Sony | SLT-A99 | Sony SLT-A99 Bruksanvisning

4-438-656-22(1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Brukerhåndbok for α
A-fatning
SLT-A99/SLT-A99V
©2012 Sony Corporation
Innholdsfortegnelse
Introduksjon av funksjoner ................................................ 9
Før bruk
Kort informasjon om bruk av kameraet ........................... 12
Kontrollere de medfølgende delene ................................. 15
Identifisere deler .............................................................. 16
Forsiden ...................................................................... 16
Baksiden ..................................................................... 17
Overside ..................................................................... 19
Sider ........................................................................... 21
Underside ................................................................... 23
Skoadapter .................................................................. 24
Oversikt over symbolene på skjermen ............................ 25
Oversikt over symbolene på LCD-skjermen .............. 25
Oversikt over symbolene på skjermen ....................... 29
Funksjonsoversikt
Funksjoner som kan brukes med knapper og hjul ........... 30
Slik bruker du hurtignavigeringsskjermbildet ............ 31
Slik bruker du den lydløse multikontrollen ................ 32
Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) .............. 34
Funksjoner som kan velges med Fn-funksjonsknappen
..................................................................................... 35
Funksjonene som velges med MENU-knappen .............. 37
Bruke veiledning i kameraet ............................................ 48
Klargjøre kameraet
Lade batteripakken .......................................................... 49
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) ............... 51
Kompatible minnekort ............................................... 54
Sette på et objektiv .......................................................... 55
Stille inn dato og klokkeslett ........................................... 57
Stille inn dato og klokkeslett på nytt .......................... 58
Justere vinkelen på LCD-skjermen ................................. 59
Ta et klart bilde uten kamerarystelser ............................. 60
Indikator for kamerarystelse ...................................... 60
Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 60
Holde kameraet riktig ................................................. 61
2
Ta av okulardekslet ......................................................... 62
Fotografere og vise bilder
Ta stillbilder .................................................................... 63
Ta opp film ...................................................................... 65
Vise bilder ....................................................................... 66
Skifter mellom stillbilder og filmer ............................ 66
Slette bilder ...................................................................... 67
Velge opptaksmodus
Velge opptaksmodus ....................................................... 68
Velge ønsket modus ved å dreie på modushjulet ....... 69
Auto-modus ................................................... 69
Scenevalg ........................................................... 71
Panoramafotografer. ........................................... 73
Tele-zoom Kont. prioritet AE ........................... 76
Program Auto ......................................................... 77
Blenderprioritet ..................................................... 78
Lukkerprioritet ....................................................... 80
Man. Eksponering .................................................. 82
BULB .................................................................... 84
Funksjoner for alle opptaksmoduser ............................... 86
Skifte visning av opptaksinformasjon
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) ....... 87
Velge skjermbildemodus ............................................ 87
Histogram ................................................................... 89
Se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises
............................................................................ 89
Justere fokus
Justere fokus .................................................................... 91
Autofokus ................................................................... 91
Fokuslås ...................................................................... 94
AF-område ................................................................. 95
Objektsporing ............................................................. 95
Begrense autofokusområdet (AF-områdekontroll)
............................................................................ 98
Justere fokus, untatt for lukkerknappen (AF på) ...... 100
AF-lys ....................................................................... 100
3
AF mikrojust. ........................................................... 101
Manuelt fokus ........................................................... 101
Fremhever konturen for områder i fokus (fremheving)
.......................................................................... 102
Fokusforstørrer ......................................................... 103
Direkte manuell fokus (DMF) .................................. 104
AF/MF-kontroll ........................................................ 105
Justere bildets lysstyrke
Eksponeringskompensasjon .......................................... 106
AE-lås ............................................................................ 108
Målemodus .................................................................... 109
Bruke bruksmodus
Velge bruksmodus ............................................ 110
Fotografere et enkelt bilde ....................................... 110
Seriebilder ................................................................ 111
Selvutløser ................................................................ 111
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn ............................ 112
HB-nivåtrinn ............................................................ 113
DRO nivåtrinn .......................................................... 114
Fjernstyring .............................................................. 114
Avansert fotografering
Bruke blitsen (selges separat) ........................................ 115
Trådløs blits .............................................................. 116
Langsom synkronisering .......................................... 117
Bruke en blits som har kontaktledning for
blitssynkronisering .......................................... 118
Tilgjengelige blitsmoduser ............................................ 119
Blitskompensering ......................................................... 120
Blitskontroll ................................................................... 121
FEL-lås .......................................................................... 122
Stille inn ISO ................................................................. 124
Flerramme-støyreduksjon ........................................ 125
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk
område) .................................................................... 126
Dyn.omr.optimal. ..................................................... 126
Auto HDR ................................................................ 127
4
Angi bildebehandling .................................................... 128
Bildeeffekt ................................................................ 128
Kreative innst. .......................................................... 129
Justere fargetonene (Hvitbalanse) ................................. 132
F.-temp./filter ........................................................... 133
Tilpasset hvitbalanse ................................................ 134
Angi bildestørrelse ........................................................ 136
Bildestørr. ................................................................. 136
Panorama: Størrelse ................................................. 137
Angi bildeforhold og bildekvalitet ................................ 138
Bildeforhold ............................................................. 138
Kvalitet ..................................................................... 138
Registrere ansikter ......................................................... 140
Ansiktregistrering ..................................................... 141
Auto Port. innramm. ................................................. 142
Smilutløser ..................................................................... 143
Zoome ............................................................................ 145
Zoome inn i ett trinn (Smart telekonverter) ............. 145
Zoome inn og beholde gjeldende oppløsning for bildet
(Klart bilde-zoom) ........................................... 145
Redusere støy i bildet .................................................... 148
Støyred.lang ............................................................. 148
Høy ISO Støyred. ..................................................... 148
Angi fargerom ............................................................... 149
Konfigurere filmopptak
Konfigurere filmopptak ................................................. 150
Endre sporingsfølsomheten for autofokus under
filmopptak ....................................................... 151
Ta opp film med justering av lukkerhastighet og
blenderåpning .................................................. 151
Filformat ................................................................... 153
Opptaksinnstilling .................................................... 153
Lydopptaksnivå ........................................................ 155
Lydnivåvisning ......................................................... 155
Kontrollere lyden ved bruk av hodetelefon .............. 156
Tidsinnst. for lydutg. ................................................ 156
Lydopptak ................................................................ 156
5
Avansert avspilling
Bruke avspillingsfunksjonene ....................................... 158
Velge minnekort for avspilling ................................ 158
Skifter mellom stillbilder og filmer (visningsmodus)
.......................................................................... 158
Forstørre bilder ......................................................... 158
Bytte til visning av bildeliste .................................... 159
Rotere et bilde .......................................................... 160
Lysbildevisning ........................................................ 161
Avspill.visning ......................................................... 162
Skjermbildet som vises for avspillingsmodus ............... 163
Skifte skjermbilde under avspilling ......................... 163
Oversikt over symbolene på histogramskjermbildet
.......................................................................... 158
Beskytte bilder (Beskytt) ............................................... 165
Angi utskrift ................................................................... 166
Angi DPOF ............................................................... 166
Datopåskrift .............................................................. 166
Kopiere bilder ................................................................ 167
Slette bilder (Slett) ......................................................... 168
Slette (Flere bilder) .................................................. 168
Slette alle bilder eller filmer som vises i gjeldende
visningsmodus ................................................. 169
Vise bilder på en TV-skjerm ......................................... 170
HDMI-informasjonsvisn. ......................................... 171
Bruke "BRAVIA" Sync ........................................... 172
Oppsett av kameraet
Angi de andre funksjonene i kameraet .......................... 173
Utløser uten objektiv ................................................ 173
Rutenettlinje ............................................................. 173
Autovisning .............................................................. 173
AEL-knappens funk. ................................................ 174
ISO-knapp, AF/MF-knapp, Forhåndsvisningsknapp
.......................................................................... 174
Tilpass.-knapp .......................................................... 175
Elektronisk fremre gardinlukker .............................. 175
LCD-lysstyrke .......................................................... 175
Søker-lysstyrke ......................................................... 176
6
Strømsparer .............................................................. 176
FINDER/LCD-innstill. ............................................. 177
Opptak i APS-C-str. ................................................. 177
PAL/NTSC-velger (kun for 1080 50i-kompatible
enheter) ............................................................ 178
Objektivkompensasjon .................................................. 179
Objektivkompensasjon: Ytre skygge ....................... 179
Objektivkompensasjon: Kromat. aberr. ................... 179
Objektivkompensasjon: Forvrengning ..................... 179
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
................................................................................... 180
Lagringsmodus ......................................................... 180
Formater ................................................................... 181
Filnummer ................................................................ 181
Mappenavn ............................................................... 181
Velg opptaksmappe .................................................. 182
Ny mappe ................................................................. 182
Gjenopprett bilde-DB ............................................... 183
Laste opp innstilling. ................................................ 183
Ta opp stedsopplysninger ved bruk av GPS-funksjonen (kun
SLT-A99V) .............................................................. 185
GPS Hjelpedata ........................................................ 186
GPS autom. tidskorr. ................................................ 186
Registrere dine egne innstillinger .................................. 188
Tilbakestille kameraets standardinnstilling ................... 189
Kontrollere programvareversjonen ................................ 196
Vise bilder på en datamaskin
Bruke programvaren ...................................................... 197
Bruke "Image Data Converter" ................................ 197
Bruke "PlayMemories Home" .................................. 197
Bruke "Remote Camera Control" ............................. 198
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows) ..................... 199
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac) ............................. 199
Installere programvaren (Windows) ........................ 200
Installere programvaren (Mac) ................................. 201
Koble kameraet til datamaskinen .................................. 202
Angi USB-forbindelse .............................................. 202
7
Angi LUN (Logical Unit Number) (USB LUNinnstilling) ....................................................... 202
Koble til datamaskinen ............................................. 203
Importere bilder til datamaskinen (Windows) ......... 203
Importere bilder til datamaskinen (Mac) .................. 204
Koble fra kameraet fra datamaskinen ...................... 205
Opprette en filmdisk ...................................................... 206
Velge metode for å lage en plate med filmer ........... 206
Lage en plate med HD-bildekvalitet (AVCHDopptaksplate) ................................................... 207
Lage en (STD)-plate med standard bildekvalitet ..... 208
Plater du kan bruke med "PlayMemories Home" .... 209
Lage en plate med en annen enhet enn en datamaskin
.......................................................................... 209
Feilsøking og annet
Feilsøking ...................................................................... 210
Advarsel ......................................................................... 219
Rengjøre kameraet og objektivet ................................... 221
Rengjøre bildesensoren ................................................. 222
Forholdsregler ................................................................ 225
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder ....................... 228
AVCHD-format ............................................................. 229
GPS (kun SLT-A99V) ................................................... 230
Minnekort ...................................................................... 232
Batteripakke og batterilader .......................................... 234
Lisensen ......................................................................... 236
Indeks .......................................................... 237
8
Introduksjon av funksjoner
Denne delen introduserer noen ofte brukte opptaksfunksjoner og
karakteristiske funksjoner.
Flere opplysninger finnes på sidene som er angitt i parentes.
Ofte brukte opptaksfunksjoner
Eksponeringskompensasjon (106)
Du kan kompensere eksponeringen for å justere lysstyrken for hele
skjermen.
Selv når eksponeringsmodus er satt til M, kan eksponeringen bli korrigert
når ISO-følsomheten er satt til [AUTO].
ISO-følsomhet (124)/Flerramme-støyreduksjon (125)
Du kan stille inn lysfølsomheten.
ISO-følsomheten kan justeres mellom ISO 50 og ISO 25600.
Når du velger
(Flerramme-støyreduksjon), kan du velge høyere ISO-tall
enn det som er maksimal ISO-følsomhet.
Hvitbalanse (132)
Du kan justere fargetonene.
Du kan velge et alternativ som passer lyskilden, eller foreta en finjustering
ved å kombinere fargetemperaturen med fargefilteret.
Bruksmodus (110)
Du kan bruke en passende bruksmodus etter behov, for eksempel
enkeltfremtrekk, kontinuerlig fremtrekk, nivåtrinn, eller fotografere ved
bruk av en trådløs fjernstyring.
Originale karakteristiske funksjoner
AF-områdekontroll (98)
Du kan begrense autofokusområdet for å hindre fokusering på utilsiktede
motiver.
9
Introduksjon av funksjoner
DRO/Auto HDR (126)
Dyn.omr.optimal.: Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer
kameraet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at
du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
Auto HDR: Tar 3 bilder med forskjellig eksponering, og legger disse
bildene over hverandre for å skape et bilde med et bredt spekter av
overganger.
Kreative innstillinger (129)
Du kan velge ønsket stil blant 13 stiler.
Du kan også justere bestemte faktorer for bilder, for eksempel
eksponeringen, ved å bruke den valgte stilen som grunnlag.
Håndholdt kamera i halvlys (72)
Du kan fotografere nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av
stativ.
Filmopptak med manuelle justeringer (151)
Du kan justere eksponeringen i P, A, S, M-modus under filmopptak.
Slik betjener du eller tilpasser kameraet
Skjermopplysninger (87)
Når du ser i søkeren, aktiveres søkermodus, og når du tar ansiktet bort fra
søkeren, settes visningsmodus tilbake til LCD-skjerm. Du kan endre
skjermmodus ved å trykke på DISP-knappen.
Hurtignavigering (31)
I søkermodus kan du raskt skifte fra LCD-skjermen til
hurtignavigeringsskjermen ved å trykke på Fn-knappen. Du kan stille inn
elementer med en intuitiv handling.
Lydløs multikontroll (32)
Ved å bruke den lydløse multikontrollen som er utformet for å redusere
lyden fra hjulet som dreies, kan du stille inn bestemte elementer, for
eksempel fokusmodus og opptaksnivå.
10
Introduksjon av funksjoner
Tilpasning (42, 175)
Kameraet har en tilpasningsknapp som kan tilordnes en ønsket funksjon.
Du kan også tilordne funksjoner til andre knapper, for eksempel AELknappen eller ISO-knappen.
11
Før bruk
Kort informasjon om bruk av kameraet
Skjermspråk
Du kan velge hvilket språk du vil at skal
vises i menyen på skjermen (side 47).
Fremgangsmåte for fotografering
Dette kameraet har 2 moduser for
overvåking av objekter: LCD-skjermmodus
som bruker LCD-skjerm, og søkermodus
som bruker søkeren.
Om funksjonene som er tilgjengelige
med kameraet
• For å kontrollere om det er en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter
følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
• Dette kameraet er kompatibelt med
filmer i formatene 1080 60p og 50p. I
motsetning til standard opptaksmoduser
frem til nå, som bruker
linjesprangmetoden til opptak, tar dette
kameraet opp med en progressiv metode.
Dette øker oppløsningen og gir et
mykere, mer realistisk bilde.
Fotografering ved bruk av DT-objekt.
Dette kameraet har en 35 mm, fullramme
CMOS-sensor. Bildestørrelsen settes
imidlertid automatisk til innstilt størrelse
for APS-C, og bildestørrelsen blir mindre
når et DT-objektiv ("DT" er tilføyd
produktnavnet) brukes (side 136).
Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av
et opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid
ta sikkerhetskopier (backup) av data på
andre medier.
12
Merknader om LCD-skjermen, den
elektroniske søkeren, objektivet og
bildesensoren
• LCD-skjermen og den elektroniske
søkeren produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i
at mer enn 99,99 % av bildeelementene
(pikslene) er reelt operative. Det kan
imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Ikke hold kameraet etter LCD-skjermen.
• Ikke utsett kameraet for solskinn eller
fotografer i retning av solen over lang tid.
Det interne maskineriet kan bli skadet.
Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i
nærheten, kan denne ta fyr.
• Det er en magnet på baksiden og rundt
det dreibare håndtaket på den hengslede
delen av LCD-skjermen. Unngå å ha noe
som påvirkes av en magnet, i nærheten av
LCD-skjermen, for eksempel disketter
eller kredittkort.
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de beveger seg
på skjermen. Det er ikke tegn på noe galt.
Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan skjermen bli forbigående
svart. Når kameraet er oppvarmet, vil
skjermen fungere normalt.
• Det innspilte bildet kan være forskjellig
fra det bildet du registrerte før opptak.
Om opptak over et lengre tidsrom
• Når du fotograferer over et lengre
tidsrom, vil kameratemperaturen øke.
Kommer temperaturen opp på et visst
nivå, vises -symbolet på skjermen, og
kameraet slår seg av automatisk. Hvis
kameraet slås av, må du la det hvile i
10 minutter eller lenger, slik at
temperaturen i kameraet synker til et
sikkert nivå.
• Temperaturen i kameraet stiger raskt når
lufttemperaturen er høy.
Kort informasjon om bruk av kameraet
• Når kameratemperaturen stiger, kan
bildekvaliteten bli dårligere. Det
anbefales at du venter til temperaturen i
kameraet faller før du fortsetter å
fotografere.
• Overflaten på kameraet kan bli varm. Det
er ikke tegn på noe galt.
Merknader om import av AVCHDfilmer til en datamaskin
Om å spille av film på andre enheter
• Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til opptak i AVCHDformat. Film som er tatt opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke
spilles av på følgende enheter.
– Andre enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet, som ikke støtter
High Profile
– Enheter som er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til opptak i
MP4-format. Det er grunnen til at film
som er tatt opp i MP4-format med dette
kameraet, ikke kan spilles av på andre
enheter enn de som støtter MPEG-4
AVC/H.264.
• Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (high definition, eller høy
oppløsning) kan kun spilles av på enheter
som er kompatible med AVCHDformatet. DVD-baserte spillere eller
opptakere kan ikke spille av disker med
HD-bildekvalitet, da de er inkompatible
med AVCHD-formatet. DVD-baserte
spillere eller opptakere vil kanskje heller
ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet.
• 1080 60p/50p-filmer kan bare spilles av
på en kompatibel enhet.
• Kontroller kameraets modellnavn for å
finne ut om kameraet ditt støtter GPSfunksjonen.
GPS-kompatibelt: SLT-A99V
GPS-inkompatibelt: SLT-A99
• Bruk GPS i henhold til bestemmelsene i
de landene og regionene der du bruker
det.
• Hvis du ikke lagrer stedsinformasjonen,
stiller du inn [GPS på/av] på [Av]
(side 185).
• I fly må du passe på å slå av kameraet
etter at informasjon er gitt av
kabinpersonalet.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler
i denne håndboken, er reproduserte bilder,
og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
Om dataspesifikasjonene som er
beskrevet i denne håndboken
Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt
under følgende forhold, bortsett fra slik det
står beskrevet i denne håndboken: ved en
vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC, og
ved bruk av et batteri som er ladet i omtrent
én time etter at CHARGE-lampen slukket.
Merknad om fotografering med
søkeren
Dette kameraet er utstyrt med en XGA
Organisk Elektro-Luminescens søker med
høy oppløsning og stor kontrast. Denne
søkeren gir vid synsvinkel og lang
øyeavstand. Dette kameraet er utformet
med en søker som er enkel å bruke og som
har passende balanse mellom forskjellige
elementer.
13
Før bruk
Ved import av AVCHD-filmer til en
Windows-datamaskin skal du bruke
"PlayMemories Home"-programmet på
CD-platen (inkludert).
Om GPS-kompatible enheter (kun
SLT-A99V)
Kort informasjon om bruk av kameraet
• Bildet kan bli litt forvrengt i hjørnene av
søkeren. Det er ikke tegn på noe galt.
Hvis du vil kontrollere hver eneste detalj
i hele komposisjonen, kan du i tillegg
bruke LCD-skjermen.
• Hvis du panorerer kameraet mens du ser i
søkeren, eller beveger øynene, kan bildet
i søkeren bli forvrengt, eller fargene i
bildet kan bli endret. Dette er en
egenskap ved objektivet eller
visningsenheten, og det er ikke en feil.
Når du tar et bilde, bør du se i
midtområdet i søkeren.
14
Før bruk
Kontrollere de medfølgende delene
Kontakt en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony servicetilbyder
hvis noe tilbehør mangler.
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
• Kamera (1)
• Batterilader BC-VM10A (1)
* Kameraet kan bli levert med flere
strømkabler. Bruk kabelen som gjelder
for det aktuelle landet eller regionen.
• Oppladbar batteripakke NPFM500H (1)
• Kamerahusdeksel (1) (festet på
kamerahuset)
• Deksel til tilbehørssko (1) (festet
på kameraet)
• Okulardeksel (1) (festet på
kamerahuset)
• CD-plate (1)
– Programvare for α-kamera
– Brukerhåndbok for α (1)
(denne håndboken)
• Bruksanvisning (1)
• Skoadapter (1) / Beskyttelseshette
for kontakt (1) (festet på
skoadapteren)
• USB-kabel (1)
15
Før bruk
• Strømkabel (1)* (ikke inkludert i
USA og Canada)
• Skulderrem (1)
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
Forsiden
A AF-lys (100)/Selvutløserlampe
(111)
B Lukkerknapp (63)
C Strømbryter (57)
J Feste
K Tilpasset knapp (42, 122, 175)
L Utløserknapp for objektivet
(56)
D Fremre kontrollhjul
M Lydløs multikontroll (32)
E Fjernkontrollsensor (114)
* Ikke ta rett på disse delene.
F Objektivkontakter*
G Fatningsindeks (55)
H Speil*
I Forhåndsvisningsknapp (42,
80, 174)
16
Identifisere deler
Baksiden
Før bruk
A MENU -knapp (37)
G LCD-skjerm (25, 59, 87, 163)
B Okulardeksel (62)
H MOVIE-knapp (42, 65)
C Søker*
I For opptak: AF/MF (Autofokus/
• Når du ser i søkeren, aktiveres
søkermodus, og når du tar
ansiktet bort fra søkeren, settes
visningsmodus tilbake til LCDskjerm.
D Okularsensorer (62)
E Justeringshjul for diopter
• Tilpass diopteret til synet ditt
ved å bevege justeringshjulet
for diopteret til displayet vises
tydelig i søkeren.
manuell fokus)-knapp (42, 105,
174)
For visning: (Forstørr)-knapp
(158)
J For opptak: AEL (AE-lås)-
knapp (41, 83, 108, 174)/
SLOW SYNC-knapp (117)
For visning:
(Bildeindeks)knapp (159)
K Multivelger
L For opptak: Fn-knapp
(funksjonsknapp) (34, 35)
For visning:
(Bilderotasjon)-knapp (160)
F Lyssensor (175)
M DISP-knapp (skjerm) (87, 163)
17
Identifisere deler
N
(Smart telekonverter)knapp (42, 145)/Zoom-knapp
(145)/Fokusforstørrerknapp
(103)
O For opptak: AF RANGE -
knapp (98)
For visning:
(Slett)-knapp
(67)
Når Fn-skjermbildet eller
menyskjermbildet vises:
Veiledning i kamera-knapp
(48)
P Tilgangslampe (52)
Q
(Avspilling)-knapp (66)
* Ikke berør denne delen.
18
Identifisere deler
Overside
Før bruk
A Mikrofon* (156)
K Knapp for
skjermpanelbelysning (29)
B Frigjøringsknapp for
modusvelgerlås (68)
C Modusvelger (68)
D Multigrensesnittsko** (24,
115)
• Ikke alt tilbehøret kan settes
helt inn, men stikker ut bakover
fra multigrensesnittskoen. Men
tilbehøret når forkant av skoen,
og tilkoblingen er fullført.
E FINDER/LCD -knapp (177)
F Skjermpanel (29)
G
(Bruk)-knapp (110)
H WB (Hvitbalanse)-knapp (132)
I
(Eksponering)-knapp (106)
J ISO-knapp (41, 124, 174)
L
Posisjonsmerke for
billedsensor (94)
M Bakre kontrollhjul
* Ikke dekk til denne delen
under filmopptak. Det kan
føre til støy eller lavere
lydstyrke.
** Du finner flere
opplysninger om
objektiver som samsvarer
med
multigrensesnittskoen på
Sony-nettstedet i ditt
område eller ved å
kontakte en Sonyforhandler eller lokal,
19
Identifisere deler
autorisert Sony
servicetilbyder.
Tilbehør for
tilbehørsskoen kan også
brukes.
Funksjonaliteten til andre
produsenters tilbehør
garanteres ikke.
20
Identifisere deler
Sider
Før bruk
A Kroker for skulderrem
• Fest begge endene av remmen
til kameraet.
kontakten. Pass på at ledningen
til fjernkontrollen vender frem.
D Høyttaler
E DC IN-kontakt
• Når du skal koble ACPW10AM vekselstrømadapter
(selges separat) til kameraet,
skal du slå av kameraet og
deretter sette kontakten fra
vekselstrømadapteren i DC INinngangen på kameraet.
F m (Mikrofon)-kontakt
B
• Ved tilkobling av en ekstern
mikrofon, slås mikrofonen på
automatisk. Hvis den eksterne
mikrofonen er av typen "plugin-power", får mikrofonen
strøm fra kameraet.
(Blitssynkronisering)-knapp
(118)
C REMOTE-kontakt
• Når du kobler RM-L1AMfjernkontrollen (selges separat)
til kameraet, må du sette inn
fjernkontrollens plugg i
REMOTE-kontakten med
styrepinnen til pluggen på linje
med føringen til REMOTE-
G i (Hodetelefon)-kontakt (156)
H HDMI -kontakt (170)
I
(USB-kontakt) (203)
J Minnekortdeksel (51)
21
Identifisere deler
K SLOT1 (Minnekortspor 1) (51)
• Tilgjengelig for enten SD-kort
eller "Memory Stick PRO Duo"
L SLOT2 (Minnekortspor 2) (51)
• Kun tilgjengelig for SD-kort
22
Identifisere deler
Underside
Før bruk
A Styrehull for vertikalgrep
• Disse hullene brukes når du
fester et vertikalgrep (selges
separat) på kameraet. Sørg for
at støv og skitt ikke kommer inn
i hullene.
B Kontakt for vertikalgrepet
C Deksel til kontakten for
vertikalgrepet
D Stativfeste
• Bruk et stativ som har en
skruelengde mindre enn
5,5 mm. Du får ikke skrudd
kameraet ordentlig fast til et
stativ som har lengre skrue enn
5,5 mm. Hvis du forsøker, kan
du ødelegge kameraet.
E Spor for batteri (51)
F Batterideksel (51)
23
Identifisere deler
Skoadapter
Fjern dekselet til tilbehørsskoen, som er festet på kameraet, og fest
skoadapteren på kameraet så du kan sette på tilbehør som er kompatibelt
med en konvensjonell tilbehørssko (tilbehørssko med autolås).
A Tilbehørssko med autolås
3
Stram til låseknappen.
B Låseknapp
Slik setter du på låseknappen
1
2
24
Ta av kontaktens
beskyttelseshette fra skoen.
Løsne låseknappen, og sett
skoadapteren på skoen.
• Ikke press knappen rundt etter at den
er låst.
• Når du skal feste skoadapteren på
kameraet, må du sette den helt inn.
• Etter at du har fjernet skoadapteren fra
kameraet, må du sette på dekselet som
beskytter kontakten på skoadapteren,
for å ta vare på dekselet.
Oversikt over symbolene på skjermen
Oversikt over symbolene på LCD-skjermen
Status for LCD-skjermen er satt til "for søkermodus (ved bruk av søkeren
til visning)" i standardinnstillingene.
Et trykk på DISP-knappen endrer skjermstatus til "for LCD-skjermmodus".
Du kan også vise det digitale vaterpasset eller histogrammet (side 87).
I Auto-modus- eller Scenevalg-modus
For LCD-skjermmodus
I Tele-zoom Kont. prioritet AE/P/A/S/M/
Panoramafotografer.-modus
For avspilling (visning av
grunnleggende opplysninger)
25
Før bruk
For søkermodus
Oversikt over symbolene på skjermen
A
Vis
Vis
Melding
Bildefrekvens for film
(153)
Melding
Eksponeringsmodus (68)
Bildestørrelse for film
(153)
P P*
ASM
Gjenværende batteritid
100% (53)
Blitslading pågår (115)
Opptak i APS-C-størrelse
(177)
Registernummer (188).
Sette effekt til AV (89)
Scenegjenkjenningssymboler (70)
Ikke lydopptak av film
(156)
Vindstøyreduksjon (157)
SteadyShot/Varsel om
kamerarystelser (60)
Minnekort (51, 232)/
opplasting (183)
Status for GPStriangulering (185) (kun
SLT-A99V)
100
SteadyShot -feil (218)
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Overopphetingsvarsel
(12)
Bildeforhold for
stillbilder (138)
Databasefilen er full
(220)/feil i databasefilen
(220)
24M 10M Stillbildestørrelser (136)
4.6M 20M
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
Stillbildekvalitet (138)
AE-lås (108)/FEL-lås
(122)
Visningsmodus (158)
100-0003
Mappe-filnummer (204)
-
Beskytt (165)
DPOF
DPOF-innstilling (166)
Varsel om lavt batterinivå
(53)
26
Oversikt over symbolene på skjermen
B
Vis
Vis
Melding
Autoportrettinnramming
(142)
Melding
Bruksmodus (110)
C
Vis
Melding
EV-skala (83, 106, 113)
Eksponeringskompensasjon (106)/Målt
manuell (83)
Fokusmodus (91)
Blitskompensasjon (120)
AF-område (95)
Objektsporing (95)
Ansiktsgjenkjenning
(140)/Smilutløser (143)
REC 0:12
Opptakstid for filmen
(m:s)
z
Fokus (63, 93)
1/250
Lukkerhastighet (80)
F3.5
Blender (78)
ISO400
ISO AUTO
ISO-følsomhet (124)
Målemodus (109)
AE-lås (108)/FEL-lås
(122)
AWB
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
7500K Fargefilter) (132)
A5 G5
Dynamisk
områdeoptimalisering
(126)/Auto HDR (127)
GPS-informasjon (kun
SLT-A99V)
35° 37’
32” N
139° 44’
31” V
Auto HDR-bildevarsel
(127)
Kreative innstillinger
(129)/Kontrast,
Fargemetning, Skarphet
+3 +3
+3
Bildeeffekt (128)
Visning av lengde- og
breddegrad (kun SLTA99V)
Bildeeffektfeil (129)
Histogram (89)
2012-1-1
10:37PM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/Antall bilder i
visningsmodus
27
Før bruk
Blitsmodus (115)/
Rødøyereduksjon (40)
Oversikt over symbolene på skjermen
D
Vis
Melding
Punktmålingsområde
(109)
AF-område (95)
Hjelpeområde (92)
Digitalt vaterpass (88)
Histogram (89)
Smart telekonverter (145)
Smart Zoom/ Klart bildezoom/Digital Zoom
Indikator for
lukkerhastighet (88)
Indikator for
blenderåpning (88)
AF-områdekontroll (98)
z
Følgefokus (95)
Følgefokus
Lydnivå (155)
28
Oversikt over symbolene på skjermen
Oversikt over symbolene på skjermen
Lukkerhastighet (80)/
blenderåpning (78)
Eksponering (106)/
blitskompensasjon
(120)
ISO-følsomhet (124)
Hvitbalanse (132)
Bruksmodus (110)
Bildekvalitet (138)
Gjenværende
batteritid (53)
Antall gjenværende
bilder som kan tas
opp*
Før bruk
Du kan justere lukkerhastigheten,
blenderåpningen,
eksponeringskompensasjonen,
blitskompensasjonen, ISO-følsomheten,
hvitbalansen, bruksmodusen og
bildekvaliteten ved å kontrollere
skjermen øverst på kameraet.
* Selv når antall gjenværende bilder som kan tas er over 9999, vises "9999" på
skjermen.
Slå på skjermbelysningen
Trykk på skjermbelysningsknappen på
toppen. Et nytt trykk slår av
skjermbelysningen.
Knapp for skjermbelysning
29
Funksjonsoversikt
Funksjoner som kan brukes med
knapper og hjul
Du kan konfigurere eller bruke forskjellige funksjoner med disse knappene
og hjulene.
Du finner plasseringen av knappene og hjulene under "Identifisere deler"
(side 16).
-knapp (110)
WB -knapp (132)
-knapp (106)
Velger bruksmodus.
Justerer hvitbalansen.
Kompenserer eksponeringen.
ISO -knapp (124)
Justerer ISO-følsomheten.
Modusvelger (68)
Skifter eksponeringsmodus. Drei på hjulet samtidig som
du trykker på frigjøringsknappen for modushjullåsen.
FINDER/LCD -knapp (177) Skifter mellom visning på LCD-skjermen eller i
søkeren.
Knapp for
skjermpanelbelysning
(29)
Slå på skjermbelysningen.
MENU -knapp (37)
Viser menyskjermbildet for konfigurering av
menyelementer.
MOVIE-knapp (42, 65)
Tar opp filmer.
AEL-knapp (108)/SLOW
SYNC-knapp (117)/
-knapp (159)
Fastsetter eksponeringen for hele skjermbildet./
Fotograferer med blits og med lavere lukkerhastighet./
Viser flere bilder på skjermen samtidig.
AF/MF-knapp (105)/
-knapp (158)
Skifter mellom autofokus og manuelt fokus midlertidig./
Forstørrer et bilde ved visning av bilder.
Fn knapp (31, 34, 35)/
knapp (160)
Viser konfigureringsskjermbildet for den funksjonen
som er angitt med Fn-knappen. I søkermodus skifter den
til hurtignavigeringsskjermbildet./Roterer bilder.
DISP-knapp (87, 163)
Skifter visning av opptaksopplysninger for søkeren eller
LCD-skjermen.
-knapp (145)/ZoomZoomer inn på midten av et bilde./Zoomer inn og
knapp (145)/
beholder gjeldende oppløsning for bildet./Med denne
Fokusforstørrerknapp(103) kan du kontrollere fokus ved å forstørre bildet før
opptak.
-knapp (66)
30
Viser bilder.
Funksjoner som kan brukes med knapper og hjul
AF RANGE-knapp (98)/
Begrenser tilgjengelig virkeområde for autofokus./Viser
Veiledning i kameraveiledningen i kameraet./Sletter bilder.
knapp (48)/ -knapp (67)
Forhåndsvisningsknapp
(80)
Kontrollerer uskarpheter i bakgrunnen.
Tilpasningsknapp (42,
122, 175)
Tilordner en ofte brukt funksjon til knappen. FELlåsfunksjonen er tilordnet som standard.
Lydløs multikontroll (32)
Justerer innstillingen lydløst.
I hurtignavigeringsskjermbildet kan du endre innstillinger direkte på
displayet for opptaksopplysninger når skjermmodus er satt til [For søker]
(Hurtignavigering).
1 Trykk på DISP-knappen for å sette skjermmodus til [For søker]
(side 87).
2 Trykk på Fn-knappen for å skifte til skjermbildet for
hurtignavigering.
I Auto-modus- eller Scenevalg-modus
I Tele-zoom Kont. prioritet AE/P/A/S/M/Panoramafotografer.-modus
3 Velg ønsket element med v/V/b/B på kontrollknappen.
31
Funksjonsoversikt
Slik bruker du hurtignavigeringsskjermbildet
Funksjoner som kan brukes med knapper og hjul
4 Angi elementet med fremre eller bakre kontrollhjul.
• Velg et alternativ med fremre kontrollhjul, og juster det med bakre
kontrollhjul.
• Et trykk midt på kontrollknappen slår på det bestemte skjermbildet som
brukes til å stille inn det valgte elementet.
• Et nytt trykk på Fn-knappen slår av skjermbildet for hurtignavigering, og
skjermen går tilbake til det opprinnelige.
Tilgjengelige funksjoner på skjermbildet for hurtignavigering
Auto-modus/Scenevalg/Tele-zoom Kont. prioritet AE/Velg
lagringsmedium/Kvalitet/SteadyShot (for stillbilder)/Bruksmodus/
Blitsmodus/Fokusmodus/AF-område/Objektsporing/Smil/Ansiktsregistr./
Målemodus/Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/Kreative innst./Bildeeffekt/Auto
Port. innramm./Eksp.-komp./Blitskompenser./ISO
Merknader
• Grå elementer på skjermbildet for hurtignavigering er ikke tilgjengelige.
• Ved bruk av kreative innstillinger (side 129) kan enkelte innstillinger bare utføres på
angitte skjermbilder.
Slik bruker du den lydløse multikontrollen
Du kan angi et element uten å endre skjermbildet, ved bruk av den lydløse
multikontrollen. Fordi hjulet er utformet slik at det skal redusere lyden av
hjulet som dreies, kan du redusere dreielyden under filmopptak.
Du kan tilordne separate funksjoner til hjulet, for stillbildefotografering og
filmopptak (side 33).
1 Trykk på knappen, slik at
konfigureringsskjermbildet vises.
• [Fokusmodus] er tilordnet knappen for
stillbildefotografering, og
[Lydopptaksnivå] er tilordnet samme
knapp som den for filmopptak i
standardinnstillingene.
32
Funksjoner som kan brukes med knapper og hjul
2 Drei hjulet for å velge ønsket
innstilling.
Funksjonsoversikt
Gjeldende innstilling
3 Trykk på knappen for å utføre.
Tilordne andre funksjonr til den lydløse multikontrollen
Hvis du holder knappen inne, åpnes
skjermbildet som brukes ved tilordning
av funksjoner til den lydløse
multikontrollen.
Drei på hjulet for å velge en funksjon. Du
kan også velge en funksjon fra: MENUknapp t
3t[
Lydløs
kontroller] eller MENU-knapp t
1t[
Lydløs kontroller].
Gjeldende funksjon
Tilgjengelige funksjoner
Stillbilde: Fokusmodus/AF-område/Velg AF-område/Eksp.-komp./
Målemodus/ISO
Film: Lydopptaksnivå/Fokusmodus/AF-område/Velg AF-område/Eksp.komp./Målemodus/ISO/Lukkerhastighet/blenderåpning
33
Velge en funksjon med Fn
(funksjonsknappen)
Denne knappen brukes til oppsett eller utførelse av funksjoner som brukes
ofte ved fotografering, unntatt funksjoner fra
hurtignavigeringsskjermbildet.
1 Trykk på DISP-knappen for å sette skjermmodus til noe annet
enn [For søker] (side 87).
2 Trykk på Fn-knappen.
3 Velg det ønskede elementet med v/V/b/B på kontrollknappen,
og trykk deretter midt på z for å utføre operasjonen.
Oppsettskjermbildet vises.
4 Følg veiledningen, og velg og
aktiver funksjonen du ønsker.
Bruksanvisning
Oppsett av kameraet direkte fra skjermbildet for
opptaksinformasjon
Drei det fremre kontrollhjulet uten å trykke på midten z i trinn 3. Du kan
konfigurere kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon. I
tillegg kan enkelte funksjoner finjusteres ved bruk av det bakre
kontrollhjulet.
34
Funksjoner som kan velges med Fnfunksjonsknappen
Følgende funksjoner kan velges med Fn-knappen:
Velger automatisk opptaksmodus.
(Intelligent Auto/Fremragende auto)
Scenevalg (71)
Velger en modus fra de forhåndsvalgte innstillingene i
Scenevalg som passer til opptaksforholdene.
(Portrett/Sportsbilder/Makro/Landskap/Solnedgang/
Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys/Nattportrett)
Film (151)
Velger den eksponeringsmodusen for filmopptaket, som
passer til motivet eller effekten.
(P/A/S/M)
Tele-zoom Kont.
prioritet AE (76)
Angir hastighet for kontinuerlig opptak.
(T10/T8)
Bruksmodus (110)
Angir bruksmodus, for eksempel kontinuerlig opptak.
(Enkeltbilde /Seriebilder/Selvutløser/Nivåtrinn: Kont./Enkelt
nivåtrinn/HB-nivåtrinn/DRO nivåtrinn/Fjernstyring)
Blitsmodus (115)
Angir blitsmodus for en blits (selges separat).
(Blits av/Autoblits/Fyllblits/Ettersynkron./Trådløs)
Fokusmodus (91)
Velger fokusmodus.
(Enkeltbilde-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/
Kontinuerlig AF med dybdekarthjelp/Dir. man. Fokus/
Manuelt fokus)
AF-område (95)
Velger fokusområdet.
(Vidt AF-område/Sone/Punkt/Lokal)
Objektsporing (95)
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
(Av/På/På(Følgefokus med lukker))
Smil/Ansiktsregistr.
(140, 143)
Fanger inn en persons ansikt automatisk, med best mulig
fokus og eksponering./Tar bilde når et smil oppdages.
(Ansiktsregistrering Av/Ansiktsregistrering På (regist.
ansikter)/Ansiktsregistrering På/Smilutløser)
Auto Port. innramm. Analyserer scenen når et ansikt fanges opp, og lagrer et annet
(142)
bilde med en mer uttrykksfull komposisjon.
(Auto/Av)
ISO (124)
Stiller inn lysfølsomheten. Jo høyere tallet er, jo høyere er
lukkerhastigheten.
(Flerramme-støyreduksjon/ISO AUTO/ISO 50 til 25600)
35
Funksjonsoversikt
Auto-modus (69)
Funksjoner som kan velges med Fn-funksjonsknappen
Målemodus (109)
Velger metoden for måling av lysstyrke.
(Multi-segment/Sentervektet/Punkt)
Blitskompenser.
(120)
Justerer blitslysmengden.
(+3,0 EV til –3,0 EV)
Hvitbalanse (132)
Justerer fargetonen i bildene.
(Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/Hvitglødende/
Fluor.: Varmt hvitt/Fluor.: Kjølig hvitt/Fluor.: Dagslyshvitt/
Fluor.: Dagslys/Blits/F.-temp./filter/Kundetilpasset 1–3)
DRO/Auto HDR (126) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR)
Kreative innst. (129) Velger den bildebehandlingen du ønsker.
(Standard/Livlig/Nøytral/Klar/Dyp/Lys/Portrett/Landskap/
Solnedgang/Nattscene/Høstblader/Svart/hvitt/Sepia/
Stilboks1–6)
Bildeeffekt (128)
36
Fotograferer med ønsket effektfilter for å få et mer
imponerende uttrykk.
(Av/Lekekamera/Popfarge/Posterisering/Retrofoto/Mykt
veldig lyst/Delfarge/Høy kontrast s/h/Mykt fokus/HDRmaleri/Fulltone Mono/Miniatyr)
Funksjonene som velges med MENUknappen
Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre
funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Trykk på MENU-knappen, og sett opp ønsket element med v/V/b/B på
kontrollknappen. Trykk deretter midt på kontrollknappen.
Velge en side i menyen
Velge et element i menyen
Funksjonsoversikt
Menyen for stillbildefotografering
Bildestørr. (136)
Velger størrelsen for stillbilder.
(L/M/S)
Bildeforhold (138)
Stiller inn bildeforholdet for stillbilder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (138)
Angir bildekvaliteten for stillbilder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Panorama: Størrelse Velger størrelsen for panoramabilder.
(137)
(Standard/Vid)
Panorama: Retning
(75)
Stiller inn opptaksretningen for panoramabilder.
(Høyre/Venstre/Opp/Ned)
Klart bilde-zoom
(147)
Zoomer inn et bilde med høyere kvalitet enn ved digital
zoom.
(På/Av)
Digital zoom (147)
Zoomer inn et bilde med høyere kvalitet enn ved Klart bildezoom.
(På/Av)
Støyred.lang (148)
Stiller inn støyreduksjon for opptak der lukkertiden vil være
på 1 sekund eller mer.
(På/Av)
37
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Høy ISO Støyred.
(148)
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
følsomhet.
(Normal/Lav/Av)
Blitskontroll (121)
Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten.
(ADI-blits/Forh.blits-TTL)
AF-lys (100)
Stiller inn AF-lys som sprer lys i en mørk scene slik at det
blir enklere å fokusere.
(Auto/Av)
SteadyShot (60)
Angir SteadyShot for stillbildefotografering.
(På/Av)
AF-motorhast.
Velger fokuseringshastighet i autofokusmodus. Hvis [Sakte]
er valgt ved makrofotografering, blir det enklere å fokusere.
(Hurtig/Sakte)
Fargerom (149)
Endrer intervallet for reproduserbare farger.
(sRGB/AdobeRGB)
Lydløs kontroller Tilordner ønsket funksjon til den lydløse multikontrollen, for
(33)
stillbildefotografering.
(Fokusmodus/AF-område/Velg AF-område/Eksp.-komp./
ISO/Målemodus)
Eksponer.-trinn
Velger størrelsen for trinnvis økning for lukkerhastighet,
blenderåpning og eksponering.
(0,5 EV/0,3 EV)
Prioritetsinnst
Angir om lukkeren skal utløses eller ikke selv om fokus ikke
er bekreftet i autofokusmodus.
(AF/Utløse)
AF m/lukker
Angir om autofokus skal aktiveres eller ikke ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned. Dette er praktisk når du vil
justere fokus og eksponering hver for seg.
(På/Av)
AEL med lukker
Angir om eksponeringen skal justeres eller ikke ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned. Dette er praktisk når du vil
justere fokus og eksponering hver for seg.
(På/Av)
38
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Minne (188)
Registrerer kombinasjoner av ofte brukte moduser og
innstillinger, og gjør det enkelt å hente frem disse
kombinasjonene med modusvelgeren.
(1/2/3)
Filmopptaksmenyen
Velger filmfilformatet.
(AVCHD/MP4)
Opptaksinnstilling
(153)
Velger kvalitet og størrelse for innspilt filmbilde.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (60)
Angir SteadyShot for filmopptak.
(På/Av)
Varighet av AFsporing (151)
Angir sporingsfølsomhet for autofokusfunksjonen for
filmopptak.
(Høy/Middels/Lav)
Funksjonsoversikt
Filformat (153)
Auto. langsom lukker Angir om lukkerhastigheten skal justeres automatisk til en
(152)
lavere innstilling under filmopptak når motivet er under
mørke forhold.
(På/Av)
Lydløs kontroller Tilordner ønsket funksjon til den lydløse multikontrollen, for
(32, 33)
filmopptak.
(Lydopptaksnivå/Fokusmodus/AF-område/Velg AF-område/
Eksp.-komp./ISO/Målemodus/Lukkerhastighet/Blender)
Lydopptak (156)
Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
(På/Av)
Vindstøyreduksjon
(157)
Reduserer vindstøy under filmopptak.
(På/Av)
Lydopptaksnivå (155) Justerer lydopptaksnivået.
(0 til 31)
Lydnivåvisning (155) Angir om lydnivået skal vises eller ikke.
(På/Av)
Tidsinnst. for lydutg. Har metoder for reduksjon av ekko for filmopptak.
(156)
(Virkelig/Leppesynkronisering)
39
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Tilpasningsmeny
Eye-Start AF
Angir om autofokus skal brukes når du ser i søkeren.
(På/Av)
FINDER/LCD-innstill. Angir metode for veksling mellom søker og LCD-skjerm.
(177)
(Auto/Manuell)
Rødøyereduksj.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
(På/Av)
Utløser uten objektiv Stiller inn om lukkeren kan åpnes uten objektiv på kameraet.
(173)
(Aktiver/Deaktiver)
F. auto Seriebilder
(70)
Stiller inn om kontinuerlig fremtrekk skal brukes i
Fremragende auto-modus.
(Auto/Av)
F. auto bildeekstr.
(70)
Stiller inn om alle bilder skal lagres som er tatt med
kontinuerlig fremtrekk i Fremragende auto-modus.
(Auto/Av)
Rutenettlinje (173)
Stiller inn rutenettvisning for å gjøre det mulig å rette inn
kameraet etter en kontur.
(3x3 rutenett/Firkantet rutenett/Diag. og firk. ruten./Av)
Autovisning (173)
Viser det bildet som er tatt, etter at det er tatt automatisk. Du
kan angi hvor lenge bildet skal vises.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
DISP-knapp (skjerm) Denne kan du bruke til å velge mellom tilgjengelige
(87)
skjermvisningsmoduser for LCD-skjermen. Modusene kan
velges ved å trykke på DISP-knappen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram/For søker)
DISP-knapp (Søker)
(87)
40
Bruk dette til å velge tilgjengelige skjermvisningsmoduser
for søkeren, som kan kan velges ved å trykke på DISPknappen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Velger funksjonen som skal brukes med AF RANGEknappen.
(AF-områdekontroll/Kameraveiviser)
AFområdekontrollhjelp
Angir om status som motivet befinner seg innenfor, skal vises
i fokusområdet på skjermen ved bruk av hjelpområdet når
AF-områdekontrollfunksjonen er aktivert (kun tilgjengelig
når et AF-D-kompatibelt objektiv brukes).
(På/Av)
Fremhevingsnivå
(102)
Fremhever konturen for områder i fokus med en bestemt
farge.
(Høy/Middels/Lav/Av)
Fremhevingsfarge
(103)
Angir farge for bruk i fremhevingsfunksjonen.
(Rød/Gul/Hvit)
Live View-visning
(89)
Angir om effekten av en funksjon skal vises på skjermen,
som for eksempel effekten av verdien for
eksponeringskompensasjon.
(Innstillingseffekt På/Innstillingseffekt Av)
AEL-knappens funk.
(174)
Tilordner ønsket funksjon til AEL-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Fokusmodus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Auto Port. innramm./ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/FEL-lås
hold/FEL-lås veksle/Objektsporing/AF/MF-kontroll hold/
AF/MF-kontroll veksle/AF-lås/AF på/Blenderforhåndsv./
Opptaksres. forhåndsv,/Fokusforstørrer/Minne)
ISO-knapp (174)
Tilordner ønsket funksjon til ISO-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Fokusmodus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Auto Port. innramm./ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/FEL-lås
hold/FEL-lås veksle/Objektsporing/AF/MF-kontroll hold/
AF/MF-kontroll veksle/AF-lås/AF på/Blenderforhåndsv./
Opptaksres. forhåndsv,/Fokusforstørrer/Minne)
Funksjonsoversikt
AF RANGE-knapp
(98)
41
Funksjonene som velges med MENU-knappen
AF/MF-knapp (174)
Tilordner ønsket funksjon til AF/MF-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Fokusmodus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Auto Port. innramm./ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/FEL-lås
hold/FEL-lås veksle/Objektsporing/AF/MF-kontroll hold/
AF/MF-kontroll veksle/AF-lås/AF på/Blenderforhåndsv./
Opptaksres. forhåndsv,/Fokusforstørrer/Minne)
Tilpass.-knapp (175) Tilordner ønsket funksjon til den tilpassede knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Fokusmodus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Auto Port. innramm./ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/FEL-lås
hold/FEL-lås veksle/Objektsporing/AF/MF-kontroll hold/
AF/MF-kontroll veksle/AF-lås/AF på/Blenderforhåndsv./
Opptaksres. forhåndsv,/Fokusforstørrer/Minne)
Forhåndsvisningsknapp Tilordner ønsket funksjon til forhåndsvisningsknappen.
(174)
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Fokusmodus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Auto Port. innramm./ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/FEL-lås
hold/FEL-lås veksle/Objektsporing/AF/MF-kontroll hold/
AF/MF-kontroll veksle/AF-lås/AF på/Blenderforhåndsv./
Opptaksres. forhåndsv,/Fokusforstørrer/Minne)
Velger funksjonen som skal brukes med
Smart
telekonv.knapp (103, (Smart telekon./Fokusforstørrer/Zoom)
145)
-knappen.
Hold fokus-knapp
Stiller inn funksjonen til holdfokusknappen på objektivet.
Når du velger [Forhåndsvisn.-knapp], tilordnes funksjonen
som er valgt med [Forhåndsvisningsknapp].
(Holdfokus/Forhåndsvisn.-knapp)
MOVIE-knapp
Velger passende modus for MOVIE-knappen.
(Alltid/Kun filmmodus)
Kontrollhjul
Angir funksjonene på det fremre og det bakre kontrollhjulet
når eksponeringsmodus er satt til M. Innstillingshjul kan
brukes til å justere lukkerhastighet og blenderåpning.
(
LH
F/nr./
F/nr.
LH)
42
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Kompenserer eksponeringen med det fremre eller bakre
kontrollhjulet.
(Av/
Fremre hjul/
Bakre hjul)
Eksp.komp.innst
Stiller inn om kompensering av eksponering skal skje
innenfor blitslysrekkevidden.
(L.lys og blits/Kun lokalt lys)
Nivåtr.-rekkef.
Velger rekkefølge ved fotografering med
eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Objektivkomp.:
Skygge (179)
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet som
skyldes objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (179)
Reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes
objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
forvreng. (179)
Kompenserer for forvrengning på skjermen som skyldes
objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
Fremre gardinlukker
(175)
Angir om den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen
skal brukes.
(På/Av)
Ansiktsprioritetssporing Angir om et bestemt ansikt skal fortrinnsspores når kameraet
(97)
oppdager dette ansiktet under objektsporing.
(På/Av)
Ansiktregistrering
(141)
Registrerer eller endrer hvilken person som skal få
fokusprioritet.
(Ny registrering/Rekkefølgeendring/Slett/Slett alle)
Avspillingsmeny
Velg stillbilde/film
(158)
Brukes til å bestemme hvordan bilder for visning skal
grupperes (visningsmodus).
(Mappevisning (Stillbilder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Slett (168)
Sletter bilder.
(Flere bilder/Alt i mappen/Alle AVCHD-visning-filer)
43
Funksjonsoversikt
Hjuleksp.komp.
(107)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Lysbildevisning
(161)
Viser en lysbildevisning.
(Gjenta/Intervall/Bildetype)
Bildeindeks (159)
Angir det antall bilder som skal vises på én side av
bildeindeksskjermbildet.
(4 bilder/9 bilder)
Beskytt (165)
Beskytter eller opphever beskyttelsen av et bilde.
(Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer (MP4)/
Opph. alle AVCHD-visn.-filer)
Spesif. Utskrift (166) Merker eller opphever merking av bildene for DPOF.
(DPOF-innstill./Datopåskrift)
Velg
avspillingsmedium
(158)
Velger det minnekortsporet som skal brukes ved avspilling.
(Spor 1/Spor 2)
Kopier (167)
Dupliserer bilder på et minnekort.
Voluminnstillinger
Stiller inn volumet for filmavspilling.
(0 til 7)
Avspill.visning (162) Stiller inn avspilling av et portrettbilde.
(Roter autom./Roter manuelt)
Meny for minnekortverktøy
Velg lagringsmedium Velger det minnekortsporet som skal brukes ved opptak.
(52)
(Spor 1/Spor 2)
Lagringsmodus (180) Velger opptaksmetode for opptak på minnekort.
(Standard/Simultanlagring (Still.)/Simultanlagring (Film)/
Sim.-lagr. (Still./Film)/Sortere(JPEG/RAW)/Sortere(Stillb./
Film))
Formater (181)
Formaterer minnekortet.
Filnummer (181)
Angir metoden som brukes til å tildele filnummer for
stillbilder og MP4-filmer.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn (181)
Stiller inn mappeformat for stillbilder.
(Standardform/Datoform)
44
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Velg opptaksmappe
(182)
Endrer valgt mappe for lagring av stillbilder og MP4-filmer.
Ny mappe (182)
Oppretter en ny mappe for lagring av stillbilder og MP4filmer.
Gjenopprett bilde-DB Gjenoppretter bildedatabasefilen og muliggjør opptak og
(183)
avspilling.
Vise ledig kortplass
Funksjonsoversikt
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder
som kan lagres på minnekortet.
Klokkeinnstillingsmeny
Dato/tid-innst. (58)
Stiller inn dato og klokkeslett, samt sommertid.
Områdeinnstilling
(58)
Angir stedet der kameraet brukes.
Oppsettmeny
Menystart
Stiller inn standardposisjonen for markøren på menyen, til
øverste element eller sist valgte element.
(Topp/Forrige)
Bekreft sletting
Angir [Slett] eller [Avbryt] som standardinnstilling i
skjermbildet for bekreftelse av sletting.
("Slette" først/"Avbryt" først)
Modushjulhjelp
Viser en beskrivelse av hver opptaksmodus, og gir deg
mulighet til å velge en annen opptaksmodus.
(På/Av)
LCD-lysstyrke (175)
Stiller inn lysstyrken for LCD-skjermen.
(Auto/Manuell/Solskinn)
Søker-lysstyrke (176) Stiller inn lysstyrken til søkeren.
(Auto/Manuell)
Fargetemperatur i
søker
Angir fargetemperaturen i søkeren. Settes den mot +, blir
fargen kjøligere, og settes den mot –, blir fargen varmere.
(+2 til 0 til –2)
45
Funksjonene som velges med MENU-knappen
GPS-innstillinger
Stiller inn GPS-funksjoner.
(185) (kun SLT-A99V)
Strømsparer (176)
Angir responsnivået som skal brukes ved aktivering av
strømsparingsmodus.
(Maks/Standard)
Starttid for
strømsparing (177)
Stiller inn intervallet før strømsparemodus kobles inn.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-oppløsning
(170)
Stiller inn oppløsningen når kameraet er koblet til et HDMI
TV-apparat.
(Auto/1080p/1080i)
KTRL for HDMI (172) Styrer kameraet fra et TV-apparat som støtter "BRAVIA"
Sync.
(På/Av)
HDMIinformasjonsvisn.
(171)
Viser bilder på et HDMI TV-apparat som er koblet til, uten å
vise opptaksopplysninger.
(På/Av)
Laste opp
innstilling.* (183)
Angir om kameraets opplastingsfunksjon skal brukes ved
bruk av et Eye-Fi-kort.
(På/Av)
USB-tilkobling (202)
Angir USB-forbindelsesmetoden som passer for
datamaskinen eller USB-enheten.
(Auto/Masselager/MTP/Fjern-PC)
USB LUN-innstilling
(202)
Gjør det mulig for datamaskinen å gjenkjenne begge
minnekortene ved en USB-forbindelse.
(Multi/Enkel)
Lydsignaler
Stiller inn om det skal brukes varsellyd når fokus er oppnådd
eller selvutløseren er i funksjon.
(På/Av)
PAL/NTSC-velger
(Kun for 1080 50ikompatible
modeller) (178)
Spiller av filmer som er tatt opp med kameraet, på et TVapparat med NTSC-system.
(PAL/NTSC)
46
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Opptak i APS-C-str.
(177)
Angir om opptak skal foetas med et APS-C
størrelsestilsvarende område.
(På/Auto)
AF mikrojust. (101)
Bruk denne til å finjustere posisjonen for fokus.
(AF-justeringsinnstilling/mengde/Tøm)
* Vises når et Eye-Fi-kort settes inn i minnekort SLOT1 i kameraet.
Versjon (196)
Viser kameraets programvareversjon.
Velger språk.
Rensemodus (222)
Starter rensemodus for å rense bildesensoren.
Demomodus
Stiller inn demonstrasjon av filmavspilling på På eller Av.
(På/Av)
Initialiser (189)
Gjenoppretter innstillingene til standardverdiene.
(Tilbakest.std./Tilb.st.opptak/Tilb.tilpass.)
47
Funksjonsoversikt
Språk
Bruke veiledning i kameraet
AF RANGE-knappen har både en
funksjon for veiledning i kameraet og en
slettefunksjon.
Når du trykker på AF RANGE-knappen
på Fn-skjermbildet eller
menyskjermbildet, vises en veiledning
som forklarer den valgte funksjonen eller
innstillingen automatisk.
MENU-knapp t
48
AF RANGE-knapp
3 t [AF RANGE-knapp] t [Kameraveiviser]
Klargjøre kameraet
Lade batteripakken
Lad opp NP-FM500H "InfoLITHIUM"-batteripakken (inkludert) før du
bruker kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet.
Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
Batteriet lades ut litt om gangen uten at du bruker det. Lad batteriet før
bruk, slik at du ikke går glipp av muligheten til å ta et bilde.
1 Sett batteriet inn i batteriladeren.
Klargjøre kameraet
Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
49
Lade batteripakken
2 Sett batteriladerens kontakt i et
For USA og Canada
Støpsel
strømuttak.
Lys på: Lading pågår
Lys av: Lading fullført
Ladetid
Omtrent 175 minutter
• Ved lading av et fullt utladet batteri ved
en temperatur på 25 °C.
• CHARGE-lampen slukkes når ladingen
er fullført.
CHARGE-lampe
For land/regioner utenom USA og
Canada
CHARGE-lampe
Til et strømuttak
Merknader
• Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt
ladeforholdene.
• Batteriet bør lades ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Det er
ikke sikkert at du får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette
området.
• Sett batteriladerens kontakt i nærmeste strømuttak.
50
Sette inn batteriet/minnekortet (selges
separat)
Dette kameraet har 2 minnekortspor. SLOT1 kan brukes med "Memory
Stick PRO Duo" eller SD-kort, mens SLOT2 bare kan brukes for SD-kort.
1 Åpne dekselet ved å skyve på
skyvebryteren på dekselet.
Klargjøre kameraet
2 Sett batteriet helt inn mens du
trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Låsehendel
3 Lukk dekselet.
4 Mens du skyver på
minnekortdekslet, åpner du
dekslet.
51
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
5 Sette inn et minnekort.
Minnekortspor 1
• Hold minnekortet med det avkuttede
hjørnet i den retningen som vises på
bildet, og sett det inn til det går i
inngrep med et klikk.
Minnekortspor 2
Pass på at hjørnet med hakk vender i
riktig retning.
6 Lukk dekselet.
Velge det minnekortsporet som skal brukes ved opptak
[Spor 1] er valgt i standardinnstillingen. Bruk spor 1 når du ikke vil endre
innstillingene, og når du kommer til å bruke bare ett minnekort.
MENU-knappen t
1 t [Velg lagringsmedium] t Velg ønsket spor
• Du kan også stille inn [Velg lagringsmedium] fra
hurtignavigeringsskjermbildet (side 31).
Ta opp et bilde til begge minnekortene samtidig
Du kan ta opp de samme bildene til begge minnekortene samtidig eller
sortere bildene til forskjellige minnekort etter bildetype (side 180).
MENU-knapp t
1 t [Lagringsmodus] t Velg ønsket innstilling
Ta ut minnekortet
Forsikre deg om at tilgangslampen (side 18) ikke lyser, åpne deretter
minnekortdekslet, og trykk inn minnekortet én gang.
52
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
Kontrollere det gjenværende batterinivået
Den medfølgende batteripakken er et litium-ion-batteri som har funksjoner
for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet.
Gjenværende batteritid i prosent vises i henhold til kameraets bruksforhold.
"Batteriet er
tomt."
Batterinivå
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
Ta ut batteriet fra kameraet
Slå av kameraet. Skyv låsehendelen i den
retningen pilen viser etter at du har sett at
kameraets vibrasjon har stoppet og både
LCD-skjermen og tilgangslampen er
slukket. Deretter kan du ta ut batteriet.
Vær forsiktig så du ikke mister
batteripakken.
Låsehendel
53
Klargjøre kameraet
Du kan bruke 2 batterier i vertikalgrepet (selges separat) ved å feste det på
kameraet. Med batteriet som står i kameraet, gir dette til sammen 3 batterier
som det skiftes mellom automatisk.
Du kan se status for disse batteriene på skjermen.
Gjenværende batterinivå i batteriet som står i kameraet
Gjenværende batterinivå i batteriene som står i vertikalgrepet
Du finner opplysninger om vertikalgrepet i bruksanvisningen som følger
med vertikalgrepet.
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
Kompatible minnekort
Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet. Men ikke alle
minnekort garanteres å virke med dette kameraet.
Typer minnekort
Memory Stick PRO Duo
Stillbilder Filmer
*1
Filmer
I denne
(Simultanlahåndboken
gring)
–
Memory Stick PRO-HG Duo
SD-minnekort
*2
*3
SDHC-minnekort
*
2
*3
SDXC-minnekort
*2
*3
Memory Stick
PRO Duo
SD-kort
• MultiMediaCard kan ikke brukes.
*1 "Memory Stick PRO Duo" som passer for Mark2
*2 SD-kort som passer for Class 4 eller en raskere versjon
*3 SD-kort som passer for Class 10 eller en raskere versjon eller UHS-I-grensesnittet
(UHS Speed Class1)
Merknader
• "Memory Stick PRO Duo" kan ikke brukes i spor 2.
• Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort, kan ikke importeres til eller spilles av
på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg
om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du
kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere
kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, siden det vil slette
alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
54
Sette på et objektiv
1 Ta Kamerahusdekslet av
Fremre objektivdeksel
kameraet og det bakre
objektivdekselet av fra baksiden
av objektivet.
Kamerahusdeksel
Klargjøre kameraet
• Når du bytter objektiv, må du bytte det
raskt på støvfrie steder for å unngå at
støv eller rusk kommer inn i kameraet.
• Ved opptak skal du ta av det fremre
objektivdekslet.
Bakre objektivdeksel
2 Sett på objektivet ved å plassere
de oransje indeksmerkene
(fatningsindekser) på objektivet
og kameraet, rett overfor
hverandre.
Oransje indeksmerker
3 Drei objektivet med urviseren til
det klikker på plass i låst stilling.
Forsikre deg om at du setter på objektivet
rett.
Merknader
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet.
• Når et DT-objektiv er satt på, eller [Opptak i APS-C-str.] er satt til [På] i
oppsettmenyen, vises et levende bilde i fullskjermsvisning på LCD-skjermen, med
visningsvinkel på APS-C-størrelse. Den levende bildevisningen i søkeren vises også
i sin helhet, og du kan kontrollere komposisjonen eller effekten ved bruk av hele
skjermen.
55
Sette på et objektiv
• Hvis du vil ta bilder i full bildestørrelse, skal du bruke et objektiv som er beregnet
for bilder i full størrelse.
• Når du bruker et objektiv som har stativfot, setter du objektivet på stativet ved hjelp
av denne foten for å balansere objektivets vekt.
• Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, skal du holde godt fast i kameraet
og objektivet.
• Ikke hold i den delen av objektivet som forlenges ved zoom- eller fokusjustering.
Ta av objektivet
1 Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot urviseren, til det
ikke går lenger.
Utløserknapp for objektivet
2 Sett på det fremre og bakre
dekslet på objektivet, og
kamerahusdekslet på kameraet.
• Tørk støv av dekslene før du setter dem
på.
Merknad om skifte av objektiv
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten
av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til et elektrisk signal) når
du bytter objektiv, kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av
fotograferingsforholdene.
Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer
støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet raskt på støvfrie
steder når du tar av/setter på et objektiv.
56
Stille inn dato og klokkeslett
Første gang du slår på kameraet, eller når du slår det på etter initialisering
av funksjonene,vises skjermbildet for innstilling av dato og klokkeslett.
1 Sett strømbryteren på ON for å slå
på kameraet.
Skjermbildet hvor du stiller inn dato og
tid vises.
• Slå av kameraet ved å sette bryteren på
OFF.
Klargjøre kameraet
2 Forsikre deg om at [Enter] er valgt
på LCD-skjermen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
3 Velg område med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
4 Velg hvert enkelt element med b/
B og angi tallverdien med v/V.
[Sommertid:]: Aktiverer eller
deaktiverer innstillingen for sommertid.
[Datoformat:]: Velger datoformat.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og
klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
57
Stille inn dato og klokkeslett
5 Gjenta trinn 4 for å angi andre elementer, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
6 Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Avbryte dato-/tidsinnstillingen
Trykk på MENU-knappen.
Stille inn dato og klokkeslett på nytt
Når du slår på kameraet første gang, vil innstillingsskjermbildet for dato/tid
vises automatisk. Neste gang stiller du inn dato og tid fra menyen.
MENU-knapp t
1 t [Dato/tidinnst.] eller [Områdeinnstilling]
(side 45)
Holde innstillingen for dato og tid oppdatert
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som
opprettholder dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen
er på eller av eller om batteriet er installert eller ikke (side 225).
58
Justere vinkelen på LCD-skjermen
Sett LCD-skjermen i en vinkel hvor
det er lett å se.
Klargjøre kameraet
• Legg fingeren på øvre venstre del av
LCD-skjermen og trekk den mot deg.
• LCD-skjermen kan vippes 140 grader
oppover og 180 grader nedover.
• LCD-skjermen kan roteres 180 grader
med urviseren og 90 grader mot
urviseren.
• Når LCD-skjermen ikke er i bruk,
anbefales det at du lukker den med
skjermsiden vendt mot kameraet.
Merknad
• Når LCD-skjermen er åpen, virker ikke
okularsensorene i situasjoner med
fotografering fra lav stilling. Hvis du ser i
søkeren, og visningsmodus ikke endres
automatisk fra skjermen til søkeren, skal du
trykke på FINDER/LCD-knappen.
59
Ta et klart bilde uten kamerarystelser
Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet etter at
lukkerknappen er trykket inn, noe som fører til uklare bilder.
Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser.
Indikator for kamerarystelse
I situasjoner der kameraet kan bli utsatt
for kamerarystelser, vil indikatoren
(kamerarystelsesvarsel) blinke. I
dette tilfelle må du bruke et stativ eller
blitsen.
(Indikator for kamerarystelse)
Merknad
• Varselindikatoren for kamerarystelser vises ikke i følgende situasjoner:
– Eksponeringsmodus er satt til M/S, eller under filmopptak.
– Når visningsmodus er satt til [Ingen skj.-info], [Nivå], eller [Histogram] (side 87).
Bruke SteadyShot-funksjonen
SteadyShot-funksjonen for reduksjon av kamerarystelser, er tilgjengelig på
dette kameraet. SteadyShot-funksjonen kan stilles inn separat for
stillbildeopptak og for filmopptak.
SteadyShot-funksjonen er stilt inn på [På] for stillbildefotografering, og
[Av] for filmopptak i standardinnstillingene.
MENU-knapp t
innstilling
3 eller
1 t [SteadyShot] t Velg ønsket
• Du kan også stille inn SteadyShot-funksjonen for stillbildefotografering
fra hurtignavigeringsskjermbildet (side 31).
Merknader
• SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er
slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er
blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede.
60
Ta et klart bilde uten kamerarystelser
• Når du bruker stativ, må du deaktivere SteadyShot-funksjonen, fordi det er en viss
fare for at SteadyShot-funksjonen ikke skal virke.
Holde kameraet riktig
Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at kameraet
ikke flytter på seg.
I søkermodus
I søkermodus
(vertikal stilling)
I LCD-skjermmodus
Klargjøre kameraet
Trinn 1
Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt
objektivet for å støtte det.
Trinn 2
Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre.
Trinn 3
Klem albuen lett inn mot kroppen.
Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la
albuen hvile mot kneet ditt.
61
Ta av okulardekslet
Når du skal sette på FDA-A1AM vinkelsøkeren (selges separat) på
kameraet, skal du ta av okulardekslet.
Skyv okulardekslet forsiktig av ved å
skyve på begge sider av dekslet.
• Sett fingrene under okulardekslet, og skyv
det forsiktig opp.
Merknad
• Når en FDA-A1AM vinkelsøker (selges separat) er satt på kameraet, skal du skifte
visning mellom søkeren og LCD-skjermen ved å sette [FINDER/LCD-innstill.] i
tilpasningsmenyen til [Manuell] og trykke på FINDER/LCD-knappen. Du bør sette
[Eye-Start AF] til [Av] fordi okularsensorene som sitter under søkeren, kan bli
aktivert.
62
Fotografere og vise bilder
Ta stillbilder
Med "Auto-modus" kan du enkelt og greit fotografere et hvilket som helst
motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en vurdering av den
aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til dette.
1 Still inn modusvelgeren på
(Auto-modus).
• Drei på modushjulet samtidig som du
trykker på låseknappen for
modushjullåsen i midten av
modushjulet.
søkeren.
AF-område
3 Når du bruker et zoomobjektiv,
må du dreie på zoomeringen og
bestemme deg for riktig utsnitt.
Zoomering
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, tennes z eller
(fokusindikator) (side 93).
63
Fotografere og vise bilder
2 Hold kameraet og se opptaket i
Ta stillbilder
5 Trykk lukkerknappen helt ned for
å ta bildet.
64
Ta opp film
1 Trykk på MOVIE-knappen for å
MOVIE-knapp
starte opptak.
2 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Merknader
• Lyder fra kameraet og objektivet kan bli tatt opp ved filmopptak. Ved å bruke den
lydløse multikontrollen kan du redusere lyden fra hjulet når du må foreta justeringer
(side 33). Du kan deaktivere lydopptak ved å sette [Lydopptak] på [Av] (side 156).
• Den kontinuerlige opptakstiden for en film kan bli kortere. Dette avhenger av
omgivelsestemperaturen og kameraets status. Se under "Om kontinuerlig
filmopptak".
• Når
-symbolet vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet og vent til
kameratemperaturen faller.
65
Fotografere og vise bilder
• Filmopptak kan gjøres i en hvilken som
helst eksponeringsmodus.
• Kameraet fortsetter å justere fokus med
[Kontinuerlig AF] når det er stilt inn på
autofokus(side 91).
• Lukkerhastighet og blenderåpning
justeres automatisk. Hvis du vil stille
dem på bestemte verdier, stiller du dem
inn etter at modusvelgeren er satt på
(Film) (side 151).
Vise bilder
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
• For å spille av filmer trykker du midt på kontrollknappen.
Under filmavspilling
Kontrollknapp/bruke bakre kontrollhjul/
DISP-knapp
Pause/fortsett
z
Spole fort forover
B
Spole fort bakover
b
Spole sakte forover
Drei bakre kontrollhjul mot høyre i
pausemodus.
Spole sakte bakover
Drei bakre kontrollhjul mot venstre i
pausemodus.
• Filmen spilles av bilde for bilde.
Justere volumet
V t v/V
Å vise informasjonen
DISP-knapp (skjerm)
Merknad
• Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan kanskje ikke spilles av på dette
kameraet.
Skifter mellom stillbilder og filmer
For å vise stillbilder setter du [Velg stillbilde/film] til [Mappevisning
(Stillbilder)], og for å spille av filmer setter du [Velg stillbilde/film] til
[Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning] i henhold til filformatet.
MENU-knappen t
modus
66
1 t [Velg stillbilde/film] t Velg ønsket
Slette bilder
Før du sletter bildet, skal du sørge for å ta en kopi eller avgjøre om du
trenger bildet eller ikke. Ta kopi av alle bilder du vil beholde, før du sletter
dem fra kameraet
1 Vis det bildet du vil slette, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
Fotografere og vise bilder
på kontrollknappen.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
67
Velge opptaksmodus
Velge opptaksmodus
Drei på modushjulet samtidig som
du trykker på låseknappen for
modushjullåsen i midten av
modushjulet.
Kameraet har følgende opptaksmoduser:
(Automodus) (69)
Kan du bruke til enkelt og greit å fotografere et hvilket som
helst motiv, under alle forhold, fordi kameraet foretar en
vurdering av den aktuelle situasjonen og justerer
innstillingene i henhold til dette.
(Program Auto)
(77)
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). De
andre innstillingene kan justeres manuelt.
(Blenderprioritet) Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
blenderverdien ved bruk av fremre eller bakre kontrollhjul.
(78)
(Lukkerprioritet)
(80)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
lukkerhastigheten ved bruk av fremre eller bakre kontrollhjul.
(Man.
Eksponering) (82)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi) ved
bruk av fremre og bakre kontrollhjul.
1/2/3 (188)
Henter frem innstilling forhåndsregistrert i [Minne] i
stillbildefotografering.
(Scenevalg)
(71)
Kan du bruke til enkelt og greit å fotografere et hvilket som
helst motiv, under alle forhold, fordi kameraet foretar de
riktige innstillinger automatisk.
Brukes til å ta panoramabilder ved å sette sammen flere
(Panoramafotografer.) bilder.
(73)
(Tele-zoom
Kont. prioritet AE)
(76)
Gir mulighet for kontinuerlig fotografering mens
lukkerknappen er trykket helt inn. Kameraet tar bilder
kontinuerlig med et største antall på 10 eller 8 bilder per
sekund.
(Film) (65, 150) Brukes til å ta opp filmer med manuelt innstilt eksponering
(både lukkerhastighet og blenderåpning).
• Trykk på Fn-knappen hvis du vil endre funksjonen for valgt modus
(side 31, 34).
68
Velge opptaksmodus
Velge ønsket modus ved å dreie på modushjulet
Når du dreier på modushjulet, kan du vise en forklaring for
opptaksmodusen og endre funksjonen for den valgte modusen.
1 MENU-knapp t
1 t [Modushjulhjelp] t [På]
2 Velge ønsket opptaksmodus med modushjulet
En forklaring for valgt modus vises.
3 Trykk midt på multivelgeren.
4 Velg ønsket modus med v/V på kontrollknappen.
1 Sett modusvelgeren på
(Auto-modus) (side 68).
• For å endre modus må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
modus.
2 Rett kameraet mot motivet, og juster fokus og fotografer
motivet.
(Intelligent
Auto)
auto)
Kameraet foretar de riktige vurderingene av situasjonen for å
foreta innstillingen.
(Fremragende Kameraet gjenkjenner og vurderer opptaksforholdene og
setter passende innstillinger automatisk. Kameraet lagrer 1
riktig justert bilde ved å kombinere eller skille bilder ved
behov.
69
Velge opptaksmodus
Auto-modus
Velge opptaksmodus
Scenegjenkjenning
Når kameraet gjenkjenner motivet og
justerer seg selv etter opptaksforholdene,
vises følgende informasjon på skjermen:
symbol for gjenkjent scene, antall bilder
som skal tas. I Fremragende auto-modus,
vises også passende opptaksfunksjon for
den gjenkjente scenetypen.
Scene gjenkjent av kameraet:
(Nattscene),
(Håndholdt kamera i
halvlys),
(Landskap),
(Portrett i
motlys),
(Portrett),
(Stativ,
nattscene),
(Motlys),
(Makro),
(Nattportrett),
(Søkelys), (Lav
lysstyrke),
(Spebarn)
Opptaksfunksjon: Seriebilder, Sakte
synkron., Auto HDR, Dagslyssynk.,
Langsom lukker, Håndholdt kamera i
halvlys
Symbol for gjenkjent scene
Opptaksfunksjon
Antall bilder som skal tas
Stille inn kontinuerlig opptak i Fremragende auto-modus
MENU-knapp t
1 t [F. auto Seriebilder] t Velg ønsket innstilling
Velge lagringsmetoden som skal brukes for innspilte bilder i
Fremragende auto-modus
I kontinuerlig opptak kan du velge en lagringsmetode der kameraet enten
lagrer 1 passende bilde blant alle som er tatt med kontinuerlig opptak, eller
det kan lagre alle bildene.
MENU-knapp t
1 t [F. auto bildeekstr.] t Velg ønsket innstilling
Merknader
• Også når du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Av] med [Håndholdt kamera i
halvlys] valgt fra gjenkjent scenemodus, blir det lagret 1 sammensatt bilde.
• Når [Kvalitet] er satt til [RAW] eller [RAW og JPEG], påvirkes ytelsen.
70
Velge opptaksmodus
Scenevalg
Denne modusen brukes til å
z Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som følger scenen.
1 Sett modushjulet på
(Scenevalg) (side 68).
• For å endre scene må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
scene.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet
skarpere. Gjengir hudtoner med en myk
valør.
• For å gjøre bakgrunnen mer uskarp,
still objektivet til telelinseposisjonen.
• Du kan fotografere et livlig motiv
ved å fokusere på øyet som er nærmere objektivet.
• Bruk motlysblenderen for å fotografere bakgrunnsbelyste
motiver.
• Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde
av blitsen (side 40).
(Sportsbilder)
Fotograferer et motiv i bevegelse med
høy lukkerhastighet, så motivet ser ut
som om det står stille. Kameraet tar
bilder kontinuerlig mens
lukkerknappen trykkes.
• Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede til det rette øyeblikket inntreffer.
71
Velge opptaksmodus
(Portrett)
Velge opptaksmodus
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver, for
eksempel blomster eller mat.
• Du kan fotografere et motiv på enda
nærmere hold ved bruk av et
makroobjektiv (selges separat).
• Sett blitsmodus på [Blits av] når du
fotograferer et motiv innenfor 1 m.
• Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke
SteadyShot-funksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ
for å oppnå bedre resultater.
• Den korteste brennvidden endres ikke.
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt
fokus, med livlige farger.
• Still objektivet til vidvinkel for å
fremheve landskapets åpenhet.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i en
soloppgang eller solnedgang.
(Nattscene)
(Håndholdt
kamera i halvlys)
72
Tar opp nattlige scener på avstand, uten
at omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
• Bildet blir kanskje ikke tatt riktig når
du fotograferer en nattlig scene totalt mørke.
Fotograferer nattscener med mindre
støy og uskarphet, uten bruk av stativ.
Det tas en serie bilder, og bildene
behandles for å redusere uskarphet,
kamerarystelser og støy.
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre
effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Motiver som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv
med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller
fossefall
• I forbindelse med [Håndholdt kamera i halvlys] kan det
dannes et støysignal når du bruker en lyskilde som blafrer,
som f.eks. fluorescerende lys.
Velge opptaksmodus
(Nattportrett)
Tar portrettbilder i nattlige scener.
Sette på og utløse blitsen.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
Fotograferingsteknikk
• Når du ønsker mer stilfulle bilder, kan du stille inn modusvelgeren på P,
A, S eller M og bruke funksjonen for kreative innstillinger (side 129). Da
kan du justere eksponering, ISO osv.
Panoramafotografer.
Denne modusen brukes til å
z Fotografering av vidstrakt natur eller høye bygninger med dynamisk
komposisjon.
1 Still inn modusvelgeren på
(Panoramafotografer.).
2 Rett kameraet mot motivet du vil justere lysstyrke og fokus for,
og trykk lukkerknappen halveis ned.
73
Velge opptaksmodus
Merknader
• Siden kameraet bedømmer innstillingene automatisk, kan flere funksjoner bli
utilgjengelig, for eksempel eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
• Blitsen er stilt inn på [Autoblits] eller [Blits av] for hver scenevalgmodus. Du kan
endre disse innstillingene (sidene 115, 119).
Velge opptaksmodus
3 Rett kameraet mot kanten av
komposisjonen samtidig som du
trykker lukkerknappen halvveis
ned.
Denne delen kommer ikke med
4 Trykk lukkerknappen helt ned.
5 Panorer eller vipp kameraet til
enden mens du følger
instruksjonene på skjermen.
Fremdriftsindikator
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet over hele motivet i løpet av den tiden
du har til rådighet, vises et grått område i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må
du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn. Når du fotograferer,
må du ikke vippe kameraet frem og tilbake eller til høyre og venstre mens du
beveger kameraet over scenen.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe eller ikke bli innspilt i det hele tatt.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det
sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis hele det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved
hjelp av AE/AF-låsen, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus,
blir ikke bildet vellykket. Skulle dette skje, bør du endre den låste vinkelen og ta
bildet på nytt.
• Sweep Panorama-opptak egner seg ikke til opptak av:
– Motiver som beveger seg.
– Motiver som er for nær kameraet.
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast,
f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
74
Velge opptaksmodus
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere
enn omgivelsene.
• Sweep Panorama-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du panorerer eller beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
• Kameraet fortsetter å fotografere under Sweep Panorama-opptaket, og lukkeren
fortsetter å klikke til opptaket er avsluttet.
• [Auto Port. innramm.] og kameraets zoom-funksjon kan ikke brukes.
Tips for Panoramafotografer.-fotografering
Vertikal
retning
Horisontal retning
Så liten radius som
mulig
• Ved Sweep Panorama-fotografering bør du bruke et vidvinkelobjektiv.
• Når du bruker et objektiv med lang brennvidde, bør du panorere eller
vippe kameraet saktere enn når du bruker et vidvinkelobjektiv.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse
fokus, eksponering og hvitbalanse.
• Hvis svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene
kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I slike
tilfeller må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen
befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak.
Endre bildestørrelsen
Du kan velge bildestørrelse: MENU-knapp t
Størrelse]
1 t [Panorama:
Stille inn retningen for panorering eller bevegelse
Du kan stille inn den retningen du vil panorere eller vippe kameraet i.
MENU-knapp t
1 t [Panorama: Retning] t Velg ønsket innstilling
75
Velge opptaksmodus
Panorer eller vipp kameraet i en bue med
konstant hastighet og i samme retning
som indikatoren viser på skjermen.
[Panoramafotografer.] er bedre egnet når
motivet står stille, enn når det er i
bevegelse.
Velge opptaksmodus
Bla gjennom panoramabilder (Bla for å spille av)
Velg et panoramabilde, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
• Trykk på den igjen for å stoppe avspillingen midlertidig. Du kan bla
gjennom panoramabilder ved å trykke på v/V/b/B under pause.
Tele-zoom Kont. prioritet AE
Du kan ta høyhastighets, kontinuerlig opptak ved å ta opp bildets midtre
del.
Denne modusen brukes til
z Kontinuerlig fotografering av et motiv i hurtig bevegelse for å fange et bestemt
øyeblikk.
z Fotografering av et barns ansiktsuttrykk som forandrer seg hele tiden, fra det ene
øyeblikk til det neste.
1 Sett modushjulet på
(Tele-zoom Kont. prioritet AE)
(side 68).
• For å endre modus må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
modus.
2 Juster fokus og fotografer motivene.
• Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt
ned.
(Tele-zoom
Kont. prioritet AE)
Tar opp bildene kontinuerlig med en høyeste hastighet på
omtrent 10 bilder per sekund, med omtrent ×2,3 zoom ved
fullrammeopptak, eller med omtrent ×1,5 zoom ved opptak i
størrelsen APS-C.
(Tele-zoom
Kont. prioritet AE)
Tar opp bildene kontinuerlig med en høyeste hastighet på
omtrent 8 bilder per sekund, med omtrent ×1,5 zoom ved
fullrammeopptak Tar opp bildene med full vinkelvisning ved
fotografering i størrelsen APS-C.
76
Velge opptaksmodus
Fotograferingsteknikker
• Når [Fokusmodus] er satt til noe annet enn [Enkeltbilde-AF], settes
blenderåpningen til F3.5 (hvis objektivets største blenderåpning er større
enn F3.5, settes den til den største verdien). Men ISO-følsomheten kan
justeres. Fokus og eksponering justeres fortsatt under fotografering.
• Ved bruk av manuelt fokus, eller når [Fokusmodus] er satt til
[Enkeltbilde-AF], kan du justere ISO-følsomheten og blenderåpningen.
Når [Enkeltbilde-AF] er valgt, er fokus låst til det første bildet.
Program Auto
Denne modusen brukes til å
z fotografere med automatisk eksponering, mens de tilpassede innstillingene for
ISO-følsomhet, kreative innstillinger, dynamisk områdeoptimalisering o.l.
beholdes.
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker (side 91
til 149).
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
77
Velge opptaksmodus
Merknader
• Hvis zoom-skalaen er ×2,3, settes bildestørrelsen til S, og hvis zoom-skalaen er
×1,5, settes bildestørrelsen til M eller S.
• Lukkerhastigheten er lavere, avhengig av innstillingen for ISO- eller blenderåpning.
Resultatet blir at hastigheten for kontinuerlig fotografering blir lavere.
• Ansiktsregistreringsfunksjonen er slått av.
• Når [Auto HDR] er valgt, gjennomføres DRO-prosessen midlertidig i henhold til
DRO-innstillingen.
• Du kan ikke sette [Kvalitet] til [RAW] eller [RAW og JPEG] hvis
er valgt.
Velge opptaksmodus
Programskift
Du kan endre lukkerhastighet og
blenderåpning midlertidig, med riktig
eksponering bestemt av kameraet.
Drei på fremre eller bakre kontrollhjul for
å velge ønsket kombinasjon mens fokus
oppnås.
Indikatoren for eksponeringsmodus
endres til "P*".
Blenderprioritet
Denne modusen brukes til å
z gjøre motivet skarpt, og alt foran og bak motivet uskarpt. Ved å gjøre
blenderåpningen større, blir området som er i fokus mindre. (Feltet får mindre
dybde).
z fotografere dybden i naturbilder. Ved å gjøre blenderåpningen mindre, blir
området som er i fokus større. (Feltet får mer dybde).
1 Skyv modusvelgeren til A.
78
Velge opptaksmodus
2 Velg blenderverdien (F-tall) med
fremre eller bakre kontrollhjul.
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
Velge opptaksmodus
• Lavere F-tall: Motivets forgrunn og
bakgrunn gjøres uskarpt.
Større F-tall: Både motivet, forgrunnen
og bakgrunnen er i fokus.
• Du kan ikke se om et motiv er uskarpt
på LCD-skjermen eller i søkeren.
Kontroller bildet som er tatt, og juster
blenderåpningen.
• Hvis kameraet registrerer at
blenderåpningen du har valgt vil gi feil
eksponering, vil verdien for
lukkerhastigheten blinke. I slike
tilfeller må du justere blenderåpningen
på nytt.
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi korrekt eksponering.
Fotograferingsteknikker
• Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et
stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller
et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv).
• Ved hjelp av forhåndsvisningsknappen kan du kontrollere omtrent hvor
uskarpt bildet blir før du tar det.
79
Velge opptaksmodus
Kontrollere uskarphet i bakgrunnen (forhåndsvisningsknappen)
LCD-skjermen og søkeren viser et bilde
som er tatt med den største
blenderåpningen. Endringen i
blenderåpning påvirker motivets skarphet
slik at det oppstår et misforhold mellom
skarpheten i bildet før fotografering og
Forhåndsvisningsknapp
skarpheten i det faktiske bildet.
Når du trykker på
forhåndsvisningsknappen, kan du se bildet
med den blenderåpningen som brukes ved
den faktiske fotograferingen. Da får du sett
omtrent hvor skarpt motivet fremstår, før
du tar det egentlige bildet.
• Trykk på forhåndsvisningsknappen etter at du har justert fokus.
• Du kan justere blenderåpningen i forhåndsvisningsmodus.
Kameraet har følgende 2 forhåndsvisningsmoduser:
[Opptaksres. forhåndsv,]: Virkningen av DRO eller verdien for
lukkerhastighet gjenspeiles også.
[Blenderforhåndsv.] (standardinnstilling): Kun blenderåpningen gjenspeiles.
MENU-knapp t
4 t [Forhåndsvisningsknapp] t Velg ønsket
innstilling
(Du kan også angi funksjonen ved å bruke [AEL-knappens funk.]/[ISOknapp]/[AF/MF-knapp]/[Tilpass.-knapp])
Merknad
• Forhåndsvisningsbildet kan bli mørkere, noe som avhenger av verdien for
lukkerhastigheten. Men du kan ta bilder i henhold til den lysstyrken du har angitt.
Lukkerprioritet
Denne modusen brukes til å
z fotografere øyeblikksbilder av et motiv i bevegelse. Bruk en høyere
lukkerhastighet for å ta skarpe bilder av motivets bevegelser.
z spore bevegelsen for å gjengi dynamikk og flyt. Bruk en lavere lukkerhastighet
for å fotografere sporene til motivet i bevegelse.
80
Velge opptaksmodus
1 Skyv modusvelgeren til S.
2 Velg lukkerhastighet med det
fremre eller bakre kontrollhjulet.
• Hvis kameraet registrerer at
lukkerhastigheten du har valgt vil gi
feil eksponering, vil verdien for
blenderåpningen blinke. I slike tilfeller
må du justere lukkerhastigheten på nytt.
Velge opptaksmodus
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Blenderen justeres automatisk for å gi korrekt eksponering.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs.
Merknader
• Indikatoren for
(varsel om kamerarystelser) vises ikke i
lukkerprioritetsmodus.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være.
• Når lukkerhastigheten er 1 sekund eller lengre, utføres støyreduksjon (Støyred.lang)
for bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen etter fotografering. Du kan
ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår.
81
Velge opptaksmodus
Man. Eksponering
Denne modusen brukes til å
z fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling, ved å justere både
lukkerhastigheten og blenderåpningen.
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei på det fremre kontrollhjulet
for å justere lukkerhastigheten,
og drei på det bakre kontrollhjulet
for å justere blenderåpningen.
• Med dette kameraet kan du sette ISOfølsomheten til [AUTO] i modus for
manuell eksponering. Hvis ISOfølsomheten er satt til [AUTO], justeres
ISO-følsomheten slik at rikig
eksponering oppnås, i henhold til
kombinasjonen av verdien for
lukkerhastighet og blenderåpning.
• Hvis ISO-følsomheten er satt til
[AUTO], og kameraet vurderer at riktig
eksponering ikke er oppnådd med den
valgte verdien, blinker ISOfølsomheten. I slike tilfeller må du
justere lukkerhastigheten eller
blenderåpningen på nytt.
82
ISO-følsomhet
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
Velge opptaksmodus
3 Fotografer motivet når
LCD-skjerm
eksponeringen er stilt inn.
• Hvis ISO-følsomheten er satt til noe
annet enn [AUTO], skal
eksponeringsverdien kontrolleres ved
bruk av Målt manuelt*.
Mot +: Motivet blir lysere.
Mot –: Motivet blir mørkere.
* Når kameraet er i M-modus, vil den
vise en under- eller
overkompenseringsverdi basert på
korrekt eksponering. Den vises som et
nummer på LCD-skjermen, og den
vises på EV-skalaen i søkeren.
Skjermbildet i søkeren
Målt manuelt
Velge opptaksmodus
Merknad
• Indikatoren for
eksponeringsmodus.
Målt manuelt
(varsel om kamerarystelser) vises ikke i manuell
Manuell blender/lukker-justering
Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderverdi uten å
endre eksponeringen du har stilt inn.
Drei det fremre eller bakre kontrollhjulet
mens du trykker på AEL-knappen for å
velge kombinasjonen av lukkerhastighet
og blenderverdi.
AEL-knapp
83
Velge opptaksmodus
BULB
Denne modusen brukes til å
z fotografere lysspor, slik som fyrverkeri.
z fotografere lysspor etter stjerner.
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei det fremre kontrollhjulet mot
venstre, inntil [BULB] vises.
• Når ISO-følsomheten er satt til
[AUTO], vil valg av [BULB] sette ISOfølsomheten til [100].
BULB
3 Drei det bakre kontrollhjulet for å
justere blenderåpningen (F-tall).
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
84
Velge opptaksmodus
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket
varer.
Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen.
Fotograferingsteknikker
Merknader
• Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 60).
• Jo lenger eksponeringstiden er, desto mer fremtredende vil støyen på bildet være.
• Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene ved bruk av støyreduksjon
(Støyred.lang). Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere
bilder mens støyreduksjonen pågår. For å prioritere tidsberegningen for
fotograferingen i stedet for kvaliteten skal du sette [Støyred.lang] til [Av] (side 148).
• Når smilutløser- eller Auto HDR-funksjonen er aktivert, eller når [Bildeeffekt] er
satt til [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono], kan du ikke sette lukkerhastigheten til
[BULB].
• Hvis smilutløseren eller Auto HDR-funksjonen, eller [HDR-maleri] eller [Fulltone
Mono] for [Bildeeffekt], brukes med lukkerhastighet satt til [BULB], blir
lukkerhastigheten midlertidig satt til 30 sekunder.
• Det anbefales at du starter BULB-fotografering når temperaturen i kameraet har falt,
så du unngår forringelse av bildekvaliteten.
85
Velge opptaksmodus
• Bruk et stativ.
• Sett fokus til uendelig i modus for manuell fokus ved opptak av fyrverkeri
og lignende. Hvis objektivets stilling for uendelig ikke er kjent, skal først
fokus settes på fyrverkeri som sendes opp i samme generelle område, og
deretter skal det fotograferes.
• Bruk den trådløse fjernkontrollen (selges separat) (side 114). Hvis du
trykker på SHUTTER-knappen på den trådløse fjernkontrollen, utløses
BULB-fotografering, og hvis du trykker på den igjen, stopper BULBfotograferingen. Du trenger ikke trykke på og holde nede SHUTTERknappen på den trådløse fjernkontrollen.
• Hvis du bruker en fjernstyring (selges separat) som har en
lukkerlåsfunksjon, kan du la lukkeren være åpen ved hjelp av
fjernstyringen.
Funksjoner for alle opptaksmoduser
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av valgt opptaksmodus.
I tabellen nedenfor betyr at funksjonen er tilgjengelig. – betyr at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus
/
AnsiktsreAuto Port.
Eksp.-komp. Selvutløser Seriebilder
Smilutløser
gistrering
innramm.
(106)
(111)
(111)
(143)
(140)
(142)
–
(69)
–
(71)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(73)
–
–
–
–
–
/
–
–
–
–
–
–
–
(76)
(77)
(78)
(80)
(82)
(65, 150)
–*
*
* Når eksponeringsmodus er satt til M, kan eksponeringen bare bli korrigert
når ISO-følsomheten er satt til [AUTO].
86
Skifte visning av opptaksinformasjon
Bytte skjermbilde med
opptaksinformasjon (DISP)
Hver gang du trykker på DISP-knappen,
skifter visningen av opptaksinformasjon
som følger.
DISP-knapp
For søker
Ingen skj.-info
Nivå
Histogram
Velge skjermbildemodus
Du kan velge ønsket skjermbildemodus. Når du skifter skjermbilde ved å
trykke på DISP-knappen, vises bare valgte skjermbilder. Du kan angi
tilgjengelige skjermbilder for visning på LCD-skjermen eller i søkeren
separat.
1 MENU-knapp t
2 t [DISP-knapp (skjerm)] eller [DISP-
knapp (Søker)]
2 Velg ønsket visning med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på knappen.
3 Trykk på MENU-knappen.
87
Skifte visning av opptaksinformasjon
• Du kan vise all informasjon på skjermen eller på det grafiske displayet
som viser lukkerhastighet og blenderverdi som grafer.
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
Grafisk visning
Den grafiske visningen viser
lukkerhastighet og blenderverdi, og
illustrerer tydelig hvordan
A
eksponeringen fungerer. Pekerne på
indikatorene for lukkerhastighet (A) og
blenderåpning (B) viser gjeldende verdier.
Vis alle info.
Viser all informasjon på skjermen.
Ingen skj.-info
Viser ikke informasjon på skjermen.
Nivå
Det digitale vaterpasset angir om
kameraet er vannrett både horisontalt
og i retning forgrunn-bakgrunn. Når
kameraet er vannrett i én retning,
endres indikatoren til grønt.
• Feilmarginen til det digitale
vaterpasset blir større hvis du vipper
kameraet for langt fremover eller
bakover.
• En helning på ±1° kan angis selv om
kameraet nesten er vannrett.
B
Horisontal retning
Retning forgrunnbakgrunn
Histogram
Viser et histogram (side 89).
For søker*
Du kan sette status for LCD-skjermen til en som passer for
bruk med søkeren (side 25).
* Dette alternativet kan bare angis hvis [DISP-knapp (skjerm)] er valgt.
88
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
Histogram
Antall piksler
Et histogram presenterer den
luminansfordelingen som viser hvor
mange piksler (bildeelementer) av en
bestemt lysstyrke som finnes på bildet.
Eksponeringskompenseringen endrer
histogrammet tilsvarende.
Begge endene på histogrammet viser en
mørk og en lys del. Du kan ikke
gjenopprette disse områdene på en
datamaskin senere. Juster eksponeringen
om nødvendig, og ta bildet på nytt.
Mørk
Lys
Se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises
Du kan se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises, for eksempel
eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, kreative innstillinger,
bildeeffekter og lignende.
89
Skifte visning av opptaksinformasjon
Merknader
• Histogrammet angir ikke det endelige bildet som er tatt. Det angir status til bildet
som for øyeblikket vises på skjermen. Histogrammet vil variere i forhold til
innstilling av blenderåpning osv.
• Histogrammet varierer mellom opptak og avspilling i følgende situasjoner:
– Når du bruker blits.
– Når du fotograferer motiver med lav intensitet, slik som nattbilder.
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
MENU-knapp t
3 t [Live View-visning] t
[Innstillingseffekt Av]
• Hvis [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises alltid Live View-bildet i
M-modus med riktig lysstyrke.
Merknad
• [Innstillingseffekt Av] kan ikke velges når eksponeringsmodus er satt til automodus,
Sweep Panorama, film eller scenevalg.
90
Justere fokus
Justere fokus
Det er 2 måter å justere fokus på: autofokus og manuelt fokus.
Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av
objektivet.
Type objektiv
Objektivet er
utstyrt med en
fokusmodusbryter
Bryteren som må
brukes
Objektiv
Objektivet er ikke Kamera
utstyrt med en
fokusmodusbryter
Veksle til manuelt
fokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på objektivet på AF. på objektivet på
(Sett [Fokusmodus] MF.*
på kameraet til noe
annet enn [Manuelt
fokus].)
Sett [Fokusmodus]
Sett [Fokusmodus]
på kameraet til noe på kameraet til
annet enn [Manuelt [Manuelt fokus].
fokus].
Veksle til autofokus
Du finner opplysninger om objektiver som er kompatible med
[Kontinuerlig AF med dybdekarthjelp], og hjelpområdet for funksjonen for
AF-områdekontroll, på nettstedet til Sony i ditt område. Du kan også
kontakte en Sony-forhandler eller en lokal autorisert Sony tjenestetilbyder.
Autofokus
1 Hvis objektivet er utstyrt med en
fokusmodusbryter, må den stilles
inn på AF.
2 Fn-knappen t
man. Fokus) eller
(Fokusmodus) t annet enn
(Manuelt fokus)
(Dir.
91
Justere fokus
* Hvis SSM- eller SAM-objektiver, som er kompatible med DMF, brukes,
kan du endre fokusmodus fra kameraet, selv når fokusmodusbryteren på
objektivet er satt til AF.
Justere fokus
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å kontrollere fokuset, og ta
deretter bildet.
• Når fokuset er bekreftet, vil
fokusindikatoren endres til z eller
(side 93).
• AF-området der fokus er bekreftet, blir
grønt.
AF-område
Fokusindikator
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Automatisk
Fokusmodus skifter mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig
AF, avhengig av motivets bevegelse.
Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir
fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet
fortsetter å fokusere hvis motiver er i bevegelse.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes
og holdes halvveis nede.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke brukes.
AF)
AF)
AF)
(Kontinuerlig
AF med
dybdekarthjelp)
Hjelpområde
I tillegg til funksjonen kontinuerlig AF,
fortsetter kameraet å fokusere på et
motiv ved bruk av hjelpområdet. Dette
alternativet kan bare velges når et
kompatibelt objektiv er satt på.
• AF-hjelpfunksjonen virker etter at
kameraet har fokusert på et motiv ved
bruk av 19 AF-områdene. Du kan ikke Fokusindikator
bruke bare hjelpområdet til å fokusere
med.
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro.
• Bruke [Kontinuerlig AF] eller [Kontinuerlig AF med dybdekarthjelp] når
motivet er i bevegelse.
• Hvis du vil fokusere på et motiv som beveger seg fra side til side, eller
opp og ned, blant de 19 AF-områdene, skal du bruke [Kontinuerlig AF
med dybdekarthjelp].
92
Justere fokus
• For å velge området som brukes til å fokusere, skal du stille inn
[AF-område] (side 95).
• Endre fokuseringshastighet ved å angi [AF-motorhast.] (side 38).
Merknader
• Ikke alle objektiver tillater at du berører den roterende fokusringen mens kameraet
fokuserer automatisk.
• Hjelpområdet for funksjonen [Dybdekarthjelp kontinuerlig AF] virker muligens ikke
slik den skal i følgende situasjoner:
– Ved for lite lys.
– Når bruksmodus er satt til Hi for [Seriebilder] eller nivåtrinn.
– Hvis eksponeringsmodus er satt til Tele-zoom Kontinuerlig framtrekk med AEprioritet eller [Sportsbilder] i scenevalg.
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til å fotografere.
lyser
Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren.
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på
Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I
slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 94) eller manuelt fokus
(side 101).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
• To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
• Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en
bygningsfasade.
• Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri
eller en vannoverflate.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
93
Justere fokus
lyser
z blinker
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et
motiv i bevegelse. Klar til å fotografere.
Justere fokus
Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket øverst på kameraet viser
plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom
kameraet og motivet, må du ta hensyn til
plasseringen av den horisontale linjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet
som konverterer lys til elektriske
signaler.
Merknad
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom
motivet og kameraet.
Fokuslås
1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Fokus er låst.
• Still inn [Fokusmodus] på [EnkeltbildeAF].
2 Hold lukkerknappen halvveis
nede, og plasser motivet tilbake i
den opprinnelige posisjonen for å
komponere bildet.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
94
Justere fokus
AF-område
Velg AF-området som passer
opptaksforholdene eller preferansene
dine. AF-området der fokus er bekreftet,
blir grønt, og de andre AF-områdene
forsvinner.
AF-område
Fn-knapp t
(AF-område) t Velg ønsket innstilling
(Vidt AF-område)
Kameraet bestemmer hvilke av de 19 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
Velg sonen du vil aktivere fokus for, fra venstre, høyre eller
midtre sone med kontrollknappen. Kameraet bestemmer
hvilke av AF-områdene i valgt sone som skal brukes til
fokusering.
(Punkt)
Kameraet bruker kun de AF-områdene som befinner seg i det
sentrale området.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for blant 19 AF-områder
ved hjelp av kontrollknappen.
Merknader
• [AF-område] låses på [Vidt AF-område] og du kan ikke velge andre innstillinger når
eksponeringsmodus er satt til automodus eller scenevalg, eller når
objektsporingsfunksjonen brukes, eller når smilutløser er aktivert.
• AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig
fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
• Kameraet velger hjelpområde automatisk. Selv om du setter den til [Lokal], kan du
ikke velge ønsket hjelpområde.
Objektsporing
Sporer et bevegelig motiv. I standardinnstillingene, hvis [Fokusmodus] er
satt til [Kontinuerlig AF] eller [Kontinuerlig AF med dybdekarthjelp],
virker funksjonen [På(Følgefokus med lukker)].
95
Justere fokus
(Sone)
Justere fokus
1 Sett [Fokusmodus] til [Kontinuerlig AF] eller [Kontinuerlig AF
med dybdekarthjelp] (side 91).
2 Fn-knapp t
(Objektsporing) t På(Følgefokus med
lukker)
3 Trykk lukkerknappen halvveis
ned, slik at kameraet automatisk
låser på et mål og sporer motivet.
Kameraet fortsetter å fokusere mens
lukkerknappen trykkes og holdes
halvveis nede. Når fokus er oppnådd, blir
målrammen grønn.
Målramme
4 Trykk på lukkerknappen for å fotografere motivet.
Hvis AF-området er satt til [Vidt AF-område], starter kameraet sporing av
motivet fra det området som kameraet fastslo automatisk.
Kameraet fokuserer på motivet ved å bruke alle områdene under sporing.
• Kameraet kan starte sporing av motivet fra det valgte området når [AFområde] er satt til [Lokal] eller [Sone].
Fotograferingsteknikker
• Når du skal ta bilde av personer kan du finne og spore en persons ansikt
ved å bruke følgende innstillinger: [Objektsporing] er satt til
[På(Følgefokus med lukker)], [AF-område] er satt til [Vidt AF-område],
og [Smil/Ansiktsregistr.] er satt til [Ansiktsregistrering På].
• Hvis motivet er lite på Live View-skjermen, kan du spore motivet sikkert
ved å begrense området som brukes til å fokusere på motivet, ved å bruke
følgende innstilliger: [Objektsporing] er satt til [På(Følgefokus med
lukker)], [AF-område] er satt til [Lokal] eller [Sone].
96
Justere fokus
Endre modus
Fn-knapp t
(Objektsporing) t [På] eller [Av].
(På)
Trykk midt på kontrollknappen på
opptaksopplysningsdisplayet, slik at målrammen vises. Juster
målrammen etter motivet som skal spores, og trykk midt på
kontrollknappen. Kameraet starter sporing av motivet.
Når fokus er oppnådd, blir målrammen grønn. For å avbryte
sporingsfunksjonen trykker du midt på knappen på nytt.
(Av)
Deaktiverer objektsporingsfunksjonen.
For prioritetssporing av ansiktet
Du kan velge om et bestemt ansikt skal fortrinnsspores når kameraet
oppdager dette ansiktet under objektsporing.
MENU-knapp t
6 t [Ansiktsprioritetssporing] t [På]
Når ansiktet ikke er synlig på skjermen, sporer kameraet kroppen, og når
ansiktet er synlig, sporer kameraet ansiktet. Hvis målpersonen blir borte fra
skjermen mens kameraet sporer, og deretter dukker opp igjen, fokuserer
kameraet på personen på nytt.
• Hvis kameraet sporer et ansikt ved bruk av objektsporingsfunksjonen
med smilutløser aktivert, blir ansiktet målet for
smilgjenkjenningsfunksjonen.
97
Justere fokus
Merknader
• Sporing kan være vanskelig i følgende situasjoner:
– Motivet beveger seg for raskt.
– Motivet er for lite eller for stort.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er for dårlig.
– Motivet er i dårlig belysning.
– Lyset i omgivelsene endres.
• Objektsporingsfunksjonen kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt til Sweep
Panorama, tele-zoom, kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet eller [Håndholdt
kamera i halvlys] i scenevalg, eller hvis smart telekonverter brukes. Funksjonen for
manuelt fokus velges.
• Kameraet stopper sporing av motivet når motivet beveger seg ut av skjermbildet.
• [På(Følgefokus med lukker)] kan bare angis når [Fokusmodus] er satt til
[Kontinuerlig AF] eller [Kontinuerlig AF med dybdekarthjelp].
• Hvis du starter objektsporingsfunksjonen, settes AF-området til [Vidt AF-område]
automatisk.
Justere fokus
• Hvis du angir det gjenkjente ansiktet som mål, selv om
[Ansiktsprioritetssporing] er satt til [Av], sporer kameraet kroppen når
ansiktet ikke er synlig. Hvis målpersonen blir borte fra skjermen mens
kameraet sporer, og deretter dukker opp igjen, fokuserer kameraet på
personen på nytt.
Begrense autofokusområdet (AF-områdekontroll)
Du kan begrense autofokusområdet. Med denne funksjonen kan kameraet
fokusere på motivet uten å bli forstyrret av objekter i bakgrunnen eller
forgrunnen.
1 Trykk på knappen AF RANGE
(AF-område).
AF RANGE-knapp
2 Angi største
fotograferingsavstand med det
fremre kontrollhjulet, og minste
fotograferingsavstand med det
bakre kontrollhjulet.
• AF-området og hjelpområdet* som
overlapper med motivet som er
innenfor AF-området du angir, blir
gult.
* Hjelpområdet vises bare når et
kompatibelt objektiv brukes.
Fokusstilling på objektivet
Angitt AF-område
Fotograferingsavstandsverdi
98
Justere fokus
3 Trykk på AF RANGE-knappen på nytt for å låse avstanden.
• Indikatoren for områdebegrensning vises.
• AF-området og hjelpområdet som overlapper med motivet som er innenfor
AF-området du angir, blir gult.
Avbryte funksjonen for AF-områdekontroll
Trykk på AF RANGE-knappen på nytt.
Fotograferingsteknikker
• Juster AF-området til stilling V (fokusstillingen for objektivet) innenfor
området etter at du har fokusert på motivet du vil fotografere.
• Juster AF-området, for å angi at motivet skal være innenfor eller utenfor
området, ved å kontrollere de gule punktene for AF-området og
hjelpområdet.
99
Justere fokus
Merknader
• Denne funksjonen kan ikke brukes med manuell fokus eller filmopptak.
• Hvis du bytter objektiv, tilbakestilles AF-området du har satt.
• Når et objektiv med en funksjon for fokusområdebegrensning er satt på, skal ikke
denne funksjonen brukes med kameraets funksjon for AF-områdekontroll. Bruk en
av funksjonene.
• Fotograferingsavstandsverdien vises ikke med objektiver som ikke har
avstandssensor.
• Fotograferingsavstandsverdien er en veiledning.
• AF-området og verdien for opptaksavstanden er muligens ikke den samme som det
faktiske fokuspunktet for linsen.
• Det faktiske AF-området er kanskje ikke det samme som den for de gule punktene
for AF-området og hjelpområdet.
• Hvis fokus ikke oppnås, blir muligens ikke AF-området og hjelpområdet gult.
• Det er ikke sikkert at AF-området eller hjelpeområdet fort blir gult hvis det er for lite
lys, eller hvis det er lite kontrast i motivet, som på en jevn og ensfarget overflate. I
slike tilfeller må du bruke de tydeligste konturene i motivet for å fokusere på det.
• Du kan ikke bruke disse funksjonene med funksjonen for direkte manuelt fokus hvis
ikke objektivet har motor (SSM- og SAM-objektiver*).
* Enkelte SAM-objektiver er muligens ikke kompatible med funksjonen for
manuell fokusering. Se i objektivets bruksanvisning.
Justere fokus
• Den innledende bevegelsen som setter verdien til uendelig, kan bli utført når du
bruker denne funksjonen med funksjonen AF/MF-kontroll, men ikke hvis
kontrollfunksjonen har motor (SSM- og SAM-objektiver*).
* Enkelte SAM-objektiver er muligens ikke kompatible med funksjonen AF/MFkontroll. Se i objektivets bruksanvisning.
• Du finner flere opplysninger om objektiver som er kompatible med AFhjelpfunksjonen, på nettstedet til Sony i ditt område. Du kan også kontakte en Sonyforhandler eller en lokal, autorisert Sony servicetilbyder.
Justere fokus, untatt for lukkerknappen (AF på)
Du kan justere fokus med andre knapper enn lukkerknappen. Innstillingen
for autofokus settes til den modusen som er valgt med [Fokusmodus].
MENU-knapp t
4 t Velg ønsket knapp* t [AF på]
* Velg innstilling blant [AEL-knappens funk.], [ISO-knapp], [AF/MFknapp], [Tilpass.-knapp] eller [Forhåndsvisningsknapp].
Fotograferingsteknikk
• Hvis du ikke vil bruke lukkerknappen til fokusering, skal du foreta
følgende innstilling i tillegg til [AF på]-innstillingen.
– Still inn [AF m/lukker] på [Av].
– Sett [AEL med lukker] etter eget ønske.
AF-lys
Du kan sette AF-lyset til å fokusere på et motiv i dårlig belysning.
MENU-knapp t
2 t [AF-lys] t Velg ønsket innstilling
Merknader
• AF-lyset fungerer ikke når [Fokusmodus] er satt til [Kontinuerlig AF] eller
[Kontinuerlig AF med dybdekarthjelp], eller hvis motivet beveger seg i [Automatisk
AF]. (
eller
-indikatoren lyser).
• AF-lyset virker ikke når [AF-område] er stilt på [Lokal] eller [Sone] og det midtre
området ikke er valgt.
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når en blits (selges separat) som har AF-lys er satt på, brukes blitsens AF-lys.
• AF-lyset virker ikke når smilutløserfunksjonen er i bruk.
100
Justere fokus
AF mikrojust.
Du kan finjustere fokuset for hvert objektiv.
Gjør dette bare når det er nødvendig. Vær oppmerksom på at fokus kan
være uskarpt hvis du har justert objektivet feil.
MENU-knapp t
3 t [AF mikrojust.] t [På] t [mengde]
t Velg ønsket verdi
• Jo større verdi, desto lengre er fokusposisjonen unna kameraet. Jo mindre
verdi, desto nærmere er fokusposisjonen kameraet.
Manuelt fokus
Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du
justere fokuset manuelt.
1 Still inn fokusmodusbryteren på
objektivet på MF.
101
Justere fokus
Merknader
• Du bør bestemme verdien under faktiske opptaksforhold.
• Hvis du setter på et objektiv som er registrert i kameraet, vises den registrerte
verdien. Hvis "–" vises som verdi, er det registrert totalt 30 objektiver, og da kan
ikke flere objektiver registreres. Hvis du vil registrere et nytt objektiv, setter du på et
objektiv du vil slette den registrerte verdien for, og setter verdien til "±0" eller
tilbakestiller verdiene for alle objektivene med [Tøm].
• Hvis du foretar en AF-finjustering med et objektiv fra en annen produsent, kan dette
påvirke justeringsverdiene for Sony-, Minolta- og Konica Minolta-objektiver. Ikke
bruk denne funksjonen med et objektiv fra produsenter som ikke er nevnt her.
• Du kan ikke foreta enkeltvis AF-finjustering ved bruk av Sony-, Minolta- eller
Konica Minolta-objektiver som har samme spesifikasjoner.
Justere fokus
2 Hvis objektivet ikke har en fokusmodusbryter, Fn-knappen t
(Fokusmodus) t
(Manuelt fokus)
• Når [Fokusmodus] er tilordnet den lydløse multikontrollen, kan du i stedet
bruke den lydløse multikontrollen (side 32).
3 Drei på fokusringen på objektivet
for å få skarpt fokus.
Fokusring
Merknader
• Hvis vidt AF-område brukes, brukes det midtre området til fokusering. Hvis soneAF-område brukes, brukes et objekt som representerer det typiske området for det
valgte området. Hvis lokalt AF-område brukes, brukes det området som velges med
kontrollknappen.
• Ved bruk av telekonverter (selges separat) eller lignende, er det ikke sikkert
fokusringen kan rotere jevnt.
• Du får ikke riktig fokus i søkeren, dersom diopteret er feil justert i søkermodus
(side 17).
• Husk å sette fokusmodushjulet til MF for å få manuell fokus. Ikke drei på
fokusringen uten at fokusbryteren står på MF. Dreies fokusringen med kraft når
bryteren ikke står på MF, kan fokusringen skades (bortsett fra objektiver som er
utstyrt med direkte manuell fokusfunksjon.).
Fremhever konturen for områder i fokus (fremheving)
Du kan fremheve konturen for områder i fokus med en bestemt farge i
manuelt fokus. Dette er praktisk ved fininnstilling av fokus på et motiv ved
makrofotografering eller portrettfotografering.
Du kan angi fremhevingsnivå og fremhevingsfarge.
MENU-knapp t
innstilling
102
3 t [Fremhevingsnivå] t Velg ønsket
Justere fokus
Merknader
• Fordi kameraet bedømmer at skarpe områder er i fokus, blir fremhevingsnivået
forskjellig avhengig av motivet, opptakssituasjonen eller objektivet som brukes.
• Konturen for områder i fokus, fremheves ikke hvis kameraet er koblet til med en
HDMI-kabel.
Angi farge for fremhevingsfunksjonen
Du kan angi fargen som skal brukes av fremhevingsfunksjonen.
MENU-knapp t
3 t [Fremhevingsfarge] t Velg ønsket innstilling
Merknad
• Dette elementet kan ikke angis hvis [Fremhevingsnivå] er satt til [Av].
Fokusforstørrer
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.
1 MENU-knapp t
4 t [Smart telekonv.knapp] t
[Fokusforstørrer]
Justere fokus
2 Trykk på knappen for fokusforstørrer.
Knapp for fokusforstørrer
103
Justere fokus
3 Trykk på knappen for fokusforstørrer
igjen for å forstørre bildet og velge
den delen du vil forstørre med v/V/
b/B på kontrollknappen.
• Hver gang du trykker på knappen for
fokusforstørrer, endres zoomeforstørrelsen
slik:
Fullrammestørrelse: Omtrent ×5,9 t
Omtrent ×11,7
APS-C-størrelse: Omtrent ×3,8 t Omtrent
×7,7
4 Kontrollere og justere fokus.
• Drei fokusringen for å justere fokuseringen i modus for manuelt fokus.
• Hvis du trykker midt på kontrollknappen, vil den forstørrede delen returnere
til midten.
• Funksjonen for fokusforstørrelse avbrytes hvis du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
• Du kan ta bilder når et bilde blir forstørret, men disse bildene er i
fullvisningsformat.
• Fokusforstørreren vil utløses etter at bildet er tatt.
Direkte manuell fokus (DMF)
Du kan foreta finjusteringer etter å ha justert fokus i autofokus (direkte
manuelt fokus).
Du kan raskt fokusere på et objekt i stedet for å bruke manuelt fokus fra
starten av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.
1 Fn-knapp t
104
(Fokusmodus) t
(Dir. man. Fokus)
Justere fokus
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å låse fokus.
3 Drei fokusringen for å finjustere fokuset mens du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
Merknad
• Enkelte SAM-objektiver er ikke kompatible med funksjonen for manuell fokusering.
I bruksanvisningen til objektivet kan du se om objektivet er kompatibelt med den.
Den direkte manuelle fokusfunksjonen på objektivet
Hvis objektivet har direkte manuell fokusfunksjon, og hvis fokusmodus er
satt til [Enkeltbilde-AF] eller [Automatisk AF], kan du finjustere fokus
med fokusringen etter fokuslåsing (for eksempel med DT 16-50mm F2.8
SSM).
AF/MF-kontroll
Trykk på AF/MF-knappen.
AF/MF-knapp
I autofokusmodus: Fokusmodus skiftes
midlertidig til manuelt fokus. Hold inne
AF/MF-knappen, og juster fokus ved å
dreie på fokusringen.
I manuell fokusmodus: Fokusmodus
skiftes midlertidig til autofokus, og fokus Fokusring
låses.
• Du kan beholde den valgte modusen uten å holde inne AF/MF-knappen
når [AF/MF-knapp] er angitt i
tilpasningsmenyen (side 174).
105
Justere fokus
Du kan bytte mellom autofokus og manuell fokus uten å forandre
kamerakomposisjonen (AF/MF-kontroll).
Justere bildets lysstyrke
Eksponeringskompensasjon
Vanligvis velges eksponeringen automatisk (automatisk eksponering).
Basert på eksponeringen som er registrert av den automatiske
eksponeringen, kan du foreta eksponeringskompensasjon. Du kan gjøre
hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen (+). Hele
bildet blir mørkere hvis du flytter eksponeringen mot minussiden (–),
(eksponeringskompensasjon).
1 Trykk på
-knappen.
2 Juster eksponeringen med b/B
-knapp
Visning på LCD-skjermen
på kontrollknappen.
Mot + (over): Gjør bildet lysere.
Mot – (under): Gjør bildet mørkere.
• I søkermodus kontrollerer du
eksponeringen med EV-skalaen.
Kompensert eksponering
Visning i søkeren
Kompensert eksponering
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Fotograferingsteknikker
• Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt.
• Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med
eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 112).
106
Eksponeringskompensasjon
Merknader
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til automodus
eller scenevalg.
• Når eksponeringsmodus er satt til M, kan eksponeringen bare bli korrigert når ISOfølsomheten er satt til [AUTO].
Kompensere eksponeringen med det fremre eller bakre
kontrollhjulet.
Du kan kompensere eksponeringen med fremre kontrollhjul eller bakre
kontrollhjul, uten å trykke på -knappen.
MENU-knapp t
5 t [Hjuleksp.komp.] t Velg ønsket innstilling
Merknader
• Hvis du tilordner funksjonen for eksponeringskompensasjon til det fremre eller
bakre kontrollhjulet, kan den opprinnelig tilordnede funksjonen styres med det andre
kontrollhjulet.
• Hvis eksponeringsmodus er satt til M og ISO-følsomheten er satt til [AUTO], er
[Hjuleksp.komp.] ugyldig.
Endre påvirkningen fra eksponeringskompensasjon
107
Justere bildets lysstyrke
Du kan angi om du vil kompensere eksponeringen innenfor blitslysområdet
eller kun for omgivelseslys.
MENU-knapp t
5 t [Eksp.komp.innst] t Velg ønsket innstilling
AE-lås
Ved opptak mot solen eller ved et vindu, og hvis eksponeringen ikke passer
for motivet, kan du bruke lysmåleren der motivet er lyst nok og låse
eksponeringen før opptak. For å redusere lysstyrken for motivet skal du
rette kameraet mot et punkt som er lysere enn motivet, og bruke lysmåleren
til å låse eksponeringen for hele bildet. For å gjøre motivet lysere skal du
rette kameraet mot et punkt som er mørkere enn motivet, og bruke
lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet.
Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved
bruk av
(Punkt).
1 Fn-knapp t
(Målemodus) t
(Punkt)
2 Juster fokuset på den delen hvor du vil låse eksponeringen.
3 Trykk på AEL-knappen for å låse
AEL-knapp
eksponeringen.
(AE-låsesymbolet) vises.
• Eksponeringsverdien er basert på den
låste eksponeringen i
punktmålingssirkelen. Denne verdien
vises på EV-skalaen.
4 Mens du trykker på AEL-knappen, fokuser på motivet og ta
deretter bildet.
• Hvis du fortsetter å fotografere med den samme eksponeringsverdien, trykk
og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når
knappen slippes.
108
Målemodus
Fn-knapp t
(Målemodus) t Velg ønsket modus
(Multi-segment)
Denne modusen deler det totale området opp i flere områder,
og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette
den riktige eksponeringen for hele motivet.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området
av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken
over hele skjermen.
(Punkt)
Denne modusen måler lyset kun innenfor
punktmålingssirkelen i midtområdet.
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Multi-segment]-måling for vanlig fotografering.
• Når det er et motiv med stor kontrast i AF-området, skal du måle lyset på
det motivet du vil fotografere, med den optimale eksponeringen ved bruk
av punktmålingsfunksjonen og dra nytte av en AE-låst fotografering
(side 108).
109
Justere bildets lysstyrke
Merknad
• Hvis eksponeringsmodus er satt til automodus eller scenevalg, eller hvis zoomfunksjonen i kameraet brukes, låses [Målemodus] til [Multi-segment] og du kan da
ikke velge andre moduser.
Bruke bruksmodus
Velge bruksmodus
Du kan bruke en passende bruksmodus etter behov, for eksempel
enkeltfremtrekk, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinn.
-knapp t Velg ønsket modus
-knapp
(Enkeltbilde )
(110)
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
(Seriebilder)
(111)
Kameraet tar bildene kontinuerlig.
(Selvutløser)
(111)
10-sekunders selvutløseren er praktisk når fotografen vil
være med på bildet, og 2-sekunders selvutløseren er praktisk
for å redusere kamerarystelser.
(Nivåtrinn:
Kont.) (112)
Du kan ta det angitte antall bilder, hvert med forskjellig grad
av eksponering.
(Enkelt
nivåtrinn) (112)
Du kan ta det angitte antall bilder, bilde for bilde, hvert med
forskjellig grad av eksponering.
(HBnivåtrinn) (113)
(DRO
nivåtrinn) (114)
Det tas 3 bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den
valgte hvitbalansen samt fargetemperaturen og fargefilteret.
(Fjernstyring)
(114)
Du kan ta 3 bilder med verdien for dynamisk
områdeoptimalisering endret.
Du kan ta stillbilder ved bruk av knappen SHUTTER eller
2SEC (lukkeren utløses etter 2 sekunder) på RMT-DSLR1/
RMT-DSLR2 trådløs fjernstyring (selges separat), eller ta
opp film ved bruk av knappen START/STOP (bare på RMTDSLR2).
Fotografere et enkelt bilde
(Bruksknapp) t
(Enkeltbilde )
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i Scenevalg, kan du ikke ta
enkeltbilder.
110
Velge bruksmodus
Seriebilder
1
(Bruksknapp) t
(Seriebilder) t Velg ønsket
hastighet med b/B på kontrollknappen
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig.
Fotograferingsteknikk
• For å fotografere kontinuerlig med høyere hastighet må du sette
eksponeringsmodus til tele-zoom, kontinuerlig fremtrekk med AEprioritet (side 76).
Merknader
• Når
er valgt, vises bildet som er tatt mellom rammene.
• Du kan ikke fotografere kontinuerlig når du bruker en annen scenevalgmodus enn
[Sportsbilder].
Selvutløser
1 Knappen
• Tallet til høyre for
Bruke bruksmodus
(Bruk) t
(Selvutløser) t Velg ønsket
hastighet med b/B på kontrollknappen
er antall sekunder som er valgt for øyeblikket.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og
selvutløserlampen. Selvutløserlampen blinker raskt og lydsignalet blir
hyppigere rett før bildet tas.
Avbryte selvutløseren
Trykk på
(Bruksknapp).
111
Velge bruksmodus
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn
Grunnleggende
eksponering
– retning
Plussretning (+)
Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering
for hvert enkelt bilde. Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den
grunnleggende eksponeringen, vil kameraet ta 3 eller 5 bilder mens
eksponeringen automatisk forskyves.
1
(Bruksknapp) t
(Nivåtrinn: Kont.) eller
(Enkelt nivåtrinn) t Velg ønsket nivåtrinn og antall
bilder med b/B på kontrollhjulet
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i
nivåtrinngruppen.
• Hold nede lukkerknappen til opptaket stopper når [Nivåtrinn: Kont.] er
valgt.
• Trykk på lukkerknappen bilde for bilde når [Enkelt nivåtrinn] er valgt.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er satt til M, og ISO-følsomheten er satt til noe annet enn
[AUTO], forskyver du eksponeringen ved å justere lukkerhastigheten. Når ISOfølsomheten er satt til AUTO, forskyver du eksponeringen ved å justere ISOfølsomheten.
• Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til
kompenseringsverdien.
• Nivåtrinn kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt til Automodus, Sweep
Panorama, Tele-zoom, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet eller Scenevalg.
• Når blitsen lyser, velges nivåtrinn med blits, som endrer mengden blitslys selv om
[Nivåtrinn: Kont.] er valgt. Trykk på lukkerknappen for å ta bilde for bilde.
112
Velge bruksmodus
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Nivåtrinn for lokalt lys*
Nivåtrinn med blits
0,3 trinn, 3 bilder
0,7 trinn, 3 bilder
Eksponeringskompensering 0 Blitskompensering –1,0
Søker
LCD-skjerm (når [DISPknapp (skjerm)] er satt
til [For søker])
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på
motivet over en lengre tidsperiode, som f.eks. nøytralt lys, en lyspære
eller fluorescerende lys.
• Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på EVskalaen som antallet bilder som kan tas opp.
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer
allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én.
HB-nivåtrinn
1 Knappen
• Når Lo er valgt, forskyves hvitbalansen med 10 MK–1*, og når Hi er valgt,
forskyves den med 20 MK–1.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
* MK–1: en enhet som viser fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre (den
samme verdien som "Mired.").
113
Bruke bruksmodus
(Bruk) t
(HB-nivåtrinn) t Velg
ønsket hastighet med b/B på kontrollknappen
Velge bruksmodus
DRO nivåtrinn
1 Knappen
(Bruk) t
(DRO nivåtrinn) t Velg
ønsket hastighet med b/B på kontrollknappen
• Hvis Lo er valgt, tas bildet med DROLv1, Lv2 og Lv3, og hvis Hi er valgt,
tas bildet med DROLv1, Lv3 og Lv5.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Fjernstyring
1
(Bruksknapp) t
(Fjernstyring)
2 Fokuser på motivet, rett senderen til den trådløse
fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren, og ta bildet.
Merknader
• Den RMT-DSLR1 trådløse fjernkontrollen (selges separat) kan ikke brukes ved
filmopptak. Bruk RMT-DSLR2 (selges separat).
• Du kan kontrollere START/STOP-funksjonen til RMT-DSLR2 etter lyset på
selvutløserlampen på kameraet.
• Når [MOVIE-knapp] er satt til [Kun filmmodus], blir knappen START/STOP på
fjernstyringen tilgjengelig bare når modushjulet er satt til film (kun for RMTDSLR2).
• Se også i bruksanvisningen som fulgte med den trådløse fjernstyringen.
114
Avansert fotografering
Bruke blitsen (selges separat)
Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som
den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke
blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv.
Du finner opplysninger om hvordan du skal bruke blitsen i
bruksanvisningen som følger med blitsen.
1 Ta av dekselet på tilbehørsskoen,
og sett på blitsen (selges
separat).
• Skyv blitsen bestemt inn på
multigrensesnittskoen, i pilens retning,
til den stopper. Bekreft at den er låst.
• Når du bruker en blits som er
kompatibel med tilbehørsskoen med
autolås, setter du skoadapteren på
kameraet (side 24).
2 Slå på blitsen, og når
blitsladingen er fullført
fotograferer du motivet.
3 Fn-knapp t
(Indikator for lading av blits)
(Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling
• Du finner flere opplysninger om hvilke blitsmoduser som er tilgjengelig for
hver opptaksmodus, på side 119.
Merknad
• Objektivet kan sperre for blitslyset, og en skygge kan bli synlig nederst i bildet. Ta
av motlysblenderen.
115
Avansert fotografering
Blinker: Blitsen lades.
Tent: Blitsen er ladet.
• Hvis du trykker lukkerknappen
halvveis ned ved mørke forhold og i
autofokusmodus, kan AF-lyset på
blitsen tennes.
Bruke blitsen (selges separat)
(Blits av)
Utløses ikke.
(Autoblits)
Utløses i mørke omgivelser, eller ved fotografering mot
sterkt lys.
(Fyllblits)
(Ettersynkron.)
(Trådløs)
Utløses hver gang du utløser lukkeren.
Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du
utløser lukkeren.
I stedet for å bruke blits på kameraet, kan du lage mer
kontrast, noe som gir et mer tredimensjonelt bilde.
Fotograferingsteknikker
• Når du bruker blits, bør du fotografere motivet på en avstand av 1 meter
eller mer.
• Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke
sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og
bakgrunnen.
• Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et
motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går.
• Når du bruker HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitsen (selges
separat), kan du fotografere med høyhastighetssynkronisering ved enhver
lukkerhastighet. For ytterligere informasjon, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
Trådløs blits
1 Ta av dekselet på tilbehørsskoen, og sett på HVL-F60M/HVLF58AM/HVL-F43AM/HVL-F20AM-blitsen på kameraet
(side 115).
• Når du skal sette på en HVL-F58AM, HVL-F43AM eller HVL-F20AM,
skal du sette på skoadapteren på kameraet først (side 24).
2 Sett blitsen til "trådløs kontroll."
3 Fn-knapp t
116
(Blitsmodus) t
(Trådløs)
Bruke blitsen (selges separat)
4 Legg blitsen som er satt som trådløs, et stykke unna kameraet.
5 Hvis du vil teste blitsen, trykk på AEL-knappen.
Merknad
• Skift kanal for blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i nærheten og
vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal for blitsen må
du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den.
Innstilling av AEL-knappen
Når du bruker en trådløs blits, bør du stille inn [AEL-knappens funk.] på
[Hold AEL] i
Tilpasningsmenyen (side 174).
Trådløs blits med lysandelkontroll
Du kan bruke den trådløse lysandelkontrollen i kombinasjon med flere
blitser. Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen som fulgte med
blitsen (HVL-F60M, HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Langsom synkronisering
Hvis du bruker funksjonen langsom synkronisering med en langsommere
lukkerhastighet, kan du ta et skarpt bilde av både motivet og bakgrunnen.
Dette er nyttig når du tar portrettfotografier om natten, med mørk
bakgrunn.
Avansert fotografering
Fotografer med SLOW SYNCknappen trykket inn.
lyser på skjermen og viser at
eksponeringen er låst.
SLOW SYNC-knapp
117
Bruke blitsen (selges separat)
Merknader
• Hvis eksponeringshjulet er satt til S eller M, kan ikke opptak med langsom
synkronisering brukes med SLOW SYNC-knappen.
• Hvis en annen funksjon enn AEL-funksjonen er valgt i [AEL-knappens funk.], kan
ikke langsom synkronisering brukes med SLOW SYNC-knappen. Hvis AELfunksjonen er valgt i [ISO-knapp], [AF/MF-knapp], [Tilpass.-knapp] eller
[Forhåndsvisningsknapp], kan langsom synkronisering brukes med disse knappene.
Bruke en blits som har kontaktledning for
blitssynkronisering
Åpne dekslet på
(blitssynkroniseringkontakten) og
koble til ledningen.
(blitssynkroniseringskontakt)
• Du kan bruke en blits som er utstyrt med en blitssynkroniseringskontakt
med motsatt polaritet.
Merknader
• Velg manuell eksponeringsmodus (andre innstillinger enn ISO AUTO bør brukes),
og sett lukkerhastigheten på 1/250-dels sekund. Hvis lukkerhastigheten som
anbefales på blitsen, er langsommere enn dette, bruker du den anbefalte hastigheten
eller en enda langsommere hastighet.
• Hvis du ikke kan kontrollere komposisjonen under mørke forhold, kan du endre
innstillingen for [Live View-visning] slik at bilder alltid vises med passende
lysstyrke (side 89).
• Bruk en blits med en blitssynkroniseringsspenning på 400 V eller mindre.
• Før du kobler blitssynkroniseringsledningen til (blitssynkroniseringskontakten),
skal du slå av strømmen til den tilkoblede blitsen. Hvis strømmen er på, kan blitsen
blitse når du kobler til ledningen.
• Blitsen vil alltid være på full styrke. Blitskompensasjon (side 120) kan ikke brukes.
• Det anbefales ikke å bruke hvitbalanse. Bruk tilpasset hvitbalanse for å få en mer
presis hvitbalanse.
• Blitsindikatoren vises ikke når (blitssynkroniseringskontakten) er koblet til.
118
Tilgjengelige blitsmoduser
Hvilke blitsmoduser du kan velge, avhenger av opptaksmodus og valgte
funksjoner.
I tabellen nedenfor betyr at funksjonen er valgbar. – viser at funksjonen
ikke er valgbar.
De blitsmodusene du ikke kan velge, vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus
/
(69)
(Blits av)
(Autoblits)
(Fyllblits)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(71)
–
–
–
–
–
(73)
/
–
–
(77)
–
–
(78)
–
–
(80)
–
–
(82)
–
–
(65, 150)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Avansert fotografering
–
(76)
(Ettersynkron.) (Trådløs)
119
Blitskompensering
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å
endre eksponeringskompenseringen. Du kan kun justere eksponeringen for
et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde.
Fn-knapp t
(Blitskompenser.) t Velg ønsket innstilling
Mot +: Øker blitsstyrken.
Mot –: Reduserer blitsstyrken.
Merknader
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til Automodus ,
Sweep Panorama eller Scenevalg.
• Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den
begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale
området som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den
reduserte virkningen ikke vil være synlig.
Eksponeringskompensering og blitskompensering
Eksponeringskompensering kompenserer ved å endre lukkerhastigheten,
blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt).
Blitskompensering endrer bare blitslysmengden.
120
Blitskontroll
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Blitskontroll] t Velg ønsket
ADI-blits
Denne metoden kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i
betraktning fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra
forhåndsblitsen. Denne metoden gir en nøyaktig
blitskompensering med så godt som ingen refleksjon fra
motivet.
Forh.blits-TTL
Denne metoden kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig
av lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er
ømfintlig overfor refleksjon fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering)
TTL: Through the lens (Via objektivet)
• Når [ADI-blits] er valgt, kan bruk av et objektiv som har en
avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensering ved bruk av
avstandsinformasjon.
121
Avansert fotografering
Merknader
• Hvis avstanden mellom motivet og blitsen ikke kan bestemmes (trådløs
blitsfotografering med blits, opptak med ekstern kabeltilkoblet blits, opptak med
macro twin flash e.l.), velger kameraet automatisk forhåndsblits-TTL-modus.
• Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre
blitskompensasjon med ADI-blits.
– Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen.
– Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering.
– Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter.
– Når du bruker et nærbildeobjektiv.
• ADI-blits kan kun brukes sammen med et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til Sweep
Panorama eller [Nattscene]/[Håndholdt kamera i halvlys] i scenevalg.
FEL-lås
Ved vanlig blitsfotografering justeres mengden blitslys automatisk for å få
best mulig eksponering. Du kan låse blitslysmengden på forhånd.
FEL: blitseksponeringsnivå
1 Sett motivet du vil låse FEL for, i
midten av skjermen og fokuser på
det.
2 Trykk på tilpasningsknappen for å
Tilpasset knapp
låse blitslysmengden.
• Blitsen forhåndsfyller blitslyset.
•
(FEL-lås) markeringslys.
3 Komponer opptaket, og fotografer
motivet.
• For å avbryte funksjonen FEL-lås
trykker du på tilpasningsknappen på
nytt.
Blitser som er kompatible med FEL-låsfunksjonen
• HVL-F60M og HVL-F43AM kan brukes med klips-på LCD-skjerm, et
eksternt kabeltilkoblet kamera, eller kan brukes ved trådløs
(fjernkontroll) fotografering.
• HVL-F58AM og HVL-F20AM kan brukes med LCD-skjerm med
klipsfeste, eller med et eksternt, kabeltilkoblet kamera.
122
FEL-lås
Merknader
• Denne funksjonen kan ikke angis hvis en blits ikke er satt på.
• Det vises en feilmelding hvis du forsøker å angi en blits som ikke er kompatibel med
funksjonen FEL-lås.
•
når du har låst både AE og FEL.
Endre funksjonen til tilpasningsknappen
Du kan sette knappen til å holde låst nivå mens knappen holdes nede
([FEL-lås hold]) eller tilordne en annen funksjon.
MENU-knapp t
innstilling
4 t [Tilpass.-knapp] t Velg ønsket
Avansert fotografering
123
Stille inn ISO
Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (Anbefalt
eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.
1 Trykk på ISO-knappen for å vise
ISO-knapp
ISO-skjermbildet.
2 Velg ønsket innstilling med v/V på kontrollknappen.
• Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være.
• Hvis du vil velge [Flerramme-støyreduksjon], viser du oppsettskjermbildet
med B og velger ønsket verdi med v/V.
• Tallet endres trinnvis med 1/3 av et trinn ved bruk av det bakre
kontrollhjulet som med kontrollknappen, og det endres trinnvis med 1 trinn
ved bruk av det fremre kontrollhjulet.
Merknader
• Det opptakbare området av lysstyrke for et motiv (dynamisk område) er litt smalere
for områder der ISO er mindre enn 100.
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Automodus, Sweep Panorama eller Scenevalg,
og ISO er låst til [AUTO], og du ikke kan velge andre ISO-tall.
• Når eksponeringsmodus er satt til P/A/S/M og ISO er satt til [AUTO], settes ISO
automatisk på en verdi mellom ISO 100 og ISO 6400.
Endre det automatiske justeringsområdet i [AUTO]
Hvis [AUTO] er valgt, trykker du på B, velger [ISO AUTO maksimum]
eller [ISO AUTO minimum], og velger deretter ønsket område.
124
Stille inn ISO
Flerramme-støyreduksjon
Kameraet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene,
reduserer støy og lagrer 1 bilde. I flerramme-støyreduksjon kan du velge
høyere ISO-tall enn det som er maksimal ISO-følsomhet.
Bildet som lagres er 1 sammensatt bilde.
1 Trykk på ISO-knappen for å vise
ISO-knapp
ISO-skjermbildet.
2 Velg
(Flerramme-støyreduksjon) med v/V på kontrollhjulet.
Merknader
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen
ikke brukes.
• Blits, dynamisk områdeoptimalisering og [Auto HDR] kan ikke brukes.
Avansert fotografering
125
Kompensere for lysstyrke og kontrast
automatisk (dynamisk område)
Fn-knapp t
(Av)
(DRO/Auto HDR) t Velg ønsket innstilling
Deaktiverer funksjonene DRO/Auto HDR
(Dyn.omr.opt.) Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lysog skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at
du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
(Auto HDR)
Tar 3 bilder med ulik eksponering og legger bildet med riktig
eksponering, det lyse området fra et undereksponert bilde og
det mørke området fra et overeksponert bilde over hverandre
for å lage et bilde med et bredt spektrum av overganger.
Det blir lagret 2 bilder: Ett bilde med riktig eksponering og
ett overlagt bilde.
Dyn.omr.optimal.
1 Fn-knapp t
(DRO/Auto HDR) t
(Dyn.omr.opt.)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Dyn.omr.optimal.: Auto)
(Nivå)*
* LV_ vist med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer fargeoverganger på et bilde, i hvert område av
bildet. Velg optimalt nivå mellom mellom Lv1 (svakt) og
Lv5 (sterkt).
er verdien som er valgt for øyeblikket.
Merknader
• Innstillingen er låst til [Av] hvis eksponeringsmodus er satt til Sweep Panorama eller
hvis [Flerramme-støyreduksjon] eller [Bildeeffekt] brukes.
• Innstillingen fastsettes til [Av] når [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller
[Håndholdt kamera i halvlys] er valgt i Scenevalg. Innstillingen fastsettes til [Auto]
når andre moduser er valgt i Scenevalg.
• Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk
områdeoptimalisering. Velg riktig nivå ved å undersøke bildet, særlig når du
forsterker effekten.
126
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område)
Auto HDR
1 Fn-knapp t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto HDR:
Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
(Nivå på
Angir eksponeringsforskjell, basert på motivets kontrast.
eksponeringsforskjell)* Velg optimalt nivå mellom 1,0Ev (svakt) og 6,0Ev (sterkt).
For eksempel: Hvis 2,0Ev er valgt, legges 3 bilder over
hverandre: ett bilde med –1,0Ev, ett med riktig eksponering,
og ett med +1,0Ev.
* _Ev vist med
er trinnet som er valgt for øyeblikket.
Fotograferingsteknikk
• Siden lukkeren utløses 3 ganger for 1 bilde, må du være forsiktig med
følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer på nytt.
127
Avansert fotografering
Merknader
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på RAW-bilder.
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Automodus, Sweep Panorama, Tele-zoom
kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet eller Scenevalg, eller hvis [Flerrammestøyreduksjon] er valgt, kan du ikke velge [Auto HDR].
• Du kan ikke fotografere på nytt før fangeprosessen er fullført etter en fotografering.
• Det er ikke sikkert at du får ønsket effekt. Dette avhenger av luminansforskjellen i et
motiv og opptaksforholdene.
• Når blitsen brukes, har denne funksjonen liten virkning.
• Hvis kontrasten i scenen er lav eller hvis kameraet rister eller motivet blir uskarpt, er
det ikke sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager et problem,
vises
på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på
nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.
Angi bildebehandling
Bildeeffekt
Velg ønsket effektfilter for å få et mer imponerende og kunstnerisk uttrykk.
Fn-knapp t
(Bildeeffekt) t Velg ønsket innstilling
• Hvis en modus som har finjusteringsalternativ velges, skal du velge
ønsket innstilling med b/B på kontrollhjulet
(Av)
Deaktiverer funksjonen Bildeeffekt.
(Lekekamera)
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i
hjørnene og tydelige farger. Du kan angi fargetone med b/B.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
(Posterisering)
(Retrofoto)
(Mykt veldig lyst)
(Delfarge)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å
vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart og hvitt. Du kan
velge primærfarger eller svart og hvitt med b/B.
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner
og falmet kontrast.
Skaper et bilde med den angitte stemningen: lys,
gjennomsiktig, eterisk, bløt, myk.
Skaper et bilde som inneholder 1 bestemt farge og
konverterer andre farger til svart og hvitt. Du kan velge farge
med b/B.
Skaper et høykontrastbilde i svart og hvitt.
(Høy kontrast s/h)
(Mykt fokus)
Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt. Du kan angi
intensitet for effekten med b/B.
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maling ved å forsterke fargene og
detaljene. Kameraet utløser lukkeren 3 ganger. Du kan angi
effektintensitet med b/B.
(Fulltone Mono) Skaper et bilde i svart og hvitt med rike gråtoneoverganger og
gjengivelse av detaljer. Kameraet utløser lukkeren 3 ganger.
(Miniatyr)
128
Skaper et bilde som fremhever motivet livlig, med
bakgrunnen gjort betydelig uskarp. Denne effekten kan ofte
ses på bilder av miniatyrmodeller. Du kan velge området som
skal være i fokus med b/B. Fokus reduseres sterkt for andre
områder.
Angi bildebehandling
Merknader
• Når en annen zoom-funksjon enn optisk zoom brukes, er ikke effektene
[Lekekamera] eller [Miniatyr] tilgjengelige.
• Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen. Dette
avhenger av motivet og opptaksforholdene.
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Automodus, Sweep Panorama, Tele-zoom
Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet, eller hvis [Kvalitet] er satt til [RAW] eller
[RAW og JPEG], kan ikke bildeeffekt brukes.
• Hvis [HDR-maleri], [Miniatyr], [Fulltone Mono] eller [Mykt fokus] er valgt, kan du
ikke kontrollere effekten før opptak. Du kan heller ikke angi bruksmodus.
• Hvis kontrasten i scenen er lav eller hvis betydelig kamerarystelse eller
motivuskarphet oppstår når [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono] er valgt, er det ikke
sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på nytt etter
behov, komponer på nytt eller ta hensyn til uskarpheten.
Kreative innst.
Du kan velge stilen som skal brukes ved bildebehandling, blant 13 stiler, og
justere kontrast, fargemetning og skarphet for hver kreative innstilling.
Du kan også justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning), i
motsetning til ved scenevalg der kameraet justerer eksponeringen.
1 Fn-knapp t
(Kreative innst.)
Kreative innstillinger / Stilboks
129
Avansert fotografering
• 13 kreative innstillinger og 6 stillbokser
(som
, nummeret vises til venstre
for symbolet) vises. Du kan registrere
justeringen i en stilboks.
Angi bildebehandling
2 Velg den kreative innstillingen du
vil ha eller stilboksen, med v/V
på kontrollknappen.
• Når du skal velge stilboks, flytter du
markøren til høyre med B, og velger
deretter den kreative innstillingen du
ønsker.
• Ved å bruke stilboksen kan du få
tilbake stilinnstillingene som ble
registrert med finkontrollert innstilling.
Vises bare når en stilboks er valgt.
3 Hvis du vil justere
(Kontrast),
(Fargemetning) eller
(Skarphet), velger du elementet
du ønsker med b/B, og justerer
deretter verdien med v/V.
(Standard)
For å fotografere ulike scener med mengder av
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel eller bilder av hav.
(Nøytral)
Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med
mer dempet stemning. Dette passer også for å ta bilder som
skal redigeres med datamaskin.
(Klar)
For å ta bilder i en klar tone med gjennomskinnelige farger i
det merkede området, noe som passer for å fange opp
strålende lysvirkninger.
(Dyp)
For å ta bilder med dype og tette fargeuttrykk, noe som passer
for å gi motivet tyngde.
(Lys)
For å ta bilder med lyse og enkle fargeuttrykk, noe som
passer for å fange opp friske og lyse stemninger.
(Portrett)
For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
130
Angi bildebehandling
(Landskap)
Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder
med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange
avstander blir også tydeligere.
(Solnedgang)
For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger.
(Nattscene)
Kontrasten reduseres for å gjengi nattlige stemninger mer
realistisk.
(Høstblader)
For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på røde og
gule farger i bladverk.
(Svart/hvitt)
For å ta svart/hvitt-bilder.
(Sepia)
For å ta bilder i sepiatoner.
(Kontrast),
stilboks.
(Fargemetning) og
(Skarphet) kan justeres for hver
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys
og skygge være, som igjen vil ha en innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene
være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være
duse og dempet.
(Skarphet)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
vil konturene fremheves, og jo lavere den valgte verdien er,
jo mer vil konturene dempes.
131
Avansert fotografering
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Automodus eller Scenevalg, eller hvis
bildeeffektmodus er valgt, låses [Kreative innst.] til [Standard], og du kan ikke velge
andre innstillinger.
• Hvis [Svart/hvitt] eller [Sepia] er valgt, kan du ikke justerer metningen.
Justere fargetonene (Hvitbalanse)
Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen
nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige
lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt
Blåaktig
Grønnskjær
Rødaktig
Vær/belysning
Lysets
egenskaper
Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du
forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå
forskjellige effekter.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er satt til Automodus eller Scenevalg, og [Hvitbalanse] er
låst til [Auto-hvitbal.], og du ikke kan velge andre moduser.
• Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe,
kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens
egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen.
WB-knapp t Velg ønsket
innstilling
132
WB-knapp
Justere fargetonene (Hvitbalanse)
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt
Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer
fargetonene deretter.
Hvis du velger et alternativ for at det skal passe til en bestemt
lyskilde, vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
• Trykk på B på kontrollknappen, slik at skjermbildet
for finjustering vises og du kan justere fargetonen
med v/V/b/B, etter behov (side 133).
hvitt)
(Fluor.: Kjølig
hvitt)
(Fluor.:
Dagslyshvitt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blits)
Fotograferingsteknikk
• Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får
fargen du ønsker med alternativet som er valgt (side 113).
F.-temp./filter
1 WB-knappen t
(F.-temp./
filter) t B på kontrollhjulet
WB-knapp
2 Angi fargetemperaturen med v/V.
133
Avansert fotografering
Du kan velge den fargetemperaturen du vil ha, og foreta en finjustering ved
å kombinere fargetemperaturen med fargefilteret.
Justere fargetonene (Hvitbalanse)
3 Trykk på B for å vise
finjusteringsskjermbildet og
kompensere fargen etter eget
ønske med v/V/b/B.
Fargetemperatur: Finjusterer farger i
retning B (blå) med b, og i retning A
(amber/gul) med B.
Fargefilter: Finjusterer farger i retning G
(grønn) med v, og i retning M (magenta/
rød) med V.
Merknad
• Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under
fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Du bør bruke den tilpassede
hvitbalansen eller ta et prøvebilde.
Tilpasset hvitbalanse
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales
det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
Opptil 3 innstillinger kan registreres.
1 WB-knappen t [
SET] t
trykk midt på kontrollknappen.
WB-knapp
2 Hold kameraet slik at det hvite området dekker det sentrale AFområdet, og trykk deretter ned lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter)
vises.
134
Justere fargetonene (Hvitbalanse)
3 Velg et registernummer med b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor
innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart.
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som ble registrert i denne
operasjonen, gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.
Merknad
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" viser at verdien er utenfor forventet
område når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et motiv med sterk
farge i rammen. Hvis du registrerer denne verdien, vil
-indikatoren bli gul på
skjermbildet med opptaksinformasjon. Du kan fotografere nå, men du bør stille inn
hvitbalansen på nytt for å få en mer korrekt hvitbalanseverdi.
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
WB-knapp t Velg ønsket registernummer
• Trykk på B på kontrollhjulet for å vise finjusteringsskjermbildet og
kompensere fargen etter eget ønske.
Merknad
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, registreres en tilpasset
hvitbalanse der det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
Avansert fotografering
135
Angi bildestørrelse
Bildestørr.
MENU-knapp t
1 t [Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse
[Bildeforhold]: [3:2]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L:24M
6000 × 4000 piksler
For opptak med beste
bildekvalitet
M:10M
3936 × 2624 piksler
For utskrifter opptil A3+-størrelse
S:4.6M
2640 × 1760 piksler
For utskrifter opptil A5-størrelse
[Bildeforhold]: [16:9]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L:20M
6000 × 3376 piksler
M:8.7M
3936 × 2216 piksler
S:3.9M
2640 × 1488 piksler
For visning på en TV med høy
oppløsning
[Opptak i APS-C-str.]: [På]
[Bildeforhold]: [3:2]
[Bildeforhold]: [16:9]
L
L:10M
3936 × 2624 piksler
L:8.7M
3936 × 2216 piksler
M
M:4.6M
2640 × 1760 piksler
M:3.9M
2640 × 1488 piksler
S
S:2.0M
1728 × 1152 piksler
S:1.7M
1728 × 976 piksler
Merknader
• Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet
korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på skjermen.
• Hvis et DT-objektiv er satt på, velges bildestørrelsen som brukes for APS-C,
automatisk.
• Bildene som er tatt med [Bildestørr.] satt til [S:2.0M] i APS-C-størrelses
fotografering, kan ikke forstørres.
136
Angi bildestørrelse
Panorama: Størrelse
Du kan velge bildestørrelsen på panoramabilder. Bildestørrelsen varierer,
avhengig av innstillingen for opptaksretningen (side 75).
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Panorama: Størrelse] t Velg ønsket
Standard
[Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:
8192 × 1856
Vid
[Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:
12416 × 1856
Avansert fotografering
137
Angi bildeforhold og bildekvalitet
Bildeforhold
MENU-knapp t
bildeforhold
1 t [Bildeforhold] t Velg ønsket
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-forhold.
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på Sweep
panorama.
Kvalitet
MENU-knapp t
1 t [Kvalitet] t Velg ønsket innstilling
(RAW)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.)
Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en
datamaskin.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.
(RAW og
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og
en RAW-fil til redigering.
(Ekstra fin)
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas.
Komprimeringsforholdet blir høyere og filstørrelsen blir
mindre, i følgende rekkefølge: [Ekstra fin], [Fin] og
[Standard].
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på Sweep
panorama.
138
Angi bildeforhold og bildekvalitet
Om RAW-bilder
• Du trenger programvaren "Image Data Converter" som du finner på CD-ROM-en
(inkludert), for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med
denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig
format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten
osv. kan justeres.
– RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en skriver som er dedikert for DPOF
(utskrift).
– Du kan ikke angi [Auto HDR] eller [Bildeeffekt] på bilder i RAW-format.
• RAW-bilder som er tatt med kameraet, har en oppløsning på 14 bits per piksel. Dette
begrenses imidlertid til 12 bits i følgende situasjoner:
– Lang eksponering NR
– BULB-opptak
– Kontinuerlig opptak (også fotografering av flere bilder, for eksempel kontinuerlig
opptak i Fremragende auto-modus)
Avansert fotografering
139
Registrere ansikter
Kameraet gjenkjenner ansikter, justerer fokus og eksponering, utfører
bildebehandling og justerer blitsinnstillingene.
Fn-knapp t
(Smil/Ansiktsregistr.) t Velg ønsket innstilling
Slår av ansiktsgjenkjenning.
(Ansiktsregistrering
Av)
Aktiverer ansiktsgjenkjenning og prioriterer gjenkjente
(Ansiktsregistrering ansikter som er registrert i [Ansiktregistrering] (side 141).
På (regist. ansikter))
(Ansiktsregistrering
På)
(Smilutløser)
Aktiverer ansiktsgjenkjenning, men prioriterer ikke
gjenkjente ansikter.
Oppdager og fotograferer smil automatisk.
Ansiktregistreringsrammen
Når kameraet oppdager ansikter, vises
grå ansiktgjenkjenningsrammer. Hvis
kameraet bedømmer at autofokus er
mulig, blir ansiktsgjenkjenningsrammene
hvite. Når du trykker lukkerknappen
halvveis ned, blir
ansiktsregistreringsrammene grønne.
Ansiktsgjenkjennin
gs-rammer (grå)
Ansiktregistreringsrammer (hvite)
• Hvis et ansikt ikke er plassert innenfor det tilgjengelige AF-området når
du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir AF-området som brukes til
fokusering, grønt.
• Når kameraet oppdager flere ansikter, velger det automatisk et
prioritetsansikt og enkeltansiktsrammen blir hvit. En magentarød ramme
vises på ansiktet som er registrert med [Ansiktregistrering].
Fotograferingsteknikk
• Komponer slik at ansiktregistreringsrammen legges over AF-området.
140
Registrere ansikter
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Sweep Panorama eller Tele-zoom Kontinuerlig
fremtrekk med AE-prioritet, kan ikke funksjonen for ansiktgjenkjenning brukes.
• Opptil 8 ansikter kan gjenkjennes.
• Avhengig av opptaksforholdene er det mulig at kameraet ikke gjenkjenner ansikter
eller at det oppdager andre objekter.
Ansiktregistrering
Kameraet oppdager ansikter som det er registrert informasjon om på
forhånd.
1 MENU-knapp t
6 t [Ansiktregistrering] t [Ny
registrering]
2 Juster styrerammen etter ansiktet som skal registreres, og
trykk på lukkerknappen.
3 Velg [Enter] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
• Opptil 8 ansikter kan registreres.
• Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at
ansiktet registreres riktig hvis det er dekket av en hatt, en maske, solbriller
eller lignende.
Hvis du registrerer flere ansikter, settes prioritet for hvert ansikt etter
registreringsrekkefølgen. Du kan endre prioritetsrekkefølgen.
MENU-knappen t
6 t [Ansiktregistrering] t [Rekkefølgeendring]
t Velg ansiktet du vil endre prioritet og prioritetsnivå for
Slette et registrert ansikt
Du kan slette et registrert ansikt.
MENU-knappen t
6 t [Ansiktregistrering] t [Slett] t Velg
ansiktet du vil slette
• Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter samtidig.
141
Avansert fotografering
Endre prioritet for tidligere registrerte ansikter
Registrere ansikter
Merknader
• Selv om du velger [Slett], forblir data for registrerte ansikter lagret i kameraet. Hvis
du også vil slette dem fra kameraet, velger du [Slett alle].
• Det registrerte ansiktet slettes ikke, selv om du bruker [Initialiser].
Auto Port. innramm.
Når kameraet oppdager og fotograferer et ansikt, blir bildet automatisk
beskjært til en passende komposisjon. Både originalen og det beskjærte
bildet lagres .
Det beskjærte bildet tas opp med samme bildestørrelse som den for
originalbildet.
•
blir grønn når beskjæringsfunksjonen er tilgjengelig i Live View-modus.
• Rammen som viser det beskjærte området, vises på
autovisningsskjermbildet etter opptak.
Fn-knapp t
(Auto Port. innramm.) t Velg ønsket innstilling
Standardinnstillingen er [Av].
Merknader
• Funksjonen autoportrettinnramming kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt
til Sweep Panorama, Tele-zoom, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet Film eller
[Håndholdt kamera i halvlys], [Sportsbilder] i scenevalg.
• Det beskjærte bildet er kanskje ikke den beste komposisjonen. Dette avhenger av
opptaksforholdene.
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen ikke brukes.
• Denne funksjonen kan ikke brukes med følgende funksjoner: kontinuerlig
fotografering, kontinuerlig nivåtrinn, [Flerramme-støyreduksjon], [Auto HDR],
zoom-funksjonen i kameraet, manuell fokus eller [Mykt fokus], [HDR-maleri],
[Fulltone Mono], [Miniatyr] i bildeeffektfunksjonen.
142
Smilutløser
Når kameraet gjenkjenner et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knapp t
(Smil/Ansiktsregistr.) t [Smilutløser På:
Normalt smil] t Velg ønsket følsomhetsmodus for
smilgjenkjenning med b/B på kontrollknappen
Du kan angi følsomheten til smilutløserfunksjonen, for registrering av smil,
til én av følgende 3 alternativer:
(På: Svakt smil),
(På: Normalt
smil) og
(På: Stort smil).
• Når smilutløserfunksjonen aktiveres, vises indikatoren for
smilgjenkjenningsfølsomhet på skjermen.
2 Vent til et smil oppdages.
Ansiktregistreringsramme
(oransje)
Følsomhetsindikator for
smilregistrering
3 Avslutte fotografering, Fn-knapp t
(Smil/Ansiktsregistr.)
t Velg et annet element enn [Smilutløser].
Fotograferingsteknikker
• For å fokusere på smilet legger du ansiktregistreringsrammen over AFområdet.
• Ikke dekk til øynene med panneluggen eller lignende. Motivet bør smile.
143
Avansert fotografering
Kameraet gjenkjenner et smil og fokus
bekreftes. Når smilnivået overstiger b
punktet på indikatoren, tar kameraet
bilder automatisk.
• Når kameraet oppdager målansiktene,
vises oransje
ansiktsgjenkjenningsrammer rundt
ansiktene. Ansiktregistreringsrammene
blir grønne når disse motivene kommer
i fokus.
• Hvis [Auto Port. innramm.] er satt til
[Auto], bekjæres bildet automatisk, slik
at komposisjonen blir passende.
Smilutløser
• Ikke skygg for ansiktet med hatt, maske, solbriller eller lignende.
• Rett ansiktet mot kameraet og hold det så jevnt som mulig.
• Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere hvis tennene
vises.
• Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløserfunksjonen er
aktivert, tar kameraet bildet og går tilbake til smilutløserfunksjonen.
Merknader
• Smilutløserfunksjonen kan ikke brukes hvis eksponeringsmodus er satt til Sweep
Panorama, Tele-zoom, Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet, Film eller
[Håndholdt kamera i halvlys] i Scenevalg, eller hvis manuell fokus er valgt.
• Bruksmodus stilles automatisk inn på [Enkeltbilde ] eller [Fjernstyring].
• AF-lyset virker ikke sammen med smilutløserfunksjonen.
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner et smil, kan du endre innstillingen for
smilregistreringsfølsomhet.
• Det er ikke sikkert at smil gjenkjennes riktig. Dette avhenger av
fotograferingsforholdene.
• Hvis kameraet sporer et ansikt ved bruk av objektsporingsfunksjonen med
smilutløser aktivert, blir ansiktet målet for smilgjenkjenningsfunksjonen (side 95).
144
Zoome
Du kan forstørre bilder med høyere skala enn den optiske zoomen
Zoome inn i ett trinn (Smart telekonverter)
Du kan zoome inn på midten av et motiv ved bruk av den smarte
telekonverteren før du tar bildet.
Trykk på
-knappen.
• Hver gang du trykker på
-knappen,
endres zoomeskalaen på følgende måte:
Omtrent ×1,4 t omtrent ×2 t Av
-knapp
Bildestørrelsen er som følger, basert på zoomskalaen.
Zoomeskala
Bildestørrelse
Ca. ×1,4
M eller S
Ca. ×2
S
Zoome inn og beholde gjeldende oppløsning for bildet
(Klart bilde-zoom)
Med funksjonen Klart bilde-zoom kan kameraet zoome inn og beholde den
gjeldende oppløsningen for bildet.
Du kan skalere opp zoomingen ved å bruke funksjonen Smart zoom eller
Digital zoom.
145
Avansert fotografering
Merknader
• Smart telekonverter er utilgjengelig
– Når visningsmodus er satt til Sweep Panorama.
– [Kvalitet] er satt til [RAW] eller [RAW og JPEG]:
• Hvis [Fokusforstørrer] eller [Zoom] er tilordnet, skal du endre innstillingen tilbake
til [Smart telekon.] (side 103, 145).
• Når smart telekonverter er tilgjengelig, settes [Målemodus] til [Multi-segment].
• Du kan ikke bruke funksjonen smart telekonverter med filmer.
Zoome
1 MENU-knapp t
2 Trykk på
4 t [Smart telekonv.knapp] t [Zoom]
-knappen.
3 Forstørr bildet opp til ønsket zoomfaktor med b/B på
kontrollknappen.
• Du kan forstørre bildet med bredere intervaller med v/V.
Tilgjengelige zoom-funksjoner for dette kameraet
Symbolet som vises på skjermen, endres i henhold til zoom-skala, slik det
er vist nedenfor.
Zoom-skala
(lav)
A
Zoom-skala
(høy)
: Zoom-funksjonen i kameraet brukes ikke (×1.0 vises).
B
Smart zoom: Du kan forstørre bilder ved å beskjære dem litt. (Kun
mulig hvis [Bildestørr.] er satt til M eller S.)
C
Klart bilde-zoom: Du kan forstørre bilder ved bruk av høykvalitets
bildebehandling.
D
Digital zoom: Du kan forstørre bilder ved bruk av bildebehandling.
Innstilling
Zoomer inn bilder ved å
beskjære dem i det
tilgjengelige området
(uten forringelse av
bildekvaliteten).
Klart bilde-zoom: Av
Digital zoom: Av
146
Zoom-skala med optisk zoom
Bildestørrelse (Øvre rad: Opptak med full rammestørrelse/
nedre rad: Opptak med APS-C-størrelse)
L
–
M
Omtrent 1,5×
Omtrent 1,5×
S
Omtrent 2,3×
Omtrent 2,3×
Zoome
Innstilling
Prioriterer bildekvalitet
ved zooming av bilder.
Klart bilde-zoom: På
Digital zoom: Av
Zoom-skala med optisk zoom
Bildestørrelse (Øvre rad: Opptak med full rammestørrelse/
nedre rad: Opptak med APS-C-størrelse)
L
Omtrent 2×
Omtrent 2×
M
Omtrent 3×
Omtrent 3×
S
Omtrent 4,5×
Omtrent 4,6×
Prioriterer større
L
forstørrelse ved zooming
av bilder.
M
Klart bilde-zoom: På
Digital zoom: På
S
Omtrent 4×
Omtrent 4×
Omtrent 6,1×
Omtrent 6×
Omtrent 9,1×
Omtrent 9,1×
Endre innstillinger for [Klart bilde-zoom]
Standardinnstillingen er [På].
MENU-knapp t
2 t [Klart bilde-zoom] t Velg ønsket innstilling
Endre innstillinger for [Digital zoom]
Standardinnstillingen er [Av]. Hvis du vil bruke større forstørrelse, uansett
forringelse av bildet, skal du sette den til [På].
MENU-knapp t
2 t [Digital zoom] t Velg ønsket innstilling
147
Avansert fotografering
Merknader
• Kameraets zoom-funksjon er ikke tilgjengelig
– Når visningsmodus er satt til noe annet enn Sweep Panorama.
– [Kvalitet] er satt til [RAW] eller [RAW og JPEG]:
• [Klart bilde-zoom] er ikke tilgjengelig
– Hvis eksponeringsmodus er satt til Tele-zoom Kontinuerlig framtrekk med AEprioritet.
– Bruksmodus er satt til kontinuerlig fotografering eller kontinuerlig
nivåtrinnfotografering.
• Du kan ikke bruke funksjonen [Klart bilde-zoom] for filmer.
• Når elektronisk zoom er tilgjengelig, settes [Målemodus] til [Multi-segment].
Redusere støy i bildet
Støyred.lang
Når du setter lukkerhastigheten til 1 sekund eller mer (fotografering med
langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som lukkeren
er åpen. Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved
langtidseksponering. Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding
på skjermen og du kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for
å prioritere bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Støyred.lang] t Velg ønsket
Merknader
• Når eksponeringsmodus er satt til Sweep Panorama eller Tele-zoom Kontinuerlig
fremtrekk med AE-prioritet, eller kontinuerlig fotografering, kontinuerlig
nivåtrinnfotografering [Sportsbilder] eller [Håndholdt kamera i halvlys] i Scenevalg,
eller ISO er satt til [Flerramme-støyreduksjon], utføres ikke støyreduksjon, heller
ikke når den er satt til [På].
• Når eksponeringsmodus er satt til Automodus eller Scenevalg, kan du ikke slå av
støyreduksjon.
• Selv ikke når lukkerhastigheten er satt til 1 sekund eller mer, er det sikkert at
støyreduksjon virker. Dette avhenger av opptaksforholdene.
Høy ISO Støyred.
Ved høy ISO-følsomhet blir støyen mer merkbar, men kameraet reduserer
støyen betydelig.
Vanligvis brukes [Normal]. Du kan også velge [Lav] eller [Av].
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Høy ISO Støyred.] t Velg ønsket
Merknader
• Hvis eksponeringsmodus er satt til Automodus , Sweep Panorama eller Scenevalg,
kan ikke dette elementet angis.
• Støyreduksjon utføres ikke på RAW-bilder.
148
Angi fargerom
Måten farger representeres på, med en kombinasjon av tall og
fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet etter
behov.
MENU-knapp t
3 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling
sRGB
Dette er standardfargerommet for digitale kameraer. Bruk
sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut
bildene uten noen form for redigering.
AdobeRGB
Dette har en bred fargegjengivelse. Adobe RGB er effektiv
dersom store deler av motivet består av kraftige grønne eller
røde farger.
• Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Merknader
• Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
• Hvis du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på enheter som ikke er
kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning.
Avansert fotografering
149
Konfigurere filmopptak
Konfigurere filmopptak
Denne delen beskriver filmopptak med avanserte operasjoner.
Fotograferingsteknikker
• Start opptak etter at du har justert fokus.
• Følgende innstillinger som ble gjort under stillbildefotografering, kan
brukes:
ISO/Hvitbalanse/Kreative innst./Eksponeringskompensasjon/AF-område/
Målemodus/Ansiktsregistrering/Objektsporing/Dynamisk
områdeoptimalisering/Objektivkomp.: Skygge/Objektivkomp.: Krom.
Ab./Objektivkomp.: forvreng./Bildeeffekt
• ISO, eksponeringskompensasjon, objektsporing og AF-område kan
justeres under filmopptak.
• Hvis du tilordner [AF-lås] til AEL-knappen, ISO-knappen, AF/MFknappen, tilpasningsknappen eller forhåndsvisningsknappen,kan du låse
fokus ved å trykke på disse knappene i autofokusmodus.
• Du kan zoome inn eller ut under filmopptak ved bruk av den digitale
zoomen (side 145).
• Du kan vise bildet uten at opptaksinformasjon vises under filmopptak når
[HDMI-informasjonsvisn.] er satt til [Av] (side 171).
Merknader
• Ved filmopptak blir opptaksområdet (visningsvinkelen) smalere enn ved
stillbildefotografering når funksjonenSteadyShot er satt til [På]. For å ta opptak med
samme vinkel som for et 16:9 stillbilde, skal du sette funksjonen SteadyShot til [Av]
(side 60).
• Når [For søker]-skjermbildet vises på LCD-skjermen, skifter skjermen til [Vis alle
info.]-skjermbildet når filmopptak starter.
• Ikke gjør opptak av en kraftig lyskilde, for eksempel solen. Det interne maskineriet i
kameraet kan bli skadet.
• Når du importerer AVCHD-filmer til en datamaskin, skal du bruke "PlayMemories
Home" (side 197).
• Når du gjør opptak over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke, og
bildekvaliteten kan bli forringet.
• Fordi lukkerhastigheten og blenderåpningen justeres automatisk blir
lukkerhastigheten høyere og det er ikke sikkert at bevegelsen til motivet blir myk
150
Konfigurere filmopptak
under lyssterke forhold. Ved å velge manuelt fokus og justere lukkerhastigheten eller
blenderåpningen, kan bevegelsen bli mykere (side 101).
• Du kan velge en verdi for ISO-følsomhet mellom ISO 100 og ISO 6400 når du tar
opp filmer. Hvis du starter et filmopptak med en verdi på ISO 6400 eller høyere
valgt, blir ISO-følsomheten satt til ISO 6400. Hvis du starter et filmopptak med en
verdi på ISO 100 eller mindre valgt, blir ISO-følsomheten satt til ISO 100. Når du er
ferdig med å ta opp film, blir ISO-følsomheten satt tilbake til forrige verdi.
• Hvis ISO settes til [Flerramme-støyreduksjon], velges [AUTO] midlertidig.
• Du kan ikke velge [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono] eller [Miniatyr] i
[Bildeeffekt]. Når filmopptak starter, settes bildeeffekten midlertidig til [Av].
Endre sporingsfølsomheten for autofokus under
filmopptak
Når du tar opp motiver som beveger raskt, skal du velge [Høy], og når flere
motiver beveger seg eller krysser frem og tilbake, skal du velge [Lav].
MENU-knapp t
ønsket innstilling
1 t [Varighet av AF-sporing] t Velg
Ta opp film med justering av lukkerhastighet og
blenderåpning
Du kan ta opp film med justering av lukkerhastighet og blenderåpning, og
kontrollere uskarp bakgrunn eller flyt etter behov.
1 Fn-knapp t
(Fokusmodus) t
(Manuelt fokus)
(side 101).
(Film) (side 68).
• For å endre modus må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
modus.
3 Juster lukkerhastighet og blenderverdi med fremre og bakre
kontrollhjul.
• Når [Lukkerhastighet] eller [Blender] er tilordnet den lydløse
multikontrollen, kan justeringer også foretas med den lydløse
multikontrollen (side 32).
151
Konfigurere filmopptak
2 Sett modushjulet på
Konfigurere filmopptak
4 Juster fokus, og trykk deretter på MOVIE-knappen for å starte
opptak.
(77)
(Program Auto) Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). De
andre innstillingene kan justeres manuelt, og innstillingene
kan lagres.
(Blenderprioritet)
(78)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
blenderverdien ved bruk av fremre eller bakre kontrollhjul.
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
(Lukkerprioritet) (80) lukkerhastigheten ved bruk av fremre eller bakre kontrollhjul.
(Man.
Eksponering) (82)
Brukes til å ta opptak etter manuell justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi) ved
bruk av fremre og bakre kontrollhjul.
Auto. langsom lukker
Settes [Auto. langsom lukker] til [På] reduseres støy i jevnt mørke deler.
Hvis du setter [Auto. langsom lukker] til [Av], blir bildet mørkere enn når
den settes til [På], men du kan ta filmopptak med mindre kamerarystelser
og mykere rammer.
MENU-knappen t
1 t [Auto. langsom lukker] t Velg ønsket
modus
Merknad
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når begge eksponeringsmodusene er satt til
noe annet enn M/S, og ISO-følsomheten er satt til [AUTO].
152
Konfigurere filmopptak
Filformat
MENU-knappen t
1 t [Filformat] t Velg ønsket format
AVCHD
Tar opp 60i/50i-filmer eller 24p/25p-filmer og 60p/50pfilmer i AVCHD-format. Dette Sony-filformatet er egnet for
visning av film på HD-TV.
Du kan lage en Blu-ray-plate, en AVCHD-opptaksplate eller
en DVD-videoplate ved å bruke det medfølgende
programmet "PlayMemories Home".
• 60i/50i-filmer tas opp med henholdsvis 60 felt/sekund eller
50 felt/sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter skanning
med linjesprang, Dolby Digital-lyd og AVCHD-format.
• 24p/25p-filmer tas opp med henholdsvis 24 bilder/sekund
eller 25 bilder/sekund. Både 24p- og 25p-filmer benytter
progressiv skanning, Dolby Digital-lyd og AVCHDformat.
• 60p/50p-filmer tas opp med henholdsvis 60 bilder/sekund
eller 50 bilder/sekund. Både 60p- og 50p-filmer benytter
progressiv skanning og Dolby Digital-lyd og AVCHDformat.
MP4
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet passer for
opplasting til Internett, e-postvedlegg og lignende.
• Filmer tas opp i MPEG-4-format med omtrent 30 bilder/
sekund, benytter progressiv skanning, AAC-lyd og mp4format.
• Du kan ikke lage en plate med filmer som er tatt opp i dette
formatet, ved bruk av det medfølgende programmet
"PlayMemories Home".
Jo høyere gjennomsnittlig bithastighet, desto høyere bildekvalitet.
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Opptaksinnstilling] t Velg ønsket
153
Konfigurere filmopptak
Opptaksinnstilling
Konfigurere filmopptak
[Filformat]: [AVCHD]
Opptaksinnstilling Bithastighet Opptak
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Høyst
24 Mbps
Tar opp filmer med høy bildekvalitet på
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Ca. gjennomsnitt
17 Mbps
Tar opp filmer med standard bildekvalitet på
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Høyst
28 Mbps
Tar opp filmer med høyeste bildekvalitet på
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Høyst
24 Mbps
Tar opp filmer med høy bildekvalitet på
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir en kinolignende
stemning.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Ca. gjennomsnitt
17 Mbps
Tar opp filmer med standard bildekvalitet på
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir en kinolignende
stemning.
[Filformat]: [MP4]
GjennomOpptaksinnstilling snittlig
bithastighet
Opptak
1440×1080 12M
Ca. 12 Mbps Tar opp filmer på 1440 × 1080.
VGA 3M
Ca. 3 Mbps
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Merknader
• Filmer som er tatt opp med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-innstillingen i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PlayMemories Home" når en AVCHDopptaksplate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid, Du kan ikke lage en
plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmen på en Blu-ray-plate.
• For å kunne se 60p/50p- eller 24p/25p-filmer på et TV-apparat trenger du et TVapparat som er kompatibelt med 60p/50p eller 24p/25p. Hvis du bruker et
inkompatibelt TV-apparat, konverteres filmene til 60i/50i før de overføres til TVapparatet.
154
Konfigurere filmopptak
Lydopptaksnivå
Du kan justere lydopptaksnivået ved å overvåke nivåmåleren.
MENU-knapp t
2 t [Lydopptaksnivå] t Velg ønsket nivå
med b/B på kontrollknappen
+ side: Lydopptaksnivået økes.
– side: Lydopptaksnivået minkes.
Tilbakestille: Sette opptaksnivå til standard.
Fotograferingsteknikker
• Du bør bruke hodetelefon til å kontrollere nivået når du justerer innstillingen.
• Angi et lavere nivå for å få naturlig opptak av kontinuerlig høy lyd. Øk
innstillingen når du skal ta opp lavere lyd på et hørbart nivå.
Merknader
• Begrensningsfunksjonen virker uavhengig av innstillingen for lydopptaksnivået.
• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når eksponeringsmodus er satt til Film.
• Nivåjustering av lydopptak kan foretas for den interne mikrofonen og m
(mikrofon)-kontakten.
Lydnivåvisning
Du kan velge om du vil vise lydnivået på
skjermen.
Konfigurere filmopptak
Lydnivå
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Lydnivåvisning] t Velg ønsket
Merknader
• Lydnivået vises ikke i følgende tilfeller:
155
Konfigurere filmopptak
– [Lydopptak] er satt til [Av].
– Skjermmodus er satt til [Ingen skj.-info].
• Sett eksponeringsmodus til Film. Før opptak kan lydnivået bare vises når det er satt
til Film.
Kontrollere lyden ved bruk av hodetelefon
1 Koble hodetelefonen til kontakten
i (hodetelefon).
Kontakten i (Hodetelefon)
2 Sett modusvelgeren på
(Film).
Du kan overvåke lyden ved opptak og avspilling av film.
Tidsinnst. for lydutg.
Når du bruker hodetelefon, kan du endre innstillingen for ekkokompensasjon under filmopptak.
MENU-knapp t
innstilling
Virkelig
2 t [Tidsinnst. for lydutg.] t Velg ønsket
Sender lydsignaler uten forsinkelse ved filmopptak. Velg
denne innstillingen hvis du er bekymret for forsinkelsen av
skjermlyden du tar opp.
Leppesynkronisering Sender lydsignaler som er synkronisert med videoen ved
filmopptak. Sørger for at lyd og video er synkronisert.
Lydopptak
Når du tar opp film, kan støy fra kameraet eller objektivet bli registrert. Du
kan ta opp film uten lyd.
MENU-knapp t
156
2 t [Lydopptak] t [Av]
Konfigurere filmopptak
Redusere vindstøy
Du kan redusere vindstøy ved å stoppe basslydinngang fra den integrerte
mikrofonen.
MENU-knapp t
2 t [Vindstøyreduksjon] t [På]
Merknader
• Setter du dette elementet til [På], kan det føre til at noe basslyd tas opp med for lav
lydstyrke. Sett det på [Av] hvis det ikke blåser.
• Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke denne funksjonen.
Ta opp film uten lyden fra kontrollhjulene
Ved å bruke den lydløse multikontrollen kan du endre innstillinger uten å
bruke det fremre eller bakre kontrollhjulet (side 32).
MENU-knapp t
1t[
Lydløs kontroller] t Velg ønsket
innstilling
Hvis fokusmodus er satt til manuelt fokus, kan du deaktivere opptak av
funksjonslyder fra objektivet ved autofokus (side 101).
Konfigurere filmopptak
157
Avansert avspilling
Bruke avspillingsfunksjonene
Velge minnekort for avspilling
MENU-knappen t
ønsket spor
2 t [Velg avspillingsmedium] t Velg
Merknad
• Hvis det ikke er satt noe minnekort i sporet, spilles ingen bilder av. Velg sporet som
minnekortet er satt inn i.
Skifter mellom stillbilder og filmer (visningsmodus)
Velger om stillbilder eller filmer skal spilles av.
MENU-knapp t
innstilling
Mappevisning
(Stillbilder)
1 t [Velg stillbilde/film] t Velg ønsket
Viser stillbilder etter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser filmer (MP4) etter mappe.
AVCHD-visning
Viser kun AVCHD-filmer.
Forstørre bilder
Et stillbilde kan forstørres slik at du kan studere det nærmere. Dette er en
nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt.
1 Vis det bildet du vil forstørre, og
trykk deretter på
158
-knappen.
-knapp
Bruke avspillingsfunksjonene
2 Zoom inn eller ut på bildet, med
den bakre kontrollknappen.
• Hvis du dreier på det fremre
kontrollhjulet, skiftes bildet på
skjermen med samme forstørrelse. Hvis
du tar flere bilder av samme
komposisjon, kan du sammenlikne
bildenes skarphet.
3 Velg delen du ønsker å forstørre med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryte forstørret visning
Trykk midt på kontrollknappen, slik at bildet går tilbake til normal
størrelse.
Bytte til visning av bildeliste
Du kan vise flere bilder samtidig på skjermen under avspilling
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
Bildeindeksskjermbildet vises.
159
Avansert avspilling
Merknad
• Bildene som er tatt med [Bildestørr.] satt til [S:2.0M] i APS-C-størrelses
fotografering, kan ikke forstørres.
Bruke avspillingsfunksjonene
2 Trykk gjentatte ganger på
knappen DISP for å velge det
antall bilder som skal vises på én
side av bildeindeksskjermbildet.
DISP-knapp
• Skjermbildet skifter mellom 4 bilder og
9 bilder
Gå tilbake til enkeltbildeskjerm
Trykk midt på kontrollknappen når du velger det ønskede bildet.
Vise ønsket mappe
Bruk kontrollknappen til å velge venstre
søyle på bildeindeksskjermbildet, og velg
deretter ønsket mappe med v/V. Ved å
trykke midt på kontrollknappen når
venstre søyle er valgt, skiftes
visningsmodus mellom stillbilder og film
(side 158).
Rotere et bilde
1 Vis det bildet du vil rotere, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2 Trykk midt på multivelgeren.
Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt.
• Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv etter at du har slått
av strømmen.
160
Bruke avspillingsfunksjonene
Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling
Trykk på
-knappen på nytt.
Merknader
• Du kan ikke rotere filmer.
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PlayMemories Home" på CDROM-platen (inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid
hende at bildene ikke kan roteres, hvilket avhenger av programvaren.
Lysbildevisning
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Enter]
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper
automatisk når alle bildene er vist.
• Du kan vise forrige/neste bilde med b/B på kontrollknappen.
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.
Stoppe midt i lysbildevisningen
Trykk midt på multivelgeren.
MENU-knapp t
antall sekunder
1 t [Lysbildevisning] t [Intervall] t Velg ønsket
Spille av gjentatte ganger
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Gjenta] t [På]
Spille av 3D-bilder
Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du vise 3D-bilder. Slå også opp i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Bildetype] t [Vis kun
3D]
Merknad
• Dette kameraet kan ikke ta 3D-bilder.
161
Avansert avspilling
Velge intervall mellom bildene i lysbildevisningen
Bruke avspillingsfunksjonene
Avspill.visning
Du kan angi visningsretning for bilder som er tatt opp i stående retning.
MENU-knapp t
innstilling
162
2 t [Avspill.visning] t Velg ønsket
Skjermbildet som vises for
avspillingsmodus
Skifte skjermbilde under avspilling
Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skjermbildet på følgende måte.
Med opptaksdata
Uten opptaksdata
Histogram*
* Når bildet har en veldig lys eller en veldig mørk del, vil den aktuelle delen blinke i
histogramvisningen (luminansadvarsel).
Oversikt over symbolene på histogramskjermbildet
A
Vis
Vis
Melding
Minnekort (51, 232)
Visningsmodus (158)
100-0003
Mappe-filnummer (204)
Bildeforhold for
stillbilder (138)
Avansert avspilling
Du finner detaljerte opplysninger om "Med opptaksdata" valgt i
skjermmodus på side 25.
Melding
24M 10M Stillbildestørrelser (136)
4.6M 20M
8.7M 3.9M
10M 4.6M
2.0M 8.7M
3.9M 1.7M
163
Skjermbildet som vises for avspillingsmodus
Vis
Melding
Vis
Melding
Stillbildekvalitet (138)
Kreative innstillinger
(129)
-
Beskytt (165)
Bildeeffekt (128)
DPOF
DPOF-innstilling (166)
Varsel om lavt batterinivå
(53)
Gjenværende batteritid
100% (53)
Databasefilen er full
(220)/feil i databasefilen
(220)
Overopphetingsvarsel
(12)
AWB
5500K A1
M1
Dynamisk
områdeoptimalisering
(126)/Auto HDR/Auto
HDR-bildevarsel (127)
B
Vis
Melding
Histogram (89)
2012-1-1
10:37PM
Opptaksdato
Eksponeringsmodus (68)
3/7
Filnummer/Antall bilder i
visningsmodus
P
ASM
1/125
Lukkerhastighet (80)
F3.5
Blender (78)
ISO200
ISO-følsomhet (124)
–0.3
Eksponeringskompensasj
on (106)
–0.3
Blitskompensasjon (120)
Målemodus (109)
35mm
164
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset)
(132)
Brennvidde
Beskytte bilder (Beskytt)
Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting.
1 MENU-knapp t
1 t [Beskytt] t [Flere bilder]
2 Velg bildet du vil beskytte med b/
B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
Et merke settes i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil avbryte en innstilling,
trykker du midt på multivelgeren på
nytt.
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
• Du kan velge alle bildene i mappen ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermbildet.
4 Trykk på MENU-knappen.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder eller filmer
Du kan oppheve beskyttelsen for alle bilder og filmer i den mappen som
vises.
MENU-knappen t
1 t [Beskytt] t [Opphev alle bild.], [Opphev
alle filmer (MP4)] eller [Opph. alle AVCHD-visn.-filer]
165
Avansert avspilling
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Angi utskrift
Angi DPOF
Ved å bruke kameraet kan du angi stillbilder før du skriver dem ut i en
fotoforretning eller på din egen skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det
anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift.
1 MENU-knapp t
1 t [Spesif. Utskrift] t [DPOF-innstill.]
t [Flere bilder]
2 Velg bildet med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
3 Sett et
-merke ved å trykke midt på kontrollknappen.
• For å oppheve DPOF velger du bildet på nytt og trykker midt på
kontrollknappen.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Merknader
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler.
• Du kan ikke angi antall bilder som skal skrives ut.
Datopåskrift
Du kan datostemple bilder når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen
(oppå eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din.
MENU-knapp t
[På]
1 t [Spesif. Utskrift] t [Datopåskrift] t
Merknad
• Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av skriveren.
166
Kopiere bilder
Du kan kopiere bilder fra et minnekort i det sporet som er valgt med [Velg
avspillingsmedium], til et minnekort i det andre sporet. Kopieringen kan
foretas etter bildetype (stillbilde eller film) (side 158).
MENU-knapp t
2 t [Kopier]
Merknad
• Det kan ta litt tid å kopiere mange bilder. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.
Avansert avspilling
167
Slette bilder (Slett)
Du kan slette bare uviktige bilder eller alle bilder.
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor
først om du virkelig vil slette bildet eller ikke.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Slette (Flere bilder)
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Flere bilder]
2 Velg bildene du vil slette med
kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
Et merke settes i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil avbryte en innstilling,
trykker du midt på multivelgeren på
nytt.
Samlet antall
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
• Du kan velge alle bildene i mappen ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermbildet.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
168
Slette bilder (Slett)
Slette alle bilder eller filmer som vises i gjeldende
visningsmodus
Du kan slette alle stillbilder eller filmer som vises i gjeldende
visningsmodus.
1 MENU-knappen t
1 t [Slett] t [Alt i mappen] eller
[Alle AVCHD-visning-filer]
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
Vise ønsket mappe
Velg søylen til venstre for bildeindeksskjermbildet med kontrollknappen,
og velg deretter ønsket mappe med v/V.
Avansert avspilling
169
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på et TV-apparat, kreves det
en HDMI-kabel (selges separat) og et HD-TV-apparat med HDMI-kontakt.
1 Slå av både kameraet og TV-en,
før du kobler kameraet til TV-en.
1 Til
HDMI-kontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
2 Til
HDMI-kontakt
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet og trykk på
-knappen.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
Velg det ønskede bildet med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skjermen på kameraet slås ikke
på.
Multivelger
-knapp
Merknader
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som
passer til tilkobling til TV-en, i den andre enden.
170
Vise bilder på en TV-skjerm
• Hvis bilder ikke kan vises riktig, kan du sette [HDMI-oppløsning] i
oppsettmenyen til [1080p] eller [1080i], i henhold til TV-apparatet.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Ikke koble enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre
til feil.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMIkabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig Full HDkvalitet.
"PhotoTV HD" gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine
strukturer og fargenyanser.
HDMI-informasjonsvisn.
Hvis et TV-apparat er koblet til med en HDMI-kabel (selges separat), kan
du vise bilder på TV-skjermen, uten opptaksopplysninger, og samtidig vise
bilder på kameraets LCD-skjerm, med opptaksopplysninger.
2 t [HDMI-informasjonsvisn.] t [Av]
2 Koble kameraet til et TV-apparat (side 170).
Live view-bilder vises på TV-skjermen, uten opptaksopplysninger.
Live view-bilder vises på kameraets LCD-skjerm, med opptaksopplysninger.
171
Avansert avspilling
1 MENU-knapp t
Vise bilder på en TV-skjerm
Bruke "BRAVIA" Sync
Hvis du kobler kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en
HDMI-kabel, kan du styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en.
1 Koble til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 170).
Inngangen slås automatisk på, og bildet som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.
3 Bruk med knappene på TV-ens fjernkontroll.
Punktene i SYNC MENU
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk .
Enkeltvis
bildeavspilling
Går tilbake til enkeltbildeskjerm.
Bildeindeks
Veksler til indeksvisning av bilder.
Velg stillbilde/film
Velger stillbilder eller filmer for avspilling.
Slett
Sletter bilder.
Merknader
• De tilgjengelige arbeidsoperasjonene er begrenset når kameraet er koblet til en TV
ved hjelp av en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, gir deg tilgang til disse
arbeidsoperasjonene. SYNC MENU-operasjonene varierer, avhengig av hvilken TV
som er koblet til. For ytterligere informasjon må du slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med TV-en.
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som respons på fjernkontrollen til
TV-apparatet, når kameraet er koblet til en annen produsents TV-apparat med en
HDMI-forbindelse, skal du sette [KTRL for HDMI] i
til [Av].
172
Oppsett av kameraet
Angi de andre funksjonene i kameraet
Utløser uten objektiv
Du kan utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.
Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l.
MENU-knapp t
1 t [Utløser uten objektiv] t [Aktiver]
Merknad
• Korrekt måling oppnås ikke når du bruker objektiver som ikke har
objektivkontakter, for eksempel objektivet i et teleskop. I slike tilfeller må du justere
eksponeringen manuelt ved å kontrollere den på det innspilte bildet.
Rutenettlinje
Rutenettet er hjelpelinjer for å komponere bilder. Du kan stille inn
rutenettet til på/av eller velge typen rutenett. Tilgjengelig område for
filmopptak vises også.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Rutenettlinje] t Velg ønsket
Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du
kan endre visningstiden.
MENU-knapp t
2 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling
Merknader
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt
inn på [Roter autom.] (side 162).
• I autovisning kan kameraet vise et bilde før bildebehandling er utført, for eksempel
[Objektivkomp.: forvreng.], og deretter vise det samme bildet etter at
bildebehandling er utført.
173
Oppsett av kameraet
Autovisning
Angi de andre funksjonene i kameraet
AEL-knappens funk.
Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende 2 funksjoner
(side 109):
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
mens knappen holdes nede ([Hold AEL]).
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]).
Hvis [ Hold AEL] eller [ Lås/låsoppAEL] er valgt, låses
eksponeringen i punktmålingsmodus.
MENU-knapp t
innstilling
4 t [AEL-knappens funk.] t Velg ønsket
Merknader
• Mens eksponeringsverdien er låst, vises
på LCD-skjermen og i søkeren. Vær
forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen.
• Innstillingene "hold" og "veksle" påvirker manuelt skifte (side 83) i manuell modus.
• Måleverdien som er stilt inn med [Lås/låsopp AEL], utløses etter at kameraet har
gått ut av strømsparemodus eller er blitt brukt til å spille av bilder.
Tilordne en annen funksjon til AEL-knappen.
Du kan tilordne én av de følgende funksjonene til AEL-knappen i tillegg til
AEL-funksjonen:
Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Fokusmodus/AF-område/Smil/
Ansiktsregistr./Auto Port. innramm./ISO/Målemodus/Blitskompenser./
Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./
Kvalitet/Minne/FEL-lås hold/FEL-lås veksle/Objektsporing/AF/MFkontroll hold/AF/MF-kontroll veksle/AF-lås/AF på/Blenderforhåndsv./
Opptaksres. forhåndsv,/Fokusforstørrer
ISO-knapp, AF/MF-knapp, Forhåndsvisningsknapp
Du kan også tilordne en annen funksjon til ISO-knappen, AF/MF-knappen
eller forhåndsvisningsknappen. De tilgjengelige funksjonene er de samme
som de for [AEL-knappens funk.] (side 174).
174
Angi de andre funksjonene i kameraet
MENU-knapp t
4 t [ISO-knapp], [AF/MF-knapp] eller
[Forhåndsvisningsknapp] t Velg ønsket innstilling
Tilpass.-knapp
FEL-låsfunksjonen er tilordnet tilpasningsknappen som standard
(side 122). Du kan også tilordne en annen funksjon til tilpasningsknappen.
De tilgjengelige funksjonene er de samme som de for [AEL-knappens
funk.].
MENU-knapp t
innstilling
4 t [Tilpass.-knapp] t Velg ønsket
Elektronisk fremre gardinlukker
Den elektronisk fremre gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsforsinkelsen
mellom lukkerutløsninger.
MENU-knapp t
innstilling
6 t [Fremre gardinlukker] t Velg ønsket
LCD-lysstyrke
Lysstyrken til LCD-skjermen justeres automatisk i henhold til
lysforholdene i omgivelsene, ved hjelp av lyssensoren (side 17).
Du kan angi lysstyrken for LCD-skjermen manuelt, eller du kan velge en
passende innstilling for en utedag med sol.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket
175
Oppsett av kameraet
Merknader
• Når du fotograferer med høy lukkerhastighet med et objektiv med stor diameter, kan
det oppstå dobbeltkonturområder. Dette avhenger av motivet og opptaksforholdene.
I så fall setter du dette elementet på [Av].
• Når et Minolta/Konica Minolta-objektiv brukes, setter du dette elementet til [Av].
• Hvis du velger raskere lukkerhastighet, kan lysstyrken på skjermen bli ujevn. Dette
avhenger av situasjonen. I så fall setter du dette elementet på [Av].
Angi de andre funksjonene i kameraet
Merknader
• Når den er satt til [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden din eller en
gjenstand.
• Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat),
settes alltid lysstyrken for LCD-skjermen til den kraftigste innstillingen, selv om du
velger [Auto].
• Fordi innstillingen [Solskinn] er for lys til å brukes innendørs, kan du sette den til
[Auto] eller [Manuell] innendørs.
Søker-lysstyrke
Lysstyrken på søkeren justeres automatisk til motivets lysforhold.
Du kan stille inn lysstyrken på søkeren manuelt.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
1 t [Søker-lysstyrke] t [Manuell] t Velg
Strømsparer
Du kan korte ned ventetiden mens kameraet går i strømsparingsmodus når
det ikke er i bruk for å hindre at batteriet tømmes. Hvis du for eksempel
bruker kameraet, og trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet
tilbake till opptaksmodus. Hvis du ikke bruker kameraet i en gitt
tidsperiode, reduseres LCD-skjermens lysstyrke.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Strømsparer] t Velg ønsket
Merknad
• Når AC-PW10AM vekselstrømadapteren (selges separat) brukes, kan ikke dette
elementet settes til [Maks].
176
Angi de andre funksjonene i kameraet
Endre ventetiden mens kameraet går i strømsparingsmodus
Du kan angi ulike tidsintervaller for når kameraet skal gå over til
strømsparingsmodus ().
MENU-knappen t
2 t [Starttid for strømsparing] t Velg ønsket tid
Merknader
• Kameraet går ikke over til strømsparemodus når det er koblet til et TV-apparat, eller
hvis bruksmodus er satt til [Fjernstyring].
• Hvis du setter dette elementet til [Maks], settes [Starttid for strømsparing] til
[10 sek.].
FINDER/LCD-innstill.
Du kan deaktivere automatisk veksling mellom LCD-skjerm og søker, og
aktivere kun FINDER/LCD-knappen til å utføre vekslingen.
MENU-knapp t
1 t [FINDER/LCD-innstill.] t [Manuell]
Opptak i APS-C-str.
MENU-knappen t
innstilling
3 t [Opptak i APS-C-str.] t Velg ønsket
Merknad
• Når [Opptak i APS-C-str.] er satt til [På], endres bildestørrelsen automatisk
(side 136).
177
Oppsett av kameraet
Dette kameraet samsvarer med standarden for 35 mm full ramme, men du
kan også ta opptak i APS-C-størrelse. Når dette elementet er satt til [På], tar
kameraet opp i APS-C-størrelse, selv om det er et objektiv på kameraet.
Når et DT-objektiv er satt på, velges APS-C-størrelse automatisk.
Angi de andre funksjonene i kameraet
PAL/NTSC-velger (kun for 1080 50i-kompatible enheter)
Hvis [PAL/NTSC-velger] er satt til NTSC-systemet før opptak, kan filmer
som er tatt opp med kameraet, spilles av på et TV-apparat med NTSCsystem.
MENU-knapp t
innstilling
3 t [PAL/NTSC-velger] t Velg ønsket
Merknader
• Denne funksjonen leveres kun med 1080 50i-kompatible enheter. Den leveres ikke
med 1080 60i-kompatible enheter. 1080 50i-kompatible enheter har et "50i"-symbol
på kameraets underside.
• Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med PAL-systemet, vises en
melding som sier at du må omformatere kortet. Når du tar opp med NTSC-systemet,
skal du omformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
• Hvis NTSC-modus er valgt, vises "Kjører i NTSC."-meldingen på
oppstartskjermbildet hver gang du slår på kameraet.
178
Objektivkompensasjon
Du kan kompensere for følgende karakteristika automatisk: lysreduksjon i
kantene, kromatisk aberrasjon og forvrengning (kun for objektiver som
samsvarer med automatisk kompensasjon). Du finner flere opplysninger
om objektiver som samsvarer med automatisk kompensasjon, på Sonys
nettsted i din region. Du kan også kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt Sony servicesenter.
Objektivkompensasjon: Ytre skygge
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Dette elementet settes til [Auto] som standard.
MENU-knapp t
innstilling
6 t [Objektivkomp.: Skygge] t Velg ønsket
Objektivkompensasjon: Kromat. aberr.
Reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Dette elementet settes til [Auto] som standard.
6 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Velg
Objektivkompensasjon: Forvrengning
Kompenserer for forvrengning av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Dette elementet settes til [Av] som standard.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
6 t [Objektivkomp.: forvreng.] t Velg
179
Oppsett av kameraet
MENU-knapp t
ønsket innstilling
Stille inn metoden for å ta opp bilder
på et minnekort
Lagringsmodus
Du kan ta opp de samme bildene til 2 minnekort samtidig eller sortere
bildene til forskjellige minnekort etter bildetype. [Standard] er valgt i
standardinnstillingen.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Lagringsmodus] t Velg ønsket
Standard
Tar opp bilder bare på minnekortet som er satt i sporet som er
valgt med [Velg lagringsmedium] (side 52).
Simultanlagring
(Still.)
Tar opp stillbilder på begge minnekortene som er satt i de
2 sporene, uavhengig av [Velg lagringsmedium]innstillingen, og tar opp filmer på minnekortet som står i
sporet som er valgt med [Velg lagringsmedium]. Stillbilder
som bruker samme filnummer, tas opp til mappene som har
samme mappenummer på begge minnekortene.
Simultanlagring
(Film)
Tar opp filmer på begge minnekortene som er satt i de
2 sporene, uavhengig av [Velg lagringsmedium]innstillingen, og tar opp stillbilder på minnekortet som står i
sporet som er valgt med [Velg lagringsmedium]. MP4-filmer
som bruker samme filnummer, blir tatt opp til mappene som
har samme mappenummer på begge minnekortene.
Sim.-lagr. (Still./
Film)
Tar opp stillbilder og filmer på begge minnekortene.
Sortere(JPEG/RAW)
Tar opp JPEG-data på minnekortet som er satt i sporet som er
valgt med [Velg lagringsmedium], og tar opp RAW-data på
det andre minnekortet.
Sortere(Stillb./Film)
Tar opp stillbilder på minnekortet som er satt i sporet som er
valgt med [Velg lagringsmedium], og tar opp filmer på det
andre minnekortet.
Merknader
• Ett av de følgende minnekortene kreves for å kunne ta opp filmer samtidig:
– SD-kort som passer for UHS-I (UHS Speed Class1)-grensesnittet
– SD-kort som oppfyller Class 10-hastigheten eller høyere
– "Memory Stick PRO Duo"
180
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
• Simultanlagrin kan bruke lang tid på å lagre bilder.
• Når funksjonen simultanlagring eller [Sortere(JPEG/RAW)] er valgt, og et bilde
ikke lagres hvis det for eksempel ikke er nok minne på kortet i ett av de to sporene,
kan ikke bildet lagres på begge minnekortene.
Formater
Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på
minnekortet, inklusive beskyttede bilder.
MENU-knapp t
[Enter]
1 t [Formater] t Velg ønsket spor t
Merknader
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen
lyser.
• Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en
datamaskin, kan det hende at det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av
den brukte formateringsmetoden.
• Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet.
• Når gjenværende batteritid er 1 prosent eller mindre, kan du ikke formatere
minnekort.
MENU-knapp t
1 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling
Serie
Kameraet nullstiller ikke numrene og det tilordner numre til
filer i rekkefølge til antallet når "9999".
Tilbakestille
Kameraet nullstiller numrene når en fil tas opp til en ny
mappe og tildeler nummer til filene fra "0001". Når RECmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er ett
høyere enn det høyeste nummeret.
Merknad
• Hvis du utfører [Tilbakest.std.], tilbakestilles filnummeret.
Mappenavn
De innspilte stillbildene lagres i mapper som automatisk blir opprettet i
DCIM-mappen på minnekortet.
181
Oppsett av kameraet
Filnummer
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
MENU-knapp t
1 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling
Standardform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10020405 (Mappenavn: 100, dato: 2012/04/05)
Merknad
• MP4 filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01".
Velg opptaksmappe
Når en standardformatmappe velges, og det finnes 2 eller flere mapper, kan
du velge hvilken mappe innspilte bilder skal lagres i.
MENU-knapp t
mappe
1 t [Velg opptaksmappe] t Velg ønsket
Merknader
• Du kan ikke velge den mappen når du velger innstillingen [Datoform].
• Hvis simultanlagring eller sorteringslagring er valgt, kan du muligens bare velge en
mappe som har samme mappenavn på begge kortene. Hvis ingen mapper har samme
mappenavn, kan du opprette en mappe med [Ny mappe].
Ny mappe
Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et mappenummer som er ett nummer større enn
det største mappenummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir
gjeldende opptaksmappe. En mappe for stillbilder og en mappe for MP4filmer opprettes samtidig.
MENU-knapp t
1 t [Ny mappe]
Merknader
• Hvis du setter [Lagringsmodus] til noe annet enn [Standard], og starter lagring,
opprettes en ny mappe på begge minnekortene, med et mappenavn som er ett siffer
høyere enn det høyeste mappenummeret som er i bruk.
• Hvis du setter [Lagringsmodus] til noe annet enn [Standard], og starter opptak, kan
en ny mappe bli opprettet automatisk.
182
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
• Hvis du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr, inn i kameraet og
tar bilder, kan en ny mappe bli opprettet automatisk.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt,
opprettes det automatisk en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen som er
forårsaket av behandling av bilder på datamaskiner og lignende, kan ikke
bildene på minnekortet vises i denne formen. Hvis dette skjer, vil kameraet
reparere filen.
MENU-knapp t
spor t [Enter]
2 t [Gjenopprett bilde-DB] t Velg ønsket
Merknad
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under
reparasjonen, kan dataene bli skadet.
Laste opp innstilling.
MENU-knapp t
3 t [Laste opp innstilling.] t [På]
Statusindikatorene ved kommunikasjon
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Opplasting i standby.
Kobler til.
Laster opp.
Feil.
Merknader
• Statusindikatorer ved kommunikasjon vises bare hvis [Lagringsmodus] er satt til
[Standard].
183
Oppsett av kameraet
Du kan bruke opplastingsfunksjonen med et Eye-Fi-kort (i vanlig salg).
Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort settes inn i minnekortspor 1 i
kameraet.
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
• Før du bruker et Eye-Fi-kort, skal du stille inn tilgangspunkt til trådløst LAN og
destinasjon for videresending. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte EU-land (fra og med juni 2012).
• Kontakt produsent eller forhandler direkte for nærmere informasjon.
• Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i
samsvar med loven i det landet/den regionen hvor du kjøpte kortet.
• Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke settes inn i kameraet
der dette er forbudt, for eksempel ombord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du sette [Laste opp innstilling.] til [Av].
vises på skjermen hvis
[Laste opp innstilling.] er satt til [Av].
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere
installasjonsfilen til Eye-Fi-behandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til
datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det laster opp bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og
på kameraet. Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• WiFi-nettverkskommunikasjon kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet
for WiFi-nettverket.
• Nærmere informasjon om filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Hvis du laster opp et bilde som ble tatt med [GPS på/av] stilt inn på [På], kan bildets
stedsinformasjon gjøres tilgjengelig for tredjepart. For å forhindre dette må du stille
inn [GPS på/av] på [Av] (side 185) (kun SLT-A99V).
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode" (uendelig minnemodus). Sørg for at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless
Memory Mode" (uendelig minne-modus) avslått.
184
Ta opp stedsopplysninger ved bruk av
GPS-funksjonen (kun SLT-A99V)
Hvis kameraet har innhentet stedsinformasjon ved hjelp av den innebygde
GPS-funksjonen, blir informasjonen lagret i bildene eller filmene fra dette
stedet.
Bruker du programmet "PlayMemories Home" som følger med, kan du
importere bilder som er lagret med stedsinformasjon på en datamaskin, og
få glede av å se dem sammen med et kart som viser opptaksstedet. Se
nærmere informasjon i "PlayMemories Home Help Guide".
MENU-knapp t
[På]
2 t [GPS-innstillinger] t [GPS på/av] t
Indikatoren endres etter styrken på GPS-mottakssignalet.
GPS-indikatorer GPS-mottaksstatus
Ingen indikator
[GPS på/av] er satt til [Av].
Kameraet ditt kan ikke lagre stedsinformasjon. Bruk kameraet i et
åpent område.
Beregner stedsinformasjon. Vent til stedsinformasjonen kan
lagres.
Det er problemer med GPS-funksjonen. Slå kameraet av og på.
Motta GPS-signal
• Riktig triangulering er ikke mulig innendørs eller i nærheten av høye
bygninger.
Bruk kameraet i et åpent område utendørs, og slå på kameraet igjen.
• Det kan ta fra mange sekunder til flere minutter å innhente
stedsinformasjonen. Du kan forkorte posisjoneringstiden ved å bruke
GPS-hjelpedata.
Merknader
• Rett etter at du har slått på kameraet kan det ta fra ca. 30 sekunder til flere minutter å
motta stedsinformasjonen. Hvis du tar bilder uten at stedsopplysninger hentes, lagres
ikke opplysningene. For å registrere korrekt informasjon, må du vente inntil
kameraet kan ta imot radiosignaler fra GPS-satellittene.
185
Oppsett av kameraet
Aktuell stedsinformasjon kan lagres.
Ta opp stedsopplysninger ved bruk av GPS-funksjonen (kun SLT-A99V)
• Under take-off eller landing om bord på fly må du slå av kameraet slik
kabinpersonalet gir instruks om.
• Bruk GPS i henhold til de reglene som gjelder på et bestemt sted eller i en bestemt
situasjon.
• Nærmere informasjon om GPS-funksjonen, se side 230.
GPS Hjelpedata
Tiden det tar for GPS å innhente stedsinformasjon, kan forkortes ved å ta
inn GPS-hjelpedata. Hvis kameraet er koblet til en datamaskin med det
medfølgende programmet "PlayMemories Home" installert, kan GPShjelpedata oppdateres automatisk.
Kontrollere statusen til GPS-hjelpedataene
MENU-knapp t
2 t [GPS-innstillinger] t [Bruke GPS-hjelp]
Merknader
• Datamaskinen må kobles til Internett når data skal oppdateres.
• Hvis gyldighetsperioden på hjelpedataene er utløpt, kan du ikke forkorte tiden det tar
før du får lagret stedsinformasjon. Det anbefales at du oppdaterer hjelpedataene med
jevne mellomrom. Utløpsdatoen på hjelpedata er ca. 30 dager.
• Hvis [Dato/tid-innst.] ikke er fastsatt, eller fastsatt klokkeslett er vesentlig endret,
kan tiden det tar for GPS å innhente informasjon, ikke forkortes.
• Hjelpedatatjenesten kan være stengt av flere årsaker.
Oppdatere GPS-hjelpedata ved å sette inn et minnekort i
datamaskinen
Start [GPS Support Tool] fra hovedskjermbildet for "PlayMemories
Home", velg minnekortstasjon på datamaskinen, og oppdater deretter
(GPS)-hjelpedataene. Sett det oppdaterte minnekortet inn i kameraet.
GPS autom. tidskorr.
Kameraet holder klokkeslettet oppdatert ved å bruke GPS til å innhente
tidsinformasjon ved oppstart. Klokkeslettet blir korrigert når strømmen slås
av.
MENU-knapp t
tidskorr.] t [På]
186
2 t [GPS-innstillinger] t [GPS autom.
Ta opp stedsopplysninger ved bruk av GPS-funksjonen (kun SLT-A99V)
Merknader
• [GPS autom. tidskorr.] er ugyldig hvis [GPS på/av] er satt til [Av].
• Du må stille inn [Dato/tid-innst.] på kameraet før du bruker det.
• Avvik på noen få sekunder kan forekomme.
• Det avhenger av området om det fungerer riktig.
Oppsett av kameraet
187
Registrere dine egne innstillinger
Du kan registrere 3 kombinasjoner i minnet av ofte brukte moduser og
innstillinger. Du kan hente frem de registrerte innstillingene med
modushjulet.
1 Sett kameraet i den innstillingen du vil registrere.
2 MENU-knapp t
4 t [Minne]
3 Velg tallet du vil registrere med b/B på kontrollknappen, og
trykk deretter midt på kontrollknappen.
Du kan endre innstillingene etter at du har registrert dem.
Elementer som kan registreres
Eksponeringsmodus, blenderåpning, lukkerhastighet, bruksmodus,
fokusmodus, ISO, hvitbalanse, eksponeringskompensasjon, målemodus,
DRO/Auto HDR, kreativ innstilling, blitsmodus, blitskompensasjon,
ansiktsgjenkjenning, smilregistreringsfølsomhet, objektsporing,
bildeeffekt, posisjon for lokalt AF-område og alle
menyelementer for
stillbildefotografering (side 37),
Menyelementer for filmopptak
(side 39)
Hente inn lagrede innstillinger
Sett modushjulet på det nummeret 1/2/3 du vil hente tilbake.
Endre lagrede innstillinger
Når du har hentet en innstilling, setter du kameraet på den innstillingen du
vil registrere, og deretter registrerer du innstillingen på samme nummer.
Merknader
• Du kan ikke registrere innstillingene for programskift og manuelle skiftinnstillinger.
• Den faktiske innstillingen vil ikke stemme overens med posisjonene av hjulene på
kameraet. Se informasjonen som vises på LCD-skjermen når du tar bilder.
188
Tilbakestille kameraets
standardinnstilling
Du kan tilbakestille hovedfunksjonene til kameraet.
MENU-knapp t
t [OK]
4 t [Initialiser] t Velg ønsket innstilling
: Elementene som skal tibakestilles.
– : Elementene som ikke skal tibakestilles.
Opptaksfunksjoner
Elementer
Tilbakestilt til
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
Eksponeringskompen ±0.0
sasjon (106)
–
Bruksmodus (110)
Enkeltbilde
–
Blitsmodus (115)
Fyllblits (varierer
med
eksponeringsmodus)
–
Enkeltbilde-AF
–
AF-område (95)
Vidt AF-område
–
Objektsporing (95)
Av (varierer med
[Fokusmodus])
–
Smil/Ansiktsregistr.
(140, 143)
På (regist. ansikter)
Auto Port. innramm.
(142)
Av
–
–
ISO (124)
AUTO
–
Målemodus (109)
Multi-segment
–
Blitskompenser.
(120)
±0.0
Hvitbalanse (132)
AWB (automatisk
hvitbalanse)
–
F.-temp./filter (133)
5500K, Fargefilter 0
–
–
Tilpasset hvitbalanse 5500K
(134)
–
DRO/Auto HDR
(126)
–
Dyn.omr.-optimal.:
Auto
Oppsett av kameraet
Fokusmodus (91)
189
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Kreative innst. (129)
1/Standard
–
Bildeeffekt (128)
Av
–
Scenevalg (71)
Portrett
–
Film (151)
P
–
Auto-modus (69)
Intelligent Auto
–
Tele-zoom Kont.
prioritet AE (76)
T10
–
Menyen for stillbildefotografering
Elementer
Tilbakestilt til
Bildestørr. (136)
L:24M
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
Bildeforhold (138)
3:2
–
Kvalitet (138)
Fin
–
Panorama: Størrelse
(137)
Standard
Panorama: Retning
(75)
Høyre
Klart bilde-zoom
(147)
På
–
–
–
–
Digital zoom (147)
Av
–
Støyred.lang (148)
På
–
Høy ISO Støyred.
(148)
Normal
Blitskontroll (121)
ADI-blits
–
–
AF-lys (100)
Auto
–
SteadyShot (60)
På
–
AF-motorhast. (38)
Hurtig
–
Fargerom (149)
sRGB
–
Lydløs kontroller Fokusmodus
(33)
–
Eksponer.-trinn (38)
0,3 EV
–
Prioritetsinnst (38)
AF
–
AF m/lukker (38)
På
–
AEL med lukker (38) På
–
190
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Filmopptaksmenyen
Elementer
Tilbakestilt til
Filformat (153)
AVCHD
–
Opptaksinnstilling
(153)
60i 17M(FH), 50i
17M(FH)
–
SteadyShot (60)
Av
Varighet av AFsporing (151)
Middels
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
–
–
Auto. langsom lukker På
(152)
–
Lydløs
kontroller (33)
Lydopptaksnivå
–
Lydopptak (156)
På
Vindstøyreduksjon
(157)
Av
–
–
Lydnivåvisning (155) På
–
Tidsinnst. for lydutg. Virkelig
(156)
–
Tilpasningsmeny
Tilbakestilt til
Eye-Start AF (40)
Av
FINDER/LCDinnstill. (177)
Auto
Rødøyereduksj. (40)
Av
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
–
–
–
Utløser uten objektiv Deaktiver
(173)
–
F. auto Seriebilder
(70)
Auto
–
F. auto bildeekstr.
(70)
Auto
–
Rutenettlinje (173)
Av
–
Autovisning (173)
2 sek.
–
DISP-knapp (skjerm) For søker/Ingen skj.(87)
info/Nivå/Histogram
–
DISP-knapp (Søker)
(87)
–
Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram
Oppsett av kameraet
Elementer
191
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
AF RANGE-knapp
(41, 98)
AF-områdekontroll
AFområdekontrollhjelp
(41)
På
Fremhevingsnivå
(102)
Av
Fremhevingsfarge
(103)
Hvit
Live View-visning
(89)
Innstillingseffekt På
–
–
–
–
AEL-knappens funk. Hold AEL
(174)
–
–
ISO-knapp (174)
ISO
–
AF/MF-knapp (174)
AF/MF-kontroll hold
–
Tilpass.-knapp (175)
FEL-lås veksle
–
Forhåndsvisningsknapp Blenderforhåndsv.
(174)
–
Smart telekonv.knapp Smart telekon.
(103, 145)
–
Hold fokus-knapp
(42)
Holdfokus
–
MOVIE-knapp (42)
Alltid
Kontrollhjul (42)
Hjuleksp.komp.
(107)
LH
Av
Eksp.komp.innst (43) L.lys og blits
Nivåtr.-rekkef. (43)
0t–t+
Objektivkomp.:
Skygge (179)
Auto
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (179)
Auto
Objektivkomp.:
forvreng. (179)
Av
Fremre gardinlukker
(175)
På
192
–
F/nr.
–
–
–
–
–
–
–
–
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Ansiktsprioritetssporing På
(97)
–
Avspillingsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
Velg stillbilde/film
(158)
Mappevisning
(Stillbilder)
–
–
Lysbildevisning –
Gjenta (161)
Av
–
–
Lysbildevisning –
Intervall (161)
3 sek.
–
–
Lysbildevisning –
Bildetype (161)
Alle
–
–
Bildeindeks (159)
4 bilder
–
–
Spesif. Utskrift –
Datopåskrift (166)
Av
–
–
Velg
avspillingsmedium
(158)
Spor 1
–
–
Voluminnstillinger
(44)
4
–
–
–
–
Avspill.visning (162) Roter autom.
Elementer
Tilbakestilt til
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
Velg lagringsmedium Spor 1
(52)
–
–
Lagringsmodus (180) Standard
–
–
Filnummer (181)
Serie
–
–
Mappenavn (181)
Standardform
–
–
Klokkeinnstillingsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Dato/tid-innst. (58)
–
Områdeinnstilling
(58)
–
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
–
–
–
–
193
Oppsett av kameraet
Meny for minnekortverktøy
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Oppsettmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Menystart (45)
Topp
–
–
Bekreft sletting (45)
"Avbryt" først
–
–
Modushjulhjelp (45)
Av
–
–
LCD-lysstyrke (175) Auto
–
–
Søker-lysstyrke (176) Auto
–
–
Fargetemperatur i
søker (45)
–
–
GPS-innstillinger–
Av
GPS på/av (185) (kun
SLT-A99V)
–
–
GPS-innstillinger–
–
GPS autom. tidskorr.
(186) (kun SLTA99V)
–
–
Strømsparer (176)
Standard
–
–
Starttid for
strømsparing (177)
1 min.
–
–
HDMI-oppløsning
(46)
Auto
0
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
–
–
KTRL for HDMI (46) På
–
–
HDMIinformasjonsvisn.
(171)
–
–
Laste opp innstilling. På
(183)
–
–
USB-tilkobling (202) Auto
–
–
USB LUN-innstilling Multi
(202)
–
–
Lydsignaler (46)
På
–
–
Opptak i APS-C-str.
(177)
Auto
–
–
AF mikrojust. – AFjusteringsinnstilling
(101)
Av*
–
–
Demomodus (47)
Av
–
–
194
På
Tilbakestille kameraets standardinnstilling
Annet
Elementer
Tilbakestilt til
Visning av
opptaksinformasjon
(LCD-skjerm) (87)
For søker
Visning av
opptaksinformasjon
(søker) (87)
Nivå
Visning av avspilling Enkeltbildeskjerm
(163)
(med
opptaksinformasjon)
Tilbakest.std. Tilb.st.opptak Tilb.tilpass.
–
–
–
–
–
–
* Selv om du tilbakestiller innstillingen, tilbakestilles ikke de justerte verdiene.
Oppsett av kameraet
195
Kontrollere programvareversjonen
Viser programvareversjon for kameraet. Bekreft versjonen når det kommer
en fastvareoppdatering.
Hvis du setter på et objektiv som er kompatibelt med objektivversjonens
oppfunksjon, vises objektivversjonen.
MENU-knapp t
4 t [Versjon]
Merknad
• En oppdatering kan kun utføres når batterinivået er
(3 batterinivåsymboler)
eller mer. Du bør bruke et batteri med tilstrekkelig lading, eller
vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
196
Vise bilder på en datamaskin
Bruke programvaren
Følgende programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan
gjøre mer fleksibel bruk av bilder du har tatt med kameraet.
• "Image Data Converter"
• "PlayMemories Home"
• "Remote Camera Control"
Du finner detaljerte merknader om installering også på sidene 200, 201.
Bruke "Image Data Converter"
Se i Help for "Image Data Converter" hvordan dette skal brukes.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
"Image Data Converter" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Bruke "PlayMemories Home"
Med "PlayMemories Home" kan du gjøre slikt som det følgende:
• Angi bilder tatt med kameraet, og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder, så de kan vises på datamaskinen, i en kalender, sortert
etter opptaksdato.
• Retusjere (rødøyereduksjon o.l.), skrive ut og sende stillbilder som
vedlegg til e-post, endre opptaksdato.
197
Vise bilder på en datamaskin
Med "Image Data Converter" kan du gjøre slikt som det følgende:
• Åpne og redigere bilder som er tatt opp i RAW-format med ulike
korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering og kreative innstillinger og
lignende.
• Lagre bilder som har vært vist og lagret på en datamaskin.
Du kan enten lagre bildet som RAW-format eller lagre det i et generelt
filformat.
• Vise og sammenlikne RAW/JPEG-bilder tatt med dette kameraet.
• Vurdere bildene på en skala til 5.
• Angi fargeetiketter.
Bruke programvaren
• Redigere bilder på datamaskinen, for eksempel beskjæring og endring av
størrelse.
• Skrive ut eller lagre stillbilder med dato.
• Lage Blu-ray- eller DVD-plater med AVCHD-filmer som er importert til
en datamaskin. (En Internett-forbindelse trengs når en Blu-ray-disk/DVD
skal opprettes for første gang.)
Merknader
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Når du spiller av bilder
på Mac¨-maskiner, bruker du den aktuelle programvaren som fulgte med Mac-maskinen.
• Filmer som er tatt opp med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-innstillingen i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PlayMemories Home" når en AVCHDopptaksplate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid, Du kan ikke lage en
plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmen på en Blu-ray-plate.
Når du skal bruke "PlayMemories Home", kan du se i "PlayMemories
Home Help Guide".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet. Eller klikk på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
"PlayMemories Home" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Bruke "Remote Camera Control"
Koble kameraet til datamaskinen din. Med "Remote Camera Control" kan du:
• Sette opp kameraet, eller ta opp et bilde fra datamaskinen.
• Ta opp et bilde direkte til datamaskinen.
• Foreta tidsintervallfotografering.
Sett opp dette før bruk: MENU-knapp t
3 t [USB-tilkobling] t
[Fjern-PC]
Se i Help for "Remote Camera Control" hvordan dette skal brukes.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Remote Camera Control] t
[Help] t [Remote Camera Control Ver.3].
198
Bruke programvaren
Merknad
• I tidsintervallfotografering settes bruksmodus til [Enkeltbilde ]. Hvis fokus ikke kan
oppnås, utløses ikke lukkeren (bortsett fra hvis manuell fokus er valgt, eller
[Prioritetsinnst] i
menyen for stillbildefotografering er satt til [Utløse]).
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PlayMemories
Home"
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
(For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (AVC HD (FX/
FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (AVC HD (PS)))
Minne: Windows XP 512 MB eller mer (1 GB eller mer
anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mer
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning – 1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter Ver.4"/
"Remote Camera
Control Ver.3"
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium 4 eller raskere/
1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
* 64-bits-versjoner og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Versjon 2.0 eller nyere er påkrevet for at du
skal kunne opprette CD-er.
** Starter (Edition) støttes ikke.
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4" "Remote Camera
Control Ver.3": Mac OS X v10.5 – v10.8
"Image Data
Converter Ver.4"/
"Remote Camera
Control Ver.3"
Hovedprosessor (CPU): Intel Core Solo/Core Duo/Core
2 Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
199
Vise bilder på en datamaskin
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Bruke programvaren
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til 2 eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan
det hende at enkelte enheter, herunder kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke
USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes
samtidig.
Installere programvaren (Windows)
Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
Skjermen med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (For Windows XP:
[My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge
anvisningene på skjermen for å fortsette installeringen.
2 Klikk på [Installering].
Forviss deg om at både "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er
haket av, og følg anvisningene på skjermen.
• Koble kameraet til datamaskinen ved å følge anvisningene på skjermen
(side 203).
• Når du får se en melding som ber deg svare på om du vil foreta en omstart,
kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på
skjermen.
• DirectX blir kanskje installert. Dette avhenger av miljøet på datamaskinen.
200
Bruke programvaren
3 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
Følgende programvare er installert og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"Remote Camera Control"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Merknad
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser) som fulgte med kameraer som ble kjøpt før
2011, allerede er installert på datamaskinen, blir "PMB" overskrevet av
"PlayMemories Home", og du vil kanskje ikke kunne bruke noen av funksjonene i
"PMB".
Installere programvaren (Mac)
Logg på som administrator.
1 Slå på Mac-maskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
Vise bilder på en datamaskin
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [IDC_INST.pkg] og [RCC_INST.pkg]-filer i [MAC]mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDC_INST.pkg] og [RCC_INST.pkg]-filer i
kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
201
Koble kameraet til datamaskinen
Angi USB-forbindelse
Velger metode for bruk av en USB-forbindelse når kameraet er koblet til en
datamaskin eller en USB-enhet, med en USB-kabel.
MENU-knapp t
innstilling
3 t [USB-tilkobling] t Velg ønsket
Auto
Oppretter et masselager eller en MTP-forbindelse
automatisk, i overensstemmelse med en datamaskin eller en
annen USB-enhet som skal kobles til. Windows 7-maskiner
kobles til i MTP, og dens enestående funksjoner aktiveres for
bruk.
Masselager
Oppretter en masselagerforbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter. Standardmodus.
MTP
Oppretter en MTP-forbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7-maskiner
kobles til i MTP og dens enestående funksjoner aktiveres for
bruk. Når det gjelder andre datamaskiner (Windows Vista/
XP, Mac OS X), vises AutoPlay-veiviseren og stillbilder i
opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen.
Fjern-PC
Styrer kameraet fra datamaskinen ved bruk av "Remote
Camera Control" på CD-platen (følger med), som for
eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.
Merknader
• Når dette elementet er satt til [Auto], kan det ta litt tid å opprette en forbindelse.
• Hvis Device Stage* ikke vises for Windows 7, setter du dette elementet til [Auto].
* Device Stage er et menyskjermbilde som brukes til å administrere tilkoblede enheter,
for eksempel et kamera (funksjon i Windows 7).
Angi LUN (Logical Unit Number) (USB LUN-innstilling)
Ved USB-kommunikasjon med datamaskinen, kan du velge tilgjengelig
spor mellom begge sporene og spor 1.
MENU-knapp t
innstilling
202
3 t [USB LUN-innstilling] t Velg ønsket
Koble kameraet til datamaskinen
Multi
Viser både bildene på minnekortet i spor 1 og minnekortet i
spor 2, på en datamaskinskjerm.
Enkel
Viser kun bildene på minnekortet i spor 1, på
datamaskinskjermen.
Koble til datamaskinen
1 Sett inn et tilstrekkelig ladet batteri i kameraet, eller koble
kameraet til et strømuttak ved bruk av vekselstrømadapteren
AC-PW10AM (selges separat).
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
3 Kontroller om [USB-tilkobling] i
4 Koble kameraet til datamaskinen
din.
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
Vise bilder på en datamaskin
• Når en USB-tilkobling opprettes for
første gang, vil datamaskinen din
automatisk sette igang et program for
senere å kunne gjenkjenne kameraet.
Vent et øyeblikk.
3 er satt til [Masselager].
USB-kabel
(inkludert)
2 Til USB-kontakten
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PlayMemories Home" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner flere opplysninger om "PlayMemories Home"-funksjoner i
"PlayMemories Home Help Guide".
203
Koble kameraet til datamaskinen
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PlayMemories
Home"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling
mellom kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede
bildene til datamaskinen.
Filnavn
Mappe
Type fil
Filnavn
Mappen DCIM
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Mappen MP_ROOT MP4-fil (1440 × 1080 12M)
MP4-fil (VGA 3M)
MAH0ssss.MP4
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummeret) står for et hvilket som helst tall fra 0001 til 9999.
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG], er de numeriske delene av
navnet til en RAW-datafil og den tilsvarende JPEG-filen like.
Merknader
• Til arbeidsoperasjoner som import av AVCHD-filmer til datamaskinen, bruker du
"PlayMemories Home".
• Hvis du vil importere filmer med GPS-stedsinformasjon, til en datamaskinen kan du
bruke "PlayMemories Home" (kun SLT-A99V).
• Hvis kameraet er koblet til datamaskinen og du bruker AVCHD-filmer eller mapper
fra den tilkoblede datamaskinen, kan det hende bildene skades eller ikke kan spilles
av. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony er
ikke ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.
Importere bilder til datamaskinen (Mac)
1 Koble først kameraet til Mac-datamaskinen din. Dobbeltklikk på
det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de
bildene du vil importere, er lagret.
204
Koble kameraet til datamaskinen
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen
i den mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
Programvaren til Mac-maskiner
Du finner opplysninger om annen programvare til Mac-maskiner på dette
nettstedet:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Koble fra kameraet fra datamaskinen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 2 nedenfor før du
• Koble fra USB-kabelen.
• Ta ut minnekortet.
• Slå av kameraet.
Windows Vista
på oppgavelinjen.
• Når det gjelder Windows 7, klikk på
og deretter på
.
2 Klikk på
Frakoblingsikon
(Safely remove USB Mass Storage Device).
Merknader
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på
forhånd når du bruker en Mac-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
• I Windows 7 er det ikke sikkert at frakoblingsikonet vises. I slike tilfeller kan du
koble fra uten å følge fremgangsmåten ovenfor.
• Ikke koble fra USB-kabelen når tilgangslampen lyser. Da kan data bli skadet.
205
Vise bilder på en datamaskin
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet
Opprette en filmdisk
Du kan lage en plate med AVCHD-filmer som er tatt opp med kameraet.
Velge metode for å lage en plate med filmer
Du kan lage en plate med AVCHD-filmer som er tatt opp med dette
kameraet.
Hvilke enheter som kan spille av platen, avhenger av platetypen. Velg en
metode som egner seg for spilleren din.
Det er to måter å lage en filmplate på. Bruke "PlayMemories Home" på
datamaskinen, eller lage en plate på en annen enhet enn en datamaskin, for
eksempel en opptaker.
Platetype/bruksområde
Tilgjengelig
opptaksinnstilling
PS
FX
Spiller
FH
Avspillingsenheter for
Blu-ray-plater
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller
lignende)
For å få HDbildekvalitet
For å få HDbildekvalitet (AVCHDopptaksplate)
For å få
standardbildekvalitet
(STD)
–*
–*
Avspillingsenheter for
AVCHD-format
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller
lignende)
–*
–*
–*
Vanlige DVDavspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin
som kan spille av DVDplater, eller noe lignende)
* Filmer som er tatt opp med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i
24M(FX)]- eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-innstillingen i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PlayMemories Home" når en AVCHDopptaksplate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid, Du kan ikke lage en
plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmen på en Blu-ray-plate (side 208).
206
Opprette en filmdisk
Merknad
• Du kan ikke lage plater av filmer som er tatt opp med [PAL/NTSC-velger] satt til
[NTSC], ved bruk av "PlayMemories Home". Lage plater med en annen enhet enn
en datamaskin (side 209). (Kun for 1080i 50i-kompatible modeller)
Lage en plate med HD-bildekvalitet (AVCHDopptaksplate)
Du kan lage en AVCHD-opptaksplate av HD-kvalitet med AVCHD-filmer
som er importert til en datamaskin, ved hjelp av det inkluderte programmet
"PlayMemories Home".
1 Åpne [PlayMemories Home] og klikk på
(Create Discs).
2 Velg [AVCHD (HD)] fra nedtrekkslisten som brukes til å velge en
plate.
3 Velg de AVCHD-filmene du vil brenne.
4 Klikk på [Add].
Vise bilder på en datamaskin
• Du kan også legge til filmer ved å dra og slippe.
5 Lag platen ved å følge instruksjonene på skjermen.
Merknader
• Installer "PlayMemories Home" først.
• Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke tas opp på AVCHD-opptaksplater.
• Det kan ta lang tid å opprette en disk.
Spille av en AVCHD-opptaksplate på en datamaskin
Du kan spille av plater ved å bruke "PlayMemories Home". Velg DVDstasjonen som inneholder platen, og klikk på [Player for AVCHD] i
"PlayMemories Home".
Se nærmere informasjon i "PlayMemories Home Help Guide".
Merknad
• Det er mulig at filmer ikke vil kunne spilles av jevnt. Dette avhenger av det aktuelle
datamaskinmiljøet.
207
Opprette en filmdisk
Opprette en Blu-ray-disk
Du kan lage en Blu-ray-plate med AVCHD-filmer som tidligere er
importert til en datamaskin. Datamaskinen må støtte oppretting av Blu-raydisker.
BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) media kan brukes til
oppretting av Blu-ray-disker. Du kan ikke legge til innhold til noen av disse
disktypene når de først er opprettet.
Når du skal lage Blu-ray-plater med "PlayMemories Home", må du
installere merkebeskyttet tilleggsprogramvare. Du finner flere opplysninger
på dette nettstedet:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Det kreves Internett-forbindelse for å få installert programvaren.
Se nærmere informasjon i "PlayMemories Home Help Guide".
Merknad
• Når filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], blir
kopiert til en Blu-ray-plate ved bruk av "PlayMemories Home", kan de bare spilles
av på enheter som er kompatible med AVCHD Ver 2.0-formatet.
Lage en (STD)-plate med standard bildekvalitet
1 Åpne [PlayMemories Home] og klikk på
(Create Discs).
2 Velg [DVD-Video (STD)] fra nedtrekkslisten som brukes til å
velge en plate.
3 Velg de AVCHD-filmene du vil brenne.
4 Klikk på [Add].
• Du kan også legge til filmer ved å dra og slippe.
5 Lag platen ved å følge instruksjonene på skjermen.
Merknader
• Installer "PlayMemories Home" først.
• MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk.
208
Opprette en filmdisk
• Det vil ta lengre tid å lage en plate fordi filmer i AVCHD-format konverteres til
filmer med standardbildekvalitet (STD).
• En internettforbindelse er påkrevet når du oppretter en DVD-Video (STD) for første
gang.
Plater du kan bruke med "PlayMemories Home"
Du kan bruke 12 cm plater av følgende type med "PlayMemories Home".
For Blu-ray-disker, se side 208.
Platetype
Egenskaper
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke overskrivbare
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbare
• Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen
av PlayStation®3-systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
Lage en plate med en annen enhet enn en datamaskin
Du kan lage en plate med en Blu-ray-opptaker og lignende.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Platetype
Blu-ray-opptaker: Lage en
Blu-ray- eller DVD-plate
med standard bildekvalitet
(STD)
Høy
bildekvalitet
(HD)
Standardbildek
valitet (STD)
HDD-opptaker eller
lignende: Lage en DVD
med standard bildekvalitet
(STD)
Standardbildekvalitet (STD)
Merknader
• Du finner opplysninger om hvordan du skal lage en plate, i bruksanvisningen til
enheten du bruker.
• Når du skal kopiere filmer som er tatt opp med [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]innstillingen, til en Blu-ray-plate, kreves en enhet som er kompatibel med AVCHD v
2.0-formatet. Når du skal spille av Blu-ray-platen som lages, kreves en enhet som er
kompatibel med AVCHD v 2.0-formatet.
209
Vise bilder på en datamaskin
Enhet
Feilsøking og annet
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på
følgende måter.
1
Kontroller elementene på side 210 til 218.
2
Ta ut batteripakken, og sett den tilbake etter omtrent 1 minutt, og slå
deretter på kameraet.
3
Tilbakestille innstillinger (side 189).
4
Kontakt Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å
skyve på låsehendelen (side 51).
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FM500H. Forviss deg om at
batteriet er NP-FM500H.
Indikatoren for gjenværende batteristrøm viser feil nivå, eller strømmen
tappes raskt til tross for at indikatoren viser tilstrekkelig batterinivå. Kan
ikke slå på kameraet.
•
•
•
•
Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder (side 225).
Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 49).
Batteripakken er oppbrukt (side 235). Skift den ut med en ny.
Installer batteripakken på riktig måte (side 51).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparemodus og nesten slå seg av. For å slå av
strømsparingsfunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 176).
210
Feilsøking
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FM500H. Forviss deg om at
batteriet er NP-FM500H.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at
CHARGE-lampen vil blinke.
• CHARGE-lampen blinker på 2 måter, raskt (omtrent 0,15 sekunders
intervall) og sakte (omtrent 1,5 sekunders intervall). Hvis den blinker raskt,
må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Hvis
CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med
batteriet. Sakte blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i
omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av
batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende
temperaturområdet.
Den beste temperaturen for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Det vises ikke noe på LCD-skjermen i søkermodus når strømmen slås på.
• [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på FINDER/LCDknappen (side 177).
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret
(side 17).
• [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på FINDER/LCDknappen (side 177).
• Flytt øyet litt nærmere søkeren.
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på
LOCK. Still inn bryteren på opptak.
• Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet.
• I autofokus kan ikke lukkeren utløses når motivet er ute av fokus.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 55).
211
Feilsøking og annet
Ingen bilder vises i søkeren.
Feilsøking
• Når kameraet er koblet til en annen enhet, for eksempel et teleskop, stiller
du [Utløser uten objektiv] inn på [Aktiver] (side 173).
• Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 93). Bruk fokuslåsen
eller den manuelle fokusfunksjonen (side 94, 101).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 148). Det er ikke tegn på noe
galt.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 138). Siden RAW-datafilen er stor,
kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 127).
Det samme bildet tas flere ganger.
• Bruksmodus er stilt inn på [Seriebilder] eller [Nivåtrinn: Kont.]. Sett den til
[Enkeltbilde ] (side 110).
• Eksponeringsmodus er satt til Tele-zoom Kontinuerlig framtrekk med AEprioritet (side 76).
• Eksponeringsmodus er stilt inn på Fremragende auto, og [F. auto
bildeekstr.] er stilt inn på [Av] (side 70).
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus. Sett [Fokusmodus] til noe annet enn
[Dir. man. Fokus], [Manuelt fokus] (side 91).
• Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på
AF.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
Eye-Start AF virker ikke.
• Still inn [Eye-Start AF] til [På] (side 40).
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Dato og tid registreres ikke riktig.
• Still inn dato og klokkeslett (side 58).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling], avviker fra det faktiske
området. Still inn [Områdeinnstilling] igjen (side 58).
212
Feilsøking
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets
tilgjengelige område. Juster innstillingen igjen.
Bildet er hvitaktig (lysskjær).
Lyset blir uskarpt på bildet (dobbeltkontur).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i
objektivet. Sett på en motlysblender.
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta
bildet igjen. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet
skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De
optiske egenskapene til visse objektiver kan få utkanten av bildet til å virke
for mørk (for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med
[Objektivkomp.: Skygge] (side 179).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 40).
• Gå nært motivet, og fotografer motivet med blits innenfor blitsens
rekkevidde. Kontroller blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
Feilsøking og annet
• Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene vil ikke vises på bildet
(side 12).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til
kamerarystelser. Du bør bruke trebent stativ eller blits (side 115).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skjermen eller i søkeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Lyden tas ikke opp riktig.
• Hvis du setter opptaksnivået på laveste nivå, tas ikke lyd opp.
• Hvis du setter opptaksnivået på høyeste niva, blir lyden lett sprakende.
213
Feilsøking
Se bilder
Kameraet ditt kan ikke vise bilder.
• Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 203).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt
opp av et kamera av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du
vil kunne vise filen med kameraet ditt.
• Bruk "PlayMemories Home" til å spille av bilder som er lagret på PC-en
med dette kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Koble fra kameraet fra datamaskinen (side 205).
Slette bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 165).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du
beskytter bilder du ikke vil slette (side 165).
GPS (kun SLT-A99V)
Dette kameraet mottar ikke GPS-signal.
• Still inn [GPS på/av] til [På] (side 185).
• Kameraet vil kanskje ikke motta radiosignaler fra GPS-satellitter på grunn
av hindringer.
• For å få korrekt triangulering av stedsinformasjonen må du ta med kameraet
til et åpent område og slå på kameraet igjen.
• Når du setter på tilbehør (selges separat) på kameraet, kan GPS-signaler fra
GPS-satellitter bli svakere enn de var før du satte på tilbehøret.
Alvorlig feil i stedsinformasjonen.
• Feilmarginen kan være på opptil flere hundre meter avhengig av bygninger
i omgivelsene, svake GPS-signaler osv.
Det tar tid å triangulere, selv om GPS-hjelpedata er innhentet.
• [Dato/tid-innst.] er ikke angitt, eller angitt klokkeslett er endret vesentlig.
Still inn riktig dato og klokkeslett (side 58).
214
Feilsøking
• Gyldighetsperioden for hjelpedata er utgått. Oppdater GPS-hjelpedata
(side 186).
• Siden posisjonene til GPS-satelittene hele tiden forandrer seg, kan det ta
lengre tid å finne stedet, eller mottakeren klarer ikke å bestemme stedet i det
hele tatt. Dette avhenger av når og hvor du bruker kameraet.
• "GPS" er et system som bestemmer geografisk plassering ved å triangulere
radiosignaler fra GPS-satellitter. Unngå å bruke kameraet på steder der
radiosignaler er blokkert eller blir reflektert, for eksempel på skyggefulle
steder omgitt av bygninger, trær og lignende. Bruk kameraet under åpen
himmel.
Stedsinformasjon er ikke lagret.
• Bruk "PlayMemories Home" for å importere filmer med stedsinformasjon
fra GPS, til datamaskinen.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Se Anbefalt datamaskinmiljø (side 199).
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
Du kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen
(side 203).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (sidene
203, 204).
215
Feilsøking og annet
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når batterinivået er lavt, skal du sette inn den oppladede batteripakken
(side 49) eller bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 203).
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra
datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å gå via en USB-hub eller
annen enhet (side 203).
Feilsøking
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan
det hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Bruk et
minnekort som er formatert av kameraet ditt (side 181).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PlayMemories Home", kan du se i "PlayMemories Home
Help Guide".
• Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PlayMemories
Home" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 203).
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 51).
Kan ikke ta opp på et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Slett uviktige bilder (sidene 67, 168).
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort (sidene 54, 232).
• Velg det sporet minnekortet står i, ved bruk av [Velg lagringsmedium]
(side 52).
Kan ikke spille av filer på et minnekort.
• Kontroller innstillingen for [Velg avspillingsmedium] (side 158).
Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette
dem.
Skrive ut
Kan ikke skrive ut bilder.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først
konvertere dem til JPEG-bilder med "Image Data Converter" på den
medfølgende CD-ROM-en.
216
Feilsøking
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med
sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 149).
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren kan venstre, høyre, øvre eller nedre kant på bildet bli
skåret av. Spesielt hvis du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet
satt til [16:9], kan sidekantene på bildet bli skåret av.
• Hvis du skriver ut bilder på din egen skriver, må du avbryte beskjæring eller
innstillinger uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne
ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be
betjeningen om å skrive ut bildene uten å skjære av begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PlayMemories Home" kan du skrive ut bilder med dato (side 197).
• Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis
du ber om det.
Annet
Objektivet dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det
ligge i omtrent 1 time før du bruker det igjen (side 225).
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, mens batterinivået har vært lavt,
eller uten at det har vært noen batteripakke i kameraet. Lad batteriet og still
inn datoen igjen (side 58, 225). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang
batteripakken lades, må du kontakte Sony-forhandleren eller en lokal,
autorisert serviceenhet for Sony.
Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med 2 av
gangen.
• Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter
komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 138).
217
Feilsøking og annet
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når du slår på kameraet.
Feilsøking
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
• Batteripakken ble tatt ut mens strømbryteren var stilt til ON. Når du tar ut
batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av, og at
tilgangslampen ikke lyser (side 18, 52).
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn igjen. Hvis kameraet er
varmt, må du ta ut batteripakken og la den avkjøles før du fortsetter med
dette.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du trekke ut
støpslet. Sett inn støpslet og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke
virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt med Sonyforhandleren din eller et autorisert Sony-servicesenter.
vises på skjermen.
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis
SteadyShot-skalaen fortsatt vises, må du ta kontakt med en Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert Sony servicesenter.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet, og sett det inn igjen. Hvis denne prosedyren ikke slår av
angivelsen, må du formatere minnekortet.
218
Advarsel
Hvis følgende meldinger vises, må
du følge anvisningene nedenfor.
Still inn område/dato/tid.
• Angi område, dato og
klokkeslett. Hvis det er lenge
siden du har brukt kameraet, skal
du lade det interne oppladbare
batteriet (side 58, 225).
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å bruke
[Rensemodus] med for lite strøm
på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk vekselstrømadapteren
(selges separat).
Kan ikke bruke minnekortet.
Formatere?
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
• Det innsatte minnekortet kan
ikke brukes med kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen av minnekortet er
skitten.
Minnekort låst.
• Du bruker et minnekort med
skrivebeskyttelsesbryter, og
bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Behandler...
• Hvis det skal utføres
støyreduksjon eller High ISO
støyreduksjon for lang
eksponering i like lang tid som
lukkeren var åpen. Du kan ikke
ta flere bilder mens
støyreduksjonen pågår.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, eller bilder som er
endret med en datamaskin, vises
kanskje ikke.
Kontroller objektivet. Hvis
objektivet ikke støttes, kan du
tillate bruk av objektivet i
tilpasningsmenyen.
• Objektivet er ikke satt ordentlig
på, eller objektivet er ikke festet
til kameraet.
• Når du setter kameraet på et
teleskop eller liknende, må du
stille inn [Utløser uten objektiv]
på [Aktiver].
219
Feilsøking og annet
• Minnekortet er formatert på en
datamaskin, og filformatet er
endret.
Velg [Enter], og formater
minnekortet. Du kan bruke
minnekortet igjen, men alle
tidligere data på minnekortet vil
bli slettet. Det kan ta litt tid å
fullføre formateringen.
Hvis meldingen fortsatt vises,
må du skifte minnekort.
Sett inn minnekortet på nytt.
Advarsel
Kan ikke skrive ut.
• Du har prøvd å merke RAWbilder med et DPOF-merke.
Kameraet er for varmt. La det
kjøle seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du
har gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart
til å ta bilder igjen.
• Siden du har gjort opptak over et
lengre tidsrom, har
kameratemperaturen økt til et
uakseptabelt nivå. Stopp
opptaket.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette
filmformatet.
• Still inn [Filformat] på [MP4].
• Antall bilder overstiger det antall
kameraets datobehandling kan
håndtere i en databasefil.
• Kan ikke registrere i
databasefilen. Importer alle
bildene til datamaskinen ved
hjelp av "PlayMemories Home",
og gjenopprett minnekortet.
220
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut
batteripakken og sett den inn
igjen. Hvis meldingen vises ofte,
må du ta kontakt med Sonyforhandleren din, eller et
autorisert Sony-servicesenter.
Feil i bildedatabasefil.Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av
AVCHD-filmer fordi
bildedatabasefilen er skadet.
Følg anvisningene på skjermen
for å gjenopprette data.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke
forstørres eller roteres.
Kan ikke opprette flere mapper.
• Det finnes en mappe med et navn
som begynner med "999" på
minnekortet. Du kan i så fall ikke
opprette mapper.
Rengjøre kameraet og objektivet
Rengjøre kameraet
• Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller
speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke bildene eller
kameraets ytelse, må du blåse bort støvet med en blåser*, som finnes
tilgjengelig i handelen. Du finner opplysninger om rengjøring av
bildesensoren, på side 222.
* Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann,
og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å unngå skade på
overflaten eller huset skal du følge instruksjonene nedenfor.
– Ikke bruk kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol,
engangskluter, insektmiddel, solkrem, insektgift eller lignende.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Rengjøre objektivet
221
Feilsøking og annet
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks.
tynner eller bensin.
• Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som
er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du
tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle forsiktig fuktet
med objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene.
Ikke sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet.
Rengjøre bildesensoren
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og setter seg på
bildesensoren (den delen som konverterer lys til elektrisk signal), kan det
vises som mørke punkter på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene.
Hvis det er støv på bildesensoren, skal du følge fremgangsmåten nedenfor
når du skal rengjøre sensoren.
Merknader
• Rengjøringen må bare utføres når batterinivået er 50 % eller mindre.
• Kameraet begynner å pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteriet under
rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet. Du bør bruke en
AC-PW10AM vekselstrømadapter (selges separat).
• Rengjøringen bør foregå raskt.
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper inne i kamerahuset.
Rengjøre bildesensoren automatisk med kameraets
rensemodus
1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 53).
2 MENU-knapp t
4 t [Rensemodus]
3 Velg [Enter] med v på kontrollknappen, og trykk midt på
kontrollknappen.
Bildesensoren vibrerer en liten stund og fjerner støv fra sensoren.
4 Slå av kameraet.
Rengjøre bildesensoren med en blåser
Hvis det er behov for ytterligere rengjøring etter bruk av rengjøringsmodus,
kan du rengjøre bildesensoren ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
222
Rengjøre bildesensoren
1 Foreta rengjøringen slik det er i beskrevet i trinn 1 til 3 i
"Rengjøre bildesensoren automatisk med kameraets
rensemodus".
2 Ta av objektivet (side 56).
3 Skyv på speilets låsehendel med
en finger, slik at speilet løftes.
• Pass på så du ikke berører speilets
overflate.
Speilets låsehendel
4 Bruk blåsebelgen til å rengjøre
bildesensoren og området rundt.
Feilsøking og annet
• Ikke berør bildesensoren med spissen
av blåseren, og ikke før spissen av
blåseren lenger inn i åpningen enn til
objektivfestet.
• Hold forsiden av kameraet nedover for
å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet igjen. Fullfør
rengjøringen raskt.
• Rengjør også baksiden av speilet med
blåseren.
223
Rengjøre bildesensoren
5 Når rengjøringen er ferdig, senker
du speilet med en finger, til du
hører et klikk.
• Skyv speilrammen ned igjen med
fingeren. Pass på så du ikke berører
speilets overflate.
• Skyv speilet ned til det låses ordentlig
på plass.
Legg en av sidene ned.
6 Sett på objektivet og slå av kameraet.
• Forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter på objektivet.
Merknader
• Etter rengjøringen bør du forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter
på objektivet. Hvis speilet ikke låses fast, kan det føre til riper eller andre problemer.
Autofokus vil heller ikke fungere under opptak hvis speilet ikke er i fastlåst posisjon.
• Du kan ikke ta bilder når speilet er hevet.
224
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet
på følgende steder
Kameraet ditt er beregnet for bruk
ved en temperatur på mellom 0 °C og
40 °C. Fotografering på svært kalde
eller varme steder som overskrider
grensene, bør ikke forekomme.
Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan fuktighet
kondensere inne i og utenpå
kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det
skal.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i omtrent 1 time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Merk at
om du forsøker å fotografere med
kondens i objektivet, vil du ikke få
klare bilder.
Om oppbevaring
Om det interne, oppladbare
batteriet
Husk å sette på det fremre
objektivdekselet eller
kamerahusdekslet når kameraet ikke
er i bruk. Når du skal sette på
dekselet til kamerahuset, må du først
fjerne alt støv fra selve dekselet før
du setter det på kameraet.
Dette kameraet er utstyrt med et
internt oppladbart batteri som styrer
dato, klokkeslett og andre
innstillinger, uansett om strømmen er
på eller av, eller om batteriet er ladet
eller utladet.
Dette oppladbare batteriet lades
kontinuerlig når du bruker kameraet.
225
Feilsøking og annet
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
På steder som i en bil som er
parkert i solen, kan kamerahuset bli
deformert. Det kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• Oppbevaring i direkte sollys eller nær
en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at
kameraet slutter å virke som det skal.
• På et sted som er utsatt for
vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet. Dette
kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller
vil det kunne oppstå feil som ikke
kan repareres.
• Fuktige steder
Det kan danne seg sopp på
objektivet på slike plasser.
Informasjon om
driftstemperaturer
Forholdsregler
Men hvis du bruker kameraet bare i
korte perioder, utlades det gradvis.
Hvis du ikke skal bruke kameraet på
en 3 måneders tid, blir batteriet helt
utladet. I så fall må du passe på å lade
opp dette oppladbare batteriet før du
bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet
ikke er ladet, kan du allikevel bruke
kameraet, så lenge du ikke trenger å
registrere dato og tid. Hvis kameraets
innstillinger tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Kontakt Sony-forhandleren din eller
det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Lademetode for internt, oppladbart
batteri
Sett inn et ladet batteri i kameraet
eller koble kameraet til et strømuttak
med vekselstrømadapteren (selges
separat), og la kameraet ligge i
24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Om bruk av objektiver og
tilbehør
Du bør bruke Sony-objektiver og tilbehør (medregnet Konica Minolta produkter) som er beregnet for bruk
med egenskapene i dette kameraet.
Bruk av produkter fra andre
produsenter kan føre til at kameraet
ikke virker optimalt eller til uhell og
feilfunksjon.
226
Om minnekort
Ikke sett etiketter o.l. på et minnekort
eller en kortadapter. Dette kan føre til
feil.
Merknad om kassering eller
overdragelse av kameraet
Når du skal kassere eller overdra
kameraet, skal du utføre følgende
operasjoner for å beskytte personlige
opplysninger:
• [Initialiser] t [Tilbakest.std.]
(side 189)
• Slett alle ansiktsregistreringsdata
(side 141).
Om opptak og avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette
kameraet for første gang, anbefales
det å formatere kortet ved hjelp av
kameraet, så minnekortet ikke blir
ustabilt før fotografering. Merk at
formatering fører til permanent
sletting av alle data på minnekortet,
og at dataene ikke kan
gjenopprettes. Lagre verdifulle data
på en datamaskin e.l.
• Hvis du lagrer og/eller sletter bilder
gjentatte ganger, kan dataene på
minnekortet fragmenteres. Filmer
vil kanskje ikke kunne lagres eller
spilles inn. I slike tilfeller lagrer du
bildene på en datamaskin eller et
annet lagringssted og formaterer
minnekortet (side 181).
• Før du tar opp engangshendelser,
bør du gjøre et prøveopptak for å
forvisse deg om at kameraet virker
som det skal.
Forholdsregler
Feilsøking og annet
• Dette kameraet er motstandsdyktig
mot støv og fukt, men ikke vanntett
eller spruttett. Vær forsiktig så ikke
kameraet og objektivet blir vått hvis
du bruker kameraet i regnvær.
Rengjør kameraet etter bruk hvis
det blir skittent. Hvis det er vann,
sand, støv, salt osv på kameraet,
kan det føre til feilfunksjon.
• Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake irreversible skader på
øynene dine. Eller det kan få
kameraet til å slutte å virke som det
skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder til radioaktivitet eller sterke
radiobølger. Kameraet vil kanskje
ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes før
du bruker kameraet (side 225).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at det kan oppstå feil og at
kameraet kan bli ute av stand til å ta
opp bilder, kan minnekortet gå i
stykker, eller bildedata kan bli
skadet, ødelagt eller gå tapt.
• Oppbevar kameraet, medfølgende
tilbehør osv. utilgjengelig for barn.
Mindre deler, slik som minnekort
e.l., kan svelges av barn. Hvis dette
skulle skje, må lege oppsøkes
omgående.
227
Bruke kameraet i
utlandet –
strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren
og vekselstrømadapteren AC-PW10AM
(selges separat) i alle land og regioner
der nettspenningen er på mellom 100 V
og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Merknad
• Ikke bruk en elektronisk
transformator (reisetransformator),
da den kan føre til feil.
Om fargesystemer for TV
Når du ser på bilder på en TV-skjerm,
må kameraet og TV-en bruke det
samme TV-fargesystemet.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene,
Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
PAL-system
Australia, Belgia, Kina, Kroatia,
Tsjekkiske Republikk, Danmark,
Finland, Tyskland, Nederland, Hong
Kong, Ungarn, Indonesia, Italia,
Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Romania,
Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Sverige, Sveits, Thailand,
Tyrkia, Storbritannia, Vietnam,
Østerrike osv.
228
PAL-M-system
Brasil
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas,
Iran, Irak, Monaco, Russland,
Ukraina osv.
AVCHD-format
AVCHD-formatet er et
høyoppløsningsformat for digitale
videokameraer som brukes til å ta opp
et HD-signal (høyoppløsningssignal)
med 1080i-spesifikasjon*1 eller 720pspesifikasjon*2 ved hjelp av effektiv
teknologi for opptakskomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er
tilpasset til komprimering av
videodata, og Dolby Digital- eller
Linear PCM-systemet brukes til å
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i
stand til å komprimere bilder enda
mer effektivt enn det konvensjonelle
bildekomprimeringsformatet. MPEG4 AVC/H.264-formatet gjør det
mulig å lagre et
høyoppløsningsvideosignal tatt opp
med et digitalt videokamera på 8 cm
DVD-er, harddisk, flashminne,
minnekort osv.
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedium: Minnekort
*1 1080i-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 1080 effektive skannelinjer og
linjesprangsystemet.
*2 720p-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 720 effektive skannelinjer og
det progressive systemet.
*3 Data som er tatt opp i et annet
AVCHD-format enn det ovennevnte,
kan ikke spilles av med kameraet ditt.
Feilsøking og annet
Ta opp og spille av med
kameraet
Kameraet ditt bruker AVCHDformatet til å ta opp med den
høyoppløsningsbildekvaliteten (HD)
som er nevnt nedenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
229
GPS (kun SLTA99V)
Dette systemet gjør at du kan merke
ut din eksakte posisjon på jorden.
GPS-satellittene befinner seg i 6
baner, 20 000 km over jorden. GPSsystemet består av 24 GPS-satellitter
eller flere. En GPS-mottaker tar inn
radiosignaler fra satellittene og
beregner den aktuelle posisjonen til
mottakeren basert på
baneinformasjon (kalenderdata) og
signalenes overføringstid mm.
Å finne en stedsposisjon kalles
"triangulering". En GPS-mottaker
kan bestemme stedets lengde- og
breddegrad ved å motta signaler fra 3
satellitter eller fler.
• Siden posisjonene til GPSsatelittene hele tiden forandrer seg,
kan det ta lengre tid å finne stedet,
eller mottakeren klarer ikke å
bestemme stedet i det hele tatt.
Dette avhenger av når og hvor du
bruker kameraet.
• "GPS" er et system som bestemmer
geografisk plassering ved å
triangulere radiosignaler fra GPSsatellitter. Unngå å bruke GPSfunksjonen i kameraet på steder der
radiosignaler er blokkert eller blir
reflektert, for eksempel på
skyggefulle steder omgitt av
bygninger, trær og lignende. Bruk
kameraet under åpen himmel.
• Det kan hende at du ikke kan lagre
stedsinformasjon for steder eller i
situasjoner der radiosignaler fra
230
GPS-satellitter ikke når kameraet,
som i følgende tilfeller.
– I tunneller, innendørs, eller i
skyggen av bygninger.
– Mellom høye bygninger eller i
trange gater omgitt av bygninger.
– Under bakkenivå, på steder
omgitt av trær som står tett, under
en høy bro eller på steder der det
oppstår magnetfelt, for eksempel i
nærheten av høyspentledninger.
– I nærheten av innretninger som
produserer radiosignaler med
samme frekvensbånd som
kameraet: i nærheten av
mobiltelefoner på 1,5 GHzfrekvensbånd osv.
• Hvis du publiserer eller deler bilder
som er tatt opp med [GPS på/av]
satt til [På] på Internett, kan
stedsopplysninger for bildene bli
eksponert for tredjepart. I slike
tilfeller skal du sette [GPS på/av] til
[Av] før opptak (side 185).
Om trianguleringsfeil
• Hvis du forflytter deg til et annet
sted rett etter at du har slått på
kameraet, kan det ta lengre tid for
kameraet å starte trianguleringen
enn hvis du holder deg på samme
sted.
• Feil som skyldes posisjonen til
GPS-satellitter
Kameraet triangulerer automatisk
din nåværende posisjon når
kameraet mottar radiosignaler fra
3 eller flere GPS-satellitter.
Trianguleringsfeilen som tillates av
GPS-satellitter, er omtrent 30 m.
Avhengig av forholdene på stedet,
GPS (kun SLT-A99V)
kan trianguleringsfeilen bli større. I
slike tilfeller vil din faktiske
posisjon kanskje ikke svare til
posisjonen på kartet som baserer
seg på GPS-informasjon. GPSsatellittene blir for øvrig kontrollert
av det amerikanske
forsvarsdepartementet, og
nøyaktighetsgraden kan bli endret
bevisst.
• Feil under trianguleringsprosessen
Kameraet innhenter
stedsinformasjon omkring hvert 15.
sekund under triangulering. Det er
en liten tidsforskyvning mellom når
stedsinformasjon hentes, og når
denne informasjonen lagres med et
bilde. Derfor kan det hende at det
faktiske opptaksstedet ikke
nødvendigvis stemmer helt med
kartposisjonen som baserer seg på
GPS-informasjonen.
Om restriksjoner på bruk av
GPS om bord på fly
Feilsøking og annet
Under take-off eller landing om bord
på fly må du slå av kameraet slik
kabinpersonalet gir instruks om.
Om andre restriksjoner
Bruk GPS i henhold til de reglene
som gjelder på et bestemt sted eller i
en bestemt situasjon.
Om det geografiske
koordinatsystemet
Det geografiske koordinatsystemet
"WGS-84" brukes.
231
Minnekort
Informasjon om bruk av
minnekort
• Ikke slå på, bøy eller mist
minnekortet.
• Ikke bruk eller oppbevar
minnekortet under følgende
forhold:
– På steder med høy temperatur,
som f.eks. en varm bilkupé utsatt
for direkte sollys.
– På steder som er utsatt for direkte
sollys.
– På fuktige steder eller steder hvor
det finnes etsende stoffer.
• Minnekortet kan være varmt rett
etter å ha vært i bruk i flere timer.
Vær forsiktig når du håndterer det.
• Når tilgangslampen lyser, må
verken minnekortet eller
batteripakken tas ut, eller kameraet
slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Data kan bli ødelagt dersom du
oppbevarer minnekortet i nærheten
av sterkt magnetiske materialer,
eller bruker minnekortet på steder
utsatt for statisk elektrisitet eller
statiske forstyrrelser.
• Vi anbefaler at du tar
sikkerhetskopier av viktige data og
lagrer dem på harddisken på en
datamaskin.
• Når du flytter eller oppbevarer
minnekortet, må det ligge i det
etuiet det ble levert i.
• Ikke la det komme vann på
minnekortet.
232
• Ikke berør kontaktdelen av
minnekortet med hånden eller en
metallgjenstand.
• Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til
et minnekort er satt i LOCKstilling, kan du ikke utføre
operasjoner som å ta opp eller slette
bilder.
• Det kan ikke garanteres at
minnekort som er formatert med en
datamaskin vil fungere med dette
kameraet. Husk at minnekortene
skal formateres med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data
kommer an på kombinasjonen av
minnekort og utstyret som brukes.
• Ikke trykk hardt når du skriver i
notisområdet.
• Ikke fest etiketter på selve
minnekortene.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser
minnekortene.
• Oppbevar minnekort utilgjengelig
for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Merknader om "Memory
Stick" som brukes med
kameraet
Følgende typer "Memory Stick" kan
brukes med kameraet. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at
alle "Memory Stick PRO Duo"funksjoner vil virke som de skal.
Minnekort
"Memory Stick PRO Duo"* * *
"Memory Stick PRO-HG Duo"*1*2
Kompatibel med kameraet ditt
1
2
3
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibel med kameraet ditt
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Ikke kompatibel med kameraet ditt
Merknader om bruk av
"Memory Stick Micro" (selges
separat)
• Dette produktet er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Når du skal bruke "Memory Stick
Micro" med kameraet, må du huske
å sette inn "Memory Stick Micro" i
en "M2"-adapter av Duo-størrelse.
Hvis du setter inn "Memory Stick
Micro" i kameraet uten en "M2"adapter av Duo-størrelse, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut av
kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro"
utilgjengelig for små barn. De kan
komme til å svelge den.
Feilsøking og annet
*1 Dette har MagicGate-funksjon.
MagicGate er
opphavsrettsbeskyttet teknologi
som bruker kryptering. Opptak
eller avspilling av data, som
krever bruk av MagicGatefunksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2 Støtter
høyhastighetsdataoverføring ved
hjelp av et parallelt grensesnitt.
*3 Ved bruk av "Memory Stick PRO
Duo" til å ta opp film, er det bare
de som er merket med Mark2,
som kan brukes.
233
Batteripakke og
batterilader
• Ladetiden kommer også an på hvor
mye strøm det er igjen på batteriet
samt ladeforholdene.
• Batteriet bør lades ved en
omgivelsestemperatur på mellom
10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert
at du får ladet batteriet ordentlig
hvis temperaturen er utenfor dette
området.
• Sett batteriladerens kontakt i
nærmeste strømuttak.
• Ikke forsøk å lade batteriet igjen
rett etter at det er blitt ladet, eller
når det ikke har vært brukt etter å ha
blitt ladet. Dette kan påvirke ytelsen
til batteriet.
• Ikke lad andre batteripakker enn
"InfoLITHIUM" M-batteripakken i
den batteriladeren (inkludert) som
hører til kameraet ditt. Andre
batterier enn de spesifiserte kan
begynne å lekke, bli overoppvarmet
eller eksplodere hvis du forsøker å
lade dem, noe som medfører risiko
for skader i form av strømstøt og
forbrenninger.
• Hvis CHARGE-lampen blinker,
kan dette tyde på en feil med
batteriet, eller at en batteripakke av
en annen type enn den som er
spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte
typen. Hvis batteripakken er av den
spesifiserte typen, må du ta ut
batteripakken, bytte den ut med en
ny eller en annen, og kontrollere om
234
batteriladeren fungerer som den
skal. Hvis batteriladeren fungerer
som den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan
det hende at ladingen ikke vil
lykkes. Rengjør batteriladeren med
en tørr klut e.l.
Om bruk av batteriet
• Bruk bare en "NP-FM500H" batteripakke. Du kan ikke bruke
NP-FM55H, NP-FM50 eller NPFM30.
• Det viste nivået for batteristrøm kan
være feil under bestemte forhold.
• Ikke la det komme vann på
batteripakken. Batteripakken er
ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært
varme steder, som f.eks. i en bil
eller i direkte solskinn.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder
med lave temperaturer. Det vil si at
batteriets brukstid er kortere når det
er kaldt, og hastigheten blir redusert
ved kontinuerlig fremtrekk. Vi
anbefaler at du putter batteriet i en
lomme nær kroppen for å varme det
opp, og at du setter det inn i
kameraet rett før du begynner å ta
bilder.
• Batteriet tømmes raskt hvis du
bruker blitsen eller kontinuerlig
opptak ofte, slår kameraet på og av
ofte, eller stiller LCD-lyset
sterkere.
Batteripakke og batterilader
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt
etter litt etter som du bruker den, og
etter som tiden går. Hvis batteriets
driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av
sin levetid. Kjøp en ny
batteripakke.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og
driftsbetingelsene og med miljøet
der batteripakken brukes.
Oppbevare batteripakken
For å forlenge batteriets levetid, bør
du lade det opp og tømme det helt
minst én gang hvert år. Ved
oppbevaring av batteriet må du sørge
for å legge det på et tørt og kjølig
sted.
Feilsøking og annet
235
Lisensen
Lisensmerknader
Dette kameraet kommer med
programvare som brukes i henhold til
lisensavtaler med eierne av
opphavsretten. Basert på forespørsler
fra opphavsrettseierne til disse
programmene, er vi forpliktet å
informere deg om følgende: Les
følgende avsnitt.
Les lisensavtalene (på engelsk) i
"License"-mappen på CD-platen.
DETTE PRODUKTET ER
LISENSIERT I HENHOLD TIL
AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN
FOR PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL BRUK VED EN
FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I
SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO
SOM ER TATT OPP AV EN
FORBRUKER INVOLVERT I EN
PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM ER
LISENSIERT TIL Å LEVERE AVCVIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR
NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅTT.
236
YTTERLIGERE INFORMASJON
ER TILGJENGELIG HOS MPEG
LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvaren som er kvalifisert for
følgende GNU General Public
License (heretter kalt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(heretter kalt "LGPL"), er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å
ha tilgang til, endre og
videredistribuere kildekode for disse
programmene under vilkårene for
medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett.
Bruk følgende URL for å laste den
ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les lisensavtalene (på engelsk) i
"License"-mappen på CD-platen.
Du må ha Adobe Reader for å kunne
vise PDF-filen. Hvis dette ikke er
installert på datamaskinen, kan du
laste ned programmet fra Adobe
Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
Indeks
Indeks
A
B
Batteripakke ................. 49, 51, 234
Bekreft sletting ........................... 45
Beskytt ..................................... 165
Bildeeffekt................................ 128
Bildeforhold ............................. 138
Bildeindeks............................... 159
Bildesensor......................... 94, 222
Bildestørr.................................. 136
Billedkvalitet ............................ 138
Bla for å spille av ....................... 76
Blender ....................................... 78
Blenderforhåndsv. ...................... 80
Blenderprioritet .......................... 78
Blits (hvitbalanse) .................... 132
Blits av ..................................... 115
Blitskompensering ................... 120
Blitskontroll ............................. 121
237
Indeks
A................................................. 78
ADI-blits .................................. 121
AdobeRGB............................... 149
AEL.......................................... 108
AEL med lukker......................... 38
AE-lås ...................................... 108
AEL-knappens funk. ................ 174
AF m/lukker ............................... 38
AF mikrojust. ........................... 101
AF på........................................ 100
AF RANGE................................ 98
AF RANGE-knapp .............. 41, 98
AF/MF-knapp .................. 105, 174
AF/MF-kontroll ....................... 105
AF-A .......................................... 92
AF-C .......................................... 92
AF-D .......................................... 92
AF-lys ...................................... 100
AF-motorhast. ............................ 38
AF-område ................................. 95
AF-områdekontroll .................... 98
AF-områdekontrollhjelp ............ 41
AF-S........................................... 92
Ansiktregistrering .................... 140
Ansiktsprioritetssporing............. 97
Ansiktsregistrering................... 141
AUTO ........................................ 63
Auto HDR ................................ 127
Auto Port. innramm.................. 142
Auto. langsom lukker ............... 152
Autoblits................................... 115
Autofokus........................... 91, 105
Auto-hvitbal. ............................ 132
Automatisk AF ........................... 92
Auto-modus................................ 69
Autovisning .............................. 173
AVCHD ................................... 153
AVCHD-visning ...................... 158
Avspill.visning ......................... 162
Indeks
Blitsmodus ........................115, 119
Blitssynkroniseringskontakt .....118
"BRAVIA" Sync.......................172
Bruksmodus ..............................110
BULB Fotografering med
langtidseksponering................84
D
Dagslys (hvitbalanse) ...............132
Datamaskin .......................197, 202
Dato/tid-innst. .............................57
Datopåskrift ..............................166
DC IN-kontakt ............................21
Delfarge ....................................128
Demomodus................................47
Digital zoom .............................145
Digitalt vaterpass ........................88
Dir. man. Fokus ........................104
Direkte manuelt fokus ..............104
Diskoppretting ..........................206
DISP ...................................87, 163
DISP-knapp (skjerm)............40, 87
DISP-knapp (Søker) .............40, 87
DPOF-innstill. ..........................166
DRO/Auto HDR .......................126
DRO-nivåtrinn ..........................114
Dyn.omr.optimal.......................126
E
Eksp.komp.innst .........................43
Eksponer.-trinn ...........................38
Eksponeringskompensasjon .....106
238
Eksponeringsmodus ................... 68
Ekstra fin.................................. 138
Enkelt nivåtrinn ....................... 112
Enkeltbilde ............................... 110
Enkeltbilde-AF .......................... 92
Ettersynkron............................. 115
EV-skala .................... 83, 106, 113
Eye-Fi ...................................... 183
Eye-Start AF .............................. 40
F
F. auto bildeekstr. ...................... 70
F. auto Seriebilder...................... 70
Fargefilter (hvitbalanse)........... 133
Fargemetning ........................... 131
Fargerom.................................. 149
Fargetemperatur
(hvitbalanse) ........................ 133
FEL-lås .................................... 122
Filformat (Film) ....................... 153
Film............................ 65, 150, 151
Filmfilformat............................ 153
Filmlydopptak.......................... 156
Filmopptak ......................... 65, 150
Filmopptaksinnstilling ............. 153
Filnummer................................ 181
Fin ............................................ 138
FINDER/LCD-innstill. ............ 177
FINE ........................................ 138
Fjern-PC................................... 202
Fjernstyring........................ 21, 114
Flerramme-støyreduksjon ........ 125
Indeks
G
Gjenopprett bilde-DB .............. 183
Gjenværende batterinivå ............ 53
GPS .................................. 185, 230
GPS autom. tidskorr................. 186
GPS hjelpedata ......................... 186
GPS-innstillinger...................... 185
Grafisk visning ........................... 88
H
Håndholdt kamera i halvlys ....... 71
HB-nivåtrinn ............................ 113
HDMI ....................................... 170
HDMI-informasjonsvisn. ......... 171
HDMI-oppløsning .............. 46, 171
HDR-maleri.............................. 128
Hente fra minnet....................... 188
Histogram................................... 89
Hjelpeområde ............................. 92
Hjuleksp.komp. ........................ 107
Hold fokus-knapp....................... 42
Holdfokus................................... 42
Høy ISO Støyred...................... 148
Høy kontrast s/h ....................... 128
Høyhastighetssynkronisering
............................................. 116
Hurtignavigering ........................ 31
Hvitbalanse............................... 132
Hvitglødende (hvitbalanse) ...... 132
Indeks
Fluor.: Dagslys (hvitbalanse) ... 132
Fluor.: Dagslyshvitt
(hvitbalanse) ........................ 132
Fluor.: Kjølig hvitt
(hvitbalanse) ........................ 132
Fluor.: Varm hvit
(hvitbalanse) ........................ 132
Fn ......................................... 34, 35
Fokus.......................................... 91
Fokusforstørrer......................... 103
Fokusindikator ........................... 93
Fokuslås ..................................... 94
Fokusmodus ....................... 91, 101
Følsomhetsindikator for
smilregistrering .................... 143
Forh.blits-TTL ......................... 121
Forhåndsinnstilt hvitbalanse .... 133
Forhåndsvisning................. 80, 174
Forhåndsvisningsknapp ........... 174
Formater................................... 181
Forstørret bilde......................... 158
Fotografere................................. 63
Fremheving .............................. 102
Fremhevingsfarge .................... 103
Fremhevingsnivå...................... 102
Fremragende auto ...................... 69
Fremre gardinlukker ................ 175
Fulltone Mono.......................... 128
Funksjonsknapp ......................... 34
Fyllblits .................................... 115
I
Image Data Converter .............. 197
Ingen skj.-info. ........................... 87
Initialiser .......................... 200, 201
239
Indeks
Initialisere .................................189
Intelligent Auto...........................69
ISO-følsomhet ..................124, 174
ISO-knapp.................................174
J
JPEG .........................................138
Justere diopteret..........................17
K
Klart bilde-zoom.......................146
Knapp for skjermbelysning ........29
Komprimer-ingsforhold............138
Kondens ....................................225
Kontinuerlig AF..........................92
Kontinuerlig AF med
dybdekarthjelp ........................92
Kontinuerlig fremtrekk .......76, 111
Kontrast ....................................131
Kontrollhjul ................................42
Kopier .......................................167
Kreative innst............................129
KTRL for HDMI ................46, 172
Kvalitet .....................................138
L
Lade batteripakken .....................49
Lagringsmodus ...................68, 180
Landskap.....................................71
Langsom synkronisering ..........117
Lås for
blitseksponeringsnivå ...........122
240
Laste opp innstilling. ............... 183
LCD-lysstyrke.......................... 175
LCD-skjerm ........... 25, 59, 87, 163
Lekekamera.............................. 128
Live View-visning ..................... 89
Lokal (AF-område) .................... 95
Lokalt lys ........................... 43, 113
Lukkerhastighet ......................... 80
Lukkerprioritet ........................... 80
Lydløs kontroll........................... 33
Lydløs multikontroll .................. 32
Lydnivåvisning ........................ 155
Lydopptak ................................ 156
Lydopptaksnivå........................ 155
Lydsignaler ................................ 46
Lysbildevisning........................ 161
M
M................................................ 82
Makro......................................... 71
Målemodus .............................. 109
Man. Eksponering...................... 82
Manuell blender/
lukker-justering...................... 83
Manuelt fokus .................. 101, 105
Mappenavn .............................. 181
Mappevisning .......................... 158
Masselager ............................... 202
MENU........................................ 37
Meny .......................................... 37
Menystart ................................... 45
MF.................................... 101, 105
Indeks
Mikrofonkontakt ........................ 21
Miniatyr ................................... 128
Minne ....................................... 188
Minnekort............. 51, 54, 180, 232
Modushjulhjelp .......................... 45
MOVIE .............................. 65, 150
MOVIE-knapp ............. 42, 65, 151
MP4.......................................... 153
MTP ......................................... 202
Multigrensesnittsko.............. 19, 24
Multi-segment .......................... 109
Multivelger................................. 17
Mykt fokus ............................... 128
Mykt veldig lyst ....................... 128
N
Nattportrett................................. 71
Nattscene.................................... 71
Nivåtr.-rekkef............................. 43
Nivåtrinn .................................. 112
Nivåtrinn med blits .................. 112
Nivåtrinn: Kont. ....................... 112
Ny mappe ................................. 182
Okulardeksel .............................. 62
Okularsensor ........................ 17, 62
Områdeinnstilling....................... 58
Opptak i APS-C-str. ................. 177
Opptaksinnstilling (film).......... 153
Opptaksres. forhåndsv,............... 80
Overeksponering ...................... 163
Overskyet (hvitbalanse) ........... 132
P
P ................................................. 77
PAL/NTSC-velger ................... 178
Panorama: Retning ..................... 75
Panorama: Størrelse ................. 137
Panoramafotografer.................... 73
PlayMemories Home................ 197
Popfarge ................................... 128
Portrett........................................ 71
Posterisering............................. 128
Prioritetsinnst ............................. 38
Program Auto ............................. 77
Programvare ............................. 197
Punkt (AF-område) .................... 95
Punkt (målemodus) .................. 109
O
R
RAW ........................................ 138
RAW+J..................................... 138
Redusere kamerarystelser .......... 60
REMOTE ................................... 21
Remote Camera Control........... 198
REMOTE-kontakt ...................... 21
241
Indeks
Objektiv ..................................... 55
Objektivkomp.: forvreng. ........ 179
Objektivkompensasjon: Kromat.
aberr. .................................... 179
Objektivkompensasjon: Ytre
skygge .................................. 179
Objektsporing............................. 95
Indeks
Rengjøring ................................221
Rensemodus..............................222
Retrofoto...................................128
Rødøyereduksj. ...........................40
Roter .........................................160
Rutenettlinje .............................173
S
S ..................................................80
Scenevalg....................................71
SCN ............................................71
Selvutløser ................................111
Sentervektet ..............................109
Skarphet ....................................131
Skjermpanel ................................29
Skoadapter ..................................24
Skriv ut .....................................166
Skulderreim ................................21
Skygge (hvitbalanse) ................132
Slett.....................................67, 168
SLOW SYNC ...........................117
Smart telekonverter ..................145
Smart zoom...............................145
Smilutløser................................143
Søker...........................................17
Søker-lysstyrke .........................176
Solnedgang .................................71
Sone (AF-område) ......................95
Spesif. Utskrift..........................166
Sporingsfokus .............................95
Sportsbilder.................................71
Språk.....................................12, 47
242
sRGB........................................ 149
Standard ........................... 138, 189
Starttid for strømsparing .......... 177
STD.......................................... 138
SteadyShot-funksjon.................. 60
Stilboks .................................... 129
Stille inn klokken ....................... 57
Støvbeskyttelsesfunksjon
....................................... 56, 222
Støyred.lang ............................. 148
Støyreduksjon .................. 125, 148
Strømsparer.............................. 176
Stropp......................................... 21
T
T10 ............................................. 76
T8 ............................................... 76
Ta opp film ........................ 65, 150
Tele-zoom Kont. prioritet AE.... 76
Tidsinnst. for lydutg................. 156
Tilbakestille ............................. 189
Tilbehørssko med autolås .......... 24
Tilpass.-knapp.................... 42, 175
Tilpasset (hvitbalanse) ............. 134
Trådløs (blitsmodus) ................ 115
Trådløs fjernstyring ................. 114
Trykk halvveis ned .................... 63
TV ............................................ 170
U
Undereksponering.................... 163
USB.......................................... 202
Indeks
USB LUN-innstilling ............... 202
USB-tilkobling......................... 202
Utløser uten objektiv................ 173
V
Varighet av AF-sporing ........... 151
Veiledning i kameraet ................ 48
Velg lagringsmedium................. 52
Velg opptaksmappe.................. 182
Velg stillbilde/film ................... 158
Velge avspillingsmedium ........ 158
Versjon..................................... 196
Vidt AF-område (AF-område)... 95
Vindstøyreduksjon ................... 157
Vis alle info................................ 87
Vise bilde ........................... 66, 158
Vise bilder på en TV-skjerm.... 170
Vise ledig kortplass.................... 45
Visningsmodus......................... 158
Voluminnstillinger ............... 44, 66
W
WB ........................................... 132
X
X.FINE..................................... 138
Indeks
Z
Zoom .......................... 63, 145, 158
243
Download PDF

advertising