Sony | SLT-A35K | Sony SLT-A35K SLT-A35 Kamerahus med standard zoomobjektiv Bruksanvisning

4-281-655-61 (1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Klargjøre kameraet
Før du tar kameraet i bruk
Ta bilder
Bruksanvisning
Bruke opptaksfunksjonen
Bruke visningsfunksjonen
A-fatning
Endre oppsettet
Vise bilder på en datamaskin
Skrive ut bilder
Annet
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
© 2011 Sony Corporation
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og
faren for å få elektrisk støt, må
du ikke utsette denne enheten
for regn eller fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR
BRANN ELLER ELEKTRISK STØT,
MÅ DU FØLGE DISSE
INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til
strømuttaket, må du bruke en pluggadapter
som er riktig dimensjonert for strømuttaket.
Forsiktig
Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det
sprekke, forårsake brann eller til og med
kjemiske brannskader. Ivareta følgende
forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for
slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at
det faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke
la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer
over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller
i en bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på
bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende
litiumion-batterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små
barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller
tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser,
er ikke batteriladeren koblet fra strømmen
så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis
det skulle oppstå problemer under bruk av
batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av
stikkontakten.
Når det følger med en strømkabel, kan den
bare brukes med denne enheten og ikke
med noe annet utstyr.
2
For kunder i Europa
Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte
representanten for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligst henvis til adressen
som er oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som
er kortere enn 3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved
spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og
lyd i denne enheten.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller
elektromagnetisme forårsaker brudd på
dataoverføringen, må du starte programmet
om igjen eller koble fra og koble til igjen
kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Kassering av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall.
I stedet skal det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være
med på å ta vare på våre naturressurser. For
mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
3
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes
i kombinasjon med et kjemisk symbol.
Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
er lagt til dersom batteriet inneholder mer
enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir
kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers kunne ha
blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode.
Resirkulering av materialene vil bidra til å
bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av
autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet
korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst
se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende
korrekt avfallsmetode av dette produktet og
av andre batterier, vennligst kontakt ditt
kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
4
Kort informasjon om bruk av kameraet
Fremgangsmåte for fotografering
• Dette kameraet har to
fotograferingsmoduser: LCDskjermmodus som bruker LCD-skjerm,
og søkermodus som bruker søkeren.
• Det innspilte bildet kan være forskjellig
fra det bildet du registrerte før opptak.
Om funksjonene som er tilgjengelige
med kameraet
• For å kontrollere om det er en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter
følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
• Du kan få ubehagelige symptomer i form
av anstrengte øyne eller kvalme, eller du
kan bli trett mens du ser på 3D-bilder
innspilt med kameraet, på 3D-kompatible
skjermer. Når du ser på 3D-bilder,
anbefaler vi at du tar en pause med jevne
mellomrom. Siden behovet for pauser vil
variere fra person til person, må du selv
bestemme hvor lange og hyppige disse
pausene bør være. Kjenner du deg kvalm,
må du holde opp å se på 3D-bildene, og
kontakte lege ved behov. Slå også opp i
bruksanvisningen til den tilkoblede
enheten eller programvaren som brukes
med kameraet. Barns syn er alltid sårbart
(særlig hos barn under seks år). Før de får
lov til å se på 3D-bilder, bør du kontakte
en spesialist, for eksempel en barnelege
eller øyenlege. Sørg for at barna følger
anvisningene ovenfor.
Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av
et opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Om LCD-skjermen, den elektroniske
søkeren, objektivet og bildesensoren
• LCD-skjermen og den elektroniske
søkeren produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i
at mer enn 99,99 % av bildeelementene
(pikslene) er reelt operative. Det kan
imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Når du endrer fokus i søkeren, kan rødt,
grønt eller blått flimmer vises på
skjermen. Det er ikke tegn på noe galt.
Flimmeret tas ikke opp på bildet.
• Ikke utsett kameraet for solskinn eller
fotografer i retning av solen over lang tid.
Det interne maskineriet kan bli skadet.
Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i
nærheten, kan denne ta fyr.
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de beveger seg
på skjermen. Dette er ikke feil. Når du
slår på kameraet i kalde omgivelser, kan
skjermen bli forbigående svart. Når
kameraet er oppvarmet, vil skjermen
fungere normalt.
Informasjon om bruk av objektivet og
tilbehørene
Det anbefales å bruke Sony-objektiver/
tilbehør* for å utnytte dette kameraets
egenskaper best mulig. Bruk av produkter
fra andre produsenter kan føre til at
kameraet ikke fungerer optimalt, eller til
ulykker eller funksjonsfeil på kameraet.
* Konica Minolta-produkter er inkludert.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid
ta sikkerhetskopier (backup) av data på
andre medier.
5
Om opptak over et lengre tidsrom
Advarsel om opphavsrettigheter
• Når du fotograferer over et lengre
tidsrom, vil kameratemperaturen øke.
Kommer temperaturen opp på et visst
nivå, vises -merket på skjermen, og
kameraet slås av automatisk. Hvis
kameraet slås av, må du la det hvile i
10 minutter eller lenger, slik at
temperaturen i kameraet synker til et
sikkert nivå.
• Temperaturen i kameraet stiger raskt når
lufttemperaturen er høy.
• Når kameratemperaturen stiger, kan
bildekvaliteten bli dårligere. Det
anbefales at du venter til temperaturen i
kameraet faller før du fortsetter å
fotografere.
• Overflaten på kameraet kan bli varm.
Dette er ikke feil.
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
Om å spille av film på andre enheter
• Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til opptak i AVCHDformat. Film som er tatt opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke
spilles av på følgende enheter.
– Andre enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet som ikke støtter
High Profile
– Enheter som er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til opptak i
MP4-format. Det er grunnen til at film
som er tatt opp i MP4-format med dette
kameraet, ikke kan spilles av på andre
enheter enn de som støtter MPEG-4
AVC/H.264.
• Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (high definition, eller høy
oppløsning) kan kun spilles av på enheter
som er kompatible med AVCHDformatet. DVD-baserte spillere eller
opptakere kan ikke spille av disker med
HD-bildekvalitet, da de er inkompatible
med AVCHD-formatet. DVD-baserte
spillere eller opptakere vil kanskje heller
ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet.
6
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler
i denne håndboken, er reproduserte bilder,
og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
Om dataspesifikasjonene som er
beskrevet i denne Bruksanvisning
Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt
under følgende forhold, bortsett fra slik det
står beskrevet i denne Bruksanvisning: Med
en vanlig lufttemperatur på 25 ºC, og med
et batteri som er ladet i ca. en time etter at
CHARGE-lampen er slukket.
Innhold
Kort informasjon om bruk av kameraet ............................. 5
Klargjøre
kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør ................................... 11
Identifisere deler .............................................................. 12
Lade batteripakken .......................................................... 17
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)................ 19
Sette på et objektiv .......................................................... 25
Klargjøre kameraet .......................................................... 28
Bruke medfølgende tilbehør ............................................ 30
Kontrollere antall bilder som kan tas opp ....................... 32
Rengjøring ....................................................................... 34
Før du tar
kameraet i bruk
Skjermindikatorer ............................................................ 38
Veksle mellom skjermmodusene LCD-skjerm og
elektronisk søker ............................................... 38
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon
(DISP) ................................................................ 39
Visning av opptaksinformasjon (Grafisk visning/
Opptaksinformasjon (For Live View)) ............. 41
Visning av opptaksinformasjon (For søker) ............... 43
Velge en funksjon/innstilling .......................................... 45
Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) ......... 46
Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) ........ 47
Funksjonene som velges med MENU-knappen ......... 48
Ta bilder
Ta bilder uten kamerarystelser ........................................ 55
Riktig kroppsholdning ................................................ 55
Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 56
Bruke et stativ ............................................................ 57
Fotografere med automatisk innstilling ........................... 58
For fotografering med automatisk
tilpassede innstillinger ....................................... 58
For fotografering med innstillinger som
kameraet justerer automatisk ............................ 60
Fotografere med en passende innstilling for motivet ...... 62
Fotografere med forhåndsvalgte
innstillinger som følger scenen (Scenevalg) ..... 62
7
Fotografere med et effektfilter for
å oppnå ulike strukturer (Bildeeffekt) ............... 65
Ta panoramabilder (panoramafotografering)...... 67
Fotografere kontinuerlig med høy hastighet
(Kontinuerlig fremtrekk av telezoom med
AE-prioritet) ...................................................... 70
Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus)..... 72
Fotografere med programopptak ........................... 73
Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet
(blenderprioritet) ............................................... 74
Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige
effekter (lukkerprioritet) .................................... 77
Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt
(manuell eksponering) ....................................... 79
Fotografere spor med langtidseksponering
(BULB) ............................................................. 81
Ta opp film ...................................................................... 83
Tilgjengelig opptakstid for en film ............................ 85
Om kontinuerlig filmopptak ....................................... 86
Bruke opptaksfunksjonen
8
Velge fokuseringsmetoden .............................................. 87
Bruke autofokus ......................................................... 87
Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) ........ 89
Velge den fokuseringsmetoden som passer best til
motivets bevegelse (Autofokus) ........................ 90
Velge fokusområdet (AF-område) ............................. 91
Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) .................... 92
Kontrollere fokus ved å forstørre bildet ..................... 93
Registrere ansikter ........................................................... 94
Bruke ansiktregistreringsfunksjonen .......................... 94
Fotografere smilende ansikter (smilutløser) ............... 95
Bruke blitsen .................................................................... 97
Fotografere med trådløs blits ................................... 100
Justere lysstyrken for motivet (eksponering,
blitskompensering, måling) ...................................... 101
Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås) .................. 101
Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet
(eksponeringskompensasjon) .......................... 102
Justere mengden blitslys (blitskompensasjon) ......... 104
Velge blitskontrollmodus for å stille inn
blitslysmengden (blitskontroll) ....................... 105
Velge metode for å måle lysstyrken til et motiv
(målemodus) .................................................... 106
Stille inn ISO ................................................................. 107
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk
(dynamisk område) ................................................... 108
Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk
områdeoptimalisering) .................................... 109
Kompensere automatisk med mengder av
fargeoverganger (Auto High dynamisk
område) ........................................................... 109
Bildebehandling ............................................................. 111
Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger) .... 111
Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet) .... 112
Justere fargetonene (hvitbalanse) .................................. 113
Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde
(auto/forhåndsinnstilt hvitbalanse) .................. 113
Stille inn fargetemperatur og filtereffekt
(Fargetemperatur/Fargefilter) .......................... 114
Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse) ......... 115
Velge bruksmodus ............................................ 117
Fotografere et enkelt bilde ....................................... 117
Kontinuerlig fremtrekk ............................................. 117
Bruke selvutløseren .................................................. 118
Ta bilder med skiftende eksponering
(eksponeringsgruppe) ...................................... 119
Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HBnivåtrinn) ......................................................... 120
Bruke visningsfunksjonen
Vise bilder ..................................................................... 121
Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt ........... 127
Beskytte bilder (Beskytt) ............................................... 131
Slette bilder (Slett) ......................................................... 132
Vise bilder på en TV-skjerm ......................................... 134
9
Endre oppsettet
Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet ........................ 138
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort ..... 141
Endre innstillingen for støyreduksjon ........................... 145
Endre funksjonene til knappene .................................... 146
Endre andre innstillinger ............................................... 148
Stille inn LCD-skjerm/elektronisk søker ....................... 150
Bekrefte kameraversjonen ............................................. 152
Tilbakestille kameraets standardinnstilling ................... 153
Vise bilder på en Bruke med datamaskinen din ........................................ 156
Bruke programvaren ...................................................... 158
datamaskin
Koble kameraet til datamaskinen .................................. 162
Opprette en filmdisk ...................................................... 165
Skrive ut bilder
Angi DPOF .................................................................... 169
Annet
Spesifikasjoner .............................................................. 171
Feilsøking ...................................................................... 177
Advarsler ....................................................................... 186
Forholdsregler ................................................................ 189
AVCHD-format ............................................................. 192
3D-opptak ...................................................................... 193
Indeks ............................................................................ 194
10
Klargjøre kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
Felles tilbehør
• BC-VW1 Batterilader (1)
• Oppladbar batteripakke
NP-FW50 (1)
• USB-kabel (1)
Klargjøre kameraet
• Strømkabel (1) (ikke inkludert i
USA og Canada)
• Okularpute (1) (festet på
kameraet)
• CD-ROM (programvare for α
kamera) (1)
• Bruksanvisning (denne
håndboken) (1)
SLT-A35K
• DT18-55 mm zoomobjektiv/
fremre objektivdeksel (1)/
emballasjedeksel (1)
SLT-A35Y
• DT18-55 mm zoomobjektiv/
fremre objektivdeksel (1)/
emballasjedeksel (1)
• DT55-200 mm zoomobjektiv/
fremre objektivdeksel/bakre
objektivdeksel (1)/
objektivskjerm (1)
• Skulderreim (1)
• Deksel (1) (festet på kameraet)
11
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Forsiden
A Lukkerknapp (58)
M Utløserknapp for objektivet (26)
B Strømbryter (28)
N Fokusmodusbryter (87, 92)
C Kontrollhjul (75)
* Ikke berør disse delene
direkte.
** Ikke dekk til denne delen
under filmopptak.
D Selvutløserlampe (118)
E Objektivkontakter*
F Speil*
G Forhåndsvisningsknapp (76)
H Feste
I Innebygd blits* (97)
J Mikrofon**
K Modusvelger (58 – 82)
L
12
(Oppsprettknapp for blitsen)
(97)
Baksiden
Klargjøre kameraet
A Mikrofon**
B Tilbehørssko med autolås (100)
C MENU -knapp (48)
D Søker* (38)
E Okularsensorer (38)
F Justeringshjul for diopter (29)
G LCD-skjerm (41, 121, 127)
H
(Avspillingsknapp) (121)
I Tilgangslampe (21)
J For opptak: Knapp for
fokusforstørrer (93, 146)
For visning:
(Sletteknapp)
(132)
K MOVIE -knapp (83)
L FINDER/LCD-knapp (38, 151)
N
Posisjonsmerke for
billedsensor (89)
O D-RANGE (Dynamisk
område-knapp) (108, 147)
P For opptak: AEL
(AE-låseknapp) (80, 101)
For visning:
(Zoom
inn-knapp) (124)
Q For opptak:
(Eksponeringsknapp) (102)
For visning:
(Zoom
ut-knapp) (124)/
(Bildeindeksknapp) (125)
R For opptak: Fn
(Funksjonsknapp) (46, 47)
For visning:
(Bilderotasjonsknapp) (123)
M Høyttaler
13
S Kontrollknapp
Når menyen er slått på:
v/V/b/B-knapp (45)
Når menyen er slått av: DISP
(Visning) (39, 121)/WB
(Hvitbalanse) (113)/
(Disk) (117)/ISO (107)
T Kontrollknapp (Enter) (45)/
AF-knapp (91)
* Ikke berør disse delene
direkte.
** Ikke dekk til denne delen
under filmopptak.
14
Sidene/undersiden
• Når du kobler RM-S1AM/
RM-L1AM Fjernstyring (selges
separat) til kameraet, må du
sette inn Fjernstyring-pluggen i
REMOTE-kontakten med
styrepinnen til pluggen på linje
med føringen til REMOTEkontakten. Pass på at ledningen
til Fjernstyring vender frem.
B Krok for skulderreim (30)
F Stativfeste
• Bruk et stativ med en
skruelengde på mindre enn
5,5 mm. Du vil ikke kunne skru
kameraet ordentlig fast til
stativer som har lengre skruer
enn 5,5 mm, og slike skruer kan
ødelegge kameraet.
G Minnekortspor (19)
H Batteri-/minnekortdeksel (19)
I Tilkoblingsplatedeksel
C HDMI-kontakt (134)
D
(USB)-kontakt (162)
E Mikrofonkontakt
• Når det kobles til en ekstern
mikrofon, blir den interne
mikrofonen slått av automatisk.
Er den eksterne mikrofonen av
typen "plug-in-power", får
mikrofonen strøm fra kameraet.
• For bruk med en AC-PW20
vekselstrømadapter (selges
separat)
Vær forsiktig så ikke ledningen
til vekselstrømadapteren
kommer i klem når du lukker
dekslet.
15
Klargjøre kameraet
A REMOTE-kontakt
Objektiv
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM
(Leveres med SLT-A35K/A35Y)
A Fokusring
B Zoomering
C Brennviddeskala
D Brennviddeindeks
E Objektivkontakter
F Fokusmodusbryter
G Monteringsindeks
• DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM/DT
55-200 mm F4-5.6 SAM er
utviklet for Sony-kameraer med
A-fatning (modeller utstyrt med
en bildesensor i APS-C-størrelse).
Du kan ikke bruke disse
objektivene på kameraer med
35 mm objektiv.
• Slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med objektivet, for andre
objektiver enn DT 18-55 mm
F3.5-5.6 SAM/DT 55-200 mm
F4-5.6 SAM.
16
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM
(Leveres med SLT-A35Y)
Lade batteripakken
Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du
bruker kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet.
Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
1 Sett batteriet inn i batteriladeren.
Klargjøre kameraet
Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
2 Sett batteriladeren i
For USA og Canada
Støpsel
stikkontakten.
Lys på: Lading pågår
Lys av: Lading fullført
• Ladelampen CHARGE slukkes når
ladingen er fullført.
• Det tar ca. 250 minutter å lade et helt
utladet batteri ved en temperatur på
25 °C.
CHARGE-lampe
For land/regioner utenom USA og
Canada
CHARGE-lampe
Strømkabel
17
Merknader
• Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt
ladeforholdene.
• Vi anbefaler at du lader batteriet i en lufttemperatur på mellom 10 °C til 30 °C. Det
kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette
området.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er blitt ladet, eller når det ikke har
vært brukt etter å ha blitt ladet. Dette kan påvirke ytelsen til batteriet.
• Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" W-batteripakken i batteriladeren
(inkludert) som hører til dette kameraet. Andre batterier enn de som er spesifisert
kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, som igjen
kan føre til fare for strømstøt og forbrenning.
• Hvis CHARGE-lampen blinker, kan dette tyde på en feil med batteriet, eller at en
batteripakke av en annen type enn den som er spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis batteripakken er av den spesifiserte
typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og kontrollere
om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal,
kan det ha oppstått en batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke kan gjennomføres.
Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l.
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren AC-PW20
(selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom
100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Merknad
• Ikke bruk en elektronisk spenningstransformator, da den kan føre til feil.
18
Sette inn batteriet/minnekortet
(selges separat)
1 Åpne dekselet ved å skyve på
skyvebryteren på dekselet.
Klargjøre kameraet
2 Sett batteripakken helt inn mens
du trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Låsehendel
3 Sette inn et minnekort.
• Hold minnekortet med det avkuttede
hjørnet i den retningen som vises på
bildet, og sett det inn til det går i
inngrep med et klikk.
Pass på at hjørnet med hakk vender i
riktig retning.
4 Lukk dekselet.
19
Tilgjengelige minnekort
• Bare "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort kan brukes med
dette kameraet. Et MultiMediaCard kan ikke brukes med dette kameraet.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle minnekortfunksjoner
vil virke som de skal.
• "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" refereres til
som "Memory Stick PRO Duo", og minnekortene SD, SDHC og SDXC
refereres til som "SD-kort" i denne Bruksanvisning.
• Når du tar opp film, anbefales det å bruke følgende minnekort:
–
(Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PRO-HG Duo")
– SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (klasse 4 eller
høyere)
• Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller
spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med
exFAT. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du
kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel
enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet
som reaksjon på denne oppfordringen, siden det vil slette alle data på
kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
Ta ut batteripakken
Slå av kameraet og skyv låsehendelen i
pilens retning. Vær forsiktig så du ikke
mister batteripakken.
Låsehendel
20
Ta ut minnekortet
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser,
åpne dekslet, og skyv så minnekortet inn
én gang.
Klargjøre kameraet
Tilgangslampe
Kontrollere det gjenværende batterinivået
Kontroller nivået med følgende indikatorer og prosenttall på skjermen:
"Batteriet er
tomt."
Batterinivå
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner
for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når
du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i
prosent i henhold til kameraets bruksforhold.
Om bruk av batteriet
• Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i
direkte solskinn.
21
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Det vil si at
batteriets brukstid er kortere når det er kaldt, og hastigheten blir redusert
ved kontinuerlig fremtrekk. Vi anbefaler at du putter batteriet i en lomme
nær kroppen for å varme det opp, og at du setter det inn i kameraet rett før
du begynner å ta bilder.
• Batteriet vil tømmes raskt, hvis du ofte bruker blitsen og/eller kontinuerlig
fremtrekk, gjør LCD-skjermen lysere eller ofte slår kameraet på og av.
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt
etter hver gang du bruker det, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut
til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har
nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevarings- og bruksforholdene,
samt miljøet hvor det brukes.
Oppbevare batteripakken
Hvis batteriet ikke skal brukes på lenge, må det lades og deretter utlades
helt ved hjelp av kameraet én gang i året før det oppbevares på et tørt og
kjølig sted slik at batteriets levetid forlenges.
Informasjon om bruk av minnekort
• Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende forhold:
– På steder med høy temperatur, som f.eks. i en varm bilkupé utsatt for
direkte sollys.
– På steder som er utsatt for direkte sollys.
– På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer.
• Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer.
Vær forsiktig når du håndterer det.
• Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas
ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av
sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for
statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser.
22
23
Klargjøre kameraet
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på
harddisken på en datamaskin.
• Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det
ble levert i.
• Ikke la det komme vann på minnekortet.
• Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en
metallgjenstand.
• Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling,
kan du ikke utføre operasjoner som å ta opp eller slette bilder.
• Det kan ikke garanteres at minnekort som er formatert med en datamaskin
vil fungere med dette kameraet. Husk at minnekortene skal formateres
med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av
minnekort og utstyret som brukes.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke fest etiketter på selve minnekortene.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortene.
• Oppbevar minnekort utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved
et uhell.
Om "Memory Stick" som brukes med kameraet
De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med dette kameraet, er
listet opp i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at
alle "Memory Stick PRO Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick PRO Duo" *1*2*3
"Memory Stick PRO-HG
Duo" *1*2
Tilgjengelig med kameraet ditt
"Memory Stick Duo"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
*1 Denne er utstyrt med MagicGate-funksjon. MagicGate er en teknologi for
opphavsrettsbeskyttelse, som bruker krypteringsteknologi. Opptak eller avspilling
av data, som krever bruk av MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette
kameraet.
*2 Støtter høyhastighetsdataoverføring ved hjelp av et parallelt grensesnitt.
*3 Ved bruk av "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare de som er
merket med Mark2, som kan brukes.
Merknader om bruken av "Memory Stick Micro" (selges separat)
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2"
er en forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse.
Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av
kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan
svelge dem ved et uhell.
24
Sette på et objektiv
1 Ta dekselet av kameraet og
Fremre objektivdeksel
emballasjedekselet av baksiden
av objektivet.
Klargjøre kameraet
• Når du bytter objektiv, må du bytte det
raskt på støvfrie steder for å unngå at
støv eller rusk kommer inn i kameraet.
• Ta av fremre objektivdeksel fra
objektivet når du skal fotografere.
Deksel
Emballasjedeksel
2 Sett på objektivet ved å plassere
de oransje indeksmerkene på
objektivet og kameraet rett
overfor hverandre.
Oransje indeksmerker
3 Drei objektivet med klokken til det
klikker på plass i låst stilling.
• Forsikre deg om at du setter på
objektivet rett.
Merknader
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet.
• Når du bruker et objektiv som har stativfot, setter du objektivet på stativet ved hjelp
av denne foten for å balansere objektivets vekt.
• Når du bærer kameraet med objektivet satt på, må du passe på å holde både kameraet
og objektivet støtt.
• Ikke ta tak i noen del av objektivet som stikker ut, når du zoomer eller fokuserer.
25
Ta av objektivet
1 Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til det
ikke går lenger.
Utløserknapp for objektivet
2 Fest dekslet foran og bak på
objektivet og dekslet på
kameraet.
• Tørk støv av dekslene før du setter dem
på.
• Et bakre objektivdeksel følger ikke med
objektivsettet DT 18-55 mm F3.5-5.6
SAM. Du kan kjøpe bakre objektivdeksel
for ALC-R55 for oppbevaring av objektivet
når det ikke er festet på kameraet.
Slik fester du en objektivskjerm
Det anbefales å bruke en objektivskjerm
til å redusere lysskjær og oppnå best
mulig bildekvalitet.
Tilpass skjermen på fatningen på enden
av objektivinnfatningen, og drei skjermen
med klokken til det klikker.
• Objektivskjerm er følger med DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM. Du kan
bruke ALC-SH108 (selges separat).
• Pass på at du tar av objektivskjermen når du skal bruke den innebygde
blitsen, slik at den ikke skjermer av lyset fra blitsen.
• Drei linseskjermen over og plasser den bakover på objektivet under
oppbevaring.
26
Informasjon om utskifting av objektivet
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten
av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet,
kan det vises mørke flekker på bildet avhengig av opptaksforholdene.
Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det fester seg
støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie
steder når du tar av/setter på et objektiv.
Klargjøre kameraet
Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren
Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i
(side 35).
Oppsettmenyen
27
Klargjøre kameraet
Stille inn datoen
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid
vises.
1 Still strømbryteren til ON for å slå
på kameraet.
Skjermbildet hvor du stiller inn dato og
tid vises.
• For å slå av kameraet, still bryteren til
OFF.
2 Kontroller at [Enter] er valgt på
LCD-skjermen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
3 Velg ditt område med b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
4 Velg hvert enkelt element med
b/B og still inn den numeriske
verdien med v/V.
[Sommertid:]: Slår av eller på
innstilling for sommertid.
[Datoformat:]: Velger hvilket
datoformat som skal vises.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og
klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
28
5 Gjenta trinn 4 for å stille inn andre elementer, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
6 Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Stille inn dato/tid igjen
Når du slår på kameraet første gang, vil innstillingsskjermbildet for dato/tid
vises automatisk. Neste gang stiller du inn dato og tid fra menyen.
MENU-knapp t
1 t [Dato/tid-innst.]
Stille inn området igjen
Du kan stille inn det området hvor du bruker kameraet. Da kan du angi det
lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
MENU-knapp t
1 t [Områdeinnstilling]
Holde innstillingen for dato og tid oppdatert
Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer datoen
og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av eller
om batteriet er installert eller ikke. Hvis du vil vite mer, se side 190.
Justere fokus for søkeren (diopter-justering)
Tilpass diopteret til synet ditt ved å
bevege justeringshjulet for diopteret
til displayet vises tydelig i søkeren.
• Hvis du retter kameraet mot en lyskilde, kan
du enkelt justere diopteret.
Merknad
• Dioptisk justeringsenhet (selges separat) kan ikke brukes med dette kameraet.
29
Klargjøre kameraet
Avbryte dato-/tidsinnstillingen
Trykk på MENU-knappen.
Bruke medfølgende tilbehør
Denne delen beskriver hvordan du bruker skulderreimen og okularputen.
Det andre tilbehøret er beskrevet på følgende sider.
• Oppladbar batteripakke (side 17)
• Batterilader (side 17)
• Strømkabel (ikke inkludert i USA og Canada) (side 17)
• USB-kabel (side 162)
• CD-ROM (side 158)
Feste skulderreimen
Fest begge endene av reimen til
kameraet.
30
Ta av okularputen
Når FDA-A1AM Vinkelsøker (selges separat) skal festes på kameraet, må
du fjerne okularputen.
Skyv okularputen forsiktig av ved å
skyve på begge sider av okularputen.
Klargjøre kameraet
• Sett fingrene under okularputen og skyv
den forsiktig opp.
Merknad
• Forstørrer og Forstørrerokular kan ikke brukes med dette kameraet.
31
Kontrollere antall bilder som kan tas opp
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og setter strømbryteren på ON,
vises det antallet bilder som kan tas (om
du fortsetter å fotografere med de aktuelle
innstillingene) på skjermen.
Merknader
• Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er
fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet
(side 132).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke
er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort.
Antall bilder som kan tas opp på et minnekort
Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene settes ved hjelp av Sony
standardminnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene
og typen minnekort som blir brukt.
Bilde: Størrelse: L 16 M
Bilde: Bildeforhold: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapasitet
Størrelse
Standard
(Enheter: Bilder)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
386
781
1587
3239
6406
Fin
270
548
1116
2279
4510
RAW og JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
* Når [Bilde: Bildeforhold] er stilt inn på [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet
som vises i tabellen over (bortsett fra når [RAW] er valgt).
32
Antall bilder som kan tas med en batteripakke
Følgende antall bilder kan tas når du bruker batteripakken (inkludert) med
full kapasitet i kameraet.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt,
avhengig av bruksforholdene.
Uten blits
Ca. 440 bilder
Ca. 480 bilder
Søkermodus
Ca. 420 bilder
Ca. 460 bilder
• Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under
følgende forhold:
– Ved lufttemperatur på 25 °C.
– Ved bruk av batteri som er ladet i en time etter at CHARGE-lampen er
slukket.
– Ved bruk av Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
– [Bilde: Kvalitet] er satt til [Fin].
– [Autofokus] er satt til [Automatisk AF].
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Strømmen slås på og av én gang hver tiende gang.
• Om antall bilder som kan tas med blits:
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
33
Klargjøre kameraet
Med blits
LCD-skjermmodus
Rengjøring
Rengjøre kameraet
• Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller
speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke bildene eller kameraets
ytelse, må du blåse bort støvet med en blåser*, som finnes tilgjengelig i
handelen. Du finner opplysninger om rengjøring av bildesensoren, på
neste side.
* Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann,
og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det
kan ødelegge overflaten eller kamerahuset.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
solkrem, insektmiddel e.l.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Rengjøre objektivet
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske opløsemidler, som
f.eks. tynner eller bensin.
• Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som
er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du
tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle lett fuktet med
objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke
sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet.
34
Rengjøre bildesensoren
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på bildesensoren
(den delen som fungerer som film), kan de vises som mørke flekker på
bildet avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på bildesensoren,
kan du rense den ved å følge trinnene nedenfor.
Rengjøre bildesensoren automatisk ved hjelp av kameraets
rengjøringsmodus
1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 21).
2 Trykk på MENU-knappen, og velg
så
2 med b/B på
kontrollknappen.
MENU-knapp
3 Velg [Rensemodus] med v/V,
og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
35
Klargjøre kameraet
Merknader
• Rengjøringen må bare utføres når batterinivået er 50 % eller mindre.
• Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under
rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet. Det anbefales å
bruke en vekselstrømadapter av typen AC-PW20 (selges separat).
• Rengjøringen bør foregå raskt.
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper inne i kamerahuset.
4 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Bildesensoren vibrerer en liten stund og fjerner støv fra sensoren.
5 Slå av kameraet.
Rengjøre bildesensoren ved hjelp av en blåser
Hvis det er behov for ytterligere rens etter bruk av rengjøringsmodus, kan
du rengjøre bildesensoren ved å følge trinnene nedenfor.
1 Utfør rengjøringsoperasjonen som beskrevet i trinn 1 til 4 i
"Rengjøre bildesensoren automatisk ved hjelp av kameraets
rengjøringsmodus".
2 Ta av objektivet (side 26).
3 Skyv V-merket på speilets
låsehendel med en finger, slik at
speilet løftes.
• Pass på så du ikke berører speilets
overflate.
Speilets låsehendel
36
4 Bruk blåsebelgen til å rengjøre
bildesensoren og området rundt
den.
Klargjøre kameraet
• Ikke berør bildesensoren med spissen
av blåseren, og ikke før spissen av
blåseren lenger inn i åpningen enn til
objektivfestet.
• Hold forsiden av kameraet nedover for
å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet igjen. Fullfør
rengjøringen raskt.
• Rengjør også baksiden av speilet med
blåseren.
5 Når rengjøringen er ferdig, senker
du speilet med en finger, til du
hører et klikk.
• Skyv speilrammen ned igjen med
fingeren. Pass på så du ikke berører
speilets overflate.
• Skyv speilet ned til det låses ordentlig
på plass.
6 Sett på objektivet og slå av kameraet.
• Forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter på objektivet.
Merknader
• Etter rengjøringen bør du forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter
på objektivet. Hvis ikke kan linsen ripes opp, eller du kan få andre problemer.
Autofokus vil heller ikke fungere under opptak hvis speilet ikke er i fastlåst posisjon.
• Du kan ikke ta bilder når speilet er hevet.
37
Før du tar kameraet i bruk
Skjermindikatorer
Veksle mellom skjermmodusene LCD-skjerm og elektronisk
søker
FINDER/LCD-knapp
Når du ser i søkeren, aktiveres
søkermodus, og når du tar ansiktet bort
fra søkeren, settes skjermmodus tilbake
til LCD-skjerm.
Du kan også veksle skjermmodus ved
hjelp av FINDER/LCD-knappen.
Søker
LCD-skjerm
Fokusere raskt på et motiv ved hjelp av søkeren
Når du ser gjennom søkeren, vil motivet i AF-området automatisk komme i
fokus (Eye-Start AF).
MENU-knapp t
1 t [Eye-Start AF] t [På]
Når FDA-A1AM Vinkelsøker (selges separat) settes på kameraet, anbefaler
vi innstilling [Eye-Start AF] til [Av], fordi okularsensorene under søkeren
kan bli aktivert.
38
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
Grafisk visning
Opptaksinformasjon på
(For Live View)
Før du tar kameraet i bruk
Hver gang du trykker på DISP på
kontrollknappen, skifter visningen av
opptaksinformasjon som følger.
Skjermstatusen i søkeren endres som
følger ("Opptaksinformasjon på" (For
Live View) hoppes over). Skjermbildet i
søkeren kan velges uavhengig av
skjermbildet på LCD-skjermen.
Opptaksinformasjon av
Grafisk visning
Den grafiske visningen viser
lukkerhastigheten og blenderverdien som
grafer og illustrerer tydelig hvordan
eksponeringen fungerer. Pekerne på
indikatoren for lukkerhastighet og
indikatoren for blenderåpning viser den
gjeldende verdien. Når eksponeringen
justeres, følger pekerposisjonene verdien
som innstilles.
Blenderverdi
Lukkerhastighet
Visning av opptaksinformasjon (For søker)
Du kan koble om visningen av "Opptaksinformasjon på" på LCD-skjermen
til en skjerm som passer til opptak når du ser i søkeren. Skjermen i søkeren
er beregnet på Live View.
39
MENU-knapp t
2 t [Vise opptaksdata] t [For søker]
Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres skjermen som
følger.
Grafisk visning
Visning av
opptaksinformasjon
(For søker)
Opptaksinformasjon av
Slå av visning av lukkerhastigheten, blenderverdien, EV-skalaen og
SteadyShot-skalaen i søkeren
Når du slår av visning av opptaksinformasjon, kan du også slå av visning av
lukkerhastigheten, blenderverdien, EV-skalaen og SteadyShot-skalaen.
MENU-knapp t
2 t [Stiller søkerdisplay] t [Ved bruk]
• Lukkerhastigheten, blenderverdien, EV-skalaen og SteadyShot-skalaen
vises bare når eksponeringen justeres.
40
Visning av opptaksinformasjon (Grafisk visning/
Opptaksinformasjon (For Live View))
Grafisk visning
Ikon
Ikon
Før du tar kameraet i bruk
A
Visning av opptaksinformasjon
(For Live View)
Indikasjon
Stillbildekvalitet (139)
Indikasjon
Eksponeringsmodus
P (58–82)
ASM
Bildestørrelse for film
(139)
100%
Gjenværende batteritid
(21)
Overopphetingsvarsel
(187)
Minnekort (19)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (32)
Bildestørrelse for
stillbilder (138)/
Bildeforhold for
stillbilder (139)/
Bildestørrelse for
panoramabilder (138)
Databasefilen er full
(187)/feil i databasefilen
(187)
Indikator for
kamerarystelser (56)
Ikke lydopptak av film
(85)
41
B
Ikon
Ikon
Indikasjon
Følsomhetsindikator for
smilregistrering (95)
Indikasjon
Punktmålingsområde
(106)
AF-område (91)
Indikator for
lukkerhastighet (77)
Indikator for
blenderåpning (74)
E
Ikon
C
Indikasjon
ISO-følsomhet (107)
Ikon
Indikasjon
Måling (106)
REC 0:12
Opptakstid for filmen
(m:s)
Blitskompensasjon (104)
z
Fokus (88)
1/250
Lukkerhastighet (77)
F3.5
Blender (74)
EV-skala (80, 120)
AE-lås (101)
SteadyShot-skala (56)
Indikasjon
Bruksmodus (117)
Blitsmodus (97)/
Rødøyereduksjon (99)
Fokusmodus (90)
AF-område (91)
Ansiktsregistrering (94)
Smilutløser (95)
42
7500K G9
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
Fargefilter) (113)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(108)/Auto HDR (109)
Kreative innstillinger
(111)
D
Ikon
AWB
Visning av opptaksinformasjon (For søker)
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
I AUTO, AUTO+ eller
scenevalgmodus
Ikon
Ikon
Indikasjon
PASM
Eksponeringsmodus
(58–82)
Indikasjon
100% Gjenværende batteritid
(21)
Ikke lydopptak av film
(85)
B
Ikon
Indikasjon
Blitsmodus (97)/
Rødøyereduksjon (99)
Minnekort (19)
100
Bruksmodus (117)
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (32)
Bildestørrelse for
stillbilder (138)/
bildeforhold for
stillbilder (139)
Stillbildekvalitet (139)
Fokusmodus (90)
Ansiktsregistrering (94)
Smilutløser (95)
AF-område (91)
Bildestørrelse for film
(139)
ISO-følsomhet (107)
43
Før du tar kameraet i bruk
A
I kontinuerlig fremtrekk av telezoom
med AE-prioritet/P/A/S/M-modus
Ikon
Indikasjon
AWB
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
Fargefilter) (113)
7500K G9
Dynamisk
områdeoptimalisering
(108)/Auto HDR (109)
Kreative innstillinger
(111)
Målemodus (106)
Eksponeringskompensasjon (102)/Målt
manuell (80)
Blitskompensasjon (104)
EV-skala (80, 120)
C
Ikon
Indikasjon
1/125
Lukkerhastighet (77)
F2.8
Blender (74)
+1.0
Eksponering (102)
AE-lås (101)
SteadyShot (56)
44
Velge en funksjon/innstilling
Du kan velge en funksjon for fotografering eller avspilling med en av
knappene, for eksempel Fn (funksjonsknappen) eller MENU-knappen.
I denne Bruksanvisning beskrives valg av funksjoner med kontrollknappen
og Fn-knappen fra listen som vises på skjermen, på følgende måte (vi
beskriver prosessen med standardikonene):
Eksempel: Fn-knappen t AWB (Hvitbalanse) t Velg ønsket
innstilling
Veiledningsliste
Bruksveiledningen viser også andre operasjoner enn bruk av kontrollknappen.
Følgende ikoner indikeres:
MENU-knapp
Tilbake med MENU-knapp
(Sletteknapp)
(Zoom inn-knapp)
(Zoom ut-knapp)
(Avspillingsknapp)
Kontrollhjul
Hjelp
Hjelpen viser informasjon om en funksjon som er valgt med Fn-knappen,
MENU-knappen osv. Du kan også slå den av (side 148).
45
Før du tar kameraet i bruk
Når du starter en operasjon, vises en
veiledningsliste over
kontrollknappfunksjoner nederst på
skjermen.
: Trykk på v/V/b/B på
kontrollknappen for å flytte markøren.
z: Trykk midt på hjulet for å utføre
valget.
Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen)
Denne knappen brukes til oppsett eller utførelse av funksjoner som brukes
ofte ved fotografering.
1 Trykk på Fn-knappen.
2 Velg det ønskede elementet med
v/V/b/B på kontrollknappen, og
trykk deretter midt på z for å
utføre operasjonen.
Oppsettskjermbildet vises.
3 Følg veiledningen, og velg og
aktiver funksjonen du ønsker.
• Du finner nærmere informasjon om
hvordan du stiller inn hvert element på
den tilhørende siden.
Veiledning
Oppsett av kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon
Drei kontrollhjulet uten å trykke på
midtpunktet z i trinn 2. Du kan stille inn
kameraet direkte fra skjermbildet med
opptaksinformasjon.
46
Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen)
SCN/Bildeeffekt
(62, 65)
Velger en modus fra de forhåndsvalgte innstillingene i
Scenevalg som er passer til opptaksforholdene eller en
effekt fra Bildeeffekt-filtrene.
Panoramafotografering Veksler mellom fotografering av panoramabilder og
(67)
3D-panoramabilder.
Stiller inn opptaksmodus på enkeltfremtrekk, kontinuerlig
fremtrekk, selvutløser, nivåtrinnfotografering osv.
Blitsmodus (97)
Stiller inn blitsmodus på Autoblits, Fyllblits, Blits av osv.
Autofokus (90)
Velger fokuseringsmetode ut fra motivets bevegelse.
AF-område (91)
Velger fokusområdet.
Ansiktsregistrering (94) Fanger inn en persons ansikt automatisk, med best mulig
fokus og eksponering.
Smilutløser (95)
Kameraet tar bildet automatisk når et smil registreres.
ISO (107)
Stiller inn lysfølsomheten. Jo høyere tallet er, jo høyere er
lukkerhastigheten.
Målemodus (106)
Velger metoden for måling av lysstyrke.
Blitskompenser. (104)
Justerer blitsintensiteten. I plussretningen (+) økes motivets
lysstyrke, og i minusretningen (-) økes mørkheten.
Hvitbalanse (113)
Justerer fargetonen i bildene.
DRO/Auto HDR (108)
Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
Kreative innst. (111)
Velger den bildebehandlingen du ønsker.
47
Før du tar kameraet i bruk
Bruksmodus (117)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre
funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Trykk på MENU-knappen, velg siden du ønsker med b/B på
kontrollknappen, og velg deretter ønsket element med v/V.
Opptaksmeny
Bilde: Størrelse
(138)
Velger størrelsen for stillbilder.
Bilde: Bildeforhold
(139)
Stiller inn bildeforholdet for stillbilder.
Bilde: Kvalitet (139)
Stiller inn bildekvaliteten for stillbilder.
Film: Filformat (84)
Velger filmfilformatet.
Film: Størrelse (139) Velger størrelsen på rammen for innspilt film.
Film: Lydopptak (85) Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
SteadyShot (56)
48
Stiller inn SteadyShot.
Panorama: Størrelse Velger størrelsen for panoramabilder.
(138)
Stiller inn opptaksretningen for panoramabilder.
3D-pan.: Bildestørr.
(138)
Velger størrelsen for 3D-bilder.
3D-pan.: Retning
(69)
Stiller inn opptaksretningen for 3D-bilder.
Blitskontroll (105)
Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten.
AF-lys (99)
Stiller inn AF-lys som sprer lys i en mørk scene slik at
det blir enklere å fokusere.
Fargerom (112)
Endrer intervallet for reproduserbare farger.
Støyred.lang (145)
Stiller inn støyreduksjon for opptak der lukkertiden vil
være på 1 sekund eller mer.
Høy ISO Støyred.
(145)
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
høy følsomhet.
D-RANGE-knapp
(147)
Lar deg tilordne den ønskede funksjonen til
D-RANGE-knappen.
49
Før du tar kameraet i bruk
Panorama: Retning
(69)
Tilpasningsmeny
Eye-Start AF (38)
Stiller inn om autofokus skal brukes når du ser i
søkeren.
FINDER/LCD-innstill. Stiller inn metoden for veksling mellom søker og
(151)
LCD-skjerm.
AEL-knapp (146)
Stiller inn bruken av AE LOCK-knappen for å låse
eksponeringen under opptak.
Holdfokusknapp
(146)
Stiller inn funksjonen til holdfokusknappen på
objektivet.
Fokusforstørrer (146) Stiller inn om -knappen (Slett) skal tildeles
funksjoner som brukes med fokusforstørreren.
Rødøyereduksj. (99)
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
Utløser uten objektiv Stiller inn om lukkeren kan åpnes uten objektiv på
(148)
kameraet.
50
Stiller inn rutenettvisning for å gjøre det mulig å rette
inn kameraet etter en kontur.
Histogram (103)
Stiller inn om histogramvisningen skal inkluderes ved
veksling av skjermvisning.
Stiller søkerdisplay
(40)
Angir visning av lukkerhastigheten, blenderverdien,
EV-skalaen og SteadyShot-skalaen i søkeren når
opptaksinformasjon er slått av.
Vise opptaksdata
(39)
Velger status for visning av opptaksinformasjon på
LCD-skjermen, enten [For Live View] eller [For
søker].
Autovisning (150)
Viser det bildet som er tatt. Stiller inn autovisning.
Kontin. fremtr. Auto+ Stiller inn om kontinuerlig fremtrekk skal brukes i
(61)
AUTO+-modus.
Auto+ bildeekstr.
(61)
Stiller inn om alle bilder skal lagres som er tatt med
kontinuerlig fremtrekk i AUTO+-modus.
Avspillingsmeny
Slett (132)
Sletter bilder.
Velg stillbilde/film
(122)
Veksler mellom skjermbildet for stillbildeavspilling
og skjermbildet for filmavspilling.
Lysbildevisning
(125)
Viser en lysbildevisning.
Bildeindeks (125)
Viser bildelisten.
3D-visning (135)
Spiller av 3D-bilder ved hjelp av en 3D-kompatibel
TV som er koblet til kameraet.
Beskytt (131)
Beskytter eller opphever beskyttelsen av et bilde.
Spesif. Utskrift (169) Merker eller opphever merking av bildene for DPOF.
51
Før du tar kameraet i bruk
Rutenettlinje (151)
Voluminnstillinger
(122)
Stiller inn volumet for filmavspilling.
Velg mappe (121)
Endrer avspillingsmappe for bildene.
Velg dato (123)
Viser bilder fra en annen dato.
Avspill.visning (121) Stiller inn avspilling av et portrettbilde.
Meny for minnekortverktøy
Formater (142)
Formaterer minnekortet.
Filnummer (141)
Brukes til å velge hvordan stillbilder og filmer skal
tildeles filnumre.
Mappenavn (141)
Stiller inn mappeformat for stillbilder.
Velg opptaksmappe
(142)
Endrer mappe som er valgt for lagring av stillbilder.
Ny mappe (142)
Oppretter en ny mappe for lagring av stillbilder og
film.
Gjenopprett bilde-DB Gjenoppretter bildedatabasefilen for filmer og
(143)
muliggjør opptak og avspilling.
Vise ledig kortplass
(143)
52
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet
stillbilder som kan lagres på minnekortet.
Klokkeinnstillingsmeny
Dato/tid-innst. (28)
Stiller inn dato og klokkeslett, samt sommertid.
Områdeinnstilling
(29)
Stiller inn bruksstedet.
1
LCD-lysstyrke (150)
2
3
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
Søker-lysstyrke (150) Stiller inn lysstyrken til søkeren.
Strømsparer (148)
Stiller inn intervallet før strømsparemodus kobles inn.
KTRL for HDMI (136) Styrer kameraet fra en TV som støtter "BRAVIA"
Sync.
Språk (149)
Hjelp-skjermbilde
(148)
Velger språk.
Stiller inn skjermbildet til hjelpen for å vise
forklaringer på funksjoner som er i bruk.
53
Før du tar kameraet i bruk
Oppsettmeny
1
2
3
Laste opp innstilling. Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av
(143)*
et Eye-Fi-kort.
USB-tilkobling (162)
Stiller inn USB-tilkoblingsmetoden.
Lydsignaler (148)
Stiller inn om det skal brukes varsellyd når fokus er
oppnådd eller selvutløseren er i funksjon.
Rensemodus (35)
Starter rensemodus for å rense bildesensoren.
Versjon (152)
Viser kameraets programvareversjon.
Demomodus (149)
Stiller inn demonstrasjon av filmavspilling på På eller
Av.
Menystart (149)
Velger en først viste meny fra toppmenyen eller
forrige meny.
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet.
1
Tilbakest.std. (153)
54
2
3
Gjenoppretter innstillingene til standardverdiene.
Ta bilder
Ta bilder uten kamerarystelser
Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet når
lukkerknappen er trykket inn, som igjen fører til uklare bilder.
Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser.
Riktig kroppsholdning
Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at kameraet
ikke flytter på seg.
Ta bilder
I LCD-skjermmodus
I søkermodus
Trinn 1
Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt
objektivet for å støtte det.
Trinn 2
Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre.
55
Trinn 3
Klem albuen lett inn mot kroppen.
Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la
albuen hvile mot kneet ditt.
Indikator for kamerarystelse
Hvis det er fare for kamerarystelse, vil
(indikatoren for kamerarystelse)
blinke. I dette tilfelle må du bruke et
stativ eller blitsen.
(Indikator for kamerarystelse)
Merknad
•
(indikatoren for kamerarystelse) vises kun i de modusene hvor lukkerhastigheten
er stilt inn automatisk. Denne indikatoren vises ikke i M/S-modusene.
Bruke SteadyShot-funksjonen
SteadyShot-funksjonen kan redusere virkningen av kamerarystelser med en
faktor som tilsvarer ca. 2,5 til 4 Ev i lukkerhastighet.
SteadyShot-funksjonen er stilt inn på [På] i standardinnstillingen.
Skalaindikatoren for SteadyShot
(SteadyShot-skalaindikatoren) viser
status for kamerarystelsene. Vent til
skalaen blir lavere før du begynner å
fotografere.
(SteadyShot-skalaindikator)
Deaktivere SteadyShot-funksjonen
MENU-knapp t
56
1 t [SteadyShot] t [Av]
Merknad
• SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er
slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er
blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede.
Bruke et stativ
Merknad
• Når du bruker stativ, må du deaktivere SteadyShot-funksjonen, fordi det er en viss
fare for at SteadyShot-funksjonen ikke skal virke.
57
Ta bilder
Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold.
• Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser.
• Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om
kvelden.
• Ved fotografering av et motiv på nært hold, f.eks. som makroopptak.
• Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt.
Fotografere med automatisk innstilling
For fotografering med automatisk tilpassede
innstillinger
"AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å fotografere et
hvilket som helst motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en
vurdering av den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til
dette.
Velg
når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt.
1 Skyv modusvelgeren til
eller
(Blits av).
eller
2 Hold kameraet, og se på LCD-skjermen eller i søkeren.
3 Legg AF-området over ønsket
motiv.
• Hvis
(indikatoren for
kamerarystelse) blinker, må du
fotografere motivet mens du
konsentrerer deg om å holde kameraet
stille, eller du bør bruke et stativ.
(Indikator for
kamerarystelse)
AF-område
4 Når du bruker et zoomobjektiv,
må du dreie på zoomeringen og
bestemme deg for riktig utsnitt.
Zoomering
58
5 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, tennes z eller
(fokusindikator) (side 88).
• Ved å vente til
(SteadyShotskalaindikatoren) er lav, blir
SteadyShot-funksjonen mer effektiv.
(SteadyShot-skalaindikator)
6 Trykk lukkerknappen helt ned for
å ta bildet.
Merknad
• Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil mange funksjoner
ikke være tilgjengelige, for eksempel, eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
Hvis du vil justere ulike innstillinger, må du stille inn modusvelgeren på P og
deretter fotografere motivet ditt.
59
Ta bilder
Fokusindikator
For fotografering med innstillinger som kameraet
justerer automatisk
Kameraet gjenkjenner og vurderer opptaksforholdene og setter passende
innstillinger automatisk. Kameraet lagrer ett riktig justert bilde ved å
kombinere eller skille bilder ved behov.
1 Still inn modusvelgeren på
(Auto+).
2 Rett kameraet mot motivet.
Merke for gjenkjent scenemodus
Når kameraet gjenkjenner og justerer
opptaksforholdene, angis følgende
informasjon: Merke for gjenkjent
scenemodus, passende opptaksfunksjon,
antall bilder som skal tas.
Opptaksfunksjon
Antall bilder som skal tas
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Kameraet fotograferer med automatisk valgte innstillinger.
Scene gjenkjent av kameraet
(Nattscene)
(Håndholdt kamera i
halvlys)
(Landskap)
(Portrett i motlys)
(Portrett)
(Stativ, nattscene)
(Motlys)
(Makro)
(Nattportrett)
Opptaksfunksjon
Kont.fremtrekk (117)
Sakte synkron. (97)
Dagslyssynk.
Langsom lukker
60
Auto HDR (109)
Stille inn kontinuerlig opptak
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Kontin. fremtr. Auto+] t Velg ønsket
Velge lagringsmetoden som skal brukes for innspilte bilder
I kontinuerlig opptak kan du velge en lagringsmetode der kameraet enten
lagrer ett passende bilde blant alle som er tatt med kontinuerlig opptak,
eller det kan lagre alle bildene.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Auto+ bildeekstr.] t Velg ønsket
Ta bilder
Merknader
• Også når du stiller inn [Auto+ bildeekstr.] på [Av] med [Håndholdt kamera i
halvlys] valgt fra gjenkjent scenemodus, blir det lagret ett sammensatt bilde.
• Antall bilder som ikke er blitt lagret, hoppes over når bildene trekkes ut.
61
Fotografere med en passende innstilling
for motivet
Ved å velge en modus som passer til motivet eller forholdene, kan du ta
bildet med en innstilling som er riktig for motivet.
Når du dreier modusvelgeren, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde).
Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger som
følger scenen (Scenevalg)
Denne modusen brukes til å
z Fotografere med forhåndsvalgte
innstillinger som følger scenen
1 Still inn modusvelgeren på
(SCN/Bildeeffekt).
2 Trykk midt på kontrollknappen.
3 Velg ønsket modus med v/V, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
• For å endre scene må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
scene.
• Elementene som brukes i Bildeeffekt, angis etter elementene som brukes
for Scenevalg.
62
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet
skarpere. Gjengir hudtoner med en myk
valør.
• For å gjøre bakgrunnen mer uskarp,
still objektivet til telelinseposisjonen.
• Du kan fotografere et livlig motiv ved å fokusere på øyet
som er nærmere objektivet.
• Bruk objektivskjermen når du skal fotografere
bakgrunnsbelyste motiver.
• Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde
av blitsen (side 99).
(Sportsbilder)
Fotograferer et motiv i bevegelse med
høy lukkerhastighet, så motivet ser ut
som om det står stille. Kameraet tar
bilder kontinuerlig mens lukkerknappen
trykkes.
• Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede til det rette
øyeblikket inntreffer.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver som
f.eks. blomster eller mat.
• Du kan fotografere et motiv på enda
nærmere hold ved bruk av et
makroobjektiv (selges separat).
• Still inn blitsmodusen på [Blits av] når du fotograferer et
motiv innenfor 1 m.
• Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke
SteadyShot-funksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ
for å oppnå bedre resultater.
• Den korteste brennvidden endres ikke.
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt
fokus, med livlige farger.
• Still objektivet til vidvinkel for å
fremheve landskapets åpenhet.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i en
soloppgang eller solnedgang.
(Nattscene)
Ta bilder
(Portrett)
Tar opp nattlige scener på avstand, uten
at omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
• Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du
fotograferer en helt mørk, nattlig scene.
63
(Håndholdt
kamera i halvlys)
(Nattportrett)
Fotograferer nattscener med mindre
støy og uskarphet, uten bruk av stativ.
Det tas en serie bilder, og bildene
behandles for å redusere uskarphet,
kamerarystelser og støy.
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i
[Håndholdt kamera i halvlys] når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et
motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller
gressplen
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller
fossefall
• I forbindelse med [Håndholdt kamera i halvlys] kan det
dannes et støysignal når du bruker en lyskilde som blafrer,
som f.eks. fluorescerende lys.
Tar portretter i nattscener.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
Fotograferingsteknikker
• Når du ønsker mer stilfulle bilder, kan du stille inn modusvelgeren på P,
A, S eller M og bruke funksjonen for kreative innstillinger (side 111). Da
kan du justere eksponering, ISO osv.
Merknader
• Siden kameraet bedømmer innstillingene automatisk, kan flere funksjoner bli
utilgjengelig, for eksempel eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
• Blitsen er stilt inn på [Autoblits] eller [Blits av] for hver scenevalgmodus. Du kan
endre disse innstillingene (side 97).
64
Fotografere med et effektfilter for å oppnå ulike
strukturer (Bildeeffekt)
Denne modusen brukes til å
z Fotografere med et effektfilter for å
oppnå ulike strukturer.
Ta bilder
1 Still inn modusvelgeren på
(SCN/Bildeeffekt).
2 Trykk midt på kontrollknappen.
3 Velg ønsket modus med v/V, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
• For å endre effekten må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en
annen effekt.
• Elementene som brukes i Bildeeffekt, angis etter elementene som brukes
for Scenevalg.
(Plakateffekt
(farge))
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å
vektlegge primærfargene kraftig.
(Plakateffekt
(s/hv))
Skaper et abstrakt inntrykk, med klare kontraster i sort/hvitt.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
(Retrofoto)
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner
og falmede kontraster.
(Delfarge (rød))
Genererer et bilde som bare inneholder rødt, mens andre
farger er omgjort til sort/hvitt.
• Avhengig av motivet kan det hende bilder ikke beholder
den valgte fargen.
65
(Delfarge
(grønn))
Genererer et bilde som bare inneholder grønt, mens andre
farger er omgjort til sort/hvitt.
• Avhengig av motivet kan det hende bilder ikke beholder
den valgte fargen.
(Delfarge (blå))
Genererer et bilde som bare inneholder blått, mens andre
farger er omgjort til sort/hvitt.
• Avhengig av motivet kan det hende bilder ikke beholder
den valgte fargen.
(Delfarge (gul))
Genererer et bilde som bare inneholder gult, mens andre
farger er omgjort til sort/hvitt.
• Avhengig av motivet kan det hende bilder ikke beholder
den valgte fargen.
(Veldig lyst)
Genererer et bilde med den angitte atmosfæren: lyst,
gjennomsiktig, eterisk, svakt, mykt.
(Sterk kontrast
sort/hvitt)
(Lekekamera)
Genererer et bilde med store kontraster i sort/hvitt.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i
hjørnene og tydelige farger.
Merknader
• Siden kameraet bedømmer innstillingene automatisk, kan flere funksjoner bli
utilgjengelig, for eksempel ISO-innstilling eller funksjonen for kreative innstillinger.
• Hvis du valgte Bildeeffekt-modus, med [RAW] eller [RAW og JPEG] valgt, settes
[Bilde: Kvalitet] midlertidig til [Fin].
66
Ta panoramabilder (panoramafotografering)
Denne modusen brukes til å
z Fotografering av vidstrakt natur eller høye bygninger med dynamisk
komposisjon.
Ta bilder
1 Still inn modusvelgeren på
(Panoramafotografering).
2 Trykk midt på kontrollknappen.
3 Velg [Panoramafotografer.] med v/V, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
• For å velge [3D-panorama] trykker du på Fn-knappen og velger den.
4 Rett kameraet mot kanten av
motivet, og trykk så
lukkerknappen halvveis ned for å
justere fokus.
Denne delen kommer ikke med
5 Trykk lukkerknappen helt ned.
67
6 Panorer eller vipp kameraet til
enden mens du følger
instruksjonene på skjermen.
Fremdriftsindikator
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet over hele motivet i løpet av den tiden
du har til rådighet, vises et grått område i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må
du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn. Når du fotograferer,
må du ikke vippe kameraet frem og tilbake eller til høyre og venstre mens du
beveger kameraet rett fremover.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe eller ikke bli innspilt i det hele tatt.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det
sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved
hjelp av AE/AF-låsen, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus,
vil bildet ikke bli vellykket. Skulle dette skje, bør du endre den låste vinkelen og ta
bildet på nytt.
• [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av:
– Et motiv i bevegelse
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast,
f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere
enn omgivelsene
• [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du panorerer eller beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
• Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og lukkeren
fortsetter å klikke til opptaket er avsluttet.
68
Tips for panoramafotografering
Panorer eller vipp kameraet i en bue med Vertikal
konstant hastighet og i samme retning
retning
som indikatoren viser på skjermen.
[Panoramafotografer.] er bedre egnet når
motivet står stille enn når det er i
bevegelse.
Horisontal retning
Så liten radius som
mulig
Lage 3D-bilder
Still inn modusvelgeren på
(Panoramafotografering), velg
[3D-panorama], og ta bildet. Bruker du den samme operasjonen som for
panoramafotografering, vil kameraet ta flere bilder og sette dem sammen til
et 3D-bilde. Du kan vise disse 3D-bildene på en 3D-kompatibel TV.
Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 193.
Stille inn retningen for panorering eller bevegelse
Du kan stille inn den retningen du vil panorere eller vippe kameraet i.
MENU-knappen t
2 t [Panorama: Retning] eller [3D-pan.:
Retning] t Velg ønsket innstilling
69
Ta bilder
• Under panoramafotografering anbefales det at du bruker et
vidvinkelobjektiv.
• Når du bruker et objektiv med lang brennvidde, bør du panorere eller
vippe kameraet saktere enn når du bruker et vidvinkelobjektiv.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse
fokus, eksponering og hvitbalanse.
• Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg
langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke
lykkes. I et slikt tilfelle må du justere bildekomposisjonen slik at den
aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt
opptak.
• Du kan velge bildestørrelse: MENU-knappen t
2 t [Panorama:
Størrelse].
Fotografere kontinuerlig med høy hastighet
(Kontinuerlig fremtrekk av telezoom med AE-prioritet)
Denne modusen brukes til å
z Kontinuerlig fotografering av et
motiv i hurtig bevegelse for å fange
et bestemt øyeblikk.
z Fotografering av et barns
ansiktsutrykk som forandrer seg hele
tiden fra det ene øyeblikk til det
neste.
1 Sett modusvelgeren til
(Kontinuerlig fremtrekk av
telezoom med AE-prioritet).
2 Juster fokus og fotografer motivene.
• Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt
ned.
• Kameraet tar bilder kontinuerlig med maksimalt omtrent sju bilder per
sekund.
• Kameraet zoomer inn med 1,4 på motivet, bildestørrelsen settes til M, og
bildeforholdet settes til 3:2.
Fotograferingsteknikker
• Når autofokus er stilt inn på [Kontinuerlig AF], blir fokus og eksponering
justert kontinuerlig under fotograferingen.
• Ved bruk av manuelt fokus, eller når autofokus er stilt inn på
[Enkeltbilde-AF], kan du justere ISO-følsomheten og blenderåpningen.
• Når [Enkeltbilde-AF] er valgt, justeres fokus basert på det første bildet.
Når [Målemodus] er satt til [Multi-segment], justeres i tillegg
eksponeringen basert på det første bildet.
70
Merknader
• Ansiktsregistreringsfunksjonen er slått av.
• Når [Auto HDR] er valgt, gjennomføres DRO-prosessen midlertidig i henhold til
DRO-innstillingen.
• Du kan ikke sette [Bilde: Kvalitet] til [RAW] eller [RAW og JPEG].
• Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere avhengig av
opptaksforholdene.
Ta bilder
71
Fotografere et motiv slik du vil
(eksponeringsmodus)
Med et Digitalkamera med utskiftbart objektiv kan du justere
lukkerhastigheten (hvor lenge lukkeren er åpen) og blenderåpningen
(området som er i fokus: feltdybde) slik at du kan få glede av en rekke ulike
fotografiske uttrykk.
Ved å justere lukkerhastigheten og blenderen vil du i tillegg til å lage
fotografiske effekter med bevegelse og fokus, også bestemme lysstyrken
for motivet ved å kontrollere eksponeringsmengden (mengden med lys som
kommer inn i kameraet), som er den viktigste faktoren under fotografering.
Endre lysstyrken i bildet ved bruk av eksponeringsmengde
Eksponeringsmengde
lav
høy
Når du bruker en raskere lukkerhastighet, vil blenderen i kameraet være
åpnet en kortere stund. Dette betyr at kameraet har kortere tid til å ta inn
lys, som igjen resulterer i mørkere bilder. For å ta et lysere bilde, kan du
åpne blenderen (åpningen som lyset kommer inn igjennom) til en viss grad,
for å justere mengden med lys som kameraet tar inn på en og samme gang.
Lysstyrken som justeres av lukkerhastigheten og blenderen i et bilde kalles
"eksponering".
Dette avsnittet viser deg hvordan du skal justere eksponeringen for å oppnå
en rekke forskjellige effekter ved bruk av bevegelse, fokus og lys.
72
Fotografere med programopptak
Denne modusen brukes til å
z fotografere med automatisk
eksponering, mens de tilpassede
innstillingene for ISO-følsomhet,
kreative innstillinger, dynamisk
områdeoptimalisering o.l. beholdes.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker (side 87
til 120).
• For å utløse blitsen, trykk på
-knappen.
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
73
Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet
(blenderprioritet)
Denne modusen brukes til å
z gjøre motivet skarpt, og alt foran og
bak motivet uskarpt. Ved å gjøre
blenderåpningen større, blir området
som er i fokus mindre. (Feltet får
mindre dybde).
z fotografere dybden i naturbilder. Ved
å gjøre blenderåpningen mindre, blir
området som er i fokus større. (Feltet
får mer dybde).
1 Skyv modusvelgeren til A.
74
2 Velg blenderåpningen (F-tall)
med kontrollhjulet.
• Lavere F-tall: Motivets forgrunn og
bakgrunn gjøres uskarpt.
Større F-tall: Både motivet, forgrunnen
og bakgrunnen er i fokus.
• Du kan ikke se om et motiv er uskarpt
på LCD-skjermen eller i søkeren.
Kontroller bildet som er tatt, og juster
blenderåpningen.
Ta bilder
Blender (F-tall)
3 Juster fokus, og fotografer
motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk
for å gi korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
blenderåpningen du har valgt vil gi feil
eksponering, vil verdien for
lukkerhastighet blinke. I slike tilfeller
må du justere blenderåpningen på nytt.
Lukkerhastighet
Fotograferingsteknikker
• Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et
stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller
et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv).
• Ved hjelp av forhåndsvisningsknappen kan du kontrollere omtrent hvor
uskarpt bildet blir før du tar det.
Merknad
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer
imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits,
bør du kontrollere blitsavstanden (side 99).
75
Kontrollere uskarphet i bakgrunnen (forhåndsvisningsknappen)
LCD-skjermen og søkeren viser et bilde
som er tatt med den største
blenderåpningen. Endringen i
blenderåpning påvirker motivets skarphet
slik at det oppstår et misforhold mellom
skarpheten i bildet før fotografering og
Forhåndsvisningsknapp
skarpheten i det faktiske bildet.
Når du trykker på
forhåndsvisningsknappen, kan du se
bildet med den blenderåpningen som
brukes ved den faktiske fotograferingen.
Da får du sett omtrent hvor skarpt
motivet fremstår, før du tar det egentlige
bildet.
• Trykk på forhåndsvisningsknappen etter at du har justert fokus.
• Du kan justere blenderåpningen i forhåndsvisningsmodus.
76
Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter
(lukkerprioritet)
Denne modusen brukes til å
z fotografere øyeblikksbilder av et
motiv i bevegelse. Bruk en høyere
lukkerhastighet for å ta skarpe bilder
av motivets bevegelser.
Ta bilder
z spore bevegelsen for å gjengi
dynamikk og flyt. Bruk en lavere
lukkerhastighet for å fotografere
sporene til motivet i bevegelse.
1 Skyv modusvelgeren til S.
77
2 Velg lukkerhastigheten med
kontrollhjulet.
Lukkerhastighet
3 Juster fokus, og fotografer
motivet.
Blenderen justeres automatisk for å gi
korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
lukkerhastigheten du har valgt vil gi
feil eksponering, vil verdien for
blenderåpningen blinke. I slike tilfeller
må du justere lukkerhastigheten på nytt.
Blender (F-tall)
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs.
Merknader
•
(indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være.
• Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang)
foretas etter at opptaket er gjort. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen
pågår.
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Når du bruker blitsen og gjør
blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil
imidlertid ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte.
78
Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt
(manuell eksponering)
Denne modusen brukes til å
z fotografere med ønsket
eksponeringsinnstilling, ved å
justere både lukkerhastigheten og
blenderåpningen.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei på kontrollhjulet for å justere
lukkerhastigheten, og mens du
trykker -knappen ned, drei på
kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen.
-knapp
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
79
3 Fotografer motivet når
eksponeringen er stilt inn.
• Kontroller eksponeringsverdien på
EV-skalaen (målt manuelt*).
Mot +: Motivet blir lysere.
Mot –: Motivet blir mørkere.
b B-pilen vises hvis innstilt
eksponering er utenfor EV-skalaens
område. Pilen begynner å blinke hvis
forskjellen blir større.
* Når kameraet er i M-modus, vil den
vise en under- eller
overkompenseringsverdi basert på
korrekt eksponering ut fra indeksen på
eksponeringskompensasjonsindikatoren.
Standardverdi
Merknader
• Symbolet
(indikator for kamerarystelse) vises ikke i manuell
eksponeringsmodus.
• Hvis modusvelgeren er stilt til M, er ISO-innstillingen [AUTO] stilt til [100]. I
M-modus er ISO-innstillingen [AUTO] ikke tilgjengelig. Still inn ISO-følsomheten
etter behov (side 107).
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer
imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits,
bør du kontrollere blitsavstanden (side 99).
Manuell blender/lukkerjustering
Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å
endre eksponeringen du har stilt inn.
Drei kontrollhjulet mens du trykker på
AEL-knappen for å velge kombinasjonen
av lukkerhastighet og blenderåpning.
AEL-knapp
80
Fotografere spor med langtidseksponering (BULB)
Denne modusen brukes til å
z fotografere lysspor, slik som
fyrverkeri.
z fotografere lysspor etter stjerner.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei kontrollhjulet mot venstre,
inntil [BULB] vises.
BULB
3 Mens du trykker på
-knappen,
drei kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen (F-tall).
-knapp
81
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset.
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket
varer.
Så lenge lukkerknappen er trykket ned, holdes lukkeren åpen.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ.
• Still inn fokus på uendelig i modus for manuelt fokus når du fotograferer
fyrverkeri o.l. Hvis uendelighetsposisjonen til objektivet ukjent, stiller du
først inn fokus på fyrverkeri som tennes på i samme område, før du tar
bilde av det.
• Hvis du bruker en Fjernstyring som er utstyrt med en lukkerlåsfunksjon
(selges separat), kan du la lukkeren være åpen ved hjelp av Fjernstyring.
Merknader
• Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 56).
• Jo lenger eksponeringstiden er, desto mer fremtredende vil støyen på bildet være.
• Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge
som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår.
• Når smilutløser- eller Auto HDR-funksjonen er aktivert, kan du ikke sette
lukkerhastigheten til [BULB].
• Hvis smilutløserfunksjonen eller Auto HDR-funksjonen brukes når
lukkerhastigheten er stilt inn på [BULB], stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på
30 sekunder.
• Det anbefales at du starter BULB-fotografering når temperaturen i kameraet har falt,
så du unngår forringelse av bildekvaliteten.
82
Ta opp film
1 Trykk på MOVIE-knappen for å
MOVIE-knapp
starte opptak.
• Filmopptak kan gjøres i en hvilken som
helst eksponeringsmodus.
• Lukkerhastighet og blenderåpning
justeres automatisk.
• Kameraet fortsetter å justere fokus når
det er stilt inn på autofokus.
Ta bilder
2 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Fotograferingsteknikker
• Følgende innstillinger som ble gjort under stillbildefotografering, brukes
uten endringer.
– Hvitbalanse
– Kreative innstillinger
– Eksponeringskompensasjon
– AF-område
– Målemodus
– Bildeeffekt
• Eksponeringskompensasjon kan brukes under filmopptak.
• Start opptak etter at du har justert fokus.
• Når [AF-område] er stilt inn på [Lokal], kan du endre AF-område mens
du gjør opptak.
• Hvis du vil justere uskarpheten i bakgrunnen, må du stille inn
modusvelgeren på "A" og stille inn kameraet på modusen manuelt fokus.
Du kan justere blenderen ved å bruke kontrollhjulet før du tar bilder.
Merknader
• Ansiktsregistreringsfunksjonen kan ikke brukes.
• Når [Vise opptaksdata] er stilt inn på [For søker], går LCD-skjermen over til å vise
opptaksinformasjon i det øyeblikk filmopptaket starter.
83
• Ikke gjør opptak av en kraftig lyskilde, for eksempel solen. Det interne maskineriet i
kameraet kan bli skadet.
• Når du importerer AVCHD-filmer til en datamaskin, må du bruke "PMB"
(side 162).
• Når du gjør opptak over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke, og
bildekvaliteten kan bli forringet.
• Når
-merket vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet og vent til
kameratemperaturen faller. Hvis du fortsetter å gjøre opptak, vil kameraet bli slått av
automatisk.
• I skarpt lys vil kanskje ikke bildebevegelsen bli jevn (høy lukkerhastighet) hvis du
bruker autofokus. I så fall anbefales det å bruke manuelt fokus.
• Når du tar opp en film, kan ikke blenderåpningen justeres.
• I kontinuerlig fremtrekk av telezoom med AE-prioritet forstørres opptaksområdet
som vises på skjermen. Hvis du starter opptak av film i denne modusen, viser
skjermen området som tas opp.
Endre filmfilformatet
MENU-knappen t
format
1 t [Film: Filformat] t Velg ønsket
AVCHD
Dette filformatet er egnet for visning av jevne videobilder på
en HD-TV.
Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i
AVCHD-format, med ca. 60 felt/s (for 1080 60i-kompatible
enheter) eller 50 felt/s (for 1080 50i-kompatible enheter),
i linjesprangmodus, med Dolby Digital-lyd og
AVCHD-format.
• For å kontrollere om kameraet ditt er en
1080 60i-kompatibel eller en 1080 50i-kompatibel enhet,
kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
MP4
Dette filformaet er velegnet til WEB-opplasting,
e-postvedlegg og avspilling på datamaskiner.
Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i
MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/s
(for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/s
(for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus,
med AAC-lyd og mp4-format.
84
Lydopptak
Når du tar opp film, kan støy fra kameraet eller objektivet bli registrert. Du
kan redusere støy fra kameraet ved å bruke stativ og endre innstillingen for
SteadyShot-funksjonen til av.
Du kan også ta opp film uten lyd.
MENU-knapp t
1 t [Film: Lydopptak] t [Av]
Endre størrelsen
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Film: Størrelse] t Velg ønsket
Ta bilder
Hvis du vil vite mer, se side 139.
Tilgjengelig opptakstid for en film
Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er
formatert med dette kameraet.
"Memory Stick PRO Duo"
(t (time), m (minutt))
Kapasitet
Filformat/
Størrelse
AVCHD
1920 × 1080
MP4 1440 × 1080
MP4 VGA
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
13 m
28 m
57 m
1 t 54 m
3 t 50 m
20 m
41 m
1 t 23 m
2 t 46 m
5 t 34 m
1 t 14 m
2 t 29 m
5t
10 t 2 m
20 t 7 m
Merknader
• Lengden av opptakstiden for en film kan variere fordi kameraet er utstyrt med VBR
(Variable Bit Rate) som automatisk justerer bildekvaliteten avhengig av
opptaksforholdene. Når du tar opp motiver som beveger seg raskt, blir bildet
skarpere, men opptakstiden blir kortere fordi det brukes mer minne til opptaket.
Opptakstiden varierer også avhengig av opptaksforholdene, motivet og innstillingen
for kvalitet/størrelse.
• Verdiene som vises, er ikke den kontinuerlige opptakstiden.
• Opptakstiden kan variere avhengig av opptaksforhold og minnekort som er brukt.
• Når
vises, skal du avbryte filmopptaket. Temperaturen i kameraet har økt til et
uakseptabelt nivå.
• Nærmere informasjon om filmavspilling, se side 122.
85
Om kontinuerlig filmopptak
• Det kreves mye strøm for å ta opp film med høy kvalitet eller å ta bilder kontinuerlig
med en bildesensor i APS-C-størrelse. Temperaturen inne i kameraet stiger derfor
hvis du fortsetter opptaket, spesielt når bildesensoren brukes. I slike tilfeller slås
kameraet av automatisk fordi høye temperaturer påvirker bildekvaliteten eller gir
større belastning på den indre mekanismen i kameraet.
• Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, blir som angitt nedenfor når
kameraet starter opptak etter at strømmen har vært slått av en stund. (Verdiene
nedenfor er for kontinuerlig tid fra kameraet starter opptak til kameraet stopper
opptaket.) Hvis du deaktiverer SteadyShot-funksjonen ved opptak av film, øker
innspillingstiden.
Omgivelsestemperatur
SteadyShot
[På]
[Av]
20 °C
Omtrent 29 minutter
Omtrent 29 minutter
30 °C
Omtrent 14 minutter
Omtrent 29 minutter
40 °C
Omtrent 10 minutter
Omtrent 29 minutter
• Opptakstiden for film i tabellen ovenfor er målt under forutsetning av at
[LCD-lysstyrke] er satt til [±0.0].
• Opptakstiden for film varierer avhengig av temperaturen eller tilstanden til kameraet
før du starter opptaket. Hvis du komponerer bilder på nytt eller tar bilder ofte etter at
strømmen er slått av, stiger temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige
opptakstiden blir kortere enn verdiene som er angitt i tabellen ovenfor.
• Hvis kameraet stopper opptaket på grunn av temperaturen, må du la kameraet være
av i noen minutter. Start opptak igjen når temperaturen inne i kameraet har sunket
helt. (Når kameraet har vært slått av i 5 til 10 minutter ved en romtemperatur på
30 °C, vil det være mulig å ta opp i 3 til 4 minutter.)
• Hvis du tar hensyn til punktene nedenfor, blir opptakstiden lenger.
– Hold kameraet unna direkte sollys.
– Slå av kameraet når det ikke skal brukes.
– Bruk om mulig stativ, og slå av SteadyShot-funksjonen.
• Maksimumsstørrelsen på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er rundt 2 GB, vil
opptaket bli stoppet automatisk når filformatet er MP4, og en ny filmfil vil bli
opprettet automatisk når filformatet er AVCHD.
• Maksimal kontinuerlig opptakstid er 29 minutter.
86
Bruke opptaksfunksjonen
Velge fokuseringsmetoden
Det finnes to metoder for å justere fokuset: autofokus og manuelt fokus.
Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av
objektivet.
Bryteren som må
brukes
Objektivet er
Objektiv (Fokusutstyrt med en
modusbryteren på
fokusmodusbryter kameraet må alltid
stilles inn på AF.)
Objektivet er ikke Kamera
utstyrt med en
fokusmodusbryter
Type objektiv
Veksle til manuelt
fokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på objektivet på AF. på objektivet på MF.
Veksle til autofokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på kameraet på AF. på kameraet på MF.
Bruke opptaksfunksjonen
Bruke autofokus
1 Still inn fokusmodusbryteren på
kameraet på AF.
2 Når objektivet er utstyrt med en
fokusmodusbryter, må den stilles
inn på AF.
87
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å kontrollere fokuset, og ta
deretter bildet.
• Når fokuset er bekreftet, vil
fokusindikatoren endres til z eller
(nedenfor).
• AF-området der fokus er bekreftet, blir
grønt.
AF-område
Fokusindikator
Merknad
• Ikke drei fokusringen på objektivet mens kameraet utfører automatisk fokusering.
Fotograferingsteknikker
• For å velge området som brukes til å fokusere, skal du stille inn
[AF-område] (side 91).
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til å fotografere.
lyser
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et
motiv i bevegelse. Klar til å fotografere.
lyser
Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på
Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver.
I slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 89) eller manuelt
fokus (side 92).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
• To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
• Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en
bygningsfasade.
• Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri
eller en vannoverflate.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
88
Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket øverst på kameraet viser
plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom
kameraet og motivet, må du ta hensyn til
plasseringen av den horisontale linjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet
som fungerer som "film".
Merknad
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom
motivet og kameraet.
Bruke opptaksfunksjonen
Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås)
1 Plasser motivet innenfor
AF-området og trykk
lukkerknappen halvveis ned.
Fokus og eksponering er låst.
2 Hold lukkerknappen halvveis
nede, og plasser motivet tilbake i
den opprinnelige posisjonen for å
komponere bildet igjen.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
89
Velge den fokuseringsmetoden som passer best til motivets
bevegelse (Autofokus)
Fn-knapp t
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Automatisk
[Autofokus] veksler mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig
AF, avhengig av motivets bevegelse.
Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir
fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet
fortsetter å fokusere hvis motiver er i bevegelse.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes
og holdes halvveis nede.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke brukes.
AF)
AF)
AF)
(Autofokus) t Velg ønsket innstilling
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro.
• Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.
Merknader
• [Automatisk AF] velges når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+,
Bildeeffekt eller en av følgende scenevalgmoduser: [Portrett], [Landskap],
[Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller [Håndholdt kamera i halvlys].
[Enkeltbilde-AF] velges når eksponeringsmodus er stilt inn på [Makro] i Scenevalg.
[Kontinuerlig AF] velges når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i
Scenevalg.
• [Kontinuerlig AF] velges når smilutløserfunksjonen blir brukt.
90
Velge fokusområdet (AF-område)
Velg AF-området som passer
opptaksforholdene eller preferansene
dine. AF-området der fokus er bekreftet,
blir grønt, og de andre AF-områdene
forsvinner.
AF-område
Fn-knappen t
Kameraet bestemmer hvilke av de 15 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Punkt)
Kameraet bruker kun de AF-områdene som befinner seg i det
sentrale området.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for blant 15 AF-områder
ved hjelp av kontrollknappen. Trykk på AF-knappen for å
vise innstillingsskjermbildet og velge det ønskede området.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, blir Panoramafotografering,
Scenevalg, Bildeeffekt eller Smilutløser aktivert, og [AF-område] settes til [Vidt
AF-område], og du kan ikke velge andre innstillinger.
• AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig
fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
91
Bruke opptaksfunksjonen
(Vidt AFområde)
(AF-område) t Velg ønsket innstilling
Justere fokuset manuelt (manuelt fokus)
Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du
justere fokuset manuelt.
1 Still inn fokusmodusbryteren på
objektivet på MF.
2 Hvis objektivet ikke er utstyrt med
en fokusmodusbryter, må du stille
inn fokusmodusbryteren på
kameraet på MF.
3 Drei på fokusringen på objektivet
for å få skarpt fokus.
Fokusring
Merknader
• Hvis det lar seg gjøre å fokusere på motivet i autofokusmodus, lyser indikatoren z
opp når fokus er bekreftet. Når vidt AF-område brukes, benyttes senterområdet, og
når lokalt AF-område brukes, benyttes det området som er valgt med kontrollknappen.
• Når det brukes en telekonverter (selges separat) o.l., er det ikke sikkert fokusringen
kan roteres jevnt.
• Du får ikke riktig fokus i søkeren, dersom diopteret er feil justert i søkermodus
(side 29).
• Pass på å sette fokusmodusbryteren til MF for manuell fokusmodus. Ikke drei
fokusringen uten at innstillingen er MF. Hvis du dreier fokusringen med makt uten at
MF er valgt, kan fokusringen skades.
92
Kontrollere fokus ved å forstørre bildet
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.
1 MENU-knapp t
1 t [Fokusforstørrer] t [På]
2 Trykk på knappen for
fokusforstørrer.
Knapp for fokusforstørrer
Bruke opptaksfunksjonen
3 Trykk på knappen for
fokusforstørrer igjen for å
forstørre bildet og velge den
delen du vil forstørre med
v/V/b/B på kontrollknappen.
• Hver gang du trykker på knappen for
fokusforstørrer, endres
zoomeforstørrelsen slik: Full
visning t Ca. × 7,5 t Ca. × 15
4 Kontrollere og justere fokus.
• Drei fokusringen for å justere fokuseringen i modus for manuelt fokus.
• Hvis du trykker på AF-knappen i autofokus, avbrytes fokusforstørrelsen, og
autofokus blir aktivert.
• Funksjonen for fokusforstørrelse avbrytes hvis du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
• Du kan ta bilder når et bilde blir forstørret, men disse bildene er i
fullvisningsformat.
• Fokusforstørreren vil utløses etter at bildet er tatt.
93
Registrere ansikter
Bruke ansiktregistreringsfunksjonen
Kameraet gjenkjenner ansikter, justerer fokus og eksponering, utfører
bildebehandling og justerer blitsinnstillingene.
Ansiktregistreringsfunksjonen er som standard satt til [På].
Ansiktregistreringsrammen
Når kameraet gjenkjenner ansikter, vises
hvite ansiktregistreringsrammer. Hvis
kameraet bedømmer at autofokus er
mulig, blir ansiktregistreringsrammene
oransje. Når du trykker lukkerknappen
halvveis ned, blir
ansiktsregistreringsrammene grønne.
Ansiktregistreringsram
mer (hvite)
• Hvis et ansikt ikke er plassert innenfor
Ansiktregistreringsrammer (oransje)
det tilgjengelige AF-området når du
trykker lukkerknappen halvveis ned,
blir AF-området som brukes til
fokusering, grønt.
• Hvis kameraet gjenkjenner flere ansikter,
velger det automatisk et fortrinnsansikt
og enkeltansiktsrammen blir oransje.
Deaktivere ansiktregistreringsfunksjonen
Fn-knapp t
(Ansiktsregistrering) t [Av]
Fotograferingsteknikker
• Komponer slik at ansiktregistreringsrammen legges over AF-området.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er Panoramafotografering, Kontinuerlig fremtrekk av telezoom
med AE-prioritet, eller filmopptak pågår, kan ikke ansiktsregistreringsfunksjonen
brukes.
94
• Opptil åtte ansikter kan gjenkjennes.
• Avhengig av opptaksforholdene er det mulig at kameraet ikke gjenkjenner ansikter
eller at det oppdager andre objekter.
Fotografere smilende ansikter (smilutløser)
Når kameraet gjenkjenner et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knapp t
(Smilutløser) t [På] t Velg ønsket
følsomhetsmodus for smilregistrering
• Når smilutløserfunksjonen aktiveres, vises indikatoren for
smilgjenkjenningsfølsomhet på skjermen.
Kameraet gjenkjenner et smil og fokus
bekreftes. Når smilnivået overstiger b
punktet på indikatoren, tar kameraet
bilder automatisk.
• Når kameraet gjenkjenner ansikter,
vises oransje ansiktregistreringsrammer
Ansiktregistreringsramme
rundt ansiktene.
Følsomhetsindikator for
Ansiktregistreringsrammene blir
smilregistrering
grønne når disse motivene kommer i
fokus.
• Smilnivået til ansiktet som er omgitt av
den doble ansiktregistreringsrammen,
vises på smilregistreringens
følsomhetsindikator.
3 Avslutte fotografering; Fn-knapp t
(Smilutløser) t [Av]
Smilregistreringsfølsomhet
Du kan angi følsomheten til smilutløserfunksjonen, for registrering av smil,
til én av følgende tre alternativer:
(Svakt smil),
(Normalt smil) og
(Stort smil).
95
Bruke opptaksfunksjonen
2 Vent på registrering av smil.
Fotograferingsteknikker
• For å fokusere på smilet legger du ansiktregistreringsrammen over
AF-området.
• Ikke dekke til øynene med pannehår o.l. La øynene være smale.
• Ikke skygg for ansiktet med hatt, maske, solbriller eller lignende.
• Rett ansiktet mot kameraet og hold det så jevnt som mulig.
• Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere hvis tennene
vises.
• Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløserfunksjonen er
aktivert, tar kameraet bildet og går tilbake til smilutløserfunksjonen.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er innstilt på Panoramafotografering eller Kontinuerlig
fremtrekk av telezoom med AE-prioritet, kan ikke smilutløserfunksjonen brukes.
• Bruksmodus stilles automatisk inn på [Enkeltfremtrekk].
• AF-lyset virker ikke sammen med smilutløserfunksjonen.
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner et smil, kan du endre innstillingen for
smilregistreringsfølsomhet.
• Det er ikke sikkert at smil gjenkjennes riktig. Dette avhenger av
fotograferingsforholdene.
96
Bruke blitsen
Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som
den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke
blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv.
1 Fn-knappen t
2 Trykk på
(Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling
-knappen.
-knapp
Bruke opptaksfunksjonen
Blitsen spretter opp.
• I AUTO, AUTO+ eller scenevalgmodus
spretter blitsen automatisk opp hvis
lysmengden er utilstrekkelig eller
motivet er bakgrunnsbelyst. Den
innebygde blitsen vil ikke sprette opp
selv når du trykker på -knappen.
3 Ta bildet når blitsen er ferdig
ladet.
z Blinker: Blitsen lades. Når indikatoren
blinker, kan du ikke utløse lukkeren.
z Lyser: Blitsen er blitt ladet og er klar
til å utløses.
• Når kameraet er i autofokusmodus og
du trykker lukkerknappen halvveis ned
i mørke omgivelser, kan blitsen utløses
for å gjøre det lettere å fokusere på
motivet (AF-lys).
• z blir bare angitt i visning av
opptaksinformasjon (For Live View).
z (blitslading) indikator
97
(Blits av)
Utløses ikke selv om den innebygde blitsen spretter opp.
(Autoblits)
Utløses i mørket og i motlys.
(Fyllblits)
Utløses hver gang du utløser lukkeren.
(Sakte synkron.) Utløses hver gang du utløser lukkeren. Når du fotograferer ved
bruk av sakte synkronisering, kan du ta et klart bilde av både
motivet og bakgrunnen ved å redusere lukkerhastigheten.
(Ettersynkron.)
(Trådløs)
Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du
utløser lukkeren.
Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til eller i nærheten av - kameraet (Fotografering med trådløs blits).
Fotograferingsteknikker
• Objektivskjermen kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern objektivskjermen
når du skal bruke blitsen.
• Når du bruker blits, bør du fotografere motivet på en avstand av 1 m eller
mer.
• Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke
sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og
bakgrunnen.
• Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et
motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går.
• Når du bruker HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitsen (selges separat), kan
du fotografere med høyhastighetssynkronisering ved enhver
lukkerhastighet. For ytterligere informasjon, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
Merknader
• Ikke hold kameraet etter blitsen.
• Hvilke opptaksforhold som kreves for å hindre at det vises skygger på et bilde,
avhenger av objektivet.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Scenevalg eller Bildeeffekt,
kan ikke elementene [Sakte synkron.], [Ettersynkron.] eller [Trådløs] velges.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P, A, S, M, kan ikke elementene [Blits av]
eller [Autoblits] velges. Lukk blitsen hvis du ikke vil bruke den.
• Hvis du bruker blits med stereomikrofon eller liknende på tilbehørsskoen med
autolås, kan det hende at blitsen ikke spretter opp i riktig posisjon, og det kan være
en skygge i hjørnene på bilder som blir tatt. Fjern eventuelle enheter fra tilbehørssko
med autolås.
98
Blitsavstand
Rekkevidden for den innebygde blitsen avhenger av ISO-følsomheten og
blenderåpningen. Se følgende tabell.
Blender
F2,8
F4,0
F5,6
ISO100
innstilling 200
1–3,6 m
1–2,5 m
1–1,8 m
1–5,1 m
1–3,5 m
1–2,5 m
400
1,4–7,1 m
1–5 m
1–3,6 m
800
2–10 m
1,4–7,1 m
1–5,1 m
Bruke opptaksfunksjonen
AF-lys
• AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt på
(Kontinuerlig
AF), eller motivet beveger seg i
(Automatisk AF). ( eller indikatoren lyser).
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når det kobles til en ekstern blits (selges separat) som er utstyrt med
AF-lys, brukes AF-lyset til den eksterne blitsen.
• AF-lyset virker ikke når [Smilutløser] er satt til [På].
Deaktivere AF-lyset
MENU-knapp t
2 t [AF-lys] t [Av]
Bruke rødøyereduksjon
Rødøyereduksjon reduserer problemet med røde øyne ved å utløse en
forhåndsblits (et svakt blitslys) noen ganger før fotografering med blits.
MENU-knapp t
1 t [Rødøyereduksj.] t [På]
99
Fotografere med trådløs blits
Med en blits som har funksjon for trådløs fotografering (selges separat),
kan du bruke blitsen uten ledning, selv når blitsen ikke er festet til
kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan du fotografere et motiv med en
tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten mellom lys og skygge på
motivet.
For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
1 Fest den trådløse blitsen til tilbehørsskoen med autolås, og slå
på både kameraet og blitsen.
2 Fn-knapp t
(Blitsmodus) t
(Trådløs)
3 Ta av den trådløse blitsen fra tilbehørsskoen med autolås,
og dra opp den innebygde blitsen.
• Hvis du vil teste blitsen, trykk på AEL-knappen.
Merknader
• Kameraet kan ikke styre lysandelen til den trådløse blitsen.
• Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde
blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i
unøyaktig blitseksponering.
• Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i
nærheten og vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal
for den eksterne blitsen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den.
Innstilling av AEL-knappen
Når du bruker en trådløs blits, bør du stille inn [AEL-knapp] på [Hold
AEL] i
Tilpasningsmenyen (side 146).
100
Justere lysstyrken for motivet
(eksponering, blitskompensering, måling)
Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås)
Punktet hvor du låser
eksponeringen.
1 Fn-knapp t
(Målemodus) t
(Punkt)
2 Juster fokuset på den delen hvor du vil låse eksponeringen.
Eksponeringen låses når motivet er i fokus.
101
Bruke opptaksfunksjonen
Når du fotograferer mot solen eller ved et vindu, kan eksponeringen være
upassende for motivet på grunn av den store lysforskjellen mellom motivet
og bakgrunnen. I slike tilfeller kan du bruke lysmåleren der hvor motivet er
lyst nok, og deretter låse eksponeringen før du tar bildet. For å redusere
lysstyrken for motivet, pek kameraet forover mot et punkt som er lysere
enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. For
å gjøre motivet lysere, pek kameraet forover mot et punkt som er mørkere
enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet.
Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved
bruk av (Punkt).
3 Trykk på AEL-knappen for å låse
AEL-knapp
eksponeringen.
(AE-låsesymbolet) vises.
4 Men du trykker på AEL-knappen, fokuser på motivet og ta
deretter bildet.
• Hvis du vil fortsette å fotografere med den same eksponeringsverdien, trykk
og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når
knappen slippes opp.
Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet
(eksponeringskompensasjon)
Med unntak av eksponeringsmodus M, vil eksponeringen automatisk velge
(Automatisk eksponering).
Basert på eksponeringen som innhentes av den automatiske eksponeringen,
kan du utføre eksponeringskompensasjon ved å flytte eksponeringen enten i
plussretningen (+) eller minusretningen (–), avhengig av hva du foretrekker.
Du kan gjøre hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen
(+). Hele bildet vil gjøres mørker hvis du flytter eksponeringen i
minusretningen (–).
Justere i
minusretningen (–)
102
Grunnleggende
eksponering
Justere i
plussretningen (+)
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
2 Juster eksponeringen med
kontrollhjulet.
Mot + (over): Gjør bildet lysere.
Mot – (under): Gjør bildet mørkere.
Standardeksponering
Bruke opptaksfunksjonen
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Fotograferingsteknikker
• Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt.
• Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med
eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 119).
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO,
AUTO+ eller Scenevalg.
Ta bilder mens du kontrollerer histogrammet på skjermen
Antall piksler
Et histogram presenterer den
luminansfordelingen som viser hvor
mange piksler (bildeelementer) av en
bestemt lysstyrke som finnes på bildet.
Mørk
Lys
103
MENU-knapp t
2 t [Histogram] t [På]
• I stedet for grafisk visning vises histogrammet når du trykker på DISP på
kontrollknappen gjentatte ganger.
Eksponeringskompensasjonen endrer
histogrammet tilsvarende. Du kan se et
eksempel i illustrasjonen til høyre.
Når du fotograferer med
eksponeringskompensasjonen på den
positive siden lyses hele bildet opp, slik
at hele histogrammet flytter seg til den
lyse siden (høyre side). Hvis
eksponeringskompensasjonen brukes på
den negative siden, flyttes histogrammet
til den andre siden.
Begge endene på histogrammet viser en
mørk og en lys del. Du kan ikke
gjenopprette disse områdene senere på en
datamaskin. Juster eksponeringen om
nødvendig, og ta bildet på nytt.
Merknader
• Histogrammet angir ikke det endelige bildet som er tatt. Det angir status til bildet
som for øyeblikket vises på skjermen. Histogrammet vil variere i forhold til
innstilling av blenderåpning osv.
• Histogrammet varierer mellom opptak og avspilling i følgende situasjoner:
– Når du bruker blits.
– Når du fotograferer motiver med lav intensitet, slik som nattbilder.
Justere mengden blitslys (blitskompensasjon)
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å
endre eksponeringskompensasjonen. Du kan kun justere eksponeringen for
et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde.
104
Fn-knapp t
(Blitskompenser.) t Velg ønsket innstilling
Mot +: Øker blitsstyrken.
Mot –: Reduserer blitsstyrken.
Merknader
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO,
AUTO+, Panoramafotografering, Scenevalg eller Bildeeffekt.
• Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den
begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale
området som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den
reduserte virkningen ikke vil være synlig.
Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden
(blitskontroll)
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Blitskontroll] t Velg ønsket
ADI-blits
Denne metoden kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i
betraktning fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra
forhåndsblitsen. Denne metoden gir en nøyaktig
blitskompensasjon med så godt som ingen refleksjon fra
motivet.
Forh.blits-TTL
Denne metoden kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig
av lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er
ømfintlig overfor refleksjon fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering)
TTL: Through the lens (Via objektivet)
• Når [ADI-blits] er valgt, kan et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensasjon ved bruk av en mer
nøyaktig avstandsinformasjon.
105
Bruke opptaksfunksjonen
Eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjonen kompenserer ved å endre lukkerhastigheten,
blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt).
Blitskompensering endrer bare blitslysmengden.
Merknader
• Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (selges separat) ikke kan
bestemmes (trådløs blitsfotografering med ekstern blits (selges separat), eller du
bruker utstyrt slik som en kabeltilkoblet blits som ikke er montert på kameraet,
macro twin flash o.l.), velger kameraet automatisk forhåndsblits-TTL-modus.
• Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre
blitskompensasjon med ADI-blits.
– Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen.
– Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering.
– Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter.
– Når det brukes et nærbildeobjektiv.
• ADI-blits kan kun brukes sammen med et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
Velge metode for å måle lysstyrken til et motiv (målemodus)
Fn-knapp t
(Målemodus) t Velg ønsket modus
(Multi-segment)
Denne modusen deler det totale området opp i flere områder,
og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette
den riktige eksponeringen for hele motivet.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området
av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken
over hele skjermen.
(Punkt)
Denne modusen måler lyset kun innenfor
punktmålingssirkelen i midtområdet.
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Multi-segment]-måling for vanlig fotografering.
• Når det er et motiv med stor kontrast i AF-området, skal du måle lyset på
det motivet du vil fotografere, med den optimale eksponeringen ved bruk
av punktmålingsfunksjonen og dra nytte av en AE-låst fotografering
(side 101).
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Scenevalg eller Bildeeffekt,
er [Målemodus] fastsatt til [Multi-segment], og du kan ikke velge andre moduser.
106
Stille inn ISO
Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt
eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.
1 Trykk på ISO på kontrollknappen
for å vise ISO-skjermbildet.
2 Velg ønsket innstilling med v/V på kontrollknappen.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering,
Scenevalg eller Bildeeffekt, er ISO fastsatt til AUTO, og du kan ikke velge andre
ISO-tall.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P/A/S og ISO er stilt inn på [AUTO], stilles
ISO automatisk inn på en verdi mellom ISO 100 og ISO 1600.
• [AUTO]-innstillingen kan ikke brukes i eksponeringsmodus M. Hvis du endrer
eksponeringsmodusen til M med [AUTO]-innstillingen, veksler den til [100]. Still
inn ISO-verdien i henhold til opptaksforholdene.
Flerramme-støyreduksjon (Flerramme-NR)
Kameraet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene,
reduserer støy og lagrer ett bilde. I Flerramme-støyreduksjon NR kan du
velge høyere ISO-tall enn det som er maksimal ISO-følsomhet.
Bildet som lagres er et sammensatt bilde.
Merknader
• Trykk på og hold nede lukkerknappen til den kontinuerlige fotograferingen stopper.
• Når [Bilde: Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne
funksjonen ikke brukes.
• Blits, dynamisk områdeoptimalisering og [Auto HDR] kan ikke brukes.
107
Bruke opptaksfunksjonen
• Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være.
• Hvis du velger [Flerramme-NR], velger du ønsket verdi med b/B.
Kompensere for lysstyrke og kontrast
automatisk (dynamisk område)
D-RANGE-knapp t Velg ønsket
innstilling
(Av)
(Dyn.omr.optimal.)
(Auto HDR)
D-RANGE-knapp
Bruker ikke DRO/Auto HDR-funksjonene.
Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet
lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen,
slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
Tar tre bilder med ulik eksponering og legger bildet med
riktig eksponering, det lyse området fra et undereksponert
bilde og det mørke området fra et overeksponert bilde over
hverandre for å lage et bilde med et bredt spektrum av
overganger.
Det blir lagret to bilder: Ett bilde med riktig eksponering og
ett overlagt bilde.
Merknad
• Du kan tilordne en annen funksjon til D-RANGE-knappen (side 147). Hvis du
allerede har tilordnet en annen funksjon til den, velger du [DRO/Auto HDR] med
Fn-knappen.
108
Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk
områdeoptimalisering)
1 D-RANGE-knapp t
(Dyn.omr.optimal.)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto)
(Nivå)*
Optimaliserer fargeoverganger på et bilde, i hvert område av
bildet. Velg optimalt nivå mellom mellom Lv1 (svakt) og
Lv5 (sterkt).
er verdien som er valgt for øyeblikket.
Merknader
• Innstillingen fastsettes til [Av] når [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller
[Håndholdt kamera i halvlys] er valgt i Scenevalg. Innstillingen fastsettes til [Auto]
når andre moduser er valgt i Scenevalg.
• Innstillingen fastsettes til [Auto] når Bildeeffekt-modusen er valgt i Scenevalg.
• Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk
områdeoptimalisering. Velg riktig nivå ved å undersøke bildet, særlig når du
forsterker effekten.
Kompensere automatisk med mengder av fargeoverganger
(Auto High dynamisk område)
1 D-RANGE-knapp t
(Auto HDR)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
109
Bruke opptaksfunksjonen
* LV_ vist med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
(Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
(Nivå på
Angir eksponeringsforskjell, basert på motivets kontrast.
eksponeringsforskjell)* Velg optimalt nivå mellom mellom 1.0Ev (svakt) og 6.0Ev
(sterkt).
For eksempel: Når 2.0Ev er valgt, legges tre bilder over
hverandre: Ett bilde med –1.0Ev, ett med riktig eksponering
og ett med +1.0Ev.
* _Ev vist med
er trinnet som er valgt for øyeblikket.
Fotograferingsteknikker
• Siden lukkeren utløses tre ganger for ett bilde, må du være forsiktig med
følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer på nytt.
Merknader
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på RAW-bilder.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering,
Scenevalg eller Bildeeffekt, kan du ikke velge [Auto HDR].
• Du kan ikke velge [Auto HDR] under smilutløser. Hvis du aktiverer
smilutløserfunksjonen med [Auto HDR] valgt, bruker kameraet DRO-innstillingen
midlertidig.
• Du kan ikke fotografere på nytt før fangeprosessen er fullført etter en fotografering.
• Det er ikke sikkert at du får ønsket effekt. Dette avhenger av luminansforskjellen i et
motiv og opptaksforholdene.
• Når blitsen brukes, har denne funksjonen liten virkning.
• Når kontrasten i scenen er lav eller når kameraet rister eller motivet blir uskarpt, er
det ikke sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager et problem,
vises
på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på
nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.
110
Bildebehandling
Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger)
I tillegg til ønsket bildebehandling kan du justere eksponeringen
(lukkerhastighet og blenderåpning) som du ønsker med [Kreative innst.],
i motsetning til Scenevalg, der kameraet justerer eksponeringen. Du kan
finjustere kontrasten, metningen eller skarpheten for hvert element i
kreative innstillinger.
1 Fn-knapp t
(Kreative innst.) t Velg ønsket innstilling
(Kontrast), (Fargemetning) eller
(Skarphet), velger du elementet du ønsker med b/B på
kontrollknappen, og justerer deretter verdien med v/V.
(Standard)
For å fotografere ulike scener med mengder av
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel eller bilder av hav.
(Portrett)
For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder
med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange
avstander blir også tydeligere.
(Solnedgang) For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger.
(Svart/hvitt)
For å ta svart/hvitt-bilder.
111
Bruke opptaksfunksjonen
2 Når du ønsker å justere
(Kontrast), (Fargemetning) og
kreative innstillingselement.
(Skarphet) kan justeres for hvert
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys
og skygge være, som igjen vil ha en innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene
være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være
duse og dempet.
(Skarphet)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
vil konturene fremheves, og jo lavere den valgte verdien er,
jo mer vil konturene dempes.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Scenevalg eller Bildeeffekt,
er [Kreative innst.] fastsatt til [Standard], og du kan ikke velge andre innstillinger.
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justerer metningen.
Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet)
Måten som farger representeres på, med en kombinasjon av tall og
fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet etter
behov.
MENU-knapp t
2 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling
sRGB
Dette er standardfargerommet for digitale kameraer. Bruk
sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut
bildene uten noen form for redigering.
AdobeRGB
Dette har en bred fargegjengivelse. Adobe RGB er effektiv
dersom store deler av motivet består av kraftige grønne eller
røde farger.
• Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Merknader
• Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
• Hvis du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller enheter som
ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning.
112
Justere fargetonene (hvitbalanse)
Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen
nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige
lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt
Blålig
Grønnskjær
Rødlig
Vær/belysning
Lysets
egenskaper
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, er
[Hvitbalanse] fastsatt til [Auto-hvitbalanse], og du kan ikke velge andre moduser.
• Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe,
kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens
egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen.
Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde
(auto/forhåndsinnstilt hvitbalanse)
WB på kontrollknappen t Velg
ønsket innstilling
• Når [AWB] ikke er valgt, kan du
finjustere fargetonen med b/B. Ved å
vri hjulet mot pluss (+) blir bildet
rødlig. Ved å vri hjulet mot minus (–)
blir bildet blålig.
113
Bruke opptaksfunksjonen
Hvitbalanse er en funksjon som justerer fargetonene til mer eller mindre de
fargene du ser. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble
slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å
oppnå forskjellige effekter.
AWB
(Auto-hvitbalanse)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer
fargetonene deretter.
Hvis du velger et alternativ for å passe en bestemt lyskilde,
vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Hvitglødende)
(Fluorescerende)
(Blits)
Fotograferingsteknikker
• Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får
fargen du ønsker med alternativet som er valgt (side 120).
• Når du velger [5500K] (Fargetemp.) eller [0] (Fargefilter), kan du stille
inn den verdien du ønsker (nedenfor).
• Når du velger [Kundetilpasset], kan du registrere innstillingen (side 115).
Stille inn fargetemperatur og filtereffekt (Fargetemperatur/
Fargefilter)
WB på kontrollknappen t [5500K]
(Fargetemp.) eller [0] (Fargefilter)
• For å stille inn fargetemperaturen, velg
verdien med b/B.
• For å stille inn fargefilteret, velg
kompensasjonen med b/B.
Merknad
• Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under
fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Vi anbefaler at du bruker den
tilpassede hvitbalansen eller tar et prøvebilde.
114
5500K*1
(Fargetemp.)
Stiller inn hvitbalansen med fargetemperaturen. Et høyere tall
vil gi et mer rødlig bilde, mens et lavere tall vil gi et mer
blålig bilde.
0*2 (Fargefilter)
Gir effekten med CC (Color Compensation)-filtre for
fotografering.
Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som
standard, kan fargen kompenseres til G (Green) eller M
(Magenta).
*1 Verdien er fargetemperaturverdien som er valgt for øyeblikket.
*2 Verdien er fargefilterverdien som er valgt for øyeblikket.
Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse)
1 WB på kontrollknappen t
(Kundetilpasset)
2 Velg [
SET] med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
3 Hold kameraet slik at det hvite området dekker det sentrale
AF-området, og trykk deretter ned lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter)
vises.
4 Trykk midt på kontrollknappen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor
innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart.
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som registreres i denne operasjonen
gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.
115
Bruke opptaksfunksjonen
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales
det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
Merknad
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" indikerer at verdien ligger utenfor det
forventede området. (Når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et
motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer denne verdien, vil
indikatoren bli gul på skjermbildet med opptaksinformasjon. Du kan fotografere nå,
men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen på nytt for å få en mer korrekt verdi
for hvitbalansen.
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
WB på kontrollknappen t
(Kundetilpasset)
Merknad
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket inn, registreres en tilpasset
hvitbalanse hvor det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
116
Velge bruksmodus
Dette kameraet har fem bruksmoduser, for eksempel enkeltfremtrekk og
kontinuerlig fremtrekk. Bruk dem etter behov.
Fotografere et enkelt bilde
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
på kontrollknappen t
(Enkeltfremtrekk)
Kontinuerlig fremtrekk
Kameraet tar kontinuerlige bilder med følgende hastigheter*.
Maks 5,5 bilder per sekund
Maks 2,5 bilder per sekund
* Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere
avhengig av opptaksforholdene.
1
på kontrollknappen t
(Kont.fremtrekk) t Velg
ønsket hastighet
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig.
117
Bruke opptaksfunksjonen
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i Scenevalg, kan du ikke ta
enkeltbilder.
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
Antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, har en øvre grense.
Kont.fremtrekk
Kontinuerlig fremtrekk av
telezoom med AE-prioritet
Fin
14 bilder
21 bilder
Standard
18 bilder
29 bilder
RAW og JPEG
6 bilder
–
RAW
6 bilder
–
Fotograferingsteknikker
• For å ta bilder raskere kontinuerlig må du stille inn eksponeringsmodus
på Kontinuerlig fremtrekk av telezoom med AE-prioritet (side 70).
Merknader
• Når
er valgt, vises bildet som er tatt mellom rammene.
• Du kan ikke fotografere kontinuerlig når du bruker en annen scenevalgmodus enn
[Sportsbilder].
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan hastigheten på kontinuerlig
fotografering bli lavere.
Bruke selvutløseren
10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på
bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere kamerarystelser.
1
på kontrollknappen t
(selvutløser) t Velg ønsket
innstilling
• Tallet etter
er antall sekunder som er
valgt for øyeblikket.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og
selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett
før bildet tas.
118
Avbryte selvutløseren
Trykk på
på kontrollknappen.
Ta bilder med skiftende eksponering (eksponeringsgruppe)
Grunnleggende
eksponering
Minusretning (–)
Plussretning (+)
1
på kontrollknappen t
(Nivåtrinn: Kont.) t Velg
ønsket nivåtrinn
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i
nivåtrinngruppen.
• Trykk på og hold nede lukkerknappen til opptaket stopper. Ved
nivåtrinnfotografering må du trykke tre ganger på lukkerknappen.
Merknader
• Når modusvelgeren er stilt til M, forskyver du eksponeringen ved å justere
lukkerhastigheten.
• Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til
kompenseringsverdien.
• Nivåtrinngruppen kan ikke brukes når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO,
AUTO+, Panoramafotografering, Scenevalg eller Bildeeffekt.
119
Bruke opptaksfunksjonen
Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering
for hvert enkelt bilde. Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den
grunnleggende eksponeringen, vil kameraet ta tre bilder mens
eksponeringen automatisk forskyves. Trykk på og hold lukkerknappen
nede til fotograferingen stopper.
Når blitsen utløses, brukes nivåtrinnfotografering med blits for å variere
mengden blitslys. For å ta bilder må du trykke på lukkerknappen for hvert
enkelt bilde.
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Nivåtrinn for lokalt lys*
Nivåtrinn med blits
0,3 trinn, tre bilder
0,7 trinn, tre bilder
Eksponeringskompensasjon 0 Blitskompensasjon –1,0
LCD-skjerm/søker
LCD-skjerm (når [Vise
opptaksdata] er stilt
inn på [For søker])
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på
motivet over en lengre periode, som f.eks. naturlig lys, en lyspære eller
fluorescerende lys.
• Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på
EV-skalaen som antallet bilder som kan tas opp.
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer
allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én.
Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn)
Det tas tre bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den valgte
hvitbalansen samt fargetemperaturen/fargefilteret.
1
på kontrollknappen t
(HB-nivåtrinn) t Velg
ønsket innstilling
• Når Lo er valgt, forskyves hvitbalansen
med 10 mired*, og når Hi er valgt,
forskyves den med 20 mired.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
* Mired: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre.
120
Bruke visningsfunksjonen
Vise bilder
Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen.
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Gå tilbake til fotograferingsmodus
Trykk på -knappen på nytt.
Med opptaksdata
Histogrambilde
Uten opptaksdata
Velge mappen som skal spilles av
MENU-knapp t
2 t [Velg mappe] t Velg ønsket mappe
Velge bilderetning ved avspilling av et bilde som er tatt stående (portrett)
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Avspill.visning] t Velg ønsket
121
Bruke visningsfunksjonen
Bytte opptaksdatavisning
Trykk på DISP på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres skjermen som
følger.
Merknad
• Hvis du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vises bildet stående (portrett) selv
om [Roter manuelt] er valgt.
Rulle gjennom panoramabilder
Velg et panorambilde, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Trykk på
den igjen for å stoppe avspillingen midlertidig.
Du kan ikke rulle gjennom 3D-panoramabilder. Avspilling med rulling er
ikke mulig for bilder som er tatt opp med [3D-pan.: Bildestørr.] stilt inn på
[16:9].
Spille av film
1 MENU-knapp t
1 t [Velg stillbilde/film] t [Film]
2 Velg filmen du ønsker med b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
Under filmavspilling
Bruk av kontrollknapp/kontrollhjul
Pause/fortsett
z
Spole fort forover
B
Spole fort bakover
b
Spole sakte forover
Drei kontrollhjulet mot høyre i
pausemodus
Spole sakte bakover
Drei kontrollhjulet mot venstre i
pausemodus
• Filmen spilles av bilde-for-bilde.
Justere volumet
V t v/V
Å vise informasjonen
v
Justere volumet
MENU-knappen t
klaff
122
2 t [Voluminnstillinger] t Velg ønsket
Velge dato til filmer som skal avspilles
Filmer lagres etter dato.
MENU-knappen t
2 t [Velg dato] t Velg ønsket dato
Merknad
• Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan kanskje ikke spilles av på dette
kameraet.
Rotere et bilde
1 Vis bildet du vil rotere, og trykk
deretter på
-knappen.
-knapp
Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt.
• Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av
kameraet.
Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling
Trykk på -knappen.
Merknader
• Du kan ikke rotere filmer.
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PMB" på CD-ROM-platen
(inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene
ikke kan roteres, avhengig av programvaren.
123
Bruke visningsfunksjonen
2 Trykk midt på kontrollknappen.
Forstørre bilder
Et stillbilde kan forstørres slik at du kan studere det nærmere. Dette er en
nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt.
1 Vis bildet du vil forstørre, og trykk
deretter på
-knappen.
-knapp
2 Zoom inn eller ut på bildet med
-knappen eller
-knappen.
• Hvis du vrir på kontrollhjulet, skiftes
bildet på skjermen med samme
forstørrelse. Hvis du tar flere bilder av
samme komposisjon, kan du
sammenlikne bildenes skarphet.
3 Velg delen du ønsker å forstørre med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryte forstørret visning
Trykk på -knappen så bildet går tilbake til normal størrelse.
Skalaområde
Skalaområdet er som følger.
Bildestørrelse
Skalaområde
L
Ca. ×1,1 – ×11,8
M
Ca. ×1,1 – ×8,8
S
Ca. ×1,1 – ×6,0
124
-knapp
Bytte til visning av bildeliste
MENU-knappen t
1 t [Bildeindeks] t Velg det antall
bilder du ønsker skal vises på en side
• Du kan også vise bildelisten ved hjelp av
-knappen.
Gå tilbake til enkeltbildeskjerm
Trykk midt på kontrollknappen når du velger det ønskede bildet.
Gå til indeksskjermbildet for film
Du viser filmer i indeksskjermbildet ved
å velge
(film) på fanen med b/B på
kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
Spille av bilder automatisk (Lysbildevisning)
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Enter]
Spiller av bilder i rekkefølge (Lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper
automatisk når alle bildene er vist.
• Du kan vise forrige/neste bilde med b/B på kontrollknappen.
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.
Stoppe midt i lysbildevisningen
Trykk midt på kontrollknappen.
Velge intervall mellom bildene i lysbildevisningen
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Intervall] t
Velg ønsket antall sekunder
Spille av gjentatte ganger
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Gjenta] t [På]
125
Bruke visningsfunksjonen
Fane for veksling mellom stillbilde
og film
Spille av film
Du kan ikke spille av stillbilder og film i samme lysbildevisning. Bytt til
avspilling av film med [Velg stillbilde/film], og velg deretter filmtype.
MENU-knappen t
1 t [Lysbildevisning] t [Filmtype] t
Velg filmtypen du ønsker
Spille av 3D-bilder
Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en
HDMI-kabel (selges separat), kan du spille av 3D-bilder som er tatt opp i
3D-panoramamodus. Nærmere informasjon om 3D-opptak, se side 193. Slå
også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
MENU-knapp t
[Vis kun 3D]
126
1 t [Lysbildevisning] t [Bildetype] t
Kontrollere informasjonen for bilder som
er tatt
Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres visningen av
informasjon (side 121).
Grunnleggende informasjonsskjerm
Stillbilde
Ikon
Ikon
Indikasjon
Varsel om lavt batterinivå
(21)
Indikasjon
Minnekort (19)
Stillbilde/film
100-0003
Mappe-filnummer (163)
2011 1 1
Opptaksdato
Bildestørrelse for
stillbilder (138)/
Bildeforhold for
stillbilder (139)/
Bildestørrelse for
panoramabilder (138)
Stillbildekvalitet (139)
-
Beskytt (131)
DPOF3
DPOF-innstilling (169)
100% Gjenværende batteritid
(21)
Databasefilen er full
(187)/feil i databasefilen
(187)
Overopphetingsvarsel
(187)
AVCHD
MP4
Filmfilformat (84)
Bildestørrelse for film
(139)
127
Bruke visningsfunksjonen
A
Film
B
Ikon
Indikasjon
2011 1 1
10:37AM
Opptaksdato
Auto HDR-bildevarsel
(109)
1/125
Lukkerhastighet (77)
F3.5
Blender (74)
ISO200
ISO-følsomhet (107)
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
N
Avspilling
Avspillingsindikator
5:40
Telleverk
C
Ikon
Indikasjon
Volum
128
Histogramskjerm
A
B
Ikon
Indikasjon
Ikon
Indikasjon
Minnekort (19)
Histogram* (103)
Stillbilde
100-0003
Bildestørrelse for
stillbilder (138)/
Bildeforhold for
stillbilder (139)/
Bildestørrelse for
panoramabilder (138)
Stillbildekvalitet (139)
Eksponeringsmodus
P (58–82)
ASM
1/125
Lukkerhastighet (77)
F3.5
Blender (74)
ISO200
-
Beskytt (131)
DPOF3
DPOF-innstilling (169)
Varsel om lavt batterinivå
(21)
100% Gjenværende batteritid
(21)
Databasefilen er full
(187)/feil i databasefilen
(187)
Overopphetingsvarsel
(187)
Bruke visningsfunksjonen
Mappe-filnummer (163)
ISO-følsomhet (107)
–0.3
Eksponeringskompensasjon
(102)
–0.3
Blitskompensasjon (104)
Målemodus (106)
35 mm
Brennvidde (175)
Kreative innstillinger
(111)
AWB +1
5500K M1
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset)
(113)
129
Ikon
Indikasjon
Dynamisk
områdeoptimalisering
(108)/Auto HDR/Auto
HDR-bildevarsel (109)
2011 1 1
10:37AM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
* Når bildet har en veldig lys eller en
veldig mørk del, vil den aktuelle delen
blinke i histogramvisningen
(luminansadvarsel).
130
Beskytte bilder (Beskytt)
Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytte valgte bilder/oppheve beskyttelse av valgte bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Beskytt] t [Flere bilder]
2 Velg bildet du vil beskytte med
b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
-
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder eller filmer
Du kan oppheve beskyttelsen av alle bildene i mappen som er valgt i
øyeblikket, eller av alle filmene med samme dato.
MENU-knappen t
[Opphev alle filmer]
1 t [Beskytt] t [Opphev alle bild.] eller
131
Bruke visningsfunksjonen
Et --merke vises på det valgte bildet.
• Hvis du vil avbryte innstillingen,
trykker du midt på kontrollhjulet på
nytt.
Slette bilder (Slett)
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor
først om du virkelig vil slette bildet eller ikke.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Slette bildet som vises på skjermen
1 Vis det bildet du vil slette, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
Slette valgte bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Flere bilder]
2 Velg bildene du vil slette med
kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
Et
-merke vises på det valgte bildet.
Samlet antall
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
132
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Slette alle bildene i en mappe
Sletter alle stillbildene i mappen. Dette vises kun ved avspilling av
stillbilder.
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Alt i mappen]
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Alt i datoomr.]
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
133
Bruke visningsfunksjonen
Sletter alle filmer med den samme datoen
Sletter alle filmer med den aktuelle datoen. Dette vises kun under
filmavspilling.
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på en TV, kreves det en
HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med en HDMI-kontakt.
1 Slå av både kameraet og TV-en,
før du kobler kameraet til TV-en.
1 Til
HDMI-kontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
2 Til
HDMI-kontakt
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Velg det ønskede bildet med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skjermen på kameraet blir ikke
slått på.
Kontrollknapp
Merknader
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som
passer tilkobling til TV-en i den andre enden.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
134
• Ikke kobl enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre
til feil.
• Lyden sendes ikke ut mens en film tas opp.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en
HDMI-kabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig
Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine
strukturer og fargenyanser.
MENU-knapp t
1 t [3D-visning]
135
Bruke visningsfunksjonen
Vise 3D-bilder på en 3D-kompatibel TV
Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en
HDMI-kabel (selges separat), kan du automatisk spille av 3D-bilder som er
tatt opp i 3D-panoramamodus. Nærmere informasjon om 3D-opptak, se
side 193. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Bruke "BRAVIA" Sync
Hvis du kobler kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en
HDMI-kabel, kan du styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en.
1 Kobl til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 134).
Inngangen slås automatisk på, og bildet som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.
3 Bruk med knappene på TV-ens fjernkontroll.
Punktene i Sync Menu
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk (side 125).
Enkeltvis
bildeavspilling
Går tilbake til enkeltbildeskjerm.
Velge stillbilde/film
Velger stillbilder eller filmer som skal spilles av.
Bildeindeks
Veksler til indeksvisning av bilder.
3D-visning
Spiller av 3D-bilder når en 3D-kompatibel TV er tilkoblet.
Velg mappe
Velger avspillingsmappe for stillbilder.
Velg dato
Velger dato for de filmene som skal avspilles.
Slett
Sletter bilder.
Merknader
• De tilgjengelige arbeidsoperasjonene er begrenset når kameraet er koblet til en TV
ved hjelp av en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, gir deg tilgang til disse
arbeidsoperasjonene. SYNC Menu-operasjonene varierer, avhengig av hvilken TV
som er koblet til. For ytterligere informasjon må du slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med TV-en.
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som respons på fjernkontrollen til
TV-en, når kameraet via en HDMI-tilkobling er koblet til en TV fra en annen
produsent, må du stille inn [KTRL for HDMI] i
Oppsettmenyen på [Av].
136
Bruke kameraet i utlandet
Når du ser på bilder på en TV-skjerm, må kameraet og TV-en bruke det
samme TV-fargesystemet.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan,
Korea, Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-system (1080 50i)
Australia, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Tyskland,
Nederland, Hong Kong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania, Sverige,
Sveits, Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam, Østerrike osv.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasil
SECAM-system (1080 50i)
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.
137
Bruke visningsfunksjonen
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Endre oppsettet
Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet
Bilde: Størrelse
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Bilde: Størrelse] t Velg ønsket
[Bilde: Bildeforhold]: [3:2]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L:16 M
4912 × 3264 piksler
For utskrifter med format på opptil
A3+
M:8,4 M
3568 × 2368 piksler
For utskrifter med format på opptil A4
S:4,0 M
2448 × 1624 piksler
For utskrifter med format L/2L
[Bilde: Bildeforhold]: [16:9]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L:14 M
4912 × 2760 piksler
M:7,1 M
3568 × 2000 piksler
S:3,4 M
2448 × 1376 piksler
For visning på en TV med høy
oppløsning
Merknad
• Når du velger et RAW-bilde med [Bilde: Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet
korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på skjermen.
Stille inn størrelsen på panoramabilder
Du kan velge bildestørrelsen på panoramabilder. Bildestørrelsen varierer,
avhengig av innstillingen for opptaksretningen (side 69).
MENU-knappen t
2 t [Panorama: Størrelse] eller
[3D-pan.: Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse
[Panorama: Størrelse]
(Standard)
(Vid)
138
Vertikalt: 3872 × 2160
Horisontalt: 8192 × 1856
Vertikalt: 5536 × 2160
Horisontalt: 12416 × 1856
[3D-pan.: Bildestørr.]
(16:9)
Horisontalt: 1920 × 1080
(Standard) Horisontalt: 4912 × 1080
(Vid)
Horisontalt: 7152 × 1080
Film: Størrelse
Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten.
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Film: Størrelse] t Velg ønsket
[AVCHD]-modus
(1920 × 1080) 17 Mbps: Tar opp med høyeste bildekvalitet for visning på en
TV med høy oppløsning.
[MP4]-modus
(VGA)
(640 × 480)
3 Mbps: Tar opp med passende størrelse for WEB-opplasting.
Bilde: Bildeforhold
MENU-knapp t
bildeforhold
1 t [Bilde: Bildeforhold] t Velg ønsket
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-forhold.
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering.
Bilde: Kvalitet
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Bilde: Kvalitet] t Velg ønsket
139
Endre oppsettet
(1440 × 1080) 12 Mbps: Tar opp med høy bildekvalitet for visning på en TV
med høy oppløsning.
(RAW)
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.)
Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en
datamaskin.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst
til [L].
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden
komprimeringsforholdet til
(Standard) er høyere enn
det til
(Fin), er filstørrelsen til
mindre enn den til
. Dette gjør det mulig å ta opp flere filer på ett
minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.
Merknader
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er satt til
Panoramafotografering.
• For nærmere informasjon om antall bilder som kan tas når bildekvaliteten er endret,
se side 32.
Om RAW-bilder
Du trenger programvaren "Image Data Converter SR" som du finner på CD-ROM-en
(inkludert), for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med
denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format,
som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan
justeres.
• RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en skriver som er dedikert for DPOF
(utskrift).
• Du kan ikke angi [Auto HDR] på bilder i RAW-format.
140
Stille inn metoden for å ta opp bilder på
et minnekort
Velge hvordan bildene skal tildeles filnumre
MENU-knapp t
1 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling
Serie
Filene får numre i rekkefølge, og kameraet tilbakestiller ikke
numrene før tallet "9999" nås.
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numrene i følgende tilfeller, og gir
filene numre fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en
fil, tildeles et nummer som ligger ett høyere enn det største
nummeret som er i bruk for øyeblikket.
– Når mappeformatet endres.
– Når alle bildene i en mappe slettes.
– Når minnekortet skiftes ut.
– Når minnekortet formateres.
De innspilte stillbildene lagres i mapper som automatisk blir opprettet i
DCIM-mappen på minnekortet.
MENU-knapp t
1 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling
Standardform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (Mappenavn: 100, dato: 2011/04/05)
Merknad
• Filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01".
141
Endre oppsettet
Velge mappenavnformat
Opprette en ny mappe
Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det
største nummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle
opptaksmappen. En mappe for stillbilder og en mappe for filmer opprettes
samtidig.
MENU-knapp t
1 t [Ny mappe]
Merknader
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar
bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 4 000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt,
opprettes det automatisk en ny mappe.
Velge opptaksmappen
Når en standardformatmappe velges, og det finnes to eller flere mapper,
kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder.
MENU-knapp t
mappe
1 t [Velg opptaksmappe] t Velg ønsket
Merknader
• Du kan ikke velge den mappen når du velger innstillingen [Datoform].
• Du kan ikke velge mappen for film.
Formatere minnekortet
Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle
data på minnekortet, inklusive beskyttede bilder.
MENU-knapp t
1 t [Formater] t [Enter]
Merknader
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke ta ut minnekortet mens lampen
lyser.
• Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en
datamaskin, kan det hende at det ikke kan brukes med kameraet, avhengig av
formateringsmetoden som er brukt.
• Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet.
142
Gjenopprette bildedatabase
Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen for filmer, som
er forårsaket av behandling av film på datamaskiner osv., vil ikke filmene
på minnekortet kunne spilles av i denne formen. Hvis dette skjer, vil
kameraet reparere filen.
MENU-knapp t
1 t [Gjenopprett bilde-DB] t [Enter]
Merknad
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under
reparasjonen, kan dataene bli skadet.
Kontrollere plass som er igjen på kortet
Viser gjenværende opptakstid for film og antall stillbilder som kan lagres
på minnekortet.
1 t [Vise ledig kortplass]
Stille inn opplastingsfunksjonen for Eye-Fi-kort
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et
Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et
Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Laste opp innstilling.] t Velg ønsket
Statusindikatorene ved kommunikasjon
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Opplasting i standby.
Kobler til.
Laster opp.
Feil.
143
Endre oppsettet
MENU-knapp t
Merknader
• Før du bruker et Eye-Fi-kort, skal du stille inn tilgangspunkt til trådløst LAN og
destinasjon for videresending. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte land i EU (pr. mars 2010).
• Kontakt produsent eller forhandler direkte for nærmere informasjon.
• Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i
samsvar med loven i det landet/den regionen hvor du kjøpte kortet.
• Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke settes inn i kameraet
der dette er forbudt, for eksempel ombord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
vises på skjermen
når [Laste opp innstilling.] er stilt inn på [Av].
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere
installasjonsfilen til Eye-Fi-behandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til
datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det laster opp bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og
på kameraet. Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• WiFi-nettverkskommunikasjon kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet
for WiFi-nettverket.
• Nærmere informasjon om filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fis "Endless Memory Mode" (uendelig minne-modus).
Pass på at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless Memory
Mode" (uendelig minne-modus) avslått.
144
Endre innstillingen for støyreduksjon
Deaktivere støyreduksjonen ved fotografering med
langtidseksponering
Når du stiller lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med
langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som
lukkeren er åpen.
Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved langtidseksponering.
Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding på skjermen og du
kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for å prioritere
bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
3 t [Støyred.lang] t [Av]
Stille inn støyreduksjonen på høye ISO-følsomhetsverdier
Kameraet reduserer støyen som blir mer merkbar når lysfølsomheten er
høy.
Velg [Auto] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Svak] for å prioritere
opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
innstilling
3 t [Høy ISO Støyred.] t Velg ønsket
Merknader
• [Svak] velges automatisk for kontinuerlig opptak eller kontinuerlig nivåtrinnsbilder,
også når du stiller den inn på [Auto].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering,
Scenevalg eller Bildeeffekt, settes dette elementet til [Svak].
• Støyreduksjon utføres ikke på RAW-bilder.
145
Endre oppsettet
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på Panoramafotografering, Kontinuerlig
fremtrekk av telezoom med AE-prioritet eller kontinuerlig opptak, kontinuerlig
nivåtrinnfotografering, [Håndholdt kamera i halvlys] i Scenevalg eller ISO er satt til
[Flerramme-NR], utføres ikke støyreduksjon, heller ikke når den er innstilt på [På].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg, kan du ikke
slå av støyreduksjon.
Endre funksjonene til knappene
Endre funksjonen til AEL-knappen
Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende to funksjoner:
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
mens knappen holdes nede ([Hold AEL]).
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]).
MENU-knapp t
1 t [AEL-knapp] t Velg ønsket innstilling
Merknader
• Mens eksponeringsverdien er låst, vises
på LCD-skjermen og i søkeren.
Vær forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen.
• Innstillingene [Hold AEL] og [Lås/låsopp AEL] påvirker den manuelle justeringen
(side 80) i manuell eksponeringsmodus.
• Når [Lås/låsopp AEL] er valgt, må du sørge for å trykke på AEL-knappen igjen for å
utløse låsen.
Endre en holdfokusknapp-funksjon til
forhåndsvisningsfunksjon
Hvis du bruker et objektiv med en holdfokusknapp, kan du endre
funksjonen til knappen for å forhåndsvise et bilde.
MENU-knapp t
1 t [Holdfokusknapp] t
[Feltdybdeforh.visn.]
Aktivere funksjonen for fokusforstørrer
Du kan zoome bildet for å kontrollere fokus når du bruker
under opptak.
MENU-knapp t
146
1 t [Fokusforstørrer] t [På]
-knappen
Tilordne ønsket funksjon til D-RANGE-knappen
Du kan tilordne en av funksjonene nedenfor til D-RANGE-knappen.
MENU-knapp t
innstilling
3 t [D-RANGE-knapp] t Velg ønsket
Tilordner "Bruksmodus" til D-RANGE-knappen.
Blitsmodus
Tilordner "Blitsmodus" til D-RANGE-knappen.
Autofokus
Tilordner "Autofokus" til D-RANGE-knappen.
AF-område
Tilordner "AF-område" til D-RANGE-knappen.
Ansiktsregistrering
Tilordner "Ansiktsregistrering" til D-RANGE-knappen.
Smilgjenkjenning
Tilordner "Smilgjenkjenning" til D-RANGE-knappen.
ISO
Tilordner "ISO" til D-RANGE-knappen.
Målemodus
Tilordner "Målemodus" til D-RANGE-knappen.
Blitskompenser.
Tilordner "Blitskompenser." til D-RANGE-knappen.
Hvitbalanse
Tilordner "Hvitbalanse" til D-RANGE-knappen.
DRO/Auto HDR
Tilordner "DRO/Auto HDR" til D-RANGE-knappen.
Kreative innst.
Tilordner "Kreative innst." til D-RANGE-knappen.
SCN/Bildeeffekt
Tilordner "SCN/Bildeeffekt" til D-RANGE-knappen.
Panoramafotogr.
Tilordner "Panoramafotogr." til D-RANGE-knappen.
Endre oppsettet
Bruksmodus
147
Endre andre innstillinger
Slå lyden av/på
Velger den lyden som produseres når lukkeren lukkes, under selvutløserens
nedtelling osv.
MENU-knapp t
2 t [Lydsignaler] t Velg ønsket innstilling
Fjerne hjelp-skjermbilden
Du kan slå av hjelp-skjermbilden som vises når du bruker kameraet. Dette
er praktisk hvis du vil utføre neste operasjon raskt.
MENU-knapp t
1 t [Hjelp-skjermbilde] t [Av]
Stille inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus
Du kan stille inn ulike tidsintervaller for når kameraet skal gå over til
strømsparemodus (Strømsparer). Hvis du trykker lukkerknappen halvveis
ned, går kameraet tilbake til fotograferingsmodus.
MENU-knappen t
1 t [Strømsparer] t Velg ønsket tid
Merknad
• Uansett hvilken innstilling som er valgt her, går kameraet over i strømsparemodus
etter 30 minutter når det er koblet til en TV.
Utløse lukkeren når det ikke er montert objektiv på
kameraet
Du kan utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.
Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l.
MENU-knapp t
148
1 t [Utløser uten objektiv] t [Aktiver]
Merknad
• Korrekt måling oppnås ikke når du bruker objektiver som ikke har
objektivkontakter, for eksempel objektivet i et teleskop. I slike tilfeller må du justere
eksponeringen manuelt ved å kontrollere den på det innspilte bildet.
Stille inn språk
MENU-knapp t
1t[
Språk] t Velg språk
Stille inn demonstrasjon av filmavspilling
Du kan stille inn kameraet til å starte en demonstrasjon av en filmavspilling
hvis du ikke bruker kameraet i ca. et minutt.
MENU-knapp t
2 t [Demomodus] t [På]
Angi det første skjermbildet for menyen
MENU-knapp t
2 t [Menystart] t Velg ønsket innstilling
149
Endre oppsettet
Du kan angi det første skjermbildet for menyen som skal vises, på følgende
to måter:
– Viser alltid det første skjermbildet for menyen.
– Viser det sist angitte elementet. Det gjør det enklere å raskt tilbakestille
de siste elementet du har angitt.
Stille inn LCD-skjerm/elektronisk søker
Stille inn lysstyrken på LCD-skjermen
MENU-knapp t
innstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket
Merknader
• Still den inn på [Manuell] for innendørsfotografering fordi [Solskinn] er for lyst.
• Batteripakken vil utlades raskt hvis du bruker kameraet lenge med [Solskinn] valgt.
Stille inn lysstyrken på søkeren manuelt
Lysstyrken på søkeren justeres automatisk til motivets lysforhold.
Du kan stille inn lysstyrken på søkeren manuelt.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
1 t [Søker-lysstyrke] t [Manuell] t Velg
Merknad
• Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat), er
lysstyrken til søkeren alltid stilt inn på lyseste nivå, selv om du velger [Auto].
Stille inn hvor lenge bildet vises på skjermen rett etter at det
er tatt (Autovisning)
Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du
kan endre visningstiden.
MENU-knapp t
2 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling
Merknad
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt
inn på [Roter autom.] (side 121).
150
Bestemme metoden for å veksle mellom LCD-skjerm og
søker
Du kan deaktivere automatisk veksling mellom LCD-skjerm og søker, og
aktivere kun FINDER/LCD-knappen til å utføre vekslingen.
MENU-knapp t
1 t [FINDER/LCD-innstill.] t [Manuell]
Stille inn rutenett
Rutenettet er hjelpelinjer for å komponere bilder. Du kan stille inn
rutenettet til på/av eller velge typen rutenett. Tilgjengelig område for
filmopptak vises også.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Rutenettlinje] t Velg ønsket
Endre oppsettet
151
Bekrefte kameraversjonen
Viser versjonen av kameraet. Bekreft versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
MENU-knapp t
2 t [Versjon]
Merknad
• En oppdatering kan kun utføres når batterinivået er
(tre batterinivåikoner)
eller mer. Vi anbefaler at du bruker et batteri med tilstrekkelig strøm eller
vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
152
Tilbakestille kameraets
standardinnstilling
Du kan tilbakestille kameraets hovedfunksjoner.
MENU-knapp t
3 t [Tilbakest.std.] t [Enter]
Elementene som tilbakestilles er som følger.
Elementer
Tilbakestilt til
Eksponeringskompensasjon (102)
± 0,0
Visning av opptaksinformasjon (39)
Grafisk visning
Avspillingsskjerm (121)
Enkeltbildeskjerm (med
opptaksinformasjon)
Bruksmodus (117)
Enkeltfremtrekk
Blitsmodus (97)
Fyllblits (varierer, avhengig av om
blitsen er åpen eller ikke)
Autofokus (90)
AF-A
Vidt AF-område
Ansiktsregistrering (94)
På
Smilutløser (95)
Av
ISO (107)
AUTO
Målemodus (106)
Multi-segment
Blitskompenser. (104)
± 0,0
Hvitbalanse (113)
AWB (automatisk hvitbalanse)
Fargetemp./Fargefilter (114)
5500K, Fargefilter 0
Tilpasset hvitbalanse (115)
5500K
DRO/Auto HDR (108)
Dyn.omr.-optimal.: Auto
Kreative innst. (111)
Standard
SCN/Bildeeffekt (62)
Portrett
Endre oppsettet
AF-område (91)
Opptaksmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Bilde: Størrelse (138)
L:16 M
Bilde: Bildeforhold (139)
3:2
Bilde: Kvalitet (139)
Fin
153
Elementer
Tilbakestilt til
Film: Størrelse (139)
1920 × 1080
Film: Filformat (84)
AVCHD
Film: Lydopptak (85)
På
SteadyShot (56)
På
Panorama: Størrelse (138)
Standard
Panorama: Retning (69)
Høyre
3D-pan.: Bildestørr. (138)
16:9
3D-pan.: Retning (69)
Høyre
Blitskontroll (105)
ADI-blits
AF-lys (99)
Auto
Fargerom (112)
sRGB
Støyred.lang (145)
På
Høy ISO Støyred. (145)
Auto
D-RANGE-knapp (147)
DRO/Auto HDR
Tilpasningsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Eye-Start AF (38)
Av
FINDER/LCD-innstill. (151)
Auto
AEL-knapp (146)
Hold AEL
Fokusforstørrer (146)
Av
Holdfokusknapp (146)
Holdfokus
Rødøyereduksj. (99)
Av
Utløser uten objektiv (148)
Deaktiver
Rutenettlinje (151)
Av
Histogram (103)
Av
Stiller søkerdisplay (40)
Alltid
Vise opptaksdata (39)
For Live View
Autovisning (150)
Av
Kontin. fremtr. Auto+ (61)
Auto
Auto+ bildeekstr. (61)
Auto
154
Avspillingsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Lysbildevisning – Intervall (125)
3 sek.
Lysbildevisning – Gjenta (125)
Av
Spesif. Utskrift – Datopåskrift (170)
Av
Voluminnstillinger (122)
2
Avspill.visning (121)
Roter autom.
Meny for minnekortverktøy
Elementer
Tilbakestilt til
Filnummer (141)
Serie
Mappenavn (141)
Standardform
Oppsettmeny
Elementer
Tilbakestilt til
LCD-lysstyrke (150)
Manuell ±0.0
Auto
Strømsparer (148)
1 min.
KTRL for HDMI (136)
På
Hjelp-skjermbilde (148)
På
Laste opp innstilling. (143)
På
USB-tilkobling (162)
Masselager
Lydsignaler (148)
På
Demomodus (149)
Av
Menystart (149)
Topp
Endre oppsettet
Søker-lysstyrke (150)
155
Vise bilder på en datamaskin
Bruke med datamaskinen din
CD-ROM-platen (inkludert) inneholder følgende programmer for mer
fleksibel bruk av bildene som tas med kameraet.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Se side 158 for merknader om installasjon av "PMB".
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
"PMB"
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
(For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere)
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling/redigering av High
Definition-film: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning – 1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium 4 eller raskere/
Converter SR Ver.3" 1 GB eller mer
"Image Data Lightbox Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
SR"
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Versjon 2.0 eller nyere er påkrevet for at du
skal kunne opprette CD-er.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
156
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
"Image Data
Converter SR Ver.3"
"Image Data Lightbox
SR"
Hovedprosessor (CPU): Power PC G4/G5 series
(1,0 GHz eller raskere anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/
Core 2 Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
157
Vise bilder på en datamaskin
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan
det hende at enkelte enheter, herunder kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke
USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes
samtidig.
Bruke programvaren
Installere programvaren (Windows)
Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
Installasjonsmenyen vises på skjermen.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (For Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge
anvisningene som vises på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install].
Forviss deg om at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er haket av, og
følg anvisningene på skjermen.
• Koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren, og følg
anvisningene på skjermen (side 162).
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en omstart,
kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på
skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på
datamaskinen din.
3 Ta ut CD-ROM-en når installasjonen er fullført.
Følgende programvarer er installert og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Merknader
• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den
tidligere installerte "PMB" er lavere enn versjonsnummeret til "PMB" på CD-ROMen (inkludert), må du også installere "PMB" fra CD-ROM-en (inkludert).
158
• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den
tidligere installerte "PMB" er høyere enn versjonsnummeret til "PMB" på
CD-ROM-en (inkludert), er det ikke nødvendig med installasjon. Funksjonene som
kan brukes, aktiveres når kameraet er koblet til datamaskinen ved hjelp av
USB-kabelen.
• Hvis en versjon av "PMB" under 5.0.00 er blitt installert på datamaskinen din, vil du
kanskje ikke kunne bruke enkelte av "PMB"-funksjonene når du installerer "PMB"
fra den medfølgende CD-ROM-en. "PMB Launcher" installeres også fra den
medfølgende CD-ROM-en, og du kan starte "PMB" eller annen programvare ved å
bruke "PMB Launcher". Dobbeltklikk på snarveisikonet for "PMB Launcher" på
dataskjermen for å starte "PMB Launcher".
Installere programvaren (Macintosh)
Logg på som administrator.
1 Slå på Macintosh-maskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
Vise bilder på en datamaskin
3 Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Bruke "Image Data Converter SR"
Med "Image Data Converter SR" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Redigere bilder som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner,
som f.eks. tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering og kreative innstillinger osv.
• Lagre bilder som har vært vist og lagret på en datamaskin.
• Du kan enten lagre bildet som RAW-format eller lagre det i et generelt
filformat.
159
For å bruke "Image Data Converter SR", se Hjelp.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Image Data Converter SR Ver.3].
"Image Data Converter SR" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Bruke "Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Lightbox SR" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Vise og sammenlikne RAW/JPEG-bilder tatt med dette kameraet.
• Vurdere bildene på en skala fra en til fem.
• Stille inn fargeetiketter osv.
• Vise et bilde med "Image Data Converter SR" og foreta justeringer på
det.
For å bruke "Image Data Lightbox SR", se Hjelp.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help]
t [Image Data Lightbox SR].
"Image Data Lightbox SR" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Bruke "PMB"
Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Stille inn bilder tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert
etter opptaksdato.
• Retusjere (rødøyekorreksjon o.l.), skrive ut og sende stillbilder som
vedlegg til e-post, endre opptaksdato.
• Skrive ut eller lagre stillbilder med dato.
• Opprette Blu-ray-disker, AVCHD-formatdisker eller DVD-er fra
AVCHD-formatfilmer importert til en datamaskin. (En
internettforbindelse er påkrevet når en Blu-ray-disk/DVD opprettes for
første gang.)
160
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
For å bruke "PMB", se "PMB Help".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klikk
på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
"PMB" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Vise bilder på en datamaskin
161
Koble kameraet til datamaskinen
1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt med vekselstrømadapteren
AC-PW20 (selges separat).
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
3 Kontroller om [USB-tilkobling] i
4 Koble kameraet til datamaskinen
din.
• Når en USB-tilkobling opprettes for
første gang, vil datamaskinen din
automatisk sette igang et program for
senere å kunne gjenkjenne kameraet.
Vent et øyeblikk.
2 er satt til [Masselager].
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
USB-kabel (inkludert)
2 Til USB-kontakten
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene under "PMB Help".
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PMB"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling
mellom kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede
bildene til datamaskinen.
162
Filnavn
Mappe
Type fil
Mappen DCIM
JPEG-fil
Filnavn
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Mappen MP_ROOT MP4-fil (1440 × 1080)
MP4-fil (VGA)
MAH0ssss.MP4
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummeret) står for et hvilket som helst tall fra 0001 til 9999.
• Når [Bilde: Kvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG], er de numeriske
delene av navnet til en RAW-datafil og den tilsvarende JPEG-filen like.
Importere bilder til datamaskinen (Macintosh)
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din.
Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t
mappen hvor de bildene du vil importere, er lagret.
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen
i den mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
163
Vise bilder på en datamaskin
Merknader
• For arbeidsoperasjoner som å importere AVCHD-filmer til datamaskinen, må du
bruke "PMB".
• Når kameraet er koblet til datamaskinen og du utfører arbeidsoperasjoner på filmer
eller mapper i AVCHD-format fra den tilkoblede datamaskinen, kan det hende
bildene ikke vil kunne spilles av, eller de kan bli ødelagt. Ikke slett eller kopier
filmer i AVCHD-format på minnekortet fra datamaskinen. Sony kan ikke holdes
ansvarlig for følgene av slike arbeidsoperasjoner utført fra datamaskin.
Merknad
• Bruk "iMovie" som følger med en Macintosh for å importere eller betjene filmer i
AVCHD-format.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du
• Kobl fra USB-kabelen.
• Ta ut minnekortet.
• Slå av kameraet.
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet
Windows Vista
på oppgavelinjen.
Windows XP
Frakoblingsikon
2 Klikk på
(USB Mass Storage Deviceet) t [Stop].
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK].
Merknad
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på
forhånd når du bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra
datamaskinen.
164
Opprette en filmdisk
Du kan opprette en disk fra filmer i AVCHD-format som er tatt opp med
kameraet.
Velge metode for oppretting av en disk
Velg den metoden som egner seg best for spilleren din.
Se "PMB Help" for nærmere informasjon om oppretting av en disk ved
hjelp av "PMB".
For å importere film, se side162.
Spiller
Metode
Avspillingsenheter for
Blu-ray-plater
(Blu-ray-spiller, PlayStation®3
osv.)
Opprett en Blu-ray-disk med
filmer og stillbilder importert til
en datamaskin ved hjelp av
"PMB".
Avspillingsenheter for
AVCHD-format
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 osv.)
Opprett en disk i AVCHD-format
med filmer og stillbilder importert
til en datamaskin ved hjelp av
"PMB".
Platetype
Vanlige DVD-avspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin som
kan spille av DVD-er, osv.)
Opprett en disk med
standardbildekvalitet (STD) med
filmer og stillbilder importert til
en datamaskin ved hjelp av
"PMB".
Merknader
• Hvis du bruker en Sony DVDirect (DVD-brenner), kan du overføre data ved å sette
minnekortet inn i minnekortsporet i DVD-brenneren, eller koble kameraet til
DVD-brenneren med en USB-kabel.
• Når du bruker Sony DVDirect (DVD-brenner), må du forvisse deg om at
DVD-brennerens fastvareversjon er den nyeste.
Hvis du vil vite mer, se under følgende URL:
http://sony.storagesupport.com/
165
Vise bilder på en datamaskin
Opprette en disk i AVCHD-format
med en annen DVD-brenner/
opptaker enn DVDirect Express.
Typiske egenskaper ved de ulike disktypene
Med en Blu-ray-disk har du muligheten til å ta opp film med høy
oppløsning (HD-bildekvalitet) med lengre varighet enn DVD-er.
Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er,
som DVD-R-disker, og en disk med HD-bildekvalitet opprettes.
• Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet (HD) på
avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony
Blu-ray-diskspiller eller en PlayStation®3. Du kan ikke spille av
disken på vanlige DVD-spillere.
Film med standard oppløsning (STD-bildekvalitet) som er blitt
konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som
DVD-R-disker, og en disk med standardbildekvalitet (STD) opprettes.
Disker du kan bruke med "PMB"
Du kan bruke 12 cm disker av følgende type med "PMB". For
Blu-ray-disker, se side167.
Platetype
Egenskaper
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke overskrivbare
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbare
• Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen
av PlayStation®3-systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
Opprette en AVCHD-formatdisk
Du kan opprette en disk i HD-bildekvalitet i AVCHD-format fra filmer i
AVCHD-format som er importert til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende programvaren "PMB".
1 Velg de filmene i AVCHD-format som du vil brenne på "PMB".
2 Klikk på
(Create Discs) for å velge [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Skjermbildet som brukes for å opprette en disk, vises.
• Du finner mer informasjon på "PMB Help".
166
Merknader
• Installer "PMB" først.
• Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke tas opp på disker i AVCHD-format.
• Det kan ta lang tid å opprette en disk.
Spille av en disk i AVCHD-format på en datamaskin
Du kan spille av plater i AVCHD-format ved hjelp av "Player for AVCHD"
som installeres sammen med "PMB".
For å starte programvaren må du klikke på [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Du finner mer informasjon om arbeidsoperasjonene i Hjelp for "Player for
AVCHD".
Merknad
• Det er mulig at filmer ikke vil kunne spilles av jevnt. Dette avhenger av det aktuelle
datamaskinmiljøet.
167
Vise bilder på en datamaskin
Opprette en Blu-ray-disk
Du kan opprette en Blu-ray-disk med AVCHD-filmer som tidligere er
importert til en datamaskin. Datamaskinen må støtte oppretting av
Blu-ray-disker.
BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) kan brukes til
oppretting av Blu-ray-disker. Du kan ikke legge til innhold til noen av disse
disktypene når de først er opprettet.
Klikk på [BD Add-on Software] i installasjonsskjermbildet til "PMB", og
installer denne plug-in-en i samsvar med anvisningene på skjermen.
Koble datamaskinen til Internett når du installerer [BD Add-on Software].
Se nærmere informasjon i "PMB Help".
Opprette en disk med standard bildekvalitet (STD)
Du kan opprette en disk med standardbildekvalitet (STD) fra filmer i
AVCHD-format som er importert til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende programvaren "PMB".
1 Velg de filmene i AVCHD-format som du vil brenne på "PMB".
2 Klikk på
(Create Discs) for å velge [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Skjermbildet som brukes for å opprette en disk, vises.
• Du finner mer informasjon på "PMB Help".
Merknader
• Installer "PMB" først.
• MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk.
• Det vil ta lengre tid å opprette en disk fordi filmer i AVCHD-format konverteres til
filmer med standardbildekvalitet (STD).
• En internettforbindelse er påkrevet når du oppretter en DVD-Video (STD) for første
gang.
168
Skrive ut bilder
Angi DPOF
Når du bruker kameraet, kan du angi hvilke og hvor mange stillbilder som
skal skrives ut, før du skriver dem ut i en fotoforretning eller med din egen
skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det
anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift.
Angi/oppheve DPOF på valgte bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Spesif. Utskrift] t
[DPOF-innstill.] t [Flere bilder]
2 Velg bildet med b/B på kontrollknappen.
3 Velg antall ark ved å trykke i midten av kontrollknappen.
• For å oppheve DPOF, sett tallet til "0".
4 Trykk på MENU-knappen.
Merknader
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler.
• Du kan angi et hvilket som helst tall opp til 9.
169
Skrive ut bilder
5 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Datostemple bilder
Du kan datostemple bilder når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen
(innenfor eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din.
MENU-knapp t
[På]
1 t [Spesif. Utskrift] t [Datopåskrift] t
Merknad
• Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
170
Annet
Spesifikasjoner
Ca. 1 til 5 m
[Live View]
Kamera
Type
[System]
Hovedsensor Live View
(gjennomskinnelig speil)
Bildeformat
Kameratype
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Objektiv
AF-lys
med A-fatning
[Bildesensor]
Bildeformat
23,5 × 15,6 mm
(APS-C-format) CMOS
bildesensor
"Exmor" CMOS-sensor
Rammedekning
100 %
[Elektronisk søker]
Type
Elektronisk søker (farge)
Skjermstørrelse
1,2 cm (0,46 type)
Bildesensorens totale pikselantall
Ca. 16 500 000 piksler
Totalt antall punkter
1 440 000 punkters
konvertering
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 16 200 000 piksler
Tilgjengelig skjermstørrelse vist
1,1 cm (0,43 type)
[SteadyShot]
Tilgjengelig antall punkter vist
1 152 000 punkters
konvertering
Bildesensor-skiftmekanisme
Effekt
Ca. 2,5 til 4 EV i
lukkerhastighet (varierer
med opptaksforholdene og
objektivet som brukes)
Rammedekning
100 %
Forstørrelse
1,10 × med 50 mm
objektiv ved uendelig,
–1 m–1 (diopter)
[Støvbeskyttelse]
System
Ladet beskyttelsesbelegg
på low-pass-filteret og
bildesensor-skiftmekanismen
[Autofokussystem]
System
TTLfaseregistreringssystem,
15 punkter (3 punkter av
typen trådkors)
Følsomhetsområde
–1 til 18 EV (ved ISO
100-ekvivalent)
Øyepunkt
Ca. 19 mm fra okularet,
18 mm fra okularrammen
ved –1 m–1
Diopterjustering
–4,0 til +4,0 m–1 (diopter)
[LCD-skjerm]
LCD-panel 7,5 cm (3,0 type) TFT
drive
Totalt antall punkter
921 600 (640 × 3 (RGB) ×
480) punkter
171
Annet
System
[Eksponeringskontroll]
[Opptaksformat]
Målecelle
Filformat
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode
1200 soners
evalueringsmåling
Måleområde
–2 til +17 EV med Multisegment, Sentervektet,
Punkt (ved ISO 100
tilsvarende F1,4-objektiv)
ISO-følsomhet (Anbefalt
eksponeringsindeks)
AUTO, ISO 100 til 12800
Eksponeringskompensasjon
± 2,0 EV (1/3 EV-trinn)
Film (AVCHD-format)
AVCHD Ver. 1.0kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Lyd: Dolby Digital 2 ch,
utstyrt med Dolby Digital
Stereo Creator
• Produsert med lisens fra
Dolby Laboratories.
[Lukker]
Type
Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde
1/4000 sekund til
30 sekunder, bulb
(langtidseksponering så
lenge lukkerknappen
holdes inne), (1/3
EV-trinn)
Blitssynkroniseringshastighet
1/160 sekund
[Innebygd blits]
Blits G.nr.
GN 10 (i meter ved
ISO 100)
Ladetid
Ca. 4 sekunder
Blitsdekning
Dekker 18 mm objektiv
(brennvidde angitt av
objektivet)
Blitskompensasjon
± 2,0 EV (1/3 EV-trinn)
172
Stillbilder: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline)kompatibel,
DPOF-kompatibel
3D-stillbilder: MPO (MPF
Extended (Disparity
Image))-kompatibel
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC
2ch
[Innspilling]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[Inngangs-/utgangskontakter]
USB
miniB
HDMI
HDMI minikontakt (type C)
Mic-kontakt
3,5 mm Stereo
minikontakt
REMOTE-kontakt
[Strøm, generelt]
Batteripakke som brukes
Oppladbar batteripakke
NP-FW50
[Annet]
Exif Print
Kompatibel
Oppladbar batteripakke
NP-FW50
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Batteripakke som brukes
Litium-ion-batteri
Dimensjoner
Maksimal spenning
DC 8,4 V
Ca. 124,4 × 92 × 84,7 mm
(B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt
Ca. 473 g (med batteri og
"Memory Stick PRO
Duo")
Ca. 415 g (kun kamerahus)
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel)
Merkespenning
DC 7,2 V
Maksimal ladespenning
DC 8,4 V
Maksimal ladestrøm
1,02 A
Kapasitet
Typisk
7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Største mål
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
BC-VW1 Batterilader
Merke-inngangsspenning
100 V – 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz, 4,2 W
Vekt
Ca. 57 g
Utgangsspenning
8,4 V DC, 0,28 A
Annet
Driftstemperaturintervall
0 °C til 40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring
–20 °C til + 60 °C
Største mål
Ca. 63 × 95 × 32 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 85 g
173
Objektiv
Navn (modellnavn)
Tilsvarende brennvidde
i 35 mm format*1 (mm)
Objektgruppeelementer
Visningsvinkel*1
Minste brennvidde*2
(m)
Største forstørrelse (X)
DT 18-55 mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
27–82,5
82,5–300
7–8
9–13
76°-29°
29°-8°
0,25
0,95
0,34
0,29
f/22-36
f/32-45
Filterdiameter (mm)
55
55
Dimensjoner (største
diameter × høyde)
(ca., mm)
69,5 × 69
71,5 × 85
210
305
Minste f-stopp
Vekt (ca., g)
*1 Verdiene for tilsvarende brennvidde og visningsvinkel i 35 mm format er basert på
Digitalkamera med utskiftbart objektiv utstyrt med en bildesensor i APS-C-størrelse.
*2 Minste brennvidde er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.
• Dette objektivet er utstyrt med en avstandssensor. Avstandssensoren tillater mer
nøyaktige måling (ADI) ved å bruke en blits for ADI.
• Avhengig av objektmekanismen kan brennvidden endres når opptaksavstanden
endres. Brennvidden forutsetter at objektivet er fokusert på uendelig.
• Posisjonen uendelig brukes for enkelte justeringer for å kompenserer for
fokusendring som skyldes endring av temperaturen. Hvis du vil ta bilde av et motiv
med uendelig avstand i MF-modus, må du bruke søkeren og angi fokus.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
174
Informasjon om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et 35 mm
kamera. Kameraet ditt har samme
bildevinkel som et 35 mm kamera
med en brennvidde som er en og en
halv gang større enn brennvidden til
kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv,
får du ca. den samme bildevinkelen
som på et 35 mm filmkamera med et
75 mm objektiv.
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker for
Sony Corporation.
175
Annet
Informasjon om kompatibilitet av
bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene i
DCF (Design rule for Camera File
system), en universell standard
etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt kan spilles av på annet utstyr,
eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan
spilles av med kameraet ditt.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke
for Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoen er
varemerker for Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ og Blu-ray ™ er
varemerker for Blu-ray Disc
Association.
• Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker som eies av Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX og
Windows Vista er enten registrerte
varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
• HDMI, HDMI-logoen og
High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er
varemerker eller registrerte
varemerker for Apple Inc.
• PowerPC er et registrert varemerke
for IBM Corporation i USA.
• Intel, Intel Core, MMX, og Pentium
er varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• SDXC-logoen er varemerke for
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er varemerke for Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemerke
for MultiMediaCard Association.
• " " og "PlayStation"-logoen er
registrerte varemerker for Sony
Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registrert varemerke for
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes
imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
• Få enda større glede av din
PlayStation 3 ved å laste ned
programmet for PlayStation 3 fra
PlayStation Store (hvis
tilgjengelig).
• Programmet for PlayStation 3
krever en PlayStation Networkkonto og programnedlasting.
Tilgjengelig i områder der
PlayStation Store er tilgjengelig.
176
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på
følgende måter. Kontroller elementene på side 177 til 185. Ta kontakt med
din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
1
Kontroller følgende elementer.
2
Ta ut batteripakken og sett den tilbake etter ca. ett minutt, og slå
deretter på kameraet.
3
Tilbakestill innstillingene (side 153).
4
Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser
at det er nok strøm på batteriet, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder
(side 189).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 17).
• Batteripakken er oppbrukt (side 22). Skift den ut med en ny.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (side 19).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 17).
• Batteripakken er oppbrukt (side 22). Skift den ut med en ny.
177
Annet
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å
skyve på låsehendelen (side 19).
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet
er NP-FW50.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 148).
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet
er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at
CHARGE-lampen vil blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15 sekunders intervall)
og sakte (ca. 1,5 sekunders intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut
batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Hvis
CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med
batteriet. Sakte blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i
omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av
batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende
temperaturområdet.
Lad batteriet i passende temperatur mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Ingenting vises på LCD-skjermen i søkermodus når strømmen slås på.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 148).
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret
(side 29).
Ingen bilder vises i søkeren.
• [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på
FINDER/LCD-knappen (side 38).
178
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på
LOCK. Still inn bryteren på opptak.
• Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet (side 32).
• Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (side 97).
• Lukkeren kan ikke utløses når motivet er ute av fokus.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 25).
• Når kameraet er koblet til en annen enhet, for eksempel et teleskop, stiller
du [Utløser uten objektiv] inn på [Aktiver] (side 148).
• Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 88). Bruk fokuslåsen
eller den manuelle fokusfunksjonen (side 89, 92).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 145). Det er ikke tegn på noe
galt.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 139). Siden RAW-datafilen er stor,
kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 108).
Det samme bildet tas flere ganger.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus - still fokusmodusbryteren til AF
(autofokus) (side 87).
• Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på
AF.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
Eye-Start AF virker ikke.
• Still inn [Eye-Start AF] til [På] (side 38).
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
179
Annet
• Motormodus er stilt inn på [Kont.fremtrekk] eller [Nivåtrinn: Kont.]. Sett
den til [Enkeltfremtrekk] (side 117).
• Eksponeringsmodus er stilt inn på Kontinuerlig fremtrekk av telemodus
med AE-prioritet (side 70).
• Eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO+, og [Auto+ bildeekstr.] er stilt
inn på [Av] (side 61).
Blitsen virker ikke.
• Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forvisse deg om at blitsen
alltid utløses, må du stille inn blitsmodus på [Fyllblits] (side 97).
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig for å
forhindre at kameraet blir overopphetet.
Et bilde tatt med blits er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde vil bildene bli mørke,
fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen
endres, vil også blitsens rekkevidde endres (side 99).
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn dato og klokkeslett (side 28).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling], avviker fra det faktiske
området. Still inn [Områdeinnstilling] igjen (side 28).
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
• Fordi motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets
tilgjengelige område. Juster innstillingen på nytt.
Bildet er hvitaktig (lysskjær).
Lyset blir uskarpt på bildet (ghosting).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde og det har kommet for mye lys inn i
objektivet. Sett på en objektivskjerm.
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta
bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet
skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De
optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få utkanten av bildet til å
virke for mørkt (for lite lys).
180
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 99).
• Plasser deg nær motivet og bruk blitsen til å fotografere motivet innenfor
blitsens rekkevidde (side 99).
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene vil ikke vises på bildet (side 5).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til
kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits (side 57, 97).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skjermen eller i søkeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Se bilder
Kameraet kan ikke vise bilder.
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 131).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du
beskytter bilder du ikke vil slette (side 131).
Du kan ikke merke et DPOF-merke.
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-bilder.
181
Annet
• Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 162).
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er
tatt opp med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke
garanteres at filen kan vises på kameraet ditt.
• Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på PC-en med dette
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 164).
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Bruke med datamaskinen din" (side 156).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når batterinivået er lavt, må du installere et oppladet batteri (side 17), eller
bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 162).
• Kobl fra USB-kabelen, og kobl den godt til på nytt.
• Still inn [USB-tilkobling] til [Masselager] (side 162).
• Kobl fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra
datamaskinens USB-kontakter.
• Kobl kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en
USB-hub eller annen enhet (side 162).
Kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen
(side 162).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 162).
• Hvis du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan
det hende at bildene ikke kan kopieres til en datamaskin. Bruk et minnekort
som er formatert av kameraet ditt (side 142).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PMB", se "Hjelp for PMB".
• Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 162).
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 19).
182
Kan ikke ta opp på et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder (side 132).
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes (side 19).
Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Data som er slettet kan
ikke gjenopprettes.
Skrive ut
Kan ikke skrive ut bilder.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først
konvertere dem til JPEG-bilder med "Image Data Converter SR" på den
medfølgende CD-ROM-en.
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med
sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 112).
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 160).
• Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Fordi bilder
som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdato, kan du
derimot skrive ut bilder med datoen satt på, så lenge skriveren eller
programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon
om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller
programvaren.
183
Annet
• Avhengig av skriveren du bruker, kan den venstre, høyre, øvre eller nedre
kanten på bildet bli skåret av. Hvis du skriver ut et bilde som er tatt med
bildeforholdet innstilt på [16:9], kan spesielt sidekantene på bildet bli skåret av.
• Hvis du skriver ut bilder med din egen skriver, må du deaktivere
innstillingene for beskjæring eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med
skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller
ikke.
• Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be
betjeningen om å skrive ut bildene uten å skjære av begge kantene.
• Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis
du ber om det.
Annet
Objektivet dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det
ligge i omtrent en time før du bruker det igjen (side 189).
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, enten uten batteripakke eller
med en batteripakke med lite strøm. Lad batteriet og still inn datoen igjen
(side 28, 190). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteripakken
lades, må du kontakte Sony-forhandleren din eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
• Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter
komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 139).
Innstillingen tilbakestilles uten at en tilbakestillingsoperasjonen utføres.
• Batteripakken ble tatt ut mens strømbryteren var stilt til ON. Når du tar ut
batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av, og at
tilgangslampen ikke lyser (side 13, 19).
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn på nytt. Hvis kameraet
er varmt, må du ta ut batteriet og la det avkjøles før du forsøker dette
avhjelpende tiltaket.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du ta ut støpslet
av strømkontakten. Sett inn støpslet og slå på kameraet igjen. Hvis
kameraet ikke virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt
med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
184
De fem strekene på SteadyShot-skalaen blinker.
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis
SteadyShot-skalaen fortsetter å blinke, må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn på nytt. Hvis dette ikke fjerner symbolet
fra skjermen, må du formatere minnekortet.
Annet
185
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må
du følge anvisningene nedenfor.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig
modell.
• Du bruker et inkompatibelt
batteri.
Still inn område/dato/tid.
• Still inn området og dato,
klokkeslett. Hvis det er lenge
siden du har brukt kameraet, må
du lade det interne, oppladbare
batteriet (side 28, 190).
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å bruke
[Rensemodus] med for lite strøm
på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk vekselstrømadapteren
(selges separat).
Kan ikke bruke minnekortet.
Formatere?
• Minnekortet er formatert på en
datamaskin, og filformatet er
endret.
Velg [Enter], og formater
deretter minnekortet. Du kan
bruke minnekortet på nytt, men
all data på minnekortet vil bli
slettet. Det kan ta litt tid å
fullføre formateringen.
Hvis meldingen fortsatt vises,
må du skifte minnekort.
186
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
Sett inn minnekortet på nytt.
• Det innsatte minnekortet kan
ikke brukes med kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen på minnekortet er
skitten.
Minnekort låst.
• Du bruker et minnekort med
skrivebeskyttelsesbryter, og
bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Dette minnekortet vil kanskje ikke
kunne ta opp og spille av normalt.
• Minnekortet som er satt inn, kan
ikke brukes med kameraet.
Behandler...
• Hvis det skal utføres
støyreduksjon for lang
eksponering i samme tidsrom
som lukkeren var åpen. Du kan
ikke ta flere bilder mens
støyreduksjonen pågår.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, eller bilder som er
endret med en datamaskin, vil
kanskje ikke kunne vises.
Kontroller objektivet. Hvis
objektivet ikke støttes, kan du
tillate bruk av objektivet i
tilpasningsmenyen.
• Objektivet er ikke satt ordentlig
på, eller objektivet er ikke festet
til kameraet.
• Når du setter kameraet på et
teleskop eller liknende, må du
stille inn [Utløser uten objektiv]
på [Aktiver].
Inneholder ingen stillbilder.
Inneholder ingen filmer.
• Det er ingen bilder på
minnekortet.
• Siden du har gjort opptak over et
lengre tidsrom, har
kameratemperaturen økt til et
uakseptabelt nivå. Stopp opptaket.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette
filmformatet.
• Still inn [Film: Filformat] på
[MP4].
• Antallet bilder overstiger det
antallet kameraets
datoadministrasjon kan håndtere
i en databasefil.
Bildet er beskyttet.
• Du har prøvd å slette et beskyttet
bilde.
Kan ikke skrive ut.
Kameraet er for varmt. La det
kjøle seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du
har gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart
til å ta bilder igjen.
Annet
• Du har forsøkt å merke
RAW-bilder med et
DPOF-merke.
• Kan ikke registrere i
databasefilen. Importer alle
bildene til datamaskinen ved
hjelp av "PMB", og gjenopprett
minnekortet.
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut
batteripakken og sett den inn på
nytt. Hvis meldingen vises ofte,
må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
Feil i bildedatabasefil. Starter om
igjen.
• Det har skjedd en feil i
bildedatabasefilen. Utfør
[Gjenopprett bilde-DB]
(side 143).
187
Feil i bildedatabasefil.
Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av
film i AVCHD-format, fordi
bildedatabasefilen er skadet.
Følg anvisningene på skjermen
for å gjenopprette data.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke
forstørres eller roteres.
Ingen bilder endret
• Du har forsøkt spesifisert DPOF
uten å spesifisere bilder.
Kan ikke opprette flere mapper.
• Det finnes en mappe med et navn
som begynner med "999" på
minnekortet. Du kan i så fall ikke
opprette mapper.
188
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet
på følgende steder
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
Fotografering på svært kalde eller
varme steder som avviker fra dette
temperaturintervallet, anbefales ikke.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Hvis du
forsøker å fotografere med kondens
inne i objektivet, vil du ikke få klare
bilder.
Om oppbevaring
Husk å sette på fremre
objektivdeksel eller
kameradekselet når kameraet ikke
er i bruk. Når du skal sette på
deksel, må du først fjerne alt støv
fra selve dekselet før du setter det
på kameraet. Når du kjøper
objektivsettet DT 18-55 mm F3.55.6 SAM, må du også kjøpe bakre
objektivdeksel ALC-R55.
189
Annet
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
I en bil som er parkert i solen og på
liknende steder, kan kamerahuset
bli deformert. Det kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• Oppbevaring i direkte sollys eller
nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at
kameraet slutter å virke som det skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet. Dette
kan gjøre at kameraet slutter å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller
føre til uopprettelige feil.
• Fuktige steder
Disse kan lage avtrykk på et objektiv.
Informasjon om
driftstemperaturer
Informasjon om det interne,
oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et
internt oppladbart batteri som styrer
dato, klokkeslett og andre
innstillinger, uansett om strømmen er
på eller av, eller om batteriet er ladet
eller utladet.
Det oppladbare batteriet lades
kontinuerlig når du bruker kameraet.
Hvis du imidlertid bare bruker
kameraet i korte perioder, vil batteriet
gradvis lades ut, og hvis du ikke
bruker kameraet i det hele tatt i løpet
av 3 måneder, vil batteriet lades helt
ut. I slike tilfeller må du passe på å
lade opp batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet ikke
er ladet opp, kan du allikevel bruke
kameraet så lenge du ikke har behov
for å registrere dato og klokkeslett.
Hvis kameraets innstillinger
tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Ta kontakt med din Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Lademetode for det interne,
oppladbare batteriet
Sett inn et ladet batteri i kameraet
eller koble kameraet til en stikkontakt
ved hjelp av vekselstrømadapteren
(selges separat), og la kameraet ligge
i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
190
Om minnekort
Ikke sett etiketter o.l. på et minnekort
eller en kortadapter. Dette kan føre til
feil.
Informasjon om opptak/
avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette
kameraet for første gang, anbefales
det å formatere kortet ved hjelp av
kameraet, så minnekortet ikke blir
ustabilt før fotografering. Merk at
formatering fører til permanent
sletting av alle data på minnekortet,
og at dataene ikke kan
gjenopprettes. Lagre verdifulle data
på en datamaskin e.l.
• Hvis du lagrer og/eller sletter bilder
gjentatte ganger, kan dataene på
minnekortet fragmenteres. Filmer
vil kanskje ikke kunne lagres eller
spilles inn. I slike tilfeller lagrer du
bildene på en datamaskin eller et
annet lagringssted og formaterer
minnekortet (side 142).
• Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
• Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake uopprettelige skader til
øynene dine. Det kan også føre til
funksjonsfeil for kameraet.
Annet
• Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder med kraftige radiobølger
eller radioaktivitet. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
• Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
føre til funksjonsfeil.
• Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes før
du bruker kameraet (side 189).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller gå
tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk.
Varmen fra blitslyset kan misfarge
eller brenne fast urenheter på
overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må du søke øyeblikkelig
legehjelp.
191
AVCHD-format
Lydsignal: Dolby Digital 2 ch
Innspilling: Minnekort
AVCHD-formatet er et
høyoppløsningsformat for digitale
videokameraer som brukes til å ta opp
et HD-signal (høyoppløsningssignal)
med 1080i-spesifikasjon*1 eller
720p-spesifikasjon*2 ved hjelp av
effektiv teknologi for
opptakskomprimering. MPEG-4
AVC/H.264-formatet er tilpasset til
komprimering av videodata, og
Dolby Digital- eller Linear PCMsystemet brukes til å komprimere
lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i
stand til å komprimere bilder enda
mer effektivt enn det konvensjonelle
bildekomprimeringsformatet.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gjør
det mulig å lagre et
høyoppløsningsvideosignal tatt opp
med et digitalt videokamera på 8 cm
DVD-er, harddisk, flashminne,
minnekort osv.
*1 1080i-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 1080 effektive skannelinjer og
linjesprangsystemet.
*2 720p-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 720 effektive skannelinjer og
det progressive systemet.
*3 Data som er tatt opp i et annet
AVCHD-format enn det ovennevnte,
kan ikke spilles av med kameraet ditt.
Ta opp og spille av med
kameraet
Kameraet ditt bruker AVCHDformatet til å ta opp med den
høyoppløsningsbildekvaliteten (HD)
som er nevnt nedenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i
1080/50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i
192
3D-opptak
• Nærmere informasjon om
3D-opptak, se side 69.
Om opptak
Om avspilling av 3D-bilder
• [3D-Panorama] egner seg ikke til
opptak av:
– Et motiv i bevegelse.
– Et motiv som er for nær kameraet.
– Et motiv med gjentatte mønstre,
f.eks. fliser, eller et motiv med
liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
• [3D-Panorama]-opptak kan bli
avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du panorerer eller beveger
kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
• Hvis du ikke kan panorere eller
bevege kameraet over hele motivet
i løpet av den tiden du har til
rådighet, vises et svart område i det
komponerte bildet. Hvis dette skjer,
må du flytte kameraet raskt for å ta
et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen,
vil ikke overgangen bli jevn.
• I svakt lys kan bildene bli uskarpe.
• I flimrende lys, for eksempel
fluorescerende lys, kan det hende at
bildene ikke lagres på riktig måte.
• Hvis det panorerte 3D-området og
vinkelen du låste fokus og
eksponering i ved hjelp av
AE/AF-låsen, er svært forskjellige i
lysstyrke, farge og fokus, vil bildet
ikke bli vellykket. Skulle dette skje,
bør du endre den låste vinkelen og
ta bildet på nytt.
• Tilgjengelig opptaksretning er kun
horisontal.
Når du avspiller 3D-bilder på
LCD-skjermen til kameraet eller på
en TV som ikke er 3D-kompatibel,
gjengis bildene uten 3D-effekt.
Om 3D-bildefiler
• En JPEG-fil og en MPO settes
sammen for å lage et 3D-bilde. Hvis
du fjerner en av disse filene fra
datamaskinen, kan det hende at
3D-bildet ikke blir avspilt riktig.
• Nærmere informasjon om visning
av 3D-opptak, se side 126 og 135.
Annet
193
Indeks
Indeks
Tallstørrelser
3D .......................................69, 193
A
Adobe RGB ..............................112
AE-lås .......................................101
AEL-knapp ...............................146
AF-lys .........................................99
AF-område..................................91
Ansiktsregistrering .....................94
Antall bilder som kan
tas opp ..............................32, 33
Auto HDR.................................109
AUTO+.......................................60
Autoblits .....................................97
Autofokus .............................87, 90
Autofokusmodus.........................90
Autovisning ..............................150
AVCHD ....................................192
Avspill.visning..........................121
B
Batteripakke..........................17, 19
Beskytt ......................................131
Bildeeffekt ..................................65
Bildeforhold..............................139
Bildeindeks ...............................125
Bildestørrelse ............................138
Billedkvalitet ............................139
Blender .................................72, 74
194
Blenderprioritet.......................... 74
Blenderverdi .............................. 74
Blits av ................................. 58, 97
Blitskompensasjon ................... 104
Blitskontroll ............................. 105
Blitsmodus ................................. 97
"BRAVIA" Sync...................... 136
Brennvidde............................... 175
Bruksmodus ............................. 117
BULB-fotografering .................. 81
D
Dato/tid-innst. ............................ 28
Datopåskrift ............................. 170
Delfarge (blå)............................. 65
Delfarge (grønn) ........................ 65
Delfarge (gul)............................. 65
Delfarge (rød) ............................ 65
Diskoppretting ......................... 165
DPOF-innstill........................... 169
D-RANGE-knapp .................... 147
Dyn.omr.optimal...................... 109
E
Eksponering ............................... 72
Eksponeringskompensasjon..... 102
Eksponerings-mengde................ 72
Eksponeringsmodus ................... 72
Enkeltbilde-AF .......................... 90
Ettersynkron............................... 97
EV-skala..................... 80, 102, 120
Eye-Fi....................................... 143
Eye-Start AF .............................. 38
F
Håndholdt kamera i halvlys ....... 62
Histogram................................. 103
Hjelp-skjermbilde..................... 148
Høy ISO Støyred...................... 145
Høyhastighetssynkronisering ...... 98
Hvitbalanse............................... 113
Hvitbalansenivåtrinn ................ 120
I
ISO-følsomhet .......................... 107
J
JPEG......................................... 139
Justere diopteret ......................... 29
K
Komprimeringsforhold............. 139
Kondens ................................... 189
Kontinuerlig AF ......................... 90
Kontinuerlig fremtrekk ............ 117
Kontinuerlig fremtrekk av
telezoom med AE-prioritet..... 70
Kontinuerlig nivåtrinn.............. 119
Kontrast .................................... 111
Kontrollknapp ............................ 45
Kreative innstillinger................ 111
KTRL for HDMI ...................... 136
Kvalitet..................................... 139
G
Gjenopprett bildedatabase........ 143
195
Indeks
Fargefilter................................. 114
Fargemetning ........................... 111
Fargerom .................................. 112
Fargetemperatur ....................... 114
Feltdybde ................................... 72
Filmfilformat.............................. 84
Filmlydopptak ............................ 85
Filnummer................................ 141
Fjernstyring ................................ 15
Flerramme-støyreduksjon ........ 107
Fn-knapp .................................... 45
Fokus.......................................... 87
Fokusforstørrer........................... 93
Fokusindikator ........................... 88
Fokuslås ..................................... 89
Fokusmodus ............................... 90
Forhåndsinnstilt
hvitbalanse ........................... 113
Forhåndsvisning......................... 76
Formater................................... 142
Forstørret bilde......................... 124
Fotografere................................. 58
Fyllblits ...................................... 97
H
L
O
Lade batteripakken .....................17
Landskap.....................................62
LCD-lysstyrke ..........................150
LCD-skjerm ........................41, 127
Lekekamera ................................65
Live View .....................................5
Lokalt lys ..................................120
Lukkerhastighet ....................72, 77
Lukkerprioritet............................77
Lydsignaler ...............................148
Lysbildevisning ........................125
Objektiv ............................... 16, 25
Objektivskjerm .......................... 26
Okularpute ................................. 31
Okularsensorer ........................... 38
Områdeinnstilling ...................... 29
M
Makro .........................................62
Målemodus ...............................106
Manuell blender/
lukkerjustering........................80
Manuell eksponering ..................79
Manuelt fokus .............................92
Mappenavn ...............................141
"Memory Stick PRO Duo" ....19, 22
Menu...........................................48
Menystart ..................................149
Minnekort .............................19, 22
Multi-segment...........................106
P
Panorama ........................... 67, 138
Panoramafotografering .............. 67
Plakateffekt (farge) .................... 65
Plakateffekt (s/hv)...................... 65
PMB ......................................... 160
PMB Launcher......................... 159
Popfarge ..................................... 65
Portrett ....................................... 62
Programopptak........................... 73
Punkt ........................................ 106
R
RAW ........................................ 139
Redusere kamerarystelser .......... 55
Rensemodus ............................... 35
Retrofoto .................................... 65
Rødøyereduksj. .......................... 99
Rotér ........................................ 123
N
S
Nattportrett .................................62
Nattscene ....................................62
Nivåtrinn...................................119
Nivåtrinn med blits ...................119
Ny mappe..................................142
Sakte synkron............................. 97
Scenevalg ................................... 62
Selvutløser ............................... 118
Sentervektet ............................. 106
196
Skarphet ................................... 111
Skriv ut..................................... 169
Skulderreim................................ 30
Slett .......................................... 132
Smilutløser ................................. 95
Søker .................................. 38, 151
Solnedgang................................. 62
Spesifikasjoner......................... 171
Sportsbilder ................................ 62
Språk ........................................ 149
SteadyShot-funksjon .................. 56
Sterk kontrast sort/hvitt.............. 65
Stille inn klokken ....................... 28
Stiller søkerdisplay .................... 40
Støvbeskyttelsesfunksjon........... 35
Støyred.lang ............................. 145
Støyreduksjon .......................... 145
Strømsparer .............................. 148
V
VBR ........................................... 85
Veldig lyst .................................. 65
Velg mappe .............................. 121
Velg opptaksmappe.................. 142
Versjon ..................................... 152
Vise bilde ................................. 121
Vise bilder på en TV-skjerm ..... 134
T
Indeks
Ta opp film................................. 83
Tilbakestille ............................. 153
Tilkoblingsplatedeksel ............... 15
Tilpasset hvitbalanse................ 115
Trådløs blits ............................. 100
Trykk halvveis ned..................... 59
U
USB-tilkobling......................... 162
197
Lisensmerknader
Programvaren "C Library", "Expat",
"zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg" er
inkludert i kameraet. Vi tilbyr denne
programvaren basert på lisensavtaler
med opphavsrettseierne. Basert på
forespørsler fra opphavsrettseierne til
disse programmene, er vi forpliktet å
informere deg om følgende: Les
følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"mappen på CD-ROM-en. Du vil finne
lisenser (på engelsk) for
programvaren "C Library", "Expat",
"zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
DETTE PRODUKTET ER
LISENSIERT I HENHOLD TIL
AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN
FOR PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL BRUK VED EN
FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I
SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO
SOM ER TATT OPP AV EN
FORBRUKER INVOLVERT I EN
PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM ER
LISENSIERT TIL Å LEVERE
AVC-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR
NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅTT.
198
YTTERLIGERE INFORMASJON
ER TILGJENGELIG HOS MPEG
LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvaren som er kvalifisert for
følgende GNU General Public
License (heretter kalt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(heretter kalt "LGPL"), er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å
ha tilgang til, endre og
videredistribuere kildekode for disse
programmene under vilkårene for
medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett.
Bruk følgende URL for å laste den
ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"mappen på CD-ROM-en. Du finner
lisenser (på engelsk) for "GPL"- og
"LGPL"-programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne
vise PDF-filen. Hvis dette ikke er
installert på datamaskinen, kan du
laste ned programmet fra Adobe
Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
Download PDF

advertising