Sony | ZS-PS55B | Sony ZS-PS55B Cd-boombox Gebruiksaanwijzing

Voor klanten in Europa
4-576-951-41(1)
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht
van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo,
108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen
worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door
naar de adressen in de afzonderlijke service of
garantie documenten.
Personal Audio System
Gebruiksaanwijzing
Verwijdering van oude batterijen, elektrische
en elektronische apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen)
©2015 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PS55B
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet,
sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale
situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de
netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat
is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Stel het
apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld
brandende kaarsen).
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen
die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op
het apparaat worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Dit symbool op het product, de batterij
of op de verpakking wijst erop dat het
product en de batterij, niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af
te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat
op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen
deze producten aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van
dit product of batterij, kan u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de organisatie belast
met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
Dit persoonlijk audiosysteem is ontworpen voor
het afspelen van CD's of USB-apparaten, en het
luisteren naar radiozenders.
Om
Doet u het volgende
Een track/bestand Druk op  of  . U kunt
te selecteren
tracks/bestanden één voor
één overslaan.
Een punt in een
track/bestand te
zoeken
(vooruitspoelen/
achteruitspoelen)
Houd tijdens weergave  of
  ingedrukt en laat de
toets op het gewenste punt
los. Als u een punt zoekt in de
pauzestand, drukt u op  
om de weergave te starten
nadat het gewenste punt is
gevonden.
* In de geprogrammeerde weergavefunctie start de
weergave vanaf de/het eerste geprogrammeerde track/
bestand.
Luisteren naar muziek op een
USB-apparaat
U kunt luisteren naar de audiobestanden op een
USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een
USB-opslagmedium).
Op dit apparaat kunnen audiobestanden in MP3-,
WMA- en AAC-formaten* worden weergegeven.
* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming
(Digital Rights Management) kunnen niet worden
weergegeven op dit apparaat.
Compatibele USB-apparaten
Tip
De compatibiliteitsvereisten voor de USB-apparaten
zijn als volgt. Voordat u een apparaat met dit
apparaat gebruikt, controleert u eerst of het voldoet
aan de vereisten.
Opmerking
 Compatibel met USB 2.0 (Full Speed)
 Ondersteuning voor massaopslagfunctie*
Om de hervattingsweergave te annuleren, drukt u op  
terwijl de CD stilstaat.
De hervattingsweergave wordt geannuleerd in de volgende
gevallen:
Wanneer u de CD-houder opent.
Wanneer u het apparaat uitschakelt.
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
De weergavevolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt. De weergavevolgorde kan echter
verschillen van de oorspronkelijke volgorde op de
disc, afhankelijk van de gebruikte opnamemethode.
* De massaopslagfunctie is een functie die een USBapparaat toegankelijk maakt voor een host-apparaat,
zodat bestandsoverdracht mogelijk wordt. De meeste
USB-apparaten ondersteunen de massaopslagfunctie.
1
2
Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB-)
poort .
Druk op USB  om de USB-functie in te
schakelen.
De volume-informatie wordt eenmaal afgebeeld
en daarna wordt het totaalaantal mappen
afgebeeld op het display.
Map
MP3- of WMAbestand
Totaalaantal mappen
3
Druk op   om de weergave te starten.
De mapnaam en de songtitel worden afgebeeld,
en daarna worden het bestandsnummer en de
weergaveduur afgebeeld.
Basisbedieningen
Bestandsnummer
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen)
niet langdurig bloot aan extreem hoge
temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
Stroombronnen
Sluit het netsnoer  aan, of plaats zes R14-batterijen (formaat C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
*   en VOL +  hebben een voelstip.
Naar een stopcontact
Audio-CD
Voordat u dit apparaat gebruikt
Naar AC IN
Netsnoer (bijgeleverd)
Achter
Totaalaantal tracks
Het apparaat in- en uitschakelen
Druk op OPERATE (of POWER) . U kunt dit
apparaat ook inschakelen met behulp van de directe
inschakelfunctie (zie hieronder).
In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningen
hoofdzakelijk beschreven met gebruikmaking van
de directe inschakelfunctie.
Totale weergaveduur
MP3- of WMA-disc
De directe inschakelfunctie gebruiken
Druk op CD , USB , DAB/FM , AUDIO IN  of
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  terwijl het
Totaalaantal mappen*
apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat wordt
ingeschakeld in de geselecteerde functie.
Het volumeniveau instellen
Druk op VOL + of  .
3
* Als MP3- of WMA-bestanden alleen in de
hoofddirectory (map "ROOT") staan, wordt "1FLDR"
afgebeeld op het display.
Druk op   om de weergave te starten.
Tracknummer of MP3/
WMA-bestandsnummer
Luisteren met een hoofdtelefoon
Opmerkingen
 Wanneer de radio op batterijen wordt gebruikt en de lading van de batterijen daalt tot een bepaald niveau, gaat de
OPR/BATT-indicator  zwak branden of kan de voeding van de radio tijdens het weergeven uitvallen. Wanneer dit gebeurt,
vervangt u alle batterijen door nieuwe. Zelfs wanneer de OPR/BATT-indicator  zwak brandt, kunt u de radiofunctie nog enige
tijd gebruiken, maar kan de CD-speler niet worden gebruikt. Voordat u de batterijen vervangt, verwijdert u de CD en koppelt u
alle USB-apparaten of optionele componenten los van dit apparaat.
 Om dit apparaat op batterijen te gebruiken, koppelt u het netsnoer los van het apparaat en het stopcontact.
 Als in de stand-bystand het netsnoer is aangesloten, wordt "STANDBY" afgebeeld op het display.
De energiemanagementfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)
Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-bystand. In deze functie wordt het apparaat automatisch in
de stand-bystand gezet als gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd.
Om de stand-bystand in of uit te schakelen, drukt u op VOL   terwijl u TUNE +  ingedrukt houdt. Elke keer
wanneer u op de toetsen drukt, wordt "AUTO STANDBY ON" of "AUTO STANDBY OFF" afgebeeld op het display.
Opmerkingen
 De afgebeelde informatie op het display begint te knipperen ongeveer 2 minuten voordat de stand-bystand wordt opgeroepen.
 De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM-functie.
 Als in de DAB-functie "NOSIGNAL" of "OFF-AIR" gedurende 15 minuten afgebeeld blijft, wordt het apparaat automatisch in de
stand-bystand gezet.
Weergaveduur*
Opmerkingen over MP3- en WMA-discs
De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant.
Sluit de hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon-)
aansluiting .
Een muziekdisc weergeven
1
2
Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Druk op PUSH OPEN/CLOSE  , plaats een
disc in de CD-houder en sluit daarna het
deksel van de CD-houder.
Labelkant naar
boven gericht
De disc is geplaatst en de discinformatie wordt
afgebeeld op het display.
Weergaveduur
Wanneer u een MP3- of WMA-disc weergeeft,
worden de mapnaam*1 en de songtitel afgebeeld
voordat de weergaveduur*2 wordt afgebeeld.
*1 Als MP3/WMA-bestanden alleen in de root-directory
aanwezig zijn, wordt "ROOT" afgebeeld op het display.
*2Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt
"--:--" afgebeeld op het display.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Doet u het volgende
De weergave te
pauzeren
Druk op  . Druk
nogmaals op deze toets om
terug te keren naar de
weergave.
De weergave te
stoppen
Druk op  . Als u nadat de
weergave is gestopt op  
drukt, start de weergave vanaf
het punt waar u de weergave
hebt gestopt
(hervattingsweergave)*.
Een map op een
Druk op
MP3- of WMA-disc
te selecteren
+ of  .
 Nadat een disc geplaatst is, leest het apparaat alle
bestanden op die disc. Gedurende deze tijd knippert
"READING". Als er veel mappen of niet-MP3/WMAbestanden op de disc staan, kan het lang duren voordat
de weergave begint of voordat het volgende MP3- of
WMA-bestand wordt weergegeven.
 Wij adviseren u geen niet-MP3/WMA-bestanden of
overbodige mappen op te nemen bij het aanmaken van
MP3- of WMA-discs.
 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan
MP3- en WMA-bestanden overgeslagen, zelfs wanneer
deze bestanden zich in een map bevinden.
 De audioformaten die door dit apparaat worden
ondersteund zijn de volgende:
MP3: Bestandsextensie ".mp3"
WMA: Bestandsextensie ".wma"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd
aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis
kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA
Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een disc
weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden hoger is dan 999.
Als het totaalaantal mappen op een enkele disc hoger
is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).
Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is
dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).
 Mapnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte van
32 tekens, inclusief aanhalingstekens.
 Bestandsnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte
van 32 tekens, inclusief aanhalingstekens en
bestandsextensies.
 Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld,
worden afgebeeld als "_".
 Dit apparaat is compatibel met versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en
2.4 van het ID3-tagformaat voor MP3-bestanden en het
WMA-tagformaat gedefinieerd door de specificatie van
ASF (Advanced Systems Format) voor WMA-bestanden.
Wanneer een bestand ID3- of WMA-taginformatie bevat,
worden de songtitel, artiestennaam en albumnaam
afgebeeld. Als een bestand geen taginformatie bevat,
beeldt dit apparaat het volgende af:
De bestandsnaam in plaats van de songtitel.
De mededeling "NO ARTIST" in plaats van de
artiestennaam.
De mededeling "NO ALBUM" in plaats van de
albumnaam.
ID3- en WMA-taginformatie kan worden afgebeeld met
maximaal 64 tekens.
* Als de weergaveduur langer is dan 100 minuten, wordt
"--:--" afgebeeld op het display.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Doet u het volgende
De weergave te
pauzeren
Druk op  . Druk
nogmaals op deze toets om
terug te keren naar de
weergave*1.
De weergave te
stoppen
Druk op  . Als u nadat de
weergave is gestopt op  
drukt, start de weergave vanaf
het punt waar u de weergave
hebt gestopt
(hervattingsweergave)*2.
Een map te
selecteren
Druk op
Een bestand te
selecteren
Druk op  of  . U kunt
bestanden één voor één
overslaan.
Om bestanden doorlopend
over te slaan, houdt u  of
  ingedrukt en laat u de
toets los bij het gewenste
bestand.
Een punt in een
bestand te zoeken
(vooruitspoelen/
achteruitspoelen)
+ of  .
Opmerkingen over het USB-apparaat
 Het kan lang duren voordat het weergeven begint in het
geval:
de mapstructuur complex is.
het USB-apparaat bijna vol is.
 Nadat een USB-apparaat is aangesloten, leest dit apparaat
alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen
of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen
ervan erg lang duren.
 Sluit geen USB-apparaat aan op dit apparaat via een
USB-hub.
 Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten,
kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt
uitgevoerd door dit apparaat.
 Dit apparaat ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle
functies van het aangesloten USB-apparaat.
 Sla geen niet-MP3/WMA/AAC-bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat dat MP3-, WMA- of
AAC-bestanden bevat.
 Tijdens weergave worden andere audiobestanden dan
MP3-, WMA- en AAC-bestanden overgeslagen, zelfs
wanneer deze bestanden zich in een map bevinden.
 De audioformaten die door dit apparaat worden
ondersteund zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a", ".3gp" en ".mp4"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand werd
aangemaakt in een ander audioformaat, dit apparaat ruis
kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA
Lossless- of WMA PRO-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 AAC-bestanden gecodeerd in het auteursrechtelijk
beschermde AAC-formaat kunnen niet worden
weergegeven.
 Dit apparaat ondersteunt het AAC-LC (AAC Low
Complexity)-profiel.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een
USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden in een enkele map
hoger is dan 999.
Als het totaalaantal audiobestanden op een enkel
USB-apparaat hoger is dan 5.000.
Als het totaalaantal mappen op een enkel USBapparaat hoger is dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).
Als het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is
dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de
bestands- en mapstructuur.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware wordt niet
gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele
software, kunnen dergelijke bestanden ruis of
onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet
kunnen worden weergegeven.
 Mapnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte van
32 tekens, inclusief aanhalingstekens.
 Bestandsnamen kunnen worden afgebeeld tot een lengte
van 32 tekens, inclusief aanhalingstekens en
bestandsextensies.
 Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld,
worden afgebeeld als "_".
 Dit apparaat is compatibel met versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en
2.4 van het ID3-tagformaat voor MP3-bestanden en het
WMA-tagformaat gedefinieerd door de specificatie van
ASF (Advanced Systems Format) voor WMA-bestanden, en
het AAC-tagformaat voor AAC-bestanden.
Wanneer een bestand ID3-, WMA- of AAC-taginformatie
bevat, worden de songtitel, artiestennaam en albumnaam
afgebeeld. Als een bestand geen taginformatie bevat,
beeldt dit apparaat het volgende af:
De bestandsnaam in plaats van de songtitel.
De mededeling "NO ARTIST" in plaats van de
artiestennaam.
De mededeling "NO ALBUM" in plaats van de albumnaam.
ID3-, WMA- en AAC-taginformatie kan worden afgebeeld
met maximaal 64 tekens.
1
De weergavevolgorde van de mappen en bestanden
is als volgt. De weergavevolgorde kan echter
verschillen van de oorspronkelijke volgorde op het
USB-apparaat, afhankelijk van de gebruikte
opnamemethode.
USB-apparaat
Map
MP3-, WMA- of
AAC-bestand
2
3
Houd PLAY/FM MODE  ingedrukt totdat
"DRC x" wordt afgebeeld op het display.
Druk op TUNE + of   en selecteer "2", "1"
(standaardinstelling) of "0.5".
Om de DRC-functie uit te schakelen selecteert u
"0".
Druk op ENTER .
Het automatisch DAB-afstemmen
handmatig uitvoeren
Als u naar een ander gebied bent verhuisd, voert u
het automatisch DAB-afstemmen handmatig uit en
registreert u de inhoud van de uitzendingen
opnieuw.
Houd DAB/FM  ingedrukt tot "INITIAL" en "SCAN?"
beurtelings worden afgebeeld op het display, en
druk daarna op ENTER .
Het scannen begint. Afhankelijk van de beschikbare
DAB/DAB+-services in uw gebied, kan het scannen
enkele minuten duren.
Nadat het scannen klaar is, wordt de lijst met
beschikbare services aangemaakt.
Opmerkingen
 Als DAB/DAB+-uitzendingen niet worden ondersteunt in
uw land of gebied, wordt "NOSIGNAL" afgebeeld.
 De huidig opgeslagen lijst met beschikbare services wordt
gewist zodra het automatisch DAB-afstemmen is gestart.
De ontvangst van de radio verbeteren
Gebruik de radio op een plaats
waar de radiosignalen
gemakkelijk kunnen worden
ontvangen, zoals vlakbij een
raam. Stel ook de antenne af
voor een goede ontvangst.
Richt de antenne om de
FM-ontvangst te verbeteren. Als
de FM-stereo-ontvangst veel
ruis bevat, drukt u herhaaldelijk
op FM MODE  tot "MONO"
wordt afgebeeld op het display.
U verliest het stereo-effect,
maar de ontvangst zal beter
zijn.
Als het probleem met de ontvangst nog steeds
aanhoudt, probeert u de opstellingsplaats te
veranderen.
Vermijd de volgende plaatsen:
Tussen
gebouwen
Vlakbij mobiele
telefoons of
elektrische
apparaten
Op een metalen
bureau of tafel
Druk herhaaldelijk op DAB/FM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "DAB" of "FM".
Wanneer u na aanschaf van het apparaat voor
het eerst op DAB/FM  drukt, start
automatisch het automatisch DAB-afstemmen
en wordt een lijst met de beschikbare
DAB-services aangemaakt. Tijdens het
automatisch DAB-afstemmen knippert de
voortgangsindicator op het display. Druk niet
op enige toets tijdens het automatisch
DAB-afstemmen. Het scannen zal worden
onderbroken en de servicelijst kan niet goed
worden aangemaakt.
het weergeven van een MP3-, WMA- of AAC-bestand
met VBR, kan de weergave vanaf een ander punt worden
hervat.
*2In de geprogrammeerde weergavefunctie start de
weergave vanaf het eerste geprogrammeerde bestand.
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
1
Ontvangst van een DAB/DAB+-zender
*1 Bij
Bij het verwijderen van een USB-apparaat, houdt u  
ingedrukt totdat "NO DEV" wordt afgebeeld, en schakelt u
daarna het apparaat uit of schakelt u eerst over naar een
andere functie. Als u het USB-apparaat verwijdert zonder
deze stappen te volgen, kunnen de gegevens op het
USB-apparaat of het apparaat zelf beschadigd raken.
De DRC (Dynamic Range Control)-functie maakt lage
tonen helder, zelfs wanneer u het volumeniveau
verlaagt.
Controleer of de DAB/DAB+-zender waarnaar u
luistert compatibel is met DRC.
Luisteren naar de radio
Houd tijdens weergave  of
  ingedrukt en laat de
toets op het gewenste punt
los. Als u een punt zoekt in de
pauzestand, drukt u op  
om de weergave te starten
nadat het gewenste punt is
gevonden.
Opmerking
Lage tonen helder maken voor DAB/
DAB+-ontvangst
2
Stem af.
Voor afstemmen op een DAB/DAB+zender
Druk herhaaldelijk op TUNE + of   om af te
stemmen op de gewenste zender.
"SC" knippert op het display wanneer de
geselecteerde primaire zender een secundaire
service heeft. Druk op TUNE + of   om af te
stemmen op de secundaire service. "SC" gaat
branden wanneer een secundaire service wordt
ontvangen.
Voor afstemmen op een FM-zender
Houd TUNE + of   ingedrukt tot de cijfers van
de frequentie op het display beginnen te
veranderen.
Dit apparaat scant automatisch de
radiofrequenties en stopt zodra een duidelijke
zender is gevonden.
Als u niet kunt afstemmen op een zender met
behulp van de automatische afstemfunctie, drukt
u herhaaldelijk op TUNE + of   om de
frequentie stap voor stap te veranderen.
Als een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen,
brandt "ST" op het display.
Opmerking
De eenheid van frequentie van zenders is MHz.
Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders
 Bij het afstemmen op een DAB/DAB+-zender kan het
enkele seconden duren voordat u geluid hoort.
 De primaire service wordt automatisch ontvangen nadat
de secundaire service is afgelopen.
 Deze tuner ondersteunt geen dataservices.
Voorkeurzenders instellen onder
FAVORITE RADIO STATIONS
U kunt maximaal drie favoriete zenders opslaan
onder de FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)-toetsen.
Wijs een DAB- of FM-zender toe aan elke toets.
1
2
3
Druk herhaaldelijk op DAB/FM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "DAB" of "FM".
Stem af op de zender die u als voorkeurzender
wilt instellen.
Houd de gewenste FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) (1-3)-toets  ingedrukt totdat u een
pieptoon hoort.
De zender waarop is afgestemd wordt
opgeslagen onder de geselecteerde toets van
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) en hetzelfde
nummer als dat van de toets gaat branden op het
display.
(Voorbeeld: FM 87,50 MHz opslaan als
voorkeurzender onder nummer )
De voorkeurzender veranderen
Herhaal de stappen 1 tot en met 3.
De voorkeurzender opgeslagen onder de toets
wordt vervangen door de nieuwe zender.
Luisteren naar voorkeurzenders
met FAVORITE RADIO STATIONS
Druk op de gewenste FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3)-toets .
Opmerking
Om te voorkomen dat de voorkeurzender per ongeluk wordt
veranderd, mag u de toets niet ingedrukt houden. Als u dat
toch doet, wordt de voorkeurzender die is opgeslagen onder
die toets vervangen door de zender waarop op dat moment
is afgestemd.
Overige bedieningen
Het display gebruiken
De informatie van een audio-CD
afbeelden
Druk twee keer op   om de
hervattingsweergave te annuleren.
Voor het
herhalen van
1 Druk herhaaldelijk op PLAY
Een
MODE  totdat " " en " "
geselecteerde
map op een
worden afgebeeld.
MP3- of
2 Selecteer de map door op
+
WMA-disc of een
of   te drukken.
USB-apparaat
3 Druk op  .
Geprogrammeerde tracks/
bestanden
Het totaalaantal tracks en de totale weergaveduur
worden afgebeeld op het display.
De MP3-, WMA- of AACbestandsinformatie afbeelden
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  terwijl een
MP3- of WMA-bestand op de disc of een MP3-,
WMA- of AAC-bestand op het USB-apparaat
wordt weergegeven.
De display verandert als volgt:

Songtitel ( )*1, 2

Artiestennaam ( )*1

Albumnaam ( )*1

Huidig bestandsnummer en weergaveduur*3
*1 Als het bestand geen overeenkomstige ID3-, WMA- of
AAC-taginformatie bevat, lopen de bestandsnaam, "NO
ARTIST" en "NO ALBUM" over het display in plaats van de
songtitel, artiestennaam en albumnaam.
*2De functienaam wordt afgebeeld gedurende 2 seconden,
waarna de songtitel wordt afgebeeld.
*3De artiestennaam of de albumnaam verandert hiernaar
na enkele seconden of nadat het scrollen is voltooid.
De display verandert als volgt:
Tijdens luisteren naar FM
Voorkeurzendernummer*1  Frequentie
Tijdens luisteren naar DAB
Voorkeurzendernummer*1  DLS (Dynamic Label
Segment)*2  PTY-label*2 (zie "PTY
(programmasoort)" in "Technische gegevens") 
Ensemblelabel*2  Kanaal  Overdrachtsnelheid*3
 Signaalniveau*3  Componentlabel
Druk op   om terug te keren naar het normale
display.
*1 Een voorkeurzendernummer wordt alleen afgebeeld
wanneer u luistert naar een voorkeurzender.
*2"NO DLS", "NO PTY" of "NOSIGNAL" kan worden afgebeeld
als geen DLS, geen PTY-label of geen ensemblelabel
wordt ontvangen.
*3"---" kan worden afgebeeld als geen overdrachtsnelheid
of geen signaalniveau wordt ontvangen.
De weergavefunctie selecteren
1 Programmeer tracks/
bestanden (zie "Uw eigen
programma samenstellen
(geprogrammeerde
weergave)").
2 Druk op PLAY MODE  tot
"PGM" en " " worden
afgebeeld op het display.
3 Druk op  .
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot " " (of
" 1") uitgaat op het display.
Tracks/bestanden weergeven in
willekeurige volgorde (willekeurige
weergave)
U kunt het apparaat instellen op het weergeven van
CD-DA-tracks op een audio-CD, van MP3- of
WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RW-disc, of
van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een
USB-apparaat in een willekeurige volgorde.
1
2
3
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat
" " wordt afgebeeld op het display.
Druk op   om de willekeurige weergave
te starten.
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot " "
uitgaat op het display.
Tip
Tijdens willekeurige weergave kunt u niet de vorige track of
het vorige bestand selecteren door op   te drukken.
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
U kunt de weergavevolgorde bepalen van maximaal
25 tracks/bestanden op een disc of USB-apparaat.
1
2
3
4
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat
"PGM" wordt afgebeeld op het display.
Druk op  of   om een track of
bestand te selecteren.
Als u een map wilt opgeven waarin MP3-, WMAof AAC-bestanden zitten, drukt u eerst op
+ of
  om een map te selecteren, en drukt u
daarna op  of   om een bestand te
selecteren.
Druk op ENTER .
De track of het bestand is geprogrammeerd.
Het programmastapnummer wordt afgebeeld,
gevolgd door de totale weergaveduur.
(Voorbeeld: audio-CD)
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE .
Bij iedere druk op de toets, verandert de aanduiding
als volgt:
Willekeurige weergave (
)

Geprogrammeerde weergave (PGM)

Geprogrammeerde, herhaalde weergave
( , PGM)
* Deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer MP3- of
WMA-bestanden op een MP3- of WMA-disc, of MP3-,
WMA- of AAC-bestanden op een USB-apparaat worden
weergegeven.
Tracks/bestanden herhaaldelijk
weergeven (herhaalde weergave)
U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk
weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, van
MP3- of WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RWdisc, of van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een
USB-apparaat in de normale, map- en
geprogrammeerde weergavefuncties.
1
2
Druk op CD  of USB  om de CD- of
USB-functie in te schakelen.
Ga als volgt te werk.
Voor het
herhalen van
Doet u het volgende
Een enkele
track/enkel
bestand
1 Druk herhaaldelijk op PLAY
MODE  totdat " 1" wordt
afgebeeld.
2 Druk op  of   om
een track/bestand te
selecteren dat u wilt herhalen.
3 Druk op  .
Alle tracks/
bestanden
1 Druk herhaaldelijk op PLAY
MODE  totdat " " wordt
afgebeeld.
2 Druk op  .
FM-zenders automatisch instellen als
voorkeurzenders
1
2
Druk herhaaldelijk op DAB/FM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "FM".
Houd DAB/FM  ingedrukt tot "AUTO"
knippert op het display.
3
Druk op ENTER  om de zender op te slaan.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen
vanaf de lage frequenties tot de hoge frequenties.
Zenders handmatig instellen als
voorkeurzenders
U kunt handmatig op de radiofrequenties van
gewenste zenders afstemmen en deze opslaan.
1
2
3
Druk herhaaldelijk op DAB/FM  om een
frequentieband te selecteren.
Stem af op de gewenste zender.
Houd ENTER  ingedrukt tot "DAB-xx" of
"FM-xx" knippert op het display.
(Voorbeeld: DAB)
4
5
Druk op PRESET + of   tot het
voorkeurzendernummer waaronder u de
zender wilt opslaan knippert op het display.
Druk op ENTER  om de zender op te slaan.
Als reeds een andere zender is opgeslagen onder
het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt
die zender vervangen door de nieuwe zender.
Tip
De voorkeurzenders blijven zelfs in de volgende situaties
opgeslagen in het geheugen van dit apparaat.
De stekker van het netsnoer wordt uit het stopcontact
getrokken.
De batterijen worden eruit gehaald.
Naar een voorkeurzender luisteren
1
2
Druk herhaaldelijk op DAB/FM  om de
radiofunctie in te schakelen en selecteer de
frequentieband "DAB" of "FM".
Druk op PRESET + of   om het opgeslagen
voorkeurzendernummer van de gewenste
radiozender te selecteren.
De slaaptimer gebruiken
U kunt het apparaat instellen op automatisch
uitschakelen nadat een ingestelde tijdsduur is
verstreken.
Stapnummer
Normale weergave (geen)

Herhaalde weergave van één bestand ( 1)

Herhaalde weergave van alle bestanden ( )

Weergave van geselecteerde map ( )*

Herhaalde weergave van geselecteerde map
( , )*

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van
dit apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders (20
FM-zenders en 10 DAB-zenders) als voorkeurzenders
opslaan.
De willekeurige weergave annuleren
U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of in
willekeurige volgorde tracks of bestanden weer te
geven terwijl een disc of USB-apparaat in de
stopstand staat.

Voorkeurzenders instellen
De herhaalde weergave annuleren
De radio-informatie afbeelden
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  terwijl u naar
de radio luistert.
Doet u het volgende
1
Druk op SLEEP .
2
De standaardinstelling ("90") wordt afgebeeld en
de "SLEEP"-indicator brandt op het display.
Druk herhaaldelijk op SLEEP  om de
Laatst geprogrammeerde tracknummer
gewenste instelling te selecteren.
Totale weergaveduur*
5
6
* "--:--" wordt afgebeeld tijdens het programmeren van
een MP3- of WMA-disc of USB-apparaat, of wanneer
de totale weergaveduur langer is dan 100 minuten.
Herhaal de stappen 3 en 4 om meer tracks/
bestanden te programmeren.
Druk op   om de geprogrammeerde
weergave te starten.
Om hetzelfde programma nogmaals weer te
geven, drukt u op  .
Merk op dat het aangemaakte programma wordt
gewist onder de volgende omstandigheden:
Wanneer u de CD-houder opent.
Wanneer u een ander USB-apparaat aansluit.
Wanneer u het apparaat uitschakelt in de
CD-functie.
Opmerking
Als u probeert 26 tracks/bestanden of meer te
programmeren, knippert "FULL" op het display.
Informatie over geprogrammeerde tracks/
bestanden afbeelden
Nadat u uw eigen programma hebt aangemaakt,
kunt u informatie over de geprogrammeerde tracks/
bestanden afbeelden.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY  zodat het display
als volgt verandert:
Totaalaantal stappen  Laatste geprogrammeerde
track-/bestandsnummer en de totale
weergaveduur*
* "--:--" wordt afgebeeld voor MP3- of WMA-discs en voor
USB-apparaten, of wanneer de totale weergaveduur
langer is dan 100 minuten.
De geprogrammeerde weergave annuleren
Druk op   om de weergave te stoppen, en druk
daarna herhaaldelijk op PLAY MODE  tot "PGM"
uitgaat op het display.
Alle tracks/bestanden in het huidige
programma wissen
Stop de weergave en druk daarna op  . Op het
display wordt "NO STEP" afgebeeld en u kunt een
nieuw programma aanmaken aan de hand van de
procedure "Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)".
Elke keer wanneer u op de toets drukt, verandert
de tijdsduur (in minuten) op het display, en wordt
de geselecteerde instelling automatisch
bevestigd na ongeveer 4 seconden.
Tip
U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat wordt
uitgeschakeld controleren door nogmaals op SLEEP  te
drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.
Optionele componenten
aansluiten
U kunt genieten van het geluid van een optionele
component, zoals een draagbare, digitale
muziekspeler, via de luidsprekers van dit apparaat.
Vergeet niet elke component uit te schakelen
voordat u enige aansluitingen maakt.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
component.
1
2
3
Sluit de AUDIO IN-aansluiting  aan op de
lijn-uitgangsaansluiting van de draagbare,
digitale muziekspeler of andere component
met behulp van een audio-aansluitkabel (niet
bijgeleverd).
Schakel de aangesloten component in.
Druk op AUDIO IN  en start de weergave op
de aangesloten component.
Het geluid vanaf de aangesloten component
wordt weergegeven via de luidspreker van dit
apparaat.
Om dit apparaat aan te sluiten op een televisie of
een videorecorder/-speler, gebruikt u een
verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereomini-aansluiting aan één uiteinde en twee
tulpstekkers aan het andere uiteinde.
Voorzorgsmaatregelen
Discs die dit systeem WEL kan weergeven
 Audio-CD's (CD-DA*1-tracks)
 CD-R's en CD-RW's die MP3- of WMA-bestanden
bevatten en correct zijn afgesloten*2.
*1
CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Dit
is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor
audio-CD's.
*2 Afsluiten is de procedure waarmee een CD-R of CD-RW
afspeelbaar wordt gemaakt voor consumentenspelers, en
het afsluiten kan bij de meeste opnamesoftware tijdens
het aanmaken van een disc worden in- en uitgeschakeld
als optionele instelling.
Over het schoonmaken van de behuizing
"NOT SUPPORT" wordt afgebeeld.
 Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een milde-zeepoplossing.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.
 Een onverwachte fout is opgetreden in het
aangesloten apparaat.
 Een onbekend apparaat is aangesloten.
 Een niet-ondersteund USB-apparaat is
aangesloten en een afspeel- of pauzebediening is
uitgevoerd.
Als u vragen of problemen hebt aangaande dit
apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Verhelpen van storingen
Discs die dit systeem NIET kan weergeven
Algemeen
 CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn
opgenomen in het audio-CD-formaat of formaten
die voldoen aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
CD-R's en CD-RW's met een slechte
opnamekwaliteit, CD-R's en CD-RW's waarop
krassen staan of die vuil zijn, en CD-R's en
CD-RW's die zijn opgenomen op een incompatibel
opnameapparaat
 CD-R's en CD-RW's die niet of niet juist zijn
afgesloten
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.
Opmerkingen over discs
Er is geen geluid.
 Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in
het stopcontact is gestoken.
 Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer stevig
in de AC IN-aansluiting is gestoken.
 Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst
met de polen in de juiste richting.
 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de
OPR/BATT-indicator  uitgaat.
 Maak de CD schoon met een
reinigingsdoekje als de disc vuil is.
Veeg de disc schoon vanuit het
middengat naar de buitenrand. Als
er krassen, vuil of vingerafdrukken
op de disc zitten, kan een
trackingfout optreden.
 Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, verdunner, in de winkel
verkrijgbare schoonmaakmiddelen of
antistatische spray bedoeld voor langspeelplaten.
 Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat omdat de temperatuur in de
auto sterk kan oplopen.
 Plak geen papier of sticker op de CD en maak
geen krassen op het oppervlak van de CD.
 Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje.
 Zorg ervoor dat de juiste functie is geselecteerd
voor de geluidsbron waarnaar u wilt luisteren.
 Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de
aansluiting wanneer u naar het geluid via de
luidsprekers wilt luisteren.
Opmerkingen over DualDiscs
CD-, MP3- en WMA-speler
 Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter,
aangezien de kant met het audiomateriaal niet
voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt
een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveilgingstechnologieën
 Dit apparaat is ontworpen voor het weergeven
van discs die voldoen aan de Compact Disc
(CD)-norm. Recent hebben diverse
platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt
gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
apparaat kunnen worden weergegeven.
Voor uw veiligheid
 De laserstraal die in deze CD-speler wordt
gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer de
behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat
onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
 Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en laat u dit apparaat
controleren door vakbekwaam servicepersoneel,
voordat u dit apparaat verder gebruikt.
 Discs met een andere dan de standaardvorm (bijv.
hartvormig, vierkant of stervormig) kunnen niet
op dit apparaat worden weergegeven. Als u dit
toch probeert, kan het apparaat beschadigd
raken. Gebruik dergelijke discs niet.
Over voedingsbronnen
Het geluid heeft ruis.
 Gebruikt iemand een mobiele telefoon of ander
apparaat dat radiogolven uitzendt in de buurt van
dit apparaat? Als dat het geval is plaatst u dit
apparaat uit de buurt van dergelijke apparaten.
Een zacht brommend geluid is hoorbaar.
 Dit is geen defect. U kunt een zacht brommend
geluid horen afhankelijk van de status van de
voeding.
"NOT IN USED" wordt afgebeeld.
 U hebt op een ongeldige toets gedrukt.
De CD-speler geeft niet weer, ook niet
wanneer een CD is geplaatst.
 Plaats de CD met de labelkant naar boven gericht.
 Maak de CD schoon.
 Haal de CD eruit en laat de CD-houder gedurende
ongeveer een uur open staan om gecondenseerd
vocht te laten verdampen.
 De CD-R of CD-RW is leeg of niet afgesloten.
 Er staan geen MP3- of WMA-bestanden die
weergegeven kunnen worden op de disc.
 Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R
of CD-RW, het opnameapparaat of het
softwareprogramma.
 Als de CD-R/CD-RW is opgenomen op een
computer, moet deze worden afgesloten.
 Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de
OPR/BATT-indicator  uitgaat.
"NO CD" wordt afgebeeld nadat de disc is
geplaatst.
 Er is geen disc in de CD-houder geplaatst. Plaats
een disc.
 Er is een probleem met het lezen van de CD.
Vervang de disc.
 De CD is ondersteboven geplaatst. Plaats de disc
met de labelkant naar boven gericht.
 Een niet-afspeelbare disc (DVD, BD, enz.) is
geplaatst. Vervang de disc.
 Laat het deksel van de CD-houder niet open staan
om verontreiniging met stof en vuil te voorkomen.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat
weer in.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het
geluid is vervormd. De ruis kan zijn ontstaan
tijdens het aanmaken van de audiobestand.
Probeer de audiobestand opnieuw aan te makken
en geef ze weer op dit apparaat.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de  (USB-)poort .
 De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel
is er achterstevoren in gestoken. Steek hem in de
juiste richting in de  (USB-)poort .
"READING" wordt langdurig afgebeeld, of
het duurt erg lang voordat de weergave
begint.
 De leesprocedure kan lang duren in de volgende
gevallen:
Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
De bestandsstructuur is complex.
Het geheugen is bijna vol.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Om bovenstaande problemen te voorkomen,
adviseren wij u zich te houden aan de volgende
richtlijnen:
Beperk het totaalaantal mappen op een
USB-apparaat tot 100 of minder.
Beperk het totaalaantal bestanden per map tot
100 of minder.
 De CD is vuil. Maak de disc schoon.
 De CD heeft krassen. Vervang de disc.
 Er is een probleem met het lezen van de CD.
Vervang de disc.
 Een lege disc is in de CD-houder geplaatst.
Het geluid valt weg.
Het duurt langer dan gebruikelijk totdat de
weergave begint.
 Bij de volgende discs duurt het langer voordat de
weergave start.
Een disc waarop een ingewikkelde
boomstructuur is opgenomen.
Een disc waarop veel mappen of niet-MP3/
WMA-bestanden staan.
USB-apparaat
Het USB-apparaat werkt niet goed.
 Als u een niet-compatibel USB-apparaat verbindt,
kunnen de volgende problemen optreden.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- en mapnamen worden niet
afgebeeld op dit apparaat.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Ruis is hoorbaar.
De geluidsuitvoer is vervormd.
FM-ontvangst
Ong. 11,5 uur
 Voer de procedure voor het automatisch
DAB-afstemmen uit (zie "Het automatisch
DAB-afstemmen handmatig uitvoeren").
 De huidige DAB/DAB+-service is mogelijk niet
beschikbaar. Druk op TUNE + of   om een
andere service te selecteren.
 Als u naar een ander gebied bent verhuisd,
kunnen bepaalde services/frequenties zijn
veranderd en kan het onmogelijk zijn af te
stemmen op uw normale zenders.
Volg de procedure voor automatisch DABafstemmen om de inhoud van uitzendingen
opnieuw te registreren. (Deze procedure wist alle
eerder opgeslagen voorkeurzenders.)
*1 Gemeten volgens de Sony-normen. De werkelijke
levensduur van de batterijen kan verschillen
afhankelijk van de omstandigheden van dit apparaat
of de bedieningsomstandigheden.
*2Bij gebruik van Sony-alkalinebatterijen.
Nadat u de voorgestelde oplossingen hebt
geprobeerd en het probleem aanhoudt, trekt u de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact of
verwijdert u alle batterijen uit dit apparaat. Nadat
alle indicators op het display uitgaan, steekt u de
stekker van het netsnoer weer in het stopcontact of
plaatst u de batterijen weer terug in dit apparaat.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Afmetingen
Ong. 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (b/h/d) (incl.
uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 2 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig
aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
PTY (programmasoort)
Deze functie geeft services aan per programmasoort, zoals
nieuws of sport, die worden uitgezonden in de DAB.
Als de ontvangen service de programmasoort niet uitzendt,
wordt "NO PTY" afgebeeld.
Programmasoort
Display
Geen programmasoort
NONE
Nieuws
NEWS
Actualiteiten
AFFAIRS
Informatie
INFO
Sport
SPORT
Educatie
EDUCATE
Toneel
DRAMA
Cultuur
ARTS
Wetenschap
SCIENCE
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: Continu
Laseruitvoer: Minder dan 44,6 μW
(Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van
200 mm vanaf het objectiefoppervlak op het optische
pickup-blok met een diafragma van 7 mm.)
Gevarieerd
TALK
Popmuziek
POP
Technische gegevens
CD-speler-gedeelte
Systeem
CD-DA-systeem (Compact Disc Digital Audio)
Rockmuziek
ROCK
Easy listening-muziek
EASY
Aantal kanalen
2
Licht klassieke muziek
CLASSICS
Frequentiebereik
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Zwaar klassieke muziek
CLASSICS
Overige muziek
OTHER M
Weer
WEATHER
Financiën
FINANCE
Kinderprogramma
CHILDREN
Frequentiebereik
DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)
Maatschappij
FACTUAL
Religie
RELIGION
DAB-frequentietabel (Band-III) (in MHz)
Inbelprogramma
PHONE IN
Frequentie
Toerisme
TRAVEL
209,936
Vrije tijd
LEISURE
JAZZ
Wow en flutter
Onder meetbare limiet
Radio-gedeelte
Kanaal
5A
Frequentie
Kanaal
174,928
10A
5B
176,640
10B
211,648
Jazzmuziek
5C
178,352
10C
213,360
Countrymuziek
COUNTRY
5D
180,064
10D
215,072
Nationale muziek
NATION M
6A
181,936
11A
216,928
Oude muziek
OLDIES
Foutief display
6B
183,648
11B
218,640
Folkmuziek
FOLK
 De gegevens die op het USB-apparaat zijn
opgeslagen zijn mogelijk vervormd. Zend de
muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.
 Dit apparaat kan alleen de letters van het alfabet
en cijfers afbeelden. Overige tekens worden niet
juist afgebeeld.
6C
11C
220,352
Documentaire
DOCUMENT
222,064
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel dit apparaat uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat opnieuw aan, en schakel tenslotte
dit apparaat weer in.
 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
De weergave start niet.
 Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
De weergave begint niet bij de eerste track.
MP3-, WMA- of AAC-bestanden kunnen niet
worden weergegeven.
 Verlaag het volumeniveau.
 Maak de CD schoon of vervang de CD als deze erg
beschadigd is.
 Plaats het apparaat op een plaats zonder
trillingen.
 Maak de lens schoon met een in de winkel
verkrijgbaar blaasbalg.
 Het geluid kan wegvallen of ruis kan hoorbaar zijn
bij gebruik van een CD-R of CD-RW van slechte
kwaliteit, of als er een probleem is met het
opnameapparaat of het softwareprogramma.
Over het hanteren van het apparaat
 Het USB-apparaat is mogelijk verkeerd
aangesloten. Schakel dit apparaat uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens
dit apparaat in.
 Er zijn geen audiobestanden van ondersteunde
formaten, of een bestand dat moet worden
weergegeven heeft een niet-ondersteunde
bestandsextensie.
Installeren
 Als u het apparaat rechtstreeks van een koude
naar een warme omgeving overbrengt, of in een
zeer vochtige ruimte plaatst, kan vocht
condenseren op de lenzen binnenin de CD-speler.
Als dit het geval is, kan het apparaat niet goed
werken. In dat geval haalt u de CD eruit en wacht
u ongeveer een uur om het vocht te laten
verdampen.
Er is geen geluid.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergave.
"DISC ERR" wordt afgebeeld nadat de disc is
geplaatst.
Over het gebruik
 Een abnormaal niveau is gedetecteerd in de
elektrische stroom vanaf de  (USB-)poort .
Verwijder in dit geval het USB-apparaat vanaf de
 (USB-)poort  en sluit het USB-apparaat weer
aan, en schakel daarna dit apparaat weer in. Als
dit probleem aanhoudt nadat de voeding naar dit
apparaat is ingeschakeld, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
"NO TRACK" wordt afgebeeld op het display
nadat de disc is geplaatst.
 Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten
gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik
geen ander snoer.
 Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact als dit apparaat gedurende een
langere tijd niet gebruikt gaat worden.
 Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt, haalt
u de batterijen eruit om beschadiging door
lekkende batterijen of corrosie te voorkomen.
 Plaats dit apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, op een plek die is blootgesteld
aan direct zonlicht, buitensporig veel stof of
mechanische schokken, of in een auto die is
blootgesteld aan directe zonnestraling.
 Plaats dit apparaat niet op een hellende of
instabiele ondergrond.
 Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf de
achterkant van de behuizing van dit apparaat. De
ventilatieopeningen mogen niet worden
geblokkeerd om dit apparaat goed te laten
werken en de levensduur van zijn onderdelen te
verlengen.
 Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in
de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een
magneetstrip en horloges met een opwindveer uit
de buurt van dit apparaat om mogelijke schade
door de magneet te voorkomen.
"OVER CURRENT" wordt afgebeeld en het
apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
DAB/DAB+-zenders worden niet correct
ontvangen.
 De audiobestanden hebben mogelijk verkeerde
bestandsextensies. De bestandsextensies die door
dit apparaat worden ondersteund zijn de
volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a", ".3gp" en ".mp4"
 De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in een
ander formaat dan het MP3-, WMA- of AACformaat.
 Het USB-opslagapparaat gebruikt een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*
 De bestanden zijn versleuteld of beveiligd met
een wachtwoord.
* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige
USB-opslagmedia bieden geen ondersteuning voor beide
bestandssystemen.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van het betreffende USB-opslagapparaat of neemt u
contact op met de fabrikant.
Radio
Het geluid is zwak of de ontvangst is slecht.
 Vervang alle batterijen door nieuwe.
 Plaats het apparaat uit de buurt van een televisie.
 Trek de antenne tot zijn volledige lengte uit en
richt hem voor de beste ontvangst.
 Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u de
radio voor een raam.
 Als een mobiele telefoon in de buurt van het
apparaat ligt, kan een hard geluid worden
voortgebracht door het apparaat. Houd de
mobiele telefoon uit de buurt van het apparaat.
Het televisiebeeld is instabiel.
 Als u luistert naar een FM-programma in de buurt
van een televisie met een binnenantenne, plaatst
u dit apparaat uit de buurt van de televisie.
185,360
6D
187,072
11D
7A
188,928
12A
223,936
7B
190,640
12B
225,648
7C
192,352
12C
227,360
7D
194,064
12D
229,072
8A
195,936
13A
230,784
8B
197,648
13B
232,496
8C
199,360
13C
234,208
8D
201,072
13D
235,776
9A
202,928
13E
237,488
9B
204,640
13F
239,200
9C
206,352
9D
208,064
Antenne
Telescoopantenne
Ingangen
AUDIO IN
Stereo-mini-aansluiting
 (USB-)poort
Type A, maximumstroomsterkte 500 mA, compatibel met
USB 2.0 (Full Speed)
Uitgang
 (stereo-mini-hoofdtelefoon-)aansluiting
Voor een hoofdtelefoon met een impedantie van 16  
32 
Ondersteunde audioformaten
Ondersteunde overdrachtsnelheden
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* alleen USB-functie
Bemonsteringsfrequentie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* alleen USB-functie
Algemeen
Luidspreker
Volledig bereik, diameter 8 cm, 6 , conustype (2)
Uitgangsvermogen
2,0 W + 2,0 W (bij 6 , 10% harmonische vervorming)
Voedingsvereisten
230 V wisselstroom, 50 Hz (wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom (6 R14-batterijen (C-formaat))
Stroomverbruik
15 W
0,9 W (tijdens stand-bystand)
Levensduur van batterijen*1, *2
Weergave van een CD
Ong. 7 uur
Weergave van USB-apparaat
Ong. 7 uur (bij belasting van 100 mA)
Ong. 3,5 uur (bij belasting van 500 mA)
DAB-ontvangst
Ong. 7 uur
Opmerkingen over licenties en
handelsmerken
 MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk
of een handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de distributie van
dergelijke technologie buiten dit product is
verboden zonder een licentie van Microsoft of een
erkende dochteronderneming van Microsoft.
 Overige handelsmerken en handelsnamen zijn in
eigendom van hun respectieve eigenaren. In deze
handleiding worden de symbolen ™ en niet
vermeld.
®
Download PDF