Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 RM-LVR1 Live-afstandsbediening met Wi-Fi® voor Action Cam Gebruiksaanwijzing

Live weergave op afstand
RM-LVR1
Dit handboek is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het toestel.
Het introduceert enige toegevoegde of aangepaste functies en beschrijft hun
werking.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van dit toestel.
© 2014 Sony Corporation
4-535-957-71 (1)
Inhoudsopgave
Klokinstelling
……………………………………………………………………………………………… 3
Hold-toetsfunctie
………………………………………………………………………………………4
LCD-schermindicator
……………………………………………………………………………… 5
REC-weergave tijdens filmen en interval-fotograferen ………………………… 5
De schermindicator wisselen met de DISP-toets …………………………………… 5
Camera-instelling
………………………………………………………………………………………6
De instellingen van de camera wisselen via het MENU van dit toestel
…………………………………………………………………………………………………………………………6
Automatische belichtingsinstelling …………………………………………………………… 7
Automatische camera-datuminstelling …………………………………………………… 7
Zoomen
…………………………………………………………………………………………………………8
Waarschuwingsbericht
……………………………………………………………………………9
Waarschuwingsindicator geheugenkaart …………………………………………………9
Multi-camerabesturing
HDR-AS100V ……………………………………………… 10
Dit apparaat voorbereiden ……………………………………………………………………… 10
Een camera registreren op dit toestel …………………………………………………… 11
De LCD-schermindicatoren van dit toestel …………………………………………… 12
Dit toestel aansluiten op de camera’s …………………………………………………… 14
Omschakelen naar de Live-View-weergave ………………………………………… 14
Beelden opnemen …………………………………………………………………………………… 15
De Network settings (Netwerkinstellingen) resetten …………………………… 16
2-NL
Klokinstelling
U kunt jaar/maand/dag/tijd instellen door
Main Settings (Hoofdinstellingen)
Clock Setting (Klokinstelling) te selecteren.
‚
U kunt ook het datumformaat kiezen.
1
Druk op de MENU-toets om de instelling-items weer te geven.
Main Settings (Hoofdinstellingen) ‚
Selecteer vervolgens
Clock Setting (Klokinstelling).
2
Selecteer het gewenste datumformaat en druk op de REC/
ENTER-toets.
Y-M-D
MENU
3
Y-M-D
Jaar-Maand-Dag
M-D-Y
Maand-Dag-Jaar
M(Eng)-D-Y
Maand (in het Engels)-DagJaar
D-M-Y
Dag-Maand-Jaar
Druk op de UP-toets of de DOWN-toets voor het selecteren van
de gewenste datum, en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
Druk op de MENU-toets om terug te keren naar de vorige instelling.
2014 - 1 - 1
MENU
Let op
ˎ Wanneer u het voor de eerste keer gebruikt, of na het updaten van de software
van dit toestel, wordt het scherm van de klokinstelling weergegeven. Stel de klok
in voordat u dit toestel gebruikt.
3-NL
Hold-toetsfunctie
Deze functie voorkomt onverhoeds drukken op de toetsen van dit toestel als u het
draagt.
Druk gedurende minimaal 2 seconden op de MENU-toets van dit toestel om de
hold-toetsfunctie in te stellen.
REC
ENTER
In de hold-toetsmodus verschijnt
op het LCD-scherm van dit toestel. De
REC/ENTER-toets, DISP-toets, UP-toets en DOWN-toets van dit toestel zijn
uitgeschakeld.
Om de hold-toetsmodus te annuleren, drukt u minimaal 2 seconden op de MENUtoets of drukt u op de ON/OFF (aan/uit)-toets om het toestel uit te zetten.
Opmerkingen
ˎ De hold-toetsfunctie is alleen beschikbaar als dit toestel is aangesloten op een
camera via Wi-Fi. De hold-toetsfunctie kan niet worden gebruikt als deze niet is
aangesloten.
ˎ De hold-toetsfunctie kan niet worden gebruikt tijdens het gebruik van de MENUweergave.
ˎ Wanneer de Wi-Fi-verbinding tussen dit toestel en de camera is verbroken,
wordt de hold-toetsfunctie geannuleerd.
4-NL
LCD-schermindicator
REC-weergave tijdens filmen en intervalfotograferen
Wanneer u start met opnemen door te drukken op de REC/ENTER-toets van dit
toestel, gaat de REC/Wi-Fi-lamp van blauw naar rood en verschijnt Ć linksonder
op het scherm.
REC
ENTER
De schermindicator wisselen met de DISP-toets
Wanneer dit toestel is aangesloten op een camera via Wi-Fi, wisselt het LCDscherm van dit toestel als volgt als u drukt op de DISP-toets:
Live-View-weergave
Pictogram uit
Klokweergave
Scherm uit
AM
5-NL
Camera-instelling
De instellingen van de camera wisselen via het
MENU van dit toestel
U kunt de instellingen van dit toestel wijzigen door te drukken op de MENU-toets
van dit toestel.
U kunt ook camera-instellingen wijzigen door te drukken op de MENU-toets van
dit toestel terwijl het is verbonden met een camera via Wi-Fi.
ŞSteadyShot Setting (SteadyShot-instelling)
U kunt de SteadyShot-instelling van de camera configureren door te kiezen voor
MENU ‚ * Camera Settings (Camera-instellingen).
ON
Gebruikt SteadyShot.
OFF
Gebruikt SteadyShot niet.
* Het pictogram weergegeven op het LCD-scherm van dit toestel verschilt, afhankelijk van de
opnamemodus van de aangesloten camera.
ŞField Angle Setting (Kijkhoek-instelling)
U kunt de kijkhoek-instelling van de camera configureren door te kiezen voor
MENU ‚ * Camera Settings (Camera-instellingen).
120°
Maakt opnamen met een kijkhoek
van 120°.
170°
Maakt opnamen met een kijkhoek
van 170°.
* Het pictogram weergegeven op het LCD-scherm van dit toestel verschilt, afhankelijk van de
opnamemodus van de aangesloten camera.
Opmerkingen
ˎ Wanneer dit toestel niet is aangesloten op een camera via Wi-Fi, wordt het
camera-instellingspictogram niet weergegeven op het LCD-scherm van dit
toestel.
ˎ De SteadyShot-instelling en de kijkhoek-instelling zijn alleen beschikbaar bij
compatibele camera’s. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie.
6-NL
Automatische belichtingsinstelling
Wanneer dit toestel is aangesloten op een Sony digitale fotocameramodel van de
QX-serie of een andere compatibele camera, dan wordt de belichtingsmodus van
Intelligent Auto".
de camera automatisch ingesteld op "
Opmerkingen
ˎ De automatische belichtingsinstellingsfunctie is niet compatibel met de HDRAS15/AS30V/AS100V.
ˎ De automatische belichtingsinstellingsfunctie is alleen beschikbaar met de
compatibele camera’s. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie.
ˎ Afhankelijk van het aangesloten cameramodel (of het een keuzeknop heeft etc.),
kan de belichtingsmodus mogelijk ongewijzigd blijven.
Automatische camera-datuminstelling
Waneer dit toestel is aangesloten op een Sony digitale fotocameramodel van de
QX-serie, dan verschijnt de datuminstelling van dit toestel ook in de camera.
Opmerkingen
ˎ De automatische cameradatum-instellingsfunctie is niet compatibel met de
HDR-AS15/AS30V/AS100V.
ˎ De automatische cameradatum-instellingsfunctie is alleen beschikbaar met de
compatibele camera’s. Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie.
7-NL
Zoomen
Afhankelijk van de aangesloten camera, wordt de zoomfunctie ingeschakeld
tijdens opnemen.
Wanneer de Live-View-weergave wordt weergegeven op het LCD-schedrm van
dit toestel tijdens filmen, kunt u de camera zoom bedienen door te drukken op de
UP/DOWN-toets van dit toestel.
REC
ENTER
Tele (het onderwerp lijkt dichterbij.)
Groothoek (het onderwerp lijkt verder weg.)
Opmerkingen
ˎ De zoomfunctie is niet compatibel met de HDR-AS15/AS30V/AS100V.
ˎ De zoomfunctie is uitsluitend beschikbaar met compatibele camera’s.
Raadpleeg ook de compatibiliteitsinformatie.
8-NL
Waarschuwingsbericht
Waarschuwingsindicator geheugenkaart
Als er geen geheugenkaart is geplaatst in de camera die is aangesloten op dit
linksboven op het scherm.
toestel via Wi-Fi, knippert
REC
ENTER
Let op
ˎ De waarschuwingsindicator van de geheugenkaart verschijnt alleen als
dit toestel is aangesloten op een compatibele camera. Raadpleeg ook de
compatibiliteitsinformatie.
9-NL
Multi-camerabesturing
HDR-AS100V
Wanneer u de HDR-AS100V gebruikt kunt u maximaal 5 camera’s tegelijkertijd met
dit toestel besturen.
Dit apparaat voorbereiden
1
Selecteer Connection Setting (Verbindingsinstelling) in
Network Settings (Netwerkinstellingen) in het MENU-scherm.
2
Selecteer
Multi connection (Multi-verbinding).
SINGLE (ENKELE) verbinding
Regelt één camera met dit toestel.
MULTI verbinding
Regelt meer dan één camera met dit
toestel.
Opmerkingen
ˎ De multi-camera besturingsfunctie is alleen beschikbaar met de compatibele
camera’s.
ˎ Wanneer u een camera bedient die geen multi-camera besturingsfunctie
SINGLE-verbinding.
ondersteunt, stelt u het toestel in op
ˎ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie en
compatibiliteitsinformatie.
10-NL
Een camera registreren op dit toestel
1
Selecteer
in het MENU-scherm.
Dit toestel gaat over op registratie-stand-bymodus. (Na ongeveer 2 minuten
wordt de registratie-stand-bymodus geannuleerd.)
2
Selecteer [confg] ‚ [Wi-Fi] ‚ [multi] ‚ [NEW] in [SETUP] op de
camera.
[PREP] knippert op het scherm van de camera en de voorbereiding voor de
registratie start.
3
Wanneer [OK] wordt weergegeven op het LCD-scherm van dit
toestel, drukt u op de REC/ENTER-toets van dit toestel om de
registratie te bevestigen.
Wanneer registratie is voltooid, verschijnt [DONE] op het scherm van de
camera en wordt 2 seconden later de opnamemodus hersteld.
4 Herhaal stappen 1 tot 3 om elke camera die u wilt aansluiten, te
registreren.
Opmerkingen
ˎ Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw camera.
ˎ Registreer camera’s voordat de verbindings-stand-bymodus van dit toestel
wordt geannuleerd.
ˎ Nadat 5 camera’s zijn aangesloten op dit toestel, kan er geen andere camera
meer worden geregistreerd.
11-NL
De LCD-schermindicatoren van dit toestel
ŞOpnamemodus en status van de camera
De opnamemodus en de status van de camera worden weergegeven op het LCDscherm van dit toestel.
Opnamemodus/status
Weergegeven pictogram
Fotograferen-modus
Filmen-modus
Interval fotograferen-modus
Verbonden
De positie van de cursor geeft de camera aan die momenteel wordt
weergegeven in de Live-View.
Als de aangesloten camera bezig is met opnemen, wordt Ć
weergegeven op het pictogram.
De status wordt weergegeven, zoals wanneer het proces van
overdragen of verbinden bezig is.
12-NL
ŞFoutweergave
Foutpictogram
Een foutpictogram wordt veergegeven op het LCD-scherm van dit toestel,
afhankelijk van de status van de aangesloten camera.
Foutpictogram
Symptoom
Oorzaak
Camerafout
Bevestig de toegangscamera.
Camerafout
Bevestig de toegangscamera of
geheugenkaart.
Kan geen verbinding
maken
ˎ Bevestig de toegangscamera.
ˎ Er kan signaalstagnatie zijn, of dit
toestel bevindt zich te ver van het
toegangspunt.
Toegang tot een nietcompatibel toestel
Dit toestel probeert toegang te
krijgen tot een niet-compatibel
toestel. Controleer het
toegangstoestel.
Foutnummer
De volgende foutnummers kunnen op het LCD-scherm van dit toestel verschijnen
om foutinformatie te geven over multi-camerabesturing.
Foutnummer
03-03
03-04
03-05
Symptoom
Oorzaak
Kan geen
verbinding
maken
ˎ De camera wordt niet herkend. U moet
enige stappen uitvoeren op de camera die
u wilt verbinden.
ˎ Er kan signaalstagnatie zijn, of dit toestel
bevindt zich te ver van het toegangspunt.
Kan de camera
niet aansluiten
ˎ Dit toestel heeft al het maximaal aantal
te verbinden camera’s aangesloten.
Controleer het aantal camera’s dat u wilt
aansluiten.
13-NL
Dit toestel aansluiten op de camera’s
Dit toestel maakt automatisch verbinding met de geregistreerde camera’s
wanneer het toestel en de camera’s aan staan.
ON
ON
Opmerkingen
ˎ Stel de camera’s die u wilt aansluiten op dit toestel in op [MULTI]. Voor meer
informatie over instellingen raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van elke
camera.
ˎ Het maximale aantal camera’s dat u tegelijkertijd kunt aansluiten is vijf.
ˎ Wanneer u het apparaat aanzet, gaat de REC/Wi-Fi-lamp van dit apparaat blauw
branden.
Omschakelen naar de Live-View-weergave
U kunt op de UP/DOWN-toetsen van dit toestel drukken om de cursor te
verplaatsen en de Live-View-weergave op het LCD-scherm van dit toestel over te
schakelen naar de weergave van een van de aangesloten camera’s.
REC
ENTER
14-NL
Beelden opnemen
Druk op de REC/ENTER-toets van dit toestel om te starten met filmen of het
maken van foto’s op alle aangesloten camera’s.
Druk opnieuw op de REC/ENTER-toets van dit toestel om te stoppen met filmen of
interval fotograferen.
REC
REC
REC
Opmerkingen
ˎ Het bedieningscommando van dit toestel wordt naar alle aangesloten camera’s
verstuurd indien gebruik wordt gemaakt van de multi-camerabesturing.
Dit toestel kan het volgende doen.
ˋ De opnamemodus wijzigen
ˋ Starten en stoppen met filmen en interval fotograferen
ˋ De sluiter bedienen om te fotograferen
Andere camera-instellingen zoals de beeldkwaliteit etc. dient u uit te voeren op
de camera.
ˎ De reactietijd van de aangesloten camera’s kan verschillen afhankelijk van de
situatie van elke camera. Er kan een tijdsvertraging zitten tussen de aangesloten
camera’s bij het starten van de opnamen etc.
ˎ Indien de opnamemodus van de aangesloten camera’s verschilt, wordt het
opnemen uitgevoerd volgens de opnamemodus van elke camera.
ˎ Indien een of meer van de aangesloten camera’s opnemen, gaat de REC/Wi-Filamp van dit apparaat rood branden.
Indien u op dat moment op de REC/ENTER-toets drukt, wordt het commando
om te stoppen met opnemen naar alle aangesloten camera’s verstuurd.
15-NL
De Network settings (Netwerkinstellingen) resetten
Voor het resetten van de Network settings (Netwerkinstellingen) van de MULTIverbinding, voert u de volgende stappen uit.
1
Selecteer
Resetting the Network Settings
Network Settings
(Netwerkinstellingen resetten) in
(Netwerkinstellingen) in het MENU-scherm.
2
Selecteer OK en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets van dit
toestel.
16-NL
Download PDF

advertising