Sony | ZS-PE60 | Sony ZS-PE60 Gebruiksaanwijzing

4-596-224-51(1)
Stroombronnen
Een muziekdisc weergeven
1
Sluit het netsnoer  aan, of plaats zes LR6-batterijen (formaat AA) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
2
Personal Audio System
Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Verschuif CD OPEN   naar rechts en
plaats een disc in de CD-houder met de
labelkant naar voren gericht.
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
De weergavevolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt. De weergavevolgorde kan echter
verschillen van de oorspronkelijke volgorde op de
disc, afhankelijk van de gebruikte opnamemethode.
Map
MP3- of WMAbestand
Duw voorzichtig op het midden van de
disc tot deze op zijn plaats vastklikt.
Gebruiksaanwijzing
 Naar AC IN
 Netsnoer (bijgeleverd)
©2016 Sony Corporation
Plaats altijd de
 kant van de
batterij eerst.
Printed in China
ZS-PE60
3
Sluit het deksel van de CD-houder.
De batterijen moeten in verschillende richtingen worden
geplaatst. Plaats ze altijd in de juiste richting, zoals
aangegeven in het batterijvak.
Duw stevig tegen de rechterbovenhoek
van het deksel van de CD-houder.
Opmerkingen
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om
het risiko van brand of een electrische schok te
verlagen.
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Stel het
apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld
brandende kaarsen).
Voor klanten in Europa
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen
die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op
het apparaat worden gezet.
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht
van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen
worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, België. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie documenten.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet,
sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale
situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de
netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische apparaten
(van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat
is uitgeschakeld.
Dit symbool op het product, de batterij
of op de verpakking wijst erop dat het
product en de batterij, niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af
te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat
op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen
deze producten aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de organisatie belast
met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen)
niet langdurig bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
WAARSCHUWING: bij onjuist gebruik kan de batterij
ontploffen. Laad de batterij niet op, demonteer de
batterij niet en gooi de batterij niet in het vuur.
De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant.
OPGELET
Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd
wordt vervangen. Vervang de batterij enkel door
hetzelfde of een gelijkwaardig type.
Het gebruik van optische instrumenten in
combinatie met dit product verhoogt het risico op
oogletsels.
De laserstraal van de cd-speler is schadelijk voor de
ogen. Probeer de behuizing dus niet te openen.
Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde
servicetechnici.
OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN.
NIET OPENEN.
Dit apparaat is ontworpen om te worden
gebruikt voor de volgende doeleinden:
 Weergeven van muziekbronnen op discs of
USB-apparaten
 Luisteren naar radiozenders
 Luisteren naar het geluid van een aangesloten,
optionele component
 Wanneer het apparaat op batterijen wordt gebruikt en de lading van de batterijen daalt tot een bepaald niveau, gaat de
OPR/BATT-indicator  zwakker branden of kan de voeding van het apparaat tijdens het weergeven uitvallen. Wanneer dit
gebeurt, vervangt u alle batterijen door nieuwe. Nadat de OPR/BATT-indicator  zwak brandt, kunt u de radio- en AUDIO
IN-functies nog enige tijd blijven gebruiken, maar kunt u de CD- of USB-functie niet meer gebruiken. Voordat u de batterijen
vervangt, denkt u eraan alle CD's te verwijderen, alle USB-apparaten en optionele componenten los te koppelen van het
apparaat, en de FM-antenne  op zijn oorspronkelijke plaats op te bergen indien deze was uitgetrokken.
 Om dit apparaat op batterijen te gebruiken, koppelt u het netsnoer  los van het stopcontact en het apparaat (in de volgorde
  ).
 De instellingen die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen blijven zelfs behouden wanneer het netsnoer wordt
losgekoppeld of de batterijen worden verwijderd.
 Als in de stand-bystand het netsnoer is aangesloten, wordt "STANDBY" afgebeeld op het display.
 Gebruik niet een oude batterij met een nieuwe batterij, en gebruik niet verschillende typen batterijen.
De disc is geplaatst en de discinformatie wordt
afgebeeld op het display.
Audio-CD
(Het totaalaantal tracks en de totale
weergaveduur worden beurtelings afgebeeld.)
Totaalaantal tracks
De energiemanagementfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)
Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-bystand. In deze functie wordt het apparaat automatisch in
de stand-bystand gezet als gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd.
Om de stand-bystand in of uit te schakelen, drukt u op VOLUME –  en houdt u TUNE/ +  ingedrukt terwijl
het apparaat in de stand-bystand staat en het netsnoer is aangesloten. Elke keer wanneer u op de toetsen drukt,
knippert "STANDBY" gedurende 2 seconden, en wordt "ON" of "OFF" afgebeeld op het display.
Totale weergaveduur
Opmerkingen
MP3- of WMA-disc
 De afgebeelde informatie op het display begint te knipperen ongeveer 2 minuten voordat de stand-bystand wordt opgeroepen.
 De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM/AM-functie.
(Het totaalaantal mappen en het totaalaantal
bestanden worden afgebeeld.)
Totaalaantal
mappen*1
4
Basisbedieningen
*2
Druk op   om de weergave te starten.
Andere bedieningsmogelijkheden
*1
*1
 CD OPEN  schakelaar
 (weergave/pauze-)
toets*1
 (stop-)toets
Voordat u dit apparaat gebruikt
Het apparaat in- en uitschakelen
 DISPLAY (ENTER)-toets
SLEEP-toets
 FAVORITE RADIO STATION
(–SET)-toetsen
FM-antenne*2
*1   en VOLUME +  hebben een
voelstip.
*2Trek de FM-antenne  alleen uit
wanneer u naar de FM-radio luistert
(voor AM-radio is een
ferrietstaafantenne ingebouwd in het
apparaat).
Doet u het volgende
De weergave te
pauzeren
Druk op  . Druk nogmaals
op deze toets om terug te keren
naar de weergave.
De weergave te
stoppen
Druk op  . Als u nadat de
weergave is gestopt op  
drukt, start de weergave vanaf
het begin van de track/het
bestand die/dat u het laatst
hebt weergegeven
(hervattingsweergave).
Druk op VOLUME + of – .
Als u het volumeniveau continu wilt veranderen,
houdt u de toets ingedrukt en laat u hem los op het
gewenste volumeniveau.
De directe inschakelfunctie gebruiken
Luisteren met een hoofdtelefoon
Het volumeniveau instellen
Sluit de hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon-)
aansluiting .
Om tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon uw
gehoor te beschermen, luistert u niet op een
buitensporig hoog volumeniveau.
U kunt luisteren naar de audiobestanden op een
USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een
USB-opslagmedium).
Op dit apparaat kunnen audiobestanden in MP3- en
WMA-formaten* worden weergegeven.
Compatibele USB-apparaten
De compatibiliteitsvereisten voor de USB-apparaten
zijn als volgt. Voordat u een apparaat met dit
apparaat gebruikt, controleert u eerst of het voldoet
aan de vereisten.
 Compatibel met USB 2.0 (Full Speed)
 Ondersteuning voor massaopslagfunctie*
* De massaopslagfunctie is een functie die een USBapparaat toegankelijk maakt voor een host-apparaat,
zodat bestandsoverdracht mogelijk wordt. De meeste
USB-apparaten ondersteunen de massaopslagfunctie.
1
2
Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB-)
poort .
Druk op USB  om de USB-functie in te
schakelen.
+ of – .
Een map op een
MP3- of
WMA-disc te
selecteren
Druk op TUNE/
Een track/
bestand te
selecteren
Druk op  of  . U kunt
tracks/bestanden één voor één
overslaan.
Een punt in een
track/bestand te
zoeken
Houd tijdens weergave  of
  ingedrukt en laat de
toets op het gewenste punt los.
Als u een punt zoekt in de
pauzestand, drukt u op  
om de weergave te starten
nadat het gewenste punt is
gevonden.
Het zal enige tijd duren eerdat het apparaat wordt
ingeschakeld als op CD  wordt gedrukt onmiddellijk nadat
het apparaat werd uitgeschakeld terwijl de CD-functie actief
was.
Druk op OPERATE . U kunt dit apparaat ook
inschakelen met behulp van de directe
inschakelfunctie (zie hieronder).
In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningen
hoofdzakelijk beschreven met gebruikmaking van
de directe inschakelfunctie.
Druk op CD , USB , FM/AM , AUDIO IN  of
FAVORITE RADIO STATION (–SET)  terwijl het
apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat wordt
ingeschakeld in de geselecteerde functie. De directe
inschakelfunctie is niet beschikbaar wanneer het
apparaat door alleen de batterijen wordt gevoed en
het netsnoer niet is aangesloten.
Om
Opmerking
 Nadat een disc geplaatst is, leest het apparaat alle
bestanden op die disc. Gedurende deze tijd knippert
"READ". Als er veel mappen of niet-MP3/WMA-bestanden
op de disc staan, kan het lang duren voordat de weergave
begint of voordat het volgende MP3- of WMA-bestand
wordt weergegeven.
 Wij adviseren u geen niet-MP3/WMA-bestanden of
overbodige mappen op te nemen bij het aanmaken van
MP3- of WMA-discs.
 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan
MP3- en WMA-bestanden overgeslagen, zelfs wanneer
deze bestanden zich in een map bevinden.
 De audioformaten die door dit apparaat worden
ondersteund zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd
aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis
kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA
Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een disc
weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden hoger is dan 999.
Als het totaalaantal mappen op een enkele disc hoger
is dan 255 (inclusief de "ROOT"-map).
Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is
dan 9* (inclusief de "ROOT"-map).
* Weergave van bestanden in directoryniveaus hoger
dan 9 is wel mogelijk, maar kan niet worden
gegarandeerd.
* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming
(Digital Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven op dit apparaat.
*1 Als MP3/WMA-bestanden alleen in de root-directory
aanwezig zijn, wordt "001" afgebeeld op het display.
*2Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt
"--:--" afgebeeld op het display.
*3Door op DISPLAY  te drukken wisselt het
weergavescherm tussen het afbeelden van de
functienaam, de weergaveduur en het huidige
tracknummer (of het afbeelden van het huidige mapen huidige bestandsnummer (MP3/WMA)).
TUNE/ (map) – toets
TUNE/ (map) + toets
 (USB-)poort
 AUDIO IN-aansluiting
 (hoofdtelefoon-)
aansluiting
 VOLUME – toets
VOLUME + toets*1
1
2
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Richt de antenne op de optimale ontvangst.
FM
Trek de FM-antenne
 uit en stel de
lengte en de hoek af
op een optimale
ontvangst.
Totaalaantal mappen
Tip
Om de hervattingsweergave te annuleren, drukt u op  
terwijl de CD stilstaat.
Opmerking
De hervattingsweergave wordt geannuleerd in de volgende
gevallen:
Wanneer u de CD-houder opent.
Wanneer u het apparaat uitschakelt.
Opmerkingen
Wanneer u de FM-antenne  richt,
moet u deze aan de voet vasthouden.
De antenne kan worden beschadigd
als u hem met grote kracht beweegt
terwijl u hem aan het bovenste deel
vasthoudt.
Wanneer u de FM-antenne  richt door hem zoals
hieronder afgebeeld te draaien, mag u de antenne niet
verder draaien dan tot tegen het uitstekende deel op
het apparaat. Als u dat toch doet, kan de antenne
worden beschadigd.
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
Luisteren naar muziek op een
USB-apparaat
Totaalaantal
bestanden
Weergaveduur*2, 3
OPERATE-toets
OPR/BATT-indicator
USB-toets
CD-toets
FM/AM-toets
 AUDIO IN-toets
 PLAY/FM MODE-toets
 (spring achteruit)/
PRESET – toets
 (spring vooruit)/
PRESET + toets
Een punt in een Houd tijdens weergave  of
bestand te
  ingedrukt en laat de toets
op het gewenste punt los. Als u
zoeken
een punt zoekt in de pauzestand,
drukt u op   om de
weergave te starten nadat het
gewenste punt is gevonden.
Luisteren naar de radio
Bij het verwijderen van een USB-apparaat, houdt u  
ingedrukt tot "no DEV" wordt afgebeeld, en schakelt u
daarna het apparaat uit of schakelt u eerst over naar een
andere functie. Als u het USB-apparaat verwijdert zonder
deze stappen te volgen, kunnen de gegevens op het
USB-apparaat of het apparaat zelf beschadigd raken.
Opmerkingen over MP3- en WMA-discs
Druk bij  op het deksel
van het batterijvak en schuif
het in de richting van de pijl
.
Druk op  of  . U kunt
bestanden één voor één
overslaan.
Opmerking
Labelkant naar voren gericht.
Onderkant
Doet u het volgende
Een bestand te
selecteren
* Bij het weergeven van een MP3- of WMA-bestand met
VBR, kan de weergave vanaf een ander punt worden
hervat.
 Naar een stopcontact
Steek helemaal in de
AC IN-aansluiting.
Om
3
Druk op   om de weergave te starten.
De weergavevolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt. De weergavevolgorde kan echter
verschillen van de oorspronkelijke volgorde op het
USB-apparaat, afhankelijk van de gebruikte
opnamemethode.
USB-apparaat
Map
MP3- of WMAbestand
Uitstekend deel
AM
Opmerkingen over het USB-apparaat
 Het kan lang duren voordat het weergeven begint in het
geval:
de mapstructuur complex is.
het USB-apparaat bijna vol is.
 Nadat een USB-apparaat is aangesloten, leest dit apparaat
alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen
of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen
ervan erg lang duren.
 Sluit geen USB-apparaat aan op dit apparaat via een
USB-hub.
 Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten,
kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt
uitgevoerd door dit apparaat.
 Dit apparaat ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle
functies van het aangesloten USB-apparaat.
 Sla geen niet-MP3/WMA-bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat dat MP3- of WMAbestanden bevat.
 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan
MP3- en WMA-bestanden overgeslagen, zelfs wanneer
deze bestanden zich in een map bevinden.
 De audioformaten die door dit apparaat worden
ondersteund zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd
aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis
kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA
Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een
USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden in een enkele map
hoger is dan 999.
Als het totaalaantal audiobestanden op een enkel
USB-apparaat hoger is dan 4.000.
Als het totaalaantal mappen op een enkel USBapparaat hoger is dan 255 (inclusief de "ROOT"-map).
Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is
dan 9 (inclusief de "ROOT"-map).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de
bestands- en mapstructuur.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware wordt niet
gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele
software, kunnen dergelijke bestanden ruis of
onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet
kunnen worden weergegeven.
Het apparaat gebruiken als een
batterijlader
Weergaveduur*1, 2
*1 Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt
"--:--" afgebeeld op het display.
*2Door op DISPLAY  te drukken wisselt het
weergavescherm tussen het afbeelden van de
functienaam, de weergaveduur en het huidige
map- en huidige bestandsnummer.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Doet u het volgende
De weergave
te pauzeren
Druk op  . Druk nogmaals op
deze toets om terug te keren naar
de weergave*.
De weergave
te stoppen
Druk op  . Als u nadat de
weergave is gestopt op  
drukt, start de weergave vanaf het
begin van de track/het bestand die/
dat u het laatst hebt weergegeven
(hervattingsweergave).
Een map te
selecteren
Druk op TUNE/
+ of – .
Wanneer u de antenne
naar een andere stand
wilt draaien, tilt u de
antenne op tot een
hoek waarbij deze niet
het uitstekende deel
raakt.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld kunt u het
apparaat gebruiken als een batterijlader voor
oplaadbare USB-apparaten.
Zorg ervoor dat van tevoren de USB-functie is
ingeschakeld. Opladen is alleen mogelijk wanneer
de USB-functie is ingeschakeld.
3
Richt het apparaat
zelf voor een
optimale ontvangst
(in het apparaat is
een
ferrietstaafantenne
ingebouwd).
Houd TUNE/ + of –  ingedrukt tot de
cijfers van de frequentie op het display
beginnen te veranderen.
Dit apparaat scant automatisch de
radiofrequenties en stopt zodra een duidelijke
zender is gevonden.
Als u niet kunt afstemmen op een zender met
behulp van de automatische afstemfunctie, drukt
u herhaaldelijk op TUNE/ + of –  om de
frequentie stap voor stap te veranderen.
Als een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen,
brandt "ST" op het display.
Tips
De eenheid van frequentie van zenders op de FMfrequentieband is MHz en van zenders op de AMfrequentieband is kHz.
Als de FM-stereo-ontvangst veel ruis bevat, drukt u
herhaaldelijk op PLAY/FM MODE  tot "Mono" wordt
afgebeeld op het display. U verliest het stereo-effect,
maar de ontvangst zal beter zijn.
De ontvangst van de radio verbeteren
Gebruik de radio op een plaats waar de
radiosignalen gemakkelijk kunnen worden
ontvangen, zoals vlakbij een raam. Stel ook de
antenne (FM) af of richt het apparaat zelf (AM) voor
een goede ontvangst.
Plaatsen met een
slechte ontvangst:
Ver verwijderd van
ramen, enz.
Plaatsen met een
goede ontvangst:
Vlakbij ramen, enz.
Als het probleem met de ontvangst nog steeds
aanhoudt, probeert u de opstellingsplaats te
veranderen.
Vermijd de volgende plaatsen:
Tussen gebouwen
Opmerking
Voor het opladen van een USB-apparaat sluit u het apparaat
met behulp van het netsnoer aan op een stopcontact in de
muur om te voorkomen dat de batterijen leeg raken.
Opmerking over het opladen van de batterij
(alleen modellen voor Europa)
Als de automatische stand-bystand is ingesteld op "ON",
stopt het opladen wanneer het apparaat in de standbystand wordt gezet. Om te voorkomen dat dit gebeurt,
stelt u de automatische stand-bystand in op "OFF". Zie "De
energiemanagementfunctie gebruiken (alleen de modellen
voor Europa)" voor meer informatie over het uitschakelen
van de automatische stand-bystand.
Vlakbij mobiele
telefoons of
elektrische
apparaten
Op een metalen
bureau of tafel
Voorkeurzenders instellen
onder FAVORITE RADIO
STATION-toetsen
U kunt maximaal drie favoriete zenders opslaan
onder de FAVORITE RADIO STATION (–SET)-toetsen
. Wijs een FM- of AM-zender toe aan elke toets.
1
2
3
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Stem af op de zender die u als voorkeurzender
wilt instellen.
Houd de gewenste FAVORITE RADIO STATION
(–SET)-toets  ingedrukt tot u een pieptoon
hoort.
De zender waarop is afgestemd wordt
opgeslagen onder de geselecteerde toets van
FAVORITE RADIO STATION (–SET)  en hetzelfde
nummer als dat van de toets gaat branden op het
display.
(Voorbeeld: FM 87,50 MHz opslaan als
voorkeurzender onder nummer )
Voor het
herhalen van
Doet u het volgende
Alle tracks/
bestanden
1 Druk herhaaldelijk op
PLAY/FM MODE  tot "
wordt afgebeeld.
2 Druk op  .
Alle tracks/bestanden in het huidige
programma wissen
"
1 Druk herhaaldelijk op
Een
PLAY/FM MODE  tot " " en
geselecteerde
" " worden afgebeeld.
map op een
2 Selecteer een map door op
MP3- of
TUNE/ + of –  te drukken.
WMA-disc of een
3 Druk op  .
USB-apparaat
Geprogrammeerde tracks/
bestanden
1 Programmeer tracks/
bestanden (zie "Uw eigen
programma samenstellen
(geprogrammeerde
weergave)").
2 Druk herhaaldelijk op
PLAY/FM MODE  tot “PGM”
en “ ” worden afgebeeld.
3 Druk op  .
Stop de weergave en druk daarna op  . Op het
display wordt "noSTEP" afgebeeld en u kunt een
nieuw programma aanmaken aan de hand van de
procedure "Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)".
Herhaal de stappen 1 tot en met 3.
De voorkeurzender opgeslagen onder de toets
wordt vervangen door de nieuwe zender.
Luisteren naar voorkeurzenders
met FAVORITE RADIO STATIONtoetsen
Druk op de gewenste FAVORITE RADIO STATION
(–SET)-toets .
Opmerking
Om te voorkomen dat de voorkeurzender per ongeluk wordt
veranderd, drukt u kort op de toets. Als u de toets ingedrukt
houdt, wordt de voorkeurzender die is opgeslagen onder
die toets vervangen door de zender waarop op dat moment
is afgestemd.
Overige bedieningen
De weergavefunctie selecteren
U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of in
willekeurige volgorde tracks of bestanden weer te
geven terwijl een disc of USB-apparaat in de
stopstand staat.
Als u probeert de weergavefunctie in te stellen of te
veranderen tijdens het weergeven of in de
pauzestand van een disc of USB-apparaat, wordt
"PUSH STOP" afgebeeld op het display. Druk op 
 nadat de mededeling wordt afgebeeld.
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY/FM MODE  tot " "
(of " 1") uitgaat op het display.
U kunt het apparaat instellen op het weergeven van
CD-DA-tracks op een audio-CD, van MP3/WMAbestanden op een CD-R/CD-RW-disc of USBapparaat in een willekeurige volgorde.
1
2
3
2
* Deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer MP3/
WMA-bestanden op een MP3/WMA-disc of USB-apparaat
worden weergegeven.
Tracks/bestanden herhaaldelijk
weergeven (herhaalde weergave)
U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk
weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, van
MP3/WMA-bestanden op een CD-R/CD-RW-disc of
USB-apparaat in de normale en geprogrammeerde
weergavefuncties.
1
2
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Ga als volgt te werk.
Voor het
herhalen van
Doet u het volgende
Een enkele
track/enkel
bestand
1 Druk herhaaldelijk op
PLAY/FM MODE  tot " 1"
wordt afgebeeld.
2 Druk op  of   om
een track/bestand te
selecteren dat u wilt herhalen.
Als u een map wilt opgeven
waarin MP3/WMA-bestanden
zitten, drukt u eerst op
TUNE/ + of –  om een
map te selecteren, en drukt u
daarna op  of   om
een bestand te selecteren.
3 Druk op  .
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Houd FM/AM  ingedrukt tot "AUTO"
knippert op het display.
Om dit apparaat aan te sluiten op een televisie of
een videorecorder/-speler, gebruikt u een
verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereomini-aansluiting aan één uiteinde en twee
tulpstekkers aan het andere uiteinde.
Voorzorgsmaatregelen
Discs die dit systeem WEL kan weergeven
3
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op PLAY/FM MODE  tot
" " wordt afgebeeld op het display.
Druk op   om de willekeurige weergave
te starten.
Druk op ENTER  om de zender op te slaan.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen
vanaf de lage frequenties tot de hoge
frequenties.
Als een zender niet automatisch
opgeslagen kan worden
U moet een zender met een zwak signaal
handmatig als voorkeurzender opslaan.
1
2
3
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om een
frequentieband te selecteren.
Stem af op de gewenste zender.
Houd ENTER  ingedrukt tot "FM-xx" of
"AM-xx" knippert op het display.
(Voorbeeld: FM)
De willekeurige weergave annuleren
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY/FM MODE  tot " "
uitgaat op het display.
Tips
Tijdens willekeurige weergave kunt u niet de vorige track
of het vorige bestand selecteren door op   te
drukken.
Als u op   drukt nadat de weergave is gestopt
doordat tijdens willekeurige weergave op   is gedrukt,
begint de weergave vanaf een willekeurig geselecteerde
track (hervattingsweergave is niet beschikbaar tijdens
willekeurige weergave).
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
U kunt de weergavevolgorde bepalen van maximaal
25 tracks/bestanden op een disc of USB-apparaat.
1
2
3
Bij iedere druk op de toets, verandert de aanduiding
als volgt:
Normale weergave (geen)

Herhaalde weergave van één song ( 1)

Herhaalde weergave van alle songs ( )

Weergave van geselecteerde map ( )*

Herhaalde weergave van geselecteerde map
( , )*

Willekeurige weergave ( )

Geprogrammeerde weergave (PGM)

Geprogrammeerde, herhaalde weergave
( , PGM)
Het geluid vanaf de aangesloten component
wordt weergegeven via de luidspreker van dit
apparaat.
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van
dit apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders (20
FM-zenders en 10 AM-zenders) als voorkeurzenders
opslaan.
1
Sluit de AUDIO IN-aansluiting  aan op de
lijn-uitgangsaansluiting van de draagbare,
digitale muziekspeler, televisie of andere
component met behulp van een audioaansluitkabel (niet bijgeleverd).
Schakel de aangesloten component in.
Druk op AUDIO IN  en start de weergave op
de aangesloten component.
De herhaalde weergave annuleren
Druk herhaaldelijk op PLAY/FM MODE .

2
3
Voorkeurzenders instellen
Tracks/bestanden weergeven in
willekeurige volgorde (willekeurige
weergave)
De voorkeurzender veranderen
1
4
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op PLAY/FM MODE  tot
"PGM" wordt afgebeeld op het display.
Druk op  of   om een track/bestand
te selecteren.
Als u een map wilt opgeven waarin MP3/
WMA-bestanden zitten, drukt u eerst op
TUNE/ + of –  om een map te selecteren,
en drukt u daarna op  of   om een
bestand te selecteren.
Druk op ENTER .
De track/het bestand is geprogrammeerd en het
programmastapnummer wordt afgebeeld.
(Voorbeeld: audio-CD)
Stapnummer
5
6
Herhaal de stappen 3 en 4 om meer tracks/
bestanden te programmeren.
Druk op   om de geprogrammeerde
weergave te starten.
Om hetzelfde programma nogmaals weer te
geven, drukt u op  .
Merk op dat het aangemaakte programma wordt
gewist onder de volgende omstandigheden:
Wanneer u de CD-houder opent.
Wanneer u het USB-apparaat loskoppelt.
Wanneer u het apparaat uitschakelt.
4
5
Druk op PRESET + of –  tot het
voorkeurzendernummer waaronder u de
zender wilt opslaan knippert op het display.
Druk op ENTER  om de zender op te slaan.
Als reeds een andere zender is opgeslagen onder
het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt
die zender vervangen door de nieuwe zender.
Tip
De voorkeurzenders blijven zelfs in de volgende situaties
opgeslagen in het geheugen van dit apparaat.
De stekker van het netsnoer wordt uit het stopcontact
getrokken.
De batterijen worden eruit gehaald.
Naar een voorkeurzender
luisteren
1
2
Druk herhaaldelijk op FM/AM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM" of "AM".
Druk op PRESET + of –  om het opgeslagen
voorkeurzendernummer van de gewenste
radiozender te selecteren.
Tip
Door herhaaldelijk op DISPLAY  te drukken terwijl u naar
de radio luistert, wisselt de radio-informatie tussen het
afbeelden van het voorkeurzendernummer en de frequentie.
Het voorkeurzendernummerscherm keert automatisch terug
naar het frequentiescherm nadat 2 seconden zijn verstreken.
De slaaptimer gebruiken
U kunt het apparaat instellen op automatisch
uitschakelen nadat een ingestelde tijdsduur is
verstreken.
1
Druk op SLEEP .
2
De standaardinstelling ("90") wordt afgebeeld en
de "SLEEP"-indicator brandt op het display.
Druk herhaaldelijk op SLEEP  om de
gewenste instelling te selecteren.
Opmerking
Als u probeert 26 tracks/bestanden of meer te
programmeren, knippert "FULL" op het display.
Informatie over geprogrammeerde tracks/
bestanden afbeelden
Nadat u uw eigen programma hebt aangemaakt,
kunt u informatie over de geprogrammeerde tracks/
bestanden afbeelden.
Alvorens de geprogrammeerde weergave te
starten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  zodat het display als volgt
verandert:
Totaalaantal stappen  Laatste geprogrammeerde track-/
bestandsnummer
Nadat de geprogrammeerde weergave is gestopt
door op   te drukken
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  zodat het display als volgt
verandert:
Huidig stapnummer  Huidig track-/bestandsnummer
De geprogrammeerde weergave annuleren
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY/FM MODE  tot
"PGM" uitgaat op het display.
Elke keer wanneer u op de toets drukt, verandert
de tijdsduur (in minuten) op het display, en wordt
de geselecteerde instelling automatisch
bevestigd na ongeveer 4 seconden.
Tip
U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat wordt
uitgeschakeld controleren door nogmaals op SLEEP  te
drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.
Optionele componenten
aansluiten
U kunt genieten van het geluid van een optionele
component, zoals een televisie of een draagbare,
digitale muziekspeler, via de luidsprekers van dit
apparaat.
Vergeet niet elke component uit te schakelen
voordat u enige aansluitingen maakt.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
component.
 Audio-CD's (CD-DA*1-tracks)
 CD-R's en CD-RW's die MP3- of WMA-bestanden
bevatten en correct zijn afgesloten*2.
*1
CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Dit
is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor
audio-CD's.
*2 Afsluiten is de procedure waarmee een CD-R of CD-RW
afspeelbaar wordt gemaakt voor consumentenspelers, en
het afsluiten kan bij de meeste opnamesoftware tijdens
het aanmaken van een disc worden in- en uitgeschakeld
als optionele instelling.
Discs die dit systeem NIET kan weergeven
 CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn
opgenomen in het audio-CD-formaat of formaten
die voldoen aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Romeo, Joliet en UDF
CD-R's en CD-RW's met een slechte
opnamekwaliteit, CD-R's en CD-RW's waarop
krassen staan of die vuil zijn, en CD-R's en
CD-RW's die zijn opgenomen op een incompatibel
opnameapparaat
 CD-R's en CD-RW's die niet of niet juist zijn
afgesloten
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
Opmerkingen over discs
 Maak de CD schoon met een
reinigingsdoekje als de disc vuil is.
Veeg de disc schoon vanuit het
middengat naar de buitenrand. Als
er krassen, vuil of vingerafdrukken
op de disc zitten, kan een
trackingfout optreden.
 Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, verdunner, in de winkel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische spray
bedoeld voor langspeelplaten.
 Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat omdat de temperatuur in de
auto sterk kan oplopen.
 Plak geen papier of sticker op de CD en maak
geen krassen op het oppervlak van de CD.
 Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje.
Opmerkingen over DualDiscs
 Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter,
aangezien de kant met het audiomateriaal niet
voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt
een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveilgingstechnologieën
 Dit apparaat is ontworpen voor het weergeven
van discs die voldoen aan de Compact Disc
(CD)-norm. Recent hebben diverse
platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt
gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
apparaat kunnen worden weergegeven.
Voor uw veiligheid
 De laserstraal die in deze CD-speler wordt
gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer de
behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat
onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
 Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en laat u dit apparaat
controleren door vakbekwaam servicepersoneel,
voordat u dit apparaat verder gebruikt.
 Discs met een andere dan de standaardvorm (bijv.
hartvormig, vierkant of stervormig) kunnen niet
op dit apparaat worden weergegeven. Als u dit
toch probeert, kan het apparaat beschadigd
raken. Gebruik dergelijke discs niet.
Over voedingsbronnen
 Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten
gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik
geen ander snoer.
 Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact als dit apparaat gedurende een
langere tijd niet gebruikt gaat worden.
 Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt, haalt
u de batterijen eruit om beschadiging door
lekkende batterijen of corrosie te voorkomen.
Installeren
 Plaats dit apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, op een plek die is blootgesteld
aan direct zonlicht, buitensporig veel stof of
mechanische schokken, of in een auto die is
blootgesteld aan directe zonnestraling.
 Plaats het apparaat niet in de buurt van toestellen
die warmte genereren, zoals verlichtingarmaturen
of verwarmingstoestellen. De warmte vanaf die
toestellen kunnen de behuizing doen vervormen
en een storing in het systeem veroorzaken.
 Plaats dit apparaat niet op een hellende of
instabiele ondergrond.
 Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf de
achterkant van de behuizing van dit apparaat. De
ventilatieopeningen mogen niet worden
geblokkeerd om dit apparaat goed te laten
werken en de levensduur van zijn onderdelen te
verlengen.
 Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in
de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een
magneetstrip en horloges met een opwindveer uit
de buurt van dit apparaat om mogelijke schade
door de magneet te voorkomen.
Over het gebruik
 Als u het apparaat rechtstreeks van een koude
naar een warme omgeving overbrengt, of in een
zeer vochtige ruimte plaatst, kan vocht
condenseren op de lenzen binnenin de CD-speler.
Als dit het geval is, kan het apparaat niet goed
werken. In dat geval haalt u de CD eruit en wacht
u ongeveer een uur om het vocht te laten
verdampen.
 Er zijn geen audiobestanden van ondersteunde
formaten, of een bestand dat moet worden
weergegeven heeft een niet-ondersteunde
bestandsextensie.
Het geluid valt weg.
 Verlaag het volumeniveau.
 Maak de CD schoon of vervang de CD als deze erg
beschadigd is.
 Plaats het apparaat op een plaats zonder
trillingen.
 Maak de lens schoon met een in de winkel
verkrijgbaar blaasbalg.
 Het geluid kan wegvallen of ruis kan hoorbaar zijn
bij gebruik van een CD-R of CD-RW van slechte
kwaliteit, of als er een probleem is met het
opnameapparaat of het softwareprogramma.
Het duurt langer dan gebruikelijk totdat de
weergave begint.
 Bij de volgende discs duurt het langer voordat de
weergave start.
Een disc waarop een ingewikkelde
boomstructuur is opgenomen.
Een disc waarop veel mappen, bestanden of
niet-MP3/WMA-bestanden staan.
USB-apparaat
Het USB-apparaat werkt niet goed.
 Laat het deksel van de CD-houder niet open staan
om verontreiniging met stof en vuil te voorkomen.
 Zorg ervoor dat geen water op het apparaat wordt
gespetterd. Dit apparaat is niet waterdicht.
 Als u een niet-compatibel USB-apparaat verbindt,
kunnen de volgende problemen optreden.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- en mapnamen worden niet
afgebeeld op dit apparaat.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Ruis is hoorbaar.
De geluidsuitvoer is vervormd.
Over het schoonmaken van de behuizing
"Err01" wordt afgebeeld.
 Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een milde-zeepoplossing.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.
 Een niet-ondersteund USB-apparaat is
aangesloten en een afspeel- of pauzebediening is
uitgevoerd.
Over het hanteren van het apparaat
Als u vragen of problemen hebt aangaande dit
apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.
 Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in
het stopcontact is gestoken.
 Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer stevig
in de AC IN-aansluiting is gestoken.
 Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst
met de polen in de juiste richting.
 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de
OPR/BATT-indicator  zwakker gaat branden.
Er is geen geluid.
 Zorg ervoor dat de juiste functie is geselecteerd
voor de geluidsbron waarnaar u wilt luisteren.
 Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de
aansluiting wanneer u naar het geluid via de
luidsprekers wilt luisteren.
Het geluid heeft ruis.
 Gebruikt iemand een mobiele telefoon of ander
apparaat dat radiogolven uitzendt in de buurt van
dit apparaat? Als dat het geval is plaatst u dit
apparaat uit de buurt van dergelijke apparaten.
Een zacht brommend geluid is hoorbaar
vanuit het apparaat.
 Dit is geen defect. U kunt een zacht brommend
geluid uit de radio horen afhankelijk van de status
van de voeding.
CD-, MP3- en WMA-speler
De CD-speler geeft niet weer, ook niet
wanneer een CD is geplaatst.
 Plaats de CD met de labelkant naar voren gericht.
 Maak de CD schoon.
 Haal de CD eruit en laat de CD-houder gedurende
ongeveer een uur open staan om gecondenseerd
vocht te laten verdampen.
 De CD-R of CD-RW is leeg.
 Er staan geen MP3- of WMA-bestanden die
weergegeven kunnen worden op de disc.
 Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R
of CD-RW, het opnameapparaat of het
softwareprogramma.
 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de
OPR/BATT-indicator  zwakker gaat branden.
"Err" wordt afgebeeld nadat de disc is
geplaatst.
 De CD is vuil. Maak de disc schoon.
 De CD heeft krassen. Vervang de disc.
 Er is een probleem met het lezen van de CD.
Vervang de disc.
 Een lege disc is in de CD-houder geplaatst.
 Een niet-afspeelbare disc (DVD, BD, enz.) is
geplaatst. Vervang de disc.
 Er is geen disc in de CD-houder geplaatst. Plaats
een disc.
 De CD is ondersteboven geplaatst. Plaats de CD
met de labelkant naar voren gericht.
"Err02" wordt afgebeeld en het apparaat
wordt automatisch uitgeschakeld.
 Een abnormaal niveau is gedetecteerd in de
elektrische stroom vanaf de  (USB-)poort .
Verwijder in dit geval het USB-apparaat vanaf de
 (USB-)poort  en sluit het USB-apparaat weer
aan, en schakel daarna dit apparaat weer in. Als
dit probleem aanhoudt nadat de voeding naar dit
apparaat is ingeschakeld, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
De weergave begint niet bij de eerste track.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergave.
MP3/WMA-bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
 De audiobestanden hebben mogelijk verkeerde
bestandsextensies. De bestandsextensies die door
dit apparaat worden ondersteund zijn de
volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
 De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in een
ander formaat dan het MP3/WMA-formaat.
 Het USB-opslagapparaat gebruikt een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*
 De bestanden zijn versleuteld of beveiligd met
een wachtwoord.
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is mogelijk verkeerd
aangesloten. Schakel dit apparaat uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens
dit apparaat in.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat
weer in.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het
geluid is vervormd. De ruis kan zijn ontstaan
tijdens het aanmaken van de audiobestand.
Probeer de audiobestand opnieuw aan te makken
en geef ze weer op dit apparaat.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de  (USB-)poort .
 De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel
is er achterstevoren in gestoken. Steek hem in de
juiste richting in de  (USB-)poort .
"READ" wordt langdurig afgebeeld, of het
duurt erg lang voordat de weergave begint.
 De leesprocedure kan lang duren in de volgende
gevallen:
Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
De bestandsstructuur is complex.
Het geheugen is bijna vol.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Om bovenstaande problemen te voorkomen,
adviseren wij u zich te houden aan de volgende
richtlijnen:
Beperk het totaalaantal mappen op een
USB-apparaat tot 100 of minder.
Beperk het totaalaantal bestanden per map tot
100 of minder.
Foutief display
 De gegevens die op het USB-apparaat zijn
opgeslagen zijn mogelijk vervormd. Zend de
muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.
 Dit apparaat kan alleen de letters van het alfabet
en cijfers afbeelden. Overige tekens worden niet
juist afgebeeld.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel dit apparaat uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan, en schakel tenslotte
dit apparaat weer in.
 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
De weergave start niet.
 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
*1 Gemeten volgens de Sony-normen. De werkelijke
levensduur van de batterijen kan verschillen
afhankelijk van de omstandigheden van dit apparaat
of de bedieningsomstandigheden.
2
* Bij gebruik van Sony-alkalinebatterijen.
Afmetingen
Ong. 318 mm × 156 mm × 70 mm (b/h/d) (incl.
uitstekende delen)
Aantal
Eenheid: 1
Gewicht
Ong. 1,6 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige
USB-opslagmedia bieden geen ondersteuning voor beide
bestandssystemen.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van het betreffende USB-opslagapparaat of neemt u
contact op met de fabrikant.
Radio
Het geluid is zwak of de ontvangst is slecht.
 Vervang alle batterijen door nieuwe.
 Plaats het apparaat uit de buurt van een televisie.
 Voor FM-ontvangst trekt u de antenne uit tot zijn
volledige lengte en richt u hem voor de beste
FM-ontvangst. Voor AM-ontvangst, draait u dit
apparaat zelf om de beste ontvangst te zoeken.
 Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u de
radio voor een raam.
 Als een mobiele telefoon in de buurt van het
apparaat ligt, kan een hard geluid worden
voortgebracht door het apparaat. Houd de
mobiele telefoon uit de buurt van het apparaat.
Het televisiebeeld is instabiel.
 Als u luistert naar een FM-programma in de buurt
van een televisie met een binnenantenne, plaatst
u dit apparaat uit de buurt van de televisie.
Nadat u de voorgestelde oplossingen hebt
geprobeerd en het probleem aanhoudt, trekt u de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact of
verwijdert u alle batterijen uit dit apparaat. Nadat
alle indicators op het display uitgaan, steekt u de
stekker van het netsnoer weer in het stopcontact of
plaatst u de batterijen weer terug in dit apparaat.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
"Err C13" wordt afgebeeld.
 Een onverwachte fout is opgetreden in het
aangesloten apparaat.
 Een onbekend apparaat is aangesloten.
Levensduur van batterijen*1, *2
Weergave van een CD
Ong. 2,5 uur
Weergave van USB-apparaat
Ong. 3 uur (bij belasting van 100 mA )
Ong. 0,8 uur (bij belasting van 500 mA )
FM-ontvangst
Ong. 15 uur
Technische gegevens
CD-speler-gedeelte
Systeem
CD-DA-systeem (Compact Disc Digital Audio)
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: Continu
Laseruitvoer: Minder dan 44,6 μW
(Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van
200 mm vanaf het objectiefoppervlak op het optische
pickup-blok met een diafragma van 7 mm.)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Wow en flutter
Onder meetbare limiet
Ondersteund audioformaat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)
Radio-gedeelte
Frequentiebereik
Modellen voor Europa
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)
Model voor Korea
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 100 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)
Middenfrequentie
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Ingangen
AUDIO IN
Stereo-mini-aansluiting
 (USB-)poort
Type A, maximumstroomsterkte 500 mA, compatibel met
USB 2.0 (Full Speed)
Uitgang
 (stereo-mini-hoofdtelefoon-)aansluiting
Voor een hoofdtelefoon met een impedantie van 16  
32 
Algemeen
Luidspreker
Volledig bereik, diameter 5 cm, 8 , conustype (2)
Uitgangsvermogen
1,1 W + 1,1 W (bij 8 , 10% harmonische vervorming)
Voedingsvereisten
Modellen voor Europa
230 V wisselstroom, 50 Hz (wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (zes LR6-batterijen (AA-formaat))
Model voor Korea
220 V wisselstroom, 60 Hz (wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (zes LR6-batterijen (AA-formaat))
Stroomverbruik
10 W
0,8 W (tijdens stand-bystand)
Netsnoer (1)
Gebruiksaanwijzing (1) (dit boekje)
Garantiekaart (1) (alleen voor modellen voor Europa)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig
aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Opmerkingen over licenties en
handelsmerken
 MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk
of een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de distributie van
dergelijke technologie buiten dit product is
verboden zonder een licentie van Microsoft of een
erkende dochteronderneming van Microsoft.
 Overige handelsmerken en handelsnamen zijn in
eigendom van hun respectieve eigenaren. In deze
handleiding worden de symbolen ™ en niet
vermeld.
®
Download PDF

advertising