Sony | CDX-G3300UV | Sony CDX-G3300UV Gebruiksaanwijzing

4-739-353-11(1)
FM/MW/LW
Cd-autoradio
Zie pagina 12 als u de demoweergave (DEMO)
wilt annuleren.
Zie voor informatie over aansluiting/installatie
pagina 22.
CDX-G3300UV
Handleiding
NL
Voor uw eigen veiligheid moet u dit
apparaat in het dashboard van de auto
installeren, aangezien de achterkant
ervan tijdens het gebruik erg warm wordt.
Zie 'Aansluiting/Installatie' (pagina 22)
voor meer informatie.
Geproduceerd in Thailand
Dit product is geclassificeerd als een Class 1
laserproduct volgens IEC/EN 60825-1:2007
en IEC/EN 60825-1:2014.
 Emissieduur: Continu
 Laseroutput: Minder dan 55.8 μW
 Golflengte: 775 nm tot 800 nm
Het naamplaatje met de werkspanning enz.
bevindt zich onder op de behuizing.
De CE-markering is alleen geldig in landen
waar deze markering wettelijk verplicht is,
voornamelijk in de EER-landen (Europese
Economische Ruimte).
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd via het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze apparatuur is bedoeld om te worden
gebruikt met de goedgekeurde
softwareversie(s) die aangegeven zijn in
de EU-conformiteitsverklaring.
De software die geïnstalleerd is op deze
apparatuur werd gecontroleerd en
beantwoordt aan de essentiële vereisten
van Richtlijn 2014/53/EU.
U kunt de softwareversie in het firmwareinstelitem van het algemene instelmenu
controleren.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn
Dit product is geproduceerd door of namens
Sony Corporation.
EU-importeur: Sony Europe Limited.
2NL
Vragen aan de EU-importeur of vragen
gerelateerd aan de productcompliance in
Europa dienen te worden gesteld aan de
geautoriseerde vertegenwoordiger van de
producent, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, België.
Verwijdering van oude
batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese
Unie en andere landen met
systemen voor gescheiden inzameling)
Dit symbool op het product, de batterij of op
de verpakking wijst erop dat het product en
de batterij, niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Op sommige
batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool.
Het chemische symbolen voor lood (Pb)
wordt toegevoegd als de batterij meer dan
0,004 % lood bevat. Door deze producten en
batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens
en milieu die kunnen worden veroorzaakt
door verkeerde afvalbehandeling. Het
recyclen van materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen. Wanneer
de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij, het
elektrisch gedeelte en het elektronische
apparaat op een juiste wijze worden
behandeld, dienen deze producten aan
het eind van hun levenscyclus overhandigd
te worden aan het toepasselijke
inzamelingspunt voor de recycling van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Lever de batterij in bij
het toepasselijke inzamelingspunt voor de
recycling van batterijen. Voor meer details in
verband met het recycleren van dit product of
batterij, kunt u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk
afval of de winkel waar u het product of
batterij hebt gekocht.
LET OP
In de European Common Allocationstabel
is het frequentiebereik 65–74 MHz niet
gereserveerd voor radiouitzendingen.
Dit bereik kan in Europa dus niet worden
gebruikt.
Waarschuwing als het contactslot
van de auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat de AUTO OFF-functie
ingesteld is (pagina 12). Het apparaat
wordt na de ingestelde tijdsduur
automatisch volledig uitgeschakeld nadat
het apparaat is uitgezet en de klok wordt
weergegeven (houd OFF gedurende een
seconde ingedrukt). Zo voorkomt u dat
de batterij leeg raakt. Als u de AUTO OFFfunctie niet instelt, moet u steeds
wanneer u de contactschakelaar uitzet,
OFF ingedrukt houden tot het display is
uitgeschakeld.
Disclaimer betreffende diensten
aangeboden door derden
Diensten die aangeboden worden door
derden kunnen gewijzigd, opgeschort of
beëindigd worden zonder voorafgaande
kennisgeving. Sony draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor dergelijke
situaties.
3NL
Inhoudsopgave
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . 5
Aan de slag
Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . .
Het apparaat opnieuw instellen . . . . . . . . .
De klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De accuspanning controleren . . . . . . . . . . .
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . .
Een ander draagbaar audio-apparaat
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio Data System (RDS) gebruiken . . . . . . 9
Afspelen
Een schijf afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . 10
Tracks zoeken en afspelen. . . . . . . . . . . . . . 11
Instellingen
De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . .
Algemene bediening voor instellingen . . .
Algemene instellingen (GENERAL) . . . . . .
Geluidsinstellingen (SOUND) . . . . . . . . . . .
Display-instellingen (DISPLAY) . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
20
Aansluiting/installatie
Let op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelenlijst voor installatie . . . . . . . . .
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NL
22
22
23
25
Handleiding over onderdelen en bedieningselementen
Hoofdapparaat
 PTY (programmatype)
Hiermee kunt u PTY selecteren in RDS.
(bladeren) (pagina 11)
Hiermee kunt u tijdens het afspelen de
bladerstand activeren.
(Niet beschikbaar wanneer een USBapparaat in Android™-modus of iPod
is aangesloten.)
 Ontgrendelknop van het voorpaneel
MENU
Hiermee opent u het setup-menu.
 Schijfsleuf
 Display
 USB-poort
  (schijf uitwerpen)

 SRC (bron)
Druk op deze knop om het apparaat
in te schakelen.
Druk op deze knop om de bron te
wijzigen.
OFF
Houd de toets 1 seconde ingedrukt om
de bron uit te schakelen en de klok weer
te geven.
Houd de toets langer dan 2 seconden
ingedrukt om het apparaat én het display
uit te schakelen.
 Regelknop
Draai aan deze knop om het volume aan
te passen.
DRUK OP ENTER
Hiermee bevestigt u het geselecteerde
item.
Druk op SRC, draai en druk op de knop
om de bron te wijzigen (time-out in
2 seconden).
/
(SEEK –/+)
Hiermee kunt u automatisch afstemmen
op radiozenders. Houd de knop
ingedrukt om handmatig af te stemmen.
/ (vorige/volgende)
/ (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen)

(terug)
Hiermee keert u terug naar de vorige
weergave op het display.
MODE (pagina 9)
 EQ (equalizer)
Selecteer een equalisatiecurve.
 Ontvanger voor de afstandsbediening
 Cijfertoetsen (1 t/m 6)
Hiermee kunt u opgeslagen radiozenders
ontvangen. Houd een van deze toetsen
ingedrukt om zenders op te slaan.
5NL
Album /
Hiermee kunt u een album op een
audio-apparaat overslaan. Houd de toets
ingedrukt om albums te blijven overslaan.
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer
een USB-apparaat in Android-modus of
een iPod is aangesloten.)
(herhalen)
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer
een USB-apparaat in Android-modus is
aangesloten.)
(willekeurig)
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer
een USB-apparaat in Android-modus is
aangesloten.)
 (afspelen/pauze)
 EXTRA BASS
Basgeluid versterken in synchronisatie
met het volumeniveau. Druk hierop
om de EXTRA BASS-instelling te wijzigen:
[1], [2], [OFF].
 AUX-ingang
 DSPL (display)
Druk op deze knop om display-items
te wijzigen.
SCRL (schuiven)
Houd deze knop ingedrukt om te
schuiven door een display-item.
6NL
De geografische locatie instellen
Aan de slag
Het voorpaneel verwijderen
Nadat u het apparaat opnieuw hebt
ingesteld, verschijnt de instelling van de
geografische locatie.
1
U kunt het voorpaneel van dit apparaat
verwijderen om diefstal te voorkomen.
1
Houd OFF  ingedrukt tot het
apparaat uitgeschakeld wordt, druk
op de knop om het voorpaneel los te
maken , en trek het paneel naar u
toe om het te verwijderen.
Druk op ENTER zodra [SET AREA]
wordt weergegeven.
Weergegeven wordt welke geografische
locatie is ingesteld.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[EUROPE] of [RUSSIA] te selecteren en
druk vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
[YES] of [NO] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
Wijzigt u de instelling van de geografische
locatie, dan wordt de unit gereset.
Vervolgens wordt de klok weergegeven.
Deze instelling kan worden geconfigureerd
in het algemene installatiemenu (pagina 12).
Geluidsalarm
Als u de contactschakelaar uitzet (positie OFF)
zonder het voorpaneel te verwijderen, klinkt
er gedurende enkele seconden een
geluidsalarm. U hoort dit alarm alleen als de
ingebouwde versterker wordt gebruikt.
Het voorpaneel terugplaatsen
De klok instellen
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL]
te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[SET CLOCK] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
[MANUAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
4
Het apparaat opnieuw
instellen
Stel de uren en minuten in door aan
de regelknop te draaien.
Verplaats de digitale aanduiding door op
/ (SEEK –/+) te drukken.
5
Nadat de minuut is ingesteld, drukt u
op MENU.
Voordat u het apparaat voor het eerst
gebruikt, na het vervangen van de accu of
wijzigen van de aansluitingen, moet u het
apparaat opnieuw instellen.
De klok weergeven
1
Druk op DSPL.
Houd DSPL en EQ langer dan
2 seconden ingedrukt.
Opmerking
Het instellen is voltooid en de klok begint
te lopen.
De klok automatisch instellen
Selecteer [AUTO <RDS>] in stap 3.
Door het apparaat opnieuw in te stellen worden de
klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens
gewist.
7NL
De accuspanning
controleren
Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten
U kunt de huidige accuspanning controleren.
(Niet beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven.)
1
Schakel het draagbare audioapparaat uit.
2
3
Verlaag het volume op het apparaat.
1
Druk herhaaldelijk op DSPL tot de
accuspanning wordt weergegeven.
Een USB-apparaat
aansluiten
1
2
Sluit het draagbare audio-apparaat
met behulp van een
verbindingskabel (niet bijgeleverd)*
aan op de AUX-ingang (stereominiaansluiting) op het apparaat*.
* Gebruik een rechte stekker.
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het USB-apparaat aan op het
apparaat.
Gebruik voor het aansluiten van een
iPod/iPhone de USB-verbindingskabel
voor iPod (niet bijgeleverd).
4
Druk op SRC om [AUX] te selecteren.
Het volumeniveau van het aangesloten
apparaat afstemmen op andere
bronnen
Start het afspelen op het draagbare audioapparaat bij een gemiddeld volume en stel
uw gebruikelijke luistervolume in op het
hoofdapparaat.
Druk op Menu en selecteer vervolgens
[SOUND]  [SET AUX VOL] (pagina 14).
8NL
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio
Om naar de radio te luisteren, drukt u op
SRC om [TUNER] te selecteren.
Automatisch opslaan (BTM)
1
Druk op MODE om de radioband te
wijzigen (FM1, FM2, FM3 of MW/LW).
2
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL]
te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
3
Alternatieve frequenties (AF) en
verkeersinformatie (TA) instellen
AF stemt continu opnieuw af op de zender
met het sterkste signaal in een netwerk, en
TA biedt u de huidige verkeersinformatie of
verkeersprogramma's (TP) wanneer deze
worden ontvangen.
1
Draai aan de bedieningsknop om
[SET BTM] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL]
te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
2
Het apparaat slaat de zenders in de
volgorde van frequentie op onder de
cijfertoetsen.
Draai aan de bedieningsknop om
[SET AF/TA] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop voor
het selecteren van [Set AF-ON],
[Set TA-ON], [Set AF/TA-ON] of
[Set AF/TA-OFF] en druk vervolgens
op de knop.
Afstemmen
1
Druk op MODE om de radioband te
wijzigen (FM1, FM2, FM3 of MW/LW).
2
Afstemmen.
Handmatig afstemmen
Houd / (SEEK –/+) ingedrukt
om de geschatte frequentie te vinden
en druk vervolgens herhaaldelijk op
/ (SEEK –/+) om de gewenste
frequentie precies af te stemmen.
Automatisch afstemmen
Druk op / (SEEK +/–).
Het zoeken stopt wanneer een zender
wordt ontvangen.
Handmatig opslaan
1
Radio Data System (RDS)
gebruiken
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets
(1 t/m 6) ingedrukt tot [MEM] wordt
weergegeven.
RDS-zenders met de AF- en
TA-instelling opslaan
U kunt RDS-zenders samen met een AF-/
TA-instelling voorprogrammeren. Stel AF/TA
in en sla de zender vervolgens op met BTM
of handmatig. Als u handmatig
voorprogrammeert, kunt u ook niet-RDSzenders voorprogrammeren.
Noodberichten ontvangen
Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de
geselecteerde bron automatisch
onderbroken door de noodberichten.
Wanneer u het volumeniveau aanpast
tijdens een verkeersbericht
Het niveau wordt los van het normale
volumeniveau opgeslagen in het geheugen
voor toekomstige verkeersinformatie.
De opgeslagen zenders ontvangen
1
Selecteer de band en druk vervolgens
op een cijfertoets (1 t/m 6).
9NL
Op een regionaal programma
afgestemd blijven (REGIONAL)
Wanneer de functies AF en REGIONAL
ingeschakeld zijn, schakelt het apparaat niet
over naar een andere regionale zender met
een sterkere frequentie. Wanneer u het
ontvangstgebied van het regionale programma
verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst
[SET REGIONAL] in op [SET REG-OFF] bij
de algemene instellingen (pagina 13).
Deze functie werkt niet in het Verenigd
Koninkrijk en sommige andere gebieden.
Afspelen
Een schijf afspelen
1
Plaats de schijf (labelzijde naar boven).
Local Link-functie (alleen voor het
Verenigd Koninkrijk)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders
in het gebied selecteren, ook als deze niet zijn
opgeslagen onder de cijfertoetsen.
Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets
(1 t/m 6) waaronder een lokale zender is
opgeslagen. Druk binnen 5 seconden
nogmaals op de cijfertoets van de lokale
zender. Herhaal dit tot de lokale zender
wordt ontvangen.
Programmatypes (PTY) selecteren
1
Houd PTY ingedrukt tijdens
FM-ontvangst.
2
Draai aan de bedieningsknop tot het
gewenste programmatype wordt
weergegeven en druk dan op de
bedieningsknop.
Het apparaat begint te zoeken naar
een zender die het geselecteerde
programmatype uitzendt.
Type programma's
NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO
(informatie), SPORT (Sport), EDUCATE
(onderwijs), DRAMA (drama), CULTURE (cultuur),
SCIENCE (wetenschap), VARIED (gevarieerd),
POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek),
EASY M (Middle of the Road muziek), LIGHT M
(licht klassiek), CLASSICS (klassiek), OTHER M
(overige muziek), WEATHER (weer), FINANCE
(financieel), CHILDREN (kinderprogramma's),
SOCIAL (sociale zaken), RELIGION (religie),
PHONE IN (inbelprogramma's), TRAVEL (reizen),
LEISURE (ontspanning), JAZZ (jazzmuziek),
COUNTRY (countrymuziek), NATION M
(nationale muziek), OLDIES (oldies), FOLK M
(folkmuziek), DOCUMENT (documentaires)
10NL
Het afspelen wordt automatisch gestart.
Een USB-apparaat afspelen
In deze gebruiksaanwijzing wordt 'iPod'
gebruikt als algemene verwijzing naar de iPodfuncties van een iPod en iPhone, tenzij anders
aangegeven in de tekst of afbeeldingen.
Zie voor informatie over de geschiktheid van
uw iPod 'De iPod' (pagina 16) of ga naar de
ondersteuningssite die op het achterblad
wordt vermeld.
U kunt USB-apparaten* van het type AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass
Storage Class) en MTP (Media Transfer
Protocol) die geschikt zijn voor de USBstandaard gebruiken. Afhankelijk van het
USB-apparaat, kan op het apparaat de
Android-stand of de MSC/MTP-stand
worden geselecteerd.
Er zijn digitale mediaspelers of Androidsmartphones waarop de MTP-stand moet
worden ingesteld.
* bijv. een USB-flash-drive, een digitale
mediaspeler, een Android-smartphone
Opmerkingen
• Ga voor meer informatie over de compatibiliteit van
uw USB-apparaat naar de ondersteuningswebsite
die wordt vermeld op het achterblad.
• Smartphones waarop Android OS 4.1 of hoger is
geïnstalleerd, ondersteunen Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Maar er zijn smartphones
die AOA 2.0 niet volledig ondersteunen, zelfs al is
Android OS 4.1 of hoger geïnstalleerd.
Ga naar de ondersteuningssite die op het achterblad
wordt vermeld voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw Android-smartphone.
• Het afspelen van de volgende bestanden wordt
niet ondersteund.
Mp3/WMA/FLAC:
– auteursrechtelijk beschermde bestanden
– DRM-bestanden (Digital Rights Managementbeheer van digitale rechten)
– meerkanaalsaudiobestanden
Mp3/WMA:
– bestanden die zonder gegevensverlies zijn
gecomprimeerd (lossless)
Zoeken naar een track op naam
(Quick-BrowZer™)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat
in Android-modus of een iPod is aangesloten.
1
Selecteer voordat u een aansluiting tot
stand brengt, de USB-stand (Android-stand
of MSC/MTP-stand) afhankelijk van het USBapparaat (pagina 13).
1
Wanneer de tracklijst verschijnt, drukt u
herhaaldelijk op
(terug) om de
gewenste zoekcategorie weer te geven.
* Druk tijdens het afspelen vanaf een USBapparaat meer dan 2 seconden op
(bladeren) als u wilt terugkeren naar het begin
van de categorieënlijst.
Sluit een USB-apparaat aan op de
USB-poort (pagina 8).
Het afspelen wordt gestart.
Als er al een apparaat aangesloten is,
drukt u om het afspelen ervan te starten
op SRC om [USB] te selecteren. Als de iPod
wordt herkend, wordt [IPD] weergegeven.
Druk tijdens het afspelen van een cd
of USB op
(bladeren)* om een lijst
met zoekcategorieën weer te geven.
2
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste zoekcategorie te selecteren
en druk vervolgens op deze knop om
te bevestigen.
3
Afspelen stoppen
Herhaal stap 2 om de gewenste track
te zoeken.
Houd OFF 1 seconde ingedrukt.
Het afspelen wordt gestart.
2
Pas het volume aan op dit apparaat.
Het apparaat verwijderen
Stop het afspelen en verwijder vervolgens
het apparaat.
Waarschuwing voor iPhone
Als u een iPhone aansluit via USB, wordt het
gesprekvolume geregeld door de iPhone,
niet door het apparaat. Om plotselinge
harde geluiden na een oproep te
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u
tijdens de oproep het volume van het
apparaat niet per ongeluk verhoogt.
Tracks zoeken en afspelen
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
De Quick-BrowZer-modus verlaten
Druk op
Zoeken door items over te slaan
(Overslaanmodus)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat
in Android-modus of een iPod is aangesloten.
1
Druk tijdens het afspelen van een cd of
het afspelen via USB op
(bladeren).
2
3
Druk op  (SEEK +).
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op
(herhalen) of
(willekeurig) om de gewenste
afspeelmodus te selecteren.
Het kan even duren voordat het afspelen
in de geselecteerde afspeelmodus start.
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren.
De lijst wordt doorbladerd in stappen van
10% van het totale aantal items in de lijst.
4
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat
in Android-modus is aangesloten.
1
(bladeren).
Druk op ENTER om terug te keren
naar de Quick-BrowZer-modus.
Het geselecteerde item wordt
weergegeven.
5
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op deze knop.
Het afspelen wordt gestart.
Welke afspeelmodi er beschikbaar zijn,
hangt af van de geselecteerde geluidsbron.
11NL
Algemene instellingen
(GENERAL)
Instellingen
De DEMO-stand annuleren
U kunt het demonstratiescherm annuleren
dat wordt weergegeven wanneer de bron
uitgeschakeld is en de klok weergegeven
wordt.
AREA (gebied)
Geeft de geografische locatie aan voor dit
apparaat: [EUROPE], [RUSSIA].
Wijzigt u de actuele instelling van de
geografische locatie, dan wordt dit
apparaat gereset, vervolgens wordt de
klok weergegeven.
(Alleen beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven.)
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL]
te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[SET DEMO] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
DEMO (demonstratie)
De demonstratie activeren: [ON], [OFF].
3
Draai aan de bedieningsknop om
[SET DEMO-OFF] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
CLOCK (klok) (pagina 7)
Hiermee stelt u de klok in: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
De instelling is voltooid.
4
Druk twee keer op
(terug).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
Algemene bediening voor
instellingen
U kunt items instellen in de volgende
instelcategorieën:
algemene instellingen (GENERAL),
geluidsinstellingen (SOUND) en
displayinstellingen (DISPLAY)
1
2
Druk op MENU.
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste instellingencategorie te
selecteren en druk vervolgens op
deze knop.
De items die ingesteld kunnen worden,
verschillen afhankelijk van de bron en
instellingen.
3
Draai aan de bedieningsknop om de
opties te selecteren en druk dan op
de knop.
Terugkeren naar het vorige display
Druk op
12NL
(terug).
CAUT ALM (geluidsalarm)
De waarschuwingstoon inschakelen:
[ON], [OFF] (pagina 7).
(Alleen beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven.)
BEEP (pieptoon)
De pieptoon inschakelen: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisch uitschakelen)
Het apparaat wordt na de ingestelde
tijdsduur automatisch uitgeschakeld
wanneer het apparaat is uitgezet en
de klok wordt weergegeven (houd OFF
gedurende een seconde ingedrukt):
[ON] (30 minuten), [OFF].
STEERING (stuurbediening)
Registreert/reset de instelling van
de stuurafstandsbediening.
(Alleen beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven.)
STR CONTROL (stuurbediening)
Hiermee kunt u de invoerstand selecteren
voor de aangesloten afstandsbediening.
Voorkom storingen door eraan te denken
de invoerstand vóór gebruik af te stemmen
op de aangesloten afstandsbediening.
CUSTOM (aanpassen)
Invoerstand voor de
stuurafstandsbediening
PRESET (vooraf instellen)
Invoerstand voor de bekabelde
afstandsbediening met uitzondering
van de stuurafstandsbediening
(Automatisch geselecteerd als [RESET
CUSTOM] wordt uitgevoerd.)
EDIT CUSTOM (aanpassingen wijzigen)
Registreert de functies (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) voor de bediening
op het stuur:
 Selecteer de functie die u aan de
stuurafstandsbediening wilt toewijzen
door de bedieningsknop te draaien, en
er vervolgens op te drukken.
 Terwijl [REGISTER] knippert, houdt u de
knop op de stuurafstandsbediening
waaraan u de functie wilt toewijzen,
ingedrukt. Wanneer de registratie
voltooid is, wordt [REGISTERED]
weergegeven.
 Herhaal de stappen  en  om nog
meer functies te op te slaan.
(Alleen beschikbaar wanneer [STR
CONTROL] is ingesteld op [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (aanpassingen wissen)
Voert een reset uit van de opgeslagen
functies van de stuurafstandsbediening:
[YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer [STR
CONTROL] is ingesteld op [CUSTOM].)
Opmerkingen
• Terwijl u instellingen uitvoert, kan het apparaat
alleen met de toetsen worden bediend. Parkeer
voor uw veiligheid uw auto voor u deze
instelling uitvoert.
• Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet,
blijft alle eerder geregistreerde informatie
behouden. Start de registratie opnieuw vanaf de
functie waar de fout zich heeft voorgedaan.
• Deze functie is op sommige voertuigen
mogelijk niet beschikbaar. Ga naar de
ondersteuningssite die op het achterblad
wordt vermeld voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw voertuig.
USB MODE (USB-modus)
Wijzigt de USB-modus: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Alleen beschikbaar als de USB-bron is
geselecteerd.)
AF/TA (alternatieve frequenties/
verkeersmelding)
Hiermee kunt u de instelling voor
alternatieve frequenties (AF) en
verkeersmelding (TA) selecteren: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Beschikbaar als een bron is geselecteerd.)
REGIONAL (regionaal)
Beperkt ontvangst tot een bepaalde
regio: [ON], [OFF].
(Alleen beschikbaar bij FM-ontvangst.)
BTM (Best Tuning Memory) (pagina 9)
(Alleen beschikbaar als de tuner is
geselecteerd.)
FIRMWARE (firmware)
(Alleen beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven.)
De firmwareversie controleren/bijwerken.
Ga voor meer informatie naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
FW VERSION (firmwareversie)
Huidige firmwareversie weergeven.
FW UPDATE (firmware-update)
Het bijwerken van de firmware starten:
[YES], [NO].
Het bijwerken van de firmware duurt
enkele minuten. Zet de contactschakelaar
tijdens de update niet in de positie OFF en
verwijder het USB-apparaat niet.
Geluidsinstellingen (SOUND)
Dit installatiemenu is niet beschikbaar als
de bron is uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven.
EQ10 PRESET (EQ10 voorkeuze)
Hiermee kunt u een van de 10
equalisatiecurves of 'uit' selecteren:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Er kan voor elke bron een equalisatiecurve
in het geheugen worden opgeslagen.
* [KARAOKE] vermindert het stemgeluid maar
kan dit niet helemaal verwijderen tijdens het
afspelen. Ook wordt het gebruik van een
microfoon niet ondersteund.
EQ10 CUSTOM (EQ10 aanpassen)
Hiermee stelt u [CUSTOM] van EQ10 in.
De equalisatiecurve instellen: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
U kunt het volume instellen van -6 dB tot
+6 dB, met stappen van 1 dB.
13NL
BALANS (balans)
Hiermee kunt u de geluidsbalans
instellen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER (fader)
Hiermee kunt u het relatieve niveau
aanpassen: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (Subwoofer Level)
Hiermee kunt u het geluidsniveau van de
subwoofer instellen:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] wordt weergegeven op de laagste
instelling.)
SW PHASE (subwooferfase)
Hiermee kunt u de subwooferfase
selecteren: [SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (frequentie van laagdoorlaatfilter)
Hiermee kunt u de afkapfrequentie voor
de subwoofer selecteren: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (frequentie van hoogdoorlaatfilter)
Hiermee kunt u de afkapfrequentie voor
de speaker vóór/achter selecteren: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (volume van AUX)
Hiermee past u het volume aan voor elk
extra (auxiliary) apparaat dat is aangesloten:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Deze instelling zorgt dat u het volume van
afzonderlijke bronnen niet hoeft aan te
passen.
(Alleen beschikbaar als AUX is geselecteerd.)
Display-instellingen (DISPLAY)
DIMMER (dimmer)
Hiermee kunt u de helderheid van het
display wijzigen: [OFF], [ON], [CLK] (klok).
Als u wilt zorgen dat deze functie alleen
tijdens een vaste periode actief is,
selecteert u [CLK] en stelt u de beginen eindtijd in.
– De helderheid instellen wanneer de
dimmerfunctie wordt geactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [ON] en wijzig
[BRIGHTNESS].
14NL
– De helderheid instellen wanneer de
dimmerfunctie wordt gedeactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [OFF] en wijzig
[BRIGHTNESS].
De instelling voor helderheid wordt
opgeslagen en toegepast wanneer de
dimmerfunctie wordt geactiveerd of
gedeactiveerd.
BRIGHTNESS (helderheid)
Hiermee kunt u de helderheid van het
display aanpassen. De helderheid is
instelbaar: [1] – [10].
BUTTON-C (knoppenkleur)
Hiermee kunt u een voorgedefinieerde of
een aangepaste kleur voor de knoppen
instellen.
COLOR (kleur)
U kunt kiezen uit 15 vooraf gedefinieerde
kleuren en een aangepaste kleur.
CUSTOM-C (aangepaste kleur)
Hiermee kunt u een aangepaste kleur
voor de knoppen opslaan.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Instelbaar kleurbereik: [0] – [32]
([0] kan niet voor alle kleurbereiken
worden ingesteld).
DSPL-C (displaykleur)
Hiermee kunt u een voorgedefinieerde of
een aangepaste kleur voor het display
instellen.
COLOR (kleur)
U kunt kiezen uit 15 vooraf gedefinieerde
kleuren en een aangepaste kleur.
CUSTOM-C (aangepaste kleur)
Hiermee kunt u een aangepaste kleur
voor het display opslaan.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Instelbaar kleurbereik: [0] – [32]
([0] kan niet voor alle kleurbereiken
worden ingesteld).
SND SYNC (geluidssynchronisatie)
Activeert de synchronisatie van de
verlichting met het geluid: [ON], [OFF].
(Niet beschikbaar als u geen bron hebt
geselecteerd en de klok wordt
weergegeven.)
AUTO SCR (automatisch schuiven)
Hiermee kunt u automatisch door lange
items schuiven: [ON], [OFF].
(Niet beschikbaar als AUX of de tuner is
geselecteerd.)
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar
de ondersteuningswebsite op het
achterblad en volgt u de online instructies.
Opmerking
• Schijven die NIET kunnen worden
afgespeeld met dit apparaat
– Schijven waarop labels, stickers, tape of
papier zijn geplakt. Hierdoor kan de
werking worden verstoord of de schijf
worden beschadigd.
– Schijven met afwijkende vormen
(bijvoorbeeld hart, vierkant, ster).
Als u dit toch probeert, kan het
apparaat beschadigd raken.
– Schijven van 8 cm (3 1/4 inch).
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.
Opmerkingen over cd-r/cd-rw's
Voorzorgsmaatregelen
• Laat het voorpaneel en eventuele audioapparaten niet op het dashboard achter.
• Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld,
schuift de elektrische antenne automatisch
naar buiten.
• Mors geen vloeistof op het apparaat.
Vochtcondensatie
Mors geen vloeistof op de schijven. Als er
vocht condenseert in het apparaat, verwijdert
u de schijf en wacht u ongeveer een uur tot
het apparaat droog is, anders kan de werking
van het apparaat worden verstoord.
• Als een schijf met multi-session (meerdere
sessies) begint met een cd-da-sessie,
wordt deze herkend als een cd-da-schijf en
worden andere sessies niet afgespeeld.
• Schijven die NIET kunnen worden
afgespeeld met dit apparaat
– Cd-r/cd-w's met een slechte
opnamekwaliteit.
– Cd-r/cd-w's die zijn opgenomen met een
incompatibel opnameapparaat.
– Cd-r/cd-rw's die onjuist zijn
gefinaliseerd.
– Cd-r/cd-rw's die niet zijn opgenomen in
de muziek-cd-indeling of mp3-indeling
conform ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo of multi-session (meerdere
sessies).
Opmerkingen bij audio-cd's
• Stel een schijf niet bloot aan direct zonlicht
of warmtebronnen zoals die van de
autoverwarming, en laat een schijf niet
achter in een auto die in de volle zon staat
geparkeerd.
• Veeg een schijf van het
midden naar de
buitenrand schoon met
een doekje. Gebruik
geen oplosmiddelen
zoals benzine, thinner en
in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen.
• Dit apparaat is
ontworpen voor het afspelen van schijven
die voldoen aan de cd-norm (Compact
Disc). DualDiscs en sommige
muziekschijven die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de cd-norm en kunnen
daarom mogelijk niet worden afgespeeld
met dit apparaat.
Afspeelvolgorde van
audiobestanden
Map (album)
Audiobestand (track)
15NL
De iPod
Onderhoud
• U kunt de volgende iPod-modellen
aansluiten. Werk uw iPod-apparaten bij
met de nieuwste software vóór gebruik.
Compatibele iPhone- en iPod-modellen
Compatibel model
USB
iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6e generatie)

iPod touch (5e generatie)

iPod nano (7e generatie)

• Gebruik van 'Made for Apple' betekent dat
een accessoire speciaal is gemaakt om te
worden gebruikt met de vermelde Appleproducten en door de ontwikkelaar is
gecertificeerd om te voldoen aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of voor het voldoen ervan aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Let op: het gebruik van dit accessoire met
een Apple-product kan de draadloze
prestaties beïnvloeden.
Met alle vragen of problemen met
betrekking tot dit apparaat die niet aan bod
komen in deze gebruiksaanwijzing, kunt u
terecht bij uw Sony-dealer.
16NL
Reinigen van de connectoren
Raak de connectoren niet met uw handen
aan. Het apparaat functioneert mogelijk niet
goed als de contactpunten tussen het
apparaat en het voorpaneel niet schoon zijn.
Om dit te voorkomen, verwijdert u het
voorpaneel (pagina 7) en reinigt u de
contactpunten met een wattenstaafje.
Gebruik niet te veel kracht. Hierdoor kunnen
de contactpunten worden beschadigd.
Opmerking
Verwijder voor de veiligheid het voorpaneel niet
tijdens het rijden.
Specificaties
Tuner
FM
Afstembereik:
Wanneer [AREA] is ingesteld op
[EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Wanneer [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(in stappen van 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (in stappen van
30 kHz)
Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf
Signaal/ruis-verhouding: 73 dB
Scheiding: 50 dB bij 1 kHz
MW/LW
Afstembereik:
531–1602 kHz (MW),
153–279 kHz (LW)
Gevoeligheid: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Cd-speler
Signaal/ruis-verhouding: 95 dB
Frequentierespons: 20 Hz – 20.000 Hz
Maximaal aantal *1:
Mappen (albums)*2: 150
Bestanden (tracks) en mappen*3: 300
Tekens die kunnen worden weergegeven
en een map- of bestandsnaam:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Corresponderende codec: mp3 (.mp3), wma
(.wma)
*1 Alleen cd-r/cd-rw
*2 inclusief de hoofdmap
*3 misschien minder dan de opgegeven waarde als
de map- of bestandsnaam veel tekens bevat
USB-speler
Interface: USB (Full-speed)
Maximumstroom: 1 A
Maximum aantal herkenbare mappen en
bestanden:
Mappen (albums): 256
Bestanden (tracks) per map: 256
Compatibel Android Open Accessoryprotocol (AOA): 2.0
Corresponderende codec:
Mp3 (.mp3)
Bitsnelheid: 8 kbps – 320 kbps
(ondersteunt VBR (variabele
bitsnelheid))
Samplesnelheid 16 kHz–48 kHz
WMA (.wma)
Bitsnelheid: 32 kbps – 192 kbps
(ondersteunt VBR (variabele
bitsnelheid))
Samplesnelheid 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdiepte: 16-bits, 24-bits
Samplesnelheid 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bestandssysteem: FAT16,
FAT32
Versterker
Uitgang: Speakeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen: 55 W × 4
(bij 4 Ω)
Algemeen
Stroomvereisten: 12 V gelijkstroom autoaccu
(negatieve aarde)
Nominaal stroomverbruik: 10 A
Afmetingen:
Circa 178 × 50 × 176 mm
(7 1/8 × 2 × 7 inch) (b x h x d)
Montageafmetingen:
Circa 182 x 53 × 159 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 3/8 inch) (b x h x d)
Massa: Circa 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Inhoud van de verpakking:
Hoofdapparaat (1)
Onderdelen voor installatie en
aansluitingen
(1 set)
Vraag de dealer om meer informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
17NL
Auteursrechten
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk
of handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS
en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van deze
technologie buiten dit product om is verboden
zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
VS en andere landen.
Android is een handelsmerk van Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Verdere verspreiding en gebruik als bronbestand of
in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is
toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
– Bij verdere verspreiding van de broncode moeten
de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze
lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule behouden blijven.
– Bij verdere verspreiding in binaire vorm dienen de
bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze lijst
met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule te zijn opgenomen in de
documentatie en andere materialen die worden
meegeleverd bij de verspreiding.
– Noch de naam van Xiph.org Foundation, noch de
namen van zijn bijdragers mogen worden
gebruikt om producten die van deze software zijn
afgeleid, aan te prijzen of te promoten, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN SAMENWERKENDE PARTIJEN
GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT" EN ER WORDT
AFSTAND GEDAAN VAN ALLE UITDRUKKELIJKE OF
GEÏMPLICEERDE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
SPECIFIEK DOEL. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN DE
STICHTING OF BIJDRAGERS VERANTWOORDELIJK VOOR
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, OF BIJZONDERE
SCHADE, LETSEL, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT HET VERKRIJGEN VAN
VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN
GEBRUIKSMOGELIJKHEID, GEGEVENS, OF WINST; OF
ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) WAT DE
OORZAAK OOK MOGE ZIJN EN VOLGENS ELKE
GELDENDE DEFINITIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
CONTRACTUEEL, DOOR RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF
DOOR ONRECHTMATIG HANDELEN (WAARONDER
NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) OP WAT VOOR MANIER
DAN OOK VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE WORDT BENOEMD.
18NL
Problemen oplossen
De volgende controlelijst kan u helpen bij
het oplossen van problemen die kunnen
optreden met uw apparaat.
Controleer voordat u de onderstaande
controlelijst doorneemt de procedures voor
aansluiting en gebruik.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 22) voor
details over het gebruik van de zekering en
het verwijderen van het apparaat uit het
dashboard.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u
naar de ondersteuningswebsite op het
achterblad.
Algemeen
Geen of bijna geen geluid.
 De positie van de faderregelaar [FADER]
is niet ingesteld op een systeem met
2 luidsprekers.
 Het volume van de unit en/of het
aangesloten apparaat is zeer laag.
– Verhoog het volume van de unit en
het aangesloten apparaat.
Geen pieptoon.
 Er is een optionele versterker aangesloten
en u gebruikt de ingebouwde versterker
niet.
Opgeslagen zenders en juiste tijd zijn
gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de stand van de
contactschakelaar wordt gewijzigd.
 De kabels zijn niet goed verbonden met
de voedingsaansluiting voor accessoires
van de auto.
Tijdens het afspelen of radio-ontvangst
wordt de demonstratiemodus gestart.
 Als er gedurende 5 minuten geen
handeling wordt uitgevoerd en [DEMOON] ingesteld is, wordt de
demonstratiemodus gestart.
– Stel [DEMO-OFF] in (pagina 12).
De weergave verdwijnt uit/verschijnt niet
in het displayvenster.
 De connectoren zijn vuil (pagina 16).
Het display of de verlichting knippert.
 De voeding is niet voldoende.
– Controleer of de autoaccu genoeg
stroom voor het apparaat levert.
(De stroomvereiste is 12 V DC.)
De bedieningsknoppen werken niet.
De schijf wordt niet uitgeworpen.
 De aansluiting is niet juist.
– Houd DSPL en EQ langer dan 2 seconden
ingedrukt om het apparaat te resetten.
De inhoud van het geheugen wordt gewist.
De klok automatisch instellen is niet
nauwkeurig.
 De klokgegevens in radiogolven zijn niet
nauwkeurig.
– De klok handmatig instellen (pagina 7).
Radio-ontvangst
De radio-ontvangst is slecht.
Er is ruis te horen.
 Sluit de antenne stevig aan.
Er kan niet worden afgestemd tussen
65 MHz en 74 MHz in FM3.
 [AREA] is ingesteld op [EUROPE].
– Stel [AREA] in op [RUSSIA] (pagina 12).
RDS
RDS-services kunnen niet worden ontvangen
(als [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]).
 FM3 is geselecteerd.
– Selecteer FM1 of FM2.
 RDS-services zijn niet beschikbaar in de
huidige regio.
Het zoeken (SEEK) begint na een paar
seconden luisteren.
 De zender is geen TP-zender of heeft een
zwak signaal.
– Schakel TA uit (pagina 9).
Geen verkeersinformatie.
 Schakel TA in (pagina 9).
 De zender is een TP-zender, maar zendt
toch geen verkeersinformatie uit.
– Stem af op een andere zender.
PTY geeft [- - - - - - - -] weer.
 Het huidige station is geen RDS-station of
de radio-ontvangst is slecht.
De programmaservicenaam knippert.
 Er is geen alternatieve frequentie voor de
huidige zender.
– Druk op / (SEEK –/+) terwijl
de programmaservicenaam knippert.
[PI SEEK] wordt weergegeven en het
apparaat gaat zoeken naar een andere
frequentie met dezelfde PI-gegevens
(programma-identificatie).
Cd afspelen
De schijf wordt niet afgespeeld.
 Schijf defect of vuil.
 Gebruik cd-r/cd-w's niet voor audio
(pagina 15).
Mp3/wma-bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
 De schijf is niet compatibel met de mp3/
wma-indeling en -versie. Ga naar de
ondersteuningssite die op het achterblad
wordt vermeld voor meer informatie over
schijven en indelingen die afgespeeld
kunnen worden.
Mp3/wma-bestanden worden minder snel
afgespeeld dan andere bestanden.
 Bij de volgende schijven duurt het langer
voordat het afspelen wordt opgestart.
– Schijven die met een ingewikkelde
structuur zijn opgenomen.
– Schijven die in Multi Session (meerdere
sessies) zijn opgenomen.
– Schijven waaraan gegevens kunnen
worden toegevoegd.
Afspelen via een USB-apparaat
Afspelen vanaf een USB-apparaat duurt
langer.
 Het USB-apparaat bevat bestanden met
een ingewikkelde boomstructuur.
Het audiobestand kan niet worden
afgespeeld.
 Voor meer informatie over de
ondersteunde indelingen, zie
'Specificaties' (pagina 17).
Als het audiobestand nog steeds niet kan
worden afgespeeld, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat
of neemt u contact op met de fabrikant
van het USB-apparaat.
19NL
Bewerkingen voor het overslaan van
een album, het overslaan van items
(overspring-stand) en het zoeken naar
een nummer op naam (Quick-BrowZer)
kan niet worden uitgevoerd.
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP]
(pagina 13).
Het geluid kan niet worden uitgevoerd
tijdens het afspelen in de Android-modus.
 Controleer de status van de toepassing
voor audioweergave op de Androidsmartphone.
Tijdens het afspelen via een USBapparaat:
HUB NO SUPRT: USB-hubs worden niet
ondersteund.
IPD STOP: Het afspelen vanaf de iPod is
voltooid.
 Gebruik uw iPod/iPhone om het afspelen
te starten.
Tijdens het gebruik kunnen de volgende
berichten verschijnen of knipperen.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Een USB-apparaat dat geen
ondersteuning biedt voor AOA (Android
Open Accessory) 2.0, wordt aangesloten
op het apparaat terwijl [USB MODE] is
ingesteld op [ANDROID].
– Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP]
(pagina 13).
INVALID: De gekozen bewerking is mogelijk
ongeldig.
USB ERROR
 Sluit het USB-apparaat weer aan.
READ
 Wacht totdat het lezen is voltooid. Het
afspelen wordt vervolgens automatisch
gestart. Dit kan enige tijd in beslag
nemen, afhankelijk van de organisatie van
bestanden.
USB NO DEV
 Controleer of het USB-apparaat en de
USB-kabel goed zijn aangesloten.
Berichten
(_): Het teken kan niet worden
weergegeven.
Tijdens het afspelen van een cd:
CD ERROR
 Reinig de schijf en plaats de schijf correct
in de sleuf. Controleer ook of de schijf leeg
of defect is.
CD NO DISC
 Plaats een schijf met afspeelbare
bestanden in de sleuf (pagina 17).
CD NO MUSIC
 Plaats een schijf met afspeelbare
bestanden in de sleuf (pagina 17).
CD PUSH EJT: De schijf kan niet goed
worden uitgeworpen.
 Druk op  (uitwerpen).
of
: Het begin of het einde
van de schijf is bereikt.
20NL
USB NO MUSIC
 Sluit een USB-apparaat met afspeelbare
bestanden aan (pagina 17).
USB NO SUPRT
 Ga voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw USB-apparaat naar
de ondersteuningswebsite die wordt
vermeld op het achterblad.
USB OVERLOAD: Het USB-apparaat is
overbelast.
 Ontkoppel het USB-apparaat en druk
vervolgens op SRC om een andere bron te
selecteren.
 Het USB-apparaat heeft een storing of er is
een niet-ondersteund apparaat verbonden.
Tijdens gebruik van RDS:
NO AF: Geen alternatieve frequenties.
 Druk op / (SEEK –/+) terwijl de
programmaservicenaam knippert. Het
apparaat gaat zoeken naar een andere
frequentie met dezelfde PI-gegevens
(programma-identificatie) ([PI SEEK]
wordt weergegeven).
NO PI: Het programma kan niet
geïdentificeerd worden. Het geselecteerde
station heeft geen PI-gegevens
(programma-identificatie).
 Selecteer een ander station.
NO TP: Geen verkeersprogramma's.
 Het apparaat blijft zoeken naar
beschikbare TP-zenders.
Voor gebruik van de bediening
op het stuur:
ERROR
 Voer de registratie opnieuw uit vanaf
de functie waar de fout is opgetreden
(pagina 13).
TIMEOUT
 Probeer de registratie te voltooien terwijl
[REGISTER] knippert (ongeveer 6 seconden)
(pagina 13).
Voor het uitvoeren van firmwareupdates:
FILE ERROR: De updater is niet opgeslagen
op het USB-apparaat.
 Sla de updater op op het USB-apparaat en
probeer het nogmaals (pagina 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Firmwareupdate is niet correct voltooid.
 Druk op ENTER om het bericht te wissen
en probeer het opnieuw.
Zet de contactschakelaar tijdens de
update niet in de positie OFF en verwijder
het USB-apparaat niet (pagina 15).
Als deze oplossingen de situatie niet
verbeteren, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als u de unit laat repareren omdat een
apparaat niet goed afspeelt, kunt u het
beste dat apparaat meenemen waarmee het
probleem is begonnen.
21NL
Aansluiting/installatie
Let op
• Sluit alle aardingskabels op een
gemeenschappelijk aardpunt aan.
• Zorg ervoor dat de draden niet onder een
schroef of tussen bewegende onderdelen
(bijv. de rail van de autostoel) bekneld
raken.
• Voordat u de aansluitingen maakt, moet u
de contactschakelaar van de auto uitzetten
om kortsluiting te voorkomen.
• Sluit de voedingskabel  aan op het
apparaat en de luidsprekers voordat u de
kabel aansluit op de
hulpvoedingsaansluiting.
• Isoleer losse, niet-aangesloten kabels met
isolatietape voor de veiligheid.
Onderdelenlijst voor
installatie


×2




Voorzorgsmaatregelen
• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat
het apparaat geen hinder veroorzaakt
tijdens het rijden.
• Installeer het apparaat niet op plaatsen
waar het blootgesteld wordt aan hoge
temperaturen, bijv. in direct zonlicht of bij
de warme luchtstroom van de
autoverwarming, aan sterke trillingen, of
waar het in contact komt met veel stof of
vuil.
• Gebruik alleen de meegeleverde
bevestigingsmiddelen om het apparaat
veilig en stevig te monteren.
Opmerking over de voedingskabel (geel)
Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere
componenten, moet de ampèrage van de
aangesloten autostroomkring groter zijn dan de
som van de ampèrages van de zekeringen van elke
component afzonderlijk.
De montagehoek instellen
Zorg dat de montagehoek kleiner is dan 30°.
22NL
• Deze onderdelenlijst bevat niet de
volledige inhoud van de verpakking.
• De beugel  en de beschermende rand 
worden op het apparaat bevestigd voordat
het wordt verzonden. Voordat u het
apparaat plaatst, moet u de
ontgrendelingssleutels  gebruiken
om de beugel  te verwijderen van het
apparaat. Lees voor meer informatie
'De beschermende rand en beugel
verwijderen' (pagina 25).
• Bewaar de ontgrendelingssleutels 
voor toekomstig gebruik omdat u deze
ook nodig hebt om het apparaat uit de
auto te verwijderen.
Aansluiting
Subwoofer*1
*3
*3
Versterker*1

*2
Voor meer informatie zie
'Aansluitingen' (pagina 24).
Zie 'Voedingsaansluitschema' (pagina 24)
voor meer informatie.
vanaf een bekabelde
afstandsbediening
(niet meegeleverd)*4
vanaf een autoantenne*5
*1
*2
*3
*4
Niet meegeleverd
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA PIN-snoer (niet meegeleverd)
Gebruik afhankelijk van het type auto een
adapter voor een bekabelde afstandsbediening
(niet meegeleverd).
Zie 'De bekabelde afstandsbediening gebruiken'
(pagina 25) voor meer informatie over het
gebruik van de bekabelde afstandsbediening.
*5 Gebruik afhankelijk van het type auto een
adapter (niet meegeleverd) als de antenneaansluiting niet past.
23NL
Eenvoudige aansluiting van een
subwoofer
Aansluitingen
Als u een elektrische antenne zonder
relaiskast hebt, kan het aansluiten van dit
apparaat met de bijgeleverde voedingskabel
 de antenne beschadigen.
U kunt gebruikmaken van een subwoofer
zonder een versterker wanneer deze wordt
aangesloten op de bedrading van een
achterluidspreker.
 Naar de luidsprekerconnector van de
auto
Voorluidspreker
Subwoofer
Opmerkingen
1
Achterluidspreker
2 (rechts)
3
 Paars

Paars/zwart
gestreept
• Voorbereiding van de bedrading van de
achterluidsprekers is vereist.
• Gebruik een subwoofer met een impedantie
van 4 - 8 Ω en met voldoende vermogen om
schade te voorkomen.
 Grijs
Voorluidspreker
4 (rechts)

5
Voorluidspreker
6 (links)

7
Achterluidspreker
8 (links)

Grijs/zwart
gestreept
 Wit
Wit/zwart
gestreept
 Groen
Groen/zwart
gestreept
 naar de voedingsconnector van de
auto
Aansluiting voor instandhouding
van het geheugen
Zolang de gele voedingskabel is
aangesloten, blijft de stroomvoorziening
van het geheugen intact, ook wanneer het
contact van de auto wordt uitgeschakeld.
Luidsprekeraansluiting
• Schakel het apparaat uit voordat u de
luidsprekers aansluit.
• Gebruik luidsprekers met een impedantie
van 4 - 8 Ω en met voldoende vermogen
om schade te voorkomen.
Voedingsaansluitschema
12 Continue voeding
Geel
Elektrische antenne/
13
versterker (REM OUT)
Blauw/wit
gestreept
15 Geschakelde voeding
Rood
16 Aarde
Zwart
24NL
Controleer de hulpvoedingsaansluiting van
de auto en zorg dat de aansluitingen
kloppen voor de auto.
Hulpvoedingsaansluiting
Gewone aansluiting
Rood
Rood
Installatie
De beschermende rand en de
beugel verwijderen
Geel
Geel
12 Continue voeding
Geel
15 Geschakelde voeding
Rood
Wanneer de posities van de rode en
gele kabels zijn omgekeerd
Rood
Voordat u het apparaat installeert, moet u
de beschermende rand  en de beugel 
verwijderen van het apparaat.
1
Druk beide zijden van de
beschermende rand  in en trek
de rand naar u toe.
Rood

Geel
Geel
12 Geschakelde voeding
Geel
15 Continue voeding
Rood
Als de auto geen ACC-positie heeft
Rood
Rood
2
Plaats de twee ontgrendelingssleutels
 totdat ze vastklikken en trek de
beugel  naar beneden en het
apparaat omhoog om ze van elkaar
te scheiden.

Geel

Geel
Als de aansluitingen en de geschakelde
voedingskabels kloppen, sluit u het
apparaat aan op de voeding van de auto.
Met vragen over of problemen bij het
aansluiten van uw apparaat, die niet in deze
handleiding worden besproken, kunt u
terecht bij de autodealer.

Het haakje moet naar binnen wijzen.
De bekabelde afstandsbediening
gebruiken
1
Om de bekabelde afstandsbediening
te activeren, stelt u [STR CONTROL]
onder [SET STEERING] in op [PRESET]
(pagina 12).
25NL
Het apparaat in het dashboard
monteren
Voordat u het apparaat installeert, moet u
de grepen aan beide zijden van de beugel
 2 mm naar binnen buigen.
1
Plaats de beugel  in het dashboard
en buig de klemhaken naar buiten
voor een stevige bevestiging.
182 mm (7 1/4 inch)
Het voorpaneel verwijderen en
bevestigen
Voor meer informatie zie 'Het voorpaneel
verwijderen' (pagina 7).
Het apparaat resetten
Zie 'Het Apparaat resetten' (pagina 7) voor
meer informatie.
53 mm
De zekering vervangen

2
Greep
Monteer het apparaat op de beugel
 en bevestig de beschermende
rand .




Opmerkingen
• Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen,
kan het apparaat niet goed worden bevestigd en
kan het losschieten.
• Zorg dat de 4 grepen op de beschermende rand
 goed in de sleuven van het apparaat zijn
geplaatst.
26NL
Vervang een zekering altijd
Zekering (10 A)
door een exemplaar van
hetzelfde ampèrage als op
de oorspronkelijke zekering
wordt vermeld. Als de
zekering doorbrandt, moet
u de voedingsaansluiting
controleren en de zekering vervangen. Als
de zekering vervolgens weer doorbrandt,
kan er sprake zijn van een defect in het
apparaat. Neem in dat geval contact op met
de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Nederlands
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd via het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Ondersteuningswebsite
Raadpleeg de onderstaande website voor vragen of voor de nieuwste
ondersteuningsinformatie over dit product:
http://www.sony.eu/support
Registreer uw product online vandaag nog op:
http://www.sony.eu/mysony
Smartphone-app
Ondersteuning van Sony-app - Voor meer informatie en meldingen
over uw product:
√
√
√
√
Nieuws en berichten
Software-updates
Beknopte handleidingen
Tips en trucs
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising