Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G 500 mm F4 G SSM Bruksanvisning

4-416-308-11(1) (NO)
 Slik tar du objektivet av og på
 Feste et stativ
Stativet skal festes til objektivet, ikke til kameraet.
Slik fester du objektivet
1
Slik endrer du vertikal / horisontal stilling
Fjern det fremre og bakre objektivdekslet og kamerahusdekslet.
Først løsner du mansjettlåseknappen på stativfestet, deretter roterer
du kameraet i ønsket retning. Kameraet kan raskt skiftes fra vertikal til
horisontal stilling uten at det går ut over stabiliteten når du bruker et stativ.


Utskiftbart objektiv
2
 Bruksanvisning
500mm F4 G SSM
SAL500F40G
Still inn det oransje merket på objektivrøret slik at det passer med
det oransje merket på kameraet (fatningsindeksen). Sett deretter
objektivet inn i kamerafatningen og vri det med urviserne til det
går i lås.

A-fatning
Mansjettfestet på stativet har en stoppemekanisme som stanser rotasjonen ved
hver 90°. Du kan rotere kameraet til det klikker på plass slik at du kan justere
kamerastillingen nøyaktig.
Stram mansjettlåseknappen godt når kameraet er i ønsket stilling.

Ikke trykk på objektivutløserknappen på kameraet når du setter
på objektivet.
Ikke sett objektivet skrått på.
 Feste remmen
©2012 Sony Corporation
Fest remmen slik at det blir enkelt å bære objektivet. Følg trinnene (1) og (2)
når du skal feste remmen.


Slik fjerner du objektivet
Vær nøye med å feste remmen riktig slik at den ikke løsner slik at objektivet
faller på bakken.
Bruk alltid remmen på objektivet når du bærer kameraet med montert objektiv.
Remmen skal ikke brukes på kameraet.
(1)
(2)
Trykk inn og hold objektivutløserknappen på kameraet mens du vrir
objektivet mot urviserne til det stopper. Deretter tar du av objektivet.
 Fokusere
 Sette på objektivhetten
Vi anbefaler å bruke en objektivhette for mindre uønsket lys og best
mulig bildekvalitet.
Først løsner du låseskruen på objektivhetten og deretter trekker
du den over fronten på objektivet. Kontroller at objektivhetten
er skikkelig på plass før du strammer skruen.
Slik veksler du mellom AF (autofokus) og
MF (manuelt fokus)
Du kan veksle mellom fokusmodus AF og MF på objektivet.
Hvis du skal fotografere med AF, må du velge AF både på kameraet og
objektivet. Hvis du skal fotografere med MF, kan du velge MF enten på
kameraet eller på objektivet eller begge steder.
(1)
Du finner mer informasjon om hvordan du bruker objektivet
i  bruksanvisningen.
I  bruksanvisningen finner du navn på deler og dybdeskarphetstabell
(i meter). Du finner annen informasjon som merknader om bruk og
lignende på et eget ark med " Bruksanvisning" og "Forholdsregler
før bruk".

Hvis du bruker en innebygd blits, må du huske å fjerne objektivhetten for
å unngå at blitslyset blir hindret.
Feste det fremre objektivdekslet
Ved oppbevaring vris objektivdekslet tilbake over objektivet før skruen
strammes for å feste objektivdekslet til objektivet.
Fest objektivet godt til det fremre objektivdekslet, trekk ut festetapen og
stram til med stopperen.

Når du fester det fremre objektivdekslet til objektivhetten, må holderen til
objektivhetten være på linje med hullet på det fremre objektivdekslet.
(2)
Innstilling av fokusmodus på objektivet
Skyv fokusmodusbryteren til ønsket modus, AF eller MF (1).


I bruksanvisningen til kameraet ser du hvordan du stiller inn fokusmodus
på kameraet.
Vri fokusringen mens du er i MF-modus (manuelt fokus) for å justere fokus
mens du ser gjennom søkeren, etc.
Slik bruker du et kamera som er utstyrt med AF/
MF-kontrollknapp


Trykk på AF/MF-kontrollknappen for å veksle fra AF til MF når AF er valgt
både på kameraet og objektivet.
Trykk på AF/MF-kontrollknappen for å veksle fra MF til AF når MF er valgt
på kameraet og AF er valgt på objektivet.
Direkte manuell fokusering (DMF)
Selv om du har valgt AF, veksler innstillingen til MF automatisk hvis
du vrir fokusringen med lukkerknappen halvveis inne. Slik kan du raskt
finjustere fokuseringen (DMF). Velg modus for riktig DMF fra følgende:
Sett DMF-modusbryteren i ønsket stilling.
 Skifte fokusrekkevidde (AF-rekkevidde)
 Bruk av lydsignalet
Med fokusrekkeviddebegrensningen kan du redusere autofokustiden.
Det er nyttig hvis avstanden til motivet er kjent. Du kan også stille inn
ønsket fokusrekkevidde og velge den.
Lydsignalet høres når fokusrekkevidden blir tilpasset med bryteren
for innstilling av fokusrekkevidden eller hvis den forhåndsinnstilte
fokusavstanden er innstilt eller hentet inn med bryteren for
forhåndsinnstilling av fokus.
Skyv fokusrekkeviddebegrenseren for å velge fokusrekkevidde.


Standard DMF (STD)

FULL: Fokusrekkevidden er ikke begrenset. AF er innstilt for hele
fokusrekkevidden.
 – 6,4 m: AF er innstilt på 6,4 m (21 fot) til uendelig.
SET: AF blir innstilt på aktuell fokusrekkevidde, både fjerne og nære stillinger.
Skyv lydsignalbryteren til BEEP ON for å aktivere signalet.
Skyv lydsignalbryteren til OFF for å slå av lydsignalet.
Vri fokusringen for å stille inn riktig DMF når fokus er låst i AF-A
(automatisk autofokus) eller AF-S (enkeltbilde autofokus). Denne
modusen anbefales for vanlige motiver.

 Skifte ekstra filtre
DMF er ikke tilgjengelig i AF-C (kontinuerlig autofokus), hvis den er ute
av fokus, eller med kontinuerlig bevegelse i AF-A etter at det andre fokuset
er bekreftet.
Objektivet leveres med et vanlig filter.

Fulltids DMF (F TIME)
Uavhengig av AF-modus (AF-A/S/C) kan du rotere fokusringen samtidig
som du trykker lukkerknappen halvveis inn for å stille inn riktig DMF.
Dette er nyttig når du skal knipse et motiv i rask bevegelse.
Ta bilder med uendelig avstand i MF
Fokusringen kan vris litt forbi uendelig for å gi nøyaktig fokusering ved
varierende temperaturforhold. Ikke vri fokusringen helt til den stopper
når du fokuserer manuelt, selv ikke når du stiller inn på uendelig avstand.
Se i søkeren, etc., og still inn nøyaktig fokus.
Dybdeskarphetsskala (se illustrasjon 
Bruksanvisning-)
Slik stiller du inn fokusrekkevidden
1
2

Dybdeskarphetsskalaen og dybdeskarphetstabellen er for 35 mm-kameraer.
Dybdeskarpheten er mindre når du bruker et digitalkamera med utskiftbare
objektiver og APS-C-bildesensor.
 Bruke fokuslåseknapper
1
Fokuser objektivet til ønsket fjern eller nær avstand.

Når fokuset er stilt inn på et motiv, blir alt som befinner seg på samme
avstand som motivet skarpt, og alt som er innenfor et visst område foran og
bak motivet vil også være i fokus. Dette kalles dybdeskarphet. Dybdeskarphet
avhenger av avstanden til motivet og hvilken blenderåpning du har valgt,
og vises ved hjelp av dybdeskarphetsskalaen som tilsvarer blenderåpningen
du har valgt.
Slik skifter du et ekstra filter
Skyv fokusrekkeviddebegrenseren til SET.

3
Filteret er en del av den optiske systemkomponenten. Husk å sette på enten det
vanlige filteret eller det polariserende (sirkulære) filteret når du tar bilder.
Trykk ned filterholderlåsen og vri den mot urviserne 90° mot
fronten av objektivet inntil det oransje merket er på linje med
filterholderen, deretter løfter du filterholderen opp.
Fokusavstanden kan stilles inn i alle fokusmoduser: AF, MF eller DMF.
Fjern og nær fokusavstand kan stilles inn i vilkårlig rekkefølge.
Skyv fokusrekkeviddebryteren til FAR eller NEAR for passende
fokusrekkeviddestilling (avhengig av hvilken stilling du stiller
inn først).



Fokusrekkeviddebryteren går automatisk tilbake til utgangsstillingen.
Hvis lydsignalbryteren er satt til ON, høres en pipelyd når
fokusrekkevidden er innstilt.
Den innstilte fokusrekkevidden gjelder inntil du stiller inn en ny
fokusrekkevidde.
2
Still inn det oransje merket på filterholderlåsen slik at den passer
med filterholderen, vend siden med filteret mot kamerahuset
og sett deretter filterholderen inn i objektivrøret.

 Bruk av forhåndsinnstilt fokus
En bestemt motivavstand kan lagres og hentes frem når som helst. Ferdig
innstilt avstand er nyttig ved fotografering av motiver i rask bevegelse, som et
tog i bevegelse, hendelser på et idrettsarrangement eller heste- og billøp, osv.
3
Når du fester det polariserende (sirkulære) filteret på objektivet, må du
passe på at pilspissen på filterholderen peker mot fremparten av objektivet.
Trykk ned filterholderlåsen og vri den 90° med urviserne for
å låse den.

Det oransje merket på filterholderlåsen er vinkelrett i forhold til holderen.
Dette objektivet har 4 fokuslåseknapper.
Trykk på fokuslåseknappen i AF for å avbryte AF. Fokus er låst og du kan
slippe lukkerknappen på det låste fokuset. Slipp fokuslåseknappen mens
du trykker lukkerknappen halvveis inn for å starte AF igjen.
Slik stiller du inn motivavstanden
1
Sett bryteren for fokuslås / forhåndsinnstilling av fokus til FOCUS
HOLD og trykk på fokuslåseknappen.

Funksjonen til fokuslåseknappen kan endres på kameraer med mulighet for
brukertilpasning. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen
til kameraet.
2
Skyv bryteren for fokuslås / forhåndsinnstilling av fokus til
PREFOCUS.
Fokuser objektivet på avstanden som skal innstilles.

3
Fokusavstanden kan stilles inn i alle fokusmoduser: AF, MF eller DMF.
Trykk på bryteren for forhåndsinnstilling av fokus for å lagre
motivavstanden.


Slik bruker du det ekstra polariserende (sirkulære) filteret
1
2
Still inn nøyaktig fokus mens du ser gjennom søkeren, etc.
Roter justeringsringen på den polariserende (sirkulære)
filterholderen mens du ser gjennom søkeren, etc.,
for å justere polarisasjonsgraden for fotografering.
Den lagrede motivavstanden blir brukt inntil du stiller inn en ny
motivavstand.
Hvis lydsignalbryteren er satt til ON, høres en pipelyd når motivavstanden
er lagret.
Slik henter du den forhåndsinnstilte motivavstanden
1
Skyv bryteren for fokuslås / forhåndsinnstilling av fokus til
PREFOCUS.

2
Sett fokuslåseknappen til FOCUS HOLD for kameraer med mulighet
for brukertilpasning.
Trykk på fokuslåseknappen slik at objektivet fokuserer til den
forhåndsinnstilte fokusstillingen.



Hvis du har valgt AF, kan du trykke inn og holde fokuslåseknappen mens
du tar bilder. Hvis du slipper fokuslåseknappen, aktiveres AF igjen og
motivfokusavstanden kan endres.
Hvis lydsignalbryteren er satt til ON, høres en pipelyd når den
forhåndsinnstilte motivavstanden blir hentet.


Det polariserende (sirkulære) filteret kan redusere eller eliminere uønsket
refleks (polarisert lys) fra ikke-metalliske overflater, f.eks. vann, glass,
vinduer, skinnende plaststoffer, keramikk, papir, osv. Det kan også filtrere
polarisert lys fra atmosfæren generelt for å skape fyldigere farger. Du kan
justere polarisasjonsgraden for å få en god kontrast når du tar bilder av en
blå himmel.
Generelt bør det være minst mulig reflektert lys (polarisasjon) under
fotografering, men du kan justere polarisasjonsgraden for å oppnå
ønsket effekt.
Mengden av lys som når frem til bildesensoren blir mindre. Hvis
kameraet ditt er innstilt på manuell eksponering og du bruker en vanlig
eksponeringsmåler, eller hvis kameraet er innstilt på manuell eksponering
og du bruker funksjonen Manual Flash Control som finnes på enkelte
eksterne blitsenheter, kan du justere eksponeringskompensasjonen ved
å åpne blenderåpningen 1 eller 2 stopp mot + siden.
Download PDF

advertising