Sony | DSLR-A700P | Sony DSLR-A700P DSLR-A700 Kamerahus med telefotoobjektiv Bruksanvisning

ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Ikke utsett batteriene for urimelig stor
varme som solskinn, brann eller
lignende.
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Kompatibelt tilbehør: Fjernkontroll
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for
EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For all service eller garantisaker
vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de
separate service eller garantidokumentene.
3
Kort informasjon om bruk av kameraet
Informasjon om "Memory Stick"-typer
som kan brukes (ikke inkludert)
Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med
kameraet ditt. En "Memory Stick" kan ikke
brukes med kameraet.
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 159.
Informasjon om "InfoLITHIUM"
-batteripakken
• Lad opp NP-FM500H-batteripakken (inkludert)
før du bruker kameraet for første gang. (t trinn
1 i "Les dette først")
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 161).
• Nærmere informasjon om batteripakken, se
side 161.
Ingen erstatning for innhold av opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid ta
sikkerhetskopier (backup) av data på andre
medier.
4
Om opptak/avspilling
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Dette kameraet er motstandsdyktig mot støv og
fukt, men ikke vanntett eller spruttett. Vær
forsiktig så ikke kameraet og objektivet blir vått
hvis du bruker kameraet i regnvær. Rengjør
kameraet etter bruk hvis det blir skittent. Hvis
det er vann, sand, støv, salt osv på kameraet, kan
det føre til feilfunksjon. Les også
"Forholdsregler" (side 166).
• Ikke se på solen eller en annen kraftig lyskilde
gjennom et løst objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake irreversible skader på øynene dine.
Eller det kan få kameraet til å slutte å virke som
det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 166).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan minnekortet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
• Oppbevar kameraet, medfølgende tilbehør osv.
utilgjengelig for barn. Batteripakken, dekselet til
tilbehørsskoen osv. kan svelges. Hvis dette
skulle skje, må lege oppsøkes omgående.
Om LCD-skjermen og objektivet
Om kompatibilitet av bildedata
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet ditt, kan spilles av på
annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr, kan spilles av med
kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
Svarte, hvite, røde, blå
og grønne punkter
• Ikke utsett kameraet for direkte sollys. Hvis
sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten,
kan denne ta fyr. Når du må utsette kameraet for
direkte sollys, må du sette på objektivdekselet.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Når du
slår på kameraet i kalde omgivelser, kan LCDskjermen bli forbigående svart. Når kameraet er
varmet opp, vil skjermen fungere normalt.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er spissere enn
vinkelen til et 35 mm filmkamera. Kameraet ditt
har samme bildevinkel som et 35 mm filmkamera
med en brennvidde som er en og en halv gang
større enn brennvidden til kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv, får du ca. den
samme bildevinkelen som på et 35 mm
filmkamera med et 75 mm objektiv.
5
Innhold
Kort informasjon om bruk av kameraet ..................................................... 4
Før du tar kameraet i bruk
Identifisere deler ..................................................................................... 11
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 16
Bytte opptaksskjerm................................................................................ 20
Antall bilder ............................................................................................. 21
Antall bilder som kan tas med batteripakken .......................................... 25
Grunnleggende betjening........................................................................ 26
Bruke multivelgeren......................................................................................... 26
Bruke Fn (funksjonsknappen).......................................................................... 27
Bruke menyen.................................................................................................. 29
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke modusvelgeren ............................................................................. 31
Scenevalg........................................................................................................ 32
Programopptak – P.......................................................................................... 33
Fotografere med blenderprioritet – A .............................................................. 34
Fotografere med lukkerprioritet – S ................................................................. 36
Fotografere med manuell eksponeringsmodus – M ........................................ 38
Eksponering ............................................................................................ 42
Justere eksponeringen .................................................................................... 42
Låse eksponeringen (AE-lås) .......................................................................... 43
Velge målemodus............................................................................................ 45
Fokus ...................................................................................................... 46
Stille inn AF-området ....................................................................................... 46
Velge fokusmodus ........................................................................................... 49
Enkelt bytte av AF/MF...................................................................................... 50
Bruke AF-lys .................................................................................................... 51
Bruksmodus ............................................................................................ 52
Kontinuerlig fremtrekk...................................................................................... 53
Bruke selvutløseren ......................................................................................... 54
Ta tre bilder med skiftende eksponering – Nivåtrinn: Kont./Nivåtrinn: Enkel
......................................................................................................................... 54
Ta bilder med HB-nivåtrinn.............................................................................. 56
Ta bilder med DRO avansert nivåtrinn ............................................................ 56
Ta bilder med fjernkontrollen........................................................................... 57
6
Bildebehandling og farge.........................................................................58
Justere hvitbalansen ....................................................................................... 58
Stille inn ISO .................................................................................................... 61
Bruke Dynamisk områdeoptimalisering .......................................................... 63
Bruke Kreative innstillinger.............................................................................. 64
Blits..........................................................................................................70
Velge blitsmodus............................................................................................. 70
Bruke blitskompensering................................................................................. 72
Fotografere med langsom synkronisering (fotografering av mørk bakgrunn med
blits)................................................................................................................. 74
Bruke blitssynkroniseringskontakten............................................................... 74
Andre operasjoner...................................................................................76
Registrere dine egne innstillinger.................................................................... 76
Bruke C (Tilpass.-knappen) ............................................................................ 78
Bruke visningsfunksjonene
Se bilder ..................................................................................................80
Skifte skjermbilde ved avspilling ..................................................................... 80
Bytte til indeksvisning...................................................................................... 81
Vise histogrammet........................................................................................... 82
Forstørre bilder ................................................................................................ 83
Rotere et bilde ................................................................................................. 85
Vise bilder på en TV-skjerm ....................................................................86
Bruke kameraet med fjernkontrollen ............................................................... 88
Bruke menyen
Menyliste .................................................................................................89
Opptaksmeny 1.................................................................................91
Bildestørrelse
Bildeforhold
Kvalitet
Dyn.omr.optimal.
Kreative innst.
Tilpass.-knapp
Eksponer.-trinn
Opptaksmeny 2.................................................................................96
Blitsmodus
Blitskontroll
Effektforhold
Blitskompenser.
ISO Auto maks.
ISO Auto min.
7
Opptaksmeny 3 ................................................................................ 98
AF-A-innstill.
AF-område
Prioritetsinnst
AF-lys
AF m/lukker
Støyred.lang
Høy ISO Støyred.
Opptaksmeny 4 .............................................................................. 101
Minne
Tilb.st.opptak
Tilpasningsmeny 1........................................................................... 102
Eye-Start AF
AF/MF-knapp
AF/MF-kontroll
AF-motorhast.
AF-områdevisning
Holdfokusknapp
Tilpasningsmeny 2........................................................................... 104
AEL-knapp
Kontrollhjul
Hjuleksp.komp.
Kontrollhjullås
Knappstyring
Utløser u.kort
Utløser u/obj.
Tilpasningsmeny 3........................................................................... 107
Rødøyereduksj.
Eksp.komp.innst
Nivåtr.-rekkef.
Autovisning
Auto av m/søker
Opptaksskjerm
Bilderetning
Tilpasningsmeny 4........................................................................... 110
Tilb.tilpass.
8
Avspillingsmeny 1 ...........................................................................111
Slett
Formater
Beskytt
DPOF-innstill.
Datostempel
Indeksbilde
Avspill.visning
Avspillingsmeny 2 ...........................................................................116
Lysbildevisning
Intervall
Oppsettmeny 1 ................................................................................117
LCD-lysstyrke
Infovisningstid
Strømsparer
Videoutgang
HDMI-utgang
Språk
Dato/tid-innst.
Oppsettmeny 2 ................................................................................120
Minnekort
Filnummer
Mappenavn
Velg mappe
Ny mappe
USB-tilkobling
Masselagerkort
Oppsettmeny 3 ................................................................................122
Menystart
Bekreft sletting
Lydsignaler
Rensemodus
Tilbakest.std.
9
Bruke datamaskinen din
Få glede av datamaskinen.................................................................... 124
Koble sammen kameraet og datamaskinen.......................................... 126
Kopiere bilder til datamaskinen din ....................................................... 127
Lagringsmål og filnavn for bildefiler ...................................................... 130
Kopiere bilder som er lagret på en datamaskin, til et minnekort, og vise
bildene .................................................................................................. 131
Bruke programvaren (inkludert) ............................................................ 132
Installere programvaren ........................................................................ 133
Bruke "Picture Motion Browser"............................................................ 135
Bruke "Image Data Converter SR"........................................................ 137
Bruke "Image Data Lightbox SR".......................................................... 138
Bruke "Remote Camera Control" .......................................................... 140
Skrive ut bilder
Slik skriver du ut bilder.......................................................................... 143
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver.............. 144
Feilsøking
Feilsøking.............................................................................................. 147
Advarsel ................................................................................................ 156
Annet
På minnekortet (ikke inkludert) ............................................................. 159
Om "InfoLITHIUM"-batteripakken ......................................................... 161
Om batteriladeren ................................................................................. 162
Valgfritt tilbehør..................................................................................... 163
Forholdsregler....................................................................................... 166
Spesifikasjoner...................................................................................... 168
Tilbakestill til standard........................................................................... 170
Indeks
10
174
Før du tar kameraet i bruk
Identifisere deler
P DRIVE-knapp (52)
* Ikke ta rett på disse delene.
Q Modusvelger (31)
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
R HDMI-kontakt (87, 118, 146)
S VIDEO OUT/
126)
T
(USB)-kontakt (86,
Blitssynkroniseringskontakt (74)
U REMOTE-kontakt (164)
V DC IN-kontakt (163)
Før du tar kameraet i bruk
Kamera
A ISO-knapp (61)
B
(Eksponeringsknapp) (42)
C Krok for skulderrem (14)
D Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette
først")
E Fremre kontrollhjul (27, 104)
F Fjernsensorer (57)
G AF-lys (51, 99)/selvutløserlampe (54)
H Knapp for forhåndsvisning av
feltdybden (36)
I Objektivkontakter*
J Speil*
K Objektivfeste
L Utløserknapp for objektivet (t trinn 2 i
"Les dette først")
M Fokusmodusbryter (49, 98)
N WB (Hvitbalanseknapp) (58)
O Innebygd blits* (t trinn 5 i "Les dette
først")
11
O For opptak: AEL (AE-låseknapp)
(40, 43)/SLOW SYNC-knapp (74)
For visning:
(Indeksknapp) (81)
P
Posisjonsmerke for billedsensor
(47)
Q For opptak: AF/MF (Autofokus-/
manuell fokus-knapp) (50)
For visning:
(Forstørringsknapp)
(83)
R Bakre kontrollhjul (27, 104)
S Tilgangslampe (t trinn 3 i "Les dette
først")
T
(Super SteadyShot)-bryter (t
trinn 5 i "Les dette først")
U Minnekortdeksel (t trinn 3 i "Les dette
først")
V Spor for innsetting av "Memory Stick
Duo" (t trinn 3 i "Les dette først")
A Søker (t trinn 5 i "Les dette først")
B Okularsensorer (108)
C POWER-bryter (t trinn 4 i "Les dette
først")
D MENU-knapp (29)
E DISP (Displayknapp) (20, 80)
F
(Sletteknapp) (t trinn 6 i "Les dette
først")
G
(Avspillingsknapp) (t trinn 6 i
"Les dette først")
H LCD-skjerm (17, 20)
I Multivelger (26)
J For opptak: C (Tilpass.-knapp) (78, 95)
For visning:
(Histogramknapp) (82)
K For opptak: Fn (Funksjonsknapp) (27)
For visning:
(Roter-knapp) (85)
L Tilbehørssko (164)
M Justeringshjul for diopteret (t trinn 5 i
"Les dette først")
N Målemodusbryter (45)
12
W Spor for innsetting av CF-kort (t trinn
3 i "Les dette først")
X CF-kortutkaster (t trinn 3 i "Les dette
først")
Fjernkontroll
Før du tar kameraet i bruk
A Stativfeste
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
B Skyvebryter på batteridekselet (t trinn
1 i "Les dette først")
• Med unntak av 2 SEC- og SHUTTER-knappene
fungerer knappene bare når kameraet er tilkoblet
en TV (side 57, 88, 146).
C Låsehendel (t trinn 1 i "Les dette
først")
A 2 SEC (knapp for lukkerutløsing på 2
sekunder)
D Spor for innsetting av batteri (t trinn 1
i "Les dette først")
B SHUTTER-knapp
E Batterideksel (t trinn 1 i "Les dette
først")
D DISP (Displayknapp) (80)
C
(Histogramknapp) (82)
E
(Indeksknapp) (81)
F
(Roter-knapp) (85)
G
(Avspillingsknapp) (80)
H MENU-knapp (29)
I PRINT-knapp (146)
J Lyssender
K
(Lysbildevisningsknapp) (116)
L
/ (Forstørrings-/
forminskningsknapper) (83)
M
(Sletteknapp) (t trinn 6 i "Les dette
først")
N v/V/b/B/
(26)
13
• Fjern beskyttelsesarket før du bruker
fjernkontrollen.
Beskyttelsesark
Feste skulderremmen
Dette kameraet er utstyrt med to kroker for
feste av skulderremmen. Fest enden av
remmen uten fjernkontrollklemmen på den
siden av kameraet som du holder det på.
Fest den andre enden av remmen på den
andre siden av kameraet.
Fjernkontrollklemme
• Pek fjernkontrollen mot fjernsensoren foran på
kameraet for å bruke kameraet (side 11).
Bytte batteri i fjernkontrollen
1 Trykk på tappen samtidig som du setter en
negl inn i spalten, og trekk ut
batteriholderen.
2 Sett inn et nytt batteri med +-siden opp.
3 Skyv batteriholderen på plass i
fjernkontrollen igjen til den klikker seg på
plass.
Tapp
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere hvis det
behandles feil. Batteriet på ikke lades
opp, demonteres eller brennes.
• Når litiumbatteriet blir svakt, kan
fjernkontrollens driftsavstand bli redusert, eller
fjernkontrollen vil kanskje ikke fungere riktig. I
så fall må du bytte batteriet med et Sony
CR2025 litiumbatteri.
Bruk av en annen batteritype kan medføre risiko
for brann eller eksplosjon.
14
Holderring
Før du tar kameraet i bruk
Når du trær remmen gjennom holderringen,
må du holde enden av remmen med
fingrene og skyve holderringen, ikke
remmen, på plass for å feste remmen.
Hvis holderringen glir av remmen, må du
sette den tilbake på remmen fra siden med
hakket.
Side med hakk
15
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Søker
Vis
Melding
Indikatoren for
kamerarystelser (t trinn 5
i "Les dette først")
Super SteadyShot-skala (t
trinn 5 i "Les dette først")
Bildeforhold 16:9 (92)
A
Vis
Melding
Lokalt AF-område (46)
Punkt-AF-område (46)
Punktmålingsområde (45)
Bildeområde for
bildeforhold 16:9 (92)
B
Vis
Melding
Blitskompensering (72)
Blinkende motiv: Blitsen
lades
Tent: Blitsen er ladet (t
trinn 5 i "Les dette først")
WL
Trådløs blits (70)
Høyhastighetssynkronisering
(165)
Manuelt fokus (50)
z
Fokus (t trinn 5 i "Les
dette først")
125
Lukkerhastighet (36)
5.6
Blender (34)
EV-skala (39, 44, 55)
AE-lås (43)
9
16
Teller for gjenværende
bilder (53)
LCD-skjerm (visning av
opptaksinformasjon)
C
Vis
Melding
Fokusmodus (49)
AF-område (46)
Måling (45)
• Illustrasjonen ovenfor viser hele skjermen i
horisontal stilling (side 20).
Dynamisk
områdeoptimalisering (63)
A
Kreative innstillinger (64)
Vis
Før du tar kameraet i bruk
Bruksmodus (52)
Melding
Registernummer (76)
PASM
Modusvelger (31)
1/125
Lukkerhastighet (36)
F5.6
Blender (34)
+2.0
Eksponering (42)
AE-lås (43)
+1
+1
+1
+1
+1
AWB
+1
5500K M1
B
Vis
Melding
Blitsmodus (70)/
rødøyereduksjon (107)
Kontrast, Metning,
Skarphet, Lysstyrke,
Sonesamsvar (65)
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset) (58)
D
Vis
Eksponeringskompensering
(42)/Målt manuell (39)
Melding
90%
Blitskompensering (72)
Gjenværende batteritid (t
trinn 1 i "Les dette først")
Bildekvalitet (93)
EV-skala (39, 44, 55)
ISO AUTO
ISO-følsomhet (61)
Bildestørrelse (91)
Minnekort (120)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (21)
17
E
LCD-skjerm (avspilling av
enkeltbilde)
Bruksanvisning
Neste operasjon kan vises på nedre del av
LCD-skjermen. Ikonene har følgende
betydning.
Vis
Melding
Multivelger bB
Multivelger vV
Multivelger vVbB
z
Midten av multivelgeren
MENU-knapp
Tilbake med MENU
Slett-knapp
Vis
Melding
Minnekort (120)
Forstørringsknapp
C-knapp
100-0003
Mappe - filnummer (130)
Fn-knapp
-
Beskytt (112)
DPOF3
DPOF-innstilling (113)
-knapp
Bildekvalitet (93)
Fremre eller bakre
kontrollhjul
Fremre kontrollhjul
Bakre kontrollhjul
Bildestørrelse (91)
Gjenværende batteritid (t
trinn 1 i "Les dette først")
18
1/30
Lukkerhastighet (36)
F4.0
Blender (34)
ISO 400
ISO-følsomhet (61)
2007 1 1
22:37:00
Opptaksdato
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
LCD-skjerm (histogrambilde)
Vis
Melding
Kreative innstillinger (64)
A
Vis
Dynamisk
områdeoptimalisering (63)
Melding
Minnekort (120)
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset) (58)
Før du tar kameraet i bruk
AWB
+1
5500K M1
Mappe - filnummer (130)
2007 1 1
22:37:00
Opptaksdato
100-0003
-
Beskytt (112)
3/7
DPOF3
DPOF-innstilling (113)
Filnummer/totalt antall
bilder
Bildekvalitet (93)
Bildestørrelse (91)
Gjenværende batteritid (t
trinn 1 i "Les dette først")
Avspillingsbilde (82)
B
Vis
Melding
Histogram (82)
PASM
Modusvelger (31)
1/125
Lukkerhastighet (36)
F3.5
Blender (34)
ISO100
ISO-følsomhet (61)
–0.3
EV-skala (42)
–0.3
Blitskompensering (72)
Målemodus (45)
35mm
Brennvidde (5)
19
Bytte opptaksskjerm
Når du tar opp, viser LCD-skjermen ulike typer opptaksinformasjon.
Hvis du trykker på DISP (displayknappen), kan du skifte mellom detaljert visning og
forstørret visning. Du kan også slå av skjermen for å redusere strømforbruket mest mulig.
Når du roterer kameraet til en vertikal stilling, roterer skjermbildet automatisk for å tilpasse
seg kamerastillingen.
Horisontal posisjon
Detaljert visning
Forstørret visning
Ingen skjerm
DISP (Displayknapp)
Vertikal posisjon
Detaljert visning
Forstørret visning
Ingen visning
DISP (Displayknapp)
• Anvisningene i denne bruksanvisningen er basert på den detaljerte visningen i horisontal stilling.
(Illustrasjonen øverst til venstre.)
• Du kan forhindre at skjermbildet roterer når kameraet holdes i vertikal stilling, ved hjelp av
[Opptaksskjerm] i Tilpasningsmenyen (side 109).
• Du kan justere lysstyrken til LCD-skjermen ved å trykke på DISP (displayknappen) litt lenger (side 117).
• Når det gjelder det skjermbildet som vises i avspillingsmodus, se side 80.
20
Antall bilder
Tabellene viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er formatert med
dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
"Memory Stick Duo"
Bildestørrelse: L 12M (Bildeforhold: 3:2)
Kapasitet
Størrelse
128MB
256MB
(Enheter: Bilder)
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
31
57
120
245
496
982
1973
Fin
21
38
81
167
338
669
1344
Ekstra fin
11
20
43
89
180
358
720
cRAW og JPEG
6
11
24
51
103
204
410
RAW og JPEG
4
8
18
38
77
153
309
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Bildestørrelse: L 10M (Bildeforhold: 16:9)
Kapasitet
Størrelse
128MB
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
36
65
136
280
565
1120
2250
Fin
24
44
94
193
390
773
1553
Ekstra fin
13
24
51
105
212
420
844
cRAW og JPEG
6
12
25
53
107
212
427
RAW og JPEG
5
9
19
39
80
158
318
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Bildestørrelse: M 6,4M (Bildeforhold: 3:2)
Kapasitet
Størrelse
128MB
256MB
512MB
Før du tar kameraet i bruk
Antall bilder
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
50
89
188
385
776
1536
Fin
35
63
134
275
555
1099
3087
2208
Ekstra fin
19
35
75
154
311
617
1240
cRAW og JPEG
7
13
28
57
117
231
465
RAW og JPEG
5
9
20
42
85
169
339
21
Bildestørrelse: M 5,4M (Bildeforhold: 16:9)
Kapasitet
Størrelse
128MB
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
Standard
56
99
209
429
865
1712
Fin
40
72
152
312
630
1248
2508
Ekstra fin
22
41
87
178
360
713
1433
cRAW og JPEG
7
13
29
59
120
237
477
RAW og JPEG
5
9
21
43
86
172
345
Bildestørrelse: S 3,0M (Bildeforhold: 3:2)
Kapasitet
Størrelse
128MB
256MB
512MB
3439
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
74
132
276
566
1142
2262
Fin
56
101
212
435
877
1737
3489
Ekstra fin
33
59
125
256
517
1024
2057
4543
cRAW og JPEG
8
14
30
62
126
251
504
RAW og JPEG
5
10
21
44
90
179
359
Bildestørrelse: S 2,6M (Bildeforhold: 16:9)
Kapasitet
Størrelse
22
8GB
128MB
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
81
145
305
625
1262
2497
Fin
62
112
236
484
977
1933
5016
3883
Ekstra fin
38
68
143
294
593
1175
2360
cRAW og JPEG
8
14
31
63
128
255
512
RAW og JPEG
5
10
22
45
91
181
363
CF-kort
Bildestørrelse: L 12M (Bildeforhold: 3:2)
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
64
129
255
500
1001
2000
Fin
43
87
174
341
682
1363
730
Ekstra fin
23
46
93
182
365
cRAW og JPEG
13
26
53
103
208
415
RAW og JPEG
10
20
40
78
156
313
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Bildestørrelse: L 10M (Bildeforhold: 16:9)
Kapasitet
Størrelse
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
73
147
291
570
1142
2281
Fin
50
101
201
393
788
1574
856
Ekstra fin
27
55
109
214
428
cRAW og JPEG
13
27
55
108
217
433
RAW og JPEG
10
20
41
80
161
323
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Bildestørrelse: M 6,4M (Bildeforhold: 3:2)
Kapasitet
Størrelse
Standard
256MB
512MB
Før du tar kameraet i bruk
Kapasitet
Størrelse
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
100
202
400
783
1567
Fin
71
144
286
560
1121
3129
2239
Ekstra fin
40
81
160
314
629
1257
cRAW og JPEG
15
30
60
118
236
472
RAW og JPEG
11
22
44
86
172
344
23
Bildestørrelse: M 5,4M (Bildeforhold: 16:9)
Kapasitet
Størrelse
Standard
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
112
225
446
872
1746
Fin
81
164
325
636
1273
2542
Ekstra fin
46
93
185
363
727
1452
3487
cRAW og JPEG
15
31
61
121
242
484
RAW og JPEG
11
22
44
87
175
350
Bildestørrelse: S 3,0M (Bildeforhold: 3:2)
Kapasitet
Størrelse
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
148
298
589
1152
2307
4605
Fin
113
228
452
885
1772
3537
Ekstra fin
66
134
266
522
1044
2086
cRAW og JPEG
16
33
65
128
256
511
RAW og JPEG
11
23
46
91
182
364
Bildestørrelse: S 2,6M (Bildeforhold: 16:9)
Kapasitet
Størrelse
24
8GB
256MB
512MB
(Enheter: Bilder)
1GB
2GB
4GB
8GB
Standard
163
329
650
1273
2547
5085
Fin
126
254
503
985
1972
3937
Ekstra fin
76
154
306
598
1198
2392
cRAW og JPEG
16
33
66
130
260
519
RAW og JPEG
11
23
47
92
184
368
Antall bilder som kan tas med batteripakken
Minnekort
Antall bilder
"Memory Stick Duo"
Ca. 650
CF-kort
Ca. 650
Før du tar kameraet i bruk
Tabellen viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp når du bruker
kameraet med full batteripakke (inkludert)
og ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp, forutsetter
at minnekortet byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt, avhengig av
bruksforholdene.
• Opptak i følgende situasjoner:
– [Kvalitet] er stilt inn på [Fin].
– Fokusmodus er stilt inn på AF-A (Automatisk
AF).
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder endres ikke med
bildestørrelsen.
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang
kameraet brukes og med tiden (side 161).
• Antallet bilder som kan tas opp, blir lavere
under følgende forhold:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Fokusmodus er stilt inn på AF-C
(Kontinuerlig AF).
– Det er lite strøm på batteriet.
• Når du bruker en Microdrive, kan antallet bilder
som kan tas opp, variere.
25
Grunnleggende betjening
Bruke multivelgeren
Du kan velge og aktivere de ulike funksjonene med multivelgeren. Mens du viser bilder, kan
du velge bilder som skal vises, med multivelgeren.
MENU-knapp
Retningene som multivelgeren flyttes i,
uttrykkes som følger i bruksanvisningen.
Multivelger
Opp:
Ned:
Mot høyre:
Mot venstre:
v
V
B
b
(Avspillingsknapp)
Eksempel:
Velge menyelementer
Når du flytter multivelgeren til v/V/b/B, flyttes markøren
i tilsvarende retning. Når du trykker midt på multivelgeren,
angis det valgte elementet.
Velge bilder for avspilling
På enkeltskjermen
Velg forrige eller neste bilde ved å flytte multivelgeren til
b/B.
På indeksvisningen
Velg ønsket bilde ved å flytte multivelgeren til v/V/b/B.
26
Bruke Fn (funksjonsknappen)
Hurtig nav.-skjerm
Før du tar kameraet i bruk
Med Fn (funksjonsknappen) kan du bytte fra skjermbildet med opptaksinformasjon (side 20)
til Hurtig nav.-skjermbildet. På Hurtig nav.-skjermbildet kan du endre innstillingene direkte. I
tillegg til Hurtig nav.-skjermbildet, som kan kontrolleres fra skjermbildet med
opptaksinformasjon, kan du også bruke Ekskl.skjermen, som bytter visning til hvert
eksklusive skjermbilde.
I denne bruksanvisningen brukes Hurtig nav.-skjermbildet som illustrasjon i eksemplene.
Ekskl.skjerm
Fremre kontrollhjul
Bakre kontrollhjul
Multivelger
Fn (Funksjonsknapp)
Bruke Hurtig nav.-skjermen
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises.
27
2 Velg ønsket element med multivelgeren.
3 Still inn elementet med det fremre eller bakre
kontrollhjulet.
Du finner nærmere informasjon om hvordan du stiller inn hvert element på den tilhørende siden.
• Når du bruker Kreative innst. (side 64), kan enkelte av oppsettoppgavene bare utføres fra Ekskl.skjermen.
Bruke Ekskl.skjermen
1 Følg trinn 1 og 2 i fremgangsmåten for "Bruke Hurtig nav.-skjermen".
2 Trykk midt på multivelgeren, slik at
Ekskl.skjermen kommer opp.
3 Konfigurer med multivelgeren.
Du finner nærmere informasjon om hvordan du stiller inn hvert element på den tilhørende siden.
• Du kan også bruke det fremre og bakre kontrollhjulet i stedet for multivelgeren.
28
Funksjonene som er tilgjengelige fra Hurtig nav.-skjermen, er:
side 42
side 46
side 52
side 58
side 61
side 63
side 64
side 70
side 72
side 91
side 93
Grå elementer er ikke tilgjengelige.
* Utilgjengelig på den forstørrede visningsskjermen (side 20). Brukes fra
Før du tar kameraet i bruk
Eksponering
AF-område
Bruksmodus
Hvitbalanse
ISO
Dynamisk
områdeoptimalisering
Kreative innstillinger*
Blitsmodus*
Blitskompensering
Bildestørrelse
Bildekvalitet
Opptaksmenyen.
Bruke menyen
MENU-knapp
Multivelger
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
2 Flytt multivelgeren til b/B for å velge ønsket
menyside.
Meny som er Menyer som
valgt nå
ikke er valgt
Opptaksmeny [1, 2, 3, 4]
Tilpasningsmeny [1, 2, 3, 4]
Avspillingsmeny [1, 2]
Oppsettmeny [1, 2, 3]
29
3 Flytt multivelgeren til v/V for å velge ønsket
element, og trykk deretter på midten.
4 Flytt multivelgeren til v/V for å velge ønsket
innstilling, og trykk deretter på midten.
5 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyen.
Menyen slås også av hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned.
• Når du stiller inn menyen, kan du bruke det fremre og bakre kontrollhjulet i stedet for multivelgeren. Når
du dreier på det fremre kontrollhjulet, flyttes markøren til v/V, og når du dreier på det bakre
kontrollhjulet, flyttes markøren til b/B.
• Hvis du trykker på MENU-knappen under drift, blir oppsettet avbrutt.
• Når du viser en meny, kan du vise den sist valgte menyen først med [Menystart] i Oppsettmenyen
(side 122).
30
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
:
Autojusteringsmodus
Bruke opptaksfunksjonene
Opptaksmodi
Gjør det enkelt å fotografere med automatisk justerte innstillinger, og overlater
alt til kameraet. t trinn 5 i "Les dette først"
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen (side 32).
P:
Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). De andre innstillingene kan justeres, og dine
innstilte verdier kan lagres (side 33).
A:
Blenderprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt
(side 34).
S:
Lukkerprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt
(side 36).
M:
Manuell eksponeringsmodus
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen manuelt
(både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 38).
MR:
Hent minne-modus
Gir deg muligheten til å hente et oppsett som er registrert i [Minne] i
Opptaksmenyen (side 76).
31
Scenevalg
Du kan fotografere med følgende forhåndsinnstillinger, avhengig av scenen.
• Du kan endre alle innstillingene unntatt Kreative innst. (side 64), men innstillingene tilbakestilles når du
velger en annen modus eller slår av strømmen.
Portrett
Gir uklar bakgrunn og skarpere motiv.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, lønner det seg å bruke objektivets
telelinseposisjon.
• Det anbefales at du bruker blitsen når motivet er belyst fra baksiden. Når du ikke
bruker blits, anbefales det at du bruker objektivskjermen for å unngå at uønsket
lys treffer objektivet.
Landskap
Brukes til å ta naturbilder med livlige og skarpe farger.
• Det anbefales at du skyver ned blitsen for ikke å bruke den.
• Lukkerhastigheten blir redusert når motivet er mørkt. Hvis
vises i søkeren,
må du være forsiktig så du ikke holder kameraet for urolig, eller du må bruke
stativ. Super SteadyShot-funksjonen er også effektiv.
Makro
Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster eller insekter.
Du oppnår klart og skarpt fokus.
• Når du fotograferer med den innebygde blitsen på mindre enn 1 m avstand, kan
det vises skygger på nederste del av bildet. Må ikke brukes med den innebygde
blitsen.
• Den minste opptaksavstanden endres ikke selv om du velger Makro. Hvis du vil
ta et større bilde, anbefales det å bruke et makroobjektiv.
Sportsbilder
Brukes til å fotografere motiv i bevegelse utendørs eller på godt
opplyste steder.
• Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og
holdes (Kontinuerlig AF, side 49).
• Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes (Kont.fremtrekk,
side 53).
• Ikke bruk blitsen hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde (Skyv
den innebygde blitsen ned igjen). Blitsavstand t side 62
Solnedgang
Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen.
32
Nattsyn/portrett
• Lukkerhastigheten er lavere, så det anbefales å bruke stativ. Super SteadyShot-funksjonen er også
effektiv.
Nattportrett
Tar portrettbilder i nattlige scener.
Trekk opp blitsen for å bruke den.
Nattsyn
Tar opp nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene mister den
mørke atmosfæren.
Ikke bruk blitsen (Skyv blitsen ned igjen).
• Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du fotograferer en helt mørk,
nattlig scene.
Bruke opptaksfunksjonene
• Pass på at motivet ikke beveger seg, så ikke bildet blir uskarpt.
Programopptak – P
Ved programopptaksmodus justerer kameraet automatisk lukkerhastigheten og blenderen i
henhold til motivets lysstyrke, akkurat som i autojusteringsmodus (modusvelger: AUTO).
z Forskjellen på autojusteringsmodus og programopptaksmodus
I både autojusteringsmodus og programopptaksmodus justeres lukkerhastigheten og blenderen
automatisk.
Du kan endre andre innstillinger. I autojusteringsmodus blir de nye innstillingene tilbakestilt når det
velges en annen modus eller strømmen slås av.
I programopptaksmodus blir de nye innstillingene bevart hvis det velges en annen modus eller strømmen
slås av.
Når kameraet er i autojusteringsmodus og blitsen er trukket opp, blitser kameraet automatisk når det er
nødvendig. Når kameraet er i programopptaksmodus og blitsen er trukket opp, blitser kameraet alltid når
det fotograferer.
Programskift
Du kan foreta en midlertidig endring av den kombinasjonen av blenderåpning og
lukkerhastighet som ble valgt av kameraet.
Det finnes to måter å bruke den såkalte programskiftfunksjonen på.
PS skift: Du kan velge den ønskede lukkerhastigheten. Blenderåpningen stilles inn automatisk.
PA skift: Du kan velge den ønskede blenderåpningen. Lukkerhastigheten justeres automatisk.
33
Fremre kontrollhjul
Modusvelger
Lukkerknapp
Bakre kontrollhjul
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Hold i grepet og se inn i søkeren, eller trykk lukkerknappen halvveis ned, inntil
lukkerhastigheten og blenderåpningen vises i søkeren.
3 Mens lukkerhastigheten og blenderåpningen vises, velger du lukkerhastigheten med det fremre
kontrollhjulet, eller velg blenderåpningen med det bakre kontrollhjulet.
PS skift
PA skift
Fremre
kontrollhjul
Bakre
kontrollhjul
• Du kan veksle mellom PS skift og PA skift med [Kontrollhjul] i Tilpasningsmenyen (side 104).
• Når lukkerhastigheten og blenderåpningen vises, trenger du ikke fortsette å trykke på lukkerknappen.
• Når lukkerhastigheten og blenderåpningen forsvinner igjen noen sekunder senere, forsvinner også de
justerte verdiene.
• Når blitsen er trukket opp, kan du ikke velge Programskift. Når Programskift er på, blir funksjonen slått
av hvis du trekker opp blitsen.
Fotografere med blenderprioritet – A
Du kan justere blenderen manuelt. Hvis du gjør blenderåpningen større (lavere F-tall), blir
fokuseringsområdet mindre. Da er bare hovedmotivet i fokus. Når blenderåpningen gjøres
mindre (høyere F-tall), blir fokuseringsområdet større. Hele bildet blir skarpere.
Lukkerhastigheten justeres automatisk.
Større blenderåpning
34
Mindre blenderåpning
Modusvelger
Fremre kontrollhjul
1 Skyv modusvelgeren til A.
2 Velg en blenderverdi ved hjelp av det fremre eller bakre kontrollhjulet.
Bruke opptaksfunksjonene
Bakre kontrollhjul
• De mulige blenderåpningene avhenger av objektivet.
• Blenderåpningen justeres i trinn på 1/3 EV. Du kan stille dette eksponeringstrinnet til trinn på 1/2 EV
med [Eksponer.-trinn] i
Opptaksmenyen (side 95).
• Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker lukkerhastigheten på LCD-skjermen og i
søkeren når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet nå, men det anbefales å justere
innstillingene på nytt.
• Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang uten hensyn til lyset i omgivelsene (side 70).
• Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall), vil blitslyset ikke nå frem til et motiv
langt borte. Det anbefales å gjøre blenderåpningen større (mindre F-tall).
• Hvis du gjør blenderåpningen mindre (større F-tall), reduseres den lysmengden som passerer gjennom
objektivet, og lukkerhastigheten blir lavere. Det anbefales å bruke stativ.
z Fotograferingsteknikker
Feltdybden er fokuseringsområdet. Hvis blenderåpningen gjøres større, får feltet mindre dybde
(fokuseringsområdet blir mindre), og hvis blenderåpningen gjøres mindre, får feltet større dybde
(fokuseringsområdet blir større).
Større blenderåpning
Motivet fremstår som
skarpere, med uklar
bakgrunn.
Mindre blenderåpning
Både nære og fjerne
gjenstander settes i fokus.
Juster blenderåpningen for ditt formål, enten for å gjøre et bestemt område av bildet skarpere, eller for å
fokusere på hele bildet.
35
z Forhåndsvisning av feltdybden
Søkeren viser et bilde som er tatt med den største blenderåpningen. Endringen i blenderåpning påvirker
skarpheten av motivet, slik at det oppstår et misforhold mellom den skarpheten som er synlig i søkeren
og på det faktiske bildet. Forhåndsvisningsfunksjonen setter deg i stand til å se bildet med den
blenderåpningen som brukes ved den faktiske fotograferingen, så du kan se omtrent hvor skarpt motivet
fremstår, før du tar det egentlige bildet.
Knapp for forhåndsvisning
av feltdybden
Trykk på knappen for forhåndsvisning av feltdybden etter at motivet har kommet i fokus.
Mens knappen holdes nede, reduseres blenderåpningen for å samsvare med den blenderverdien som
vises i søkeren.
• Bildet i søkeren blir mørkere.
• Når fokus ikke er låst og knappen for forhåndsvisning av feltdybden er trykket, kan du ikke ta bilder.
For å ta et bilde må du trykke på knappen for forhåndsvisning av feltdybden med z tent i søkeren.
• Hvis du bruker et objektiv som er utstyrt med en Hold fokus-knapp, kan du stille inn kameraet slik at
forhåndsvisningen kan aktiveres med Hold fokus-knappen [Holdfokusknapp] i Tilpasningsmenyen
(side 103).
Fotografere med lukkerprioritet – S
Du kan justere lukkerhastigheten manuelt. Hvis du fotograferer et motiv i bevegelse ved en
høyere lukkerhastighet, ser det ut som om det er "frosset" på bildet. Ved en lavere
lukkerhastighet ser motivet ut som om det "strømmer".
Blenderåpningsverdien justeres automatisk.
Høy lukkerhastighet
36
Lav lukkerhastighet
Modusvelger
Fremre kontrollhjul
1 Skyv modusvelgeren til S.
2 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av det fremre eller bakre kontrollhjulet.
Bruke opptaksfunksjonene
Bakre kontrollhjul
• Du kan justere lukkerhastigheten i et område fra 30 sekunder til 1/8000 sekund. Du kan justere den
mellom 30 og 1/200 sekund (med Super SteadyShot-funksjonen aktivert) eller mellom 30 sekunder og
1/250 sekund (med Super SteadyShot-funksjonen deaktivert) når du bruker blitsen.
• Lukkerhastigheten justeres i trinn på 1/3 EV. Du kan stille dette eksponeringstrinnet til trinn på 1/2
EV med [Eksponer.-trinn] i
Opptaksmenyen (side 95).
• Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker blenderverdien på LCD-skjermen og i
søkeren når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet nå, men det anbefales å justere
innstillingene på nytt.
• Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang uten hensyn til lyset i omgivelsene (side 70).
• Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil
blitslyset ikke nå frem til et motiv langt borte.
• Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) foretas etter at
opptaket er gjort (side 100).
•
(Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med lukkerprioritet.
z Fotograferingsteknikker
Når du fotograferer en person, en bil eller f.eks. skumsprøyt med høy
lukkerhastighet, kan du fange inn et øyeblikk som intet menneskelig øye kan se.
Når du fotograferer et motiv som f.eks. en elv som flyter, med lav lukkerhastighet,
kan du skape et bilde som fanger inn motivets flytende bevegelse. I slike tilfeller
anbefales det å bruke stativ for å hindre at kameraet rister.
37
Fotografere med manuell eksponeringsmodus – M
Manuell eksponering
Du kan justere lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.
Denne modusen er nyttig når du opprettholder innstillingen av lukkerhastighet og
blenderåpning, eller når du bruker en eksponeringsmåler.
Modusvelger
Fremre kontrollhjul
Bakre kontrollhjul
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Velg lukkerhastighet med det fremre kontrollhjulet, og velg blenderåpningsverdi med det bakre
kontrollhjulet.
Fremre
kontrollhjul
Bakre
kontrollhjul
• "BULB" (langtidseksponering) vises etter "30" (side 40).
• I manuell eksponeringsmodus ligger den fast på ISO 200, selv når [ISO-følsomhet] (side 61) er stilt inn på
[AUTO].
• Du kan bytte funksjonene til det fremre og bakre kontrollhjulet med [Kontrollhjul] i
Tilpasningsmenyen (side 104).
• Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang uten hensyn til lyset i omgivelsene (side 70).
•
(Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
38
z EV-skala
EV-skalaen på LCD-skjermen og i søkeren indikerer forskjellen mellom standardeksponeringen (0,0 EV)
fastlagt av kameraets lysmåler og den innstilte eksponeringen som er bestemt av lukkerhastigheten og
blenderåpningen som er fastlagt av fotografen (Målt manuell).
Den innstilte
eksponeringen spesifisert
av fotografen er 1,0 EV
mer (+) enn
standardeksponeringen
fastlagt av måleren.
b B -pilen vises i
utkanten av skalaen hvis
den innstilte
eksponeringen er utenfor
området til EV-skalaen.
Pilen begynner å blinke
hvis forskjellen blir
større.
LCDskjerm
Bruke opptaksfunksjonene
Den innstilte
eksponeringen spesifisert
av fotografen er den
samme som
eksponeringen fastlagt av
måleren.
Søker
: Målt manuell
• Hvis eksponeringen justeres, endres standardeksponeringen (0,0 EV) med en mengde som akkurat
tilsvarer justeringen.
z Bruke AEL-knappen i manuell modus
Mens du trykker ned og holder AEL (AE-låseknappen), låses eksponeringen slik den er bestemt av måleren,
som standardeksponering (0,0 EV). Hvis du omkomponerer bildet med AEL (AE-låseknappen) trykket inn,
vises en eksponeringsverdi inni punktmålingssirkelen som andre standardindeks.
Illustrasjonene nedenfor viser et tilfelle der den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er 1,0 EV
høyere enn den låste standardeksponeringen fastlagt av måleren. Når bildekomposisjonen endres i søkeren,
er eksponeringsverdien innenfor punktmålingssirkelen 0,7 EV høyere enn den innstilte eksponeringen, slik
at differansen til standardeksponeringen, slik denne er definert av måleren, blir på 1,7 EV.
Eksponering spesifisert
av fotografen
Punktmålingssirkel
Eksponeringen innenfor
punktmålingssirkelen når
du komponerer bildet ditt
igjen.
39
Manuell blender/lukker-justering
Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å endre eksponeringen
i manuell modus.
Modusvelger
Fremre kontrollhjul
AEL (AE-låseknapp)
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Velg en lukkerhastighet og en blenderåpning (side 38).
3 Trykk ned og hold AEL-knappen (AE-låseknappen) og drei på kontrollhjulet for å velge den
ønskede kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning.
BULB Fotografering med langtidseksponering
Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen. Du kan fotografere lysspor, som
f.eks. fyrverkeri. Fest et stativ til kameraet når du skal bruke langtidseksponering.
Modusvelger
Fremre kontrollhjul
Lukkerknapp
Bakre kontrollhjul
40
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei det fremre kontrollhjulet mot venstre, inntil [BULB] vises.
4 Sett på okulardekselet (se nedenfor).
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer.
• Du kan fotografere med langtidseksponering i opptil fire og en halv time hvis du bruker et fulladet batteri.
• Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Når
meldingen "Behandler..." vises, kan du ikke ta flere bilder. Du kan avbryte denne funksjonen med
[Støyred.lang] i
Opptaksmenyen (side 100).
• Super SteadyShot-funksjonen slås automatisk av.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, eller jo lenger eksponeringstiden er, jo tydeligere vises støy på skjermen.
• For å redusere problemet med kamerarystelser, anbefales det at du kobler til fjernkontrollen (side 57,
164).
Bruke opptaksfunksjonene
3 Drei på det bakre kontrollhjulet for å velge blenderåpning.
Feste okulardekselet
Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved langtidseksponering eller fotografering med
selvutløser, bør du sette på okulardekselet så det ikke kommer inn lys gjennom søkeren, noe som kan
påvirke eksponeringen.
1 Skyv okularputen forsiktig av ved å skyve på begge sider av puten.
2 Skyv okulardekselet over søkeren. Dekselet er vanligvis festet til skulderremmen.
41
Eksponering
Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Men du kan stille
eksponeringen til ønsket innstilling i følgende oppsett.
Justere eksponeringen
Du kan endre den kameravalgte eksponeringsverdien manuelt. Bruk denne modusen når du
gjør skjermen lysere eller mørkere.
(Eksponeringsknapp)
Multivelger
1 Trykk på
(eksponeringsknappen) for å vise Eksp.-komp.-skjermen.
Kompenseringsnivået er også merket på EV-skalaen i søkeren.
2 Juster eksponeringen med b/B på multivelgeren.
Mot –
Mot +
Mot +: Gjør bildet lysere.
0: Eksponeringen bestemmes automatisk av
kameraet.
Mot –: Gjør bildet mørkere.
• Du kan bruke Fn (funksjonsknappen) i stedet for
(eksponeringsknappen) (side 27).
• Eksponeringen kompenseres med 1/3 av et trinn i området ±3,0 EV. Du kan stille dette
eksponeringstrinnet til trinn på 1/2 EV med [Eksponer.-trinn] i
Opptaksmenyen (side 95).
42
z Fotograferingsteknikker
Når du tar bilde av et generelt hvitaktig motiv, som f.eks. et bakgrunnsbelyst motiv eller et snødekket
landskap, registrerer kameraet at motivet er for lyst, og stiller kanskje inn en mørkere eksponering for
bildet. I slike tilfeller får man gode resultater ved å justere eksponeringen i plussretningen (+).
Justere i plussretningen (+)
Justere i minusretningen (–)
Bruke opptaksfunksjonene
Når du tar bilde av et generelt mørkt motiv, registrerer kameraet at motivet er for mørkt, og stiller
kanskje inn en lysere eksponering for bildet. I slike tilfeller får man gode resultater ved å justere
eksponeringen i minusretningen (–).
Låse eksponeringen (AE-lås)
Du kan låse eksponeringen før du bestemmer deg for hvordan bildet skal komponeres. Dette
er nyttig når du måler lyset ett sted og ønsker å sette fokus på noe annet, eller når du vil
fotografere med kontinuerlig fremtrekk mens du beholder den samme eksponeringsverdien.
Lukkerknapp
AEL (AE-låseknapp)
1 Sikt på det stedet du ønsker å måle eksponeringsverdien.
• Juster fokus (du trenger ikke låse fokus).
2 Trykk ned AEL (AE-låseknappen).
•
lyser opp i søkeren og på LCD-skjermen for å indikere at eksponeringen er låst.
3 Når du trykker på AEL (AE-låseknappen), kan du komponere bildet på nytt, om du ønsker det,
og trykke på lukkerknappen for å ta bildet.
• Hvis AEL (AE-låseknappen) holdes nede etter at bildet er tatt, kan du fortsette å fotografere med den
samme eksponeringsverdien. Innstillingen avbrytes når knappen slippes.
• Når blitsen utløses i en annen modus enn lukkerprioritetsmodus eller manuell modus, aktiveres langsom
synkronisering (side 74).
43
• Du kan stille inn kameraet slik at du beholder eksponeringsverdien etter at du har sluppet AEL (AElåseknappen), eller for å utføre midlertidig punktmåling med [AEL-knapp] i Tilpasningsmenyen (side
104).
Om EV-skalaen når AEL (AE-låseknappen) er trykket
Mens du trykker ned AEL (AE-låseknappen), låses en eksponeringsverdi som er bestemt av
kameraet, som standardverdien (0). Samtidig vises en eksponeringsverdi inni
punktmålingssirkelen som andre standardindeks.
• Hvis eksponeringen er utenfor området til EV-skalaen, vises bB på slutten av EV-skalaen. bB begynner
å blinke hvis forskjellen blir større.
Eksempel: Når bildekomposisjonen er bestemt i scenen nedenfor, og AEL (AElåseknappen) er trykket
2 Lyst område
Punktmålingssirkel
1 Noe mørkere område
Indikatorene vises som følger når AEL (AE-låseknappen) trykkes.
Multisegment/
Sentervektet måling
Punktmåling
44
AEL (AE-låseknappen)
trykkes
Komponer bildet på nytt
mot 1 mens du holder AEL
(AE-låseknappen) nede
Låst eksponering
Låst eksponering
Lysnivået inne i
punktmålingssirkelen er
0,3 EV lavere enn verdien for
den låste eksponeringen
(varierer med
komponeringen av bildet).
Lysnivået til 1 er 1,3 EV
lavere enn verdien for den
låste eksponeringen
(varierer med
komponeringen av bildet).
Låst eksponering
Den låste eksponeringen er
lik lysnivået innenfor
punktmålingssirkelen.
Lysnivået til 1 er 1,0 EV
lavere enn verdien for den
låste eksponeringen
(varierer med
komponeringen av bildet).
Komponer bildet på nytt
mot 2 mens du holder AEL
(AE-låseknappen) nede
Drei kameraet mot 2, og
lysnivået for 2 vises. Pilen
indikerer at 2 vil bli helt
hvitt.
Velge målemodus
Du kan velge en målemodus (en metode kameraet bruker til å måle motivets lysstyrke).
Still inn målemodusbryteren til ønsket modus.
Bruke opptaksfunksjonene
Målemodusbryter
(Multisegment)
Denne deler hele skjermen inn i 40 segmenter for lysmåling (40 segmenters
cellemønstermåling). Dette er egnet for vanlig fotografering, inklusive fotografering i direkte
sollys.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området av skjermen, men den måler den
gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Hvis du fotograferer rett mot solen eller hvis
motivet ikke befinner seg midt på bildet, må du bruke eksponeringskompensering (side 42).
(Punkt)
Denne modusen måler lyset kun innenfor punktmålingssirkelen i midten av rammen. Dette
passer for fotografering av et motiv med sterk kontrast, eller ved måling av lys på et bestemt
område av skjermen. Hvis det området som skal måles, ikke er i midten av skjermen, må du
bruke AE-lås for å ta bildet (side 43).
Punktmålingsområde
Motivets plassering.
z Multisegmentmåling
Skjermen på dette kameraet er utstyrt med 39 celleformede, skjerpede
måleelementer og ett måleelement som dekker det omkringliggende området.
Disse elementene fungerer synkront med autofokusfunksjonen, slik at
kameraet nøyaktig kan måle posisjonen og lysstyrken til motivet for å kunne
beregne korrekt eksponering.
• Med multisegmentmåling, hvis fokus er låst, låses eksponeringen
(lukkerhastigheten og blenderåpningen) samtidig (bare når
(Enkeltbilde-AF) eller
(Automatisk AF)).
45
Fokus
Når du holder i grepet og ser inn i søkeren eller trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer
kameraet fokuset automatisk (autofokus). Gjør det til en vane å trykke lukkerknappen halvveis
ned for å bekrefte at motivet er i fokus.
Stille inn AF-området
Du kan endre fokuseringsmetoden. Endre metoden hvis det er vanskelig å få motivet i fokus.
Fremre kontrollhjul
Multivelger
Bakre kontrollhjul
Fn (Funksjonsknapp)
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises (side 27).
2 Velg et AF-områdeelement med multivelgeren.
3 Velg ønsket modus med det fremre eller bakre kontrollhjulet.
• Hvis du etter å ha valgt AF-område i trinn 2 trykker midt på multivelgeren, skifter skjermen til
Ekskl.skjermen. På dette skjermbildet velger du ønsket modus med v/V på multivelgeren, og trykker
deretter midt på.
• Du kan også velge AF-området fra
Opptaksmenyen (side 98).
(
(Vidt AF-område)
: Standardinnstillingen)
Kameraet bestemmer hvilket av de 11 AF-områdene som skal
brukes i det vide AF-området.
AF-område
46
(Punkt)
Kameraet bruker utelukkende AF-området.
Punkt-AF-område
Velg et lokalt AF-område blant de 11 områdene. Velg et lokalt
AF-område som du vil aktivere fokus med multivelgeren for.
Trykk midt på multivelgeren for å bruke punkt-AF-området til å
fokusere.
Lokalt AF-område
Bruke opptaksfunksjonene
(Lokal)
Punkt-AF-område
• Etter fotografering er områdevalg fortsatt tilgjengelig. Pass på at
du ikke flytter multivelgeren før det er nødvendig.
• Det lokale AF-området som ble brukt til å fokusere, opplyses kort.
• Det lokale AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når
lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på:
Ved bruk av autofokus er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I slike tilfeller må du bruke
fokuslåsfunksjonen (side 48) eller manuelt fokus (side 50).
– Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
– To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
– Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en bygningsfasade.
– Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri eller en vannoverflate.
Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket øverst på kameraet viser plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn
til plasseringen av den horisontale linjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som "film".
47
z Fotograferingsteknikker
Når motivet befinner seg utenfor AF-området (Fokuslås)
Hvis motivet befinner seg til side for midten og utenfor AFområdet, vil bakgrunnen i AF-området komme i fokus, mens
motivet ikke vil være i fokus. For å unngå dette, må du låse
fokuset ved å følge trinnene nedenfor.
1 Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.
2 Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen
for å komponere bildet.
1
2
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Hvis noe annet enn motivet er i AF-området
Hvis
(Vidt AF-område) er valgt (standardinnstillingen), kan et uønsket motiv som befinner seg i et
annet område, være i fokus. I så fall kan du ved å trykke midt på multivelgeren fokusere på
senterområdet selv om
(Punkt) ikke er valgt.
Trykk og hold midt på multivelgeren, og fotografer motivet.
48
Velge fokusmodus
Du kan velge bruksmodusen for fokus.
Fokusmodusbryter
Still inn fokusmodusbryteren til ønsket modus.
Bruke opptaksfunksjonene
Fokusring
Autofokus
S(
Enkeltbilde-AF)
Kameraet fokuserer, og fokuset låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Denne
modusen brukes når du fotograferer et stillestående motiv.
A(
Automatisk AF)
Denne AF-modusen kobler automatisk mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig AF. Når du
trykker og holder lukkerknappen, blir fokus låst hvis motivet er ubevegelig, og kameraet
fortsetter å fokusere hvis motiver beveger seg. Denne modusen brukes i ulike situasjoner.
• Du kan bruke DMF (Direkte manuelt fokus) i stedet for AF-A med [AF-A-innstill.] i
(side 98).
C(
Opptaksmenyen
Kontinuerlig AF)
I denne modusen fortsetter kameraet å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned
og holdes. Denne modusen brukes når motivet er i bevegelse.
• Hvis det vide AF-området er valgt, endres AF-området for å være mer i samsvar med motivets plassering.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
49
Manuelt fokus
MF (
Manuelt fokus)
Du kan stille inn avstanden til et motiv.
Drei på fokusringen på objektivet for å få skarpt fokus.
• Hvis det lar seg gjøre å fokusere på motivet i autofokusmodus, lyser indikatoren z opp i søkeren når
fokus er bekreftet. Når det vide AF-området brukes, brukes senterområdet, og når det lokale AF-området
er i bruk, brukes det området som er valgt med multivelgeren.
• For å oppnå stabil eksponering i manuell fokus-modus, bruker kameraet avstandsinformasjonen til å
bestemme eksponeringen. For å gjøre avstandsinformasjonen mer presis, tilbakestiller kameraet
brennvidden til
(uendelig) når POWER-bryteren settes på ON.
• Når det brukes en telekonverter, er det ikke sikkert rotasjonen til fokusringen blir jevn.
Enkelt bytte av AF/MF
Fokusmodusen kan byttes både med fokusmodusbryteren foran på kameraet og med AF/MFknappen bak på kameraet. Du kan bytte mellom autofokus og manuelt fokus uten å forandre
posisjon (AF/MF-kontroll).
Fokusring
AF/MF-knapp
I autofokusmodus
Hvis du trykker på AF/MF-knappen, byttes fokusmodus midlertidig til manuelt fokus. Trykk
ned og hold AF/MF-knappen og juster fokus ved å dreie på fokusringen.
I manuell fokusmodus
Hvis du trykker på AF/MF-knappen, byttes fokusmodus midlertidig til autofokus, og fokuset
låses. Hvis du hovedsakelig bruker manuelt fokus, er dette praktisk for å bare aktivere
autofokus når du trenger det.
• Du kan stille inn AF/MF-knappen slik at den fungerer som AF-låseknapp med [AF/MF-knapp] i
Tilpasningsmenyen (side 102).
• Du kan bevare den valgte modusen uten å trykke og holde AF/MF-knappen med [AF/MF-kontroll] i
Tilpasningsmenyen (side 103).
50
Bruke AF-lys
I autofokusmodus gjør AF-lyset det lettere for kameraet å fokusere på et motiv, selv når du
fotograferer et motiv i mørke forhold eller med liten kontrast.
Trykk lukkerknappen halvveis ned, så sendes det automatisk ut et rødt lys til fokuset er låst,
slik at det blir enklere å fokusere på motivet.
Bruke opptaksfunksjonene
AF-lys
• Rekkevidden av AF-lyset er ca. 1 til 7 m.
• AF-lyset fungerer ikke når fokusmodusen er stilt inn på Kontinuerlig AF, eller når motivet er i bevegelse.
(Indikatoren
eller
lyser opp i søkeren.)
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når en ekstern blits er montert på kameraet, brukes AF-lyset til den eksterne blitsen.
• Du kan deaktivere AF-lyset med [AF-lys] i
Opptaksmenyen (side 99).
• AF-lyset fungerer ikke hvis ikke midtområdet er valgt med AF-området innstilt på det lokale AF-området.
51
Bruksmodus
Du kan bruke kontinuerlig fremtrekk, selvutløser, nivåtrinn og fremtrekk med fjernkontrollen
med DRIVE-knappen.
DRIVE-knapp
Multivelger
1 Trykk på DRIVE for å vise skjermbildet Bruksmodus.
2 Velg ønsket modus med v/V på multivelgeren, og velg deretter ønsket
innstilling med b/B på multivelgeren.
Velge modus
Velg innstilling
3 Trykk midt på multivelgeren for å slå av skjermbildet.
(
: Standardinnstillingen)
Enkeltfremtrekk
• Brukes også for å avbryte andre bruksmodi.
Kont.fremtrekk (side 53)
Selvutløser (side 54)
Nivåtrinn: Kont. (side 54)
Nivåtrinn: Enkel (side 55)
HB-nivåtrinn (side 56)
DRO av.nivåtr. (side 56)
Fjernstyring (side 57)
• Du kan bruke Fn (funksjonsknappen) i stedet for DRIVE-knappen (side 27).
52
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 52
Kontinuerlig fremtrekk
Når du trykker ned og holder lukkerknappen, tar kameraet bilder kontinuerlig.
Tar maksimalt 5 bilder per sekund*
Tar maksimalt 3 bilder per sekund*
Bruke opptaksfunksjonene
* Våre målebetingelser: [Bildestørrelse] er stilt inn på [L:12M], [Kvalitet] er stilt inn på [Fin],
fokusmodusen er stilt inn på
(Enkeltbilde-AF) eller
(Manuelt fokus), og lukkerhastigheten er 1/
250 eller raskere.
Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er imidlertid tregere når man tar bilder i mørke omgivelser eller når
dynamisk områdeoptimalisering er stilt inn på
(Avansert auto) eller
(Avansert: Nivå).
• Det antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, vises i søkeren, og når du fotograferer på
denne måten, reduseres tallet etter hvert.
Etter at bildene er lagret på minnekortet, tilbakestilles tallet til det opprinnelige antallet, avhengig av
kameraets minnebuffer.
• Når den innebygde blitsen utløses, tas bildene etter at blitsen er blitt ladet.
• Når fokusmodus er stilt inn på Kontinuerlig AF eller Automatisk AF, stilles fokus inn for hvert enkelt
bilde. Ved bruk av innstillingen enkeltbilde-AF er fokus låst til det første bildet.
• Det siste bildet vises i autovisning.
• Antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, har en øvre begrensning.
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
RAW
18 bilder
cRAW
25 bilder
RAW og JPEG
12 bilder
cRAW og JPEG
12 bilder
Ekstra fin
16 bilder
Fin/Standard
Ingen begrensning (før minnekortet er fullt)
• Disse tallene avhenger av skrivehastigheten til minnekortet, opptaksforholdene osv. Denne tabellen bør
derfor bare anses som retningsgivende.
53
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 52
Bruke selvutløseren
Når du har trykket på lukkerknappen, vil lukkeren utløses etter ti sekunder eller etter to
sekunder. 10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på bildet, og
2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere kamerarystelser, fordi speilet er trukket
opp på forhånd.
Kontroller at fokuset er låst på motivet, og trykk så ned lukkerknappen.
10 s selvutløser
2 s selvutløser
• Når du bruker 10-sekunders-selvutløseren, blinker selvutløserlampen på forsiden før lukkeren utløses.
Nedtellingslyden begynner også.
• For å avbryte den aktiverte 10-sekunders-selvutløseren, må du trykke på DRIVE-knappen. Du kan ikke
avbryte 2-sekunders-selvutløseren midt i prosessen.
• I sterkt lys, f.eks. når det er en reflektor el.l. bak kameraet, og du trykker på lukkerknappen uten å se inn i
søkeren, må du bruke okulardekselet som er festet på skulderremmen, for å hindre unødvendig lys i å sive
inn gjennom søkeren og påvirke eksponeringen (side 41).
Ta tre bilder med skiftende eksponering – Nivåtrinn: Kont./Nivåtrinn: Enkel
Enkelte bilder krever nøyaktig innstilling av eksponeringen. I slike tilfeller tar fotografen
gjerne flere bilder med kontinuerlig fremtrekk og en forskyvning av
eksponeringsinnstillingene i forhold til de korrekte eksponeringsverdiene.
Rett
Minusretning (–) Plussretning (+)
Nivåtrinn: Kont.
Trykk på og hold nede lukkerknappen til opptaket stopper.
Ta tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponering som er forskjøvet med
0,3 trinn.
Ta fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponering som er forskjøvet med
0,3 trinn.
Ta tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponering som er forskjøvet med
0,5 trinn.
Ta fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponering som er forskjøvet med
0,5 trinn.
Ta tre bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponering som er forskjøvet med
0,7 trinn.
Ta fem bilder med kontinuerlig fremtrekk og en eksponering som er forskjøvet med
0,7 trinn.
54
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 52
Nivåtrinn: Enkel
Trykk på lukkerknappen for hvert enkelt bilde.
• Når du bruker blits, må du trykke på lukkerknappen for hvert enkelt bilde, uansett innstilling.
• Her er et eksempel på nivåtrinnrekkefølge. Du kan endre rekkefølgen med [Nivåtr.-rekkef.] i
Tilpasningsmenyen (side 108).
Tre bilder: 0 t –0,3 t +0,3
Fem bilder: 0 t –0,5 t +0,5 t –1,0 t +1,0
• Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i nivåtrinngruppen. Den grunnleggende
eksponeringen endres ved bruk av eksponeringskompensering.
• Vanligvis endres brennpunktet for hvert bilde. Brennpunktet låses bare ved kontinuerlig
nivåtrinnfotografering når fokusmodus er stilt inn på enkeltbilde-AF eller automatisk AF med et
stillestående motiv.
• Når blitsen ikke er i bruk, utføres nivåtrinnfotografering i lokalt* lys, og lukkerhastigheten og
blenderåpningen endres for å ta hensyn til nivåtrinnfotografering. Når blitsen brukes, utføres
nivåtrinnfotografering med blits, og blitslyset endres.
• Ved nivåtrinnfotografering i lokalt lys endres lukkerhastigheten og blenderåpningen i
programopptaksmodus, lukkerhastigheten endres i blenderprioritetsmodus, og blenderåpningen endres i
lukkerprioritetsmodus. Vanligvis endres lukkerhastigheten i manuell modus. Du kan endre
blenderåpningen ved å trykke på og holde nede AEL (AE-låseknappen) mens du tar bildet.
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på motivet over en lengre
tidsperiode, som f.eks. nøytralt lys, en lyspære eller fluorescerende lys.
Bruke opptaksfunksjonene
Ta tre bilder enkeltvis og en eksponering som er forskjøvet med 0,3 trinn.
Ta fem bilder enkeltvis og en eksponering som er forskjøvet med 0,3 trinn.
Ta tre bilder enkeltvis og en eksponering som er forskjøvet med 0,5 trinn.
Ta fem bilder enkeltvis og en eksponering som er forskjøvet med 0,5 trinn.
Ta tre bilder enkeltvis og en eksponering som er forskjøvet med 0,7 trinn.
Ta fem bilder enkeltvis og en eksponering som er forskjøvet med 0,7 trinn.
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Når nivåtrinnfotografering velges, endres EV-skalaen.
Nivåtrinn med lokalt lys
0,3 trinn, tre bilder
Eksponeringskompensering 0
Nivåtrinn med lokalt lys
0,5 trinn, fem bilder
Eksponeringskompensering 1,0
Nivåtrinn med blits
0,7 trinn, tre bilder
Blitskompensering –1,0
Vist i den øvre raden.
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
LCDskjerm
Søker
• Ved nivåtrinnfotografering med lokalt lys vises EV-skalaen i søkeren også, men den vises ikke ved
nivåtrinnfotografering med blits.
55
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 52
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil de indeksene som indikerer allerede innspilte bilder, forsvinne
én etter én.
• Når enkeltvis nivåtrinn velges og lukkerknappen er trykket halvveis ned og sluppet, vises "br 1" for
nivåtrinn med lokalt lys, og "Fbr 1" for nivåtrinn med blits, i søkeren. Når nivåtrinnfotograferingen
begynner, indikeres nummeret på neste ramme, for eksempel "br 2" eller "br 3".
Ta bilder med HB-nivåtrinn
Basert på den valgte hvitbalansen tas det tre bilder mens fargetemperaturen automatisk
forskyves. Med ett trykk tas det tre bilder i rekkefølgen "et bilde med normal hvitbalanse",
"minusside (–) (et bilde med blekere farger)" og "plusside (+) (et bilde med rødlige farger)".
Forskyver hvitbalansen med 10 mired* når du tar et bilde.
Forskyver hvitbalansen med 20 mired* når du tar et bilde.
* Mired: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre.
• Bare det bildet som ble tatt sist, vises i autovisning (side 108).
Ta bilder med DRO avansert nivåtrinn
DRO avansert nivåtrinnfotografering tar tre bilder mens graderingen og fargene i hvert
bildeområde optimaliseres separat. Med ett trykk tas det tre bilder i følgende rekkefølge: "lav"
t "mid" t "høy".
(DRO: Dynamisk områdeoptimalisering)
Reduserer DRO-nivåtrinnene når du tar et bilde.
Øker DRO-nivåtrinnene når du tar et bilde.
• Når DRO avansert nivåtrinnfotografering er valgt, deaktiveres innstillingen Dynamisk
områdeoptimalisering (side 63) midlertidig.
• Korrigering med DRO avansert nivåtrinn har ingen innvirkning på RAW-filer.
56
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 52
Ta bilder med fjernkontrollen
For å ta bilder med fjernkontrollen, må du sette bruksmodus til
(Fjernstyring).
Lyssender
2 SEC-knapp
Når du har trykket på knappen, utløses lukkeren etter ca. 2 sekunder.
Bruke opptaksfunksjonene
SHUTTER-knapp
Når du trykker på knappen, utløses lukkeren umiddelbart.
Kontroller at motivet er i fokus, pek lyssenderen mot fjernsensoren foran på kameraet, og
trykk deretter på SHUTTER- eller 2 SEC-knappen.
• Du kan ikke bruke de andre bruksmodiene (Kontinuerlig, Avansert osv.).
• Du låser fokus (fokuslåsfunksjonen side 48) ved å trykke lukkerknappen på kameraet halvveis ned, slippe
knappen og deretter fotografere med fjernkontrollen. Når du har tatt bildet vil fokuset fortsatt være låst.
Alle kamerahandlinger vil frigi fokuslåsen.
• Ved BULB-fotografering (side 40) starter kameraet eksponeringen umiddelbart når du trykker på
SHUTTER-knappen, og kameraet starter eksponeringen etter to sekunder når du trykker på 2 SECknappen. Hvis du trykker på SHUTTER- eller 2 SEC-knappen på nytt, utføres eksponeringen
umiddelbart.
• De andre knappene brukes når kameraet er koblet til en TV (side 88, 146).
57
Bildebehandling og farge
Dette avsnittet beskriver oppsett av ISO-følsomhet for bildesensoren, fargebehandling, som er
en unik funksjon på digitale kameraer, kreative innstillinger for ulike scener osv.
Justere hvitbalansen
Fargen på et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Lysets egenskaper
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønnskjær
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i automatisk hvitbalansemodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med hvitbalansemodusen .
Fremre kontrollhjul
WB (Hvitbalanseknapp)
Multivelger
Bakre kontrollhjul
1 Trykk på WB (hvitbalanseknappen), slik at Hvitbalanse-skjermen vises.
58
2 Velg ønsket modus med v/V på multivelgeren, og foreta finjusteringer med b/B om nødvendig.
• Justering i retning av + øker fargetemperaturen, og bildet blir mer rødlig. Justering i retning av senker fargetemperaturen, og bildet blir blekere.
Velger ønsket modus
Justerer fargetemperaturen
: Standardinnstillingen)
Justerer hvitbalansen automatisk.
(Dagslys)
Justerer for solbelyste utendørsmotiver (+3 til –3).
(Skygge)
Justerer for skygge på en klar dag (+3 til –3).
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær (+3 til –3).
(Wolfram)
Justerer for strålende belysning eller videobelysning, som for
eksempel i fotostudioer (+3 til –3).
(Fluorescerende)
Justerer for fluorescerende lys (+4 til –2).
(Blits)
Bruke opptaksfunksjonene
(
AWB (Auto-hvitbalanse)
Justerer for blitslys (+3 til –3).
Fargetemperatur/Fargefilter
Se neste side.
(Tilpasset 1 – 3/
Tilpasset innst.)
Bruker tilpasset hvitbalanse. Se side 60.
• Du kan bruke Fn (funksjonsknappen) i stedet for WB (hvitbalanseknappen) (side 27).
Fargetemperatur/Fargefilter
Du kan stille inn hvitbalansen ved hjelp av fargetemperaturen.
Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som standard, kan fargen kompenseres
fra G (Green) til M (Magenta) akkurat som ved bruk av et CC-filter (Color Compensation) for
fotografering.
• Når du stiller inn fargetemperaturen som er målt med fargemåleren, anbefales det å prøvefotografere før
du tar det faktiske bildet.
1 Velg et "Fargetemperatur"- eller "Fargefilter"-element med v/V på multivelgeren.
59
2 Juster med b/B.
• Fargetemperaturen kan velges mellom 2500K og 9900K.
• Fargefilterverdien kan velges mellom G9 og M9. Trinnlengden tilsvarer CC-filter nummer 5.
3 Trykk midt på multivelgeren når innstillingen er fullført.
Tilpasset hvitbalanse
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset
hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten. Inntil tre innstillinger er registrert.
1 Velg et tilpasset hvitbalanseelement med v/V på multivelgeren.
2 Bytt element med b/B.
Registrere en innstilling
1 Velg [
SET], og trykk deretter midt på multivelgeren for å vise registreringsskjermen.
2 Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele punktmålingssirkelen, og trykk ned
lukkerknappen.
Skjermen for valg av registrering vises.
3 Velg et minnenummer med b/B, og trykk deretter midt på.
60
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
Velger ønsket nummer.
Bruke opptaksfunksjonene
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som ble registrert i denne operasjonen, gjelder inntil en ny
innstilling blir registrert. (Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.)
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn
til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" viser at verdien ligger utenfor det forventede området. (Når du
bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer
denne verdien, blir
-indikatoren gul på skjermbildet med opptaksinformasjon på LCD-skjermen. Du
kan fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen for å få en mer korrekt verdi for
hvitbalansen.
Stille inn ISO
Lysfølsomheten uttrykkes med ISO-tallet (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er i
forhold til standarden (ISO 200), jo større er følsomheten.
ISO-knapp
Multivelger
1 Trykk på ISO-knappen for å vise ISO-skjermen.
2 Velg den ønskede verdien med v/V på multivelgeren.
• ISO kan stilles fra [AUTO] og mellom 100 og 6400.
• ISO-tall som er høyere enn ISO 3200, øker støyen.
• Du kan bruke det fremre eller bakre kontrollhjulet i stedet. Tallet øker med 1 trinn med det fremre
kontrollhjulet og med 1/3 trinn med det bakre kontrollhjulet.
61
• Du kan bruke Fn (funksjonsknappen) i stedet for ISO-knappen (side 27). Som i tilfellet ovenfor, øker
tallet med 1 trinn med det fremre kontrollhjulet og med 1/3 trinn med det bakre kontrollhjulet.
• Hvis ISO er stilt til [AUTO] og modusvelgeren er stilt til P, A eller S, justeres ISO-følsomheten
automatisk mellom ISO 200 og ISO 800. Du kan endre maksimums- og minimumsverdiene med [ISO
Auto maks.] og [ISO Auto min.] i
Opptaksmenyen (side 97). Hvis modusvelgeren er stilt til M, blir
den låst på ISO 200.
• Rekkevidden av den innebygde blitsen (det området der blitsen gir nok lys til at eksponeringen blir
korrekt) avhenger av blenderåpningen og ISO-følsomheten. Se nedenstående tabell for å bestemme
fotograferingsavstanden.
Blenderåpning
ISOinnstilling
62
F2,8
F4,0
F5,6
AUTO
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
100
1 – 4,3 m
1–3m
1 – 2,1 m
200
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
400
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
800
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1600
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
3200
4 – 24 m
2,8 – 17 m
2 – 12 m
6400
5,6 – 34 m
4 – 24 m
2,8 – 17 m
Bruke Dynamisk områdeoptimalisering
Kameraet analyserer opptaksforholdene og korrigerer automatisk bildet for å forbedre
bildekvaliteten.
Bakre kontrollhjul
Multivelger
Fn (Funksjonsknapp)
Bruke opptaksfunksjonene
Fremre kontrollhjul
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises (side 27).
2 Velg elementet Dyn.omr.-optimal. med multivelgeren.
3 Velg ønsket modus med det fremre kontrollhjulet.
• Hvis du velger Avansert: Nivå, justerer du nivået med det bakre kontrollhjulet.
• Hvis du etter å ha valgt elementet Dyn.omr.-optimal. i trinn 2 trykker midt på multivelgeren, skifter
skjermen til Ekskl.skjermen. På dette skjermbildet velger du ønsket modus med v/V på multivelgeren, og
trykker deretter midt på. I Avansert: Nivå justerer du nivået med b/B.
• Du kan også bytte til Ekskl.skjermen fra
Opptaksmenyen (side 94).
(Av)
Korrigerer ikke lysstyrke eller kontrast.
(Standard)
Justerer lysstyrken og kontrasten til hele skjermen.
(Avansert auto)
Optimaliserer automatisk kontrasten og fargegjengivelsen på det
bildet som er tatt, etter område.
(Avansert: Nivå)
–
Optimaliserer kontrasten og fargegjengivelsen på det bildet som
er tatt, etter område. Optimaliseringsnivået velges mellom
(svakt) og
(sterkt) i fem nivåer.
• Standard gir gode resultater hvis skjermen er helt mørk, som f.eks. med et bakgrunnsbelyst motiv, og
Avansert gir gode resultater hvis det er svært store forskjell på lyse og mørke områder på skjermen.
63
• Standardinnstillingen er som følger:
– I autojusteringsmodus: Avansert auto
– I programopptaksmodus, blenderprioritetsmodus, lukkerprioritetsmodus eller manuell
eksponeringsmodus: Standard
– I scenevalgmodus: Ulåst, avhengig av valgt modus
• Når du bruker AE-låsen, korrigerer kameraet automatisk det låste bildet.
• I kontinuerlig fremtrekksmodus er korreksjonen låst til det første bildet, så den samme korreksjonen
foretas for bilde nummer to og de påfølgende bildene.
• Annen dynamisk områdeoptimalisering enn
(Standard) har ingen innvirkning på RAW-filer.
Korriger bilder ved å bruke funksjonen dynamisk områdeoptimalisering i "Image Data Converter SR".
• Når DRO avansert nivåtrinnfotografering er valgt, deaktiveres innstillingen her midlertidig.
Bruke Kreative innstillinger
Dette kameraet er forhåndsprogrammert med bildestiler som er optimale for ulike scener og
formål. Du kan ta et bilde med en egnet fargebalanse og fargetone.
Kameraet er utstyrt med fire stiler som ikke kan byttes ("Standard", "Livlig", "Nøytral" og
"AdobeRGB") og tre stilbokser der du kan tilordne bildestiler etter behov.
"Portrett", "Landskap" og "Sort/hvitt" er tilordnet stilboksene som standardinnstillinger.
For å ta bilder med de eksisterende stilboksene, tse "Grunnleggende betjening" (side 66).
For å ta bilder med en bildestil (se "Billedstiler", (side 65)) som er tilordnet stilboksen, tse
"Avansert bruk" (side 67).
• Hvis scenevalg brukes kan du ikke endre innstillingene for kreative innstillinger.
Du kan justere kontrasten for hver bildestil separat. Bildestilene som kan byttes, og
bildestilene som ikke kan byttes, har ulike elementer som kan justeres.
64
Bildestiler som ikke kan byttes:
"Standard", "Livlig", "Nøytral" og
"AdobeRGB"
Justerbare elementer
Element
Kontrast
Fargemetning
Skarphet
Lysstyrke
Sonesamsvar
Bildestiler som ikke
kan byttes
–3 til +3
–3 til +3
–3 til +3
ikke
justerbar
ikke
justerbar
Bildestiler som kan
byttes
–3 til +3
–3 til +3 *
–3 til +3
–3 til +3
–1 til +2
Bruke opptaksfunksjonene
Bildestiler som kan byttes:
Stilboks a – c
* Når "Sort/hvitt" eller "Sepia" er valgt, kan du ikke justere fargemetningen.
• Disse justeringene er ikke alltid nødvendige. Du kan foreta en justering for hver bildestil. (Hvis en
stil er i flere stilbokser, kan du foreta separate justeringer for hver boks.)
• Hvis du trenger å justere kontrasten, fargemetningen eller skarpheten før andre elementer, velger
du "Standard" bildestil for å foreta justeringene.
Billedstiler
(
: Standardinnstillingen)
(Standard)
For å fange opp ulike scener med mengder av
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for å fange opp slående
bilder med fargerike scener og motiver som blomster,
vårgrønt, blå himmel eller bilder av hav.
(Nøytral)
Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med
mer dempet stemning. Dette passer også for å ta bilder som
skal redigeres med datamaskin.
(AdobeRGB)
For å ta bilder i Adobe RGB fargerom.
(Klar)
For å ta bilder i en klar tone med gjennomskinnelige farger i
det merkede området, noe som passer for å fange opp
strålende lysvirkninger.
(Dyp)
For å ta bilder med dype og tette fargeuttrykk, noe som passer
for å gi motivet tyngde.
(Lys)
For å ta bilder med lyse og enkle fargeuttrykk, noe som
passer for å fange opp friske og lyse stemninger.
65
(Portrett)
For å fange opp hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder
med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange
avstander blir også tydeligere.
(Solnedgang)
For å fange opp den vakre rødfargen i solnedganger.
(Nattsyn)
Kontrasten reduseres for å gjengi nattlige stemninger mer
realistisk.
(Høstblader)
For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på røde og
gule farger i bladverk.
(Sort/hvitt)
For å ta svart/hvitt-bilder.
(Sepia)
For å ta bilder i sepiatoner.
Grunnleggende betjening
Fremre kontrollhjul
Multivelger
Bakre kontrollhjul
Fn (Funksjonsknapp)
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises (side 27).
• Når den forstørrede visningsskjermen vises (side 20), kan du ikke vise Hurtig nav.-skjermen. I så fall
må du sette opp fra menyen.
2 Velg et kreativt innstillingselement med multivelgeren.
• Hvis du ikke justerer kontrasten osv, kan du foreta andre innstillinger fra denne menyen med det
fremre eller bakre kontrollhjulet.
66
3 Trykk midt på for å vise skjermen Kreative innst.
Opptaksmenyen (side 94).
• Du kan velge "Standard", "Livlig", "Nøytral", "AdobeRGB", "Portrett", "Landskap" og "Sort/hvitt"
med standardinnstillingen. Du finner informasjon om hvordan du velger andre bildestiler i "Avansert
bruk" (nedenfor).
5 Du justerer
(kontrast),
(fargemetning) og
og foreta justeringer med v/V.
(skarphet) ved å velge elementet med b/B
Bruke opptaksfunksjonene
• Du kan velge denne skjermen fra
4 Velg den ønskede bildestilen med v/V på multivelgeren.
6 Trykk midt på multivelgeren når innstillingen er fullført.
Avansert bruk
Av de sju bildestilene som er forklart i "Grunnleggende betjening", er de tre siste stilene
stilboks 1 – 3, som kan byttes.
Eksempel: Hvis du har tilordnet "Standard" til én stilboks og "Landskap" til to stilbokser.
Standard
Kan ikke byttes
Metning, kontrast, og skarphet kan justeres.
Livlig
Nøytral
AdobeRGB
Standard
Kan byttes
Landskap
Landskap
Lysstyrke, sonesamsvar, metning, kontrast, og skarphet kan
justeres.
Ulike justeringer kan stilles inn for hvert "Landskap".
67
Bytte bildestiler for stilboksene
1 Vis skjermen Kreative innst. (trinn 1 til 3 på side 66).
2 Velg en stilboks som kan byttes, med v/V på multivelgeren.
3 Flytt markøren til høyre side med B, og velg en bildestil med v/V.
4 Du justerer
(kontrast),
(fargemetning),
(skarphet),
(lysstyrke) og
(sonesamsvar) ved å velge et element med b/B og foreta justeringer med v/V.
5 Trykk midt på multivelgeren når innstillingen er fullført.
Sonesamsvar
Bildestiler i stilboksene som kan byttes, kan justere sonesamsvar.
Du kan hindre at bildet blir over- eller undereksponert.
Denne funksjonen er også tilgjengelig for en RAW-fil.
–1
Dette forhindrer at bildet blir undereksponert når du
fotograferer et overveiende lyst motiv. Anbefales til
overveiende mørke scener, da bildet har en tendens til å bli
hvitaktig.
0
Sonesamsvar utføres ikke.
+1 til +2
Dette forhindrer at bildet blir overeksponert når du
fotograferer et overveiende mørkt motiv. Anbefales til
overveiende lyse scener, da bildet har en tendens til å
inneholde mer støy.
• Når sonesamsvar ikke er satt til 0, kan ikke kontrasten justeres.
• Se nedenstående tabell for å bestemme rekkevidden av blitsen.
68
(Ved ISO 100)
Blenderåpning
Sonesamsvar
F4,0
F5,6
1,7 – 10 m
1,2 – 7 m
1–5m
+1
2,4 – 14 m
1,7 – 10 m
1,2 – 7 m
+2
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
Om fargerommet Adobe RGB
Fargerommet Adobe RGB muliggjør en omfattende fargereproduksjon sammenlignet med sRGB, som er
standard fargerom i digitale kameraer. Hvis hovedformålet er å skrive ut bildet, særlig hvis store deler av
motivet består av levende grønt eller rødt, er Adobe RGB mer virkningsfullt enn andre sRGB-fargemodi.
• Filnavnet til bildet begynner med "_DSC".
Om fargesamsvar i Adobe RGB
Hvis du viser bilder som er tatt med Adobe RGB, på enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, eller
på LCD-skjermen på baksiden av kameraet, vises bildene med lav fargemetning. Du kan redigere eller
skrive ut bilder som er tatt med Adobe RGB, ved å bruke programmer eller skrivere som støtter
fargebehandling og fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter fargebehandling, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
Bruke opptaksfunksjonene
F2,8
–1
69
Blits
Dette avsnittet beskriver de ulike fotofunksjonene med blits.
Velge blitsmodus
Hvis den innebygde blitsen trekkes opp, utløses blitsen automatisk når omgivelsene er mørke,
i autojusteringsmodus eller scenevalgmodus. Du kan imidlertid endre blitsmodus helt bevisst.
Fremre kontrollhjul
Bakre kontrollhjul
Multivelger
Fn (Funksjonsknapp)
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises (side 27).
• Når den forstørrede visningsskjermen vises (side 20), kan du ikke vise Hurtig nav.-skjermen. I så fall
må du sette opp fra menyen.
2 Velg et blitselement med multivelgeren.
3 Velg ønsket modus med det fremre eller bakre kontrollhjulet.
• Blitsindikatoren vises bare når blitsen er trukket opp.
• Hvis du etter å ha valgt blitselement i trinn 2 trykker midt på multivelgeren, skifter skjermen til
Ekskl.skjermen. På dette skjermbildet velger du ønsket modus med v/V på multivelgeren, og trykker
deretter midt på.
• Du kan også velge blitsmodus fra
Opptaksmenyen (side 96).
(
(Autoblits)
: Standardinnstillingen)
Utløses i mørket og i motlys.
• Dette kan ikke velges når modusvelgeren står på P, A, S eller M.
(Fyllblits)
70
Utløses alltid når den innebygde blitsen er trukket opp.
Vanligvis utløses blitsen like etter at lukkeren er utløst, mens
gjenstander som er opplyst av andre lyskilder, ikke fanges inn
av kameraet før etterpå. Dette får visse motivelementer, som
f.eks. lysspor, til å virke unaturlige når det brukes en lav
lukkerhastighet.
Ved ettersynkronisering vil først de gjenstandene som er
opplyst av andre lyskilder, fanges inn av kameraet, og
deretter utløses blitsen. Kameraet kan fange inn strømmende
lys eller sporet av en bevegelig gjenstand på en mer realistisk
måte ved fotografering av bevegelige motiver når du bruker
lav lukkerhastighet sammen med blitsen.
(Trådløs)
Hvis du bruker en ekstern blits (ikke inkludert) montert på
kameraet, kan visse bilder virke for flate. I slike tilfeller kan
en blits som ikke befinner seg på selve kameraet, men er satt
opp i korrekt posisjon et annet sted, gi bedre kontrast og et
mer tredimensjonalt bilde.
Dette kameraet klarer imidlertid å ta slike bilder uten kabel,
fordi det bruker blitslyset til å overføre signalet mellom
kameraet og blitsen (trådløs blitsfotografering).
Bruke opptaksfunksjonene
(Ettersynkron.)
• Trådløs blitsfotografering krever bruk av blitsen HVL-F56AM
eller HVL-F36AM (ikke inkludert).
Fotografere med trådløs blits
1 Fest den eksterne blitsen på kameraet (side 164) og slå på kameraet og den eksterne blitsen.
2 Velg
(Trådløs).
3 Ta den eksterne blitsen av kameraet og trekk opp kameraets innebygde blits.
"WL" vises i søkeren og på LCD-skjermen.
4 Bestem plasseringen av kameraet og den eksterne blitsen.
5 Pass på at både den innebygde blitsen og den eksterne blitsen er fullt oppladet.
• Denne innebygde blitsen er fullt oppladet når vises i søkeren.
• Den eksterne blitsen er fullt oppladet når vises på baksiden av den eksterne blitsen og den røde
lampen blinker på forsiden av blitsen.
6 Trykk på AEL (AE-låseknappen) på kameraet for å testutløse blitsen.
• Hvis blitsen ikke utløses, må du endre plasseringen av kameraet, den eksterne blitsen eller motivet.
7 Kontroller begge blitsene igjen for å forvisse deg om at de er fullt oppladet. Trykk på
lukkerknappen for å ta et bilde.
• Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. (Du kan enten deaktivere kameraet og den
eksterne blitsen separat, eller du kan feste den eksterne blitsen til kameraet og velge en annen blitsmodus,
som vist på side 70). Hvis den innebygde blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv,
vil dette resultere i unøyaktig blitseksponering.
71
• Du kan velge den trådløse innstillingen på kameraet og den eksterne blitsen hver for seg. Se side 70 for å
stille inn kameraet. For å stille inn den eksterne blitsen må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med
den.
Hvis bruken av og funksjonen til AEL (AE-låseknappen) har endret seg
Når du bruker den trådløse blitsen, anbefales det at du stiller inn [AEL-knapp] (side 104) til [Hold AEL]
eller [ Hold AEL] i Tilpasningsmenyen.
Hvis du velger en innstilling som er beholdt etter at knappen er sluppet ([Lås/låsopp AEL]/[ Lås/
låsoppAEL]), er kameraet i langsom, synkronisert modus mens "AEL" vises i søkeren og på LCDskjermen. Hver eneste prøveutløsning vil få den langsomme, synkroniserte modusen til å slå seg på og av.
Om plasseringen av kameraet og blitsen
Dette kameraet bruker blitslyset fra den innebygde blitsen til å sende et signal til den eksterne, ikkepåmonterte blitsen om å utløses. Merk deg følgende punkter for å sikre korrekt overføring av signalet.
• Fotografering med trådløs blits bør utføres i mørke omgivelser, som f.eks. innendørs o.l.
• Vi anbefaler at du plasserer kameraet og den eksterne blitsen i det grå området innenfor en radius på 5 m,
som illustrert nedenfor. Du finner nærmere informasjon om blitsrekkevidden i bruksanvisningen som
fulgte med blitsen.
• Ikke plasser den eksterne blitsen rett bak motivet.
z Om trådløse blitskanaler
Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i nærheten og
vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din.
For å endre kanal for den eksterne blitsen må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den.
Bruke blitskompensering
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å endre
eksponeringskompenseringen. Du kan endre eksponeringen av et motiv som befinner seg
innenfor rekkevidden av blitsen, mens du lar eksponeringen av bakgrunnen, som er utenfor
blitsens rekkevidde, være som den er.
72
Fremre kontrollhjul
Fn (Funksjonsknapp)
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen), slik at Hurtig nav.-skjermen vises (side 27).
2 Velg et blitskompenseringselement med multivelgeren.
Bruke opptaksfunksjonene
Bakre kontrollhjul
Multivelger
Blitskompenseringselement
3 Velg ønsket verdi med det fremre eller bakre kontrollhjulet.
• Når Ekskl.skjermen vises i trinn 2, velger du ønsket verdi med b/B på multivelgeren.
• Du kan også velge Ekskl.skjermen fra
Opptaksmenyen (side 97).
• Du kan stille inn graden av kompensering i trinn på 1/3 innenfor ±3,0. Du kan stille dette
eksponeringstrinnet til trinn på 1/2 EV med [Eksponer.-trinn] i
Opptaksmenyen (side 95).
• Når den innebygde blitsen er trukket opp, vises blitskompenseringsverdien på LCD-skjermen.
• Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, vises
i søkeren.
• Når du utfører blitskompensering med den innebygde blitsen, kan det hende at den positive effekten ikke
vil være synlig, på grunn av den begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg i eller nær
maksimalområdet som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den negative
effekten ikke vil være synlig.
z Eksponeringskompensering og blitskompensering
Eksponeringskompensering kompenserer ved å endre lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISOfølsomheten (når [AUTO] er valgt). Hvis blitsen brukes, endres* også mengden blitslys.
På den annen side endrer blitskompenseringen bare mengden blitslys, noe som styrer den relative
virkningen av blitslyset på hele bildet. Hvis du f.eks. ønsker å redusere blitslyset, kan du stille inn
blitskompenseringen litt i negativ retning og samtidig stille inn eksponeringskompenseringen i positiv
retning for å justere lysstyrken i hele bildet.
* Du kan forhindre at blitslysmengden endrer seg med eksponeringskompenseringen, med
[Eksp.komp.innst] i Tilpasningsmenyen (side 107).
73
Fotografere med langsom synkronisering (fotografering av mørk bakgrunn med blits)
Når du fotograferer et portrett utendørs om kvelden med mørk bakgrunn, vil kameraet, ved
vanlig bruk av blits, fange inn et klart bilde av motivet, men bakgrunnen vil være utenfor
blitslysets rekkevidde og bli for mørk. I slike tilfeller kan du fotografere med langsom
synkronisering (med blits og lav lukkerhastighet), så kameraet får muligheten til å fange inn et
klart bilde både av motivet og av bakgrunnen.
Blits
SLOW SYNC-knapp
1 Trekk opp den innebygde blitsen.
2 Fotografer med SLOW SYNC-knappen trykket.
lyser opp i søkeren og på LCD-skjermen for å indikere at eksponeringen er låst.
• Det anbefales å bruke stativ, på grunn av den lave lukkerhastigheten.
• I lukkerprioritetsmodus eller manuell modus er langsom synkronisering ikke tilgjengelig med AEL (AElåseknappen).
• Du kan stille inn kameraet slik at du beholder langsom synkroniseringsmodus etter at du har sluppet
SLOW SYNC-knappen med [AEL-knapp] i Tilpasningsmenyen (side 104).
Bruke blitssynkroniseringskontakten
Du kan bruke en blits som er utstyrt med en blitssynkroniseringsledning.
Blitssynkroniseringskontakt
Åpne dekselet over blitssynkroniseringskontakten og sett inn ledningen.
• Velg manuell eksponeringsmodus og sett lukkerhastigheten til 1/200 sekund med Super SteadyShot på,
eller 1/250 sekund med Super SteadyShot av. Hvis lukkerhastigheten som anbefales på blitsen, er
langsommere enn dette, bruker du den anbefalte hastigheten eller en enda langsommere hastighet.
• Bruk en blits med en blitssynkroniseringsspenning på maksimalt 400V.
74
• Før du kobler blitssynkroniseringsledningen til blitssynkroniseringskontakten, må du slå av strømmen
til den tilkoblede blitsen. Hvis strømmen er på, kan blitsen blitse når du kobler til ledningen.
• Blitsen vil alltid være på full styrke. Blitskompensering (side 72) kan ikke brukes. Du kan utføre
nivåtrinnfotografering mens du holder nede AEL (AE-låseknappen) (blenderåpningen justeres, side 43).
• Det anbefales ikke å bruke hvitbalanse. Bruk tilpasset hvitbalanse for å få en mer presis hvitbalanse.
• Du kan bruke en blits som er utstyrt med en blitssynkroniseringskontakt med motsatt polaritet.
Bruke opptaksfunksjonene
75
Andre operasjoner
Registrere dine egne innstillinger
Du kan registrere en kombinasjon av modi som brukes ofte, og innstillinger, i minnet. Du kan
hente de registrerte innstillingene ved å velge "MR" på modusvelgeren.
Modusvelger
MENU-knapp
Multivelger
Registrere en innstilling
1 Sett kameraet i den innstillingen du vil registrere. Se neste side for informasjon om elementer
som kan registreres.
• Elementene som registreres, inkluderer alle funksjonene og opptaksmenyene med eksklusive knapper
og brytere. Du kan ikke registrere bare noen av elementene.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen.
3 Velg
Opptaksmeny t [4] t [Minne] med multivelgeren (side 29).
4 Trykk midt på multivelgeren for å vise skjermen Velg register.
Minneinformasjonen som ble innstilt i trinn 1 (den gjeldende innstillingen i kameraet), vises.
5 Valg tallet du vil registrere, med b/B, og trykk deretter på midten.
• Du kan registrere inntil tre innstillinger.
• Du kan skrive om innstillingene så mange ganger du vil.
76
Elementer som kan registreres
Opptaksmodus1) (31)
Sidetall i parentes
ISO-følsomhet (61)
Hvitbalanse (58)
Eksp.-komp. (42)
Målemodus (45)
Fokusmodus (49)
Bildestørrelse (91)
Bildeforhold (92)
Bildekvalitet (93)
Dyn.omr.-optimal. (63)
Kreative innst.3) (64)
Tilpass.-knapp (78)
Eksponer.-trinn (95)
Blitsmodus (70)
Blitskontroll (96)
Effektforhold (97)
Blitskompenser. (72)
ISO Auto maks. (97)
ISO Auto min. (97)
AF-A-innstill. (98)
AF-område (46)
AF-områdeposisjon (46)
Prioritetsinnst (99)
AF-lys (51)
AF m/lukker (99)
Støyred.lang (100)
Høy ISO Støyred. (100)
Bruke opptaksfunksjonene
Bruksmodus (52)
2)
1) Hvis
modusvelgeren er satt til A, registreres også blenderåpningsverdien, når den er satt til S, registreres
også lukkerhastigheten, og når den er satt til M, registreres også blenderåpningsverdien og
lukkerhastighetsverdien. Programskiftmodus og manuell blender/lukker-justering kan ikke registreres.
2) Tallet og innstillingene blir registrert med tilpasset hvitbalanse.
3)
Kontrast, fargemetning, skarphet, lysstyrke og sonesamsvar blir registrert samtidig.
Hente lagrede innstillinger
1 Still inn modusvelgeren på MR for å vise skjermen Hent minne.
2 Valg tallet som skal hentes, med b/B på multivelgeren, og trykk deretter på midten.
• Når du har hentet en innstilling, vil ikke den faktiske innstillingen samsvare med plasseringen til hjulene
og bryterne på kameraet. Se informasjonen som vises på LCD-skjermen når du tar bilder.
• Du kan endre innstillingene når du har hentet en lagret innstilling. Du kan registrere en ny innstilling ved
å følge trinnene i "Registrere en innstilling".
77
Bruke C (Tilpass.-knappen)
Du kan tilordne en ønsket funksjon til C (Tilpass.-knappen). Trykk på knappen, så vises
innstillingsskjermen for den valgte funksjonen.
Kreative innst. (side 64) er tilordnet til C-knappen som standardinnstilling.
Multivelger
MENU-knapp
C (Tilpasningsknapp)
Du kan tilordne en funksjon
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen.
2 Velg
Opptaksmeny t [1] t [Tilpass.-knapp] med multivelgeren (side 29).
3 Trykk midt på multivelgeren.
4 Velg elementet som skal tilordnes, med v/V, og trykk på midten.
(
78
: Standardinnstillingen)
AF-lås
Fungerer som AF-låseknappen (side 102).
AF/MF-kontroll
Fungerer som AF/MF-knappen (side 50).
Feltdybdevisn.
Fungerer som knappen for forhåndsvisning av feltdybden
(side 36).
ISO
Fungerer som ISO-knappen (side 61).
Hvitbalanse
Fungerer som hvitbalanseknappen (side 58).
Fungerer som eksponeringsknappen (side 42).
Blitskompenser.
Viser oppsettskjermen Blitskompensering (side 72).
Bruksmodus
Fungerer som DRIVE-knappen (side 52).
AF-område
Viser oppsettskjermen AF-område (side 46).
Bildestørrelse
Viser oppsettskjermen Bildestørrelse (side 91).
Kvalitet
Viser oppsettskjermen Kvalitet (side 93).
Kreative innst.
Viser oppsettskjermen Kreative innst. (side 64).
Dyn.omr.optimal.
Viser oppsettskjermen Dyn.omr.-optimal. (side 63).
Blitsmodus
Viser oppsettskjermen Blitsmodus (side 70).
Minne
Viser oppsettskjermen Register (side 76).
Bruke opptaksfunksjonene
Eksp.-komp.
Bruke den tilordnede funksjonen
Trykk på C (Tilpass.-knappen).
Den tilordnede funksjonen aktiveres, eller funksjonens menyskjerm vises.
79
Bruke visningsfunksjonene
Se bilder
Når du trykker på
(avspillingsknappen) stilles kameraet i avspillingsmodus, og bildet
vises på LCD-skjermen.
Multivelger
(Avspillingsknapp)
Velg et bilde med b/B.
Skifte skjermbilde ved avspilling
Under avspilling skifter skjermbildet på følgende måte hver gang du trykker på DISP
(displayknappen).
DISP (Displayknapp)
Siste opptakshistorikk,
inntil fem bilder.
Med opptaksdata
Med opptaksdata
Uten opptaksdata
• DISP (Displayknappen) slår opptaksdatavisningen på og av i andre avspillingsmodi, som for eksempel på
en forstørret skjerm.
80
Bytte til indeksvisning
Når du trykker på
(indeksknappen), byttes det til indeksvisning. Hver gang du trykker på
DISP (displayknappen) skifter skjermbildet på følgende måte .
Multivelger
(Indeksknapp)
(Sletteknapp)
Velg et bilde med v/V/b/B
(indeksknapp)
9-bildeindeks
Bruke visningsfunksjonene
DISP (Displayknapp)
(indeksknappen) eller midt på
multivelgeren
25-bildeindeks
4-bildeindeks
Når du dreier på det bakre hjulet, byttes indeksbildene skjerm for skjerm. Dette er praktisk
hvis du vil bytte til neste skjerm raskt.
Velge mappe
1 Velg mappefeltet med b/B på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Den valgte mappen/totalt antall mapper
Gjeldende antall bilder i mappen
Mappefeltet
81
2 Velg den ønskede mappen med v/V, og trykk på midten.
Slette alle bildene i mappen
1 Velg mappen du vil slette, med v/V på multivelgeren.
2 Trykk på
(sletteknappen).
3 Velg "Slett" med v, og trykk så på midten.
• Du kan stille inn bekreftelsesskjermen på [Slett], som tidligere valgt med [Bekreft sletting] i
Oppsettmenyen (side 122).
• Når du vil slette valgte bilder, se side 111.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes.
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Vise histogrammet
Når du trykker på
(histogramknappen) vises histogrammet og opptaksdataene til det viste
bildet. Når du trykker på knappen på nytt, går skjermen tilbake til forrige skjermbilde.
(Histogramknapp)
Når bildet har en veldig lys eller en
veldig mørk del, vil den aktuelle
delen lyse opp på histogramvisningen
(luminansadvarsel).
Luminans
R (Rød)
G (Grønn)
B (Blå)
82
z Om histogrammet
Antall piksler
Et histogram er den luminansfordelingen som viser hvor mange
piksler (bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i
bildet. Dette kameraet har fire histogramvisninger som er
separate for luminans og RGB, og hver av dem viser lysstyrken
på den horisontale aksen (venstre side er svart, høyre side er
hvitt) og antallet piksler på den vertikale aksen.
Eksponeringskompenseringen endrer histogrammet tilsvarende.
Nedenfor ser du et eksempel på dette.
Mørk
Lys
Denne kompenseringen
lyser opp hele bildet, så
hele histogrammet
flytter seg til den lyse
siden (høyre side). Hvis
eksponeringskompenseringen
brukes på den negative
siden, flytter
histogrammet seg til
den andre siden.
Bruke visningsfunksjonene
Bruk
eksponeringskompenseringen
på den positive
siden.
Endene av histogrammet består bare av data med 100% svart, hhv. hvitt*. Hvis du sjekker histogrammet,
kjenner du bildets status på forhånd.
* For å være mer presis, beskrives et fargebilde med RGB. Det betyr at det hvite er lik R255, G255,
B255, og det svarte er lik R0, G0, B0.
Forstørre bilder
Et bilde kan forstørres, så du kan studere det nærmere.
(Forstørringsknapp)
Fremre kontrollhjul
Multivelger
Bakre kontrollhjul
(Avspillingsknapp)
83
1 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på
Midten av bildet forstørres.
(forstørringsknappen).
2 Øk eller reduser forstørringen på bildet med det bakre kontrollhjulet.
3 Velg den delen av bildet du vil forstørre, med v/V/b/B på multivelgeren.
• Hver gang du trykker på midten av multivelgeren, skifter skjermen mellom å vise det forstørrede
skjermbildet eller hele skjermbildet.
Det utsnittet som
forstørres hvis du
trykker på midten
Posisjonen til det forstørrede utsnittet
• Du kan velge et bilde med det fremre kontrollhjulet.
4 Trykk på
(forstørringsknappen) eller
(avspillingsknappen), slik at forstørret visning
avbrytes og skjermen går tilbake til skjermen som ble vist før du forstørret bildet.
Skalaområdet er som følger.
84
Billedstørrelse
Skalaområde
L
Ca.×1,1 – ×13
M
Ca.×1,1 – ×10
S
Ca.×1,1 – ×6,7
Rotere et bilde
Bilder som er tatt med stående bilderetning (Portrett), vises med stående bilderetning. Du kan
rotere bilder på følgende måte om nødvendig.
Bruke visningsfunksjonene
(Avspillingsknapp)
(Roter-knapp)
1 Vis det bildet du vil rotere, og trykk deretter på
Skjermen for rotering av bilder vises.
(Roter-knappen).
2 Trykk midt på multivelgeren for å rotere bildet til ønsket bilderetning.
3 Trykk på
skjermen.
(avspillingsknappen) eller
(Roter-knappen) for å gå tilbake til den normale
• Når du har rotert bildet, vises bildet med rotert posisjon, selv om du slår av kameraet.
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "Picture Motion Browser" på CD-ROM-platen
(inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene ikke kan roteres,
hvilket avhenger av programvaren.
85
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å koble kameraet til en TV.
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-apparatet.
2 Til VIDEO
OUTkontakten
1 Til videoinngangskontakten
Videokabel
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet og trykk på
(avspilling).
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Velg ønsket bilde med b/B på multivelgeren.
Multivelger
(Avspillingsknapp)
• Når du bruker kameraet ditt i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å
tilpasse det til TV-apparatet ditt (side 118).
• LCD-skjermen på baksiden av kameraet blir ikke slått på.
• Kvaliteten på bilder som vises på en TV som er tilkoblet med en videokabel, er dårligere for ulike
systemer sammenlignet med bilder som vises på en HDTV som er tilkoblet med en HDMI-kabel eller på
en PC-skjerm.
86
Bruke en HDTV som er utstyrt med HDMI-kontakt
Hvis du bruker en HDTV som er utstyrt med en HDMI-kontakt, kan du vise bilder med bedre
bildekvalitet ved å bruke en HDMI-kabel (ikke inkludert).
1 Til HDMIkontakten
2 Til HDMIkontakten
1 Koble kameraet til TV-en med HDMI-kabelen.
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
3 Slå på kameraet.
Kameraet går automatisk over i avspillingsmodus.
Bruke visningsfunksjonene
HDMI-kabel
(ikke
inkludert)
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som passer til tilkobling til TVen, i den andre enden.
• Hvis du kobler kameraet til Sonys VIDEO-A-kompatible TV med en HDMI-kabel, stiller TV-en
automatisk inn en bildekvalitet som passer til visning av stillbilder. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen for Sonys VIDEO-A-kompatible TV.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Ikke koble enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre til feil.
• Du kan endre typen utgangssignal med [HDMI-utgang] i Oppsettmenyen (side 118).
På "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMI-kabel, kan du glede
deg over fantastiske bilder med utrolig, full HD-kvalitet.
PhotoTV HD muliggjør en svært detaljert, fotolik gjengivelse av fine teksturer og farger.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
videokabel. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på ditt digitale
stillbildekamera. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det landet eller
den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
87
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Bruke kameraet med fjernkontrollen
Hvis du kobler kameraet til en TV og går over til avspillingsmodus, kan du vise bilder med
fjernkontrollen. De fleste knappene på fjernkontrollen har samme funksjon som knappene på
kameraet.
Knappene på fjernkontrollen
Side
A
82
(Histogram)
B DISP (Display)
(Indeks)
C
80
D
(Roter)
85
E
(Avspilling)
80
81
F MENU
(Lysbildevisning)
G
29
/ (Forstørring-/
H
forminskning)
83
I
t trinn 6 i "Les
dette først"
(Slett)
J v/V/b/B/
116
26
• De andre knappene brukes når kameraet er i opptaksmodus eller er koblet til en PictBridge-skriver (side
57, 146).
Lysbildevisning
Med
(lysbildevisningsknappen) på fjernkontrollen er det enkelt å starte/stoppe en
lysbildevisning (side 116). Under en lysbildevisning er følgende funksjoner tilgjengelige via
fjernkontrollen.
• Vise forrige/neste bilde med b/B.
• Pause/spille tilbake lysbildevisningen med
88
.
Bruke menyen
Menyliste
For mer informasjon om hvordan du bruker menyen, se side 29.
Opptaksmeny (side 91 til 101)
1
Bildestørrelse
Bildeforhold
Kvalitet
Dyn.omr.optimal.
Kreative innst.
Tilpass.-knapp
Eksponer.-trinn
2
Blitsmodus
Blitskontroll
• Effektforhold
Blitskompenser.
ISO Auto maks.
ISO Auto min.
3
4
Bruke menyen
AF-A-innstill.
AF-område
Prioritetsinnst
AF-lys
AF m/lukker
Støyred.lang
Høy ISO Støyred.
Minne
Tilb.st.opptak
Tilpasningsmeny (side 102 til 110)
1
Eye-Start AF
AF/MF-knapp
AF/MF-kontroll
AF-motorhast.
AF-områdevisning
Holdfokusknapp
2
AEL-knapp
Kontrollhjul
Hjuleksp.komp.
Kontrollhjullås
Knappstyring
Utløser u.kort
Utløser u/obj.
3
Rødøyereduksj.
Eksp.komp.innst
Nivåtr.-rekkef.
Autovisning
Auto av m/søker
Opptaksskjerm
Bilderetning
4
Tilb.tilpass.
89
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Avspillingsmeny (side 111 til 116)
1
2
Lysbildevisning
• Intervall
Slett
Formater
Beskytt
DPOF-innstill.
• Datostempel
• Indeksbilde
Avspill.visning
Oppsettmeny (side 117 til 123)
1
LCD-lysstyrke
Infovisningstid
Strømsparer
Videoutgang
HDMI-utgang
Språk
Dato/tid-innst.
90
2
Minnekort
Filnummer
Mappenavn
Velg mappe
• Ny mappe
USB-tilkobling
• Masselagerkort
3
Menystart
Bekreft sletting
Lydsignaler
Rensemodus
Tilbakest.std.
Opptaksmeny 1
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med
.
Bildestørrelse
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
"Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets
skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut
eller vises på en dataskjerm.
Piksel
1 Bildestørrelse: L
Opptaksmeny
Piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet
og stor
filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
2 Bildestørrelse: S
[Bildeforhold]: [3:2]
L:12M
4272 × 2848 piksler
M:6.4M
3104 × 2064 piksler
S:3.0M
2128 × 1424 piksler
[Bildeforhold]: [16:9]
L:10M
4272 × 2400 piksler
M:5.4M
3104 × 1744 piksler
S:2.6M
2128 × 1200 piksler
• Når du velger en RAW-fil med [Kvalitet], vil bildestørrelsen på RAW-filen tilsvare L. Størrelsen vises
ikke på LCD-skjermen.
• Du kan også bruke Fn (funksjonsknappen) for operasjoner (side 27).
91
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
z Velge den bildestørrelsen som skal brukes
Se nedenstående tabell for valg av bildestørrelse.
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L
Til lagring av viktige bilder eller utskrift av bilder
i format A3/A3+* eller fine bilder i A4
Større
M
Brukes til utskrift av bilder i A4-format eller
bilder med høy oppløsning i A5-format
S
Brukes til opptak av et stort antall bilder
Opprette nettsider
Mindre
Antall
bilder
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grovt
* Dette kalles råformat A3 og er større enn A3. Du kan skrive ut bilder med en marg rundt bildet i A3format.
Bildeforhold
Du kan velge bildeforhold etter behov.
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-forhold. [16:9] anbefales ved visning på en HDTV.
Når [16:9] er valgt, komponerer du bildet i dette området.
• RAW-filer som er registrert med forholdet 16:9, vises med forholdet 16:9 med kompatibel programvare,
som for eksempel "Image Data Converter SR", men de vises med forholdet 3:2 hvis programvaren ikke er
kompatibel med dette forholdet.
92
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Kvalitet
Bildekompresjonsforholdet bestemmer bildekvaliteten. Ettersom filstørrelsen til det
ukomprimerte bildet vil være større, komprimerer digitale kameraer vanligvis de innspilte
bildene.
RAW (
)
cRAW* (
Filformat: RAW (rådata)
En RAW-fil er det råmaterialet som kan brukes til
profesjonell behandling med en datamaskin. Filen kan åpnes
med "Image Data Converter SR", som befinner seg på CDROM-en (inkludert) (side 137). "c"-en i "cRAW" betyr
"komprimert".
)
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen. Bildestørrelsen
vises ikke på LCD-skjermen.
)
cRAW og JPEG* (
Ekstra fin (
Fin (
Standard (
)
)
)
)
Filformat: RAW (rådata) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning,
og en RAW-fil til redigering. Bildekvaliteten er låst til [Fin].
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det
tas. Jo høyere kompresjonsforholdet er, jo
mindre blir filstørrelsen. Dette gjør det mulig
å ta flere bilder på ett minnekort, men
bildekvaliteten vil bli dårligere.
Når bildekvaliteten først er redusert, kan den
ikke gjenopprettes på en datamaskin senere.
Hvis du har planer om å behandle eller
redigere bildefilen på et senere tidspunkt, bør
du tenke deg nøye om når du stiller inn
bildekvaliteten.
Opptaksmeny
RAW og JPEG (
Komprimeringsforhold
Lav
Høy
* Dataene komprimeres inntil omtrent 60 til 70% sammenlignet med et bilde som ikke er komprimert. Bruk
denne innstillingen hvis du vil øke antallet bilder som kan tas.
• Du kan også bruke Fn (funksjonsknappen) for operasjoner (side 27).
• For nærmere informasjon om antall bilder som kan tas når bildekvaliteten er blitt endret, se side 21.
z Om RAW-filer
RAW-formatfilen er de rådataene som ennå ikke har vært gjennom noen form for digital behandling. En
RAW-fil skiller seg fra vanligere filformater, som f.eks. JPEG, ved at den består av det råmaterialet som
kan brukes til profesjonell viderebehandling. Du trenger programvaren "Image Data Converter SR", som
befinner seg på CD-ROM-en (inkludert) for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet.
Med denne programvaren kan du åpne RAW-filen og konvertere den til et vanlig format, som f.eks. JPEG
eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres.
93
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
• Å ta bilder i RAW-format medfører følgende begrensninger.
– RAW-filen kan ikke skrives ut med en DPOF (utskriftsbestilling)-tilordnet skriver eller en PictBridgekompatibel skriver.
– I motsetning til et JPEG-bilde gjennomgår ikke et RAW-bilde noen form for grunnleggende
bildebehandling, så fargene i RAW-bildet kan ikke gjengis nøyaktig i avspillingsmodus eller på en
autovisningsskjerm. Hvis dataene er tatt opp på korrekt måte, kan de nøyaktige fargene gjengis på en
datamaskin.
• Du kan ikke bekrefte effektene av annen dynamisk områdeoptimalisering enn
(Standard) hvis du
viser bilder og forstørrer et bilde som er tatt i RAW- eller cRAW-format.
Dyn.omr.optimal.
Du kan analysere den opptatte scenen og foreta automatiske justeringer for å optimalisere
bildekvaliteten.
Av (
)
Standard (
For mer informasjon, se side 63.
)
Avansert auto (
)
Avansert: Nivå (
–
)
Kreative innst.
Du kan velge bildestiler som passer best for de opptatte scenene og formålene.
Standard (
Livlig (
Nøytral (
AdobeRGB (
1
2
3
94
)
For mer informasjon, se side 64.
)
)
)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Tilpass.-knapp
Du kan tilordne en funksjon til C (Tilpass.-knappen).
AF-lås
For mer informasjon, se side 78.
AF/MF-kontroll
Feltdybdevisn.
ISO
Hvitbalanse
Eksp.-komp.
Opptaksmeny
Blitskompenser.
Bruksmodus
AF-område
Bildestørrelse
Kvalitet
Kreative innst.
Dyn.omr.optimal.
Blitsmodus
Minne
Eksponer.-trinn
Du kan velge et 0,5 eller 0,3 kompenseringstrinn for lukkerhastighet, blenderåpning og
eksponering.
0,5 EV
Endringer i 1/2 EV-trinn
0,3 EV
Endringer i 1/3 EV-trinn
95
Opptaksmeny 2
Standardinnstillingene er markert med
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
.
Blitsmodus
Du kan velge blitsmodusen.
Autoblits (
)
For mer informasjon, se side 70.
Fyllblits ( )
Ettersynkron. (
Trådløs (
)
)
Blitskontroll
Du kan velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden.
ADI-blits
En forhåndsblits utløses rett før bildet blir tatt, og kameraet
stiller inn blitslysmengden ved å ta hensyn til den målte
mengden reflektert lys fra forhåndsblitsen og den tilhørende
avstandsinformasjonen.
Forh.blits-TTL
En forhåndsblits utløses rett før bildet blir tatt, og kameraet
stiller inn blitslysmengden ved bare å måle mengden
reflektert lys fra forhåndsblitsen. Avstandsinformasjonen
brukes ikke i beregningen.
Manuell blits
Den innebygde blitsen utløses med en bestemt mengde
blitslys uten hensyn til lyset på motivet. Dette alternativet er
deaktivert når [Autoblits] er valgt.
ADI: Avansert avstandsintegrering
TTL: Via objektivet
• Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (ikke inkludert) ikke kan bestemmes (trådløs
blitsfotografering med ekstern blits (ikke inkludert), fotografering med kabeltilkoblet blits som ikke er
montert på kameraet, fotografering med en macro twin flash.), velger kameraet automatisk forhåndsblitsTTL-modus.
• Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, da kameraet ikke er i stand til å innhente nøyaktig
avstandsinformasjon med ADI-blits.
– Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen.
– Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering.
– Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter.
– Når du bruker et nærbildeobjektiv.
• ADI-blits er bare tilgjengelig i kombinasjon med det medfølgende objektivet, som er utstyrt med en
avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
96
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Effektforhold
Du kan velge lysmengden når [Blitskontroll] er satt til [Manuell blits].
1/1
Ledetall omtrent 12
1/2
Ledetall omtrent 8,4
1/4
Ledetall omtrent 6
1/8
Ledetall omtrent 4,2
1/16
Ledetall omtrent 3
• På betingelse av måler med ISO 100
Opptaksmeny
Blitskompenser.
For mer informasjon, se side 72.
ISO Auto maks.
Du kan velge en øvre grense for en ISO AUTO-verdi når modusvelgeren er satt til P, A eller
S, og ISO er satt til [AUTO].
1600
800
Justerer ISO automatisk med den valgte verdien satt til den
øvre grensen.
400
ISO Auto min.
Du kan velge en nedre grense for en ISO AUTO-verdi når modusvelgeren er satt til P, A eller
S, og ISO er satt til [AUTO].
400
200
Justerer ISO automatisk med den valgte verdien satt til den
nedre grensen.
97
Opptaksmeny 3
Standardinnstillingene er markert med
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
.
AF-A-innstill.
Posisjonen "A" på fokusmodusbryteren er satt til AF-A (Automatisk AF) (side 49) som
standard. Du kan endre funksjonen til DMF (direkte manuelt fokus).
AF-A (
)
Tilordner den automatiske AF-funksjonen.
DMF (
)
Tilordner direkte manuelt fokus. Du kan foreta finjusteringer
når du har justert fokus i autofokus.
Foreta finjusteringer i direkte manuelt fokus
1 Sett på [DMF].
2 Still inn fokusmodusbryteren på "A".
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å låse fokus.
4 Drei fokusringen for å finjustere fokuset mens du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Lukkerknapp
Fokusring
Fokusmodusbryter
5 Trykk lukkerknappen helt ned.
• Så snart du tar fingeren bort fra lukkerknappen, begynner fokuslåseoperasjonen fra begynnelsen igjen når
du trykker lukkerknappen halvveis ned.
AF-område
Du kan velge AF-området.
Vidt AF-område (
98
Punkt (
)
Lokal (
)
)
For mer informasjon, se side 46.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Prioritetsinnst
Velg en innstilling for utløsing av lukkeren.
AF
Lukkeren kan ikke utløses når fokus ikke er bekreftet.
Utløse
Lukkeren kan utløses selv om fokus ikke er bekreftet. Velg
denne innstillingen hvis det viktigste er å ta bildet når
muligheten byr seg.
AF-lys
Du kan slå AF-lyset på eller av. For nærmere informasjon om AF-lys, se side 51.
Aktiverer AF-lyset automatisk ved behov.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Når [AF-lys] er stilt inn på [Av], utløses ikke AF-lyset til en ekstern blits (ikke inkludert).
Opptaksmeny
Auto
AF m/lukker
Som standard justerer du fokuset ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. Du kan deaktivere
denne handlingen.
På
Fokus justeres når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
Av
Fokus justeres ikke når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
• Når den er innstilt til [Av], justerer du fokus ved å trykke midt på multivelgeren. Lukkeren kan utløses
selv om fokus ikke er bekreftet. Dette er nyttig ved kontinuerlig fremtrekk med samme fokusposisjon.
Ved å stille [AF/MF-knapp] til [AF-lås] eller tilordne AF-låsen til C (tilpasningsknappen) kan du også
justere fokus.
99
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Støyred.lang
Lang eksponeringstid gjør støy i bildet veldig tydelig. Når lukkerhastigheten er på ett sekund
eller mer, vil støyreduksjon bli aktivert for å redusere den kornetheten som er vanlig ved
langtidseksponering.
På
Når eksponeringstiden er så lang som ett sekund eller mer, vil
støyreduksjonsprosessen foregå like lenge som lukkeren var
åpen. Mens støyreduseringen foregår, vises meldingen
"Behandler..." på LCD-skjermen. Du kan ikke ta neste bilde
før prosessen er fullført.
Av
Denne modusen foretar ingen støyreduksjon. Det er praktisk
når det er viktigst å få tatt bildene på riktig tidspunkt. Dette
gjør imidlertid støyen i bildene tydeligere. Det anbefales at du
aktiverer støyreduksjon hvis du bruker lange
eksponeringstider.
• Støyreduksjon utføres ikke ved kontinuerlig fremtrekk eller kontinuerlig nivåtrinnfotografering, selv når
den er satt til [På].
Høy ISO Støyred.
Når kameraets sensitivitet er satt høyt, blir støy i bildet mer merkbar. Hvis ISO er satt til 1600
eller mer, blir høy ISO støyreduksjon automatisk aktivert for å redusere støyen.
Høy
Høy ISO støyreduksjon er høy.
Normal
Høy ISO støyreduksjon er normal.
Lav
Høy ISO støyreduksjon er lav.
• Når [Høy] er valgt, blir hastigheten på kontinuerlig fremtrekk omtrent 3,5 bilder/sek.
100
Opptaksmeny 4
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Minne
For mer informasjon, se side 76.
Tilb.st.opptak
Du kan tilbakestille hovedfunksjonene i opptaksmodus når modusvelgeren er satt til P, A, S
eller M.
1 Velg [Tilb.st.opptak], og trykk deretter midt på multivelgeren.
Meldingen "Tilbakest. opptaksmodus?" vises på LCD-skjermen.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Hovedfunksjonene i opptaksmodus tilbakestilles.
Opptaksmeny
• Elementene som tilbakestilles, er funksjonene som aktiveres med de eksklusive knappene, og alle
elementene i
opptaksmenyen. For nærmere informasjon om elementene som tilbakestilles, se
"Tilbakestill til standard" (side 170).
101
Tilpasningsmeny 1
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Tilpasningsmeny
Standardinnstillingene er markert med
.
Eye-Start AF
Fokus bekreftes når du ser inn i søkeren, og lukkerhastigheten og blenderåpningen justeres
automatisk.
På
Justerer fokus automatisk.
• Denne modusen bruker opp batteriet raskere enn [Av].
Av
Justerer ikke fokus.
AF/MF-knapp
AF/MF-knappen bytter mellom AF (autofokus) og MF (manuelt fokus) i standardinnstillingen
(side 50). Denne knappen kan brukes som AF-låseknapp.
102
AF/MF-kontroll
Se side 50.
AF-lås
Bruker knappen som AF-låseknapp. Trykk på knappen, så
låses fokuset der når du aktiverer autofokus. Hvis autofokus
ikke aktiveres, vil denne knappen aktivere det, og fokus blir
bekreftet og låst.
Trykk på lukkerknappen for å ta bilder uten å holde AF/MFknappen nede.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
AF/MF-kontroll
Når [AF/MF-knapp] er satt til [AF/MF-kontroll] (side 102), kan du endre bruken av AF/MFknappen.
Hold
AF og MF byttes bare når knappen holdes nede.
Veksle
Trykk på og slipp knappen for å bytte mellom AF og MF.
Trykk på og slipp knappen igjen for å gå tilbake til den
forrige innstillingen.
AF-motorhast.
Hurtig
Bekrefter fokus raskt.
Sakte
Bekrefter fokus langsomt.
• Bruk denne innstillingen hvis det er litt vanskelig å fokusere på
motivet, som for eksempel ved makrofotografering.
Tilpasningsmeny
Du kan velge fokushastigheten når autofokus er aktivert.
AF-områdevisning
Når lukkerknappen er trykket halvveis ned, lyser det lokale AF-området som er i fokus, rødt et
kort øyeblikk. Du kan endre tiden det lyser, eller slå fokusrammelyset av.
0,6 sek.
Det lokale AF-området lyser i 0,6 sekunder.
0,3 sek.
Det lokale AF-området lyser i 0,3 sekunder.
Av
Det lokale AF-området belyses bare hvis du har trykket på
multivelgeren.
Holdfokusknapp
Hvis du bruker et objektiv med en Hold fokus-knapp, kan du endre funksjonen til knappen for
å forhåndsvise et bilde.
Holdfokus
Bruker knappen som Hold fokus-knapp.
Feltdybdevisn.
Bruker Hold fokus-knappen som forhåndsvisningsknapp for
feltdybde.
103
Tilpasningsmeny 2
Standardinnstillingene er markert med
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
.
AEL-knapp
Funksjonen og bruksmåten til AEL (AE-låsknappen) kan endres.
AEL (AE-låsknappen) har to funksjoner; en "AEL"-funksjon som låser eksponeringsverdien
(lukkerhastighet og blenderåpning) i en hvilken som helst målemodus, og en "
(Punkt)AEL"-funksjon, som midlertidig foretar en punktmåling og låser den innhentede
eksponeringsverdien. AEL-knappen har to bruksmåter; "Hold", som bare fungerer når
knappen holdes nede, og "Lås/låsopp", som skifter mellom aktivering og deaktivering hver
gang knappen trykkes. Følgende kombinasjoner av disse er tilgjengelige.
Hold AEL
Mens knappen holdes nede, er eksponeringsverdien i den
valgte målemodusen låst.
Lås/låsopp AEL
Trykk én gang på knappen og slipp den, og
eksponeringsverdien i den valgte målemodusen forblir låst.
Trykk på knappen igjen, og låsen deaktiveres.
Hold AEL
Mens knappen holdes nede, foretar kameraet en midlertidig
punktmåling, uansett hvilken målemodus som er valgt, og
låser den innhentede eksponeringsverdien.
Lås/låsoppAEL
Trykk én gang på knappen og slipp den, så foretar kameraet
en midlertidig punktmåling, uansett hvilken målemodus som
er valgt, og låser den innhentede eksponeringsverdien. Trykk
på knappen igjen, og låsen deaktiveres.
• "AEL" er nyttig hvis du vil beholde fast eksponering på flere bilder, og "Hold" er nyttig hvis du vil bruke
punktmåling midlertidig.
• Mens eksponeringsverdien er låst, vises
på LCD-skjermen og i søkeren. Husk å slippe låsen når "Lås/
låsoppAEL" er valgt.
• Med unntak av når lukkerprioritetsmodus eller manuell modus er valgt, velges langsom synkronisering
automatisk når blitsen brukes. I så fall blir punktmåling deaktivert, og "Hold" og "Lås/låsopp" er de eneste
byttbare alternativene (side 74).
• Innstillingene "Hold" og "Lås/låsopp" påvirker den manuelle blender/lukker-justeringen (side 40) i
manuell modus.
Kontrollhjul
Når modusvelgeren er satt til P eller M, justeres lukkerhastigheten med det fremre
kontrollhjulet, og blenderåpningen justeres med det bakre kontrollhjulet som standard. Du kan
bytte om denne tilordningen.
LH
F/nr.
F/nr.
LH
Justerer lukkerhastigheten med det fremre kontrollhjulet, og
justerer blenderåpningen med det bakre kontrollhjulet.
Justerer blenderåpningen med det fremre kontrollhjulet, og
justerer lukkerhastigheten med det bakre kontrollhjulet.
• Hvis modusvelgeren er stilt til A eller S, er ikke denne tilordningen tilgjengelig.
104
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Hjuleksp.komp.
Du kan justere eksponeringen (side 42) med det fremre eller bakre kontrollhjulet.
Av
Justerer ikke eksponeringen med kontrollhjulene.
Fremre hjul
Justerer eksponeringen med det fremre kontrollhjulet.
Bakre hjul
Justerer eksponeringen med det bakre kontrollhjulet.
Når [Kontrollhjul] er satt til [
kontrollhjulet som følger.
Modus
A
S
M
Av
S
M
Bakre hjul
PS skift
Bakre kontrollhjul
PA skift
PA skift
Eksponering
Fremre kontrollhjul
Blenderåpning
Eksponering
Blenderåpning
Bakre kontrollhjul
Blenderåpning
Blenderåpning
Eksponering
Fremre kontrollhjul
Lukkerhastighet
Eksponering
Lukkerhastighet
Bakre kontrollhjul
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet
Eksponering
Fremre kontrollhjul
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet
Bakre kontrollhjul
Blenderåpning
Blenderåpning
Blenderåpning
Modus
A
Fremre hjul
Fremre kontrollhjul
Når [Kontrollhjul] er satt til [
kontrollhjulet som følger.
P
F/nr.], er funksjonene for det fremre og bakre
F/nr.
Eksponering
PS skift
Tilpasningsmeny
P
LH
LH], er funksjonene for det fremre og bakre
Av
Fremre hjul
Bakre hjul
Fremre kontrollhjul
PA skift
Bakre kontrollhjul
PS skift
PS skift
Eksponering
Fremre kontrollhjul
Blenderåpning
Eksponering
Blenderåpning
Bakre kontrollhjul
Blenderåpning
Blenderåpning
Eksponering
Fremre kontrollhjul
Lukkerhastighet
Eksponering
Lukkerhastighet
Bakre kontrollhjul
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet
Eksponering
Fremre kontrollhjul
Blenderåpning
Blenderåpning
Blenderåpning
Bakre kontrollhjul
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet
Lukkerhastighet
Eksponering
PA skift
105
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Kontrollhjullås
Du kan låse det fremre og bakre kontrollhjulet for å hindre at de roteres og utilsiktet endrer
innstillingene når du bærer kameraet.
På
Det fremre og bakre kontrollhjulet fungerer bare når
lukkerhastigheten og blenderåpningen vises.
Av
Det fremre og bakre kontrollhjulet fungerer hele tiden.
Knappstyring
Som standard vises den eksklusive skjermen når du trykker på ISO-knappen, WB
(hvitbalanseknappen), DRIVE-knappen,
(eksponeringsknappen) eller C
(tilpasningsknappen). Du kan velge å vise Hurtig nav.-skjermen (side 27) i stedet.
Ekskl.skjerm
Viser en eksklusiv skjerm for hver modus.
Hurtig nav.
Viser Hurtig nav.-skjermen for den valgte modusen.
• Selv om [Hurtig nav.] er valgt, vises den eksklusive skjermen hvis det ikke er noen elementer som gjelder
for den forstørrede visningsskjermen.
Utløser u.kort
Du kan stille inn lukkerlåsen slik at lukkeren ikke utløses når det ikke er satt inn noe
minnekort i kameraet.
Aktiver
Lukkeren kan utløses når det ikke er satt inn noe minnekort i
kameraet.
Deaktiver
Lukkeren kan ikke utløses når det ikke er satt inn noe
minnekort i kameraet.
Utløser u/obj.
Du kan stille inn lukkerlåsen slik at lukkeren ikke utløses når det ikke er montert noe objektiv
på kameraet. Når du fester kameraet på f.eks. et teleskop, må du velge [Aktiver] så lukkeren
kan utløses.
106
Aktiver
Lukkeren kan utløses når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet.
Deaktiver
Lukkeren kan ikke utløses når det ikke er montert noe
objektiv på kameraet.
Tilpasningsmeny 3
Standardinnstillingene er markert med
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
.
Rødøyereduksj.
Reduserer problemet med røde øyne ved å sende ut svakt blitslys noen ganger før
fotografering med blits.
På
Reduserer problemet med røde øyne.
Av
Bruker ikke rødøyereduksjon.
• Rødøyereduksjon er bare tilgjengelig med innebygd blits. (Ved bruk av ekstern blits (ikke inkludert)
oppstår problemet med røde øyne ganske sjelden.)
I standardinnstillingen endres både lukkerhastigheten, blenderåpningen, ISO-følsomheten
(bare i AUTO-modus) og mengden blitslys hvis eksponeringskompensering er valgt mens
blitsen brukes. Dette skjer av hensyn til eksponeringskompenseringen (side 42). Ved å låse
blitslysmengden kan du begrense virkningen av eksponeringskompenseringen til den
bakgrunnen som bare belyses av lokalt lys (annet lys enn blitsen).
L.lys og blits
Tilpasningsmeny
Eksp.komp.innst
Eksponeringskompensering utføres både i det området som
dekkes av det lokale lyset (den bakgrunnen som blitslyset
ikke når frem til), og innenfor blitslysets rekkevidde.
• Verdier som endres: lukkerhastighet, blender, ISO (bare i
AUTO-modus), blitslysmengde
• Verdier som ikke endres: ingen
Kun lokalt lys
Eksponeringskompenseringen er begrenset til området for det
lokale lyset (bakgrunnen), mens eksponeringen for det
området som dekkes av blitslyset, er fastlagt.
• Verdier som endres: lukkerhastighet, blender, ISO (bare i
AUTO-modus)
• Verdier som ikke endres: mengden blitslys
• Med blitskompenseringen kan du begrense kompenseringen til det området som er innenfor blitslysets
rekkevidde, ved å låse eksponeringen av det området som dekkes av det lokale lyset (som blitslyset ikke
når frem til) (side 72).
Verdier som endres: mengden blitslys
Verdier som ikke endres: lukkerhastighet, blender, ISO
107
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Nivåtr.-rekkef.
Du kan velge rekkefølge av nivåtrinnene (side 54). Dette gjelder ikke DRO avansert
nivåtrinnfotografering.
0t–t+
Bruker 0 EV når du tar det første bildet som gir den beste
fotomuligheten.
Eksempel: ±0EV t –0,3EV t +0,3EV t –0,7EV t +0,7EV
–t0t+
Ordnet i stigende rekkefølge, fra lav til høy eksponering.
Eksempel: –0,7EV t –0,3EV t ±0EV t +0,3EV t +0,7EV
Autovisning
Etter at et bilde er tatt, kan du vise det på LCD-skjermen i to, fem eller 10 sekunder. Du kan
også slette det under momentan visning.
10 sek.
Viser bildet på LCD-skjermen i 10 sekunder.
5 sek.
Viser bildet på LCD-skjermen i fem sekunder.
2 sek.
Viser bildet på LCD-skjermen i to sekunder.
Av
Deaktiverer autovisning.
Slette bildet under momentan visning
Trykk på
(Slett), velg deretter [Slett] på bekreftelsesskjermen med v på multivelgeren, og trykk deretter
midt på multivelgeren.
• Når et bilde som er tatt i et lokalt AF-område, forstørres på autovisningsskjermen, blir bildet forstørret fra
rundt det valgte området som er brukt for fokusjustering.
• Autovisning av kontinuerlig fremtrekk og nivåtrinnfotografering viser bare det bildet som ble tatt sist.
Hvis du sletter bildet i samsvar med ovenstående fremgangsmåte, slettes bare det viste bildet.
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling selv om du tok bildet i vertikal stilling (side 109).
Auto av m/søker
Okularsensorene som befinner seg rett nedenfor søkeren, registrerer om fotografen ser inn i
søkeren eller ikke. LCD-skjermen kan stilles inn på å slå seg av automatisk når du ser inn i
søkeren.
På
LCD-skjermen slår seg av automatisk når du ser inn i
søkeren.
Av
LCD-skjermen forblir på når du ser inn i søkeren.
• Uansett hvilken innstilling som er valgt i denne menyen, vil visning av opptaksinformasjon automatisk bli
slått av etter en innstilt tid (fem sekunder med standardinnstillingen (side 117)).
108
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Opptaksskjerm
Du kan stille inn visningen av opptaksinformasjonen slik at den automatisk roterer når
kameraet holdes vertikalt.
Autoroter
Skjermbildet roterer automatisk til vertikal posisjon når
kameraet holdes vertikalt.
Horisontal
Skjermbildet roterer ikke når kameraet holdes vertikalt.
Bilderetning
Du kan velge om det skal registreres bilderetningsinformasjon sammen med bildet.
Bilderetningen tas opp sammen med bildet.
• Hvis [Avspill.visning] er satt til [Roter autom.] i
Avspillingsmenyen, vises bildet i vertikal posisjon (side 115).
Ikke opptak
Bilderetningen tas ikke opp sammen med bildet.
Tilpasningsmeny
Opptak
• Hvis [Opptak] er valgt, vil et bilde som er lastet på datamaskinen, vises i vertikal posisjon med "Picture
Motion Browser"/"Image Data Converter SR" (inkludert). Bildet vil kanskje ikke kunne vises i vertikal
posisjon, avhengig av den programvaren du bruker.
• For å rotere det viste bildet manuelt, se side 85.
109
Tilpasningsmeny 4
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Tilb.tilpass.
Alle innstillingene i
Tilpasningsmenyen blir tilbakestilt til standardinnstillingene.
1 Velg [Tilb.tilpass.], og trykk deretter midt på multivelgeren.
Meldingen "Tilbakest. tilpass. funk.?" vises på LCD-skjermen.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Innstillingene i Tilpasningsmenyen tilbakestilles.
110
Avspillingsmeny 1
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Avspillingsmeny
Standardinnstillingene er markert med
.
Slett
Du kan slette bilder du ikke trenger. Følg nedenstående fremgangsmåte.
Merkede bilder
Sletter bare de valgte bildene.
Alle bilder
Sletter alle bildene på minnekortet.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes.
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
• Bruk
(sletteknappen) til hurtig sletting av bilder bilde for bilde (t trinn 6 i "Les dette først").
1 Velg [Merkede bilder] i [Slett].
2 Velg bildet du vil slette, med b/B på multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
Et -merke vises på det valgte bildet.
Avspillingsmeny
Slette valgte bilder
Samlet antall
• Hvis du vil avbryte en innstilling, trykker du midt på multivelgeren på nytt.
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
• Trykk på
(avspilling).
4 Trykk på MENU.
Meldingen "Slette bilder?" vises.
5 Velg [Slett] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
De valgte bildene slettes, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
Slette alle bildene
1 Velg [Alle bilder] i [Slett].
Meldingen "Slette alle bild. På kort?" vises.
2 Velg [Slett] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Alle bildene slettes, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
111
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Formater
Formaterer minnekortet.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på et opptaksmedium, inklusive beskyttede
bilder.
1 Velg [Formater].
Meldingen "Alle data vil bli slettet. Formatere?" vises.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Formateringen er fullført.
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser.
• Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det hende at
det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av den brukte formateringsmetoden.
• Du kan ikke formatere en "Memory Stick Duo" som er satt inn i et spor for CF-kort med en adapter. For å
formatere den, må du sette den direkte inn i "Memory Stick Duo"-sporet.
Beskytt
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting. Følg fremgangsmåten nedenfor.
Merkede bilder
Beskytter bare de valgte bildene.
Alle bilder
Beskytter alle bildene på minnekortet.
Opphev alle
Opphever beskyttelsen av alle bildene på minnekortet.
Beskytte valgte bilder
1 Velg [Merkede bilder] i [Beskytt].
2 Velg bildet du vil beskytte, med b/B på multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
Et --merke vises på det valgte bildet.
-
• Hvis du vil avbryte en innstilling, trykker du midt på multivelgeren på nytt.
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
• Trykk på
(avspilling).
4 Trykk på MENU.
Meldingen "Beskytte bilder?" vises.
5 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Bildet beskyttes, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
112
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Beskytte alle bildene
1 Velg [Alle bilder] i [Beskytt].
Meldingen "Beskytte bilder?" vises.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Bildet beskyttes, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
Oppheve beskyttelsen
1 Velg [Opphev alle] i [Beskytt].
Meldingen "Avbryte alle?" vises.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Bildebeskyttelsen oppheves, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
Når du bruker kameraet, kan du angi hvilke og hvor mange bilder som skal skrives ut, før du
skriver dem ut i en fotoforretning eller med din egen skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
Merkede bilder
Angir bare DPOF på de valgte bildene.
Alle bilder
Angir DPOF på alle bildene på minnekortet.
Opphev alle
Opphever angivelsen av DPOF på alle bildene på
minnekortet.
Avspillingsmeny
DPOF-innstill.
• Du kan ikke merke RAW-datafiler.
• Du kan angi et hvilket som helst tall opp til 9.
Angi DPOF bare på valgte bilder
1 Velg [Merkede bilder] i [DPOF-innstill.].
2 Velg bildet du vil merke, med b/B på multivelgeren, og velg deretter antall ark med det bakre
kontrollhjulet.
Et DPOF-merke vises på det valgte bildet, og antallet bilder er valgt.
DPOF
Samlet antall
• For å oppheve et valg må du dreie på kontrollhjulet for å fjerne DPOF-merket.
3 For å angi DPOF på andre bilder må du gjenta trinn 2.
• Trykk på
(avspilling).
4 Trykk på MENU.
Meldingen "Stille inn DPOF?" vises.
113
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
5 Velg [OK] med v, og trykk så på midten av multivelgeren.
DPOF angis på det valgte bildet, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
Angi DPOF på alle bilder
1 Velg [Alle bilder] i [DPOF-innstill.].
Meldingen "Antall kopier?" vises.
2 Velg antall ark med v/V på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Meldingen "Stille inn DPOF?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk så på midten av multivelgeren.
DPOF angis på alle bildene, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
• Hvis du setter inn et minnekort som inneholder bilder som er DPOF-merket med andre kameraer, og så
setter DPOF-merker med dette kameraet, vil DPOF-merkene fra andre kameraer slettes.
Oppheve angivelse av DPOF på alle bilder
Når du gjør dette, avbrytes også indeksbildet. Siden DPOF-merkene er på etter utskrift,
anbefales det at du bare fjerner merkene.
1 Velg [Opphev alle] i [DPOF-innstill.].
Meldingen "Avbryte alle?" vises.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
DPOF oppheves på alle bildene, og skjermen går tilbake til avspillingsskjermen.
Datostempel
Du kan legge datoen oppå bildene når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen (oppå eller
utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din.
På
Legger datoen oppå bildet.
Av
Legger ikke datoen oppå bildet.
• Vanligvis legges bare datoen oppå bildene, men de kan også forsynes med annen informasjon, avhengig
av skriveren. Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
Indeksbilde
Du kan opprette et indeksbilde av alle bildene i minnekortet.
Opprett indeks
Spesifiserer indeksbilde.
Slett indeks
Spesifiserer ikke indeksbilde.
• Antallet bilder som skal skrives ut på ett ark, og formatet, avhenger av skriveren. RAW-bilder kan ikke
skrives ut som indeksbilde.
• De bildene du tok etter at du stilte inn indeksbildet, kommer ikke med på indeksbildet. Vi anbefaler at du
oppretter et indeksbilde like før utskriften skal foregå.
114
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Avspill.visning
Når du viser et bilde som er tatt stående (Portrett), registrerer kameraet bilderetningen og viser
automatisk riktig bilderetning.
Roter autom.
Viser bildet stående (Portrett) ved behov.
Roter manuelt
Viser alle bilder liggende (Landskap).
• Hvis du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vises bildet stående (Portrett) selv om [Roter manuelt]
er valgt.
• Hvis [Ikke opptak] er valgt med [Bilderetning] i Tilpasningsmenyen, blir ikke bildet vist stående
(Portrett) (side 109).
Avspillingsmeny
115
Avspillingsmeny 2
Standardinnstillingene er markert med
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
.
Lysbildevisning
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Velg [Lysbildevisning], og trykk deretter midt på multivelgeren.
Lysbildevisningen starter og slutter automatisk når alle bildene er vist.
Hvis du vil stanse lysbildevisningen, trykker du midt på multivelgeren. Hvis du trykker på nytt,
starter lysbildevisningen igjen.
Hvis du vil avslutte midt i lysbildevisningen, trykker du på MENU-knappen.
• Du kan vise forrige/neste bilde med b/B under en lysbildevisning.
Intervall
Du kan velge mellomrommet mellom bildene i lysbildevisningsmodus.
116
30 sek.
Bildet skifter hvert 30. sekund.
10 sek.
Bildet skifter hvert 10. sekund.
5 sek.
Bildet skifter hvert fem sekund.
3 sek.
Bildet skifter hvert tre sekund.
1 sek.
Bildet skifter hvert sekund.
Oppsettmeny 1
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Oppsettmeny
Standardinnstillingene er markert med
.
LCD-lysstyrke
Du kan justere lysstyrken til LCD-skjermen.
2 Juster lysstyrken med b/B på multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
• På opptaksinformasjonsskjermen og avspillingsskjermen kan du justere lysstyrken ved å trykke på DISP
(displayknappen) litt lenger.
Oppsettmeny
1 Velg [LCD-lysstyrke], og trykk deretter midt på multivelgeren.
Infovisningstid
Under fotografering vises opptaksinformasjonen på LCD-skjermen. Du kan endre tiden
informasjonen vises på skjermbildet.
1 min.
Vises i ett minutt.
30 sek.
Vises i 30 sekunder.
10 sek.
Vises i 10 sekunder.
5 sek.
Vises i fem sekunder.
• Skjermbildet vises igjen hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned eller utfører en annen operasjon.
Strømsparer
Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i
strømsparemodus og slå seg nesten helt av (Strømsparer). t trinn 4 i "Les dette først"
Du kan stille inn hvor lang tid som skal gå før kameraet går over i strømsparemodus.
30 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter 30 minutter.
10 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter 10 minutter.
5 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter fem minutter.
3 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter tre minutter.
1 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter ett minutt.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet tilbake til opptaksmodus.
117
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
• Uansett innstilling går kameraet over i strømsparemodus etter 30 minutter når kameraet er koblet til en
TV. Men hvis kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel (ikke inkludert) og bruker en
strømadapter/lader (ikke inkludert), fungerer ikke strømsparefunksjonen.
Videoutgang
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 87 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for USA
og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for Europa).
HDMI-utgang
Hvis du kobler til kameraet til en HDTV med en HDMI-kontakt (side 87), bestemmes
utgangssignalet fra kameraet automatisk. Når du viser bilder som er tatt med et kamera, kan
andre signaler gjøre bildet klarere, avhengig av motivet. Du kan foreta følgende endringer.
HD(1080i)prior.
Prioriterer HD (1080i) signalutgang.
HD(720p)prior.
Prioriterer HD (720p) signalutgang.
SD-prioritet
Prioriterer SD (standard) signalutgang.
• De ovennevnte innstillingene gjelder ikke hvis TV-en ikke støtter det valgte signalet, og i så fall sender
kameraet det signalet som støttes av TV-en.
Språk
Velg det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
1 Velg [
Språk], og trykk deretter midt på multivelgeren.
2 Velg ønsket språk med v/V på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
118
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Dato/tid-innst.
Brukes til å stille inn dato og tid.
Velg [Dato/tid-innst.], og trykk deretter midt på multivelgeren. Still inn datoen og
klokkeslettet på nytt på skjermen Dato/tid-innst.
Oppsettmeny
• Du finner informasjon om hvordan du stiller inn dato og klokkeslett i trinn 4 i "Les dette først".
119
Oppsettmeny 2
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Standardinnstillingene er markert med
.
Minnekort
Du kan velge hvilke minnekorttyper du vil bruke for opptak eller visning.
Memory Stick
Bruker "Memory Stick Duo" for opptak eller visning.
CompactFlash
Bruker CF-kort/Microdrive for opptak eller visning.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
minnekortet byttes, og selv om alle bildene er slettet.
Tilbakestille
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes.
Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det høyeste nummeret.
Mappenavn
Den standardformatmappen (100MSDCF osv.) som normalt brukes, kan endres til en
datoformatmappe. Dermed kan du ordne mappene etter dato for lagring og avspilling.
Standardform
Velger standardformatmappe.
Datoform
Velger datoformatmappe. En ny mappe opprettes automatisk
hver gang en opptaksdato endres.
• Mappene og bildene som er lagret i standardformatmappen, beholder navnene sine.
• Hvis [Datoform] er valgt, vil mappenavnet vises som følger.
Eksempel:
A
B
A: Mappenummer
B: Å (det siste sifferet) / MM / DD
120
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Velg mappe
Når en standardformatmappe velges, og det er to eller flere mapper, kan du velge hvilken
opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder.
1 Velg [Velg mappe], og trykk deretter midt på multivelgeren.
2 Velg ønsket mappe med v/V på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
• Du kan ikke velge mappe når du stiller inn [Datoform].
Ny mappe
USB-tilkobling
Brukes til å velge den USB-modusen som skal brukes ved tilkobling av kameraet til en
datamaskin e.l. ved hjelp av USB-kabelen.
Masselager
Brukes til kopiering av bilder til datamaskinen. Kameraet
registreres som en USB-masselagringsenhet.
PTP
Skriver ut bildene med en PictBridge-kompatibel skriver,
eller kopierer bilder til enheter som er kompatible med PTP
(Picture Transfer Protocol).
Oppsettmeny
Oppretter en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er
i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
• Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive ut med en
PictBridge-kompatibel skriver, se side 144.
Ekstern PC
Med "Remote Camera Control", som du finner på CD-ROMen (inkludert), kan du bruke noen av kameraets funksjoner
(som fotografering) fra en datamaskin, lagre bildene på en
datamaskin osv.
Masselagerkort
Hvis det brukes en masselagringstilkobling og det er satt inn både en "Memory Stick Duo" og
et CF-kort/Microdrive i kameraet, kan begge vises avhengig av PC-en som brukes.
Begge kortene
Viser både "Memory Stick Duo" og CF-kort/Microdrive.
Dette støttes av en PC som kjører på Windows 2000 SP3,
eller en senere operativsystemversjon.
Valgt kort
Viser bare kortet som er valgt med [Minnekort].
121
Oppsettmeny 3
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
Standardinnstillingene er markert med
.
Menystart
Når du trykker på MENU-knappen, vises menyskjermen
1 eller
1 først som standard.
Du kan endre denne innstillingen så den viser det sist valgte menybildet først.
Topp
Viser menyskjermen
Forrige
Viser det sist viste menybildet først.
1 eller
1 først.
Bekreft sletting
Før du sletter bilder eller mapper, vises et bekreftelsesbilde, som f.eks. "Slette bilder?".
Vanligvis er [Avbryt] valgt som standard, men du kan stille inn dette standardalternativet slik
at [Slett] blir valgt.
“Slette” først
[Slett] velges som standard.
“Avbryt” først
[Avbryt] velges som standard.
Lydsignaler
Velger den lyden som produseres når lukkeren lukkes, under selvutløserens nedtelling osv.
På
Slår på lyden.
Av
Slår av lyden.
Rensemodus
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og da særlig på bildesensoren (den delen som
fungerer som film), kan det vises på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er
støv på bildesensoren, må du bruke en blåsebelg av den typen som selges i
fotoutstyrsforretninger, og rengjøre bildesensoren i henhold til trinnene nedenfor. Du kan lett
fjerne støv fra bildesensoren bare med blåsebelgen og støvbeskyttelsesfunksjonen.
• Rengjøringen må bare utføres når batterinivået er
(tre batterinivåikoner) eller
mer. Hvis det er lite strøm på batteriet under rengjøringen, kan lukkeren bli skadet.
Rengjøringen bør foregå raskt.
1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet.
• Det anbefales å bruke en strømadapter/lader (ikke inkludert).
2 Velg [Rensemodus], og trykk deretter midt på multivelgeren.
Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort det rent. Fortsette?" vises.
3 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
• Når bildesensoren har vibrert en liten stund, løftes speilet i front.
122
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 29
4 Ta av objektivet.
5 Bruk blåsebelgen til å rengjøre bildesensoren og området rundt.
Ikke berør bildesensoren med tuppen av blåsebelgen. Fullfør rengjøringen raskt.
Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen.
Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre damp rundt omkring i kamerahuset.
Oppsettmeny
•
•
•
•
Når du rengjør bildesensoren, må du ikke stikke tuppen av blåsebelgen lenger
inn i åpningen enn til objektivfestet. Du trenger ikke å holde blåsebelgen inntil
bildesensoren.
6 Sett på objektivet, og still inn POWER-bryteren på OFF.
• Kameraet begynner å pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under rengjøringen. Stopp
rengjøringen omgående, og still inn POWER-bryteren på OFF.
z Unngå at støv kommer inn i kameraet
• Skift objektivet på et sted der det er lite støv, og gjør det raskt.
• Ikke la kameraet ligge uten påmontert objektiv eller kamerahusdeksel.
• Når du skal sette på dekselet til kamerahuset, må du først fjerne alt støv fra selve dekselet før du setter det
på kameraet.
Tilbakest.std.
Du kan tilbakestille hovedfunksjonene til kameraet.
1 Velg [Tilbakest.std.], og trykk deretter midt på multivelgeren.
Meldingen "Tilbakest.til std.innst.?" vises.
2 Velg [OK] med v på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
Hovedfunksjonene er tilbakestilt.
• For nærmere informasjon om elementene som tilbakestilles, se "Tilbakestill til standard" (side 170).
123
Bruke datamaskinen din
Få glede av datamaskinen
Koble kameraet til datamaskinen (side 126)
Klargjøre kameraet og datamaskinen, og koble kameraet til
datamaskinen
Kopiere bilder til datamaskinen din (side 127)
Vise bilder på datamaskinen din
Installere programvaren og bruke bilder (side 132)
Følgende programvare er installert.
"Picture Motion Browser"
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
•
•
•
•
124
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for at en datamaskin som er
koblet til kameraet, skal kunne importere
bilder.
x Windows
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
* 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes
ikke.
x Macintosh
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.1.3 eller senere)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Om å koble kameraet til en
datamaskin
Bruke datamaskinen din
USB-kontakt: Inkludert (standard)
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub eller skjøteledning.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Kontroller at [USB-tilkobling] i
Oppsettmenyen er stilt inn på [Masselager].
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
125
Koble sammen kameraet og datamaskinen
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
Sette minnekortet direkte inn i
datamaskinen
4 Koble sammen kameraet og
datamaskinen.
Fjern minnekortet fra kameraet, sett det inn
i datamaskinen og kopier bildene.
1 Til USBkontakten
Koble kameraet med innsatt
minnekort til en datamaskin via USBtilkoblingen
Følg fremgangsmåten på side 127 til 129
for å kopiere bilder.
USB-kabel
• Kontroller at [USB-tilkobling] i
Oppsettmenyen er stilt inn på [Masselager] (side
121).
1 Sett inn et minnekort med
innspilte bilder i kameraet.
2 Sett inn en tilstrekkelig oppladet
batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til et vegguttak
med vekselstrømadapteren/
laderen (ikke inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
med en batteripakke med for lite strøm, kan
kopieringen mislykkes eller bildedata bli
ødelagt hvis batteriet går tomt for strøm for
tidlig.
3 Slå på kameraet og
datamaskinen.
126
2 Til USBkontakten
Kopiere bilder til datamaskinen din
Kopiere bilder til en datamaskin
– Windows XP/Vista
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(for Windows Vista: "Documents")-mappe.
3 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
1 Etter at du har opprettet en USBtilkobling, klikker du på [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når veiviserskjermen vises
automatisk på skrivebordet.
1
2
1
2
• Hvis veiviserskjermen ikke vises,
t "Kopiere bilder til en datamaskin –
Windows 2000" (side 128).
2 Dobbeltklikk på [DCIM].
4 Dobbeltklikk på [My Documents]
(for Windows Vista:
[Documents])-mappen.
Høyreklikk deretter på vinduet
"My Documents" (Mine
dokumenter) for å vise menyen,
og klikk på [Paste] (Lim inn).
Bruke datamaskinen din
• Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål
for bildefiler, se side 130.
• I så fall kan du også importere bilder ved
hjelp av "Picture Motion Browser".
1
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter) (for
Windows Vista: "Documents")-mappen.
127
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at
det å endre filnavnet kan innebære at du
senere ikke vil kunne vise det bildet med
kameraet ditt (side 131).
Vise bilder på datamaskinen din
x Windows
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents" (Mine dokumenter) (For
Windows Vista: "Documents")-mappen.
1 Klikk på [Start] t [My
Documents] (For Windows Vista:
[Documents]).
Kopiere bilder til en datamaskin
– Windows 2000
2
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
1 Dobbeltklikk på [My Computer] t
[Removable Disk].
2 Følg trinnene fra trinn 2 og videre
i "Kopiere bilder til en datamaskin
– Windows XP/Vista".
Kopiere bilder til en datamaskin
– Macintosh
1 Dobbeltklikk på det nylig
gjenkjente ikonet t [DCIM] t
mappen hvor de bildene du vil
kopiere, er lagret.
2 Dra og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
128
1
Innholdet i "My Documents" (For
Windows Vista: "Documents")-mappen
vises.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du
dobbeltklikke på [My Documents] (Mine
dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklikk på den ønskede
bildefilen.
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP/
Vista.
x Macintosh
Trekk og slipp diskikonet eller ikonet for
minnekortet til "Trash"-ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Bildet vises.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på
den ønskede bildefilen for å åpne filen.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
Bruke datamaskinen din
x Macintosh
• Koble fra USB-kabelen
• Ta ut minnekortet
• Slå av kameraet
x Windows
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
(USB masselagerenhet) t
[Stop] (Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
129
Lagringsmål og filnavn for bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet
ditt, er gruppert som mapper på
minnekortet.
Eksempel: vise mapper i Windows XP
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet. (De første tre
sifrene angir mappenummeret.)
B Du kan opprette en mappe med datoformat
(side 120).
• Du kan ikke ta opp bilder i eller vise bilder fra
mappen "MISC".
• Bildefiler navngis som følger: ssss
(filnummer) står for et hvilket som helst
nummer mellom 0001 og 9999. De numeriske
delene av navnet på en RAW-datafil og dens
tilhørende JPEG-bildefil er de samme.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (andre enn Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Det kan hende det ikke vil vises noe suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinen.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på side 120, 121.
130
Kopiere bilder som er lagret på en datamaskin,
til et minnekort, og vise bildene
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på et
minnekort, kan du vise den på kameraet
igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på et minnekort.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
følgende rekkefølge.
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Gi nytt navn).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer]
(Min datamaskin).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke datamaskinen din
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet, ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet ditt.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet ditt (side 121) og så
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til minnekortet i
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinens
innstillinger. Suffikset for bilder er JPG.
Ikke endre suffikset.
131
Bruke programvaren (inkludert)
Følgende programvare er inkludert for å
kunne bruke bilder som er tatt med
kameraet: "Picture Motion Browser",
"Image Data Converter SR", "Image Data
Lightbox SR", "Remote Camera Control"
osv.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
x Windows
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium
III 500 MHz eller raskere, 256 MB RAM
eller mer (Anbefalt: Pentium III 800 MHz
eller raskere og 512 MB RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—200 MB eller mer
Skjerm:
1024 × 768 punkter eller mer, High Color
(16 bits farge) eller mer
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data
Converter SR Ver.2"/"Image Data
Lightbox SR"/"Remote Camera
Control"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP* SP2/Windows Vista*
("Remote Camera Control" er bare for
Windows XP* SP2/Windows Vista*)
Hovedprosessor (CPU)/Minne: MMX
Pentium III 1 GHz eller raskere anbefales,
RAM 512 MB eller mer (RAM 1 GB eller
mer anbefales.)
Virtuelt minne: 700 MB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer, High
Color (16 bits farge) eller mer
132
* 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes
ikke.
x Macintosh
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data
Converter SR Ver.2"/"Image Data
Lightbox SR"/"Remote Camera
Control"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.4) eller senere
Hovedprosessor (CPU): Power Mac G4/
G5-serien (1.0 GHz eller raskere
anbefales)/ Intel Core Solo/Core Duo/Core
2 Duo eller raskere
Minne: 512 MB eller mer (1 GB eller mer
anbefales.)
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer,
32 000 farger eller mer
Installere programvaren
Du kan installere programvaren (inkludert)
med følgende prosedyre.
x Windows
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
Skjermen med installeringsmenyen
vises.
Skjermen "License Agreement"
(Lisensavtale) vises. Les avtalen nøye.
Hvis du godtar vilkårene i avtalen,
klikker du på alternativknappen ved
siden av [I accept the terms of the
license agreement] (Jeg aksepterer
vilkårene i lisensavtalen) og klikker
deretter på [Next] (Neste).
5 Følg instruksjonen på skjermen
for å fullføre installasjonen.
• Når du får se en melding som ber deg svare
på om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
installeringen er fullført.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer (Min datamaskin)) t
(SONYPICTUTIL).
• Med Windows Vista kan den automatiske
avspillingsskjermen vises. Velg "Run
Install.exe" og følg instruksjonene på
skjermen for å fortsette med installasjonen.
2 Klikk på [Install].
Skjermen "Choose Setup Language"
vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på
[Next] (neste).
Skjermen [Location Settings] vises.
4 Velg [Region] og [Country/Area],
og klikk på [Next] (Neste).
Når du ser [Welcome to the
InstallShield Wizard for SonyPicture
Utility] klikker du på [Next] (Neste).
Følgende programvare er installert.
• Sony Picture Utility
"Picture Motion Browser"
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
Bruke datamaskinen din
6 Ta ut CD-ROM-en etter at
Etter at du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for det nettstedet
hvor kundene kan registrere seg, på
skrivebordet.
Så snart du har registrert deg på nettstedet,
får du tilgang til sikker og nyttig
kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
• Logg på som administrator for å installere.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [SIDS_INST.pkg]-filen i [MAC]mappen til harddiskikonet.
133
4 Dobbeltklikk på [SIDS_INST.pkg]-filen i
Kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre installasjonen.
• Når du får se en melding som ber deg svare på
om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
134
Bruke "Picture Motion Browser"
Hvis du nyttiggjør deg av programvaren,
kan du bruke bilder fra kameraet på flere
måter enn noen gang.
Dette avsnittet beskriver "Picture Motion
Browser" og gir deg grunnleggende
instruksjoner.
• Bekreftelsesmeldingen for
informasjonsverktøyet vises på skjermen første
gang du starter "Picture Motion Browser". Velg
[Start]. Denne funksjonene gir deg informasjon
om nyheter, som for eksempel
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Avslutte "Picture Motion Browser"
"Picture Motion Browser"
oversikt
Med "Picture Motion Browser" kan du:
Importere bilder
1 Koble kameraet til datamaskinen
ved å følge instruksjonene i
"Koble sammen kameraet og
datamaskinen".
Etter at kameraet automatisk er blitt
registrert, vises skjermbildet [Import
Media Files] (Importere bilder).
Bruke datamaskinen din
• Importere bilder tatt med kameraet og vise dem
på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Retusjere (korrigere røde øyne osv.), skrive ut
og sende bilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato m.m.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med dato.
• Du kan opprette en dataplate med en CDbrenner eller en DVD-brenner.
• Du finner mer informasjon om "Picture Motion
Browser" i "Picture Motion Browser Guide".
Klikk på -knappen i øvre høyre hjørne av
skjermen.
Du kan starte "Picture Motion Browser
Guide" fra Start-menyen ved å klikke på
[Start] t [All Programs] (Alle
programmer) (i Windows 2000, [Programs]
(Programmer)) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Hjelp) t [Picture Motion Browser
Guide].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Starte "Picture Motion Browser"
• Hvis du bruker Windows XP/Vista og den
automatiske avspillingsveiviseren dukker
opp, må du lukke den.
Dobbeltklikk på
(Picture Motion
Browser)-ikonet på skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start]
t [All Programs] (Alle programmer) (i
Windows 2000, [Programs] (Programmer))
t [Sony Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
135
2 Importer bildene.
Klikk på [Import]-knappen (Importer)
for å begynne å importere bildene.
Standardinnstillingen gjør at bildene
importeres til en mappe som opprettes i
"My Pictures" (Mine bilder), som
navngis med importdatoen.
• Du finner mer informasjon om handlingen under
"Picture Motion Browser Guide".
Se bilder
Når importprosessen er fullført, startes
"Picture Motion Browser". Miniatyrbilder
av de importerte bildene vises.
• Mappen "My Pictures" (Mine bilder) er stilt inn
som standardmappe i "Viewed folders" (viste
mapper).
136
Du kan vise bilder sortert etter opptaksdato
i en kalender. Du finner mer informasjon
om handlingen under "Picture Motion
Browser Guide".
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Bruke "Image Data Converter SR"
Oversikt over "Image Data
Converter SR Ver.2.0"
Med "Image Data Converter SR Ver.2.0"
kan du redigere bildene som er tatt i RAWmodus, med ulike korreksjoner, som f.eks.
tonekurve og skarphet. Du kan også lagre
bildene i et generelt filformat.
• Hvis du lagrer et bilde som RAW-data, lagres
bildet i ARW2.0-format.
• Hvis du vil vite mer, se i Hjelp (Help).
Avslutte
Klikk på [Quit Image Data Converter SR]
(Avslutte Image Data Converter SR) fra
[IDC SR]-menyen.
Justere bildet
Du kan justere hvitbalanse, eksponering og
kreative innstillinger for bildet med
knappene på verktøylinjen.
Starte og avslutte "Image Data
Converter SR Ver.2.0"
x Windows
Starte
Klikk på snarveien til "Image Data
Converter SR Ver.2.0" på skrivebordet.
Hvis du starter fra Start-menyen, klikker du
på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) (For Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Image Data Suite] t
[Image Data Converter SR Ver.2.0].
Avslutte
Klikk på -knappen øverst til høyre på
skjermbildet.
x Macintosh
Starte
Dobbeltklikk på [Image Data Converter SR
Ver.2] i mappen [Sony Image Data Suite] i
mappen [Application].
Lagre bildet
Du kan lagre stillbilder som vises og
redigeres på en PC. Du kan enten lagre
bildet som RAW-data eller lagre det i
vanlig filformat.
Bruke datamaskinen din
Du kan starte hjelpen fra Start-menyen ved
å klikke på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) (i Windows 2000, [Programs]
(Programmer)) t [Sony Image Data Suite]
t [Help](Hjelp) t [Image Data Converter
SR Ver.2].
• Hvis du vil vite mer, se i Hjelp (Help) i "Image
Data Converter SR".
Teknisk assistanse
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
kundeservice-sider på Internett (Sony
Customer Support Website).
http://www.sony.net/
137
Bruke "Image Data Lightbox SR"
Oversikt over "Image Data
Lightbox SR"
Med "Image Data Lightbox SR" kan du
gjøre følgende:
• Vise og sammenligne RAW-/JPEG-bilder som
er tatt med kameraet.
• Rangere bildene på en skala fra en til fem.
• Vise et bilde i "Image Data Converter SR" og
justere det.
• Hvis du vil vite mer, se i Hjelp (Help).
Du kan starte hjelpen fra Start-menyen ved
å klikke på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) (i Windows 2000, [Programs]
(Programmer)) t [Sony Image Data Suite]
t [Help](Hjelp) t [Image Data Lightbox
SR].
Avslutte
Klikk på [Quit Image Data Lightbox SR]
(Avslutte Image Data Lightbox SR) fra
[Image Data Lightbox SR]-menyen.
Vise et bilde
Når du starter opp vises handlingsmenyen.
Klikk på [Open an Image File] (Åpne en
bildefil) eller [Open a Folder of Images]
(Åpne en mappe med bilder) for å vise
bildet.
Starte og avslutte "Image Data
Lightbox SR"
x Windows
Starte
Dobbeltklikk på [Image Data Lightbox SR]
på skrivebordet.
Hvis du starter fra Start-menyen, klikker du
på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) (For Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Image Data Suite] t
[Image Data Lightbox SR].
Avslutte
Klikk på -knappen øverst til høyre på
skjermbildet.
Dialogboksen for lagring av en samling
vises. For nærmere informasjon om
"Collection", se side 139.
x Macintosh
Starte
Dobbeltklikk på [Image Data Lightbox SR]
i mappen [Sony Image Data Suite] i
mappen [Application].
138
Du kan fortsette å legge til bilder ved å
velge [Open a Folder of Images] (Åpne en
mappe med bilder) eller [Open an Image
File] (Åpne en bildefil) fra filmenyen.
Bilder i en annen mappe kan også vises
eller behandles.
Sammenligne og prioritere
bilder
Du kan rangere bildene på skjermen og
identifisere de viktigste bildene.
1 Sammenligne bilder.
Du kan vise innstil fire bilder av gangen
for å sammenligne dem.
Bruke [Collection]
[Collection] (Samlingsfil) er en database
som administrerer handlingsstatusen for
bilder i "Image Data Lightbox SR".
Du kan lagre en handlingsstatus som den er,
som for eksempel bilder valgt fra flere
mapper ut fra rangeringsinformasjonen.
Du kan fortsette handlingen ved å åpne en
[Collection]-fil.
Du fortsetter en handling ved å starte
"Image Data Lightbox SR", klikke på
[Open a Previous Collection File] (Åpne en
tidligere samlingsfil) og velge ønsket
samlingsfil.
• Hvis du vil vite mer, se i Hjelp (Help) i "Image
Data Lightbox SR".
Du kan angi -merke(r) avhengig av
hvordan du rangerer bildene på en skala
fra en til fem.
Bruke datamaskinen din
2 Rangere bilder.
-merke(r)
3 Prioritere bilder ut fra rangering.
Du kan rangere bildene etter hvor
viktige de er, og lagre eller slette dem.
139
Bruke "Remote Camera Control"
Oversikt over "Remote Camera
Control"
Stille inn kameraet
Når kameraet er koblet til en PC, kan du
bruke "Remote Camera Control" til å ta
bilder eller endre innstillinger på kameraet
fra PC-en.
Du kan også lagre bilder direkte på PC-en.
• Hvis du vil vite mer, se i Hjelp (Help).
Du kan starte hjelpen fra Start-menyen ved
å klikke på [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Remote Camera Control].
MENUknapp
Multivelger
1 Trykk på MENU for å vise
menyen.
Starte og avslutte "Remote
Camera Control"
x Windows
Starte
Klikk på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Image Data Suite]
t [Remote Camera Control].
Avslutte
Klikk på -knappen øverst til høyre på
skjermbildet.
x Macintosh
Starte
Dobbeltklikk på [Remote Camera Control]
i mappen [Sony Image Data Suite] i
mappen [Application].
Avslutte
Klikk på [Quit Remote Camera Control]
(Avslutte Remote Camera Control) fra
[Remote Camera Control]-menyen.
140
2
Velg
(Oppsett) t [2] t [USBtilkobling] med multivelgeren
(side 29).
3 Velg [Ekstern PC] med v/V, og
trykk så på midten av
multivelgeren.
USB-modus er innstilt på [Ekstern PC].
4 Slå kameraet av.
Bruke kameraet fra en
datamaskin
1 Koble kameraet til datamaskinen
2 Slå på kameraet og
datamaskinen, og start "Remote
Camera Control".
med USB-kabelen.
1 Til USBkontakten
3 Foreta innstillinger på
2 Til USBkontakten
• Bruk den fulladede batteripakken eller
strømadapteren/laderen (ikke inkludert).
kontrollpanelet, som for
eksempel for bruksmodus,
hvitbalanse osv.
Bruke datamaskinen din
USB-kabel
4 Juster fokus og klikk på
(lukkerknappen).
Kameraet tar bilde av motivet, og bildet
lagres på datamaskinen.
• Du finner mer informasjon om handlingen under
hjelpen for "Remote Camera Control".
141
Lagre bilder som er tatt med
kameraet på en datamaskin
1 Utfør trinn 1 og 2 i "Bruke
kameraet fra en datamaskin".
2 Sett opp kameraet eller
datamaskinen, og ta et bilde med
kameraet.
Bildet blir tatt og lagres på
datamaskinen.
142
Skrive ut bilder
Slik skriver du ut bilder
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 144)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en skriver som er kompatibel med "Memory Stick Duo"/
CF-kort/Microdrive
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende "Picture Motion Browser"-programvaren, og skrive
ut bildene. Se "Picture Motion Browser Guide" for mer
informasjon.
Skrive ut bilder
Du kan skrive ut bilder med en skriver som er kompatibel med
"Memory Stick Duo"/CF-kort/Microdrive.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med
kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan lage et
DPOF-merke på bilder du vil skrive ut, på forhånd.
143
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet
ditt, ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut RAW-datafiler.
Trinn 1: Stille inn kameraet
2 Til USBkontakten
USB-kabel
MENUknapp
Multivelger
• Det anbefales å bruke strømadapteren/laderen
(ikke inkludert) for å unngå at strømmen blir
borte midt i utskriftsprosessen.
1 Til USBkontakten
1 Trykk på MENU for å vise
menyen.
2
Følgende skjermbilde vises.
Velg
(Oppsett) t [2] t [USBtilkobling] med multivelgeren
(side 29).
3 Velg [PTP] med v/V, og trykk så
på midten av multivelgeren.
USB-modus er innstilt på [PTP].
4 Slå av kameraet og sett inn det
minnekortet som inneholder
bildene.
144
2 Slå på kameraet og skriveren.
Samlet
antall
Trinn 3: Skrive ut
1 Velg bildet som skal skrives ut,
med b/B på multivelgeren og
trykk midt på multivelgeren.
• Hvis du vil avbryte, trykker du midt på
multivelgeren på nytt.
Avbryte utskriften
Hvis du trykker på midten av multivelgeren
under utskrift, avbrytes utskriften. Fjern
USB-kabelen eller slå av kameraet. Når du
vil skrive ut igjen, må du følge
fremgangsmåten ovenfor (trinn 1 til 3).
PictBridge-meny
Side 1
2 Gjenta trinn 1 hvis du vil skrive ut
flere bilder.
3 Trykk på MENU-knappen og sett
Skriv ut
Skriver ut de valgte bildene. Se "Trinn 3:
Skrive ut" for mer informasjon.
Antall utskr.
Du kan angi at det skal skrives ut opptil 20
eksemplarer. Samme antall eksemplarer
angis på alle de valgte bildene.
Vil du ha detaljer om
innstillingselementer, se "PictBridgemeny".
Papirstørrelse
Auto
Skriveroppsett
9×13cm
89×127mm
Hagaki
100×147mm
10×15cm
10×15cm
4"×6"
101,6×152,4mm
A6
105×148,5mm
multivelgeren, og trykk midt på
multivelgeren.
13×18cm
127×178mm
Letter
216×279,4mm
Bildet skrives ut.
A4
210×297mm
A3
297×420mm
4 Velg "Skriv ut", og trykk deretter
midt på multivelgeren.
Meldingen "Skrive ut bilder?" vises.
5 Velg [OK] med v på
Skrive ut bilder
opp hvert element.
6 Etter at meldingen "Utskriften er
fullført." blir vist, må du trykke på
midten av kontrollenheten.
145
Layout
Auto
Skriveroppsett
1 b/ark,u.kant
Uten kantlinjer, 1
bilde/ark
1 bilde/ark
1 bilde/ark
2 bilder/ark
2 bilder/ark
3 bilder/ark
3 bilder/ark
4 bilder/ark
4 bilder/ark
8 bilder/ark
8 bilder/ark
Indeks
Skriver ut alle de
valgte bildene som
et indeksbilde.
Utskriftsoppsettet
følger skriverens
oppsett.
Datopåskrift
Dag og tid
Legger til dato og
klokkeslett.
Dato
Legger til dato.
Av
Legger ikke til dato.
Side 2
Opph.all merk.
Meldingen "Avbryte alle?" vises. Velg
[OK], og trykk deretter midt på
multivelgeren. DPOF-merket fjernes fra
alle bildene. Hvis du avbryter angivelsene
uten å skrive ut bilder, velger du dette
elementet.
Mappeutskrift
Skriver ut alle bildene i en mappe. Velg
mappe med v/V på multivelgeren, og trykk
midt på multivelgeren. Meldingen "Skrive
ut bilder?" vises. Velg [OK], og trykk
deretter midt på multivelgeren.
146
Skrive ut med fjernkontrollen
(inkludert)
Når du har koblet kameraet til en HDTV
med en HDMI-kabel (ikke inkludert), er det
enkelt å skrive ut bilder mens du ser dem på
TV.
1 Koble kameraet til en TV (side 87).
2 Koble kameraet til en skriver
(side 144).
3 Vis bildet du vil skrive ut.
4 Trykk på PRINT-knappen på
fjernkontrollen.
• Avhengig av kameraets menyoppsett, er
utskriftsoppsettet låst på følgende måte:
– Antall ark: 1 ark
– Papirstørrelse: Auto
– Layout: Auto
– Datopåskrift: Av
• Hvis kameraet er koblet til en TV med
videokabel (inkludert), er PRINT-knappen
deaktivert.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
Kontroller elementene på side 147 til 155. Kontakt Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å skyve på
låsehendelen (t trinn 1 i "Les dette først").
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 161). Skift den ut med en ny.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i
strømsparemodus og nesten slå seg av. For å slå av strømsparerfunksjonen, må du bruke
kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned (t trinn 4 i "Les dette
først").
• Batteripakken er utladet (side 161). Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les
dette først").
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder (side 161).
• Det viste batterinivået er ikke det samme som gjeldende batterinivå. Lad batteripakken helt ut,
Feilsøking
Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser at det
er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
og lad den opp igjen for å korrigere visningen.
• Batteripakken er oppbrukt (side 161). Skift den ut med en ny.
Ta bilder
Ingenting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
• I standardinnstillingen vil LCD-skjermen slå seg av hvis det ikke registreres noen
arbeidsoperasjon på fem sekunder. Dette gjøres for å redusere strømforbruket. Du kan endre
tidsinnstillingen (side 117).
• LCD-skjermen er satt til av. Trykk på DISP (displayknappen) for å slå på LCD-skjermen
(side 20).
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret (t trinn 5 i "Les
dette først").
147
Bildet er ikke tatt.
• Det er ikke satt inn noe minnekort.
Lukkeren utløses ikke.
• Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet (side 21). Hvis det er fullt, må du gjøre ett
av følgende:
– Slette unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
– Bytte minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (t trinn 5 i "Les dette først").
• Lukkeren kan ikke utløses når motivet er ute av fokus. (Lukkerlåsen kan deaktiveres
(side 99).)
• Lukkeren kan ikke utløses når kameraet er koblet til en annen enhet, som f.eks. et teleskop e.l.
(Lukkerlåsen kan deaktiveres i denne situasjonen (side 106).)
• Lukkeren kan ikke utløses når "----" blinker i nedre høyre hjørne av LCD-skjermen, og "0"
blinker i søkeren. Dette indikerer at det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, eller at det
er satt inn feil type minnekort. Velg minnekorttype med [Minnekort] i Oppsettmenyen, og
sett inn minnekortet i kameraet (t trinn 3 i "Les dette først", side 120).
• Lukkeren kan ikke utløses mens "--" er tent i øvre høyre hjørne av LCD-skjermen. Dette betyr
at objektivet ikke er satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på (t trinn 2 i "Les dette
først").
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 100). Det er ikke tegn på noe galt.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 93). Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å
fotografere i RAW-modus.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus, still inn på autofokus med fokusmodusbryteren
(side 49).
• Du forsøker å fotografere et motiv som kanskje krever at du fokuserer på en spesiell måte
(side 47). Bruk fokuslåsen eller den manuelle fokusfunksjonen (side 48, 50).
Blitsen virker ikke.
• Den innebygde blitsen er lukket. Trekk den opp.
• Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forvisse deg om at blitsen alltid utløses, må
du stille inn blitsmodus på [Fyllblits] (side 70).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Det er ikke tegn på noe galt.
148
Et bilde tatt med blits er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke, fordi blitslyset
ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde
endres (side 61).
Nederste del av et bilde tatt med blits er for mørkt.
• Bildet ble tatt med objektivskjermen på. Ta av objektivskjermen når du bruker den innebygde
blitsen. Ved fotografering med visse objektivtyper vil nederste del av bildet kunne bli mørkt
selv om objektivskjermen ikke brukes (t trinn 5 i "Les dette først").
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask
rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig, så ikke kameraet skal bli overopphetet.
Dato og tid registreres ikke riktig.
• Still inn riktig dato og tid (side 119, t trinn 4 i "Les dette først").
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor det tilgjengelige området. Juster
innstillingen igjen.
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i objektivet. Sett på
Feilsøking
Det er for mye lys på bildet.
en objektivskjerm.
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta bildet igjen. Avhengig
av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen
komme med på bildet. De optiske egenskapene til visse objektiver kan få utkanten av bildet til
å virke for mørk (for lite lys).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 107).
• Plasser deg nær motivet og fotografer det innenfor blitsens rekkevidde med blitsen (side 62).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene tas ikke opp (side 5).
149
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til kamerarystelser. Det anbefales å
bruke Super SteadyShot-funksjonen eller et stativ. Blitsen kan brukes i denne situasjonen (t
trinn 5 i "Les dette først").
• Bildet ble tatt på meget kort avstand, f.eks. som makroopptak. Super SteadyShot-funksjonen
vil kanskje ikke være fullt virksom når motivet befinner seg svært nær kameraet. I så fall kan
du slå av Super SteadyShot-funksjonen og vurdere å bruke et stativ (t trinn 5 i "Les dette
først").
• Motivet beveget seg raskt. Velg en høyere lukkerhastighet eller en høyere ISO-følsomhet (jo
høyere ISO-følsomhet, jo mer støy i bildet).
Ev-skalaen b B blinker i søkeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Se bilder
Slå opp under "Datamaskiner" (side 151) i forbindelse med følgende elementer.
Kameraet ditt kan ikke vise bilder.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din (side 131).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne vise filen med kameraet
ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 129).
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Videoutgang] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 118).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 86).
• Hvis en USB-kabel er koblet til kameraet, må du koble den fra (side 129).
Slette/redigere bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 112).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder
(side 112).
Du kan ikke merke et DPOF-merke.
• Du kan ikke merke DPOF-merker på RAW-datafiler.
150
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Anbefalt datamaskinmiljø" (side125, 132)
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
• Slå på kameraet.
• Når batterinivået er lavt, må du installere en oppladet batteripakke (t trinn 1 i "Les dette
først"), eller bruke strømadapteren/laderen (ikke inkludert) (side 163).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 126).
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Still inn [USB-tilkobling] til [Masselager] (side 121).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 126).
Du kan ikke kopiere bilder.
• Når du kopierer bilder fra kameraet til datamaskinen, vil kopieringen avbrytes hvis du åpner
minnekortdekselet. Ikke åpne minnekortdekselet under kopiering.
vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av
kameraet ditt (side 112).
Feilsøking
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 126).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 127, 128).
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", se "Picture Motion Browser Guide".
• Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 126).
Du vet ikke hvordan du skal bruke programvaren (inkludert).
• Se hjelpen eller veiledningen for programvaren.
151
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett inn riktig vei (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp på et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 111, t trinn 6 i "Les dette først").
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes (t trinn 3 i "Les dette først").
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Microdrive er varm.
• Du har brukt Microdrive lenge. Det er ikke tegn på noe galt.
Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(side 126). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Fjernkontroll
Den inkluderte fjernkontrollen virker ikke.
• For å ta opp må du sette bruksmodus til [Fjernstyring]. For å vise bilder, må du koble
kameraet til en TV.
• Sett inn et batteri i batteriholderen med +/– polene vendt riktig vei i forhold til +/– -merkene.
• Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og fjernsensoren.
• Pek fjernsensoren vekk fra sterke lyskilder, som direkte sollys eller taklys. Ellers er det ikke
sikkert den inkluderte fjernkontrollen virker riktig.
• Et objektiv eller en skjerm kan dekke fjernsensoren for å beskytte den mot lys. Bruk
fjernkontrollen fra posisjoner der lyset fra fjernkontrollen ikke blir hindret.
En annen feilfunksjon på DVD-enhet når du bruker den inkluderte
fjernkontrollen.
• Velg en annen fjernkontrollmodus enn DVD 2 for DVD-enheten, eller dekk til sensoren til
DVD-enheten med sort papir.
152
Utskrift
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med følgende elementer.
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere
intensitetsnivå (side 69).
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren kan venstre, høyre, øvre eller nedre kant på bildet bli skåret av.
Spesielt hvis du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet satt til [16:9], kan
sidekantene på bildet bli skåret av.
• Hvis du skriver ut bilder med din egen skriver, må du avbryte beskjæring eller innstillinger
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse
funksjonene eller ikke.
• Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be betjeningen om å skrive
ut bildene uten å skjære av begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "Picture Motion Browser" kan du skrive ut bilder med dato (side 135).
• Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Men siden bilder som er tatt
Feilsøking
med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdato, kan du skrive ut bilder med datoen
satt på hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger
informasjon om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis du ber om det.
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilkobling] til [PTP] (side 121).
• Koble fra og koble til USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med USB-kabelen.
• RAW-datafiler kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
153
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes på bilder i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Still [Datopåskrift] på [Av]
og skriv ut bildet på nytt (side 146).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra USB-kabelen og koble den til igjen når du skifter papirformat etter at skriveren er
blitt koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 145) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Objektivet dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen (side 166).
Meldingen "Stille dato og tid?" vises når du slår på kameraet.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, mens batterinivået har vært lavt, eller uten at det
har vært noen batteripakke i kameraet. Lad opp batteripakken og still inn datoen igjen (t
trinn 4 i "Les dette først"). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteripakken lades, må
du kontakte Sony-forhandleren eller en lokal, autorisert serviceenhet for Sony.
Antallet bilder som kan tas opp, reduseres ikke eller reduseres med to av
gangen.
• Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra
bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 93).
154
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
• Batteripakken ble tatt ut mens POWER-bryteren var stilt inn på ON (PÅ). Når du tar ut
batteripakken, må du forvisse deg om at POWER-bryteren er stilt inn på OFF (AV), og at
tilgangslampen ikke lyser (t trinn 1 i "Les dette først").
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn igjen. Hvis du bruker en strømadapter/
lader (ikke inkludert), må du koble fra nettledningen. Hvis kameraet er varmt, må du la det
avkjøles før du forsøker dette avhjelpende tiltaket.
De fem strekene på Super SteadyShot-skalaen blinker.
• Super SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men Super
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis Super SteadyShot-skalaen
fortsetter å blinke, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sonyservicesenter.
"--E-" vises nederst til høyre på LCD-skjermen.
• Fjern minnekortet en gang og sett det inn igjen. Hvis denne prosedyren ikke slår av
angivelsen, må du formatere minnekortet.
Feilsøking
155
Advarsel
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
Kun for “InfoLITHIUM”-batteri
• Du bruker en inkompatibel
batteripakke.
Hvis meldingen fortsatt vises, må du
skifte minnekort.
Minnekort feil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
Batteriet er tomt
• Batteripakken er utladet. Lad
batteripakken.
Leseminne
• Kameraet ditt kan ikke ta eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Stille dato og tid?
• Still inn dato og klokkeslett. Hvis
meldingen vises ofte, er det interne
reservebatteriet tomt. Bytt batteri
(side 154, 167).
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å utføre [Rensemodus]
med utilstrekkelig strøm på batteriet.
Lad batteripakken, eller bruk
strømadapteren/laderen (ikke
inkludert).
Ingen Memory Stick
Ingen CF-kort
• Den typen minnekort som er satt inn i
kameraet, er et annet enn den typen
minnekort som er valg med [Minnekort]
i
Oppsettmenyen. Sett det til riktig
posisjon.
Kan ikke bruke Memory Stick.
Formatere?
Kan ikke bruke CF-kort. Formatere?
• Minnekortet er formatert på en
datamaskin, og filformatet er blitt
endret, eller minnekortet er formatert på
en annen enhet.
Velg [OK] og formater minnekortet. Du
kan bruke minnekortet igjen, men alle
tidligere data på minnekortet vil bli
slettet. Det kan ta litt tid å fullføre
formateringen.
156
Sett inn Memory Stick på nytt
Sett inn CF-kortet igjen
• Det innsatte minnekortet kan ikke
brukes med kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen av minnekortet er skitten.
Bruk Memory Stick-spor til å
formatere.
• Du forsøker å formatere "Memory Stick
Duo" som er satt inn i et spor for CFkort med en adapter. Sett "Memory
Stick Duo" inn i "Memory Stick Duo"sporet og formater den.
Behandler...
• Hvis det skal utføres støyreduksjon for
lang eksponering i samme tidsrom som
lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere
bilder mens støyreduksjonen pågår.
Ingen Memory Stick satt inn. Lukker
er låst.
Intet CF-kort satt inn. Lukker er låst.
• [Utløser u.kort] er stilt inn på
[Deaktiver]. Still den inn på [Aktiver],
eller sett inn et minnekort.
Objektiv ikke påsatt. Lukker er låst.
• [Utløser u/obj.] er stilt inn på
[Deaktiver]. Sett på et objektiv. Når du
setter kameraet på et teleskop eller
liknende, må du stille det inn på
[Aktiver] i Tilpasningsmenyen.
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut batteripakken og
sett den inn igjen. Hvis meldingen vises
ofte, må du ta kontakt med Sonyforhandleren din, eller et autorisert
Sony-servicesenter.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre kameraer,
eller bilder som er endret med en
datamaskin, vil kanskje ikke kunne
vises.
Ingen bilder
• Det er ingen bilder på minnekortet.
Bildet er beskyttet.
• Du har prøvd å slette et beskyttet bilde.
Opphev beskyttelsen.
Kan ikke skrive ut.
et DPOF-merke.
Initialiserer USB-tilk.
• Det er opprettet en USB-forbindelse.
Ikke koble fra USB-kabelen.
• Lukk minnekortdekselet for å begynne å
fotografere.
• Kontroller at tilgangslampen ikke lyser,
og åpne dekselet når du bytter
minnekortet.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre kameraer,
kan kanskje ikke forstørres eller roteres.
Ingen bilder endret
• Du forsøkte å beskytte bilder eller anga
DPOF uten å endre angivelsen av disse
bildene.
Kan ikke opprette flere mapper
Feilsøking
• Du har prøvd å merke RAW-bilder med
Åpent deksel
• Det finnes en mappe med et navn som
begynner på "999", på minnekortet. Du
kan i så fall ikke opprette mapper.
Sjekk ekstern enhet
• En PictBridge-forbindelse kan ikke
opprettes. Koble fra USB-kabelen, og
koble den til igjen.
Kameraet er for varmt. La det kjøle
seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du har
gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet avkjøles,
og vent til det er klart til å ta bilder
igjen.
Utskriften er avbrutt.
• Utskriftsjobben ble avbrutt. Koble fra
USB-kabelen eller slå av kameraet.
Kan ikke merke bilder.
• Du har prøvd å merke RAW-bilder på
PictBridge-skjermen.
Utskrift ikke mulig
• Du forsøkte å skrive ut bilder fra en
mappe som ikke har noen bilder, da
[Mappeutskrift] var valgt.
157
Skriverfeil
• Sjekk skriveren.
• Kontroller om bildet du vil skrive ut, er
ødelagt.
Skriveren er opptatt
• Sjekk skriveren.
158
Annet
På minnekortet (ikke inkludert)
Om å bruke en "Memory Stick Duo"
På "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike
typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med dette kameraet, er oppført i
tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke
gis noen garanti for at alle "Memory Stick
Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
*1
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
Annet
Denne er utstyrt med MagicGate-funksjon.
MagicGate er en opphavsrettsbeskyttet
teknologi (kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighetsdataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke fest en etikett på selve "Memory Stick
Duo".
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør kontaktdelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
• Ikke sett inn andre gjenstander enn en "Memory
Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Dette
kan føre til feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Om å bruke "Memory Stick PRO Duo"
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" eller
"Memory Stick PRO-HG Duo" med en kapasitet
på inntil 8 GB fungerer godt med dette kameraet.
159
Om å bruke "Memory Stick Micro"
• For å kunne bruke en "Memory Stick Micro"
med dette kameraet, må du sette inn "Memory
Stick Micro" i en "M2"-adapter med Duostørrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter med
Duo-størrelse, er det ikke sikkert du kan fjerne
den fra kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
Om CF-kortet/Microdrive
• Pass på at du formaterer opptaksmediet med
dette kameraet når du bruker opptaksmediet
første gang.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis minnekortet tas ut mens kameraet leser
eller skriver data.
– Hvis du oppbevarer minnekortet i nærheten
av sterkt magnetiske materialer.
• Minnekortet kan være varmt rett etter at det har
vært i bruk. Vær forsiktig når du håndterer det.
• Ikke fjern etiketten eller fest en ny etikett oppå
den gamle.
• Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må
det ligge i det etuiet det ble levert i.
• Ikke la det komme vann på minnekortet.
• Ikke trykk hardt på etiketten.
• Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med
hånden eller en metallgjenstand.
Om bruken av Microdrive
Microdrive er en kompakt og lett harddisk som
oppfyller kravene til CompactFlash Type II.
• Microdrive er en kompakt harddisk. Siden
Microdrive er en roterende harddisk, er ikke
Microdrive så motstandsdyktig mot vibrasjoner
og støt som en "Memory Stick", som bruker
flashminne.
Pass på at Microdrive ikke utsettes for
vibrasjoner eller støt under avspilling eller
opptak.
• Merk deg at bruk av Microdrive ved
temperaturer under 5 °C kan medføre redusert
ytelse.
Driftstemperaturintervall ved bruk av
Microdrive: 5 til 40 °C
• Merk at en Microdrive ikke kan brukes ved lavt
atmosfærisk trykk (over 3000 meter over havets
overflate).
• Ikke skriv på etiketten.
160
Om "InfoLITHIUM"-batteripakken
Bruk bare en batteripakke av typen NPFM500H.
Hva er en "InfoLITHIUM"batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et
litiumionebatteri som har funksjoner for
utveksling av informasjon relatert til
bruksforholdene med kameraet. Når du bruker
"InfoLITHIUM"-batteripakken, vises
gjenværende batteritid i prosent i henhold til
bruksforholdene for kameraet.
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at batteripakken lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og
30 °C. Utenfor dette temperaturintervallet vil det
kanskje ikke være mulig å lade opp batteripakken
skikkelig.
Oppbevare batteripakken
Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge, må
den lades helt opp og deretter utlades helt ved
hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted. Gjenta lading
og utlading én gang i året for å vedlikeholde
batteripakkens funksjoner.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
som du bruker den, og etter som tiden går. Hvis
batteriets driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene
og med miljøet der batteripakken brukes.
Effektiv bruk av batteripakken
Annet
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Dermed er den tiden
batteripakken kan brukes, kortere hvis det er
kaldt. Vi anbefaler følgende metode for at
batteripakken skal kunne brukes så lenge som
mulig:
– Putt batteripakken i en lomme nær kroppen
for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet ditt rett før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen hyppig, vil batteripakken
raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatteripakker i
bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar
de bildene du egentlig vil ha.
• Ikke la det komme vann på batteripakken.
Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder,
som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Om batterinivåindikatoren
Strømmen kan bli slått av selv om
batterinivåindikatoren viser at det er nok strøm.
Bruk opp batteripakken, og lad opp batteripakken
helt igjen, slik at angivelsen på
batterinivåindikatoren blir riktig. Vær imidlertid
oppmerksom på at riktig batterinivå av og til ikke
vil bli gjenopprettet hvis batteripakken brukes ved
høye temperaturer lenge, blir stående fulladet eller
brukes ofte.
161
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad andre batteripakker enn
"InfoLITHIUM" M-batteripakken i den
batteriladeren (inkludert) som hører til kameraet
ditt. Andre batterier enn de spesifiserte kan
begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som
medfører risiko for skader i form av strømstøt
og forbrenninger.
• Ta den ladede batteripakken ut av
batteriladeren. Hvis du lar den ladede
batteripakken stå i laderen, kan batteriets levetid
reduseres.
• Hvis CHARGE-lampen blinker, kan dette tyde
på en feil ved batteriet, eller på at en
batteripakke av en annen type enn den
spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis
batteripakken er av den spesifiserte typen, må
du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny
eller en annen, og kontrollere om batteriladeren
fungerer som den skal. Hvis batteriladeren
fungerer som den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke vil lykkes. Rengjør batteriladeren
med en tørr klut e.l.
162
Valgfritt tilbehør
Dette avsnittet beskriver hvordan du skal koble til og bruke en del populært tilbehør til dette
kameraet.
Hvis du vil ha nærmere informasjon om dette, må du slå opp i bruksanvisningen for de enkelte
tilbehørstypene.
AC-VQ900AM Strømadapter/lader
Når en vanlig stikkontakt (vekselstrøm) er tilgjengelig, vil bruk av en strømadapter/lader
eliminere risikoen for å gå tom for batteristrøm.
Til
stikkontakt
For å koble til adapteren må du stille inn POWER-bryteren på kameraet på OFF (AV), åpne
dekselet og stikke inn pluggen fra strømadapteren/laderen i DC IN-kontakten.
• Når du kobler strømadapteren/laderen fra kameraet, må du slå av strømmen først.
• Du kan ikke bruke noen annen strømadapter enn AC-VQ900AM.
VG-C70AM Vertikalt grep
Annet
Vertikalt grep
Det vertikale grepet er utstyrt med en lukkerknapp for fotografering i stående format og en
strømbryter, i tillegg til et fremre og et bakre kontrollhjul og en AEL (AE-låseknapp), som
gjør det mulig å bruke kameraet på samme måte som ved fotografering i liggende format. Det
vertikale grepet kan brukes med en av de to batteripakkene NP-FM500H som brukes med
dette kameraet.
163
RM-S1AM Fjernkontroll
Med denne fjernkontrollen kan du utløse lukkeren uten å berøre kameraet. Dette sikrer at
kameraet ikke utsettes for rystelser. I tillegg kan du holde lukkerknappen nede under
langtidseksponering (side 40).
Du fester fjernkontrollen ved å åpne dekselet på REMOTE-kontakten og sette inn pluggen fra
fjernkontrollen.
Du kan bruke fjernkontrollklemmen på skulderremmen til å feste ledningen.
HVL-F56AM/HVL-F36AM Blits
En kraftig blits kan dekke et større område enn den innebygde blitsen, slik at du kan ta
nydelige bilder med blits.
Blits HVL-F56AM
164
Når du bruker denne blitsen (ikke inkludert), må du ta av dekselet til tilbehørsskoen og skyve
blitsen inn på kameraet. Dekselet til tilbehørsskoen kan plasseres på okulardekselet.
Deksel til tilbehørssko
Fotografering med høyhastighetssynkronisering (HSS)
Selv om det ikke kan brukes høy lukkerhastighet ved vanlig blitsfotografering, gjør HVLF56AM- eller HVL-F36AM-blitsen det mulig å ta bilder med blits med alle typer
lukkerhastigheter, også høy hastighet. De gjør det også mulig å ta bilder med blitsen i sterkt
lys med åpen iris.
• I modus for høyhastighetssynkronisering vises "H" eller "HSS" i søkeren og på LCD-skjermen.
• Modus for høyhastighetssynkronisering er ikke tilgjengelig når tosekunders-selvutløseren eller
[Ettersynkron.] er valgt.
FDA-A1AM vinkelfinner/FDA-M1AM lupe
Når du bruker vinkelfinneren eller lupen, må du fjerne okularputen.
Annet
165
Forholdsregler
x Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
x Om transportering
Husk å sette på objektivdekselet eller
kamerahusdekselet når du ikke skal bruke
kameraet på en stund. Når du skal sette på
dekselet til kamerahuset, må du først fjerne alt
støv fra selve dekselet før du setter det på
kameraet.
x Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre objektivet
• Når du rengjør objektivoverflaten, må du fjerne
støv med en blåsebelg. Hvis det sitter fast støv
på overflaten, må du tørke det av med en myk
klut eller et papirlommetørkle forsiktig fuktet
med objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster
fra midten mot kantene. Ikke sprøyt
objektivrensevæske rett på objektivet.
• Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks.
objektivkontaktene eller speilet. Siden støv på
eller rundt speilet kan påvirke
autofokussystemet, må du blåse det bort med en
blåser. Hvis det kommer støv på bildesensoren,
kan det komme til å vises på bildene. Sett
kameraet i rengjøringsmodus (side 122), og gjør
det rent med en blåser. Ikke bruk en blåsespray
til å rengjøre innsiden av kameraet. Hvis dette
gjøres, kan det oppstå feil.
166
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder
organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller
bensin.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
x Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 og 40 °C (Når du bruker
en Microdrive: 5 og 40 °C). Fotografering på
svært kalde eller varme steder som overskrider
dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
x Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et
varmt sted, kan du legge kameraet i en forseglet
plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i objektivet, vil du ikke
få klare bilder.
x Om det interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri, som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av 8 måneder, vil det bli helt utladet. I
så fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du allikevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart batteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
strømadapteren/laderen (ikke inkludert), og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Lademetode for NP-FM500Hbatteripakken
t
trinn 1 i "Les dette først"
Annet
167
Spesifikasjoner
Kamera
[Eksponering]
[System]
Kameratype
Digitalt speilreflekskamera
med ett objektiv, innebygd blits
og utskiftbare objektiver
Bildeformat
23,5×15,6 mm (APS-Cformat)
Objektiv
Alle Sony-objektiver
Målecelle
40 segmenters
cellemønstermåling SPC
Måleområde
0 EV til 20 EV (+2 EV til
+20 EV med punktmåling),
(ved ISO 100 med F1,4objektiv)
[Lukker]
Type
[Bildesensor]
Kameraets totale pikselantall
Ca. 13 053 000 piksler
Hastighetsområde
1/8000 sekund til 30 sekunder,
bulb (langtidseksponering så
lenge lukkerknappen holdes)
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 12 246 000 piksler
[Super SteadyShot]
System
Bildesensor-skift-mekanisme
Super SteadyShot bildestabiliseringsfunksjon
2,5 EV til 4 EV reduksjon i
lukkerhastighet (varierer med
opptaksforholdene og det
objektivet som brukes)
[Støvbeskyttelse]
System
Ladet beskyttelsesbelegg på
low-pass-filteret og
bildesensor-skift-mekanismen
Blitssynkroniseringshastighet
1/250 sekund (med Super
SteadyShot av),
1/200 sekund (med Super
SteadyShot på)
[Innebygget blits]
Blits G.nr.
GN 12 (i meter ved ISO 100)
Ladetid
Ca. 3 sekunder
[Opptak]
CompactFlash-kort (TypeI,II),
Microdrive, "Memory Stick
Duo"
[Søker]
Type
Fast øyenivå-system med
pentaprisme av optisk glass
Fokuseringsskjerm
Sfærisk mattskive Acute Matte
Synsfelt
0,95
Forstørrelse
0,9 × med 50 mm objektiv ved
uendelig, –1 m–1
Øye-avstand
Ca. 25 mm fra okularet, 21 mm
fra okularrammen ved –1
diopter (–1m–1)
–1
Diopterjustering –3,0 til +1,0 m
[LCD-skjerm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter
921 600 (640 ×3 (RGB) × 480)
punkter
[Inngangs-/utgangskontakter]
VIDEO OUT-kontakt
Spesial-multikontakt
USB-kontakt
Spesial-multikontakt, Hi-speed
USB (USB 2.0-kompatibel)
[Autofokussystem]
HDMI OUT-kontakt
HDMI type C minikontakt
System
Synkroniseringskontakt
TTL faseregistreringssystem,
CCD-linjesensorer
(måleområde 11 punkter)
Følsomhetsområde
0 EV til +18 EV (ved ISO 100
ekvivalent)
168
Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
REMOTE-kontakt
[Strøm, generelt]
Batteripakke som brukes
Oppladbar batteripakke
NP-FM500H
[Annet]
PictBridge
Kompatibel
Exif Print
Kompatibelt
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Exif
Exif Ver.2.21
RAW
ARW2.0-format
Mål
Ca. 141,7 × 104,8 × 79,7 mm
(B/H/D, bortsett fra fremspring)
Vekt
Ca. 690 g (uten batterier,
minnekort og tilbehør til
kamerahuset)
Brukstemperatur 0 til 40 °C
(Ved bruk av Microdrive: 5 til
40 °C)
BC-VM10 Batterilader
Merke-inngangsspenning
100 V – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Utgangsspenning 8,4 V DC, 750 mA
Driftstemperaturintervall
0 til 40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring
–20 til +60 °C
Ca. 70 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 90 g
Oppladbar batteripakke NP-FM500H
Brukt batteri
Annet
Største mål
Litium-ion-batteri
Maksimal spenning
DC 8,4 V
Merkespenning
DC 7,2 V
Maksimal ladestrøm
2,0 A
Maksimal ladespenning
DC 8,4 V
Kapasitet
11,8 Wh (1 650 mAh)
Største mål
Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 78 g
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
169
Tilbakestill til standard
z: tilbakestilt
a: ikke tilbakestilt
* t Sidene i "Les dette først"
A AUTO-fotografering (side 31)
B: Scenevalg (side 32)
C: Tilbakestilling av opptaksfunksjonen (side 101)
D: Tilbakestill til standard (side 123)
Bruke hjulet eller knappen
Elementer
A
B
C
D
Side
Super SteadyShot
—
a
a
a
a
14*
Justere diopteret
—
a
a
a
a
17*
Opptaksvisning
Detaljert visning
a
a
a
z
20
Eksponeringsmodus
—
—
—
a
a
31
Eksponeringskompensasjon
±0
z
z
z
z
42
Multisegment
z
z
a
a
45
AF-A
z
z1)
a
a
49
Bruksmodus
Bildevis fremtrekk
z
z2)
z
z
52
Hvitbalanse
AWB (automatisk
hvitbalanse)
z
z
z
z
58
5500K, Fargefilter 0
—
—
z
z
59
5500K
a
a
z
z
60
AUTOMATISK
z
z
z
z
61
C (Tilpasningsknapp)
Kreative innst.
a
a
z
z
78
Visning av avspilling
Enkeltbildeskjerm (med
opptaksinformasjon)
a
a
a
z
80
Målemodus
Fokusmodus
(AF-S/AF-A/AF-C/MF)
Fargetemperatur/fargefilter
Tilpasset hvitbalanse
ISO
1)
2)
170
Tilbakestill til
"AF-C" når kameraet er i sportsbildemodus, "AF-S" når det er i makromodus.
"Kontinuerlig Hi" i sportsbildemodus.
Opptaksmeny
Tilbakestill til
A
B
C
D
Side
Bildestørrelse
Elementer
L:12M
a
a
z
z
91
Bildeforhold
3:2
a
a
z
z
92
a
a
z
z
93
Standard
z3)
z3)
z
z
63
Kreative innst.
Standard
z
—
z
z
64
Tilpass.-knapp
Kreative innst.
a
a
z
z
78
Eksponer.-trinn
0,3 EV
a
a
z
z
95
Blitsmodus
Autoblits
z
z
z4)
z5)
70
Blitskontroll
ADI-blits
z
z
z
z
96
Effektforhold
1/1
a
a
z
z
97
Blitskompenser.
±0,0
z
z
z
z
72
ISO Auto maks.
800
—
—
z
z
97
ISO Auto min.
200
—
—
z
z
97
AF-A
z
z
z
z
98
Vidt AF-område
z
z
z
z
46
AF
z
z
z
z
99
Auto
z
z
z
z
51
AF m/lukker
På
z
z
z
z
99
Støyred.lang
På
z
z
z
z
100
Normal
z
z
z
z
100
AF-A-innstill.
AF-område
Prioritetsinnst
AF-lys
Høy ISO Støyred.
3)
4)
5)
Annet
Fin
Dyn.omr.optimal.
Kvalitet
Tilbakestiller til "Avansert auto" i AUTO. For Scenevalg er tilbakestillingen annerledes, avhengig av
modus.
"Fyllblits"
"Autoblits" eller "Fyllblits" ("Ettersynkron." eller "Trådløs" avbrytes.)
171
Tilpasningsmeny
Tilbakestilt til
A
B
C
D
Side
Eye-Start AF
Elementer
På
a
a
a
z
102
AF/MF-knapp
AF/MF-kontroll
a
a
a
z
102
Hold
a
a
a
z
103
AF-motorhast.
Hurtig
a
a
a
z
103
AF-områdevisning
0,3 sek.
a
a
a
z
103
Holdfokusknapp
Holdfokus
a
a
a
z
103
AEL-knapp
Hold AEL
a
a
a
z
104
a
a
a
z
104
AF/MF-kontroll
Kontrollhjul
LH
F/nr.
Hjuleksp.komp.
Av
a
a
a
z
105
Kontrollhjullås
Av
a
a
a
z
106
Knappstyring
Ekskl.skjerm
a
a
a
z
106
Utløser u.kort
Aktiver
a
a
a
z
106
Utløser u/obj.
Deaktiver
a
a
a
z
106
Rødøyereduksj.
Av
a
a
a
z
107
Eksp.komp.innst
L.lys og blits
a
a
a
z
107
Nivåtr.-rekkef.
0t–t+
a
a
a
z
108
2 sek.
a
a
a
z
108
På
a
a
a
z
108
Autoroter
a
a
a
z
109
Opptak
a
a
a
z
109
Autovisning
Auto av m/søker
Opptaksskjerm
Bilderetning
Avspillingsmeny
Elementer
Datostempel
A
B
C
D
Side
Av
a
a
a
z
114
a
a
a
114
—
a
Avspill.visning
Roter autom.
a
a
a
z
115
Lysbildevisning
3 sek.
a
a
a
z
116
Indeksbilde
172
Tilbakestilt til
Oppsettmeny
Tilbakestilt til
A
B
C
D
Side
LCD-lysstyrke
Elementer
±0
a
a
a
z
117
Infovisningstid
5 sek.
a
a
a
z
117
Strømsparer
3 min.
a
a
a
z
117
Videoutgang
—
a
a
a
a
118
HDMI-utgang
HD(1080i)prior.
a
a
a
z
118
Dato/tid-innst.
—
a
a
a
a
119
Minnekort
CompactFlash
a
a
a
a
120
Filnummer
Serie
a
a
a
z
120
Mappenavn
Standardform
a
a
a
z
120
Velg mappe
—
a
a
a
a
121
USB-tilkobling
Masselager
a
a
a
z
121
Masselagerkort
Valgt kort
a
a
a
z
121
Topp
a
a
a
z
122
“Avbryt” først
a
a
a
z
122
På
a
a
a
z
122
Menystart
Bekreft sletting
Lydsignaler
Annet
173
Indeks
Indeks
Tallstørrelser
Bildeforhold ......................... 92
E
40 segmenters
cellemønstermåling .......45
Bilderetning ....................... 109
Effektforhold ........................ 97
Bildestørrelse ....................... 91
Effektive piksler ................. 168
Billedkvalitet........................ 93
A
Eksp.komp.innst ................. 107
Blenderprioritet.................... 34
Eksponer.-trinn ..................... 95
ADI-blits...............................96
Blits (WB)............................ 59
Eksponeringsgruppe .............54
Adobe RGB ..........................69
Blitsavstand.......................... 62
Ekstern blits.................. 71, 164
Advarsel..............................156
Blitskompensering ............... 72
Enkeltbilde-AF ..................... 49
AE-lås...................................43
Blitskontroll ......................... 96
Enkeltvis nivåtrinn ............... 55
AEL-knapp .........................104
Blitsmodus ..................... 70, 96
Ettersynkronisering .............. 71
AF m/lukker .........................99
t trinn 5 i "Les dette
først"
EV-skala ................... 39, 44, 55
AF/MF-knapp...............50, 102
AF/MF-kontroll ..................103
AF-A-innstill. .......................98
Eye-Start AF.......................102
F
AF-lys...................................99
Bruke kameraet ditt i utlandet
t trinn 1 i "Les dette
først"
AF-motorhast......................103
Bruksmodus ......................... 52
Fargemetning........................ 64
AF-område......................46, 98
BULB Fotografering med
langtidseksponering ...... 40
Fargetemperatur ................... 59
C
Fillagringsmål..................... 130
AF-lås .................................102
AF-områdevisning..............103
Antall bilder..........................21
Auto av m/søker .................108
Autoblits ...............................70
CD...................................... 133
Farge..................................... 58
Fargefilter .............................59
Feilsøking ...........................147
Filnavn................................130
Filnummer .......................... 120
Autojusteringsmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
D
Fjernkontroll........... 13, 57, 164
Dagslys (WB) ...................... 59
Fjernstyring av kamera.......140
Automatisk AF .....................49
Datamaskin ........................ 124
Fluorescerende (WB) ...........59
Autovisning ........................108
Anbefalt miljø..... 125, 132
Fokus ....................................46
Avspill.visning ...................115
Kopiere bilder............. 127
Fokuslås................................ 48
Avspillingsmeny 1..............111
Programvare ............... 132
Fokusmodus .........................49
Avspillingsmeny 2..............116
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ditt ....... 131
Forhåndsblits-TTL ............... 96
Dato/tid-innst. .................... 119
Forholdsregler ....................166
Batterilader .........................162
t trinn 4 i "Les dette
først"
Formater ............................. 112
t trinn 1 i "Les dette
først"
Datostempel ....................... 114
Fotografering med
høyhastighetssynkronisering
.........................................165
Avstand til motivet ...............47
B
Batteripakke........................161
t trinn 1 i "Les dette
først"
174
Blitssynkroniseringskontakt
...................................... 74
DC-IN-kontakt ................... 163
Deksel til tilbehørssko ....... 165
Direkte manuelt fokus.......... 98
Bekreft sletting ...................122
DPOF-innstill..................... 113
Beskytt................................112
Dyn.omr.-optimal........... 63, 94
Forhåndsvisning av feltdybden
....................................... 36
Forstørr ................................. 83
Fotografering med
langtidseksponering ...... 40
F-tall ..................................... 34
Fyllblits................................. 70
H
Komprimeringsforhold......... 93
HDMI-utgang ...............87, 118
Kondens ............................. 166
Avspillingsmeny 1 ......111
Histogramvisning..................82
Kontinuerlig AF ................... 49
Avspillingsmeny 2 ......116
Hjuleksp.komp....................105
Kontinuerlig fremtrekk ........ 53
Oppsettmeny 1 ............117
Holde kameraet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Kontinuerlig nivåtrinn.......... 54
Oppsettmeny 2 ............120
Kontrast ................................ 64
Oppsettmeny 3 ............122
Kontrollhjul ........................ 104
Opptaksmeny 1..............91
Holdfokusknapp..................103
Kontrollhjullås ................... 106
Opptaksmeny 2..............96
Høy ISO Støyred. ...............100
Kopiere bilder til datamaskinen
din ............................... 127
Opptaksmeny 3..............98
Kreative innst. ................ 64, 94
Tilpasningsmeny 1 ......102
L
Tilpasningsmeny 2 ......104
Hvitbalanse ...........................58
Meny
Opptaksmeny 4............101
I
Identifisere deler ...................11
Image Data Converter SR ...137
Image Data Lightbox SR ....138
Indeksbilde..........................114
Lader batteripakken
t trinn 1 i "Les dette
først"
Tilpasningsmeny 3 ......107
Tilpasningsmeny 4 ......110
Meny (Menu)........................29
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler...................... 130
Menystart ............................122
Indeksvisning........................81
Indikator................................16
Landskap (scenevalg)........... 32
Minnekort ...................120, 159
Indikator for kamerarystelser
t trinn 5 i "Les dette
først"
Langsom synkronisering ...... 74
Antall bilder ..................21
Låse eksponeringen.............. 43
Infovisningstid ....................117
LCD-lysstyrke .................... 117
Installere, ............................133
LCD-skjerm ......................... 17
Installer/fjern
t trinn 3 i "Les dette
først"
Internt, oppladbart batteri ...167
Lokalt AF-område................ 47
ISO........................................61
Lukkerprioritet ..................... 36
ISO Auto maks. ....................97
Luminansadvarsel ................ 82
ISO Auto min........................97
Lydsignaler......................... 122
J
JPEG .....................................93
Justere diopteret
t trinn 5 i "Les dette
først"
Justere eksponeringen...........42
Multisegment ........................45
N
Nattportrett ...........................33
Nattsyn (scenevalg) ..............33
Lysstyrke .............................. 65
Nettledning
t trinn 1 i "Les dette
først"
M
Nivåtr.-rekkef. ....................108
Makro ................................... 32
Nivåtrinn...............................54
Målemodus........................... 45
Nivåtrinn med blits ...............55
Manuell blender/lukkerjustering ........................ 40
Nivåtrinn med lokalt lys .......55
K
Manuell blits ........................ 96
Nivåtrinnfotografering med
hvitbalanse.....................56
Knappstyring ......................106
Manuell eksponering............ 38
Ny mappe............................121
Koble til
Manuelt fokus ...................... 50
Datamaskin..................126
Mappenavn......................... 120
O
Skriver .........................144
Masselager ......................... 121
Okulardeksel.........................41
TV..................................86
"Memory Stick Duo".......... 159
Okularpute ............................41
Indeks
Lysbildevisning .................. 116
Minne............................76, 101
175
Operativsystem ...........125, 132
Skriv ut............................... 143
Oppsettmeny 1....................117
Skrive ut direkte................. 144
Oppsettmeny 2....................120
Skulderrem........................... 14
U
Oppsettmeny 3....................122
Skygge (WB) ....................... 59
USB-kabel .................. 126, 144
Opptaksmeny 1.....................91
Slett .................................... 111
USB-tilkopling ................... 121
Opptaksmeny 2.....................96
Utløser u.kort...................... 106
Opptaksmeny 3.....................98
t trinn 6 i "Les dette
først"
Opptaksmeny 4...................101
Solnedgang (scenevalg) ....... 32
Opptaksskjerm....................109
Sonesamsvar .................. 65, 68
V
Overskyet (WB) ...................59
Spesifikasjoner................... 168
Vekselstrømadapter/lader... 163
Sportsbilder.......................... 32
Velg mappe ........................ 121
Språk .................................. 118
Vertikalt grep...................... 163
t trinn 4 i "Les dette
først"
Videoutgang .......................118
P
PictBridge...........................144
Picture Motion Browser .....135
Portrett (scenevalg)...............32
Stille klokken
t trinn 4 i "Les dette
først"
Prioritetsinnst........................99
Støyred.lang ....................... 100
Programopptak .....................31
Strømsparer........................ 117
Programskift .........................33
Programvare .......................133
t trinn 4 i "Les dette
først"
Punkt.....................................45
Suffiks (filetternavn).......... 131
Punkt-AF-område .................47
Super SteadyShot-skala
t trinn 5 i "Les dette
først"
Piksel ....................................91
R
Utløser u/obj....................... 106
Vidt AF-område ................... 46
Vise bilde.............................. 80
t trinn 6 i "Les dette
først"
Visning av opptaksinformasjon
......................... 17, 20, 109
W
Windows-datamaskin
Anbefalt miljø ............. 125
Wolfram (WB) ..................... 59
RAW.....................................93
T
Z
Rengjøring ..........................166
Tilb.tilpass.......................... 110
Rensemodus........................122
Tilbakest.std....................... 123
Rødøyereduksj....................107
Tilbakestille opptaksmodus 101
Zoom
t trinn 5 i "Les dette
først"
Roter .....................................85
S
Tilgangslampe
t trinn 3 i "Les dette
først"
Scenevalg..............................32
Tilpasningsmeny 1............. 102
Selvutløser ............................54
Tilpasningsmeny 2............. 104
Sentervektet ..........................45
Tilpasningsmeny 3............. 107
Sette på et objektiv
t trinn 2 i "Les dette
først"
Tilpasningsmeny 4............. 110
Skarphet................................64
Trådløs blits ......................... 71
Skjerm
Trykke halvveis ned
Endre visning ................20
Indikator ........................16
176
TV......................................... 86
Tilpass.-knapp................ 78, 95
Tilpasset hvitbalanse............ 60
t trinn 5 i "Les dette
først"
Varemerker
•
er et varemerke for Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PROHG Duo", "
", "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er
varemerker for Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke for Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemerke for Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten
registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI Licensing
LLC.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium er
varemerker eller registrerte varemerker for Intel
Corporation.
• CompactFlash er et varemerke for SanDisk
Corporation.
• Microdrive er et registrert varemerke for Hitachi
Global Storage Technologies i USA og/eller
andre land.
• Adobe er et registrert varemerke for Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
• D-Range Optimizer Advanced bruker teknologi
fra
Apical Limited.
• I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
177
Download PDF

advertising