Sony | DSX-A310DAB | Sony DSX-A310DAB Media-ontvanger voor DAB-radio met USB Gebruiksaanwijzing

4-697-417-11(1)
DAB/FM/MW/LW
Digitale mediaspeler
Zie pagina 12 als u de demoweergave (DEMO) wilt annuleren.
Zie voor informatie over aansluiting/installatie pagina 22.
DSX-A310DAB
Gebruiksaanwijzing
NL
Voor uw eigen veiligheid moet u dit apparaat in
het dashboard van de auto installeren,
aangezien de achterkant ervan tijdens het
gebruik erg warm wordt.
Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'
(pagina 22).
Geproduceerd in Thailand
Het naamplaatje met de werkspanning enz. bevindt
zich onderop de behuizing.
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze apparatuur
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd via het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze apparatuur is bedoeld om te worden gebruikt
met de goedgekeurde softwareversie(s) die
aangegeven zijn in de EU-conformiteitsverklaring.
De software die geïnstalleerd is op deze apparatuur
werd gecontroleerd en beantwoordt aan de
essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Softwareversie: 1_
U kunt de softwareversie in het firmware-instelitem
van het algemene instelmenu controleren.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht
in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product is geproduceerd door of namens
Sony Corporation.
EU-importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU-importeur of vragen gerelateerd
aan de productcompliance dienen te worden gesteld
aan de geautoriseerde vertegenwoordiger van de
producent, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de
verpakking wijst erop dat het product en de batterij,
2NL
niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen
op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen worden veroorzaakt in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt
bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch gedeelte en het
elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten aan het eind van
zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe
de batterij veilig uit het product te verwijderen. Lever
de batterij in bij het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recycling van batterijen. Voor meer details in
verband met het recycleren van dit product of batterij,
kunt u contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product
of batterij hebt gekocht.
Waarschuwing als het contactslot van de
auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat de AUTO OFF-functie ingesteld is
(pagina 13). Hiermee wordt het apparaat na de
ingestelde tijdsduur automatisch volledig
uitgeschakeld nadat u het apparaat hebt
uitgeschakeld en de klok wordt weergegeven
(houd SRC 1 seconde ingedrukt). Zo voorkomt u dat
de batterij leeg raakt. Als u de AUTO OFF-functie
niet instelt, moet u steeds wanneer u de
contactschakelaar uitzet, OFF ingedrukt houden tot
het display is uitgeschakeld.
Disclaimer betreffende diensten aangeboden
door derden
Diensten die aangeboden worden door derden kunnen
gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder
voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.
Aansluiting/installatie
Inhoudsopgave
Handleiding over onderdelen en
bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelenlijst voor installatie . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
Aan de slag
Het voorpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Het apparaat opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . . 6
De klok instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
De accuspanning controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Een ander draagbaar audio-apparaat aansluiten . . . 7
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAB ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM/MW/LW gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio Data System (RDS) gebruiken . . . . . . . . . . .
7
7
9
9
Afspelen
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tracks zoeken en afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Settings
De DEMO-stand annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Algemene bediening voor instellingen . . . . . . . . . 12
Algemene instellingen (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 13
Geluidsinstellingen (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Display-instellingen (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Berichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3NL
Handleiding over onderdelen en bedieningselementen
Hoofdapparaat
 Ontgrendelknop van het voorpaneel
 SRC (bron)
Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen.
Druk op deze knop om de bron te wijzigen.
OFF
Houd de toets 1 seconde ingedrukt om de bron
uit te schakelen en de klok weer te geven.
Houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt
om het apparaat én het display uit te schakelen.
 Bedieningsknop
Draai aan deze knop om het volume aan te passen.
DRUK OP ENTER
Hiermee bevestigt u het geselecteerde item.
Druk op SRC, draai en druk op de knop om de
bron te wijzigen (time-out in 2 seconden).
MENU
Hiermee opent u het setup-menu.
 Display

/
(SEEK –/+)
Bij DAB-ontvangst:
Selecteer een service. Ingedrukt houden om te
zoeken naar een bundel.
Bij FM/MW/LW-ontvangst:
Hiermee kunt u automatisch afstemmen op
radiozenders. Houd de knop ingedrukt om
handmatig af te stemmen.
/ (vorige/volgende)
/ (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen)
 PTY (programmatype)/
(bladeren)
(pagina 8, 12)
Bij DAB-ontvangst:
Schakel de bladerstand in. Druk tweemaal om
PTY te selecteren.
Bij FM-ontvangst:
Hiermee kunt u PTY selecteren in RDS.
Tijdens het afspelen:
Schakel de bladerstand in.
(Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android™-modus of iPod is aangesloten.)
 EQ (equalizer)
Selecteer een equalisatiecurve.
4NL

(terug)
Hiermee keert u terug naar de vorige weergave
op het display.
Aan de slag
MODE (pagina 7, 8, 9)
 Ontvanger voor de afstandsbediening
 Cijfertoetsen (1 t/m 6)
Hiermee ontvangt u opgeslagen DAB-services of
radiostations. Houd ingedrukt om DAB-services
of radiostations op te slaan.
Album /
Hiermee kunt u een album op een audio-apparaat
overslaan. Houd de toets ingedrukt om albums te
blijven overslaan.
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer een
USB-apparaat in Android-modus of een iPod is
aangesloten.)
Het voorpaneel verwijderen
U kunt het voorpaneel van dit apparaat verwijderen
om diefstal te voorkomen.
1
Houd OFF  ingedrukt tot het apparaat
uitgeschakeld wordt, druk op de knop
om het voorpaneel los te maken , en
trek het paneel naar u toe om het te
verwijderen.
(herhalen)
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer een
USB-apparaat in Android-modus is aangesloten.)
(willekeurig)
(Deze optie is niet beschikbaar wanneer een
USB-apparaat in Android-modus is aangesloten.)
 (afspelen/pauze)
 EXTRA BASS
Basgeluid versterken in synchronisatie met
het volumeniveau. Druk hierop om de EXTRA
BASS-instelling te wijzigen: [1], [2], [OFF].
Geluidsalarm
Als u de contactschakelaar uitzet (positie OFF)
zonder het voorpaneel te verwijderen, klinkt er
gedurende enkele seconden een geluidsalarm.
U hoort dit alarm alleen als de ingebouwde
versterker wordt gebruikt.
 AUX-ingang
 DSPL (display)
Druk op deze knop om display-items te wijzigen.
Het voorpaneel terugplaatsen
SCRL (scrollen)
Houd deze knop ingedrukt om te schuiven door
een display-item.
 USB-poort
5NL
Het apparaat opnieuw instellen
De accuspanning controleren
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of na
het vervangen van de accu of wijzigen van de
aansluitingen, moet u het apparaat opnieuw instellen.
U kunt de huidige accuspanning controleren. (Niet
beschikbaar als de bron is uitgeschakeld en de klok
wordt weergegeven.)
1
1
Houd DSPL en
(terug)/MODE langer
dan 2 seconden ingedrukt.
Opmerking
Door het apparaat opnieuw in te stellen worden de
klokinstelling en bepaalde opgeslagen gegevens gewist.
De klok instellen
1
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop
om [GENERAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
2
Selecteer [SET CLOCK-ADJ] door aan de
bedieningsknop te draaien en druk er
vervolgens op.
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
3
Stel de uren en minuten in door de
bedieningsknop te draaien.
Verplaats de digitale aanduiding door op
/ (SEEK –/+) te drukken.
4
Nadat de minuut is ingesteld, drukt u
op MENU.
Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen.
De klok weergeven
Druk op DSPL.
6NL
Druk herhaaldelijk op DSPL tot de
accuspanning wordt weergegeven.
Een USB-apparaat aansluiten
1
2
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het USB-apparaat aan op het apparaat.
Gebruik voor het aansluiten van een iPod/
iPhone de USB-verbindingskabel voor iPod
(niet bijgeleverd).
Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten
1
2
3
Schakel het draagbare audio-apparaat uit.
Verlaag het volume op het apparaat.
Sluit het draagbare audio-apparaat met
behulp van een verbindingskabel (niet
bijgeleverd)* aan op de AUX-ingang
(stereominiaansluiting) op het apparaat.*.
* Gebruik een rechte stekker.
Luisteren naar de radio
Luisteren naar de radio
Om naar de radio te luisteren, drukt u op SRC om
[TUNER] te selecteren.
Als de DAB-band voor de eerste keer wordt
geselecteerd na het vervangen van de auto-accu of
wijzigen van de aansluitingen, wordt de eerste scan
automatisch gestart. Wacht tot de eerste scan is
voltooid. (Als de scan wordt onderbroken, wordt
deze de volgende keer dat u de DAB-band selecteert
opnieuw gestart.) Als er geen DAB-zender wordt
opgeslagen tijdens de eerste scan, voert u een
automatische scan uit (pagina 8).
Tip
Stel [SET ANT-PWR] in op [ON] (standaard) of [OFF],
afhankelijk van het type DAB-antenne (pagina 14).
DAB ontvangen
4
Druk op SRC om [AUX] te selecteren.
Het volumeniveau van het aangesloten
apparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het draagbare audio-apparaat
bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke
luistervolume in op het hoofdapparaat.
Druk op Menu en selecteer vervolgens [SOUND] 
[SET AUX VOL] (pagina 14).
DAB (Digital Audio Broadcasting) is een verzendsysteem
op kanalen via de antenne. DAB-zenders combineren
radioprogramma's ('services') in een bundel, en elke
service bevat een of meerdere componenten. Dezelfde
service kan soms worden ontvangen op verschillende
frequenties.
Handmatig zoeken naar een service
1
Druk op MODE en selecteer [DB1],
[DB2] of [DB3].
2
Druk op / (SEEK -/+) om binnen
een bundel te zoeken naar een service;
houd / (SEEK - / +) ingedrukt om
te zoeken naar verschillende bundels.
Het zoeken stopt wanneer een service/bundel
wordt ontvangen. Blijf zoeken tot de gewenste
service wordt ontvangen.
7NL
Een service handmatig opslaan
1
Als u de service ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets (1 t/m 6)
ingedrukt tot [MEM] wordt weergegeven.
Opgeslagen services ontvangen
1
U kunt zelfs bij een zwak signaal naar
hetzelfde of een vergelijkbaar programma
luisteren
Stel [SET SOFTLINK] in op [ON] (pagina 14).
[FM-LINK] gaat branden als het betreffende
FM-programma wordt ontvangen.
'Hard Link' volgt hetzelfde programma en 'Soft Link'
volgt een vergelijkbaar programma.
Selecteer de gewenste band en druk
vervolgens op een cijfertoets (1 t/m 6).
SOFT
LINK
Zoeken naar een service op naam
(Quick-BrowZer™)
U kunt een lijst met services weergeven voor
eenvoudig zoeken.
1
Druk bij DAB-ontvangst op
(bladeren).
Het apparaat schakelt de Quick-BrowZer-modus
in en de lijst met services wordt weergegeven.
2
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste service te selecteren en druk
vervolgens op deze knop.
Druk op (terug).
DAB-mededelingen instellen
Als u DAB-mededelingen inschakelt, kunnen
DAB-mededelingen de op dat moment
geselecteerde bron onderbreken.
1
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop
om [GENERAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[SET ANNOUNCE] te selecteren en
druk vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
[SET ANNC-ON] of [SET ANNC-OFF] te
selecteren en druk vervolgens op de knop.
Opmerking
Tijdens een DAB-mededeling wordt het volume aangepast
aan het niveau dat voor de TA is ingesteld in RDS (pagina 9).
8NL
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




De lijst met services automatisch
bijwerken (Automatisch scannen)
1
Druk op MODE en selecteer [DB1],
[DB2] of [DB3].
2
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop
om [GENERAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
[SET AUTOSCAN] te selecteren en
druk vervolgens op de knop.
U ontvangt nu deze service.
De Quick-BrowZer-modus verlaten
DAB
Hard
Link
Het apparaat werkt de lijst met services bij
in de Quick-BrowZer-modus.
FM/MW/LW gebruiken
Automatisch opslaan (BTM)
1
Druk op MODE om de band te wijzigen
(FM1, FM2, MW of LW).
2
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop
om [GENERAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
[SET BTM] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
Radio Data System (RDS) gebruiken
Alternatieve frequenties (AF) en
verkeersinformatie (TA) instellen
AF stemt continu opnieuw af op de zender met het
sterkste signaal in een netwerk, en TA biedt u de
huidige verkeersinformatie of verkeersprogramma's
(TP) wanneer deze worden ontvangen.
1
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop
om [GENERAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om
[SET AF/ TA] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop voor het
selecteren van [Set AF-ON], [Set TA-ON],
[Set AF/TA-ON] of [Set AF/TA-OFF] en
druk vervolgens op de knop.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Afstemmen
1
Druk op MODE om de band te wijzigen
(FM1, FM2, MW of LW).
2
Afstemmen.
Handmatig afstemmen
Houd / (SEEK –/+) ingedrukt om de
geschatte frequentie te vinden en druk vervolgens
herhaaldelijk op / (SEEK –/+) om de
gewenste frequentie precies af te stemmen.
Automatisch afstemmen
Druk / (SEEK +/–).
Het zoeken stopt wanneer een zender wordt
ontvangen.
Handmatig opslaan
1
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets (1 t/m 6)
ingedrukt tot [MEM] wordt weergegeven.
De opgeslagen zenders ontvangen
1
Selecteer de band en druk vervolgens op
een cijfertoets (1 t/m 6).
RDS-zenders met de AF- en TA-instelling opslaan
U kunt RDS-zenders samen met een AF-/TA-instelling
voorprogrammeren. Stel AF/TA in en sla de zender
vervolgens op met BTM of handmatig. Als u handmatig
voorprogrammeert, kunt u ook niet-RDS-zenders
voorprogrammeren.
Noodberichten ontvangen
Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de geselecteerde
bron automatisch onderbroken door de noodberichten.
Het volumeniveau aanpassen tijdens een
verkeersbericht
Het niveau wordt los van het normale
volumeniveau opgeslagen in het geheugen voor
toekomstige verkeersinformatie.
Op een regionaal programma afgestemd
blijven (REGIONAL)
Wanneer de functies AF en REGIONAL ingeschakeld
zijn, schakelt het apparaat niet over naar een andere
regionale zender met een sterkere frequentie.
Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale
programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst
[SET REG-OFF] in bij de algemene instellingen
(pagina 13). Deze functie werkt niet in het Verenigd
Koninkrijk en sommige andere gebieden.
9NL
Local Link-functie (alleen voor het Verenigd
Koninkrijk)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders in
het gebied selecteren, ook als deze niet zijn
opgeslagen onder de cijfertoetsen.
Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets (1 t/m
6) waaronder een lokale zender is opgeslagen. Druk
binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van
de lokale zender. Herhaal dit tot de lokale zender
wordt ontvangen.
Programmatypes (PTY) selecteren
Gebruik PTY om het gewenste programmatype
weer te geven of te zoeken.
Type programma's
NONE (geen programmatype), NEWS (nieuws),
AFFAIRS (actualiteiten), INFO (informatie),
SPORT (sport), EDUCATE (onderwijs), DRAMA (drama),
CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap),
VARIED (gevarieerd), POP M (popmuziek), ROCK M
(rockmuziek), EASY M (Middle of the Road muziek),
LIGHT M (Licht klassiek), CLASSICS (klassiek),
OTHER M (Overige muziek), WEATHER (weer),
FINANCE (financieel), CHILDREN (kinderprogramma's),
SOCIAL A (sociale zaken), RELIGION (religie),
PHONE IN (inbelprogramma's), TRAVEL (reizen),
LEISURE (ontspanning), JAZZ (jazzmuziek), COUNTRY
(countrymuziek), NATION M (nationale muziek),
OLDIES (oldies), FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT
(documentaires)
Bij DAB-ontvangst
1
2
Druk twee keer op PTY.
Verdraai de bedieningsknop tot het
gewenste programmatype wordt
weergegeven en druk dan op de
bedieningsknop.
Het apparaat geeft alle services weer in het
geselecteerde programmatype.
3
Draai aan de bedieningsknop tot de
gewenste service wordt weergegeven
en druk dan op de bedieningsknop.
U ontvangt nu deze service.
Bij FM-ontvangst
1
2
Druk op PTY.
Verdraai de bedieningsknop tot het
gewenste programmatype wordt
weergegeven en druk dan op de
bedieningsknop.
Het apparaat begint te zoeken naar een zender
die het geselecteerde programmatype uitzendt.
10NL
De kloktijd instellen (CT)
Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending wordt
de klok ingesteld.
1
Stel [SET CT] in bij [GENERAL] om CT-ON
in te stellen [Set CT-ON] (pagina 13).
1
Afspelen
Het afspelen wordt gestart.
Als er al een apparaat aangesloten is, drukt u
om het afspelen ervan te starten op SRC om
[USB] te selecteren. Als de IPod wordt herkend,
wordt [IPD] weergegeven.
Een USB-apparaat afspelen
In deze gebruiksaanwijzing wordt 'iPod' gebruikt
als algemene verwijzing naar de iPod-functies van
een iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de
tekst of afbeeldingen.
Zie voor informatie over de geschiktheid van uw iPod
'De iPod' (pagina 16) of ga naar de ondersteuningssite
die op het achterblad wordt vermeld.
U kunt USB-apparaten* van het type AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) en
MTP (Media Transfer Protocol) die geschikt zijn voor
de USB-standaard gebruiken. Afhankelijk van het
USB-apparaat, kan op het apparaat de Android-stand
of de MSC/MTP-stand worden geselecteerd.
Er zijn digitale mediaspelers of Android-smartphones
waarop de MTP-stand moet worden ingesteld.
Sluit een USB-apparaat aan op de
USB-poort (pagina 6).
2
Pas het volume aan op dit apparaat.
Afspelen stoppen
Houd OFF 1 seconde ingedrukt.
Het apparaat verwijderen
Stop het afspelen en verwijder vervolgens het
apparaat.
Waarschuwing voor iPhone
Als u een iPhone aansluit via USB, wordt het
gesprekvolume geregeld door de iPhone, niet door
het apparaat. Om plotselinge harde geluiden na
een oproep te voorkomen, moet u ervoor zorgen
dat u tijdens de oproep het volume van het
apparaat niet per ongeluk verhoogt.
* bijv. een USB-flash-drive, een digitale
mediaspeler, een Android-smartphone
Opmerkingen
 Ga voor meer informatie over de compatibiliteit van
uw USB-apparaat naar de ondersteuningswebsite die
wordt vermeld op het achterblad.
 Smartphones waarop Android OS 4.1 of hoger is
geïnstalleerd, ondersteunen Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0). Maar er zijn smartphones die AOA 2.0
niet volledig ondersteunen, zelfs al is Android OS 4.1
of hoger geïnstalleerd.
Ga naar de ondersteuningssite die op het achterblad
wordt vermeld voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw Android-smartphone.
 Het afspelen van de volgende bestanden wordt niet
ondersteund.
MP3/WMA/FLAC:
 auteursrechtelijk beschermde bestanden
 DRM-bestanden (Digital Rights Management-beheer
van digitale rechten)
 Meerkanaalsaudiobestanden
MP3/WMA:
 bestanden die zonder gegevensverlies zijn
gecomprimeerd (lossless)
Tracks zoeken en afspelen
Herhaaldelijk en willekeurig afspelen
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus is aangesloten.
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(herhalen) of
(willekeurig) om de
gewenste afspeelmodus te selecteren.
Het kan even duren voordat het afspelen in de
geselecteerde afspeelmodus start.
Welke afspeelmodi er beschikbaar zijn, hangt af
van de geselecteerde geluidsbron.
Selecteer voordat u een aansluiting tot stand brengt,
de USB-stand (Android-stand of MSC/MTP-stand)
afhankelijk van het USB-apparaat (pagina 13).
11NL
Zoeken naar een track op naam
(Quick-BrowZer™)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus of een IPod is aangesloten.
1
3
De DEMO-stand annuleren
Druk tijdens het afspelen van een USBapparaat op
(bladeren)* om de lijst
met zoekcategorieën weer te geven.
U kunt het demonstratiescherm annuleren dat
wordt weergegeven wanneer de bron
uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.
Wanneer de tracklijst verschijnt, drukt u
herhaaldelijk op (terug) om de gewenste
zoekcategorie weer te geven.
1
Druk tijdens het afspelen vanaf een USBapparaat meer dan 2 seconden op (bladeren) als
u wilt terugkeren naar het begin van de
categorieënlijst.
Druk op MENU, draai aan de bedieningsknop
om [GENERAL] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
2
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste zoekcategorie te selecteren en
druk vervolgens op deze knop om te
bevestigen.
Draai aan de bedieningsknop om
[SET DEMO] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
3
Draai aan de bedieningsknop om
[SET DEMO-OFF] te selecteren en druk
vervolgens op de knop.
*
2
Settings
Herhaal stap 2 om de gewenste track te
zoeken.
Het afspelen wordt gestart.
De instelling is voltooid.
4
Druk op
(bladeren).
Zoeken door items over te slaan
(Overslaanmodus)
Niet beschikbaar wanneer een USB-apparaat in
Android-modus of een IPod is aangesloten.
1
2
3
Druk op
(bladeren).
Druk op  (SEEK +).
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren.
Druk op ENTER om terug te keren naar de
Quick-BrowZer-modus.
Het geselecteerde item wordt weergegeven.
5
Draai aan de bedieningsknop om het
gewenste item te selecteren en druk
vervolgens op deze knop.
Het afspelen wordt gestart.
12NL
(terug).
Algemene bediening voor
instellingen
U kunt items instellen in de volgende instelcategorieën:
algemene instellingen (GENERAL), geluidsinstellingen
(SOUND) en displayinstellingen (DISPLAY)
1
2
De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10%
van het totale aantal items in de lijst.
4
Druk twee keer op
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
De Quick-BrowZer-modus verlaten
Druk op MENU.
Draai aan de bedieningsknop om de
gewenste instellingencategorie te
selecteren en druk vervolgens op deze knop.
De items die ingesteld kunnen worden, verschillen
afhankelijk van de bron en instellingen.
3
Draai aan de bedieningsknop om de opties
te selecteren en druk dan op de knop.
Terugkeren naar het vorige display
Druk op (terug).
Algemene instellingen (GENERAL)
DEMO (demonstratie)
De demonstratie activeren: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 6)
CAUT ALM (geluidsalarm)
De waarschuwingstoon inschakelen: [ON], [OFF]
(pagina 5). (Alleen beschikbaar als de bron is
uitgeschakeld en de klok wordt weergegeven.)
BEEP
De pieptoon inschakelen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Hiermee wordt het apparaat na de ingestelde
tijdsduur automatisch volledig uitgeschakeld
nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de
klok wordt weergegeven (houd SRC 1 seconde
ingedrukt). [ON] (30 minuten), [OFF].
STEERING
Registreert/reset de instelling van de
stuurafstandsbediening.
(Beschikbaar wanneer verbonden met behulp
van de verbindingskabel (niet bijgeleverd).)
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
STR CONTROL (stuurbediening)
Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor
de aangesloten afstandsbediening. Voorkom
storingen door eraan te denken de invoerstand
vóór gebruik af te stemmen op de aangesloten
afstandsbediening.
CUSTOM
Invoerstand voor de stuurafstandsbediening
PRESET
Invoerstand voor de bekabelde
afstandsbediening, exclusief de
stuurafstandsbediening (automatisch
geselecteerd wanneer [RESET CUSTOM]
wordt uitgevoerd.)
EDIT CUSTOM
Registreert de functies (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) voor de bediening op het stuur:
 Selecteer de functie die u aan de
stuurafstandsbediening wilt toewijzen door
de bedieningsknop te draaien, en er
vervolgens op te drukken.
 Terwijl [REGISTER] knippert, houdt u de knop
op de stuurafstandsbediening waaraan u de
functie wilt toewijzen, ingedrukt. Wanneer
de registratie voltooid is, wordt
[REGISTERED] weergegeven.
 Herhaal de stappen  en  om nog meer
functies te registreren.
(Alleen beschikbaar wanneer [STR CONTROL] is
ingesteld op [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Voert een reset uit van de instelling van de
stuurafstandsbediening: [YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer [STR CONTROL] is
ingesteld op [CUSTOM].)
Opmerkingen
 Terwijl u instellingen uitvoert, kan het apparaat
alleen met de toetsen worden bediend. Parkeer
voor uw veiligheid uw auto voor u deze instelling
uitvoert.
 Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet,
blijft alle eerder geregistreerde informatie
behouden. Start de registratie opnieuw vanaf de
functie waar de fout zich heeft voorgedaan.
 Deze functie is op sommige voertuigen mogelijk
niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite
die op het achterblad wordt vermeld voor meer
informatie over de compatibiliteit van uw voertuig.
USB-MODUS
Wijzigt de USB-modus: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Alleen beschikbaar als de USB-bron is geselecteerd.)
CT (kloktijd)
Hiermee kunt u de CT-functie inschakelen:
[ON], [OFF].
AF/TA (alternatieve frequenties/verkeersmelding)
Hiermee kunt u de instelling voor alternatieve
frequenties (AF) en verkeersmelding (TA)
selecteren: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
(Beschikbaar als een bron is geselecteerd.)
REGIONAL
Beperkt ontvangst tot een bepaalde regio: [ON],
[OFF]. (Alleen beschikbaar bij FM-ontvangst.)
BTM (Best Tuning Memory) (pagina 9)
(Alleen beschikbaar als de tuner (FM/MW/LW) is
geselecteerd.)
ANNOUNCE (mededelingen)
Hiermee schakelt u mededelingen in: [ON], [OFF].
(Beschikbaar als een bron is geselecteerd.)
13NL
SOFTLINK
Hiermee kunt u automatisch zoeken naar het
vergelijkbare programma wanneer het signaal
van het huidige programma te zwak is om te
ontvangen: [ON], [OFF]. (Alleen beschikbaar bij
DAB-ontvangst.)
ANT-PWR (voeding antenne)
Stroomtoevoer voor de antenne-ingang (DAB):
[ON], [OFF]. (Alleen beschikbaar wanneer het
apparaat is uitgeschakeld of bij DAB-ontvangst.)
AUTOSCAN (automatisch scannen)
Hiermee wordt de lijst met services tijdens een
automatische scan bijgewerkt in de Quick-BrowZermodus. (Alleen beschikbaar bij DAB-ontvangst.)
FIRMWARE
(Alleen beschikbaar als de bron is uitgeschakeld
en de klok wordt weergegeven.)
De firmwareversie controleren/bijwerken.
Ga voor meer informatie naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
FW VERSION (firmwareversie)
Huidige firmwareversie weergeven.
FW UPDATE (firmware-update)
Het bijwerken van de firmware starten: [YES], [NO].
Het bijwerken van de firmware duurt enkele
minuten. Zet de contactschakelaar tijdens de
update niet in de positie OFF en verwijder het
USB-apparaat niet.
Geluidsinstellingen (SOUND)
Dit instellingenmenu is beschikbaar als een bron is
geselecteerd.
EQ10 PRESET
Hiermee kunt u een van de 10 equalisatiecurves
of 'uit' selecteren:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Er kan voor elke bron een equalisatiecurve in het
geheugen worden opgeslagen.
* [KARAOKE] vermindert het stemgeluid, maar dit
kan niet volledig worden verwijderd tijdens het
afspelen. Ook wordt het gebruik van een
microfoon niet ondersteund.
EQ10 CUSTOM
Hiermee stelt u [CUSTOM] van EQ10 in.
De equalisatiecurve instellen:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
U kunt het volume instellen van -6 dB tot +6 dB,
met stappen van 1 dB.
BALANCE
Hiermee kunt u de geluidsbalans instellen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Hiermee kunt u het relatieve niveau aanpassen:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (volume van AUX)
Hiermee past u het volume aan voor elk extra
(auxiliary) apparaat dat is aangesloten:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Deze instelling zorgt dat u het volume van
afzonderlijke bronnen niet hoeft aan te passen.
(Alleen beschikbaar als AUX is geselecteerd.)
14NL
Display-instellingen (DISPLAY)
DIMMER
Helderheid van het display wijzigen: [ON], [OFF],
[CLK] (klok).
Als u wilt zorgen dat deze functie alleen tijdens
een vaste periode actief is, selecteert u [CLK] en
stelt u de begin- en eindtijd in.
– De helderheid instellen wanneer de
dimmerfunctie wordt geactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [ON] en wijzig
[BRIGHTNESS].
– De helderheid instellen wanneer de
dimmerfunctie wordt gedeactiveerd:
Stel [DIMMER] in op [OFF] en wijzig
[BRIGHTNESS].
De instelling voor helderheid wordt opgeslagen
en toegepast wanneer de dimmerfunctie wordt
geactiveerd of gedeactiveerd.
BRIGHTNESS
Hiermee kunt u de helderheid van het display
aanpassen. De helderheid is instelbaar: [1] – [10].
SND SYNC (geluidssynchronisatie)
Activeert de synchronisatie van de verlichting
met het geluid: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisch schuiven)
Hiermee kunt u automatisch door lange items
scrollen: [ON], [OFF].
(Niet beschikbaar als AUX of de tuner
(FM/MW/LW) is geselecteerd.)
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad en
volgt u de online instructies.
Opmerkingen
 Het gebruik van een USB-apparaat (niet meegeleverd)
is vereist voor het bijwerken van de firmware. Sla de
updater op op het USB-apparaat, verbind het
apparaat met de USB-poort en voer vervolgens de
updatebewerking uit.
 Het bijwerken van de firmware duurt enkele minuten.
Zet de contactschakelaar tijdens de update niet in de
positie OFF en verwijder het USB-apparaat niet.
Voorzorgsmaatregelen
 Laat het apparaat van tevoren afkoelen als uw
auto is geparkeerd in direct zonlicht.
 Laat het voorpaneel of eventuele audio-apparaten
niet in de auto; dit kan leiden tot defecten als
gevolg van hoge temperaturen door direct zonlicht.
 De elektrische antenne wordt automatisch
uitgeschoven.
Hoge geluidskwaliteit handhaven
Mors geen vloeistof op het apparaat.
Afspeelvolgorde van audiobestanden
Map (album)
Audiobestand (track)
15NL
De iPod
Onderhoud
 U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten.
Werk uw iPod-apparaten bij met de nieuwste
software vóór gebruik.
Compatibele iPhone- en iPod-modellen
Compatibel model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6e generatie)

iPod touch (5e generatie)

iPod nano (7e generatie)

 'Made for iPod' en 'Made for iPhone' betekenen
dat een elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen om aan te sluiten op respectievelijk
een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het voldoet aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat of voor het voldoen ervan aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften. Let op:
het gebruik van dit accessoire met een iPod of
iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-dealer.
16NL
Reinigen van de connectoren
Het apparaat functioneert mogelijk niet goed als de
contactpunten tussen het apparaat en het voorpaneel
niet schoon zijn. Om dit te voorkomen, verwijdert u
het voorpaneel (pagina 5) en reinigt u de
contactpunten met een wattenstaafje. Gebruik niet te
veel kracht. Hierdoor kunnen de contactpunten
worden beschadigd.
Opmerkingen
 Voor uw eigen veiligheid kunt u het beste de
contactschakelaar uitzetten en de sleutel uit het
contact halen voordat u de contactpunten reinigt.
 Raak de contactpunten nooit rechtstreeks met uw
vingers of met een metalen voorwerp aan.
Specificaties
Tuner
DAB/DAB+
Afstembereik: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
FM
Afstembereik:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
Bruikbare gevoeligheid: 7 dBf
Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz
Signaal/ruis-verhouding: 73 dB
Scheiding: 50 dB bij 1 kHz
Frequentierespons: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Afstembereik:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenne-aansluiting:
Externe antenneconnector
Gevoeligheid: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-speler
Interface: USB (Full-speed)
Maximumstroom: 1 A
Maximum aantal herkenbare mappen en bestanden:
Mappen (albums): 256
Bestanden (tracks) per map: 256
Compatibel Android Open Accessory-protocol
(AOA): 2.0
Corresponderende codec:
MP3 (.mp3)
Bitrate: 8 kbps – 320 kbps (ondersteunt VBR
(variabele bitsnelheid))
Samplesnelheid 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitrate: 32 kbps – 192 kbps (ondersteunt VBR
(variabele bitsnelheid))
Samplesnelheid 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdiepte: 16-bits, 24-bits
Samplesnelheid 44,1 kHz, 48 kHz
Versterker
Afmetingen:
Circa 178 mm × 50 mm × 119 mm
(b x h x d)
Montageafmetingen:
Circa 182 mm × 53 mm × 102 mm
(b x h x d)
Massa: Ca. 0,7 kg
Inhoud van de verpakking:
Hoofdapparaat (1)
Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)
Misschien zijn niet alle bovenstaande accessoires
bij uw dealer verkrijgbaar. Vraag de dealer om meer
informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Auteursrechten
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk
of handelsmerk van Microsoft Corporation in de
VS en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van deze
technologie buiten dit product om is verboden
zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
Uitgang: Speakeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen: 55 W × 4 (bij 4 Ω)
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch
zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in
de VS en andere landen.
Algemeen
MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten
gelicenseerd door Fraunhofer IIS en Thomson.
Uitvoer:
Audio-uitgangsaansluiting (REAR)
Aansluiting elektrische antenne/versterker
(REM OUT)
Ingangen:
Afstandsbedieningsingang
Antenne-ingang (DAB)
Antenne-ingang (FM/MW/LW)
AUX-ingang (stereominiaansluiting)
USB-poort
Stroomvereisten: 12 V gelijkstroom autoaccu
(negatieve aarde)
Nominaal stroomverbruik: 10 A
Android is een handelsmerk van Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Verdere verspreiding en gebruik als bronbestand of
in binaire vorm, al dan niet met aanpassingen, is
toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 Bij verdere verspreiding van de broncode moeten
de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze
lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule behouden blijven.
17NL
 Bij verdere verspreiding in binaire vorm dienen
de bovenstaande auteursrechtaanduiding, deze
lijst met voorwaarden en de volgende
vrijwaringsclausule te zijn opgenomen in de
documentatie en andere materialen die worden
meegeleverd bij de verspreiding.
 Noch de naam van Xiph.org Foundation, noch de
namen van zijn bijdragers mogen worden
gebruikt om producten die van deze software zijn
afgeleid, aan te prijzen of te promoten, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN SAMENWERKENDE
PARTIJEN GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT" EN ER
WORDT AFSTAND GEDAAN VAN ALLE UITDRUKKELIJKE
OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
SPECIFIEK DOEL. IN ENKEL GEVAL ZIJN DE STICHTING
OF BIJDRAGERS VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE, OF BIJZONDERE SCHADE,
LETSEL, OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR
NIET BEPERKT TOT HET VERKRIJGEN VAN
VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES
VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEID, GEGEVENS, OF
WINST; OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING)
WAT DE OORZAAK OOK MOGE ZIJN EN VOLGENS ELKE
GELDENDE DEFINITIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
CONTRACTUEEL, DOOR RISICOAANSPRAKELIJKHEID,
OF DOOR ONRECHTMATIG HANDELEN (WAARONDER
NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) OP WAT VOOR MANIER
DAN OOK VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE WORDT BENOEMD.
Problemen oplossen
De volgende controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die kunnen optreden met
uw apparaat.
Controleer voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt de procedures voor aansluiting en gebruik.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 22) voor details
over het gebruik van de zekering en het
verwijderen van het apparaat uit het dashboard.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
18NL
Algemeen
Geen of bijna geen geluid.
 De positie van de faderregelaar [FADER] is niet
ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers.
 Het volume van de unit en/of het aangesloten
apparaat is zeer laag.
 Verhoog het volume van de unit en het
aangesloten apparaat.
Geen pieptoon.
 Er is een optionele versterker aangesloten en u
gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De inhoud van het geheugen is gewist.
 De voedingskabel of de accu is losgekoppeld of
niet goed aangesloten.
Opgeslagen zenders en juiste tijd zijn gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de stand van de
contactschakelaar wordt gewijzigd.
 De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt de
demonstratiemodus gestart.
 Als er gedurende 5 minuten geen handeling
wordt uitgevoerd en [DEMO-ON] ingesteld is,
wordt de demonstratiemodus gestart.
 Stel [DEMO-OFF] in (pagina 13).
De weergave verdwijnt uit/verschijnt niet in het
displayvenster.
 De dimmer is ingesteld op [DIM-ON] (pagina 15).
 De weergave verdwijnt als u OFF ingedrukt houdt.
 Druk op OFF op het apparaat totdat de
weergave verschijnt.
 De connectoren zijn vuil (pagina 16).
Het display of de verlichting knippert.
 De voeding is niet voldoende.
 Controleer of de autoaccu genoeg stroom voor
het apparaat levert. (Het vereiste vermogen is
12 V DC.)
De bedieningsknoppen werken niet.
(terug)/MODE langer dan
 Houd DSPL en
2 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
De inhoud van het geheugen wordt gewist.
Met het oog op uw veiligheid dient u het
apparaat niet te resetten terwijl u rijdt.
Radio-ontvangst
Er kunnen geen zenders worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.
 De aansluiting is niet juist.
 Controleer de aansluiting van de autoantenne.
 Als de automatische antenne niet uitschuift,
controleert u de aansluiting van de
bedieningskabel van de elektrische antenne.
 Bekijk [NO SERV] (pagina 20) voor meer informatie
als het DAB-signaal niet kan worden ontvangen.
Er kan niet worden afgestemd op voorkeuzezenders.
 Het uitgezonden signaal is te zwak.
RDS
Het zoeken (SEEK) begint na een paar seconden
luisteren.
 De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
 Schakel TA uit (pagina 9).
Geen verkeersinformatie.
 Schakel TA in (pagina 9).
 De zender is een TP-zender, maar zendt toch
geen verkeersinformatie uit.
 Stem af op een andere zender.
 DAB-mededelingen uitschakelen (pagina 8).
 Verkeersinformatie wordt uitgeschakeld als
DAB-mededelingen zijn ingeschakeld.
PTY geeft [- - - - - - - - ] weer.
 De huidige zender is geen RDS-zender.
 Geen RDS-gegevens ontvangen.
 De zender geeft het programmatype niet door.
De programmaservicenaam knippert.
 Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige
zender.
 Druk op  (SEEK –/+) terwijl de
programmaservicenaam knippert. [PI SEEK]
wordt weergegeven en het apparaat gaat zoeken
naar een andere frequentie met dezelfde
PI-gegevens (programma-identificatie).
Afspelen via een USB-apparaat
U kunt items niet via een USB-hub afspelen.
 Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een
USB-hub herkennen.
Afspelen vanaf een USB-apparaat duurt langer.
 Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewikkelde boomstructuur.
Het geluid wordt onderbroken.
 Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge
bitsnelheid.
 DRM-bestanden (Digital Rights Management)
kunnen in sommige gevallen niet worden
gespeeld.
Audiobestand kan niet worden afgespeeld.
 USB-apparaten geformatteerd met andere
bestandssystemen dan FAT16 of FAT32 worden
niet ondersteund.*
* Deze eenheid ondersteunt FAT16 en FAT32, maar
sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze
FAT. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neem
contact op met de fabrikant.
Bewerkingen voor het overslaan van een album,
het overslaan van items (overspring-stand)
en het zoeken naar een nummer op naam
(Quick-BrowZer) kan niet worden uitgevoerd.
 Deze handelingen kunnen niet worden
uitgevoerd wanneer een USB-apparaat in de
Android-modus of een iPod is aangesloten.
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP] (pagina 13).
 Verwijder de iPod.
 De USB-modus van het apparaat is niet ingesteld
op de juiste modus.
 Zorg ervoor dat de USB-modus van het
apparaat is ingesteld op MSC/MTP-modus.
Het geluid kan niet worden uitgevoerd tijdens
het afspelen in de Android-modus.
 Terwijl het apparaat in Android-modus staat,
wordt het geluid alleen weergegeven op de
Android-smartphone.
 Controleer de status van de toepassing voor
audioweergave op de Android-smartphone.
 Afhankelijk van de Android-smartphone wordt
mogelijk niet correct afgespeeld.
19NL
Berichten
Tijdens het gebruik kunnen de volgende berichten
verschijnen of knipperen.
HUB NO SUPRT: USB-hubs worden niet ondersteund.
OVERLOAD: Het USB-apparaat is overbelast.
 Ontkoppel het USB-apparaat en druk vervolgens
op SRC om een andere bron te selecteren.
 Het USB-apparaat heeft een storing of er is een
niet-ondersteund apparaat verbonden.
INVALID
 De gekozen bewerking is mogelijk ongeldig.
 [USB MODE] kan niet worden gewijzigd tijdens
het afspelen vanaf de iPod.
READ: Er wordt informatie gelezen.
 Wacht totdat het lezen is voltooid. Het afspelen
wordt vervolgens automatisch gestart. Dit kan
enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de
organisatie van bestanden.
IPD STOP: Het afspelen vanaf de iPod is voltooid.
 Gebruik uw iPod/iPhone om het afspelen te
starten.
RECEIVING
 De DAB-band is geselecteerd en het apparaat
kan een service ontvangen.
NO AF: Geen alternatieve frequenties.
 Druk op  (SEEK –/+) terwijl de
programmaservicenaam knippert. Het apparaat
gaat zoeken naar een andere frequentie met
dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie)
([PI SEEK] wordt weergegeven).
USB ERROR: Er kan niet worden afgespeeld vanaf
het USB-apparaat.
 Sluit het USB-apparaat weer aan.
GEEN GEGEVENS
 Er is geen DAB-service voor het geselecteerde
programmatype.

Druk op (terug).
NO INFO (geen informatie)
 Er is geen beschrijving beschikbaar voor de
huidige DAB-service.
NO SERV (geen service)
Het DAB-signaal kan niet worden ontvangen.
 Voer een automatische scan uit (pagina 8).
 Controleer de aansluiting van de DAB-antenne.
 Controleer of [ANT-PWR] is ingesteld op [ON]
(pagina 14.)
USB NO DEV: Er is geen USB-apparaat aangesloten
of het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Controleer of het USB-apparaat en de USB-kabel
goed zijn aangesloten.
USB NO MUSIC: Er is geen afspeelbaar bestand.
 Sluit een USB-apparaat met afspeelbare
bestanden aan (pagina 17).
USB NO SUPRT: Het USB-apparaat wordt niet
ondersteund.
 Ga voor meer informatie over de compatibiliteit
van uw USB-apparaat naar de
ondersteuningswebsite die wordt vermeld op het
achterblad.
Voor gebruik van de bediening op het stuur:
NO TP: Geen verkeersprogramma's.
 Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare
TP-zenders.
FOUT: Er is een fout opgetreden tijdens het
registreren van de functie.
 Voer de registratie opnieuw uit vanaf de functie
waar de fout is opgetreden (pagina 13).
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Een USB-apparaat dat geen ondersteuning biedt
voor AOA (Android Open Accessory) 2.0, wordt
aangesloten op het apparaat terwijl [USB MODE]
is ingesteld op [ANDROID].
 Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP] (pagina 13).
TIMEOUT: Het registreren van de functie is mislukt
vanwege een time-out.
 Probeer de registratie te voltooien terwijl
[REGISTER] knippert (ongeveer 6 seconden)
(pagina 13).
20NL
Voor het uitvoeren van firmware-updates:
FILE ERROR: De updater is niet opgeslagen op het
USB-apparaat.
 Sla de updater op op het USB-apparaat en
probeer het nogmaals (pagina 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Firmware-update is
niet correct voltooid.
 Druk op ENTER om het bericht te wissen en
probeer het opnieuw. Zet de contactschakelaar
tijdens de update niet in de positie OFF en
verwijder het USB-apparaat niet (pagina 15).
 Plaats het USB-apparaat waarop de updater is
opgeslagen en druk vervolgens op ENTER.
Als deze oplossingen de situatie niet verbeteren, neemt
u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
21NL
Aansluiting/installatie
Onderdelenlijst voor installatie


Waarschuwingen
 Sluit alle aardingskabels op een
gemeenschappelijk aardpunt aan.
 Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef
of tussen bewegende onderdelen (bijv. de rail van
de autostoel) bekneld raken.
 Voordat u de aansluitingen maakt, moet u de
contactschakelaar van de auto uitzetten om
kortsluiting te voorkomen.
 Sluit de voedingskabel  aan op het apparaat en
de luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de
hulpvoedingsaansluiting.
 Isoleer losse, niet-aangesloten kabels met
isolatietape voor de veiligheid.
Voorzorgsmaatregelen
 Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
apparaat geen hinder veroorzaakt tijdens het rijden.
 Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het
blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, bijv.
in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van
de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar
het in contact komt met veel stof of vuil.
 Gebruik alleen de meegeleverde
bevestigingsmiddelen om het apparaat veilig en
stevig te monteren.
Opmerking over de voedingskabel (geel)
Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere
componenten, moet de ampèrage van de aangesloten
autostroomkring groter zijn dan de som van de
ampèrages van de zekeringen van elke component
afzonderlijk.
De montagehoek instellen
Zorg dat de montagehoek kleiner is dan 45°.
22NL
×2


 Deze onderdelenlijst bevat niet de volledige
inhoud van de verpakking.
 De beugel  en de beschermende rand 
worden op het apparaat bevestigd voordat het
wordt verzonden. Voordat u het apparaat plaatst,
moet u de ontgrendelingssleutels  gebruiken
om de beugel  te verwijderen van het apparaat.
Voor meer informatie zie 'De beschermende rand
en de beugel verwijderen' (pagina 25).
 Bewaar de ontgrendelingssleutels  voor
toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt
om het apparaat uit de auto te verwijderen.
Aansluiting
*3
Versterker*1

*2
Voor meer informatie zie
'Aansluitingen' (pagina 24).
Zie 'Voedingsaansluitschema' (pagina 25)
voor meer informatie.
vanaf een bekabelde afstandsbediening
(niet meegeleverd)*4
vanaf een autoantenne*5
vanaf DAB-antenne
(niet meegeleverd) *6
*1 Niet meegeleverd
*2 Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA PIN-snoer (niet meegeleverd)
*4 Gebruik afhankelijk van het type auto een adapter
voor een bekabelde afstandsbediening (niet
meegeleverd). Zie voor meer informatie over het
gebruik van de bekabelde afstandsbediening
'De bekabelde afstandsbediening gebruiken'
(pagina 25).
*5 Gebruik afhankelijk van het type auto gebruik een
adapter (niet meegeleverd) als de antenne-aansluiting
niet past.
*6 Stel [SET ANT-PWR] in op [ON] (standaard) of [OFF],
afhankelijk van het type DAB-antenne (pagina 14).
Max. voedingsstroom 0,1 A
23NL
Eenvoudige aansluiting van een subwoofer
Aansluitingen
Als u een elektrische antenne zonder relaiskast hebt,
kan het aansluiten van dit apparaat met de bijgeleverde
voedingskabel  de antenne beschadigen.
U kunt gebruikmaken van een subwoofer zonder
een versterker wanneer deze wordt aangesloten op
het snoer van een achterluidspreker.
Voorluidspreker
 Naar de luidsprekerconnector van de auto
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8

Paars

Paars/zwart
gestreept

Grijs

Grijs/zwart
gestreept
Voorluidspreker
(links)

Wit

Wit/zwart
gestreept
Achterluidspreker
(links)

Groen

Groen/zwart
gestreept
Achterluidspreker
(rechts)
Voorluidspreker
(rechts)
 naar de voedingsconnector van de auto
24NL
12
Continue voeding
Geel
13
Elektrische antenne/
versterker (REM OUT)
Blauw/wit
gestreept
15
Geschakelde voeding
Rood
16
Aarde
Zwart
Opmerkingen
 Voorbereiding van de snoeren van de achterluidsprekers
is vereist.
 Gebruik een subwoofer met een impedantie van
4 - 8 Ω en met voldoende vermogen om schade
te voorkomen.
Aansluiting voor instandhouding van het
geheugen
Zolang de gele voedingskabel is aangesloten,
blijft de stroomvoorziening van het geheugen
intact, ook wanneer het contact van de auto
wordt uitgeschakeld.
Luidsprekeraansluiting
 Schakel het apparaat uit voordat u de luidsprekers
aansluit.
 Gebruik luidsprekers met een impedantie van
4 - 8 Ω en met voldoende vermogen om schade
te voorkomen.
Voedingsaansluitschema
Controleer het hulpvoedingsaansluitschema van
de auto en zorg dat de aansluitingen kloppen voor
de auto.
Hulpvoedingsaansluiting
problemen bij het aansluiten van uw apparaat, die
niet in deze handleiding worden besproken, kunt u
terecht bij de autodealer.
De bekabelde afstandsbediening
gebruiken
1
Installatie
Gewone aansluiting
Rood
Om de bekabelde afstandsbediening te
activeren, stelt u [STR CONTROL] onder
[SET STEERING] in op [PRESET] (pagina 13).
Rood
De beschermende rand en de beugel
verwijderen
Geel
12
Continue voeding
Geel
15
Geschakelde voeding
Rood
Voordat u het apparaat installeert, moet u de
beschermende rand  en de beugel 
verwijderen van het apparaat.
1
Wanneer de posities van de rode en gele
kabels zijn omgekeerd
Rood
Rood
Geel
Geel

12
Geschakelde voeding
Geel
15
Continue voeding
Rood
Als de auto geen ACC-positie heeft
Rood
Rood
Geel
Geel
Druk beide zijden van de beschermende
rand  in en trek de rand naar u toe.
Als de aansluitingen en de geschakelde
voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan
op de voeding van de auto. Met vragen over of
2
Plaats de twee ontgrendelingssleutels 
totdat ze vastklikken en trek de beugel 
naar beneden en het apparaat omhoog
om ze van elkaar te scheiden.



Geel
Het haakje moet naar binnen wijzen.
25NL
Het apparaat in het dashboard monteren
Voordat u het apparaat installeert, moet u de
grepen aan beide zijden van de beugel  2 mm
naar binnen buigen.
1
Plaats de beugel  in het dashboard en
buig de klemhaken naar buiten voor een
stevige bevestiging.
182 mm
53 mm

2
Greep
Monteer het apparaat op de beugel 
en bevestig de beschermende rand .


Opmerkingen
 Als de grepen recht zijn of naar buiten gebogen, kan
het apparaat niet goed worden bevestigd en kan het
losschieten.
 Zorg dat de 4 grepen op de beschermende rand 
goed in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst.
Het voorpaneel verwijderen en bevestigen
Voor meer informatie zie 'Het voorpaneel
verwijderen' (pagina 5).
26NL
Het apparaat resetten
Voor meer informatie zie 'Het apparaat opnieuw
instellen' (pagina 6).
De zekering vervangen
Vervang een zekering altijd door
Zekering (10 A)
een exemplaar van hetzelfde
ampèrage als op de
oorspronkelijke zekering wordt
vermeld. Als de zekering
doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren
en de zekering vervangen. Als de zekering
vervolgens weer doorbrandt, kan er sprake zijn van
een defect in het apparaat. Neem in dat geval
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Nederlands
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze
apparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd via het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Ondersteuningswebsite
Raadpleeg de onderstaande website voor vragen of voor de nieuwste
ondersteuningsinformatie over dit product:
http://www.sony.eu/support
Registreer uw product online vandaag nog op:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising