Sony | DSC-S750 | Sony DSC-S750 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke menyen
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
DSC-S750/S780
Før du begynner å bruke enheten, må du lese
grundig gjennom denne håndboken og
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevare
dem for fremtidig bruk.
Bruke Oppsettskjermbildet
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-285-744-21(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
Merknader om "Memory Stick"-typer
som kan brukes (ikke inkludert)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med
kameraet.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
"Memory Stick"
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med
kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 96.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert).
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke en feil.
• Se til at du ikke støter bort i den flyttbare linsen,
og se til at du ikke bruker makt.
Bildene som brukes i denne håndboken
De bildene som brukes som eksempler i denne
håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Memory Stick Duo-adapter
Merknader på batteripakken
• Skift ut batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade batteripakken selv om den ikke er
helt utladet. I tillegg, selv om batteriet ikke er
helt ladet, kan du bruke batteripakken med
delvis ladet kapasitet som den er.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken på
lang tid, må du bruke opp den ladningen som
finnes og fjerne den fra kameraet, og deretter
lagre den på et kjølig, tørt sted. Dette er for å
opprettholde batteripakkefunksjonene.
• For opplysninger om den riktig batteripakke, se
side 98.
2
På illustrasjoner
Illustrasjoner som brukes i denne håndboken er
for DSC-S750 med mindre annet er oppgitt.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................6
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 6
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 8
Farge – Om belysningseffekter ......................................................................... 9
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 10
Blits – Bruk av blitsen ...................................................................................... 11
Identifisere deler......................................................................................12
Indikatorer på skjermen...........................................................................14
Endre skjermbildet ..................................................................................18
Bruke internminnet ..................................................................................19
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................20
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus) ...................................................21
Fotografere stillbilder (scenevalg)............................................................25
Vise/slette bilder ......................................................................................28
Bruke menyen
Bruke menyelementer .......................................................................30
Menyelementer ...................................................................................31
Opptaksmeny ..........................................................................................32
(Ansiktsregistrering): Registrerer ansiktet til objektet
COLOR (Fargemodus): Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
(EV): Justere lysintensiteten
9 (Fokus): Endre fokuseringsmetode
(Målemodus): Velge målemodus
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
ISO: Velge lysfølsomhet
Mode (REC-modus): Velge modus for kontinuerlig opptak
(Blitsnivå): Justerer mengden blitslys
(Skarphet): Justerer skarpheten til bildet
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
3
Innhold
Visningsmeny.......................................................................................... 42
(Mappe): Velger mappe for visning av bilder
- (Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
DPOF: Legger til et merke for utskriftsrekkefølge
(Skriv ut): Skriver ut bilder på en skriver
(Lysbilde): Spiller av en serie med bilder
(Endre str.): Endrer bildestørrelsen for et bilde
(Rotere): Roterer et stillbilde
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
Trimme: Lagrer et forstørret bilde
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer ................................................................. 49
Kamera .............................................................................................. 50
Digital zoom
Funksj.veiv.
Rødøyered.
Autovisning
Internt minneverktøy .......................................................................... 52
Format
Memory Stick-verktøy........................................................................ 53
Format
Ny REC-mappe
1
Oppsett1 ............................................................................................ 56
Pip
Språk
2
Endre REC-mappe
Kopier
Initialiser
Oppsett2 ............................................................................................ 57
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV................................................................................ 59
4
Innhold
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................61
Installere programvare (inkludert) ...........................................................63
På "Picture Motion Browser" (inkludert) ..................................................65
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"...............66
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser"..........70
Vise bildefiler som er lagret på en PC på kameraet ved å kopiere til
"Memory Stick Duo" ................................................................................72
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................73
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot".......................................75
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................76
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................77
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter .........................................................81
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................83
Advarselmeldinger...................................................................................93
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder..................................................95
Om "Memory Stick Duo"..........................................................................96
På batteripakken .....................................................................................98
Om batteriladeren ...................................................................................99
Indeks
Indeks....................................................................................................100
5
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 20), og menyene
(side 30).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinkende , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen helt
ned.
Når fokusering er vanskelig t [Fokus] (side 35)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
stødig. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" nedenfor.
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet ble med et uhell flyttet mens du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelser".
Hvis motivet derimot flyttet seg mens du tok bildet, kalles dette "uskarpt objekt".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din rister mens du
holder kameraet og trykker på lukkerknappen, og hele skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en
flat overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilder med en selvutløser med
2 sekunders forsinkelse og stabiliser
kameraet ditt ved å holde armene dine ved
siden din etter du har trykt på lukkerknappen.
Uskarpt objekt
Årsak
Selv om kameraet holdes stødig, flytter
objektet seg under eksponeringen slik at
objektet virker uskarpt når lukker-knappen blir
trykt ned.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Velg
(Høy følsomhet modus) i scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomheten for å gjøre
lukkerhastigheten raskere, og trykk på
lukker-knappen før objektet flytter seg.
Merknader
Utenom dette kan kamerarystelser og uskarpe objekter ofte oppstå ved dårlig lys eller sakte
lukkerhastighet, som du kan støte på i
(Halvlys modus) eller
(Halvlysportrett modus). I dette
tilfellet bør du ta bildet i henhold til tipsene over.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponer- Justere lysintensiteten
ing
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi) = Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 34).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 37).
Justere ISO-følsomheten (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO-følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
For å justere ISO-følsomheten, se side 39.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted mens lukkerhastigheten
økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 38).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8M (kun DSC-S780)
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
2 Bildestørrelse: 7M (kun DSC-S750)
3072 piksler × 2304 piksler = 7 077 888 piksler
3 Bildestørrelse: VGA(E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 24)
Piksel
10
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Bruk av blitsen
Øyene til objektet kan bli røde, eller uklare hvite runde flekker kan vises når blitsen brukes.
Disse virkningene kan reduseres ved å gjøre følgende.
"Rødøyevirkningen"
Pupiller utvides i mørke omgivelser. Blitslyset reflekteres i blodårene på baksiden av øyet
(netthinnen), som forårsaker problemet med "røde øyne".
Kamera
Øye
Hornhinne
Hvordan kan "Rødøyevirkningen" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 51).
• Velg
(Høy følsomhet modus)* i scenevalg (side 26). (Blitsen slås automatisk av.)
• Når øynene til motivet blir røde, korriger bildet med programvaren "Picture Motion Browser" som leveres
med.
"Hvite runde prikker"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) i luften. Når de fremheves av kameraets blits,
vises de som hvite runde prikker.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen,
osv.) i luften
Hvordan kan "Hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet modus)* i scenevalg. (Blitsen slås automatisk av.)
* Selv om du velger
(Høy følsomhet modus) i scenevalg, kan lukkerhastigheten bli tregere når det er
mindre lys, eller på et mørkt sted. Hvis dette er tilfelle kan du bruke et stativ eller holde armene stødig ved
siden av deg mens du trykker på lukkerknappen.
11
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
7
8
1
5
6
7
2
3
2
3
4
9
5
0
6
qa
8
4
Bunn
A Lukkerknapp (21)
B Selvutløserlampe (23)
C Mikrofon
qs
qd
D Linse
E
knapp (POWER)
qf
F POWER-lampe
G Blits (22)
H Høyttaler
qg qh
qj
A For opptak: Zoom-knapp (W/T) (22)
For visning: / -knapp
(Avspillingszoom)/
-knapp (Indeks)
(28, 29)
B Modusvelger (20)
C LCD-skjerm (18)
D MENU-knapp (30)
• Trykk MENU lenge for å vise skjermbildet
(Oppsett).
E Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (30)
Meny av: DISP/ / / (18, 22-23)
F
12
knapp (avspilling) (28)
Identifisere deler
G DC IN-kontakt
Ved bruk av en AC-LS5K
vekselstrømadapter (ikke inkludert)
v merke (bak)
1 Til DC IN-kontakt
2 Til vegguttak
• Du kan ikke lade batteripakken ved å koble
kameraet til AC-LS5K
vekselstømadapteren. Bruk batteriladeren
(inkludert) for å lade batteripakken.
H Kontaktdeksel
I
(USB) · A/V OUT terminal (side)
J Feste for rem
K For opptak:
(24)
For visning:
-knapp (Bildestørr.)
-knapp (Slett) (28)
L Festepunkt for stativ
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
M Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
N "Memory Stick Duo"-spor
O Tilgangslampe
P Batteriinnsettingsåpning
Q Batteriutstøtningspak
13
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet (side 18).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
z
AE/AF-lås (21)
Når du tar stillbilder
Opptaksmodus (21, 40)
Hvitbalanse (38)
WB
STBY
REC
Standby/Spiller inn film
Modusvelger (scenevalg)
(25)
Innstillingsmodus (Program
auto) (20)
Kameramodus
SL
Når du filmer
Blitsmodus (22)
Blitsen lades
Zooming (22, 50)
1.6
Rødøyereduksjon (51)
Skarphet (41)
Ansiktsregistrering (32)
Målemodus (37)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus (33)
B
Visning
Betydning
Makro (23)
Indikator for AFavstandssøkerramme (35)
1.0 m
14
Forhåndsinnstilt
fokusavstand (35)
Indikatorer på skjermen
C
E
Visning
Betydning
8M
7M
3:2
Bildestørrelse (24)
5M
3M
VGA
•
16:9
101
vises bare for
DSC-S780.
• 7M vises bare for
DSC-S750.
Visning
Betydning
Histogram (18)
8M
125
Lukkerhastighet
F2.8
Blenderverdi
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
+2.0EV
Eksponeringsverdi (34)
Gjenværende intern
minnekapasitet
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
Opptaksmappe (53)
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
0:12
[00:00:40]
Innspillingstid [maksimal
innspillingstid]
12
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Meny (30)
Selvutløser (23)
ISO-tall (39)
D
Visning
Betydning
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 7).
E
Advarsel om lite
batteristrøm (93)
+
Trådkors for punktmåling
(37)
AF-avstandssøkerramme
(35)
15
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
Opptaksmodus (21)
8M
7M
3:2
Bildestørrelse (24)
5M
3M
VGA
•
16:9
8M vises bare for
DSC-S780.
• 7M vises bare for
DSC-S750.
Avspillingsinnstilling
Beskytt (43)
-
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(81)
Når du spiller av filmer
Bytter mappe (42)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
1.6
N
Zooming (28)
Avspilling (28)
Volum (28)
B
Visning
Betydning
101-0012
Mappe-fil-nummer (42)
Avspillingsindikator
16
Indikatorer på skjermen
C
Visning
101
E
Betydning
Betydning
Histogram (18)
Opptaksmappe (53)
•
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
101
Visning
PictBridge kobler til (78)
Avspillingsmappe (42)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Gjenværende intern
minnekapasitet
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:00:12
Telleverk
2008 1 1
9:30 AM
DPOF
TILB./
NESTE
VOLUM
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Meny (30)
Valg av bilder
Justere volumet
D
Visning
Betydning
PictBridge kobler til (79)
• Ikke koble fra USB-kabelen
mens ikonet vises.
+2.0EV
Eksponeringsverdi (34)
ISO-tall (39)
Målemodus (37)
Blits
WB
Hvitbalanse (38)
500
Lukkerhastighet
F2.8
Blenderverdi
17
Endre skjermbildet
v (DISP)
(skjermvisningsknapp)
knapp
Hver gang du trykker v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet som
følgende:
Indikatorer på
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp. Det kan
imidlertid hende at batteristrømmen brukes opp
raskere under slike forhold.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
Indikatorer på*
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise
et histogram
A
Histogram på*
B
Bildeinformasjon
en vises under
avspilling.
Indikatorer av*
Histogram-display
(side 18)
Mørk
Lys
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk v (DISP) på
kontrollknappen gjentatte ganger for å vise
histogrammet på skjermen. Grafen
indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet
til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
* Lysstyrken for LCD-baklyset økes
18
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 22 MB interminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: Bildene lagres på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Opptak]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopier] (side 55).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data til på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 66, 67 eller 70, 71 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet og en datamaskin med en tilpasset USB-kabel, kan du kopiere data som er lagret i
det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin, til
internminnet.
19
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
Opptaksmoduser for stillbilder
:
Autojustering modus
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
t side 21
:
Program Auto modus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til å velge
forskjellige innstillinger.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 31)
:
Filminnspillingsmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film. t side 21
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. t side 25
Om funksjonsveiviseren
Når [Funksj.veiv.] er satt til [På], vises beskrivelsene til funksjonene mens du bruker
kameraet.
Standardinnstillingen er [På]. Velg [Av] hvis du ikke vil at funksjonsveiviseren skal vises
(side 51).
20
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Makroknapp
Lukkerknapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Zoomknapp
Modusvelger
-knapp
(Bildestørr.)
Kontrollknapp
1 Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde (Autojustering-modus): Velg
Film: Velg
.
Grunnleggende bruk
Selvutløserknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
.
2 Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
Indikator for AE/AF-lås
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
21
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Korteste opptaksavstand er ca. 50 cm (fra fremparten på linsen). Bruk nærbildemodus (Makro) (side 23)
når du fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. AF-avstandssøkerrammen forsvinner også. Komponer bildet på
nytt og fokuser igjen.
Fokusering kan bli vanskelig i følgende tilfeller:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt og motivet er på avstand.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet ses gjennom glass.
Motivet beveger seg fort.
Det er reflekterende lys eller skinnende overflater.
Motivet lyses opp bakfra eller det er et blinkende lys.
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 50.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Autoblits
Blinker når det er for lite lys (standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Den første blitsen justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
22
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W side: Ca. 5 cm eller lengre, T side: Ca. 35 cm eller lengre fra fremparten på linsen)
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro.
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V (
) på nytt.
• Bruk 2 sekunders forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarphet på bildet. Lukkeren frigjøres
2 sekunder etter at du trykker på lukker-knappen, som reduserer kamerarystelser når lukker-knappen
trykkes inn.
23
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Endre stillbildestørrelsen
Trykk
(Bildestørr.) og deretter v/V for å velge størrelse.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 10.
Standardinnstillingen er markert med .
Bildestørrelse
Retningslinjer
8M (3264×2448)
(kun DSC-S780)
Utskrift på opptil A3/11×17"
*1
3:2 (3264×2176)
(kun DSC-S780)
Tilpass bildeforhold 3:2
7M (3072×2304)
(kun DSC-S750)
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:2*1 (3072×2048)
(kun DSC-S750)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592×1944)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M (2048×1536)
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
VGA (640×480)
For e-post
16:9*2 (1920×1080)
Vis på 16:9 HDTV
*1) Bildene
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 90).
*2) Begge
24
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Lukkerknapp
1 Velg den ønskede modus på scenevalg (
,
,
,
• Du finner informasjon om moduser på neste side.
,
,
,
).
Grunnleggende bruk
Modusvelger
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Avbryte Scenevalg
Still inn modusvelgeren til et annet modus enn scenevalg (side 20).
25
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Scenevalgmoduser
Følgende modus er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, med bildestabilisering.
Halvlysportrett*
Gir deg mulighet til å ta skarpe
bilder av personer når det er
mørkt, uten at du mister den
mørke atmosfæren i omgivelsene.
Halvlys*
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å få skarpere
og varmere hudtoner når du tar
bilder av personer, noe som gir
vakrere bilder. I tillegg skaper
effekten av mykt fokus en
behagelig atmosfære for portretter
av personer, blomster og så videre.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap og
lignende.
* Når du tar bilder med modusen
(Halvlysportrett) eller
anbefaler at du bruker et stativ for å unngå uskarpt resultat.
26
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
(Halvlys), er lukkerhastigheten lavere, vi
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen. Når du trykker på knappen og velger funksjoner som ikke kan
kombineres med scenevalget, høres en pipelyd.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Ansiktsregistrering
Serie
*
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
/
—
—
SL
—
Grunnleggende bruk
—
Hvitbalanse
* [Blits] for [Hvitbalanse] kan ikke velges.
27
Vise/slette bilder
v/V/b/B-knapp
-knapp (Indeks) /
-knapp (Avspillingszoom)
-knapp (Avspillingszoom)
MENU-knapp
z-knapp
-knapp (Slett)
Kontrollknapp
Knappen
1 Trykk på
(Avspilling)
(Avspilling).
• Hvis du trykker
-knappen (Avspilling) når kameraet er avslått, blir kameraet automatisk slått på
og satt til avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på
(Avspilling) en
gang til.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk z for å spille av en film. (Trykk z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk B for å spole forover, b for tilbakespoling. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å
justere volumet.
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter z.
Avbryte slettingen
Velg [Avslutt], og trykk deretter z.
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Juster mengden med: v/V/b/B
For å avbryte avspillingszoom, trykk z.
• Lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 48).
28
Vise/slette bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B. Du kan vise neste (forrige) indeksskjerm
ved å trykke b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
1 Når det vises et indeksskjermbilde, trykker du
kontrollknappen. Deretter trykker du z.
(Slett) og velger [Velg] med v/V på
2 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, og trykk deretter z for å vise indikatoren
det valgte bildet.
(Slett) på
Grønn ramme på valgt bilde
Grunnleggende bruk
Slette bilder i indeksmodus
Avbryte en sletting
Velg et bilde du tidligere har valgt for sletting, og trykk deretter z for å
slette indikatoren
fra bildet.
3 Trykk
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
• Du kan slette alle bildene i mappen ved å velge [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1 i stedet for
[Velg], og deretter trykke z.
29
Bruke menyen
Bruke menyelementer
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
Modusvelger
z-knapp
Kontrollknapp
Knappen
(avspilling)
1 Opptak: Slå på kameraet, og still deretter inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk på
(avspilling).
• Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/
avspillingsmodus.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du
fortsette å trykke på b/B til elementet vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i
avspillingsmodus.
4 Velg en innstilling med v/V.
• Innstillingen du velger, zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk MENU for å slå av menyen.
• Hvis det er et element som ikke vises, vil du se et v/V-merke i kanten av området der menyelementene
vanligvis vises. Du kan vise elementet som ikke er synlig, ved å velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke angi elementer som ikke er valgbare.
30
Menyelementer
For detaljer om operasjon 1 side 30
Opptaksmeny (side 32)
Menyelementene er vekselvis tilgjengelige avhengig av modusinnstillingen (opptak/visning)
og stillingen til modusvelgeren i opptaksmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på
skjermen.
(
Modusvelgerposisjon:
Scene
(Ansiktsregistrering)
COLOR (Fargemodus)
: tilgjengelig)
—
*1
—
—
—
(EV)
—
—
(Målemodus)
—
—
WB (Hvitbalanse)
—
ISO
—
—
*1
—
*1
Mode (REC-modus)
—
Bruke menyen
9 (Fokus)
—
(Blitsnivå)
—
—
—
(Skarphet)
—
—
—
(Oppsett)
Visningsmeny (side 42)
(Mappe)
DPOF
(Lysbilde)
(Rotere)
Trimme*2
*1)
*2)
- (Beskytt)
(Skriv ut)
(Endre str.)
(Oppsett)
Operasjonen kan være begrenset avhengig av scenemodus (side 27).
Kun tilgjengelig for avspillingszoom
I denne "Brukerhåndbok for Cyber-shot", vises den tilgjengelige modusvelgerinnstillingen på
følgende måte:
Den valgbare modusen vises i hvitt.
Ikke tilgjengelig
Tilgjengelig
31
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
(Ansiktsregistrering): Registrerer ansiktet til objektet
Velger om du ønsker å bruke funksjonen Ansiktsregistrering eller ikke.
På
Oppdager ansiktene til motivene dine, og justerer automatisk
fokus og eksponeringsinnstillingene.
Merke for
Ansiktsregistrering
Ramme for
Ansiktsregistrering
Av
Bruker ikke funksjonen Ansiktsregistrering.
• Hvis [Ansiktsregistrering] er stilt på [På], kan du ikke bruke den digitale zoomen.
• Kun tilgjengelig for [Mykt snapshot], standardinnstillingen er [På].
• Inntil 3 ansiktsobjekter kan registreres. Men det kan kun registreres inntil 2 ansikter hvis du tar bilder med
[Mykt snapshot].
• Hvis kameraet registrerer mer enn et objekt, vil kameraet bedømme hvilket som er hovedobjektet og stille
fokus etter prioritet.
• Rammen der fokusen er stilt vil bli grønn ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. Alle objektene på lik
avstand til det objektet som er i fokus fokuseres også, selv om rammene ikke blir grønne.
• Ansiktsregistrering kan bli mislykket, avhengig av forholdene.
32
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
COLOR (Fargemodus): Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
Angir at bildet vises i i svart/hvitt.
Bruntone (SEPIA)
Angir at bildet vises i bruntone.
Naturlig (NATURAL)
Angir at bildet vises med diskré farger.
Varm (RICH)
Angir at bildet vises i lys farge.
Normal
Angir at bildet vises i standard farge.
Bruke menyen
S/HV (B & W)
• Du kan velge bare [Normal], [S/HV] eller [Bruntone] når du tar opp film.
33
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
(EV): Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
+2.0EV
Mot +: Gjøre bildet lysere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
–2.0EV
Mot –: Gjøre bildet mørkere.
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
• Hvis du fotograferer et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller du bruker blitsen, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
34
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
9 (Fokus): Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(ubegrenset avstand)
7.0 m
3.0 m
1.0 m
Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand
til motivet (Forhåndsinnstilt fokus).
• Bruk "forhåndsinnstilt fokus" når det er vanskelig å få riktig
fokus i autofokusmodus, som når du fotograferer et motiv
gjennom et nett eller gjennom vindusglass.
0.5 m
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du
komponere bildet slik du vil ha det.
Bruke menyen
Senter-AF
(
)
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
Multi-AF
(Multipunkts-AF)
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
• AF står for autofokus.
• Tillat en feilmargin i avstandsinnstillingen til "forhåndsinnstilt fokus". Hvis du peker oppover eller
nedover med linsen øker dette feilen.
• Når du bruker digital zoom, AF-funksjonen vil da prioritere bevegelse som foregår i sentrum eller nær
sentrum av rammen. I dette tilfellet blinker
eller
indikatoren og indikator for AFavstandssøkerramme vises ikke.
35
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller på skjermen), eller når du bruker [Senter-AF], kan det hende at
kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
I så fall gjør du følgende:
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Indikator for AE/AF-lås
AF-avstandssøkeramme
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
36
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
(Målemodus): Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Punkt (Punktmåling)
( )
(bare for stillbilder)
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Senter (Sentervektet måling)
(
)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der.
Multi (Flermønstermåling)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
Bruke menyen
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette 9 [Fokus] til [Senter-AF] for å
fokusere på måleposisjonen (side 35).
37
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene. Bruk denne funksjonen vis bildefargen
virker unaturlig.
Blits ( WB )
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
Hvitglødende (n)
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
Fluorescer. (
Juster for fluoriserende lys.
Overskyet (
38
)
)
Justerer for overskyet vær eller et skyggeområde.
Opptaksmeny
Dagslys (
For detaljer om operasjon 1 side 30
)
Auto
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattbilder, forekomst av neonskilt eller
fyrverkeri.
Justerer hvitbalansen automatisk.
ISO: Velge lysfølsomhet
Lav ISO-følsomhet
Bruke menyen
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 9.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv om
du velger [Fluorescer.] ( ).
• Bortsett fra [Blits] ( WB ) modiene, [Hvitbalanse] er satt til [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 27).
Høy ISO-følsomhet
Velger ISO-følsomheten.
1250
800
400
200
Du kan redusere uskarphet når du tar bilder på mørke steder
eller av motiver i bevegelse ved å øke ISO-følsomheten (velg
et høyt tall). Men bilder har en tendens til å bli mer kornete
med økende ISO-følsomhetstall. Velg et ISO-følsomhetstall i
henhold til opptaksforholdene.
100
Auto
• Mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 8.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
39
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
Mode (REC-modus): Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
Serie (
)
Tar maksimalt antall bilder i rekkefølge (se etterfølgende
tabell) når du trykker og holder inne lukkerknappen.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
• Blitsen er stilt inn på
Normal
(Blits tvunget av).
Fotograferer ikke kontinuerlig.
På [Serie]
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Opptaksintervallet er omtrent 0,9 sekunder (DSC-S780) eller 1,2 sekunder (DSC-S750).
Opptaksintervallet blir lengre avhengig av innstillingen for bildestørrelse.
• Når batterinivået er lavt, eller når det indre minnet eller "Memory Stick Duo" ikke har tilstrekkelig plass,
kan du ikke ta bilder kontinuerlig.
• Det kan hende du ikke kan ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 27).
• Fokus, hvitbalanse og eksponering er faste etter de verdiene som ble innstilt for det første bildet.
Maksimalt antall kontinuerlige opptak
(enheter: bilder)
Maksimalt antall kontinuerlige opptak
Størrelse
DSC-S780
DSC-S750
3
—
3:2
3
—
7M
—
3
3:2
—
3
5M
4
4
3M
6
6
VGA
64
64
16:9
10
10
8M
40
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
(Blitsnivå): Justerer mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
+ ( +)
Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –)
Mot –: Senker blitsnivået.
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 22.
• Dersom objektet er for lyst eller mørkt, kan det hende denne justeringen ikke har noen effekt.
Mot –
Bruke menyen
(Skarphet): Justerer skarpheten til bildet
Mot +
Justerer skarpheten til bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
Mot –: Gjør bildet mykere.
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
Se side 49.
41
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe): Velger mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
OK
Følg fremgangsmåten nedenfor.
Avbryt
Opphever utvalget.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
z Om mappene
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 53)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 54)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp:
: Går til forrige mappe.
: Går til neste mappe.
: Går til forrige eller neste mappe.
42
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
- (Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting. --indikator vises på et beskyttet bilde.
Beskytt (-)
Følg fremgangsmåten nedenfor.
Avslutt
Forlater Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Bildet beskyttes, og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
Bruke menyen
-
4 Hvis du vil beskytte andre bilder, velger du det ønskede bildet med b/B, og trykker deretter z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk
(indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk z.
5 Velg bildet du vil beskytte, med v/V/b/B. Deretter trykker du på z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• Hvis du vil beskytte alle bildene i mappen, velger du [Alt i denne mappen] i trinn 4 og trykker z. Velg
[På] med B, og trykk deretter z.
43
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, i trinn 5 "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk z for at --indikatoren skal bli grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bildene du vil oppheve beskyttelsen for.
4 Trykk MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter z.
• Merk at formateringen av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på
opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF: Legger til et merke for utskriftsrekkefølge
Tilføyer et
-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 81).
(Skriv ut): Skriver ut bilder på en skriver
Skriver ut bilder som er tatt med kameraet.
Se side 77.
44
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
(Lysbilde): Spiller av en serie med bilder
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Intervall
3 sek.
Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Bruke menyen
Gjenta
Bilde
Du kan kun velge når du bruker en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert).
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Start
Følg fremgangsmåten nedenfor.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter z.
Lysbildevisningen vil da starte.
For å avslutte lysbildeframvisning, trykk z for å avbryte lysbildeframvisningen. Velg [Avslutt] med
V, og trykk deretter z.
• Når du stopper en lysbildevisning midlertidig, kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
• Intervallet er kun for referanse. Derfor kan det variere avhengig av bildestørrelsen, osv.
45
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
(Endre str.): Endrer bildestørrelsen for et bilde
Stor størrelse
Liten størrelse
Du kan endre størrelsen på et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
8M (kun DSC-S780)
7M (kun DSC-S750)
Du finner mer informasjon om valg av bildestørrelse på
side 24.
5M
3M
VGA
Avbryt
Avbryter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelse på.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
•
•
•
•
•
46
Hvis du vil ha mer informasjon om billedstørrelse kan du se side 10.
Du kan ikke forandre størrelsen på filmer.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelsen til 3:2 eller 16:9.
Når du forandrer størrelsen på et bilde med bildeforholdet 3:2 eller 16:9, vises de svarte feltene øverst og
nederst i bildet.
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
(Rotere): Roterer et stillbilde
Roterer et stillbilde.
Roterer et bilde. Følg fremgangsmåten nedenfor.
OK
Bestemmer rotasjonen. Følg fremgangsmåten nedenfor.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
] med v, og roter deretter bildet med b/B.
Bruke menyen
1 Vis det bildet som skal roteres.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
Se side 49.
47
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 30
Trimme: Lagrer et forstørret bilde
Lagrer et forstørret bilde (side 28) som en ny fil.
Trimme
Følg fremgangsmåten nedenfor.
Tilbake
Avbryter trimming.
1 Trykk MENU under avspillingszoom for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
3 Velg ønsket bildestørrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet lagres og det originale bildet vises igjen.
• Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
• Du kan ikke trimme til en bildestørrelse på 3:2 eller 16:9.
48
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av Oppsett-skjermbildet.
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
2 Når du har trykket B på kontrollknappen, går du til innstillingen
(Oppsett),
3 Trykk v/V/b/B på kontrollknappen for å velge elementet du vil angi.
• Rammen til det valgte elementet blir gul.
4 Trykk z for å angi innstillingen.
Bruke Oppsett-skjermbildet
og trykker deretter B på nytt.
Du slår av skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke MENU.
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke b på kontrollknappen
flere ganger.
• Trykk lukkerknappen halvveis ned for å lukke
(Oppsett) og gå tilbake til opptaksmodus.
Når menyen ikke vises
Trykk MENU lenge for å vise skjermbildet
Avbryte innstillingen for
(Oppsett).
(Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
49
Kamera
For detaljer om operasjon 1 side 49
Standardinnstillingene er markert med
.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom
(opptil 3×). Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller
nøyaktig digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Dette er
ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [8M]
(DSC-S780), [7M] (DSC-S750) eller [3:2].
• Total forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til 6× totalt, men
bildekvaliteten forringes når forstørrelsen overstiger optisk
3×.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Bildestørrelse og total zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom (inkludert optisk zoom 3×)
Total zoomforstørrelse
Størrelse
DSC-S780
DSC-S750
5M
Ca. 3,8×
Ca. 3,6×
3M
Ca. 4,8×
Ca. 4,5×
VGA
Ca. 15×
Ca. 14×
16:9
Ca. 5,1×
Ca. 4,8×
• Når du trykker zoomknappen, vises indikatoren for zoomforstørrelse på følgende måte.
W-siden av denne linjen er området for optisk
zoom, og T-siden er området for digital zoom
Indikator for zoomforstørrelse
• Total zoomforstørrelse for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk.
eller
-indikatoren blinker,
og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
• Du kan ikke bruke Digital zoom hvis [Ansiktsregistrering] er stilt på [På].
50
Kamera
For detaljer om operasjon 1 side 49
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for funksjonene.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Rødøyered.
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet taes
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
)
Av
Reduserer rødøyevirkningen.
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren har blitt utløst. Det tar vanligvis et
sekund etter at du trykker på lukkerknappen. Ikke la motivet bevege seg mens dette pågår.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller og forhold, som avstanden til motivet, eller om den personen du fotograferer ser bort ved
forhåndsblinket.
Autovisning
Bruke Oppsett-skjermbildet
På (
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
51
Internt minneverktøy
For detaljer om operasjon 1 side 49
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
52
Memory Stickverktøy
For detaljer om operasjon 1 side 49
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig permanent sletting av alle data på en "Memory Stick Duo",
inklusive beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
Ny REC-mappe
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 68).
53
Memory Stick-verktøy
For detaljer om operasjon 1 side 49
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
54
Memory Stick-verktøy
For detaljer om operasjon 1 side 49
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass.
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Avbryte kopieringen
• Bruk en fulladet batteripakke. Hvis du gjør forsøk på å kopiere filer ved bruk av en batteripakke med liten
gjenværende ladning, kan det hende at batteripakken går tom, slik at kopieringen blir mislykket og
kanskje dataene blir ødelagt.
• Du kan ikke velge bilder som skal kopieres.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] in [Internt
minneverktøy]) (side 52).
• En ny mappe opprettes på "Memory Stick Duo" og all dataen kopieres til den. Du kan ikke velge en
spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
•
-merket (utskriftsrekkefølge) på bildene blir ikke kopiert.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Velg [Avbryt] i trinn 2 eller 3, og trykk deretter z.
55
Oppsett1
1
For detaljer om operasjon 1 side 49
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Språk
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Selv om du utfører denne funksjonen, beholdes bildene som er lagret i internminnet.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
For å avbryte initialiseringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
• Ikke slå av kameraet under initialiseringen.
56
Oppsett2
2
For detaljer om operasjon 1 side 49
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av den tilpassede USB-kabelen.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 77).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 66).
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. TV-fargesystemene varierer avhengig av land og region.
Hvis du vil se på bildene på en TV-skjerm, sjekk TV-fargesystemet i det landet eller den
regionen hvor (side 60) brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Video ut
57
Oppsett2
For detaljer om operasjon 1 side 49
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [Stille klokke] på
(Oppsett2) skjermen.
2
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
3 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
4 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
5 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Avbryte stilling av klokken
Velg [Avbryt], og trykk deretter z.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.
58
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte A/Vkabelen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en med A/V-kabelen (inkludert).
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
VIDEO
Gul
LYD
Svart
Knappen
(avspilling)
Tilpasset A/V-kabel
2 Til
(USB) ·
A/V OUT terminal
Vise bilder på en TV
Kontrollknapp
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) på den bestemte AV-kabelen til
venstre lydkontakt.
2 Slå på TV-en og sett inngangen.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet (side 57).
59
Vise bilder på en TV
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
den tilpassede A/V-kabelen. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillbildekameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet
i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
60
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 73).
Illustrasjoner av skjermen som brukes i dette avsnittet er
basert på den engelske versjonen.
• I Windows Vista kan navnene og handlingene være noe
forskjellig fra de som er beskrevet under.
Installer programvaren (inkludert) først (side 63)
• Installer programvaren på følgende måte:
– "Picture Motion Browser"
Kopiere bilder til datamaskinen (side 66)
• Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion
Browser".
• Se på bilder med "Picture Motion Browser" på følgende
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys web-område for
kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
måte:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen
– Redigere bilder
– Viser på kartet hvor stillbilder ble tatt
– Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVDbrenner er nødvendig)
– Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
61
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinnstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser"
Operativsystem (forhåndsinnstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
raskere, 256 MB av RAM eller mer
(Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
raskere og 512 MB av RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen – ca. 200 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Farger: Tusener av farger (16-biters farge)
eller mer
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
62
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det to USB-tilkoblingsmodi, nemlig
[Masselager] (standardinnstilling) og [PTP]
modus. Dette kapitlet beskriver [Masselager]
som et eksempel. Hvis du vil ha mer
informasjon om [PTP], kan du se side 57.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
4 Velg [Region] og [Country/Area],
og klikk deretter på [Next].
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility]
vises, klikker du på [Next].
"License Agreement"-skjermbildet
vises. Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] og deretter
klikke [Next].
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• I Windows Vista kan det hende autokjørskjermen vises. Velg "Run Install.exe." og
følg instruksjonene på skjermen for å
fortsette med installasjonen.
2 Klikk [Install].
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next].
[Location Settings]-skjermbildet vises.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Bruke datamaskinen
"Choose Setup Language"-skjermbildet
vises.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
63
Installere programvare (inkludert)
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for "Picture
Motion Browser", "Picture Motion Browser
Guide" på skrivebordet.
• Dobbeltklikk for å starte
"Picture Motion Browser".
• Dobbeltklikk for å starte
"Picture Motion Browser
Guide".
64
På "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Dette avsnittet oppsummerer "Picture
Motion Browser".
"Picture Motion Browser"
sammendrag
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere (rødøyekorrigering, osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• For mer informasjon, kan du se i "Picture
Motion Browser Guide".
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk
(Picture Motion
Browser)-ikonet på skrivebordet.
Eller fra Start-menyen: Klikk på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"Picture Motion Browser" startes for første
gang. Velg [Start]. Denne funksjonen informerer
deg om nyheter, som f.eks.
softwareoppdateringer. Du kan endre
innstillingene senere.
Avslutte "Picture Motion Browser"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Bruke datamaskinen
Slik åpner du "Picture Motion Browser
Guide"
• Dobbeltklikk "Picture Motion Browser
Guide"-ikonet på skrivebordet.
• Fra Start-menyen, klikker du på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser
Guide].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
65
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture
Motion Browser"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
1 Til
(USB) ·
A/V OUT terminal
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett inn den tilstrekkelig ladede
batteripakken i kameraet, eller
tilkoble kameraet til et vegguttak
med vekselstrømadapteren (ikke
inkludert).
• Hvis du kopierer bilder til datamaskinen din
ved bruk av en batteripakke med lite
gjenværende ladning, kan det hende at
kopieringen mislykkes, og dataene kan
ødelegges dersom batteriet går tomt for
tidlig.
3 Trykk på
(avspilling) og slå på
kameraet.
Tilpasset USB-kabel
2 Til en USB plugg
"USB-modus Masselager" vises på
skjermen til kameraet.
Tilgangsindikatorer*
Knappen
(avspilling)
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises, sett
[USB-tilkobl.] til [Masselager] (side 57).
66
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
Kopiere bilder til en
datamaskinen
• For mer informasjon om "Picture Motion
Browser", kan du se i "Picture Motion
Browser Guide".
Vise bilder på datamaskinen
1 Kobler kameraet til en datamaskin
som beskrevet "Koble kameraet
til datamaskinen".
Når importeringen er ferdig, starter "Picture
Motion Browser". Det vises miniatyrbilder
av de importerte bildene.
Etter at du har opprettet en USBtilkobling, vises [Import Media Files]skjermen i "Picture Motion Browser"
automatisk.
• "My Pictures"-mappen er angitt som
standardmappe i "Viewed folders".
Ordne bilder på datamaskinen i en kalender
og vise dem etter opptaksdato.
For mer informasjon, kan du se i "Picture
Motion Browser Guide".
2 Importer bildene.
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Bruke datamaskinen
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, se
side 70.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP/Windows Vista, lukker du
den.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
67
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer fra trinn 1
til 4 før:
• Du kobler fra den tilpassede USB-kabelen.
• Du fjerner en "Memory Stick Duo".
• Du setter inn en "Memory Stick Duo" i
kameraet etter at du har kopiert bilder fra
internminnet.
• Du slår av kameraet.
1 Dobbeltklikk på
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller internminnet.
Eksempel: vise mapper i Windows XP
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
2 Klikk
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
4 Klikk [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP/
Windows Vista.
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Internminne: kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i/spille av bilder fra
mappen "MISC".
68
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
• Bildefiler har følgende navn:
– Stillbilder filer: DSC0ssss.JPG
– Film filer: MOV0ssss.AVI
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst tall fra
0001 til 9999. De nummeriske delene av navnet
på en filmfil som er tatt opp i filmodus og dets
tilsvarende indeksbildefil er det samme.
• Du finner mer informasjon om mapper på side
42 og 53.
Bruke datamaskinen
69
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture
Motion Browser"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"Picture Motion Browser" på følgende
måte.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 88.
For en datamaskin uten Memory Stickspor
Opprett en USB-tilkobling og følg trinnene
for å kopiere bilder.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me av Windowsoperativsystemet.
Når du bruker en datamaskin uten et Memory
Stick-spor, må du bruke en kommersielt
tilgjengelig Memory Stick Reader/Writer for å
kopiere bilder fra en "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
• Hvis du vil kopiere bilder i det interne minnet,
til datamaskinen, kopierer du først bildene til en
"Memory Stick Duo", for deretter å kopiere dem
til datamaskinen.
70
Kopiere bilder til en
datamaskinen
-Windows XP/Vista
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"mappe (For Windows Vista: "Documents").
1 Klargjør kameraet og en
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 66.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med den tilpassede USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 66.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installert, starter [Import Media Files]
automatisk på "Picture Motion Browser".
Velg [Cancel] for å fullføre.
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser"
3 Klikk [Open folder to view files]
t [OK] (kun for Windows XP) når
veiviservinduet vises automatisk
på skrivebordet.
6 Dobbeltklikk på [My Documents]
(For Windows Vista:
"Documents") mappen.
Høyreklikk deretter vinduet "My
Documents" for å vise menyen,
og klikk [Paste].
1
1
2
2
• Når veiviservinduet ikke vises automatisk,
gjør følgende: t "For Windows 2000" på
side 71.
4 Dobbeltklikk [DCIM].
bildefilene du vil kopiere, er
lagret. Høyreklikk deretter en
bildefil for å vise menyen, og klikk
[Copy].
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 72), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
1
For Windows 2000
2
Dobbeltklikk [My Computer] t
[Removable Disk] etter du har koblet
kameraet til datamaskinen. Start deretter fra
trinn 4.
Bruke datamaskinen
5 Dobbeltklikk mappen hvor de
Bildefilene kopieres til "My
Documents" (For Windows Vista:
"Documents") mappen.
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 68.
71
Vise bildefiler som er lagret på en PC på
kameraet ved å kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Hopp over trinn 1 hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke at bildefilene på kameraet
kan spilles av hvis filene har blitt behandlet av
en datamaskin eller er tatt med et annet kamera.
• Når det ikke finnes noen mapper i en "Memory
Stick Duo", må du først opprette en (side 53)
med kameraet og deretter kopiere bildefilene.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavnet til
"DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er AVI. Ikke endre
filetternavnet.
72
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy].
2Dobbeltklikk [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk [sssMSDCF]-mappen i
[DCIM]-mappen, og klikk så [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 66.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 til v10.4)
USB plugg: Inkludert (standard)
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 66.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 68.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Bruke datamaskinen
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det to USB-tilkoblingsmodi, nemlig
[Masselager] (standardinnstilling) og [PTP]
modus. Dette kapitlet beskriver [Masselager]
som et eksempel. Hvis du vil ha mer
informasjon om [PTP], kan du se side 57.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
2 Koble til den tilpassede USB-
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
73
Bruke Macintosh-datamaskinen
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "Trash"-ikonet før
du utfører prosedyrene nedenfor, eller
kameraet er koblet fra datamaskinen.
• Du kobler fra den tilpassede USB-kabelen
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Teknisk støtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
74
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", blir "Videregående veiledning
for Cyber-shot" også installert.
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
forklarer nærmere hvordan du bruker
kameraet og tilbehør.
Vise i Windows
Dobbeltklikk på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
For å få tilgang til "Step-up Guide" fra
startmenyen, klikker du på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
Vise på Macintosh
1 Kopier [stepupguide] mappen til
[stepupguide] mappen på
datamaskinen din.
2 Velg [stepupguide], [language] og
deretter [NO] mappen som er
lagret på CD-ROM (inkludert) og
kopier alle filene i [NO] mappen,
og deretter overskriv dem til
filene i [img] mappen som er
lagret i [stepupguide] som er
kopiert til din datamaskin i trinn 1.
3 Når kopieringen er fullført
dobbeltklikker du på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide] mappen for å
pakke den ut. Dobbeltklikk
deretter på filen "stepupguide".
Bruke datamaskinen
• Dersom et dekomprimeringsverktøy for
HQX filen ikke er installert må du installere
Stuffit Expander.
75
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 90).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 77)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan skrive ut bilder med datoen (side 65).
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 81)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke
(utskriftsrekkefølge).
76
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjøre kameraet for å koble det til
skriveren med den tilpassede USB kabelen.
Indeks-knapp
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
MENU-knapp
Kontrollknapp
I enkeltbildemodus
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
• Det anbefales å bruke en fulladet batteripakke
for å forhindre at strømmen slås av midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk MENU for å vise menyen.
I indeksmodus
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
1
2
2 Trykk B på kontrollknappen for å
velge
3 Velg
(Oppsett).
(Oppsett2) med V, og velg
deretter [USB-tilkobl.] med v/V/B.
2
4 Velg [PictBridge] med B/v, og
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i omtrent fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
Skrive ut stillbilder
trykk deretter z.
USB-modus er angitt.
77
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
Trinn 3: Utskrift
Uavhengig av hva modusvelgeren er satt til,
vises utskriftsmenyen når du fullfører trinn
2.
1 Velg ønsket utskriftsmetode med
1 Til
(USB) ·
A/V OUT
terminal
Tilpasset
USB-kabel
v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter z.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
[DPOF-bilde]
2 Til USBkontakten
Skriver ut alle bildene med et
merke (utskriftsrekkefølge) (side 81),
uansett hvilket bilde som vises.
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
2 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
1Velg bildet du ønsker å skrive ut med
b/B, og trykk deretter z.
-merket vises på det valgte bildet.
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
2Velg [Skriv ut] med V, og trykk deretter
z.
[Dette bildet]
Skriver ut et vist bilde.
• Hvis du velger [Dette bildet] og setter
[Indeks] til [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et
indeksbilde.
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
78
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
2 Velg utskriftsinnstillinger med
v/V/b/B.
3 Velg [OK] med V/B, og trykk
deretter z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra den tilpassede USB
multikabelen mens
(PictBridge kobler
til) indikatoren vises på skjermen.
Indikatoren
[Indeks]
Velg [På] for å skrive ut som et
indeksbilde.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å legge
inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 58). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er satt til [Av]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Indeks] er satt til [På]:
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
Etter trinn 3 velger du [Velg] og ønsket
bilde med v/V, og utfører deretter
prosedyren fra trinn 1.
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet" (side
77) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 78), og fortsett deretter
med følgende.
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
beskrevet nedenfor.
1 Trykk
(Indeks).
Indeksskjermen vises.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Skriv ut) med B, og trykk
deretter z.
Skrive ut stillbilder
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
Skrive ut andre bilder
4 Velg ønsket utskriftsmetode med v/V, og
trykk deretter på z.
79
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B.
Deretter trykker du på z for å vise merket. (Gjenta denne prosedyren for å
velge andre bilder.) Trykk deretter MENU.
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsrekkefølge), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Utskrift"
(side 78).
80
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta "Memory
Stick Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
Merking i enkeltbildemodus
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [DPOF] med b/B, og trykk
deretter z.
Bildet er merket med et
(utskriftsrekkefølge).
-merke
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
4 Hvis du vil merke andre bilder,
viser du det ønskede bildet med
b/B, og trykker deretter z.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
Trykk z i trinn 3 eller 4.
81
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du avbryter ved å velge [Avbryt] i trinn 4
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke z.
Merking i indeksmodus
1 Vis indeksskjermen (side 29).
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [DPOF] med b/B, og trykk
deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk z.
• Du kan ikke legge til et
denne mappen].
-merke i [Alt i
5 Velg bildet du vil merke, med v/V/
b/B. Deretter trykker du på z.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
(grønn)
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk
deretter z.
-merket blir hvitt.
82
Fjerne merket i indeksmodus
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av i trinn 5, og trykk på z.
Fjerne alle merker i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter z. Velg [Av], og trykk
deretter z.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 84 til 92.
2 Ta ut batteripakken, vent omtrent ett minutt, og sett inn batteripakken igjen og
slå på strømmen.
3 Starte innstillingene (side 56).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
84
"Memory Stick Duo"
89
Ta stillbilder/filme
85
Internminne
89
Vise bilder
87
Skrive ut
90
Slette/redigere bilder
87
PictBridge kompatibel skriver
90
Datamaskiner
88
Annet
91
Feilsøking
Batteripakke og strøm
83
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteripakken.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt inn batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet er motordrevet.
• Sett i batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er helt utladet (side 98). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen.
• Batteripakken er helt utladet (side 98). Bytt den ut med en ny.
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• En uoverensstemmelse oppsto mellom indikatoren for gjenstående batteritid og faktisk
gjenstående batteritid. Lad opp batteripakken helt én gang og deretter opp igjen for å få
korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er helt utladet (side 98). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
84
Feilsøking
Ta stillbilder/filme
Kan ikke lagre bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 28).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk
(Avspilling) for å endre til opptaksmodus
(side 28).
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
(makro). Pass på å plassere linsen lenger fra
motivet enn den korteste avstanden, omkring 5 cm (W)/35 cm (T) fra fremparten på linsen,
når du fotograferer (side 23).
•
(Halvlys modus) eller
(Landskap modus) velges i scenemodus når du tar stillbilder.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 35).
• Se “Hvis motivet ikke er i fokus” på side 36.
Zoom virker ikke.
• Smart zoom kan ikke brukes når bildestørrelsen er satt til [8M] (DSC-S780), [7M]
(DSC-S750) eller [3:2].
• Du kan ikke bruke Digital Zoom hvis:
– [Ansiktsregistrering] er stilt på [På].
– Når du filmer.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
Blitsen virker ikke.
Feilsøking
• Blitsen er stilt inn på
(blits tvunget av) (side 22).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [Mode] (REC-modus) er satt til [Serie] (side 40).
–
(Høy følsomhet modus) eller (Halvlys modus) er valgt i scenemodus (side 27).
– Du filmer.
• Sett blitsen til (Blits tvunget på) når
(Landskap modus),
(Strand modus), eller
(Snø modus) er valgt i scenemodus (side 22).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er
ikke feil (side 11).
85
Feilsøking
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlys modus) eller
(Landskap modus) er valgt i scenemodus (side 27).
Dato og tid vises ikke.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 90).
Ved å bruke "Picture Motion Browser", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 65).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 34).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Velg lysstyrken for LCD-baklyset (side 18).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 37), eller juster
eksponeringen (side 34).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 34).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [COLOR] (Fargemodus) til [Normal] (side 33).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Flekkfenomenet opptrer og hvite, svarte, røde, lilla eller andre streker vises på bildet. Dette
fenomenet er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] i menyen
(Oppsett) til [På] (side 51).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
86
Feilsøking
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 28).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn den oppladede batteripakken.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspilling) (side 28).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 72).
• Sony garanterer ikke at bildefilene på kameraet kan spilles av hvis filene har blitt behandlet av
en datamaskin eller er tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 68).
Dato og tid vises ikke.
• Skjermindikatorene er slått av. Skjermindikatorene vises når du trykker v (DISP) på
kontrollknappen (side 18).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan skyldes bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 57).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 59).
Slette/redigere bilder
Kan ikke slette et bilde.
Funksjonen for endring av størrelse virker ikke.
Feilsøking
• Fjern beskyttelsen (side 44).
• Du kan ikke omjustere størrelsen på filmer.
87
Feilsøking
Datamaskiner
Kompatibiliteten mellom operativsystemet på datamaskinen og kameraet er
ukjent.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 62 for Windows, og side 73 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 66
og 73). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn den ladede batteripakken eller bruker
vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
• Sett [USB-tilkobl.] til [Masselager] i menyen
(Oppsett) (side 57).
• Bruk den tilpassede USB kabelen (inkludert) (side 66).
• Koble den tilpassede USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble alt utstyret fra datamaskinens USB-porter, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 66).
Kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 66).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (side 62 og 73).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 53).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 66).
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen din.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", kan du se i "Picture Motion Browser Guide"
(side 65).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
88
Feilsøking
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 66).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 68).
• Bruk enheten riktig (side 72).
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier bildet til en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
plass.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Feilsøking
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
89
Feilsøking
Skrive ut
Se "PictBridge kompatibel skriver" sammen med nedenstående punkter.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren kan det være at alle kantene på bildet blir kuttet av. Særlig når du
skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på
bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du oppheve innstillingene for
trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Du kan ikke skrive ut bilder med datoen med "Picture Motion Browser" (side 65).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker en fotoforretning eller kopisenter, kan du be dem om å legge datoen på
bildene.
PictBridge kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilkobl.] til [PictBridge] i menyen
(Oppsett) (side 57).
• Koble fra og koble til den tilpassede USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet den tilpassede USB kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til den tilpassede USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du
koble fra kabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til den tilpassede USB
kabelen på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
90
Feilsøking
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra den tilpassede USB-kabelen før merket
(PictBridge kobler til) ble borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder har ikke opptaksdata så det kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 79).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker en annen papirstørrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble fra
den tilpassede USB-kabelen og koble den deretter til igjen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 79) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
• Hvis du bytter ut et opptaksmedie, kan du ikke initalisere filnumrene med kameraet. For å
initalisere filnumrene må du formatere "Memory Stick Duo" (side 52, 53) eller internminnet,
og deretter initalisere innstillingene (side 56). Dataen på "Memory Stick Duo" eller
internminnet vil derimot bli slettet og alle innstillinger, inkludert dato, blir initalisert.
Feilsøking
Kan ikke tilbakestille filnummeret.
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett inn en oppladet batteripakke, og slå deretter på kameraet igjen.
91
Feilsøking
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens på grunn av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i
omtrent en time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Det er lite strøm i batteripakken. Skift den ut med en oppladet batteripakke.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 58).
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 58).
92
Advarselmeldinger
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad opp
batteripakken umiddelbart. Avhengig av
bruksbetingelsene eller typen
batteripakke, kan det hende at
indikatoren blinker selv om det fortsatt
er 5 til 10 minutters batteritid igjen.
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 28).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
• Batteriet som er satt inn er ikke en
NP-BK1 batteripakke.
Systemfeil
Ingen fil
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen (side 72).
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 96).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 96).
Formatfeil
Kan ikke opprette flere mapper
Feilsøking
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (side 53, 54).
• Mappen med et navn som begynner
med "999", finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
• Formater mediet på nytt (side52 og 53).
93
Advarselmeldinger
Kan ikke ta opp
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 54).
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 43).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildet (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du har prøvd å utføre [Alt i denne
mappen] mens en mappe som bare
inneholder filmer, var valgt. Du kan
ikke skrive ut filmer.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen eller monter kameraet
på et stativ for å sikre det.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
Muliggjør skriver- tilkobling
• [USB-tilkobl.] er satt til [PictBridge],
men kameraet er koblet til en enhet som
ikke er PictBridge-kompatibel.
Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet. Koble
fra og koble til den tilpassede USBkabelen igjen. Hvis det vises en
feilmelding på skriveren, må du slå opp
i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
94
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra den tilpassede USB kabelen.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert), og AC-LS5K vekselstrømadapteren (ikke
inkludert) i alle land eller steder der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC,
50/60Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Annet
95
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike
typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med dette kameraet, er listet opp i
tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke
gis noen garanti for at alle "Memory Stick
Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
a*1
a*1*3
*1) "Memory
Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en beskyttet teknologi (kopisperre) som
bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling
som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke
utføres med dette kameraet.
*2) Kameraet er ikke kompatibelt med
høyhastighets-dataoverføring via et parallelt
grensesnitt.
*3) Kameraet er ikke kompatibelt med 8-biters
parallell dataoverførsel. Støtter 4-biters
parallell dataoverførsel lik "Memory Stick
PRO Duo".
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
96
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data på en harddisk på datamaskinen din.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick
Duo" inn i Memory Stick Duo-sporet. Ellers kan
det oppstå en feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Om "Memory Stick Duo"
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Når du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn en Memory Stick Duo-adapter med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adaptoren settes inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett en Memory Stick Duo-adapter inn i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 8 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
Annet
• For å bruke "Memory Stick Micro" med
kameraet, sett "Memory Stick Micro" inn i en
Duo-sized "M2"-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Micro" i kameraet uten en Duosized "M2"-adapter, kan det hende du ikke kan
fjerne den fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
97
På batteripakken
Om opplading av batteripakken
Vi anbefaler opplading av batteripakken i
en omgivelsestemperatur på mellom 10°C
og 30°C (50°F til 86°F). Batteripakken kan
ikke lades fullstendig opp ved temperaturer
utenfor dette området.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i omgivelser med lav
temperatur. Så på kalde steder er driftstiden på
batteripakken kortere. Vi anbefaler følgende for
å sikre lengre bruk av batteripakke:
– Legg batteriet i en lomme nær kroppen for å
varme det opp, og sett det inn i kameraet rett
før du begynner å ta bilder.
• Batteripakken vil gå tom hurtig hvis du bruker
mye blits eller zoom.
• Vi anbefaler å ha ekstra batteripakker for hånden
for to eller tre ganger av forventet opptakstid, og
ta testbilder før du tar de faktiske bildene.
• Ikke utsett batteripakken for vann.
Batteripakken er ikke vannfast.
• Ikke oppbevar batteripakken på ekstremt varme
steder, slik som i en bil eller i direkte sollys.
Slik oppbevarer du batteripakken
• Tøm batteriet helt før du legger det bort til
oppbevaring og lagrer det på et kjølig, tørt sted.
For å opprettholde batteripakkens funksjon skal
batteripakken lades opp og deretter tømmes
fullstendig på kameraet minst én gang årlig ved
oppbevaring.
• For å bruke opp batteripakken, la kameraet stå
på avspillingsmodusen Lysbildevisning
(side 45) inntil batteriet er tomt.
• For å holde batteripakketerminalen ren og
forhindre kortslutning, plasser batteripakken i
en plastpose osv. når du bærer og oppbevarer
den for å isolere den fra andre metallgjenstander
osv.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batteriets
kapasitet reduseres over tid og ved hyppig bruk.
Hvis redusert brukstid mellom ladningene blir
betydelig, vil det være best å skifte det ut med et
nytt.
• Batterilevetiden varierer etter hvor det lagres og
bruksbetingelsene og miljøet der batteripakken
brukes.
98
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad opp andre batteripakker enn den NPBK typen batteripakke som befant seg i
batteriladeren som var inkludert med kameraet.
Andre batterier enn de som er spesifisert kan
lekke, blir overopphetet eller eksplodere hvis du
prøver å lade dem opp og utgjøre en fare for
skader ved elektrisk støt og forbrenninger.
• Fjern den oppladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den ladede
batteripakken stå i laderen, kan batteriets levetid
forkortes.
• Hvis lampen CHARGE blinker, fjern
batteripakken som lades opp, og sett inn den
samme batteripakken i kameraet igjen inntil det
klikker. Hvis lampen CHARGE blinker igjen,
kan dette være et tegn på batterifeil eller at en
annen type batteripakke enn den spesifiserte er
satt inn. Kontroller at batteripakken er av den
angitte typen. Hvis batteripakken er av den
angitte typen, fjern batteripakken, skift den ut
med en ny eller en annen, og kontroller om
batteriladeren virker riktig. Hvis batteriladeren
virker riktig, kan det ha oppstått en batterifeil.
Annet
99
Indeks
Indeks
A
DC IN-kontakt ..................... 13
I
Advarselmeldinger ...............93
Digital zoom ........................ 50
Identifisere deler................... 12
AF-avstandssøkeramme .......36
DirectX................................. 63
Indeksskjerm ........................ 29
AF-lås .............................21, 36
DISP..................................... 18
Indikator ............................... 14
Ansiktsregistrering ...............32
DPOF ................................... 81
Autofokus ...............................6
E
Indikator for AE/AF-lås
................................. 21, 36
Autojusteringsmodus............21
Autovisning ..........................51
AVI .......................................69
Avspilling .............................28
Avspillingszoom ...................28
B
Batterilader ...........................99
Batteripakke..........................98
Beskytt..................................43
Bildekvalitet .........................10
Bildestørrelse..................10, 24
Blender ...................................8
Blits (bilde tas) .....................11
Blits (hvitbalanse).................38
Blits tvunget av.....................22
Blits tvunget på.....................22
Blitsinnstillinger ...................22
Blitsnivå................................41
Bruke kameraet utenlands ....95
Initialiser............................... 56
Eksponering ........................... 8
Installer................................. 63
Endre REC-mappe ............... 54
Internminne .......................... 19
Endre str. .............................. 46
Internt minneverktøy ............ 52
EV ........................................ 34
ISO ................................... 8, 39
F
J
Farge ...................................... 9
JPG ....................................... 69
Fargemodus.......................... 33
Justere EV ...................... 18, 34
Feilsøking............................. 83
Filetternavn .......................... 72
K
Fillagringsmål ...................... 68
Kamera ................................. 50
Filminnspillingsmodus......... 20
Kopier ................................... 55
Filnavn ................................. 68
Kopiere bilder til datamaskinen
....................................... 66
Flermønstermåling ............... 37
Fluorescer............................. 38
Fokus.......................... 6, 22, 35
Forhåndsinnstilt fokus.......... 35
Format ............................ 52, 53
Fotografering
Film............................... 21
Brun ......................................33
Stillbilder ...................... 21
D
Funksj.veiv. .......................... 51
Dagslys .................................39
H
Datamaskin ...........................61
Anbefalt miljø .........62, 73
Kopiere bilder..........66, 73
Macintosh ......................73
Programvare ..................63
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet ................72
Windows........................61
Dato ......................................58
100
Halvlysmodus ...................... 26
Halvlysportrett-modus ......... 26
Histogram............................. 18
Holde kameraet .................... 21
Høy følsomhet-modus.......... 26
Hvitbalanse .......................... 38
Hvitglødende........................ 38
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................ 68
Landskapsmodus ..................26
LCD-skjerm.......................... 18
Lukkerhastighet ...................... 8
Lysbildefremvisning.............45
M
Macintosh-datamaskin .........73
Anbefalt miljø ............... 73
Makro ................................... 23
Målemodus ...........................37
Mappe................................... 42
Endre .............................54
Opprette.........................53
Velge .............................42
Masselager............................ 57
Indeks
"Memory Stick Duo" ............96
Piksel .................................... 10
T
Memory Stick-verktøy..........53
Pip ........................................ 56
Tilkobling
Meny .....................................30
Programopptaksmodus......... 20
Datamaskin....................66
Elementer.......................31
Programvare ................... 63, 65
Skriver ...........................78
Fotografering .................32
PTP....................................... 57
TV .................................59
Visning...........................42
Punktmåling ......................... 37
Tilpasset A/V-kabel ..............59
Merke for utskriftsrekkefølge
.......................................81
R
Tilpasset USB-kabel .......66, 78
Mode .....................................40
REC-modus .......................... 40
Modusvelger .........................20
Rødøyered. ........................... 51
Multi-AF ...............................35
Rotere ................................... 47
Trådkors for punktmåling .....37
Mykt snapshot-modus...........26
S
N
Naturlig .................................33
Sakte synkronisering ............ 22
Nøyaktig digital zoom ..........50
Scenevalg ............................. 25
NTSC ....................................57
Selvutløser............................ 23
Ny REC-mappe.....................53
Senter-AF ............................. 35
Oppsett......................41, 47, 49
Internt minneverktøy .....52
Trykke halvveis ned................6
TV.........................................59
U
S/H ....................................... 33
O
Trimme .................................48
Undereksponering...................8
USB·A/V OUT-kontakt ........13
USB-tilkobl...........................57
Uskarpe bilder ........................7
Sentervektet måling.............. 37
Utskrift i enkeltbildemodus
.......................................77
Serie ..................................... 40
Utskrift i indeksmodus .........77
Skarphet ............................... 41
Skjerm
V
Endre displayet ............. 18
Varm .....................................33
Memory Stick-verktøy
.......................................53
Indikator........................ 14
Vekselstrømadapter...............13
LCD-baklys................... 18
Velg mappe ...........................42
Skriv ut ................................. 76
VGA......................................24
Enkeltbildemodus ......... 77
Video ut ................................57
Indeksmodus ................. 77
Visningsmeny .......................42
Skrive ut direkte ................... 77
Volum....................................28
Optisk zoom....................22, 50
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter...................... 81
OS ...................................62, 73
W
Slett ...................................... 28
Overeksponering.....................8
Windows-datamaskin............61
Format ..................... 52, 53
Overskyet ..............................38
Anbefalt miljø ...............62
Smart zoom .......................... 50
P
Snømodus............................. 26
Z
Spol bakover/fremover ......... 28
Zoom.....................................22
Oppsett1.........................56
Oppsett2.........................57
Oppsett1................................56
Oppsett2................................57
Opptaksmeny ........................32
PAL .......................................57
PC .........................................61
PictBridge .......................57, 77
Indeks
Kamera ..........................50
Språk .................................... 56
Still inn klokke ..................... 58
Strandmodus......................... 26
Picture Motion Browser........65
101
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF

advertising