Sony | ZS-PS20CP | Sony ZS-PS20CP Gebruiksaanwijzing

3-878-117-42(1)
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Personal Audio System
Gebruiksaanwijzing NL
ZS-PS20CP
Manual de instruções PT
©2008 Sony Corporation Printed in China
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet
langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht, vuur, enzovoort.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo
kunt u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel.
Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten
en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los
te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat
aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de
stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenkast of inbouwkast.
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene
kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant
met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc
(CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat
niet gegarandeerd.
Basisbediening
Verdere bediening
Actie
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs
op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee
dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze
zal worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.


1 naar AC IN
2 naar het stopcontact
Radio
Verbind het netsnoer  of plaats zes R14-batterijen (type C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
Opmerkingen
Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT-indicator  dimt of wanneer het toestel niet langer werkt.
Frequentiebereik
FM : 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 611 kHz (stappen van 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (stappen van 10 kHz)
Vervang alle batterijen. Zorg ervoor dat de cd uit het toestel is verwijderd voor u de batterijen vervangt.
Om het toestel te gebruiken met batterijen, moet u het netsnoer loskoppelen.
Wanneer u het toestel gebruikt met batterijen, kunt u het niet inschakelen met de afstandsbediening.
Antennes
FM: telescopische antenne
AM: ingebouwde ferrietantenne
De afstandsbediening klaarmaken
Ondersteunde bitsnelheid
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA:
16 - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
(USB)-poort
USB-A (Full Speed)
Plaats twee R03-batterijen (type AAA) (niet bijgeleverd).
USB

Algemeen

De batterijen vervangen
Bij normaal gebruik kunt u de batterijen ongeveer zes maanden lang gebruiken. Wanneer u het toestel niet langer kunt
bedienen met de afstandsbediening, moet u alle batterijen vervangen.
5 Druk op DISPLAY/ENTER  op het toestel.
Nadat u het afsteminterval hebt gewijzigd, moet u de
vooraf ingestelde AM-radiozenders resetten.
plaats een schijf met de bedrukte zijde naar boven.
Om het cd-vak te sluiten, drukt u op  PUSH OPEN/
CLOSE  op het toestel.
De schuiflade openen/sluiten
Een USB-apparaat aansluiten
2
De schuiflade  wordt uitgeworpen.
Verbind uw USB-apparaat met de
(USB)-poort
.
Het toestel speelt alle tracks/MP3/WMA-bestanden
één keer af.
Wanneer u een MP3/WMA-schijf plaatst, wordt
“MP3” of “WMA” weergegeven op het scherm nadat
het toestel de bestandsinformatie heeft gelezen.
Audio CD
MP3/WMA-schijf (bv. wanneer u een MP3-schijf plaatst)
Levensduur van de batterij
Voor de speler:
FM-ontvangst
Sony R14P: ong. 13,5 u
Bestandsnummer Na de bestandsnaam wordt de
speelduur weergegeven
Sony alkaline LR14: ong. 20 u
Gebruik cd-speler
Afmetingen
Ong. 360 × 142 × 234 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 2,8 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Optionele accessoires
Sony MDR-hoofdtelefoon
Basisbediening
Voor u het toestel in gebruik neemt
Over de werkspanning
Actie
Afspelen pauzeren
Druk op
 . Druk nogmaals om het
afspelen te hervatten.
Afspelen stoppen
 .
Naar de volgende
track of het
volgende MP3/
WMA-bestand
gaan
 .
Naar de vorige
track of het
volgende MP3/
WMA-bestand
terugkeren
 .
Een map op een
MP3/WMA-schijf
selecteren
+ op het toestel om vooruit te
gaan
– om achteruit te gaan .
Een punt
lokaliseren terwijl
u naar het geluid
luistert
 (vooruit) of  (achteruit)
 op het toestel terwijl het
afspelen bezig is en houd de knop
vast tot u het punt vindt.
Een punt
 (vooruit) of  (achteruit)
lokaliseren terwijl u  op het toestel in de pauzestand
het scherm bekijkt en houd de knop vast tot u het
punt vindt.
Het toestel in- of uitschakelen
Tips
Druk op OPERATE .
Het volume aanpassen
Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de
afstandsbediening) .
Opmerkingen over MP3/WMA-schijven
Wanneer een schijf wordt geplaatst, leest het toestel alle bestanden
op de schijf.
“READING” wordt weergegeven tijdens het lezen van de bestanden.
Indien er zich vele mappen of niet-MP3/WMA-bestanden bevinden
op de schijf, duurt het mogelijk lang voor het afspelen begint of voor
het volgende MP3/WMA-bestand begint te spelen.
Sla naast MP3/WMA-bestanden geen onnodige mappen of
bestanden op op een schijf die u wilt gebruiken voor het luisteren
naar MP3/WMA-bestanden.
Een map die geen MP3/WMA-bestand bevat, wordt overgeslagen.
Maximaal aantal bestanden: 511
Maximaal aantal mappen: 150
Maximaal aantal mapniveaus: 8
Map- en bestandsnamen kunnen worden weergegeven met
maximaal 32 tekens.
De tekens A - Z, a - z, 0 - 9 en _ kunnen worden weergegeven op dit
toestel.
Andere tekens worden weergegeven als “_”.
Dit toestel beantwoordt aan versie 1.1 van de ID3-tagindeling.
Indien een bestand ID3-taginformatie bevat, kunnen “titel van het
nummer”, “artiest” en “albumnaam” worden weergegeven.
Zorg ervoor dat u bij het benoemen de extensie “.mp3” of “.wma”
toevoegt aan de bestandsnaam.
Indien u de extensie “.mp3” of “.wma” toevoegt aan een bestand
dat geen MP3/WMA is, kan het toestel het bestand niet correct
herkennen, waardoor een willekeurig geluid zal worden weergegeven
dat uw luidsprekers kan beschadigen.
De bestandsnaam komt niet overeen met de ID3-tag.
Wanneer u een MP3/WMA-schijf afspeelt die meer dan 511
bestanden bevat, is het mogelijk dat de schijf niet wordt afgespeeld
zoals weergegeven in de afbeelding.
het laatst hebt afgespeeld (Afspelen hervatten). Wanneer het afspelen
is gestopt, wordt het nummer weergegeven van de track of het
MP3/WMA-bestand dat zal worden afgespeeld.
Om Afspelen hervatten te annuleren (om het afspelen te starten
vanaf het begin van de eerste track of het eerste MP3/WMAbestand), drukt u op   of opent u het cd-vak in de stopstand.
De lage tonen versterken
Voorbeeld van een mapstructuur en
afspeelvolgorde
U kunt geen specifieke track of een specifiek MP3/WMA-bestand
zoeken indien “SHUF” of “PGM” wordt weergegeven op het scherm.
Schakel deze aanduiding uit door op MODE te drukken .
De afspeelvolgorde van mappen en bestanden verloopt
als volgt:
Tip
Een digitale muziekspeler wordt automatisch geladen in de USBmodus wanneer u een USB-apparaat aansluit op de
(USB)-poort
.
De schuiflade sluiten
1 Verwijder het USB-apparaat (zie “Luisteren naar
muziek op een USB-apparaat”).
2 Verschuif het slot  zoals aangegeven door de pijl.
Slot 
Blijf drukken op   tot “NO
DEV” wordt weergegeven en
verwijder daarna het USBapparaat.
*Bij het afspelen van een VBR MP3-bestand is het mogelijk dat het
toestel begint af te spelen vanaf een ander punt.
Tips
Weergave begint vanaf het MP3/WMA-bestand waarmee u het laatst
gestopt bent (Afspelen hernemen). In de stopstand wordt het MP3/
WMA-bestandsnummer weergegeven dat zal worden afgespeeld.
Druk op   om het hernemen van het afspelen te annuleren (om
te beginnen afspelen vanaf het begin van het eerste MP3/WMAbestand).
Blijf steeds drukken op   en zorg ervoor dat “NO DEV” wordt
weergegeven voor u het USB-apparaat verwijdert. Als u het USBapparaat verwijdert terwijl “NO DEV” niet wordt weergegeven,
kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het apparaat zelf
beschadigd raken.
Druk herhaaldelijk op MODE  wanneer het USBapparaat niet speelt. U kunt Normaal afspelen selecteren
(alle bestanden op het USB-apparaat (of in de
geselecteerde map terwijl “ ” oplicht) na elkaar),
Willekeurig afspelen (“SHUF” of “ SHUF”) of
Programma afspelen (“PGM”).
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het toestel
2
(BAND  op de afstandsbediening).
Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als
volgt:
“FM”  “AM”.
Houd TUNE + of –  ingedrukt tot de
frequentiecijfers op het scherm beginnen te
wijzigen.
Het toestel scant automatisch de radiofrequenties en
stopt wanneer het een zuivere zender vindt.
Indien u geen zender kunt ontvangen, drukt u
herhaaldelijk op TUNE + of –  om de frequentie
stap per stap te wijzigen.
Wanneer een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt “ST” op het scherm.
Tip
Als de FM-uitzending ruis bevat, drukt u op MODE  tot “MONO”
verschijnt op het scherm. De radio zal vervolgens in monogeluid
afspelen.
–de mapstructuur complex is.
–het USB-apparaat bijna vol is.
Wanneer een USB-apparaat is aangesloten, leest het toestel alle
bestanden op het apparaat. Als het apparaat veel mappen of
bestanden bevat, kan het een tijdje duren om deze te lezen.
Verbind geen USB-apparaat met het toestel via een USB-hub.
Wanneer een handeling wordt uitgevoerd op het USB-apparaat, is
het bij sommige apparaten mogelijk dat er een vertraging optreedt
voor het toestel deze handeling uitvoert.
Dit toestel ondersteunt mogelijk niet alle functies van het
aangesloten USB-apparaat.
De afspeelvolgorde van het toestel kan verschillend zijn van de
afspeelvolgorde van het aangesloten USB-apparaat.
Mappen die geen MP3/WMA-bestanden bevatten, worden tijdens
het afspelen overgeslagen.
Dit toestel kan MP3- en WMA-bestanden afspelen met de extensie
“.mp3” of “.wma”.
Als er bestanden op de schijf staan die de extensie “.mp3” of “.wma”
hebben maar geen MP3/WMA-bestanden zijn, is het mogelijk dat
het toestel ruis produceert of niet werkt.
Een USB-apparaat mag maximaal 999 MP3/WMA-bestanden en 255
mappen bevatten.
Het maximale aantal MP3/WMA-bestanden en mappen kan
variëren, afhankelijk van de bestands-en mapstructuur.
Compatibiliteit met alle MP3/WMA-codeer/schrijfsoftware,
opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
Wanneer u een niet-compatibel USB-apparaat gebruikt, is het
mogelijk dat het geluid hapert of er ruis wordt geproduceerd, of het
apparaat speelt mogelijk niet af.
3 Druk de schuiflade  in het toestel tot u een klik
hoort.
Optionele componenten aansluiten
Opmerkingen
Draag het toestel niet wanneer er een USB-apparaat verbonden is.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
Zorg ervoor dat de schuiflade gesloten is  voor u het toestel
verplaatst.
Het afspelen start vanaf de track of het MP3/WMA-bestand dat u
Opmerking
Druk op MEGA BASS  op het toestel.
“MEGA BASS” verschijnt op het scherm.
Druk nogmaals op deze knop om deze functie uit te
schakelen.
Het USB-apparaat
verwijderen
Het duurt even voor het afspelen start wanneer:
 PUSH OPEN/CLOSE .
Luisteren via de hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de  -aansluiting
(hoofdtelefoon) .
Herhaaldelijk afspelen selecteren
Druk herhaaldelijk op REPEAT 
op het toestel tot “ ” of “ 1”
verschijnt.
U kunt de afspeelmodus niet wijzigen tijdens het afspelen.
Luisteren naar de radio
De werkspanning wordt weergegeven aan de onderkant
van het toestel. Controleer de werkspanning van het
toestel voor het wijzigen van het AM-afsteminterval, het
frequentiebereik van de radio en de werking op
wisselstroom.
Cd verwijderen
Herhaaldelijk
afspelen selecteren
Opmerkingen over het USB-apparaat
3 Druk op  .
Sony alkaline LR14: ong. 7 u
+ of – .
 of  .
De afspeelmodus wijzigen
1 Druk op .
Sony R14P: ong. 2,5 u
 .
Opmerking
Luisteren naar muziek op een USBapparaat
U kunt muziek beluisteren die is opgeslagen op een
optioneel USB-apparaat (digitale muziekspeler of USBopslagmedium).
Muziekbestanden in WMA- en MP3-formaat* kunnen
op dit toestel worden afgespeeld.
Raadpleeg “Afspeelbare USB-apparaten” op de achterste
pagina voor een lijst met USB-apparaten die kunnen
worden aangesloten op dit toestel.
*Bestanden met copyrightbeveiliging (Digital Rights Management)
kunnen niet worden afgespeeld op dit toestel.
1 Druk op USB  op het toestel.
2 Verbind het USB-apparaat met de
3
(USB)-poort 
(zie “Een USB-apparaat aansluiten”).
“USB MEMORY” verschijnt op het scherm.
Druk op  .
Het toestel start het afspelen.

Luidspreker
Volledig bereik: 8 cm dia., 4 O, conustype (2)
Ingangen
(USB)-poort: type A, maximale stroom 500 mA
AUDIO IN-aansluiting (stereo-miniaansluiting)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-miniaansluiting)
Voor een hoofdtelefoon met impedantie 16 - 68 O
Uitgevoerd vermogen
1,7 W + 1,7 W (aan 4 O, 10% harmonische vervorming)
Vermogenvereisten
Voor de speler:
Modellen voor Maleisië en Singapore: 230 – 240 V AC, 50 Hz
Model voor Thailand: 220 V AC, 50 Hz
Koreaans model: 220 V AC, 60 Hz
Andere modellen: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14-batterijen (type C)
Voor de afstandsbediening:
3 V DC, 2 R03-batterijen (type AAA)
Vermogensverbruik
AC 13 W
STEP” te selecteren voor 9 kHz-interval of “10k STEP”
voor 10 kHz-interval.
2 Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  op het toestel en
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digitaal audiotoestel
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW
(Dit vermogen wordt bekomen door de waarde te meten op een afstand van
200 mm van de objectieve lens op het
onderdeel voor optische pick-up met een opening van 7 mm.)
Spoelsnelheid
200 t/min (tpm) tot 500 t/min (tpm) (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentierespons
20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onder meetbare grens
4 Druk op PRESET + of –  op het toestel om “9k
MP3/WMA-bestand
(Op de afstandsbediening drukt u op OPERATE 
en vervolgens herhaaldelijk op FUNCTION  tot
“CD” verschijnt op het scherm.)
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Cd-speler
Map
1 Druk op CD  op het toestel.
Nummer van de track Speelduur
Stroombronnen
Afspelen stoppen
Een punt zoeken in Blijf tijdens het afspelen drukken
een bestand
op  of   en laat de knop
los bij het gewenste punt.
Een CD/MP3/WMA-schijf afspelen
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is
enkel van toepassing voor apparaten die verkocht
worden in landen die de EU-richtlijnen in acht
nemen
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de
addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Druk op
 . Druk nogmaals om het
afspelen te hervatten*.
Een bestand
selecteren
*VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening)  en   op het
toestel hebben een reliëfpunt.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Afspelen pauzeren
Een map selecteren

Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Bericht over DualDiscs

Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met
bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Zo kunt u
het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen
brandende kaarsen op het apparaat.
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
U kunt geluid van een optionele component, zoals een
draagbare digitale muziekspeler, beluisteren via de
luidsprekers van dit toestel. Zorg ervoor dat elke
component is uitgeschakeld voordat u de aansluitingen
uitvoert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te
sluiten component voor meer informatie.
1 Verbind de AUDIO IN-aansluiting  op het toestel
met de uitvoeraansluiting van de draagbare digitale
muziekspeler of een ander component via een
audiokabel (niet bijgeleverd).
2 Schakel het toestel en de aangesloten component
in.
3 Druk op AUDIO IN  en start het afspelen van de
aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten component wordt
uitgevoerd via de luidsprekers.
Om het toestel te verbinden met een tv of een
videorecorder, gebruikt u een verlengkabel (niet
bijgeleverd) met een stereo-miniaansluiting aan een kant
en twee tulpstekkers aan de andere kant.
Het AM-afsteminterval wijzigen
Voer de volgende stappen uit indien u het AMafsteminterval wilt wijzigen:
1 Druk op RADIO  op het toestel tot “AM” wordt
weergegeven.
Bestandsnummer Na de bestandsnaam wordt de
speelduur weergegeven
4 Druk op VOLUME + of – (of VOL + of – op de
afstandsbediening)  om het volume aan te
passen.
2 Druk gedurende 2 seconden op DISPLAY/ENTER 
op het toestel.
3 Druk gedurende 2 seconden op RADIO  op het
toestel.
“9k STEP” of “10k STEP” knippert.
3-878-117-42(1)
Personal Audio System
ZS-PS20CP
Manual de instruções PT
©2008 Sony Corporation Printed in China
Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a
calor excessivo como o da luz solar directa, fogo ou
semelhante durante um longo período de tempo.
ADVERTÊNCIA
A pressão sonora excessiva dos auriculares e
auscultadores pode provocar perda de audição.
Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e
patentes licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de
ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa,
cortinas, etc. Também não deve colocar velas acesas em
cima do aparelho.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos no final da sua vida
útil (Aplicável na União Europeia e
em países Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos
e electrónicos. Assegurando-se que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como
para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo
mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o município
Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a
unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma
tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma coisa de
anormal no sistema, desligue imediatamente a ficha
principal da tomada de CA.
Não instale o aparelho num espaço fechado como, por
exemplo, numa estante ou num armário.
Fontes de alimentação
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem,
indica que estes produtos não devem ser tratados como
resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado
em combinação com um símbolo químico. Os símbolos
químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são
adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em
mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha
destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estas pilhas são correctamente
depositadas, irá prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente bem como para a saúde,
que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

1 a AC IN
2 à tomada de parede
Ligue o cabo de alimentação CA  ou introduza seis pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas) no compartimento das
pilhas .
Notas
Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT  diminuir de intensidade ou quando a unidade não funcionar.
Substitua todas as pilhas por pilhas novas. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que retira o CD da unidade.
Para utilizar a unidade com as pilhas, desligue o cabo de alimentação CA da unidade.
Ao utilizar a unidade com as pilhas, não poderá utilizar o controlo remoto para ligar o aparelho.
2
Introduza duas pilhas R03 (tamanho AAA) (não fornecidas).


Altifalante
Intervalo completo: 8 cm dia., 4 Ω, tipo cone (2)
Entrada
Porta (USB): Tipo A, corrente máxima 500 mA
tomada AUDIO IN (mini-ficha estéreo)
Saídas
Ficha de auscultadores (mini-ficha estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 68 Ω
Potência de saída
1,7 W + 1,7 W (a 4 Ω, 10% de distorção harmónica)
Requisitos de potência
Para leitor:
Modelos da Malásia e Singapura: 230 – 240 V CA, 50 Hz
Modelo da Tailândia: 220 V CA, 50 Hz
Modelo para a Coreia: 220 V CA, 60 Hz
Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
Pilhas 9 V CC, 6 R14 (tamanho C)
Para controlo remoto:
Pilhas 3 V CC, 2 R03 (tamanho AAA)
Consumo de energia
CA 13 W
Com uma utilização normal, as pilhas deverão durar cerca de seis meses. Quando o controlo remoto não controlar a
unidade, substitua todas as pilhas por novas.
1 Prima .
2
O Tabuleiro Deslizante  é ejectado.
Ligue o dispositivo USB ao
(USB) .
Seleccione um
ficheiro
 ou  .
Localize um ponto
num ficheiro
Mantenha premido  ou 
 durante a reprodução e solte o
botão no ponto pretendido.
Seleccione
Reprodução
repetitiva
REPEAT  na unidade
repetidamente até “ ” ou “
aparecer.
1”
*Quando reproduzir um ficheiro MP3 VBR, a unidade poderá
retomar a reprodução a partir de um ponto diferente.
Sugestões
3 Prima  .
A unidade reproduz todas as faixas/ficheiros MP3/
WMA de uma só vez.
Quando introduzir discos MP3/WMA, “MP3” ou
“WMA” aparece no visor após a unidade ler as
informações do ficheiro.
CD Áudio
Número da faixa
Tempo de reprodução
Disco MP3/WMA (Exemplo: Quando introduzir um disco MP3)
Duração da pilha
Para leitor:
Recepção FM
Sony R14P: aprox. 13,5 h
Sony alcalina LR14: aprox. 20 h
Número de ficheiro Após o nome do ficheiro ser
apresentado, o tempo de reprodução
irá surgir
Reprodução de CD
Sony R14P: aprox. 2,5 h
Sony alcalina LR14: aprox. 7 h
Dimensões
Aprox. 360 x 142 x 234 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 2,8 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação CA (1)
Controlo remoto (1)
Sony MDR headphones series
Operações Básicas
Antes de utilizar a unidade
Sobre a voltagem de funcionamento
A voltagem de funcionamento da unidade é exibida na
parte inferior da unidade. Para alterar o intervalo de
sintonização AM, amplitude de frequência e
funcionamento CA, verifique a voltagem de
funcionamento da unidade.
Para ligar/desligar a alimentação
Prima OPERATE .
Para regular o volume
Prima VOLUME +, – (VOL +, – no controlo remoto) .
Para ouvir através dos auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada  (auscultadores) .
Para reforçar o som de graves
Prima MEGA BASS  na unidade.
Aparece “MEGA BASS” no visor.
Para regressar ao som normal, prima o botão novamente.
Para
Interromper a
reprodução
Carregue em
 . Para retomar a reprodução,
volte a premir.
Parar a reprodução  .
Passar para a faixa/  .
ficheiro MP3/
WMA seguinte
Retroceder para a  .
faixa/ficheiro MP3/
WMA anterior
Seleccione uma
pasta num disco
MP3/WMA
Localize um ponto
enquanto ouve o
som
reprodução e mantenha premido
até localizar o ponto.
Localize um ponto  (avançar) ou  (retroceder)
enquanto observa o  na unidade durante o modo de
visor
pausa e mantenha premido até
localizar o ponto.
Retire o CD
 PUSH OPEN/CLOSE .
Sugestões
A reprodução é iniciada a partir da última faixa/ficheiro
MP3/WMA que reproduziu (Retomar reprodução). Durante o
modo de paragem, o número da faixa/ficheiro MP3/WMA a ser
reproduzida(o) é apresentado.
Para cancelar Retomar reprodução (iniciar a reprodução a partir do
início da primeira faixa/ficheiro MP3/WMA), prima   ou abra o
compartimento do CD no modo de paragem.
Nota
Não pode localizar uma faixa/ficheiro MP3/WMA específica(o) se
“SHUF” ou “PGM” for apresentado no visor. Desligue a indicação
premindo MODE .
Exemplo da estrutura de pastas e ordem de
reprodução
A ordem de reprodução das pastas e ficheiros é a seguinte
Nota
Mantenha sempre premido   e certifique-se de que “NO DEV”
aparece antes de remover o dispositivo USB. Remover o dispositivo
USB enquanto “NO DEV” não é apresentado pode corromper os
dados no dispositivo USB ou danificar o próprio dispositivo USB.
Prima MODE  repetidamente enquanto o dispositivo
USB não está a ser reproduzido. Pode seleccionar
Reprodução normal (todos os ficheiros no dispositivo
USB (ou na pasta seleccionada enquanto “ ” estiver
aceso) uns após os outros), Reprodução aleatória
(“SHUF” ou “ SHUF”) ou Reprodução programada
(“PGM”).
Fechar o Tabuleiro Deslizante
1 Retire o dispositivo USB (consulte “Ouvir música a
partir de um dispositivo USB”).
2 Faça deslizar Lock (bloqueio)  como indicado pela
seta.
Notas sobre discos MP3/WMA
Quando um disco é introduzido, a unidade lê todos os ficheiros do disco.
Durante este período, “READING” é apresentado. Se houver
demasiadas pastas ou ficheiros que não sejam MP3/WMA, poderá
demorar mais tempo a reproduzir a partir do início ou a iniciar a
reprodução do ficheiro MP3/WMA seguinte.
Não guarde pastas ou ficheiros desnecessários para além dos MP3/
WMA num disco a ser utilizado para reprodução de MP3/WMA.
Uma pasta que não inclui um ficheiro MP3/WMA é ignorada.
Número máximo de ficheiros: 511
Número máximo de pastas: 150
Passos máximos de directório: 8
Os nomes de pastas e de ficheiros podem ser apresentados até um
máximo de 32 caracteres.
Os caracteres A - Z, a - z, 0 - 9 e _ podem ser apresentados nesta unidade.
Outros caracteres são apresentados como “_”.
Esta unidade está em conformidade com a Versão 1.1 do formato de
etiqueta ID3. Se o ficheiro tiver informações ID3, “título da canção”,
“nome do intérprete” e “nome do álbum” podem aparecer no visor.
Ao atribuir um nome aos ficheiros, certifique-se de que adiciona a
extensão “.mp3” ou “.wma” ao nome do ficheiro.
Se associar a extensão “.mp3” ou “wma” a um ficheiro que não seja
um MP3/WMA, a unidade não reconhecerá o ficheiro correctamente
e produzirá ruído aleatório passível de danificar os altifalantes.
O nome do ficheiro não corresponde à etiqueta ID3.
Se for introduzido um disco MP3/WMA com mais de 511 ficheiros,
o disco não será reproduzido como exibido na ilustração.
Ouvir rádio
1
+ na unidade para avançar
– para retroceder .
 (avançar) ou  (retroceder)
 na unidade durante a
reproduzido (Retomar reprodução). Durante o modo de paragem,
o número do ficheiro MP3/WMA a ser reproduzido e o tempo de
reprodução são apresentados.
Para cancelar retomar reprodução (para iniciar a reprodução a partir
do início do primeiro ficheiro MP3/WMA), prima  .
Para alterar o modo de reprodução
Um leitor de música digital é carregado automaticamente no modo
USB quando ligado à
Porta (USB) .
Acessórios opcionais
Geral
Ligar um dispositivo USB
(No controlo remoto, prima OPERATE  e, em
seguida, FUNCTION  repetidamente até “CD”
aparecer no visor.)
Prima  PUSH OPEN/CLOSE  na unidade e
coloque um disco com a etiqueta virada para cima
no compartimento do CD.
Para fechar o compartimento do CD, prima  PUSH
OPEN/ CLOSE  na unidade.
2
Prima RADIO  na unidade (BAND  no controlo
remoto) repetidamente.
Cada vez que premir o botão, a indicação altera-se da
seguinte forma:
“FM”  “AM”.
Prima sem soltar TUNE + ou –  até os dígitos de
frequência começarem a mudar no visor.
A unidade pesquisa automaticamente as frequências
de rádio e pára quando localiza uma estação com boa
recepção.
Se não conseguir sintonizar uma estação, prima
TUNE + ou –  repetidamente para alterar a
frequência manualmente.
Quando uma transmissão em estéreo FM é recebida,
aparece “ST”.
Lock (bloqueio) 
3 Pressione o Tabuleiro Deslizante  no sentido da
unidade até ouvir um clique.
Notas
Não transporte a unidade com um dispositivo USB introduzido no
conector.
Se o fizer, pode provocar uma avaria.
Certifique-se de que guarda o Tabuleiro Deslizante  antes de
transportar a unidade.
Ouvir música a partir de um
dispositivo USB
Pode ouvir música guardada num dispositivo USB (leitor
de música digital ou suporte de armazenamento USB).
Os ficheiros de música em formato WMA e MP3* podem
ser reproduzidos nesta unidade.
Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis” no verso para
uma lista dos dispositivos USB que podem ser ligados a
esta unidade.
*Ficheiros com protecção de direitos de autor (Gestão de direitos
digitais) não podem ser reproduzidos pelo sistema.
1 Prima USB  na unidade.
2 Ligue o dispositivo USB à Porta (USB) 

Preparar o controlo remoto
Ficheiro MP3/WMA
Abrir/fechar o Tabuleiro Deslizante
Sugestão
AM: 531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
Velocidade de transmissão suportada
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA:
16-320Kbps,VBR
Frequências de amostragem
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
32/44.1/48kHz
porta (USB)
USB-A (Velocidade máxima)
Pasta
1 Prima CD  na unidade.
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Secção USB
Parar a reprodução  .
Seleccione uma
+ ou – .
pasta
Reproduzir um disco CD/MP3/WMA
FM : 87,5 - 108 MHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM: Antena de barra de ferrite incorporada
Carregue em
 . Para retomar a reprodução,
prima o botão novamente*.
A reprodução é iniciada a partir do último ficheiro MP3/WMA
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas ao equipamento comercializado
nos países que aplicam as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O
representante autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto é a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado
com serviço ou garantia por favor consulte a morada
indicada nos documentos sobre serviço e garantias que se
encontram junto ao produto.
Intervalo de frequência
Interromper a
reprodução
*VOLUME + (VOL + no controlo remoto)  e   na unidade
têm um ponto táctil.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem
deste produto, por favor contacte o município onde
reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
loja onde adquiriu o produto.
Secção de rádio
Para
Retire o dispositivo Mantenha premido   até “NO
USB
DEV” aparecer e, em seguida,
retire o dispositivo USB.
Especificações

Outras operações
Este equipamento destina-se a reproduzir discos
que respeitem a norma de discos compactos (CD).
Actualmente, algumas editoras discográficas
comercializam vários discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns
destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções
do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite
a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias.
Sistema
Sistema compact disc digital audio
Propriedades do díodo laser
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor de medida a uma distância de
200mm em relação à superfície da lente do
Bloco de Leitura Óptica com 7mm de abertura.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta de frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Flutuação de velocidade
Abaixo do limite mensurável
Operações Básicas
Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos
de autor
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção
de dados, os produtos necessitarem de uma ligação
permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser
substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o
no ponto de recolha de produtos eléctricos/electrónicos
de forma a garantir o tratamento adequado da bateria
integrada.
Secção do leitor de CD
Substituir as pilhas
Um DualDisc é um disco de dois lados que faz
corresponder o material gravado no DVD num lado
com o material áudio digital no outro lado. No entanto,
como o lado de material de áudio não está conforme a
norma de discos compactos (CD), a reprodução neste
equipamento não está garantida.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha o equipamento a pingos ou salpicos e não
coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do
equipamento.
Tratamento de pilhas no final da sua
vida útil (Aplicável na União Europeia
e em países Europeus com sistemas
de recolha selectiva de resíduos)
Nota sobre DualDiscs

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico
não exponha o aparelho à chuva ou humidade.
Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa do
aparelho. Remeta a assistência apenas para técnicos
devidamente qualificados.
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
área ou a loja onde adquiriu o produto.
Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando
3
(Consulte “Ligar um dispositivo USB”).
“USB MEMORY” aparece no visor.
Prima  .
A unidade inicia a reprodução.
Se a transmissão FM for ruidosa, prima MODE  até “MONO”
surgir no visor e o rádio será reproduzido em mono.
Se necessitar de alterar o intervalo de sintonização AM,
faça o seguinte:
1 Prima RADIO  na unidade até “AM” ser
apresentado.
2 Prima DISPLAY/ENTER  na unidade durante 2
segundos.
3 Prima RADIO  na unidade durante 2 segundos.
“9k STEP” ou “10k STEP” pisca.
4 Prima PRESET + ou –  na unidade para seleccionar
“9k STEP” para um intervalo de 9 kHz ou “10k STEP”
para um intervalo de 10kHz.
5 Prima DISPLAY/ENTER  na unidade.
Após alterar o intervalo de sintonização, necessita de
repor as estações de rádio AM predefinidas.
Não é possível alterar o modo de reprodução durante a reprodução.
Poderá ser necessário algum tempo antes de iniciar a reprodução
quando:
–a estrutura de pastas é complexa.
–o dispositivo USB está quase cheio.
Quando um dispositivo USB estiver ligado, a unidade lê todos os
ficheiros do dispositivo. Se existirem muitas pastas e ficheiros no
dispositivo, a unidade poderá demorar algum tempo na leitura.
Não ligue um dispositivo USB à unidade através de um hub USB.
Em alguns dispositivos USB, quando uma operação é realizada no
dispositivo USB, poderá haver um atraso antes de esta ser efectuada
na unidade.
Esta unidade poderá não suportar todas as funções disponibilizadas
no dispositivo USB ligado.
A ordem de reprodução desta unidade poderá diferir da ordem de
reprodução do dispositivo USB ligado.
Durante a reprodução, as pastas que não contêm ficheiros MP3/
WMA são ignoradas.
Esta unidade pode reproduzir ficheiros MP3 e WMA com extensão
“.mp3” ou “.wma”.
Se houver ficheiros no disco com a extensão de ficheiro “.mp3” ou
“.wma”, mas não houver ficheiros MP3/WMA, a unidade poderá
produzir ruído ou não funcionar correctamente.
Um único dispositivo USB pode conter um máximo de 999 ficheiros
MP3/WMA e 255 pastas.
O número máximo de ficheiros MP3/WMA pode variar,
dependendo da estrutura de ficheiros e pastas.
A compatibilidade com todo o tipo de software de codificação/
gravação de MP3/WMA, dispositivos de gravação e suportes
de gravação não é garantida. Se utilizar um dispositivo USB
incompatível, o som poderá saltar ou sair distorcido, ou o dispositivo
poderá não ser reproduzido.
Ligar componentes opcionais
Pode desfrutar do som a partir de um componente
opcional, como um leitor de música digital portátil,
através dos altifalantes deste aparelho. Certifique-se de
que desliga a alimentação de cada componente antes de
efectuar qualquer ligação. Para mais informações,
consulte o manual de instruções do componente a ser
ligado.
1 Ligue a tomada AUDIO IN  do aparelho à tomada
de saída de linha do leitor de música digital portátil
ou a outros componentes através de um cabo de
ligação áudio (não fornecido).
2 Ligue o aparelho e o componente ligado.
3 Carregue em AUDIO IN  e inicie a reprodução do
som no componente ligado.
O som do componente ligado é emitido dos
altifalantes.
Para ligar a unidade a um televisor ou videogravador,
utilize um cabo de extensão (não fornecido) com uma
tomada mini-estéreo num dos lados e duas fichas fono do
outro lado.
Sugestão
Alterar o intervalo de sintonização
AM
Notas sobre o dispositivo USB
4
Número de ficheiro Após o nome do ficheiro ser
apresentado, o tempo de reprodução
irá surgir
Prima VOLUME + ou – (ou VOL + ou – no controlo
remoto)  para ajustar o volume.
Voorzorgsmaatregelen
Verdere bediening
Het scherm gebruiken
U kunt informatie over de cd bekijken op het scherm.
Informatie van een audio-cd bekijken
Het totale aantal tracks en de speelduur van de
cd bekijken
Druk op   om het afspelen van de cd te stoppen.
Informatie van een MP3/WMA-schijf
bekijken
Het totale aantal mappen bekijken op een cd
Druk op   om het afspelen van de cd te stoppen.
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op MODE 
tot “SHUF” verdwijnt van het scherm.
Tips
Uw eigen programma samenstellen
Totaal aantal mappen
(Programma afspelen)
Bestandsinformatie bekijken
Het huidige bestandsnummers en de
speelduur

De titel van het nummer ( )*
U kunt de afspeelvolgorde instellen voor maximaal 25
tracks/MP3/WMA-bestanden op een cd.
1 Druk op CD  op het toestel.
“CD” verschijnt op het scherm.
2 Druk op MODE  tot “PGM” wordt weergegeven op
het scherm.
3 Druk op  of   om een track/MP3/WMA-

De artiest ( )
)*
*Indien het bestand geen ID3-informatie bevat, wordt de bestands- of
mapnaam weergegeven op het scherm.
Tracks/MP3/WMA-bestanden
herhaaldelijk afspelen
bestand te selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/ENTER  om het toe te voegen aan het
programma.
Herhaal deze stappen om andere tracks te
programmeren in de gewenste volgorde.
Na het programmeren van de eerste track verschijnt
“STEP 1”, gevolgd door de geselecteerde track/het
geselecteerde MP3/WMA-bestand.
Telkens u een track/MP3/WMA-bestand toevoegt,
wordt een stap met een nieuw nummer toegevoegd.
Audio CD (Programma afspelen)
Totale speelduur van de geselecteerde track
(Herhaaldelijk afspelen)
U kunt tracks/MP3/WMA-bestanden herhaaldelijk
afspelen in de afspeelmodi Normaal afspelen, Willekeurig
afspelen of Programma afspelen.
1 Druk op CD  op het toestel.
“CD” verschijnt op het scherm.
2 Ga als volgt verder:
Herhalen
Eén track/
MP3/WMAbestand
Actie
1 Druk op REPEAT  op het toestel
tot “ 1” wordt weergegeven.
2 Druk op  of   om de track
of het MP3/WMA-bestand te
selecteren dat u wilt herhalen.
3 Druk op  .
Alle tracks/
MP3/WMAbestanden op
de cd
1 Druk op REPEAT  op het toestel
tot “ ” wordt weergegeven.
2 Druk op  .
Een
geselecteerde
map (alleen
voor MP3/
WMAschijven)
1 Druk op MODE  tot “ ” wordt
weergegeven en druk daarna op
REPEAT  tot “REP” wordt
weergegeven.
2 Selecteer de map door te drukken op
+ of – .
3 Druk op  .
Tracks/MP3/
WMAbestanden in
willekeurige
volgorde
MP3/WMAbestanden in
een
geselecteerde
map in
willekeurige
volgorde
(alleen voor
MP3/WMAschijven)
1 Start Willekeurig afspelen (zie
“Tracks/MP3/WMA-bestanden in
willekeurige volgorde afspelen”).
2 Druk op REPEAT  op het toestel
tot “ ” wordt weergegeven.
3 Druk op  .
1 Start Map willekeurig afspelen (zie
“Tracks/MP3/WMA-bestanden in
willekeurige volgorde afspelen”).
2 Druk op REPEAT  op het toestel
tot “ ” wordt weergegeven.
3 Druk op  .
Tip
De vooraf ingestelde radiozenders blijven opgeslagen in het geheugen,
zelfs wanneer u het netsnoer loskoppelt of de batterijen verwijdert.
Vooraf ingestelde radiozenders
afspelen
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het toestel om
de frequentieband te selecteren.
2 Druk op PRESET + of –  op het toestel om af te
stemmen op de opgeslagen zender.
In slaap vallen terwijl u naar muziek
luistert
1 Speel de gewenste muziekbron af.
2 Druk op SLEEP  om “SLEEP” weer te geven.
3 Druk op SLEEP  om de minuten te selecteren
waarna het toestel automatisch zal uitschakelen.
Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als
volgt:
“AUTO*”  “60MIN”  “30MIN”  “20MIN” 
“10MIN”  “OFF”.
*Als u “AUTO” selecteert, stopt de cd en USB met afspelen
na maximum 90 minuten en het toestel wordt automatisch
uitgeschakeld. Als u naar de radio en audio in luistert wordt het
toestel na 90 minuten uitgeschakeld.
Wanneer de vooraf ingestelde tijd is verlopen, wordt
het toestel automatisch uitgeschakeld.
Wanneer er 4 seconden zijn voorbijgegaan na op
SLEEP  te hebben gedrukt, wordt de weergegeven
tijdseenheid toegepast.
Programma afspelen annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op MODE 
tot “PGM” verdwijnt van het scherm.
Het ingestelde programma wissen
Druk op .
“NO STEP” wordt gedurende 2 seconden weergegeven
op het scherm, en dezelfde scherminformatie als bij het
plaatsen van een cd wordt weergegeven.
Tips
U kunt hetzelfde programma nogmaals afspelen (het programma
wordt opgeslagen) tot u drukt op  of het cd-vak opent.
De functie “hervatten” werkt niet tijdens Programma afspelen.
U kunt de volgende Sony USB-apparaten op het toestel
gebruiken.
Andere USB-apparaten kunnen niet worden afgespeeld
op dit toestel.
Goedgekeurde digitale muziekspeler van
Sony (vanaf januari 2008)
Productnaam
Modelnaam
Walkman
NWD-B103 / B103F / B105 /
B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/
S618F/S716F
Surf naar onderstaande websites voor de recentste
informatie over compatibele apparaten.
Voor klanten in Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Voor klanten in Azië en Oceanië:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Opmerkingen
Wanneer u de bovenstaande modellen formatteert, zorg er dan voor
dat u formatteert aan de hand van het apparaat zelf of aan de hand
van de gepaste formatteringssoftware voor dat model.
Gebruik geen andere apparaten dan deze USB-apparaten. De
werking van niet opgesomde modellen wordt niet gegarandeerd.
De werking kan niet altijd gegarandeerd worden, zelfs wanneer u
deze USB-apparaten gebruikt.
Sommige van deze USB-apparaten worden in bepaalde gebieden niet
verkocht.
Het afspelen van Windows Media Audio/AAC-bestanden met
copyrightbeveiliging wordt niet ondersteund.
Bestanden die werden gedownload van een downloadsite worden
mogelijk niet afgespeeld.
Aansluiten via een hub wordt niet ondersteund.
Radiozenders vooraf instellen
” verdwijnt
Opmerkingen over cd’s
Reinig de cd met een schone doek voordat u de cd
afspeelt. Veeg de cd vanuit het midden naar buiten
schoon. Krassen, vuil of vingerafdrukken op de cd
kunnen fouten tijdens het afspelen veroorzaken.
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het
toestel. U kunt tot 30 radiozenders opslaan, 20 voor FM
en 10 voor AM in een willekeurige volgorde.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het toestel om
de frequentieband te selecteren.
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact.
Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
U kunt het apparaat niet inschakelen met de
afstandsbediening als u batterijen gebruikt.
Er is geen geluid.
Koppel de hoofdtelefoon los als u de luidsprekers wilt
gebruiken.
Er is ruis hoorbaar.
Iemand gebruikt een draadloze telefoon of andere
apparatuur die radiogolven uitzendt in de buurt van het
apparaat.
Houd de draadloze telefoon of andere apparatuur
uit de buurt van het apparaat.
CD/MP3/WMA-speler
De cd speelt niet af of “NO DISC” wordt
weergegeven zelfs wanneer er een cd is
geplaatst.
Plaats de cd met de bedrukte zijde naar boven.
Reinig de cd.
Gebruik geen oplosmiddelen als benzine,
verdunningsmiddel, schoonmaakmiddelen of antistatische spray voor vinylplaten.
Stel de cd niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen als hete-luchtkokers. Laat de cd niet in
een auto in de volle zon liggen; de temperatuur in de
auto kan erg hoog oplopen.
Plak geen papier of stickers op de cd. Bekras het
oppervlak van de cd niet.
Plaats de cd na het afspelen in het bijbehorende hoesje.
Voeding
Controleer bij gebruik van wisselstroom of het
werkingsvoltage van het apparaat gelijk is aan de
netvoeding (zie “Technische gegevens”) en gebruik het
meegeleverde netsnoer; gebruik geen ander type snoer.
Het apparaat is niet losgekoppeld van de voeding
zolang het netsnoer nog is verbonden met het
stopcontact, ook al is het apparaat uitgeschakeld.
Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer u
het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Als u de batterijen niet gebruikt, verwijder ze dan om
schade door lekken of corrosie van de batterijen te
voorkomen.
Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie
worden op de onderkant van het apparaat weergegeven.
Haal de cd uit het toestel en laat het cd-vak ongeveer
een uur openstaan om eventuele condensatie te laten
drogen.
De CD-R/CD-RW is leeg.
Er is een kwaliteitsprobleem met de CD-R/CD-RW, het
opnameapparaat of de toepassingssoftware.
Vervang alle batterijen wanneer ze bijna leeg zijn.
Het geluid valt weg.
Verminder het volume.
Reinig de cd of vervang de cd als die ernstig is
beschadigd.
Zet het toestel op een plaats waar er geen trillingen
voorkomen.
Reinig de lens met een in de handel verkrijgbare blazer.
Het geluid kan wegvallen of u kunt ruis horen wanneer
u CD-R’s/CD-RW’s gebruikt van een slechte kwaliteit of
wanneer er een probleem is met het opnameapparaat of
de toepassingssoftware.
Het afspelen starten duurt langer dan normaal.
Bij de volgende schijven duurt het langer om het
afspelen te starten.
–een schijf opgenomen met een ingewikkelde
mapstructuur.
–een schijf die niet is gefinaliseerd (een schijf waar nog
gegevens aan kunnen worden toegevoegd).
–een schijf waarop vele mappen staan of niet-MP3/
WMA-bestanden
Radio
Slechte ontvangst.
Draai de antenne voor een betere FM-ontvangst.
Gebruik
Als u het apparaat van een koude plaats direct naar een
warme plaats brengt of als u het apparaat in een vochtige
ruimte plaatst, kan er condensvorming optreden op de
lens in de cd-speler. In dat geval werkt het apparaat niet
naar behoren. Verwijder de cd en wacht ongeveer een
uur, zodat het vocht kan verdampen.
–Het USB-apparaat wordt niet herkend.
–De namen van mappen of bestanden worden niet weergegeven op
het toestel.
–Afspelen is niet mogelijk.
–Het geluid hapert.
–Er is ruis.
–Het geluid is verstoord.
“OVER CURRENT” wordt weergegeven.
Een abnormaal elektriciteitsniveau werd vastgesteld in
de stroom van de
(USB)-poort . Schakel het
toestel uit en verwijder het USB-apparaat uit de
(USB)-poort .
Controleer of er geen probleem is met het USBapparaat. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer
als deze boodschap blijft aanhouden.
afstandsbediening door nieuwe.
Zorg dat u de afstandsbediening op de sensor van het
apparaat richt.
Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
Zorg dat de sensor niet wordt blootgesteld aan fel licht
zoals direct zonlicht of fluorescerende lampen.
Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.
Als u alle mogelijke remedies hebt geprobeerd en het
probleem nog steeds niet is opgelost, haalt u het netsnoer
uit het stopcontact of verwijdert u alle batterijen. Nadat
alle indicaties op het display zijn verdwenen, sluit u het
netsnoer weer aan of plaatst u de batterijen terug. Neem
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het
probleem zich hierna nog steeds blijft voordoen.
Geen geluid.
Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het
toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
Schakel vervolgens het toestel weer in en controleer of
“USB MEMORY” al dan niet oplicht op het scherm.
Er is ruis, het geluid hapert of is verstoord.
Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel vervolgens het toestel weer in.
De muziekgegevens zelf bevatten ruis of het geluid
wordt vervormd. De ruis kan zijn ontstaan tijdens de
opname. Wis het bestand en probeer het opnieuw op te
nemen.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de (USB)-poort .
De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel werd
niet in de juiste richting geplaatst tijdens het verbinden.
Verbind de stekker van het USB-apparaat of de USBkabel in de juiste richting.
“READING” wordt gedurende lange tijd
weergegeven of het duurt lang voor het
afspelen start.
Het leesproces kan langer duren in de volgende
gevallen:
–Er staan veel mappen of bestanden op het USBapparaat.
–De bestandsstructuur is erg complex.
–Het geheugen is bijna vol.
–Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Om de bovenstaande problemen te vermijden, raden
we u aan de volgende richtlijnen te volgen:
–Maak niet meer dan 100 mappen aan op het USBapparaat
–Plaats niet meer dan 100 bestanden in een map.
Onjuiste weergave
De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk
corrupt.
Plaats de muziekgegevens opnieuw op het USBapparaat.
Het toestel kan alleen alfanumerieke tekens weergeven.
Andere tekens worden niet juist weergegeven.
aan en schakel het toestel weer in.
Sluit een ondersteund USB-apparaat aan (zie
Draai het apparaat voor een betere AM-ontvangst.
“Afspeelbare USB-apparaten” (op deze pagina) voor de
ondersteunde apparaten).
Het USB-apparaat werkt niet correct. Raadpleeg de
gebruikshandleiding van het USB-apparaat voor meer
informatie over het oplossen van dit probleem.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit
probleem blijft aanhouden.
Het afspelen start niet.
Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Plaats het apparaat niet in de buurt van een televisie.
Sluit een compatibel USB-apparaat aan (zie
“Afspeelbare USB-apparaten”).
Het afspelen start niet bij de eerste track.
Als u de afstandsbediening gebruikt bij AM-ontvangst,
Stel de afspeelmodus in op Normaal afspelen.
Het beeld op televisie begint te storen.
MP3/WMA-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
kan er ruis optreden.
Als u in de buurt van een televisie met een antenne naar
een FM-zender luistert, moet u het apparaat uit de
buurt van de televisie plaatsen.
Reinig de behuizing, het display en de toetsen met een
De MP3/WMA-bestanden hebben niet de extensie
“.mp3” of “.wma”.
De gegevens zijn niet opgeslagen in het MP3/WMA-
formaat.
Het USB-apparaat gebruikt een ander bestandssysteem
zachte doek die licht is bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,
schuurpoeder of oplosmiddel als alcohol of benzine.
dan FAT16 of FAT32.*
Het USB-apparaat is opgedeeld in partities. Alleen de
MP3/WMA-bestanden in de eerste partitie kunnen
worden afgespeeld.
Het afspelen is mogelijk tot in 8 niveaus.
Het aantal mappen is hoger dan 255.
Het aantal bestanden is hoger dan 999.
De bestanden zijn gecodeerd of beschermd met een
wachtwoord.
Mocht u verder nog vragen hebben over of problemen
met het apparaat, aarzel dan niet contact op te nemen
met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
De zenders worden opgeslagen in het geheugen van
lage naar hoge frequentie.
Vervang oude, zwakke batterijen in de
kunnen de volgende problemen zich voordoen. Zie
“Afspeelbare USB-apparaten” voor een lijst met
ondersteunde apparaten.
Schakel het toestel uit, sluit het USB-apparaat opnieuw
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
in direct zonlicht, op plaatsen met veel stof of mechanische
schokken, of in een auto die in de zon staat.
Plaats het apparaat niet op een hellende of onstabiele plaats.
Plaats andere voorwerpen minimaal 10 mm van de zijkant
van de behuizing. De ventilatieopeningen moeten
onafgedekt zijn zodat het apparaat juist kan werken en
de levensduur van de onderdelen wordt verlengd.
De luidsprekers bevatten sterke magneten. Houd
creditcards met een magnetische strip en horloges met
springveren uit de buurt van het apparaat om schade
door de magneet te voorkomen.
De afstandsbediening werkt niet.
Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Plaatsing
Behuizing reinigen
op het toestel tot “AUTO” knippert op het scherm.
Druk op REPEAT  op het toestel tot “
van het scherm.
muziek-cd-indeling, WMA-indeling en MP3-indeling
die voldoen aan ISO9660 Level 1/Level 2 of Joliet
CD-R’s/CD-RW’s met een slechte opnamekwaliteit,
beschadigde of vuile CD-R’s/CD-RW’s, of CD-R’s/CDRW’s die zijn opgenomen met niet-compatibele
opnameapparatuur
CD-R’s/CD-RW’s die onjuist zijn voltooid
Afspeelbare USB-apparaten
3 Druk op DISPLAY/ENTER  op het toestel.
Herhaaldelijk afspelen annuleren
Andere CD-R/CD-RW dan deze opgenomen in
De laser van de cd-speler is schadelijk voor uw ogen;
open de behuizing van de speler niet. Laat het toestel
alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt,
moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
trekken en het apparaat laten nakijken door bevoegd
onderhoudspersoneel voordat u het verder gebruikt.
Discs met een afwijkende vorm (zoals een hart,
vierkant of ster) kunnen niet op dit apparaat worden
afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan dat het apparaat
beschadigen. Gebruik dergelijke discs niet.
Druk op OPERATE  om het toestel uit te schakelen of
druk herhaaldelijk op SLEEP  om de slaaptimer in te
stellen op “OFF” in stap 3.
2 Houd RADIO  gedurende 2 seconden ingedrukt
Geprogrammeerde 1 Programmeer tracks/MP3/WMAtracks/MP3/WMA- bestanden (zie “Uw eigen programma
bestanden
samenstellen”).
2 Druk op REPEAT  op het toestel
tot “ ” wordt weergegeven.
3 Druk op  .
Schijven die NIET KUNNEN worden afgespeeld
op dit toestel
Veiligheidsmaatregelen
MP3/WMA-schijf (Programma afspelen) (bv. wanneer u een MP3-schijf
plaatst)
4 Druk op   om Programma afspelen te starten.
CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-bestanden)
*CD-DA staat voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een
opnamestandaard gebruikt voor Audio CD’s.
De slaapfunctie annuleren
Geprogrammeerd tracknummer
Geprogrammeerd bestandsnummer
Audio CD
Algemeen
Gebruikt u een compatibel USB-apparaat?

Druk op DISPLAY/ENTER  op het toestel tijdens het
afspelen van een MP3/WMA-schijf. De schermweergave
wijzigt als volgt:

De albumnaam (
Willekeurig afspelen annuleren
Tijdens Willekeurig afspelen kunt u de vorige track/het vorige
MP3/WMA-bestand niet selecteren door op   te drukken.
De functie “hervatten” werkt niet tijdens Willekeurig afspelen.
(Bv. wanneer u een MP3-schijf plaatst)

U kunt tracks/MP3/WMA-bestanden afspelen in een
willekeurige volgorde.
1 Druk op CD  op het toestel.
“CD” verschijnt op het scherm.
2 Druk op MODE  tot “SHUF” wordt weergegeven
op het scherm.
Wanneer u Map willekeurig afspelen (alleen voor
MP3/WMA-schijven) selecteert, drukt u op MODE
 op het toestel tot “ ” en “SHUF” worden
weergegeven op het scherm. Druk vervolgens op +
of –  op het toestel om de gewenste map te
selecteren.
3 Druk op   om Willekeurig afspelen te starten.
De oude zender wordt overschreven met de nieuwe.
Afstandsbediening

Totale speelduur
(Willekeurig afspelen)
5
Schijven die KUNNEN worden afgespeeld op dit
toestel
USB-apparaat

Totaal aantal tracks
Tracks/MP3/WMA-bestanden in
willekeurige volgorde afspelen
Druk op DISPLAY/ENTER  op het toestel.
Problemen oplossen
Als een zender niet automatisch vooraf kan
worden ingesteld
*Dit toestel ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USBopslagmedia ondersteunen mogelijk niet beide bestandssystemen.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
Het is mogelijk dat u een zender met een zwak signaal
manueel moet instellen.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het toestel om
de frequentieband te selecteren.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd DISPLAY/ENTER  gedurende 2 seconden
ingedrukt op het toestel tot het preselectienummer
knippert op het scherm.
4 Druk op PRESET + of –  op het toestel tot het
gewenste preselectienummer knippert op het
scherm.
Precauções
Outras operações
Utilizar o visor
Pode consultar as informações do CD através do visor.
Consultar as informações de um CD áudio
Consultar o número total de faixas e tempo de
reprodução do CD
Carregue em   para parar a reprodução do CD.
Consultar as informações de um disco
MP3/WMA
Consultar o número total de pastas no CD
Carregue em   para parar a reprodução do CD.
(Exemplo: Quando introduzir um disco MP3)
Pode reproduzir faixas/ficheiros MP3/WMA por ordem
aleatória.
1 Prima CD  na unidade.
“CD” aparece no visor.
2 Prima MODE  até “SHUF” aparecer no visor.
Quando seleccionar Reprodução aleatória de pastas
(apenas disco MP3/WMA), prima MODE  na
unidade até “ ” e “SHUF” aparecerem no visor. Em
seguida, prima + r –  na unidade para
seleccionar a pasta que pretende.
3 Prima   para iniciar a Reprodução aleatória.
Para cancelar a Reprodução aleatória
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida, prima MODE
 até “SHUF” desaparecer do visor.
Sugestões
Durante a Reprodução aleatória, não é possível seleccionar a faixa/
ficheiro MP3/ WMA anterior premindo  .
A função de retomar não funciona durante a Reprodução aleatória.
Criar o seu próprio programa
Número total de pastas
Consultar informações do ficheiro

O número de ficheiro actual e tempo de
reprodução

O título da canção ( )*

O nome do intérprete ( )

O nome do álbum (
)*
*Se o ficheiro não tiver informações ID3, o nome do ficheiro ou nome
da pasta aparece no visor.
Pode escolher a ordem de reprodução de um máximo de
25 faixas/ficheiros MP3/WMA num CD.
1 Prima CD  na unidade.
“CD” aparece no visor.
2 Prima MODE  até “PGM” aparecer no visor.
3 Prima  ou   para seleccionar a faixa/
ficheiro MP3/WMA e, em seguida, prima DISPLAY/
ENTER  para adicioná-la(o) ao programa.
Repita para programar outras faixas na ordem que
pretende.
Após programar a primeira faixa, aparece “STEP 1”,
seguido da faixa/ficheiro MP3/WMA.
Cada vez que adiciona uma faixa/um ficheiro MP3/
WMA, é adicionado um número de passo.
CD áudio (Reprodução programada)
Tempo total de reprodução da faixa seleccionada
Reproduzir faixas/ficheiros MP3/
WMA repetidamente
Pode reproduzir faixas/ficheiros MP3/WMA
repetidamente nos modos de Reprodução normal,
aleatória ou programada.
1 Prima CD  na unidade.
“CD” aparece no visor.
2 Proceda do seguinte modo:
Para repetir
Faça o seguinte
Uma só faixa/ 1 Prima REPEAT  na unidade até
um só ficheiro
aparecer “ 1”.
MP3/WMA
2 Prima  ou   para
seleccionar a faixa/ficheiro MP3/
WMA que pretende repetir.
3 Prima  .
Todas as
1 Prima REPEAT  na unidade até
faixas/os
“ ” aparecer.
ficheiros MP3/ 2 Prima  .
WMA no CD
1 Prima MODE  até “ ” aparecer e
prima REPEAT  até “REP”
aparecer.
2 Seleccione a pasta premindo + ou –
.
3 Prima  .
Faixas/
1 Inicie a Reprodução aleatória (consulte
ficheiros MP3/
“Reproduzir faixas/ficheiros MP3/
WMA por
WMA por ordem aleatória”).
ordem
2 Prima REPEAT  na unidade até
aleatória
“ ” aparecer.
3 Prima  .
Ficheiros
MP3/WMA
numa pasta
seleccionada
por ordem
aleatória
(apenas disco
MP3/ WMA)
1 Inicie a Reprodução aleatória de pastas
(consulte “Reproduzir faixas/ficheiros
MP3/WMA por ordem aleatória”).
2 Prima REPEAT  na unidade até
“ ” aparecer.
3 Prima  .
Faixas
programadas/
ficheiros MP3/
WMA
programados
1 Faixas programadas/ficheiros MP3/
WMA programados (consulte “Criar
o seu próprio programa”).
2 Prima REPEAT  na unidade até
“ ” aparecer.
3 Prima  .
Para cancelar Reprodução repetitiva
Prima REPEAT  na unidade até “
visor.
seleccionar a banda.
2 Prima PRESET + ou –  na unidade para sintonizar
a estação memorizada.
Adormecer com música
1 Reproduzir a fonte de música que pretende.
2 Prima SLEEP  para visualizar “SLEEP”.
3 Prima SLEEP  para seleccionar os minutos até a
unidade se desligar automaticamente.
Cada vez que premir o botão, a indicação altera-se da
seguinte forma:
“AUTO*”  “60MIN”  “30MIN”  “20MIN” 
“10MIN”  “OFF”.
*Quando selecciona “AUTO”, a reprodução do CD e USB
pára passados 90 minutos no máximo e a unidade desliga-se
automaticamente. Quando ouvir rádio e fontes de áudio, a
unidade desliga-se passados 90 minutos.
Quando o tempo predefinido tiver decorrido, a
unidade desliga-se automaticamente.
Se decorrerem 4 segundos após premir SLEEP , a
opção de tempo apresentada actualmente será
activada.
Para cancelar a função Sleep
Prima OPERATE  para desligar a alimentação ou
prima SLEEP  repetidamente para definir o
temporizador para “OFF” no passo 3.
Dispositivos USB reproduzíveis
Pode utilizar os seguintes dispositivos USB Sony com esta
unidade.
Outros dispositivos USB não são reproduzíveis com esta
unidade.
Leitores de música digital Sony verificados
(até Janeiro de 2008)
Nome do produto
Nome do modelo
Walkman
NWD-B103 / B103F / B105 /
B105F
Número de faixa programada
(Reprodução repetitiva)
Uma pasta
seleccionada
(apenas disco
MP3/ WMA)
1 Prima RADIO  repetidamente na unidade para
” desaparecer do
NWZ-A815/A816/A818
Disco MP3/WMA (Reprodução programada) (Exemplo: Quando
introduzir um disco MP3)
Número de ficheiro programado
4 Prima   para iniciar a Reprodução programada.
Para cancelar a Reprodução programada
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida, prima MODE
 até “PGM” desaparecer do visor.
Para limpar o programa definido
Prima .
“NO STEP” aparece no visor durante 2 segundos e
aparece a mesma informação de visor que surge quando
introduz um CD.
Sugestões
Pode reproduzir o mesmo programa novamente, uma vez que o
programa é guardado, até premir  ou abrir o compartimento de
CD.
A função de retoma não funciona durante a Reprodução
programada.
Predefinir estações de rádio
Pode guardar estações de rádio na memória da unidade.
Pode predefinir até 30 estações de rádio, 20 para FM e 10
para AM por qualquer ordem.
1 Prima RADIO  repetidamente na unidade para
seleccionar a banda.
2 Mantenha premido RADIO  na unidade durante 2
segundos até “AUTO” piscar no visor.
3 Prima DISPLAY/ENTER  na unidade.
As estações são guardadas na memória das
frequências mais baixas para as mais altas.
Se uma estação não puder ser predefinida
automaticamente
Pode ter de predefinir uma estação com sinal fraco
manualmente.
1 Prima RADIO  repetidamente na unidade para
seleccionar a banda.
2 Regule a estação que pretende.
3 Mantenha premido DISPLAY/ENTER  na unidade
durante 2 segundos até o número predefinido
piscar no visor.
4 Prima PRESET + ou –  na unidade até o número
predefinido que pretende para a estação piscar no
visor.
5 Prima DISPLAY/ENTER  na unidade.
A nova estação substitui a anterior.
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/
S618F/S716F
Consulte os sítios da web abaixo indicados para obter as
informações mais recentes sobre dispositivos
compatíveis.
Para os clientes na Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Para os clientes na América Latina:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Para os clientes na Ásia e Oceânia:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Notas
Quando formatar os modelos acima indicados, certifique-se de que
formata utilizando o modelo propriamente dito ou o software de
formatação dedicado para esse modelo.
Não utilize quaisquer outros dispositivos USB que não os indicados.
Não é garantido o funcionamento de modelos não presentes na lista.
O funcionamento poderá não ser garantido mesmo que utilize estes
dispositivos USB.
Alguns destes dispositivos USB podem não estar disponíveis no
mercado em determinadas regiões.
A reprodução de ficheiros Windows Media Audio/AAC com
protecção de direitos de autor não é suportada.
Os ficheiros transferidos de um sítio da web de transferência de
música poderão não ser reproduzidos.
Não é suportada a ligação através de um hub.
CD-R/CD-RW (ficheiros CD-DA*/MP3/WMA)
*CD-DA é a abreviatura para Compact Disc Digital Audio. Trata-se
de uma norma de gravação utilizada para CDs de áudio.
Discos que esta unidade NÃO PODE reproduzir
Outros CD-Rs/CD-RWs que não os gravados no
formato CD, WMA e MP3 de música, em
conformidade com ISO9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet
CD-R/CD-RW com pouca qualidade de gravação, CD-R/
CD-RW riscados ou sujos, ou CD-R/CD-RW gravados
com um dispositivo de gravação incompatível
CD-R/CD-RW finalizados incorrectamente
Notas acerca dos discos
Antes de reproduzir o CD, limpe-o com um pano de
limpeza. Limpe o CD do centro para fora. Se existirem
riscos, sujidade ou dedadas no CD, pode ocorrer um
erro de leitura.
A unidade não liga.
Ligue correctamente o cabo de alimentação CA à
tomada de parede.
Certifique-se de que as pilhas foram correctamente
introduzidas.
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
Não é possível ligar a unidade através do controlo
remoto, se esta estiver a funcionar com as pilhas.
Não se ouve som.
Se estiver a ouvir o som através das colunas, desligue os
auscultadores.
Há muito ruído.
Alguém está a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio perto da
unidade.
Afaste o telemóvel, etc., da unidade.
leitor de CD/MP3/WMA
Não utilize solventes tais como benzina, diluentes,
detergentes à venda no mercado ou spray antielectricidade estática destinado aos discos LP de vinil.
Não exponha o CD à luz directa do sol ou a fontes de
calor, tais como condutas de ar quente, nem deixe o CD
num automóvel estacionado ao sol, uma vez que pode
ocorrer uma subida significativa da temperatura no
interior do mesmo.
Não cole papel ou autocolantes no CD, nem risque a
superfície do mesmo.
Após a reprodução, guarde o CD na respectiva caixa.
Segurança
Uma vez que o raio laser utilizado no leitor de CD é
prejudicial para os olhos, não tente desmontar a caixa.
Os serviços de assistência só deverão ser prestados por
técnicos qualificados.
Se algum objecto sólido ou algum líquido cair para dentro
da unidade, desligue-a e solicite a verificação da mesma a
um técnico especializado antes de a continuar a utilizar.
Os discos que apresentem formas diferentes do padrão
(por ex., coração, quadrado, estrela) não podem ser
reproduzidos nesta unidade. A tentativa de reprodução
desses discos pode danificar a unidade. Não utilize
discos desse tipo.
Fontes de alimentação
Para o funcionamento com CA, verifique se a voltagem
de funcionamento da unidade é idêntica ao
fornecimento de energia local (consulte
“Especificações”) e utilize o cabo de alimentação CA
fornecido; não utilize qualquer outro tipo de cabo.
Mesmo se desligar a unidade, esta continua ligada à
fonte de alimentação CA (rede), desde que permaneça
ligada à tomada de parede.
Desligue a unidade da tomada de parede, se não pretender
utilizar a mesma durante um longo período de tempo.
Se não pretender utilizar as pilhas, remova-as para
evitar os danos causados pelo derramamento do líquido
das pilhas ou corrosão.
A placa de identificação e a informação importante de
segurança estão localizadas na parte externa inferior.
Instalação
Não deixe a unidade num local próximo de fontes de
calor, sujeita à luz directa do sol, com demasiado pó ou
choques mecânicos ou num automóvel sujeito à luz
directa dos raios solares.
Não coloque a unidade num local inclinado ou instável.
Deixe um espaço livre de 10 mm à volta da unidade. Os
orifícios de ventilação têm de estar desobstruídos para
que a unidade funcione correctamente e aumente a
duração dos respectivos componentes.
Uma vez que as colunas utilizam um íman forte,
mantenha os cartões de crédito com códigos
magnéticos ou relógios de corda afastados da unidade,
de forma a evitar possíveis danos causados pelo íman.
O CD não é reproduzido ou “NO DISC”
é apresentado mesmo que tenha sido
introduzido um CD.
Introduza o CD com o lado da etiqueta virado para
cima.
Limpe o CD.
Retire o CD e deixe o compartimento de CD aberto
durante cerca de uma hora para deixar secar a
condensação de humidade.
O CD-R/CD-RW está vazio.
Existe um problema com a qualidade do CD-R/CDRW, com o dispositivo de gravação ou com o software
de aplicação.
Substitua todas as pilhas por novas, se estiverem fracas.
O som é interrompido.
Reduza o volume.
Limpe o CD ou substitua-o, se estiver muito danificado.
Coloque a unidade num local não sujeito a vibrações.
Limpe a lente com um soprador disponível no mercado.
O som pode ser interrompido ou poderá ouvir ruído
quando utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se
existir um problema com o dispositivo de gravação ou
software de aplicação.
O início da reprodução demora mais tempo do
que o normal.
A reprodução dos seguintes discos demora mais tempo
até ser iniciada.
–um disco gravado com uma estrutura de árvore
complicada.
–um disco que não tenha sido finalizado (um disco ao
qual possam ser adicionados dados).
–um disco com muitas pastas ou ficheiros que não seja
MP3/WMA
Rádio
A recepção de rádio é má.
Reoriente a antena para melhorar a recepção de FM.
Limpe a unidade, painel e controlos com um pano macio
ligeiramente humedecido numa solução de detergente
suave. Não utilize qualquer tipo de esfregão ou pó
abrasivo nem solventes, tais como álcool ou benzina.
Se tiver alguma questão ou problema relacionado com a
unidade, entre em contacto com o agente da Sony mais
próximo.
Se as pilhas do controlo remoto estiverem fracas,
ocorrer os seguintes problemas. Consulte “Dispositivos
USB compatíveis” para obter uma lista com os
dispositivos suportados.
–O dispositivo USB não é reconhecido.
–Os nomes de ficheiro ou de pasta não são
apresentados na unidade.
–A reprodução não é possível.
–O som salta.
–Existe ruído.
–O som sai distorcido.
“OVER CURRENT” aparece.
Foi detectado um nível anormal na corrente eléctrica da
porta
(USB) . Desligue a unidade e retire o
dispositivo USB da porta
(USB) .
Certifique-se de que não existe qualquer problema com
o dispositivo USB. Se a mensagem persistir, contacte o
agente Sony da sua zona.
Não se ouve o som.
O dispositivo USB não está ligado correctamente.
Desligue a unidade e ligue novamente o dispositivo
USB. Em seguida, ligue a unidade e verifique se “USB
MEMORY” se acende ou não no visor.
Existe ruído, o som salta ou sai distorcido.
Desligue a unidade e ligue novamente o dispositivo
USB. De seguida ligue a unidade novamente.
Os dados de música apresentam ruído ou o som sai
distorcido. O ruído pode ter sido incluído durante o
processo de gravação. Elimine o ficheiro e tente gravar
novamente.
O dispositivo USB não pode ser ligado à porta
(USB) .
O conector do dispositivo USB ou do cabo USB não
estava correctamente orientado quando tentou efectuar
a ligação.
Ligue o conector do dispositivo USB ou do cabo USB
com a orientação correcta.
“READING” é apresentado durante um longo
período ou o início da reprodução demora
muito tempo.
O processo de leitura pode demorar muito tempo nos
seguintes casos:
–Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo
USB.
–A estrutura de ficheiros é extremamente complexa.
–A memória está quase cheia.
–A memória interna está fragmentada.
Para evitar os problemas acima indicados,
recomendamos que siga as seguintes instruções:
–Mantenha o número total de pastas no dispositivo
USB em 100 ou menos
–Mantenha o número total de ficheiros por pasta em
100 ou menos.
Visualização com erro
Os dados guardados no dispositivo USB podem estar
corrompidos.
Envie os dados de música novamente para o dispositivo
USB.
Esta unidade apenas apresenta números e letras do
alfabeto. Outros caracteres não serão apresentados
correctamente.
Desligue a unidade e ligue novamente o dispositivo
USB e, em seguida, ligue a unidade.
Ligue o dispositivo USB suportado (Consulte
Mude a própria unidade de posição para melhorar a
recepção de AM.
“Dispositivos USB reproduzíveis” (nesta página) para
saber o tipo de dispositivo suportado.).
O dispositivo USB não funciona correctamente.
Consulte o manual de instruções do dispositivo USB
para obter detalhes sobre como lidar com este
problema. Se o problema persistir, contacte o agente
Sony da sua zona.
A reprodução não é iniciada.
Desligue a unidade e ligue novamente o dispositivo
Se a unidade for transportada directamente de um local
Limpar a unidade
O controlo remoto não funciona.
Se ligar um dispositivo USB incompatível, poderão
O dispositivo USB não é reconhecido.
Funcionamento
quente para um local frio, ou se for colocada num local
muito húmido, a humidade pode condensar-se na lente
existente no interior do leitor de CD. Se isso acontecer,
a unidade não irá funcionar correctamente. Nesse caso,
remova o CD e aguarde cerca de uma hora até a
humidade evaporar.
Está a utilizar um dispositivo USB compatível?

Carregue em DISPLAY/ENTER  na unidade, durante
a reprodução de um disco MP3/WMA. O visor muda do
seguinte modo:
(Reprodução programada)
Reproduzir estações de rádio
predefinidas
CD áudio
Geral
Controlo Remoto

Tempo total de reprodução
(Reprodução aleatória)
As estações de rádio predefinidas permanecem na memória mesmo
que retire o cabo de alimentação CA ou as pilhas.
Discos que esta unidade PODE reproduzir
dispositivo USB

Número total de faixas
Reproduzir faixas/ficheiros MP3/
WMA por ordem aleatória
Sugestão
Resolução de problemas
USB.
Ligue um dispositivo USB que esta unidade possa
O som ouve-se mal ou é de má qualidade.
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
Afaste a unidade do televisor.
Se utilizar o controlo remoto enquanto está a ouvir
rádio AM, poderá ouvir algum ruído.
A imagem do televisor torna-se instável.
Se estiver a ouvir um programa de FM perto de um
televisor com uma antena interior, afaste a unidade do
televisor.
reproduzir (consulte “Dispositivos USB reproduzíveis”).
A reprodução não inicia na primeira faixa.
Defina o modo de reprodução para Reprodução
normal.
Os ficheiros MP3/WMA não são reproduzidos.
Os ficheiros MP3/WMA não possuem a extensão
“.mp3” ou “.wma”.
Os dados não foram guardados no formato MP3/
WMA.
O dispositivo de armazenamento USB utiliza um
sistema de ficheiros que não é FAT16 ou FAT32.*
O dispositivo de armazenamento USB está
particionado. Apenas são reproduzidos os ficheiros
MP3/WMA da primeira partição.
A reprodução é possível até 8 níveis.
O número de pastas excede as 255.
O número de ficheiros excede os 999.
Os ficheiros estão encriptados ou protegidos por
palavras-passe.
*Esta unidade suporta os formatos FAT16 e FAT32, mas alguns
suportes de armazenamento USB podem não suportar ambos os
sistemas de ficheiros.
Para mais informações, consulte o manual de instruções do
dispositivo de armazenamento USB em questão ou contacte o seu
fabricante.
substitua todas as pilhas por pilhas novas.
Certifique-se de que está a apontar o controlo remoto
para o sensor remoto da unidade.
Remova quaisquer obstáculos que estejam a obstruir o
espaço entre o controlo remoto e a unidade.
Certifique-se de que o sensor remoto não está sujeito a
demasiada luminosidade, tal como luz directa do sol ou
lâmpada fluorescente.
Se estiver a utilizar o controlo remoto, aproxime-se da
unidade.
Após tentar as soluções descritas, caso ainda persistam
problemas, desligue o cabo de alimentação CA ou
remova todas as pilhas. Após todas as indicações no visor
terem desaparecido, ligue o cabo de alimentação CA ou
insira novamente as pilhas. Se o problema persistir, entre
em contacto com o agente da Sony mais próximo.
Download PDF

advertising