Sony | NEX-5K | Sony NEX-5K NEX-5 Kamerahus med standard zoomobjektiv Bruksanvisning

4-183-858-64(1)
NEX-3/NEX-5
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Bruksanvisning
Klargjøre kameraet
Mestre grunnleggende bruk
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke
avspillingsfunksjonene
Kontrollere de tilgjengelige
funksjonene
Importere bilder til
datamaskinen
Annet
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
E-fatning
©2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-5
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du
ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FARE
-FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE
DISSE INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er
riktig dimensjonert for strømuttaket.
Forsiktig
[ Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det
faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en
bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumion-batterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene.
[ Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så
lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av
batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
NO
2
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For all service
eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må
du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen
(USB e.l.).
[ Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder
i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til
spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du
være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du
kjøpte produktet.
[ Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke
skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra
til å bevare naturlige ressurser.
NO
3
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte.
Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av
andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
NO
4
Innholdsfortegnelse
Klargjøre kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør .......................................8
Identifisere deler ...............................................................10
Klargjøre batteripakken ....................................................14
Sette på/ta av objektivet ...................................................17
Sette inn et minnekort (selges separat) ............................19
Sette på blitsen .................................................................21
Slå på kameraet og stille inn datoen ................................23
Mestre grunnleggende bruk
Ta stillbilder .......................................................................25
Ta opp film ........................................................................26
Spille av bilder ..................................................................27
Slette bilder .......................................................................28
Bruke kontrollhjulet og skjermknappene ..........................29
Bruke kameraets veiledningsfunksjon ..............................30
Bruke opptaksfunksjonene
Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte
(Gjøre bakgrunnen uskarp) ..............................................
Velge blitsmodus ..............................................................
Justere lysstyrken for stillbilder
(eksponeringskompensasjon) ..........................................
Bruke selvutløseren ..........................................................
Ta stillbilder kontinuerlig ...................................................
Endre skjermvisningen (DISP) ..........................................
Ta bilder med ulike bruksmoduser ...................................
Velge bildestørrelse ..........................................................
Fokusere på ansiktet (Ansiktsregistrering) .......................
32
33
34
34
35
35
36
40
42
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre det bildet som skal spilles av (Forstørr) ............ 43
Vise bildelisten.................................................................. 44
Vise bilder på en TV-skjerm.............................................. 45
NO
5
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Menyliste .......................................................................... 46
Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike
opptaksmodusene............................................................ 52
Tilgjengelige blitsmoduser ............................................... 53
Importere bilder til datamaskinen
Installere programvaren ................................................... 54
Hva du kan gjøre med den inkluderte programvaren ...... 56
Opprette en filmdisk (NEX-5) ........................................... 57
Annet
Kontrollere antall bilder som kan tas opp.........................
Liste over ikoner på LCD-skjermen ..................................
Lære mer om kameraet (α Brukerhåndbok).....................
Feilsøking .........................................................................
Forholdsregler ..................................................................
Spesifikasjoner .................................................................
Indeks...............................................................................
59
61
64
65
69
72
77
Denne bruksanvisningen gjelder for modell NEX-3 og NEX-5. NEX-5 brukes til
illustrasjoner i denne håndboken, med mindre noe annet er angitt.
Forskjellene mellom de ulike modellene er som følger:
Modell
Filmfilformat
Fjernkontroll
NEX-5
AVCHD*/MPEG-4
Tilgjengelig
NEX-3
MPEG-4
Ikke tilgjengelig
* For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatibel enhet eller en 1080
50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibelt kamera: 60i
1080 50i-kompatibelt kamera: 50i
NO
6
Denne håndboken dekker flere modeller, som leveres med ulike objektiver.
Modellnavnet varierer med det inkluderte objektivet. Hvilken modell som er
tilgjengelig, avhenger av landet eller regionen.
Modellnavn
Objektiv
NEX-5A/3A
E16 mm
NEX-5D/3D
E18 – 55 mm og E16 mm
NEX-5H
E18 – 200 mm
NEX-5K/3K
E18 – 55 mm
NO
7
Klargjøre kameraet
Kontrollere medfølgende tilbehør
Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt (side 7). Tilbehøret som følger
med, avhenger av modellen.
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
x Vanlig tilbehør
• Batterilader BC-VW1 (1)
Klargjøre kameraet
• Strømkabel (1) (ikke inkludert i
USA og Canada)
• CD-ROM (1)
– Applikasjonsprogramvare for
α kamera
– α håndbok
• Bruksanvisning (denne
håndboken) (1)
x NEX-5A/3A
• E16 mm objektiv som fokuserer på
ett punkt/objektivdeksel (1) (festet
til kameraet)
x NEX-5D/3D
• Oppladbar batteripakke
NP-FW50 (1)
• E16 mm objektiv som fokuserer på
ett punkt/objektivdeksel/bakre
objektivdeksel (1)
• E18 – 55 mm zoomobjektiv/
objektivdeksel (1) (festet til
kameraet)/objektivskjerm (1)
• USB-kabel (1)
x NEX-5H
• Skulderreim (1)
• E18 – 200 mm zoomobjektiv/
objektivdeksel/bakre
objektivdeksel (1) (festet til
kameraet)/objektivskjerm (1)
• Blitsforlenger (1)/Forlengeretui (1)
• Blits (1)/blitsetui (1)
NO
8
• Kamerahusdeksel (1) (festet på
kameraet)
x NEX-5K/3K
• E18 – 55 mm zoomobjektiv/
objektivdeksel (1) (festet til
kameraet)/objektivskjerm (1)
Merk
Klargjøre kameraet
• Det anbefales å bruke Sonyobjektiver/tilbehør for å utnytte dette
kameraets egenskaper best mulig.
Bruk av produkter fra andre
produsenter kan føre til at kameraet
ikke fungerer optimalt, eller til
ulykker eller funksjonsfeil på
kameraet.
NO
9
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
NEX-5
Klargjøre kameraet
NEX-3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
(avspillingsknapp) (27)
ON/OFF (strømbryter) (23)
Lukkerknapp (25)
Fjernkontrollsensor
AF-lys/selvutløserlampe/
Smilutløserlampe
Høyttaler
Mikrofon*
Smart terminal for tilbehør (21)
Objektiv (17)
Utløserknapp for objektivet (18)
Fatning
Bildesensor**
Objektivkontakter**
* Ikke dekk til denne delen under
filmopptak.
** Ikke ta rett på denne delen.
Når objektivet er tatt av
(NEX-5/3)
NO
10
NEX-5
A
(USB-terminal)
B Krok for skulderrem
Det anbefales å feste
skulderremmen, så du ikke kan
miste kameraet.
Klargjøre kameraet
NEX-3
C HDMI-terminal (45)
D Lyssensor
E LCD-skjerm
Kameraets LCD/skjerm kan
vippes, og muliggjør fleksible
opptaksposisjoner.
F MOVIE (filmknapp) (26)
G Kontrollhjul (29)
H Skjermknapper (30)
I
Posisjonsmerke for
bildesensor
NO
11
Klargjøre kameraet
NEX-5
x Blits
NEX-3
A Skrue
B Blits
C Kontakt*
* Ikke ta rett på denne delen.
A Batteri-/minnekortdeksel (15, 19)
B Stativfeste
• Bruk et stativ med en skruelengde
på mindre enn 5,5 mm. Lengre
skruer enn 5,5 mm vil gjøre det
vanskelig å feste kameraet
skikkelig til stativet, og kameraet
kan bli ødelagt.
C
Posisjonsmerke for
bildesensor
D Tilkoblingsplatedeksel
For bruk av AC-PW20 ACadapteren (selges separat)
E Tilgangslampe (20)
F Minnekortspor (19)
G Batterirom (15)
NO
12
x Objektiv
Når det gjelder objektivet E18 – 200
mm, se bruksanvisningen for
objektivet E18 – 200 mm (inkludert).
E16 mm F2,8 (leveres
sammen med NEX-5A/3A)
E18 – 55 mm F3,5-5,6 OSS
(leveres sammen med
NEX-5D/5K/3D/3K)
Klargjøre kameraet
A Converter-merke*
B Fokusring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
* En konverter selges separat.
** Ikke ta rett på denne delen.
A
B
C
D
E
F
G
Dekselmerke
Fokusring
Zoomering
Brennviddeskala
Brennviddemarkør
Objektivkontakter*
Fatningsindeks
* Ikke ta rett på denne delen.
NO
13
Klargjøre batteripakken
Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
x Lade batteripakken
"InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den
kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
Klargjøre kameraet
1
Sett inn batteripakken i
batteriladeren.
• Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
2
Kobl batteriladeren til
stikkontakten.
For USA og Canada
Plugg
• CHARGE-lampen slås av når ladingen
er avsluttet.
• For å lade opp et helt utladet batteri ved
en temperatur på 25 °C tar det rundt
250 minutter.
CHARGE-lampe
For andre land/regioner enn
USA og Canada
CHARGE-lampe
Strømkabel
NO
14
Kommentarer
• Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet, samt
ladeforholdene.
• Vi anbefaler at batteripakken lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C
og 30 °C. Det kan være at batteripakken ikke kan lades opp som den skal utenfor
dette temperaturintervallet.
• Kobl batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er ladet opp, eller når det ikke har
vært i bruk etter lading. Dette vil påvirke batteriytelsen.
Klargjøre kameraet
z Bruke kameraet i utlandet - strømkilde
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW20 vekselstrømadapteren
(selges separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V
og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan
forårsake feil.
x Sette inn den ladede batteripakken
1
Åpne dekselet ved å skyve på
skyvebryteren på dekselet.
NO
15
2
Sett batteriet helt inn mens du NEX-5
trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Låsehendel
NEX-3
Låsehendel
Klargjøre kameraet
3
Lukk dekselet.
x Kontrollerer det gjenværende batterinivået
Undersøk nivået med de følgende indikatorene og prosenttallene som vises på
LCD-skjermen.
“Batteriet er
tomt.”
Batterinivå
Høyt
Merk
• Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold.
NO
16
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
z Hva er en "InfoLITHIUM"-batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er et litiumionbatteri som har funksjoner for
utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du
bruker "InfoLITHIUM"-batteripakken, vises gjenværende batteritid i prosent i
henhold til kameraets bruksforhold.
x Ta ut batteripakken
Klargjøre kameraet
Slå av kameraet og skyv låsehendelen i
pilens retning. Vær forsiktig så du ikke
mister batteripakken.
NEX-5
Låsehendel
NEX-3
Låsehendel
Sette på/ta av objektivet
Kameraet leveres med påsatt objektiv (unntatt NEX-5H).
Se trinnene nedenfor når du skal sette på andre objektiver.
1
Hvis kamerahusdekselet eller
emballasjelokket er festet, må
du fjerne det fra kameraet
eller objektivet.
• Skift objektiv raskt på et støvfritt
sted, for å unngå at støv eller rusk
kommer inn i kameraet.
NO
17
2
Sett på objektivet ved å
plassere de hvite
indeksmerkene på objektivet
og kameraet rett overfor
hverandre.
• Hold forsiden av kameraet nedover
for å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet.
Klargjøre kameraet
3
Hvite indeksmerker
Skyv objektivet forsiktig mot
kameraet mens du dreier det
med klokken, inntil det går i
inngrep med et klikk.
• Forsikre deg om at du setter på
objektivet rett.
Kommentarer
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Fatningsadapter (selges separat) er påkrevet ved bruk av et A-fatning-objektiv
(selges separat). Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med Fatningsadapter.
x Ta av objektivet
1
Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til det
ikke går lenger.
Utløserknapp for objektivet
NO
18
Kommentarer
• Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av
bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektivet, kan det
vises på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet vibrerer svakt når
det slås av, på grunn av antistøv-funksjonen, som forhindrer at støv fester seg på
bildesensoren. Når du bytter objektiv bør du allikevel gjøre dette rask på et støvfritt sted.
• Ikke la kameraet ligge åpent, uten at objektivet er montert.
• Hvis du ønsker å bruke kamerahusdeksler eller bakre objektivdeksler, kan du
kjøpe ALC-B1EM (kamerahusdeksel) eller ALC-R1EM (bakre objektivdeksel)
(selges separat).
Klargjøre kameraet
Sette inn et minnekort (selges separat)
1
Åpne dekselet.
2
Sette inn et minnekort.
NEX-5
• Sett inn minnekortet til det går i
inngrep med et klikk, som vist.
Sjekk hvilken vei det avskårne
hjørnet vender.
NEX-3
Sjekk hvilken vei det avskårne
hjørnet vender.
3
Lukk dekselet.
NO
19
x Minnekort du kan bruke
Klargjøre kameraet
Du kan bruke følgende minnekort med dette kameraet: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og
SDXC-minnekort. Du kan ikke bruke MultiMediaCard.
For filmopptak anbefales det at du bruker følgende minnekort. "Memory Stick
PRO Duo" media og "Memory Stick PRO-HG Duo" media kaldes begge
"Memory Stick PRO Duo" media, og SD-minnekort, SDHC-minnekort og
SDXC-minnekort kaldes alle "SD-kort" in denne bruksanvisningen.
•
(Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2))
•
("Memory Stick PRO-HG Duo")
• SD-minnekort, SDHC-minnekort, SDXC-minnekort (Class 4 eller høyere)
Merk
• Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av
på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss
deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis
du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å
formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen,
sidend et vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på
SDXC-minnekort.)
x Fjerne minnekortet
Åpne dekselet, forviss deg om at
tilgangslampen ikke lyser, og skyv én
gang på minnekortet.
NEX-5
Tilgangslampe
NEX-3
Tilgangslampe
NO
20
Merk
• Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller
kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt.
Sette på blitsen
Hvis du vil bruke blits under opptak, må du montere blitsenheten (inkludert).
Blitsen aktiveres når den heves, og deaktiveres når den senkes.
Fest blitsen til den smarte
tilbehørsterminalen til
kameraet.
Klargjøre kameraet
1
• Når du bruker E18 – 200 mmobjektivet, må du montere
forlengeren (side 22).
2
Fest skruen for å sikre blitsen.
3
For å utløse blitsen må du
først heve den.
• Senk blitsen når du ikke har tenkt å
bruke den.
Kommentarer
• Strømmen til blitsen kommer fra kameraet. Når kameraet lader blitsen, blinker
på LCD-skjermen. Du kan ikke trykke på lukkerknappen når dette ikonet blinker.
• Sett blitsen helt inn i tilbehørsterminalen på kameraet, og fest skruen ordentlig.
Forviss deg om at blitsen er godt festet til kameraet.
• Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen.
NO
21
z Bære blitsen
Blitsetuiet kan festes til skulderreimmen; meget
praktisk.
Legg blitsen i etuiet når du ikke skal bruke den,
så den ikke blir skadet.
Klargjøre kameraet
x Feste forlengeren (ved bruk av objektivet E18 – 200 mm)
Hvis du monterer blitsen rett på kameraet,
vil objektivet delvis skygge for lyset. For å
unngå dette, bør du montere forlengeren.
1 Fest forlengeren godt til kameraet.
2 Monter blitsen til forlengeren og fest
skruen.
Merk
• Bare fest den medfølgende blitsen til forlengeren.
NO
22
Slå på kameraet og stille inn datoen
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid
vises.
1
Still strømbryteren til ON for å
slå på kameraet.
2
Trykk midt på kontrollhjulet for
å bekrefte [OK].
3
Velg området ditt ved å trykke
på høyre eller venstre side av
kontrollhjulet og trykke på
midten av det.
4
Trykk på høyre eller venstre
side av kontrollhjulet for å
velge de enkelte elementene,
og trykk øverst eller nederst,
eller drei det, for å velge den
numeriske verdien.
Klargjøre kameraet
Skjermbildet for innstilling av dato/
tid vises.
• For å slå av kameraet, still
strømbryteren til OFF.
Sommertid: Slår på eller av
sommertid.
Datoformat: Velger format for
datovisning.
• Midnatt vises som 12:00 AM, midt
på dagen som 12:00 PM.
NO
23
5
Gjenta trinn 4 for å stille inn de andre elementene, og trykk
deretter midt på kontrollhjulet.
Merk
• Du kan ikke overføre datoen til bildene på dette kameraet. Ved å bruke "PMB",
som er lagret på CD-ROM-en (inkludert), kan du lagre eller skrive ut bildene med
dato. Se "PMB Help" for nærmere enkeltheter (side 56).
Klargjøre kameraet
x Ny innstilling av dato og tid/kontrollere nåværende
klokkeinnstilling
Trykk på [Meny], og velg så [Oppsett] t [Dato/tid-innst.] (side 29, 50).
x Opprettholde dato- og tidsinnstilling
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen,
klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller på, eller
om batteriet er installert eller ikke. Se side 70 for mer informasjon.
NO
24
Mestre grunnleggende bruk
Ta stillbilder
I modusen
(Intelligent Auto) analyserer kameraet motivet, så du kan
fotografere med de innstillingene som passer best.
1
Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet.
2
Rett kameraet mot motivet.
Mestre grunnleggende bruk
3
Når kameraet gjenkjenner scenen,
vises scenegjenkjenningsikonet og veiviseren på LCD-skjermen:
(Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap), eller
(Makro).
Ikon for scenegjenkjenning og
veiviser
Når du bruker et
zoomobjektiv, må du dreie på
zoomeringen og bestemme
deg for riktig utsnitt.
Zoomering
4
Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, høres en
pipelyd, og z tennes.
Fokusindikator
NO
25
5
Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Ta opp film
Mestre grunnleggende bruk
1
Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet.
2
Rett kameraet mot motivet.
3
Trykk på MOVIE-knappen
igjen for å starte opptaket.
Fokus og lysstyrke justeres
automatisk.
Hvis du trykker lukkerknappen ned
halvveis under opptaket, kan du
fokusere hurtigere.
MOVIE-knapp
4
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Kommentarer
• Lyden av kameraet og objektivet kan komme til å tas opp under filminnspilling.
Du kan deaktivere lydopptak ved å velge [Meny] t [Oppsett] t
[Filmlydopptak] t [Av] (side 29, 50).
• Visningsvinkelen for filmer er spissere enn for stillbilder. Etter at du har trykket på
MOVIE-knappen, viser kameraet det faktiske området filmopptaket dekker, ved å
vise en tom ramme på skjermen.
NO
26
Spille av bilder
1
Trykk på
(avspillingsknappen).
Det siste bildet som ble tatt vises på
LCD-skjermen.
Et stillbilde vises i standardinnstillingen.
(avspillingsknapp)
Mestre grunnleggende bruk
x Velge bilde
Dreie kontrollhjulet.
x Spille av film
1
Trykk på
(Bildeindeks) på
kontrollhjulet i avspillingsmodus.
Seks bilder vises.
2
Trykk gjentatte ganger på
venstre side av kontrollhjulet
for å velge
(film), og trykk
så på midten av hjulet.
For å gå tilbake til bildeavspilling, må
du velge
(stillbilde) (side 44).
3
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede filmen, og trykk
på midten av det.
NO
27
Under filmavspilling
Bruk av kontrollhjulet
Pause/fortsett
Trykk på midten.
Spole fort forover
Trykk på høyre side, eller drei den mot høyre.
Spole fort bakover
Trykk på venstre side, eller drei den mot
venstre.
Spole sakte forover (kun NEX-5)
Drei den mot høyre mens visningen står på
pause.
Spole sakte bakover (kun NEX-5) Drei den mot venstre mens visningen står på
pause.
Mestre grunnleggende bruk
Justere volumet
Trykk nederst t øverst/nederst.
Slette bilder
Du kan slette det bildet som vises på skjermen akkurat nå.
1
Vis det ønskede bildet, og
trykk på [Slett].
[Slett]
2
Trykk midt på kontrollhjulet for
å bekrefte [OK].
Trykk på [Avbryt] for å avbryte
operasjonen.
[Avbryt]
[OK]
NO
28
z Slette flere bilder
Velg [Meny] t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere enkeltbilder
på en gang.
Bruke kontrollhjulet og skjermknappene
Med kontrollhjulet og skjermknappene kan du bruke forskjellige
kamerafunksjoner.
x Kontrollhjul
Mestre grunnleggende bruk
Når du fotograferer, er funksjonene DISP (Vis innhold), (Blitsmodus),
(Eksp.-komp.) og
(Bruksmodus) tilgjengelige fra kontrollhjulet.
Under avspilling er funksjonene DISP (Vis innhold) og
(Bildeindeks)
tilgjengelige fra kontrollhjulet.
Når du dreier eller trykker på høyre/venstre/øvre/nedre del av kontrollhjulet i
samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger
ved å trykke på midten av kontrollhjulet.
Pilen betyr at du kan dreie
kontrollhjulet.
Når det vises ulike alternativer på
skjermen, kan du bla gjennom
dem ved å dreie eller trykke på
øvre/nedre/venstre/høyre del av
kontrollhjulet. Trykk midt på for å
velge.
NO
29
x Skjermknapper
Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen.
Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen.
For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du
trykke på skjermknappen A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre
høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknappen B. For å bruke den
funksjonen som vises i midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet
(skjermknapp C).
I denne håndboken markeres skjermknappene med det ikonet eller den
funksjonen som vises på skjermen.
Mestre grunnleggende bruk
A
C
B
I dette tilfelle fungerer
skjermknappen A som
[Meny]-knappen, og
skjermknapp B som
[Opptakstips]-knappen.
Skjermknappen C fungerer
som [Opptaksmodus]knappen.
Bruke kameraets veiledningsfunksjon
The camera provides various "hjelpeveiledninger" som forklarer funksjonene,
og "fototips" som gir råd om bedre opptaksteknikk. Bruk disse
hjelpefunksjonene til å lære kameraet bedre å kjenne.
x Hjelp
Kameraet viser hjelpen for å forklare den valgte funksjonen, f.eks. når du
endrer en innstilling e.l.
Du kan skjule hjelpen ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Hjelpskjermbilde] t [Av].
NO
30
x Fototips
Kameraet viser fototipsene i sammenheng med den valgte opptaksmodusen.
1 Når [Opptakstips] vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på
knappen nederst til høyre (side 30).
Et fototips vises automatisk i sammenheng med det aktuelle motivet.
[Opptakstips]
Mestre grunnleggende bruk
2 Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet og søk etter det ønskede
fototipset.
• Drei kontrollhjulet for å bla oppover eller nedover i teksten.
z Vise alle fototipsene
Du kan lete gjennom alle fototipsene fra menyen.
1[Meny] t [Kamera] t [Opptakstipsliste].
2Søk etter de ønskede fototipsene.
NO
31
Bruke opptaksfunksjonene
Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte
(Gjøre bakgrunnen uskarp)
I [Intelligent Auto]-modus kan du enkelt gjøre bakgrunnen uskarp, for å
fremheve motivet.
1
Trykk på [Meny], og velg så
[Opptaksmod.] t
(Intelligent Auto).
[Meny]
2
Trykk midt på kontrollhjulet.
Bakgrunnsskærmen vises.
Kontrollhjul
3
Gjør bakgrunnen uskarp ved
å dreie på kontrollhjulet.
: Drei opp for å gjøre skarp
: Drei ned for å gjøre uskarp
Trykk på [Tilbake] for å gjenopprette
den opprinnelige tilstanden.
Merk
• Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden
fra motivet, eller av det objektivet som brukes.
z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen uskarp
• Flytt deg nærmere motivet.
• Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen.
NO
32
Velge blitsmodus
Sett på blitsen (side 21).
2
Trykk på (Blitsmodus) på
kontrollhjulet.
3
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
Bruke opptaksfunksjonene
1
(Blits av): Utløses ikke, selv om blitsen er hevet.
(Autoblits): Utløses i mørket og i motlys.
(Fyllblits): Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen.
(Sakte synkron.): Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen.
Med langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motivet og
bakgrunnen.
(Ettersynkron.): Avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang
du trykker på lukkerknappen. Motivets bevegelse fanges inn som lysspor i
bildet, så det virker mer naturlig.
Blitsavstand
Rekkevidden for den medfølgende blitsen avhenger av ISO-følsomheten og
blender verdien.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO200
1 – 3,5 m
1 – 2,8 m
1 – 1,8 m
ISO1600
2,8 – 10 m
2,3 – 8 m
1,4 – 5 m
NO
33
Justere lysstyrken for stillbilder
(eksponeringskompensasjon)
Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
1
Trykk på
(Eksp.-komp.) på
kontrollhjulet.
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og
trykk på midten av det.
Hvis bildet er for lyst, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av –.
Hvis bildet er for mørkt, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av +.
Bruke selvutløseren
NO
34
1
Trykk på
(Bruksmodus)
på kontrollhjulet.
2
Drei kontrollhjulet for å velge
3
Trykk på [Alternativ], og drei så kontrollhjulet for å velge
den ønskede modusen, og trykk på midten av det.
(Selvutløser).
(Selvutløser: 10 s): Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders
forsinkelse. Bruk denne funksjonen når du selv vil være med på bildet.
For å avbryte selvutløseren, må du trykke på
igjen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
(Selvutløser: 2 s): Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders
forsinkelse. Du kan forhindre uskarphet som skyldes kamerarystelser som
oppstår når lukkerknappen trykkes.
Ta stillbilder kontinuerlig
Kameraet tar bilder kontinuerlig hvis du trykker på lukkerknappen og holder
den nede.
1
Trykk på
(Bruksmodus)
på kontrollhjulet.
2
Drei kontrollhjulet for å velge
trykk på midten av det.
(Kontinu. fremtrekk), og
Bruke opptaksfunksjonene
z Ta bilder kontinuerlig med høyere hastighet
Velg
(HastPri.Kont.Frmtr.) fra
(Bruksmodus) for å ta flere bilder
kontinuerlig (maks. 7 bilder per sekund). Fokus- og eksponeringsinnstillinger
for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene.
Endre skjermvisningen (DISP)
1
Trykk på DISP (Vise innhold)
på kontrollhjulet.
NO
35
2
Trykk gjentatte ganger på DISP for å velge den ønskede
modusen.
Under opptak
Gr. skjerminfo: Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser
lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk, unntatt for situasjoner der
[Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto] eller
[Panoramafotografer.].
Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon.
Under avspilling
Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon.
Histogram: Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg til opptaksinformasjonen.
Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon.
Ta bilder med ulike bruksmoduser
1
Trykk på [Meny].
[Meny]
2
NO
36
Drei kontrollhjulet for å velge [Opptaksmod.] t ønsket
modus, og trykk på midten av det.
(Intelligent Auto): Kameraet evaluerer motivet og foretar de
passende innstillingene.
SCN (Scenevalg): Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som
samsvarer med motivet eller forholdene.
(Bildestabilisering): Stabiliserer kameraet ved opptak av en
innendørsscene i noe svakere lys, eller ved telefotografering.
(Panoramafotografer.): Fotograferer med panoramastørrelse.
M (Man. Eksponering): Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
S (Lukkerprioritet): Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets
bevegelse.
A (Blenderprioritet): Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen
uskarp.
P (Program Auto): Automatisk fotografering som setter deg i stand til å
tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen (blenderåpning og
lukkerhastighet).
x Scenevalg
1
Velg SCN (Scenevalg) (side 36).
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
Bruke opptaksfunksjonene
(Portrett): Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir
hudtoner med en myk valør.
(Landskap): Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus, med livlige
farger.
(Makro): Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster,
insekter, mat eller små gjenstander.
(Sportsbilder): Fotograferer et motiv i bevegelse med høy
lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det står stille. Kameraet tar
bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
(Solnedgang): Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen.
(Nattportrett): Tar portretter i nattscener. Sett på blitsen og utløs den.
(Nattscene): Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren
går tapt.
(Håndholdt kamera i halvlys): Fotograferer nattscener med mindre
støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene
behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.
x Bildestabilisering
Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere
uskarphet i motivet.
1
Velg
2
Ta opp med lukkerknappen.
(Bildestabilisering) (side 36).
Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så
kamerarystelsene reduseres og bildestøy forhindres.
NO
37
x Panoramafotografer.
Når du beveger kameraet horisontalt, tar kameraet flere bilder og setter dem
sammen til ett panoramabilde.
1
Velg
2
Rett kameraet mot kanten av
motivet, og trykk så
lukkerknappen helt ned.
(Panoramafotografer.) (side 36).
Denne delen kommer ikke med.
3
Panorer over hele det aktuelle
området, mens du følger
instruksjonene på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Merk
• Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og
lukkeren fortsetter å klikke, inntil opptaket er avsluttet.
z Spille av rullbare panoramabilder
Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på
midten av kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk på det igjen for å
stoppe rullingen midlertidig.
• Panoramabilder spilles av med den inkluderte
programvaren "PMB" (side 56).
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer,
kan kanskje ikke vises eller rulles (scrolles) på
riktig måte.
Viser det viste området av
hele panoramabildet.
NO
38
x Lukkerprioritet
Du kan gjengi et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere
lukkerhastigheten, f.eks. ved å fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller
med spor av bevegelse, ved hjelp av lav lukkerhastighet.
1
Velg S (Lukkerprioritet) (side 36).
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og
trykk på midten av det.
z Lukkerhastighet
Bruke opptaksfunksjonene
Når du bruker en høyere lukkerhastighet, ser et
motiv i bevegelse, som f.eks. en løpende person,
biler eller sjøsprut, ut som om de er fastfrosset.
Når du bruker en lavere lukkerhastighet,
fastholdes et spor av bevegelse i bildet, noe som
gjør det mer naturlig og dynamisk.
x Blenderprioritet
Du kan justere fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp.
1
Velg A (Blenderprioritet) (side 36).
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og
trykk på midten av det.
NO
39
Velge bildestørrelse
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives
ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
For film er det slik at jo større bildestørrelsen er, jo bedre er bildekvaliteten.
1
Trykk på [Meny].
[Meny]
2
Drei kontrollhjulet for å velge [Bildestørr.] t [Bildestørr.],
og trykk på midten av det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
Stillbilde
Når [Bildeforhold] er 3:2
(L: 14M)
Retningslinjer for bruk
4592 × 3056 piksler For utskrifter med format på opptil A3+
(M: 7,4M) 3344 × 2224 piksler For utskrifter med format på opptil A4
(S: 3,5M)
2288 × 1520 piksler For utskrifter med format L/2L
Når [Bildeforhold] er 16:9
Retningslinjer for bruk
4592 × 2576 piksler For visning på en TV med høy
oppløsning
(M: 6,3M) 3344 × 1872 piksler
(L: 12M)
(S: 2,9M)
NO
40
2288 × 1280 piksler
Panorama
Bildestørrelsen varierer med opptaksretningen (side 47).
(Standard)
Fotograferer med standard bildestørrelse.
Vertikalt: 2160 × 3872
Horisontalt: 8192 × 1856
(Vid)
Fotograferer med vid bildestørrelse.
Vertikalt: 2160 × 5536
Horisontalt: 12416 × 1856
Film
NEX-5
[AVCHD]-modus
Retningslinjer for bruk
1920 × 1080
17 Mbps
Tar opp med høyeste
bildekvalitet for visning på en
TV med høy oppløsning.
[MP4]-modus
Gjennomsnittlige
overføringshastighet
Retningslinjer for bruk
12 Mbps
Tar opp med høy bildekvalitet
for visning på en TV med høy
oppløsning.
1440 × 1080
VGA (640 × 480) 3 Mbps
NEX-3
Bildestørrelse
Gjennomsnittlige
overføringshastighet
1280 × 720 (Fin) 9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
VGA (640 × 480) 3 Mbps
Bruke opptaksfunksjonene
Gjennomsnittlige
overføringshastighet
Tar opp med passende
størrelse for WEB-opplasting.
Retningslinjer for bruk
Tar opp med høy bildekvalitet for
visning på en TV med høy
oppløsning.
Tar opp med passende størrelse
for WEB-opplasting.
Merk
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller
panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.
NO
41
Fokusere på ansiktet (Ansiktsregistrering)
Kameraet oppdager ansiktet på personene som skal fotograferes, og fokuserer
på ansiktene. Du kan velge et prioritert ansikt å fokusere på.
1
Trykk på [Meny].
[Meny]
2
Drei kontrollhjulet for å velge [Kamera] t
[Ansiktsregistrering], og trykk på midten av det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
(Av): Bruker ikke Ansiktsregistrering-funksjonen.
(Auto): Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
(Barneprioritet): Gjenkjenner og fotograferer med prioritet på et
barns ansikt.
(Voksenprioritet): Gjenkjenner og fotograferer med prioritet på en
voksens ansikt.
z Fotografere smilende ansikter (Smilutløser)
Hvis du bruker Smilutløser-funksjonen, oppdager
kameraet et smil og utløser lukkeren automatisk.
Velg [Meny] t [Kamera] t [Smilutløser] t
[På], og rett så kameraet mot personen du vil
fotografere, og vent til vedkommende smiler.
Du kan også fotografere ved selv å trykke på
lukkerknappen.
NO
42
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre det bildet som skal spilles av
(Forstørr)
1
Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå
på avspillingsmodus.
(avspillingsknapp)
2
Vis det bildet du vil forstørre,
og trykk så på [Forstørr]
(midten av kontrollhjulet).
3
Drei kontrollhjulet for å justere skaleringen.
4
Trykk øverst/nederst/høyre/venstre på kontrollhjulet for å
velge den delen du vil forstørre.
Bruke avspillingsfunksjonene
Kontrollhjul
• Du kan avbryte operasjonen ved å trykke på [Avslutt].
NO
43
Vise bildelisten
1
Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå
på avspillingsmodus.
(avspillingsknapp)
2
Trykk på
(Bildeindeks) på
kontrollhjulet.
Seks bilder vises på en gang.
3
Drei kontrollhjulet for å velge et bilde.
• For å gå tilbake til visning av enkeltbilder, må du velge det ønskede
bildet og trykke på midten av kontrollhjulet.
z Veksle mellom stillbilde og film
Det er enkelt å skifte bildetype på
bildeindeksen.
Trykk gjentatte ganger på venstre side av
kontrollhjulet for å velge
(stillbilde)
eller
(film), og trykk så på midten av
hjulet.
Du kan ikke vise stillbilder og film på
samme indeksskjermbilde.
NO
44
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er lagret på kameraet på en TV, trenger du en HDMIkabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt.
1
Koble kameraet til TV-en med Til HDMI-kontakten
en HDMI-kabel (selges separat).
HDMI-kabel
Til HDMI-kontakten
Bruke avspillingsfunksjonene
Merk
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer
for tilkobling til TV-en i den andre enden.
z Bruke kameraet ditt i utlandet
NEX-5: For at du skal kunne vise filmer som er tatt opp med dette kameraet på
et TV-apparat, må kameraet og TV-en bruke samme farge-TV-system.
NEX-3: Kameraet oppdager automatisk det fargesystemet som samsvarer med
den tilkoblede TV-en.
NO
45
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Menyliste
Når du trykker på [Meny], vises seks menyelementer på skjermen;
[Opptaksmod.], [Kamera], [Bildestørr.], [Lysstyrke/farge], [Avspilling] og
[Oppsett].
Du kan stille inn ulike funksjoner i hvert element. Elementer som ikke kan
stilles inn i den aktuelle konteksten, vises i grått.
x Opptaksmod.
Her kan du velge en opptaksmodus, f.eks. eksponeringsmodus, panorama eller
Scenevalg.
NO
46
Intelligent Auto
Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende
innstillingene.
Scenevalg
Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som
samsvarer med motivet eller forholdene.
(Portrett/Landskap/Makro/Sportsbilder/Solnedgang/
Nattportrett/Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys)
Bildestabilisering
Stabiliserer kameraet ved opptak av en
innendørsscene i noe svakere lys, eller ved
telefotografering.
Panoramafotografer.
Fotograferer med panoramastørrelse.
Man. Eksponering
Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
Lukkerprioritet
Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets
bevegelse.
Blenderprioritet
Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp.
Program Auto
Automatisk fotografering som setter deg i stand til å
tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen
(lukkerhastighet og blenderåpning).
x Kamera
Gir deg muligheten til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig
opptak, selvutløser og blits.
Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak,
selvutløser - eller nivåtrinnfotografering.
(Enkeltfremtrekk/Kontinu. fremtrekk/
HastPri.Kont.Frmtr./Selvutløser/Selvutl. (forts.)/
Nivåtrinn: Kont./Fjernstyring*)
Blitsmodus
Velger den metoden som brukes til å avfyre blitsen.
(Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./
Ettersynkron.)
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
(Autofokus/Dir. man. Fokus/Manuelt fokus)
Autofokusområde
Velger det området det skal fokuseres på.
(Multi/Senter/Fleksibelt punkt)
Autofokus
Velg autofokusmetoden.
(Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF)
Nøyaktig digital zoom
Stiller inn den digitale zoomen når det brukes et
objektiv som fokuserer på ett punkt.
Ansiktsregistrering
Oppdager folks ansikter automatisk, og justerer fokus
og eksponering så de passer til ansiktene.
(Av/Auto/Barneprioritet/Voksenprioritet)
Smilutløser
Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det
lukkeren automatisk.
(På/Av)
Smilgjenkjenning
Stiller inn følsomheten for Smilutløser-funksjonen for
gjenkjenning av smil.
(Stort smil/Normalt smil/Svakt smil)
Panoramaretning
Velger den retningen kameraet skal føres i ved
panoramafotografering.
(Høyre/Venstre/Opp/Ned)
Opptakstipsliste
Gir deg tilgang til alle fototipsene.
Vis innhold
Skifter informasjon i opptaksskjermbildet.
(Gr. skjerminfo/Skjerminfo/Ingen skj.-info)
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Bruksmodus
* kun NEX-5
NO
47
x Bildestørr.
Gir deg muligheten til å stille inn bildestørrelsen, bildeforholdet osv.
Stillbilde
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
(3:2: L: 14M/ M: 7,4M/ S: 3,5M
16:9: L: 12M/ M: 6,3M/ S: 2,9M)
Bildeforhold
Velger bildeforholdet.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Velger komprimeringsformatet.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
Panorama
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
(Standard/Vid)
Film
Filformat*
Velger filmopptaksformatet.
(AVCHD/MP4)
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
* kun NEX-5
x Lysstyrke/farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
NO
48
Eksp.-komp.
Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
(–2,0EV til +2,0EV)
ISO
Stiller inn ISO-følsomheten.
(ISO AUTO/200 - 12800)
Hvitbalanse
Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold.
(Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/
Hvitglødende/ Fluorescerende/Blits/F.-temp./filter/
Kundetilpasset/Tilpasset innst.)
Målemodus
Velger metode for måling av lysstyrke.
(Multi/Senter/Punkt)
Blitskompenser.
Justerer mengden blitslys.
(–2,0EV til +2,0EV)
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten automatisk.
(Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR)
Kreative innst.
Velger bildebehandlingsmetode.
(Standard/Livlig/Portrett/Landskap/Solnedgang/Svart/
hvitt)
x Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
Slett
Lysbildevisning
Velg stillbilde/film
Bildeindeks
Forstørr
Voluminnstillinger
Spesif. Utskrift
Vis innhold
Velger et stillbilde eller en film å spille av.
(Stillbilde/Film)
Velger det antallet bilder som skal vises på
indeksskjermen.
(6 bilder/12 bilder)
Velger avspillingsmappe for stillbilder.
Velger dato for de filmene som skal avspilles.
Roterer bilder.
Beskytter bilder, eller opphever beskyttelsen av dem.
(Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer)
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Velg mappe
Velg dato
Roter
Beskytt
Sletter bilder.
(Flere bilder/Alt i mappen/Alt i datoomr.)
Spiller av bilder automatisk.
(Stillbildemodus: Gjenta/Intervall)
(Filmmodus: Gjenta/Filmtype)
Forstørrer bildet.
Stiller inn volumet for film.
Velger de bildene som skal skrives ut, eller foretar
utskriftsinnstillinger.
(DPOF-innstill./Datopåskrift)
Skifter informasjon i avspillingsskjermbildet.
(Skjerminfo/Histogram/Ingen skj.-info)
x Oppsett
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å
endre kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
AF-lys
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på
steder med svakt lys.
(Auto/Av)
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så
personer på bildet ikke får røde øyne.
(På/Av)
NO
49
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere
bildene.
(På/Av)
Histogram
Viser histogrammet for luminansfordelingen.
(På/Av)
MF-assistent
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
(På/Av)
Fargerom
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
(På/Av)
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke
er montert noe objektiv.
(Aktiver/Deaktiver)
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
lang eksponeringstid.
(På/Av)
Høy ISO Støyred.
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
høy ISO-følsomhet.
(Auto/Svak)
Filmlydopptak
Stiller inn lyden for filmopptak.
(På/Av)
Hovedinnstillinger
Pip
Språk
NO
50
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker
kameraet.
(AF-lyd/Høy/Lav/Av)
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Dato/tid-innst.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Hjelp-skjermbilde
Slår hjelpen på eller av.
(På/Av)
Strømsparer
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går
over i strømsparemodus.
(30 min./10 min./5 min./1 min.)
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
(Auto/Manuell/Solskinn)
Skjermfarge
Velger fargen til LCD-skjermen.
(Svart/Hvit/Blå/Rosa)
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
(Full skjerm/Normal)
Avspill.visning
Velger den metoden som skal brukes for å spille av
portrettbilder.
(Roter autom./Roter manuelt)
KTRL for HDMI
Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en
HDMI-kompatibel TV-fjernkontroll.
(På/Av)
USB-tilkobling
Velger den metoden som skal brukes for USBtilkobling.
(Masselager/PTP)
Rensemodus
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
Versjon
Viser kamera- og objektivversjonen.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjon med film skal vises.
(På/Av)
Tilbakest.std.
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene.
Minnekortverktøy
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles
filnumre.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn
Velger format for mappenavn.
(Standardform/Datoform)
Velg opptaksmappe
Velger opptaksmappen.
Ny mappe
Oppretter en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen for filmer når det
oppdages uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet
stillbilder som kan lagres på minnekortet.
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Formater
Eye-Fi-oppsett*
Laste opp innstilling.
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av
et Eye-Fi-kort.
(På/Av)
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. Ikke bruk et
Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
NO
51
Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort
i samsvar med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet.
Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike
opptaksmodusene
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av den valgte opptaksmodusen.
I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus
Eksp.-komp.
Intelligent Auto
–
Selvutløser
Kontinu. Ansiktsregistrering Smilutløser
fremtrekk
Panoramafotografer.
–
–
Bildestabilisering
–
–
Scenevalg
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Program Auto
Blenderprioritet
Lukkerprioritet
Man. Eksponering
–
Merk
• De tilgjengelige funksjonene kan også være begrenset av andre forhold enn
opptaksmodus.
NO
52
Tilgjengelige blitsmoduser
De blitsmodusene du kan velge, avhenger av den opptaksmodusen og de
funksjonene som er valgt.
I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De blitsmodusene du ikke kan velge, vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus
Av
Autoblits
Intelligent Auto
Fyllblits
Sakte
synkron.
Ettersynkron.
–
–
–
Panoramafotografer.
–
–
–
–
Bildestabilisering
–
–
–
–
–
–
Scenevalg
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Program Auto
–
–
Blenderprioritet
–
–
Lukkerprioritet
–
–
Man. Eksponering
–
–
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
–
–
Kommentarer
• Blitsmodusene kan også være begrenset av andre forhold enn opptaksmodusen.
• Selv om du velger en blitsmodus som skal virke, vil ikke blitsen fungere før den er
hevet.
• [Autoblits] kan bare velges når [Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto]
eller visse [Scenevalg]-moduser.
NO
53
Importere bilder til datamaskinen
Installere programvaren
Følgende programvare er inkludert for å kunne bruke bilder som er tatt med
kameraet:
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser) (kun Windows)
Merk
• Logg deg på som administrator.
x Windows
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
(NEX-5: For avspilling/redigering av High Definition-film:
Intel Core Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller raskere
NEX-3: For avspilling/redigering av filmene: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
eller raskere)
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling/redigering av
High Definition-film: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
"Image Data
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Converter SR
Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere er påkrevet for at du skal kunne opprette CD-er.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
NO
54
1
Slå på datamaskinen din og
legg CD-en (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen
vises.
2
Klikk på [Install].
3
Ta ut CD-en etter at installeringen er fullført.
• Forviss deg om at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er haket av,
og følg anvisningene på skjermen.
• Koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren, og følg
anvisningene på skjermen.
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en
omstart, kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på
datamaskinen din.
Programvaren er installert, og snarveisikoner vises på skrivebordet.
Importere bilder til datamaskinen
Merk
• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til
den tidligere installerte "PMB" er lavere enn versjonsnummeret til "PMB" på
CD-en (inkludert), må du også installere "PMB" fra CD-en (inkludert).
x Macintosh
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter SR
Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR"
Hovedprosessor (CPU): Power PC G4/G5 series (1,0 GHz
eller raskere anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
NO
55
1
Slå på Macintosh-datamaskinen din og legg CD-en
(inkludert) inn i CD-stasjonen.
2
Dobbeltklikk på CD-ikonet.
3
Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4
Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
• Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Hva du kan gjøre med den inkluderte
programvaren
x "PMB"
Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Importere bilder som er tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Skrive ut eller lagre bilder med dato.
Du finner mer informasjon om "PMB" i "PMB Help".
For å starte Help, må du klikke på
(PMB Help), som vises på skrivebordet
etter installering. Eller gå til startmenyen og klikk på [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB Help].
Støtteinformasjonen for "PMB" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Merk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
x "Image Data Converter SR"/"Image Data Lightbox SR"
Med "Image Data Converter SR" kan du redigere bilder som er tatt i RAWformat med forskjellige effekter, som f.eks. tonekurve og skarphet.
Med "Image Data Lightbox SR" kan du vise og sammenligne RAW-/JPEGbilder som er tatt med dette kameraet.
NO
56
Du finner mer informasjon om "Image Data Converter SR" og "Image Data
Lightbox SR" i Help.
For å starte Help, må du klikke på [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] eller [Image Data
Lightbox SR].
Støtteinformasjonen for "Sony Image Data Suite" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Opprette en filmdisk (NEX-5)
Du kan opprette en disk fra filmer i AVCHD-format som er tatt opp med
kameraet.
Velg den metoden som egner seg best for spilleren din. Bruk "PMB" til å
importere film med AVCHD-format til en datamaskin. Se "PMB Help" for
nærmere informasjon om oppretting av en disk ved hjelp av "PMB".
Metode
Avspillingsenheter for
Blu-ray-disker
(Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 osv.)
Opprett en Blu-ray-disk med filmer
og stillbilder importert til en
datamaskin ved hjelp av "PMB".
Avspillingsenheter for
AVCHD-format
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 osv.)
Opprett en disk i AVCHD-format
med filmer og stillbilder importert til
en datamaskin ved hjelp av "PMB".
Vanlige DVDavspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin
som kan spille av DVD-er
osv.)
Opprett en disk med
standardbildekvalitet (STD) med
filmer og stillbilder importert til en
datamaskin ved hjelp av "PMB".
Disktype
Importere bilder til datamaskinen
Spiller
Opprette en disk i AVCHD-format
med en annen DVD-brenner/spiller
enn DVDirect Express.
Kommentarer
• Hvis du bruker en Sony DVDirect (DVD-brenner), kan du overføre data ved å
sette inn et minnekort i minnekortsporet i DVD-brenneren, eller koble kameraet til
DVD-brenneren med en USB-kabel.
• Når du bruker Sony DVDirect (DVD-brenner), må du forvisse deg om at DVDbrennerens fastvareversjon er den nyeste.
NO
57
z Typiske egenskaper ved de ulike disktypene
Med en Blu-ray-disk har du muligheten til å ta opp film med høy
oppløsning (HD) med lengre varighet enn DVD-er.
Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVDer, som f.eks. DVD-R-disker, og det opprettes en disk med HDbildekvalitet.
• Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet (HD) på
avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony Blu-raydiskspiller eller en PlayStation®3. Du kan ikke spille av disken
på vanlige DVD-spillere.
Film med standard oppløsning (STD-bildekvalitet) som er blitt
konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som f.eks.
DVD-R-disker, og en disk med standardbildekvalitet (STD)
opprettes.
NO
58
Annet
Kontrollere antall bilder som kan tas opp
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og stiller strømknappen til
ON, vises det antallet bilder som kan
tas opp (om du fortsetter å fotografere
med de aktuelle innstillingene) på
LCD-skjermen.
Kommentarer
• Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er
fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle
minnekortet (side 28).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det
ikke er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort.
x Antall stillbilder og hvor mange minutter film som kan
tas opp på et minnekort
Stillbilder
Tabellen viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony
standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Annet
Bildestørrelse: L 14M
Bildeforhold: 3:2*
(Enheter: bilder)
Kapasitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
433
875
1778
3626
7172
Fin
305
618
1258
2569
5083
RAW og JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
Kvalitet
* Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er
vist i tabellen ovenfor (unntatt [RAW]).
NO
59
Film
Nedenstående tabell viser den omtrentlige opptakstiden som er tilgjengelig.
Dette er totaltidene for alle filmfilene. Kontinuerlig opptak er mulig i
ca. 29 minutter per opptak. For MP4 er maksimumsstørrelsen på en filmfil
ca. 2 GB.
(Enheter: time:minutt:sekund)
Kapasitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVCHD (1920×1080)*
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 (1440×1080)*
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 (1280×720 (fin))**
0:27:00
0:54:30
1:50:30
3:45:10
7:25:10
Filformat
(Bildestørrelse)
* NEX-5
** NEX-3
x Antall stillbilder som kan tas med en batteripakke
Du kan ta ca. 330 bilder når du bruker batteripakken (inkludert) med full
kapasitet i kameraet.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre, avhengig av bruksforholdene.
• Antallet er beregnet ved bruk av en batteripakke med full kapasitet under følgende
forhold:
– Med en omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– [Autofokus] er satt til [Enkeltbilde-AF].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
– Bruke det ladde batteriet i en time etter at CHARGE-lampen er slukket.
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
NO
60
Liste over ikoner på LCD-skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på
kontrollhjulet.
Klar til fotografering
A
Skjerm
Betydning
Opptaksmodus
PASM
Scenevalg
Bildestørrelse/
bildeforhold for
stillbilder
Grafisk display
Filmopptak
RAW RAW+J
FINE STD
Stillbildekvalitet
100
Antall stillbilder som
kan tas
Avspilling
Annet
Bildestørrelse for
film
Minnekort/opplasting
123 Min.
100%
Opptakstid for film
Gjenværende
batteritid
NO
61
Skjerm
Betydning
Skjerm
Betydning
Ikoner for
scenegjenkjenning
1/125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Blitslading pågår
±0.0
Målt manuelt
±0.0
Eksponeringskompensering
AF-lys
Indikator for
lukkerhastighet
Tar ikke opp lyd
under filmopptak
Advarsel om
kamerarystelser
Advarsel om
overoppheting
Databasefil full/
databasefilfeil
Indikator for
blenderåpning
REC 0:12
Opptakstid for
filmen (m:s)
2010-1-1
9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer/antall
bilder tatt opp den
valgte datoen eller i
den valgte mappen
Histogram
101-0012
SteadyShot
Avspillingsmappe filnummer
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
Beskytt
1
Utskriftsbestilling og
antall kopier
Skjerm
B
Skjerm
Betydning
Meny z
Skjermknapper
Opptakstips z
C
62
Betydning
Blitsmodus/
Rødøyereduksj.
Bruksmodus
Opptaksmodus
Skjerm
Betydning
z
Fokusstatus
NO
D
Skjerm
Betydning
Fokusmodus
±0.0
Blitskompensering
Målemodus
Fokusområdemodus
Ansiktsregistrering
Smilutløser
ISO
Hvitbalanse
AWB
7500K G9
Kreative innst.
Annet
DRO/Auto HDR
Smilfølsomhetsindikator
NO
63
Lære mer om kameraet (α Brukerhåndbok)
"α Brukerhåndbok", som forklarer i detalj hvordan kameraet skal brukes, er
inkludert på CD-en (inkludert). Slå opp i den for å få dyptgående anvisninger
om mange av funksjonene til kameraet.
x For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-en (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
2
Klikk på [Brukerhåndbok].
3
Klikk på [Install].
4
Start "α Brukerhåndbok" fra snarveien på skrivebordet.
x For Macintosh-brukere
NO
64
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-en (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
2
Velg [Brukerhåndbok]-mappen og kopier "Handbook.pdf",
som er lagret i [NO]-mappen, til datamaskinen din.
3
Når kopieringen er fullført, kan du klikke på
"Handbook.pdf".
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende
måter:
1 Kontroller punktene på side 65 til 68. Se også
"α Brukerhåndbok" (PDF).
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og
slå på kameraet.
3 Tilbakestill innstillingene (side 51).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på
låsehendelen (side 15).
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet
er NP-FW50.
Annet
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal,
eller indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen
tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri (side 14).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 15).
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri (side 14).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Strømmen slås plutselig av.
• Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår
seg av automatisk for at det ikke skal bli skadet.
NO
65
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i
strømsparemodus. For å avbryte strømsparingsfunksjonen må du bruke
kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned .
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet
er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at
CHARGE-lampen vil blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15 sekunders intervall) og
sakte (ca. 1,5 sekunders intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut
batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Hvis CHARGElampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med batteriet.
Sakte blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i
omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av batteriet.
Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når temperaturen i
omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet. Lad
batteriet ved passende temperatur, mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Ingen ting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i
strømsparemodus. For å avbryte strømsparingsfunksjonen må du bruke
kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned .
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står i
LOCK-stilling. Sett bryteren i opptaksstilling.
• Kontroller ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Objektivet er ikke skikkelig montert. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 17).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert. Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus. Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å
fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde.
Bildet er ute av fokus.
NO
66
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i modus for manuelt fokus. Still inn [Velg AF/MF] på
[Autofokus].
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
• Motivet kan kreve spesielle måter å fokusere på: Bruk [Fleksibelt punkt] eller
manuelt fokus-funksjonen.
Blitsen virker ikke.
• Hev blitsen (side 21).
• Blitsen er ikke korrekt montert. Sett på blitsen igjen (side 21).
• Du kan ikke bruke blits i følgende opptaksmodus:
–
–
–
–
–
[Nivåtrinn: Kont.]
[Panoramafotografer.]
[Nattscene] og [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
[Bildestabilisering]
Filmopptak
Uklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet.
Dette er ikke feil.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig, så ikke blitsen
skal bli overopphetet.
Bildet som er tatt med blits er for mørkt.
Annet
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke,
fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres,
vil også blitsens rekkevidde endres.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn korrekt dato og klokkeslett (side 23).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling] avviker fra det faktiske
området. Still inn det faktiske området ved å velge [Meny] t [Oppsett] t
[Områdeinnstilling].
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets rekkevidde.
Juster innstillingen igjen.
NO
67
Bildet er hvitaktig (flare).
Lyset blir uskarpt på bildet (ghosting).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i
linsen. Når du bruker zoomobjektivet, bør du montere en objektivskjerm.
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta bildet
igjen. Avhengig av hvor tykt filteret er, og om skjermen er festet skikkelig,
kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De optiske
egenskapene til visse objektiver kan få utkanten av bildet til å virke for mørk
(for lite lys).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver Rødøyereduksj.-funksjonen.
• Posisjoner deg nær motivet og fotografer det med blits, innenfor blitsens
rekkevidde (side 33).
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 69).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til at kameraet ikke
ble holdt støtt. Det anbefales å bruke stativ eller blits (side 21). [Håndholdt
kamera i halvlys] i [Scenevalg] (side 37) og [Bildestabilisering] (side 37) er
også virkningsfulle når det gjelder å redusere uskarphet.
Eksponeringsverdien blinker på LCD-skjermen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Vise bilder
Bilder kan ikke avspilles.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt
opp av et kamera av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du
vil kunne spille av filen med kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
NO
68
Forholdsregler
Om LCD-skjermen og
objektivet
• LCD-skjermen produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig
teknologi, noe som resulterer i at
mer enn 99,99 % av bildeelementene
(pikslene) er reelt operative. Det
kan imidlertid forekomme at små
svarte og/eller lyse punkter (med
hvit, rød, blå eller grønn farge)
vises kontinuerlig på LCDskjermen. Disse punktene er en
normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker
ikke bildene på noen måte.
Svarte, hvite,
røde, blå og
grønne punkter
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de
beveger seg på LCD-skjermen.
Dette er ikke feil. Når du slår på
kameraet i kalde omgivelser, kan
LCD-skjermen bli forbigående
svart.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen.
Skjermen kan bli misfarget, noe
som kan forårsake feil.
Ikke bruk/oppbevar
kameraet på følgende
steder
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
Kamerahuset kan deformeres eller
kameraet kan slutte å virke hvis det
f.eks. oppbevares i en bil som er
parkert i solen.
• I direkte sollys eller i nærheten av
en varmekilde
Kamerahuset kan bli misfarget
eller deformert, hvilket kan
medføre at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet.
Dette kan gjøre at kameraet slutter
Annet
• Hold aldri kameraet i LCDskjermen.
• Ikke utsett kameraet for direkte
sollys. Hvis sollyset fokuseres på
en gjenstand i nærheten, kan denne
ta fyr. Når du må utsette kameraet
for direkte sollys, må du sette på
objektivdekselet.
• Det er festet en magnet på
baksiden av LCD-skjermen. Ikke
plasser gjenstander som påvirkes
av magnetiske felter, som f.eks.
disketter eller kredittkort, mellom
LCD-skjermen og kamerahuset.
Magnet
NO
69
å virke som det skal, og i enkelte
tilfeller føre til uopprettelige feil.
Om oppbevaring
Husk å sette på objektivdekselet når
kameraet ikke er i bruk.
Informasjon om
driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer på mellom 0 °C og 40 °C.
Fotografering på svært kalde eller
varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, anbefales
ikke.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det
skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time
til kondensen har fordampet. Hvis
du forsøker å fotografere med
kondens inne i objektivet, vil du ikke
få klare bilder.
Informasjon om det
interne, oppladbare
batteriet
NO
70
Dette kameraet er utstyrt med et
internt, oppladbart batteri som styrer
datoen, klokken og andre
innstillinger, uansett om kameraet er
slått av eller på, eller om batteriet er
installert eller ikke. Det oppladbare
batteriet lades kontinuerlig når du
bruker kameraet. Hvis du imidlertid
bare bruker kameraet i korte
perioder, vil batteriet gradvis lades
ut, og hvis du ikke bruker kameraet i
det hele tatt i løpet av tre måneder,
vil batteriet lades helt ut. I slike
tilfeller må du passe på å lade opp
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet
ikke er ladet opp, kan du allikevel
bruke kameraet så lenge du ikke har
behov for å registrere dato og
klokkeslett. Hvis kameraets
innstillinger tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Konsulter Sony-forhandleren din
eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Lademetode for det interne,
oppladbare batteriet
Sett inn et ladet batteri i kameraet,
eller kobl kameraet til en stikkontakt
ved hjelp av vekselstrømadapteren
(selges separat), og la kameraet ligge
i 24 timer eller mer mens det er slått
av.
Om minnekort
Ikke fest etiketter e.l. på et
minnekort eller en kortadapter. Dette
kan forårsake feil.
Informasjon om opptak/
avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette
kameraet for første gang, anbefales
det å formatere kortet ved hjelp av
kameraet, så minnekortet ikke blir
•
•
•
•
•
•
•
• Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
føre til funksjonsfeil.
• Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes
før du bruker kameraet (side 70).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller
gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk.
Varmen fra blitslyset kan misfarge
eller brenne fast urenheter på
overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må du søke øyeblikkelig
legehjelp.
Om å spille av film på andre
enheter (NEX-5)
• Dette kameraet bruker MPEG-4
AVC/H.264 High Profile til opptak
i AVCHD-format. Film som er tatt
opp i AVCHD-format med dette
kameraet kan ikke spilles av på
følgende enheter.
– Andre enheter som er
kompatible med AVCHDformat, men som ikke støtter
High Profile
– Enheter som er inkompatible
med AVCHD-formatet
• Dette kameraet bruker i tillegg
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile
til opptak i MP4-format. Dette er
grunnen til at film som er tatt opp i
MP4-format med dette kameraet
Annet
•
ustabilt før fotografering. Merk at
formatering fører til permanent
sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke
kan gjenopprettes. Lagre verdifulle
data på en datamaskin e.l.
Hvis du gjentatte ganger lagrer/
sletter bilder, kan dataene på
minnekortet fragmenteres. Film vil
kanskje ikke kunne lagres eller tas
opp. Skulle dette skje, må du lagre
bildene dine på en datamaskin eller
på et annet lagringssted, og
deretter formatere minnekortet.
Det kan ikke gis erstatning for det
innspilte innholdet, selv om en
teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre
opptak eller avspilling umulig.
For å unngå mulige tap av data må
du alltid ta sikkerhetskopier
(backup) av data på andre medier.
Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
Ikke rett kameraet mot solen eller
annet sterkt lys. Det kan føre til at
kameraet ikke virker som det skal.
Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv. Dette kan forårsake
uopprettelige skader til øynene
dine. Det kan også føre til
funksjonsfeil for objektivet.
Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder med kraftige radiobølger
eller radioaktivitet. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
NO
71
ikke kan spilles av på andre
enheter enn de som støtter
MPEG-4 AVC/H.264.
• Plater som er tatt opp med
bildekvaliteten HD (høy
oppløsning) kan spilles av kun på
AVCHD-formatkompatible
enheter. DVD-baserte spillere eller
opptakere kan ikke spille av plater
av HD-bildekvalitet, da de er
inkompatible med AVCHDformatet. Det er dessuten mulig at
DVD-baserte spillere og opptakere
ikke vil løse ut plater med HDbildekvalitet.
Advarsel om
opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd
og annet materiale kan være
opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot
bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i
denne håndboken
De fotografiene som brukes som
eksempler i denne håndboken, er
reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Om dataspesifikasjonene
som er beskrevet i denne
bruksanvisningen
NO
72
Data som gjelder ytelse og
spesifikasjoner er definert under
følgende forhold, unntatt som
beskrevet i denne bruksanvisningen:
Ved en vanlig omgivelsestemperatur
på 25 ºC, og bruk av en batteripakke
som har vært ladet en time etter at
CHARGE-lamp sluktes.
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Kameratype: Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Objektiv: E-fatning-objektiv
[Bildesensor]
Bildesensor: 23,4 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-bildesensor
Bildesensorens totale pikselantall: Ca.
14 600 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall: Ca.
14 200 000 piksler
[Støvbeskyttelse]
System: Ladet beskyttelsesbelegg på
low-pass-filteret og den
elektromagnetiske
vibrasjonsmekanismen
[Autofokussystem]
System: Kontrastdeteksjonssystem
Følsomhetsområde: 0 EV til 20 EV
(ved ISO 100-ekvivalent, med
F2,8-objektiv)
[Eksponeringskontroll]
Målemetode: 49 segments måling ved
bildesensoren
Måleområde: 0 EV til 20 EV (ved ISO
100-ekvivalent, med F2,8-objektiv)
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks): Auto, ISO
200 til 12800
Eksponeringskompensering: ±2,0 EV
(1/3 EV-trinn)
[Lukker]
Type: Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde: 1/4000 sekund til
30 sekunder, BULB, (1/3 EV-trinn)
Blitssynkroniseringshastighet: 1/160
sekund
[Opptak]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm: 7,5 cm (3,0 type)
TFT-disk
Totalt antall punkter: 921 600 (640 × 3
(RGB) × 480) punkter
[Inngangs-/utgangskontakter]
USB: miniB
HDMI: HDMI type C minikontakt
[Strøm]
Batteripakke som brukes: Oppladbar
batteripakke NP-FW50
[Annet]
Blits
Blitsveiledningsnummer: GN 7
(i meter ved ISO 100)
Ladetid: Ca. 4 sekunder
Blitsdekning: Dekning 16 mm objektiv
(brennvidden som indikeres av
objektivet)
Blitskompensering: ±2,0 EV (1/3 EVtrinn)
Mål:
Ca. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(B/H/D, eksklusive fremspring)
Vekt: Ca. 20,4 g
Annet
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
Mål:
NEX-5:
Ca. 110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(B/H/D, eksklusive fremspring)
NEX-3:
Ca. 117,2 × 62,6 × 33,4 mm
(B/H/D, eksklusive fremspring)
Vekt:
NEX-5:
Ca. 287 g
(inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
Ca. 229 g
(kun kamera)
NEX-3:
Ca. 297 g
(inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
Ca. 239 g
(kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbilde: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibel, DPOF-kompatibel
NEX-5:
Film (AVCHD format): AVCHD
Ver. 1.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2 kanals,
utstyrt med Dolby Digital Stereo
Creator
• Produsert på lisens av Dolby
Laboratories.
Film (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler
NEX-3:
Film: MPEG-4 Visual
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibel)
NO
73
Objektiv
Når det gjelder objektivet E18 – 200 mm, se bruksanvisningen for objektivet
E18 – 200 mm (inkludert).
Objektiv
E16 mm-objektiv som
fokuserer på ett punkt
E18 – 55 mm
zoomobjektiv
Kamera
NEX-5A/5D/3A/3D
NEX-5D/5K/3D/3K
Ekvivalent
35 mm-format
brennvidde*1 (mm)
24
27 - 82,5
Objektivgrupper-elem
enter
5-5
9-11
Visningsvinkel*1
83°
76° - 29°
Minstefokus*2(m)
0,24
0,25
Største forstørrelse (×)
0,078
0,3
f/22
f/22 - f/32
Minste f-stopp
Filterdiameter (mm)
Mål (maks. diameter ×
høyde)(mm)
Vekt (g)
Kompenseringseffekt*
3
49
49
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
67
194
–*
4
Ca. 4 trinn
*1 Verdiene for ekvivalent 35 mm formats brennvidde og visningsvinkel baserer seg
på digitale kameraer som er utstyrt med en bildesensor med APS-C-størrelse.
*2 Minstefokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.
*3 Lukkerhastighet (varierer med opptaksforholdene)
*4 Den optiske kompensasjonen for kamerarystelser er ikke tilgjengelig.
NO
74
BC-VW1 Batterilader
Inngangsspenning: 100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Utgangsspenning: 8,4 V DC, 0,28 A
Driftstemperaturintervall: 0 °C til 40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring:
–20 °C til +60 °C
Største mål: Ca. 63 × 95 × 32 mm
(B/H/D)
Vekt: Ca. 85 g
Oppladbar batteripakke
NP-FW50
Batteripakke som brukes: Litium-ionbatteri
Maksimal spenning: 8,4 V DC
Merkespenning: 7,2 V DC
Maksimal ladespenning: 8,4 V DC
Maksimal ladestrøm: 1,02 A
Kapasitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Største mål:
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
Vekt: Ca. 57 g
Informasjon om
kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene i
DCF (Design rule for Camera File
system), en universell standard
etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt kan spilles av på annet utstyr,
eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles
av med kameraet ditt.
Varemerker
•
•
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et 35 mm
filmkamera. Kameraet ditt har samme
bildevinkel som et 35 mm filmkamera
med en brennvidde som er en og en
halv gang større enn brennvidden til
kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv, får
du ca. den samme bildevinkelen som
på et 35 mm filmkamera med et 75 mm
objektiv.
•
•
•
•
•
•
Annet
Informasjon om brennvidde
er et varemerke for Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker for
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemerke for
Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
"Blu-ray Disc" og logoen er
varemerker.
"AVCHD" og "AVCHD"-logotypen
er varemerker for Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
Dolby og dobbel D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, og Windows
Vista er enten registrerte varemerker
eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
land.
NO
75
• HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh og Mac OS er varemerker
eller registrerte varemerker for Apple
Inc.
• PowerPC er et registrert varemerke
for IBM Corporation i USA.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• SDXC logoen og SDHC logoen er et
varemerke for SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemerke for
MultiMediaCard Association.
• "PlayStation" er et registrert
varemerke for Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe er et registrert varemerke for
Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene
™ eller ® brukes imidlertid ikke i
alle tilfeller i denne håndboken.
NO
76
Indeks
A
AF-lys .......................................... 49
Ansiktsregistrering....................... 42
Autofokus .................................... 47
Autofokusområde ........................ 47
Autovisning.................................. 50
Avspill.visning............................. 51
Avspilling .................................... 27
Avspilling med rulling................. 38
Avspilling på TV ......................... 45
Avspillingszoom .......................... 43
B
D
Dato/tid-innst. .............................. 50
Demomodus ................................. 51
Diskoppretting ............................. 57
DRO/Auto HDR .......................... 48
E
Eksponeringskompensasjon......... 34
Eye-Fi-oppsett.............................. 51
F
Fargerom...................................... 50
Filformat ...................................... 48
Film.............................................. 26
50
51
51
43
43
47
33
G
Gjenopprett bilde-DB.................. 51
Gjøre bakgrunnen uskarp ............ 32
H
Håndbok ......................................
Håndholdt kamera i halvlys ........
Histogram....................................
Hjelp............................................
Hjelp-skjermbilde........................
Høy ISO Støyred. ........................
Hvitbalanse..................................
64
37
50
30
50
50
48
I
Ikoner .......................................... 61
Image Data Converter SR ........... 56
Image Data Lightbox SR............. 56
Installere ...................................... 54
Intelligent Auto ..................... 32, 36
ISO .............................................. 48
Annet
Batteripakke ................................. 14
Beskytt ......................................... 49
Bildeforhold ................................. 48
Bildeindeks .................................. 44
Bildestabilisering ......................... 37
Bildestørrelse ............................... 40
Blenderprioritet............................ 39
Blits.............................................. 21
Blitsforlenger ............................... 22
Blitskompenser. ........................... 48
Blitsmodus ................................... 33
Bruksmodus ................................. 47
Filmlydopptak .............................
Filnummer ...................................
Formater ......................................
Forstørr........................................
Forstørr bilde...............................
Fototipsliste .................................
Fyllblits .......................................
K
Kondens.......................................
Kontinuerlig fremtrekk................
Kontinuerlig fremtrekk med
hastighetsprioritering ..............
Kontrollhjul .................................
Kreative innst. .............................
KTRL for HDMI .........................
Kvalitet........................................
70
35
35
29
49
51
48
NO
77
L
Lade batteripakken....................... 14
Landskap...................................... 37
Laste opp innstillinger ................. 51
LCD-lysstyrke.............................. 50
Lukkerprioritet ............................. 39
Lysbildevisning............................ 49
M
Macintosh .................................... 55
Makro........................................... 37
Målemodus .................................. 48
Man. Eksponering........................ 36
Mappenavn .................................. 51
Meny ............................................ 46
MF-assistent................................. 50
Minnekort .................................... 19
N
Nattportrett................................... 37
Nattscene...................................... 37
Nøyaktig digital zoom ................. 47
Ny mappe..................................... 51
O
Objektiv ....................................... 17
Områdeinnstilling ........................ 50
Oppsett ......................................... 49
Opptaksmod. ................................ 36
Opptakstips .................................. 31
P
Panorama ..................................... 38
Panoramafotografer. .................... 38
Panoramaretning .......................... 47
Pip ................................................ 50
PMB ............................................. 56
Portrett ......................................... 37
Program Auto............................... 36
Programvare................................. 54
NO
R
78 Rensemodus ................................. 51
Rødøyereduksj............................. 49
Roter ............................................ 49
Rutenettlinje ................................ 50
S
Scenevalg ....................................
Selvutløser...................................
Skjermfarge .................................
Skjermknapper ............................
Slett .............................................
Smilgjenkjenning ........................
Smilutløser ..................................
Solnedgang..................................
Spesif. Utskrift ............................
Spesifikasjoner ............................
Sportsbilder .................................
Språk ...........................................
SteadyShot...................................
Stille klokken ..............................
Støyred.lang ................................
Strømsparer .................................
37
34
51
30
28
47
42
37
49
72
37
50
50
23
50
50
T
Ta stillbilder ................................ 25
Tilbakest.std. ............................... 51
U
USB-tilkobling ............................ 51
Utløser u/objektiv........................ 50
V
Velg AF/MF ................................ 47
Velg dato ..................................... 49
Velg mappe ................................. 49
Velg opptaksmappe ..................... 51
Velg stillbilde/film ...................... 49
Versjon ........................................ 51
Vidt bilde..................................... 51
Vise innhold .......................... 35, 47
Vise ledig kortplass ..................... 51
Voluminnstillinger ...................... 49
W
Windows ..................................... 54
Download PDF

advertising