Sony | ZS-2000 | Sony ZS-2000 Gebruiksaanwijzing

3-046-451-33 (2)
Personal Audio
System
Gebruiksaanwijzing pagina 2NL
NL
Manual de instruções página 2PT
PT
ZS-2000
©2000 Sony Corporation
Waarschuwing
OPGELET
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht, om gevaar voor brand of
een elektrische schok te voorkomen.
Dit toestel werkt uitsluitend op netstroom
en niet op batterijen.
Wanneer u het toestel voor het eerst
gebruikt of wanneer u het gedurende
lange tijd niet hebt gebruikt, laat het dan
gedurende ongeveer een uur aangesloten
op het stopcontact om de ingebouwde
noodbatterij voor klok, timer,
voorinstelzenders, enz. op te laden. De
speler kan tijdens het opladen worden
gebruikt. De batterij wordt opgeladen
zolang de stekker in het stopcontact zit.
Wanneer u na het opladen de stekker uit
het stopcontact trekt, moet u eerst het
toestel afzetten. Een volledig opgeladen
noodbatterij gaat ongeveer 30 minuten
mee zonder dat het toestel op een andere
spanningsbron is aangesloten.
Indien opgeslagen gegevens zijn gewist,
moet u ze opnieuw invoeren wanneer u
het toestel opnieuw in gebruik neemt.
Open nooit de ombouw van enig
apparaat om elektrische schokken te
voorkomen. Laat eventuele reparaties
over aan bevoegd vakpersoneel.
Informatie
Deze Compact Disc speler is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product.
CLASS 1 LASER PRODUCT staat vermeld
achteraan op het toestel.
Waarschuwing
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde
kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals bijvoorbeeld een vaas op
het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
2NL
Inleiding
Inhoud
4
De klok automatisch instellen
6
Een CD afspelen
8
Luisteren naar de radio
Basishandelingen
Basishandelingen
De CD-speler
10 Gebruik van het uitleesvenster
11 Een bepaald muziekstuk zoeken
12 Muziekstukken herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
13 Muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde (Shuffle
Play)
14 Uw eigen programma
samenstellen
(Programme Play)
De radio
16 Radiozenders voorinstellen
18 Vooringestelde radiozenders
beluisteren
19 Gebruik van het Radio Data
System (RDS)
De timer
26
28
30
33
De klok handmatig instellen
Het tijdsignaal instellen
Ontwaken met muziek
In slaap vallen met muziek
NL
Opstelling
34 De installatie gebruiksklaar
maken
37 Stroom sparen
38 Los verkrijgbare componenten
aansluiten
Aanvullende informatie
40
42
44
45
Voorzorgsmaatregelen
Verhelpen van storingen
Technische gegevens
Index
Akoestiekregeling
25 De akoestiekregeling kiezen
Inleiding
3NL
Basishandelingen
De klok automatisch instellen
Dit toestel is uitgerust met een radiogestuurd automatisch klokinstelsysteem. Dit
systeem ontvangt klokgegevens (uren, minuten, seconden en zomer/wintertijd) op
een bepaalde radiofrequentie en stelt zo de klok automatisch hierop in.
2
1
Steek de stekker in een stopcontact (zie pagina 35).
1
2
Sluit de antenne aan (zie pagina
34).
Zet het toestel af en druk op
CLOCK AUTO ADJUST.
Controleer of knippert in het
uitleesvenster. Als niet
knippert, druk dan nogmaals op
CLOCK AUTO ADJUST.
Na de automatische instelling
stopt met knipperen en blijft
oplichten in het uitleesvenster.
Als “ ” niet knippert en
knippert in het uitleesvenster,
ontvangt de speler het
kloksignaal niet goed. Richt dan
de antenne.
4NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Knippert bij ontvangst
van een
klokgegevenssignaal.
m
Als de speler gedurende 12 minuten geen
klokgegevenssignaal ontvangt
blijft branden in het uitleesvenster. De speler
probeert het kloksignaal om het uur te ontvangen.
Als er gedurende 12 uur geen kloksignaal wordt
ontvangen, verdwijnt in het uitleesvenster. Stel de
klok dan handmatig in (zie pagina 26).
Automatische klokinstelling halverwege
onderbreken
Druk op CLOCK AUTO ADJUST om in het
uitleesvenster te laten verdwijnen.
Basishandelingen
Tips
• U kunt dit toestel
gebruiken voor de klok
is ingesteld.
• Het automatische
klokinstelsignaal wordt
uitgezonden vanaf de
volgende plaats:
– Teddington,
Middlesex, Engeland
52° 22’ N, 01° 11’ W
– Mainglingen,
Duitsland
50° 0.1’ N, 09° 00’ E
Automatisch bijwerken van klokgegevens
Het automatisch klokinstelsysteem ontvangt
automatisch elk uur klokgegevens zonder manuele
tussenkomst en stelt de klok desgevallend hierop in.
knippert in de automatische werkingsstand.
Merk op dat automatische klokinstelling niet
werkt wanneer niet in het uitleesvenster staat.
Opmerkingen
• Als u de speler
aanschakelt, stopt het
automatisch
klokinstelsysteem.
• Plaats de antenne niet
waar de ontvangst zwak
is, zoals:
– in de buurt van een
TV, koelkast,
computer, enz.
– op een metalen tafel,
rek of andere metalen
voorwerpen.
• De automatische
overschakeling naar
zomertijd kan tot 12 uur
later gebeuren dan het
tijdstip waarop dat is
aangekondigd.
De ontvangst verbeteren
Plaats de antenne dichter bij het venster wanneer de
ontvangst slecht is.
Zomertijd
Het automatische klokinstelsysteem schakelt op het
juiste moment automatisch over naar zomertijd en
terug naar wintertijd.
Om te controleren of de zomertijd wordt aangegeven,
drukt u op SUMMER TIME. “Summer On” of
“Summer Off” verschijnt in het uitleesvenster.
Zie pagina 27 om handmatig over te schakelen naar
de zomertijd.
Basishandelingen
5NL
Een CD afspelen
2
1
Steek de stekker in een stopcontact (zie pagina 35).
1
Druk op Z CD OPEN/CLOSE
(direct aanschakelen) en leg de
CD op de CD-lade tot hij
vastklikt.
Met het label naar boven
2
Druk op u (N op de
afstandsbediening).
De CD-lade gaat dicht en alle
muziekstukken worden eenmaal
gespeeld.
6NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Muziekstuk- Speelduur
nummer
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
OPERATE
u
x
VOLUME
Z CD
OPEN/CLOSE
Tip
Wanneer u nog eens een
CD wilt beluisteren,
drukt u gewoon op u.
De speler schakelt dan
automatisch aan en de
CD begint af te spelen.
Om
Handeling
het volume te regelen
Draai VOLUME naar + of –
(druk op VOL +, – op de
afstandsbediening).
de weergave te stoppen
Druk op x.
de weergave tijdelijk te
onderbreken
Druk op u (X op de
afstandsbediening).
Druk nogmaals om de
weergave te hervatten.
naar het volgende
muziekstuk te gaan
Druk op >.
naar het vorige
muziekstuk te gaan
Druk op ..
de CD te verwijderen
Druk op Z CD OPEN/CLOSE.
het toestel aan/af te zetten
Druk op OPERATE.
Basishandelingen
Basishandelingen
., >
7NL
Luisteren naar de radio
1
2
Steek de stekker in een stopcontact (zie pagina 35).
1
Druk op RADIO BAND•AUTO
PRESET tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster
(direct aanschakelen).
Uitleesvenster
Bij elke druk op de toets
verandert de band als volgt:
“FM1” t “FM2” t “MW” t
“LW”
2
Hou TUNE•TIME SET + of –
(TUNE + of – op de
afstandsbediening) ingedrukt tot
de frequentiecijfers in het
uitleesvenster beginnen te
veranderen.
De speler loopt de
radiofrequenties automatisch af
en stopt wanneer hij een zender
goed kan ontvangen.
Wanneer u niet op een zender
kunt afstemmen, druk dan
herhaaldelijk op de toets om de
frequentie stap voor stap te
wijzigen.
8NL
Basishandelingen
Duidt op een FM
stereo-uitzending.
Gebruik deze toetsen voor bijkomende
handelingen
Tips
• De “FM1” en “FM2”
banden hebben dezelfde
functie. U kunt de
gewenste zenders
afzonderlijk opslaan
onder “FM1” en “FM2”
(pagina 16).
• Wanneer een FMuitzending is gestoord,
druk dan op PLAY
MODE•MONO/ST
(MODE op de
afstandsbediening) tot
“Mono” verschijnt in het
uitleesvenster en het
radiogeluid is mono.
• Wanneer u de volgende
keer naar de radio wilt
luisteren, drukt u
gewoon op de RADIO
BAND•AUTO PRESET
toets. Het toestel
schakelt dan
automatisch aan en de
vorige zender begint te
spelen.
PLAY MODE
MONO/ST
VOLUME
Om
Handeling
het volume te regelen
Draai VOLUME naar + of –
(druk op VOL +, – op de
afstandsbediening).
de radio aan/af te zetten
Druk op OPERATE.
Basishandelingen
OPERATE
De ontvangst verbeteren
FM:
Zet de FM ANTENNA SELECTOR achteraan op de
speler op “ ” (telescoopantenne).
Richt de FM-antenne.
MG/LG:
Richt de ringantenne door die achtereenvolgens uit te
lijnen met de merktekens op de sokkel. Maak de
sokkel niet los van de antenne.
Als de ontvangst nog altijd is gestoord, sluit dan een
buitenantenne aan (pagina 36).
Basishandelingen
9NL
De CD-speler
Gebruik van het
uitleesvenster
DISPLAY
ENTER MEM
Via het uitleesvenster kan informatie
over de CD worden gecontroleerd.
Het totale aantal muziekstuknummers en de
speelduur controleren
Druk op DISPLAY•ENTER MEM in de stopstand.
Totaal aantal
muziekstuknummers
Totale speelduur
De resterende speelduur controleren
Druk op DISPLAY•ENTER MEM tijdens het afspelen
van een CD.
Voor de weergave van
Druk op DISPLAY•
ENTER MEM
het huidige muziekstuknummer
en de resterende speelduur van het
huidige muziekstuk*
eenmaal
het aantal resterende
muziekstukken en de resterende
speelduur op de CD
tweemaal
het huidige muziekstuknummer
en de speelduur
driemaal
* Voor een muziekstuknummer hoger dan 20 verschijnt de
resterende speelduur als “– –:– –”.
10NL
De CD-speler
Een bepaald
muziekstuk
zoeken
De CD-speler
Cijfertoetsen
U kunt snel een muziekstuk zoeken met
behulp van de cijfertoetsen. Tijdens het
afspelen van een CD kunt u ook een
bepaald punt in een muziekstuk zoeken.
., >
Opmerking
U kunt geen bepaald
muziekstuk zoeken als
“SHUF” of “PGM” in
het uitleesvenster staat.
Zet de indicatie af door
op x te drukken.
Voor het zoeken van
Druk op
een bepaald muziekstuk
de cijfertoets van het
muziekstuk.
een bepaald punt tijdens
het beluisteren
. of > tijdens de
weergave tot u het punt hebt
gevonden.
Tip
Om een
muziekstuknummer
hoger dan 10 te zoeken,
drukt u eerst op >10 en
vervolgens op de
betreffende
cijfertoetsen.
Voorbeeld:
om
muziekstuknummer 23
af te spelen, drukt u
eerst op >10 en dan op
2 en 3.
een bepaald punt via
het uitleesvenster
. of > in de
pauzestand tot u het punt
hebt gevonden.
De CD-speler
11NL
Muziekstukken
herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
., >
u x
PLAY MODE
MONO/ST
Muziekstukken kunnen herhaaldelijk
worden afgespeeld in de normale,
willekeurige of geprogrammeerde
weergavestand (zie pagina 13 - 15).
Op de
afstandsbediening
• Gebruik MODE om
“REP 1”, “REP ALL”,
“REP” “SHUF” of
“REP” “PGM” te
kiezen.
• Kies het muziekstuk
met behulp van de
cijfertoets nadat u “REP
1” hebt gekozen.
1
Druk op x.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Ga als volgt tewerk:
Herhalen van
Handeling
één enkel muziekstuk
1 Druk op PLAY MODE•
MONO/ST tot “REP 1”
verschijnt.
2 Kies het muziekstuk door op
. of > te drukken, en
druk vervolgens op u.
alle muziekstukken
1 Druk op PLAY MODE•
MONO/ST tot “REP
ALL” verschijnt.
2 Druk op u.
muziekstukken in
willekeurige volgorde
1 Druk op PLAY MODE•
MONO/ST tot “REP” en
“SHUF” verschijnen.
2 Druk op u.
geprogrammeerde
muziekstukken
1 Druk op PLAY MODE•
MONO/ST tot “REP” en
“PGM” verschijnen.
2 Muziekstukken
programmeren (zie stap 3 op
pagina 14).
3 Druk op u.
Herhaalde weergave annuleren
Druk op PLAY MODE•MONO/ST tot “REP”
verdwijnt in het uitleesvenster.
12NL
De CD-speler
Muziekstukken
afspelen in
willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
u
x
PLAY MODE
MONO/ST
De CD-speler
U kunt muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op x.
2 Druk op MODE tot
“SHUF” verschijnt in
het uitleesvenster.
3 Druk op N.
1
Druk op x.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op PLAY MODE•MONO/ST tot “SHUF”
verschijnt in het uitleesvenster.
3
Druk op u.
Shuffle Play annuleren
Druk op PLAY MODE•MONO/ST tot “SHUF”
verdwijnt in het uitleesvenster.
De CD-speler
13NL
Uw eigen
programma
samenstellen
., >
u
DISPLAY
x ENTER MEM
PLAY MODE
MONO/ST
(Programme Play)
U kunt de afspeelvolgorde van
maximum 20 muziekstukken op een
CD bepalen.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op x.
2 Druk op MODE tot
“PGM” verschijnt in
het uitleesvenster.
3 Druk op de
cijfertoetsen voor de
muziekstukken die u
wilt programmeren
in de gewenste
volgorde.
4 Druk op N.
1
Druk op x.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op PLAY MODE•MONO/ST tot “PGM”
verschijnt in het uitleesvenster.
3
Druk op . of > om het muziekstuk te kiezen
dat u wilt beluisteren en druk op DISPLAY•
ENTER MEM.
Herhaal deze stap.
Muziekstuknummer
4
14NL
De CD-speler
Druk op u.
Afspeelvolgorde
Programme Play annuleren
Druk op PLAY MODE•MONO/ST tot “PGM”
verdwijnt in het uitleesvenster.
De volgorde van muziekstukken controleren voor
de weergave
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
Bij elke druk op de toets, verschijnt het
muziekstuknummer in de geprogrammeerde
volgorde.
De CD-speler
Tip
Doordat het
programma wordt
bewaard tot u de CDlade opent, kunt u
hetzelfde programma
opnieuw afspelen.
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x nadat de CD is gestopt en
tweemaal terwijl de CD speelt. Het huidige
programma wordt gewist. Stel dan een nieuw
programma samen door de programmeerprocedure te
volgen.
De CD-speler
15NL
De radio
Radiozenders
voorinstellen
U kunt radiozenders opslaan in het
toestelgeheugen. Er kunnen tot 40
radiozenders worden vooringesteld, 10
voor elke band in om het even welke
volgorde.
RADIO
CHARACTER TUNE
TIME SET –, +
BAND
TEXT –, +
AUTO PRESET
PRESET –, +
DISPLAY
ENTER MEM
CURSOR T, t
U kunt ook de voorinstelzenders
benoemen.
Tip
Bij automatische
voorinstelling van de
“FM1” of “FM2” band,
worden 10
radiozenders
opgeslagen in de
“FM1” band en 10
radiozenders in de
“FM2” band.
1
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET tot de
gewenste band verschijnt in het uitleesvenster.
2
Hou RADIO BAND•
AUTO PRESET 2
seconden ingedrukt tot
“Auto” knippert in het
uitleesvenster.
3
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
De zenders worden opgeslagen in het geheugen,
van lage frequentie tot hoge frequentie.
Een voorinstelzender benoemen.
1 Druk op RADIO BAND•RADIO PRESET om de
band te kiezen.
2 Druk op PRESET + of – tot het voorinstelnummer
van de zender die u wilt benoemen verschijnt in het
uitleesvenster.
3 Volg stap 3 tot 7 op pagina 17.
16NL
De radio
Als een zender niet automatisch kan worden
vooringesteld
Zwakke zenders moeten handmatig worden
vooringesteld. U kunt een voorinstelzender ook
benoemen.
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de
band te kiezen.
2 Stem af op de gewenste zender
3 Hou DISPLAY•ENTER MEM 2 seconden ingedrukt
tot het voorinstelnummer knippert in het
uitleesvenster.
De radio
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BAND om
de band te kiezen.
2 Druk op TUNE + of –
om de gewenste
frequentie te kiezen.
3 Hou de cijfertoets
voor de nieuwe
zender die u wilt
voorinstellen
ingedrukt gedurende
2 seconden.
4 Druk op PRESET + of – tot het gewenste
voorinstelnummer (1 tot 10) voor de zender
knippert in het uitleesvenster.
5 Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
Tip
Bij ontvangst van RDS
uitzendingen verschijnt
“PS” in het
uitleesvenster bij het
benoemen (pagina 20).
Wijzig eventueel de
naam zoals beschreven
in stap 6 en druk
vervolgens op
DISPLAY•ENTER
MEM.
6 Voer de naam van de zender in (maximum 8
tekens).
1 Kies een teken door op TEXT + of – te drukken.
2 Druk op CURSOR t om de cursor naar rechts te
verplaatsen.
Herhaal stap 1 en 2.
U kunt ook de volgende toetsen gebruiken:
Toets
Functie
CURSOR T
, t
Cursor naar links of naar rechts
CHARACTER
Bij elke druk op de toets
verandert het teken als volgt:
Hoofdletters tKleine letters
tCijfers en symbolen.
7 Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
De radio
17NL
Vooringestelde
radiozenders
beluisteren
RADIO
PRESET –, +
BAND
AUTO PRESET
Eens de zenders zijn vooringesteld, kunt
u erop afstemmen met behulp van
PRESET +, – op het toestel of de
cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BAND om
de band te kiezen.
2 Druk op de
cijfertoetsen om af te
stemmen op een
voorinstelzender.
1
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de
band te kiezen.
2
Druk op PRESET + of – om het voorinstelnummer
van de gewenste zender te laten verschijnen.
Voorinstelnummer
m
18NL
De radio
Gebruik van het
Radio Data
System (RDS)
RDS
RADIO
DISPLAY
BAND
ENTER MEM
AUTO PRESET
TUNE
TIME SET –, +
Opmerkingen
• Niet alle FM-zenders
bieden een RDS service
en ook de diensten
verschillen soms. Bent
u niet vertrouwd met
RDS, vraag dan meer
informatie bij uw lokale
radiozenders.
• RDS werkt eventueel
niet naar behoren
wanneer de zender
waarop u hebt
afgestemd het RDSsignaal niet goed of te
zwak uitzendt.
De radio
Radio Data System (RDS) is een service
die radiozenders in staat stelt om samen
met het gewone signaal extra informatie
mee te sturen. Deze speler heeft handige
RDS-functies zoals weergeven van de
zendernaam, het zoeken naar zenders
volgens programmatype, enz. RDS
werkt alleen met FM-zenders.
Voor de ontvangst van RDS-uitzendingen
Stel de FM-zenders voorin aan de hand van de
procedure op pagina 16.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender uit de FM band.
Wanneer u afstemt op
een RDS-zender,
verschijnt “RDS”.
wordt vervolgd
De radio
19NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Opmerkingen
• Indien geen RDSuitzending wordt
ontvangen, is het
mogelijk dat de
zendernaam, het
programmatype en
radio text niet in het
uitleesvenster
verschijnen.
Bij slechte ontvangst
kan de bovenstaande
informatie bovendien
niet correct in het
uitleesvenster
verschijnen.
• Bij ontvangst van een
zender die geen
zendernaam meestuurt
met het signaal,
verschijnt “No PS”
wanneer u “PS disp”
kiest.
• Bij ontvangst van een
zender die geen
programmatype
meestuurt met het
signaal, verschijnt “No
PTY” wanneer u “PTY
disp” kiest.
• Bij ontvangst van een
zender die geen radio
text meestuurt met het
signaal, verschijnt “No
RT” wanneer u “RT
disp” kiest.
• Sommige tekens
verschijnen niet. In
plaats van deze tekens
verschijnen er blanco’s.
20NL
De radio
De RDS-informatie controleren
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie in het
uitleesvenster als volgt:
Indicatie
Welke informatie verschijnt
Voorinstelnummer
Als een zender werd benoemd,
verschijnt de naam achter het
voorinstelnummer in het
uitleesvenster.
PS disp
Zendernaam maximum 8 tekens
PTY disp
Programmatype
RT disp
Radio text, maximum 64 tekens
Norm disp
(normale weergave)
Frequentie
Verkeersinformatie, nieuws of weerberichten
ontvangen (EON)
1
Stem af op een EON-zender.
De radio
Met de Enhanced Other Networks (EON) functie kan
het toestel automatisch overschakelen naar een zender
die verkeersinformatie, nieuws of weerberichten
uitzendt. Na afloop van het programma schakelt het
toestel terug naar de zender die u op dat ogenblik
beluisterde.
Bij ontvangst van
een EON-zender,
verschijnt “EON”.
2
Druk op RDS tot “EON Wait” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
4
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
Druk op TUNE•TIME SET + of – tot de gewenste
informatie verschijnt in het uitleesvenster.
In het uitleesvenster verschijnt achtereenvolgens:
“Traffic” t “News” t “Weather” t “Off”
5
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
Het toestel wacht tot de EON-zenders de gekozen
informatie beginnen uit te zenden.
Licht op terwijl wordt
gewacht op de gekozen
informatie en begint te
knipperen wanneer de
informatie wordt
ontvangen.
“T” voor “Traffic”
“N” voor “News”
“W” voor “Weather”
Wanneer geen EON
zender wordt
ontvangen, verschijnt
“*”.
Wanneer een bepaalde zender de informatie
uitzendt die u hebt gekozen, wordt automatisch
overgeschakeld naar die zender.
wordt vervolgd
De radio
21NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Opmerking
“Not Found” verschijnt
wanneer het gekozen
programmatype
momenteel niet wordt
uitgezonden.
Een zender zoeken volgens programmatype
(PTY)
U kunt een zender zoeken door een bepaald
programmatype te kiezen.
1
Druk op RDS tot “PTY Search” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
3
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
Druk op TUNE•TIME SET + of – tot het gewenste
programmatype verschijnt in het uitleesvenster.
Raadpleeg de lijst van programmatypes (PTY) op
pagina 23 en 24.
4
Druk op DISPLAY•ENTER MEM.
De speler begint de vooringestelde RDS-zenders
voor het programma te zoeken. “PTY Search”
knippert tijdens het zoeken.
Wanneer de speler het gewenste programmatype
vindt, stopt hij met zoeken.
22NL
De radio
Lijst van programmatypes (PTY)
De aanduidingen in het uitleesvenster staan tussen haakjes.
Popmuziek (Pop M)
Commerciële populaire muziek, die vaak
uit huidige of vorige hitlijsten staat.
Duiding (Affairs)
Duidingsprogramma’s waarin dieper
wordt ingegaan op de actualiteit,
doorgaans met een andere stijl en
concept, met debatten en analyses.
Rockmuziek (Rock M)
Moderne muziek, meestal geschreven en
gespeeld door jongeren.
Informatie (Info)
Informatieve programma’s in de ruimste
betekenis van het woord.
Sport (Sport)
Programma’s over alle aspecten van
sport.
Educatieve programma’s (Educate)
Programma’s met een educatieve waarde.
Drama (Drama)
Alle hoorspelen en radiofeuilletons.
Cultuur (Culture)
Programma’s over nationale of regionale
cultuur, taal, theater, enz.
Wetenschap (Science)
Programma’s over natuurwetenschappen
en technologie.
Variété (Varied)
Hoofdzakelijk gesproken programma’s,
meestal licht ontspannend en die niet
thuis horen in een andere categorie.
Voorbeelden: kwissen, panelspelletjes,
interviews van personaliteiten.
M.O.R.-muziek (M.o.R. M)
(Middle of the Road Music). Een ander
woord voor “easy-listening” muziek, in
tegenstelling tot pop, rock of klassiek.
Muziek in deze categorie is vaak maar
niet altijd van vocale aard en meestal van
korte duur.
De radio
Nieuws (News)
Korte verslagen van feiten, evenementen
en meningen, reportages en actualiteit.
Licht klassiek (Light M)
Klassieke muziek voor een breed publiek.
Voorbeelden zijn instrumentale, vocale en
koormuziek.
Zwaar klassiek (Classics)
Optredens van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enz.
Andere muziek (Other M)
Muziek die in geen enkele andere
categorie thuishoort, zoals rythm & blues
en reggae
Weer (Weather)
Weerberichten en weersvoorspellingen
Financieel (Finance)
Beursberichten, handel, enz.
wordt vervolgd
De radio
23NL
Gebruik van het Radio Data System (RDS) (vervolg)
Kinderprogramma’s (Children)
Programma’s bedoeld voor een jong
publiek, in hoofdzaak voor ontspanning
en interesse veeleer dan met educatieve
bedoelingen.
Sociale zaken (Social)
Programma’s over mensen en dingen die
ze individueel of in groep beïnvloeden.
Met inbegrip van sociologie,
geschiedenis, aardrijkskunde,
psychologie en maatschappij.
Religie (Religion)
Alle aspecten van geloof in God of
Goden, het bestaan en ethiek.
Phone In (Phone In)
Programma’s waarin de mensen kunnen
bellen en hun mening geven of in een
panel zetelen
Reizen (Travel)
Programma’s over reizen, reistips en
mogelijkheden. Niet voor berichten over
problemen, vertragingen en
wegwerkzaamheden die worden
opgespoord door TP/TA.
Ontspanning (Leisure)
Programma’s over vrijetijdsbestedingen
zoals tuinieren, hengelen, antiek, koken,
wijn, enz.
Jazz (Jazz)
Polyfone, syncopatische muziek
gekenmerkt door improvisatie.
24NL
De radio
Country-muziek (Country)
Liedjes die afkomstig zijn van of de
muzikale traditie voortzetten van de
zuidelijke Amerikaanse staten.
Gekenmerkt door een eenvoudige
melodie en een verhalende tekst.
Nationale muziek (Nation M)
Huidige populaire muziek van het land
of de streek en in de landstaal, in
tegenstelling tot internationale “pop” die
meestal Amerikaans of Brits geïnspireerd
is en in het Engels wordt gezongen.
Oldies (Oldies)
Muziek uit de zogenaamde “gouden
jaren” van de popmuziek.
Folk-muziek (Folk M)
Muziek die is geworteld in de
muziekcultuur van een bepaald land en
vaak op akoestische instrumenten wordt
gespeeld. De tekst verhaalt soms over
historische gebeurtenissen of figuren.
Documentaire (Document)
Programma’s waarin bepaalde
onderwerpen grondig worden uitgediept
en onderzocht.
Verkeersbericht (Traffic)
Verkeersinformatie
PTY onbekend (None)
Elk programma dat hierboven niet
beschreven staat.
Akoestiekregeling
De
akoestiekregeling
kiezen
TUNE
TIME SET –, +
BASS/
TREBLE
MEGA BASS
U kunt de akoestiek (lage/hoge tonen)
van het weergavegeluid regelen.
Druk op MEGA BASS.
“MEGA BASS” verschijnt in het uitleesvenster. Druk
nogmaals op de toets om terug te keren naar normale
weergave.
Op de
afstandsbediening
1 Druk op BASS/TRE
om “BASS” of
“TREBLE” te kiezen.
2 Regel de lage of hoge
tonen met BASS/
TRE + of –.
Opmerking
Als het volume te hoog
is, kan de
geluidsinstelling niet
effectief zijn.
Akoestiekregeling
Lage tonen versterken
Lage/hoge tonen regelen
1
Druk op BASS/TREBLE om “BASS” of “TREBLE”
te kiezen.
2
Regel de lage of hoge tonen met TUNE•TIME SET
+ of –.
Het geluidsniveau kan worden geregeld van –5 tot
+5.
Akoestiekregeling
25NL
De timer
De klok
handmatig
instellen
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
SUMMER TIME
ENTER MEM
CLOCK
Indien de klok niet automatisch wordt
ingesteld door een slechte ontvangst van
het kloksignaal, moet de klok handmatig
worden ingesteld. Automatische
klokinstelling wordt dan automatisch
geannuleerd.
Tip
Deze speler geeft de
tijd aan volgens het 24urensysteem.
1
Hou CLOCK ingedrukt tot de uren knipperen.
2
De tijd instellen.
1 Druk op TUNE•TIME
SET + of – om de uren
in te stellen en druk op
DISPLAY•ENTER
MEM.
2 Druk op TUNE•TIME
SET + of – om de
minuten in te stellen.
3
Druk op DISPLAY•
ENTER MEM.
De klok begint te lopen
vanaf 00 seconden.
26NL
De timer
m
Opmerking
Als de automatische
klokinstelfunctie werkt
( verschijnt in het
uitleesvenster): als u de
zomertijd wijzigt,
wordt de automatische
klokinstelfunctie
geannuleerd.
Overschakelen naar zomertijdweergave
Hou SUMMER TIME 2 seconden lang ingedrukt.
“Summer On” verschijnt enkele seconden in het
uitleesvenster.
De zomertijdweergave annuleren
Hou SUMMER TIME opnieuw ingedrukt.
“Summer Off” verschijnt enkele seconden in het
uitleesvenster.
De timer
De timer
27NL
Het tijdsignaal
instellen
TIME SIGNAL
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
ENTER MEM
Als het toestel is uitgeschakeld, kunt u
het tijdsignaal horen. U kunt het geluid
van het tijdsignaal kiezen. Controleer of
u de klok hebt ingesteld (zie pagina 4 of
26).
Opmerking
Het tijdsignaal
weerklinkt niet als het
toestel aan staat.
1
Druk met uitgeschakeld toestel op TIME SIGNAL
om “TIME SIGNAL” te laten verschijnen.
Verricht de volgende handelingen terwijl u de
indicaties in het uitleesvenster controleert.
Uitleesvenster
2
Druk op TUNE•TIME SET + of – tot het gewenste
geluid verschijnt in het uitleesvenster en druk op
DISPLAY•ENTER MEM.
Weergave
Intervals
Wall Clock (wandklok)
Weerklinkt op het volle
volgens de uurcijfers en ook
op het halve uur (voorbeeld:
driemaal op 3:00 en eenmaal
op 3:30).
Harp (harp)
Weerklinkt eenmaal op het
volle uur
Music Box (muziekdoos) Weerklinkt eenmaal op het
volle uur
3
28NL
De timer
Chime (carillon)
Weerklinkt eenmaal op het
volle uur
Organ (orgel)
Weerklinkt eenmaal op het
volle uur
Druk op TUNE•TIME SET + of – om het volume
in te stellen en druk op DISPLAY•ENTER MEM.
4
Weergave
Tijdsignaal weerklinkt
Off
Helemaal niet
Every Hour
De hele dag
Auto
7:00 - 22:00
Once a Day*
Eenmaal per dag
* Als u in stap 2 “Wall Clock” koos, kunt u “Once a Day”
niet kiezen.
Als u in stap 4 “Once a Day” koos, moet u het
tijdstip instellen waarop het tijdsignaal moet
weerklinken. (Sla deze stap over als u in stap 4 iets
anders hebt gekozen.)
De timer
5
Druk op TUNE•TIME SET + of – om de tijd voor
het tijdsignaal in te stellen en druk op
DISPLAY•ENTER MEM.
1 Druk op TUNE•TIME SET + of – om het uur in
te stellen en druk op DISPLAY•ENTER MEM.
2 Druk op TUNE•TIME SET + of – om de
minuten in te stellen en druk op
DISPLAY•ENTER MEM.
De geluidstypes controleren (demonstratiestand)
Hou TIME SIGNAL ongeveer 2 seconden ingedrukt.
De vijf geluidstypes weerklinken eenmaal.
De timer
29NL
Ontwaken met
muziek
TUNE
SNOOZE
TIME SET –, +
DISPLAY
STANDBY
ENTER MEM
TIMER
U kan zich dagelijks op een bepaald
tijdstip laten wekken met muziek.
Daarvoor moet u eerst de klok
gelijkzetten (zie pagina 4 of 26).
Controleer eerst of (klok) niet oplicht in het
uitleesvenster. Druk op STANDBY wanneer dat het
geval is.
1
2
Maak de muziekbron klaar die u wil afspelen.
Bron
Handeling
CD
Plaats een CD.
RADIO
Stem af op een zender.
LINE
Zet de apparatuur aan die is
aangesloten op LINE IN.
Druk op TIMER om
verschijnen.
in het uitleesvenster te laten
Verricht de volgende handelingen terwijl u de
indicaties in het uitleesvenster controleert.
3
30NL
De timer
Druk op TUNE•TIME SET + of – tot de gewenste
muziekbron (“CD”, “RADIO” of “LINE”)
verschijnt in het uitleesvenster, en druk op
DISPLAY•ENTER MEM.
4
Stel de timer in op de uren en de minuten waarop
u de muziekweergave wilt laten beginnen.
1 Druk op TUNE•TIME
SET + of – om de uren
in te stellen en druk op
DISPLAY•ENTER
MEM.
2 Druk op TUNE•TIME SET + of – om de
minuten in te stellen en druk op
DISPLAY•ENTER MEM.
Druk op TUNE•TIME SET + of – om het gewenste
volume in te stellen en druk op DISPLAY•ENTER
MEM.
6
Druk op STANDBY.
De timer
Tips
• Om de STANDBY
mode te verlaten, drukt
u op STANDBY om
in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
• De voorinstellingen
blijven behouden tot u
ze wijzigt.
5
De aanduiding in het uitleesvenster licht op, het
toestel schakelt over naar de STANDBY mode.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en start de weergave. Na 1 uur schakelt het
toestel uit en weer over naar de wachtstand.
De wektijdinstelling controleren/wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op DISPLAY•ENTER
MEM. Bij elke druk op DISPLAY•ENTER MEM
verschijnt een opgeslagen instelling in de
instelvolgorde. Om een instelling te wijzigen, laat u
die in het uitleesvenster verschijnen en voert u ze
opnieuw in.
Het toestel gebruiken voor timergestuurde
weergave begint
Wanneer u het toestel aanschakelt, kunt u het op de
gewone manier bedienen (wanneer u een andere
radiozender beluistert dan deze waarop in stap 1 op
pagina 30 werd afgestemd, begint die zender op het
ingestelde tijdstip te spelen). Zet het toestel af voor het
ingestelde tijdstip.
wordt vervolgd
De timer
31NL
Ontwaken met muziek (vervolg)
De weergave stoppen
Zet het toestel af.
Tip
Telkens wanneer het
toestel aanschakelt met
de SNOOZE functie,
wordt het volume één
trap hoger gezet.
Nog enkele minuten sluimeren
Druk op SNOOZE.
“Snooze” verschijnt in het uitleesvenster en het toestel
schakelt uit. Het toestel schakelt automatisch aan na 5
minuten. U kan deze procedure herhalen door op
SNOOZE te drukken.
De sluimerfunctie annuleren
Druk op OPERATE om het toestel aan te schakelen.
32NL
De timer
In slaap vallen
met muziek
SLEEP
U kunt het toestel instellen om
automatisch uit te schakelen na 10, 20,
30, 60, 90 en 120 minuten, zodat u gerust
in slaap kunt vallen terwijl u muziek
beluistert.
1
2
3
Laat de gewenste muziekbron spelen.
Druk op SLEEP om “SLEEP” te laten verschijnen.
De timer
Tips
• Wanneer de slaaptimer
aan staat, is het
uitleesvenster minder
fel verlicht.
• U kunt de wektimer
combineren met de
slaaptimer. Stel eerst de
wektimer in (pagina
30), schakel het toestel
aan en stel vervolgens
de slaaptimer in.
• U kunt verschillende
muziek klaarzetten
voor de wektimer en de
slaaptimer, maar u
kunt geen verschillende
radiozenders opslaan.
• U kunt een verschillend
volume instellen voor
de wektimer en de
slaaptimer. Zo kunt u
bijvoorbeeld inslapen
met een laag volume en
ontwaken met een
hoog volume.
Druk op SLEEP om het aantal minuten in te stellen
waarna het toestel automatisch moet uitschakelen.
Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als
volgt:
“60” t “90” t “120” t
geen indicatie t “10” t “20” t “30”.
Wanneer 4 seconden zijn verstreken nadat u op
SLEEP hebt gedrukt, worden de minuten in het
uitleesvenster opgeslagen in het geheugen.
Wanneer de vooringestelde tijd is verstreken, stopt
de muziek en schakelt het toestel automatisch uit.
De sluimerfunctie annuleren
Druk op SLEEP om “SLEEP” in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
De vooringestelde tijd wijzigen
Herhaal stap 2 en 3.
De timer
33NL
Opstelling
De installatie
gebruiksklaar
maken
Maak alle kabels goed vast
zoals de afbeelding laat zien.
Door verkeerde aansluitingen
kan de werking worden
verstoord.
Sluit het netsnoer als laatste
aan.
1 Antenne-aansluitingen
Antenne
FM ANTENNA
SELECTOR
2 naar een
stopcontact
Opmerking
Zet altijd eerst de speler
af alvorens de stekker
in te steken of uit te
trekken.
Opmerking
Hou de antenne zo ver
mogelijk af van het
toestel om ruis te
voorkomen.
1 Antennes aansluiten
1
Strip de kabelmantel aan het uiteinde van de kabel
en twist de draden.
2
Sluit de zwarte draad aan op U en de witte draad
op .
Antenne*
(meegeleverd)
Zwart
Wit
* Richt de antenne om de ontvangst te verbeteren
(zie pagina 4 en 9).
34NL
Opstelling
2 Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker in een stopcontact.
3 Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd)
De batterijen vervangen
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer zes
maanden mee. Wanneer het toestel niet langer goed
met de afstandsbediening kan worden bediend,
moeten de batterijen worden vervangen door nieuwe.
Opstelling
Tips
• De geluidskwaliteit kan
variëren volgens de
polariteit van de
stekker. Steek de
stekker anders in en
controleer de
geluidskwaliteit.
• Dit toestel wordt
geleverd met een
luidsprekerrooster in
een andere kleur. Als u
de kleur van uw
luidspreker wilt
veranderen, verwijder
dan het rooster van de
luidspreker door alle
hoeken van het net
naar u toe te trekken.
Vervang het rooster
dan door het extra
bijgeleverde exemplaar.
wordt vervolgd
Opstelling
35NL
De installatie gebruiksklaar maken (vervolg)
Belangrijk
Sluit een buitenantenne
aan op de massa U
aansluiting ter
beveiliging tegen
blikseminslag. Sluit de
aardingsdraad nooit
aan op een gasleiding
om explosiegevaar te
voorkomen.
De FM-ontvangst verbeteren
1 Om de FM-ontvangst te verbeteren, kunt u een
FM-buitenantenne (niet meegeleverd) aansluiten.
Eventueel kunt u ook aansluiten op het
distributienet.
FMbuitenantenne
(niet
meegeleverd)
IEC-aansluiting
(niet meegeleverd)
Aarding
2 Zet de FM ANTENNA SELECTOR achteraan op
“EXT”.
De MG/LG-ontvangst verbeteren
Verbind een geïsoleerde draad van 6 tot 15 meter (niet
meegeleverd) met de antenne-aansluiting. Hou de
draad zo horizontaal mogelijk nabij een venster of
buiten. De meegeleverde antenne hoeft niet te worden
losgekoppeld.
Aarding
36NL
Opstelling
Geïsoleerde draad
(niet meegeleverd)
Stroom sparen
DISPLAY
ENTER MEM
Zelfs al is hij uitgeschakeld verbruikt de
speler toch nog ongeveer 5,6 W voor de
tijdweergave, timerwerking en
afstandsbedieningsontvangst. Met de
stroomspaarfunctie kan het
stroomverbruik worden beperkt tot
minder dan 1 W.
Hou DISPLAY•ENTER MEM ongeveer 2 seconden
ingedrukt terwijl de speler is uitgeschakeld.
De stroomspaarfunctie annuleren
Om de tijdweergave te herstellen, houdt u
DISPLAY•ENTER MEM ongeveer 2 seconden
ingedrukt terwijl het toestel af staat.
Opstelling
Opstelling
De speler schakelt over naar de
stroomspaarwachtstand.
37NL
Los verkrijgbare
componenten
aansluiten
LINE
U kunt een CD opnemen op een MiniDisc
of het geluid van een videorecorder, TV of
MiniDisc player/recorder beluisteren via
de luidsprekers van dit toestel.
Zet altijd eerst een component af alvorens
aansluitingen te verrichten.
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende
component.
Opmerking
Sluit de kabels goed
aan om te voorkomen
dat de werking wordt
verstoord.
Een CD opnemen op een MiniDisc of DAT
recorder
naar OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
Achterpaneel
van dit toestel
MiniDisc
recorder, DAT
recorder, enz.
naar digitale
ingang
Digitale
verbindingskabel*
POC-5AB (niet
meegeleverd)
* Kies een verbindingskabel volgens het type digitale ingang
van de aan te sluiten recorder. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende component. De
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aansluiting van deze speler
is van het rechthoekige type.
38NL
Opstelling
Type aansluiting
aan te sluiten component
Modelnummer
verbindingskabel
Optische ministekker
(MiniDisc recorder, enz.)
POC-5AB, POC-10AB,
POC-15AB
7-pin connector type L
(DAT recorder, enz.)
POC-DA12P
Vierkante optische
connector (MiniDisc recorder,
DAT recorder, enz.)
POC-10A, POC-15A
Opmerkingen
• Zolang “CD” in het
uitleesvenster staat, is
de optisch digitale
uitgang actief en licht
de aansluiting zelfs op
met de CD in de
stopstand.
• Bij het afspelen van een
CD-ROM die niet voor
geluidsweergave is
bedoeld, kan er ruis
hoorbaar zijn.
1
Verwijder het dopje van de OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) aansluiting van dit toestel en verbind
die met de digitale ingang van de MiniDisc
recorder of een andere component met behulp van
een digitale verbindingskabel (niet meegeleverd) .
2
3
4
Zet dit toestel en de aangesloten component aan.
Maak de aangesloten component opnameklaar.
Start de weergave van een CD met dit toestel.
Het geluid van een TV, videorecorder en
MiniDisc player/recorder beluisteren
TV,
videorecorder,
MiniDisc
player/
recorder, enz.
Achterpaneel
naar digitale
van dit toestel Audioverbindingskabel*
lijnuitgang
(niet meegeleverd)
Opstelling
naar LINE IN
* Voor MiniDisc recorder: kabel met stereo-ministekker aan
beide uiteinden.
For TV, videorecorder: kabel met stereo-ministekker aan
het ene uiteinde en twee phonostekkers aan het andere
uiteinde.
1
Sluit LINE IN van dit toestel aan op de lijnuitgang
van een MiniDisc speler of andere component met
behulp van de audioverbindingskabel (niet
meegeleverd).
2
3
Zet dit toestel en de aangesloten component aan.
Druk op LINE en start de weergave met de
aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten component is
hoorbaar via de luidsprekers.
Opstelling
39NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit toestel is
schadelijk voor de ogen, zodat u de
behuizing niet mag openen. Laat dat
over aan bevoegd personeel.
Opstelling
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
• Mocht er vloeistof of een klein
voorwerp in het toestel terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat het toestel eerst
door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Plaats het toestel niet op een schuine
of onstabiele ondergrond.
Stroombronnen
• Zolang het netsnoer op het
stopcontact aangesloten is, blijft het
toestel onder spanning staan, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Als de batterijen niet worden gebruikt,
moet u ze verwijderen om schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik,
enz. bevindt zich onderaan op het
toestel.
40NL
Aanvullende informatie
• Hou minstens 10 mm rond het toestel
vrij. De ventilatie-openingen van het
toestel moeten vrij blijven voor een
probleemloze werking en een lange
levensduur van de onderdelen.
• Wanneer u de wagen in de zon
parkeert, moet u erop letten dat het
toestel niet blootstaat aan
rechtstreekse zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet. Hou credit cards
met magneetstrook of horloges met
opwindmechanisme dan ook uit de
buurt van het toestel om beschadiging
door de magneet te voorkomen.
Werking
Wanneer het toestel rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, of als deze in een erg vochtige
kamer wordt geplaatst, kan op de lens
binnenin de CD-speler vocht uit de lucht
condenseren. Als dit zich voordoet, zal
de CD-speler niet functioneren.
Verwijder de CD en laat het apparaat
ongeveer een uur aanstaan, zodat alle
condens verdwijnt.
De behuizing reinigen
Maak de behuizing, het
bedieningspaneel en de
bedieningselementen schoon met een
zachte doek die in een zacht zeepsopje is
gedrenkt. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals
alcohol of benzine.
Mocht u vragen hebben of problemen
met de bediening, aarzel dan niet
contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Opmerkingen betreffende CD’s
• Veeg voor het afspelen de compact
disc schoon met een zacht
reinigingsdoekje. Veeg licht over het
oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of
spiritus, noch in de handel
verkrijgbare vloeistoffen of antistatische spray bestemd voor het
reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in
een in de zon geparkeerde auto,
aangezien de temperatuur hierin
bijzonder hoog kan oplopen.
• Kleef niets op compact discs en zorg
ervoor dat ze niet worden gekrast.
• Vergeet niet de compact disc na
gebruik weer in het bijbehorende
doosje op te bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op
een compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
Aanvullende informatie
41NL
Verhelpen van storingen
Symptoem
Oplossing
Geen geluid.
• Druk op OPERATE om het toestel aan te zetten.
Algemeen
• Steek de stekker goed in een stopcontact.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los wanneer
luidsprekers zijn aangesloten.
Ruis hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven uitzendt in
de buurt van het toestel. t Breng de draagbare
telefoon en dergelijke verder uit de buurt van
het toestel.
“No Disc“ licht op in het
uitleesvenster, ook al is er geen CD
ingebracht.
• Breng de CD in met het label naar boven.
De CD speelt niet.
• Controleer of de CD-lade is gesloten.
• Plaats de CD met het label naar boven.
CD-speler
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-lade ongeveer
een uur open om het condensvocht te laten
opdrogen.
• Druk op x om over te schakelen naar “CD”.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem als hij zwaar is
beschadigd.
• Installeer het toestel op een trillingsvrije plaats.
• Bij een CD die werd opgenomen met een
personal computer (CD-R, enz.) kan het geluid
wegvallen of kan er ruis optreden.
42NL
Aanvullende informatie
Radio
Symptoom
Oplossing
Het geluid is zwak of slecht van
kwaliteit.
• Plaats het toestel verder af van de TV.
Geen stereo geluid.
• Druk op PLAY MODE•MONO/ST op het
toestel tot “STEREO” verschijnt.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Bij het beluisteren van een FM-zender in de
buurt van een TV met een binnenantenne, moet
u het toestel verder van de TV af plaatsen.
• Wanneer u de afstandsbediening gebruikt
terwijl u een MG/LG-zender beluistert, kan er
ruis hoorbaar zijn. Dit is onvermijdelijk.
Clock
De zendernaam verschijnt niet in het • De RDS-functie van dit toestel wordt niet
uitleesvenster, ook al beluistert u
geactiveerd wanneer de zender waarop is
een FM-programma.
afgestemd geen RDS-diensten aanbiedt.
Het toestel ontvangt geen
• Sluit de antennedraad correct aan (pagina 34).
klokgegevenssignaal. (“ ” knippert • Richt de antenne. Plaats ze in de buurt van een
niet en knippert in het
venster als het gegevenssignaal nog niet wordt
uitleesvenster.)
ontvangen.
Timer
De timer werkt niet.
• Controleer of de klok de juiste tijd aangeeft.
• Controleer of de stroomvoorziening werd
onderbroken.
• Controleer of de
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
(klok) indicatie zichtbaar is.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
als ze zijn verzwakt.
• Richt de afstandsbediening altijd op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen de
afstandsbediening en het toestel.
• Zorg ervoor dat de afstandsbedieningssensor
niet is blootgesteld aan fel licht zoals directe
zonnestraling of TL-verlichting.
• Breng de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Het toestel wordt gestuurd door een ingebouwde microcomputer. Door spanningsverschillen en
dergelijke kan de werking soms onstabiel verlopen. Indien het toestel na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet naar behoren functioneert, moet u het netsnoer
loskoppelen. Steek de stekker opnieuw in het stopcontact terwijl u SNOOZE en SUMMER
ingedrukt houdt. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony handelaar als het probleem daarmee nog
niet is opgelost.
Aanvullende informatie
43NL
Technische gegevens
CD-spelergedeelte
Algemeen
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laser diode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW (Deze waarde
voor het uitgangsvermogen is gemeten op een
afstand van 200 mm van het levensoppervlak van
het optische blok met opening van 7 mm).
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +0,5/–0,7 dB
Snelheidsfluctuaties
Niet meetbaar
Luidspreker
Breedband: 8 cm diam., 4 ohm,
conustype × 2
Ingang
LINE IN aansluiting (stereo miniaansluiting)
Minimum ingangsniveau 250 mV
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo miniaansluiting)
Voor een hoofdtelefoon met een impedantie
van 16 - 68 ohm
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optische uitgang)
Golflengte: 630 - 690 nm
Maximum uitgangsvermogen
7,5 W + 7,5 W
Voeding
Voor personal audio system:
230V AC, 50 Hz
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
AC 28 W
Afmetingen (incl. uitstekende onderdelen)
ong. 470 × 206,5 × 145,5 mm (b/h/d)
Gewicht
ong. 5 kg
Meegeleverde toebehoren
Afstandsbediening (1)
Antenne (1)
Luidsprekerroosters (2)
Radiogedeelte
Afstembereik
FM
87,5 - 108 MHz
MG
531 - 1.602 kHz
LG
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescopische antenne
MG/LG: Kaderantenne
Radiogestuurde klok: Ferrietstaafantenne
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
44NL
Aanvullende informatie
Index
A
L
T
Aansluiting
antennes 34
los verkrijgbare
toebehoren 38
netsnoer 35
Akoestiekregeling 25
Luisteren
naar de radio 8
naar een TV,
videorecorder en MDspeler 39
Tijdsignaal instellen 28
Timer
In slaap vallen met
muziek 33
Ontwaken met muziek 30
M, N
U, V
B
MEGA BASS 25
Batterijen voor
afstandsbediening 35
O
Uitleesvenster 10
Verhelpen van storingen 42
Voorinstellen van
radiozenders 16
C, D
CD-speler 10
Ontvangst verbeteren 4, 9
Opname
op een MD of DAT 38
Opstelling 34
E, F
Eigen programma
samenstellen 14
EON 21
P, Q
G, H, I, J
R
Gebruik van het
uitleesvenster 10
Radiozenders
beluisteren 8
voorinstellen 16
RDS 19
Reiniging
behuizing 41
Repeat Play 12
K
Kiezen van
de akoestiekregeling 25
Klok automatisch instellen 4
Klok handmatig instellen 26
Programme Play 14
PTY 22
W, X, Y
Weergave
van een CD 6
van muziekstukken,
herhaaldelijk 12
van muziekstukken, in
willekeurige volgorde 13
van vooringestelde
radiozenders 18
Z
Zoeken
naar een bepaald
muziekstuk 7, 11
S
Shuffle Play 13
SNOOZE 32
SUMMER TIME 27
Aanvullende informatie
45NL
Aviso
ATENÇÃO
Para evitar incêndios ou choques
eléctricos, não exponha o leitor à
chuva ou humidade.
Só pode ligar este leitor à rede de corrente
CA. Não funciona a pilhas.
Quando utilizar este leitor pela primeira
vez ou depois de um longo período de
inactividade, ligue-o a uma tomada de
corrente durante cerca de uma hora para
carregar a pilha de backup que contém os
dados do relógio, do temporizador, das
estações de rádio memorizadas, etc. Pode
utilizar o leitor enquanto a pilha de backup
carrega. Este carrega automaticamente a
pilha de backup desde que esteja ligado a
uma fonte de alimentação.
Depois de terminada a carga da pilha de
backup, desligue primeiro o leitor e depois
o cabo de alimentação. A pilha de backup
totalmente carregada conserva os dados
memorizados durante cerca de 30 minutos
sem ser necessário estar ligada a uma
fonte de alimentação.
Se os dados forem apagados, volte a
memorizá-los quando utilizar de novo o
leitor.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do aparelho. Os serviços
de assistência só devem ser prestados
por técnicos qualificados.
Informações
Este leitor de discos compactos está
classificado como produto LASER da
CLASSE 1.
A etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT está
localizada na parte posterior do leitor.
Advertência
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um
armário.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com
líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
2PT
Introdução
Índice
4
Acerto automático do relógio
6
Reproduzir um CD
8
Ouvir rádio
Operações básicas
Operações básicas
O leitor de CD
10 Utilizar o visor
11 Localizar uma faixa específica
12 Reproduzir faixas repetidamente
(Reprodução repetitiva)
13 Reproduzir faixas por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
14 Criar o seu próprio programa
(Reprodução de programa)
O temporizador
26
28
30
33
Acertar o relógio manualmente
Acertar o sinal horário
Acordar com música
Adormecer com música
PT
Instalação
34 Preparar o sistema
37 Poupar energia
38 Ligar componentes opcionais
O rádio
16 Memorizar estações de rádio
18 Ouvir as estações de rádio
memorizadas
19 Utilizar o sistema de dados de
rádio (RDS)
Informações adicionais
40
42
44
45
Precauções
Resolução de problemas
Características técnicas
Índice
Intensificação do som
25 Seleccionar a intensificação do
som
Introdução
3PT
Operações básicas
Acerto automático do relógio
Este leitor está equipado com o sistema de acerto automático do relógio controlado
pelo rádio. O sistema recebe o sinal horário (horas, minutos, segundos e a regulação
para/de hora de verão) transmitidos por uma determinada onda de rádio e acerta
automaticamente o relógio.
2
1
Ligue o cabo de alimentação à corrente (consulte a página
35).
1
2
Ligue a antena (consulte a página
34).
Se o aparelho estiver desligado,
carregue em CLOCK AUTO
ADJUST.
Verifique se a indicação está a
piscar no visor. Se não estiver a
piscar, carregue novamente em
CLOCK AUTO ADJUST.
Quando o processo de acerto
automático do relógio terminar,
pára de piscar e permanece
acesa no visor.
Se “ ” não estiver a piscar mas
piscar no visor, isso significa que
o leitor não está a receber o sinal
horário correctamente. Reoriente
a antena.
4PT
Operações básicas
Visor
Pisca ao receber os
sinais de dados de
relógio
m
Se o leitor não receber os sinais de dados de
relógio no período de 12 minutos
A indicação permanece acesa no visor. O leitor
tenta captar o sinal horário de hora a hora. Se não o
conseguir fazer durante 12 horas, a indicação
desaparece do visor. Se isso acontecer acerte o relógio
manualmente (consulte a página 26).
Para interromper o acerto automático do relógio
em curso
Carregue em CLOCK AUTO ADJUST para a
indicação desaparecer do visor.
Operações básicas
Sugestões
• Pode utilizar o leitor
antes de acertar o
relógio.
• O sinal de dados de
relógio referente ao
sistema de acerto
automático do relógio é
transmitido a partir do
seguinte local:
– Teddington,
Middlesex, Inglaterra
52° 22’ N, 01° 11’ W
– Mainglingen,
Alemanha
50° 0,1’ N, 09° 00’ E
Actualização automática dos dados de relógio
O sistema de acerto automático do relógio recebe
automaticamente o sinal horário de hora a hora sem
ser necessário efectuar nenhuma operação manual e,
se necessário, acerta o relógio. fica intermitente
durante essa operação automática.
Se não aparecer no visor, o sistema de acerto
automático do relógio não está a funcionar.
Notas
• Se ligar o leitor, o
sistema de acerto
automático do relógio
pára.
• Não coloque a antena
num local onde a
recepção seja má, por
exemplo:
– perto de um televisor,
frigorífico,
computador, etc.
– numa mesa de metal,
prateleira de metal ou
em cima de outros
objectos de metal.
• No sistema de acerto
automático do relógio, o
acerto real de ou para a
hora de Verão pode ser
feito até 12 horas depois
do momento exacto da
transição no calendário
anual.
Para melhorar a recepção
Se a recepção for má, coloque a antena perto da
janela.
Acerto da hora de Verão
O sistema de acerto automático do relógio muda
automaticamente o sinal horário para a hora de Verão
e vice-versa, na altura certa do ano.
Para verificar se o relógio do leitor indica ou não a
hora de Verão, carregue em SUMMER TIME.
“Summer On” ou “Summer Off” aparecem no visor.
Para acertar manualmente a hora de Verão, consulte a
página 27.
Operações básicas
5PT
Reproduzir um CD
2
1
Ligue o cabo de alimentação à corrente (consulte a página
35).
1
Carregue em Z CD OPEN/
CLOSE (ligação directa) e coloque
o CD no tabuleiro respectivo até
ouvir um clique.
Com a etiqueta virada para cima
2
Carregue em u (N no
telecomando).
O tabuleiro de CD fecha-se e o
leitor reproduz todas as faixas
uma vez.
6PT
Operações básicas
Visor
Número da
faixa
Tempo de
reprodução
Utilize estes botões para executar operações
adicionais
OPERATE
u
x
VOLUME
Z CD
OPEN/CLOSE
Sugestão
Quando quiser voltar a
ouvir um CD, basta
carregar em u. O
leitor liga-se
automaticamente e
começa a reproduzir o
CD.
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Rode VOLUME para + ou –
(carregue em VOL +, – no
telecomando).
parar a reprodução
Carregue em x.
fazer uma pausa na
reprodução
Carregue em u (X no
telecomando).
Carregue novamente para
retomar a reprodução depois
da pausa.
passar para a faixa seguinte
Carregue em >.
voltar à faixa anterior
Carregue em ..
retirar o CD
Carregue em Z CD
OPEN/CLOSE.
ligar/desligar o leitor
Carregue em OPERATE.
Operações básicas
Operações básicas
., >
7PT
Ouvir rádio
1
2
Ligue o cabo de alimentação à corrente (consulte a página
35).
1
Carregue em RADIO
BAND•AUTO PRESET até a
banda pretendida aparecer no
visor (ligação automática).
Visor
Sempre que carregar neste botão,
a banda muda da seguinte
maneira:
“FM1” t “FM2” t “MW” t
“LW”
2
Carregue sem soltar TUNE•TIME
SET + ou – (TUNE + ou – no
telecomando) para percorrer as
frequências .
O leitor executa automaticamente
o varrimento das frequências de
rádio e pára quando localizar
uma estação com um sinal forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes no
botão e mude a frequência passo
a passo.
8PT
Operações básicas
Indica uma transmissão
de FM estéreo.
Utilize estes botões para executar operações
adicionais
Sugestões
• As bandas “FM1” e
“FM2” têm as mesmas
funções. Pode
memorizar as estações
que quiser,
separadamente, em
“FM1” e “FM2” (página
16).
• Se a emissão de FM tiver
muitas interferências,
carregue em PLAY
MODE•MONO/ST
(MODE no
telecomando) até a
indicação “Mono”
aparecer no visor e o
rádio passa a transmitir
em mono.
• Quando quiser voltar a
ouvir rádio, carregue em
RADIO BAND•AUTO
PRESET. O leitor liga-se
automaticamente e
transmite a última
estação seleccionada.
PLAY MODE
MONO/ST
VOLUME
Para
Faça o seguinte
regular o volume
Rode VOLUME para + ou –
(carregue em VOL +, – no
telecomando).
ligar/desligar o rádio
Carregue em OPERATE.
Operações básicas
OPERATE
Para melhorar a recepção da emissão
FM:
Coloque FM ANTENNA SELECTOR localizado na
parte de trás do leitor, na posição “ ” (antena
telescópica).
Volte a orientar a antena para FM.
MW/LW:
Regule a orientação da antena quadrangular
alinhando-a com as marcas da base, uma a uma.
Tenha cuidado para não mover a base da antena.
Se a emissão continuar com muitas interferências,
ligue uma antena exterior (página 36).
Operações básicas
9PT
O leitor de CD
Utilizar o visor
DISPLAY
ENTER MEM
Pode utilizar o visor para verificar as
informações sobre o CD.
Para verificar o número total de faixas e o
tempo total de reprodução
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM no modo de
paragem.
Número total de faixas
Tempo total de reprodução
Verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM durante a
reprodução.
Para ver
Carregue em DISPLAY•
ENTER MEM
o número da faixa actual
e o tempo restante
da faixa actual*
uma vez
o número restante de faixas
e tempo restante do CD
duas vezes
o número da faixa actual
e o tempo de reprodução
três vezes
* Se o número da faixa for superior a 20, o tempo restante
aparece indicado como “– –:– –”.
10PT
O leitor de CD
Localizar uma
faixa específica
Botões
numéricos
O leitor de CD
Pode localizar rapidamente qualquer
faixa, utilizando os botões numéricos.
Também pode localizar um ponto
específico de uma faixa, enquanto ouve
um CD.
., >
Nota
Não é possível localizar
uma faixa específica se
a indicação “SHUF” ou
“PGM” estiver acesa no
visor. Para fazer
desaparecer a indicação
carregue em x.
Sugestão
Para localizar uma
faixa com um número
superior a 10, carregue
primeiro em >10 e
depois nos botões
numéricos
correspondentes.
Exemplo:
Para reproduzir a faixa
número 23, carregue
primeiro em >10 e
depois nos botões 2 e 3.
Para localizar
Carregue
directamente uma faixa
específica
no botão correspondente
ao número da faixa.
um ponto, enquanto ouve
a música
em . ou > durante a
reprodução e não solte até
localizar o ponto desejado.
um ponto enquanto
observa o visor
em . ou > no modo de
pausa e não solte até
localizar o ponto desejado.
O leitor de CD
11PT
Reproduzir faixas
repetidamente
., >
u x
PLAY MODE
MONO/ST
(Reprodução repetitiva)
Pode reproduzir faixas repetidamente
nos modos de reprodução normal,
uma só faixa ou programada (consulte
as páginas 13 - 15).
No telecomando
• Utilize MODE para
seleccionar “REP 1”,
“REP ALL”, “REP”
“SHUF” ou “REP”
“PGM”.
• Se tiver seleccionado
“REP 1”, utilize o botão
numérico para
seleccionar a faixa.
1
Carregue em x.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Execute as operações abaixo:
Para repetir
Faça o seguinte
uma faixa
1 Carregue em PLAY MODE•
MONO/ST até aparecer a
indicação “REP 1”.
2 Seleccione a faixa carregando
em . ou > e depois
carregue em u.
todas as faixas
1 Carregue em PLAY MODE•
MONO/ST até aparecer a
indicação “REP ALL”.
2 Carregue em u.
faixas por ordem
aleatória
1 Carregue em PLAY MODE•
MONO/ST até
aparecerem as indicações
“REP” e “SHUF”.
2 Carregue em u.
as faixas programadas 1 Carregue em PLAY MODE•
MONO/ST até
aparecerem as indicações
“REP” e “PGM”.
2 Programar faixas (consulte o
passo 3 na página 14).
3 Carregue em u.
Para cancelar a Reprodução repetitiva
Carregue em PLAY MODE•MONO/ST até a
indicação “REP” desaparecer do visor.
12PT
O leitor de CD
Reproduzir faixas
por ordem
aleatória
u
x
PLAY MODE
MONO/ST
(Reprodução aleatória)
O leitor de CD
Pode reproduzir as faixas por ordem
aleatória.
No telecomando
1 Carregue em x.
2 Carregue em MODE
até aparecer no visor
a indicação “SHUF”.
3 Carregue em N.
1
Carregue em x.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em PLAY MODE•MONO/ST até a
indicação “SHUF” aparecer no visor.
3
Carregue em u.
Para cancelar a Reprodução aleatória
Carregue em PLAY MODE•MONO/ST até a
indicação “SHUF” desaparecer do visor.
O leitor de CD
13PT
Criar o seu
próprio programa
., >
(Reprodução de programa)
u
DISPLAY
x ENTER MEM
PLAY MODE
MONO/ST
Pode definir a ordem de reprodução de
20 faixas de um CD.
No telecomando
1 Carregue em x.
2 Carregue em MODE
até aparecer no visor
a indicação “PGM”.
3 Carregue, pela
ordem pretendida,
nas teclas numéricas
correspondentes às
faixas que quer
programar.
4 Carregue em N.
1
Carregue em x.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em PLAY MODE•MONO/ST até a
indicação “PGM” aparecer no visor.
3
Carregue em . ou > para seleccionar a faixa
que quer programar e carregue em DISPLAY•
ENTER MEM .
Repita este passo.
Número da
faixa
4
14PT
O leitor de CD
Carregue em u.
Ordem de
reprodução
Para cancelar a reprodução do programa
Carregue em PLAY MODE•MONO/ST até a
indicação “PGM” desaparecer do visor.
Para verificar a ordem das faixas antes da
reprodução
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
Sempre que carregar no botão, o número da faixa
aparece pela ordem programada.
O leitor de CD
Sugestão
Pode reproduzir outra
vez o mesmo
programa, desde que
grave o programa antes
de abrir o tabuleiro de
CD.
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em x se não estiver a ouvir o CD e
duas vezes se estiver a ouvi-lo. O programa actual é
apagado. Depois crie um novo programa executando
as operações seguintes.
O leitor de CD
15PT
O rádio
Memorizar
estações de rádio
RADIO
CHARACTER TUNE
BAND
TIME SET –, +
AUTO PRESET
TEXT –, +
DISPLAY
PRESET –, +
ENTER MEM
CURSOR T, t
Pode memorizar as estações de rádio na
memória do leitor. Pode memorizar um
máximo de 40 estações, 10 em cada
banda, pela ordem desejada.
Pode também identificar as estações
programadas.
Sugestão
Se programar
automaticamente a
banda “FM1” ou
“FM2”, o leitor
memoriza 10 estações
de rádio na banda
“FM1” e outras 10 na
banda “FM2”.
1
Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET até
aparecer a banda pretendida no visor.
2
Carregue sem soltar
RADIO BAND•AUTO
PRESET durante 2
segundos até que “Auto ”
comece a piscar no visor.
3
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
As estações são memorizadas desde as frequências
mais baixas até às mais altas.
Para identificar a estação programada
1 Prima RADIO BAND•AUTO PRESET para
seleccionar a banda.
2 Prima PRESET + ou – até que o número da estação
que pretende identificar apareça no visor.
3 Siga os passos 3 a 7 na página 17.
16PT
O rádio
Se não conseguir programar automaticamente uma
estação
As estações com sinal fraco têm de ser programadas
manualmente. Também pode identificar a estação
programada.
1 Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET para
seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação pretendida.
3 Carregue sem soltar DISPLAY•ENTER MEM
durante 2 segundos até que o número programado
comece a piscar no visor.
O rádio
No telecomando
1 Carregue em BAND
para seleccionar a
banda.
2 Carregue em TUNE
+ ou – para
memorizar a
frequência da estação
desejada.
3 Carregue sem soltar,
durante 2 segundos,
no botão numérico
onde quer
memorizar a nova
estação.
4 Carregue em PRESET + ou – até que o número (1 a
10) onde quer memorizar a estação comece a piscar
no visor.
5 Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
Sugestão
Se receber difusões
RDS, aparece “PS” no
visor quando estiver a
fazer a identificação
(página 20). Altere o
nome de acordo com o
passo 6, se necessário, e
depois carregue em
DISPLAY•ENTER
MEM.
6 Introduza o nome da estação (máximo de 8
caracteres).
1 Seleccione um carácter, carregando em TEXT +
ou –.
2 Carregue em CURSOR t para fazer com que o
cursor se desloque para a direita.
Repita os passos 1 e 2.
Também pode utilizar os seguintes botões:
Botão a utilizar
Função
CURSOR T, t
Move o cursor para a esquerda,
direita
CHARACTER
Sempre que carregar neste botão,
o carácter muda da seguinte
maneira:
Maiúsculas t Minúsculas t
Números e Símbolos.
7 Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
O rádio
17PT
Ouvir as estações
de rádio
memorizadas
RADIO
PRESET –, +
BAND
AUTO PRESET
Depois de memorizar as estações, utilize
PRESET + , – no leitor ou os botões
numéricos do telecomando para
sintonizar as suas estações preferidas.
No telecomando
1 Carregue em BAND
para seleccionar a
banda.
2 Carregue nas teclas
numéricas para
sintonizar uma
estação memorizada.
1
Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET para
seleccionar a banda.
2
Carregue em PRESET + ou – para ver o número
em que memorizou a estação desejada.
Número memorizado
m
18PT
O rádio
Utilizar o sistema
de dados de rádio
(RDS)
RDS
RADIO
DISPLAY
BAND
ENTER MEM
AUTO PRESET
TUNE
TIME SET –, +
Notas
• Nem todas as estações
de FM fornecem
serviços RDS e nem
todas fornecem o
mesmo tipo de
serviços. Se não estiver
familiarizado com o
sistema RDS, informese sobre os serviços
RDS da sua zona junto
das estações de rádio
locais.
• O serviço RDS pode
não funcionar bem se a
estação que sintonizou
não estiver a transmitir
o sinal RDS
correctamente ou se a
intensidade do sinal for
fraca.
O rádio
O sistema de dados de rádio (RDS) é um
serviço de difusão que permite que as
estações de rádio transmitam informações
adicionais juntamente com o sinal de
programação normal. Este leitor está
equipado com funções RDS muito úteis,
por exemplo, a visualização do nome da
estação, a localização das estações por tipo
de programa, etc. O sistema RDS só está
disponível nas estações de FM.
Antes de receber as transmissões RDS
Verifique se memorizou as estações de FM de acordo
com o descrito na página 16.
Transmissões RDS
Basta seleccionar uma estação na banda FM.
Quando sintonizar uma
estação que forneça
serviços RDS, a
indicação “RDS”
aparece.
continua
O rádio
19PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Notas
• Se não receber a
transmissão RDS, o
nome da estação, o tipo
de programa e o texto
de rádio podem não
aparecer no visor.
Além disso, se as
condições de recepção
não forem boas, as
informações indicadas
acima podem não
aparecer correctamente.
• Se sintonizar uma
estação que não
transmita o nome
respectivo, quando
seleccionar “PS disp”
aparece a indicação
“No PS”.
• Se sintonizar uma
estação que não
transmita as
informações sobre o
tipo de programa,
quando seleccionar
“PTY disp” aparece a
indicação “No PTY”.
• Se sintonizar uma
estação que não forneça
informações de texto de
rádio, quando
seleccionar “RT disp”
aparece a indicação
“No RT”.
• Alguns caracteres
podem não aparecer.
Em vez destes
caracteres são
introduzidos espaços
em branco.
20PT
O rádio
Para consultar as informações sobre os serviços
RDS
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
Sempre que carregar no botão, a indicação do visor
muda da maneira seguinte:
Indicação
O que mostra
Número programado
Se identificou o nome da
estação, este aparece no visor
a seguir ao número
programado.
PS disp
Nome da estação, com o
máximo de 8 caracteres
PTY disp
Tipo de programa
RT disp
Texto de rádio, com o
máximo de 64 caracteres
Norm disp (visor normal)
Frequência
Acompanhar as informações de trânsito, as
notícias ou as informações sobre o tempo
(EON)
1
O rádio
A função Enhanced Other Networks (EON), permite
ao leitor mudar automaticamente para uma estação da
rede que esteja a transmitir informações de trânsito,
noticiários ou informações sobre o tempo. Depois do
programa terminar, o leitor volta à estação que estava
a ouvir.
Sintonize uma estação que suporte a função EON.
Quando sintonizar uma
estação EON, aparece a
indicação “EON”.
2
Carregue em RDS até a indicação “EON Wait”
aparecer no visor.
3
4
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – até a
informação desejada aparecer no visor.
O visor muda da maneira seguinte: “Traffic” t
“News” t “Weather” t “Off”
5
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
O leitor fica à espera que uma estação EON comece
a transmitir as informações que seleccionou.
Acende-se enquanto
espera a transmissão das
informações
seleccionadas e começa
a piscar quando recebe
as informações.
“T” para “Traffic”
“N” para “News”
“W” para “Weather”
Se não conseguir
sintonizar uma estação
EON, aparece a
indicação “*”.
Quando uma determinada estação começar a
transmitir as informações que seleccionou, o
aparelho muda automaticamente para essa
estação.
continua
O rádio
21PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Nota
A indicação “Not
Found” aparece se o
tipo de programa que
seleccionou não estiver
a ser transmitido.
Localizar uma estação por tipo de programa
(PTY)
Pode localizar uma estação seleccionando o tipo de
programa.
1
Carregue em RDS até a indicação “PTY Search”
aparecer no visor.
2
3
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – até o tipo de
programa desejado aparecer no visor.
Consulte a lista de tipos de programa (PTY) nas
páginas 23 e 24.
4
Carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
O leitor começa a procurar o programa nas
estações RDS memorizadas. A indicação “PTY
Search” pisca durante a procura.
Quando o leitor encontrar o tipo de programa
desejado, interrompe a procura.
22PT
O rádio
Lista de tipos de programa (PTY)
Os caracteres entre parêntesis mostram as indicações que aparecem no visor.
Temas da actualidade (Affairs)
Programa sobre temas da actualidade,
geralmente com um estilo de
apresentação ou concepção diferente,
incluindo debates ou análises.
Informação (Info)
Programa destinado a dar conselhos num
âmbito alargado.
Desporto (Sport)
Programa sobre qualquer aspecto do
desporto.
Educação (Educate)
Programa destinado sobretudo a educar,
em que os elementos formais são
fundamentais.
Teatro (Drama)
Séries e peças radiofónicas.
Cultura (Culture)
Programas sobre qualquer aspecto da
cultura nacional ou regional, incluindo a
língua, teatro, etc.
Ciência (Science)
Programas sobre ciências da natureza e
tecnologia.
Vários (Varied)
Programas baseados sobretudo nas
palavras, destinados a entreter as pessoas
e não abrangidos nas outras categorias.
Exemplos: concursos, jogos e entrevistas
com personalidades conhecidas.
Música Pop (Pop M)
Música comercial, geralmente
considerada como popular, que está
geralmente nas tabelas de vendas.
Música Rock (Rock M)
Música moderna contemporânea,
geralmente composta e executada por
músicos jovens.
O rádio
Noticiários (News)
Descrições curtas de factos,
acontecimentos ou outros pontos de vista
expressos publicamente, reportagens e
actualidades.
Música para ouvir em viagem (M.o.R. M)
(Música para ouvir em viagem). Palavra
usada normalmente para descrever
música considerada como “ligeira”, por
oposição à música Pop, Rock ou Clássica.
Nesta categoria a música é muitas vezes
vocal e quase sempre de curta duração.
Clássica ligeira (Light M)
Música clássica apreciada pelo público
em geral mais do que por melómanos.
Temos nesta categoria a música
instrumental, trabalhos vocais ou coros.
Clássica (Classics)
Grandes orquestras, sinfonias, música de
câmara, etc., incluindo ópera.
Outra música (Other M)
Estilos musicais que não se enquadram
em nenhuma das outras categorias. São
exemplos disto, músicas de Rhythm &
Blues e Reggae.
Meteorologia (Weather)
Boletins, previsões e informações
meteorológicas.
Finanças (Finance)
Relatórios sobre o mercado bolsista,
comércio, etc.
continua
O rádio
23PT
Utilizar o sistema de dados de rádio (RDS) (continuação)
Programas para crianças (Children)
Programas destinados a crianças,
preferencialmente de entretenimento e
interesse geral e sem objectivos
educativos.
Música Country (Country)
Canções que têm origem ou continuam a
tradição musical do sul dos Estados
Unidos. A melodia é simples e a letra
narra uma história.
Assuntos sociais (Social)
Programas sobre as pessoas e as coisas
que os influenciam individualmente ou
em grupo. Inclui: sociologia, história,
geografia, psicologia e sociedade.
Música nacional (Nation M)
Música popular actual do país ou região,
na língua respectiva, por oposição à
música popular internacional,
normalmente de inspiração americana ou
inglesa e cantada em inglês.
Religião (Religion)
Todos os aspectos de crenças ou fés
envolvendo Deus ou Deuses, a natureza
da existência e a ética.
Programas com intervenção do ouvinte
(Phone In)
Programas onde a opinião pública
expressa as suas ideias por telefone, ou
num fórum público.
Viagens (Travel)
Programas relacionados com viagens para
destinos próximos ou longínquos, “tours”
bem como ideias de viagens e
oportunidades. Não deve ser utilizada
para divulgação de problemas, atrasos
ou obras que afectem a viagem,
situações essas em que deve ser
utilizado o serviço TP/TA.
Lazer (Leisure)
Programas relacionados com actividades
de recreio em que o ouvinte pode
participar. Exemplos: jardinagem, pesca,
coleccionar antiguidades, culinária,
alimentação & vinhos, etc.
Música de Jazz (Jazz)
Música polifónica, sincopada
caracterizada pelo improviso.
24PT
O rádio
Músicas dos velhos tempos (Oldies)
Música da chamada “época de ouro” da
música popular.
Música Folk (Folk M)
Música com raízes na cultura musical de
um determinado país geralmente tocada
com instrumentos acústicos. A narrativa
ou a história pode basear-se em
acontecimentos históricos ou pessoas.
Documentários (Document)
Programa sobre assuntos factuais,
apresentados em estilo de investigação.
Informações de trânsito (Traffic)
Informações sobre o trânsito.
PTY indefinido (None)
Todos os programas não definidos acima.
Intensificação do som
Seleccionar a
intensificação do
som
TUNE
TIME SET –, +
BASS/
TREBLE
MEGA BASS
Pode regular a intensificação do som ou
dos graves/agudos.
Carregue em MEGA BASS.
“MEGA BASS” aparece no visor. Para voltar ao som
normal, carregue novamente no botão.
No telecomando
1 Carregue em BASS/
TREBLE para
seleccionar “BASS”
ou “TREBLE”.
2 Regule os graves ou
agudos com BASS/
TRE + ou –.
Nota
Se o volume estiver
demasiado alto, as
regulações podem não
ser eficazes.
Intensificação do som
Reforçar os graves
Regular o som dos graves/agudos
1
Carregue em BASS/TREBLE para seleccionar
“BASS” ou “TREBLE”.
2
Regule os graves/agudos com TUNE•TIME SET +
ou –.
Pode regular o nível do volume de som num
intervalo de –5 a +5.
Intensificação do som
25PT
O temporizador
Acertar o relógio
manualmente
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
SUMMER TIME
ENTER MEM
CLOCK
Se a transmissão do sinal horário for
demasiado fraca e o relógio não ficar
certo automaticamente, tem de o fazer
manualmente. Se isso acontecer, o
sistema de acerto automático de relógio é
desactivado automaticamente.
Sugestão
Este leitor utiliza o
sistema de 24 horas.
1
Carregue sem soltar CLOCK até o dígito da hora
aparecer a piscar.
2
Acerte a hora.
1 Carregue em TUNE•
TIME SET + ou – para
acertar a hora e depois
carregue em
DISPLAY•ENTER
MEM.
2 Carregue em TUNE•
TIME SET + ou – para
acertar os minutos.
3
Carregue em DISPLAY•
ENTER MEM.
O relógio começa a
funcionar a partir de 00
segundos.
26PT
O temporizador
m
Nota
Quando a função de
Acerto automático do
relógio está activada (a
indicação aparece no
visor): Se alterar a
programação da hora
de verão, desactiva a
função de Acerto
automático do relógio.
Para mudar o visor para a indicação do horário de
verão (hora de verão)
Carregue sem soltar SUMMER TIME durante 2
segundos.
A indicação “Summer On” aparece no visor durante
alguns segundos.
Para cancelar a indicação de horário de verão
Carregue de novo sem soltar em SUMMER TIME.
O temporizador
O temporizador
A indicação “Summer Off” aparece no visor durante
alguns segundos.
27PT
Acertar o sinal
horário
TIME SIGNAL
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
ENTER MEM
Se o leitor estiver desligado, pode ouvir
o sinal horário. Também pode
seleccionar o som para o sinal horário.
Verifique se acertou o relógio (consulte
as páginas 4 ou 26).
Nota
O sinal horário não se
ouve se o leitor estiver
ligado.
1
Com o aparelho desligado, carregue em TIME
SIGNAL para ver “TIME SIGNAL”.
Execute as operações a seguir, olhando para o
visor.
Visor
2
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – até que o
som pretendido apareça no visor e depois carregue
em DISPLAY•ENTER MEM.
Visor
Intervalos
Wall Clock (relógio de parede) Soa à hora, tantas vezes
quanto o número de
horas, e soa novamente
uma vez à meia hora
(Exemplo: três vezes às
15:00 e uma vez às 15:30).
3
28PT
O temporizador
Harp (harpa)
Soa uma vez à hora
Music Box (caixa de música)
Soa uma vez à hora
Chime (chime)
Soa uma vez à hora
Organ(orgão)
Soa uma vez à hora
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – para regular
o volume pretendido e depois carregue em
DISPLAY•ENTER MEM.
4
Visor
Som do sinal horário
Off
Sem som
Every Hour
Todo o dia
Auto
7:00 - 22:00
Once a Day*
Uma vez por dia
* Se seleccionou “Wall Clock” no passo 2, não pode
seleccionar “Once a Day”
Se seleccionou “Once a Day” no passo 4, seleccione
a que horas quer ouvir o sinal. (Se seleccionou
outro item no passo 4, omita este passo.)
1 Carregue em TUNE•TIME SET + ou – para
acertar a hora e depois carregue em DISPLAY•
ENTER MEM.
O temporizador
5
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – até que a
função de sinal horário comece a funcionar e
depois carregue em DISPLAY• ENTER MEM.
2 Carregue em TUNE•TIME SET + ou – para
acertar os minutos e carregue em
DISPLAY•ENTER MEM.
Para verificar os tipos de sons (modo de
demonstração)
Carregue sem soltar TIME SIGNAL durante cerca de 2
segundos. Pode ouvir os cinco tipos de som uma vez.
O temporizador
29PT
Acordar com
música
TUNE
SNOOZE
TIME SET –, +
DISPLAY
STANDBY
ENTER MEM
TIMER
Pode acordar com música ou com um
programa de rádio a uma hora préprogramada. Não se esqueça de acertar o
relógio (consulte a página 4 ou 26).
Antes de começar, verifique se a indicação (relógio)
não está acesa no visor. Se estiver, carregue em
STANDBY.
1
2
Prepare a fonte de música que quer ouvir.
Fonte
Faça o seguinte
CD
Introduza um CD.
RADIO
Sintonize uma estação.
LINE
Ligue todos os equipamentos a
LINE IN.
Carregue em TIMER para fazer aparecer a
indicação .
Execute as operações a seguir, olhando para o
visor.
3
30PT
O temporizador
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – até a fonte
de música que quer ouvir (“CD”, “RADIO” ou
“LINE”) aparecer no visor e carregue em
DISPLAY•ENTER MEM.
4
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música comece.
1 Carregue em TUNE•
TIME SET + ou – para
acertar a hora e
carregue em
DISPLAY•ENTER
MEM.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue em
STANDBY para fazer
desaparecer a indicação
.
• As programações
memorizadas mantêmse até serem
reinicializadas.
5
Carregue em TUNE•TIME SET + ou – para regular
o volume e carregue em DISPLAY•ENTER MEM.
6
Carregue em STANDBY.
O temporizador
2 Carregue em TUNE•TIME SET + ou – para
acertar os minutos e carregue em
DISPLAY•ENTER MEM.
A indicação acende-se, o leitor desliga-se e entra
no modo de espera.
À hora programada, o leitor volta a ligar-se e a
música começa a tocar. 1 hora depois, a corrente
desliga-se e o leitor entra outra vez no modo de
espera.
Para verificar/alterar as programações do
temporizador do despertar
Carregue em TIMER e depois em DISPLAY•ENTER
MEM. Sempre que carregar em DISPLAY•ENTER
MEM, aparece uma programação memorizada pela
ordem em que foi programada. Para alterar uma
programação, localize-a e volte a introduzi-la depois
de alterada.
Para utilizar o leitor antes do temporizador
começar a funcionar
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente (no caso
do rádio, se estiver a ouvir uma estação diferente da
que sintonizou no passo 1 na página 30, ouvirá essa
estação à hora programada.) Desligue o leitor antes da
hora programada.
continua
O temporizador
31PT
Acordar com música (continuação)
Para parar a reprodução
Desligue a corrente.
Sugestão
Sempre que o leitor se
ligar com a função
SNOOZE, o volume
aumenta um nível.
Para alargar o período por mais alguns minutos
Carregue em SNOOZE.
A indicação “Snooze” aparece no visor e a corrente
desliga-se. O leitor liga-se automaticamente passados
cerca de 5 minutos. Pode repetir este processo
carregando em SNOOZE.
Para cancelar a função “snooze”
Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
32PT
O temporizador
Adormecer com
música
SLEEP
Pode programar o leitor para que se
desligue automaticamente passados 10,
20, 30, 60, 90 e 120 minutos, o que lhe dá
a possibilidade de adormecer a ouvir
música.
1
2
3
Inicie a reprodução da fonte de música desejada.
Carregue em SLEEP para fazer aparecer “SLEEP.”
Carregue em SLEEP para seleccionar os minutos
que o leitor vai demorar a desligar-se
automaticamente.
O temporizador
Sugestões
• A janela do visor fica
esbatida enquanto o
temporizador estiver
activado.
• Pode combinar o
temporizador do
despertar e o
temporizador do
adormecer. Programe
primeiro o
temporizador do
despertar (página 30),
ligue a corrente e
depois programe o
temporizador do
adormecer.
• Pode preparar músicas
diferentes para o
despertar e o
adormecer. No entanto,
não pode memorizar
estações de rádio
diferentes
• Pode programar
volumes diferentes
para o despertar e o
adormecer. Por
exemplo, pode
adormecer com o som
mais baixo e acordar
com o som mais alto.
Sempre que carregar no
botão, a indicação muda da
seguinte maneira:
“60” t “90” t “120” t
nenhuma indicação t “10” t “20” t “30”.
4 segundos depois de ter carregado em SLEEP, o
sistema memoriza os minutos do visor.
Depois de decorrido o tempo programado, a
música pára e o leitor desliga-se automaticamente.
Para cancelar a função Sleep
Carregue em SLEEP para fazer desaparecer a
indicação “SLEEP” do visor.
Para alterar a hora programada
Execute novamente os passos 2 e 3.
O temporizador
33PT
Instalação
Preparar o
sistema
1 Terminais da antena
Ligue os cabos como se mostra
nas ilustrações. Ligações mal feitas
podem provocar avarias. O cabo
de ligação à corrente só deve ser
ligado depois de terminadas todas
as outras ligações.
Antena
FM ANTENNA
SELECTOR
Nota
Antes de ligar/desligar
o cabo de alimentação,
verifique se desligou o
leitor.
Nota
Afaste o mais possível a
antena do leitor. Se não
o fizer, podem
provocar interferências.
2
à rede de
corrente
eléctrica
1 Ligar a antena
1
Descarne o revestimento da extremidade do cabo e
torça os fios.
2
Ligue o fio preto a U e o fio branco ao terminal
Antena*
(fornecida)
Preto
Branco
* Reoriente a antena para melhorar a recepção
(consulte as páginas 4 e 9).
34PT
Instalação
.
2 Ligar o cabo de alimentação
Ligue o cabo de alimentação à rede de corrente.
3 Colocar as pilhas no telecomando
Coloque duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas)
Substituir as pilhas
Em condições normais de utilização, as pilhas devem
durar cerca de seis meses. Quando o telecomando
deixar de comandar o leitor, substitua todas as pilhas
por outras novas.
Instalação
Sugestões
• A qualidade do som
pode ser alterada,
dependendo da
polaridade da ficha.
Altere a direcção de
introdução da ficha e
verifique a qualidade
do som.
• Este aparelho é
fornecido com redes
para altifalantes de
várias cores. Se quiser
mudar a cor da rede
dos seus altifalantes,
puxe para si cada um
dos cantos da rede e
retire-a. Depois
substitua-a pela rede
com a cor desejada.
continua
Instalação
35PT
Preparar o sistema (continuação)
Importante
Se utilizar uma antena
exterior, tem de ligar o
terminal U a terra para
protecção contra
descargas eléctricas
provocadas pelas
trovoadas. Para evitar
explosões de gás, não
ligue o fio de ligação a
terra a um cano de gás.
Para melhorar a recepção de FM
1 Ligue a antena exterior de FM (não fornecida). Se
utilizar um distribuidor, também pode utilizar a
antena do televisor.
antena
exterior de
FM (não
fornecida)
Conector de tomada
compatível com a norma
IEC (não fornecido)
Terra
2 Coloque FM ANTENNA SELECTOR localizado na
parte de trás do aparelho na posição “EXT”.
Para melhorar a recepção de MW/LW
Ligue um fio isolado de 6 a 15 metros (não fornecido)
ao terminal da antena. Coloque o fio o mais possível
na horizontal junto de uma janela ou no exterior. Não
precisa de desligar a antena fornecida.
Terra
36PT
Instalação
Fio isolado
(não fornecido)
Poupar energia
DISPLAY
ENTER MEM
Mesmo que o leitor esteja desligado, o
relógio, o funcionamento do
temporizador e a recepção do
telecomando consomem cerca de 5,6 W.
Se estiver a utilizar a função de
poupança de energia, pode reduzir o
consumo para um valor inferior a 1 W.
Com o leitor desligado, carregue sem soltar
DISPLAY•ENTER MEM durante cerca de 2 segundos.
Para cancelar o modo de Poupança de energia
Para fazer aparecer a indicação da hora, carregue sem
soltar DISPLAY•ENTER MEM durante cerca de 2
segundos com o aparelho desligado.
Instalação
Instalação
O leitor entra no modo de baixo consumo de energia.
37PT
Ligar componentes
opcionais
LINE
Pode gravar um CD num MiniDisc ou
ouvir o som de um vídeogravador,
televisor ou leitor/gravador de MiniDisc
através das colunas deste leitor.
Tem de desligar todos os equipamentos
antes de fazer as ligações.
Para mais informações, consulte o manual
de instruções do equipamento que quer
ligar.
Nota
Ligue bem os cabos
para evitar o mau
funcionamento do
leitor.
Gravar um CD num gravador de MiniDisc ou
DAT
à tomada
OPTICAL DIGITAL
OUT (CD)
Gravador de
MiniDisc,
gravador DAT,
etc.
Painel posterior
deste leitor
Cabo de ligação
digital* POC-5AB
(não fornecido)
à tomada de
entrada
digital
* Seleccione um cabo de ligação de acordo com o tipo de
tomada de entrada digital do gravador que vai ligar. Para
mais informações, consulte o manual de instruções do
equipamento que vai ligar. A tomada OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) deste leitor é quadrado.
38PT
Instalação
O tipo de tomada
do componente a ligar
Número do modelo
do cabo de ligação
Minificha óptica
(Gravador de MiniDisc, etc.)
POC-5AB, POC-10AB
POC-15AB
Conector tipo L de 7 pinos
(gravador DAT, etc.)
POC-DA12P
Conector óptico quadrado
(gravador de MiniDisc,
gravador DAT, etc.)
POC-10A, POC-15A
Notas
• Enquanto a indicação
“CD” aparecer no
visor, a tomada de
saída digital óptica está
a funcionar e a tomada
acende-se mesmo que o
CD esteja parado.
• Se reproduzir um CDROM que não seja para
utilização de áudio,
pode ouvir ruídos.
1
Retire a tampa da tomada OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) do leitor e ligue-a à tomada de entrada
digital do gravador de MiniDisc ou outro
componente utilizando o cabo de ligação digital
(não fornecido) .
2
Ligue a corrente do leitor e do componente que
ligou.
3
4
Prepare o componente para a gravação.
Inicie a reprodução do CD no leitor.
Ouvir o som do televisor, do vídeogravador e
do leitor/gravador de MiniDisc
à tomada LINE IN
à tomada de
Cabo de ligação de
saída de linha
áudio* (não fornecido)
Instalação
Painel
posterior
deste leitor
Televisor,
vídeogravador,
leitor/
gravador de
MiniDisc, etc.
* Para gravador de MiniDisc: um cabo com uma mini-ficha
estéreo em ambas as extremidades.
Para televisor, vídeogravador: um cabo com uma minificha estéreo numa extremidade e duas fichas phono na
outra.
1
Ligue a tomada LINE IN deste leitor à tomada de
saída do leitor de MiniDisc ou outro componente
utilizando o cabo de ligação áudio (não fornecido).
2
3
Ligue o leitor e o componente.
Carregue em LINE e inicie a reprodução do som
no componente que ligou.
O som do componente sai pelas colunas.
Instalação
39PT
Informações adicionais
Precauções
Segurança
• Não tente desmontar a caixa, uma vez
que o raio laser utilizado pelo leitor de
CD é prejudicial aos olhos. Os serviços
de assistência só devem ser prestados
por técnicos qualificados.
• Se cair algum objecto ou líquido
dentro do leitor, desligue-o da tomada
e mande-o verificar por um técnico
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
Fontes de alimentação
• O leitor só fica desligado da corrente
eléctrica CA depois da ficha ser
retirada da tomada de parede, mesmo
que o leitor propriamente dito esteja
desligado.
• Se não estiver a utilizar as pilhas,
retire-as do compartimento para evitar
danos provocados pelo derramamento
do líquido das pilhas ou corrosão.
• A placa de identificação que indica a
tensão de funcionamento, consumo de
energia, etc está localizada na base do
aparelho.
40PT
Informações adicionais
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
fontes de calor ou sujeito à incidência
directa dos raios solares, poeiras
excessivas ou choques mecânicos.
• Não coloque o leitor sobre uma
superfície inclinada ou instável.
• Tem de haver 10 mm de espaço livre
em ambos os lados da caixa. Para que
o leitor funcione correctamente e para
prolongar a duração dos seus
componentes, não pode haver nada a
obstruir os orifícios de ventilação.
• Se tiver que deixar o leitor dentro de
um automóvel estacionado ao sol,
guarde-o num sítio onde não esteja
sujeito à incidência directa dos raios
solares.
• Como as colunas utilizam um íman
forte, mantenha os cartões de crédito
pessoais com códigos magnéticos ou
os relógios de corda afastados do
leitor, para evitar que o íman os
danifique.
Funcionamento
Se transportar o leitor directamente de
um local frio para um local quente ou se
o colocar numa sala muito húmida, a
humidade pode condensar-se nas lentes
dentro do leitor de CD, impedindo o seu
funcionamento correcto. Se isso
acontecer, retire o CD e aguarde cerca de
uma hora até que a humidade evapore.
Limpeza da caixa
Limpe a caixa, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente
humedecido numa solução de
detergente suave. Não utilize nenhum
tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza
ou solvente, como álcool ou benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas
relacionados com o leitor, consulte o
agente da Sony da sua zona.
Notas sobre CD
• Antes de ouvir um CD, limpe-o com
um tecido próprio, do centro para
fora.
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou sprays antiestáticos
destinados a LP em vinil.
• Não exponha o CD à luz solar directa
ou a fontes de calor, como condutas de
ar quente, nem o deixe dentro de um
automóvel estacionado ao sol, uma
vez que a temperatura pode subir
muito no interior do veículo.
• Não cole papéis nem etiquetas no CD,
nem risque a respectiva superfície.
• Depois de ouvir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
O tracking pode dar erro, se o CD tiver
riscos, sujidade ou dedadas.
Informações adicionais
41PT
Resolução de problemas
Problema
Solução
Não se ouve o som.
• Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
• Ligue bem o cabo de alimentação à tomada de
corrente.
Geral
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores quando estiver a
ouvir o som das colunas.
Ouvem-se ruídos.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
outro equipamento que emite ondas de rádio,
perto do leitor. t Afaste o telefone, etc., do
leitor.
A indicação “No Disc” acende-se no • Introduza o CD com o lado da etiqueta voltado
para cima.
visor mesmo que esteja um CD
dentro do leitor.
O CD não se ouve.
• Verifique se o tabuleiro de CD está fechado.
Leitor de CD
• Introduza o CD com o lado da etiqueta voltado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o tabuleiro aberto durante
cerca de uma hora para que a humidade seque.
• Carregue em x para mudar para “CD”.
Há saltos no som.
• Diminua o volume.
• Limpe o CD, ou substitua-o se estiver
danificado
• Instale o leitor num local sem vibrações.
• O som pode saltar ou haver ruído se o CD tiver
sido gravado num computador (CD-R, etc.).
42PT
Informações adicionais
Rádio
Problema
Solução
O som está muito baixo ou é de má
qualidade.
• Afaste o leitor do televisor.
O som não é estereofónico.
• Carregue em PLAY MODE•MONO/ST no
leitor até aparecer a indicação “STEREO” .
A imagem do televisor fica instável. • Se estiver a ouvir um programa de FM junto do
televisor com uma antena interior, afaste o leitor
do televisor.
Temporizador
Relógio
O nome da estação não aparece no
visor apesar de estar a ouvir um
programa de FM.
• A função RDS deste leitor não é activada se a
estação que sintonizar não fornecer serviços
RDS.
O leitor não consegue receber o sinal • Ligue o cabo da antena correctamente (página
de dados de relógio. (“ ” não pisca
34).
no visor mas pisca.)
• Regule a orientação da antena. Se o leitor
continuar a não receber o sinal de dados de
relógio, coloque a antena perto da janela.
O temporizador não funciona.
• Verifique se o relógio está certo.
• Verifique se o cabo de alimentação de CA não
está cortado.
• Verifique se a indicação
O telecomando não funciona.
Telecomando
• Se estiver a utilizar o telecomando enquanto
ouve um programa de rádio em MW/LW, pode
provocar interferências. Isso é inevitável.
(relógio) está visível.
• Substitua todas as pilhas do telecomando por
novas se estiverem fracas.
• Verifique se está a apontar o telecomando para
o sensor remoto do leitor.
• Retire todos os obstáculos que estejam entre o
telecomando e o leitor.
• Verifique se o sensor remoto não está exposto a
uma luz muito forte, à luz solar directa ou à luz
de uma lâmpada fluorescente.
• Aproxime-se do leitor quando utilizar o
telecomando.
O leitor utiliza um micro-computador incorporado para executar as várias operações. Qualquer
alteração nas condições de fornecimento de energia, etc., pode provocar instabilidade no
funcionamento. Se, depois de tentar as soluções indicadas acima, o leitor continuar a não
funcionar correctamente, desligue o cabo de alimentação de CA. Carregue sem soltar SNOOZE e
SUMMER, simultaneamente e volte a ligar o cabo de corrente. Se o problema persistir, consulte o
agente Sony da sua zona.
Informações adicionais
43PT
Características técnicas
Leitor de CD
Geral
Sistema
Sistema áudio digital de discos compactos
Propriedade de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: inferior a 44,6 µW (esta saída
corresponde ao valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente da objectiva,
no bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Velocidade do eixo
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20.000 Hz +0,5/–0,7 dB
Choro e flutuação
Abaixo do limite mensurável
Coluna
Gama total: diâmetro 8 cm, 4 ohms,
tipo cone × 2
Entrada
Tomada LINE IN (mini-tomada estéreo)
Nível de entrada mínimo 250 mV
Saídas
Tomada para auscultadores (mini-tomada estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 68
ohms
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (conector de saída
óptica)
Comprimento de onda: 630 - 690 nm
Potência máxima de saída
7,5 W + 7,5 W
Requisitos de alimentação
Para sistemas de som pessoais:
230V CA, 50 Hz
Para o telecomando:
Pilhas de 3 V CC, 2 R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
CA 28 W
Dimensões (incl. peças salientes)
aprox. 470 × 206,5 × 145,5 mm (l/a/p)
Peso
aprox. 5 kg
Acessórios fornecidos
Telecomando (1)
Antena (1)
Redes para altifalante (2)
Rádio
Gama de frequências
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1.602 kHz
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
MW/LW: Antena quadraqular
Relógio controlado por rádio: Antena de barra em
ferrite
Design e características técnicas sujeitos a alteração sem
aviso prévio.
Acessórios opcionais
Auscultadores da série MDR da Sony
44PT
Informações adicionais
Índice
A, B
L
R
Acertar automático do
relógio 4
Acertar manualmente do
relógio 26
Acertar o signal horário 28
Leitor de CD 10
Ligar
as antenas 34
componentes opcionais
38
o cabo de ligação à
corrente 35
Limpeza
da caixa 41
Localizar
uma faixa específica 7, 11
RDS 19
Reprodução aleatória 13
Reprodução de programa 14
Reprodução repetitiva 12
Reproduzir
as estações memorizadas
18
as faixas por ordem
aleatória 13
as faixas várias vezes 12
um CD 6
Resolução de problemas 42
C, D
Criar o seu próprio
programa 14
E, F
EON 21
Estações de rádio
memorizar 16
ouvir 8
M, N
MEGA BASS 25
Melhorar a recepção 4, 9
G, H
O
Gravar
num MD ou DAT 38
Ouvir
através das colunas de
o rádio 8
o televisor, vídeogravador
e leitor de MD 39
I, J, K
Intensificação do som 25
P, Q
Pilhas para o telecomando
35
Programar 34
Programar estações de rádio
16
PTY 22
S
Seleccionar
a intensificação do som 25
SNOOZE 32
SUMMER TIME 27
T
Temporizador
Acordar com música 30
Adormecer com música
33
U
Utilizar o visor 10
V, W, X, Y, Z
Visor 10
Informações adicionais
45PT
46PT
Informações adicionais
Informações adicionais
47PT
Corporation
48PTSony
Informações
adicionais
Download PDF