Sony | ZS-D50 | Sony ZS-D50 Gebruiksaanwijzing

3-864-496-31(1)
Personal Audio
System
Gebruiksaanwijzing blz. 2NL
NL
Manual de Instruções página 2PT
PT
ZS-D50
1998 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht, om gevaar voor brand of
een elektrische schok te voorkomen.
Open de behuizing niet, om gevaar
voor elektrische schokken te
vermijden. Laat reparaties aan de
erkende vakhandel over.
Ter kennisgeving
Voor klanten in Europa
Deze compact disc speler is geclassificeerd als
een LASER KLASSE 1 product.
Een label met de aanduiding CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich achteraan op het
toestel.
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde
kast.
2NL
Inleiding
Inhoud
4
Een CD afspelen
6
Luisteren naar de radio
8
Een cassette afspelen
Basishandelingen
Basishandelingen
10 Opnemen op cassette
De CD-speler
12 Gebruik van het uitleesvenster
13 Muziekstukken zoeken
14 Muziekstukken herhaalde malen
afspelen (Repeat Play)
15 Een muziekstuk afspelen
(Single Track Play)
16 Muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
(Shuffle Play)
17 Muziekstukken programmeren
(Program Play)
De radio
19 Radiozenders voorinstellen
20 Vooringestelde zenders
beluisteren
De cassettespeler
21 Zoeken naar het begin van een
muziekstuk
22 Muziekstukken van een CD
opnemen door de bandlengte op
te geven
De Timer
28
29
31
32
Gelijkzetten van de klok
Ontwaken met muziek
In slaap vallen met muziek
Timergestuurde opname van
radioprogramma’s
NL
Opstelling
34 Spanningsbronnen kiezen
36 Optionele componenten
aansluiten
39 De akoestiek-instelling kiezen
(Sound Mode/MEGA BASS)
Aanvullende informatie
40
42
45
46
47
Voorzorgsmaatregelen
Verhelpen van storingen
Onderhoud
Technische gegevens
Index
Inleiding
3NL
Basishandelingen
Een CD afspelen
2
1
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 34).
1
Druk op 6 CD OPEN/CLOSE
(direct power-on) en plaats de
CD in de CD-houder tot deze
vastklikt.
Met het label naar boven
2
Druk op ^.
(Druk op ( van het CDgedeelte op de
afstandsbediening)
De CD-houder gaat dicht en
alle muziekstukken worden
eenmaal afgespeeld.
4NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Muziekstuknummer Speelduur
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE
^ p
6 CD
OPEN/CLOSE
=, +
Tip
Om de volgende maal
een CD te beluisteren,
drukt u gewoon op ^.
Het toestel wordt
automatisch
aangeschakeld en begint
de CD af te spelen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOLUME +, – op de
afstandsbediening)
de weergave te stoppen
p
de weergave tijdelijk te
onderbreken
^ (P op de
afstandbediening) Druk
nogmaals om de weergave
te hervatten.
naar het volgende
muziekstuk te gaan
+
naar het vorige
muziekstuk te gaan
=
de CD te verwijderen
6 CD OPEN/CLOSE
het toestel aan/
uit te schakelen
OPERATE
Basishandelingen
Basishandelingen
VOLUME +, –
5NL
Luisteren naar de radio
1
2
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 34).
1
2
Druk op RADIO BAND tot de
gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster (direct power-on).
Hou TUNING TIME SET + of –
(TUNE + of – op de
afstandsbediening) ingedrukt tot
de frequentieaanduiding in het
uitleesvenster begint te
veranderen.
Het toestel tast de
radiofrequenties automatisch af
en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, druk dan herhaaldelijk op
TUNING TIME SET + of – tot is
afgestemd op de gewenste
zender.
6NL
Basishandelingen
Uitleesvenster
Geeft een FM
stereouitzending aan
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
MODE•MONO/ST ISS
OPERATE
Tips
• Als de FM ontvangst is
gestoord, druk dan op
MODE•MONO/ST ISS
(MODE op de
afstandsbediening) tot
“Mono” verschijnt in het
uitleesvenster en het
radiogeluid is mono.
• Om de volgende maal
naar de radio te
luisteren, drukt u
gewoon op RADIO
BAND. Het toestel
wordt automatisch
aangeschakeld en de
zender waarop was
afgestemd begint te
spelen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
de radio aan/uit te schakelen
OPERATE
Basishandelingen
VOLUME +, –
De ontvangst te verbeteren
Richt de antenne voor FM. Richt het toestel zelf voor
MG/LG.
Voor FM
Voor MG/LG
Basishandelingen
7NL
Een cassette afspelen
1,2
3
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 34.)
1
2
3
Druk op 6 PUSH OPEN/
CLOSE om de cassettehouder
te openen en breng een
voorbespeelde cassette in.
Gebruik TYPE I (normal),
TYPE II (high) en TYPE IV
(metal) cassettes.
Met de kant die u wilt
afspelen naar voren gericht
Druk op 6 PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te sluiten.
Druk op (.
(Druk op TAPE ( op de
afstandsbediening.)
Uitleesvenster
Het toestel schakelt aan (direct
power-on) en de weergave start.
Bandteller
8NL
Basishandelingen
Gebruik deze toetsen voor bijkomende functies
OPERATE
0, )
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
DIR MODE
VOLUME +, –
9
Tips
• Druk op COUNTER
RESET om de teller
weer op “000” te zetten.
• Om de volgende maal
een cassette te
beluisteren, drukt u
gewoon op ( of 9.
Het toestel schakelt dan
automatisch aan en de
cassette begint te spelen.
Om
Druk op
het volume te regelen
VOLUME +, –
(VOL +, – op de
afstandsbediening)
de weergave te stoppen
p
de achterkant af te spelen
9
de band snel vooruit of
achteruit te spoelen
) of 0
de cassette uit te werpen
6 PUSH OPEN/CLOSE
het toestel aan/af te zetten
OPERATE
Basishandelingen
COUNTER RESET
De bandlooprichting te kiezen
Druk herhaaldelijk op DIR MODE.
Voor het afspelen van
Op het uitleesvenster
verschijnt
eén kant van de cassette
beide kanten van de cassette,
alleen van de voorkant naar
de achterkant
beide kanten van de cassette
na elkaar
Basishandelingen
9NL
Opnemen op cassette
3
1
Sluit het meegeleverde netsnoer aan (zie pagina 34). Om op
te nemen op een MiniDisc of DAT recorder, sluit u de
component aan (zie pagina 36.)
1
Druk op 6 PUSH OPEN/CLOSE
om de cassettehouder te openen
en breng een blanco cassette in.
Gebruik uitsluitend TYPE I
(normal) cassettes.
Druk nogmaals op 6 PUSH
OPEN/CLOSE om de
cassettehouder te sluiten.
2
Kies de bron vanwaar u wilt
opnemen.
Om op te nemen van de CDspeler: Breng een CD in (zie
pagina 4) en druk op p op het
CD-gedeelte.
Om op te nemen van de radio:
Stem af op de gewenste zender
(zie pagina 6.)
10NL
Basishandelingen
Met de kant waarop u
wilt opnemen naar
voren gericht
Uitleesvenster
3
Start de opname.
Opname van de CDspeler
Om op te nemen van de radio:
Druk op r/P en vervolgens op
(.
Opname van de radio
Basishandelingen
Om op te nemen van de CDspeler:
1 Druk op r/P en vervolgens
op (.
(Hou op de afstandsbediening
r/P ingedrukt en druk
tegelijkertijd op TAPE (.)
2 Druk op ^ om de CDweergave te starten.
Opmerking
Druk binnen de 4 seconden op ( op
de speler nadat u op r/P hebt gedrukt.
Tips
• Om op te nemen op de
achterkant, moet u de
9 toets gebruiken in
plaats van de ( toets.
• Regeling van het volume
en het geluid (zie pagina
39) heeft geen invloed op
het opnameniveau.
• Als
of
verschijnt, wordt
opgenomen op beide
kanten van de cassette.
Om op één kant op te
nemen, drukt u op DIR
MODE om
te laten
verschijnen.
• Wanneer de radio bij
MG/LG-ontvangst een
fluitend geluid maakt
nadat u in stap 3 op
r/P hebt gedrukt,
moet u MODE•MONO/
ST ISS indrukken om de
positie te kiezen waarin
dit geluid zoveel
mogelijk wordt
onderdrukt.
Gebruik deze toetsen voor extra functies
MODE•MONO/ST ISS
r/P
p
DIR MODE
OPERATE
Om
Druk op
te stoppen met opnemen
p
de opname tijdelijk
te onderbreken
r/P
Druk nogmaals op de toets
om de opname te hervatten.
het toestel aan/af te zetten
OPERATE
Om een opname te wissen, gaat u als volgt tewerk:
1 Breng een cassette in die u wilt wissen en druk op p op het
cassettegedeelte.
2 Op het toestel: druk op r/P en vervolgens op (.
Op de afstandsbediening: hou r/P ingedrukt en druk op (
op het cassettegedeelte.
Basishandelingen
11NL
De CD-speler
Gebruik van het
uitleesvenster
DISPLAY
Via het uitleesvenster wordt u
geïnformeerd over de CD.
Het totale aantal muziekstukken en de totale
speelduur controleren.
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Totaal aantal
muziekstuknummers
Totale speelduur
De resterende speelduur controleren
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen van een CD.
Voor weergave van
Druk op DISPLAY
het huidige muziekstuknummer
en de resterende speelduur van
het huidige muziekstuk*
eenmaal
de resterende speelduur van
de CD en het aantal resterende
muziekstukken
tweemaal
het huidige muziekstuknummer
en de speelduur
driemaal
* Voor een muziekstuk met een nummer hoger dan 20
verschijnt de resterende speelduur als “– –:– –”.
12NL
De CD-speler
Muziekstukken
zoeken
Cijfertoetsen
De CD-speler
U kunt snel een muziekstuk zoeken met
behulp van de cijfertoetsen. U kunt ook
een bepaald punt in een muziekstuk
zoeken terwijl u een CD afspeelt.
=, +
Opmerking
U kunt geen bepaald
muziekstuk zoeken als
“SHUF” of “PGM”
oplicht in het
uitleesvenster.
Verwijder de indicatie
door op p te drukken
op het CD-gedeelte.
Tip
Om een muziekstuk
met een nummer hoger
dan 10 te zoeken, drukt
u eerst op > 10 en
vervolgens op de
betreffende cijfertoetsen.
Voorbeeld:
Om muziekstuknummer
23 af te spelen, drukt u
eerst op >10 en
vervolgens op 2 en 3.
Om
Druk op
een bepaald muziekstuk
rechtstreeks te zoeken
de cijfertoets van het
muziekstuk.
een bepaald punt te zoeken
tijdens het luisteren
= of + tijdens de
weergave tot u het hebt
gevonden
een bepaald punt te zoeken
via het uitleesvenster
= of + in de
pauzestand tot u het hebt
gevonden
De CD-speler
13NL
Muziekstukken
herhaalde malen
afspelen
(Repeat Play)
Cijfertoetsen
Muziekstukken kunnen worden
herhaald bij weergave in normale,
willekeurige of geprogrammeerde
volgorde (pagina 16-18).
MODE
(
p
Opmerking
Bij herhaalde weergave
van één muziekstuk of
alle muziekstukken,
licht “SHUF” noch
“PGM” op in het
uitleesvenster. Indien
één van beide toch
oplicht, moet u die
doen verdwijnen door
op p te drukken op het
CD-gedeelte.
Op de speler
• Gebruik
MODE•MONO/ST ISS
om “REP 1”, “REP
ALL”, “REP” “SHUF”
of “REP” “PGM” te
kiezen.
• Gebruik = of +
om het gewenste
muziekstuk te kiezen
en druk vervolgens op
^.
1
Druk op p op het CD-gedeelte.
“Cd” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Ga als volgt tewerk
Voor het
herhalen van
Druk op
een muziekstuk
1 MODE tot “REP 1” verschijnt.
2 Druk op de cijfertoetsen om het
muziekstuk te kiezen dat u wilt
herhalen.
alle muziekstukken 1 Druk op MODE tot “REP ALL”
verschijnt.
2 Druk op ( op het CD-gedeelte.
muziekstukken in
willekeurige
volgorde
1 Druk op MODE tot “REP”
en “SHUF” verschijnen.
2 Druk op ( op het CD-gedeelte.
geprogrammeerde 1 Start geprogrammeerde
muziekstukken
weergave. (Zie pagina 17.)
2 Druk op MODE tot “REP” en
“PGM” verschijnen.
3 Druk op ( op het CD-gedeelte.
Repeat Play annuleren
Druk op MODE tot “REP” verdwijnt in het
uitleesvenster.
14NL
De CD-speler
Een muziekstuk
afspelen
(Single Track Play)
Cijfertoetsen
MODE
De CD-speler
U kunt een enkel muziekstuk afspelen
waarna het toestel automatisch
uitschakelt.
(
p
Op de speler
1 Druk op p op het CDgedeelte.
2 Gebruik
MODE•MONO/ST ISS
om “1TRACK” te
selecteren.
3 Gebruik = of +
om het gewenste
muziekstuk te
selecteren.
4 Druk op ^.
1
Druk op p op het CD-gedeelte.
“Cd” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot “1TRACK” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op de cijfertoetsen om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt afspelen.
Single Track Play annuleren
Druk op MODE tot “1TRACK” verdwijnt in het
uitleesvenster.
De CD-speler
15NL
Muziekstukken
afspelen in
willekeurige
volgorde
(Shuffle Play)
MODE
U kunt muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde.
(
p
1
Druk op p op het CD-gedeelte.
“Cd” verschijnt in het uitleesvenster.
Op de speler
Gebruik
MODE•MONO/ST ISS
om “SHUF” te kiezen.
2
Druk op MODE tot “SHUF” verschijnt in het
uitleesvenster.
3
Druk op ( op het CD-gedeelte om willekeurige
weergave te starten.
Shuffle Play annuleren
Druk op MODE tot “SHUF” verdwijnt in het
uitleesvenster.
16NL
De CD-speler
Muziekstukken
programmeren
(Program Play)
MODE
De CD-speler
Cijfertoetsen
Tijdens het beluisteren van een CD
kunt u tot 20 muziekstukken
programmeren voor weergave in
een bepaalde volgorde.
(
p
Op de speler
1 Druk op p op het CDgedeelte.
2 Druk op MODE•
MONO/ST ISS om
“PGM” te selecteren.
3 Druk op = of + om
het muziekstuk dat u
wilt programmeren te
selecteren, en druk op
ENTER•MEMORY
CHECK. Herhaal deze
stap.
4 Druk op ^.
1
Druk op p op het CD-gedeelte.
“Cd” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op MODE tot “PGM” in het uitleesvenster
verschijnt.
3
Druk op de cijfertoetsen om het muziekstuk dat u
wilt programmeren te selecteren.
Herhaal deze stap.
Totaal geprogrammeerde duur
Tip
Als u zich hebt vergist,
druk dan op CANCEL en
voer het
muziekstuknummer
opnieuw in met de
cijfertoetsen.
Opmerking
Bij het programmeren van
een muziekstuk op een
CD met meer dan 20
muziekstukken:
Als u een muziekstuk
programmeert waarvan
het nummer groter is dan
20, verschijnt “- -:- -” in
plaats van de totaal
geprogrammeerde
speelduur.
Afspeelvolgorde
Muziekstuknummer
4
Druk op ( op het CD-gedeelte om de
geprogrammeerde weergave te starten.
wordt vervolgd
De CD-speler
17NL
Muziekstukken programmeren (Program Play) (vervolg)
Tips
• Na afloop van de
geprogrammeerde
weergave, wordt het
programma bewaard.
U kunt het programma
herhalen door op ( te
drukken op het CDgedeelte.
• Als u de CD-houder
opent, wordt het
programma gewist.
• U kunt uw eigen
programma opnemen.
1 Plaats na het
samenstellen van het
programma een
blanco cassette in de
cassettehouder.
2 Druk op r/P en
vervolgens op ( op
het cassettegedeelte
om de opname te
starten. Druk op (
op het CD-gedeelte
om het programma af
te spelen.
18NL
De CD-speler
Program Play annuleren
Druk op MODE tot “PGM” verdwijnt in het
uitleesvenster.
De volgorde van de muziekstukken controleren
voor de weergave
Druk op ENTER•MEMORY CHECK op de speler in
de stopstand tot “CHECK” verschijnt in het
uitleesvenster.
Door op = of + te drukken, verschijnt het
muziekstuknummer in de geprogrammeerde
volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Wijzigen voor het begin van geprogrammeerde
weergave.
Om
Handeling
het laatste muziekstuk in
het programma te wissen
1 Druk op CANCEL. Bij elke
druk op de toets wordt het
laatste muziekstuk in het
programma gewist.
2 Voer de muziekstuknummers
opnieuw in met behulp van
de cijfertoetsen.
het hele programma
te wijzigen
1 Druk op p op het CDgedeelte om het hele
programma te wissen.
2 Stel een nieuw programma
samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
De radio
Radiozenders
voorinstellen
AUTO PRESET
RADIO BAND
ENTER
MEMORY
CHECK
1
Druk op RADIO BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster.
2
Hou AUTO PRESET ingedrukt tot “AUTO”
verschijnt in het uitleesvenster.
De radio
U kunt radiozenders vastleggen in het
geheugen. Er kunnen maximum 30
radiozenders worden vastgelegd, 10
voor elke band in elke volgorde.
De zenders worden in volgorde van frequentie
opgeslagen in het geheugen, met uitzondering van
zwakke zenders.
Op de speler
1 Druk op RADIO BAND
om de gewenste band
te kiezen.
2 Hou ENTER•
MEMORY CHECK
gedurende ongeveer 2
seconden ingedrukt.
3 Druk op PRESET + of –
om het gewenste
voorinstelnummer te
laten verschijnen.
4 Druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
5 Druk op TUNING
TIME SET + of – om af
te stemmen op de
gewenste zender.
6 Druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
Als een zender niet automatisch kan worden
vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden
vooringesteld. Ook wanneer u een vooringestelde
zender wilt vervangen door een andere, gaat u als
volgt tewerk:
Op de afstandsbediening:
1 Druk op BAND tot de gewenste band verschijnt in
het uitleesvenster.
2 Druk op TUNE + of – om af te stemmen op de
gewenste zender.
3 Hou de cijfertoetsen op de afstandsbediening voor
de gewenste zender ongeveer 2 seconden ingedrukt.
De nieuwe zender komt in de plaats van de oude.
De radio
19NL
Vooringestelde
zenders
beluisteren
Eens uw favoriete zenders zijn
vooringesteld, kunt u erop afstemmen
met behulp van de cijfertoetsen op de
afstandsbediening of PRESET +, – op de
speler.
Cijfertoetsen
BAND
Op de speler
Druk op PRESET + of –
om het gewenste
voorinstelnummer te
laten verschijnen.
1
2
Druk op BAND om de gewenste band te kiezen.
Druk op de cijfertoetsen om het voorinstelnummer
van de gewenste zender te laten verschijnen.
Voorinstelnummer
20NL
De radio
De cassettespeler
Zoeken naar het
begin van een
muziekstuk
De speler detecteert pauzes tussen de
muziekstukken en zoekt het begin van
het volgende muziekstuk.
Opmerkingen
• Om het begin van een
muziekstuk precies te
vinden, is een pauze
van ongeveer 4
seconden tussen de
muziekstukken vereist.
• Als een zacht gedeelte
in een muziekstuk
enkele seconden duurt,
kan de cassettespeler
dit beschouwen als een
pauze tussen twee
muziekstukken.
• Als u op ) of
0drukt zonder
geluid in het
muziekstuk, werkt
deze functie niet zoals
het hoort.
De cassettespeler
0, )
Druk op ) of 0 tijdens het afspelen van een
cassette.
Weergavekant
Begin van het
volgende
muziekstuk
Begin van het
huidige
muziekstuk
Voorkant (()
)
0
Achterkant (9)
0
)
De cassette wordt naar het begin van het volgende of
het huidige muziekstuk gespoeld en de weergave start
automatisch.
De cassettespeler
21NL
Muziekstukken
van een CD
opnemen door
de bandlengte
op te geven
r/P
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
(
EDIT
Er zijn drie manieren van opnemen:
ENTER
MEMORY
CHECK
p
• Alle muziekstukken opnemen in de
originele volgorde van de CD (EDIT
ALL)
• Geprogrammeerde muziekstukken
opnemen (EDIT PGM)
• Een bepaald muziekstuk opnemen
(EDIT 1TRACK)
Tips
• U kunt een CD met
maximum 20
muziekstukken
bewerken.
• Voor optimale
opnamekwaliteit raden
wij u aan het netsnoer
te gebruiken.
Opmerking
Open de CD-houder
niet tijdens het
bewerken. Indien u dat
wel doet, worden de
opname-instellingen
gewist. In dat geval
moet u de procedure
herhalen vanaf stap 1.
=, +
Alle muziekstukken op de CD opnemen
(EDIT ALL)
Ongeveer de eerste helft van de CD wordt opgenomen
op de ene kant van de cassette en de tweede helft op
de andere kant, zonder dat de band middenin een
muziekstuk wordt omgekeerd. U kunt de totale
opnameduur instellen afhankelijk van de cassette die
u gebruikt.
1
Druk op p op het CD-gedeelte tot “Cd” verschijnt
in het uitleesvenster.
2
Druk op EDIT om “E-ALL” te laten verschijnen.
.
De bandlengte (eenheid:
2 minuten, tot 98
minuten) die nodig is
om de hele CD op te
nemen verschijnt in het
uitleesvenster.
22NL
De cassettespeler
Voorbeeld: de bandlengte die is vereist om de hele
CD op te nemen is “26” minuten. De maximum
opnameduur voor elke kant is 13 minuten.
Muziekstuk1
2
3
4
5
6
7
nummers:
Lengte:
01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
(minuten)
Kant A (12:20)
Kant B (11:00)
3
Druk op = of + om de opnameduur te
wijzigen. Ga naar stap 4 wanneer u de
opnameduur niet wilt wijzigen.
Voorbeeld: als u “40” minuten invoert als
opnameduur, is de maximum opnameduur voor
elke kant 20 minuten.
De cassettespeler
Tip
Om de totale
opnameduur op de
voorkant en de
achterkant te
controleren: Druk op
ENTER•MEMORY
CHECK voor het begin
van de opname. Bij elke
druk op de toets
verandert de indicatie
in het uitleesvenster als
volgt: “totale
opnameduur voorkant”
n “totale opnameduur
achterkant“ n “totaal
aantal muziekstukken
en totale bandlengte die
nodig is om de hele CD
op te nemen.”
Muziekstuknummers:
1
2
3
4
5
6
7
Lengte:
01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
Kant B (5:50)
(minuten)
Kant A (17:30)
4
5
6
Druk op ENTER•MEMORY CHECK.
Plaats een blanco cassette in de cassettehouder.
Druk op r/P en vervolgens op (.
De opname start automatisch op de voorkant.
De cassettespeler
23NL
Muziekstukken van een CD opnemen door de bandlengte op te
geven (vervolg)
r/P
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
(
EDIT
ENTER
MEMORY
CHECK
p
=, +
Tips
• U kunt een CD met
maximum 20
muziekstukken
bewerken.
• Voor optimale
opnamekwaliteit raden
wij u aan het netsnoer
te gebruiken.
Geprogrammeerde muziekstukken opnemen
(EDIT PGM)
Opmerking
Open de CD-houder
niet tijdens het
bewerken. Indien u dat
wel doet, worden de
opname-instellingen
gewist. In dat geval
moet u de procedure
herhalen vanaf stap 1.
1
Druk op p op het CD-gedeelte tot “Cd” verschijnt
in het uitleesvenster.
2
Druk op EDIT om “E-PGM” te laten verschijnen.
De eerste helft van de geprogrammeerde
muziekstukken wordt opgenomen op de ene kant van
de cassette en de tweede helft op de andere kant. U
kunt de totale opnameduur instellen afhankelijk van
de cassette die u gebruikt.
.
24NL
De cassettespeler
Opmerking
Als “--” verschijnt als
bandlengte, is de totale
speelduur van de
geprogrammeerde
muziekstukken langer
dan 98 minuten. Begin
dan opnieuw vanaf
stap 1.
Druk op = of + om het muziekstuk te kiezen
dat u wilt programmeren en druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
Het totale aantal
geprogrammeerde
muziekstukken en de
minimum cassettelengte
(eenheid: 2 minuten, tot 98
minuten) die nodig is om
de geprogrammeerde muziekstukken op te nemen
verschijnen in het uitleesvenster.
Voorbeeld: De totale bandlengte nodig om de volledige
CD op te nemen is “24” minuten. De maximale
opnameduur voor elke kant bedraagt 12 minuten.
Muziekstuknummers: 1
2
3
4
5
6
7
Lengte:
05:10 01:20 04:50 02:30 02:30 01:30 04:20
(minuten)
Kant A (11:20)
Kant B (10:50)
4
5
De cassettespeler
Tips
• Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
CANCEL. Het laatst
geprogrammeerde
muziekstuk wordt
gewist. Programmeer
het opnieuw.
• Om de volgorde van
de muziekstukken te
controleren, drukt u na
stap 6 op ENTER•
MEMORY CHECK tot
“CHECK” verschijnt in
het uitleesvenster.
Druk op = of +
om het
muziekstuknummer in
de geprogrammeerde
volgorde te laten
verschijnen.
• Om de totale
opnameduur op de
voorkant en de
achterkant te
controleren:
Druk op DISPLAY
voor het begin van de
opname. Bij elke druk
op de toets verandert
de indicatie in het
uitleesvenster als volgt:
“totale opnameduur
voorkant” n “totale
opnameduur
achterkant” n “totaal
aantal muziekstukken
en totale bandlengte
die nodig is om de hele
CD op te nemen.”
3
Druk op ENTER•MEMORY CHECK.
Druk op = of + om de opnameduur te
wijzigen. Ga naar stap 6 wanneer u de
opnameduur niet wilt wijzigen.
Voorbeeld: Als u “40”
minuten invoert voor de
opnameduur, bedraagt de
maximale opnameduur 20
minuten voor elke kant.
Muziekstuknummers: 1
2
3
4
5
6
7
Lengte:
05:10 01:20 04:50 02:30 02:30 01:30 04:20
(minuten)
Kant A (17:50)
Kant B (4:20)
6
7
8
Druk op ENTER•MEMORY CHECK.
Plaats een blanco cassette in de cassettehouder.
Druk op r/P en vervolgens op (.
De opname start automatisch op de voorkant.
De muziekstukken worden opgenomen in de
geprogrammeerde volgorde.
wordt vervolgd
De cassettespeler
25NL
Muziekstukken van een CD opnemen door de bandlengte op te
geven (vervolg)
r/P
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
(
EDIT
ENTER
MEMORY
CHECK
p
=, +
Tips
• U kunt een CD met
maximum 20
muziekstukken
bewerken.
• Voor optimale
opnamekwaliteit raden
wij u aan het netsnoer
te gebruiken.
Opmerking
Open de CD-houder
niet tijdens het
bewerken. Indien u dat
wel doet, worden de
opname-instellingen
gewist. In dat geval
moet u de procedure
herhalen vanaf stap 1.
Een enkel muziekstuk opnemen
(EDIT 1TRACK)
EDIT 1TRACK is handig om het eerste muziekstuk
van single CD’s en om een muziekstuk van een aantal
CD’s op te nemen. Er wordt “
” automatisch
opgenomen op beide kanten.
1
2
Plaats een blanco cassette in de cassettehouder.
3
Druk op EDIT om “E-1” te laten verschijnen.
Druk op p op het CD-gedeelte tot “Cd” verschijnt
in het uitleesvenster.
.
26NL
De cassettespeler
4
Druk op = of + om het muziekstuk te kiezen
dat u wilt programmeren.
5
Druk op r/P en vervolgens op TAPE( om op te
nemen op de voorkant of op TAPE9 om op te
nemen op de achterkant.
De opname start vanaf het
gekozen muziekstuk.
Herhaal stap 4 en 5 om een ander muziekstuk op te
nemen of verwissel de CD en herhaal stap 4 en 5.
De cassettespeler
De cassettespeler
Wanneer het muziekstuk is opgenomen, worden
de CD- en cassettespeler uitgeschakeld. Het totale
aantal opgenomen muziekstukken en de totale
opnameduur verschijnen in het uitleesvenster.
27NL
De Timer
Gelijkzetten
van de klok
CLOCK
TUNING
TIME SET +, –
“--:--” verschijnt in het
uitleesvenster tot u de klok
gelijk hebt gezet.
ENTER
MEMORY
CHECK
Tips
• Dit toestel geeft de tijd
aan volgens het 24-uren
systeem.
• Bij gebruik van een
netsnoer knippert “:”
zolang de klok werkt.
Sluit eerst de spanningsbron aan (zie pagina 34 - 35.)
1
Hou CLOCK ingedrukt tot de uren knipperen.
2
Zet de klok gelijk.
1 Druk op TUNING TIME
SET + of – om het uur in
te stellen en druk op
ENTER•MEMORY
CHECK.
.
2 Druk op TUNING TIME
SET + of – om de minuten
in te stellen.
3
Druk op ENTER•MEMORY CHECK.
De klok begint te lopen vanaf 00 seconden.
28NL
De Timer
Ontwaken met
muziek
TIMER
STANDBY
TUNING TIME SET +, –
U kunt zich op een bepaald tijdstip
laten wekken met muziek. Zorg ervoor
dat de klok gelijk is gezet.
(“Gelijkzetten van de klok” op pagina
28).
ENTER
MEMORY
CHECK
De Timer
Vooraleer u begint, moet u controleren of de t (klok)
indicatie niet oplicht in het uitleesvenster. Als die
oplicht, druk dan op STANDBY.
1
2
Maak de geluidsbron klaar die u wilt beluisteren.
Bron
Handeling
Cd
Breng een CD in.
RAdIO
Stem af op een zender.
TAPE
Breng een cassette in.
LINE
Zet het toestel aan dat is aangesloten
op LINE IN.
Druk op TIMER om de indicatie t in het
uitleesvenster te laten verschijnen.
Doe het volgende terwijl u het uitleesvenster
controleert.
3
Druk op TUNING TIME SET + of – tot de gewenste
geluidsbron (“Cd”, “TAPE”, “RAdIO” or “LINE”)
in het uitleesvenster verschijnt, en druk op
ENTER•MEMORY CHECK.
wordt vervolgd
De Timer
29NL
Ontwaken met muziek (vervolg)
Tip
Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
CANCEL. De laatste
instelling wordt gewist.
Voer de instellingen
opnieuw in.
4
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten beginnen spelen.
1 Druk op TUNING
TIME SET + of – om
het uur in te stellen en
druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
2 Druk op TUNING TIME SET + of – om de
minuten in te stellen, en druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
Tips
• Om de wachtstand te
verlaten, drukt u op
STANDBY zodat de
indicatie t verdwijnt.
• De voorinstellingen
blijven behouden tot u
ze wijzigt.
• Het uitleesvenster is
niet verlicht wanneer
de wektimer is
ingeschakeld.
5
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten stoppen (ga tewerk zoals in
stap 4.)
6
Druk op TUNING TIME SET + of – om het
gewenste volume in te stellen, en druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
7
Druk op STANDBY.
De indicatie t licht op en het toestel schakelt uit.
De speler schakelt over naar de wachtstand.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en speelt de muziek. Het toestel schakelt dan
op het vooringestelde tijdstip uit en de speler
schakelt opnieuw over naar de wachtstand.
Het tijdstip waarop de weergave start controleren/
wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op ENTER•MEMORY
CHECK. Bij elke druk op ENTER•MEMORY CHECK
licht een opgeslagen instelling op. Om de instelling te
wijzigen, laat u ze verschijnen en voert u ze opnieuw in.
De speler gebruiken voor een timergestuurde
weergave begint
Wanneer u het toestel aanzet, kunt u het gebruiken op
de gewone manier (wanneer u in het geval van de
radio luistert naar een andere zender dan deze waarop
u in stap 1 op pagina 29 hebt afgestemd, hoort u die
zender op het vooringestelde tijdstip.) Zet de speler
voor het vooringestelde tijdstip af.
De weergave stoppen
Zet het toestel af.
30NL
De Timer
In slaap vallen
met muziek
SLEEP
U kunt de speler zo instellen dat hij
automatisch uitschakelt na 10, 20, 30, 60,
90 en 120 minuten, zodat u gerust in
slaap kunt vallen terwijl u muziek
beluistert.
De Timer
Tips
• Het uitleesvenster licht
niet op terwijl de
wektimer aan staat.
• U kunt de wektimer en
de slaaptimer
combineren. Stel eerst
de wektimer in (zie
pagina 29), zet het
toestel aan en stel de
slaaptimer in.
• U kunt verschillende
geluidsbronnen
gebruiken voor de
wektimer en de
slaaptimer. U kunt
echter geen
verschillende
radiozenders opslaan.
• U kunt een verschillend
volume instellen voor
de wektimer en de
slaaptimer. Zo kunt u
bijvoorbeeld inslapen
met een laag volume en
ontwaken met een
hoger volume.
1
2
3
Laat de gewenste geluidsbron spelen.
Druk op SLEEP om “SLEEP” te laten verschijnen.
Druk op SLEEP om de minuten te selecteren
waarop het toestel automatisch uitschakelt.
Bij elke druk op de
toets verandert de
indicatie als volgt:
“10” n “20” n “30”
n “60” n “90” n
“120” n geen
indicatie.
4 seconden nadat u op SLEEP hebt gedrukt,
worden de minuten in het uitleesvenster
opgeslagen in het geheugen.
Wanneer het vooringestelde tijdstip is verstreken,
vloeit de muziek uit en schakelt het toestel
automatisch uit.
De sluimerfunctie uitschakelen
Druk op SLEEP om “SLEEP” in het uitleesvenster te
laten verdwijnen.
De vooringestelde tijd wijzigen
Herhaal de stappen 2 en 3.
De Timer
31NL
Timergestuurde
opname van
radioprogramma’s
STANDBY
TIMER
DIR MODE
TUNING
TIME SET
+, –
U kunt de timer in stellen om op een
bepaald tijdstip een radioprogramma op
te nemen. Met behulp van de timer kunt
u ook opnemen van een component die
is aangesloten via LINE IN. Zorg ervoor
dat de klok gelijk is gezet (zie
“Gelijkzetten van de klok” op pagina
28).
Opmerking
U kunt de
opnametimer en
wektimer (pagina 29)
niet tegelijkertijd
instellen.
Tips
• Voor optimale
opnamekwaliteit raden
wij u aan het netsnoer
te gebruiken.
• Wanneer de radio bij
MG/LG-ontvangst een
fluitend geluid maakt
nadat u in stap 1 op
r/P hebt gedrukt,
moet u
MODE•MONO/ST ISS
indrukken om de
positie te kiezen waarin
dit geluid zoveel
mogelijk wordt
onderdrukt.
Vooraleer u begint, moet u controleren of de indicatie
t (klok) niet oplicht in het uitleesvenster. Als dat wel
het geval is, drukt u op STANDBY.
1
Stem af op de radiozender en plaats een blanco
cassette in de cassettehouder met de kant waarop
u wilt opnemen naar boven gericht.
2
Druk op DIR MODE
om de
bandlooprichting te
kiezen.
3
De Timer
Uitleesvenster
Eén kant
Beide kanten
Druk op TIMER om de indicatie t te laten
verschijnen.
Doe het volgende terwijl u naar het uitleesvenster
kijkt.
4
32NL
ENTER
MEMORY
CHECK
Druk op TUNING TIME SET + of – om “RAdIO”
“REC” te laten verschijnen en druk op
ENTER•MEMORY CHECK.
Tip
Als u een fout hebt
gemaakt, druk dan op
CANCEL. Bij elke druk
op de toets wordt de
laatste instelling
gewist. Voer de
instellingen opnieuw
in.
5
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de opname wilt laten starten.
1 Druk op TUNING
TIME SET + of – om
het uur in te stellen en
druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
2 Druk op TUNING TIME SET + of – om de
minuten in te stellen, en druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
Stel de timer in op het uur en de minuten waarop
u de muziek wilt laten stoppen (ga tewerk zoals in
stap 5.)
7
Druk op TUNING TIME
SET + of – om het gewenste
volume in te stellen, en
druk op ENTER•
MEMORY CHECK.
8
Druk op STANDBY.
De Timer
Tips
• Om de wachtstand te
verlaten, drukt u
tweemaal op
STANDBY om de
indicatie t te laten
verdwijnen.
• De instellingen blijven
behouden tot u ze
terugstelt.
• Als u beide kanten kiest
voor opname, stopt
deze nadat op beide
kanten is opgenomen,
zodat geen opname per
ongeluk wordt
overspeeld.
• Het uitleesvenster licht
niet op terwijl de
wektimer is
ingeschakeld.
6
Het toestel schakelt uit en de speler schakelt over
naar de wachtstand. De t indicatie en de
opnamekant van de cassette (voorkant ( of
achterkant 9) verschijnt in het uitleesvenster.
Als de 9 indicatie verschijnt, drukt u op
STANDBY om van opnamekant te veranderen (.
Op het vooringestelde tijdstip schakelt het toestel
aan en start de opname. Het toestel schakelt dan
op het vooringestelde tijdstip uit en de speler
schakelt over naar de wachtstand.
Het tijdstip waarop de opname start controleren/
wijzigen
Druk op TIMER en vervolgens op ENTER•MEMORY
CHECK. Bij elke druk op ENTER•MEMORY CHECK
licht een opgeslagen instelling op. Om een instelling
te wijzigen, laat u die verschijnen en voert u ze
opnieuw uit.
Het toestel bedienen voor een timergestuurde
opname start
Wanneer u het toestel aanzet, kunt u het gebruiken
zoals gewoonlijk. Stem voor het vooringestelde
tijdstip af op de zender die u wilt opnemen en zet het
toestel af.
Een timergestuurde opname stoppen
Zet het toestel af.
De Timer
33NL
Opstelling
Spanningsbronnen
kiezen
AC IN
Het toestel kan werken op
netstroom of batterijen.
Gebruik altijd het netsnoer om
op te nemen omdat dit veel
stroom vergt.
2 naar een
14 Batterijhouder
Opmerking
Zet altijd het toestel af
alvorens het netsnoer
aan te sluiten/los te
koppelen of batterijen
te plaatsen/
verwijderen.
stopcontact
1 De noodbatterijen aanbrengen
Plaats vier R6 (AA)
batterijen (niet
meegeleverd) in de
batterijhouder. Deze
batterijen zorgen ervoor
dat opgeslagen gegevens
niet uit het geheugen
worden gewist.
Plaats vier R6 (AA)
batterijen (niet
meegeleverd)
Druk op de ] zijde om de
batterijen te verwijderen.
Tip
De geluidskwaliteit kan
variëren volgens de
polariteit van de
stekker. Steek de
stekker anders in en
controleer de
geluidskwaliteit.
34NL
Opstelling
2 Het netsnoer aansluiten
Sluit het ene uiteinde van het meegeleverde netsnoer
aan op AC IN achterop de speler en steek de stekker in
een stopcontact.
3 Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd)
Tip
Bij normaal gebruik
gaan de batterijen
ongeveer zes maanden
mee. Wanneer de
tijdsaanduiding
verzwakt of de timer
niet meer werkt, moeten
de batterijen worden
vervangen door nieuwe.
Om voorinstelgegevens
te behouden, moet u de
batterijen vervangen met
aangesloten netsnoer.
Opmerkingen
• Het toestel kan niet
werken op oplaadbare
batterijen zoals
bijvoorbeeld van het
type Ni-Cd of Ni-MH.
• Bij het aanbrengen of
verwijderen van
batterijen moet u alle
verbindingskabels
loskoppelen om
beschadiging te
voorkomen.
• Wanneer de speler op
batterijen werkt
– is het uitleesvenster
niet verlicht
– kan de speler niet
worden bediend met
de afstandsbediening.
Opstelling
Batterijen vervangen
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer zes
maanden mee. Wanneer het toestel niet langer goed
met de afstandsbediening kan worden bediend,
moeten de batterijen worden vervangen door nieuwe.
4 Gebruik van het toestel op batterijen
Plaats acht R20 (D) batterijen (niet meegeleverd) in de
batterijhouder.
Om het toestel op batterijen te laten werken, moet u
het netsnoer loskoppelen.
Plaats acht R20 (D) batterijen (niet meegeleverd)
Batterijen vervangen
Als de OPR/BATT indicator verzwakt of het toestel
niet meer werkt, moeten alle batterijen worden
vervangen door nieuwe.
Opstelling
35NL
Optionele
componenten
aansluiten
U kunt een CD opnemen op een
MiniDisc of het geluid van een
videorecorder, TV of MiniDisc speler/
recorder beluisteren via de luidsprekers
van dit toestel.
MD
(LINE)
Zet altijd elke component af alvorens
aansluitingen te verrichten
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende
component
Opmerking
Sluit de kabels goed
aan om storingen te
voorkomen.
Tip
Als u gebruik maakt
van de OPTICAL
DIGITAL OUT (CD)
aansluiting, moet u de
dop in de aansluiting
achteraan op het toestel
laten zitten.
36NL
Opstelling
Een CD opnemen met een MiniDisc recorder
en DAT recorder
MiniDisc recorder,
DAT recorder,
enz.
Achterpaneel
van deze speler
naar digitale
aansluiting
Digitale
verbindingskabel*
POC-5AB (niet
meegeleverd)
naar OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)
* Kies een verbindingskabel volgens het type digitale ingang
van de aan te sluiten recorder. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende component. De
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aansluiting van dit toestel is
van het vierkante type.
Type aansluiting op de
aan te sluiten component
Modelnummer
verbindingskabel
Optische ministekker
(MiniDisc recorder, enz.)
POC-5AB
L-type 7-pins connector
(DAT recorder, etc.)
POC-DA12P
Vierkante optische connector
(MiniDisc recorder, DAT
recorder, etc.)
POC-10A
1
Verbind OPTICAL DIGITAL OUT (CD) van deze
speler met de digitale ingang van de MiniDisc
recorder of een andere component met behulp van
de digitale verbindingskabel (niet meegeleverd) .
2
3
Zet deze speler en de aangesloten component aan.
4
Start de weergave van een CD met deze speler.
Maak de aangesloten component klaar voor
opname.
Opstelling
Tip
EDIT 1TRACK is
handig om een
muziekstuk van
verschillende CD’s op
te nemen (pagina 26).
1 Verricht de nodige
aansluitingen.
2 Zet deze speler en de
aangesloten
component aan.
3 Voer stap 2 tot 4 uit
op pagina 26 en 27.
4 Maak de aangesloten
component klaar
voor opname.
5 Start de weergave
van een CD met deze
speler.
Luisteren naar een TV, videorecorder en
MiniDisc speler/recorder
TV, videorecorder,
MiniDisc speler/
recorder, enz.
naar
lijnuitgang
Achterpaneel van
dit toestel
naar LINE IN
aansluiting
Audiokabel
Voor MiniDisc recorder:
RK-G136HG (1,5 m)
(niet meegeleverd)
Voor MiniDisc recorder:
RK-G129HG (1,5 m)
(niet meegeleverd)
Tip
U kunt het geluid van
de aangesloten
component opnemen.
Plaats een blanco
cassette in de
cassettehouder, druk
op r/P en vervolgens
op TAPE(. (pagina
11)
1
Verbind LINE IN van deze speler met de
lijnuitgang van de MiniDisc speler of andere
component met behulp van de audiokabel (niet
meegeleverd) .
2
3
Zet deze speler en de aangesloten component aan.
Druk op MD (LINE) en start de weergave met de
aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten component
weerklinkt via de luidsprekers.
wordt vervolgd
Opstelling
37NL
Optionele componenten aansluiten (vervolg)
Opmerkingen
• Wanneer “Cd”
verschijnt in het
uitleesvenster, is de
optische digitale
uitgang in gebruik en
licht de aansluiting op,
zelfs wanneer de CD
zich in de stopstand
bevindt.
• Bij weergave van een
CD-ROM die niet voor
audiodoeleinden is
bestemd, kan ruis
optreden.
38NL
Opstelling
Luisteren via de luidsprekers van andere
apparatuur
naar analoge
lijnuitgang
Achterpaneel van
dit toestel
Versterker
Audiokabel
RK-G129HG (1,5 m)
(niet meegeleverd)
naar LINE OUT
aansluiting
1
Verbind LINE OUT van dit toestel met de analoge
lijningang van de versterker met behulp van de
audiokabel (niet meegeleverd).
2
Zet deze speler en de versterker aan en start de
weergave met deze speler.
De akoestiekinstelling kiezen
MEGA BASS
SOUND
(Sound Mode/MEGA BASS)
U kunt de akoestiek-instelling kiezen
afhankelijk van de geluidsbron die u
beluistert.
Druk op SOUND om de gewenste akoestiek-instelling
te kiezen. Bij elke druk op de toets verandert het
uitleesvenster.
Kies
Opstelling
De akoestiek-instelling kiezen
Voor
Voor rockmuziek:
een krachtig, strak geluid waarbij
lage en hoge tonen zijn
geaccentueerd
Voor popmuziek:
een licht, helder geluid waarbij hoge
en middelhoge tonen zijn
geaccentueerd
Voor jazz:
percussiegeluiden waarbij bassgeluid is geaccentueerd
Voor vocale muziek:
stemgeluiden waarbij middelhoge
frequenties zijn geaccentueerd
Voor klassieke muziek
het hele frequentiebereik
Bass-geluid versterken
Druk op MEGA BASS.
“MEGA BASS” verschijnt in het uitleesvenster. Druk
nogmaals op de toets om terug te keren naar normaal
geluid.
Opstelling
39NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal in dit toestel is
schadelijk voor de ogen, zodat u de
behuizing niet mag openen. Laat dat
over aan bevoegd personeel.
• Hou minstens 10 mm rond het toestel
vrij. De ventilatie-openingen van het
toestel moeten vrij blijven voor een
probleemloze werking en een lange
levensduur van de onderdelen.
• Mocht er vloeistof of een klein
voorwerp in het toestel terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat het toestel eerst
door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Wanneer u de wagen in de zon
parkeert, moet u erop letten dat het
toestel niet blootstaat aan
rechtstreekse zonnestraling.
Stroombronnen
• Gebruik uitsluitend het meegeleverde
netsnoer om het toestel aan te sluiten
op een stopcontact; gebruik geen
ander netsnoer.
• Zolang het netsnoer op het
stopcontact aangesloten is, blijft het
toestel onder spanning staan, ook al is
het toestel zelf uitgeschakeld.
• Gebruik acht R20 (D) batterijen.
• Als de batterijen niet worden gebruikt,
moet u ze verwijderen om schade als
gevolg van batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
Werking
• Wanneer het toestel rechtstreeks van
een koude in een warme omgeving
wordt gebracht, of als deze in een erg
vochtige kamer wordt geplaatst, kan
op de lens binnenin de CD-speler
vocht uit de lucht condenseren. Als dit
zich voordoet, zal de CD-speler niet
functioneren. Verwijder de CD en laat
het apparaat ongeveer een uur
aanstaan, zodat alle condens
verdwijnt.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik,
enz. bevindt zich onderaan op het
toestel.
• Is het apparaat een tijdlang niet
gebruikt, zet het dan in de
weergavestand en laat het zonder
cassette enkele minuten warmdraaien
alvorens het te gebruiken.
Opstelling
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
Mocht u vragen hebben of problemen
met de bediening, aarzel dan niet
contact op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
• Plaats het toestel niet op een schuine
of onstabiele ondergrond.
40NL
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet. Hou credit cards
met magneetstrook of horloges met
opwindmechanisme dan ook uit de
buurt van het toestel om beschadiging
door de magneet te voorkomen.
Aanvullende informatie
Opmerkingen betreffende CD’s
• Veeg voor het afspelen de compact
disc schoon met een zacht
reinigingsdoekje. Veeg licht over het
oppervlak van het midden naar de
rand van de disc.
Opmerkingen betreffende cassettes
• Om een cassette tegen abusievelijk
wissen te beschermen, breekt u het
wispreventienokje uit voor de
cassettekant waarvan u de opnamen
wilt beveiligen (A of B). Als u een
beveiligde cassette later weer voor
opname geschikt wilt maken, dient u
de ontstane opening(en) met een
stukje plakband te bedekken.
Kant A
• Gebruik voor het reinigen geen
oplosmiddelen zoals benzine of
spiritus, noch in de handel
verkrijgbare vloeistoffen of antistatische spray bestemd voor het
reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Stel compact discs niet bloot aan direct
zonlicht of warmte van een kachel of
radiator. Laat ook geen discs achter in
een in de zon geparkeerde auto,
aangezien de temperatuur hierin
bijzonder hoog kan oplopen.
Nokje voor kant B
Nokje voor kant A
• Let erop dat de detectiegleuven voor
TYPE II (high) of TYPE IV (metal)
cassettes niet zijn afgesloten. Indien
dat wel het geval is, werkt het
automatisch bandkiessysteem niet
behoorlijk.
• Kleef niets op compact discs en zorg
ervoor dat ze niet worden gekrast.
• Vergeet niet de compact disc na
gebruik weer in het bijbehorende
doosje op te bergen.
Een kras, vuil of vingerafdrukken op een
compact disc kunnen leiden tot
sporingsfouten.
TYPE II (high)
detectiegleuven
TYPE IV (metal)
detectiegleuven
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is
niet aangeraden, tenzij voor
langdurige, ononderbroken opname
of weergave.
Aanvullende informatie
41NL
Verhelpen van storingen
Oplossing
Geen geluid.
• Druk op OPERATE om het toestel aan te zetten.
• Sluit het netsnoer stevig aan op het toestel en op
een stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
aangebracht.
• Vervang zwakke batterijen door nieuwe.
• Breng de droge batterijen in. Het toestel kan niet
werken op oplaadbare batterijen zoals
bijvoorbeeld van het type Ni-Cd of Ni-MH.
• Regel het volume.
• Sluit de hoofdtelefoon niet aan bij het luisteren
via de luidsprekers.
Het toestel is automatisch
uitgeschakeld.
• Vervang alle batterijen.
Ongewoon geluid.
Zwak of slecht geluid.
• Vervang alle zwakke batterijen door nieuwe.
De CD speelt niet.
• Controleer of de CD-houder is gesloten.
“NO DISC” verschijnt in het
uitleesvenster hoewel er een CD is
ingebracht.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Maak de CD schoon.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het vocht te
laten opdrogen.
• Druk op p op het CD-gedeelte om over te
schakelen naar “Cd”.
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Maak de CD schoon of vervang hem indien hij
zwaar is beschadigd.
• Zet het toestel op een trillingsvrije plaats.
Bij het beluisteren van een CD
worden TV- of radio-uitzendingen
gestoord.
• Zet het toestel verder van de TV of radio
vandaan.
Geen stereo geluid.
• Druk op MODE•MONO/ST ISS tot “ST”
verschijnt.
Zwak of slecht geluid.
• Er kan ruis optreden afhankelijk van de
ontvangstkwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe indien deze
uitgeput zijn.
• Zet het toestel verder van de TV vandaan.
• Als u de afstandsbediening gebruikt terwijl u
een MG/LG-uitzending luistert, kan er wat
storing optreden. Dit is onvermijdelijk.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-uitzending beluistert met
het apparaat in de buurt van een TV met
binnenhuisantenne, moet u het apparaat verder
van de TV vandaan zetten.
Radio
CD-speler
Algemeen
Probleem
42NL
Aanvullende informatie
Cassettespeler
Timer
Probleem
Oplossing
De band loopt niet hoewel er op
een bandloopfunctietoets is
gedrukt.
• Plaats een cassette op de juiste manier en sluit
de cassettehouder goed.
• Vervang alle batterijen door nieuwe.
De r/P toets werkt niet/De
cassette speelt niet.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette in de cassettehouder niet is afgebroken.
• Druk op p op het cassettegedeelte om over te
schakelen naar “TAPE”.
De cassette wordt niet volledig
gewist.
• Reinig de wiskoppen (zie pagina 45.)
• De cassette werd opgenomen in de stand TYPE
II (high position) of TYPE IV (metal). Neem op
in de stand TYPE I (normal) en speel af.
De cassette neemt niet op.
• Controleer of de cassette correct is ingebracht.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette in de cassettehouder niet is afgebroken.
Zwak of slecht geluid.
• Reinig de koppen, aandrukrollen en capstanassen (zie pagina 45).
• Demagnetiseer de koppen met behulp van een
demagnetiseerder (zie pagina 45).
Tijdens weergave kan de
cassettespeler niet worden
overgeschakeld naar de
pauzestand.
• De cassettespeler kan alleen tijdens het
opnemen worden overgeschakeld naar de
pauzestand.
De timer werkt niet.
• Controleer of de klok correct is ingesteld.
• Vervang alle batterijen in de speler, met
inbegrip van de noodbatterijen, door nieuwe
indien deze uitgeput zijn.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Controleer of de cassette niet ten einde is.
• Controleer of t (klok) is aangegeven.
wordt vervolgd
Aanvullende informatie
43NL
Verhelpen van storingen (vervolg)
Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe indien
deze uitgeput zijn.
• Zorg ervoor dat de afstandsbediening recht
op de afstandsbedieningssensor van het
apparaat wordt gericht.
• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels
bevinden tussen het apparaat en de
afstandsbediening.
• Stel het apparaat zo op dat de infrarood
sensor niet blootstaat aan krachtige
verlichting zoals rechtstreeks zonlicht of
fluorescentieverlichting.
• Ga dichterbij het apparaat staan wanneer u
de afstandsbediening gebruikt.
Afstandsbediening
Probleem
Het toestel is uitgerust met een ingebouwde microcomputer die de diverse functies stuurt. Door
wisselende voedingsomstandigheden en dergelijke kan de werking soms worden verstoord. Als
de speler na het uitproberen van bovenstaande oplossingen nog steeds niet naar behoren
functioneert, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u alle batterijen. Nadat alle
indicaties in het uitleesvenster zijn verdwenen, steekt u de stekker opnieuw in het stopcontact en
plaatst u de batterijen terug. Als het probleem daarmee nog niet is opgelost, raadpleeg dan uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
44NL
Aanvullende informatie
Onderhoud
Reinigen van de koppen en het
bandloopwerk
Het is aanbevolen de koppen, de
aandrukrollen en de capstan-assen na
elke 10 gebruiksuren te reinigen met een
wattenstaafje dat licht bevochtigd is met
reinigingsvloeistof of alcohol. Om
verzekerd te zijn van de beste
opnameresultaten, verdient het
aanbeveling vóór iedere opname alle
delen waarmee de band in aanraking
komt schoon te maken.
Capstan
Opname-/
weergavekop
Demagnetiseren van de koppen
Na 20 à 30 gebruiksuren zal er zich in de
koppen een dusdanig restmagnetisme
hebben opgebouwd, dat dit verlies aan
hoge tonen en bandruis tot gevolg heeft.
In dat geval dient u de koppen en
andere metalen onderdelen waarmee de
band in contact komt te demagnetiseren
met een in de handel verkrijgbare
demagnetiseerder.
Reinigen van de behuizing
Reinig de behuizing en de
bedieningsorganen met een zachte doek,
licht bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurspons, schuurmiddel of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Wiskop
Aandrukrol
Wacht met het inbrengen van de cassette
tot de schoongemaakte delen volledig
droog zijn.
Aanvullende informatie
45NL
Technische gegevens
CD-spelergedeelte
Algemeen
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak op het optisch blok met een opening
van 7 mm.)
Draaisnelheid
200 t/min tot 500 t/min (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1/–1 dB
Snelheidsvariaties
Beneden meetbare grens
Luidsprekers
Breedband: 8 cm diam., 3 ohm, conustype x 2
Ingang
LINE IN (stereo mini-aansluiting)
Minimum ingangsniveau 250 mV
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
Voor hoofdtelefoon van 16 - 68 ohm
LINE OUT aansluiting (stereo mini-aansluiting)
Nominaal uitgangsiveau 250 mV bij een
belastingsimpedantie van 47 kohm
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optische uitgang)
Golflengte: 630 - 690 nm
Maximum uitgangsvermogen
4,5 W + 4,5 W
Voeding
Voor stereo-installatie:
230V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20 (D) batterijen
Radiogedeelte
Voor geheugen:
6 V DC, 4 R6 (AA) batterijen
Frequentiebereik
FM
87,5 - 108 MHz
MG
531 - 1.602 kHz
LG
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescopische antenne
MG/LG: ingebouwde ferriet-staafantenne
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
AC 27 W
Levensduur batterijen
Voor stereo-installatie
FM opname
Sony R20P: ong. 6 h
Sony alkaline LR20: ong. 12 h
Cassetteweergave
Cassettegedeelte
Opnamesysteem
4 sporen 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 130 s met Sony cassette C-60
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 50 - 15.000 Hz
Sony R20P: ong. 3 h
Sony alkaline LR20: ong. 6 h
CD-weergave
Sony R20P: ong. 1,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 3 h
Afmetingen (incl. uitstekende onderdelen)
Ong. 435 × 223 × 160 mm (b/h/d)
Gewicht (incl. batterijen)
Ong. 4,3 kg
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
46NL
Aanvullende informatie
Index
A
L
S
Aansluiting
netsnoer 34
optionele componenten
36
Akoestiek-instelling 39
Luisteren
naar de radio 6
naar de TV,
videorecorder en MDspeler 37
via de luidsprekers van
andere apparatuur 38
Shuffle Play 16
Sound mode 39
SOUND 39
B
Batterijen
voor afstandsbediening
35
voor geheugen 34
voor speler 35
C, D
Cassettespeler 21
CD-speler 12
E, F
EDIT ALL 22
EDIT PGM 24
EDIT 1TRACK 26
Eigen programma
samenstellen 17
G, H, I, J
Gebruik van het
uitleesvenster 12
Gelijkzetten van de klok
28
K
Kiezen van
geluidskarakteristiek
39
muziekstukken 5, 13
stroombronnen 34
Koppen demagnetiseren
45
M, N
MEGA BASS 39
O
Opnemen
op een cassette 10
op een MD of DAT 36
timergestuurde
opname van
radioprogramma’s 32
van alle
muziekstukken op een
CD 22
van een enkel
muziekstuk 26
van geprogrammeerde
muziekstukken 24
Opstelling 34
P, Q
Program Play 17
R
Radio-ontvangst
verbeteren 7
Radiozenders
beluisteren 20
voorinstellen 19
Reinigen
behuizing 45
CD 41
koppen en
bandloopwerk 45
Repeat Play 14
T
Timer
in slaap vallen met
muziek 31
ontwaken met muziek
29
timergestuurde
opname van
radioprogramma’s 32
U
Uitleesvenster 12
V
Verhelpen van storingen
42
Voorinstellen van
radiozenders 19
W, X, Y
Weergave
van een cassette 8
van een CD 4
van een enkel
muziekstuk 15
van een vooringestelde
zender 20
van muziekstukken in
willekeurige volgorde
16
van muziekstukken,
herhaald 14
Z
Zoeken
naar een bepaald
muziekstuk 13
naar het begin van een
muziekstuk 21
Aanvullende informatie
47NL
Advertência
Para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico, não exponha o leitor
à chuva nem à humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não
abra o aparelho. Solicite assistência
somente a técnicos especializados.
Informação
Para os clientes na Europa
Este Leitor de Discos Compactos é
classificado como aparelho CLASS 1 LASER.
A etiqueta “CLASS 1 LASER PRODUCT” está
localizada na parte de trás do aparelho.
Advertência
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um
armário.
2PT
Introdução
Índice
4
Ouvir um CD
6
Ouvir rádio
8
Ouvir uma cassete
Operações básicas
Operações básicas
10 Gravar numa cassete
O leitor de CD
12 Utilizar o visor
13 Localizar uma faixa específica
14 Reproduzir faixas repetidamente
(Reprodução repetitiva)
15 Reproduzir uma só faixa
(Reprodução de uma só faixa)
16 Reproduzir faixas por ordem
aleatória (Reprodução aleatória)
17 Criar o seu próprio programa
(Reprodução de programa)
O rádio
19 Pré-programar estações de rádio
20 Ouvir estações de rádio préprogramadas
O leitor de cassetes
21 Localizar o início de uma faixa
22 Gravar as faixas num CD
especificando o comprimento da
fita
O temporizador
28
29
31
32
Acertar o relógio
Acordar com música
Adormecer com música
Gravação temporizada de
programas de rádio
PT
Instalação
34 Escolher as fontes de
alimentação
36 Ligar equipamentos opcionais
39 Seleccionar a intensidade do som
(Modo de Som/MEGA BASS)
Informações adicionais
40
42
45
46
47
Precauções
Detecção de avarias
Manutenção
Especificações
Índice remissivo
Introdução
3PT
Operações básicas
Ouvir um CD
2
1
Ligue o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a
página 34.)
1
Carregue em 6 CD OPEN/
CLOSE (ligação directa) e
coloque o CD no respectivo
compartimento, até encaixar.
Com a etiqueta voltada para cima
2
Carregue em ^.
(No telecomando, carregue em
( na secção do CD.)
Feche o compartimento de CD
e o leitor reproduz todas as
faixas de uma vez.
4PT
Operações básicas
Visor
Número
da faixa
Tempo de
reprodução
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
OPERATE
^ p
6 CD
OPEN/CLOSE
=, +
Sugestão
Quando quiser voltar a
ouvir um CD, basta
carregar em ^. O
leitor liga-se
automaticamente e
começa a reproduzir o
CD.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
parar a reprodução
p
fazer uma pausa na reprodução
^ (P no telecomando)
Carregue novamente para
retomar a reprodução
depois da pausa.
ir para a faixa seguinte
+
ir para a faixa anterior
=
retirar o CD
6 CD OPEN/CLOSE
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Operações básicas
Operações básicas
VOLUME +, –
5PT
Ouvir rádio
1
2
Ligue o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a
página 34).
1
2
Carregue em RADIO BAND até
aparecer no visor a banda
pretendida (ligação directa).
Carregue sem soltar TUNING
TIME SET + ou – (TUNE + ou –
no telecomando) até os dígitos da
frequência começarem a mudar
no visor.
O leitor faz automaticamente o
varrimento das frequências de
rádio e pára quando localiza uma
estação com um sinal forte.
Se não conseguir sintonizar uma
estação, carregue em TUNING
TIME SET + ou – até sintonizar a
estação pretendida.
6PT
Operações básicas
Visor
Indica uma
transmissão
em FM estéreo.
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
VOLUME +, –
Sugestões
• Se a transmissão em FM
apresentar
interferências, carregue
em MODE•MONO/ST
ISS (MODE no
telecomando) até a
indicação “Mono”
aparecer no visor e o
rádio voltar à
reprodução mono.
• Quando quiser voltar a
ouvir rádio, basta
carregar na tecla RADIO
BAND. O leitor liga-se
automaticamente e
começa a reproduzir a
estação anterior.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
ligar/desligar o rádio
OPERATE
Operações básicas
MODE•MONO/ST ISS
OPERATE
Para melhorar a recepção da transmissão
Reoriente a antena para FM. Reoriente o próprio
leitor para MW/LW.
Para FM
Para MW/LW
Operações básicas
7PT
Ouvir uma cassete
1,2
3
Ligue o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a
página 34.)
1
2
3
Carregue em 6 PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o compartimento
das cassetes e colocar uma cassete
gravada. Utilize cassetes TYPE I
(normal), TYPE II (high position) e
TYPE IV (metal).
Carregue em 6 PUSH OPEN/
CLOSE para fechar o
compartimento.
Carregue em (.
(No telecomando, carregue em
TAPE (.)
O leitor liga-se (ligação directa) e
começa a reproduzir.
8PT
Operações básicas
Com o lado que
pretende reproduzir
virado para a frente
Visor
Contador de fita
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
0, )
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
COUNTER RESET
DIR MODE
VOLUME +, –
9
Sugestões
• Carregue em
COUNTER RESET para
pôr o contador a “000.”
• Quando quiser voltar a
ouvir uma cassete, basta
carregar em ( ou 9.
O leitor liga-se
automaticamente e
começa a reproduzir a
cassete.
Para
Carregue em
regular o volume
VOLUME +, –
(VOL +, – no telecomando)
parar a reprodução
p
reproduzir o lado oposto
9
fazer o avanço rápido ou
rebobinar a cassete
) ou 0
ejectar a cassete
6 PUSH OPEN/CLOSE
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Operações básicas
OPERATE
Para seleccionar o modo de direcção da cassete
Carregue em DIR MODE repetidamente.
Para reproduzir
O visor mostra
um dos lados da cassete
os dois lados da cassete só do
lado da frente para o lado oposto
os dois lados da cassete
repetidamente
Operações básicas
9PT
Gravar numa cassete
3
1
Ligue o cabo de alimentação CA fornecido (consulte a
página 34.) Para gravar num gravador MiniDisc ou DAT,
ligue o equipamento (consulte a página 36.)
1
Carregue em 6 PUSH OPEN/
CLOSE para abrir o
compartimento das cassetes e
coloque uma cassete virgem.
Utilize apenas cassetes TYPE I
(normal). Carregue novamente
em 6 PUSH OPEN/CLOSE para
fechar o compartimento.
2
Seleccione a fonte do programa
que pretende gravar.
Para gravar a partir do leitor de
CD: Coloque um CD (consulte a
página 4) e carregue em p na
secção do CD.
Para gravar a partir do rádio:
Sintonize a estação que pretende
(consulte a página 6).
10PT
Operações básicas
Com o lado que pretende
gravar virado para a frente
Visor
3
Começar a gravar.
Para gravar a partir do leitor de CD:
Para gravar a partir do rádio:
Carregue em r/P e depois em (.
Gravar a partir do rádio
Operações básicas
Gravar a partir do leitor
de CD
1 Carregue em r/P e depois
em (.
(No telecomando, carregando
sem soltar r/P, carregue em
TAPE (.)
2 Carregue em ^ para começar
a reproduzir as faixas do CD.
Nota
No leitor, carregue em ( dentro de 4
segundos depois de ter carregado em
r/P.
Sugestões
• Para gravar no lado
oposto, carregue em 9,
em vez de carregar em
(.
• O facto de regular a
intensidade do som
(consulte a página 39)
não afecta o nível da
gravação.
• Se aparecer no visor
ou
, a gravação é
feita nos dois lados da
cassete. Para gravar só
num dos lados, carregue
em DIR MODE para ver
.
• Se o rádio MW/LW emitir
um som sibilante depois
de ter carregado em r/P
no passo 3, carregue em
MODE•MONO/ST ISS
para seleccionar a posição
que melhor diminui o
ruído.
Utilize estas teclas para executar operações
adicionais
MODE•MONO/ST ISS
p
r/P
DIR MODE
OPERATE
Para
Carregue em
parar a gravação
p
fazer uma pausa na gravação
r/P
Carregue novamente na tecla
para retomar a gravação.
ligar/desligar o leitor
OPERATE
Para apagar uma gravação, faça o seguinte:
1 Coloque no deck a cassete cuja gravação pretende apagar
e carregue em p na secção da cassete.
2 No leitor: carregue em r/P e depois em (.
No telecomando: Carregando sem soltar em r/P,
carregue em ( na secção da cassete.
Operações básicas
11PT
O leitor de CD
Utilizar o visor
DISPLAY
Pode verificar as informações sobre o CD
no visor.
Verificar o número total de faixas e o tempo
total de reprodução
Carregue em DISPLAY no modo de paragem.
Número total de faixas
Tempo total de reprodução
Verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY enquanto está a reproduzir um
CD.
Para ver
Carregue em DISPLAY
o número e o tempo restante
da faixa actual*
uma vez
o tempo restante do CD e o
número de faixas restantes
duas vezes
o número da faixa actual e o
tempo de reprodução
três vezes
* Se o número da faixa for superior a 20, o tempo restante
aparece indicado como “– –:– –”.
12PT
O leitor de CD
Localizar uma
faixa específica
Teclas
numéricas
O leitor de CD
Utilizando as teclas numéricas, pode
localizar rapidamente uma faixa
qualquer. Também pode localizar um
ponto específico numa faixa, ao mesmo
tempo que ouve um CD.
=, +
Nota
Não pode localizar uma
faixa específica se a
indicação “SHUF” ou
“PGM” estiver acesa no
visor. Carregue em p
na secção do CD para
desligar a indicação
luminosa.
Sugestão
Se localizar uma faixa
com um número
superior a 10, carregue
primeiro em >10 e
depois nas teclas
numéricas
correspondentes.
Exemplo:
Para reproduzir a faixa
número 23, carregue
primeiro em >10 e
depois nas teclas 2 e 3.
Para localizar
Carregue em
uma faixa específica
directamente
na tecla numérica da faixa.
um ponto, ao mesmo
tempo que ouve o som
= ou + durante a
reprodução e carregue sem
soltar até localizar o ponto
pretendido.
um ponto, enquanto está
a observar o visor
= ou + no modo de
pausa e carregue sem soltar
até localizar o ponto
pretendido.
O leitor de CD
13PT
Reproduzir faixas
repetidamente
(Reprodução repetitiva)
Teclas
numéricas
Pode reproduzir faixas repetidamente
nos modos de reprodução normal,
aleatória ou de programa (consulte as
páginas 16 - 18.).
MODE
(
p
Nota
Quando repetir uma só
faixa ou todas as faixas,
certifique-se de que as
indicações “SHUF” e
“PGM” não estão
acesas no visor. Se
alguma delas estiver
acesa, desligue-a
carregando em p na
secção do CD.
No leitor
• Carregue em
MODE•MONO/ST ISS
para seleccionar “REP
1”, “REP ALL”, “REP”
“SHUF” ou “REP”
“PGM”.
• Carregue em = ou
+ para seleccionar a
faixa pretendida e
depois em ^.
1
Carregue em p na secção do CD.
Aparece no visor a indicação “Cd”.
2
Proceda da seguinte maneira.
Para repetir
Faça o seguinte
uma só faixa
1 Carregue em MODE até aparecer
a indicação “REP 1”.
2 Carregue nas teclas numéricas
para seleccionar a faixa que
pretende repetir.
todas as faixas
1 Carregue em MODE até aparecer
a indicação “REP ALL”.
2 Carregue em ( na secção do CD.
faixas por ordem
aleatória
1 Carregue em MODE até aparecerem
as indicações “REP”e “SHUF”.
2 Carregue em ( na secção do CD.
faixas programadas 1 Inicie a reprodução de programa.
(Consulte a página 17.)
2 Carregue em MODE até
aparecerem as indicações “REP”e
“PGM”.
3 Carregue em ( na secção do CD.
Para cancelar a Reprodução repetitiva
Carregue em MODE até a indicação “REP”
desaparecer do visor.
14PT
O leitor de CD
Reproduzir uma
só faixa
(Reprodução de uma só faixa)
Teclas
numéricas
MODE
O leitor de CD
Pode reproduzir uma só faixa uma vez e
parar automaticamente o leitor.
(
p
No leitor
1 Carregue em p na
secção do CD.
2 Carregue em
MODE•MONO/ST ISS
para seleccionar
“1TRACK”.
3 Carregue em = ou
+ para seleccionar a
faixa pretendida.
4 Carregue em ^.
1
Carregue em p na secção do CD.
Aparece no visor a indicação “Cd”.
2
Carregue em MODE até aparecer no visor a
indicação “1TRACK”.
3
Carregue nas teclas numéricas para seleccionar a
faixa que pretende reproduzir.
Para cancelar a Reprodução de uma só faixa
Carregue em MODE até a indicação “1TRACK”
desaparecer do visor.
O leitor de CD
15PT
Reproduzir faixas
por ordem
aleatória
(Reprodução aleatória)
Pode reproduzir faixas por ordem
aleatória.
MODE
(
p
1
Carregue em p na secção do CD.
Aparece no visor a indicação “Cd”.
No leitor
Carregue em
MODE•MONO/ST ISS
para seleccionar
“SHUF”.
2
Carregue em MODE até aparecer no visor a
indicação “SHUF”.
3
Carregue em ( na secção do CD para iniciar a
reprodução aleatória.
Para cancelar a Reprodução aleatória
Carregue em MODE até a indicação “SHUF”
desaparecer do visor.
16PT
O leitor de CD
Criar o seu
próprio programa
(Reprodução de programa)
MODE
O leitor de CD
Teclas
numéricas
Enquanto estiver a ouvir o CD, pode
seleccionar a faixa que pretende e
programar a ordem de reprodução de
um máximo de 20 faixas.
(
p
No leitor
1 Carregue em p na
secção do CD.
2 Carregue em
MODE•MONO/ST ISS
para seleccionar
“PGM”.
3 Carregue em = ou
+ para seleccionar a
faixa que pretende
programar e carregue
em ENTER• MEMORY
CHECK. Repita este
passo.
4 Carregue em ^.
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL e volte a
introduzir o número da
faixa com as teclas
numéricas.
Nota
Quando programar
uma faixa de um CD
com mais de 20 faixas:
Se programar uma
faixa cujo número é
superior a 20, aparece a
indicação “- -:- -” em
vez do total do tempo
programado.
1
Carregue em p na secção do CD.
2
Carregue em MODE até aparecer no visor a
indicação “PGM”.
3
Carregue nas teclas numéricas para seleccionar a
faixa que pretende reproduzir.
Repita este passo.
Aparece no visor a indicação “Cd”.
Total do tempo programado
Ordem de
reprodução
4
Número da faixa
Carregue em ( na secção do CD para iniciar a
reprodução do programa.
continua
O leitor de CD
17PT
Criar o seu próprio programa (Reprodução de programa)
(continuação)
Sugestões
• No fim da reprodução
do programa, o sistema
guarda o programa. Se
quiser reproduzir
novamente o mesmo
programa, carregue em
( na secção do CD.
• Se abrir o
compartimento do CD,
apaga o programa.
• Pode gravar o seu
próprio programa.
1 Depois de criar o
programa, coloque
uma cassete virgem
no respectivo
compartimento.
2 Carregue em r/P e
depois em ( na
secção da cassete para
começar a gravar.
Carregue em ( na
secção do CD para
iniciar a reprodução
de programa.
18PT
O leitor de CD
Para cancelar a Reprodução de programa
Carregue em MODE até a indicação “PGM”
desaparecer do visor.
Para verificar a ordem das faixas antes da
reprodução
Carregue em ENTER•MEMORY CHECK no leitor, no
modo de paragem, até aparecer no visor a indicação
“CHECK”.
À medida que carrega em = ou +, o número da
faixa aparece pela ordem programada.
Para alterar o programa actual
Alterar antes de iniciar a reprodução de programa.
Para
Faça o seguinte
apagar a última faixa
do programa
1 Carregue em CANCEL.
Sempre que carregar nesta
tecla, apaga a última faixa do
programa.
2 Volte a introduzir os números
das faixas com as teclas
numéricas.
alterar completamente
todo o programa
1 Carregue em p na secção do
CD para apagar todo o
programa.
2 Crie um novo programa
seguindo o procedimento de
programação.
O rádio
Pré-programar
estações de rádio
AUTO PRESET
RADIO BAND
ENTER
MEMORY
CHECK
1
Carregue em RADIO BAND até aparecer no visor
a banda que pretende.
2
Carregue sem soltar em AUTO PRESET até
aparecer no visor a indicação “AUTO”.
O rádio
Pode memorizar estações de rádio na
memória do leitor. Pode pré-programar
um máximo de 30 estações, 10 em cada
banda, pela ordem que quiser.
As estações são memorizadas a partir das
frequências mais baixas, desde que a estação tenha
um sinal suficientemente forte.
No leitor:
1 Carregue em RADIO
BAND para sintonizar
a banda pretendida.
2 Carregue sem soltar
ENTER•MEMORY
CHECK durante cerca
de 2 segundos.
3 Carregue em PRESET +
ou – para ver o número
pré-programado
pretendido.
4 Carregue em ENTER•
MEMORY CHECK.
5 Carregue em TUNING
TIME SET + ou – para
sintonizar a estação
pretendida.
6 Carregue em ENTER•
MEMORY CHECK.
Se não conseguir pré-programar automaticamente
uma estação
As estações com sinal fraco têm de ser préprogramadas manualmente. Além disso, se quiser
substituir uma estação pré-programada por outra, faça
o seguinte:
No telecomando:
1 Carregue em BAND até aparecer no visor a banda
pretendida.
2 Carregue em TUNE + ou – até sintonizar a estação
pretendida.
3 Durante 2 segundos, carregue sem soltar as teclas
numéricas em que quer pré-programar a nova
estação.
A nova estação substitui a antiga.
O rádio
19PT
Ouvir estações
de rádio
pré-programadas
Depois de pré-programar as estações,
utilize as teclas numéricas do
telecomando ou PRESET +, – no leitor
para sintonizar as suas estações
preferidas.
Teclas
numéricas
BAND
No leitor
Carregue em PRESET +
ou – para ver o número
pré-programado
pretendido.
1
Carregue em BAND para sintonizar a banda
pretendida.
2
Carregue nas teclas numéricas para ver o número
pré-programado da estação pretendida.
Número pré-programado
20PT
O rádio
O leitor de cassetes
Localizar o início
de uma faixa
O leitor detecta um espaço em branco
entre as faixas e localiza o início da faixa
seguinte.
Notas
• Para localizar com
precisão o início de
uma faixa, tem de
haver um espaço em
branco de
aproximadamente 4
segundos entre as
faixas.
• Se numa faixa se ouvir
um som suave, como
pianíssimo, constante,
durante alguns
segundos, o leitor pode
começar a reproduzir
como se fosse a faixa
seguinte.
• Se carregar em ) ou
0 quando não
houver nenhum som na
faixa, esta função não é
executada
correctamente.
O leitor de cassetes
0, )
Durante a reprodução de uma cassete, carregue em
) ou 0.
Lado reproduzido
Início da faixa
seguinte
Início da
faixa actual
Lado frontal (()
)
0
Lado oposto (9)
0
)
A cassete é bobinada ou rebobinada até ao início da
faixa actual ou seguinte e a reprodução começa
automaticamente.
O leitor de cassetes
21PT
Gravar as faixas
num CD
especificando
o comprimento
da fita
r/P
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
(
EDIT
A gravação para edição tem três opções:
ENTER
MEMORY
CHECK
p
• Gravar todas as faixas pela ordem
original do CD (EDIT ALL)
• Gravar faixas programadas (EDIT
PGM)
=, +
• Gravar uma só faixa seleccionada
(EDIT 1TRACK)
Sugestões
• Pode editar um CD
com 20 faixas ou
menos.
• Para obter uma
gravação de óptima
qualidade,
recomendamos que
utilize a corrente
eléctrica CA como fonte
de alimentação.
Nota
Não abra o
compartimento do CD
durante a edição, para
não apagar as
programações da
gravação. Se o fizer,
comece novamente a
partir do passo 1.
22PT
O leitor de cassetes
Gravar todas as faixas do CD (EDIT ALL)
Num dos lados da cassete é feita a gravação de,
aproximadamente, a primeira metade do CD; a
segunda metade é gravada no outro lado, sem ser
necessário virar a cassete a meio de uma faixa.
Dependendo da cassete que estiver a utilizar, pode
programar o tempo total de gravação.
1
Carregue em p na secção do CD até aparecer no
visor a indicação “Cd”.
2
Carregue em EDIT para ver “E-ALL”.
.
Aparece no visor o
comprimento de fita
(unidade: 2 minutos, até
98 minutos) necessário
para gravar todo o CD.
Exemplo: O comprimento total de fita necessário
para gravar todo o CD é de “26” minutos. O tempo
máximo de gravação para cada lado é de 13
minutos.
Nºs das faixas: 1
2
3
4
5
6
7
Comprimento: 01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
(minutos)
Lado A (12:20)
Lado B (11:00)
3
Para alterar o tempo de gravação, carregue em
= ou +. Se não quiser alterar o tempo de
gravação, avance para o passo 4.
Exemplo: Se introduzir “40” minutos como tempo
de gravação, o tempo máximo de gravação para
cada lado passa a ser de 20 minutos.
O leitor de cassetes
Sugestão
Para verificar o tempo
de gravação total no
lado frontal e no lado
oposto:
Carregue em ENTER•
MEMORY CHECK
antes de começar a
gravar. Sempre que
carregar nesta tecla, o
visor muda pela ordem
seguinte: “tempo de
gravação total no lado
frontal” n “tempo de
gravação total no lado
oposto” n “número
total de faixas e o
comprimento de fita
necessário para gravar
todo o CD.”
Nºs das faixas: 1
2
3
4
5
6
7
Comprimento: 01:20 02:30 03:40 04:50 05:10 04:20 01:30
(minutos)
Lado A (17:30)
Lado B (5:50)
4
5
Carregue em ENTER•MEMORY CHECK.
6
Carregue em r/P e depois em (.
Coloque uma cassete virgem no respectivo
compartimento.
A gravação começa automaticamente no lado da
frente.
O leitor de cassetes
23PT
Gravar as faixas num CD especificando o comprimento da fita
(continuação)
r/P
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
(
EDIT
ENTER
MEMORY
CHECK
p
=, +
Sugestões
• Pode editar um CD
com 20 faixas ou
menos.
• Para obter uma
gravação de óptima
qualidade,
recomendamos que
utilize a corrente
eléctrica CA como fonte
de alimentação.
Nota
Não abra o
compartimento do CD
durante a edição, para
não apagar as
programações da
gravação. Se o fizer,
comece novamente a
partir do passo 1.
24PT
O leitor de cassetes
Gravar faixas programadas (EDIT PGM)
A primeira metade das faixas programadas fica
gravada num dos lados da cassete e a segunda metade
no outro lado. Dependendo da cassete que estiver a
utilizar, pode programar o tempo total de gravação.
1
Carregue em p na secção do CD até aparecer no
visor a indicação “Cd”.
2
Carregue em EDIT para ver “E-PGM”.
.
Nota
Se aparecer “--” como
comprimento da fita, é
porque o tempo total
de gravação das faixas
programadas excedeu
98 minutos. Recomece
a partir do passo 1.
Carregue em = ou + para seleccionar a faixa
que quer programar e depois carregue em ENTER•
MEMORY CHECK.
Aparece no visor o número
total de faixas programadas
e o comprimento mínimo
de fita (unidade: 2 minutos,
até 98 minutos) necessário
para gravar essas faixas
programadas.
Exemplo: O comprimento total de fita necessário
para gravar todo o CD é de “24” minutos. O tempo
máximo de gravação para cada lado é de 12 minutos.
Nºs. de
faixas:
1
2
3
4
5
6
7
Comprimento:05:10 01:20 04:50 02:30 02:30 01:30 04:20
(minutos)
Lado A (11:20)
Lado B (10:50)
4
5
O leitor de cassetes
Sugestões
• Se se enganar, carregue
em CANCEL. A última
faixa programada é
apagada. Reprogramea.
• Para verificar a ordem
das faixas, carregue em
ENTER• MEMORY
CHECK depois do
passo 6 até a indicação
“CHECK” aparecer no
visor. Carregue em
= ou em + para
ver o número da faixa
pela ordem
programada.
• Para verificar o tempo
de gravação total nos
lados frontal e oposto:
Carregue em DISPLAY
antes de começar a
gravar. Sempre que
carregar nesta tecla, o
visor muda da seguinte
maneira: “tempo de
gravação total no lado
frontal” n “tempo de
gravação total no lado
oposto” n “número
total de faixas e
comprimento de fita
necessários para gravar
o CD.”
3
Carregue em ENTER• MEMORY CHECK.
Para alterar o tempo de gravação, carregue em
= ou +. Se não quiser alterar o tempo de
gravação, avance para o passo 6.
Exemplo: Se programar
um tempo de gravação de
“40” minutos, o tempo
máximo de gravação para
cada lado é de 20 minutos.
Nºs. de
faixas:
1
2
3
4
5
6
7
Comprimento:05:10 01:20 04:50 02:30 02:30 01:30 04:20
(minutos)
Lado A (17:50)
Lado B (4:20)
6
7
Carregue em ENTER• MEMORY CHECK.
8
Carregue em r/P e depois em (.
Coloque uma cassete virgem no respectivo
compartimento.
A gravação começa automaticamente no lado da
frente. As faixas são gravadas pela ordem
programada.
continua
O leitor de cassetes
25PT
Gravar as faixas num CD especificando o comprimento da fita
(continuação)
r/P
p
6 PUSH
OPEN/CLOSE
(
EDIT
ENTER
MEMORY
CHECK
p
=, +
Sugestões
• Pode editar um CD
com 20 faixas ou
menos.
• Para obter uma
gravação de óptima
qualidade,
recomendamos que
utilize a corrente
eléctrica CA como
fonte de alimentação.
Nota
Não abra o
compartimento do CD
durante a edição, para
não apagar as
programações da
gravação. Se o fizer,
comece novamente a
partir do passo 1.
26PT
O leitor de cassetes
Gravar uma só faixa (EDIT 1TRACK)
EDIT 1TRACK é útil para gravar a primeira faixa de
um só CD e para gravar uma faixa de uma série de
CDs diferentes. O modo gravação nos dois lados
“
” é seleccionado automaticamente.
1
Coloque uma cassete virgem no respectivo
compartimento.
2
Carregue em p na secção do CD até aparecer no
visor a indicação “Cd”.
3
Carregue em EDIT para ver “E-1”.
.
4
Carregue em = ou + para seleccionar a faixa
que pretende programar.
5
Carregue em r/P e em TAPE( para gravar no
lado da frente ou em TAPE9 para gravar no lado
oposto.
Começa a gravação da
faixa seleccionada.
Para gravar outra faixa, repita os passos 4 e 5 ou
altere a fonte de CD e repita os passos 4 e 5.
O leitor de cassetes
O leitor de cassetes
No fim da gravação da faixa, o leitor de CD e o
deck de cassetes param. Aparece no visor o
número total de faixas gravadas e o tempo total de
gravação.
27PT
O temporizador
Acertar o relógio
CLOCK
Até acertar o relógio aparece
no visor a indicação “--:--”.
TUNING
TIME SET +, –
ENTER
MEMORY
CHECK
Sugestões
• O relógio deste leitor
funciona no sistema de
24 horas.
• Se utilizar um cabo de
alimentação CA, a
indicação “:” pisca
enquanto o relógio
estiver a funcionar.
Antes de começar, faça a ligação à fonte de
alimentação (consulte as páginas 34 - 35.)
1
Carregue em CLOCK sem soltar a tecla, até os
dígitos das horas começarem a piscar.
2
Acerte o relógio.
1 Carregue em TUNING
TIME SET + ou – para
acertar as horas e depois
carregue em ENTER•
MEMORY CHECK.
.
2 Carregue em TUNING
TIME SET + ou – para
acertar os minutos.
3
Carregue em ENTER•MEMORY CHECK.
O relógio começa a funcionar a partir dos 00
segundos.
28PT
O temporizador
Acordar com
música
TIMER
STANDBY
TUNING TIME SET +, –
Pode acordar com música ou com um
programa de rádio a uma hora préprogramada. Não se esqueça de acertar o
relógio (“Acertar o relógio” na página
28).
ENTER
MEMORY
CHECK
1
2
O temporizador
Antes de começar, verifique se a indicação t (relógio)
está acesa no visor. Se estiver, carregue em STANDBY.
Prepare a fonte de música que quer ouvir.
Fonte
Faça o seguinte
Cd
Coloque um CD.
RAdIO
Sintonize uma estação.
TAPE
Coloque uma cassete.
LINE
Ligue o equipamento que se encontra
ligado a LINE IN.
Carregue em TIMER para ver a indicação t.
Execute as operações a seguir, verificando o visor.
3
Carregue em TUNING TIME SET + ou – até
aparecer no visor a fonte de música que pretende
reproduzir (“Cd”, “TAPE”, “RAdIO” ou “LINE”) e
depois carregue em ENTER•MEMORY CHECK.
continua
O temporizador
29PT
Acordar com música (continuação)
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL para
apagar a última
programação
introduzida. Volte a
introduzi-la.
4
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música comece a tocar.
1 Carregue em
TUNING TIME SET +
ou – para acertar as
horas e depois
carregue em ENTER•
MEMORY CHECK.
2 Carregue em TUNING TIME SET + ou – para
acertar os minutos e depois carregue em
ENTER•MEMORY CHECK.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue em
STANDBY até
desaparecer a indicação
t.
• Os valores predefinidos
mantêm-se activos até
voltar a defini-los.
• A janela do visor não se
acende enquanto o
temporizador “wake
up” estiver activado.
5
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer que a música se desligue (proceda como
no passo 4.).
6
Carregue em TUNING TIME SET + ou – para
regular o volume desejado e depois carregue em
ENTER•MEMORY CHECK.
7
Carregue em STANDBY.
A indicação t acende-se e a corrente desliga-se; o
leitor entra no modo de espera.
À hora programada, a corrente liga-se e a música
começa a tocar. Pouco depois, novamente à hora
programada, a corrente desliga-se e o leitor entra
outra vez no modo de espera.
Para verificar/alterar as programações do
despertador
Carregue em TIMER e depois em ENTER•MEMORY
CHECK. Sempre que carregar em ENTER•MEMORY
CHECK, aparece uma programação memorizada pela
ordem definida. Para alterar uma programação,
localize a programação pretendida e volte a introduzila depois de alterada.
Para utilizar o leitor antes do temporizador
começar a funcionar
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente (no caso
do rádio, se estiver a ouvir uma estação diferente da
que sintonizou no passo 1 na página 29, ouvirá essa
estação à hora programada.) Desligue o leitor antes da
hora programada.
Para parar a reprodução
Desligue a corrente.
30PT
O temporizador
Adormecer com
música
SLEEP
Pode programar o leitor para se desligar
automaticamente passados 10, 20, 30, 60,
90 e 120 minutos, o que lhe dá a
possibilidade de adormecer a ouvir
música.
1
2
3
Ponha a tocar a música que quiser.
Carregue em SLEEP para ver a indicação “SLEEP.”
O temporizador
Sugestões
• A janela do visor não se
acende enquanto o
temporizador Sleep
está activado.
• Pode combinar as
funções do despertador
e do temporizador
Sleep. Programe
primeiro o despertador
(consulte a página 29),
ligue a corrente e
depois programe o
temporizador Sleep.
• Pode preparar músicas
diferentes para o
despertador e para o
temporizador Sleep,
mas não pode
memorizar estações de
rádio diferentes.
• Pode regular um
volume de som para
despertar e outro
diferente para
adormecer, por
exemplo, pode
adormecer com um
som mais baixo e
acordar com um som
mais alto.
Carregue em SLEEP para seleccionar os minutos
de música até o leitor se desligar automaticamente.
Sempre que carregar
na tecla, a indicação
altera da seguinte
maneira:
“10” n “20” n “30” n “60” n “90” n “120” n
sem indicação.
4 segundos depois de ter carregado em SLEEP, o
sistema guarda na memória os minutos do visor.
Depois de passar a hora programada, a música
pára e o leitor desliga-se automaticamente.
Para cancelar a função Sleep
Carregue em SLEEP para que a indicação “SLEEP”
desapareça do visor.
Para alterar a hora programada
Execute novamente os passos 2 e 3.
O temporizador
31PT
Gravação
temporizada de
programas de
rádio
STANDBY
TIMER
DIR MODE
TUNING
TIME SET
+, –
ENTER
MEMORY
CHECK
Pode programar o temporizador para
gravar a emissão de rádio a uma
determinada hora. Pode igualmente
gravar o som do equipamento ligado ao
jack LINE IN, utilizando o temporizador.
Não se esqueça de acertar o relógio
(“Acertar o relógio” na página 28).
Nota
Não pode programar a
gravação temporizada
e o despertador (página
29) ao mesmo tempo.
Sugestões
• Para que possa obter
uma gravação de
óptima qualidade,
recomendamos que
utilize o cabo de
alimentação CA.
• Quando receber o
programa MW/LW no
passo 1, carregue em
r/P para verificar se
ouve interferências. Se
ouvir, carregue em
MODE•MONO/ST ISS
para seleccionar a
posição com menos
ruídos.
Antes de começar, verifique se a indicação t (relógio)
está acesa no visor. Se estiver, carregue em STANDBY.
1
Sintonize a estação de rádio e coloque uma cassete
virgem no respectivo compartimento, com o lado
que quer gravar virado para a frente.
2
Carregue em DIR
MODE para
seleccionar a direcção Um lado
de gravação da
Dois lados
cassete.
3
Carregue em TIMER para ver a indicação t.
Execute as operações a seguir, verificando o visor.
4
32PT
O temporizador
Visor
Carregue em TUNING TIME SET + ou – para ver
“RAdIO””REC”, e depois carregue em
ENTER•MEMORY CHECK.
Sugestão
Se se enganar, carregue
em CANCEL para
apagar a última
programação
introduzida. Volte a
introduzi-la.
5
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer começar a gravar.
1 Carregue em
TUNING TIME SET +
ou – para acertar as
horas e depois
carregue em ENTER•
MEMORY CHECK.
Sugestões
• Para sair do modo de
espera, carregue duas
vezes em STANDBY
para que a indicação t
desapareça do visor.
• As programações
mantêm-se até serem
alteradas.
• Se escolher gravar nos
dois lados, a gravação
pára depois de terem
sido gravados os dois
lados, para evitar
gravações acidentais.
• A janela do visor não se
acende enquanto a
gravação temporizada
estiver activada.
6
Programe o temporizador para a hora e minutos a
que quer parar de gravar. (Proceda como no passo 5.)
7
Carregue em TUNING
TIME SET + ou – para
regular o volume desejado e
depois carregue em
ENTER•MEMORY CHECK.
8
Carregue em STANDBY.
O temporizador
2 Carregue em TUNING TIME SET + ou – para
acertar os minutos e depois carregue em
ENTER•MEMORY CHECK.
A corrente desliga-se e o leitor entra no modo de
espera. Aparece no visor a indicação t e o lado da
cassete a gravar (lado da frente ( ou lado oposto
9). Se aparecer a indicação 9, carregue em
STANDBY para mudar o lado de gravação para (.
À hora programada, a corrente liga-se e a gravação
começa. Pouco depois, novamente à hora
programada, a corrente desliga-se e o leitor entra
outra vez no modo de espera.
Para verificar/alterar as programações da gravação
temporizada
Carregue em TIMER e depois em ENTER•MEMORY
CHECK. Sempre que carregar em ENTER•MEMORY
CHECK, aparece no visor uma programação
memorizada pela ordem definida. Para alterar uma
programação, localize a programação pretendida e
volte a introduzi-la depois de alterada.
Para utilizar o leitor antes de começar a gravação
temporizada
Se ligar o leitor, pode utilizá-lo normalmente. Antes
da hora programada, sintonize a estação que quer
gravar e desligue a corrente.
Para parar a gravação temporizada
Desligue a corrente.
O temporizador
33PT
Instalação
Escolher as
fontes de
alimentação
AC IN
Pode utilizar a corrente CA ou
pilhas como fonte de alimentação.
Utilize a corrente CA sempre que
quiser gravar, uma vez que as
gravações consomem muita
energia.
2 a uma tomada
14 Compartimento
de parede
das pilhas
Nota
Desligue o leitor antes
de ligar/desligar o cabo
de alimentação CA ou
retirar/colocar pilhas.
1 Colocar as pilhas de reserva
Coloque quatro pilhas R6
(tamanho AA) (não
fornecidas) no respectivo
compartimento. Estas
pilhas permitem guardar
os dados da memória.
Coloque quatro pilhas R6
(tamanho AA) (não
fornecidas)
Para retirar as pilhas,
empurre o lado ].
Sugestão
A qualidade de som
pode alterar
dependendo da
polaridade da ficha.
Altere a direcção de
introdução da ficha e
verifique a qualidade
do som.
34PT
Instalação
2 Ligar o cabo de alimentação CA
Ligue uma das extremidades do cabo de alimentação
CA fornecido à tomada AC IN localizada na parte
traseira do leitor e a outra extremidade à tomada de
parede.
3 Colocar pilhas no telecomando
Coloque duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas)
Sugestão
Em condições normais
de utilização, as pilhas
de reserva duram cerca
de seis meses, se o leitor
funcionar à base de
pilhas. Quando o visor
das horas começar a ficar
esbatido ou o
temporizador
desactivado, substitua
todas as pilhas por
outras novas. Para não
perder as programações,
substitua as pilhas com o
cabo de alimentação CA
ligado.
Notas
• Não pode utilizar o
leitor com baterias
recarregáveis de Ni-Cd
ou Ni-MH.
• Ao colocar ou retirar as
pilhas, desligue os cabos
de alimentação para
evitar danificá-los.
• Quando utilizar o leitor
com pilhas,
– a luz de fundo não se
acende.
– não pode ligar o
leitor utilizando o
telecomando.
4 Utilizar o leitor com pilhas
Instalação
Substituir as pilhas
Em condições normais de utilização, as pilhas devem
durar cerca de seis meses. Quando o telecomando
deixar de accionar o leitor, substitua todas as pilhas
por outras novas.
Coloque oito pilhas R20 (tamanho D) (não fornecidas)
no respectivo compartimento.
Para utilizar o leitor com pilhas, desligue o cabo de
alimentação CA do leitor.
Coloque oito pilhas R20 (tamanho D) (não fornecidas)
Substituir as pilhas
Quando o indicador OPR/BATT estiver esbatido ou se
o leitor deixar de funcionar, substitua todas as pilhas
por outras novas.
Instalação
35PT
Ligar
equipamentos
opcionais
Pode gravar um CD num MiniDisc ou
ouvir o som de um videogravador,
televisor ou leitor/gravador de MiniDisc
através das colunas deste leitor.
MD
(LINE)
Não se esqueça de desligar todos os
equipamentos antes de fazer as ligações.
Para mais informações, consulte o
manual de instruções do equipamento
que quer ligar.
Nota
Ligue os cabos com
firmeza para evitar
qualquer mau
funcionamento.
Sugestão
Durante a utilização do
jack OPTICAL
DIGITAL OUT (CD),
mantenha a protecção
do jack na respectiva
tomada no painel
traseiro.
36PT
Instalação
Gravar um CD num gravador de MiniDisc ou
DAT
Gravador de
MiniDisc, gravador
de DAT, etc.
ao jack de
entrada digital
Painel posterior
deste leitor
Cabo de ligação
digital* POC-5AB
(não fornecido)
ao jack OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)
* Seleccione um cabo de ligação de acordo com o tipo de jack
de entrada digital do gravador que quer ligar. Para mais
informações, consulte o manual de instruções do
equipamento que quer ligar. O jack OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) deste aparelho tem um formato quadrado.
Tipo de jack do
equipamento
que quer ligar
Número do modelo
do cabo de ligação
Minificha óptica
(gravador de MiniDisc , etc.)
POC-5AB
Conector tipo L de 7 pinos
(gravador de DAT , etc.)
POC-DA12P
Conector óptico em forma
de quadrado (gravador de
MiniDisc, gravador de
DAT, etc.)
POC-10A
1
Ligue o jack OPTICAL DIGITAL OUT (CD) deste
leitor ao jack de entrada digital do gravador de
Minidisc ou do outro equipamento, utilizando o
cabo de ligação digital (não fornecido).
2
3
Ligue este leitor e o equipamento a ele ligado.
4
Comece a reproduzir um CD neste leitor.
Prepare o equipamento ligado para iniciar a
gravação.
Ouvir o som do televisor, videogravador ou
leitor/gravador de MiniDisc
ao jack de
TV, VCR, leitor/ saída de linha
Painel posterior
deste leitor
Instalação
Sugestão
Para gravar uma faixa
de uma série de CDs
diferentes, é útil EDIT
1TRACK (página 26).
1 Faça as ligações.
2 Ligue este leitor e o
equipamento a ele
ligado.
3 Execute os passos do
2 ao 4 nas páginas
26 - 27.
4 Prepare o
equipamento ligado
para iniciar a
gravação.
5 Comece a reproduzir
um CD neste leitor.
gravador de
MiniDisc, etc.
ao jack LINE IN
Sugestão
Para gravar o som do
equipamento ligado,
coloque uma cassete
virgem no
compartimento de
cassetes e carregue em
r/P e depois em
TAPE(. (Página 11)
Cabo de ligação Audio
Para o gravador de
MiniDisk:
RK-G136HG (1.5 m)
(não fornecido)
Para o gravador de
MiniDisk:
RK-G129HG (1.5 m)
(não fornecido)
1
Ligue o jack LINE IN deste leitor ao jack de saída
de linha do leitor de MiniDisk ou do outro
equipamento, utilizando o cabo de ligação de
audio (não fornecido).
2
3
Ligue este leitor e o equipamento a ele ligado.
Carregue em MD (LINE) e comece a ouvir o som
através do equipamento ligado.
O som do equipamento ligado ouve-se através das
colunas.
continua
Instalação
37PT
Ligar equipamentos opcionais (continuação)
Notas
• Enquanto a indicação
“Cd” aparecer no
visor, o jack de saída
digital óptica estará a
funcionar e com a luz
acesa, mesmo que o
CD esteja no modo de
paragem.
• Se estiver a reproduzir
um CD-ROM que não
esteja preparado para
audio, pode ouvir
ruídos.
38PT
Instalação
Ouvir através das colunas de outro
equipamento de audio
Painel posterior
deste leitor
Amplificador
ao jack de
entrada de linha
analógica
ao jack LINE
Cabo de ligação de OUT
audio RK-G129HG
(1.5 m) (não fornecido)
1
Ligue o jack LINE OUT deste leitor ao jack de
entrada de linha analógica do amplificador,
utilizando o cabo de ligação de audio (não
fornecido).
2
Ligue este leitor e o amplificador e comece a
reproduzir o som do leitor.
Seleccionar a
intensidade do
som
MEGA BASS
SOUND
(Modo de Som/MEGA BASS)
Pode regular a intensidade do som que
está a ouvir.
Carregue em SOUND para seleccionar a intensidade
de som pretendida. Sempre que carregar nesta tecla, o
visor altera.
Escolha
Instalação
Seleccionar as características do som
Para obter
Música rock:
sons fortes, nítidos, com
intensificação da gama de graves e
agudos.
Música popular:
sons leves, vivos, com intensificação
da gama de agudos e médios
Música jazz:
sons de percussão, com intensificação
dos graves
Vozes:
presença de vozes, com
intensificação da gama de médios
Música clássica:
toda a gama dinâmica de sons
musicais
Reforçar os sons graves
Carregue em MEGA BASS.
Aparece no visor a indicação “MEGA BASS”. Para
voltar ao som normal, carregue novamente na tecla.
Instalação
39PT
Informações adicionais
Precauções
Segurança
• Não tente desmontar a caixa, uma vez
que o raio laser utilizado pelo leitor de
CD é prejudicial aos olhos. Os serviços
de assistência só devem ser prestados
por técnicos qualificados.
• Tem de haver 10 mm de espaço livre
em ambos os lados da caixa. Para que
o leitor funcione correctamente e para
prolongar a duração dos seus
componentes, não pode haver nada a
obstruir os orifícios de ventilação.
• Se cair algum objecto ou líquido
dentro do leitor, desligue-o da tomada
e mande-o verificar por um técnico
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Se tiver que deixar o leitor dentro de
um automóvel estacionado ao sol,
guarde-o num sítio onde não esteja
sujeito à incidência directa dos raios
solares.
Fontes de alimentação
• Para que o aparelho funcione com
corrente CA, utilize o cabo de
alimentação CA fornecido; não utilize
nenhum outro tipo de cabo.
• Como as colunas utilizam um íman
forte, mantenha os cartões de crédito
pessoais com códigos magnéticos ou
os relógios de corda afastados do
leitor, para evitar que o íman os
danifique.
• O leitor só fica desligado da corrente
eléctrica CA depois da ficha ser
retirada da tomada de parede, mesmo
que o leitor propriamente dito esteja
desligado.
• Para que o aparelho funcione com
pilhas, utilize oito pilhas R20
(tamanho D).
• Se não estiver a utilizar as pilhas,
retire-as do compartimento para evitar
danos provocados pelo derramamento
do líquido das pilhas ou corrosão.
• A placa de identificação que indica a
tensão de funcionamento, consumo de
energia, etc está localizada na base do
aparelho.
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
fontes de calor ou sujeito à incidência
directa dos raios solares, poeiras
excessivas ou choques mecânicos.
• Não coloque o leitor sobre uma
superfície inclinada ou instável.
40PT
Informações adicionais
Funcionamento
• Se transportar o leitor directamente de
um local frio para um local quente ou
se o colocar numa sala muito húmida,
a humidade pode condensar-se nas
lentes dentro do leitor de CD,
impedindo o seu funcionamento
correcto. Se isso acontecer, retire o CD
e aguarde cerca de uma hora até que a
humidade evapore.
• Se o leitor tiver estado desligado
durante um período prolongado,
coloque-o no modo de reprodução
para o aquecer durante alguns
minutos antes de introduzir uma
cassete.
Se tiver dúvidas ou problemas
relacionados com o leitor, consulte o
agente da Sony da sua zona.
Notas sobre CDs
• Antes de ouvir um CD, limpe-o com
um tecido próprio, do centro para
fora.
Notas sobre cassetes
• Quebre a patilha da cassete do lado A
ou B para evitar gravações acidentais.
Se quiser voltar a utilizar essa cassete
para fazer uma gravação, tape a
patilha quebrada com fita adesiva.
Lado A
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou sprays antiestáticos
destinados a LPs em vinil.
• Não exponha o CD à luz solar directa
ou a fontes de calor, como condutas de
ar quente, nem o deixe dentro de um
automóvel estacionado ao sol, uma
vez que a temperatura pode subir
muito no interior do veículo.
Patilha do lado B
Patilha do lado A
• Tenha cuidado para não tapar as
ranhuras do detector nas cassetes
TYPE II (high position) ou TYPE IV
(metal). Se tapar as ranhuras, o
sistema de selecção da cassete deixa
de funcionar correctamente.
• Não cole papéis nem etiquetas no CD,
nem risque a respectiva superfície.
• Depois de ouvir o CD, guarde-o na
respectiva caixa.
O tracking pode dar erro, se o CD tiver
riscos, sujidade ou dedadas.
Ranhuras do
detector da
cassete TYPE II
(high position)
Ranhuras do
detector da
cassete TYPE IV
(metal)
• Não se recomenda a utilização de uma
cassete com mais de 90 minutos,
excepto para gravações ou
reproduções contínuas, muito longas.
Informações adicionais
41PT
Detecção de avarias
Solução
Não se ouve nenhum som.
• Carregue em OPERATE para ligar o leitor.
• Ligue bem o cabo de alimentação CA à tomada
AC IN e a uma tomada de parede.
• Verifique se as pilhas estão bem introduzidas.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as todas
por outras novas.
• Introduza as pilhas secas. Não pode utilizar o
leitor com baterias recarregáveis, por exemplo,
baterias recarregáveis de Ni-Cd ou Ni-MH.
• Regule o volume.
• Desligue os auscultadores quando estiver a
ouvir através das colunas.
O aparelho desliga-se
automaticamente.
• Substitua todas as pilhas por outras novas.
Ouve-se um som estranho.
O som está com interferências,
fraco ou com má qualidade.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as todas
por outras novas.
O CD não se ouve.
• Verifique se o compartimento do CD está fechado.
A indicação “NO DISC” acende-se
no visor, mesmo com um CD
colocado.
• Coloque o CD com a etiqueta voltada para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o CD compartimento aberto
durante cerca de uma hora para secar a
humidade condensada.
• Carregue em p na secção do CD para mudar a
função do leitor para “Cd”.
Há uma quebra no som.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver seriamente
danificado.
• Coloque o leitor numa superfície sem vibrações.
Leitor de CD
Geral
Sintoma
Rádio
Quando se ouve um CD, o televisor • Afaste o leitor da TV ou do rádio.
ou o rádio ficam com interferências.
42PT
O som não é estéreo.
• Carregue em MODE•MONO/ST ISS até
aparecer “ST”.
O som está fraco ou é de má
qualidade.
• Dependendo das condições de recepção em FM,
pode haver interferências.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as todas
por outras novas.
• Afaste o leitor do televisor.
• Se estiver a utilizar o telecomando ao mesmo
tempo que ouve rádio MW/LW, pode haver
interferências. Isso é inevitável.
Informações adicionais
Rádio
Leitor de cassetes
Temporizador
Sintoma
Solução
A imagem do televisor está
instável.
• Se estiver a ouvir um programa em FM perto de
um televisor com uma antena interior, afaste o
leitor do televisor.
A cassete não se move quando se
carrega numa tecla de função.
• Coloque correctamente a cassete e feche bem o
compartimento.
• Substitua todas as pilhas por outras novas.
A tecla r/P não funciona/Não se
consegue reproduzir a cassete.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
que está no compartimento está na posição
correcta.
• Carregue em p na secção TAPE para mudar a
função do leitor para “TAPE”.
Não se consegue desgravar
completamente a cassete.
• Limpe as cabeças de desgravação (consulte a
página 45.)
• Está a reproduzir uma fonte gravada numa
cassete TYPE II (high position) ou TYPE IV
(metal) utilizando este aparelho. Grave numa
cassete TYPE I (normal) e reproduza.
Não se consegue gravar na cassete.
• Verifique se a cassete está bem introduzida.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
que está no compartimento está na posição
correcta.
O som está fraco/A qualidade do
som é má.
• Limpe as cabeças, os roletes de tracção da fita e
os cabrestantes (consulte a página 45).
• Desmagnetize as cabeças com um
desmagnetizador (consulte a página 45).
O leitor de cassetes não faz uma
pausa durante a reprodução.
• O leitor de cassetes só pode fazer pausas
durante a gravação.
O temporizador não funciona.
• Verifique se o relógio está certo.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as todas,
incluindo as pilhas de reserva, por outras novas.
• Verifique se houve um corte da corrente CA.
• Veja se a cassete não terá sido bobinada até ao
fim.
• Verifique se a indicação t (relógio) aparece no
visor.
continua
Informações adicionais
43PT
Detecção de avarias (continuação)
Solução
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem
fracas, substitua-as todas por outras novas.
• Tem de apontar o telecomando para o
sensor remoto do leitor.
• Retire qualquer obstáculo que haja entre o
telecomando e o leitor.
• O sensor remoto não pode estar exposto a
luzes fortes, como à luz solar directa ou a
uma lâmpada fluorescente.
• Aproxime-se do leitor quando utilizar o
telecomando.
Telecomando
Sintoma
O leitor utiliza um micro-computador para as diversas operações. Se existirem alterações nas
condições de alimentação eléctrica, etc., é possível que o leitor nem sempre funcione
correctamente. Se, depois de tentar todas as soluções descritas acima, o leitor ainda não estiver a
funcionar correctamente, desligue o cabo de alimentação CA e retire todas as pilhas. Quando
todas as indicações desaparecem do visor, volte a ligar o cabo de alimentação CA e a introduzir
as pilhas. Se o problema persistir, contacte o agente da Sony mais próximo.
44PT
Informações adicionais
Manutenção
Limpeza das cabeças e do percurso da
fita
Para obter uma óptima qualidade de
reprodução e gravação, limpe as
cabeças, os roletes de tracção da fita e os
cabrestantes, com um algodão
ligeiramente humedecido num líquido
de limpeza ou em álcool, após cada 10
horas de funcionamento. No entanto,
para que a gravação seja o melhor
possível, recomendamos que limpe
todas as superfícies por onde passa a
fita, antes de cada gravação.
Cabrestante
Cabeça de gravação/
reprodução
Desmagnetizar as cabeças
Após 20 a 30 horas de utilização, as
cabeças acumularam já magnetismo
residual suficiente para provocar
assobios e quebras no som de alta
frequência. Nessa altura, deve
desmagnetizar as cabeças e todas as
peças metálicas existentes no percurso
da fita com um desmagnetizador de
cabeças à venda no mercado.
Limpeza da caixa
Limpe a caixa, o painel e os controlos
com um pano macio ligeiramente
humedecido numa solução de
detergente suave. Não utilize nenhum
tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza
ou solvente, como álcool ou benzina.
Cabeça de desgravação
Rolete de tracção da fita
Depois da limpeza, deixe secar
completamente as áreas limpas antes de
colocar uma cassete.
Informações adicionais
45PT
Especificações
Secção do leitor de CD
Geral
Sistema
Sistema audio digital de discos compactos
Propriedades de díodo de laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: inferior a 44,6 µW (esta saída
corresponde ao valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente da objectiva,
no bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Velocidade do eixo
200 r/mín (rpm) a 500 r/mín (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20.000 Hz +1/–1 dB
Choro e flutuação
Abaixo do limite mensurável
Colunas
Alcance total: 8 cm de diâ., 3 ohms, tipo cone x 2
Entrada
Jack LINE IN (minijack estéreo)
Nível mínimo de entrada 250 mV
Saídas
Jack para auscultadores (minijack estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 68
ohms
Jack LINE OUT (minijack estéreo)
Nível de saída nominal 250 mV com uma
impedância de carga de 47 kilohms
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (conector de saída
óptica)
Comprimento de onda: 630 - 690 nm
Potência máxima de saída
4,5 W + 4,5 W
Requisitos de energia
No sistema de áudio pessoal:
230V CA, 50 Hz
Pilhas de 12 V CC, 8 R20 (tamanho D)
Secção do rádio
Intervalo de frequências
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1.602 kHz
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
MW/LW: Antena de barras de ferrite incorporada
Secção do gravador de cassetes
Sistema de gravação
4 faixas 2 canais estéreo
Tempo de bobinagem rápida
Aprox. 130s (seg.) com a cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 50 - 15.000 Hz
Para backup da memória:
Pilhas de 6 V CC, 4 R6 (tamanho AA)
Para o telecomando:
Pilhas de 3 V CC, 2 R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
CA 27 W
Duração das pilhas
No sistema de áudio pessoal
Gravação em FM
Sony R20P: aprox. 6 h
Sony alcalinas LR20: aprox. 12 h
Reprodução de cassetes
Sony R20P: aprox. 3 h
Sony alcalinas LR20: aprox. 6 h
Reprodução de CD
Sony R20P: aprox. 1,5 h
Sony alcalinas LR20: aprox. 3 h
Dimensões (incl. peças salientes)
Aprox. 435 × 223 × 160 mm (l/a/p)
Peso (incl. as pilhas)
Aprox. 4,3 kg
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação CA (1)
Telecomando (1)
Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso
prévio.
Acessórios opcionais
Auscultadores da série MDR da Sony
46PT
Informações adicionais
Índice remissivo
A, B
L
R
Acertar o relógio 28
Leitor de cassetes 21
Leitor de CD 12
Ligação
cabo de alimentação
CA 34
equipamentos
opcionais 36
Limpeza
cabeças e percurso da
fita 45
caixa 45
CD 41
Localizar
o início de uma faixa 21
uma faixa específica 13
Reprodução aleatória 16
Reprodução de programa
17
Reprodução repetitiva 14
Reproduzir
estações de rádio préprogramadas 20
faixas por ordem
aleatória 16
faixas repetidamente
14
uma cassete 8
uma só faixa 15
um CD 4
M, N
Seleccionar
faixas 5, 13
fontes de alimentação
34
intensificação do som
39
SOUND 39
C
Criar o seu próprio
programa 17
D
Desmagnetizar as
cabeças 45
Detecção de avarias 42
E, F
EDIT 1TRACK 26
EDIT ALL 22
EDIT PGM 24
Estações de rádio
pré-programar 19
reprodução 20
G, H
Gravar
faixas programadas 24
gravação temporizada
de programas de rádio
32
numa cassete 10
num MD ou num DAT
36
todas as faixas de um
CD 22
uma só faixa 26
I, J, K
Instalação 34
Intensificação do som 39
MEGA BASS 39
Melhorar a recepção da
transmissão 7
Modo de Som 39
O
Ouvir
através das colunas de
outro equipamento de
som 38
rádio 6
TV, videogravador e
leitor de -MD 37
P, Q
Pilhas
para a memória 34
para o leitor 35
para o telecomando 35
Pré-programar estações
de rádio 19
S
T
Temporizador
acordar com música 29
adormecer com música
31
gravar programas de
rádio 32
U
Utilizar o visor 12
V, W, X, Y, Z
Visor 12
Informações adicionais
47PT
Sony Corporation
Download PDF

advertising