Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Cd-boombox met Bluetooth® Gebruiksaanwijzing

4-559-899-53(1)
Basisbedieningen
Opmerkingen over het USB-apparaat
Personal Audio System
Gebruiksaanwijzing
©2014 Sony Corporation
Printed in China
*   en VOL +  hebben een voelstip.
Voordat u dit apparaat gebruikt
ZS-RS60BT
Het apparaat in- en uitschakelen
Verwijdering van oude batterijen, elektrische
en elektronische apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen)
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om
het risiko van brand of een electrische schok te
verlagen.
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Stel het
apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld
brandende kaarsen).
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen
die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op
het apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet,
sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale
situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de
netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat
is uitgeschakeld.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen)
niet langdurig bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant.
Voor klanten in Europa
Dit symbool op het product, de batterij
of op de verpakking wijst erop dat het
product en de batterij, niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af
te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat
op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen
deze producten aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de organisatie belast
met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
Druk op OPERATE . U kunt dit apparaat ook
inschakelen met behulp van de directe
inschakelfunctie (zie hieronder).
In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningen
hoofdzakelijk beschreven met gebruikmaking van
de directe inschakelfunctie.
De directe inschakelfunctie gebruiken
Druk op CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  of FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 
terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat
wordt ingeschakeld in de geselecteerde functie.
Het volumeniveau instellen
Druk op VOL + of  .
Luisteren met een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon-)
aansluiting .
De lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS .
"MEGA BASS" gaat branden op het display.
Om terug te keren naar het normale geluid, drukt u
nogmaals op deze toets.
Een muziekdisc weergeven
1
2
Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Druk op PUSH OPEN/CLOSE  , plaats een
disc in de CD-houder en sluit daarna het
deksel van de CD-houder.
Labelkant naar
boven gericht
Dit persoonlijk audiosysteem is ontworpen voor
het afspelen van CD's of USB-apparaten, het
overbrengen van muziek naar USB-apparaten,
het luisteren naar radiozenders, en het luisteren
naar muziek op BLUETOOTH-apparaten.
De disc is geplaatst en de discinformatie wordt
afgebeeld op het display.
Audio-CD
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Totaalaantal tracks
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht
van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen
worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, België. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie documenten.
Opmerkingen over MP3- en WMA-discs
 Nadat een disc geplaatst is, leest het apparaat alle
bestanden op die disc. Gedurende deze tijd knippert
"READING". Als er veel mappen of niet-MP3/WMAbestanden op de disc staan, kan het lang duren voordat
de weergave begint of voordat het volgende MP3- of
WMA-bestand wordt weergegeven.
 Wij adviseren u geen niet-MP3/WMA-bestanden of
overbodige mappen op te nemen bij het aanmaken van
MP3- of WMA-discs.
 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan
MP3- en WMA-bestanden overgeslagen, zelfs wanneer
deze bestanden zich in een map bevinden.
 De audioformaten die door dit apparaat worden
ondersteund zijn de volgende:
MP3: Bestandsextensie ".mp3"
WMA: Bestandsextensie ".wma"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd
aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis
kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA
Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een disc
weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden hoger is dan 999.
Als het totaalaantal mappen op een enkele disc hoger
is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).
Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is
dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).
 Mapnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte van
32 tekens, inclusief aanhalingstekens.
 Bestandsnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte
van 32 tekens, inclusief aanhalingstekens en
bestandsextensies.
 Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld,
worden afgebeeld als "_".
 Dit apparaat is compatibel met versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en
2.4 van het ID3-tagformaat voor MP3-bestanden en het
WMA-tagformaat gedefinieerd door de specificatie van
ASF (Advanced Systems Format) voor WMA-bestanden.
Wanneer een bestand ID3- of WMA-taginformatie bevat,
worden de songtitel, artiestennaam en albumnaam
afgebeeld. Als een bestand geen taginformatie bevat,
beeldt dit apparaat het volgende af:
De bestandsnaam in plaats van de songtitel.
De mededeling "NO ARTIST" in plaats van de
artiestennaam.
De mededeling "NO ALBUM" in plaats van de
albumnaam.
ID3- en WMA-taginformatie kan worden afgebeeld met
maximaal 64 tekens.
Luisteren naar muziek op een
USB-apparaat
U kunt luisteren naar de audiobestanden op een
USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een
USB-opslagmedium).
Op dit apparaat kunnen audiobestanden in MP3-,
WMA- en AAC-formaten* worden weergegeven.
Totale weergaveduur
MP3- of WMA-disc
* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming
(Digital Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven op dit apparaat.
1
2
De volumenaam scrolt eenmaal over het display
en daarna wordt het totaalaantal mappen
afgebeeld op het display.
Totaalaantal mappen*
* Als MP3- of WMA-bestanden alleen in de
hoofddirectory (map "ROOT") staan, wordt "1FLDR"
afgebeeld op het display.
Stroombronnen
3
Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB-)
poort .
Druk op USB  om de USB-functie in te
schakelen.
 Het kan lang duren voordat het weergeven begint in het
geval:
de mapstructuur complex is.
het USB-apparaat bijna vol is.
 Sla geen niet-MP3/WMA/AAC-bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat dat MP3-, WMA- of
AAC-bestanden bevat.
 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan
MP3-, WMA- en AAC-bestanden overgeslagen, zelfs
wanneer deze bestanden zich in een map bevinden.
 De audioformaten die door dit apparaat worden
ondersteund zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a", ".3gp" en ".mp4"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd
aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis
kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA
Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 AAC-bestanden gecodeerd in het auteursrechtelijk
beschermde AAC-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 Dit apparaat ondersteunt het AAC-LC (AAC Low
Complexity)-profiel.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een
USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden in een enkele map
hoger is dan 999.
Als het totaalaantal audiobestanden op een enkel
USB-apparaat hoger is dan 5.000.
Als het totaalaantal mappen op een enkel USBapparaat hoger is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).
Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is
dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de
bestands- en mapstructuur.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware wordt niet
gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele
software, kunnen dergelijke bestanden ruis of
onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet
kunnen worden weergegeven.
 Mapnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte van
32 tekens, inclusief aanhalingstekens.
 Bestandsnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte
van 32 tekens, inclusief aanhalingstekens en
bestandsextensies.
 Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld,
worden afgebeeld als "_".
 Dit apparaat is compatibel met versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en
2.4 van het ID3-tagformaat voor MP3-bestanden en het
WMA-tagformaat gedefinieerd door de specificatie van
ASF (Advanced Systems Format) voor WMA-bestanden, en
het AAC-tagformaat voor AAC-bestanden.
Wanneer een bestand ID3-, WMA- of AAC-taginformatie
bevat, worden de songtitel, artiestennaam en albumnaam
afgebeeld. Als een bestand geen taginformatie bevat,
beeldt dit apparaat het volgende af:
De bestandsnaam in plaats van de songtitel.
De mededeling "NO ARTIST" in plaats van de
artiestennaam.
De mededeling "NO ALBUM" in plaats van de albumnaam.
ID3-, WMA- en AAC-taginformatie kan worden afgebeeld
met maximaal 64 tekens.
Muziek overbrengen van een disc
naar een USB-apparaat
2
3
Tracknummer of MP3/WMAbestandsnummer
Netsnoer (bijgeleverd)
Naar AC IN
Achter
*1 Als MP3/WMA-bestanden alleen in de root-directory
aanwezig zijn, wordt "ROOT" afgebeeld op het display.
*2Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt
"--:--" afgebeeld op het display.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Doet u het volgende
De weergave te
pauzeren
Druk op  . Druk nogmaals
op deze toets om terug te keren
naar de weergave.
De weergave te
stoppen
Opmerkingen
 Wanneer de radio op batterijen wordt gebruikt en de lading van de batterijen daalt tot een bepaald niveau, gaat de
OPR/BATT-indicator  zwak branden of kan de voeding van de radio tijdens het weergeven uitvallen. Wanneer dit gebeurt,
vervangt u alle batterijen door nieuwe. Zelfs wanneer de OPR/BATT-indicator  zwak brandt, kunt u de radiofunctie nog enige
tijd gebruiken, maar kan de CD-speler niet worden gebruikt. Voordat u de batterijen vervangt, verwijdert u de CD en koppelt u
alle USB-apparaten of optionele componenten los van dit apparaat.
 Om dit apparaat op batterijen te gebruiken, koppelt u het netsnoer los van het apparaat en het stopcontact.
 Als in de stand-bystand het netsnoer is aangesloten, wordt "STANDBY" afgebeeld op het display.
De energiemanagementfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)
 De afgebeelde informatie op het display begint te knipperen ongeveer 2 minuten voordat de stand-bystand wordt opgeroepen.
 De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM/AM-functie.
De weergave te
pauzeren
Druk op  . Druk nogmaals
op deze toets om terug te keren
naar de weergave*.
De weergave te
stoppen
+ of  .
Een map op een
MP3- of
WMA-disc te
selecteren
Druk op
Een track/
bestand te
selecteren
Druk op  of  . U kunt
tracks/bestanden één voor één
overslaan.
Een punt in een
track/bestand te
zoeken
Houd tijdens weergave  of
  ingedrukt en laat de
toets op het gewenste punt los.
Als u een punt zoekt in de
pauzestand, drukt u op  
om de weergave te starten
nadat het gewenste punt is
gevonden.
Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-bystand. In deze functie wordt het apparaat automatisch in
de stand-bystand gezet als gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd.
 ingedrukt houdt. Elke keer
Om de stand-bystand in of uit te schakelen, drukt u op VOL   terwijl u
wanneer u op de toetsen drukt, wordt "AUTO STANDBY ON" of "AUTO STANDBY OFF" afgebeeld op het display.
Opmerkingen
Druk op  . Als u nadat de
weergave is gestopt op  
drukt, start de weergave vanaf
het punt waar u de weergave
hebt gestopt
(hervattingsweergave).
Doet u het volgende
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
De weergavevolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt. De weergavevolgorde kan echter
verschillen van de oorspronkelijke volgorde op de
disc, afhankelijk van de gebruikte opnamemethode.
Map
MP3- of WMAbestand
+ of  .
Druk op
Een bestand te
selecteren
Druk op  of  . U kunt
bestanden één voor één
overslaan.
Om bestanden doorlopend over
te slaan, houdt u  of  
ingedrukt en laat u de toets los
bij het gewenste bestand.
Een punt in een
bestand te
zoeken
Tip
De hervattingsweergave wordt geannuleerd in de volgende
gevallen:
Wanneer u de CD-houder opent.
Wanneer u het apparaat uitschakelt.
Druk op  . Als u nadat de
weergave is gestopt op  
drukt, start de weergave vanaf
het punt waar u de weergave
hebt gestopt
(hervattingsweergave).
Een map te
selecteren
Om de hervattingsweergave te annuleren, drukt u op  
terwijl de CD stilstaat.
Opmerking
De overgebrachte muziek is uitsluitend bedoeld voor
privégebruik. Voor gebruik van de muziek buiten deze
beperking is toestemming vereist van de
auteursrechtenhouders.
Draadloos luisteren naar muziek
op een BLUETOOTH-apparaat
Houd tijdens weergave  of
  ingedrukt en laat de
toets op het gewenste punt los.
Als u een punt zoekt in de
pauzestand, drukt u op  
om de weergave te starten
nadat het gewenste punt is
gevonden.
* Bij het weergeven van een MP3-, WMA- of AAC-bestand
met VBR, kan de weergave vanaf een ander punt worden
hervat.
Opmerking
Bij het verwijderen van een USB-apparaat, houdt u  
ingedrukt totdat "NO DEV" wordt afgebeeld, en schakelt u
daarna het apparaat uit of schakelt u eerst over naar een
andere functie. Als u het USB-apparaat verwijdert zonder
deze stappen te volgen, kunnen de gegevens op het
USB-apparaat of het apparaat zelf beschadigd raken.
Als geen apparaten zijn gepaard, bijvoorbeeld
wanneer u voor de eerste keer sinds aanschaf
van het apparaat op BLUETOOTH  drukt, roept
het apparaat automatisch de paringsfunctie op
en knipperen de BLUETOOTH-indicator ( ) en
"PAIRING" op het display.
)
Druk op  .
Wanneer de overdrachtbron een CD-DA-track is,
wordt het audiobestand gegenereerd tot het punt
waarop de overdracht werd gestopt. Wanneer de
bron een MP3- of WMA-bestand is, wordt het
bestand dat momenteel wordt overgedragen niet
gegenereerd.
Regels voor het aanmaken van mappen en
bestanden
Wanneer voor het eerst wordt overgebracht naar
een USB-apparaat, worden direct onder de
"ROOT"-map een map "MUSIC" en daarin een
submap "SONY" aangemaakt.
Mappen en bestanden worden aangemaakt in de
map "CD" onder de map "SONY" aan de hand van
de volgende regels:
CD SYNC-overdracht
Overdrachtbron
Mapnaam
MP3/WMA
Hetzelfde als de overdrachtbron*1, 2
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
CD-DA
"ALBUM001"*3
De weergavevolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt. De weergavevolgorde kan echter
verschillen van de oorspronkelijke volgorde op het
USB-apparaat, afhankelijk van de gebruikte
opnamemethode.
REC1-overdracht
USB-apparaat
Map
MP3-, WMA- of
AAC-bestand
MP3/WMA
CD-DA
Bestandsnaam
"TRACK001"*4
Bij het paren met twee of meer
BLUETOOTH-apparaten
"REC1"*5
Bestandsnaam
Hetzelfde als de
overdrachtbron*2
"TRACK001"*4
*1 In de geprogrammeerde weergavefunctie is de mapnaam
"FLDRxxx", en is de bestandsnaam afhankelijk van de
overdrachtbron.
*2Maximaal 32 tekens (inclusief een bestandsextensie van
een bestandsnaam) kunnen worden afgebeeld.
*3Mapnamen worden op volgorde toegewezen tot een
maximum van 256 (inclusief de "ROOT"- en "MUSIC"mappen).
*4Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen.
*5Een nieuw bestand wordt overgebracht naar de
"REC1"-map elke keer wanneer een enkel bestand wordt
overgebracht.
Raak het apparaat aan met de smartphone.
Opmerking
Als het scherm van uw smartphone vergrendeld is, zal de
smartphone niet werken. Ontgrendel het scherm en raak
daarna met de smartphone de N-markering  opnieuw
aan.
Het FM/AM-afsteminterval veranderen
(Deze functie is alleen beschikbaar op modellen
voor sommige landen/gebieden. Zie het Radiogedeelte van de "Technische gegevens".)
Het FM/AM-afsteminterval kan zo nodig worden
veranderd met de volgende methode.
1
2
3
2
3
Tips
 Als het moeilijk is om de verbinding tot stand te
brengen, probeert u het volgende.
Activeer de app "NFC eenvoudig verbinden" en
beweeg de smartphone licht over de N-markering
 van het apparaat.
Als de smartphone in een hoesje zit, haalt u hem
eruit.
 Raak het apparaat opnieuw aan met de smartphone
om de verbinding te verbreken.
 Als u meerdere NFC-compatibele apparaten hebt, raakt
u met de smartphone gewoon een ander apparaat
aan om de verbinding om te schakelen naar dat
apparaat. Bijvoorbeeld, als uw smartphone is
verbonden met een NFC-compatibele hoofdtelefoon,
raakt u met de smartphone gewoon het apparaat aan
om de BLUETOOTH-verbinding om te schakelen naar
het apparaat (ééntoetsverbinding omschakelen).
5
* "Wachtwoord" kan ook worden genoemd "Sleutel",
"PIN-code", "PIN-nummer" of "Toegangscode".
1
Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand
tussen dit apparaat en het BLUETOOTHapparaat.
Voor een NFC-incompatibel BLUETOOTHapparaat
Druk op BLUETOOTH  om de BLUETOOTHfunctie in te schakelen.
Het laatst verbonden apparaat wordt
automatisch weer verbonden.
U kunt maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten paren. Wanneer
het 9e BLUETOOTH-apparaat wordt gepaard, wordt het
oudste gepaarde apparaat verwijderd.
Opmerkingen
 De paringsfunctie van het apparaat wordt na ongeveer
5 minuten geannuleerd, en de BLUETOOTH-indicator ( )
knippert. Als de paringsfunctie wordt geannuleerd tijdens
het uitvoeren van deze procedure, begint u opnieuw bij
stap 1.
 Het wachtwoord van het apparaat ligt vast op "0000". Het
apparaat kan niet worden gepaard met een BLUETOOTHapparaat waarvan het wachtwoord niet "0000" is.
Patroon B
Paren met een NFC-compatibele
smartphone
Door het apparaat slechts aan te raken met een
NFC-compatibele smartphone, wordt het apparaat
ingeschakeld en automatisch de BLUETOOTHfunctie opgeroepen, waarna het apparaat wordt
gepaard aan en verbonden met de smartphone.
Smartphones met ingebouwde NFC-functie
(besturingssysteem: Android™ 2.3.3 of hoger, exclusief
Android 3.x)
Wat is "NFC"?
NFC (Near Field Communication) is een
technologie die draadloze communicatie over
een korte afstand mogelijk maakt tussen
verschillende apparaten, zoals mobiele
telefoons en IC-tags. Dankzij de NFC-functie
kunnen gegevenscommunicaties eenvoudig
worden uitgevoerd door gewoon het
betreffende symbool of het aangewezen
aanraakpunt aan te raken op de NFCcompatibele apparaten.
De ontvangst van de radio verbeteren
Gebruik de radio op een plaats
waar de radiosignalen
gemakkelijk kunnen worden
ontvangen, zoals vlakbij een
raam. Stel ook de antenne (FM)
af of richt het apparaat zelf (AM)
voor een goede ontvangst.
Richt de antenne om de
FM-ontvangst te verbeteren.
Als de FM-stereo-ontvangst
veel ruis bevat, drukt u
herhaaldelijk op FM MODE 
tot "MONO" wordt afgebeeld
op het display. U verliest het
stereo-effect, maar de
ontvangst zal beter zijn.
Richt dit apparaat
zelf om de AMontvangst te
verbeteren. (In het
apparaat is een
ferrietstaafantenne
ingebouwd.)
Als het probleem met de ontvangst nog steeds
aanhoudt, probeert u de opstellingsplaats te
veranderen.
Vermijd de volgende plaatsen:
Tussen
gebouwen
Vlakbij
mobiele
telefoons of
elektrische
apparaten
Op een metalen
bureau of tafel
Voorkeurzenders instellen onder
FAVORITE RADIO STATIONS
U kunt maximaal drie favoriete zenders opslaan
onder de FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)-toetsen.
Wijs een FM- of AM-zender toe aan elke toets.
1
Voor een NFC-compatibele smartphone
2
Raak met de smartphone de N-markering  op
het apparaat aan.
2
Start de weergave van een geluidsbron, zoals
muziek, video's, games, enz., op het apparaat.
3
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
apparaat voor informatie over de
weergavebediening.
Tip
Om het volumeniveau in te stellen, stelt u het volumeniveau
van het BLUETOOTH-apparaat of de smartphone in op een
gematigd niveau, en drukt u daarna op VOL  of +  op het
apparaat.
Een BLUETOOTH-verbinding verbreken
Tip
Als het afsteminterval wordt veranderd, worden alle
FM/AM-voorkeurzenders die in dit apparaat zijn
opgeslagen gewist. Stel na het veranderen van het
afsteminterval uw voorkeurzenders opnieuw in.
Controleer het volgende voordat u het apparaat
bedient.
Is de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTHapparaat ingeschakeld?
Is het paren voltooid? (Zie "Dit apparaat paren met
een BLUETOOTH-apparaat".)
Als het invoeren van een wachtwoord* vereist
wordt op het display van het BLUETOOTHapparaat, voert u "0000" in.
De BLUETOOTH-verbinding wordt tot stand
gebracht. "BT AUDIO" wordt afgebeeld op het
display.
U kunt selecteren uit "FM 50K" (voor stapgrootte
van 50 kHz) of "FM 100K" (voor stapgrootte van
100 kHz) voor de FM-frequentieband, en "AM 9K"
(voor stapgrootte van 9 kHz) of "AM 10K" (voor
stapgrootte van 10 kHz) voor de AMfrequentieband.
Druk op ENTER .
Naar muziek luisteren
Schakel de BLUETOOTH-functie van het
BLUETOOTH-apparaat in.
Voer de paringsprocedure uit op het
BLUETOOTH-apparaat zodat dit apparaat
wordt herkend.
Selecteer "ZS-RS60BT" afgebeeld op het
display van het BLUETOOTH-apparaat.
Als "ZS-RS60BT" niet wordt afgebeeld op het
display van het apparaat, herhaalt u de bediening
vanaf stap 2.
5
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om een
frequentieband te selecteren.
Houd ENTER  ingedrukt tot "FM-xx" of
"AM-xx" knippert op het display.
Houd FM/AM  ingedrukt tot de huidige
afstemstap wordt afgebeeld.
Druk op  of   om de gewenste
afstemstap te selecteren.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de
verbinding tot stand te brengen.
Nadat de BLUETOOTH-verbinding tot stand is
gebracht, wordt "BT AUDIO" afgebeeld op het
display.
Houd BLUETOOTH (–PAIRING)  ingedrukt totdat
u twee pieptonen hoort.
Compatibele smartphones
Mapnaam
Zorg ervoor dat het applicatiescherm wordt
afgebeeld.
Blijf met de smartphone de N-markering  op
het apparaat aanraken tot de smartphone
reageert.
Druk op BLUETOOTH  om de BLUETOOTHfunctie in te schakelen.
Het overbrengen stoppen
Overdrachtbron
4
Start de app "NFC eenvoudig verbinden" op
de smartphone.
Smartphone reageert
(apparaat wordt herkend)
4
5
3
Met behulp van de BLUETOOTH-verbinding kunt u
luisteren naar muziek vanaf draadloos aangesloten
BLUETOOTH-apparaten, zoals mobiele telefoons,
smartphones, muziekspelers, enz.
1
Als "LOW ***M" wordt afgebeeld op het display, is
er onvoldoende ruimte op het apparaat. Om het
overbrengen te annuleren, drukt u op  . Om
toch door te gaan met het overbrengen, gaat u
verder naar stap 5.
Druk op ENTER .
Het overbrengen begint.
Nadat het overbrengen klaar is, stopt het
weergeven automatisch (CD SYNC-overdracht) of
gaat het verder met de/het volgende track/
bestand (REC1-overdracht).
Opmerking
De eenheid van frequentie van zenders op de FMfrequentieband is MHz en van zenders op de AMfrequentieband is kHz.
4
Houd bij deze bediening het BLUETOOTH-apparaat
en dit apparaat binnen een afstand van 1 meter tot
elkaar.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Voor de tweedimensionale code:
Gebruik de app voor het lezen van een
tweedimensionale streepjescode.
Patroon A
"REC" knippert op het display en het apparaat
begint de hoeveelheid vrije ruimte op het
USB-apparaat te berekenen.
* Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt
"--:--" afgebeeld op het display.
Voor sommige smartphones kan ééntoetsverbinding
beschikbaar zijn zonder de app "NFC eenvoudig
verbinden" te downloaden. In dat geval kunnen de
bediening en technische gegevens verschillen van de
beschrijving hier. Voor meer informatie, raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de smartphone werd geleverd.
Paren met een NFC-incompatibel
BLUETOOTH-apparaat
Druk op REC .
Download en installeer de app "NFC
eenvoudig verbinden" op de smartphone.
Tip
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Houd TUNE + of   ingedrukt tot de cijfers
van de frequentie op het display beginnen te
veranderen.
Dit apparaat scant automatisch de
radiofrequenties en stopt zodra een duidelijke
zender is gevonden.
Als u niet kunt afstemmen op een zender met
behulp van de automatische afstemfunctie, drukt
u herhaaldelijk op TUNE + of   om de
frequentie stap voor stap te veranderen.
Als een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen,
brandt "ST" op het display.
Opmerking over auteursrechtelijk beschermde
inhoud
Voer stap 1 tot en met 5 uit van "Uw eigen
programma samenstellen (geprogrammeerde
weergave)" op de achterkant.
4
2
Ga verder naar stap 4.
"NFC eenvoudig verbinden" is een originele app
van Sony voor Android-telefoons, en is
verkrijgbaar in de Google Play™ Store.
Zoek naar "NFC eenvoudig verbinden" of scan de
volgende tweedimensionale code om de gratis
app te downloaden en installeren.
Communicatiekosten worden in rekening
gebracht om de app te downloaden.
Het is mogelijk dat de app niet beschikbaar is in
bepaalde landen en/of gebieden.
 Als u begint met overbrengen in de willekeurige
weergavefunctie of herhaalde weergavefunctie, wordt de
geselecteerde weergavefunctie automatisch veranderd
naar de normale weergavefunctie.
 Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het overbrengen
of wissen. Als u dit doet, kunnen de gegevens op het
apparaat beschadigd worden of kan het apparaat zelf
beschadigd worden.
 Tijdens het overbrengen wordt geen geluid uitgevoerd en
wordt "HI-SPEED" afgebeeld op het display.
 CD-TEXT-informatie wordt niet overgebracht in de
aangemaakte MP3-bestanden.
 Het overbrengen stopt automatisch als:
de beschikbare ruimte op het USB-apparaat opraakt
tijdens het overbrengen.
het aantal audiobestanden en mappen op het
USB-apparaat het maximumaantal heeft bereikt dat het
apparaat kan herkennen.
 Bestanden met een ander bestandsformaat dan MP3,
WMA of AAC en submappen in de map worden niet
gewist.
 Het radiogeluid en geluid vanaf een optionele component
kan niet worden overgezet op een USB-apparaat.
ĄĄREC1-overdracht
Een enkel(e) track/bestand overbrengen
Weergaveduur*
2
zie Patroon B
Selecteer de track/het bestand dat u wilt
overbrengen en start de weergave ervan.
1
Als het besturingssysteem van uw
smartphone Android 4.1 of hoger is
Opmerkingen
Alleen uw favoriete tracks/bestanden
overbrengen
Bestandsnummer
Wanneer u een MP3- of WMA-disc weergeeft,
worden de mapnaam*1 en de songtitel afgebeeld
voordat de weergaveduur*2 wordt afgebeeld.
"ERASE?" wordt afgebeeld op het display.
Druk op ENTER .
"TRACK ERASE?" of "FOLDER ERASE?" wordt
afgebeeld op het display.
Druk op ENTER .
Het geselecteerde audiobestand of de
geselecteerde map wordt gewist en "COMPLETE"
wordt afgebeeld op het display.
Luisteren naar de radio
Ga verder naar stap 2.
Paren met een NFC-compatibele smartphone:
Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB-)
poort .
Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Plaats de disc die u wilt overbrengen in de
CD-houder.
Stel de weergavefunctie in op mapweergave (
of herhaalde mapweergave ( , ), en druk
daarna herhaaldelijk op
+ of –  om de
gewenste map te selecteren.
Druk op   om de weergave te starten.
Weergaveduur
4
MP3- of WMA-bestanden in een
specifieke map overbrengen
De mapnaam en de songtitel worden afgebeeld,
en daarna worden het bestandsnummer en de
weergaveduur afgebeeld.
Naar een stopcontact
3
Als het besturingssysteem van uw
smartphone Android 2.3.3 of hoger, maar
lager dan Android 4.1 is
Paren met een NFC-incompatibel BLUETOOTHapparaat:
zie Patroon A
Ga verder naar stap 4.
Totaalaantal mappen
3
2
Schakel de NFC-functie van de smartphone in.
Voor meer informatie, raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de smartphone werd
geleverd.
Druk herhaaldelijk op  of   om een
audiobestand te selecteren, of druk
herhaaldelijk op + of −  om een map te
selecteren.
Druk op ERASE .
BLUETOOTH-apparaten moeten van tevoren aan
elkaar worden "gepaard". Wanneer BLUETOOTHapparaten eenmaal zijn gepaard, is het niet nodig ze
nogmaals te paren, behalve indien de
paringsinformatie is gewist.
Kies de onderstaande paringsmethode afhankelijk
van uw apparaat.
ĄĄCD SYNC-overdracht
Een complete disc overbrengen
Druk op   om de weergave te starten.
Sluit het netsnoer  aan, of plaats zes R14-batterijen (formaat C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
1
1
Dit apparaat paren met een
BLUETOOTH-apparaat
U kunt een complete disc overbrengen (CD
SYNC-overdracht) of alleen de track of het bestand
dat momenteel wordt weergegeven (REC1overdracht) naar een USB-apparaat (digitale
muziekspeler, USB-opslagmedium, enz.).
Bij overbrengen vanaf een CD, worden de tracks
overgebracht als MP3-bstanden met een
bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz en een
snelheid van 128 kbps (CBR). Bij het overbrengen
van muziek vanaf een MP3- of WMA-disc, worden
de MP3- of WMA-bestanden overgebracht met
dezelfde bitsnelheid als de originele MP3- of
WMA-bestanden.
1
Audiobestanden of mappen wissen vanaf
het USB-apparaat
Voer een van de onderstaande handelingen uit.
 Schakel de BLUETOOTH-functie van het
BLUETOOTH-apparaat uit. Voor meer informatie,
raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het
apparaat werd geleverd.
 Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.
 Verander de functie van dit apparaat.
 Schakel dit apparaat uit.
 Raak het apparaat opnieuw aan met de
smartphone om de verbinding te verbreken
(alleen NFC-compatibele smartphones).
De informatie van het gepaarde apparaat
wissen
1
2
Houd ERASE  ingedrukt totdat "BT RESET"
wordt afgebeeld op het display.
Druk op ENTER .
Nadat de informatie over het gepaarde apparaat
is gewist, wordt "COMPLETE" afgebeeld op het
display. Om de terugstelbediening te annuleren,
drukt u op  .
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband “FM” of “AM”.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender
wilt instellen.
Houd de gewenste FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) (1-3)-toets  ingedrukt totdat u een
pieptoon hoort.
De zender waarop is afgestemd wordt
opgeslagen onder de geselecteerde toets van
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) en hetzelfde
nummer als dat van de toets gaat branden op het
display.
(Voorbeeld: FM 87,50 MHz opslaan als
voorkeurzender onder nummer )
De voorkeurzender veranderen
Herhaal de stappen 1 tot en met 3.
De voorkeurzender opgeslagen onder de toets
wordt vervangen door de nieuwe zender.
Luisteren naar voorkeurzenders
met FAVORITE RADIO STATIONS
Druk op de gewenste FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3)-toets .
Opmerking
Om te voorkomen dat de voorkeurzender per ongeluk wordt
veranderd, mag u de toets niet ingedrukt houden. Als u dat
toch doet, wordt de voorkeurzender die is opgeslagen onder
die toets vervangen door de zender waarop op dat moment
is afgestemd.
De willekeurige weergave annuleren
Overige bedieningen
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot " "
uitgaat op het display.
Tip
Het display gebruiken
Tijdens willekeurige weergave kunt u niet de vorige track of
het vorige bestand selecteren door op   te drukken.
De informatie van een audio-CD
afbeelden
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
Druk twee keer op   om de
hervattingsweergave te annuleren.
Het totaalaantal tracks en de totale weergaveduur
worden afgebeeld op het display.
U kunt de weergavevolgorde bepalen van maximaal
25 tracks of bestanden op een disc of USB-apparaat.
1
De MP3-, WMA- of AACbestandsinformatie afbeelden
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  terwijl een
MP3- of WMA-bestand op de disc of een MP3-,
WMA- of AAC-bestand op het USB-apparaat
wordt weergegeven.
3
De display verandert als volgt:

Songtitel ( )*1, 2
4

Artiestennaam ( )*1

Albumnaam (
)*1

Huidig bestandsnummer en
weergaveduur*3
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat
"PGM" wordt afgebeeld op het display.
Druk op  of   om een track of
bestand te selecteren.
Als u een map wilt opgeven waarin MP3-, WMAof AAC-bestanden zitten, drukt u eerst op
+ of
  om een map te selecteren, en drukt u
daarna op  of   om een bestand te
selecteren.
Druk op ENTER .
De track of het bestand is geprogrammeerd.
Het programmastapnummer wordt afgebeeld,
gevolgd door de totale weergaveduur.
(Voorbeeld: audio-CD)
Voorkeurzenders instellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van
dit apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders (20
FM-zenders en 10 AM-zenders) als voorkeurzenders
opslaan.
Compatibele apparaten
1
Compatibele USB-apparaten
2
3
Als een zender niet automatisch
opgeslagen kan worden
U moet een zender met een zwak signaal
handmatig als voorkeurzender opslaan.
1
2
3
Laatst geprogrammeerde
tracknummer
5
* "--:--" wordt afgebeeld tijdens het programmeren van
een MP3- of WMA-disc of USB-apparaat, of wanneer
de totale weergaveduur langer is dan 100 minuten.
De radio-informatie afbeelden
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  terwijl u naar
de radio luistert.
5
De display verandert als volgt:
Voorkeurzendernummer*1, 2  Frequentie
6
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE .
Herhaal de stappen 3 en 4 om meer tracks/
bestanden te programmeren.
Druk op   om de geprogrammeerde
weergave te starten.
Om hetzelfde programma nogmaals weer te
geven, drukt u op  .
Merk op dat het aangemaakte programma wordt
gewist onder de volgende omstandigheden:
Wanneer u de CD-houder opent.
Wanneer u een ander USB-apparaat aansluit.
Wanneer u het apparaat uitschakelt in de
CD-functie.
Opmerking
Informatie over geprogrammeerde tracks/
bestanden afbeelden
Bij iedere druk op de toets, verandert de aanduiding
als volgt:
Totaalaantal stappen  Laatste geprogrammeerde
track-/bestandsnummer en de totale
weergaveduur*
Normale weergave (geen)

Herhaalde weergave van één bestand (

Herhaalde weergave van alle bestanden (

Weergave van geselecteerde map (
1)
)

)

Geprogrammeerde weergave (PGM)

Geprogrammeerde, herhaalde weergave
( , PGM)
* Deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer MP3- of
WMA-bestanden op een MP3- of WMA-disc, of MP3-,
WMA- of AAC-bestanden op een USB-apparaat worden
weergegeven.
Tracks/bestanden herhaaldelijk
weergeven (herhaalde weergave)
U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk
weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, van
MP3- of WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RWdisc, of van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een
USB-apparaat in de normale en geprogrammeerde
weergavefuncties.
1
2
Doet u het volgende
Een enkele
track/enkel
bestand
1 Druk herhaaldelijk op PLAY
MODE  totdat " 1" wordt
afgebeeld.
2 Druk op  of   om
een track/bestand te
selecteren dat u wilt herhalen.
3 Druk op  .
Alle tracks/
bestanden
1 Druk herhaaldelijk op PLAY
MODE  totdat " " wordt
afgebeeld.
2 Druk op  .
1 Druk herhaaldelijk op PLAY
Een
MODE  totdat " " en " "
geselecteerde
worden afgebeeld.
map op een
2 Selecteer de map door op
+
MP3- of
of   te drukken.
WMA-disc of een
3 Druk op  .
USB-apparaat
Geprogrammeerde tracks/
bestanden
1 Programmeer tracks/
bestanden (zie "Uw eigen
programma samenstellen
(geprogrammeerde
weergave)").
2 Druk op PLAY MODE  tot
"PGM" en " " worden
afgebeeld op het display.
3 Druk op  .
De herhaalde weergave annuleren
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot " " (of
" 1") uitgaat op het display.
Tracks/bestanden weergeven in
willekeurige volgorde (willekeurige
weergave)
U kunt het apparaat instellen op het weergeven van
CD-DA-tracks op een audio-CD, van MP3- of
WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RW-disc, of
van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een
USB-apparaat in een willekeurige volgorde.
2
3
De voorkeurzenders blijven zelfs in de volgende situaties
opgeslagen in het geheugen van dit apparaat.
De stekker van het netsnoer wordt uit het stopcontact
getrokken.
De batterijen worden eruit gehaald.
* "--:--" wordt afgebeeld voor MP3- en WMA-discs en voor
USB-apparaten.
Naar een voorkeurzender
luisteren
1
2
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Druk op PRESET + of   om het opgeslagen
voorkeurzendernummer van de gewenste
zender te selecteren.
De slaaptimer gebruiken
U kunt het apparaat instellen op automatisch
uitschakelen nadat een ingestelde tijdsduur is
verstreken.
1
Druk op SLEEP .
2
De standaardinstelling ("90") wordt afgebeeld en
de "SLEEP"-indicator brandt op het display.
Druk herhaaldelijk op SLEEP  om de
gewenste instelling te selecteren.
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot "PGM"
uitgaat op het display.
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat
" " wordt afgebeeld op het display.
Druk op   om de willekeurige weergave
te starten.
 Compatibel met USB 2.0 (Full Speed)
 Ondersteuning voor massaopslagfunctie*
* De massaopslagfunctie is een functie die een
USB-apparaat toegankelijk maakt voor een hostapparaat, zodat bestandsoverdracht mogelijk wordt. De
meeste USB-apparaten ondersteunen de
massaopslagfunctie.
Opmerkingen over het USB-apparaat
 Nadat een USB-apparaat is aangesloten, leest dit apparaat
alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen
of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen
ervan erg lang duren.
 Sluit geen USB-apparaat aan op dit apparaat via een
USB-hub.
 Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten,
kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt
uitgevoerd door dit apparaat.
 Dit apparaat ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle
functies van het aangesloten USB-apparaat.
 De weergavevolgorde op dit apparaat kan verschillen van
de weergavevolgorde op een aangesloten USB-apparaat.
Compatibele BLUETOOTH-apparaten
De compatibiliteitsvereisten voor de apparaten zijn
als volgt. Voordat u een apparaat met dit apparaat
gebruikt, controleert u eerst of het voldoet aan de
vereisten.
 Apparaten moeten compatibel zijn met de
BLUETOOTH-norm versie 2.1 + EDR.
 De apparaten moeten ondersteuning bieden voor
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
 NFC-mogelijkheid (alleen vereist bij gebruik van
de NFC-paringsfunctie van dit apparaat).
Voor de meest recente informatie over compatibele
BLUETOOTH-apparaten, inclusief NFC-compatibele
smartphones, gaat u naar de onderstaande
websites.
Voor klanten in Europa:
http://www.sony.eu/support
http://esupport.sony.com/LA
Voor klanten in andere landen en gebieden:
http://www.sony-asia.com/support
Wat is draadloze BLUETOOTHtechnologie?
De draadloze BLUETOOTH-technologie is een
korteafstand-draadloze-technologie die draadloze
datacommunicatie mogelijk maakt tussen digitale
apparaten, zoals een computer en een digitale
camera. Draadloze BLUETOOTH-technologie werkt
binnen een bereik van ongeveer 10 meter.
Het is gebruikelijk om twee apparaten met elkaar te
verbinden, maar sommige apparaten kunnen
gelijktijdig worden verbonden met meerdere
apparaten.
U hoeft geen aansluitkabel te gebruiken en het is
ook niet nodig dat de apparaten tegenover elkaar
staan, zoals bij infrarood-technologie. U kunt een
dergelijk apparaat bijvoorbeeld gebruiken terwijl het
in een tas of zak zit.
De BLUETOOTH-norm is een internationale norm die
wordt ondersteund door duizenden bedrijven over
de hele wereld en wordt gebruikt door meerdere
bedrijven wereldwijd.
Maximaal communicatiebereik
Elke keer wanneer u op de toets drukt, verandert
de tijdsduur (in minuten) op het display, en wordt
de geselecteerde instelling automatisch
bevestigd na ongeveer 4 seconden.
Alle tracks/bestanden in het huidige
programma wissen
Stop de weergave en druk daarna op  . Op het
display wordt "NO STEP" afgebeeld en u kunt een
nieuw programma aanmaken aan de hand van de
procedure "Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)".
De compatibiliteitsvereisten voor de USB-apparaten
zijn als volgt. Voordat u een apparaat met dit
apparaat gebruikt, controleert u eerst of het voldoet
aan de vereisten.
Voor klanten in Latijns-Amerika:
Tip
U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat wordt
uitgeschakeld controleren door nogmaals op SLEEP  te
drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.
Optionele componenten
aansluiten
Het maximale communicatiebereik kan kleiner zijn
onder de volgende omstandigheden.
Er is een obstakel, zoals een persoon, metaal of
muur, tussen dit apparaat en het BLUETOOTHapparaat.
Een draadloos-LAN-apparaat wordt gebruikt in de
buurt van dit apparaat.
Een magnetron wordt gebruikt in de buurt van dit
apparaat.
Een apparaat dat elektromagnetische straling
genereert, wordt gebruikt in de buurt van dit
apparaat.
Dit apparaat staat op een plank gemaakt van
metaal.
1
2
3
Sluit de AUDIO IN-aansluiting  aan op de
lijn-uitgangsaansluiting van de draagbare,
digitale muziekspeler of andere component
met behulp van een audio-aansluitkabel (niet
bijgeleverd).
Schakel de aangesloten component in.
Druk op AUDIO IN  en start de weergave op
de aangesloten component.
Het geluid vanaf de aangesloten component
wordt weergegeven via de luidspreker van dit
apparaat.
Om dit apparaat aan te sluiten op een televisie of
een videorecorder/-speler, gebruikt u een
verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereomini-aansluiting aan één uiteinde en twee
tulpstekkers aan het andere uiteinde.
Voorzorgsmaatregelen
Discs die dit systeem WEL kan weergeven
 Audio-CD's (CD-DA*1-tracks)
 CD-R's en CD-RW's die MP3- of WMA-bestanden
bevatten en correct zijn afgesloten*2.
Dit apparaat
Stalen kast
Optimale prestaties
Beperkte prestaties
Interferentie vanaf andere apparaten
Omdat zowel BLUETOOTH-apparaten als draadloosLAN (IEEE802.11b/g/n) dezelfde frequentieband
gebruiken, kunnen korte golven storing veroorzaken
met als gevolg een afname van de
communicatiesnelheid, ruis of een ongeldige
verbinding als dit apparaat wordt gebruikt in de
buurt van een draadloos-LAN-apparaat. In een
dergelijk geval gaat u als volgt te werk.
Gebruik dit apparaat op minstens 10 meter
afstand van het draadloos-LAN-apparaat.
Als dit apparaat wordt gebruikt binnen 10 meter
van een draadloos-LAN-apparaat, schakelt u het
draadloos-LAN-apparaat uit.
Gebruik het BLUETOOTH-apparaat zo dicht
mogelijk bij dit apparaat.
Interferentie op andere apparaten
De korte golven die worden voortgebracht door een
BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van
elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
Schakel het apparaat en andere BLUETOOTHapparaten uit op de volgende plaatsen aangezien
deze een ongeluk kunnen veroorzaken.
Plaatsen waar brandbaar gas aanwezig is, in een
ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
Vlakbij automatische deuren of een brandalarm
Opmerkingen
 Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet
het te verbinden BLUETOOTH-apparaat hetzelfde profiel
hebben als dit apparaat.
Merk op dat zelfs als hetzelfde profiel aanwezig is,
apparaten in functie kunnen verschillen afhankelijk van
hun specificaties.
 Als gevolg van de eigenschappen van draadloze
BLUETOOTH-technologie, is het geluid dat door dit
apparaat wordt voortgebracht iets vertraagd ten opzichte
van het geluid dat wordt voortgebracht door het
BLUETOOTH-apparaat tijdens het luisteren naar muziek.
 Dit apparaat ondersteunt beveiligingsmogelijkheden die
voldoen aan de BLUETOOTH-norm voor een beveiligde
verbinding wanneer de draadloze BLUETOOTHtechnologie wordt gebruikt, maar mogelijk is de
beveiliging niet voldoende, afhankelijk van de instelling.
Wees voorzichtig tijdens het communiceren met behulp
van draadloze BLUETOOTH-technologie.
 Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor het
lekken van informatie tijdens een BLUETOOTHcommunicatie.
 Een apparaat dat is uitgerust met de BLUETOOTH-functie
is verplicht te voldoen aan de BLUETOOTH-norm, zoals
gespecificeerd door Bluetooth SIG, en moet zijn
gecertificeerd. Zelfs als het verbonden BLUETOOTHapparaat voldoet aan de hierboven genoemde
BLUETOOTH-norm, kunnen sommige apparaten mogelijk
niet worden verbonden of goed werken, afhankelijk van
de functies of specificaties van het apparaat.
 Ruis of overslaan van geluid kunnen optreden afhankelijk
van het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met dit
apparaat, de communicatieomgeving of de
gebruiksomgeving.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.
CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Dit
is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor
audio-CD's.
*2 Afsluiten is de procedure waarmee een CD-R of CD-RW
afspeelbaar wordt gemaakt voor consumentenspelers, en
het afsluiten kan bij de meeste opnamesoftware tijdens
het aanmaken van een disc worden in- en uitgeschakeld
als optionele instelling.
 Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in
het stopcontact is gestoken.
 Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer stevig
in de AC IN-aansluiting is gestoken.
 Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst
met de polen in de juiste richting.
 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de
OPR/BATT-indicator  uitgaat.
Discs die dit systeem NIET kan weergeven
Er is geen geluid.
 CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn
opgenomen in het audio-CD-formaat of formaten
die voldoen aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
CD-R's en CD-RW's met een slechte
opnamekwaliteit, CD-R's en CD-RW's waarop
krassen staan of die vuil zijn, en CD-R's en
CD-RW's die zijn opgenomen op een incompatibel
opnameapparaat
 CD-R's en CD-RW's die niet of niet juist zijn
afgesloten
 Zorg ervoor dat de juiste functie is geselecteerd
voor de geluidsbron waarnaar u wilt luisteren.
 Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de
aansluiting wanneer u naar het geluid via de
luidsprekers wilt luisteren.
*1
Opmerkingen over discs
 Maak de CD schoon met een
reinigingsdoekje als de disc vuil is.
Veeg de disc schoon vanuit het
middengat naar de buitenrand. Als
er krassen, vuil of vingerafdrukken
op de disc zitten, kan een
trackingfout optreden.
 Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, verdunner, in de winkel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische spray
bedoeld voor langspeelplaten.
 Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat omdat de temperatuur in de
auto sterk kan oplopen.
 Plak geen papier of sticker op de CD en maak
geen krassen op het oppervlak van de CD.
 Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje.
Bericht over DualDiscs
 Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter,
aangezien de kant met het audiomateriaal niet
voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt
een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
 Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee
dat sommige van deze discs niet voldoen aan de
CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen
worden afgespeeld.
Voor uw veiligheid
Het geluid heeft ruis.
 Gebruikt iemand een mobiele telefoon of ander
apparaat dat radiogolven uitzendt in de buurt van
dit apparaat? Als dat het geval is, verwijder dit
apparaat en het BLUETOOTH-apparaat van
dergelijke apparaten. Apparaten zoals mobiele
telefoons, enz., kunnen BLUETOOTHcommunicatie beïnvloeden.
Een zacht brommend geluid is hoorbaar
vanuit de radio.
 Dit is geen defect. U kunt een zacht brommend
geluid uit de radio horen afhankelijk van de status
van de voeding.
"NOT IN USED" wordt afgebeeld.
 U hebt op een ongeldige toets gedrukt.
CD-, MP3- en WMA-speler
De CD-speler geeft niet weer, ook niet
wanneer een CD is geplaatst.
 Plaats de CD met de labelkant naar boven gericht.
 Maak de CD schoon.
 Haal de CD eruit en laat de CD-houder gedurende
ongeveer een uur open staan om gecondenseerd
vocht te laten verdampen.
 De CD-R of CD-RW is leeg of niet afgesloten.
 Er staan geen MP3- of WMA-bestanden die
weergegeven kunnen worden op de disc.
 Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R
of CD-RW, het opnameapparaat of het
softwareprogramma.
 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de
OPR/BATT-indicator  uitgaat.
"NO CD" wordt afgebeeld nadat de disc is
geplaatst.
 Er is geen disc in de CD-houder geplaatst. Plaats
een disc.
 Er is een probleem met het lezen van de CD.
Vervang de disc.
 De CD is ondersteboven geplaatst. Plaats de disc
met de labelkant naar boven gericht.
 Een niet-afspeelbare disc (DVD, BD, enz.) is
geplaatst. Vervang de disc.
 De laserstraal die in deze CD-speler wordt
gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer de
behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat
onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
 Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en laat u dit apparaat
controleren door vakbekwaam servicepersoneel,
voordat u dit apparaat verder gebruikt.
 Discs met een andere dan de standaardvorm (bijv.
hartvormig, vierkant of stervormig) kunnen niet
op dit apparaat worden weergegeven. Als u dit
toch probeert, kan het apparaat beschadigd
raken. Gebruik dergelijke discs niet.
"NO TRACK" wordt afgebeeld op het display
nadat de disc is geplaatst.
Over voedingsbronnen
Het geluid valt weg.
 Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten
gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik
geen ander snoer.
 Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact als dit apparaat gedurende een
langere tijd niet gebruikt gaat worden.
 Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt, haalt
u de batterijen eruit om beschadiging door
lekkende batterijen of corrosie te voorkomen.
Installeren
U kunt genieten van het geluid van een optionele
component, zoals een draagbare, digitale
muziekspeler, via de luidsprekers van dit apparaat.
Vergeet niet elke component uit te schakelen
voordat u enige aansluitingen maakt.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
component.
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Ga als volgt te werk.
Voor het
herhalen van
1
Tip
De geprogrammeerde weergave annuleren
)*

Herhaalde weergave van geselecteerde map
( , )*
Willekeurige weergave (
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  zodat het display
als volgt verandert:
Druk op PRESET + of   tot het
voorkeurzendernummer waaronder u de
zender wilt opslaan knippert op het display.
Druk op ENTER  om de zender op te slaan.
Als reeds een andere zender is opgeslagen onder
het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt
die zender vervangen door de nieuwe zender.
Als u probeert 26 tracks/bestanden of meer te
programmeren, knippert "FULL" op het display.
Nadat u uw eigen programma hebt aangemaakt,
kunt u informatie over de geprogrammeerde tracks/
bestanden afbeelden.

4
Totale weergaveduur*
U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of in
willekeurige volgorde tracks of bestanden weer te
geven terwijl een disc of USB-apparaat in de
stopstand staat.
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om een
frequentieband te selecteren.
Stem af op de gewenste zender.
Houd ENTER  ingedrukt tot "FM-xx" of
"AM-xx" knippert op het display.
Stapnummer
Druk op DISPLAY  terwijl het BLUETOOTHapparaat wordt verbonden.
De weergavefunctie selecteren
Druk op ENTER  om de zender op te slaan.
(Voorbeeld: FM)
De naam van het verbonden BLUETOOTHapparaat controleren
*1 Een voorkeurzendernummer wordt alleen afgebeeld
wanneer u luistert naar een voorkeurzender.
*2Het display keert automatisch terug naar het
frequentiescherm nadat 2 seconden zijn verstreken.
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Houd FM/AM  ingedrukt tot "AUTO"
knippert op het display.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen
vanaf de lage frequenties tot de hoge frequenties.
*1 Als
het bestand geen overeenkomstige ID3-, WMA- of
AAC-taginformatie bevat, lopen de bestandsnaam, "NO
ARTIST" en "NO ALBUM" over het display in plaats van de
songtitel, artiestennaam en albumnaam.
*2De functienaam wordt afgebeeld gedurende 2 seconden,
waarna de songtitel wordt afgebeeld.
*3De artiestennaam of albumnaam verandert na enkele
seconden hierin.
Aanvullende informatie
 Plaats dit apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, op een plek die is blootgesteld
aan direct zonlicht, buitensporig veel stof of
mechanische schokken, of in een auto die is
blootgesteld aan directe zonnestraling.
 Plaats dit apparaat niet op een hellende of
instabiele ondergrond.
 Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf de
achterkant van de behuizing van dit apparaat. De
ventilatieopeningen mogen niet worden
geblokkeerd om dit apparaat goed te laten
werken en de levensduur van zijn onderdelen te
verlengen.
 Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in
de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een
magneetstrip en horloges met een opwindveer uit
de buurt van dit apparaat om mogelijke schade
door de magneet te voorkomen.
Over het gebruik
 Als u het apparaat rechtstreeks van een koude
naar een warme omgeving overbrengt, of in een
zeer vochtige ruimte plaatst, kan vocht
condenseren op de lenzen binnenin de CD-speler.
Als dit het geval is, kan het apparaat niet goed
werken. In dat geval haalt u de CD eruit en wacht
u ongeveer een uur om het vocht te laten
verdampen.
Over het hanteren van het apparaat
 Laat het deksel van de CD-houder niet open staan
om verontreiniging met stof en vuil te voorkomen.
Over het schoonmaken van de behuizing
 Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een milde-zeepoplossing.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.
Als u vragen of problemen hebt aangaande dit
apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 Er zijn geen audiobestanden van ondersteunde
formaten, of een bestand dat moet worden
weergegeven heeft een niet-ondersteunde
bestandsextensie.
"DISC ERR" wordt afgebeeld nadat de disc is
geplaatst.
 De CD is vuil. Maak de disc schoon.
 De CD heeft krassen. Vervang de disc.
 Er is een probleem met het lezen van de CD.
Vervang de disc.
 Een lege disc is in de CD-houder geplaatst.
 Verlaag het volumeniveau.
 Maak de CD schoon of vervang de CD als deze erg
beschadigd is.
 Plaats het apparaat op een plaats zonder
trillingen.
 Maak de lens schoon met een in de winkel
verkrijgbaar blaasbalg.
 Het geluid kan wegvallen of ruis kan hoorbaar zijn
bij gebruik van een CD-R of CD-RW van slechte
kwaliteit, of als er een probleem is met het
opnameapparaat of het softwareprogramma.
Het duurt langer dan gebruikelijk totdat de
weergave begint.
 Bij de volgende discs duurt het langer voordat de
weergave start.
Een disc waarop een ingewikkelde
boomstructuur is opgenomen.
Een disc waarop veel mappen of niet-MP3/
WMA-bestanden staan.
USB-apparaat
Het USB-apparaat werkt niet goed.
 Als u een niet-compatibel USB-apparaat verbindt,
kunnen de volgende problemen optreden.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- en mapnamen worden niet
afgebeeld op dit apparaat.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Ruis is hoorbaar.
De geluidsuitvoer is vervormd.
"OVER CURRENT" wordt afgebeeld en het
apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
 Een abnormaal niveau is gedetecteerd in de
elektrische stroom vanaf de  (USB-)poort .
Verwijder in dit geval het USB-apparaat vanaf de
 (USB-)poort  en sluit het USB-apparaat weer
aan, en schakel daarna dit apparaat weer in. Als
dit probleem aanhoudt nadat de voeding naar dit
apparaat is ingeschakeld, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is mogelijk verkeerd
aangesloten. Schakel dit apparaat uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens
dit apparaat in.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat
weer in.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het
geluid is vervormd. De ruis kan zijn ontstaan
tijdens het aanmaken van de audiobestand.
Probeer de audiobestand opnieuw aan te maken
en geef ze weer op dit apparaat.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de  (USB-)poort .
 De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel
is er achterstevoren in gestoken. Steek hem in de
juiste richting in de  (USB-)poort .
"READING" wordt langdurig afgebeeld, of
het duurt erg lang voordat de weergave
begint.
 De leesprocedure kan lang duren in de volgende
gevallen:
Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
De bestandsstructuur is complex.
Het geheugen is bijna vol.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Om bovenstaande problemen te voorkomen,
adviseren wij u zich te houden aan de volgende
richtlijnen:
Beperk het totaalaantal mappen op een
USB-apparaat tot 100 of minder.
Beperk het totaalaantal bestanden per map tot
100 of minder.
Foutief display
 De gegevens die op het USB-apparaat zijn
opgeslagen zijn mogelijk vervormd. Zend de
muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.
 Dit apparaat kan alleen de letters van het alfabet
en cijfers afbeelden. Overige tekens worden niet
juist afgebeeld.
"REC ERROR" wordt afgebeeld.
 Tijdens het opnemen is een fout opgetreden.
Schakel dit apparaat uit en verwijder het
USB-apparaat vanaf dit apparaat. Controleer
daarna het volgende:
Controleer de resterende opslagruimte op het
USB-apparaat. Als er onvoldoende ruimte is
voor het overbrengen, wist u alle overbodige
bestanden en mappen.
Controleer of de gegevens die moeten worden
overgebracht niet beschadigd zijn.
Controleer of het bestandsformaat dat moet
worden overgebracht compatibel is met het
apparaat.
Als de mededeling nog steeds wordt afgebeeld,
neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel dit apparaat uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan, en schakel tenslotte
dit apparaat weer in.
 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
De weergave start niet.
 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
De weergave begint niet bij de eerste track.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergave.
MP3-, WMA- of AAC-bestanden kunnen niet
worden weergegeven.
 De audiobestanden hebben mogelijk verkeerde
bestandsextensies. De bestandsextensies die door
dit apparaat worden ondersteund zijn de
volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a", ".3gp" en ".mp4"
 De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in een
ander formaat dan het MP3-, WMA- of AACformaat.
 Het USB-opslagapparaat gebruikt een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*
 De bestanden zijn versleuteld of beveiligd met
een wachtwoord.
* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige
USB-opslagmedia bieden geen ondersteuning voor beide
bestandssystemen.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van het betreffende USB-opslagapparaat of neemt u
contact op met de fabrikant.
BLUETOOTH-apparaat
Er is geen geluid.
 Zorg ervoor dat dit apparaat niet te ver verwijderd
is van het BLUETOOTH-apparaat (of de
smartphone), of dat dit apparaat geen storing
ontvangt vanaf een draadloos LAN, een ander
draadloos 2,4 GHz-apparaat of een magnetron.
 Controleer of de BLUETOOTH-verbinding correct
werd voltooid tussen dit apparaat en het
BLUETOOTH-apparaat (of de smartphone).
 Voer het paren opnieuw uit (zie "Dit apparaat
paren met een BLUETOOTH-apparaat").
 Houd uit de buurt van metalen voorwerpen en
oppervlakken.
 Zorg ervoor dat de BLUETOOTH-functie is
geactiveerd op het BLUETOOTH-apparaat (of de
smartphone).
Het geluid slaat over of het
communicatiebereik is kort.
 Als een apparaat dat elektromagnetische straling
genereert, zoals een draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, in de
buurt staat, plaatst u dit apparaat zo mogelijk
daarvan uit de buurt. Of gebruik het BLUETOOTHapparaat en dit apparaat uit de buurt van
dergelijke bronnen.
 Verwijder alle obstakels tussen dit apparaat en het
BLUETOOTH-apparaat, of verplaats het
BLUETOOTH-apparaat en dit apparaat uit de buurt
van het obstakel.
 Plaats dit apparaat en het BLUETOOTH-apparaat
zo dicht mogelijk bij elkaar.
 Verplaats dit apparaat.
 Probeer het BLUETOOTH-apparaat of de
smartphone in een andere positie.
Het is niet mogelijk een verbinding tot
stand te brengen.
 Afhankelijk van het te verbinden apparaat, kan het
enige tijd duren voordat de communicatie start.
 Voer het paren opnieuw uit (zie "Dit apparaat
paren met een BLUETOOTH-apparaat").
 Controleer of het BLUETOOTH-apparaat
compatibel is met dit apparaat. Voor de meest
recente informatie over compatibele BLUETOOTHapparaten, controleert u de informatie op de
website. De URL staat onder "Compatibele
BLUETOOTH-apparaten".
Het paren mislukt.
 Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij dit
apparaat.
 Wis de modelnaam van dit apparaat uit het
BLUETOOTH-apparaat en voer het paren opnieuw
uit (zie "Dit apparaat paren met een BLUETOOTHapparaat").
 Controleer of het BLUETOOTH-apparaat
compatibel is met dit apparaat. Voor de meest
recente informatie over compatibele BLUETOOTHapparaten, controleert u de informatie op de
website. De URL staat onder "Compatibele
BLUETOOTH-apparaten".
Paren met behulp van de NFC-functie
mislukt.
 Voer het paren handmatig uit (zie "Dit apparaat
paren met een BLUETOOTH-apparaat"). Sommige
NFC-compatibele smartphones kunnen niet
worden gepaard met behulp van de NFC-functie
van dit apparaat, afhankelijk van de functies of
specificaties van de smartphone.
 Start "NFC eenvoudig verbinden" opnieuw op en
beweeg de smartphone langzaam over de
N-markering .
 Controleer of de smartphone voldoet aan de
compatibiliteitsvereisten (zie "Compatibele
smartphones").
Radio
Het geluid is zwak of de ontvangst is slecht.
 Vervang alle batterijen door nieuwe.
 Plaats het apparaat uit de buurt van een televisie.
 Voor FM-ontvangst trekt u de antenne uit tot zijn
volledige lengte en richt u hem voor de beste
FM-ontvangst. Voor AM-ontvangst, draait u dit
apparaat zelf om de beste ontvangst te zoeken.
 Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u de
radio voor een raam.
 Als een mobiele telefoon in de buurt van het
apparaat ligt, kan een hard geluid worden
voortgebracht door het apparaat. Houd de
mobiele telefoon uit de buurt van het apparaat.
Het televisiebeeld is instabiel.
 Als u luistert naar een FM-programma in de buurt
van een televisie met een binnenantenne, plaatst
u dit apparaat uit de buurt van de televisie.
Nadat u de voorgestelde oplossingen hebt
geprobeerd en het probleem aanhoudt, trekt u de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact of
verwijdert u alle batterijen uit dit apparaat. Nadat
alle indicators op het display uitgaan, steekt u de
stekker van het netsnoer weer in het stopcontact of
plaatst u de batterijen weer terug in dit apparaat.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Technische gegevens
CD-speler-gedeelte
Systeem
CD-DA-systeem (Compact Disc Digital Audio)
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen: Minder dan 44,6 µW
(Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van
200 mm vanaf het oppervlak van de objectieflens op het
optisch-opnameblok met een diafragma van 7 mm.)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Wow en flutter
Onder meetbare limiet
BLUETOOTH-gedeelte
Communicatiesysteem
BLUETOOTH-specificatie versie 2.1 + EDR
Uitgangen
BLUETOOTH-specificatie: vermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik
In rechte lijn: ongeveer 10 m*1
Frequentieband
2,4 GHz-band (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS
Ondersteunde BLUETOOTH-profielen*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Ondersteunde codec*4
SBC (Subband Codec)
*1 Het werkelijke bereik kan verschillen afhankelijk van
factoren zoals obstakels tussen de apparaten, magnetische
velden rondom een magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne,
besturingssysteem, softwareprogramma's, enz.
*2 De BLUETOOTH-standaardprofielen leveren de specificaties
voor BLUETOOTH-communicatie tussen de apparaten.
*3 Het is mogelijk dat sommige bedieningen niet beschikbaar
zijn, afhankelijk van het apparaat.
*4 Codec: Compressie- en conversieformaat van het
geluidssignaal.
Radio-gedeelte
Frequentiebereik
Modellen voor Europa, Thailand, Koeweit, UAE, Kenia,
Mauritius, Nigeria, Tanzania en Oeganda
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)
Modellen voor Bolivia, Chili, Paraguay, Peru en Uruguay
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (frequentiestap van 10 kHz)
531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)
Modellen voor Maleisië, Vietnam, India, Pakistan, Bahrein,
Iran, Libanon, Qatar, Jemen, Angola, Kameroen, Ivoorkust,
Egypte, Ethiopië, Ghana, Madagaskar, Mozambique,
Senegal, Soedan, Zambia en Zimbabwe
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (frequentiestap van 10 kHz)
Overige modellen
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (frequentiestap van 10 kHz)
Middenfrequentie
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Ingangen
AUDIO IN
Stereo-mini-aansluiting
 (USB-)poort
Type A, maximumstroomsterkte 500 mA, compatibel met
USB 2.0 (Full Speed)
Uitgang
 (stereo-mini-hoofdtelefoon-)aansluiting
Voor een hoofdtelefoon met een impedantie van 16  
32 
Ondersteunde audioformaten
Ondersteunde overdrachtsnelheden
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* alleen USB-functie
Bemonsteringsfrequentie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* alleen USB-functie
Algemeen
Luidspreker
Volledig bereik, diameter 8 cm, 6 , conustype (2)
Uitgangsvermogen
2,0 W + 2,0 W (bij 6 , 10% harmonische vervorming)
Voedingsvereisten
Modellen voor Europa, Bolivia, Chili, Paraguay, Peru en
Uruguay
230 V wisselstroom, 50 Hz (wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))
Modellen voor Latijns-Amerika (behalve voor Bolivia, Chili,
Paraguay, Peru en Uruguay)
120 V wisselstroom, 60 Hz (wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))
Model voor Thailand
220 V wisselstroom, 50 Hz (wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))
Overige modellen
220 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
(wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))
Stroomverbruik
15 W
0,9 W (tijdens stand-bystand)
Levensduur van batterijen*1, *2
Weergave van een CD
Ong. 9 uur
Weergave van USB-apparaat
Ong. 11 uur (bij belasting van 100 mA)
Ong. 3 uur (bij belasting van 500 mA)
FM-ontvangst
Ong. 26 uur
BLUETOOTH
Ong. 13 uur
*1 Gemeten volgens de Sony-normen. De werkelijke
levensduur van de batterijen kan verschillen
afhankelijk van de omstandigheden van dit apparaat
of de bedieningsomstandigheden.
2
* Bij gebruik van Sony-alkalinebatterijen.
Afmetingen
Ong. 320 mm × 133 mm × 215 mm (b/h/d) (incl.
uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 2,3 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig
aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Licentie en handelsmerken
 MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk
of een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke
technologie buiten dit product om is verboden
zonder licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van
Microsoft.
 Het woordmerk en logo van BLUETOOTH zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van deze merken door Sony Corporation vindt
onder licentie plaats.
 Het merkteken N is een handelsmerk of
geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in
de VS en andere landen.
 Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken
van Google Inc.
 Overige handelsmerken en handelsnamen zijn in
eigendom van hun respectieve eigenaren. In deze
handleiding worden de symbolen ™ en niet
vermeld.
®
Download PDF

advertising