Sony | CDX-GT270MP | Sony CDX-GT270MP Snelstartgids

Tracks afspelen in diverse modi / Geluidskenmerken aanpassen /
De equalisatiecurve aanpassen / Instellingen aanpassen
CDX-GT270MP
SETUP
Positie van bedieningselementen en basisfuncties
 Knop AF (Alternatieve Frequenties)/
TA (Traffic Announcement;
verkeersmelding)/
PTY (programmatype)
Hiermee kunt u AF en TA instellen
(indrukken) of PTY selecteren (ingedrukt
houden) in RDS.
 SOURCE/OFF-knop
Druk op deze knop om het apparaat in te
schakelen en om de bron te selecteren
(Radio/CD/AUX).
Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het
apparaat uit te schakelen.
Houd de knop langer dan 2 seconden
ingedrukt om het apparaat én het display
uit te schakelen.
 SEEK +/– knoppen
Radio:
Hiermee kunt u automatisch afstemmen
op zenders (indrukken) of handmatig een
zender zoeken (ingedrukt houden).
CD:
Hiermee kunt u een track overslaan
(indrukken), meerdere tracks overslaan
(indrukken en binnen ongeveer 2 seconden
opnieuw indrukken en vasthouden) of
terugspoelen/snel vooruitspoelen in een
track (ingedrukt houden).
 MODE-knop
Druk op deze knop om de radioband te
selecteren (FM1, FM2, FM3, MW of LW).
 Bedieningsknop/ENTER/MENU-knop
Draai aan deze knop om het volume aan te
passen.
Druk deze knop in om de setup-modus in
te schakelen.
 Ontvanger voor de afstandsbediening
 Schijflade
Plaats de schijf in de lade (label naar boven)
om deze af te spelen.
 Display
 Knop  (Uitwerpen)
Druk deze knop in om de schijf uit te
werpen.
 Knop (TERUG)
Druk op deze knop om terug te keren naar
de vorige weergave op het display.
 Ontgrendelknop van het voorpaneel
 Knop EQ3 (Equalizer)
Hiermee kunt u een type equalizer selecteren
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM of OFF).
 Cijfertoetsen
Radio:
Hiermee kunt u opgeslagen zenders
ontvangen (indrukken) of zenders opslaan
(ingedrukt houden).
CD:
/: ALBUM / (tijdens het afspelen
van MP3/WMA)
Hiermee kunt een album overslaan
(indrukken) of meerdere albums
overslaan (ingedrukt houden).
: (Herhalen)*
: SHUF
: PAUSE
Afspelen onderbreken. Druk nogmaals
om het afspelen te hervatten.
 Knop DSPL (Display)/SCRL (Schuiven)
Hiermee kunt u display-items wijzigen
(indrukken) of schuiven door een displayitem (ingedrukt houden).
 AUX-aansluiting
* Deze knop heeft een voelstip.
Waarschuwing als de contactschakelaar
van uw auto geen ACC-stand heeft
Zorg ervoor dat de Auto Off-functie is
ingesteld. Wanneer u het apparaat uitzet,
wordt het apparaat na de ingestelde tijdsduur
volledig en automatisch uitgeschakeld.
Dit voorkomt dat de batterij leegraakt.
Als u de AUTO OFF-functie niet instelt,
moet u steeds wanneer u de
contactschakelaar uitzet 
ingedrukt houden tot het display is
uitgeschakeld.
SET
RADIO
UP
Het voorpaneel verwijderen
De klok instellen
Automatisch zenders opslaan
U kunt het voorpaneel van dit apparaat
verwijderen om diefstal te voorkomen.
De klok gebruikt een digitale 24 uursaanduiding.
Opgelet
1
Houd   ingedrukt.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
2
Druk op de ontgrendelknop van het
voorpaneel  en trek het paneel
vervolgens naar u toe om het te
verwijderen.
Geluidsalarm
Als u de contactschakelaar uitzet (positie OFF)
zonder het voorpaneel te verwijderen, klinkt er
gedurende enkele seconden een geluidsalarm.
U hoort dit alarm alleen als de ingebouwde
versterker wordt gebruikt.
Het voorpaneel terugplaatsen
Sluit deel  van het voorpaneel aan op deel 
van het apparaat, zoals is afgebeeld, en druk de
linkerkant op zijn plaats totdat u een klik hoort.
1
Druk op , draai aan de
bedieningsknop tot "GENERAL" wordt
weergegeven en druk vervolgens op
de knop.
Wanneer u tijdens het rijden wilt afstemmen
op zenders, moet u met het oog op de
verkeersveiligheid BTM (Best Tuning Memory)
gebruiken.
2
Draai aan de bedieningsknop totdat
"CLOCK-ADJ" wordt weergegeven en
druk vervolgens op de knop.
De uuraanduiding knippert.
1
3
Draai aan de bedieningsknop om het uur
en de minuten in te stellen.
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen,
drukt u op  +/–.
Druk herhaaldelijk op 
tot "TUNER" wordt weergegeven.
Als u de band wilt wijzigen, drukt
u herhaaldelijk op . U kunt kiezen
uit FM1, FM2, FM3, MW of LW.
2
4
Druk nadat u de minuten hebt ingesteld
op .
De instelling is voltooid en de klok start.
Druk op , draai aan de
bedieningsknop tot "GENERAL" wordt
weergegeven en druk vervolgens op
de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop tot "BTM"
wordt weergegeven en druk vervolgens
op de knop.
De zenders worden opgeslagen onder de
cijfertoetsen waarbij de volgorde wordt
bepaald door hun frequentie.
Als u de klok wilt weergeven, drukt u op .
Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-functie.
Zie "Instellingen aanpassen" op de achterkant van dit blad
voor meer informatie en stel "CT-ON" (kloktijd) in.
Positie van bedieningselementen en basisfuncties /
Het voorpaneel verwijderen / De klok instellen /
Zenders automatisch opslaan
CD
SETUP
RADIO
CD
Tracks afspelen in diverse modi
Geluidskenmerken aanpassen
1
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op  ( ) or  (SHUF) tot de gewenste
modus wordt weergegeven.
Optie
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
Afspeelmodus
Track herhaaldelijk
afspelen
Album herhaaldelijk
afspelen
2
3
Album in willekeurige
volgorde afspelen
Schijf in willekeurige
volgorde afspelen
* Wanneer een MP3/WMA-bestand wordt afgespeeld.
Als u wilt terugkeren naar de normale
afspeelmodus, kiest u " OFF" of "SHUF OFF."
4
Druk tijdens een radio-uitzending of het
afspelen van tracks op , draai
aan de bedieningsknop tot "SOUND"
wordt weergegeven en druk vervolgens
op de knop.
Draai aan de bedieningsknop totdat
het gewenste item verschijnt en druk
vervolgens op de knop.
Draai aan de bedieningsknop om de
instelling te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
De instelling is voltooid.
SETUP
HPF (High Pass Filter)
Hiermee kunt u de grensfrequentie van de
luidsprekers voor- en achterin selecteren: "OFF,"
"80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."
AUX VOL*3
(AUX-volume)
Hiermee past u het volume aan voor elk extra
(auxiliary) apparaat dat is aangesloten:
"+18dB" – "0dB" – "–8dB".
Met deze instelling is het niet meer nodig om
het volume van de diverse bronnen in te stellen.
*1 Wanneer EQ3 is geactiveerd. Zie voor meer informatie
"De equalisatiecurve aanpassen."
*2 Als de audio-uitgang is ingesteld op "SUB-OUT."
*3 Als het AUX-apparaat is geselecteerd.
CD
1
Druk op , draai aan de
bedieningsknop tot de gewenste
categorie wordt weergegeven en druk
vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop totdat
het gewenste item verschijnt en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
de instelling te selecteren en druk
vervolgens op de knop.*
De instelling is voltooid.
4
Druk op (TERUG) om terug te keren
naar de vorige weergave op het display.
1
Druk tijdens een radio-uitzending of het
afspelen van tracks herhaaldelijk op
 om "CUSTOM" te selecteren en
druk vervolgens op (TERUG).
2
3
Druk op .
4
Draai aan de bedieningsknop tot
"EQ3 LOW," "EQ3 MID" of "EQ3 HIGH"
wordt weergegeven en druk vervolgens
op de knop.
5
Draai aan de bedieningsknop tot
"SOUND" wordt weergegeven en druk
vervolgens op de knop.
Draai aan de bedieningsknop om het
geselecteerde item aan te passen en
druk vervolgens op de knop.
U kunt het volume aanpassen in stappen
van 1 dB, van -10 dB tot +10 dB.
EQ3 HIGH*1
BALANCE
Hiermee past u de geluidsbalans aan:
"R15" – "0" – "L15."
S.WOOFER*2 (Subwoofer)
SW LEVEL (Volume van subwoofer)
Hiermee past u het volume van de subwoofer
aan: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB."
(Bij de laagste instelling staat "ATT".)
SW PHASE (Subwooferfase)
Hiermee kunt u de subwooferfase selecteren:
"SUB NORM," "SUB REV."
LPF (Low Pass Filter)
Hiermee kunt u de grensfrequentie van de
subwoofer selecteren: "OFF," "80Hz," "100Hz,"
"120Hz," "140Hz," "160Hz."
CD
Met de optie "CUSTOM" van EQ3 kunt u de
equalizer naar eigen wens instellen.
EQ3 MID*1
LOUDNESS
Hiermee kunt u lage en hoge tonen versterken
voor een helder geluid bij een laag volume:
"ON", "OFF".
RADIO
Instellingen aanpassen
EQ3 LOW*1
FADER
Hiermee past u het relatieve niveau aan:
"F15" – "0" – "R15."
SETUP
De equalisatiecurve aanpassen
Druk op (TERUG) om terug te keren
naar de vorige weergave op het display.
De volgende items kunnen worden ingesteld,
afhankelijk van bron en instelling:
SOUND:
RADIO
Herhaal de stappen 4 en 5 om de
equalisatiecurve aan te passen.
Als u de fabrieksinstelling voor de
equalisatiecurve weer wilt herstellen, houdt
u  ingedrukt voordat de instelling
is voltooid.
6
Druk twee keer op (TERUG).
Op het display wordt weer de normale
weergave getoond voor radio-ontvangst
of het afspelen van tracks.
* Stap 4 is niet nodig bij de instellingen CLOCK-ADJ en BTM.
De volgende items kunnen worden ingesteld,
afhankelijk van bron en instelling:
GENERAL:
CLOCK-ADJ (Clock Adjust; klok aanpassen)
Hiermee past u de klok aan.
CAUT ALM*1 (Caution Alarm; geluidsalarm)
Hiermee kunt u het geluidsalarm activeren:
"ON", "OFF".
BEEP
Hiermee kunt u het piepgeluid activeren:
"ON", "OFF".
AUTO OFF
Hiermee kunt u opgeven na hoeveel tijd het
apparaat automatisch volledig moet worden
uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgezet:
"NO," "30S (Seconden)," "30M (Minuten),"
"60M (Minuten)."
AUX-A*1 (AUX Audio)
Hiermee kunt u de weergave van de AUX-bron
(extra apparaat) activeren: "ON", "OFF".
REAR/SUB*1
Hiermee kunt u overschakelen naar een andere
audio-uitgang: "REAR-OUT" (versterker),
"SUB-OUT" (subwoofer).
CT (Clock Time; kloktijd)
Hiermee kunt u de CT-functie activeren:
"ON", "OFF".
REGIONAL*2
Hiermee kunt u de ontvangst beperken tot een
specifieke regio: "ON", "OFF".
BTM*3
Hiermee kunt u automatisch radiostations
opslaan.
*1 Als het apparaat is uitgeschakeld.
*2 Bij FM-ontvangst.
*3 Als de tuner is geselecteerd.
SOUND:
Zie "Geluidskenmerken aanpassen" voor meer
informatie.
DISPLAY:
DEMO (Demonstratie)
Hiermee kunt u de demonstratie activeren:
"ON", "OFF".
DIMMER
Hiermee kunt u de helderheid van het display
wijzigen: "ON", "OFF".
AUTO SCR* (Automatisch schuiven)
Hiermee kunt u automatisch schuiven in lange
items: "ON", "OFF".
M.DISPLAY (Beweging weergeven)
 "ON": om bewegende patronen weer te geven.
 "OFF": om bewegende patronen te
deactiveren.
* Als de CD is geselecteerd.
Download PDF