•ENT•MEMORY.
Na het wijzigen van de afsteminterval moet
u de AM/MG voorinstelzenders terugstellen.
2 De afstandsbediening klaarmaken
Opstelling
1 naar stopcontact
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet
meegeleverd)
Batterijen vervangen
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6
maanden mee. Wanneer het toestel niet meer
op de afstandsbediening reageert, moet u
beide batterijen vervangen door nieuwe.
wordt vervolgd
23NL
Spanningsbronnen kiezen
(vervolg)
3 Gebruik van de speler op batterijen
Plaats zes R20 (D) batterijen (niet
meegeleverd) in de batterijhouder.
Koppel het netsnoer los om de speler op
batterijen te laten werken.
Batterijen vervangen
Vervang de batterijen wanneer de OPR/
BATT indicator minder fel oplicht of de
speler niet meer functioneert. Vervang alle
batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
• Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen
te vervangen.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
hem niet aanschakelen met de
afstandsbediening.
24NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens hem weer in gebruik te nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit
toestel worden afgespeeld. Indien u dat
niet doet, kan het toestel worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Spanningsbronnen
• Controleer of de bedrijfsspanning van de
speler overeenkomt met de lokale
netspanning (zie “Technische gegevens”)
alvorens het toestel met behulp van het
meegeleverde netsnoer aan te sluiten op
een stopcontact; gebruik geen ander
netsnoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R20
(D) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan op het toestel.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar hij niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lens in het CD-gedeelte. In
dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen
alvorens een cassette in te brengen.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
wordt vervolgd
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
25NL
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Opmerkingen bij CD’s
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
Opmerkingen bij cassettes
• Breek het wispreventienokje van kant A of
B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met kleefband om weer op te kunnen
nemen.
kant A
nokje voor kant A
nokje voor kant B
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat
en waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD
en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen spoorvolgingsfouten veroorzaken.
26NL
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aanbevolen, behalve voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het toestel staat niet aan.
• Steek de stekker van het netsnoer goed in het
stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
hem niet aanschakelen met de
afstandsbediening.
Het toestel staat niet aan en “BATT” en
“ERROR” verschijnen afwisselend.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
Geen geluid.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven uitzendt in
de buurt van de speler. t Breng de
draagbare telefoon enz. weg van de speler.
CD-speler
“no DISC” licht op in het display terwijl er
wel een CD is ingebracht.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• De CD-R/CD-RW is blanco.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem indien hij
zwaar is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar
zijn.
“NOT MP3” verschijnt.
• U probeert een bestand af te spelen dat geen
MP3-bestand is maar wel de extensie “mp3”
heeft. (pagina 31)
“NOT MP3” en “LAYER 1” of “NOT MP3”
en “LAYER 2” verschijnen afwisselend.
• U probeert een MPEG1 Audio Layer-1 of 2
bestand af te spelen. Met deze speler kunnen
alleen MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
bestanden worden afgespeeld. (pagina 31)
“no MP3” verschijnt.
• Er staan geen MP3 bestanden op de disc.
Radio
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
• Bij gebruik van de afstandsbediening terwijl
u een AM of MG/LG zender beluistert kan er
ruis hoorbaar zijn.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
wordt vervolgd
De CD speelt niet.
• Controleer of de CD-houder is gesloten.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
concensvocht te laten opdrogen.
• Controleer of “CD” in het display staat.
27NL
Verhelpen van storingen
(vervolg)
Cassettedeck
De band loopt niet hoewel er op een
bandloopfunctietoets is gedrukt.
• Zorg dat de cassettehouder goed is gesloten.
De REC z toets werkt niet/Afspelen van of
opnemen op de cassette is niet mogelijk.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette niet is afgebroken.
• Controleer of “TAPE” verschijnt in het
uitleesvenster.
Eerdere opnamen worden onvoldoende
gewist.
• Reinig de wiskoppen (zie blz. 29).
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• De cassette werd opgenomen in de stand
TYPE II (high position) of TYPE IV (metal).
Neem op in de stand TYPE I (normal) en
speel af.
Opnemen is niet mogelijk.
• Controleer of de cassette correct is
ingebracht.
• Controleer of het wispreventienokje niet is
afgebroken.
Zwak geluid/Slechte geluidskwaliteit.
• Reinig de koppen, aandrukrollen en capstanassen (zie blz. 29).
• Demagnetiseer de koppen met behulp van
een demagnetiseerder (zie blz. 29).
Het geluid wordt vervormd.
• Er wordt een cassette TYPE II (hoge positie)
of TYPE IV (metaal) gebruikt. Kies alleen
cassettes TYPE I (normaal).
28NL
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe indien deze
uitgeput zijn.
• Zorg ervoor dat de afstandsbediening recht
op de afstandsbedieningssensor van het
apparaat wordt gericht.
• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels
bevinden tussen het apparaat en de
afstandsbediening.
• Stel het apparaat zo op dat de infrarood
sensor niet blootstaat aan krachtige
verlichting zoals rechtstreeks zonlicht of
fluorescentieverlichting.
• Ga dichterbij het apparaat staan wanneer u de
afstandsbediening gebruikt.
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de netspanningsadapter
loskoppelen uittrekken en alle batterijen
verwijderen. Steek de stekker van de
netspanningsadapter weer in het stopcontact en
plaats de batterijen terug nadat alle indicaties op
het display zijn verdwenen. Als het probleem
daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Onderhoud
De lens reinigen
Als de lens vuil is, kan het geluid
verspringen bij het afspelen van een CD.
Reinig het oppervlak met een in de handel
verkrijgbare blazer.
Reinigen van de koppen en het
bandloopwerk
Het is aanbevolen de koppen, de aandrukrol
en de capstan-assen na elke tien
gebruiksuren te reinigen met een
wattenstaafje dat licht bevochtigd is met
reinigingsvloeistof of alcohol. Om verzekerd
te zijn van de beste opnameresultaten,
verdient het aanbeveling vóór iedere opname
alle delen waarmee de band in aanraking
komt schoon te maken.
Demagnetiseren van de koppen
Na 20 à 30 gebruiksuren zal er zich in de
koppen een dusdanig restmagnetisme hebben
opgebouwd, dat dit verlies aan hoge tonen en
bandruis tot gevolg heeft. In dat geval dient
u de koppen en andere metalen onderdelen
waarmee de band in contact komt te
demagnetiseren met een in de handel
verkrijgbare demagnetiseerder.
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals alcohol
of benzine.
Lens
Aandrukrol
Wiskop
Capstan-as
Opname/weergavekop
Wacht met het inbrengen van de cassette tot
de schoongemaakte delen volledig droog
zijn.
29NL
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt gemeten
op een afstand van ongeveer 200 mm van het
lensoppervlak van de laserkop met een apertuur van 7
mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
Radio
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
Model voor Korea:
220 V AC, 60 Hz
Overige modellen:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (D) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
AC 20 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
FM opname
Sony R20P: ong. 13,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 20 h
Cassetteweergave
Sony R20P: ong. 7,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 15 h
CD-weergave
Sony R20P: ong. 2,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 7 h
Frequentiebereik
Europees model
FM
87,5 -108 MHz
MG
531 kHz -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 kHz -1 610 kHz (10 kHz stap)
LG
153 -279 kHz
Overige modellen
FM
87,5 -108 MHz
AM
531 kHz -1 611 kHz (9 kHz stap)
530 kHz -1 610 kHz (10 kHz stap)
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: telescoopantenne
AM/MG/LG: ingebouwde ferrietstaafantenne
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm diam., 3,2 Ω, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68 Ω
Maximum uitgangsvermogen
4,6 W
30NL
Afmetingen
Ong. 386 × 166 × 252 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 3,3 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Betreffende “MP3”
Wat is MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) is een
standaard technologie en formaat voor het
comprimeren van geluid. Het bestand wordt
gecomprimeerd tot ongeveer 1/10e van de
oorspronkelijke grootte. Geluiden buiten het
hoorbare bereik worden gecomprimeerd
terwijl geluiden die de mens wel kan horen,
niet worden gecomprimeerd.
“MP3”-bestanden die met deze
speler kunnen worden afgespeeld
U kunt alleen MP3-bestanden afspelen die
op een bepaalde manier werden opgenomen.
GESCHIKTE MEDIA
CD-R’s en CD-RW’s
GESCHIKT DISC-FORMAAT
U kunt discs gebruiken van het ISO 9660
Level 1/2 en Joliet extensieformaat. Soms
kunnen MP3-bestanden die zijn opgenomen
in een ander formaat niet normaal worden
afgespeeld of kunnen bestands- en
mapnamen niet correct worden
weergegeven.
Belangrijkste kenmerken van het geschikte
discformaat:
• Maximum aantal directorystappen: 8
• Bruikbare tekens voor een bestands-/
mapnaam: A - Z, a - z, 0 - 9, _
(onderstreping)
• Maximum aantal tekens voor een
bestandsnaam: 64 met inbegrip van
aanhalingstekens en een extensie van 3
tekens
Opmerkingen
• Voeg altijd de extensie “mp3” toe aan de bestandsnaam.
• Indien u de extensie “mp3” toevoegt aan een
ander bestandstype dan MP3, kan de speler
mogelijk het bestand niet goed herkennen en ruis
produceren die uw luidsprekers kan
beschadigen.
• De bestandsnaam komt niet overeen met de ID
tag.
BRUIKBAAR AANTAL MAPPEN/
BESTANDEN
• Maximum aantal mappen: 255
• Maximum aantal bestanden: 255
INSTELLINGEN VOOR
COMPRESSIE- EN
SCHRIJFSOFTWARE
• Om een bron te comprimeren voor een
MP3-bestand, raden wij u aan de transfer
bit rate van de compressiesoftware in te
stellen op “44,1 kHz”, “128 kbps” en
“Constant Bit Rate”.
• Kies “halting of writing” om de maximale
opnamecapaciteit te benutten.
• Kies “Disc at Once” om de maximale
opnamecapaciteit van een onbespeeld
medium te benutten.
OPMERKINGEN BIJ HET OPSLAAN
VAN BESTANDEN OP DE MEDIA
Wanneer de disc is ingebracht, leest de
speler alle bestanden op die disc. Wanneer er
veel mappen of niet-MP3-bestanden op de
disc staan, kan het lange tijd duren alvorens
de weergave start of het volgende MP3bestand begint te spelen.
Bewaar niet onnodig veel andere mappen of
bestanden dan MP3 op de disc die u gebruikt
voor MP3-weergave.
Wij raden u aan geen andere soorten
bestanden of onnodige mappen te bewaren
op een disc samen met MP3-bestanden.
wordt vervolgd
31NL
Betreffende “MP3” (vervolg)
Betreffende “ID3 tag”
ID3 tag is een formaat om bepaalde
informatie (track-titel, artiestennaam,
albumnaam, enz.) toe te voegen aan MP3bestanden.
Deze speler werkt met Version 1.1 van het
ID3 tag-formaat. Bij een bestand met ID3
tag-informatie kunnen “track-titel”,
“artiestennaam” en “albumnaam” worden
getoond.
Opmerking
Wanneer u een andere versie dan 1.1 gebruikt,
verschijnt ID3 tag-informatie niet correct.
32NL
Index
A
Akoestiekregeling 21
B
Bandkoppen demagnetiseren
29
Batterijen
voor afstandsbediening 23
voor speler 24
C
CD-speler 4
L
Luisteren naar de radio 8
M
MEGA BASS 21
MP3
afspeelvolgorde 7
betreffende MP3 31
display 14
N
S
Shuffle Play (willekeurige
weergave) 17
SOUND 21
Spanningsbronnen 23
Spanningsbronnen kiezen 23
T, U
Technische gegevens 30
Timer
in slaap vallen met muziek
22
Netsnoer aansluiten 23
V
D
Display 14
E, F
Een bepaalde track zoeken 15
Eigen programma samenstellen
17
G, H
Gebruik van het display 14
Geprogrammeerde weergave 17
I, J
ID3 tag 14, 32
O, P, Q
Onderhoud 29
Ontvangst verbeteren 9
Opstelling 23
R
Radiozenders
beluisteren 20
voorinstellen 19
Reiniging
behuizing 29
lens 29
bandkoppen en bandbaan
29
Repeat Play (herhaalde
weergave) 16
Verhelpen van storingen 27
Voorinstellen van
voorinstelzenders 19
Voorzorgsmaatregelen 25
W, X, Y, Z
Weergave
van een cassette 10
van een CD 4
van tracks, herhaaldelijk
16
van tracks in willekeurige
volgorde 17
van voorinstelzenders 19
K
Kiezen
van akoestiekregeling 21
van tracks 5
33NL
ATENÇÃO
Para evitar o risco de incêndios
ou choques eléctricos, não
exponha o leitor à chuva nem à
humidade.
Para evitar choques eléctricos,
não abra a caixa do leitor. A
assistência tem que ser feita por
pessoal qualificado.
Informações
Para os clientes na Europa
Este leitor de CD está classificado como um
produto CLASS 1 LASER.
A marca CLASS 1 LASER PRODUCT está
localizada na base do aparelho.
ATENÇÃO
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
por exemplo, uma estante ou um armário.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
2PT
Nota
O nome do interruptor que liga/desliga o leitor é
indicado abaixo:
“OPERATE” : Modelo europeu
“POWER”
: Outros modelos
Índice
Operações básicas
O leitor de CD
Utilizar o visor .............................................. 14
Localizar um ponto específico numa faixa ... 15
Reproduzir faixas repetitivamente
(Reprodução repetitiva) ............................ 16
Reproduzir faixas por ordem aleatória
(Reprodução aleatória) ............................. 17
Criar o seu próprio programa
(Reprodução programada) ........................ 17
O rádio
Operações básicas
Reproduzir um CD de áudio ou ficheiros
MP3 ............................................................ 4
Ouvir rádio ..................................................... 8
Reprodução de cassetes ................................ 10
Gravação de cassetes .................................... 12
PT
Programar estações de rádio ......................... 19
Ouvir as estações de rádio programadas ...... 20
Intensificação do som
Regular a intensificação do som ................... 21
O temporizador
Adormecer ao som de música ....................... 22
Instalação
Escolher as fontes de alimentação ................ 23
Informações adicionais
Precauções .................................................... 25
Resolução de problemas ............................... 27
Manutenção .................................................. 29
Características técnicas ................................. 30
Acerca do “MP3” ......................................... 31
Índice remissivo ........................................... 33
3PT
Operações básicas
Reproduzir um CD de áudio ou ficheiros MP3
1 4
2, 3
Ligue o cabo de alimentação fornecido (consulte a página 23).
1
2
Carregue em CD.
CD
Carregue em Z PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o compartimento
do CD e coloque o CD.
Com a etiqueta voltada
para cima
3
4PT
Feche a tampa do compartimento
de CD.
4
Carregue em u (N no
telecomando).
Visor
Para reproduzir um CD com
ficheiros MP3, consulte a página 6.
Número
da faixa
Tempo de
reprodução
Utilize estes botões para executar
operações adicionais
OPERATE
(ou POWER)
Operações básicas
O leitor reproduz todas as faixas uma
vez.
u
VOL +, –
Z PUSH
OPEN/CLOSE
x
., >
Sugestão
A reprodução começa a
partir da faixa onde
interrompeu a reprodução
(Retomar a reprodução).
Durante a paragem, aparece
o número da faixa a
reproduzir.
Para cancelar a função
Retomar a reprodução e
começar a reproduzir a
partir da primeira faixa,
carregue em x no modo de
paragem.
Para
Carregue em
regular o volume
VOL +*, –
interromper a reprodução x
fazer uma pausa na
reprodução
u* (X no telecomando)
Volte a carregar no botão para
retomar a reprodução após a pausa.
avançar para a
próxima faixa
>
voltar à faixa anterior
.
retirar o CD**
Z PUSH OPEN/CLOSE
ligar/desligar o leitor
OPERATE
(ou POWER, consulte a página 2)
* O botão tem um ponto em relevo.
**Se abrir o compartimento de CD, o leitor começa a reproduzir o
princípio da primeira faixa.
continua
5PT
Reproduzir um CD de áudio ou ficheiros MP3 (continuação)
Reproduzir um CD com ficheiros MP3
CD
u
FOLDER +, –
Indicador
MP3
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
Nota
Antes de reproduzir um
ficheiro, este leitor lê todas
as informações das pastas e
dos ficheiros existentes no
CD. Dependendo da
estrutura do ficheiro, a
leitura pode levar mais de
um minuto. Durante a
leitura, aparece “Reading”.
Sugestão
Para executar operações
adicionais, pode utilizar as
teclas indicadas na tabela da
página 5 tal como faz para
reproduzir um CD de
áudio.
1
Carregue em CD.
2
Carregue em Z PUSH OPEN/CLOSE para abrir o
compartimento do CD e coloque o CD (consulte a
página 4).
3
Feche a tampa do compartimento de CD.
4
Carregue em u.
O leitor reproduz todos os ficheiros MP3 no CD.
Quando reproduz um CD com ficheiros MP3, o
indicador MP3 acende-se.
Número da faixa
Primeiro aparece o nome
do ficheiro e depois o
tempo de reprodução
Para seleccionar uma pasta
Carregue em FOLDER + para avançar e em FOLDER –
para recuar (Carregue em FLDR + ou FLDR – no
telecomando).
Para seleccionar um ficheiro
Carregue em > para avançar e em . para recuar.
6PT
Exemplo de uma estrutura de pasta e
ordem de reprodução
A ordem de reprodução das pastas e ficheiros é a seguinte:
CD-R
CD-RW
Pasta
Ficheiro MP3
1
1
2
2
3
3
Operações básicas
Notas
• O leitor salta as pastas que
não contêm ficheiros MP3.
• Número máximo de pastas:
255
Número máximo de
ficheiros: 255
• Pode visualizar nomes de
pastas e de ficheiros com
um máximo de 64
caracteres.
• Este leitor mostra os
caracteres A - Z, a - z, os
números 0 - 9 e _. Os outros
caracteres aparecem como
“*”.
• Este leitor está em
conformidade com a versão
1.1 do formato ID3 tag. Se
o ficheiro tiver informações
ID3 tag, aparece o “título da
canção”, o “nome do
artista” e o “nome do
álbum”.
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Acerca dos ficheiros MP3 e CD-Rs/CD-RWs
Este leitor pode reproduzir CD-Rs/CD-RWs gravados no
formato* CD-DA e ficheiros MP3 gravados no formato
CD-ROM, mas a capacidade de reprodução pode variar
consoante a qualidade do disco e a condição do dispositivo
de gravação.
* CD-DA é a abreviatura de Compact Disc Digital Audio. É uma
norma de gravação utilizada para os CD de áudio.
7PT
Ouvir rádio
1
2
Ligue o cabo de alimentação fornecido (consulte a página 23).
1
RADIO BAND
AUTO PRESET
Carregue em RADIO BAND• AUTO Visor
PRESET até aparecer a banda
pretendida no visor.
Sempre que carregar na tecla, a
banda muda da maneira seguinte:
Modelo europeu “FM” t “MW” t “LW”
Outros modelos “FM” t “AM”
2
Carregue sem soltar TUNE + ou –
até os dígitos da frequência
começarem a mudar no visor.
O leitor executa automaticamente o
varrimento das frequências de rádio e
pára quando localiza uma estação
com um sinal forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes em
TUNE + ou – para mudar a
frequência passo a passo.
8PT
Indica uma transmissão
FM estéreo
Utilize estes botões para executar
operações adicionais
VOL +, –
MODE
Sugestões
• Se a transmissão FM estiver
com muito ruído, carregue
em MODE até aparecer
“Mono” no visor e o rádio
toca em mono.
• Se tiver de alterar o
intervalo de sintonização de
AM/MW, consulte a página
23.
Para
Carregue em
regular o volume
VOL +*, –
ligar/desligar o rádio
OPERATE
(ou POWER, consulte a página 2)
Operações básicas
OPERATE
(ou POWER)
*VOL + tem um ponto em relevo.
Melhorar a recepção da emissão
Reoriente a antena para FM. Reoriente o leitor para AM ou
MW/LW.
para FM
para AM/MW/LW
9PT
Reprodução de cassetes
1
2
3
Ligue o cabo de alimentação fornecido (consulte a página 23).
1
2
3
TAPE
Carregue em TAPE.
Carregue em xZ para abrir o
compartimento de cassetes e
introduza uma cassete gravada.
Utilize apenas cassetes TYPE I
(normal). Feche o compartimento.
Carregue em n.
O leitor inicia a reprodução.
10PT
Com o lado que
pretende reproduzir
virado para si
Visor
Utilize estas teclas para as operaçöes
adicionais
X
xZ
VOL +, –
Operações básicas
OPERATE
(ou POWER)
m, M
Para
Carregue em
regular o volume
VOL +*, –
interromper a reprodução
xZ
avançar rapidamente ou
rebobinar a cassete
m ou M
fazer uma pausa na
reprodução
X
Volte a carregar na tecla para
retomar a reprodução após a pausa.
ejectar a cassete
xZ
ligar/desligar o leitor
OPERATE
(ou POWER, consulte a página 2)
*VOL + e n têm um ponto em relevo.
11PT
Gravação de cassetes
1
3
Ligue o cabo de alimentação fornecido (consulte a página 23).
1
Carregue em xZ para abrir o
compartimento das cassetes e
coloque uma cassete virgem. Utilize
apenas cassetes TYPE I (normal).
2
Seleccione a fonte do programa que
pretende gravar.
CD
RADIO BAND
AUTO PRESET
12PT
Para gravar a partir do leitor de CD,
introduza um CD (consulte a página
4) e carregue em CD.
Para gravar a partir do rádio,
sintonize a estação pretendida
(consultar a página 8).
Com o lado em que
pretende gravar virado
para si
Visor
3
Utilize estas teclas para as operações
adicionais
OPERATE
(ou POWER)
Operações básicas
Carregue em z para iniciar a
gravação (n fica automaticamente
carregada).
TAPE
xZ
X
Sugestões
• A regulação ou a
intensificação do som
(consulte a página 21) não
afectam o nível de
gravação.
• Se o programa de AM/MW/
LW fizer um ruído
sibilante, depois de ter
carregado em z no passo 3,
carregue em MODE para
seleccionar a posição do
ISS (Interference Suppress
Switch, Interruptor de
eliminação de
interferências) em que o
ruído é menos audível.
• Para obter os melhores
resultados possíveis, utilize
a rede de corrente eléctrica
como fonte de alimentação.
• Para apagar uma gravação,
faça o seguinte:
1 Introduza a cassete cuja
gravação quer apagar.
2 Carregue em TAPE.
3 Carregue em z.
Para
Carregue em
interromper a gravação
xZ
fazer uma pausa na gravação
X
Volte a carregar
nesta tecla para
retomar a gravação.
ligar/desligar o leitor
OPERATE (ou POWER,
consulte a página 2)
13PT
O leitor de CD
Verificar as informações de
um CD com ficheiros MP3
Utilizar o visor
Pode utilizar o visor para verificar as
informações sobre o CD.
DISPLAY
ENT
MEMORY
Para verificar o número total de
pastas e de faixas do CD
Pode verificar estas informações quando o
CD estiver no modo de paragem.
Número total
de pastas
Número total de
faixas
Para verificar informações dos
ficheiros
Carregue em DISPLAY•ENT•MEMORY
enquanto estiver a reproduzir um ficheiro
MP3. O visor muda da maneira seguinte:
Verificar as informações de
um CD de áudio
Para verificar o número total de
faixas e o tempo total de
reprodução do CD
Pode verificar estas informações no visor
enquanto o CD está no modo de paragem.
Número total
de faixas
Tempo total de
reprodução
Para verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY•ENT•MEMORY
durante a reprodução. O visor muda da
maneira seguinte:
t O número da faixa actual e o tempo de
reprodução
r
O número da faixa actual e o tempo
restante da faixa actual
r
O número das faixas que ainda falta
reproduzir e o tempo restante do CD
14PT
t O número da faixa actual e o tempo de
reprodução
r
O nome da faixa e do ficheiro actuais
r
O número e o nome da pasta*
r
O número da faixa actual e ID3: o nome
do título /o nome do artista / o nome do
álbum**
* Se a pasta não tiver um nome, aparece “Root”
em vez do nome de pasta.
**Se o ficheiro não tiver informações de ID3,
aparece “No Title”, “No Artist” ou “No
Album” no visor.
Localizar um ponto
específico numa faixa
., >
Para localizar
uma faixa
específica
directamente
um ponto
enquanto
ouve o som
Botões
numéricos
O leitor de CD
Pode localizar rapidamente qualquer faixa de
um CD utilizando os botões numéricos.
Também pode localizar um ponto específico
numa faixa enquanto ouve um CD.
Sugestões
• Quando localizar uma faixa com um número
superior a 10, carregue primeiro em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes.
Exemplo: Para reproduzir a faixa com o número
23, carregue primeiro em >10 e depois em 2 e 3.
• Para seleccionar uma faixa com um número
superior a 100 ou mais, carregue duas vezes em
>10 e depois nos botões numéricos
correspondentes.
Carregue em
o botão numérico da faixa
> (avançar) ou .
(recuar) durante a reprodução
e carregue sem soltar até
localizar o ponto
um ponto olhando > (avançar) ou .
para o visor
(recuar) durante uma pausa e
carregue sem soltar até
localizar o ponto
Notas
• A função Localizar uma faixa específica
utilizando os botões numéricos só está
disponível para as faixas da pasta seleccionada.
• Não pode localizar uma faixa específica se
“SHUF” ou “PGM” estiver aceso no visor.
Desligue a indicação carregando em x.
15PT
Reproduzir faixas
repetitivamente
(Reprodução repetitiva)
Pode reproduzir as faixas várias vezes nos
modos de reprodução normal, aleatória ou
programada.
CD u
MODE
REPEAT
Para repetir Faça o seguinte
faixas
1 Programe faixas (consulte o
programadas
passo 3 na página 18).
2 Carregue em REPEAT até
“PGM REP” aparecer.
3 Carregue em u.
1 Programe pastas (consulte o
pastas
passo 3 na página 18).
programadas
2 Carregue em REPEAT até
“FLDR PGM REP”
aparecer.
3 Carregue em u.
Para cancelar a reprodução
repetitiva
Carregue em REPEAT até que a indicação
“REP” desapareça do visor.
Quando reproduzir ficheiros MP3
Se seleccionar “REP ALL”, o leitor reproduz
repetidamente todos os ficheiros (até ao
máximo de 255 ficheiros) de um CD.
Botões numéricos
FOLDER +, –
1
Carregue em CD.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Proceda da seguinte maneira.
Para repetir Faça o seguinte
1 Carregue em REPEAT até
uma faixa
“REP 1” aparecer.
2 Carregue na tecla com o
número da faixa que quer
repetir.
1 Carregue em REPEAT até
todas as
“REP ALL” aparecer.
faixas no
2 Carregue em u.
CD
1 Carregue em REPEAT até
uma pasta
“REP FLDR” aparecer.
seleccionada
(apenas para 2 Seleccione a pasta
carregando em FOLDER +
MP3 CD)
ou FOLDER – e depois
carregue em u.
1 Incie a reprodução aleatória
faixas por
(consulte a página 17).
ordem
2 Carregue em REPEAT até
aleatória
“SHUF REP” aparecer.
16PT
Criar o seu próprio
programa (Reprodução programada)
Pode reproduzir as faixas por ordem
aleatória.
Pode organizar a ordem de reprodução de
um máximo de 20 faixas ou ficheiros num
CD. Quando reproduzir ficheiros MP3,
também pode programar um máximo de 20
pastas (Reprodução de pastas de programas).
CD u
MODE
CD
1
Carregue em CD.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até aparecer
“SHUF” no visor.
3
Carregue em u para iniciar a
reprodução aleatória.
Para cancelar a reprodução
aleatória
Primerio, interrompa a reprodução. Em
seguida, carregue em MODE até desaparecer
do visor a indicação “SHUF”.
Quando reproduzir ficheiros MP3
O leitor reproduz todos os ficheiros (até ao
máximo de 255 ficheiros) de um CD por
ordem aleatória.
u ., >
MODE
DISPLAY
ENT
MEMORY
O leitor de CD
Reproduzir faixas por ordem
aleatória (Reprodução aleatória)
FOLDER
+, –
1
Carregue em CD.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até aparecer
“PGM” no visor.
Quando seleccionar a Reprodução de
pastas de programas (apenas para MP3
CD), carregue em MODE até aparecer
“PGM FLDR” no visor.
continua
Sugestões
• Durante a reprodução aleatória não pode
seleccionar a faixa anterior carregando em ..
• A função Retomar reprodução não funciona
durante a reprodução aleatória.
17PT
Criar o seu próprio programa
(Reprodução programada)
(continuação)
3
Carregue em . ou > FOLDER +
ou – e depois carregue em
DISPLAY•ENT•MEMORY para obter
as faixas ou ficheiros* que quer
programar pela ordem desejada.
* pastas da Reprodução de pastas de
programas.
CD de áudio
(Reprodução programada)
Ordem de
reprodução
Faixa
programada
MP3 CD
(Reprodução programada)
Ordem de
reprodução
Ficheiro
programado
MP3 CD (Reprodução de
pastas de programas)
Ordem de
reprodução
Pasta
programada
4
Carregue em u para iniciar a
Reprodução programada.
Para cancelar a reprodução
programada
Primeiro, interrompa a reprodução. Em
seguida, carregue em MODE até desaparecer
do visor a indicação “PGM”.
Para verificar a ordem das faixas
antes da reprodução
Carregue em DISPLAY•ENT•MEMORY.
Sempre que carregar neste botão, o número
da pasta ou da faixa aparece pela ordem
programada.
18PT
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em x se o CD estiver
parado e duas se este estiver a ser
reproduzido. O programa actual é apagado.
Depois, crie um novo programa executando
as operações seguintes.
Sugestões
• Pode ouvir novamente o mesmo programa, uma
vez que ele fica guardado até abrir o
compartimento de CD.
• Pode gravar o seu próprio programa. Depois de
ter criado o programa, introduza uma cassete não
gravada e carregue em z para iniciar a
reprodução.
• A função Retomar reprodução não funciona
durante a reprodução programada.
O rádio
Programar estações de
rádio
RADIO BAND
AUTO PRESET
DISPLAY
ENT
MEMORY
Para seleccionar um número programado
superior a 10, carregue primeiro em >10 e
depois nos botões numéricos
correspondentes.
Tem de carregar sem soltar no último
botão numérico que quer introduzir
durante cerca de 2 segundos.
(Exemplo: Para seleccionar 12, carregue
primeiro em >10 e 1 e depois carregue
sem soltar em 2 durante cerca 2
segundos.)
O rádio
Pode guardar estações de rádio na memória
do leitor. Pode memorizar um máximo de 40
estações de rádio (modelo europeu), 20 para
FM e 10 para MW e LW por qualquer ordem
ou 30 estações de rádio (outros modelos), 20
para FM e 10 para AM por qualquer ordem.
Se não conseguir programar uma
estação automaticamente
As estações com sinal fraco têm de ser
programadas manualmente.
1 Carregue em RADIO BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação desejada.
3 Carregue sem soltar os botões numéricos
onde quer programar a nova estação
durante cerca de 2 segundos.
Botões
numéricos
1
Carregue em RADIO BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue sem soltar RADIO BAND•
AUTO PRESET até a indicação
“AUTO” piscar no visor.
3
Carregue em DISPLAY•ENT•
MEMORY.
As estações são memorizadas, desde as
frequências mais baixas até às mais
altas.
19PT
Ouvir as estações de
rádio programadas
Depois de programar as estações, utilize o
botão numérico para sintonizar as suas
estações preferidas.
RADIO BAND
AUTO PRESET
Botões
numéricos
1
Carregue em RADIO BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue nos botões numéricos para
sintonizar a estação memorizada.
Para sintonizar uma estação préprogramada com um número superior a
10, carregue primeiro em >10 e depois
nos botões numéricos correspondentes.
(Exemplo: Para sintonizar uma estação
pré-programada 12, carregue primeiro
em >10 e 1 e depois carregue em 2.)
20PT
Intensificação do som
Regular a intensificação
do som
Pode regular a intensificação do som que
está a ouvir.
SOUND
MEGA
BASS
Intensificação do som
Seleccionar as características
do som
Carregue várias vezes em SOUND para
seleccionar a intensificação de som desejada.
Escolha
Para obter
um som potente e nítido,
intensificando o som das
frequências altas e baixas
um som leve e claro,
intensificando o som das
frequências altas e médias
sons de percussão,
intensificando o som dos graves
a presença das vozes, realçando
o som das frequências médias
toda a gama dinâmica para, por
exemplo, música clássica
Reforçar o som de graves
Carregue em MEGA BASS para fazer
aparecer a indicação “MEGA BASS”.
Para voltar ao som normal, volte a carregar
na tecla.
21PT
O temporizador
Adormecer ao som de
música
Pode regular o leitor para que se desligue
automaticamente decorridos 10, 20, 30, 60,
90 e 120 minutos, o que lhe permitirá
adormecer ao som da música.
SLEEP
1
Reproduza a fonte de música
pretendida.
2
Carregue em SLEEP até aparecer a
indicação “SLEEP”.
3
Carregue em SLEEP para seleccionar o
número de minutos decorridos após os
quais o leitor se irá desligar.
Sempre que carregar na tecla, a
indicação muda pela ordem seguinte:
“60” t “90” t “120” t OFF t
“10” t “20” t “30”.
4 segundos depois de ter carregado em
SLEEP, o sistema memoriza os minutos
do visor.
Passada a hora programada, o leitor
desliga-se automaticamente.
22PT
Para cancelar a função de
adormecer
Carregue em OPERATE (ou POWER) para
desligar o leitor.
Nota
Quando está a reproduzir uma cassete utilizando
esta função:
Se a duração de um dos lados da cassete for
superior ao tempo programado, o leitor só se
desliga depois da cassete chegar ao fim.
Instalação
Escolher as fontes de alimentação
Pode utilizar a rede de corrente eléctrica (CA) ou pilhas como fonte de alimentação.
3
Compartimento
das pilhas
AC IN
1 Ligar o cabo de alimentação
Ligue uma das extremidades do cabo de
alimentação fornecido à tomada AC IN
localizada na parte de trás do leitor e a
outra extremidade à tomada de corrente
eléctrica.
Alterar o intervalo de
sintonização de AM/MW
Se tiver de alterar o intervalo de sintonização
de AM/MW, faça o seguinte:
1 Carregue em RADIO BAND•AUTO
PRESET até “AM” ou “MW” aparecer no
visor.
2 Carregue em DISPLAY•ENT•MEMORY
durante 2 segundos.
3 Carregue em RADIO BAND•AUTO
PRESET durante 2 segundos.
A indicação “AM 9” “MW 9” ou “AM
10” “MW 10” pisca.
4 Carregue em TUNE + ou – para
seleccionar “AM 9” “MW 9” para um
intervalo de sintonização de 9 kHz ou
“AM 10” “MW 10” para um intervalo de
10 kHz.
5 Carregue em DISPLAY•ENT•MEMORY.
Depois de alterar o intervalo de sintonização,
tem de voltar a programar as estações AM/
MW de rádio.
2 Preparar o telecomando
Instalação
1 a uma tomada de parede
Introduza duas pilhas R6 (tamanho AA)
(não fornecidas).
Substituir as pilhas
Em condições de utilização normal, as pilhas
duram cerca de seis meses. Se deixar de
conseguir controlar o leitor com o
telecomando, substitua todas as pilhas por
pilhas novas.
continua
23PT
Escolher as fontes de
alimentação (continuação)
3 Utilizar o leitor com pilhas
Coloque seis pilhas R20 (tamanho D)
(não fornecidas) no compartimento das
pilhas.
Para utilizar o leitor com pilhas,
desligue o cabo de alimentação do
leitor.
Substituir as pilhas
Quando o indicador OPR/BATT ficar
esbatido ou o aparelho deixar de funcionar,
substitua as pilhas. Substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
Notas
• Antes de substituir as pilhas, verifique se retirou
o CD do leitor.
• Quando o leitor estiver a funcionar com pilhas,
não pode ligá-lo com o telecomando.
24PT
Informações adicionais
Precauções
Segurança
• Não desmonte a caixa do leitor de CD
porque o raio laser utilizado neste
aparelho pode provocar lesões oculares. A
assistência técnica só pode ser efectuada
por pessoal qualificado.
• Se cair algum objecto sólido ou entornar
líquidos sobre o leitor, desligue-o e
solicite a assistência de pessoal
qualificado antes de o utilizar novamente.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard (por
exemplo, em forma de coração, quadrado,
estrela). Se o fizer, pode danificar o leitor.
Não utilize esse tipo de discos.
Fontes de alimentação
• Para utilizar o leitor ligado à corrente,
verifique se a tensão de funcionamento do
leitor é idêntica à da rede de corrente local
(consulte “Especificações”) e utilize o
cabo de alimentação fornecido; não utilize
qualquer outro tipo de cabo.
• Mesmo que tenha desligado o leitor, este
só fica desligado da fonte de alimentação
CA (rede de corrente eléctrica) depois de
retirar a ficha da tomada de parede.
• Para utilizar o leitor com pilhas, introduza
seis pilhas R20 (tamanho D).
• Se não quiser utilizar as pilhas, retire-as
para evitar eventuais danos provocados
pelo derramamento do respectivo líquido
ou corrosão.
• A placa que indica a tensão de
funcionamento, o consumo de energia,
etc., encontra-se na parte inferior do
aparelho.
Instalação
• Não deixe o leitor num local próximo de
fontes de calor ou em locais expostos à
incidência directa dos raios solares, com
muito pó ou sujeitos a choques mecânicos.
• Não coloque o leitor numa superfície
inclinada ou pouco estável.
• Não coloque objectos a uma distância
inferior a 10 mm da caixa do aparelho.
Para que o leitor funcione correctamente e
para aumentar a vida útil dos seus
componentes, não pode haver nada a
obstruir os orifícios de ventilação.
• Se deixar o leitor no interior de um
automóvel estacionado ao sol, escolha um
local onde o leitor não fique exposto à
incidência directa dos raios solares.
• Uma vez que as colunas estão equipadas
com um íman muito forte, mantenha os
cartões de crédito com banda magnética e
os relógios de corda longe do leitor para
evitar possíveis danos provocados por este
íman.
Funcionamento
• Se transportar o leitor directamente de um
local frio para um local quente ou se o
colocar num local muito húmido, a
humidade pode condensar-se na lente no
interior do leitor de CD. Se tal acontecer,
o leitor não funciona correctamente. Retire
o CD e aguarde cerca de uma hora até que
a humidade se evapore.
• Se não tiver utilizado o leitor durante
muito tempo, antes de colocar uma
cassete, coloque o leitor no modo de
reprodução para que aqueça durante
alguns minutos.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados
com o leitor, consulte o agente da Sony da
sua zona.
continua
25PT
Precauções (continuação)
Notas sobre os CD
• Antes de reproduzir um CD, limpe-o com
um pano de limpeza. Limpe o CD do
centro para as extremidades.
Notas sobre as cassetes
• Parta a patilha da cassete do lado A ou B
para impedir a desgravação acidental. Se
quiser voltar a utilizar a cassete para
gravação, tape a patilha que partiu com
fita adesiva.
Lado A
Patilha do lado B
• Não utilize solventes como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda no
mercado ou sprays anti-electricidade
estática próprios para LP de vinil.
• Não exponha os CD à incidência directa
dos raios solares ou perto de fontes de
calor, como condutas de ar quente, nem os
deixe no interior de um automóvel
estacionado ao sol, uma vez que a
temperatura no interior do mesmo pode
aumentar consideravelmente.
• Não cole papéis nem autocolantes no CD,
nem risque a sua superfície.
• Após a reprodução, guarde o CD na
respectiva caixa.
O tracking pode dar erro, se o CD tiver
riscos, sujidade ou dedadas.
26PT
Patilha do lado A
• Não se recomenda a utilização de cassetes
com uma duração superior a 90 minutos,
excepto no caso de gravações ou
reproduções contínuas de longa duração.
Resolução de problemas
Geral
O leitor não liga.
• Ligue bem o cabo de alimentação à tomada
de corrente.
• Verifique se introduziu correctamente as
pilhas.
• Quando o leitor estiver a funcionar com
pilhas, não pode ligá-lo com o telecomando.
A corrente não está ligada e as indicações
“BATT” e “ERROR” aparecem
alternadamente.
• Verifique se introduziu correctamente as
pilhas.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por novas.
Não se ouve o som.
• Regule o volume.
• Se estiver a ouvir o som das colunas desligue
os auscultadores.
Ouve-se ruído.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
outro equipamento que transmite ondas de
rádio junto do leitor. tAfaste o telefone
portátil, etc., do leitor.
Leitor de CD
A indicação “no DISC” acende-se no
visor, mesmo se tiver um CD introduzido.
• Introduza o CD com a etiqueta virada para
cima.
• O CD-R/CD-RW está em branco.
• O CD-R/CD-RW não foi finalizado. Finalize
o CD-R/CD-RW com o dispositivo de
gravação.
• Há um problema na qualidade do CD-R/CDRW, dispositivo de gravação ou software da
aplicação.
O CD não se ouve.
• Verifique se o compartimento do CD está
fechado.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento aberto
durante cerca de uma hora até a humidade se
evaporar.
• Verifique se aparece a indicação “CD” no
visor.
Saltos no som.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Instale o leitor num local sem vibrações.
• O som pode ter quebras ou ruídos se utilizar
CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se
existir um problema no dispositivo de
gravação ou no software da aplicação.
A indicação “NOT MP3” aparece.
• Está a tentar ler um ficheiro que não é MP3
mas que tem uma extensão “mp3”. (página
31)
“NOT MP3” e “LAYER 1”, ou “NOT MP3” e
“LAYER 2” aparecem alternadamente.
• Está a tentar reproduzir um ficheiro MPEG1
Audio Layer-1 ou 2. Só pode reproduzir
ficheiros MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
neste leitor. (página 31)
A indicação “no MP3” aparece.
• Não existem ficheiros MP3 no disco.
Rádio
O som está muito baixo ou é de má
qualidade.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por
pilhas novas.
• Afaste o leitor do televisor.
• Se utilizar o telecomando enquanto estiver a
ouvir um programa de rádio em AM ou MW/
LW, pode haver ruído.
A imagem do televisor tem interferências.
• Se estiver a ouvir um programa FM perto de
um televisor com uma antena interior, afaste
o leitor do televisor.
continua
27PT
Resolução de problemas
(continuação)
Leitor de cassetes
A cassete não se move quando carrega
numa tecla de funcionamento.
• Feche correctamente o compartimento
compartimento de cassetes.
A tecla REC z não funciona ou não
consegue reproduzir nem gravar na
cassete.
• Certifique-se de que a patilha de segurança da
cassete não foi removida.
Não consegue apagar completamente a
cassete.
• Limpe a cabeça de desgravação (ver página
29).
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as.
• Está a reproduzir uma fonte gravada numa
cassete TYPE II (high position) ou TYPE IV
(metal) utilizando este aparelho. Grave numa
cassete TYPE I (normal) e reproduza.
A cassete não grava.
• Certifique-se de que a cassete foi introduzida
correctamente.
• Certifique-se de que a patilha de segurança da
cassete está correctamente posicionada.
O som é fraco/A qualidade do som é má.
• Limpe as cabeças, o rolete e o cabrestante
(ver página 29).
• Desmagnetize as cabeças utilizando um
desmagnetizador (ver página 29).
O som sai distorcido.
• Está a utilizar uma cassete TYPE II (high
position) ou TYPE IV (metal). Utilize apenas
uma cassete TYPE I (normal).
28PT
Telecomando
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem gastas,
susbstitua-as.
• Certifique-se de que está a apontar o
telecomando na direcção do sensor remoto do
leitor.
• Retire todos os obstáculos que se
interponham entre o telecomando e o leitor.
• Certifique-se de que o sensor remoto não está
exposto a luzes fortes, tais como à luz directa
do sol ou a lâmpadas fluorescentes.
• Quando utilizar o telecomando, aproxime-se
do leitor.
Se tentou as alternativas referidas acima e
continua com problemas, desligue o transformador
de CA e retire todas as pilhas. Depois de
desaparecerem todas as indicações do visor, ligue
o transformador de CA e coloque as pilhas
novamente. Se o problema persistir, consulte o
agente Sony da sua zona.
Manutenção
Limpeza da lente
Se a lente ficar suja, pode provocar saltos no
som durante a reprodução do CD. Limpe-a
com um soprador à venda no mercado.
Limpar as cabeças e o caminho
da fita
Para uma optimização da qualidade de
reprodução e de gravação, limpe as cabeças,
o rolete e o cabrestante com um cotonete
ligeiramente embebido num líquido de
limpeza ou em álcool depois de dez horas de
funcionamento. No entanto, para efectuar
uma gravação de boa qualidade, recomendase a limpeza de todas as superfícies
percorridas pela fita, antes de cada gravação.
Desmagnetizar as cabeças da
cassete
20 a 30 horas de funcionamento são
suficientes para que se tenham depositado
resíduos magnéticos nas cabeças da cassete,
provocando a perda do som de frequências
altas e ruídos sibilantes. Este é o momento
adequado para desmagnetizar as cabeças e
todas as peças metálicas da fita com um
desmagnetizador de cabeças de cassetes
disponível no mercado.
Limpeza da caixa
Limpe a caixa, o painel e os controlos do
aparelho com um pano macio ligeiramente
humedecido numa solução de detergente
suave. Não utilize nenhum tipo de esfregão
abrasivo, pó de limpeza ou solvente, como
álcool ou benzina.
Lente
Rolete
Cabeças de
desgravação
Cabrestante
Cabeça de gravação/reprodução
Depois da limpeza, as cassetes só devem ser
introduzidas quando as áreas que foram
limpas estiverem completamente secas.
29PT
Características técnicas
Leitor de CD
Sistema
Sistema de som digital compacto
Propriedades de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída do laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de cerca de
200 mm da superfície da lente do bloco de leitura óptica
com uma abertura de 7 mm.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)
(CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Choro e flutuação
Inferior ao limite mensurável
Requisitos de corrente
Para o gravador de cassetes, CD e rádio:
Modelo da Coreia:
220 V CA, 60 Hz
Outros modelos:
230 V CA, 50 Hz
9 V CC, 6 pilhas R20 (tamanho D)
Para o telecomando:
3 V CC, 2 pilhas R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
CA 20 W
Duração das pilhas
Para o gravador de cassetes, rádio e CD:
Gravação em FM
Sony R20P: aprox. 13,5 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 20 h
Reprodução de cassetes
Sony R20P: aprox. 7,5 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 15 h
Reprodução de CD
Sony R20P: aprox. 2,5 h
Rádio
Gama de frequência
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 7 h
Modelo europeu
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Outros modelos
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de10 kHz)
Dimensões
Aprox. 386 × 166 × 252 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 3,3 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação (1)
Telecomando (1)
Design e características técnicas sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Acessórios opcionais
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM/MW/LW: Antena integrada de barra de
ferrite
Gravador de cassetes
Sistema de gravação
Estéreo de 2 canais, 4 faixas
Tempo de bobinagem
Aprox. 120 s (seg.) com a cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
Geral
Altifalante
Gama completa: 10 cm diâmetro, 3,2 Ω, tipo
cone (2)
Saídas
Tomada de auscultadores (mini-tomada estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 68 Ω
Potência de saída máxima
4,6 W
30PT
Série de auscultadores MDR da Sony
Acerca do “MP3”
O que é o MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) é um
formato e uma tecnologia standard para
compressão de uma sequência de som. O
ficheiro é comprimido para cerca de 1/10 do
seu tamanho original. Os sons não
abrangidos pelo ouvido humano são
comprimidos, enquanto que os sons que são
perceptíveis ao ouvido humano não o são.
Ficheiros que pode reproduzir
com o “MP3” neste leitor
Só pode reproduzir ficheiros MP3 gravados
com os requisitos abaixo.
MEIOS QUE PODE UTILIZAR
CD-Rs e CD-RWs
FORMATO DE DISCO QUE PODE
UTILIZAR
Pode utilizar discos de formato de extensão
ISO 9660 Nível 1, Nível 2 e Joliet. Nalguns
casos, pode não conseguir reproduzir
normalmente os ficheiros MP3 gravados
num formato diferente ou os nomes das
pastas e dos ficheiros podem não aparecer
correctamente.
As características principais do formato de
disco que pode utilizar são as seguintes:
• Máximo de passos de um directório: 8
• Caracteres que pode utilizar num nome de
ficheiro/pasta: A - Z, a - z, 0 - 9, _
(sublinhado)
• Número máximo de caracteres para um
nome de ficheiro: 64, incluindo marcas de
pontuação e uma extensão com 3
caracteres
Notas
• Quando atribuir um nome, verifique se
adicionou a extensão de ficheiro “mp3” ao nome
do ficheiro.
• Se colocar a extensão “mp3” num ficheiro que
não seja MP3, o leitor não reconhece o ficheiro e
gera ruídos aleatórios que podem danificar as
colunas.
• O nome de ficheiro não corresponde à etiqueta
de ID.
NÚMERO DE PASTAS/FICHEIROS
UTILIZÁVEIS
• Número máximo de pastas: 255
• Número máximo de ficheiros: 255
DEFINIÇÕES PARA O
PROGRAMA DE COMPRESSÃO
DE FICHEIROS E DE GRAVAÇÃO
• Para comprimir uma fonte para um
ficheiro MP3, recomendamos que
programe a velocidade de transferência
dos bits do software de compressão para
“44,1 kHz”, “128 kbps”, e “Constant Bit
Rate”.
• Para gravar até à capacidade máxima,
programe para “halting of writing”.
• Para gravar de uma só vez até à
capacidade máxima de um meio sem nada
gravado, programe para “Disc at Once”.
NOTAS PARA GUARDAR OS
FICHEIROS NO MEIO MAGNÉTICO
Quando introduz o disco, o leitor lê todos os
ficheiros nele existentes. Se existirem
muitas pastas ou ficheiros sem ser MP3 no
disco, pode demorar muito tempo a iniciar a
reprodução ou a reproduzir o ficheiro MP3
seguinte.
Não guarde pastas ou ficheiros
desnecessários para além dos MP3 no disco
que vai utilizar para ouvir MP3.
Não guarde outros tipos de ficheiros ou
pastas desnecessárias num disco que
contenha ficheiros MP3.
continua
31PT
Acerca do “MP3” (continuação)
Acerca do “ID3 tag”
ID3 tag é um formato que permite adicionar
um determinado tipo de informações (título
da canção, nome do artista, nome do álbum,
etc.) a ficheiros MP3.
Este leitor está em conformidade com a
versão 1.1 do formato de ID3 tag. Se o
ficheiro tiver informações do ID3 tag,
aparecem as indicações “título da canção”,
“nome do artista” e “nome do álbum”.
Nota
Se utilizar uma versão de ID3 diferente da 1.1, as
informações ID3 tag não aparecem correctamente.
32PT
Índice remissivo
A, B, C
Características técnicas 30
Criar o seu próprio programa
17
D
Desmagnetizar as cabeças 29
E
Escolher as fontes de
alimentação 23
Estações de rádio
ouvir 20
programar 19
F, G, H
Fontes de alimentação 23
I, J, K
Identificação ID3 14, 32
Instalação 23
Intensificação do som 21
L
Leitor de CD 4
Ligar o cabo de alimentação
Limpeza
da caixa 29
da lente 29
das cabeças e caminho da
fita 29
Localizar uma faixa específica
15
M, N
Manutenção 29
MEGA BASS 21
Melhorar a recepção da
transmissão 9
MP3
informações sobre o MP3
31
ordem de reprodução 7
visor 14
O
Ouvir rádio 8
P, Q
Pilhas
para o leitor 24
para o telecomando 23
Precauções 25
Programar estações de rádio 19
S
Seleccionar
faixas 5
intensificação do som 21
SOUND 21
T
Temporizador
adormecer com música 22
U
Utilizar o visor 14
V, W, X, Y, Z
Visor 14
R
Reproduzir
aleatória 17
as estações programadas
19
as faixas por ordem
reprodução repetida de
faixas 16
um CD 4
uma cassete 10
Reprodução aleatória 17
Reprodução de programas 17
Reprodução repetitiva 16
Resolução de problemas 27
33PT
34PT
35PT
Sony Corporation
Download PDF

advertising