Sony | DSLR-A700P | Sony DSLR-A700P DSLR-A700 Kamerahus med telefotoobjektiv Bruksanvisning

3-216-920-71 (1)
Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv
Les dette først
DSLR-A700
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og
"Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Ytterligere informasjon om dette produktet
og svar på vanlige spørsmål finner du
på kundeservice-sidene våre på Internett
(Customer Support Website).
© 2007 Sony Corporation
Kontrollere medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
• BC-VM10 Batterilader (1)
• Videokabel (1)
• Nettledning (1)
• Skulderrem med okulardeksel og klemme
til fjernkontroll (1)
• Oppladbar batteripakke NP-FM500H (1)
• Deksel (1) (festet på kamerahuset)
• Trådløs fjernkontroll (fjernkontroll) (1)
• Deksel til tilbehørssko (1) (festet på kameraet)
• Okularpute (1) (festet på kamerahuset)
• CD-ROM (programvare for α kamera) (1)
• USB-kabel (1)
• Bruksanvisning: "Les dette først" (denne
håndboken) (1)
• Bruksanvisning: "Brukerhåndbok/feilsøking"
(1)
2
Oppbygning av bruksanvisningen
Denne håndboken
Forklarer konfigurasjon og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med
kameraet.
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte.
Kontrollere medfølgende tilbehør ............................................................................. 2
1 Klargjøre batteripakken .......................................................................................... 4
2 Sette på et objektiv ................................................................................................. 6
3 Sette inn et minnekort (ikke inkludert)................................................................... 8
4 Slå på kameraet/stille inn klokken........................................................................ 10
5 Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus) ............................................... 12
Antall bilder som kan tas opp ........................................................................ 13
Holde kameraet.............................................................................................. 13
Super SteadyShot-funksjon ........................................................................... 14
Fokus.............................................................................................................. 15
Bruke blitsen.................................................................................................. 16
Justere diopteret ............................................................................................. 17
6 Vise/slette bilder ................................................................................................... 18
"Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok)
Bli mer fortrolig med kameraet ditt
• Gjøre opptak med yndlingsinnstillingene dine t Bruke opptaksfunksjonene
• Avspilling med yndlingsinnstillingene dine t Bruke visningsfunksjonene
• Bruke forskjellige opptaks-/avspillingsfunksjoner ved hjelp av menyen t Bruke
menyen
Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver
• Kopiere bildene dine til en datamaskin og redigere dem på ulike måter
t Bruke datamaskinen
• Skrive ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver
(Kun PictBridge-kompatible skrivere) t Skrive ut bilder
3
Klargjøre batteripakken
1
Sett inn batteripakken.
Skyv inn batteripakken til du hører et klikk.
2
Koble til nettledningen.
Batterilader
Nettledning
3
CHARGE-lampe
Til
stikkontakt
Lys på: Lading pågår
Lys av: Fullført (Vanlig lading)
Hvis du fortsetter å lade batteriet i ca. én time til, til det er helt oppladet (Full lading), vil
batteriets levetid bli noe lenger.
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra
batteriladeren.
• Tiden det tar å fullade et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur på 25 °C. Under visse
omstendigheter kan ladingen ta lengre tid.
4
Full lading
Normal lading
Omtrent 235 min.
Omtrent 175 min.
Sett inn den ladede batteripakken.
Åpne batteridekselet ved å
skyve på skyvebryteren på
batteridekselet.
4
Låsehendel
Sett batteriet helt inn mens du
trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Lukk dekselet.
Om batteripakken
Bruk bare en batteripakke av typen NP-FM500H. Du kan ikke bruke NP-FM55H, NP-FM50
eller NP-FM30.
Bruke strømadapteren/laderen
Du kan koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av AC-VQ900AM strømadapteren/laderen
(ikke inkludert). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 163)
Kontrollere batterinivået
Still inn POWER-bryteren på ON og kontroller nivået
på LCD-skjermen. Nivået er angitt med
prosenttegnene.
• Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold.
LCD-skjerm
Batterinivå
"Batteriet er tomt"
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta flere bilder.
Ta ut batteripakken
Skyv låsehendelen i pilens retning. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Før du tar ut
batteripakken, må du kontrollere at strømmen er slått av.
Låsehendel
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren/laderen AC-VQ900AM (ikke
inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Om nødvendig må du bruke en AC-pluggadapter [a] som kan fås i
handelen, avhengig av utformingen av stikkontakten [b].
• Ikke bruk en elektronisk transformator
(reisetransformator), da den kan føre til feil.
5
Sette på et objektiv
1
Ta dekselet av kameraet og det bakre dekselet av objektivet.
Kameradeksel
Bakre deksel
• Ikke la kameraets indre utsettes for støv eller vanndråper.
Hvis det kommer støv inn i kameraet, må du utføre [Rensemodus] (t "Brukerhåndbok/
feilsøking" (side 122)) og børste vekk støvet med en blåsebørste (fås i fotoutstyrsbutikker).
2
Sett på objektivet.
Oransje indeksmerker
Sett på objektivet ved å plassere de
oransje indeksmerkene på objektivet og
kameraet rett overfor hverandre.
Drei objektivet med klokken, til
det går i inngrep i låst stilling.
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Når du fotograferer uten blits, anbefales det å bruke en linseskjerm for å unngå at uønsket lys
påvirker bildene dine. Hvis du vil vite mer om hvordan du skal sette på linseskjermen, må du slå
opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
6
Ta av objektivet
Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går
lenger.
Utløserknapp for objektivet
• Etter at objektivet er tatt av må du sette dekselet tilbake på objektivet og sette dekselet (eller et annet
objektiv) på kameraet.
Unngå at det kommer støv i kameraet når du skifter objektiv!
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og da særlig på overflaten av bildesensoren
(den delen som fungerer som film), kan det vises på bildet, avhengig av opptaksforholdene.
Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer støv på
bildesensoren. Du bør imidlertid merke deg følgende når du setter på eller tar av objektivet.
• Unngå å skifte objektiv i støvete omgivelser.
• Når du ikke skal bruke kameraet på en stund, bør du alltid sette på et objektiv eller dekselet til
kamerahuset.
• Når du skal sette på dekselet til kamerahuset, må du først fjerne alt støv fra selve dekselet før du setter
det på kameraet.
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, må du velge [Rensemodus] i
Oppsettmenyen, og bruke en blåsebørste (fås i fotoutstyrsbutikker) til å rengjøre bildesensoren.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 122)
7
Sette inn et minnekort (ikke inkludert)
Tilgjengelige minnekort for kameraet
"Memory Stick Duo"
CompactFlash/
Microdrive
Du kan bruke en "Memory Stick Duo", et CompactFlash-kort (CF-kort) eller Microdrive som
minnekort.
• Før du begynner å bruke et minnekort, må du passe på å formatere det med dette kameraet. Ellers er det
ikke sikkert at det vil fungere tilfredsstillende. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 112)
• Hvis du vil ha mer informasjon om minnekortet t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 159)
Sette inn et minnekort
"Memory Stick Duo"
Terminal-siden
Sett inn et minnekort til det klikker seg på plass.
Åpne minnekortdekselet.
CompactFlash/Microdrive
Terminal-siden
Gale retninger
Terminal-siden
Forsiden
Sett inn et minnekort fra terminal-siden
(terminal-siden har flere små hull).
Lukk dekselet.
Terminal-siden
• Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine når du åpner dekselet.
• Sett minnekortet rett inn ved å trykke på midten av minnekortet. Ikke trykk på kantene av minnekortet.
• Vær nøye med å sette inn minnekortet riktig vei. Hvis minnekortet settes inn feil vei, kan det føre til
feilfunksjon.
8
Når du fotograferer med en "Memory Stick Duo"
Du må sette [Minnekort] til [Memory Stick] i
nedenfor når du har slått på kameraet.
Oppsett-menyen. Følg fremgangsmåten
Multivelger
MENU-knapp
1 Trykk på MENU.
2 Konfigurer med multivelgeren.
Skyv multivelgeren til høyre for å velge [ ]
t [2], og trykk deretter midt på.
Skyv multivelgeren opp og sett [Minnekort]
til [Memory Stick], og trykk deretter midt på.
3 Trykk på MENU for å slå av menyen.
Ta ut minnekortet
1 Åpne minnekortdekselet.
2 "Memory Stick Duo":
Skyv "Memory Stick Duo" én gang.
CompactFlash/Microdrive:
Skyv ned CF-kortutkasteren.
• Minnekortet kan være varmt rett etter at det har vært i bruk. Vær
forsiktig når du håndterer det.
CF-kortutkaster
Når tilgangslampen er tent
Tilgangslampe
Verken minnekortet eller batteriet må tas ut, og kameraet
må ikke slås av. Da kan data bli ødelagt.
CompactFlash/Microdrive
På tross av omfattende tester kan vi ikke garantere at alle CF-kort/Microdrive-enheter vil
fungere med dette produktet.
• Microdrive er en kompakt og lett harddisk som oppfyller kravene til CompactFlash Type II-standardene.
Hvis du vil ha mer informasjon om CompactFlash/Microdrive t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 160)
9
Slå på kameraet/stille inn klokken
2
Still inn klokken med multivelgeren.
Retningen som multivelgeren flyttes i, uttrykkes som v/V/
b/B.
v: Flytt opp
V: Flytt ned
b: Flytt til venstre
B: Flytt til høyre
1
Slå på kameraet
ved å skyve
POWERbryteren til ON i
pilens retning.
1
Trykk midt på
for å aktivere
funksjonen.
Kontroller at [OK] er valgt, og trykk midt på
multivelgeren.
• Hvis du vil stille klokken
senere, må du velge [Avbryt]
med V, og deretter trykke midt
på multivelgeren.
2
Velg hvert enkelt element med b/B og still inn den
numeriske verdien med v/V.
3
Gjenta trinn 2 for å stille inn andre elementer.
• [ÅÅÅÅ/MM/DD] angir rekkefølgen for år, måned og dag.
Du kan endre denne rekkefølgen med v/V.
4
5
Trykk midt på multivelgeren.
Kontroller at [OK] er valgt, og trykk deretter midt på
multivelgeren.
• Trykk på MENU for å avbryte.
10
Endre dato og klokkeslett
Se "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 119).
Velg [Dato/tid-innst.] i
Oppsett-menyen, og følg fremgangsmåten i trinn 2-2 til -5.
Når du slår på kameraet
Hvis du ikke stiller klokken, vises "Stille dato og tid?" hver gang kameraet slås på.
Slå av kameraet
Sett POWER-bryteren på OFF ved å skyve den i pilens retning. Fest objektivdekselet. Når du
har tatt av objektivet, må du oppbevare kameraet med påsatt kamerahusdeksel.
Strømsparing (kameraet slår seg nesten av hvis det ikke brukes)
Hvis du ikke bruker kameraet på ca. fem sekunder, vil skjermbildet for opptaksmodus
forsvinne fra LCD-skjermen. Hvis du ikke bruker kameraet på ca. tre minutter, vil kameraet
gå over i strømsparermodus og nesten slå seg av (Strømsparing). For å slå av
strømsparingsfunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned.
• Du kan endre den tiden som må gå for å aktivere funksjonen (standardinnstillingene er [5 sek.]/[3 min.]).
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 117)
Endre språkinnstilling
Du kan endre innstillingene for skjermen så meldinger vises på et bestemt språk. For å endre
språkinnstillingen må du følge nedenstående fremgangsmåte.
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
2 Velg [
] t [1] med b/B på multivelgeren.
3 Velg [
Språk] med v/V på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
4 Velg ønsket språk med v/V på multivelgeren, og trykk midt på multivelgeren.
11
Ta bilder på en enkel måte
(autojusteringsmodus)
Hovedfunksjonene til kameraet justeres automatisk i autojusteringsmodus. I denne modusen
er det enkelt å ta bilder, og du kan overlate alt til kameraet. Du kan imidlertid endre alle
innstillingene.
1
Still inn modusvelgeren på
AUTO.
Grep
2
Hold i grepet og se inn i
søkeren.
Motivet i skjæringspunktet i
(de 11
fokusområdesensorene) kommer i fokus.
3
4
Når du bruker et
zoomobjektiv, må du dreie på
zoomeringen og bestemme
deg for riktig utsnitt.
Ta opp med lukkerknappen.
Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
Fokusindikator
(Angir status for autofokus (side 15))
Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Du hører lyden av lukkeren.
Sensor som brukes til å justere fokus
(Lyser rødt en liten stund for å markere
fokuseringspunktet.)
• Bildet vises ikke på LCD-skjermen før opptaket er ferdig. Bruk søkeren for å følge med.
• Etter at bildet er tatt, vises det innspilte bildet i to sekunder på LCD-skjermen. Du kan endre
visningstiden. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 108)
• Mens bildet tas, lyser tilgangslampen. Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens denne
lampen lyser.
12
Antall bilder som kan tas opp
Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og setter POWERbryteren på ON, vises det antallet bilder som kan tas opp (om du
fortsetter å fotografere med de aktuelle innstillingene), på LCDskjermen.
Identifisere elementene på LCD-skjermen t "Brukerhåndbok/
feilsøking" (side 17)
• Antallet bilder som kan tas opp på et minnekort, varierer med kapasiteten til minnekortet, innstillingen for
bildestørrelse og innstillingen for bildekvalitet. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 21)
• Hvis "0" blinker gult, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det
aktuelle minnekortet (side 8, 18).
• Siden datamengden i de enkelte bildene varierer, vil antallet bilder som fortsatt kan tas opp, kanskje ikke
endre seg etter fotografering.
Holde kameraet
Hold kameraet støtt for å unngå uskarpe bilder som følge av håndbevegelser. Det anbefales
også å slå på Super SteadyShot-funksjonen (side 14).
• Hold kameraet godt med din høyre hånd, hold albuene langs siden, og støtt objektivet med håndflaten til
venstre hånd.
• Stå litt bredbent for å stabilisere overkroppen. Ved å lene deg mot en vegg eller plassere albuene på bordet
kan du også gjøre det lettere å holde kameraet støtt.
• Når du fotograferer i svakt lys uten blits, gjør makro-opptak eller bruker en telelinse, oppstår det ofte
rystelser som kameraet ikke kan kompensere for. I slike tilfeller bør du slå av Super SteadyShotfunksjonen og bruke noe til å stabilisere kameraet, som for eksempel et stativ.
13
Super SteadyShot-funksjon
1 Kontroller at du har stilt inn bryteren
funksjonen.
(Super SteadyShot) på ON for å aktivere denne
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned, og deretter helt ned.
(Advarsel om
kamerarystelser)indikator
(Super
SteadyShot)bryter
Super SteadyShot
skala
Super SteadyShot-skala
Denne skalaen vises når Super SteadyShot-funksjonen er aktivert. Et høyere nivå på skalaen
betyr kraftigere kamerarystelser (på en skala til fem).
Når Super SteadyShot-funksjonen er deaktivert, vises skalaen ikke.
(Advarsel om kamerarystelser)-indikator
Denne indikatoren blinker uansett status for Super SteadyShot-funksjonen. Indikatoren viser
sannsynligheten for at bildet skal bli uskarpt, beregnet på grunnlag av lukkerhastigheten og
brennvidden. Hvis indikatoren blinker, må du redusere kamerarystelsene ved å stille inn
(Super SteadyShot)-bryteren til ON, eller ved å bruke den innebygde blitsen eller et stativ.
• Super SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er slått på, når
motivet akkurat har kommet inn i rammen eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å bli
holdt halvveis nede. Vent til indikasjonen på Super SteadyShot-skalaen blir lavere, og trykk så
lukkerknappen sakte ned.
• Siden Super SteadyShot-funksjonen er mindre effektiv i følgende situasjoner, bør kameraet settes på et
stativ.
– Fotografere et motiv som befinner seg på svært kort avstand.
– Fotografere et motiv i bevegelse
– Fotografere med lukkerhastigheter på 1/4 sekund eller mer, som er vanlig ved fotografering om kvelden
• Når du bruker stativ, må du deaktivere Super SteadyShot-funksjonen, da den ikke vil kunne utfolde sin
fulle virkning.
• Denne Super SteadyShot-funksjonen kan redusere virkningen av kamerarystelser med en faktor som
tilsvarer ca. 2,5 til 4 trinns høyere lukkerhastighet.
14
Fokus
Innenfor fokusområdet er det 11 sensorer som sørger for å holde motivet i fokus.
Trykk lukkerknappen halvveis ned, og sensoren i det fokuserte området lyser rødt en liten
stund for å angi hva som er i fokus.
Fokusområde
Fokusområdesensor
Fokusindikator
Fokusindikator
Når du holder i grepet og ser inn i søkeren eller trykker lukkerknappen halvveis ned, aktiverer
du autofokussystemet. Fokusindikatoren i søkeren angir status for autofokussystemet.
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus låst. Klar til å fotografere.
tent
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i bevegelse. Klar til å
fotografere.
tent
Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom
motivet og kameraet.
• Du kan utløse lukkeren manuelt selv om indikatoren blinker. t "Brukerhåndbok/
feilsøking" (side 99)
15
Bruke blitsen
Trekk opp den innebygde blitsen med fingeren. Når blitsen
er trukket opp, utløser kameraet blitsen hvis lysmengden
ellers er utilstrekkelig i autojusteringsmodus (AUTO).
Skyv blitsen ned med fingeren når du ikke skal bruke den.
• Ikke hold kameraet etter blitsen.
• Hvis du vil forvisse deg om at blitsen alltid utløses, må du stille inn blitsmodus på
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 70)
(Fyllblits).
Blitsindikatorer i søkeren
blinker: Blitsen lades. Når indikatoren blinker, kan du ikke utløse lukkeren.
tent: Blitsen er blitt ladet og er klar til å utløses.
Blitsavstand
Blitsavstanden avhenger av blenderverdien og innstillingen for ISOfølsomhet. Følgende diagram viser omtrentlig blitsavstand når ISOfølsomheten er stilt inn på [AUTO] i autojusteringsmodus (AUTO).
Blender
16
ISO-følsomhet t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 61)
• Den innebygde blitsen er konstruert for å brukes med linser med brennvidder
på 16 mm eller mer.
Blender
Blitsavstand
F2.8
2 – 12 m
F4
1,4 – 8,6 m
F5,6
1–6m
Om bruk av den innebygde blitsen
Når du fotograferer med den innebygde blitsen, kan det hende at objektivet blokkerer
blitslyset, og det kan vises en skygge på den nedre delen av bildet. Ta hensyn til følgende:
• Fotografer motivet på en avstand av 1 m eller mer.
• Ta av linseskjermen.
Justere diopteret
Justeringshjul for diopteret
Okularpute
Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege justeringshjulet for diopteret til indikatorene vises
tydelig i søkeren.
• Drei justeringshjulet mot + hvis du er langsynt, og mot – hvis du er nærsynt. Retningen er markert på
justeringshjulet hvis du fjerner okularputen. t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 41)
• Hvis du retter kameraet mot lyset, kan du enkelt justere diopteret.
17
Vise/slette bilder
Vise bilder
1
Trykk på
(avspilling).
2
Velg et bilde med b/B på
multivelgeren.
• Du kan enkelt vise neste/forrige bilde ved å dreie på det
fremre eller bakre kontrollhjulet.
Fremre kontrollhjul
Bakre kontrollhjul
(Forstørringsknapp)
(Indeksknapp)
DISP (Displayknapp)
(Sletteknapp)
Gå tilbake til opptaksmodus
• Trykk på
(avspilling) igjen.
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Slette bilder
1 Vis det bildet du vil slette, og trykk på
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på multivelgeren.
Avbryte slettingen
Velg [Avbryt], og trykk deretter midt på
multivelgeren.
18
Mens du viser bilder kan du bruke følgende funksjoner.
• Bytte skjermbilde med DISP (displayknappen).
• Vise en bildeliste på indeksskjermen med
(indeksknappen).
• Forstørre bildene med
(forstørringsknappen).
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 80, 81, 83)
19
Download PDF

advertising