Sony | WX-920BT | Sony WX-920BT Cd-ontvanger met Bluetooth®-technologie Gebruiksaanwijzing

H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\00COV-WX-920BTEUR\010COV.fm
masterpage: Kap
010COV.book Page 1 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
4-699-684-31(1)
Bluetooth®audiosysteem
Gebruiksaanwijzing
NL
Zie pagina 18 als u de demoweergave (DEMO) wilt
annuleren.
Zie voor informatie over aansluiting/installatie pagina 30.
WX-920BT
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\020INT.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 2 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Voor uw eigen veiligheid moet u dit apparaat in
het dashboard van de auto installeren,
aangezien de achterkant ervan tijdens het
gebruik erg warm wordt.
Zie 'Aansluiting/Installatie' (pagina 30) voor
meer informatie.
Geproduceerd in Thailand
Dit product is geclassificeerd als een Class 1
laserproduct volgens IEC/EN 60825-1:2007 en
IEC/EN 60825-1:2014.
 Emissieduur: Continu
 Laseroutput: Minder dan 55.8 μW
 Golflengte: 775 nm tot 800 nm
Het naamplaatje met de werkspanning enz. bevindt
zich onderop de behuizing.
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd via het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze apparatuur is bedoeld om te worden gebruikt
met de goedgekeurde softwareversie(s) die
aangegeven zijn in de EU-conformiteitsverklaring.
De software die geïnstalleerd is op deze apparatuur
werd gecontroleerd en beantwoordt aan de
essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Softwareversie: 1_
U kunt de softwareversie in het firmware-instelitem
van het algemene instelmenu controleren.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn
Dit product is geproduceerd door of namens
Sony Corporation.
EU-importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerd
aan de productcompliance in Europa dienen te
worden gesteld aan de geautoriseerde
vertegenwoordiger van de producent, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen
in combinatie met een chemisch symbool.
De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af
te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen worden
veroorzaakt in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recyclen van materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het
elektrisch gedeelte en het elektronische apparaat
op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen
deze producten aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch
en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Lever de batterij in bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren
van dit product of batterij, kunt u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product of batterij hebt
gekocht.
LET OP
In de European Common Allocations-tabel is het
frequentiebereik 65–74 MHz niet gereserveerd voor
radiouitzendingen. Dit bereik kan in Europa dus niet
worden gebruikt.
Waarschuwing als het contactslot van de
auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat de AUTO OFF-functie ingesteld is
(pagina 18). Het apparaat wordt na de ingestelde
tijdsduur automatisch volledig uitgeschakeld
nadat het apparaat is uitgezet en de klok wordt
weergegeven (houd SRC gedurende een
seconde ingedrukt). Zo voorkomt u dat de accu
leegraakt. Als u de AUTO OFF-functie niet instelt,
moet u steeds wanneer u de contactschakelaar
uitzet, OFF ingedrukt houden tot het display is
uitgeschakeld.
Dit symbool op het product, de batterij of op de
verpakking wijst erop dat het product en de batterij,
2NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\020INT.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 3 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Disclaimer betreffende diensten aangeboden
door derden
Diensten die aangeboden worden door derden
kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor
dergelijke situaties.
Belangrijke kennisgeving
Let op
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL
SONY AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE,
INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ANDERE
SCHADE WAARONDER, ZONDER BEPERKING,
VERLIES VAN WINST, INKOMSTENDERVING,
VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK
VAN HET PRODUCT OF EVENTUELE BIJKOMENDE
APPARATUUR, UITVALTIJD EN TIJD VAN DE KOPER
DIE VERBAND HOUDT MET OF ONTSTAAT UIT HET
GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE BIJBEHORENDE
HARDWARE EN/OF SOFTWARE.
 Dit apparaat ondersteunt
veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan de
BLUETOOTH-norm voor een veiligere verbinding
wanneer de draadloze BLUETOOTH-technologie
wordt gebruikt, maar deze beveiliging zal
afhankelijk van de omstandigheden mogelijk niet
voldoende zijn. Wees voorzichtig wanneer u
communiceert met behulp van draadloze
BLUETOOTH-technologie.
 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor
het uitlekken van informatie tijdens BLUETOOTHcommunicatie.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw
Sony-dealer.
Geachte klant, dit product omvat een radiozender.
Overeenkomstig UNECE-voorschrift nr. 10 kan een
autofabrikant speciale voorwaarden opleggen voor
de installatie van radiozenders in auto's.
Controleer de handleiding van uw auto of neem
contact op met de fabrikant of de verkoper van uw
auto voor u dit product in uw auto installeert.
Noodoproepen
Dit systeem voor handsfree bellen via BLUETOOTH
en het elektronische apparaat dat met het systeem
verbonden is, gebruiken radiosignalen, mobiele
en vaste netwerken en ook een door de gebruiker
geprogrammeerde functie. Verbinding kan niet
onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Vertrouw daarom niet uitsluitend op uw
elektronische apparaat voor het tot stand brengen
van essentiële communicatie (zoals bij medische
noodgevallen).
Over BLUETOOTH-communicatie
 Microgolven die worden uitgestraald door een
BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van
elektronische medische apparaten beïnvloeden.
Schakel dit apparaat en andere BLUETOOTHapparaten uit op de volgende plaatsen, omdat dit
ongelukken kan veroorzaken.
 waar brandbaar gas aanwezig is, in een
ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
 in de buurt van automatische deuren of een
brandmelder
3NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\010COVTOC.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 4 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Aansluiting/installatie
Inhoudsopgave
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Let op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelenlijst voor installatie . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
33
Aan de slag
Het apparaat opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . . 7
De klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De accuspanning controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden . . . . . . . . 7
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Een ander draagbaar audioapparaat
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio Data System (RDS) gebruiken . . . . . . . . . . . 11
Afspelen
Een schijf afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een BLUETOOTH-apparaat afspelen . . . . . . . . . . .
Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Handsfree bellen
(alleen via BLUETOOTH)
Een oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Iemand opbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek . . . 15
Handige functies
Sony | Music Center met iPhone/Android™smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Spraakherkenning activeren
(alleen Android-smartphone) . . . . . . . . . . . . . 17
Siri Eyes Free gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Instellingen
De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algemene bediening voor instellingen. . . . . . . . .
Algemene instellingen (GENERAL) . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display-instellingen (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-instellingen (BLUETOOTH) . . . . . . . .
Sony | Music Centerinstellingen (SONY APP) . . . .
18
18
18
19
20
20
20
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
24
28
4NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 5 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Handleiding over onderdelen en bedieningselementen
Hoofdapparaat

(bladeren) (pagina 13)
Hiermee kunt u tijdens het afspelen de
bladerstand activeren.
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer een
USB-apparaat in Android-modus of een iPod
is aangesloten.)
PTY (programmatype)
Hiermee kunt u PTY selecteren in RDS.
 SRC (bron)
Druk op deze knop om het apparaat in te
schakelen.
Druk op deze knop om de bron te wijzigen.
OFF
Houd de toets 1 seconde ingedrukt om de bron
uit te schakelen en de klok weer te geven.
Houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt
om het apparaat én het display uit te schakelen.
 EXTRA BASS
Basgeluid versterken in synchronisatie met het
volumeniveau. Druk hierop om de EXTRA BASSinstelling te wijzigen: [1], [2], [OFF].
  (schijf uitwerpen)

/
(SEEK –/+)
Hiermee kunt u automatisch afstemmen op
radiozenders. Houd de knop ingedrukt om
handmatig af te stemmen.
/ (vorige/volgende)
/ (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen)
 MODE (pagina 10, 15)
(terug)
Hiermee keert u terug naar de vorige weergave
op het display.
 CALL
Hiermee opent u het telefoonmenu. U kunt
hiermee ook een oproep ontvangen of
beëindigen.
Houd deze knop langer dan 2 seconden
ingedrukt om het BLUETOOTH-signaal in te
schakelen.
 Ontvanger voor de afstandsbediening
 Schijfsleuf
 Display
 USB-poort
5NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 6 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
 Cijfertoetsen (1 t/m 6)
Hiermee kunt u opgeslagen radiozenders
ontvangen. Houd een van deze toetsen
ingedrukt om zenders op te slaan.
Album /
Hiermee kunt u een album op een audioapparaat
overslaan. Houd de toets ingedrukt om albums
te blijven overslaan.
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer een
USB-apparaat in Android-modus of een iPod is
aangesloten.)
(herhalen)
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer
een USB-apparaat in Android-modus is
aangesloten.)
(willekeurig)
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer
een USB-apparaat in Android-modus is
aangesloten.)
MIC (pagina 15)
 (afspelen/pauze)
 Regelknop
Draai aan deze knop om het volume aan te
passen.
DRUK OP ENTER
Hiermee bevestigt u het geselecteerde item.
Druk op SRC, draai en druk op de knop om de
bron te wijzigen (time-out in 2 seconden).
MENU
Hiermee opent u het setup-menu.
VOICE (pagina 15, 17, 18)
Houd deze knop langer dan 2 seconden
ingedrukt om spraakgestuurd kiezen,
spraakherkenning (alleen Android-smartphone)
of de Siri-functie (alleen iPhone) te activeren.
(N-logo)
Raak de bedieningsknop aan met de Androidsmartphone om een BLUETOOTH-verbinding tot
stand te brengen.
 AUX-ingang
 DSPL (display)
Druk op deze knop om display-items te wijzigen.
SCRL (schuiven)
Houd deze knop ingedrukt om te schuiven door
een display-item.
6NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 7 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
4
Aan de slag
Het apparaat opnieuw instellen
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt,
na het vervangen van de accu of wijzigen van de
aansluitingen, moet u het apparaat opnieuw
instellen.
1
Houd DSPL en CALL langer dan
2 seconden ingedrukt.
Opmerking
Door het apparaat opnieuw in te stellen worden de
klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens gewist.
Nadat de minuut is ingesteld, drukt
u op MENU.
Het instellen is voltooid en de klok begint
te lopen.
De klok weergeven
Druk op DSPL.
De accuspanning controleren
U kunt de huidige accuspanning controleren.
(Niet beschikbaar als de bron is uitgeschakeld en de
klok wordt weergegeven.)
1
Druk herhaaldelijk op DSPL tot de
accuspanning wordt weergegeven.
De geografische locatie instellen
Nadat u het apparaat opnieuw heeft ingesteld,
verschijnt de instelling van de geografische locatie.
1
Druk op ENTER zodra [AREA] wordt
weergegeven.
Weergegeven wordt welke geografische locatie
is ingesteld.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[EUROPE] of [RUSSIA] te selecteren en
druk vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om [YES]
of [NO] te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
Wijzigt u de instelling van de geografische
locatie, dan wordt de unit gereset, vervolgens
wordt de klok weergegeven.
Deze instelling kan worden geconfigureerd in het
algemene installatiemenu (pagina 18).
De klok instellen
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op
de knop.
2
Draai aan de regelknop om [CLOCK ADJ]
te selecteren en druk vervolgens op de
knop.
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
3
Stel de uren en minuten in door aan de
regelknop te draaien.
Verplaats de digitale aanduiding door op
/ (SEEK –/+) te drukken.
Een BLUETOOTH-apparaat
voorbereiden
U kunt muziek afspelen of handsfree bellen
afhankelijk van het BLUETOOTH-compatibele
apparaat, zoals een smartphone, mobiele telefoon
of audioapparaat (hierna 'BLUETOOTH-apparaat'
genoemd, tenzij anders vermeld). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat voor
meer informatie over het aansluiten.
Voordat u het apparaat aansluit, verlaagt u het
volume van dit apparaat. Doet u dit niet, dan
kunnen er luide geluiden geproduceerd worden.
Verbinding maken met een
Smartphone door middel van
One touch connection (NFC)
Door de bedieningsknop op het apparaat met een
voor NFC* geschikte smartphone aan te raken,
wordt het apparaat automatisch gekoppeld aan en
verbonden met de smartphone.
* NFC (Near Field Communication) is een technologie
die draadloze gegevensuitwisseling tussen diverse
apparaten mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld
mobiele telefoons en IC-tags. Dankzij de NFC-functie
is gegevenscommunicatie eenvoudig mogelijk door
gewoon het relevante symbool of de gewenste
locatie aan te raken op voor NFC geschikte apparaten.
Voor een smartphone waarop Android OS 4.0 of
lager geïnstalleerd is, moet de app 'NFC Easy
Connect' van Google Play worden gedownload.
De app kan in bepaalde landen/regio's mogelijk
niet worden gedownload.
1
Activeer de NFC-functie op de
smartphone.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
smartphone is geleverd voor meer informatie.
7NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 8 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
2
Raak het gedeelte met het N-merkteken
van het apparaat aan met het gedeelte
met het N-merkteken van de
smartphone.
4
Draai aan de regelknop om [DEVICE 1]* of
[DEVICE 2]* te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
knippert terwijl het apparaat zich in de
stand-bystand voor de koppeling bevindt.
* [DEVICE 1] of [DEVICE 2] wordt vervangen door de
naam van het gekoppelde apparaat nadat het
koppelen is voltooid.
Controleer of
apparaat.
oplicht op het display van het
5
Voer de koppeling uit op het
BLUETOOTH-apparaat zodat het dit
apparaat detecteert.
6
Selecteer [WX-920BT] op het scherm van
het BLUETOOTH-apparaat.
Verbinding verbreken met One touch
Als uw modelnaam niet weergegeven wordt,
herhaalt u dit proces vanaf stap 2.
Raak het gedeelte met het N-merkteken van het
apparaat nogmaals aan met het gedeelte met het
N-merkteken van de smartphone.
Opmerkingen
 Behandel de smartphone voorzichtig wanneer u de
verbinding tot stand brengt, om krassen te vermijden.
 Verbinding maken met één aanraking is onmogelijk
wanneer het apparaat al is verbonden twee NFCcompatibele apparaten. In dit geval verbreekt u de
verbinding met een van de apparaten en brengt u de
verbinding met de smartphone opnieuw tot stand.
WX-920BT
7
Koppelen en verbinding maken met
een BLUETOOTH-apparaat
Als u een wachtwoord* moet invoeren
op het BLUETOOTH-apparaat, voert
u [0000] in.
* Het wachtwoord kan, afhankelijk van het apparaat,
'toegangscode', 'PIN-code', 'PIN-getal',
'wachtwoord', enz. worden genoemd.
Wanneer u een BLUETOOTH-apparaat voor het
eerst aansluit, moet een wederzijdse registratie
('koppeling' genoemd) plaatsvinden. Door een
koppeling door te voeren, kunnen dit apparaat en
andere apparaten elkaar herkennen. Dit apparaat
kan twee BLUETOOTH-apparaten met elkaar
verbinden (twee mobiele telefoons of een mobiele
telefoon en een audioapparaat).
Wachtwoord invoeren
[0000]
Als de koppeling doorgevoerd is, blijft
branden.
8
Selecteer dit apparaat op het
BLUETOOTH-apparaat om de
BLUETOOTH-verbinding te activeren.
of
licht op wanneer de verbinding tot
stand is gebracht.
1
Plaats het BLUETOOTH-apparaat in een
straal van 1 meter van dit apparaat.
2
Druk op MENU en draai aan de
bedieningsknop om [BLUETOOTH] te
selecteren en druk vervolgens op de
knop.
3
Draai aan de regelknop om [PAIRING] te
selecteren en druk vervolgens op de
knop.
Opmerking
Zolang er een BLUETOOTH-verbinding actief is, kan dit
apparaat niet worden gedetecteerd vanaf een ander
apparaat. U kunt detectie mogelijk maken door de
koppelingsstand in te schakelen en dit apparaat vanaf
een ander apparaat te zoeken.
Afspelen starten
Voor meer informatie zie 'Een BLUETOOTHapparaat afspelen' (pagina 12).
Het koppelen annuleren
Voer de stappen 2 t/m 4 uit om de koppelingsmodus
te annuleren wanneer dit apparaat en het
BLUETOOTH-apparaat gekoppeld zijn.
8NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 9 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Verbinding maken met een gekoppeld
BLUETOOTH-apparaat
Verbinding maken met een iPhone/iPod
(automatische BLUETOOTH-koppeling)
Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken,
moet het verbonden zijn met dit apparaat.
Sommige gekoppelde apparaten worden
automatisch verbonden.
Wanneer een iPhone/iPod met iOS5 of later wordt
verbonden met de USB-poort, wordt het apparaat
automatisch gekoppeld en verbonden met de
iPhone/iPod.
Om automatische BLUETOOTH-koppeling mogelijk
te maken, moet [AUTO PAIR] in [BLUEOOTH]
ingesteld zijn op [ON] (pagina 20).
1
2
Druk op MENU en draai aan de
bedieningsknop om [BLUETOOTH] te
selecteren en druk vervolgens op de knop.
1
Activeer de BLUETOOTH-functie op de
iPhone/iPod.
2
Verbind een iPhone/iPod met de
USB-poort.
Draai aan de regelknop om [BT SIGNAL]
te selecteren en druk vervolgens op
de knop.
Zorg ervoor dat
oplicht.
3
Schakel de BLUETOOTH-functie in van
het BLUETOOTH-apparaat.
4
Bedien het BLUETOOTH-apparaat om
verbinding te maken met dit apparaat.
of
licht op.
Controleer of
apparaat.
Pictogrammen op het display:
Licht op wanneer handsfree bellen
beschikbaar is door HFP (Handsfree
Profile) te activeren.
Licht op wanneer het audioapparaat
afspeelbaar is door A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) te activeren.
Verbinding maken met het laatste
verbonden apparaat vanaf dit apparaat
Schakel de BLUETOOTH-functie in van het
BLUETOOTH-apparaat.
Om verbinding te maken met het audioapparaat,
druk op SRC om [BT AUDIO] te selecteren en druk
op  (afspelen/pauze).
Druk op CALL om verbinding te maken met de
mobiele telefoon.
Opmerking
Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio kunt u
vanaf dit apparaat geen verbinding tot stand brengen
met de mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan
verbinding met dit apparaat vanaf de mobiele telefoon.
oplicht op het display van het
Opmerkingen
 Automatische BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk
wanneer het apparaat reeds verbonden is twee andere
BLUETOOTH-apparaten. In dit geval verbreekt u de
verbinding met een van de apparaten en brengt u de
verbinding met de iPhone/iPod opnieuw tot stand.
 Als de automatische BLUETOOTH-koppeling niet
werkt, raadpleegt u 'Een BLUETOOTH-apparaat
voorbereiden' (pagina 7) voor meer informatie.
Een USB-apparaat aansluiten
1
2
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het USB-apparaat aan op het
apparaat.
Gebruik voor het aansluiten van een iPod/
iPhone de USB-verbindingskabel voor iPod
(niet bijgeleverd).
Tip
Met BLUETOOTH-signaal ingeschakeld: wanneer
u de contactsleutel omdraait, brengt dit apparaat
automatisch opnieuw de verbinding tot stand met de
mobiele telefoon waar het laatst mee verbonden was.
De microfoon installeren
Voor meer informatie zie 'De microfoon installeren'
(pagina 33).
9NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 10 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Een ander draagbaar
audioapparaat aansluiten
1
2
3
Schakel het draagbare audioapparaat uit.
Luisteren naar de radio
Verlaag het volume op het apparaat.
Om naar de radio te luisteren, drukt u op SRC om
[TUNER] te selecteren.
Sluit het draagbare audioapparaat
met behulp van een verbindingskabel
(niet bijgeleverd)* aan op de AUX-ingang
(stereomini-aansluiting) op het
apparaat*.
* Gebruik een rechte stekker.
4
Luisteren naar de radio
Automatisch opslaan (BTM)
1
Druk op MODE om de radioband te
wijzigen (FM1, FM2, FM3, MW of LW).
2
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op
de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om [BTM]
te selecteren en druk vervolgens op
de knop.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Druk op SRC om [AUX] te selecteren.
Het volumeniveau van het aangesloten
apparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het draagbare audioapparaat
bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke
luistervolume in op het hoofdapparaat.
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND] 
[AUX VOLUME] (pagina 19).
Afstemmen
1
Druk op MODE om de radioband te
wijzigen (FM1, FM2, FM3, MW of LW).
2
Afstemmen.
Handmatig afstemmen
Houd / (SEEK - / +) ingedrukt tot de
frequentie ongeveer is bereikt en druk
vervolgens herhaaldelijk op / (SEEK –/+)
om nauwkeurig op de gewenste frequentie
af te stemmen.
Automatisch afstemmen
Druk / (SEEK +/–).
Het zoeken stopt wanneer een zender wordt
ontvangen.
Handmatig opslaan
1
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets (1 t/m 6)
ingedrukt tot [MEMORY] wordt
weergegeven.
De opgeslagen zenders ontvangen
1
Selecteer de band en druk vervolgens op
een cijfertoets (1 t/m 6).
10NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 11 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Radio Data System (RDS)
gebruiken
Alternatieve frequenties (AF) en
verkeersinformatie (TA) instellen
AF stemt continu opnieuw af op de zender met het
sterkste signaal in een netwerk, en TA biedt u de
huidige verkeersinformatie of verkeersprogramma's
(TP) wanneer deze worden ontvangen.
1
2
3
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op
de knop.
Local Link-functie (alleen voor het Verenigd
Koninkrijk)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders in
het gebied selecteren, ook als deze niet zijn
opgeslagen onder de cijfertoetsen.
Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets
(1 t/m 6) waaronder een lokale zender is opgeslagen.
Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets
van de lokale zender. Herhaal dit tot de lokale
zender wordt ontvangen.
Programmatypes (PTY) selecteren
1
Houd PTY ingedrukt tijdens
FM-ontvangst.
2
Verdraai de bedieningsknop tot het
gewenste programmatype wordt
weergegeven en druk dan op de
bedieningsknop.
Draai aan de regelknop om [AF/ TA]
te selecteren en druk vervolgens op
de knop.
Draai aan de regelknop voor het
selecteren van [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] of [AF/TA-OFF] en druk
vervolgens op de knop.
RDS-zenders met de AF- en TA-instelling
opslaan
U kunt RDS-zenders samen met een AF-/TAinstelling voorprogrammeren. Stel AF/TA in en sla
de zender vervolgens op met BTM of handmatig.
Als u handmatig voorprogrammeert, kunt u ook
niet-RDS-zenders voorprogrammeren.
Noodberichten ontvangen
Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de geselecteerde
bron automatisch onderbroken door de
noodberichten.
Wanneer u het volumeniveau aanpast
tijdens een verkeersbericht
Het niveau wordt los van het normale volumeniveau
opgeslagen in het geheugen voor toekomstige
verkeersinformatie.
Op een regionaal programma afgestemd
blijven (REGIONAL)
Wanneer de functies AF en REGIONAL ingeschakeld
zijn, schakelt het apparaat niet over naar een
andere regionale zender met een sterkere
frequentie. Wanneer u het ontvangstgebied van
het regionale programma verlaat, stelt u tijdens
FM-ontvangst [REGIONAL] in op [REG-OFF] bij
de algemene instellingen (pagina 19).
Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk
en sommige andere gebieden.
Het apparaat begint te zoeken naar een zender
die het geselecteerde programmatype uitzendt.
Type programma's
NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten),
INFO (informatie), SPORT (Sport), EDUCATE
(onderwijs), DRAMA (drama), CULTURE (cultuur),
SCIENCE (wetenschap), VARIED (gevarieerd),
POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek),
EASY M (Middle of the Road muziek), LIGHT M
(Licht klassiek), CLASSICS (klassiek), OTHER M
(Overige muziek), WEATHER (weer), FINANCE
(financieel), CHILDREN (kinderprogramma's),
SOCIAL A (sociale zaken), RELIGION (religie),
PHONE IN (inbelprogramma's), TRAVEL (reizen),
LEISURE (ontspanning), JAZZ (jazzmuziek),
COUNTRY (countrymuziek), NATION M (nationale
muziek), OLDIES (oldies), FOLK M (folkmuziek),
DOCUMENT (documentaires)
De kloktijd instellen (CT)
Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending wordt
de klok ingesteld.
1
Stel [CT] bij [GENERAL] in op [CT-ON]
(pagina 19).
11NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 12 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Afspelen
Een schijf afspelen
1
Selecteer voordat u een aansluiting tot stand
brengt, de USB-stand (Android-stand of MSC/
MTP-stand) afhankelijk van het USB-apparaat
(pagina 19).
1
Plaats de schijf (labelzijde naar boven).
Sluit een USB-apparaat aan op de
USB-poort (pagina 9).
Het afspelen wordt gestart.
Als er al een apparaat is aangesloten, drukt
u om het afspelen ervan te starten op SRC om
[USB] te selecteren. Als de IPod wordt herkend,
wordt [IPOD] weergegeven.
2
Pas het volume aan op dit apparaat.
Afspelen stoppen
Houd OFF 1 seconde ingedrukt.
Het apparaat verwijderen
Het afspelen wordt automatisch gestart.
Een USB-apparaat afspelen
In deze gebruiksaanwijzing wordt 'iPod' gebruikt
als algemene verwijzing naar de iPod-functies van
een iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de
tekst of afbeeldingen.
Zie voor informatie over de geschiktheid van uw iPod
'De iPod' (pagina 21) of ga naar de ondersteuningssite
die op het achterblad wordt vermeld.
U kunt USB-apparaten* van het type AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) en
MTP (Media Transfer Protocol) die geschikt zijn voor
de USB-standaard gebruiken. Afhankelijk van het
USB-apparaat, kan op het apparaat de Androidstand of de MSC/MTP-stand worden geselecteerd.
Er zijn digitale mediaspelers of Android-smartphones
waarop de MTP-stand moet worden ingesteld.
Stop het afspelen en verwijder vervolgens het
apparaat.
Waarschuwing voor iPhone
Als u een iPhone aansluit via USB, wordt het
gesprekvolume geregeld door de iPhone, niet door
het apparaat. Om plotselinge harde geluiden na
een oproep te voorkomen, moet u ervoor zorgen
dat u tijdens de oproep het volume van het
apparaat niet per ongeluk verhoogt.
Een BLUETOOTH-apparaat
afspelen
U kunt inhoud afspelen op een verbonden apparaat
dat ondersteuning biedt voor BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
* bijv. een USB-flash-drive, een digitale mediaspeler,
een Android-smartphone
Opmerkingen
 Ga voor meer informatie over de compatibiliteit van
uw USB-apparaat naar de ondersteuningswebsite die
wordt vermeld op het achterblad.
 Smartphones waarop Android OS 4.1 of hoger is
geïnstalleerd, ondersteunen Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Maar er zijn smartphones
die AOA 2.0 niet volledig ondersteunen, zelfs al is
Android OS 4.1 of hoger geïnstalleerd.
Ga naar de ondersteuningssite die op het achterblad
wordt vermeld voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw Android-smartphone.
 Het afspelen van de volgende bestanden wordt niet
ondersteund.
MP3/WMA/FLAC:
 auteursrechtelijk beschermde bestanden
 DRM-bestanden (Digital Rights Managementbeheer van digitale rechten)
 Meerkanaalsaudiobestanden
MP3/WMA:
 bestanden die zonder gegevensverlies zijn
gecomprimeerd (lossless)
1
Stel een BLUETOOTH-verbinding in met
het audioapparaat (pagina 7).
Selecteer het audioapparaat door op MENU te
drukken en selecteer vervolgens [BLUETOOTH]
 [AUDIO DEV] (pagina 20).
2
Druk op SRC om [BT AUDIO] te
selecteren.
3
Bedien het audioapparaat om het
afspelen te starten.
4
Pas het volume aan op dit apparaat.
12NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 13 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Opmerkingen
 Afhankelijk van het audioapparaat wordt informatie
zoals de titel, het tracknummer, de tracktijd en de
afspeelstatus mogelijk niet weergegeven op dit
apparaat.
 Zelfs als op dit apparaat een andere bron wordt
gekozen, wordt de weergave van het audioapparaat
niet stopgezet.
 [BT AUDIO] wordt niet weergegeven als de 'Sony |
Music Center'-toepassing via de BLUETOOTH-functie
actief is.
Het volumeniveau van het BLUETOOTHapparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het BLUETOOTH-audioapparaat
bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke
luistervolume in op het apparaat.
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND] 
[BTA VOLUME] (pagina 20).
3
Het afspelen wordt gestart.
De Quick-BrowZer-modus verlaten
Druk op
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus of een IPod is aangesloten.
1
Druk tijdens het afspelen van een cd of
het afspelen via USB op
(bladeren).
2
3
Druk op  (SEEK +).
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op
(herhalen) of
(willekeurig) om
de gewenste afspeelmodus te
selecteren.
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren.
De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10%
van het totale aantal items in de lijst.
4
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus is aangesloten.
1
(bladeren).
Zoeken door items over te slaan
(Overslaanmodus)
Tracks zoeken en afspelen
Herhaaldelijk en willekeurig afspelen
Herhaal stap 2 om de gewenste track
te zoeken.
Druk op ENTER om terug te keren naar
de Quick-BrowZer-modus.
Het geselecteerde item wordt weergegeven.
5
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op deze knop.
Het afspelen wordt gestart.
Het kan even duren voordat het afspelen in de
geselecteerde afspeelmodus start.
Welke afspeelmodi er beschikbaar zijn, hangt af
van de geselecteerde geluidsbron.
Zoeken naar een track op naam
(Quick-BrowZer™)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus of een IPod is aangesloten.
1
Druk tijdens het afspelen van een cd of
USB op
(bladeren)* om een lijst met
zoekcategorieën weer te geven.
Wanneer de tracklijst verschijnt, drukt u
herhaaldelijk op
(terug) om de gewenste
zoekcategorie weer te geven.
* Druk tijdens het afspelen vanaf een USB-apparaat
meer dan 2 seconden op
(bladeren) als u wilt
terugkeren naar het begin van de categorieënlijst.
2
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste zoekcategorie te selecteren en
druk vervolgens op deze knop om te
bevestigen.
13NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 14 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Handsfree bellen
(alleen via BLUETOOTH)
Om een mobiele telefoon te kunnen gebruiken,
moet u deze verbinden met dit apparaat. U kunt
twee mobiele telefoons verbinden met het apparaat.
Voor meer informatie zie 'Een BLUETOOTHapparaat voorbereiden' (pagina 7).
4
Selecteer een naam uit de naamlijst door
de bedieningsknop te verdraaien en
druk vervolgens op de bedieningsknop.
5
Selecteer een nummer uit de nummerlijst
door de bedieningsknop te verdraaien en
druk vervolgens op de bedieningsknop.
Het telefoongesprek wordt gestart.
Bellen vanuit de gesprekkenhistorie
1
Druk op CALL.
Wanneer twee mobiele telefoons zijn
aangesloten op het apparaat, draai aan de
bedieningsknop om een telefoon te selecteren
en druk vervolgens op de knop.
Een oproep beantwoorden
1
2
Druk op CALL wanneer u een oproep met
een beltoon ontvangt.
Draai aan de bedieningsknop om
[RECENT CALL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
Er wordt een lijst van gesprekken in de
gesprekkenhistorie weergegeven.
Het telefoongesprek wordt gestart.
3
Een oproep weigeren
Selecteer een naam of telefoonnummer
uit de gesprekkenhistorie door de
bedieningsknop te verdraaien en druk
vervolgens op de bedieningsknop.
Houd OFF 1 seconde ingedrukt.
Het telefoongesprek wordt gestart.
Opmerking
De beltoon en het stemgeluid worden alleen uitgevoerd
via de voorluidsprekers.
Een gesprek beëindigen
Druk nogmaals op CALL.
Bellen door een nummer in te toetsen
1
Wanneer twee mobiele telefoons zijn
aangesloten op het apparaat, draai aan de
bedieningsknop om een telefoon te selecteren
en druk vervolgens op de knop.
Iemand opbellen
U kunt iemand uit het telefoonboek of de
oproepgeschiedenis bellen wanneer er een
mobiele telefoon die ondersteuning biedt voor
PBAP (Phone Book Access Profile) verbonden is.
Wanneer twee mobiele telefoons zijn aangesloten
op het apparaat, selecteert u een telefoon.
Bellen vanuit het telefoonboek
1
Druk op CALL.
Wanneer twee mobiele telefoons zijn
aangesloten op het apparaat, draai aan de
bedieningsknop om een telefoon te selecteren
en druk vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[PHONE BOOK] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Selecteer een eerste letter uit de lijst van
eerste letters door de bedieningsknop te
verdraaien en druk vervolgens op de
bedieningsknop.
Druk op CALL.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[DIAL NUMBER] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om het
telefoonnummer in te voeren en
selecteer als laatste [ ] (spatie). Druk
vervolgens op ENTER*.
Het telefoongesprek wordt gestart.
* Verplaats de digitale aanduiding door op /
(SEEK –/+) te drukken.
Opmerking
in het display wordt [_] weergegeven in plaats van [#].
14NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 15 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Bellen door nummerherhaling
1
Druk op CALL.
Wanneer twee mobiele telefoons zijn
aangesloten op het apparaat, draai aan de
bedieningsknop om een telefoon te selecteren
en druk vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[REDIAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
Het telefoongesprek wordt gestart.
Bellen via spraak-tags
U kunt een persoon bellen door de spraaktag uit te
spreken die opgeslagen is in een verbonden
mobiele telefoon die uitgerust is met een functie
voor spraakgestuurd kiezen.
1
2
3
Druk op CALL.
Beschikbare bedieningen
tijdens een gesprek
Het volume van de beltoon aanpassen
Draai de aan bedieningsknop tijdens het
ontvangen van een oproep.
Het volume van de stem van de spreker
aanpassen
Draai aan de bedieningsknop tijdens een gesprek.
Het volume aanpassen voor de andere
persoon (aanpassing van de
microfoonversterking)
Druk op MIC.
Regelbaar volumeniveau: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Echo en ruis verminderen (echoonderdrukking/ruisonderdrukking)
Wanneer twee mobiele telefoons zijn
aangesloten op het apparaat, draai aan de
bedieningsknop om een telefoon te selecteren
en druk vervolgens op de knop.
Houd MIC ingedrukt.
Instelbare standen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Draai aan de bedieningsknop om
[VOICE DIAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
Druk tijdens een gesprek op MODE om het geluid
van het telefoongesprek te laten uitvoeren via het
apparaat of de mobiele telefoon.
U kunt ook VOICE langer dan 2 seconden
ingedrukt houden.
Opmerking
Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling
mogelijk niet beschikbaar.
Schakelen tussen de handsfree en de
niet-handsfree stand
Zeg de spraak-tag die op de mobiele
telefoon is opgeslagen.
Uw stem wordt herkend en het nummer
wordt gebeld.
Spraakgestuurd bellen annuleren
Druk op VOICE.
15NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 16 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
De verbinding beëindigen
1
Handige functies
Sony | Music Center met
iPhone/Android™-smartphone
U dient de laatste versie van Sony | Music Center te
downloaden uit de App Store voor iPhone en uit
Google Play voor een Android-smartphone.
Opmerkingen
 Volg voor uw veiligheid de lokale verkeersregels en
-voorschriften en bedien de toepassing niet terwijl u
aan het rijden bent.
 'Sony | Music Center' is een app om via uw
iPhone/Android-smartphone Sony-audioapparaten
te bedienen die compatibel zijn met 'Sony | Music
Center'.
 Wat u kunt bedienen met 'Sony | Music Center'
varieert afhankelijk van het aangesloten apparaat.
 Om gebruik te maken van de functies van 'Sony
|Music Center' raadpleegt u de gegevens op uw
iPhone/Android-smartphone.
 Meer informatie over 'Sony | Music Center' kunt u
vinden op de volgende URL:
http://www.sony.net/smcqa/
 Bezoek de onderstaande website en ga na welke
modellen van iPhone/Android-smartphones
compatibel zijn.
Voor iPhone: ga naar de App Store
Voor Android-smartphone: ga naar Google Play
De Sony | Music Center-verbinding tot
stand brengen
1
Maak een BLUETOOTH-verbinding met
een iPhone/Android-smartphone
(pagina 7).
Selecteer het audioapparaat door op MENU te
drukken en selecteer vervolgens [BLUETOOTH]
 [AUDIO DEV] (pagina 20).
2
3
4
Start de 'Sony | Music Center'-toepassing.
Druk op MENU, draai aan de regelknop,
selecteer [SONY APP] en druk vervolgens
op de knop.
Draai aan de bedieningsknop om
[CONNECT] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
De verbinding met de iPhone/Androidsmartphone wordt gestart.
Voor meer informatie over de bediening op een
iPhone/Android-smartphone, raadpleegt u het
helpgedeelte van de toepassing.
2
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop,
selecteer [SONY APP] en druk vervolgens op
de knop.
Draai aan de bedieningsknop om [CONNECT] te
selecteren en druk vervolgens op de knop.
De bron of toepassing selecteren
U kunt de gewenste bron of toepassing op de
iPhone/Android-smartphone selecteren.
De bron selecteren
Druk herhaaldelijk op SRC. Of druk op SRC,
draai aan de bedieningsknop om de gewenste
bron te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
De lijst met bronnen weergeven
Druk op SRC.
Sms-melding via de spraakgids
(alleen Android-smartphone)
Wanneer een sms wordt ontvangen, wordt deze
automatisch omgeroepen via de luidsprekers van
de auto.
Raadpleeg het helpgedeelte van de toepassing
voor meer informatie over instellingen.
Een sms-bericht beantwoorden
(alleen Android-smartphone)
U kunt een bericht beantwoorden door het
antwoordpictogram aan te raken.
1
2
3
Activeer de 'Sony | Music Center'-toepassing en
raak vervolgens het pictogram [Reply] (antwoord)
aan.
Het invoerscherm voor berichten verschijnt op de
'Sony | Music Center'-toepassing.
Voer via spraakherkenning een antwoordbericht in.
De lijst van kandidaat-ontvangers van een bericht
verschijnt op de 'Sony | Music Center' toepassing.
Draai aan de bedieningsknop om het gewenste
bericht te selecteren en druk vervolgens op deze
knop.
Het bericht wordt verstuurd.
Geluids- en weergave-instellingen
configureren
U kunt instellingen met betrekking tot het geluid en
de weergave aanpassen via een iPhone/Androidsmartphone.
Raadpleeg het helpgedeelte van de toepassing
voor meer informatie over instellingen.
Als het apparaatnummer verschijnt
Zorg ervoor dat het nummer wordt weergegeven
(bijv. 123456), en selecteer vervolgens [Ja] op de
iPhone/Android-smartphone.
16NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 17 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Spraakherkenning activeren
(alleen Android-smartphone)
1
Houd VOICE ingedrukt om
spraakherkenning te activeren.
2
Zeg de gewenste spraakopdracht in de
microfoon.
Spraakherkenning uitschakelen
Druk op VOICE.
Opmerkingen
 Spraakherkenning is in sommige gevallen mogelijk
niet beschikbaar.
 Het is mogelijk dat spraakherkenning niet goed werkt
afhankelijk van de prestaties van de verbonden
Android-smartphone.
 Gebruik deze functie in omstandigheden waar het
lawaai, zoals het geluid van de motor, tijdens de
spraakherkenning zo beperkt mogelijk is.
Opmerkingen
 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is het
mogelijk dat de iPhone uw stem niet herkent. (Als u
zich bijvoorbeeld in een bewegende auto bevindt.)
 Het is mogelijk dat Siri Eyes Free niet goed werkt of
dat de reactietijd traag is op plaatsen waar iPhonesignalen moeilijk te ontvangen zijn.
 Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de
iPhone is het mogelijk dat Siri Eyes Free niet goed
werkt of afgesloten wordt.
 Als u een track afspeelt met een iPhone via een
BLUETOOTH-audioverbinding, dan wordt bij het
starten van het afspelen van de track via BLUETOOTH
Siri Eyes Free automatisch afgesloten en schakelt het
apparaat over op de BLUETOOTH-audiobron.
 Als Siri Eyes Free geactiveerd wordt tijdens het
afspelen van audio, dan is het mogelijk dat het
apparaat overschakelt naar de BLUETOOTH-audiobron,
zelfs als u geen track opgeeft om af te spelen.
 Bij het aansluiten van de iPhone op de USB-poort is
het mogelijk dat Siri Eyes Free niet goed werkt of
afgesloten wordt.
 Activeer Siri niet met de iPhone als u de iPhone via
USB met het apparaat verbindt. Het is mogelijk dat
Siri Eyes Free niet goed werkt of afgesloten wordt.
 Er wordt geen audio uitgevoerd terwijl Siri Eyes Free
geactiveerd is.
Siri Eyes Free gebruiken
Met Siri Eyes Free kunt u een iPhone handsfree
gebruiken door gewoon in de microfoon te
spreken. Voor deze functie is het nodig dat
een iPhone via BLUETOOTH met het apparaat
verbonden is. Dit kan alleen voor iPhone 4s of
recentere modellen. Zorg ervoor dat de recentste
iOS-versie op uw iPhone geïnstalleerd is.
U moet vooraf de configuraties uitvoeren voor
BLUETOOTH-registratie en -verbinding van de
iPhone met het apparaat. Voor meer informatie
zie 'Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden'
(pagina 7).
Om de iPhone te selecteren, drukt u op MENU en
selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [AUDIO
DEV] (pagina 20).
1
Activeer de Siri-functie op de iPhone.
Voor meer informatie kunt u de
gebruiksaanwijzing raadplegen die bij de
iPhone geleverd is.
2
Houd VOICE langer dan 2 seconden
ingedrukt.
Het spraakopdrachtscherm verschijnt.
3
Nadat de iPhone gepiept heeft,
spreekt u in de microfoon.
De iPhone piept opnieuw en Siri begint te
antwoorden.
Siri Eyes Free uitschakelen
Druk op VOICE.
17NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 18 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Algemene instellingen
(GENERAL)
Instellingen
De DEMO-stand annuleren
U kunt het demonstratiescherm annuleren dat
wordt weergegeven wanneer de bron uitgeschakeld
is en de klok weergegeven wordt.
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op
de knop.
2
Draai aan de regelknop om [DEMO] te
selecteren en druk vervolgens op de
knop.
3
Draai aan de regelknop om [DEMO-OFF]
te selecteren en druk vervolgens op de
knop.
De instelling is voltooid.
4
Druk twee keer op
(terug).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
Algemene bediening voor
instellingen
U kunt items instellen in de volgende
instelcategorieën:
Algemene instellingen (GENERAL),
Geluidsinstellingen (SOUND), Display-instellingen
(DISPLAY), BLUETOOTH-instellingen (BLUETOOTH),
Sony | Music Centerinstellingen (SONY APP)
1
2
Druk op MENU.
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste instellingencategorie te
selecteren en druk vervolgens op
deze knop.
De items die ingesteld kunnen worden,
verschillen afhankelijk van de bron en
instellingen.
3
Draai aan de bedieningsknop om de
opties te selecteren en druk dan op
de knop.
Terugkeren naar het vorige display
Druk op
(terug).
AREA (gebied)
Geeft de geografische locatie aan voor dit
apparaat: [EUROPE], [RUSSIA].
Wijzigt u de actuele instelling van de geografische
locatie, dan wordt dit apparaat gereset,
vervolgens wordt de klok weergegeven.
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
DEMO (demonstratie)
De demonstratie activeren: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (klok aanpassen) (pagina 7)
BEEP (pieptoon)
De pieptoon inschakelen: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisch uitschakelen)
Het apparaat wordt na de ingestelde tijdsduur
automatisch uitgeschakeld wanneer het
apparaat is uitgezet en de klok wordt
weergegeven (houd SRC gedurende een
seconde ingedrukt): [ON] (30 minuten), [OFF].
STEERING (stuurbediening)
Registreert/reset de instelling van de
stuurafstandsbediening.
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
STR CONTROL (stuurbediening)
Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor
de aangesloten afstandsbediening. Voorkom
storingen door eraan te denken de invoerstand
vóór gebruik af te stemmen op de aangesloten
afstandsbediening.
CUSTOM (aanpassen)
Invoerstand voor de stuurafstandsbediening
PRESET (vooraf instellen)
Invoerstand voor de bekabelde
afstandsbediening met uitzondering van de
stuurafstandsbediening
(Automatisch geselecteerd als
[RESETCUSTOM] wordt uitgevoerd.)
EDIT CUSTOM (aanpassingen wijzigen)
Registreert de functies (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) in de
stuurafstandsbediening:
 Selecteer de functie die u aan de
stuurafstandsbediening wilt toewijzen door
de bedieningsknop te draaien, en er
vervolgens op te drukken.
 Terwijl [REGISTER] knippert, houdt u de knop
op de stuurafstandsbediening waaraan u de
functie wilt toewijzen, ingedrukt. Wanneer
de registratie voltooid is, wordt
[REGISTERED] weergegeven.
 Herhaal de stappen  en  om nog meer
functies te op te slaan.
18NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 19 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
(Alleen beschikbaar wanneer [STR CONTROL] is
ingesteld op [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (aanpassingen wissen)
Voert een reset uit van de opgeslagen functies
van de stuurafstandsbediening: [YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer [STR CONTROL] is
ingesteld op [CUSTOM].)
Opmerkingen
 Terwijl u instellingen uitvoert, kan het apparaat
alleen met de toetsen worden bediend. Parkeer
voor uw veiligheid uw auto voor u deze instelling
uitvoert.
 Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet,
blijft alle eerder geregistreerde informatie
behouden. Start de registratie opnieuw vanaf de
functie waar de fout zich heeft voorgedaan.
 Deze functie is op sommige voertuigen mogelijk
niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite
die op het achterblad wordt vermeld voor meer
informatie over de compatibiliteit van uw
voertuig.
USB MODE (USB-modus)
Wijzigt de USB-modus: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Alleen beschikbaar als de USB-bron is
geselecteerd.)
CT (kloktijd)
Hiermee kunt u de CT-functie inschakelen:
[ON], [OFF].
AF/TA (alternatieve frequenties/verkeersmelding)
Hiermee kunt u de instelling voor alternatieve
frequenties (AF) en verkeersmelding (TA)
selecteren: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionaal)
Beperkt ontvangst tot een bepaalde regio:
[ON], [OFF].
(Alleen beschikbaar bij FM-ontvangst.)
BTM (Best Tuning Memory) (pagina 10)
(Alleen beschikbaar als de tuner is
geselecteerd.)
FIRMWARE (firmware)
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
De firmwareversie controleren/bijwerken.
Ga voor meer informatie naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
FW VERSION (firmwareversie)
Huidige firmwareversie weergeven.
FW UPDATE (firmware-update)
Het bijwerken van de firmware starten: [YES],
[NO].
Het bijwerken van de firmware duurt enkele
minuten. Zet de contactschakelaar tijdens de
update niet in de positie OFF en verwijder het
USB-apparaat niet.
Geluidsinstellingen (SOUND)
Dit installatiemenu is niet beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt weergegeven.
EQ10 PRESET (EQ10 voorkeuze)
Hiermee kunt u een van de 10 equalisatiecurves
of 'uit' selecteren:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Er kan voor elke bron een equalisatiecurve in het
geheugen worden opgeslagen.
*[KARAOKE] vermindert het stemgeluid maar
kan dit niet helemaal verwijderen tijdens het
afspelen. Ook wordt het gebruik van een
microfoon niet ondersteund.
EQ10 CUSTOM (EQ10 aanpassen)
Hiermee stelt u [CUSTOM] van EQ10 in.
De equalisatiecurve instellen: [B1] 32 Hz,
[B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz,
[B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz,
[B10] 16 kHz.
U kunt het volume instellen van -6 dB tot +6 dB,
met stappen van 1 dB.
BALANS (balans)
Hiermee kunt u de geluidsbalans instellen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (fader)
Hiermee kunt u het relatieve niveau aanpassen:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (subwoofervolume)
Hiermee kunt u het geluidsniveau van de
subwoofer instellen: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] wordt weergegeven op de laagste
instelling.)
SUBW PHASE (subwooferfase)
Hiermee kunt u de subwooferfase selecteren:
[NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ (frequentie van laagdoorlaatfilter)
Hiermee kunt u de afkapfrequentie voor de
subwoofer selecteren: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frequentie van hoogdoorlaatfilter)
Hiermee kunt u de afkapfrequentie voor de
speaker vóór/achter selecteren: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOLUME (volume van AUX)
Hiermee past u het volume aan voor elk extra
(auxiliary) apparaat dat is aangesloten: [+18 dB] –
[0 dB] – [-8 dB].
Deze instelling zorgt dat u het volume van
afzonderlijke bronnen niet hoeft aan te passen.
(Alleen beschikbaar als AUX is geselecteerd.)
19NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 20 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
BTA VOLUME (BLUETOOTH-geluidsvolume)
Hiermee past u het volume aan voor elk
BLUETOOTH-apparaat dat is aangesloten:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Deze instelling zorgt dat u het volume van
afzonderlijke bronnen niet hoeft aan te passen.
(Alleen beschikbaar als de BT-audio of
-toepassing is geselecteerd.)
BLUETOOTH-instellingen
(BLUETOOTH)
Display-instellingen (DISPLAY)
AUDIO DEV (audioapparaat)
Hiermee kiest u het audioapparaat. [*] wordt
weergegeven op het apparaat dat aan [DEVICE 1]
is gekoppeld of op het huidige A2DP-compatibele
audioapparaat.
DIMMER (dimmer)
Hiermee kunt u de helderheid van het display
wijzigen: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (klok).
([AUTO] is alleen beschikbaar als de
voedingskabel voor de verlichting is aangesloten
en de koplampen zijn ingeschakeld.)
Als u wilt zorgen dat deze functie alleen tijdens
een vaste periode actief is, selecteert u [CLK] en
stelt u de begin- en eindtijd in.
 De helderheid instellen wanneer de
dimmerfunctie wordt geactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [ON] en wijzig [BRIGHTNESS].
 De helderheid instellen wanneer de
dimmerfunctie wordt gedeactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [OFF] en wijzig
[BRIGHTNESS].
De instelling voor helderheid wordt opgeslagen
en toegepast wanneer de dimmerfunctie wordt
geactiveerd of gedeactiveerd.
BRIGHTNESS (helderheid)
Hiermee kunt u de helderheid van het display
aanpassen. De helderheid is instelbaar: [1] – [10].
BUTTON-C (knoppenkleur)
Hiermee kunt u een vooraf gedefinieerde of een
aangepaste kleur voor de knoppen instellen.
COLOR (kleur)
U kunt kiezen uit 15 vooraf gedefinieerde kleuren
en een aangepaste kleur.
CUSTOM-C (aangepaste kleur)
Hiermee kunt u een aangepaste kleur voor de
knoppen opslaan.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Instelbaar kleurbereik: [0] – [32] ([0] kan niet
voor alle kleurbereiken worden ingesteld).
SOUND SYNC (geluidssynchronisatie)
Activeert de synchronisatie van de verlichting
met het geluid: [ON], [OFF].
(Niet beschikbaar als u geen bron hebt
geselecteerd en de klok wordt weergegeven.)
AUTO SCROLL (automatisch schuiven)
Hiermee kunt u automatisch door lange items
schuiven: [ON], [OFF].
(Niet beschikbaar als AUX of de tuner is
geselecteerd.)
PAIRING (koppelen) (pagina 8)
Verbindt maximaal twee BLUETOOTHapparaten: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] of [DEVICE 2] wordt vervangen door
de naam van het gekoppelde apparaat nadat
het koppelen is voltooid.
RINGTONE (beltoon)
Hiermee kiest u of de beltoon wordt uitgevoerd
door dit apparaat of de aangesloten mobiele
telefoon: [1] (dit apparaat), [2] (mobiele telefoon).
AUTO ANSWER (automatisch beantwoorden)
Stelt dit apparaat in op het automatisch
beantwoorden van een inkomende oproep:
[OFF], [1] (ongeveer 3 seconden), [2] (ongeveer
10 seconden).
AUTO PAIR (automatische koppeling)
Hiermee wordt de BLUETOOTH-koppeling
automatisch gestart wanneer een iOS-apparaat
met versie 5.0 of hoger via USB wordt
verbonden: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaal) (pagina 9)
Hiermee schakelt u de BLUETOOTH-functie in/uit.
BT INITIAL (BLUETOOTH initialiseren)
Initialiseert alle BLUETOOTH-instellingen
(koppelingsinformatie, apparaatgegevens enz.):
[YES], [NO].
Wanneer u het apparaat wegdoet, is het
raadzaam eerst alle instellingen te initialiseren.
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
Sony | Music Centerinstellingen
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatisch starten)
Activeert het automatisch starten van 'Sony |
Music Center': [ON], [OFF].
Wanneer [ON] is geselecteerd, zal 'Sony | Music
Center' automatisch een verbinding tot stand
brengen nadat de BLUETOOTH-verbinding is
voltooid.
CONNECT (Verbinden)
'Sony | Music Center'-functie (verbinding)
activeren en beëindigen.
20NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 21 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad en volgt
u de online instructies.
Opmerkingen
 Het gebruik van een USB-apparaat (niet meegeleverd)
is vereist voor het bijwerken van de firmware.
Sla de updater op op het USB-apparaat, verbind het
apparaat met de USB-poort en voer vervolgens de
updatebewerking uit.
 Het bijwerken van de firmware duurt enkele minuten.
Zet de contactschakelaar tijdens de update niet in de
positie OFF en verwijder het USB-apparaat niet.
Voorzorgsmaatregelen
 Laat het apparaat van tevoren afkoelen als uw
auto is geparkeerd in direct zonlicht.
 Laat audioapparaten niet in de auto achter,
want dit kan leiden tot defecten als gevolg van
hoge temperaturen door direct zonlicht.
 De elektrische antenne wordt automatisch
uitgeschoven.
 Schijven die NIET kunnen worden afgespeeld met
dit apparaat
 Schijven waarop labels, stickers, tape of papier
zijn geplakt. Hierdoor kan de werking worden
verstoord of de schijf worden beschadigd.
 Schijven met afwijkende vormen (bijvoorbeeld
hart, vierkant, ster). Als u dit toch probeert, kan
het apparaat beschadigd raken.
 Schijven van 8 cm (3 1/4 inch).
Opmerkingen over cd-r/cd-rw's
 Als een schijf met multi-session (meerdere
sessies) begint met een cd-da-sessie, wordt deze
herkend als een cd-da-schijf en worden andere
sessies niet afgespeeld.
 Schijven die NIET kunnen worden afgespeeld met
dit apparaat
 Cd-r/cd-w's met een slechte opnamekwaliteit.
 Cd-r/cd-w's die zijn opgenomen met een
incompatibel opnameapparaat.
 Cd-r/cd-rw's die onjuist zijn gefinaliseerd.
 Cd-r/cd-rw's die niet zijn opgenomen in de
muziek-cd-indeling of mp3-indeling conform
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo of
multi-session (meerdere sessies).
Afspeelvolgorde van audiobestanden
Map (album)
Condensvorming
Audiobestand (track)
Als er vocht condenseert in het apparaat, verwijdert
u dan de schijf en wacht u ongeveer een uur tot het
apparaat droog is, anders kan de werking van het
apparaat worden verstoord.
Hoge geluidskwaliteit handhaven
Mors geen vloeistof op het apparaat of op de
schijven.
Opmerkingen bij audio-cd's
 Stel een schijf niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals die van de autoverwarming,
en laat een schijf niet achter in een auto die in de
volle zon staat geparkeerd.
 Veeg een schijf van het
midden naar de buitenrand
schoon met een doekje
voordat u deze afspeelt.
Gebruik geen oplosmiddelen
zoals benzine, thinner en in
de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen.
 Dit apparaat is ontworpen
voor het afspelen van schijven die voldoen aan de
cd-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige
muziekschijven die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet
aan de cd-norm en kunnen daarom mogelijk niet
worden afgespeeld met dit apparaat.
De iPod
 U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten.
Werk uw iPod-apparaten bij met de nieuwste
software vóór gebruik.
Compatibele iPhone- en iPod-modellen
Compatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


21NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 22 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Compatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(zesde generatie)


iPod touch
(vijfde generatie)


iPod nano
(zevende
generatie)

 'Made for iPod' en 'Made for iPhone' betekenen
dat een elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen om aan te sluiten op respectievelijk
een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of voor het voldoen ervan aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften. Let op:
het gebruik van dit accessoire met een iPod of
iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw
Sony-dealer.
Specificaties
Tuner
FM
Afstembereik:
Wanneer [AREA] is ingesteld op [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Wanneer [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(in stappen van 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (in stappen van 30 kHz)
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf
Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz
Signaal/ruis-verhouding: 73 dB
Scheiding: 50 dB bij 1 kHz
Frequentierespons: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Afstembereik:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
Gevoeligheid: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Cd-speler
Signaal/ruis-verhouding: 95 dB
Frequentierespons: 20 Hz – 20.000 Hz
Wow en flutter: Onder meetbare grens
Maximaal aantal *1:
Mappen (albums)*2: 150
Bestanden (tracks) en mappen*3: 300
Tekens die kunnen worden weergegeven en een
map- of bestandsnaam: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Corresponderende codec: mp3 (.mp3), wma (.wma)
*1 Alleen cd-r/cd-rw
*2 inclusief de hoofdmap
*3 misschien minder dan de opgegeven waarde als de
map- of bestandsnaam veel tekens bevat
USB-speler
Interface: USB (Full-speed)
Maximumstroom: 1 A
Maximum aantal herkenbare mappen en bestanden:
Mappen (albums): 256
Bestanden (tracks) per map: 256
Compatibel Android Open Accessory-protocol
(AOA): 2.0
22NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 23 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Corresponderende codec:
MP3 (.mp3)
Bitrate: 8 kbps – 320 kbps (ondersteunt VBR
(variabele bitsnelheid))
Samplesnelheid 16 kHz–48 kHz
WMA (.wma)
Bitrate: 32 kbps – 192 kbps (ondersteunt VBR
(variabele bitsnelheid))
Samplesnelheid 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdiepte: 16-bits, 24-bits
Samplesnelheid 44,1 kHz, 48 kHz
Draadloze communicatie
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH Standard versie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH Standard energieklasse 2
(Maximaal uitgestuurd vermogen +1 dBm)
Maximaal communicatiebereik*1:
In een rechte lijn (zonder obstakels) ongeveer
10 m (33 ft)
Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatiemethode: FHSS
Compatibele BLUETOOTH-profielen*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Corresponderende codec:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Het daadwerkelijke bereik varieert afhankelijk van
diverse factoren, zoals obstakels tussen apparaten,
magnetische velden rondom een magnetron,
statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
prestaties van de antenne, besturingssysteem,
softwaretoepassingen enzovoort.
*2 BLUETOOTH-standaardprofielen geven aan wat het
doel is van de BLUETOOTH-communicatie tussen
apparaten.
NFC-communicatie
Frequentieband en maximaal vermogen
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m bij 10 m
Versterker
Uitgang: Speakeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen: 55 W × 4 (bij 4 Ω)
Algemeen
Uitvoer:
Audio-uitgangen (FRONT, REAR, SUB)
Aansluiting elektrische antenne/versterker
(REM OUT)
Ingangen:
Afstandsbedieningsingang
Antenne-ingang
Microfooningang
AUX-ingang (stereominiaansluiting)
USB-poort
Stroomvereisten: 12 V gelijkstroom autoaccu
(negatieve aarde)
Nominaal stroomverbruik: 10 A
Afmetingen:
Circa 178 mm × 100 mm × 177 mm
(7 1/8 inch × 4 inch × 7 inch) (b x h x d)
Montageafmetingen:
Circa 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 inch × 4 3/8 inch × 6 3/8 inch) (b x h x d)
Massa: Circa 1,4 kg (3 lb 2 oz)
Inhoud van de verpakking:
Hoofdapparaat (1)
Microfoon (1)
Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)
Misschien zijn niet alle bovenstaande accessoires
bij uw dealer verkrijgbaar. Vraag de dealer om meer
informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Auteursrechten
Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's
zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van
dergelijke merken door Sony Corporation geschiedt
onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaren.
Het N-teken is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde
Staten en in andere landen.
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk
of handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS
en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van deze
technologie buiten dit product om is verboden
zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door Fraunhofer IIS en
Thomson.
Google, Android en Google Play zijn
handelsmerken van Google Inc.
23NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 24 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Verdere verspreiding en gebruik als bronbestand
of in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen,
is toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 Bij verdere verspreiding van de broncode moeten
de bovenstaande auteursrechtaanduiding,
deze lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule behouden blijven.
 Bij verdere verspreiding in binaire vorm dienen
de bovenstaande auteursrechtaanduiding,
deze lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule te zijn opgenomen in de
documentatie en andere materialen die worden
meegeleverd bij de verspreiding.
 Noch de naam van Xiph.org Foundation,
noch de namen van zijn bijdragers mogen
worden gebruikt om producten die van deze
software zijn afgeleid, aan te prijzen of te
promoten, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN SAMENWERKENDE
PARTIJEN GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT"
EN ER WORDT AFSTAND GEDAAN VAN ALLE
UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID
EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. IN
ENKEL GEVAL ZIJN DE STICHTING OF BIJDRAGERS
VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE,
INCIDENTELE, OF BIJZONDERE SCHADE, LETSEL,
OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE
GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN
GEBRUIKSMOGELIJKHEID, GEGEVENS, OF WINST;
OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING)
WAT DE OORZAAK OOK MOGE ZIJN EN VOLGENS
ELKE GELDENDE DEFINITIE VAN AANSPRAKELIJKHEID,
HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR
RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF DOOR
ONRECHTMATIG HANDELEN (WAARONDER
NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) OP WAT VOOR
MANIER DAN OOK VOORTKOMEND UIT HET
GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WORDT
BENOEMD.
Problemen oplossen
De volgende controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die kunnen optreden met
uw apparaat.
Controleer voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt de procedures voor aansluiting en
gebruik.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 30) voor details
over het gebruik van de zekering en het
verwijderen van het apparaat uit het dashboard.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
Algemeen
Geen of bijna geen geluid.
 De positie van de faderregelaar [FADER] is niet
ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers.
 Het volume van de unit en/of het aangesloten
apparaat is zeer laag.
 Verhoog het volume van de unit en het
aangesloten apparaat.
Geen pieptoon.
 Er is een optionele versterker aangesloten en
u gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De inhoud van het geheugen is gewist.
 De voedingskabel of de accu is losgekoppeld of
niet goed aangesloten.
Opgeslagen zenders en juiste tijd zijn gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de stand van de
contactschakelaar wordt gewijzigd.
 De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt
de demonstratiemodus gestart.
 Als er gedurende 5 minuten geen handeling
wordt uitgevoerd en [DEMO-ON] ingesteld is,
wordt de demonstratiemodus gestart.
 Stel [DEMO-OFF] in (pagina 18).
De weergave verdwijnt uit/verschijnt niet in
het displayvenster.
 De dimmer is ingesteld op [DIMMER-ON]
(pagina 20).
 De weergave verdwijnt als u OFF ingedrukt houdt.
 Druk op OFF op het apparaat totdat de
weergave verschijnt.
Het display of de verlichting knippert.
 De voeding is niet voldoende.
 Controleer of de autoaccu genoeg stroom voor
het apparaat levert. (Het vereiste vermogen is
12 V DC.)
24NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 25 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
De bedieningsknoppen werken niet.
De schijf wordt niet uitgeworpen.
 De aansluiting is niet juist.
 Houd DSPL en CALL
langer dan 2 seconden
ingedrukt om het apparaat te resetten (pagina 7).
De inhoud van het geheugen wordt gewist.
Met het oog op uw veiligheid dient u het
apparaat niet te resetten terwijl u rijdt.
Radio-ontvangst
Er kunnen geen zenders worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.
 De aansluiting is niet juist.
 Controleer de aansluiting van de autoantenne.
 Als de automatische antenne niet uitschuift,
controleert u de aansluiting van de
bedieningskabel van de elektrische antenne.
Er kan niet worden afgestemd op
voorkeuzezenders.
 Het uitgezonden signaal is te zwak.
Er kan niet worden afgestemd tussen 65 MHz en
74 MHz in FM3.
 [AREA] is ingesteld op [EUROPE].
 Stel [AREA] in op [RUSSIA] (pagina 18).
RDS
RDS-services kunnen niet worden ontvangen
(als [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]).
 FM3 is geselecteerd.
 Selecteer FM1 of FM2.
 RDS-services zijn niet beschikbaar in de huidige
regio.
Het zoeken (SEEK) begint na een paar seconden
luisteren.
 De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
 Schakel TA uit (pagina 11).
Geen verkeersinformatie.
 Schakel TA in (pagina 11).
 De zender is een TP-zender, maar zendt toch
geen verkeersinformatie uit.
 Stem af op een andere zender.
PTY geeft [- - - - - - - -] weer.
 De huidige zender is geen RDS-zender.
 Geen RDS-gegevens ontvangen.
 De zender geeft het programmatype niet door.
De programmaservicenaam knippert.
 Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige
zender.
 Druk op / (SEEK –/+) terwijl de
programmaservicenaam knippert. [PI SEEK]
wordt weergegeven en het apparaat gaat
zoeken naar een andere frequentie met dezelfde
PI-gegevens (programma-identificatie).
Cd afspelen
De schijf wordt niet afgespeeld.
 Schijf defect of vuil.
 Gebruik cd-r/cd-w's niet voor audio (pagina 21).
Mp3/wma-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
 De schijf is niet compatibel met de mp3/wmaindeling en -versie. Ga naar de ondersteuningssite
die op het achterblad wordt vermeld voor meer
informatie over schijven en indelingen die
afgespeeld kunnen worden.
Mp3/wma-bestanden worden minder snel
afgespeeld dan andere bestanden.
 Bij de volgende schijven duurt het langer voordat
het afspelen wordt opgestart.
 Schijven die met een ingewikkelde structuur
zijn opgenomen.
 Schijven die in Multi Session (meerdere sessies)
zijn opgenomen.
 Schijven waaraan gegevens kunnen worden
toegevoegd.
Het geluid hapert.
 Schijf defect of vuil.
Afspelen via een USB-apparaat
U kunt items niet via een USB-hub afspelen.
 Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een
USB-hub herkennen.
Afspelen vanaf een USB-apparaat duurt langer.
 Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewikkelde boomstructuur.
Het geluid wordt onderbroken.
 Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge
bitsnelheid.
 DRM-bestanden (Digital Rights Management)
kunnen in sommige gevallen niet worden
gespeeld.
Het audiobestand kan niet worden afgespeeld.
 USB-apparaten geformatteerd met andere
bestandssystemen dan FAT16 of FAT32 worden
niet ondersteund.*
* Deze eenheid ondersteunt FAT16 en FAT32, maar
sommige USB-apparaten ondersteunen niet al
deze FAT. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neem
contact op met de fabrikant.
25NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 26 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Bewerkingen voor het overslaan van een album,
het overslaan van items (overspring-stand)
en het zoeken naar een nummer op naam
(Quick-BrowZer) kan niet worden uitgevoerd.
 Deze handelingen kunnen niet worden
uitgevoerd wanneer een USB-apparaat in de
Android-modus of een iPod is aangesloten.
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP] (pagina 19).
 Verwijder de iPod.
 De USB-modus van het apparaat is niet ingesteld
op de juiste modus.
 Zorg ervoor dat de USB-modus van het
apparaat is ingesteld op MSC/MTP-modus.
Het geluid kan niet worden uitgevoerd tijdens
het afspelen in de Android-modus.
 Terwijl het apparaat in Android-modus staat,
wordt het geluid alleen weergegeven op de
Android-smartphone.
 Controleer de status van de toepassing voor
audioweergave op de Android-smartphone.
 Afhankelijk van de Android-smartphone wordt
mogelijk niet correct afgespeeld.
NFC-functie
Verbinding maken met één aanraking (NFC) is
niet mogelijk.
 De smartphone reageert niet op het aanraken.
 Kijk of de NFC-functie op de smartphone is
ingeschakeld.
 Plaats het N-teken van de smartphone dichter
bij het N-teken op dit apparaat.
 Als de smartphone in een hoes zit, dient u deze
te verwijderen.
 De NFC-ontvangstgevoeligheid is afhankelijk van
het apparaat.
Als het maken van een One-touch connection
met de smartphone meermaals mislukt, dient u
handmatig een BLUETOOTH-verbinding tot stand
te brengen.
BLUETOOTH-functie
Het apparaat dat verbinding maakt, kan dit
apparaat niet detecteren.
 Zet dit apparaat in de stand-bymodus voor
koppeling voordat de koppeling wordt gemaakt.
 Zolang er een verbinding is met twee
BLUETOOTH-apparaten, kan deze autoradio niet
worden waargenomen door een ander apparaat.
 Verbreek een van de verbindingen en zoek
naar deze autoradio vanaf een ander apparaat.
 Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, stelt u de
BLUETOOTH-signaaluitgang in op (pagina 9).
Verbinding is niet mogelijk.
 De verbinding wordt door één apparaat
(dit apparaat of BLUETOOTH-apparaat) geregeld,
niet door beide apparaten.
 Maak verbinding met dit apparaat vanaf een
BLUETOOTH-apparaat of vice versa.
De naam van het gedetecteerde apparaat wordt
niet weergegeven.
 Afhankelijk van de status van het andere apparaat
is het wellicht niet mogelijk de naam op te halen.
Geen beltoon.
 U kunt het volume aanpassen door aan de
bedieningsknop te draaien tijdens het ontvangen
van een oproep.
 Afhankelijk van het apparaat dat verbinding
maakt, wordt de beltoon mogelijk niet goed
verzonden.
 Stel [RINGTONE] in op [1] (pagina 20).
 De voorste luidsprekers zijn niet aangesloten op
het apparaat.
 Sluit de voorste speakers op het apparaat aan.
De beltoon wordt alleen uitgevoerd via de
voorste speakers.
De stem van uw gesprekspartner is niet te horen.
 De voorste luidsprekers zijn niet aangesloten op
het apparaat.
 Sluit de voorste speakers op het apparaat aan.
De stem van uw gesprekspartner wordt alleen
uitgevoerd via de voorste speakers.
Een gesprekspartner zegt dat het volume te laag
of te hoog is.
 Pas het volume dienovereenkomstig aan
met de functie voor de aanpassing van
microfoonversterking (pagina 15).
Echo of ruis treedt op in telefoongesprekken.
 Verlaag het volume.
 Stel de EC/NC-modus in op [EC/NC-1] of
[EC/NC-2] (pagina 15).
 Als het omgevingsgeluid luid is, probeer dit dan
te verminderen.
Bijvoorbeeld: Als er een venster open is en het
straatgeluid enz. luid is, sluit u het venster.
Als de airconditioning luid is, verlaagt u de
airconditioning.
Er wordt geen verbinding met de telefoon
gemaakt.
 Wanneer BLUETOOTH-audio wordt afgespeeld,
wordt geen verbinding met de telefoon gemaakt,
zelfs niet als u op CALL drukt.
 Maak verbinding vanaf de telefoon.
26NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 27 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
De geluidskwaliteit van de telefoon is slecht.
 De geluidskwaliteit van de telefoon is afhankelijk
van ontvangstomstandigheden van de mobiele
telefoon.
 Plaats uw auto ergens waar u het signaal van
de mobiele telefoon kunt verbeteren als de
ontvangst slecht is.
Het volume van het aangesloten audioapparaat
is laag (hoog).
 Het volume varieert al naar gelang het
audioapparaat.
 Pas het volume van het aangesloten
audioapparaat of dit apparaat aan (pagina 20).
Het geluid slaat over tijdens afspelen vanaf een
BLUETOOTH-audioapparaat.
 Verklein de afstand tussen het apparaat en het
BLUETOOTH-audioapparaat.
 Als het BLUETOOTH-audioapparaat is
opgeborgen in een hoesje waardoor het signaal
wordt verstoord, verwijdert u het audioapparaat
uit het hoesje tijdens gebruik.
 Meerdere BLUETOOTH-apparaten of andere
apparaten die radiogolven uitstralen, worden in
de buurt gebruikt.
 Zet de andere apparaten uit.
 Vergroot de afstand met de andere apparaten.
 Het afspelen stopt even wanneer de verbinding
tussen dit apparaat en de mobiele telefoon tot
stand wordt gebracht. Dit duidt niet op een
storing.
Het verbonden BLUETOOTH-audioapparaat kan
niet worden bediend.
 Controleer of het verbonden BLUETOOTHaudioapparaat AVRCP ondersteunt.
Sommige functies werken niet.
 Controleer of het apparaat dat verbinding maakt,
de functies in kwestie ondersteunt.
Een oproep wordt per ongeluk beantwoord.
 De telefoon waarmee u verbinding maakt,
is ingesteld op automatische beantwoording
van oproepen.
Koppelen is mislukt vanwege een time-out.
 Afhankelijk van apparaat dat u wilt aansluiten,
is er mogelijk een korte tijdslimiet waarin u kunt
koppelen.
 Probeer het koppelen binnen deze tijd te
voltooien.
De BLUETOOTH-functie werkt niet.
 Schakel het apparaat uit door OFF meer dan
2 seconden ingedrukt te houden, en schakel het
apparaat vervolgens weer in.
Er wordt geen geluid weergegeven via de
autoluidsprekers tijdens handsfree bellen.
 Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobiele
telefoon, stelt u de mobiele telefoon zodanig in
dat het geluid via de luidsprekers van uw auto
wordt uitgevoerd.
Siri Eyes Free is niet geactiveerd.
 Voer de handsfree-registratie uit voor een iPhone
die Siri Eyes Free ondersteunt.
 Schakel de Siri-functie op de iPhone in.
 Annuleer de BLUETOOTH-verbinding tussen de
iPhone en het apparaat en maak opnieuw
verbinding.
Sony | Music Center-bediening
De toepassingsnaam komt niet overeen met de
werkelijke toepassing in 'Sony | Music Center'.
 Start de toepassing opnieuw vanaf de 'Sony |
Music Center'-toepassing.
Terwijl u de 'Sony | Music Center'-toepassing
via BLUETOOTH uitvoert, schakelt het display
automatisch over op [BT AUDIO].
 De 'Sony | Music Center'-toepassing of de
BLUETOOTH-functie is mislukt.
 Voer de toepassing opnieuw uit.
De verbinding met de 'Sony | Music Center'toepassing wordt automatisch verbroken
wanneer het display overschakelt naar [IPOD].
 De 'Sony | Music Center'-toepassing op de
iPhone/iPod biedt geen ondersteuning voor
afspelen op de iPod.
 Wijzig de bron van het apparaat in een andere
instelling dan [IPOD] en maak vervolgens
verbinding met 'Sony | Music Center'
(pagina 16).
De verbinding met 'Sony | Music Center' wordt
automatisch verbroken wanneer de USB-modus
van het apparaat wordt gewijzigd in [ANDROID].
 De Android-smartphone biedt geen ondersteuning
voor afspelen in de Android-modus.
 Stel de USB-modus van het apparaat in op
[MSC/MTP] en maak vervolgens verbinding
met 'Sony | Music Center' (pagina 16).
Kan niet koppelen.
 Het apparaat kan na initialisering mogelijk niet
aan een eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
worden gekoppeld als informatie voor het
koppelen van het apparaat zich op het BLUETOOTHapparaat bevindt. Verwijder in dat geval de
koppelingsinformatie van het apparaat van het
BLUETOOTH-apparaat en koppel ze opnieuw.
27NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 28 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Berichten
Tijdens het gebruik kunnen de volgende berichten
verschijnen of knipperen.
INVALID
 De gekozen bewerking is mogelijk ongeldig.
READ: Er wordt informatie gelezen.
 Wacht totdat het lezen is voltooid. Het afspelen
wordt vervolgens automatisch gestart. Dit kan
enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de
organisatie van bestanden.
(_): Het teken kan niet worden weergegeven.
Tijdens het afspelen van een cd:
CD ERROR: De schijf kan niet worden afgespeeld.
De schijf wordt automatisch uitgeworpen.
 Reinig de schijf en plaats de schijf correct in de
sleuf. Controleer ook of de schijf leeg of defect is.
CD NO DISC: Er is geen schijf aanwezig.
 Plaats een schijf met afspeelbare bestanden in
de sleuf (pagina 22).
CD NO MUSIC: Er is geen afspeelbaar bestand.
De schijf wordt automatisch uitgeworpen.
 Plaats een schijf met afspeelbare bestanden in
de sleuf (pagina 22).
CD PUSH EJECT: De schijf kan niet goed worden
uitgeworpen.
 Druk op  (uitwerpen).
of
schijf is bereikt.
: Het begin of het einde van de
Tijdens het afspelen via een USB-apparaat:
HUB NO SUPPORT: USB-hubs worden niet
ondersteund.
IPOD STOP: Het afspelen vanaf de iPod is voltooid.
 Gebruik uw iPod/iPhone om het afspelen te
starten.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Een USB-apparaat dat geen ondersteuning biedt
voor AOA (Android Open Accessory) 2.0, wordt
aangesloten op het apparaat terwijl [USB MODE]
is ingesteld op [ANDROID].
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP] (pagina 19).
USB ERROR: Er kan niet worden afgespeeld vanaf
het USB-apparaat.
 Sluit het USB-apparaat weer aan.
USB NO DEVICE: Er is geen USB-apparaat aangesloten
of het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Controleer of het USB-apparaat en de USB-kabel
goed zijn aangesloten.
USB NO MUSIC: Er is geen afspeelbaar bestand.
 Sluit een USB-apparaat met afspeelbare
bestanden aan (pagina 23).
USB NO SUPPORT: Het USB-apparaat wordt niet
ondersteund.
 Ga voor meer informatie over de compatibiliteit van
uw USB-apparaat naar de ondersteuningswebsite
die wordt vermeld op het achterblad.
USB OVERLOAD: Het USB-apparaat is overbelast.
 Ontkoppel het USB-apparaat en druk vervolgens
op SRC om een andere bron te selecteren.
 Het USB-apparaat heeft een storing of er is een
niet-ondersteund apparaat verbonden.
Tijdens gebruik van RDS:
NO AF: Geen alternatieve frequenties.
 Druk op / (SEEK –/+) terwijl de
programmaservicenaam knippert. Het apparaat
gaat zoeken naar een andere frequentie met
dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie)
([PI SEEK] wordt weergegeven).
NO PI: Het programma kan niet geïdentificeerd
worden. Het geselecteerde station heeft geen
PI-gegevens (programma-identificatie).
 Selecteer een ander station.
NO TP: Geen verkeersprogramma's.
 Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare
TP-zenders.
Voor de BLUETOOTH-functie:
BT AUDIO NO DEVICE: Het USB-apparaat is niet
aangesloten of wordt niet herkend.
 Controleer of het BLUETOOTH-apparaat goed is
aangesloten en of de BLUETOOTH-verbinding tot
stand is gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
FILE ERROR: De geselecteerde bewerking kan niet
worden uitgevoerd.
 Wacht even en probeer het opnieuw.
NO SUPPORT: De geselecteerde bewerking is niet
toegestaan of wordt niet ondersteund.
 Controleer of het BLUETOOTH-apparaat HFP
(Handsfree Profile) ondersteunt.
UNKNOWN: Een naam of telefoonnummer kan niet
worden weergegeven.
WITHHELD: Het telefoonnummer wordt door de
beller afgeschermd.
28NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 29 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Voor Sony | Music Center-bediening:
Voor het uitvoeren van firmware-updates:
APP -----------: Er is geen verbinding met de
toepassing tot stand gebracht.
 Maak opnieuw verbinding met 'Sony | Music
Center' (pagina 16).
FILE ERROR: De updater is niet opgeslagen op het
USB-apparaat.
 Sla de updater op op het USB-apparaat en
probeer het nogmaals (pagina 21).
APP DISPLAY: De lijst met scherminstellingen van
de toepassing is geopend.
 Sluit de lijst met scherminstellingen van de
toepassing om bediening met knoppen te
activeren.
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Firmware-update is
niet correct voltooid.
 Druk op ENTER om het bericht te wissen en
probeer het opnieuw.
Zet de contactschakelaar tijdens de update niet
in de positie OFF en verwijder het USB-apparaat
niet (pagina 21).
APP LIST: De inhoudslijst van de cd, het USBapparaat of de iPod is geopend.
 Sluit de lijst van de toepassing om bediening met
knoppen te activeren.
APP MENU: Een lijst met instellingen van de
toepassing is geopend.
 Sluit de lijst met instellingen van de toepassing
om bediening met knoppen te activeren.
Als deze oplossingen de situatie niet verbeteren,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Als u het apparaat laat repareren omdat cd's niet
goed worden afgespeeld, kunt u het beste de schijf
meenemen waarmee het probleem is begonnen.
APP NO DEVICE: Het apparaat waarop de
toepassing is geïnstalleerd, is niet verbonden of
wordt niet herkend.
 Maak verbinding via BLUETOOTH en breng
opnieuw verbinding tot stand met 'Sony | Music
Center' (pagina 16).
APP SOUND: De lijst met geluidsinstellingen van de
toepassing is geopend.
 Sluit de lijst met geluidsinstellingen van de
toepassing om bediening met knoppen te
activeren.
OPEN SONY APP: De 'Sony | Music Center'toepassing wordt niet uitgevoerd.
 Start de toepassing.
SONY APP DISCNCTED: De verbinding met de
toepassing is verbroken.
 Maak verbinding met 'Sony | Music Center'
(pagina 16).
Voor gebruik van de bediening op het
stuur:
FOUT: Er is een fout opgetreden tijdens het
registreren van de functie.
 Voer de registratie opnieuw uit vanaf de functie
waar de fout is opgetreden (pagina 18).
TIMEOUT: Het registreren van de functie is mislukt
vanwege een time-out.
 Probeer de registratie te voltooien terwijl
[REGISTER] knippert (ongeveer 6 seconden)
(pagina 18).
29NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 30 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Aansluiting/installatie
Onderdelenlijst voor installatie

Let op
 Sluit alle aardingskabels op een
gemeenschappelijk aardpunt aan.
 Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef
of tussen bewegende onderdelen (bijv. de rail van
de autostoel) bekneld raken.
 Voordat u de aansluitingen maakt, moet u de
contactschakelaar van de auto uitzetten om
kortsluiting te voorkomen.
 Sluit de voedingskabel  aan op het apparaat en
de luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de
hulpvoedingsaansluiting.
 Isoleer losse, niet-aangesloten kabels met
isolatietape voor de veiligheid.

5 x max. 8 mm
(7/32 x max. 5/16 inch)
×4




Voorzorgsmaatregelen
 Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
apparaat geen hinder veroorzaakt tijdens het
rijden.
 Installeer het apparaat niet op plaatsen waar
het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen,
bijv. in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom
van de autoverwarming, aan sterke trillingen,
of waar het in contact komt met veel stof of vuil.
 Gebruik alleen de meegeleverde
bevestigingsmiddelen om het apparaat veilig en
stevig te monteren.
Opmerking over de voedingskabel (geel)
Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere
componenten, moet de ampèrage van de aangesloten
autostroomkring groter zijn dan de som van de
ampèrages van de zekeringen van elke component
afzonderlijk.
De montagehoek instellen
Zorg dat de montagehoek kleiner is dan 30°.
×2

 Deze onderdelenlijst bevat niet de volledige
inhoud van de verpakking.
 Het apparaat wordt geleverd met een beugel .
Voordat u het apparaat plaatst, moet u de
ontgrendelingssleutels  gebruiken om de
beugel  van het apparaat te verwijderen. Zie
'De beugel verwijderen' (pagina 33) voor meer
informatie.
 Bewaar de ontgrendelingssleutels  voor
toekomstig gebruik, omdat u deze ook nodig
hebt om het apparaat uit de auto te verwijderen.
30NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 31 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Aansluiting
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Versterker*1

*2
Voor meer informatie zie
'Aansluitingen' (pagina 32).
Zie 'Voedingsaansluitschema' (pagina 32)
voor meer informatie.
vanaf een bekabelde
afstandsbediening (niet
meegeleverd)*4
*5
vanaf een autoantenne*6
*1
*2
*3
*4
Niet meegeleverd
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA PIN-snoer (niet meegeleverd)
Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter
voor een bekabelde afstandsbediening (niet
meegeleverd).
Zie 'De bekabelde afstandsbediening gebruiken'
(pagina 33) voor meer informatie over het gebruik
van de bekabelde afstandsbediening.
*5 Of u de microfoon nu wel of niet gebruikt, leid het
ingangssnoer van de microfoon zo dat deze u tijdens
het rijden niet hindert. Zet het snoer vast met een
klemmetje of iets dergelijks als deze rond uw voeten
loopt.
Zie 'De microfoon installeren' (pagina 33) voor meer
informatie over het monteren van de microfoon.
*6 Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter
(niet meegeleverd) als de antenne-aansluiting niet
past.
31NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 32 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Aansluiting voor instandhouding van het
geheugen
Aansluitingen
Als u een elektrische antenne zonder relaiskast
hebt, kan het aansluiten van dit apparaat met
de bijgeleverde voedingskabel  de antenne
beschadigen.
 Naar de luidsprekerconnector van de auto
Zolang de gele voedingskabel is aangesloten,
blijft de stroomvoorziening van het geheugen
intact, ook wanneer het contact van de auto wordt
uitgeschakeld.
Luidsprekeraansluiting
 Schakel het apparaat uit voordat u de luidsprekers
aansluit.
 Gebruik luidsprekers met een impedantie van
4 - 8 Ω en met voldoende vermogen om schade
te voorkomen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Achterluidspreker
(rechts)
 Paars
Voorluidspreker
(rechts)
 Grijs
Voorluidspreker
(links)
 Wit
Achterluidspreker
(links)
 Paars/zwart gestreept
 Grijs/zwart gestreept
 Wit/zwart gestreept
Voedingsaansluitschema
Controleer de hulpvoedingsaansluiting van de auto
en zorg dat de aansluitingen kloppen voor de auto.
Hulpvoedingsaansluiting
 Groen

Groen/zwart
gestreept
 naar de voedingsconnector van de auto
Gewone aansluiting
12
Continue voeding
Geel
13
Elektrische antenne/
versterker (REM OUT)
Blauw/wit
gestreept
14
geschakelde voeding
voor verlichting
Oranje-wit
gestreept
15
Geschakelde voeding
Rood
16
Aarde
Zwart
Eenvoudige aansluiting van een
subwoofer
Rood
Rood
Geel
Geel
12
Continue voeding
Geel
15
Geschakelde voeding
Rood
Wanneer de posities van de rode en gele
kabels zijn omgekeerd
Rood
Rood
Geel
Geel
U kunt gebruikmaken van een subwoofer zonder
een versterker wanneer deze wordt aangesloten op
de bedrading van een achterluidspreker.
Voorluidspreker
Subwoofer
Opmerkingen
 Voorbereiding van de bedrading van de
achterluidsprekers is vereist.
 Gebruik een subwoofer met een impedantie van
4 - 8 Ω en met voldoende vermogen om schade te
voorkomen.
12
Geschakelde voeding
Geel
15
Continue voeding
Rood
Als de auto geen ACC-positie heeft
Rood
Geel
Rood
Geel
32NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Rechts
010COV.book Page 33 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Als de aansluitingen en de geschakelde
voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan
op de voeding van de auto. Met vragen over of
problemen bij het aansluiten van uw apparaat,
die niet in deze handleiding worden besproken,
kunt u terecht bij de autodealer.
Installatie
De steun verwijderen
Verwijder de beugel  van het apparaat voordat
u het apparaat installeert.
De microfoon installeren
U dient de microfoon  te installeren, zodat uw
gesprekspartner u kan horen tijdens het handsfree
bellen.
1
Plaats de twee ontgrendelingssleutels 
totdat ze vastklikken en trek de beugel
 naar beneden en het apparaat
omhoog om ze van elkaar te scheiden.


Klem (niet meegeleverd)
 Het haakje moet naar binnen wijzen.


Let op
 Het is heel gevaarlijk als het snoer zich rond het
stuur of de versnellingspook wikkelt. Controleer
of het snoer en andere onderdelen u tijdens het
rijden niet hinderen.
 Als uw auto is uitgerust met airbags of ander
schokabsorberend materiaal, neemt u dan contact
op met uw dealer of met de winkel waar u dit
apparaat hebt gekocht, voordat u het installeert.
Het apparaat in het dashboard
monteren
Zie 'Het apparaat in een Japanse auto monteren'
(pagina 34) voor informatie over Japanse auto's.
Het apparaat met de meegeleverde
beugel monteren
Voordat u het apparaat installeert, dient u de
grepen aan beide zijden van de beugel  2 mm
naar binnen te buigen (5/32 inch).
1
Plaats de beugel  in het dashboard en
buig de klemhaken naar buiten voor een
stevige bevestiging.
Opmerking
Maak het oppervlak van het dashboard schoon met een
droge doek voordat u de dubbelzijdige tape  erop
plakt.
De bekabelde afstandsbediening
gebruiken
1
Om de bekabelde afstandsbediening te
activeren, stelt u [STR CONTROL] onder
[STEERING] in op [PRESET] (pagina 18).
Greep

Groter dan
182 mm (7 1/4 inch)
Groter dan
111 mm
(4 3/8 inch)
33NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\01NL-WX-920BTEUR\030CD.fm
masterpage: Links
010COV.book Page 34 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
2
Monteer het apparaat op de beugel .
De zekering vervangen
Vervang een zekering altijd door
Zekering (10 A)
een exemplaar van hetzelfde
ampèrage als op de
oorspronkelijke zekering wordt
vermeld. Als de zekering
doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren
en de zekering vervangen. Als de zekering
vervolgens weer doorbrandt, kan er sprake zijn van
een defect in het apparaat. Neem in dat geval
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.


Opmerking
Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen,
kan het apparaat niet goed worden bevestigd en kan
het losschieten.
Het apparaat in een Japanse auto
monteren
Het is mogelijk dat dit apparaat in sommige Japanse
auto's niet geïnstalleerd kan worden. Neem in dat
geval contact op met uw Sony-handelaar.

Op het dashboard of de
middenconsole
Beugel
Beugel
Met de auto
meegeleverde
onderdelen

Als u dit apparaat monteert op de beugels die in uw
auto zijn ingebouwd, gebruik dan de meegeleverde
schroeven  in de juiste schroefgaten voor uw
auto: T voor TOYOTA en N voor NISSAN.
Opmerking
Voorkom storingen door het apparaat alleen met de
meegeleverde schroeven  te installeren.
Het apparaat resetten
Zie 'Het Apparaat resetten' (pagina 7) voor meer
informatie.
34NL
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\00COV-WX-920BTEUR\050BCO.fm
masterpage: Blanco.
L
010COV.book Page 35 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Nederlands
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze apparatuur
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd via het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
WX-920BT
4-699-684-31(1)
H:\2017_new\DTP\SDL\SON_GGMAXU_112\171130_YAGI_103927_WX-920BT_OI\04_for
LSO\4699684311_WX_NL\00COV-WX-920BTEUR\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 36 Wednesday, December 20, 2017 11:07 AM
Ondersteuningswebsite
Raadpleeg de onderstaande website voor vragen of voor de
nieuwste ondersteuningsinformatie over dit product:
http://www.sony.eu/support
Registreer uw product online vandaag nog op:
http://www.sony.eu/mysony
Smartphone-app
Ondersteuning van Sony-app - Voor meer informatie en
meldingen over uw product:
√
√
√
√
Nieuws en berichten
Software-updates
Beknopte handleidingen
Tips en trucs
https://sony.net/SBS
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
WX-920BT
4-699-684-31(1)
Download PDF

advertising