Sony | DSC-S930 | Sony DSC-S930 S930 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Digitalt stillkamera
Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DSC-S930
DK
Hvis du vil ha detaljerte opplysninger om avanserte
operasjoner, kan du lese "Brukerhåndbok for Cybershot" (PDF) og "Videregående veiledning for Cybershot" på CD-ROM-en (inkludert) med en datamaskin.
Yderligere oplysninger om avanceret betjening findes i din
"Cyber-shot Håndbog" (PDF) og "Cyber-shot Vejledning til næste trin" på cd-rom'en (medfølger), der kan
åbnes på computeren.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til fremtidig
brug.
© 2009 Sony Corporation
4-126-521-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligs henvis til adressen som er
oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
[ Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
NO
3
Innhold
Merknader om bruk av kameraet .............................................................. 5
Komme i gang ................................................................................. 6
Kontrollere tilbehørene som er inkludert ................................................... 6
1 Sette inn batteriene/"Memory Stick Duo" (selges separat) .................... 7
2 Slå på kameraet/stille inn klokken .......................................................... 9
Enkelt opptak av bilder ................................................................. 10
Opptaksmodus/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Vis/Bildestørrelse ........... 11
Vise/slette bilder ............................................................................ 13
Indikatorer på skjermen ................................................................ 15
Endre innstillingene – Meny/Oppsett .......................................... 17
Menyelementer ....................................................................................... 19
Oppsettselementer ................................................................................. 20
Få glede av din datamaskin ......................................................... 21
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ................................................................................................ 21
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 22
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 23
Batterilevetiden og antall bilder som kan tas opp/vises ......................... 23
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer ............................................ 24
Feilsøking ...................................................................................... 25
Batterier og strøm ................................................................................... 25
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 26
Vise bilder ............................................................................................... 26
Forholdsregler ............................................................................... 27
Spesifikasjoner .............................................................................. 28
4
Merknader om bruk av kameraet
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Ikke slå av kameraet, fjern batteriene eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen lyser.
Hvis du gjør dette kan det føre til skade på
internminnet eller "Memory Stick Duo". Ta en
sikkerhetskopi av dataen din.
[ Om opptak/avspilling
• Før du starter opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller
vanntett. Les "Forholdsregler" (side 27) før du
begynner å bruke kameraet.
• Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det
kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå en
feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke kameraet
repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å
fungere som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det kan
da hende at kameraet kanskje ikke vil kunne ta
opp eller spille opp bilder på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 27).
• Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan forårsake
en feilfunksjon, og det kan hende at du ikke er i
stand til å ta bilder. Videre kan opptaksmedia bli
ubrukelig eller bildedata kan skades.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
[ Merknader om LCD-skjermen og
objektivet
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når batterinivået blir lavt, kan det hende at
linsen stopper å bevege seg. Sett inn nye
batterier eller oppladede NiMH-batterier, og slå
på kameraet igjen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
NO
• Kameraet er tilpasset DCF (Design rule for
Camera File system) universal standard
grunnlagt av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille
bilder som tas eller redigeres med annet utstyr,
eller at annet utstyr vil avspille bilder som tas
med kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt material kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for skadet
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil eller
tap eller skade på innspilt innhold på grunn av en
feil i kameraet eller opptaksmedia osv.
5
Komme i gang
Kontrollere tilbehørene som er inkludert
• LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier (2)
• USB-kabel (1)
• Håndleddsrem (1)
• CD-ROM (1)
– Programvaren Cyber-shot
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cyber-shot"
• Bruksanvisning (denne bruksanvisningen) (1)
Fest remmen for å hindre at kameraet
blir skadet hvis du mister det.
6
Krok
1 Sette inn batteriene/"Memory Stick Duo" (selges separat)
ɟ
Terminalsiden
ɠ
2
1
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
Sett inn "Memory Stick
Duo" mens terminalsiden
vender mot LCD-skjermen.
1 Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
NO
2 Før "Memory Stick Duo" (selges separat) helt inn til den klikker.
3 Sørg for at +/– stemmer overens, og sett inn.
4 Lukk batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn et "Memory Stick Duo"
Spiller kameraet inn/av bilder ved hjelp av internminnet (ca. 12 MB).
[ Batterier du kan ikke kan bruke sammen med kameraet
Batteritype
inkludert
støttes
oppladbart
LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier
a
a
–
HR 15/51:HR6 (størrelse AA) NiMH-batterier
–
a
a
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primary-batteri
–
a
–
Manganbatterier*
–
–
–
Litiumbatterier
–
–
–
Ni-Cad-batterier*
–
–
–
*
* Ytelsen kan ikke garanteres hvis spenningen faller eller andre problemer oppstår som en følge av batteriets
tilstand.
7
[ ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere eller lekke hvis det ikke behandles riktig. Ikke lad på nytt, demonter
eller kast batteriet i åpen ild.
Kontroller datoen (måned-år) som vises på batteriene.
[ Slik kontrollerer du gjenværende batteritid
Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen for å slå på og kontrollere batteritiden på LCD-skjermen.
Indikator for
gjenværende
batteritid
Retningslinjer
for
gjenværende
batteri
Tilstrekkelig
strøm igjen
Batteriet er
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling vil
stoppe snart.
Bytt ut batteriene med nye
batterier, eller helt oppladede
NiMH-batterier.
(Advarselslampen blinker.)
• Indikatoren for gjenstående batteri kan være feil, avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Når du bruker alkaliske batterier eller Oxy Nickel Primary-batteri, er det ikke sikkert at indikatoren for
gjenværende batteri viser riktig informasjon.
[ Slik tar du ut batteriene/"Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser
og skyv så "Memory Stick Duo" inn én
gang.
Batterier
Pass på at du ikke mister batteriene.
Tilgangslampe
• Du må aldri åpne batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet eller fjerne batteriene/"Memory Stick Duo" når
tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade på data i "Memory Stick Duo"/internminnet.
8
2 Slå på kameraet/stille inn klokken
ON/OFF (strøm)-knapp
1
ɟ Kontrollknapp
z-knapp
2
3
1 Trykk ON/OFF (strøm)-knappen.
NO
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK], og trykk deretter z.
• Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med dato.
• Midnatt er indikert som 12:00 AM, og midt på dagen som 12:00 PM.
[ Endre dato og klokkeslett
Velg [Klokkeinnstillinger] i
(Oppsett) skjermbildet (sidene 17, 20).
[ Merknader om når enheten slås på
• Når batteriene er installert i kameraet, kan det ta litt tid før operasjonen blir tilgjengelig.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet
av automatisk for å forhindre at batteriene brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
9
Enkelt opptak av bilder
Makroknapp
ɠ Lukkerknapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Zoom-knapp (W/T)
Modusbryter
Selvutløserknapp
Kontrollknapp
Skruehull for stativ
(på undersiden)
(Bildestørrelse)-knapp
1 Velg modus med modusbryteren.
Stillbilde: Velg
(Stillbilde).
Film: Velg
(Film).
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Det kommer lyd fra lukkeren.
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
• Minste fotograferingsavstand er ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (fra fremsiden på linsen).
10
Opptaksmodus/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Vis/Bildestørrelse
[
Velge opptaksmodus for
stillbilder
Trykk på MENU-knappen, velg [Kamera],
og velg deretter ønsket modus.
Autojustering
Gjør det enkelt å fotografere, med
innstillinger som justeres automatisk.
Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med
automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan
justere andre innstillinger ved bruk av
menyen.
[ W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for
å gå tilbake.
[
Trykk på B ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Autoblits
Blinker når det er for lite lys
(standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
: Blits tvunget av
Scenevalg
Lar deg ta bilder med forhåndsdefinerte
innstillinger etter scene.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits selv med lav belysning.
Mykt snapshot
Tar bilde av er persons hud med et varmere
utseende.
Landskap
Tar bilder med fokus på et objekt på avstand.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av mennesker på mørke
plasser uten å miste nattatmosfæren.
Halvlys
Tar nattscener uten å miste nattatmosfæren.
Blits (Velge en blitsmodus for
stillbilder)
[
NO
Makro (Opptak på nært hold)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne
motiver til nærbilder. Vanligvis skal du sette
kameraet i denne modusen.
: Makro
Kameraet justerer automatisk fokus med
prioritering på nære motiver. Sett Makro på
når du tar bilder av nære motiver.
Strand
Tar bilder ved kysten eller ved innsjø ved å
fange blåfargen i vannet på en livlig måte.
Snø
Tar snøscener i hvitt klarere.
11
[
Bruke selvutløser
Trykk på V ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Bruker ikke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen, blinker
selvutløserlampen, og du hører en pipelyd
til lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
[ DISP Endre skjermvisningen
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker v (DISP), endres
visningen som følgende:
Indikatorer på
r
Indikatorer på*
r
Histogram på*
r
Indikatorer av*
* Lysstyrken på LCD-baklys opp
12
[
Endre bildestørrelsen
Trykk på
(Bildestørrelse), og trykk så
på b/B for å velge størrelse.
Hvis du vil slå av menyen for bildestørrelse,
trykker du på
en gang til.
For stillbilder
Bildestørrelse
Retningslinjer
: 10M
Utskrifter på opptil A3+
: 3:2 (8M)
Passer for sideforholdet 3:2
: 5M
Utskrifter på opptil A4
: 3M
Utskrifter på opptil
13×18cm
: VGA
For e-post
: 16:9
Visning på 16:9 HDTV og
utskrifter på opptil A4
(7M)
: 16:9 (2M) Visning på 16:9 HDTV
For filmer
Bildestørrelsen for filmer er fastsatt til
320×240.
Vise/slette bilder
v/V/b/B-knapp
(Indeks)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Modusbryter
ɟ Kontrollknapp
-knapp (Slett)
1 Velg
(Avspilling) med modusbryteren.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
NO
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk z på nytt hvis du vil stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fremover, b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
• Du kan ikke høre lyden med dette kameraet mens det spilles av en film.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk på -knappen (Slett).
2 Velg [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
(T) mens du viser et stillbilde.
Trykk på W for å angre zoomen.
Juster posisjon med v/V/b/B.
For å avbryte avspillingszoom, trykk på z.
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
13
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Når det vises et indeksskjermbilde, trykker du
(Slett)-knappen og velger [Flere bilder]
med b/B på kontrollknappen. Deretter trykker du z.
2 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, deretter trykker du på z.
-merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker z på nytt.
3 Trykk MENU-knappen.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Hvis du vil slette alle bilder i en mappe, velger du [Alt i denne mappen] i trinn 1, trykker deretter på z.
14
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet (side 12).
[ Når du tar stillbilder
A
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
Kamera-modus (Scenevalg)
Kamera-modus (Program
Auto)
Hvitbalanse
Serie-modus
[ Når du filmer
Målemodus
Ansiktsregistrering
SteadyShot
NO
Vibrasjonsvarsel
[ Når du viser
• Indikerer at vibrasjoner kan
forhindre deg i å ta tydelige
bilder på grunn av
utilstrekkelig belysning. Du
kan ta bilder selv om
vibrasjonsvarslet vises. Vi
anbefaler derimot at du
stiller inn modusen for
fjerning av uskarphet til
[Auto], bruker blitsen for
bedre belysning og
stabiliserer kameraet med et
stativ eller lignende.
Zooming
Fargemodus
PictBridge kobler til
Beskytt
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
PictBridge kobler til
• Ikke koble fra USB-kabelen
mens merket vises.
15
B
12/12
z
AE/AF-lås
REC
Standby
Spille inn en film/sette en
film på standby
ISO400
ISO-tall
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
0:12
Opptakstid
(minutter : sekunder)
Indikator for AFavstandssøkerramme
1.0m
Fokus forhåndssatt avstand
Makro
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
BACK/
NEXT
Velge bilder
REC-mappe
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
12
Antall bilder som kan tas
Opptaksmedia/
avspillingsmedia
("Memory Stick Duo",
internminne)
00:00:15
Opptakstid
(timer : minutter :
sekunder)
Rødøyereduksjon
Blitsmodus
Blitsen lades
101
Avspillingsmappe
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
16
Bytte mappe
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Målemodus
Blits
Hvitbalanse
ISO400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
D
Selvutløser
Trådkors for punktmåling
AF-avstandssøkerramme
N
C
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Avspilling
Avspillingsindikator
Histogram
Endre innstillingene – Meny/Oppsett
MENU-knapp
z-knapp
ɟɠ
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
NO
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg et ønsket menyelement med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg ønsket innstilling med b/B.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på skjermen.
• Velg en gjenstand i avspillingsmodus, og trykk siden på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyen.
17
For detaljer om operasjon 1 side 17
[ Velge et Oppsett-element
Velg
(Oppsett) i trinn 2 og trykk
deretter på z.
Velg elementet som skal angis med
v/V/B, og trykk deretter på z.
18
For detaljer om operasjon 1 side 17
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av modusbryterens posisjon og
opptaksmodusen. Kun de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
Kamera
Velger opptaksmodus.
SteadyShot
Velger modus for fjerning av uskarphet.
Ansiktsregistrering
Velger motivet som prioriteres under tilpasning av fokuset når
ansiktsregistrering brukes.
REC-modus
Velger modus for kontinuerlig opptak.
EV
Justerer eksponering.
ISO
Velger lysfølsomhet.
Målemodus
Velger målemodus.
Fokus
Endrer fokusmetode.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Er satt til å redusere problemet med røde øyne.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
(Oppsett)
NO
Endrer Oppsett-elementer.
Visningsmeny
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Div. størrelser for
endring)
(Beskytt)
Stiller inn og utfører lysbildevisning (avspilling av en serie
bilder).
Retusjerer bilder.
Endrer bildestørrelse i forhold til bruk.
Hindrer utilsiktet sletting.
Tilføyer et utskriftsrekkefølgemerke til bilder du vil skrive ut.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
(Oppsett)
Velger mappe for visning av bilder.
Endrer Oppsett-elementer.
19
For detaljer om operasjon 1 side 17
Oppsettselementer
Hovedinnstillinger
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Funksj.veiv.
Viser beskrivelsen av funksjonene når du bruker kameraet.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en
datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av
USB-kabelen.
Opptaksinnstillinger
Rutenettlinje
Viser linjer slik at du kan enkelt sette et motiv i en horisontal eller
vertikal posisjon.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at
det er tatt.
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe på "Memory Stick Duo" for opptak av
bilder.
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Format
Formaterer internminnet.
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
Language Setting
Language Setting
20
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer,
advarsler og meldinger.
Få glede av din datamaskin
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet på en datamaskin. Ved å bruke programvare på
CD-ROM (inkludert), kan du nyte stillbilder og filmer fra kameraet mer enn noen gang
tidligere. Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM
(inkludert).
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Programvaren "PMB
(Picture Motion
Browser)"
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
ikke kompatibel
*1
*2
64-bit utgaver støttes ikke.
Starter (Edition) støttes ikke.
NO
• Datamaskinen må ha forhåndsinstallert et operativsystem som er opplistet ovenfor. OS-oppgraderinger
støttes ikke.
• Hvis operativsystemet ditt ikke støtter USB-tilkoblinger, kopier bildene ved å sette inn "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick"-sporet på datamaskinen, eller bruk en "Memory Stick"-leser/skriver som er
tilgjengelig i butikken.
• Du finner mer informasjon om driftsmiljøet for programvaren "PMB" Cyber-shot i "Brukerhåndbok for
Cyber-shot".
21
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" på
CD-ROM (inkludert) forklarer detaljert
hvordan du bruker kameraet. Adobe Reader
kreves for å vise denne.
[ For Windows-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet for installasjonsmenyen vises.
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen, vises skjermen for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg instruksjonene på skjermen for å
kopiere.
• Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", blir "Videregående veiledning
for Cyber-shot" installert automatisk.
3 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
22
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
2 Velg [Handbook]-mappen, og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i [NO]mappen på din datamaskin.
3 Etter at kopieringen er fullført, dobbelklikk
på "Handbook.pdf".
Batterilevetid og minnekapasitet
Batterilevetiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tallene som vises i følgende tabeller antar
at nye batterier brukes ved en
omgivelsestemperatur på 25 °C. Tallene
som vises for bilder du kan ta opp/vise er
omtrentlige og har tatt skifte av "Memory
Stick Duo" med i beregningen.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
[ Når du tar stillbilder
Batteri
Batteritid
(min.)
Antall bilder
Alkalisk
Ca. 60
Ca. 120
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden og antall bilder endres ikke, uansett
bildestørrelse.
[ Merknader om batteriene
• Batteriets kapasitet reduseres med tiden og
antallet ganger det brukes.
• Batteriets levetid og antall bilder du kan ta opp/
vise, reduseres under for eksempel disse
forholdene:
– Omgivelsestemperaturen er lav.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet slås på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken på LCD-baklyset er satt opp.
– Batteristrømmen er lav.
• Verdiene som vises for alkaliske batterier, er
basert på kommersielle normer og gjelder ikke
alle alkaliske batterier under alle forhold.
Verdiene kan variere avhengig av
batteriprodusent/-type, mijlømessige forhold,
produktinnstillinger osv.
• Det inkluderte alkaliske batteriet er bare til
prøvebruk. Det kan hende at du må kjøpe et
ekstra batteri til regelmessig kamerabruk.
NO
[ Når du viser stillbilder
Batteri
Batteritid
(min.)
Antall bilder
Alkalisk
Ca. 280
Ca. 5600
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
23
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Antall stillbilder og tidsforbruk for filmer kan variere avhengig av opptaksforholdene og
opptaksmedia.
• Selv om kapasiteten på opptaksmediet er den samme som den vist i tabellen nedenfor, kan antallet
stillbilder og tidslengden på filmene være forskjellig.
• Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 12.
[ Omtrentlig antall innspillingsbare stillbilder
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
Ca.
12 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
3:2 (8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
VGA
16:9 (7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9 (2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
• Bildeantallet som står oppført gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antall bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde er tatt opp med en tidligere Sony modell og spilles av på kameraet, kan det hende bildet ikke
vises i den faktiske bildestørrelsen.
[ Omtrentlig innspillingsbar tid for filmer
Tallene i tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal opptakstid som oppnås ved å legge
sammen alle filmfiler.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Internminne
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
Størrelse
Ca.
12 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
320×240
0:00:20
0:10:10
0:20:20
0:41:20
1:23:40
2:45:00
8 GB
16 GB
5:35:00 11:18:00
• Bildesideforhold på filmrammen er 320×240
• Filstørrelsen for filmer er ca. 2 GB per fil. Hvis filstørrelsen når ca. 2 GB stoppes opptaket automatisk.
• Kameraet støtter ikke HD opptak eller avspilling av filmer.
24
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller elementene nedenfor, og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
2 Ta ut batteriene, vent omtrent ett minutt, sett inn batteriene igjen, og slå på
strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 20).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du må være klar over at når du sender inn kameraet for reparasjon, samtykker du til at
innholdet på internminnet kan bli kontrollert.
NO
Batterier og strøm
Indikatoren for gjenværende batteri er feil, eller indikatoren for gjenstående
batteri vises, men strømmen går ut for raskt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Når du bruker alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary-batteri (selges separat), er det ikke
sikkert at den gjenværende tiden som vises, er riktig.
• Batteriene utlades. Sett inn nye batterier, eller oppladede NiMH-batterier (selges separat)
(side 7).
• Når du bruker NiMH-batterier, er polene på batteriene eller terminalene på batteridekselet så
skitne at batteriene ikke lades tilstrekkelig. Rengjør dem med kutips eller lignende.
• Når du bruker NiMH-batterier, er den gjenværende tiden som vises, en annen enn den
nåværende på grunn av minneeffekten osv. Lad batteriene helt ut, og lad dem opp for å
korrigere visningen.
• Batteriene er døde. Bytt dem ut med nye (side 7).
Batteriene lades ut for fort.
• Du bruker kameraet på et svært kaldt sted.
• Batteriene er døde. Bytt dem ut med nye.
• Når du bruker NiMH-batterier, må de lades tilstrekkelig.
Kameraets strøm slår seg av automatisk når du åpner batteri-/"Memory Stick
Duo"-dekselet.
• Dette er ingen feil. Slå av kameraet før du åpner batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
25
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett i batteriene på korrekt måte (side 7).
• Batteriene utlades. Sett inn nye batterier, eller oppladede NiMH-batterier (side 7).
• Batteriene er døde. Bytt dem ut med nye.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteriene brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 9).
• Batteriene utlades. Sett inn nye batterier, eller oppladede NiMH-batterier (side 7).
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten til internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 24).
Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 13).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still modusbryteren på
(Stillbilde) når du skal ta stillbilder.
• Still inn modusvelgeren på
(Film) når du filmer.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "PMB" kan du
skrive ut eller lagre bilder med dato.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Det oppstår et fenomen med uklart bilde og hvite, sorte, røde, purpurfargede eller andre
striper vises på bildet. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Still modusbryteren på
(Avspilling) (side 13).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet ved bruk av
en datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen.
26
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen, eller på lignende
steder, kan kamerahuset bli deformert, noe som
kan føre til at kameraet slutter å virke som det
skal.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Når du bærer
Ikke sitt ned på en stol med kameraet plassert i din
baklomme på dine bukser eller skjørt, da dette kan
resultere i dårlig funksjon eller skade på kameraet
ditt.
[ Om batteriet
• Unngå hardhendt håndtering, demontering,
tilpasning, slag eller støt som hamring, slipping
i bakken eller tråkking på batteriet.
• Ikke bruk et deformert eller skadet batteri.
• Ikke bruk et brukt batteri sammen med et nytt
batteri, eller forskjellige typer batterier.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk av skjermoverflaten med et LCD-rensesett
(selges separat) for å fjerne fingeravtrykk, støv
osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade
på overflatebehandlingen eller huset:
• Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter som
tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
• Ikke ta på kameraet med noen av overnevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært
kalde eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du fotograferer med
kondens i linsen, vil ikke bildene bli klare.
NO
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, men dato og tid vil
ikke vises.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn ladede batterier i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
avslått.
27
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Bildeinnretning:
7,7 mm (1/2,3 type) farge CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 10,3 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 10,1 megapiksler
Linse: 3× zoomlinse f = 6,4 – 19,2 mm
(36 – 108 mm (tilsvarer 35 mm-film))
F2,9 (W) – 5,4 (T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (7 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1, 2, 3, hvitglødende, blits
Filformat:
Stillbilder: JPEG (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.21)-kompatibel, DPOFkompatible
Filmer: AVI (Motion JPEG)
Opptaksmedie: Internminne (ca. 12 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt
følsomhetsindeks) satt til auto): ca. 0,5 til
3,0 m (W)/ca. 0,5 til 1,5 m (T)
Opptaksintervall for serie:
Ca. 1,0 sekunder
[Inngangs- og utgangskontakter]
USB-kommunikasjon:
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
[LCD-skjerm]
LCD-panel: 6,0 cm (2,4 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 112 320 (480×234) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: LR6 (størrelse AA) Alkaliske batterier (2),
3V
HR15/51:HR6 (størrelse AA) NiMH-batterier
(2) (selges separat), 2,4 V
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primarybatteri (2) (selges separat), 3 V
Strømforbruk (under opptak): 1,2 W
Driftstemperatur: 0 til +40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 89,5×61,0×26,1 mm (W/H/D, ekskludert
fremspring)
Masse: Ca. 167 g (inkludert to batterier og
håndleddsstropp, osv.)
Mikrofon: Mono
Summer
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
28
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Varemerker
• Disse merkene er merkenavnene til Sony
Corporation;
, "Cyber-shot", "Memory
Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
• Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
• Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
• Adobe og Reader er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
29
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Til kunder i Europa
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Se de angivne adresser i de separate
service- og garantidokumenter angående service
og garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at datoaverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
[ Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller dataintegritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information
om genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
blev købt.
DK
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 5
Introduktion ..................................................................................... 6
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................... 6
1 Isættelse af batterier/"Memory Stick Duo" (sælges separat) ................. 7
2 Aktivering af kameraet/indstilling af uret ................................................ 9
Nem billedoptagelse ..................................................................... 10
Optagetilstand/Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display/Billedformat ...... 11
Visning/sletning af billeder .......................................................... 13
Indikatorer på skærmen ............................................................... 15
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning .......................... 17
Menuelementer ....................................................................................... 19
Opsætningselementer ............................................................................ 20
Brug af computer .......................................................................... 21
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og
programsoftware (medfølger) ................................................................. 21
Visning af din "Cyber-shot Håndbog" ..................................................... 22
Batteriets driftstid og hukommelsens kapacitet ........................ 23
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles ....... 23
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 24
Fejlfinding ...................................................................................... 25
Batterier og strøm ................................................................................... 25
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 26
Visning af billeder ................................................................................... 26
Forholdsregler ............................................................................... 27
Specifikationer .............................................................................. 28
4
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
[ Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
Du må ikke slukke kameraet, fjerne batterierne
eller fjerne en "Memory Stick Duo", mens
adgangsindikatoren er tændt, ellers kan data i den
interne hukommelse eller på en "Memory Stick
Duo" blive ødelagt. Sørg for at lave en
sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
højpræcisionsteknologi, så andelen af effektive
pixel udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
en almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
• Når batteriniveauet bliver lavt, stopper
objektivet måske sin bevægelse. Isæt nye
batterier eller opladede NiMH-batterier, og tænd
kameraet igen.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du lave en
prøveoptagelse for at sikre, at kameraet fungerer
korrekt.
• Kameraet er ikke støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 27), før du
betjener kameraet.
• Kameraet må ikke udsættes for vand. Der kan
opstå fejl, hvis der kommer vand ind i kameraet.
Og i nogle tilfælde kan kameraet ikke repareres.
• Du må ikke rette kameraet mod solen eller andet
skarpt lys. Der kan opstå fejl i kameraet.
• Du må ikke bruge kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres kraftige radiobølger
eller udsendes stråling. Hvis du gør dette, kan
kameraet muligvis ikke optage eller afspille
billeder.
• Brug af kameraet på steder, hvor der er meget
sand eller støv, kan medføre fejl.
• Hvis der dannes kondens i kameraet, skal det
fordampe, før kameraet bruges (side 27).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Der
kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke optage
billeder. Det kan også ødelægge optagemediet
eller beskadige billeddataene.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen fra
en aktiveret blitz kan være skyld i, at snavs på
blitzens overflade bliver misfarvet og sætter sig
fast på blitzens overflade og dermed reducerer
lyset fra blitzen.
[ Om billeddataenes kompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(Design rule for Camera File system) – en
international standard, der er defineret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony kan ikke garantere, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr kan
afspille billeder, der er optaget med kameraet.
DK
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen erstatning for beskadiget
indhold eller manglende
optagelse
Sony giver ingen kompensation for manglende
optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget
indhold, som skyldes en fejl i kameraet eller på
optagemediet, osv.
5
Introduktion
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• LR6-alkalinebatterier (str. AA) (2)
• USB-kabel (1)
• Håndrem (1)
• Cd-rom (1)
– Cyber-shot-programsoftware
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot - Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Montér remmen, hvilket forhindrer, at
kameraet bliver beskadiget, hvis det
tabes.
6
Øsken
1 Isættelse af batterier/"Memory Stick Duo" (sælges separat)
ɟ
ɠ
Stikside
2
1
Dæksel til batteriet/din
"Memory Stick Duo"
Isæt en "Memory Stick Duo"
med stiksiden vendende
mod LCD-skærmen.
1 Åbn dækslet til batteriet/din "Memory Stick Duo".
2 Tryk din "Memory Stick Duo" (sælges separat) helt ind, indtil den klikker på
plads.
DK
3 Kontroller, at polerne (+/–) vender korrekt, og isæt batterierne.
4 Luk dækslet til batteriet/din "Memory Stick Duo".
[ Uden "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den indbyggede hukommelse (ca. 12 MB).
[ Følgende batterier understøttes/understøttes ikke af kameraet
Batteritype
medfølger
understøttes
genopladeligt
LR6-alkalinebatterier (str. AA)
a
a
–
HR 15/51:HR6 NiMH-batterier (str. AA)
–
a
a
ZR6 Oxy Nickel Primary-batteri (str. AA)
–
a
–
*
Manganbatterier
–
–
–
Lithiumbatterier*
–
–
–
–
–
–
Ni-Cd-batterier
*
* Driftsydelsen kan ikke garanteres, hvis spændingen falder, eller hvis der opstår andre problemer, som
skyldes batteriet.
7
[ ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere eller lække, hvis det behandles forkert. Du må ikke genoplade,
adskille eller bortskaffe batteriet ved afbrænding.
Kontroller gyldighedsdatoen (måned-år), som vises på batterierne.
[ Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Tryk på knappen ON/OFF (power) for at tænde og kontrollere niveauet på LCD-skærmen.
Batteriindikator
Beskrivelse
af batteriindikator
Batteriet er
ladet helt op
Batteri halvt
ladet op
Batteriniveauet er
lavt, og en
eventuel
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift batterierne med nye
eller fuldt opladede NiMHbatterier
(advarselsesindikatoren
blinker)
• Visningen af resterende batteriniveau er muligvis ikke korrekt, afhængigt af forholdene for brug og
omstændighederne.
• Hvis du bruger alkalinebatterier/Oxy Nickel Primary-batterier, vises det resterende batteriniveau muligvis
ikke korrekt.
[ Sådan fjernes batterierne/din "Memory Stick Duo"
Åbn dækslet til batteriet/din "Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Sørg for, at adgangsindikatoren er
slukket, og tryk derefter en enkelt gang
på din "Memory Stick Duo".
Batterier
Pas på, du ikke taber batterierne.
Adgangsindikator
• Du må aldrig åbne dækslet til batteriet/ din "Memory Stick Duo" eller fjerne batterierne/din "Memory
Stick Duo", når der er lys i adgangsindikatoren. Dette kan beskadige dataene på din "Memory Stick Duo"/
den interne hukommelse.
8
2 Aktivering af kameraet/indstilling af uret
Knappen ON/OFF (strøm)
1
ɟ Kontrolknap
Knappen z
2
3
1 Tryk på knappen ON/OFF (power).
2 Indstil uret med kontrolknappen.
DK
1 Vælg et datovisningsformat med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg de enkelte elementer med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk
derefter på z.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
• Dette kamera har ingen funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder
med dato med programmet "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger).
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
[ Sådan ændres dato og klokkeslæt
Vælg [Indstillinger af ur] på skærmen
(Opsætning) (side 17, 20).
[ Bemærkninger om aktivering af kameraet
• Der kan gå et stykke tid, før kameraet kan bruges, efter at batterierne er sat i.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. tre minutter, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukkefunktion).
9
Nem billedoptagelse
Knappen Makro
ɠ Udløserknap
Knappen DISP
Knappen Blitz
Zoomknap (W/T)
Tilstandsvælger
Knappen til Selvudløser
Kontrolknap
Gevind til kamerastativ
(bund)
Knappen
(Billedformat)
1 Vælg en tilstand med tilstandsvælgeren.
Stillbilleder: Vælg
(stillbilleder).
Film: Vælg
(film).
2 Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen.
Sørg for, at motivet er
midt i fokusrammen.
3 Optag med udløserknappen.
Stillbillede:
1 Tryk på udløserknappen, og hold
den halvvejs nede for at indstille
fokus på motivet.
Indikatoren z (AE/AF-lås) blinker
(grønt), og der høres et bip, indikatoren
holder op med at blinke og lyser konstant.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Lukkeren høres.
Film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
• Den korteste optageafstand er ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (målt fra objektivets forkant).
10
Optagetilstand/Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display/Billedformat
[
Valg af optagetilstand for
stillbilleder
Tryk på knappen MENU, og vælg
[Kamera], og vælg derefter den ønskede
tilstand.
Autojustering
Gør det muligt at lave optagelser med
automatisk justerede indstillinger.
Auto programmeret
[ W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome ind og på W for at
zoome ud.
[
Gør det muligt at lave optagelser med
automatisk justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du
kan justere andre indstillinger i menuen.
Aktiverer blitzen, når der ikke er tilstrækkelig
lys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkro (tvungen blitz)
Blitzen aktiveres i mørke omgivelser, når
lukkerhastigheden er for langsom til, at der
kan optages tydelige billeder af en baggrund,
der er uden for blitzens rækkevidde.
: Blitz slukket
Valg af motiv
Gør det muligt at optage med forudangivne
indstillinger, afhængigt af motivet.
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder uden blitz,
også ved lav belysning.
Blødt snap
Gør det muligt at optage en persons
hudfarve, så den ser varmere ud.
Landskab
Gør det muligt at indstille fokus på et
fjerntliggende motiv.
Tusmørke portræt
Gør det muligt at lave tydelige optagelser af
personer i mørke omgivelser, uden at den
mørke atmosfære går tabt.
Tusmørke
Denne indstilling gør det muligt at lave
natoptagelser, uden at den mørke atmosfære
går tabt.
Blitz (valg af blitz til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på
kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
: Automatisk blitz
[
DK
Makro (nærbilleder)
Tryk flere gange på b ( ) på
kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
: Auto
Kameraet indstiller automatisk fokus fra
fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne
tilstand.
: Makro
Kameraet fokuserer med prioritet på motiver,
der er meget tæt på. Slå Makro til ved
optagelse af motiver, der er meget tæt på.
Strand
Denne indstilling gør det muligt at lave
optagelser ved vandet, idet den bevarer
vandets blålige skær.
Sne
Denne indstilling gør det muligt at lave
optagelser i omgivelser med sne, hvor det
hvide bliver mere tydeligt.
11
[
Brug af selvudløseren
Tryk flere gange på V ( ) på
kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
: Selvudløseren er slået fra
: Indstilling af selvudløseren med
10-sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker
selvudløserlampen, og der høres biplyde,
indtil lukkeren aktiveres.
Selvudløserlampe
[
Ændring af stillbilledformat
Tryk på
(Billedformat), og tryk derefter
på b/B for at vælge formatet.
Tryk på
igen for at fjerne menuen til
billedformat.
For stillbilleder
Billedformat
Til udskrifter over A3
: 3:2 (8M)
Bredde-højde-forholdet 3:2
: 5M
Til udskrifter op til A4
: 3M
Til udskrifter op til
13×18 cm
: VGA
Til e-mail
: 16:9
Til visning på et 16:9HDTV og op til A4
(7M)
[ DISP Ændring af skærmens
visning
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang, du trykker på v (DISP), ændrer
visningen på skærmen sig på denne måde:
Der vises indikatorer
r
Der vises indikatorer*
r
Der vises histogram*
r
Der vises ingen indikatorer*
* LCD-baggrundsbelysning op
12
Retningslinjer
: 10M
: 16:9 (2M) Til visning på 16:9-HDTV
Film
Billedformatet for film er fastsat til
320×240.
Visning/sletning af billeder
Knappen v/V/b/B
Knappen
(Indeks)
Knappen
(zoom under
afspilning)
Knappen MENU
Knappen z
Tilstandsvælger
ɟ Kontrolknap
Knappen
1 Vælg
(Slet)
(afspilning) med tilstandvælgeren.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
DK
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at gå fremad i filmen, og tryk på b for at gå tilbage (tryk på z for at skifte til normal
afspilning).
• Du kan ikke høre lyd fra kameraet, når der afspilles film.
[
Sådan slettes billeder
1 Åbn det billede, du vil slette, og tryk på knappen
(Slet).
2 Vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
[
Sådan forstørres et billede (zoom under afspilning)
Tryk på
(T), mens der vises et stillbillede.
Tryk på W for at fortryde zoom.
Tryk på v/V/b/B for at justere placeringen.
Tryk på z for at annullere zoom under afspilning.
[
Sådan åbnes en indeksskærm
Tryk på
(Indeks), og vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at skifte til skærmen med enkeltbillede.
13
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Når der vises en indeksskærm, skal du trykke på knappen
(Slet) og vælge [Flere
billeder] med b/B på kontrolknappen og derefter trykke på z.
2 Tryk på v/V/b/B for at vælge det billede, som du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge det billede, som du har valgt til sletning, og derefter trykke på
z igen.
3 Tryk på knappen MENU.
4 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billederne i en mappe, skal du vælge [Alle i denne mappe] i trin 1 og derefter trykke
på z.
14
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen
(side 12).
[ Ved optagelse af stillbilleder
A
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
Tilstanden Kamera (Valg af
motiv)
Tilstanden Kamera (Auto
programmeret)
Hvidbalance
Serie optagelse
[ Ved optagelse af film
Lysmålermetode
Registrering af ansigter
SteadyShot
Advarsel om vibration
[ Ved afspilning
DK
• Angiver, at vibrationer kan
resultere i slørede billeder
på grund af utilstrækkelig
belysning. Du kan stadig
optage billeder, selvom der
vises en advarsel om
vibration. Det anbefales
dog, at du indstiller
antislørfunktionen til
[Auto], at du bruger blitz
for at opnå bedre belysning,
eller at du bruger et
kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde.
Zoomskalering
Farvetilstand
PictBridge-tilslutning
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
15
PictBridge-tilslutning
Rødøjereduktion
• Du må ikke fjerne USBkablet, mens ikonet vises.
Blitz
B
Blitzopladning
101
Afspilningsmappe
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
z
AE/AF-lås
OPT
Standby
Optagelse af en film/
Standby ved film
ISO400
ISO-tal
Skift mappe
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
+2.0EV
Eksponeringsværdi
0:12
Optagetid
(minutter : sekunder)
12/12
Billednummer/antal
billeder i den valgte mappe
Lysmålermetode
Blitz
Hvidbalance
Indikator for AFafstandsmålerramme
Forudindstillet
fokusafstand
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Makro
500
Lukkerhastighed
00:00:12
Tæller
F3.5
Blændeværdi
101-0012
Mappe- og filnummer
2009 1 1
9:30 AM
Optagedato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
BACK/
NEXT
Vælg billeder
1.0m
D
Selvudløser
Kryds til punktmåling
AF-afstandsmålerramme
C
Optagemappe
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
12
Antal billeder, der kan
optages
Optagemedie/
afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
00:00:15
16
Optagetid
(timer : minutter :
sekunder)
N
Afspilning
Afspilningsbjælke
Histogram
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning
Knappen MENU
Knappen z
ɟɠ
Kontrolknap
1 Tryk på knappen MENU for at få vist menuen.
DK
• Menuen vises kun, når kameraet er indstillet til optage- eller afspilningstilstand.
• De tilgængelige menuelementer afhænger af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menuelement med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede element er skjult, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil elementet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis det ønskede menuelement er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil elementet vises på
skærmen.
• Vælg et menuelement i afspilningstilstand, og tryk derefter på z.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke menuen.
17
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 17
[ Sådan vælges et element i
Opsætning
Vælg
(Opsætning) i trin 2, og tryk
derefter på z.
Vælg hvert element, der skal indstilles,
med v/V/B, og tryk derefter på z.
18
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 17
Menuelementer
De tilgængelige menuelementer varierer, afhængigt af tilstandsvælgerens indstilling og den
valgte optagetilstand. Det er kun de tilgængelige menuelementer, der vises på skærmen.
Optagemenu
Kamera
Vælg dette element for at vælge optagetilstand.
SteadyShot
Vælg dette element for at undgå sløring.
Registrering af ansigter
Vælg dette element for at vælge det prioriterede motiv til
justering af fokus, når der bruges Registrering af ansigter.
Opt.funkt.
Vælg dette element for at vælge kontinuerlig optagelse.
EV
Vælg dette element for at justere eksponeringen.
ISO
Vælg dette element for at vælge en lysfølsomhed.
Lysmålermetode
Vælg dette element for at vælge lysmålermetode.
Fokus
Vælg dette element for at ændre fokuseringsmetode.
Hvidbalance
Vælg dette element for at justere farvetoner.
Blitzniveau
Vælg dette element for at justere mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Vælg dette element for at reducere eventuelle røde øjne.
Farvetilstand
Vælg dette element for at ændre billedets livagtighed eller tilføje
specialeffekter.
(Opsætning)
DK
Vælg dette element for at ændre elementer under Opsætning.
Afspilningsmenu
(Diasshow)
Vælg dette element for at indstille og aktivere Diasshow
(afspilning af en serie billeder).
(Retouchering)
Vælg dette element for at retouchere stillbilleder.
(Tilpasning af flere)
Vælg dette element for at ændre billedformatet i
overensstemmelse med brug.
(Beskyt)
Vælg dette element for at forhindre sletning ved et uheld.
Vælg dette element for at føje et udskriftsbestillingsmærke til et
billede, som du vil udskrive.
(Udskriv)
Vælg dette element for at udskrive billeder med en PictBridgekompatibel printer.
(Roter)
Vælg dette element for at rotere et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælg dette element for at vælge en mappe til visning af billeder.
(Opsætning)
Vælg dette element for at ændre elementer under Opsætning.
19
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 17
Opsætningselementer
Primære indstill.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Funkt.guide
Viser en beskrivelse af funktioner, når du betjener kameraet.
Initialiser
Nulstiller til standardindstillingen.
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af
kameraet til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer
med USB-kablet.
Optagelsesindstil.
Gitterlinje
Viser linjer, der gør det nemmere at placere et motiv vandret/
lodret.
Digital zoom
Vælger digital zoom.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder,
umiddelbart efter at et stillbillede er optaget.
Hukomm.værktøj — Memory Stick-værktøj
Format
Formaterer en "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af
billeder.
Skift lagringsmappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
Kopier
Kopierer alle billeder fra den interne hukommelse til en "Memory
Stick Duo".
Hukomm.værktøj — Internt huk.værktøj
Format
Formaterer den interne hukommelse.
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Language Setting
Language Setting
20
Vælger det sprog, der skal bruges til menuelementer, advarsler
og meddelelser.
Brug af computer
Du kan bruge en computer til at få vist billeder, der er taget med kameraet. Brug softwaren på
cd-rom'en (medfølger) til at få vist stillbilleder og film fra kameraet. Yderligere oplysninger
findes i din "Cyber-shot Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger)
Windows-brugere
Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Programsoftwaren
"PMB (Picture Motion
Browser)"
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Understøttes ikke
*1
*2
64-bit-editions understøttes ikke.
Starter (Edition) understøttes ikke.
• Computeren skal være forudinstalleret med et af de nævnte operativsystemer. Opgraderinger af
operativsystemer understøttes ikke.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du kopiere billederne ved at sætte din
"Memory Stick Duo" i computerens "Memory Stick"-åbning eller bruge en almindelig tilgængelig
"Memory Stick" Reader/Writer.
• Yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for programsoftwaren "PMB" Cyber-shot findes i din
"Cyber-shot Håndbog".
DK
21
Visning af din "Cyber-shot Håndbog"
Yderligere oplysninger om brug af
kameraet findes i din "Cyber-shot
Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Håndbogen skal åbnes med Adobe Reader.
[ Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
Installationsmenuen vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmen til kopiering af din
"Cyber-shot Håndbog".
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
• Installationen af din "Cyber-shot Håndbog"
sker automatisk, når du installerer din
"Cyber-shot - Vejledning til næste trin".
3 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
22
[ Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf", som er gemt i mappen
[DK], til din computer.
3 Når kopiering er fuldført, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Batteriets driftstid og hukommelsens kapacitet
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles
Det nævnte tal i skemaerne nedenfor
forudsætter brug af helt nye batterier ved en
temperatur på 25°C. Det nævnte antal
billeder, der kan optages/afspilles, er
anslået og giver mulighed for at udskifte
din "Memory Stick Duo" efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
lavere end de tal, der vises i skemaet,
afhængigt af brugsforholdene.
[ Ved optagelse af stillbilleder
Batteri
Batteriets
driftstid
(minutter)
Antal billeder
Alkaline
Ca. 60
Ca. 120
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteriets driftstid og antal billeder ændres ikke,
uanset billedformatet.
[ Bemærkninger om batterierne
• Batterikapaciteten reduceres, efterhånden som
batteriet bruges og i løbet af dets levetid.
• Batteriets driftstid og det antal billeder, du kan
optage/afspille, reduceres bl.a. under følgende
forhold:
– Når temperaturen er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken øges for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
– Når batteriniveauet er lavt.
• Værdierne for alkalinebatteriet er baseret på
kommercielle standarder og gælder ikke
alkalinebatterier under alle forhold. Værdierne
kan variere, afhængigt af batterimærke/type,
miljømæssige forhold, produktindstilling, osv.
• Det medfølgende alkalinebatteri er kun til
prøvebrug. Du skal købe et ekstra batteri til
regelmæssig kamerabrug.
DK
[ Ved visning af stillbilleder
Batteri
Batteriets
driftstid
(minutter)
Antal billeder
Alkaline
Ca. 280
Ca. 5600
• Visning af enkeltbilleder med ca. tre sekunders
mellemrum
23
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og varigheden af film kan variere afhængigt af optageforholdene og
optagemedierne.
• Selvom optagemediets kapacitet er den samme som den, der vises i skemaet nedenfor, kan antallet af
stillbilleder og optagetiden for film være forskellig.
• Yderligere oplysninger om billedformat kan du finde på side 12.
[ Anslået antal stillbilleder
(Enheder: billeder)
Indbygget
Kapacitet hukommelse
Format
Ca.
12MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
3:2 (8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
VGA
16:9 (7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9 (2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
• Det angivne antal billeder forudsætter, at [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er højere end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Hvis et billede er blevet optaget med en tidligere Sony-model og afspilles i kameraet, vises billedet måske
ikke i det aktuelle billedformat.
[ Anslået optagetid for film
Tallene i skemaet nedenfor angiver den anslåede, maksimale optagetid, der fremkommer ved
at lægge alle filmfilerne sammen.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Indbygget
Kapacitet hukommelse
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
Format
Ca.
12MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
320×240
0:00:20
0:10:10
0:20:20
0:41:20
1:23:40
2:45:00
8GB
5:35:00 11:18:00
• Bredde-højde-formatet for film er 320×240
• Hver filmfil kan maksimalt være ca. 2 GB. Når en filmfil overstiger ca. 2 GB, stoppes optagelsen
automatisk.
• Kameraet understøtter ikke optagelse eller afspilning af film i HD-kvalitet.
24
16GB
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Læs løsningsforslagene nedenfor, og læs din "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
2 Fjern batterierne, vent et minuts tid, sæt batterierne i igen, og tænd kameraet.
3 Nulstil indstillingerne (side 20).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du ved at sende kameraet til reparation giver samtykke til, at indholdet
i den interne hukommelse kan blive kontrolleret.
Batterier og strøm
Batteriindikatoren viser forkerte oplysninger, eller batteriindikatoren viser et
tilstrækkeligt niveau, men kameraet løber for hurtigt tør for strøm.
DK
• Dette problem kan opstå, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Hvis du bruger alkalinebatterier/Oxy Nickel Primary-batterier (sælges separat), vises det
resterende batteriniveau muligvis ikke korrekt.
• Batterierne er afladet. Isæt nye batterier eller opladede NiMH-batterier (sælges separat)
(side 7).
• Hvis der bruges NiMH-batterier, kan batteriernes poler eller stikkene i batterikammeret være
snavsede, så batterierne ikke oplades tilstrækkeligt. Rengør dem med en vatpind osv.
• Hvis du bruger NiMH-batterier, varierer den resterende viste tid fra den aktuelle tid på grund
af hukommelseseffekten, osv. Brug batterierne til de er helt tomme, og lad dem derefter op
igen for at opnå en korrekt visning.
• Batterierne er færdige. Udskift dem med nye (side 7).
Batterierne løber for hurtigt tør for strøm.
• Du bruger kameraet i meget kolde omgivelser.
• Batterierne er færdige. Udskift dem med nye.
• Hvis der bruges NiMH-batterier, skal de oplades tilstrækkeligt.
Kameraet slukkes automatisk, hvis du åbner dækslet til batteriet/din "Memory
Stick Duo".
• Dette er ikke en fejl. Sluk kameraet, før du åbner dækslet til batteriet/din "Memory Stick
Duo".
25
Kameraet kan ikke tændes.
• Isæt batterierne korrekt (side 7).
• Batterierne er afladet. Isæt nye batterier eller opladede NiMH-batterier (side 7).
• Batterierne er færdige. Udskift dem med nye.
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batterierne. Tænd kameraet igen (side 9).
• Batterierne er afladet. Isæt nye batterier eller opladede NiMH-batterier (side 7).
Optagelse af stillbilleder/film
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på din "Memory Stick Duo"
(side 24). Hvis hukommelsen er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 13).
– Udskift din "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Indstil tilstandsvælgeren til
(stillbillede), når der optages stillbilleder.
• Indstil tilstandsvælgeren til
(film), når der optages film.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ingen funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller
gemme billeder med dato med programmet "PMB".
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Billedet virker udtværet, og der er hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på billedet. Dette
er ikke en fejl.
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Indstil tilstandsvælgeren til
(afspilning) (side 13).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne er blevet behandlet
på en computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
26
Forholdsregler
[ Du må ikke bruge/opbevare
kameraet på følgende steder:
• På steder, hvor det er meget varmt, koldt eller
fugtigt.
På steder, hvor kameraet udsættes for høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i
solen. Kamerahuset kan slå sig, hvilket kan
medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for direkte
sollys eller tæt på et varmeapparat.
Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå sig,
hvilket kan medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for gentagne
vibrationer.
• På steder, hvor kameraet er i nærheden af
kraftige magnetfelter.
• På steder, hvor der er meget sand eller støv.
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Dette kan medføre fejl, og i nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke udbedres.
[ Om transport
Du må ikke sætte dig ned, når du har kameraet er i
baglommen på bukserne eller i nederdelen, da
dette kan medføre fejl eller ødelægge kameraet.
[ Om batterier
• Et batteri må ikke udsættes for hårdhændet
behandling, det må ikke adskilles, ændres,
udsættes for slag- eller stødpåvirkninger ved
f.eks. at slå på det, det må ikke tabes, og der må
ikke trædes på det.
• Du må ikke bruge et deformt eller beskadiget
batteri.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier eller
bruge forskellige typer batterier samtidigt.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (sælges separat) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Objektivet skal tørres af med en blød klud for at
fjerne fingeraftryk, støv, osv.
Rengøring af kameraets overflade
Kameraets overflade skal gøres rent med en blød
klud, der er let fugtet med vand. Overfladen skal
derefter tørres af med en tør klud. Sådan undgås
beskadigelse af finish eller kamerahus:
• Du må ikke rengøre kameraet med kemiske
produkter, f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit,
engangsvaskeklude, insektmiddel,
solbeskyttelsesprodukter eller insektgift.
• Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle af
ovennævnte midler på fingrene.
• Du må ikke lade kameraet være i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser uden for dette
temperaturinterval anbefales ikke.
[ Om kondensdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan der dannes kondens inde i eller
uden på kameraet. Denne kondens kan medføre
fejl i kameraet.
Hvis der dannes kondens
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at billederne bliver
utydelige, hvis du optager, mens der er kondens
inde i objektivet.
DK
[ Om det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, aflades batteriet helt. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Du kan stadig bruge kameraet, selvom dette
genopladelige batteri ikke er ladet op, men
optagelserne angives ikke med dato og
klokkeslæt.
Opladning af det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Isæt batterier med tilstrækkelig strøm i kameraet,
og lad kameraet være slukket i 24 timer eller
mere.
27
Specifikationer
Kamera
Varemærker
[System]
• Følgende mærker er varemærker tilhørende
Sony Corporation;
, "Cyber-shot", "Memory
Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
• Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
• Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• Adobe og Reader er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
• Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Billedenhed:
7,7 mm (type 1/2,3) farve-CCD, primært
farvefilter
Kameraets samlede antal pixel:
Ca. 10,3 megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 10,1 megapixel
Objektiv: 3× zoomobjektiv f = 6,4 til 19,2 mm
(36 til 108 mm, når konverteret til 35-mmfilm) F2,9 (W) til 5,4 (T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (7 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, Dagslys, Skyer,
Fluorescerende 1, 2, 3, Skinnende, Blitz
Filformat:
Stillbilleder: JPEG-kompatibel (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21), DPOF-kompatibel
Film: AVI (Motion JPEG)
Optagemedier: Intern hukommelse (ca. 12 MB),
din "Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzområde (ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks) indstilles til Auto):
Ca. 0,5 til 3,0 m (W)/ca. 0,5 til 1,5 m (T)
Optageinterval ved Serie optagelse:
Ca. 1,0 sekunder
[Indgangs- og udgangsstik]
USB-kommunikation:
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
[LCD-skærm]
LCD-panel: 6,0 cm (type 2,4) TFT-drive
Antal punkter i alt: 112 320 (480×234) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: LR6-alkalinebatterier (str. AA) (2), 3 V
HR15/51:HR6 NiMH-batterier (str. AA) (2)
(sælges separat), 2,4 V
ZR6 Oxy Nickel Primary-batterier (str. AA)
(2) (sælges separat), 3 V
Strømforbrug (under optagelse):
1,2 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 89,5×61,0×26,1 mm (B/H/D, uden
fremspringende dele)
Vægt: ca. 167 g (med to batterier og rem, osv.)
Mikrofon: Mono
Brummer
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
28
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in China
Download PDF

advertising