Sony | DSC-S950 | Sony DSC-S950 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke menyen
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
DSC-S950/S980
Før du opererer enheten, vennligst les denne
håndboken godt sammen med
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevar
dem for senere referanse.
Bruke Oppsettskjermbildet
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2009 Sony Corporation
4-121-441-21(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
Merknader om typer "Memory Stick"
som du kan bruke (selges separat)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruke et "Memory Stick Duo" med
kameraet.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Enkelte bittesmå og/eller lyse
prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan imidlertid
komme tilsyne på LCD-skjermen. Disse
prikkene er et normalt resultat av
produksjonsprosessen, og påvirker ikke
opptaket.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke et "Memory Stick" med
kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 101.
Når du bruker "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette det inn i "Memory Stick Duo"adapteren (selges separat).
"Memory Stick Duo"-adapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke
er fullstendig utladet. I tillegg, selv om
batteripakken ikke er helt oppladet, kan du
bruke den i delvis oppladet tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, se side 103.
2
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Kameraet er utstyrt med en kraftig zoomlinse.
Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Bildene som brukes i denne håndboken
Bildene som brukes som eksempler i denne
håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................6
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 6
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 8
Farge – Om belysningseffekter ......................................................................... 9
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 10
Blits – Bruke biltsen ......................................................................................... 11
Identifisere deler......................................................................................12
Indikatorer på skjermen...........................................................................14
Endre skjermbildet ..................................................................................18
Bruke internminnet ..................................................................................19
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................20
Ta bilder enkelt (Autojustering modus) ....................................................21
Fotografere stillbilder (scenevalg-modus)................................................26
Fotografere stillbilder (Høy følsomhet-modus).........................................29
Vise bilder................................................................................................30
Slette bilder .............................................................................................32
Bruke menyen
Bruke menyelementer .............................................................................34
Menyelementer........................................................................................35
Opptaksmeny ..........................................................................................36
Scenevalg: Velge scenevalg
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
Blits: Blitsinnstilling
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
EV: Justere lysintensiteten
ISO: Velge lysfølsomhet
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Rødøyered.: Innstilling av rødøyevirkningen
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
(Oppsett): Endre oppsettselementer
3
Innhold
Visningsmeny.......................................................................................... 48
(Lysbildevisning): Spille av en serie med bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Div. størrelser for endring): Endring av bildestørrelse etter bruk
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velger mappe for visning av bilder
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer ........................................................................ 55
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1............................................... 56
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2 ............................................... 57
USB-tilk.
Video ut
Opptaksinnstillinger................................................................................. 58
Rutenettlinje
Digital zoom
Autovisning
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy................................................... 60
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy — Internt minneverktøy..................................................... 62
Format
Klokkeinnstillinger ................................................................................... 63
Language Setting.................................................................................... 64
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV................................................................................ 65
4
Innhold
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................67
Installere programvare (inkludert) ...........................................................69
På "PMB (Picture Motion Browser)" (inkludert) .......................................70
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB" ............................................71
Kopiere bilder til datamaskinen uten "PMB" ............................................75
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet, og kopiere
til "Memory Stick Duo".............................................................................77
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................78
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot".......................................80
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................81
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................82
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter .........................................................85
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................87
Advarselmeldinger...................................................................................97
Annet
Bruke kameraet i utlandet – Strømkilder ...............................................100
På "Memory Stick Duo" .........................................................................101
Om batteripakken ..................................................................................103
Om batteriladeren .................................................................................104
Indeks
Indeks....................................................................................................105
5
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 20), og menyene
(side 34).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinkende , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen helt
ned.
Ved vanskelig fokusering t [Fokus] (side 42)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
stødig (kamerarystelser). t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" på neste side.
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet beveget seg tilfeldigvis når du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelser". På den
andre siden, hvis motivet beveget seg når du tok bildet, kalles det "uskarpt objekt".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din beveger seg mens du
holder kameraet og trykker ned lukkeknappen, og
hele skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere rystelser
• Bruk et trebeint stativ eller plasser kameraet på
en flat overflate og hold kameraet stødig.
• Ta bilde med en 2-sekunders forsinkelse og
stabiliser kameraet ved å hold armene godt til
siden etter at du har trykket ned lukkerknappen.
Uskarpt objekt
Årsak
Selv om kameraet er stødig, beveger objektet seg
under eksponeringen slik at objektet ser uskarpt
ut når lukkerknappen blir trykket ned.
Hva du kan gjøre for å redusere rystelser
• Velg
(Høy følsomhet) med modusvelgeren.
• Velg en høyere ISO følsomhet for å gjøre
lukkerhastigheten raskere, trykk så ned
lukkerknappen før objektet beveger seg.
Merknader
• Når funksjonen for fjerning av uskarphet er satt til [Auto], kan du automatisk redusere
kameraristingen. Det er imidlertid ikke effektivt for objektsløring.
• Dessuten forekommer kamerarystelse og uskarphet ofte ved lav belysning eller sakte
lukkeråpningsforhold, slik som de man ser i
(Halvlys) innstilling eller
(Halvlysportrett)
innstilling. I dettte tilfelle, ta bilde med tipsene over i minnet.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponer- Justere lysintensiteten
ing
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi) = Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Tillater deg å innstille eksponeringen som
kameraet har innstilt (side 39).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 41).
Justere ISO-følsomheten (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO-følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten, side 40.
Høy ISO-følsomhet
Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker lukkerhastigheten for å
redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 44).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 12M (kun DSC-S980)
4000
4000 piksler × 3000 piksler = 12 000 000 piksler
3648
3000
2736
Piksler
2 Bildestørrelse: 10M (kun DSC-S950)
3648 piksler × 2736 piksler = 9 980 928 piksler
3 Bildestørrelse: VGA(E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 25)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
10
Eksempel: Trykk i opp
til A3+ size
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en
e-post
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Bruke biltsen
Øynene på objektet kan bli røde, eller uklare runde prikker kan forekomme når du bruker
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved å ta følgende trinn.
"Rødøyefenomenet"
Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på baksiden
av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye" fenomenet.
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan "Rødøyefenomenet" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 46).
• Velg
(Høy følsomhet) med modusvelgeren* (side 29). (Blitsen blir slått av automatisk.)
• Når øyene til objektet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 50) eller med
den medfølgende programvaren "PMB".
De "hvite runde punktene"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir
fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker.
Kamera
Objekt
Partikler (støv, pollen,
osv.) i luften
Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet) med modusvelgeren*. (Blitsen blir slått av automatisk.)
* Selv om modusvelgeren er satt til
(Høy følsomhet), kan lukkerhastigheten bli tregere når det er
mindre lys, eller på et mørkt sted. I slike tilfeller skal du bruke et trefotet stativ eller holde armene godt ved
sidene etter at du har trykket på lukkerknappen.
11
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
1
5
6
2
2
7
3
3
8
4
4
5
6
7
8
9
q;
qa
Bunn
A Lukkerknapp (21)
qs
B Blits (23)
C Mikrofon
qd
D Linse
E ON/OFF (strøm)-knapp
F ON/OFF (strøm)-lampe
qf
G Høyttaler
H Selvutløserlampe (24)
qh
qg
A For opptak: Zoom-knapp (W/T)
(22)
For visning:
(Avspillingszoom)knapp/
(Indeks)-knapp (30, 31)
B LCD-skjerm (18)
C MENU-knapp (34)
D
12
(avspilling)-knapp (30)
Identifisere deler
E DC IN-kontakt
Når du bruker en AC-LS5K
vekselstrømadapter (selges separat)
O Batterispor
P Tilgangslampe
v-merke (bak)
1 Til DC IN-kontakt
2 Til stikkontakt
• Du kan ikke lade batteripakken ved å koble
kameraet til AC-LS5K
vekselstrømadapteren. Bruk batteriladeren
(inkludert) for å lade opp batteripakken.
F Kontaktdeksel
G
(USB) · A/V OUT-terminal (side)
H Modusvelger (20)
I Feste for rem
J Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (34)
Meny av: DISP/ / / (18, 23-24)
K For opptak:
For visning:
(Bildestørr.)-knapp (25)
(Slett)-knapp (32)
L Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et trefotet stativ med en skrue på
mindre enn 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke
sikre kameraet godt, og det kan oppstå
skade på kameraet.
M Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
N "Memory Stick Duo"-sporet
13
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)kontrollknappen, endres bildet (side 18).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (97)
Bildestørrelse (25)
•
/
vises bare for
DSC-S980.
•
vises bare for DSCS950.
Scenevalg (26)
Modusvelger (20)
Hvitbalanse (44)
• Indikatorene er begrenset til
Enkeltopptaksfunksjon.
Når du filmer
Seriemodus (39)
Målemodus (41)
Ansiktsregistrering (38)
SteadyShot (37)
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
setter funksjonen for
fjerning av uskarphet til
[Auto], bruker blits for å få
bedre lys, eller at du bruker
et stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 7).
Zooming (22, 58)
Fargemodus (47)
14
Indikatorer på skjermen
B
D
Visning
Betydning
z
AE/AF-lås (21)
Visning
Betydning
Selvutløser (24)
REC
Standby
Ta opp en film/Standby en
film
Trådkors for punktmåling
(41)
ISO400
ISO nummer (40)
125
Lukkerhastighet
AF-avstandssøkerramme
(42)
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (39)
0:12
Innspillingstid
(minutter : sekunder)
Histogram (18)
Indikator for AFavstandssøkerramme (42)
1.0 m
Forhåndsinnstilt avstand for
fokus (42)
Makro (23)
C
Visning
Betydning
Opptaksmappe (60)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
12
Antall opptakbare bilder
Opptaksmedier
("Memory Stick Duo",
Internminne)
00:00:15
Innspillingsbar tid
(timer : minutter :
sekunder)
Rødøyereduksjon (46)
Blitsmodus (23)
Blitsen lades
15
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (97)
Bildestørrelse (25)
•
/
vises bare for
DSC-S980.
•
vises bare for DSCS950.
PictBridge kobler til (83)
Beskytt (52)
Når du spiller av filmer
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(85)
Zooming (30)
VOL.
Volum (30)
PictBridge kobler til (84)
• Ikke koble fra USB-kabelen
mens merket vises.
B
Visning
Betydning
N
Avspilling (30)
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (54)
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
BACK/
NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
Histogram (18)
•
16
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Indikatorer på skjermen
C
Visning
Betydning
Avspillingsmappe (54)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Avspillingsmedier
("Memory Stick Duo",
Internminne)
Endre mappe (54)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (41)
Blits
Hvitbalanse (44)
ISO400
ISO nummer (40)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (39)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
17
Endre skjermbildet
v (DISP)
(skjermvisning) knapp
Hver gang du trykker på v (DISP)
kontrollknappen, endres bildet som følger:
Indikatorer på
Indikatorer på*
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp. Det kan
imidlertid hende at batteristrømmen brukes opp
raskere under slike forhold.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise
et histogram
A
Histogram på*
Bildeinformasjon
en vises under
avspilling.
Histogramvisning
Indikatorer av*
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk på v (DISP)
kontrollknappen gjentatte ganger for å vise
histogrammet på skjermen. Grafen
indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet
til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lysstyrke
* Lysstyrken for LCD-baklyset økes
18
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 12 MB interminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt
inn et "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
Når "Memory Stick Duo" er satt inn
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick
Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn et "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på et "Memory Stick Duo"
Forbered et "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass, og utfør prosedyrene som
forklart i [Kopier] (side 61).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyrene på sidene 71, 72, eller 75, 76 uten å sette inn et "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra et "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet og en datamaskin med en tilpasset USB-kabel, kan du kopiere data som er lagret i
det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin til
internminnet.
19
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
:
Autojustering modus
Gjør det mulig å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk. t
side 21
:
Enkelt opptak modus
Du kan ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner med indikatorer
som er lett å se. t side 22
:
Program Auto-modus*
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderverdi).
:
Filmmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film. t side 21
SCN:
Scenevalg modus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar
med den aktuelle scenen.
Du kan velge
,
,
, ,
,
i menyen når modusvelgeren er satt til
SCN. t side 26
:
Høy følsomhet modus
Lar deg fotografere stillbilder med høyere ISO-følsomhet. t side 29
* Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. (Nærmere informasjon om tilgjengelige
funksjoner t side 35)
20
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Makroknapp
DISP-knapp
Lukkerknapp
Blitsknapp
Zoom (W/T)-knapp
Modusvelger
-knapp
(Bildestørr.)
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering modus): Velg
Når du filmer: Velg
.
Grunnleggende bruk
Selvutløserknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
.
2 Hold kameraet med å trykke albuene mot kroppen for å holde det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
Indikator for AE/AF-lås
2Trykk lukkerknappen helt ned.
21
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er omtrent 5 cm (W)/50 cm (T) (fra foran på linsen).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt og objektet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Objektet ses gjennom glass.
Objektet beveger seg hurtig.
Det er reflekterende lys eller skinnende overflater.
Det er baklys på objektet eller blinkende lys.
Opptak i enkeltopptaksfunksjon
Still modusvelgeren på
.
Tekststørrelsen øker og indikatoren er lettere å se.
Kameraet tar bilder med optimal innstilling, slik at den eneste innstillingen du kan endre er
bildestørr. (Stor/Liten) (side 36), Blits (Auto/Av) (side 36) og Selvutløser (10 sek/Av)
(side 24).
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 4×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten på side 58.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
22
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Blits auto
Blitser når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikcator): Auto
Kamera tilpasser fokus automatisk fra nære til fjerne objekter.
Vanligvis skal en stille kameraet i denne funksjonen.
: Makro
Kamera tilpasser fokus automatisk fra nære til fjerne objekter.
Sett Makro PÅ når du tar bilder av nære objekter.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro.
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
23
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V (
) på nytt.
• Bruk 2 sekunder forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarpre bilder. Lukkeren frigjøres
2 sekunder etter at du har frigjort lukkerknappen, noe som reduserer kameraristingen når lukkerknappen
blir trykket ned.
• I Enkeltopptaksmodusk kan du kun velge
(10 sek) eller
(Av).
24
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Endre stillbildestørrelsen
Trykk
(Bildestørr.) og deretter b/B for å velge størrelse.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 10.
Standardinnstillingen er markert med .
For stillbilder
Retningslinjer om håndtering
12M (4000×3000)
(kun DSC-S980)
For bilder på opptil A3+
*1
3:2 (11M)
(4000×2672)
(kun DSC-S980)
Ta opp med bildeforhold 3:2
10M (3648×2736)
(kun DSC-S950)
For bilder på opptil A3+
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
(kun DSC-S950)
Ta opp med bildeforhold 3:2
8M (3264×2448)
(kun DSC-S980)
For bilder på opptil A3
5M (2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M (2048×1536)
For bilder opptil 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA (640×480)
Ta opp med liten bildestr.
for e-postvedlegg
16:9 (9M)*2
(4000×2248)
(kun DSC-S980)
For visning på HDTV-er og
utskrift i opptil A4-format
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
(kun DSC-S950)
For visning på HDTV-er og
utskrift i opptil A4-format
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For visning på HDTV-er
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
Mindre
Fin
Mer
Grov
Grunnleggende bruk
Bildestørrelse
*1) Bilder som er tatt opp i et 3:2 bredde/lengde forhold, samme papir som fotografier som er trykket på eller
postkort osv.
kantene på bildet kan bli kuttet under trykking (side 94).
*2) Begge
For film
Bildestørrelsen for filmer er fastsatt til 320 × 240.
25
Fotografere stillbilder (scenevalg-modus)
Lukkerknapp
Modusvelger
MENU-knapp
1 Velg
med modusvelgeren.
2 Trykk på MENU-knappen, og velg fra
kontrollknappen (side 36).
3 Ta bilde med lukkerknappen.
• Du finner informasjon om moduser på neste side.
Avbryte Scenevalg
Sett modusvelgeren til noe annet enn
26
.
/
/
/ /
/
med v/V/b/B på
Fotografere stillbilder (scenevalg-modus)
Scenevalgmodus
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Mykt snapshot
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap og
lignende.
Halvlysportrett*
Gir deg mulighet til å ta skarpe
bilder av personer når det er
mørkt, uten at du mister den
mørke atmosfæren i omgivelsene.
* Når du tar bilder med modusen
(Halvlysportrett) eller
anbefaler at du bruker et stativ for å unngå uskarpt resultat.
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
Grunnleggende bruk
Gir deg mulighet til å få skarpere
og varmere hudtoner når du tar
bilder av personer, noe som gir
vakrere bilder. I tillegg skaper
effekten av mykt fokus en
behagelig atmosfære for portretter
av personer, blomster og så videre.
(Halvlys), er lukkerhastigheten lavere, vi
27
Fotografere stillbilder (scenevalg-modus)
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
—
/
Ansiktsregistrering
Serie
Rødøyered.
—
—
—
—
—
/
/
28
—
—
Fotografere stillbilder (Høy følsomhet-modus)
Lukkerknapp
1 Velg
med modusvelgeren.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Grunnleggende bruk
Modusvelger
Høy følsomhet-modus
Gir deg mulighet til å ta bilder uten blits under forhold med lite lys, med bildestabilisering.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
Avbryte Høy følsomhet
Sett modusvelgeren til noe annet enn
.
29
Vise bilder
v/V/b/B-knapp
(Indeks)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
(Slett)-knapp
Kontrollknapp
(avspilling)-knapp
1 Trykk på
(Avspilling)-knappen.
• Hvis du trykker på
(avspilling) når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk og stilles
inn på avspillingsmodus. For å bytte til opptaksmodus, trykker du på
(avspilling) på nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk B for å spole forover, b for tilbakespoling. (Trykk på z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
(T) mens du viser et stillbilde. Trykk på W for å angre zoomen.
Juster mengden med: v/V/b/B
For å avslutte avspillingszoom, trykk på z.
Viser det viste området av hele bildet.
I dette tilfellet er midten forstørret.
• Lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 50).
30
Vise bilder
For å vise en indeksskjerm
Trykk på
(Indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
velge en linje med b.
Grunnleggende bruk
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øker antall bilder i indeksskjermbildet.
• Når du bruker et "Memory Stick Duo" kan du velge ønsket dato/mappe med v/V etter å
Linje
31
Slette bilder
v/V/b/B-knapp
(Indeks)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
(Slett)-knapp
(avspilling)-knapp
1 Trykk på
2 Trykk på
(Avspilling)-knappen.
(Slett)-knappen mens du viser i enkeltbilde eller indeksfunksjon.
3 Velg ønsket slettemetode med b/B fra [Dette bildet], [Flere bilder] og [Alt i
denne mappen], trykk på z.
32
Slette bilder
Når du velger [Dette bildet]
Du kan slette det valgte bildet.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan velge og slette flere bilder samtidig.
1 Velg bildene som du vil slette, og trykk på z.
Merket
krysses av i avkrysningsboksen til bildet.
Indeksvisning
Grunnleggende bruk
Enkeltbilde
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å slette alle bildene for en mappe, velg [Flere bilder] på indeksskjermen, velg linjen med
b og plassere et
-merke i avkrysningsboksen.
Når du velger [Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
33
Bruke menyen
Bruke menyelementer
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
(avspilling)-knapp
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg en ønsket menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen er gjemt, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Velg et element i avspillingsmodus og trykk på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyen.
34
Menyelementer
For detaljer om operasjon 1 side 34
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av modusinnstillingene (opptak/visning),
og modusvelgerens posisjon i opptaksmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på
skjermen.
( : tilgjengelig)
Modusvelgerposisjon:
Opptaksmeny (side 36)
Scenevalg
—
Bildestørr.
Blits
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
REC-modus
—
EV
—
—
*
—
—
—
ISO
—
—
—
—
Målemodus
—
—
—
—
Fokus
—
—
—
—
Hvitbalanse
—
—
Blitsnivå
—
—
Rødøyered.
Fargemodus
(Oppsett)
—
Bruke menyen
Ansiktsregistrering
—
*
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
* Bruken kan være begrenset avhengig av valgt Scenevalg-modus (side 28).
Visningsmeny (side 48)
(Lysbildevisning)
(Div. størrelser for endring)
(Rotere)
(Oppsett)
(Retusjere)
(Beskytt)
(Utskrift)
(Velg mappe)
35
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Funksjonene som er tilgjengelige i opptaksmodus når du bruker MENU er beskrevet nedenfor.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se side 34.
De valgbare modiene vises i hvitt.
Ikke tilgjengelig
Standardinnstillingene er markert med
Modus valgt fra menyskjermbildet når
modusvelgeren er satt til
.
Scenevalg: Velge scenevalg
Velger scenevalg i menyen.
Du kan ta bilder med forhåndsinnstilte innstillinger for å tilpasse forskjellige sceneforhold
side 26.
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
Velg stillbildestørrelsen for Easy Shooting-modusen.
Stor
Tar bilder i [12M] (kun DSC-S980) eller [10M] (kun DSC-S950)-format.
Liten
Tar bilder i [3M] format.
Blits: Blitsinnstilling
Velger blitsinntilling i Easy Shooting-modusen.
36
Auto
Blitser når det er for lite lys eller baklys.
Av
Bruker ikke blitsen.
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Auto)
Aktiverer automatisk funksjonen for fjerning av uskarphet når
du tar bilder under forhold hvor et ustødig kamera er
sannsynlig.
Du kan stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt
langt borte.
(Av)
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
Bruke menyen
• I Enkelt opptak-modus, er [SteadyShot] innstilt til [Av].
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller.
– Når det er for store kamerarystelser.
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener.
• Tid er nødvendig for bildebehandling.
• Når du tar bilder med blits, fungerer ikke funksjonen for fjerning av uskarphet.
37
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
Velger om Ansiktsregistrering-funksjonen skal brukes eller ikke.
Påviser ansiktet på motivet og justerer fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og rødøye
reduseringsinnstillinger automatisk.
(Av)
(Auto)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
Kameraet velger automatisk et ansikt som det fokuseres på.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
(oransje)
Ansiktsregistreringsramme
(hvit)
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke med digital zoom.
• Når scenevalg-modus er innstilt på
(Mykt snapshot)-modus, er Ansiktsregistreringsfunksjonen på.
• Selv om [Ansiktsregistrering] er satt til [Auto] når enkelt opptak-modus er valgt, vises ingen
ansiktsregistreringsrammer.
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. Men, kun 4 ansikter av dine objekter kan registreres når
(Mykt snapshot) funksjonen velges i scenevalg-modus.
• Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og setter fokus etter
prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedobjektet vil bli oransje.
• Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
• Ansikter kan kanskje ikke registreres riktig hvis:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansiktene er delvis gjemt bak solbriller, masker hatter, osv.
– Objektet ikke ser mot kameraet.
38
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
(Serie)
Tar 100 bilder i rekkefølge når du holder inne lukkerknappen.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt, stopper
serien.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering innstillingene er justert for det første bildet, og disse innstillingene
brukes også for de andre bildene.
Bruke menyen
Om Serie
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot –: Mørkere bilde.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjøre bildet lysere.
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3EV.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke
eksponeringsinnstillingen effektiv.
39
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
ISO: Velge lysfølsomhet
Velger ISO følsomhet.
Lav ISO følsomhet
(Auto)
Høy ISO følsomhet
Du kan redusere bildets uskarphet i mørket eller objekter i
bevegelse ved å øke ISO følsomheten (velg et høyere tall).
Men bilder har en tendens til å bli mer kornete med økende
ISO-følsomhetstall. Velg et ISO-følsomhetstall i henhold til
opptaksforholdene.
• Mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 8.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] når Serie er stilt inn.
40
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
(Bare for stillbilder)
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
Bruke menyen
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette [Fokus] til [Senter-AF] for å fokusere
på måleposisjonen (side 42).
• Du kan kun velge målefunksjon når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av].
41
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkeramme
(Bare for stillbilder)
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerammen.
• Når du bruker AF låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrenset avstand)
Fokuserer automatisk raskt på området rundt en tidligere
innstilt avstand (Forhåndsinntilt fokus).
• Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen i
Forhåndsinnstilt fokus-modus.
• Denne funksjonen er nyttig når du tar flere bilder av et objekt på
samme avstand.
• Denne modusen er praktisk når det er vanskelig å fokusere
skarpt med auto fokus, som når du tar bilde av et objekt gjennom
et nett eller vindu.
• AF står for autofokus.
• Når du bruker digital zoom, blir AF rekkevidden på søkerammen deaktivert og kommer til syne som en
prikket linje. I dette tilfellet virker kameraet slik at det fokuserer på senter av skjermen.
• Du kan kun endre Fokuseringsmetode når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av].
• Du kan velge bare [Multi-AF] når du tar opp film.
• Avstandsinnstillingen for Forhåndsinnstilt fokus har noen feil, og feilen øker når zoom settes til T-siden
eller linsen vippes oppover eller nedover.
42
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller på skjermen), eller når du bruker [Senter-AF], kan det hende at
kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
I så fall gjør du følgende:
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Indikator for AE/AF-lås
Bruke menyen
AF-avstandssøkeramme
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det fullstendige
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
43
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende lysforhold. Bruk denne
funksjonen hvis fargene blir unaturlige.
(Auto)
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattbilder, forekomst av neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluoriserende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
n (Hvitglødende)
44
Justerer hvitbalansen automatisk.
(Dagslys)
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
Opptaksmeny
(Blits)
For detaljer om operasjon 1 side 34
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette elementet når du spiller inn filmer eller
når
(Høy følsomhet) velges med modusvelgeren.
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Bruke menyen
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 9.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv om
du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du tar bilder med en annen blits enn [Blits]-modus, settes [Hvitbalanse] til [Auto].
Justerer mengden blitslys.
(–)
Gjør at blitsnivået senkes.
(Normal)
(+)
Gjør at blitsnivået heves.
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 23.
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne innstilingen ingen effekt.
45
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Rødøyered.: Innstilling av rødøyevirkningen
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
(Auto)
Når Ansiktsregistreringsfunksjonen er på, vil blitsen alltid
blinke for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• For å unngå uskarpheter på bildene, skal du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis
ett sekund etter at du har trykket ned lukkerknappen. Forsikre deg også om at motivet ikke flytter på seg i
løpet av denne perioden.
• Rødøyereduksjon kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet så unna under forhåndsblinket. I slike tilfeller kan du
korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i visningsmenyen etter at du har tatt bildet
(side 50).
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, vil rødøyereduksjonen ikke virke selv [Auto] er valgt.
46
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
Angir at bildet vises i standardfarger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i sort-hvitt.
Bruke menyen
(Normal)
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Se side 55.
47
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Standardinnstillingene er markert med
.
(Lysbildevisning): Spille av en serie med bilder
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Bilde
Innstillingen er fastsatt til [Mappe] hvis det ikke er satt inn et "Memory Stick Duo" (selges
separat).
Alle
Spiller av alle stillbildene i rekkefølge.
Mappe
Spiller av stillbildene i den valgte mappen.
Effekter
Enkel
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller
• Avspillingsintervallet kan reguleres. Med denne effekten kan du
nyte bildene i ditt eget tempo.
Grunnleggende
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
motiver
Andre innstill.
Intervall
1 sek.
3 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en [Enkel]
lysbildefremvisning.
5 sek.
10 sek.
Auto
Intervallet er stilt inn for å passe med [Grunnleggende]lysbildefremvisningen.
Gjenta
48
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Start
Følg fremgangsmåten nedenfor.
Avslutt
Avbryter lysbildevisningen.
1 Velg [Bilde], [Effekter], [Intervall] og [Gjenta] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med v, og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen vil da starte.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk på z.
• Du kan ikke sette lysbildefremvisningen på pause.
Bruke menyen
49
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Legger til effekter eller gjør korrigeringer på et bilde og ta det opp som en ny fil. Originalbilde
blir opprettholdt.
Retusjere stillbilder
1 Velg bildene som du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Retusjere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha valgt det etter å
ha valgt ønsket modus med b/B.
4 Retusjer bildet ved å følge instruksjonene for hver retusjeringsmodus under.
(Trimme)
Avspillingszoom utføres på bildet og deler av bildet beskjæres.
1 Trykk på W/T for å zoome inn på trimmekanten.
2 Angi punktet med v/V/b/B, og tykk på MENU knappen.
3 Velg [Bildestørr.] med v/V, trykk på z.
Velg bildestørrelse å spille inn med v/V, trykk så på z igjen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av
det opprinnelige bildet.
(Rødøyekorreksjon)
Korriger rødøyevirkningen som skyldes blitsen.
Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å redigere rød-øye fenomenet
avhengig av bilde.
50
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
(Div. størrelser for endring): Endring av bildestørrelse etter bruk
Du kan endre bildeforholdet og størrelsen på bildene du skal ta, og spille dem inn som nye
filer.
Du kan konvertere bilder til 16:9 bildeforhold for HD-visning og til VGA-størrelsen for blogg
eller e-postvedlegg.
Endrer forholdet fra 4:3/3:2 til 16:9 og lagres som 2M format.
(Blogg / E-postvedlegg)
Endrer bildeforholdet fra 16:9/3:2 til 4:3 og lagres som VGA
format.
Bruke menyen
(HDTV)
1 Velg bildene som du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Div. størrelser for endring] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha
valgt ønsket størrelse på bildet med b/B.
4 Trykk på W/T for å zoome fra området som du vil beskjære.
5 Angi punktet med v/V/b/B, og tykk på MENU knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
•
•
•
•
For mer info om bildestørrelsen, se side 25.
Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Du kan ikke endre størrelsen på bilder fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse av bilder og multiendring av størrelsen kan forringe bildekvaliteten.
51
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
(Dette bildet)
(Beskytt) indikatoren vises på et beskyttet bilde.
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
• Dette vises bare i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg bildene du ønsker å beskytte mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Beskytt] med v/V på kontrollknappen, [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
Velge og beskytte bilder
1 Trykk på MENU knappen når du viser bilder i Enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter på z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg bildet du ønsker å beskytte med b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder som du ønsker å beskytte og trykk deretter på z.
5 Trykk på MENU knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
I indeksmodus:
3 Velg bildet du ønsker å beskytte med v/V/b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, gjenta trinn 3.
For å velge alle bildene på en dato/mappe/favoritt, velger du verktøylinjen b, og trykker på z.
5 Trykk på MENU knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet.
Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
52
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil slette beskyttelsen for, lås det opp på samme måte som i "Velge og beskytte
bilder".
(Beskytt)-indikatoren blir borte.
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
Legger til et utskriftsbestillingsmerke (
Se side 85.
) til bildet du ønsker å skrive ut.
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
Bruke menyen
Skriver ut bilder som er tatt med kameraet.
Se side 82.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
], og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
53
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 34
(Velg mappe): Velger mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk på z.
z Om mapper
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 60)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 61)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Går til forrige mappe.
: Går til neste mappe.
: Går til forrige eller neste mappe.
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Se side 55.
54
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av Oppsett-skjermbildet.
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU-knappen for å vise MENU-skjermen.
2 Når du har trykket V på kontrollknappen, går du til innstillingen
3 Trykk v/V/b/B på kontrollknappen for å velge elementet du vil angi.
4 Trykk z for å angi innstillingen.
Bruke Oppsett-skjermbildet
(Oppsett), og trykker deretter z.
Du slår av skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke på MENU-knappen.
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke b på
kontrollknappen flere ganger.
• Trykk lukkerknappen halvveis ned for å lukke
(Oppsett) og gå tilbake til opptaksmodus.
Avbryte innstillingen for
(Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
55
Hovedinnstillinger
— Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
For detaljer om operasjon 1 side 55
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontroll/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du opererer kameraet, kommer funksjonsveiledningen tilsyne.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
beholdes bildene som er lagret i internminnet.
1 Velg [Initialiser] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte initialisering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Sikre at det ikke er strøm på kameraet når det initialiseres.
56
Hovedinnstillinger
— Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
For detaljer om operasjon 1 side 55
.
USB-tilk.
Velger USB-modus når du kobler kamera til en PC eller en PictBridge-kompatibel skriver med
USB-kabelen.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 82). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet, kopieres til datamaskinen. (med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 71).
Video ut
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC modus (dvs., for
USA, Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL modus (dvs., for
Europa).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. TV-enes fargesystemer avviker avhengig av land eller region.
Hvis du vil se på bildene på en TV-skjerm, sjekk TV-fargesystemet i det landet eller den
regionen hvor (side 66) brukes.
57
Opptaksinnstillinger
Standardinnstillingene er markert med
For detaljer om operasjon 1 side 55
.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene tas ikke opp.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opp til
4×). Når zoomforstørrelsen overstiger 4×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
( )
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke
blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen.
Dette er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [12M]
(DSC-S980), [10M] (DSC-S950), [16:9 (9M)] (DSC-S980),
[16:9 (7M)] (DSC-S950) eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
58
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
( )
Forstørrer alle bildestørrelser med total zoomskala på ca 8×,
inklusive optisk zoom 4×. Men, vær obs på at bildekvaliteten
forringes når den optiske zoomskalaen overstiges.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Opptaksinnstillinger
For detaljer om operasjon 1 side 55
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom (inkl. optisk zoom
4×)
Størrelse
Maksimal zoomskala
DSC-S950
DSC-S980
8M
—
Ca. 4,9×
5M
Ca. 5,6×
Ca. 6,2×
3M
Ca. 7,1×
Ca. 7,8×
VGA
Ca. 22×
Ca. 25×
16:9 (2M)
Ca. 7,6×
Ca. 8,3×
• Du kan ikke endre digital zoom ved opptak av film.
Autovisning
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
• Du kan ikke bruke Autovisning når du tar bilder i Serie-modusen.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
59
Minneverktøy
— Memory Stick-verktøy
For detaljer om operasjon 1 side 55
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". Et kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på et "Memory Stick Duo", inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formatering starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe på et "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
• Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
• Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Bilder blir tatt opp i den nylige opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger en annen
opptaksmappe.
• Opptil 9999 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 73).
60
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
For detaljer om operasjon 1 side 55
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn et "Memory Stick Duo" som har tilstrekkelig ledig plass.
2 Velg [Kopier] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
Bruke Oppsett-skjermbildet
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen starter.
Avbryte kopiering
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk på z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke velge bildene som skal kopieres.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt
minneverktøy]) (side 62).
• En ny mappe blir opprettet på "Memory Stick Duo" og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke
velge en spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
•
(Skriverekkefølge)-merkene på bildene blir ikke kopiert.
61
Minneverktøy
— Internt minneverktøy
For detaljer om operasjon 1 side 55
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formatering starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
62
Klokkeinnstillinger
For detaljer om operasjon 1 side 55
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [Klokkeinnstillinger] fra
(Oppsett)-skjermen.
2 Trykk på z på kontrollknappen.
3 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
5 Velg [OK], og trykk deretter på z.
Avbryte stilling av klokken
Velg [Avbryt] i trinn 5, og trykk deretter på z.
Bruke Oppsett-skjermbildet
• Midnatt vises som 12:00 AM, middag som 12:00 PM.
63
Language Setting
For detaljer om operasjon 1 side 55
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
64
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte A/Vkabelen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en med A/V-kabelen (inkludert).
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
VIDEO
AUDIO
Gul
Svart
Tilpasset A/V-kabel
(avspilling)-knapp
2 Til
(USB) ·
A/V OUT-terminal
Vise bilder på en TV
Kontrollknapp
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) på den bestemte AV-kabelen til
venstre lydkontakt.
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(Avspilling)-knappen for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet (side 57).
65
Vise bilder på en TV
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
den tilpassede A/V-kabelen. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillbildekameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet
i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellom-Amerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
66
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 78).
Skjermillustrasjonene som brukes i dette avsnittet er basert på
den engelske versjonen.
Installer programvaren (inkludert) først (side 69)
• Installer programvaren som følger:
– "PMB"
Kopiere bilder til datamaskinen (side 71)
skriver er nødvendig)
– Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys web-område for
kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
• Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB".
• Se på bilder med "PMB" på følgende måte:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen
– Redigere bilder
– Vise fotograferingsplasseringen på stillbilde på kart online
– Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVD-
67
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "PMB"
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
raskere, 256 MB av RAM eller mer
(Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
raskere og 512 MB av RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen – ca. 500 MB
Visning: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Videominne: 32 MB eller mer (anbefalt:
64 MB eller mer)
*1) 64-bit
utgaver støttes ikke.
(Edition) støttes ikke.
*2) Starter
68
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• PC-miljøene må også tilfredsstille
operasjonskravene for operativsystemet.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Det er to moduser for USB-forbindelse når du
kobler PC til, [Mass Storage]
(standardinnstilling) og [PictBridge] Dette
kapitlet beskriver [Mass Storage] som et
eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om
[PictBridge], kan du se side 57.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis det ikke vises, dobbelklikk på
[Computer] (in Windows XP, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• AutoPlay skjermbildet vises kanskje. Velg
"Run Install.exe." og følg instruksjonene
som kommer tilsyne på skjermen for å
fortsette installasjonen.
2 Klikk [Install].
"Choose Setup Language" skjermen
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next].
4 Les avtalen nøye. Hvis du
aksepterer leveringsbetingelsene,
klikk på radioknappen ved siden
av [I accept the terms of the
license agreement] og klikk
deretter på [Next].
for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Etter at du har installert programvaren,
lages snarveiikonene for "PMB", "PMB
Guide", på skrivebordet.
• Dobbeltklikk for å starte
"PMB".
• Dobbeltklikk for å starte
"PMB Guide".
Bruke datamaskinen
"License Agreement" skjermen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen
69
På "PMB (Picture Motion Browser)" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Dettte avsnittet oppsummerer "PMB".
"PMB" sammendrag
Med "PMB" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Du kan vise bildefiler som er lagret på en PC
med kameraet ved å kopiere dem til et "Memory
Stick Duo".
• Retusjere (Rødøyekorreksjon, osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• Last ned bildet på Nettet.
• For detaljer, se "PMB Guide".
Åpne "PMB Guide".
• Dobbeltklikk "PMB Guide"-ikonet på
skrivebordet.
• Fra Start-menyen, klikk på [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
70
Starte og avslutte "PMB"
Starte "PMB"
Dobbeltklikk ikonet
(PMB) på
skrivebordet.
Eller, fra Start-menyen: Klikk på [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility]
t [PMB].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"PMB" startes for første gang. Velg [Start].
Denne funksjonen informerer deg om nyheter,
for eksempel programvareoppdateringer. Du kan
endre innstillingen senere.
Avslutte "PMB"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen
1 Til
(USB) ·
A/V OUT-terminal
1 Sett inn et "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett inn batteripakken med nok
strøm inn i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt ved
hjelp av vekselstrømadapteren
(selges separat).
Dedikert USB-kabel
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av batteripakken med lavt strømnivå,
kan kopieringen mislykkes eller bildedata
bli ødelagt hvis batteripakken går tom for
strøm for tidlig.
2 Til en USB plugg
3 Slå på PCen, trykk på
(Avspilling) knapp.
"Kobler til..." vises på kameraskjermen.
(avspilling)-knapp
Bruke datamaskinen
Tilgangsindikatorer*
Når en USB forbindelse opprettes for første
gang, vil PCen din automatisk kjøre
programmet for å gjenkjenne kameraet.
Vent en stund.
*
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis"Kobler til..." ikke vises, sett [USB-tilk.] på
[Mass Storage] (side 57).
71
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
Kopiere bilder til en datamaskin
Vise bilder på datamaskinen
1 Kobler kameraet til en datamaskin
Når importeringen er fullført, starter
"PMB". Det vises miniatyrbilder av de
importerte bildene.
som beskrevet "Koble kameraet
til datamaskinen".
Etter å ha gjort en USB tilkobling, vil
[Import Media Files] skjermen på
"PMB" vises automatisk.
• "Pictures" (i Windows XP, "My Pictures")
mappen er innstilt som
standardinnstillingsmappe i "Viewed folders".
Ordne bilder på datamaskinen i en kalender
og vise dem etter opptaksdato.
For detaljer, se "PMB Guide".
• Hvis du bruker "Memory Stick"-sporet, se
side 75.
• Hvis AutoPlay Wizard vises, lukk den.
2 Importer bildene.
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Som standard, vil bilder importeres til
en mappe laget i "Pictures" (i Windows
XP, "My Pictures") som er kalt etter
importdatoen.
• For nærmere informasjon om "PMB", se
"PMB Guide".
72
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrer fra trinn 1 til 4 under
før du:
• Du kobler fra den tilpassede USB-kabelen.
• Fjerne "Memory Stick Duo".
• Sette inn et "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slå av kameraet.
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller internminnet.
Eksempel: vise mapper i Windows Vista
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavefeltet.
Windows Vista
Dobbeltklikk her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows Vista/
XP.
A Mappe som inneholder bildedata tatt opp
med et kamera som ikke har
mappefunksjon.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
Bruke datamaskinen
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Internminne: kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn/spille av bilder i mappen
"MISC".
73
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
• Bildefiler blir navngitt som følger:
– Stillbilder: DSC0ssss.JPG
– Film: MOV0ssss.AVI
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst tall fra
0001 til 9999. De numeriske delene av navnet på
en filmfil som er opptatt i filmmodus og dens
korresponderende indeksbildefil er det samme.
• Du finner mer informasjon om mapper på side
54 og 60.
74
Kopiere bilder til datamaskinen uten "PMB"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"PMB" som følger.
For en datamaskin med et "Memory
Stick"-sporet
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i "Memory Stick Duo"adapteren. Sett inn "Memory Stick Duo"adapteren i datamaskinen, og kopier
bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i "Memory
Stick"-sporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 92.
For en datamaskin uten et "Memory
Stick"-sporet
Opprett en USB tilkobling og følg trinnene
for å kopiere bilder.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på å
kopiere bilder til "Documents" (For
Windows XP: "My Documents").
1 Klargjør kameraet og en
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 71.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med den tilpassede USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 71.
• Hvis "PMB" allerede er installert, starter
[Import Media Files] på "PMB" men velg
[Cancel] for å avslutte.
Bruke datamaskinen
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me av Windowsoperativsystemet.
Når du bruker en datamaskin uten et "Memory
Stick"-sporet, må du bruke en kommersielt
tilgjengelig "Memory Stick" Reader/Writer for å
kopiere bilder fra et "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
• Hvis du vil kopiere bilder i det interne minnet,
til datamaskinen, kopierer du først bildene til et
"Memory Stick Duo", for deretter å kopiere dem
til datamaskinen.
Kopiere bilder til en datamaskin
-Windows XP/Vista
75
Kopiere bilder til datamaskinen uten "PMB"
3 Klikk [Open folder to view files]
(For Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]) når wizard
skjermen automatisk vises på
skrivebordet.
6 Klikk [Documents] (For Windows
XP: [My Documents]) mappe.
Høyreklikk deretter på
"Documents"-vinduet for å vise
menyen, og klikk [Paste].
1
2
• Når Veiviserskjermen ikke vises
automatisk, følges prosedyren: t "For
Windows 2000".
4 Dobbelklikk på [DCIM].
5 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret. Høyreklikk deretter en
bildefil for å vise menyen, og klikk
[Copy].
Bildefilene kopieres til [Documents]
(For Windows XP: [My Documents])
mappe.
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 77), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
For Windows 2000
1
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 73.
76
Dobelklikk på [My Computer] t
[Removable Disk] etter at kameraet er
koblet til datamaskinen. Utfør deretter fra
trinn 4.
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet, og kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på et
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på et "Memory Stick
Duo".
• Hopp over trinn 1 hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på
kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Når det ikke er noen mapper i "Memory Stick
Duo", lager du en mappe (side 60) med
kameraet først, og så kopierer du bildefilene.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så [Copy].
2 Dobbelklikk [Removable Disk] eller [Sony
MemoryStick] i [Computer] (i Windows
XP, [My Computer]).
3 Høyreklikk på mappen [sssMSDCF] i
[DCIM] mappen, og klikk deretter på
[Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavnet til
"DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og 9999
for ssss.
2
Bruke datamaskinen
1
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er AVI. Ikke endre
filetternavnet.
77
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh
datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 71.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (installert på forhånd): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Levert som standard
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Det er to moduser for USB-forbindelse når du
kobler PC til, [Mass Storage]
(standardinnstilling) og [PictBridge] Dette
kapitlet beskriver [Mass Storage] som et
eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om
[PictBridge], kan du se side 57.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
78
2 Koble kameraet til datamaskinen
med den tilpassede USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 71.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Dra og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 73.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
Bruke Macintosh-datamaskinen
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "Trash"-ikonet før
du utfører prosedyrene nedenfor, eller
kameraet er koblet fra datamaskinen.
• Du kobler fra den tilpassede USB-kabelen.
• Fjerne "Memory Stick Duo".
• Sette inn et "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slå av kameraet.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
79
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", blir "Videregående veiledning
for Cyber-shot" også installert.
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
forklarer deg nærmere hvordan kameraet og
ekstra tilbehør skal brukes.
Visning med Windows
Dobbelklikk
(Step-up Guide) på
skrivebordet.
For å få tilgang til "Step-up Guide" fra
Startmenyen, klikk [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Step-up
Guide].
Visning på Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
[stepupguide]-mappen til
datamaskinen.
2 Velg [stepupguide], [language] og
så [NO]-mappen lagret i CD-ROM
(inkludert), og kopier alle filene i
[NO]-mappen til [img]-mappen i
[stepupguide]-mappen som du
kopierte til PC-en i trinn 1. (skriv
over filene i [img]-mappen med
filene fra [NO]-mappen.)
3 Etter at kopieringen er ferdig,
dobbeltklikker du på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å
pakke den, dobbeltklikk så på den
opprettede filen."stepupguide".
• Hvis det ikke er installert et pakkeprogram
for HQX, skal du installere Stuffit
Expander.
80
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 94).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 82)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "PMB"-programvaren kan du
kopiere bildene til en datamaskin og skrive dem ut.
Du kan skrive ut bilder med datoen (side 70).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 85)
Du kan ta med deg et "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
merke (utskriftsbestilling).
81
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Trinn 1: Forberede kameraet
Klargjøre kameraet for å koble det til
skriveren med den tilpassede USB-kabelen.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Du bør bruke fullt oppladede batterier for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på MENU-knappen for å
vise MENU-skjermen.
2 Velg
(Oppsett) med V på
kontrollknappen, og trykk deretter
på z.
3 Velg [Hovedinnstillinger 2] med v/
V, og velg [USB-tilk.], trykk på z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk z.
USB-modus er angitt.
82
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
3 Trykk på MENU knappen, velg
[Utskrift] med v/V på
kontrollknappen, trykk så på z.
1 Koble kameraet til skriveren.
1 Til
(USB) ·
A/V OUTterminal
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Dedikert
USB-kabel
2 Til USB-pluggen
Trinn 3: Utvalg av bilder du vil
skrive ut
Velg [Dette bildet] eller [Flere bilder]
med v/V, og trykk deretter på z.
2 Slå på skriveren. Trykk på
(avspilling) knappen og slå på
kamera.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
Når du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bilde. Gå til
trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å skrive ut alle bildene for en mappe, velg
[Flere bilder] på indeksskjermen, velg linjen
med b og plassere et
-merke i
avkrysningsboksen.
Skrive ut stillbilder
1 Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B,
og trykk på z.
vises på det valgte bildet.
83
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 4: Skrive ut
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter
på z.
1 Velg utskriftsinnstillinger med v/
V/b/B.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra den tilpassede USB-kabelen
mens
(PictBridge kobler til)
indikatoren vises på skjermen.
Indikatoren
[Antall]
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet).
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut
ved siden av hverandre på et ark.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å
legge inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 63). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
84
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forsikre deg om hat skjermen har vendt
tilbake til Trinn 2, og koble fra USBkabelen fra kameraet.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsbestilling) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til "Memory Stick Duo", og ta "Memory Stick
Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan ikke merke filmer.
• Du kan lage et
(utskriftsbestilling)-merke
på opp til 999 bilder.
Når du tar med deg "Memory Stick Duo"
til fotoforretningen eller kopisenteret
MENU-knapp
Kontrollknapp
(avspilling)-knapp
1 Trykk på
(Avspilling)-knappen.
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk på MENU-knappen for å
vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
på z.
A
-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
DPOF
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg "Memory Stick Duo"adapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
Merke et valgt bilde
Fjerne merket
Velg de bildene du vil fjerne merket fra,
repeter så trinn 3 og 4.
85
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter
på z.
1 Trykk på MENU knappen når du
viser bilder i Enkeltbildemodus
eller indeksmodus.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen, [Flere bilder]
med b/B, og trykk deretter på z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde som skal merkes
med kontrollknappen og trykk på
z.
-merket legges ved det valgte bildet.
Enkeltbilde
Avbryte utvalget
Velg [Avslutt] i trinn 5, og trykk deretter på
z.
Indeksvisning
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
For å velge alle bildene i en mappe
For å skrive ut alle bildene for en mappe,
velg [Flere bilder] på indeksskjermen, velg
linjen med b og plassere et -merke i
avkrysningsboksen.
4 Trykk på MENU knappen.
86
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 88 til 96.
2 Ta ut batteripakken og vent omtrent ett minutt, sett inn batteripakken og slå på
strømmen.
3 Initialisere innstillingene (side 56).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
88
"Memory Stick Duo"
93
Ta stillbilder/filme
89
Internminne
94
Vise bilder
91
Skrive ut
94
Slette/redigere bilder
92
PictBridge kompatibel skriver
95
Datamaskiner
92
Annet
96
Feilsøking
Batteripakke og strøm
87
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteripakken riktig for å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet slåes på.
• Sett i batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 103). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 103). Bytt den ut med en ny.
• Strømmen kan gå av automatisk for å beskytte kameraet avhengig av temperaturen til enheten
eller batteripakken. Hvis dette er tilfelle, vises meldingen på skjermen før strømmen slås av.
Indikatoren for gjenstående lading er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Et avvik dukket opp mellom indikatoren for gjenværende ladning og aktuell gjenværende
batteriladning. Lad ut batteriet fullstendig en gang, og lad batteriet opp igjen til riktig
indikasjon vises.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 103). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk
batteriladeren for å lade opp batteriet.
CHARGE-lampen blinker mens batteripakken lades.
• Fjern batteripakken som lades, og sett inn den samme batteripakken korrekt inn i
batteriladeren igjen.
• Temperaturen kan være utenfor den anbefalte driftstemperaturen. Lad opp batteripakken i et
anbefalt romtemperatur på mellom 10°C til 30°C . (kun BC-CSKA)
• Du kan få mer informasjon ved å se side 104.
88
Feilsøking
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 32).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk
(Avspilling) for å endre opptaksmodus (side 30).
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Påse at kameraobjektivet er lengre vekke fra objektet enn den korteste
opptaksavstanden, ca 5 cm (W)/50 cm (T) (fra foran på objektivet), når du tar bilder (side 22).
•
(Halvlys)-modus eller
(Landskap)-modus velges i scenemodus når du tar stillbilder.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 42).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 43.
Zoom virker ikke.
Feilsøking
• Du kan ikke bruke Smart zoom avhengig av bildestørrelsen (side 58).
• Du kan ikke endre digital zoom ved opptak av film.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
89
Feilsøking
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av) (side 23).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er innstilt på [Serie] (side 39).
– Modusvelgeren er satt til
(Høy følsomhet) (side 29) eller
scenevalg-modus (side 28).
– Du filmer.
• Sett blitsen til (Blits tvunget på) når
(Landskap)-modus,
(Snø)-modus er valgt i scenemodus (side 23).
(Halvlys)-modus velges i
(Strand)-modus, eller
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen etc.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er
ikke feil (side 11).
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlys)-modus eller
(Landskap)-modus er valgt i scenemodus (side 28).
Makroopptak kan ikke utløses.
• Det finnes ingen funksjon for å utløse makcro. I
(Auto)-modus, er det mulig med
telefotoopptak selv under makroopptaksforhold.
Dato og tid vises ikke.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 94).
Ved å bruke "PMB", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 70).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 39).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Velg lysstyrken for LCD-baklyset (side 18).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 41), eller juster
eksponeringen (side 39).
90
Feilsøking
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 39).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 47).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla eller andre
streker vises på bildet. Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 46).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved bruk av [Rødøyekorreksjon] (side 50).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 32).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett i en oppladet batteripakke.
Vise bilder
• Trykk på
(avspilling) (side 30).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 77).
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet med en
Feilsøking
Kan ikke spille av bilder.
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB funskjon. Avslutt USB-tilkoblingen (side 73).
Dato og tid vises ikke.
• Visningsindikatorene er slått av. Vis visningsindikatorene ved å trykke v (DISP) på
kontrollknappen (side 18).
91
Feilsøking
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan oppstå på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 57).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 65).
Slette/redigere bilder
Kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 52).
Funksjonen for endring av størrelse virker ikke.
• Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Datamaskiner
Datamaskinens OS kompatibilitet med kameraet er ukjent.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 68 for Windows, og side 78 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick" Reader/Writer support "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og "Memory Stick" Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 71
og 78). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker
vekselstrømadapteren (selges separat).
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 57).
• Bruk den tilpassede USB-kabelen (inkludert) (side 71).
• Koble den tilpassede USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 71).
92
Feilsøking
Kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 71).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (sidene 68 og 78).
• Når du tar bilder med et "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av et
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 60).
Etter å ha opprettet en USB forbindelse, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 71).
Kan ikke vise bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", kan du se i "PMB Guide" (side 70).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 71).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 73).
• Bruk enheten riktig (side 77).
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette i "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Feilsøking
Du har formatert et "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
93
Feilsøking
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• Et "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til et "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier bilde til "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
plass.
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Skrive ut
Se "PictBridge kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skriver du bruker. Særlig når du skriver ut
et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet
kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for trimming
eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse
funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Du kan ikke skrive ut bilder med datoen med "PMB" (side 70).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker an fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene.
94
Feilsøking
PictBridge kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 57).
• Koble fra og koble til den tilpassede USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet den tilpassede USB-kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til den tilpassede USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du
koble fra kabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til den tilpassede USBkabelen på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra den tilpassede USB-kabelen før merket
(PictBridge kobler til) ble borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
• Bilde har ikke opptaksdataene slik at dataene ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 84).
Feilsøking
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
95
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker en annen papirstørrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble fra
den tilpassede USB-kabelen og koble den deretter til igjen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 84) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kan ikke nullstille filnummeret.
• Hvis du erstatter et opptaksmedium, kan du ikke sette inn filnummer med kameraet. For å
initalisere filnumrene må du formatere "Memory Stick Duo" (side 60, 62) eller internminnet,
og deretter initalisere innstillingene (side 56). Dataene på "Memory Stick Duo" eller
internminnet vil imidlertid bli slettet og innstillingene, inkludert dato, vil bli initialisert.
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett inn en oppladet batteripakke og slå på kameraet igjen.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Det er lite strøm i batteripakken. Bytt den ut med en oppladet batteripakke.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 63).
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 63).
96
Advarselmeldinger
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken øyeblikkelig. Avhengig
av bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Batteriet som er satt i er ikke en NP-
BK1 batteripakke.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Kameraet overopphetes
La det kjølne
• Kameraet er for varmt.
Strømmen slås av automatisk. Legg
kameraet på et kjølig plass til
temperaturen går ned.
Memory Stick-typefeil
• "Memory Stick Duo" som er satt inn,
kan ikke brukes i dette kameraet
(side 101).
Ingen tilgang Memory Stick
Tilgang avvist
• Du bruker et "Memory Stick Duo" med
tilgangskontroll.
Memory Stick- formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (sidene 60, 62).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 32).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
Internminnefeil
bilder på dette "Memory Stick Duo".
• Slå strømmen av og på igjen.
Ingen bilder
Sett inn Memory Stick på nytt
måte.
• "Memory Stick Duo" som er satt inn,
kan ikke brukes i dette kameraet
(side 101).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert på "Memory Stick Duo".
• Valgt mappe inneholder ikke en fil som
Feilsøking
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
kan spilles av i en lysbildefremvisning.
97
Advarselmeldinger
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (sidene 60,
61).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 28).
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opp til 100 bilde filer fra
[Flere bilder].
• Når du velger alle bildefiler i en mappe,
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Sony garanterer ikke avspilling av
bildefiler på kameraet hvis filene er
behandlet med en datamaskin eller tatt
med et annet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe (side 61).
det høyeste antallet er 999.
• Du kan føye til 999 bildefiler som
Favoritter, og du kan tilføye
(utskriftsbestilling) markering til
maximalt 999 filer. Avbryt valg.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 52).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
Makro er ugyldig
• Makro er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 28).
98
• Data overføringen til skriveren er
kanskje ikke fullstendig ennå. Ikke
koble fra den tilpassede USB-kabelen.
Advarselmeldinger
Behandler...
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
• Når du velger alle bildefiler i en mappe,
kan det ta tid å fremkalle.
Operasjonen kan ikke utføres for
filmfiler
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
Operasjonen kan ikke utføres i filer
som ikke støttes
• Fremkalling og kameraets andre
redigeringsfunksjoner kan ikke utføres
på bildefiler som har blitt fremkalt med
en PC eller blider som ble tatt opp med
et annet kamera. era.
Operasjonen kan ikke utføres ved
bruk av en PictBridge-tilkobling
• Noen funksjoner er begrenset når
kameraet er koblet til en PictBridge
skriver.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Det er kanskje ikke mulig med
retusjering, avhengig av bildet.
Slå strømmen av og på
Feilsøking
• Objektivet fungerer ikke.
99
Annet
Bruke kameraet i utlandet – Strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-LS5K vekselstrømadapter (selges
separat) i alle land eller regioner der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC,
50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
100
På "Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike
typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med kameraet, er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen
garanti for at alle "Memory Stick Duo"funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
a*1
a*1*3
*1) "Memory
Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner MagicGate
er opphavsrettsbeskyttelsesteknologi som
bruker krypteringsteknologi. Dataopptak/
dataavspilling som krever MagicGatefunksjoner, kan ikke utføres med kameraet.
*2) Kameraet er ikke kompatibelt med
dataoverføring i høyhastighet ved bruk av
parallellgrensesnitt.
*3) Kameraet er ikke kompatibelt med 8-bits
parallell dataoverføring. Støtter 4-bit parallell
dataoverføring som tilsvarer "Memory Stick
PRO Duo".
Annet
• Dette produkter er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at et "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data på en harddisk på datamaskinen.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer et "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på et "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Ikke sett i noe annet enn et "Memory Stick Duo"
i "Memory Stick Duo"-sporet. Det kan føre til
feilfunksjon.
• Ikke bruk eller oppbevar et "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
101
På "Memory Stick Duo"
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo"-adapteren (selges separat)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick" -kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i "Memory
Stick Duo"-adapteren. Hvis du setter inn et
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten en "Memory Stick Duo"adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen fra enheten.
• Når du setter inn et "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis det settes inn feil, kan dette
føre til at den ikke fungerer slik det skal.
• Hvis du bruker et "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er
satt inn riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan
ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i
en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at
den inneholder et "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (selges separat)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 16 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (selges separat)
• For å bruke et "Memory Stick Micro" med
kameraet, sikre at du setter i "Memory Stick
Micro" i en Duo "M2"-adapter. Hvis du setter
inn et "Memory Stick Micro" i kameraet uten en
Duo "M2"-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta
den ut igjen fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
102
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
• Vi anbefaler at du lader batteripakken I en
romtemperatur mellom 10°C til 30°C.
Batteripakken blir ikke fullstendig oppladet i
temperaturer utenfor denne rekkevidden.
• CHARGE-lampen kan blinke i følgende
tilfeller. (kun BC-CSKA)
– Når temperaturen til batteripakken er for lav.
Fjern batteripakken og legg den på en varm
plass.
– Når temperaturen til batteripakken er for høy.
Fjern batteripakken og legg den på en kjølig
plass.
Du kan få mer informasjon ved å se side 104.
• For å rengjøre batteripakketerminalen og
forhindre kortslutning, legg batteripakken i en
plastpose, e.l. når du bærer eller oppbevarer den
for å isolere den fra andre metallgjenstander, e.l.
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres over tid og
gjennom hyppig bruk. Hvis forminsket brukstid
mellom oppladningene blir betydelig, er det best
å erstatte dem med nye.
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til
hvordan batteripakken oppbevares og hvilke
driftsforhold den brukes i.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer.
Batterikapasiteten blir derfor redusert i lave
temperaturer. Vi anbefaler følgende for å sikre
lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær
kroppen for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet rett før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye
blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den
er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme
steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Oppbevaring av batteripakken
Annet
• Lad ut batteripakken fullstendig før du lagrer
den på et kaldt, tørt sted. For å opprettholde
batteripakkens funksjonalitet, lad opp
batteripakken fullstendig og lad den ut helt på
kameraet minst en gang i året mens det lagres.
• Du kan bruke opp batteripakken, la kamera stå
på lysbildefremvisning (side 48)avspillingsfunksjon til strømmen blir brutt.
103
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad opp andre batteripakker enn NP-BKtypen i batteriladeren som følger med kameraet.
Hvis andre batterityper lades med den
medfølgende laderen kan det føre til at
batteriene lekker, blir overopphetet eller
eksploderer, noe som medfører fare for
forbrenning eller elektrisk støt.
• Fjern den ladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den oppladede
batteripakken bli værende i laderen, kan du
forkorte batteritiden.
• CHARGE-lampen på batteriladeren som følger
med blinker på følgende måte:
– Rask blinking: Lyset slås på og av gjentatte
ganger med et intervall på 0,15 sekunder.
– Sakte blinking: Lyset slås på og av gjentatte
ganger med et intervall på 1,5 sekunder. (kun
BC-CSKA)
• Når CHARGE-lampen blinker raskt, må du ta ut
batteripakken som lades, og deretter forsvarlig
sette i samme batteripakken i laderen.
Hvis CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan
dette indikere en batterifeil eller at en annen
type batteripakke har blitt satt i. Kontroller at det
er rett type batteripakke.
Hvis batteripakken er av rett type, fjern
batteripakken og bytt den ut med en ny eller en
tilsvarende type og sjekk om batteriladeren
fungerer ordentlig. Hvis batteriladeren fungerer,
kan det hende det har oppstått en feil med
batteriet.
• Når CHARGE-lampen blinker sakte, indikerer
dette at batteriladeren stopper ladningen
midlertidig ved standby. Batteriladeren stopper
ladningen og går automatisk inn i standbystatus
når temperaturen er utenfor den anbefalte
driftstemperaturen.
Når temperaturen går tilbake til passende
temperaturforhold, gjenopptas ladningen og
CHARGE-lampen tennes. Vi anbefaler at du
lader batteripakken I en romtemperatur mellom
10°C til 30°C. (kun BC-CSKA)
104
Indeks
Indeks
A
Digital zoom......................... 58
Advarselmeldinger................97
DirectX ................................. 69
Indikator for AE/AF-lås
.................................21, 43
AF-avstandssøkeramme........43
DISP ..................................... 18
Initialiser...............................56
AF-lås .............................21, 43
Div. størrelser for endring .... 51
Installer .................................69
Ansiktsregistrering................38
DPOF ............................. 53, 85
Internminne...........................19
Autofokus .........................6, 42
E
Autojusteringsmodus ............21
Autovisning...........................59
AVI........................................74
Avspilling..............................30
Internt minneverktøy ............62
Eksponering ........................... 8
ISO....................................8, 40
Enkelt Opptak....................... 22
J
EV ........................................ 39
JPG .......................................74
Justere EV.......................18, 39
Avspillingszoom ...................30
F
B
Farge....................................... 9
K
Fargemodus .......................... 47
Klokkeinnstillinger ...............63
Feilsøking............................. 87
Koble til
Batterilader .........................104
Batteripakke ........................103
Beskytt ..................................52
Bildekvalitet..........................10
Bildestørrelse ..................10, 25
Blender....................................8
Blits (bilde tas)......................11
Blits (Hvitbalanse) ................45
Blits obligatorisk på ..............23
Blits tvunget av .....................23
Blitsmodus ......................23, 36
Blitsnivå ................................45
Bruke kameraet utenlands...100
Bruntone ...............................47
D
Dagslys .................................44
Datamaskin ...........................67
Anbefalt miljø..........68, 78
Kopiere bilder..........71, 78
Programvare ..................69
Datamaskin....................71
Fillagringsmål ...................... 73
Skriver ...........................83
Filnavn.................................. 73
TV .................................65
Flermønstermåling ............... 41
Kopier ...................................61
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 44
Kopiere bilder til datamaskinen
.......................................71
Fokus .......................... 6, 22, 42
Forhåndsinnstilt fokus.......... 42
Format ............................ 60, 62
Funksj.veiv. .......................... 56
H
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................73
Landskapmodus ....................27
Language Setting ..................64
Halvlysmodus....................... 27
LCD-skjerm ..........................18
Halvlysportrett-modus ......... 27
Lukkerhastighet ......................8
Histogram ............................. 18
Lysbildevisning.....................48
Holde kameraet .................... 21
Hovedinnstillinger 1............. 56
M
Hovedinnstillinger 2............. 57
Macintosh-datamaskin..........78
Høy følsomhet-modus.......... 29
Anbefalt miljø ...............78
Hvitbalanse........................... 44
Makro ...................................23
Hvitglødende ........................ 44
Målemodus ...........................41
Mappe
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ................77
I
Windows........................67
Indeksskjerm ........................ 31
Velger ............................54
Dato ......................................63
Indikator ............................... 14
Mass Storage ........................57
Identifisere deler................... 12
Indeks
Macintosh ......................78
Filetternavn .......................... 77
Endre .............................61
Opprette.........................60
105
Indeks
"Memory Stick Duo"..........101
R
U
Memory Stick-verktøy..........60
REC-modus.......................... 39
Undereksponering .................. 8
Meny.....................................34
Retusjere .............................. 50
USB·A/V OUT-kontakt ........ 13
Elementer ......................35
Rødøyekorreksjon ................ 50
USB-tilk. .............................. 57
Opptak ...........................36
Rødøyered............................ 46
Uskarpe bilder ........................ 7
Visning ..........................48
Rotere................................... 53
Utskrift ........................... 53, 81
Merke for utskriftsrekkefølge
.................................53, 85
Rutenettlinje......................... 58
Modusvelger .........................20
S
Vekselstrømadapter .............. 13
S/HV .................................... 47
Velg mappe ...........................54
Sakte synk ............................ 23
VGA ..................................... 25
Scenevalg ....................... 26, 36
Video ut ................................ 57
Selvutløser ........................... 24
Vise bilder ............................ 30
Senter-AF............................. 42
Visningsmeny ....................... 48
Multi-AF...............................42
Mykt snapshot-modus ..........27
N
Nøyaktig digital zoom ..........58
NTSC....................................57
Ny REC. Mappe ...................60
O
Oppsett......................47, 54, 55
V
Sentervektet måling ............. 41
Serie ..................................... 39
W
Skift REC. Mappe................ 61
Windows-datamaskin ...........67
Endre displayet ............. 18
Opptak
Film: ..............................21
Stillbilder.......................21
Opptaksinnstillinger .............58
Opptaksmeny........................36
Optisk zoom ...................22, 58
Overskyet..............................44
P
PAL.......................................57
PC .........................................67
PictBridge.......................57, 82
Piksel ....................................10
Pip.........................................56
PMB......................................70
Program Auto modus............20
Programvare ...................69, 70
Punktmåling..........................41
106
Indikator ....................... 14
Z
LCD-baklys .................. 18
Zoom ....................................22
Skrive ut direkte ................... 82
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter...................... 85
Slett ...................................... 32
OS...................................68, 78
Overeksponering.....................8
Anbefalt miljø ............... 68
Skjerm
Format..................... 60, 62
Smart zoom .......................... 58
Snømodus............................. 27
Spol bakover/fremover......... 30
SteadyShot ........................... 37
Strandmodus ........................ 27
T
Tilpasset A/V-kabel.............. 65
Tilpasset USB-kabel ...... 71, 83
Trådkors for punktmåling .... 41
Trimme................................. 50
Trykke halvveis ned ............... 6
TV ........................................ 65
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF