Sony | ZS-D7 | Sony ZS-D7 Gebruiksaanwijzing

3-860-694-53 (1)
Personal Audio
System
Gebruiksaanwijzing blz. 2NL
NL
Manual de instruções página 2P
P
ZS-D7
1998 by Sony Corporation
Waarschuwing
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrische schokken te voorkomen.
Laat eventuele reparaties over aan
bevoegd vakpersoneel.
Informatie
Dit apparaat is geklassificeerd als een
KLASSE 1 LASER product.
Het label met de aanduiding CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich onderaan op het
apparaat.
Waarschuwing
Installeer het toestel niet in een beperkte
ruimte zoals een boekenrek of een
inbouwkast.
2NL
Inleiding
Inhoud
4
Een CD afspelen
6
Luisteren naar de radio
8
Een cassette afspelen
Basisbediening
Basishandelingen
10 Opnemen op cassette
CD-speler
13 Gebruik van het uitleesvenster
14 Muziekstukken zoeken
15 Muziekstukken herhaalde malen
afspelen
(Repeat Play)
17 Een muziekstuk afspelen
(Single Track Play)
18 Muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
(Shuffle Play)
19 Muziekstukken programmeren
(Program Play)
De radio
21 Radiozenders voorinstellen
23 Vooringestelde radiozenders
beluisteren
Het cassettedeck
24 Zoeken naar het begin van een
muziekstuk
25 Muziekstukken op een CD
opnemen door de bandlengte op
te geven
De timer
31
32
35
36
Gelijkzetten van de klok
Ontwaken met muziek
In slaap vallen met muziek
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s
NL
Opstelling
39 Spanningsbronnen kiezen
41 Een draagbare MiniDisc recorder
aansluiten
45 Optionele componenten
aansluiten
48 De akoestiek-instelling kiezen
(Sound Mode/MEGA BASS)
Aanvullende informatie
49
51
54
55
56
Voorzorgsmaatregelen
Verhelpen van storingen
Onderhoud
Technische gegevens
Index
Inleiding
3NL
Basishandelingen
Een CD afspelen
2
1
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 39.)
1
Druk op 6 OPEN/CLOSE (direct
power-on) en leg de CD op de
CD-lade tot hij vastklikt.
Met het label naar boven
2
Druk op (.
Uitleesvenster
De CD-lade sluit en alle
muziekstukken worden eenmaal
afgespeeld.
Speelduur Muziekstuknummer
4NL
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE
VOLUME +, –
p
P
Basishandelingen
6 OPEN/CLOSE
Jog-knop
Tips
• Na het plaatsen van de
CD verschijnt “TOC
READING...” in het
uitleesvenster en begint
de speler het totale
aantal muziekstukken
en de tijdinformatie op
de CD uit te lezen.
• Om de volgende maal
een CD te beluisteren,
drukt u gewoon op (.
Het toestel wordt
automatisch
aangeschakeld en begint
de CD af te spelen.
Om
Handeling
Het volume te regelen
Druk op VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening).
De weergave te stoppen
Druk op p.
De weergave tijdelijk te
onderbreken
Druk op P.
Druk nogmaals om de
weergave te hervatten.
Naar het volgende
muziekstuk te gaan
Draai de jog-knop rechtsom
(Druk op + op de
afstandsbediening.)
Naar het vorige
muziekstuk te gaan
Draai de jog-knop linksom
(Druk op = op de
afstandsbediening.)
De CD te verwijderen
Druk op 6 OPEN/CLOSE.
Het toestel aan/uit te
schakelen
Druk op OPERATE.
Basishandelingen
5NL
Luisteren naar de radio
1
2
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 39.)
1
2
Druk op BAND tot de gewenste
band verschijnt in het
uitleesvenster (direct power-on).
Uitleesvenster
Hou TUNING/SEARCH +/)
of 0/– (TUNE + of – op de
afstandsbediening) ingedrukt tot
de frequentie-aanduiding in het
uitleesvenster begint te
veranderen.
Geeft een FM stereouitzending aan
Het toestel tast de
radiofrequenties automatisch af
en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, druk dan herhaaldelijk op
TUNING/SEARCH +/) of
0/– (TUNE + of – op de
afstandsbediening) tot is
afgestemd op de gewenste
zender.
6NL
Basishandelingen
ST
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE
MENU
ENTER
Tips
• Als de FM-ontvangst is
gestoord:
Op de
afstandsbediening:
Druk op MODE tot
“MONO” verschijnt in
het uitleesvenster. Het
geluid van de radio is
dan mono.
Op het toestel:
1 Druk op MENU.
ST
2 Draai aan de jog-knop
tot “MONO” knippert
in het uitleesvenster
en druk op ENTER.
Het geluid van de
radio is mono.
• Om de volgende maal
naar de radio te
luisteren, drukt u
gewoon op BAND. Het
toestel wordt
automatisch
aangeschakeld en de
zender waarop was
afgestemd begint te
spelen.
Om
Druk op
Het volume te regelen
VOLUME +,–
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
De radio aan/uit te schakelen
OPERATE
Basishandelingen
VOLUME +, –
De ontvangst te verbeteren
FM:
Richt de antenne voor
FM.
MG/LG:
Richt het toestel zelf
voor MG/LG.
Basishandelingen
7NL
Een cassette afspelen
1,2
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 39.)
1
Druk op PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te openen
en breng een voorbespeelde
cassette in. Gebruik TYPE I
(normal), TYPE II (high) en TYPE
IV (metal) cassettes.
Met de kant die u wilt
beluisteren naar u toe gericht
2
3
Druk op PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te sluiten.
Druk op (.
(Druk op TAPE ( op de
afstandsbediening.)
Het toestel schakelt aan (direct
power-on) en de weergave start.
8NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Bandteller
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE
9
VOLUME +, –
COUNTER RESET
0, )
Basishandelingen
p
DIR MODE
PUSH
OPEN/CLOSE
Tips
• Druk op COUNTER
RESET om de teller
weer op “000” te zetten.
• Om de volgende maal
een cassette te
beluisteren, drukt u
gewoon op ( of 9.
Het toestel schakelt dan
automatisch aan en de
cassette begint te spelen.
Om
Press
Het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
De weergave te stoppen
p
De achterkant af te spelen
9
De band snel vooruit of
achteruit te spoelen
) or 0
De cassette uit te werpen
PUSH OPEN/CLOSE
Het toestel aan/af te zetten
OPERATE
De bandlooprichting te kiezen
Druk herhaaldelijk op DIR MODE.
Voor het afspelen van
Op het uitleesvenster
verschijnt
Eén kant van de cassette
Beide kanten van de cassette,
van de voorkant naar de achterkant
Beide kanten van de cassette na elkaar
Basishandelingen
9NL
Opnemen op cassette
1
3
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 39).
Om op te nemen op een MiniDisc of DAT recorder, sluit u
de component aan (zie pagina 41 en 45.)
1
Druk op PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te openen
en breng een blanco cassette in.
Gebruik uitsluitend TYPE I
(normal) cassettes.
Druk nogmaals op PUSH OPEN/
CLOSE om de cassettehouder te
sluiten.
Met de kant waarop u wilt
opnemen naar boven gericht.
2
Kies de bron vanwaar u wilt
opnemen.
Uitleesvenster
Om op te nemen van de CDspeler, brengt u een CD in (zie
pagina 4) en drukt u op p op het
CD-gedeelte.
Om op te nemen van de radio,
drukt u op BAND en stemt u af
op de gewenste zender (zie
pagina 6.)
10NL
Basishandelingen
ST
3
Start de opname.
De hele CD opnemen
REC
Basishandelingen
Druk op DUB START CD m TAPE.
Als
verschijnt:
Wanneer de cassette wordt omgedraaid
terwijl een muziekstuk nog niet helemaal is
opgenomen, wordt het op de andere kant
weer van voor af aan opgenomen.
Opnemen van de radio (Met de
ondestaande procedure kan ook
worden opgenomen vanaf een CD.
Plaats de CD nadat de opname is
gestart.)
ST
REC
ST
REC
.
Druk op r/P en vervolgens op (.
Druk op 9 om op te nemen op de
achterkant. (Hou op de
afstandsbediening r/P ingedrukt en
druk tegelijkertijd op TAPE ( of 9).
Opmerking
Druk binnen de 8 seconden op ( op de speler nadat u op r/P
hebt gedrukt.
vervolg
Basishandelingen
11NL
Opnemen op cassette (vervolg)
Tips
• Regeling van het
volume en het geluid
(zie pagina 48) heeft
geen invloed op het
opnameniveau.
• Als
verschijnt,
wordt opgenomen op
beide kanten van de
cassette. Om op één
kant op te nemen, drukt
u op DIR MODE om
te laten verschijnen.
• Wanneer de radio bij
MG/LG-ontvangst een
fluitend geluid maakt
nadat u in stap 3 op
r/P hebt gedrukt,
moet u MODE op de
afstandsbediening
herhaaldelijk indrukken
om de positie te kiezen
waarin dit geluid zoveel
mogelijk wordt
onderdrukt.
Gebruik MENU op het
toestel om “ISS” te
kiezen.
Opmerking
Als u de opname start
met behulp van DUB
START CD m TAPE, kan
de speler niet in de
pauzestand worden
gebracht.
12NL
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor extra functies
p
OPERATE
MENU
ENTER
r/P
Om
Druk op
Te stoppen met opnemen
p
De opname tijdelijk te
onderbreken
r/P
Druk nogmaals op de toets
om de opname te hervatten.
Het toestel aan/af te zetten
OPERATE
Om een opname te wissen, gaat u als volgt tewerk:
1 Breng een cassette in die u wilt wissen en druk op p op
het cassettegedeelte.
2 Op het toestel: druk op r/P en vervolgens op (.
Op de afstandsbediening: hou r/P ingedrukt en druk op
( op het cassettegedeelte.
De CD-speler
Gebruik van het
uitleesvenster
DISPLAY
De CD-speler
Via het uitleesvenster wordt u
geïnformeerd over de CD.
Het totale aantal muziekstukken en de totale
speelduur controleren.
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Totale
speelduur
Totaal aantal
muziekstukken
De resterende speelduur controleren
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen van een CD.
Voor weergave van
Druk op DISPLAY
Het huidige muziekstuknummer
en de resterende speelduur van
het huidige muziekstuk*
Eenmaal
De resterende speelduur van de
CD en het aantal resterende
muziekstukken
Tweemaal
Het huidige muziekstuknummer
en de speelduur
Driemaal
* Voor een muziekstuk met een nummer hoger dan 20
verschijnt de resterende speelduur als “– –:– –”.
De CD-speler
13NL
Muziekstukken
zoeken
U kunt snel een muziekstuk zoeken met
behulp van de cijfertoetsen. U kunt ook
een bepaald punt in een muziekstuk
zoeken terwijl u een CD afspeelt.
Cijfertoetsen
Ó
=, +
Opmerking
U kunt geen bepaald
muziekstuk zoeken als
“SHUFFLE”, “REP
SHUF” of
“PROGRAM”* oplicht in
het uitleesvenster.
Verwijder de indicatie
door op p te drukken op
het CD/MD-gedeelte.
Tip
Om een muziekstuk met
een nummer hoger dan
10 te zoeken, drukt u
eerst op > 10 en
vervolgens op de
betreffende cijfertoetsen.
Voorbeeld:
Om muziekstuknummer
23 af te spelen, drukt u
eerst op >10 en
vervolgens op 2 en 3.
* Wanneer geen
muziekstuk werd
geprogrammeerd,
verschijnt “PROGRAM
SET” of “REP PGM SET”
in het uitleesvenster.
14NL
De CD-speler
Om
Druk op
een bepaald muziekstuk
rechtstreeks te zoeken
de cijfertoets van het muziekstuk.
een bepaald punt te
zoeken tijdens het
luisteren
= of + tijdens de weergave
tot u het hebt gevonden
(Gebruik TUNING/SEARCH
0/– of +/) op het toestel.)
een bepaald punt te
zoeken via het
uitleesvenster
= of + in de pauzestand tot
u het hebt gevonden
(Gebruik TUNING/SEARCH
0/– of +/) op het toestel.)
Muziekstukken
herhaalde malen
afspelen
(Repeat Play)
Muziekstukken kunnen worden
herhaald bij weergave in normale,
willekeurige of geprogrammeerde
volgorde (zie pagina 17 - 19.)
Ó
MODE
De CD-speler
Cijfertoetsen
p
(
Opmerking
Bij herhaalde weergave
van één muziekstuk of
alle muziekstukken,
mag “SHUFFLE”, “REP
SHUF”, “PROGRAM”
noch “REP PGM”
oplichten in het
uitleesvenster.
1
Druk op p.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Ga als volgt tewerk:
Voor het herhalen
van
Handeling
een muziekstuk
1 Druk op MODE tot “REPEAT 1”
verschijnt.
2 Druk op de cijfertoetsen om het
muziekstuk te kiezen dat u wilt
herhalen.
alle muziekstukken
1 Druk op MODE tot “REPEAT
ALL” verschijnt.
2 Druk op (.
* Als er geen muziekstuk
werd geprogrammeerd,
verschijnt “PROGRAM
SET” of “REP PGM
SET” in het
uitleesvenster.
muziekstukken in
willekeurige
volgorde
1 Druk op MODE tot “REP SHUF”
(REPEAT SHUFFLE) verschijnt.
programmeerde
muziekstukken
1 Start de geprogrammeerde
weergave (zie pagina 19.)
2 Druk op (.
2 Druk op MODE tot “REP PGM”*
(REPEAT PROGRAM)
verschijnt.
3 Druk op (.
vervolg
De CD-speler
15NL
Muziekstukken herhaalde malen afspelen (Repeat Play) (vervolg)
Op het toestel
1 Druk op p op het
CD-gedeelte.
2 Druk op MENU.
3 Draai aan de jogknop tot “MODE”
knippert in het
uitleesvenster en
druk op ENTER.
4 Draai aan de jogknop tot de
gewenste
herhaalfunctie
verschijnt in het
uitleesvenster en
druk op ENTER.
5 Druk op ( op het
CD-gedeelte.
16NL
De CD-speler
Repeat Play annuleren
Druk op MODE tot “REPEAT” of “REP” verdwijnt in
het uitleesvenster.
Een muziekstuk
afspelen
(Single Track Play)
Ó
MODE
De CD-speler
Cijfertoetsen
U kunt een enkel muziekstuk afspelen
waarna het toestel automatisch
uitschakelt.
p
Op het toestel
1 Druk op p op het
CD-gedeelte.
2 Druk op MENU.
3 Draai aan de jogknop tot “MODE”
knippert in het
uitleesvenster en
druk op ENTER.
4 Draai aan de jogknop tot “1 TRACK”
knippert in het
uitleesvenster en
druk op ENTER.
5 Draai aan de jogknop om het
muziekstuk te kiezen
dat u wilt afspelen en
druk op ( op het
CD-gedeelte.
1
Druk op p.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot “1 TRACK” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op de cijfertoetsen om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt afspelen.
De weergave van het gekozen muziekstuk start.
Single Track Play annuleren
Druk op MODE tot “1 TRACK” verdwijnt in het
uitleesvenster.
De CD-speler
17NL
Muziekstukken
afspelen in
willekeurige
volgorde
(Shuffle Play)
Ó
U kunt muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
MODE
p
(
Op het toestel
1 Druk op p op het
CD-gedeelte.
2 Druk op MENU.
3 Draai aan de jogknop tot “MODE”
knippert in het
uitleesvenster en
druk op ENTER.
4 Draai aan de jogknop tot
“SHUFFLE”
knippert in het
uitleesvenster en
druk op ENTER.
5 Druk op ( op het
CD-gedeelte.
18NL
De CD-speler
1
Druk op p.
“CD” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot “SHUFFLE” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op ( om willekeurige weergave te starten.
Shuffle Play annuleren
Druk op MODE tot “SHUFFLE” verdwijnt in het
uitleesvenster.
Muziekstukken
programmeren
p
MENU ENTER
Jog-knop
(Program Play)
(
De CD-speler
U kunt tot 20 muziekstukken op een CD
programmeren voor weergave in een
bepaalde volgorde.
1
2
Druk op ( to start play.
3
Draai aan de jog-knop tot “PROGRAM SET”
verschijnt in het uitleesvenster en druk op ENTER.
Tips
• Als u zich vergist,
drukt u op CANCEL en
voert u het
muziekstuknummer
opnieuw in door aan de
jog-knop te draaien en
vervolgens op ENTER
te drukken.
• U kunt ook een
programma
samenstellen in de
stopstand.
4
Draai aan de jog-knop (druk op de cijfertoetsen op
de afstandsbediening) om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt programmeren en druk op
ENTER.
Opmerking
Bij het programmeren
van een muziekstuk op
een CD met meer dan
20 muziekstukken:
Als u een muziekstuk
programmeert waarvan
het nummer groter is
dan 20, verschijnt “- -:- ” in plaats van de totaal
geprogrammeerde
speelduur.
5
6
Druk op MENU.
Muziekstuknummer
Afspeelvolgorde
Totale geprogrammeerde speelduur
(verschijnt gedurende ongeveer 2
seconden)
Druk op p.
Druk op ( om geprogrammeerde weergave te
starten.
vervolg
De CD-speler
19NL
Muziekstukken programmeren (Program Play) (vervolg)
Tips
• Na afloop van
geprogrammeerde
weergave, wordt het
programma bewaard.
U kunt het programma
herhalen door op ( te
drukken.
• Als u de CD-lade
opent, wordt het
programma gewist.
• U kunt uw eigen
programma opnemen.
Druk op DUB START
CD m TAPE na stap 5
van de
programmeerprocedure.
Program Play annuleren
Druk op MODE op de afstandsbediening tot
“PROGRAM” verdwijnt in het uitleesvenster.
De volgorde van de muziekstukken controleren
voor de weergave
Wanneer u in de stopstand aan de jog-knop draait,
verschijnt het muziekstuknummer verschijnt het
muziekstuknummer in de geprogrammeerde
volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Wijzigen voor het begin van geprogrammeerde
weergave.
Om
Handeling
Het laatste
muziekstuk in het
programma te wissen
1 Druk op CANCEL. Bij elke druk
op de toets wordt het laatste
muziekstuk in het programma
gewist.
2 Voer de muziekstuknummers
opnieuw in door aan de jogknop te draaien en vervolgens
op ENTER te drukken.
Het hele programma
te wijzigen
1 Druk op p om het hele
programma te wissen.
2 Stel een nieuw programma
samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
20NL
De CD-speler
De radio
Radiozenders
voorinstellen
Jog-knop MENU ENTER
BAND
De radio
U kunt radiozenders vastleggen in het
geheugen. Er kunnen maximum 30
radiozenders worden vastgelegd, 10
voor elke band in elke volgorde.
U kunt de vooringestelde zenders ook
benoemen.
1
Druk op BAND tot de gewenste band verschijnt in
het uitleesvenster.
2
3
Druk op MENU.
4
Op het toestel.
1 Druk op BAND om
de band te kiezen.
2 Druk op MENU.
3 Draai aan de jogknop tot
“MEMORY”
knippert en druk op
ENTER.
4 Draai aan de jogknop tot
“MANUAL”
knippert en druk op
ENTER.
5 Draai aan de jogknop om het
voorinstelnummer te
kiezen en stem af op
de gewenste zender
met behulp van
TUNING/SEARCH
0/– of +/).
6 Druk op ENTER.
Draai aan de jog-knop
tot “MEMORY”
knippert in het
uitleesvenster en druk
op ENTER.
Draai aan de jog-knop tot “AUTO” knippert in het
uitleesvenster en druk op ENTER.
De zenders worden in volgorde van frequentie
opgeslagen in het geheugen, met uitzondering van
zwakke zenders.
Als een zender niet automatisch kan worden
vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden
vooringesteld. Ook wanneer u een vooringestelde
zender wilt vervangen door een andere, gaat u als
volgt tewerk:
Met de afstandsbediening.
1 Druk op BAND om de band te kiezen.
2 Druk op TUNE + of – om af te stemmen op de
gewenste zender.
3 Hou de cijfertoetsen op de afstandsbediening voor
de gewenste zender ongeveer 2 seconden ingedrukt.
De nieuwe zender komt in de plaats van de oude.
vervolg
De radio
21NL
Radiozenders voorinstellen (vervolg)
Tekens die kunnen
worden ingevoerd
• Letters: A - Z of
a-z
• Cijfers: 0 - 9
• Symbolen: ! “ # $ %
&()*;<=>?@_‘
+–,/:
(spatie)
Tip
Als u zich vergist,
drukt u op CANCEL
en voert u het teken
opnieuw in door aan
de jog-knop te draaien
en vervolgens op
ENTER te drukken.
Vooringestelde zenders benoemen
1 Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om
het voorinstelnummer van de gewenste zender te
laten verschijnen.
2 Hou ENTER gedurende ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
3 Draai aan de jog-knop om het gewenste teken te
kiezen en druk op ENTER.
4 Herhaal stap 3 om de vooringestelde zender te
benoemen (maximum 10 tekens).
5 Hou ENTER gedurende ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Het uitleesvenster wijzigen
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verschijnen de frequentie en
de naam van de zender afwisselend in het
uitleesvenster.
22NL
De radio
Vooringestelde
zenders
beluisteren
Cijfertoetsen
De radio
Eens uw favoriete zenders zijn
vooringesteld, kunt u erop afstemmen
met behulp van de cijfertoetsen op de
afstandsbediening of de jog-knop op het
toestel.
Ó
BAND
Op het toestel
Draai aan de jog-knop
om het
voorinstelnummer van
de gewenste zender te
laten verschijnen.
1
Druk op BAND om af te stemmen op de gewenste
zender.
2
Druk op de cijfertoetsen om het voorinstelnummer
van de gewenste zender te laten verschijnen.
Voorinstelnummer
ST
De radio
23NL
Het cassettedeck
Zoeken naar het
begin van een
muziekstuk
De speler detecteert blanco’s tussen de
muziekstukken om het begin van het
volgende/vorige muziekstuk te zoeken.
Ó
0, )
Opmerkingen
• Als een zacht gedeelte
in een muziekstuk
enkele seconden duurt,
kan de cassettespeler
dit beschouwen als een
pauze tussen twee
muziekstukken.
• Als u op ) of 0
drukt zonder geluid in
het muziekstuk, werkt
deze functie niet zoals
het hoort.
• Om het begin van een
muziekstuk precies te
vinden, is een pauze
van ongeveer 4
seconden vereist.
24NL
Het cassettedeck
Druk op ) of 0 tijdens het afspelen van een
cassette.
Weergavekant
Begin van het
volgende
muziekstuk
Begin van het
huidige
muziekstuk
Voorkant (()
)
0
Achterkant (9)
0
)
De cassette wordt naar het begin van het volgende of
het huidige muziekstuk gespoeld en de weergave start
automatisch.
Muziekstukken op
een CD opnemen
door de
bandlengte op te
geven
PUSH DUB START
OPEN/ CD m TAPE
CLOSE
Jog-knop
MENU
p
ENTER
Het cassettedeck
Er zijn drie manieren van opnemen:
• Alle muziekstukken opnemen in de
originele volgorde van de CD (EDIT
ALL)
• Geprogrammeerde muziekstukken
opnemen (EDIT PGM)
• Een bepaald muziekstuk opnemen
(EDIT 1 TRACK)
Tips
• U kunt een CD met
maximum 20
muziekstukken
bewerken.
De bandlengte die
nodig is om de hele CD
op te nemen verschijnt
in het uitleesvenster
(eenheid: 2 minuten, tot
98 minuten).
• Voor optimale
opnamekwaliteit raden
wij u aan het netsnoer
te gebruiken.
Opmerking
Open de CD-lade niet
tijdens het bewerken.
Indien u dat wel doet,
worden de opnameinstellingen gewist. In
dat geval moet u de
procedure herhalen
vanaf stap 1.
Alle muziekstukken op de CD opnemen (EDIT
ALL)
Ongeveer de eerste helft van de CD wordt opgenomen
op de ene kant van de cassette en de tweede helft op
de andere kant, zonder dat de band middenin een
muziekstuk wordt omgekeerd. U kunt de totale
opnameduur instellen afhankelijk van de cassette die
u gebruikt.
1
Druk op p tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
3
Druk op MENU.
Draai aan de jog-knop tot “EDIT” knippert en
druk op ENTER.
vervolg
Het cassettedeck
25NL
Muziekstukken op een CD opnemen door de bandlengte op te
geven (vervolg)
4
Draai aan de jog-knop tot “EDIT ALL” knippert en
druk op ENTER.
Voorbeeld: de bandlengte
die is vereist om de hele
CD op te nemen is “26”
minuten. De maximum
opnameduur voor elke
kant is 13 minuten.
.
EDIT
Muziekstukken: 1
2
3
4
5
6
7
Lengte:
01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
(minuten)
Kant A (12:20)
Kant B (11:00)
5
Draai aan de jog-knop om de opnameduur te
wijzigen door de bandlengte in te voeren
(minuten).
Ga naar stap 6 wanneer u de opnameduur niet wilt
wijzigen.
Voorbeeld: als u “40” minuten invoert als
opnameduur, is de maximum opnameduur voor
elke kant 20 minuten.
Muziekstukken: 1
2
3
4
5
6
7
Lengte:
01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
(minuten)
Kant A (17:30)
Kant B (5:50)
6
Druk op ENTER.
Totaal aantal muziekstukken
en speelduur op de voorkant
EDIT
Totaal aantal muziekstukken en
speelduur op de achterkant
7
8
Plaats een blanco cassette in de cassettehouder.
Druk op DUB START CD m TAPE.
De opname start
automatisch aan de
voorkant.
26NL
Het cassettedeck
REC
EDIT
DUB START
PUSH
CD m TAPE
OPEN/CLOSE
Opmerking
Open de CD-lade niet
tijdens het bewerken.
Indien u dat wel doet,
worden de opnameinstellingen gewist. In
dat geval moet u de
procedure herhalen
vanaf stap 1.
ENTER
Geprogrammeerde muziekstukken opnemen
(EDIT PGM)
Het cassettedeck
Tip
De bandlengte die
nodig is om de hele CD
op te nemen verschijnt
in het uitleesvenster
(eenheid: 2 minuten, tot
98 minuten).
Jog-knop p
MENU
De eerste helft van de geprogrammeerde
muziekstukken wordt opgenomen op de ene kant van
de cassette en de tweede helft op de andere kant. U
kunt de totale opnameduur instellen afhankelijk van
de cassette die u gebruikt.
1
Druk op p tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
2
3
Druk op MENU.
4
Draai aan de jog-knop tot “EDIT PGM” knippert
en druk op ENTER.
Draai aan de jog-knop tot “EDIT” knippert en
druk op ENTER.
.
EDIT
vervolg
Het cassettedeck
27NL
Muziekstukken op een CD opnemen door de bandlengte op te
geven (vervolg)
Tip
Als u zich vergist, druk
dan op CANCEL. Het
laatst
geprogrammeerde
muziekstuk wordt
gewist. Programmeer
het opnieuw.
5
Draai aan de jog-knop (druk op de cijfertoetsen
op de afstandsbediening) om het gewenste
muziekstuk te programmeren en druk op
ENTER.
Herhaal deze stap.
6
EDIT
Druk op ENTER.
De minimum bandlengte die is vereist om de
geprogrammeerde muziekstukken op te nemen
knippert in het uitleesvenster.
EDIT
Tip
De volgorde van de
geprogrammeerde
muziekstukken
controleren.
Druk na stap 8 op
ENTER en draai aan de
jog-knop. Het
muziekstuknummer
verschijnt in de
geprogrammeerde
volgorde.
28NL
Het cassettedeck
7
Om de opnameduur te wijzigen, draait u aan de
jog-knop en voert u de tijd opnieuw in.
Ga naar stap 8 wanneer u de opnameduur niet
wilt wijzigen.
8
Druk op ENTER.
9
10
EDIT
Plaats een blanco cassette in de cassettehouder.
Druk op DUB START CD m TAPE.
De opname start automatisch op de voorkant.
REC
EDIT
DUB START
PUSH
CD m TAPE
OPEN/CLOSE
MENU
Jog-knop
p
ENTER
Het cassettedeck
Een enkel muziekstuk opnemen
(EDIT 1 TRACK)
EDIT 1 TRACK is handig om het eerste muziekstuk
van single CD’s en om een muziekstuk van een aantal
CD’s op te nemen. Er wordt automatisch opgenomen
op beide kanten.
1
2
Plaats een blanco cassette in de cassettehouder.
3
4
Druk op MENU.
5
Draai aan de jog-knop tot “EDIT 1” knippert in het
uitleesvenster en druk op ENTER.
Druk op p tot “CD” verschijnt in het
uitleesvenster.
Draai aan de jog-knop tot “EDIT” knippert in het
uitleesvenster en druk op ENTER.
.
EDIT
vervolg
Het cassettedeck
29NL
Muziekstukken op een CD opnemen door de bandlengte op te
geven (vervolg)
6
Draai aan de jog-knop (druk op de cijfertoetsen op
de afstandsbediening) om het muziekstuk te kiezen
dat u wilt programmeren.
EDIT
7
Druk op DUB START CD m TAPE.
De opname van het gekozen muziekstuk start op
de voorkant.
REC
EDIT
Wanneer het muziekstuk is opgenomen, worden
de CD- en cassettespeler uitgeschakeld. Het totale
aantal opgenomen muziekstukken en de totale
opnameduur verschijnen in het uitleesvenster.
Herhaal stap 6 en 7 om een ander muziekstuk op te
nemen of verwissel de CD en herhaal stap 6 en 7.
30NL
Het cassettedeck
De timer
Gelijkzetten van
de klok
CLOCK
Jog-knop
ENTER
“0:00” verschijnt in het uitleesvenster tot
u de klok gelijk hebt gezet.
De timer
Opmerking
Bij gebruik op
batterijen moet u de
klok gelijkzetten terwijl
het toestel is
aangeschakeld.
Tips
• Dit toestel geeft de tijd
aan volgens het 24-uren
systeem.
• Bij gebruik van een
netsnoer knippert “:”
zolang de klok werkt.
Sluit eerst de spanningsbron aan (zie pagina 39).
1
Druk op CLOCK en hou het ingedrukt tot de uren
knipperen.
2
Zet de klok gelijk.
1 Draai aan de jog-knop
om de uren in te
stellen en druk op
ENTER.
.
2 Draai aan de jog-knop
om de minuten in te
stellen.
3
Druk op ENTER.
De klok begint te lopen vanaf 00 seconden.
De timer
31NL
Ontwaken met
muziek
STANDBY
TIMER/
SLEEP
ENTER Jog-knop
U kunt zich op een bepaald tijdstip laten
wekken met muziek.
Zorg ervoor dat de klok gelijk is gezet.
(“De klok gelijkzetten” op pagina 31).
Opmerkingen
• Wanneer het apparaat
op batterijen werkt,
moet de timer worden
ingesteld terwijl het is
aangeschakeld.
• U kunt de wektimer en
opnametimer (pagina
36) niet tegelijkertijd
instellen.
32NL
De timer
Vooraleer u begint moet u controleren of de t (klok)
indicatie niet oplicht in het uitleesvenster. Als die
oplicht, druk dan op STANDBY.
1
Maak de geluidsbron klaar die u wilt beluisteren.
Bron
Handeling
CD
Breng een CD in.
RADIO
Stem af op een zender.
TAPE
Breng een cassette in.
LINE
Zet het toestel aan dat is aangesloten
op LINE.
2
Druk op TIMER/SLEEP.
3
Draai aan de jog-knop tot “TIMER SET” knippert
in het uitleesvenster en druk op ENTER.
4
Draai aan de jog-knop tot “TIMER PLAY” knippert
in het uitleesvenster en druk op ENTER.
5
Draai aan de jog-knop tot de gewenste muziekbron
(“CD”, “TAPE”, “RADIO” of “LINE”) verschijnt in
het uitleesvenster, en druk op ENTER.
Tip
Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
CANCEL. De laatste
instelling wordt gewist.
Voer ze opnieuw in.
6
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten beginnen spelen.
1 Draai aan de jog-knop om de uren in te stellen
en druk op ENTER.
Tips
• Om de wachtstand te
verlaten, drukt u op
STANDBY om de
indicatie t te doen
verdwijnen.
• De instellingen blijven
bewaard tot u ze wist.
• Het uitleesvenster licht
niet op terwijl de
wektimer aan staat.
7
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten stoppen (ga tewerk zoals in
stap 6.)
8
Draai aan de jog-knop om het gewenste volume in
te stellen en druk op ENTER.
9
Druk op STANDBY.
De timer
2 Draai aan de jog-knop om de minuten in te
stellen en druk op ENTER.
De indicatie t licht op en het toestel schakelt uit;
de speler schakelt over naar de wachtstand.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en speelt de muziek. Het toestel schakelt dan
op het vooringestelde tijdstip uit en de speler
schakelt over naar de wachtstand.
vervolg
De timer
33NL
Ontwaken met muziek (vervolg)
Het tijdstip waarop de weergave start controleren/
wijzigen
Druk op TIMER/SLEEP, draai aan de jog-knop om
“TIMER SET” te kiezen en druk op ENTER. Bij elke
druk op ENTER licht een opgeslagen instelling op. Om
de instelling te wijzigen, laat u ze verschijnen en voert
u ze opnieuw in.
De speler gebruiken voor een timergestuurde
weergave begint
Wanneer u het toestel aanzet, kunt u het gebruiken op
de gewone manier (wanneer u in het geval van de
radio luistert naar een andere zender dan deze waarop
u in stap 1 op pagina 32 hebt afgestemd, hoort u die
zender op het vooringestelde tijdstip). Zet de speler
voor het vooringestelde tijdstip af.
De weergave stoppen
Zet het toestel af.
34NL
De timer
In slaap vallen
met muziek
TIMER/
SLEEP
U kunt de speler zo instellen dat hij
automatisch uitschakelt na 10, 20, 30, 60,
90 en 120 minuten, zodat u gerust in
slaap kunt vallen terwijl u muziek
beluistert.
De timer
Op de
afstandsbediening
Druk herhaaldelijk op
SLEEP om de minuten
voor de slaaptimer te
kiezen
Tips
• Het uitleesvenster licht
niet op terwijl de
wektimer aan staat.
• U kunt de wektimer en
de slaaptimer
combineren. Stel eerst
de wektimer in (zie
pagina 32), zet het
toestel aan en stel de
slaaptimer in.
• U kunt verschillende
geluidsbronnen
gebruiken voor de
wektimer en de
slaaptimer. U kunt
echter geen
verschillende
radiozenders opslaan.
• U kunt een verschillend
volume instellen voor
de wektimer en de
slaaptimer. Zo kunt u
bijvoorbeeld inslapen
met een laag volume en
ontwaken met een
hoger volume.
1
2
3
Laat de gewenste geluidsbron spelen.
4
Draai aan de jog-knop om de minuten te selecteren
tot het toestel automatisch uitschakelt.
Druk op TIMER/SLEEP.
Draai aan de jog-knop
tot “SLEEP SET”
knippert in het
uitleesvenster en druk
op ENTER.
Bij elke druk op de
toets verandert de
indicatie als volgt:
“10” n “20” n “30”
n “60”n “90” n
“120” n “OFF”.
4 seconden nadat u aan de jog-knop hebt gedraaid,
worden de minuten in het uitleesvenster
opgeslagen in het geheugen.
De vooringestelde tijd is verstreken, waarna de
muziek uitvloeit en het toestel automatisch
uitschakelt.
De sluimerfunctie uitschakelen
Begin opnieuw vanaf stap 2 en kies “OFF” in stap 4.
De vooringestelde tijd wijzigen
Herhaal de stappen 2 - 4.
De timer
35NL
Timergestuurde
DIR MODE
opname van
STANDBY
radioprogramma’s
TIMER/
Jog-knop
SLEEP ENTER
U kunt de timer instellen om op een
bepaald tijdstip een radioprogramma op
te nemen.
Zorg ervoor dat de klok gelijk is gezet
(zie “Gelijkzetten van de klok” op
pagina 31.)
Opmerkingen
• Wanneer het apparaat
op batterijen werkt,
moet de timer worden
ingesteld terwijl het is
aangeschakeld.
• U kunt de
opnametimer en
wektimer (pagina 32)
niet tegelijkertijd
instellen.
Tips
• Voor optimale
opnamekwaliteit raden
wij u aan het netsnoer
te gebruiken.
• Wanneer de radio bij
MG/LG-ontvangst een
fluitend geluid maakt
nadat u in stap 1 op
r/P hebt gedrukt,
moet u MODE
indrukken om de
positie te kiezen
waarin dit geluid
zoveel mogelijk wordt
onderdrukt.
Druk op MENU op de
speler om “ISS” te
kiezen.
36NL
De timer
Vooraleer u begint, moet u controleren of de indicatie
t (klok) niet oplicht in het uitleesvenster. Als dat wel
het geval is, drukt u op STANDBY.
1
Stem af op de radiozender en plaats een blanco
cassette in de cassettehouder met de kant waarop u
wilt opnemen naar boven gericht.
2
Druk op DIR MODE
to select recording
direction of the tape.
Uitleesvenster
Eén kant
Beide kant
3
4
Druk op TIMER/SLEEP.
5
Draai aan de jog-knop tot “TIMER REC” knippert
in het uitleesvenster en druk op ENTER.
Draai aan de jog-knop tot “TIMER SET” knippert
in het uitleesvenster en druk op ENTER.
Tip
Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
CANCEL. De laatste
instelling wordt gewist.
Voer ze opnieuw in.
6
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de opname wilt laten starten.
1 Draai aan de jog-knop om de uren in te stellen
en druk op ENTER.
Tips
• Om de wachtstand te
verlaten, drukt u
tweemaal op
STANDBY om de
indicatie t te doen
verdwijnen.
• De instellingen blijven
bewaard tot u ze wist.
• Als u beide kanten
kiest voor opname,
stopt deze nadat op
beide kanten is
opgenomen, zodat geen
opname per ongeluk
wordt overspeeld.
• Het uitleesvenster licht
niet op terwijl de
wektimer aan staat.
7
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de opname wilt laten stoppen (ga tewerk zoals
in stap 6.)
8
Draai aan de jog-knop om het gewenste volume in
te stellen en druk op ENTER.
9
Druk op STANDBY.
De timer
2 Draai aan de jog-knop om de minuten in te
stellen en druk op ENTER.
Het toestel schakelt uit en de speler schakelt over
naar de wachtstand. De indicatie t licht op en de
opnamekant van de cassette (voorkant ( of
achterkant 9) verschijnt in het uitleesvenster.
Druk nogmaals op STANDBY om van
opnamekant te wisselen.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en start de opname. Het toestel schakelt dan
op het vooringestelde tijdstip uit en de speler
schakelt weer over naar de wachtstand.
vervolg
De timer
37NL
Timergestuurde opname van radioprogramma’s (vervolg)
Het tijdstip waarop de opname start controleren/
wijzigen
Druk op TIMER/SLEEP, draai aan de jog-knop om
“TIMER SET” te kiezen en druk op ENTER. Bij elke
druk op ENTER licht een opgeslagen instelling op. Om
de instelling te wijzigen, laat u ze verschijnen en voert
u ze opnieuw in.
De speler gebruiken voor een timergestuurde
opname begint
Wanneer u het toestel aanzet, kunt u het gebruiken
zoals gewoonlijk. Stem voor het vooringestelde tijdstip
af op de zender die u wilt opnemen en zet het toestel
af.
Een timergestuurde opname stoppen
Zet het toestel af.
38NL
De timer
Opstelling
Spanningsbronnen kiezen
AC IN
Het toestel kan werken op
netstroom of batterijen.
Gebruik altijd het netsnoer om op te
nemen omdat dit veel stroom vergt.
Opstelling
1 Batterijhouder
(noodbatterijen)
4 Batterijhouder
2 Naar een
stopcontact
Opmerking
Zet altijd het toestel af
alvorens het netsnoer
aan te sluiten/los te
koppelen of batterijen
te plaatsen/
verwijderen.
Tips
• Bij normaal gebruik
gaan de batterijen
ongeveer zes maanden
mee. Wanneer de
tijdsaanduiding
verzwakt of de timer
niet meer werkt,
moeten de batterijen
worden vervangen
door nieuwe. Om
voorinstelgegevens te
behouden, moet u de
batterijen vervangen
met aangesloten
netsnoer.
• De geluidskwaliteit kan
variëren volgens de
polariteit van de
stekker. Steek de
stekker anders in en
controleer de
geluidskwaliteit.
1 De noodbatterijen aanbrengen
Plaats vier R6 (AA) batterijen (niet
meegeleverd) in de batterijhouder.
Deze batterijen zorgen ervoor dat
opgeslagen gegevens niet uit het
geheugen worden gewist.
Plaats vier R6 (AA)
batterijen (niet
meegeleverd)
Batterijen vervangen
Verwijder de batterijen zoals de
afbeelding laat zien.
2 Het netsnoer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het meegeleverde netsnoer
aan op AC IN achterop de speler en steek de stekker
in een stopcontact.
vervolg
Opstelling
39NL
Spanningsbronnen kiezen (vervolg)
3 Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd)
Batterijen vervangen
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer zes
maanden mee. Wanneer het toestel niet langer goed
met de afstandsbediening kan worden bediend,
moeten de batterijen worden vervangen door nieuwe.
Opmerkingen
• Verwijder de CD uit de
CD-lade terwijl u
batterijen inbrengt of
verwijdert.
• Bij het aanbrengen of
verwijderen van
batterijen moet u alle
verbindingskabels
loskoppelen om
beschadiging te
voorkomen.
• Als het toestel op
batterijen werkt, is het
uitleesvenster niet
verlicht.
• Als het toestel op
batterijen werkt, kan
het niet worden
aangeschakeld met de
afstandsbediening.
40NL
Opstelling
4 Gebruik van het toestel op batterijen
Plaats acht R20 (D) batterijen (niet meegeleverd) in de
batterijhouder.
Om het toestel op batterijen te laten werken, moet u
het netsnoer loskoppelen.
Plaats acht R20 (D)
batterijen (niet
meegeleverd)
Batterijen vervangen
Als de OPR/BATT indicator verzwakt of het toestel
niet meer werkt, moeten alle batterijen worden
vervangen door nieuwe.
Verwijder de
batterijen zoals de
afbeelding laat
zien..
Een draagbare
MiniDisc recorder
aansluiten
DC OUT
MD CONTROL (6V 800mA MAX)
LINE IN
CONTROL
MD m CD
LINE OUT
MD (LINE)
OPTICAL
DIGITAL OUT(CD)
MZ-R30/R50
Meer gedetailleerde informatie vindt u in
de gebruiksaanwijzing van de MiniDisc
recorder.
Opmerking
Wanneer u gebruik
maakt van een
draagbare MiniDisc
recorder, moet u dit
toestel laten werken op
netstroom. Als u het
toestel laat werken op
batterijen, wordt de
recorder niet gevoed.
Tips
• Wanneer de draagbare
MiniDisc recorder door
dit toestel wordt
gevoed, wordt de
oplaadbare lithium-ion
batterij LIP-8/12 in de
recorder tegelijkertijd
opgeladen.
• Voor een beter
weergavegeluid, sluit u
de optionele
audiokabel (RK-G136,
enz.) aan op LINE IN
van dit toestel en een
LINE OUT van de
recorder.
Opstelling
Als u een draagbare MiniDisc recorder
MZ-R30/R50 van Sony met behulp van de
meegeleverde MiniDisc verbindingskabel
aansluit op dit toestel, kan de recorder
worden bediend met de toetsen op het
toestel. Met de betreffende toets op het
toestel kan ook een CD worden
opgenomen met de draagbare MiniDisc
recorder.
DUB START
CD m MD
Een draagbare MiniDisc recorder MZ-R30/R50
aansluiten
Voer de volgende drie soorten aansluitingen uit:
• Voedingsaansluiting van dit toestel naar de
draagbare MiniDisc recorder
• Aansluiting voor het beluisteren van een MiniDisc
op dit toestel.
• Aansluiting voor digitale opname van een CD op
een MD.
Zet altijd eerst het toestel af alvorens het netsnoer aan
te sluiten/los te koppelen.
naar DC IN 6 V en
2/REMOTE
MD verbindingskabel
(meegeleverd)
Draagbare
MiniDisc
recorder
MZ-R30/R50
naar DC OUT
(6 V 800 mA
MAX) en MD
CONTROL
Frontpaneel
van dit
toestel
naar LINE IN
(OPTICAL)
Digitale
verbindingskabel
POC-5AB (niet
meegeleverd)
naar OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)
vervolg
Opstelling
41NL
Een draagbare MiniDisc recorder aansluiten (vervolg)
1 Sluit de meegeleverde MD verbindingskabel aan op
DC IN 6 V en 2/REMOTE de draagbare MD
recorder, en DC OUT (6 V 800 mA MAX) en MD
CONTROL van het toestel.
De draagbare MD recorder wordt gevoed door het
toestel.
Tip
Wanneer u geen CD
opneemt op een MD,
hoeft u de verbinding
in stap 3 niet tot stand
te brengen.
Opmerking betreffende
het luisteren naar de
radio
Wanneer u een
draagbare MiniDisc
recorder op deze speler
aansluit met de
meegeleverde MD
verbindingskabel, kan
de radio-ontvangst
gestoord zijn.
Bij slechte radioontvangst, moet u de
MD verbindingskabel
van de MiniDisc
recorder loskoppelen.
Merk op dat er dan
geen stroomtoevoer
meer is naar de
MiniDisc recorder
Gebruik dan de
netspanningsadapter
die bij de MiniDisc
recorder is geleverd, of
batterijen.
42NL
Opstelling
2 Zet het volume van de draagbare MD recorder
helemaal open en schakel de DIGITAL MEGA BASS
functie uit.
3 Sluit de optionele digitale verbindingskabel aan op
de LINE IN (OPTICAL) en OPTICAL DIGITAL
OUT (CD).
Een MD beluisteren
De draagbare MiniDisc recorder kan worden bediend
met behulp van de toetsen op het toestel en de
afstandsbediening.
1 Druk op MD (LINE) zodat de aangesloten MiniDisc
recorder door dit toestel kan worden bediend.
MD Link
2 Druk op ( op het toestel.
De weergave van een MiniDisc start en het geluid
weerklinkt via de luidsprekers van het toestel.
MD Link
Muziekstuknummer
van MiniDisc
Speelduur van
MiniDisc
Overige handelingen op dit toestel
Om
Handeling
De weergave te stoppen
Druk op p op het CD-gedeelte
De weergave tijdelijk te
onderbreken
Druk op P.
Druk nogmaals om de weergave
te hervatten.
Naar het vorige of naar
het volgende muziekstuk
te gaan
Draai aan de jog-knop.
(Druk op =, + op de
afstandsbediening)
Eén of meer
muziekstukken
herhaaldelijk af te spelen
Druk herhaaldelijk op MODE
op de afstandsbediening om
“REPEAT ALL”, “REPEAT 1” of
“REP SHUF” te kiezen.
De naam van het
muziekstuk*, de
speelduur, enz. te
controleren
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets
verandert het uitleesvenster.
Opstelling
Opmerkingen
betreffende het
bedienen van een
draagbare MiniDisc
recorder met behulp
van dit toestel
• Als u in de stopstand
aan de jog-knop draait,
start de weergave van
een MD.
• Als u tijdens de
weergave van een MD
op ( drukt, zoekt de
recorder het volgende
muziekstuk.
• U kunt geen bepaald
punt op een MD
vinden met behulp van
=, +.
• U kunt de cijfertoetsen
op de meegeleverde
afstandsbediening niet
gebruiken.
* De muziekstuknaam verschijnt alleen als de MD is
benoemd.
Het CD-gedeelte van dit toestel bedienen.
Druk op CONTROL MD m CD op het toestel.
vervolg
Opstelling
43NL
Een draagbare MiniDisc recorder aansluiten (vervolg)
Tip
EDIT 1 TRACK is
handig om een
muziekstuk op te nemen
vanaf verscheide CD’s
(pagina 29).
1 Volg stap 2 tot 6 op
pagina 29 en 30.
2 Druk op DUB START
CD m MD.
Na de opname van
een bepaald
muziekstuk,
schakelen de CD en
MD over naar de
stopstand.
Opnemen op een MD
met behulp van analoge
aansluitingen.
1 Sluit de optionele
audioverbindingskabel
(RK-G136, enz.) aan
op LINE OUT van dit
toestel en de LINE IN
(OPTICAL) ingang
van een draagbare
MiniDisc recorder.
2 Zet het toestel aan.
3 Opname met
aangesloten
apparatuur start.
4 Start de weergave van
een CD met dit
toestel.
Om een
radioprogramma of een
cassette op te nemen,
stemt u af op een zender
of speelt u de cassette
vanaf stap 3 hierboven.
(Als er tijdens het
opnemen van een
radioprogramma op MD
ruis optreedt, moet u de
MD recorder zo ver
mogelijk van deze speler
vandaan houden en de
draagbare MD recorder
in een andere stand
brengen.)
44NL
Opstelling
Een CD opnemen op een draagbare MiniDisc
recorder
Met behulp van een bepaalde toets op het toestel kan
een hele CD worden opgenomen op een MD.
DUB START CONTROL
MD m CD
CD m MD
MD CONTROL
DC OUT
(6V 800mA MAX)
LINE IN
LINE OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT(CD)
MZ-R30/R50
1 Plaats een CD in het toestel.
2 Druk op CONTROL MD m CD zodat u het CDgedeelte van het toestel kunt bedienen.
MD Link
3 Plaats een blanco MD in de MiniDisc recorder en
zoek het punt waar u de opname wilt laten
beginnen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in
de gebruiksaanwijzing van de MiniDisc recorder.
4 Zet de SYNCHRO REC op de draagbare MiniDisc
recorder op “ON”.
5 Controleer de aanduidingen in het uitleesvenster
van de MiniDisc recorder en druk op DUB START
CD m MD.
De opname start.
Stoppen met opnemen
Druk op p op het CD-gedeelte.
Optionele
componenten
aansluiten
MD (LINE)
U kunt een CD opnemen op een DAT of
het geluid van een videorecorder of TV
beluisteren via de luidsprekers van dit
toestel.
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende
component
Opmerkingen
• Sluit de kabels goed
aan om storingen te
voorkomen.
• Wanneer u de andere
component aansluit op
LINE IN van dit
toestel, moet u de MD
verbindingskabel
loskoppelen van MD
CONTROL.
Tip
Om het geluid van de
aangesloten
component op te
nemen, plaatst u na
stap 2 een blanco
cassette in de
cassettehouder. Druk
op r/P en vervolgens
op ( op het
cassettegedeelte.
DC OUT
MD CONTROL (6V 800mA MAX)
LINE IN
LINE OUT
Opstelling
Zet altijd elke component af alvorens
aansluitingen te verrichten
OPTICAL
DIGITAL OUT(CD)
Luisteren naar een TV of videorecorder
Frontpaneel van dit
toestel
TV,
videorecorder,
enz.
Naar
lijnuitgang
Audioverbindingskabel
RK-G129 (1,5 m), enz.
(niet meegeleverd)
Naar LINE IN
1 Sluit de audiokabel (niet meegeleverd) aan om de
lijnuitgang van de component en LINE IN op deze
speler.
2 Zet het toestel aan en druk op MD (LINE) om
“LINE” te laten verschijnen.
Het geluid van de aangesloten component
weerklinkt via de luidsprekers.
vervolg
Opstelling
45NL
Optionele componenten aansluiten (vervolg)
Tip
Om het geluid van de
aangesloten component
op te nemen, plaatst u
een blanco cassette in
de cassettehouder.
Druk op r/P en
vervolgens op ( op
het cassettegedeelte.
Luisteren via de luidsprekers van andere
apparatuur
Frontpaneel van dit
toestel
Versterker
naar lijningang
Audioverbindingskabel
RK-G129 HG (1,5 m)
(niet meegeleverd)
naar LINE OUT
1 Verbind LINE OUT van dit toestel met de analoge
lijningang van de versterker met behulp van de
audioverbindingskabel (niet meegeleverd) .
2 Zet het toestel aan.
Een CD opnemen met een DAT recorder
Frontpaneel van
dit toestel
DAT recorder,
enz.
naar digitale
ingang
Opmerkingen
• Wanneer “CD”
verschijnt in het
uitleesvenster, is de
optische digitale
uitgang in gebruik en
licht de aansluiting op,
zelfs wanneer de CD
zich in de stopstand
bevindt.
• Bij weergave van een
CD die niet voor
audiodoeleinden is
bestemd (CD-ROM),
kan ruis optreden.
46NL
Opstelling
naar OPTICAL
DIGITAL OUT
naar OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
1 Sluit de digitale verbindingskabel (niet
meegeleverd) aan op de digitale ingang van de DAT
recorder en OPTICAL DIGITAL OUT (uitgang) van
deze speler.
2 Zet het toestel en de aangesloten component aan.
3 Start de opname met de aangesloten component.
4 Start de weergave van een CD op dit toestel.
* Kies een verbindingskabel volgens het type digitale ingang
van de aan te sluiten recorder. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende component. De
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aansluiting van dit toestel is
van het vierkante type.
Type aansluiting op de aan
te sluiten component
Modelnummer van de
verbindingskabel
7-pens stekker van het type L
(draagbare DAT recorder,
enz.)
POC-DA12P
Vierkante optische connector
Vierkante optische
aansluiting (MiniDisc deck,
DAT deck, enz.)
POC-10A
Opstelling
Tip
EDIT 1 TRACK is
handig om een
muziekstuk op te
nemen vanaf
verscheide CD’s
(pagina 29).
1 Verricht de nodige
aansluitingen.
2 Zet deze speler en de
aangesloten
component aan.
3 Voer stap 2 tot 5 uit
op pagina 29.
4 Start de opname met
de aangesloten
component.
5 Start de weergave
van een CD met
deze speler.
Opstelling
47NL
De akoestiekinstelling kiezen
SOUND
MEGA BASS
(Sound Mode/MEGA BASS)
U kunt de akoestiek-instelling kiezen
afhankelijk van de geluidsbron die u
beluistert.
De akoestiek-instelling kiezen
Druk op SOUND om de gewenste akoestiek-instelling
te kiezen. Bij elke druk op de toets verandert het
uitleesvenster
Kies
Voor
rockmuziek:
een krachtig, strak geluid waarbij
lage en hoge tonen zijn
geaccentueerd
popmuziek:
een licht, helder geluid waarbij hoge
en middelhoge tonen zijn
geaccentueerd
jazz:
percussiegeluiden waarbij bassgeluid is geaccentueerd
vocale muziek:
stemgeluiden waarbij middelhoge
frequenties zijn geaccentueerd
klassieke muziek:
het hele frequentiebereik
Bass-geluid versterken
Druk op MEGA BASS om “MEGA BASS ON” te laten
verschijnen in het uitleesvenster.
Om terug te keren naar normaal geluid, drukt u
nogmaals op de toets zodat “MEGA BASS OFF”
verschijnt in het uitleesvenster.
48NL
Opstelling
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit toestel is
schadelijk voor de ogen, zodat u de
behuizing niet mag openen. Laat dat
over aan bevoegd personeel.
• Mocht er vloeistof of een klein
voorwerp in het toestel terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat het eerst door een
deskundige nakijken alvorens deze
weer in gebruik te nemen.
Stroombronnen
• Gebruik uitsluitend het meegeleverde
netsnoer om het toestel aan te sluiten
op een stopcontact; gebruik geen
ander netsnoer.
• Zolang het netsnoer op het
stopcontact aangesloten is, blijft het
toestel onder spanning staan, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Gebruik acht R20 (D) batterijen.
• Als de batterijen niet worden gebruikt,
moet u ze verwijderen om schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik,
enz. bevindt zich achteraan op het
toestel.
Opstelling
• Sluit de ventilatie-openingen
achteraan het apparaat niet af door het
te dicht bij een muur of meubel te
plaatsen.
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een schuine
of onstabiele ondergrond.
• Hou minstens 10 mm rond het toestel
vrij. De ventilatie-openingen van het
toestel moeten vrij blijven voor een
probleemloze werking en een lange
levensduur van de onderdelen.
• Wanneer u de wagen in de zon
parkeert, moet u erop letten dat het
toestel niet blootstaat aan
rechtstreekse zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet. Hou credit cards
met magneetstrook of horloges met
opwindmechanisme dan ook uit de
buurt van het toestel om beschadiging
door de magneet te voorkomen.
Werking
• Wanneer het toestel rechtstreeks van
een koude in een warme omgeving
wordt gebracht, of als deze in een erg
vochtige kamer wordt geplaatst, kan
op de lens binnenin de CD-speler
vocht uit de lucht condenseren. Als dit
zich voordoet, zal de CD-speler niet
functioneren. Verwijder de CD en laat
het apparaat ongeveer een uur
aanstaan, zodat alle condens
verdwijnt.
• Is het apparaat een tijdlang niet
gebruikt, zet het dan in de
weergavestand en laat het zonder
cassette enkele minuten warmdraaien
alvorens het te gebruiken.
Mocht u vragen hebben of problemen
met de bediening, aarzel dan niet
contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
vervolg
Aanvullende informatie
49NL
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Opmerkingen betreffende CD’s
• Veeg voor het afspelen de compact
disc schoon met een zacht
reinigingsdoekje. Veeg licht over het
oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
Opmerkingen betreffende cassettes
• Om een cassette tegen abusievelijk
wissen te beschermen, breekt u het
wispreventienokje uit voor de
cassettekant waarvan u de opnamen
wilt beveiligen (A of B). Als u een
beveiligde cassette later weer voor
opname geschikt wilt maken, dient u
de ontstane opening(en) met een
stukje plakband te bedekken.
Kant A
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of
spiritus, noch in de handel
verkrijgbare vloeistoffen of antistatische spray bestemd voor het
reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in
een in de zon geparkeerde auto,
aangezien de temperatuur hierin
bijzonder hoog kan oplopen.
• Kleef niets op compact discs en zorg
ervoor dat ze niet worden gekrast.
Wispreventienokje
voor kant B
Wispreventienokje
voor kant A
• Om op te nemen op een cassette met
afgebroken nokje, bedekt u de
respectieve opening voor kant A of B
met plakband.
Let erop dat de detectiegleuven voor
TYPE II (high) of TYPE IV (metal)
cassettes niet zijn afgesloten. Indien
dat wel het geval is, werkt het
automatisch bandkiessysteem niet
behoorlijk.
• Vergeet niet de compact disc na
gebruik weer in het bijbehorende
doosje op te bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op
een compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
TYPE II (high)
detectiegleuven
TYPE IV (metal)
detectiegleuven
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is
niet aangeraden, tenzij voor
langdurige, ononderbroken opname
of weergave.
50NL
Aanvullende informatie
CD-speler
Algemeen
Verhelpen van storingen
Probleem
Oplossing
Geen geluid.
• Druk op OPERATE om het toestel aan te zetten.
• Sluit het netsnoer stevig aan op het toestel en op
een stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
aangebracht.
• Vervang zwakke batterijen door nieuwe.
• Regel het volume.
• Sluit de hoofdtelefoon niet aan bij het luisteren
via de luidsprekers.
“ERROR” verschijnt in het
uitleesvenster.
• U hebt een verkeerde handeling verricht of uw
handeling werd niet aanvaard door het toestel.
n Bedien het toestel zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.
Het toestel is automatisch
uitgeschakeld.
• Vervang alle batterijen.
Ongewoon geluid.
Zwak of slecht geluid.
• Vervang alle zwakke batterijen door nieuwe.
Er is ruis te horen.
• Iemand gebruikt een GSM of een ander
apparaat dat radiogolven produceert in de
buurt van de speler. n Verwijder de GSM, enz
uit de buurt van de speler.
De CD speelt niet
• Controleer of de CD-lade is gesloten.
“NO DISC” verschijnt in het
uitleesvenster hoewel er een CD is
ingebracht.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Maak de CD schoon.
• Verwijder de CD en laat de CD-lade ongeveer
een uur open staan om het vocht te laten
opdrogen.
• Druk op p op het CD-gedeelte om over te
schakelen naar “CD”.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Maak de CD schoon of vervang hem indien hij
zwaar is beschadigd.
• Zet het toestel op een trillingsvrije plaats.
Bij het beluisteren van een CD
worden TV- of radio-uitzendingen
gestoord.
• Zet het toestel verder van de TV of radio
vandaan.
Het CD-gedeelte van het toestel
kan niet worden bediend.
• Het toestel is ingesteld om een MiniDiscrecorder te bedienen. n Druk op CONTROL
MD m CD zodat u het CD-gedeelte van het
toestel kunt bedienen.
vervolg
Aanvullende informatie
51NL
Verhelpen van storingen (vervolg)
Oplossing
Geen stereo geluid
• Druk op MENU om “STEREO” te laten
verschijnen in het uitleesvenster en druk op
ENTER.
Zwak of slecht geluid
• Er kan ruis optreden afhankelijk van de
ontvangstkwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien deze
uitgeput zijn.
• Zet het toestel verder van de TV vandaan.
• Als u de afstandsbediening gebruikt terwijl u
naar een MG/LG-uitzending luistert, kan er wat
storing optreden. Dit is onvermijdelijk.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-uitzending beluistert met
het apparaat in de buurt van een TV met
binnenhuisantenne, moet u het apparaat verder
van de TV vandaan zetten.
De band loopt niet hoewel er op
een bandloopfunctietoets is
gedrukt.
• Plaats een cassette op de juiste manier en sluit
de cassettehouder goed.
• Vervang alle batterijen door nieuwe.
De opnametoetsen werken niet/de
cassette speelt niet.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette in de cassettehouder niet is afgebroken.
• Druk op p op het cassettegedeelte om over te
schakelen naar “TAPE”.
De cassette wordt niet volledig
gewist.
• Reinig de wiskoppen (zie pagina 54.)
De cassette neemt niet op.
• Controleer of de cassette correct is ingebracht.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette in de cassettehouder niet is afgebroken.
Zwak of slecht geluid.
• Reinig de koppen, aandrukrollen en capstanassen (zie pagina 54.)
• Demagnetiseer de koppen met behulp van een
demagnetiseerder (zie pagina 54)
Tijdens weergave kan de
cassettespeler niet worden
overgeschakeld naar de
pauzestand.
• De cassettespeler kan alleen tijdens het
opnemen worden overgeschakeld naar de
pauzestand.
Cassettespeler
Radio
Probleem
52NL
Aanvullende informatie
Oplossing
De timer werkt niet
• Controleer of de klok correct is ingesteld.
• Vervang alle batterijen in de speler, met
inbegrip van de noodbatterijen, door
nieuwe indien deze uitgeput zijn.
• Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
• Controleer of de cassette niet ten einde is.
• Controleer of t (klok) is aangegeven.
De afstandsbediening werkt niet
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• Zorg ervoor dat de afstandsbediening recht
op de afstandsbedieningssensor van het
apparaat wordt gericht.
• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels
bevinden tussen het apparaat en de
afstandsbediening.
• Stel het apparaat zo op dat de infrarood
sensor niet blootstaat aan krachtige
verlichting zoals rechtstreeks zonlicht of
fluorescentieverlichting.
• Ga dichterbij het apparaat staan wanneer u
de afstandsbediening gebruikt.
Geen geluid van de draagbare MD
recorder die is aangesloten op MD
CONTROL van deze speler.
• Als een component is aangesloten op LINE
IN van deze speler, moet u de component
eerst loskoppelen.
Optionele
componenten
aansluiten
Afstandsbediening
Timer
Probleem
Het toestel is uitgerust met een ingebouwde microcomputer die de diverse functies stuurt. Door
wisselende voedingsomstandigheden en dergelijke kan de werking soms worden verstoord.
Indien de speler na het verrichten van bovenstaande handelingen nog altijd niet behoorlijk
functioneert, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en alle batterijen verwijderen. Nadat
alle indicaties in het uitleesvenster zijn verdwenen, steekt u dan de stekker weer in het
stopcontact en plaatst u de batterijen terug. Als het probleem daarmee nog niet is opgelost,
raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Aanvullende informatie
53NL
Onderhoud
Reinigen van de koppen en het
bandloopwerk
Het is aanbevolen de koppen, de
aandrukrollen en de capstan-assen na
elke 10 gebruiksuren te reinigen met een
wattenstaafje dat licht bevochtigd is met
reinigingsvloeistof of alcohol. Om
verzekerd te zijn van de beste
opnameresultaten, verdient het
aanbeveling vóór iedere opname alle
delen waarmee de band in aanraking
komt te reinigen.
Capstan
Opname-/
weergavekop
Wiskop
Aandrukrol
Lens
Wacht met het inbrengen van de cassette
tot de schoongemaakte delen volledig
droog zijn.
54NL
Aanvullende informatie
Demagnetiseren van de koppen
Na 20 à 30 gebruiksuren zal er zich in de
koppen een dusdanig restmagnetisme
hebben opgebouwd, dat dit verlies aan
hoge tonen en bandruis tot gevolg heeft.
In dat geval dient u de koppen en
andere metalen onderdelen waarmee de
band in contact komt te demagnetiseren
met een in de handel verkrijgbare
demagnetiseerder.
Reinigen van de lens
Als de lens vuil is, kan het geluid bij CDweergave verspringen. Maak ze schoon
met een blazer.
Reinigen van de behuizing
Reinig de behuizing en de
bedieningsorganen met een zachte doek,
licht bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurspons, schuurmiddel of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Technische gegevens
CD-spelergedeelte
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak op het optisch blok met een opening
van 7 mm.)
Draaisnelheid
200 t/min tot 500 t/min (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +0,5/–2 dB
Snelheidsvariaties
Beneden meetbare grens
Radiogedeelte
Frequentiebereik
FM
87,5 - 108 MHz
MG
531 - 1.602 kHz
LG
153 - 279 kHz
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
Voor hoofdtelefoon van 16 - 68 ohm
DC OUT (6 V 800 mA MAX) aansluiting
LINE OUT aansluiting (stereo mini-aansluiting)
Nominaal uitgangsiveau 250 mV bij een
belastingsimpedantie van 47 kohm
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aansluiting
(optische aansluiting)
Golflengte: 630 - 690 nm
Maximum uitgangsvermogen
10 W + 10 W
Voeding
Voor personal component system:
230V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20 (D) batterijen
Voor geheugen:
6 V DC, 4 R6 (AA) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
AC 37 W
Levensduur batterijen
Voor CD radio cassette-corder
FM opname
Sony R20P: ong. 3,5 h
IF
FM: 10,7 MHz
MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescopische antenne
MG/LG: Ingebouwde ferroceptor
Sony alkaline LR20: ong. 10 h
Cassetteweergave
Sony R20P: ong. 1 h
Sony alkaline LR20: ong. 2,5 h
CD-weergave
Cassettegedeelte
Opnamesysteem
4 sporen 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 130 s met Sony cassette C-60
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 100 - 10.000 Hz
Algemeen
Luidsprekers
Breedband: 5 cm diam., 8 ohm, conustype x 4
Bediening
MD CONTROL aansluiting
Ingang
LINE IN (stereo mini-aansluiting)
Minimum ingangsniveau 250 mV
Sony R20P: ong. 1 h
Sony alkaline LR20: ong. 2 h
Afmetingen (incl. uitstekende onderdelen)
Ong. 482 × 238 × 125 mm (b/h/d)
Gewicht (incl. batterijen)
Ong. 5,2 kg
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
MD verbindingskabel (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Aanvullende informatie
55NL
Index
A
L
S
Aansluiting
draagbare MiniDisc
recorder 41
netsnoer 39
optionele componenten
45
Akoestiek-instelling 48
Luisteren
een MD 42
naar andere apparatuur
46
naar de TV en
videorecorder 45
via de luidsprekers van
naar de radio 6
Shuffle Play 18
SOUND 48
B
Batterijen
voor afstandsbediening
40
voor geheugen 39
voor speler 39
O
EDIT ALL 25
EDIT PGM 27
EDIT 1 TRACK 29
Eigen programma
samenstellen 19
G, H, I, J
P, Q
Gebruik van het
uitleesvenster 13
Gelijkzetten van de klok 31
Program Play 19
K
Radio-ontvangst verbeteren
7
Radiozenders
beluisteren 23
voorinstellen 21
Reinigen
behuizing 54
CD 50
koppen en bandloopwerk
54
lens 54
Repeat Play 15
Cassettespeler 24
CD-speler 13
E, F
Kiezen van
geluidskarakteristiek 48
muziekstukken 5, 14
stroombronnen 39
Koppen demagnetiseren 54
Aanvullende informatie
Timer
in slaap vallen met
muziek 35
ontwaken met muziek 32
timergestuurde opname
van radioprogramma’s 36
MEGA BASS 48
Opnemen
op een cassette 10
op een DAT 46
op een MD 44
timergestuurde opname
van radioprogramma’s 36
van alle muziekstukken
op een CD 25
van een enkel muziekstuk
29
van geprogrammeerde
muziekstukken 27
Opstelling 39
C, D
56NL
M, N
T
R
U
Uitleesvenster 13
V
Verhelpen van storingen 51
Voorinstellen van
radiozenders 21
W, X, Y
Weergave
van een cassette 8
van een CD 4
van een enkel muziekstuk
17
van een vooringestelde
zender 23
van muziekstukken,
herhaald 15
van muziekstukken in
willekeurige volgorde 18
Z
Zoeken
naar een bepaald
muziekstuk 14
naar het begin van een
muziekstuk 24
Aanvullende informatie
57NL
Aviso
Para evitar incêndios ou curtocircuitos, não exponha o leitor à
chuva ou humidade.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do aparelho. A
assistência só deve ser prestada por
técnicos qualificados.
Informação
Este leitor de CD está classificado como
produto CLASS 1 LASER.
A etiqueta CLASS 1 LASER PRODUCT está
localizada na base do aparelho.
Aviso
Não instale o aparelho num espaço fechado,
por exemplo, uma estante ou um armário.
2P
Introducão
Índice
4
Ouvir um CD
6
Ouvir o rádio
8
Ouvir uma cassete
Operações básicas
Operações básicas
10 Gravar numa cassete
Leitor de CD
13 Utilizar o visor
14 Localizar uma faixa específica
15 Reproduzir faixas repetidamente
(Reprodução repetitiva)
17 Reproduzir só uma faixa
(Reprodução de uma faixa)
18 Reproduzir faixas por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
19 Criar um programa
(Reprodução de programa)
O rádio
21 Programar as estações de rádio
23 Ouvir as estações de rádio
programadas
O leitor de cassetes
24 Localizar o início de uma faixa
25 Gravar as faixas do CD
especificando a duração da
cassete
O temporizador
31
32
35
36
Acertar o relógio
Acordar com música
Adormecer com música
Gravação temporizada de
programas de rádio
P
Instalação
39 Escolher as fontes de
alimentação
41 Ligar um gravador de MiniDisc
portátil
45 Ligar componentes opcionais
48 Seleccionar a intensificação de
audio (Modo Som/MEGA BASS)
Informações adicionais
49 Precauções
51 Detecção de avarias
54 Manutenção
55 Características técnicas
Última capa
Índice remissivo
Introducão
3P
Operações básicas
Ouvir um CD
2
1
Ligar o cabo de alimentação de corrente CA (consulte a
página 39.)
1
Carregue em 6 OPEN/CLOSE
(ligação directa) e coloque o CD
no tabuleiro. Tem de ouvir um
estalido que indica que o CD está
bem colocado.
Com a etiqueta virada
para cima
2
Carregue em (.
Visor
O tabuleiro de CD fecha-se e o
leitor reproduz todas as faixas
uma vez.
Tempo de
reprodução
4P
Operações básicas
Número
da faixa
Utilize estas teclas para as operações adicionais
OPERATE
VOLUME +, –
p
P
Operações básicas
6 OPEN/CLOSE
Anel jog
Sugestões
• Depois de colocar o CD,
a indicação “TOC
READING...” aparece
no visor e o leitor
começa a ler as
informações sobre a
duração do CD e todas
as faixas do disco.
• Quando quiser voltar a
ouvir um CD, basta
carregar em (. O leitor
liga-se automaticamente
e inicia a reprodução do
CD.
Para
Tem de
Regular o volume
Carregar em VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando).
Parar a reprodução
Carregar em p.
Fazer uma pausa na
reprodução
Carregar em P.
Voltar a carregar para retomar a
reprodução depois de uma pausa.
Ir para a faixa seguinte
Rode o anel jog no sentido dos
ponteiros do relógio.
(No telecomando carregue em
+.)
Voltar à faixa anterior
Rode o anel jog no sentido
contrário ao dos ponteiros do
relógio.
(No telecomando, carregue em
=.)
Retirar o CD
Carregar em 6 OPEN/CLOSE.
Ligar/desligar o leitor
Carregar em OPERATE.
Operações básicas
5P
Ouvir o rádio
1
2
Ligue o cabo de alimentação de corrente CA fornecido
(consulte a página 39.)
1
2
Carregue em BAND até aparecer
no visor a banda desejada
(ligação directa).
Visor
Carregue sem soltar em
TUNING/SEARCH +/) ou em
0/– (TUNE + ou – no
telecomando) até os dígitos da
frequência começarem a mudar
no visor.
Indica uma transmissão
em FM estéreo
O leitor varre automaticamente as
frequências de rádio e pára
quando localizar uma estação
nítida.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue várias vezes em
TUNING/SEARCH +/0 ou
0/– (TUNE + ou – no
telecomando) até conseguir
sintonizar a estação desejada.
6P
Operações básicas
ST
Utilize estas teclas para as operações adicionais
OPERATE
MENU
ENTER
Sugestões
• Se a transmissão de FM
tiver interferências:
No telecomando:
Carregue em MODE até
a indicação “MONO”
aparecer no visor e o
rádio passa a transmitir
em mono.
Leitor:
1 Carregue em MENU.
Para
Tem de carregar em
Regular o volume
VOLUME +,–
(VOL +, – no telecomando)
Ligar/desligar o rádio
OPERATE
Operações básicas
VOLUME +, –
Para melhorar a recepção da transmissão em
FM:
Reoriente a antena de
FM.
ST
2 Rode o anel jog até a
indicação “MONO”
piscar no visor e
carregue em ENTER.
O rádio passa a
transmitir em mono.
• Quando quiser voltar a
ouvir o rádio, basta
carregar em BAND. O
leitor liga-se
automaticamente e
começa a transmitir a
estação anterior.
MW/LW:
Reoriente o próprio
leitor para MW/LW.
Operações básicas
7P
Ouvir uma cassete
1,2
3
Ligue o cabo de alimentação de CA fornecido (consulte a
página 39.)
1
2
3
Carregue em PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o
compartimento de cassetes e
coloque uma cassete gravada.
Utilize cassetes TYPE I (normal),
TYPE II (high position) e TYPE IV
(metal).
Com o lado que quer
reproduzir virado para si
Carregue em PUSH OPEN/
CLOSE para fechar o
compartimento.
Carregue em (.
Visor
(No telecomando, Carregue em
TAPE (.)
O leitor liga-se (ligação directa) e
inicia a reprodução.
8P
Operações básicas
Contador de fita
Utilize estas teclas para as operações adicionais
OPERATE
9
VOLUME +, –
COUNTER RESET
0, )
Operações básicas
p
DIR MODE
PUSH
OPEN/CLOSE
Sugestões
• Carregue em
COUNTER RESET para
repor o contador em
“000.”
• Quando quiser voltar a
ouvir uma cassete, basta
carregar em ( ou 9 .
O leitor liga-se
automaticamente e
inicia a reprodução da
cassete.
Para
Tem de carregar em
Regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
Parar a reprodução
p
Reproduzir o outro lado
9
Fazer o avanço rápido ou
rebobinar a cassete
) ou 0
Ejectar a cassete
PUSH OPEN/CLOSE
Ligar/desligar o leitor
OPERATE
Para seleccionar a direcção da fita
Carregue várias vezes em DIR MODE.
Para reproduzir
O visor mostra
Um lado da cassete
Ambos os lados da cassete
só a partir do lado A para o lado B
Ambos os lados da cassete várias vezes
Operações básicas
9P
Gravar numa cassete
1
3
3
Ligue o cabo de alimentação de CA fornecido (consulte a
página 39.)
Para gravar num gravador de MiniDisc ou DAT, ligue os
componentes (consulte as páginas 41 e 45.)
1
Carregue em PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o
compartimento de cassetes e
introduza uma cassete não
gravada. Utilize apenas cassetes
TYPE I (normal).
Carregue de novo em PUSH
OPEN/CLOSE para fechar o
compartimento.
2
Seleccione a fonte de programa
que quer gravar.
Com o lado que quer gravar
virado para si
Visor
Para gravar do leitor de CD,
coloque um CD (consulte a
página 4) e carregue em p na
secção de CD.
Para gravar do rádio, carregue
em BAND e sintonize a estação
que quer gravar (consulte a
página 6.)
10P
Operações básicas
ST
3
Comece a gravar.
Para gravar todo o CD
REC
Operações básicas
Carregue em DUB START CD m
TAPE.
Quando
aparecer no visor:
Se a cassete mudar de lado sem ter
acabado a gravação da faixa, o leitor
volta a gravar essa faixa no outro lado
desde o início.
Para gravar do rádio (Também
pode gravar o CD reproduzindoo depois de começar a gravação
da cassete.)
Carregue em r/P e depois em
(.
ST
REC
ST
REC
.
Para gravar no outro lado,
carregue em 9. (no telecomando,
carregue sem soltar em r/P e
depois carregue em TAPE ( ou
9.)
Nota
No leitor, carregue em ( durante 8 segundos depois de ter
carregado em r/P.
continuação
Operações básicas
11P
Gravar numa cassete (continuação)
Sugestões
• O facto de regular o
volume ou a
intensificação de audio
(consulte a página 48)
não afecta o nível da
gravação.
• Quando
aparecer, a
gravação será feita em
ambos os lados da
cassete. Para gravar
num lado, carregue em
DIR MODE para fazer
aparecer
.
• Se o rádio MW/LW
emitir sons sibilantes
depois de ter carregado
em r/P no passo 3,
carregue várias vezes
em MODE no
telecomando para
seleccionar a posição
com menos ruído.
No leitor utilize a tecla
MENU para seleccionar
“ISS”.
Nota
Quando iniciar a
gravação com DUB
START CD m TAPE, não
pode colocar o leitor em
modo de pausa.
12P
Operações básicas
Utilize estas teclas para as operações adicionais
p
OPERATE
MENU
ENTER
r/P
Para
Carregue em
Parar a gravação
p
Fazer uma pausa na gravação
r/P
Carregue de novo na tecla
para retomar a gravação.
Ligar/desligar o leitor
OPERATE
Para apagar uma gravação
1 Coloque a cassete que quer desgravar no compartimento
de cassetes e carregue em p.
2 No leitor: Carregue em r/P e depois em (.
No telecomando: Carregue sem soltar r/P e depois
carregue em ( na secção do gravador de cassetes.
O leitor de CD
Utilizar o visor
DISPLAY
Pode verificar as informações sobre o CD
utilizando o visor.
O leitor de CD
Para verificar o número total de faixas e o
tempo de reprodução
Carregue em DISPLAY no modo de paragem.
Número total Tempo total de
de faixas
reprodução
Verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY durante a reprodução do CD.
Para ver
Carregue em DISPLAY
O número e o tempo restante
da faixa actual*
Uma vez
O tempo restante do CD e o
número de faixas que faltam
Duas vezes
O número e o tempo de
reprodução da faixa actual
Três vezes
* Para uma faixa cujo número seja superior a 20 o tempo
restante aparece indicado por “– –:– –”.
O leitor de CD
13P
Localizar uma
faixa específica
Pode localizar rapidamente uma faixa
utilizando as teclas numéricas. Também
pode localizar um ponto específico de
uma faixa durante a reprodução de um
CD.
Teclas
numéricas
Ó
=, +
Nota
Não pode localizar uma
faixa específica se a
indicação “SHUFFLE”,
“REP SHUF” ou
“PROGRAM”* estiver
iluminada no visor.
Desactive a indicação
carregando em p na
secção de CD/MD.
Sugestão
Para localizar uma
faixa com um número
superior a 10, carregue
primeiro em >10 e
depois nas teclas
numéricas
correspondentes.
Exemplo:
Para reproduzir a faixa
23, carregue primeiro
em >10 e depois em 2 e
3.
* Se não tiver
programado nenhuma
faixa, a indicação
“PROGRAM SET” ou
“REP PGM SET”
aparece no visor.
14P
O leitor de CD
Para localizar
Tem de carregar
directamente um ponto
específico
na tecla com o número da faixa.
um ponto enquanto está
a ouvir
em = ou + enquanto ouve o
som e não soltar até localizar o
ponto.
(No leitor, utilize TUNING/
SEARCH 0/– ou +/).)
um ponto enquanto está
a olhar para o visor
em = ou + durante a pausa
e não soltar até localizar o ponto.
(No leitor, utilize TUNING/
SEARCH 0/– ou +/).)
Reproduzir faixas
repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Teclas
numéricas
Ó
MODE
O leitor de CD
Pode reproduzir repetidamente faixas no
modo de reprodução normal, aleatória
ou de programa (consulte as páginas 17 19.)
p
(
Nota
Quando repetir só uma
faixa ou todas as faixas,
certifique-se de que a
indicação “SHUFFLE”,
“REP SHUF”,
“PROGRAM”* ou
“REP PGM”* não está
acesa no visor.
1
Carregue em p.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Faça o seguinte.
Para repetir
Faça o seguinte
só uma faixa
1 Carregue em MODE até aparecer
a indicação “REPEAT 1”.
2 Carregue nas teclas numéricas
para seleccionar a faixa que quer
repetir.
todas as faixas
1 Carregue em MODE até aparecer
a indicação “REPEAT ALL”.
2 Carregue em (.
as faixas por ordem 1 Carregue em MODE até aparecer
aleatória
a indicação “REP SHUF”
(REPEAT SHUFFLE).
2 Carregue em (.
as faixas
programadas
* Se não estiver nenhuma
faixa programada, a
indicação “PROGRAM
SET” ou “REP PGM
SET” aparece no visor.
1 Inicie a reprodução do programa.
(Consulte a página 19.)
2 Carregue em MODE até aparecer
a indicação “REP PGM”*
(REPEAT PROGRAM).
3 Carregue em (.
continuação
O leitor de CD
15P
Reproduzir faixas repetidamente (Reprodução repetitiva)
(continuação)
No leitor
1 Carregue em p na
secção de CD.
2 Carregue em MENU.
3 Rode o anel jog até a
indicação “MODE”
piscar no visor e
carregue em ENTER.
4 Rode o anel jog até
aparecer, no visor, a
função de repetição
desejada e carregue
em ENTER.
5 Carregue em ( na
secção de CD.
16P
O leitor de CD
Para cancelar a reprodução repetitiva
Carregue em MODE até a indicação “REPEAT” ou
“REP” desaparecer do visor.
Reproduzir só
uma faixa
(Reprodução de uma faixa)
Ó
MODE
O leitor de CD
Teclas
numéricas
Pode reproduzir uma vez apenas uma
faixa e parar automaticamente o leitor.
p
No leitor
1 Carregue em p na
secção de CD.
2 Carregue em MENU.
3 Rode o anel jog até a
indicação “MODE”
piscar no visor e
carregue em ENTER.
4 Rode o anel jog até a
indicação”1 TRACK”
piscar no visor e
carregue em ENTER.
5 Rode o anel jog para
seleccionar a faixa
que quer reproduzir
e carregue em ( na
secção de CD.
1
Carregue em p.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até aparecer a indicação “1
TRACK” no visor.
3
Carregue nas teclas numéricas para seleccionar a
faixa que quer reproduzir.
O leitor inicia a reprodução da faixa seleccionada.
Para cancelar a Reprodução de uma faixa
Carregue em MODE até a indicação “1 TRACK”
desaparecer do visor.
O leitor de CD
17P
Reproduzir faixas
por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
Pode reproduzir faixas por ordem
aleatória.
Ó
MODE
p
(
No leitor
1 Carregue em p na
secção de CD.
2 Carregue em MENU.
3 Rode o anel jog até a
indicação “MODE”
piscar no visor e
carregue em ENTER.
4 Rode o anel jog até a
indicação
“SHUFFLE” piscar no
visor e carregue em
ENTER.
5 Carregue em ( na
secção de CD.
1
Carregue em p.
A indicação “CD” aparece no visor.
2
Carregue em MODE até aparecer a indicação
“SHUFFLE” no visor.
3
Carregue em ( para iniciar a reprodução
aleatória.
Para cancelar a reprodução aleatória
Carregue em MODE até a indicação “SHUFFLE”
desaparecer do visor.
18P
O leitor de CD
Criar um
programa
p
MENU ENTER
Anel jog
(
(Reprodução de programa)
O leitor de CD
Pode programar a ordem de reprodução
de 20 faixas num CD.
Sugestões
• Se se enganar, carregue
em CANCEL e volte a
introduzir o número da
faixa rodando o anel
jog e carregue em
ENTER.
• Também pode criar um
programa no modo de
paragem.
Nota
Quando programar
uma faixa de um CD
com mais de 20 faixas:
Se programar uma
faixa com um número
superior a 20, aparece a
indicação “- -:- -” em
vez da indicação do
tempo total do
programa.
1
2
Carregue em ( para iniciar a reprodução.
3
Rode o anel jog até aparecer a indicação
“PROGRAM SET” no visor e carregue em ENTER.
4
Rode o anel jog (Carregue nas teclas numéricas no
telecomando) para seleccionar a faixa que quer
programar e carregue em ENTER.
Carregue em MENU.
Número da faixa
Ordem de
reprodução
5
6
Tempo total programado
(aparece durante cerca de 2
segundos)
Carregue em p.
Carregue em ( para iniciar a reprodução do
programa.
continuação
O leitor de CD
19P
Criar um programa (Reprodução de programa) (continuação)
Sugestões
• Se a reprodução do
programa terminar, o
programa é gravado.
Pode voltar a
reproduzir o mesmo
programa carregando
outra vez em (.
• Se abrir o tabuleiro de
CD, apaga o programa.
• Pode gravar o
programa.
Carregue em DUB
START CD m TAPE
depois do passo 5 do
procedimento de
programação.
Para cancelar a reprodução do programa
Carregue em MODE no telecomando até a indicação
“PROGRAM” desaparecer do visor.
Para verificar a ordem das faixas antes da
reprodução
Se rodar o anel jog no modo de paragem, o número
das faixas aparece pela ordem programada.
Para alterar o programa
Mudar antes de iniciar a reprodução do programa.
Para
Tem de
Apagar a última faixa do
programa
1 Carregue em CANCEL.
Sempre que carregar na tecla,
apaga a última faixa do
programa.
2 Volte a introduzir os números
das faixas rodando o anel jog e
carregando em ENTER.
Alterar completamente
todo o programa
1 Carregue em p para apagar
todo o programa.
2 Crie um novo programa
executando as operações de
programação.
20P
O leitor de CD
O rádio
Programar as
estações de rádio
Anel jog MENU ENTER
BAND
O rádio
Pode memorizar estações de rádio na
memória do leitor. Pode memorizar um
máximo de 30 estações de rádio, 10 para
cada banda por qualquer ordem.
Também pode dar um nome às estações
de rádio programadas.
No leitor:
1 Carregue em BAND
para seleccionar a
banda.
2 Carregue em MENU.
3 Rode o anel jog até a
indicação
“MEMORY” piscar e
carregue em ENTER.
4 Rode o anel jog até a
indicação
“MANUAL” piscar e
carregue em ENTER.
5 Rode o anel jog para
seleccionar o número
programado e
sintonize a estação
desejada utilizando
TUNING/SEARCH
0/– ou +/)).
6 Carregue em ENTER.
1
Carregue em BAND até aparecer a banda desejada
no visor.
2
3
Carregue em MENU.
4
Rode o anel jog até a indicação “AUTO” piscar no
visor e carregue em ENTER.
Rode o anel jog até a indicação “MEMORY” piscar
no visor e carregue em ENTER.
As estações são memorizadas começando pelas
frequências mais baixas excepto se a estação tiver
um sinal fraco.
Se não conseguir programar uma estação
automaticamente
Tem de programar manualmente as estações com um
sinal fraco. Se quiser substituir uma estação
programada por outra, faça o seguinte:
Utilize o telecomando.
1 Carregue em BAND para seleccionar a banda.
2 Carregue em TUNE + ou – até sintonizar a estação
desejada.
3 Carregue sem soltar durante 2 segundos nas teclas
numéricas em que quer programar a nova estação.
A nova estação substitui a anterior.
continuação
O rádio
21P
Programar as estações de rádio (continuação)
Caracteres que pode
introduzir
• Alfabéticos: A - Z ou
a-z
• Numéricos: 0 - 9
• Símbolos: ! “ # $ % &
()*;<=>?@_‘+–
,/:
(espaço)
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL e volte a
introduzir o caracter
rodando o anel jog e
carregando em
ENTER.
Dar um nome às estações programadas
1 Carregue nas teclas numéricas no telecomando para
ver o número programado correspondente à estação
desejada.
2 Carregue em ENTER durante cerca de 2 segundos.
3 Rode o anel jog para seleccionar o caracter e
carregue em ENTER.
4 Repita o passo 3 para dar um nome à estação de
rádio que programou (no máximo 10 caracteres).
5 Carregue em ENTER durante cerca de 2 segundos.
Para mudar o visor
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar em DISPLAY, o intervalo de
frequência e o nome da estação de rádio aparecem,
alternadamente, no visor.
22P
O rádio
Ouvir as estações
de rádio
programadas
Teclas
numéricas
O rádio
Depois de programar as estações, utilize
as teclas numéricas do telecomando ou o
anel jog no leitor para sintonizar as suas
estações favoritas.
Ó
BAND
No leitor
Para ver o número
programado que
pretende no leitor,
utilize o anel jog.
1
Carregue em BAND para sintonizar a banda
desejada.
2
Carregue nas teclas numéricas para ver o número
programado correspondente à estação pretendida.
Número programado
ST
O rádio
23P
O leitor de cassetes
Localizar o início
de uma faixa
O leitor detecta o espaço em branco
entre as faixas para localizar o início da
faixa anterior/seguinte.
Ó
0, )
Notas
• Se um som muito
baixo, por exemplo,
um pianíssimo, se
prolongar por alguns
segundos numa faixa,
o leitor pode iniciar a
reprodução como se se
tratasse da faixa
seguinte.
• Se carregar em ) ou
0 quando não
houver som na faixa,
esta função não
funciona
correctamente.
• Para localizar com
precisão o início de
uma faixa, é necessário
um espaço em branco
de aproximadamente 4
segundos.
24P
O leitor de cassetes
Durante a reprodução de uma cassete, carregue em
) ou 0.
Lado de reprodução
O início da faixa
seguinte
O início da faixa
actual
Lado A (()
)
0
Lado B (9)
0
)
A cassete é bobinada ou rebobinada até ao início da
faixa seguinte ou actual e a reprodução inicia-se
automaticamente.
Gravar as faixas
do CD
especificando a
duração da
cassete
PUSH DUB START
OPEN/ CD m TAPE
CLOSE
MENU
Anel jog
p
ENTER
O leitor de cassetes
Existem três opções para uma gravação
de edição:
• Gravar todas as faixas do CD pela
ordem original (EDIT ALL)
• Gravar as faixas programadas (EDIT
PGM)
• Gravar apenas a faixa seleccionada
(EDIT 1 TRACK)
Sugestões
• Pode editar um CD
com 20 faixas ou
menos.
Aparece no visor o
comprimento da fita
necessário para gravar
todo o CD (aparelho 2
minutos, até 98
minutos).
• Para obter uma
gravação de óptima
qualidade,
recomendamos que
utilize a corrente CA
como fonte de
alimentação.
Nota
Não abra o tabuleiro do
CD durante a edição
porque apaga as
programações da
gravação. Se o fizer,
comece novamente
desde o passo 1.
Gravar todas as faixas do CD (EDIT ALL)
A primeira metade do CD será gravada num dos lados
da cassete e a segunda no outro lado, sem que a fita
vire a meio de uma faixa. Dependendo da cassete que
utilizar, pode utilizar o tempo total de gravação.
1
Carregue em p até aparecer a indicação “CD” no
visor.
2
3
Carregue em MENU.
Rode o anel jog até a indicação “EDIT” piscar e
carregue em ENTER.
continuação
O leitor de cassetes
25P
Gravar as faixas do CD especificando a duração da cassete
(continuação)
4
Rode o anel jog até a indicação “EDIT ALL” piscar
e carregue em ENTER.
Exemplo: O comprimento
total da fita necessário
para gravar todo o CD é
“26” minutos. O tempo
máximo de gravação para
cada lado é 13 minutos.
.
EDIT
2
3
4
5
6
7
Nºs das faixas: 1
Comprimento: 01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
Lado A (12:20)
Lado B (11:00)
(minutos)
5
Para alterar o tempo de gravação, rode o anel jog
para introduzir o comprimento da fita (minutos).
Se não alterar o tempo de gravação, avance para o
passo 6.
Exemplo: Se introduzir “40” minutos como tempo
de gravação, o tempo máximo de gravação para
cada lado será 20 minutos.
Nºs das faixas: 1
2
3
4
5
6
7
Comprimento: 01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
(minutos)
Lado A (17:30)
Lado B (5:50)
6
Carregue em ENTER.
Número total de faixas e
tempo total de reprodução
do lado A
EDIT
Número total de faixas e tempo
total de reprodução do lado B
7
Coloque uma cassete virgem no respectivo
compartimento.
8
Carregue em DUB START CD m TAPE.
A gravação começa
automaticamente a
partir do lado A.
26P
O leitor de cassetes
REC
EDIT
DUB START
PUSH
CD m TAPE
OPEN/CLOSE
Nota
Não abra o
compartimento do CD
durante a edição
porque apaga as
programações da
gravação. Se o fizer,
comece novamente a
partir do passo 1.
Anel jog
p
ENTER
Gravar faixas programadas (EDIT PGM)
A primeira metade das faixas programadas é gravada
num dos lados da cassete e a segunda metade no
outro lado. Dependendo da cassete que estiver a
utilizar, pode programar o tempo total de gravação.
1
Carregue em p até aparecer a indicação “CD” no
visor.
2
3
Carregue em MENU.
4
Rode o anel jog até a indicação “EDIT PGM” piscar
e carregue em ENTER.
O leitor de cassetes
Sugestão
Aparece no visor o
comprimento da fita
necessário para gravar
todo o CD (aparelho: 2
minutos, até 98
minutos).
MENU
Rode o anel jog até a indicação “EDIT” piscar e
carregue em ENTER.
.
EDIT
continuação
O leitor de cassetes
27P
Gravar as faixas do CD especificando a duração da cassete
(continuação)
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL. Ao fazêlo, limpa a última faixa
programada.
Reprograme-a.
5
Rode o anel jog (carregue nas teclas numéricas no
telecomando) para seleccionar a faixa que quer
programar e carregue em ENTER.
Repita este passo.
EDIT
6
Carregue em ENTER.
Aparece a piscar no visor o comprimento mínimo
da fita necessário para gravar as faixas
programadas.
EDIT
Sugestão
Para verificar a ordem
das faixas
programadas:
Carregue em ENTER
depois do passo 8 e
rode o anel jog. O
número da faixa
aparece pela ordem
programada.
7
Para alterar o tempo de gravação, rode o anel jog
e volte a introduzi-lo.
Se não precisar de alterar a hora de gravação,
salte para o passo 8.
8
Carregue em ENTER.
9
Coloque uma cassete virgem no respectivo
compartimento.
10
EDIT
Carregue em DUB START CD m TAPE.
A gravação começa automaticamente a partir do
lado A.
REC
28P
O leitor de cassetes
EDIT
DUB START
PUSH
CD m TAPE
OPEN/CLOSE
MENU
Anel jog
p
ENTER
EDIT 1 TRACK é útil para gravar a primeira faixa de
um CD single e para gravar uma faixa de uma série de
diferentes CDs. No modo EDIT 1 TRACK, “
ӎ
automaticamente seleccionado.
1
Coloque uma cassete virgem no respectivo
compartimento.
2
Carregue em p até aparecer a indicação “CD” no
visor.
3
4
Carregue em MENU.
5
Rode o anel jog até a indicação “EDIT 1” piscar no
visor e carregue em ENTER.
O leitor de cassetes
Gravar uma só faixa (EDIT 1 TRACK)
Rode o anel jog até a indicação “EDIT” piscar no
visor e carregue em ENTER.
.
EDIT
continuação
O leitor de cassetes
29P
Gravar as faixas do CD especificando a duração da cassete
(continuação)
6
Rode o anel jog (carregue nas teclas numéricas no
telecomando) para seleccionar a faixa que quer
programar.
EDIT
7
Carregue em DUB START CD m TAPE.
A gravação da faixa seleccionada começa a partir
do lado A.
REC
EDIT
Quando acabar a gravação, pára o leitor de CD e o
deck de cassetes. Aparece no visor o número total
de faixas gravadas e o tempo total de gravação.
Para gravar outra faixa, repita os passos 6 e 7 ou
altere a fonte do CD e depois repita os passos 6 e 7.
30P
O leitor de cassetes
O temporizador
Acertar o relógio
Anel jog
CLOCK
A indicação “0:00” aparece no visor até
acertar o relógio.
Sugestões
• O relógio deste leitor
funciona no sistema de
24 horas.
• Se estiver a utilizar o
cabo de alimentação
CA, a indicação “:”
pisca até o relógio ser
acertado.
Antes de começar, ligue a fonte de alimentação
(consulte a página 39.)
1
Carregue sem soltar em CLOCK até o dígito das
horas piscar no visor.
2
Acertar o relógio.
1 Rode o anel jog para
acertar a hora e
carregue em ENTER.
O temporizador
Nota
Se utilizar o leitor com
pilhas, acerte o relógio
quando ligar o
aparelho.
ENTER
.
2 Rode o anel jog para
acertar os minutos.
3
Carregue em ENTER.
O relógio começa a funcionar a partir dos 00
segundos.
O temporizador
31P
Acordar com
música
STANDBY
TIMER/
SLEEP
ENTER
Anel jog
Pode acordar com música ou com um
programa de rádio a uma hora préprogramada.
Verifique se o relógio está certo
(“Acertar o relógio” na página 31).
Notas
• Se estiver a utilizar o
leitor com pilhas,
acerte o temporizador
com o aparelho ligado.
• Não pode préprogramar
simultaneamente o
temporizador para
acordar e a gravação
temporizada (página
36).
32P
O temporizador
Antes de começar, verifique se a indicação t (relógio)
está acesa no visor. Se estiver, carregue em STANDBY.
1
Prepare a fonte de música que pretende
reproduzir.
Fonte
Faça o seguinte
CD
Coloque um CD.
RADIO
Sintonize uma estação.
TAPE
Coloque uma cassete.
LINE
Ligue o equipamento que se encontra
ligado a LINE IN.
2
Carregue em TIMER/SLEEP.
3
Rode o anel jog até a indicação “TIMER SET”
piscar no visor e carregue em ENTER.
4
Rode o anel jog até a indicação “TIMER PLAY”
piscar no visor e carregue em ENTER.
5
Rode o anel jog até a indicação da fonte de música
que quer ouvir (“CD”, “TAPE”, “RADIO” ou
“LINE”) aparecer no visor e carregue em ENTER.
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL. Ao fazêlo, limpa a última
programação
introduzida.
Reprograme-a.
6
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música comece a tocar.
1 Rode o anel jog para acertar a hora e carregue
em ENTER.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue em
STANDBY até a
indicação t
desaparecer do visor.
• As pré-programações
mantêm-se até que
volte a programá-las.
• O visor não se acende
enquanto o
temporizador para
acordar estiver ligado.
7
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música deixe de tocar (faça como
no passo 6.).
8
Rode o anel jog para regular o volume pretendido
e carregue em ENTER.
9
Carregue em STANDBY.
O temporizador
2 Rode o anel jog para acertar os minutos e
carregue em ENTER.
A indicação t acende-se e a corrente desliga-se, o
leitor entra no modo de espera.
À hora pré-programada, o aparelho liga-se e a
música começa a tocar. Depois, também à hora
pré-programada, o leitor desliga-se e entra
novamente no modo de espera.
continuação
O temporizador
33P
Acordar com música (continuação)
Para verificar/alterar as programações do
temporizador para acordar
Carregue em TIMER/SLEEP, rode o anel jog para
seleccionar “TIMER SET” e carregue em ENTER.
Sempre que carregar em ENTER, aparece no visor uma
programação memorizada pela ordem programada.
Para alterar uma programação, visualize a que
pretende alterar e volte a introduzi-la.
Para utilizar o leitor antes de começar a reprodução
programada no temporizador
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo da forma habitual (no
caso de um rádio, se estiver a ouvir uma estação
diferente da que sintonizou no passo 1 na página 32,
ouve essa estação à hora pré-programada.) Desligue o
leitor antes da hora pré-programada.
Para parar a reprodução
Desligue a corrente.
34P
O temporizador
Adormecer com
música
TIMER/
SLEEP
Se quiser adormecer a ouvir música,
pode programar o leitor para se desligar
automaticamente passados 10, 20, 30, 60,
90 e 120 minutos.
Sugestões
• O visor não se acende
enquanto o
temporizador Sleep
estiver ligado.
• Pode utilizar em
simultâneo o
temporizador e o
temporizador para
acordar. Programe
primeiro o
temporizador para
acordar (consulte a
página 32), ligue a
corrente e depois
programe o
temporizador Sleep.
• Pode preparar músicas
diferentes para os
temporizadores para
acordar e Sleep, mas
não pode memorizar
estações de rádio
diferentes.
• Pode regular um
volume de som
diferente para os
temporizadores para
acordar e Sleep. Pode,
por exemplo, adormecer
com um volume mais
baixo e acordar com um
volume mais alto.
1
2
3
Ponha a tocar a fonte de música que pretende.
4
Rode o anel jog para seleccionar os minutos que
deverão passar até o leitor se desligar
automaticamente.
Carregue em TIMER/SLEEP.
O temporizador
No telecomando
Carregue várias vezes
em SLEEP para
seleccionar os minutos
para o temporizador
sleep.
Rode o anel jog até a
indicação “SLEEP
SET” piscar no visor e
carregue em ENTER.
Sempre que carregar na tecla, a indicação altera da
seguinte maneira: “10” n “20” n “30” n “60” n
“90” n “120” n “OFF”.
4 segundos depois de ter deixado de rodar o anel
jog, os minutos que aparecem no visor são
memorizados.
Depois de passar a hora pré-programada, o leitor
desliga-se automaticamente.
Para cancelar a função sleep
Comece no passo 2 e seleccione “OFF” no passo 4.
Para alterar a hora programada
Repita os passos 2 - 4.
O temporizador
35P
Gravação
temporizada de
programas de
rádio
DIR MODE
STANDBY
TIMER/
Anel jog
SLEEP ENTER
Pode programar o temporizador para
gravar um programa de rádio a uma
determinada hora.
Verifique se o relógio está certo
(consulte “Acertar o relógio” na página
31.)
Notas
• Se estiver a utilizar o
leitor com pilhas,
acerte o temporizador
com o aparelho ligado.
• Não pode préprogramar
simultaneamente o
temporizador para
acordar e a gravação
temporizada (página
32).
Sugestões
• Para obter uma óptima
qualidade de gravação,
recomendamos que
utilize o cabo de
alimentação CA como
fonte de alimentação.
• Quando receber o
programa MW/LW no
passo 1, carregue em
r/P para verificar se
há interferências. Se
houver, carregue em
MODE para
seleccionar a posição
que melhor diminui
essas interferências.
No leitor utilize MENU
para seleccionar “ISS”.
36P
O temporizador
Antes de começar, verifique se a indicação t (relógio)
está acesa no visor, Se estiver, carregue em STANDBY.
1
Sintonize a estação de rádio e coloque uma cassete
virgem no respectivo compartimento, com o lado
que pretende gravar voltado para si.
2
Carregue em DIR
MODE para
seleccionar a direcção um lado
de gravação da
ambos os lados
cassete.
3
4
Carregue em TIMER/SLEEP.
5
Rode o anel jog até a indicação “TIMER REC”
piscar no visor e carregue em ENTER.
Visor
Rode o anel jog até a indicação “TIMER SET”
piscar no visor e carregue em ENTER.
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL. Ao fazêlo, limpa a última
programação
introduzida.
Reprograme-a.
6
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que comece a gravação.
1 Rode o anel jog para acertar as horas e carregue
em ENTER.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue duas
vezes em STANDBY
até que a indicação t
desapareça do visor.
• As pré-programações
mantêm-seaté que volte
a programá-las.
• Quando se selecciona
gravação nos dois
lados, a gravação só
pára depois de ambos
os lados terem sido
gravados, a fim de
evitar que seja feita
uma gravação
acidental.
• O visor não se acende
enquanto a gravação
temporizada estiver
activada.
7
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer parar a gravação. (Faça como no passo 6.)
8
Rode o anel jog para regular o volume que
pretende e carregue em ENTER.
9
Carregue em STANDBY.
O temporizador
2 Rode o anel jog para acertar os minutos e
carregue em ENTER.
A corrente desliga-se e o leitor entra no modo de
espera. Aparece no visor a indicação t e o lado da
gravação da cassete (lado A ( ou lado B 9).
Para alterar o lado da gravação, carregue
novamente em STANDBY.
À hora pré-programada, o aparelho liga-se e a
música começa a tocar. Depois, também à hora
pré-programada, o leitor desliga-se e entra
novamente no modo de espera.
continuação
O temporizador
37P
Gravação temporizada de programas de rádio (continuação)
Para verificar/alterar as programações da gravação
temporizada
Carregue em TIMER/SLEEP, rode o anel jog para
seleccionar “TIMER SET” e depois carregue em
ENTER. Sempre que carregar em ENTER, aparece no
visor uma programação memorizada pela ordem
programada. Para alterar a programação, visualize a
que pretende alterar e volte a introduzi-la.
Para utilizar o leitor antes de começar a gravação
temporizada
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo da forma habitual.
Antes da hora pré-programada, sintonize a estação que
pretende gravar e desligue a corrente.
Para parar a gravação temporizada
Desligue a corrente.
38P
O temporizador
Instalação
Escolher as
fontes de
alimentação
AC IN
Pode utilizar a corrente CA ou
pilhas como fonte de
alimentação.
1
Compartimento das
pilhas (pilhas de
reserva)
4Compartimento
das pilhas
2 A uma tomada
Instalação
Sempre que quiser fazer uma
gravação, utilize a corrente CA,
uma vez que a gravação
consome muita energia.
de parede
Nota
Não se esqueça de
desligar o leitor antes de
ligar/desligar o cabo de
alimentação CA ou
antes de retirar/colocar
pilhas.
Sugestões
• Em condições normais
de utilização, as pilhas
de reserva duram cerca
de seis meses se utilizar
o leitor com pilhas.
Quando o visor das
horas ficar esbatido ou
se não conseguir activar
a função do
temporizador, substitua
todas as pilhas por
outras novas. Para não
perder as préprogramações, substitua
as pilhas com o cabo de
alimentação CA ligado.
• A qualidade do som
pode alterar
dependendo da
polaridade da ficha.
Mude a direcção de
introdução da ficha e
verifique a qualidade do
som.
1 Colocar as pilhas de reserva
Coloque quatro pilhas R6 (tamanho
AA) (não fornecidas no respectivo
compartimento. A função destas
pilhas é guardar os dados da
memória.
Coloque quatro pilhas R6
(tamanho AA) (não fornecidas)
Substituir as pilhas
Retire as pilhas como se mostra na
ilustração.
2 Ligar o cabo de alimentação CA
Introduza uma das extremidades do cabo de
alimentação CA na tomada AC IN localizada na parte
traseira do leitor e ligue a outra extremidade à tomada
de parede.
continuação
Instalação
39P
Escolher as fontes de alimentação (continuação)
3 Colocar pilhas no telecomando
Coloque duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas)
Substituir as pilhas
Em condições normais de utilização, as pilhas duram
cerca de seis meses. Quando o telecomando deixar de
accionar o leitor, substitua-as todas por pilhas novas.
Notas
• Quando colocar ou
retirar as pilhas, retire
o CD do tabuleiro.
• Quando colocar ou
retirar pilhas, desligue
todos os cabos de
ligação para evitar
danificá-los.
• Se estiver a utilizar o
leitor com pilhas, a luz
de fundo do visor não
se acende.
• Se estiver a utilizar o
leitor com pilhas, não
pode ligá-lo com o
telecomando.
4 Utilizar o leitor com pilhas
Coloque oito pilhas R20 (tamanho D) (não fornecidas)
no respectivo compartimento.
Para utilizar o leitor com pilhas, desligue o cabo de
alimentação CA do leitor.
Coloque oito pilhas
R20 (tamanho D)
(não fornecidas)
Substituir as pilhas
Quando o indicador OPR/BATT ficar esbatido ou se o
leitor deixar de funcionar, substitua todas as pilhas por
outras novas.
Retire as pilhas como se
mostra na ilustração.
40P
Instalação
Ligar um
gravador de
MiniDisc portátil
DC OUT
MD CONTROL (6V 800mA MAX)
LINE IN
LINE OUT
CONTROL
MD m CD
MD (LINE)
OPTICAL
DIGITAL OUT(CD)
MZ-R30/R50
Para mais pormenores, consulte o
manual de instruções do gravador de
MiniDisc portátil.
Nota
Se estiver a utilizar um
gravador de MD
portátil, utilize este
leitor com o cabo de
alimentação CA. Se
utilizar o leitor com
pilhas, não fornece
corrente eléctrica ao
gravador.
Sugestões
• Quando este leitor
fornece corrente
eléctrica ao gravador de
MD portátil, carrega
simultaneamente a
pilha recarregável de
ião de lítio LIP-8/12 do
gravador.
• Para obter uma melhor
qualidade de som, ligue
o cabo de ligação de
audio opcional (RKG136, etc.) ao jack LINE
IN deste leitor e ao jack
LINE OUT do
gravador.
Instalação
Se ligar um gravador de MiniDisc
portátil MZ-R30/R50 da Sony a este
leitor com o cabo de ligação do MiniDisc
fornecido, pode accionar o gravador
através das teclas do leitor. Também
pode gravar o CD no gravador de
MiniDisc portátil utilizando a tecla
específica do leitor.
DUB START
CD m MD
Ligar um gravador de MiniDisc portátil MZR30/R50
Faça os seguintes três tipos de ligações:
• Ligação para fornecimento de corrente do leitor ao
gravador de MiniDisc portátil
• Ligação para ouvir o som de um MiniDisc neste
leitor
• Ligação para fazer uma gravação digital de um CD
num MD
Não se esqueça de desligar o leitor antes de ligar/
desligar o cabo de alimentação CA.
a DC IN 6 V e
2/REMOTE
Cabo de ligação
MD (fornecido)
Gravador de
MiniDisc
portátil MZR30/R50
a DC OUT (6 V
800 mA MAX) e
MD CONTROL
painel
frontal
deste
leitor
a LINE IN
(OPTICAL)
Cabo de ligação
digital POC-5AB
(não fornecido)
a OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
continuação
Instalação
41P
Ligar um gravador de MiniDisc portátil (continuação)
1 Ligue o cabo de ligação MD fornecido ao jack DC IN
6 V, ao jack 2/REMOTE do gravador de MD
portátil, ao jack DC OUT (6 V 800 mA MAX) e ao
jack MD CONTROL do leitor.
O gravador de MD portátil recebe corrente eléctrica
do leitor.
Sugestão
Se não quiser fazer uma
gravação de um CD
para um MD, não
precisa de fazer a
ligação descrita no
passo 3.
2 Aumente o volume do gravador de MD portátil e
cancele a respectiva função DIGITAL MEGA BASS.
Nota sobre a recepção
de rádio
Se ligar um gravador de
MiniDisc portátil a este
leitor com o cabo de
ligação de MD
fornecido, pode
provocar interferências
na recepção de rádio.
Se a recepção de rádio
for má, delisgue o cabo
de ligação do gravador
de MiniDisc.
O gravador de MiniDisc
fica desligado.
Utilize o transformador
de CA fornecido com o
gravador de MiniDisc
ou pilhas.
Ouvir um MD
3 Ligar um cabo de ligação digital opcional ao jack
LINE IN (OPTICAL) e ao jack OPTICAL DIGITAL
OUT (CD).
Pode utilizar o gravador de MD portátil servindo-se
das teclas da unidade principal e do telecomando
deste leitor.
1 Carregue em MD (LINE) para que o leitor possa
accionar o gravador de MiniDisc ligado.
MD Link
2 Carregue em ( no leitor.
A reprodução do MiniDisc começa e ouve-se o som
através das colunas do leitor.
MD Link
Número de faixas
do MiniDisc
42P
Instalação
Tempo de reprodução
do MiniDisc
Outras operações deste leitor
Para
Faça o seguinte
Parar a reprodução
Carregue em p na secção de CD
Fazer uma pausa durante
a reprodução
Carregue em P.
Carregue novamente para
retomar a reprodução depois da
pausa.
Recuar para a faixa
anterior ou avançar para
a faixa seguinte
Rode o anel jog.
(Carregue em =, + no
telecomando)
Reproduzir várias vezes
a faixa ou faixas
Carregue várias vezes em
MODE no telecomando para
seleccionar “REPEAT ALL”,
“REPEAT 1” ou “REP SHUF”.
Verificar o nome da
faixa*, o tempo de
reprodução, etc.
Carregue em DISPLAY.
Sempre que carregar na tecla, o
visor altera.
Instalação
Notas sobre o
funcionamento de um
gravador de MiniDisc
portátil com este leitor
• Se rodar o anel jog
durante uma paragem,
inicia a reprodução do
MD.
• Se carregar em (
durante a reprodução
de um MD, o gravador
localiza a faixa
seguinte.
• Não pode localizar um
ponto específico de um
MD com as teclas
=, +.
• Não pode utilizar as
teclas numéricas do
telecomando fornecido
com o leitor.
* O nome da faixa só aparece se o MD estiver identificado.
Para accionar a secção do CD do leitor
Carregue em CONTROL MD m CD no leitor.
continuação
Instalação
43P
Ligar um gravador de MiniDisc portátil (continuação)
Sugestão
Para gravar uma faixa
de uma série de
diferentes CDs, é útil a
função EDIT 1 TRACK
(página 29).
1 Execute os passos do
2 ao 6 da páginas 29
e 30.
2 Carregue em DUB
START CD m MD.
Quando acaba a
gravação de uma
determinada faixa, o
CD e o MD entram
no modo de
paragem.
Para gravar num MD
utilizando as ligações
analógicas.
1 Ligue o cabo de
ligação audio
opcional (RK-G136,
etc.) ao jack LINE
OUT do leitor e ao
jack de LINE IN
(OPTICAL) de um
gravador de
MiniDisc portátil.
2 Ligue o leitor.
3 Comece a gravar no
equipamento ligado.
4 Comece a reproduzir
um CD no leitor.
Para gravar um
programa de rádio ou
uma cassete, sintonize
a estação ou reproduza
a cassete depois do
passo 3 acima.
(Se houver ruído
enquanto estiver a
gravar um programa
de rádio ou um MD,
afaste o gravador o
mais que puder do
leitor e reoriente o
gravador de MD
portátil.)
44P
Instalação
Gravar um CD num gravador de MiniDisc
portátil
Pode gravar todo o CD num MD utilizando uma tecla
específica do leitor.
DUB START CONTROL
MD m CD
CD m MD
MD CONTROL
DC OUT
(6V 800mA MAX)
LINE IN
LINE OUT
OPTICAL
DIGITAL OUT(CD)
MZ-R30/R50
1 Coloque um CD no leitor.
2 Carregue em CONTROL MD m CD para accionar a
secção de CD do leitor.
MD Link
3 Coloque um MD virgem no gravador de MiniDisc e
localize o ponto onde pretende começar a gravar.
Para mais pormenores, consulte o manual de
instruções do gravador de MD portátil.
4 Coloque o interruptor SYNCHRO REC do gravador
de MD portátil na posição “ON”.
5 Verifique as indicações que aparecem no visor do
gravador de MiniDisc e depois carregue em DUB
START CD m MD.
A gravação começa.
Parar a gravação
Carregue em p na secção de CD.
Ligar
componentes
opcionais
MD (LINE)
Pode gravar um CD num DAT ou ouvir
o som de um videogravador ou televisor
através das colunas deste leitor.
Não se esqueça de desligar cada um dos
componentes antes de fazer as ligações.
Notas
• Ligue os cabos com
firmeza para evitar
mau funcionamento.
• Quando ligar o outro
componente ao jack
LINE IN do leitor,
desligue o cabo de
ligação do MD do jack
MD CONTROL.
Sugestão
Para gravar o som do
equipamento ligado,
introduza uma cassete
virgem no respectivo
compartimento depois
do passo 2. Carregue
em r/P e depois
carregue em ( na
secção do gravador de
cassetes.
DC OUT
MD CONTROL (6V 800mA MAX)
LINE IN
LINE OUT
Instalação
Para mais pormenores, consulte o
manual de instruções do componente a
ser ligado.
OPTICAL
DIGITAL OUT(CD)
Ouvir o som de um televisor ou videogravador
Painel frontal do
leitor
TV, VCR, etc.
Ao jack de
saída de linha
Cabo de ligação audio
RK-G129 (1,5 m), etc.
(não fornecido)
Ao jack LINE IN
1 Ligue o cabo de ligação audio (não fornecido) ao jack
de saída de linha do componente e ao jack LINE IN
do leitor.
2 Ligue a corrente e carregue em MD (LINE) para ver
“LINE”.
O som do componente ligado sai através das
colunas.
continuação
Instalação
45P
Ligar componentes opcionais (continuação)
Sugestão
Pode gravar o som do
componente ligado.
Coloque uma cassete
virgem no respectivo
compartimento,
carregue em r/P e
depois em (. na
secção do gravador de
cassetes.
Ouvir o som através das colunas de outro
equipamento de audio
Painel frontal deste
leitor
Amplificador
Ao jack de
entrada de linha
Cabo de ligação audio
RK-G129 HG (1,5 m)
(não fornecido)
A LINE OUT
1 Ligue o jack LINE OUT do leitor ao jack de entrada
de linha analógica do amplificador utilizando o cabo
de ligação audio (não fornecido).
2 Desligue o leitor.
Gravar um CD num gravador DAT
Painel frontal do
leitor
Gravador
DAT, etc.
ao jack de
entrada digital
Notas
• Enquanto a indicação
“CD” aparecer no
visor, o jack de saída
óptica digital está a
funcionar e o indicador
luminoso do jack
acende-se, mesmo que
o CD esteja no modo
de paragem.
• Se reproduzir um CD
que não seja de audio,
como um CD-ROM,
pode haver
interferências.
46P
Instalação
cabo de ligação
digital* POC-DA12P,
etc. (não fornecido)
ao jack OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)
1 Ligue o cabo digital (não fornecido) ao jack de
entrada digital do gravador de DAT e ao jack
OPTICAL DIGITAL OUT (saída) do leitor.
2 Ligue o leitor e o componente ligado.
3 Inicie a gravação no componente ligado.
4 Comece a reproduzir um CD no leitor.
* Seleccione um cabo de ligação de acordo com o tipo de jack
de entrada digital do gravador a ser ligado. Para mais
pormenores, consulte o manual de instruções do
componente a ser ligado. O jack OPTICAL DIGITAL OUT
(CD) deste aparelho tem um formato quadrado.
Tipo de jack do
componente a ser ligado
Número do modelo do
cabo de ligação
Conector tipo L de 7 pinos
(gravador portátil de DAT,
etc.)
POC-DA12P
Conector óptico de formato
quadrado (deck de MiniDisc,
deck de DAT, etc.)
POC-10A
Instalação
Sugestão
Para gravar uma faixa
de uma série de
diferentes CDs, é útil a
função EDIT 1 TRACK
(página 29).
1 Faça as ligações.
2 Ligue o leitor e o
componente ligado.
3 Execute os passos do
2 ao 5 na página 29.
4 Inicie a gravação no
componente ligado.
5 Comece a reproduzir
o CD neste leitor.
Instalação
47P
Seleccionar a
intensificação de
audio
SOUND
MEGA BASS
(Modo Som/MEGA BASS)
Pode regular a intensificação de audio
do som que está a ouvir.
Seleccionar as características do som
Carregue em SOUND para seleccionar a intensificação
de audio que pretende. Sempre que carregar na tecla, o
visor altera.
Escolha
Para obter
Para música rock:
sons fortes, bem definidos, com
intensificação dos sons baixos e
médios.
Para música popular:
com intensificação dos sons médios e
agudos
Para jazz:
sons de percussão, com intensificação
dos sons baixos.
Para vozes:
a presença de vozes, com
intensificação dos sons médios
Para música clássica:
toda a gama dinâmica de sons
musicais
Reforçar os graves
Carregue em MEGA BASS para que a indicação
“MEGA BASS ON” apareça no visor.
Para voltar ao som normal, carregue na tecla até
aparecer no visor a indicação “MEGA BASS OFF”.
48P
Instalação
Informações adicionais
Precauções
Segurança
• Não tente desmontar a caixa, uma vez
que o raio laser do leitor de CD é
perigoso para os olhos. A manutenção
só deve ser levada a cabo por pessoal
qualificado.
• Se algum objecto sólido ou líquido cair
dentro do leitor, desligue-o e mande-o
verificar por um técnico qualificado
antes de voltar a utilizá-lo.
Fontes de alimentação
• Para funcionamento com a corrente
CA, utilize o cabo de alimentação CA
e nenhum outro tipo de cabo.
• O aparelho só fica desligado da fonte
de alimentação CA (corrente eléctrica)
depois de ser desligado da tomada de
parede, mesmo que o leitor
propriamente dito esteja desligado.
• Para funcionamento com pilhas,
utilize oito pilhas R20 (tamanho D).
• Se as pilhas não estiverem a ser
utilizadas, retire-as para evitar danos
provocados por derramamento ou
corrosão.
• A placa de identificação que indica a
tensão de funcionamento, o consumo
de energia, etc., está localizada na
parte traseira do leitor.
Colocação
• Não tape os orifícios de ventilação
localizados na parte de trás do
aparelho encostando o leitor a uma
parede ou a um móvel.
• Não deixe o leitor perto de fontes de
calor nem num local sujeito à luz solar
directa, poeiras excessivas ou choques
mecânicos.
• Não coloque o leitor sobre uma
superfície inclinada ou instável.
• Tem de haver um espaço livre de pelo
menos 10 mm em ambos os lados da
caixa. Para o leitor funcionar
correctamente e prolongar a vida útil
dos respectivos componentes, os
orifícios de ventilação têm de estar
desobstruídos.
• Se deixar o leitor dentro de um
automóvel estacionado ao sol, guardeo numa zona onde não fique sujeito à
luz solar directa.
• Como as colunas utilizam um íman
forte, mantenha os cartões de crédito
pessoais com codificação magnética
ou os relógios de corda afastados do
leitor, a fim de evitar eventuais danos
provocados pelo íman.
Funcionamento
• Se levar o leitor directamente de um
local frio para um local quente ou se o
colocar numa sala muito húmida,
pode dar-se condensação nas lentes
dentro do leitor de CD. Se isso
acontecer, o leitor deixa de funcionar
correctamente. Nesse caso, retire o CD
e aguarde cerca de uma hora até que a
humidade se evapore.
• Se não utilizar o leitor durante um
período de tempo prolongado, entre
no modo de reprodução para o
aquecer durante alguns minutos antes
de colocar uma cassete.
Se tiver dúvidas ou se surgirem
problemas relacionados com o leitor,
consulte o agente Sony mais próximo.
continuação
Informações adicionais
49P
Precauções (continuação)
Notas sobre CDs
• Antes de reproduzir, limpe o CD com
um pano de limpeza do centro para
fora.
Notas sobre cassetes
• Quebre a patilha da cassete do lado A
ou B para impedir gravações
acidentais. Se quiser voltar a utilizar a
cassete para fazer uma gravação, tape
a patilha quebrada com fita adesiva.
Lado A
• Não utilize solventes como benzina,
diluente, líquidos de limpeza à venda
no mercado ou sprays antiestáticos
próprios para LPs de vinil.
• Não exponha o CD à luz solar directa
ou a fontes de calor, como condutas de
ar quente, nem o deixe dentro de um
automóvel estacionado directamente
ao sol uma vez que a temperatura
dentro do veículo pode aumentar
consideravelmente.
• Não cole papéis nem etiquetas no CD,
nem risque a sua superfície.
• Depois da reprodução, guarde o CD
na caixa respectiva.
Patilha lado B
Patilha lado A
• Para gravar numa cassete com a
patilha quebrada, tape o orifício da
patilha do lado A ou B com fita
adesiva.
Tenha cuidado para não tapar as
ranhuras do detector nas cassetes
TYPE II (high position) ou TYPE IV
(metal). Se tapar as ranhuras, o
sistema de selecção automática da
cassete deixa de funcionar
correctamente.
Se houver riscos, sujidade ou dedadas
no CD, o tracking pode dar erro.
Ranhuras do
detector de TYPE II
(high position)
Ranhuras do
detector de TYPE
IV (metal)
• Não se recomenda a utilização de
cassetes com mais de 90 minutos de
tempo de reprodução, excepto para
fazer gravações ou reproduções
longas e contínuas.
50P
Informações adicionais
Leitor de CD
Geral
Detecção de avarias
Sintoma
Solução
Não existe som.
• Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
• Ligue bem o cabo de alimentação de corrente
CA à tomada AC IN e à tomada de parede.
• Verifique se as pilhas estão bem instaladas.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas se
estiverem fracas.
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores se estiver a utilizar as
colunas.
A indicação “ERROR” aparece no
visor.
• Executou uma operação incorrecta./O leitor não
aceitou a operação executada.
n Volte a executar seguindo as instruções de
funcionamento.
A corrente desliga-se
automaticamente.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas.
Ouve-se um som estranho.
O som apresenta muitas
interferências, está fraco ou é de má
qualidade.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas se
estiverem fracas.
Ouve-se ruído.
• Alguém está a utilizar um telefone portátil ou
um aparelho que transmite ondas de rádio,
perto do leitor. n Afaste o telefone portátil,
etc., do leitor
O CD não se ouve.
• Verifique se o tabuleiro de CD está fechado.
• Coloque o CD com a etiqueta virada para cima.
A indicação “NO DISC” acende-se
no visor mesmo com um CD dentro • Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o tabuleiro aberto durante
do tabuleiro.
cerca de uma hora para secar a humidade.
• Carregue em p na secção de CD para mudar a
função do leitor para “CD”.
Há quebras de som.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD, ou substitua-o se estiver muito
danificado
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
Quando está a ouvir um CD, o
televisor e ou rádio ficam com
interferências.
• Afaste o leitor do televisor ou do rádio.
Não consegue comandar a secção
de CD do leitor.
• O leitor está regulado para comandar um
gravador de MiniDisc. n Carregue em
CONTROL MD m CD para poder comandar a
secção de CD do leitor.
continuação
Informações adicionais
51P
Detecção de avarias (continuação)
Solução
O som não é estéreo.
• Carregue em MENU para fazer aparecer a
indicação “STEREO” no visor e carregue em
ENTER.
O som está fraco ou é de má
qualidade.
• Devido às condições da recepção em FM, o som
pode ter interferências.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas se
estiverem fracas.
• Afaste o leitor do televisor.
• Se estiver a utilizar o telecomando enquanto
está a ouvir rádio em MW/LW, pode provocar
interferências. Não é possível evitá-lo.
Rádio
Sintoma
Leitor de cassetes
A imagem do televisor fica instável. • Se estiver a ouvir um programa em FM perto do
televisor com uma antena interior, afaste o leitor
do televisor.
52P
A fita não se move quando se
carrega numa tecla de comando.
• Coloque correctamente a cassete e feche bem o
compartimento.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas.
As teclas de gravação não
funcionam /Não se consegue
reproduzir a cassete.
• Verifique se a cassete que está dentro do
compartimento tem a patilha de segurança
intacta.
• Carregue em p na secção do gravador de
cassetes para mudar o funcionamento do leitor
para “TAPE”.
Não é possível desgravar
completamente a cassete.
• Limpe as cabeças de desgravação (Consulte a
página 54.)
Não se consegue gravar na cassete.
• Verifique se a cassete está bem colocada.
• Verifique se a cassete que está dentro do
compartimento tem a patilha de segurança
intacta.
O som está fraco /O som é de má
qualidade.
• Limpe as cabeças, os roletes e os cabrestantes
(Consulte a página 54).
• Desmagnetize as cabeças com um
desmagnetizador (Consulte a página 54).
Não é possível parar o leitor de
cassetes durante a reprodução.
• Só pode parar o leitor de cassetes durante a
gravação.
Informações adicionais
Solução
O temporizador não funciona.
• Verifique se a hora está certa.
• Substitua todas as pilhas do leitor
incluindo a pilha de segurança de dados
por pilhas novas.
• Verifique se houve um corte de corrente.
• Verifique se a cassete está no fim.
• Verifique se a indicação t (relógio)
aparece no visor.
O telecomando não funciona.
• Substitua todas as pilhas do telecomando
por pilhas novas se estiverem fracas.
• Verifique se está a apontar o telecomando
para o sensor remoto do leitor.
• Retire todos os obstáculos que se
encontrem entre o telecomando e o leitor.
• Verifique se o sensor remoto não está
exposto a uma luz muito forte, por
exemplo, a luz directa ou à luz de uma
lâmpada fluorescente.
• Aproxime-se do leitor quando estiver a
utilizar o telecomando.
Não sai som do gravador portátil
de MD ligado ao jack MD
CONTROL do leitor
• Se tiver ligado um componente ao jack
LINE IN do leitor, desligue o componente.
Ligar
componentes
opcionais
Telecomando
Temporizador
Sintoma
O leitor utiliza um micro-computador para as diversas operações. Se houver alterações nas
condições de alimentação, etc., o funcionamento pode tornar-se irregular. Se, depois de tentar as
soluções descritas abaixo, o leitor continuar a não funcionar bem, desligue o cabo de alimentação
de CA e retire todas as pilhas. Depois de desaparecerem todas as indicações do visor do leitor,
ligue o cabo de alimentação e coloque de novo as pilhas. Se não conseguir resolver o problema,
entre em contacto com o agente da Sony mais próximo.
Informações adicionais
53P
Manutenção
Limpar as cabeças e o caminho da fita
Para obter uma gravação e reprodução
de alta qualidade, limpe as cabeças, os
roletes de tracção e os cabrestantes com
um cotonete levemente humedecido
num líquido de limpeza ou álcool
depois de cada 10 horas de utilização.
Para tirar todo o partido possível, deve
também limpar antes de cada gravação
todas as superfícies que estão em
contacto com a fita.
Cabrestante
Cabeça de gravação/
reprodução
Cabeça de desgravação
Rolete de tracção
Lente
Deixe secar bem as áreas que limpou e
coloque a cassete.
54P
Informações adicionais
Desmagnetizar as cabeças da fita
Depois de cada 20 a 30 horas de
utilização, pode gerar-se magnetismo
residual nas cabeças provocando a
desaparição do som com altas
frequências e ruídos agudos.
Desmagnetize as cabeças e todas as
peças metálicas que se encontrem no
caminho da fita com um
desmagnetizador para cabeças à venda
no mercado.
Limpar as lentes
Se a lente estiver suja, pode provocar
quebras no som quando estiver a ouvir o
CD. Limpe as lentes com um assoprador
à venda no mercado.
Limpar a caixa do aparelho
Limpe a caixa, o painel e os controlos
com um pano macio humedecido numa
solução de detergente suave. Não utilize
qualquer tipo de esfregão ou pó
abrasivo ou solventes como, por
exemplo, álcool ou benzina.
Características técnicas
Leitor de CD
Sistema
Sistema audio digital de disco compacto
Propriedades do díodo de laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW (Valor medido a
uma distância de cerca de 200 mm da superfície da
lente da objectiva do bloco de leitura óptica com
uma abertura de 7 mm.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20,000 Hz +0.5/–2 dB
Choro e flutuação
Abaixo dos limites mensuráveis
Rádio
Gama de frequências
Saídas
Jack dos auscultadores (minijack estéreo)
Para auscultadores com uma impedância de
16 - 68 ohms
Jack DC OUT (6 V 800 mA MAX)
Jack LINE OUT (minijack estéreo)
Nível de saída nominal 250 mV com uma
impedância de carga de 47 kilohms
Jack OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (conector de
saída óptica)
Comprimento de onda: 630 - 690 nm
Potência máxima de saída
10 W + 10 W
Requisitos de corrente
Para o computador pessoal:
230V CA, 50 Hz
Pilhas de 12 V DC, 8 R20 (tamanho D)
Para segurança dos dados da memória:
Pilhas 6 V DC, 4 R6 (tamanho AA)
Para o telecomando:
Pilhas 3 V DC, 2 R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
CA 37 W
Duração da pilha
Para o gravador de cassetes, CD e rádio
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1,602 kHz
Gravação em FM
LW
153 - 279 kHz
R20P da Sony: aprox. 3,5 h
Alcalina LR20 da Sony: aprox. 10 h
IF
FM: 10.7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
MW/LW: Antena incorporada de barra em ferrite
Gravador de cassetes
Sistema de gravação
estéreo com 4 faixas e 4 canais
Rebobinagem rápida
Aprox. 130s (seg.) com uma cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 100 - 10,000 Hz
Generalidades
Coluna
Gama total: 5 cm dia., 8 ohms,
tipo cone x 4
Controlo
Jack MD CONTROL
Entrada
Jack LINE IN (minijack estéreo)
Nível mínimo de entrada 250 mV
Reprodução de cassetes
R20P da Sony: aprox. 1 h
Alcalina LR20 da Sony: aprox. 2,5 h
Reprodução de CD
Sony R20P: aprox. 1 h
Alcalina LR20 da Sony: aprox. 2 h
Dimensões (incl. peças salientes0
Aprox. 482 × 238 × 125 mm (l/a/p)
Peso (incl. pilhas)
Aprox. 5,2 kg
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação de CA (1)
Cabo de ligação de MD (1)
Telecomando (1)
Design e características técnicas sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Acessórios opcionais
Auscultador da série MDR da Sony
Informações adicionais
55P
Índice remissivo
A
L
R
Acertar o relógio 31
Reprodução aleatória 18
Reprodução de programa 19
Reprodução repetitiva 15
Reproduzir
as estações de rádio
programadas 23
as faixas por ordem
aleatória 18
faixas repetidamente 15
um CD 4
uma cassete 8
uma faixa 17
EDIT 1 TRACK 29
EDIT ALL 25
EDIT PGM 27
Estações de rádio
ouvir 23
programar 21
Leitor de cassetes 24
Leitor de CD 13
Ligar
componentes opcionais
45
o cabo de alimentação de
CA 39
um gravador de Minidisc
portátil 41
Limpar
a caixa 54
a lente 54
as cabeças e o caminho da
fita 54
o CD 50
Localizar
o início de uma faixa 24
uma faixa específica 14
G, H
M, N
Gravar
as faixas programadas 27
numa cassete 10
numa DAT 46
num MD 44
programas de rádio
utilizando o temporizador
36
todas as faixas do CD 25
uma faixa 29
MEGA BASS 48
Melhorar a recepção das
emissões 7
Modo do som 48
B, C
Criar um programa 19
D
Desmagnetizar as cabeças da
fita 54
Detecção de avarias 51
E, F
I, J, K
Instalação 39
Intensificação de audio 48
O
Ouvir
através das colunas do
equipamento de audio 46
rádio 6
televisão e o
videogravador 45
um MD 42
P, Q
Pilhas
para a memória 39
para o leitor 40
para o telecomando 40
Programar estações de rádio
21
Sony Corporation
Informações adicionais
56P
S
Seleccionar
a intensificação de audio
48
as faixas 5, 14
as fontes de alimentação
39
SOUND 48
T
Temporizador
adormecer com música 35
gravar programas de
rádio 36
acordar com música 32
U
Utilizar o visor 13
V, W, X, Y, Z
Visor 13
Download PDF