Sony | NEX-5NY | Sony NEX-5NY NEX-5N Kamerahus med standard zoomobjektiv og telefotoobjektiv Bruksanvisning

4-288-918-61(1)
NEX-5N
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Klargjøre kameraet
Mestre grunnleggende bruk
Bruke opptaksfunksjonene
Bruksanvisning
E-fatning
Bruke
avspillingsfunksjonene
Kontrollere de tilgjengelige
funksjonene
Importere bilder til
datamaskinen
Annet
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
©2011 Sony Corporation
NEX-5N
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du
ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE
DISSE INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er
riktig dimensjonert for strømuttaket.
Forsiktig
[ Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det
faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en
bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene.
NO
2
[ Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så
lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av
batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
Strømkabelen, hvis den medfølger, er konstruert spesielt for bruk med dette kameraet, og
bør ikke brukes sammen med annet elektrisk utstyr.
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For all service
eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må
du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen
(USB e.l.).
[ Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder
i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til
spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du
være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du
kjøpte produktet.
NO
3
[ Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke
skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra
til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte.
Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av
andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
NO
4
Innholdsfortegnelse
Klargjøre kameraet
Kontrollere leverte deler ......................................................7
Identifisere deler .................................................................8
Lade batteriet ....................................................................13
Sette inn den ladede batteriet ..........................................15
Sette på/ta av objektivet ...................................................17
Sette inn et minnekort (selges separat) ............................19
Sette på blitsen .................................................................21
Slå på kameraet og stille inn datoen ................................23
Mestre grunnleggende bruk
Ta stillbilder .......................................................................25
Ta opp film ........................................................................27
Spille av bilder ..................................................................28
Slette bilder .......................................................................30
Bruke kameraet .................................................................31
Bruke kameraets veiledningsfunksjon ..............................35
Bruke opptaksfunksjonene
Angi funksjonen ved bruk av Foto-kreativitet....................
Justere lysstyrken for stillbilder
(eksponeringskompensasjon) ..........................................
Bruke selvutløseren ..........................................................
Ta stillbilder kontinuerlig ...................................................
Endre skjermvisningen (DISP) ..........................................
Ta bilder med ulike bruksmoduser ...................................
Velge blitsmodus ..............................................................
Velge bildestørrelse og opptaksinnstillinger.....................
36
39
39
40
41
42
46
47
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre det bildet som skal spilles av (Forstørr) ............ 50
Vise bildelisten.................................................................. 51
Vise bilder på en TV-skjerm.............................................. 52
NO
5
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Menyliste .......................................................................... 53
Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike
opptaksmodusene............................................................ 61
Tilgjengelige blitsmoduser ............................................... 62
Importere bilder til datamaskinen
Installere programvaren ................................................... 63
Hva du kan gjøre med den inkluderte programvaren ...... 65
Lage en plate med filmer ................................................. 66
Annet
Kontrollere antall bilder som kan tas opp.........................
Liste over ikoner på LCD-skjermen ..................................
Lære mer om kameraet (Brukerhåndbok for α) ...............
Feilsøking .........................................................................
Forholdsregler ..................................................................
Spesifikasjoner .................................................................
Indeks...............................................................................
Denne håndboken dekker flere modeller, som leveres med ulike objektiver.
Modellnavnet varierer med det inkluderte objektivet. Hvilken modell som er
tilgjengelig, avhenger av landet eller regionen.
NO
6
Modellnavn
Objektiv
NEX-5N
Ingen
NEX-5ND
E18 – 55 mm og E16 mm
NEX-5NK
E18 – 55 mm
NEX-5NY
E55 – 210 mm og E18 – 55 mm
68
71
74
75
79
84
89
Klargjøre kameraet
Kontrollere leverte deler
Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt (side 6). Tilbehøret som følger
med, avhenger av modellen.
Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
x Vanlig tilbehør
• Kamera (1)
• Batterilader BC-VW1 (1)
Klargjøre kameraet
• Strømkabel (1) (følger ikke med i
USA og Canada)
• CD-ROM (1)
– Applikasjonsprogramvare for
α kamera
– Brukerhåndbok for α
• Bruksanvisning (denne
håndboken) (1)
x NEX-5N
• Kamerahusdeksel (1) (festet på
kameraet)
x NEX-5ND
• Oppladbar batteri NP-FW50 (1)
• USB-kabel (1)
• E16 mm objektiv som fokuserer på
ett punkt (1)/ fremre
objektivdeksel (1)/ bakre
objektivdeksel (1)
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1) (festet til
kameraet)/motlysblender (1)
x NEX-5NK
• Skulderreim (1)
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1) (festet til
kameraet)/motlysblender (1)
x NEX-5NY
• Blits HVL-F7S(1)/blitsetui (1)
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1) (festet til
kameraet)/motlysblender (1)
• E55 – 210 mm zoom-objektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1)/bakre
objektivdeksel (1)/motlysblender
(1)
NO
7
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
A
B
C
D
Klargjøre kameraet
E
F
G
Når objektivet er tatt av
H
I
J
K
L
1)
2)
3)
NO
8
ON/OFF (strømbryter) (23)
Lukkerknapp (26)
Fjernkontrollsensor
AF-lys/selvutløserlampe/
Smilutløser-lampe
Høyttaler
Mikrofon 1)
Smart terminal for tilbehør 2 2)
(21)
Objektiv (17)
Utløserknapp for objektivet (18)
Fatning
Bildesensor 3)
Objektivkontakter 3)
Ikke dekk til denne delen under
filmopptak.
Tilbehør for Smart terminal for
tilbehør kan også settes på.
Ikke berør denne delen direkte.
A
(USB-terminal)
B Krok for skulderrem
Det anbefales å feste
skulderremmen, så du ikke kan
miste kameraet.
Klargjøre kameraet
C HDMI-terminal (52)
D Lyssensor
E LCD-skjerm/berøringspanel (32)
Kameraets LCD-skjerm kan
vippes, og muliggjør fleksible
opptaksposisjoner.
F
(avspillingsknapp) (28)
G MOVIE (filmknapp) (27)
H Kontrollhjul (31)
I Skjermknapper (32)
NO
9
x Blits HVL-F7S
Klargjøre kameraet
A Batteri- og minnekortdeksel (15,
19)
B Stativfeste
• Bruk et trebent stativ med en
skrue som er kortere enn 5,5 mm.
Du kan ikke feste kameraet godt
til stativer som har skruer som er
lengre enn 5,5 mm. Lengre skruer
kan skade kameraet.
C
D
E
F
G
Posisjonsmerke for
bildesensor
Tilgangslampe (20)
Batterirom (15)
Minnekortspor (19)
Tilkoblingsplatedeksel
For bruk av AC-PW20
vekselstrømadapteren (selges
separat)
NO
10
A Skrue
B Blits*
C Kontakt*
* Ikke ta rett på denne delen.
Hvis den er skitten, må du tørke av
den med en myk, ren klut.
x Objektiv
Se side 86 angående spesifikasjoner
for objektivene.
E16 mm F2.8 (leveres
sammen med NEX-5ND)
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(leveres sammen med
NEX-5ND/5NK/5NY)
Klargjøre kameraet
A Converter-merke*
B Fokusring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
* En converter selges separat.
** Ikke ta rett på denne delen.
A
B
C
D
E
F
G
Dekselmerke
Fokusring
Zoomering
Brennviddeskala
Brennviddemarkør
Objektivkontakter*
Fatningsindeks
* Ikke ta rett på denne delen.
NO
11
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(leveres sammen med
NEX-5NY)
Klargjøre kameraet
A
B
C
D
E
F
Fokusring
Zoomering
Brennviddeskala
Brennviddemarkør
Objektivkontakter*
Fatningsindeks
* Ikke ta rett på denne delen.
NO
12
Lade batteriet
Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteriet kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan
også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
1
Sett inn batteriet i batteriladeren.
2
Koble batteriladeren til et
strømuttak.
• Skyv inn batteriet til du hører et klikk.
Klargjøre kameraet
Anslått ladetid
For USA og Canada
Plugg
250 minutter
• Tiden det tar å lade opp et helt utladet
batteri ved en temperatur på 25 °C.
• CHARGE-lampen slås av når ladingen
er avsluttet.
CHARGE-lampe
For andre land/regioner enn
USA og Canada
CHARGE-lampe
Strømledning
NO
13
Kommentarer
Klargjøre kameraet
• Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet, samt
ladeforholdene.
• Du bør lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Det
er ikke sikkert at du får ladet batteriet effektivt ved en temperatur utenfor dette
området.
• Koble batteriladeren til nærmeste strømuttak.
• CHARGE-lampen kan blinke raskt når batteriet brukes første gang eller når det
ikke har vært brukt på en stund. I så fall skal du ta ut batteriet fra laderen og sette
det inn igjen. Lad det deretter opp.
• Ikke forsøk å lade batteriet igjen rett etter at det er ladet opp, eller når det ikke har
vært i bruk etter lading. Dette vil påvirke batteriytelsen.
z Bruke kameraet i utlandet — strømkilde
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og AC-PW20 vekselstrømadapteren
(selges separat) i alle land eller regioner der nettspenningen er mellom 100 V og
240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan
forårsake feil.
NO
14
Sette inn den ladede batteriet
Åpne dekselet ved å skyve på
skyvebryteren på dekselet.
2
Sett batteriet helt inn mens du
trykker på låsehendelen med
enden av batteriet.
Klargjøre kameraet
1
Låsehendel
3
Lukk dekselet.
x Kontrollerer det gjenværende batterinivået
Undersøk nivået med de følgende indikatorene og prosenttallene som vises på
LCD-skjermen.
"Batteriet er
tomt."
Batterinivå
Høyt
Lavt
Du kan ikke ta
flere bilder.
NO
15
Merk
• Det viste nivået kan være feil under bestemte forhold.
z Hva er en "InfoLITHIUM"-batteri?
En "InfoLITHIUM"-batteri er et litiumionbatteri som har funksjoner for
utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Når du
bruker "InfoLITHIUM"-batteri, vises gjenværende batteritid i prosent i henhold
til kameraets bruksforhold.
Klargjøre kameraet
x Ta ut batteri
Slå av kameraet, forsikre deg om at
tilgangslampen ikke lyser, skyv
låsespaken mot pilen, og trekk ut batteri.
Vær forsiktig så du ikke mister
batteripakken.
Låsehendel
NO
16
Sette på/ta av objektivet
Sett strømknappen på kameraet til OFF før du setter på eller tar av objektivet.
1
Hvis dekselet eller
emballasjelokket er festet, må
du fjerne det fra kameraet
eller objektivet.
2
Sett på objektivet ved å
plassere de hvite
indeksmerkene på objektivet
og kameraet rett overfor
hverandre.
• Hold forsiden av kameraet nedover
for å unngå at det setter seg støv på
innsiden av kameraet.
3
Klargjøre kameraet
• Skift objektiv raskt på et støvfritt
sted, for å unngå at støv eller rusk
kommer inn i kameraet.
Hvite indeksmerker
Skyv objektivet forsiktig mot
kameraet mens du dreier det
med klokken, inntil det går i
inngrep med et klikk.
• Forsikre deg om at du setter på
objektivet rett.
Kommentarer
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Fatningsadapter (selges separat) er påkrevet ved bruk av et A-fatning-objektiv
(selges separat). Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med Fatningsadapter.
NO
17
x Ta av objektivet
1
Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til det
ikke går lenger.
Klargjøre kameraet
Utløserknapp for objektivet
Kommentarer
• Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av
bildesensoren (den delen som fungerer som film), når du bytter objektivet, kan det
vises som mørke punkter på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene.
Kameraet vibrerer svakt når det slås av, på grunn av antistøv-funksjonen, som
forhindrer at støv fester seg på bildesensoren. Når du bytter objektiv bør du
allikevel gjøre dette rask på et støvfritt sted.
• Ikke la kameraet ligge åpent, uten at objektivet er montert.
• Hvis du vil bruke kamerahusdeksler eller bakre objektivdeksler, skal du kjøpe
ALC-B1EM (kamerahusdeksel) eller ALC-R1EM (bakre objektivdeksel) (selges
separat).
NO
18
Sette inn et minnekort (selges separat)
Åpne dekselet.
2
Sette inn et minnekort.
Klargjøre kameraet
1
• Sett inn minnekortet til det går i
inngrep med et klikk, som vist.
Sjekk hvilken vei det avskårne
hjørnet vender.
3
Lukk dekselet.
x Minnekort du kan bruke
Du kan bruke følgende typer minnekort med dette kameraet. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle funksjoner vil virke som de skal.
Minnekort som kan
brukes
Stillbilde
"Memory Stick PRO Duo"
Film
(Mark2)
"Memory Stick PRO-HG
Duo"
Term i denne
håndboken
"Memory Stick
PRO Duo"
SD minnekort
(Class 4 eller bedre) SD-kort
SDHC minnekort
(Class 4 eller bedre)
SDXC minnekort
(Class 4 eller bedre)
Du kan ikke bruke MultiMediaCard.
NO
19
Merk
• Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av
på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss
deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis
du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å
formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, siden
det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXCminnekort).
Klargjøre kameraet
x Fjerne minnekortet
Åpne dekslet og forsikre deg om at
tilgangslampen ikke lyser. Trykk deretter
på minnekortet én gang.
Tilgangslampe
Merk
• Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller
kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt.
NO
20
Sette på blitsen
Hvis du vil bruke blits under opptak, må du montere blitsenheten (inkludert).
Blitsen aktiveres når den heves, og deaktiveres når den senkes.
Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen.
Fest blitsen til den smarte
tilbehørsterminal 2 på
kameraet.
2
Fest skruen for å sikre blitsen.
3
For å utløse blitsen må du
først heve den.
Klargjøre kameraet
1
• Standardinnstillingen er [Autoblits].
På side 46 kan du se hvordan du
skal endre innstillingen.
• Senk blitsen når du ikke har tenkt å
bruke den.
Kommentarer
• Strømmen til blitsen kommer fra kameraet. Når kameraet lader blitsen, blinker
på LCD-skjermen. Du kan ikke trykke på lukkerknappen når dette ikonet blinker.
• Sett blitsen helt inn i tilbehørsterminalen på kameraet, og fest skruen ordentlig.
Forviss deg om at blitsen er godt festet til kameraet.
NO
21
z Bære blitsen
Blitsetuiet kan festes til skulderreimmen; meget
praktisk.
Legg blitsen i etuiet når du ikke skal bruke den,
så den ikke blir skadet.
Klargjøre kameraet
NO
22
Slå på kameraet og stille inn datoen
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid
vises.
1
Still strømbryteren til ON for å
slå på kameraet.
2
Trykk midt på kontrollhjulet.
Eller berør OK på skjermen.
3
Velg området ditt ved å trykke
på høyre eller venstre side av
kontrollhjulet og trykke på
midten av det.
4
Trykk på høyre eller venstre
side av kontrollhjulet for å
velge de enkelte elementene,
og trykk øverst eller nederst,
eller drei det, for å velge den
numeriske verdien.
Sommertid: Aktiverer eller
deaktiverer sommertid.
Datoformat: Velger
datovisningsformat.
• Midnatt vises som 12:00 AM, midt
på dagen som 12:00 PM.
Klargjøre kameraet
Skjermbildet for innstilling av dato/
tid vises.
• For å slå av kameraet, still
strømbryteren til OFF.
NO
23
5
Gjenta trinn 4 for å stille inn de andre elementene, og trykk
deretter midt på kontrollhjulet. Eller berør OK på skjermen.
Kommentarer
• Du kan ikke angi dato, klokkeslett eller region ved å berøre skjermen.
• Du kan ikke overføre datoen til bildene på dette kameraet. Ved å bruke "PMB"
som ligger på CD-platen (inkludert), kan du lagre eller skrive ut bilder med dato.
Se "PMB Help" for nærmere enkeltheter (side 65).
Klargjøre kameraet
x Ny innstilling av dato og tid/kontrollere nåværende
klokkeinnstilling
Velg MENU t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.] (side 31, 59).
x Opprettholde dato- og tidsinnstilling
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen,
klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller på, eller
om batteriet er installert eller ikke. Se side 81 for mer informasjon.
NO
24
Mestre grunnleggende bruk
Ta stillbilder
I modusen
(Intelligent Auto) analyserer kameraet motivet, så du kan
fotografere med de innstillingene som passer best.
1
Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet.
2
Rett kameraet mot motivet.
Mestre grunnleggende bruk
3
Når kameraet gjenkjenner scenen,
vises scenegjenkjenningsikonet og veiviseren på LCD-skjermen:
(Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap), (Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) eller
(Spebarn).
Ikon for scenegjenkjenning og
veiviser
Når du bruker et
zoomobjektiv, må du dreie på
zoomeringen og bestemme
deg for riktig utsnitt.
• Optisk zooming er ikke mulig med
objektiv som fokuserer på ett punkt.
Zoomering
NO
25
4
Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, høres en
pipelyd, og z tennes.
Mestre grunnleggende bruk
Fokusindikator
5
NO
26
Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Ta opp film
1
Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet.
2
Rett kameraet mot motivet.
3
Trykk på MOVIE-knappen
igjen for å starte opptaket.
Mestre grunnleggende bruk
• Fokus og lysstyrke justeres
automatisk.
• Hvis du trykker lukkerknappen ned
halvveis under opptaket, kan du
fokusere hurtigere.
MOVIE-knapp
4
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Kommentarer
• Lyden av kameraet og objektivet kan komme til å tas opp under filminnspilling.
Du kan deaktivere lydopptak ved å velge MENU t [Oppsett] t
[Filmlydopptak] t [Av] (side 59).
• Den kontinuerlige opptakstiden for en film avhenger av omgivelsestemperaturen
og tilstanden til kameraet.
• Hvis du tar opp kontinuerlig over lengre tid, kan du kjenne at kameraet blir varmt.
Dette er normalt. Og "Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned." kan bli vist. I
så fall skal du slå av kameraet og vente til det er klart til fotografering igjen.
NO
27
Spille av bilder
1
Trykk på
(avspillingsknappen).
Det siste bildet som ble tatt vises på
LCD-skjermen.
(avspillingsknapp)
Mestre grunnleggende bruk
x Velge bilde
Dreie kontrollhjulet. Eller skyv skjermen til venstre eller høyre.
x Spille av film
1
Velg MENU t [Avspilling] t
[Visningsmodus] t
[Mappevisning (MP4)] eller
[AVCHD-visning].
• For å gå tilbake til stillbildevisning
trykker du på [Mappevisning
(Stillbilder)].
2
NO
28
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede filmen, og trykk
på midten av det. Eller berør den ønskede filmen.
Bruke
berøringspanelet
Pause/fortsett
Trykk på midten.
Berør X/N.
Spole raskt forover
Trykk på høyre side, eller drei den Berør M.
med klokken.
Spole raskt bakover
Trykk på venstre side, eller drei
den mot klokken.
Berør m.
Spill av sakte forover
Drei med urviseren under pause.
Berør
pause.
under
Spill av sakte bakover*
Drei mot urviseren under pause.
Berør
pause.
under
Justere lydstyrken
Trykk på knappen t øverst/
nederst.
–
Mestre grunnleggende bruk
Bruk av kontrollhjulet
Under filmavspilling
* Filmen spilles forover bilde for bilde.
NO
29
Slette bilder
Du kan slette det bildet som vises på skjermen akkurat nå.
Mestre grunnleggende bruk
1
Vis det ønskede bildet, og
trykk på
(Slett).
Eller berør
på skjermen.
2
Trykk midt på kontrollhjulet.
Eller berør OK på skjermen.
• Velg [ ] for å avbryte
operasjonen.
OK
z Slette flere bilder
Velg MENU t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere bilder
samtidig.
NO
30
Bruke kameraet
Med kontrollhjulet, skjermknappene og berøringspanelet kan du bruke
forskjellige kamerafunksjoner.
x Kontrollhjul
Mestre grunnleggende bruk
Under opptak er funksjonene DISP (Vis innhold),
(Eksp.-komp.) og
(Bruksmodus) tilordnet kontrollhjulet. Under avspilling er
funksjonene DISP (Vis innhold) og
(Bildeindeks) tilgjengelige fra
kontrollhjulet.
Når du dreier eller trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre del av
kontrollhjulet, i samsvar med skjermvisningen, kan du velge
innstillingselementer. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet.
Pilen betyr at du kan dreie
kontrollhjulet.
Når det vises ulike alternativer på
skjermen, kan du bla gjennom dem
ved å dreie eller trykke på øvre/
nedre/venstre/høyre del av
kontrollhjulet. Trykk midt på for å
velge.
NO
31
x Skjermknapper
Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen.
Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen. For
å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du
trykke på skjermknapp A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre
hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknapp B. For å bruke den
funksjonen som vises i midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet
(skjermknapp C).
I denne håndboken markeres skjermknappene med det ikonet eller den
funksjonen som vises på skjermen.
Mestre grunnleggende bruk
A
C
B
I dette tilfellet fungerer
skjermknapp A som knappen
MENU (Meny), og
skjermknapp B som knappen ?
(Opptakstips). Skjermknapp C
fungerer som MODE
(Opptaksmod.)-knapp.
x Berøringspanel
Du kan bruke kameraet intuitivt ved å berøre skjermen eller skyve fingeren på
skjermen. Berør elementet på skjermen for å velge det. Skyv fingeren på
skjermen for å bla ned til skjulte elementer.
Berør elementet for å velge det.
Hvis du skyver fingeren på skjermen, blar
du i elementene. Elementene på skjermen
byttes ut med andre som var utenfor
syne.
NO
32
x Betjening
Du kan velge elementer og foreta innstillinger på to måter. Den ene er å bruke
kontrollhjulet, den andre er å berøre skjermen eller å skyve fingeren på
skjermen (berøringspanelet).
Betjening
Kontrollhjul
Berøringspanel
Velge et element Drei eller trykk på øvre, nedre, Berør det ønskede elementet.
venstre eller høyre del, og
trykk deretter på midten.
Fortsett å dreie eller trykke på Skyv fingeren opp eller ned på
øvre eller nedre del til
skjermen til elementet blir
elementet rulles frem på
synlig.
skjermen.
Angi en verdi
eller justere nivå
for uskarphet
Drei den.
Skyv indikatoren med
fingeren.
Vise neste eller
forrige bilde
Drei det eller trykk på venstre
eller høyre del.
Skyv fingeren mot venstre
eller høyre på
avspillingsskjermbildet.
Mestre grunnleggende bruk
Vise et skjult
element
NO
33
Kommentarer
• Du kan utføre de fleste handlinger med både kontrollhjulet, skjermknappene og
berøringspanelet. Men enkelte handlinger kan bare utføres med den ene eller den
andre.
• Unngå følgende:
– Bruke en spiss gjenstand, for eksempel blyant, kulepenn eller spiss fingernegl.
– Holde kameraet i berøringsskjermen.
• Det er ikke sikkert at berøringsskjermen virker hvis du bruker hansker på den.
Mestre grunnleggende bruk
NO
34
Bruke kameraets veiledningsfunksjon
Kameraet gir forskjellige "hjelpeveiledninger" som forklarer funksjonene, og
"fototips" som gir råd om bedre opptaksteknikk. Bruk disse hjelpefunksjonene
til å lære kameraet bedre å kjenne.
x Hjelp
Kameraet viser hjelpen for å forklare den valgte funksjonen, f.eks. når du
endrer en innstilling e.l.
Du kan skjule hjelpen ved å velge MENU t [Oppsett] t [Hjelpskjermbilde] t [Av].
Mestre grunnleggende bruk
x Fototips
Kameraet viser fototipsene i sammenheng med den valgte opptaksmodusen.
1 Når ? vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på knappen
nederst til høyre (side 32). Eller berøre ? på skjermen.
En oversikt over fototips vises automatisk i sammenheng med det aktuelle
motivet.
?
2 Velg et fototips ved å trykke på øvre, eller høyre del av kontrollhjulet, og
trykk deretter på midten av det.
• Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet for å endre elementet.
• Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned.
z Vise alle fototipsene
Du kan lete gjennom alle fototipsene fra menyen.
1MENU t [Kamera] t [Opptakstipsliste].
2Søk etter de ønskede fototipsene.
Du kan vise et tips fra [Innholdsfortegnelse].
NO
35
Bruke opptaksfunksjonene
Angi funksjonen ved bruk av Foto-kreativitet
Du kan bruke kameraet intuitivt med Fotokreativitet fordi skjermbildet er
konstruert mer for intuitive arbeidsoperasjoner enn det vanlige skjermbildet.
Du kan ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og lett lage kreative
bilder.
1
Velg MENU t
[Opptaksmod.] t
(Intelligent Auto).
2
Trykk midt på kontrollhjulet.
Eller berør
(Fotokreativitet) på skjermen.
Skjermbildet Foto-kreativitet vises.
3
Velg elementet du vil forstørre, ved å trykke øverst,
nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.
Eller berør elementet på skjermen.
(Bakgr. uskarp): Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være.
(Lysstyrke): Justerer lysstyrken.
(Farge): Justerer fargen.
(Livlighet): Justerer hvor livlig bildet skal være.
(Bildeeffekt): Velger ønsket effektfilter for opptak.
4
Velg den ønskede innstillingen ved å dreie kontrollhjulet.
Eller velg ønsket innstilling ved å berøre indikatoren eller
elementet på skjermen.
• Gjenta trinnene 2–4 for å kombinere de forskjellige funksjonene.
Merk
NO
36
• Fotokreativitetsfunksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med
E-fatningsobjektiv er montert.
x Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte (Gjøre
bakgrunnen uskarp)
1
Velg
2
Gjør bakgrunnen uskarp ved
å dreie på kontrollhjulet.
Eller skyv indikatoren på
skjermen.
(Bakgr. uskarp) (side 36).
Bruke opptaksfunksjonene
: Fokusere
: Gjøre uskarp
• Velg AUTO for å gjenopprette den
opprinnelige tilstanden.
• Du kan ta opp en film med en verdi
som er justert med
uskarphetseffekten.
Merk
• Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden
fra motivet, eller av det objektivet som brukes.
z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen
uskarp
• Flytt deg nærmere motivet.
• Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen.
NO
37
x Bildeeffekt
1
Velg
2
Velg den ønskede effekten ved å dreie kontrollhjulet.
Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å velge ønsket
effekt.
(Bildeeffekt) (side 36).
(Av): Bruker ikke bildeeffektfunksjonen.
(Lekekamera): Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger
i hjørnene og ekstra tydelige farger.
(Plakateffekt: farge): Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig.
(Plakateffekt: s/hv): Skaper et abstrakt inntrykk, med klare
kontraster i sort/hvitt.
(Popfarge): Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
(Retrofoto): Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med
sepiafargetoner og falmede kontraster.
(Delfarge): Skaper et bilde som bare inneholder
oppgitte fargen, mens andre farger er omgjort til sort/hvitt.
(Mykt veldig lyst): Genererer et bilde med den angitte atmosfæren:
Lys, transparent, eterisk, kjærlig, myk
(Høy kontrast s/h): Genererer et bilde med store kontraster i sort/
hvitt.
• Du kan bruke flere bildeeffekter. Velg MENU t [Lysstyrke/farge] t
[Bildeeffekt].
NO
38
Justere lysstyrken for stillbilder
(eksponeringskompensasjon)
Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området -3,0 EV til +3,0 EV.
Trykk på
(Eksp.-komp.) på
kontrollhjulet.
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og
trykk på midten av det.
Eller velg ønsket verdi ved å skyve indikatoren på
skjermen.
Bruke opptaksfunksjonene
1
Hvis bildet er for lyst, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av –.
Hvis bildet er for mørkt, må du justere [Eksp.-komp.] i retning av +.
Bruke selvutløseren
1
Trykk på
(Bruksmodus)
på kontrollhjulet.
2
Drei kontrollhjulet for å velge
(Selvutløser).
Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å flytte
(Selvutløser) til midten.
NO
39
3
Trykk på Option, og drei så kontrollhjulet for å velge den
ønskede modusen, og trykk på midten av det.
Eller berør Option t ønsket modus på skjermen.
(Selvutløser: 10 s): Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders
forsinkelse. Bruk denne funksjonen når du selv vil være med på bildet.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
(Selvutløser: 2 s): Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders
forsinkelse. Du kan forhindre uskarphet som skyldes kamerarystelser som
oppstår når lukkerknappen trykkes.
• For å slå av selvutløseren trykker du på
(Bruksmodus) på nytt.
z Kontinuerlig opptak ved bruk av selvutløseren
Velg
(Selvutl. (forts.)) fra
(Bruksmodus). Kameraet starter
kontinuerlig opptak etter ti sekunder.
Ta stillbilder kontinuerlig
Kameraet tar bilder kontinuerlig hvis du trykker på lukkerknappen og holder
den nede.
NO
40
1
Trykk på
(Bruksmodus)
på kontrollhjulet.
2
Drei kontrollhjulet for å velge
(Seriebilder), og trykk på
midten av det.
Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å flytte
(Seriebilder) til midten og berør det.
z Ta bilder kontinuerlig med høyere hastighet
Velg
(HastPri.Kont.F.) fra
(Bruksmodus) for å ta flere bilder
kontinuerlig (høyst 10 bilder per sekund). Fokus- og eksponeringsinnstillinger
for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene.
Endre skjermvisningen (DISP)
Trykk på DISP (Vis innhold)
på kontrollhjulet.
2
Trykk gjentatte ganger på DISP for å velge den ønskede
modusen.
Bruke opptaksfunksjonene
1
Under opptak
Grafisk visning: Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser
lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk, unntatt for situasjoner der
[Opptaksmod.] er satt til [Panoramafotografer.] eller [3D-panorama].
Vis alle info.: Viser opptaksinformasjon.
Stor skrift-display: Viser kun hovedelementer i stor størrelse.
Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram: Viser luminansfordelingen grafisk.
For søker: Viser kun opptaksopplysninger på skjermen (ikke bilde). Velg
dette når du bruker søker (selges separat).
Under avspilling
Skjerminfo: Viser opptaksinformasjon.
Histogram: Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg til
opptaksinformasjonen.
Ingen skj.-info: Viser ikke opptaksinformasjon.
NO
41
Ta bilder med ulike bruksmoduser
1
Velg MENU t
[Opptaksmod.].
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å flytte ønsket
modus til midten og berøre det.
(Intelligent Auto): Kameraet evaluerer motivet og foretar de
passende innstillingene.
SCN (Scenevalg): Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som
samsvarer med motivet eller forholdene.
(Bildestabilisering): Stabiliserer kameraet ved opptak av en
innendørsscene i noe svakere lys, eller ved telefotografering.
(Panoramafotografer.): Fotograferer med panoramastørrelse.
(3D-panorama): Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3Dkompatibel TV.
M (Man. Eksponering): Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
S (Lukkerprioritet): Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets
bevegelse.
A (Blenderprioritet): Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen
uskarp.
P (Program Auto): Automatisk fotografering som setter deg i stand til å
tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen (blenderåpning og
lukkerhastighet).
NO
42
x Scenevalg
1
Velg SCN (Scenevalg) (side 42).
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å flytte ønsket
modus til midten og berøre det.
Bruke opptaksfunksjonene
(Portrett): Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir
hudtoner med en myk valør.
(Landskap): Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus, med livlige
farger.
(Makro): Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster,
insekter, mat eller små gjenstander.
(Sportsbilder): Fotograferer et motiv i bevegelse med høy
lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det står stille. Kameraet tar
bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
(Solnedgang): Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen.
(Nattportrett): Tar portretter i nattscener. Sett på blitsen og utløs
den.
(Nattscene): Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren
går tapt.
(Håndholdt kamera i halvlys): Fotograferer nattscener med mindre
støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene
behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.
x Bildestabilisering
Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere
uskarphet i motivet.
1
Velg
2
Ta opp med lukkerknappen.
(Bildestabilisering) (side 42).
Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så
kamerarystelsene reduseres og bildestøy forhindres.
NO
43
x Panoramafotografer./3D-panorama
Når du beveger kameraet horisontalt, tar kameraet flere bilder og setter dem
sammen til ett panoramabilde.
1
Velg
(Panoramafotografer.) eller
(side 42).
2
Rett kameraet mot kanten av
motivet, og trykk så
lukkerknappen helt ned.
(3D-panorama)
Denne delen kommer ikke med.
3
Panorer over hele det aktuelle
området, mens du følger
fremdriften på LCD-skjermen.
Fremdriftsindikator
Merk
• Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og
lukkeren fortsetter å klikke, inntil opptaket er avsluttet.
z Spille av rullbare panoramabilder
Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på
midten av kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk på det igjen for å
stoppe rullingen midlertidig. Du kan spille av eller sette på pause ved å berøre
N/X på skjermen.
• Panoramabilder spilles av med den inkluderte
programvaren "PMB" (side 65).
• Panoramabilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke vises eller rulles
(scrolles) på riktig måte.
NO
44
Viser det viste området av
hele panoramabildet.
x Lukkerprioritet
Du kan gjengi et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere
lukkerhastigheten, f.eks. ved å fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller
med spor av bevegelse, ved hjelp av lav lukkerhastighet.
1
Velg S (Lukkerprioritet) (side 42).
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og
trykk på midten av det.
Eller berør / på skjermen for å velge ønsket verdi.
z Lukkerhastighet
Bruke opptaksfunksjonene
Når du bruker en høyere lukkerhastighet, ser et
motiv i bevegelse, som f.eks. en løpende person,
biler eller sjøsprut, ut som om de er fastfrosset.
Når du bruker en lavere lukkerhastighet,
fastholdes et spor av bevegelse i bildet, noe som
gjør det mer naturlig og dynamisk.
x Blenderprioritet
Du kan justere fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarp.
1
Velg A (Blenderprioritet) (side 42).
2
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien, og
trykk på midten av det.
Eller berør
/
på skjermen for å velge ønsket verdi.
• Du kan ta opp en film med en verdi som er justert med blenderprioritet.
NO
45
Velge blitsmodus
1
Sett på blitsen og hev den (side 21).
2
Velg MENU t [Kamera] t
[Blitsmodus].
3
Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og
trykk på midten av det.
Eller skyv skjermbildet opp eller ned for å flytte ønsket
modus til midten og berøre det.
(Blits av): Utløses ikke, selv om blitsen er hevet.
(Autoblits): Utløses i mørket og i motlys.
(Fyllblits): Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen.
(Sakte synkron.): Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen.
Med langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motivet og
bakgrunnen.
(Ettersynkron.): Avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang
du trykker på lukkerknappen. Motivets bevegelse fanges inn som lysspor i
bildet, så det virker mer naturlig.
• De valgbare elementene i blitsmodus avhenger av fotograferingsmodus
(side 62).
Merk
• Du kan ikke velge [Fyllblits] med [Intelligent Auto].
NO
46
Blitsavstand
Rekkevidden til den medfølgende blitsen avhenger av ISO-følsomhet og
blenderåpning.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO100
1 – 2,5 m
1–2m
1 – 1,25 m
ISO3200
5,6 – 14 m
4,5 – 11,2 m
2,8 – 7 m
Velge bildestørrelse og opptaksinnstillinger
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives
ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
For film er det slik at jo større bithastigheten er, desto bedre er bildekvaliteten.
Trykk på MENU.
Eller berør MENU på
skjermen.
2
Velg [Bildestørr.] t [Bildestørr.].
For filmopptak, velg [Bildestørr.] t [Opptaksinnstilling].
3
Velg ønsket modus.
Bruke opptaksfunksjonene
1
NO
47
Stillbilde
[Bildeforhold]: 3:2
L:16M
M:8,4M
S:4,0M
Retningslinjer for bruk
4912 × 3264 pixels
For utskrifter med format på opptil
A3+
3568 × 2368 pixels
For utskrifter med format på opptil
A4
2448 × 1624 pixels
[Bildeforhold]: 16:9
For utskrifter med format L/2L
Retningslinjer for bruk
L:14M
4912 × 2760 pixels
M:7,1M
3568 × 2000 pixels
S:3,4M
2448 × 1376 pixels
For visning på en TV med høy
oppløsning.
3D-panorama
(16:9)
Tar bilder med en størrelse som egner seg for en
høyoppløsnings-TV.
Horisontal: 1920 × 1080
(Standard)
Fotograferer med standard bildestørrelse.
Horisontal: 4912 × 1080
(Vid)
Fotograferer med vid bildestørrelse.
Horisontal: 7152 × 1080
Panorama
Bildestørrelsen varierer med opptaksretningen (side 55).
NO
48
(Standard)
Fotograferer med standard bildestørrelse.
Vertikal: 3872 × 2160
Horisontal: 8192 × 1856
(Vid)
Fotograferer med vid bildestørrelse.
Vertikal: 5536 × 2160
Horisontal: 12416 × 1856
Film
[Filformat]: [AVCHD
60i/60p] eller
[AVCHD 50i/50p]
Gjennomsnittlig Opptak
bithastighet
24 Mbps
Tar opp filmer i høy kvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Tar opp filmer i standard kvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Tar opp filmer i beste bildekvalitet med
1920 × 1080 (60p/50p).
24 Mbps
Tar opp filmer i høy kvalitet med
1920 × 1080 (24i/25i). Dette gir en
kinolignende følelse.
17 Mbps
Tar opp filmer i standard kvalitet med
1920 × 1080 (24i/25i). Dette gir en
kinolignende følelse.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
[Filformat]: MP4
Bruke opptaksfunksjonene
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Gjennomsnittlig Opptak
bithastighet
1440×1080 12M 12 Mbps
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
VGA 3M
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
3 Mbps
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Kommentarer
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller
panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en plate skal lages. Denne
konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige
bildekvaliteten.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate
skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med
den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmene på en Blu-ray Disc.
• For å se 60p/50p- eller 24p/25p-filmer på et TV-apparat må du ha et TV-apparat
som er kompatibelt med 60p/50p og 24p/25p. Hvis du bruker et TV-apparat som
ikke er kompatibelt, konverteres filmene til 60i/50i og overføres til TV-apparatet.
NO
49
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre det bildet som skal spilles av
(Forstørr)
1
Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå
på avspillingsmodus.
(avspillingsknapp)
2
Vis det bildet du vil forstørre,
og trykk så på (Forstørr)
(midten av kontrollhjulet).
Eller berør på skjermen.
3
Drei kontrollhjulet for å justere skaleringen.
Eller berør eller på skjermen.
4
Trykk øverst/nederst/høyre/venstre på kontrollhjulet for å
velge den delen du vil forstørre.
Eller skyv bildet for å velge den delen du vil forstørre.
• Når du berører bildet, forstørres det og sentreres på det punktet du
berørte.
• For å avbryte velger du
.
NO
50
Vise bildelisten
1
Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå
på avspillingsmodus.
(avspillingsknapp)
2
Trykk på
(Bildeindeks) på
kontrollhjulet.
Seks bilder vises på en gang.
Drei kontrollhjulet for å velge et bilde.
Bruke avspillingsfunksjonene
3
• Du kan bla gjennom bilder raskt ved å skyve skjermbildet opp eller ned.
• For å gå tilbake til visning av enkeltbilder, må du velge det ønskede
bildet og trykke på midten av kontrollhjulet. Eller berøre det ønskede
bildet.
z Vise ønsket mappe
Velg ønsket mappe ved å velge søylen til
venstre for bildeindeksskjermen, og trykk
deretter på øvre eller nedre del av
kontrollhjulet. Du kan velge mappe ved å
berøre søylen. Du kan endre
visningsmodus ved å trykke på midten av
søylen.
NO
51
Vise bilder på en TV-skjerm
For å vise bilder som er lagret på kameraet på en TV, trenger du en HDMIkabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt.
1
Koble kameraet til TV-en med Til HDMIkontakten
en HDMI-kabel (selges
separat).
HDMI-kabel
Til HDMIkontakten
Merk
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer
for tilkobling til TV-en i den andre enden.
z Vise bilder på en 3D-TV
Du kan se 3D-bilder som er tatt opp med kameraet, på en 3D-TV som er koblet
til kameraet med en HDMI-kabel (selges separat).
Velg MENU t [Avspilling] t [3D-visning].
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
z Bruke kameraet i utlandet
For å kunne vise filmer som er tatt opp med dette kameraet, på et TV-apparat,
må kameraet og TV-apparatet bruke samme fargetelevisjonssystem.
NO
52
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Menyliste
Når du trykker på MENU, vises seks menyelementer på skjermen:
[Opptaksmod.], [Kamera], [Bildestørr.], [Lysstyrke/farge], [Avspilling] og
[Oppsett].
Du kan stille inn ulike funksjoner i hvert element. Elementer som ikke kan
stilles inn i den aktuelle konteksten, vises i grått.
x Opptaksmod.
Her kan du velge en opptaksmodus, for eksempel eksponeringsmodus,
panorama eller scenevalg.
Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende
innstillingene.
Scenevalg
Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som
samsvarer med motivet eller forholdene.
(Portrett/Landskap/Makro/Sportsbilder/Solnedgang/
Nattportrett/Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys)
Bildestabilisering
Stabiliserer kameraet ved opptak av en
innendørsscene i noe svakere lys, eller ved
telefotografering.
Panoramafotografer.
Fotograferer med panoramastørrelse.
3D-panorama
Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3Dkompatibel TV.
Man. Eksponering
Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
Lukkerprioritet
Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets
bevegelse.
Blenderprioritet
Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp.
Program Auto
Automatisk fotografering som setter deg i stand til å
tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen
(lukkerhastighet og blenderåpning).
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Intelligent Auto
NO
53
x Kamera
Gir deg muligheten til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig
opptak, selvutløser og blits.
NO
54
Bruksmodus
Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak,
selvutløser - eller nivåtrinnfotografering.
(Enkeltbilde/Seriebilder/HastPri.Kont.F./Selvutløser/
Selvutl. (forts.)/ Nivåtrinn: Kont./Fjernstyring)
Blitsmodus
Velger den metoden som brukes til å avfyre blitsen.
(Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./
Ettersynkron.)
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
(Autofokus/Dir. man. Fokus/Manuelt fokus)
Autofokusområde
Velger det området det skal fokuseres på.
(Multi/Senter/Fleksibelt punkt)
Autofokus
Velg autofokusmetoden.
(Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF)
Objektsporing
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
(På/Av)
Nøyakt. dig.zoom
Stiller inn digital zoom.
Ansiktsregistrering
Oppdager folks ansikter automatisk, og justerer fokus
og eksponering så de passer til ansiktene.
(På (regist. ansikter)/På/Av)
Ansiktregistrering
Registrerer eller endrer personen som skal få prioritet
for fokus.
(Ny registrering/Rekkefølgeendring/Slett/Slett alle)
Smilutløser
Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det
lukkeren automatisk.
(På/Av)
Myke hudtoner-effekt
Fotograferer hud på en myk måte i
ansiktgjenkjenningsfunksjonen.
(På/Av)
Opptakstipsliste
Gir deg tilgang til alle fototipsene.
LCD-display (DISP)
Skifter informasjon i opptaksskjermbildet på LCDskjermen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Stor skrift-display/
Ingen skj.-info/Histogram/For søker)
Søker-display (DISP)
Skifter informasjon i opptaksskjermbildet i søkeren.
(Gr. skjerminfo/Histogram)
DISP-knapp (skjerm)
Angir hvilken skjermvisningsmodus som skal vises på
LCD-skjermen ved trykk på DISP-knappen.
x Bildestørr.
Gir deg muligheten til å stille inn bildestørrelsen, bildeforholdet osv.
Stillbilde
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
(3:2: L:16M/ M:8,4M/ S:4,0M)
(16:9: L:14M/ M:7,1M/ S:3,4M)
Bildeforhold
Velger bildeforholdet.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Velger komprimeringsformatet.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
3D-panorama
Bildestørr.
Velger størrelsen av 3D-panoramabilder.
(16:9/Standard/Vid)
Panoramaretning
Velger den retningen kameraet skal føres i ved 3Dpanoramafotografering.
(Høyre/Venstre)
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Panorama
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
(Standard/Vid)
Panoramaretning
Velger den retningen kameraet skal føres i ved
panoramafotografering.
(Høyre/Venstre/Opp/Ned)
Film
Filformat
Velger AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p eller MP4.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Opptaksinnstilling
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet
for filmer.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p: 60i/50i 24M
(FX)/60i/50i 17M (FH)/60p/50p 28M (PS)/24p/25p
24M (FX)/24p/25p 17M (FH))
(MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
NO
55
x Lysstyrke/farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
Eksp.-komp.
Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
(–3,0EV til +3,0EV)
ISO
Stiller inn ISO-følsomheten.
(ISO AUTO/100 - 25600)
Hvitbalanse
Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold.
(Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/
Hvitglødende/ Fluor.: Varmt hvitt/Fluor.: Kjølig hvitt/
Fluor.: Dagslyshvitt/Fluor.: Dagslys/Blits/F.-temp./
filter/Kundetilpasset/Tilpasset innst.)
Målemodus
Velger metode for måling av lysstyrke.
(Multi/Senter/Punkt)
Blitskompenser.
Justerer mengden blitslys.
(–2,0EV til +2,0EV)
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten automatisk.
(Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR)
Bildeeffekt
Tar opp med ønskede effekter for å uttrykke en unik
atmosfære.
(Av/Lekekamera/Popfarge/Posterisering/Retrofoto/
Mykt veldig lyst/Delfarge/Høy kontrast s/h/Mykt
fokus/HDR-maleri/Fulltone Mono/Miniatyr)
Kreative innst.
Velger bildebehandlingsmetode.
(Standard/Livlig/Portrett/Landskap/Solnedgang/Svart/
hvitt)
x Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
NO
56
Slett
Sletter bilder.
(Flere bilder/Alt i mappen/Alle AVCHD-visningfiler)
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
(Gjenta/Intervall/Bildetype)
Visningsmodus
Kan du bruke til å bestemme hvordan bilder som skal
spilles av, skal grupperes.
(Mappevisning (Stillbilder)/Mappevisning (MP4)/
AVCHD-visning)
Bildeindeks
Velger det antallet bilder som skal vises på
indeksskjermen.
(6 bilder/12 bilder)
Roter
Roterer bilder.
Beskytt
Beskytter bilder, eller opphever beskyttelsen av dem.
(Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer
(MP4)/Opph. alle AVCHD-visn.-filer)
3D-visning
Kobler til en 3D-kompatibel TV og gjør det mulig å
vise 3D-bilder.
Forstørr
Forstørrer bildet.
Voluminnstillinger
Stiller inn volumet for film.
Spesif. Utskrift
Velger de bildene som skal skrives ut, eller foretar
utskriftsinnstillinger.
(DPOF-innstill./Datopåskrift)
Vis innhold
Skifter informasjon i avspillingsskjermbildet.
(Skjerminfo/Histogram/Ingen skj.-info)
x Oppsett
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å
endre kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
AF-lys
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på
steder med svakt lys.
(Auto/Av)
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så
personer på bildet ikke får røde øyne.
(På/Av)
FINDER/LCD-innstill.
Angir hvordan det skal skiftes mellom elektronisk
søker (selges separat) og LCD-skjerm.
(Auto/Manuell)
Live View-visning
Kan du bruke til å velge om verdier for
eksponeringskompensering og lignende skal vises på
skjermen eller ikke.
(Innstillingseffekt På/Innstillingseffekt Av)
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
NO
57
NO
58
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere
bildene.
(3x3 rutenett/Firkantet rutenett/Diag. og firk. ruten./
Av)
Fremhevingsnivå
Forsterker konturen av områder i fokus med en
bestemt farge.
(Høy/Middels/Lav/Av)
Fremhevingsfarge
Stiller inn den fargen som brukes til
fremhevingsfunksjonen.
(Hvit/Rød/Gul)
MF-assistent
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
(På/Av)
MF hjelpetid
Angir hvor lenge et bilde skal vises i utvidet form.
(Ingen begrens./5 sek./2 sek.)
Fargerom
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
(På/Av)
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke
er montert noe objektiv.
(Aktiver/Deaktiver)
Eye-Start AF
Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser i
en elektronisk søker (selges separat).
(På/Av)
Fremre gardinlukker
Angir om den elektroniske fremre
gardinlukkerfunksjonen skal brukes eller ikke.
(På/Av)
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
lang eksponeringstid.
(På/Av)
Høy ISO Støyred.
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
høy ISO-følsomhet.
(Normal/Lav)
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for skygger i skjermens hjørner.
(Auto/Av)
Objektivkomp.: Krom.
Ab.
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
forvreng.
Kompenserer for forvrengning på skjermen.
(Auto/Av)
Filmlydopptak
Stiller inn lyden for filmopptak.
(På/Av)
Vindstøyreduksjon
Reduserer vindstøy under filmopptak.
(På/Av)
AF mikrojust.
Finjusterer autofokusposisjonen ved bruk av LA-EA2
fatningsadapter (selges separat).
(AF-justeringsinnstilling/mengde/Tøm)
Hovedinnstillinger
Menystart
Velger en meny som skal vises først, enten den
øverste eller den sist viste.
(Topp/Forrige)
Tilpass.
skjermknappinnst.
Tilordner funksjoner til de forskjellige knappene.
(Innst. høyre knapp/Innst. av skjermkn. B/Innst. av
skjermkn. C/Kundetilpasset)
Berøringshandling
Angir om kameraet skal betjenes med
berøringspanelet eller ikke.
(På/Av)
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker
kameraet.
(På/Av)
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
Språk
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Dato/tid-innst.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Hjelp-skjermbilde
Slår hjelpen på eller av.
(På/Av)
Strømsparer
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går
over i strømsparemodus.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
(Auto/Manuell/Solskinn)
Søker-lysstyrke
Angir lysstyrke for en elektronisk søker (selges
separat).
(Auto/Manuell)
Skjermfarge
Velger fargen til LCD-skjermen.
(Svart/Hvit/Blå/Rosa)
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
(Full skjerm/Normal)
NO
59
Avspill.visning
Velger den metoden som skal brukes for å spille av
portrettbilder.
(Roter autom./Roter manuelt)
HDMI-oppløsning
Still inn oppløsning for tilkobling til HDMI-tv.
(Auto/1080p/1080i)
KTRL for HDMI
Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en
"BRAVIA" Sync-kompatibel TV-fjernkontroll.
(På/Av)
USB-tilkobling
Velger den metoden som skal brukes for USBtilkobling.
(Auto/Masselager/MTP)
Rensemodus
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
Versjon
Viser kamera- og objektivversjonen.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film
eller ikke.
(På/Av)
Tilbakest.std.
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene.
Minnekortverktøy
Formater
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles
filnumre.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn
Velger format for mappenavn.
(Standardform/Datoform)
Velg opptaksmappe
Velger opptaksmappen.
Ny mappe
Oppretter en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen når det oppdages
uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet
stillbilder som kan lagres på minnekortet.
Eye-Fi-oppsett*
Laste opp innstilling.
NO
60
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av
et Eye-Fi-kort.
(På/Av)
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. Ikke bruk et
Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort
i samsvar med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet.
Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike
opptaksmodusene
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av den valgte opptaksmodusen.
I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen.
Opptaksmod.
(Intelligent
Auto)
Eksp.-komp.
Seriebilder
Ansiktsregistrering
–
(Panoramafotografer.)
(3D-panorama)
(Bildestabilisering)
SCN
(Scenevalg)
Selvutløser
Bildeeffekt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kontrollere de tilgjengelige funksjonene
–
P (Program Auto)
A (Blenderprioritet)
S (Lukkerprioritet)
M (Man. Eksponering)
–
Merk
• De tilgjengelige funksjonene kan også være begrenset av andre forhold enn
opptaksmodus.
NO
61
Tilgjengelige blitsmoduser
De blitsmodusene du kan velge, avhenger av den opptaksmodusen og de
funksjonene som er valgt.
I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De blitsmodusene du ikke kan velge, vises i grått på skjermen.
Opptaksmod.
Blits av
Autoblits
(Intelligent
Auto)
(Panoramafotografer.)
(3D-panorama)
(Bildestabilisering)
Fyllblits
Sakte
synkron.
Ettersynkron.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SCN
(Scenevalg)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
–
–
A (Blenderprioritet)
–
–
S (Lukkerprioritet)
–
–
M (Man. Eksponering)
–
–
–
Kommentarer
NO
62
• Blitsmodusene kan også være begrenset av andre forhold enn opptaksmodusen.
• Selv om du velger en blitsmodus som skal virke, vil ikke blitsen fungere før den er
hevet.
• [Autoblits] kan bare velges når [Opptaksmod.] er satt til [Intelligent Auto] eller
enkelte [Scenevalg]-moduser.
Importere bilder til datamaskinen
Installere programvaren
Følgende programvare er inkludert for å kunne bruke bilder som er tatt med
kameraet:
• "Sony Image Data Suite"
• "PMB" (Picture Motion Browser) (kun Windows)
Kommentarer
• Logg deg på som administrator.
• Hvis "PMB" allerede er installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den
tidligere installerte "PMB" er lavere enn versjonsnummeret til "PMB" på CDROM-en (inkludert), må du også installere "PMB" fra CD-ROM-en (inkludert).
x Windows
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
(For avspilling/redigering av HD-filmer: Intel Core Duo
1,66 GHz eller raskere, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (HD FX/
HD FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (HD PS))
Minne: 512 MB eller mer (for avspilling og redigering av
HDfilm: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca.
500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Importere bilder til datamaskinen
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
* 64-bits versjoner og Starter-utgaven støttes ikke. Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0 eller nyere kreves for å bruke funksjonen som lager plater.
** Starter-utgaven støttes ikke.
NO
63
1
Slå på datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert)
inn i CD-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen
vises.
2
Klikk på [Installering].
3
Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
• Forviss deg om at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er haket av,
og følg anvisningene på skjermen.
• Koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren, og følg
anvisningene på skjermen.
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en
omstart, kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på
datamaskinen din.
Programvaren er installert, og snarveisikoner vises på skrivebordet.
x Macintosh
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
NO
64
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter": Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter"
Hovedprosessor (CPU): Intel-prosessorer, f.eks. Intel
Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
1
Slå på Macintosh-datamaskinen din og legg CD-ROM-en
(inkludert) inn i CD-stasjonen.
2
Dobbeltklikk på CD-ikonet.
3
Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
4
Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
• Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Hva du kan gjøre med den inkluderte
programvaren
x "PMB"
Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Importere bilder som er tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Skrive ut eller lagre bilder med dato.
Du finner flere opplysninger om "PMB" i "PMB Help".
For å starte Help, må du klikke på
(PMB Help), som vises på skrivebordet
etter installering. Eller gå til startmenyen og klikk på [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB Help].
Importere bilder til datamaskinen
Støtteinformasjonen for "PMB" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Merk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
x "Sony Image Data Suite"
Med "Sony Image Data Suite" kan du redigere bilder som er tatt i RAWformat med forskjellige effekter, som for eksempel tonekurve og skarphet.
Dessuten kan du vise og sammenligne RAW-/JPEG-bilder som er tatt med
dette kameraet.
Du finner flere opplysninger om "Image Data Converter" i Help.
Støtteinformasjonen for "Sony Image Data Suite" (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
NO
65
Lage en plate med filmer
Du kan lage en plate fra AVCHD-visning-filmer som er tatt opp med dette
kameraet.
Hvilke avspillingsenheter som kan brukes, avhenger av platetype.
Velg den fremgangsmåten som passer for spilleren.
Her beskrives to måter å lage en plate med filmer på: lage en plate på en
datamaskin ved å bruke "PMB", eller lage en plate på en annen enhet enn en
datamaskin, for eksempel DVD-brenner.
Spiller
Platetype Funksjon
Blu-ray Disc
avspillingsenheter
(Blu-ray Disc-spiller,
PlayStation®3 eller
lignende)
På en Blu-ray Disc kan du ta opp filmer i
HD-kvalitet med lengre varighet enn du
kan på en DVD-plate.
AVCHDavspillingsenheter
(Sony Blu-ray Discspiller, PlayStation®3 eller
lignende)
HD-filmer kan tas opp på DVD-medier,
som for eksempel DVD-R-plater. Da
lages en HD-plate.
Du kan ikke spille av en HD-plate på en
vanlig DVD-spiller.
Vanlige DVDavspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin
som kan spille DVD-plater
og lignende)
Filmer med standard bildekvalitet (STD),
som er konvertert fra HD-filmer, kan tas
opp på DVD-medier, som for eksempel
DVD-R-plater. Da lages en plate med
standard bildekvalitet (STD).
x Lage en plate på en datamaskin
Du kan importere AVCHD-visning-filmer til en datamaskin ved å bruke "PMB"
og lage en AVCHD-formatplate eller en standardplate (STD). Du finner
opplysninger om hvordan du lager en plate ved å bruk "PMB", i "PMB Help".
Kommentarer
• For å kunne lage en Blu-ray Disc må du ha installert [BD Add-on Software] fra
installeringsskjermbildet "PMB".
• PlayStation®3 er muligens ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en plate skal lages. Denne
konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige
bildekvaliteten.
NO
66
• Filmer tatt opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p
24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate
skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med
den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmene på en Blu-ray Disc.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller
[AVCHD 50i/50p]-modus med [Filformat].
x Lage en plate med en annen enhet enn en datamaskin
Du kan lage en plate med en Blu-ray Disc-opptaker og DVD-brenner.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Enhet
Platetype
Blu-ray Disc-opptaker: Lage en
Blu-ray Disc- eller DVD-plate
med standard bildekvalitet
(STD)
Annet DVD-brennerprogram
enn DVDirect Express: Lage en
AVCHD- eller DVD-plate med
standard bildekvalitet (STD)
Importere bilder til datamaskinen
Harddiskopptaker eller
lignende: Lage en DVD-plate
med standard bildekvalitet
(STD)
Kommentarer
• Du finner opplysninger om hvordan du skal lage en plata, i bruksanvisningen til
enheten du bruker.
• Hvis du skal lage en plate ved å bruke Sony DVDirect (DVD Writer), skal du
bruke minnekortsporet på DVD Writer eller koble til DVD Writer med en USBforbindelse for å få overført data.
• Hvis du bruker Sony DVDirect (DVD Writer), skal du kontrollere om fastvaren er
oppdatert til siste versjon.
NO
67
Annet
Kontrollere antall bilder som kan tas opp
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og stiller strømknappen til
ON, vises det antallet bilder som kan
tas opp (om du fortsetter å fotografere
med de aktuelle innstillingene) på
LCD-skjermen.
Kommentarer
• Når "0" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er
fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle
minnekortet (side 30).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at det
ikke er satt inn noe minnekort. Sette inn et minnekort.
x Antall stillbilder og hvor mange minutter film som kan
tas opp på et minnekort
Stillbilder
Tabellen viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony
standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Bildestørrelse: L 16M
Bildeforhold: 3:2*
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Kvalitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
6700
Standard
410
820
1650
3300
Fin
290
590
1150
2400
4800
80
155
320
640
1250
105
215
440
880
1750
RAW og JPEG
RAW
* Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er
vist i tabellen ovenfor (unntatt [RAW]).
NO
68
Film
Nedenstående tabell viser den omtrentlige opptakstiden som er tilgjengelig.
Dette er totaltidene for alle filmfilene. Kontinuerlig opptak er mulig i ca.
29 minutter per opptak. Største størrelse for en MP4-filmfil er omtrent 2 GB.
(t (time), m (minutt))
Kapasitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 t 15 m
2 t 30 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
Opptaksinnstilling
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
40 m
1 t 20 m
2 t 45 m
5 t 30 m
1 t 10 m
2 t 25 m
4 t 55 m
10 t
20 t
Merk
Annet
• Opptakstiden for en film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit
Rate) som automatisk justerer bildekvaliteten etter opptaksscenen.
Når du tar opp objekter som beveger seg raskt, blir bildet skarpere, mens
opptakstiden blir kortere fordi det trengs mye minne til opptaket.
Opptakstiden varierer også etter opptaksforholdene, motivet og innstillingene for
bildekvalitet og -størrelse.
NO
69
x Antall stillbilder som kan tas med et batteri
Du kan ta omtrent 430 bilder når du bruker batteriet (inkludert) med full
kapasitet i kameraet.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre, avhengig av bruksforholdene.
• Antallet er beregnet ved bruk av et batteri med full kapasitet under følgende
forhold:
– Ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– [Autofokus] er satt til [Enkeltbilde-AF].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Blitsen (HVL-F7S) blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
– Bruke det ladde batteriet i en time etter at CHARGE-lampen er slukket.
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
NO
70
Liste over ikoner på LCD-skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på
kontrollhjulet.
Klar til fotografering
A
Skjerm
Betydning
Opptaksmodus
PASM
Scenevalg
Grafisk display
Scenegjenkjenning
Filmopptak
Bildeforhold for
stillbilder
Stillbildestørrelser
RAW RAW+J
FINE STD
Stillbildekvalitet
100
Antall stillbilder
som kan tas
Annet
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Avspilling
NO
71
Skjerm
Betydning
60i/50i
Opptaksmoduser
for filmer
60i/50i
Skjerm
Betydning
Advarsel om
overoppheting
24p/25p
Databasefilen er
full/feil i
databasefilen
24p/25p
Visningsmodus
60p/50p
Minnekort/
opplasting
101-0012
Avspillingsmappe filnummer
Beskytt
Utskriftsrekkefølge
123Min.
100%
Opptakstid for
film
Gjenværende
batteritid
B
Skjerm
Betydning
Skjermknapper
Blitslading pågår
AF-lys
Live View
Tar ikke opp lyd
under filmopptak
C
Skjerm
Blitsmodus/
Rødøyereduksj.
SteadyShot/
SteadyShotadvarsel
Bruksmodus
Elektronisk søker
(selges separat)
tilkoblingsfeil
NO
72
Betydning
Berøringshandling
for
Elektronisk søker
(selges separat)
advarsel om
overoppheting
Fokusmodus
±0.0
Blitskompensering
Skjerm
Betydning
Målemodus
D
Skjerm
Betydning
z
Fokusstatus
1/125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Fokusområdemodus
Objektsporing
Ansiktsregistrering
±0.0
Målt manuelt
Myke hudtonereffekt
±0.0
Eksponeringskompensering
Hvitbalanse
AWB
ISO400
ISO-følsomhet
AE-lås
Indikator for
lukkerhastighet
7500K
A7 G7
Indikator for
blenderåpning
DRO/Auto HDR
Kreative
innstillingene
Opptakstid for
filmen (m:s)
2011-1-1
9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer /
antall bilder i
visningsmodus
Annet
Bildeeffekt
REC 0:12
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
Smilfølsomhetsindikator
Vises når
Bildeeffekt ikke
virket på bildet.
Histogram
NO
73
Lære mer om kameraet (Brukerhåndbok for α)
"Brukerhåndbok for α" som forklarer i detalj hvordan kameraet skal brukes,
ligger på CD-ROM-en (inkludert). Slå opp i den for å få dyptgående
anvisninger om mange av funksjonene til kameraet.
x For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert)
inn i CD-stasjonen.
2
Klikk på [Brukerhåndbok].
3
Klikk på [Installering].
4
Start "Brukerhåndbok for α" fra snarveien på skrivebordet.
x For Macintosh-brukere
NO
74
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert)
inn i CD-stasjonen.
2
Velg [Brukerhåndbok]-mappen og kopier
"Brukerhåndbok.pdf", som er lagret i [NO]-mappen, til
datamaskinen din.
3
Når kopieringen er fullført, dobbeltklikker du på
"Brukerhåndbok.pdf".
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende
måter:
1 Kontroller punktene på side 75 til 78. Se også
"Brukerhåndbok for α" (PDF).
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og
slå på kameraet.
3 Tilbakestill innstillingene (side 60).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på
låsehendelen (side 15).
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet
er NP-FW50.
Annet
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal,
eller indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen
tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri (side 13).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 15).
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri (side 13).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Strømmen slås plutselig av.
• Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår
seg av automatisk for at det ikke skal bli skadet.
NO
75
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i
strømsparemodus. For å avbryte strømsparingsfunksjonen må du bruke
kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet
er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at
CHARGE-lampen vil blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15 sekunders intervall) og
sakte (ca. 1,5 sekunders intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut
batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Hvis CHARGElampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med batteriet.
Sakte blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i
omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av batteriet.
Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når temperaturen i
omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet. Lad
batteriet ved en passende temperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Ingen ting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i
strømsparemodus. For å avbryte strømsparingsfunksjonen må du bruke
kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står i
LOCK-stilling. Sett bryteren i opptaksstilling.
• Kontroller ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Objektivet er ikke skikkelig montert. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 17).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert. Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus. Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å
fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde.
Bildet er ute av fokus.
NO
76
• Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
• Du fotograferer i modus for manuelt fokus. Sett [Velg AF/MF] til
[Autofokus].
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
• Motivet kan kreve spesielle måter å fokusere på: Bruk [Fleksibelt punkt] eller
manuelt fokus-funksjonen.
Blitsen virker ikke.
• Hev blitsen (side 21).
• Blitsen er ikke korrekt montert. Sett på blitsen igjen (side 21).
• Du kan ikke bruke blits i følgende opptaksmodus:
–
–
–
–
–
–
[Nivåtrinn: Kont.]
[Panoramafotografer.]
[3D-panorama]
[Nattscene] og [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
[Bildestabilisering]
Filmopptak
Uklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet.
Dette er ikke feil.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lenger tid enn vanlig, så ikke blitsen
skal bli overopphetet.
Annet
Bildet som er tatt med blits er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke,
fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres,
endres også blitsens rekkevidde (side 47).
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn korrekt dato og klokkeslett (side 23).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling] avviker fra det faktiske
området. Angi det faktiske området ved å velge MENU] t [Oppsett] t
[Områdeinnstilling].
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets rekkevidde.
Juster innstillingen igjen.
NO
77
Bildet er hvitaktig (flare).
Lyset blir uskarpt på bildet (ghosting).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i
linsen. Når du skal bruke zoomobjektivet, må du sette på en objektivskjerm.
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta bildet
igjen. Avhengig av hvor tykt filteret er, og om skjermen er festet skikkelig,
kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De optiske
egenskapene til visse objektiver kan få utkanten av bildet til å virke for mørk
(for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med [Objektivkomp.:
Skygge].
Motivet har røde øyne.
• Aktiver funksjonen rødøyereduksjon.
• Posisjoner deg nær motivet og fotografer det med blits, innenfor blitsens
rekkevidde (side 47).
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 79).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til at kameraet ikke
ble holdt støtt. Det anbefales å bruke stativ eller blits (side 21). [Håndholdt
kamera i halvlys] i [Scenevalg] (side 43) og [Bildestabilisering] (side 43) er
også effektive mot uskarphet.
Eksponeringsverdien blinker på LCD-skjermen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Vise bilder
Bilder kan ikke avspilles.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt
opp av et kamera av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du
vil kunne spille av filen på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
NO
78
Forholdsregler
Om funksjonene som er
tilgjengelig på kameraet
Om LCD-skjermen og
objektivet
• LCD-skjermen produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig
teknologi, noe som resulterer i at
mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt
operative. Det kan imidlertid
forekomme at små svarte og/eller
lyse punkter (med hvit, rød, blå
eller grønn farge) vises
kontinuerlig på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge
av produksjonsprosessen og
påvirker ikke bildene på noen
måte.
Annet
• Kameraet ditt er 1080
60i-kompatibelt eller 1080
50i-kompatibelt.
For å se om kameraet er 1080
60i-kompatibelt eller 1080
50i-kompatibelt, skal du se etter
følgende merker på undersiden av
kameraet.
1080 60i-kompatibelt kamera: 60i
1080 50i-kompatibelt kamera: 50i
• Dette kameraet kan ta opp film i
1080 60p/50p-modus. I motsetning
til konvensjonelle filmer som tas
opp med interlace-skanning, tas
1080 60p/50p-filmer opp med
progressiv skanning. Progressiv
skanning øker oppløsningen og gir
mykere opptak og mer realistiske
filmer.
• Du vil kanskje merke ubehagelige
symptomer som at du blir trett i
øynene, kvalm eller søvnig mens
du ser på 3D-bilder som er tatt opp
med kameraet, på 3D-kompatible
skjermer. Når du ser på 3D-bilder,
anbefaler vi deg å ta pauser med
jevne mellomrom. Siden behovet
for pauser vil variere fra person til
person, må du selv bestemme hvor
lange og hyppige disse pausene bør
være. Hvis du blir dårlig, må du
holde opp å se på 3D-bildene og
eventuelt søke medisinsk hjelp. Slå
også opp i bruksanvisningen til den
tilkoblede enheten eller
programvaren som brukes med
kameraet. Barns syn er alltid
sårbart (særlig hos barn under seks
år). Før de får lov til å se på 3Dbilder, bør du rådføre deg med en
spesialist, for eksempel en
barnelege eller øyenlege. Pass på
at barna dine retter seg etter
ovenstående forholdsregler.
Svarte, hvite,
røde, blå og
grønne
punkter
• Hold aldri kameraet i LCDskjermen.
• Det er festet en magnet på
baksiden av LCD-skjermen. Ikke
plasser gjenstander som påvirkes
av magnetiske felter, som f.eks.
disketter eller kredittkort, mellom
LCD-skjermen og kamerahuset.
NO
79
Magnet
skruen. Forsikre deg om at tilbehøret
er godt festet til kameraet.
Ikke bruk/oppbevar
kameraet på følgende
steder
• I kalde omgivelser kan det hende at
bildene "henger igjen" når de
beveger seg på LCD-skjermen.
Dette er ikke feil. Når du slår på
kameraet i kalde omgivelser, kan
LCD-skjermen bli forbigående
svart.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen.
Skjermen kan bli misfarget, noe
som kan forårsake feil.
• Ikke utsett kameraet for direkte
sollys. Hvis sollyset fokuseres på
en gjenstand i nærheten, kan denne
ta fyr. Når kameraet utsettes for
direkte sollys, må du sette på
objektivdekselet.
Om bruk av objektivene og
tilbehøret
Du bør bruke objektiver og tilbehør
fra Sony. Disse er utformet for å
passe til kameraets egenskaper. Bruk
av produkter fra andre produsenter,
kan føre til at kameraet ikke virker
optimalt eller føre til skade og
feilfunksjon på kameraet.
Om smart terminal for
tilbehør 2
NO
80
Sett strømbryteren på kameraet til
OFF før du setter på eller tar av
tilbehør, for eksempel blitsen til
smart terminal for tilbehør 2. Når du
setter på et tilbehør, kobler du
tilbehøret til smart terminal for
tilbehør 2 på enden og trekker til
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
Kamerahuset kan deformeres eller
kameraet kan slutte å virke hvis det
f.eks. oppbevares i en bil som er
parkert i solen.
• I direkte sollys eller i nærheten av
en varmekilde
Kamerahuset kan bli misfarget
eller deformert, hvilket kan
medføre at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet.
Dette kan gjøre at kameraet slutter
å virke som det skal, og i enkelte
tilfeller føre til uopprettelige feil.
Om grepet
Grepet er belagt med et
spesialbelegg. Det kan bli misfarget
hvis det gnis med en mørk klut, lær
eller lignende.
Om oppbevaring
Husk å sette på det fremre dekselet
når kameraet ikke er i bruk.
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan bli varmt
når det brukes længe, men det er
ikke en feil.
Informasjon om
driftstemperaturer
Kameraet er beregnet for bruk ved
en temperatur på mellom 0 °C og
40 °C. Opptak på svært kalde eller
varme steder som ligger utenfor
disse grensene, bør ikke foretas.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det
skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Informasjon om det
interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et
internt, oppladbart batteri som styrer
datoen, klokken og andre
innstillinger, uansett om kameraet er
slått av eller på, eller om batteriet er
installert eller ikke. Det oppladbare
batteriet lades kontinuerlig når du
bruker kameraet. Hvis du imidlertid
bare bruker kameraet i korte
perioder, vil batteriet gradvis lades
ut, og hvis du ikke bruker kameraet i
Lademetode for det interne,
oppladbare batteriet
Sett inn et oppladet batteri i
kameraet, eller koble kameraet til et
strømuttak med
vekselstrømadapteren (selges
separat), og la kameraet ligge avslått
i 24 timer eller mer.
Om minnekort
Ikke fest etiketter e.l. på et
minnekort eller en kortadapter. Dette
kan forårsake feil.
Annet
Slå av kameraet og vent ca. en time
til kondensen har fordampet. Hvis
du forsøker å fotografere med
kondens inne i objektivet, vil du ikke
få klare bilder.
det hele tatt i løpet av tre måneder,
vil batteriet lades helt ut. I slike
tilfeller må du passe på å lade opp
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet
ikke er ladet opp, kan du allikevel
bruke kameraet så lenge du ikke har
behov for å registrere dato og
klokkeslett. Hvis kameraets
innstillinger tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Konsulter Sony-forhandleren din
eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Om opptak og avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette
kameraet for første gang, anbefales
det å formatere kortet ved hjelp av
kameraet, så minnekortet ikke blir
ustabilt før fotografering. Merk at
formatering fører til permanent
sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke
kan gjenopprettes. Lagre verdifulle
data på en datamaskin e.l.
• Hvis du gjentatte ganger lagrer/
sletter bilder, kan dataene på
NO
81
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NO
82
•
minnekortet fragmenteres. Film vil
kanskje ikke kunne lagres eller tas
opp. Skulle dette skje, må du lagre
bildene dine på en datamaskin eller
på et annet lagringssted, og
deretter formatere minnekortet.
Det kan ikke gis erstatning for det
innspilte innholdet, selv om en
teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre
opptak eller avspilling umulig.
For å unngå mulige tap av data må
du alltid ta sikkerhetskopier
(backup) av data på andre medier.
Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
Ikke rett kameraet mot solen eller
annet sterkt lys. Det kan føre til at
kameraet ikke virker som det skal.
Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv. Dette kan forårsake
uopprettelige skader til øynene
dine. Det kan også føre til
funksjonsfeil for objektivet.
Ikke bruk kameraet i nærheten av
kilder med kraftige radiobølger
eller radioaktivitet. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
Hvis du bruker kameraet på steder
med mye sand eller støv, kan det
føre til funksjonsfeil.
Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes
før du bruker kameraet (side 81).
Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller
gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten med en
myk klut. Varmen fra blitslyset
kan føre til at urenheter fester seg
på blitsoverflaten, noe som vil gi
røyk eller brennmerker.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må du søke øyeblikkelig
legehjelp.
Om RAW-bilder
For å kunne se RAW-bilder som er
tatt opp med kameraet, trengs
"Image Data Converter" som ligger
på CD-ROM-en (inkludert). Hvis du
ikke har tenkt å endre på bildene du
tar opp, bør du ta fotografier i JPEGformat.
Merknad om avspilling av
filmer på andre enheter
• Dette kameraet bruker MPEG-4
AVC/H.264 High Profile for
AVCHD-formatopptak. Filmer tatt
opp i AVCHD-format med dette
kameraet, kan ikke spilles av på
følgende enheter.
– Andre enheter som er
kompatible med AVCHDformatet, som ikke støtter High
Profile
– Enheter som er inkompatible
med AVCHD-formatet
• Dette kameraet bruker også
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile
for MP4-formatopptak. Derfor kan
ikke filmer som er tatt opp i MP4-
format med dette kameraet, spilles
av på andre enheter enn de som
støtter MPEG-4 AVC/H.264.
• Plater som er laget med HDkvalitet, kan bare spilles av på
AVCHD-formatkompatible
enheter. DVD-baserte spillere eller
opptakere kan ikke spille av HDplater fordi de er inkompatible med
AVCHD-formatet. Og DVDbaserte spillere eller opptakere kan
mislykkes med å løse ut HD-plater.
• 1080 60p/50p-filmer kan bare
spilles av på kompatible enheter.
Advarsel om
opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd
og annet materiale kan være
opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot
bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i
denne håndboken
Annet
De fotografiene som brukes som
eksempler i denne håndboken, er
reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Om dataspesifikasjonene
som er beskrevet i denne
bruksanvisningen
Data som gjelder ytelse og
spesifikasjoner er definert under
følgende forhold, unntatt som
beskrevet i denne bruksanvisningen:
ved en vanlig omgivelsestemperatur
på 25 ºC og bruk av et batteri som
har vært ladet i en time etter at
CHARGE-lampen slukket.
NO
83
Spesifikasjoner
Kamera
[Opptak]
[System]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
Kameratype: Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Objektiv: Objektiv med E-fatning
[Bildesensor]
Bildesensor: 23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-bildesensor
Bildesensorens totale pikselantall:
Ca. 16 700 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 16 100 000 piksler
[Støvbeskyttelse]
System: Ladebeskyttelsesbelegg på
low-pass-filteret og den
ultrasoniske
vibrasjonsmekanismen
[Autofokussystem]
System: Kontrastdeteksjonssystem
Følsomhetsområde: EV0 til EV20 (ved
ISO 100-ekvivalent, med F2.8objektiv)
[Eksponeringskontroll]
Målemetode: 1 200-segments måling
ved bildesensoren
Måleområde: EV0 til EV20 (ved ISO
100-ekvivalent, med F2.8-objektiv)
ISO-følsomhet (Anbefalt
eksponeringsindeks): Auto, ISO
100 til 25600
Eksponeringskompensering: ±3,0 EV
(1/3 EV-trinn)
[Lukker]
NO
84
Type: Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde: 1/4000 sekund til
30 sekunder, BULB, (1/3 EV-trinn)
Blitssynkroniseringshastighet:
1/160 sekund
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm: 7,5 cm (3,0 type) TFTdisk
Totalt antall punkter: 921 600 (640 × 3
(RGB) × 480) punkter
[Inngangs-/utgangskontakter]
USB: miniB
HDMI: HDMI type C minikontakt
[Strøm]
Batteri som brukes: Oppladbar batteri
NP-FW50
[Annet]
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
Mål (CIPA-samsvarende):
Ca. 110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(b/h/d)
Vekt (CIPA-samsvarende):
Omtrent 269 g
(inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
Omtrent 210 g
(kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbilde: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibel, DPOF-kompatibel
3D-stillbilder: MPO (MPF
Extended (Disparity Image))samsvarende
Film (AVCHD-visning):
AVCHD-format (1080 60p eller
1080 50p, originalformat)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-visning): MP4-format
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Største mål:
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(b/h/d)
Vekt: Ca. 57 g
Blits HVL-F7S
Blitsveiledningsnummer: GN 7
(i meter ved ISO 100)
Ladetid: Ca. 4 sekunder
Blitsdekning: Dekning 16 mm objektiv
(brennvidden som indikeres av
objektivet)
Blitskompensering: ±2,0 EV (1/3 EVtrinn)
Mål (CIPA-samsvarende):
Ca. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(b/h/d)
Vekt: Ca. 20,4 g
Batterilader BC-VW1
Annet
Inngangsspenning: 100 V – 240 V
vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Utgangsspenning: 8,4 V DC, 0,28 A
Driftstemperaturintervall:
0 °C til 40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring:
–20 °C til +60 °C
Største mål: Omtrent 63 × 95 × 32 mm
(b/h/d)
Vekt: Ca. 85 g
Oppladbar batteripakke
NP-FW50
Batteripakke som brukes: Litium-ionbatteri
Maksimal spenning: 8,4 V DC
Merkespenning: 7,2 V DC
Maksimal ladespenning: 8,4 V DC
Maksimal ladestrøm: 1,02 A
Kapasitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
NO
85
Objektiv
Objektiv
E16 mm-objektiv
E18 – 55 mm
som fokuserer
zoomobjektiv
på ett punkt
Kamera
NEX-5ND
NEX-5ND/5NK/
5NY
E55 – 210 mm
zoom-objektiv
NEX-5NY
Ekvivalent
35 mm-format
brennvidde1) (mm)
24
27 - 82,5
82,5 - 315
Objektivgrupperelementer
5-5
9-11
9-13
Visningsvinkel1)
83°
76° - 29°
28,2° - 7,8°
0,24
0,25
1,0
0,078
0,3
0,225
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
Minste
(m)
fokus2)
Største forstørrelse
(×)
Minste f-stopp
Filterdiameter (mm)
49
49
49
Mål (største
diameter × høyde)
(mm)
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
63,8 × 108
67
194
345
Ca. 4 trinn
Ca. 4 trinn
Vekt (g)
3)
Kompenseringseffekt
1)
2)
3)
4)
–
4)
Verdiene for ekvivalent 35 mm formats brennvidde og visningsvinkel baserer seg
på digitale kameraer som er utstyrt med en bildesensor med APS-C-størrelse.
Minste fokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.
Lukkerhastighet (varierer med opptaksforholdene)
Den optiske kompensasjonen for kamerarystelser er ikke tilgjengelig.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
NO
86
Informasjon om
brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et 35 mm
filmkamera. Kameraet ditt har samme
bildevinkel som et 35 mm filmkamera
med en brennvidde som er en og en
halv gang større enn brennvidden til
kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv, får
du ca. den samme bildevinkelen som
på et 35 mm filmkamera med et 75 mm
objektiv.
Informasjon om
kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene i
DCF (Design rule for Camera File
system), en universell standard
etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt kan spilles av på annet utstyr,
eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles
av med kameraet ditt.
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker for
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke for
Sony Corporation.
Annet
Varemerker
• "PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
• DVDirect er et varemerke for Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemerker for Blu-ray Disc
Association.
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoen er
varemerker for Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Dolby og dobbel-D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows og Windows
Vista er enten registrerte varemerker
eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA eller andre land.
• HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh og Mac OS er varemerker
eller registrerte varemerker for Apple
Inc.
• PowerPC er et registrert varemerke
for IBM Corporation i USA.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• SDXC-logoen er varemerker for
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi
Inc.
• MultiMediaCard er et varemerke for
MultiMediaCard Association.
• " " og "PlayStation" er registrerte
varemerker for Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe er et registrert varemerke for
Adobe Systems Incorporated i USA
eller andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
NO
87
utviklere eller produsenter. Merkene
™ eller ® brukes imidlertid ikke i
alle tilfeller i denne håndboken.
• Få større glede av din PlayStation 3
ved å laste ned programmet for
PlayStation 3 fra PlayStation Store
(der det er tilgjengelig).
• Programmet for PlayStation 3 krever
PlayStation Network-konto og
programnedlasting. Tilgjengelig i
områder der PlayStation Store er
tilgjengelig.
NO
88
Indeks
Tallstørrelser
DVD ............................................ 67
3D-panorama ............................... 44
3D-visning ................................... 52
E
A
AF mikrojust. ............................... 59
AF-lys .......................................... 57
Ansiktregistrering ........................ 54
Ansiktsregistrering....................... 54
Autofokus .................................... 54
Autofokusområde ........................ 54
Autovisning.................................. 57
Avspill.visning............................. 60
Avspilling .................................... 28
Avspilling med rulling................. 44
Avspilling på TV ......................... 52
Avspillingszoom .......................... 50
B
D
Datamaskin .................................. 63
Dato/tid-innst. .............................. 59
Demomodus ................................. 60
DISP-knapp (skjerm) ................... 55
DRO/Auto HDR .......................... 56
F
Fargerom .....................................
Filformat......................................
Filmlydopptak .............................
Filnummer ...................................
FINDER/LCD-innstill.................
Formater ......................................
Forstørr........................................
Forstørr bilde...............................
Foto-kreativitet............................
Fototips........................................
Fremhevingsfarge........................
Fremhevingsnivå .........................
Fremre gardinlukker....................
Fyllblits .......................................
58
55
59
60
57
60
50
50
36
35
58
58
58
46
G
Gjenopprett bilde-DB.................. 60
Gjøre bakgrunnen uskarp ............ 37
Annet
Batteripakke ................................. 13
Berøringshandling........................ 59
Beskytt ......................................... 57
Bildeeffekt ............................. 38, 56
Bildeforhold ................................. 55
Bildeindeks .................................. 51
Bildestabilisering ......................... 43
Bildestørr. .................................... 47
Blenderprioritet............................ 45
Blits.............................................. 21
Blitskompenser. ........................... 56
Blitsmodus ................................... 46
Brukerhåndbok ............................ 74
Bruksmodus ................................. 54
eksponeringskompensasjon......... 39
Eye-Fi-oppsett ............................. 60
Eye-Start AF................................ 58
H
Håndholdt kamera i halvlys ........
HastPri.Kont.F.............................
HDMI-oppløsning .......................
Hjelp............................................
Hjelp-skjermbilde........................
Høy ISO Støyred. ........................
Hvitbalanse..................................
43
41
60
35
59
58
56
I
Ikoner .......................................... 71
Installere ...................................... 63
Intelligent Auto ........................... 42
NO
89
ISO ............................................... 56
K
Kondens ....................................... 81
Kontrollhjul.................................. 31
Kreative innst. ............................. 56
KTRL for HDMI.......................... 60
Kvalitet ........................................ 55
L
Ladetid ......................................... 13
Lage en plate med filmer ............. 66
Landskap...................................... 43
Laste opp innstilling. ................... 60
LCD-display (DISP) .................... 54
LCD-lysstyrke.............................. 59
Live View-visning ....................... 57
Lukkerprioritet ............................. 45
Lysbildevisning............................ 56
M
Macintosh .................................... 64
Makro........................................... 43
Målemodus .................................. 56
Man. Eksponering........................ 42
Mappenavn .................................. 60
Meny ............................................ 53
Menystart ..................................... 59
MF hjelpetid................................. 58
MF-assistent................................. 58
Minnekort .................................... 19
Myke hudtoner-effekt .................. 54
N
Nattportrett................................... 43
Nattscene...................................... 43
Nøyakt. dig.zoom......................... 54
Ny mappe..................................... 60
O
NO
90
Objektiv ....................................... 17
Objektivkomp.: forvreng. ............ 58
Objektivkomp.: Krom. Ab. .......... 58
Objektivkomp.: Skygge...............
Objektsporing ..............................
Områdeinnstilling........................
Oppsett ........................................
Opptaksinnstilling .......................
Opptaksmod. ...............................
Opptakstipsliste ...........................
58
54
59
57
55
42
54
P
Panorama.....................................
Panoramafotografer.....................
Panoramaretning .........................
Pip ...............................................
PMB ............................................
Portrett.........................................
Program Auto ..............................
Programvare ................................
44
44
55
59
65
43
42
63
R
Rensemodus ................................
Rødøyereduksj.............................
Roter ............................................
Rutenettlinje ................................
60
57
57
58
S
Scenevalg ....................................
Selvutl. (forts.) ............................
Selvutløser...................................
Seriebilder ...................................
Skjermfarge .................................
Skjermknapper ............................
Slett .............................................
Smilutløser ..................................
Søker-display (DISP) ..................
Søker-lysstyrke............................
Solnedgang..................................
Sony Image Data Suite................
Spesif. Utskrift ............................
Spesifikasjoner ............................
Sportsbilder .................................
Språk ...........................................
SteadyShot...................................
43
40
39
40
59
32
30
54
54
59
43
65
57
84
43
59
58
Stille klokken ............................... 23
Støyred.lang ................................. 58
Strømsparer.................................. 59
T
Ta stillbilder................................. 25
Tilbakest.std................................. 60
Tilpass. skjermknappinnst. .......... 59
U
USB-tilkobling............................. 60
Utløser uten objektiv.................... 58
V
Velg AF/MF................................. 54
Velg opptaksmappe ..................... 60
Versjon......................................... 60
Vidt bilde ..................................... 59
Vindstøyreduksjon ....................... 59
Vis innhold................................... 41
Vise ledig kortplass...................... 60
Visningsmodus ............................ 56
Voluminnstillinger ....................... 57
W
Windows ...................................... 63
Annet
NO
91
Download PDF

advertising