Sony | XAV-AX1000 | Sony XAV-AX1000 15,7 cm (6,2 inch) media-ontvanger met BLUETOOTH® en Apple CarPlay Gebruiksaanwijzing

4-740-885-41(1)
AV-ONTVANGER
Zie pagina 14 als u de demoweergave (Demo) wilt annuleren.
Zie voor informatie over aansluiting/installatie pagina 23.
XAV-AX1000
Handleiding
NL
Voor uw eigen veiligheid moet u dit apparaat in
het dashboard van de auto installeren,
aangezien de achterkant ervan tijdens het
gebruik erg warm wordt.
Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'
(pagina 23).
Het naamplaatje met de werkspanning enz. bevindt
zich onder op de behuizing.
Warning
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht; hiermee voorkomt u de kans op brand
of schokken.
Open de behuizing niet, om elektrische
schokken te voorkomen. Laat alle onderhoud
over aan bevoegd personeel.
Geproduceerd in Thailand
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
via het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze apparatuur is bedoeld om te worden gebruikt
met de goedgekeurde softwareversie(s) die
aangegeven zijn in de EU-conformiteitsverklaring.
De software die geïnstalleerd is op deze apparatuur
werd gecontroleerd en beantwoordt aan de
essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
U kunt de softwareversie in het firmwareversieinstelitem van het algemene instellingenmenu
controleren.
De CE-markering is alleen geldig in landen waar
deze markering wettelijk verplicht is, voornamelijk
in de EER-landen (Europese Economische Ruimte).
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van
kracht zijn
Dit product is geproduceerd door of namens Sony
Corporation.
EU-importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerd
aan de productcompliance in Europa dienen te
worden gesteld aan de geautoriseerde
vertegenwoordiger van de producent, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
2NL
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere landen
met systemen voor gescheiden
inzameling)
Dit symbool op het product, de batterij of op de
verpakking wijst erop dat het product en de batterij
niet als huishoudelijk afval mogen worden
behandeld. Op sommige batterijen kan dit symbool
voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. Het chemische symbolen voor lood (Pb)
wordt toegevoegd als de batterij meer dan 0,004 %
lood bevat. Door deze producten en batterijen op
juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die
kunnen worden veroorzaakt door verkeerde
afvalbehandeling. Het recyclen van materialen
draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het
elektrische gedeelte en het elektronische apparaat
op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze
producten aan het eind van hun levenscyclus
overhandigd te worden aan het toepasselijke
inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en
elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Lever
de batterij in bij het toepasselijke inzamelingspunt
voor de recycling van batterijen. Voor meer details
in verband met het recycleren van dit product of
batterij, kunt u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product of batterij hebt gekocht.
Waarschuwing als het contactslot van de
auto geen ACC-positie heeft
Installeer deze eenheid niet in een auto zonder
ACC-stand. Het scherm van de eenheid wordt
niet uitgeschakeld als u het contact uit zet, en
hierdoor zou de accu leeglopen.
Disclaimer betreffende diensten aangeboden
door derden
Diensten die aangeboden worden door derden
kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony
draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor
dergelijke situaties.
Belangrijke kennisgeving
Let op
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL SONY
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE,
INDIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE OF ANDERE
SCHADE WAARONDER, ZONDER BEPERKING,
VERLIES VAN WINST, INKOMSTENDERVING, VERLIES
VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET
PRODUCT OF EVENTUELE BIJKOMENDE
APPARATUUR, UITVALTIJD EN TIJD VAN DE KOPER
DIE VERBAND HOUDT MET OF ONTSTAAT UIT HET
GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE BIJBEHORENDE
HARDWARE EN/OF SOFTWARE.
Geachte klant, dit product omvat een radiozender.
Overeenkomstig UNECE-voorschrift nr. 10 kan een
autofabrikant speciale voorwaarden opleggen voor
de installatie van radiozenders in auto's.
Controleer de handleiding van uw auto of neem
contact op met de fabrikant of de verkoper van uw
auto voor u dit product in uw auto installeert.
Noodoproepen
Dit systeem voor handsfree bellen via BLUETOOTH
en het elektronische apparaat dat met het systeem
verbonden is, gebruiken radiosignalen, mobiele en
vaste netwerken en ook een door de gebruiker
geprogrammeerde functie. Verbinding kan niet
onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Vertrouw daarom niet uitsluitend op uw
elektronische apparaat voor het tot stand brengen
van essentiële communicatie (zoals bij medische
noodgevallen).
Over BLUETOOTH-communicatie
• Microgolven die worden uitgestraald door een
BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van
elektronische medische apparaten beïnvloeden.
Schakel dit apparaat en andere BLUETOOTHapparaten uit op de volgende plaatsen, omdat dit
ongelukken kan veroorzaken.
– waar brandbaar gas aanwezig is, in een
ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
– in de buurt van automatische deuren of een
brandmelder
• Dit apparaat ondersteunt veiligheidsvoorzieningen
die voldoen aan de BLUETOOTH-norm voor een
veiligere verbinding wanneer de draadloze
BLUETOOTH-technologie wordt gebruikt, maar
deze beveiliging zal afhankelijk van de
omstandigheden mogelijk niet voldoende zijn.
Wees voorzichtig wanneer u communiceert met
behulp van draadloze BLUETOOTH-technologie.
• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor
het uitlekken van informatie tijdens BLUETOOTHcommunicatie.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw
Sony-dealer.
3NL
Aansluiting/installatie
Inhoudsopgave
Warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aan de slag
Begininstellingen opgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden . . . . . . . .
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een ander draagbaar audio-apparaat aansluiten . . .
Achteruitkijkcamera aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
8
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tuneroptiefuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afspelen
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een BLUETOOTH-apparaat afspelen . . . . . . . . . . .
Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andere instellingen tijdens het afspelen . . . . . . .
10
10
10
11
Handsfree bellen
Een oproep beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Iemand opbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beschikbare handelingen tijdens een gesprek . . . 12
Handige functies
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bediening met gebaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instellingen
Algemene bediening voor instellingen. . . . . . . . .
Algemene instellingen (Algemeen). . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (Geluid). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visuele instellingen (Visueel) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth) . . . . . . . . . .
14
14
15
15
15
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NL
16
16
18
19
21
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelenlijst voor installatie . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
27
Handleiding over onderdelen en bedieningselementen
Hoofdapparaat
 Display/aanraakscherm
 HOME
Open het menu HOME.
ATT (dempen)
Deze knop 1 seconde ingedrukt houden om het
geluid te dempen.
Houd opnieuw ingedrukt om te annuleren of
draai aan de bedieningsknop voor de
volumeregeling.
 Bedieningsknop volumeregeling
Draaien om het volume aan te passen wanneer
het geluid wordt uitgevoerd.
OPTION
Druk hierop om het scherm OPTION te openen
(pagina 6).
VOICE
Ingedrukt houden om de spraakopdrachtfunctie
voor Apple CarPlay te activeren.
 USB-poort
 AUX-invoeraansluiting
5NL
Schermweergave
 Statusindicatie
Gaat branden wanneer het geluid is
gedempt.
Afspeelscherm:
Gaat branden wanneer AF (Alternative
Frequency) beschikbaar is.
Gaat branden wanneer actuele
verkeersinformatie (TA: Traffic
Announcement) beschikbaar is.
Gaat branden wanneer het audioapparaat
afspeelbaar is door A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) te activeren.
Gaat branden wanneer handsfree bellen
beschikbaar is door HFP (Handsfree
Profile) te activeren.
Geeft de signaalsterkte van de
verbonden mobiele telefoon aan.
HOME-scherm:
Geeft de status van de batterij van de
verbonden mobiele telefoon aan.
Gaat branden wanneer het Bluetooth®signaal is ingeschakeld. Knippert
wanneer de verbinding wordt gemaakt.

OPTION-scherm:
(bronkeuze)
Bronkeuzemenu openen. Welke menu-items
beschikbaar zijn, verschilt per bron.
 Toepassinsspecifiek gebied
Bedieningselementen/-indicaties voor afspelen
of de status van de eenheid weergeven. Welke
items worden weergegeven verschilt per bron.
 Klok (pagina 14)

(terug naar het afspeelscherm)
Schakelen van het HOME-scherm naar het
afspeelscherm.
 Toetsen voor het selecteren van bronnen en
instellingen
Bron wijzigen of verschillende instellingen
opgeven.
U kunt het instellingenpictogram en andere
pictogrammen laten weergeven door aan de
onderkant van dit gebied naar rechts of links te
vegen.
 Toetsen voor het selecteren van het geluid
Het geluid wijzigen.
6NL

(EXTRA BASS)
De instelling EXTRA BASS wijzigen (pagina 15).

(EQ10/subwoofer)
De instelling EQ10/subwoofer wijzigen
(pagina 15).

(monitor uit)
De monitor uitschakelen. Wanneer de monitor is
uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen
door het display aan te raken.
Aan de slag
Begininstellingen opgeven
U moet enkele begininstellingen opgeven voor het
eerste gebruik van de eenheid, na het vervangen
van de auto-accu of na het wijzigen van de
aansluitingen.
Als het scherm met de begininstellingen niet wordt
weergegeven bij het inschakelen van de eenheid,
voert u de procedure voor het herstellen van de
fabrieksinstellingen (pagina 14) uit om het apparaat
te initialiseren.
1
2
Tik op [Language] en stel de displaytaal in.
3
Tik op [Datum en tijd instellen] en stel
vervolgens de datum en tijd in.
4
Raak na het instellen van de datum en tijd
[OK] aan.
5
Tik op
en vervolgens op [OK] om terug
te keren naar het voorgaande scherm.
Raak enkele keren [Demo] aan om [OFF] te
selecteren en de demomodus uit te
schakelen.
1
Plaats het BLUETOOTH-apparaat in een
straal van 1 meter van dit apparaat.
2
Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
3
4
Tik op [Bluetooth].
Tik op [Bluetooth-verbinding] en stel het
signaal in op [ON].
Het BLUETOOTH-signaal is ingeschakeld en
gaat branden op de statusbalk van de eenheid.
5
Tik op [Koppelen].
knippert terwijl het apparaat zich in de standbystand voor de koppeling bevindt.
6
Voer de koppeling uit op het BLUETOOTHapparaat zodat het deze eenheid detecteert.
7
Selecteer [XAV-AX1000] op het display het
BLUETOOTH-apparaat.
Als uw modelnaam niet weergegeven wordt,
herhaalt u dit proces vanaf stap 5.
De opstartmelding wordt weergegeven.
6
Lees de opstartmelding door en tik op
[Afsluiten] als u alle voorwaarden accepteert.
De instelling is voltooid.
Deze instelling kan verder worden geconfigureerd
in het instellingenmenu (pagina 14).
8
* Het wachtwoord kan, afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat, 'toegangscode', 'PIN-code', 'PIN-getal',
'wachtwoord', enzovoort worden genoemd.
Een BLUETOOTH-apparaat
voorbereiden
U kunt muziek afspelen of handsfree bellen
afhankelijk van het BLUETOOTH-compatibele
apparaat, zoals een smartphone, mobiele telefoon
of audioapparaat (hierna 'BLUETOOTH-apparaat'
genoemd, tenzij anders vermeld). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat voor
meer informatie over het aansluiten.
Voordat u het apparaat aansluit, verlaagt u het
volume van dit apparaat. Doet u dit niet, dan
kunnen er luide geluiden geproduceerd worden.
Koppeling en verbinding maken met
een BLUETOOTH-apparaat
Wanneer u een BLUETOOTH-apparaat voor het
eerst aansluit, moet een wederzijdse registratie
('koppeling' genoemd) plaatsvinden. Door een
koppeling door te voeren, kunnen dit apparaat en
andere apparaten elkaar herkennen.
Als u een wachtwoord* moet invoeren op
het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.
Wachtwoord invoeren
[0000]
Als de koppeling doorgevoerd is, blijft
branden.
9
Selecteer dit apparaat op het BLUETOOTHapparaat om de BLUETOOTH-verbinding te
activeren.
of
licht op wanneer de verbinding tot
stand is gebracht.
Opmerkingen
• De eenheid kan slechts worden verbonden met één
BLUETOOTH-apparaat tegelijk.
• Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, schakelt u de
verbinding uit op de eenheid of op het BLUETOOTHapparaat.
• BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer Apple
CarPlay wordt uitgevoerd.
7NL
Verbinding maken met een gekoppeld
BLUETOOTH-apparaat
Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken,
moet het verbonden zijn met dit apparaat.
Sommige gekoppelde apparaten worden
automatisch verbonden.
Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten
1
2
3
Schakel het draagbare audio-apparaat uit.
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het draagbare audio-apparaat met
behulp van een verbindingskabel (niet
bijgeleverd)* aan op de AUX-ingang
(stereomini-aansluiting) op het apparaat.
* Gebruik een rechte stekker.
1
Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
2
3
Tik op [Bluetooth].
Tik op [Bluetooth-verbinding] en tik
vervolgens op [ON].
Controleer of
gaat branden op de statusbalk
van de eenheid.
4
Schakel de BLUETOOTH-functie in van het
BLUETOOTH-apparaat.
5
Bedien het BLUETOOTH-apparaat om
verbinding te maken met deze eenheid.
of
gaat branden op de statusbalk.
Verbinding maken met het laatste verbonden
apparaat vanaf dit apparaat
Als het contact wordt ingeschakeld terwijl het
BLUETOOTH-signaal is geactiveerd, zoekt deze
eenheid naar het laatst aangesloten BLUETOOTHapparaat en wordt automatisch een verbinding tot
stand gebracht.
Opmerking
Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio kunt u vanaf dit
apparaat geen verbinding tot stand brengen met de mobiele
telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit apparaat
vanaf de mobiele telefoon.
De microfoon installeren
Voor meer informatie zie 'De microfoon installeren'
(pagina 26).
4
Druk op HOME en tik vervolgens op [AUX].
Het volumeniveau van het aangesloten
apparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het draagbare audio-apparaat
bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke
luistervolume in op het hoofdapparaat.
Raak tijdens het afspelen
aan en vervolgens
[Ingangsniveau]. Pas het volume aan tussen [-10]
en [+15].
Achteruitkijkcamera aansluiten
Door de optionele achteruitkijkcamera aan te
sluiten op de aansluiting CAMERA IN kunt u het
beeld van de achteruitkijkcamera laten weergeven.
Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'
(pagina 23).
Het beeld van de achteruitkijkcamera
weergeven
Een USB-apparaat aansluiten
1
2
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het USB-apparaat aan op het apparaat.
Gebruik voor het aansluiten van een iPhone de
USB-kabel voor iPhone (niet meegeleverd).
8NL
Druk op HOME, tik op [Camera aan de achterzijde].
Handmatig opslaan
Luisteren naar de radio
1
Luisteren naar de radio
Druk op HOME en tik vervolgens op [Tuner] om naar
de radio te luisteren.
Bedieningselementen/indicaties voor
ontvangst
Houd op het moment dat het station dat
u wilt opslaan wordt weergegeven het
gewenste voorkeuzenummer ingedrukt
om het station op te slaan.
Opgeslagen stations ontvangen
1
Selecteer de band en tik op het gewenste
voorkeuzenummer.
Tuneroptiefuncties gebruiken
De volgende functies zijn beschikbaar door
te raken.
aan
BTM (Best Tuning Memory)
Stations in volgorde van frequentie opslaan op
de voorkeuzeposities. U kunt 18 FM-stations en
12 AM-stations opslaan als voorkeuzestations.
 Huidige band
Band wijzigen (FM1, FM2, FM3AM1 of AM2).
 Huidige frequentie, naam van station*, RDS
(Radio Data System)-indicatie*
* Tijdens RDS-ontvangst.

(tuneroptie)
Tuneroptiemenu openen.
 SEEK–/SEEK+
Automatisch afstemmen.

/
Handmatig afstemmen.
Ingedrukt houden om continu frequenties over
te slaan.
 Voorkeuzenummers
Een voorkeuzestation selecteren. Veeg naar
rechts/links om de andere voorkeuzestations
weer te geven.
Houd de huidige frequentie ingedrukt om deze
op de betreffende voorkeuzepositie op te slaan.
AF*
Selecteer [ON] om voortdurend af te stemmen
op de zender met het sterkste signaal uit het
netwerk van het station.
TA*
Selecteer [ON] om actuele verkeersinformatie of
verkeersprogramma's (TP) te ontvangen (indien
beschikbaar).
Regionaal*
Selecteer [ON] om bij het ontvangen station te
blijven terwijl de AF-functie is ingeschakeld.
Als u het ontvangstgebied van dit regionale
programma verlaat, selecteert u [OFF]. Deze
functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk
en sommige andere gebieden.
PTY*
Selecteer een type programma uit de lijst PTY
om te zoeken naar een station dat het
geselecteerde programmatype uitzendt.
* Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.
Afstemmen
1
Selecteer de gewenste band (FM1, FM2,
FM3, AM1 of AM2).
2
Stem af.
Noodberichten ontvangen
Als de functie AF of TA is ingeschakeld, wordt de
geselecteerde bron automatisch onderbroken voor
noodberichten.
Automatisch afstemmen
Tik op SEEK–/SEEK+.
Het zoeken stopt wanneer een zender wordt
ontvangen.
Handmatig afstemmen
Houd / ingedrukt om ongeveer naar de
geschatte frequentie te gaan en tik vervolgens
herhaaldelijk op / om precies af te stemmen
op de gewenste frequentie.
9NL
Het volumeniveau van het BLUETOOTHapparaat afstemmen op andere bronnen
Afspelen
Een USB-apparaat afspelen
MSC (Mass Storage Class) USB-apparaten*
compatibel met de USB-standaard kunnen worden
gebruikt.
* Bijvoorbeeld een USB-stick, digitale mediaspeler
U kunt het volumeverschil tussen deze eenheid
en het BLUETOOTH-apparaat verminderen:
Raak tijdens het afspelen
aan en vervolgens
[Ingangsniveau]. Pas het volume aan tussen
[-6] en [+6].
Tracks zoeken en afspelen
Opmerkingen
• USB-apparaten die zijn geformatteerd met de
bestandssystemen FAT12/16/32/exFAT worden
ondersteund.
• Ga voor meer informatie over de compatibiliteit van uw
USB -apparaat naar de ondersteuningswebsite die wordt
vermeld op het achterblad.
• Zie 'Ondersteunde indelingen voor USB afspelen'
(pagina 17) voor meer informatie over de ondersteunde
bestandsindelingen.
1
2
Verlaag het volume op het apparaat.
3
Druk op HOME en tik vervolgens op [USB].
Sluit het USB-apparaat aan op de USBpoort.
Het afspelen wordt gestart.
Het apparaat verwijderen
Schakel de eenheid uit of zet het contact in de
stand ACC-uit en verwijder vervolgens het USBapparaat.
Herhaaldelijk en willekeurig afspelen
1
Tik tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(herhalen) of
(willekeurig) totdat de
gewenste afspeelmodus verschijnt.
Het kan even duren voordat het afspelen in de
geselecteerde afspeelmodus start.
Welke afspeelmodi beschikbaar zijn, hangt af van
de geselecteerde geluidsbron en het verbonden
apparaat.
Zoeken naar een bestand op het
lijstscherm
1
Tik tijdens het afspelen via USB op
.
Het lijstscherm van het op dat moment
afgespeelde item verschijnt.
Een BLUETOOTH-apparaat
afspelen
U kunt inhoud afspelen van een verbonden
apparaat dat ondersteuning biedt voor BLUETOOTH
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Tik vervolgens op
(audio) of
een lijst op bestandstype.
2
1
Maak een BLUETOOTH-verbinding met het
audioapparaat (pagina 7).
2
Druk op HOME en tik vervolgens op
[BT-audio].
3
Bedien het audioapparaat om het afspelen
te starten.
Opmerkingen
• Afhankelijk van het audioapparaat wordt informatie zoals
de titel, het tracknummer, de tracktijd en de afspeelstatus
mogelijk niet weergegeven op dit apparaat.
• Zelfs als op dit apparaat een andere bron wordt gekozen,
wordt de weergave van het audioapparaat niet stopgezet.
• BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer Apple
CarPlay wordt uitgevoerd.
10NL
Tik op het gewenste item.
Het afspelen wordt gestart.
(video) voor
Andere instellingen tijdens het
afspelen
Bij elke bron zijn verdere instellingen beschikbaar
door op
te tikken. Welke menu-items
beschikbaar zijn, verschilt per bron.
Beeldequalizer
De beeldkwaliteit aan uw smaak aanpassen:
[Dynamic], [Standaard], [Theater], [Gebruiker].
(Alleen beschikbaar wanneer de handrem is
ingeschakeld en USB-video is geselecteerd.)
Beeldverhouding
Een beeldverhouding selecteren voor het scherm
van het apparaat.
(Alleen beschikbaar wanneer de handrem is
ingeschakeld en USB-video is geselecteerd.)
Normaal
Geeft een 4:3-beeld weer in het originele
formaat, met balken aan de zijkant om het
16:9-scherm te vullen.
Zoom
Geeft een 16:9-beeld weer in een
4:3-letterboxformaat.
Volledig
Geeft een 16:9-beeld in het originele formaat
weer.
Bijschriften
Vergroot het beeld horizontaal en past de
ondertiteling in het scherm.
Handsfree bellen
Om een mobiele telefoon te kunnen gebruiken,
moet u deze verbinden met dit apparaat. Voor
meer informatie zie 'Een BLUETOOTH-apparaat
voorbereiden' (pagina 7).
Opmerking
De onderstaande functies voor handsfree bellen zijn alleen
beschikbaar als de functie Apple CarPlay is uitgeschakeld.
Wanneer de functie Apple CarPlay is geactiveerd, gebruikt u
de functies voor handsfree bellen in de betreffende
applicatie.
Een oproep beantwoorden
1
Tik op
wanneer een oproep wordt
ontvangen.
Het telefoongesprek wordt gestart.
Opmerking
De beltoon en het stemgeluid worden alleen uitgevoerd via
de voorluidsprekers.
Een oproep weigeren/beëindigen
Tik op
.
Iemand opbellen
1
Druk op HOME en tik vervolgens op
[Telefoon].
2
Tik op een van de oproepictogrammen op
het scherm van de BLUETOOTH-telefoon.

(oproepgeschiedenis)*
Selecteer een contactpersoon in de
oproepgeschiedenislijst. Het apparaat
bewaart de laatste 20 oproepen.
11NL

(nummerherhaling)
Automatisch bellen naar het laatst gemaakte
contact.

(telefoonboek)*
Selecteer een contactpersoon in de namen-/
nummerlijst in het telefoonboek. Tik op
om te zoeken naar de gewenste
contactpersoon in de namenlijst in
alfabetische volgorde.

(telefoonnummer invoeren)
Voer het telefoonnummer in.
 Voorgeprogrammeerde telefoonlijst
Selecteer de opgeslagen contactpersoon.
Zie 'Telefoonnummers inprogrammeren'
(pagina 12) voor het opslaan van
contactpersonen.
* De mobiele telefoon moet PBAP (Phone Book Access
Profile) ondersteunen.
3
Tik op
.
Het telefoongesprek wordt gestart.
Telefoonnummers inprogrammeren
U kunt maximaal 6 contactpersonen opslaan in de
voorkeuzelijst.
1
2
3
Selecteer op het telefoonscherm een
telefoonnummer dat u wilt opslaan in
voorkeuzelijst van het telefoonboek.
Beschikbare handelingen tijdens
een gesprek
Het volume van de beltoon aanpassen
Draai aan de bedieningsknop voor de
volumeregeling tijdens het ontvangen van een
oproep.
Het volume van de stem van de spreker
aanpassen
Draai aan de bedieningsknop voor de
volumeregeling tijdens een gesprek.
Het volume aanpassen voor de andere
persoon (aanpassing van de
microfoonversterking)
Tik tijdens handfree bellen op
en stel
vervolgens
[MIC-versterking] in op [High], [Midden] of [Low].
Echo en ruis verminderen
(echo-/ruisonderdrukking)
Tik tijdens een gesprek op
en stel
[Spraakkwaliteit] in op [Modus 1] of [Modus 2].
Schakelen tussen de handsfree en de
niet-handsfree stand
Het bevestigingsscherm verschijnt.
Tik tijdens een gesprek op
om te
schakelen tussen geluid via het apparaat of via de
mobiele telefoon.
Tik op [Toevoegen aan voorkeuze].
Opmerking
Selecteer de voorkeuzelijst waarin het
telefoonnummer moet worden opgeslagen.
De contactpersoon wordt opgeslagen in de
voorkeuzelijst.
12NL
Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling
mogelijk niet beschikbaar.
Een inkomende oproep automatisch
beantwoorden
Tik op
en stel in [Automatisch beantwoorden]
op [ON].
Handige functies
Apple CarPlay
Apple CarPlay maakt het mogelijk uw iPhone in de
auto te gebruiken zonder uw blik van de weg te
hoeven nemen.
Opmerkingen voor het gebruik van Apple
CarPlay
• Een iPhone met iOS 7.1 of hoger is vereist. Voer
voor gebruik een update uit naar de nieuwste iOSversie.
• Apple CarPlay kan worden gebruikt met een
iPhone 5 of nieuwer.
• Zie de compatibiliteitslijst op de
ondersteuningswebsite op de achteromslag voor
meer informatie over compatibele modellen.
• Meer informatie over Apple CarPlay vindt u in de
handleiding van uw iPhone of op de website van
Apple CarPlay.
• Er wordt gebruikgemaakt van de GPS-functie van
uw iPhone. Plaats uw iPhone daarom waar deze
een goede ontvangst van het GPS-signaal heeft.
1
Sluit uw iPhone aan op de USB-poort.
Bediening met gebaren
U kunt veelgebruikte handelingen uitvoeren door
met uw vinger te vegen op het ontvangst-/
afspeelgebied.
Opmerking
De hieronder genoemde gebaren zijn niet beschikbaar op
het scherm van Apple CarPlay.
Handeling
Radio-ontvangst:
vooruit zoeken naar stations.
Van links naar
rechts vegen
Druk op HOME en tik vervolgens op het
Apple CarPlay-pictogram.
Video/audio afspelen:
naar het volgende bestand/
nummer gaan.
Radio-ontvangst:
achteruit zoeken naar stations.
Van rechts naar
links vegen
Omhoog vegen
Gebruik voor het aansluiten van een iPhone een
USB-kabel voor iPhone (niet meegeleverd).
2
Functie
Omlaag vegen
Video/audio afspelen:
naar het vorige bestand/nummer
gaan.
Radio-ontvangst:
opgeslagen zenders ontvangen
(vooruit).
Radio-ontvangst:
opgeslagen zenders ontvangen
(achteruit).
Het scherm van uw iPhone verschijnt op het
display van het apparaat. U kunt de
toepassingen bedienen door deze aan te raken.
Het gebruik van het Apple CarPlay-logo betekent
dat de gebruikersinterface van het voertuig voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de bediening van het
voertuig of de naleving van veiligheids- en
regulatieve normen door het voertuig.
Let op: het gebruik van dit product in combinatie
met een iPhone kan de draadloze prestaties ervan
beïnvloeden.
13NL
Achteruitkijkcamera
Het beeld van de achteruitkijkcamera selecteren:
[OFF], [Normal], [Achteruit] (spiegelbeeld).
[Richtlijn aanpassen] de geleider op het beeld
van de achteruitkijkcamera bijstellen.
Tik op de nabije zijde  of
verre zijde  (rode delen) van
de geleider om deze bij te
stellen.
Tik op / / / om de
positie van de geleider bij te stellen en tik op
[
] of [
] om de breedte van de geleider
aan te passen.
Instellingen
Algemene bediening voor
instellingen
U kunt items instellen in de volgende
instelcategorieën:
Algemene instellingen (Algemeen),
geluidsinstellingen (Geluid), visuele instellingen
(Visueel), BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth)
1
Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
2
Tik op een van de instellingscategorieën.
De items die ingesteld kunnen worden,
verschillen afhankelijk van de bron en
instellingen.
3
Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag
om het gewenste item te selecteren.
Terugkeren naar het vorige display
Tik op
.
Overschakelen naar het afspeelscherm
Tik op
.
Algemene instellingen
(Algemeen)
Language
Taal van het display selecteren: [English],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Português], [Русский], [
], [
], [
[
], [
].
],
Demo
De demonstratie activeren: [OFF], [ON].
Datum/tijd
Datumnotatie
De notatie selecteren: [DD/MM/JJ], [MM/DD/JJ],
[JJ/MM/DD].
Tijdnotatie
De notatie selecteren: [12-uurs], [24-uurs].
Datum en tijd instellen
Datum en tijd van de klok handmatig instellen.
Pieptoon
Het bedieningssignaal inschakelen: [OFF], [ON].
Stuurbediening
De invoerstand voor de aangesloten
afstandsbediening selecteren. Voorkom
storingen door eraan te denken de invoerstand
vóór gebruik af te stemmen op de aangesloten
afstandsbediening.
Gebruiker
Invoerstand voor de stuurafstandsbediening
(volg de procedures in [ ] voor het registreren
van de functies op de aangesloten
afstandsbediening).
Voorkeuze
Invoerstand voor de bekabelde
afstandsbediening, met uitzondering van de
stuurafstandsbediening.
Het stuurknoppaneel verschijnt.
 Houd de knop die u wilt toewijzen aan het
stuur ingedrukt.
De knop op het paneel gaat branden
(stand-by).
 Houd de knop op het stuur waaraan u de
functie wilt toewijzen ingedrukt.
De knop op het bedieningspaneel verandert
van kleur (gemarkeerd of omringd door een
oranje lijn).
 Herhaal de stappen  en  om nog meer
functies te op te slaan.
(Alleen beschikbaar als [Stuurbediening] is
ingesteld op [Gebruiker].)
Opmerkingen
• Tijdens het opgeven van de instellingen kan de
aangesloten afstandsbediening niet worden gebruikt,
ook al zijn sommige functies al geregistreerd. Gebruik
de knoppen op het apparaat.
• Als zich tijdens de registratie een fout voordoet,
worden alle geregistreerde gegevens gewist. Herstart
registratie vanaf het begin.
• Deze functie is op sommige voertuigen mogelijk niet
beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite die op het
achterblad wordt vermeld voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw voertuig.
Kloktijd
Hiermee stelt u de klok in volgens de
RDS-gegevens: [OFF], [ON].
Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen)
Fabrieksinstellingen Alle instellingen terugzetten
naar de fabrieksinstellingen.
14NL
Firmwareversie
Firmwareversie bijwerken en bevestigen.
Visuele instellingen (Visueel)
Open-sourcelicenties
De softwarelicenties weergeven.
Achtergrond
De achtergrond wijzigen door de gewenste kleur
aan te raken.
Geluidsinstellingen (Geluid)
EXTRA BASS
Basklanken versterken in synchronisatie met het
volumeniveau: [OFF], [1], [2].
EQ10/subwoofer
Equalisatiecurve selecteren en subwooferniveau
bijstellen.
EQ10
Hiermee kunt u de equalisatiecurve selecteren:
[OFF], [R&B], [Rock], [Pop], [Dance], [Hiphop],
[EDM], [Jazz], [Soul], [Land], [Gebruiker].
Met [Gebruiker] past u de equalisatiecurve aan:
-6 tot +6.
Subwoofer
Het volumeniveau van de subwoofer aanpassen:
[OFF], -10 tot +10.
Balans/fader
De balans/fader aanpassen.
Balans
De balans tussen de linker- en rechterluidspreker
aanpassen: [L15] tot [R15].
Fader
De balans tussen de voor- en achterluidspreker
aanpassen: [Voorzijde 15] tot [Achterzijde 15].
Crossover
De afkapfrequentie en subwooferfase instellen.
High Pass-filter
De afkapfrequentie van de voor-/
achterluidsprekers selecteren: [OFF], [50 Hz],
[60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
Low Pass-filter
De afkapfrequentie van de subwoofer
selecteren: [OFF], [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz],
[100 Hz], [120 Hz].
Subwoofer-fase
Hiermee kunt u de subwooferfase selecteren:
[Normal], [Achteruit].
Dimmer
Het display dimmen: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] is alleen beschikbaar als de
voedingskabel voor de verlichting is aangesloten
en werkt wanneer de koplampen zijn
ingeschakeld.)
Met [ ] past u de helderheid aan als de dimmer
is geactiveerd: –5 tot +5.
Aanraakscherm aanpassen
De kalibratie van het aanraakscherm aanpassen
als de positie niet overeenkomt met het juiste
item.
BLUETOOTH-instellingen
(Bluetooth)
Bluetooth-verbinding
Het BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON],
[Koppelen] (stand-bymodus voor koppeling
wordt geactiveerd).
Info Bluetooth-apparaat
De informatie van het apparaat dat is
aangesloten op de eenheid weergeven.
(alleen beschikbaar wanneer [Bluetoothverbinding] is ingesteld op [ON] en een
BLUETOOTH-apparaat is aangesloten op de
eenheid.)
Bluetooth resetten
Alle BLUETOOTH-gerelateerde instellingen
initialiseren, zoals koppelingsgegevens,
oproepgeschiedenis, geschiedenis van
verbonden BLUETOOTH-apparaten, enzovoort.
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Audio-uitvoer verrijken: [OFF], [Low], [Midden],
[High].
15NL
Opmerkingen over het lcd-scherm
Aanvullende informatie
• Laat het lcd-scherm niet nat worden en stel het
niet bloot aan vloeistoffen. Dit kan leiden tot een
storing.
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad en volgt
u de online instructies.
Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.
Voorzorgsmaatregelen
• De elektrische antenne wordt automatisch
uitgeschoven.
• Als u de auto met de eenheid verkoopt of van de
hand doet, kunt u alle instellingen terugzetten
naar de fabrieksinstellingen door de procedure
voor het herstellen van de fabrieksinstellingen uit
te voeren (pagina 14).
• Mors geen vloeistof op het apparaat.
Opmerkingen over veiligheid
• Houd u aan de plaatselijke verkeersregels,
wetten en voorschriften.
• Tijdens het rijden
– Kijk niet naar en voer geen handelingen uit op
de eenheid. Hierdoor kunt u worden afgeleid en
kunnen ongelukken ontstaan. Parkeer uw auto
op een veilige plaats als u de eenheid wilt
bekijken of bedienen.
– Maak geen gebruik van de setupfunctie of een
andere functie waardoor uw aandacht van de
weg kan worden afgeleid.
– Kijk wel gewoon achterom tijdens het
achteruitrijden en houd uw omgeving voor de
veiligheid zorgvuldig in de gaten, zelfs als de
achteruitkijkcamera is aangesloten. Vertrouw
niet alleen op de achteruitkijkcamera.
• Tijdens de bediening
– Steek niet uw handen, vingers of vreemde
voorwerpen in de eenheid, want dit kan leiden
tot letsel of schade aan de eenheid.
– Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van
kinderen.
– Vergeet niet uw veiligheidsgordel vast te maken
om letsel als gevolg van plotselinge
bewegingen van de auto te voorkomen.
Ongelukken voorkomen
Beelden worden pas weergegeven nadat u de auto
hebt geparkeerd en de handrem hebt geactiveerd.
Als de auto in beweging komt tijdens het afspelen
van een video, wordt de volgende melding
weergegeven en kunt u geen video bekijken.
[Video geblokkeerd voor uw veiligheid.]
Het apparaat niet gebruiken en niet naar het
scherm kijken tijdens het rijden.
16NL
• Druk niet hard op het lcd-scherm. Dit kan
vervorming van het beeld of storingen veroorzaken
(dat wil zeggen, het beeld kan onduidelijk worden
en het lcd-scherm kan beschadigd raken).
• Raak het scherm niet aan met andere objecten dan
met uw vinger, want anders zou het lcd-scherm
beschadigd kunnen raken of kunnen breken.
• Reinig het lcd-scherm met een droge zachte doek.
Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
thinner, in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische spray.
• Gebruik het apparaat niet buiten het
temperatuurbereik van 0 ºC tot 40 ºC (32 ºF tot 104 ºF).
• Als uw auto was geparkeerd op een koude of
warme plaats, is het beeld mogelijk niet duidelijk.
Het scherm is achter niet beschadigd, en het beeld
wordt duidelijk wanneer de temperatuur in uw auto
weer normaal wordt.
• Er kunnen blauwe, rode of groene stilstaande
puntjes op het scherm verschijnen. Deze
zogenoemde 'lichte plekken' kunnen zich voordoen
bij elk lcd-scherm. Het lcd-scherm is met zorg
geproduceerd, en meer dan 99,99% van de
segmenten zal functioneel zijn. Het is echter
mogelijk dat een klein percentage (meestal 0,01%)
van de segmenten niet naar behoren oplicht.
Dit zal uw kijkplezier echter niet verstoren.
Opmerkingen over het aanraakscherm
• In deze eenheid wordt een resistief aanraakscherm
gebruikt. Raak het bedieningspaneel rechtstreeks
met uw vingertop aan.
• Op deze eenheid wordt geen multi-touchbediening ondersteund.
• Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen,
zoals een naald, pen of nagel. Bediening met een
pen wordt niet ondersteund op deze eenheid.
• Laat geen voorwerpen in contact komen met het
aanraakscherm. Als het scherm wordt aangeraakt
door een ander object dan uw vingertop, reageert
de eenheid mogelijk niet correct.
• Aangezien glasmateriaal wordt gebruikt voor het
scherm, moet u het niet blootstellen aan sterke
schokken. Als barsten of blusjes ontstaan op het
scherm, moet u het beschadigde onderdeel niet
aanraken, want dit kan lichamelijk letsel
veroorzaken.
• Houd andere elektrische apparaten uit de buurt
van het aanraakscherm. Deze kunnen de werking
van het aanraakscherm verstoren.
Ondersteunde indelingen voor USB
afspelen
 WMA (.wma)*1*2
Bitsnelheid: 48 kbps – 192 kbps (met variabele
bitsnelheid (VBR))*3
Samplefrequentie*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Bitsnelheid: 48 kbps – 320 kbps (met variabele
bitsnelheid (VBR))*3
Samplefrequentie*4: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Bitsnelheid: 40 kbps – 320 kbps (met variabele
bitsnelheid (VBR))*3
Samplefrequentie*4: 8 kHz – 48 kHz
Bits per sample (quantiseringsbit): 16-bits
 FLAC (.flac)*1*6
Samplefrequentie*4: 8 kHz – 48 kHz
Bits per sample (quantiseringsbit): 16-bits
 WAV (.wav)*1
Samplefrequentie*4: 8 kHz – 48 kHz
Bits per sample (quantiseringsbit): 16-bits,
24-bits
 Xvid (.avi)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Audiocodec: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bitsnelheid: Max. 4 Mbps
Framesnelheid: Max. 30 FPS (30P/ 60i)
Resolutie: Max. 1280 × 720*5
 MPEG-4 (.mp4)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Audiocodec: AAC
Bitsnelheid: Max. 4 Mbps
Framesnelheid: Max. 30 FPS (30P/ 60i)
Resolutie: Max. 1280 × 720*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Videocodec: WMV3, WVC1
Audiocodec: MP3, WMA
Bitsnelheid: Max. 6 Mbps
Framesnelheid: Max. 30 fps
Resolutie: Max. 720 × 480*5
 MKV (.mkv)
Videocodec: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Audiocodec: MP3, AAC
Bitsnelheid: Max. 5 Mbps
Framesnelheid: Max. 30 fps
Resolutie: Max. 1280 × 720*5
*5 Deze waarden staan voor de maximale resolutie van
afspeelbare video, niet de resolutie van het scherm van
de speler. De resolutie van het display is 800 × 480.
*6 Weergave van de taginformatie wordt niet ondersteund.
Opmerking
Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld, hoewel hun bestandsindelingen worden
ondersteund door de eenheid.
Info iPhone
• Ga voor meer informatie over compatibele iPhonemodellen naar de ondersteuningswebsite op het
achterblad.
• Gebruik van 'Made for Apple' betekent dat een accessoire
speciaal is gemaakt om te worden gebruikt met de
vermelde Apple-producten en door de ontwikkelaar is
gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van
Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheidsen overheidsvoorschriften.
Let op: het gebruik van dit accessoire met een Appleproduct kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Kennisgeving over licenties
Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt uit
hoofde van een licentieovereenkomst met de
auteursrechtelijke eigenaar. Wij zijn verplicht de inhoud van
de overeenkomst aan klanten bekend te maken. Dit wordt
vereist door de auteursrechtelijke eigenaar van de software.
Zie pagina 15 voor meer informatie over deze
softwarelicenties.
Kennisgeving over software waarop GNU GPL/LGPL
van toepassing is
Dit product bevat software die onderhevig is aan de
volgende GNU General Public License (verder aangeduid als
'GPL') of GNU Lesser General Public License (verder
aangeduid als 'LGPL'). Hierin is vastgelegd dat klanten het
recht hebben om de broncode van deze software te
verwerven, bewerken, en opnieuw te distribueren in
overeenstemming met de voorwaarden van de GPL of de
LGPL weergegeven op deze eenheid.
De broncode van de hierboven vermelde software is
beschikbaar op internet.
U kunt deze downloaden door naar de volgende URL te
gaan en vervolgens de modelnaam 'XAV-AX1000' te
selecteren.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony vragen over de inhoud van
de broncode niet kan beantwoorden.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-dealer.
*1 Auteursrechtelijk beschermde bestanden en
meerkanaals-audiobestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
*2 Bestanden met DRM (Digital Rights Management)
kunnen niet worden afgespeeld.
*3 Afhankelijk van de samplefrequentie zijn niet-standaard
of niet-gegarandeerde bitsnelheden inbegrepen.
*4 De samplefrequentie correspondeert mogelijk niet met
alle encoders.
17NL
Specificaties
Beeldschermgedeelte
Schermtype: Breedbeeld LCD-kleurenscherm
Afmetingen: 6,2 inch
Systeem: Actieve TFT-matrix
Aantal pixels:
1.152.000 pixels (800 x 3 (RGB) x 480)
Kleursysteem:
PAL/NTSC automatische selectie voor CAMERA
IN-aansluiting
Tuner
FM
Afstembereik: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf
Signaal/ruis-verhouding: 70 dB (mono)
Scheiding bij 1 kHz: 45 dB
AM
Afstembereik: 531 kHz – 1.602 kHz
Gevoeligheid: 32 μV
USB-spelergedeelte
Interface: USB (Hi-speed)
Maximumstroom: 1,5 A
Draadloze communicatie
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH-standaard versie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH-standaard energieklasse 2
(Maximaal uitgestuurd vermogen +1 dBm)
Maximaal communicatiebereik*1:
In een rechte lijn (zonder obstakels) ongeveer
10 m (33 ft)
Frequentieband:
2,4 GHz band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatiemethode: FHSS
Compatibele BLUETOOTH-profielen*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Corresponderende codec: SBC, AAC
*1 Het daadwerkelijke bereik varieert afhankelijk van diverse
factoren, zoals obstakels tussen apparaten, magnetische
velden rondom een magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne,
besturingssysteem, softwaretoepassingen enzovoort.
*2 BLUETOOTH-standaardprofielen geven aan wat het doel
is van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.
18NL
Versterker
Uitvoer: Speakeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen: 55 W × 4 (bij 4 Ω)
Algemeen
Stroomvereisten: 12 V DC auto-accu
(negatieve aarde (massa))
Nominaal stroomverbruik: 10 A
Afmetingen:
Circa 178 mm × 100 mm × 141 mm
(7 1/8 inch × 4 inch × 5 5/8 inch) (b/h/d)
Montageafmetingen:
Circa 182 mm × 111 mm × 121 mm
(7 1/4 inch × 4 3/8 inch × 4 7/8 inch) (b/h/d)
Massa: Ca. 0,9 kg
Inhoud van de verpakking:
Hoofdapparaat (1)
Onderdelen voor installatie en aansluitingen
(1 set)
Microfoon (1)
Vraag de dealer om meer informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Auteursrechten
Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's zijn
geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth
SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation geschiedt onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve
eigenaren.
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of
handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en/of
andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of
distributie van deze technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
Apple, iPhone en Lightning zijn handelsmerken van Apple
Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt
gebruikt onder licentie.
DIT PRODUCT WORDT GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DE
MPEG-4 VISUELE PATENT PORTFOLIOLICENTIE VOOR
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VOOR
CONSUMENTEN VOOR HET DECODEREN VAN VIDEO IN
OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE STANDAARD
('MPEG-4-VIDEO') DIE IS GECODEERD DOOR EEN
CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN NIETCOMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERD
VOOR HET AANBIEDEN VAN MPEG-4-VIDEO.
VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE
VERLEEND OF GEÏMPLEMENTEERD.
AANVULLENDE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN
INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN
COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIËRING KAN WORDEN
VERKREGEN VAN MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DIT PRODUCT IS GELICENSEERD UIT HOOFDE VAN DE AVC
PATENT PORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM
(I) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVCSTANDAARD ('AVC-VIDEO')
EN/OF
(ii) DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR
EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN
EEN VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERD
VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO. VOOR AL HET
OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GEÏMPLEMENTEERD. AANVULLENDE INFORMATIE IS
VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DIT PRODUCT WORDT GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DE
AVC PATENT PORTFOLIOLICENTIE EN VC-1 PATENT
PORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK VOOR CONSUMENTEN VOOR HET
DECODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE VC-1
VISUELE STANDAARD ('VC1-VIDEO') DIE IS GECODEERD DOOR
EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN
EEN VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERD
VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO EN/OF VC-1-VIDEO.
VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE
VERLEEND OF GEÏMPLEMENTEERD. AANVULLENDE
INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun
respectieve eigenaars.
Problemen oplossen
De volgende controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die kunnen optreden met
uw apparaat.
Controleer voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt de procedures voor aansluiting en
gebruik.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 23) voor details
over het gebruik van de zekering en het
verwijderen van het apparaat uit het dashboard.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
Algemeen
Er is geen pieptoon.
 Er is een optionele versterker aangesloten en u
gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De zekering is doorgebrand.
De eenheid maakt geluid wanneer de stand van
de contactschakelaar wordt gewijzigd.
 De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
Het beeld verdwijnt van/verschijnt niet op het
beeldscherm.
 De functie monitor uit is geactiveerd (pagina 6).
– Tik ergens op het display om het weer in te
schakelen.
Menu-items kunnen niet worden geselecteerd.
 Niet-beschikbare menu-items worden grijs
weergegeven.
De USB-functies werken niet zoals het hoort.
 Gebruik geen USB-verlengkabel, want dit kan
leiden tot verslechtering van de signaalkwaliteit.
– Gebruik een kortere USB-kabel voor het
aansluiten van het USB-apparaat of vervang de
USB-kabel door een nieuwe.
De eenheid kan niet worden bediend.
 Houd HOME langer dan 10 seconden ingedrukt
om de eenheid opnieuw op te starten. Met het
oog op uw veiligheid dient u de eenheid niet
opnieuw op te starten terwijl u rijdt.
Bediening van het aanraakscherm
Het aanraakscherm reageert niet goed op uw
aanraking.
 Raak één deel van het aanraakscherm tegelijk
aan. Als twee of meer onderdelen tegelijk
worden aangeraakt, reageert het aanraakscherm
niet op de juiste wijze.
 Kalibreer het aanraakscherm (pagina 15).
 Raak het drukgevoelige scherm stevig aan.
19NL
Multi-touch wordt niet herkend.
 Op deze eenheid wordt geen multi-touchbediening ondersteund.
Radio-ontvangst
De radio-ontvangst is slecht.
Er is ruis te horen.
 Sluit de antenne stevig aan.
RDS
PTY toont [PTY niet gevonden.].
 Het huidige station is geen RDS-station of de
radio-ontvangst is slecht.
Het zoeken begint na een paar seconden
luisteren.
 Het station is geen TP-station of heeft een zwak
signaal.
– Deactiveer TA (pagina 9).
Er is geen verkeersinformatie.
 Activeer TA (pagina 9).
 Het station is een TP-station, maar zendt toch
geen verkeersinformatie uit.
– Stem af op een ander station.
Beeld
Er verschijnt geen beeld/er is beeldruis
zichtbaar.
 Er is een verbinding niet goed aangesloten.
 Controleer de verbinding tussen deze eenheid en
andere apparatuur en stel de ingang van de
apparatuur in op de bron die overeenkomt met
deze eenheid.
 Onjuiste installatie.
– Installeer de eenheid onder een hoek van
minder dan 30° in een stevig deel van de auto.
 De parkeerkabel (lichtgroen) is niet aangesloten
op de kabel van de handremschakelaar of de
handrem is niet ingeschakeld.
Het beeld past niet op het scherm.
 De beeldverhouding is vastgesteld op de
afspeelbron.
Geluid
Er is geen geluid/geluid slaat over/geluid
hapert.
 Er is een verbinding niet goed aangesloten.
 Controleer de verbinding tussen deze eenheid en
de aangesloten apparatuur, en selecteer de
ingang van de apparatuur in op de bron die
overeenkomt met deze eenheid.
 Onjuiste installatie.
– Installeer de eenheid onder een hoek van
minder dan 30° in een stevig deel van de auto.
20NL
 De eenheid bevindt zich in de stand pauze/
terugspoelen/vooruitspoelen.
 De instellingen voor de uitgangen zijn niet
correct opgegeven.
 Het volume is te laag.
 De functie ATT is ingeschakeld.
 De indeling wordt niet ondersteund.
– Controleer of de indeling wordt ondersteund
door deze eenheid (pagina 17).
Geluid is verstoord.
 Houd snoeren en kabels uit de buurt van elkaar.
USB afspelen
Items kunnen niet worden afgespeeld.
 Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
Afspelen vanaf een USB-apparaat duurt langer.
 Het USB-apparaat bevat grote bestanden of
bestanden met een ingewikkelde boomstructuur.
Audiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.
 USB-apparaten die zijn geformatteerd met
andere bestandssystemen dan FAT12, FAT16,
FAT32 of exFAT worden niet ondersteund.*
* Deze eenheid ondersteunt FAT12, FAT16, FAT32 en exFAT,
maar sommige USB-apparaten ondersteunen mogelijk
niet al deze indelingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant
voor meer informatie.
BLUETOOTH-functie
Het andere BLUETOOTH-apparaat kan dit
apparaat niet detecteren.
 Stel [Bluetooth-verbinding] in op [ON] (pagina 15).
 Zolang een BLUETOOTH-verbinding wordt
gemaakt, kan dit apparaat niet worden
gedetecteerd door een ander apparaat. Beëindig
de huidige verbinding en zoek naar deze eenheid
vanaf het andere apparaat.
 Afhankelijk van uw smartphone of mobiele
telefoon, moet u deze eenheid mogelijk
verwijderen uit de geschiedenis van de
verbonden smartphone of mobiele telefoon en
vervolgens opnieuw koppelen (pagina 7).
Verbinding is niet mogelijk.
 Raadpleeg de procedures voor koppelen en
verbinden in de handleiding van het andere
apparaat, enzovoort, en voer de bewerking
opnieuw uit.
De naam van het gedetecteerde apparaat wordt
niet weergegeven.
 Afhankelijk van de status van het andere apparaat
is het wellicht niet mogelijk de naam op te halen.
Er is geen beltoon.
 Verhoog het volume tijdens het ontvangen van
een oproep.
Het volume van de stem van de spreker is laag.
 Verhoog het volume tijdens de oproep.
Uw gesprekspartner zegt dat het volume te laag
of te hoog is.
 Pas het [MIC-versterking] niveau aan (pagina 12).
Echo of ruis treedt op tijdens het
telefoongesprek.
 Verlaag het volume.
 Stel [Spraakkwaliteit] in op [Modus 1] of
[Modus 2]. (pagina 12).
 Als het omgevingsgeluid luid is, probeer dit dan
te verminderen.
– Doe het raam dicht als het geluid van de weg
luid is.
– Zet de airconditioning lager als het geluid van
de airconditioning luid is.
De geluidskwaliteit van de telefoon is slecht.
 De geluidskwaliteit van de telefoon is afhankelijk
van ontvangstomstandigheden van de mobiele
telefoon.
– Plaats uw auto ergens waar u het signaal van
de mobiele telefoon kunt verbeteren als de
ontvangst slecht is.
Het volume van het verbonden BLUETOOTHapparaat is laag of hoog.
 Het volume varieert al naar gelang het
BLUETOOTH-apparaat.
– Verlaag het volumeverschil tussen deze eenheid
en het BLUETOOTH-apparaat (pagina 10).
Het geluid slaat over tijdens audiostreaming of
de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken.
 Verklein de afstand tussen de eenheid en het
BLUETOOTH-audioapparaat.
 Als het BLUETOOTH-apparaat is opgeborgen in
een hoesje waardoor het signaal wordt
verstoord, verwijdert u het hoesje wanneer u het
apparaat gebruikt.
 Er worden meerdere BLUETOOTH-apparaten of
andere apparaten (bijvoorbeeld hamradioapparatuur) die radiogolven uitstralen in de
buurt gebruikt.
– Zet de andere apparaten uit.
– Verhoog de afstand tussen de eenheid en de
andere apparaten.
 Afspeelgeluid stopt tijdelijk wanneer deze
eenheid een verbinding maakt met een mobiele
telefoon. Dit duidt niet op een storing.
Het verbonden BLUETOOTH-apparaat kan niet
worden bediend tijdens audiostreaming.
 Controleer of het verbonden BLUETOOTHapparaat AVRCP ondersteunt.
Sommige functies werken niet.
 Controleer of het apparaat dat verbinding maakt,
de functies in kwestie ondersteunt.
Een oproep wordt onbedoeld beantwoord.
 De telefoon waarmee u verbinding maakt, is
ingesteld op het automatisch verrichten van
oproepen.
 [Automatisch beantwoorden] van deze eenheid
is ingesteld op [ON] (pagina 12).
Koppelen is mislukt vanwege een time-out.
 Afhankelijk van apparaat dat u wilt aansluiten, is
er mogelijk een korte tijdslimiet waarin u kunt
koppelen. Probeer het koppelen binnen deze tijd
te voltooien.
Kan niet koppelen.
 De eenheid kan na initialisering mogelijk niet aan
een eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
worden gekoppeld als informatie voor het
koppelen van het apparaat zich op het
BLUETOOTH-apparaat bevindt. Verwijder in dat
geval de koppelingsinformatie van de eenheid
van het BLUETOOTH-apparaat en koppel ze
opnieuw.
De BLUETOOTH-functie kan niet worden bediend.
 Zet het contact uit. Wacht even en zet het contact
in de stand ACC.
Er is geen geluid te horen via de
autoluidsprekers tijdens handsfree bellen.
 Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobiele
telefoon, stelt u de mobiele telefoon zodanig in
dat het geluid via de luidsprekers van uw auto
wordt uitgevoerd.
Apple CarPlay
Het Apple CarPlay-pictogram wordt niet op het
HOME-scherm weergegeven.
 Uw iPhone is niet compatibel met Apple CarPlay.
– Zie de compatibiliteitslijst op de
ondersteuningswebsite op de achteromslag.
 Verbreek de verbinding van uw iPhone met de
USB-poort en sluit deze opnieuw aan.
 Apple CarPlay is mogelijk niet beschikbaar in uw
land of regio.
 Zorg ervoor dat een gecertificeerde Lightningkabel wordt gebruikt voor het aansluiten van uw
iPhone op de eenheid.
Berichten
Algemeen
Deze inhoud kan niet worden afgespeeld.
 De momenteel geselecteerde inhoud kan niet
worden afgespeeld of overgeslagen.
– De inhoud is in een niet-ondersteunde
bestandsindeling. Controleer ondersteunde
bestandsindelingen (pagina 17).
21NL
Apparaat reageert niet
 De eenheid herkent het aangesloten
USB-apparaat niet.
– Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
– Controleer of het USB-apparaat wordt
ondersteund door de eenheid.
Geen afspeelbare gegevens
 Het USB-apparaat bevat geen afspeelbare
gegevens.
– Plaats muziekgegevens/-bestanden op het
USB-apparaat.
Waarschuwing bij te hoge stroom via USB.
 Het USB-apparaat is overvol.
– Koppel het USB-apparaat los.
– Geeft aan dat het USB-apparaat niet werkt,
of dat een niet-ondersteund apparaat is
aangesloten.
USB-apparaat niet ondersteund
 Ga voor meer informatie over de compatibiliteit
van uw USB -apparaat naar de
ondersteuningswebsite die wordt vermeld op het
achterblad.
USB-hub niet ondersteund
 USB-hubs worden niet ondersteund op deze
eenheid.
BLUETOOTH
Bluetooth-apparaat niet gevonden.
 De eenheid kan een BLUETOOTH-apparaat dat
verbinding maakt niet detecteren.
– Controleer de BLUETOOTH-instellingen van het
apparaat dat verbinding maakt.
 Er staat geen apparaat in de lijst van
geregistreerde BLUETOOTH-apparaten.
– Voer een koppeling uit met een BLUETOOTHapparaat (pagina 7).
Handsfree-apparaat niet beschikbaar.
 Er is geen verbinding met een mobiele telefoon.
– Maak verbinding met een mobiele telefoon
(pagina 8).
Als deze oplossingen de situatie niet verbeteren,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
22NL
Aansluiting/installatie
Onderdelenlijst voor installatie


Waarschuwingen
• Installeer deze eenheid niet in een auto zonder
ACC-stand. Het scherm van de eenheid wordt niet
uitgeschakeld als u het contact uit zet, en hierdoor
zou de accu leeglopen.
• Sluit alle aardingskabels op een
gemeenschappelijk aardpunt aan.
• Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef
of tussen bewegende onderdelen (bijv. de rail van
de autostoel) bekneld raken.
• Voordat u de aansluitingen maakt, moet u de
contactschakelaar van de auto uitzetten om
kortsluiting te voorkomen.
• Sluit de voedingskabel  aan op het apparaat en
de luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de
hulpvoedingsaansluiting.
• Isoleer losse, niet-aangesloten kabels met
isolatietape voor de veiligheid.
5 x max. 8 mm
(7/32 x max. 5/16 inch)
×4




Voorzorgsmaatregelen
• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
apparaat geen hinder veroorzaakt tijdens het
rijden.
• Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het
blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, bijv.
in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van
de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar
het in contact komt met veel stof of vuil.
• Gebruik alleen de meegeleverde
bevestigingsmiddelen om het apparaat veilig en
stevig te monteren.
Opmerking over de voedingskabel (geel)
Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere
componenten, moet de ampèrage van de aangesloten
autostroomkring groter zijn dan de som van de ampèrages
van de zekeringen van elke component afzonderlijk.
De montagehoek instellen

×2
• Deze onderdelenlijst bevat niet de volledige
inhoud van de verpakking.
• Het apparaat wordt geleverd met een beugel .
Voordat u het apparaat plaatst, moet u de
ontgrendelingssleutels  gebruiken om de
beugel  van het apparaat te verwijderen.
Voor meer informatie zie 'De steun verwijderen'
(pagina 27).
• Bewaar de ontgrendelingssleutels  voor
toekomstig gebruik, omdat u deze ook nodig hebt
om het apparaat uit de auto te verwijderen.
Zorg dat de montagehoek kleiner is dan 30°.
23NL
Aansluiting
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Versterker*1
Achteruitkijkcamera*1
*3
*6*7
vanaf een bekabelde
afstandsbediening
(niet meegeleverd)*4

*2
Zie 'Voedingsaansluitschema'
(pagina 25) voor meer informatie.
Voor meer informatie zie
'Aansluitingen' (pagina 25).
Lichtgroen
Paars-wit gestreept
vanaf een autoantenne*5
24NL
*1
*2
*3
*4
Niet meegeleverd
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA PIN-snoer (niet meegeleverd)
Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter voor
een bekabelde afstandsbediening (niet meegeleverd).
Zie voor meer informatie over het gebruik van de
bekabelde afstandsbediening 'De bekabelde
afstandsbediening gebruiken' (pagina 26).
*5 Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter (niet
meegeleverd) als de antenne-aansluiting niet past.
*6 Leid het ingangssnoer van de microfoon zo dat deze u
tijdens het rijden niet hindert, ook als u de microfoon niet
gebruikt. Zet het snoer vast met een klemmetje of iets
dergelijks als deze rond uw voeten loopt.
*7 Zie 'De microfoon installeren' (pagina 26) voor meer
informatie over het monteren van de microfoon.
 Naar de kabel van de handremschakelaar
De plaatsing van de kabel van de
handremschakelaar verschilt per auto.
Sluit de handremdraad (lichtgroen) van de
voedingskabel  aan op de kabel van de
handremschakelaar.
Kabel van handremschakelaar
Handremtype
Aansluitingen
Als u een elektrische antenne zonder relaiskast
hebt, kan het aansluiten van dit apparaat met de
meegeleverde voedingskabel  de antenne
beschadigen.
 Naar de luidsprekerconnector van de auto
Voetremtype
 Naar de +12V-voedingsaansluiting van de
achterlichtkabel van de auto (alleen bij
aansluiting van de achteruitkijkcamera)
Aansluiting voor instandhouding van het
geheugen
Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft
de stroomvoorziening van het geheugen intact,
ook wanneer het contact van de auto wordt
uitgeschakeld.
Luidsprekeraansluiting
1
2
3
4
5
6
7
8
Achterluidspreker
(rechts)
Voorluidspreker
(rechts)
Voorluidspreker
(links)
Achterluidspreker
(links)

Paars

Paars/zwart
gestreept

Grijs

Grijs/zwart
gestreept

Wit

Wit/zwart
gestreept

Groen

Groen/zwart
gestreept
• Schakel het apparaat uit voordat u de luidsprekers
aansluit.
• Gebruik luidsprekers met een impedantie van
4 tot 8 Ω en met voldoende vermogen, om schade
te voorkomen.
Voedingsaansluitschema
Controleer de hulpvoedingsaansluiting van de auto
en zorg dat de aansluitingen kloppen voor de auto.
Hulpvoedingsaansluiting
 naar de voedingsconnector van de auto
Gewone aansluiting
12
Continue voeding
Geel
13
Elektrische antenne/
versterker (REM OUT)
Blauw/wit
gestreept
14
geschakelde voeding
voor verlichting
Oranje-wit
gestreept
15
Geschakelde voeding
Rood
16
Aarde
Zwart
Rood
Rood
Geel
Geel
12
Continue voeding
Geel
15
Geschakelde voeding
Rood
25NL
Wanneer de posities van de rode en gele
kabels zijn omgekeerd
Rood
Rood
Geel
Geel
Let op
• Het is heel gevaarlijk als het snoer zich rond het
stuur of de versnellingspook wikkelt. Controleer of
het snoer en andere onderdelen u tijdens het
rijden niet hinderen.
• Als uw auto is uitgerust met airbags of ander
schokabsorberend materiaal, neemt u dan contact
op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht
of met de dealer, voordat u het installeert.
12
Geschakelde voeding
Geel
Opmerking
15
Continue voeding
Rood
Maak het oppervlak van het dashboard schoon met een
droge doek voordat u de dubbelzijdige tape  erop plakt.
Voor auto's zonder ACC-stand
De bekabelde afstandsbediening
gebruiken
Rood
Rood
1
Geel
Geel
Als de aansluitingen en de geschakelde
voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan
op de voeding van de auto. Met vragen over of
problemen bij het aansluiten van uw apparaat, die
niet in deze handleiding worden besproken, kunt u
terecht bij de autodealer.
De microfoon installeren
U dient de microfoon  te installeren, zodat uw
gesprekspartner u kan horen tijdens het handsfree
bellen.

Klem (niet meegeleverd)


26NL
Zet [Stuurbediening] in [Algemeen] op
[Voorkeuze] (pagina 14) om de bekabelde
afstandsbediening te activeren.
De achteruitkijkcamera gebruiken
Installatie van een achteruitkijkcamera (niet
meegeleverd) is vereist voor gebruik.
Het beeld van een achteruitkijkcamera die is
aangesloten op de CAMERA IN-aansluiting wordt
weergegeven wanneer:
 het achteruitrijlicht van uw auto gaat branden
(of de versnellingshendel in de stand
R (achteruit) wordt gezet).
 u op HOME drukt en vervolgens op [Camera aan
de achterzijde] tikt.
2
Installatie
De steun verwijderen
Monteer het apparaat op de beugel .

Verwijder de beugel  van het apparaat voordat u
het apparaat installeert.
1

Plaats de twee ontgrendelingssleutels 
totdat ze vastklikken en trek de beugel 
naar beneden en het apparaat omhoog
om ze van elkaar te scheiden.

Opmerkingen
• Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan het
apparaat niet goed worden bevestigd en kan het
losschieten.
• Zorg dat de 4 grepen op de beschermende rand  goed
in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst .
Het apparaat in een Japanse auto
monteren
 Het haakje moet naar binnen wijzen.
Het apparaat in het dashboard
monteren
Het is mogelijk dat dit apparaat in sommige
Japanse auto's niet geïnstalleerd kan worden.
Neem in dat geval contact op met uw Sonyhandelaar.

• Voordat u het apparaat installeert, moet u de
grepen aan beide zijden van de beugel  3,5 mm
(5/32 inch) naar binnen buigen.
• Zie 'Het apparaat in een Japanse auto monteren'
(pagina 27) voor Japanse auto's.
1
Plaats de beugel  in het dashboard en
buig de klemhaken naar buiten voor een
stevige bevestiging.
Op het dashboard of de
middenconsole
Beugel
Beugel
Met de auto
meegeleverde
onderdelen

Als u dit apparaat monteert op de beugels die in uw
auto zijn ingebouwd, gebruik dan de meegeleverde
schroeven  in de juiste schroefgaten voor uw auto:
T voor TOYOTA en N voor NISSAN.
Greep

Groter dan
182 mm (7 1/4 inch)
Groter dan
111 mm (4 3/8 inch)
Opmerking
Voorkom storingen door het apparaat alleen met de
meegeleverde schroeven  te installeren.
27NL
De zekering vervangen
Vervang een zekering altijd door
Zekering (10 A)
een exemplaar van hetzelfde
ampèrage als op de oorspronkelijke
zekering wordt vermeld.
Als de zekering doorbrandt, moet u
de voedingsaansluiting controleren
en de zekering vervangen.
Als de zekering vervolgens weer doorbrandt, kan er
sprake zijn van een defect in het apparaat. Neem in
dat geval contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
28NL
Nederlands
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze apparatuur
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd via het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Ondersteuningswebsite
Raadpleeg de onderstaande website voor vragen of voor de
nieuwste ondersteuningsinformatie over dit product:
http://www.sony.eu/support
Registreer uw product online vandaag nog op:
http://www.sony.eu/mysony
Smartphone-app
Ondersteuning van Sony-app - Voor meer informatie en meldingen
over uw product:
√
√
√
√
Nieuws en berichten
Software-updates
Beknopte handleidingen
Tips en trucs
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising