Sony | DSLR-A290 | Sony DSLR-A290 Bruksanvisning

A-fatning
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
®
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og
faren for å få elektrisk støt, må
du ikke utsette denne enheten
for regn eller fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR
BRANN ELLER ELEKTRISK STØT,
MÅ DU FØLGE DISSE
INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til
strømuttaket, må du bruke en pluggadapter
som er riktig dimensjonert for strømuttaket.
Forsiktig
Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det
sprekke, forårsake brann eller til og med
kjemiske brannskader. Ivareta følgende
forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for
slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at
det faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke
la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer
over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller
i en bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på
bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende
litiumion-batterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små
barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller
tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser,
er ikke batteriladeren koblet fra strømmen
så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis
det skulle oppstå problemer under bruk av
batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av
stikkontakten.
2
For kunder i Europa
Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte
representanten for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligst henvis til adressen
som er oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som
er kortere enn 3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved
spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og
lyd i denne enheten.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller
elektromagnetisme forårsaker brudd på
dataoverføringen, må du starte programmet
om igjen eller koble fra og koble til igjen
kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Kassering av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall.
I stedet skal det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være
med på å ta vare på våre naturressurser. For
mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
3
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes
i kombinasjon med et kjemisk symbol.
Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
er lagt til dersom batteriet inneholder mer
enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir
kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers kunne ha
blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode.
Resirkulering av materialene vil bidra til å
bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av
autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet
korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst
se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende
korrekt avfallsmetode av dette produktet og
av andre batterier, vennligst kontakt ditt
kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
4
Kort informasjon om bruk av kameraet
Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av
et opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid
ta sikkerhetskopier (backup) av data på
andre medier.
Om LCD-skjermen og objektivet
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av
ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt
operative. Det kan imidlertid forekomme
at små svarte og/eller lyse punkter (med
hvit, rød, blå eller grønn farge) vises
kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen
kan bli misfarget, noe som kan forårsake
feil.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler
i denne håndboken, er reproduserte bilder,
og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
Om dataspesifikasjonene som er
beskrevet i denne bruksanvisningen
Data som gjelder ytelse og spesifikasjoner
er definert under følgende forhold, unntatt
som beskrevet i denne bruksanvisningen:
Ved vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC
og ved bruk av et fulladet batteri.
Svarte, hvite,
røde, blå og
grønne punkter
• Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i
nærheten, kan denne ta fyr. Når du må
utsette kameraet for direkte sollys, må du
sette på objektivdekselet.
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de beveger seg
på LCD-skjermen. Det er ikke tegn på
noe galt. Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan LCD-skjermen bli
forbigående svart. Når kameraet er
varmet opp, vil skjermen fungere
normalt.
5
Innhold
Kort informasjon om bruk av kameraet ............................. 5
Klargjøre
kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør ..................................... 9
Klargjøre batteripakken ................................................... 10
Sette på et objektiv .......................................................... 16
Sette inn et minnekort ...................................................... 18
Klargjøre kameraet .......................................................... 21
Bruke medfølgende tilbehør ............................................ 23
Kontrollere antall bilder som kan tas opp ........................ 25
Rengjøring ....................................................................... 27
Før du tar
kameraet i bruk
Identifisere deler og skjermindikatorer ........................... 30
Forsiden ...................................................................... 30
Baksiden ..................................................................... 31
Sidene/undersiden ...................................................... 32
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) ... 33
LCD-skjerm (grafisk visning) .................................... 34
LCD-skjerm (standardvisning) ................................... 36
Søker .......................................................................... 38
Velge en funksjon/innstilling .......................................... 39
Funksjonene som velges med kontrollknappen ......... 40
Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen)
............................................................................ 41
Funksjonene som velges med MENU-knappen ......... 41
Ta bilder
Ta bilder uten kamerarystelser ........................................ 43
Riktig kroppsholdning ................................................ 43
Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 44
Bruke et stativ ............................................................ 45
/
Fotografere ved bruk av den automatiske
innstillingen................................................................. 46
Fotografere med en innstilling som passer motivet
(scenevalg) ................................................................. 49
Fotografere portretter ........................................... 50
Fotografere landskap ............................................ 51
Fotografere små motiver ...................................... 52
Fotografere motiver i bevegelse ........................... 53
Fotografere solnedganger .................................... 54
Fotografere om natten .......................................... 55
6
Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus)..... 56
Fotografere med programopptak ........................... 58
Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet
(blenderprioritet) ............................................... 59
Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige
effekter (lukkerprioritet) ................................... 61
Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt
(manuell eksponering) ....................................... 63
Fotografere spor med langtidseksponering (BULB)
............................................................................ 65
Bruke opptaksfunksjonen
Velge fokuseringsmetoden .............................................. 67
Bruke autofokus ......................................................... 67
Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) ........ 69
Velge fokuseringsmetoden som passer motivets
bevegelse (autofokus) ....................................... 70
Velge fokusområdet (AF-område) ............................. 71
Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) .................... 72
Bruke blitsen .................................................................... 73
Fotografere med trådløs blits ..................................... 76
Justere lysstyrken for motivet (eksponering,
blitskompensering, måling) ........................................ 77
Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet
(eksponeringskompensasjon) ............................ 77
Justere blitslysmengden (blitskompensasjon) ............. 78
Velge en metode for å måle motivets lysstyrke
(målemodus) ...................................................... 79
Stille inn ISO ................................................................... 80
Justere fargetonene (hvitbalanse) .................................... 81
Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/
forhåndsinnstilt hvitbalanse) ............................. 81
Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse) ........... 82
Bildebehandling ............................................................... 84
Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk
områdeoptimalisering) ...................................... 84
Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger)
............................................................................ 84
Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet)
............................................................................ 86
7
Velge bruksmodus .............................................. 87
Fotografere et enkelt bilde ......................................... 87
Kontinuerlig fremtrekk ............................................... 87
Bruke selvutløseren .................................................... 88
Ta bilder med skiftende eksponering
(eksponeringsgruppe) ........................................ 89
Ta bilder med fjernkontrollen .................................... 91
Bruke visningsfunksjonen
Vise bilder ....................................................................... 92
Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt ............. 96
Beskytte bilder (Beskytt) ................................................. 99
Slette bilder (Slett) ......................................................... 100
Vise bilder på en TV-skjerm ......................................... 102
Endre oppsettet
Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet ........................ 106
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
................................................................................... 108
Endre innstillingen for støyreduksjon ........................... 110
Endre funksjonene for kontrollhjulet ............................. 111
Endre andre innstillinger ............................................... 112
Stille inn LCD-skjermen ................................................ 114
Bekrefte kameraversjonen ............................................. 116
Tilbakestille kameraets standardinnstilling ................... 117
Vise bilder på en Kopiere bilder til en datamaskin .................................... 119
Vise bilder på en datamaskin ......................................... 123
datamaskin
Bruke programvaren ...................................................... 127
Skrive ut bilder
Angi DPOF .................................................................... 133
Skrive ut bilder ved å koble kameraet til en PictBridgekompatibel skriver..................................................... 135
Annet
Spesifikasjoner .............................................................. 138
Feilsøking ...................................................................... 142
Advarsler ....................................................................... 152
Forholdsregler ................................................................ 155
Indeks ............................................................................ 157
8
Klargjøre kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
• BC-VH1 Batterilader (1)
Klargjøre kameraet
• Strømkabel (1) (ikke inkludert i
USA og Canada)
• Deksel (1) (festet på kameraet)
• Okularpute (1) (festet på
kameraet)
• CD-ROM (programvare for α
kamera) (1)
• Hurtigveiledning (1)
• Bruksanvisning (denne
håndboken) (1)
• Oppladbar batteripakke
NP-FH50 (1)
• USB-kabel (1)
• Skulderreim (1)
• Okulardeksel (1)
9
Klargjøre batteripakken
Lad opp NP-FH50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
Lade batteripakken
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet.
Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
1 Sett inn batteripakken i
batteriladeren.
Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
2 Kobl batteriladeren til
stikkontakten.
For kunder i USA og Canada
Plugg
Lys på: Lading pågår
Lys av: Vanlig lading fullført
Én time etter at lampen slukkes: Full
lading fullført
Til
stikkontakten
CHARGE-lampe
For kunder i andre land/regioner
enn USA og Canada
Strømkabel
CHARGE-lampe
10
Informasjon om ladetid
• Tiden det tar å fullade et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur
på 25 °C, er vist nedenfor.
Full lading
Normal lading
Ca. 265 min.
Ca. 205 min.
Når CHARGE lampen blinker
• CHARGE-lampen til den inkluderte batteriladeren blinker på en av
følgende måter:
– Rask blinking: Lyset slås på og av gjentatte ganger med 0,15 sekunders
mellomrom.
– Langsom blinking: Lyset slås på og av gjentatte ganger med
1,5 sekunders mellomrom.
• Når CHARGE-lampen blinker raskt, må du fjerne batteriet som holder på
å lades, og så sette det samme batteriet godt inn i batteriladeren igjen.
Hvis CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil med
batteriet, eller at det er satt inn et batteri av en annen type enn det som er
spesifisert. Kontroller at batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis
batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det ut med et
nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den
skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Når CHARGE-lampen blinker langsomt, betyr det at batteriladeren
forbigående holder opp å lade i standby. Batteriladeren holder opp å lade
og går automatisk over i standbymodus når temperaturen er høyere eller
lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen synker
eller stiger til det anbefalte området, gjenopptar batteriladeren ladingen,
og CHARGE-lampen tennes igjen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C.
Merknader
• Kobl batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne
batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den ladede batteripakken stå i laderen,
kan batteriets levetid reduseres.
11
Klargjøre kameraet
• Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet
samt ladeforholdene.
• Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" H-batteripakken i batteriladeren
(inkludert) som hører til dette kameraet. Andre batterier enn de som er spesifisert
kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, som igjen
kan føre til fare for strømstøt og forbrenning.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke kan gjennomføres.
Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l.
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW10AM
vekselstrømadapteren (selges separat) i alle land eller regioner hvor
nettspenningen er på mellom 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz.
Merknad
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil.
12
Sette inn den ladede batteripakken
1 Åpn batteridekselet ved å skyve
Klargjøre kameraet
på skyvebryteren på
batteridekselet.
2 Sett batteriet helt inn mens du
trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Låsehendel
3 Lukk batteridekselet.
Ta ut batteripakken
Slå av kameraet og skyv låsehendelen i
pilens retning. Vær forsiktig så du ikke
mister batteripakken.
Låsehendel
13
Kontrollere det gjenværende batterinivået
Still strømbryteren til ON og kontroller nivået på LCD-skjermen.
"Batteriet er tomt"
Batterinivå
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner
for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet.
Merknader
• Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte
solskinn.
Tilgjengelige batteripakker
En NP-FH50-batteripakke er det eneste som kan brukes med kameraet.
Merk at NP-FH30 og NP-FH40 ikke kan brukes.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Det vil si at
batteriets brukstid er kortere når det er kaldt, og hastigheten blir redusert
ved kontinuerlig fremtrekk. Vi anbefaler at du putter batteriet i en lomme
nær kroppen for å varme det opp, og at du setter det inn i kameraet rett før
du begynner å ta bilder.
• Batteriet vil tømmes raskt, hvis du ofte bruker blitsen og/eller
kontinuerlig fremtrekk, eller ofte slår kameraet på og av.
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt
etter hver gang du bruker det, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut
til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har
nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevarings- og bruksforholdene,
samt miljøet hvor det brukes.
14
Oppbevare batteripakken
Hvis batteripakken ikke skal brukes over lengre tid, må den lades helt opp
og deretter lades helt ut ved hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted, for å forlenge batteriets levetid.
Klargjøre kameraet
15
Sette på et objektiv
1 Ta dekselet av kameraet og
emballasjedekselet av baksiden
av objektivet.
• Når du bytter objektiv, må du bytte det
raskt på støvfrie steder for å unngå at
støv eller rusk kommer inn i kameraet.
Deksel
Emballasjedeksel
2 Sett på objektivet ved å plassere
de oransje indeksmerkene på
objektivet og kameraet rett
overfor hverandre.
Oransje indeksmerker
3 Drei objektivet med klokken til det
klikker på plass i låst stilling.
Merknader
• Et objektivdeksel er ikke inkludert i objektivsettet DT 18 – 55mm F3,5 – 5,6 SAM.
Hvis du har tenkt å oppbevare objektivet uten at det er montert på kameraet, bør du
kjøpe det bakre objektivdekselet ALC-R55.
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet.
16
Ta av objektivet
1 Trykk utløserknappen for
Utløserknapp for objektivet
2 Sett emballasjedekselet tilbake
på objektivet og
kamerahusdekselet tilbake på
kameraet.
• Tørk støv av dekslene før du setter dem
på.
• Når du kjøper objektivsettet
DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, bør
du kjøpe det bakre objektivdekselet
ALC-R55 også.
Informasjon om utskifting av objektivet
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten
av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter
objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene.
Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer
støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie
steder når du tar av/setter på et objektiv.
Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren
Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i
(side 28).
Oppsettmenyen
17
Klargjøre kameraet
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til det
ikke går lenger.
Sette inn et minnekort
Bare "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
SD-minnekort og SDHC-minnekort kan brukes med dette kameraet. Et
MultiMediaCard kan ikke brukes med dette kameraet.
"Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" kalles
"Memory Stick PRO Duo", og SD-minnekortet og SDHC-minnekortet
kalles "SD-minnekortet" i denne bruksanvisningen.
1 Åpn minnekortdekselet.
2 Sett inn "Memory Stick PRO Duo"
Forside (SD-minnekort)
eller et SD-minnekort.
Terminalside
• Sett inn minnekortet til det går i
inngrep med et klikk, som vist.
Forside ("Memory Stick PRO
Duo")
Terminalside
3 Velg den typen minnekort du
ønsker å bruke, ved hjelp av
minnekortbryteren.
18
4 Lukk minnekortdekselet.
Ta ut minnekortet
Tilgangslampe
Informasjon om bruk av minnekort
• Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende forhold:
– På steder med høy temperatur, som f.eks. i en varm bilkupé utsatt for
direkte sollys.
– På steder som er utsatt for direkte sollys.
– På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer.
• Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer. Vær
forsiktig når du håndterer det.
• Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas
ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av
sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for
statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på
harddisken på en datamaskin.
• Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det
ble levert i.
• Ikke la det komme vann på minnekortet.
• Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en
metallgjenstand.
• Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling,
kan du ikke utføre operasjoner som å ta opp eller slette bilder.
19
Klargjøre kameraet
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser,
åpne minnekortdekselet og trykk en gang
på minnekortet.
• Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på opptil
32 GB og SD-minnekortene med en kapasitet på opptil 32 GB fungerer
som de skal med dette kameraet.
• Det kan ikke garanteres at minnekort som er formatert med en datamaskin
vil fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av
minnekort og utstyret som brukes.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke fest etiketter på selve minnekortene.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortene.
• Oppbevar minnekort utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved
et uhell.
Informasjon om bruk av "Memory Stick" med kameraet
De typene "Memory Stick" som kan brukes med dette kameraet er listet
opp i tabellen nedenfor. Korrekt virkemåte kan imidlertid ikke garanteres
for alle "Memory Stick PRO Duo"-funksjoner.
"Memory Stick PRO Duo"*
Tilgjengelig med kameraet ditt
"Memory Stick PRO-HG Duo"*
"Memory Stick Duo"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
* Dette er utstyrt med funksjonen MagicGate. MagicGate er opphavsrettslig beskyttet
teknologi som bruker krypteringsteknologi. Opptak eller avspilling av data, som
krever bruk av MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette kameraet.
* Støtter høyhastighetsdataoverføring ved hjelp av et parallelt grensesnitt.
20
Klargjøre kameraet
Stille inn datoen
1 Still strømbryteren til ON for å slå
på kameraet.
• For å slå av kameraet, still bryteren til
OFF.
2 Kontroller at [OK] er valgt på
LCD-skjermen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
3 Velg hvert enkelt element med
b/B og still inn den numeriske
verdien med v/V.
• Når du endrer rekkefølgen for [ÅÅÅÅ/
MM/DD], velger du først [ÅÅÅÅ/MM/
DD] med b/B, før du endrer den med
v/V.
4 Gjenta trinn 3 for å stille inn de andre elementene, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
21
Klargjøre kameraet
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstiling av dato/tid
vises.
5 Kontroller at [OK] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Avbryte dato-/tidsinnstillingen
Trykk på MENU-knappen.
Stille inn dato/tid igjen
MENU-knapp t
2 t [Dato/tid-innst.]
Justere fokus for søkeren (diopter-justering)
Tilpass diopteret til synet ditt ved å
bevege justeringshjulet for diopteret
til indikatorene vises tydelig i
søkeren.
• Drei justeringshjulet mot + hvis du er
langsynt, og mot – hvis du er nærsynt.
• Hvis du retter kameraet mot en lyskilde, kan
du enkelt justere diopteret.
Hvis det er vanskelig å dreie justeringshjulet for diopteret
Sett fingrene under okularputen og skyv
den forsiktig opp for å fjerne den, og
juster deretter diopteret.
• Når du skal feste FDA-M1AM-lupen (selges
separat) eller FDA-A1AM-vinkelfinneren
(selges separat) til kameraet, må du først
fjerne okularputen, som vist i illustrasjonen.
22
Bruke medfølgende tilbehør
Feste skulderreimen
Fest begge endene av reimen til
kameraet.
Okulardeksel
• Du kan også feste okulardekselet (side 24) til
reimen.
23
Klargjøre kameraet
Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker skulderreimen, okulardekselet
og okularputen. Det andre tilbehøret er beskrevet på følgende sider.
• Oppladbar batteripakke (side 10)
• Batterilader (side 10)
• Strømkabel (ikke inkludert i USA og Canada) (side 10)
• USB-kabel (side 120, 136)
• CD-ROM (side 128)
Bruke okulardekselet og okularputen
Du kan forhindre at lys kommer inn gjennom søkeren, som kan påvirke
eksponeringen. Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved
fotografering med selvutløser, bør du sette på okulardekselet.
1 Skyv okularputen forsiktig av ved
å skyve på begge sider av puten.
• Sett fingrene under okularputen og
skyv den forsiktig opp.
2 Skyv okulardekselet over
søkeren.
Merknad
• I enkelte tilfeller kan dette gjøre at okularsensorene som er plassert under søkeren
aktiveres, slik at fokuset justeres eller at LCD-skjermen blinker kontinuerlig. I slike
tilfeller må du slå av både [Eye-Start AF] (side 69) og [Auto av m/søker] (side 115).
24
Kontrollere antall bilder som kan tas opp
Merknader
• Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er
fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet
(side 100).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke
er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort.
Antall bilder som kan tas opp på et minnekort
Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony
standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med
opptaksforholdene.
Bildestørrelse: L 14M
Bildeforhold: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapasitet
Størrelse
Standard
(Enheter: Bilder)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
8725
548
1085
2180
4421
Fin
393
779
1566
3176
6268
RAW og JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
25
Klargjøre kameraet
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og stiller strømknappen til ON,
vises det antallet bilder som kan tas opp
(om du fortsetter å fotografere med de
aktuelle innstillingene) på
LCD-skjermen.
SD minnekort
Kapasitet
Størrelse
Standard
(Enheter: Bilder)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
537
1081
2177
4421
8889
Fin
385
776
1564
3176
6386
RAW og JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
* Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er vist
i tabellen ovenfor. Hvis det derimot er stilt til [RAW], vil antallet være det samme
som for [3:2]-bildeforholdet.
Antall bilder som kan tas med en batteripakke
Du kan ta ca. 500 bilder når du bruker batteripakken (inkludert) med full
kapasitet i kameraet.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt,
avhengig av bruksforholdene.
• Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under
følgende forhold:
– Med en omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er stilt inn på [Fin].
– [Autofokus] er stilt inn på
(Automatisk AF).
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
26
Rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Rengjøre objektivet
• Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som
er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du
tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle lett fuktet med
objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke
sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet.
• Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller
speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke autofokussystemet,
må du blåse det bort med en blåser som er å få kjøpe i fotobutikker. Hvis
det kommer støv på bildesensoren, kan dette vises på bildene. Sett
kameraet i rensemodus, og gjør det rent med en blåsebelg (side 28). Ikke
bruk en blåsespray til å rengjøre innsiden av kameraet. Hvis dette gjøres,
kan det oppstå feil.
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske opløsemidler, som
f.eks. tynner eller bensin.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og
tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan
ødelegge overflaten eller kamerahuset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, solkrem,
insektmiddel e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
27
Klargjøre kameraet
Tørk overflaten av skjermen med et LCD-rensesett av den typen som er å få
kjøpt i fotobutikker, for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre bildesensoren
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på
bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises på
fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på
bildesensoren, må du bruke en blåsebelg av den typen som selges i
fotobutikker og rengjøre bildesensoren i henhold til trinnene nedenfor. Du
kan lett fjerne støv fra bildesensoren kun ved bruk av en blåsebelg og
støvbeskyttelsesfunksjonen.
Merknader
• Rengjøringen må kun utføres når batterinivået er
(tre batterinivåikoner) eller
mer. Hvis det er lite strøm på batteriet under rengjøringen, kan lukkeren bli skadet.
Rengjøringen bør foregå raskt. Det anbefales å bruke en vekselstrømadapter av
typen AC-PW10AM (selges separat).
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper rundt omkring i
kamerahuset.
1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 14).
2 Trykk på MENU-knappen, og velg
deretter
3 med b/B på
kontrollknappen.
MENU-knapp
3 Velg [Rensemodus] med v/V, og
trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Meldingen "Slå av kameraet når du har
gjort det rent. Fortsette?" vises.
4 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Når bildesensoren har vibrert en liten stund, løftes speilet i front.
28
5 Ta av objektivet (side 17).
6 Bruk blåsebelgen til å rengjøre
Klargjøre kameraet
bildesensoren og området rundt
den.
• Ikke berør bildesensoren med tuppen
av blåsebelgen. Fullfør rengjøringen
raskt.
• Hold forsiden av kameraet nedover for
å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet igjen.
• Når du rengjør bildesensoren, må du
ikke stikke tuppen av blåsebelgen
lenger inn i åpningen enn til festet.
7 Sett på objektivet og slå av kameraet.
Merknad
• Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under
rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet.
29
Før du tar kameraet i bruk
Identifisere deler og skjermindikatorer
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
Forsiden
A Lukkerknapp (46)
B Strømbryter (21)
L Utløserknapp for objektivet
(17)
C Kontrollhjul (60, 111)
M Fokusmodusbryter (67, 72)
D Selvutløser (88)
* Ikke ta rett på disse delene.
E Objektivkontakter*
F Fjernsensor
G Speil*
H Feste
I Innebygd blits* (73)
J
Posisjonsmerke for
billedsensor (69)
K Modusvelger (46 – 66)
30
Baksiden
J Kontrollknapp
Når menyen er slått på:
v/V/b/B (39)
Når menyen er slått av: DISP
(33, 92)/
(87)/
ISO (80)/ (73)
B Søker* (22)
C MENU-knapp (41)
D Okularsensorer (69, 115)
E LCD-skjerm (34, 92, 96)
F Justeringshjul for diopter (22)
G For opptak:
(Eksponeringsknapp) (77)
For visning:
(Zoom innknapp) (93)
Før du tar kameraet i bruk
A Tilbehørssko med autolås (76)
K
L
(Sletteknapp) (100)
(Avspillingsknapp) (92)
* Ikke ta rett på disse delene.
H Fn (Funksjonsknapp) (41)
I Kontrollknapp (Enter) (39)/
Punkt AF-knapp (71)
31
Sidene/undersiden
A HDMI-kontakt (102)
B Minnekortbryter
C Minnekortdeksel
D "Memory Stick PRO Duo"-
spor (18)
E Spor for innsetting av
SD-minnekort (18)
F
(USB)-kontakt (120, 136)
G Tilgangslampe (19)
H Krok for skulderreim (23)
I DC IN-kontakt
• Når du kobler
vekselstrømadapteren
AC-PW10AM (selges separat)
til kameraet, må du slå av
kameraet før du kobler
adapteren til DC IN-kontakten
på kameraet.
J Batterideksel (13)
32
K Stativfeste
• Bruk et stativ med en
skruelengde på mindre enn
5,5 mm. Lengre skruer enn
5,5 mm vil gjøre det vanskelig å
feste kameraet skikkelig, og
kameraet kan bli ødelagt.
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
Grafisk visning
(standardinnstilling)
Før du tar kameraet i bruk
Trykk på DISP på kontrollknappen for
skifte mellom grafisk visning og
standardvisning.
Når du roterer kameraet til en vertikal
stilling, roterer skjermbildet automatisk
for å tilpasse seg kamerastillingen.
Standardvisning
Ingen visning
33
LCD-skjerm (grafisk visning)
Den grafiske visningen gir en grafisk fremstilling av lukkerhastigheten og
blenderverdien, og illustrerer tydelig hvordan eksponeringen fungerer. I
AUTO eller scenevalgsmodus vises bare de elementene som kan stilles inn.
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
A
C
Ikon
Indikasjon
Ikon
P A S M Modusvelger (46 – 66)
1/125
Lukkerhastighet (61)
F5.6
Blender (59)
SteadyShot (44)
B
Ikon
Indikator for
lukkerhastighet* (61)
Indikator for
blenderåpning* (59)
* Pilen angir den aktuelle verdien.
34
Bruksmodus (87)
+2.0
ISO AUTO
Indikasjon
Indikasjon
Blitsmodus (73)/
Rødøyereduksjon (75)
Eksponeringskompensasjon (77)
ISO-følsomhet (80)
D
Ikon
Indikasjon
Gjenværende batteritid
(14)
Bildekvalitet (107)
Før du tar kameraet i bruk
Bildestørrelse (106)/
Bildeforhold (106)
Minnekort (18)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (25)
35
LCD-skjerm (standardvisning)
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
I AUTO eller scenevalgsmodus
A
I P/A/S/M-modus
Ikon
Ikon
Indikasjon
Bruksmodus (87)
Indikasjon
P A S M Modusvelger (46 – 66)
Fokusmodus (70)
1/125
Lukkerhastighet (61)
F5.6
Blender (59)
+2.0
Eksponering (77)
AF-område (71)
Målemodus (79)
Kreative innstillinger
(84)
SteadyShot (44)
B
Ikon
Indikasjon
AWB
Blitsmodus (73)/
Rødøyereduksjon (75)
7500K G9
Eksponeringskompensasjon (77)
Blitskompensasjon (78)
EV-skala (64, 90)
ISO AUTO
36
ISO-følsomhet (80)
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
Fargefilter) (81)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(84)
C
Ikon
Indikasjon
Gjenværende batteritid
(14)
Bildekvalitet (107)
Før du tar kameraet i bruk
Bildestørrelse (106)/
Bildeforhold (106)
Minnekort (18)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (25)
37
Søker
A
Ikon
Indikasjon
AF-område (71)
Bildeområde for
bildeforhold 16:9 (106)
B
Ikon
Indikasjon
Blitskompensasjon (78)
Oppvarming av blits (73)
WL
Trådløs blits (76)
Høyhastighetssynkronisering*
Manuelt fokus (72)
z
Fokus
125
Lukkerhastighet (61)
5.6
Blender (59)
EV-skala (64, 90)
0
Advarsel
"Opptaksfunksjon ikke
tilgjengelig" (87)
Indikator for
kamerarystelser (44)
SteadyShot-skala (44)
Bildeforhold 16:9 (106)
38
* Når du bruker HVL-F58AM/HVLF42AM-blitsen (selges separat), kan
du fotografere med
høyhastighetssynkronisering ved
enhver lukkerhastighet. For ytterligere
informasjon, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med
blitsen.
Velge en funksjon/innstilling
Du kan velge en funksjon for fotografering eller avspilling i menylisten.
For å se menylisten, trykk på kontrollknappen, Fn (Funksjonsknappen),
eller MENU-knappen.
Eksempel: Når Fn-knappen er trykket
inn.
Før du tar kameraet i bruk
I menylisten bruker du kontrollknappen
til å flytte markøren til den innstillingen
du vil bruke, og aktiverer deretter
innstillingen.
: Trykk på v/V/b/B på
kontrollknappen for å flytte markøren.
z: Trykk midt på hjulet for å utføre
valget.
I denne bruksanvisningen beskrives valg av en funksjon i menylisten ved
bruk av kontrollknappen på følgende måte:
Eksempel: Fn-knapp t [Hvitbalanse] t Velg ønsket innstilling
Når du starter en arbeidsoperasjon, vil en veiledning om kontrollknappens
funksjoner vises nederst på skjermen. Du må henvise til veiledningen når
du bruker kameraet. Nedenfor kan du se en trinnvis beskrivelse av det
ovennevnte eksemplet:
1 Trykk på Fn-knappen.
39
2 Velg [Hvitbalanse] med v/V/b/B
på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på z for å utføre.
3 Følg veiledningen, og velg og
aktiver funksjonen du ønsker.
For å endre må du, for eksempel, velge
med v/V, justere verdien til +/– med
b/B, og deretter trykke midt på z for å
foreta valget.
Brukerveiledning
Veiledningsliste
Veiledningen omtaler også andre operasjoner enn de som gjøres ved bruk
av kontrollknappen. Følgende ikoner indikeres:
MENU-knapp
Tilbake med MENU-knapp
Fn-knapp
(Sletteknapp)
(Zoom inn-knapp)
(Avspillingsknapp)
Kontrollhjul
Funksjonene som velges med kontrollknappen
Funksjoner som vil bli valgt ofte i ulike opptakssituasjoner er lagt til
kontrollknappen. Du kan stille inn disse opptaksfunksjonene direkte og
også skifte skjermstatus med kontrollknappen.
DISP (Skjerm) (side 33, 92)
(Blits) (side 73)
ISO (side 80)
(Bruksmodus) (side 87)
• Enkeltfremtrekk (side 87)
40
•
•
•
•
•
Kont.fremtrekk (side 87)
Selvutløser (side 88)
Selvutl. (forts.) (side 88)
Nivåtrinn: Kont. (side 89)
Fjernstyring (side 91)
Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen)
Opptaksmodus
Visningsmodus
Autofokus (70)
Målemodus (79)
Hvitbalanse (81)
AF-område (71)
Dyn.omr.optimal. (84)
Kreative innst. (84)
Slett (100)
Bildeindeks (94)
Spesif. utskrift (133)
Lysbildevisning (95)
Beskytt (99)
Roter (93)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre
funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Opptaksmeny
Bildestørrelse (106)
Bildeforhold (106)
Kvalitet (107)
1
Blitskompenser. (78)
AF-lys (75)
SteadyShot (44)
2
Fargerom (86)
Støyred.lang (110)
Høy ISO Støyred. (110)
Tilpasningsmeny
Eye-Start AF (69)
Kontrollhjul (111)
1 Rødøyereduksj. (75)
Autovisning (114)
Auto av m/søker (115)
41
Før du tar kameraet i bruk
Denne knappen henter opp de skjermbildene som brukes til å stille inn eller
utføre funksjoner som ofte brukes ved opptak eller visning.
Avspillingsmeny
Slett (100)
Formater (109)
Lysbildevisning (95)
1
Beskytt (99)
Spesif. utskrift (133)
Avspill.visning (92)
Oppsettmeny
LCD-lysstyrke (114)
Strømsparer (112)
KTRL for HDMI (104)
1
Skjermfarge (112)
Hjelp-skjermbilde (112)
USB-tilkobling (120, 135)
Lydsignaler (112)
3 Rensemodus (28)
Versjon (116)
Tilbakest.std. (117)
42
Dato/tid-innst. (113)
Språk (113)
Filnummer (108)
2
Mappenavn (108)
Velg mappe (109)
• Ny mappe (109)
Ta bilder
Ta bilder uten kamerarystelser
Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet når
utløserknappen er trykket inn, som igjen fører til uklare bilder.
Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser.
Riktig kroppsholdning
Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at kameraet
ikke flytter på seg.
Ta bilder
Trinn 1
Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt
objektivet for å støtte det.
Trinn 2
Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre.
Trinn 3
Klem albuen lett inn mot kroppen.
Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la
albuen hvile mot kneet ditt.
43
Indikator for kamerarystelse
Hvis det er fare for kamerarystelse, vil
(indikatoren for kamerarystelse)
blinke i søkeren. I dette tilfelle må du
bruke et stativ eller blitsen.
(Indikator for kamerarystelse)
Merknad
•
(indikatoren for kamerarystelse) vises kun i de modusene hvor lukkerhastigheten
er stilt inn automatisk. Denne indikatoren vises ikke i M/S-modusene.
Bruke SteadyShot-funksjonen
SteadyShot-funksjonen kan redusere virkningen av kamerarystelse med en
faktor som tilsvarer ca. 2,5 til 3,5 trinns høyere lukkerhastighet.
SteadyShot-funksjonen er stilt inn på [På] i standardinnstillingen.
SteadyShot-skalaindikatoren
(SteadyShot-skalaindikatoren) viser
status for kamerarystelsene. Vent til
skalaen blir lavere før du begynner å
fotografere.
(SteadyShot skala)-indikator
Deaktivere SteadyShot-funksjonen
MENU-knapp t
1 t [SteadyShot] t [Av]
Merknad
• SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er
slått på, eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å bli holdt
halvveis nede. Vent til indikasjonen på
(SteadyShot)-skalaen blir lavere, og
trykk så lukkerknappen sakte ned.
44
Bruke et stativ
Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold.
• Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser.
• Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om
kvelden.
• Ved fotografering av et motiv på nært hold, f.eks. som makroopptak.
• Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt.
Merknad
• Når du bruker stativ, må du deaktivere SteadyShot-funksjonen, fordi det er en viss
fare for at SteadyShot-funksjonen (side 44) ikke skal virke.
Ta bilder
45
/ Fotografere ved bruk av den
automatiske innstillingen
"AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å fotografere et
hvilket som helst motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en
vurdering den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til
dette.
Velg
når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt.
Når du dreier kontrollhjulet, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde). Du kan fjerne hjelpen
fra skjermen (side 112).
1 Skyv modusvelgeren til
eller
(Blits av).
eller
2 Hold fast i kameraet og se inn i
søkeren.
Motivet i fokusområdet kommer
automatisk i fokus (Eye-Start AF,
side 69).
Fokusområde
3 La motivet du vil fotografere
komme innenfor fokusområdet.
• Hvis
(indikatoren for
kamerarystelse) blinker, må du
fotografere motivet mens du
konsentrerer deg om å holde kameraet
stille, eller du bør bruke et stativ.
46
(Indikator for kamerarystelse)
4 Når du bruker et zoomobjektiv,
må du dreie på zoomeringen og
bestemme deg for riktig utsnitt.
Zoomering
5 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, tennes z eller
(fokusindikator) (side 68).
Ta bilder
Fokusindikator
6 Trykk lukkerknappen helt ned for
å ta bildet.
• Hvis du trykker på lukkerknappen etter
at
(SteadyShot-skalaindikatoren)
har avtatt, blir SteadyShot-funksjonen
mer effektiv.
(SteadyShot skala)-indikator
47
Merknad
• Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil mange funksjoner
ikke være tilgjengelige, for eksempel, eksponeringskompensasjon og
ISO-innstilling. Hvis du vil justere ulike innstillinger, må du stille inn
modusvelgeren på P og deretter fotografere motivet ditt.
48
Fotografere med en innstilling som
passer motivet (scenevalg)
Ved å velge en modus som passer til motivet eller forholdene, kan du ta
bildet med en innstilling som er riktig for motivet.
Når du dreier kontrollhjulet, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde). Du kan fjerne hjelpen
fra skjermen (side 112).
49
Ta bilder
Merknad
• Kameraet foretar en vurdering den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i
henhold til dette. Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil
mange funksjoner ikke være tilgjengelige, for eksempel, eksponeringskompensasjon
og ISO-innstilling.
Fotografere portretter
Denne modusen brukes til å
z gjøre bakgrunnen uskarp og motivet
skarpt.
z gjengi hudfarger i myke toner
Still inn modusvelgeren på
(Portrett).
Fotograferingsteknikker
• For å gjøre bakgrunnen mer uskarp, still objektivet til telelinseposisjonen.
• Du kan fotografere et livlig motiv ved å fokusere på øyet som er nærmere
objektivet.
• Bruk objektivskjermen (selges separat) for å fotografere
bakgrunnsbelyste motiver.
• Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde av blitsen
(side 75).
• Still inn blitsmodus på (Blits av) når du vil ta bilder uten blits (side 73).
50
Fotografere landskap
Denne modusen brukes til å
z fotografere alle typer naturbilder med
skarpt fokus og livlige farger.
Ta bilder
Still inn modusvelgeren på
(Landskap).
Fotograferingsteknikker
• Still objektivet til vidvinkel for å fremheve landskapets åpenhet.
• Still inn blitsmodus på (Fyllblits) når du vil ta bilder med blits
(side 73).
51
Fotografere små motiver
Denne modusen brukes til å
z fotografere motiver på nært hold, slik
som insekter, matretter eller små
gjenstander.
Still inn modusvelgeren på
(Makro).
Fotograferingsteknikker
• Gå nærme motivet og ta bildet fra den minste fotograferingsavstanden for
objektivet.
• Du kan fotografere et motiv på enda nærmere hold ved bruk av et
makroobjektiv (selges separat).
• Still inn blitsmodus på (Blits av) når du fotograferer et motiv på inntil
1 meters hold.
• Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke SteadyShotfunksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ for å oppnå bedre resultater.
• Still inn blitsmodus på (Blits av) når du vil ta bilder uten blits (side 73).
52
Fotografere motiver i bevegelse
Denne modusen brukes til å
z fotografere motiver i bevegelse, både
utendørs og på godt opplyste steder.
Ta bilder
Still inn modusvelgeren på
(Sportsbilder).
Fotograferingsteknikker
• Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes ned.
• Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede til det rette øyeblikket
inntreffer.
• Still inn blitsmodus på (Fyllblits) når du vil ta bilder med blits
(side 73).
53
Fotografere solnedganger
Denne modusen brukes til å
z ta vakre bilder av de røde fargene i
en solnedgang.
Still inn modusvelgeren på
(Solnedgang).
Fotograferingsteknikker
• Fremhever den røde fargen i et motiv sammenliknet med andre moduser.
Kan også brukes til å fotografere vakre, røde soloppganger.
• Still inn blitsmodus på (Fyllblits) når du vil ta bilder med blits
(side 73).
54
Fotografere om natten
Denne modusen brukes til å
z fotografere nattlige scener på
avstand, uten at omgivelsene mister
den mørke atmosfæren.
Ta bilder
Still inn modusvelgeren på
(Nattmodus).
Still inn blitsmodus på (Blits av) når du fotograferer motiver uten
personer om natten (side 73).
Fotograferingsteknikker
• Pass på at motivet ikke beveger seg, så ikke bildet blir uskarpt.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det anbefales å bruke stativ.
Merknad
• Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du fotograferer en helt mørk, nattlig
scene.
55
Fotografere et motiv slik du vil
(eksponeringsmodus)
Med et speilreflekskamera kan du justere lukkerhastigheten (hvor lenge
lukkeren er åpen) og blenderen (området som er i fokus: feltdybden) slik at
du kan oppnå en rekke forskjellige effekter.
Du kan f.eks. bruke en rask lukkerhastighet for å fotografere en bølges
flyktige form, eller fremheve en blomst ved å åpne blenderen slik at alt
foran og bak blomsten kommer ut av fokus. Dette er noen av effektene du
kan glede deg over med kameraet ditt (side 59, 61).
Ved å justere lukkerhastigheten og blenderen vil du i tillegg til å lage
fotografiske effekter med bevegelse og fokus, også bestemme lysstyrken
for motivet ved å kontrollere eksponeringsmengden (mengden med lys som
kommer inn i kameraet), som er den viktigste faktoren under fotografering.
Endre lysstyrken i bildet ved bruk av eksponeringsmengde
Eksponeringsmengde
lav
høy
Når du bruker en raskere lukkerhastighet, vil blenderen i kameraet være
åpnet en kortere stund. Dette betyr at kameraet har kortere tid til å ta inn
lys, som igjen resulterer i mørkere bilder. For å ta et lysere bilde, kan du
åpne blenderen (åpningen som lyset kommer inn igjennom) til en viss grad,
for å justere mengden med lys som kameraet tar inn på en og samme gang.
Lysstyrken som justeres av lukkerhastigheten og blenderen i et bilde kalles
"eksponering".
Dette avsnittet vil vise deg hvordan du kan justere eksponeringen for å
oppnå en rekke forskjellige effekter ved bruk av bevegelse, fokus og lys,
slik at du kan fotografere motivene du ønsker på riktig måte.
56
Når du dreier kontrollhjulet, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde). Du kan fjerne hjelpen
fra skjermen (side 112).
Ta bilder
57
Fotografere med programopptak
Denne modusen brukes til å
z fotografere med automatisk
eksponering, mens de tilpassede
innstillingene for ISO-følsomhet,
kreative innstillinger, dynamisk
områdeoptimalisering o.l. beholdes.
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker (side 67
til 91).
• Still inn blitsmodus på
(Fyllblits) når du vil ta bilder med blits (side 73).
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
58
Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet
(blenderprioritet)
Denne modusen brukes til å
z gjøre motivet skarpt, og alt foran og
bak motivet uskarpt. Ved å gjøre
blenderåpningen større, blir området
som er i fokus mindre (feltet får
mindre dybde).
Ta bilder
z fotografere dybden i naturbilder. Ved
å gjøre blenderåpningen mindre, blir
området som er i fokus større (feltet
får større dybde).
1 Skyv modusvelgeren til A.
59
2 Velg blenderåpningen (F-tall)
med kontrollhjulet.
• Lavere F-tall: Motivets forgrunn og
bakgrunn gjøres uskarpt.
Høyere F-tall: Både motivet,
forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
• Du kan ikke se om et motiv er uskarpt i
søkeren. Kontroller bildet som er tatt,
og juster blenderåpningen.
3 Juster fokus, og fotografer
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk
for å gi korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
blenderåpningen du har valgt vil gi feil
eksponering, vil verdien for
lukkerhastighet blinke. I slike tilfeller
må du justere blenderåpningen på nytt.
Fotograferingsteknikker
• Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et
stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller
et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv).
• Still inn blitsmodus på (Fyllblits) når du vil ta bilder med blits
(side 73). Blitsavstanden varierer imidlertid med variasjoner i
blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits, bør du kontrollere
blitsavstanden (side 75).
60
Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter
(lukkerprioritet)
Denne modusen brukes til å
z fotografere øyeblikksbilder av et
motiv i bevegelse. Bruk en høyere
lukkerhastighet for å ta skarpe bilder
av motivets bevegelser.
Ta bilder
z spore bevegelsen for å gjengi
dynamikk og flyt. Bruk en lavere
lukkerhastighet for å fotografere
sporene til motivet i bevegelse.
1 Skyv modusvelgeren til S.
61
2 Velg lukkerhastigheten med
kontrollhjulet.
Lukkerhastighet
3 Juster fokus, og fotografer
Blender (F-tall)
motivet.
Blenderen justeres automatisk for å gi
korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
lukkerhastigheten du har valgt vil gi
feil eksponering, vil verdien for
blenderåpningen blinke. I slike tilfeller
må du justere lukkerhastigheten på nytt.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs.
Merknader
•
(indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være.
• Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang)
foretas etter at opptaket er gjort. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen
pågår.
• Still inn blitsmodus på (Fyllblits) når du vil ta bilder med blits (side 73). Når du
bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere
lukkerhastigheten, vil imidlertid ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte.
62
Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt
(manuell eksponering)
Denne modusen brukes til å
z fotografere med ønsket
eksponeringsinnstilling, ved å
justere både lukkerhastigheten og
blenderåpningen.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei på kontrollhjulet for å justere
lukkerhastigheten, og mens du
trykker -knappen ned, drei på
kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen.
• Du kan velge det elementet
kontrollhjulet skal justere
(lukkerhastighet eller blenderåpning)
med [Kontrollhjul] (side 111).
-knapp
Lukkerhastighet
Blender (F-tall)
63
3 Fotografer motivet når
eksponeringen er stilt inn.
• Mot +: Motivet blir lysere.
Mot –: Motivet blir mørkere.
: Metered Manual (målt manuelt)
Eksponeringsverdi
Merknader
• Symbolet
(indikator for kamerarystelse) vises ikke i manuell
eksponeringsmodus.
• Hvis modusvelgeren er stilt til M, er ISO-innstillingen [AUTO] stilt til [100]. I
M-modus er ikke ISO-innstillingen [AUTO] tilgjengelig. Still inn ISO-følsomheten
etter behov (side 80).
• Still inn blitsmodus på (Fyllblits) når du vil ta bilder med blits (side 73).
Blitsavstanden varierer imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du
fotograferer ved bruk av blits, bør du kontrollere blitsavstanden (side 75).
EV-skalaen i M-modus
Du kan bekrefte eksponeringsverdien på
EV-skalaen i standardvisningen eller i
søkeren.
Pilene b B vises hvis den innstilte
eksponeringen er utenfor området til
EV-skalaen. Pilene begynner å blinke hvis
forskjellen blir større.
LCD-skjerm (standardvisning)
Standardverdi
Søker
Standardverdi
64
Fotografere spor med langtidseksponering (BULB)
Denne modusen brukes til å
z fotografere lysspor, slik som
fyrverkeri.
z fotografere lysspor etter stjerner.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei kontrollhjulet mot venstre,
inntil [BULB] vises.
BULB
3 Mens du trykker på
-knappen,
drei kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen (F-tall).
-knapp
65
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset.
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket
varer.
Så lenge lukkerknappen er trykket ned, holdes lukkeren åpen.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ.
• Still fokus til uendelig i manuell fokusmodus når du fotograferer
fyrverkeri osv.
• Bruk den trådløse fjernkontrollen (selges separat) (side 91). Hvis du
trykker på SHUTTER-knappen på fjernkontrollen, utløses BULB-opptak,
og hvis du trykker på den igjen, stoppes BULB-opptaket. Du trenger ikke
å trykke ned og holde SHUTTER-knappen på fjernkontrollen.
Merknader
• Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 44).
• Jo lenger eksponeringstiden er, desto mer fremtredende vil støyen på bildet være.
• Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene ved bruk av støyreduksjon
(Støyred.lang). Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere
bilder mens støyreduksjonen pågår.
66
Bruke opptaksfunksjonen
Velge fokuseringsmetoden
Det finnes to metoder for å justere fokuset: autofokus og manuelt fokus.
Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av
objektivet.
Bryteren som må
brukes
Objektivet er
Objektiv
utstyrt med en
(Fokusmodusbryte
fokusmodusbryter ren på kameraet
må alltid stilles
inn på AF.)
Objektivet er ikke Kamera
utstyrt med en
fokusmodusbryter
Type objektiv
Veksle til manuelt
fokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på objektivet på AF. på objektivet på MF.
Veksle til autofokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på kameraet på AF. på kameraet på MF.
Bruke opptaksfunksjonen
Bruke autofokus
1 Still inn fokusmodusbryteren på
kameraet på AF.
2 Når objektivet er utstyrt med en
fokusmodusbryter, må den stilles
inn på AF.
3 Se inn i søkeren.
Motivet i fokusområdet kommer automatisk i fokus (Eye-Start AF).
67
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned
Fokusområdesensor
for å kontrollere fokuset, og ta
deretter bildet.
• Når fokuset er bekreftet, vil
fokusindikatoren endres til z eller
(nedenfor).
• Sensoren som brukes til fokusering i
AF-området, lyser rødt (side 71).
Fokusområde
Fokusindikator
Fotograferingsteknikker
• For å velge området som brrukes til å fokusere, still inn [AF-område]
(side 71).
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til å fotografere.
lyser
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et
motiv i bevegelse. Klar til å fotografere.
lyser
Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på
Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I
slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 69) eller manuelt fokus
(side 72).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
• To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
• Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en
bygningsfasade.
• Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri
eller en vannoverflate.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
68
Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket øverst på kameraet viser
plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom
kameraet og motivet, må du ta hensyn til
plasseringen av den horisontale linjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet
som fungerer som "film".
Deaktivere Eye-Start AF-funksjonen
MENU-knapp t
1 t [Eye-Start AF] t [Av]
• Når du fester FDA-M1AM lupen (selges separat) eller FDA-A1AM
vinkelfinneren (selges separat) til kameraet, anbefaler vi at du stiller
[Eye-Start AF] til [Av] for å unngå at okularsensorene under søkeren
aktiveres.
Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås)
1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Fokus og eksponering er låst.
69
Bruke opptaksfunksjonen
Merknader
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom
motivet og kameraet.
• Når fokusmodusbryteren på kameraet er stilt inn på MF, oppnås ikke korrekt fokus,
selv ikke når fokusmodusbryteren på objektivet er stilt inn på AF. For å veksle til
autofokus må du stille inn fokusmodusbryteren på kameraet på AF.
2 Hold lukkerknappen halvveis
nede, og plasser motivet tilbake i
den opprinnelige posisjonen for å
komponere bildet.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Velge fokuseringsmetoden som passer motivets bevegelse
(autofokus)
Fn-knapp t [Autofokus] t Velg ønsket innstilling
(Enkeltbilde-AF) Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Automatisk AF)
[Autofokus] veksler mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig
AF, avhengig av motivets bevegelse.
Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir
fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet
fortsetter å fokusere hvis motiver er i bevegelse.
(Kontinuerlig AF) Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes
og holdes halvveis nede.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
Fotograferingsteknikker
• Bruk
• Bruk
70
(Enkeltbilde-AF) når motivet er ubevegelig.
(Kontinuerlig AF) når motivet er i bevegelse.
Merknad
•
(Automatisk AF) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller en
av følgende scenevalgsmoduser:
(Portrett),
(Landskap),
(Solnedgang)
eller
(Nattmodus).
(Enkeltbilde-AF) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
(Makro) i
Scenevalg.
(Kontinuerlig AF) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
(Sportsbilder) i Scenevalg.
Velge fokusområdet (AF-område)
AF-område
Område
Fn-knapp t [AF-område] t Velg ønsket innstilling
(Vidt AF-område) Kameraet bestemmer hvilket av de ni AF-områdene som
skal brukes til å fokusere i AF-området. Hvis du trykker i
midten av kontrollknappen og holder den nede, kan du
justere fokuset ved bruk av AF-områdene i det sentrale
området.
(Punkt)
Kameraet bruker kun de AF-områdene som befinner seg i
det sentrale området.
(Lokal)
Bruk kontrollknappen og velg ut ett område (blant de ni) du
vil aktivere fokus fra. Hvis du trykker i midten av
kontrollknappen og holder den nede under opptak, kan du
forbigående justere fokuset ved bruk av AF-områdene i det
sentrale området.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [AF-område] låst
på
(Vidt AF-område), og du kan ikke velge de andre innstillingene.
71
Bruke opptaksfunksjonen
Velg AF-området som passer
opptaksforholdene eller preferansene
dine. Området som brukes til å fokusere,
lyser en kort stund.
• AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig
fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
Justere fokuset manuelt (manuelt fokus)
Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du
justere fokuset manuelt.
1 Still inn fokusmodusbryteren på
objektivet på MF.
2 Hvis objektivet ikke er utstyrt med
en fokusmodusbryter, må du stille
inn fokusmodusbryteren på
kameraet på MF.
3 Drei på fokusringen på objektivet
for å få skarpt fokus.
Fokusring
Merknader
• Hvis det lar seg gjøre å fokusere på motivet i autofokusmodus, lyser indikatoren z
opp når fokus er bekreftet. Når det vide AF-området er i bruk, brukes senterområdet,
og når det lokale AF-området er i bruk, brukes det området som er valgt med
kontrollknappen.
• Når det brukes en telekonverter (selges separat) o.l., er det ikke sikkert fokusringen
kan roteres jevnt.
• Riktig fokusering kan ikke oppnås i søkeren dersom diopteret ikke er justert korrekt
(side 22).
• Den direkte manuelle fokusfunksjonen er ikke tilgjengelig på dette kameraet.
72
Bruke blitsen
Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som
den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke
blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv.
Når modusvelgeren er stilt inn på AUTO, spretter blitsen opp automatisk
hvis det er mørkt, eller hvis du tar bilder i motlys.
1
på kontrollknappen t Velg
ønsket innstilling
ladet.
Blinker: Blitsen lades. Når indikatoren
blinker, kan du ikke utløse lukkeren.
Lyser: Blitsen er blitt ladet og er klar til
å utløses.
• Når kameraet er i autofokusmodus og
du trykker lukkerknappen halvveis ned
i mørke omgivelser, kan blitsen utløses
for å gjøre det lettere å fokusere på
motivet (AF-lys).
(Indikator for lading
av blits)
73
Bruke opptaksfunksjonen
2 Ta bildet når blitsen er ferdig
(Blits av)
Utløses ikke selv om det er mørkt.
(Autoblits)
Utløses i mørket og i motlys.
(Fyllblits)
Utløses hver gang du utløser lukkeren.
(Sakte synkron.)
Utløses hver gang du utløser lukkeren. Når du fotograferer
ved bruk av sakte synkronisering, kan du ta et klart bilde av
både motivet og bakgrunnen ved å redusere
lukkerhastigheten.
(Ettersynkron.)
Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du
utløser lukkeren.
(Trådløs)
Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til eller i nærheten av - kameraet (Fotografering med trådløs
blits).
Fotograferingsteknikker
• Objektivskjermen (selges separat) kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern
objektivskjermen når du skal bruke blitsen.
• Når du bruker blitsen, bør du fotografere motivet på en avstand av
1 meter eller mer.
• Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke
sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og
bakgrunnen.
• Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et
motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går.
Merknader
• Ikke hold kameraet etter blitsen.
• Hvilke opptaksforhold som kreves for å hindre at det vises skygger på et bilde,
avhenger av objektivet.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, kan ikke elementene
(Sakte synkron.),
(Ettersynkron.) og (Trådløs) velges.
74
Blitsavstand
Rekkevidden for den innebygde blitsen avhenger av ISO-følsomheten og
blenderåpningen. Se følgende tabell.
Blender
F2.8
ISOAUTO 1,4 – 7,1 m
innstilling 100
1 – 3,6 m
F4.0
F5.6
1–5m
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Bruke opptaksfunksjonen
AF-lys
• AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt på
(Kontinuerlig
AF), eller motivet beveger seg i
(Automatisk AF). ( eller
-indikatoren lyser).
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når en ekstern blits er montert på kameraet, brukes AF-lyset til den
eksterne blitsen.
Deaktivere AF-lyset
MENU-knapp t
1 t [AF-lys] t [Av]
Bruke rødøyereduksjon
Rødøyereduksjon reduserer problemet med røde øyne ved å utløse en
forhåndsblits (et svakt blitslys) noen ganger før fotografering med blits.
MENU-knapp t
1 t [Rødøyereduksj.] t [På]
75
Fotografere med trådløs blits
Med en ekstern, trådløs blits (selges separat), kan du bruke blitsen uten
ledning når den ikke er festet til kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan
du fotografere et motiv med en tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten
mellom lys og skygge på motivet.
For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
1 Fest den trådløse blitsen til tilbehørsskoen med autolås, og slå
på både kameraet og blitsen.
2
på kontrollknappen t
(Trådløs)
3 Fjern den trådløse blitsen fra tilbehørsskoen med autolås.
Merknader
• Kameraet kan ikke forhåndsteste den trådløse blitsen. Forviss deg om at blitsen
utløses riktig, ved å trykke ned lukkerknappen.
• Kameraet kan ikke styre lysandelen til den trådløse blitsen.
• Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde
blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i
unøyaktig blitseksponering.
• Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i
nærheten og vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal
for den eksterne blitsen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den.
76
Justere lysstyrken for motivet
(eksponering, blitskompensering, måling)
Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet
(eksponeringskompensasjon)
Justere i
minusretningen (–)
Grunnleggende
eksponering
1 Trykk på
-knappen for å vise
skjermbildet for
eksponeringskompensasjon.
Justere i
plussretningen (+)
-knapp
2 Juster eksponeringen med
kontrollhjulet.
Mot + (over): Gjør bildet lysere.
Mot – (under): Gjør bildet mørkere.
Standardeksponering
77
Bruke opptaksfunksjonen
Med unntak av opptaksmodus M vil eksponeringen velges automatisk
(Automatisk eksponering).
Basert på eksponeringen som innhentes av den automatiske eksponeringen,
kan du utføre eksponeringskompensasjon ved å flytte eksponeringen enten i
plussretningen (+) eller minusretningen (–), avhengig av hva du
foretrekker. Du kan gjøre hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i
plussretningen (+). Hele bildet vil gjøres mørker hvis du flytter
eksponeringen i minusretningen (–).
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Fotograferingsteknikker
• Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt.
• Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med
eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 89).
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, M
(manuell eksponering) eller Scenevalg.
Justere blitslysmengden (blitskompensasjon)
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å
endre eksponeringskompensasjonen. Du kan kun justere eksponeringen for
et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Blitskompenser.] t Velg ønsket
Mot +: Øker blitsstyrken.
Mot –: Reduserer blitsstyrken.
Merknader
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO
eller Scenevalg.
• Hvis du har justert blitsstyrken, vil
vises i søkeren når den innebygde blitsen
trekkes opp. Hvis du har justert blitsstyrken, må du huske på å tilbakestille verdien.
• Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den
begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale
området som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den
reduserte virkningen ikke vil være synlig.
Eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjonen kompenserer ved å endre lukkerhastigheten,
blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt). Hvis blitsen brukes,
endres også mengden blitslys.
Blitskompensasjonen endrer derimot kun mengden blitslys.
78
Velge en metode for å måle motivets lysstyrke
(målemodus)
Fn-knapp t [Målemodus] t Velg ønsket modus
(Multi-segment)
Denne modusen deler det totale området opp i flere områder,
og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette
den riktige eksponeringen for hele motivet.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området
av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken
over hele skjermen.
(Punkt)
Denne modusen måler lys ved eller rundt fokusområdet i
sentrum av rammen.
Fotograferingsteknikker
(Multi-segment)-måling for generell fotografering.
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [Målemodus] låst
på
(Multi-segment), og du kan ikke velge andre moduser.
79
Bruke opptaksfunksjonen
• Bruk
Stille inn ISO
Lysfølsomheten uttrykkes med ISO-tallet (anbefalt eksponeringsindeks). Jo
høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.
1 Trykk på ISO på kontrollknappen
for å vise ISO-skjermen.
2 Velg ønsket verdi med v/V på kontrollknappen.
• Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er ISO låst på AUTO
og du kan ikke velge andre ISO-numre.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P/A/S og ISO er stilt inn på [AUTO], stilles
ISO automatisk inn på en verdi mellom ISO 100 og ISO 400.
• [AUTO]-innstillingen kan ikke brukes i opptaksmodus M. Hvis du endrer
opptaksmodus til M med [AUTO]-innstillingen, veksler den til [100]. Still inn
ISO-verdien i henhold til opptaksforholdene.
80
Justere fargetonene (hvitbalanse)
Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen
nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige
lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt
Blålig
Grønnskjær
Rødlig
Vær/belysning
Lysets
egenskaper
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [Hvitbalanse] låst
på AWB (Auto-hvitbalanse), og du kan ikke velge andre moduser.
• Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe,
kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens
egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen.
Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/
forhåndsinnstilt hvitbalanse)
Fn-knapp t [Hvitbalanse] t Velg ønsket innstilling
• Når [AWB] ikke er valgt, kan du fininnstille fargetonen med b/B på
kontrollknappen. Ved å vri hjulet mot pluss (+) blir bildet rødlig. Ved å
vri hjulet mot minus (–) blir bildet blålig.
81
Bruke opptaksfunksjonen
Hvitbalanse er en funksjon som justerer fargetonene til mer eller mindre de
fargene du ser. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble
slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å
oppnå forskjellige effekter.
AWB
(Auto-hvitbalanse)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer
fargetonene deretter.
Hvis du velger et alternativ for å passe en bestemt lyskilde,
vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Wolfram)
(Fluorescerende)
(Blits)
Fotograferingsteknikker
• Når du velger
(nedenfor).
(Tilpasset), kan du registrere innstillingen din
Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse)
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales
det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
1 Fn-knapp t [Hvitbalanse] t
2 Velg [
SET] med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
3 Hold kameraet slik at det hvite området dekker det sentrale
fokusområdet, og trykk deretter ned lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter)
vises.
4 Trykk midt på kontrollknappen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor
innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart.
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som registreres i denne operasjonen
gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.
82
Merknad
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" indikerer at verdien ligger utenfor det
forventede området. (Når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et
motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer denne verdien, lyser
-indikatoren gult på skjermbildet med opptaksinformasjon på LCD-skjermen.
Du kan fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen på nytt for å
få en mer korrekt verdi for hvitbalansen.
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
Fn-knapp t [Hvitbalanse] t
(Tilpasset)
Merknad
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket inn, registreres en tilpasset
hvitbalanse hvor det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
Bruke opptaksfunksjonen
83
Bildebehandling
Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk
områdeoptimalisering)
Fn-knapp t [Dyn.omr.optimal.] t Velg ønsket innstilling
(Av)
Ingen optimalisering.
(Standard)
Hvis det er store lys- og skyggekontraster mellom motivet og
bakgrunnen, som ofte er vanlig når du fotograferer mot solen,
vil kameraet gjengi kontrasten over hele bildet, slik at du får
et bilde med riktig lysstyrke og kontrast.
(Avansert)
Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet
lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen,
slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
Merknader
•
(Avansert) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller en av
følgende scenevalgsmoduser:
(Portrett),
(Landskap) eller
(Makro).
(Standard) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
(Sportsbilder) i
Scenevalg.
(Av) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
(Solnedgang) eller
(Nattmodus) i Scenevalg.
• For forstørrede RAW-bilder, kan kun effektene i
(Standard) for dynamisk
områdeoptimalisering kontrolleres på kameraet.
• Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk
områdeoptimalisering.
Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger)
1 Fn-knapp t [Kreative innst.] t Velg ønsket innstilling
2 Når du vil justere
(kontrast), (fargemetning), eller
(skarphet), velger du ønsket element med b/B, og justerer
deretter verdien med v/V.
84
(Standard)
For å fotografere ulike scener med mengder av
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel eller bilder av hav.
(Portrett)
For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder
med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange
avstander blir også tydeligere.
(Nattsyn)
Kontrasten reduseres for å gjengi nattlige stemninger mer
realistisk.
(Solnedgang) For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger.
(Sort/hvitt)
For å ta svart/hvitt-bilder.
(skarphet) kan justeres for hvert
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys
og skygge være, som igjen vil ha en innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene
være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være
duse og dempet.
(Skarphet)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
vil konturene fremheves, og jo lavere den valgte verdien er,
jo mer vil konturene dempes.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [Kreative innst.]
låst på
(Standard), og du kan ikke velge andre innstillinger.
• Når
(Sort/hvitt) er valgt, kan du ikke justere fargemetningen.
85
Bruke opptaksfunksjonen
(kontrast), (fargemetning) og
kreative innstillingselement.
Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet)
Måten som farger representeres på, med en kombinasjon av tall og
fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet etter
behov.
MENU-knapp t
2 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling
sRGB
Dette er standardfargerommet for digitale kameraer. Bruk
sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut
bildene uten noen form for redigering.
Adobe RGB
Dette har en bred fargegjengivelse. Adobe RGB er effektiv
dersom store deler av motivet består av kraftige grønne eller
røde farger.
• Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Merknader
• Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
• Hvis du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller enheter som
ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning.
86
Velge bruksmodus
Dette kameraet er utstyrt med fem bruksmodi, bl.a. avanserte funksjoner
for enkeltbilde og kontinuerlig fremtrekk. Bruk dem etter behov.
Fotografere et enkelt bilde
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
på kontrollknappen t
(Enkeltfremtrekk)
(Sportsbilder) i Scenevalg, kan du ikke ta
Kontinuerlig fremtrekk
Kameraet tar kontinuerlige bilder med en maksimal hastighet på 2,5 bilder i
sekundet*.
* Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere
avhengig av opptaksforholdene.
1
på kontrollknappen t
(Kont.fremtrekk)
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig.
87
Bruke opptaksfunksjonen
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på
enkeltbilder.
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
Antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, har en øvre grense.
Fin/Standard
Ingen begrensning (før minnekortet er fullt)
RAW og JPEG
3 bilder
RAW
6 bilder
Merknader
• Du kan ikke ta bilder kontinuerlig når "0" blinker i søkeren. Vent til indikatoren
forsvinner.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på en annen scenevalgsmodus enn
(Sportsbilder), kan du ikke ta bilder kontinuerlig.
• Hastigheten du kan ta bilder kontinuerlig med, kan være langsommere når det ikke
er nok strøm på batteriet, eller ved lav lokal temperatur.
Bruke selvutløseren
10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på
bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere
kamerarystelser.
[Selvutl. (forts.)] er en praktisk måte å unngå dårlige bilder på, da kameraet
tar enten tre eller fem bilder i rask rekkefølge etter en pause på 10 sekunder.
1
på kontrollknappen t
(selvutløser) t Velg ønsket
innstilling
• Tallet etter
er antall sekunder som er
valgt for øyeblikket.
• Velg
for å bruke kontinuerlig
selvutløser.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og
selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett
før bildet tas.
Avbryte selvutløseren
Trykk
på kontrollknappen.
88
Merknad
• Når du trykker på lukkerknappen uten å se inn i søkeren, bør du bruke okulardekselet
(side 24).
Ta bilder med skiftende eksponering (eksponeringsgruppe)
Grunnleggende
eksponering
Minusretning (–)
Plussretning (+)
1
på kontrollknappen t
(Nivåtrinn: Kont.) t Velg
ønsket nivåtrinnverdi
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i
nivåtrinngruppen.
* (Nivåtrinn:
Kont.)
* _ EV vist med
Tar tre bilder hvor eksponeringen forskyves i henhold til
innstilt verdi.
Trykk og hold lukkerknappen nede til opptaket stopper.
Når blitsen utløses, må du trykke på lukkerknappen for hvert
enkelt bilde.
er verdien som er valgt for øyeblikket.
89
Bruke opptaksfunksjonen
Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering for
hvert enkelt bilde. Kameraet er utstyrt med en automatisk nivåtrinnsfunksjon.
Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den grunnleggende eksponeringen,
vil kameraet ta bilder mens eksponeringen automatisk forskyves. Du kan velge
bildet med den lysstyrken du foretrekker når du er ferdig med å fotografere.
Når blitsen utløses, brukes nivåtrinnfotografering med blits for å variere mengden
blitslys. For å ta bilder må du trykke på lukkerknappen for hvert enkelt bilde.
Merknader
• Når modusvelgeren er stilt til M, forskyver du eksponeringen ved å justere
lukkerhastigheten.
• Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til
kompenseringsverdien.
• Nivåtrinnsfunksjonen kan ikke brukes når opptaksmodus er stilt til AUTO eller
Scenevalg.
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Nivåtrinn for lokalt lys*
Nivåtrinn med blits
0,3 trinn, tre bilder
0,7 trinn, tre bilder
Eksponeringskompensasjon 0 Blitskompensasjon –1,0
LCD-skjerm
(standardvisning)
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
Søker
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på
motivet over en lengre periode, som f.eks. naturlig lys, en lyspære eller
fluorescerende lys.
• Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på EVskalaen som antallet bilder som kan tas opp. Ved nivåtrinnfotografering
med blits vises imidlertid ikke indikatorene i søkeren.
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer
allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én.
• Hvis lukkerknappen trykkes halvveis ned og slippes, vises "br 1".
"Fbr 1" vises for nivåtrinn med blits. Når nivåtrinnfotograferingen med
blits begynner, indikeres nummeret på neste ramme, for eksempel,
"Fbr 2", "Fbr 3".
90
Ta bilder med fjernkontrollen
Du kan ta bilder med SHUTTER-knappen og 2SEC-knappen (lukkeren
utløses etter 2 sekunder) på den trådløse fjernkontrollen RMT-DSLR1
(selges separat). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med den
trådløse fjernkontrollen.
1
på kontrollknappen t
(Fjernstyring)
Bruke opptaksfunksjonen
2 Fokuser på motivet, pek lyssenderen på fjernkontrollen mot
fjernsensoren, og ta deretter bildet.
Merknad
• Bruk okulardekslet (side 24).
91
Bruke visningsfunksjonen
Vise bilder
Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen.
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Gå tilbake til fotograferingsmodus
Trykk på -knappen på nytt.
Bytte opptaksdatavisning
Trykk DISP på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, skifter skjermbildet på
følgende måte.
Med opptaksdata
Histogrambilde
Uten opptaksdata
Velge bilderetning ved avspilling av et bilde som er tatt stående (portrett)
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Avspill.visning] t Velg ønsket
Merknad
• Hvis du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vises bildet stående (portrett) selv
om [Roter manuelt] er valgt.
92
Rotere et bilde
1 Fn-knapp t [Roter]
2 Trykk midt på kontrollknappen.
Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt.
• Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av
kameraet.
Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling
Trykk på -knappen.
Merknad
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PMB" på CD-ROM-platen
(inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene
ikke kan roteres, avhengig av programvaren.
Et bilde kan forstørres, slik at du kan studere det nærmere. Dette er en
nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt.
1 Vis bildet du vil forstørre, og trykk
deretter på
-knapp
-knappen.
2 Zoom inn på eller ut fra bildet
med kontrollhjulet.
93
Bruke visningsfunksjonen
Forstørre bilder
3 Velg den delen du vil forstørre med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryte forstørret visning
Trykk på -knappen så bildet går tilbake til normal størrelse.
Skalaområde
Skalaområdet er som følger.
Bildestørrelse
Skalaområde
L
Ca. ×1,1 – ×14
M
Ca. ×1,1 – ×11
S
Ca. ×1,1 – ×7,2
Bytte til visning av bildeliste
Fn-knapp t [Bildeindeks] t Velg det antallet bilder du vil vise
Skjermen bytter til indeksvisning av bilder.
Gå tilbake til enkeltbildeskjerm
Trykk midt på kontrollknappen når du velger et bilde.
Velge en mappe
1 Velg mappefeltet med b/B på
kontrollknappen, og trykk deretter midt
på knappen.
2 Velg den ønskede mappen med v/V,
og trykk på midten.
94
Mappefeltet
Spille av bilder automatisk (Lysbildevisning)
Lysbildevisningen kan styres med enten Fn-knappen eller MENU-knappen.
Her beskrives styring med Fn-knappen.
Fn-knapp t [Lysbildevisning]t [OK]
Spiller av bilder i rekkefølge (Lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper
automatisk når alle bildene er vist.
• Du kan se forrige/neste bilde med b/B på kontrollknappen.
Stanse lysbildevisningen
Trykk midt på kontrollknappen. Hvis du trykker på nytt, starter
lysbildevisningen igjen.
Stoppe midt i lysbildevisningen
Trykk på
-knappen.
Bruke visningsfunksjonen
Velge intervall mellom bildene i lysbildevisningen
Fn-knapp t [Lysbildevisning] t [Intervall] t Velg antall
sekunder
Spille av gjentatte ganger
Fn-knapp t [Lysbildevisning] t [Gjenta] t [På]
95
Kontrollere informasjonen for bilder som
er tatt
Skjermbildet endres hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen
(side 92).
Grunnleggende informasjonsskjerm
Ikon
Indikasjon
Minnekort (18)
100-0003
Mappe - filnummer (125)
-
Beskytt (99)
DPOF3
DPOF-innstilling (133)
Bildekvalitet (107)
Bildestørrelse (106)/
Bildeforhold (106)
Varsel om lavt batterinivå
(14)
1/125
Lukkerhastighet (61)
F3.5
Blender (59)
ISO100
ISO-følsomhet (80)
2010 1 1
10:37AM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
96
Histogramskjerm
A
Ikon
Ikon
Minnekort (18)
100-0003
Mappe - filnummer (125)
-
Beskytt (99)
DPOF3
DPOF-innstilling (133)
35mm
AWB +1
5500K M1
Bildestørrelse (106)/
Bildeforhold (106)
Varsel om lavt batterinivå
(14)
B
Ikon
Indikasjon
Brennvidde (140)
Kreative innstillinger
(84)
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter) (81)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(84)
2010 1 1
10:37AM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
Histogram (98)
P A S M Modusvelger (46 – 66)
1/125
Lukkerhastighet (61)
F3.5
Blender (59)
ISO100
ISO-følsomhet (80)
–0.3
Eksponeringskompensasjon (77)
–0.3
Blitskompensasjon (78)
97
Bruke visningsfunksjonen
Bildekvalitet (107)
Indikasjon
Målemodus (79)
Indikasjon
Kontrollere histogrammet
Når bildet har en veldig lys eller en
veldig mørk del, vil den aktuelle delen
blinke i histogramvisningen
(luminansadvarsel).
Antall piksler
Et histogram presenterer den
luminansfordelingen som viser hvor
mange piksler (bildeelementer) av en
bestemt lysstyrke som finnes på bildet.
For å vise histogrammet må du trykke på
DISP på kontrollknappen (side 92).
Mørk
Lys
Blinker
R (Rød)
Luminans
G (Grønn) B (Blå)
Eksponeringskompensasjonen endrer
histogrammet tilsvarende. Du kan se et
eksempel i illustrasjonen til høyre.
Når du fotograferer med
eksponeringskompensasjonen på den
positive siden lyses hele bildet opp, slik
at hele histogrammet flytter seg til den
lyse siden (høyre side). Hvis
eksponeringskompensasjonen brukes på
den negative siden, flyttes histogrammet
til den andre siden.
Begge endene på histogrammet viser en
mørk og en lys del. Det går ikke an å
gjenopprette disse områdene senere på en
datamaskin. Juster eksponeringen om
nødvendig, og ta bildet på nytt.
98
Beskytte bilder (Beskytt)
Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting.
Beskyttelsesfunksjonen kan styres med enten Fn-knappen eller
MENU-knappen. Her beskrives styring med Fn-knappen.
Beskytte valgte bilder/oppheve beskyttelse av valgte bilder
1 Fn-knapp t [Beskytt] t [Merkede bilder]
2 Velg bildet du vil beskytte med
b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
-
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på Fn-knappen.
5 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Beskytte alle bilder/oppheve beskyttelse av alle bilder
Fn-knapp t [Beskytt] t [Alle bilder] eller [Opphev alle] t
[OK]
99
Bruke visningsfunksjonen
Et --merke vises på det valgte bildet.
• Hvis du vil avbryte innstillingen,
trykker du midt på kontrollhjulet på
nytt.
Slette bilder (Slett)
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor
først om du virkelig vil slette bildet eller ikke.
Slettefunksjonen kan styres med enten Fn-knappen eller MENU-knappen.
Her beskrives styring med Fn-knappen.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Slette bildet som vises på skjermen
1 Vis det bildet du vil slette, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Slette valgte bilder
1 Fn-knapp t [Slett] t [Merkede bilder]
2 Velg bildene du vil slette med
kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
Et
-merke vises på det valgte bildet.
Samlet antall
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på Fn-knappen.
100
5 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
Slette alle bildene i en mappe
1 Fn-knapp t [Bildeindeks] t Velg antall bilder
2 Velg mappefeltet med b på
kontrollknappen.
Mappefeltet
3 Trykk midt på kontrollknappen, og velg deretter mappen du vil
4 Trykk på
-knappen.
5 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Slette alle bilder samtidig
Fn-knapp t [Slett] t [Alle bilder] t [Slett]
Merknad
• Det kan ta lang tid å slette et stort antall bilder ved bruk av funksjonen [Alle bilder].
Det anbefales at du sletter bildene på en datamaskin, eller formaterer minnekortet
med kameraet.
101
Bruke visningsfunksjonen
slette med v/V.
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på en TV, kreves det en
HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med en HDMI-kontakt.
1 Slå av både kameraet og TV-en,
før du kobler kameraet til TV-en.
1 Til
HDMI-kontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
2 Til
HDMI-kontakten
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Velg ønsket bilde med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skjermen på kameraet blir ikke
slått på.
Kontrollknapp
Merknader
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som
passer tilkobling til TV-en i den andre enden.
102
• Hvis du kobler kameraet til Sonys VIDEO-A-kompatible TV med en HDMI-kabel,
velger TV-en automatisk en passende bildekvalitet for visning av stillbilder. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen for Sonys VIDEO-A-kompatible TV.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Ikke kobl enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre
til feil.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en
HDMI-kabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig Full
HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" gir en svært detaljert, fotografisk gjengivelse av nyanserike
teksturer og farger.
Bruke kameraet i utlandet
Kameraet registrerer automatisk det fargesystemet som passer til den
tilkoblede videoenheten.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan,
Korea, Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
103
Bruke visningsfunksjonen
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og en videokabel. Fargesystemet til TV-en må passe
til fargesystemet på det digitale stillbildekameraet. Se listene nedenfor for å
finne TV-fargesystemet i det landet eller den regionen hvor kameraet
brukes.
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Bruke "BRAVIA" Sync
Hvis du kobler kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en
HDMI-kabel, kan du styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en.
1 Kobl til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 102).
Inngangen slås automatisk på, og bildet som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på LINK MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.
3 Styr operasjonene med kontrollknappen på fjernkontrollen til
TV-en.
Elementene i Link-menyen
Slett
Velger metode for sletting av bilder; enkeltvis eller alle bilder
(side 100).
Bildeindeks
Veksler til indeksvisning av bilder.
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk (side 95).
Beskytt
Beskytter alle bilder/opphever beskyttelsen av alle bildene
(side 99).
Spesif. utskrift
Angi/oppheve DPOF på alle bildene (side 133).
Angir antall bilder som skal skrives ut.
Daterer bilder, eller daterer dem ikke.
Enkeltvis
bildeavspilling
Går tilbake til enkeltbildeskjerm.
Merknader
• De tilgjengelige arbeidsoperasjonene er begrenset når kameraet er koblet til en TV
ved hjelp av en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, gir deg tilgang til disse
arbeidsoperasjonene. For ytterligere informasjon må du slå opp i bruksanvisningen
som fulgte med TV-en.
104
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som respons på fjernkontrollen til
TV-en, når kameraet via en HDMI-tilkobling er koblet til en TV fra en annen
produsent, må du stille inn [KTRL for HDMI] i
Oppsettmenyen på [Av].
Bruke visningsfunksjonen
105
Endre oppsettet
Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet
Bildestørrelse
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Bildestørrelse] t Velg ønsket
[Bildeforhold]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 piksler
M:7.7M
3408 × 2272 piksler
S:3.5M
2288 × 1520 piksler
[Bildeforhold]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 piksler
M:6.5M
3408 × 1920 piksler
S:2.9M
2288 × 1280 piksler
Merknad
• Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet
korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på LCD-skjermen.
Bildeforhold
MENU-knapp t
bildeforhold
1 t [Bildeforhold] t Velg ønsket
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-forhold.
106
Kvalitet
MENU-knapp t
1 t [Kvalitet] t Velg ønsket innstilling
(RAW)
Filformat: RAW (rådata)
Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en
datamaskin.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen.
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (rådata) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst
til [L].
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden
komprimeringsforholdet til
(Standard) er høyere enn
det til
(Fin), er filstørrelsen til
mindre enn den til
. Dette gjør det mulig å ta opp flere filer på ett
minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.
Om RAW-bilder
Du trenger programvaren "Image Data Converter SR" som du finner på CD-ROM-en
(inkludert), for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med
denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format,
som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan
justeres.
• RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en tilordnet DPOF-skriver
(utskriftsbestilling) eller en PictBridge-kompatibel skriver.
• Du kan kun bekrefte effektene av dynamisk områdeoptimalisering for
(Standard) hvis du viser og forstørrer et bilde som er tatt i RAW-format.
107
Endre oppsettet
Merknad
• For nærmere informasjon om antall bilder som kan tas når bildekvaliteten er endret,
se side 25.
Stille inn metoden for å ta opp bilder på
et minnekort
Velge hvordan bildene skal tildeles filnumre
MENU-knapp t
2 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling
Serie
Filene får numre i rekkefølge, og kameraet tilbakestiller ikke
numrene før tallet "9999" nås.
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numrene i følgende tilfeller, og gir
filene numre fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en
fil, tildeles et nummer som ligger ett høyere enn det største
nummeret som er i bruk for øyeblikket.
– Når mappeformatet endres.
– Når alle bildene i en mappe slettes.
– Når minnekortet skiftes ut.
– Når minnekortet formateres.
Velge mappenavnformat
Innspilte bilder lagres i automatisk opprettede mapper i DCIM-mappen på
minnekortet.
MENU-knapp t
2 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling
Standardform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det
siste sifferet) / MM / DD.
Eksempel: 10100405 (Mappenavn: 100, dato: 04/05/2010)
108
Opprette en ny mappe
Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det
største nummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle
opptaksmappen.
MENU-knapp t
2 t [Ny mappe]
Velge opptaksmappen
Når en standardformatmappe velges, og det finnes to eller flere mapper,
kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder.
MENU-knapp t
2 t [Velg mappe] t Velg ønsket mappe
Merknad
• Du kan ikke velge den mappen når du velger innstillingen [Datoform].
Formatere minnekortet
MENU-knapp t
1 t [Formater] t [OK]
Merknader
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke ta ut minnekortet mens lampen
lyser.
• Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en
datamaskin, kan det hende at det ikke kan brukes med kameraet, avhengig av
formateringsmetoden som er brukt.
• Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet.
109
Endre oppsettet
Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle
data på minnekortet, inklusive beskyttede bilder.
Endre innstillingen for støyreduksjon
Deaktivere støyreduksjonen ved fotografering med
langtidseksponering
Når du stiller lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med
langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som
lukkeren er åpen.
Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved langtidseksponering.
Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding på skjermen og du
kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for å prioritere
bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
2 t [Støyred.lang] t [Av]
Merknader
• Støyreduksjon utføres ikke ved kontinuerlig fremtrekk, kontinuerlig
nivåtrinnfotografering eller kontinuerlig selvutløser, selv når den er stilt inn på [På].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, kan du ikke slå av
støyreduksjon.
Deaktivere støyreduksjonen ved høy ISO-følsomhetsverdier
Hvis ISO er stilt til 1600 eller høyere når du fotograferer, vil kameraet
redusere støyen som er mer merkbar ved høy kamerafølsomhet.
Velg [På] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere
opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
2 t [Høy ISO Støyred.] t [Av]
Merknader
• Støyreduksjon utføres ikke ved kontinuerlig fremtrekk, kontinuerlig
nivåtrinnfotografering eller kontinuerlig selvutløser, selv når den er stilt inn på [På].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, kan du ikke slå av
støyreduksjon.
110
Endre funksjonene for kontrollhjulet
Endre funksjonen for kontrollhjulet
Når opptaksmodus er M (manuell eksponering), kan du stille inn kameraet
slik at det justerbare elementet (lukkerhastighet eller blenderåpning) kan
velges bare med kontrollhjulet.
Det er praktisk å velge det mest brukte elementet når du justerer
eksponeringen.
MENU-knapp t
1 t [Kontrollhjul] t Velg ønsket innstilling
Endre oppsettet
111
Endre andre innstillinger
Slå lyden av/på
Velger den lyden som produseres når lukkeren lukkes, under selvutløserens
nedtelling osv.
MENU-knapp t
3 t [Lydsignaler] t Velg ønsket innstilling
Velge bakgrunnsfarge for skjermvisningen
Du kan velge bakgrunnsfarge for LCD-skjermen, blant [Svart], [Hvit],
[Brun] og [Rosa].
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Skjermfarge] t Velg ønsket
Fjerne hjelpen fra skjermen
Du kan slå av hjelpen som vises når du bruker kameraet. Dette er praktisk
hvis du vil utføre neste operasjon raskt.
MENU-knapp t
1 t [Hjelp-skjermbilde] t [Av]
Stille inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus
Du kan stille inn ulike tidsintervaller for kameraet for overgang til
strømsparemodus (Strømsparer). Hvis du trykker lukkerknappen halvveis
ned, går kameraet tilbake til fotograferingsmodus.
MENU-knapp t
1 t [Strømsparer] t Velg ønsket tid
Merknad
• Uansett innstilling, går kameraet over i strømsparermodus etter 30 minutter når
kameraet er koblet til en TV eller bruksmodusen er stilt til (Fjernstyring).
112
Stille inn datoen
Tilbakestiller datoen. Se nærmere informasjon på side 21.
MENU-knapp t
klokkeslett
2 t [Dato/tid-innst.] t Still inn dato og
Stille inn språk
MENU-knapp t
2t[
Språk] t Velg språk
Endre oppsettet
113
Stille inn LCD-skjermen
Stille inn lysstyrken på LCD-skjermen manuelt
MENU-knapp t
innstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket
Stille inn hvor lenge bildet vises på skjermen rett etter at det
er tatt (Autovisning)
Du kan kontrollere bildet du har tatt på LCD-skjermen rett etter at det er
tatt. Du kan endre visningstiden.
MENU-knapp t
1 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling
Merknad
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt
inn på [Roter autom.] (side 92).
114
La LCD-skjermen være slått på mens du ser inn i søkeren
Som standard slår LCD-skjermen seg av når du ser inn i søkeren, for å
spare strømmen på batteriet.
Hvis du vil slå på LCD-skjermen når du ser inn i søkeren, velg [Av].
MENU-knapp t
1 t [Auto av m/søker] t [Av]
Endre oppsettet
115
Bekrefte kameraversjonen
Vise versjonen
Viser versjonen av kameraet. Bekreft versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
MENU-knapp t
3 t [Versjon]
Merknad
• En oppdatering må kun utføres når batterinivået er
(tre batterinivåikoner)
eller mer. Vi anbefaler at du bruker et batteri med tilstrekkelig strøm eller
vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
116
Tilbakestille kameraets
standardinnstilling
Du kan tilbakestille kameraets hovedfunksjoner.
MENU-knapp t
3 t [Tilbakest.std.] t [OK]
Elementene som tilbakestilles er som følger.
Elementer
Tilbakestilt til
Eksponeringskompensasjon (77)
±0.0
Visning av opptaksinformasjon (33)
Grafisk visning
Avspillingsskjerm (92)
Enkeltbildeskjerm (med
opptaksinformasjon)
Bruksmodus (87)
Enkeltfremtrekk
ISO (80)
AUTO
Blitsmodus (73)
Autoblits eller Blits av
Målemodus (79)
Multi-segment
Autofokus (70)
AF-A
Hvitbalanse (81)
AWB (automatisk hvitbalanse)
5500K
Dyn.omr.optimal. (84)
Standard
Kreative innst. (84)
Standard
Endre oppsettet
Tilpasset hvitbalanse (82)
Opptaksmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Bildestørrelse (106)
L:14M
Bildeforhold (106)
3:2
Kvalitet (107)
Fin
Blitskompenser. (78)
±0.0
AF-lys (75)
Auto
SteadyShot (44)
På
Fargerom (86)
sRGB
Støyred.lang (110)
På
Høy ISO Støyred. (110)
På
117
Tilpasningsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Eye-Start AF (69)
På
Kontrollhjul (111)
Lukkerhastighet
Rødøyereduksj. (75)
Av
Autovisning (114)
2 sek.
Auto av m/søker (115)
På
Avspillingsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Lysbildevisning – Intervall (95)
3 sek.
Lysbildevisning – Gjenta (95)
Av
Spesif. utskrift – Datostempel (137)
Av
Avspill.visning (92)
Roter autom.
Oppsettmeny
Elementer
Tilbakestilt til
LCD-lysstyrke (114)
±0
Strømsparer (112)
10 sek.
KTRL for HDMI (104)
På
Skjermfarge (112)
Hvit
Hjelp-skjermbilde (112)
På
Filnummer (108)
Serie
Mappenavn (108)
Standardform
USB-tilkobling (120, 136)
Masselager
Lydsignaler (112)
På
118
Vise bilder på en datamaskin
Kopiere bilder til en datamaskin
Dette avsnittet beskriver hvordan du kopierer bilder på et minnekort til en
datamaskin som er koblet til med en USB-kabel.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales, for at en datamaskin
som er koblet til kameraet skal kunne importere bilder.
x Windows
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av
ovenstående operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere
operativsystemer på samme PC).
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
USB-kontakt: Inkludert (standard)
x Macintosh
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
119
Vise bilder på en datamaskin
Informasjon om å koble kameraet til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt
ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan
det hende at enkelte enheter, inkludert dette kameraet, ikke vil fungere, avhengig av
hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub eller skjøteledning.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes
samtidig.
Trinn 1: Koble kameraet til datamaskinen
1 Sett inn et minnekort med innspilte bilder i kameraet.
2 Velg den typen minnekort du ønsker å kopiere bilder fra, ved
hjelp av minnekortbryteren.
3 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller kobl
kameraet til et vegguttak med vekselstrømadapteren (selges
separat).
• Hvis du kopierer bilder til datamaskinen din med et batteri med for lite
strøm, kan kopieringen mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis batteriet
går tomt for strøm for tidlig.
4 Slå på kameraet og datamaskinen.
5 Kontroller at [USB-tilkobling] i
6 Kobl kameraet til datamaskinen.
Den automatiske avspillingsveiviseren
kommer opp på skjermen.
3 er stilt til [Masselager].
1 Til
USB-kontakten
USB-kabel
2 Til
USB-kontakten
120
Trinn 2: Kopiere bilder til en datamaskin
For Windows
Dette avsnittet beskriver hvordan du kopierer bilder til en "Documents" (for
Windows XP: "My Documents").
Når du bruker den inkluderte "PMB"-programvaren, kan du kopiere bilder
enkelt og greit (side 127).
1 Klikk på [Open folder to view
files] (For Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]) når
veiviseren automatisk kommer
opp på skrivebordet.
• Hvis veiviseren ikke vises, klikk på
[Computer] (For Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dobbeltklikk på [DCIM].
• Du kan også importere bilder direkte, med "PMB".
Vise bilder på en datamaskin
3 Dobbeltklikk på mappen hvor
bildefilene du vil kopiere er
lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy].
• Hvis du vil ha informasjon om
lagringsmål for bildefiler, se side 125.
121
4 Dobbeltklikk på [Documents]mappen. Høyreklikk deretter på
"Documents"-vinduet for å vise
menyen, og klikk på [Paste].
Bildefilene kopieres til mappen
"Documents".
• Hvis målmappen som bildet kopierer til
allerede inneholder et bilde med det
samme filnavnet, vises en melding som
ber deg bekrefte om du vil overskrive
den eksisterende filen. Når du
overskriver et eksisterende bilde med et
nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en
bildefil til datamaskinen uten
overskriving, må du endre filnavnet og
deretter kopiere bildefilen. Vær
oppmerksom på at hvis du endrer et
filnavn, kan det være du ikke vil kunne
vise bildet med kameraet ditt
(side 125).
For Macintosh
1 Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet t [DCIM] t
mappen hvor bildene du vil kopiere er lagret.
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
122
Vise bilder på en datamaskin
For Windows
Dette avsnittet beskriver hvordan du kan se på kopierte bilder i mappen
"Documents" (For Windows XP: "My Documents").
For å vise RAW-bilder kreves den inkluderte "Image Data Converter
SR"-programvaren (side 130).
1 Klikk på [Start] t [Documents].
• Hvis du bruker Windows 2000, må du
dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklikk på den ønskede bildefilen.
Bildet vises.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t den ønskede bildefilen for å
åpne filen.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør først hver prosedyre for Windows eller Macintosh som er listet opp
nedenfor, når du vil gjøre følgende:
• Kobl fra USB-kabelen.
• Ta ut minnekortet.
• Slå av kameraet.
123
Vise bilder på en datamaskin
For Macintosh
x For Windows
Dobbeltklikk
på oppgavelinjen, og klikk deretter på
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. Bekreft enheten i
bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
x For Macintosh
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for minnekortet til
"Trash"-ikonet (Papirkurv).
Kameraet kobles fra datamaskinen.
124
Lagringsmål og filnavn for bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet ditt, er gruppert som mapper på
minnekortet.
Eksempel: vise mapper i Windows Vista
Kopiere bilder som er lagret på en datamaskin til et
minnekort, og vise bildene
Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten med en Windows-datamaskin
som eksempel. Trinn 1 er ikke nødvendig med mindre filnavnet er endret.
Når du bruker den inkluderte "PMB"-programvaren, kan du kopiere bilder
enkelt og greit (side 127).
125
Vise bilder på en datamaskin
AMapper som inneholder bildedata som er tatt
opp med dette kameraet. (De første tre
sifrene angir mappenummeret.)
BDu kan opprette en mappe med datoformat
(side 108).
• Du kan ikke ta opp/spille av bilder i
"MISC"-mappen.
• Bildefiler får navn som følger. ssss
(filnummeret) står for et hvilket som helst tall
fra 0001 til 9999. De numeriske delene av
navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende
JPEG-fil er de samme.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (andre enn Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Det kan hende en filendelse ikke vil vises,
avhengig av datamaskinen.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
deretter på [Rename]. Endre
filnavnet til "DSC0ssss".
• Skriv inn et nummer fra 0001 til 9999
for ssss.
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et
annet nummer.
• Det kan hende en filendelse vil vises,
avhengig av datamaskinens
innstillinger. Filendelsen for bilder er
JPG. Ikke endre filendelsen.
2 Kopier bildefilen til minnekortet i
følgende rekkefølge.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
deretter på [Copy].
2 Dobbeltklikk på [Removable Disk] i
[Computer] (For Windows XP: [My
Computer]).
3 Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk
deretter på [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Merknader
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av, avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp
med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke garanteres at filen kan
vises på kameraet ditt.
• Hvis det ikke finnes en mappe, må du først opprette en mappe med kameraet
(side 109) før du kopierer bildefilen.
126
Bruke programvaren
Følgende programvare er inkludert for å kunne bruke bilder som er tatt med
kameraet:
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
x Windows
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium 4 eller raskere anbefales, 1 GB
RAM eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 piksler eller mer
127
Vise bilder på en datamaskin
Anbefalt miljø for bruk av "PMB"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Versjon 2.0 eller nyere er påkrevet for at du
skal kunne opprette CD-er.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium III 500 MHz eller raskere, 256 MB
RAM eller mer (Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller raskere og 512 MB
RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—500 MB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 piksler eller mer
x Macintosh
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
Hovedprosessor (CPU): Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller raskere
anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 piksler eller mer
Installere programvaren
x Windows
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
Installasjonsmenyen vises på skjermen.
• Hvis den ikke vises, må du
dobbeltklikke på [Computer] (For
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• I Windows Vista kan den automatiske
avspillingsskjermen vises. Velg "Run
Install.exe" og følg instruksjonene på
skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install].
• Kontroller at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er valgt, og følg
instruksjonene på skjermen.
128
3 Ta ut CD-ROM-en når installasjonen er fullført.
Følgende programvarer er installert og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
x Macintosh
• Logg på som administrator.
1 Slå på Macintosh-maskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
Vise bilder på en datamaskin
• Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Merknad
• Når en melding om omstart av datamaskinen vises på skjermen, må du starte
datamaskinen på nytt ved å følge instruksjonene.
129
Bruke "Image Data Converter SR"
Merknad
• Hvis du lagrer et bilde som RAW-data, lagres bildet i ARW2.1-format.
Med "Image Data Converter SR" kan du:
• Redigere bilder som er tatt i RAW-format med forskjellige effekter, som
f.eks. tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering, kreative innstillinger osv.
• Lagre bilder som er vist og redigert på en datamaskin. Du kan enten lagre
bildet i RAW-format eller et vanlig filformat.
• For mer informasjon om "Image Data Converter SR", se Help.
For å starte Help må du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Støtteinformasjon for ”Sony Image Data Suite” (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Starte/lukke "Image Data Converter SR"
x Windows
Dobbeltlikk på snarveien til "Image Data Converter SR Ver.3" på
skrivebordet.
Hvis du starter fra Start-menyen, klikker du på [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
For å lukke, klikk på -knappen øverst til høyre på skjermen.
x Macintosh
Dobbeltklikk på [Image Data Converter SR Ver.3] i mappen [Sony Image
Data Suite] fra mappen [Applications].
For å avslutte, klikk på et element fra [IDC SR]-menyen.
Bruke "Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Lightbox SR" kan du:
• Vise og sammenligne RAW-/JPEG-bilder som er tatt med kameraet.
• Rangere bildene på en skala fra en til fem.
• Bruke fargeetiketter, o.l.
130
• Vise et bilde med "Image Data Converter SR" og justere det.
• For mer informasjon om "Image Data Lightbox SR", se Help.
For å starte Help fra Start-menyen, må du klikke på [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
Starte/lukke "Image Data Lightbox SR"
x Windows
Dobbeltklikk på [Image Data Lightbox SR] på skrivebordet.
Hvis du starter fra Start-menyen, klikker du på [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
For å lukke, klikk på -knappen øverst til høyre på skjermen.
Dialogboksen for å lagre en samling vises.
x Macintosh
Dobbeltklikk på [Image Data Lightbox SR] i mappen [Sony Image Data
Suite] fra mappen [Applications].
For å avslutte, klikk på et element fra [Image Data Lightbox SR]-menyen.
Bruke "PMB"
Med "PMB" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert
etter opptaksdato.
• Retusjere (korrigere røde øyne osv.), skrive ut og sende bilder som
e-postvedlegg, endre opptaksdato m.m.
• Skrive ut eller lagre bilder med dato.
• Du finner mer informasjon om "PMB" i "PMB Help".
For å starte "PMB Help" må du dobbeltklikke på snarveien for
(PMB
Help) på skrivebordet. Når du starter fra Start-menyen, må du klikke på
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
131
Vise bilder på en datamaskin
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner.
Starte/lukke "PMB"
Dobbeltklikk på
(PMB)-ikonet på skrivebordet.
Eller ved bruk av Start-menyen: Klikk på [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB].
For å lukke "PMB", klikk på -knappen øverst til høyre på skjermen.
Støtteinformasjon for ”PMB” (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
132
Skrive ut bilder
Angi DPOF
Når du bruker kameraet, kan du angi hvilke og hvor mange bilder som skal
skrives ut, før du skriver dem ut i en fotoforretning eller med din egen
skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det
anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift.
Angi/oppheve DPOF på valgte bilder
DPOF-spesifikasjoner kan styres med enten Fn-knappen eller
MENU-knappen. Her beskrives styring med Fn-knappen.
1 Fn-knapp t [Spesif. utskrift] t [DPOF-innstill.] t [Merkede
bilder] t [OK]
2 Velg bildet med b/B på kontrollknappen.
3 Velg antallet ark med midten av kontrollknappen.
• For å oppheve DPOF, sett tallet til "0".
4 Trykk på Fn-knappen.
5 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på
Skrive ut bilder
kontrollknappen.
Merknader
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler.
• Du kan angi et hvilket som helst tall opp til 9.
Angi/oppheve DPOF på alle bilder
Fn-knapp t [Spesif. utskrift] t [DPOF-innstill.] t [Alle bilder]
eller [Opphev alle] t [OK] t [OK]
• Du kan velge en verdi for antall bilder som skal skrives ut, etter at du har
valgt [Alle bilder]. Den samme verdien vil bli brukt for alle bilder.
133
Datostemple bilder
Du kan datostemple bilder når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen
(innenfor eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din.
Fn-knapp t [Spesif. utskrift] t [Datostempel] t [På]
Merknad
• Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
134
Skrive ut bilder ved å koble kameraet til
en PictBridge-kompatibel skriver
Selv om du ikke har en datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med
kameraet ved å koble det direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
"PictBridge" er basert på CIPAstandarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Merknad
• Du kan ikke skrive ut RAW-bilder.
Trinn 1: Stille inn kameraet
Merknad
• Det anbefales å bruke strømadapteren (selges separat) for å unngå at strømmen blir
borte midt i utskriftsprosessen.
1 MENU-knapp t
3 t [USB-tilkobling] t [PTP]
2 Slå av kameraet og sett inn minnekortet som inneholder
bildene.
hjelp av minnekortbryteren.
135
Skrive ut bilder
3 Velg den typen minnekort du ønsker å skrive ut bilder fra, ved
Trinn 2: Koble kameraet til skriveren
1 Kobl kameraet til skriveren.
1 Til
USB-kontakten
USB-kabel
2 Til
USB-kontakten
2 Slå på kameraet og skriveren.
Skjermbildet hvor du kan velge bildene du vil skrive ut, vises.
Trinn 3: Skrive ut
1 Velg bildene du vil skrive ut med b/B på kontrollknappen, og
trykk deretter midt på kontrollknappen.
• Hvis du vil avbryte, trykker du midt på multivelgeren på nytt.
2 Gjenta trinn 1 hvis du vil skrive ut flere bilder.
3 Trykk på MENU-knappen og sett opp hvert element.
• For informasjon om oppsett av elementer, se "PictBridge-meny".
4 Velg [Skriv ut] t [OK] i menyen, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Bildet skrives ut.
• Når en bekreftelse på at bildet er skrevet ut vises på skjermen, trykker du
midt på kontrollknappen.
136
Avbryte utskriften
Hvis du trykker midt på kontrollknappen under utskrift, avbrytes utskriften.
Fjern USB-kabelen eller slå av kameraet. Når du vil skrive ut igjen, må du
følge fremgangsmåten ovenfor (trinn 1 til 3).
PictBridge-meny
Skriv ut
Skriver ut de valgte bildene. Se "Trinn 3: Skrive ut" for mer informasjon.
Antall utskr.
Du kan angi at det skal skrives ut opptil 20 eksemplarer. Samme antall
eksemplarer angis på alle de valgte bildene.
Papirstørrelse
Auto
Skriveroppsett
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Skrive ut bilder
Datopåskrift
Dag og tid
Legger til dato og klokkeslett.
Dato
Legger til dato.
Av
Legger ikke til dato.
Opph.all merk.
Etter at meldingen er vist, må du velge [OK] og deretter trykke på midten
av kontrollknappen. fjernes fra alle bildene etter at de er skrevet ut. Hvis
du avbryter angivelsene uten å skrive ut bilder, velger du dette elementet.
137
Annet
Spesifikasjoner
(9 punkter, 8 linjer med
midtre trådkorsmarkør)
Følsomhetsområde
0 til 18 EV (ved ISO 100
ekvivalent)
Kamera
[System]
AF-lys
Kameratype
[Søker]
Digitalt speilreflekskamera
med ett objektiv, innebygd
blits og utskiftbare
objektiver
Objektiv
Objektiv med A-fatning
[Bildesensor]
Type
Bildeformat 23,5×15,7 mm (APS-Cformat) linjesprangavsøk i
primærfarge
[SteadyShot]
System
Bildesensor-skiftmekanisme
SteadyShot Bildestabiliseringsfunksjon
Ca. 2,5 til 3,5 EV
reduksjon i lukkerhastighet
(varierer med
opptaksforholdene og
objektivet som brukes)
Forstørrelse
0,83 × med 50 mm
objektiv ved uendelig,
–1 m–1
Øyepunkt
Ladet beskyttelsesbelegg
på low-pass-filteret og
bildesensor-skiftmekanismen
[Autofokussystem]
System
138
TTLfaseregistreringssystem,
CCD-linjesensor
Ca. 16,5 mm fra okularet,
10,9 mm fra okularrammen
ved –1 diopter
(–1 m–1)
Diopterjustering
–2,5 til +1,0 m–1
[Eksponeringskontroll]
Målecelle
SPC
Målemetode
40 segmenters
cellemønstermåling
Måleområde
1 til 20 EV (3 til 20 EV
med punktmåling), (ved
ISO 100 med
F1,4-objektiv)
[Støvbeskyttelse]
System
Fast øyenivå penta-Dachspeil
Rammedekning
0,95
Kameraets totale pikselantall
Ca. 14 900 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 14 200 000 piksler
Ca. 1 til 5 m
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
AUTO, ISO 100 til 3200
Eksponeringskompensasjon
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
[Lukker]
Type
Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde
1/4000 sekund til
30 sekunder, bulb
(langtidseksponering så
lenge lukkerknappen
holdes inne), (1/3 EVtrinn)
[Annet]
PictBridge Kompatibel
Exif Print
Mål
Ca. 128,1 × 97,1 ×
79,6 mm (B/H/D,
eksklusive fremspring)
Vekt
Ca. 508 g (inklusive batteri
og ”Memory Stick PRO
Duo”)
Ca. 456 g (kun kamera)
Blitssynkroniseringshastighet
1/160 sekund
[Innebyggd blits]
Blitsveiledningsnummer
GN 10 (i meter ved
ISO 100)
Ladetid
Ca. 4 sekunder
Blitsdekning
Dekning 18 mm objektiv
(brennvidden som
indikeres av objektivet)
Blitskompensasjon
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
[Opptak]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-minnekort, SDHCminnekort
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Filformat
JPEG-kompatibelt (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21,
MPF Baseline),
DPOF-kompatibelt
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel)
BC-VH1 Batterilader
[LCD-skjerm]
Inngangsspenning
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4 W
LCD-panel 6,7 cm (2,7 type) TFT
drive
Utgangsspenning
8,4 V DC, 0,28 A
Totalt antall punkter
230 400 (960 × 240)
punkter
Driftstemperaturintervall
0 °C til 40 °C
USB
miniB
HDMI
HDMI type C minikontakt
[Strøm, generelt]
Temperaturintervall for oppbevaring
–20 °C til +60 °C
Største mål Ca. 60 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 75 g
Batteripakke som brukes
Oppladbart batteripakke
NP-FH50
139
Annet
[Inngangs-/utgangskontakter]
Oppladbar batteripakke
NP-FH50
Batteripakke som brukes
Litium-ion-batteri
Maksimal spenning
8,4 V DC
Merkespenning
6,8 V DC
Maksimal ladestrøm
1,75 A
Maksimal ladespenning
8,4 V DC
Kapasitet
Typisk
6,1 Wh (900 mAh)
Minimum 5,9 Wh (870 mAh)
Største mål Ca. 31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 50 g
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
140
Informasjon om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et 35 mm
filmkamera. Kameraet ditt har samme
bildevinkel som et 35 mm
filmkamera med en brennvidde som
er en og en halv gang større enn
brennvidden til kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv,
får du ca. den samme bildevinkelen
som på et 35 mm filmkamera med et
75 mm objektiv.
Informasjon om kompatibilitet av
bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene i
DCF (Design rule for Camera File
system), en universell standard
etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt kan spilles av på annet utstyr,
eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan
spilles av med kameraet ditt.
• D-Range Optimizer Advanced
bruker teknologi fra
Apical
Limited.
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes
imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Annet
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate", og
er varemerker for
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke
for Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, og Windows
Vista er enten registrerte
varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land.
• HDMI, HDMI-logoen og
High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er
varemerker eller registrerte
varemerker for Apple Inc.
• PowerPC er et registrert varemerke
for IBM Corporation i USA.
• SDHC-logoen er et varemerke.
• MultiMediaCard er et varemerke
for MultiMediaCard Association.
• Intel, Intel Core, MMX, og Pentium
er varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• Adobe er et registrert varemerke for
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre land.
141
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på
følgende måter. Kontroller elementene på side 142 til 151. Ta kontakt med
din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
1
Kontroller følgende elementer.
2
Ta ut batteripakken og sett den tilbake etter ca. ett minutt, og slå
deretter på kameraet.
3
Tilbakestill innstillingene (side 117).
4
Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sonyservicesenter.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å
skyve på låsehendelen (side 13).
• Kontroller modellnummeret på batteripakken (side 9, 14).
Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser
at det er nok strøm på batteriet, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder
(side 155).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 10).
• Batteripakken er oppbrukt (side 14). Skift den ut med en ny.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (side 13).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 10).
• Batteripakken er oppbrukt (side 14). Skift den ut med en ny.
142
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 112).
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades.
• Ta ut batteriet og sett det inn igjen på riktig måte.
• Lad batteriet ved passende temperatur, mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Ingenting vises på LCD-skjermen når kameraet slås på.
• I standardinnstillingen vil LCD-skjermen slå seg av hvis det ikke registreres
en operasjon i løpet av 10 sekunder. Dette gjøres for å redusere
strømforbruket.
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret
(side 22).
Bildet er ikke tatt.
• Det er ikke satt inn et minnekort i kameraet.
Lukkeren utløses ikke.
143
Annet
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på
LOCK. Still inn bryteren på opptak.
• Minnekortbryteren står i feil posisjon. Sett den i riktig posisjon (side 18).
• Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet (side 25). Hvis det er fullt,
må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 100).
– Bytte ut minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (side 73).
• Lukkeren kan ikke utløses når motivet er ute av fokus.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 16).
• Når du fester kameraet på f.eks. et teleskop, må du stille opptaksmodus til
M før du begynner å fotografere.
• Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 68). Bruk fokuslåsen
eller den manuelle fokusfunksjonen (side 69, 72).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 110). Det er ikke tegn på noe
galt.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 107). Siden RAW-datafilen er stor,
kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus - still fokusmodusbryteren til AF
(autofokus) (side 67).
• Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på
AF.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
Eye-Start AF virker ikke.
• Still inn [Eye-Start AF] til [På] (side 69).
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Blitsen virker ikke.
• Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forvisse deg om at blitsen
alltid utløses, må du stille inn blitsmodus på [Fyllblits] (side 73).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Det er ikke tegn på
noe galt.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig for å
forhindre at kameraet blir overopphetet.
Et bilde tatt med blits er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde vil bildene bli mørke,
fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen
endres, vil også blitsens rekkevidde endres (side 75).
144
• I følgende tilfeller kan bildet bli mørkt. Fjern dette tilbehøret før du
fotograferer.
– Et ND-filter eller et PL-filter.
– En lysspreder.
– En bred skjerm for HVL-F36AM-blitsen.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn riktig dato og klokkeslett (side 21, 113).
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
• Fordi motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets
tilgjengelige område. Juster innstillingen på nytt.
Bildet er hvitaktig (lysskjær).
Uskarpt lys vises på bildet (Dobbeltkontur).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde og det har kommet for mye lys inn i
objektivet. Sett på en objektivskjerm (selges separat).
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta
bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet
skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De
optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få utkanten av bildet til å
virke for mørkt (for lite lys).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 75).
• Plasser deg nær motivet og bruk blitsen til å fotografere motivet innenfor
blitsens rekkevidde (side 75).
Annet
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene vil ikke vises på bildet (side 5).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til
kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits (side 45, 73).
145
EV-skalaen b B blinker i søkeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Se bilder
Kameraet kan ikke vise bilder.
• Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 125).
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er
tatt opp med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke
garanteres at filen kan vises på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 123).
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 102).
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 99).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du
beskytter bilder du ikke vil slette (side 99).
Du kan ikke merke et DPOF-merke.
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-bilder.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Slå opp i "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 119, 127).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når batterinivået er lavt, må du installere et oppladet batteri (side 10), eller
bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
146
•
•
•
•
Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 120).
Kobl fra USB-kabelen, og kobl den godt til på nytt.
Still inn [USB-tilkobling] til [Masselager] (side 120).
Kobl fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra
datamaskinens USB-kontakter.
• Kobl kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en
USB-hub eller annen enhet (side 119).
Kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen
(side 120).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 121).
• Hvis du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan
det hende at bildene ikke kan kopieres til en datamaskin. Bruk et minnekort
som er formatert av kameraet ditt (side 109).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PMB", se "PMB Help".
• Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 120).
Du vet ikke hvordan du skal bruke programvaren (inkludert).
• Se hjelpen eller veiledningen for hvert enkelt program.
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
Annet
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 18).
Kan ikke ta opp på et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder (side 100).
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes (side 19).
Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes under formatering. Data som er slettet kan
ikke gjenopprettes.
147
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et
"Memory Stick"-spor.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes av datamaskinens "Memory
Stick"-spor, må du koble kameraet til datamaskinen (side 120).
Datamaskinen gjenkjenner ikke "Memory Stick PRO Duo".
Skrive ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med
følgende elementer.
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med
sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 86).
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren du bruker, kan den venstre, høyre, øvre eller nedre
kanten på bildet bli skåret av. Hvis du skriver ut et bilde som er tatt med
bildeforholdet innstilt på [16:9], kan spesielt sidekantene på bildet bli skåret
av.
• Hvis du skriver ut bilder med din egen skriver, må du deaktivere
innstillingene for beskjæring eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med
skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller
ikke.
• Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be
betjeningen om å skrive ut bildene uten å skjære av begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 131).
• Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Fordi bilder
som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdato, kan du
derimot skrive ut bilder med datoen satt på, så lenge skriveren eller
programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon
om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis
du ber om det.
148
PictBridge-kompatibel skriver
Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren eller rådfør deg med
skriverprodusenten hvis du vil ha ytterligere informasjon.
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med
PictBridge-standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut
om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Still inn [USB-tilkobling] til [PTP] (side 135).
• Kobl fra USB-kabelen, og koble den til på nytt. Hvis det vises en
feilmelding på skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med
USB-kabelen.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller
bilder som er endret med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksinformasjon/opptakstid kan ikke skrives ut med
dato. Still [Datopåskrift] to [Av] og skriv ut bildet på nytt (side 137).
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
149
Annet
• Kobl fra USB-kabelen og koble den til igjen når du skifter papirformat etter
at skriveren er blitt koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren.
Endre innstillingen i kameraet (side 137) eller i skriveren.
Annet
Objektivet dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det
ligge i omtrent en time før du bruker det igjen (side 155).
Meldingen "Stille dato og tid?" vises når kameraet slås på.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, enten uten batteripakke eller
med en batteripakke med lite strøm. Lad opp batteriet og still inn datoen på
nytt (side 21, 155). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteripakken
lades, må du kontakte Sony-forhandleren din eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
• Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter
komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 107).
Innstillingen tilbakestilles uten at en tilbakestillingsoperasjonen utføres.
• Batteripakken ble tatt ut mens strømbryteren var stilt til ON. Når du tar ut
batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av og at tilgangslampen
ikke lyser (side 13, 32).
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn på nytt. Hvis du bruker
en vekselstrømadapter (selges separat), må du koble fra nettledningen. Hvis
kameraet er varmt, må du la det kjøles ned før du forsøker dette
korrigerende tiltaket. Hvis kameraet ikke virker når du har prøvd disse
løsningene, må du ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
De fem strekene på SteadyShot-skalaen blinker.
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis
SteadyShot-skalaen fortsetter å blinke, må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
150
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn på nytt. Hvis dette ikke fjerner symbolet
fra skjermen, må du formatere minnekortet.
Annet
151
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må
du følge anvisningene nedenfor.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig
modell.
• Du bruker en inkompatibel
batteripakke (side 14).
Stille dato og tid?
• Still inn dato og klokkeslett.
Hvis det er lenge siden du har
brukt kameraet, må du lade det
interne, oppladbare batteriet
(side 21, 155).
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å bruke
[Rensemodus] med for lite strøm
på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk vekselstrømadapteren
(selges separat).
Kan ikke bruke “Memory Stick”.
Formatere?
Kan ikke bruke SD-minnekort.
Formatere?
• Minnekortet er formatert på en
datamaskin, og filformatet er blitt
endret.
Velg [OK], og formater deretter
minnekortet. Du kan bruke
minnekortet på nytt, men all data
på minnekortet vil bli slettet. Det
kan ta litt tid å fullføre
formateringen.
152
Hvis meldingen fortsatt vises,
må du skifte minnekort.
Minnekort feil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
Sett inn “Memory Stick” på nytt.
Sett inn SD-minnekortet på nytt.
• Det innsatte minnekortet kan
ikke brukes med kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen på minnekortet er
skitten.
SD-minnekort låst.
• Du bruker et minnekort med
skrivebeskyttelsesbryter, og
bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Denne “Memory Stick” støttes
ikke.
• Bruk "Memory Stick"
tilgjengelig på dette kameraet
(side 19).
Ingen “Memory Stick” satt inn.
Lukker er låst.
Intet SD-minnekort satt inn. Lukker
er låst.
• Det er ikke satt inn noe
minnekort av den typen som er
valgt med minnekortbryteren.
Sett inn et minnekort, eller endre
typen minnekort ved hjelp av
minnekortbryteren.
Behandler...
• Hvis det skal utføres
støyreduksjon for lang
eksponering i samme tidsrom
som lukkeren var åpen. Du kan
ikke ta flere bilder mens
støyreduksjonen pågår.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, eller bilder som er
endret med en datamaskin, vil
kanskje ikke kunne vises.
Objektiv ikke påsatt. Lukker er
låst.
• Objektivet er ikke satt ordentlig
på, eller objektivet er ikke festet
til kameraet.
• Når du setter kameraet på et
teleskop eller liknende, må du
stille opptaksmodus på M.
Ingen bilder
• Det er ingen bilder på
minnekortet.
Initialiserer USB-tilk.
• Det er opprettet en USBforbindelse. Ikke kobl fra
USB-kabelen.
Sjekk ekstern enhet
• En PictBridge-forbindelse kan
ikke opprettes. Koble fra
USB-kabelen, og kobl den til på
nytt.
Kameraet er for varmt. La det
kjøle seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du
har gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart
til å ta bilder igjen.
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut
batteripakken og sett den inn på
nytt. Hvis meldingen vises ofte,
må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
Bildet er beskyttet.
Kan ikke skrive ut.
• Du har forsøkt å merke
RAW-bilder med et
DPOF-merke.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
Annet
• Du har prøvd å slette et beskyttet
bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke
forstørres eller roteres.
Ingen bilder endret
• Du har forsøkt å beskytte bilder
eller angi DPOF uten å endre
angivelsen av disse bildene.
153
Kan ikke opprette flere mapper
• Det finnes en mappe med et navn
som begynner med "999" på
minnekortet. Du kan i så fall ikke
opprette mapper.
Utskriften er avbrutt.
• Utskriftsjobben ble avbrutt. Kobl
fra USB-kabelen eller slå av
kameraet.
Kan ikke merke bilder.
• Du har forsøkt å merke
RAW-bilder på
PictBridge-skjermen.
Skriverfeil
• Sjekk skriveren.
• Kontroller om bildet du vil
skrive ut er ødelagt.
Skriveren er opptatt
• Sjekk skriveren.
154
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet
på følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
Kamerahuset kan deformeres eller
kameraet kan slutte å virke hvis det
f.eks. oppbevares i en bil som er
parkert i solen.
• I direkte sollys eller i nærheten en
varmkilder
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, hvilket kan medføre at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet. Dette
kan gjøre at kameraet slutter å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller
føre til uopprettelige feil.
Om oppbevaring
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer på mellom 0 °C og
40 °C. Fotografering på svært kalde
eller varme steder som overskrider
dette temperaturintervallet, anbefales
ikke.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Hvis du
forsøker å fotografere med kondens
inne i objektivet, vil du ikke få klare
bilder.
Informasjon om det interne,
oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et
internt, oppladbart batteri som styrer
datoen, klokken og andre
innstillinger, uansett om kameraet er
slått av eller på.
Det oppladbare batteriet lades
kontinuerlig når du bruker kameraet.
Hvis du imidlertid bare bruker
155
Annet
Husk å sette på objektivdekselet
eller kamerahusdekselet når
kameraet ikke er i bruk. Når du
skal sette på kamerahusdekselet,
må du først fjerne alt støv fra selve
dekselet før du setter det på
kameraet. Når du kjøper
objektivsettet DT 18 – 55 mm
F3,5 – 5,6 SAM, bør du kjøpe det
bakre objektivdekselet ALC-R55
også.
Informasjon om
driftstemperaturer
kameraet i korte perioder, vil batteriet
gradvis lades ut, og hvis du ikke
bruker kameraet i det hele tatt i løpet
av 3 måneder, vil batteriet lades helt
ut. I slike tilfeller må du passe på å
lade opp batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet ikke
er ladet opp, kan du allikevel bruke
kameraet så lenge du ikke har behov
for å registrere dato og klokkeslett.
Hvis kameraets innstillinger
tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Ta kontakt med din Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Lademetode for det interne,
oppladbare batteriet
Sett inn et ladet batteri i kameraet,
eller kobl kameraet til en stikkontakt
ved hjelp av vekselstrømadapteren
(selges separat), og la kameraet ligge
i 24 timer eller mer mens det er slått
av.
Informasjon om opptak/
avspilling
• Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
• Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake uopprettelige skader til
156
•
•
•
•
•
•
øynene dine. Det kan også føre til
funksjonsfeil for kameraet.
Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder med kraftige radiobølger
eller radioaktivitet. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
føre til funksjonsfeil.
Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes før
du bruker kameraet (side 155).
Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller gå
tapt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk.
Varmen fra blitslyset kan misfarge
eller brenne fast urenheter på
overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må du søke øyeblikkelig
legehjelp.
Indeks
Indeks
Tallstørrelser
D
40 segmenters cellemønstermåling
............................................. 138
Dato/tid-innst. .................... 21, 113
Datostempel ............................. 134
DC IN-kontakt............................ 32
DPOF-innstill. .......................... 133
DRIVE-knapp ............................ 87
Dyn.omr.optimal. ....................... 84
A
Adobe RGB................................ 86
AF-lys ........................................ 75
AF-område ................................. 71
Antall bilder som kan tas opp
......................................... 25, 26
Auto av m/søker....................... 115
Autoblits..................................... 73
Autofokus............................. 67, 70
Autovisning.............................. 114
Avspill.visning ........................... 92
B
Eksponering ............................... 56
Eksponeringskompensasjon ....... 77
Eksponerings-mengde ................ 56
Eksponeringsmodus ................... 56
Enkeltbilde-AF........................... 70
Ettersynkronisering .................... 73
EV-skala............................... 64, 90
Eye-Start AF .............................. 69
F
Fargemetning ............................. 84
Fargerom .................................... 86
Feltdybde.................................... 56
Filnummer ................................ 108
Fjernstyring ................................ 91
Fn-knapp .................................... 39
Fokus .......................................... 67
Fokusindikator ........................... 68
Fokuslås ..................................... 69
Fokusmodus ............................... 70
Forhåndsinnstilt hvitbalanse ...... 81
157
Indeks
Batteripakke ......................... 10, 13
Beskytt ....................................... 99
Bildeforhold ............................. 106
Bildeindeks ................................ 94
Bildestørrelse ........................... 106
Billedkvalitet............................ 107
Blender................................. 56, 59
Blenderprioritet .......................... 59
Blits av ................................. 46, 73
Blitskompensasjon ..................... 78
Blitsmodus ................................. 73
Brennvidde............................... 140
BULB-fotografering .................. 65
E
Formater ...................................109
Forstørret bilde ...........................93
Fotografere .................................46
Fyllblits.......................................73
H
Histogram ...................................98
Hjelp-skjermbilde .....................112
Hvitbalanse .................................81
Høy ISO Støyred. .....................110
Høyhastighetssynkronisering .....38
I
Image Data Converter SR.........130
Image Data Lightbox SR ..........130
ISO-følsomhet ............................80
J
JPEG .........................................107
Justere diopteret..........................22
K
Komprimeringsforhold .............107
Kondens ....................................155
Kontinuerlig AF..........................70
Kontinuerlig fremtrekk ...............87
Kontinuerlig nivåtrinn ................89
Kontrast ......................................84
Kontrollhjul ..............................111
Kontrollknapp.......................39, 40
Kreative innstillinger ..................84
KTRL for HDMI ......................104
Kvalitet .....................................107
158
L
Lade batteripakken..................... 10
Landskap.................................... 51
LCD-lysstyrke.......................... 114
LCD-skjerm ......................... 33, 96
Lokalt lys ................................... 90
Lukkerhastighet ................... 56, 61
Lukkerprioritet ........................... 61
Lydsignaler .............................. 112
Lysbildevisning.......................... 95
M
Makro......................................... 52
Manuell eksponering ................. 63
Manuelt fokus ............................ 72
Mappenavn .............................. 108
"Memory Stick Duo" ................. 18
"Memory Stick PRO Duo" ........ 18
Menu .......................................... 41
Minnekortbryter ......................... 18
Multi-segment............................ 79
Målemodus ................................ 79
N
Nattmodus.................................. 55
Nivåtrinn .................................... 89
Nivåtrinn med blits .................... 89
Ny mappe................................. 109
O
Objektiv ..................................... 16
Okulardeksel .............................. 24
Okularpute ................................. 24
Okularsensorer ......................... 115
P
PictBridge ................................ 135
PMB ......................................... 131
Portrett ....................................... 50
Programopptak........................... 58
Punkt .......................................... 79
R
RAW ................................ 107, 130
Redusere kamerarystelser .......... 43
Rensemodus ............................... 28
Rotér........................................... 93
Rødøyereduksj. .......................... 75
Stille inn klokken ............... 21, 113
Strømsparer .............................. 112
Støvbeskyttelsesfunksjon ........... 28
Støyred.lang ............................. 110
Støyreduksjon........................... 110
Søker .......................................... 38
T
Tilbakestille.............................. 117
Tilpasset hvitbalanse .................. 82
Trykk halvveis ned..................... 47
Trådløs blits................................ 76
U
USB-tilkobling ................. 120, 136
V
S
Velg mappe .............................. 109
Versjon ..................................... 116
Vise bilde ................................... 92
Vise bilder på en TV-skjerm .... 102
Indeks
Sakte synkronisering.................. 73
Scenevalg ................................... 49
SD-minnekort............................. 18
Selvutløser ................................. 88
Sentervektet ............................... 79
Skarphet ..................................... 84
Skjermfarge.............................. 112
Skriv ut............................. 133, 135
Skulderreim................................ 23
Slett .......................................... 100
Solnedgang................................. 54
Spesifikasjoner......................... 138
Sportsbilder ................................ 53
Språk ........................................ 113
SteadyShot-funksjon .................. 44
159
Download PDF

advertising