Sony | DSC-S500 | Sony DSC-S500 Bruksanvisning

Digital Still Camera
Bruksanvisning
NO
Betjeningsvejledning
DK
DSC-S500
Før du bruker enheten, må du lese denne håndboken og "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF) på CD-ROM (inkludert) nøye. Ta så vare på den for fremtidig bruk.
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Cyber-shot Håndbog" (PDF)
på CD-ROM (medfølger) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted
til kundesupport.
http://www.sony.net/
© 2006 Sony Corporation
2-689-535-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
, "MagicGate"
er varemerker for Sony
Duo",
og
Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette
kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
NO
2
Kortinformasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Internminne og "Memory Stick Duo"backup
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
• Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriene eller
"Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser.
Hvis du gjør det, kan dataene i internminnet
eller i "Memory Stick Duo" bli ødelagt. Beskytt
alltid dataene ved å ta en sikkerhetskopi.
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Om opptak/avspilling
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke hold kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til feil på kameraet.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 5).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
NO
Ingen erstatning for innhold av opptak
• Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
NO
3
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,4% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Svarte, hvite, røde,
blå og grønne
punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Dette kameraet er utstyrt med et elektrisk drevet
zoomobjektiv. Ikke slå borti noe med linsen, og
ikke bruk makt på den.
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på
annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles av med
kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
NO
4
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. (For alkaliske batterier/
Oxy Nickel Primary Battery er temperaturene
mellom 5 °C og 40 °C.) Fotografering eller
filming på svært kalde eller varme steder som
overskrider dette temperaturintervallet, er ikke å
anbefale.
Lademetode for internt, oppladbart batteri
Sett inn tilstrekkelig oppladede batterier i
kameraet, og la kameraet ligge i 24 timer eller mer
med strømmen av.
Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Kondens opptrer fort når:
• Kameraet bringes fra et kaldt sted, som f.eks. en
skibakke, til et varmt rom.
• Kameraet tas med ut fra et rom eller en bil med
klimaanlegg på en varm dag.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et
varmt sted, kan du legge kameraet i en forseglet
plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
Om det interne, oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker kameraet i det
hele tatt i løpet av en uke, vil det bli helt utladet. I
så fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du allikevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
NO
5
Innhold
Kortinformasjon om bruk av kameraet ...................................................... 3
Klargjøring
7
Kontroller tilbehør (inkludert)..................................................................... 7
Sette inn batteriene................................................................................... 7
Sett inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ....................................... 9
Komme i gang ......................................................................................... 10
Ta bilder enkelt (autojusteringsmodus)
12
Vise/slette bilder
15
Skrive ut bilder
17
Feilsøking
19
Annet
22
Støttet operativsystem for USB-tilkobling og programvare (inkludert) .... 22
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 22
Spesifikasjoner........................................................................................ 23
Identifisere deler ..................................................................................... 24
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 25
Ha glede av tilleggsfunksjoner ved
opptak/avspilling ved hjelp av menyen
Velge ønsket innstilling
Gjøre bruk av PC og skriver
Problemer under bruk
NO
6
Se i "Brukerhåndbok
for Cyber-shot" (PDF).
Klargjøring
Kontroller tilbehør (inkludert)
Liste over tilbehør (inkludert)
LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier (2)
A/V-kabel (1)
USB-kabel (1)
Håndleddsstropp (1)
CD-ROM (Cyber-shot-programvare, håndboken "Brukerhåndbok for Cyber-shot") (1)
Bruksanvisningen for digitalt stillbildekamera, "Bruksanvisning" (denne håndboken) (1)
Klargjøring
•
•
•
•
•
•
Fest håndleddstroppen
Kameraet er et presisjonsinstrument. Pass på ikke å støte borti linsen eller LCD-skjermen eller å bruke makt
på den. Fest stroppen for å hindre at kameraet blir skadet ved at det faller ned eller liknende.
Krok
Sette inn batteriene
2
1
1
Mens du trykker
OPEN, åpner du
batteri/"Memory
Stick Duo"-dekselet.
2
Rett inn +/– og sett
inn.
Lukk batteri/"Memory
Stick Duo"-dekselet.
Ta ut batteriene
Hold kameraet med batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet opp, åpne så batteri/"Memory Stick
Duo"-dekselet og ta ut batteriene. Pass på at du ikke slipper batteriene.
NO
7
Batterier som kan og ikke kan brukes med kameraet
Batteritype
inkludert
støttet
oppladbare
LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier
a
a
–
HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkelmetallhydridbatterier*
–
a
a
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primary Battery
–
a
–
Manganbatterier**
–
–
–
Litiumbatterier**
–
–
–
Ni-Cd-batterier**
–
–
–
* NH-AA-2DB dobbeltpakke osv.
**Driftsresultatene kan ikke garanteres hvis spenningen faller eller det skulle oppstå andre problemer som
skyldes batteritypen.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere eller lekke hvis du bruker det feil. Ikke lad, demonter eller brenn det.
Kontroller holdbarhetsdatoen (måned-år) som er angitt på batteriet.
Sjekke gjenværende batteritid
Trykk POWER for å slå på og sjekk tiden på LCD-skjermen.
Batteriindikator
Retningslinjer
for
gjenværende
batteri
Tilstrekkelig
strøm igjen
Batteri
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling vil
stoppe snart.
Skift ut
batteriene
med nye.
Advarselsindikatoren
blinker.
• Mengden gjenværende tid som vises, kan være feil under noen forhold.
• Når du bruker alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary Battery, er det ikke sikkert at visningen av
gjenværende levetid er korrekt.
Batterilevetid og antall bilder som kan lagres (ved opptak av stillbilder)
Batteri
NO
8
Antall bilder (ca.)
Batteritid (min.) (ca.)
Alkalisk
60
30
NH-AA-DB (Ni-MH)
350
170
• Målemetoden er basert på CIPA-standard. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Verdiene som vises for alkaliske batterier er basert på bransjenormer, og gjelder ikke for alle alkaliske
batterier under alle forhold. Verdiene kan variere avhengig av batteriprodusent og -type, miljøforhold,
produktinnstilling og liknende.
• Det alkaliske batteriet (inkludert) er kun for prøvebruk. Det kan hende du må kjøpe et ekstra batteri for
vanlig kamerabruk.
Sett inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
Terminalside
2
1
1
2
Klargjøring
Sett "Memory Stick Duo" helt
inn til du hører et klikk.
Ta ut en "Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet og trykk
"Memory Stick Duo" inn én gang.
Når tilgangslampen lyser
Aldri åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet eller slå
av strømmen, siden dette kan føre til skade på dataene.
Tilgangslampe
Kameraet har omtrent 25 MB internt minne. Likevel anbefales det kjøp av en "Memory Stick
Duo". Bare "Memory Stick Duo" kan brukes.
Tabellen nedenfor viser det omtrentlige totale antallet stillbilder du kan ta og hvor lang tid
med film du kan ta opp på "Memory Stick Duo" med forskjellige kapasiteter som referanse før
innkjøp.
(Enhet: bilder)
Totalt antall stillbilder (bildekvaliteten er [Fin])
Kapasitet
Størrelse
Internminne
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
6M
7
21
42
77
3:2
7
21
42
77
157
3M
15
41
82
148
302
2M
VGA (E-post)
25
66
133
238
484
152
394
790
1428
2904
Innspillingstid for film
Kapasitet
157
(Enhet: time : minutt : sekund)
Størrelse
Internminne
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
320 × 240
0:01:20
0:03:20
0:06:40
0:12:50
0:25:20
NO
9
Komme i gang
A
C
Strømlampe
(POWER)
B
D
Slå strømmen på/av
Hvis du vil slå på, trykker du POWER (A). Strømlampen (POWER) tennes.
Hvis du vil slå av, trykker du POWER en gang til. Strømlampen (POWER) slukkes.
• Når du slår på strømmen, må du ikke ta på linsedelen, siden dekselet blir åpnet og linsen kommer ut. La
heller ikke kameraet stå med linsen ute i lengre perioder om gangen, siden dette kan føre til at det oppstår
funksjonsfeil.
• Hvis kameraet går på batteristrøm og du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriene går tomme (Automatisk strøm av-funksjon).
Stille inn/endre dato og klokkeslett
Først går du inn i
-menyen (Oppsett) for å velge [Stille klokke].
1 Trykk MENU (B) for å vise menyen.
2 Når du har trykket B på kontrolknappen (C), går du til innstillingen
(Oppsett) og trykker B en gang til.
3 Velg
2
(Oppsett2) med V, og trykk B.
4 Velg [Stille klokke] med V, og trykk B.
5 Velg [OK] med v, og trykk z.
Nå kan du justere dato og klokkeslett.
1 Velg ønsket visningsformat for dato med v/V, og trykk z.
2 Velg hvert element med b/B, angi den numeriske verdien med v/V, og trykk z.
3 Velg [OK] med B, og trykk z.
• Hvis du vil avbryte, velger du [Avbryt] og trykker z.
1
2
Innstilling av klokken
3
Innstilling av klokken
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
2006 / 1 /
NO
10
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
2006 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
2006 / 1 /
1
10 : 30
OK
AM
Avbryt
Slå av menyskjermen
(Oppsett)
Trykk MENU.
Endre språkinnstillingen
Åpne skjermen
(Oppsett) etter å ha utført trinn 1 og 2 i "Stille inn/endre dato og
klokkeslett". Velg [Språk] i
(Oppsett1), og velg så ønsket språk.
1
Velge bildestørrelse for stillbilder
1 Trykk
Klargjøring
Fabrikkinnstillingen for bildestørrelse er [6M]. Denne innstillingen krever mer
minnekapasitet, noe som reduserer antall bilder du kan ta. Still inn bildestørrelsen i samsvar
med formålet.
(Bildestørrelse) (D).
2 Velg størrelse med v/V (C).
3 Trykk
(Bildestørrelse) for å fullføre innstillingen.
Bildestørrelse
Retningslinjer
6M (2816 × 2112)
(standardinnstillingen)
For utskrift i A4-format eller bilder med
høy tetthet i A5-format
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
3:2 (2816 × 1872)*
3M (2048 × 1536)
2M (1632 × 1224)
VGA (E-post)
(640 × 480)
For utskrift i postkortformat
For opptak av et stort antall bilder
For sending av e-post med vedlegg eller
oppretting av websider
* Bildene blir tatt opp i samme 3:2-bredde/høyde-forhold som fotoskriverpapir eller postkort og liknende.
• Antallet stillbilder som kan tas opp varierer avhengig av valgt bildestørrelse.
NO
11
Ta bilder enkelt
(autojusteringsmodus)
A
B
Holde kameraet
Plasser motivet midt i
fokusrammen
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved å
lene deg mot et tre eller en bygning. Bruk av stativ kan være til hjelp. Det anbefales også at
du bruker blits på mørke steder.
Ta et bilde
1 Velg en modus (A).
Stillbilde: Velg
Film: Velg
.
.
2 Ta bilde med lukkerknappen (B).
Stillbilde:
Trykk og hold halvveis
nede for å fokusere.
AE/AF-låseindikator
Blinker t lyser/piper
Trykk helt ned.
Det kommer lyd fra
lukkeren.
AF-avstandssøkerramme
Film:
Trykk helt ned.
NO
12
• Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du lukkerknappen helt ned igjen.
Ta et bilde ved hjelp av zoomeknappen
Trykk T (telefoto) for å zoome inn eller W (vidvinkel) for å zoome ut når du komponerer
bildet.
VGA
T
W
VGA
30
30
T
W
5.0
1.1
• Du kan ikke endre zoomegrad mens du tar opp en film.
• Når zoomegraden går over 3×, bruker kameraet [Digital zoom].
Ta bilder enkelt (autojusteringsmodus)
Ta et bilde ved hjelp av modusvelgeren
1 Sett modusvelgeren til ønsket modus for stillbildeopptak.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Autojusteringsmodus (
)
Justerer innstillingene automatisk for enkle opptak.
Scenevalg-modi (
,
,
,
,
,
)
Gir mulighet til å ta bilde med passende forhåndsinnstilte innstillinger for et motiv.
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Halvlys*
Strand
Fanger mørke omgivelser i nattopptak
på avstand.
Fanger den blå fargen i vannet i
strandscener og liknende.
Halvlysportrett*
Landskap
For portretter i mørke omgivelser.
For landskap og liknende med motiv
langt borte.
Stearinlys*
Dust bilde
Fanger atmosfæren fra levende lys.
For duse portretter av personer,
blomster og liknende.
* Lukkerhastigheten blir langsommere, så bruk av stativ er anbefalt.
Programopptaksmodus (P)
Gir mulighet til å ta bilder med automatisk eksponering (justerer både lukkerhastighet og
blenderåpning). Du kan også angi forskjellige innnstillinger ved hjelp av menyen.
NO
13
Ta et bilde ved hjelp av kontrollknappen
Velge en blitsmodus for stillbilder ( )
Før du tar bildet, trykker du v ( ) på kontrollknappen flere ganger til ønsket modus blir valgt.
Ingen indikator Blinker for å registrere om det er mørkt eller motlys (standardinnstilling)
Blits tvunget på
SL
Sakte synkronisering (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten blir senket ved lite lys for å fange detaljer i bakgrunn
som er utenfor rekkevidde for blitslyset.
Blits tvunget av
• Blitsradius (med [ISO] satt til [Auto])
W-side: Ca. 0,5 til 2,5 m
T-side: Ca. 0,5 til 2,0 m
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen for å justere intensiteten i blinket.
• Mens blitsen lades, vises
.
Ta bilder på nært hold (makro) (
)
Før du tar bildet, trykker du B ( ) på kontrollknappen.
Hvis du vil avbryte, trykker du B en gang til.
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir smalt, og det kan være at det ikke er mulig å få hele motivet i fokus.
• AF-hastigheten reduseres.
Korteste opptaksavstand fra linseoverflaten
Innstilt helt ut til W-siden: Ca. 5 cm
Innstilt helt ut til T-siden: Ca. 35 cm
Bruke selvutløser (
)
Før du tar bildet, trykker du V (
Ingen indikator
) på kontrollknappen flere ganger til ønsket modus blir valgt.
Bruker ikke selvutløser
10
10
Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
2
Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen, selvutløserlampen blinker, og en pipelyd høres til lukkeren går av.
Hvis du vil avbryte, trykker du V en gang til.
NO
14
• Bruk 2 sekunders forsinkelse hvis du vil redusere sjansen for uklare bilder.
Vise/slette bilder
A
B
C
Vise bilder
1 Velg
(A).
2 Velg et bilde med b/B (B).
3 Bare film: Trykk z (B).
Vise/slette bilder
Spole tilbake/spole fremover: b/B (tilbake til normal avspilling: z)
Stoppe avspilling: z
• Det kommer ikke lyd under avspilling av film på dette kameraet. Lyden kan høres når du ser filmen
på en datamaskin eller TV.
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk
(Slett) (C).
2 Velg [Slett] med v, og trykk z (B).
• Hvis du vil oppheve slettingen, velger du [Avslutt] og trykker z i trinn 2.
Vise et bilde ved hjelp av kontrollknappen (Hurtigsøk)
Du kan sjekke det siste bildet du tok.
Trykk b ( ) på kontrollknappen.
Hvis du vil avbryte, trykker du b en gang til.
• Det kan hende at bildet vises uklart rett etter at avspillingen starter.
• Hvis du vil slette et bilde, trykker du
(Slett), velger [Slett] med v på kontrollknappen, og trykker
så z.
NO
15
Vise/slette et bilde ved hjelp av zoomeknappen
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Mens et stillbilde blir vist, trykker du for å zoome inn på bildet.
Hvis du vil oppheve zoomingen, trykker du .
Juster utsnittet: v/V/b/B
Opphev avspillingszoom: z
Vise en indeksskjerm
Mens et stillbilde blir vist, trykker du
(Indeks), og velger så et bilde med v/V/b/B.
Hvis du vil gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, trykker du z. Hvis du vil vise neste
(forrige) indeksskjerm, trykker du b/B.
Slette bilder i indeksmodus
1 Mens en indeksskjerm vises, trykker du
og velger [Velg] med v/V på kontrollknappen, og
trykker så z.
2 Velg bildet du vil slette med v/V/b/B, og trykk z for å vise indikatoren
(Slett) på det valgte bildet.
3 Trykk
.
4 Velg [OK] med B og trykk z.
• Hvis du vil slette alle bildene i en mappe, velger du [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1 i stedet for
[Velg], og trykker så z.
• Hvis du vil oppheve et valg, velger du et bilde som er market for sletting, og trykker z for å slette indikatoren fra bildet i trinn 2.
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å koble kameraet til en TV.
Til A/V OUT-kontakt
Til lyd/videoinngangskontakter
A/V-kabel
NO
16
Skrive ut bilder
Skrive ut bilder ved hjelp av en PictBridge-kompatibel skriver
Selv om du ikke har en datamaskin, kan du skrive ut bilder som er tatt med kameraet ved å
koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Merknader:
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis indikatoren
blinker på skjermen i kameraet i omtrent fem sekunder (varsel om feil), må du
kontrollere skriveren som er koblet til.
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal bruke PictBridge-utskrift og hvordan du skriver ut
bilder som er kopiert til en datamaskin, kan du se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Fase 1: Klargjøre kameraet
Gjør kameraet klart til å kobles til skriveren via USB-tilkobling.
• Det anbefales å bruke batterier med tilstrekkelig kapasitet eller en vekselstrømadapter (ikke inkludert) for
å hindre at strømmen blir borte i løpet av utskriftsjobben.
1 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg
2
Skrive ut bilder
2 Trykk B på kontrollknappen for å velge
(Oppsett).
(Oppsett2) med V og velg deretter [USB-tilkobl.] med v/V/B.
4 Velg [PictBridge] med B/v, og trykk z.
USB-modus er angitt.
Fase 2: Koble kameraet til skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
1Til USB-kontakten
2Til
(USB)-kontakten
USB-kabel
NO
17
2 Slå på kameraet og skriveren.
Kameraet settes til avspillingsmodus, og et bilde og utskriftsmenyen vises på skjermen.
Fase 3: Skrive ut
Uavhengig av hvilken modus velgeren er satt til, vises utskriftsmenyen når du fullfører Fase 2.
Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du skriver ut bildet som vises på skjermen
etter at USB-kabelen er koblet til.
1 Velg [Dette bildet] med v/V på kontrollknappen, og trykk z.
2 Velg utskriftsinnstillinger med v/V/b/B.
3 Velg [OK] med V/B, og trykk z.
Bildet skrives ut.
• Hvis ikonet
(PictBridge kobler til) vises på skjermen, må du ikke koble fra USB-kabelen.
Skrive ut andre bilder
Velg [Velg] i trinn 1.
Velger bilder og skriver ut alle valgte bilder.
1 Velg bildet du vil skrive ut med b/B, og trykk z.
Merket
vises på det valgte bildet.
• Hvis du vil velge andre bilder, gjentar du denne fremgangsmåten.
2 Velg [Skriv ut] med V, og trykk z.
NO
18
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller punktene på side 19 til 21. Se under "Feilsøking" i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" om det som ikke er med på disse sidene.
2 Ta ut batteriene, sett dem inn igjen etter omlag ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Initaliser innstillingene. Gå til innstillingen
så [Initialiser] i
(Oppsett1).
(Oppsett) i MENU, og velg
1
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Når du sender inn kameraet til reparasjon, betyr dette samtidig at du samtykker i at innholdet i
internminnet i kameraet kan kontrolleres.
Batterier og strøm
Batteriene tømmes for fort.
Feilsøking
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted.
• Batteriene er oppbrukt. Bytt dem ut med nye.
• Når du bruker nikkel-metallhydridbatterier (ikke inkludert), må du lade dem tilstrekkelig opp.
• Når du bruker alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary Battery (ikke inkludert), er det ikke
sikkert at visningen av gjenværende levetid er korrekt.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriene går tom. Slå på kameraet igjen.
Kameraet slås automatisk av når du åpner batteridekselet/"Memory Stick Duo"dekselet.
• Dette er ikke en feil. Slå av kameraet før du åpner batteridekselet/Memory Stick Duo-
dekselet.
NO
19
Ta stillbilder
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 9). Hvis det er fullt,
må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder.
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Spill inn i næropptaksmodus (makro). Pass på å plassere linsen lenger fra
•
motivet enn den korteste opptaksavstanden, ca. 5 cm (W)/35 cm (T), når du tar bilder.
(halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) velges i scenemodus når du tar stillbilder.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [Mode] (REC-modus) er satt til [Serie].
–
(halvlysmodus) eller (stearinlysmodus) er valgt i Scenevalg.
– Når modusvelgeren er satt til .
• Sett blitsen til (Blits tvunget på) for å ta stillbilder når
(landskapsmodus) eller
(strandmodus) er valgt i Scenevalg.
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
•
(halvlysmodus),
(landskapsmodus) eller
(stearinlysmodus) er valgt i Scenevalg.
Dato og klokkeslett vises ikke.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. Dato og klokkeslett vises bare under avspilling.
Motivet har røde øyne.
• Still inn [Rødøyered.] i
- menyen (Oppsett) på [På].
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn den anbefalte avstanden, og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
NO
20
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Sett modusvelgeren til
(side 15).
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen.
Dato og klokkeslett vises ikke.
•
-knappen (skjermstatus) er slått av.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din.
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt.
• USB-kabelen er koblet til USB-kontakten.
Feilsøking
NO
21
Annet
Støttet operativsystem for USB-tilkobling og programvare
(inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
eller Windows XP
Professional
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS
X (v10.0 eller nyere)
Programvaren "Cyber-shot
Viewer"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
eller Windows XP
Professional
ikke kompatibel
• Må ha angitt operativsystem installert ved levering.
• Se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" for mer informasjon om bruksmiljø for "Cyber-shot Viewer".
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn
1 Slå på datamaskinen og sett inn
CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen.
CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
Når du klikker knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skjermbildet for
kopiering av "Cyber-shot Handbook"
(Brukerhåndbok for Cyber-shot). Følg
anvisningene på skjermen for å kopiere.
Velg mappen "Handbook" og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i mappen
"NO" til datamaskinen.
2 Når kopieringen er fullført,
dobbeltklikker du på
"Handbook.pdf".
2 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på
"Handbook.pdf".
NO
22
Spesifikasjoner
[System]
Bildeenhet
[LCD-skjerm]
7,17 mm (1/2,5-type) fargeCCD, primærfargefilter
Totalt pikselantall for kamera
Ca. 6 183 000 piksler
Effektivt pikselantall for kamera
Ca. 6 003 000 piksler
Linse
LCD-panel
[Strøm, generelt]
Strøm
3× zoomlinse
f = 5,4–16,2 mm (32–96 mm
konvertert til 35 mm
stillbildekamera)
F2,8–4,8
Eksponeringskontroll
Automatisk eksponering,
Scenevalg (6 modi)
Hvitbalanse
Automatisk, Dagslys, Skyet,
Lysrør, Glødelampe
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibelt, DPOFkompatibelt
Filmer: AVI (Motion JPEG)
Innspillingsmedium
Internminne (Ca. 25 MB)
"Memory Stick Duo" (med
MagicGate/ uten MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"
"MagicGate Memory Stick
Duo"
Blitsradius
Med ISO satt til Auto: ca. 0,5 m
til 2,5 m (W)/
ca. 0,5 m til 2,0 m (T)
[Kontakter for inn- og utdata]
USB-kontakt
Strømforbruk (under opptak med LCD-skjerm på)
1,6 W
Brukstemperatur
0 til 40 °C
Lagringstemperatur
–20 til +60 °C
Mål
92 × 62 × 31 mm
(B/H/D, uten utstikkende deler)
Vekt
Ca. 198 g (inkludert to batterier
og håndleddsstropp osv.)
Mikrofon
Electret-kondensatormikrofon
Alarm
Piezo-elektrisk alarm
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Kompatibel
Annet
Mini-jack
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalansert, synk på
negativ
Lydsignal: 2 V (ved impedans
på mer enn 47 kΩ (kilohm))
Utgangsimpedans med mindre
enn 2,2 kΩ (kilohm)
LR6 (størrelse AA) alkaliske
batterier (2), 3 V
HR 15/51:HR6 (størrelse AA)
nikkel-metallhydridbatterier
(2) (ikke inkludert), 2,4 V
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel
Primary Battery (2) (ikke
inkludert), 3 V
AC-LS5K-vekselstrømadapter
(ikke inkludert), 4,2 V
PictBridge
A/V OUT-kontakt
6,0 cm (2,4 type) TFT-drevet
Totalt antall punkter
110 000 (480 × 234) punkter
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten
forhåndsvarsel.
mini-B
USB-komunikasjon
Fullhastighet USB (USB 2.0standard)
NO
23
Identifisere deler
1
6
7
2
3
qg
qk
8
4
9
5
q;
qa
qs
qh
ql
w;
wa
qj
ws
qf
qd
A Lukkerknapp (12)
N Deksel for vekselstrømadapterledning
B Modusvelger
O For opptak: Zoomeknapp (W/T) (13)
: For opptak av filmer
: For visning og redigering av bilder
• Hvis du vil ha mer informasjon om modi
som er tilgjengelig for opptak av stillbilder,
kan du se "Ta et bilde ved hjelp av
modusvelgeren" (side 13).
For visning: / -knapp
(avspillingszoom) (16)/
-knapp
(indeks) (16)
P LCD-skjerm (4)
Q
C Blits (14)
D Mikrofon
R
E Linse
S Krok for håndleddsrem (7)
F Strømbryter (POWER) (10)
T MENU-knapp (10)
G Strømlampe (POWER) (10)
U Kontrollknapp (10, 14, 15)
H Selvutløserlampe (14)
J
(USB)-kontakt (17)
K A/V OUT-kontakt (16)
L Skruehull for stativ
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
M Batterideksel/"Memory Stick Duo"deksel (7)
NO
-knapp (skjermstatus)
Meny på: v/V/b/B/z
I Alarm
24
(Bildestørrelse/slett)-knapp (11,
15)
Meny av:
V
/
/
/
Tilgangslampe (9)
Indikatorer på skjermen
C
Når du tar stillbilder
(autojusteringsmodus)
Indikator
6M
2M
3:2
Betydning
3M
Bildestørrelse
VGA 3 2 0
FINE
Bildekvalitet
REC-mappe
101
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i
internminnet
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick"
Når du tar opp film
(fabrikkinnstilling)
320
STBY
101
00:00:00
[00:00:30]
Opptakstid [maksimal
opptakstid]
30
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
00:00:00 [00:00:30]
10
10
2
Selvutløser
D
Indikator
Betydning
E
Advarsel om lite
batteristrøm
AF-avstandsmålerramme
A
E
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
z
AE/AF-lås
STBY
REC
SL
Standby/filmopptak
Blitsmodus
Betydning
33
Lukkerhastighet
F2.8
Blenderverdi
Mode
Meny
Annet
Opptaksmodus
Indikator
(ikke vist på
skjermbildet
ovenfor)
Blits lader
B
Indikator
Betydning
Makro
NO
25
Dansk
Varemærker
•
•
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale kameras lyd
og billede.
Bemærk!
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
medfører, at dataoverførsel afbrydes, før den er
færdig, skal du genstarte programmet eller fjerne
kommunikationskablet (USB osv.) og tilslutte det
igen.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
DK
2
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick Duo"
Det IC-optagemedie, der bruges af dette
kamera, er en "Memory Stick Duo". Der er
to typer "Memory Stick".
• Du må ikke slukke kameraet eller fjerne
batterierne eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen lyser, da det kan medføre, at
dataene i den interne hukommelse eller på
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at oprette en sikkerhedskopi.
"Memory Stick Duo": Du kan bruge en
"Memory Stick Duo" med dette
kamera.
"Memory Stick": Du kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette kamera.
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i Memory Stick Duoadapteren (medfølger ikke).
Memory Stick Duo-adapter
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
• Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Eller det kan forårsage
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 5).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
DK
DK
3
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
Billeder, der bruges i denne
vejledning
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,4% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte punkter og/eller lyse punkter (med
hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelserne.
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
Sorte, hvide, røde,
blå og grønne
punkter
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Dette kamera er udstyret med et power zoomobjektiv. Pas på ikke at støde objektivet, og
undlad at bruge vold mod kameraet.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
DK
4
Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På et meget varmt, tørt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0 °C og 40 °C. (Hvis det drejer sig om
alkali-batterier/Oxy Nickel Primary Battery, skal
temperaturerne ligge mellem 5°C og 40°C (41°C
og 104°C).) Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger dette interval,
anbefales ikke.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt batterier med tilstrækkelig kapacitet i
kameraet, og lad kameraet være slukket i 24 timer
eller mere.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Der kan let opstå fugtdannelse, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skiløjpe, til et opvarmet lokale.
• Kameraet tages fra et lokale eller en bil med
aircondition til den varme udendørsluft osv.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastikpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt ind i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Om det interne genopladelige batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Det genopladelige batteri oplades altid, så længe
du anvender kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en uge, bliver det fuldstændigt afladet. I
denne situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
DK
5
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 3
Forberedelse
7
Kontroller tilbehøret (medfølger) ............................................................... 7
Indsæt batterierne..................................................................................... 7
Indsæt en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ...................................... 9
Introduktion ............................................................................................. 10
Nem optagelse af billeder (Automatisk justeringsindstilling)
12
Vis/slet billeder
16
Udskrivning af stillbilleder
18
Fejlfinding
20
Andet
23
Understøttede operativsystemer til USB-tilslutning og programmer
(medfølger).............................................................................................. 23
Visning af "Cyber-shot Håndbog" ........................................................... 23
Specifikationer ........................................................................................ 24
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 25
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 26
Nyd de ekstra funktioner til optagelse/
afspilning ved hjælp af menuen
Vælg den ønskede indstilling
Brug en PC og printer
Problemer under anvendelse
DK
6
Se "Cyber-shot
Håndbog" (PDF).
Forberedelse
Kontroller tilbehøret (medfølger)
Liste over medfølgende tilbehør
LR6-alkali-batterier (størrelse AA) (2)
A/V-kabel (1)
USB-kabel (1)
Håndledsrem (1)
CD-ROM (Cyber-shot-programmer, håndbog "Cyber-shot Håndbog") (1)
Betjeningsvejledning til digitalt stillbilledkamera "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) (1)
Forberedelse
•
•
•
•
•
•
Fastgør håndremmen
Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at støde objektivet eller LCD-skærmen, og undgå at bruge
vold mod det. Sæt remmen på for at forhindre kameraet i at blive beskadiget ved at blive tabt osv.
Krog
Indsæt batterierne
2
1
1
Åbn batteri/"Memory
Stick Duo"-dækslet,
mens du trykker på
OPEN.
2
Pas +/– sammen, og
indsæt.
Luk batteri/"Memory
Stick Duo"-dækslet.
Sådan fjernes batterierne
Hold kameraet med batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet opad, åbn derefter batteri/"Memory
Stick Duo"-dækslet, og fjern batterierne. Pas på ikke at tabe batterierne.
DK
7
Batterier, du kan og ikke kan bruge sammen med kameraet
Batteritype
medfølger
understøttet
genopladeligt
LR6-alkali-batterier (størrelse AA)
a
a
–
HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydridbatterier*
–
a
a
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primary Battery
–
a
–
Mangan-batterier**
–
–
–
Litium-batterier**
–
–
–
Ni-Cd-batterier**
–
–
–
* NH-AA-2DB dobbeltpakke osv.
**Driften kan ikke sikres, hvis spændingen falder, eller hvis der opstår andre problemer pga. batteritypen.
ADVARSEL!
Batteriet kan eksplodere eller lække, hvis det bruges forkert. Du må ikke genoplade eller
adskille batteriet eller smide det på åben ild. Kontroller gyldighedsdatoen (måned, år), som
står på batterierne.
Sådan kontrollerer du den resterende batteritid
Tryk på POWER for at tænde og kontrollere tiden på LCD-skærmen.
Indikator for
resterende
batteritid
Retningslinjer
for resterende
batteritid
Tilstrækkelig
resterende
batteritid
Batteriet er
halv fuldt
Batteriet lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift
batterierne
med nye.
Advarselsindi
katoren
blinker.
• Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
• Ved brug af alkali-batterier/Oxy Nickel Primært batteri viser indikatoren for resterende batteri muligvis
ikke de rigtige oplysninger.
Batterilevetiden og det antal stillbilleder, som kan optages (når du optager
stillbilleder)
Batteri
DK
8
Antal billeder (ca.)
Batterilevetid (min.) (ca.)
Alkaline
60
30
NH-AA-DB (Ni-MH)
350
170
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• De viste værdier for alkali-batteri er baseret på kommercielle normer og gælder ikke for alle alkalibatterier under alle forhold. Værdierne kan variere, afhængigt af batteriproducenten/ typen, miljøforhold,
produktindstilling osv.
• Alkali-batteriet (medfølger) er kun beregnet som prøve. Det kan være nødvendigt at købe et ekstra batteri
til regelmæssig brug af kameraet.
Indsæt en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
Terminalside
2
1
1
2
Forberedelse
Sæt "Memory Stick Duo" helt
ind, indtil den klikker.
Sådan fjerner du en "Memory Stick Duo"
Åbn batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet, og tryk
derefter én gang på "Memory Stick Duo".
Når aktivitetslampen lyser
Åbn aldrig batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet, og sluk
ikke for strømmen, da data kan blive ødelagt.
Aktivitetslampe
Kameraet har ca. 25 MB intern hukommelse. Det anbefales imidlertid at købe en "Memory
Stick Duo". Kun "Memory Stick Duo" kan anvendes.
Tabellerne nedenfor viser det omtrentlige, samlede antal stillbilleder og den omtrentlige
indspilningstid for film, der kan optages på forskellige størrelser "Memory Stick Duo", som
oplysninger før køb.
(Enheder: Billeder)
Samlet antal stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint].)
Kapacitet
Størrelse
Intern
hukommelse
64MB
128MB
256MB
512MB
6M
7
21
42
77
3:2
7
21
42
77
157
3M
15
41
82
148
302
2M
VGA (E-mail)
25
66
133
238
484
152
394
790
1428
2904
Filmoptagetid
Kapacitet
157
(Enheder: time: minut: sekund)
Størrelse
Intern
hukommelse
64MB
128MB
256MB
512MB
320 × 240
0:01:20
0:03:20
0:06:40
0:12:50
0:25:20
DK
9
Introduktion
A
C
POWERlampe
B
D
Tænd/sluk kameraet
Tryk på POWER (A) for at tænde kameraet. POWER-lampen tændes.
Tryk på POWER igen for at slukke kameraet. POWER-lampen slukkes.
• Når du tænder, må du ikke berøre objektivdelen, når dækslet åbnes, og objektivet kommer ud. Du må
heller ikke efterlade kameraet med objektivdelen ude i længere tid med strømmen afbrudt, da dette kan
bevirke fejlfunktion.
• Hvis kameraet kører på batteristrøm, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukning).
Indstil/ret datoen og klokkeslættet
Gå først til menuen
(Opsætning) for at vælge [Urindstilling].
1 Tryk på MENU (B) for at få vist menuen.
2 Når du har trykket på B på kontrolknappen (C), skal du gå til
indstillingen
(Opsætning) og derefter trykke på B igen.
3 Vælg
2
(Opsætning2) med V, og tryk derefter på B.
4 Vælg [Urindstilling] med V, og tryk derefter på B.
5 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Nu kan du indstille dato og klokkeslæt.
1 Vælg datodisplayformatet med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert element med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
• Du kan annullere ved at vælge [Fortryd] og trykke på z.
1
2
Urindstilling
3
Urindstilling
Urindstilling
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
DK
10
1
12 : 00
OK
AM
Fortryd
2006 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Fortryd
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
1
10 : 30
OK
AM
Fortryd
Sådan slukkes menuskærmbilledet
(Opsætning)
Tryk på MENU.
Skift sprogindstillingen
Åbn skærmbilledet
(Opsætning), når du har udført trin 1 og 2 i "Indstil/ret datoen og
klokkeslættet". Vælg [Sprog] i
(Opsætning1), og vælg derefter det ønskede sprog.
1
Vælg billedstørrelsen for stillbilleder
1 Tryk på
Forberedelse
Fabriksindstillingen for billedstørrelse er [6M]. Denne indstilling kræver større
hukommelseskapacitet, hvilket reducerer det antal billeder, du kan tage. Indstil
billedstørrelsen efter formålet.
(Billedstørrelse) (D).
2 Vælg størrelsen med v/V (C).
3 Tryk på
(Billedstørrelse) for at fuldføre indstillingen.
Billedstørrelse
Retningslinjer
6M (2816 × 2112)
(standardindstillingen)
Til udskrivning i A4-format eller
billeder med høj opløsning i A5-format
Antal billeder
Udskrivning
Mindre end
Fin
Mere
Grovkornet
3:2 (2816 × 1872)*
3M (2048 × 1536)
2M (1632 × 1224)
VGA (E-mail)
(640 × 480)
Til udskrivning i postkortformat
Til optagelse af et større antal billeder
Til vedhæftelse af billeder til e-mail
eller oprettelse af websider
* Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
• Det antal stillbilleder, der kan optages, afhænger af den valgte billedstørrelse.
DK
11
Nem optagelse af billeder
(Automatisk justeringsindstilling)
A
B
Hold kameraet
Placer motivet i midten af
fokuseringsområdet
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Du kan også stabilisere kameraet ved
at læne dig mod et træ eller en bygning. Brug af et stativ kan muligvis være effektivt. Det
anbefales også at bruge blitz på mørke steder.
Optag et billede
1 Vælg en tilstand (A).
Stillbillede: Vælg
Film: Vælg
.
.
2 Optag med udløserknappen (B).
Stillbillede:
Tryk på den, og hold
den halvvejs nede for at
fokusere.
AE/AF-låseindikator
Blinker t lyser/bipper
AF-afstandsmålerramme
DK
12
Tryk helt ned.
Lukkerlyden høres.
Film:
Tryk helt ned.
OPT
• Tryk udløserknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
Sådan optager du et billede ved hjælp af zoom
Tryk på T (telefoto) for at zoome ind, eller W (vidvinkel) for at zoome ud, når du
sammensætter din optagelse.
VGA
T
W
VGA
30
30
T
W
5.0
1.1
Nem optagelse af billeder (Automatisk justeringsindstilling)
• Du kan ikke ændre zoomskalaen, mens du optager en film.
• Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet [Digital zoom].
Sådan optages et billede ved hjælp af funktionsskalaen
1 Indstil funktionsskalaen til den ønskede indstilling til optagelse af stillbilleder.
2 Optag med udløserknappen.
Automatisk justeringsindstilling (
)
Justerer automatisk indstillingerne for hver optagelse.
Indstillinger til Valg af motiv (
,
,
,
,
,
)
Giver dig mulighed for at optage en scene med en passende forvalgt indstilling.
De følgende indstillinger er forvalgte, så de svarer til sceneforholdene.
Tusmørke*
Strand
Optager mørke omgivelser over lange
afstande om natten.
Optager vandets blå farve ved
strandscener osv.
Tusmørkeportræt*
Panorama
Til portrætter på mørke steder.
Til landskaber osv. med et fjernt motiv.
Candle*
Blød optagelse
Optager atmosfæren ved scener med
stearinlysbelysning.
Til bløde portrætter af personer,
blomster osv.
* Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af et stativ anbefales.
DK
13
Indstilling for autoprogrammering (P)
Giver dig mulighed for at optage med automatisk eksponering (indstiller både lukkerhastighed
og blænde). Du kan også foretage forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
Sådan optager du et billede ved hjælp af kontrolknappen
Valg af en blitzindstilling til stillbilleder ( )
Før du optager, skal du trykke på v ( ) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede
indstilling er valgt.
Ingen indikator Blinker, hvis det er mørkt eller mod lyset (standardindstilling)
Blitz tændt
SL
Langsom synkronisering (Blitz tændt)
Lukkerhastigheden bliver langsommere ved svagt lys for at kunne
optage detaljer i baggrunden, som er uden for blitzens rækkevidde.
Tvungen blitz fra
• Blitzrækkevidde (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-side: Ca. 0,5 til 2,5 m
T-side: Ca. 0,5 til 2,0 m
• Blitzen blinker to gange. Første gang er for at justere blitzintensiteten.
•
vises, mens blitzen lader op.
Optagelse af nærbilleder (Makro) (
)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen, før du optager.
Tryk på B igen for at annullere.
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
• Forkuseringsområdet bliver smalt, og hele motivet kan ikke være i fokus.
• AF-hastigheden falder.
Kortest afstand fra objektivets overflade ved optagelse
Indstilling helt til W-siden: Ca. 5 cm
Indstilling helt til T-siden: Ca. 35 cm
DK
14
Brug af selvudløseren (
)
Før du optager, skal du trykke på V (
indstilling er valgt.
Ingen indikator
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede
Uden brug af selvudløseren
10
10
Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse
2
Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse
Tryk på udløserknappen, hvorefter selvudløserlampen blinker, og der høres et bip, indtil lukkeren
aktiveres.
Tryk på V igen for at annullere.
Nem optagelse af billeder (Automatisk justeringsindstilling)
• Brug selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse for at reducere risikoen for slørede billeder.
DK
15
Vis/slet billeder
A
B
C
Sådan får du vist billeder
1 Vælg
(A).
2 Vælg et billede med b/B (B).
3 Kun film: Tryk på z (B).
Tilbagespoling/hurtig fremspoling b/B (Tilbage til normal afspilning: z)
Stop afspilning: z
• Lyden udsendes ikke under afspilning af film med dette kamera. Du kan høre lyden, når du ser en
film på en computer eller i TV.
Sådan sletter du billeder
1 Få vist det billede, du ønsker at slette, og tryk på
(Slet) (C).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z (B).
• Hvis du vil annullere sletningen, skal du vælge [Afslut] og derefter trykke på z i trin 2.
Sådan får du vist et billede ved hjælp af kontrolknappen (Hurtig
gennemsyn)
Du kan kontrollere det sidste billede, du optog.
Tryk på b ( ) på kontrolknappen.
Tryk på b igen for at annullere.
• Billedet kan se grovkornet ud lige efter, at afspilningen begynder.
• Hvis du vil slette et billede, skal du trykke på
(Slet), vælge [Slet] med v på kontrolknappen og
derefter trykke på z.
DK
16
Sådan får du vist/sletter et billede ved hjælp af
zoomknappen
Sådan får du vist et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens du får vist et stillbillede, for at zoome ind på billedet.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Indstil delen: v/V/b/B
Annuller afspilningszoom: z
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk under visning af et stillbillede på
(Indeks), og vælg derefter et billede med v/V/b/B.
Hvis du vil gå tilbage til visning af et enkelt billede på skærmen, skal du trykke på z. Hvis du
vil have vist det næste (forrige) indeksskærmbillede, skal du trykke på b/B.
Sådan sletter du billeder i indekstilstanden
Vis/slet billeder
1 Når indeksskærmbilledet vises, skal du trykke på
, vælge [Vælg] med v/V på kontrolknappen, og
derefter trykke på z.
2 Vælg det billede, du ønsker at slette med v/V/b/B, og tryk derefter på z for at få vist indikatoren
(Slet) på det valgte billede.
3 Tryk på
.
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billederne i en mappe, skal du vælge [Alle i denne mappe] med v/V i trin 1 i stedet
for [Vælg], og derefter trykke på z.
• Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge et tidligere valgt billede til sletning og derefter trykke på z for
at slette indikatoren
fra billedet i trin 2.
Sådan får du vist billeder på et TV
Du kan få vist billeder på et TV ved at tilslutte kameraet til et TV.
Til A/V OUT-stik
Til lyd-/video-indgangsstik
A/V-kabel
DK
17
Udskrivning af stillbilleder
Udskrivning af billeder ved hjælp af en PictBridge-kompatibel
printer
Selvom du ikke har en computer, kan du udskrive billeder, der er optaget med dit kamera, ved
at tilslutte kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Bemærkninger:
• Du kan ikke udskrive film.
• Hvis indikatoren
blinker på kameraets skærm i ca. fem sekunder (fejl), skal du kontrollere den
tilsluttede printer.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udskrivning med PictBridge og udskrivning af billeder, der er
kopieret til en computer, skal du se i "Cyber-shot Håndbog".
Trin 1: Klargøring af kameraet
Klargør kameraet for tilslutning til printeren via en USB-tilslutning.
• Det anbefales at bruge batterier med tilstrækkelig kapacitet for at undgå, at strømmen slår fra halvvejs
under udskrivning.
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
2 Tryk på B på kontrolknappen, før du vælger
3 Vælg
2
(Opsætning).
(Opsætning2) med V, og vælg derefter [USB-tilslut] med v/V/B.
4 Vælg [PictBridge] med B/v, og tryk derefter på z.
USB er indstillet.
Trin 2: Tilslutning af kameraet til printeren
1 Tilslut kameraet til printeren.
1Til USB-stikket
2Til
DK
18
(USB)-stikket
USB-kabel
2 Tænd kameraet og printeren.
Kameraet indstilles til afspilning, og derefter vises et billede og udskrivningsmenuen på
skærmen.
Trin 3: Udskrivning
Uanset indstillingen af funktionsskalaen vises udskrivningsmenuen, når du har fuldført Trin 2.
Den følgende procedure beskriver, hvordan du udskriver det billede, der vises på skærmen,
efter tilslutning af USB-kablet.
1 Vælg [Dette bd] med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
2 Vælg udskrivningsindstillingerne med v/V/b/B.
3 Vælg [OK] med V/B, og tryk derefter på z.
Billedet udskrives.
(PictBridge-tilslutning) vises på skærmen, må du ikke frakoble USB-kablet.
Udskrivning af stillbilleder
• Hvis ikonet
Sådan udskriver du andre billeder
Vælg [Vælg] i trin 1.
Vælg billeder, og udskriv alle de valgte billeder.
1 Vælg, det billede, du ønsker at udskrive, med b/B, og tryk derefter på z.
Mærket
vises på det valgte billede.
• Gentag denne procedure for at vælge andre billeder.
2 Vælg [Udskriv] med V, og tryk derefter på z.
DK
19
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Se emnerne på side 20 til 22. Se "Fejlfinding" i "Cyber-shot Håndbog"
angående emner, der ikke vises på disse sider.
2 Fjern batterierne, indsæt dem igen efter ca. et minut, og tænd derefter
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne. Gå til
(Opsætning)-indstillingen i MENU, og
vælg derefter [Initialiser] i
(Opsætning1).
1
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at den interne hukommelse må undersøges,
når du sender kameraet ind til reparation.
Batterier og strøm
Batterierne aflades for hurtigt.
• Du bruger kameraet under ekstremt kolde forhold.
• Batterierne er afladede. Udskift dem med nye.
• Når du bruger nikkel-metalhydrid-batterier (medfølger ikke), skal de oplades tilstrækkeligt.
• Ved brug af alkali-batterier/Oxy Nickel Primary Battery (medfølger ikke) angives den viste
resterende tid muligvis ikke korrekt.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens strømmen er tilsluttet, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre afladning af batterierne. Tænd kameraet igen.
Kameraet slukkes automatisk, når du åbner dækslet til batteriet/"Memory Stick
Duo".
• Dette er ikke en fejl. Sluk kameraet, før du åbner dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
DK
20
Optagelse af stillbilleder
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 9). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder.
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbilledindstilling (Makro). Sørg for at placere objektivet
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, ca. 5 cm (W)/35 cm (T), under
optagelse.
•
(Tusmørketilstand) eller
(Panoramatilstand) er valgt under Valg af motiv, når der tages
stillbilleder.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Tvungen blitz fra).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Mode] (Opt.funktion) er indstillet til [Burst].
–
(Tusmørketilstand) eller (Candle mode) er valgt under Valg af motiv.
– Når funktionsvælgeren er indstillet til .
• Indstil blitzen til (Blitz tændt) til optagelse af stillbilleder, når
(Panoramatilstand) eller
(Strandtilstand) er valgt i Valg af motiv.
Fejlfinding
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
•
(Tusmørketilstand),
motiv.
(Panoramatilstand) eller
(Candle mode) er valgt under Valg af
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. Dato og klokkeslæt vises kun under
afspilning.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduk.] i menuen
(Opsætning) til [Til].
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz.
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
DK
21
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Indstil funktionsskalaen til
(side 16).
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
Dato og klokkeslæt vises ikke.
•
(Skærmstatus)-knappen er slået fra.
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Video ud] på kameraet er indstillet til tv-apparatets
farvesystem.
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt.
• USB-kablet er tilsluttet USB-stikket.
DK
22
Andet
Understøttede operativsystemer til USB-tilslutning og programmer
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
eller Windows XP Professional
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS
X (v10.0 eller nyere)
Software "Cyber-shot
Viewer"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
eller Windows XP Professional
ikke-kompatibel
• Skal installeres sammen med ovennævnte operativsystem ved levering.
• Der er yderligere oplysninger om driftsmiljø til "Cyber-shot Viewer" i "Cyber-shot Håndbog".
Visning af "Cyber-shot Håndbog"
For Windows-brugere
1 Tænd computeren, og sæt
For Macintosh-brugere
1 Tænd computeren, og sæt
CD-ROM'en i CD-ROM-drevet.
Nedenstående skærmbillede vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmbilledet til
kopiering af "Cyber-shot Handbook"
(Cyber-shot Håndbog). Følg
vejledningen på skærmen for at kopiere.
Vælg mappen "Handbook", og kopier
"Handbook.pdf" i mappen "DK" til
computeren.
Andet
CD-ROM'en i CD-ROM-drevet.
2 Dobbeltklik på "Handbook.pdf",
når kopieringen er udført.
2 Dobbeltklik på "Handbook.pdf",
når installationen er udført.
DK
23
Specifikationer
[System]
Billedenhed
[LCD-skærm]
7,17 mm (1/2,5 type) farveCCD, Primært farvefilter
Total antal pixel i kameraet
Ca. 6 183 000 pixel
Effektivt antal pixel i kameraet
Ca. 6 003 000 pixel
Objektiv
LCD-panel
110 000 (480 × 234) pixel
[Strøm, generelt]
Strøm
3× zoom objektiv
f = 5,4 – 16,2 mm (32 – 96 mm
ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera)
F2,8 – 4,8
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering,
Scenevalg (6 indstillinger)
Hvidbalance
Automatisk, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende, Skinnende
AC-LS5K Lysnetadapter
(medfølger ikke), 4,2 V
Strømforbrug (ved optagelse med LCD-skærmen
tændt)
Driftstemperatur 0 til 40°C
Optagemedier
Mål
92 × 62 × 31 mm
(B/H/D, fremspring ikke
medregnet)
Vægt
Ca. 198 g (inkl. to batterier og
håndledsrem osv.)
Mikrofon
Electret kondensatormikrofon
Summer
Piezo-electrisk summer
Exif Print
Kompatibel
Intern hukommelse (ca. 25 MB)
"Memory Stick Duo" (med
MagicGate/ uden MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"
"MagicGate Memory Stick
Duo"
[Indgangs- og udgangsstik]
A/V OUT-stik
USB-stik
Mini-stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ikke-balanceret, synk
negativ
Lydsignal: 2 V (ved
belastningsimpedans over
47 kΩ (kilohm))
Udgangsimpedans ved mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
mini-B
USB-kommunikation
Fuld hastigheds USB (USB 2.0kompatibel)
DK
LR6-alkali-batterier (størrelse
AA) (2), 3 V
HR15/51:HR6 (størrelse AA)
nikkel-metalhydrid-batterier (2)
(medfølger ikke), 2,4 V
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel
Primary Battery (2) (medfølger
ikke), 3 V
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel, DPOFkompatibel)
Film: AVI (Motion JPEG)
Blitzrækkevidde Når ISO er indstillet til Auto:
ca. 0,5 m til 2,5 m (W)/
ca. 0,5 m til 2,0 m (T)
24
6,0 cm (2,4 type) TFT-drev
Total antal pixel
1,6 W
Opbevaringstemperatur
–20 til +60°C
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Identifikation af kameraets dele
1
6
7
2
3
qg
qk
8
4
9
5
q;
qa
qs
qh
ql
w;
wa
qj
ws
qf
qd
A Udløserknap (12)
N Dæksel til lysnetadapterledning
B Funktionsvælger
O Ved optagelse: Zoom-knap (W/T) (13)
: Sådan optager du film
: Sådan får du vist eller redigerer billeder
• Se "Sådan optages et billede ved hjælp af
funktionsskalaen" (side 13) for at få
oplysninger om de tilgængelige indstillinger
til optagelse af stillbilleder.
Visning:
/ (Zoom ved afspilning)knap (17)/
(Indeks)-knap (17)
P LCD-skærm (4)
Q
(Billedstørrelse/slet)-knap (11,
16)
C Blitz (14)
R
D Mikrofon
S Krog til håndledsrem (7)
E Objektiv
T MENU-knap (10)
F POWER-knap (10)
U Kontrolknap (10, 14, 16)
G POWER-lampe (10)
Menu til: v/V/b/B/z
I Summer
J
Menu fra:
V
/
/
Andet
H Selvudløserlampe (15)
(Skærmstatus)-knap
/
Aktivitetslampe (9)
(USB)-stik (18)
K A/V OUT-stik (17)
L Stik til kamerastativ
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
M Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel (7)
DK
25
Indikatorer på skærmen
Ved optagelse af stillbilleder
(Automatisk justering)
C
Skærm
6M
2M
Beskrivelse
3:2
3M
Billedformat
VGA 3 2 0
FINE
Billedkvalitet
Optagemappe
101
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
Resterende intern
hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
Ved optagelse af film
(Fabriksindstilling)
320
STBY
101
00:00:00
[00:00:30]
Optagetid [maksimal
optagbar tid]
30
Resterende antal billeder,
der kan optages
00:00:00 [00:00:30]
10
10
2
Selvudløser
D
Skærm
Beskrivelse
E
Advarsel om lavt
batteriniveau
Ramme for AFområdesøger
A
Skærm
z
STBY
OPT
SL
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
AE/AF-lås
33
Lukkerhastighed
Optageindstilling
F2.8
Blændeværdi
Standby/optagelse af en
film
Blitzindstilling
Blitzen oplades
B
Skærm
Beskrivelse
Makro
DK
26
E
Resterende batteritid
Mode
(vises ikke på
ovenstående
skærmbillede)
Menu
DK
27
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC
(= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk
oljebasert trykkfarge.
Printed in China
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Download PDF