Sony | SLT-A65VY | Sony SLT-A65VY Bruksanvisning

4-287-951-23(1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Klargjøre kameraet
Fotografere og vise bilder
Brukerhåndbok for α
Ta bilder som passer til
motivet
Bruke opptaksfunksjonene
A-fatning
Bruke
avspillingsfunksjonene
Funksjonsoversikt
Vise bilder på en
datamaskin
Annet
Avansert bruk
Indeks
SLT-A65/SLT-A65V
©2011 Sony Corporation
Innhold
Grunnleggende
bruk
................................................................. 9
Denne delen har grunnleggende informasjon om bruken av kameraet.
Innholdet i denne "Grunnleggende bruk" delen er det samme som det i den
medfølgende Bruksanvisning.
Kort informasjon om bruk av kameraet ........................... 10
Klargjøre kameraet
Kontrollere de medfølgende delene ................................. 13
Identifisere deler .............................................................. 14
Lade batteriet ................................................................... 20
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)................ 22
Sette på et objektiv .......................................................... 25
Slå på kameraet, og still klokken ..................................... 28
Før opptak ........................................................................ 30
Justere fokus for søkeren til visuell skarphet
(diopterjustering)................................................ 30
Holde kameraet riktig ................................................. 30
Fotografere og vise bilder
Ta stillbilder ..................................................................... 31
Ta opp film ...................................................................... 33
Vise bilder ....................................................................... 34
Slette bilder (Slett) ........................................................... 35
Ta bilder som passer til motivet
Justere vinkelen på LCD-skjermen ................................. 36
Opptak med forskjellige opptaksmoduser ....................... 37
......................................................................... 38
Scenevalg ........................................................... 39
Panoramafotografer./
3D-panorama ............. 40
Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet ............ 41
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke blitsen .................................................................... 42
Justere bildets lysstyrke ................................................... 44
2
Velge bruksmodus .............................................. 46
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) ....... 47
Angi bildestørrelse .......................................................... 48
Bildestørr. ................................................................... 48
Panorama: Størrelse ................................................... 48
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre bilder ................................................................ 50
Bytte til visning av bildeliste ........................................... 51
Vise bilder på en TV-skjerm ........................................... 52
Funksjonsoversikt
Funksjoner som kan brukes med knapper og brytere....... 53
Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) .............. 54
Funksjoner som kan velges med Fn-funksjonsknappen
..................................................................................... 55
Funksjonene som velges med MENU-knappen .............. 57
Bruke veiledningsfunksjonen på kameraet ...................... 64
Veiledning i kameraet ................................................ 64
Fotograferingstips ...................................................... 64
Vise bilder på en datamaskin
Bruke med datamaskinen din .......................................... 66
Bruke programvaren ........................................................ 68
Velge metode for å lage en plate med filmer .................. 72
Annet
Oversikt over symbolene på skjermen ............................ 74
Funksjoner for alle opptaksmoduser ............................... 77
Tilgjengelige blitsmoduser .............................................. 78
Avansert bruk
............................................................... 79
Denne delen inneholder ytterligere opplysninger om kameraet.
Klargjøring
Sette opp kameraet .......................................................... 80
Ta av okularputen ....................................................... 80
Skjermbildet som vises for opptaksmodus ...................... 81
Velge skjermbildemodus ............................................ 81
3
Histogram ................................................................... 82
Det digitale vateret ..................................................... 83
Se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises
............................................................................ 83
Oversikt over symboler for søkermodus .................... 84
Ta et klart bilde uten kamerarystelser ............................. 86
Indikator for kamerarystelse ...................................... 86
Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 86
Bruke et stativ ............................................................ 87
Opptak
Velge opptaksmodus ....................................................... 88
AUTO/ Blits av............................................. 88
......................................................................... 88
Scenevalg ........................................................... 89
Panoramafotografer./
3D-panorama ............. 91
Kont. prioritet AE ................................................ 93
Program Auto ......................................................... 94
Blenderprioritet ..................................................... 95
Lukkerprioritet ....................................................... 97
Man. Eksponering .................................................. 99
BULB ................................................................... 100
Konfigurere filmopptak ................................................. 103
Ta opp film på en enkel måte ................................... 103
Ta opp film med justering av lukkerhastighet og
blenderåpning................................................... 104
Filformat ................................................................... 105
Opptaksinnstilling .................................................... 106
Lydopptak ................................................................ 107
Justere fokus .................................................................. 108
Autofokus ................................................................. 108
Fokuslås .................................................................... 110
Autofokus ................................................................. 111
AF-område ............................................................... 112
Objektsporing ........................................................... 112
Manuelt fokus ........................................................... 114
Peaking ..................................................................... 115
Fokusforstørrer ......................................................... 115
Registrere ansikter ......................................................... 117
4
Ansiktsregistrering ................................................... 117
Ansiktregistrering ..................................................... 118
Smilutløser ............................................................... 119
Justere bildets lysstyrke ................................................. 121
AE-lås ....................................................................... 121
Målemodus ............................................................... 122
Blitskompenser. ........................................................ 122
Blitskontroll .............................................................. 123
Blitsen ............................................................................ 125
Trådløs blits .............................................................. 126
AF-lys ....................................................................... 127
Stille inn ISO ................................................................. 128
Flerramme-støyreduksjon ........................................ 128
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk
område) ..................................................................... 129
Dyn.omr.optimal. ..................................................... 129
Auto HDR ................................................................ 130
Angi bildebehandling .................................................... 131
Bildeeffekt ................................................................ 131
Kreative innst. .......................................................... 132
Justere fargetonene (hvitbalanse) .................................. 134
Finjusteringsskjermbildet for farger ......................... 135
Fargetemp./Fargefilter .............................................. 136
Tilpasset hvitbalanse ................................................ 136
Zoome inn i ett trinn ...................................................... 138
Velge bruksmodus ............................................ 139
Fotografere et enkelt bilde ....................................... 139
Seriebilder ................................................................ 139
Selvutløser ................................................................ 140
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn ............................ 140
HB-nivåtrinn ............................................................ 142
Fjernstyring .............................................................. 142
5
Avspilling
Skjermbildet som vises for avspillingsmodus ............... 144
Skifte skjermbilde under avspilling ......................... 144
Oversikt over symbolene på histogramskjermbildet
.......................................................................... 144
Bruke avspillingsfunksjonene ....................................... 146
Rotere et bilde .......................................................... 146
Visningsmodus ......................................................... 146
Lysbildevisning ........................................................ 147
Avspill.visning ......................................................... 147
Bla gjennom panoramabilder ................................... 148
Beskytte bilder (Beskytt) ............................................... 149
Slette bilder (Slett) ......................................................... 150
Slette (Flere bilder) .................................................. 150
Slette alle bilder eller filmer i samme visningsmodus
.......................................................................... 151
Om avspilling på TV ..................................................... 152
3D-visning ................................................................ 152
Bruke "BRAVIA" Sync ........................................... 152
Oppsett av kameraet
GPS-innstilling (kun SLT-A65V) ................................. 154
GPS Hjelpedata ........................................................ 155
GPS autom. tidskorr. ................................................ 155
Angi bildeforhold og bildekvalitet ................................ 157
Bildeforhold ............................................................. 157
Kvalitet ..................................................................... 157
Angi de andre funksjonene i kameraet .......................... 159
Støyred.lang ............................................................. 159
Høy ISO Støyred. ..................................................... 159
Fargerom .................................................................. 160
Utløser uten objektiv ................................................ 160
Rutenettlinje ............................................................. 161
Autovisning .............................................................. 161
AEL-knappens funk. ................................................ 161
ISO-knapp ................................................................ 162
Forhåndsvisningsknapp ............................................ 162
Elekronisk fremre gardinlukker ............................... 162
LCD-lysstyrke .......................................................... 163
6
Søker-lysstyrke ......................................................... 163
Strømsparer .............................................................. 164
FINDER/LCD-innstill. ............................................. 164
Objektivkompensasjon .................................................. 165
Objektivkompensasjon: Ytre skygge ....................... 165
Objektivkompensasjon: Kromat. aberr. ................... 165
Objektivkompensasjon: Forvrengning ..................... 165
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
................................................................................... 166
Formater ................................................................... 166
Filnummer ................................................................ 166
Mappenavn ............................................................... 167
Velg opptaksmappe .................................................. 167
Ny mappe ................................................................. 167
Gjenopprett bilde-DB ............................................... 168
Laste opp innstilling. ................................................ 168
Tilbakestille kameraets standardinnstilling ................... 170
Bekrefte kameraversjonen ............................................. 174
Datamaskin
Koble kameraet til datamaskinen .................................. 175
Angi USB-forbindelse .............................................. 175
Koble til datamaskinen ............................................. 175
Importere bilder til datamaskinen (Windows) ......... 176
Importere bilder til datamaskinen (Macintosh) ........ 177
Slette USB-tilkoblingen ........................................... 177
Opprette en filmdisk ...................................................... 179
Lage en AVCHD-formatplate .................................. 179
Lage en (STD)-plate med standard bildekvalitet
.......................................................................... 180
Plater du kan bruke med "PMB" .............................. 181
Utskrift
Angi DPOF .................................................................... 182
Datopåskrift .............................................................. 182
Rengjøring
Rengjøre kameraet og objektivet ................................... 183
Rengjøre bildesensoren ................................................. 184
7
Feilsøking/Annet
Feilsøking ...................................................................... 187
Advarsler ....................................................................... 197
Forholdsregler ................................................................ 199
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder ....................... 202
AVCHD-format ............................................................. 203
GPS (kun SLT-A65V) ................................................... 204
3D-opptak ...................................................................... 206
Minnekort ...................................................................... 207
Batteri/Batterilader ........................................................ 209
Lisensen ......................................................................... 211
Indeks ............................................................................ 212
8
Grunnleggende bruk
Innholdet i denne "Grunnleggende bruk" delen er
det samme som det i den medfølgende
Bruksanvisning. Denne delen har grunnleggende
informasjon om bruken av kameraet. For å bruke
kameraet mer effektivt kan du se i "Avansert bruk"
(side 79).
9
Kort informasjon om bruk av kameraet
Fremgangsmåte for fotografering
• Dette kameraet har to moduser for
overvåking av objekter: LCDskjermmodus som bruker LCD-skjerm,
og søkermodus som bruker søkeren.
• Det innspilte bildet kan være forskjellig
fra det bildet du registrerte før opptak.
Om funksjonene som er tilgjengelige
med kameraet
• For å kontrollere om det er en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter
følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
• Dette kameraet er kompatibelt med
filmer i formatene 1080 60p og 50p. I
motsetning til standard opptaksmoduser
frem til nå, som tar opp i interlaced
modus, tar dette kameraet opp med en
progressiv metode. Dette øker
oppløsningen og gir et mykere, mer
realistisk bilde.
• Du kan få ubehagelige symptomer i form
av anstrengte øyne eller kvalme, eller du
kan bli trett mens du ser på 3D-bilder
innspilt med kameraet, på 3D-kompatible
skjermer. Når du ser på 3D-bilder,
anbefaler vi at du tar en pause med jevne
mellomrom. Siden behovet for pauser vil
variere fra person til person, må du selv
bestemme hvor lange og hyppige disse
pausene bør være. Kjenner du deg kvalm,
må du holde opp å se på 3D-bildene, og
kontakte lege ved behov. Slå også opp i
bruksanvisningen til den tilkoblede
enheten eller programvaren som brukes
med kameraet. Barns syn er alltid sårbart
(særlig hos barn under 6 år). Før de får
lov til å se på 3D-bilder, bør du kontakte
en spesialist, for eksempel en barnelege
eller øyenlege. Sørg for at barna følger
anvisningene ovenfor.
10
Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av
et opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid
ta sikkerhetskopier (backup) av data på
andre medier.
Om LCD-skjermen, den elektroniske
søkeren, objektivet og bildesensoren
• LCD-skjermen og den elektroniske
søkeren produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i
at mer enn 99,99 % av bildeelementene
(pikslene) er reelt operative. Det kan
imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Hold aldri kameraet i LCD-skjermen.
• Ikke utsett kameraet for solskinn eller
fotografer i retning av solen over lang tid.
Det interne maskineriet kan bli skadet.
Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i
nærheten, kan denne ta fyr.
• Det er en magnet på baksiden og rundt
det dreibare håndtaket på den hengslede
delen av LCD-skjermen. Unngå å ha noe
som påvirkes av magneten i nærheten av
LCD-skjermen, for eksempel disketter
eller kredittkort.
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de beveger seg
på skjermen. Det er ikke tegn på noe galt.
Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan skjermen bli forbigående
svart. Når kameraet er oppvarmet, vil
skjermen fungere normalt.
Kort informasjon om bruk av kameraet
Om opptak over et lengre tidsrom
• Når du fotograferer over et lengre
tidsrom, vil kameratemperaturen øke.
Kommer temperaturen opp på et visst
nivå, vises -merket på skjermen, og
kameraet slås av automatisk. Hvis
kameraet slås av, må du la det hvile i
10 minutter eller lenger, slik at
temperaturen i kameraet synker til et
sikkert nivå.
• Temperaturen i kameraet stiger raskt når
lufttemperaturen er høy.
• Når kameratemperaturen stiger, kan
bildekvaliteten bli dårligere. Det
anbefales at du venter til temperaturen i
kameraet faller før du fortsetter å
fotografere.
• Overflaten på kameraet kan bli varm. Det
er ikke tegn på noe galt.
• Disker som er tatt opp med
HD-bildekvalitet (high definition, eller
høy oppløsning) kan kun spilles av på
enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere
eller opptakere kan ikke spille av disker
med HD-bildekvalitet, da de er
inkompatible med AVCHD-formatet.
DVD-baserte spillere eller opptakere vil
kanskje heller ikke løse ut disker med
HD-bildekvalitet.
• 1080 60p/50p-filmer kan bare spilles av
på en kompatibel enhet.
Om GPS-kompatible enheter
(kun SLT-A65V)
Ved import av AVCHD View-filmer til en
Windows-datamaskin skal du bruke
"PMB"-programmet på CD-platen
(inkludert).
* "AVCHD View-filmer" er filmer som er
tatt opp i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD
50i/50p]-modus av [Filformat]
(side 105).
• Kontroller kameraets modellnavn for å
finne ut om kameraet ditt støtter
GPS-funksjonen.
GPS-kompatibelt: SLT-A65V
GPS-inkompatibelt: SLT-A65
• Bruk GPS i henhold til bestemmelsene i
de landene og regionene der du bruker
det.
• Hvis du ikke lagrer stedsinformasjonen,
stiller du inn [GPS på/av] på [Av]
(side 154).
• I fly må du passe på å slå av kameraet
etter at informasjon er gitt av
kabinpersonalet.
Om å spille av film på andre enheter
Advarsel om opphavsrettigheter
• Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til opptak i
AVCHD-format. Film som er tatt opp i
AVCHD-format med dette kameraet, kan
ikke spilles av på følgende enheter.
–Andre enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet som ikke støtter
High Profile
–Enheter som er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til opptak i
MP4-format. Det er grunnen til at film
som er tatt opp i MP4-format med dette
kameraet, ikke kan spilles av på andre
enheter enn de som støtter MPEG-4
AVC/H.264.
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
Merknader om import av AVCHD
View-filmer* til en datamaskin
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler
i denne håndboken, er reproduserte bilder,
og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
11
Kort informasjon om bruk av kameraet
Om dataspesifikasjonene som er
beskrevet i denne håndboken
Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt
under følgende forhold, bortsett fra slik det
står beskrevet i denne håndboken: ved en
vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC, og
med et batteri som er ladet i omtrent 1 time
etter at CHARGE-lampen slukket.
Modellnavn
Denne håndboken dekker flere modeller
som leveres med forskjellige objektiver.
Modellnavn varierer etter hvilket objektiv
som følger med. Hvilke modeller som er
tilgjengelig, varierer med land og region.
Modellnavn
Objektiv
SLT-A65/A65V –
SLT-A65K/
A65VK
DT 18 - 55 mm
SLT-A65Y/
A65VY
DT 18 - 55 mm og
DT 55 - 200 mm
SLT-A65M/
A65VM
DT 18 - 135 mm
Merknad om fotografering med
søkeren
Dette kameraet er utstyrt med en XGA
Organisk Elektro-Luminescens søker med
høy oppløsning og stor kontrast. Denne
søkeren gir vid synsvinkel og lang
øyeavstand, tilnærmet de for DSLR-A900
med 35 mm fullstørrelses sensor. Dette
kameraet er utformet med en søker som er
enkel å bruke og som har passende balanse
mellom forskjellige elementer.
• Bildet kan bli litt forvrengt i hjørnene av
søkeren. Dette er ikke en feil. Hvis du vil
kontrollere hver eneste detalj i hele
komposisjonen, kan du i tillegg bruke
LCD-skjermen.
• Hvis du panorerer kameraet mens du ser i
søkeren, eller beveger øynene, kan bildet
i søkeren bli forvrengt, eller fargene i
bildet kan bli endret. Dette er en
egenskap ved objektivet eller
visningsenheten, og det er ikke en feil.
12
Når du tar et bilde, bør du se i
midtområdet i søkeren.
Klargjøre kameraet
Kontrollere de medfølgende delene
Finn først modellnavnet på kameraet (side 12). Det medfølgende tilbehøret
er forskjellig fra modell til modell.
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
• Strømkabel (1)* (ikke inkludert i
USA og Canada)
* Kameraet kan bli levert med flere
strømkabler. Bruk kabelen som gjelder
for det aktuelle landet eller regionen.
• Oppladbar batteripakke
NP-FM500H (1)
• Deksel (1) (festet på kameraet)
• Okularpute (1) (festet på
kameraet)
• CD-plate (1)
– Programvare for α-kamera
– Brukerhåndbok for α (denne
håndboken)
• Bruksanvisning (1)
SLT-A65K/A65VK
• DT 18 - 55 mm zoom-objektiv
(1) / fremre obkjektivdeksel (1) /
emballasjedeksel (1)
SLT-A65Y/A65VY
• USB-kabel (1)
• DT 18 - 55 mm zoom-objektiv
(1) / fremre obkjektivdeksel (1) /
emballasjedeksel (1)
• DT 55 - 200 mm zoom-objektiv
(1) / fremre obkjektivdeksel (1) /
bakre objektivdeksel (1) /
motlysblender (1)
• Skulderreim (1)
SLT-A65M/A65VM
• DT 18 - 135 mm zoomobjektiv
(1) / fremre objektivdeksel (1) /
bakre objektivdeksel (1) /
motlysblender (1)
13
Klargjøre kameraet
Felles tilbehør
• Kamera (1)
• BC-VM10A Batterilader (1)
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
Forsiden
A Lukkerknapp (31)
L Modusvelger (37)
B Strømbryter (28)
M
C Kontrollhjul (94)
D Fjernkontrollsensor (142)
E Selvutløserlampe (140)
F Objektivkontakter*
G Speil*
H Forhåndsvisningsknapp (97)
I Feste
J Innebygd blits* (42, 125)
K Mikrofon** (107)
14
Oppsprettknapp for blits
(42, 125)
N Fatningsindeks (25)
O Utløserknapp for objektivet
(26)
P Fokusmodusbryter (108, 114)
* Ikke ta rett på disse delene.
** Ikke dekk til denne delen
under filmopptak. Det kan
føre til støy eller lavere
lydstyrke.
Identifisere deler
Baksiden
Klargjøre kameraet
A Okularsensorer (80)
H Kontrollknapp
v/V/b/B/DISP (Visning)
(81, 144)/WB (Hvitbalanse)
(134)/
(Stasjon)
(46, 139)/
(Bildeeffekt)
(131)
B Søker*
• Når du ser i søkeren, aktiveres
søkermodus, og når du tar
ansiktet bort fra søkeren, settes
skjermmodus tilbake til
LCD-skjerm.
I Kontrollknapp (Enter)/
C Justeringshjul for diopter (30)
AF-knapp (112)/
objektsporingsknapp (112)
D LCD-skjerm (74, 84, 144)
E Lyssensor (163)
J
F Okularpute (80)
G For opptak: Fn
(Funksjonsknapp) (54, 55)
For visning:
(Bilderotasjonsknapp) (146)
K
Veiledning i kamera-knapp
(64)
For visning:
(Sletteknapp)
(35)
(Avspillingsknapp) (34)
* Ikke berør denne delen.
15
Identifisere deler
Overside
A Tilbehørssko med autolås (126)
B MENU -knapp (57)
C MOVIE -knapp (33, 103)
D FINDER/LCD -knapp (164)
E
(Eksponeringsknapp) (44)
F ISO -knapp (128)
G
Posisjonsmerke for
billedsensor (110)
H For opptak:
Smart
telekonverter-knapp (138)/
fokusforstørrerknapp (115)
For visning:
(Zoom
inn-knapp) (50)
16
I For opptak: AEL (AE-
låseknapp) (121)/AV
(Blenderverdiknapp) (99)
For visning:
(Zoom
ut-knapp) (50)/
(Bildeindeksknapp) (51)
Identifisere deler
Sidene/undersiden
• Fest begge endene av reimen til
kameraet.
Klargjøre kameraet
A Kroker for skulderreim
C Høyttaler
D DC IN-kontakt
• Når du skal koble
AC-PW10AM
vekselstrømadapteren (selges
separat) til kameraet, skal du slå
av kameraet og deretter sette
kontakten fra
vekselstrømadapteren i
DC IN-inngangen på kameraet.
E Mikrofonkontakt
• Når det kobles til en ekstern
mikrofon, blir den interne
mikrofonen slått av automatisk.
Er den eksterne mikrofonen av
typen "plug-in-power", får
mikrofonen strøm fra kameraet.
B REMOTE-kontakt
• Når du kobler RM-L1AM
fjernstyring (selges separat) til
kameraet, skal du sette inn
kontakten til fjernstyring i
REMOTE-inngangen og justere
styringen på kontakten mot
styringen på REMOTEinngangen. Forsikre deg om at
ledningen til fjernstyring vender
fremover.
F HDMI-kontakt (52, 152)
G
(USB)-kontakt (175)
H Tilgangslampe (23)
I Minnekortspor (22)
J Minnekortdeksel (22)
17
Identifisere deler
K Spor for batteri (22)
L Batterideksel (22)
M Stativfeste
• Du får ikke festet kameraet
ordentlig fast på et trebent stativ
som har en skrue som er lengre
enn 5,5 mm. Hvis du forsøker
kan du skade kameraet.
18
Identifisere deler
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(Leveres med SLT-A65K/A65VK/A65Y/
A65VY)
E Objektivkontakter
F Fokusmodusbryter
G Fatningsindeks
H Motlysblenderindeks
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Leveres med SLT-A65Y/A65VY)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Leveres med SLT-A65M/A65VM)
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM er
beregnet for Sony A-fatningkameraer (modeller med en
APS-C-størrelses bildesensor).
Du kan ikke bruke disse
objektivene på 35 mm kameraer.
• For andre objektiver enn
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
kan du se i bruksanvisningen som
følger med objektivet.
A Fokusring
B Zoomering
C Brennviddeskala
D Brennviddeindeks
19
Klargjøre kameraet
I Zoomlåsbryter
Lade batteriet
Lad opp NP-FM500H "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du
bruker kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet.
Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
Batteriet lades ut litt om gangen uten at du bruker det. Du bør sjekke
batterinåvået før du bruker kameraet slik at du ikke går glipp av
fotograferingsmuligheter. Hvis batterinivået er lavt, lader du det igjen.
1
Sett batteriet inn i
batteriladeren.
Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
20
Lade batteriet
2
Sett batteriladeren i
stikkontakten.
For USA og Canada
Støpsel
Lys på: Lading pågår
Lys av: Lading fullført
Ladetid
Omtrent 175 minutter
CHARGE-lampe
For land/regioner utenom USA og
Canada
CHARGE-lampe
Til et strømuttak
Merknader
• Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt
ladeforholdene.
• Vi anbefaler at du lader batteriet i en lufttemperatur på mellom 10 °C til 30 °C. Det
kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette
området.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
21
Klargjøre kameraet
• Ved lading av en fullt utladet
batteripakke ved en temperatur på
25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes når
ladingen er fullført.
Sette inn batteriet/minnekortet (selges
separat)
1
Åpne dekselet ved å skyve på
skyvebryteren på dekselet.
2
Sett batteripakken helt inn
mens du trykker på
låsehendelen med enden av
batteriet.
Låsehendel
3
Lukk dekselet.
4
Åpne minnekortdekselet ved
å skyve på det.
22
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
5
Sette inn et minnekort.
• Hold minnekortet med det avkuttede
hjørnet i den retningen som vises på
bildet, og sett det inn til det går i
inngrep med et klikk.
Pass på at hjørnet med hakk vender i
riktig retning.
Klargjøre kameraet
6
Lukk dekselet.
Ta ut batteripakken
Slå av kameraet og skyv låsehendelen i
pilens retning. Vær forsiktig så du ikke
mister batteripakken.
Låsehendel
Ta ut minnekortet
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne dekslet, og skyv så
minnekortet inn én gang.
Kontrollere det gjenværende batterinivået
Den medfølgende batteripakken er et litium-ion-batteri som har funksjoner
for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet.
Gjenværende batteritid i prosent vises i henhold til kameraets bruksforhold.
23
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
"Batteriet er
tomt."
Batterinivå
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
Tilgjengelige minnekort
Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet. Men ikke alle
minnekort garanteres å virke med dette kameraet.
Typer minnekort
Memory Stick PRO Duo
I denne
håndboken
Stillbilder Filmer
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SD minnekort
(Klasse 4 eller
raskere)
SDHC minnekort
(Klasse 4 eller
raskere)
SDXC minnekort
(Klasse 4 eller
raskere)
Memory Stick
PRO Duo
SD kort
• MultiMediaCard kan ikke brukes.
Merknad
• Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på
datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg om
at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler
til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet.
Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, siden det vil slette alle
data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
24
Sette på et objektiv
1
Ta dekselet av kameraet og
emballasjedekselet av
baksiden av objektivet.
Klargjøre kameraet
• Når du bytter objektiv, må du bytte
det raskt på støvfrie steder for å
unngå at støv eller rusk kommer inn i
kameraet.
• Ved opptak skal du ta av det fremre
obkjektivdekslet.
Fremre objektivdeksel
Deksel
Emballasjedeksel
2
3
Sett på objektivet ved å
plassere de oransje
indeksmerkene
(fatningsindekser) på
objektivet og kameraet, rett
overfor hverandre.
Oransje indeksmerker
Drei objektivet med
urviseren til det klikker på
plass i låst stilling.
• Forsikre deg om at du setter på
objektivet rett.
Merknader
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet.
• Når du bruker et objektiv som har stativfot, setter du objektivet på stativet ved hjelp
av denne foten for å balansere objektivets vekt.
• Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, skal du holde godt fast i kameraet
og objektivet.
• Ikke hold i den delen av objektivet som forlenges ved zoom- eller fokusjustering.
25
Sette på et objektiv
Ta av objektivet
1
Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til
det ikke går lenger.
Utløserknapp for objektivet
2
Sett på det fremre og bakre
dekslet på objektivet, og
dekslet på kameraet.
• Tørk støv av dekslene før du setter
dem på.
• Et bakre objektivdeksel følger ikke
med objektivsettet DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM. Du kan kjøpe det
bakre objektivdekslet ALC-R55 for
oppbevaring av objektivet når det
ikke er festet på kameraet.
Feste motlysblenderen
Du bør bruke en motlysblender for å
redusere lysskjær og få best mulig
bildekvalitet.
Sett motlysblenderen på enden av
objektivsylinderen, og drei den med
urviseren til den klikker på plass.
26
Sette på et objektiv
Merknader
• Det følger ikke motlysblender med DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM. Du kan bruke
ALC-SH108 (selges separat).
• Motlysblenderen kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern objektivskjermen når du skal
bruke blitsen.
• Ved oppbevaring skal du dreie motlysblenderen og sette den på objektivet baklengs.
Informasjon om utskifting av objektivet
27
Klargjøre kameraet
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og setter seg på overflaten
av bildsensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektiv,
kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av
fotograferingsforholdene.
Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer
støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie
steder når du tar av/setter på et objektiv.
Slå på kameraet, og still klokken
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstiling av dato/tid
vises.
1
Still strømbryteren til ON for
å slå på kameraet.
Skjermbildet hvor du stiller inn dato og
tid vises.
• For å slå av kameraet, still bryteren til
OFF.
2
Kontroller at [Enter] er valgt
på LCD-skjermen, og trykk
deretter midt på
kontrollknappen.
3
Velg ditt område med b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
4
Velg hvert enkelt element
med b/B og still inn den
numeriske verdien med
v/V.
[Sommertid:]: Slår av eller på
innstilling for sommertid.
[Datoformat:]: Velger hvilket
datoformat som skal vises.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og
klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
28
Slå på kameraet, og still klokken
5
Gjenta trinn 4 for å stille inn andre elementer, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
6
Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Trykk på MENU-knappen.
Stille inn dato/tid igjen
Når du slår på kameraet første gang, vil innstillingsskjermbildet for dato/tid
vises automatisk. Neste gang stiller du inn dato og tid fra menyen.
MENU-knapp t
1 t [Dato/tid-innst.]
Stille inn området igjen
Du kan stille inn det området hvor du bruker kameraet. Da kan du angi det
lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
MENU-knapp t
1 t [Områdeinnstilling]
Holde innstillingen for dato og tid oppdatert
Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer
datoen og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller
av eller om batteriet er installert eller ikke (side 199).
29
Klargjøre kameraet
Avbryte dato-/tidsinnstillingen
Før opptak
Justere fokus for søkeren til visuell skarphet
(diopterjustering)
Tilpass diopteret til synet ditt
ved å bevege justeringshjulet for
diopteret til displayet vises
tydelig i søkeren.
Merknad
• Dioptisk justeringsenhet (selges separat) kan ikke brukes med dette kameraet.
Holde kameraet riktig
Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at
kameraet ikke flytter på seg.
I LCD-skjermmodus
I søkermodus
I søkermodus
(vertikal stilling)
Trinn 1
Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt
objektivet for å støtte det.
Trinn 2
Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre.
Trinn 3
Klem albuen lett inn mot kroppen.
Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la
albuen hvile mot kneet ditt.
30
Fotografere og vise bilder
Ta stillbilder
"AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å fotografere et
hvilket som helst motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en
vurdering av den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til
dette.
Velg
når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt.
1
Skyv modusvelgeren til
eller
(Blits av).
eller
Hold kameraet og se opptaket på LCD-skjermen eller i
søkeren.
3
Legg AF-området over ønsket
motiv.
• Hvis
(indikatoren for
kamerarystelse) blinker, må du
fotografere motivet mens du
konsentrerer deg om å holde
kameraet stille, eller du bør bruke et
stativ.
(Indikator for
kamerarystelse)
AF-område
4
Når du bruker et
zoomobjektiv, må du dreie
på zoomeringen og
bestemme deg for riktig
utsnitt.
Zoomering
31
Fotografere og vise bilder
2
Ta stillbilder
5
Trykk lukkerknappen
halvveis ned for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, tennes z eller
(fokusindikator) (side 109).
Fokusindikator
6
32
Trykk lukkerknappen helt ned
for å ta bildet.
Ta opp film
1
Trykk på MOVIE-knappen for
å starte opptak.
MOVIE-knapp
2
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Merknader
• Lyder fra kameraet og objektivet kan bli tatt opp ved filmopptak. Du kan deaktivere
lydopptak ved å sette [Lydopptak] på [Av] (side 107).
• Den kontinuerlige opptakstiden for en film kan bli kortere. Dette avhenger av
omgivelsestemperaturen og kameraets status. Se "Om kontinuerlig filmopptak".
• Når
-merket vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet, og vent til
kameratemperaturen faller (side 198).
33
Fotografere og vise bilder
• Filmopptak kan gjøres i en hvilken
som helst eksponeringsmodus.
• Lukkerhastighet og blenderåpning
justeres automatisk. Hvis du vil stille
dem på bestemte verdier, setter du
modusvelgeren på
(Film)
(side 104).
• Kameraet fortsetter å justere fokus
når det er stilt inn på autofokus.
Vise bilder
1
Trykk på
-knappen.
-knapp
2
MENU-knappen t
ønsket modus
1 t [Visningsmodus] t Velg
• For å vise stillbilder velger du [Mappevisning (Stillbilder)], og for å spille
av filmer velger du [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning] i
henhold til filformatet.
3
Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
• For å spille av filmer trykker du midt på kontrollknappen.
Under filmavspilling
Bruk av kontrollknapp/kontrollhjul
Pause/fortsett
z
Spole fort forover
B
Spole fort bakover
b
Spole sakte forover
Drei kontrollhjulet mot høyre i
pausemodus
Spole sakte bakover
Drei kontrollhjulet mot venstre i
pausemodus
• Filmen spilles av bilde for bilde.
Justere volumet
V t v/V
Å vise informasjonen
v
Merknad
• Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan kanskje ikke spilles av på dette
kameraet.
34
Slette bilder (Slett)
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor
først om du virkelig vil slette bildet eller ikke.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Slette bildet som vises på skjermen
Vis det bildet du vil slette, og
trykk deretter på -knappen.
-knapp
2
Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
35
Fotografere og vise bilder
1
Ta bilder som passer til motivet
Justere vinkelen på LCD-skjermen
Sett LCD-skjermen i en vinkel hvor
det er lett å se.
• LCD-skjermen kan snus 180 grader.
• LCD-skjermen kan roteres 270 grader
til venstre fra stillingen der
LCD-skjermen vender fremover.
• Når LCD-skjermen ikke er i bruk,
anbefales det at du lukker den med
skjermsiden vendt mot kameraet.
Merknad
• Når LCD-skjermen er åpen, er det ikke
sikkert at øyeføleren virker ved fotografering
fra lav posisjon. Hvis du ser i søkeren og
skjermen ikke bytter automatisk, skal du
trykke på knappen FINDER/LCD.
36
Opptak med forskjellige
opptaksmoduser
Still inn modusvelgeren på ønsket
modus.
Kameraet har følgende opptaksmoduser:
(Auto+)
(38, 88)
(Scenevalg)
(39, 89)
"AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å
fotografere et hvilket som helst motiv under alle forhold,
fordi kameraet foretar en vurdering av den aktuelle
situasjonen og justerer innstillingene i henhold til dette. Velg
"Blits av" når du vil ta opptak uten blits.
Kameraet gjenkjenner og vurderer opptaksforholdene og
setter passende innstillinger automatisk. Kameraet lagrer
1 riktig justert bilde ved å kombinere eller skille bilder ved
behov.
Ved å velge en modus som passer til motivet eller forholdene,
kan du ta bildet med en innstilling som er riktig for motivet.
Brukes til å ta panoramabilder.
(Panoramafotografer.)
(40, 91)
(3D-panorama) Brukes til å ta 3D panoramabilder for visning på et
(40, 91)
3D-kompatibelt TV.
(Kont. prioritet
AE) (41, 93)
Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er
trykket helt ned. Kameraet tar bilder kontinuerlig med et
største antall på 10 bilder per sekund.
(Film) (33, 103) Brukes til å ta opp filmer med manuelt innstilt eksponering
(både lukkerhastighet og blenderåpning).
(Program Auto)
(94)
Brukes til å ta opptak med automatisk innstilt eksponering
(både lukkerhastighet og blenderåpning). De andre
innstillingene kan justeres manuelt.
(Blenderprioritet) Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
(95)
blenderåpningen ved bruk av kontrollhjulet.
(Lukkerprioritet)
(97)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
lukkerhastigheten ved bruk av kontrollhjulet.
37
Ta bilder som passer til motivet
(AUTO)/
(Blits av) (31, 88)
Opptak med forskjellige opptaksmoduser
(Man.
Eksponering) (99)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) ved
bruk av kontrollhjulet.
1 Sett modusvelgeren på
(Auto+).
2 Rett kameraet mot motivet.
Merke for gjenkjent scenemodus
Når kameraet gjenkjenner og justerer
opptaksforholdene, angis følgende
informasjon: Merke for gjenkjent
scenemodus, passende opptaksfunksjon,
antall bilder som skal tas.
Opptaksfunksjon
Antall bilder som skal tas
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Scene gjenkjent av kameraet
(Nattscene)
(Håndholdt kamera i
halvlys)
(Landskap)
(Portrett i motlys)
(Portrett)
(Stativ, nattscene)
(Motlys)
(Makro)
(Nattportrett)
(Søkelys)
(Lav lysstyrke)
(Spebarn)
Opptaksfunksjon
Seriebilder (139)
Sakte synkron. (42, 125)
Auto HDR (130)
Dagslyssynk.
Langsom lukker
Håndholdt kamera i
halvlys (39, 89)
38
Opptak med forskjellige opptaksmoduser
Scenevalg
1 Still inn modusvelgeren på
(Scenevalg).
2 Trykk midt på kontrollknappen.
3 Velg ønsket modus med v/V, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
• For å endre scene må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
scene.
(Portrett)
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir
hudtoner med en myk valør.
(Sportsbilder)
Fotograferer et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, så
motivet ser ut som om det står stille. Kameraet tar bilder
kontinuerlig mens lukkerknappen holdes nede.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver, for eksempel blomster og
mat.
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus, med livlige
farger.
(Solnedgang)
(Nattscene)
(Håndholdt
kamera i halvlys)
(Nattportrett)
Tar vakre bilder av det røde i en soloppgang eller solnedgang.
Tar opp nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene
mister den mørke atmosfæren.
Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten
bruk av stativ. Tar en serie bilder, og bildene behandles for å
redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.
Tar portretter i nattlige scener.
39
Ta bilder som passer til motivet
4 Juster fokus, og fotografer motivet.
Opptak med forskjellige opptaksmoduser
Panoramafotografer./
1 Sett modusvelgeren på
3D-panorama
(Panoramafotografer.)/
(3D-panorama).
2 Trykk midt på kontrollknappen.
3 Rett kameraet mot kanten av
motivet, og trykk så
lukkerknappen halvveis ned for å
justere fokus.
Denne delen kommer ikke med
4 Trykk lukkerknappen helt ned.
5 Panorer eller vipp kameraet til
enden mens du følger
instruksjonene på skjermen.
Fremdriftsindikator
40
Opptak med forskjellige opptaksmoduser
Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet
1 Still inn modusvelgeren på
(Kont. prioritet AE).
2 Juster fokus og fotografer motivene.
• Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt
ned.
• Kameraet tar bilder kontinuerlig med et største antall på 10 bilder per
sekund.
Ta bilder som passer til motivet
41
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke blitsen
Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som
den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke
blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv.
1 Fn-knappen t
(Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling
• Du finner flere opplysninger om hvilke blitsmoduser som er tilgjengelig for
hver opptaksmodus, på side 78.
2 Trykk på
-knappen.
-knapp
Blitsen spretter opp.
• I AUTO, AUTO+ eller
scenevalgmodus spretter blitsen
automatisk opp hvis lysmengden er
utilstrekkelig eller motivet er
bakgrunnsbelyst. Den innebygde
blitsen vil ikke sprette opp selv når du
trykker på -knappen.
3 Ta bildet når blitsen er ferdig
ladet.
Blinker: Blitsen lades. Når
indikatoren blinker, kan du ikke utløse
lukkeren.
Lyser: Blitsen er blitt ladet og er klar
til å utløses.
• Når kameraet er i autofokusmodus og
du trykker lukkerknappen halvveis ned
i mørke omgivelser, kan blitsen utløses
for å gjøre det lettere å fokusere på
motivet (AF-lys).
42
(Blitslading) indikator
Bruke blitsen
(Blits av)
Utløses ikke selv om den innebygde blitsen spretter opp.
• Du kan ikke velge dette punktet når modusvelgeren er satt
på P, A, S eller M. Blitsen vil imidlertid ikke utløses hvis
den ikke er trukket opp.
(Autoblits)
Utløses i mørket og i motlys.
(Fyllblits)
Utløses hver gang du utløser lukkeren.
(Sakte synkron.)
Utløses hver gang du utløser lukkeren. Når du fotograferer
ved bruk av sakte synkronisering, kan du ta et klart bilde av
både motivet og bakgrunnen ved å redusere
lukkerhastigheten.
(Ettersynkron.)
Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du
utløser lukkeren.
(Trådløs)
Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til
kameraet eller er i nærheten av det (Fotografering med
trådløs blits).
Bruke opptaksfunksjonene
43
Justere bildets lysstyrke
Med unntak av eksponeringsmodus M, vil eksponeringen automatisk velge
(Automatisk eksponering).
Basert på eksponeringen som er registrert av den automatiske
eksponeringen, kan du foreta eksponeringskompensasjon. Du kan gjøre
hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen (+). Hele
bildet blir mørkere hvis du flytter eksponeringen mot minussiden (–),
(eksponeringskompensasjon).
1 Trykk på
-knappen.
2 Juster eksponeringen med
-knapp
LCD-skjerm
kontrollhjulet.
Mot + (over): Gjør bildet lysere.
Mot – (under): Gjør bildet mørkere.
• I søkermodus kontrollerer du
eksponeringen med EV-skalaen.
Kompensert eksponering
Søker
Standardeksponering
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Fotograferingsteknikker
• Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt.
• Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med
eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 140).
44
Justere bildets lysstyrke
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO,
AUTO+ eller Scenevalg.
Bruke opptaksfunksjonene
45
Velge bruksmodus
Du kan bruke en passende fremtrekksmodus etter behov, for eksempel
enkeltfremtrekk, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinn.
på kontrollknappen t Velg
ønsket modus
(Enkeltbilde)
(139)
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
(Seriebilder)
(139)
Kameraet tar bildene kontinuerlig.
(Selvutløser)
(140)
10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal
være med på bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk
for å redusere kamerarystelser.
(Nivåtrinn:
Kont.) (140)
Du kan ta tre bilder, hvert med forskjellig grad av
eksponering.
(Enkelt
nivåtrinn) (140)
Du kan ta tre bilder, bilde for bilde, der hvert har forskjellig
eksponering.
(HBnivåtrinn) (142)
Det tas tre bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den
valgte hvitbalansen samt fargetemperaturen og fargefilteret.
(Fjernstyring)
(142)
Du kan fotografere med knappene SHUTTER og 2SEC
(lukkeren utløses etter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 Trådløs
fjernstyring (selges separat).
46
Bytte skjermbilde med
opptaksinformasjon (DISP)
Hver gang du trykker på DISP på
kontrollknappen, skifter visningen av
opptaksinformasjon som følger.
Du kan velge tilgjengelige visninger i
søkeren eller på LCD-skjermen separat.
Grafisk visning
Vis alle info.
Ingen skj.-info
Nivå
Bruke opptaksfunksjonene
Digitalt vaterpass
Grafisk visning
Den grafiske visningen viser
lukkerhastighet og blenderverdi, og
illustrerer tydelig hvordan eksponeringen
fungerer. Pekerne på indikatorene for
lukkerhastighet og blenderåpning viser
gjeldende verdier.
Blenderverdi
Lukkerhastighet
47
Angi bildestørrelse
Bildestørr.
MENU-knapp t
1 t [Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse
[Bildeforhold]: [3:2]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L:24M
6000 × 4000 piksler
For opptak med beste
bildekvalitet
M:12M
4240 × 2832 piksler
For utskrifter med format på
opptil A3+
S:6.0M
3008 × 2000 piksler
For utskrifter opptil A5-størrelse
[Bildeforhold]: [16:9]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L:20M
6000 × 3376 piksler
M:10M
4240 × 2400 piksler
S:5.1M
3008 × 1688 piksler
For visning på en TV med høy
oppløsning
Merknad
• Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet
korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på skjermen.
Panorama: Størrelse
Du kan velge bildestørrelsen på panoramabilder. Bildestørrelsen varierer,
avhengig av innstillingen for opptaksretningen (side 93).
MENU-knappen t
1 t [Panorama: Størrelse] eller
[3D-pan.: Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse
48
Angi bildestørrelse
[Panorama: Størrelse]
Standard
[Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:
8192 × 1856
Vid
[Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:
12416 × 1856
[3D-pan.: Bildestørr.]
16:9
1920 × 1080
Standard
4912 × 1080
Vid
7152 × 1080
Bruke opptaksfunksjonene
49
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre bilder
Et stillbilde kan forstørres slik at du kan studere det nærmere. Dette er en
nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt.
1 Vis bildet du vil forstørre, og trykk
deretter på
-knappen.
-knapp
2 Zoom inn eller ut på bildet med
-knappen eller
-knappen.
• Hvis du vrir på kontrollhjulet, skiftes bildet på skjermen med samme
forstørrelse. Hvis du tar flere bilder av samme komposisjon, kan du
sammenlikne bildenes skarphet.
3 Velg delen du ønsker å forstørre med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryte forstørret visning
Trykk midt på kontrollknappen, slik at bildet går tilbake til normal
størrelse.
50
Bytte til visning av bildeliste
Du kan vise flere bilder samtidig på skjermen.
Trykk på
-knappen.
Bildeindeksskjermbildet vises.
-knapp
Gå tilbake til enkeltbildeskjerm
Trykk midt på kontrollknappen når du velger det ønskede bildet.
Vise ønsket mappe
Bruke avspillingsfunksjonene
Bruk kontrollknappen til å velge venstre
søyle på bildeindkeksskjermbildet, og
velg deretter ønsket mappe med v/V.
Trykker du midt på kontrollknappen når
venstre søyle er valgt, skiftes
visningsmodus.
51
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på et TV, kreves det en
HDMI-kabel (selges separat) og et HD-TV med HDMI-kontakt.
1 Slå av både kameraet og TV-en,
før du kobler kameraet til TV-en.
1 Til
HDMI-kontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
2 Til
HDMI-kontakt
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet, og trykk på
-knappen.
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Velg det ønskede bildet med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skjermen på kameraet blir ikke
slått på.
Kontrollknapp
-knapp
52
Funksjonsoversikt
Funksjoner som kan brukes med
knapper og brytere
Du kan konfigurere eller bruke forskjellige funksjoner med disse knappene
og bryterne.
Du finner plasseringen av knappene og bryterne under "Identifisere deler"
(side 14).
-knapp (42, 125)
-knapp (44)
Utløser blitsen.
Kompenserer eksponeringen.
ISO knapp (128)
Justerer ISO-følsomheten.
FINDER/LCD knapp (164)
Skifter mellom visning på LCD-skjermen eller i
søkeren.
MENU -knapp (57)
Viser menyskjermbildet for konfigurering av
menyelementer.
MOVIE-knapp (33, 103)
Tar opp filmer.
AEL-knapp (121)/
Fastsetter eksponeringen for hele skjermbildet./Stiller
AV-knapp (99)/
-knapp inn blenderåpningsverdien./Viser flere bilder på
(51)/ -knapp (50)
skjermen samtidig./Forminsker et bilde som er forstørret
under visning av bilder.
Zoomer inn på midten av et bildet./Med denne kan du
kontrollere fokus ved å forstørre bildet før opptak./
Forstørrer et bildet ved visning av bilder.
Fn-knapp (54, 55)/
-knapp (146)
Viser konfigureringsskjermbildet for den funksjonen
som er angitt med Fn-knappen./Roterer bilder.
Kontrollknapp
Konfigurerer følgende funksjoner: Display
(47, 81, 144), Hvitbalanse (134), Bruksmodus (46, 139),
Bildeeffekt (131) og Autofokus (108).
-knapp (34)
-knapp (64)/
(35)
Viser bilder.
-knapp
Viser fotograferingstips eller veiledningen i kameraet./
Sletter bilder.
Fokusmodusbryter
(108, 114)
Skifter mellom autofokus og manuell fokus.
Forhåndsvisningsknapp
(97)
Kontrollerer uskarpheter i bakgrunnen.
53
Funksjonsoversikt
-knapp (138)/
fokusforstørrerknapp
(115)/ -knapp (50)
Velge en funksjon med Fn
(funksjonsknappen)
Denne knappen brukes til oppsett eller utførelse av funksjoner som brukes
ofte ved fotografering.
1 Trykk på Fn-knappen.
2 Velg det ønskede elementet med v/V/b/B på kontrollknappen,
og trykk deretter midt på z for å utføre operasjonen.
Oppsettskjermbildet vises.
3 Følg veiledningen, og velg og
aktiver funksjonen du ønsker.
Veiledning
Oppsett av kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon
Drei på kontrollknappen uten å trykke på midten z i trinn 2. Du kan
konfigurere kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon.
54
Funksjoner som kan velges med Fnfunksjonsknappen
Følgende funksjoner kan velges med Fn-knappen:
Scenevalg (39, 89)
Velger en modus fra de forhåndsvalgte innstillingene i
Scenevalg som er passer til opptaksforholdene.
(Portrett/Sportsbilder/Makro/Landskap/Solnedgang/
Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys/Nattportrett)
Film (104)
Velger eksponeringsmodusen som passer til motivet eller
effekten.
(P/A/S/M)
Bruksmodus
(46, 139)
Angir bruksmodus, for eksempel kontinuerlig opptak.
(Enkeltbilde/Seriebilder/Selvutløser/Nivåtrinn: Kont./Enkelt
nivåtrinn/HB-nivåtrinn/Fjernstyring)
Blitsmodus (42, 125) Angir blitsmodus.
(Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./Ettersynkron./
Trådløs)
Velger fokuseringsmetode ut fra motivets bevegelse.
(Enkeltbilde-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF)
AF-område (112)
Velger fokusområdet.
(Vidt AF-område/Sone/Punkt/Lokal)
Objektsporing (112)
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
(På/Av)
Ansiktsregistrering
(117)
Fanger inn en persons ansikt automatisk, med best mulig
fokus og eksponering.
(På/På (regist. ansikter)/Av)
Smilutløser (119)
Fotograferer når et smil oppdages.
(På/Av)
ISO (128)
Stiller inn lysfølsomheten. Jo høyere tallet er, jo høyere er
lukkerhastigheten.
(Flerramme-støyreduksjon/ISO AUTO til 16000)
Målemodus (122)
Velger metoden for måling av lysstyrke.
(Multi-segment/Sentervektet/Punkt)
Blitskompenser.
(122)
Justerer blitsintensiteten.
(+2,0 EV til –2,0 EV)
Hvitbalanse (134)
Justerer fargetonen i bildene.
(Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/Hvitglødende/
Fluor.: Varmt hvitt/Fluor.: Kjølig hvitt/Fluor.: Dagslyshvitt/
Fluor.: Dagslys/Blits/Fargetemp./Fargefilter/Kundetilpasset)
Funksjonsoversikt
Autofokus (111)
55
Funksjoner som kan velges med Fn-funksjonsknappen
DRO/Auto HDR (129) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR)
Kreative innst. (132) Velger den bildebehandlingen du ønsker.
(Standard/Livlig/Portrett/Landskap/Solnedgang/Svart/hvitt)
Bildeeffekt (131)
56
Fotograferer med ønsket effektfilter for å få et mer
imponerende uttrykk.
(Av/Lekekamera/Popfarge/Posterisering/Retrofoto/Mykt
veldig lyst/Delfarge/Høy kontrast s/h/Mykt fokus/HDRmaleri/Fulltone Mono/Miniatyr)
Funksjonene som velges med MENUknappen
Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre
funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Trykk på MENU-knappen, og sett opp ønsket element med v/V/b/B på
kontrollknappen. Trykk deretter midt på kontrollknappen.
Velge en side i menyen
Velge et element i menyen
Menyen for stillbildefotografering
Velger størrelsen for stillbilder.
L:24M/M:12M/S:6.0M (når [Bildeforhold] er satt til 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (når [Bildeforhold] er satt til 16:9)
Bildeforhold (157)
Stiller inn bildeforholdet for stillbilder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (157)
Angir bildekvaliteten for stillbilder.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
Funksjonsoversikt
Bildestørr. (48)
Panorama: Størrelse Velger størrelsen for panoramabilder.
(48)
(Standard/Vid)
Panorama: Retning
(93)
Stiller inn opptaksretningen for panoramabilder.
(Høyre/Venstre/Opp/Ned)
3D-pan.: Bildestørr.
(48)
Velger størrelsen for 3D-bilder.
(16:9/Standard/Vid)
3D-pan.: Retning
(93)
Stiller inn opptaksretningen for 3D-bilder.
(Høyre/Venstre)
57
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Støyred.lang (159)
Stiller inn støyreduksjon for opptak der lukkertiden vil være
på 1 sekund eller mer.
(På/Av)
Høy ISO Støyred.
(159)
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
følsomhet.
(Høy/Normal/Lav)
Blitskontroll (123)
Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten.
(ADI-blits/Forh.blits-TTL)
AF-lys (127)
Stiller inn AF-lys som sprer lys i en mørk scene slik at det
blir enklere å fokusere.
(Auto/Av)
Fargerom (160)
Endrer intervallet for reproduserbare farger.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (86)
Stiller inn SteadyShot.
(På/Av)
Opptakstipsliste (64) Gir deg tilgang til alle fotograferingstips.
Filmopptaksmenyen
Filformat (105)
Velger filmfilformatet.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Opptaksinnstilling
(106)
Velger størrelsen på rammen for innspilt film.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Lydopptak (107)
Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
(På/Av)
Vindstøyreduksjon
(107)
Reduserer vindstøy under filmopptak.
(På/Av)
SteadyShot (86)
Stiller inn SteadyShot.
(På/Av)
58
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Tilpasningsmeny
Eye-Start AF (80)
Angir om autofokus skal brukes når du ser i søkeren.
(På/Av)
FINDER/LCD-innstill. Stiller inn metoden for veksling mellom søker og
(164)
LCD-skjerm.
(Auto/Manuell)
Rødøyereduksj.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
(På/Av)
Utløser uten objektiv Stiller inn om lukkeren kan åpnes uten objektiv på kameraet.
(160)
(Aktiver/Deaktiver)
Stiller inn om kontinuerlig fremtrekk skal brukes i
AUTO+-modus.
(Auto/Av)
Auto+ bildeekstr.
(88)
Stiller inn om alle bilder skal lagres som er tatt med
kontinuerlig fremtrekk i AUTO+-modus.
(Auto/Av)
Rutenettlinje (161)
Stiller inn rutenettvisning for å gjøre det mulig å rette inn
kameraet etter en kontur.
(3x3 rutenett/Firkantet rutenett/Diag. og firk. ruten./Av)
Autovisning (161)
Viser det bildet som er tatt. Stiller inn autovisning.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
DISP-knapp (skjerm) Bruk dette til å velge tilgjengelig skjermvisningsmodus for
(81)
LCD-skjermen, en modus som kan velges ved å trykke på
DISP på kontrollknappen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram/For søker)
DISP-knapp (Søker)
(81)
Bruk dette til å velge tilgjengelig skjermvisningsmodus for
søkeren, en modus som kan velges ved å trykke på DISP på
kontrollknappen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram)
Fremhevingsnivå
(115)
Fremhever konturen for områder i fokus med en bestemt
farge.
(Høy/Middels/Lav/Av)
59
Funksjonsoversikt
Seriebilder Auto+
(88)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Fremhevingsfarge
(115)
Angir farge for bruk i peaking-funksjonen.
(Rød/Gul/Hvit)
Live View-visning
(83)
Angir om effekten av en funksjon skal vises på skjermen,
som for eksempel effekten av verdien for
eksponeringskompensasjon.
(Innstillingseffekt På/Innstillingseffekt Av)
AEL-knappens funk.
(161)
Tilordner ønsket funksjon til AEL-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokus/AFområde/Ansiktsregistrering/Smilutløser/ISO/Målemodus/
Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/Kreative
innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/Lås/låsopp
AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/Objektsporing/AFlås/Blenderforhåndsv./Opptaksres. forhåndsv,/Smart
telekon./Fokusforstørrer)
ISO-knapp (162)
Tilordner ønsket funksjon til ISO-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokus/AFområde/Ansiktsregistrering/Smilutløser/ISO/Målemodus/
Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/Kreative
innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/Lås/låsopp
AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/Objektsporing/AFlås/Blenderforhåndsv./Opptaksres. forhåndsv,/Smart
telekon./Fokusforstørrer)
Forhåndsvisningsknapp Velger metode som skal brukes for
(162)
forhåndsvisningsknappen.
(Opptaksres. forhåndsv,/Blenderforhåndsv.)
Hold fokus-knapp
Stiller inn funksjonen til holdfokusknappen på objektivet.
(Holdfokus/Feltdybdeforh.visn.)
Smart
telekonv.knapp
(115, 138)
Velger funksjonsmodus for
-knappen.
(Smart telekon./Fokusforstørrer)
Objektivkomp.:
Skygge (165)
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet, som
skyldes objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (165)
Reduserer fargeavvike i hjørnene av skjermbildet, som
skyldes objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
60
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Objektivkomp.:
forvreng. (165)
Kompenserer for forvrengning på skjermen, som skyldes
objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
Fremre gardinlukker
(162)
Angir om den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen
skal brukes.
(På/Av)
Ansiktregistrering
(118)
Registrerer eller endrer hvilken person som skal få
fokusprioritet.
(Ny registrering/Rekkefølgeendring/Slett/Slett alle)
Avspillingsmeny
Slett (35, 150)
Sletter bilder.
(Flere bilder/Alt i mappen/Alle AVCHD-visning-filer)
Visningsmodus (146) Brukes til å bestemme hvordan bilder for visning skal
grupperes.
(Mappevisning (Stillbilder)/Mappevisning (MP4)/
AVCHD-visning)
Viser en lysbildevisning.
(Gjenta/Intervall/Bildetype)
Bildeindeks (51)
Viser bildelisten.
(4 bilder/9 bilder)
3D-visning (152)
Spiller av 3D-bilder ved hjelp av en 3D-kompatibel TV som
er koblet til kameraet.
Beskytt (149)
Beskytter eller opphever beskyttelsen av et bilde.
(Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer (MP4)/
Opph. alle AVCHD-visn.-filer)
Spesif. Utskrift (182) Merker eller opphever merking av bildene for DPOF.
(DPOF-innstill./Datopåskrift)
Voluminnstillinger
Stiller inn volumet for filmavspilling.
Avspill.visning (147) Stiller inn avspilling av et portrettbilde.
(Roter autom./Roter manuelt)
61
Funksjonsoversikt
Lysbildevisning
(147)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Meny for minnekortverktøy
Formater (166)
Formaterer minnekortet.
Filnummer (166)
Brukes til å velge hvordan stillbilder og filmer skal tildeles
filnumre.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn (167)
Stiller inn mappeformat for stillbilder.
(Standardform/Datoform)
Velg opptaksmappe
(167)
Endrer mappe som er valgt for lagring av stillbilder.
Ny mappe (167)
Oppretter en ny mappe for lagring av stillbilder og film.
Gjenopprett bilde-DB Gjenoppretter bildedatabasefilen og muliggjør opptak og
(168)
avspilling.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder
som kan lagres på minnekortet.
Klokkeinnstillingsmeny
Dato/tid-innst. (28)
Stiller inn dato og klokkeslett, samt sommertid.
Områdeinnstilling
(29)
Stiller inn bruksstedet.
Oppsettmeny
Menystart
Angir standardposisjon for markøren på menyen, til det
øverste eller sist valgte elementet.
(Topp/Forrige)
LCD-lysstyrke (163)
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
(Auto/Manuell)
Søker-lysstyrke (163) Stiller inn lysstyrken til søkeren.
(Auto/Manuell)
GPS-innstillinger
Stiller inn GPS-funksjoner.
(154) (kun SLT-A65V)
Strømsparer (164)
62
Stiller inn intervallet før strømsparemodus kobles inn.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
HDMI-oppløsning
(152)
Angir oppløsning når kameraet er koblet til et HDMI TVapparat.
(Auto/1080p/1080i)
KTRL for HDMI (153) Styrer kameraet fra en TV som støtter "BRAVIA" Sync.
(På/Av)
Laste opp
innstilling.* (168)
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et
Eye-Fi-kort.
(På/Av)
USB-tilkobling (175)
Stiller inn USB-tilkoblingsmetoden.
(Auto/Masselager/MTP)
Lydsignaler
Stiller inn om det skal brukes varsellyd når fokus er oppnådd
eller selvutløseren er i funksjon.
(På/Av)
Rensemodus (184)
Starter rensemodus for å rense bildesensoren.
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet.
Versjon (174)
Språk
Viser kameraets programvareversjon.
Velger språk.
Slår på eller av modushjulhjelpen (en forklaring til hver
opptaksmodus).
(På/Av)
Demomodus
Stiller inn demonstrasjon av filmavspilling på På eller Av.
(På/Av)
Initialiser (170)
Gjenoppretter innstillingene til standardverdiene.
(Tilbakest.std./Tilb.st.opptak/Tilb.tilpass.)
63
Funksjonsoversikt
Modushjulhjelp
Bruke veiledningsfunksjonen på
kameraet
Veiledning i kameraet
Når du trykker på veiledning i kameraknappen på Fn-skjermbildet eller
menyskjermbildet, vises en veiledning
for den valgte funksjonen eller
innstillingen automatisk.
Velg utilgjengelige funksjoner eller
innstillinger på Fn-skjermbildet, og trykk
deretter midt på kontrollknappen. Det
riktige oppsettet for at de skal kunne
aktiveres, vises.
Veiledning i kamera-knapp
Fotograferingstips
Kameraet viser fotograferingstips etter hvilken opptaksmodus som er valgt.
1 Trykk på
Veiledning i
kameraet-knappen når visningen
av opptaksopplysninger vises.
En oversikt over fotograferingstips for
det aktuelle emnet vises automatisk.
Veiledning i kamera-knapp
2 Velg ønsket fotograferingstips med v/V på kontrollknappen, og
trykk deretter midt på kontrollknappen.
Fotograferingstipset vises.
• Du kan bla igjennom skjermbildet med v/V.
• Du kan velge element med b/B.
64
Bruke veiledningsfunksjonen på kameraet
Få tilgang til alle fotograferingstips
Fra menyen kan du søke gjennom alle fotograferingstips.
Bruk dette elementet når du vil lese fotograferingstips du har sett før.
MENU-knappen t
2 t [Opptakstipsliste]t Velg det
ønskede fotograferingstipset
• Du kan gå til et tips fra [Innholdsfortegnelse].
Funksjonsoversikt
65
Vise bilder på en datamaskin
Bruke med datamaskinen din
Følgende programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan
gjøre mer fleksibel bruk av bilder du har tatt med kameraet.
• "Image Data Converter"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og
versjonsnummeret til den tidligere installerte "PMB" er lavere enn
versjonsnummeret til "PMB" på CD-ROM-en (inkludert), må du også
installere "PMB" fra CD-ROM-en (inkludert).
Du finner detaljerte kommentarer om installering også på side 68.
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
(For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (HD FX/HD
FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (HD PS))
Minne: 512 MB eller mer (for avspilling og redigering av
HD-film: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering –
ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning – 1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter Ver.4"
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium 4 eller raskere/
1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
* 64-bits-versjoner og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Versjon 2.0 eller nyere er påkrevet for at du
skal kunne opprette CD-er.
** Starter (Edition) støttes ikke.
66
Bruke med datamaskinen din
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X
(v10.5, 10.6 (Snow Leopard))
"Image Data
Converter Ver.4"
Hovedprosessor (CPU): Intel Core Solo/Core Duo/Core
2 Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan
det hende at enkelte enheter, herunder kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke
USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes
samtidig.
Vise bilder på en datamaskin
67
Bruke programvaren
Installere programvaren (Windows)
Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
Installasjonsmenyen vises på skjermen.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (For Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge
anvisningene som vises på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install].
Forviss deg om at både "Image Data Converter" og "PMB" er haket av, og
følg anvisningene på skjermen.
• Koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren, og følg
anvisningene på skjermen (side 175).
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en omstart,
kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på
skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på
datamaskinen din.
3 Ta ut CD-ROM-en når installasjonen er fullført.
Følgende programvarer er installert og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Merknader
• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den
tidligere installerte "PMB" er høyere enn versjonsnummeret til "PMB" på CDROM-en (inkludert), er det ikke nødvendig med installasjon. Funksjonene som kan
brukes, aktiveres når kameraet er koblet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.
68
Bruke programvaren
• Hvis en versjon av "PMB" under 5.0.00 er blitt installert på datamaskinen din, vil du
kanskje ikke kunne bruke enkelte av "PMB"-funksjonene når du installerer "PMB"
fra den medfølgende CD-ROM-en. "PMB Launcher" installeres også fra den
medfølgende CD-ROM-en, og du kan starte "PMB" eller annen programvare ved å
bruke "PMB Launcher". Dobbeltklikk på snarveisikonet for "PMB Launcher" på
dataskjermen for å starte "PMB Launcher".
Installere programvaren (Macintosh)
Logg på som administrator.
1 Slå på Macintosh-maskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [IDC_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDC_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Med "Image Data Converter" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Redigere bilder som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner,
som f.eks. tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering og kreative innstillinger osv.
• Lagre bilder som har vært vist og lagret på en datamaskin.
• Du kan enten lagre bildet som RAW-format eller lagre det i et generelt
filformat.
• Vise og sammenlikne RAW/JPEG-bilder tatt med dette kameraet.
• Vurdere bildene på en skala fra en til fem.
• Angi fargeetiketter.
69
Vise bilder på en datamaskin
Bruke "Image Data Converter"
Bruke programvaren
Se i hjelpen for "Image Data Converter" hvordan dette skal brukes.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
Bruke "PMB"
Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Stille inn bilder tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert
etter opptaksdato.
• Retusjere (rødøyekorreksjon o.l.), skrive ut og sende stillbilder som
vedlegg til e-post, endre opptaksdato.
• Vise opptaksstedet til bildet på kartet (kun SLT-A65V).
• Skrive ut eller lagre stillbilder med dato.
• For å lage Blu-ray-plater eller DVD-plater fra AVCHD View-filmer som
er importert til en datamaskin. (En Internett-forbindelse er nødvendig
første gang en Blu-ray-plate/DVD lages.)
Merknader
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
• Filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal lages. Denne
konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige
bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre
filmen på en Blu-ray-plate.
• "AVCHD View-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/
50p]-modus av [Filformat].
70
Bruke programvaren
Når du skal bruke "PMB", kan du se i "PMB Help".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klikk
på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
"PMB" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Vise bilder på en datamaskin
71
Velge metode for å lage en plate med
filmer
Du kan lage en plate med AVCHD View-filmer som er tatt opp med dette
kameraet.
Hvilke enheter som kan spille av platen, avhenger av platetypen. Velg en
metode som egner seg for spilleren din.
Her beskrives to måter å lage en plate med filmer på: lage en plate på en
datamaskin med "PMB", eller lage en plate på andre enheter enn en
datamaskin, for eksempel en DVD-brenner.
Spiller
Platetype
Funksjon
Blu-ray-enheter for
avspilling
(Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller
lignende)
Med en Blu-ray-plate kan du ta opp film
med høy bildekvalitet (HD) og med lengre
varighet enn på en DVD-plate.
Avspillingsenheter for
AVCHD-format
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller
lignende)
Film med høy bildekvalitet (HD) kan tas
opp på DVD-medier, for eksempel DVD-Rplater. Da lages en HD-plate.
• Du kan ikke spille av en HD-plate på en
vanlig DVD-spiller.
Vanlige DVDavspillingsenheter
(DVD-spiller,
datamaskin som kan
spille av DVD-plater,
eller noe lignende)
Film med standard bildekvalitet (STD), som
er konvertert fra HD-kvalitet, kan tas opp på
DVD-medier, for eksempel DVD-R-plater.
Da lages en STD-plate.
Lage en plate på en datamaskin
Du kan importere AVCHD View-filmer til en datamaskin ved bruk av
"PMB" og lage en plate med AVCHD-format eller en STD-plate (Standard
Definition image quality).
Du finner flere opplysninger om fremgangsmåter for å lage en plate med
"PMB" i "PMB Help".
Merknader
• For å kunne lage Blu-ray-plater må du installere [BD Add-on Software] fra "PMB"
installeringsskjermbildet.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
72
Velge metode for å lage en plate med filmer
• Filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal lages. Denne
konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige
bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre
filmen på en Blu-ray-plate (side 180).
• For å spille av filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
på en Blu-ray-plate, kreves enheten som er kompatibel med AVCHD Ver 2.0-formatet.
• "AVCHD View-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/
50p]-modus av [Filformat].
Lage en plate med en annen enhet enn en datamaskin
Du kan lage en plate med en Blu-ray-opptaker og DVD-brenner.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Enhet
Platetype
Blu-ray-opptaker: Lage en Blu-rayplate eller DVD-plate med standard
bildekvalitet (STD)
Annen DVD-brenner enn DVDirect
Express: Lage en AVCHD-plate eller
DVD med standard bildekvalitet
(STD)
Merknader
• Du finner opplysninger om hvordan du skal lage en plate, i bruksanvisningen til
enheten du bruker.
• Hvis du lager en plate med Sony DVDirect (DVD Writer), skal du bruke
minnekortsporet på DVD Writer eller koble til DVD Writer med en USBforbindelse for å overføre data.
• Hvis du bruker Sony DVDirect (DVD Writer), skal du kontrollere om den har den
nyeste versjonen av fastvaren.
Du finner flere opplysninger på følgende nettsted:
http://sony.storagesupport.com/
• For å kopiere filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] til en Blu-ray-plate, kreves enheten som er kompatibel med AVCHD Ver
2.0-formatet. For å spille av Blu-ray-platen, kreves enheten som er kompatibel med
AVCHD Ver 2.0-formatet.
73
Vise bilder på en datamaskin
HDD-opptaker eller lignende: Lage en
DVD med standard bildekvalitet
(STD)
Annet
Oversikt over symbolene på skjermen
Grafisk visning (LCD-skjerm)
A
Ikon
Indikasjon
Eksponeringsmodus (37)
PAS
M
Vis alle info. (LCD-skjerm)
Scenegjenkjenningssymboler (38, 88)
Minnekort (22, 207)/
opplasting (168)
100
For avspilling (visning av
grunnleggende opplysninger)
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Bildeforhold for
stillbilder (157)
3D-panorama (40, 91)
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Stillbildestørrelser (48)
Stillbildekvalitet (157)
Bildefrekvens for filmer
(106)
74
Oversikt over symbolene på skjermen
Ikon
Indikasjon
B
Bildestørrelse for film
(106)
Ikon
Indikasjon
Punktmålingsområde
(122)
100% Gjenværende batteritid
(23)
AF-område (112)
Smart telekonverter (138)
Blitslading pågår (42)
Sette effekt til AV (83)
Indikator for
lukkerhastighet (47)
Ikke lydopptak av film
(107)
Indikator for
blenderåpning (47)
SteadyShot/Varsel om
kamerarystelser (86)
Status for GPStriangulering (154) (kun
SLT-A65V)
SteadyShot feil (196)
C
Ikon
Indikasjon
REC 0:12
Opptakstid for filmen
(m:s)
z
Fokus (32, 109)
1/250
Lukkerhastighet (97)
F3.5
Blender (95)
Overopphetingsvarsel
(11)
EV-skala (44, 100, 141)
(kun for søker)
Databasefilen er full
(198)/feil i databasefilen
(198)
+3.0
AE-lås (121)
Visningsmodus (146)
Mappe-filnummer (176)
-
Beskytt (149)
DPOF
DPOF-innstilling (182)
Varsel om lavt batterinivå
(23)
GPS-informasjon (kun
SLT-A65V)
35° 37’
32” N
139° 44’
31” V
Annet
100-0003
Eksponeringskompensasjon (44)
Visning av lengde- og
breddegrad (kun SLTA65V)
Auto HDR-bildevarsel
(130)
Bildeeffektfeil (132)
ISO400
ISO-følsomhet (128)
3/7
Filnummer/Antall bilder i
visningsmodus
2011-1-1
10:37AM
Opptaksdato
75
Oversikt over symbolene på skjermen
D
Ikon
Ikon
Indikasjon
+3 +3 +3
Kreative innstillinger
(132)/Kontrast,
Fargemetning, Skarphet
Indikasjon
Bruksmodus (46, 139)
Bildeeffekt (131)
Blitsmodus (42, 125)/
Rødøyereduksjon (59)
Fokusmodus (111)
AF-område (112)
Objektsporing (112)
Ansiktsregistrering (117)
Smilutløser (119)
Følsomhetsindikator for
smilregistrering (119)
E
Ikon
Indikasjon
Målemodus (122)
Blitskompensasjon (122)
AWB
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
7500K Fargefilter) (134)
A5 G5
Dynamisk
områdeoptimalisering
(129)/Auto HDR (130)
76
Funksjoner for alle opptaksmoduser
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av valgt opptaksmodus.
I tabellen nedenfor betyr at funksjonen er tilgjengelige. – betyr at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus
(31, 88)
(31, 88)
(38, 88)
(39, 89)
AnsiktsregEksp.Selvutløser Seriebilder
Smilutløser
istrering
komp. (44) (140)
(139)
(119)
(117)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(40, 91)
–
–
–
–
(40, 91)
–
–
–
–
(41, 93)
–
–
–
–
(94)
Annet
(95)
(97)
(99)
(33, 103)
–
*
–
* Når [Man. Eksponering] er valgt, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.
77
Tilgjengelige blitsmoduser
Hvilke blitsmoduser du kan velge, avhenger av opptaksmodus og valgte
funksjoner.
I tabellen nedenfor betyr at funksjonen er valgbar. – betyr at funksjonen
ikke er valgbar.
De blitsmodusene du ikke kan velge, vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus
(Blits av) (Autoblits)
(Fyllblits)
(Sakte
(Ettersynkron.) (Trådløs)
synkron.)
–
–
–
(31, 88)
(31, 88)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(38, 88)
(39, 89)
–
–
–
–
–
(40, 91)
–
–
–
–
–
(40, 91)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(41, 93)
–
–
(94)
–
–
(95)
–
–
(97)
–
–
(99)
–
–
(33, 103)
78
–
Klargjøring
Avansert bruk
Denne delen inneholder ytterligere
opplysninger om kameraet.
Klargjøring (Avansert bruk)
79
Sette opp kameraet
Ta av okularputen
Når du skal sette på FDA-A1AM vinkelsøkeren (selges separat) på
kameraet, skal du ta av okularputen.
Skyv okularputen forsiktig av ved å
skyve på begge sider av
okularputen.
• Sett fingrene under okularputen og skyv
den forsiktig opp.
Merknad
• Når FDA-A1AM vinkelsøker (selges separat) er satt på kameraet, bør innstillingen
[Eye-Start AF] settes [Av] fordi okularsensorene over søkeren kan bli aktivert.
80
Skjermbildet som vises for
opptaksmodus
Velge skjermbildemodus
Du kan velge ønsket skjermbildemodus. Når du skifter skjermbilde ved å
trykke på DISP på kontrollknappen (side 47), vises bare valgte
skjermbilder. Du kan angi tilgjengelige skjermbilder for visning på
LCD-skjermen eller i søkeren separat.
1 MENU-knapp t
2 t [DISP-knapp (skjerm)] eller
[DISP-knapp (Søker)]
2 Velg ønsket visning med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på knappen.
Klargjøring (Avansert bruk)
3 Trykk på MENU-knappen.
81
Skjermbildet som vises for opptaksmodus
Histogram
Antall piksler
Et histogram presenterer den
luminansfordelingen som viser hvor
mange piksler (bildeelementer) av en
bestemt lysstyrke som finnes på bildet.
Eksponeringskompensasjonen endrer
histogrammet tilsvarende.
Begge endene på histogrammet viser en
mørk og en lys del. Du kan ikke
gjennopprette disse områdene på en
datamaskin senere. Juster eksponeringen
om nødvendig, og ta bildet på nytt.
Mørk
Lys
Merknader
• Histogrammet angir ikke det endelige bildet som er tatt. Det angir status til bildet
som for øyeblikket vises på skjermen. Histogrammet vil variere i forhold til
innstilling av blenderåpning osv.
• Histogrammet varierer mellom opptak og avspilling i følgende situasjoner:
– Når du bruker blits.
– Når du fotograferer motiver med lav intensitet, slik som nattbilder.
82
Skjermbildet som vises for opptaksmodus
Det digitale vateret
Det digitale vateretet angir om kameraet
er vannrett både horisontalt og i retning
forgrunn-bakgrunn. Når kameraet er
vannrett i en retning, endres indikatoren
til grønt.
Horisontal retning
Retning forgrunn-bakgrunn
Merknader
• Feilmarginen til det digitale vateret blir større hvis du vipper kameraet for langt
fremover eller bakover.
• En helning på ±1° kan angis selv om kameraet nesten er vannrett.
Du kan se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises, for eksempel
eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, kreative innstilliner, bildeeffekter
og lignende.
MENU-knapp t
2 t [Live View-visning] t
[Innstillingseffekt Av]
• Hvis [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises alltid Live View-bildet i
M-modus med riktig lysstyrke.
Merknad
• [Innstillingseffekt Av] kan ikke velges når eksponeringsmodus er satt til
AUTO,AUTO+, Panoramafotografer., 3D-panorama, film eller scenevalg.
83
Klargjøring (Avansert bruk)
Se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises
Skjermbildet som vises for opptaksmodus
Oversikt over symboler for søkermodus
Hvis [For søker] i [DISP-knapp (skjerm)] er aktivert, kan du sette status for
LCD-skjermen til en som passer for bruk med søkeren, ved å trykke på
DISP på kontrollknappen.
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
I AUTO, AUTO+, eller
Scenevalgmodus
A
I modus for kontinuerlig fremtrekk
med AE/P/A/S/M
Ikon
Ikon
Indikasjon
Bildeforhold for
stillbilder (157)
Indikasjon
Eksponeringsmodus (37)
3D-panorama (40, 91)
PAS
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
M
Minnekort (22, 207)/
opplasting (168)
100
84
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Stillbildestørrelser (48)
Stillbildekvalitet (157)
Bildefrekvens for filmer
(106)
Bildestørrelse for film
(106)
Skjermbildet som vises for opptaksmodus
Ikon
Indikasjon
100% Gjenværende batteritid
(23)
Blitslading pågår (42)
Sette effekt til AV (83)
Ikke lydopptak av film
(107)
Ikon
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
7500K Fargefilter) (134)
A5 G5
Dynamisk
områdeoptimalisering
(129)/Auto HDR (130)
SteadyShot/Varsel om
kamerarystelser (86)
Status for GPStriangulering (154)
(kun SLT-A65V)
Indikasjon
AWB
+3 +3 +3
Kreative innstillinger
(132)/Kontrast,
Fargemetning, Skarphet
Bildeeffekt (131)
SteadyShot feil (196)
Smilutløser (119)
Databasefilen er full
(198)/feil i databasefilen
(198)
Eksponeringskompensasjon (44)/Målt
manuell (100)
B
Ikon
Blitskompensasjon (122)
Indikasjon
EV-skala (44, 100, 141)
Bruksmodus (46, 139)
C
Blitsmodus (42, 125)/
Rødøyereduksjon (59)
Fokusmodus (111)
Ikon
Indikasjon
1/125
Lukkerhastighet (97)
F2.8
Blender (95)
ISO AUTO
ISO-følsomhet (128)
AE-lås (121)
AF-område (112)
Objektsporing (112)
Ansiktsregistrering (117)
Målemodus (122)
85
Klargjøring (Avansert bruk)
Overopphetingsvarsel
(11)
Ta et klart bilde uten kamerarystelser
Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet etter at
lukkerknappen er trykket inn, noe som fører til uklare bilder.
Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser.
Indikator for kamerarystelse
Hvis det er fare for kamerarystelse, vil
(indikatoren for kamerarystelse)
blinke. I dette tilfelle må du bruke et
stativ eller blitsen.
(Indikator for kamerarystelse)
Merknad
•
(indikatoren for kamerarystelse) vises kun i de modusene hvor
lukkerhastigheten er stilt inn automatisk. Denne indikatoren vises ikke i
M/S-modusene eller når du tar opp filmer.
Bruke SteadyShot-funksjonen
SteadyShot-funksjonen for reduksjon av kamerarystelser, er tilgjengelig på
dette kameraet. SteadyShot-funksjonen kan stilles inn separat for
stillbildeopptak og for filmopptak.
SteadyShot-funksjonen er som standard satt til [På].
MENU-knapp t
innstilling
2 eller
1 t [SteadyShot] t Velg ønsket
Merknad
• SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er
slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er
blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede.
86
Ta et klart bilde uten kamerarystelser
Bruke et stativ
Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold.
• Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser.
• Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om
kvelden.
• Ved fotografering av et motiv på nært hold, f.eks. som makroopptak.
• Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt.
Merknad
• Når du bruker stativ, må du deaktivere SteadyShot-funksjonen, fordi det er en viss
fare for at SteadyShot-funksjonen ikke skal virke.
Klargjøring (Avansert bruk)
87
Opptak (Avansert bruk)
Opptak
Velge opptaksmodus
AUTO/
Blits av
Sett modusvelgeren på
• Velg
, og ta bilder (side 31).
når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt.
Merknad
• Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil mange funksjoner
ikke være tilgjengelige, for eksempel, eksponeringskompensasjon og ISOinnstilling. Hvis du vil justere ulike innstillinger, må du stille inn modusvelgeren på
P og deretter fotografere motivet ditt.
Sett modusvelgeren på
(Auto+), og ta bilder (side 38).
Stille inn kontinuerlig opptak
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Seriebilder Auto+] t Velg ønsket
Velge lagringsmetoden som skal brukes for innspilte bilder
I kontinuerlig opptak kan du velge en lagringsmetode der kameraet enten
lagrer ett passende bilde blant alle som er tatt med kontinuerlig opptak,
eller det kan lagre alle bildene.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Auto+ bildeekstr.] t Velg ønsket
Merknader
• Også når du stiller inn [Auto+ bildeekstr.] på [Av] med [Håndholdt kamera i
halvlys] valgt fra gjenkjent scenemodus, blir det lagret ett sammensatt bilde.
• Antall bilder som ikke er blitt lagret, hoppes over når bildene trekkes ut.
88
Velge opptaksmodus
Scenevalg
Denne modusen brukes til å
z Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som følger scenen
Sett modusvelgeren på
ta bilder (side 39).
(Scenevalg), velg ønsket modus, og
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet
skarpere. Gjengir hudtoner med en myk
valør.
• For å gjøre bakgrunnen mer uskarp,
still objektivet til telelinseposisjonen.
• Du kan fotografere et livlig motiv
ved å fokusere på øyet som er nærmere objektivet.
• Bruk motlysblenderen når du fotograferer
bakgrunnsbelyste motiver.
• Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde
av blitsen (side 59).
(Sportsbilder)
Fotograferer et motiv i bevegelse med
høy lukkerhastighet, så motivet ser ut
som om det står stille. Kameraet tar
bilder kontinuerlig mens
lukkerknappen trykkes.
• Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede til det rette øyeblikket inntreffer.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver som
f.eks. blomster eller mat.
• Du kan fotografere et motiv på enda
nærmere hold ved bruk av et
makroobjektiv (selges separat).
• Still inn blitsmodusen på [Blits av]
når du fotograferer et motiv innenfor 1 m.
• Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke
SteadyShot-funksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ
for å oppnå bedre resultater.
• Den korteste brennvidden endres ikke.
89
Opptak (Avansert bruk)
(Portrett)
Velge opptaksmodus
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt
fokus, med livlige farger.
• Still objektivet til vidvinkel for å
fremheve landskapets åpenhet.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i en
soloppgang eller solnedgang.
(Nattscene)
(Håndholdt
kamera i halvlys)
(Nattportrett)
90
Tar opp nattlige scener på avstand, uten
at omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
• Bildet vil kanskje ikke bli tatt som
det skal når du fotograferer en helt mørk, nattlig scene.
Fotograferer nattscener med mindre
støy og uskarphet, uten bruk av stativ.
Det tas en serie bilder, og bildene
behandles for å redusere uskarphet,
kamerarystelser og støy.
• Reduksjon av uskarphet fungerer
mindre effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] når du
fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Motiver som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et
motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller
gressplen
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller
fossefall
• I forbindelse med [Håndholdt kamera i halvlys] kan det
dannes et støysignal når du bruker en lyskilde som blafrer,
som f.eks. fluorescerende lys.
Tar portretter i nattscener.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
Velge opptaksmodus
Fotograferingsteknikker
• Når du ønsker mer stilfulle bilder, kan du stille inn modusvelgeren på P,
A, S eller M og bruke funksjonen for kreative innstillinger (side 132). Da
kan du justere eksponering, ISO osv.
Merknader
• Siden kameraet bedømmer innstillingene automatisk, kan flere funksjoner bli
utilgjengelig, for eksempel eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
• Blitsen er stilt inn på [Autoblits] eller [Blits av] for hver scenevalgmodus. Du kan
endre disse innstillingene (sidene 42, 125).
Panoramafotografer./
3D-panorama
Sett modusvelgeren på
(Panoramafotografer.) eller
(3D-panorama), og ta bilder (side 40).
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet over hele motivet i løpet av den tiden
du har til rådighet, vises et grått område i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må
du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn. Når du fotograferer,
må du ikke vippe kameraet frem og tilbake eller til høyre og venstre mens du
beveger kameraet rett fremover.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe eller ikke bli innspilt i det hele tatt.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det
sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved
hjelp av AE/AF-låsen, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus,
vil bildet ikke bli vellykket. Skulle dette skje, bør du endre den låste vinkelen og ta
bildet på nytt.
91
Opptak (Avansert bruk)
Denne modusen brukes til å
z Fotografering av vidstrakt natur eller høye bygninger med dynamisk
komposisjon.
z Fotografere 3D-bilder som har en følelse av dybde, og vise dem på et
3D-kompatibelt TV.
Velge opptaksmodus
• [Panoramafotografer.] og [3D-panorama] egner seg ikke til opptak av:
– Motiver som beveger seg.
– Motiver som er for nær kameraet.
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast,
f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere
enn omgivelsene.
• [Panoramafotografer.]- eller [3D-panorama]-opptak kan bli avbrutt i følgende
situasjoner:
– Når du panorerer eller beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
• Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]- eller [3D-panorama]opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke til opptaket er avsluttet.
Tips for panoramafotografering
Panorer eller vipp kameraet i en bue med Vertikal
konstant hastighet og i samme retning
retning
som indikatoren viser på skjermen.
[Panoramafotografer.] eller [3Dpanorama] er bedre egnet når motivet står
stille, enn når det er i bevegelse.
Horisontal retning
Så liten radius som
mulig
• I Panoramafotografering eller 3D-panorama bør du bruke et
vidvinkelobjektiv.
• Når du bruker et objektiv med lang brennvidde, bør du panorere eller
vippe kameraet saktere enn når du bruker et vidvinkelobjektiv.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse
fokus, eksponering og hvitbalanse.
• Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg
langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke
lykkes. I slike tilfeller må du justere bildekomposisjonen slik at den
aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt
opptak.
92
Velge opptaksmodus
3D-bilder
Bruker du den samme operasjonen som for panoramafotografering, vil
kameraet ta flere bilder og sette dem sammen til et 3D-bilde.
Du kan vise disse 3D-bildene på en 3D-kompatibel TV. Nærmere
informasjon om 3D-opptak, se side 206.
Endre bildestørrelsen
Du kan velge bildestørrelse: MENU-knapp t
Størrelse] eller [3D-pan.: Bildestørr.].
1 t [Panorama:
Stille inn retningen for panorering eller bevegelse
Du kan stille inn den retningen du vil panorere eller vippe kameraet i.
MENU-knappen t
1 t [Panorama: Retning] eller [3D-pan.:
Retning] t Velg ønsket innstilling
Kont. prioritet AE
Sett modusvelgeren på
(side 41).
(Kont. prioritet AE), og ta bilder
Fotograferingsteknikker
• Når autofokus er stilt inn på [Kontinuerlig AF], blir fokus og eksponering
justert kontinuerlig under fotograferingen. ISO-følsomheten kan justeres.
• Ved bruk av manuelt fokus, eller når autofokus er stilt inn på
[Enkeltbilde-AF], kan du justere ISO-følsomheten og blenderåpningen.
Når [Enkeltbilde-AF] er valgt, er fokus låst til det første bildet.
93
Opptak (Avansert bruk)
Denne modusen brukes til å
z Kontinuerlig fotografering av et motiv i hurtig bevegelse for å fange et bestemt
øyeblikk.
z Fotografering av et barns ansiktsutrykk som forandrer seg hele tiden, fra det ene
øyeblikk til det neste.
Velge opptaksmodus
Merknader
• Ansiktsregistreringsfunksjonen er slått av.
• Når [Auto HDR] er valgt, gjennomføres DRO-prosessen midlertidig i henhold til
DRO-innstillingen.
• Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere avhengig av
opptaksforholdene.
Program Auto
Denne modusen brukes til å
z fotografere med automatisk eksponering, mens de tilpassede innstillingene for
ISO-følsomhet, kreative innstillinger, dynamisk områdeoptimalisering o.l.
beholdes.
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker
(side 108 til 143).
• For å utløse blitsen, trykk på -knappen.
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Programskift
Du kan endre lukkerhastighet og
blenderåpning midlertidig, med riktig
eksponering bestemt av kameraet.
Drei på kontrollhjulet for å velge ønsket
kombinasjon mens fokus oppnås.
Indikatoren for eksponeringsmodus
endres til "P*".
94
Velge opptaksmodus
Blenderprioritet
Denne modusen brukes til å
z gjøre motivet skarpt, og alt foran og bak motivet uskarpt. Ved å gjøre
blenderåpningen større, blir området som er i fokus mindre. (Feltet får mindre
dybde).
z fotografere dybden i naturbilder. Ved å gjøre blenderåpningen mindre, blir
området som er i fokus større. (Feltet får mer dybde).
1 Skyv modusvelgeren til A.
2 Velg blenderåpningen (F-tall)
med kontrollhjulet.
Opptak (Avansert bruk)
• Lavere F-tall: Motivets forgrunn og
bakgrunn gjøres uskarpt.
Større F-tall: Både motivet, forgrunnen
og bakgrunnen er i fokus.
• Du kan ikke se om et motiv er uskarpt
på LCD-skjermen eller i søkeren.
Kontroller bildet som er tatt, og juster
blenderåpningen.
Blender (F-tall)
95
Velge opptaksmodus
3 Juster fokus, og fotografer
motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk
for å gi korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
blenderåpningen du har valgt vil gi feil
eksponering, vil verdien for
lukkerhastighet blinke. I slike tilfeller
må du justere blenderåpningen på nytt.
Lukkerhastighet
Fotograferingsteknikker
• Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et
stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller
et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv).
• Ved hjelp av forhåndsvisningsknappen kan du kontrollere omtrent hvor
uskarpt bildet blir før du tar det.
Merknad
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer
imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer med blits, bør du
kontrollere blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
96
Velge opptaksmodus
Kontrollere uskarphet i bakgrunnen (forhåndsvisningsknappen)
LCD-skjermen og søkeren viser et bilde
som er tatt med den største
blenderåpningen. Endringen i
blenderåpning påvirker motivets skarphet
slik at det oppstår et misforhold mellom
skarpheten i bildet før fotografering og
Forhåndsvisningsknapp
skarpheten i det faktiske bildet.
Når du trykker på
forhåndsvisningsknappen, kan du se
bildet med den blenderåpningen som
brukes ved den faktiske fotograferingen.
Da får du sett omtrent hvor skarpt
motivet fremstår, før du tar det egentlige
bildet.
• Trykk på forhåndsvisningsknappen etter at du har justert fokus.
• Du kan justere blenderåpningen i forhåndsvisningsmodus.
Denne modusen brukes til å
z fotografere øyeblikksbilder av et motiv i bevegelse. Bruk en høyere
lukkerhastighet for å ta skarpe bilder av motivets bevegelser.
z spore bevegelsen for å gjengi dynamikk og flyt. Bruk en lavere lukkerhastighet
for å fotografere sporene til motivet i bevegelse.
1 Skyv modusvelgeren til S.
97
Opptak (Avansert bruk)
Lukkerprioritet
Velge opptaksmodus
2 Velg lukkerhastigheten med
kontrollhjulet.
Lukkerhastighet
3 Juster fokus, og fotografer
motivet.
Blenderen justeres automatisk for å gi
korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
lukkerhastigheten du har valgt vil gi
feil eksponering, vil verdien for
blenderåpningen blinke. I slike tilfeller
må du justere lukkerhastigheten på nytt.
Blender (F-tall)
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs.
Merknader
•
(varsel om kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være.
• Når lukkerhastigheten er ett sekund lengre, utføres støyreduksjon (Støyred.lang) for
bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen etter fotografering. Du kan
ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår.
98
Velge opptaksmodus
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Når du bruker blitsen og gjør
blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil
imidlertid ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte.
Man. Eksponering
Denne modusen brukes til å
z fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling, ved å justere både
lukkerhastigheten og blenderåpningen.
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei på kontrollhjulet for å justere
Opptak (Avansert bruk)
lukkerhastigheten, og mens du
trykker AV-knappen ned, drei på
kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen.
AV-knapp
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
99
Velge opptaksmodus
3 Fotografer motivet når
I søkermodus
eksponeringen er stilt inn.
• Kontroller eksponeringsverdien på
EV-skalaen (målt manuelt*) når du ser
i søkeren.
Mot +: Motivet blir lysere.
Mot –: Motivet blir mørkere.
b B-pilen vises hvis innstilt
eksponering er utenfor EV-skalaens
område. Pilen begynner å blinke hvis
forskjellen blir større.
* Når kameraet er i M-modus, vil den vise
en under- eller overkompenseringsverdi
basert på korrekt eksponering ut fra
indeksen på
eksponeringskompensasjonsindikatoren.
Standardverdi
Merknader
• Symbolet
(indikator for kamerarystelse) vises ikke i manuell
eksponeringsmodus.
• Hvis modusvelgeren er stilt til M, er ISO-innstillingen [AUTO] stilt til [100].
I M-modus er ISO-innstillingen [AUTO] ikke tilgjengelig. Still inn ISO-følsomheten
etter behov (side 128).
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer
imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer med blits, bør du
kontrollere blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
BULB
Denne modusen brukes til å
z fotografere lysspor, slik som fyrverkeri.
z fotografere lysspor etter stjerner.
1 Skyv modusvelgeren til M.
100
Velge opptaksmodus
2 Drei kontrollhjulet mot venstre,
inntil [BULB] vises.
BULB
3 Mens du trykker på AV-knappen,
AV-knapp
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset.
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket
varer.
Så lenge lukkerknappen er trykket ned, holdes lukkeren åpen.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ.
• Sett fokus på uendelig i modus for manuelt fokus ved opptak av
fyrverkeri og lignende. Hvis du ikke kjenner objektivets stilling for
uendelig, justerer du først fokus på fyrverkeri som tennes på i samme
område, før du tar bilde av det.
101
Opptak (Avansert bruk)
drei kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen (F-tall).
Velge opptaksmodus
• Bruke Trådløs fjernstyring (selges separat) (side 142). Hvis du trykker på
SHUTTER-knappen på Trådløs fjernstyring, utløses BULBfotografering, og hvis du trykker på den igjen, stopper BULBfotograferingen. Du trenger ikke å holde nede SHUTTER-knappen på
Trådløs fjernstyring.
• Hvis du bruker en fjernstyring som er utstyrt med en lukkerlåsfunksjon
(selges separat), kan du la lukkeren være åpen ved hjelp av fjernstyring.
Merknader
• Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 87).
• Jo lenger eksponeringstiden er, desto mer fremtredende vil støyen på bildet være.
• Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge
som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår.
• Når smilutløser- eller Auto HDR-funksjonen er aktivert, eller når [Bildeeffekt] er
satt til [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono],kan du ikke sette lukkerhastigheten til
[BULB].
• Hvis smilutløseren eller Auto HDR-funksjonen, eller [HDR-maleri] eller [Fulltone
Mono] for [Bildeeffekt], brukes med lukkerhastighet satt til [BULB], blir
lukkerhastigheten midlertidig satt til 30 sekunder.
• Det anbefales at du starter BULB-fotografering når temperaturen i kameraet har falt,
så du unngår forringelse av bildekvaliteten.
102
Konfigurere filmopptak
Ta opp film på en enkel måte
Filmopptak kan gjøres i en hvilken som helst eksponeringsmodus.
Lukkerhastighet og blenderåpning justeres automatisk.
Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak (side 33).
Fotograferingsteknikker
Merknader
• I filmopptaksmodus, er det opptakbare området (visningsvinkelen) trangere enn ved
stillbildefotografering.
• Når [For søker]-skjermbildet vises på LCD-skjermen, skifter skjermen til [Vis alle
info.]-skjermbildet når filmopptak starter.
103
Opptak (Avansert bruk)
• Start opptak etter at du har justert fokus.
• Følgende innstillinger som ble gjort under stillbildefotografering, kan
brukes.
– ISO
– Hvitbalanse
– Kreative innst.
– Eksponeringskompensasjon
– AF-område
– Målemodus
– Ansiktsregistrering
– Objektsporing
– Dynamisk områdeoptimalisering
– Objektivkomp.: Skygge
– Objektivkomp.: Krom. Ab.
– Objektivkomp.: forvreng.
– Bildeeffekt
• ISO, eksponeringskompensasjon, objektsporing og AF-område kan
justeres undeer filmopptak.
• Hvis du tilordner [AF-lås] til AEL-knappen eller ISO-knappen, kan du
låse fokus ved å trykke på disse knappene i autofokusmodus.
Konfigurere filmopptak
• Ikke gjør opptak av en kraftig lyskilde, for eksempel solen. Det interne maskineriet i
kameraet kan bli skadet.
• Når du importerer AVCHD-filmer til en datamaskin, må du bruke "PMB"
(sidene 66, 176).
• Når du gjør opptak over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke, og
bildekvaliteten kan bli forringet.
• Når
-merket vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet og vent til
kameratemperaturen faller. Hvis du fortsetter å gjøre opptak, vil kameraet bli slått av
automatisk.
• Fordi lukkerhastigheten og blenderåpningen justeres automatisk blir
lukkerhastigheten høyere og det er ikke sikkert at bevegelsen til motivet blir myk
under lyssterke forhold. Ved å velge manuell fokus og justere lukkerhastigheten eller
blenderåpningen, kan bevegelsen bli mykere (side 114).
• Du kan velge en verdi for ISO-følsomhet mellom ISO 100 og ISO 1600 når du tar
opp filmer. Hvis du starter et filmopptak med en verdi på ISO 1600 eller høyere
valgt, blir ISO-følsomheten satt til ISO 1600. Når du er ferdig med å ta opp film, blir
ISO-følsomheten satt tilbake til forrige verdi.
• Hvis ISO settes til [Flerramme-støyreduksjon], velges [AUTO] midlertidig.
• Du kan ikke velge [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono] eller [Miniatyr] i
[Bildeeffekt]. Når filmopptak starter, settes bildeeffekten midlertidig til [Av].
Ta opp film med justering av lukkerhastighet og
blenderåpning
Du kan ta opp film med justering av lukkerhastighet og blenderåpning, og
kontrollere uskarp bakgrunn eller flyt etter behov.
1 Sett fokusvelgerbryteren på MF (side 114).
2 Still inn modusvelgeren på
(Film).
3 Velg ønsket modus med v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
• For å endre modus må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
modus.
4 Juster lukkerhastighet og blenderåpning med kontrollhjulet.
104
Konfigurere filmopptak
5 Juster fokus, og trykk deretter på MOVIE-knappen for å starte
opptak.
(94)
(Program Auto) Brukes til å ta opptak med automatisk innstilt eksponering
(både lukkerhastighet og blenderåpning). De andre
innstillingene kan justeres manuelt, og innstillingene kan
lagres.
(Blenderprioritet)
(95)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
blenderåpningen ved bruk av kontrollhjulet.
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
(Lukkerprioritet) (97) lukkerhastigheten ved bruk av kontrollhjulet.
(Man.
Eksponering) (99)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) ved
bruk av kontrollhjulet.
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
1 t [Filformat] t Velg ønsket format
Tar opp 60i/50i-filmer eller 24p/25p-filmer eller 60p/50pfilmer i AVCHD-format. Dette filformatet er egnet til visning
av filmen på en HD-TV.
Du kan lage en Blu-ray-plate, en AVCHD-plate eller en
DVD-Video-plate ved å bruk det medfølgende programmet
"PMB".
• 60i/50i-filmer tas opp med henholdsvis 60 felt/sekund eller
50 felt/sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter interlaced
skanning, Dolby Digital-lyd og AVCHD-format.
• 24p/25p-filmer tas opp med henholdsvis 24 bilder/sekund
eller 25 bilder/sekund. Både 24p- og 25p-filmer benytter
progressiv skanning, Dolby Digital-lyd og AVCHDformat.
• 60p/50p-filmer tas opp med henholdsvis 60 bilder/sekund
eller 50 bilder/sekund. Både 60p- og 50p-filmer benytter
progressiv skanning og Dolby Digital-lyd.
105
Opptak (Avansert bruk)
Filformat
MENU-knappen t
Konfigurere filmopptak
MP4
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet passer for
opplasting til Internett, e-postvedlegg og lignende.
• Filmer tas opp i MPEG-4-format med omtrent 30 bilder/
sekund, benytter progressiv skanning, AAC-lyd og
mp4-format.
• Du kan ikke lage en plate med filmer som er tatt opp i dette
formatet, ved bruk av det medfølgende programmet "PMB".
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Opptaksinnstilling
Jo høyere gjennomsnittlig bithastighet, desto høyere bildekvalitet.
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Opptaksinnstilling] t Velg ønsket
[Filformat]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
Filformat
Gjennomsnittlig
Opptak
bithastighet
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Tar opp filmer med høy bildekvalitet på
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Tar opp filmer med standard bildekvalitet på
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Tar opp filmer med høyeste bildekvalitet på
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Tar opp filmer med høy bildekvalitet på
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir en
kinolignende stemning.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Tar opp filmer med standard bildekvalitet på
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir en
kinolignende stemning.
[Filformat]: [MP4]
Filformat
Gjennomsnittlig
Opptak
bithastighet
1440×1080 12M
12 Mbps
Tar opp filmer på 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
106
Konfigurere filmopptak
Merknader
• Filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal lages. Denne
konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige
bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre
filmen på en Blu-ray-plate.
• For å kunne se 60p/50p- eller 24p/25p-filmer på et TV-apparat trenger du et
TV-apparat som er kompatibelt med 60p/50p eller 24p/25p. Hvis du bruker et
inkompatibelt TV-apparat, konverteres filmene til 60i/50i før de overføres til
TV-apparatet.
Lydopptak
Når du tar opp film, kan støy fra kameraet eller objektivet bli registrert. Du
kan ta opp film uten lyd.
MENU-knapp t
1 t [Lydopptak] t [Av]
Redusere vindstøy
Du kan redusere vindstøy ved å stoppe basslydinngang fra den integrerte
mikrofonen.
MENU-knapp t
1 t [Vindstøyreduksjon] t [På]
Merknader
• Setter du dette elementet til [På], kan det føre til at noe basslyd tas opp med for lav
lydstyrke. Sett det på [Av] hvis det ikke blåser.
• Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke denne funksjonen.
107
Opptak (Avansert bruk)
Hvis fokusmodus er satt til manuell fokus, kan du deaktivere opptak av
funksjonslyder fra objektivet ved autofokus (side 114).
Justere fokus
Det er to måter å justere fokus på: autofokus og manuelt fokus.
Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av
objektivet.
Bryteren som må
brukes
Objektivet er
Objektiv (Fokusutstyrt med en
modusbryteren på
fokusmodusbryter kameraet må alltid
stilles inn på AF.)
Objektivet er ikke Kamera
utstyrt med en
fokusmodusbryter
Type objektiv
Veksle til manuelt
fokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på objektivet på AF. på objektivet på MF.
Veksle til autofokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på kameraet på AF. på kameraet på MF.
Autofokus
1 Still inn fokusmodusbryteren på
kameraet på AF.
2 Når objektivet er utstyrt med en
fokusmodusbryter, må den stilles
inn på AF.
108
Justere fokus
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å kontrollere fokuset, og ta
deretter bildet.
• Når fokuset er bekreftet, vil
fokusindikatoren endres til z eller
(nedenfor).
• AF-området der fokus er bekreftet, blir
grønt.
AF-område
Fokusindikator
Merknad
• Når kameraet fokuserer automatisk, må du ikke berøre den roterende fokusringen.
Fotograferingsteknikker
• For å velge området som brukes til å fokusere, skal du stille inn
[AF-område] (side 112).
Opptak (Avansert bruk)
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til å fotografere.
lyser
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et
motiv i bevegelse. Klar til å fotografere.
lyser
Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på
Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver.
I slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 110) eller manuelt
fokus (side 114).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
• To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
• Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en
bygningsfasade.
• Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri
eller en vannoverflate.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
109
Justere fokus
Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket øverst på kameraet viser
plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom
kameraet og motivet, må du ta hensyn til
plasseringen av den horisontale linjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet
som fungerer som "film".
Merknad
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom
motivet og kameraet.
Fokuslås
1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Fokus er låst.
• Still inn [Autofokus] på [EnkeltbildeAF].
2 Hold lukkerknappen halvveis
nede, og plasser motivet tilbake i
den opprinnelige posisjonen for å
komponere bildet igjen.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
110
Justere fokus
Autofokus
Fn-knapp t
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Automatisk
[Autofokus] veksler mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig
AF, avhengig av motivets bevegelse.
Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir
fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet
fortsetter å fokusere hvis motiver er i bevegelse.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes
og holdes halvveis nede.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke brukes.
AF)
AF)
AF)
(Autofokus) t Velg ønsket innstilling
Fotograferingsteknikker
Merknader
• [Automatisk AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+
eller en av følgende scenevalgmoduser: [Portrett], [Landskap], [Solnedgang],
[Nattscene], [Nattportrett] eller [Håndholdt kamera i halvlys].
• [Enkeltbilde-AF] velges hvis eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering,
3D-panorama eller [Makro] i scenevalg.
• [Kontinuerlig AF] velges hvis eksponeringsmodus er satt til [Sportsbilder] i
scenevalg, eller hvis smilutløserfunksjonen brukes.
111
Opptak (Avansert bruk)
• Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro.
• Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.
Justere fokus
AF-område
Velg AF-området som passer
opptaksforholdene eller preferansene
dine. AF-området der fokus er bekreftet,
blir grønt, og de andre AF-områdene
forsvinner.
AF-område
Fn-knappen t
(Vidt AFområde)
(AF-område) t Velg ønsket innstilling
Kameraet bestemmer hvilke av de 15 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Sone)
Velg sonen du vil aktivere fokus for, fra venstre, høyre eller
midtre sone med kontrollknappen. Kameraet bestemmer
hvilke av AF-områdene i valgte sone som skal brukes til
fokusering. Trykk på AF-knappen, slik at
innstillingsskjermbildet vises, og velg ønsket sone.
(Punkt)
Kameraet bruker kun de AF-områdene som befinner seg i det
sentrale området.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for blant 15 AF-områder
ved hjelp av kontrollknappen. Trykk på AF-knappen for å
vise innstillingsskjermbildet og velge det ønskede området.
Merknader
• [AF-område] er låst til [Vid], og du kan ikke velge andre innstillinger når
eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, eller når
Objektsporing-funksjonen brukes eller smilutløseren er aktivert.
• AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig
fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
Objektsporing
Holder fokus på et motiv som beveger seg under sporing av det.
Objekstporingsfunksjonen er som standard satt til [På].
112
Justere fokus
1 Trykk midt på kontrollknappen på opptaksopplysningsdisplayet.
En målramme vises.
• For å slå av objektsporingsfunksjonen trykker du på Fn-knappen og setter
den til [Av].
2 Juster målrammen etter motivet
som skal spores, og trykk midt på
kontrollknappen.
Kameraet starter sporing av motivet.
• For å avbryte sporingsfunksjonen
trykker du midt på knappen på nytt.
Målramme
3 Trykk på lukkerknappen for å fotografere motivet.
Hvis motivet som skal spores er et ansikt
Hvis ansiktet blir borte fra skjermen mens kameraet sporer, og deretter
dukker opp igjen, fokuserer kameraet på ansiktet på nytt.
• Hvis du utløser smilutløseren under sporing av et ansikt, blir ansiktet
målet for smilgjenkjenningsfunksjonen.
113
Opptak (Avansert bruk)
Merknader
• Sporing kan være vanskelig i følgende situasjoner:
– Motivet beveger seg for raskt.
– Motivet er for lite eller for stort.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er for dårlig.
– Motivet er i dårlig belysning.
– Lyset i omgivelsene endres.
• Objektsporingsfunksjonen kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering, 3D-panorama, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet
eller [Håndholdt kamera i halvlys] i Scenevalg, eller hvis smart telekonverter brukes.
Funksjonen for manuelt fokus velges.
• Kameraet stopper sporing av motivet når motivet beveger seg ut av skjermbildet.
Justere fokus
Manuelt fokus
Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du
justere fokuset manuelt.
1 Still inn fokusmodusbryteren på
objektivet på MF.
2 Hvis objektivet ikke er utstyrt med
en fokusmodusbryter, må du stille
inn fokusmodusbryteren på
kameraet på MF.
3 Drei på fokusringen på objektivet
for å få skarpt fokus.
Fokusring
Merknader
• Hvis vidt AF-område brukes, brukes det midtre området til fokusering. Hvis soneAF-område brukes, brukes et typisk område for det valgte området. Hvis lokalt AFområde brukes, brukes et område som velges med kontrollknappen.
• Ved bruk av telekonverter (selges separat) eller lignende, er det ikke sikkert
fokusringen kan rotere jevnt.
• Du får ikke riktig fokus i søkeren, dersom diopteret er feil justert i søkermodus
(side 30).
• Sørg for å sette fokusmodusbryteren til MF for manuell fokus. Ikke drei på
fokusringen uten at fokusbryteren står på MF. Dreies fokusringen med kraft når
bryteren ikke står på MF, kan fokusringen skades.
114
Justere fokus
Peaking
Du kan fremheve konturen for områder i fokus med en bestemt farge i
manuell fokus. Med denne funksjonen kan du enkelt kontrollere fokus.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Fremhevingsnivå] t Velg ønsket
Merknader
• Fordi kameraet bedømmer at skarpe områder er i fokus, blir peaking-nivået
forskjellig avhengig av motivet, opptakssituasjonen eller objektivet som brukes.
• Konturen for områder i fokus, fremheves ikke hvis kameraet er koblet til med en
HDMI-kabel.
Angi farge for peaking-funksjonen
Du kan angi fargen som skal brukes i peaking-funksjonen. i manuelt fokus.
2 t [Fremhevingsfarge] t Velg ønsket
Opptak (Avansert bruk)
MENU-knapp t
innstilling
Merknad
• Dette elementet kan ikke angis hvis [Fremhevingsnivå] er satt til [Av].
Fokusforstørrer
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.
1 MENU-knapp t
3 t [Smart telekonv.knapp] t
[Fokusforstørrer]
2 Trykk på knappen for
fokusforstørrer.
Knapp for fokusforstørrer
115
Justere fokus
3 Trykk på knappen for
fokusforstørrer igjen for å
forstørre bildet og velge den
delen du vil forstørre med v/V/
b/B på kontrollknappen.
• Hver gang du trykker på knappen for
fokusforstørrer, endres
zoomeforstørrelsen slik: Full visning
t omtrent × 5,9 t omtrent × 11,7
4 Kontrollere og justere fokus.
• Drei fokusringen for å justere fokuseringen i modus for manuelt fokus.
• Hvis du trykker på AF-knappen, sendes den forstørrede delen tilbake til
midten.
• Funksjonen for fokusforstørrelse avbrytes hvis du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
• Du kan ta bilder når et bilde blir forstørret, men disse bildene er i
fullvisningsformat.
• Fokusforstørreren vil utløses etter at bildet er tatt.
116
Registrere ansikter
Ansiktsregistrering
Kameraet gjenkjenner ansikter, justerer fokus og eksponering, utfører
bildebehandling og justerer blitsinnstillingene.
Fn-knappen t
(Ansiktsregistrering) t Velg ønsket innstilling
Av
Slår av ansiktsgjenkjenning.
På (regist. ansikter)
Aktiverer ansiktsgjenkjenning og prioriterer gjenkjente
ansikter som er registrert i [Ansiktregistrering] (side 118).
På
Aktiverer ansiktsgjenkjenning, men prioriterer ikke
gjenkjente ansikter.
Fotograferingsteknikker
• Komponer slik at ansiktregistreringsrammen legges over AF-området.
117
Opptak (Avansert bruk)
Ansiktregistreringsrammen
Når kameraet oppdager ansikter, vises
grå ansiktgjenkjenningsrammer. Hvis
kameraet bedømmer at autofokus er
mulig, blir ansiktsgjenkjenningsrammene
hvite. Når du trykker lukkerknappen
halvveis ned, blir
Ansiktgjenkjennin
ansiktsregistreringsrammene grønne.
gsrammer (grå)
• Hvis et ansikt ikke er plassert innenfor
Ansiktregistreringsrammer (hvite)
det tilgjengelige AF-området når du
trykker lukkerknappen halvveis ned,
blir AF-området som brukes til
fokusering, grønt.
• Når kameraet oppdager flere ansikter,
velger det automatisk et prioritetsansikt
og enkeltansiktsrammen blir hvit. En
magentarød ramme vises på ansiktet
som er registrert med
[Ansiktregistrering].
Registrere ansikter
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering, 3D-panorama,
Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet, kan ikke funksjonen for
ansiktgjenkjenning brukes.
• Opptil åtte ansikter kan gjenkjennes.
• Avhengig av opptaksforholdene er det mulig at kameraet ikke gjenkjenner ansikter
eller at det oppdager andre objekter.
• Under [Smilutløser]-opptak, settes [Ansiktsregistrering] midlertidig til [På (regist.
ansikter)] selv om det er satt til [Av].
Ansiktregistrering
Kameraet oppdager ansikter som det er registrert informasjon om på
forhånd.
1 MENU-knapp t
4 t [Ansiktregistrering] t
[Ny registrering]
2 Juster styrerammen etter ansiktet som skal registreres, og
trykk på lukkerknappen.
3 Velg [Enter] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
• Opptil åtte ansikter i motivene kan registreres.
• Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at
ansiktet registreres riktig hvis det er dekket av en hatt, en maske, solbriller
eller lignende.
Endre prioritet for tidligere registrerte ansikter
Når du har registrert flere ansikter, angis prioritetsrekkefølgen. Du kan
endre prioritetsrekkefølgen.
MENU-knappen t
4 t [Ansiktregistrering] t
[Rekkefølgeendring] t Velg ansiktet du vil endre prioritet og
prioritetsnivå for
118
Registrere ansikter
Slette et registrert ansikt
Du kan slette et registrert ansikt.
MENU-knappen t
4 t [Ansiktregistrering] t [Slett] t
Velg ansiktet du vil slette
• Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter samtidig.
• Selv om du velger [Slett], forblir dataene for de registrerte ansiktene
lagret i kameraet. Hvis du også vil slette disse dataene fra kameraet,
velger du [Slett alle].
Smilutløser
Når kameraet gjenkjenner et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knapp t
(Smilutløser) t [På] t Velg ønsket
følsomhetsmodus for smilregistrering
2 Vent på registrering av smil.
Kameraet gjenkjenner et smil og fokus
bekreftes. Når smilnivået overstiger b
punktet på indikatoren, tar kameraet
bilder automatisk.
• Når kameraet oppdager målansiktene,
vises oransje
ansiktsgjenkjenningsrammer rundt
ansiktene. Ansiktregistreringsrammene
blir grønne når disse motivene kommer
i fokus.
3 Avslutte fotografering; Fn-knapp t
Ansiktregistreringsramme
Følsomhetsindikator for
smilregistrering
(Smilutløser) t [Av]
119
Opptak (Avansert bruk)
Du kan angi følsomheten til smilutløserfunksjonen, for registrering av smil,
til én av følgende tre alternativer:
(Svakt smil),
(Normalt smil) og
(Stort smil).
• Når smilutløserfunksjonen aktiveres, vises indikatoren for
smilgjenkjenningsfølsomhet på skjermen.
Registrere ansikter
Fotograferingsteknikker
• For å fokusere på smilet legger du ansiktregistreringsrammen over
AF-området.
• Ikke dekk til øynene med panneluggen. Hold øynene smale.
• Ikke skygg for ansiktet med hatt, maske, solbriller eller lignende.
• Rett ansiktet mot kameraet og hold det så jevnt som mulig.
• Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere hvis tennene
vises.
• Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløserfunksjonen er
aktivert, tar kameraet bildet og går tilbake til smilutløserfunksjonen.
Merknader
• Smilutløserfunksjonen kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering, 3D-panorama, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet
eller [Håndholdt kamera i halvlys] i Scenevalg, eller hvis manuelt fokus er valgt.
• Bruksmodus stilles automatisk inn på [Enkeltbilde] eller [Fjernstyring].
• AF-lyset virker ikke sammen med smilutløserfunksjonen.
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner et smil, kan du endre innstillingen for
smilregistreringsfølsomhet.
• Det er ikke sikkert at smil gjenkjennes riktig. Dette avhenger av
fotograferingsforholdene.
• Hvis du utløser smilutløseren under sporing av et ansikt, blir ansiktet målet for
smilgjenkjenningsfunksjonen (side 112).
120
Justere bildets lysstyrke
AE-lås
Ved opptak mot solen eller ved et vindu, og hvis eksponeringen ikke passer
for motivet, kan du bruke lysmåleren der motivet er lyst nok og låse
eksponeringen før opptak. For å redusere lysstyrken for motivet, pek
kameraet forover mot et punkt som er lysere enn motivet, og bruk
lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. For å gjøre motivet
lysere, pek kameraet forover mot et punkt som er mørkere enn motivet, og
bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet.
Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved
bruk av (Punkt).
1 Fn-knapp t
(Målemodus) t
(Punkt)
3 Trykk på AEL-knappen for å låse
AEL-knapp
eksponeringen.
(AE-låsesymbolet) vises.
• Eksponeringsverdien som er basert på
den låste punktmålingssirkelen, vises
også på EV-skalaen.
4 Men du trykker på AEL-knappen, fokuser på motivet og ta
deretter bildet.
• Hvis du vil fortsette å fotografere med den same eksponeringsverdien, trykk
og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når
knappen slippes opp.
121
Opptak (Avansert bruk)
2 Juster fokuset på den delen hvor du vil låse eksponeringen.
Justere bildets lysstyrke
Målemodus
Fn-knapp t
(Målemodus) t Velg ønsket modus
(Multi-segment)
Denne modusen deler det totale området opp i flere områder,
og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette
den riktige eksponeringen for hele motivet.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området
av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken
over hele skjermen.
(Punkt)
Denne modusen måler lyset kun innenfor
punktmålingssirkelen i midtområdet.
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Multi-segment]-måling for vanlig fotografering.
• Når det er et motiv med stor kontrast i AF-området, skal du måle lyset på
det motivet du vil fotografere, med den optimale eksponeringen ved bruk
av punktmålingsfunksjonen og dra nytte av en AE-låst fotografering
(side 121).
Merknad
• Hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, eller hvis smart
telekonverter brukes, låses [Målemodus] til [Multi-segment], og du kan ikke velge
andre moduser.
Blitskompenser.
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å
endre eksponeringskompensasjonen. Du kan kun justere eksponeringen for
et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde.
Fn-knapp t
(Blitskompenser.) t Velg ønsket innstilling
Mot +: Øker blitsstyrken.
Mot –: Reduserer blitsstyrken.
122
Justere bildets lysstyrke
Merknader
• Dette elementet kan ikke angis hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+,
Panoramafotografering, 3D-panorama eller Scenevalg.
• Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den
begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale
området som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den
reduserte virkningen ikke vil være synlig.
Eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjonen kompenserer ved å endre lukkerhastigheten,
blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt).
Blitskompensering endrer bare blitslysmengden.
Blitskontroll
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Blitskontroll] t Velg ønsket
Denne metoden kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i
betraktning fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra
forhåndsblitsen. Denne metoden gir en nøyaktig
blitskompensasjon med så godt som ingen refleksjon fra
motivet.
Forh.blits-TTL
Denne metoden kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig
av lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er
ømfintlig overfor refleksjon fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering)
TTL: Through the lens (Via objektivet)
• Når [ADI-blits] er valgt, kan et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensasjon ved bruk av en mer
nøyaktig avstandsinformasjon.
123
Opptak (Avansert bruk)
ADI-blits
Justere bildets lysstyrke
Merknader
• Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (selges separat) ikke kan
bestemmes (trådløs blitsfotografering med ekstern blits (selges separat), eller du
bruker utstyr som for eksempel en kabeltilkoblet blits som ikke er montert på
kameraet, macro twin flash o.l.), velger kameraet automatisk forhåndsblits-TTLmodus.
• Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre
blitskompensasjon med ADI-blits.
– Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen.
– Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering.
– Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter.
– Når det brukes et nærbildeobjektiv.
• ADI-blits kan kun brukes sammen med et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
• Dette elementet kan ikke angis hvis eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering, 3D-panorama eller [Nattscene]/[Håndholdt kamera i
halvlys] i Scenevalg.
124
Blitsen
Trykk på Fn-knappen, velg ønsket blitsmodus, trykk på
-knappen og ta bilder (side 42).
Fotograferingsteknikker
Merknader
• Ikke hold kameraet etter blitsen.
• Hvilke opptaksforhold som kreves for å hindre at det vises skygger på et bilde,
avhenger av objektivet.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, kan ikke
elementene [Sakte synkron.], [Ettersynkron.] eller [Trådløs] velges.
• Når eksponeringsmodus er satt til P, A, S, M, kontinuerlig fremtrekk med AEprioritet, kan ikke [Blits av] eller [Autoblits] velges. Lukk blitsen hvis du ikke vil
bruke den.
• Hvis du bruker blits med stereomikrofon eller liknende på Tilbehørssko med autolås,
kan det hende at blitsen ikke spretter opp i riktig posisjon, og det kan være en skygge
i hjørnene på bilder som blir tatt. Ta av alle enhter fra Tilbehørssko med autolås.
125
Opptak (Avansert bruk)
• Motlysblenderen kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern motlysblenderen
når du skal bruke blitsen.
• Når du bruker blits, bør du fotografere motivet på en avstand av 1 m eller
mer.
• Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke
sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og
bakgrunnen.
• Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et
motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går.
• Når du bruker HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitsen (selges separat), kan
du fotografere med høyhastighetssynkronisering ved enhver
lukkerhastighet. For ytterligere informasjon, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
Blitsen
Trådløs blits
Med en blits som har funksjon for trådløs fotografering (selges separat),
kan du bruke blitsen uten ledning, selv når blitsen ikke er festet til
kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan du fotografere et motiv med en
tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten mellom lys og skygge på
motivet.
For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
1 Fest den trådløse blitsen til Tilbehørssko med autolås, og slå
på både kameraet og blitsen.
2 Fn-knapp t
(Blitsmodus) t
(Trådløs)
3 Ta av den trådløse blitsen fra Tilbehørssko med autolås, og dra
opp den innebygde blitsen.
• Hvis du vil teste blitsen, trykk på AEL-knappen.
Merknader
• Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde
blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i
unøyaktig blitseksponering.
• Endre kanalen til den eksterne blitsen hvis en annen fotograf bruker en trådløs blits i
nærheten og hans/hennes blitslampe utløser din eksterne blits. For å endre kanal for
den eksterne blitsen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den.
Innstilling av AEL-knappen
Når du bruker en trådløs blits, bør du stille inn [AEL-knappens funk.] på
[Hold AEL] i
Tilpasningsmenyen (side 161).
Trådløs blits med lysandelkontroll
Du kan bruke den trådløse lysandelkontrollen i kombinasjon med flere
blitser. Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen som fulgte med
blitsen (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
126
Blitsen
AF-lys
Du kan sette AF-lyset til å fokusere på et motiv i dårlig belysning.
MENU-knapp t
2 t [AF-lys] t Velg ønsket innstilling
• AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt på
(Kontinuerlig
AF), eller motivet beveger seg i
(Automatisk AF). ( eller
-indikatoren lyser).
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når det kobles til en ekstern blits (selges separat) som er utstyrt med
AF-lys, brukes AF-lyset til den eksterne blitsen. Skyv ned den integrerte
blitsen.
• AF-lyset virker ikke når [Smilutløser] er satt til [På].
Opptak (Avansert bruk)
127
Stille inn ISO
Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks).
Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.
1 Trykk på ISO-knappen for å vise
ISO-knapp
ISO-skjermbildet.
2 Velg ønsket innstilling med v/V på kontrollknappen.
• Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være.
• Hvis du vil velge [Flerramme-støyreduksjon], viser du oppsettskjermbildet
med B og velger ønsket verdi med v/V.
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+, Panoramafotografering, 3Dpanorama eller Scenevalg, er ISO låst til [AUTO] og du kan ikke velge andre ISO-tall.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P/A/S og ISO er stilt inn på [AUTO], stilles
ISO automatisk inn på en verdi mellom ISO 100 og ISO 1600.
• [AUTO]-innstillingen kan ikke brukes i eksponeringsmodus M. Hvis du endrer
eksponeringsmodusen til M med [AUTO]-innstillingen, veksler den til [100]. Still
inn ISO-verdien i henhold til opptaksforholdene.
Flerramme-støyreduksjon
Kameraet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene,
reduserer støy og lagrer ett bilde. I flerramme-støyreduksjon kan du velge
høyere ISO-tall enn det som er maksimal ISO-følsomhet.
Bildet som lagres er et sammensatt bilde.
Merknader
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen
ikke brukes.
• Blits, dynamisk områdeoptimalisering og [Auto HDR] kan ikke brukes.
128
Kompensere for lysstyrke og kontrast
automatisk (dynamisk område)
Fn-knappen t
(Av)
(DRO/Auto HDR) t Velg ønsket innstilling
Bruker ikke DRO/Auto HDR-funksjonene.
(Dyn.omr.opt.) Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet
lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen,
slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
(Auto HDR)
Tar tre bilder med ulik eksponering og legger bildet med
riktig eksponering, det lyse området fra et undereksponert
bilde og det mørke området fra et overeksponert bilde over
hverandre for å lage et bilde med et bredt spektrum av
overganger.
Det blir lagret to bilder: Ett bilde med riktig eksponering og
ett overlagt bilde.
Dyn.omr.optimal.
(DRO/Auto HDR) t
(Dyn.omr.opt.)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto)
(Nivå)*
* LV_ vist med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer fargeoverganger på et bilde, i hvert område av
bildet. Velg optimalt nivå mellom mellom Lv1 (svakt) og
Lv5 (sterkt).
er verdien som er valgt for øyeblikket.
Merknader
• Innstillingen er låst til [Av] hvis eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering
eller 3D-panorama, eller hvis [Flerramme-støyreduksjon] eller [Bildeeffekt] brukes.
• Innstillingen fastsettes til [Av] når [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller
[Håndholdt kamera i halvlys] er valgt i Scenevalg. Innstillingen fastsettes til [Auto]
når andre moduser er valgt i Scenevalg.
• Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk
områdeoptimalisering. Velg riktig nivå ved å undersøke bildet, særlig når du
forsterker effekten.
129
Opptak (Avansert bruk)
1 Fn-knapp t
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område)
Auto HDR
1 Fn-knapp t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto HDR:
Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
(Nivå på
Angir eksponeringsforskjell, basert på motivets kontrast.
eksponeringsforskjell) Velg optimalt nivå mellom mellom 1.0Ev (svakt) og 6.0Ev
(sterkt).
*
For eksempel: Hvis 2.0Ev er valgt, legges tre bilder over
hverandre: et bilde med –1.0Ev, ett med riktig eksponering,
og et med +1.0Ev.
* _Ev vist med
er trinnet som er valgt for øyeblikket.
Fotograferingsteknikker
• Siden lukkeren utløses tre ganger for ett bilde, må du være forsiktig med
følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer på nytt.
Merknader
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på RAW-bilder.
• Hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+, Panoramafotografering, 3Dpanorama, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet eller Scenevalg, eller hvis
[Flerramme-støyreduksjon] er valgt, kan du ikke velge [Auto HDR].
• Du kan ikke fotografere på nytt før fangeprosessen er fullført etter en fotografering.
• Det er ikke sikkert at du får ønsket effekt. Dette avhenger av luminansforskjellen i et
motiv og opptaksforholdene.
• Når blitsen brukes, har denne funksjonen liten virkning.
• Hvis kontrasten i scenen er lav eller hvis kameraet rister eller motivet blir uskarpt, er
det ikke sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager et problem,
vises
på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på
nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.
130
Angi bildebehandling
Bildeeffekt
Velg ønsket effektfilter for å få et mer imponerende og kunstnerisk uttrykk.
(Bildeeffekt) på kontrollknappen
t Velg ønsket innstilling
• Hvis en modus som har
finjusteringsalternativ velges, skal du
velge ønsket innstilling med b/B.
(Av)
Bruker ikke bildeeffektfunksjonen.
(Lekekamera)
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i
hjørnene og tydelige farger. Du kan angi fargetone med b/B.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å
vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart og hvitt. Du kan
velge primærfarger eller svart og hvitt med b/B.
(Retrofoto)
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner
og falmet kontrast.
(Mykt veldig
Skaper et bilde med den angitte stemningen: lys,
gjennomsiktig, eterisk, bløt, myk.
lyst)
(Delvis farge)
Skaper et bilde som inneholder én bestemt farge og
konverterer andre farger til svart og hvitt. Du kan velge farge
med b/B.
(Høy kontrast
Skaper et høykontrastbilde i svart og hvitt.
(Mykt fokus)
Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt. Du kan angi
intensitet for effekten med b/B.
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maling ved å forsterke fargene og
detaljene. Kameraet utløser lukkeren tre ganger. Du kan angi
effektintensitet med b/B.
s/h)
(Fulltone Mono) Skaper et bilde i svart og hvitt med rike gråtoneoverganger
og gjengivelse av detaljer. Kameraet utløser lukkeren tre
ganger.
131
Opptak (Avansert bruk)
(Posterisering)
Angi bildebehandling
(Miniatyr)
Skaper et bilde som fremhever motivet livlig, med
bakgrunnen gjort betydelig uskarp. Denne effekten kan ofte
ses på bilder av miniatyrmodeller. Du kan velge området som
skal være i fokus, med b/B. Fokus reduseres sterkt for andre
områder.
Merknader
• Hvis Smart telekonverter brukes, er ikke effektene [Lekekamera] og [Miniatyr]
tilgjengelig.
• Hvis [Delvis farge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen.
Dette avhenger av motivet og opptaksforholdene.
• Hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+, Panoramafotografering, 3Dpanorama eller Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet, eller hvis [Kvalitet] er satt
til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan ikke bildeeffekt brukes.
• Hvis [HDR-maleri], [Miniatyr], [Fulltone Mono] eller [Mykt fokus] er valgt, kan du
ikke kontrollere effekten før opptak. Du kan heller ikke angi bruksomodus.
• Hvis kontrasten i scenen er lav eller hvis betydelig kamerarystelser eller
motivuskarphet oppstår når [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono] er valgt, er det ikke
sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på nytt etter
behov, komponer på nytt eller ta hensyn til uskarpheten.
Kreative innst.
Du kan velge ønsket innstilling for bruk ved bildebehandling og justere
kontrast, fargemetning og skarphet for hver kreative innstilling. Du kan
også justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning), i
motsetning til ved scenevalg der kameraet justerer eksponeringen.
1 Fn-knapp t
(Kreative innst.) t Velg ønsket innstilling
2 Når du ønsker å justere
(Kontrast), (Fargemetning) eller
(Skarphet), velger du elementet du ønsker med b/B på
kontrollknappen, og justerer deretter verdien med v/V.
132
Angi bildebehandling
(Standard)
For å fotografere ulike scener med mengder av
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel eller bilder av hav.
(Portrett)
For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder
med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange
avstander blir også tydeligere.
(Solnedgang)
For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger.
(Svart/hvitt)
For å ta svart/hvitt-bilder.
(Kontrast), (Fargemetning) og
kreative innstillingselement.
(Skarphet) kan justeres for hvert
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys
og skygge være, som igjen vil ha en innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene
være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være
duse og dempet.
(Skarphet)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
vil konturene fremheves, og jo lavere den valgte verdien er,
jo mer vil konturene dempes.
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, eller hvis
bildeeffektmodus er valgt, låses [Kreative innst.] til [Standard], og du kan ikke velge
andre innstillinger.
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justerer metningen.
133
Opptak (Avansert bruk)
(Kontrast)
Justere fargetonene (hvitbalanse)
Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen
nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige
lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt
Blålig
Grønnskjær
Rødlig
Vær/belysning
Lysets
egenskaper
Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du
forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå
forskjellige effekter.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, er
[Hvitbalanse] fastsatt til [Auto-hvitbal.], og du kan ikke velge andre moduser.
• Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe,
kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens
egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen.
WB på kontrollknappen t Velg
ønsket innstilling
• Når du skal velge en annen innstilling
enn [F.-temp./filter], trykker du på B,
slik at skjermbildet for finjustering
vises og du kan justere fargetonen med
v/V/b/B etter behov.
134
Justere fargetonene (hvitbalanse)
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer
fargetonene deretter.
Hvis du velger et alternativ for at det skal passe til en bestemt
lyskilde, vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt
hvitt)
(Fluor.: Kjølig
hvitt)
(Fluor.:
Dagslyshvitt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blits)
• Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får
fargen du ønsker med alternativet som er valgt (side 142).
• Når du velger [F.-temp./filter], kan du justere verdien etter ønske
(side 136).
• Når du velger [Kundetilpasset], kan du registrere innstillingen (side 136).
Finjusteringsskjermbildet for farger
Du kan foreta en finjustering ved å
kombinere fargetemperaturen med
fargefilteret.
135
Opptak (Avansert bruk)
Fotograferingsteknikker
Justere fargetonene (hvitbalanse)
Fargetemp.
Finjusterer farger i retning B (blå) med b, og i retning
A (amber/gul) med B.
Fargefilter
Finjusterer farger i retning G (grønn) med v, og i retning
M (magenta/rød) med V.
Fargetemp./Fargefilter
1 WB på kontrollknappen t
(F.-temp./filter) t B
2 Angi fargetemperaturen med v/V på kontrollknappen.
3 Trykk på B for å vise finjusteringsskjermbildet og kompensere
fargen etter eget ønske med v/V/b/B.
Merknad
• Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under
fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Du bør bruke den tilpassede
hvitbalansen eller ta et prøvebilde.
Tilpasset hvitbalanse
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales
det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
1 WB på kontrollknappen t
[
SET] t trykker du midt på
kontrollknappen
136
Justere fargetonene (hvitbalanse)
2 Hold kameraet slik at det hvite området dekker det sentrale
AF-området, og trykk deretter ned lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter)
vises.
3 Trykk midt på kontrollknappen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor
innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart.
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som registreres i denne operasjonen
gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
WB på kontrollknappen t
(Kundetilpasset)
• Trykk på B for å vise finjusteringsskjermbildet og kompensere fargen
etter eget ønske.
Merknad
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket inn, registreres en tilpasset
hvitbalanse hvor det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
137
Opptak (Avansert bruk)
Merknad
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" indikerer at verdien ligger utenfor det
forventede området. (Når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et
motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer denne verdien, vil
indikatoren bli gul på skjermbildet med opptaksinformasjon. Du kan fotografere nå,
men du bør stille inn hvitbalansen på nytt for å få en mer korrekt hvitbalanseverdi.
Zoome inn i ett trinn
Du kan zoome inn på midten av et bilde med smart telekonverter (digital
zoom) og ta bildet.
Trykk på
-knappen.
• Hver gang du trykker på
-knappen,
endres zoome-forstørrelsen slik:
Omtrent × 1,4 t omtrent × 2 t Av
-knapp
Bildestørrelsen settes automatisk til følgende, uavhengig av den valgte
bildestørrelsen.
Zoome-forstørrelse
Bildestørrelse
Omtrent × 1,4
M
Omtrent × 2
S
Merknader
• Smart telekonverter er utilgjengelig
– Når eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering eller 3D-panorama.
– Når [Smart telekonv.knapp] er satt til [Fokusforstørrer].
– [Kvalitet] er satt til [RAW] eller [RAW og JPEG].
– Smilutløserfunksjonen er satt til [På].
• Når smart telekonverter er tilgjengelig (i autofokusmodus), settes [AF-område] til
[Punkt].
• Når smart telekonverter er tilgjengelig, settes [Målemodus] til [Multi-segment].
• Du kan ikke bruke funksjonen smart telekonverter med filmer.
138
Velge bruksmodus
Fotografere et enkelt bilde
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
på kontrollknappen t
(Enkeltbilde)
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i Scenevalg, kan du ikke ta
enkeltbilder.
Seriebilder
Opptak (Avansert bruk)
Kameraet tar bildene kontinuerlig.
1
på kontrollknappen t
(Seriebilder) t Velg ønsket
hastighet
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig.
Fotograferingsteknikker
• For å ta bilder raskere kontinuerlig må du stille inn eksponeringsmodus
på Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet (sidene 41, 93).
Merknader
• Når
er valgt, vises bildet som er tatt mellom rammene.
139
Velge bruksmodus
• Du kan ikke fotografere kontinuerlig når du bruker en annen scenevalgmodus enn
[Sportsbilder].
Selvutløser
10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på
bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere
kamerarystelser.
1
på kontrollknappen t
(Selvutløser) t Velg ønsket
innstilling
• Tallet etter
er antall sekunder som er
valgt for øyeblikket.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og
selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett
før bildet tas.
Avbryte selvutløseren
Trykk på
på kontrollknappen.
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn
Grunnleggende
eksponering
Minusretning (–)
Plussretning (+)
Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering
for hvert enkelt bilde. Angi verdien for avvik (trinn) fra
basiseksponeringen, og kameraet tar 3 bilder mens det automatisk endrer
eksponeringen.
140
Velge bruksmodus
1
på kontrollknappen t
(Nivåtrinn: Kont.) eller
(Enkelt nivåtrinn) t Velg
ønsket nivåtrinn
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i
nivåtrinngruppen.
• Hold nede lukkerknappen til opptaket stopper når [Nivåtrinn: Kont.] er
valgt.
• Trykk på lukkerknappen bilde for bilde når [Enkelt nivåtrinn] er valgt.
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Nivåtrinn for lokalt lys*
Nivåtrinn med blits
0,3 trinn, tre bilder
0,7 trinn, tre bilder
Eksponeringskompensasjon 0 Blitskompensasjon –1,0
Søker
LCD-skjerm (når [DISPknapp (skjerm)] er stilt
inn på [For søker])
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
141
Opptak (Avansert bruk)
Merknader
• Når modusvelgeren er stilt til M, forskyver du eksponeringen ved å justere
lukkerhastigheten.
• Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til
kompenseringsverdien.
• Nivåtrinn kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+,
Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet, Panoramafotografering, 3D-panorama
eller Scenevalg.
• Når blitsen utløses, brukes nivåtrinnfotografering med blits for å variere mengden
blitslys. For å ta bilde trykker du på på lukkerknappen bilde for bilde når [Nivåtrinn:
Kont.] er valgt.
Velge bruksmodus
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på
motivet over en lengre periode, som f.eks. naturlig lys, en lyspære eller
fluorescerende lys.
• Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på
EV-skalaen som antallet bilder som kan tas opp.
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer
allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én.
HB-nivåtrinn
Det tas tre bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den valgte
hvitbalansen samt fargetemperaturen og fargefilteret.
1
på kontrollknappen t
(HB-nivåtrinn) t Velg
ønsket innstilling
• Når Lo er valgt, forskyves hvitbalansen
med 10 MK –1*, og når Hi er valgt,
forskyves den med 20 MK –1.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
* MK–1: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre (den
samme verdien som den vanlige enheten "Mired.").
Fjernstyring
Du kan fotografere med knappene SHUTTER og 2SEC (lukkeren utløses
etter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 Trådløs fjernstyring (selges separat). Slå
også opp i bruksanvisningen som fulgte med Trådløs fjernstyring.
142
Velge bruksmodus
1
på kontrollknappen t
(Fjernstyring)
2 Fokuser på motivet, rett senderen i Trådløs fjernstyring mot
fjernkontrollsensoren, og ta bildet.
Merknad
• RMT-DSLR1 trådløs fjernstyring (selges separat) kan ikke bruke ved filmopptak.
Opptak (Avansert bruk)
143
Avspilling (Avansert bruk)
Avspilling
Skjermbildet som vises for
avspillingsmodus
Skifte skjermbilde under avspilling
Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres skjermen som
følger.
Med opptaksdata
Uten opptaksdata
Histogrambilde
Oversikt over symbolene på histogramskjermbildet
A
Ikon
Indikasjon
Minnekort (22, 207)
Ikon
Indikasjon
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Stillbildestørrelser (48)
Visningsmodus (146)
100-0003
Mappe-filnummer (176)
Bildeforhold for
stillbilder (157)
Stillbildekvalitet (157)
3D-panorama (40, 91)
144
-
Beskytt (149)
DPOF
DPOF-innstilling (182)
Skjermbildet som vises for avspillingsmodus
Ikon
Indikasjon
Ikon
Indikasjon
Varsel om lavt batterinivå
(23)
AWB
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset)
(134)
Gjenværende batteritid
(23)
Databasefilen er full
(198)/feil i databasefilen
(198)
5500K A1
M1
Dynamisk
områdeoptimalisering
(129) / Auto HDR / Auto
HDR-bildevarsel (130)
Overopphetingsvarsel
(11)
B
Ikon
Indikasjon
Histogram* (82)
Eksponeringsmodus (37)
PAS
1/125
Lukkerhastighet (97)
F3.5
Blender (95)
ISO200
ISO-følsomhet (128)
–0.3
Eksponeringskompensasjon (44)
–0.3
Blitskompensasjon (122)
Opptaksdato
3/7
Filnummer/Antall bilder i
visningsmodus
* Når bildet har en veldig lys eller en
veldig mørk del, vil den aktuelle delen
blinke i histogramvisningen
(luminansadvarsel).
Målemodus (122)
35mm
Brennvidde
Kreative innstillinger
(132)
Bildeeffekt (131)
145
Avspilling (Avansert bruk)
M
2011-1-1
10:37AM
Bruke avspillingsfunksjonene
Rotere et bilde
1 Vis bildet du vil rotere, og trykk
deretter på
-knappen.
-knapp
2 Trykk midt på kontrollknappen.
Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt.
• Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv etter at du har slått
av strømmen.
Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling
Trykk på
-knappen på nytt.
Merknader
• Du kan ikke rotere filmer.
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PMB" på CD-ROM-platen
(inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene
ikke kan roteres, avhengig av programvaren.
Visningsmodus
Velger enhet for bilder som skal vises.
MENU-knapp t
innstilling
Mappevisning
(Stillbilder)
1 t [Visningsmodus] t Velg ønsket
Viser stillbilder etter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser filmer (MP4) etter mappe.
AVCHD-visning
146
Viser kun AVCHD View-filmer.
Bruke avspillingsfunksjonene
Lysbildevisning
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Enter]
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper
automatisk når alle bildene er vist.
• Du kan vise forrige/neste bilde med b/B på kontrollknappen.
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.
Stoppe midt i lysbildevisningen
Trykk midt på kontrollknappen.
Velge intervall mellom bildene i lysbildevisningen
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Intervall] t
Velg ønsket antall sekunder
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Gjenta] t [På]
Spille av 3D-bilder
Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du vise 3D-bilder som er tatt opp i 3Dpanorama-modus. Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 206. Slå
også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
MENU-knapp t
[Vis kun 3D]
1 t [Lysbildevisning] t [Bildetype] t
Avspill.visning
Du kan angi visningsretning for bilder som er tatt opp i portrettretning.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Avspill.visning] t Velg ønsket
147
Avspilling (Avansert bruk)
Spille av gjentatte ganger
Bruke avspillingsfunksjonene
Bla gjennom panoramabilder
Velg et panorambilde, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
• Trykk på den igjen for å stoppe avspillingen midlertidig. Du kan bla
gjennom panoramabilder ved å trykke på v/V/b/B under pause.
Merknad
• Blavisning er ikke mulig for bilder som er tatt opp med [3D-pan.: Bildestørr.] satt til
[16:9].
148
Beskytte bilder (Beskytt)
Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting.
1 MENU-knapp t
1 t [Beskytt] t [Flere bilder]
2 Velg bildet du vil beskytte med
b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
Et merke settes i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil avbryte innstillingen,
trykker du midt på kontrollhjulet på
nytt.
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder eller filmer
Du kan oppheve beskyttelsen for alle bilder og filmer med den samme
visningsmodusen som vises.
MENU-knappen t
1 t [Beskytt] t [Opphev alle bild.],
[Opphev alle filmer (MP4)] eller [Opph. alle AVCHD-visn.-filer]
149
Avspilling (Avansert bruk)
• Du kan velge alle bildene i mappen ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermbilet.
Slette bilder (Slett)
Du kan slette bare uviktige bilder eller alle bilder.
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor
først om du virkelig vil slette bildet eller ikke.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Vise ønsket mappe
Velg søylen til venstre for bildeindeksskjermbildet med kontrollknappen,
og velg deretter ønsket mappe med v/V.
Slette (Flere bilder)
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Flere bilder]
2 Velg bildene du vil slette med
kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
Et merke settes i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil avbryte innstillingen,
trykker du midt på kontrollhjulet på
nytt.
Samlet antall
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
• Du kan velge alle bildene i mappen ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermbilet.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
150
Slette bilder (Slett)
Slette alle bilder eller filmer i samme visningsmodus
Du kan slette alle bilder og filmer med den samme visningsmodusen som
vises.
1 MENU-knappen t
1 t [Slett] t [Alt i mappen] eller
[Alle AVCHD-visning-filer]
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
Avspilling (Avansert bruk)
151
Om avspilling på TV
Koble kameraet til et TV med en HDMI-kabel (selges separat) og
vis bilder (side 52).
Merknader
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som
passer tilkobling til TV-en i den andre enden.
• Hvis bilder ikke vises ordentlig, kan du sette [HDMI-oppløsning] i
oppsettmenyen til [1080p] eller [1080i], i henhold til TV-apparatet ditt.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Ikke kobl enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre
til feil.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMIkabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig Full HDkvalitet.
"PhotoTV HD" gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine
strukturer og fargenyanser.
3D-visning
Hvis du kobler kameraet til et 3D-kompatibelt TV-apparat med en HDMIkabel (selges separat), kan du vise 3D-bilder som er tatt opp i 3Dpanorama-modus Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 206. Slå
også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
MENU-knapp t
1 t [3D-visning]
Bruke "BRAVIA" Sync
Hvis du kobler kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en
HDMI-kabel, kan du styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en.
152
Om avspilling på TV
1 Kobl til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 52).
Inngangen slås automatisk på, og bildet som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.
3 Bruk med knappene på TV-ens fjernkontroll.
Punktene i Sync Menu
Spiller av bilder automatisk (side 147).
Enkeltvis
bildeavspilling
Går tilbake til enkeltbildeskjerm.
Bildeindeks
Veksler til indeksvisning av bilder.
3D-visning
Spiller av 3D-bilder når en 3D-kompatibel TV er tilkoblet.
Visningsmodus
Skifter visningsmodus.
Slett
Sletter bilder.
Merknader
• De tilgjengelige arbeidsoperasjonene er begrenset når kameraet er koblet til en TV
ved hjelp av en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, gir deg tilgang til disse
arbeidsoperasjonene. SYNC Menu-operasjonene varierer, avhengig av hvilken TV
som er koblet til. For ytterligere informasjon må du slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med TV-en.
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som respons på fjernkontrollen til
TV-apparatet, når kameraet er koblet til en annen produsents TV-apparatet med en
HDMI-forbindelse, skal du sette [KTRL for HDMI] i [ ] til [Av].
153
Avspilling (Avansert bruk)
Lysbildevisning
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
Oppsett av kameraet
GPS-innstilling (kun SLT-A65V)
Hvis kameraet har innhentet stedsinformasjon ved hjelp av den innebygde
GPS-funksjonen, blir informasjonen lagret i bildene eller filmene fra dette
stedet.
Bruker du programmet "PMB" som følger med, kan du importere bilder
som er lagret med stedsinformasjon på en datamaskin, og få glede av å se
dem sammen med et kart som viser opptaksstedet. Se nærmere informasjon
i "PMB Help".
MENU-knapp t
[På]
1 t [GPS-innstillinger] t [GPS på/av] t
Indikatoren endres etter styrken på GPS-mottakssignalet.
GPS-indikatorer GPS-mottaksstatus
Ingen indikator
[GPS på/av] er satt til [Av].
Kameraet ditt kan ikke lagre stedsinformasjon. Bruk kameraet i et
åpent område.
Beregner stedsinformasjon. Vent til stedsinformasjonen kan
lagres.
Aktuell stedsinformasjon kan lagres.
Det er problemer med GPS-funksjonen. Slå kameraet av og på.
Motta GPS-signal
• Riktig triangulering er ikke mulig innendørs eller i nærheten av høye
bygninger.
Bruk kameraet i et åpent område utendørs, og slå på kameraet igjen.
• Det kan ta fra mange sekunder til flere minutter å innhente
stedsinformasjonen. Du kan forkorte posisjoneringstiden ved å bruke
GPS-hjelpedata.
Merknader
• Rett etter at du har slått på kameraet kan det ta fra ca. 30 sekunder til flere minutter å
motta stedsinformasjonen. Hvis du tar bilder uten at stedsopplysninger hentes, lagres
ikke opplysningene. For å registrere korrekt informasjon, må du vente inntil
kameraet kan ta imot radiosignaler fra GPS-satellittene.
• Under take-off eller landing om bord på fly må du slå av kameraet slik
kabinpersonalet gir instruks om.
154
GPS-innstilling (kun SLT-A65V)
• Bruk GPS i henhold til de reglene som gjelder på et bestemt sted eller i en bestemt
situasjon.
• Nærmere informasjon om GPS-funksjonen, se side 204.
GPS Hjelpedata
Tiden det tar for GPS å innhente stedsinformasjon, kan forkortes ved å ta
inn GPS-hjelpedata.
Hvis kameraet er koblet til en datamaskin med det medfølgende
programmet "PMB" installert, kan GPS-hjelpedata oppdateres automatisk.
Kontrollere statusen til GPS-hjelpedataene
1 t [GPS-innstillinger] t [Bruke GPS-
Merknader
• Datamaskinen må kobles til Internett når data skal oppdateres.
• Hvis gyldighetsperioden på hjelpedataene er utløpt, kan du ikke forkorte tiden det tar
før du får lagret stedsinformasjon. Det anbefales at du oppdaterer hjelpedataene med
jevne mellomrom. Utløpsdatoen på hjelpedata er ca. 30 dager.
• Hvis [Dato/tid-innst.] ikke er fastsatt, eller fastsatt klokkeslett er vesentlig endret,
kan tiden det tar for GPS å innhente informasjon, ikke forkortes.
• Hjelpedatatjenesten kan være stengt av flere årsaker.
Oppdatere GPS-hjelpedata ved å sette inn et minnekort i datamaskinen
Start [GPS Support Tool] fra
(PMB Launcher), velg minnekortstasjon
på datamaskinen, og oppdater deretter GPS-hjelpedataene. Sett det
oppdaterte minnekortet inn i kameraet.
GPS autom. tidskorr.
Kameraet holder klokkeslettet oppdatert ved å bruke GPS til å innhente
tidsinformasjon ved oppstart. Klokkeslettet blir korrigert når strømmen slås
av.
MENU-knapp t
tidskorr.] t [På]
1 t [GPS-innstillinger] t [GPS autom.
155
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
MENU-knapp t
hjelp]
GPS-innstilling (kun SLT-A65V)
Merknader
• [GPS autom. tidskorr.] er ugyldig hvis [GPS på/av] er stilt inn på [Av].
• Du må stille inn [Dato/tid-innst.] på kameraet før du bruker det.
• Avvik på noen få sekunder kan forekomme.
• Det avhenger av området om det fungerer riktig.
156
Angi bildeforhold og bildekvalitet
Bildeforhold
MENU-knapp t
bildeforhold
1 t [Bildeforhold] t Velg ønsket
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-forhold.
Merknad
• Dette elementet kan ikke angis når eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering eller 3D-panorama.
MENU-knapp t
1 t [Kvalitet] t Velg ønsket innstilling
(RAW)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.)
Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en
datamaskin.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst
til [L].
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden
komprimeringsforholdet til
(Standard) er høyere enn
det til
(Fin), er filstørrelsen til
mindre enn den til
. Dette gjør det mulig å ta opp flere filer på ett
minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.
157
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
Kvalitet
Angi bildeforhold og bildekvalitet
Merknad
• Dette elementet kan ikke angis når eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering eller 3D-panorama.
Om RAW-bilder
Du trenger programvaren "Image Data Converter" som du finner på CD-ROM-en
(inkludert), for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med
denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format,
som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan
justeres.
• RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en skriver som er dedikert for DPOF
(utskrift).
• Du kan ikke angi [Auto HDR] eller [Bildeeffekt] på bilder i RAW-format.
158
Angi de andre funksjonene i kameraet
Støyred.lang
Når du setter lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med
langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som
lukkeren er åpen.
Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved langtidseksponering.
Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding på skjermen og du
kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for å prioritere
bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet.
2 t [Støyred.lang] t Velg ønsket
Merknader
• Når eksponeringsmodus er satt til Panoramafotografering, 3D-panorama,
Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet eller kontinuerlig opptak, kontinuerlig
nivåtrinnfotografering, [Sportsbilder] eller [Håndholdt kamera i halvlys] i
Scenevalg, eller ISO er satt til [Flerramme-støyreduksjon], utføres ikke
støyreduksjon, heller ikke når den er satt til [På].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, kan du ikke
slå av støyreduksjon.
Høy ISO Støyred.
Kameraet reduserer støyen som blir mer merkbar når lysfølsomheten er
høy. En melding kan vises under behandlingen, og du kan ikke ta bilder
undeer denne behandlingen.
Sett den vanligvis til [Normal]. Velg [Høy] for å redusere støy. Velg [Lav]
for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Høy ISO Støyred.] t Velg ønsket
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til AUTO, AUTO+, Panoramafotografering, 3Dpanorama eller Scenevalg, kan ikke dette elementet angis.
• Støyreduksjon utføres ikke på RAW-bilder.
159
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
MENU-knapp t
innstilling
Angi de andre funksjonene i kameraet
Fargerom
Måten som farger representeres på, med en kombinasjon av tall og
fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet etter
behov.
MENU-knapp t
2 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling
sRGB
Dette er standardfargerommet for digitale kameraer. Bruk
sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut
bildene uten noen form for redigering.
AdobeRGB
Dette har en bred fargegjengivelse. Adobe RGB er effektiv
dersom store deler av motivet består av kraftige grønne eller
røde farger.
• Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Merknader
• Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
• Hvis du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller enheter som
ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning.
Utløser uten objektiv
Du kan utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.
Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l.
MENU-knapp t
1 t [Utløser uten objektiv] t [Aktiver]
Merknad
• Korrekt måling oppnås ikke når du bruker objektiver som ikke har
objektivkontakter, for eksempel objektivet i et teleskop. I slike tilfeller må du justere
eksponeringen manuelt ved å kontrollere den på det innspilte bildet.
160
Angi de andre funksjonene i kameraet
Rutenettlinje
Rutenettet er hjelpelinjer for å komponere bilder. Du kan stille inn
rutenettet til på/av eller velge typen rutenett. Tilgjengelig område for
filmopptak vises også.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Rutenettlinje] t Velg ønsket
Autovisning
Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du
kan endre visningstiden.
2 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling
Merknad
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt
inn på [Roter autom.] (side 147).
AEL-knappens funk.
Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende to funksjoner
(side 122):
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
mens knappen holdes nede ([Hold AEL]).
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]).
Hvis [ Hold AEL] eller [ Lås/låsoppAEL] er valgt, låses eksponeringen i
punktmålingsmodus.
MENU-knapp t
innstilling
3 t [AEL-knappens funk.] t Velg ønsket
Merknader
• Mens eksponeringsverdien er låst, vises
på LCD-skjermen og i søkeren. Vær
forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen.
• Når [Lås/låsopp AEL] er valgt, må du sørge for å trykke på AEL-knappen igjen for å
utløse låsen.
161
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
MENU-knapp t
Angi de andre funksjonene i kameraet
Tilordne en annen funksjon til AEL-knappen.
Du kan tilordne én av de følgende funksjonene til AEL-knappen i tillegg til
AEL-funksjonen:
Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokus/AF-område/
Ansiktsregistrering/Smilutløser/ISO/Målemodus/Blitskompenser./
Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./
Kvalitet/Objektsporing/AF-lås/Blenderforhåndsv./Opptaksres. forhåndsv,/
Smart telekon./Fokusforstørrer
ISO-knapp
Du kan også tilordne en annen funksjon til ISO-knappen i tillegg til ISOfunksjonen. De tilgjengelige funksjonene er de samme som de for [AELknappens funk.] (side 161).
MENU-knapp t
3 t [ISO-knapp] t Velg ønsket innstilling
Forhåndsvisningsknapp
Du kan kontrollere omtrentlig uskarphet i bakgrunnen av motivet før du
fotograferer.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
3 t [Forhåndsvisningsknapp] t Velg
Opptaksres.
forhåndsv,
Blenderåpningen forminskes, slik at den stemmer med valgt
blenderåpningsverdi og slik at du kan kontrollere
uskarpheten. Lukkerhastighetsverdien gjenspeiles også.
Blenderforhåndsv.
Blenderåpningen forminskes, slik at den stemmer med valgt
blenderåpningsverdi og slik at du kan kontrollere
uskarpheten.
Elekronisk fremre gardinlukker
Den elektronisk fremre gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsforsinkelsen
mellom lukkerutløsninger.
MENU-knapp t
innstilling
162
4 t [Fremre gardinlukker] t Velg ønsket
Angi de andre funksjonene i kameraet
Merknader
• Når du fotograferer med høy lukkerhastighet med et objektiv med stor diameter, kan
det oppstå dobbeltkonturområder. Dette avhenger av motivet og opptaksforholdene.
I så fall setter du dette elementet på [Av].
• Når et Konica Minolta-objektiv brukes, setter du dette elementet til [Av]. Hvis du
setter dette elementet til [På], angis ikke riktig eksponering eller bildeskarpheten blir
ujevn.
LCD-lysstyrke
Lysstyrken til LCD-skjermen justeres automatisk i henhold til
lysforholdene i omgivelsene, ved hjelp av lyssensoren (side 15).
Du kan angi lysstyrken for LCD-skjermen manuelt.
1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket
Merknader
• Når den er stilt inn på [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden din e.l.
• Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat),
settes alltid lysstyrken for LCD-skjermen til den kraftigste innstillingen, selv om du
velger [Auto].
Søker-lysstyrke
Lysstyrken på søkeren justeres automatisk til motivets lysforhold.
Du kan stille inn lysstyrken på søkeren manuelt.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
1 t [Søker-lysstyrke] t [Manuell] t Velg
Merknad
• Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat),
settes alltid lysstyrken for søkeren til den kraftigste innstillingen, selv om du velger
[Auto].
163
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
MENU-knapp t
innstilling
Angi de andre funksjonene i kameraet
Strømsparer
Du kan stille inn ulike tidsintervaller for når kameraet skal gå over til
strømsparemodus (Strømsparer). Hvis du trykker lukkerknappen halvveis
ned, går kameraet tilbake til fotograferingsmodus.
MENU-knappen t
1 t [Strømsparer] t Velg ønsket tid
Merknad
• Kameraet går ikke over til strømsparingsmodus når det er koblet til et TV-apparat,
eller hvis bruksmodus er satt til [Fjernstyring].
FINDER/LCD-innstill.
Du kan deaktivere automatisk veksling mellom LCD-skjerm og søker, og
aktivere kun FINDER/LCD-knappen til å utføre vekslingen.
MENU-knapp t
164
1 t [FINDER/LCD-innstill.] t [Manuell]
Objektivkompensasjon
Du kan kompensere for følgende karakteristika automatisk: lysreduksjon i
kantene, kromatisk aberrasjon og forvrengning (kun for objektiver som
samsvarer med automatisk kompensasjon). Du finner flere opplysninger
om objektiver som samsvarer med automatisk kompensasjon, på Sonys
nettsted i din region. Du kan også kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt Sony servicesener.
Objektivkompensasjon: Ytre skygge
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Dette elementet settes til [Auto] som standard.
4 t [Objektivkomp.: Skygge] t Velg ønsket
Objektivkompensasjon: Kromat. aberr.
Reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Dette elementet settes til [Auto] som standard.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
4 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Velg
Objektivkompensasjon: Forvrengning
Kompenserer for forvrengning av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Dette elementet settes til [Av] som standard.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
4 t [Objektivkomp.: forvreng.] t Velg
165
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
MENU-knapp t
innstilling
Stille inn metoden for å ta opp bilder
på et minnekort
Formater
Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle
data på minnekortet, inklusive beskyttede bilder.
MENU-knapp t
1 t [Formater] t [Enter]
Merknader
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke ta ut minnekortet mens lampen
lyser.
• Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en
datamaskin, kan det hende at det ikke kan brukes med kameraet, avhengig av
formateringsmetoden som er brukt.
• Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet.
• Når gjenværende batteritid er én prosent eller mindre, kan du ikke formatere
minnekort.
Filnummer
MENU-knapp t
1 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling
Serie
Kameraet nullstiller ikke numrene og det tilordner numre til
filer i rekkefølge til antallet når "9999".
Tilbakestille
Kameraet nullstiller numrene i følgende tilfeller, og gir filene
numre fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en fil,
tildeles et nummer som ligger ett høyere enn det største
nummeret som er i bruk for øyeblikket.
– Når mappeformatet endres.
– Når alle bildene i en mappe slettes.
– Når minnekortet skiftes ut.
– Når minnekortet formateres.
166
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
Mappenavn
De innspilte stillbildene lagres i mapper som automatisk blir opprettet i
DCIM-mappen på minnekortet.
MENU-knapp t
1 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling
Standardform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det
siste sifferet) / MM / DD.
Eksempel: 10010405 (Mappenavn: 100, dato: 2011/04/05)
Merknad
• MP4 filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01".
Når en standardformatmappe velges, og det finnes to eller flere mapper,
kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder.
MENU-knapp t
mappe
1 t [Velg opptaksmappe] t Velg ønsket
Merknad
• Du kan ikke velge den mappen når du velger innstillingen [Datoform].
Ny mappe
Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det
største nummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle
opptaksmappen. En mappe for stillbilder og en mappe for MP4-filmer
opprettes samtidig.
MENU-knapp t
1 t [Ny mappe]
167
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
Velg opptaksmappe
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
Merknader
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar
bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 4 000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt,
opprettes det automatisk en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen, som er
forårsaket av behandling av bilder på datamaskiner og lignende, kan ikke
bildene på minnekortet vises i denne formen. Hvis dette skjer, vil kameraet
reparere filen.
MENU-knapp t
1 t [Gjenopprett bilde-DB] t [Enter]
Merknad
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under
reparasjonen, kan dataene bli skadet.
Laste opp innstilling.
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et
Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fikort er satt inn i kameraet.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Laste opp innstilling.] t Velg ønsket
Statusindikatorene ved kommunikasjon
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Opplasting i standby.
Kobler til.
Laster opp.
Feil.
168
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
169
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
Merknader
• Før du bruker et Eye-Fi-kort, skal du stille inn tilgangspunkt til trådløst LAN og
destinasjon for videresending. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte land i EU (pr. mars 2011).
• Kontakt produsent eller forhandler direkte for nærmere informasjon.
• Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i
samsvar med loven i det landet/den regionen hvor du kjøpte kortet.
• Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke settes inn i kameraet
der dette er forbudt, for eksempel ombord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du sette [Laste opp innstilling.] til [Av].
vises på skjermen når
[Laste opp innstilling.] er sattt til [Av].
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere
installasjonsfilen til Eye-Fi-behandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til
datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det laster opp bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og
på kameraet. Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• WiFi-nettverkskommunikasjon kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet
for WiFi-nettverket.
• Nærmere informasjon om filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Hvis du laster opp et bilde som ble tatt med [GPS på/av] stilt inn på [På], kan bildets
stedsinformasjon gjøres tilgjengelig for tredjepart. For å forhindre dette må du stille
inn [GPS på/av] på [Av] (side 154) (kun SLT-A65V).
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode" (uendelig minnemodus). Sørg for at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless
Memory Mode" (uendelig minne-modus) avslått.
Tilbakestille kameraets
standardinnstilling
Du kan tilbakestille kameraets hovedfunksjoner.
MENU-knapp t
t [OK]
3 t [Initialiser] t Velg ønsket innstilling
Elementene som tilbakestilles er som følger.
Opptaksfunksjoner (Tilbakest.std./Tilb.st.opptak)
Elementer
Tilbakestilt til
Eksponeringskompensasjon (44)
±0.0
Bruksmodus (46, 139)
Enkeltbilde
Blitsmodus (42, 125)
Fyllblits (varierer, avhengig av om
blitsen er åpen eller ikke)
Autofokus (111)
AF-A
AF-område (112)
Vidt AF-område
Objektsporing (112)
På
Ansiktsregistrering (117)
På (regist. ansikter)
Smilutløser (119)
Av
ISO (128)
AUTO
Målemodus (122)
Multi-segment
Blitskompenser. (122)
±0.0
Hvitbalanse (134)
AWB (automatisk hvitbalanse)
Fargetemp./Fargefilter (136)
5500K, Fargefilter 0
Tilpasset hvitbalanse (136)
5500K
DRO/Auto HDR (129)
Dyn.omr.-optimal.: Auto
Kreative innst. (132)
Standard
Bildeeffekt (131)
Av
Scenevalg (39, 89)
Portrett
Film (104)
P
170
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Menyen for stillbildefotografering (Tilbakest.std./Tilb.st.opptak)
Elementer
Tilbakestilt til
Bildestørr. (48)
L:24M
Bildeforhold (157)
3:2
Kvalitet (157)
Fin
Panorama: Størrelse (48)
Standard
Panorama: Retning (93)
Høyre
3D-pan.: Bildestørr. (48)
Standard
3D-pan.: Retning (93)
Høyre
Støyred.lang (159)
På
Normal
Blitskontroll (123)
ADI-blits
AF-lys (127)
Auto
Fargerom (160)
sRGB
SteadyShot (86)
På
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
Høy ISO Støyred. (159)
Menyen for filmopptak (Tilbakest.std./Tilb.st.opptak)
Elementer
Tilbakestilt til
Filformat (105)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Opptaksinnstilling (106)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Lydopptak (107)
På
Vindstøyreduksjon (107)
Av
SteadyShot (86)
På
Tilpasningsmeny (Tilbakest.std./Tilb.tilpass.)
Elementer
Tilbakestilt til
Eye-Start AF (80)
Av
FINDER/LCD-innstill. (164)
Auto
Rødøyereduksj. (59)
Av
Utløser uten objektiv (160)
Deaktiver
Seriebilder Auto+ (88)
Auto
Auto+ bildeekstr. (88)
Auto
Rutenettlinje (161)
Av
Autovisning (161)
Av
171
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Elementer
Tilbakestilt til
DISP-knapp (skjerm) (81)
Vis alle info./Grafisk visning/Ingen skj.info/Nivå
DISP-knapp (Søker) (81)
Ingen skj.-info/Grafisk visning/Nivå
Fremhevingsnivå (115)
Av
Fremhevingsfarge (115)
Hvit
Live View-visning (83)
Innstillingseffekt På
AEL-knappens funk. (161)
Hold AEL
ISO-knapp (162)
ISO
Forhåndsvisningsknapp (162)
Opptaksres. forhåndsv,
Hold fokus-knapp (60)
Holdfokus
Smart telekonv.knapp (115, 138)
Smart telekon.
Objektivkomp.: Skygge (165)
Auto
Objektivkomp.: Krom. Ab. (165)
Auto
Objektivkomp.: forvreng. (165)
Av
Fremre gardinlukker (162)
På
Avspillingsmeny (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Visningsmodus (146)
Mappevisning (Stillbilder)
Lysbildevisning – Intervall (147)
3 sek.
Lysbildevisning – Gjenta (147)
Av
Spesif. Utskrift – Datopåskrift (182)
Av
Voluminnstillinger (61)
2
Avspill.visning (147)
Roter autom.
Meny for minnekortverktøy (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Filnummer (166)
Serie
Mappenavn (167)
Standardform
172
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Oppsettmeny (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Menystart (62)
Topp
LCD-lysstyrke (163)
Auto
Auto
GPS-innstillinger–GPS på/av (154)
(kun SLT-A65V)
Av
GPS-innstillinger–GPS autom. tidskorr.
(155) (kun SLT-A65V)
–
Strømsparer (164)
1 min.
HDMI-oppløsning (152)
Auto
KTRL for HDMI (152)
På
Laste opp innstilling. (168)
På
USB-tilkobling (175)
Auto
Modushjulhjelp (63)
På
Lydsignaler (63)
På
Modushjulhjelp (63)
På
Demomodus (63)
Av
Oppsett av kameraet (Avansert bruk)
Søker-lysstyrke (163)
Annet (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Visning av opptaksinformasjon
(LCD-skjerm) (47)
Vis alle info.
Visning av opptaksinformasjon (søker)
(47)
Nivå
Avspillingsskjerm (144)
Enkeltbildeskjerm (med
opptaksinformasjon)
173
Bekrefte kameraversjonen
Viser versjonen av kameraet. Bekreft versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
MENU-knapp t
3 t [Versjon]
Merknad
• En oppdatering kan kun utføres når batterinivået er
(tre batterinivåsymboler)
eller mer. Du bør bruke et batteri med tilstrekkelig strøm, eller vekselstrømadapteren
AC-PW10AM (selges separat).
174
Datamaskin (Avansert bruk)
Datamaskin
Koble kameraet til datamaskinen
Angi USB-forbindelse
Velger metode for bruk av en USB-forbindelse når kameraet er koblet til en
datamaskin eller en USB-enhet, med en USB-kabel.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [USB-tilkobling] t Velg ønsket
Oppretter en masselager- eller MTP-forbindelse automatisk
mot en datamaskin eller en annen USB-enhet for tilkobling.
Windows 7-maskiner kobles til i MTP, og dens enestående
funksjoner aktiveres for bruk.
MTP
Oppretter en MTP-forbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og en annen USB-enhet. Windows 7-maskiner
kobles til i MTP, og dens enestående funksjoner aktiveres for
bruk. Når det gjelder andre datamaskiner (Windows Vista/
XP, Mac OS X), vises AutoPlay-veiviseren og stillbilder i
opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen.
Masselager
Oppretter en masselagerforbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter. Standardmodus.
Merknader
• Når dette elementet er satt til [Auto], kan det ta litt tid å opprette en forbindelse.
• Hvis Device Stage* ikke vises for Windows 7, setter du dette elementet til [Auto].
* Device Stage er et menyskjermbilde som brukes til å administrere tilkoblede enheter,
for eksempel et kamera (funksjon i Windows 7).
Koble til datamaskinen
1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt med vekselstrømadapteren ACPW10AM (selges separat).
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
3 Kontroller om [USB-tilkobling] i
2 er satt til [Masselager].
175
Datamaskin (Avansert bruk)
Auto
Koble kameraet til datamaskinen
4 Koble kameraet til datamaskinen
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
din.
• Når en USB-tilkobling opprettes for
første gang, vil datamaskinen din
automatisk sette igang et program for
senere å kunne gjenkjenne kameraet.
Vent et øyeblikk.
USB-kabel (inkludert)
2 Til USB-kontakten
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner flere opplysninger om "PMB"-funksjoner i "PMB Help".
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PMB"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling
mellom kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede
bildene til datamaskinen.
Filnavn
Mappe
Type fil
Filnavn
Mappen DCIM
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Mappen MP_ROOT MP4-fil (1440 × 1080 12M)
MP4-fil (VGA 3M)
MAH0ssss.MP4
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummeret) står for et hvilket som helst tall fra 0001 til 9999.
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG], er de numeriske delene av
navnet til en RAW-datafil og den tilsvarende JPEG-filen like.
176
Koble kameraet til datamaskinen
Merknader
• For arbeidsoperasjoner som importering av AVCHD View-filmer til datamaskinen,
må du bruke "PMB".
• Bruk "PMB" for å importere filmer med stedsinformasjon fra GPS, til datamaskinen
(kun SLT-A65V).
• Hvis kameraet er koblet til datamaskinen, og du bruker AVCHD View-filmer eller
mapper fra den tilkoblede datamaskinen, kan det hende bildene skades eller ikke kan
spilles av. Ikke slett eller kopier AVCHD View-filmer på minnekortet, fra
datamaskinen. Sony er ikke ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via
datamaskinen.
Importere bilder til datamaskinen (Macintosh)
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din.
Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t
mappen hvor de bildene du vil importere, er lagret.
Bildefilene kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen
i den mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
Merknad
• Bruk "iMovie" som følger med en Macintosh, til å importere eller bruke AVCHD
View-filmer.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du
• Kobl fra USB-kabelen.
• Ta ut minnekortet.
• Slå av kameraet.
177
Datamaskin (Avansert bruk)
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Koble kameraet til datamaskinen
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet
Windows Vista
på oppgavelinjen.
Windows XP
Frakoblingsikon
2 Klikk på
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK].
Merknad
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på
forhånd når du bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra
datamaskinen.
178
Opprette en filmdisk
Du kan lage en plate med AVCHD View-filmer som er tatt opp med
kameraet.
• Filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal
lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate
med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den
opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmen på en Blu-ray-plate
(side 180).
Lage en AVCHD-formatplate
1 Velg de AVCHD View-filmene du vil brenne, i "PMB".
2 Klikk på
(Create Discs) for å velge [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Skjermbildet som brukes for å opprette en disk, vises.
• Du finner flere opplysninger i "PMB Help".
Merknader
• Installer "PMB" først.
• Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke tas opp på disker i AVCHD-format.
• Det kan ta lang tid å opprette en disk.
Spille av en plate i AVCHD-format på en datamaskin
Du kan spille av plater i AVCHD-format med "Player for AVCHD" som
installeres sammen med "PMB".
For å starte programvaren må du klikke på [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Du finner flere opplysninger i hjelpen til "Player for AVCHD".
179
Datamaskin (Avansert bruk)
Du kan lage en HD-bildekvalitets (HD) AVCHD-formatplate med AVCHD
View-filmer som er importert til en datamaskin, med det medfølgende
programmet "PMB".
Opprette en filmdisk
Merknad
• Det er mulig at filmer ikke vil kunne spilles av jevnt. Dette avhenger av det aktuelle
datamaskinmiljøet.
Lage en Blu-ray-plate
Du kan lage en Blu-ray-plate med AVCHD View-filmer som tidligere er
importert til en datamaskin. Datamaskinen må støtte brenning av Blu-rayplater.
BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) medier kan brukes
til å lage Blu-ray-plater. Du kan ikke legge til ytterliger innhold på noen av
disse platetypene når de først er lagd.
Klikk på [BD Add-on Software] i installeringsskjermbildet til "PMB", og
installer denne plugin-modulen i henhold til instruksjonene på skjermen.
Koble datamaskinen til Internett når du installerer [BD Add-on Software].
Se nærmere informasjon i "PMB Help".
Merknad
• Når filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], blir
kopiert til en Blu-ray-plate ved bruk av "PMB", kan de bare spilles av på enheter
som er kompatible med AVCHD Ver 2.0-formatet.
Lage en (STD)-plate med standard bildekvalitet
Du kan lage en (STD)-plate i standard bildekvalitet med AVCHD Viewfilmer som er importert til en datamaskin med det medfølgende
programmet "PMB".
1 Velg de AVCHD View-filmene du vil brenne, i "PMB".
2 Klikk på
(Create Discs) for å velge [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Skjermbildet som brukes for å opprette en disk, vises.
• Du finner flere opplysninger i "PMB Help".
180
Opprette en filmdisk
Merknader
• Installer "PMB" først.
• MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk.
• Det vil ta lengre tid å lage en plate fordi filmer i AVCHD View-format konverteres
til filmer med standardbildekvalitet (STD).
• En internettforbindelse er påkrevet når du oppretter en DVD-Video (STD) for første
gang.
Plater du kan bruke med "PMB"
Du kan bruke 12 cm plater av følgende type med "PMB". Når det gjelder
Blu-ray-plater, kan du se på side 180.
Platetype
Egenskaper
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke overskrivbare
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbare
181
Datamaskin (Avansert bruk)
• Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen
av PlayStation®3-systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
Utskrift (Avansert bruk)
Utskrift
Angi DPOF
Ved å bruke kameraet kan du angi stillbilder før du skriver dem ut i en
fotoforretning eller på din egen skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det
anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift.
1 MENU-knapp t
1 t [Spesif. Utskrift] t [DPOF-innstill.]
t [Flere bilder]
2 Velg bildet med b/B på kontrollknappen.
3 Kontroller
-merket ved å trykke midt på kontrollknappen.
• For å oppheve DPOF velger du bildet på nytt og trykker midt på
kontrollknappen.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Merknader
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler.
• Du kan ikke angi antall bilder som skal skrives ut.
Datopåskrift
Du kan datostemple bilder når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen
(innenfor eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din.
MENU-knapp t
[På]
1 t [Spesif. Utskrift] t [Datopåskrift] t
Merknad
• Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
182
Rengjøring (Avansert bruk)
Rengjøring
Rengjøre kameraet og objektivet
Rengjøre kameraet
Rengjøre objektivet
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske opløsemidler, som
f.eks. tynner eller bensin.
• Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som
er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du
tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle lett fuktet med
objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke
sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet.
183
Rengjøring (Avansert bruk)
• Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller
speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke bildene eller
kameraets ytelse, må du blåse bort støvet med en blåser*, som finnes
tilgjengelig i handelen. Du finner opplysninger om rengjøring av
bildesensoren, på neste side.
* Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann,
og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det
kan ødelegge overflaten eller kamerahuset.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
solkrem, insektmiddel e.l.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Rengjøre bildesensoren
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og setter seg på
bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises som mørke
punkter på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på
bildesensoren, kan du rense den ved å følge trinnene nedenfor.
Merknader
• Rengjøringen må bare utføres når batterinivået er 50 % eller mindre.
• Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under
rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet. Du bør bruke en
AC-PW10AM vekselstrømadapter (selges separat).
• Rengjøringen bør foregå raskt.
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper inne i kamerahuset.
Rengjøre bildesensoren automatisk med kameraets
rengjøringsmodus
1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 23).
2 Trykk på MENU-knappen, og velg
MENU-knapp
så
2 med b/B på
kontrollknappen.
3 Velg [Rensemodus] med v/V, og
trykk deretter midt på
kontrollknappen.
4 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Bildesensoren vibrerer en liten stund og fjerner støv fra sensoren.
184
Rengjøre bildesensoren
5 Slå av kameraet.
Rengjøre bildesensoren med en blåser
Hvis det er behov for ytterligere rens etter bruk av rengjøringsmodus, kan
du rengjøre bildesensoren ved å følge trinnene nedenfor.
1 Foreta rengjøringen slik det er i beskrevet i trinn 1 til 4 i
"Rengjøre bildesensoren automatisk med kameraets
rengjøringsmodus".
2 Ta av objektivet (side 26).
3 Skyv V-merket på speilets
Rengjøring (Avansert bruk)
låsehendel med en finger, slik at
speilet løftes.
• Pass på så du ikke berører speilets
overflate.
Speilets låsehendel
185
Rengjøre bildesensoren
4 Bruk blåsebelgen til å rengjøre
bildesensoren og området rundt
den.
• Ikke berør bildesensoren med spissen
av blåseren, og ikke før spissen av
blåseren lenger inn i åpningen enn til
objektivfestet.
• Hold forsiden av kameraet nedover for
å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet igjen. Fullfør
rengjøringen raskt.
• Rengjør også baksiden av speilet med
blåseren.
5 Når rengjøringen er ferdig, senker
du speilet med en finger, til du
hører et klikk.
• Skyv speilrammen ned igjen med
fingeren. Pass på så du ikke berører
speilets overflate.
• Skyv speilet ned til det låses ordentlig
på plass.
6 Sett på objektivet og slå av kameraet.
• Forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter på objektivet.
Merknader
• Etter rengjøringen bør du forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter
på objektivet. Hvis ikke kan linsen ripes opp, eller du kan få andre problemer.
Autofokus vil heller ikke fungere under opptak hvis speilet ikke er i fastlåst posisjon.
• Du kan ikke ta bilder når speilet er hevet.
186
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
Feilsøking/Annet
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på
følgende måter. Kontroller elementene på side 187 til 196. Ta kontakt med
din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
Kontroller følgende elementer.
2
Ta ut batteripakken, og sett den tilbake etter omtrent ett minutt, og
slå deretter på kameraet.
3
Tilbakestill innstillingene (side 170).
4
Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å
skyve på låsehendelen (side 22).
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FM500H. Forviss deg om at
batteriet er NP-FM500H.
Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser
at det er nok strøm på batteriet, men strømmen tappes for fort. Kan ikke
slå på kameraet.
• Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder
(side 199).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 20).
• Batteripakken er oppbrukt (side 210). Skift den ut med en ny.
• Installer batteripakken på riktig måte (side 22).
187
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
1
Feilsøking
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 164).
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FM500H. Forviss deg om at
batteriet er NP-FM500H.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at
CHARGE-lampen vil blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter, raskt (omtrent 0,15 sekunders
intervall) og sakte (omtrent 1,5 sekunders intervall). Hvis den blinker raskt,
må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Hvis
CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med
batteriet. Sakte blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i
omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av
batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende
temperaturområdet.
Lad batteriet i en passende temperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Ingenting vises på LCD-skjermen i søkermodus når strømmen slås på.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 164).
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret
(side 30).
Ingen bilder vises i søkeren.
• [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på FINDER/LCDknappen (side 164).
• Flytt søkeren litt nærmere øyet.
188
Feilsøking
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på
LOCK. Still inn bryteren på opptak.
• Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (sidene 42, 125).
• I autofokus kan ikke lukkeren utløses når motivet er ute av fokus.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 25).
• Når kameraet er koblet til en annen enhet, for eksempel et teleskop, stiller
du [Utløser uten objektiv] inn på [Aktiver] (side 160).
• Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 109). Bruk
fokuslåsen eller den manuelle fokusfunksjonen (side 110, 114).
Opptaket tar lang tid.
Det samme bildet tas flere ganger.
• Motormodus er stilt inn på [Seriebilder] eller [Nivåtrinn: Kont.]. Sett den til
[Enkeltbilde] (sidene 46, 139).
• Eksponeringsmodus er satt til kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet
(sidene 41, 93).
• Eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO+, og [Auto+ bildeekstr.] er stilt
inn på [Av] (side 88).
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus - still fokusmodusbryteren til AF
(autofokus) (side 108).
• Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på
AF.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
189
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 159). Det er ikke tegn på noe
galt.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 157). Siden RAW-datafilen er stor,
kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 129).
Feilsøking
Eye-Start AF virker ikke.
• Still inn [Eye-Start AF] til [På] (side 80).
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Blitsen virker ikke.
• Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forsikre deg om at blitsen
alltid utløses, må du sette blitsmodus til [Fyllblits] (pages 42, 125).
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig for å
forhindre at kameraet blir overopphetet.
Et bilde tatt med blits er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde vil bildene bli mørke,
fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen
endres, vil også blitsens rekkevidde endres. Kontroller blitsrekkevidden
under "Spesifikasjoner".
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn dato og klokkeslett (side 28).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling], avviker fra det faktiske
området. Still inn [Områdeinnstilling] igjen (side 28).
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
• Fordi motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets
tilgjengelige område. Juster innstillingen på nytt.
Bildet er hvitaktig (lysskjær).
Lyset blir uskarpt på bildet (dobbeltkontur).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde og det har kommet for mye lys inn i
objektivet. Sette på en motlysblender.
190
Feilsøking
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta
bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet
skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De
optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få utkanten av bildet til å
virke for mørkt (for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med
[Objektivkomp.: Skygge] (side 165).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 59).
• Gå nært motivet, og fotografer motivet med blits innenfor blitsens
rekkevidde. Kontroller blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene vil ikke vises på bildet
(side 10).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til
kamerarystelser. Du bør bruke et trebensstativ eller blits
(pages 42, 87, 125).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skjermen eller i søkeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Se bilder
Kameraet kan ikke vise bilder.
• Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 175).
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er
tatt opp med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke
garanteres at filen kan vises på kameraet ditt.
• Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på PC-en med dette
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 177).
191
Feilsøking
Slette bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 149).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du
beskytter bilder du ikke vil slette (side 149).
GPS (kun SLT-A65V)
Dette kameraet mottar ikke GPS-signal.
• Still inn [GPS på/av] til [På] (side 154).
• Kameraet vil kanskje ikke motta radiosignaler fra GPS-satellitter på grunn
av hindringer.
• For å få korrekt triangulering av stedsinformasjonen må du ta med kameraet
til et åpent område og slå på kameraet igjen.
Alvorlig feil i stedsinformasjonen.
• Feilmarginen kan være på opptil flere hundre meter avhengig av bygninger
i omgivelsene, svake GPS-signaler osv.
Det tar tid å triangulere, selv om GPS-hjelpedata er innhentet.
• [Dato/tid-innst.] er ikke angitt, eller angitt klokkeslett er endret vesentlig.
Still inn riktig dato og klokkeslett (side 28).
• Gyldighetsperioden for hjelpedata er utgått. Oppdater GPS-hjelpedata
(side 155).
• Siden posisjonene til GPS-satelittene hele tiden forandrer seg, kan det ta
lengre tid å finne stedet, eller mottakeren klarer ikke å bestemme stedet i det
hele tatt. Dette avhenger av når og hvor du bruker kameraet.
• "GPS" er et system som bestemmer geografisk plassering ved å triangulere
radiosignaler fra GPS-satellitter. Unngå å bruke kameraet på steder der
radiosignaler er blokkert eller blir reflektert, for eksempel på skyggefulle
steder omgitt av bygninger, trær e.l. Bruk kameraet i områder med åpen
himmel.
192
Feilsøking
Stedsinformasjon er ikke lagret.
• Bruk "PMB" for å importere filmer med stedsinformasjon fra GPS, til
datamaskinen.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Bruke med datamaskinen din" (side 66).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
Kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen
(side 175).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 176).
• Hvis du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan
det hende at bildene ikke kan kopieres til en datamaskin. Bruk et minnekort
som er formatert av kameraet ditt (side 166).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PMB", kan du se i "PMB Help".
• Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 175).
193
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når batterinivået er lavt, skal du sette inn den oppladede batteripakken
(side 20) eller bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 175).
• Kobl fra USB-kabelen, og kobl den godt til på nytt.
• Kobl fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra
datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å gå via en USB-hub eller
annen enhet (side 175).
Feilsøking
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 22).
Kan ikke ta opp på et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Slett uviktige bilder (sidene 35, 150).
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes (sidene 24, 207).
Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Data som er slettet kan
ikke gjenopprettes.
Skrive ut
Kan ikke skrive ut bilder.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først
konvertere dem til JPEG-bilder med "Image Data Converter" på den
medfølgende CD-ROM-en.
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med
sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 160).
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren du bruker, kan den venstre, høyre, øvre eller nedre
kanten på bildet bli skåret av. Hvis du skriver ut et bilde som er tatt med
bildeforholdet innstilt på [16:9], kan spesielt sidekantene på bildet bli skåret
av.
• Hvis du skriver ut bilder med din egen skriver, må du deaktivere
innstillingene for beskjæring eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med
skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller
ikke.
• Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be
betjeningen om å skrive ut bildene uten å skjære av begge kantene.
194
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 70).
• Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Fordi bilder
som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdato, kan du
derimot skrive ut bilder med datoen satt på, så lenge skriveren eller
programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon
om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis
du ber om det.
Annet
Objektivet dugger.
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, enten uten batteripakke eller
med en batteripakke med lite strøm. Lad batteriet og still inn datoen igjen
(side 28, 199). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteripakken
lades, må du kontakte Sony-forhandleren din eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
• Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter
komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 157).
Innstillingen tilbakestilles uten at en tilbakestillingsoperasjonen utføres.
• Batteripakken ble tatt ut mens strømbryteren var stilt til ON. Når du tar ut
batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av, og at
tilgangslampen ikke lyser (side 17, 22).
195
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det
ligge i omtrent en time før du bruker det igjen (side 199).
Feilsøking
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn på nytt. Hvis kameraet
er varmt, må du ta ut batteripakken og la den avkjøles før du fortsetter med
dette.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du trekke ut
støpslet. Sett inn støpslet og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke
virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt med din Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
vises på skjermen.
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis
SteadyShot-skalaen fortsatt vises, må du ta kontakt med en Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert Sony servicesenter.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn på nytt. Hvis dette ikke fjerner symbolet
fra skjermen, må du formatere minnekortet.
196
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må
du følge anvisningene nedenfor.
Still inn område/dato/tid.
• Angi område, dato og
klokkeslett. Hvis det er lenge
siden du har brukt kameraet, må
du lade det interne, oppladbare
batteriet (side 28, 199).
Utilstrekkelig strøm.
Kan ikke bruke minnekortet.
Formatere?
• Minnekortet er formatert på en
datamaskin, og filformatet er
endret.
Velg [Enter], og formater
minnekortet. Du kan bruke
minnekortet på nytt, men all data
på minnekortet vil bli slettet. Det
kan ta litt tid å fullføre
formateringen.
Hvis meldingen fortsatt vises,
må du skifte minnekort.
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
• Det innsatte minnekortet kan
ikke brukes med kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen på minnekortet er
skitten.
Minnekort låst.
• Du bruker et minnekort med
skrivebeskyttelsesbryter, og
bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Behandler...
• Hvis det skal utføres
støyreduksjon eller High ISO
støyreduksjon for lang
eksponering i samme tidsrom
som lukkeren var åpen. Du kan
ikke ta flere bilder mens
støyreduksjonen pågår.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, eller bilder som er
endret med en datamaskin, vil
kanskje ikke kunne vises.
Kontroller objektivet. Hvis
objektivet ikke støttes, kan du
tillate bruk av objektivet i
tilpasningsmenyen.
• Objektivet er ikke satt ordentlig
på, eller objektivet er ikke festet
til kameraet.
• Når du setter kameraet på et
teleskop eller liknende, må du
stille inn [Utløser uten objektiv]
på [Aktiver].
197
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Du har prøvd å bruke
[Rensemodus] med for lite strøm
på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk vekselstrømadapteren
(selges separat).
Sett inn minnekortet på nytt.
Advarsler
Kan ikke skrive ut.
• Du har forsøkt å merke
RAW-bilder med et
DPOF-merke.
Kameraet er for varmt. La det
kjøle seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du
har gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart
til å ta bilder igjen.
• Siden du har gjort opptak over et
lengre tidsrom, har
kameratemperaturen økt til et
uakseptabelt nivå. Stopp
opptaket.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette
filmformatet.
• Still inn [Filformat] på [MP4].
• Antall bilder overstiger det antall
kameraets datobehandling kan
håndtere i en databasefil.
• Kan ikke registrere i
databasefilen. Importer alle
bildene til datamaskinen ved
hjelp av "PMB", og gjenopprett
minnekortet.
198
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut
batteripakken og sett den inn på
nytt. Hvis meldingen vises ofte,
må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
Feil i bildedatabasefil.
Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av
AVCHD View-filmer fordi
bildedatabasefilen er skadet.
Følg anvisningene på skjermen
for å gjenopprette data.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke
forstørres eller roteres.
Kan ikke opprette flere mapper.
• Det finnes en mappe med et navn
som begynner med "999" på
minnekortet. Du kan i så fall ikke
opprette mapper.
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet
på følgende steder
Om oppbevaring
Husk å sette på det fremre
objektivdekselet eller dekslet når
kameraet ikke er i bruk. Når du skal
sette på deksel, må du først fjerne alt
støv fra selve dekselet før du setter
det på kameraet. Når du kjøper
objektivsettet DT 18 - 55 mm
F3,5-5,6 SAM, kjøp også det bakre
objektivdekslet ALC-R55.
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
Fotografering på svært kalde eller
varme steder som avviker fra dette
temperaturintervallet, anbefales ikke.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i omtrent én time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Hvis du
forsøker å fotografere med kondens
inne i objektivet, vil du ikke få klare
bilder.
Informasjon om det interne,
oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et
internt oppladbart batteri som styrer
dato, klokkeslett og andre
innstillinger, uansett om strømmen er
på eller av, eller om batteriet er ladet
eller utladet.
Det oppladbare batteriet lades
kontinuerlig når du bruker kameraet.
Hvis du imidlertid bare bruker
199
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
På steder som i en bil som er
parkert i solen, kan kamerahuset bli
deformert. Det kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• Oppbevaring i direkte sollys eller
nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet. Dette
kan gjøre at kameraet slutter å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller
føre til uopprettelige feil.
• Fuktige steder
Det kan føre til mugg på objektivet.
Informasjon om
driftstemperaturer
Forholdsregler
kameraet i korte perioder, vil batteriet
gradvis lades ut, og hvis du ikke
bruker kameraet i det hele tatt i løpet
av 3 måneder, vil batteriet lades helt
ut. I slike tilfeller må du passe på å
lade opp batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet ikke
er ladet opp, kan du allikevel bruke
kameraet så lenge du ikke har behov
for å registrere dato og klokkeslett.
Hvis kameraets innstillinger
tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Ta kontakt med din Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Lademetode for det interne,
oppladbare batteriet
Sett inn et ladet batteri i kameraet
eller koble kameraet til en stikkontakt
ved hjelp av vekselstrømadapteren
(selges separat), og la kameraet ligge
i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Om bruk av objektiver og
tilbehør
Du bør bruke Sony-objektiver og tilbehør* som er beregnet for bruk
med egenskapene i dette kameraet.
Bruk av produkter fra andre
produsenter kan føret til at kameraet
ikke virker optimalt eller til uhell og
feilfunksjon.
* Konica Minolta-produkter er
medregnet.
200
Om minnekort
Ikke sett etiketter o.l. på et minnekort
eller en kortadapter. Dette kan føre til
feil.
Om opptak og avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette
kameraet for første gang, anbefales
det å formatere kortet ved hjelp av
kameraet, så minnekortet ikke blir
ustabilt før fotografering. Merk at
formatering fører til permanent
sletting av alle data på minnekortet,
og at dataene ikke kan
gjenopprettes. Lagre verdifulle data
på en datamaskin e.l.
• Hvis du lagrer og/eller sletter bilder
gjentatte ganger, kan dataene på
minnekortet fragmenteres. Filmer
vil kanskje ikke kunne lagres eller
spilles inn. I slike tilfeller lagrer du
bildene på en datamaskin eller et
annet lagringssted og formaterer
minnekortet (side 166).
• Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
• Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake uopprettelige skader til
øynene dine. Det kan også føre til
funksjonsfeil for kameraet.
Forholdsregler
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder med kraftige radiobølger
eller radioaktivitet. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
• Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
føre til funksjonsfeil.
• Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes før
du bruker kameraet (side 199).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller gå
tapt.
• Rengjør blitsoverflaten med en myk
klut eller noe lignende før bruk.
Varmen fra blitsen kan føre til at
skitt på blitsoverflaten avgir røyk
eller blir brent.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må du søke øyeblikkelig
legehjelp.
201
Bruke kameraet i
utlandet –
strømkilder
Du kan bruke kameraet,
batteriladeren og
vekselstrømadapteren AC-PW10AM
(selges separat) i alle land og regioner
der nettspenningen er på mellom
100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Merknad
• Ikke bruk en elektronisk
transformator (reisetransformator),
da den kan føre til feil.
Om fargesystemer for TVapparater
Når du ser på bilder på en TV-skjerm,
må kameraet og TV-en bruke det
samme TV-fargesystemet.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene,
Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
osv.
202
PAL-system (1080 50i)
Australia, Belgia, Kina, Kroatia,
Tsjekkiske Republikk, Danmark,
Finland, Tyskland, Nederland, Hong
Kong, Ungarn, Indonesia, Italia,
Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Romania,
Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Sverige, Sveits, Thailand,
Tyrkia, Storbritannia, Vietnam,
Østerrike osv.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasil
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas,
Iran, Irak, Monaco, Russland,
Ukraina osv.
AVCHD-format
*1 1080i-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 1080 effektive skannelinjer og
linjesprangsystemet.
*2 720p-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 720 effektive skannelinjer og
det progressive systemet.
*3 Data som er tatt opp i et annet
AVCHD-format enn det ovennevnte,
kan ikke spilles av med kameraet ditt.
Ta opp og spille av med
kameraet
Kameraet ditt bruker AVCHDformatet til å ta opp med den
høyoppløsningsbildekvaliteten (HD)
som er nevnt nedenfor.
203
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
AVCHD-formatet er et
høyoppløsningsformat for digitale
videokameraer som brukes til å ta opp
et HD-signal (høyoppløsningssignal)
med 1080i-spesifikasjon*1 eller 720pspesifikasjon*2 ved hjelp av effektiv
teknologi for opptakskomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er
tilpasset til komprimering av
videodata, og Dolby Digital- eller
Linear PCM-systemet brukes til å
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i
stand til å komprimere bilder enda
mer effektivt enn det konvensjonelle
bildekomprimeringsformatet.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gjør
det mulig å lagre et
høyoppløsningsvideosignal tatt opp
med et digitalt videokamera på 8 cm
DVD-er, harddisk, flashminne,
minnekort osv.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/60i,
1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/50i,
1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedium: Minnekort
GPS (kun SLTA65V)
Dette systemet gjør at du kan merke
ut din eksakte posisjon på jorden.
GPS-satellittene befinner seg i
6 baner, 20 000 km over jorden. GPSsystemet består av 24 GPS-satellitter
eller flere. En GPS-mottaker tar inn
radiosignaler fra satellittene og
beregner den aktuelle posisjonen til
mottakeren basert på
baneinformasjon (kalenderdata) og
signalenes overføringstid mm.
Å finne en stedsposisjon kalles
"triangulering". En GPS-mottaker
kan bestemme stedets lengde- og
breddegrad ved å motta signaler fra 3
satellitter eller fler.
• Siden posisjonene til GPSsatelittene hele tiden forandrer seg,
kan det ta lengre tid å finne stedet,
eller mottakeren klarer ikke å
bestemme stedet i det hele tatt.
Dette avhenger av når og hvor du
bruker kameraet.
• "GPS" er et system som bestemmer
geografisk plassering ved å
triangulere radiosignaler fra
GPS-satellitter. Unngå å bruke
kameraet på steder der
radiosignaler er blokkert eller blir
reflektert, for eksempel på
skyggefulle steder omgitt av
bygninger, trær e.l. Bruk kameraet i
områder med åpen himmel.
204
• Det kan hende at du ikke kan lagre
stedsinformasjon for steder eller i
situasjoner der radiosignaler fra
GPS-satellitter ikke når kameraet,
som i følgende tilfeller.
– I tunneller, innendørs, eller i
skyggen av bygninger.
– Mellom høye bygninger eller i
trange gater omgitt av bygninger.
– Under bakkenivå, på steder
omgitt av trær som står tett, under
en høy bro eller på steder der det
oppstår magnetfelt, for eksempel i
nærheten av høyspentledninger.
– I nærheten av innretninger som
produserer radiosignaler med
samme frekvensbånd som
kameraet: i nærheten av
mobiltelefoner på 1,5 GHzfrekvensbånd osv.
Om trianguleringsfeil
• Hvis du forflytter deg til et annet
sted rett etter at du har slått på
kameraet, kan det ta lengre tid for
kameraet å starte trianguleringen
enn hvis du holder deg på samme
sted.
• Feil som skyldes posisjonen til
GPS-satellitter
Kameraet triangulerer automatisk
din nåværende posisjon når
kameraet mottar radiosignaler fra
tre eller flere GPS-satellitter.
Trianguleringsfeil som godtas av
GPS-satellitter, er omkring 30 m.
Det avhenger av stedsomgivelsene
om trianguleringsfeilen kan være
større. I slike tilfeller vil din
faktiske posisjon kanskje ikke svare
til posisjonen på kartet som baserer
GPS (kun SLT-A65V)
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
seg på GPS-informasjon. GPSsatellittene blir for øvrig kontrollert
av det amerikanske
forsvarsdepartementet, og
nøyaktighetsgraden kan bli endret
bevisst.
• Feil under trianguleringsprosessen
Kameraet innhenter
stedsinformasjon omkring hvert
15. sekund under triangulering. Det
er en liten tidsforskjell mellom når
stedsinformasjon hentes, og når
denne informasjonen lagres med et
bilde. Derfor kan det hende at det
faktiske opptaksstedet ikke
nødvendigvis stemmer helt med
kartposisjonen som baserer seg på
GPS-informasjonen.
Om restriksjoner på bruk av
GPS om bord på fly
Under take-off eller landing om bord
på fly må du slå av kameraet slik
kabinpersonalet gir instruks om.
Om andre restriksjoner
Bruk GPS i henhold til de reglene
som gjelder på et bestemt sted eller i
en bestemt situasjon.
Om det geografiske
koordinatsystemet
Det geografiske koordinatsystemet
"WGS-84" brukes.
205
3D-opptak
Om opptak
• [3D-panorama] egner seg ikke til
opptak av:
– Et motiv i bevegelse.
– Et motiv som er for nær kameraet.
– Et motiv med gjentatte mønstre,
f.eks. fliser, eller et motiv med
liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
• [3D-panorama]-opptak kan bli
avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du panorerer eller beveger
kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
• Hvis du ikke kan panorere eller
bevege kameraet over hele motivet
i løpet av den tiden du har til
rådighet, vises et svart område i det
komponerte bildet. Hvis dette skjer,
må du flytte kameraet raskt for å ta
et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen,
vil ikke overgangen bli jevn.
• I svakt lys kan bildene bli uskarpe.
• I flimrende lys, for eksempel
fluorescerende lys, kan det hende at
bildene ikke lagres på riktig måte.
• Hvis det panorerte 3D-området og
vinkelen du låste fokus og
eksponering i ved hjelp av AE/AFlåsen, er svært forskjellige i
lysstyrke, farge og fokus, vil bildet
ikke bli vellykket. Skulle dette skje,
bør du endre den låste vinkelen og
ta bildet på nytt.
• Tilgjengelig opptaksretning er kun
horisontal.
206
• Nærmere informasjon om 3Dopptak, se side 40.
Om avspilling av 3D-bilder
Når du avspiller 3D-bilder på LCDskjermen til kameraet eller på en TV
som ikke er 3D-kompatibel, gjengis
bildene uten 3D-effekt.
Om 3D-bildefiler
• En JPEG-fil og en MPO settes
sammen for å lage et 3D-bilde. Hvis
du fjerner en av disse filene fra
datamaskinen, kan det hende at
3D-bildet ikke blir avspilt riktig.
• Nærmere informasjon om visning
av 3D-opptak, se side 147 og 152.
Minnekort
Informasjon om bruk av
minnekort
Merknader om "Memory
Stick" som brukes med
kameraet
Følgende typer "Memory Stick" kan
brukes med kameraet. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at
alle "Memory Stick PRO Duo"funksjoner vil virke som de skal.
207
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Ikke slå på, bøy eller mist
minnekortet.
• Ikke bruk eller oppbevar
minnekortet under følgende
forhold:
– På steder med høy temperatur,
som f.eks. i en varm bilkupé
utsatt for direkte sollys.
– På steder som er utsatt for direkte
sollys.
– På fuktige steder eller steder hvor
det finnes etsende stoffer.
• Minnekortet kan være varmt rett
etter å ha vært i bruk i flere timer.
Vær forsiktig når du håndterer det.
• Når tilgangslampen lyser, må
verken minnekortet eller
batteripakken tas ut, eller kameraet
slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Data kan bli ødelagt dersom du
oppbevarer minnekortet i nærheten
av sterkt magnetiske materialer,
eller bruker minnekortet på steder
utsatt for statisk elektrisitet eller
statiske forstyrrelser.
• Vi anbefaler at du tar
sikkerhetskopier av viktige data og
lagrer dem på harddisken på en
datamaskin.
• Når du flytter eller oppbevarer
minnekortet, må det ligge i det
etuiet det ble levert i.
• Ikke la det komme vann på
minnekortet.
• Ikke berør kontaktdelen av
minnekortet med hånden eller en
metallgjenstand.
• Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til
et minnekort er satt i LOCKstilling, kan du ikke utføre
operasjoner som å ta opp eller slette
bilder.
• Det kan ikke garanteres at
minnekort som er formatert med en
datamaskin vil fungere med dette
kameraet. Husk at minnekortene
skal formateres med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data
kommer an på kombinasjonen av
minnekort og utstyret som brukes.
• Ikke trykk hardt når du skriver i
notisområdet.
• Ikke fest etiketter på selve
minnekortene.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser
minnekortene.
• Oppbevar minnekort utilgjengelig
for små barn. De kan svelge dem
ved et uhell.
Minnekort
"Memory Stick PRO Duo"* * *
"Memory Stick PRO-HG Duo"*1*2
Tilgjengelig med kameraet ditt
1
2
3
"Memory Stick Duo"
Ikke tilgjengelig med kameraet ditt
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Er ikke tilgjengelig med kameraet ditt
*1 Dette er utstyrt med MagicGatefunksjon. MagicGate er
opphavsrettsbeskyttet teknologi
som bruker krypteringsteknologi.
Opptak eller avspilling av data,
som krever bruk av MagicGatefunksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2 Støtter
høyhastighetsdataoverføring ved
hjelp av et parallelt grensesnitt.
*3 Ved bruk av "Memory Stick PRO
Duo" til å ta opp film, er det bare
de som er merket med Mark2,
som kan brukes.
208
Merknader om bruk av
"Memory Stick Micro" (selges
separat)
• Dette produktet er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Når du skal bruke "Memory Stick
Micro" med kameraet, må du huske
å sette inn "Memory Stick Micro" i
en "M2"-adapter av Duo-størrelse.
Hvis du setter inn "Memory Stick
Micro" i kameraet uten en "M2"adapter av Duo-størrelse, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut av
kameraet.
• Ikke la "Memory Stick Micro" være
tilgjengelig for små barn. De kan
svelge dem ved et uhell.
Batteri/
Batterilader
Om bruk av batteriet
• Bare bruke et "NP-FM500H"
batteri. Legg merke til at
NP-FM55H, NP-FM50 og
NP-FM30 ikke kan brukes.
• Det viste nivået kan være feil under
bestemte forhold.
• Ikke la det komme vann på
batteripakken. Batteripakken er
ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært
varme steder, som f.eks. i en bil
eller i direkte solskinn.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder
med lave temperaturer. Det vil si at
batteriets brukstid er kortere når det
er kaldt, og hastigheten blir redusert
ved kontinuerlig fremtrekk. Vi
anbefaler at du putter batteriet i en
lomme nær kroppen for å varme det
opp, og at du setter det inn i
kameraet rett før du begynner å ta
bilder.
• Batteriet tømmes raskt hvis du
bruker blitsen eller kontinuerlig
opptak ofte, slår kameraet på og av
ofte, eller stiller LCD-lyset
sterkere.
209
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
• Ladetiden kommer også an på hvor
mye strøm det er igjen på batteriet
samt ladeforholdene.
• Vi anbefaler at du lader batteriet i
en lufttemperatur på mellom 10 °C
til 30 °C. Det kan hende du ikke får
ladet batteriet ordentlig hvis
temperaturen er utenfor dette
området.
• Koble batteriladeren til nærmeste
stikkontakt.
• Ikke forsøk å lade batteriet igjen
rett etter at det er blitt ladet, eller
når det ikke har vært brukt etter å ha
blitt ladet. Dette kan påvirke ytelsen
til batteriet.
• Ikke lad andre batteripakker enn
"InfoLITHIUM" M-batteripakken i
batteriladeren (inkludert) som hører
til dette kameraet. Andre batterier
enn de som er spesifisert kan lekke,
bli overopphetet eller eksplodere
hvis du forsøker å lade dem, som
igjen kan føre til fare for strømstøt
og forbrenning.
• Hvis CHARGE-lampen blinker,
kan dette tyde på en feil med
batteriet, eller at en batteripakke av
en annen type enn den som er
spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte
typen. Hvis batteripakken er av den
spesifiserte typen, må du ta ut
batteripakken, bytte den ut med en
ny eller en annen, og kontrollere om
batteriladeren fungerer som den
skal. Hvis batteriladeren fungerer
som den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan
det hende at ladingen ikke kan
gjennomføres. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut e.l.
Batteri/Batterilader
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt
etter litt etter hver gang du bruker
det, samt over tid. Hvis batteriets
driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av
sin levetid. Kjøp en ny
batteripakke.
• Batteriets levetid varierer i henhold
til oppbevarings- og
bruksforholdene, samt miljøet hvor
det brukes.
Slik oppbevarer du
batteripakken
Hvis batteriet ikke skal brukes på
lenge, må det lades og deretter
utlades helt ved hjelp av kameraet én
gang i året før det oppbevares på et
tørt og kjølig sted slik at batteriets
levetid forlenges.
210
Lisensen
Lisensmerknader
DETTE PRODUKTET ER
LISENSIERT I HENHOLD TIL
AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN
FOR PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL BRUK VED EN
FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I
SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO
SOM ER TATT OPP AV EN
FORBRUKER INVOLVERT I EN
PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM ER
LISENSIERT TIL Å LEVERE AVCVIDEO.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvaren som er kvalifisert for
følgende GNU General Public
License (heretter kalt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(heretter kalt "LGPL"), er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å
ha tilgang til, endre og
videredistribuere kildekode for disse
programmene under vilkårene for
medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett.
Bruk følgende URL for å laste den
ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"mappen på CD-platen. Du finner
lisenser (på engelsk) for "GPL"- og
"LGPL"-programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne
vise PDF-filen. Hvis dette ikke er
installert på datamaskinen, kan du
laste ned programmet fra Adobe
Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
211
Feilsøking/Annet (Avansert bruk)
Programmene "C Library", "zlib" og
"libjpeg" er lagt inn i kameraet. Vi
tilbyr denne programvaren basert på
lisensavtaler med opphavsrettseierne.
Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse
programmene, er vi forpliktet å
informere deg om følgende: Les
følgende avsnitt.
Les "license3.pdf" i "License"mappen på CD-ROM-en. Du finner
lisenser (på engelsk) for
programmmene "C Library", "zlib"
og "libjpeg".
DET GIS INGEN LISENS FOR
NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE INFORMASJON
ER TILGJENGELIG HOS MPEG
LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Indeks
Indeks
Tallstørrelser
3D .................................40, 93, 206
A
Adobe RGB ..............................160
AE-lås .......................................121
AEL-knapp ...............................159
AEL-knappens funk..................161
AF-lys .......................................127
AF-område................................112
Ansiktregistrering .....................117
Ansiktsregistrering ...................118
Auto HDR.................................130
AUTO+.................................38, 88
Auto+ bildeekstr. ........................88
Autoblits .............................42, 125
Autofokus .........................108, 111
Autovisning ..............................161
AVCHD ......................72, 106, 203
Avspill.visning..........................147
B
Batteripakke..................20, 22, 209
Beskytt ......................................149
Bildeeffekt ................................131
Bildeforhold..............................157
Bildeindeks .................................51
Bildestørrelse ..............................48
Billedkvalitet ............................157
Blender .......................................95
212
Blenderprioritet.......................... 95
Blits av ................... 31, 42, 88, 125
Blitskompensasjon ................... 122
Blitskontroll ............................. 123
Blitsmodus ................... 42, 78, 125
"BRAVIA" Sync...................... 152
Bruksmodus ....................... 46, 139
BULB-fotografering ................ 100
D
Datamaskin ................................ 66
Dato/tid-innst. ............................ 28
Datopåskrift ............................. 182
DC IN likestrømsinngang .......... 17
Den trådløse fjernkontrollen .... 142
Digitalt vater .............................. 83
Diskoppretting ................... 72, 179
DPOF-innstill........................... 182
Dynamisk
områdeoptimalisering .......... 129
E
Eksponeringskompensasjon....... 44
Enkelt nivåtrinn ....................... 140
Enkeltbilde-AF ........................ 111
Ettersynkron....................... 42, 125
EV-skala .......................... 100, 141
Eye-Fi ...................................... 168
Eye-Start AF .............................. 59
Indeks
F
H
Fargefilter................................. 136
Fargemetning ........................... 132
Fargerom .................................. 160
Fargetemperatur ....................... 136
Filmfilformat............................ 105
Filmlydopptak .......................... 107
Filnummer................................ 166
Fjernstyring ........................ 17, 142
Flerramme-støyreduksjon ........ 128
Fn-knapp .............................. 53, 55
Fokus........................................ 108
Fokusforstørrer......................... 115
Fokusindikator ......................... 109
Fokuslås ................................... 110
Fokusmodus ............................. 111
Forhåndsinnstilt hvitbalanse .... 135
Forhåndsvisning......................... 97
Forhåndsvisningsknapp ........... 162
Formater................................... 166
Forstørret bilde........................... 50
Fotografere................................. 31
Fotograferingstips ...................... 65
Fyllblits .............................. 42, 125
Håndholdt kamera i
halvlys.............................. 39, 89
HDMI-oppløsning .................... 152
Histogram................................... 82
Holdfokusknapp ......................... 60
Høy ISO Støyred...................... 159
Høyhastighetssynkronisering ... 125
Hvitbalanse............................... 134
Hvitbalansenivåtrinn ................ 142
G
Image Data Converter ................ 69
ISO-følsomhet .......................... 128
J
JPEG......................................... 157
Justere diopteret ......................... 30
K
Komprimeringsforhold............. 157
Kondens ................................... 199
Kontinuerlig AF ....................... 111
Kontinuerlig fremtrekk ............ 139
Kontinuerlig fremtrekk med
AE-prioritet ...................... 41, 93
Kontinuerlig nivåtrinn.............. 140
Kontrast .................................... 132
Kontrollknapp ............................ 53
Kreative innstillinger................ 132
KTRL for HDMI ...................... 152
Kvalitet..................................... 157
213
Indeks
Gjenopprett bildedatabase........ 168
GPS .................................. 154, 204
GPS automatisk
tidskorrigering ..................... 155
GPS-hjelpedata ........................ 155
I
Indeks
L
Lade batteripakken .....................20
Landskap...............................39, 89
Language ....................................63
LCD-lysstyrke ..........................163
LCD-skjerm ..................74, 84, 144
Live View-visning ......................83
Lokalt lys ..................................142
Lukkerhastighet ..........................97
Lukkerprioritet............................97
Lydsignaler .................................63
Lysbildevisning ........................147
M
Makro ...................................39, 89
Målemodus ...............................122
Manuell eksponering ..................99
Manuelt fokus ...........................114
Mappenavn ...............................167
Menu...........................................57
Minnekort ...........................22, 207
Multi-segment...........................122
N
Nattlig scene .........................39, 89
Nattportrett ...........................39, 89
Nivåtrinn...................................140
Nivåtrinn med blits ...................140
Ny mappe..................................167
Objektivkomp.:
Forvrengning ....................... 165
Objektivkomp.: Kromatisk
aberrasjon ............................ 165
Objektivkomp.: Periferiske
skygger ................................ 165
Objektsporing .......................... 112
Okularpute ................................. 80
Okularsensor .............................. 15
Områdeinnstilling ...................... 29
Opptaksinnstillinger................. 106
P
Panorama ....................... 40, 48, 91
Panoramafotografering ........ 40, 91
PMB ........................................... 70
PMB Launcher........................... 69
Portrett ................................. 39, 89
Programopptak........................... 94
Programvare............................... 68
Punkt ........................................ 122
R
RAW ........................................ 157
Redusere kamerarystelser .......... 86
Rensemodus ............................. 184
Rødøyereduksjon ....................... 59
Rotér ........................................ 146
Rutenettlinje............................. 161
S
O
Objektiv ......................................25
214
Sakte synkron..................... 42, 125
Scenevalg ............................. 39, 89
Indeks
Selvutløser ............................... 140
Sentervektet ............................. 122
Seriebilder Auto+....................... 88
Skarphet ................................... 132
Skriv ut..................................... 182
Skulderreim................................ 17
Slett .................................... 35, 150
Smart telekonverter.................. 138
Smilutløser ............................... 119
Søker ........................................ 164
Solnedgang........................... 39, 89
Sportsbilder .......................... 39, 89
SteadyShot-funksjon .................. 86
Stille inn klokken ....................... 28
Støvbeskyttelsesfunksjon......... 184
Støyred.lang ............................. 159
Strømsparer .............................. 164
Vindstøyreduksjon ................... 107
Vise bilde ........................... 34, 146
Vise bilder på en
TV-skjerm ...................... 52, 152
Visningsmodus......................... 146
T
Ta opp film......................... 33, 103
Tilbakestille ............................. 170
Tilpasset hvitbalanse................ 136
Trådløs blits ............................. 126
Trykk halvveis ned..................... 32
U
Indeks
USB-tilkobling......................... 175
Utløs uten objektiv................... 160
V
Velg opptaksmappe.................. 167
Versjon..................................... 174
215
Download PDF

advertising