Sony | TDM-iP10 | Sony TDM-iP10 Gebruiksaanwijzing

3-876-237-52(1)
Voorbereidingen
Overzicht van de onderdelen
De iPod in de connector van het apparaat
plaatsen
1 Kies de iPod-dockadapter die op uw iPod past.
2 Plaats de dockadapter in het apparaat.
DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
3 Plaats de iPod in de connector van het apparaat.
 DIGITAL MEDIA PORT-kabel
 iPod-connector
 Bedrijfslampje: brandt groen als voeding aanwezig
Gebruiksaanwijzing
TDM-iP10 (M)
is.
Aansluiten/ontkoppelen van het apparaat
Naar DMPORT-aansluiting
© 2008 Sony Corporation
Sluit de kabel zodanig aan dat beide
-merktekens uitgelijnd zijn.
Printed in China
WAARSCHUWING
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in
de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Auteursrechten
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd
in de V.S. en andere landen.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve
houders. In deze handleiding worden de symbolen
™ en ® niet vermeld.
Om de DIGITAL MEDIA PORT-kabel uit de DMPORT-aansluiting te
verwijderen, drukt u beide zijkanten in.
Aansluiten
1 Verbind de DIGITAL MEDIA PORT-kabel van dit
apparaat met de DMPORT-aansluiting van een
AV-systeem. Schakel het AV-systeem uit voor u de
aansluiting tot stand brengt.
2 Schakel het AV-systeem in dat via een DMPORTaansluiting verbonden is met dit apparaat, en
selecteer de DMPORT-functie.
Loskoppelen
Voor u het apparaat loskoppelt, dient u het AV-systeem
uit te schakelen.
Opmerkingen
Wanneer u de iPod in het apparaat plaatst of eruit haalt, houdt u de
iPod onder dezelfde hoek als de iPod-connector van dit apparaat,
en verdraait of kantelt u de iPod niet om beschadiging van de
connector te voorkomen.
Draag het apparaat niet terwijl een iPod op de connector geplaatst
is. Dit zou een storing kunnen veroorzaken.
Wanneer u de iPod in het apparaat plaatst of eruit haalt, houdt
u het apparaat met één hand vast en zorgt u ervoor dat u de
bedieningselementen van de iPod niet per vergissing indrukt.
Het apparaat gebruiken als batterijlader
U kunt het apparaat als batterijlader gebruiken.
De batterij wordt opgeladen wanneer de POWERindicator brandt. De laadstatus wordt aangegeven op
het display van de iPod. Meer informatie vindt u in de
gebruikshandleiding van uw iPod.
De iPod-dockadapter verwijderen
Om de iPod-dockadapter te verwijderen trekt
u deze met uw nagel of een plat voorwerp
omhoog aan de gleuf binnenin de dockadapter.
De iPod bedienen
Aanvullende informatie
Basisbediening
Verhelpen van storingen
U kunt de iPod bedienen met behulp van zijn
bedieningstoetsen, de bedieningstoetsen van een
aangesloten AV-systeem met een DIGITAL MEDIA
PORT-interface, en de afstandsbediening die bij het AVsysteem werd geleverd.
Mocht er zich een probleem met uw apparaat voordoen,
dan zoekt u in de onderstaande controlelijst uw
probleem op en neemt u de aangegeven maatregelen.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw
Sony-handelaar.
Merk op dat als onderhoudspersoneel tijdens de
reparatie enkele onderdelen vervangt, deze onderdelen
door hen achtergehouden kunnen worden.
Als u het systeem ter reparatie aanbiedt moet u het
complete systeem meenemen.
Dit product is een systeemproduct en om uit te zoeken
welk onderdeel gerepareerd moet worden, is het
complete systeem nodig.
Opmerkingen
Het gebruik van de iPod is beschreven in de gebruiksaanwijzing van
uw iPod.
Voor u de iPod loskoppelt, dient u de weergave te pauzeren.
Basisfuncties
De volgende bedieningen zijn mogelijk met het
aangesloten AV-systeem of de afstandsbediening.
Druk op

/
/
/ /ENTER
/
/
/MENU/
DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Opmerkingen
Voor
Weergave starten.
Weergave pauzeren.
Zelfde functie als wanneer u uw
duim naar links (naar rechts) over
het klikwiel van de iPod verplaatst.
Zelfde functie als de middelste
toets op de iPod.
Indrukken en loslaten om naar de
volgende (vorige) song/video of
hoofdstuk van het gesproken boek
of de podcast te gaan.
Ingedrukt houden om snel
achteruit (snel vooruit) te spoelen.
Snel vooruit (snel achteruit)
weergeven.
Zelfde functie als de Menu-toets op
de iPod.
De afstandsbediening werkt niet.
Verwijder alle hindernissen.
Richt de afstandsbediening op de sensor van het AV-
systeem.
De afstand tussen de afstandsbediening en het AV-
systeem is te groot.
Vervang de batterij.
Zorg ervoor dat de iPod* op de juiste wijze aangesloten
is.
Selecteer de DMPORT-functie op het AV-systeem.
Schakel het AV-systeem aan en uit.
Video/foto van de iPod verschijnt niet op het
tv-scherm.
Het apparaat ondersteunt video-uitvoer niet. Zelfs als
uw iPod video- en/of fotomogelijkheden heeft, kunt
u de video's en foto's niet bekijken op een televisie of
ander videoapparaat.
Er is geen geluid.
Controleer of de snoeren goed zijn aangesloten.
Het volumeniveau instellen.
Richt de afstandsbediening op het AV-systeem.
De werking of de toetsen zijn afhankelijk van het aangesloten AVsysteem. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het AV-systeem.
Terwijl u videobeelden weergeeft, kunt u / niet gebruiken. U
kunt snel achteruit (snel vooruit) spoelen door / ingedrukt
te houden.
Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u de volumeregeling
van het aangesloten AV-systeem of de afstandsbediening. Het
volumeniveau verandert niet wanneer u dit instelt op de iPod.
Afhankelijk van de inhoud kan het even duren voor de weergave
start.
Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste wijze
aangesloten is.
Zorg ervoor dat de iPod* op de juiste wijze aangesloten
is.
Zorg ervoor dat de iPod* bezig is met muziekweergave.
Compatibele iPod-modellen
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
Mocht er een vast voorwerp of vloeistof in het systeem
terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en
laat het systeem eerst door een deskundige controleren
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Er is veel brom of ruis.
Zet het apparaat verder weg van de storingsbron.
Het geluid is vervormd.
Verminder het volume van het aangesloten AV-
systeem.
Stel de "EQ"-instelling van de iPod in op "Uit" of
"Neutraal".
*Zie "Compatibele iPod-modellen".
iPod touch
iPod nano
3de generatie
(video)
iPod classic
iPod nano
2de generatie
(aluminium)
iPod 5de
generatie
(video)
iPod
nano 1ste
generatie
iPod 4de
generatie
(kleurenscherm)
iPod 4de
generatie
Installeren
Installeer het apparaat niet in een hellende positie.
Installeer het apparaat niet:
op uiterst warme of koude plaatsen
op stoffige of vuile plaatsen
in een zeer vochtige omgeving
op plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn
op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht.
Wees voorzichtig wanneer u het apparaat op een
ondergrond plaatst die een speciale behandeling
heeft ondergaan (met was, olie, polijstmiddel, enz.),
aangezien er hierdoor vlekken op de ondergrond
kunnen ontstaan of de ondergrond kan gaan
verkleuren.
Ontwikkeling van hitte
Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Dit is
echter geen defect.
Installeer het apparaat op een plaats met voldoende
ventilatie om ophoping van hitte in het apparaat te
voorkomen.
Indien u vragen of problemen hebt betreffende uw
apparaat, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Het apparaat reinigen
Reinig het apparaat met een zachte doek, die
licht is bevochtigd met een oplossing van mild
schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor geen
schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
Afhankelijk van de inhoud kan het even duren voor de
weergave start.
Volgende iPod-modellen zijn compatibel. Zorg
ervoor dat uw iPod is bijgewerkt tot de meest recente
firmwareversie.
Technische gegevens
Algemeen
Stroomvoorziening:
DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)
Afmetingen: Ong.  80 × 22(h) mm
Kabellengte: 0,6 m
Bijgeleverde accessoires:
iPod-dockadapters (1 set)
Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden veranderd.
iPod mini
Opmerkingen
Dit apparaat is enkel bedoeld voor de iPod. U kunt geen andere
draagbare audiospelers aansluiten.
Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of
beschadiging van gegevens die op de iPod worden opgenomen
wanneer een iPod aangesloten is op dit apparaat.
Dit product is specifiek ontwikkeld voor iPod en is gecertificeerd
volgens de prestatienormen van Apple Inc.
TDM-iP10 (M) is niet compatibel met iPhone.
Download PDF

advertising