Sony | DSX-A212UI | Sony DSX-A212UI DSX-A212UI media-ontvanger met USB Gebruiksaanwijzing

4-697-416-31(1)
FM/MW/LW
Digitale mediaspeler
Zie pagina 12 om de demonstratiedisplay (DEMO) te
annuleren.
Zie pagina 21 voor de aansluiting/installatie.
DSX-A212UI/DSX-A210UI
Gebruiksaanwijzing
NL
Voor de veiligheid dient u dit apparaat in het
dashboard van de auto te installeren, omdat de
achterzijde van het apparaat tijdens gebruik heet
wordt.
Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'
(pagina 21).
Gemaakt in Thailand
Het typeplaatje geeft de werkspanning, etc. aan en
bevindt zich aan de onderkant van het chassis.
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van
overeenstemming is beschikbaar op het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de
goedgekeurde versie(s) van software die is (zijn)
aangegeven in de EU-verklaring van
overeenstemming.
De software op deze apparatuur voldoet aan de
essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU.
Softwareversie: 1_
De softwareversie kan worden gecontroleerd in de
firmware-instellingen van het menu met algemene
instellingen.
Kennisgeving voor klanten: de volgende
informatie geldt alleen voor apparatuur die
wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen
van toepassing zijn
Fabrikant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
Voor conformiteit van producten in de EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België
Verwijdering van oude batterijen
en elektrische en elektronische
apparaten (toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of verpakking
wijst erop dat het product en de batterij niet als
huishoudelijk afval behandeld mogen worden.
2NL
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen
in combinatie met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb)
worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005
% kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten
en batterijen op de juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van
materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke
bronnen.
Wanneer de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij en de
elektrische en elektronische apparaten op de juiste
wijze worden behandeld, dienen deze producten
aan het eind van hun levenscyclus ingeleverd te
worden bij het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recycling van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we
u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Lever de batterij in bij
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recycling van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of deze
batterij neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval, of de winkel waar
u het product of de batterij hebt gekocht.
Waarschuwing als de ontsteking van de
auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat de AUTO OFF-functie (pagina 12) is
ingesteld. Het apparaat zal volledig en automatisch
worden uitgeschakeld op de ingestelde tijd nadat
het apparaat is uitgeschakeld. Dat voorkomt dat de
batterij leegloopt. Als u de AUTO OFF-functie niet
instelt, moet u steeds wanneer u de
contactschakelaar uitzet, OFF ingedrukt houden tot
het display is uitgeschakeld.
Disclaimer met betrekking tot services die
worden aangeboden door derden
Services die worden aangeboden door derden
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd, ingetrokken of beëindigd. Sony
aanvaardt geen verantwoordelijkheid in dit soort
situaties.
Inhoudsopgave
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aan de slag
Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De batterijspanning controleren. . . . . . . . . . . . . . .
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andere draagbare audio-apparaten aansluiten . .
5
6
6
6
7
7
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio Data System (RDS) gebruiken . . . . . . . . . . . 8
Afspelen
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muzieknummers zoeken en afspelen . . . . . . . . . 10
Instellingen
De DEMO-modus annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bediening van de basisinstellingen . . . . . . . . . . . . 12
Algemene instellingen (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 12
Geluidinstellingen (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Display-instellingen (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Berichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aansluiting/installatie
Let op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Onderdelenlijst voor installatie. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3NL
Handleiding over onderdelen en bedieningselementen
Hoofdapparaat
 Ontgrendeltoets van het voorpaneel

 SRC (source; bron)
Schakel het apparaat in.
Wijzig de bron.
OFF
Houd de toets 1 seconde ingedrukt om de bron
uit te schakelen en de klok weer te geven.
Houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt
om het apparaat én het display uit te schakelen.
/ (vorige/volgende)
/ (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen)
 PTY (programmatype)
Selecteer PTY in RDS.
(bladeren) (pagina 11)
Activeer de bladermodus tijdens het afspelen.
(Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android™-modus of iPod is aangesloten.)
 Bedieningsknop
Draai aan deze knop om het volume aan te
passen.
DRUK OP ENTER
Hiermee bevestigt u het geselecteerde item.
Druk op SRC, draai en druk vervolgens om de
bron te wijzigen (time-out na twee seconden).
MENU
Hiermee opent u het setup-menu.
 Displayvenster
/
(ZOEKEN -/+)
Stem automatisch af op radiostations. Houd de
knop ingedrukt om handmatig af te stemmen.
 EQ (equalizer)
Selecteer een equalisatiecurve.

(terug)
Hiermee keert u terug naar de vorige weergave
op het display.
MODE (pagina 8)
 Receptor voor de afstandsbediening
 Cijfertoetsen (1 t/m 6)
Opgeslagen radiostations ontvangen. Houd
ingedrukt om stations op te slaan.
4NL
ALBUM /
Een album voor audio-apparaat overslaan.
Houd ingedrukt om albums continu over te
slaan.
(Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus of iPod is aangesloten.)
(herhalen)
(Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus is aangesloten.)
(shuffle)
(Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus is aangesloten.)
 (play/pause)
 EXTRA BASS
Basgeluid versterken in synchronisatie met het
volumeniveau. Druk om de EXTRA BASSinstelling te wijzigen: [1], [2], [OFF].
Aan de slag
Het voorpaneel verwijderen
U kunt het voorpaneel van dit apparaat loskoppelen
om diefstal te voorkomen.
1
Houd OFF  ingedrukt totdat het
apparaat wordt uitgeschakeld, druk op
de ontgrendeltoets van het voorpaneel
 en trek dan het paneel naar u toe om
het te verwijderen.
 AUX-ingang
 DSPL (display)
Druk op deze knop om display-items te
wijzigen.
SCRL (scrollen)
Houd deze knop ingedrukt om te schuiven door
een display-item.
 USB-poort
Geluidsalarm
Als u de contactschakelaar uitzet (positie OFF)
zonder het voorpaneel te verwijderen, klinkt er
gedurende enkele seconden een geluidsalarm.
U hoort dit alarm alleen als de ingebouwde
versterker wordt gebruikt.
Het voorpaneel terugplaatsen
5NL
Het apparaat resetten
De klok instellen
U moet het apparaat resetten voordat u het voor de
eerste keer gebruikt of nadat u de autoaccu hebt
vervangen of de aansluitingen hebt gewijzigd.
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op de
knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[SET CLOCK-ADJ] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
1
Houd DSPL en
(terug)/M0DE meer
dan 2 seconden ingedrukt.
Opmerking
Als u het apparaat reset, worden de klokinstellingen en
bepaalde opgeslagen inhoud verwijderd.
Gebied/regio instellen
Nadat u het apparaat hebt gereset, wordt de
instellingenweergave voor gebied/regio
weergegeven.
1
Druk op ENTER terwijl [SET AREA] wordt
weergegeven.
De urenindicator knippert.
3
Om de digitale aanduiding te verplaatsen, drukt
u op / (SEEK –/+).
4
U ziet het gebied dat / de regio die momenteel
is ingesteld.
2
3
Draai aan de bedieningsknop om
[EUROPE] of [RUSSIA] te selecteren en
druk vervolgens op de knop.
Draai aan de bedieningsknop om [YES]
of [NO] te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
Als de instelling voor gebied of regio is
gewijzigd, wordt het apparaat gereset en wordt
de klok weergegeven.
Deze instelling kan worden geconfigureerd in het
menu met algemene instellingen (pagina 12).
6NL
Draai aan de bedieningsknop om de
uren en minuten in te stellen.
Nadat de minuut is ingesteld, drukt u op
MENU.
De instelling is voltooid en de klok begint te
lopen.
De klok weergeven
Druk op DSPL.
De batterijspanning
controleren
U kunt de huidige batterijspanning controleren.
(Niet beschikbaar als de bron is uitgeschakeld en de
klok wordt weergegeven.)
1
Druk herhaaldelijk op DSPL tot het
batterijspanningsdisplay wordt
weergegeven.
Een USB-apparaat aansluiten
1
2
Verlaag het volume op het apparaat.
Andere draagbare audioapparaten aansluiten
Verbind het USB-apparaat met het
apparaat.
1
Schakel het draagbare audio-apparaat
uit.
Als u een iPod/iPhone wilt aansluiten, gebruikt
u de USB-verbindingskabel voor iPod (niet
meegeleverd).
2
3
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het draagbare audio-apparaat met
een aansluitkabel (niet meegeleverd)*
aan op de AUX-ingang
(stereoministekker) op het apparaat.
* Zorg dat u een rechte stekker gebruikt.
4
Druk op SRC om [AUX] te selecteren.
Het volumeniveau van het aangesloten
apparaat overeen laten komen met andere
bronnen
Speel het draagbare audioapparaat af op een
gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke
luistervolume in op het andere apparaat.
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND] 
[SET AUX VOL] (pagina 14).
7NL
Handmatig opslaan
Luisteren naar de radio
1
Luisteren naar de radio
Druk op SRC om [TUNER] te selecteren om naar de
radio te kunnen luisteren.
Tijdens het ontvangen van het station
dat u wilt opslaan, houdt u een
cijfertoets (1 t/m 6) ingedrukt totdat
[MEM] wordt weergegeven.
De opgeslagen stations ontvangen
Automatische opslag (BTM)
1
Druk op MODE om de radioband te
wijzigen (FM1, FM2, FM3, MW of LW).
2
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op de
knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om [SET
BTM] te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
Het apparaat slaat stations in volgorde van
frequentie op de cijfertoetsen op.
Afstemmen
1
Druk op MODE om de radioband te
wijzigen (FM1, FM2, FM3, MW of LW).
2
Voer de afstemming uit.
Handmatig afstemmen
Houd / (SEEK –/+) ingedrukt om de
geschatte frequentie te vinden en druk
vervolgens herhaaldelijk op / (SEEK –/
+) om de gewenste frequentie precies af te
stemmen.
Automatisch afstemmen
Druk op / (SEEK –/+).
Het scannen stopt wanneer het apparaat een
station ontvangt.
8NL
1
Selecteer de band en druk op een
cijfertoets (1 t/m 6).
Radio Data System (RDS)
gebruiken
Alternatieve frequenties (AF) en
verkeersmeldingen (TA) instellen
AF stemt voortdurend af op het station met het
sterkste signaal in een netwerk en TA biedt actuele
verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) als
die worden ontvangen.
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op de
knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[SET AF/ TA] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] of
[SET AF/TA-OFF] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
RDS-stations opslaan met de AF- en TAinstelling
U kunt RDS-stations vooraf instellen met een
AF-/TA-instelling. Stel AF/TA in en sla het station
vervolgens met BTM of handmatig op. Als u
handmatig instelt, kunt u ook niet-RDS-stations
vooraf instellen.
Programmatypes (PTY) selecteren
1
2
Het volume tijdens een verkeersmelding
aanpassen
Het niveau wordt in het geheugen opgeslagen voor
toekomstige verkeersmeldingen, onafhankelijk van
het normale volumeniveau.
Naar een regionaal programma (REGIONAL)
blijven luisteren
Wanneer de AF- en REGIONAL-functies zijn
ingeschakeld, wordt niet overgeschakeld naar een
ander regionaal station met een sterkere frequentie.
Als u het ontvangstgebied van dit regionale
programma verlaat, moet u [SET REG-OFF] in
[GENERAL] instellen tijdens de FM-ontvangst
(pagina 13).
Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk
en enkele andere gebieden.
Lokale Link-functie (alleen VK)
Met deze functie kunt u andere lokale stations in
het gebied selecteren, zelfs als ze niet zijn
opgeslagen op de cijfertoetsen.
Tijdens FM-ontvangst drukt u op een cijfertoets
(1 t/m 6) waarop een lokaal station is opgeslagen.
Druk binnen vijf seconden opnieuw op een cijfertoets
van het lokale station. Herhaal deze procedure totdat
het lokale station wordt ontvangen.
Draai aan de bedieningsknop totdat het
gewenste programmatype verschijnt en
druk vervolgens op de knop.
Het apparaat begint te zoeken naar een station
dat het geselecteerde programmatype uitzendt.
Noodberichten ontvangen
Met AF of TA ingeschakeld zullen noodberichten de
op dat moment geselecteerde bron automatisch
onderbreken.
Druk op PTY tijdens FM-ontvangst.
Type programma's
NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten), INFO
(informatie), SPORT (Sport), EDUCATE (onderwijs),
DRAMA (drama), CULTURE (cultuur), SCIENCE
(wetenschap), VARIED (gevarieerd), POP M
(popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M
(Easy listening), LIGHT M (licht klassiek), CLASSICS
(serieuze klassieke muziek), OTHER M (overige
muziek), WEATHER (weer), FINANCE (financiën),
CHILDREN (kinderprogramma's), SOCIAL A (sociale
aangelegenheden), RELIGION (religie), PHONE IN
(bellen), TRAVEL (reizen), LEISURE (ontspanning),
JAZZ (jazzmuziek), COUNTRY (countrymuziek),
NATION M (muziek van eigen bodem), OLDIES
(klassiekers), FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT
(documentaires)
De kloktijd (CT) instellen
De CT-gegevens van de RDS-transmissie stellen de
klok in.
1
Stel [SET CT] in [GENERAL] in op [SET CT-ON]
(pagina 13).
9NL
1
Afspelen
Afspelen start.
Als een apparaat al is aangesloten, begint u als
volgt met afspelen: druk op SRC om [USB] te
selecteren ([IPD] wordt weergegeven in de
display als de iPod wordt herkend).
Een USB-apparaat afspelen
In deze gebruiksaanwijzing wordt 'iPod' gebruikt
als een algemene referentie voor de iPod-functies
op een iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven
door de tekst of afbeeldingen.
Zie voor meer informatie over de compatibiliteit
van uw iPod 'iPods' (pagina 15) of ga naar de
ondersteuningswebsite die op de achterzijde wordt
vermeld.
USB-apparaten* van het type AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) en MTP
(Media Transfer Protocol) die compatibel zijn met
de USB-standaard kunnen worden gebruikt.
Afhankelijk van het USB-apparaat kan de Androidmodus of MSC/MTP-modus worden geselecteerd
op het apparaat.
Sommige digitale mediaspelers of Androidsmartphones moeten worden ingesteld op de MTPmodus.
* bijvoorbeeld een USB-flashstation, digitale
mediaspeler en Android-smartphone
Opmerkingen
 Zie voor meer informatie over de compatibiliteit van
uw USB-apparaat de ondersteuningswebsite op de
achterzijde.
 Smartphones met Android OS 4.1 of hoger
ondersteunen Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0).
Maar sommige smartphones bieden mogelijk geen
volledige ondersteuning voor AOA 2.0, zelfs niet als
Android OS 4.1 of hoger is geïnstalleerd.
Zie voor meer informatie over de compatibiliteit van
uw Android-smartphone de ondersteuningswebsite
op de achterzijde.
 Het afspelen van de volgende bestanden wordt niet
ondersteund.
MP3/WMA/FLAC:
 auteursrechtelijk beschermde bestanden
 bestanden met DRM (Digital Rights Management)
 meerkanaalse geluidsbestanden
MP3/WMA:
 bestanden zonder kwaliteitsverlies
Voordat u een verbinding maakt, selecteert u de
USB-modus (Android-modus of MSC/MTP-modus)
afhankelijk van het USB-apparaat (pagina 13).
10NL
Sluit een USB-apparaat aan op de USBpoort (pagina 7).
2
Pas het volume aan op dit apparaat.
Afspelen stoppen
Houd OFF 1 seconde ingedrukt.
Het apparaat verwijderen
Stop het afspelen en verwijder vervolgens het
apparaat.
Let op voor iPhone
Als u een iPhone via USB verbindt, wordt het
volume van het telefoongesprek geregeld door de
iPhone, niet door het apparaat. Zet het volume op
het apparaat tijdens een gesprek niet per ongeluk
hoger want dan kan er plotseling een luid geluid te
horen zijn als het gesprek wordt beëindigt.
Muzieknummers zoeken en
afspelen
Herhaald afspelen en shuffle
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in de
Android-modus is aangesloten.
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op
(herhalen) of
(shuffle) om de
gewenste afspeelmodus te selecteren.
Afspelen in de geselecteerde afspeelmodus kan
tijd nodig hebben om op te starten.
Welke afspeelmodi er beschikbaar zijn, hangt af
van de geselecteerde geluidsbron.
Een nummer op naam zoeken
(Quick-BrowZer™)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in de
Android-modus of iPod is aangesloten.
1
5
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op deze knop.
Afspelen start.
Druk tijdens het afspelen vanaf een USBapparaat op
(bladeren)* om een lijst
met zoekcategorieën weer te geven.
Wanneer de tracklijst verschijnt, drukt u
herhaaldelijk op
(terug) om de gewenste
zoekcategorie weer te geven.
* Druk tijdens het afspelen vanaf een USB-apparaat
meer dan 2 seconden op
(bladeren) als u wilt
terugkeren naar het begin van de categorieënlijst.
2
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste zoekcategorie te selecteren en
druk vervolgens op deze knop.
3
Herhaal stap 2 om de gewenste track te
zoeken.
Afspelen start.
De modus Quick-BrowZer afsluiten
Druk op
(bladeren).
Zoeken door items over te slaan
(Overslaanmodus)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in de
Android-modus of iPod is aangesloten.
1
2
3
Druk op
(bladeren).
Druk op  (SEEK +).
Draai aan de bedieningsknop om het
item te selecteren.
De lijst wordt overgeslagen in stappen van 10%
van het totale aantal items.
4
Druk op ENTER om terug te keren naar
de modus Quick-BrowZer.
Het geselecteerde item wordt weergegeven.
11NL
Algemene instellingen
(GENERAL)
Instellingen
De DEMO-modus annuleren
U kunt de demoweergave, die wordt weergegeven
wanneer de bron is uitgeschakeld en de klok wordt
weergegeven, annuleren.
1
Druk op MENU, draai aan de
bedieningsknop om [GENERAL] te
selecteren en druk vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om [SET
DEMO] te selecteren en druk vervolgens
op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om [SET
DEMO-OFF] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
De instelling is voltooid.
4
Druk twee keer op
(terug).
Het display keert terug naar de normale stand
voor afspelen/ontvangst.
Bediening van de
basisinstellingen
U kunt items instellen in de volgende
instellingscategorieën: algemene instellingen
(GENERAL), geluidsinstellingen (SOUND) en
displayinstellingen (DISPLAY)
1
2
Druk op MENU.
Draai aan de bedieningsknop om de
instellingencategorie te selecteren en
druk vervolgens op deze knop.
De items die kunnen worden ingesteld, verschillen
afhankelijk van de bron en instellingen.
3
Draai aan de bedieningsknop om de opties
te selecteren en druk dan op de knop.
Terugkeren naar het vorige display
Druk op
12NL
(terug).
AREA
Bepaalt het gebied dat of de regio die dit
apparaat moet gebruiken: [EUROPE], [RUSSIA].
Als de actuele instelling voor gebied of regio
wordt gewijzigd, wordt dit apparaat gereset en
daarna wordt de klok weergegeven.
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
DEMO (demonstratie)
De demonstratie activeren: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 6)
CAUT ALM (geluidsalarm)
Activeert het geluidsalarm: [ON], [OFF]
(pagina 5).
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
BEEP
Activeert de pieptoon: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Schakelt na een bepaalde tijd automatisch uit
wanneer het apparaat is uitgeschakeld: [ON]
(30 minuten), [OFF].
STEERING
Registreert of reset de instelling van de
bediening op het stuur.
(Beschikbaar wanneer de verbindingskabel (niet
meegeleverd) is aangesloten.) (Alleen
beschikbaar als de bron is uitgeschakeld en de
klok wordt weergegeven.)
STR CONTROL (stuurbediening)
Hiermee selecteert u de ingangsmodus van de
aangesloten afstandsbediening. Om een storing
te voorkomen, moet de ingangsmodus vóór
gebruik overeenkomen met de aangesloten
afstandsbediening.
CUSTOM
Ingangsmodus voor de bediening op het
stuur
PRESET
Ingangsmodus voor de bekabelde
afstandsbediening met uitzondering van de
bediening op het stuur (automatisch
geselecteerd wanneer [RESET CUSTOM]
wordt uitgevoerd.)
EDIT CUSTOM
Registreert de functies (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) voor de bediening op het stuur:
 Draai aan de bedieningsknop om de functie
te selecteren die u wilt toewijzen aan de
bediening op het stuur en druk vervolgens
op de knop.
 Terwijl [REGISTER] knippert, houdt u de knop
op de bediening op het stuur ingedrukt
waaraan u de functie wilt toewijzen. Als de
registratie is voltooid, wordt [REGISTERED]
weergegeven.
 Om andere functies te registreren, herhaalt u
stap  en .
(Alleen beschikbaar wanneer [STR CONTROL] is
ingesteld op [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Hiermee reset u de instelling van de bediening
op het stuur: [YES], [NO].
(alleen beschikbaar wanneer [STR CONTROL] is
ingesteld op [CUSTOM].)
Opmerkingen
 U kunt het apparaat alleen met de knoppen
bedienen wanneer u instellingen aan het wijzigen
bent. Voor de veiligheid moet u ervoor zorgen dat
u uw auto hebt geparkeerd voordat u deze
instelling wijzigt.
 Als er tijdens het registreren een fout optreedt,
blijft alle eerder geregistreerde informatie
behouden. Hervat de registratie vanaf de functie
waarbij de fout is opgetreden.
 Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op
sommige voertuigen. Zie de
ondersteuningswebsite op de achterzijde voor
meer informatie over de compatibiliteit van uw
voertuig.
USB MODE
Wijzigt de USB-modus: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Alleen beschikbaar als de USB-bron is
geselecteerd.)
CT (kloktijd)
Activeert de CT-functie: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatieve frequenties/verkeersmelding)
Selecteert de instelling voor alternatieve
frequenties (AF) en verkeersmeldingen (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Beschikbaar als een willekeurige bron is
geselecteerd.)
REGIONAL
Beperkt de ontvangst tot een bepaalde regio:
[ON], [OFF]. (Alleen beschikbaar bij
FM-ontvangst.)
BTM (best tuning memory) (pagina 8)
(Alleen beschikbaar als de tuner is
geselecteerd.)
FIRMWARE
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
Controleert de firmwareversie of werkt die bij.
Zie de ondersteuningswebsite op de achterzijde
voor meer informatie.
FW VERSION (firmwareversie)
Geeft huidige firmwareversie weer.
FW UPDATE (firmware-update)
Start het firmware-updateproces: [YES], [NO].
Het duurt enkele minuten om de firmware bij te
werken. Tijdens de update moet u het contact
niet uitzetten (positie OFF) en het USB-apparaat
niet verwijderen.
13NL
Geluidinstellingen (SOUND)
Dit instellingenmenu is beschikbaar als een
willekeurige bron is geselecteerd.
EQ10 PRESET
Hiermee kunt u een van de 10 equalisatiecurves
of 'uit' selecteren:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Er kan voor elke bron een equalisatiecurve in het
geheugen worden opgeslagen.
* [KARAOKE] vermindert het stemgeluid, maar dit
kan niet volledig worden verwijderd tijdens het
afspelen. Microfoons worden ook niet
ondersteund.
EQ10 CUSTOM
Hiermee stelt u [CUSTOM] in voor EQ10.
De equalisatiecurve instellen:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
U kunt het volume instellen van -6 dB tot +6 dB,
met stappen van 1 dB.
BALANCE
Past de geluidsbalans aan: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Past het relatieve niveau aan: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX-volume)
Hiermee past u het volume aan voor elk extra
(auxiliary) apparaat dat is aangesloten: [+18 dB] –
[0 dB] – [-8 dB].
Deze instelling zorgt ervoor dat het volume
tussen verschillende bronnen niet hoeft worden
aangepast.
(Alleen beschikbaar als AUX is geselecteerd.)
14NL
Display-instellingen (DISPLAY)
DIMMER
Helderheid van het display wijzigen: [ON], [OFF],
[CLK] (klok).
Als u deze functie zodanig wilt instellen dat deze
alleen tijdens een vaste periode actief is,
selecteert u [CLK] en stelt u vervolgens de
begin- en eindtijd in.
– De helderheid instellen als de dimmerfunctie is
geactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [ON] en pas vervolgens
[BRIGHTNESS] aan.
– De helderheid instellen als de dimmerfunctie is
uitgeschakeld:
Stel [DIMMER] in op [OFF] en pas vervolgens
[BRIGHTNESS] aan.
De instelling voor helderheid wordt opgeslagen
en toegepast wanneer de dimmerfunctie wordt
geactiveerd of gedeactiveerd.
BRIGHTNESS
Helderheid van het display aanpassen. Het
helderheidsniveau is aanpasbaar: [1] – [10].
SND SYNC (geluidssynchronisatie)
Activeert de synchronisatie van de verlichting
met het geluid: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisch schuiven)
Bladert automatisch door lange items: [ON],
[OFF].
(Niet beschikbaar als AUX of de tuner is
geselecteerd.)
iPods
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op de achterzijde en volgt
u de online instructies.
 U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten.
Werk uw iPod-apparaten vóór gebruik bij naar de
nieuwste software.
Compatibele iPhone- en iPod-modellen
Compatibel model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

Voorzorgsmaatregelen
iPhone 5c

 Laat het apparaat van tevoren afkoelen als uw
auto in direct zonlicht is geparkeerd.
 Laat het voorpaneel of de audio-apparaten niet in
de auto liggen, want dit kan leiden tot defecten
als gevolg van een hoge temperatuur in direct
zonlicht.
 De antenne schuift automatisch uit.
iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6de generatie)

iPod touch (5de generatie)

iPod nano (7de generatie)

Opmerkingen
 Een USB-apparaat (niet meegeleverd) is vereist voor
het bijwerken van de firmware. Sla de updater op het
USB-apparaat op, sluit het apparaat aan op de USBpoort en voer vervolgens de updatebewerking uit.
 Het duurt enkele minuten om de firmware bij te
werken. Tijdens de update moet u het contact niet
uitzetten (positie OFF) en het USB-apparaat niet
verwijderen.
Een hoge geluidskwaliteit behouden
Knoei geen vloeistof op het apparaat.
Afspeelvolgorde van audiobestanden
Map (album)
Audiobestand
(muzieknummer)
 'Made for iPod' en 'Made for iPhone' betekenen
dat een elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen om aan te sluiten op respectievelijk
een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of voor het voldoen ervan aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften. Let op:
het gebruik van dit accessoire met een iPod of
iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer
wanneer u een vraag hebt of problemen
ondervindt met uw apparaat en deze handleiding
geen uitkomst biedt.
15NL
Onderhoud
De connectoren reinigen
Het apparaat kan mogelijk niet goed functioneren
als de connectoren tussen het apparaat en het
voorpaneel niet schoon zijn. Om dit te voorkomen,
moet u het voorpaneel (pagina 5) verwijderen en
de connectoren met een wattenstaafje
schoonmaken. Gebruik niet te veel kracht. Anders
kunnen de connectoren beschadigd raken.
Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf
Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz
Signaal/ruis-verhouding: 73 dB
Scheiding: 50 dB bij 1 kHz
Frequentierespons: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Afstembereik:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
Gevoeligheid: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Sectie over USB-speler
Opmerkingen
 Voor uw eigen veiligheid kunt u het beste de motor
uitzetten en de sleutel uit het contact halen voordat u
de connectoren reinigt.
 Raak de connectoren nooit rechtstreeks met uw
vingers of met een metalen apparaat aan.
Specificaties
Tunersectie
FM
Afstembereik:
Wanneer [AREA] is ingesteld op [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Wanneer [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(in stappen van 50 kHz)
FM3: 65 MHz - 74 MHz (in stappen van 30 kHz)
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
Tussenfrequentie:
Wanneer [AREA] is ingesteld op [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz tot -487,3 kHz en
+500,0 kHz tot +2095,4 kHz
Wanneer [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz tot -487,3 kHz en
+500,0 kHz tot +2095,4 kHz
FM OIRT: -1815,6 kHz tot -943,7 kHz en
+996,6 kHz tot +1776,6 kHz
16NL
Interface: USB (Full-speed)
Maximumstroom: 1 A
Maximum aantal herkenbare mappen en
bestanden:
Mappen (albums): 256
Bestanden (muzieknummers) per map: 256
Compatibel met Android Open Accessory-protocol
(AOA): 2.0
Bijbehorende codec:
MP3 (.mp3)
Bitrate: 8 kbps - 320 kbps (ondersteunt VBR
(variabele bitsnelheid))
Sampling rate (bemonsteringsfrequentie):
16 kHz - 48 kHz
WMA (.wma)
Bitrate: 32 kbps tot 192 kbps (ondersteunt
VBR (variabele bitsnelheid))
Sampling rate (bemonsteringsfrequentie):
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdiepte: 16-bits, 24-bits
Sampling rate (bemonsteringsfrequentie):
44,1 kHz, 48 kHz
Versterkersectie
Uitgang: Luidsprekeruitgangen
Impedantie luidspreker: 4 Ω – 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen: 55 W x 4 (bij 4 Ω)
Algemeen
Uitvoer:
Audio-uitgangsaansluiting (REAR)
Bedieningsaansluiting antenne/versterker
(REM OUT)
Ingangen:
Ingangsaansluiting afstandsbediening
Antenne-ingangsaansluiting
AUX-ingang (stereoministekker)
USB-poort
Stroomvereisten: 12 V DC auto-accu (negatieve
aarding (geaard))
Nominaal stroomverbruik: 10 A
Afmetingen:
ongeveer 178 × 50 × 119 mm
(7 1/8 × 2 × 4 3/4 inch) (b/h/d)
Bevestigingsafmetingen:
ongeveer 182 × 53 × 102 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 4 1/8 inch) (b/h/d)
Massa: ongeveer 0,7 kg
Inhoud van het pakket:
Hoofdapparaat (1)
Onderdelen voor installatie en aansluitingen
(1 set)
Uw leverancier heeft wellicht niet alle
bovenstaande accessoires. Vraag de dealer om
aanvullende informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Auteursrechten
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk
of handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS
en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van deze
technologie buiten dit product om is verboden
zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in
de VS en andere landen.
MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door Fraunhofer IIS en
Thomson.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Verdere verspreiding en gebruik als bronbestand of
in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is
toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 Bij verdere verspreiding van de broncode moeten
de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze
lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule behouden blijven.
 Bij verdere verspreiding in binaire vorm dienen
de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze
lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule te zijn opgenomen in de
documentatie en andere materialen die worden
meegeleverd bij de verspreiding.
 Noch de naam van Xiph.org Foundation, noch de
namen van zijn bijdragers mogen worden
gebruikt om producten die van deze software zijn
afgeleid, aan te prijzen of te promoten, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN SAMENWERKENDE
PARTIJEN GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT" EN ER
WORDT AFSTAND GEDAAN VAN ALLE
UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
SPECIFIEK DOEL. IN ENKEL GEVAL ZIJN DE STICHTING
OF BIJDRAGERS VERANTWOORDELIJK VOOR
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, OF BIJZONDERE
SCHADE, LETSEL, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERKRIJGEN VAN
VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES
VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEID, GEGEVENS, OF
WINST; OF ONDERBREKING VAN DE
BEDRIJFSVOERING) WAT DE OORZAAK OOK MOGE
ZIJN EN VOLGENS ELKE GELDENDE DEFINITIE VAN
AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR
RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF DOOR
ONRECHTMATIG HANDELEN (WAARONDER
NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) OP WAT VOOR
MANIER DAN OOK VOORTKOMEND UIT HET
GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WORDT
BENOEMD.
17NL
Problemen oplossen
Met de volgende checklist kunt u eventuele
problemen met uw apparaat verhelpen.
Controleer de verbindingen en
bedieningsprocedures voordat u de onderstaande
checklist naloopt.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 21) voor meer
informatie over het gebruik van de zekering en het
verwijderen van het apparaat uit het dashboard.
Ga naar de ondersteuningswebsite op de
achterzijde als het probleem niet is verholpen.
Algemeen
Geen geluid of het geluid is nauwelijks hoorbaar.
 De positie van de faderbediening [FADER] niet is
ingesteld op een systeem met twee luidsprekers.
 Het geluidsniveau van het apparaat en/of
aangesloten apparaat is erg laag.
 Verhoog het volume van het apparaat en het
aangesloten apparaat.
Geen pieptoon.
 Er is een optionele versterker aangesloten en u
gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De inhoud van het geheugen is gewist.
 De toevoer van de voeding of batterij is
verbroken of niet goed aangesloten.
Opgeslagen stations en de juiste tijd worden
gewist.
De zekering is gesprongen.
Ik hoor een geluid wanneer ik het contact in een
andere positie zet.
 De draden komen niet overeen met de
netspanningsconnector voor accessoires van de
auto.
Tijdens het afspelen of de ontvangst wordt de
demonstratiemodus gestart.
 Als er vijf minuten lang geen bediening is en
[DEMO-ON] is ingesteld, dan wordt de
demonstratiemodus gestart.
 Stel [DEMO-OFF] in (pagina 12).
18NL
Het display verdwijnt van / wordt niet
weergegeven in het displayvenster.
 De dimmer is ingesteld op [DIM-ON] (pagina 14).
 Het display verdwijnt als u OFF ingedrukt houdt.
 Druk op OFF op het apparaat totdat het display
verschijnt.
 De connectoren zijn vuil (pagina 16).
Het display / de verlichting knippert.
 Er is onvoldoende voeding.
 Controleer of de autoaccu genoeg voeding aan
het apparaat levert. (Het vereiste vermogen is
12 V DC.)
De bedieningsknoppen werken niet.
 Druk meer dan twee seconden op DSPL en
(terug)/MODE
om het apparaat te resetten.
De inhoud die in het geheugen is opgeslagen,
wordt gewist.
Uit veiligheidsoverwegingen moet u het apparaat
niet resetten terwijl u rijdt.
Radio-ontvangst
Stations kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid wordt verstoord door ruis.
 De verbinding is niet goed.
 Controleer de verbinding van de autoantenne.
 Als de auto-antenne niet uitschuift, moet u de
aansluiting van de bedieningskabel van de
antenne controleren.
Vooraf afstemmen is niet mogelijk.
 Het uitgezonden signaal is te zwak.
Kan niet afstemmen op 65 MHz tot 74 MHz in
FM3.
 [AREA] is ingesteld op [EUROPE].
 Stel [AREA] in op [RUSSIA] (pagina 12).
RDS
RDS-services kunnen niet worden ontvangen
(als [AREA] is ingesteld op [RUSSIA]).
 FM3 is geselecteerd.
 Selecteer FM1 of FM2.
 RDS-services zijn niet beschikbaar in de huidige
regio.
Het SEEK-proces begint na een paar seconden
luisteren.
 Het station is niet-TP of heeft een zwak signaal.
 Schakel TA uit (pagina 8).
Geen verkeersmeldingen.
 Schakel TA in (pagina 8).
 Het station zendt geen verkeersmeldingen uit
ondanks dat het een TP-station is.
 Stem af op een ander station.
PTY geeft [- - - - - - - - ] weer.
 Het huidige station is geen RDS-station.
 Er worden geen RDS-gegevens ontvangen.
 Het station geeft het programmatype niet weer.
Naam van een programmadienst knippert.
 Er is geen alternatieve frequentie voor het
huidige station.
 Druk op  (SEEK –/+) terwijl de naam
van een programmadienst knippert. [PI SEEK]
wordt weergegeven en het apparaat begint te
zoeken naar een andere frequentie met
dezelfde PI-gegevens (programmaidentificatie).
Afspelen via USB-apparaat
U kunt items niet via een USB-hub afspelen.
 Dit apparaat herkent USB-apparaten via een
USB-hub niet.
Het duurt langer om af te spelen via een
USB-apparaat.
 Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewikkelde boomstructuur.
Het geluid wordt onderbroken.
 Het geluid wordt mogelijk onderbroken bij een
hoge bitsnelheid.
 Bestanden met DRM (Digital Rights
Management) kunnen in sommige gevallen niet
worden afgespeeld.
Audiobestand kan niet worden afgespeeld.
 USB-apparaten geformatteerd met andere
bestandssystemen dan FAT16 of FAT32 worden
niet ondersteund.*
* Deze eenheid ondersteunt FAT16 en FAT32, maar
sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze
FAT. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neem
contact op met de fabrikant.
Het overslaan van een album, het overslaan van
items (Overslaanmodus) en een nummer op
naam zoeken (Quick-BrowZer) werken niet.
 Deze bewerkingen kunnen niet worden
uitgevoerd wanneer een USB-apparaat in de
Android-modus of een iPod is aangesloten.
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP] (pagina 13).
 Verwijder de iPod.
 De USB-modus van het apparaat is niet ingesteld
op de juiste modus.
 Zorg ervoor dat de USB-modus van het
apparaat is ingesteld op de MSC/MTP-modus.
Het geluid kan niet worden uitgevoerd tijdens
het afspelen in de Android-modus.
 Als het apparaat in de Android-modus staat, is
het geluid alleen via de Android-smartphone te
horen.
 Controleer de status van de toepassing voor
het afspelen van audio op de Androidsmartphone.
 Het geluid wordt mogelijk niet goed
afgespeeld, afhankelijk van de Androidsmartphone.
Berichten
De volgende berichten kunnen tijdens het afspelen
verschijnen of knipperen.
HUB NO SUPRT: USB-hubs worden niet
ondersteund.
INVALID
 De gekozen bewerking is mogelijk ongeldig.
 [USB MODE] kan niet worden gewijzigd tijdens
het afspelen via een iPod.
IPD STOP: Afspelen via iPod is afgelopen.
 Bedien uw iPod/iPhone om het afspelen te
starten.
19NL
NO AF: Geen alternatieve frequenties.
 Druk op  (SEEK –/+) terwijl de naam van
een programmadienst knippert. Het apparaat
zoekt een andere frequentie met dezelfde
PI-gegevens (programma-identificatie) ([PI SEEK]
wordt weergegeven).
NO TP: Geen verkeersprogramma's.
 Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare
TP-stations.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Een USB-apparaat dat AOA (Android Open
Accessory) 2.0 niet ondersteunt, is aangesloten
op het apparaat terwijl [USB MODE] is ingesteld
op [ANDROID].
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP] (pagina 13).
OVERLOAD: Het USB-apparaat is overbelast.
 Koppel het USB-apparaat los en druk vervolgens
op SRC om een andere bron te selecteren.
 Het USB-apparaat heeft een storing of er is een
apparaat verbonden dat niet wordt ondersteund.
READ: De informatie wordt nu gelezen.
 Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen
automatisch wordt gestart. Dit kan even duren,
afhankelijk van de bestandsstructuur.
USB ERROR: Het USB-apparaat kan niet worden
afgespeeld.
 Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
USB NO DEV: Een USB-apparaat is niet verbonden
of wordt niet herkend.
 Controleer of het USB-apparaat of de USB-kabel
goed is aangesloten.
USB NO MUSIC: Er is geen afspeelbaar bestand.
 Sluit een USB-apparaat met afspeelbare
bestanden aan (pagina 16).
USB NO SUPRT: Het USB-apparaat wordt niet
ondersteund.
 Zie voor meer informatie over de compatibiliteit
van uw USB-apparaat de ondersteuningswebsite
op de achterzijde.
20NL
Bij gebruik van de bediening op het stuur:
ERROR: Er is een fout opgetreden tijdens de
registratiefunctie.
 Voer de registratie opnieuw uit vanaf de functie
waar de fout is opgetreden (pagina 13).
TIMEOUT: De functieregistratie is mislukt vanwege
een time-out.
 Probeer de registratie te voltooien terwijl
[REGISTER] knippert (ongeveer zes seconden)
(pagina 13).
Voor firmware-updates:
FILE ERROR: De updater is niet op het USBapparaat opgeslagen.
 Sla de updater op op het USB-apparaat en
probeer het opnieuw (pagina 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Firmware-update
is niet goed voltooid.
 Druk op ENTER om het bericht te wissen en
probeer het opnieuw. Tijdens de update moet
u het contact niet uitzetten (positie OFF) en het
USB-apparaat niet verwijderen (pagina 15).
 Sluit het USB-apparaat met de updater aan en
druk vervolgens op ENTER.
Als deze oplossingen de situatie niet helpen
verbeteren, moet u contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Aansluiting/installatie
Onderdelenlijst voor installatie


Let op
 Leid alle geaarde kabels naar een bekend
geaard punt.
 Zorg ervoor dat de kabels niet achter een schroef
blijven steken of in bewegende delen
terechtkomen (zoals bijvoorbeeld de rails van de
stoelen).
 Zet de auto uit voordat u apparaten aansluit om
kortsluiting te voorkomen.
 Sluit de voedingskabel  aan op het apparaat en
de luidsprekers voordat u deze aansluit op de
hulpbronconnector.
 Dek alle losse, niet aangesloten draden voor uw
veiligheid af met isolatietape.
Voorzorgsmaatregelen
 Kies de installatielocatie zorgvuldig, zodat het
apparaat u niet hindert bij het autorijden.
 Installeer het apparaat niet op plekken
onderhevig aan stof, vuil, overmatige trillingen of
hoge temperatuur, zoals in direct zonlicht of nabij
verwarmingsleidingen.
 Gebruik alleen de meegeleverde
bevestigingsmiddelen voor een veilige installatie.
×2


 Deze onderdelenlijst omvat niet de volledige
inhoud van het pakket.
 De beugel  en de beschermingskraag  zijn
voor verzending aan het apparaat bevestigd.
Voordat u het apparaat bevestigt, moet u de
ontgrendelingssleutels  gebruiken om de
beugel  van het apparaat te verwijderen. Voor
meer informatie zie 'De beschermingskraag en de
beugel verwijderen' (pagina 24).
 Bewaar de ontgrendelingssleutels  voor
toekomstig gebruik omdat u ze ook nodig hebt
om het apparaat weer uit uw auto te verwijderen.
Opmerking over de voedingskabel (geel)
Als u dit apparaat installeert in combinatie met andere
stereocomponenten, moet de ampèrewaarde van het
autocircuit waarop het apparaat is aangesloten hoger
zijn dan de totale ampèrewaarde van de zekering van
alle componenten.
Montagehoek aanpassen
Pas de montagehoek aan op minder dan 45°.
21NL
Aansluiting
*3
Versterker*1

*2
Voor meer informatie zie
'De aansluitingen aanbrengen'
(pagina 23).
Zie 'Stroomaansluitingsdiagram' (pagina 24)
voor meer informatie.
van een bekabelde
afstandsbediening
(niet meegeleverd)*4
van een auto-antenne*5
*1 Niet meegeleverd
*2 Impedantie luidspreker: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA PIN-kabel (niet meegeleverd)
22NL
*4 Afhankelijk van het type auto, moet u een adapter
gebruiken voor een bekabelde afstandsbediening
(niet meegeleverd). Zie 'De bekabelde
afstandsbediening gebruiken' (pagina 24) voor meer
informatie over het gebruik van de bekabelde
afstandsbediening.
*5 Afhankelijk van het type auto, moet u een adapter
(niet meegeleverd) gebruiken als de antenneconnector niet past.
De aansluitingen aanbrengen
Als u over een antenne zonder een relaiskast
beschikt, kan het aansluiten van dit apparaat met
de meegeleverde voedingskabel  leiden tot
schade aan de antenne.
Eenvoudige verbinding subwoofer
U kunt een subwoofer gebruiken zonder een
versterker wanneer deze is aangesloten op een
kabel van een achterluidspreker.
Voorluidspreker
 Naar de luidsprekerconnector van de auto
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Achterluidspreker
(rechts)
Voorluidspreker
(rechts)
Voorluidspreker
(links)
Achterluidspreker
(links)

Paars

Paars/zwart
gestreept

Grijs

Grijs/zwart
gestreept

Wit

Wit/zwart
gestreept

Groen

Groen/zwart
gestreept
 Naar de voedingsconnector van de auto
12
constante voeding
Geel
13
bediening antenne /
versterker (REM OUT)
Blauw/wit
gestreept
15
geschakelde voeding
Rood
16
geaard
Zwart
Opmerkingen
 De snoeren van de achterluidsprekers vereisen enige
voorbereiding.
 Gebruik een subwoofer met een impedantie van
4 - 8 Ω, en met voldoende vermogen om schade
te voorkomen.
Verbinding behouden in geheugen
Wanneer de gele voedingskabel is aangesloten,
wordt het geheugencircuit altijd voorzien van
stroom, zelfs wanneer de auto uitstaat.
Luidsprekeraansluiting
 Zet het apparaat uit voordat u de luidsprekers
aansluit.
 Gebruik luidsprekers met een impedantie van
4 - 8 Ω, en met voldoende vermogen om schade
te voorkomen.
23NL
Stroomaansluitingsdiagram
Zorg ervoor dat de hulpbronconnector van uw auto
goed is afgestemd op de kabelaansluitingen,
afhankelijk van de auto.
Neem contact op met de autodealer indien u
vragen hebt of problemen ondervindt met het
aansluiten van uw apparaat en deze handleiding
geen uitkomst biedt.
De bekabelde afstandsbediening
gebruiken
Hulpbronconnector
1
Als u de bekabelde afstandsbediening
wilt inschakelen, stelt u [STR CONTROL]
in [SET STEERING] in op [PRESET]
(pagina 12).
Veelvoorkomende verbinding
Rood
Geel
Rood
Installatie
De beschermingskraag en de beugel
verwijderen
Geel
12
constante voeding
Geel
15
geschakelde voeding
Rood
Wanneer de posities van de rode en gele
kabels zijn omgekeerd
Rood
Rood
Voordat u het apparaat installeert, moet u de
beschermingskraag  en de beugel  van het
apparaat verwijderen.
1
Knijp aan beide kanten van de
beschermingskraag  en trek deze naar
buiten.

Geel
Geel
12
geschakelde voeding
Geel
15
constante voeding
Rood
Wanneer de auto geen ACC-positie heeft
Rood
Geel
Rood
Geel
Na het afstemmen van de verbindingen en het
correct schakelen van de voedingskabels, kunt u
het apparaat aansluiten op de voeding van de auto.
24NL
2
Plaats beide ontgrendelingssleutels 
totdat deze vastklikken, trek de beugel
 naar beneden en trek het apparaat
omhoog om ze te scheiden.
2
Bevestig het apparaat op de beugel 
en bevestig dan de beschermingskraag
.





Het haakje moet naar binnen zijn gericht.
Het apparaat op het dashboard
bevestigen
Voordat u het apparaat installeert, moet u ervoor
zorgen dat de lipjes aan beide kanten van de
beugel  2 mm (3/32 inch) naar binnen zijn
gebogen.
1
Plaats de beugel  in het dashboard en
buig de klemmen naar buiten, zodat de
beugel goed vast zit.
Opmerkingen
 Als de lipjes recht zijn of naar buiten zijn gebogen,
kan het apparaat niet goed worden bevestigd en uit
het dashboard vallen.
 Controleer of de vier lipjes op de beschermingskraag
 goed in de sleuven van het apparaat zitten.
Het voorpaneel verwijderen en
bevestigen
Voor meer informatie zie 'Het voorpaneel
verwijderen' (pagina 5).
182 mm (7 1/4 inch)
53 mm (2 1/8 inch)
Het apparaat resetten
Voor meer informatie zie 'Het apparaat resetten'
(pagina 6).
Zekeringen vervangen

Lipje
Als u een zekering vervangt, moet
Zekering (10 A)
u erop letten dat u een zekering
gebruikt met dezelfde
ampèrewaarde als de
oorspronkelijke zekering. Als de
zekering springt, moet u de
stroomaansluiting controleren en
de zekering vervangen. Als de zekering na
vervanging weer springt, is er mogelijk een intern
defect. In dat geval moet u contact opnemen met
de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
25NL
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze
radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Ondersteuningswebsite
Raadpleeg de onderstaande website voor vragen of voor de
nieuwste ondersteuningsinformatie over dit product:
http://www.sony.eu/support
Registreer nu uw product online via:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising