Sony | ZS-SN10L | Sony ZS-SN10 Gebruiksaanwijzing

2-593-810-52 (1)
Personal Audio
System
Gebruiksaanwijzing
blz. 2NL
NL
In deze handleiding wordt beschreven hoe u de speler kunt gebruiken.
Raadpleeg "Installatiegids/Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie over
de bijgeleverde SonicStage-software.
Manual de instruções página 2PT
Este manual de instruções descreve como utilizar o leitor. Para obter
informações sobre o software SonicStage fornecido, consulte “Instalação/
Manual de Instruções”.
ZS-SN10
ZS-SN10L
©2005 Sony Corporation
PT
WAARSCHUWING
Betreffende deze handleiding
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische schok
te voorkomen.
De instructies in deze handleiding zijn bestemd
voor de modellen ZS-SN10 en ZS-SN10L.
Controleer het modelnummer voordat u de
handleiding doorleest. In de afbeeldingen wordt
het model ZS-SN10L getoond.
Open de behuizing niet, om
gevaar voor elektrische
schokken te vermijden. Laat
reparaties aan de erkende
vakhandel over.
Opmerking
De naam van de schakelaar waarmee de speler
wordt in-/uitgeschakeld, wordt als volgt
aangeduid:
"OPERATE": ZS-SN10L
"POWER": ZS-SN10
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het apparaat om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit in
het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact.
Verwijdering van Oude Elektrische
en Elektronische Apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en
andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recyclage van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
2NL
Inhoud
Genieten van veel liedjes op een
originele CD ............................................... 4
Basishandelingen
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .................................. 29
Verhelpen van storingen ............................... 30
Onderhoud .................................................... 32
Technische gegevens .................................... 32
Index ............................................................. 34
Een CD afspelen ............................................. 6
Luisteren naar de radio ................................. 10
CD-speler
Het display gebruiken ................................... 12
Een bepaalde track zoeken ........................... 13
Zoeken naar uw favoriete tracks/bestanden . 14
Een bepaalde groep afspelen
(alleen ATRAC-CD/MP3-CD) ................. 15
Eén track afspelen
(Single Track Play) ................................... 16
Tracks afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................... 16
Favoriete tracks afspelen door bladwijzers
toe te voegen (Bookmark Track Play) ...... 17
Favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u play list play) (alleen MP3-CD) ...... 18
Uw eigen programma samenstellen
(Programme Play) ..................................... 19
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ............................................ 20
NL
Radio
Radiozenders vooraf instellen ...................... 21
Vooraf ingestelde radiozenders beluisteren .. 22
De vooraf ingestelde zenders benoemen ...... 23
Akoestiekregeling
De akoestiekregeling selecteren ................... 24
Timer
In slaap vallen met muziek ........................... 25
Opstelling
De spanningsbron kiezen .............................. 26
Luisteren naar een computer, televisie,
videorecorder, draagbare digitale
muziekspeler, enzovoort ........................... 27
In deze handleiding worden handelingen op de
hoofdeenheid beschreven, maar dezelfde
handelingen kunnen ook worden uitgevoerd
met de toetsen op de afstandsbediening die
dezelfde of vergelijkbare namen/aanduidingen
hebben.
3NL
Genieten van veel liedjes op een originele CD
Naast gewone audio-CD’s kunt u originele CD’s, zogenaamde "ATRAC-CD’s" of "MP3CD’s", afspelen die u kunt maken met de bijgeleverde software, SonicStage. Met SonicStage
kunt u bijvoorbeeld ongeveer 30 audio-CD’s* opnemen op één ATRAC-CD.
Hierna wordt kort uitgelegd hoe u naar muziek op een ATRAC-CD/MP3-CD/audio-CD kunt
luisteren.
Installeer SonicStage op de computer.
SonicStage is software die gedownloade muziek van
audio-CD’s en internet gebruikt om originele CD’s te
maken. U kunt deze software installeren vanaf de
bijgeleverd CD-ROM.
ATRAC-CD
MP3-CD
Audio-CD
Maak een ATRAC-CD/MP3-CD/audio-CD.
Als u uw favoriete liedjes hebt geselecteerd uit de
muziek die op de computer is opgeslagen, kunt u deze
met SonicStage op een CD-R/CD-RW opnemen.
Audio-CD’s
Muziekbestanden
Internet
Luister naar de liedjes met deze CD-speler.
U kunt genieten van veel liedjes op uw originele CD.
Raadpleeg de bijgeleverde "Installatiegids/Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie over het
installeren van SonicStage en het maken van ATRAC-CD’s/MP3-CD’s/audio-CD’s.
* Als de totale speelduur van één CD (album) is geschat op 60 minuten en u opneemt op een 700 MB CDR/CD-RW met 48 kbps in ATRAC3plus-indeling.
4NL
Discs die met deze CD-speler kunnen worden
afgespeeld
Audio-CD’s:
CD’s in CDDA-indeling
ATRAC-CD’s:
CD-R’s/CD-RW’s waarop gecomprimeerde audiogegevens in de
ATRAC3plus-indeling zijn opgenomen*
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) is een audiocompressietechnologie
die een hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge compressieratio. ATRAC3plus
is een audiocompressietechnologie die is ontwikkeld uit de ATRAC3-indeling. Met
deze technologie kunnen audiobestanden tot ongeveer 1/20 van het originele formaat
worden gecomprimeerd bij 64 kbps.
MP3-CD’s:
CD-R’s/CD-RW’s waarop gecomprimeerde audiogegevens in de
MP3-indeling zijn opgenomen*
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een audiocompressietechnologie waarmee audiobestanden
kunnen worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10 van het originele formaat.
CD-R’s/CD-RW’s waarop gecomprimeerde audiogegevens in zowel de ATRAC3plus-indeling
als de MP3-indeling zijn opgenomen met andere software dan SonicStage, kunnen ook worden
afgespeeld.
Met SonicStage kunt u geen CD’s maken waarop audiogegevens in beide indelingen zijn
opgenomen.
Genieten van veel liedjes op een originele CD
CDDA (Compact Disc Digital Audio) is een opnamestandaard
die wordt gebruikt voor audio-CD’s.
* Alleen discs in de indeling ISO 9660 Level 1/2 en de uitgebreide indeling Joliet kunnen worden
afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van
deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit
apparaat niet gegarandeerd.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage en de bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
5NL
Basishandelingen
Een CD afspelen
3
1, 2
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan (zie pagina 26).
1
2
6NL
Druk op PUSH Z OPEN/CLOSE om
de CD-houder te openen en plaats de
CD op de CD-lade.
Druk op PUSH Z OPEN/CLOSE om
de CD-houder te sluiten.
Met de labelkant
naar boven
3
Druk op u (N op de afstandsbediening)
(directe inschakeling).
De speler speelt alle tracks één keer af.
Tracknummer
ATRAC-CD/MP3-CD*
Bestandsnaam
Speelduur
Bestandsnummer
Speelduur
* Wanneer u een MP3-CD afspeelt, wordt
"MP3" weergegeven in het display.
Opmerking
Voordat een ATRAC-CD/
MP3-CD wordt afgespeeld,
leest deze speler alle
bestands- en
groepsinformatie op de CD.
Afhankelijk van de
bestandsstructuur kan het
lezen meer dan een minuut
duren. Tijdens het lezen van
de gegevens wordt
"Reading" weergegeven.
Basishandelingen
Display
Audio-CD
Gebruik deze toetsen voor aanvullende
handelingen
OPERATE
(of POWER)
u
x
VOLUME –, +
–, +
i
>
.
Tips
• Als u het geluid via de
hoofdtelefoon wilt
beluisteren, sluit u de
hoofdtelefoon aan op de i
(hoofdtelefoon) aansluiting.
• Het afspelen wordt gestart
vanaf de track waar u het
afspelen de laatste keer hebt
gestopt (Resume Play).
Als u Resume Play wilt
annuleren om het afspelen
te starten vanaf het begin
van de eerste track, drukt u
op x in de stopstand.
Actie
Druk op
Het volume aanpassen
VOLUME +*1, – (VOL +*1, – op
de afstandsbediening)
Het afspelen stoppen
x
Het afspelen onderbreken
u*1 (X op de afstandsbediening)
Druk nogmaals op de toets om het
afspelen te hervatten.
Naar de volgende track gaan
>
Naar de vorige track gaan
.
1
* De toets is voorzien van een voelstip.
vervolg
7NL
Actie
Druk op
2
Een groep selecteren*
+ om vooruit te gaan en – om
terug te gaan
De CD verwijderen
PUSH Z OPEN/CLOSE*3
De speler in-/uitschakelen
OPERATE (of POWER, zie
pagina 2)
*2 Deze functie werkt alleen voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s.
*3 Wanneer u de CD-houder opent, begint het afspelen
automatisch vanaf het begin van de eerste track.
Opmerkingen
• Als er ATRAC3plusbestanden en MP3bestanden op dezelfde CD
zijn opgenomen, speelt de
CD-speler eerst de
ATRAC3plus-bestanden af.
• De afspeelmogelijkheid van
deze CD-speler kan
verschillen, afhankelijk van
de kwaliteit van de disc en
de status van het
opnameapparaat.
• Hieronder vindt u een
overzicht van de tekens die
op deze CD-speler kunnen
worden weergegeven:
– A-Z
– a-z
– 0-9
–!"#$%&'()*+,-./:
;<=>?@[\]^_`{|}
~
Als u andere tekens op de
computer gebruikt met
software zoals SonicStage,
worden deze weergegeven
als "–" op deze CD-speler.
• Op een disc met
ATRAC3plus-/MP3bestanden moet u geen
bestanden in andere
indelingen opslaan en geen
onnodige groepen maken.
8NL
De structuur van ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s bestaan uit "bestanden" en
"groepen". Een "bestand" is vergelijkbaar met een "track"
van een audio-CD. Een "groep" is een verzameling
bestanden en is vergelijkbaar met een "album".
Voor MP3-CD’s herkent deze CD-speler een MP3-map als
"groep", zodat ATRAC-CD’s en MP3-CD’s op dezelfde
manier kunnen worden gebruikt.
In deze handleiding wordt het woord "track" gebruikt in de
beschrijving van handelingen die voor ATRAC-CD’s/
MP3-CD’s en audio-CD’s beschikbaar zijn en wordt het
woord "bestand" gebruikt in de beschrijving van
handelingen die alleen voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
beschikbaar zijn.
Afspeelvolgorde van ATRAC-CD’s en MP3CD’s
Bij ATRAC-CD’s worden bestanden afgespeeld in de
volgorde die in SonicStage is geselecteerd.
Bij MP3-CD’s kan de afspeelvolgorde verschillen,
afhankelijk van de methode waarmee de MP3-bestanden op
de disc zijn opgenomen. In het volgende voorbeeld worden
de bestanden afgespeeld in de volgorde van 1 tot 7.
Groep
Bestand
ATRAC-CD
MP3-CD
Opmerkingen over ATRAC-CD’s
• Maximumaantal groepen: 255
Maximumaantal bestanden: 999
• CD-R’s/CD-RW’s die zijn opgenomen in de ATRAC3plusindeling, kunnen niet worden afgespeeld op de computer.
Basishandelingen
Opmerkingen over MP3-CD’s
• Maximumaantal groepen: 255
Maximumaantal bestanden: 511
Maximumaantal directoryniveaus: 8
• Een groep die geen MP3-bestanden bevat, wordt overgeslagen.
• Voeg de bestandsextensie "mp3" toe aan de bestandsnaam. Als u
echter de bestandsextensie "mp3" toevoegt aan een bestand dat
geen MP3-bestand is, kan de speler het bestand niet goed
herkennen.
• Met deze speler kunnen bitsnelheden van 32 tot 320 kbps worden
afgespeeld en bemonsteringsfrequenties van 32/44,1/48 kHz.
• Als u een bron in een MP3-bestand wilt comprimeren, kunt u de
compressieparameters het beste instellen op "44,1 kHz", "128
kbps" en "Constant Bit Rate".
• Als u de maximale hoeveelheid gegevens wilt opnemen, stelt u
de schrijfsoftware in op "halting of writing".
• Wilt u in één keer de maximale hoeveelheid gegevens opnemen
op een medium waarop nog geen opnamen zijn gemaakt, dan
stelt u de schrijfsoftware in op "Disc at Once".
9NL
Luisteren naar de radio
1
2
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan (zie pagina 26).
1
Druk herhaaldelijk op
RADIO•BAND•AUTO PRESET tot
de gewenste band in het display
wordt weergegeven (directe
inschakeling).
Wanneer u op de toets drukt, wordt
de band als volgt gewijzigd:
Display
ZS-SN10: "FM" t "AM"
ZS-SN10L: "FM" t "MW" t "LW"
2
Houd TUNE + of – ingedrukt tot de
cijfers voor de frequentie in het
display worden gewijzigd.
De speler zoekt automatisch naar de
radiofrequenties en stopt bij zenders
die duidelijk worden ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, drukt u herhaaldelijk op
TUNE + of – om de frequentie
stapsgewijs te wijzigen.
10NL
Geeft een stereo-FMuitzending aan
Gebruik deze toetsen voor aanvullende
handelingen
OPERATE
(of POWER)
MODE
Tips
• Druk bij FM-ontvangst met
veel ruis herhaaldelijk op
MODE tot "Mono" in het
display wordt weergegeven.
Het geluid op de radio is
dan mono.
• Zie pagina 26 als u het AM/
MW-afsteminterval moet
wijzigen.
Actie
Druk op
het volume aanpassen
VOLUME +*, – (VOL +,* – op de
afstandsbediening)
de radio in-/uitschakelen
OPERATE (of POWER, zie pagina 2)
Basishandelingen
VOLUME –, +
* De toets is voorzien van een voelstip.
De radio-ontvangst verbeteren
Richt de antenne opnieuw voor een betere FM-ontvangst.
Wijzig de stand van de speler zelf om AM- of MW/LWontvangst te verbeteren.
Voor FM
Voor AM of MW/LW
11NL
CD-speler
Het display gebruiken
U kunt informatie over de CD bekijken in
het display.
DISPLAY
De informatie van een ATRACCD/MP3-CD bekijken
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen. Het
display wordt als volgt gewijzigd:
Als u een MP3-CD met bestanden met een
ID3 tag* afspeelt, wordt de informatie van
de ID3 tag weergegeven.
* Een ID3 tag is een indeling voor het toevoegen
van bepaalde informatie (tracknaam,
albumnaam, artiestennaam, enzovoort) aan
MP3-bestanden. Deze speler is compatibel met
versie 1.0/1.1/2.3 van de ID3 tag-indeling
(alleen voor MP3-bestanden).
De informatie van een audioCD bekijken
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen. Het
display wordt als volgt gewijzigd:
t Het huidige tracknummer en de
verstreken speelduur
r
Het huidige tracknummer en de
resterende speelduur van de huidige track
r
Het resterende aantal tracks en de
resterende speelduur van de CD
r
Het totaalaantal tracks en de totale
speelduur van de CD
Tips
• Als u een audio-CD met tekstinformatie, zoals
CD-TEXT, afspeelt, wordt de informatie
weergegeven.
• Wanneer de speler in de stopstand staat, wordt
de speelduur/resterende speelduur niet
weergegeven.
12NL
t De bestandsnaam, het huidige
bestandsnummer en de speelduur
r
De groepsnaam*1, het huidige
bestandsnummer en de speelduur
r
De artiestennaam*2, het huidige
bestandsnummer en de speelduur
r
De overdrachtsbitsnelheid, de
bemonsteringsfrequentie, het huidige
bestandsnummer en de resterende duur
van het huidige bestand
r
Het totaalaantal groepen, het totaalaantal
bestanden
*1 Voor MP3-CD’s: als het bestand geen deel
uitmaakt van een groep, wordt de groepsnaam
weergegeven als "ROOT".
*2 Heeft het bestand geen artiestennaam, dan
wordt er geen aanduiding in het display
weergegeven.
Tip
Wanneer de speler in de stopstand staat, wordt de
speelduur/resterende speelduur van het huidige
bestand niet weergegeven.
Een bepaalde track
zoeken
U kunt snel een track op een CD zoeken met
de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
U kunt ook snel een bepaald punt in een
track zoeken terwijl u een CD afspeelt.
CD-speler
Cijfertoetsen
Tips
• Als u een track met een nummer hoger dan 10
wilt zoeken, drukt u eerst op >10 en vervolgens
op de gewenste cijfertoetsen.
Voorbeeld: als u track 23 wilt afspelen, drukt u
eerst op >10 en vervolgens op 2 en 3.
• Wanneer u de tiende track zoekt, drukt u op
0/10.
• Wilt u een track met een nummer hoger dan 100
selecteren, dan drukt u twee keer op >10 en
vervolgens op de gewenste cijfertoetsen.
., >
x
Zoeken
Een bepaalde track
Een punt tijdens
het beluisteren
van geluid
Een punt terwijl
u het display
bekijkt
Druk op
De cijfertoets voor de track
> (vooruit) of . (terug)
tijdens het afspelen en houd
deze ingedrukt tot het
gewenste punt
> (vooruit) of . (terug)
in de pauzestand en houd
deze ingedrukt tot het
gewenste punt
Opmerkingen
• Voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s: als u een
bepaald bestand wilt zoeken met de
cijfertoetsen, is dit alleen mogelijk voor de
bestanden in de geselecteerde groep.
• U kunt niet zoeken naar een bepaalde track als
"SHUF", " ", " " of "PGM" brandt in het
display. Druk op x om de aanduiding uit te
schakelen.
• Als u een bepaald punt in een bestand vindt
tijdens het afspelen van ATRAC3plus-/MP3bestanden, kan het enkele seconden duren
voordat u het geluid hoort.
13NL
Zoeken naar een bestand op
een ATRAC-CD/MP3-CD
Zoeken naar uw
favoriete tracks/
bestanden
ENTER/
MEMORY
Instelknop
x
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk op
3
Draai de instelknop naar v of V om de
gewenste groep te selecteren en druk op
ENTER/MEMORY.
4
Draai de instelknop naar v of V om het
gewenste bestand te selecteren en druk
op ENTER/MEMORY.
SEARCH.
SEARCH
Zoeken naar een track op een
audio-CD
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
Het afspelen start vanaf het
geselecteerde bestand.
2
Draai de instelknop naar v of V om de
gewenste track te selecteren en druk op
ENTER/MEMORY.
U kunt ook een andere groep selecteren
door op
+ of – te drukken.
Het afspelen start vanaf de
geselecteerde track.
Het zoeken naar tracks
annuleren
Draai de instelknop tot "Cancel" wordt
weergegeven en druk op ENTER/
MEMORY.
14NL
1
Het zoeken naar bestanden
annuleren
Draai de instelknop tot "Cancel" wordt
weergegeven en druk op ENTER/
MEMORY.
Tip
U kunt direct naar een bestand in de huidige groep
zoeken door de instelknop te draaien terwijl een
ATRAC-CD/MP3-CD wordt afgespeeld.
U kunt alle bestanden in een bepaalde groep
afspelen en de speler automatisch laten
stoppen.
x
u
MODE
–, +
CD-speler
Opmerking
Wanneer u zoekt naar bestanden/groepen op een
ATRAC-CD of MP3-CD met de instelknop,
kunnen maximaal 400 bestandsnamen of
maximaal 255 groepsnamen worden weergegeven.
Als het aantal bestanden groter is, wordt een
bestandsnaam als "401– – – – –" weergegeven in
plaats van de namen.
Een bepaalde groep
afspelen (alleen ATRAC-CD/MP3-CD)
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot " " in het display wordt
weergegeven.
3
Druk op
+ of – om de groep te
selecteren die u wilt afspelen.
4
Druk op u.
Het afspelen van groepen
annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE tot " " uit het
display verdwijnt.
15NL
Eén track afspelen
Tracks afspelen in
willekeurige volgorde
(Single Track Play)
U kunt een track één keer afspelen en de
speler automatisch laten stoppen.
.
u >
MODE
x
(Shuffle Play)
U kunt tracks in willekeurige volgorde
afspelen.
x
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot "1" in het display wordt
weergegeven.
3
Druk op . of > om de track te
selecteren die u wilt afspelen.
4
Druk op u.
Single Track Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE tot "1" uit het
display verdwijnt.
Tip
Voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s: als u een bestand
van een andere groep wilt afspelen, selecteert u de
groep voordat u stap 3 hierboven uitvoert.
16NL
u
MODE
–, +
Alle tracks op een CD in
willekeurige volgorde
afspelen
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot "SHUF" in het display wordt
weergegeven.
3
Druk op u om Shuffle Play te starten.
Shuffle Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE tot "SHUF" uit het
display verdwijnt.
Tip
Tijdens Shuffle Play kunt u de vorige track niet
selecteren door op . te drukken.
Alle bestanden in een
geselecteerde groep in
willekeurige volgorde afspelen
(alleen ATRAC-CD/MP3-CD)
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot " " "SHUF" in het display
wordt weergegeven.
3
Druk op + of – om de groep te
selecteren die u wilt afspelen.
4
U kunt bladwijzers toevoegen aan maximaal
99 tracks (audio-CD), maximaal 999
bestanden (ATRAC-CD) of maximaal 511
bestanden (MP3-CD) voor een CD.
Wanneer u de CD-houder opent, worden alle
bladwijzers in het geheugen gewist.
x
u
CD-speler
2
Favoriete tracks
afspelen door
bladwijzers toe te
voegen (Bookmark Track Play)
MODE
Druk op u om Shuffle Play te starten.
Shuffle Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE tot " " "SHUF" uit
het display verdwijnt.
Tip
Tijdens Shuffle Play kunt u het vorige bestand niet
selecteren door op . te drukken.
Bladwijzers toevoegen
1
Speel de track af waaraan u een
bladwijzer wilt toevoegen en houd u
ingedrukt tot "Bookmark Set" in het
display wordt weergegeven.
Als de bladwijzer is toegevoegd,
knippert " " langzamer.
2
Herhaal stap 1 om bladwijzers aan
andere tracks toe te voegen.
Op de afstandsbediening
Gebruik BOOKMARK in plaats van u.
vervolg
17NL
Favoriete tracks afspelen door
bladwijzers toe te voegen
(Bookmark Track Play) (vervolg)
Tracks met bladwijzers
afspelen
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot " " en "Bookmark" in het
display worden weergegeven.
3
Favoriete afspeellijsten
afspelen (m3u play list play)
(alleen MP3-CD)
U kunt uw favoriete m3u-afspeellijsten*
afspelen.
* Een "m3u-afspeellijst" is een bestand waarin een
afspeelvolgorde van MP3-bestanden is
gecodeerd. Als u de functie voor afspeellijsten
wilt gebruiken, moet u MP3-bestanden op een
CD-R/CD-RW opnemen met coderingssoftware
die de m3u-indeling ondersteunt.
Instelknop
x
Druk op u.
De tracks met bladwijzers worden
afgespeeld.
MODE
ENTER/
MEMORY
Bladwijzers verwijderen
Speel een track met een bladwijzer af en
houd u (BOOKMARK op de
afstandsbediening) ingedrukt tot "Bookmark
Cancel" in het display wordt weergegeven.
Tracks met bladwijzers
controleren
Tijdens het afspelen van tracks met
bladwijzers, knippert " " langzaam in het
display.
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van tracks met bladwijzers
worden de tracks afgespeeld in de volgorde van
de tracknummers en niet in de volgorde waarin u
de bladwijzers hebt toegevoegd.
• Wanneer u de CD-houder opent, worden alle
bladwijzers in het geheugen gewist.
• U kunt een track met een bladwijzer niet
rechtstreeks selecteren met de cijfertoetsen op de
afstandsbediening.
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot " " in het display wordt
weergegeven.
3
Draai de instelknop naar v of V om de
gewenste afspeellijst te selecteren en
druk op ENTER/MEMORY.
Op de afstandsbediening
Druk in stap 3 hierboven op . of > om de
gewenste afspeellijst te selecteren en druk op N.
m3u play list play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE tot " " uit het
display verdwijnt.
18NL
Opmerking
U kunt alleen de bovenste twee afspeellijsten
afspelen als er twee of meer afspeellijsten zijn
opgeslagen.
Uw eigen programma
samenstellen (Programme Play)
U kunt de afspeelvolgorde van maximaal 20
tracks op een CD vastleggen.
Instelknop
x
u
MODE
ENTER/
MEMORY
4
Druk op u om Programme Play te
starten.
Op de afstandsbediening
Druk in stap 3 hierboven op de cijfertoetsen voor
de tracks die u in de gewenste volgorde wilt
programmeren. Op een ATRAC-CD/MP3-CD
kunt u ook een andere groep selecteren door op
+ of – te drukken.
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
MODE tot "PGM" in het display wordt
weergegeven.
3
Draai de instelknop naar v of V en druk
op ENTER/MEMORY voor de tracks
die u in de gewenste volgorde wilt
programmeren.
Audio-CD
CD-speler
Programme Play annuleren
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens
herhaaldelijk op MODE tot "PGM" uit het
display verdwijnt.
De volgorde van tracks
controleren vóór het afspelen
Druk op ENTER/MEMORY tijdens het
programmeren.
Wanneer u op de toets drukt, worden de
tracknummers in de geprogrammeerde
volgorde weergegeven.
Het huidige programma wijzigen
Druk één keer op x tijdens het
programmeren. Het huidige programma
wordt gewist. Maak een nieuw programma
aan de hand van de procedure voor
programmeren.
Tip
U kunt hetzelfde programma nogmaals afspelen,
omdat het programma wordt opgeslagen tot u de
CD-houder opent.
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerde
track
ATRAC-CD/
MP3-CD*
Afspeelvolgorde
Geprogrammeerd
bestand
*U kunt ook een andere groep selecteren met
+ of –.
19NL
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
U kunt tracks herhaaldelijk afspelen in de
normale afspeelstand en andere
afspeelstanden.
x
REPEAT
1
Druk op x wanneer de speler niet in de
CD-stand staat.
2
Speel de CD af.
U kunt tracks herhaaldelijk afspelen in
de normale afspeelstand en andere
afspeelstanden (zie pagina 15–19).
3
Druk op REPEAT tot " " in het
display wordt weergegeven.
Repeat Play annuleren
Druk nogmaals op REPEAT om " " uit het
display te verwijderen.
20NL
Radio
Radiozenders vooraf
instellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van de speler. U kunt maximaal 30
radiozenders (ZS-SN10), 20 voor FM en 10
voor AM in elke gewenste volgorde of 40
radiozenders (ZS-SN10L), 20 voor FM en
10 voor MW en LW in elke gewenste
volgorde opslaan.
PRESET +
Instelknop
TUNE –, +
Radio
PRESET –
RADIO
BAND
AUTO PRESET
Als een zender niet automatisch
kan worden ingesteld
U moet een zender met een zwak signaal
handmatig instellen.
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET
om de band te selecteren.
2 Stem af op de gewenste zender met TUNE
+ of –.
3 Houd ENTER/MEMORY ongeveer 2
seconden ingedrukt.
4 Druk op PRESET + of PRESET – tot het
gewenste voorinstelnummer voor de
zender gaat knipperen.
5 Druk twee keer op ENTER/MEMORY.
De oude zender wordt vervangen door de
nieuwe zender.
Tip
U kunt elke vooraf ingestelde zender een naam
geven (zie "De vooraf ingestelde zenders
benoemen" op pagina 23).
ENTER/
MEMORY
1
Druk op RADIO•BAND•AUTO
PRESET om de band te selecteren.
2
Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET
ingedrukt tot "Auto Preset" gaat
knipperen in het display.
3
Druk op ENTER/MEMORY.
De zenders worden in het geheugen
opgeslagen vanaf de laagste frequentie
tot de hoogste frequentie.
Op de afstandsbediening
1 Druk op RADIO•BAND tot de gewenste band in
het display wordt weergegeven.
2 Druk op TUNE + of – om af te stemmen op de
gewenste zender.
3 Houd de cijfertoetsen waaronder u de nieuwe
zender wilt instellen, ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Als u een voorinstelnummer hoger dan 10 wilt
selecteren, drukt u eerst op >10 en vervolgens op
de gewenste cijfertoetsen. U moet de laatste
cijfertoets ongeveer 2 seconden ingedrukt
houden om het nummer in te voeren.
(Voorbeeld: als u 12 wilt selecteren, drukt u
eerst op >10 en 1 en houdt u vervolgens 2
ongeveer 2 seconden ingedrukt.)
21NL
Vooraf ingestelde
radiozenders
beluisteren
Zodra u de zenders hebt ingesteld, kunt u de
vooraf ingestelde zender beluisteren door
een voorinstelnummer te selecteren of door
de vooraf ingestelde zenders te zoeken.
PRESET –
PRESET +
RADIO
BAND
AUTO PRESET
Vooraf ingestelde zenders
zoeken
1
Druk op RADIO•BAND•AUTO
PRESET om de band te selecteren.
2
Draai de instelknop om uw favoriete
zender te selecteren.
3
Druk op ENTER/MEMORY om af te
stemmen op de opgeslagen zender.
Instelknop
Zoeken naar vooraf ingestelde
radiozenders annuleren
Draai de instelknop tot "Cancel" wordt
weergegeven en druk op ENTER/
MEMORY.
Tip
U kunt zenders zoeken op zendernaam als u de
vooraf ingestelde zenders een naam hebt gegeven
(zie pagina 23).
ENTER/
MEMORY
Vooraf ingestelde
radiozenders beluisteren
1
Druk op RADIO•BAND•AUTO
PRESET om de band te selecteren.
2
Druk op PRESET + of PRESET – om
af te stemmen op de opgeslagen zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op RADIO•BAND tot de gewenste band in
het display wordt weergegeven.
2 Druk op de cijfertoets om af te stemmen op een
opgeslagen zender.
Als u wilt afstemmen op een ingestelde zender
met een nummer hoger dan 10, drukt u eerst op
>10 en vervolgens op de gewenste cijfertoetsen.
(Voorbeeld: als u wilt afstemmen op de
ingestelde zender 12, drukt u eerst op >10 en 1
en drukt u vervolgens op 2.)
22NL
De vooraf ingestelde
zenders benoemen
U kunt elke vooraf ingestelde zender een
naam van maximaal 11 tekens geven.
Instelknop
DISPLAY
5
Druk op TUNE + om naar het volgende
teken te gaan dat u wilt invoeren.
6
Herhaal stap 4 en 5 tot u de zendernaam
volledig hebt ingevoerd.
7
Druk op ENTER/MEMORY.
TUNE –, +
1
Selecteer de zender die u een naam wilt
geven (zie pagina 22).
2
Houd ENTER/MEMORY ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Het voorinstelnummer en de frequentie
knipperen.
3
Druk op ENTER/MEMORY.
De cursor knippert.
4
Draai de instelknop om een teken te
selecteren dat u voor de nieuwe
zendernaam wilt gebruiken.
Radio
ENTER/
MEMORY
Tips
• U kunt in stap 4 hierboven naar de verschillende
tekentypen gaan door op DISPLAY te drukken.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de
aanduiding als volgt gewijzigd:
Alfabet (hoofdletters) t Alfabet (kleine letters)
t Cijfers en symbolen t Spatie
• U kunt de volgende tekens gebruiken voor het
benoemen van de zenders:
– A-Z
– a-z
– 0-9
– !"#$%&()*.;<=>?@_‘+–’,/:
– (spatie)
De zendernaam wijzigen
1 Voer stap 1 tot en met 3 uit.
2 Druk op TUNE + of – om het teken te
selecteren dat u wilt wijzigen.
3 Draai de instelknop om een nieuw teken te
selecteren.
4 Herhaal stap 2 en 3 tot u de naam hebt
gewijzigd.
5 Druk op ENTER/MEMORY.
Tips
• Wanneer u een teken wilt wissen, voert u een
spatie in plaats van een teken in.
• Alleen een spatie tussen tekens of vóór een teken
wordt herkend als spatie.
• Zelfs als u de zenders automatisch opnieuw
instelt, blijven de zendernamen voor zenders met
dezelfde frequentie behouden.
23NL
Akoestiekregeling
De akoestiekregeling
selecteren
U kunt de akoestiekregeling aanpassen van
het geluid waarnaar u luistert.
SOUND
MEGA BASS
ENTER/
Instelknop
MEMORY
Het geluidskenmerk
selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND om de
gewenste akoestiekregeling te selecteren.
Selecteer
Rock
Pop
Jazz
Vocal
Custom
Off
24NL
Voor
Krachtige, duidelijke
geluiden met de nadruk
op audio met laag en
hoog bereik
Lichte, heldere geluiden
met de nadruk op audio
met hoog en gemiddeld
bereik
Percussiegeluiden met
nadruk op audio met
basgeluid
De aanwezigheid van
zang met nadruk op
audio met gemiddeld
bereik
Originele geluiden. U
kunt de lage en hoge
tonen naar wens
aanpassen (zie "Het
geluid aanpassen").
Het volledig
dynamische bereik voor
muziek, zoals bij
klassieke muziek
Het geluid aanpassen
1 Druk herhaaldelijk op SOUND om
"Custom" weer te geven.
2 Houd SOUND ingedrukt tot "Custom"
knippert. "Bass" wordt na 2 seconden
weergegeven.
3 Draai de instelknop naar v of V om een
niveau voor de lage tonen te selecteren
(–3 tot + 3).
4 Druk op ENTER/MEMORY. "Treble"
wordt in het display weergegeven.
5 Draai de instelknop naar v of V om een
niveau voor de hoge tonen te selecteren
(–3 tot + 3).
6 Druk op ENTER/MEMORY.
Opmerking
Als u de stekker van de speler uit het stopcontact
haalt of de batterijen verwijdert, wordt het
aangepaste geluid weer teruggezet op de
fabrieksinstellingen.
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS om "MEGA BASS"
weer te geven.
Als u het normale geluid wilt herstellen,
drukt u nogmaals op de toets zodat "MEGA
BASS" uit het display verdwijnt.
Timer
In slaap vallen met
muziek
U kunt de speler instellen zodat deze na een
bepaalde tijd automatisch wordt
uitgeschakeld. Zo kunt u in slaap vallen
terwijl u naar muziek luistert.
De slaapfunctie annuleren
Druk op OPERATE (of POWER) om het
apparaat uit te schakelen.
Tip
De achtergrondverlichting van het display gaat uit
als de slaaptimer is ingeschakeld.
SLEEP
Timer
1
Speel de gewenste muziekbron af.
2
Druk op SLEEP om "Sleep" weer te
geven.
3
Druk op SLEEP om het aantal minuten
te selecteren waarna de speler
automatisch moet worden
uitgeschakeld.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de
aanduiding als volgt gewijzigd:
"60" t "90" t "Auto (MAX 120)"*
t "Off" t "10" t "20" t "30".
* De speler wordt automatisch uitgeschakeld
na 120 minuten of als de CD volledig is
afgespeeld.
Als er 4 seconden verstrijken nadat u op
SLEEP hebt gedrukt, worden de
minuten in het display ingevoerd.
25NL
Opstelling
De spanningsbron kiezen
Het apparaat kan werken op netstroom of op batterijen.
AC IN
3 Batterijhouder
1naar stopcontact
1 Het netsnoer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het netsnoer
aan op de AC IN ingang aan de
achterkant van het apparaat en het
andere uiteinde op een stopcontact.
Het AM/MW-afsteminterval
wijzigen
Het AM/MW-afsteminterval is in de fabriek
vooraf ingesteld op 9 kHz.
Als u het AM/MW-afsteminterval moet
wijzigen, voert u de volgende procedure uit:
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET
tot "AM" of "MW" verschijnt.
2 Druk 2 seconden op ENTER/MEMORY.
3 Druk 2 seconden op RADIO•BAND•
AUTO PRESET.
"AM 9k" "MW 9k" of "AM 10k"
"MW 10k" knippert.
4 Druk op . of > om "AM 9k"
"MW 9k" te selecteren voor een interval
van 9 kHz of "AM 10k" "MW 10k" voor
een interval van 10 kHz.
5 Druk op ENTER/MEMORY.
Na het wijzigen van het afsteminterval moet
u de AM/MW-voorinstelzenders opnieuw
instellen.
26NL
2 De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R03 (AAA) batterijen
(niet bijgeleverd).
De batterijen vervangen
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6
maanden mee. Wanneer het apparaat niet
meer op de afstandsbediening reageert, moet
u alle batterijen vervangen door nieuwe.
3 De speler op batterijen gebruiken Plaats
zes R20-batterijen (D-formaat) (niet
bijgeleverd) in de batterijhouder. Als u
de speler op batterijen gebruikt, moet u
het netsnoer loskoppelen van de speler.
U kunt het geluid van een computer,
televisie, videorecorder, draagbare digitale
muziekspeler, enzovoort beluisteren via de
luidsprekers van deze speler.
Schakel alle componenten uit voordat u de
aansluitingen maakt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
component die u wilt aansluiten voor meer
informatie.
Opstelling
Batterijen vervangen
Vervang de batterijen als de OPR/BATT
aanduiding zwakker wordt of als de speler
niet meer functioneert. Vervang alle
batterijen door nieuwe.
Luisteren naar een
computer, televisie,
videorecorder,
draagbare digitale
muziekspeler, enzovoort
Tips
• De achtergrondverlichting van het display gaat
branden als de speler wordt ingeschakeld.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de afstandsbediening.
LINE
LINE IN
vervolg
27NL
Luisteren naar een computer,
televisie, videorecorder,
draagbare digitale muziekspeler,
enzovoort (vervolg)
1
Sluit de LINE IN aansluiting aan op de
lijnuitgang van de draagbare digitale
muziekspeler of andere componenten
met een audiokabel (niet bijgeleverd).
Computer,
televisie,
videorecorder,
draagbare
digitale
muziekspeler,
enzovoort
naar LINE IN
aansluiting
naar
lijnuitgang
Audiokabel*
(niet bijgeleverd)
* Voor een computer: gebruik een kabel die
past op de aansluiting van de computer.
Voor een televisie of videorecorder: gebruik
een kabel met een stereo-ministekker aan het
ene uiteinde en twee phonostekkers aan het
andere uiteinde.
Voor een draagbare digitale muziekspeler:
gebruik een kabel met een stereo-ministekker
aan beide uiteinden.
2
Schakel deze speler en de aangesloten
component in.
3
Druk op LINE en speel het geluid op de
aangesloten component af.
Het geluid van de aangesloten
component wordt uitgevoerd via de
luidsprekers.
Opmerking
Sluit de kabels stevig aan om storingen te
voorkomen.
28NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit apparaat is schadelijk
voor de ogen, zodat u de behuizing niet
mag openen. Laat dat over aan bevoegd
personeel.
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp
in de speler terechtkomen, verbreek dan
de aansluiting op het stopcontact en laat
de speler eerst door een deskundige
nakijken alvorens deze weer in gebruik te
nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit
apparaat worden afgespeeld. Indien u dat
wel doet, kan het apparaat worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Netspanning
• Voor werking op netspanning moet u
controleren of de bedrijfsspanning van de
speler overeenstemt met de lokale
netspanning (zie "Technische gegevens")
en het bijgeleverde netsnoer gebruiken.
• Zolang het netsnoer op het stopcontact
aangesloten is, blijft de speler onder
spanning staan, ook al is de speler zelf
uitgeschakeld.
• Gebruik zes R20 (D-formaat) batterijen
wanneer u het apparaat op batterijen wilt
laten werken.
• Wanneer u de batterijen niet gebruikt,
verwijder ze dan om beschadiging ten
gevolge van lekken of corrosie te
vermijden.
• Het naamplaatje met het werkingsvoltage,
het energieverbruik, enzovoort bevindt
zich aan de onderkant van het apparaat.
Plaatsing
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron of waar het blootstaat aan
rechtstreeks zonnelicht, overmatig stof of
schokken.
• Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele
ondergrond.
• Plaats niets binnen 10 mm van de zijkant.
De ventilatie-openingen moeten vrij
blijven voor een correcte werking en een
lange levensduur van de componenten.
• Wanneer het apparaat wordt achtergelaten
in een auto die in de zon geparkeerd staat,
moet u ervoor zorgen dat het niet bloot
wordt gesteld aan rechtstreekse
zonnestraling.
• Aangezien er een sterke magneet wordt
gebruikt in de luidsprekers, dient u creditcards met een magnetische codering en
horloges met een opwindmechanisme uit
de buurt van het apparaat te houden om
eventuele beschadiging door de magneet
te voorkomen.
Bediening
• Wanneer de speler rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt
gebracht, of als deze in een erg vochtige
kamer wordt geplaatst, kan op de lens
binnenin het apparaat vocht uit de lucht
condenseren. Als dit zich voordoet, zal de
CD-speler niet functioneren. Verwijder de
disc en laat het apparaat ongeveer een uur
aanstaan, zodat alle condens verdwijnt.
vervolg
29NL
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Opmerkingen over CD’s
• Veeg voor het afspelen de CD schoon met
een zacht reinigingsdoekje. Veeg licht
over het oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of thinner,
noch in de handel verkrijgbare
vloeistoffen of antistatische spray bestemd
voor het reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in een
in de zon geparkeerde auto, aangezien de
temperatuur hierin bijzonder hoog kan
oplopen.
• Plak geen papier of stickers op de CD en
kras er niet op.
• Vergeet niet de compact disc na gebruik
weer in het bijbehorende doosje op te
bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op een
compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
U kunt met deze CD-speler CD-R’s/RW’s
afspelen die zijn opgenomen met de indeling
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 of CDDA*.
De afspeelmogelijkheden kunnen
verschillen, afhankelijk van de kwaliteit van
de disc en de staat van het opname-apparaat.
* CDDA is de afkorting van Compact Disc Digital
Audio. Het is een opnamestandaard die wordt
gebruikt voor audio-CD’s.
30NL
Mocht u vragen hebben of problemen met de
bediening, aarzel dan niet contact op te
nemen met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Verhelpen van storingen
Algemeen
Het apparaat kan niet ingeschakeld worden.
• Sluit het netsnoer stevig aan op het
stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de afstandsbediening.
Het apparaat kan niet ingeschakeld
worden en “Battery Error” wordt
weergegeven.
• Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze
zijn uitgeput.
Geen geluid.
• Pas het volume aan.
• Verbreek de aansluiting van de hoofdtelefoon
als u via de luidsprekers wilt luisteren.
Er is ruis te horen.
• Iemand gebruikt een GSM of een ander
apparaat dat radiogolven produceert in de
buurt van de speler.
c Verwijder de GSM, enz uit de buurt van de
speler.
CD-speler
In het display staat "No Disc", ook al is er
een CD aanwezig.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het opnameapparaat.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• De CD-R/CD-RW is leeg.
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
De CD wordt niet afgespeeld.
• Plaats de CD met het label naar boven
gericht.
• Reinig de CD.
• Haal de CD uit het apparaat en laat de CDhouder ongeveer een uur open staan tot het
condensvocht is verdampt.
Wegvallend geluid.
• Verlaag het volume.
• Maak de CD schoon of vervang de CD als
deze erg beschadigd is.
• Zet het apparaat op een trillingsvrije plaats.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
"No File" wordt weergegeven.
• U probeert een CD-R/CD-RW zonder
ATRAC-bestanden of MP3-bestanden af te
spelen. (pagina 4)
“Over” wordt weergegeven.
• U kunt niet meer dan 20 tracks op deze speler
programmeren. (pagina 19)
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het apparaat.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en apparaat.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Houd de afstandsbediening dichter bij het
apparaat.
Als het apparaat na het opvolgen van
bovenstaande aanwijzingen nog steeds niet naar
behoren functioneert, trek dan het netsnoer uit het
stopcontact en verwijder de batterijen.
Wacht tot alle aanduidingen in het display zijn
gedoofd, stop het netsnoer opnieuw in het
stopcontact en breng de batterijen weer aan.
Indien de problemen nog niet zijn verholpen,
raadpleeg dan een Sony-handelaar.
Radio
Het geluid klinkt zwak of de kwaliteit is
beneden peil.
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• Zet het apparaat verder van de televisie
vandaan.
Het beeld van uw televisie wordt gestoord.
• Wanneer u een FM-uitzending beluistert met
het apparaat in de buurt van een televisie met
binnenhuisantenne, moet u het apparaat
verder van de televisie vandaan zetten.
31NL
Onderhoud
Technische gegevens
De lens schoonmaken
Als de lens vuil is, kan dit tot gevolg hebben
dat er geluid uitvalt tijdens het afspelen van
CD’s. Maak de lens schoon met een in de
handel verkrijgbare blazer.
CD speler-gedeelte
Lens
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissietijd: continu
Uitgangsvermogen laser: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op
een afstand van ca. 200 mm van het lensopperviak van
het optische blok met een diafragma van 7 mm.)
Draaisnelheid
200 t/min (rpm) tot 500 t/min (rpm) (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz +0/–1 dB
Snelheidsfluctuaties
Beneden meetbare limiet
Radio-gedeelte
Frequentiebereik
ZS-SN10
Reinigen van de behuizing
Reinig de behuizing en de
bedieningselementen met een zachte doek,
licht bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurspons, schuurmiddel of oplosmiddelen
zoals alcohol of benzine.
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
ZS-SN10L
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM/MW/LW: Ingebouwde ferrietantenne
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm dia., 3,2 Ω, conus-type (2)
Ingang
LINE IN aansluiting (stereo mini-aansluiting):
Minimaal ingangsniveau 330 mV
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting):
Voor hoofdtelefoons met een impedantie van 16-64 Ω
Maximaal uitgangsvermogen
4,6 W
32NL
Stroomvereisten
Voor de speler:
Koreaans model: 220 V AC, 60 Hz
Overige modellen: 230 V AC, 50 Hz
9 V gelijkstroom, 6 R20-batterijen (D-formaat)
Voor de afstandsbediening:
3 V gelijkstroom, 2 R03-batterijen (AAA-formaat)
Energieverbruik
16 W
Levensduur van de batterij
Voor de speler:
CD’s afspelen
Sony R20P: ongeveer 2 uur
Sony alkaline LR20: ongeveer 8 uur
Radio-ontvangst
Sony R20P: ongeveer 10 uur
Sony alkaline LR20: ongeveer 25 uur
Afmetingen
Ongeveer 500 × 145 × 230 mm (b/h/d)
(inclusief uitstekende delen)
Gewicht
Ongeveer 3,8 kg (inclusief batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
CD-ROM (SonicStage) (1)
Installatiegids/Gebruiksaanwijzing van SonicStage (1)
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen
onder de licentie van Dolby Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder kennisgeving.
Optionele accessoires
Sony MDR stereo-hoofdtelefoon (serie)
33NL
Index
A
Aansluiten
netsnoer 26
optionele componenten 27
Afspelen
een CD 6
tracks
herhaaldelijk 20
tracks in willekeurige
volgorde 16
vooraf ingestelde
radiozenders 22
Akoestiekregeling 24
ATRAC-CD
afspeelvolgorde 8
display 12
informatie over
ATRAC3plus 5
B
Batterijen
voor de afstandsbediening
26
voor de speler 27
Bookmark Track Play 17
H
Herhaaldelijk afspelen 20
I, J, K
ID3 tag 12
In slaap vallen met muziek 25
L
Luisteren
naar de radio 10
naar een computer,
televisie, videorecorder,
draagbare digitale
muziekspeler, enzovoort
27
naar een televisie, Vooraf
ingestelde zenders
benoemen 23
M, N
m3u play list play 18
MEGA BASS 24
MP3
afspeelvolgorde 8
display 12
informatie over MP3 5
C
CDDA-indeling 5
CD-ROM (SonicStage) 4
CD-speler 6, 12
D
De spanningsbron kiezen 26
Display 12
Display gebruiken 12
E, F, G
Een bepaalde track zoeken 13
Eigen programma samenstellen
19
34NL
O
Onderhoud 32
Opstelling 26
R
Radio-ontvangst verbeteren
11
Radiozenders
afspelen 22
vooraf instellen 21
Radiozenders vooraf instellen
21
Reiniging
behuizing 32
lens 32
S
Selecteren
akoestiekregeling 24
tracks 13
SonicStage 4
Spanningsbronnen 26
T, U
Technische gegevens 32
Timer 25
V
Verhelpen van storingen 30
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 23
Voorzorgsmaatregelen 29
W, X, Y
Willekeurig afspelen 16
P, Q
Programme Play 19
Z
Zoeken 14
35NL
Advertência
Sobre o manual
Para evitar o risco de incêndio
ou de choque eléctrico, não
exponha o leitor à chuva nem à
humidade.
As instruções contidas neste manual referem-se
aos modelos ZS-SN10 e ZS-SN10L. Antes de
começar a ler o manual, verifique o número do seu
modelo. O modelo ZS-SN10L é utilizado para fins
ilustrativos.
Para evitar descargas
eléctricas, não abra o aparelho.
Solicite assistência somente a
técnicos especializados.
Nota
O nome do selector que liga/desliga o leitor está
indicado abaixo:
“OPERATE”: ZS-SN10L
“POWER”:
ZS-SN10
Advertência
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
por exemplo, uma estante ou um armário.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente
acessível. Caso observe uma anormalidade na
unidade, desligue imediatamente a ficha principal
da saída de CA.
Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto
ou na sua embalagem, indica que
este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto
de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurando-se que
este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para
o ambiente bem como para a saúde, que de outra
forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
destes produtos. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada
sobre a reciclagem deste produto, por favor
contacte o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
2PT
Índice
Divirta-se ouvindo as várias canções
do seu CD original ...................................... 4
Operações básicas
Ouvir um CD .................................................. 6
Ouvir rádio ................................................... 10
O leitor de CD
Utilizar o visor .............................................. 12
Localizar uma faixa específica ..................... 13
Procurar faixas/ficheiros preferidos ............. 14
Reproduzir um grupo específico
(Só para ATRAC CD/CD MP3) ............... 15
Reproduzir uma única faixa
(Reprodução de uma única faixa) ............. 16
Reproduzir faixas por ordem aleatória
(Reprodução aleatória) ............................. 16
Reproduzir as suas faixas preferidas
adicionando marcadores (Reprodução
de faixas com marcadores) ....................... 17
Reproduzir as suas listas de músicas
preferidas (Reprodução da lista de
música m3u) (Só para CD MP3) .............. 18
Criar o seu próprio programa
(Reprodução de programa) ....................... 19
Repetir a reprodução de faixas
(Reprodução repetitiva) ............................ 20
Preparativos
Seleccionar as fontes de alimentação ........... 26
Ouvir o som de um PC, televisor,
videogravador, leitor de música digital
portátil, etc. ............................................... 27
Informações adicionais
Precauções .................................................... 29
Resolução de problemas ............................... 30
Manutenção .................................................. 32
Especificações .............................................. 32
Índice remissivo ............................ Última capa
PT
O rádio
Memorizar estações de rádio ........................ 21
Ouvir as estações de rádio programadas ...... 22
Identificar as estações programadas ............. 23
Intensificação do som
Seleccionar a intensificação do som ............. 24
O temporizador
Adormecer com música ................................ 25
Este manual explica como efectuar as
operações utilizando a unidade principal mas
também pode efectuar algumas delas
utilizando os botões do telecomando que
tenham nomes/indicações iguais ou
semelhantes.
3PT
Divirta-se ouvindo as várias canções do seu CD
original
Para além dos CDs de áudio normais, pode reproduzir um CD original, designado por
“ATRAC CD” ou “MP3 CD” que pode criar com o software SonicStage fornecido. Utilizando
o SonicStage pode, por exemplo, gravar cerca de 30 CDs* de áudio num ATRAC CD.
Segue-se uma breve descrição de como ouvir música de um disco ATRAC CD/MP3 CD/
Áudio CD.
Instale o SonicStage no computador.
O SonicStage é um programa de software que permite
transferir música de CDs de áudio e da Internet no
computador e criar CDs originais. Pode instalá-lo a
partir do CD-ROM fornecido.
ATRAC CD
MP3 CD
Audio CD
Criar um disco ATRAC CD/MP3 CD/Áudio CD.
Depois de seleccionar as suas canções preferidas
guardadas no computador, grave-as num CD-R/CD-RW
utilizando o SonicStage.
CDs de áudio
Ficheiros de
música
Internet
Reproduza-as neste leitor de CDs.
Pode divertir-se ouvindo as várias canções do seu CD
original.
Consulte o “Instalação/Manual de Instruções” para saber como instalar o SonicStage e como
criar discos ATRAC CD/MP3 CD/Audio CD.
* Se o tempo total de reprodução estimado de um CD (álbum) for de 60 minutos e estiver a gravar num
CD-R/CD-RW de 700MB a 48 kbps no formato ATRAC3plus.
4PT
Que discos pode reproduzir neste leitor de CDs?
CDs de áudio:
CDs de formato CDDA
ATRAC CDs:
CD-R/CD-RW onde foram gravados dados de áudio comprimidos
no formato ATRAC3plus*
“ATRAC3” (Adaptive Transform Acoustic Coding3) é uma tecnologia de compressão
de áudio que permite obter um som de alta qualidade e taxas de compressão elevadas.
ATRAC3plus é uma tecnologia de compressão de áudio desenvolvida a partir do
formato ATRAC3 capaz de comprimir ficheiros de áudio para cerca de 1/20 do
respectivo tamanho original a 64kbps.
CDs MP3:
CD-R/CD-RW onde foram gravados* dados de áudio comprimidos
no formato MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) é uma tecnologia de compressão de áudio capaz de
comprimir ficheiros de áudio para cerca de 1/10 do respectivo tamanho original.
Também pode reproduzir um CD-R/CD-RW onde foram gravados os dados de áudio
misturados comprimidos nos formatos ATRAC3plus ou MP3 com um software diferente do
SonicStage.
Com o SonicStage, não pode criar um CD que contenha dados de áudio misturados.
* Só pode reproduzir discos de formato de extensão Joliet e em conformidade com a ISO 9660 Nível 1/2.
Discos de música codificados com tecnologias de protecção de
direitos de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma de discos compactos
(CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. No entanto, alguns destes
discos não respeitam a norma de CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.
Divirta-se ouvindo as várias canções do seu CD original
CDDA (Disco compacto de áudio digital) é uma norma de
gravação utilizada para os CDs de áudio.
Nota sobre DualDiscs
Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o material gravado no DVD num
lado com o material áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de áudio
não está conforme a norma de discos compactos (CD), a reprodução neste equipamento não
está garantida.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage e respectivos logótipos são marcas comerciais da Sony
Corporation.
5PT
Operações básicas
Ouvir um CD
3
1, 2
Ligue o cabo de alimentação fornecido (consulte a página 26).
1
2
6PT
Carregue em PUSH Z OPEN/
CLOSE para abrir a tampa do
CD e coloque o CD no
tabuleiro de CDs.
Carregue em PUSH Z OPEN/
CLOSE para fechar a tampa.
Com a etiqueta virada
para cima
3
Carregue em u (N no telecomando) (ligação directa).
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
Visor
CD de áudio
Tempo de
reprodução
Nome de ficheiro
Número do
ficheiro
Tempo de
reprodução
* Durante a reprodução de um CD MP3,
aparece no visor a indicação “MP3”.
Nota
Antes de reproduzir um
ATRAC CD/CD MP3, o
leitor lê todas as
informações dos ficheiros e
dos grupos do CD.
Dependendo da estrutura
dos ficheiros, a leitura pode
demorar mais do que um
minuto. Durante este
período, aparece “Reading”
no visor.
Operações básicas
Número
da faixa
ATRAC CD/CD MP3*
Utilize estes botões para as operaçöes
adicionais
OPERATE
(ou POWER)
u
x
VOLUME –, +
–, +
i
>
.
Sugestões
• Para ouvir com
auscultadores, ligue os
auscultadores à tomada i
(auscultadores).
• A reprodução começa a
partir da faixa em que parou
pela última vez (Retomar a
reprodução).
Para não retomar a
reprodução e começar a
reproduzir do início da
primeira faixa, carregue em
x no modo de paragem.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +*1, – (VOL +*1, – no
telecomando)
interromper a reprodução
x
fazer uma pausa
na reprodução
u*1 (X no telecomando)
Carregue de novo no botão para
retomar a reprodução depois de
uma pausa.
ir para a faixa seguinte
>
voltar à faixa anterior
.
*1 O botão tem um ponto em relevo.
continuação
7PT
Para
Carregue em
2
seleccionar um grupo*
+ para avançar e – para recuar.
retirar o CD
PUSH Z OPEN/CLOSE*3
ligar/desligar o leitor
OPERATE (ou POWER, consulte a
página 2)
*2 Esta função só funciona com discos ATRAC CD/MP3 CD.
*3 Depois de abrir o compartimento de CDs, o ponto de início da
reprodução muda para o princípio da primeira faixa.
Notas
• Se gravar ficheiros
ATRAC3plus e MP3 no
mesmo CD, este leitor de
CD reproduz primeiro os
ficheiros ATRAC3plus.
• A capacidade de reprodução
deste leitor de CDs pode
variar consoante a
qualidade do disco e as
condições do dispositivo de
gravação.
• A lista abaixo mostra os
caracteres que pode ver
neste leitor de CD.
–AaZ
–aaz
–0a9
–!"#$%&'()*+,-./:
;<=>?@[\]^_`{|}
~
Se utilizar outros caracteres
no computador com um
software como o
SonicStage, os caracteres
aparecem como “–” neste
leitor de CD.
• Num disco que contenha
ficheiros ATRAC3plus/
MP3, não guarde ficheiros
noutros formatos nem crie
grupos desnecessários.
8PT
A estrutura dos ATRAC CDs/CDs MP3
Os ATRAC CDs/CDs MP3 são constituídos por “ficheiros”
e “grupos”. Um “ficheiro” equivale a uma “faixa” de um
CD de áudio. Um “grupo” é um conjunto de ficheiros e
equivale a um “álbum”.
Nos CDs MP3, este leitor de CDs reconhece uma pasta
MP3 como um “grupo” de forma a reproduzir os ATRAC
CDs e os CDs MP3 da mesma maneira.
Neste manual a palavra “faixa” é utilizada para descrever
as operações disponíveis para os discos ATRAC CD/MP3
CD e Áudio CD e a palavra “ficheiro” para as operações
disponíveis apenas nos discos ATRAC CD/MP3 CD.
Ordem de reprodução dos ATRAC CDs e
CDs MP3
Nos ATRAC CDs, os ficheiros são reproduzidos pela
ordem seleccionada no SonicStage.
Nos CDs MP3, a ordem de reprodução pode diferir
dependendo do método utilizado para gravar ficheiros MP3
no disco. No exemplo a seguir, os ficheiros são
reproduzidos pela ordem de 1 a 7.
Grupo
Ficheiro
ATRAC CD
CD MP3
Notas sobre os ATRAC CDs
• Número máximo de grupos: 255
Número máximo de ficheiros: 999
• Não pode reproduzir CD-Rs/ CD-RWs gravados no formato
ATRAC3plus no computador.
Operações básicas
Notas sobre os CDs MP3
• Número máximo de grupos: 255
Número máximo de ficheiros: 511
Nível máximo de directórios: 8
• Os grupos que não contenham um ficheiro MP3 são ignorados.
• Certifique-se de que adiciona a extensão “mp3” ao nome do
ficheiro. No entanto, se adicionar a extensão “mp3” a um
ficheiro que não seja MP3, o leitor não consegue reconhecer o
ficheiro correctamente.
• Este leitor consegue reproduzir a uma velocidade de
transferência de bits de 32 a 320 kbps e frequências de
amostragem de 32/44,1/ 48 kHz.
• Para comprimir uma fonte para um ficheiro MP3, deve definir os
parâmetros de compressão para “44,1 kHz”, “128 kbps” e
“Constant Bit Rate”.
• Para gravar até à capacidade máxima, defina o software de
gravação para “halting of writing” (Paragem da gravação).
• Para gravar de uma só vez até à capacidade máxima num suporte
de gravação sem nada gravado, defina o software de gravação
para “Disc at Once”.
9PT
Ouvir rádio
1
2
Ligue o cabo de alimentação fornecido (consulte a página 26).
1
Carregue várias vezes em
RADIO•BAND•AUTO PRESET até
a banda desejada aparecer no visor
(ligação directa).
Sempre que carregar no botão, a
banda muda da maneira seguinte:
Visor
ZS-SN10: “FM” t “AM”
ZS-SN10L: “FM” t “MW” t “LW”
2
Carregue sem soltar TUNE + ou –
até os dígitos da frequência
começarem a mudar no visor.
O leitor procura automaticamente as
frequências de rádio e pára quando
localizar uma estação com um sinal
forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes em
TUNE + ou – para alterar a
frequência passo a passo.
10PT
Indica uma transmissão
FM estéreo
Utilize estes botões para as operações
adicionais
OPERATE
(ou POWER)
MODE
Sugestões
• Se a emissão de FM tiver
muito ruído, carregue várias
vezes em MODE até
aparecer a indicação
“Mono” e o rádio passa a
transmitir em mono.
• Se tiver de alterar o
intervalo de sintonização de
AM/MW, consulte a página
26.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +*, – (VOL +*, – no
telecomando)
ligar/desligar o rádio
OPERATE (ou POWER,
consulte a página 2)
Operações básicas
VOLUME –, +
* O botão tem um ponto em relevo.
Melhorar a recepção da transmissão
Reoriente a antena para FM. Reoriente o leitor para AM ou
MW/LW.
Para FM
para AM ou MW/LW
11PT
O leitor de CD
Utilizar o visor
O visor permite-lhe verificar as informações
sobre o CD.
DISPLAY
Verificar as informações de
um ATRAC CD/CD MP3
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução. O ecrã muda da maneira
seguinte:
Quando reproduzir um CD MP3 que
contenha ficheiros com um ID3 tag*,
aparece a informação de ID3 tag.
* ID3 tag é um formato que serve para adicionar
determinadas informações (nome da faixa, nome
do álbum, nome do artista, etc.) aos ficheiros
MP3. Este leitor é compatível com a versão 1.0/
1.1/2.3 do formato ID3 tag (só para ficheiros
MP3).
Verificar as informações de
um CD de áudio
Carregue em DISPLAY durante a
reprodução. O ecrã muda da maneira
seguinte:
t Número da faixa actual e tempo de
reprodução decorrido
r
O número da faixa actual e o tempo
restante da faixa actual
r
O número de faixas por reproduzir e o
tempo restante do CD
r
O número total de faixas e o tempo total
de reprodução do CD
Sugestões
• Quando reproduzir um CD de áudio com
informação de texto, como CD-TEXT, as
informações aparecem.
• Com o leitor parado, o tempo de reprodução/
tempo restante não aparece.
12PT
t O nome do ficheiro, o número do
ficheiro actual e o tempo de reprodução
r
O nome do grupo*1, o número do
ficheiro actual e o tempo de reprodução
r
O nome do artista*2, o número do
ficheiro actual e o tempo de reprodução
r
A taxa de bits de transferência, a
frequência de amostragem, o número do
ficheiro actual e o tempo restante do
ficheiro actual
r
Número total de grupos, número total de
ficheiros
*1 CDs MP3: Se o ficheiro não pertencer a
nenhum grupo, o nome do grupo aparece como
“ROOT”.
*2 Se o ficheiro não tiver um nome de artista, não
aparece nenhuma indicação no visor.
Sugestão
Com o leitor parado, o tempo de reprodução/
tempo restante do ficheiro actual não aparece.
Localizar uma faixa
específica
Botões
numéricos
., >
x
Para localizar
uma faixa
específica
directamente
um ponto
enquanto ouve
a música
um ponto
enquanto
observa
o visor
Sugestões
• Para localizar uma faixa com um número
superior a 10, carregue primeiro em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes.
Exemplo: Para reproduzir a faixa número 23,
carregue primeiro em >10 e depois em 2 e 3.
• Quando localizar a décima faixa, carregue em
0/10.
• Para localizar uma faixa com um número
superior a 100, carregue duas vezes em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes.
O leitor de CD
Pode localizar qualquer faixa num CD
utilizando os botões numéricos do
telecomando.
Pode igualmente localizar um ponto
específico numa
faixa durante a reprodução de um CD.
Notas
• Discos ATRAC CD/MP3 CD: A localização de
um ficheiro específico com os botões numéricos
só pode ser aplicada aos ficheiros do grupo
seleccionado.
• Não é possível localizar uma faixa específica se
a indicação “SHUF”, “ ”, “ ” ou “PGM”
estiver iluminada no visor. Desactive a indicação
carregando em x.
• Quando localizar um ponto específico num
ficheiro durante a reprodução de ficheiros
ATRAC3plus/MP3, é possível que o som seja
cortado durante alguns segundos.
Carregue em
na tecla numérica da faixa.
> (avançar) ou . (recuar)
durante a reprodução sem
soltar, até localizar o ponto
pretendido.
> (avançar) ou .
(recuar) no modo de pausa,
sem soltar, até localizar o
ponto pretendido.
13PT
Procurar faixas/
ficheiros preferidos
Botão rotativo
x
ENTER/
MEMORY
SEARCH
Procurar uma faixa num CD de
áudio
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Gire o botão rotativo para v ou V para
seleccionar a faixa pretendida e depois
carregue em ENTER/MEMORY.
A reprodução inicia-se a partir da faixa
seleccionada.
Para cancelar a procura de
faixas
Gire o botão rotativo até a indicação
“Cancel” aparecer e depois carregue em
ENTER/MEMORY.
14PT
Procurar um ficheiro num
ATRAC CD/CD MP3
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Carregue em
3
Gire o botão rotativo para v ou V para
seleccionar o grupo desejado e depois
carregue em ENTER/MEMORY.
4
Gire o botão rotativo para v ou V para
seleccionar o ficheiro pretendido e
depois carregue em ENTER/
MEMORY.
SEARCH.
A reprodução inicia-se a partir do
ficheiro seleccionado.
Também pode seleccionar outro grupo
utilizando
+ ou –.
Para cancelar a procura de
ficheiros
Gire o botão rotativo até a indicação
“Cancel” aparecer e depois carregue em
ENTER/MEMORY.
Sugestão
Pode procurar directamente um ficheiro do grupo
actual rodando o botão rotativo durante a
reprodução de um ATRAC CD /MP3 CD.
CD MP3)
Pode reproduzir todos os ficheiros de um
grupo específico e parar o leitor
automaticamente.
x
u
MODE
–, +
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até a indicação “ ”
aparecer no visor.
3
Carregue em + ou – para seleccionar
o grupo que quer reproduzir.
4
Carregue em u.
O leitor de CD
Nota
Quando procurar ficheiros/grupos num ATRAC
CD ou MP3 CD utilizando o botão rotativo, pode
ver até 400 nomes de ficheiros ou 255 nomes de
grupos. Se o número de ficheiros ultrapassar este
número, em vez dos nomes aparece um nome de
ficheiro como “401– – – – –”.
Reproduzir um grupo
específico (Só para ATRAC CD/
Para cancelar a reprodução de
grupo
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE até a
indicação “ ” desaparecer do visor.
15PT
Reproduzir uma única
faixa (Reprodução de uma única
Reproduzir faixas por
ordem aleatória
faixa)
(Reprodução aleatória)
Pode reproduzir uma única faixa apenas uma
vez e depois parar o leitor automaticamente.
Pode reproduzir faixas por ordem aleatória.
x
. u
>
MODE
1
Carregue em x se o leitor não estiver no
modo de CD.
2
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até a indicação “1”
aparecer no visor.
3
Carregue em . ou > para
seleccionar a faixa que quer reproduzir.
4
Carregue em u.
Para cancelar a reprodução de
uma única faixa
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE até a
indicação “1” desaparecer do visor.
Sugestão
Discos ATRAC CD/MP3 CD: Para reproduzir um
ficheiro de outro grupo, seleccione o grupo antes
do passo 3 acima.
16PT
u
MODE
–, +
x
Reproduzir todas as faixas de
um CD por ordem aleatória
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até a indicação
“SHUF” aparecer no visor.
3
Carregue em u para iniciar a
reprodução aleatória.
Para cancelar a reprodução
aleatória
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE até a
indicação “SHUF” desaparecer do visor.
Sugestão
Durante a reprodução aleatória, não pode
seleccionar a faixa anterior carregando em ..
Reproduzir todos os ficheiros
de um grupo seleccionado por
ordem aleatória (só para ATRAC
CD/CD MP3)
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até a indicação
“ ” “SHUF” aparecer no visor.
3
Carregue em + ou – para seleccionar
o grupo que quer reproduzir.
4
(Reprodução de faixas com marcadores)
Pode adicionar marcadores a um máximo de
99 faixas (CD de áudio), 999 ficheiros
(ATRAC CD) ou 511 ficheiros (CD MP3)
de um CD.
Se abrir a tampa do CD, todos os marcadores
guardados na memória são apagados.
x
u
MODE
O leitor de CD
2
Reproduzir as suas
faixas preferidas
adicionando marcadores
Carregue em u para iniciar a
reprodução aleatória.
Para cancelar a reprodução
aleatória
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE até a
indicação “ ” “SHUF” desaparecer do
visor.
Sugestão
Durante a reprodução aleatória, não pode
seleccionar o ficheiro anterior carregando em
..
Adicionar marcadores
1
Durante a reprodução da faixa a que
quer adicionar o marcador, carregue
sem soltar u até a indicação
“Bookmark Set” aparecer no visor.
Se o marcador tiver sido adicionado
com êxito, “ ” pisca mais lentamente.
2
Repita o passo 1 para adicionar
marcadores às faixas desejadas.
No telecomando
Utilize BOOKMARK em vez de u.
continuação
17PT
Reproduzir as suas faixas
preferidas adicionando
marcadores (Reprodução de
faixas com marcadores)
(continuação)
Reproduzir as faixas com
marcadores
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até as indicações “ ”
e “Bookmark” aparecerem no visor.
3
Carregue em u.
A reprodução das faixas com
marcadores inicia-se.
Para retirar marcadores
Durante a reprodução de uma faixa com um
marcador, carregue sem soltar u
(BOOKMARK no telecomando) até a
indicação “Bookmark Cancel” aparecer no
visor.
Para ver as faixas com
marcadores
Durante a reprodução das faixas com
marcadores, a indicação “ ” pisca
lentamente no visor.
Notas
• Durante a reprodução de faixas com marcadores,
as faixas são reproduzidas por ordem numérica e
não pela ordem que adicionou os marcadores.
• Se abrir o tabuleiro de CDs, todos os marcadores
guardados na memória são apagados.
• Não é possível seleccionar uma faixa com
marcador directamente com os botões numéricos
do telecomando.
18PT
Reproduzir as suas listas
de músicas preferidas
(Reprodução da lista de música m3u)
(Só para CD MP3)
Pode reproduzir as suas listas de músicas
m3u* preferidas.
* Uma “lista de músicas m3u” é um ficheiro em
que a ordem de reprodução de ficheiros MP3
está codificada. Para utilizar a função de lista de
músicas, grave os ficheiros MP3 num CD-R/
CD-RW utilizando o programa de codificação
compatível com o formato m3u.
Botão rotativo
ENTER/
x
MODE
MEMORY
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até a indicação “ ”
aparecer no visor.
3
Gire o botão rotativo para v ou V para
seleccionar a lista de músicas pretendida e
depois carregue em ENTER/MEMORY.
No telecomando
No passo 3, carregue em . ou > para
seleccionar a lista de músicas desejada e carregue
em N.
Para cancelar a reprodução da
lista de músicas m3u
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE até a
indicação “ ” desaparecer do visor.
Nota
Só pode reproduzir as duas primeiras listas de música
se houver duas ou mais listas de música guardadas.
Criar o seu próprio
programa (Reprodução de
4
programa)
No telecomando
No passo 3, carregue nos botões numéricos
correspondentes às faixas que quer programar,
pela ordem desejada. Num disco ATRAC CD/
MP3 CD, também pode seleccionar outro grupo
carregando em
+ ou –.
Pode ordenar a ordem de reprodução de no
máximo 20 faixas de um CD.
x
u
MODE
ENTER/
MEMORY
Para cancelar a reprodução do
programa
Primeiro, pare a reprodução. Em seguida,
carregue várias vezes em MODE até a
indicação “PGM” desaparecer do visor.
O leitor de CD
Botão rotativo
Carregue em u para iniciar a
reprodução de programa.
Para verificar a ordem das faixas
antes da reprodução
Carregue em ENTER/MEMORY durante a
programação.
Sempre que carregar no botão, o número da
faixa aparece pela ordem programada.
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Carregue várias vezes em MODE no
modo de paragem até a indicação
“PGM” aparecer no visor.
3
Gire o botão rotativo para v ou V e
depois carregue em ENTER/MEMORY
para cada faixa que quer programar pela
ordem desejada.
Ordem
de reprodução
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em x durante a
programação. O programa actual é apagado.
Depois, crie um novo programa executando
as operações seguintes.
Sugestão
Pode reproduzir outra vez o mesmo programa,
desde que grave o programa antes de abrir o
tabuleiro de CDs.
CD de áudio
Faixa programada
Ordem
de reprodução
Ficheiro
programado
ATRAC CD/
CD MP3*
*Também pode seleccionar outro grupo
utilizando
+ ou –.
19PT
Repetir a reprodução de
faixas (Reprodução repetitiva)
Pode reproduzir várias vezes faixas no modo
de reprodução normal e noutros modos de
reprodução, que quiser.
x
REPEAT
1
Carregue em x se o leitor não estiver
no modo de CD.
2
Reproduza o CD.
Pode reproduzir várias vezes faixas no
modo de reprodução normal e noutros
modos de reprodução, que quiser
(consulte as páginas 15 - 19).
3
Carregue em REPEAT até a indicação
“ ” aparecer no visor.
Para cancelar a reprodução
repetitiva
Carregue novamente em REPEAT para fazer
desaparecer “ ” do visor.
20PT
O rádio
Memorizar estações de
rádio
Pode guardar estações de rádio na memória
do leitor. Pode pré-programar um máximo
de 30 estações de rádio (ZS-SN10), 20 para
FM e 10 para AM por qualquer ordem ou 40
estações de rádio (ZS-SN10L), 20 para FM e
10 para MW e LW por qualquer ordem.
PRESET +
Botão
rotativo
TUNE –, +
O rádio
PRESET –
RADIO
BAND
AUTO PRESET
Se não for possível prémemorizar uma estação
automaticamente
Terá que memorizar manualmente as
estações com sinal fraco.
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação pretendida carregando
em TUNE + ou –.
3 Carregue sem soltar ENTER/MEMORY
durante cerca de 2 segundos.
4 Carregue em PRESET + ou PRESET – até
que o número programado que pretende
atribuir à estação comece a piscar no
visor.
5 Carregue duas vezes em ENTER/
MEMORY.
A nova estação substitui a anterior.
Sugestão
Pode identificar cada uma das estações
programadas (consulte “Identificar as estações
programadas” na página 23).
ENTER/
MEMORY
1
Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue sem soltar RADIO•BAND•
AUTO PRESET até a indicação “Auto
Preset” piscar no visor.
3
Carregue em ENTER/MEMORY.
As estações são memorizadas desde as
frequências mais baixas até às mais
altas.
No telecomando
1 Carregue em RADIO•BAND até a banda
pretendida aparecer no visor.
2 Carregue em TUNE + ou – até sintonizar a
estação pretendida.
3 Durante cerca de 2 segundos, carregue sem
soltar os botões numéricos em que quer préprogramar a nova estação.
Para seleccionar um número programado
superior a 10, carregue primeiro em >10 e
depois nos botões numéricos correspondentes. É
preciso carregar sem soltar, durante cerca de 2
segundos, o último botão numérico que pretende
introduzir. (Exemplo: para seleccionar 12,
carregue primeiro em >10 e 1 e depois carregue
sem soltar 2 durante cerca de 2 segundos.)
21PT
Ouvir as estações de
rádio programadas
Depois de programar as estações, pode ouvilas seleccionando o número de memória
respectivo ou fazendo uma procura.
PRESET –
PRESET +
RADIO
BAND
AUTO PRESET
Botão rotativo
Procurar as estações
programadas
1
Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Gire o botão rotativo para seleccionar a
sua estação programada preferida.
3
Carregue em ENTER/MEMORY para
sintonizar a estação programada.
Para cancelar a procura das
estações de rádio programadas
Gire o botão rotativo até aparecer a
indicação “Cancel” e depois carregue em
ENTER/MEMORY.
ENTER/
MEMORY
Ouvir as estações de rádio
programadas
1
Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET para seleccionar a banda.
2
Carregue em PRESET + ou PRESET –
para sintonizar a estação memorizada.
No telecomando
1 Carregue em RADIO•BAND até a banda
pretendida aparecer no visor.
2 Carregue no botão numérico para sintonizar uma
estação memorizada.
Para sintonizar uma estação programada num
número superior a 10, carregue primeiro em >10
e depois nos botões numéricos correspondentes.
(Exemplo: para sintonizar uma estação
programada no número 12, carregue primeiro
em >10 e 1 e depois carregue em 2.)
22PT
Sugestão
Se tiver identificado as estações programadas,
pode procurá-las pelo nome respectivo (consulte a
página 23).
Identificar as estações
programadas
Pode identificar cada estação com um nome
até 11 caracteres.
5
Carregue em TUNE + para ir para o
carácter seguinte que quer introduzir.
6
Repita os passos 4 e 5 até terminar de
introduzir o nome da estação.
7
Carregue em ENTER/MEMORY.
Botão rotativo
DISPLAY
TUNE –, +
1
Seleccione a estação que quer
identificar (consulte a página 22).
2
Carregue sem soltar ENTER/
MEMORY durante cerca de 2
segundos.
O número programado e a frequência
piscam.
3
Carregue em ENTER/MEMORY.
O cursor pisca.
4
Gire o botão rotativo para seleccionar os
caracteres que deseja utilizar para o
nome da nova estação.
O rádio
ENTER/
MEMORY
Sugestões
• No passo 4 acima, pode saltar para os diversos
tipos de caracteres carregando em DISPLAY.
Sempre que carregar no botão, a indicação salta
da maneira seguinte.
Alfabeto (maiúsculas) t Alfabeto (minúsculas)
t Números e símbolos t Espaço em branco
• Os caracteres que pode utilizar para identificar
as estações são os seguintes:
– AaZ
– aaz
– 0a9
– !"#$%&()*.;<=>?@_‘+–’,/:
– (espaço)
Para alterar o nome da estação
1 Execute os passos 1 a 3.
2 Carregue em TUNE + ou – para
seleccionar o carácter que quer alterar.
3 Rode o botão rotativo para seleccionar um
novo carácter.
4 Repita os passos 2 e 3 até terminar de
alterar o nome da estação.
5 Carregue em ENTER/MEMORY.
Sugestões
• Se quiser apagar um carácter, introduza um
espaço em branco em vez de um carácter.
• O espaço em branco só é reconhecido como tal
entre os caracteres ou antes de um deles.
• Mesmo que volte a programar as estações
automaticamente, os nomes das estações da
mesma frequência mantêm-se.
23PT
Intensificação do som
Seleccionar a
intensificação do som
Pode regular a intensificação do som que
está a ouvir.
SOUND
MEGA BASS
ENTER/
Botão
MEMORY rotativo
Seleccionar as características
do som
Carregue várias vezes em SOUND para
seleccionar a intensificação do som
pretendida.
Seleccione
Rock
Pop
Jazz
Vocal
a presença de vozes,
com realce dos médios
Custom
os sons originais. Pode
personalizar o som dos
graves e dos agudos da
forma desejada
(consulte “Personalizar
o som”).
toda a gama dinâmica
para, por exemplo,
música clássica
Off
24PT
Para obter
um som claro e potente,
com realce dos graves e
agudos
um som leve e vivo
com realce dos agudos
e médios
um som de percussão,
com realce dos graves
Personalizar o som
1 Carregue várias vezes em SOUND para
fazer aparecer “Custom.”
2 Carregue sem soltar SOUND até
“Custom” piscar. “Bass” aparece passados
2 segundos.
3 Gire o botão rotativo para v ou V para
seleccionar um nível de som para os
graves (–3 a + 3).
4 Carregue em ENTER/MEMORY e
“Treble” aparece no visor.
5 Gire o botão rotativo para v ou V para
seleccionar um nível de som para os
agudos (–3 a + 3).
6 Carregue em ENTER/MEMORY.
Nota
Se desligar o leitor da fonte de alimentação de CA
ou retirar as pilhas, o som personalizado volta aos
valores de fábrica.
Reforçar os graves
Carregue em MEGA BASS para aparecer a
indicação “MEGA BASS”.
Para voltar ao som normal, carregue
novamente no botão para a indicação
“MEGA BASS” desaparecer do visor.
O temporizador
Adormecer com música
Pode programar o leitor para se desligar
automaticamente passado algum tempo e
poder adormecer ouvindo música.
Para cancelar a função sleep
Carregue em OPERATE (ou POWER) para
desligar o aparelho.
Sugestão
A luz de fundo do visor apaga-se enquanto o
temporizador estiver activado.
SLEEP
O temporizador
1
Reproduza a fonte de música que
pretende.
2
Carregue em SLEEP para aparecer a
indicação “Sleep”.
3
Carregue em SLEEP para seleccionar os
minutos até o leitor se desligar
automaticamente.
Sempre que carregar no botão, a
indicação muda da maneira seguinte:
“60” t “90” t “Auto (MAX 120)”*
t “Off” t “10” t “20” t “30”.
* O leitor desliga-se automaticamente
passados 120 minutos ou quando chegar ao
fim do CD.
4 segundos depois de ter carregado em
SLEEP, o sistema memoriza os minutos
do visor.
25PT
Preparativos
Seleccionar as fontes de alimentação
Pode utilizar a corrente CA ou as pilhas como fontes de alimentação.
AC IN
3 Compartimento das pilhas
1 a uma tomada de parede
1 Ligar o cabo de alimentação
2 Introduzir as pilhas no telecomando
Introduza uma das extremidades do
cabo de alimentação na tomada AC IN
localizada na parte posterior do leitor.
Ligue a outra extremidade à tomada de
parede.
Alterar o intervalo de
sintonização de AM/MW
O intervalo de sintonização de AM/MW vem
predefinido de fábrica para 9 kHz.
Se tiver de alterar o intervalo de sintonização
de AM/MW, faça o seguinte:
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET até aparecer a indicação “AM”
ou “MW” no visor.
2 Carregue em ENTER/MEMORY durante
2 segundos.
3 Carregue em RADIO•BAND•AUTO
PRESET durante 2 segundos.
A indicação “AM 9k” “MW 9k” ou
“AM 10k” “MW 10k” começa a piscar no
visor.
4 Carregue em . ou > para seleccionar
“AM 9k” “MW 9k” para o intervalo de
9 kHz ou “AM 10k” “MW 10k” para o
intervalo de 10 kHz.
5 Carregue em ENTER/MEMORY.
26PT
Depois de alterar o intervalo de sintonização,
pode ter de reprogramar as estações de rádio
AM/MW.
Introduza duas pilhas R03 (tamanho
AAA) (não fornecidas).
Substituir pilhas
Em condições de utilização normais, as
pilhas duram cerca de seis meses. Quando já
não conseguir pôr o leitor a funcionar com o
telecomando, substitua todas as pilhas por
novas.
3 Utilização do leitor com pilhas
Introduza seis pilhas R20 (tamanho D)
(não fornecidas) no respectivo
compartimento.
Para utilizar o leitor com pilhas,
desligue o cabo de alimentação do
leitor.
Ouvir o som de um PC,
televisor, videogravador,
leitor de música digital
portátil, etc.
Pode ouvir o som de um PC, televisor,
videogravador, leitor de música digital
portátil, etc. através das colunas deste leitor.
Não se esqueça de desligar todos os
equipamentos antes de fazer as ligações.
Para mais informações, consulte o manual de
instruções do equipamento que quer ligar.
Preparativos
Substituir as pilhas
Substitua as pilhas quando a luz do indicador
OPR/BATT estiver fraca ou quando o leitor
parar de funcionar. Coloque pilhas novas.
Sugestões
• Quando liga o leitor a luz de fundo do visor
acende-se.
• Se utilizar o leitor com pilhas, não pode ligar o
leitor com o telecomando.
LINE
LINE IN
continuação
27PT
Ouvir o som de um PC, televisor,
videogravador, leitor de música
digital portátil, etc. (continuação)
1
Ligue a tomada LINE IN à tomada de
saída de linha do leitor de música digital
portátil ou outros componentes,
utilizando o cabo de ligação de áudio
(não fornecido).
PC, televisor,
videogravador,
leitor de
música digital
portátil, etc.
à tomada
LINE IN
Cabo de
ligação de
áudio* (não
fornecido)
à
tomada
de saída
de linha
* Para um PC: Utilize um cabo adequado ao
conector do PC.
Para um televisor ou videogravador: Utilize
um cabo com uma minificha estéreo numa
das extremidades e duas fichas RCA na
outra.
Para um leitor de música digital portátil:
utilize um cabo com uma minificha estéreo
em ambas as extremidades.
2
Ligue o leitor e o componente.
3
Carregue em LINE e reproduza o som
do equipamento ligado.
O som do equipamento ligado sai pelas
colunas.
Nota
Ligue bem os cabos para garantir um
funcionamento correcto.
28PT
Informações
adicionais
Precauções
Sobre a segurança
• Não desmonte a caixa do leitor de CD
porque o raio laser utilizado neste
aparelho pode provocar lesões ópticas. A
reparação deve ser única e exclusivamente
da responsabilidade de pessoal
qualificado.
• Se deixar cair algum objecto sólido ou
entornar líquidos para dentro do leitor,
desligue-o e mande-o reparar por pessoal
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard como,
por exemplo, em forma de coração,
quadrado, estrela. Se o fizer, pode
danificar o leitor. Não utilize este tipo de
discos.
Sobre as fontes de alimentação
• Para utilizar o leitor ligado à corrente,
verifique se a tensão de funcionamento do
leitor é idêntica à da rede de corrente local
(consulte “Especificações”) e utilize o
cabo de alimentação fornecido; não utilize
qualquer outro tipo de cabo de
alimentação.
• Mesmo que tenha desligado o interruptor
de corrente, o leitor só será desligado da
fonte de alimentação CA (rede principal)
depois de o desligar da tomada de parede.
• Para utilizar o leitor com pilhas, introduza
seis pilhas R20 (tamanho D).
• Se não quiser utilizar as pilhas, retire-as
para evitar danos possivelmente causados
pelo derramamento do líquido das pilhas
ou pela corrosão.
• A chapa de identificação que indica a
tensão de funcionamento, o consumo de
energia, etc. situa-se na parte inferior.
Sobre a localização
• Não deixe o leitor perto de fontes de calor
ou em locais expostos à incidência directa
dos raios solares, com muito pó ou
sujeitos a choques mecânicos.
• Não coloque o leitor numa superfície
inclinada ou pouco estável.
• Não coloque nenhum objecto a uma
distância inferior a 10 mm da caixa do
aparelho. As aberturas de ventilação têm
de estar desobstruídas para que o leitor
funcione devidamente e de maneira a
proteger os componentes.
• Se deixar o leitor num carro estacionado
ao sol, escolha um local dentro do
automóvel onde este não fique exposto à
incidência directa dos raios solares.
• Devido à utilização de um íman potente
nos altifalantes, mantenha os cartões de
crédito com sistema de código magnético
ou os relógios de corda longe do leitor, de
modo a evitar possíveis danos provocados
pelo referido íman.
Sobre o funcionamento
• A humidade condensa-se na lente interna
do leitor de CD, se o transportar
directamente de um sítio frio para um sítio
quente ou se o colocar numa sala muito
húmida. Se isto acontecer, o leitor deixa
de funcionar devidamente. Neste caso,
retire o CD e aguarde cerca de uma hora
até que a humidade se evapore.
continuação
29PT
Precauções (continuação)
Notas sobre os CD
• Antes de reproduzir um CD, limpe-o com
um pano de limpeza. Limpe-o do centro
para fora.
• Não utilize solventes tais como a benzina,
diluente, produtos de limpeza disponíveis
no mercado ou sprays anti-estáticos
próprios para LPs em vinyl.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares ou a fontes de calor tais
como condutas de ar quente, nem o deixe
dentro de um carro estacionado ao sol
porque poderá ocorrer um aumento
considerável de temperatura no seu
interior.
• Não cole papéis ou autocolantes no CD,
nem risque a sua superfície.
• Depois de reproduzir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
Se o CD estiver sujo, riscado ou com
dedadas, poderão ocorrer erros de tracking.
Os CD-Rs/CD-RWs
Este leitor de CD pode reproduzir CD-Rs/
RWs gravados nos formatos ATRAC3plus/
ATRAC3, MP3 ou CDDA*, mas a
capacidade de reprodução pode variar com a
qualidade do disco e as condições do
dispositivo de gravação.
* CDDA é a abreviatura de Compact Disc Digital
Audio (Disco compacto de áudio digital). É uma
norma de gravação utilizada para os CDs de
áudio.
Se surgirem problemas ou dúvidas sobre o
funcionamento do leitor, contacte o agente
Sony da sua zona.
30PT
Resolução de problemas
Geral
O aparelho não liga.
• Ligue bem o cabo de alimentação à tomada
de corrente.
• Verifique se introduziu correctamente as
pilhas.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
• Não consegue ligar o leitor com o
telecomando, se estiver a utilizar o leitor com
pilhas.
O aparelho não liga e aparece a indicação
“Battery Error” no visor.
• Verifique se introduziu correctamente as
pilhas.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
Não há som.
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores quando estiver a
ouvir através dos altifalantes.
Ouve-se ruído.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
um aparelho que transmite ondas de rádio
perto do leitor.
c Afaste o telefone portátil, etc., do leitor.
Leitor de CD
A indicação “No Disc” aparece no visor,
mesmo que haja um CD dentro de um
compartimento.
• Coloque o CD com a face com etiqueta
virada para cima.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
• O CD-R/CD-RW não tem nada gravado.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por
umas novas.
O CD não se ouve.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CDs
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade.
O som desaparece.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
• O som pode apresentar quebras ou ruído se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou
se o dispositivo de gravação ou o programa
de aplicação tiverem problemas.
Aparece a indicação “No File”.
• Está a tentar reproduzir um CD-R/CD-RW
que não contém nenhum ficheiro ATRAC ou
MP3. (página 4)
Aparece a indicação “Over”.
• Não pode programar mais de 20 faixas neste
leitor. (página 19)
Telecomando
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem fracas,
substitua-as por novas.
• Aponte o telecomando na direcção do sensor
remoto do leitor.
• Não pode haver obstáculos entre o
telecomando e o leitor.
• Não exponha o sensor remoto a luzes intensas
como, por exemplo, a luz do sol ou a luz de
lâmpadas fluorescentes.
• Se utilizar o telecomando, aproxime-se do
televisor.
Se, após ter experimentado as sugestões acima
mencionadas, os problemas subsistirem, desligue
o cabo de alimentação e retire todas as pilhas.
Depois de todas as indicações do visor
desaparecerem, ligue o aparelho o cabo de
alimentação e introduza novamente as pilhas. Se o
problema não for solucionado, consulte o agente
Sony.
Rádio
O som está muito baixo ou não tem
qualidade.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua-as por
umas novas.
• Afaste o leitor do televisor.
A imagem do televisor começa a tremer.
• Se estiver a ouvir um programa em FM perto
de um televisor com antena interna, afaste o
leitor do televisor.
31PT
Manutenção
Especificações
Limpeza da lente
Se a lente estiver suja, poderão ocorrer
quebras de som durante a leitura dos CD.
Limpe a lente com um soprador de ar à
venda no mercado.
Secção do leitor de CD
Lente
Sistema
Sistema áudio digital de CD
Propriedades do diodo laser
Duração da emissão: contínua
Saída do laser:
menos de 44,6 µW
(Valor de saída medido a uma distância de
aproximadamente 200 mm da superficie da lente da
objectiva no bloco de leitura óptica com uma abertura de
7 mm.)
Rotações
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +0/–1 db
Vibração e oscilação
Inferior ao limite susceptível de ser medido
Secção do rádio
Gama de frequência
ZS-SN10
Limpar a caixa
Limpe a caixa, o painel e os comandos com
um pano suave, ligeiramente embebido em
detergente diluído em água. Não utilize
nenhum tipo de material abrasivo, pó de
limpeza ou solvente, tal como álcool ou
benzina.
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
ZS-SN10L
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM/MW/LW: Antena incorporada de barra em ferrite
Geral
Altifalante
Gama total: 10 cm dia., 3,2 Ω, tipo cónico (2)
Entrada
Tomada LINE IN (minitomada estéreo):
Nível de entrada mínimo 330 mV
Saídas
Tomada para auscultadores (minitomada estéreo):
Para auscultadores com uma impedância de 16 - 64 Ω
Potência máxima de saída
4,6 W
32PT
Requisitos de energia
Para o leitor:
Modelo da Coreia: 220 V CA, 60 Hz
Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
6 pilhas R20 (tamanho D) de 9 V CC
Para o telecomando:
2 pilhas R03 (tamanho AAA) de 3 V CC
Consumo de energia
16 W
Duração da pilha
Para o leitor:
Reprodução de CDs
Sony R20P: aprox. 2 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 8 h
Recepção de rádio
Sony R20P: aprox. 10 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 25 h
Dimensões
Aprox. 500 × 145 × 230 mm (l/a/p)
(incluindo peças salientes)
Peso
Aprox. 3,8 kg (incluindo pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação (1)
Telecomando (1)
CD-ROM (SonicStage) (1)
Instalação/Manual de Instruções do SonicStage (1)
Patentes dos EUA e de outros países licenciadas pela Dolby
Laboratories.
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Conjunto de auscultadores Sony MDR
33PT
Índice remissivo
A, B
L
Adormecer com música 25
ATRAC CD
acerca do ATRAC3plus 5
ordem de reprodução 8
visor 12
C, D
Criar o seu próprio programa
19
CD-ROM (SonicStage) 4
E
Especificações 32
Estações de rádio
ouvir 22
programar 21
F, G, H
Fontes de alimentação 26
Formato CDDA 5
I, J, K
ID3 tag 12
Identificar as estações
programadas 23
Intensificação de som 24
Leitor de CD 6, 12
Ligar
cabo de alimentação 26
componentes opcionais 27
Limpar
caixa 32
lente 32
Localizar uma faixa específica
13
M, N
Manutenção 32
MEGA BASS 24
Melhorar a recepção da
transmissão 11
MP3
acerca do MP3 5
ordem de reprodução 8
visor 12
O
Ouvir
rádio 10
o som de um PC, televisor,
videogravador, leitor de
música digital portátil, etc.
27
Reprodução aleatória 16
Reprodução da lista de música
m3u 18
Reprodução de faixas com
marcadores 17
Reprodução de programas 19
Reprodução repetitiva 20
Reproduzir
estações de rádio
programadas 22
faixas por ordem aleatória
16
faixas repetidamente 20
um CD 6
Resolução de problemas 30
S
Seleccionar
faixas 13
intensificação de som 24
Seleccionar fontes de
alimentação 26
SonicStage 4
T
Temporizador 25
U
P, Q
Pilhas
do leitor 27
de telecomando 26
Precauções 29
Preparativos 26
Procurar 14
Programar estações de rádio 21
Printed on 100% recycled
paper using VOC (Volatile
Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
34PT Sony Corporation
R
Utilizar o visor 12
V, W, X, Y, Z
Visor 12
Download PDF

advertising