Sony | DSLR-A450L | Sony DSLR-A450L DSLR-A450 Kamerahus med standard zoomobjektiv Bruksanvisning

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
DSLR-A450 4-159-240-71 (1)
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR
BRANN ELLER ELEKTRISK STØT,
MÅ DU FØLGE DISSE
INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til
strømuttaket, må du bruke en pluggadapter
som er riktig dimensjonert for strømuttaket.
2
DSLR-A450 4-159-240-71 (1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Forsiktig
Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det
sprekke, forårsake brann eller til og med
kjemiske brannskader. Ivareta følgende
forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for
slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at
det faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke
la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer
over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller
i en bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på
bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende
litiumion-batterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små
barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller
tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser,
er ikke batteriladeren koblet fra strømmen
så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis
det skulle oppstå problemer under bruk av
batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av
stikkontakten.
For kunder i Europa
Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte
representanten for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligst henvis til adressen
som er oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som
er kortere enn 3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved
spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og
lyd i denne enheten.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller
elektromagnetisme forårsaker brudd på
dataoverføringen, må du starte programmet
om igjen eller koble fra og koble til igjen
kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
3
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette produktet
ikke må håndteres som husholdningsavfall.
I stedet skal det leveres inn til spesielt
innsamlingspunkt for gjenvinning av det
elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på
korrekt måte, vil du hjelpe til med å
forhindre potensielle negative påvirkninger
på miljøet og helse, som ellers kan være
resultatet av feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes
i kombinasjon med et kjemisk symbol.
Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
er lagt til dersom batteriet inneholder mer
enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir
kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers kunne ha
blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode.
Resirkulering av materialene vil bidra til å
bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av
autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet
korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst
se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende
korrekt avfallsmetode av dette produktet og
av andre batterier, vennligst kontakt ditt
kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
4
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kort informasjon om bruk av kameraet
Fremgangsmåte for fotografering
I Live View-modus for manuell
fokuskontroll kan bildet som er tatt, være
forskjellig fra bildet du så på LCDskjermen.
forbigående svart. Når kameraet er
varmet opp, vil skjermen fungere
normalt.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen
kan bli misfarget, noe som kan forårsake
feil.
Ingen erstatning for innhold av
opptak
Advarsel om opphavsrettigheter
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av
et opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid
ta sikkerhetskopier (backup) av data på
andre medier.
Om LCD-skjermen og objektivet
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av
ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt
operative. Det kan imidlertid forekomme
at små svarte og/eller lyse punkter (med
hvit, rød, blå eller grønn farge) vises
kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler
i denne håndboken, er reproduserte bilder,
og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
Om dataspesifikasjonene som er
beskrevet i denne bruksanvisningen
Data som gjelder ytelse og spesifikasjoner
er definert under følgende forhold, unntatt
som beskrevet i denne bruksanvisningen:
Ved vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC
og ved bruk av et fulladet batteri.
Svarte, hvite, røde,
blå og grønne
punkter
• Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i
nærheten, kan denne ta fyr. Når du må
utsette kameraet for direkte sollys, må du
sette på objektivdekselet.
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de beveger seg
på LCD-skjermen. Det er ikke tegn på
noe galt. Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan LCD-skjermen bli
5
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Innhold
Kort informasjon om bruk av kameraet ............................. 5
Klargjøre
kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør ................................... 10
Klargjøre batteripakken ................................................... 11
Sette på et objektiv .......................................................... 16
Sette inn et minnekort ...................................................... 18
Klargjøre kameraet .......................................................... 21
Bruke medfølgende tilbehør ............................................ 23
Kontrollere antall bilder som kan tas opp ........................ 25
Rengjøring ....................................................................... 27
Før du tar
kameraet i bruk
Identifisere deler og skjermindikatorer ........................... 30
Forsiden ...................................................................... 30
Baksiden ..................................................................... 31
Øverst ......................................................................... 32
Sidene/undersiden ...................................................... 33
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
............................................................................ 34
LCD-skjerm (grafisk visning) .................................... 35
LCD-skjerm (standardvisning) ................................... 37
Søker .......................................................................... 39
Velge en funksjon/innstilling .......................................... 40
Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) ......... 41
Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen)
............................................................................ 42
Funksjonene som velges med MENU-knappen ......... 42
Ta bilder
Ta bilder uten kamerarystelser ........................................ 44
Riktig kroppsholdning ................................................ 44
Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 45
Bruke et stativ ............................................................ 46
/
Fotografere ved bruk av den automatiske
innstillingen................................................................. 47
Fotografere med en innstilling som passer motivet
(scenevalg) ................................................................. 49
Fotografere portretter ........................................... 50
Fotografere landskap ............................................ 51
Fotografere små motiver ...................................... 52
Fotografere motiver i bevegelse ........................... 53
Fotografere solnedganger .................................... 54
Fotografere om natten .......................................... 55
6
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus)
..................................................................................... 56
Fotografere med programopptak ........................... 57
Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet
(blenderprioritet) ............................................... 58
Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige
effekter (lukkerprioritet) ................................... 60
Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt
(manuell eksponering) ....................................... 62
Fotografere spor med langtidseksponering (BULB)
............................................................................ 65
Velge fokuseringsmetoden .............................................. 67
Bruke
Bruke autofokus ......................................................... 67
opptaksfunksjonen
Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås)
............................................................................ 69
Velge fokuseringsmetoden som passer motivets
bevegelse (autofokus) ....................................... 70
Velge fokusområdet (AF-område) ............................. 71
Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) .................... 72
Fotografere med Live View manuell fokuskontroll ........ 73
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
............................................................................ 75
LCD-skjerm ................................................................ 76
Bruke blitsen .................................................................... 78
Fotografere med trådløs blits ..................................... 81
Justere lysstyrken for motivet (eksponering,
blitskompensering, måling) ........................................ 82
Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås) .................... 82
Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet
(eksponeringskompensasjon) ............................ 83
Justere blitslysmengden (blitskompensering)
............................................................................ 84
Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden
(blitskontroll) .................................................... 85
Velge en metode for å måle motivets lysstyrke
(målemodus) ...................................................... 86
7
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk
område) ...................................................................... 87
Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk
områdeoptimalisering) ...................................... 87
Kompensere automatisk med mengder av
fargeoverganger (Auto High dynamisk område)
............................................................................ 88
Bildebehandling ............................................................... 89
Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger)
............................................................................ 89
Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet)
............................................................................ 90
Stille inn ISO ................................................................... 91
Justere fargetonene (hvitbalanse) .................................... 92
Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/
forhåndsinnstilt hvitbalanse) ............................. 92
Stille inn fargetemperaturen og en filtereffekt
(Fargetemperatur/fargefilter) ............................. 93
Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse)
............................................................................ 94
Velge bruksmodus .............................................. 96
Fotografere et enkelt bilde ......................................... 96
Kontinuerlig fremtrekk ............................................... 96
Bruke selvutløseren .................................................... 97
Ta bilder med skiftende eksponering
(eksponeringsgruppe) ........................................ 98
Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn)
............................................................................ 99
Ta bilder med den trådløse fjernkontrollen .............. 100
Vise bilder ..................................................................... 101
Bruke
visningsfunksjonen Kontrollere informasjonen for bilder som er tatt ........... 105
Beskytte bilder (Beskytt) ............................................... 108
Slette bilder (Slett) ......................................................... 109
Vise bilder på en TV-skjerm ......................................... 111
8
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Endre oppsettet
Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet ........................ 114
Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort
................................................................................... 116
Endre innstillingen for støyreduksjon ........................... 118
Endre funksjonen for AEL-knappen ............................. 119
Endre andre innstillinger ............................................... 120
Stille inn LCD-skjermen ............................................... 121
Bekrefte kameraversjonen ............................................. 122
Tilbakestille kameraets standardinnstilling ................... 123
Vise bilder på en Bruke datamaskinen ...................................................... 125
Bruke programvaren ...................................................... 132
datamaskin
Skrive ut bilder
Angi DPOF .................................................................... 137
Skrive ut bilder ved å koble kameraet til en PictBridgekompatibel skriver .................................................... 139
Annet
Spesifikasjoner .............................................................. 141
Feilsøking ...................................................................... 145
Advarsler ....................................................................... 154
Forholdsregler ............................................................... 157
Indeks ............................................................................ 159
9
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 10 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Klargjøre kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
• BC-VM10 Batterilader (1)/
Nettledning (1)
• Bruksanvisning (denne
håndboken) (1)
• Oppladbar batteripakke NPFM500H (1)
• USB-kabel (1)
• Skulderreim (1)
• Okulardeksel (1)
• Deksel (1) (festet på kameraet)
• Okularpute (1) (festet på
kameraet)
• CD-ROM (programvare for α
kamera) (1)
10
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Klargjøre batteripakken
Lad opp NP-FM500H "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du
bruker kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet.
Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
1 Sett inn batteripakken i
batteriladeren.
Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
2 Koble til nettledningen.
Lys på: Lading pågår
Lys av: Vanlig lading fullført
Én time etter at lampen slukkes: Full
lading fullført
CHARGE-lampe
Til stikkontakt
Informasjon om ladetid
• Tiden det tar å fullade et helt utladet batteri (inkludert) ved en temperatur
på 25 °C, er vist nedenfor.
Full lading
Normal lading
Ca. 235 min.
Ca. 175 min.
• Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet
samt ladeforholdene.
11
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
Lade batteripakken
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
• Vi anbefaler at batteripakken lades opp i omgivelsestemperaturer på
mellom 10°C og 30°C. Det kan være at batteripakken ikke kan lades opp
som den skal utenfor dette temperaturintervallet.
Merknader
• Kobl batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne
batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den ladede batteripakken stå i laderen,
kan batteriets levetid reduseres.
• Ikke lad andre batteripakker enn "InfoLITHIUM" M-batteripakken i batteriladeren
(inkludert) som hører til dette kameraet. Andre batterier enn de som er spesifisert
kan lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, som igjen
kan føre til fare for strømstøt og forbrenning.
• Hvis CHARGE-lampen blinker, kan dette tyde på en feil med batteriet, eller at en
batteripakke av en annen type enn den som er spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis batteripakken er av den spesifiserte
typen, må du ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller en annen, og
kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer
som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at ladingen ikke kan gjennomføres.
Rengjør batteriladeren med en tørr klut e.l.
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW10AM
vekselstrømadapteren (selges separat) i alle land eller regioner hvor
nettspenningen er på mellom 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz.
Merknad
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil.
12
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Sette inn den ladede batteripakken
1 Åpn batteridekselet ved å skyve
Klargjøre kameraet
på skyvebryteren på
batteridekselet.
2 Sett batteripakken helt inn mens
du trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Låsehendel
3 Lukk batteridekselet.
Ta ut batteripakken
Slå av kameraet og skyv låsehendelen i
pilens retning. Vær forsiktig så du ikke
mister batteripakken.
Låsehendel
13
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ta av batteridekslet
Batteridekslet kan tas av for å feste det
VG-B50AM vertikale grepet (selges
separat).
For å ta av batteridekslet, skyv hendelen i
pilens retning og trekk det ut.
For å feste dekslet, sett tappen i hullet,
skyv hendelen ned og skyv deretter
dekslet på plass.
Kontrollere det gjenværende batterinivået
Undersøk nivået med de følgende indikatorene og prosenttallene som vises
på LCD-skjermen.
"Batteriet er tomt"
Batterinivå
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner
for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når
du bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i
prosent i henhold til kameraets bruksforhold.
Merknader
• Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte
solskinn.
Tilgjengelige batteripakker
Bruk kun en batteripakke av typen NP-FM500H. Du kan ikke bruke NPFM55H, NP-FM50 eller NP-FM30.
14
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres litt etter litt
etter hver gang du bruker det, samt over tid. Hvis batteriets driftstid ser ut
til å være kraftig redusert, kan en mulig årsak være at batteripakken har
nådd slutten av sin levetid. Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer i henhold til oppbevarings- og bruksforholdene,
samt miljøet hvor det brukes.
Oppbevare batteripakken
Hvis batteripakken ikke skal brukes over lengre tid, må den lades helt opp
og deretter lades helt ut ved hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted, for å forlenge batteriets levetid.
15
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Det vil si at
batteriets brukstid er kortere når det er kaldt, og hastigheten blir redusert
ved kontinuerlig fremtrekk. Vi anbefaler at du putter batteriet i en lomme
nær kroppen for å varme det opp, og at du setter det inn i kameraet rett før
du begynner å ta bilder.
• Batteriet vil tømmes raskt, hvis du ofte bruker blitsen og/eller
kontinuerlig fremtrekk, eller ofte slår kameraet på og av.
• Når du bruker Live View-funksjonen for manuell fokuskontroll, er den
tilgjengelige tiden kortere enn når du fotograferer bare med søkeren.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Sette på et objektiv
1 Ta dekselet av kameraet og
emballasjedekselet av baksiden
av objektivet.
• Når du bytter objektiv, må du bytte det
raskt på støvfrie steder for å unngå at
støv eller rusk kommer inn i kameraet.
Deksel
Emballasjedeksel
2 Sett på objektivet ved å plassere
de oransje indeksmerkene på
objektivet og kameraet rett
overfor hverandre.
Oransje indeksmerker
3 Drei objektivet med klokken til det
klikker på plass i låst stilling.
• Forsikre deg om at du setter på
objektivet rett.
Merknader
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
16
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ta av objektivet
1 Trykk utløserknappen for
Utløserknapp for objektivet
2 Sett emballasjedekselet tilbake
på objektivet og dekselet tilbake
på kameraet.
• Tørk støv av dekslene før du setter dem
på.
• Et objektivdeksel er ikke inkludert i
objektivsettet DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6
SAM. Hvis du har tenkt å oppbevare
objektivet uten at det er montert på
kameraet, bør du kjøpe det bakre
objektivdekselet ALC-R55.
Informasjon om utskifting av objektivet
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten
av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter
objektivet, kan det vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene.
Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer
støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet rask på støvfrie
steder når du tar av/setter på et objektiv.
Hvis støv eller rusk fester seg til bildesensoren
Rengjør bildesensoren ved bruk av [Rensemodus] i
(side 28).
Oppsettmenyen
17
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til det
ikke går lenger.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Sette inn et minnekort
Bare "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo",
SD-minnekort og SDHC-minnekort kan brukes med dette kameraet. Et
MultiMediaCard kan ikke brukes med dette kameraet.
"Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" kalles
"Memory Stick PRO Duo", og SD-minnekortet og SDHC-minnekortet
kalles "SD-minnekortet" i denne bruksanvisningen.
1 Åpn minnekortdekselet.
2 Sett inn "Memory Stick PRO Duo"
eller et SD-minnekort.
Forside (SD-minnekort)
Terminalside
• Sett inn minnekortet til det går i
inngrep med et klikk, som vist.
Forside ("Memory Stick PRO
Duo")
Terminalside
3 Velg den typen minnekort du
ønsker å bruke, ved hjelp av
minnekortbryteren.
4 Lukk minnekortdekselet.
18
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ta ut minnekortet
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser,
åpne minnekortdekselet og trykk en gang
på minnekortet.
Informasjon om bruk av minnekort
• Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende forhold:
– På steder med høy temperatur, som f.eks. i en varm bilkupé utsatt for
direkte sollys.
– På steder som er utsatt for direkte sollys.
– På fuktige steder eller steder hvor det finnes etsende stoffer.
• Minnekortet kan være varmt rett etter å ha vært i bruk i flere timer. Vær
forsiktig når du håndterer det.
• Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas
ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Data kan bli ødelagt dersom du oppbevarer minnekortet i nærheten av
sterkt magnetiske materialer, eller bruker minnekortet på steder utsatt for
statisk elektrisitet eller statiske forstyrrelser.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på
harddisken på en datamaskin.
• Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det
ble levert i.
• Ikke la det komme vann på minnekortet.
• Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en
metallgjenstand.
• Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling,
kan du ikke utføre operasjoner som å ta opp eller slette bilder.
• Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på opptil
32 GB og SD-minnekortene med en kapasitet på opptil 32 GB fungerer
som de skal med dette kameraet.
19
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
Tilgangslampe
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
• Det kan ikke garanteres at minnekort som er formatert med en datamaskin
vil fungere med dette kameraet. Husk at minnekortene skal formateres
med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av
minnekort og utstyret som brukes.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke fest etiketter på selve minnekortene.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortene.
• Oppbevar minnekort utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved
et uhell.
Informasjon om bruk av "Memory Stick" med kameraet
De typene "Memory Stick" som kan brukes med dette kameraet er listet
opp i tabellen nedenfor. Korrekt virkemåte kan imidlertid ikke garanteres
for alle "Memory Stick PRO Duo"-funksjoner.
"Memory Stick PRO Duo"*
Tilgjengelig med kameraet ditt
"Memory Stick PRO-HG Duo"*
"Memory Stick Duo"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
* Dette er utstyrt med funksjonen MagicGate. MagicGate er opphavsrettslig beskyttet
teknologi som bruker krypteringsteknologi. Opptak eller avspilling av data, som
krever bruk av MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette kameraet.
* Støtter høyhastighetsdataoverføring ved hjelp av et parallelt grensesnitt.
20
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Klargjøre kameraet
Stille inn datoen
1 Still strømbryteren til ON for å slå
på kameraet.
• For å slå av kameraet, still bryteren til
OFF.
2 Kontroller at [OK] er valgt på LCDskjermen, og trykk deretter midt
på kontrollhjulet.
3 Velg hvert enkelt element med
b/B og still inn den numeriske
verdien med v/V.
• Når du endrer rekkefølgen for [ÅÅÅÅ/
MM/DD], velger du først [ÅÅÅÅ/MM/
DD] med b/B, og endrer den med v/V.
4 Gjenta trinn 3 for å stille inn de andre elementene, og trykk
deretter midt på kontrollhjulet.
21
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstiling av dato/tid
vises.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
5 Kontroller at [OK] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollhjulet.
Avbryte dato-/tidsinnstillingen
Trykk på MENU-knappen.
Stille inn dato/tid igjen
MENU-knapp t
1 t [Dato/tid-innst.]
Justere fokus for søkeren (diopter-justering)
Tilpass diopteret til synet ditt ved å
bevege justeringshjulet for diopteret
til displayet vises tydelig i søkeren.
• Hvis du retter kameraet mot en lyskilde, kan
du enkelt justere diopteret.
• Hvis indikatorene ikke vises klart, selv om du
har tilpasset diopteret, bør du bruke et
diopterjusteringstilbehør (selges separat).
Hvis det er vanskelig å dreie justeringshjulet for diopteret
Sett fingrene under okularputen og skyv
den forsiktig opp for å fjerne okularputen,
og juster deretter diopteret.
22
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke medfølgende tilbehør
Feste skulderreimen
Fest begge endene av reimen til
kameraet.
Okulardeksel
• Du kan også feste okulardekselet (side 24) til
reimen.
23
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker skulderreimen, okulardekselet
og okularputen. Det andre tilbehøret er beskrevet på følgende sider.
• Oppladbar batteripakke (side 11)
• Batterilader, nettledning (side 11)
• USB-kabel (side 126, 139)
• CD-ROM (side 133)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke okulardekselet og okularputen
Du kan forhindre at lys kommer inn gjennom søkeren, som kan påvirke
eksponeringen. Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved
fotografering med selvutløser, bør du sette på okulardekselet.
1 Skyv okularputen forsiktig av ved
å skyve på begge sider av
okularputen.
• Sett fingrene under okularputen og
skyv den forsiktig opp.
• Når du skal feste FDA-M1AM-lupen
(selges separat) eller FDA-A1AMvinkelfinneren (selges separat) eller
FDA-ME1AM-lupeokularet (selges
separat) til kameraet, må du først fjerne
okularputen, som vist i illustrasjonen.
2 Skyv okulardekselet over
søkeren.
Merknader
• Når du fotograferer med okulardekselet på, kan ikke okularsensorene aktiveres. Når
du bruker okulardekselet, må du slå av både [Eye-Start AF] (side 69) og [Auto av m/
søker] (side 121).
• For å slå LCD-skjermen på og av, må du bruke knappen DISP (skjerm).
24
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kontrollere antall bilder som kan tas opp
Merknader
• Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er
fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet
(side 109).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det ikke
er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort.
Antall bilder som kan tas opp på et minnekort
Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony
standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med
opptaksforholdene.
Bildestørrelse: L 14M
Bildeforhold: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapasitet
Størrelse
Standard
(Enheter: Bilder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
451
893
1796
3642
7188
Fin
319
633
1273
2582
5096
RAW og JPEG
92
184
370
752
1485
RAW
131
260
523
1062
2097
25
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og stiller strømbryteren til ON,
vises det antallet bilder som kan tas opp
(om du fortsetter å fotografere med de
aktuelle innstillingene) på
LCD-skjermen.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
SD minnekort
Kapasitet
Størrelse
Standard
(Enheter: Bilder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
7188
442
890
1793
3642
Fin
313
631
1271
2582
5096
RAW og JPEG
90
183
370
752
1485
RAW
128
259
522
1062
2097
* Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er vist
i tabellen ovenfor. Hvis det derimot er stilt til [RAW], vil antallet være det samme
som for [3:2]-bildeforholdet.
Antall bilder som kan tas med en batteripakke
Du kan ta ca. 1050 bilder når du bruker batteripakken (inkludert) med full
kapasitet i kameraet.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt,
avhengig av bruksforholdene.
• Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under
følgende forhold:
– Med en omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er stilt inn på [Fin].
– [Autofokus] er stilt inn på
(Automatisk AF).
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
26
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Rengjøring
Rengjøre kameraet
Rengjøre objektivet
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske opløsemidler, som
f.eks. tynner eller bensin.
• Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som
er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du
tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle lett fuktet med
objektivrensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke
sprøyt objektivrensevæske rett på objektivet.
27
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Klargjøre kameraet
• Ikke berør innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene eller
speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke autofokussystemet,
må du blåse det bort med en blåser som er å få kjøpe i fotobutikker*. Du
finner opplysninger om rengjøring av bildesensoren, på neste side.
* Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann,
og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det
kan ødelegge overflaten eller kamerahuset.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
solkrem, insektmiddel e.l.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Rengjøre bildesensoren
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på
bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises på
fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på
bildesensoren, må du bruke en blåsebelg av den typen som selges i
fotobutikker og rengjøre bildesensoren i henhold til trinnene nedenfor. Du
kan lett fjerne støv fra bildesensoren kun ved bruk av en blåsebelg og
støvbeskyttelsesfunksjonen.
Merknader
• Rengjøringen må kun utføres når batterinivået er
(tre batterinivåikoner) eller
mer. Hvis det er lite strøm på batteriet under rengjøringen, kan lukkeren bli skadet.
Rengjøringen bør foregå raskt. Det anbefales å bruke en vekselstrømadapter av
typen AC-PW10AM (selges separat).
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre små vanndråper inne i kamerahuset.
1 Bekreft at batteriet er fullt oppladet (side 14).
2 Trykk på MENU-knappen, og velg
deretter
3 med b/B på
kontrollhjulet.
MENU-knapp
3 Velg [Rensemodus] med v/V, og
trykk deretter midt på
kontrollhjulet.
Meldingen "Slå av kameraet når du har
gjort det rent. Fortsette?" vises.
4 Velg [OK] med v, og trykk midt på kontrollhjulet.
Når bildesensoren har vibrert en liten stund, løftes speilet i front.
5 Ta av objektivet (side 17).
28
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
6 Bruk blåsebelgen til å rengjøre
bildesensoren og området rundt
den.
Klargjøre kameraet
• Ikke berør bildesensoren med tuppen
av blåsebelgen. Fullfør rengjøringen
raskt.
• Hold forsiden av kameraet nedover for
å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet igjen.
• Når du rengjør bildesensoren, må du
ikke stikke tuppen av blåsebelgen
lenger inn i åpningen enn til festet.
7 Sett på objektivet og slå av kameraet.
Merknad
• Kameraet vil pipe hvis det begynner å bli lite strøm på batteripakken under
rengjøringen. Stopp rengjøringen umiddelbart og slå av kameraet.
29
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 30 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Før du tar kameraet i bruk
Identifisere deler og skjermindikatorer
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
Forsiden
A Lukkerknapp (47)
B Strømbryter (21)
L Utløserknapp for objektivet
(17)
C Kontrollhjul (59)
M Fokusmodusbryter (67, 72)
D Selvutløserlampe (97)
* Ikke ta rett på disse delene.
E Fjernsensor
F Objektivkontakter*
G Speil*
H Feste
I Innebygd blits* (78)
J Modusvelger (47 – 66)
K
(Oppsprettknapp for blitsen)
(78)
30
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Baksiden
B Okularsensorer (69, 121)
C Søker* (22, 39)
D MENU-knapp (42)
E DISP (Displayknapp) (34, 75,
101)
Før du tar kameraet i bruk
A Justeringshjul for diopter (22)
for manuell fokuskontroll:
(Zoom inn-knapp) (73, 102)
K For opptak: Fn
(Funksjonsknapp) (41, 42)
For visning:
(Bilderotasjonsknapp) (102)
L Tilgangslampe (19)
F LCD-skjerm (35, 101, 105)
M Kontrollhjul (v/V/b/B) (40)
G
N Kontrollhjul (Enter) (40)/AF-
H
(Avspillingsknapp) (101)
(Sletteknapp) (109)
I For opptak:
knapp (71)
* Ikke ta rett på disse delene.
(Eksponeringsknapp) (83)
For visning:
(Zoom utknapp) (102)/
(Bildeindeksknapp) (103)
J For opptak: AEL (AE-
låseknapp) (64, 82)
For visning/Live View-modus
31
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Øverst
A Tilbehørssko (81)
B
Posisjonsmerke for
billedsensor (69)
C MF CHECK LIVE VIEW
(Manuell fokuskontroll Live
View)-knapp (73)
D ISO-knapp (91)
E
(Bildeserie)-knapp (96)
F D-RANGE (Dynamisk
område)-knapp (87)
32
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Sidene/undersiden
I Minnekortdeksel
B
J Batterideksel (13)
(USB)-kontakt (126, 139)
C REMOTE-kontakt
• Når du fester RM-S1AM/RML1AM-fjernkontrollen (selges
separat) til kameraet, setter du
pluggen på fjernkontrollen inn i
REMOTE-kontakten, ved å
plassere merket på pluggen rett
overfor merket på REMOTEkontakten.
K Stativfeste
• Bruk et stativ med en
skruelengde på mindre enn
5,5 mm. Lengre skruer enn
5,5 mm vil gjøre det vanskelig å
feste kameraet skikkelig, og
kameraet kan bli ødelagt.
D Krok for skulderreim (23)
E DC IN-kontakt
• Når du kobler
vekselstrømadapteren ACPW10AM (selges separat) til
kameraet, må du slå av
kameraet før du kobler
adapteren til DC IN-kontakten
på kameraet.
F Minnekortbryter
G SD spor for innsetting av
minnekort (18)
H "Memory Stick PRO Duo"-spor
(18)
33
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Før du tar kameraet i bruk
A HDMI -kontakt (111)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
Trykk på DISP-knappen for å bytte
mellom grafisk visning og
standardvisning.
Når du roterer kameraet til en vertikal
stilling, roterer skjermbildet automatisk
for å tilpasse seg kamerastillingen.
Nærmere informasjon om skjermstatus i
Live View-modus for manuell
fokuskontroll, se side 75.
Grafisk visning
(Standardinnstilling)
DISP-knapp
Standardvisning
Ingen visning
34
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
LCD-skjerm (grafisk visning)
Den grafiske visningen gir en grafisk fremstilling av lukkerhastigheten og
blenderverdien, og illustrerer tydelig hvordan eksponeringen fungerer. I
AUTO eller scenevalgsmodus vises bare de elementene som kan stilles inn.
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
Før du tar kameraet i bruk
A
Ikon
Ikon
Indikasjon
Indikator for
blenderåpning (58)
Indikasjon
P A S M Modusvelger (47 – 66)
Eksponeringskompensasjon
(83)/Metered Manual
(Målt manuelt)(63)
Bildekvalitet (114)
EV-skala (63, 99)
Bildestørrelse (114)/
Bildeforhold (114)
Minnekort (18)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (25)
100% Gjenværende batteritid
(14)
C
Ikon
Indikasjon
Blitsmodus (78)/
Rødøyereduksjon (80)
Bruksmodus (96)
B
Ikon
Indikasjon
Indikator for
lukkerhastighet (60)
Fokusmodus (70)
ISO-følsomhet (91)
35
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ikon
Indikasjon
Dynamisk
områdeoptimalisering
(87)/Auto HDR (88)
D
Ikon
Indikasjon
1/250
Lukkerhastighet (60)
F4
Blender (58)
+1.0
Eksponeringskompensasjon
(83)
AE-lås (82)
SteadyShot (45)
36
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
LCD-skjerm (standardvisning)
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
I AUTO eller scenevalgsmodus
Ikon
Ikon
Før du tar kameraet i bruk
A
I P/A/S/M-modus
Indikasjon
Bruksmodus (96)
Indikasjon
P A S M Modusvelger (47 – 66)
Fokusmodus (70)
Bildekvalitet (114)
AF-område (71)
AWB
Bildestørrelse (114)/
Bildeforhold (114)
Minnekort (18)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (25)
100% Gjenværende batteritid
(14)
B
Ikon
7500K G9
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
Fargefilter) (92)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(87)/Auto HDR (88)
Kreative innstillinger
(89)
Indikasjon
Målemodus (86)
Blitsmodus (78)/
Rødøyereduksjon (80)
Eksponeringskompensasjon
(83)/Metered Manual (Målt
manuelt)(63)
Blitskompensasjon (84)
EV-skala (63, 99)
37
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ikon
Indikasjon
ISO-følsomhet (91)
C
Ikon
Indikasjon
1/125
Lukkerhastighet (60)
F2.8
Blender (58)
+1.0
Eksponering (83)
AE-lås (82)
SteadyShot (45)
38
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Søker
Ikon
Ikon
Indikasjon
AF-område (71)
Vid AF-område (86)
Bildeområde for
bildeforhold 16:9 (114)
B
Ikon
Indikasjon
Blitskompensasjon (84)
blitslading (78)
WL
Indikasjon
SteadyShot -skala (45)
Bildeforhold 16:9 (114)
* Når du bruker HVL-F58AM/HVLF42AM-blitsen (selges separat), kan
du fotografere med
høyhastighetssynkronisering ved
enhver lukkerhastighet. For ytterligere
informasjon, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med
blitsen.
Trådløs blits (81)
Høyhastighetssynkronisering*
Manuelt fokus (72)
z
Fokus
125
Lukkerhastighet (60)
5.6
Blender (58)
EV-skala (63, 99)
AE-lås (82)
0
Advarsel
"Opptaksfunksjon ikke
tilgjengelig" (96)
Indikator for
kamerarystelser (45)
39
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Før du tar kameraet i bruk
A
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Velge en funksjon/innstilling
Du kan velge en funksjon for fotografering eller avspilling med en av
knappene, for eksempel Fn (funksjonsknappen) eller MENU-knappen.
Når du starter en arbeidsoperasjon, vil en
veiledning om kontrollhjulets funksjoner
vises nederst på skjermen.
: Trykk v/V/b/B på kontrollhjulet
for å flytte markøren.
z: Trykk midt på hjulet for å utføre
valget.
I denne bruksanvisningen beskrives valg av en funksjon fra listen som vises
på skjermen, ved bruk av kontrollknappen, på følgende måte (vi beskriver
fremgangsmåten med standardikonene):
Eksempel: Fn-knapp t AWB (Hvitbalanse) t Velg ønsket
innstilling
Veiledningsliste
Veiledningen indikerer også andre operasjoner enn de som gjøres ved bruk
av kontrollhjulet. Følgende ikoner indikeres:
MENU-knapp
Tilbake med MENU-knapp
(Sletteknapp)
(Zoom inn-knapp)
(Zoom ut-knapp)
(Avspillingsknapp)
Kontrollhjul
40
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen)
Denne knappen brukes til oppsett eller utførelse av funksjoner som brukes
ofte ved fotografering.
1 Trykk på Fn-knappen.
Før du tar kameraet i bruk
2 Velg ønsket element med v/V/b/B
på kontrollhjulet, og trykk deretter
midt på z for å utføre.
Oppsettskjermbildet vises.
3 Følg veiledningen, og velg og
aktiver funksjonen du ønsker.
• Du finner nærmere informasjon om
hvordan du stiller inn hvert element på
den tilhørende siden.
Veiledning
Oppsett av kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon
Drei kontrollhjulet uten å trykke i midten
z under trinn 2. Du kan sette opp
kameraet direkte fra skjermbildet for
opptaksinformasjon.
41
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen)
Bruksmodus (96)
Blitsmodus (78)
Autofokus (70)
AF-område (71)
ISO-følsomhet (91)
Målemodus (86)
Blitskompenser. (84)
Hvitbalanse (92)
DRO/Auto HDR (87)
Kreative innst. (89)
Funksjonene som velges med MENU-knappen
Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre
funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Opptaksmeny
Bildestørrelse (114)
Bildeforhold (114)
Kvalitet (114)
1 Blitskontroll (85)
AF-lys (80)
SteadyShot (45)
Fargerom (90)
Støyred.lang (118)
Høy ISO Støyred. (118)
2
Tilpasningsmeny
Eye-Start AF (69)
AEL-knapp (82)
Rødøyereduksj. (80)
1
Autovisning (121)
Auto av m/søker (121)
Rutenettlinje (121)
Avspillingsmeny
Slett (109)
Formater (117)
Lysbildevisning (104)
1
Beskytt (108)
Spesif. utskrift (137)
Avspill.visning (101)
42
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Oppsettmeny
LCD-lysstyrke (121)
Dato/tid-innst. (21)
Strømsparing (LV) (120)
1 Strømsparing(OVF) (120)
KTRL for HDMI (113)
Språk (120)
Hjelp-skjermbilde (120)
Filnummer (116)
Mappenavn (116)
Velg mappe (117)
2 Ny mappe (117)
USB-tilkobling (126, 139)
Lydsignaler (120)
Før du tar kameraet i bruk
Rensemodus (28)
3 Versjon (122)
Tilbakest.std. (123)
43
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 44 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ta bilder
Ta bilder uten kamerarystelser
Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet når
lukkerknappen er trykket inn, som igjen fører til uklare bilder.
Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser.
Riktig kroppsholdning
Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at kameraet
ikke flytter på seg.
Ved bruk av søkeren
I Live View-modus for
manuell fokuskontroll
(side 73)
Trinn 1
Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt
objektivet for å støtte det.
44
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Trinn 2
Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre.
Trinn 3
Klem albuen lett inn mot kroppen.
Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la
albuen hvile mot kneet ditt.
Indikator for kamerarystelse
Ta bilder
Hvis det er fare for kamerarystelse, vil
(indikatoren for kamerarystelse)
blinke i søkeren. I dette tilfelle må du
bruke et stativ eller blitsen.
(Indikator for kamerarystelse)
Merknad
•
(indikatoren for kamerarystelse) vises kun i de modusene hvor lukkerhastigheten
er stilt inn automatisk. Denne indikatoren vises ikke i M/S-modusene.
Bruke SteadyShot-funksjonen
SteadyShot-funksjonen er stilt inn på [På] i standardinnstillingen.
SteadyShot-skalaindikatoren
(SteadyShot-skalaindikatoren) viser
status for kamerarystelsene. Vent til
skalaen blir lavere før du begynner å
fotografere.
(SteadyShot-skalaindikator)
Deaktivere SteadyShot-funksjonen
MENU-knapp t
1 t [SteadyShot] t [Av]
45
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Merknad
• SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er
slått på, eller når lukkerknappen er blitt trykket helt ned uten først å bli holdt
halvveis nede.
Bruke et stativ
Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold.
• Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser.
• Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om
kvelden.
• Ved fotografering av et motiv på nært hold, f.eks. som makroopptak.
• Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt.
Merknad
• Når du bruker stativ, må du deaktivere SteadyShot-funksjonen, fordi det er en viss
fare for at SteadyShot-funksjonen ikke skal virke.
46
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
/ Fotografere ved bruk av den
automatiske innstillingen
"AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å fotografere et hvilket
som helst motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en vurdering av
den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til dette.
Velg
når du fotograferer på steder hvor bruk av blits ikke er tillatt.
Når du dreier modusvelgeren, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde). Du kan fjerne hjelpskjermbilden (side 120).
eller
(Blits av).
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til
eller
2 Hold kameraet støtt og se inn i søkeren.
Motivet som overlapper med fokusområdet kommer automatisk i fokus (EyeStart AF, side 69).
3 Legg AF-området over ønsket
motiv.
• Hvis
(indikatoren for
kamerarystelse) blinker, må du
fotografere motivet mens du
konsentrerer deg om å holde kameraet
stille, eller du bør bruke et stativ.
(Indikator for
kamerarystelse)
AF-område
4 Når du bruker et zoomobjektiv,
må du dreie på zoomeringen og
bestemme deg for riktig utsnitt.
Zoomering
47
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
5 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, tennes z eller
(fokusindikator) (side 68).
• Ved å vente til
(SteadyShotskalaindikatoren) er lav, blir
SteadyShot-funksjonen mer effektiv.
Fokusindikator
(SteadyShot-skalaindikator)
6 Trykk lukkerknappen helt ned for
å ta bildet.
Merknad
• Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil mange funksjoner
ikke være tilgjengelige, for eksempel, eksponeringskompensasjon og ISOinnstilling. Hvis du vil justere ulike innstillinger, må du stille inn modusvelgeren på
P og deretter fotografere motivet ditt.
48
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere med en innstilling som
passer motivet (scenevalg)
Ved å velge en modus som passer til motivet eller forholdene, kan du ta
bildet med en innstilling som er riktig for motivet.
Når du dreier modusvelgeren, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde).
49
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Ta bilder
Merknader
• Siden kameraet bedømmer innstillingene automatisk, kan flere funksjoner bli
utilgjengelig, for eksempel eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
• Blitsen settes til
(Autoblits) eller
(Blits av) for hver scenevalgmodus. Du kan
endre disse innstillingene (side 78).
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere portretter
Denne modusen brukes til å
z gjøre bakgrunnen uskarp og motivet
skarpt.
z gjengi hudfarger i myke toner.
Still inn modusvelgeren på
(Portrett).
Fotograferingsteknikker
• For å gjøre bakgrunnen mer uskarp, still objektivet til telelinseposisjonen.
• Du kan fotografere et livlig motiv ved å fokusere på øyet som er nærmere
objektivet.
• Bruk objektivskjermen (selges separat) for å fotografere
bakgrunnsbelyste motiver.
• Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde av blitsen
(side 80).
50
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere landskap
Denne modusen brukes til å
z fotografere alle typer naturbilder med
skarpt fokus og livlige farger.
Ta bilder
Still inn modusvelgeren på
(Landskap).
Fotograferingsteknikker
• Still objektivet til vidvinkel for å fremheve landskapets åpenhet.
51
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere små motiver
Denne modusen brukes til å
z fotografere motiver på nært hold, slik
som insekter, matretter eller små
gjenstander.
Still inn modusvelgeren på
(Makro).
Fotograferingsteknikker
• Gå nærme motivet og ta bildet fra den minste fotograferingsavstanden for
objektivet.
• Du kan fotografere et motiv på enda nærmere hold ved bruk av et
makroobjektiv (selges separat).
• Still inn blitsmodus på (Blits av) når du fotograferer et motiv på inntil
1 meters hold.
• Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke SteadyShotfunksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ for å oppnå bedre resultater.
52
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere motiver i bevegelse
Denne modusen brukes til å
z fotografere motiver i bevegelse, både
utendørs og på godt opplyste steder.
Ta bilder
Still inn modusvelgeren på
(Sportsbilder).
Fotograferingsteknikker
• Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes ned.
• Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede til det rette øyeblikket
inntreffer.
53
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere solnedganger
Denne modusen brukes til å
z ta vakre bilder av de røde fargene i
en solnedgang.
Still inn modusvelgeren på
(Solnedgang).
Fotograferingsteknikker
• Fremhever den røde fargen i et motiv sammenliknet med andre moduser.
Kan også brukes til å fotografere vakre, røde soloppganger.
54
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere om natten
Denne modusen brukes til å
z ta portrettbilder i nattlige scener.
z fotografere nattlige scener på
avstand, uten at omgivelsene mister
den mørke atmosfæren.
Ta bilder
Still inn modusvelgeren på
(Nattmodus).
Still inn blitsmodus på (Blits av) når du fotograferer motiver uten
personer om natten (side 78).
Fotograferingsteknikker
• Pass på at motivet ikke beveger seg, så ikke bildet blir uskarpt.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det anbefales å bruke stativ.
Merknad
• Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du fotograferer en helt mørk, nattlig
scene.
55
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere et motiv slik du vil
(eksponeringsmodus)
Med et speilreflekskamera kan du justere lukkerhastigheten (hvor lenge
lukkeren er åpen) og blenderen (området som er i fokus: feltdybden) slik at
du kan oppnå en rekke forskjellige effekter.
Ved å justere lukkerhastigheten og blenderen vil du i tillegg til å lage
fotografiske effekter med bevegelse og fokus, også bestemme lysstyrken
for motivet ved å kontrollere eksponeringsmengden (mengden med lys som
kommer inn i kameraet), som er den viktigste faktoren under fotografering.
Endre lysstyrken i bildet ved bruk av eksponeringsmengde
Eksponeringsmengde
lav
høy
Når du bruker en raskere lukkerhastighet, vil blenderen i kameraet være
åpnet en kortere stund. Dette betyr at kameraet har kortere tid til å ta inn
lys, som igjen resulterer i mørkere bilder. For å ta et lysere bilde, kan du
åpne blenderen (åpningen som lyset kommer inn igjennom) til en viss grad,
for å justere mengden med lys som kameraet tar inn på en og samme gang.
Lysstyrken som justeres av lukkerhastigheten og blenderen i et bilde kalles
"eksponering".
Dette avsnittet viser deg hvordan du skal justere eksponeringen for å oppnå
en rekke forskjellige effekter ved bruk av bevegelse, fokus og lys.
Når du dreier modusvelgeren, vises forklaringen på den valgte modusen og
opptaksmetoden på skjermen (Hjelp-skjermbilde). Du kan fjerne hjelpskjermbilden (side 120).
56
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere med programopptak
Denne modusen brukes til å
z fotografere med automatisk
eksponering, mens de tilpassede
innstillingene for ISO-følsomhet,
kreative innstillinger, dynamisk
områdeoptimalisering o.l. beholdes.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker (side 67
til 100).
• For å utløse blitsen, trykk på
-knappen.
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
57
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet
(blenderprioritet)
Denne modusen brukes til å
z gjøre motivet skarpt, og alt foran og
bak motivet uskarpt. Ved å gjøre
blenderåpningen større, blir området
som er i fokus mindre. (Feltet får
mindre dybde).
z fotografere dybden i naturbilder. Ved
å gjøre blenderåpningen mindre, blir
området som er i fokus større. (Feltet
får mer dybde).
1 Skyv modusvelgeren til A.
58
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
2 Velg blenderåpningen (F-tall)
med kontrollhjulet.
• Lavere F-tall: Motivets forgrunn og
bakgrunn gjøres uskarpt.
Høyere F-tall: Både motivet,
forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
• Du kan ikke se om et motiv er uskarpt i
søkeren. Kontroller bildet som er tatt,
og juster blenderåpningen.
Ta bilder
Blender (F-tall)
3 Juster fokus, og fotografer
motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk
for å gi korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
blenderåpningen du har valgt vil gi feil
eksponering, vil verdien for
lukkerhastighet blinke. I slike tilfeller
må du justere blenderåpningen på nytt.
Lukkerhastighet
Fotograferingsteknikker
• Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et
stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller
et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv).
Merknad
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer
imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits,
bør du kontrollere blitsavstanden (side 80).
59
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter
(lukkerprioritet)
Denne modusen brukes til å
z fotografere øyeblikksbilder av et
motiv i bevegelse. Bruk en høyere
lukkerhastighet for å ta skarpe bilder
av motivets bevegelser.
z spore bevegelsen for å gjengi
dynamikk og flyt. Bruk en lavere
lukkerhastighet for å fotografere
sporene til motivet i bevegelse.
1 Skyv modusvelgeren til S.
60
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
2 Velg lukkerhastigheten med
kontrollhjulet.
Ta bilder
Lukkerhastighet
3 Juster fokus, og fotografer
motivet.
Blenderen justeres automatisk for å gi
korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
lukkerhastigheten du har valgt vil gi
feil eksponering, vil verdien for
blenderåpningen blinke. I slike tilfeller
må du justere lukkerhastigheten på nytt.
Blender (F-tall)
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs.
Merknader
•
(indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være.
• Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang)
foretas etter at opptaket er gjort. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen
pågår.
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Når du bruker blitsen og gjør
blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil
imidlertid ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte.
61
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt
(manuell eksponering)
Denne modusen brukes til å
z fotografere med ønsket
eksponeringsinnstilling, ved å
justere både lukkerhastigheten og
blenderåpningen.
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei på kontrollhjulet for å justere
lukkerhastigheten, og mens du
trykker -knappen ned, drei på
kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen.
-knapp
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
62
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
3 Fotografer motivet når
eksponeringen er stilt inn.
Standardverdi
Ta bilder
• Kontroller eksponeringsverdien på
EV-skalaen Metered Manual (Målt
manuelt).
Mot +: Motivet blir lysere.
Mot –: Motivet blir mørkere.
: Metered Manual (målt manuelt)
Når kameraet er i M-modus, viser det
en under- eller
overkompenseringsverdi basert på
korrekt eksponering ved bruk av
indeksen på indikatoren for
eksponeringskompensasjon.
Merknader
• Symbolet
(indikator for kamerarystelse) vises ikke i manuell
eksponeringsmodus.
• Hvis modusvelgeren er stilt til M, er ISO-innstillingen [AUTO] stilt til [200]. I
M-modus er ikke ISO-innstillingen [AUTO] tilgjengelig. Still inn ISO-følsomheten
etter behov (side 91).
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsavstanden varierer
imidlertid med variasjoner i blenderåpningen. Når du fotograferer ved bruk av blits,
bør du kontrollere blitsavstanden (side 80).
EV-skalaen i M-modus
b B-pilen vises hvis den innstilte
eksponeringen er utenfor området til EVskalaen. Pilen begynner å blinke hvis
forskjellen blir større.
LCD-skjerm (standardvisning)
Standardverdi
Søker
Standardverdi
63
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Manuell blender/lukkerjustering
Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å
endre eksponeringen du har stilt inn.
Drei kontrollhjulet mens du trykker på
AEL-knappen for å velge kombinasjonen
av lukkerhastighet og blenderåpning.
AEL-knapp
64
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere spor med langtidseksponering (BULB)
Denne modusen brukes til å
z fotografere lysspor, slik som
fyrverkeri.
z fotografere lysspor etter stjerner.
Ta bilder
1 Skyv modusvelgeren til M.
2 Drei kontrollhjulet mot venstre,
inntil [BULB] vises.
BULB
3 Mens du trykker på
-knappen,
drei kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen (F-tall).
-knapp
65
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset.
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket
varer.
Så lenge lukkerknappen er trykket ned, holdes lukkeren åpen.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ.
• Still fokus til uendelig i manuell fokusmodus når du fotograferer
fyrverkeri osv.
• Bruk den trådløse fjernkontrollen (selges separat) (side 100). Hvis du
trykker på SHUTTER-knappen på den trådløse fjernkontrollen, utløses
BULB-opptak, og hvis du trykker på den igjen, stoppes BULB-opptaket.
Du trenger ikke å trykke ned og holde SHUTTER-knappen på den
trådløse fjernkontrollen.
• Hvis du bruker en fjernkontroll som er utstyrt med en låsefunksjon for
lukkerknappen (selges separat), kan du bruke fjernkontrollen til å holde
lukkeren åpen.
Merknader
• Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 45).
• Jo lenger eksponeringstiden er, desto mer fremtredende vil støyen på bildet være.
• Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene ved bruk av støyreduksjon
(Støyred.lang). Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere
bilder mens støyreduksjonen pågår.
• Når Auto HDR-funksjonen er aktivert, kan du ikke sette lukkerhastigheten til
[BULB].
• Hvis Auto HDR-funksjonen brukes med lukkerhastigheten satt til [BULB], settes
lukkerhastigheten midlertidig til 30 sekunder.
66
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 67 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke opptaksfunksjonen
Velge fokuseringsmetoden
Det finnes to metoder for å justere fokuset: autofokus og manuelt fokus.
Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av
objektivet.
Bryteren som må
brukes
Objektivet er
Objektiv (Fokusutstyrt med en
modusbryteren på
fokusmodusbryter kameraet må alltid
stilles inn på AF.)
Objektivet er ikke Kamera
utstyrt med en
fokusmodusbryter
Type objektiv
Veksle til manuelt
fokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på objektivet på AF. på objektivet på MF.
Veksle til autofokus
Still inn
Still inn
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på kameraet på AF. på kameraet på MF.
Bruke opptaksfunksjonen
Bruke autofokus
1 Still inn fokusmodusbryteren på
kameraet på AF.
2 Når objektivet er utstyrt med en
fokusmodusbryter, må den stilles
inn på AF.
3 Se inn i søkeren.
Motivet som overlapper med fokusområdet, kommer automatisk i fokus
(Eye-Start AF, side 69).
67
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned
AF-områdesensor
for å kontrollere fokuset, og ta
deretter bildet.
• Når fokuset er bekreftet, vil
fokusindikatoren endres til z eller
(nedenfor).
• Sensoren som brukes til fokusering i
AF-området, lyser rødt (side 71).
AF-område
Fokusindikator
Fotograferingsteknikker
• For å velge området som brukes til å fokusere, skal du stille inn [AFområde] (side 71).
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z lyser
Fokus låst. Klar til å fotografere.
lyser
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et
motiv i bevegelse. Klar til å fotografere.
lyser
Fokuserer fortsatt. Du kan ikke utløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på
Ved bruk av autofokus, er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I
slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 69) eller manuelt fokus
(side 72).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
• To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
• Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en
bygningsfasade.
• Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri
eller en vannoverflate.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
68
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket øverst på kameraet viser
plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom
kameraet og motivet, må du ta hensyn til
plasseringen av den horisontale linjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet
som fungerer som "film".
Merknad
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom
motivet og kameraet.
MENU-knapp t
1 t [Eye-Start AF] t [Av]
• Når du bruker kameraet med FDA-M1AM-lupen (selges separat), FDAA1AM-vinkelfinneren (selges separat) eller FDA-ME1AM-lupeokularet
(selges separat) montert, må du slå av både [Eye-Start AF] og [Auto av
m/søker], fordi dette tilbehøret dekker til okularsensorene som befinner
seg over søkeren.
Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås)
1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Fokus og eksponering er låst.
69
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
Deaktivere Eye-Start AF-funksjonen
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
2 Hold lukkerknappen halvveis
nede, og plasser motivet tilbake i
den opprinnelige posisjonen for å
komponere bildet igjen.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Velge fokuseringsmetoden som passer motivets bevegelse
(autofokus)
Fn-knapp t
(Autofokus) t Velg ønsket innstilling
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Automatisk
[Autofokus] veksler mellom enkeltbilde-AF og kontinuerlig
AF, avhengig av motivets bevegelse.
Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir
fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet
fortsetter å fokusere hvis motiver er i bevegelse.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen trykkes
og holdes halvveis nede.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke brukes.
AF)
AF)
AF)
Fotograferingsteknikker
• Bruk
• Bruk
(Enkeltbilde-AF) når motivet er ubevegelig.
(Kontinuerlig AF) når motivet er i bevegelse.
70
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Merknad
•
(Automatisk AF) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller en
av følgende scenevalgsmoduser:
(Portrett),
(Landskap),
(Solnedgang)
eller
(Nattmodus).
(Enkeltbilde-AF) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
(Makro) i
Scenevalg.
(Kontinuerlig AF) velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
(Sportsbilder) i Scenevalg.
Velge fokusområdet (AF-område)
AF-områd
Område
Fn-knapp t
(AF-område) t Velg ønsket innstilling
(Vidt AFområde)
Kameraet bestemmer hvilket av de ni AF-områdene som skal
brukes til å fokusere.
(Punkt)
Kameraet bruker kun de AF-områdene som befinner seg i det
sentrale området.
(Lokal)
Bruk kontrollhjulet og velg ut ett område, blant ni AFområder, som du vil aktivere fokus fra. Når du skal velge AFområdene som ligger i midtområdet, trykker du på AFknappen.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [AF-område] låst
på
(Vidt AF-område), og du kan ikke velge de andre innstillingene.
• AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig
fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
71
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
Velg AF-området som passer
opptaksforholdene eller preferansene
dine. Området som brukes til å fokusere,
lyser en kort stund.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Justere fokuset manuelt (manuelt fokus)
Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du
justere fokuset manuelt.
1 Still inn fokusmodusbryteren på
objektivet på MF.
2 Hvis objektivet ikke er utstyrt med
en fokusmodusbryter, må du stille
inn fokusmodusbryteren på
kameraet på MF.
3 Drei på fokusringen på objektivet
for å få skarpt fokus.
Fokusring
Merknader
• Hvis det lar seg gjøre å fokusere på motivet i autofokusmodus, lyser indikatoren z
opp når fokus er bekreftet. Når det vide AF-området er i bruk, brukes senterområdet,
og når det lokale AF-området er i bruk, brukes det området som er valgt med
kontrollhjulet.
• Når det brukes en telekonverter (selges separat) o.l., er det ikke sikkert fokusringen
kan roteres jevnt.
• Riktig fokusering kan ikke oppnås i søkeren dersom diopteret ikke er justert korrekt
(side 22).
72
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere med Live View manuell
fokuskontroll
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet på LCD-skjermen før
fotografering ved å bruke bildesensoren som brukes til opptak.
1 Trykk på MF CHECK LIVE VIEW-
MF CHECK LIVE VIEW-knapp
knappen.
2 Trykk på
-knappen for å
forstørre bildet og velge den delen
du vil forstørre med v/V/b/B på
kontrollhjulet.
LCD-skjermvisning
-knapp
• Hver gang du trykker på -knappen,
endres zoomeskalaen på følgende måte:
Full visning t Ca. ×7 t Ca. ×14
73
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
Speilet glir opp og bildet vises på LCDskjermen med en rammedekning på 100
prosent.
• Visningen av lukkerhastigheten og
blenderen er fast når den manuelle
fokuskontrollen Live View starter.
Kameraet måler lyset på nytt like før
fotografering og eksponeringen
innstilles.
• Bildet vises med riktig lysstyrke, uten
hensyn til bestemt eksponering.
Eksponeringskompensasjonen
gjenspeiles ikke i det viste bildet, men
gjenspeiles i det fotograferte bildet.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
3 Kontrollere og justere fokus.
• Du kan justere fokus manuelt i Live View-modus for manuell
fokuskontroll.
• Hvis du trykker på AF-knappen i autofokusmodus, aktiveres autofokus.
Speilet glir ned i autofokusmodus og visningen avbrytes.
• Når [AF-område] er satt til
(Lokal), kan autofokus også aktiveres med
kontrollhjulet.
4 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
• Du kan ta bilder når zoomeskalaen er satt til ca. x7 eller x14, men det
fotograferte bildet er for full visning.
• Live View-funksjonen for manuell fokuskontroll utløses etter
fotograferingen.
Fotograferingsteknikker
• Hvis du trykker på MF CHECK LIVE VIEW-knappen når kameraet er i
AE-låsmodus, kan du se en versjon av bildet som gjenspeiler den
kompenserte eksponeringen. Når du begynner å fotografere fra dette
punktet, begynner kameraet eksponeringen i den AE-låste tilstanden.
• Du kan fjerne en rutenettlinje (side 121).
Merknader
• Kameraet fokuserer ikke på et motiv når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
• Bildet i søkeren er ikke synlig i Live View-modus for manuell fokuskontroll.
• Når
vises, øker kameraets temperatur. Hvis du akter å fortsette den manuelle
fokuskontrollen Live View, kan du ikke bruke kameraet før temperaturen har sunket
(side 155).
• Det anbefales å sette på okulardekselet (side 24).
• Når du utfører kontinuerlig fotografering eller nivåtrinngruppefotografering i Live
View-modus for manuell fokuskontroll, settes autofokus ved første opptak.
74
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP)
Hver gang du trykker på DISP-knappen,
skifter skjermbildet på følgende måte i
Live View-modus for manuell
fokuskontroll.
DISP-knapp
Standardvisning
Opptaksinformasjon på
Opptaksinformasjon av
Bruke opptaksfunksjonen
75
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
LCD-skjerm
Statusen til skjermen i Live View-modus for manuell fokuskontroll er som
følger:
Visning av opptaksinformasjon
A
B
Ikon
Indikasjon
Ikon
P A S M Modusvelger (47 – 66)
Indikasjon
Punktmålingsområde
(86)
AF-område (71)
Bildekvalitet (114)
C
Overopphetingsvarsel
(155)
Bildestørrelse (114)/
Bildeforhold (114)
Minnekort (18)
100
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (25)
100% Gjenværende batteritid
(14)
Ikon
Indikasjon
1/125
Lukkerhastighet (60)
F3.5
Blender (58)
EV-skala (63, 99)
AE-lås (73)
Indikator for
kamerarystelser (45)
SteadyShot-skala (45)
76
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
D
Ikon
Indikasjon
Bruksmodus (96)
Blitsmodus (78)/
Rødøyereduksjon (80)
Fokusmodus (70)
AF-område (71)
E
Indikasjon
Bruke opptaksfunksjonen
Ikon
ISO-følsomhet (91)
Måling (86)
+2.0
AWB
7500K G9
Blitskompensasjon (84)
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
Fargefilter) (92)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(87)/Auto HDR (88)
Kreative innstillinger
(89)
77
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke blitsen
Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som
den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke
blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv.
1 Fn-knapp t
2 Trykk på
(Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling
-knappen.
-knapp
Blitsen spretter opp.
• I AUTO eller scenevalgmodus, vil
blitsen automatisk sprette opp hvis
lysmengden er utilstrekkelig eller
motivet er bakgrunnsbelyst. Den
innebygde blitsen vil ikke sprette opp
selv når du trykker på -knappen.
3 Ta bildet når blitsen er ferdig
ladet.
Blinker: Blitsen lades. Når indikatoren
blinker, kan du ikke utløse lukkeren.
Lyser: Blitsen er blitt ladet og er klar
til å utløses.
• Når kameraet er i autofokusmodus og
du trykker lukkerknappen halvveis ned
i mørke omgivelser, kan blitsen utløses
for å gjøre det lettere å fokusere på
motivet (AF-lys).
(blitslading) indikator
78
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
(Blits av)
Utløses ikke selv om den innebygde blitsen spretter opp.
Dette kan ikke velges når modusvelgeren står på P, A, S, eller
M.
(Autoblits)
Utløses i mørket og i motlys. Dette kan ikke velges når
modusvelgeren står på P, A, S, eller M.
(Fyllblits)
Utløses hver gang du utløser lukkeren.
(Sakte synkron.)
Utløses hver gang du utløser lukkeren. Når du fotograferer
ved bruk av sakte synkronisering, kan du ta et klart bilde av
både motivet og bakgrunnen ved å redusere
lukkerhastigheten.
(Ettersynkron.)
Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du
utløser lukkeren.
(Trådløs)
Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til eller i nærheten av - kameraet (Fotografering med trådløs
blits).
Merknader
• Ikke hold kameraet etter blitsen.
• Hvilke opptaksforhold som kreves for å hindre at det vises skygger på et bilde,
avhenger av objektivet.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, kan ikke elementene
(Sakte synkron.),
(Ettersynkron.) og (Trådløs) velges.
79
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
Fotograferingsteknikker
• Objektivskjermen (selges separat) kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern
objektivskjermen når du skal bruke blitsen.
• Når du bruker blitsen, bør du fotografere motivet på en avstand av
1 meter eller mer.
• Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke
sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og
bakgrunnen.
• Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et
motiv i bevegelse, slik som en sykkel eller en person som går.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Blitsavstand
Rekkevidden for den innebygde blitsen avhenger av ISO-følsomheten og
blenderåpningen. Se følgende tabell.
Blender
F2.8
F4.0
ISO200
innstilling 400
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
800
F5.6
AF-lys
• AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt på
(Kontinuerlig
AF), eller motivet beveger seg i
(Automatisk AF). ( eller indikatoren lyser).
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når en ekstern blits (selges separat) er montert på kameraet, brukes AFlyset til den eksterne blitsen.
Deaktivere AF-lyset
MENU-knapp t
1 t [AF-lys] t [Av]
Bruke rødøyereduksjon
Rødøyereduksjon reduserer problemet med røde øyne ved å utløse en
forhåndsblits (et svakt blitslys) noen ganger før fotografering med blits.
MENU-knapp t
1 t [Rødøyereduksj.] t [På]
80
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere med trådløs blits
Med en blits som har funksjon for trådløs fotografering (selges separat),
kan du bruke blitsen uten ledning, selv når blitsen ikke er festet til
kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan du fotografere et motiv med en
tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten mellom lys og skygge på
motivet.
For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
1 Fest den trådløse blitsen til tilbehørsskoen, og slå på både
kameraet og blitsen.
(Blitsmodus) t
(Trådløs)
3 Ta den trådløse blitsen av tilbehørsskoen og frigjør den
innebygde blitsen.
• Hvis du vil teste blitsen, trykk på AEL-knappen.
Merknader
• Kameraet kan ikke styre lysandelen til den trådløse blitsen.
• Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde
blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i
unøyaktig blitseksponering.
• Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i
nærheten og vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal
for den eksterne blitsen, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med den.
Innstilling av AEL-knappen
Når du bruker en trådløs blits, bør du stille inn [AEL-knapp] på
[Hold AEL] i
Tilpasningsmenyen (side 119).
81
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
2 Fn-knapp t
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Justere lysstyrken for motivet
(eksponering, blitskompensering, måling)
Fotografere med fast lysstyrke (AE-lås)
Når du fotograferer mot solen eller ved et vindu, kan eksponeringen være
upassende for motivet på grunn av den store lysforskjellen mellom motivet
og bakgrunnen. I slike tilfeller kan du bruke lysmåleren der hvor motivet er
lyst nok, og deretter låse eksponeringen før du tar bildet. For å redusere
lysstyrken for motivet, pek kameraet forover mot et punkt som er lysere
enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet. For
å gjøre motivet lysere, pek kameraet forover mot et punkt som er mørkere
enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse eksponeringen for hele bildet.
Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved
bruk av
(Punkt).
Punktet hvor du låser
eksponeringen.
1 Fn-knapp t
(Målemodus) t
(Punkt)
2 Juster fokuset på den delen hvor du vil låse eksponeringen.
Eksponeringen låses når motivet er i fokus.
82
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
3 Trykk på AEL-knappen for å låse
eksponeringen.
(AE-låsesymbolet) vises.
AEL-knapp
4 Men du trykker på AEL-knappen, fokuser på motivet og ta
deretter bildet.
Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet
(eksponeringskompensasjon)
Med unntak av eksponeringsmodus M, vil eksponeringen automatisk velge
(Automatisk eksponering).
Basert på eksponeringen som innhentes av den automatiske eksponeringen,
kan du utføre eksponeringskompensasjon ved å flytte eksponeringen enten i
plussretningen (+) eller minusretningen (–), avhengig av hva du
foretrekker. Du kan gjøre hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i
plussretningen (+). Hele bildet vil gjøres mørker hvis du flytter
eksponeringen i minusretningen (–).
Justere i
minusretningen (–)
Grunnleggende
eksponering
Justere i
plussretningen (+)
83
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
• Hvis du vil fortsette å fotografere med den same eksponeringsverdien, trykk
og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når
knappen slippes opp.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
1 Trykk på
-knappen for å vise
skjermbildet for
eksponeringskompensasjon.
-knapp
2 Juster eksponeringen med
kontrollhjulet.
Mot + (over): Gjør bildet lysere.
Mot – (under): Gjør bildet mørkere.
Standardeksponering
3 Juster fokus, og fotografer motivet.
Fotograferingsteknikker
• Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt.
• Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med
eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 98).
Merknad
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, M,
eller Scenevalg.
Justere blitslysmengden (blitskompensering)
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å
endre eksponeringskompensasjonen. Du kan kun justere eksponeringen for
et hovedmotiv som er innen blitsens rekkevidde.
Fn-knapp t
(Blitskompenser.) t Velg ønsket innstilling
Mot +: Øker blitsstyrken.
Mot –: Reduserer blitsstyrken.
Merknader
• Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO
eller Scenevalg.
84
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
• Hvis du har justert blitsstyrken, vil
vises i søkeren når den innebygde blitsen er
trukket opp. Hvis du har justert blitsstyrken, må du huske på å tilbakestille verdien.
• Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den
begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale
området som dekkes av blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den
reduserte virkningen ikke vil være synlig.
Eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjonen kompenserer ved å endre lukkerhastigheten,
blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt). Hvis blitsen brukes,
endres også mengden blitslys.
Blitskompensasjonen endrer derimot kun mengden blitslys.
Velge blitskontrollmodus for å stille inn blitslysmengden
(blitskontroll)
1 t [Blitskontroll] t Velg ønsket
ADI-blits
Denne metoden kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i
betraktning fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra
forhåndsblitsen. Denne metoden gir en nøyaktig
blitskompensasjon med så godt som ingen refleksjon fra
motivet.
Forh.blits-TTL
Denne metoden kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig
av lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er
ømfintlig overfor refleksjon fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering)
TTL: Through the lens (Via objektivet)
• Når [ADI-blits] er valgt, kan et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensasjon ved bruk av en mer
nøyaktig avstandsinformasjon.
Merknader
• Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (selges separat) ikke kan
bestemmes (trådløs blitsfotografering med ekstern blits (selges separat), eller du
bruker utstyrt slik som en kabeltilkoblet blits som ikke er montert på kameraet,
macro twin flash o.l.), velger kameraet automatisk forhåndsblits-TTL-modus.
• Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre
blitskompensasjon med ADI-blits.
– Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen.
85
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
MENU-knapp t
innstilling
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
– Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering.
– Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter.
– Når det brukes et nærbildeobjektiv.
• ADI-blits kan kun brukes sammen med et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
Velge en metode for å måle motivets lysstyrke
(målemodus)
Fn-knapp t
(Målemodus) t Velg ønsket modus
(Multi-segment)
Denne modusen deler det totale området opp i flere områder,
og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette
den riktige eksponeringen for hele motivet.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området
av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken
over hele skjermen.
(Punkt)
Denne modusen måler lys ved eller rundt fokusområdet i
sentrum av rammen.
Fotograferingsteknikker
• Bruk (Multi-segment)-måling for generell fotografering.
• Når det er et motiv med stor kontrast i AF-området, skal du måle lyset på
det motivet du vil fotografere, med den optimale eksponeringen ved bruk
av punktmålingsfunksjonen og dra nytte av en AE-låst fotografering
(side 82).
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [Målemodus] låst
på
(Multi-segment), og du kan ikke velge andre moduser.
86
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kompensere for lysstyrke og kontrast
automatisk (dynamisk område)
D-RANGE-knapp t Velg ønsket
innstilling
(Av)
(D-RangeOptimizer)
Bruker ikke DRO/Auto HDR-funksjonene.
Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lysog skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at
du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
Tar to bilder med forskjellig eksponering og legger det lyse
området på det undereksponerte bildet over det mørke
området på det overeksponerte bildet for å lage et bilde med
mengder av fargeoverganger.
Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk
områdeoptimalisering)
1 D-RANGE-knapp t
(D-RangeOptimizer)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollhjulet.
(Auto)
(Nivå)*
* LV_ vist med
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer fargeoverganger på et bilde, i hvert område av
bildet. Velg optimalt nivå mellom mellom Lv1 (svakt) og
Lv5 (sterkt).
er verdien som er valgt for øyeblikket.
87
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
(Auto HDR)
D-RANGE-knapp
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Merknader
• Innstillingen er låst på
(Av) når
(Solnedgang) eller
(Nattmodus) er valgt i
scenevalg. Innstillingen er låst på
(Auto) når andre moduser er valgt i scenevalg.
• Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk
områdeoptimalisering. Velg riktig nivå ved å undersøke bildet, særlig når du
forsterker effekten.
Kompensere automatisk med mengder av fargeoverganger
(Auto High dynamisk område)
1 D-RANGE-knapp t
(Auto HDR)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollhjulet.
(Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
Angir eksponeringsforskjell, basert på motivets kontrast. Velg
(Nivå på
eksponeringsforskjell)* optimalt nivå mellom mellom 1.0Ev (svakt) og 3.0Ev (sterkt).
* _Ev vist med
er trinnet som er valgt for øyeblikket.
Fotograferingsteknikker
• Fordi lukkeren utløses to ganger for ett opptak, må du passe på følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer på nytt.
Merknader
• Når eksponeringen er satt til AUTO eller scenevalg, kan du ikke velge [Auto HDR].
• Du kan ikke fotografere på nytt før fangeprosessen er fullført etter en fotografering.
• Det er ikke sikkert at du får ønsket effekt. Dette avhenger av luminansforskjellen i et
motiv og opptaksforholdene.
• Når blitsen brukes, har denne funksjonen liten virkning.
• Et bilde som er tatt med denne funksjonen, er begrenset til ett overlagt bilde.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på RAW-bilder.
• Når kontrasten i scenen er lav eller når kameraet rister eller motivet blir uskarpt, er
det ikke sikkert at du får gode HDR-bilder. I så fall vises
på bildet for å
opplyse deg om forholdet. Fotografer på nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast
eller uskarphet.
88
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 89 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bildebehandling
Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger)
1 Fn-knapp t
(Kreative innst.) t Velg ønsket innstilling
2 Når du vil justere
(Kontrast), (Fargemetning) eller
(Skarphet), velger du ønsket element med b/B og justerer
deretter verdien med v/V.
For å fotografere ulike scener med mengder av
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for å fotografere slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel eller bilder av hav.
(Portrett)
For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrasten og skarpheten økes for å ta bilder
med livlige og friske stemninger. Landskapsbilder over lange
avstander blir også tydeligere.
(Solnedgang) For å fotografere den vakre rødfargen i solnedganger.
(Sort/hvitt)
For å ta svart/hvitt-bilder.
(Kontrast), (Fargemetning) og
kreative innstillingselement.
(Skarphet) kan justeres for hvert
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys
og skygge være, som igjen vil ha en innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene
være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være
duse og dempet.
(Skarphet)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
vil konturene fremheves, og jo lavere den valgte verdien er,
jo mer vil konturene dempes.
89
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
(Standard)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 90 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [Kreative innst.]
låst på
(Standard), og du kan ikke velge andre innstillinger.
• Når
(Sort/hvitt) er valgt, kan du ikke justere fargemetningen.
Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet)
Måten som farger representeres på, med en kombinasjon av tall og
fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet etter
behov.
MENU-knapp t
1 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling
sRGB
Dette er standardfargerommet for digitale kameraer. Bruk
sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut
bildene uten noen form for redigering.
AdobeRGB
Dette har en bred fargegjengivelse. Adobe RGB er effektiv
dersom store deler av motivet består av kraftige grønne eller
røde farger.
• Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Merknader
• Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
• Hvis du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller enheter som
ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav fargemetning.
90
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 91 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Stille inn ISO
Lysfølsomheten uttrykkes med ISO-tallet (anbefalt eksponeringsindeks). Jo
høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.
1 Trykk på ISO-knappen for å vise
ISO-knapp
ISO-skjermen.
2 Velg ønsket verdi med v/V på kontrollhjulet.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er ISO låst på AUTO
og du kan ikke velge andre ISO-numre.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P/A/S og ISO er stilt inn på [AUTO], stilles
ISO automatisk inn på en verdi mellom ISO 200 og ISO 1600.
• [AUTO]-innstillingen kan ikke brukes i eksponeringsmodus M. Hvis du endrer
eksponeringsmodusen til M med [AUTO]-innstillingen, veksler den til [200]. Still
inn ISO-verdien i henhold til opptaksforholdene.
91
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
• Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 92 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Justere fargetonene (hvitbalanse)
Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen
nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige
lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt
Blålig
Grønnskjær
Rødlig
Vær/belysning
Lysets
egenskaper
Hvitbalanse er en funksjon som justerer fargetonene til mer eller mindre de
fargene du ser. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble
slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å
oppnå forskjellige effekter.
Merknader
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, er [Hvitbalanse] låst
på AWB (Auto-hvitbalanse), og du kan ikke velge andre moduser.
• Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe,
kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens
egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen.
Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/
forhåndsinnstilt hvitbalanse)
Fn-knapp t AWB (Hvitbalanse) t Velg ønsket innstilling
• Når [AWB] ikke er valgt, kan du finjustere fargetonen med b/B på
kontrollhjulet. Ved å vri hjulet mot pluss (+) blir bildet rødlig. Ved å vri
hjulet mot minus (–) blir bildet blålig.
92
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 93 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
AWB (Autohvitbalanse)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer
fargetonene deretter.
Hvis du velger et alternativ for å passe en bestemt lyskilde,
vil fargetonene justeres i henhold til lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Hvitglødende)
(Fluorescerende)
(Blits)
Fotograferingsteknikker
Stille inn fargetemperaturen og en filtereffekt
(Fargetemperatur/fargefilter)
Fn knapp t AWB (Hvitbalanse) t [5500K] (Fargetemperatur)
eller [0] (Fargefilter)
• For å stille inn fargetemperaturen, velg verdien med b/B.
• For å stille inn fargefilteret, velg kompensasjonen med b/B.
Merknad
• Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under
fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Vi anbefaler at du bruker den
tilpassede hvitbalansen eller tar et prøvebilde.
93
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
• Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får
fargen du ønsker med alternativet som er valgt (side 99).
• Når du velger [5500K] (Fargetemperatur) eller [0] (Fargefilter), kan du
stille inn den verdien du ønsker (nedenfor).
• Når du velger
(Tilpasset), kan du registrere innstillingen din
(side 94).
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 94 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
5500K*1
(Fargetemperatur)
Stiller inn hvitbalansen med fargetemperaturen. Et høyere tall
vil gi et mer rødlig bilde, mens et lavere tall vil gi et mer
blålig bilde.
0*2 (Fargefilter)
Gir effekten med CC (Color Compensation)-filtre for
fotografering.
Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som
standard, kan fargen kompenseres til G (Green) eller M
(Magenta).
*1 Verdien er fargetemperaturverdien som er valgt for øyeblikket.
*2 Verdien er fargefilterverdien som er valgt for øyeblikket.
Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse)
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales
det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
1 Fn-knapp t AWB (Hvitbalanse) t
(Tilpasset)
2 Velg [
SET] med b/B på kontrollhjulet, og trykk deretter
midt på kontrollhjulet.
3 Hold kameraet slik at det hvite området dekker det sentrale AFområdet, og trykk deretter ned lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter)
vises.
4 Trykk midt på kontrollhjulet.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor
innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart.
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som registreres i denne operasjonen
gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.
94
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 95 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Merknad
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" indikerer at verdien ligger utenfor det
forventede området. (Når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et
motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer denne verdien, lyser
indikatoren gult på skjermbildet med opptaksinformasjon på LCD-skjermen. Du kan
fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen på nytt for å få en mer
korrekt verdi for hvitbalansen.
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
Fn-knapp t AWB (Hvitbalanse) t
(Tilpasset)
Merknad
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket inn, registreres en tilpasset
hvitbalanse hvor det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
Bruke opptaksfunksjonen
95
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 96 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Velge bruksmodus
Dette kameraet er utstyrt med sju bruksmoduser, blant annet avanserte
funksjoner for enkeltbilde og kontinuerlig fremtrekk. Bruk dem etter
behov.
Fotografere et enkelt bilde
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
-knapp t
(Enkeltfremtrekk)
Merknad
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på
enkeltbilder.
(Sportsbilder) i Scenevalg, kan du ikke ta
Kontinuerlig fremtrekk
Kameraet tar kontinuerlige bilder med følgende hastigheter*.
Maks 5 bilder per sekund
Maks 3 bilder per sekund
* Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er tregere
avhengig av opptaksforholdene.
1
-knapp t
(Kont.fremtrekk) t Velg ønsket hastighet
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil bildet tas kontinuerlig.
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
Antallet bilder som kan tas med kontinuerlig fremtrekk, har en øvre grense.
Fin
32 bilder
Standard
116 bilder
RAW og JPEG
7 bilder
RAW
14 bilder
96
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 97 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fotografere kontinuerlig med høyere hastigheter
Kameraet fotograferer kontinuerlig med høyst sju bilder per sekund.
Eksponering og fokus stilles inn ved første bilde.
-knapp t
(HastPri.Kont.Frmtr.)
Merknader
• Du kan ikke ta bilder kontinuerlig når "0" blinker i søkeren. Vent til indikatoren
forsvinner.
• Du kan ikke fotografere kontinuerlig når du bruker andre scenevalgmoduser enn
(Sportsbilder).
Bruke selvutløseren
1
-knapp t
• Tallet etter
(selvutløser) t Velg ønsket innstilling
er antall sekunder som er valgt for øyeblikket.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
• Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og
selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett
før bildet tas.
Avbryte selvutløseren
Trykk på
-knappen.
Merknad
• Når du trykker på lukkerknappen uten å se inn i søkeren, bør du bruke okulardekselet
(side 24).
97
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på
bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere
kamerarystelser.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 98 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ta bilder med skiftende eksponering (eksponeringsgruppe)
Grunnleggende
Minusretning (–)
Plussretning (+)
Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering
for hvert enkelt bilde. Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den
grunnleggende eksponeringen, vil kameraet ta tre bilder mens
eksponeringen automatisk forskyves. Trykk på og hold lukkerknappen
nede til fotograferingen stopper.
Når blitsen utløses, brukes nivåtrinnfotografering med blits for å variere
mengden blitslys. For å ta bilder må du trykke på lukkerknappen for hvert
enkelt bilde.
1
-knapp t
nivåtrinn
(Nivåtrinn: Kont.) t Velg ønsket
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i
nivåtrinngruppen.
Merknader
• Når modusvelgeren er stilt til M, forskyver du eksponeringen ved å justere
lukkerhastigheten.
• Når du justerer eksponeringen, forskyves eksponeringen i henhold til
kompenseringsverdien.
• Nivåtrinnsfunksjonen kan ikke brukes når eksponeringsmodus er satt til AUTO eller
Scenevalg.
98
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 99 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Nivåtrinn med blits
Nivåtrinn for lokalt lys*
0,7 trinn, tre bilder
0,3 trinn, tre bilder
Eksponeringskompensasjon 0 Blitskompensasjon –1,0
LCD-skjerm
(standardvisning)
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
Søker
LCD-skjerm
(Live View-modus for
manuell fokuskontroll)
Fotografere med forskjøvet hvitbalanse (HB-nivåtrinn)
Det tas tre bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den valgte
hvitbalansen samt fargetemperaturen/fargefilteret.
1
-knapp t
innstilling
(HB-nivåtrinn) t Velg ønsket
• Når Lo er valgt, forskyves hvitbalansen med 10 mired*, og når Hi er valgt,
forskyves den med 20 mired.
2 Juster fokus, og fotografer motivet.
* Mired: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre.
99
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke opptaksfunksjonen
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på
motivet over en lengre periode, som f.eks. naturlig lys, en lyspære eller
fluorescerende lys.
• Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på EVskalaen som antallet bilder som kan tas opp. Ved nivåtrinnfotografering
med blits vises imidlertid ikke indikatorene i søkeren.
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer
allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 100 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ta bilder med den trådløse fjernkontrollen
Du kan ta bilder med SHUTTER-knappen og 2SEC-knappen (lukkeren
utløses etter 2 sekunder) på den trådløse fjernkontrollen RMT-DSLR1
(selges separat). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med den
trådløse fjernkontrollen.
1
-knapp t
(Fjernstyring)
2 Fokuser på motivet, rett lyssenderen på den trådløse
fjernkontrollen mot fjernsensoren, og ta deretter bildet.
Merknad
• Når du trykker på lukkerknappen uten å se inn i søkeren, bør du bruke okulardekselet
(side 24).
100
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 101 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke visningsfunksjonen
Vise bilder
Det siste bildet som ble tatt vises på LCD-skjermen.
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
2 Velg et bilde med b/B på kontrollhjulet.
Gå tilbake til fotograferingsmodus
Trykk på -knappen på nytt.
Med opptaksdata
Histogrambilde
Uten opptaksdata
Velge bilderetning ved avspilling av et bilde som er tatt stående (portrett)
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Avspill.visning] t Velg ønsket
Merknad
• Hvis du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vises bildet stående (portrett) selv
om [Roter manuelt] er valgt.
101
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke visningsfunksjonen
Bytte opptaksdatavisning
Trykk på DISP-knappen.
Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skjermbildet på følgende
måte.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 102 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Rotere et bilde
1 Vis bildet du vil rotere, og trykk
deretter på
-knappen.
-knapp
2 Trykk midt på kontrollhjulet.
Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt.
• Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av
kameraet.
Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling
Trykk på -knappen.
Merknad
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PMB" på CD-ROM-platen
(inkludert) vise de roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene
ikke kan roteres, avhengig av programvaren.
Forstørre bilder
Et bilde kan forstørres, slik at du kan studere det nærmere. Dette er en
nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt.
1 Vis bildet du vil forstørre, og trykk
deretter på
-knappen.
-knapp
102
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 103 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
2 Zoom inn eller ut på bildet med
-knappen eller
-knappen.
• Hvis du vrir på kontrollhjulet, skiftes
bildet på skjermen med samme
forstørrelse. Hvis du tar flere bilder av
samme komposisjon, kan du
sammenlikne bildenes skarphet.
-knapp
3 Velg den delen du vil forstørre med v/V/b/B på kontrollhjulet.
Avbryte forstørret visning
Trykk på -knappen så bildet går tilbake til normal størrelse.
Skalaområde
Skalaområdet er som følger.
Skalaområde
L
Ca. ×1,1 – ×14
M
Ca. ×1,1 – ×11
S
Ca. ×1,1 – ×7,2
Bytte til visning av bildeliste
1 Trykk på
-knappen.
-knapp
Skjermen bytter til indeksvisning av
bilder.
2 Trykk på DISP-knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
skjermformat.
• Skjermen endres i følgende rekkefølge:
9 bilder t 4 bilder
DISP-knapp
103
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke visningsfunksjonen
Bildestørrelse
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 104 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Gå tilbake til enkeltbildeskjerm
Trykk på
-knappen eller midt på kontrollhjulet når du velger ønsket
bilde.
Velge en mappe
1 Velg mappefeltet med b/B på
kontrollhjulet, og trykk deretter midt på
hjulet.
2 Velg den ønskede mappen med v/V,
og trykk på midten.
Mappefeltet
Spille av bilder automatisk (Lysbildevisning)
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [OK]
Spiller av bilder i rekkefølge (Lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper
automatisk når alle bildene er vist.
• Du kan se neste/forrige bilde med b/B på kontrollhjulet.
Stanse lysbildevisningen
Trykk midt på kontrollhjulet. Hvis du trykker på nytt, starter
lysbildevisningen igjen.
Stoppe midt i lysbildevisningen
Trykk på MENU-knappen.
Velge intervall mellom bildene i lysbildevisningen
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Intervall] t
Velg ønsket antall sekunder
Spille av gjentatte ganger
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Gjenta] t [På]
104
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 105 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kontrollere informasjonen for bilder som
er tatt
Skjermbildet endres hver gang du trykker på DISP-knappen (side 101).
Grunnleggende informasjonsskjerm
Ikon
Indikasjon
Mappe - filnummer (130)
-
Beskytt (108)
DPOF3
Bruke visningsfunksjonen
Minnekort (18)
100-0003
DPOF-innstilling (137)
Bildekvalitet (114)
Bildestørrelse (114)/
Bildeforhold (114)
Varsel om lavt batterinivå
(14)
1/125
Lukkerhastighet (60)
F3.5
Blender (58)
ISO200
ISO-følsomhet (91)
2009 1 1
10:37AM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
Auto HDR-bildevarsel
(88)
105
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 106 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Histogramskjerm
A
Ikon
Ikon
Minnekort (18)
100-0003
Mappe - filnummer (130)
-
Beskytt (108)
DPOF3
DPOF-innstilling (137)
Bildekvalitet (114)
35mm
AWB +1
5500K M1
Indikasjon
Histogram (107)
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset)
(92)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(87) / Auto HDR / Auto
HDR-bildevarsel (88)
Varsel om lavt batterinivå
(14)
Ikon
Brennvidde (143)
Kreative innstillinger
(89)
Bildestørrelse (114)/
Bildeforhold (114)
B
Indikasjon
Målemodus (86)
Indikasjon
2009 1 1
10:37AM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/totalt antall
bilder
P A S M Modusvelger (47 – 66)
1/125
Lukkerhastighet (60)
F3.5
Blender (58)
ISO200
ISO-følsomhet (91)
–0.3
Eksponeringskompensasjon
(83)
–0.3
Blitskompensasjon (84)
106
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 107 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kontrollere histogrammet
Når bildet har en veldig lys eller en
veldig mørk del, vil den aktuelle delen
blinke i histogramvisningen
(luminansadvarsel).
Antall piksler
Et histogram presenterer den
luminansfordelingen som viser hvor
mange piksler (bildeelementer) av en
bestemt lysstyrke som finnes på bildet.
For å vise histogrammet må du trykke på
DISP-knappen (side 34 og 101).
Mørk
Lys
Blinker
R (Rød)
Luminans
B (Blå)
Eksponeringskompensasjonen endrer
histogrammet tilsvarende. Du kan se et
eksempel i illustrasjonen til høyre.
Når du fotograferer med
eksponeringskompensasjonen på den
positive siden lyses hele bildet opp, slik
at hele histogrammet flytter seg til den
lyse siden (høyre side). Hvis
eksponeringskompensasjonen brukes på
den negative siden, flyttes histogrammet
til den andre siden.
Begge endene på histogrammet viser en
mørk og en lys del. Det går ikke an å
gjenopprette disse områdene senere på en
datamaskin. Juster eksponeringen om
nødvendig, og ta bildet på nytt.
107
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke visningsfunksjonen
G (Grønn)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 108 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Beskytte bilder (Beskytt)
Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytte valgte bilder/oppheve beskyttelse av valgte bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Beskytt] t [Merkede bilder]
2 Velg bildet du vil beskytte med
b/B på kontrollhjulet, og trykk
deretter midt på kontrollhjulet.
-
Et --merke vises på det valgte bildet.
• Hvis du vil avbryte innstillingen,
trykker du midt på kontrollhjulet på
nytt.
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollhjulet.
108
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 109 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Slette bilder (Slett)
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor
først om du virkelig vil slette bildet eller ikke.
Merknad
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Slette bildet som vises på skjermen
1 Vis det bildet du vil slette, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollhjulet.
Bruke visningsfunksjonen
Slette valgte bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Merkede bilder]
2 Velg bildene du vil slette med
kontrollhjulet, og trykk deretter
midt på kontrollhjulet.
Et
-merke vises på det valgte bildet.
Samlet antall
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollhjulet.
109
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 110 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Slette alle bildene i en mappe
1 Trykk på
-knappen.
2 Velg ønsket mappefelt med b på
kontrollhjulet.
Mappefeltet
3 Trykk midt på kontrollhjulet, og velg deretter mappen du vil
slette med v/V.
4 Trykk på
-knappen.
5 Velg [Slett] med v, og trykk deretter midt på kontrollhjulet.
Slette alle bilder samtidig
MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Alle bilder] t [Slett]
Merknad
• Det kan ta lang tid å slette et stort antall bilder ved bruk av funksjonen [Alle bilder].
Det anbefales at du sletter bildene på en datamaskin, eller formaterer minnekortet
med kameraet.
110
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 111 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på en TV, kreves det en
HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med en HDMI-kontakt.
1 Slå av både kameraet og TV-en,
før du kobler kameraet til TV-en.
1 Til HDMIkontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
2 Til HDMIkontakten
2 Slå på TV-en og bytt inngang.
Bruke visningsfunksjonen
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Velg ønsket bilde med b/B på
kontrollhjulet.
• LCD-skjermen på kameraet blir ikke
slått på.
Kontrollhjul
Merknader
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (for kameraet), og en kontakt som
passer tilkobling til TV-en i den andre enden.
111
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 112 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
• Hvis du kobler kameraet til Sonys VIDEO-A-kompatible TV med en HDMI-kabel,
velger TV-en automatisk en passende bildekvalitet for visning av stillbilder. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen for Sonys VIDEO-A-kompatible TV.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Ikke kobl enhetens utgangskontakt til HDMI-kontakten på kameraet. Dette kan føre
til feil.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMIkabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig Full HDkvalitet.
"PhotoTV HD" gir en svært detaljert, fotografisk gjengivelse av nyanserike
teksturer og farger.
Bruke kameraet i utlandet
Kameraet registrerer automatisk det fargesystemet som passer til den
tilkoblede videoenheten.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og en videokabel. Fargesystemet til TV-en må passe
til fargesystemet på det digitale stillbildekameraet. Se listene nedenfor for å
finne TV-fargesystemet i det landet eller den regionen hvor kameraet
brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan,
Korea, Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
112
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 113 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Bruke "BRAVIA" Sync
Hvis du kobler kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en
HDMI-kabel, kan du styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en.
1 Kobl til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet
(side 111).
Inngangen slås automatisk på, og bildet som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på LINK MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.
3 Styr operasjonene med kontrollknappen på fjernkontrollen til
TV-en.
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk (side 104).
Enkeltvis
bildeavspilling
Går tilbake til enkeltbildeskjerm.
Bildeindeks
Veksler til indeksvisning av bilder.
Slett
Velger metode for sletting av bilder; enkeltvis eller alle bilder
(side 109).
Merknader
• De tilgjengelige arbeidsoperasjonene er begrenset når kameraet er koblet til en TV
ved hjelp av en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, gir deg tilgang til disse
arbeidsoperasjonene. For ytterligere informasjon må du slå opp i bruksanvisningen
som fulgte med TV-en.
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som respons på fjernkontrollen til
TV-en, når kameraet via en HDMI-tilkobling er koblet til en TV fra en annen
produsent, må du stille inn [KTRL for HDMI] i
Oppsettmenyen på [Av].
113
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Bruke visningsfunksjonen
Elementene i Link-menyen
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 114 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Endre oppsettet
Stille inn bildestørrelse og bildekvalitet
Bildestørrelse
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Bildestørrelse] t Velg ønsket
[Bildeforhold]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 piksler
M:7.4M
3344 × 2224 piksler
S:3.5M
2288 × 1520 piksler
[Bildeforhold]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 piksler
M:6.3M
3344 × 1872 piksler
S:2.9M
2288 × 1280 piksler
Merknad
• Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet
korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på LCD-skjermen.
Bildeforhold
MENU-knapp t
1 t [Bildeforhold] t Velg ønsket bildeforhold
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-forhold.
Kvalitet
MENU-knapp t
1 t [Kvalitet] t Velg ønsket innstilling
(RAW)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.)
Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for profesjonell behandling på en
datamaskin.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen.
114
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 115 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst
til [L].
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden
komprimeringsforholdet til
(Standard) er høyere enn
det til
(Fin), er filstørrelsen til
mindre enn den til
. Dette gjør det mulig å ta opp flere filer på ett
minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.
Merknad
• For nærmere informasjon om antall bilder som kan tas når bildekvaliteten er endret,
se side 25.
115
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Endre oppsettet
Om RAW-bilder
Du trenger programvaren "Image Data Converter SR" som du finner på CD-ROM-en
(inkludert), for å kunne åpne en RAW-fil som er spilt inn med dette kameraet. Med
denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format,
som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan
justeres.
• RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en tilordnet DPOF-skriver
(utskriftsbestilling) eller en PictBridge-kompatibel skriver.
• Du kan ikke angi [Auto HDR] på bilder i RAW-format.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 116 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Stille inn metoden for å ta opp bilder på
et minnekort
Velge hvordan bildene skal tildeles filnumre
MENU-knapp t
2 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling
Serie
Filene får numre i rekkefølge, og kameraet tilbakestiller ikke
numrene før tallet "9999" nås.
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numrene i følgende tilfeller, og gir
filene numre fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en
fil, tildeles et nummer som ligger ett høyere enn det største
nummeret som er i bruk for øyeblikket.
– Når mappeformatet endres.
– Når alle bildene i en mappe slettes.
– Når minnekortet skiftes ut.
– Når minnekortet formateres.
Velge mappenavnformat
Innspilte bilder lagres i automatisk opprettede mapper i DCIM-mappen på
minnekortet.
MENU-knapp t
2 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling
Standardform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Å (det
siste sifferet) / MM / DD.
Eksempel: 10090405 (Mappenavn: 100, dato: 04/05/2009)
116
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 117 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Opprette en ny mappe
Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et nummer som ligger ett høyere enn det
største nummeret som er i bruk for øyeblikket, og mappen blir den aktuelle
opptaksmappen.
MENU-knapp t
2 t [Ny mappe]
Velge opptaksmappen
Når en standardformatmappe velges, og det finnes to eller flere mapper,
kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder.
MENU-knapp t
2 t [Velg mappe] t Velg ønsket mappe
Merknad
• Du kan ikke velge den mappen når du velger innstillingen [Datoform].
Formatere minnekortet
MENU-knapp t
1 t [Formater] t [OK]
Merknader
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke ta ut minnekortet mens lampen
lyser.
• Formater minnekortet med kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en
datamaskin, kan det hende at det ikke kan brukes med kameraet, avhengig av
formateringsmetoden som er brukt.
• Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet.
117
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Endre oppsettet
Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle
data på minnekortet, inklusive beskyttede bilder.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 118 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Endre innstillingen for støyreduksjon
Deaktivere støyreduksjonen ved fotografering med
langtidseksponering
Når du stiller lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med
langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som
lukkeren er åpen.
Dette er for å redusere kornetheten som er vanlig ved langtidseksponering.
Når støyreduksjonene er i gang, vil det vises en melding på skjermen og du
kan ikke ta et bilde før prosessen er fullført. Velg [På] for å prioritere
bildekvaliteten. Velg [Av] for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
2 t [Støyred.lang] t [Av]
Merknader
• Støyreduksjon utføres ikke ved kontinuerlig fotografering eller kontinuerlig
nivåtrinnfotografering, selv når den er satt til [På].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO eller Scenevalg, kan du ikke slå av
støyreduksjon.
Stille inn støyreduksjonen på høye ISO-følsomhetsverdier
Hvis ISO er stilt til 1600 eller høyere når du fotograferer, vil kameraet
redusere støyen som er mer merkbar ved høy kamerafølsomhet.
Velg [Høy] for å prioritere bildekvaliteten. Velg [Normal] for å prioritere
opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Høy ISO Støyred.] t Velg ønsket
Merknad
• [Normal] velges automatisk for kontinuerlig fotografering eller for kontinuerlig
nivåtrinnfotografering, selv om den er satt til [Høy].
118
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 119 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Endre funksjonen for AEL-knappen
Endre funksjonen til AEL-knappen
Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende to funksjoner:
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
mens knappen holdes nede ([Hold AEL]).
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]).
MENU-knapp t
1 t [AEL-knapp] t Velg ønsket innstilling
Merknader
• Mens eksponeringsverdien er låst, vises
på LCD-skjermen og i søkeren. Vær
forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen.
• Innstillingene "Hold" og "Veksle" påvirker den manuelle blender/lukkerjusteringen
(side 64) i manuell eksponeringsmodus.
Endre oppsettet
119
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 120 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Endre andre innstillinger
Slå lyden av/på
Velger den lyden som produseres når lukkeren lukkes, under selvutløserens
nedtelling osv.
MENU-knapp t
2 t [Lydsignaler] t Velg ønsket innstilling
Fjerne hjelp-skjermbilden
Du kan slå av hjelp-skjermbilden som vises når du bruker kameraet. Dette
er praktisk hvis du vil utføre neste operasjon raskt.
MENU-knapp t
1 t [Hjelp-skjermbilde] t [Av]
Stille inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus
Du kan stille inn ulike tidsintervaller for kameraet for overgang til
strømsparemodus (Strømsparer). Hvis du trykker lukkerknappen halvveis
ned, går kameraet tilbake til fotograferingsmodus.
MENU-knapp t
1 t [Strømsparing(OVF)] t Velg ønsket tid
Merknad
• Uansett innstilling, går kameraet over i strømsparermodus etter 30 minutter når
kameraet er koblet til en TV eller bruksmodusen er stilt til (Fjernstyring).
• Still inn [Strømsparing (LV)] når du bruker manuell fokuskontroll Live View.
Stille inn språk
MENU-knapp t
1t[
Språk] t Velg språk
120
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 121 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Stille inn LCD-skjermen
Stille inn lysstyrken på LCD-skjermen manuelt
MENU-knapp t
innstilling
1 t [LCD-lysstyrke] t Velg ønsket
Stille inn hvor lenge bildet vises på skjermen rett etter at det
er tatt (Autovisning)
Du kan kontrollere bildet du har tatt på LCD-skjermen rett etter at det er
tatt. Du kan endre visningstiden.
MENU-knapp t
1 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling
Merknad
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt
inn på [Roter autom.] (side 101).
La LCD-skjermen være slått på mens du ser inn i søkeren
MENU-knapp t
1 t [Auto av m/søker] t [Av]
Slå av og på rutenettlinjen
Du kan velge om rutenettet skal vises eller ikke i Live View-modus for
manuell fokuskontroll (side 73).
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Rutenettlinje] t Velg ønsket
121
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Endre oppsettet
Som standard slår LCD-skjermen seg av når du ser inn i søkeren, for å
spare strømmen på batteriet.
Hvis du vil slå på LCD-skjermen når du ser inn i søkeren, velg [Av].
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 122 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bekrefte kameraversjonen
Vise versjonen
Viser versjonen av kameraet. Bekreft versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
MENU-knapp t
3 t [Versjon]
Merknad
• En oppdatering må kun utføres når batterinivået er
(tre batterinivåikoner)
eller mer. Vi anbefaler at du bruker et batteri med tilstrekkelig strøm eller
vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
122
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 123 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Tilbakestille kameraets
standardinnstilling
Du kan tilbakestille kameraets hovedfunksjoner.
MENU-knapp t
3 t [Tilbakest.std.] t [OK]
Elementene som tilbakestilles er som følger.
Elementer
Tilbakestilt til
Eksponeringskompensasjon (83)
±0.0
Visning av opptaksinformasjon (35)
Grafisk visning
Avspillingsskjerm (101)
Enkeltbildeskjerm (med
opptaksinformasjon)
Bruksmodus (96)
Enkeltfremtrekk
Blitsmodus (78)
Fyllblits (varierer, avhengig av om
blitsen er åpen eller ikke)
Autofokus (70)
AF-A
AF-område (71)
Vidt AF-område
AUTO
Målemodus (86)
Multi-segment
Blitskompenser. (84)
±0.0
Hvitbalanse (92)
AWB (automatisk hvitbalanse)
Fargetemperatur/Fargefilter (93)
5500K, Fargefilter 0
Tilpasset hvitbalanse (94)
5500K
DRO/Auto HDR (87)
DRO Auto
Kreative innst. (89)
Standard
Endre oppsettet
ISO (91)
Opptaksmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Bildestørrelse (114)
L:14M
Bildeforhold (114)
3:2
Kvalitet (114)
Fin
Blitskontroll (85)
ADI-blits
AF-lys (80)
Auto
SteadyShot (45)
På
123
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 124 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Elementer
Tilbakestilt til
Fargerom (90)
sRGB
Støyred.lang (118)
På
Høy ISO Støyred. (118)
Normal
Tilpasningsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Eye-Start AF (69)
På
AEL-knapp (119)
Hold AEL
Rødøyereduksj. (80)
Av
Autovisning (121)
2 sek.
Auto av m/søker (121)
På
Rutenettlinje (121)
På
Avspillingsmeny
Elementer
Tilbakestilt til
Spesif. utskrift – Datostempel (138)
Av
Lysbildevisning – Intervall (104)
3 sek.
Lysbildevisning – Gjenta (104)
Av
Avspill.visning (101)
Roter autom.
Oppsettmeny
Elementer
Tilbakestilt til
LCD-lysstyrke (121)
±0
Strømsparing (LV) (120)
20 sek.
Strømsparing(OVF) (120)
10 sek.
KTRL for HDMI (113)
På
Hjelp-skjermbilde (120)
På
Filnummer (116)
Serie
Mappenavn (116)
Standardform
USB-tilkobling (126, 139)
Masselager
Lydsignaler (120)
På
124
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 125 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Vise bilder på en datamaskin
Bruke datamaskinen
Dette avsnittet beskriver hvordan du kopierer bilder på et minnekort til en
datamaskin som er koblet til med en USB-kabel.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales, for at en datamaskin
som er koblet til kameraet skal kunne importere bilder.
x Windows
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av
ovenstående operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere
operativsystemer på samme PC).
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
USB-kontakt: Inkludert (standard)
x Macintosh
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
125
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Vise bilder på en datamaskin
Informasjon om å koble kameraet til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt
ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan
det hende at enkelte enheter, inkludert dette kameraet, ikke vil fungere, avhengig av
hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub eller skjøteledning.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes
samtidig.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 126 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Trinn 1: Koble kameraet til datamaskinen
1 Sett inn et minnekort med innspilte bilder i kameraet.
2 Velg den typen minnekort du ønsker å kopiere bilder fra, ved
hjelp av minnekortbryteren.
3 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller kobl
kameraet til et vegguttak med vekselstrømadapteren (selges
separat).
• Hvis du kopierer bilder til datamaskinen din med et batteri med for lite
strøm, kan kopieringen mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis batteriet
går tomt for strøm for tidlig.
4 Slå på kameraet og datamaskinen.
5 Kontroller om [USB-tilkobling] i
6 Kobl kameraet til datamaskinen.
Den automatiske avspillingsveiviseren
kommer opp på skjermen.
2 er satt til [Masselager].
1 Til USB-kontakten
USB-kabel
2 Til USB-kontakten
126
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 127 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Trinn 2: Kopiere bilder til en datamaskin
For Windows
Dette avsnittet beskriver hvordan du kopierer bilder til en "Documents" (for
Windows XP: "My Documents")
Når du bruker den inkluderte "PMB"-programvaren, kan du kopiere bilder
enkelt og greit (side 132).
1 Klikk på [Open folder to view
files] (For Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]) når
veiviseren automatisk kommer
opp på skrivebordet.
• Hvis veiviseren ikke vises, klikk på
[Computer] (For Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dobbeltklikk på [DCIM].
Vise bilder på en datamaskin
3 Dobbeltklikk på mappen hvor
bildefilene du vil kopiere er
lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy]
• Hvis du vil ha informasjon om
lagringsmål for bildefiler, se side 130.
127
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 128 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
4 Dobbeltklikk på [Documents]mappen. Høyreklikk deretter på
"Documents"-vinduet for å vise
menyen, og klikk på [Paste].
Bildefilene kopieres til mappen
"Documents".
• Hvis målmappen som bildet kopierer til
allerede inneholder et bilde med det
samme filnavnet, vises en melding som
ber deg bekrefte om du vil overskrive
den eksisterende filen. Når du
overskriver et eksisterende bilde med et
nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en
bildefil til datamaskinen uten
overskriving, må du endre filnavnet og
deretter kopiere bildefilen. Vær
oppmerksom på at hvis du endrer et
filnavn, kan det være du ikke vil kunne
vise bildet med kameraet ditt
(side 130).
For Macintosh
1 Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet t [DCIM] t
mappen hvor bildene du vil kopiere er lagret.
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
Vise bilder på en datamaskin
For Windows
1 Klikk på [Start] t [Documents] (for Windows XP: [My Documents]).
• For å vise RAW-bilder kreves den inkluderte "Image Data Converter
SR"-programvaren (side 135).
128
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 129 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
2 Dobbeltklikk
på den ønskede bildefilen.
Bildet vises.
For Macintosh
Dobbeltklikk på harddiskikonet t den ønskede bildefilen for å åpne filen.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør først hver prosedyre for Windows eller Macintosh som er listet opp
nedenfor, når du vil gjøre følgende:
• Kobl fra USB-kabelen.
• Ta ut minnekortet.
• Slå av kameraet.
x For Windows
Dobbeltklikk
på oppgavelinjen, og klikk deretter på
(USB Mass
Storage Device) t [Stop]. Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
på [OK].
Enheten kobles fra.
x For Macintosh
Vise bilder på en datamaskin
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for minnekortet til
"Trash"-ikonet (Papirkurv).
Kameraet kobles fra datamaskinen.
129
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 130 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Lagringsmål og filnavn for bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet ditt, er gruppert som mapper på
minnekortet.
Eksempel: vise mapper i Windows Vista
AMapper som inneholder bildedata som er tatt
opp med dette kameraet. (De første tre
sifrene angir mappenummeret.)
BDu kan opprette en mappe med datoformat
(side 116).
• Du kan ikke ta opp/spille av bilder i
"MISC"-mappen.
• Bildefiler får navn som følger. ssss
(filnummeret) står for et hvilket som helst tall
fra 0001 til 9999. De numeriske delene av
navnet på en RAW-datafil og dens tilhørende
JPEG-fil er de samme.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (andre enn Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Det kan hende en filendelse ikke vil vises,
avhengig av datamaskinen.
Kopiere bilder som er lagret på en datamaskin til et
minnekort, og vise bildene
Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten med en Windows-datamaskin
som eksempel. Trinn 1 er ikke nødvendig med mindre filnavnet er endret.
Når du bruker den inkluderte "PMB"-programvaren, kan du kopiere bilder
enkelt og greit (side 132).
130
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 131 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
deretter på [Rename]. Endre
filnavnet til "DSC0ssss".
• Skriv inn et nummer fra 0001 til 9999
for ssss.
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et
annet nummer.
• Det kan hende en filendelse vil vises,
avhengig av datamaskinens
innstillinger. Filendelsen for bilder er
JPG. Ikke endre filendelsen.
2 Kopier bildefilen til minnekortet i
følgende rekkefølge.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
deretter på [Copy].
2 Dobbeltklikk på [Removable Disk] i
Merknader
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av, avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp
med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke garanteres at filen kan
vises på kameraet ditt.
• Hvis det ikke finnes en mappe, må du først opprette en mappe med kameraet
(side 117) før du kopierer bildefilen.
131
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Vise bilder på en datamaskin
[Computer] (For Windows XP: [My
Computer]).
3 Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk
deretter på [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 132 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke programvaren
Følgende programvare er inkludert for å kunne bruke bilder som er tatt med
kameraet:
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
x Windows
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7*2
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium 4 eller raskere anbefales, 1 GB
RAM eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 piksler eller mer
Anbefalt miljø for bruk av "PMB"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7*2
*1 64-bits-versjoner og Starter (versjon) støttes ikke. For å opprette en disk
kreves Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller en nyere
versjon. For å laste ned IMAPI-installeringsprogrammet kreves en
Internett-forbindelse.
*2 Starter (versjon) støttes ikke.
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium III 500 MHz eller raskere, 256 MB
RAM eller mer (Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller raskere og 512 MB
RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—500 MB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 piksler eller mer
132
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 133 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
x Macintosh
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.4, 10.5)
Hovedprosessor (CPU): Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller raskere
anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 piksler eller mer
Installere programvaren
x Windows
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
2 Klikk på [Installering].
• Kontroller at både "Sony Image Data Suite" og "Sony Picture Utility" er
valgt, og følg instruksjonene på skjermen.
133
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Vise bilder på en datamaskin
Installasjonsmenyen vises på skjermen.
• Hvis den ikke vises, må du
dobbeltklikke på [Computer] (For
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
• I Windows Vista kan den automatiske
avspillingsskjermen vises. Velg "Run
Install.exe" og følg instruksjonene på
skjermen for å fortsette installasjonen.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 134 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
3 Ta ut CD-ROM-en når installasjonen er fullført.
Følgende programvarer er installert og snarveisikoner vises på skrivebordet.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• Sony Picture Utility
"PMB"
"PMB Guide"
x Macintosh
• Logg på som administrator.
1 Slå på Macintosh-maskinen og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
• Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Merknad
• Når en melding om omstart av datamaskinen vises på skjermen, må du starte
datamaskinen på nytt ved å følge instruksjonene.
134
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 135 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke "Image Data Converter SR"
Merknad
• Hvis du lagrer et bilde som RAW-data, lagres bildet i ARW2.1-format.
Med "Image Data Converter SR" kan du:
• Redigere bilder som er tatt i RAW-format med forskjellige effekter, som
f.eks. tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering, kreative innstillinger osv.
• Lagre bilder som er vist og redigert på en datamaskin. Du kan enten lagre
bildet i RAW-format eller et vanlig filformat.
• For mer informasjon om "Image Data Converter SR", se Help.
For å starte Help må du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Støtteinformasjon for "Sony Image Data Suite" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Bruke "Image Data Lightbox SR"
For å starte Help fra Start-menyen, må du klikke på [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
135
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Vise bilder på en datamaskin
Med "Image Data Lightbox SR" kan du:
• Vise og sammenligne RAW-/JPEG-bilder som er tatt med kameraet.
• Rangere bildene på en skala fra en til fem.
• Bruke fargeetiketter, o.l.
• Vise et bilde med "Image Data Converter SR" og justere det.
• For mer informasjon om "Image Data Lightbox SR", se Help.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 136 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Bruke "PMB"
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner.
Med "PMB" kan du:
• Importere bilder som er tatt med
kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Retusjere (korrigere røde øyne osv.),
skrive ut og sende bilder som
e-postvedlegg, endre opptaksdato m.m.
• Skrive ut eller lagre bilder med dato.
• Opprette en dataplate med en CD-brenner eller en DVD-brenner.
• Du finner mer informasjon om "PMB" i "PMB Guide".
For å starte "PMB Guide", dobbeltklikk på snarveien for
(PMB Guide)
på skrivebordet. Når du starter fra Start-menyen, må du klikke på [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Støtteinformasjon for "PMB" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Merknad
• En bekreftelsesmelding for informasjonsverktøyet vises på skjermen første gang du
starter "PMB". Velg [Start]. Denne funksjonene gir deg informasjon om nyheter,
som, for eksempel, programvareoppdateringer. Du kan endre innstillingen senere.
136
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\100PRT.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 137 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Skrive ut bilder
Angi DPOF
Når du bruker kameraet, kan du angi hvilke og hvor mange bilder som skal
skrives ut, før du skriver dem ut i en fotoforretning eller med din egen
skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det
anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift.
Angi/oppheve DPOF på valgte bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Spesif. utskrift] t [DPOF-innstill.]
t [Merkede bilder] t [OK]
2 Velg bildet med b/B på kontrollhjulet.
3 Velg antall ark med midten av kontrollhjulet.
• For å oppheve DPOF, sett tallet til "0".
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v på kontrollhjulet, og trykk deretter midt på
kontrollhjulet.
Skrive ut bilder
Merknader
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler.
• Du kan angi et hvilket som helst tall opp til 9.
137
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\100PRT.fm
Master: Left
010COV.book Page 138 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Datostemple bilder
Du kan datostemple bilder når du skriver dem ut. Plasseringen av datoen
(innenfor eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren din.
MENU-knapp t
[På]
1 t [Spesif. utskrift] t [Datostempel] t
Merknad
• Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
138
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\100PRT.fm
Master: Right
010COV.book Page 139 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Skrive ut bilder ved å koble kameraet til
en PictBridge-kompatibel skriver
Selv om du ikke har en datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med
kameraet ved å koble det direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
"PictBridge" er basert på CIPAstandarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Merknad
• Du kan ikke skrive ut RAW-bilder.
Trinn 1: Koble kameraet til skriveren
Merknad
• Det anbefales å bruke strømadapteren (selges separat) for å unngå at strømmen blir
borte midt i utskriftsprosessen.
1 MENU-knapp t
2 t [USB-tilkobling] t [PTP]
2 Slå av kameraet og velg den typen minnekort du ønsker å skrive
ut bilder fra, ved hjelp av minnekortbryteren.
Skrive ut bilder
3 Kobl kameraet til skriveren.
1 Til
USB-kontakten
USB-kabel
2 Til USB-kontakten
139
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\100PRT.fm
Master: Left
010COV.book Page 140 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
4 Slå på kameraet og skriveren.
Skjermbildet hvor du kan velge bildene du vil skrive ut, vises.
Trinn 2: Skrive ut
1 Velg bildene du vil skrive ut med b/B på kontrollhjulet, og
trykk deretter midt på kontrollhjulet.
• Hvis du vil avbryte, trykker du midt på multivelgeren på nytt.
2 Velg [OK] i menyen, og trykk deretter midt på kontrollhjulet.
Bildet skrives ut.
• Når en bekreftelse på at bildet er skrevet ut vises på skjermen, trykker du
midt på kontrollhjulet.
3 Gjenta trinn 1 og 2 hvis du vil skrive ut flere bilder.
Avbryte utskriften
Hvis du trykker midt på kontrollhjulet under utskrift, avbrytes utskriften.
Fjern USB-kabelen eller slå av kameraet. Når du vil skrive ut igjen, må du
følge fremgangsmåten ovenfor (trinn 1 til 2).
140
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 141 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Annet
Spesifikasjoner
[Manuell fokuskontroll Live View]
Kamera
Rammedekning
100%
[System]
Kameratype Digitalt speilreflekskamera
med ett objektiv, innebygd
blits og utskiftbare
objektiver
Objektiv
Alle α-objektiver
[Bildesensor]
Bildeformat
23,4 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS bildesensor
Bildesensorens totale pikselantall
Ca. 14 600 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 14 200 000 piksler
Bildeformat Bildesensor for
fotografering
[Søker]
Type
Fast øyenivå penta-Dachspeil
Rammedekning
95%
Forstørrelse 0,83 × med 50 mm objektiv
ved uendelig, –1 m–1
(diopter)
Øyepunkt
Ca. 16,5 mm fra okularet,
10,9 mm fra
okularrammen ved –1 m–1
Diopterjustering
–2,5 til +1,0 m–1
[Eksponeringskontroll]
[SteadyShot]
Målecelle
System
Målemetode 40 segmenters
cellemønstermåling
Bildesensor-skiftmekanisme
[Støvbeskyttelse]
System
Ladet beskyttelsesbelegg
på low-pass-filteret og
bildesensor-skiftmekanismen
[Autofokussystem]
System
Følsomhetsområde
0 til 18 EV (ved ISO 100konvertering)
AF-lys
Måleområde 1 til 20 EV (3 til 20 EV
med punktmåling), (ved
ISO 100-konvertering med
F1,4-objektiv)
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
AUTO, ISO 200 til 12800
Eksponeringskompensasjon
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
[Lukker]
Type
Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Ca. 1 til 5 m
141
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Annet
TTLfaseregistreringssystem,
CCD-linjesensor (9 punkter,
8 linjer med midtre
trådkorsmarkør)
SPC
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 142 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Hastighetsområde
1/4000 sekund til 30
sekunder, bulb
(langtidseksponering så
lenge lukkerknappen
holdes inne), (1/3 EVtrinn)
[Annet]
PictBridge
Kompatibel
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Mål
Ca. 137 × 104 × 81 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspring)
Vekt
Ca. 520 g (uten batterier,
minnekort og tilbehør til
kamerahuset)
Blitssynkroniseringshastighet
1/160 sekund
[Innebyggd blits]
Blitsveiledningsnummer
GN 12 (i meter ved ISO
100-konvertering)
Ladetid
Ca. 4 sekunder
Blitsdekning
Dekning 18 mm objektiv
(brennvidden som
indikeres av objektivet)
Blitskompensasjon
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
[Opptak]
"Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG
Duo", SD minnekort,
SDHC minnekort
[LCD-skjerm]
LCD-panel 6,7 cm (2,7 type) TFT
drive
Totalt antall punkter
230 400 (960 × 240)
punkter
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Filformat
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)samsvarende, DPOFkompatibel
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
BC-VM10 Batterilader
Inngangsspenning
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 9 W
Utgangsspenning
8,4 V ls, 0,75 A
Driftstemperaturintervall
0 °C til 40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring
–20 °C til +60 °C
[Inngangs-/utgangskontakter]
Største mål Ca. 70 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
USB
miniB
Vekt
HDMI
HDMI type C minikontakt
[Strøm, generelt]
Batteripakke som brukes
Oppladbar batteripakke
NP-FM500H
Ca. 90 g
Oppladbar batteripakke NPFM500H
Batteripakke som brukes
Litium-ion-batteri
142
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 143 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Maksimal spenning
ls 8,4 V
Merkespenning
ls 7,2 V
Maksimal ladestrøm
2,0 A
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt kan spilles av på annet utstyr,
eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan
spilles av med kameraet ditt.
Maksimal ladespenning
ls 8,4 V
Kapasitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimum 11,5 Wh (1 600 mAh)
Største mål Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 78 g
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Informasjon om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et 35 mm
filmkamera. Kameraet ditt har samme
bildevinkel som et 35 mm
filmkamera med en brennvidde som
er en og en halv gang større enn
brennvidden til kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv,
får du ca. den samme bildevinkelen
som på et 35 mm filmkamera med et
75 mm objektiv.
Annet
Informasjon om kompatibilitet av
bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene i
DCF (Design rule for Camera File
system), en universell standard
etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
143
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 144 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate", og
er varemerker for
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke
for Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, og Windows
Vista er enten registrerte
varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land.
• HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh og Mac OS er
varemerker eller registrerte
varemerker for Apple Inc.
• PowerPC er et registrert varemerke
for IBM Corporation i USA.
• SDHC-logoen er et varemerke.
• MultiMediaCard er et varemerke
for MultiMediaCard Association.
• Intel, Intel Core, MMX, og Pentium
er varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• Adobe er et registrert varemerke for
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes
imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
144
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 145 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på
følgende måter. Kontroller elementene på side 145 til 153. Ta kontakt med
din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
1
Kontroller følgende elementer.
2
Ta ut batteripakken og sett den tilbake etter ca. ett minutt, og slå
deretter på kameraet.
3
Tilbakestill innstillingene (side 123).
4
Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å
skyve på låsehendelen (side 13).
• Kontroller modellnummeret på batteripakken (side 10, 14).
Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser
at det er nok strøm på batteriet, men strømmen tappes for fort.
Annet
• Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder
(side 157).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 11).
• Batteripakken er oppbrukt (side 15). Skift den ut med en ny.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (side 13).
• Batteripakken er utladet. Sett inn en oppladet batteripakke (side 11).
• Batteripakken er oppbrukt (side 15). Skift den ut med en ny.
145
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 146 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 120).
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades.
• Ta ut batteriet og sett det inn igjen på riktig måte.
• Lad batteriet ved passende temperatur, mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Ingenting vises på LCD-skjermen når kameraet slås på.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over
i strømsparermodus og nesten slå seg av. For å avbryte
strømsparingsfunksjonen må du bruke kameraet, for eksempel, ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned (side 120).
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret
(side 22).
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på
LOCK. Still inn bryteren på opptak.
• Minnekortbryteren står i feil posisjon. Sett den i riktig posisjon (side 18).
• Kontroller den ledige kapasiteten på minnekortet (side 25).
• Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (side 78).
• Lukkeren kan ikke utløses når motivet er ute av fokus.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 16).
• Når du fester kameraet på f.eks. et teleskop, må du stille opptaksmodus til
M før du begynner å fotografere.
• Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 68). Bruk fokuslåsen
eller den manuelle fokusfunksjonen (side 69, 72).
146
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 147 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 118). Det er ikke tegn på noe
galt.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 114). Siden RAW-datafilen er stor,
kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 87).
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus - still fokusmodusbryteren til AF
(autofokus) (side 67).
• Når objektivet er utstyrt med en fokusmodusbryter, må den stilles inn på
AF.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
Eye-Start AF virker ikke.
• Still inn [Eye-Start AF] til [På] (side 69).
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Blitsen virker ikke.
• Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forvisse deg om at blitsen
alltid utløses, må du stille inn blitsmodus på [Fyllblits] (side 78).
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig for å
forhindre at kameraet blir overopphetet.
Et bilde tatt med blits er for mørkt.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn dato og klokkeslett (side 21).
147
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Annet
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde vil bildene bli mørke,
fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen
endres, vil også blitsens rekkevidde endres (side 80).
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 148 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
• Fordi motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets
tilgjengelige område. Juster innstillingen på nytt.
Bildet er hvitaktig (lysskjær).
Uskarpt lys vises på bildet (Dobbeltkontur).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde og det har kommet for mye lys inn i
objektivet. Sett på en objektivskjerm (selges separat).
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta
bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet
skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De
optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få utkanten av bildet til å
virke for mørkt (for lite lys).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 80).
• Plasser deg nær motivet og bruk blitsen til å fotografere motivet innenfor
blitsens rekkevidde (side 80).
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Det er ikke tegn på noe galt. Disse flekkene vil ikke vises på bildet (side 5).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til
kamerarystelser. Det anbefales å bruke stativ eller blits (side 46, 78).
EV-skalaen b B blinker på LCD-skjermen eller i søkeren.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
148
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 149 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Se bilder
Kameraet kan ikke vise bilder.
• Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 130).
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er
tatt opp med et kamera av en annen modell enn ditt eget, kan det ikke
garanteres at filen kan vises på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 129).
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 108).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du
beskytter bilder du ikke vil slette (side 108).
Du kan ikke merke et DPOF-merke.
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-bilder.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 125, 132).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
149
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Annet
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når batterinivået er lavt, må du installere et oppladet batteri (side 11), eller
bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 126).
• Kobl fra USB-kabelen, og kobl den godt til på nytt.
• Still inn [USB-tilkobling] til [Masselager] (side 126).
• Kobl fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra
datamaskinens USB-kontakter.
• Kobl kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en
USB-hub eller annen enhet (side 125).
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 150 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen
(side 126).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 127).
• Hvis du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan
det hende at bildene ikke kan kopieres til en datamaskin. Bruk et minnekort
som er formatert av kameraet ditt (side 117).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PMB", se "PMB Guide".
• Kontakt produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 126).
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 18).
Kan ikke ta opp på et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Slette unødvendige bilder (side 109).
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes (side 19).
Du har formatert minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes under formatering. Data som er slettet kan
ikke gjenopprettes.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et
"Memory Stick"-spor.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes av datamaskinens "Memory
Stick"-spor, må du koble kameraet til datamaskinen (side 126).
Datamaskinen gjenkjenner ikke "Memory Stick PRO Duo".
Skrive ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med
følgende elementer.
150
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 151 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med
sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 90).
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren du bruker, kan den venstre, høyre, øvre eller nedre
kanten på bildet bli skåret av. Hvis du skriver ut et bilde som er tatt med
bildeforholdet innstilt på [16:9], kan spesielt sidekantene på bildet bli skåret
av.
• Hvis du skriver ut bilder med din egen skriver, må du deaktivere
innstillingene for beskjæring eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med
skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller
ikke.
• Hvis du får bildene skrevet ut hos en digital fotoforretning, kan du be
betjeningen om å skrive ut bildene uten å skjære av begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 136).
• Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Fordi bilder
som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdato, kan du
derimot skrive ut bilder med datoen satt på, så lenge skriveren eller
programvaren gjenkjenner Exif-informasjon. Hvis du trenger informasjon
om kompatibilitet med Exif, kan du kontakte produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du skriver ut bilder i en butikk, kan bildene skrives ut med dato hvis
du ber om det.
PictBridge-kompatibel skriver
Annet
Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren eller rådfør deg med
skriverprodusenten hvis du vil ha ytterligere informasjon.
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med
PictBridge-standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut
om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Still inn [USB-tilkobling] til [PTP] (side 139).
151
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 152 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
• Kobl fra USB-kabelen, og koble den til på nytt. Hvis det vises en
feilmelding på skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med
USB-kabelen.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller
bilder som er endret med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Kobl fra USB-kabelen og koble den til igjen når du skifter papirformat etter
at skriveren er blitt koblet til kameraet.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Annet
Objektivet dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det
ligge i omtrent en time før du bruker det igjen (side 157).
Meldingen "Stille dato og tid?" vises når kameraet slås på.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, enten uten batteripakke eller
med en batteripakke med lite strøm. Lad opp batteriet og still inn datoen på
nytt (side 21, 157). Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteripakken
lades, må du kontakte Sony-forhandleren din eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
• Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter
komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 114).
152
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 153 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Innstillingen tilbakestilles uten at en tilbakestillingsoperasjonen utføres.
• Batteripakken ble tatt ut mens strømbryteren var stilt til ON. Når du tar ut
batteriet, må du forvisse deg om at kameraet er slått av og at tilgangslampen
ikke lyser (side 13, 31).
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteripakken og sett den inn på nytt. Hvis du bruker
en vekselstrømadapter (selges separat), må du koble fra nettledningen. Hvis
kameraet er varmt, må du la det kjøles ned før du forsøker dette
korrigerende tiltaket. Hvis kameraet ikke virker når du har prøvd disse
løsningene, må du ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
De fem strekene på SteadyShot-skalaen blinker.
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis
SteadyShot-skalaen fortsetter å blinke, må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt, autorisert Sony-servicesenter.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn på nytt. Hvis dette ikke fjerner symbolet
fra skjermen, må du formatere minnekortet.
Annet
153
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 154 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må
du følge anvisningene nedenfor.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig
modell.
• Du bruker en inkompatibel
batteripakke (side 14).
Stille dato og tid?
• Still inn dato og klokkeslett.
Hvis det er lenge siden du har
brukt kameraet, må du lade det
interne, oppladbare batteriet
(side 21, 157).
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å bruke
[Rensemodus] med for lite strøm
på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk vekselstrømadapteren
(selges separat).
Kan ikke bruke “Memory Stick”.
Formatere?
Kan ikke bruke SD-minnekort.
Formatere?
• Minnekortet er formatert på en
datamaskin, og filformatet er blitt
endret.
Velg [OK], og formater deretter
minnekortet. Du kan bruke
minnekortet på nytt, men all data
på minnekortet vil bli slettet. Det
kan ta litt tid å fullføre
formateringen.
Hvis meldingen fortsatt vises,
må du skifte minnekort.
Minnekort feil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
Sett inn “Memory Stick” på nytt.
Sett inn SD-minnekortet på nytt.
• Det innsatte minnekortet kan
ikke brukes med kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen på minnekortet er
skitten.
SD-minnekort låst.
• Du bruker et minnekort med
skrivebeskyttelsesbryter, og
bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Denne “Memory Stick” støttes
ikke. Bruk en “Memory Stick" som
støttes.
• Bruk "Memory Stick"
tilgjengelig på dette kameraet
(side 19).
Denne “Memory Stick” vil kanskje
ikke kunne ta opp og spille av
normalt.
• Fordi kortet ikke er "Memory
Stick"-standardkompatibelt, bør
du ikke bruke dette kortet.
Kontakt produsenten av kortet.
154
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 155 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Ingen “Memory Stick” satt inn.
Lukker er låst.
Intet SD-minnekort satt inn. Lukker
er låst.
• Ingen minnekort er satt inn. Sette
inn et minnekort.
Behandler...
• Hvis det skal utføres
støyreduksjon for lang
eksponering i samme tidsrom
som lukkeren var åpen. Du kan
ikke ta flere bilder mens
støyreduksjonen pågår.
Kan ikke skrive ut.
• Du har forsøkt å merke
RAW-bilder med et
DPOF-merke.
Initialiserer USB-tilk.
• Det er opprettet en USBforbindelse. Ikke kobl fra
USB-kabelen.
Sjekk ekstern enhet
• En PictBridge-forbindelse kan
ikke opprettes. Koble fra
USB-kabelen, og kobl den til på
nytt.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, eller bilder som er
endret med en datamaskin, vil
kanskje ikke kunne vises.
Objektiv ikke påsatt. Lukker er
låst.
• Objektivet er ikke satt ordentlig
på, eller objektivet er ikke festet
til kameraet.
• Når du setter kameraet på et
teleskop eller liknende, må du
stille eksponeringsmodus til M.
• Kameraet er blitt varmt fordi du
har gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart
til å ta bilder igjen.
• Kameraets temperatur øker i
Live View-modus for manuell
fokuskontroll. Hvis du akter å
fortsette å bruke kameraet, kan
du ikke bruke kameraet før
temperaturen minsker.
• Det er ingen bilder på
minnekortet.
Bildet er beskyttet.
• Du har prøvd å slette et beskyttet
bilde.
155
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Annet
Ingen bilder
Kameraet er for varmt. La det
kjøle seg ned.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 156 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut
batteripakken og sett den inn på
nytt. Hvis meldingen vises ofte,
må du ta kontakt med din
Sony-forhandleren eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
Skriverfeil
• Sjekk skriveren.
• Kontroller om bildet du vil
skrive ut er ødelagt.
Skriveren er opptatt
• Sjekk skriveren.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke
forstørres eller roteres.
Ingen bilder endret
• Du forsøkte å angi DPOF uten å
angi bilder.
Kan ikke opprette flere mapper
• Det finnes en mappe med et navn
som begynner med "999" på
minnekortet. Du kan i så fall ikke
opprette mapper.
Utskriften er avbrutt.
• Utskriftsjobben ble avbrutt. Kobl
fra USB-kabelen eller slå av
kameraet.
Ugyldig operasjon
• Du har forsøkt å merke RAWbilder på PictBridge-skjermen.
156
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 157 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet
på følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
Kamerahuset kan deformeres eller
kameraet kan slutte å virke hvis det
for eksempel oppbevares i en bil
som er parkert i solen.
• I direkte sollys eller i nærheten en
varmkilder
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet. Dette
kan gjøre at kameraet slutter å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller
føre til uopprettelige feil.
Om oppbevaring
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer på mellom 0 °C og
40 °C. Fotografering på svært kalde
eller varme steder som overskrider
dette temperaturintervallet, anbefales
ikke.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Hvis du
forsøker å fotografere med kondens
inne i objektivet, vil du ikke få klare
bilder.
Informasjon om det interne,
oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et
internt, oppladbart batteri som styrer
datoen, klokken og andre
innstillinger, uansett om kameraet er
slått av eller på.
157
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Annet
Husk å sette på objektivdekselet
eller deksel når kameraet ikke er i
bruk. Når du skal sette på deksel,
må du først fjerne alt støv fra selve
dekselet før du setter det på
kameraet. Når du kjøper
objektivsettet DT 18 – 55 mm F3,5
– 5,6 SAM, bør du kjøpe det bakre
objektivdekselet ALC-R55 også.
Informasjon om
driftstemperaturer
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 158 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Det oppladbare batteriet lades
kontinuerlig når du bruker kameraet.
Hvis du imidlertid bare bruker
kameraet i korte perioder, vil batteriet
gradvis lades ut, og hvis du ikke
bruker kameraet i det hele tatt i løpet
av 3 måneder, vil batteriet lades helt
ut. I slike tilfeller må du passe på å
lade opp batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet ikke
er ladet opp, kan du allikevel bruke
kameraet så lenge du ikke har behov
for å registrere dato og klokkeslett.
Hvis kameraets innstillinger
tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Ta kontakt med din Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert
Sony-servicesenter.
Lademetode for det interne,
oppladbare batteriet
Sett inn et ladet batteri i kameraet,
eller kobl kameraet til en stikkontakt
ved hjelp av vekselstrømadapteren
(selges separat), og la kameraet ligge
i 24 timer eller mer mens det er slått
av.
Informasjon om opptak/
avspilling
• Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake uopprettelige skader til
øynene dine. Det kan også føre til
funksjonsfeil for kameraet.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder med kraftige radiobølger
eller radioaktivitet. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
• Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
føre til funksjonsfeil.
• Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes før
du bruker kameraet (side 157).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller gå
tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk.
Varmen fra blitslyset kan misfarge
eller brenne fast urenheter på
overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må du søke øyeblikkelig
legehjelp.
• Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
158
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVIX.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 159 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Indeks
Indeks
Tallstørrelser
40 segmenters cellemønstermåling
............................................. 141
A
Adobe RGB................................ 90
AEL-knapp............................... 119
AE-lås ........................................ 82
AF-lys ........................................ 80
AF-område ................................. 71
Antall bilder som kan tas opp
......................................... 25, 26
Auto av m/søker....................... 121
Auto HDR .................................. 88
Autoblits..................................... 78
Autofokus............................. 67, 70
Autovisning.............................. 121
Avspill.visning ......................... 101
B
D
Dato/tid-innst. ............................ 21
Datostempel ............................. 138
DC IN-kontakt............................ 33
DPOF-innstill. .......................... 137
Dyn.omr.optimal. ....................... 87
E
Eksponering ............................... 56
Eksponeringskompensasjon ....... 83
Eksponerings-mengde................ 56
Eksponeringsmodus ................... 56
Enkeltbilde-AF........................... 70
Ettersynkronisering .................... 78
EV-skala......................... 63, 83, 99
Eye-Start AF .............................. 69
F
Fargefilter................................... 93
Fargemetning ............................. 89
Fargerom .................................... 90
Fargetemperatur ......................... 93
Feltdybde.................................... 56
Filnummer................................ 116
159
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Indeks
Batteripakke ......................... 11, 13
Beskytt ..................................... 108
Bildeforhold ............................. 114
Bildeindeks .............................. 103
Bildestørrelse ........................... 114
Billedkvalitet............................ 114
Blender................................. 56, 58
Blenderprioritet .......................... 58
Blits av ................................. 47, 78
Blitskompensasjon ..................... 84
Blitskontroll ............................... 85
Blitsmodus ................................. 78
Brennvidde ............................... 143
Bruksmodus ............................... 96
BULB-fotografering................... 65
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 160 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
Fjernkontroll .............................100
Fn-knapp.....................................40
Fokus ..........................................67
Fokusindikator ............................68
Fokuslås ......................................69
Fokusmodus................................70
Forhåndsinnstilt hvitbalanse .......92
Formater ...................................117
Forstørret bilde .........................102
Fotografere .................................47
Fyllblits.......................................78
H
Hjelp-skjermbilde .....................120
Hvitbalanse .................................92
Hvitbalansenivåtrinn...................99
Høy ISO Støyred. .....................118
Høyhastighetssynkronisering .....39
Kontinuerlig nivåtrinn ............... 98
Kontrast...................................... 89
Kontrollhjul................................ 40
Kreative innstillinger ................. 89
KTRL for HDMI...................... 113
Kvalitet .................................... 114
L
Lade batteripakken..................... 11
Landskap.................................... 51
LCD-lysstyrke.......................... 121
LCD-skjerm ................. 34, 76, 105
Lokalt lys ................................... 99
Lukkerhastighet ................... 56, 60
Lukkerprioritet ........................... 60
Lydsignaler .............................. 120
Lysbildevisning........................ 104
M
I
Image Data Converter SR.........135
Image Data Lightbox SR ..........135
ISO-følsomhet ............................91
J
JPEG .........................................114
Justere diopteret..........................22
K
Komprimeringsforhold .............114
Kondens ....................................157
Kontinuerlig AF..........................70
Kontinuerlig fremtrekk ...............96
Makro......................................... 52
Manuell blender/lukkerjustering
............................................... 64
Manuell eksponering ................. 62
Manuell fokuskontroll Live View
............................................... 73
Manuelt fokus ............................ 72
Mappenavn .............................. 116
"Memory Stick Duo" ................. 18
"Memory Stick PRO Duo" ........ 18
Menu .......................................... 42
Minnekortbryter ......................... 18
Multi-segment............................ 86
Målemodus ................................ 86
160
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 161 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
N
Nattmodus.................................. 55
Nivåtrinn .................................... 98
Nivåtrinn med blits .................... 98
Ny mappe ................................. 117
O
Objektiv ..................................... 16
Okulardeksel .............................. 24
Okularpute ................................. 24
Okularsensorer ......................... 121
P
PictBridge ................................ 139
PMB ......................................... 136
Portrett ....................................... 50
Programopptak........................... 57
Punkt .......................................... 86
R
RAW ................................ 114, 135
Redusere kamerarystelser .......... 44
Rensemodus ............................... 28
Rotér......................................... 102
Rødøyereduksj. .......................... 80
S
T
Tilbakestille.............................. 123
Tilpasset hvitbalanse .................. 94
Trykk halvveis ned..................... 48
Trådløs blits................................ 81
Trådløs fjernkontroll ................ 100
U
USB-tilkobling ......................... 126
V
Velg mappe .............................. 117
Versjon ..................................... 122
Vise bilde ................................. 101
Vise bilder på en TV-skjerm .... 111
161
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Indeks
Sakte synkronisering.................. 78
SD-minnekort............................. 18
Selvutløser ................................. 97
Sentervektet ............................... 86
Skarphet ..................................... 89
Skriv ut............................. 137, 139
Skulderreim ................................ 23
Slett .......................................... 109
Solnedgang................................. 54
Spesifikasjoner ......................... 141
Sportsbilder ................................ 53
Språk ........................................ 120
SteadyShot-funksjon .................. 45
Stille inn klokken ....................... 21
Strømsparer .............................. 120
Støvbeskyttelsesfunksjon ........... 28
Støyred.lang ............................. 118
Støyreduksjon........................... 118
Søker .................................... 22, 39
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\SONY_DATA\CX85900_2nd\4159240711\4159240711DSLRA450CEE5\01NODSLRA450CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 162 Thursday, November 26, 2009 9:15 AM
162
DSLR-A450
4-159-240-71(1)
Download PDF

advertising