Sony | NEX-5K | Sony NEX-5K NEX-5 Kamerahus med standard zoomobjektiv Bruksanvisning

NEX-3/NEX-5/NEX-5C
3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet.
Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og
"Bruksanvisning".
© 2010 Sony Corporation
A-DRJ-100-22(1)
3D-funksjoner
3D-bilder tatt i [3D-panorama]-modus med dette kameraet kan bare spilles av på en 3DTV. De innspilte bildene spilles av som vanlige stillbilder på kameraets LCD-skjerm
eller en vanlig TV (ikke 3D).
Opptak
For å ta 3D-bilder panorerer du kameraet slik det
er vist.
Visning
Koble kameraet til en 3D-TV med en HDMIkabel (selges separat) (side 9).
1 Til HDMIkontakten
HDMI-kabel
2 Til HDMIterminalen
z Filnavnet til 3D-bildet
Et 3D-bilde består både av JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer bilder tatt i [3D-panorama]-modus til en datamaskin, lagres følgende to
bildefiler i samme mappe på maskinen.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen, som tilsammen utgjør et 3D-bilde, vil det
aktuelle 3D-bildet kanskje ikke kunne spilles av.
Merk
• Du vil kanskje merke ubehagelige symptomer som at du blir trett i øynene, kvalm eller søvnig mens du
ser på 3D-bilder som er tatt opp med kameraet, på 3D-kompatible skjermer. Når du ser på 3D-bilder,
anbefaler vi deg å ta pauser med jevne mellomrom. Siden behovet for pauser varierer fra person til
person, både når det gjelder lengden av pausene og hyppigheten av dem, må du finne ut hva som passer
for deg. Hvis du blir dårlig, må du holde opp å se på 3D-bildene og eventuelt rådføre deg med en lege. Du
kan også slå opp i bruksanvisningen for den tilkoblede enheten eller for programvaren som brukes med
dette kameraet. Barns syn er alltid sårbart (særlig for barn under seks år). Før de får lov til å se på 3Dbilder, bør du rådføre deg med en spesialist, for eksempel en barnelege eller øyenlege. Pass på at barna
dine retter seg etter ovenstående forholdsregler.
2NO
Nye 3D-funksjoner
Denne fastvareoppdateringen legger til nye funksjoner i menyen.
Meny
Nye elementer
Opptaksmod.
3D-panorama
Funksjoner
Stiller inn opptak av 3D-bilder.
Kamera
3D-panoramaretning
Stiller inn opptaksretningen for 3Dbilder.
Bildestørr.
3D-panorama: Bildestørr.
Velger størrelsen av 3D-bilder.
Avspilling
Lysbildevisning t Bildetype Spiller automatisk av 3D-bilder, men
kun på en 3D-TV som er koblet til
kameraet.
Avspilling
3D-visning
Spiller av 3D-bilder på en 3D-TV som
er koblet til kameraet.
3NO
3D-panorama
Setter deg i stand til å opprette et 3D-bilde fra sammensatte bilder.
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [3D-panorama].
2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og
trykk så lukkerknappen helt ned.
Denne delen kommer ikke med.
3 Panorer over hele det aktuelle området,
mens du følger instruksjonene på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Kommentarer
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det komponerte bildet. Vi anbefaler å panorere kameraet 180 grader i løpet av seks sekunder når du
bruker et objektiv av typen E18 – 55 mm med full vidvinkel (18 mm), for at resultatet skal bli best mulig.
Du bør panorere kameraet langsommere når du bruker telefotosiden av objektivet.
• Hvis du tar et 3D-bilde med T-siden av et zoomobjektiv, kan det hende at et grått område vil vises oftere
enn vanlig, eller at opptaket blir stoppet. Det anbefales å bruke et zoomobjektiv på W-siden.
• Kameraet fortsetter å fotografere under [3D-panorama]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke, inntil
opptaket er avsluttet.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn.
• I svakt lys kan 3D-panoramabilder bli uskarpe.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i (med AE/AF-låsen) ved å
trykke lukkerknappen halvveis ned, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil 3Dpanoramabildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt.
• [3D-panorama] egner seg ikke til opptak av:
– Et motiv i bevegelse
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere enn omgivelsene
• [3D-panorama]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du beveger kameraet for raskt eller for sakte
– Når kameraet ikke holdes rolig nok
• Et 3D-bilde består både av JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen, som
tilsammen utgjør et 3D-bilde, vil det aktuelle 3D-bildet kanskje ikke kunne spilles av.
• Når du tar 3D-panoramabilder, kan du bare panorere kameraet i horisontal retning.
4NO
Forts. r
z Tips for 3D-fotografering
Panorer kameraet i en bue med konstant
hastighet i den retningen som vises på LCDskjermen, mens du tar følgende punkter med i
betraktningen. Du bør panorere med omtrent
halvparten av normal hastighet.
• Fotografer et motiv som ikke beveger seg.
• Sørg for at det er tilstrekkelig avstand mellom motivet og
bakgrunnen.
• Ta 3D-bilder på et lyst sted, f.eks. utendørs.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at
du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så
lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.
• Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det å bruke det
med W-siden.
5NO
3D-panoramaretning
Stiller inn den retningen kameraet skal beveges i når du tar 3D-panoramabilder.
1 [Meny] t [Kamera] t [3D-panoramaretning] t ønsket modus.
(Høyre)
Panorer kameraet fra venstre mot høyre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra høyre mot venstre.
6NO
Bildestørr.
Stiller inn bildestørrelsen for opptak av 3D-panoramabilder.
1 [Meny] t [Bildestørr.] t [3D-panorama: Bildestørr.] t ønsket modus.
(16:9)
Horisontalt: 1920 × 1080
Horisontalt: 4912 × 1080
(Standard)
Horisontalt: 7152 × 1080
(Vid)
z Tips for å velge bildestørrelse
3D-bildene ser forskjellige ut, avhengig av den valgte modusen.
16:9
Standard
Vid
Når [Standard] eller [Vid] er valgt, rulles bildene når du trykker på midten av kontrollhjulet.
7NO
Bildetype
Spiller av kun 3D-bilder i lysbildevisningen på den 3D-TV-en som er koblet til
kameraet.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Lysbildevisning] t [Bildetype] t ønsket
modus.
Alle
Spiller av alle stillbilder på minnekortet, som vanlige stillbilder.
Vis kun 3D
Spiller bare av 3D-bilder.
8NO
3D-visning
For å vise 3D-panoramabilder som er tatt med kameraet på en 3D-TV, må du foreta
følgende innstillinger.
Koble kameraet til en 3D-TV med en HDMI-kabel (selges separat).
1 Koble kameraet til 3D-TV-en med en HDMIkabel (selges separat).
2 [Meny] t [Avspilling] t [3D-visning] t
[OK].
3D-panoramabilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Når [Standard] eller [Vid] er valgt, kan du bla gjennom
3D-panoramabildene ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
1 Til HDMIkontakten
HDMI-kabel
2 Til HDMIterminalen
Kommentarer
• Når du velger [3D-visning]-modus, vises bare 3D-bilder.
• Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Hvis kameraet og
TV-en kobles sammen med utgangskontakter, får man hverken bilde eller lyd. En slik tilkobling kan også
gi problemer med kameraet og/eller det tilkoblede utstyret.
• Denne funksjonen vil kanskje ikke virke ordentlig med enkelte TV-er. Du vil for eksempel kanskje ikke
kunne vise en video på TV-en din, vise 3D-format på eller høre lyd fra TV-en.
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVen i den andre enden.
• Når den trådløse fjernkontrollen RMT-DSLR1 (selges separat) påvirkes av utgangssignalet fra TV-en til
3D-brillene, vil den kanskje ikke virke som den skal. Ved bruk av den trådløse fjernkontrollen må du
plassere kameraet så langt unna TV-en som mulig, med kameraets fjernkontrollsensor vendt bort fra TVen. (kun NEX-5/5C)
z Vise vanlige stillbilder på en TV
Hvis du velger [3D-visning], vil bare 3D-bilder vises på TV-en.
For å vise vanlige stillbilder må du trykke nederst på kontrollhjulet for å avslutte [3Dvisning].
For å gå tilbake til 3D må du trykke nederst på kontrollhjulet igjen.
For å vise bildeindeksen må du velge [Meny] t [Avspilling] t [Bildeindeks].
9NO
Download PDF

advertising