Sony | NEX-5T | Sony NEX-6 Bruksanvisning

4-472-076-21(1)
Om NEX-5T
Indeks (NEX-5T)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Brukerhåndbok for α
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
Meny
Indeks
© 2013 Sony Corporation
NEX-6/NEX-5R/NEX-5T
NO
Tilleggsfunksjoner for NEX-5T
Indeks
(NEX-5T)
NEX-5T er utstyrt med alle funksjonene til NEX-5R.
Dette kapittelet, "Om NEX-5T", beskriver tilleggsfunksjonene til NEX-5T, hvordan de
skal brukes, og forskjellene mellom NEX-5R og NEX-5T.
Når det gjelder funksjoner som finnes på både NEX-5R og NEX-5T, se andre kapitler
enn "Om NEX-5T".
Se også bruksanvisningen for NEX-5T og flyeren "Wi-Fi Connection/One-touch (NFC)
Guide".
Om NEX-5T
Om NEX-5T
Følgende funksjoner er lagt til i NEX-5T, men finnes ikke i NEX-5R.
Funksjoner som er lagt til
Beskrivelse
One touch-funksjoner
En touch er nok, så stiller kameraet automatisk inn SSID og
passordet for å koble til en NFC-aktivert Android-smarttelefon
eller et nettbrett.
One touch-deling
(Send til smarttelefon)
Når kameraet er i avspillingsmodus, kan du koble det sammen
med en NFC-aktivert Android-smarttelefon med én touch, og
sende bilder til smarttelefonen.
Smart fjernkontr. integrert
Du kan bruke smarttelefonen din som fjernkontroll for
kameraet. Bruk den fabrikkinnstilte appen [Smart fjernkontr.
integrert] på kameraet.
Hvis du bruker en NFC-aktivert Android-smarttelefon, kan du
koble sammen kameraet og smarttelefonen med én touch (One
touch-fjernkontroll).
En touch (NFC)
Du kan åpne en app som er installert på kameraet, ved å berøre
kameraet med en NFC-aktivert Android-smarttelefon.
Flymodus
Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle Wi-Fi- og
NFC-funksjoner midlertidig.
z Om NFC
NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom
ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere
ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.
• NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs
kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.
iNO
Om NEX-5T
Funksjoner med nye navn på
NEX-5T
På NEX-5T har følgende funksjoner fått andre navn enn på NEX-5R, men egenskapene
er de samme.
For å søke etter disse funksjonene i denne brukerhåndboken, må du bruke
funksjonsnavnene fra NEX-5R.
Indeks
(NEX-5T)
NEX-5R funksjonsnavn
NEX-5T funksjonsnavn
Objektsporing
Følgefokus
Tilb.st. Se på Smarttelefon
SSID/Tilbakest. PO
Se på Smarttelefon
Send til smarttelefon
One touch-deling (Sende et bilde
til en smarttelefon)
Med bare én touch kan du koble sammen kameraet og en NFC-aktivert Androidsmarttelefon. Deretter kan du sende et bilde som vises på kameraskjermen, direkte til
smarttelefonen.
Last ned og installer appen "PlayMemories Mobile" fra app-butikken til smarttelefonen
din.
Hvis "PlayMemories Mobile" allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse
deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.
For nærmere informasjon om "PlayMemories Mobile", se støttesiden
(http://www.sony.net/pmm/).
For å sende bilder til en iPhone, eller til en Android-smarttelefon uten NFC-funksjonen,
se "Sende bilder uten å bruke NFC-funksjonen".
1 Spill av et enkeltbilde som skal sendes, med
kameraet.
2 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
• Se bruksanvisningen til smarttelefonen for å finne ut hvordan NFC-funksjonen skal aktiveres.
iiNO
Forts. r
Om NEX-5T
3 Berør kameraet med smarttelefonen, slik at
de to N-merkene møtes.
Kameraet og smarttelefonen er koblet sammen, og
"PlayMemories Mobile" starter automatisk på
smarttelefonen, hvoretter det viste bildet sendes til
smarttelefonen.
Indeks
(NEX-5T)
• NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når
(N-merket) vises på kameraet.
• Berør kameraet med smarttelefonen i mer enn to sekunder, inntil "PlayMemories Mobile" starter.
• Hvis du ikke finner N-merket på smarttelefonen, kan du finne berøringspunktet ved å slå opp i
bruksanvisningen til smarttelefonen.
• Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller
[VGA].
Endre bildestørrelsen: For Android må du velge [Bildekvalitet] fra "PlayMemories Mobile"-menyen,
og for iPhone må du velge innstillingsmenyen t "PlayMemories Mobile" t [Bildekvalitet].
Kommentarer
• Når kameraet spiller av bilder i indeksmodus, kan du ikke sende bilder ved hjelp av One touch-deling.
• Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen kameraet og smarttelefonen. Sett
[Flymodus] til [Av].
• RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
• Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
z Gå til nedlastingsnettstedet til "PlayMemories Mobile"
med én berøring
Når du berører N-merket på kameraet med en NFC-aktivert Android-smarttelefon, og hvis
"PlayMemories Mobile" ikke er installert på smarttelefonen, startes nettleseren og viser appbutikken, så du kan laste ned "PlayMemories Mobile".
iiiNO
Indeks
(NEX-5T)
Still inn bildevalgsmodus, og send deretter bilder til smarttelefonen.
Last ned og installer appen "PlayMemories Mobile" fra app-butikken til smarttelefonen
din.
Hvis "PlayMemories Mobile" allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse
deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.
For nærmere informasjon om "PlayMemories Mobile", se støttesiden
(http://www.sony.net/pmm/).
Om NEX-5T
Velge ønsket modus og sende
bilder (Send til smarttelefon)
Koble sammen kameraet og en smarttelefon med
One touch-tilkobling
1 MENU t [Avspilling] t [Send til smarttelefon] t ønsket modus.
• Når du trykker på
denne enheten].
(Send til smarttelefon) på kameraet, må du fortsette til trinn 1 av [Velg på
Velg på denne enheten
Velger bilder som skal sendes fra kameraet til
smarttelefonen.
1 Velg en modus, enten [Dette bildet], [Alle bilder fra denne
dato], [Alle filmer (MP4) f. dato] eller [Flere bilder].
2 [OK] t z på kontrollhjulet
Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede
bildene med z på kontrollhjulet, og deretter trykke på
[OK] t z.
Velg på smarttelefonen
Alle bilder som er lagret på kameraets minnekort, vises på
smarttelefonen.
Når kameraet er klart til å etablere forbindelsen, vises
informasjonsskjermbildet.
2 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
3 Berør kameraet med smarttelefonen, slik at
de to N-merkene møtes.
Kameraet og smarttelefonen er koblet sammen, og
"PlayMemories Mobile" starter på smarttelefonen,
hvoretter de viste bildene sendes til smarttelefonen.
ivNO
Forts. r
• Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen kameraet og smarttelefonen. Sett
[Flymodus] til [Av].
• RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
• Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
Indeks
(NEX-5T)
Kommentarer
Om NEX-5T
• NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når
(N-merket) vises på kameraet.
• Berør kameraet med smarttelefonen i mer enn to sekunder, inntil "PlayMemories Mobile" starter.
• Hvis du ikke finner et N-merke på smarttelefonen, kan du finne berøringspunktet ved å slå opp i
bruksanvisningen til smarttelefonen.
• Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller
[VGA].
Endre bildestørrelsen: For Android må du velge [Bildekvalitet] fra "PlayMemories Mobile"-menyen,
og for iPhone må du velge innstillingsmenyen t "PlayMemories Mobile" t [Bildekvalitet].
Sende bilder uten å bruke NFC-funksjonen
1 MENU t [Avspilling] t [Send til smarttelefon] t ønsket modus.
• Når du trykker på
denne enheten].
(Send til smarttelefon) på kameraet, må du fortsette til trinn 1 av [Velg på
Velg på denne enheten
Velger bilder som skal sendes fra kameraet til
smarttelefonen.
1 Velg en modus, enten [Dette bildet], [Alle bilder fra denne
dato], [Alle filmer (MP4) f. dato] eller [Flere bilder].
2 [OK] t z på kontrollhjulet
Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede
bildene med z på kontrollhjulet, og deretter trykke på
[OK] t z.
Velg på smarttelefonen
Alle bilder som er lagret på kameraets minnekort, vises på
smarttelefonen.
Når kameraet er klart til å etablere forbindelsen, vises
informasjonsskjermbildet.
2 Koble sammen smarttelefonen og kameraet med SSID og passord på
informasjonsskjermbildet.
• Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller
[VGA].
Endre bildestørrelsen: For Android må du velge [Bildekvalitet] fra "PlayMemories Mobile"-menyen,
og for iPhone må du velge innstillingsmenyen t "PlayMemories Mobile" t [Bildekvalitet].
[For Android]
[For iPhone]
vNO
Forts. r
Om NEX-5T
Koble en Android-smarttelefon til kameraet
1 Start "PlayMemories Mobile" på
smarttelefonen.
2 Velg modellnavnet til dette kameraet
(DIRECT-xxxx:NEX-5T).
Indeks
(NEX-5T)
3 Angi passordet som vises på kameraet.
Smarttelefonen er koblet til kameraet.
Koble en iPhone til kameraet
1 Velg modellnavnet til dette kameraet
(DIRECT-xxxx:NEX-5T) på Wi-Fiinnstillingsskjermbildet til smarttelefonen.
2 Angi passordet som vises på kameraet.
Smarttelefonen er koblet til kameraet.
3 Start "PlayMemories Mobile" på
smarttelefonen.
viNO
Forts. r
Om NEX-5T
Kommentarer
• Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen kameraet og smarttelefonen. Sett
[Flymodus] til [Av].
• RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
• Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
Indeks
(NEX-5T)
viiNO
For å sende bilder til en iPhone, eller til en Android-smarttelefon uten NFC-funksjonen,
se "Starte [Smart fjernkontr. integrert] uten å bruke One touch-fjernkontrollen".
Indeks
(NEX-5T)
Du kan bruke en smarttelefon som fjernkontroll for kameraet, og ta stillbilder. Stillbilder
som er tatt ved hjelp av fjernkontrollen, sendes til smarttelefonen fra kameraet.
Last ned og installer appen "PlayMemories Mobile" fra app-butikken til smarttelefonen
din.
Hvis "PlayMemories Mobile" allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvisse
deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.
For nærmere informasjon om "PlayMemories Mobile", se støttesiden
(http://www.sony.net/pmm/).
Om NEX-5T
Smart fjernkontr. integrert
Starte [Smart fjernkontr. integrert] uten One
touch-fjernkontroll
Med én touch kan du koble kameraet til en NFC-aktivert Android-smarttelefon og
betjene kameraet og ta stillbilder med smarttelefonen som fjernkontroll (One touchfjernkontroll).
1 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
2 Sett kameraet på opptaksmodus.
3 Berør kameraet med smarttelefonen, slik at
de to N-merkene møtes.
Smarttelefonen og kameraet er koblet til hverandre, og
"PlayMemories Mobile" starter. [Smart fjernkontr.
integrert] starter på kameraet.
• NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når
(N-merket) vises på kameraet.
• Berør kameraet med smarttelefonen i mer enn to sekunder, inntil "PlayMemories Mobile" starter.
• Hvis du ikke finner et N-merke på smarttelefonen, kan du finne berøringspunktet ved å slå opp i
bruksanvisningen til smarttelefonen.
• Hvis [Smart fjernkontr. integrert] ikke starter, må du først velge [Smart fjernkontr. integrert] under
MENU t [Oppsett] t [En touch (NFC)].
Kommentarer
• Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen kameraet og smarttelefonen. Sett
[Flymodus] til [Av].
viiiNO
Forts. r
Om NEX-5T
Starte [Smart fjernkontr. integrert] uten å bruke
One touch-fjernkontrollen
1 MENU t [Applikasjon] t [Smart fjernkontr. integrert].
[For Android]
[For iPhone]
Indeks
(NEX-5T)
2 Når kameraet er klart til tilkobling, vises et
informasjonsskjermbilde på kameraet. Koble
sammen smarttelefonen og kameraet ved
hjelp av den viste informasjonen.
Betjene kameraet med [Smart fjernkontr.
integrert]
Kontroller bildekomposisjonen på skjermen til smarttelefonen, og trykk deretter på
lukkerknappen (A) på smarttelefonen for å ta et bilde.
• Bruk knapp (B) til å endre innstillingene [EV], [Selvutl.] og [Vis og vurder].
Kommentarer
• [Smart fjernkontr. integrert] er tilgjengelig når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto],
[Scenevalg], [Man. Eksponering], [Lukkerprioritet], [Blenderprioritet] eller [Program Auto]. Når
opptaksmodus er stilt inn på en annen modus enn modusene ovenfor, endres den automatisk til
[Intelligent Auto].
• [Smart fjernkontr. integrert] er ikke tilgjengelig for filmopptak.
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], endres den automatisk til [Fin].
• Hvis det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, kan du ta stillbilder og sende dem til en smarttelefon.
Bildene som tas, vil imidlertid ikke lagres på kameraet.
ixNO
Om NEX-5T
En touch (NFC)
Du kan åpne en ønsket app fra app-menyen på kameraet, ved å berøre kameraet med en
NFC-aktivert Android-smarttelefon. Hvis appen du åpner har en funksjon som virker
sammen med smarttelefonen, vil kameraet og smarttelefonen kobles til hverandre via
Wi-Fi.
For å bruke denne funksjonen må du registrere den ønskede appen på forhånd.
3 Berør N-merket på dette kameraet med en NFC-aktivert Androidsmarttelefon i mer enn to sekunder.
Indeks
(NEX-5T)
1 MENU t [Oppsett] t [En touch (NFC)] t ønsket app.
2 Sett kameraet på opptaksmodus.
• "PlayMemories Mobile" starter på smarttelefonen, og appen du registrerte i trinn 1, starter på
kameraet.
Kommentarer
• Når kameraet er i avspillingsmodus, vil ikke den registrerte appen starte, selv om du berører kameraet
med smarttelefonen.
• Når du åpner en app med én touch, selv om den appen ikke virker med en smarttelefon, starter
"PlayMemories Mobile" på smarttelefonen. Gå ut av "PlayMemories Mobile" uten å utføre noen
operasjon.
Flymodus
Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle Wi-Fi- og NFC-funksjoner midlertidig.
1 MENU t [Oppsett] t [Flymodus] t ønsket modus.
• Hvis du stiller inn [Flymodus] på [På], vises et fly-ikon
på skjermen.
xNO
Om NEX-5T
Feilsøking
Wi-Fi/NFC
Finner ikke det trådløse tilgangspunktet som skal kobles til.
[WPS-trykk] virker ikke.
• [WPS-trykk] vil kanskje ikke virke, avhengig av innstillingene for tilgangspunktet. Kontroller SSID
og passord for det trådløse tilgangspunktet, og utfør [Innst. for tilgangspunkt].
Indeks
(NEX-5T)
• Trådløse tilgangspunkter vises kanskje ikke på kameraet, pga. av signalforholdene. Plasser kameraet
nærmere det trådløse tilgangspunktet.
• Trådløse tilgangspunkter vises kanskje ikke på kameraet, avhengig av innstillingene for
tilgangspunktet. Se bruksanvisningen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet.
[Send til datamaskin] avbrytes halvveis.
• Når det gjenværende batterinivået i kameraet er lavt, vil [Send til datamaskin] kanskje avbrytes
halvveis. Lad batteriene og prøv igjen.
Kan ikke sende filmer til smarttelefonen.
• Når det gjelder film kan bare filer med MP4-format sendes til smarttelefonen. For å ta opp film i
MP4-format må du velge MENU t [Bildestørr.] t [Filformat] t [MP4].
[Send til smarttelefon] avbrytes halvveis.
• Når det gjenværende batterinivået i kameraet eller smarttelefonen er lavt, vil [Send til smarttelefon]
kanskje avbrytes halvveis. Lad batteriene og prøv igjen.
Opptaksskjermen vises ikke jevnt./Forbindelsen mellom kameraet og
smarttelefonen er brutt.
• Datakommunikasjon mellom kameraet og smarttelefonen kan svikte, pga. signalforholdene. Plasser
kameraet nærmere smarttelefonen.
Opptak med [Smart fjernkontr. integrert] avbrytes halvveis.
• Når det gjenværende batterinivået i kameraet eller smarttelefonen er lavt, vil opptak med [Smart
fjernkontr. integrert] kanskje avbrytes halvveis. Lad batteriene og prøv igjen.
xiNO
Forts. r
Indeks
(NEX-5T)
• Plasser N-merket på smarttelefonen og N-merket på kameraet så nær hverandre som mulig. Hvis det
ikke kommer noen respons, må du flytte smarttelefonen noen få millimeter, eller flytte smarttelefonen
bort fra kameraet, vente i mer enn 10 sekunder, og så føre telefon og kamera sammen igjen.
• Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
– Start "PlayMemories Mobile" på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av
N-merket på kameraet.
– Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
– Hvis kameraet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
• Pass på at remmen ikke dekker N-merket på kameraet når du berører kameraet med smarttelefonen.
• [Flymodus] er aktivert. Sett [Flymodus] til [Av].
• Når kameraet spiller av bilder i indeksmodus, kan du ikke koble sammen kameraet og smarttelefonen
med én touch.
• Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din. Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen til smarttelefonen.
• Ikke plasser noen andre metalliske gjenstander enn smarttelefonen nær N-merket.
• Ikke koble to eller flere smarttelefoner til kameraet samtidig.
• Hvis en annen NFC-basert app kjører på smarttelefonen din, må du avslutte denne appen.
Om NEX-5T
Kan ikke koble kameraet til smarttelefonen ved hjelp av One touch-funksjonen.
Kan ikke laste ned apper via kameraets Wi-Fi.
• Hvis kameraet har fast IP-adresse, kan du ikke laste ned apper via Wi-Fi. Velg MENU t [Oppsett]
t [Innst. for tilgangspunkt] t tilgangspunkt som skal kobles til, og still deretter inn [Innstilling av
IP-adresse] på [Auto]. Eller koble sammen kameraet og datamaskinen med en USB-kabel, og last
deretter ned en app via datamaskinen.
xiiNO
E
En touch (NFC) .................................................... x
Om NEX-5T
Indeks (NEX-5T)
F
Flymodus ............................................................. x
N
NFC ................................................................... i, x
Indeks
(NEX-5T)
Følgefokus ........................................................... ii
O
Objektsporing ....................................................... ii
One touch-deling .................................................. ii
One touch-fjernkontroll .................................... viii
S
Se på Smarttelefon ............................................... ii
Send til smarttelefon (NFC) ............................ ii, iv
Smart fjernkontr. integrert (NFC) ..................... viii
SSID/Tilbakest. PO .............................................. ii
T
Tilb.st. Se på Smarttelefon ................................... ii
xiiiNO
Om bruk av kameraet
Klikk på en knapp oppe til høyre på forsiden og hver enkelt side for å gå til den aktuelle
siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil bruke.
Innholdsfortegnelse
Bruke denne brukerhåndboken
Eksempelbilde
Eksempelbilde
Innholdsfortegnelse
Søk etter informasjon sortert
etter funksjon.
Søk etter informasjon via
eksempelbilder.
Meny
Søk etter informasjon i en liste
over menyelementer.
Meny
Indeks
Søk etter informasjon sortert
etter nøkkelord.
Indeks
Merker og notasjon som brukes i denne
brukerhåndboken
I denne brukerhåndboken vises
rekkefølgen av arbeidsoperasjoner med
piler (t). Betjen kameraet i den
rekkefølgen som er vist.
Standardinnstillingen vises med
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for
riktig bruk av kameraet.
Fotografiene som brukes som
bildeeksempler i denne
brukerhåndboken, er reproduserte bilder
og ikke bilder som faktisk er tatt med
dette kameraet.
z-symbolet angir informasjon det kan
være nyttig å kjenne til.
2NO
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Om bruk av kameraet
Eksempelbilde
Bruke denne brukerhåndboken ·····························2
Eksempelbilde ·······················································7
Identifisere delene ···············································13
Liste over symboler på skjermen·························20
Grunnleggende bruk
Meny
Betjening av kameraet·········································23
Meny····································································29
Ta bilder ······························································36
Spille av bilder ·····················································39
Slette bilder ·························································41
Indeks
Bruke Fotokreativitet-funksjonen
Fotokreativitet······················································42
Bakgr. uskarp ······················································43
Lysstyrke ·····························································44
Farge ···································································45
Livlighet ·······························································46
Bildeeffekt····························································47
3NO
Forts. r
Eksempelbilde
Intelligent Auto·····················································64
Fremragende auto···············································66
Scenevalg····························································68
Panoramafotografer. ···········································70
Man. Eksponering ···············································72
Lukkerprioritet······················································74
Blenderprioritet ····················································75
Program Auto ······················································76
Innholdsfortegnelse
Bruke funksjoner med modusvelgeren
(kun NEX-6)
Meny
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
Indeks
DISP (Vis innhold) ···············································49
(Eksp.-komp.) ·················································52
(Bruksmodus) ············································53
(ISO) ·······························································60
(Bildeindeks)···················································61
Bruke funksjoner med Fn-knappen
Fn (funksjonsknapp) ············································62
Bruke funksjoner med AEL-knappen
(kun NEX-6)
AEL-knapp (kun NEX-6) ······································63
4NO
Forts. r
Eksempelbilde
Opptaksmod. (kun NEX-5R)································30
Kamera································································30
Bildestørr. ····························································31
Lysstyrke/ farge ···················································31
Avspilling ·····························································32
Applikasjon ··························································32
Oppsett································································32
Innholdsfortegnelse
Bruke funksjoner i menyen
Koble til annet utstyr
Meny
Vise bilder på TV-apparater ······························202
Bruke kameraet sammen med en
datamaskin ························································204
Bruke programvaren··········································206
Koble kameraet til datamaskinen ······················209
Lage filmplater···················································211
Skrive ut stillbilder ·············································215
Indeks
Legge til funksjoner i kameraet
Legge til funksjoner i kameraet (nedlasting av
applikasjoner) ····················································216
Starte den nedlastede applikasjonen ················219
Feilsøking
Feilsøking ··························································220
Advarsler ···························································227
5NO
Forts. r
Eksempelbilde
Bruke kameraet i utlandet ·································230
Minnekort···························································231
"InfoLITHIUM"-batteri ········································233
Batteriet lades ···················································235
Fatningsadapter ················································236
Elektronisk søker (selges separat)
(kun NEX-5R) ····················································238
AVCHD-format ··················································239
Rengjøring·························································240
Kontroller antallet bilder som kan tas opp ·········241
Spesifikasjoner ··················································244
Innholdsfortegnelse
Annet
Meny
Indeks
Indeks ································································250
Indeks
Denne håndboken dekker NEX-6 og NEX-5R.
Illustrasjoner og indikatorer på skjermen gjelder NEX-6, med mindre noe annet er
sagt.
De viktigste egenskapene ved hver enkelt modell er som følger:
Modellbetegnelse Modusvelger Pekeskjerm
Søker
Blits
NEX-6
Kompatibel
Intern
Intern/ekstern
(selges separat)
NEX-5R
Inkompatibel Kompatibel
Ekstern
(selges separat)
Ekstern
(inkludert)
Inkompatibel
6NO
"Dette er den typen motiv jeg vil ta bilde av, men hvordan gjør jeg det?"
Du kan finne svaret ved å gå gjennom de eksempelbildene som er listet opp her. Klikk på
det ønskede eksempelbildet.
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
Eksempelbilde
Fotografere mennesker (side8)
Ta makrobilder (side9)
Fotografere landskap (side10)
Fotografere solnedganger/nattmotiver (side11)
Fotografere motiv i rask bevegelse (side12)
Hvis du klikker på et bilde, vil skjermen hoppe til siden som beskriver funksjonen som
anbefales for å ta denne typen bilde.
Bruk disse beskrivelsene i tillegg til fototipsene som vises på kameraskjermen.
Se sidene som er nevnt i parentes, for å få informasjon om betjening.
Meny
Klikk!
Indeks
7NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere mennesker
En person er fremhevet mens bakgrunnen
er uklar (43)
Samme motiv med en annen lysstyrke (58)
91
69
Et lykkelig smil (91)
En person i stearinlys (69)
68
60
En person foran en nattscene (68)
En person i bevegelse (60)
56
77
Et gruppebilde (56, 57)
En person i motlys (77)
Meny
58
Eksempelbilde
43
Indeks
94
En person med myke hudtoner (94)
8NO
Forts. r
Korrigere fargen i innendørs belysning
(104)
68
108
Blomster (68)
Redusere mengden blitslys (108)
79
52
Fokusere manuelt (79)
Fotografere motiv med bedre lysstyrke (52)
60
52
Stabilisere kameraet for innendørsbilder
(60)
Få mat til å se tiltalende ut (52)
Indeks
Gjøre bakgrunnen uskarp (43)
Meny
104
Eksempelbilde
43
Innholdsfortegnelse
Ta makrobilder
9NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere landskap
Himmelen i livaktige farger (52)
Rennende vann (74)
113
113
Livaktige, grønne farger (113)
Farget løv (113)
Meny
74
Eksempelbilde
52
70
109
109
Landskap med svært varierende lysstyrke
(109)
Lyst utendørsbilde tatt fra et mørkt interiør
(109)
43
135
Gjøre bakgrunnen uskarp (43)
Holde kameraet rett (135)
Indeks
Panoramabilder (70)
10NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere solnedganger/nattmotiver
Holde kameraet i hånden (68)
Ta vakre bilder av røde solnedganger (68)
73
77
Fyrverkeri (73)
Lysspor (77)
58
43
Gjøre bakgrunnen uskarp (43)
Indeks
Samme motiv med annen lysstyrke (58)
Meny
68
Eksempelbilde
68
56
Forhindre kamerarystelser (56)
11NO
Forts. r
Følge et motiv i bevegelse (83)
Gjengi hektisk aktivitet (74)
79
55
Fotografere et motiv som beveger seg mot
kameraet (79)
Ta bildet i riktig øyeblikk (55)
Meny
74
Eksempelbilde
83
Innholdsfortegnelse
Fotografere motiv i rask bevegelse
Indeks
12NO
NEX-6
Se sidene som er nevnt i parentes, for å få
informasjon om betjening av delene.
A Blits (77)
B Lukkerknapp (36)
Eksempelbilde
C Krok for skulderrem
Innholdsfortegnelse
Identifisere delene
D Fn (funksjonsknapp) (62)
E Fjernkontrollsensor (59)
F ON/OFF (Strømbryter)
G AF-lys/selvutløserlampe/
smilutløserlampe
H Multigrensesnitt-sko 1)2) (NEX-6)/
Smartterminal for tilbehør 2 3) (NEX-5R)
I Mikrofon 4)
J Objektiv
Meny
NEX-5R
K Utløserknapp for objektivet
L Fatning
M Bildesensor 5)
N Objektivkontakter 5)
For nærmere informasjon om kompatibelt
tilbehør til multigrensesnitt-skoen, gå til Sonynettsiden i ditt område, eller ta kontakt med
Sony-forhandleren din, eller en lokal, autorisert
Sony-servicebedrift. Tilbehør til tilbehørsskoen
kan også brukes. Det gis ingen garanti for at
dette produktet vil virke med tilbehør fra andre
produsenter.
2)
Tilbehør for tilbehørsskoen med autolås kan
også festes med skoadapteren (selges separat).
Når objektivet er tatt av
Indeks
1)
3)
Tilbehør til Smartterminalen for tilbehør kan
også settes på.
Du kan ikke bruke [Selvportrett Selvutløser]funksjonen når en blits HVL-F7S (inkludert)
eller tilbehør er koblet til Smartterminalen for
tilbehør 2.
4) Ikke dekk til denne delen under filmopptak.
5)
Ikke ta rett på denne delen.
13NO
Forts. r
A
Posisjonsmerke for bildesensor (79)
B Søker (kun NEX-6)
C Øyemusling (kun NEX-6)
• Ikke festet til kameraet i fabrikken.
D Øyesensor (kun NEX-6)
H HDMI-kontakt (202)
I LCD-skjerm (kun NEX-6) /
LCD-skjerm/berøringsskjerm (kun NEX5R)
J
K
(sprettoppknapp for blits) (kun NEX-6)
(77)
(avspillingsknapp) (39)
Meny
L Modusvelger (kun NEX-6) (28)
M Kontrollskive (25)
NEX-5R
Eksempelbilde
E Wi-Fi-sensor (innebygd)
F Ladelampe
G Mikro-USB-terminal (209)
Innholdsfortegnelse
NEX-6
N MOVIE (filmknapp) (36)
O AEL-knapp (kun NEX-6) (164)
P Skjermknapp A (26)
Q Kontrollhjul (23)
T Diopterjusteringsskive (kun NEX-6)
Indeks
R Skjermknapp C (26)
S Skjermknapp B (26)
14NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
z LCD-skjerm
Eksempelbilde
NEX-6:
• Du kan justere LCD-skjermen til en vinkel det
er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som
helst posisjon.
• Du kan justere LCD-skjermen ca. 90 grader
oppover.
NEX-5R:
• Du kan justere LCD-skjermen til en vinkel det
er lett å se den i, og ta bilder fra en hvilken som
helst posisjon.
Meny
• Vipp LCD-skjermen ca. 180 grader oppover når
du vil ta et selvportrett. 3-sekundersselvutløseren velges automatisk i
standardinnstillingen (side 140).
Indeks
• Når LCD-skjermen skal lukkes etter at du har
tatt et selvportrett, må du senke LCD-skjermen
helt,inntil den ligger helt flatt mot kamerahuset.
Skyv så LCD-skjermen oppover, inntil bunnen
av LCD-skjermen flukter med bunnen av
kamerahuset.
15NO
Forts. r
A Batteri- og minnekortdeksel
B Tilgangslampe
C Minnekortspor
D Batterirom
E Tilkoblingsplatedeksel
Eksempelbilde
• Bruk dette når du bruker en AC-PW20
vekselstrømadapter (selges separat). Sett
tilkoblingsplaten inn i batterirommet og før
ledningen gjennom tilkoblingsplatedekselet,
som vist nedenfor.
Innholdsfortegnelse
NEX-6
• Forsikre deg om at ledningen ikke kommer i
klem når du lukker dekselet.
• Bruk et trebent stativ med en skrue som er
kortere enn 5,5 mm. Du får ikke festet
kameraet godt til stativ med skruer som er
lengre enn 5,5 mm, og lengre skruer kan
skade kameraet.
Meny
F Skruehull for stativ
NEX-5R
G Høyttaler
Indeks
16NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Blits HVL-F7S (kun NEX-5R)
A Skrue
B Blits 1)
C Kontakt 1)
1)
Eksempelbilde
Ikke ta rett på denne delen. Hvis den er skitten,
må du tørke av den med en myk, ren klut.
Objektiv
A Zoome-/fokusring
Meny
E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS (følger med NEX-6L/6Y/5RL/5RY)
B Zoomespak
C Fatningsindeks
D Objektivkontakter 1)
1)
Indeks
Ikke ta rett på denne delen.
z Bruke zoome-/fokusringen
Når et objektiv av typen E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS er montert, vil funksjoner som er
tilordnet til zoome-/fokusringen endre seg i samsvar med [Velg AF/MF] innstillingene
(side 79).
Velg AF/MF
(Autofokus)
(Dir. man. Fokus
(direkte manuelt fokus))
(Manuelt fokus)
Funksjon tilordnet til zoome-/fokusringen
Zoom
Før du trykker lukkerknappen halvveis ned: Zoom
Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned: Fokus
Fokus
17NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
E18 – 55 mm F3,5-5,6 OSS (følger med NEX-5RK)
A Dekselmerke
B Fokusring
C Zoomering
D Brennviddeskala
E Brennviddemarkør
Eksempelbilde
F Objektivkontakter 1)
G Fatningsindeks
1)
Ikke ta rett på denne delen.
Meny
Indeks
18NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
E55 – 210 mm F4,5-6,3 OSS (følger med NEX-6Y/5RY)
Eksempelbilde
Meny
B Zoomering
C Brennviddeskala
Indeks
A Fokusring
D Brennviddemarkør
E Objektivkontakter 1)
F Fatningsindeks
1)
Ikke ta rett på denne delen.
19NO
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet
(side 49).
A
Skjerm
Eksempelbilde
Klar til fotografering
Innholdsfortegnelse
Liste over symboler på skjermen
Betydning
Opptaksmod.
PASM
Scenevalg
Grafisk visning
Meny
Ikon for
scenegjenkjenning
Minnekort/opplasting
Antall stillbilder som
kan tas
123Min.
Opptakstid for film
Indeks
Filmopptak
100
Bildeforhold for
stillbilder
Avspilling
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Stillbildestørrelser
RAW RAW+J
FINE STD
Stillbildekvalitet
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Opptaksmoduser for
filmer
100%
Gjenværende batteritid
Blitslading pågår
AF-lys
Live View
20NO
Forts. r
Betydning
Tar ikke opp lyd under
filmopptak
Skjerm
Betydning
Blitsmodus/
Rødøyereduksj.
( er kun for NEX-6)
±0.0
Blitskompensering
Bruksmodus
Vindstøyreduksjon er
aktivert.
Selvportrett Selvutløser
(kun NEX-5R)
SteadyShot/SteadyShotvarsel
Målemodus
Kontrollskive
Eksempelbilde
Berøringsmodusstatus
(Berøringsutløser/
Objektsporing/
berøringsmodus av)
(kun NEX-5R)
C
Innholdsfortegnelse
Skjerm
Fokusmodus
Ansiktsregistrering
Hvitbalanse
AWB
7500K A7 G7
Advarsel om
overoppheting
Myke hudtoner-effekt
Databasefilen er full/feil
i databasefilen
DRO/Auto HDR
Zooming
Smart zoom
Indeks
Elektronisk søker
(selges separat),
advarsel om
overoppheting (kun
NEX-5R)
Fokusområdemodus
Meny
Elektronisk søker
(selges separat),
tilkoblingsfeil (kun
NEX-5R)
Auto Port. innramm.
Kreative innst.
Klart bilde-zoom
Digital zoom
Smilutløser
Visningsmodus
Bildeeffekt
101-0012
Avspillingsmappe –
filnummer
Beskytt
Utskriftsrekkefølge
Sender Wi-Fi-signal
Smilfølsomhetsindikator
B
Skjerm
Betydning
Skjermknapper
21NO
Forts. r
Skjerm
Betydning
Nivå
Avstandspunkter for
faseregistrerings-AF
Fokusstatus
1/125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
±0.0
Målt manuelt
±0.0
Eksponeringskompensering
ISO400
AE-lås
Indikator for
lukkerhastighet
Meny
ISO-følsomhet
Eksempelbilde
z
Innholdsfortegnelse
D
Indikator for
blenderåpning
Opptakstid for filmen
(m:s)
2012-1-1 9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer/antall
bilder i visningsmodus
Indeks
REC 0:12
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
Vises når [Bildeeffekt]
ikke virket på bildet.
PÅ/AV-bryter for
berøringslukker (kun
NEX-5R)
Histogram
22NO
Grunnleggende bruk
Kontrollhjulet, kontrollskiven, skjermknappen og berøringspanelet (kun NEX-5R) gjør
det mulig å bruke de ulike funksjonene på kameraet.
NEX-6
NEX-5R
Kontrollhjul
Skjermknapper
Kontrollhjul
Meny
Skjermknapper
Kontrollskive
Eksempelbilde
Kontrollskive
Innholdsfortegnelse
Betjening av kameraet
Kontrollhjul
Indeks
Når du fotograferer, er funksjonene DISP (Vis innhold),
(Eksp.-komp.),
(Bruksmodus) og
(ISO) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Under avspilling er
funksjonene DISP (Vis innhold) og
(Bildeindeks) tilgjengelig fra kontrollhjulet.
23NO
Forts. r
Meny
Når det vises alternativer på skjermen, kan
du bla gjennom dem ved å dreie eller trykke
på øvre, nedre, høyre eller venstre del av
kontrollhjulet. Trykk på midten av hjulet for å
velge.
Eksempelbilde
Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
Når du dreier eller trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet i
samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillinger. Du velger ved å trykke på
midten av kontrollhjulet.
Indeks
Kommentarer
• Nedlastingsfunksjonen for applikasjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
24NO
Forts. r
Du kan stille inn blenderåpningen og lukkerhastighete osv., ved å dreie på
kontrollskiven. Innstillingsverdien for kontrollskiven endrer seg for hver opptaksmodus.
NEX-6
Innholdsfortegnelse
Kontrollskive
Eksempelbilde
Kontrollskive
Blenderåpning og lukkerhastighet osv.
Meny
NEX-5R
Kontrollskive
Indeks
Blenderåpning og lukkerhastighet osv.
25NO
Forts. r
C
I dette tilfellet fungerer
skjermknapp A som MENU-knapp
(Meny) og skjermknapp B som knapp (Se på Smarttelefon).
Meny
A
Eksempelbilde
Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen.
Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen.
For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på
skjermknappen A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av
skjermen, må du trykke på skjermknappen B. For å bruke den funksjonen som vises i
midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C).
Du kan tilordne funksjonene til skjermknapp B (side 162).
I denne brukerhåndboken angis skjermknappene med ikonet eller funksjonen som vises
på skjermen.
Innholdsfortegnelse
Skjermknapper
B
Du kan bruke kameraet intuitivt ved å berøre skjermen eller la fingeren din gli over
skjermen. Berør et element på skjermen for å velge det. La fingeren din gli over
skjermen for å rulle ned til skjulte elementer.
Indeks
Berøringspanel (kun NEX-5R)
Berør et element for å velge det.
Ved å la fingeren din gli over skjermen, rulles elementene.
Elementer på skjermen erstattes av elementer som var ute av
syne.
26NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Betjening (kun NEX-5R)
Du kan velge elementer og foreta innstillinger på to måter; enten ved å bruke
kontrollhjulet eller ved å berøre skjermen og la fingeren din gli over skjermen
(berøringspanel).
Betjening
Kontrollhjul
Pekeskjerm
Fortsett å dreie eller trykke på øverste/ Skyv fingeren din oppover eller
nederste del av kontrollhjulet, helt til nedover på skjermen, inntil
elementet rulles inn på skjermen.
elementet kommer til syne.
Skyv på indikatoren med fingeren
din.
Vise neste eller
forrige bilde
Skyv fingeren din oppover eller
nedover på avspillingsskjermen.
Drei kontrollhjulet eller trykk på
venstre/høyre del av det.
Indeks
Stille inn en verdi Drei kontrollhjulet.
eller justere
uskarphetsnivået
Meny
Vise et skjult
element
Eksempelbilde
Velge et element Drei eller trykk på øverste/nederste/
Berør det ønskede elementet.
venstre/høyre del av kontrollhjulet, og
trykk så på midten av det.
Kommentarer
• Du kan utføre de fleste operasjoner både med kontrollhjulet/skjermknappene og med berøringspanelet.
Enkelte operasjoner kan imidlertid utføres kun med én av metodene.
• Unngå følgende når du bruker berøringspanelet:
– Å bruke en spiss gjenstand, som f.eks. en blyant, en kulepenn eller spissen av en fingernegl.
– Betjene berøringsskjermen mens hånden som holder kameraet også berører skjermen et annet sted.
27NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Opptaksmodus
Velg en opptaksmodus ut fra motivet.
NEX-6:
1 Drei modusvelgeren og still inn den ønskede opptaksmodusen.
Eksempelbilde
Meny
NEX-5R:
1 MENU t Velg [Opptaksmod.].
Eller velg MODE.
Indeks
MENU
MODE
2 Drei kontrollhjulet og velg den ønskede opptaksmodusen, og trykk så på
midten av kontrollhjulet.
Eller la fingeren din gli oppover eller nedover skjermen for å flytte den
ønskede modusen til midten av skjermen, og berør så den ønskede
modusen.
28NO
Meny
Du kan angi de grunnleggende innstillingene for kameraet som helhet, eller utføre
funksjoner som fotografering, avspilling eller andre operasjoner.
NEX-6
NEX-5R
Innholdsfortegnelse
Bruke funksjoner i menyen
Eksempelbilde
Meny
1 Velg MENU.
2 Marker ønsket innstilling ved å trykke på
øvre/nedre/høyre/venstre del av
kontrollhjulet, og trykk deretter på
midten av hjulet.
Indeks
3 Følg instruksjonene på skjermen,
marker ønsket innstilling og trykk
deretter på midten av kontrollhjulet for å
velge innstillingen.
MENU
Kontrollhjul
Kommentarer
• Nedlastingsfunksjonen for applikasjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
29NO
Forts. r
Her kan du velge en opptaksmodus, for eksempel eksponeringsmodus, panorama eller
[Scenevalg].
Tar bilder med et større antall opptaksfunksjoner enn ved
opptak med Intelligent auto-modus. Gjenkjenner og
vurderer opptaksforholdene automatisk, utfører Auto HDR
og velger det beste bildet.
Intelligent Auto
Kameraet vurderer motivet og velger passende innstillinger.
Du får gleden av automatikk med passende innstillinger.
Scenevalg
Fotograferer med forhåndsinnstillinger i samsvar med
motivet eller forholdene.
Fotograferer med panoramastørrelse.
Man. Eksponering
Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
Lukkerprioritet
Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets
bevegelse.
Blenderprioritet
Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp.
Program Auto
Fotoautomatikk som gjør det mulig å tilpasse innstillingene,
unntatt eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning).
Meny
Panoramafotografer.
Eksempelbilde
Fremragende auto
Innholdsfortegnelse
Opptaksmod. (kun NEX-5R)
Kamera
Bruksmodus
Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser
eller nivåtrinnfotografering.
Blitsmodus
Velger metode for å utløse blitsen.
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
Autofokusområde
Velger området det skal fokuseres på.
Autofokus
Velger autofokusmetode.
Berøringsutløser (kun NEX5R)
Brukes til å stille inn om berøringslukkerfunksjonen skal
brukes.
Objektsporing
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
Zoom
Stiller inn zoomeforstørrelsen til kameraets [Zoom]funksjon.
Ansiktsregistrering
Oppdager personansikter automatisk og justerer fokus og
eksponering i forhold til ansiktene.
Ansiktregistrering
Registrerer eller endrer personen som skal gis prioritet ved
fokusering.
Smilutløser
Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det lukkeren
automatisk.
Auto Port. innramm.
Analyserer scenen når et ansikt registreres, og lagrer et
annet bilde med en mer imponerende komposisjon.
Indeks
Gir deg mulighet til å angi opptaksfunksjoner som kontinuerlig opptak, selvutløser og
blits.
30NO
Forts. r
Opptakstipsliste
Gir deg tilgang til alle fototipsene.
LCD-display (DISP)
Endrer opplysningene som skal vises på LCD-skjermen.
Søker-display (DISP)
Endrer opplysningene som skal vises i en elektronisk søker
(selges separat for NEX-5R).
DISP-knapp (skjerm)
Gjør det mulig å velge hva slags informasjon som skal vises
på LCD-skjermen når du trykker på DISP-knappen.
Bildestørr.
Gjør det mulig å stille inn bildestørrelse og bildeforhold.
Eksempelbilde
Fotograferer hud på en myk måte i Ansiktsregistreringfunksjonen.
Innholdsfortegnelse
Myke hudtoner-effekt
Stillbilde
Velger bildestørrelse.
Bildeforhold
Velger bildeforhold.
Kvalitet
Velger komprimeringsformat.
Meny
Bildestørr.
Panorama
Bildestørr.
Velger størrelse på panoramabilder.
Panoramaretning
Velger i hvilken retning kameraet skal føres ved
panoramafotografering.
Film
Brukes til å velge AVCHD eller MP4.
Opptaksinnstilling
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for
filmer.
Indeks
Filformat
Lysstyrke/ farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
Eksp.-komp.
Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
ISO
Stiller inn ISO-følsomhet.
Hvitbalanse
Justerer fargetemperaturen etter lysforholdene i
omgivelsene.
Målemodus
Velger metode for måling av lysstyrke.
Blitskompenser.
Justerer mengden blitslys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Bildeeffekt
Fotograferer med ønsket effekt for å uttrykke en unik
atmosfære.
Kreative innst.
Velger bildebehandlingsmetode.
31NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
Sletter bilder.
Velg stillbilde/film
Gjør det mulig å gruppere bilder som skal avspilles
(visningsmodus).
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Se på Smarttelefon
Overfører bildene til en smarttelefon og viser dem.
Send til datamaskin
Overfører en sikkerhetskopi av bildene til en datamaskin
som er koblet til nettverket.
Se på en TV
Overfører bildene for visning på en TV som er koblet til
nettverket.
Spesif. Utskrift
Velger bilder som skal skrives ut eller foretar
utskriftsinnstillinger.
Forstørr
Velger antall bilder som skal vises på indeksskjermen.
Forstørrer bildet.
Roter
Roterer bilder.
Beskytt
Beskytter bilder eller opphever beskyttelsen.
Stiller inn lydvolumet for film.
Vis
innhold
Under
avspilling
Veksler mellom informasjonen som vises i
avspillingsskjermbildet.
Indeks
Voluminnstillinger
Meny
Bildeindeks
Eksempelbilde
Slett
Applikasjon
Du kan legge til ønskede funksjoner i kameraet ved å koble til nettsiden for nedlasting av
applikasjoner (programmer) "PlayMemories Camera Apps" via Internett.
Oppsett
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å endre
kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
AEL med lukker
Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du
trykker lukkerknappen halvveis ned.
AF-lys
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på steder
med svakt lys.
Fasedeteksjon-AF-område
Stiller inn om avstandspunkter for faseregistrerings-AF skal
vises på skjermen eller ikke.
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så
personer på bildet ikke får røde øyne.
FINDER/LCD-innstill.
Stiller inn hvordan man skal veksle mellom en elektronisk
søker (selges separat for NEX-5R) og LCD-skjermen.
32NO
Forts. r
Kan brukes til å velge om verdier for
eksponeringskompensering og lignende skal vises på
skjermen eller ikke.
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere bildene.
Stiller inn den fargen som brukes til
fremhevingsfunksjonen.
Klart bilde-zoom
Zoomer inn på et bilde med høyere kvalitet enn digital
zoom.
Digital zoom
Zoomer inn på et bilde med større forstørrelse enn ved bruk
av klart bilde-zoom. Denne funksjonen kan også være
tilgjengelig under filmopptak.
Selvportrett Selvutløser (kun
NEX-5R)
Stiller inn opptaksmodus når LCD-skjermen er vippet opp
ca. 180 grader. Når du stiller inn [Selvportrett Selvutløser]
på [På], aktiveres en 3-sekunders selvutløser, og du kan
redusere kamerarystelsene når du tar et selvportrett.
F. auto bildeekstr.
Stiller inn om alle bildene som er tatt med kontinuerlig
fremtrekk i [Fremragende auto]-modus skal lagres eller
ikke.
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
MF hjelpetid
Angir hvor lenge et bilde skal vises i forstørret format.
Fargerom
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke er
montert noe objektiv.
Eye-Start AF
Stiller inn om autofokus skal brukes eller ikke når du ser
gjennom en elektronisk søker (selges separat for NEX-5R)
med LA-EA2 fatningsadapteren montert (selges separat).
Fremre gardinlukker
Angir om den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen
skal brukes eller ikke.
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med lang
eksponeringstid.
Høy ISO Støyred.
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
ISO-følsomhet.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for skygger i skjermens hjørner.
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner.
Objektivkomp.: forvreng.
Kompenserer for forvrengning på skjermen.
Ansiktsprioritetssporing
Stiller inn om et bestemt ansikt skal følges med prioritet
eller ikke, når kameraet oppdager det aktuelle ansiktet i
forbindelse med objektsporing.
Auto. langsom lukker
Stiller inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk
eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.
Indeks
MF-assistent
Meny
Uthever omrisset av fokusområder med en valgt farge.
Fremhevingsfarge
Eksempelbilde
Fremhevingsnivå
Innholdsfortegnelse
Live View-visning
33NO
Forts. r
Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
Reduserer vindstøy under filmopptak.
AF mikrojust.
Finjusterer autofokusposisjonen ved bruk av LA-EA2
fatningsadapteren (selges separat).
Hovedinnstillinger
Velger en meny som skal vises først, enten den øverste eller
den sist viste.
Innst. f. funksjonsmeny
Tilordner funksjoner til Fn (funksjonsknappen).
MOVIE-knapp
Stiller inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.
Tilpass. skjermknappinnst.
Tilordner funksjoner til skjermknappen og AEL-knappen
(AEL-knappen er tilgjengelig kun for NEX-6).
Berøringshandling (kun NEX5R)
Stiller inn om kameraet skal kunne brukes med
berøringspanelet eller ikke.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker
kameraet.
Meny
Språk
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Dato/tid-innst.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Eksempelbilde
Menystart
Innholdsfortegnelse
Filmlydopptak
Vindstøyreduksjon
Slår hjelpen på eller av.
Strømsparer
Stiller inn nivået for strømsparerfunksjonen.
Starttid for strømsparing
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus.
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
Søker-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til den elektroniske søkeren (selges
separat for NEX-5R).
Skjermfarge
Velger fargen til LCD-skjermen.
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
Avspill.visning
Velger den metoden som skal brukes for å spille av
portrettbilder.
HDMI-oppløsning
Angir oppløsning ved tilkobling til HDMI-TV.
KTRL for HDMI
Angir om kameraet skal betjenes med en "BRAVIA" Synckompatibel TVs fjernkontroll eller ikke.
USB-tilkobling
Brukes til å velge den passende USB-tilkoblingsmetoden for
hver datamaskin eller USB-enhet som er koblet til kameraet.
Rensemodus
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
Kalibrering (kun NEX-5R)
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på
pekeskjermen ikke reagerer på de riktige stedene når du
peker på dem.
Versjon
Viser versjonen av kameraet og objektivet/
fatningsadapteren.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film eller
ikke.
Initialiser
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene.
Indeks
Hjelp-skjermbilde
34NO
Forts. r
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan filnumre skal tildeles til
stillbilder og MP4-filmer.
Mappenavn
Brukes til å velge mappenavnformate som stillbildet lagres
i.
Velg opptaksmappe
Brukes til å velge den opptaksmappen stillbilder og MP4filmer tas opp i.
Ny mappe
Brukes til å opprette en ny mappe som stillbilder og MP4filmer tas opp i.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen når det oppdages
uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder
som kan lagres på minnekortet.
Eksempelbilde
Formater
Innholdsfortegnelse
Minnekortverktøy
Eye-Fi-oppsett*
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et
Eye-Fi-kort.
Nettverksinnst.
Du kan enkelt registrere tilgangspunktet til kameraet ved å
trykke på WPS-knappen.
Innst. for tilgangspunkt
Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt.
Red. navn på enhet
Du kan endre enhetsnavnet under Wi-Fi Direct.
Vis MAC-adresse
Viser kameraets MAC-adresse.
Tilb.st. Se på Smarttelefon
Tilbakestiller tilkoblingsinformasjonen for [Se på
Smarttelefon].
Tilbakest. nettverksinns.
Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til
standardinnstillingene.
Indeks
WPS-trykk
Meny
Laste opp innstilling.
* Denne innstillingen vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
35NO
Her får du en forklaring på hvordan du skal ta bilder med de innstillingene kameraet
hadde da du kjøpte det.
Kameraet treffer avgjørelser som passer til situasjonen, og justerer innstillingene.
Scenegjenkjenningsfunksjonen begynner å virke.
2 Når du skal ta stillbilder, trykker du lukkerknappen halvveis ned for å
fokusere på motivet før du trykker den helt ned for å ta bildet.
Når kameraet oppdager og fotograferer et ansikt, gis bildet automatisk en passende
komposisjon. Både det opprinnelige og det trimmede bildet lagres (side 93).
Meny
Når du skal ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte
opptaket.
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Eksempelbilde
1 Still inn vinkelen på LCD-skjermen og hold kameraet. Eller se i søkeren
og hold kameraet (kun NEX-6).
Innholdsfortegnelse
Ta bilder
Kommentarer
• Du kan gjøre et kontinuerlig filmopptak på opptil 29 minutter og ha en film i MP4-format på opptil 2 GB.
Opptakstiden kan bli kortere, avhengig av omgivelsestemperaturen og opptaksforholdene.
Scenegjenkjenningsfunksjonen gjør det mulig for kameraet
automatisk å gjenkjenne opptaksforholdene, slik at du kan ta
bildet med innstillinger som passer.
Indeks
z Om scenegjenkjenning
Ikon for gjenkjent scene og
veiviser
• Kameraet gjenkjenner (Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) eller
(Spebarn), og viser det tilhørende ikonet og
veiviseren på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent.
36NO
Forts. r
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på nytt eller
endre fokusinnstillingen.
Eksempelbilde
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus er låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokusering pågår.
Meny
tent
z blinker
Innholdsfortegnelse
z Tips når du vil ta et stillbilde av et motiv som det er
Kan ikke fokusere.
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
Når det er mørkt og motivet er langt unna.
Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
Når fotoobjektet ses gjennom glass.
Når fotoobjektet beveger seg raskt.
Når motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Når fotoobjektet blinker.
Når fotoobjektet befinner seg i motlys.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Ta stillbilder med berøringsbetjening
(berøringslukkerfunksjon) (kun NEX-5R)
Kameraet justerer fokuset og utløser lukkeren automatisk når du bare berører den delen
av motivet du vil fokusere på, på skjermen. Du kan bruke berøringslukkerfunksjonen når
[Berøringsutløser] er stilt inn på [På] i MENU.
1 Berør
(Berøringsutløser AV) på
skjermen.
• Ikonet endres til
(Berøringsutløser PÅ), og
fotografering med berøringslukker blir tilgjengelig.
2 Rett kameraet mot motivet, og berør deretter
den delen av motivet du vil fokusere på, på
skjermen.
• Autofokusområdet vises på skjermen, der du berørte den.
Når fokus er bekreftet, tar kameraet bildet automatisk.
37NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Berøringsutløser] sammen med følgende operasjoner:
– Filmopptak
– [Panoramafotografer.]
– [Nattscene] i [Scenevalg]
z Berøringsbetjening ved fotografering av et stillbilde
MENU t [Berøringsutløser] er stilt inn
på [På]
(Berøringslukker
PÅ)
(Berøringslukker
AV)
MENU t
[Berøringsutløser]
er stilt inn på [Av]
—
*
Objektsporing
[Objektsporing]
er stilt inn på
[Av]
Ikke tilgjengelig
Sentervektet
autofokus
Berøringsutløser:
Sentervektet autofokus:
Indeks
Objektsporing:
Når du berører skjermen, fokuserer kameraet automatisk på
motivet, og utløser lukkeren automatisk (side 84).
Kameraet fokuserer på det motivet du berører på skjermen, og
fortsetter å fokusere på det, selv om det beveger seg.
Der du berører skjermen, vises det en ramme, og når du trykker
lukkerknappen halvveis ned, er den delen av motivet som er
innenfor rammen, i fokus. For å avbryte berørings-AF, må du
berøre
på skjermen.
Meny
[Objektsporing] *
er stilt inn på [På]
Berøringsutløser
Eksempelbilde
(kun NEX-5R)
* Når [Berøringsutløser] er stilt inn på [På], er [Objektsporing] midlertidig ute av funksjon.
38NO
Spiller av lagrede bilder.
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
3 For å spille av panoramabilder eller film må du trykke på midten av
kontrollhjulet. Eller berør N på skjermen (kun NEX-5R).
Under filmavspilling
Betjening av
berøringsskjermen
Pause/fortsett
Trykk på midten.
Berør X/N.
Spole raskt forover
Trykk på høyre side, eller drei Berør M.
kontrollhjulet med klokken.
Spole raskt bakover
Trykk på venstre side, eller
drei kontrollhjulet mot
klokken.
Berør m.
Spill av sakte forover
Drei den med klokken under
pause.
Berør
ved pause.
Spill av sakte bakover*
Drei den mot klokken under
pause.
Berør
ved pause.
Regulere lydstyrken
Trykk nederst t øverst/
nederst.
–
Meny
Betjening av
kontrollhjulet
Eksempelbilde
2 Velg et bilde med kontrollhjulet. Eller la fingeren din gli over skjermen mot
venstre eller høyre (kun NEX-5R).
Innholdsfortegnelse
Spille av bilder
Indeks
* Filmen spilles av forover bilde for bilde.
Kommentarer
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke spilles av på riktig måte.
z Vise ønsket mappe
Velg ønsket mappe ved å markere søylen til venstre for
bildeindeksskjermen (side 61), og trykk deretter på øvre
eller nedre del av kontrollhjulet. Du kan veksle mellom
avspilling av stillbilder og film ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
NEX-5R:
Du kan også velge en mappe ved å berøre søylen på
venstre side. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å berøre midten av søylen.
39NO
Forts. r
En del av et stillbilde kan forstørres under avspilling. Dette er praktisk hvis du vil se om
et stillbilde du har tatt, er helt i fokus. Du kan forstørre avspillingsbilder fra menyen
(side 124).
Eksempelbilde
1 Vis bildet du vil forstørre, og velg deretter
(Forstørr).
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på
kontrollhjulet. Eller berør
eller
på
skjermen (kun NEX-5R).
(Forstørr)
Meny
3 Marker den delen du vil forstørre, ved å
trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre
på kontrollhjulet. Eller velg den delen du
ønsker å forstørre ved å la fingeren din gli
over bildet (kun NEX-5R).
Når du berører bildet, forstørres det, og sentreres om det
punktet du berørte (kun NEX-5R).
4 Velg
Innholdsfortegnelse
Forstørret avspilling
for å avbryte forstørret avspilling.
Kommentarer
z Skaleringsområde
(Forstørr).
Indeks
• Du kan ikke bruke funksjonen for forstørret avspilling til film.
• For å forstørre panoramabilder må du sette avspillingen på pause og deretter trykke på
Skalaområdet er som følger.
Bildestørrelse
Skaleringsområde
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
40NO
Innholdsfortegnelse
Slette bilder
Du kan slette bildet som vises.
1 Mens du viser det bildet du vil slette, må du
velge
(Slett).
Velg
Eksempelbilde
2 Velg OK.
for å avbryte operasjonen.
(Slett)
Meny
OK
Kommentarer
z Slette flere bilder
Indeks
• Du kan ikke slette beskyttede bilder.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Sjekk om du virkelig ønsker å slette bildet før du
fortsetter.
Velg MENU t [Avspilling] t [Slett] for å markere og slette flere bilder samtidig.
41NO
Bruke Fotokreativitet-funksjonen
Ved hjelp av [Fotokreativitet] kan du ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og
lett lage kreative bilder.
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto]
eller [Fremragende auto].
Eksempelbilde
2 Velg
Innholdsfortegnelse
Fotokreativitet
(Fotokreativitet).
Meny
3 Velg det elementet du ønsker å stille inn,
blant de ulike elementene som vises nederst
på skjermen.
Du kan bruke [Fotokreativitet]-oppsettelementene
samtidig.
4 Velg den ønskede innstillingen.
For å gå tilbake til [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], velg
.
Bakgr. uskarp (side 43)
Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være.
Lysstyrke (side 44)
Justerer lysstyrken.
Farge (side 45)
Justerer fargen.
Livlighet (side 46)
Justerer hvor livlig bildet skal være.
Bildeeffekt (side 47)
Velger det ønskede effektfilteret for opptak.
Indeks
5 For å ta stillbilder må du trykke på lukkerknappen. Når du skal ta opp film,
må du trykke på MOVIE-knappen for å starte opptaket.
Kommentarer
• [Fotokreativitet]-funksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert.
• [Fotokreativitet]-funksjonen er kun tilgjengelig når [Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto] eller
[Fremragende auto].
• Smilutløserfunksjonen kan ikke brukes.
• Når [Fotokreativitet]-modus aktiveres, blir flere elementer som er satt på menyen, ugyldige.
• Når kameraet går tilbake til [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], eller slås av, tilbakestilles
innstillingene til standardinnstillingene.
• Du kan justere [Bakgr. uskarp] kun når du tar opp film med [Fotokreativitet]-funksjonen.
• Hvis du slår på [Fotokreativitet]-funksjonen mens [Fremragende auto] er aktivert, produserer ikke
kameraet noe sammensatt bilde.
42NO
Fotokreativitet setter deg i stand til enkelt å gjøre bakgrunnen uskarp, slik at motivet
fremheves, mens du sjekker uskarphetsfunksjonen på LCD-skjermen. Du kan ta opp en
film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten.
2 Velg
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Bakgr. uskarp
(Fotokreativitet).
3 Velg [Bakgr. uskarp].
: Du kan fokusere både på motivet og på bakgrunnen.
: Du kan gjøre bakgrunnen uskarp.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Meny
4 Gjøre bakgrunnen uskarp
Kommentarer
z Tips for å oppnå bedre resultater når du gjør
Indeks
• Det mulige uskarphetsområdet avhenger av objektivet som brukes.
• Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det
objektivet som brukes.
bakgrunnen uskarp
• Flytt deg nærmere motivet.
• Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen.
43NO
Du kan enkelt justere lysstyrken i [Fotokreativitet].
2 Velg
(Fotokreativitet).
3 Velg [Lysstyrke].
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Lysstyrke
4 Velg den ønskede lysstyrken.
Meny
: Du kan gjøre bildene lysere.
: Du kan gjøre bildene mørkere.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
44NO
Du kan enkelt justere fargen i [Fotokreativitet].
2 Velg
(Fotokreativitet).
3 Velg [Farge].
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Farge
4 Velg ønsket farge.
Meny
: Du kan gjøre fargen varm.
: Du kan gjøre fargen kald.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
45NO
Du kan enkelt justere livligheten i [Fotokreativitet].
2 Velg
(Fotokreativitet).
3 Velg [Livlighet].
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Livlighet
4 Velg den ønskede livligheten.
Meny
: Du kan gjøre bildene livlige.
: Du kan gjøre bildene matte.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
46NO
Du kan enkelt stille inn [Bildeeffekt] i [Fotokreativitet]. Velg det ønskede effektfilteret
for å oppnå et mer imponerende og kunstnerisk uttrykk:
2 Velg
(Fotokreativitet).
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Bildeeffekt
3 Velg [Bildeeffekt].
4 Velg ønsket effekt.
(Av)
Deaktiverer bildeeffektfunksjonen.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med
skygger i hjørnene og tydelige farger.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke
fargetonene.
(Plakateffekt:
farge)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge primærfargene
kraftig.
(Plakateffekt:
s/hv)
Skaper et abstrakt inntrykk, med klare
kontraster i sort/hvitt.
Indeks
(Lekekamera)
(Retrofoto)
Meny
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi
med sepiafargetoner og falmede kontraster.
47NO
Forts. r
(Delfarge: rød)
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen rød, mens andre farger er omgjort til
sort/hvitt.
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen grønn, mens andre farger er omgjort
til sort/hvitt.
(Delfarge: gul)
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen gul, mens andre farger er omgjort til
sort/hvitt.
(Høy kontrast
Genererer et bilde med store kontraster i
sort/hvitt.
s/h)
Indeks
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen blå, mens andre farger er omgjort til
sort/hvitt.
Meny
(Delfarge: blå)
Eksempelbilde
(Delfarge:
grønn)
Skaper et bilde med den angitte
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk,
kjærlig, myk.
Innholdsfortegnelse
(Mykt veldig
lyst)
Kommentarer
• Hvis [Delfarge] velges, vil bildene kanskje ikke beholde den valgte fargen. Det avhenger av fotoobjektet.
• De tilgjengelige bildeeffektene er begrenset med [Fotokreativitet]. Finjustering er heller ikke tilgjengelig.
Du kan bruke flere bildeeffekter og foreta finjusteringer med OPTION. Velg MENU t [Lysstyrke/
farge] t [Bildeeffekt] (side 111).
48NO
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
Bruke kontrollhjulet:
1 Trykk gjentatte ganger på DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet for å velge
ønsket modus.
1 MENU t [Kamera] t [LCD-display (DISP)]/[Søker-display (DISP)]
under opptak.
MENU t [Avspilling] t [Vis innhold] under avspilling.
2 Velg ønsket modus.
Eksempelbilde
Bruke Meny:
Innholdsfortegnelse
DISP (Vis innhold)
Kommentarer
Indeks
Under opptak
LCD-display (DISP)
Grafisk visning
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen
grafisk, unntatt i situasjoner der
[Opptaksmod.] er stilt på
[Panoramafotografer.].
Vis alle info.
Viser opptaksinformasjon.
Stor skriftdisplay
Viser bare hovedinnstillinger i stor størrelse.
P
1/125
Ingen skj.-info
Meny
• Du kan stille inn [Søker-display (DISP)] når en elektronisk søker (selges separat) er koblet til kameraet
(kun NEX-5R).
• [Histogram] vises ikke under følgende operasjoner.
– Filmopptak og -avspilling
– Panoramaopptak og -avspilling
– [Lysbildevisning]
F3.5
0.0 ISO200
Viser ikke opptaksinformasjon.
49NO
Forts. r
Viser luminansfordelingen grafisk.
For søker
Viser bare opptaksinformasjon på skjermen
(ikke bilde). Velg dette alternativet når du
gjør opptak med en søker (selges separat for
NEX-5R).
Trykk på Fn (funksjonsknappen) og velg den
funksjonen du vil endre innstillingen for.
Innstillingsskjermbildet for den valgte
funksjonen åpnes. (Quick Navi) (kun NEX-6)
Meny
Histogram
Eksempelbilde
Angir om kameraet er i vater både horisontalt
og i retning for- og bakover. Når kameraet er i
vater i begge retninger, lyser indikatoren
grønt.
• Hvis du vipper kameraet langt forover eller
bakover, kan nivåindikatorens feilmargin
være ganske stor.
• Feil på ca. ±1° kan forekomme selv om
kameraets helningsvinkel er relativt godt
justert.
Innholdsfortegnelse
Nivå
Søker-display (DISP)
Viser grunnleggende informasjon i søkeren.
Nivå
Angir om kameraet er i vater både horisontalt
og i retning for- og bakover. Når kameraet er i
vater i begge retninger, lyser indikatoren
grønt.
• Hvis du vipper kameraet langt forover eller
bakover, kan nivåindikatorens feilmargin
være ganske stor.
• Feil på ca. ±1° kan forekomme selv om
kameraets helningsvinkel er relativt godt
justert.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
Indeks
Gr. skjerminfo
50NO
Forts. r
Du kan velge hvilke LCD-skjermvisningsmoduser som skal kunne velges i opptaksmodus
med [DISP-knapp (skjerm)] (side 96).
Viser opptaksinformasjon.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg
til opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Indeks
z Hva er et histogram?
Meny
Skjerminfo
Eksempelbilde
Under avspilling
Innholdsfortegnelse
z Stille inn tilgjengelige skjermvisningsmoduser
Histogrammet viser en luminansfordeling som forteller hvor mange piksler (bildeelementer)
av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele histogrammet
mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre.
Blinkende
motiv
R (rød)
Luminans
• Hvis bildet har for få detaljer i lyse og skyggefulle
partier, vil disse delene av bildet blinke under
avspilling (luminansadvarsel).
G (grønn) B (blå)
51NO
Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV innenfor området –3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Eksp.-komp.) på kontrollhjulet t ønsket verdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Eksp.-komp.] t ønsket verdi.
Eksempelbilde
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Eksp.-komp.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Man. Eksponering]
• Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
• Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et fotoobjekt i ekstremt sterkt
eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
• Selv om du kan justere eksponeringen mellom –3,0 EV og +3,0 EV, vises bare verdier mellom –2,0 EV
og +2,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene på skjermen under opptak. Hvis du angir en eksponering
utenfor dette området, viser ikke bildenes lysstyrke på skjermen effekten, men den gjenspeiles på det
lagrede bildet.
Innholdsfortegnelse
Eksp.-komp.
z Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre
ut
m
Indeks
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av –.
Korrekt eksponering
M
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av +.
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
• For å fotografere motiv i lysere fargetoner, bør du stille inn en eksponeringskompensasjon
på pluss-siden (+).
For å få maten til å se mer appetittvekkende ut, kan du fotografere den litt lysere enn
vanlig, og bruke hvit bakgrunn.
• Hvis du vil fotografere blå himmel i livlige farger, bør du stille inn en
eksponeringskompensasjon på minussiden (–).
52NO
Du kan angi bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnopptak.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t ønsket modus.
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t ønsket modus.
Tar 1 stillbilde. Normal opptaksmodus.
(Seriebilder)
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder
lukkerknappen nede (side 54).
(HastPri.Kont.F.)
(Selvutløser)
(Nivåtrinn:
Kont.)
(Fjernstyring)
Tar et bilde etter 10 eller 2 sekunder (side 56).
Tar bilder kontinuerlig etter 10 sekunder (side 57).
Tar 3 bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde
med litt forskjellig lysstyrke (side 58).
Meny
(Selvutl.
(forts.))
Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker på og
holder lukkerknappen nede (side 55).
Eksempelbilde
(Enkeltbilde)
Innholdsfortegnelse
Bruksmodus
Gir deg muligheten til å bruke en RMT-DSLR1 trådløs
fjernstyring (selges separat) (side 59).
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke endre innstillingen når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
53NO
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Seriebilder].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Seriebilder].
NEX-5R)
Meny
z Kontinuerlig fremtrekk med berøringslukker (kun
Eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Seriebilder] sammen med følgende funksjoner:
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
Innholdsfortegnelse
Seriebilder
Når berøringslukkerbetjening er aktivert, tar kameraet bilder kontinuerlig så lenge du
fortsetter å berøre skjermen (side 84).
z Kontinuerlig justering av fokus og eksponering under
Still inn [Autofokus] på [Kontinuerlig AF] (side 83).
Still inn [AEL med lukker] på [Av] (side 128).
• Eksponeringen av det første bildet stilles inn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Kameraet fortsetter å justere eksponeringen for resten av bildene.
Indeks
kontinuerlig fremtrekk
54NO
Kameraet fortsetter å ta bilder så lenge lukkerknappen er trykket. Du kan gjøre
kontinuerlige opptak med enda høyere hastighet enn for [Seriebilder] (maksimum er ca.
10 bilder i sekundet).
1
Når du bruker berøringslukkeren, tar kameraet bilder så lenge du berører skjermen (kun
NEX-5R).
Kommentarer
kontinuerlig fremtrekk med hastighetsprioritering
Still inn [Autofokus] på [Kontinuerlig AF] (side 83).
Still inn [AEL med lukker] på [Av] (side 128).
• Hvis faseregistrerings-AF ikke fungerer, fortsetter kameraet ikke å justere fokus, selv om
du stiller inn [Autofokus] på [Kontinuerlig AF].
• Eksponeringen av det første bildet stilles inn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Kameraet fortsetter å justere eksponeringen for resten av bildene.
Indeks
z Kontinuerlig justering av fokus og eksponering under
Meny
• Du kan ikke bruke [HastPri.Kont.F.] sammen med følgende funksjoner.
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
• Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er estimert med våre kriterier. Hastigheten på kontinuerlig
fremtrekk kan være lavere, avhengig av opptaksforholdene (bildestørrelse, ISO-innstilling, høy ISO NR,
eller innstillingen av [Objektivkomp.: forvreng.]).
• Under kontinuerlig fremtrekk vises hvert enkelt bilde omgående, innimellom fotograferingen.
Eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [HastPri.Kont.F.].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [HastPri.Kont.F.].
Innholdsfortegnelse
HastPri.Kont.F.
55NO
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutløser].
2 OPTION t ønsket modus.
(Selvutløser:
10 s)
Angir 10 sekunders forsinkelse for selvutløseren.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen,
og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
Trykk på
(Bruksmodus) på kontrollhjulet for å avbryte
selvutløseren.
Meny
(Selvutløser: 2 s) Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløseren.
Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du
trykker på lukkerknappen.
Eksempelbilde
Trykk på
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte selvutløseren.
Når du bruker berøringslukkeren, høres en pipelyd hvis det motivet du berører på skjermen,
er i fokus, og så begynner nedtellingen (kun NEX-5R).
Innholdsfortegnelse
Selvutløser
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Selvutløser] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
56NO
Tar kontinuerlig det antall bilder du har angitt, etter 10 sekunder. Du kan velge det beste
bildet av de som tas.
1
2 OPTION t ønsket modus.
Trykk på
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte selvutløseren.
Når du bruker berøringslukkeren, høres en pipelyd hvis det motivet du berører på skjermen,
er i fokus, og så begynner nedtellingen (kun NEX-5R).
Meny
Tar 3 eller 5 stillbilder kontinuerlig etter 10 sekunder.
(Selvutløser (forts.): Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen
10 s. 3 bild.)
og et lydsignal kan høres helt til lukkeren utløses.
Trykk på
(Bruksmodus) på kontrollhjulet for å avbryte
selvutløseren.
(Selvutløser (forts.):
10 s. 5 bild.)
Eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutl. (forts.)].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutl. (forts.)].
Innholdsfortegnelse
Selvutl. (forts.)
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Selvutl. (forts.)] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
57NO
Tar 3 bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og
deretter til lysere. Trykk på og hold lukkerknappen nede til nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptaket kan du velge bildet som passer best til ditt behov.
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Nivåtrinn: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Nivåtrinn: Kont.].
Eksempelbilde
1
Innholdsfortegnelse
Nivåtrinn: Kont.
2 OPTION t ønsket modus.
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,3 EV)
Meny
Trykk på
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte nivåtrinnopptaket.
Når du bruker berøringslukkeren, må du fortsette å berøre skjermen til du er ferdig å
fotografere.
Bildene tas med de angitte avviksverdiene (trinnene) fra
basiseksponeringen.
(Nivåtrinn:
Kont.: 1,0 EV)
Indeks
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,7 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 2,0 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 3,0 EV)
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Nivåtrinn: Kont.] sammen med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
• Det siste bildet vises i autovisningen.
• Ved [Man. Eksponering] blir eksponeringen forskjøvet ved at lukkerhastigheten justeres.
• Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.
58NO
Du kan fotografere med knappene SHUTTER og 2SEC (lukkeren utløses etter to
sekunder) på den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 og RMT-DSLR2 (selges separat),
eller ved å bruke START/STOP-knappen (filmknappen: kun RMT-DSLR2). Slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med den trådløse fjernstyringen.
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Fjernstyring].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Fjernstyring].
2 Fokuser på motivet, rett senderen til den trådløse fjernstyringen mot
kameraets fjernkontrollsensor, og ta bildet.
Kommentarer
Meny
Indeks
• Du kan ikke bruke [Fjernstyring] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett (kun NEX-5R)
• Den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 er ikke kompatibel med filmopptak.
• Et objektiv eller en skjerm kan dekke for fjernkontrollsensoren, og hindre at lyset fra fjernstyringen
kommer frem til sensoren. Bruk fjernstyringen fra et sted hvor ingen ting skygger for lysstrålen til
fjernkontrollsensoren.
• Når [MOVIE-knapp] er stilt inn på [Av], er START/STOP-knappen (filmknappen) på den trådløse
fjernstyringen RMT-DSLR2 deaktivert.
Eksempelbilde
1
Innholdsfortegnelse
Fjernstyring
59NO
Bruke funksjoner i menyen
Angir lysfølsomheten.
1
(ISO) på kontrollhjulet t ønsket innstilling. Eller, MENU t
[Lysstyrke/ farge] t [ISO] t ønsket innstilling.
Angir ISO-følsomheten automatisk.
Angir lysfølsomheten til bildesensoren. Høyere følsomhet
muliggjør raskere lukkerhastighet og/eller mindre blenderåpning
(høyere F-verdier).
Kommentarer
Meny
Indeks
• [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
• Jo høyere tallet er, desto høyere blir støynivået.
• Hvis opptaksmodus er satt til [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], og [ISO] er satt til
[ISO AUTO], settes ISO-verdien automatisk mellom ISO100 og ISO3200.
• Den maksimale ISO-følsomheten du kan stille inn for filmopptak, er ISO6400. Hvis det stilles inn en
høyere verdi enn ISO6400 under filmopptak, endres verdien automatisk til ISO6400, og når filmopptaket
er avsluttet, tilbakestilles verdien til den opprinnelige innstillingen igjen.
• [ISO AUTO]-innstillingen finnes ikke i [Man. Eksponering]. Hvis du endrer eksponeringsmodus til
[Man. Eksponering] med [ISO AUTO]-innstillingen, endres den til 100. Still inn ISO i samsvar med de
aktuelle opptaksforholdene.
Eksempelbilde
(ISO AUTO)
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/25600
Innholdsfortegnelse
ISO
z Justere ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
ISO-innstillingen (hastigheten) er lysfølsomheten til opptaksmedier som er utstyrt med en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-innstillingen.
Høy ISO-følsomhet
Når ISO-følsomheten er høy, kan bilder tas med passende
lysstyrke selv om eksponeringen skulle være utilstrekkelig. En
økning av ISO-følsomheten vil imidlertid gi kornete bilder.
Lav ISO-følsomhet
Du kan ta jevne bilder. Men når ISO-følsomheten er lav, må
det kompenseres for med redusert lukkerhastighet. Du bør
også ta hensyn til kamerarystelser og motiv i bevegelse.
60NO
Viser flere bilder samtidig.
1 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
2 Trykk på
(Bildeindeks) på kontrollhjulet.
3 For å gå tilbake til visning av enkeltbilder må du velge ønsket bilde og
trykke på midten av kontrollhjulet.
Eller berør det ønskede bildet (kun NEX-5R).
Eksempelbilde
En 6-bilders indeksskjerm vises.
Du kan skifte til en 12-bilders indeksskjerm; MENU t [Avspilling] t [Bildeindeks].
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
z Vise ønsket mappe
Indeks
NEX-5R:
Du kan også velge en mappe ved å berøre søylen på
venstre side. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å berøre midten av søylen.
Meny
Velg ønsket mappe ved å markere søylen til venstre for
bildeindeksskjermen, og trykk deretter på øvre eller nedre
del av kontrollhjulet. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
61NO
Bruke funksjoner med Fn-knappen
Utfør innstillinger eller funksjoner som brukes relativt ofte.
1 Trykk på Fn (funksjonsknappen).
3 Velg den ønskede innstillingen ved å dreie
kontrollhjulet. Eller berør den ønskede
innstillingen (kun NEX-5R).
Fn
(funksjonsknapp)
knappen (funksjonsknappen)
Indeks
Følgende funksjoner er tilordnet til Fn-knappen (funksjonsknappen) i
standardinnstillingene.
(Velg AF/MF)/
(Autofokus)/
(Autofokusområde)/
(Hvitbalanse)/
(Målemodus)/
(Bildeeffekt)
Du kan endre funksjonene som er tilordnet til Fn-knappen (funksjonsknappen) ved å velge
MENU t [Oppsett] t [Innst. f. funksjonsmeny].
Meny
z Hvordan du kan tilordne andre funksjoner til Fn-
Eksempelbilde
2 Velg en ønsket funksjon ved å trykke å
høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
Eller berør den ønskede funksjonen for å
endre den (kun NEX-5R).
Innholdsfortegnelse
Fn (funksjonsknapp)
Hvordan bruke Quick Navi (kun NEX-6)
Når visningsinnstillingen er satt til [For søker], kan du endre skjermbildet til Quick Naviskjermbildet ved å trykke på Fn-knappen (funksjonsknappen).
På Quick Navi-skjermbildet må du velge det elementet du vil endre, for å åpne
innstillingsskjermbildet.
1 Trykk gjentatte ganger på DISP (Vise
innhold) på kontrollhjulet, inntil skjermbildet
er stilt inn på [For søker].
2 Trykk på Fn (funksjonsknappen) for å veksle
til Quick Navi-skjermbildet.
3 Velg det elementet du vil endre innstillingen for.
Trykk midt på kontrollhjulet for å åpne innstillingsskjermbildet for det valgte elementet.
Kommentarer
• Du kan ikke endre innstillingene til gråfargede elementer.
62NO
Bruke funksjoner med AEL-knappen (kun NEX-6)
Innholdsfortegnelse
AEL-knapp (kun NEX-6)
1 Fokuser på punktet du vil angi eksponering for.
2 Trykk på AEL-knappen.
Eksponeringsverdien er låst, og
(AE-lås) tennes.
Eksempelbilde
AELknapp
3 Fokuser på fotoobjektet mens du holder AEL-knappen nede, og ta bildet.
Meny
Velg MENU t [Oppsett] t [Tilpass. skjermknappinnst.] t [AEL-knappens funk.] t
[Lås/låsopp AEL] for å holde AE låst etter at du har sluppet AEL-knappen. Eller så kan du
tilordne andre funksjoner til AEL-knappen (side 162).
Indeks
63NO
Bruke funksjoner med modusvelgeren (kun NEX-6)
Kameraet analyserer motivet, slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer
best.
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto].
Når kameraet gjenkjenner scenen, vises
scenegjenkjenningsikonet på skjermen.
Kameraet gjenkjenner (Nattscene),
(Stativ,
nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i
motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) og
(Spebarn).
Scenegjenkjenningsikon
Eksempelbilde
2 Rett kameraet mot fotoobjektet.
Innholdsfortegnelse
Intelligent Auto
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Meny
Kommentarer
• [Blitsmodus] er stilt på [Blits av], [Autoblits] eller [Fyllblits].
• Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent motivet.
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt på [Av], gjenkjennes ikke motivene [Portrett], [Portrett i motlys],
[Nattportrett] og [Spebarn].
Fordelene ved automatisk opptak
Opptaksmodus
(Intelligent Auto)
Indeks
I [Fremragende auto]-modus tar kameraet bilder med høyere kvalitet enn i [Intelligent
Auto]-modus, og tar sammensatte bilder ved behov.
I [Program Auto]-modus kan du ta bilder etter at du har justert ulike funksjoner, som
f.eks. hvitbalanse, ISO osv.
Hva du ønsker å oppnå
• Velg denne modusen for enkelt å gjenkjenne scenen og ta
kontinuerlige bilder.
(Fremragende
auto) (side 66)
• Velg denne modusen for å fotografere scener under vanskelige
forhold, for eksempel i mørke eller med bakgrunnsbelysning.
• Velg denne modusen for å ta bilder med høyere kvalitet enn det
du kan med [Intelligent Auto].
(Program Auto) (side
76)
• Velg denne modusen for å gjøre opptak etter å ha justert ulike
funksjoner, bortsett fra eksponeringen (lukkerhastighet og
blenderåpning).
Kommentarer
• I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden kameraet må lage et sammensatt bilde.
64NO
Forts. r
Du kan få tilgang til [Fotokreativitet]-menyen ved å trykke på nederste del av kontrollhjulet
i [Intelligent Auto]- eller [Fremragende auto]-modus. Ved hjelp av [Fotokreativitet]-menyen
kan du endre innstillingene med enkle arbeidsoperasjoner, og oppnå virkelig kreative
resultater (side 42).
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på nytt eller
endre fokusinnstillingen.
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus er låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokusering pågår.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Indeks
tent
Meny
Fokusindikator
Eksempelbilde
z Tips når du vil ta et stillbilde av et motiv som det er
Innholdsfortegnelse
z Fotokreativitet
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
–
–
–
–
–
–
–
Når det er mørkt og motivet er langt unna.
Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
Når fotoobjektet ses gjennom glass.
Når fotoobjektet beveger seg raskt.
Når motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Når fotoobjektet blinker.
Når fotoobjektet befinner seg i motlys.
65NO
Kameraet gjenkjenner og vurderer automatisk opptaksforholdene og setter passende
innstillinger automatisk. Kameraet tar bilder med et større antall opptaksfunksjoner enn
ved opptak med Intelligent auto-modus, som Auto HDR, og velger det beste bildet.
Scenegjenkjenningsikon
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Fremragende
auto].
2 Rett kameraet mot fotoobjektet.
Opptaksfunksjon
Antall ganger lukkeren er utløst
Meny
Når kameraet gjenkjenner motivet og justerer seg selv i
henhold til opptaksforholdene, vises følgende
informasjon på skjermen. Ikon for gjenkjent scene,
passende opptaksfunksjon, antall ganger lukkeren er
utløst.
Gjenkjent scene: (Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Håndholdt kamera i halvlys)
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav
lysstyrke), eller
(Spebarn).
Opptaksfunksjon: Auto HDR, Sakte synkron.,
Dagslyssynk., Langsom lukker
Innholdsfortegnelse
Fremragende auto
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Kommentarer
Indeks
Når kameraet tar flere bilder, velger og lagrer det automatisk det beste bildet. Du kan også
lagre alle bilder ved å stille inn [F. auto bildeekstr.]-elementet (side 141).
• [Blitsmodus] er stilt på [Blits av], [Autoblits] eller [Fyllblits].
• Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent motivet.
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt på [Av], gjenkjennes ikke motivene [Portrett], [Portrett i motlys],
[Nattportrett] og [Spebarn].
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], er [Håndholdt kamera i halvlys] og [Auto
HDR] ikke valgt.
z Hva er forskjellen på [Fremragende auto] og
[Intelligent Auto]?
I [Fremragende auto]-modus tar kameraet bilder kontinuerlig i henhold til den gjenkjente
scenen, og lager et sammensatt bilde (sammensatt opptak). Dette setter kameraet i stand til å
kompensere for motlys og redusere støy, foruten å oppnå bedre bildekvalitet enn med
[Intelligent Auto].
Opptaksprosessen tar imidlertid lengre tid enn normalt når det skal lages et sammensatt
bilde.
66NO
Forts. r
Du kan få tilgang til [Fotokreativitet]-menyen ved å trykke på nederste del av kontrollhjulet
i [Intelligent Auto]- eller [Fremragende auto]-modus. Ved hjelp av [Fotokreativitet]-menyen
kan du endre innstillingene med enkle arbeidsoperasjoner, og oppnå virkelig kreative
resultater (side 42).
Innholdsfortegnelse
z Fotokreativitet
Eksempelbilde
Meny
Indeks
67NO
Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger på grunnlag av motivet.
1 Still inn opptaksmodus på [Scenevalg].
2 Velg den ønskede modusen ved hjelp av kontrollhjulet.
Gjør bakgrunnen uskarp og fotoobjektet
skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus
med livaktige farger.
(Makro)
Tar nærbilder av fotoobjekter som blomster,
insekter, mat eller små gjenstander.
(Sportsbilder)
Tar bilde av et fotoobjekt i bevegelse med
høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om
objektet står stille. Kameraet tar bilder
kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
Når du bruker berøringslukkeren, tar
kameraet bilder så lenge du berører skjermen
(kun NEX-5R).
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av røde solnedganger.
(Nattportrett)
Tar portrettbilder i nattscener. La blitsen
sprette opp for å bruke denne modusen.
Meny
(Portrett)
Eksempelbilde
Du kan velge en annen scenevalgsmodus ved å dreie på kontrollskiven.
Innholdsfortegnelse
Scenevalg
Indeks
68NO
Forts. r
Fotograferer nattscener med mindre støy og
uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie
bilder, og bildene behandles for å redusere
uskarphet, kamerarystelser og støy.
Setter deg i stand til fotografere innendørs
(Bildestabilisering) uten bruk av blits, og reduserer uskarphet i
motivet. Kameraet tar seriebilder og
kombinerer dem for å generere et bilde, noe
som reduserer uskarphet og støy i motivet.
Eksempelbilde
(Håndholdt
kamera i halvlys)
Fotograferer nattscener uten at den mørke
atmosfæren går tapt.
Innholdsfortegnelse
(Nattscene)
Meny
Kommentarer
Indeks
• I [Nattscene]- og [Nattportrett]-modus er lukkerhastigheten lavere, slik det anbefales å bruke stativ for å
unngå at bildet blir uskarpt.
• I [Håndholdt kamera i halvlys]- eller [Bildestabilisering]-modus klikker lukkeren 6 ganger og ett bilde
blir lagret.
• Hvis du velger [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og
JPEG], blir bildekvaliteten forbigående [Fin].
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] eller
[Bildestabilisering] når du fotograferer følgende motiv:
– Et fotoobjekt som beveger seg i rykk og napp.
– Fotoobjekter som er for tett innpå kameraet.
– Fotoobjekter med mønstre som gjentas, som fliser, eller et fotoobjekt med liten kontrast, som himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Fotoobjekter i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
• Når det gjelder [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Bildestabilisering], kan det dannes et støysignal ved
bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel lysstoffbelysning.
• Minimumsavstanden mellom kameraet og fotoobjektet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det
gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på
kameraet.
69NO
Innholdsfortegnelse
Panoramafotografer.
Gjør det mulig å lage et panoramabilde ved hjelp av sammensatte bilder.
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Panoramafotografer.].
2 Velg opptaksretning ved å dreie på kontrollskiven.
3 Rett kameraet mot det fotoobjektet du vil stille inn lysstyrke og fokus for,
og trykk så lukkerknappen halvveis ned.
Meny
4 Hold lukkerknappen trykket halvveis ned, og
rett kameraet mot kanten av fotoobjektet.
Denne delen kommer ikke med.
Indeks
5 Trykk lukkerknappen helt ned.
6 Panorer over hele det aktuelle området,
mens du følger instruksjonene på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Kommentarer
• Hvis du ikke får panorert over hele motivet i løpet av tiden du har til rådighet, vises et grått område i det
sammensatte bildet. Hvis det skjer, flytter du kameraet raskt for å ta et fullt panoramabilde.
• Når du velger [Vid] i [Bildestørr.], vil du kanskje ikke kunne panorere kameraet over hele motivet i løpet
av tiden du har til rådighet. I slike tilfeller anbefaler vi at du velger [Standard] i [Bildestørr.].
• Kameraet tar bilder kontinuerlig under [Panoramafotografer.]-opptak, og lukkeren fortsetter å klikke
inntil opptaket avsluttes.
• Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene bli tatt opp jevnt.
• I dårlig lys kan panoramabilder bli uskarpe.
• I flimrende lys, som for eksempel lysstoffbelysning, vil ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte
bildet alltid bli lik.
• Hvis panoramabildet generelt og vinkelen du låste fokus og eksponering i ved hjelp av AE/AF-låsen, er
svært forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge og fokus, vil opptaket ikke bli vellykket. Hvis det skjer,
bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt.
70NO
Forts. r
Panorer kameraet i en bue, med konstant hastighet og i samme retning som visningen på
LCD-skjermen. [Panoramafotografer.] er bedre egnet når motivet står stille enn når det er i
bevegelse.
Eksempelbilde
z Tips for fotografering av panoramabilder
Innholdsfortegnelse
• [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av følgende fotoobjekter:
– Fotoobjekter i bevegelse.
– Fotoobjekter som er for tett innpå kameraet.
– Fotoobjekter med mønstre som gjentas, som fliser, eller et fotoobjekt med liten kontrast, som himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Fotoobjekter i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Motiver som inkluderer solen eller elektriske lamper og liknende, som er mye lysere enn omgivelsene.
• [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du panorerer kameraet for raskt eller for langsomt.
– Når det er for mye rystelser i kameraet.
Meny
Indeks
• Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det at du bruker det i W-området.
• Bestem deg for motivet og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus,
eksponering og hvitbalanse. Deretter trykker du lukkerknappen helt ned og panorerer
kameraet.
• Hvis svært varierte former eller landskap er konsentrert langs den ene skjermkanten, vil
bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere
bildekomposisjonen, slik at den aktuelle seksjonen kommer i sentrum av bildet, og ta
bildet på nytt.
z Spille av rullende panoramabilder
Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på midten av
kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk midt på kontrollhjulet for å sette på
pause. Du kan rulle skjermen/sette på pause ved å berøre N/X på skjermen (kun NEX-5R).
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje
ikke vises eller rulles på riktig måte.
Denne indikatoren viser det
viste området av hele
panoramabildet.
71NO
Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og
blenderåpningen.
1 Still inn opptaksmodus på [Man. Eksponering].
Kontroller eksponeringsverdien ved "MM" (målt
manuelt).
Mot +: Bildene blir lysere.
Mot –: Bildene blir mørkere.
0: Passende eksponering, analysert av kameraet
Eksempelbilde
2 Drei kontrollhjulet for å velge
lukkerhastighet. Drei kontrollskiven for å
velge blenderåpning.
Innholdsfortegnelse
Man. Eksponering
Lukkerhastighet
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpning (F-verdi)
Indeks
Målt manuelt
Meny
Du kan også justere lukkerhastigheten og blenderverdien
under filmopptak.
Kommentarer
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Når du vil utløse blitsen, må du heve den. Når
du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen ned.
•
(indikatoren for SteadyShot-advarsel) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
• ISO-innstillingen [ISO AUTO] er satt til [ISO 100] i manuell eksponeringsmodus. Still inn ISOfølsomheten etter behov.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
• Hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), kan du justere lukkerhastigheten og
blenderåpningen ved manuell fokusering under filmopptak.
72NO
Forts. r
Du kan ta bilde av spor med lange eksponeringer. BULB egner seg til å ta bilde av
lysspor, for eksempel fyrverkeri.
Innholdsfortegnelse
BULB
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Man. Eksponering].
2 Drei kontrollhjulet mot klokken, inntil [BULB]
vises.
Meny
[BULB]
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
4 Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.
Indeks
Kommentarer
• Fordi lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke
stativ.
• Jo lengre eksponeringstid, desto mer iøynefallende blir bildestøyen.
• Etter opptaket vil støy bli fjernet (Støyred.lang) for det samme tidsrommet som lukkeren var åpen. Du
kan imidlertid ikke gjøre opptak mens støyreduksjon utføres.
• Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, kan du ikke stille lukkerhastigheten på
[BULB].
• Hvis [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen brukes med lukkerhastigheten stilt på [BULB], settes
lukkerhastigheten midlertidig til 30 sekunder.
73NO
Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig fotoobjekt på ulike måter ved å justere
lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med
spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet. Du kan også justere
lukkerhastigheten under filmopptak.
2 Velg ønsket verdi med kontrollskiven.
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.
Kommentarer
Hvis du bruker en høy lukkerhastighet, vil du fryse bevegelsen
til et fotoobjekt i bevegelse, for eksempel en løpende person,
biler eller sjøsprut.
Indeks
z Lukkerhastighet
Meny
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Når du vil utløse blitsen, må du heve den . Når
du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen ned.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Hvis lukkerhastigheten er 1 sekund eller mer, vil støy bli fjernet (Støyred.lang) for det samme tidsrommet
som lukkeren var åpen, etter opptaket. Du kan imidlertid ikke gjøre opptak mens støyreduksjon utføres.
• Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Selv
om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
• Hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), kan du justere lukkerhastigheten ved manuell
fokusering under filmopptak.
Eksempelbilde
1 Still inn opptaksmodus på [Lukkerprioritet].
Innholdsfortegnelse
Lukkerprioritet
Hvis du bruker en lavere lukkerhastighet, får bildet spor av
bevegelse som gjør det mer naturlig og dynamisk.
74NO
Gjør ting som befinner seg foran eller bak fotoobjektet, uskarpe eller skarpere. Du kan
også justere blenderverdien under filmopptak.
1 Still inn opptaksmodus på [Blenderprioritet].
Lavere F-verdi: Fotoobjektet er i fokus, men ting foran og bak objektet er uskarpe.
Høyere F-verdi: Både fotoobjektet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Når du vil utløse blitsen, må du heve den. Når
du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen ned.
• Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen blinke.
Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
• Hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), kan du justere blenderåpningen ved manuell
fokusering under filmopptak.
Eksempelbilde
2 Velg ønsket verdi med kontrollskiven.
Innholdsfortegnelse
Blenderprioritet
z Blenderåpning
Indeks
Lavere F-verdi (større blenderåpning) begrenser området som
er i fokus. Det gir deg mulighet til å fokusere skarpt på
fotoobjektet og gjøre alt foran og bak objektet uskarpt.
(Dybdeskarpheten blir redusert.)
Høyere F-verdi (redusert blenderåpning) utvider området som
er i fokus. Det betyr at du kan få frem dybden i landskapet.
(Dybdeskarpheten øker.)
75NO
Selv om kameraet automatisk justerer eksponeringen (lukkerhastighet og
blenderåpning), kan du stille inn opptaksfunksjoner som ISO-følsomhet, Kreative innst.
og dynamisk områdeoptimalisering.
Innholdsfortegnelse
Program Auto
1 Still inn opptaksmodus på [Program Auto].
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Kommentarer
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Når du vil utløse blitsen, må du heve den. Når
du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen ned.
Eksempelbilde
2 Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
z Programskifte
Meny
Du kan endre kombinasjonen lukkerhastighet og
blenderåpning (F-verdi) uten å endre eksponeringen du har
angitt, hvis du ikke bruker blits.
Drei kontrollskiven for å velge kombinasjon av
lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi).
• Opptaksmodusindikatoren endres fra P til P*.
Indeks
76NO
På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare bilder og unngå kamerarystelser. Når
du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et lysere bilde av fotoobjektet i motlys.
NEX-6:
Eksempelbilde
1 MENU t [Kamera] t [Blitsmodus] t
ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
Blitsmodus
2 Hvis du vil bruke blitsen, må du trykke på
(sprettoppknappen for blitsen) for å
klargjøre blitsen.
(sprettoppknapp for blits)
Meny
NEX-5R:
1 Sett på blitsen og hev den.
2 MENU t [Kamera] t [Blitsmodus] t
ønsket modus.
Indeks
(Blits av)
Utløses ikke selv om den er klargjort.
(Autoblits)
Utløses i mørke eller ved fotografering i motlys.
(Fyllblits)
(Sakte
synkron.)
Utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
Utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom
synkronisering kan du ta klare bilder av både fotoobjektet og
bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.
(Ettersynkron.) Utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på
lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige
bilder av fotoobjekter i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående
person.
(Trådløs)
(kun NEX-6)
Denne modusen er virksom når du kobler en fjernkontrollkompatibel,
ekstern blits (selges separat) til kameraet, og fotograferer med en
trådløs blits (selges separat) som er plassert et stykke unna kameraet.
77NO
Forts. r
•
•
•
•
Eksempelbilde
•
•
Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodus.
Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.
Når en ekstern blits (selges separat) er koblet til multigrensesnitt-skoen, prioriteres statusen til den
eksterne blitsen høyere enn kamerainnstillingen. Du kan ikke bruke kameraets interne blits (kun NEX-6).
Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes. Hvis det skjer, anbefales det at du bruker en
ekstern blits (selges separat).
Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.
Ikke bruk en vanlig høyspenningsblits med synkroniserte kontakter eller med motsatt polaritet (kun
NEX-6).
Tilbehør for den eksisterende tilbehørsskoen for et kamera med A-fatning (Tilbehørssko med autolås)
kan også kobles til med skoadapteren (selges separat) (kun NEX-6).
[Trådløs]-innstillingen kan ikke brukes sammen med kameraets interne blits (kun NEX-6).
Du kan ikke bruke [Selvportrett Selvutløser]-funksjonen når en blits er montert på kameraet (kun NEX5R).
Innholdsfortegnelse
Kommentarer
•
•
•
•
z Tips om blitsfotografering
Meny
• Objektivskjermen kan skygge for blitslyset. Ta av objektivskjermen når du skal bruke
blitsen.
• Når du bruker blits, bør du ta bilde av fotoobjekter i en avstand av 1 m eller mer.
• Når du skal ta bilde av et fotoobjekt i motlys, bør du velge [Fyllblits]. Blitsen vil fungere
til og med ved høylys dag, og få ansikter klarere frem.
Indeks
78NO
Innholdsfortegnelse
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
1 MENU t [Kamera] t [Velg AF/MF] t ønsket modus.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Etter automatisk fokusering kan du foreta en manuell
finjustering av fokus (direkte manuelt fokus).
(Manuelt
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drei fokusringen mot høyre eller venstre
for å få fotoobjektet skarpere.
Eksempelbilde
(Dir. man.
Fokus)
Kommentarer
z Effektiv bruk av manuell fokusering
Meny
• Hvis du dreier fokusringen når [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus] er valgt, forstørres bildet
automatisk, slik at du enklere kan kontrollere fokusområdet. Du kan unngå at bildet forstørres ved å velge
MENU t [Oppsett] t [MF-assistent] t [Av].
"Låsing av fokus" er praktisk når du kan forutsi avstanden til
fotoobjektet. Gjennom "låsing av fokus" kan du på forhånd låse
fokus i en avstand som fotoobjektet vil passere på.
Indeks
z Måle nøyaktig avstand til fotoobjektet
-merket viser plasseringen av bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige avstanden
mellom kameraet og fotoobjektet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen. Avstanden
fra objektivets kontaktflate til bildesensoren er ca. 18 mm.
* Bildesensoren er den delen som konverterer lyskilden til et digitalt signal.
• Hvis fotoobjektet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for det aktuelle objektivet,
kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom fotoobjektet og kameraet er stor nok.
NEX-6:
18 mm
NEX-5R:
18 mm
79NO
Forts. r
1 MENU t [Kamera] t [Velg AF/MF] t [Dir. man. Fokus].
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
3 Hold lukkerknappen halvveis nede og drei fokusringen på objektivet for å
oppnå et skarpere fokus.
z Bruke et objektiv av typen E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6
OSS
Eksempelbilde
Kommentarer
• [Autofokus] er låst på [Enkeltbilde-AF].
Innholdsfortegnelse
Dir. man. Fokus (Direkte manuelt fokus)
Når et objektiv av typen E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS er montert, vil funksjoner som er
tilordnet til zoome-/fokusringen endre seg i samsvar med [Velg AF/MF]-innstillingene.
(Autofokus)
(Dir. man. Fokus
(direkte manuelt fokus))
(Manuelt fokus)
Funksjon tilordnet til zoome-/fokusringen
Zoom
Meny
Velg AF/MF
Før du trykker lukkerknappen halvveis ned: Zoom
Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned: Fokus
Fokus
Indeks
80NO
Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus
i autofokusmodus.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket modus.
(Senter)
Kameraet bestemmer hvilke av de 25 AFområdene som skal brukes til fokusering.
Når du trykker lukkerknappen halvveis
ned i opptaksmodus for stillbilder, vises
en grønn ramme rundt området som er i
fokus.
• Når [Ansiktsregistrering]-funksjonen er
aktiv, gir AF prioritet til ansikter.
AFavstandssøkerramme
Meny
Kameraet bruker utelukkende AFområdet som ligger i midtområdet.
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Autofokusområde
AFavstandssøkerramme
Flytter fokusområdet for å fokusere på et
lite fotoobjekt eller smalt område hvis du
trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre
del av kontrollhjulet.
Du kan også bestemme fokusområdet ved
å berøre skjermen (kun NEX-5R)
(side 38).
Indeks
(Fleksibelt
punkt)
AFavstandssøkerramme
Kommentarer
• Hvis denne funksjonen er stilt inn på noe annet enn [Multi], kan du ikke bruke [Ansiktsregistrering]funksjonen.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
• [Multi] er valgt under filmopptak. Men hvis du bruker et objekt med E-fatning og trykker lukkeren
halvveis ned under opptaket, vil fokuseringen foregå med det autofokusområdet som ble angitt før
opptaket.
• Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig og AF-området blir angitt med en
stiplet linje. AF fungerer med prioritet på og rundt sentrum av bildet.
81NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
z Fasedeteksjon-AF-område
Avstandspunkter for
faseregistrerings-AF
Eksempelbilde
Hvis avstandspunktene for faseregistrerings-AF vises inne i det
valgte autofokusområdet, fokuserer kameraet ved hjelp av en
kombinasjon av faseregistrerings-AF og kontrast-AF.
Du kan stille inn visningen av avstandspunkter for
faseregistrerings-AF ved å velge MENU t [Oppsett] t
[Fasedeteksjon-AF-område] (side 130).
Meny
Indeks
82NO
Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til fotoobjektets bevegelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokus] t ønsket modus.
(Enkeltbilde-
AF)
Kameraet fokuserer og fokus låses når du trykker lukkerknappen
halvveis ned. Bruk denne modusen når fotoobjektet står i ro.
(Kontinuerlig Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket
halvveis ned og holdes. Bruk denne modusen når fotoobjektet er
i bevegelse.
Kommentarer
Meny
• [Enkeltbilde-AF] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Selvutløser]
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
• [Kontinuerlig AF] velges når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i [Scenevalg].
• I [Kontinuerlig AF]-modus høres ikke lydsignalene når motivet er i fokus.
Eksempelbilde
AF)
Innholdsfortegnelse
Autofokus
Indeks
83NO
Kameraet justerer fokuset og utløser lukkeren automatisk når du bare berører den delen
av motivet du vil fokusere på, på skjermen.
1 MENU t [Kamera] t [Berøringsutløser] t [På].
Bruker berøringslukkerfunksjonen.
(Av)
Bruker ikke berøringslukkerfunksjonen.
2 Berør
(berøringslukker AV) på
skjermen.
Eksempelbilde
(På)
Innholdsfortegnelse
Berøringsutløser (kun NEX-5R)
Ikonet endres til
(berøringslukker PÅ), og
fotografering med berøringslukker blir tilgjengelig.
Autofokusområdet vises på skjermen, der du berørte den. Når fokus er bekreftet, tar kameraet
et bilde automatisk.
Meny
3 Berør (på skjermen) det fotoobjektet du vil fokusere på.
4 For å avbryte berøringslukkerfunksjonen må du berøre
(berøringslukker PÅ) på skjermen.
Indeks
Kommentarer
• Berøringslukkerikonet vises ikke i følgende situasjoner:
– [Av] i [Berøringshandling]
– [Panoramafotografer.]
– Filmopptak
– [Nattscene] i [Scenevalg]
– [På (regist. ansikter)] i [Ansiktsregistrering]
– Kameraet er koblet til en TV.
– Kameraet er koblet til andre enheter ved hjelp av en USB-kabel.
– Kameraet er koblet til andre enheter ved hjelp av en HDMI-kabel.
– Det brukes en elektronisk søker (selges separat).
– [Smilutløser]
– [Manuelt fokus] i [Velg AF/MF]
– [Fleksibelt punkt] i [Autofokusområde]
– [Digital zoom]
84NO
Innholdsfortegnelse
Objektsporing
Utfør kontinuerlig sporing av et fotoobjekt i bevegelse.
NEX-6:
1 MENU t [Kamera] t [Objektsporing].
Kameraet begynner å spore fotoobjektet.
Velg
for å avbryte sporingsfunksjonen.
Motivramme
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Eksempelbilde
En målramme vises.
2 Plasser målrammen i forhold til fotoobjektet
som skal spores, og velg OK.
NEX-5R:
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Objektsporing] t [På].
En målramme vises.
2 Plasser målrammen i forhold til fotoobjektet som skal spores, og velg OK.
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
(På)
Sporer det fotoobjektet kameraet har fokusert på.
(Av)
Sporer ikke det fotoobjektet kameraet har fokusert på. Det
fokuseres på det punktet du berører (kun NEX-5R).
For å kansellere denne funksjonen, må du velge
.
Indeks
Kameraet begynner å spore fotoobjektet.
Du kan starte objektsporing ved å berøre det fotoobjektet du ønsker å spore på skjermen, når
[Berøringsutløser] er slått [Av] og [Objektsporing] er slått [På].
Velg
for å avbryte sporingsfunksjonen.
Kommentarer
• Sporing kan være vanskelig i følgende situasjoner:
– Fotoobjektet beveger seg for raskt.
– Fotoobjektet er for lite eller for stort.
– Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
– Det er for mørkt.
– Lyset i omgivelsene endres.
• Når [Objektsporing] er aktivert, er den tilpassede innstillingen til skjermknapp B ugyldig.
• Du kan ikke bruke [Objektsporing] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
– Kameraets [Zoom]-funksjon
85NO
Forts. r
Eksempelbilde
Kameraet slutter å spore et fotoobjekt når objektet beveger seg ut av skjermen. Hvis
[Ansiktsregistrering] er satt til [På] og fotoobjektet som skal spores er et ansikt, fokuserer
kameraet på nytt på ansiktet hvis ansiktet blir borte fra skjermen og deretter kommer tilbake
på skjermen mens kameraet sporer.
• Hvis du aktiverer [Smilutløser] under ansiktssporing, blir ansiktet målet for
smilgjenkjenningsfunksjonen.
• Hvis du stiller inn et ansikt som mål, følger kameraet kroppen når ansiktet ikke er synlig
på LCD-skjermen. Du kan stille inn om du vil prioritere sporing av et bestemt ansikt eller
ikke, ved å bruke [Ansiktsprioritetssporing] (side 154).
Innholdsfortegnelse
z Spore ansiktet du vil fotografere
Meny
Indeks
86NO
Ved hjelp av kameraets [Zoom]-funksjon kan du forstørre bildet med en kraftigere zoom
enn den optiske zoomefaktoren til zoomobjektivet. Den maksimale zoomeforstørrelsen
som kan stilles inn med [Zoom]-funksjonen til kameraet avhenger av innstillingen av
[Bildestørr.] (side 97), [Klart bilde-zoom] (side 138) eller [Digital zoom] (side 139).
1 Zoom inn på fotoobjektet ved hjelp av en zoomespak eller zoomering.
Når du bruker objektivet med en elektrisk zoom, går kameraet automatisk over til å bruke
[Zoom]-funksjonen sin når zoomeforstørrelsen er større enn med den optiske zoomen.
Ved bruk av et objektiv uten elektrisk zoom:
Eksempelbilde
Ved bruk av et objektiv med elektrisk zoom:
Innholdsfortegnelse
Zoom
1 Når du bruker et zoomobjektiv, må du forstørre bildet med zoomeringen.
[Zoom]-funksjonene som er tilgjengelige med dette kameraet
Meny
2 MENU t [Kamera] t [Zoom]t ønsket verdi.
[Zoom]-funksjonen til kameraet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere
ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på LCD-skjermen endres som følger, i samsvar
med den valgte zoom-funksjonen.
Zoomeforstørrelse
(kraftig)
Indeks
Zoomeforstørrelse
(svak)
: Kameraets [Zoom]-funksjon brukes ikke. (×1,0 vises.)
Smart zoom: Du kan forstørre bilder ved å trimme dem delvis. (Kun tilgjengelig når
[Bildestørr.] er stilt inn på [M] eller [S].)
3
Klart bilde-zoom: Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess for
høykvalitetsbilder.
4
Digital zoom: Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess.
(Standardinnstillingen er [Av].)
1
2
87NO
Forts. r
Zooming av bilder Av
ved å trimme dem i
det tilgjengelige
området (uten
forverring av
bildekvaliteten).
Av
Prioritere
På
bildekvaliteten ved
bruk av zoom.
Av
På
På
Ca. 1,4×
S
Ca. 2×
L
Ca. 2×*
M
Ca. 2,8×
S
Ca. 4×
L
Ca. 4×
M
Ca. 5,5×
S
Ca. 8×
* Zoomeforstørrelse i standardinnstillingen
Indeks
–
M
Meny
Prioritere
kraftigere
forstørrelse ved
bruk av zoom.
L
Eksempelbilde
Digital Bildestørr. Zoomeforstørrelse med optisk
zoom
zoom
Innholdsfortegnelse
Hva du ønsker å Klart
oppnå
bildezoom
Kommentarer
• Du kan bruke denne innstillingen mens du bruker følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Du kan ikke bruke [Zoom]-funksjonen i MENU når et objektiv med elektrisk zoom er tilkoblet. Når du
bruker zoomespaken eller zoomeringen, går kameraet automatisk over til å bruke [Zoom]-funksjonen sin
når zoomeforstørrelsen er større enn med den optiske zoomen.
• Du kan ikke bruke [Klart bilde-zoom] når [Bruksmodus] er stilt inn på kontinuerlig fremtrekk eller
nivåtrinnfotografering.
• Du kan ikke bruke smart zoom eller [Klart bilde-zoom]-funksjonen til film. Hvis du trykker på MOVIEknappen under en zoomeoperasjon, zoomer kameraet i [Digital zoom]-området.
• Når du bruker kameraets [Zoom]-funksjon, er innstillingen til [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet angis med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet på og rundt sentrum av bildet. [Målemodus]
er dessuten låst på [Multi].
z Kvaliteten på kameraets [Zoom]-funksjon
Fordi bildet zoomes med digital bildebehandling i [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom], blir
bildekvaliteten dårligere sammenliknet med kvaliteten før zooming. Hvis du bruker et
zoomobjektiv, anbefaler vi at du zoomer helt inn på et bilde først, ved hjelp av zoomeringen,
og deretter bruker kameraets [Zoom]-funksjon hvis du trenger ytterligere zooming.
88NO
Gjenkjenner ansiktene til fotoobjektene, foretar automatisk bildebehandling og justerer
automatisk innstillingene for fokus, blits og eksponering. Du kan velge et ansikt som
skal ha prioritet ved fokusering.
Ansiktsregistreringsramme (grå/magenta)
Denne rammen vises på et registrert ansikt som ikke er ansiktet med
fokusprioritet. Den magenta rammen vises på et ansikt som er registrert
med [Ansiktregistrering].
(På (regist.
ansikter))
(På)
Fokuserer på ansikter som er registrert med prioritet.
Velger det ansiktet som kameraet automatisk skal fokusere på.
Bruker ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen.
Kommentarer
Indeks
(Av)
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktsregistrering] t ønsket modus.
Eksempelbilde
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
Hvis kameraet finner mer enn 1 fotoobjekt, vil kameraet bedømme hvem
som er hovedperson og angi fokus etter prioritet.
Ansiktsregistreringsrammen for den viktigste delen av motivet vil bli hvit.
Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
Innholdsfortegnelse
Ansiktsregistrering
• Du kan ikke bruke [Ansiktsregistrering] sammen med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
– Kameraets [Zoom]-funksjon
• Du kan velge [Ansiktsregistrering] bare når [Autofokusområde] er stilt inn på [Multi] og [Målemodus]
også er stilt inn på [Multi].
• Ansiktene til opptil 8 fotoobjekter kan registreres.
• Ved [Smilutløser]-opptak stilles [Ansiktsregistrering] automatisk på [På (regist. ansikter)], selv om
funksjonen er satt til [Av].
89NO
Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan kameraet prioritere å oppdage de registrerte
ansiktene når [Ansiktsregistrering] er slått [På (regist. ansikter)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering] t ønsket modus.
Registrerer et nytt ansikt.
Rekkefølgeendring Endrer prioritet for ansikter som er registrert.
Slett
Sletter er registrert ansikt. Velg et ansikt og trykk på OK.
Slett alle
Sletter alle registrerte ansikter.
Eksempelbilde
Ny registrering
Innholdsfortegnelse
Ansiktregistrering
Ny registrering
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering] t [Ny registrering].
2 Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk
på lukkerknappen.
3 Når en bekreftelsesmelding vises, trykker du på OK.
Kommentarer
Indeks
• Opptil 8 ansikter kan registreres.
• Fotografer ansiktet forfra på et god opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det
er skjult av en hatt, solbriller eller liknende.
• Selv om du utfører operasjonen [Tilbakest.std.], slettes ikke registrerte bilder. Når du utfører [Tilbakestill
til fabrikkinnst.], slettes alle de registrerte ansiktene.
• Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i kameraet. For å
slette dataene for registrerte ansikter i kameraet, må du velge [Slett alle].
Rekkefølgeendring
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering]
t [Rekkefølgeendring].
2 Velg ansiktet du vil endre prioritet for.
3 Velg prioritetsnivå.
Jo lavere plassiffer, desto høyere prioritet.
Kommentarer
• Du kan ikke velge prioritetsnivå 8 ved å berøre skjermen. Hvis du vil endre nivået til 8, må du velge det
med kontrollhjulet (kun NEX-5R).
90NO
Innholdsfortegnelse
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smilutløser] t
[På].
3 Vent til et smil blir oppdaget.
Ansiktsregistreringsram
me (oransje)
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren,
Indikator for smilgjenkjenning
tar kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen under [Smilutløser]opptak, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til
[Smilutløser]-modus.
(Av)
(På)
Bruker ikke smilutløseren.
Bruker smilutløseren.
Indeks
Du kan stille inn følsomheten for registrering av smil med OPTION.
(På: Stort smil) Registrerer et stort smil.
(På: Normalt
smil)
Meny
4 For å forlate [Smilutløser]-modus, MENU t [Kamera] t [Smilutløser]
t [Av].
Eksempelbilde
2 Angi følsomhet for gjenkjenning av smil:
OPTION t ønsket innstilling.
Registrerer et normalt smil.
(På: Svakt smil) Registrerer selv et lite smil.
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Smilutløser] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
• Hvis du stiller inn [Smilutløser] på [På] mens kameraets [Zoom]-funksjon brukes, avbrytes kameraets
[Zoom]-funksjon.
• Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene.
• [Bruksmodus] stilles automatisk inn på [Enkeltbilde].
91NO
Forts. r
1 Ikke dekk over øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
3 Smil tydelig med åpen munn.
Det er enklere for kameraet å gjenkjenne smilet når tennene
synes.
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har gjenkjent ansiktet til, smiler.
• Hvis et ansikt er registrert, oppdager kameraet bare smilet til dette ansiktet.
• Hvis et smil ikke oppdages, må du angi følsomhet med OPTION.
Eksempelbilde
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og så rett som
mulig.
Hold øynene smale.
Innholdsfortegnelse
z Tips for vellykkede smileopptak
Meny
Indeks
92NO
Når kameraet oppdager og fotograferer et ansikt, gis bildet automatisk sin optimale
komposisjon. Både det opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte
bildet lagres i samme størrelse som det opprinnelige bildet.
Innholdsfortegnelse
Auto Port. innramm.
Eksempelbilde
1 MENU t [Kamera] t [Auto Port. innramm.] t ønsket modus.
(Av)
Bruker ikke [Auto Port. innramm.]-funksjonen.
(Auto)
Bruker funksjonen [Auto Port. innramm.].
Meny
Ikonet
på skjermen blir grønt når kameraet avgjør at et bilde kan optimaliseres.
Etter at bildet er tatt, vises det optimaliserte området med en ramme på
autovisningsskjermen.
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Auto Port. innramm.] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Sportsbilder], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Seriebilder]
– [HastPri.Kont.F.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Manuelt fokus]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR]
– Kameraets [Zoom]-funksjon
– [Ansiktsregistrering] er satt til [Av]
• Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av
opptaksforholdene.
93NO
Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i [Ansiktsregistrering]funksjonen.
1 MENU t [Kamera] t [Myke hudtoner-effekt] t [På].
(På)
(Av)
Bruker funksjonen [Myke hudtoner-effekt].
Bruker ikke [Myke hudtoner-effekt]-funksjonen.
Eksempelbilde
2 Angi hvor sterk myke hudtoner-effekten skal være: OPTION t ønsket
innstilling.
Innholdsfortegnelse
Myke hudtoner-effekt
Du kan angi styrkegrad for [Myke hudtoner-effekt] med OPTION.
Stiller inn sterk [Myke hudtoner-effekt].
(Middels)
Stiller inn middels sterk [Myke hudtoner-effekt].
(Lav)
Stiller inn svak [Myke hudtoner-effekt].
Meny
(Høy)
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Myke hudtoner-effekt] sammen med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Seriebilder]
– [HastPri.Kont.F.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Selvutl. (forts.)]
– [Sportsbilder] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funksjonen vil kanskje ikke virke, avhengig av fotoobjektet.
94NO
Her kan du lete gjennom alle fototipsene i kameraet.
Bruk dette elementet når du vil se på fototips du ikke har sett før.
2 Søk etter ønsket fototips.
Eksempelbilde
1 MENU t [Kamera] t [Opptakstipsliste].
Innholdsfortegnelse
Opptakstipsliste
Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned.
Du kan vise et tips fra [Innholdsfortegnelse].
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke rulle teksten ved å la fingeren din gli over skjermen. Bruk kontrollhjulet til å rulle teksten
(kun NEX-5R).
Indeks
95NO
Gjør det mulig å velge hvilke skjermvisningsmoduser som skal kunne velges med [Vis
innhold] (side 49) i opptaksmodus.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knapp (skjerm)].
Elementer som er merket med
Eksempelbilde
2 Velg ønsket modus.
, er tilgjengelig.
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen
grafisk, unntatt i situasjoner der [Opptaksmod.] er
stilt på [Panoramafotografer.].
Vis alle info.
Viser opptaksinformasjon.
Stor skriftdisplay
Viser bare hovedinnstillinger i stor størrelse.
Meny
Grafisk visning
Innholdsfortegnelse
DISP-knapp (skjerm)
P
1/125
Viser ikke opptaksinformasjon.
Nivå
Angir om kameraet er i vater både horisontalt og i
retning for- og bakover. Når kameraet er i vater i
begge retninger, lyser indikatoren grønt.
• Hvis du vipper kameraet langt forover eller
bakover, kan nivåindikatorens feilmargin være
ganske stor.
• Feil på ca. ±1° kan forekomme selv om
kameraets helningsvinkel er relativt godt justert.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
For søker
Viser bare opptaksinformasjon på skjermen (ikke
bilde). Velg dette alternativet når du gjør opptak
med en søker (selges separat for NEX-5R).
Trykk på Fn (funksjonsknappen) og velg en
funksjon du vil endre innstillingen for.
Innstillingsskjermbildet for den valgte funksjonen
åpnes. (Quick Navi) (kun NEX-6)
0.0 ISO200
Indeks
Ingen skj.-info
F3.5
96NO
Bildestørrelsen avgjør størrelsen på bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil bli gjengitt når bildet skrives ut på
papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
Innholdsfortegnelse
Bildestørr.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Bildestørr.] t ønsket modus.
Eksempelbilde
Stillbilde
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
Retningslinjer for bruk
4912 × 3264 piksler
For utskrifter med format på opptil A3+
M: 8.4M
3568 × 2368 piksler
For utskrifter med format på opptil A4
S: 4.0M
2448 × 1624 piksler
For utskrifter med format L/2L
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
L: 14M
4912 × 2760 piksler
M: 7.1M
3568 × 2000 piksler
S: 3.4M
2448 × 1376 piksler
Meny
L: 16M
Retningslinjer for bruk
For visning på et HD-TV-apparat
Indeks
Kommentarer
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforholdet 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
Panoramafotografer.
Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panoramaretning]-innstillingen.
(Standard)
Tar bilder med standardstørrelse.
Vertikalt: 3872 × 2160 piksler
Horisontalt: 8192 × 1856 piksler
(Vid)
Tar bilder i bredformat.
Vertikalt: 5536 × 2160 piksler
Horisontalt: 12416 × 1856 piksler
Kommentarer
• Når du skriver ut panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.
97NO
Forts. r
Bildene ser forskjellige ut, avhengig av hvilken modus som velges.
Vid
Eksempelbilde
Standard
Bildene rulles når du trykker på midten av kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
z Tips om valg av bildestørrelse
Meny
Indeks
98NO
Angir bildeforholdet for stillbilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Bildeforhold] t ønsket modus.
Standard bildeforhold. Egnet til utskrifter.
16:9
For visning på et HD-TV-apparat.
Kommentarer
• Du kan ikke stille inn dette alternativet når du tar opp i [Panoramafotografer.]-modus.
Eksempelbilde
3:2
Innholdsfortegnelse
Bildeforhold
Meny
Indeks
99NO
Velger komprimeringsformat for stillbilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Kvalitet] t ønsket modus.
Filformat: RAW (Tar opp i RAW-komprimeringsformat.) +
JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde blir opprettet samtidig. Dette er
praktisk når du trenger 2 bildefiler, en JPEG-fil for visning og en
RAW-fil for redigering.
• Bildekvaliteten er låst på [Fin], og bildestørrelsen er låst på
[L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det lagres. Fordi
komprimeringsforholdet til [Standard] er høyere enn for [Fin], er
filstørrelsen til [Standard] mindre enn for [Fin]. Dette gjør det
mulig å lagre flere filer på 1 minnekort, men bildekvaliteten vil
bli dårligere.
• Når bildene ikke skal modifiseres ved hjelp av en datamaskin,
anbefaler vi at du velger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Meny
Filformat: RAW (Tar opp i RAW-komprimeringsformat.)
Med dette formatet kan du ikke utføre noen digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for å behandle bildene på en
datamaskin for profesjonelle formål.
• Bildestørrelsen er låst til maksimumsstørrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen.
Eksempelbilde
RAW (RAW)
Innholdsfortegnelse
Kvalitet
Kommentarer
• Du kan ikke stille inn dette alternativet når du tar opp i [Panoramafotografer.]-modus.
• Du kan ikke legge til en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) på bilder i RAW-format.
• Du kan ikke bruke [Auto HDR] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
z RAW-bilder
En RAW-formatfil er rådata som ikke har gjennomgått noen form for digital behandling.
RAW-filer er forskjellige fra mer generelle filformater, som f.eks. JPEG-filer, og inneholder
råmateriale som kan behandles for profesjonelle formål.
Du trenger "Image Data Converter"-programvaren på CD-ROM-en (inkludert) for å kunne
åpne et RAW-bilde som er lagret på dette kameraet. Med denne programvaren kan du åpne
et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format som JPEG eller TIFF, og hvitbalansen,
fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres.
100NO
Stiller inn den retningen kameraet skal beveges i når du tar [Panoramafotografer.]-bilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Panoramaretning] t ønsket modus.
(Høyre)
(Opp)
(Ned)
Panorer kameraet i den angitte retningen.
Eksempelbilde
(Venstre)
Innholdsfortegnelse
Panoramaretning
Meny
Indeks
101NO
Velger filmfilformat.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Filformat] t ønsket modus.
AVCHD
MP4
Meny
• 60i/50i-filmer tas opp med henholdsvis 60 felt per sekund og 50 felt
per sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter "interlaced scanning"systemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p/25p-filmer tas opp med henholdsvis 24 bilder per sekund og 25
bilder per sekund. Både 24p- og 25p-filmer benytter "progressive
scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 60p/50p-filmer tas opp med henholdsvis 60 bilder per sekund og 50
bilder per sekund. Både 60p- og 50p-filmer benytter "progressive
scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
Eksempelbilde
Tar opp 60i/50i-filmer, 24p/25p-filmer eller 60p/50p-filmer i
AVCHD-format. Dette filformatet er egnet til visning av filmen
på en HD-TV. Du kan lage en Blu-ray Disc, en skrivbar
AVCHD-plate eller en DVD-Video-plate ved bruk av den
inkluderte "PlayMemories Home"-programvaren.
Innholdsfortegnelse
Filformat
Tar opp mp4-filmer (AVC). Dette formatet er egnet til
opplasting på Internett, e-postvedlegg og liknende.
z Kontrollere 60i eller 50i
Indeks
• Filmer tas opp i MPEG-4-format med ca. 30 bilder per sekund ved
bruk av "progressive scanning"-systemet, AAC-lyd og MP4-format.
• Du kan ikke lage plater med filmer som er tatt opp i dette formatet,
med den inkluderte "PlayMemories Home"-programvaren.
For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatibel enhet eller 1080
50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
z Spille av filmer på andre enheter
Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format.
Filmer som tas opp i AVCHD-format med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende
enheter.
– Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke er kompatible med
High Profile
– Enheter som ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format.
Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet ikke kan spilles
av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264.
102NO
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmopptak. Jo høyere
datahastighet (gjennomsnittlig bitfrekvens) per sekund, desto høyere bildekvalitet.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Opptaksinnstilling] t ønsket modus.
Overføringshastighet Opptak
Maksimalt 24 Mbps
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 ×
1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Gjennomsnittlig
17 Mbps
Tar opp filmer i standardkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Maksimalt 28 Mbps
Tar opp filmer i beste bildekvalitet med
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt 24 Mbps
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 ×
1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende
resultat.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Gjennomsnittlig
17 Mbps
Tar opp filmer i standardkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et
kinoliknende resultat.
[Filformat]: [MP4]
Meny
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Eksempelbilde
[Filformat]: [AVCHD]
Innholdsfortegnelse
Opptaksinnstilling
Overføringshastighet Opptak
Gjennomsnittlig
12 Mbps
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
VGA 3M
Gjennomsnittlig
3 Mbps
Tar opp filmer i VGA-format.
Indeks
1440×1080 12M
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Kommentarer
• Film som er tatt opp med 1080 60p/50p-innstillingen kan avspilles kun på kompatible enheter.
• Filmer som tas opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories Home" for å lage en
skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en disk med
den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre
filmene dine på en Blu-ray Disc.
z Kontrollere 60i eller 50i
For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatible enhet eller 1080
50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
103NO
Justerer fargetemperaturen etter lysforholdene i omgivelsene.
Bruk denne funksjonen når fargetemperaturen i bildet ikke ble som du forventet, eller når
du bevisst vil endre fargetemperaturen for å oppnå et bestemt fotografisk uttrykk.
Innholdsfortegnelse
Hvitbalanse
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet finner automatisk en lyskilde og justerer
fargetemperaturen.
Eksempelbilde
Du kan finjustere fargetemperaturen med OPTION.
Se forklaringen til hver enkelt modus for å justere hvitbalansen, slik at den passer til en
bestemt lyskilde.
Hvis du velger et alternativ for at det skal passe til en
bestemt lyskilde, justeres fargetemperaturen for
lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse).
Meny
(Overskyet)
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt hvitt)
(Fluor.: Kjølig hvitt)
(Fluor.:
Dagslyshvitt)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
(Blits)
(F.-temp./filter)
Justerer fargetemperaturen etter lyskilden. Oppnår
effekten av CC-filtre (fargekompensering) for
fotografering.
(Kundetilpasset)
Gjør det mulig å bruke hvitbalanseinnstillingen fra
[Tilpasset innst.].
(Tilpasset innst.)
Husker den grunnleggende hvitfargen (tilpasset
hvitbalanse).
Kommentarer
• [Auto-hvitbal.] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
104NO
Forts. r
Den tilsynelatende fargen på et fotoobjekt påvirkes av lysforholdene.
Fargetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere fargetemperaturen manuelt med
[Hvitbalanse]-funksjonen.
Dagslys
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard) Blåaktig
Overskyet
Fluorescerende Hvitglødende
Grønntone
Rødaktig
Eksempelbilde
Vær/belysning
Innholdsfortegnelse
z Virkningen av lysforhold
Meny
Finjustere fargetemperaturen
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
2 Bruk ved behov OPTION t til å justere fargetemperaturen ved å trykke
på øvre, nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet. Eller berør
kurven på skjermen for å justere fargetemperaturen (kun NEX-5R).
Indeks
Du kan justere fargetemperaturen mot G (grønn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
F.-temp./filter
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t [F.-temp./filter].
2 OPTION t velg ønsket fargetemperatur ved å dreie kontrollhjulet eller
ved å berøre det ønskede elementet på skjermen (kun NEX-5R).
Jo høyere tallet er, desto mer rødlig blir bildet, og jo lavere tallet er, desto mer blålig blir
bildet.
3 Juster fargetemperaturen ved å trykke på nederste/øverste/høyre/venstre
del av kontrollhjulet, eller ved å berøre kurven på skjermen (kun NEX5R).
105NO
Forts. r
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t [Tilpasset innst.].
2 Hold kameraet slik at hvitbalanseområdet helt dekker AF-området i
midten, og trykk deretter på lukkerknappen.
Innholdsfortegnelse
Tilpasset hvitbalanse
Lukkeren klikker og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og fargefilter) vises.
Du kan finjustere fargetemperaturen med OPTION.
Kommentarer
Meny
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket ned, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas
hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" angir at verdien ligger utenfor det forventede området når
blitsen brukes på kort avstand fra et fotoobjekt, eller et fotoobjekt med en sterk farge befinner seg
innenfor rammen. Hvis du registrerer denne verdien, blir
-indikatoren gul på
opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir
hvitbalansen på nytt for å få en mer presis hvitbalanseverdi.
Eksempelbilde
3 Hent frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen: MENU t [Lysstyrke/
farge] t [Hvitbalanse] t [Kundetilpasset].
Indeks
106NO
Velger målemetoden som angir hvilken del av fotoobjektet som skal måles for å
bestemme riktig eksponering.
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Målemodus] t ønsket modus.
(Senter)
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men
legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare det sentrale området
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når fotoobjektet er belyst bakfra
eller når det er sterk kontrast mellom
objektet og bakgrunnen.
Plasser
punktmålingssirkelen
over fotoobjektet.
Meny
Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i
flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele
skjermen (flermønstermåling).
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Målemodus
Kommentarer
Indeks
• Hvis du stiller inn [Målemodus] på noe annet enn [Multi], kan ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen
brukes.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– Kameraets [Zoom]-funksjon
– [Smilutløser]
107NO
Justerer mengden av blitslys i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer
blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.
1 Trykk på
(blitsknappen) for å klargjøre blitsen.
2 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Blitskompenser.]t ønsket verdi.
Hvis du velger høyere verdier ("+"-siden), blir blitsnivået høyere og bildene lysere. Hvis du
velger lavere verdier ("–"-siden), blir blitsnivået lavere og bildene mørkere.
Eksempelbilde
NEX-6:
Innholdsfortegnelse
Blitskompenser.
NEX-5R:
1 Sett på blitsen og hev den.
Hvis du velger høyere verdier ("+"-siden), blir blitsnivået høyere og bildene lysere. Hvis du
velger lavere verdier ("–"-siden), blir blitsnivået lavere og bildene mørkere.
Meny
2 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Blitskompenser.]t ønsket verdi.
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Blitskompenser.] sammen med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
• Hvis fotoobjektet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten
kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis fotoobjektet er tett innpå,
er kanskje ikke den reduserte blitseffekten synlig.
z Tips om justering av lysstyrken når du fotograferer
mennesker
• Det er viktig å finne balansen mellom lysstyrken til
personene og den mørke bakgrunnen i nattportretter. Du kan
justere lysstyrken til personene nærmest kameraet ved å
endre blitsens lysintensitet.
• Hvis fotoobjektet er for langt unna for blitsen, og fortsatt for
mørkt etter justering, må du gå nærmere motivet.
108NO
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten.
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [DRO/Auto HDR] t ønsket modus.
(Av)
(Auto HDR)
Bruker ikke [DRO/Auto HDR].
Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lys- og
skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får
et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
Tar 3 bilder med forskjellig eksponering, og overdekker det lyse
området av det undereksponerte bildet og det mørke området av
det overeksponerte bildet for å skape et bilde med mange
gråtoneoverganger. 1 bilde med riktig eksponering og 1
overdekket bilde tas opp.
Eksempelbilde
(Dyn.omr.opt.)
Innholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Meny
Kommentarer
• Du kan bare velge [DRO/Auto HDR] i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
Indeks
Dyn.omr.opt.
Korrigerer lysstyrken til bildet (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [DRO/Auto HDR] t [Dyn.omr.opt.].
2 OPTION t ønsket verdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer overgangene i et bildeopptak i hvert enkelt
område av bildet. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5
(sterk).
Kommentarer
• [Auto] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Portrett], [Landskap], [Makro], [Sportsbilder] i [Scenevalg]
• Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del "støy" i bildet. Velg riktig nivå ved å
kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.
109NO
Forts. r
Utvider området (overgangene), slik at du kan ta opp fra lyse til mørke partier med riktig
lysstyrke (HDR: High Dynamic Range). 1 bilde med riktig eksponering og 1 overdekket
bilde tas opp.
Innholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i
motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV
(sterk).
Eksempelbilde
2 OPTION t ønsket verdi.
Kommentarer
Meny
Indeks
• Du kan ikke begynne på neste bilde før bildefangstprosessen er helt fullført.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• Fordi lukkeren utløses 3 ganger for ett bilde, må du være forsiktig med følgende:
– Bruk denne funksjonen når fotoobjektet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.
• Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
• Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
• Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt,
vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
på
bildeopptaket for å informere deg om det. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller justere
innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.
110NO
Innholdsfortegnelse
Bildeeffekt
Du kan fotografere med et effektfilter for å få forskjellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Bildeeffekt] t ønsket modus.
(Av)
Deaktiverer bildeeffektfunksjonen.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde,
med skygger i hjørnene og tydelige
farger.
Du kan angi fargetone med OPTION.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å
understreke fargetonene.
Eksempelbilde
(Lekekamera)
Meny
(Posterisering)
(Mykt veldig
lyst)
Indeks
(Retrofoto)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge
primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.
Du kan velge primærfarger eller svarthvitt med OPTION.
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi
med sepiafargetoner og falmede
kontraster.
Skaper et bilde med den angitte
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk,
kjærlig, myk.
(Delfarge)
Skaper et bilde som har en bestemt
farge, mens andre farger er omgjort til
svart/hvitt.
Du kan velge fargetone med OPTION.
(Høy kontrast
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
s/h)
111NO
Forts. r
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maleri, med
forsterkede farger og detaljer.
Kameraet utløser lukkeren 3 ganger.
Du kan angi intensitet for effekten med
OPTION.
(Miniatyr)
Skaper et bilde som forsterker motivet
intenst, med veldig uskarp bakgrunn.
Denne effekten kan ofte sees i bilder av
miniatyrmodeller.
Du kan velge området som skal være i
fokus, med OPTION. Fokus reduseres
sterkt for andre områder.
Kommentarer
Indeks
Skaper et bilde i svart/hvitt med mange
overganger og reproduksjon av detaljer.
Kameraet utløser lukkeren 3 ganger.
Meny
(Fulltone
Mono)
Eksempelbilde
Skaper et bilde fylt med en myk,
lysende effekt.
Du kan angi intensitet for effekten med
OPTION.
Innholdsfortegnelse
(Mykt fokus)
• Du kan bare velge [Bildeeffekt] i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• Du kan ikke bruke [Bildeeffekt] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• Effektene [Lekekamera] og [Miniatyr] vil kanskje ikke være tilgjengelige sammen med kameraets
[Zoom]-funksjon.
• Hvis [Delfarge] velges, vil bildene kanskje ikke beholde den valgte fargen. Det avhenger av fotoobjektet.
• Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen fordi kameraet fortsatt behandler bildet
som nettopp er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke
disse effektene i filmer.
– [Mykt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fulltone Mono]
– [Miniatyr]
• Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren 3 ganger for 1 opptak. Vær nøye med
følgende:
– Bruk denne funksjonen når fotoobjektet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.
Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt,
vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
/
på det lagrede bildet for å informere deg om det. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller
justere innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.
112NO
Gir deg mulighet til å velge ønsket bildebehandling.
Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning)
som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der kameraet justerer
eksponeringen.
2 Når du skal justere kontrasten, metningen eller skarpheten: OPTION t
ønsket innstilling.
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre
farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
(Portrett)
For fotografering av hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av
livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Meny
(Standard)
Eksempelbilde
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Kreative innst.] t ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
Kreative innst.
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
(Solnedgang)
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
(Kontrast),
(Fargemetning) og
[Kreative innst.]-element.
(Skarphet) kan justeres for hvert enkelt
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys og
skygge være, noe som igjen vil ha innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være.
Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og
dempet.
(Skarphet)
Indeks
(Svart/hvitt)
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil
konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir
konturene.
Kommentarer
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justere [Fargemetning].
• [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Bildeeffekt] (unntatt [Av])
113NO
Innholdsfortegnelse
Slett
Gir deg mulighet til å velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
1 MENU t [Avspilling] t [Slett] t ønsket modus.
Sletter valgte bilder. Trykk midt på kontrollhjulet for å velge
OK.
Eller berør bildet og velg OK (kun NEX-5R).
Alt i mappen
Sletter alle bilder i den valgte mappen, eller alle AVCHD-filmer.
Alle AVCHDvisning-filer
Eksempelbilde
Flere bilder
Kommentarer
• Du kan velge opptil 100 bilder.
Meny
z Slette et bilde
Det er enklere å slette et bilde som vises på skjermen, ved å velge
skjermknapp (side 41).
(Slett) med
Indeks
114NO
Velger enhet for bilder som skal spilles av.
1 MENU t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film] t ønsket modus.
Viser stillbilder etter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser MP4-filmer etter mappe.
AVCHD-visning
Viser AVCHD-filmer.
Eksempelbilde
Mappevisning
(Stillbilder)
Innholdsfortegnelse
Velg stillbilde/film
Meny
Indeks
115NO
Spiller av bilder automatisk.
Spiller bare av 3D-bilder med lysbildevisning på et 3D-TV-apparat som er koblet til
kameraet.
Innholdsfortegnelse
Lysbildevisning
1 MENU t [Avspilling] t [Lysbildevisning] t ønsket modus t OK.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Når alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Intervall
1 sek.
Eksempelbilde
Gjenta
Angir visningsintervallet for bilder.
3 sek.
Meny
5 sek.
10 sek.
30 sek.
Bildetype
Viser alle stillbilder som normale bilder.
Vis kun 3D
Spiller bare av 3D-bilder.
Kommentarer
Indeks
Alle
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause. For å stoppe lysbildevisningen må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
• Du kan vise bilder i lysbildevisning bare hvis [Velg stillbilde/film] er satt til [Mappevisning (Stillbilder)].
• Et panoramabilde vises som fullt bilde. Trykk midt på kontrollhjulet når bildet vises for å rulle et
panoramabilde.
• Du kan ikke ta 3D-bilder med dette kameraet.
116NO
Innholdsfortegnelse
Se på Smarttelefon
Du kan overføre stillbilder til en smarttelefon og vise dem. Last ned appen
"PlayMemories Mobile" til smarttelefonen din fra nettbutikken for programvare.
1 Installer "PlayMemories Mobile" på smarttelefonen din.
2 Trykk på
(Se på Smarttelefon) og velg ønsket modus.
Hvis en annen funksjon er tilordnet til skjermknapp B, må du velge MENU t [Avspilling]
t [Se på Smarttelefon].
Overfører det siste bildet som ble tatt eller avspilt på
skjermen, til smarttelefonen.
Alle bilder fra denne
dato
Overfører alle stillbilder innenfor samme datoområde som
det siste bildet som ble tatt eller avspilt, til smarttelefonen.
Alle bilder i enheten
Overfører alle stillbilder i kameraet til smarttelefonen.
Indeks
3 Hvis kameraet er klart til overføring, vises
informasjonsskjermbildet på kameraet.
Koble sammen smarttelefonen og kameraet
ved hjelp av den viste informasjonen.
Meny
Dette bildet
Eksempelbilde
Vennligst last ned "PlayMemories Mobile" til smarttelefonen din fra den aktuelle
nettbutikken for programvare.
Kommentarer
• Enkelte bilder vil kanskje ikke vises på smarttelefonen, avhengig av opptaksformatet.
• Du kan bare overføre stillbilder. Filmer kan ikke overføres.
• Kameraet deler tilkoblingsinformasjon for [Se på Smarttelefon] med en enhet som har tillatelse til å koble
seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til kameraet, må du tilbakestille
tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU t [Oppsett] t [Tilb.st. Se på
Smarttelefon]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen
(side 200).
• "PlayMemories Mobile" er ikke tilgjengelig i alle land/regioner. [Se på Smarttelefon] er ikke tilgjengelig
i alle land/regioner som ikke er kompatible med "PlayMemories Mobile".
• Når kameraet er klart til å overføre, men du bryter forbindelsen til smarttelefonen ved å velge
på
kameraskjermen, kan det ta noen sekunder å komme tilbake til avspillingsskjermen.
117NO
Forts. r
1 Start "PlayMemories Mobile" på Android.
2 Velg kameraet (DIRECT-xxxx:NEX-xxx).
Innholdsfortegnelse
Overføre bilder til Android med "PlayMemories
Mobile"
Eksempelbilde
Meny
3 Angi passordet som vises på kameraet.
Android er koblet til kameraet.
Indeks
4 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre bildet.
118NO
Forts. r
1 Velg kameraet (DIRECT-xxxx:NEX-xxx) på
Wi-Fi-innstillingsskjermen til iOS.
Innholdsfortegnelse
Overføre bilder til iOS med "PlayMemories
Mobile"
Eksempelbilde
2 Angi passordet som vises på kameraet.
iOS er koblet til kameraet.
Meny
Indeks
3 Start "PlayMemories Mobile" på iOS.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre bildet.
119NO
1 Start datamaskinen din.
2 MENU t [Avspilling] t [Send til datamaskin]
Kommentarer
• Avhengig av programinnstillingene på datamaskinen din, vil kameraet eventuelt slå seg av etter at
bildene er lagret på datamaskinen.
Eksempelbilde
Du kan enkelt ta sikkerhetskopier av bilder ved å overføre dem til en datamaskin som er
koblet til nettverket. Før du lagrer, må du installere programvaren "PlayMemories
Home" på datamaskinen din, koble sammen datamaskinen og kameraet med en USBkabel, og registrere kameraet i "PlayMemories Home". Du må også registrere
tilgangspunktet ditt på forhånd (side 194, 195).
Innholdsfortegnelse
Send til datamaskin
Meny
Indeks
120NO
Hvis kameraet og TV-en ikke er koblet til hverandre med en HDMI-kabel, kan du vise
bildene på en nettverksaktivert TV ved å overføre dem fra kameraet.
1 MENU t [Avspilling] t [Se på en TV] t enhet du ønsker å koble til.
.
For å spille av bilder manuelt, må du trykke på høyre/
venstre side av kontrollhjulet.
For å endre den enheten som skal kobles til, må du velge
OPTION for å velge [Enhetliste].
Eksempelbilde
2 Når du vil spille av bilder som
lysbildevisning, må du velge
Innholdsfortegnelse
Se på en TV
Innstilling for lysbildevisning
Avspillingsvalg
Velger den bildegruppen som skal vises.
Velger fra [Alle bilder i enheten] eller [Alt i mappen].
Intervall
Velger fra [Kort] til [Lang].
Effekter*
Velger mellom [På] og [Av].
Kommentarer
Indeks
* Innstillingene er virksomme kun på BRAVIA TV-er som er kompatible med funksjonene.
Meny
Du kan endre innstillingene for lysbildevisningen ved å trykke på OPTION.
• Du kan bruke denne funksjonen på en TV som støtter DLNA-avspiller.
• Du kan vise bilder på en Wi-Fi Direct-aktivert TV eller på en nettverksaktivert TV (inklusive kabel-TV).
• Når du bruker en Wi-Fi Direct-aktivert TV, kan du vise bilder selv om TV-en ikke er koblet til et
nettverk.
• Hvis du kobler sammen TV-en og kameraet og ikke bruker Wi-Fi Direct, må du registrere
tilgangspunktet ditt på kameraet først (side 194, 195).
• Det kan ta tid å få vist bildene på TV-en.
• Film kan ikke vises på TV ved hjelp av Wi-Fi. Bruk en HDMI-kabel (selges separat).
121NO
Du kan angi hvilke stillbilder som er lagret på minnekortet, du vil skrive ut på et senere
tidspunkt.
-merket (utskriftsbestilling) vises på registrerte bilder (DPOF: Digital Print Order
Format).
DPOF-innstill.
Velger bilder for utskriftsbestilling.
1 Velg et bilde og trykk på midten av kontrollhjulet. Velg det
-merkede bildet på nytt for å oppheve merkingen.
Du kan velge eller oppheve valget ved å berøre bildet (kun
NEX-5R).
2 Gjenta operasjonen på alle bilder du vil skrive ut.
Opphev alle
Fjerner alle DPOF-merker.
Datopåskrift
På
Av
Meny
Flere bilder
Eksempelbilde
1 MENU t [Avspilling] t [Spesif. Utskrift] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Spesif. Utskrift
Brukes til å stille inn om de DPOF-merkede bildene skal dateres
når de skrives ut.
Indeks
Kommentarer
• Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
– Film
– RAW-bilder
• Du kan legge til DPOF-merker på opptil 999 bilder.
• DPOF-registreringen fjernes ikke etter utskrift. Det anbefales at du fjerner DPOF-registreringen etter at
du har skrevet ut stillbildene.
122NO
Velger antall bilder som skal vises på indeksskjermen.
1 MENU t [Avspilling] t [Bildeindeks] t ønsket modus.
Viser 6 bilder.
12 bilder
Viser 12 bilder.
Velg ønsket mappe ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermen, og trykk deretter på øvre eller nedre
del av kontrollhjulet. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
Indeks
NEX-5R:
Du kan også velge en mappe ved å berøre søylen på
venstre side. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å berøre midten av søylen.
Meny
z Vise ønsket mappe
Eksempelbilde
6 bilder
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
123NO
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre en del av bildet som vises.
1 MENU t [Avspilling] t [
Forstørr].
3 Marker den delen du vil se, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller
venstre på kontrollhjulet. Eller velg den delen du ønsker å forstørre ved å
la fingeren din gli over bildet (kun NEX-5R). Når du berører bildet,
forstørres det, og sentreres om det punktet du berørte (kun NEX-5R).
4 Velg
for å avbryte forstørret avspilling.
Eksempelbilde
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på kontrollhjulet.
Eller berør
eller
på skjermen (kun NEX-5R).
Innholdsfortegnelse
Forstørr
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke forstørre filmer.
• Under avspilling av panoramabilder må du først trykke på pause, og deretter forstørre bildet.
z Skaleringsområde
Skaleringsområdet er avhengig av bildestørrelsen.
Skaleringsområde
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Bildestørrelse
124NO
Roterer et stillbilde mot klokken. Bruk denne funksjonen for å vise et liggende bilde i
stående stilling. Når du har rotert et bilde, vil bildet bli vist i rotert stilling selv etter å ha
slått av kameraet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Avspilling] t [Roter].
Innholdsfortegnelse
Roter
2 Trykk midt på kontrollhjulet.
Eller berør
(Roter) på skjermen (kun NEX-5R).
Meny
Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.
Eller så roterer bildet når du berører
på skjermen (kun NEX-5R).
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke rotere følgende filer:
– Film
– Beskyttede bilder
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke få informasjon om bilderotering. Det avhenger
av programvaren.
125NO
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises på beskyttede bilder.
1 MENU t [Avspilling] t [Beskytt] t ønsket modus.
Beskytter eller opphever beskyttelsen av de valgte bildene.
Trykk midt på kontrollhjulet for å velge OK.
Eller berør bildet og velg OK (kun NEX-5R).
Opphev alle bild.
Opphever beskyttelsen av alle stillbilder.
Opphev alle filmer Opphever beskyttelsen av alle filmer (MP4).
(MP4)
Eksempelbilde
Flere bilder
Innholdsfortegnelse
Beskytt
Opph. alle AVCHD- Opphever beskyttelsen av alle AVCHD-filmer.
visn.-filer
Meny
Kommentarer
• Du kan beskytte opptil 100 bilder på en gang.
Indeks
126NO
Justerer lydvolumet for filmer i 8 trinn.
1 MENU t [Avspilling] t [Voluminnstillinger]t ønsket verdi.
[Voluminnstillinger]-skjermbildet vises når du trykker nederst på kontrollhjulet mens du
spiller av filmer.
Du kan justere lydvolumet mens du lytter til den faktiske lyden.
Eksempelbilde
z Justere lydvolumet under avspilling
Innholdsfortegnelse
Voluminnstillinger
Meny
Indeks
127NO
Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis
ned.
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis
ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og
eksponering hver for seg. Kameraet fortsetter å justere
eksponeringen mens du fotograferer i [Seriebilder]- eller
[HastPri.Kont.F.]-modus.
Kommentarer
Meny
• Når [Autofokus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], er innstillingen [Av] ugyldig for [AEL med lukker], og
kameraet låser eksponeringen for det første bildet når du trykker lukkerknappen halvveis ned. I
[Seriebilder]- eller [HastPri.Kont.F.]-modus fortsetter kameraet å justere eksponeringen for resten av
bildene.
• Bruk av AEL-knappen (kun NEX-6) prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.
• Når [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til skjermknapp B med [Tilpass. skjermknappinnst.], vil bruk av
skjermknapp B prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene (kun NEX-5R).
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
AEL med lukker
Indeks
128NO
AF-lyset sørger for utfyllende belysning for å gjøre det enklere å fokusere på et
fotoobjekt i mørke omgivelser.
Det røde AF-lyset gjør det enkelt for kameraet å fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokus er låst.
Auto
Bruker AF-lyset.
Av
Bruker ikke AF-lyset.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke AF-lyset i følgende situasjoner:
– [Autofokus] er satt til [Kontinuerlig AF].
– [Landskap], [Nattscene], [Sportsbilder] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– Filmopptak
– Bruke et objektiv med A-fatning (selges separat).
• Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig og AF-området blir angitt med en
stiplet linje. AF fungerer med prioritet på og rundt sentrum av bildet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [AF-lys] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
AF-lys
Indeks
129NO
Stiller inn om avstandspunkter for faseregistrerings-AF skal vises på skjermen eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [Fasedeteksjon-AF-område] t ønsket modus.
På
Avstandspunkter for
faseregistrerings-AF
Av
Eksempelbilde
Avstandspunkter for faseregistreringsAF vises.
Innholdsfortegnelse
Fasedeteksjon-AF-område
Avstandspunkter for faseregistrerings-AF vises ikke.
Meny
Kommentarer
Indeks
• Når blenderverdien er større enn F6,3, er faseregistrerings-AF ikke tilgjengelig. Du kan bare bruke
kontrast-AF.
• Faseregistrerings-AF er tilgjengelig kun med kompatible objektiver. Hvis et ikke-kompatibelt objektiv er
montert, vil du ikke kunne bruke faseregistrerings-AF. Faseregistrerings-AF vil kanskje ikke virke med
alle kompatible objektiver, f.eks. eldre objektiver som ikke er oppdatert. Du finner flere opplysninger om
kompatible objektiver på nettstedet til Sony. Du kan også kontakte en Sony-forhandler eller en lokal,
autorisert Sony-servicetilbyder.
• Når du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat) sammen med fatningsadapteren (selges separat),
vil kameraets faseregistrerings-AF ikke aktiveres.
• Faseregistrerings-AF er ikke tilgjengelig for filmopptak. Avstandspunkter for faseregistrerings-AF vises
ikke på skjermen.
130NO
Når blitsen brukes, utløses den 2 eller flere ganger før bildet tas for å redusere problemet
med røde øyne.
1 MENU t [Oppsett] t [Rødøyereduksj.] t ønsket innstilling.
Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Bruker ikke [Rødøyereduksj.].
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Rødøyereduksj.] i følgende situasjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Ettersynkron.], [Trådløs] (kun NEX-6) eller [Blits av] i [Blitsmodus]
– [Smilutløser]
– [Panoramafotografer.]
• [Rødøyereduksj.] vil kanskje ikke gi de ønskede resultatene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
de aktuelle forholdene, som avstanden til fotoobjektet eller om personen på bildet ser mot eller bort fra
forhåndsblinket.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Rødøyereduksj.
z Hva skyldes problemet med røde øyne?
Kamera
Øye
Indeks
Pupillene utvides i mørke omgivelser. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av
øyet (netthinnen), slik at fenomenet med "røde øyne" oppstår.
Netthinne
131NO
Sensorene i den elektroniske søkeren (selges separat til NEX-5R) kan oppdage om den
brukes og om kameraet skifter visning.
1 MENU t [Oppsett] t [FINDER/LCD-innstill.] t ønsket innstilling.
Søker
(kun NEX-6)
LCD-skjermen er slått av, og bildet vises alltid i den elektroniske
søkeren.
LCD-skjerm
(kun NEX-6)
Den elektroniske søkeren er slått av, og bildet vises alltid på
LCD-skjermen.
Manuell
(kun NEX-5R)
I denne modusen kan du endre visning manuelt mellom
elektronisk søker (selges separat) og LCD-skjermen ved hjelp av
knappen på den elektroniske søkeren.
Meny
Når du ser inn i den elektroniske søkeren, skifter visningen
automatisk til elektronisk søker.
Du kan slå på visningen manuelt ved å bruke knappen på den
elektroniske søkeren (kunNEX-5R).
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
FINDER/LCD-innstill.
Indeks
132NO
Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon,
hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Live View-visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder der effekter er tatt i bruk.
Innstillingseffekt
Av
Viser bilder uten at effekter er tatt i bruk.
Denne innstillingen gjør at du kan konsentrere deg om å
komponere bildet fordi motivet vises på skjermen slik det er.
Bildene vises alltid med passende lysstyrke i [Man.
Eksponering]-modus.
Eksempelbilde
Innstillingseffekt
På
Innholdsfortegnelse
Live View-visning
Kommentarer
Meny
• Du kan bare velge [Innstillingseffekt Av] i følgende opptaksmoduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• Når du stiller inn [Live View-visning] på [Innstillingseffekt På], vil det kanskje være vanskelig å sjekke
komposisjonen, siden Live View-visningen virker for mørk eller for lys. Hvis dette skjer, kan du stille inn
[Live View-visning] på [Innstillingseffekt Av].
Indeks
133NO
Du kan kontrollere det lagrede bildet på LCD-skjermen rett etter at det er tatt. Du kan
endre tiden det vises.
1 MENU t [Oppsett] t [Autovisning] t ønsket innstilling.
5 sek.
Viser den angitte tiden.
Ved å velge (Forstørr) kan du kontrollere det forstørrede
bildet.
2 sek.
Av
Viser ikke noe.
Eksempelbilde
10 sek.
Innholdsfortegnelse
Autovisning
Kommentarer
Meny
• Ved autovisning vil ikke bilder vises i stående stilling selv om du stiller inn [Avspill.visning] på [Roter
autom.].
• Selv om [Rutenettlinje] er satt til noe annet enn [Av] ved opptak av [Panoramafotografer.]-bilder, vises
ikke rutenettlinjen i autovisning.
• Før bildet vises, kan et ubehandlet bilde bli vist midlertidig, avhengig av innstillingene, for eksempel
[DRO/Auto HDR], [Myke hudtoner-effekt] eller [Objektivkomp.: forvreng.].
Indeks
134NO
Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere
bilder.
1 MENU t [Oppsett] t [Rutenettlinje] t ønsket innstilling.
Firkantet rutenett
Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale
nivået til komposisjonen. Dette er egnet til å avgjøre kvaliteten
på komposisjonen ved opptak av landskap, makroopptak eller
dupliserte bilder.
Diag. og firk.
ruten.
Hvis et fotoobjekt plasseres på diagonallinjen, kan det gi et
oppløftende og kraftig uttrykk.
Av
Viser ikke rutenettet.
Meny
Ved å plassere hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som
deler bildet i tre, får du en velbalansert komposisjon.
Eksempelbilde
3x3 rutenett
Innholdsfortegnelse
Rutenettlinje
z Kontrollere rammen for filmopptak
Ramme for film
Indeks
Rammen som vises når [Rutenettlinje] er stilt inn på noe
annet enn [Av], vil vise hvor stor rammen er for film.
Dette setter deg i stand til å justere komposisjonen før du
tar opp film.
135NO
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved manuell fokusering.
Denne funksjonen er nyttig for makro- eller portrettfotografering som krever finjustering
av fokus.
Innholdsfortegnelse
Fremhevingsnivå
1 MENU t [Oppsett] t [Fremhevingsnivå] t ønsket innstilling.
Angir et høyt fremhevingsnivå.
Middels
Angir et middels fremhevingsnivå.
Lav
Angir et lavt fremhevingsnivå.
Av
Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.
Eksempelbilde
Høy
Kommentarer
Meny
• Fordi kameraet regner at skarpe områder er i fokus, varierer fremhevingsnivået med fotoobjektet,
opptakssituasjonen og objektivet som brukes.
• Fremhevingsfunksjonen er ikke aktivert når kameraet er koblet til andre enheter med en HDMI-kabel.
Indeks
136NO
Angir fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved manuell fokusering.
1 MENU t [Oppsett] t [Fremhevingsfarge] t ønsket innstilling.
Fremhever konturer med hvitt.
Rød
Fremhever konturer med rødt.
Gul
Fremhever konturer med gult.
Kommentarer
• Denne funksjonen kan ikke stilles inn når [Fremhevingsnivå] er stilt inn på [Av].
Eksempelbilde
Hvit
Innholdsfortegnelse
Fremhevingsfarge
Meny
Indeks
137NO
Stiller inn om [Klart bilde-zoom] skal brukes eller ikke når kameraets [Zoom]-funksjon
er i bruk (side 87). Zoomer inn på et bilde med høyere kvalitet enn [Digital zoom].
1 MENU t [Oppsett] t [Klart bilde-zoom] t ønsket innstilling.
Bruker [Klart bilde-zoom]-funksjonen.
Av
Bruker ikke [Klart bilde-zoom]-funksjonen.
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Klart bilde-zoom] sammen med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Klart bilde-zoom
Meny
Indeks
138NO
1 MENU t [Oppsett] t [Digital zoom] t ønsket innstilling.
På
Bruker [Digital zoom]-funksjonen.
Hvis du vil bruke kraftigere forstørrelse, uansett hvor mye
bildekvaliteten reduseres, må du stille den inn på [På].
Av
Bruker ikke [Digital zoom]-funksjonen.
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Digital zoom] sammen med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Eksempelbilde
Stiller inn om [Digital zoom] skal brukes eller ikke når kameraets [Zoom]-funksjon er i
bruk (side 87).
Zoomer inn på et bilde med kraftigere forstørrelse enn [Klart bilde-zoom], men
bildekvaliteten reduseres, sammenliknet med [Klart bilde-zoom]. Denne funksjonen kan
også være tilgjengelig under filmopptak.
Innholdsfortegnelse
Digital zoom
Indeks
139NO
Stiller inn om opptaksmodus skal stilles inn på selvutløser med 3 sekunders forsinkelse
når LCD-skjermen er vippet opp ca. 180 grader.
På
Stiller inn opptaksmodus automatisk på selvutløser med 3
sekunders forsinkelse når LCD-skjermen er vippet opp ca. 180
grader.
Av
Velger den opptaksmodus basert på bruksmodus. Velg dette
alternativet når du ikke bruker selvutløser, og still inn
bruksmodus på [Enkeltbilde].
[Berøringsutløser] er satt til [På].
Lukkeren utløses etter 3 sekunder.
Indeks
3 Berør LCD-skjermen.
Meny
2 Vipp opp LCD-skjermen ca. 180 grader.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Selvportrett Selvutløser] t [På].
Innholdsfortegnelse
Selvportrett Selvutløser (kun
NEX-5R)
Kommentarer
• Selvutløserlampen blinker ikke.
• Du kan ikke bruke [Selvportrett Selvutløser] sammen med følgende funksjoner:
– Under filmopptak
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
• Du kan ikke bruke [Selvportrett Selvutløser]-funksjonen når en blits HVL-F7S (inkludert) eller tilbehør
er koblet til Smartterminalen for tilbehør 2.
• Hvis AF-lyset er for sterkt under opptak, må du endre innstillingen for [AF-lys].
140NO
Stiller inn om alle bilder skal lagres eller ikke, som er tatt med kontinuerlig fremtrekk i
[Fremragende auto]-modus.
1 MENU t [Oppsett] t [F. auto bildeekstr.] t ønsket innstilling.
Lagrer 1 passende bilde som er valgt av kameraet.
Av
Lagrer alle bildene.
Kommentarer
• Også når du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Av] med [Håndholdt kamera i halvlys] valgt fra gjenkjent
scenemodus, blir det lagret 1 sammensatt bilde.
• Når [Auto Port. innramm.]-funksjonen er aktivert, lagres 2 bilder, selv om du stiller inn [F. auto
bildeekstr.] på [Auto].
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
F. auto bildeekstr.
Meny
Indeks
141NO
Forstørrer bildet på skjermen automatisk, slik at manuell fokusering blir enklere. Dette
virker i modusene [Manuelt fokus] og [Dir. man. Fokus].
1 MENU t [Oppsett] t [MF-assistent] t ønsket innstilling.
Bildet forstørres 4,8 ganger. Du kan også forstørre bildet 9,6 ganger.
• I [Dir. man. Fokus] (direkte manuelt fokus) kan du justere fokus ved hjelp av autofokus og deretter
dreie fokusringen mens du holder lukkerknappen halvveis nede.
På
Forstørrer bildet. Du kan angi forstørringens varighet med [MF
hjelpetid]. Velg
for å avbryte forstørringen av bildet.
Av
Forstørrer ikke bildet.
(skjermknapp) forstørre
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [MF-assistent] under filmopptak.
• Når et objektiv med A-fatning (selges separat) er tilkoblet, vil et trykk på
bildet.
Eksempelbilde
2 Drei fokusringen for å justere fokus.
Innholdsfortegnelse
MF-assistent
Indeks
142NO
Angir hvor lenge et bilde skal vises i forstørret format med funksjonen [MF-assistent].
1 MENU t [Oppsett] t [MF hjelpetid] t ønsket innstilling.
Ingen begrens.
Forstørrer visningen til
5 sek.
Forstørrer bildet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer bildet i 2 sekunder.
Innholdsfortegnelse
MF hjelpetid
velges.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Denne funksjonen kan ikke stilles inn når [MF-assistent] er stilt inn på [Av].
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig for objektiver med E-fatning.
Meny
Indeks
143NO
Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for
fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av hva du
ønsker å oppnå.
Innholdsfortegnelse
Fargerom
1 MENU t [Oppsett] t [Fargerom] t ønsket innstilling.
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB]
ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut
bildene uten noen form for endring.
AdobeRGB
Dette har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Hvis en stor
del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er [AdobeRGB] i bruk.
Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Eksempelbilde
sRGB
Kommentarer
Meny
• Adobe RGB er beregnet på programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargerommet for
DCF2.0-utstyr. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker
programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
• Når du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheter, vises bildene med lav metningsgrad.
Indeks
144NO
Angir om du bruker [SteadyShot]-funksjonen til objektivet eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [SteadyShot] t ønsket innstilling.
Bruker [SteadyShot].
Av
Bruker ikke [SteadyShot]. Denne innstillingen anbefales når du
bruker stativ.
Kommentarer
• [På] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
• Du kan ikke angi [SteadyShot] hvis navnet på objektivet som brukes ikke inneholder "OSS", for
eksempel "E16 mm F2,8", eller hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat).
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
SteadyShot
Meny
Indeks
145NO
Angir om lukkeren kan utløses når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Utløser uten objektiv] t ønsket innstilling.
Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet. Velg denne innstillingen når du fester kameraet til et
astronomisk teleskop e.l.
Deaktiver
Utløser lukkeren bare når det er montert et objektiv på kameraet.
Kommentarer
Eksempelbilde
Aktiver
Innholdsfortegnelse
Utløser uten objektiv
• Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel
objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å
kontrollere bildet som tas.
Meny
Indeks
146NO
Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser i en elektronisk søker (selges
separat for NEX-5R).
1 MENU t [Oppsett] t [Eye-Start AF] t ønsket innstilling.
Automatisk fokusering starter når du ser i den elektroniske
søkeren.
Av
Automatisk fokusering starter ikke når du ser i den elektroniske
søkeren.
Kommentarer
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Eye-Start AF
• Dette elementet er kun tilgjengelig når fatningsadapter LA-EA2 (selges separat) er tilkoblet.
Meny
Indeks
147NO
Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsintervallet mellom
lukkerutløsninger.
1 MENU t [Oppsett] t [Fremre gardinlukker] t ønsket innstilling.
Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.
Av
Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.
Kommentarer
Meny
• Når du tar bilder med høy lukkerhastighet med et stort objektiv montert, kan ekkoeffekter forekomme i
uskarpe områder, avhengig av fotoobjektet og opptaksforholdene. I slike tilfeller må du stille inn denne
funksjonen på [Av].
• Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta eller Konica-Minolta) brukes, må
dette elementet stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt
eksponering bli angitt, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Fremre gardinlukker
Indeks
148NO
Når du stiller inn lukkerhastigheten på ett sekund eller mer (fotografering med lang
eksponering), blir støyreduksjon aktivert like lenge som lukkeren er åpen. Når
funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder,
redusert.
På
Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens
støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et
nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få
tatt bildene til rett tid.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Støyred.lang] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Støyred.lang
Kommentarer
Meny
Indeks
• [Støyred.lang] er stilt inn på [Av] i følgende moduser:
– [Seriebilder]
– [HastPri.Kont.F.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Sportsbilder], [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
• [Støyred.lang] er stilt inn på [På] i følgende moduser:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg] (unntatt [Sportsbilder], [Håndholdt kamera i halvlys])
149NO
Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil kameraet redusere støyen som er mer
merkbar ved høy kamerafølsomhet. Mens støyreduksjonen er på, vises kanskje en
melding og du kan ikke ta et nytt bilde.
Innholdsfortegnelse
Høy ISO Støyred.
1 MENU t [Oppsett] t [Høy ISO Støyred.] t ønsket innstilling.
Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Lav
Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier. Velg
dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.
Kommentarer
Meny
• Støyreduksjon er ikke tilgjengelig i følgende moduser:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Eksempelbilde
Normal
Indeks
150NO
Kompenserer for skygge i hjørnene på skjermen, som skyldes bestemte
objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket innstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skjermen.
Av
Kompenserer ikke automatisk for mørkere hjørner på skjermen.
Kommentarer
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig med et objektiv med E-fatning.
• Mengden lys rundt kantene vil kanskje ikke korrigeres, avhengig av objektivtypen.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Meny
Indeks
151NO
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner, som skyldes bestemte objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket innstilling.
Reduserer fargeavvik automatisk.
Av
Reduserer ikke fargeavvik automatisk.
Kommentarer
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig med et objektiv med E-fatning.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Meny
Indeks
152NO
Kompenserer for forvrengning på skjermen, som skyldes bestemte objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: forvreng.] t ønsket innstilling.
Kompenserer automatisk for forvrengning på skjermen.
Av
Kompenserer ikke automatisk for forvrengning på skjermen.
Kommentarer
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig med et objektiv med E-fatning.
• Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Objektivkomp.: forvreng.] kunne være låst på [Auto],
og du vil eventuelt ikke kunne velge [Av].
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: forvreng.
Meny
Indeks
153NO
Stiller inn om et bestemt ansikt skal følges med prioritet eller ikke, når kameraet
oppdager det aktuelle ansiktet i forbindelse med objektsporing.
1 MENU t [Oppsett] t [Ansiktsprioritetssporing] t ønsket innstilling.
Av
Følger ikke ansiktet med prioritet.
Hvis du stiller inn det registrerte ansiktet som "mål", vil
kameraet følge kroppen, hvis ansiktet ikke er synlig, selv når
[Ansiktsprioritetssporing] er stilt inn på [Av]. Hvis den
prioriterte personen blir borte fra skjermen mens kameraet
sporer ham eller henne, og deretter kommer tilbake på skjermen,
vil kameraet spore vedkommendes ansikt igjen.
Meny
Følge et ansikt med prioritet.
Når ansiktet ikke er synlig på LCD-skjermen, sporer kameraet
kroppen, men når ansiktet er synlig, sporer kameraet ansiktet.
Hvis den prioriterte personen blir borte fra skjermen mens
kameraet sporer ham eller henne, og deretter kommer tilbake på
skjermen, vil kameraet spore vedkommendes ansikt igjen.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Ansiktsprioritetssporing
Kommentarer
Indeks
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av], er [Ansiktsprioritetssporing] stilt inn på [Av] og kan ikke
tilbakestilles.
154NO
Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i
tilfelle motivet er mørkt.
1 MENU t [Oppsett] t [Auto. langsom lukker] t ønsket innstilling.
Bruker [Auto. langsom lukker]. Lukkerhastigheten reduseres
automatisk. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav
lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.
Av
Bruker ikke [Auto. langsom lukker]. Den innspilte filmen vil
være mørkere enn når innstillingen er [På], men du kan ta opp
film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Auto. langsom lukker
Kommentarer
Meny
• [Auto. langsom lukker] er tilgjengelig hvis begge de følgende betingelsene er opptatt.
– [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Program Auto] eller [Blenderprioritet] i [Opptaksmod.]
– [ISO AUTO] i [ISO]
Indeks
155NO
Angir om du skal ta opp lyd eller ikke ved filmopptak.
1 MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t ønsket innstilling.
Tar opp lyd (stereo).
Av
Tar ikke opp lyd.
Kommentarer
• Når [På] er valgt, vil lyd som lages ved bruk av objektivet og kameraet også bli tatt opp.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Filmlydopptak
Meny
Indeks
156NO
Angir om vindstøy skal reduseres under filmopptak eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [Vindstøyreduksjon] t ønsket innstilling.
Reduserer vindstøy.
Av
Reduserer ikke vindstøy.
Kommentarer
• Hvis de setter denne innstillingen til [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med
for lav lydstyrke.
• Ved bruk av mikrofon (selges separat) vil ikke vindstøyreduksjon bli utført selv om [Vindstøyreduksjon]
er satt til [På].
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Vindstøyreduksjon
Meny
Indeks
157NO
Setter deg i stand til å justere og registrere en automatisk fokusert posisjon for hvert
objektiv når du bruker et objektiv med A-fatning med fatningsadapter LA-EA2 (selges
separat).
Innholdsfortegnelse
AF mikrojust.
1 MENU t [Oppsett] t [AF mikrojust.].
3 [mengde] t ønsket verdi t OK.
AFAngir om funksjonen [AF mikrojust.] skal brukes eller ikke. Velg
justeringsinnstilling [På] for å bruke [AF mikrojust.].
Gir deg mulighet til å velge en optimal verdi mellom –20 og +20.
Hvis du velger en høyere verdi, forskyves autofokusposisjonen
lengre bort fra kameraet. Hvis du velger en lavere verdi, forskyves
autofokusposisjonen nærmere kameraet.
Tøm
Sletter den angitte verdien.
Meny
mengde
Eksempelbilde
2 [AF-justeringsinnstilling] t [På].
Kommentarer
Indeks
• Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold.
• Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen.
[±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
• Hvis [–] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å
registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og still inn verdien
for det på [±0], eller tilbakestill verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
• Bruk [AF mikrojust.] bare til Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruker [AF
mikrojust.] sammen med andre objektiver, kan den registrerte verdien bli berørt. [AF mikrojust.] må ikke
utføres med et objektiv som ikke støttes.
• Du kan ikke angi [AF mikrojust.] enkeltvis for Sony-, Minolta- eller Konika-Minolta-objektiver med
samme spesifikasjon.
158NO
Gjør det mulig å velge om du alltid skal vise det første menyskjermbildet eller
skjermbildet med innstillingen du brukte sist.
1 MENU t [Oppsett] t [Menystart] t ønsket innstilling.
Viser alltid det første menyskjermbildet.
Forrige
Viser den siste innstillingen som ble angitt. Det vil gjøre det
enklere å tilbakestille den siste innstillingen raskt.
Eksempelbilde
Topp
Innholdsfortegnelse
Menystart
Meny
Indeks
159NO
Tilordner funksjoner til Fn (funksjonsknappen).
1 MENU t [Oppsett] t [Innst. f. funksjonsmeny] t Tilordner den
ønskede funksjonen til [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 6].
Funksjoner som kan tilordnes til Fn-knappen
Velg AF/MF
Kundetilpasset 2
Autofokus
Kundetilpasset 3
Autofokusområde
Ansiktsregistrering
Eksempelbilde
Standardinnstillinger
Kundetilpasset 1
Innholdsfortegnelse
Innst. f. funksjonsmeny
Smilutløser
Myke hudtoner-effekt
Kvalitet
Meny
Auto Port. innramm.
ISO
Kundetilpasset 4
Hvitbalanse
Kundetilpasset 5
Målemodus
Bildeeffekt
Indeks
DRO/Auto HDR
Kundetilpasset 6
Kreative innst.
Blitsmodus
Ikke innstilt
160NO
Stiller inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [MOVIE-knapp] t ønsket innstilling.
Aktiverer MOVIE-knappen.
Av
Deaktiverer MOVIE-knappen.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
MOVIE-knapp
Meny
Indeks
161NO
Ved å tilordne funksjoner til ulike knapper går det raskere å utføre handlinger ved å
trykke på riktig knapp på opptaksinformasjonsskjermen.
AEL-knapp (kun NEX-6)
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass.
skjermknappinnst.] t Tilordner funksjoner
til skjermknappene ved hjelp av [AELknappens funk.] (kun NEX-6) eller [Innst. av
skjermkn. B].
Innholdsfortegnelse
Tilpass. skjermknappinnst.
Meny
Skjermknapp B
AEL-knappens funk. (kun NEX-6)
Hold AEL
Hvitbalanse
Lås/låsopp AEL (side 164)
Målemodus
DRO/Auto HDR
Velg AF/MF
Bildeeffekt
Autofokus
Kreative innst.
Autofokusområde
Blitsmodus
Objektsporing
Blitskompenser.
Zoom
MF-assistent
Ansiktsregistrering
Se på Smarttelefon
Smilutløser
Nedlastingsapp.
Auto Port. innramm.
Applikasjonsliste
Myke hudtoner-effekt
Ikke innstilt
Indeks
Opptakstips
Kvalitet
Innst. av skjermkn. B
Opptakstips
Bildeeffekt
Autofokus
Kreative innst.
Zoom
Blitsmodus
Ansiktsregistrering
Blitskompenser.
Smilutløser
MF-assistent
162NO
Forts. r
Lås/låsopp AEL (side 164) (kun
NEX-5R)
Myke hudtoner-effekt
Se på Smarttelefon
Kvalitet
Nedlastingsapp.
Hvitbalanse
Applikasjonsliste
Målemodus
Ikke innstilt
Kommentarer
Meny
• [Tilpass. skjermknappinnst.] er tilgjengelig i følgende opptaksmoduser. En funksjon som er tilordnet til
skjermknappen, hentes bare frem i følgende opptaksmodus.
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• Innstillingen av [Innst. av skjermkn. B] kan ikke brukes i følgende situasjoner:
– [Objektsporing]-funksjonen er aktivert.
– [Autofokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt]
• Nedlastingsfunksjonen for applikasjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. I slike
tilfeller kan du ikke bruke nedlastingsfunksjonen for applikasjoner, selv om du stiller inn
[Nedlastingsapp.] og [Applikasjonsliste].
• [Nedlastingsapp.] og [Applikasjonsliste] vil kanskje ikke vises i enkelte land eller regioner, der
nedlastingsfunksjonen for applikasjoner ikke er tilgjengelig.
Eksempelbilde
DRO/Auto HDR
Innholdsfortegnelse
Auto Port. innramm.
Indeks
163NO
Når det er vanskelig å oppnå en passende eksponering for motivet, setter denne
funksjonen deg i stand til å låse eksponeringen ved å fokusere på og måle lyset i et
område som har den ønskede lysstyrken.
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass. skjermknappinnst.] t [AEL-knappens
funk.].
2 Velg [Lås/låsopp AEL].
3 Rett kameraet mot et område du ønsker å tilpasse eksponeringen til.
Eksponeringen er innstilt.
Eksempelbilde
NEX-6:
Innholdsfortegnelse
Lås/låsopp AEL
4 Trykk på AEL-knappen.
Eksponeringen er låst, og
(AE-lås) tennes.
6 Hvis du vil oppheve eksponeringslåsen, må du trykke en gang til på AELknappen.
Meny
5 Fokuser på fotoobjektet ditt og trykk på lukkerknappen.
NEX-5R:
2 Velg [Lås/låsopp AEL].
Skjermknapp B blir AEL-knappen.
Indeks
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass. skjermknappinnst.] t [Innst. av
skjermkn. B].
3 Rett kameraet mot et område du ønsker å tilpasse eksponeringen til.
Eksponeringen er innstilt.
4 Trykk på AEL-knappen.
Eksponeringen er låst, og
(AE-lås) tennes.
5 Fokuser på fotoobjektet ditt og trykk på lukkerknappen.
6 Hvis du vil oppheve eksponeringslåsen, må du trykke en gang til på AELknappen.
164NO
Stiller inn om kameraet skal kunne brukes med berøringspanelet eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [Berøringshandling] t ønsket innstilling.
Tillater arbeidsoperasjoner med berøringspanelet.
Av
Tillater ikke arbeidsoperasjoner med berøringspanelet.
Kommentarer
• Selv om [På] er valgt, kan du ikke bruke kameraet via berøringspanelet i følgende situasjoner:
– Når kameraet sender bilder til en tilkoblet TV.
– Når kameraet er koblet til en enhet via USB.
– Når det brukes en elektronisk søker (selges separat).
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Berøringshandling (kun NEX-5R)
Meny
Indeks
165NO
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Pip] t ønsket innstilling.
Lydsignaler vil høres når du bruker kontrollhjulet,
skjermknappene og kontrollskiven. Lydsignalene slås også på
når du berører skjermen (kun NEX-5R).
Av
Slår av lydsignalet.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Pip
Meny
Indeks
166NO
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
1 MENU t [Oppsett] t [
Språk] t ønsket språk.
Innholdsfortegnelse
Språk
Eksempelbilde
Meny
Indeks
167NO
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
1 MENU t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.].
3 Velg OK.
Sommertid
Velger [ON] eller [OFF].
Datoformat
Velger dato- og klokkeslettformat.
Meny
Kommentarer
• Kameraet har ingen funksjon for å legge inn datoen på bildene. Ved å bruke "PlayMemories Home" på
CD-ROM-en (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
• Du kan ikke stille inn dato og klokkeslett ved å berøre skjermen (kun NEX-5R).
Eksempelbilde
2 Trykk på høyre eller venstre side av
kontrollhjulet for å velge et element, og trykk
øverst eller nederst på det for å velge den
ønskede innstillingen.
Innholdsfortegnelse
Dato/tid-innst.
Indeks
168NO
Angir det geografiske området hvor du bruker kameraet. Innstillingen kan brukes til å
angi hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
1 MENU t [Oppsett] t [Områdeinnstilling]
t ønsket innstilling.
Kommentarer
• Du kan ikke velge et område ved å berøre skjermen (kun NEX-5R).
Eksempelbilde
2 Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet
for å velge et område.
Innholdsfortegnelse
Områdeinnstilling
Meny
Indeks
169NO
Du kan stille inn om hjelpen skal vises eller ikke når du bruker kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Hjelp-skjermbilde] t ønsket innstilling.
Viser hjelpen.
Av
Viser ikke hjelpen.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Hjelp-skjermbilde
Meny
Indeks
170NO
Du kan forkorte tiden som går til kameraet slås av, når det ikke brukes, for å hindre at
batteriet brukes opp.
1 MENU t [Oppsett] t [Strømsparer] t ønsket innstilling.
[Starttid for strømsparing] er automatisk stilt inn på [10
sek.]. Hvis du ikke bruker kameraet på en viss tid, reduseres
lysstyrken til LCD-skjermen.
Standard
Følger innstillingen av [Starttid for strømsparing].
Kommentarer
Eksempelbilde
Maks
Innholdsfortegnelse
Strømsparer
• Når vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat) brukes, kan ikke denne funksjonen stilles inn på
[Maks].
Meny
Indeks
171NO
Du kan angi tidsintervaller for å veksle til strømsparemodus. For å gå tilbake til
opptaksmodus må du utføre en arbeidsoperasjon, som f.eks. å trykke lukkerknappen
halvveis ned.
Innholdsfortegnelse
Starttid for strømsparing
1 MENU t [Oppsett] t [Starttid for strømsparing] t ønsket innstilling.
Skifter til strømsparemodus etter det angitte tidsintervallet.
5 min.
1 min.
20 sek.
Eksempelbilde
30 min.
10 sek.
Meny
Kommentarer
• Slå av kameraet når du ikke skal bruke det på en stund.
• Når du bruker et objektiv med elektrisk zoom, trekkes objektivet tilbake 1 minutt etter at kameraet har
gått over i strømsparemodus, hvis [Starttid for strømsparing] er stilt inn på [20 sek.] eller [10 sek.].
Indeks
172NO
Du kan justere lysstyrken til LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [LCD-lysstyrke] t ønsket innstilling.
Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.
Solskinn
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.
Eksempelbilde
Manuell
Innholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Meny
Indeks
173NO
Når du bruker en elektronisk søker (selges separat for NEX-5R), justeres lysstyrken til
den elektroniske søkeren automatisk i samsvar med lysforholdene i omgivelsene.
1 MENU t [Oppsett] t [Søker-lysstyrke]
Auto
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuell
Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet –1 til +1.
Eksempelbilde
2 Se i søkeren og velg den ønskede innstillingen.
Innholdsfortegnelse
Søker-lysstyrke
Meny
Indeks
174NO
Velger fargen til LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Skjermfarge] t ønsket innstilling.
Svart
Blå
Rosa
Endrer til den valgte fargen.
Eksempelbilde
Hvit
Innholdsfortegnelse
Skjermfarge
Meny
Indeks
175NO
Velger metoden som skal brukes til å vise bilder i bredformat.
1 MENU t [Oppsett] t [Vidt bilde] t ønsket innstilling.
Viser brede bilder på hele skjermen.
Normal
Viser brede bilder og bruksinformasjonen
på skjermen.
Eksempelbilde
Full skjerm
Innholdsfortegnelse
Vidt bilde
Meny
Indeks
176NO
Velger retning ved avspilling av stillbilder som er tatt i stående stilling (portrett).
1 MENU t [Oppsett] t [Avspill.visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder stående (portrett).
Roter manuelt
Viser bilder liggende (landskap).
Eksempelbilde
Roter autom.
Innholdsfortegnelse
Avspill.visning
Meny
Indeks
177NO
Når du kobler kameraet til en (HD)-TV med HDMI-terminaler ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TVapparatet.
Innholdsfortegnelse
HDMI-oppløsning
1 MENU t [Oppsett] t [HDMI-oppløsning] t ønsket innstilling.
Kameraet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn
utgangsoppløsningen.
1080p
Gir signaler HD-bildekvalitet (1080p).
1080i
Gir signaler HD-bildekvalitet (1080i).
Eksempelbilde
Auto
Kommentarer
Meny
• Hvis du ikke kan vise skjermen ordentlig med [Auto]-innstillingen, velger du enten [1080i] eller [1080p],
avhengig av TV-apparatet som skal kobles til.
Indeks
178NO
Når du kobler kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du spille av bilder på kameraet ved å rette TV-ens fjernkontroll mot
TV-en. Se side 203 om "BRAVIA" Sync.
Innholdsfortegnelse
KTRL for HDMI
1 MENU t [Oppsett] t [KTRL for HDMI] t ønsket innstilling.
Kameraet kan styres med fjernkontrollen til TV-apparatet.
Av
Du kan ikke styre kameraet med fjernkontrollen til TVapparatet.
Kommentarer
Eksempelbilde
På
• Du kan styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en din ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA"
Sync-kompatibel TV.
Meny
Indeks
179NO
Brukes til å velge den passende USB-tilkoblingsmetoden for hver datamaskin eller USBenhet som er koblet til kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [USB-tilkobling] t ønsket innstilling.
Masselager
Oppretter en masselagerforbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter.
MTP
Oppretter en MTP-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin
eller en annen USB-enhet. Datamaskiner som kjører Windows 7
kobles til med MTP, og denne standardens enestående
funksjoner blir aktivert. Når det gjelder datamaskiner som kjører
andre operativsystemer (Windows Vista/XP, Mac OS X), vises
AutoPlay-veiviseren og stillbilder i opptaksmappen på kameraet
blir importert til datamaskinen.
Meny
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-forbindelse,
avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som
kobles til. Windows 7-datamaskiner kobles til med MTP, og
denne standardens enestående funksjoner blir aktivert.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
USB-tilkobling
Kommentarer
Indeks
• Tilkoblingen kan ta lang tid hvis [Auto] er valgt.
• Hvis kameraet ikke gjenkjennes av datamaskinen, må du stille inn [USB-tilkobling] på [Masselager].
180NO
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
1 MENU t [Oppsett] t [Rensemodus] t OK.
Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort. det rent. Fortsette?" vises.
Innholdsfortegnelse
Rensemodus
2 Velg OK.
4 Ta av objektivet.
5 Bruk blåsebørsten til å rengjøre overflaten
på bildesensoren og området rundt.
Eksempelbilde
Støvbeskyttelsen aktiveres automatisk.
3 Slå av kameraet.
6 Sett på objektivet.
Meny
Kommentarer
Indeks
• En blåser følger ikke med kameraet. Bruk en vanlig blåser (fås i fotoutstyrsbutikker).
• Rensingen kan bare utføres når batterinivået er
(3 gjenværende batteriikoner) eller mer. Det
anbefales å bruke en vekselstrømadapter AC-PW20 (selges separat).
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
• Ikke stikk spissen av blåsebørsten lenger inn i åpningen enn til objektivfestet, slik at ikke spissen på
blåseren berører bildesensoren.
• Vend fronten på kameraet ned for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet.
• Ikke utsett kameraet for mekaniske slag eller støt under renseprosessen.
• Når du rengjør bildesensoren med en blåsebørste, må du ikke blåse for hardt.
181NO
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på pekeskjermen ikke reagerer på de
riktige stedene når du peker på dem.
1 MENU t [Oppsett] t [Kalibrering].
Eksempelbilde
2 Berør midten av ×-merket som vises på
skjermen i rekkefølge.
Innholdsfortegnelse
Kalibrering (kun NEX-5R)
Kommentarer
• Hvis du berører [Avbryt] for å avbryte kalibreringen, forkastes justeringene som er foretatt.
• Hvis du ikke treffer riktig sted, blir kalibreringen ikke utført. Berør midten av ×-merket på nytt.
Meny
Indeks
182NO
Viser versjonen av kameraet og objektivet. Sjekk versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
1 MENU t [Oppsett] t [Versjon].
Eksempelbilde
Kommentarer
• En oppdatering kan bare utføres når batterinivået er
(3 gjenværende batteriikoner) eller mer. Vi
anbefaler å bruke et tilstrekkelig stort batteri eller vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
Innholdsfortegnelse
Versjon
Meny
Indeks
183NO
[Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet
(demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund.
Vanligvis velger du [Av].
Innholdsfortegnelse
Demomodus
1 MENU t [Oppsett] t [Demomodus] t ønsket innstilling.
Demonstrasjonen begynner automatisk når kameraet ikke er blitt
betjent på ca. 1 minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer er
tilgjengelige. Velg den eldste filmfilen i [AVCHD-visning], og
beskytt den.
Av
Viser ikke demonstrasjonen.
Eksempelbilde
På
Kommentarer
Meny
• Du kan bare velge denne innstillingen hvis kameraet får strøm fra vekselstrømadapteren AC-PW20
(selges separat).
• Selv om [På] er valgt, starter ikke kameraet noen demonstrasjon hvis det ikke er tatt opp en film på
minnekortet.
• Når [På] er valgt, skifter ikke kameraet til strømsparemodus.
Indeks
184NO
Tilbakestiller innstillinger til standardinnstillingen.
Selv om du aktiverer [Initialiser], beholdes bildene.
1 MENU t [Oppsett] t [Initialiser] t ønsket innstilling.
Tilbakestiller hovedinnstillingen til standardinnstillingene.
Tilbakestill til
fabrikkinnst.
Tilbakestiller innstillingene til standardinnstillingene.
Meny
• Følgende innstillinger tilbakestilles ikke:
– [Språk]
– [Dato/tid-innst.]
– Ansikter registrert med [Ansiktregistrering]
– Stillinger som er registrert med [AF mikrojust.]
– Nedlastet applikasjon
– Tjenestekontoinformasjon for "PlayMemories Camera Apps"
registrert i kameraet
– Tilgangspunktinformasjon registrert i kameraet
– Smarttelefoninformasjon registrert i kameraet
– Filnummer
Eksempelbilde
Tilbakest.std.
Innholdsfortegnelse
Initialiser
• [Språk] og [Områdeinnstilling] tilbakestilles ikke.
• Selv innstillinger som ikke tilbakestilles med [Tilbakest.std.] kan
tilbakestilles, inklusive Wi-Fi-innstillinger, nedlastede applikasjoner,
filnumre osv.
Indeks
Kommentarer
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det tilbakestilles.
• I enkelte tilfeller vil kanskje ingenting vises på skjermen i ca. 10 sekunder etter at du har utført
[Initialiser].
185NO
1 MENU t [Oppsett] t [Formater] t OK.
Kommentarer
• Formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser.
• Formater minnekortet ved hjelp av kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det
fungere ustabilt sammen med kameraet, avhengig av type formatering.
• Du kan ikke formatere minnekortet når gjenværende batteristrøm er under 1 %.
Eksempelbilde
Formaterer minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, bør
du formatere kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt før
fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en
datamaskin e.l.
Innholdsfortegnelse
Formater
Meny
Indeks
186NO
Brukes til å velge hvordan filnumre skal tildeles til stillbilder og MP4-filmer.
1 MENU t [Oppsett] t [Filnummer] t ønsket innstilling.
Dette kameraet tilbakestiller ikke numre, men tilordner filer
numre i rekkefølge til nummeret når "9999".
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og
tilordner filer numre fra "0001". Når opptaksmappen (RECmappen) inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere
enn det høyeste nummeret.
Eksempelbilde
Serie
Innholdsfortegnelse
Filnummer
Meny
Indeks
187NO
Stillbildene du tar blir lagret i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen
på minnekortet. Du kan endre formatet på mappenavnet.
1 MENU t [Oppsett] t [Mappenavn] t ønsket innstilling.
Formatet på mappenavnet er som følger: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Formatet på mappenavnet er som følger: mappenummer + Y (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10020405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2012)
Eksempelbilde
Standardform
Innholdsfortegnelse
Mappenavn
Kommentarer
Meny
• Formatet til filmmappen er fast, "mappenummer + ANV01". Du kan ikke endre dette navnet.
Indeks
188NO
Når en [Standardform]-mappe velges under [Mappenavn], og det er 2 eller flere mapper,
kan du velge den opptaksmappen stillbilder og MP4-filmer skal lagres i.
1 MENU t [Oppsett] t [Velg opptaksmappe] t ønsket mappe.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke velge mappe når du velger [Datoform]-innstillingen.
• Filmfiler (MP4) lagres i en mappe for filmer som har samme nummer som den valgte mappen for
stillbilder.
Innholdsfortegnelse
Velg opptaksmappe
Meny
Indeks
189NO
Oppretter en ny mappe i minnekortet, som stillbilder og MP4-filmer lagres i.
Bilder lagres i den nyopprettede mappen inntil du lager en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
Innholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Oppsett] t [Ny mappe].
Kommentarer
• En mappe for stillbilder og en mappe for MP4-filmer som har samme nummer, opprettes samtidig.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i kameraet og tar bilder, kan det bli
opprettet en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder totalt kan lagres i mappene med samme nummer for henholdsvis stillbilder og filmer.
Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
Eksempelbilde
En ny mappe opprettes med et mappenummer som ligger 1 høyere enn det største
mappenummeret som er i bruk for øyeblikket.
Meny
Indeks
190NO
Når det oppdages uoverensstemmelser i en bildedatabasefil som skyldes filbehandling på
datamaskiner e.l., kan ikke bilder på minnekortet spilles av på dette kameraet. Hvis slike
uoverensstemmelser opptrer, vil kameraet reparere filen.
Innholdsfortegnelse
Gjenopprett bilde-DB
1 MENU t [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t OK.
Kommentarer
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan data bli
skadet.
Eksempelbilde
[Gjenopprett bilde-DB]-skjermbildet vises, og kameraet reparerer filen.
Vent til reparasjonen er fullført.
Meny
Indeks
191NO
Viser den gjenværende opptakstiden for film på minnekortet. Antall stillbilder som kan
lagres, vises også.
1 MENU t [Oppsett] t [Vise ledig kortplass].
Innholdsfortegnelse
Vise ledig kortplass
Eksempelbilde
Meny
Indeks
192NO
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et Eye-Fi-kort
(tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Laste opp innstilling.] t ønsket innstilling.
Aktiverer opplastingsfunksjonen. Ikonet på skjermen endrer seg
i samsvar med kommunikasjonsstatusen til kameraet.
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Kobler til.
Opplasting i standby.
Laster opp.
Feil
Av
Deaktiverer opplastingsfunksjonen.
Indeks
[Strømsparer] fungerer ikke mens kameraet laster opp bilder.
Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte EU-land (per juni 2012).
Kontakt produsenten eller leverandøren direkte for å få flere opplysninger.
Eye-Fi-kort kan bare brukes i de landene eller regionene hvor de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar
med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet.
• Ikke bruk et Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må
du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
vises på skjermen når [Laste opp innstilling.] er stilt inn
på [Av].
• Du kan ikke bruke Wi-Fi-nettverksfunksjonen når du bruker et minnekort med trådløs Eye-Fi-funksjon
osv.
Meny
Kommentarer
•
•
•
•
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Laste opp innstilling.
Overfører bilder ved hjelp av et Eye-Fi-kort
1 Still inn Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen din på Eye-Fi-kortet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
2 Sett inn Eye-Fi-kortet du har innstilt, i kameraet, og ta stillbilder.
Bildene overføres automatisk til datamaskinen din eller en annen enhet, via Wi-Fi-nettverket.
Kommentarer
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere installasjonsfilen til Eye-Fibehandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens kameraet overfører bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå kameraet av og på igjen.
Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• Wi-Fi-nettverkskommunikasjonen kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet for Wi-Fi-nettverket.
• Mer informasjon om hvilke filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen som fulgte med
Eye-Fi-kortet.
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Forviss deg om at "Endless Memory
Mode" på et Eye-Fi-kort er slått av før du setter kortet inn i kameraet.
193NO
Hvis tilgangspunktet ditt har en WPS-knapp, kan du enkelt og greit registrere
tilgangspunktet med kameraet ved å trykke på WPS-knappen.
1 MENU t [Oppsett] t [WPS-trykk].
Kommentarer
• Avhengig av tilgangspunktet vil [WPS-trykk] kanskje ikke være tilgjengelig. Da må du følge
fremgangsmåten for [Innst. for tilgangspunkt] og registrere tilgangspunktet (side 195).
• Slå av kameraet når du reiser med fly.
Eksempelbilde
2 Trykk på WPS-knappen på det tilgangspunktet du vil registrere.
Innholdsfortegnelse
WPS-trykk
Meny
Indeks
194NO
Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt.
Før du starter prosedyren, må du sjekke SSID-navnet, sikkerhetssystemet og passordet til
tilgangspunktet. Passordet kan være forhåndsinnstilt i enkelte enheter. Du finner
nærmere opplysninger i bruksanvisningen for tilgangspunktet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Innst. for
tilgangspunkt].
Innholdsfortegnelse
Innst. for tilgangspunkt
2 Velg det tilgangspunktet du ønsker å
registrere.
Når det ønskede tilgangspunktet vises på skjermen:
Velg det ønskede tilgangspunktet.
Når det ønskede tilgangspunktet ikke vises på skjermen:
* For nærmere opplysninger om innlegging av data, se "Bruke tastaturet".
Hvis du velger [Manuell registrering], skriv inn SSID-navnet til tilgangspunktet t velg
sikkerhetssystem.
Meny
Velg [Manuell innstilling] og still inn tilgangspunktet.
3 Skriv inn passordet.
Tilgangspunkter som ikke viser
krever ikke passord.
Indeks
4 Velg [Minne], og registrer deretter
innstillingene.
Kommentarer
• Slå av kameraet når du reiser med fly.
195NO
Forts. r
Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen.
Velg ønsket knapp ved å trykke på øvre eller nedre eller høyre eller venstre del av
kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av hjulet.
Du kan bruke tastaturet ved å berøre skjermen (kun NEX-5R).
Innholdsfortegnelse
Bruke tastaturet
Eksempelbilde
Skjermbildenavn Funksjoner
Det du skrev inn, vises. Hvis du skriver flere tegn enn det innstilte
antallet, vises b på skjermen.
(2)
Skifte tegntype
Hver gang du trykker på midten av kontrollhjulet, veksler tegntypen
mellom bokstavene i alfabetet, tall og symboler.
Du kan veksle mellom tegntyper ved å berøre skjermen (kun NEX5R).
(3)
Tastatur
Hver gang du trykker på midten av kontrollhjulet, vises det tegnet du
skriver inn.
For eksempel: Hvis du ønsker å skrive "abd"
Velg tasten for "abc" og trykk en gang på midten av kontrollhjulet
for å vise "a" t velg "," for å flytte markøren (4) og trykk på
midten av kontrollhjulet t velg tasten for "abc" og trykk to ganger
på midten av kontrollhjulet for å vise "b" t velg tasten for "def" og
trykk en gang på midten av kontrollhjulet for å vise "d"
Du kan skrive inn et tegn ved å berøre skjermen (kun NEX-5R).
(4)
Flytte markøren
Flytter markøren i inndataboksen til høyre eller venstre.
(5)
Slette
Sletter tegnet foran markøren.
(6)
M
Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav.
(7)
Mellomr.
Skriver inn et mellomrom.
Indeks
Inndataboks
Meny
(1)
196NO
Forts. r
Avhengig av status eller innstillingsmetode for tilgangspunktet ditt, vil du kanskje stille
inn flere elementer.
Funksjoner
Velger [På] eller [Av] for [Foretrukket tilkobling].
WPS PIN
Viser den IP-adressen du legger inn i den tilkoblede enheten.
Innstilling av IPadresse
Velger [Auto] eller [Manuell innstilling].
IP-adresse
Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den innstilte
adressen.
Nettverksmaske/
Standard gateway
Når du stiller inn [Innstilling av IP-adresse] på [Manuell innstilling], må
du legge inn en IP-adresse som passer til nettverksmiljøet ditt.
Meny
Kommentarer
• For å gi prioritet til det registrerte tilgangspunktet må du sette [Foretrukket tilkobling] til [På].
Eksempelbilde
Skjermbildenavn
Foretrukket
tilkobling
Innholdsfortegnelse
Andre innstillingselementer
Indeks
197NO
Du kan endre enhetsnavnet under Wi-Fi Direct.
1 MENU t [Oppsett] t [Red. navn på enhet].
2 Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn t OK.
Eksempelbilde
For nærmere opplysninger om innlegging av data, se "Bruke tastaturet" (side 196).
Innholdsfortegnelse
Red. navn på enhet
Meny
Indeks
198NO
Viser kameraets MAC-adresse.
1 MENU t [Oppsett] t [Vis MAC-adresse].
Innholdsfortegnelse
Vis MAC-adresse
Eksempelbilde
Meny
Indeks
199NO
Kameraet deler tilkoblingsinformasjon for [Se på Smarttelefon] med en enhet som har
tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg
til kameraet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene.
Innholdsfortegnelse
Tilb.st. Se på Smarttelefon
1 MENU t [Oppsett] t [Tilb.st. Se på Smarttelefon] t OK.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
Meny
Indeks
200NO
Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.
1 MENU t [Oppsett] t [Tilbakest. nettverksinns.].
Innholdsfortegnelse
Tilbakest. nettverksinns.
Eksempelbilde
Meny
Indeks
201NO
Koble til annet utstyr
Når du skal vise bilder som er lagret på kameraet, på et TV-apparat, trenger du en
HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt. Se også
bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på TV-apparater
1 Slå av både kameraet og TV-apparatet.
NEX-6:
1 Til HDMIkontakten
HDMI-kabel
NEX-5R:
1 Til HDMIkontakten
Eksempelbilde
2 Koble kameraet til TV-apparatet med en HDMI-kabel (selges separat).
HDMI-kabel
Meny
2 Til HDMI-kontakten
2 Til HDMI-kontakten
3 Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
(avspillingsknappen) for å velge
Indeks
4 Slå på kameraet og trykk på
avspillingsmodus.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen. Velg ønsket bilde med
kontrollhjulet.
Kommentarer
•
•
•
•
Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
Lyd sendes bare ut ved opptak eller avspilling av filmer når kameraet er koblet til med en HDMI-kabel.
Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVapparatet i den andre enden.
• Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Det kan forårsake
feil.
• Fremhevingsfunksjonen er ikke aktivert når kameraet er tilkoblet med en HDMI-kabel.
z Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMI-kabel (selges
separat), er TV-en stilt inn på den bildekvaliteten som egner seg til visning av stillbilder, og
du vil oppdage at bildene dine gir deg en helt ny opplevelse i Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" åpner for et meget detaljert, fotoliknende uttrykk med fine teksturer og
fargenyanser. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
202NO
Forts. r
Ved å koble kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du bruke kameraet med TV-ens fjernkontroll.
1 Koble et TV-apparat som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen.
3 Betjen kameraet med knappene på TV-fjernkontrollen.
Innstilling
Betjening
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Spill av 1 bilde
Går tilbake til enkeltbildeskjermen.
Bildeindeks
Skifter til bildeindeksskjermen.
Gjør det mulig å gruppere bilder som skal avspilles.
Slett
Sletter bildet.
Meny
Velg stillbilde/film
Eksempelbilde
Signalkilden velges automatisk og bildet som er tatt på kameraet, vises på TVskjermen.
Innholdsfortegnelse
Bruke "BRAVIA" Sync
Kommentarer
Indeks
• De tilgjengelige operasjonene er begrenset når kameraet er koblet til et TV-apparat med en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync kan tilby SYNC MENU-operasjoner. SYNC MENUoperasjonene varierer, avhengig av hvilket TV-apparat som er koblet til. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
• Hvis kameraet utfører uønskede operasjoner som reaksjon på TV-fjernkontrollen, når kameraet er koblet
til en TV fra en annen produsent med HDMI, må du velge MENU t [Oppsett] t [KTRL for HDMI]
t [Av].
203NO
Eksempelbilde
Følgende programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan gjøre mer
fleksibel bruk av bilder du har tatt med kameraet.
• "Image Data Converter"
Du kan åpne bildefiler i RAW-format.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stillbilder eller film som er tatt opp med kameraet, til datamaskinen
din, slik at du kan vise dem og bruke diverse praktiske funksjoner til å forbedre de
bildene du har tatt.
Nærmere informasjon om installasjon, se side 206.
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet sammen med en
datamaskin
Kommentarer
Meny
• Bruk "Image Data Converter" for å spille av RAW-bilder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Når du spiller av bilder på Macdatamaskiner, må du bruke passende programvare som fulgte med Mac-datamaskinen.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren og
import av bilder via en USB-tilkobling.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
Indeks
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
"PlayMemories Home" CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (AVC HD (FX/
FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (AVC HD (PS)))
Minne: Windows XP 512 MB eller mer (1 GB eller mer
anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mer
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
* 64-bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller
nyere er påkrevet for å bruke funksjonen til å opprette disker.
** Starter (Edition) støttes ikke.
204NO
Forts. r
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren og
import av bilder via en USB-tilkobling.
USB-tilkobling: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5 – v10.8
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel processor, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Kommentarer
Meny
• Drift kan ikke garanteres i et miljø som er basert på en oppgradering av ovenstående operativsystemer,
eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du kobler 2 eller flere USB-enheter til en datamaskin samtidig, vil dette kameraet kanskje ikke
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du kobler til.
• Hvis du kobler til kameraet med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0),
vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring) fordi kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0).
• Når datamaskinen starter opp igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil bli gjenopprettet samtidig.
Eksempelbilde
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Innholdsfortegnelse
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac)
Indeks
205NO
Innholdsfortegnelse
Bruke programvaren
Installere programvaren (Windows)
Logg deg på som administrator.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis skjermbildet med installasjonsmenyen ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (For
Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge instruksjonene som vises
på skjermen, for å fortsette installasjonen.
Eksempelbilde
1 Slå på datamaskinen og sett CD-ROM-platen (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
2 Koble kameraet til datamaskinen (side 209).
3 Klikk på [Install].
• Når du får en melding som ber deg om å bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet til datamaskinen.
Meny
Forviss deg om at både "Image Data Converter" og "PlayMemories Home" er haket av, og
følg instruksjonene på skjermen.
4 Ta ut CD-ROM-platen etter at installeringen er fullført.
Indeks
Følgende programvare blir installert, og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"PlayMemories Home"
"PlayMemories Home Help Guide"
Kommentarer
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser) fulgte med et kamera som ble kjøpt før 2011, og allerede er
installert på datamaskinen, vil "PMB" bli overskrevet av "PlayMemories Home", og enkelte funksjoner i
"PMB" som var tilgjengelige tidligere, vil kanskje ikke kunne brukes lenger.
Installere programvaren (Mac)
Logg deg på som administrator.
1 Slå på Mac-datamaskinen og sett CD-ROM-platen (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [IDC_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDC_INST.pkg]-filen i målmappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
206NO
Forts. r
Eksempelbilde
Med "Image Data Converter" kan du gjøre følgende:
• Du kan spille av og redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med ulike
korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet.
• Du kan justere bilder med hvitbalanse, eksponering, [Kreative innst.] osv.
• Du kan lagre bilder som har vært vist og redigert på en datamaskin.
Du kan enten arkivere bildet i RAW-format eller arkivere det i et generelt filformat.
• Du kan vise og sammenlikne RAW-bilder og JPEG-bilder som er tatt med dette
kameraet.
• Du kan rangere bildene i 5 kategorier.
• Du kan legge på fargeetiketter.
Innholdsfortegnelse
Bruke "Image Data Converter"
z Bruke "Image Data Converter"
Meny
Slå opp under [Help].
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data
Converter Ver.4].
"Image Data Converter"-støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Med "PlayMemories Home" kan du gjøre følgende:
• Du kan importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på
datamaskinen.
• Du kan organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Du kan retusjere (rødøyekorreksjon o.l.) og skrive ut stillbilder, sende dem som
vedlegg til e-post og endre opptaksdato.
• Du kan skrive ut eller lagre stillbilder med datoen.
• Du kan trimme bilder og endre størrelsen på dem.
• Du kan opprette en Blu-ray Disc, AVCHD-disk eller DVD-disk fra AVCHD-filmer
importert til en datamaskin. (Det er nødvendig med Internett-forbindelse første gang
en Blu-ray Disc- eller DVD-plate skal lages.)
Indeks
Bruke "PlayMemories Home"
Kommentarer
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Når du spiller av bilder på Macdatamaskiner, må du bruke passende programvare som fulgte med Mac-datamaskinen.
• Filmer som tas opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories Home" for å lage en
skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en disk med
den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre
filmene på en Blu-ray Disc.
207NO
Forts. r
Se under "PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PlayMemories Home Help Guide) på skrivebordet, eller
klikk på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home
Help Guide].
Eksempelbilde
"PlayMemories Home"-støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Innholdsfortegnelse
z Bruke "PlayMemories Home"
Meny
Indeks
208NO
1 Sett et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til en
stikkontakt med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
Innholdsfortegnelse
Koble kameraet til datamaskinen
3 Koble kameraet til datamaskinen.
NEX-6:
1 Til en USB-kontakt på datamaskinen
2 Til USB-kontakten
1 Til en USB-kontakt på datamaskinen
USB-kabel
(inkludert)
Meny
USB-kabel
(inkludert)
NEX-5R:
Eksempelbilde
Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen automatisk starte et
program for å registrere kameraet. Vent et øyeblikk.
2 Til USB-kontakten
Indeks
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PlayMemories Home" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner flere opplysninger om "PlayMemories Home"-funksjonene under
"PlayMemories Home Help Guide".
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PlayMemories
Home"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-forbindelse mellom
kameraet og en datamaskin, klikker du på [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede bildene til datamaskinen.
Kommentarer
• Til operasjoner som import av AVCHD-filmer til datamaskinen, bruker du "PlayMemories Home".
• Når kameraet er koblet til datamaskinen og du bruker AVCHD-filmer eller mapper på den tilkoblede
datamaskinen, kan bilder bli skadet eller kanskje ikke spilles av. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer på
minnekortet fra datamaskinen. Sony kan ikke holdes ansvarlig for følgene av slike operasjoner via
datamaskinen.
209NO
Forts. r
1 Koble først kameraet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på det nylig
gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor bildene du vil
importere, er lagret.
Innholdsfortegnelse
Importere bilder til datamaskinen (Mac)
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildet vises.
z Programvaren for Mac-datamaskiner
Meny
Hvis du ønsker mer informasjon om programvare for Mac-datamaskiner, kan du besøke
denne nettadressen:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Eksempelbilde
Bildefilene blir kopiert til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t ønsket bildefil i mappen som
inneholder de kopierte filene.
Koble kameraet fra datamaskinen
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
• I Windows 7, klikk på
2 Klikk på
Device).
, og deretter på
Indeks
Fullfør trinn 1 og 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:
• Kobler fra USB-kabelen
• Fjerner minnekortet
• Slår av kameraet
Windows Vista
.
(Safely remove USB Mass Storage
Frakoblingsikon
Kommentarer
• Dra og slipp ikonet for minnekort eller stasjonsikonet til papirkurvikonet på forhånd når du bruker en
Mac-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
• I Windows 7 vil frakoblingsikonet kanskje ikke vises. Da må du koble fra uten å følge ovenstående
prosedyre.
• Ikke koble fra USB-kabelen så lenge tilgangslampen lyser. Dataene kan bli skadet.
210NO
Avhengig av disktypen, kan det variere hvilke enheter som kan brukes til avspilling.
Velg den metoden som egner seg for spilleren din.
Det er to måter å opprette en filmplate på. Bruk "PlayMemories Home" på datamaskinen
din, eller opprett en plate med andre enheter enn en datamaskin, f.eks. en opptaker.
Opptaksinnstilling
tilgjengelig
PS
FX
Spiller
FH
Blu-ray Discavspillingsenheter
(Sony Blu-ray Disc-spiller,
PlayStation®3 osv.)
Du kan beholde HD-bildekvalitet
(HD)
–*
Meny
–*
AVCHD-avspillingsenheter
(Sony Blu-ray Disc-spiller,
PlayStation®3 osv.)
Eksempelbilde
Platetype/bruk
Innholdsfortegnelse
Lage filmplater
Du kan beholde HD-bildekvalitet
(HD) (AVCHD-opptaksplate)
–*
–*
Indeks
–*
Du kan beholde standard
bildekvalitet (STD)
Vanlige DVDavspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin
som kan spille av DVD osv.)
* Du kan opprette en plate hvis du reduserer bildekvaliteten med "PlayMemories Home".
Egenskapene til de ulike platetypene
Platetype/bruk
Beskrivelse
Med en Blu-ray Disc kan du ta opp filmer med HDkvalitet med lengre varighet enn med en DVD-plate.
HD-bildekvalitet (HD)
HD-filmer kan skrives til DVD-medier, som for eksempel
DVD-R-plater, for å lage en plate med HD-kvalitet.
• Du kan spille av en HD-plate på AVCHDavspillingsenheter, som for eksempel Sony Blu-ray
HD-bildekvalitet (HD) (AVCHDDisc-spillere eller PlayStation®3. Du kan ikke spille av
opptaksplate)
platen på vanlige DVD-spillere.
Standard bildekvalitet (STD)
Filmer med vanlig bildekvalitet (STD) som er konvertert
fra HD-filmer, kan skrives til DVD-medier, som for
eksempel DVD-R-plater, for å lage en plate med
standardkvalitet (STD).
211NO
Forts. r
Home"
Du kan bruke plater på 12 cm av følgende typer sammen med "PlayMemories Home". Når
det gjelder Blu-ray Disc, se side 213.
Funksjoner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke-skrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbar
Eksempelbilde
Platetype
Innholdsfortegnelse
z Plater som kan brukes sammen med "PlayMemories
• Sørg for å oppdatere PlayStation®3 ofte med den nyeste versjonen av PlayStation®3systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
Meny
Indeks
212NO
Forts. r
Du kan lage en AVCHD-opptaksplate (HD) på grunnlag av AVCHD-filmer som er
importert til en datamaskin med programvaren "PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home] og klikk på
Innholdsfortegnelse
Opprette en plate med HD-bildekvalitet (HD)
(AVCHD-opptaksplate)
(Create Discs).
Eksempelbilde
2 Velg [AVCHD (HD)] fra rullegardinmenyen for valg av plate.
3 Velg AVCHD-filmene du vil skrive til platen.
4 Klikk på [Add].
• Du kan også legge til filmer ved å dra og slippe dem.
5 Opprett platen mens du følger instruksjonene på skjermen.
Kommentarer
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke skrives til AVCHD-opptaksplater.
Det kan ta lang tid å lage en plate.
Filmer som tas opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories Home" for å lage en
skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en disk med
den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre
filmene dine på en Blu-ray Disc.
Du kan spille av platene med "PlayMemories Home". Velg den DVD-stasjonen hvor platen
ligger, og klikk på [Player for AVCHD] på "PlayMemories Home".
Du finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
Indeks
z Spille av en AVCHD-opptaksplate på en datamaskin
Meny
•
•
•
•
• Avhengig av datautstyret kan det hende at filmavspillingen blir ujevn.
Lage en Blu-ray Disc
Du kan lage en Blu-ray Disc med AVCHD-filmer som tidligere er importert til
datamaskinen. Datamaskinen må støtte skriving til Blu-ray Disc.
Mediene BD-R (ikke overskrivbar) og BD-RE (overskrivbar) kan brukes til å lage en
Blu-ray Disc. Du kan ikke legge til innhold på noen av disse platetypene etter at de er
laget.
For å opprette Blu-ray Discer med "PlayMemories Home" må du installere
tilleggsprogramvare fra produsenten. Hvis du vil vite mer, gå til følgende nettadresse:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Det kreves et miljø med en internettforbindelse for å kunne installere
tilleggsprogramvaren.
Du finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
Kommentarer
• For å kunne spille av en Blu-ray Disc som er opprettet på grunnlag av film tatt opp i formatet [60p
28M(PS)] eller [50p 28M(PS)], kreves det en enhet som er kompatibel med AVCHD-standarden Ver.2.0.
213NO
Forts. r
Du kan lage plate av standardkvalitet (STD) med AVCHD-filmer som er importert til
datamaskinen ved hjelp av den inkluderte "PlayMemories Home"-programvaren.
1 Start [PlayMemories Home] og klikk på
Innholdsfortegnelse
Lage en plate av standardkvalitet (STD) på en
datamaskin
(Create Discs).
3 Velg AVCHD-filmene du vil skrive til platen.
4 Klikk på [Add].
• Du kan også legge til filmer ved å dra og slippe dem.
5 Opprett platen mens du følger instruksjonene på skjermen.
Eksempelbilde
2 Velg [DVD-Video (STD)] fra rullegardinmenyen for valg av plate.
Kommentarer
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk.
Det tar lengre tid å lage en plate fordi AVCHD-filmer blir konvertert til filmer av standardkvalitet (STD).
Det er nødvendig med Internett-forbindelse første gang en DVD-Video (STD)-plate skal lages.
Meny
•
•
•
•
Lage en filmplate med noe annet enn en
datamaskin
Enhet
Indeks
Du kan lage en plate med en Blu-ray Disc-opptaker osv.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Platetype
Blu-ray Disc-opptaker: Du kan
lage en Blu-ray Disc- eller DVDplate med standard bildekvalitet
(STD).
HD-bildekvalitet Standard
(HD)
bildekvalitet
(STD)
Harddiskopptaker e.l.: Du kan lage
en DVD-plate med standard
bildekvalitet (STD).
Standard bildekvalitet (STD)
Kommentarer
• Du finner opplysninger om hvordan du lager en plate i bruksanvisningen som fulgte med enheten.
214NO
Indeks
Du kan ikke skrive ut RAW-bilder.
Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforholdet [16:9], kan begge kantene bli beskåret.
Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.
Når du skriver ut i en fotoforretning, bør du huske på følgende.
– Forhør deg med forretningen eller kopisenteret om hvilke typer minnekort de kan håndtere.
– Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen
eller kopisenteret.
– Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid sikkerhetskopiere
dataene dine på andre lagringsmedier.
– Du kan ikke angi antall utskrifter.
– Hvis du vil ha med datoen på bildene, må du forhøre deg om dette i fotoforretningen.
• Kameraet er ikke kompatibelt med "PictBridge".
Meny
Kommentarer
•
•
•
•
Eksempelbilde
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter:
• Skriv ut direkte på en skriver som støtter minnekorttypen du bruker
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut ved hjelp av en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av programvaren "PlayMemories
Home", og skrive ut bildene. Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut. Du
finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder som du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er
kompatible med DPOF, kan du lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på
forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge dem på nytt når du får dem
skrevet ut for deg.
Innholdsfortegnelse
Skrive ut stillbilder
215NO
Legge
Applikasjon
til funksjoner i kameraet
Eksempelbilde
Du kan legge til ønskede funksjoner i kameraet ved å koble til nettsiden for nedlasting av
applikasjoner (programmer)
(PlayMemories Camera Apps) via Internett.
Eksempelvis er følgende funksjoner tilgjengelige:
• Du kan styre kameraet med en smarttelefon.
• Du kan bruke ulike effekter for å ta bilder.
• Du kan laste opp bilder til nettverkstjenester, direkte fra kameraet.
Enkelte applikasjoner kan være gebyrbasert.
Innholdsfortegnelse
Legge til funksjoner i kameraet
(nedlasting av applikasjoner)
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
Nettleser
Internet Explorer 8* eller 9*
Diskplass som kreves
til installasjonen
Ca. 10 MB
Skjerm
1024 × 768 punkter eller mer
Indeks
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Meny
Følgende datamaskinmiljøer er påkrevet når du laster ned en applikasjon og legger til en
funksjon i kameraet.
* 64-bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
** Starter (Edition) støttes ikke.
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac)
Følgende datamaskinmiljøer er påkrevet når du laster ned en applikasjon og legger til en
funksjon i kameraet.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Mac OS X v10.5, v10.6 eller v10.7*
Hovedprosessor
(CPU):
Intel processor
Nettleser
Safari 5
Diskplass som kreves
til installasjonen
Ca. 10 MB
Skjerm
1024 × 768 punkter eller mer
* 32-bits kernel støttes ikke.
216NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Starte nedlastingstjenester
1 Gå til nettstedet for nedlasting av
applikasjoner (programmer).
http://www.sony.net/pmca
Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned den ønskede applikasjonen til kameraet.
Eksempelbilde
2 Følg instruksjonene på skjermen, og åpne en tjenestekonto.
Kommentarer
Meny
• Nedlastingsfunksjonen for applikasjoner er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Hvis du vil
vite mer, se ovenstående nettsted for nedlasting av applikasjoner.
Laste ned applikasjoner
1 Gå til nettstedet for nedlasting av applikasjoner (programmer).
http://www.sony.net/pmca
Koble sammen datamaskinen og kameraet ved å bruke
mikro-USB-kabelen (inkludert), mens du følger
instruksjonene på skjermen.
Indeks
2 Velg den ønskede applikasjonen og last den
ned til kameraet ved å følge instruksjonene
på skjermen.
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
USB-kabel
(inkludert)
2 Til USB-kontakten
z Hvordan laste ned applikasjoner direkte med
kameraets Wi-Fi-funksjon
Du kan laste ned applikasjoner med Wi-Fi-funksjonen, uten å måtte koble til en datamaskin.
Velg MENU t [Applikasjon] t
(PlayMemories Camera Apps), følg så
instruksjonene på skjermen for å laste ned applikasjoner.
Opprett en tjenestekonto på forhånd.
217NO
Forts. r
1 Velg MENU t [Applikasjon] t [Applikasjonsbehandling] t [Behandle
og fjerne].
2 Velg den applikasjonen som skal avinstalleres.
3 Velg
Innholdsfortegnelse
Avinstallere applikasjoner
for å avinstallere applikasjonen.
Endre rekkefølgen av applikasjoner
1 Velg MENU t [Applikasjon] t [Applikasjonsbehandling] t [Sortere].
Eksempelbilde
Den avinstallerte applikasjonen kan installeres på nytt. Hvis du vil vite mer, se nettstedet for
nedlasting av applikasjoner (programmer).
2 Velg den applikasjonen du vil gi en annen plassering.
3 Velg ønsket plassering.
Meny
Bekrefte kontoinformasjonen for "PlayMemories
Camera Apps"
1 Velg MENU t [Applikasjon] t [Applikasjonsbehandling] t [Vis
kontoinformasjon].
Indeks
Kontoinformasjonen for "Sony Entertainment Network", som er registrert i kameraet, vises.
218NO
Start et program som er blitt lastet ned fra nedlastingssiden for programmer
(PlayMemories Camera Apps).
Kommentarer
• Når du bruker en applikasjon som er lastet ned fra et nettsted, kan du ikke bruke [Berøringsutløser] (kun
NEX-5R).
Eksempelbilde
1 Velg MENU t [Applikasjon] t applikasjon du ønsker å starte.
Innholdsfortegnelse
Starte den nedlastede
applikasjonen
z Hvordan starte applikasjoner raskere
Meny
Tilordne [Nedlastingsapp.] og [Applikasjonsliste] til den tilpassede tasten. Du kan starte
applikasjoner eller vise en applikasjonsliste bare ved å trykke på den tilpassede tasten mens
skjermbildet med opptaksinformasjon vises (side 162).
Indeks
219NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Sjekk punktene på side 220 til 226.
3 Tilbakestill innstillingene (side 185).
Meny
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Eksempelbilde
2 Ta ut batteriet, vent i omtrent 1 minutt, sett batteriet inn igjen
og slå på kameraet.
Innholdsfortegnelse
Feilsøking
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
Indikatoren for gjenværende batteritid viser et nivå som ikke stemmer, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
Indeks
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på låsehendelen.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Erstatt batteriet med et nytt.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Erstatt batteriet med et nytt.
Strømmen slås plutselig av.
• Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår seg av automatisk for at
det ikke skal bli skadet.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. Du
må bruke kameraet for å avbryte strømsparefunksjonen, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 172).
220NO
Forts. r
Batteriet er ikke blitt ladet, selv om ladelampen på kameraet har slukket.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. Den optimale temperaturen
for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.
Eksempelbilde
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at ladelampen vil blinke.
• Ladelampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,3 sekunders intervall) og sakte (ca. 1,3 sekunders
intervall). Hvis ladelampen blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig
inn igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble den til igjen. Hvis ladelampen blinker raskt igjen, kan
det tyde på at det er noe galt med batteriet, vekselstrømadapteren (inkludert), eller USB-kabelen.
Langsom blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det
området som egner seg til lading av batteriet. Ladingen vil gjenopptas og ladelampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet. Den optimale
temperaturen for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.
Innholdsfortegnelse
Ladelampen til kameraet blinker mens batteriet lades.
Batteriet er ikke ladet.
Meny
• Når batteriet ikke er ladet (ladelampen lyser ikke), selv om du har fulgt korrekt ladeprosedyre, må du
fjerne batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble
den til igjen.
Ta bilder
Ingenting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
Indeks
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. Du
må bruke kameraet for å avbryte strømsparefunksjonen, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 172).
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i
opptaksstilling.
• Sjekk ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er slått på (side 149, 150). Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 100). Fordi RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å fotografere i
RAW-modus.
• [Auto HDR] behandler et bilde (side 110).
Bildet er ute av fokus.
•
•
•
•
Fotoobjektet er for tett innpå. Sjekk objektivets minimumsbrennvidde.
Du fotograferer i manuell fokusmodus. Still inn [Velg AF/MF] på [Autofokus] (side 79).
Lyset i omgivelsene er ikke tilstrekkelig.
Fotoobjektet kan kreve spesielle måter å fokusere på: Bruk [Fleksibelt punkt] (side 81) eller den
manuelle fokusfunksjonen (side 79).
221NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Blitsen virker ikke.
• La blitsen sprette opp (NEX-6), eller hev blitsen (NEX-5R).
• Du kan ikke bruke blits i følgende opptaksmoduser:
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Panoramafotografer.]
– [Nattscene], [Håndholdt kamera i halvlys] og [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– Filmopptak
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan
ladingen ta lengre tid enn vanlig for at kameraet ikke skal bli overopphetet.
Eksempelbilde
Uklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
Et bilde som er tatt med blits, er for mørkt.
Meny
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke, fordi blitslyset ikke
kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde bli endret.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Angi riktig dato og klokkeslett (side 168).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling], er forskjellig fra det faktiske området. Angi det
faktiske området ved å velge MENU t [Oppsett] t [Områdeinnstilling].
• Motivet er for lyst eller for mørkt, og kameraets justerbare område for blenderåpningen og/eller
lukkerhastigheten er overskredet. Juster innstillingen på nytt.
Indeks
Blenderåpningen og/eller lukkerhastigheten blinker.
Bildet er hvitaktig (bluss).
Lys blir uskarpt på bildet (ekkoeffekt).
• Bildet ble tatt med kraftig motlys, og det har kommet for mye lys inn i objektivet. Når du skal bruke et
zoomobjektiv, må du sette på en objektivskjerm.
Hjørnene i bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, kan du ta av disse og prøve å ta bildet på nytt. Avhengig av
hvor tykt filteret er og om skjermen er festet ordentlig, kan litt av filteret eller skjermen komme med
på bildet. De optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få kanten av bildet til å virke for mørk
(for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med [Objektivkomp.: Skygge] (side 151).
222NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotoobjektet har røde øyne.
• Aktiver [Rødøyereduksj.]-funksjonen (side 131).
• Plasser deg nær fotoobjektet og fotografer det med blits innenfor blitsens rekkevidde.
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til at kameraet ikke ble holdt støtt. Det
anbefales å bruke stativ eller blits (side 77). [Håndholdt kamera i halvlys] (side 68) og
[Bildestabilisering] (side 68) i [Scenevalg] er også effektive midler mot uskarphet.
Eksponeringsverdien blinker på LCD-skjermen eller i søkeren.
Eksempelbilde
Bildet er uklart.
• Fotoobjektet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Selvutløserlampen blinker ikke (kun NEX-5R).
Meny
• Når LCD-skjermen er vippet opp ca. 180 grader med [Selvportrett Selvutløser] stilt inn på [På], og
kameraet er klart til å ta et selvportrett, blinker ikke selvutløserlampen.
Vise bilder
Bilder kan ikke avspilles.
Indeks
• Mappe-/filnavnet på datamaskinen har blitt endret.
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin eller bildefilen er tatt opp med et kamera av en
annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Koble kameraet fra datamaskinen (side 210).
• Bruk "PlayMemories Home" til å kopiere bilder som er lagret på datamaskinen til kameraet for å
spille dem av med kameraet.
Slette/redigere bilder
Bildet kan ikke slettes.
• Opphev beskyttelsen (side 126).
Bildet ble slettet ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder som du ikke
ønsker å slette (side 126).
Det er ikke mulig å sette et DPOF-merke.
• Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder.
223NO
Forts. r
Er ikke sikker på om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Sjekk "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 204).
Innholdsfortegnelse
Datamaskiner
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
Eksempelbilde
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn et ladet batteri eller bruke vekselstrømadapteren ACPW20 (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) til tilkobling.
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Still inn [USB-tilkobling] på [Masselager] (side 180).
• Koble fra alt utstyr bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Kan ikke kopiere bilder.
Meny
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 209).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet.
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne kopiere bildene til en datamaskin. Ta bilder med et minnekort som er formatert av kameraet.
Kan ikke spille av bilder på en datamaskin.
Indeks
• Hvis du bruker "PlayMemories Home", kan du se "PlayMemories Home Help Guide".
• Rådfør deg med produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke
"PlayMemories Home", og spill den av.
"PlayMemories Home" starter ikke automatisk etter at du har opprettet en USBforbindelse.
• Foreta USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 209).
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Du forsøker å sette inn minnekortet feil vei. Sett inn minnekortet i riktig retning.
Kan ikke lagre på minnekortet.
• Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 41, 114).
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
Minnekortet ble formatert ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet blir slettet ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dataene.
224NO
Forts. r
Kan ikke skrive ut bilder.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEGbilder med "Image Data Converter" på den medfølgende CD-en.
Innholdsfortegnelse
Utskrift
Fargene på bildet er rare.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
Indeks
• Med "PlayMemories Home" kan du skrive ut bilder med dato.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge inn datoen på bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet,
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført hvis du ber om
det.
Meny
• Avhengig av skriveren vil venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet bli beskåret. Spesielt hvis
du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet [16:9], kan sidene på bildet bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve skriverinnstillingene for trimming eller
utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse
funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten å beskjære begge kantene.
Eksempelbilde
• Når du skriver ut bilder som er tatt i AdobeRGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er kompatible
med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller nyere), skrives bildene ut med lavere metningsgrad.
Annet
Objektivet dugger.
• Luftfuktigheten har kondensert. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det
igjen.
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund med lite strøm på batteriet eller uten batteri i kameraet. Lad
batteriet og angi datoen på nytt (side 168). Hvis meldingen vises hver gang du lader batteriet, kan det
interne, oppladbare batteriet være oppbrukt. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Korriger eller sjekk dato- og klokkeslettinnstillingen ved å velge MENU t [Oppsett] t [Dato/tidinnst.].
Antall bilder som kan tas, blir ikke redusert eller det reduseres med 2 bilder om
gangen.
• Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til
bilde når du tar JPEG-bilder.
225NO
Forts. r
• Batteriet ble tatt ut mens strømbryteren var slått ON. Når du tar ut batteriet, må du forvisse deg om at
kameraet er slått av og at tilgangslampen ikke lyser.
Kameraet fungerer ikke som det skal.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis problemet fortsatt består etter at du har gjennomført
denne prosedyren, må du formatere minnekortet (side 186).
Eksempelbilde
• Slå av kameraet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis kameraet er varmt, må du ta ut batteriet og
la det avkjøle seg før du forsøker denne korrigerende prosedyren.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter AC-PW20 (selges separat), må du koble fra strømkabelen.
Koble til strømkabelen og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke virker etter at du har forsøkt med
disse tiltakene, må du kontakte Sony-forhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter.
Innholdsfortegnelse
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
Knappene på berøringspanelet fungerer ikke ordentlig, eller ikke i det hele tatt
(kun NEX-5R).
Meny
• Hvis du dekker til panelet med en vanlig beskyttende film (som fås i handelen), vil panelet kanskje
ikke fungere.
• Hvis du berører et annet punkt på skjermen enn du mente, vil panelet kanskje ikke fungere ordentlig.
• Enkelte arbeidsoperasjoner kan ikke utføres på berøringspanelet. I så fall må du bruke kontrollhjulet
og knappene.
• Utfør [Kalibrering] (side 182).
Indeks
226NO
Innholdsfortegnelse
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må du følge de aktuelle anvisningene.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig modell.
• Du bruker et inkompatibelt batteri.
• Angi dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt kameraet på lenge, må du lade det interne,
oppladbare batteriet.
Utilstrekkelig strøm.
• Du har forsøkt å rense bildesensoren ([Rensemodus]) med for lite strøm på batteriet. Lad batteriet
eller bruk en vekselstrømadapter AC-PW20 (selges separat).
• Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg OK, og formater deretter
minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det
kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.
Meny
Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?
Eksempelbilde
Still inn område/dato/tid.
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort, eller formateringen mislyktes.
Indeks
Sett inn minnekortet på nytt.
• Minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen av minnekortet er skitten.
Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.
• Minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet.
Behandler...
• Støyreduksjon for lange eksponeringer eller høye ISO-verdier blir utført. Du kan ikke ta nye bilder
mens støyreduseringen pågår. Du kan deaktivere støyreduksjon for lange eksponeringer.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke
vises.
227NO
Forts. r
Ingen bilder.
• Det er ingen bilder på minnekortet.
Eksempelbilde
• Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et
objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere
om kontaktene på objektivet og kameraet er rene.
• Når du monterer kameraet på et astronomisk teleskop eller noe liknende, må du stille [Utløser uten
objektiv] på [Aktiver] (side 146).
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen vil
ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis dette ikonet ikke blir borte, må du kontakte Sony-forhandleren
eller et autorisert Sony-servicesenter.
• Objektet med den elektriske zoomen er i bakerste stilling. Slå av kameraet og løs ut batteriet, og sett
så batteriet inn igjen.
Innholdsfortegnelse
Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på.
Bildet er beskyttet.
• Du forsøkte å slette et beskyttet bilde.
Meny
Kan ikke skrive ut.
• Du forsøkte å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.
Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.
• Kameraet har blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La kameraet bli
avkjølt og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
Indeks
• Du har tatt opp film over et lengre tidsrom, slik at kameraets temperatur har økt. Avslutt opptakene til
kameraet har avkjølt seg.
• Antall bilder overstiger det antallet som kameraets datobehandling kan håndtere i en databasefil.
• Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av
"PlayMemories Home" og gjenopprett minnekortet.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.
• Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du kontakte Sonyforhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter.
Feil i bildedatabasefil
• Det har skjedd en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB].
Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av AVCHD-filmer fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg
instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.
• Sett [Filformat] til [MP4].
228NO
Forts. r
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.
Ingen bilder er valgt.
• Du forsøkte å slette uten å angi bilder.
• Du forsøkte å utføre DPOF uten å angi bilder.
Kan ikke opprette flere mapper.
• Det finnes en mappe med et navn som begynner på "999", på minnekortet. Du kan ikke opprette noen
mapper i et slikt tilfelle.
Eksempelbilde
Ingen bilder endret.
Innholdsfortegnelse
Kan ikke forstørre bildet.
Meny
Indeks
229NO
Annet
Du kan bruke vekselstrømadapteren i alle land eller regioner hvor nettspenningen er
mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Kommentarer
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet i utlandet
• Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil.
Kameraet gjenkjenner automatisk fargesystemet som er i samsvar med den tilkoblede
videoenheten.
Eksempelbilde
Om fargesystemer for TV
NTSC-system
PAL-system
Meny
Bahamas, Bolivia, Canada, Mellom-Amerika, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinene, USA, Venezuela osv.
Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland,
Nederland, Hongkong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits,
Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam osv.
Brasil
Indeks
PAL-M-system
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.
230NO
Du kan bruke følgende minnekort sammen med dette kameraet: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXCminnekort. Du kan ikke bruke et MultiMediaCard.
Innholdsfortegnelse
Minnekort
Kommentarer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meny
Indeks
Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i kameraet.
Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
Ikke ta ut minnekortet mens kameraet leser eller skriver data.
Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser
Vi anbefaler deg å sikkerhetskopiere viktige data til harddisken på en datamaskin.
Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
Ikke utsett minnekortet for vann.
Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
– På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
– På steder som er utsatt for direkte sollys
– På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort, kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller
AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT
før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt
om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data
på kortet. (exFAT er filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
Eksempelbilde
•
•
•
•
"Memory Stick"
De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med kameraet, er oppført i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick"-funksjoner
vil virke som de skal.
"Memory Stick PRO Duo"1) 2) 3)
Kompatibel med kameraet ditt
"Memory Stick PRO-HG Duo"1) 2)
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibel med kameraet
ditt
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke kompatibel med kameraet
ditt
1)
Dette er utstyrt med MagicGate-funksjon. MagicGate er kopibeskyttelsesteknologi som benytter
kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette
kameraet.
2) Støtter høyhastighets dataoverføring via et parallelt grensesnitt.
3)
Når du bruker "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare minnekort som er merket med
Mark2, som kan brukes.
Forts. r
231NO
Eksempelbilde
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• For å kunne bruke "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, må du sette inn
"Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-format. Hvis du setter inn "Memory
Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av Duo-format, vil du kanskje ikke få
minnekortet ut av kameraet igjen.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan komme til å
svelge det.
Innholdsfortegnelse
Merknader om bruk av "Memory Stick Micro" (selges separat)
Meny
Indeks
232NO
Om lading av batteriet
Vi anbefaler at du lader batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og
30 °C. Det er ikke sikkert at batteriet lades effektivt ved en temperatur utenfor dette
området.
Eksempelbilde
Kameraet drives bare med et "InfoLITHIUM"-batteri av typen NP-FW50. Du kan ikke
bruke noen andre batterier. "InfoLITHIUM"-batterier i W-serien er utstyrt med
-merket.
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litiumionbatteri som kan kommunisere med kameraet
om driftsbetingelsene.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner strømforbruket i henhold til kameraets
driftsbetingelser, og viser gjenværende batteritid i prosent.
Innholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batteri
Effektiv bruk av batteriet
Meny
Indeks
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lav temperatur. Når det er kaldt, vil
driftstiden til batteriet være kortere. Hvis du vil at batteriet skal kunne brukes lengre,
anbefaler vi at du legger batteriet i en lomme tett inntil kroppen for å varme det opp,
og setter det inn i kameraet rett før du starter et opptak.
• Hvis du ofte bruker blitsen eller tar opp film, vil batteriet raskt bli tømt for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar
de bildene du egentlig vil ha.
• Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vannbestandig.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Om indikatoren for gjenværende batteritid
• Du kan sjekke nivået med disse indikatorene og prosenttallene som vises på LCDskjermen.
"Batteriet er tomt."
Batterinivå
Høy
Lav
Du kan ikke ta flere bilder.
• Når batteriet tømmes for strøm, selv om indikatoren for gjenværende batteritid viser at
batteriet er fulladet, må du lade batteriet helt opp igjen, etter å ha ladet det fullstendig
ut i kameraet. Riktig gjenværende batteritid vil bli vist. Vær imidlertid oppmerksom på
at indikatoren for gjenværende batteritid ikke vil bli gjenopprettet hvis batteriet har
vært brukt lenge ved høye temperaturer, er blitt liggende etter lading eller brukes ofte.
Husk at indikatoren for gjenværende batteritid bare gir et omtrentlig bilde av
situasjonen.
Oppbevare batteriet
• For at batteriet fortsatt skal fungere må du minst én gang i året lade det opp og deretter
lade det fullstendig ut i kameraet. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.
• Når du skal bruke opp batteriet, lar du kameraet stå i lysbildeavspillingsmodus til
strømmen er brukt opp.
233NO
Forts. r
Om batteriets levetid
Eksempelbilde
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt
bruk. Hvis den batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med
miljøet der batteriet brukes.
Innholdsfortegnelse
• For å unngå korrosjon på kontakten, kortslutning osv. må du passe på å bruke en
plastpose for å unngå at batteriet kommer i kontakt med metalliske materialer når du
transporterer eller oppbevarer det.
Meny
Indeks
234NO
Eksempelbilde
Meny
Indeks
• Kun batterier av typen NP-FW50 (og ingen andre) kan lades. Andre batterier enn den
angitte typen kan begynne å lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å
lade dem, noe som vil medføre risiko for skade i form av strømstøt og/eller
forbrenninger.
• Fjern vekselstrømadapteren fra stikkontakten, eller koble USB-kabelen fra kameraet.
Hvis du lar det ladede batteriet stå i kameraet, kan batteriets levetid bli redusert.
• Ladelampen på siden av kameraet blinker på en av følgende måter:
Rask blinking: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 0,3 sekunders mellomrom.
Langsom blinking: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 1,3 sekunders mellomrom.
• Når ladelampen blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det
samme batteriet ordentlig inn i kameraet igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble
den til igjen. Når ladelampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet,
eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn, eller at det er noe
galt med vekselstrømadapteren eller USB-kabelen. Kontroller at batteriet er av den
spesifiserte typen, og hvorvidt vekselstrømadapteren eller USB-kabelen er skadet.
Hvis batteriet er av den angitte typen, må du ta det ut, bytte det ut med et nytt eller et
annet og kontrollere om det lades som det skal. Hvis batteriet lades som det skal, kan
det ha oppstått en batterifeil. Hvis et annet batteri ikke kan lades på riktig måte, kan
vekselstrømadapteren eller USB-kabelen være skadet. Skift ut vekselstrømadapteren
eller USB-kabelen, og kontroller om batteriet lades ordentlig.
• Når ladelampen blinker langsomt, indikerer det at kameraet midlertidig har sluttet å
lade og er i standby-modus. Kameraet stopper ladingen og går automatisk over i
standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte
driftstemperaturen. Når temperaturen igjen er innenfor det anbefalte området,
gjenopptar kameraet ladingen, og ladelampen tennes igjen. Vi anbefaler at du lader
batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Innholdsfortegnelse
Batteriet lades
235NO
Med fatningsadapteren (selges separat) kan du feste et objektiv med A-fatning (selges
separat) på kameraet ditt. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med fatningsadapteren.
Innholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Eksempelbilde
Meny
De tilgjengelige funksjonene varierer med typen fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Kun tilgjengelig med SAM/
SSM-objektiv*
Tilgjengelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
Velg AF/MF
Bryter på objektivet
SAM-objektiv: Bryter på
objektivet
SSM-objektiv: Bryter på
objektivet, og også på menyen
når bryteren på objektivet er
satt til AF
Andre objektiver: kan velges på
meny
Autofokusområde
Multi/Senter/Fleksibelt punkt
Vidt AF-område/Punkt/Lokal
Autofokus
Enkel
Enkel/kontinuerlig
Indeks
Funksjoner
* Autofokushastigheten vil være lavere enn hvis et objektiv med E-fatning er montert. (Når et objektiv
med A-fatning er montert, vil autofokushastigheten være ca. 2 til 7 sekunder, ved fotografering under
Sony-måleforhold. Hastigheten kan variere med motivet, lokalt lys osv.)
236NO
Forts. r
LA-EA1
Kameraet bestemmer hvilke av de 25 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Senter)
Kameraet bruker utelukkende AF-området som ligger i
midtområdet.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for å fokusere på et lite fotoobjekt eller
smalt område hvis du trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre
del av kontrollhjulet.
LA-EA2
Kameraet bestemmer hvilke av de 15 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Punkt)
Kameraet bruker utelukkende AF-området som ligger i
midtområdet.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for med kontrollhjulet blant
15 AF-områder.
Meny
(Vidt AF-område)
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
De tilgjengelige [Autofokusområde]-innstillingene varierer med typen fatningsadapter.
Kommentarer
Indeks
• Du vil kanskje ikke kunne bruke fatningsadapteren med visse objektiver. Forhør deg med Sonyforhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter om kompatible objektiv.
• Når du bruker fatningsadapteren og tar opp film, må du trykke lukkerknappen halvveis ned for å bruke
autofokus.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
• Lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak. Du kan slå av
lyden ved å velge MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av].
• Det kan ta lang tid eller være vanskelig for kameraet å fokusere, avhengig av motivet og hvilket objektiv
som brukes.
• Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.
237NO
Eksempelbilde
Ved å koble en elektronisk søker (selges separat) til Smartterminalen for tilbehør 2 på
kameraet, kan du ta bilder mens du ser i den elektroniske søkeren.
Slå av kameraet når du kobler til eller kobler fra en elektronisk søker.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med den elektroniske
søkeren.
Innholdsfortegnelse
Elektronisk søker (selges
separat) (kun NEX-5R)
Meny
Ikonliste
Indeks
Bare de viktigste elementene vises i den elektroniske søkeren. Se side 20 for betydningen
av hvert enkelt ikon.
Kommentarer
• LCD-skjermen er slått av når den elektroniske søkeren brukes.
• Hvis du bruker den elektroniske søkeren lenge, vil den kunne bli varm. Kameraet viser da
og går automatisk over til å bruke LCD-skjermen.
• Når
vises, kan du koble til den elektroniske søkeren igjen.
/
238NO
Basert på AVCHD-formatet tar kameraet opptak med (HD)-bildekvaliteten som er nevnt
nedenfor.
Indeks
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/60p, 1920 × 1080/
24p
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/50p, 1920 × 1080/
25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedier: Minnekort
Meny
Opptak og avspilling på kameraet
Eksempelbilde
AVCHD-formatet er et digitalt HD-format for videokamera som brukes til å ta opp
(HD)-signaler med enten 1080i-spesifikasjoner1) eller 720p-spesifikasjoner2) ved bruk
av effektiv teknologi for datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet benyttes for
å komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet brukes til å
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere bilder mer effektivt enn det
konvensjonelle bildekomprimeringsformatet. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan et
HD-videosignal som er tatt opp med et digitalt videokamera, lagres på 8 cm DVD-plater,
harddisker, flash-minne, minnekort og liknende.
Plater med HD-bildekvalitet kan bare avspilles på enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller brennere kan ikke avspille plater med HDbildekvalitet fordi de er inkompatible med AVCHD-formatet. Dessuten får DVD-baserte
spillere eller brennere kanskje ikke løst ut plater med HD-bildekvalitet.
Innholdsfortegnelse
AVCHD-format
1)
1080i-spesifikasjon
En HD-spesifikasjon som benytter 1080 effektive skannelinjer og "interlace"-systemet.
2)
720p-spesifikasjon
En HD-spesifikasjon som benytter 720 effektive skannelinjer og "progressive"-systemet.
3) Data som er tatt opp i et annet AVCHD-format enn de nevnte, kan ikke spilles av på kameraet.
239NO
Rengjøre kameraet
* Ikke bruk en blåsespray, da den kan forårsake feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk
deretter av overflaten med en tørr klut. For å unngå å skade overflaten eller huset, må
du følge nedenstående instruksjoner.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmidler,
solkrem, insektgift e.l. må ikke brukes.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte kjemiske stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Indeks
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, f.eks. tynner eller
bensin.
• Når du rengjør objektivoverflaten, må du fjerne støv med en blåser (fås i
fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk
klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserensevæske. Tørk i
sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserensevæske direkte på
objektivets overflate.
Meny
Rengjøre objektivet
Eksempelbilde
• Ikke ta på innsiden av kameraet, f.eks. på objektivkontaktene. Blås bort støv fra
innsiden av fatningen ved hjelp av en blåser (fås i fotoutstyrsbutikker)*. Du finner
opplysninger om rengjøring av bildesensoren på side 181.
Innholdsfortegnelse
Rengjøring
240NO
Eksempelbilde
Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og
setter strømbryteren på ON, vises det antallet bilder
som kan tas (om du fortsetter å fotografere med de
aktuelle innstillingene) på LCD-skjermen.
Innholdsfortegnelse
Kontroller antallet bilder som kan
tas opp
Kommentarer
Meny
• Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker gult, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet,
eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 41).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas) blinker gult, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort.
Sett inn et minnekort.
Antall stillbilder som kan tas opp, samt
gjenværende filmopptakstid på et minnekort.
Stillbilder
Indeks
Følgende tabell viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene settes ved hjelp av Sony standardminnekort for
testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Bildestørrelse: L 16M
Størrelsesforhold: 3:2*
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
Standard
410
820
1650
3350
6700
13000
Fin
290
590
1150
2400
4800
9600
RAW og JPEG
79
160
320
640
1300
2600
RAW
105
215
440
880
1750
3550
Kvalitet
* Når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over
(bortsett fra for [RAW]).
241NO
Forts. r
Følgende tabell viser den omtrentlige gjenværende opptakstiden. Dette er den totale
tiden for alle filmfiler.
(h (time), m (minutt))
Kapasitet
8GB
16GB
32GB
64GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
11 h 5 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
40 h 15 m
Meny
4GB
Eksempelbilde
2GB
Opptaksinnstilling
Innholdsfortegnelse
Film
Kommentarer
Indeks
• Opptakstiden for film varierer fordi kameraet bruker VBR (Variable Bit-Rate), en kodemetode som
automatisk justerer bildekvaliteten basert på opptakssituasjonen.
Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er
kortere, fordi det kreves mer minne.
Opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og størrelse.
• Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak varierer med temperaturen eller med kameraets tilstand
før du begynner opptaket. Hvis du ofte rekomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på,
øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden er kortere.
• Hvis kameraet stopper filmopptaket pga. temperaturen, bør du slå det av og la være å bruke det i flere
minutter. Start opptaket etter at temperaturen inne i kameraet har sunket igjen.
• Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil opptakstiden være lenger.
– Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
– Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.
• Maksimumsstørrelsen på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er rundt 2 GB, vil filmopptaket bli
stoppet automatisk når [Filformat] er stilt inn på [MP4], og en ny filmfil vil bli opprettet automatisk når
[Filformat] er stilt inn på [AVCHD].
• Maksimal kontinuerlig opptakstid er ca. 29 minutter.
242NO
Forts. r
NEX-6:
Når du bruker en LCD-skjerm
Ca. 360 bilder
Når du bruker søkeren
Ca. 270 bilder
NEX-5R:
Det omtrentlige antallet bildet som kan tas er 330 bilder når du bruker kameraet med et
fulladet batteri (inkludert).
Merk at det faktiske antallet kan være mindre, avhengig av bruksforholdene.
Meny
Indeks
• Antallet bilder er beregnet med et fulladet batteri under følgende betingelser:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Et objektiv av typen E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS er montert.
– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– [Autofokus] er satt til [Enkeltbilde-AF].
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
– Ved bruk av batteri som er ladet i en time etter at ladelampen er slukket.
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Eksempelbilde
Følgende tabell viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp når kameraets
batteri (inkludert) er fulladet.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre, avhengig av bruksforholdene.
Innholdsfortegnelse
Antall stillbilder som kan tas opp med en enkelt
lading av batteriet
243NO
Kamera
[System]
[Bildesensor]
[Støvbeskyttelse]
System: Ladet beskyttelsesbelegg på lowpass-filteret og ultrasonisk
vibrasjonsmekanisme
Meny
Bildesensor: APS-C-format
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOSbildesensor
Bildesensorens totale pikselantall:
Ca. 16 700 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 16 100 000 piksler
Type: Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde:
Stillbilder: 1/4 000 sekund til
30 sekunder,
LANGTIDSEKSPONERING
Filmer: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund
(1/3 EV-trinn),
1080 60i-kompatibel enhet opptil
1/60 sekund i AUTO-modus (opptil
1/30 sekund i [Auto. langsom lukker]modus)
1080 50i-kompatibel enhet opptil
1/50 sekund i AUTO-modus (opptil
1/25 sekund i [Auto. langsom lukker]modus)
Blitssynkroniseringshastighet:
1/160 sekund
Eksempelbilde
Kameratype: Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Objektiv: Objektiv med E-fatning
[Lukker]
Innholdsfortegnelse
Spesifikasjoner
[Opptaksmedier]
System: Rask hybrid-AF
(faseregistreringssystem/
kontrastregistreringssystem)
Følsomhetsområde:
EV0 til EV20 (ved ISO 100 ekvivalent,
med objektiv med F2,8)
[Eksponeringskontroll]
Målemetode:
1 200-segmentmåling med bildesensor
Måleområde: EV0 til EV20 (ved ISO 100
ekvivalent, med objektiv med F2,8)
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks):
Stillbilder: AUTO, ISO 100 – 25 600
Filmer:
AUTO, ISO 100 – 6 400 ekvivalent
Eksponeringskompensering:
±3,0 EV (1/3 EV-trinn)
"Memory Stick PRO Duo", SD-kort
[Elektronisk søker] (kun NEX-6)
Indeks
[Autofokussystem]
Type: Elektronisk søker
Skjermstørrelse: 1,3 cm (type 0,5)
Totalt antall punkter: 2 359 296 punkter
Rammedekning: 100%
Forstørrelse: 1,09 × med 50 mm objektiv
ved uendelig, –1 m–1 (diopter)
Øyepunkt: Ca. 23 mm fra øyemuslingen,
21 mm fra okularrammen ved –1 m–1
Diopterjustering:
–4,0 m–1 til +1,0 m–1 (diopter)
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm:
Bred, 7,5 cm (3,0 type), TFT drive
Totalt antall punkter: 921 600 punkter
[Inn-/ut-terminaler]
USB: Mikro-USB type B
HDMI: HDMI type C minikontakt
244NO
Forts. r
Batteri som brukes:
Oppladbart batteri NP-FW50
[Strømforbruk]
[Blits] (kun NEX-6)
Blitsledetall: GN 6 (i meter ved ISO 100)
Ladetid: Ca. 4 sekunder
Blitsdekning: Dekker 16 mm objektiv
(brennvidde angitt av objektivet)
Blitskompensering:
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
Format som støttes: IEEE 802.11 b/g/n
Blits HVL-F7S (kun NEX-5R)
Blitsledetall: GN 7 (i meter ved ISO 100)
Ladetid: Ca. 4 sekunder
Blitsdekning: Dekker 16 mm objektiv
(brennvidde angitt av objektivet)
Blitskompensering:
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
Mål (CIPA-kompatible):
Ca. 35,9 mm × 23,8 mm × 42,7 mm
(B/H/D)
Vekt: Ca. 20,4 g
Indeks
[Trådløs LAN]
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
DPOF: Kompatibel
Mål (CIPA-kompatible):
NEX-6:
Ca. 119,9 mm × 66,9 mm × 42,6 mm
(B/H/D)
NEX-5R:
Ca. 110,8 mm × 58,8 mm × 38,9 mm
(B/H/D)
Vekt (CIPA-kompatibel):
NEX-6:
Ca. 345 g (inklusive batteri og
"Memory Stick PRO Duo")
Ca. 287 g (kun kamera)
NEX-5R:
Ca. 276 g (inklusive batteri og
"Memory Stick PRO Duo")
Ca. 218 g (kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbilde: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline) kompatibel,
RAW (Sony ARW 2.3 format)
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0 kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2 kanaler
Dolby Digital Stereo Creator
• Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories.
Meny
[Andre]
Eksempelbilde
Ved bruk av et objektiv av typen E PZ
16-50 mm F3,5-5,6 OSS*
NEX-6:
Når du bruker søkeren: Ca. 3,3 W
Når du bruker en LCD-skjerm:
Ca. 2,5 W
NEX-5R: Ca. 2,7 W
* inkludert med NEX-6L/6Y/5RL/5RY
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler
USB-kommunikasjon:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Innholdsfortegnelse
[Strøm]
Vekselstrømadapter AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
Strømbehov: AC 100 V til 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Utgangsspenning: DC 5 V, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur:
–20 °C til +60 °C
Mål:
Ca. 50 mm × 22 mm × 54 mm (B/H/D)
Vekt:
For USA og Canada: Ca. 48 g
For andre land eller regioner enn USA
og Canada: Ca. 43 g
245NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Oppladbart batteri NP-FW50
Eksempelbilde
Brukt batteri: Litiumionbatteri
Maksimal spenning: DC 8,4 V
Merkespenning: DC 7,2 V
Maksimal ladespenning: DC 8,4 V
Maksimal ladestrøm: 1,02 A
Kapasitet: Normalt 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Største mål:
Ca. 31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(B/H/D)
Vekt: Ca. 57 g
Meny
Indeks
246NO
Forts. r
Objektiv
E16 – 50 mm
zoomobjektiv1)
E18 – 55 mm
zoomobjektiv
E55 – 210 mm
zoomobjektiv
Kamera
NEX-6L/6Y/5RL/
5RY
NEX-5RK
NEX-6Y/5RY
27 – 82,5
82,5 – 315
Objektivgruppeelementer
8–9
9 – 11
9 – 13
Visningsvinkel2)
83° – 32°
76° – 29°
28,2° – 7,8°
0,25 – 0,3
0,25
1,0
0,215
0,3
0,225
3)
Minste fokus
(m)
Maksimal
forstørrelse (×)
Minimum f-stopp
f/22 – f/36
f/22 – f/32
f/22 – f/32
Filterdiameter (mm)
40,5
49
49
Mål (maks. diameter
× høyde) (Ca. mm)
64,7 × 29,9
62,0 × 60,0
63,8 × 108
116
194
345
SteadyShot
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Tilgjengelig
1)
Indeks
Vekt (Ca. g)
Meny
24 – 75
Eksempelbilde
Ekvivalent med
35 mm-format
brennvidde2) (mm)
Innholdsfortegnelse
Objektiv
Elektrisk zoom
Verdiene for ekvivalent 35 mm-format brennvidde og visningsvinkel er basert på digitalkameraer som er
utstyrt med en bildesensor med størrelsen APS-C.
3)
Minste fokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.
2)
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
247NO
Forts. r
Om kompatibilitet av bildedata
•
•
•
•
•
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory
Stick Duo",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
PRO-HG Duo",
,
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
og
er varemerker for
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemerke for
Sony Corporation.
"PlayMemories Camera Apps" er et
varemerke for Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemerker for Blu-ray Disc
Association.
Indeks
Varemerker
Meny
• Dette kameraet samsvarer med den
universelle standarden DCF (Design
rule for Camera File system), som ble
etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller
at bilder som er tatt opp eller redigert
med annet utstyr, kan spilles av med
kameraet ditt.
• "AVCHD Progressive" og "AVCHD
Progressive"-logoen er varemerker for
Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows og Windows Vista
er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i
USA eller andre land.
• HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte varemerker
for HDMI Licensing LLC.
• Mac og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
• iOS er et varemerke eller et registrert
varemerke for Cisco Systems Inc.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemerker eller registrerte varemerker
for Intel Corporation.
• Android er et registrert varemerke for
Google Inc.
• DLNA og DLNA CERTIFIED er
registrerte varemerker for Digital
Living Network Alliance.
• SDXC-logoen er et varemerke for
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemerke for
MultiMediaCard Association.
• " " og "PlayStation" er registrerte
varemerker for Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe er et registrert varemerke eller et
varemerke for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn som
brukes i denne håndboken som regel
varemerker eller registrerte varemerker
for sine respektive utviklere eller
produsenter. Merkene ™ eller ® brukes
imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Eksempelbilde
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et kamera med
35 mm-format. Du finner den omtrentlige
brennvidden tilsvarende et 35 mm
filmkamera, og kan ta bilder med samme
bildevinkel, ved å øke brennvidden til
objektivet ditt en og en halv gang.
Hvis du for eksempel setter på et 50 mm
objektiv, får du ca. den samme
bildevinkelen som på et 35 mm
filmkamera med et 75 mm objektiv.
Innholdsfortegnelse
Om brennvidde
248NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
• Få det enda morsommere med din
PlayStation 3 ved å laste ned
programmet for PlayStation 3 fra
PlayStation Store (der det er
tilgjengelig).
• Programmet for PlayStation 3 krever en
PlayStation Network-konto og en
programnedlasting. Tilgjengelig i
områder der PlayStation Store er
tilgjengelig.
Meny
Indeks
249NO
Indeks
"BRAVIA" Sync ...............................................203
AdobeRGB ....................................................... 144
Bruksmodus ........................................................53
Advarsler .......................................................... 227
BULB .................................................................73
AEL med lukker ............................................... 128
D
AEL-knapp ................................................. 63, 164
AF mikrojust. ................................................... 158
Datamaskin .......................................................204
Anbefalt miljø .....................................204, 216
AF-lys .............................................................. 129
Ansiktregistrering .............................................. 90
Ansiktsprioritetssporing ................................... 154
Ansiktsregistrering ............................................. 89
Auto HDR ........................................................ 110
Auto Port. innramm. .......................................... 93
Auto. langsom lukker ....................................... 155
Autofokus ..................................................... 83, 79
Autofokusområde ............................................... 81
Autovisning ...................................................... 134
AVCHD ................................................... 102, 239
Avspill.visning ................................................. 177
Avspilling med rulling ....................................... 71
Avspilling på TV ............................................. 202
Avspillingszoom ................................................ 40
Demomodus ......................................................184
Digital zoom .....................................................139
Dir. man. Fokus ..................................................80
DISP ...................................................................49
DISP-knapp (skjerm) ..........................................96
DPOF ................................................................122
DRO/Auto HDR ...............................................109
Dyn.omr.opt. .....................................................109
E
Eksp.-komp. ........................................................52
Enkeltbilde-AF ...................................................83
Ettersynkron. ......................................................77
Eye-Fi ...............................................................193
Eye-Fi-kort .......................................................193
B
Eye-Start AF .....................................................147
Bakgr. uskarp ..................................................... 43
F
Berøringshandling ...................................... 26, 165
Berøringsutløser ........................................... 37, 84
Beskytt ............................................................. 126
Betjening ............................................................ 27
Bildeeffekt ................................................. 47, 111
Bildeforhold ....................................................... 99
Bildeindeks ................................................ 61, 123
Bildestabilisering ............................................... 69
Bildestørr. .......................................................... 97
Blenderprioritet .................................................. 75
Blenderåpning .................................................... 75
Blits .................................................................... 78
Blits av ............................................................... 77
Blitskompenser. ............................................... 108
Blitsmodus ......................................................... 77
Indeks
Avspilling ........................................................... 39
Datoformat ........................................................168
Meny
Autoblits ............................................................. 77
Dato/tid-innst. ...................................................168
Eksempelbilde
A
Innholdsfortegnelse
Indeks
F. auto bildeekstr. .............................................141
Farge ...................................................................45
Fargefilter .........................................................105
Fargemetning ....................................................113
Fargerom ...........................................................144
Fargetemp. ........................................................105
Fasedeteksjon-AF-område ................................130
Feilsøking .........................................................220
Filformat ...........................................................102
Filmlydopptak ...................................................156
Filnummer ........................................................187
FINDER/LCD-innstill. .....................................132
Fjernstyring .........................................................59
Fleksibelt punkt ..................................................81
Fn (Funksjonsknapp) ..........................................62
Formater ...........................................................186
Forstørr .............................................................124
Forts. r
250NO
Lage plate .........................................................211
Fremhevingsfarge ............................................ 137
Landskap .............................................................68
Fremhevingsnivå .............................................. 136
Laste ned applikasjon .......................................216
Fremragende auto .............................................. 66
Laste opp innstilling. ........................................193
Fremre gardinlukker ........................................ 148
LCD-lysstyrke ..................................................173
Fyllblits .............................................................. 77
Live View-visning ............................................133
G
Livlighet .............................................................46
Gjenopprett bilde-DB ...................................... 191
H
HastPri.Kont.F. .................................................. 55
HDMI-oppløsning ............................................ 178
Hjelp-skjermbilde ............................................ 170
Hvitbalanse ...................................................... 104
Håndholdt kamera i halvlys ............................... 69
I
Identifisere delene .............................................. 13
Ikoner ................................................................. 20
Lukkerprioritet ....................................................74
Lysbildevisning ................................................116
Lysstyrke ............................................................44
Lås/låsopp AEL ................................................164
M
Mac ...................................................................206
Makro .................................................................68
Man. Eksponering ...............................................72
Manuelt fokus .....................................................79
Mappenavn .......................................................188
Meny ...................................................................29
Applikasjon ...................................................32
Image Data Converter ...................................... 207
Bildestørr. .....................................................31
Initialiser .......................................................... 185
Kamera ..........................................................30
Innst. f. funksjonsmeny .................................... 160
Lysstyrke/ farge ............................................31
Innst. for tilgangspunkt .................................... 195
Oppsett ..........................................................32
Installere ........................................................... 206
ISO ..................................................................... 60
J
JPEG ................................................................ 100
K
Kalibrering ....................................................... 182
Klart bilde-zoom .............................................. 138
Kontinuerlig AF ................................................. 83
Kontrast ............................................................ 113
Kontrollhjul ........................................................ 23
Kontrollskive ..................................................... 25
Kreative innst. .................................................. 113
KTRL for HDMI .............................................. 179
Kvalitet ............................................................. 100
Indeks
Avspilling ......................................................32
"InfoLITHIUM"-batteri ................................... 233
Intelligent Auto .................................................. 64
Meny
Høy ISO Støyred. ............................................. 150
Lukkerhastighet ..................................................74
Eksempelbilde
L
Fotokreativitet .................................................... 42
Innholdsfortegnelse
Forstørret avspilling ........................................... 40
Opptaksmod. .................................................30
Menystart ..........................................................159
MF hjelpetid .....................................................143
MF-assistent .....................................................142
Minnekort .........................................................231
Modusvelger .......................................................28
MOVIE-knapp ..................................................161
MP4 ..................................................................102
Multi ...........................................................81, 107
Myke hudtoner-effekt .........................................94
Målemodus .......................................................107
N
Nattportrett .........................................................68
Nattscene ............................................................69
Nivåtrinn .............................................................58
Nivåtrinn: Kont. ..................................................58
Ny mappe ..........................................................190
251NO
Forts. r
Sakte synkron. ....................................................77
Objektivkomp.: Krom. Ab. .............................. 152
Scenegjenkjenning ........................................36, 64
Objektivkomp.: Skygge ................................... 151
Scenevalg ............................................................68
Objektsporing ..................................................... 85
Se på en TV ......................................................121
Områdeinnstilling ............................................ 169
Se på Smarttelefon ............................................117
Oppsett ............................................................... 32
Selvportrett Selvutløser ....................................140
Opptak ................................................................ 36
Selvutl. (forts.) ....................................................57
Film .............................................................. 36
Selvutløser ..........................................................56
Stillbilde ....................................................... 36
Send til datamaskin ...........................................120
Opptaksinnstilling ............................................ 103
Senter ..........................................................81, 107
Opptakstipsliste .................................................. 95
Seriebilder ...........................................................54
P
Skarphet ............................................................113
Skjermfarge ......................................................175
Skriv ut .............................................................215
Panoramaretning .............................................. 101
Slett .............................................................41, 114
Pekeskjerm ......................................................... 26
Smilutløser ..........................................................91
Pip .................................................................... 166
Solnedgang .........................................................68
PlayMemories Home ....................................... 207
Sommertid ........................................................168
Portrett ............................................................... 68
Spesif. Utskrift ..................................................122
Program Auto ..................................................... 76
Spesifikasjoner .................................................244
Programskifte ..................................................... 76
Sportsbilder .........................................................68
Programvare ..................................................... 206
Språk .................................................................167
Punkt ................................................................ 107
sRGB ................................................................144
Indeks
Skjermknapper ....................................................26
Panoramafotografer. .......................................... 70
Meny
Panorama ........................................................... 70
R
Eksempelbilde
S
Objektivkomp.: forvreng. ................................ 153
Innholdsfortegnelse
O
Starttid for strømsparing ...................................172
SteadyShot ........................................................145
RAW ................................................................ 100
Strømsparer .......................................................171
Red. navn på enhet ........................................... 198
Støyred.lang ......................................................149
Rensemodus ..................................................... 181
Søker-lysstyrke .................................................174
Roter ................................................................. 125
Rutenettlinje ..................................................... 135
T
Rødøyereduksj. ................................................ 131
Tilb.st. Se på Smarttelefon ...............................200
Tilbakest. nettverksinns. ...................................201
Tilkobling
Datamaskin .................................................209
TV ...............................................................202
Tilpass. skjermknappinnst. ...............................162
Tilpasset hvitbalanse ........................................106
Trådløs ................................................................77
U
USB-tilkobling .................................................180
Utløser uten objektiv ........................................146
252NO
Forts. r
Velg AF/MF ....................................................... 79
Velg opptaksmappe .......................................... 189
Velg stillbilde/film ........................................... 115
Versjon ............................................................. 183
Vidt bilde ......................................................... 176
Innholdsfortegnelse
V
Vindstøyreduksjon ........................................... 157
Vis MAC-adresse ............................................. 199
Vise ledig kortplass .......................................... 192
Voluminnstillinger ........................................... 127
W
Eksempelbilde
Vis innhold ......................................................... 49
Windows .......................................................... 206
WPS-trykk ....................................................... 194
Zoom .................................................................. 87
Meny
Z
Indeks
253NO
Programvaren som følger med dette kameraet leveres i henhold til lisensieringsavtaler
med de enkelte opphavsrettighetsinnehaverne. Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet til å informere deg om
følgende: Les følgende avsnitt.
Les filen i "LICENSE"-mappen på CD-en.
Eksempelbilde
Meny
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK AV EN FORBRUKER FOR
(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODING AV AVC VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR
LEVERING AV AVC VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Innholdsfortegnelse
Lisensmerknader
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare
Indeks
Programvaren som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode
for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.
Les filen i "LICENSE"-mappen på CD-en. Du finner lisenser (på engelsk).
254NO
Download PDF

advertising