Sony | DSC-S800 | Sony DSC-S800 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke menyen
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
DSC-S800
Før du bruker enheten, vennligst les nøye
gjennom denne Brukerhåndbok og
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevar
dem som fremtidig referanse.
Bruke Oppsettskjermbildet
Vise bilder på en TVskjerm
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-198-862-22(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 97.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert).
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises konstant på LCDskjermen. Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket
på noen måte.
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Kameraet er utstyrt med en kraftig zoomlinse.
Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Bildene som brukes i denne
Brukerhåndbok
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om Nikkelhydrid-batteriet
• Lad opp begge Ni-MH batteriene (inkludert) før
du bruker kameraet første gangen.
• Batteriene kan lades selv om de ikke er
fullstendig utladet. Selv om batteriene ikke er
fullt ladet, kan du bruke den delvise
ladekapasiteten i batteriene som den er.
• Hvis du ikke har til hensikt å bruke batteriene
over en lengre periode, bruk opp den
eksisterende ladningen og ta dem ut av
kameraet, og lagre dem deretter på et kjølig, tørt
sted. Dette for å vedlikeholde batterienes
funksjonalitet (side 99).
• For detaljer om utnyttbare batterier, se side 99.
2
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne Brukerhåndbok er reproduserte bilder, og
ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................6
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 6
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 7
Farge – Om belysningseffekter ......................................................................... 8
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ................................................. 9
Identifisere deler......................................................................................10
Indikatorer på skjermen...........................................................................12
Endre skjermbildet ..................................................................................16
Bruke internminnet ..................................................................................17
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................18
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ....................................................19
Ta stillbilder (Scenevalg)..........................................................................25
Vise/slette bilder ......................................................................................28
Bruke menyen
Bruke menyelementer .......................................................................30
Menyelementer ...................................................................................31
Opptaksmeny ..........................................................................................32
COLOR (Fargemodus): Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
(Målemodus): Velge målemodus
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
ISO: Velge lysfølsomhet
(Bildekval.): Velge stillbildekvaliteten
Mode (REC-modus): Velge modus for kontinuerlig opptak
(Blitsnivå): Justere mengden blitslys
(Skarphet): Justere skarpheten i bildet
(Oppsett): Endre oppsettselementer
3
Innhold
Visningsmeny.......................................................................................... 39
(Mappe): Velge mappe for visning av bilder
- (Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Skriv ut): Skrive ut bilder med en skriver
(Lysbilde): Spille av en serie bilder
(Endre str.): Endre bildestørrelsen for et bilde
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Trimme: Ta opp et forstørret bilde
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer ................................................................. 46
Kamera .............................................................................................. 47
Digital zoom
Funksj.veiv.
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
Internt minneverktøy .......................................................................... 50
Format
Memory Stick-verktøy........................................................................ 51
Format
Ny REC-mappe
1
Oppsett1 ............................................................................................ 54
LCD-baklys
Pip
2
Endre REC-mappe
Kopier
Språk
Initialiser
Oppsett2 ............................................................................................ 55
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm .................................................................... 57
4
Innhold
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................59
Installere programvare (inkludert) ...........................................................61
Kopiere bilder til datamaskinen ...............................................................62
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet
(ved hjelp av en "Memory Stick Duo") .....................................................69
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert) .............................................70
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................75
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................77
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................78
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter .........................................................82
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................84
Advarsler .................................................................................................94
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder ................................................96
Om "Memory Stick" .................................................................................97
Om batteriene .........................................................................................99
På batteriladeren ...................................................................................101
Indeks
Indeks....................................................................................................102
5
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende,
slik at du kan begynne å bruke kameraet. Her
får du vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene som modusvelgeren
(side 18), menyene (side 30), o.s.v.
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AFlås
blinkende , tent/
piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Det anbefales å lene seg mot et tre
eller en bygning for å stabilisere kameraet. Bruk av selvutløser med to sekunders
forsinkelse eller bruk av stativ kan også være til hjelp. Bruk blits hvis du skal ta bilder
under forhold med lite lys.
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponering
Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slippes inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-sensitivitet (Anbefalt
følsomhetsindeks) = Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 23).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 33).
Justere ISO-følsomheten (Anbefalt følsomhetsindeks)
ISO-sensitivitet er en måleenhet, som beregner hvor mye lys en bildeopptaker mottar. Selv når
eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten, se side 35.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescer.
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønnaktig
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 34).
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8M
3264
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
640
2448
480
Piksler
2 Billedstørrelse: VGA (E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 24)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 36)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt
kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
9
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
2
5
6
7
6
1
7
2
8
3
9
3
8
4
0
5
4
A Lukkerknapp (19)
qa
B Modusvelger (19)
qf
qs
C Mikrofon
qd
D Linse
A
E POWER-knapp
B LCD-skjerm (16)
F POWER-lampe
C MENU-knapp (30)
G Blits (21)
H Selvutløserlampe (22)/AF illuminator
(48)
-knapp (Avspilling) (28)
• Trykk MENU lenge for å vise skjermbildet
(Oppsett).
D DISP-knapp (16)
• Trykk DISP lenge for å velge bakgrunnslys
på LCD.
E Tilgangslampe
F For opptak: Zoom-knapp (W/T)
(20)
For visning: / -knapp
(Avspillingszoom)/
-knapp (Indeks)
(28, 29)
G
(USB) · A/V OUT terminal (side)
H Krok for håndleddsrem
I Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (30)
Meny av: / / / (21-23)
J
-knapp (Bildestørrelse/Slett)
(24, 28)
K Høytaler
10
Identifisere deler
L Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
M Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
N Deksel for vekselstrømadapterledning
Når du bruker en AC-LS5Kvekselstrømadapter (ikke inkludert)
1
2
3
5
4
• Pass på at ledningen ikke kommer i klemme
når du lukker dekselet.
• Du kan ikke lade Nikkelhydrid-batteriene
medl vekselstrømadapteren AC-LS5K. Bruk
batteriladeren til å lade Nikkelhydridbatteriene.
11
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A
Indikator
Når du tar stillbilder
Betydning
Gjenværende batteritid
AE/AF-lås (19)
z
Opptaksmodus (19, 37)
Hvitbalanse (34)
WB
STBY
REC
Standby/Spiller inn film
Innstillingsmodus
(scenevalg) (25)
Innstillingsmodus (Program
auto) (18)
Når du filmer
Kameramodus
SL
Blitsmodus (21)
Blitsen lades
Zooming (20, 47)
1.3
Rødøyereduksjon (48)
Skarphet (38)
ON
AF illuminator (48)
Målemodus (33)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus (32)
B
Indikator
Betydning
Makro (21)
Skala for eksponeringsverdi
(23)
• Displayet endres slik som
vist til venstre, avhengig av
kameramodus.
V Mørkere
v Lysere
12
Veiledning for
eksponeringsverdi (23)
Indikatorer på skjermen
C
E
Indikator
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Betydning
Indikator
Betydning
Bildestørrelse (24)
125
Lukkerhastighet
F2.8
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (23)
16:9
FINE STD
101
Bildekvalitet (36)
Opptaksmappe (51)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Meny (30)
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
Gjenværende intern
minnekapasitet
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
00:00:00
[00:28:25]
Innspillingstid [maksimal
innspillingstid]
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Selvutløser (22)
ISO-tall (35)
D
Indikator
Betydning
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 6).
E
Advarsel om lite
batteristrøm (94)
+
Trådkors for punktmåling
(33)
AF-avstandssøkerramme
13
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Opptaksmodus (19)
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Bildestørrelse (24)
16:9
Avspillingsmodus
Beskytt (40)
-
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Når du spiller av filmer
(82)
Endre mappe (39)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
1.3
N
Zooming (28)
Avspilling (28)
Volum (28)
B
Indikator
Betydning
101-0012
Mappe-fil-nummer (39)
Avspillingsindikator
14
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
101
E
Betydning
Indikator
Betydning
PictBridge kobler til (79)
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Opptaksmappe (51)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
101
Avspillingsmappe (39)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
DPOF
TILB./
NESTE
VOLUM
Meny (30)
Velge bilder
Juster volum
Gjenværende intern
minnekapasitet
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:00:12
Telleverk
D
Indikator
Betydning
PictBridge kobler til (80)
• Ikke koble fra USB-kabelen
mens ikonet vises.
+2.0EV
Eksponeringsverdi (23)
ISO-tall (35)
Målemodus (33)
Blits
WB
Hvitbalanse (34)
500
Lukkerhastighet
F2.8
Blenderverdi
15
Endre skjermbildet
• Ved å holde inne DISP-knappen lenge, kan du
øke LCD-baklyset.
DISP
(Skjermbildebryter)knapp
Hver gang du trykker på DISP-knappen,
endres bildet som følger.
Indikatorer av
Indikatorer på
16
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 54 MB interminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: bildene lagres på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Opptak]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopier] (side 53).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 62 til 65 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet og en datamaskin med en tilpasset USB-kabel, kan du kopiere data som er lagret i
det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin, til
internminnet.
17
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Merketegn
Still inn det valgte modus.
Modusvelger
Kontrollknapp
: Du filmer t side 19
Opptaksmodi for stillbilder
:
Autojusteringmodus
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
t side 19
:
Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til å velge
forskjellige innstillinger.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 31)
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. t side 25
Om funksjonsveiviseren
Når du trykker på kontrollknappen, vises beskrivelsene av funksjonene midlertidig (side 48).
18
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
v/V/b/B-knapp
Lukkerknapp
Modusvelger
z-knapp
Zoomknapp
Grunnleggende bruk
Kontrollknapp
-knapp
(Bildestørrelse)
1 Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde (Autojustering-modus): Velg
Film: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
Indikator for AE/AF-lås
19
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Korteste opptaksavstand er ca. 50 cm. Bruk nærbildemodus (Makro) modus (side 21) når du fotograferer
et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:
–
–
–
–
–
–
–
Langt fra kameraet og mørkt
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Sett gjennom glass
I rask bevegelse
Reflekterende lys eller med en skinnende overflate
Blinking
Baklys
Bruke zoomen
Trykk zoomeknappen.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 6×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 47.
• Du kan ikke endre zoom skalaen ved opptak av film.
20
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk v ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Autoblits
Blinker når det er for lite lys (standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen for å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk B ( ) på kontrollknappen.
Hvis du vil avbryte, trykker du B på nytt.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (B side: Ca. 2 cm eller lengre, T side: Ca. 70 cm eller lengre)
Makro
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten blir lavere.
21
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Bruke selvutløseren
Trykk V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren
aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V på nytt.
• Bruk 2 sekunders forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarphet på bildet p.g.a. bevegelse i
kameraet når du trykker ned utløseren.
22
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
EV (Justere eksponeringen manuelt)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen, og trykk deretter på v (lysere)/V (mørkere) for å justere.
Hvis du vil fjerne indikatoren som vises, trykker du på b en gang til.
Mot –
Mot +
Grunnleggende bruk
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 7.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
23
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Endre stillbildestørrelsen
Trykk
(Bildestørrelse) og deretter v/V for å velge størrelse.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 9.
Standardinnstillingene er markert med .
Bildestørrelse
Retningslinjer
8M (3264×2448)
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:21) (3264×2176)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592×1944)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M (2048×1536)
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224)
Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA (640×480)
For e-post
16:92) (1920×1080)
Vis på 16:9 HDTV3)
Antall bilder
Skriver ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 91).
3) Ved å bruke et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du få bilder av høyere kvalitet.
24
Ta stillbilder (Scenevalg)
Lukkerknapp
Modusvelger
,
,
,
,
,
,
).
Grunnleggende bruk
1 Velg det ønskede modus på scenevalg (
• Du finner informasjon om modi på neste side.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Avbryte Scenevalg
Still inn modusvelgeren til et annet modus enn scenevalg (side 18).
25
Ta stillbilder (Scenevalg)
Scenevalgmodi
Følgende modus er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, reduserer uskarphet.
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap og
lignende.
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å få skarpere
og varmere hudtoner når du tar
bilder av personer, noe som gir
vakrere bilder. I tillegg skaper
effekten av mykt fokus en
behagelig atmosfære for portretter
av personer, blomster og så videre.
Halvlysportrett*
Passer når du skal ta portrettbilder
når det er mørkt. Gir deg mulighet
til å ta skarpe bilder av personer
når det er mørkt, uten at du mister
den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
* Lukkerhastigheten blir langsommere, så bruk av stativ anbefales.
26
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
Ta stillbilder (Scenevalg)
Funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen. Når du trykker på knappen og velger funksjoner som ikke kan
kombineres med scenevalget, høres en pipelyd.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Hvitbalanse
Serie
Blitsnivå
SL
—
—
Auto/ WB
—
—
/
—
Grunnleggende bruk
—
/
/
27
Vise/slette bilder
v/V/b/B-knapp
-knapp (Indeks) / knapp (Avspillingszoom)
-knapp
(Avspillingszoom)
-knapp (Avspilling)
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
-knapp (Slett)
1 Trykk på
-knapp (Avspilling).
Hvis du trykker
-knappen (Avspilling) når kameraet er avslått, blir kameraet slått på i
avspillingsmodus. Hvis du trykker igjen, skifter du til opptaksmodus.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk z for å spille av en film. (Trykk z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk B for å spole forover, trykk b for tilbakespoling. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på v/V for å justere volumet.
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter z.
Avbryte slettingen
Velg [Avslutt], og trykk deretter z.
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk
mens du viser et stillbilde.
Trykk
for å angre zoomen.
Juster mengde: v/V/b/B
Oppheve avspillingszoom: z
• For å lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 45)
28
Vise/slette bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B. Du kan vise neste (forrige) indeksskjerm
ved å trykke b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke z.
1 Når det vises et indeksskjermbilde, trykker du
kontrollknappen. Deretter trykker du z.
(Slett) og velger [Velg] med v/V på
2 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, og trykk deretter z for å vise indikatoren
det valgte bildet.
(Slett) på
Grønn ramme på valgt bilde
Grunnleggende bruk
Slette bilder i indeksmodus
Avbryte en sletting
Velg et bilde du tidligere har valgt for sletting, og trykk deretter z for å
slette indikatoren
fra bildet.
3 Trykk
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
• Du kan slette alle bildene i mappen ved å velge [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1 i stedet for
[Velg], og deretter trykke z.
29
Bruke menyen
Bruke menyelementer
v/V/b/B-knapp
-knapp (Avspilling)
Modusvelger
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Innspilling: Slå på kameraet, og still deretter inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk på
-knapp (Avspilling).
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/
avspillingsmodus.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du
fortsette å trykke b/B til elementet vises på
skjermen.
• Trykk z etter at du har valgt et element i
avspillingsmodus.
4 Velg en innstilling med v/V.
Innstillingen du velger, zoomes- og stilles inn.
5 Trykk MENU for å slå av menyen.
Du kan også slå av menyen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
• Hvis det er et element som ikke vises, vil du se et v/V-merke i kanten av området der menyelementene
vanligvis vises. Du kan vise elementet som ikke er synlig, ved å velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke angi elementer som ikke er valgbare.
30
Menyelementer
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Opptaksmeny (side 32)
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren og innstillingene. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
( : tilgjengelig)
Modusvelgerinnstilling:
COLOR (Fargemodus)
Scene
—
—
—
—
ISO
—
—
—
—
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
—
(Blitsnivå)
—
*
—
(Skarphet)
—
—
—
Bruke menyen
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
(Oppsett)
Meny for visning (side 39)
(Mappe)
DPOF
(Lysbilde)
(Rotere)
Trimme**
- (Beskytt)
(Skriv ut)
(Endre str.)
(Oppsett)
* Operasjonen kan være begrenset avhengig av scenemodus (side 27).
**Kun tilgjengelig for avspillingszoom.
I denne "Brukerhåndbok for Cyber-shot", vises den tilgjengelige modusvelgerinnstillingen på
følgende måte:
Ikke tilgjengelig
Tilgjengelig
31
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
COLOR (Fargemodus): Endrer livaktigheten
på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
S/HV (B & W)
Angir at bildet vises i i svart/hvitt.
Bruntone (SEPIA)
Angir at bildet vises i bruntone.
Naturlig (NATURAL)
Angir at bildet vises med diskré farger.
Varm (RICH)
Angir at bildet vises i rødglødene fage.
Normal
• Du kan velge bare [Normal], [S/HV] eler [Bruntone] når du filmer.
32
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Målemodus): Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Punkt (Punktmåling)
( )
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 7.
Bruke menyen
Multi (Flermønstermåling)
33
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når
fargene i bildet ser rare ut.
Blits ( WB )
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
Hvitglødende (n)
Juster for lysforhold slik som under en klar skinnende lampe,
eller skinnende lys som i et fotostudio.
Fluorescer. (
Justerer for fluorescerende lys.
Overskyet (
34
)
)
Justerer for overskyet vær eller et skyggeområde.
Opptaksmeny
Dagslys (
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
)
Auto
Justerer for solrik utendørs, kveldsscener, nattscener,
fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter
solnedgang.
Justerer hvitbalansen automatisk.
ISO: Velge lysfølsomhet
Lavt tall
Bruke menyen
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 8.
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke skikkelig, selv om du
velger [Fluorescer.] ( ).
• Bortsett fra i [Blits]-modiene ( WB ) er [WB] satt til [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 27).
Høyt tall
Velger en lysfølsomhet målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
1250
800
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
400
200
80
Auto
• Hvis du vil ha mer informasjon om ISO-følsomhet, kan du se side 7.
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
35
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Bildekval.): Velge stillbildekvaliteten
Velger stillbildekvalitet.
Fin (FINE)
Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
• Når modusvelgeren er i
[Fin].
Standard (STD)
36
(Auto), er kvaliteten på stillbildet
Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Mode (REC-modus): Velge modus for
kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker lukkerknappen.
Serie (
)
Tar opp tre bilder på rad når du trykker utløserknappen.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
• Blitsen er stilt inn på
Normal
(Blits tvunget av).
Fotograferer ikke kontinuerlig.
• Opptaksintervallet er på ca. 2 sekunder.
• Når batterinivået er lavt, eller når det indre minnet eller "Memory Stick Duo" ikke har tilstrekkelig plass,
kan du ikke skyte kontinuerlig.
• Det kan hende du ikke kan ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 27).
Bruke menyen
Om [Serie]
37
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Blitsnivå): Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
+ ( +)
Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –)
Mot –: Senker blitsnivået.
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 21.
(Skarphet): Justere skarpheten i bildet
Mot –
Mot +
Justerer skarpheten i bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
Mot –: Gjør bildet mykere.
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Se side 46.
38
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Opphever utvalget.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Bruke menyen
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 51)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 52)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Går til forrige eller neste mappe.
39
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
- (Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytt (-)
Se nedenstående prosedyre.
Avslutt
Avslutter Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Bildet beskyttes, og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
-
4 Hvis du vil beskytte andre bilder, velger du det ønskede bildet med b/B, og trykker deretter z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk
(indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter z.
5 Velg bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
VELG
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• Hvis du vil beskytte alle bildene i mappen, velger du [Alt i denne mappen] i trinn 4 og trykker z. Velg
[På] med B, og trykk deretter z.
40
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, i trinn 5 i "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk z for at --indikatoren skal bli grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bildene du vil oppheve beskyttelsen for.
4 Trykk MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på
opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
Bruke menyen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter z.
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Tilføyer et
-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 82).
(Skriv ut): Skrive ut bilder med en skriver
Se side 78.
41
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Lysbilde): Spille av en serie bilder
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Intervall
3 sek.
Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Bilde
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Start
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter z.
Lysbildevisningen vil da starte.
For å avslutte lysbildeframvisning, trykk z avbryter lysbildeframvisningen. Velg [Avslutt] med V,
og trykk deretter z.
• Når du stopper en lysbildevisning midlertidig, kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
• Intervalltiden er kun en veiledning, slik at den kan variere avhengig av bildestørrelse, etc.
42
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Endre str.): Endre bildestørrelsen for et bilde
Stor størrelse
Liten størrelse
Du kan endre størrelsen på et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter endringen av størrelsen.
8M
3M
2M
VGA
Avbryt
Bruke menyen
Du finner mer informasjon om valg av bildestørrelse på
side 24.
5M
Avbryter endringen av størrelsen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen på.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
•
•
•
•
•
Hvis du vil ha mer informasjon om billedstørrelse kan du se side 9.
Du kan ikke forandre størrelsen på filmer.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelsen til 3:2 eller 16:9.
Når du forandrer størrelsen på et bilde med bildeforholdet 3:2 eller 16:9, vises de svarte feltene øverst og
nederst i bildet.
43
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK
Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Se side 46.
44
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Trimme: Ta opp et forstørret bilde
Tar opp et forstørret bilde (side 28) som en ny fil.
Trimme
Se følgende prosedyre.
Tilbake
Avslutter justering.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
3 Velg bildestørresle med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet er tatt, og originalbildet vises igjen.
• Det justerte bildet er tatt opp som den nyeste filen i den valgte opptaksmappen, og originalbildet er bevart.
• Kvaliteten på det justerte bildet kan være svekket.
• Du kan ikke justere til et bildeformet på 3:2 eller 16:9 bildesideforhold.
Bruke menyen
1 Trykk på MENU under avspillingszoom for å vise menyen.
45
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av Oppsett-skjermbildet.
Modusvelger
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
2 Når du har trykket B på kontrollknappen, går du til innstillingen
(Oppsett),
og trykker deretter B på nytt.
3 Trykk v/V/b/B på kontrollknappen for å velge elementet du vil angi.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
4 Trykk z for å angi innstillingen.
Du slår av skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke MENU.
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke b på kontrollknappen
flere ganger.
• Trykk lukkerknappen halvveis ned for å lukke
(Oppsett) og gå tilbake til opptaksmodus.
Når menyen ikke vises
Trykk MENU lenge for å vise skjermbildet
Avbryte innstillingen for
(Oppsett).
(Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
46
Kamera
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil
6×). Når zoomforstørrelsen overstiger 6×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Dette er
ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 12×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Maksimal zoomforstørrelse
5M
Ca. 7,6×
3M
Ca. 9,6×
2M
Ca. 12×
VGA
Ca. 30×
16:9
Ca. 10×
Bruke Oppsett-skjermbildet
Størrelse
• Når du trykker zoomknappen, vises indikatoren for zoomforstørrelse på følgende måte.
W-siden av denne linjen er området for optisk
zoom, og T-siden er området for digital zoom
Indikator for zoomforstørrelse
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
47
Kamera
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for funksjonene.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av
blits. Velg dette før du tar bildet.
På (
)
Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold.
AF-lys
AF illuminatoren tilfører fullt lys for enklere fokusering på et objekt i mørke omgivelser. AF
illuminatoren stråler ut rødt lys for at kameraet skal fokusere enklere når lukkeknappen
trykkes halvveis ned, til fokuset er låst. ON indikatoren kommer nå tilsyne.
Auto
Bruker AF illuminatoren.
Av
Bruker ikke AF illuminatoren.
• Hvis lyset fra AF illuminatoren ikke når objektet tilfredsstilende eller hvis objektet ikke har noen kontrast,
vil fokuset ikke gjennomføres. (Det anbefales en avstand på opp til ca 2,5 m (zoom: W) / 1,5 m tommer
(zoom: T).)
• Fokuset gjennomføres så lenge at AF illuminatorens lys når objektet, selv om lyset er litt ut av senter på
objektet.
• AF avstandsmålerramme kommer ikke tilsyne, når AF illuminatoren brukes.
• AF illuminatoren virker ikke når
(Halvlys modus) eller
(Landskap modus) er valgt i scenemodus.
• AF illuminatoren sender ut et veldig klart lys. Selv om det ikke er noen problemer med sikkerheten, skal
du ikke se direkte inn i AF illuminatorens emitter på nært hold.
48
Kamera
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
Bruke Oppsett-skjermbildet
49
Internt minneverktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
50
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
Ny REC-mappe
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 67).
51
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B og [OK] med v, og trykk deretter z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
52
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med 64 MB kapasitet eller mer.
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Avbryte kopieringen
• Bruk fullt oppladede nikkelhydrid-batterier eller en vekselstrømsadapter (ikke inkludert). Hvis du prøver
å kopiere bildefiler og bruker batterier som er nesten utladet, kan det hende at batteriene tømmes og
kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter kjøre [Format]-kommandoen i
(Internt
minneverktøy) (side 50).
• Når du kopierer data til internminnet til "Memory Stick Duo", vil alle data bli kopiert. Du kan ikke velge
en spesifikk mappe eller på "Memory Stick Duo" som plassering for dataene som skal kopieres.
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsrekkefølge).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Velg [Avbryt] i trinn 2 eller 3, og trykk deretter z.
53
Oppsett1
1
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
LCD-baklys
Velger lysstyrken på bakgrunnslyset på LCD skjermen når du bruker kameraet med batterier.
Lyst
Sterkere lys
Normal
• Du kan også endre innstillingen ved å holde DISP-knappen inne lenger.
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteriet opp raskere.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Språk
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Bilder som er lagret i det interne minnet blir opprettholdt.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte tilbakestillingen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
• Pass på at du ikke kobler fra strømmen under tilbakestillingen.
54
2
Oppsett2
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
"Memory Stick Duo" byttes. (Når en ny "Memory Stick Duo"
inneholder en fil med et nummer som er høyere enn det sist
tildelte nummeret, tildeles et nummer som er ett høyere enn
det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen endres.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er ett høyere enn det høyeste nummeret.)
USB-tilkobl.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge kompatibel skriver
(side 78).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 63).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av en tilpasset USB-kabel.
55
Oppsett2
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 46
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 58 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
2 Velg datovisningsformatet med v/V, og trykk deretter z.
3 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter z.
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Avbryte stilling av klokken
Velg [Avbryt], og trykk deretter z.
56
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å
koble kameraet til en TV.
Slå av både kameraet og TV-en før du
kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
2 Slå på TV-en og still inn TV/videoinngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk
(Avspilling) for å slå på
kameraet.
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
Tilpasset A/V-kabel
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler
du lydpluggen (svart) på den bestemte AVkabelen til venstre lydkontakt.
Kontrollknapp
Bilder som er tatt med kameraet, vises
på TV-skjermen.
Trykk b/B på kontrollknappen for å
velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det
bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet
for å tilpasse det til TV-apparatet (side 56).
Vise bilder på en TV-skjerm
2 Til
(USB) · A/V
OUT terminal
-knapp
(Avspilling)
57
Vise bilder på en TV-skjerm
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm,
trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og den tilpassede
A/V-kabelen. Fargesystemet på TV-en må
stemme overens med fargesystemet på det
digitale stillbildekameraet. Se etter på
nedenstående lister for å finne TVfargesystemet i det landet eller den regionen
hvor kameraet brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica,
Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela
osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong
Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, Norge, New Zealand, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Russland, Ukraina osv.
58
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 75).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i engelsk versjon.
• Under Windows Vista, kan noen navn og operasjoner
avvike fra de som er beskrevet under.
Installer programvaren (inkludert) først (side 61)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 62)
• Vise bilder på datamaskinen
• Se på bilder som er lagret på datamaskinen
• Vise fotografier ordnet etter dato
• Redigere bilder
Bruke datamaskinen
Se på bilder med "Picture Motion Browser" (side 70)
• Viser plasseringen av stillbildet på onlinekart. (For å gjøre
dette, må datamaskinen din være tilkoblet internett.)
• Opprett en ny datadisk. (CD brenner eller DVD brenner
kreves.)
• Utskrift eller lagring av stillbilder med innsatt dato.
59
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (installert på forhånd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* eller Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Inkludert (standard)
Anbefalt forhold ved bruk av "Picture
Motion Browser"
OS (installert på forhånd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* eller Windows Vista*
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det to USB-tilkoblingsmodi, nemlig
[Masselager] (standardinnstilling) og [PTP]
modus. Dette kapitlet beskriver [Masselager]
som et eksempel. Hvis du vil ha mer
informasjon om [PTP], kan du se side 55.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Brukerstøtte
Lydkort: 16 bits stereolydkort med høyttalere
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
raskere, 128 MB av RAM eller mer
(Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
raskere og 256 MB av RAM eller mer)
Software: DirectX 9.0c eller senere
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—200 MB eller mer
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer farger: sterke farger
(16-bit farge) eller mer
* 64-bit utgaver og startere (utgaver) støttes ikke.
• Programvaren er kompatibel med DirectXteknologi. Det kan være nødvendig å installere
"DirectX".
60
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før
installeringen.
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
4 Velg ønsket [Region] og [Country/
Area] og klikk deretter [Next].
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for Sony Picture Utility] vises,
klikk [Next].
Skjermbildet "License Agreement"
vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] og deretter
klikke [Next].
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
2 Klikk [Install].
Skjermbildet "Choose Setup Language"
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next].
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for webområdet
for kunderegistrering på skrivebordet.
Bruke datamaskinen
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• Under Windows Vista, kan AutoPlay
skjermen komme tilsyne. Velg "Run
Install.exe" og følg instruksjonene som
kommer tilsyne på skjermen for å fortsette
med installasjonen.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
Når du har registrert deg på webområdet,
kan du få sikker og nyttig kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
[Location Settings] skjermen vises.
61
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 89.
For en datamaskin uten Memory Stickspor
Følg trinn 1 til 4 på side 62 til 66 for å
kopiere bilder.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du installere
programvaren (inkludert) før du fortsetter. Hvis
du bruker Windows XP, er installasjon ikke
nødvendig.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
Med Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me:
Dette kameraet er ikke kompatibelt med
disse versjonene av Windowsoperativsystemet. Når du bruker en
datamaskin uten et Memory Stick-spor, må
du bruke en kommersielt tilgjengelig
Memory Stick Reader/Writer for å kopiere
bilder fra en "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
Hvis du vil kopiere bilder i det interne
minnet, til datamaskinen, kopierer du først
bildene til en "Memory Stick Duo", for
deretter å kopiere dem til datamaskinen.
62
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett inn et tilstrekkelig ladet
nikkelhydrid-batteri i kameraet,
eller koble kameraet til en
stikkontakt (veggkontakt) med
vekselstraømsadapteren (ikke
inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av batterier med lavt strømnivå, kan
kopieringen mislykkes eller bildedata bli
ødelagt hvis batteriene går tom for strøm for
tidlig.
3 Trykk
-knappen (Avspilling) for
å slå på kameraet og
datamaskinen.
-knapp (Avspilling)
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
1 Til
(USB) · A/V
OUT terminal
• Hvis du bruker Windows XP/Vista, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
"USB-modus Masselager" vises på
kameraskjermen.
Tilgangsindikatorer*
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
Tilpasset USB-kabel
2 Til en USB-kontakt
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises,
setter du [USB-tilkobl.] til [Masselager]
(side 55).
• Når programvaren (inkludert) er installert, kan
det hende at vinduet [Import Images] (side 70)
vises. I så fall kan du importere bilder direkte
ved hjelp av "Picture Motion Browser".
• Hvis du bruker Windows 2000, følger du
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B: Kopiere
bilder til en datamaskin" på side 65.
• Hvis du bruker Windows XP/Vista og veiviseren
ikke vises automatisk, må du følge prosedyren
som er forklart under "Trinn 3-B: Kopiere bilder
til en datamaskin" på side 65.
Bruke datamaskinen
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
63
Kopiere bilder til datamaskinen
1 Etter at du har opprettet en USB-
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
tilkobling i trinn 2, må du klikke
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når veiviservinduet vises
automatisk på skrivebordet.
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter [Next].
1
1
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" vises.
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
2 Klikk [Next].
4 Velg et navn og et mål for bildene,
og klikk [Next].
1
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo", vises.
• Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo", vises bildene i internminnet.
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options".
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"mappe.
64
Kopiere bilder til datamaskinen
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] for å velge
dette alternativet, og klikk så
[Next].
1 Dobbeltklikk [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
2 Dobbeltklikk mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter en bildefil for
å vise menyen, og klikk [Copy].
6 Klikk [Finish].
Veiviservinduet lukkes.
1
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
(side 67).
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP/Vista, må du følge
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 63.
3 Dobbeltklikk mappen [My
Bruke datamaskinen
• Hvis du vil fortsette å kopiere andre bilder,
kobler du fra den tilpassede USB kabelen
(side 67). Deretter følger du prosedyren som
er forklart i "Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 63.
Documents]. Høyreklikk deretter
vinduet "My Documents" for å
vise menyen, og klikk [Paste].
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"mappe.
1
2
65
Kopiere bilder til datamaskinen
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents".
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 69), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents".
1 Klikk [Start] t [My Documents].
2
1
Innholdet i mappen "My Documents"
vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke-[My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklikk den ønskede
bildefilen.
Bildet vises.
66
Kopiere bilder til datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra den tilpassede USB-kabelen
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
1 Dobbeltklikk på
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: vise mapper i Windows XP
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
2 Klikk
[Stop].
(USB masselagerenhet) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
4 Klikk [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; bare "101MSDCF"
– Internminne kun; "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
Bruke datamaskinen
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
67
Kopiere bilder til datamaskinen
• Bildefiler er navngitt som følger. ssss står
for ethvert tall innenfor rekken fra 0001 til 9999.
De nummeriske delene av navnet på en filmfil
som er tatt opp i filmodus og dets tilsvarende
indeksbildefil er det samme.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.AVI
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
• Du finner mer informasjon om mapper på side
39 og 51.
68
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin,
med kameraet (ved hjelp av en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet (side 51) og deretter
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge:
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy].
2Dobbeltklikk [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk [sssMSDCF]-mappen i
[DCIM]-mappen, og klikk [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavnet til
"DSC0ssss".
Bruke datamaskinen
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er AVI. Ikke endre
filetternavnet.
69
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Denne delen gir et sammendrag av "Picture
Motion Browser" samt grunnleggende
instruksjoner.
"Picture Motion Browser"
oversikt
Med "Picture Motion Browser" kan du
gjøre følgende:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere, skrive ut og sende stillbilder som epostvedlegg, endre opptaksdato med mer.
• Stillbilder kan bli skrevet ut med innsatt dato.
• Du kan opprette en datadisk ved bruk av CD
brenner eller DVD brenner.
• Du finner mer informasjon om "Picture Motion
Browser" i Help.
Du får tilgang til Help ved å klikke [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [Picture Motion Browser].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Gå ut av "Picture Motion Browser"
Klikk
i øvre høyre hjørne på skjermen.
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Kontroller at "Media Check Tool"*
kjører.
Se etter ikonet
oppgavelinjen.
(Media Check Tool) på
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registerer og importerer bilder
når du setter inn en "Memory Stick" eller
kobler til kameraet.
• Hvis det ikke er noe
ikon: Klikk [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Tools]
t [Media Check Tool].
2 Koble kameraet til datamaskinen
med den tilpassede USB-kabelen.
Når kameraet er registrert, vises vinduet
[Import Images].
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller, fra startmenyen: Klikk [Start] t [All
Programs] ([Programs] i Windows 2000)
t [Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
• Bekreftelsesbeskjeden av informasjonsverktøyet
vises på skjermen når du starter "Picture Motion
Browser" den første gangen. Velg [Start]. Denne
funksjonen informerer deg om nyheter, som
f.eks. softwareoppdateringer. Du kan endre
innstillingene senere.
70
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, ser du
først side 62.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP/Vista, lukker du den.
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
3 Importer bildene.
Du starter importen av bilder ved å
klikke [Import].
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
• Du finner instruksjoner om hvordan du
endrer "Folder to be imported" på side 73.
2Klikk ønsket år.
Bilder som er tatt det året, vises ordnet i
kalenderen etter opptaksdato.
3Du kan vise bildene etter måned ved å
klikke ønsket måned.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den måneden.
4Du kan vise bildene etter klokkeslett
ved å klikke ønsket dato.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den dagen, ordnet etter time.
Skjermbilde for årsvisning
1
2
Vise bilder
3
1 Kontrollere importerte bilder
Når importen er fullført, startes "Picture
Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
Skjermbilde for månedsvisning
4
Bruke datamaskinen
Skjermbilde for timesvisning
• Mappen "My Pictures" er angitt som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke et miniatyrbilde for å
vise bildet.
2 Vise bilder i "Viewed folders"
ordnet etter opptaksdato på en
kalender
1Klikk kategorien [Calendar].
Årene bildene ble tatt, vises.
• Du kan vise en liste over bilder fra en
bestemt måned eller et bestemt år, ved å
klikke den perioden til venstre i
skjermbildet.
71
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
3 Vise enkeltbilder
I skjermbildet timevisning kan du
dobbeltklikke et miniatyrbilde for å vise
bildet for seg selv i et eget vindu.
Opprett en datadisk
Bilder kan lagres på CD eller DVD som en
datadisk.
• CD brenner eller DVD brenner kreves.
• Følgende disk kan brukes for å opprette en
datadisk.
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD±R DL (12 cm)
1 Velg bilde som skal lagres på
disken.
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke
verktøylinjeknappen
.
Vise bilder i fullskjermsmodus
Du kan vise en lysbildevisning av
gjeldende bilder i fullskjermsmodus,
ved å klikke .
• For å velge fortløpende bilder, klikk på det
første bildet, trykk deretter og hold ned
"Shift" tasten mens du klikker det siste
bildet.
• For å velge to eller flere ikke-fortløpende
bilder, trykk og hold ned "Ctrl" tasten mens
du klikker bilder.
2 Klikk
knappen på vertøylinjen.
[Create Data Disc] skjermen vises.
3 Klikk [Start].
• Du spiller av lysbildevisningen eller stopper
den midlertidig ved å klikke
nederst til
venstre på skjermen.
• Du stopper lysbildevisningen ved å klikke
nederst til venstre på skjermen.
4 Følg instruksjonene på skjermen
for å fortsette å opprette en
datadisk.
• For å legge til de ønskede bildene, dra og
slipp [Create Data Disc] skjermen.
Velg alle bildene i en mappe.
Klikk [folders] tasten, og deretter
høyreklikk på den valgte mappen og velg
[Create Data Disc]. Alle bildene i en mappe
kan velges.
72
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Bruk kartvisning for å vise
stillbilder på et kart
1 Klikk
Hvis stillbildet har plasseringsinformasjon,
kan du se bildet på kart online med
mappevisning.
• For å bruke mappevisningsfunksjonen, må
datamaskinen din være tilkoblet internett.
1 Velg et miniatyrbilde med
2 Klikk
på hovedskjermbildet
eller velg [Register Folders to
View] i [File]-menyen.
Innstillingsskjermbildet for registrering av
"Viewed folders" vises.
.
.
Kartvisningens hovedvindu kommer tilsyne.
2 Angi mappen med bilder for
import for å registrere mappen i
"Viewed folders".
3 Klikk [OK].
• Kart og satellittbilder levert av Google Maps
kartservice.
Bildeinformasjonen blir registrert i databasen.
senere på stillbilder ved bruk av
mappevisning. For ytterligere
informasjon, se hjelp på mappevisning.
registreres også.
Endre "Folder to be imported"
Du kan endre "Folder to be imported" ved å
åpne "Import Settings"skjermen.
Bruke datamaskinen
• Bilder i undermapper i "Viewed folders",
• Du kan legge til plasseringsinformasjon
Andre funksjoner
Klargjøre bilder som er lagret på
datamaskinen, for visning
Du viser dem ved å registrere mappen som
inneholder bildene, som en del av "Viewed
folders".
1 Velg [Import Settings] t
[Location for Imported Images]
fra [File]-menyen.
Skjermbildet "Location for Imported Images"
vises.
73
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
2 Velg "Folder to be imported".
• Du kan angi "Folder to be imported" fra
mappene som er registrerte som "Viewed
folders".
Oppdatere
bilderegistreringsinformasjon
Du kan oppdatere bildeinformasjon ved å
velge [Update Database] på [Tools]menyen.
• Det kan ta en stund å oppdatere databasen.
• Hvis du endrer navnet på bildefilene eller
mappene i "Viewed folders", kan de ikke
vises med denne programvaren. Da må du
oppdatere databasen.
Lagring av bilder med innsatt dato
1 Dobbeltklikk på et bilde for å vise det.
2 Klikk
og velg [Insert Date]fra
rullegardinmenyen.
3 Velg den ønskede fargen og posisjon, og
klik deretter på [OK].
4 Klikk
for å lagre.
Utskrift av bilder med innsatt dato
1 Velg det stillbildet du vil skrive ut.
2 Klikk
på verktøylinjen.
3 Klikk avkryssningsruten [Print date taken]
i utskriftsvalg.
4 Klikk [Print].
Avinstallere "Picture Motion
Browser"
1 Klikk på [Start] t [Control Panel] (i
Windows 2000 [Start] t [Settings] t
[Control Panel]), og dobbeltklikk deretter
[Add/Remove Programs].
2 Velg [Sony Picture Utility], og klikk
deretter [Remove] (i Windows 2000
[Change/Remove]) for å utføre
avinstalleringen.
74
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjøre kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 1: Klargjøre kameraet
og datamaskinen" på side 62.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 til v10.4)
USB plugg: Inkludert (standard)
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 63.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 67.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Bruke datamaskinen
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det to USB-tilkoblingsmodi, nemlig
[Masselager] (standardinnstilling) og [PTP]
modus. Dette kapitlet beskriver [Masselager]
som et eksempel. Hvis du vil ha mer
informasjon om [PTP], kan du se side 55.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
2 Koble til den tilpassede USB-
Dobbeltklikk harddiskikonet t og den
ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
75
Bruke Macintosh-datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra den tilpassede USB-kabelen
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "Trash" ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
76
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 91).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 78)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick" -kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan skrive ut bilder med innsatt dato (side 74).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 82)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd som du vil skrive ut, med et
merke (utskriftsrekkefølge).
77
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjøre kameraet for å koble det til
skriveren med den tilpassede USB kabelen.
Indeksknapp
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
I enkeltbildemodus
MENU-knapp
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
Kontrollknapp
• Det anbefales at du bruker fullt oppladede
nikkelhydrid-batterier eller en
vekselstrømsadapter (ikke inkludert) for å
forhindre at strømmen slåes delvis av under
utskrift.
I indeksmodus
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
1 Trykk MENU for å vise menyen.
2 Trykk B på kontrollknappen for å
velge
1
(Oppsett).
2
3 Velg [
] (Oppsett2) med V , og
velg deretter [USB-tilkobl.] med
v/V/B.
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i ca. fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
2
4 Velg [PictBridge] med B/v, og
trykk deretter z.
USB-modus er angitt.
78
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
Trinn 3: Utskrift
Uavhengig av hva modusvelgeren er satt til,
vises utskriftsmenyen når du fullfører trinn
2.
1 Velg ønsket utskriftsmetode med
2 Til
(USB) · A/V
OUT terminal
v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter z.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
[DPOF-bilde]
Tilpasset USBkabel
1 Til USBkontakten
Skriver ut alle bildene med et
merke (utskriftsrekkefølge) (side 82),
uansett hvilket bilde som vises.
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
2 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er opprettet,
vises indikatoren
.
1Velg bildet du vil skrive ut, med b/B,
og trykk deretter z.
-merket vises på det valgte bildet.
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
2Velg [Skriv ut] med V, og trykk deretter
z.
[Dette bildet]
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
• Hvis du velger [Dette bildet] og setter
[Indeks] til [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et
indeksbilde.
Skrive ut stillbilder
Skriver ut et vist bilde.
79
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
2 Velg utskriftsinnstillinger med
v/V/b/B.
3 Velg [OK] med V/B, og trykk
deretter z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra den tilpassede USB
multikabelen mens
(PictBridge kobler
til) indikatoren vises på skjermen.
Indikatoren
[Indeks]
Velg [På] for å skrive ut som et
indeksbilde.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 56). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er satt til [Av]:
Velg antall ark du vil skrive ut (med det
samme bildet). Bildet skrives ut som et
enkeltbilde.
Når [Indeks] er satt til [På]:
Velg antall bilder du vil skrive ut som et
indeksbilde. Hvis du valgte [Dette
bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
80
Skrive ut andre bilder
Etter trinn 3 velger du [Velg] og ønsket
bilde med v/V, og utfører deretter
prosedyren fra trinn 1.
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet" (side
78) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 79), og fortsett deretter
med følgende:
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
beskrevet nedenfor.
1 Trykk
(Indeks).
Indeksskjermen vises.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Skriv ut) med B, og trykk
deretter z.
4 Velg ønsket utskriftsmetode med v/V, og
trykk deretter z.
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B,
og trykk deretter z for å vise -merket.
(Gjenta denne prosedyren for å velge andre
bilder.) Trykk deretter MENU.
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsrekkefølge), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Utskrift"
(side 79).
Skrive ut stillbilder
81
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta "Memory
Stick Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
Merking i enkeltbildemodus
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
deretter z.
Bildet er merket med et
(utskriftsrekkefølge).
-merke
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil kopiere inn datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
82
4 Hvis du vil merke andre bilder,
viser du ønsket bilde med b/B, og
trykker deretter z.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du avbryter ved å velge [Avbryt] i trinn 4
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke z.
Merking i indeksmodus
1 Vis indeksskjermen (side 29).
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
deretter z.
Fjerne merket i indeksmodus
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av, i trinn 5, og trykk deretter z.
Fjerne alle merker i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter z. Velg [Av], og trykk
deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk
deretter z.
• Du kan ikke legge til et
denne mappen].
-merke i [Alt i
5 Velg bildet du vil merke, med v/V/
b/B, og trykk deretter z.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
(grønn)
bilder.
Skrive ut stillbilder
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk
deretter z.
-merket blir hvitt.
83
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 85 til 93.
2 Ta ut batteriene og sett dem inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 54).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
84
Batterier og strøm
85
"Memory Stick Duo"
91
Ta stillbilder/filme
86
Internminne
91
Vise bilder
88
Skriver ut
91
Slette/redigere bilder
88
PictBridge-kompatibel skriver
92
Datamaskiner
89
Annet
93
Picture Motion Browser
90
Feilsøking
Batterier og strøm
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriene er utladet. Installer de oppladede nikkelhydrid-batteriene.
• Når man bruker Nikkelhydrid-batterier, kan batteriets poler eller terminalene på
batteridekselet være skitne, slik at batteriene ikke lades opp tilstrekkelig. Rengjør dem med en
bomullsdott e.l. (side 99).
• Når man bruker Nikkelhydrid-batterier kan den viste gjenværende tiden være forskjellig fra
den faktiske på grunn av minneeffekten (side 99) osv. Lad ut batteriene fullstendig og lad dem
deretter opp igjen for å korrigere displayet.
Batteriene tømmes for fort.
• Når man bruker Nikkelhydrid-batterier skal de lades tilstrekkelig.
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted.
Strømmen til kameraet slåes av automatisk når du åpner batteri/"Memory Stick
Duo" dekselet.
• Dette er ikke feil. Slå av strømmen til kameraet når du åpner batteri/"Memory Stick Duo"
dekselet.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteriene på korrekt måte.
• Koble til vekselstrømsadapteren riktig (ikke inkludert).
• Batteriene er utladet. Installer de oppladede nikkelhydrid-batteriene.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet når det er slått på, slås kameraet av automatisk etter tre minutter
for å forhindre at batteriene brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteriene er utladet. Installer de oppladede nikkelhydrid-batteriene.
Feilsøking
85
Feilsøking
Ta stillbilder/filme
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 28).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still inn modusvelgeren på
, ,
, ,
, ,
,
,
når du tar stillbilder.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk
(Avspilling) for å endre opptaksmodus (side 28).
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
(makro). Pass på å plassere objektivet lenger fra
motivet enn den korteste avstanden, omkring 2 cm (W)/70 cm (T), når du fotograferer
(side 21).
•
(Skumringsmodus) eller
(Landskapsmodus) velges i scenemodus når du tar stillbilder.
Zoom virker ikke.
• Smart zoom kan ikke brukes når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
• Den digitale zoomen kan ikke brukes når du filmer.
• Zoomforstørrelsen kan ikke endres mens man filmer.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av) (side 21).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [Mode] (REC-modus) er satt til [Serie] (side 37).
–
(Høy følsomhetsmodus) eller (halvlysmodus) er valgt i scenemodus (side 26).
– Du filmer.
• Sett blitsen til (Blits tvunget av) når
(Landsskapsmodus),
(Strandmodusd), eller
(Snømodus) er valgt i scenemodus (side 21).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er ikke feil.
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
86
(Skumringsmodus) eller
(Landskapsmodus) velges i scenemodus (side 27).
Feilsøking
Dato og tid vises ikke.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 92). Du kan
skrive ut eller lagre bilder med innsatt dato ved bruk av "Picture Motion Browser" (side 74).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 23).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-baklyset (sider 16, 54).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 33), eller juster
eksponeringen (side 23).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 23).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [COLOR] (Fargemodus) til [Normal] (side 32).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen). Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
Motivet har røde øyne.
Feilsøking
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
• Sett [Rødøyered.] i menyen
(Oppsett) til [På] (side 48).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden, og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
87
Feilsøking
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 28).
• Batterinivået er lavt. Installer de oppladede nikkelhydrid-batteriene.
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk
-knapp (Avspilling) (side 28).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 69).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 67).
Dato og tid vises ikke.
• DISP knappen er slått av (side 16).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 56).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 57).
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 41).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 40) eller bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryteren og setter bryteren
på LOCK (side 97) for å forhindre utilsiktet sletting.
Funksjonen for endring av størrelse virker ikke.
• Du kan ikke omjustere størrelsen på filmer.
88
Feilsøking
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 60 for Windows, og side 75 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 63
og 75). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Når batterinivået er lavt, installer de oppladede nikkelhydrid-batteriene, eller bruk
vekselstrømsadapteren (ikke inkludert).
• Sett [USB-tilkobl.] til [Masselager] i menyen
(Oppsett) (side 55).
• Bruk den tilpassede USB kabelen (inkludert) (side 63).
• Koble den tilpassede USB kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 63).
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på riktig måte med en USB-forbindelse (side 63).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (side 63 og 75).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 51).
Feilsøking
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
• Start "Media Check Tool" (side 70).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 63).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", kan du se i hjelpen.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
89
Feilsøking
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 62).
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 67).
• Bruk enheten riktig (side 69).
Picture Motion Browser
Bilder vises ikke på riktig måte med "Picture Motion Browser".
• Kontroller at mappen med bilder er registrert i "Viewed folders". Hvis bildene ikke vises selv
om mappen er registrert i "Viewed folders", må du oppdatere databasen (side 74).
Du finner ikke bilder importert med "Picture Motion Browser".
• Se i mappen "My Pictures".
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du se "Endre "Folder to be imported"" på
side 73 og sjekke hvilken mappe som brukes til import.
Du vil endre "Folder to be imported".
• Gå til skjermen "Import Settings" for å endre "Folder to be imported". Du kan angi en annen
mappe når du har brukt "Picture Motion Browser" til å registrere den i "Viewed folders"
(side 73).
Alle importerte bilder vises på kalenderen med datoen 1. januar.
• Datoen er ikke stilt inn i kameraet. Still inn datoen i kameraet (side 56).
tegnet kommer til syne.
• Hvis du har endret navn eller slettet bildefiler/mapper i en annen software, blir bildets
registreringsinformasjon ikke oppdatert. Velg [Update Database] fra [Tools] menyen for å
oppdatere bildets registreringsinformasjon.
90
Feilsøking
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Vi
anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 97).
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Sjekk kapasiteten (64 MB eller mer anbefales).
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skriver ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
• Venstre, høyre, øvre og nedre kant på bildet kan bli kuttet av. Særlig når du skriver ut et bilde
som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at kanten på bildet kuttes av.
Feilsøking
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du prøve å oppheve innstillingene
for trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
91
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Du kan skrive ut bilder med innsatt dato ved bruk av "Picture Motion Browser" (side 74).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Når du skriver ut bilder i en forretning, kan bildene skrives ut med datoen innkopiert hvis du
ber om dette.
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilkobl.] til [PictBridge] i menyen
(Oppsett) (side 55).
• Koble fra og koble til den tilpassede USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet den tilpassede USB kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til den tilpassede USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du
koble fra kabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til den tilpassede USB
kabelen på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra den tilpassede USB-kabelen før merket
(PictBridge kobler til) ble borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
92
Feilsøking
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 80).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra den tilpassede USB kabelen og koble den til når du endrer papirstørrelse etter at
skriveren har vært koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 80) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett inn de oppladede nikkelhydrid-batteriene, og slå deretter kameraet på igjen.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
• Batteriene er utladet. Sett inn det oppladede nikkelhydrid-batteriet eller en
vekselstrømsadapter (ikke inkludert).
Feilsøking
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 56).
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 56).
93
Advarsler
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
E
• Batterinivået er lavt. Lad opp
nikkelhydrid-batteriene umiddelbart.
Avhengig av bruksbetingelsene eller
batteritypen, kan indikatoren blinke selv
om det fortsatt er 5 til 10 minutter
batteritid igjen.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 97).
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 28).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen fil
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 97).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 97).
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen (side 69).
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel:123MSDCF og 123ABCDE).
Velg andre mapper, eller opprett en ny
mappe (sider 51, 52).
Formatfeil
• Formater mediet på nytt (side 50 og 51).
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999", finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
94
Advarsler
Kan ikke ta opp
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 52).
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 41).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildet (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du har prøvd å utføre [Alt i denne
mappen] mens en mappe som bare
inneholder filmer, var valgt. Du kan
ikke skrive ut filmer.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen eller monter kameraet
på et stativ for å sikre det.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
Muliggjør skriver-tilkobling
• [USB-tilkobl.] er satt til [PictBridge],
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra den tilpassede USB kabelen.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Feilsøking
men kameraet er koblet til en enhet som
ikke er PictBridge-kompatibel.
Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet. Koble
fra og koble til den tilpassede USBkabelen igjen. Hvis det vises en
feilmelding på skriveren, må du slå opp
i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
95
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke inkludert) i alle land eller
områder der strømforsyningen ligger mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
96
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo" (ikke inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK med en spiss gjenstand, kan du ikke ta,
redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notatområde
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Annet
• Dette produkter er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er forkortelsen for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
Noen "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
skrivebeskyttelsesbryter.
Skrivebeskyttelsesbryteren kan ha
forskjellig plassering og/eller form,
avhengig av hvilken "Memory Stick Duo"
du bruker.
97
Om "Memory Stick"
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på
opptil 8 GB fungerer godt med dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
• For å bruke "Memory Stick Micro" med dette
kameraet, trenger du en Duo M2 adapter. Sett
inn "Memory Stick Micro" i Duo M2 adapteren,
og sett deretter adapteren i Memory Stick Duo
åpningen. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Micro" i dette kameraet uten å bruke en Duo M2
adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut av
kameraet igjen.
98
• Ikke forlat "Memory Stick Micro" innenfor
rekkevidde til små barn. De kan komme til å
svelge den.
Om batteriene
Batterier som kan og ikke kan brukes
med kameraet
A: inkludert
B: støttes
C: oppladbar
• På kjøpstidspunktet, eller når Nikkelhydridbatteriene ikke har vært i bruk i lang tid, kan det
hende at de ikke kan lades helt opp. Dette er
typisk for denne typen batterier, og det er ikke
en feil. Hvis dette skjer, kan du løse problemet
ved gjentatte ganger å tømme batteriene
fullstendig, og deretter lade dem opp på nytt.
• Hvis du lader opp Nikkelhydrid-batterier før de
er helt tømt for strøm, kan det hende at
advarselen om lite batteristrøm vises tidligere
enn forventet. Dette kalles "minneeffekten".*
Hvis dette problemet oppstår, kan du løse det
ved å lade batteriene kun når de er helt tomme.
* "Minneeffekten" er en tilstand hvor batteriets
kapasitet er midlertidig redusert.
• Hvis du vil tømme batteriene, stiller du
kameraet inn på lysbildevisningsmodus
(side 42), og lar det være i denne modusen til
batteriene er tømt.
• Ikke bland nye og brukte batterier.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er
ikke vanntett.
*1
Effektiv bruk av nikkelhydrid-batterier
Batteritype
A
B
C
HR 15/51:HR6
(størrelse AA)
Nikkelhydridbatterier*1*2
a
a
a
LR6 (størrelse AA)
alkaliske batterier
—
—
—
ZR6 (størelse AA)
Oksy nikkelbatteri
—
—
—
Litium-batterier
—
—
—
Manganbatterier
—
—
—
Ni-Cd-batterier
—
—
—
NH-AA-2DB dobbeltpakke, osv.
bruker batteriene, må du lese følgende
forholdsregel for hver type batteri.
*2 Før du
Når det gjelder batterier som ikke støttes,
kan ytelsen ikke sikres dersom spenningen
faller eller andre problemer oppstår som
følge av batteriets egenskaper.
Om Nikkelhydrid-batterier
Annet
• Ikke fjern eksterne forseglinger eller skad
batteriene. Du må aldri bruke batterier som har
fått forseglingen helt eller delvis fjernet, eller
batterier som det på en eller annen måte er
kommet hull på. Disse kan forårsake lekkasje,
eksplosjon eller oppheting av batteriet – noe
som kan føre til skolding eller personskade. Det
kan få batteriladeren til å slutte å virke som den
skal.
• Ikke bær eller lagre Nikkelhydrid-batterier
sammen med metallobjekter. Da metallobjekter
kan kortslutte + og – polene, kan det resultere i
oppheting eller brann.
• Hvis polene på Nikkelhydrid-batterier er skitne,
kan det hende at batteriene ikke lades ordentlig
opp. Rengjør dem med en tørr klut e.l.
• Batterier er utladet selv om de ikke er brukt. Vi
anbefaler deg å lade batteriene like før du skal
bruke dem.
• Batteriytelsen minsker i lave temperaturer, og
batterienes levetid blir forkortet under slike
omstendigheter. For at batteriene skal kunne
brukes lengre, anbefaler vi at du beholder
batteriene i esken sin i en lomme nært kroppen
din for å varme dem, og sett dem inn i kameraet
like før du starter opptakene.
• Hvis batteripolene og tilkoplingspunktet på
batteridekselet på kameraet er skittent, kan
batteriets levetid bli ekstremt avkortet. Tørk av
dem med jevne mellomrom med en tørr klut,
etc. for å holde dem rene.
• Hvis du tar mange bilder med blits og zoom, vil
batteristrømmen bli hurtigere oppbrukt.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier lett
tilgjengelig for to eller tre ganger opptakstiden
og gjennomfør et prøveopptak før du bruker
kameraet.
99
Om batteriene
Nikkelhydrid-batterienes levetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten øker litt etter litt etter som du
bruker det mer og mer, og etthvert som tiden
løper. Når batterienes driftstid ser ut til å ha blitt
betydelig nedkortet, er en sannsynlig årsak at
batteriene har nådd slutten på levetiden.
• Batteriets levetid varierer avhengig av lagring,
operasjonsbetingelser og miljø, og er forkjellig
for hvert batteri.
100
På batteriladeren
På batteriladeren
• Ikke lad noen andre batterier bortsett fra Sony
nikkelhydrid-batterier i batteriladeren som er
inkludert med kameraet ditt. Hvis du prøver å
lade opp andre typer batterier (f.eks.
manganbaterier, alkaliebatterier, litiumbatterier,
eller Ni-Cd batterier) enn batteriene som er
spesifisert, kan disse batteriene bli lekke,
overopphetet eller eksplodere og forårsake fare
med forbreninger eller andre skader.
• Fjern de oppladede batteriene fra batteriladeren.
Hvis du fortsetter å lade dem, er det fare for
lekkasjer, stor oppvarming eller elektrisk støt.
• Når du lader et høykapasitetsbatteri andre enn
de inkluderte batteriene med den inkluderte
batteriladeren, er den fulle kapasitet ikke
tilgjengelig.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan dette
indikere en batterifeil eller at det er satt inn
andre batterier enn de som er spesifisert.
Kontroller at batteriene er av den spesifiserte
typen. Hvis batteriene er av den spesifiserte
typen, fjern alle batteriene, erstatt dem med de
nye eller noen andre og kontroller at
batteriladeren oppererer korrekt. Hvis
batteriladeren oppererer korrekt, kan det ha
oppstått en batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, er det ikke sikkert
at ladingen kan utføres skikkelig. Rengjør
batterieladeren med en tørr klut, etc.
Annet
101
Indeks
Indeks
A
I
Advarsler ..............................94
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet................ 69
AF-avstandssøkerramme ......19
Windows ....................... 59
Indeksskjerm ........................ 29
AF-lås ...................................19
Dato...................................... 56
Indikator ............................... 12
AF-lys...................................48
Digital zoom ........................ 47
Indikator for AE/AF-lås ....... 19
Autofokus ...............................6
DirectX................................. 60
Initialiser............................... 54
Autojustering-modus ............19
DPOF ................................... 82
Installer................................. 61
Autovisning ..........................49
Du filmer.............................. 18
Internminne .......................... 17
AVI .......................................68
Identifisere deler................... 10
Internt minneverktøy ............ 50
Avspilling .............................28
E
Avspillingszoom ...................28
Eksponering ........................... 7
ISO ................................... 7, 35
Endre REC-mappe ............... 52
J
Endre str. .............................. 43
JPG ....................................... 68
EV ........................................ 23
Justere EV ............................ 23
Beskytt..................................40
F
K
Bildekval...............................36
Farge ...................................... 8
Kamera ................................. 47
Bildekvalitet .....................9, 36
Fargemodus.......................... 32
Kartvisning ...........................73
Bildestørrelse....................9, 24
Feilsøking............................. 84
Koble til
Blender ...................................7
Filetternavn .......................... 69
Datamaskin ................... 63
Blits ......................................34
Fillagringsmål ...................... 67
Skriver ...........................79
Blits tvunget av.....................21
Filnavn ................................. 67
TV ................................. 57
Blits tvunget på.....................21
Filnummer............................ 55
Kompresjonsforhold ............... 9
Blitsmodus............................21
Fin ........................................ 36
Kopier ................................... 53
Blitsnivå................................38
Flermønstermåling ............... 33
Bruntone ...............................32
Fluorescer............................. 34
Kopiere bilder til
datamaskinen................. 62
B
Batteri ...................................99
Batterilader .........................101
Fokus...................................... 6
C
Format ............................ 50, 51
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................ 67
CD-ROM ..............................61
Funksj.veiv. .......................... 48
D
H
Dagslys .................................35
Halvlysmodus ...................... 26
Datamaskin ...........................59
LCD-skjerm.......................... 16
Halvlysportrett-modus ......... 26
Anbefalt miljø .........60, 75
Lukkerhastighet ...................... 7
Holde kameraet ................ 6, 19
Kopiere bilder..........62, 75
Lysbildevisning ....................42
Høy følsomhet-modus.......... 26
Macintosh ......................75
Hvitbalanse .......................... 34
M
Programvare ..................61
Hvitglødende........................ 34
Macintosh-datamaskin .........75
Landskapmodus....................26
LCD-baklys .......................... 54
Anbefalt miljø ............... 75
Makro ................................... 21
102
Indeks
Målemodus ...........................33
P
Språk.....................................54
Mappe ...................................39
PAL....................................... 56
Standard ................................36
Endre .............................52
PC......................................... 59
Stille klokke ..........................56
Opprette .........................51
PictBridge....................... 55, 78
Strandmodus .........................26
Masselager ............................55
Picture Motion Browser ....... 70
"Memory Stick Duo" ............97
Piksel ...................................... 9
T
Memory Stick-verktøy..........51
Pip ........................................ 54
Meny .....................................30
Programopptaksmodus......... 18
Elementer.......................31
Programvare ................... 61, 70
Opptak ...........................32
PTP....................................... 55
Visning...........................39
Punktmåling ......................... 33
Merke for
utskriftsrekkefølge.........82
Modus ...................................37
Mykt snapshot-modus...........26
Tilpasset A/V-kabel ..............57
Tilpasset USB-kabel .......63, 79
Trådkors for punktmåling .....33
Trimme .................................45
Trykke halvveis ned................6
TV.........................................57
R
REC-modus .......................... 37
Rødøyered. ........................... 48
U
Undereksponering...................7
USB · A/V OUT terminal .....10
N
Rotere ................................... 44
Naturlig .................................32
S
Uskarpe bilder ........................6
S/HV..................................... 32
Utskrift i
enkeltbildemodus ..........78
USB-tilkobl. .........................55
Nøyaktig digital zoom ..........47
NTSC ....................................56
Ny REC-mappe.....................51
Sakte synkronisering ............ 21
Scenevalg ............................. 25
Selvutløser............................ 22
O
Operativsystem ...............60, 75
Oppsett......................38, 44, 46
Internt minneverktøy .....50
Serie ..................................... 37
Skarphet ............................... 38
Skjerm
Utskrift i indeksmodus .........78
V
Varm .....................................32
vekselstrømadapteren.
Vekselstrømadapter .......11
Endre displayet ............. 16
VGA......................................24
Indikator........................ 12
Video ut ................................56
LCD-baklys................... 16
Visningsmeny .......................39
Oppsett1.........................54
Skriv ut ................................. 77
Volum....................................28
Oppsett2.........................55
Enkeltbildemodus ......... 78
Kamera ..........................47
Memory Stickverktøy...........................51
W
Indeksmodus ................. 78
Oppsett2................................55
Skrive ut direkte ................... 78
WB........................................34
Opptak
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter...................... 82
Windows-datamaskin............59
Film ...............................19
Stillbilder .......................19
Opptaksmeny ........................32
Optisk zoom....................20, 47
Overeksponering.....................7
Overskyet ..............................34
Anbefalt miljø ...............60
Skrivebeskyttelsesbryter....... 97
Slett ...................................... 28
Format ..................... 50, 51
Z
Indeks
Oppsett1................................54
Zoom.....................................20
Smart zoom .......................... 47
Snømodus............................. 26
Spol bakover/fremover ......... 28
103
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF

advertising