Sony | DSC-H5 | Sony DSC-H5 Bruksanvisning

1
1
2
Klargjør batteriene
Sett i batteriene.
Rett inn polene
3/# og sett i.
3
Batterilader
1
3
Slå på kameraet/still inn klokken
Velg
2
.
Til vegguttak
(støpsel)
Åpne "Memory Stick
Duo"-dekselet.
Strømledning (nettledning)
2
Lys på: lader
Lys av: fullført (ta ut batteriene)
3
Koble til strømledningen
(nettledningen).
Still klokken med kontrollknappen.
1 Velg visningsformat for dato med v/V, og trykk så
Les dette først
NO
Læs dette først
DK
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladingen er fullført, kobler du strømledningen (nettledningen) fra vegguttaket (støpselet) og tar Ni-MHbatteriene ut av batteriladeren.
• Det tar omlag seks timer å lade opp helt utladete Ni-MH-batterier (inkludert) ved en temperatur på 25 °C.
Ladingen kan ta lenger tid under bestemte forhold.
• CHARGE-lampen kan lyse i mer enn seks timer, men dette er ikke en funksjonsfeil.
4
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
2006 / 1 /
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet tar opp/spiller av bilder ved hjelp av det interne minnet (30 MB). t "Brukerhåndbok/
feilsøking" (side 26)
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
4
1
2 Velg hvert element med b/B og angi tallverdiene
med v/V. Trykk deretter z.
Velg bildestørrelsen som skal brukes
Velg modus.
Stillbilde:
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
Sett i de oppladete batteriene.
2006 / 1 /
Bunn
DSC-H2/H5
1
Velg
OK
AM
Avbryt
Trykk OPEN og åpne
batteridekselet.
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/
feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Rett inn polene 3/# og sett i.
3
Velg størrelsen med v / V.
(Bildestørr.).
Utskrift på opptil 10x15cm/4x6"
31bld.
Ca. bildekapasitet
.
Bildestørr.
Velg
.
• Skjermbildet ovenfor er for stillbilder.
• For film velger du [640 (fin)] (kun "Memory Stick
PRO Duo"), [640 (std.)] eller [160].
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
1
Trykk
Film:
Innstilling av klokken
2006 / 1 /
2
12 : 00
3 Velg [OK] med B, og trykk z.
Bruksanvisning
Lukk dekselet.
Sett "Memory Stick Duo" helt inn til
den kommer på plass med et klikk.
z.
Innstilling av klokken
Digital Still Camera
Kontaktside
Etikettside
Trykk POWER-knappen.
Lys
CHARGE-lampe
Sett inn en "Memory Stick Duo"
(ikke inkludert)
10 : 30
OK
AM
Avbryt
4
Lukk dekselet.
• Hvis du vil avbryte, velger du [Avbryt] og trykker z.
Trykk
(Bildestørr.) for å
fullføre innstillingen.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
-knapp
© 2006 Sony Corporation Printed in Japan
2-673-175-31 (1)
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC
(= flyktig organisk forbindelse)-fri
vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Kontrollere det medfølgende tilbehøret
• Ni-MH-batterilader BCCS2A/CS2B (1)/strømledning
(nettledning) (1)
Det følger ikke med en
"Memory Stick Duo".
• Skulderrem (1)
• Solskjerm (1)/adapterring (1)
• Ni-MH-batterier av typen
HR6 (størrelse AA) (2) /
batteriholder (1)
• Linsehette (1)/linsehetterem (1)
Endre dato og klokkeslett
Om stillbildestørrelser
Du kan bruke HR 15/51:HR6 (størrelse AA) Ni-MH-batterier/LR6 (størrelse AA) alkaliske
batterier/ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primary Battery. t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 107)
Velg [Stille klokke] på
(Oppsett)-skjermbildet og utfør prosedyren i trinn 3 ovenfor.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 53 og 65)
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 13)
Bruke vekselstrømadapteren
Kameraet har eget internt minne
(30 MB). Vi anbefaler derimot
at du kjøper en "Memory Stick
Duo" slik at du kan ta flere
bilder.
Du kan koble kameraet til et vegguttak (støpsel) ved hjelp av vekselstrømadapteren AC-LS5K
(ikke inkludert). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 16). Se i bruksanvisningen som følger
med vekselstrømadapteren.
Kontroller gjenværende batterinivå
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet.
Trykk POWER for å slå på kameraet, og kontroller nivået på skjermen.
Standardinnstillingene er markert med
• Bruksanvisning: "Les dette
først" (denne håndboken) (1)
• Bruksanvisning:
"Bruksanvisning/feilsøking" (1)
• A/V-kabel (1)
"Memory Stick": Du kan ikke
bruke en "Memory Stick" med
kameraet.
Retningslinjer
for
batteriindikator
Tilstrekkelig
batteristrøm
Batteriet har lite
strøm, opptak/
avspilling vil
snart stanse.
Batteriet er
halvfullt
Bytt ut batteriene med helt
oppladete batterier, eller lad
opp batteriene.
(Advarselslampen blinker.)
Bildestørrelse
Retningslinjer
• Midnatt angis som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
• Hvis du valgte [D/M/ÅR] i trinn 3-1, angir du klokkeslettet i 24-timers syklus.
7M
(Bare DSC-H5)
Utskrift på opptil A3/11×17"
6M
(Bare DSC-H2)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3:21)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M
(Bare DSC-H5)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M
Utskrift på opptil 13×18 cm / 5×7"
2M
Utskrift på opptil 10×15 cm / 4×6"
VGA
For e-post
16:92)
Vis på 16:9 HDTV3)
Når du slår på strømmen
• Hvis du ikke stiller klokken, vises skjermbildet Stille klokke hver gang kameraet slås på.
• Ikke berør linsen når den flytter seg utover. Du må heller ikke la kameraet ligge med linsen strukket ut i
lengre perioder når kameraet er slått av. Dette kan føre til funksjonsfeil.
• Følgende skjermbilde vises når kameraet slås på for andre gang eller senere.
Trykk POWER-knappen igjen.
• Når vekselstrømadapteren (ikke inkludert) brukes, vises ikke batteriindikatoren.
Endre språkinnstillingen
Ta ut batteriene
Du kan endre skjermvinduet for å vise meldinger på et bestemt språk. Hvis du vil endre
språkinnstillingen, trykker du MENU for å vise menyskjermbildet. Velg
(Oppsett) med
kontrollknappen, og velg så [ A Språk] i
(Oppsett1), og velg ønsket språk.
1
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 62)
Hold kameraet slik at batteridekselet vender oppover, og åpne så batteridekselet og ta ut
batteriene. Pass på at du ikke mister batteriene.
• Hvis kameraet går på batteristrøm og du ikke bruker kameraet i løpet av tre minutter, slås kameraet
automatisk av for å hindre at batteriene brukes opp (Auto Strøm Av-funksjon).
Fin
Flere
Grov
Om antall stillbilder du kan ta og hvor mye film du kan ta opp
Antallet stillbilder du kan ta, og hvor mye film du kan ta opp, varierer avhengig av hvilken
bildestørrelse du velger.
Hvis du vil ha mer informasjon om antall bilder eller tid t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 25)
Stillbilder
Du kan bruke kameraet, den medfølgende batteriladeren og AC-LS5K-vekselstrømadapteren
(ikke inkludert) i alle land eller områder der strømforsyningen ligger mellom 100 og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Bruk om nødvendig en kommersielt tilgjengelig
vekselstrømpluggadapter [a], avhengig av hvordan vegguttaket (støpselet) [b] er utformet.
Filmer
Maksimalt antall
bilder som kan tas
Bruke kameraet i andre land — strømkilder
Maksimal
opptakstid
• Antallet bilder du kan ta, og opptakstiden, kan variere avhengig av opptaksforholdene.
Slik fjerner du en "Memory Stick Duo"
Åpne "Memory Stick Duo"-dekselet og skyv "Memory
Stick Duo" inn én gang.
"Memory Stick Duo"-deksel
• Ikke bruk en elektronisk transformator
(reiseomformer), da dette kan føre til funksjonsfeil.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på vårt
web-område for kundestøtte.
Færre
Bilder tas i samme 3:2-bredde/høyde-forhold som for eksempel fotoutskriftspapir eller postkort.
Begge kantene på bildet kan bli avkuttet når du skriver ut t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 99)
3) Ved å bruke et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling kan du få bilder av høyere kvalitet.
• Hvis du vil ha informasjon om
"Memory Stick Duo" t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 105)
• Lad batteriene (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.
• LCD-skjermen er produsert ved hjelp av teknologi med ekstremt høy presisjon, så over 99,99 % av
pikslene er i effektiv bruk. Det kan imidlertid forekomme enkelte små svarte og/eller lyse punkter (hvite,
røde, blå eller grønne) som vises konstant på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Kameraet er et presisjonsinstrument. Pass på at du ikke dunker bort i linsen eller LCD-skjermen, og at du
ikke bruker makt på den. Fest skulderremmen for å hindre at du mister kameraet i bakken.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 17).
• Illustrasjonene som brukes i denne håndboken, viser DSC-H2 dersom annet ikke er angitt.
Utskrift
2)
• Den gjenværende tiden som vises, kan under bestemte forhold være feil.
Merk
Antall bilder
1)
Slå av strømmen
Andre minnekort kan ikke
brukes.
• Når du bruker alkaliske batterier av typen LR6 (størrelse AA)/Oxy Nickel Primary Battery, viser ikke
batteriindikatoren riktig informasjon.
.
På klokkedisplayet
Batteriindikator
• CD-ROM (Cyber-shotprogramvare) (1)
• USB-kabel (1)
Bruke andre batterier enn de som medfølger
Tilgangslampe
Når tilgangslampen lyser
Du må ikke åpne batteridekselet, ta ut "Memory Stick Duo"
eller slå av strømmen. Dataene kan bli ødelagt.
http://www.sony.net/
fortsetter på neste side
1
1
2
Gør batterierne klar
Sæt batterierne i.
Kontrollér 3/#,
og sæt i.
3
Batterioplader
1
3
Tænd for kameraet/indstil uret
Vælg
2
.
Tryk på POWER-knappen.
Åbn dækslet til
"Memory Stick Duo".
Netledning
2
Tændt: Oplader
3
Tilslut netledningen.
Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datodisplayformatet med v/V, og tryk derefter
Slukket: Opladet (Fjern batterierne.)
Læs dette først
DK
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen, og Nickel-Metal Hydridbatterierne fjernes fra batteriopladeren.
• Den tid, det tager at oplade helt afladede Nickel-Metal Hydrid-batterier (medfølger) ved en temperatur
på 25 °C, er ca. 6 timer. Opladningen kan tage længere tid under visse omstændigheder eller forhold.
• CHARGE-indikatoren forbliver muligvis tændt længere end 6 timer, men dette er ikke en fejl.
4
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den interne hukommelse (30 MB).
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 26)
1
12 : 00
OK
AM
Fortryd
4
1
2 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil den numeriske
værdi med v/V, og tryk derefter på z.
Vælg det billedformat, der skal bruges
Vælg en tilstand.
Stillbillede:
Urindstilling
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Sæt de opladede batterier i.
2006 / 1 /
Bund
DSC-H2/H5
1
Vælg
OK
AM
Fortryd
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Åbn batteridækslet, mens
du trykker på OPEN.
Kontrollér 3/#, og sæt i.
3
Vælg dette format med v / V.
(Billedformat).
Op til 10x15cm/4x6" udskrift
31bill
Gn. bill.kapacitet
.
Billedformat
Vælg
.
• Skærmbilledet ovenover er til stillbilleder.
• Vælg [640(Fin)] (kun "Memory Stick PRO Duo"),
[640(Standard)] eller [160] til film.
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
1
Tryk på
Film:
Urindstilling
2006 / 1 /
2
12 : 00
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Betjeningsvejledning
Luk dækslet.
Sæt "Memory Stick Duo" helt
ind, indtil den klikker på plads.
på z.
Urindstilling
Digitalt stillbilledkamera
Terminalside
Mærkatside
Til stikkontakt i
væggen
Lys
CHARGE-indikator
Indsæt en "Memory Stick Duo"DSC-H2/H5
2-673-175-31 (1)
(medfølger ikke)
10 : 30
OK
AM
Fortryd
4
Luk dækslet.
• Vælg [Fortryd], og tryk på z for at annullere.
Tryk på
(Billedformat)
for at afslutte indstillingen.
-knap
© 2006 Sony Corporation Printed in Japan
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
• Ni-MH-batterioplader BCCS2A/CS2B (1)/Netledning
(1)
• Skulderrem (1)
• Modlysblænde (1)/Adapterring
(1)
• HR6 (størrelse AA) NickelMetal Hydrid-batterier (2)/
Batteriholder (1)
• Objektivdæksel (1)/Snor til
objektivdæksel (1)
En "Memory Stick Duo"
medfølger ikke.
Kameraet har sin egen
indbyggede hukommelse
(30 MB), men det anbefales
imidlertid at købe en "Memory
Stick Duo" til optagelse af flere
billeder.
"Memory Stick Duo": du kan
bruge en "Memory Stick Duo"
til dette kamera.
"Memory Stick": du kan ikke
bruge en "Memory Stick" til
dette kamera.
• USB-kabel (1)
• A/V-kabel (1)
Brug af andre batterier end dem, der følger med
Sådan ændrer du dato og klokkeslæt
Stillbilledformater
Du kan bruge HR 15/51:HR6 (størrelse AA) Nickel-Metal Hydrid-batterier/LR6 (størrelse AA)
alkaline-batteri/ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primary Battery. t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 107)
Vælg [Urindstilling] på skærmbilledet
(Opsætning), og udfør proceduren i trin 3 ovenfor.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 53 og 65)
Hvis du vil have oplysninger om billedformat, henvises der til t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 13)
Brug af lysnetadapteren
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen ved hjælp af AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 16). Se den betjeningsvejledning, der
følger med lysnetadapteren.
Sådan kontrollerer du det resterende batteriniveau
Tryk på POWER for at tænde, og kontrollér niveauet på skærmbilledet.
• Betjeningsvejledning:
"Brugervejledning/fejlfinding"
(1)
Retningslinjer
for resterende
batteritid
Tilstrækkelig
resterende
strøm
Batteri halv
fuldt
Batteri lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
• Medmindre du indstillede uret, vises skærmbilledet Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Undgå at berøre objektivet, når objektivet er udtrukket. Undgå også at efterlade kameraet med objektivet
udtrukket i længere tid, når der er slukket for strømmen, da dette kan bevirke, at kameraet ikke fungerer
korrekt.
• Følgende skærmbillede vises, når der tændes for kameraet anden gang eller bagefter.
Udskift batterierne med
fuldt opladede batterier,
eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
Retningslinjer
Op til A3/11×17" udskrift
6M (kun DSC-H2)
Op til A4/8×10" udskrift
3:21)
Bredde-højde-forholdet 3:2
5M (kun DSC-H5)
Op til A4/8×10" udskrift
3M
Op til 13×18cm/5×7" udskrift
2M
Op til 10×15cm/4×6" udskrift
VGA
Til e-mail
16:92)
Til visning på 16:9 HDTV3)
Antal billeder
Udskrivning
Mindre
Fin
Flere
Grovkornet
1)
Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
Begge billedets kanter kan skæres af ved udskrivningen t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 99)
3)
Ved at bruge en Memory Stick-åbning eller USB-forbindelse kan du opnå billeder i højere kvalitet.
2)
Sådan slukker du kameraet
Antal stillbilleder, der kan optages, og optagetid for film
Antal stillbilleder, der kan optages, og optagetid for film varierer afhængigt af det valgte
billedformat.
• Når lysnetadapteren (medfølger ikke) anvendes, vises indikatoren for resterende batteritid ikke.
Ændring af sprogindstillingen
Hvis du vil have oplysninger om resterende antal eller tid, henvises til t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 25)
Sådan fjerner du batterierne
Du kan ændre skærmvisningen, så der vises meddelelser på det angivne sprog. Tryk på MENU
for at få vist menuskærmbilledet for at ændre sprogindstillingen. Vælg
(Opsætning) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Sprog] i
(Opsætning1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 62)
• Hvis du vil have yderligere
oplysninger, henvises til
"Memory Stick Duo" t
"Brugervejledning/fejlfinding"
(side 105)
Yderligere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål findes på vores
kundesupport-websted.
Når du tænder for strømmen
Billedformat
7M (kun DSC-H5)
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet automatisk for at
forhindre afladning af batterierne (automatisk slukningsfunktion).
• Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
• Oplad batterierne (medfølger), før kameraet bruges første gang.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
således at andelen af effektive pixler udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse
prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelsen.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at
bruge vold mod kameraet. Montér skulderremmen, hvilket forhindrer, at kameraet bliver beskadiget,
hvis det tabes osv. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 17).
• Illustrationerne i denne vejledning er af DSC-H2, medmindre andet er nævnt.
• Midnat er angivet som 12:00 AM, og eftermiddag er angivet som 12:00 PM.
• Hvis du valgte [D/M/Å] i trin 3-1, kan du indstille tiden til en 24-timers visning.
.
Tryk på POWER-knappen igen.
Der kan ikke bruges andre
hukommelseskort.
Bemærk
Standardindstillingerne er markeret med
Indikator for
resterende
batteritid
• CD-ROM (Cyber-shotprogramsoftware) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs
dette først" (denne vejledning)
(1)
Urdisplayet
• Ved brug af LR6 (størrelse AA) alkaline-batteri/Oxy Nickel Primary Battery, viser indikatoren for resterende
batteritid ikke de korrekte oplysninger.
Hold kameraet med batteridækslet opad, åbn derefter batteridækslet og fjern batterierne. Pas på
ikke at tabe batterierne.
Stillbilleder
Film
Maksimalt antal
billeder, der kan
optages
Maksimal
optagetid
Sådan bruger du kameraet i udlandet — Strømkilder
Du kan bruge kameraet, den medfølgende batterioplader og AC-LS5K-lysnetadapteren
(medfølger ikke) i ethvert land eller område, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug et almindeligt tilgængeligt stik til lysnetadapteren [a], hvis det er
nødvendigt, hvilket afhænger af designet af stikkontakten i væggen [b].
• Undlad at bruge en elektronisk transformer
(rejseadapter), da dette kan medføre fejl.
• Antallet af billeder, der kan optages, og tiden kan variere afhængigt af optageforholdene.
Sådan fjerner du en "Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo"-dæksel
Adgangsindikator
Åbn "Memory Stick Duo"-dækslet, og skub til "Memory
Stick Duo" en enkel gang.
Når adgangsindikatoren lyser
Åbn aldrig batteridækslet, fjern "Memory Stick Duo" eller
sluk for strømmen. Dataene kan blive beskadigede.
http://www.sony.net/
fortsættes på bagsiden
5
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Holde kameraet
1
2
Velg modus.
Stillbilde
(autojusteringsmodus):
Velg
6
Ta stillbilder (Scenevalg)
1
Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1
2
Trykk
(Avspilling).
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende t tent/piper
Trykk lukkerknappen helt
ned.
Lukkerlyden høres.
VGA
-knappen når
kameraet er avslått, slås
kameraet på i
avspillingsmodus.
Høy følsomhet
Opptak uten blits
i svakt lys, med
bildestabilisering
Film:
101-0003
TILB./NESTE
.
2
-knapp
STD
10/10
00:00:03
Sakte-hjul
Søker
REC
/
Zoom-knapp
Når du vil stanse opptaket, trykker du lukkerknappen helt ned på nytt.
• Når zoomeforstørrelsen overstiger 12×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten t "Brukerhåndbok/
feilsøking" (side 54)
• Selv om du trykker knappen helt ned, vil kameraet zoome sakte mens du tar opp en film.
• Blitsrekkevidden (når [ISO] er satt til [Auto])
W-siden: omlag 0,3 til 9,0 m
T-siden: omlag 0,9 til 6,8 m
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen
tjener til å justere lysmengden.
) på
Juster bildelysheten ved å dreie på saktehjulet.
Ta nærbilde (makro)
Før trinn 2 trykker du B (
kontrollknappen.
+ (lysere) / – (mørkere).
) på
Slik avbryter du Scenevalg
Avbryte slettingen
Sett modusvelgeren til noe annet enn modus for Scenevalg.
TILB./NESTE
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe til sceneforholdene.
Trykk
Høyhast.-lukker
Høy følsomhet
"Frys" objekt i bevegelse
Opptak uten blits i svakt lys, med
bildestabilisering
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen
lyser, og du hører en pipelyd til lukkeren
aktiveres.
Avbryt ved å trykke V til indikatoren
forsvinner.
Landskap
Fotografer landskap med fokus
langt unna
Fotografere scene I lite lys uten
blits
Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjerm, trykker du z. Hvis du vil vise neste (forrige)
indeksskjerm, trykker du b/B.
VGA
101-0003
• ENKEL TBILDE
BACK/NEXT
TILB./NESTE
Ta portretter I dårlig lys med blits
1 Når en indeksskjerm vises, trykker du
kontrollknappen. Trykk deretter z.
(Slett) og velger [Velg] med v/V på
2 Velg bildet du vil slette med v/V/b/B, og trykk så z for å vise
valgte bildet.
Fotogr. vannkanten med varm blå
farge
(Slett)-indikatoren på det
Grønn ramme på valgt bilde
Avbryte et valg
Velg et bilde du tidligere har valgt for sletting, og trykk z for å fjerne
-indikatoren fra bildet.
* Lukkerhastigheten reduseres, så vi anbefaler bruk av stativ.
Bruke funksjonene som er angitt med kontrollknappen med Scenevalg
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 19)
Før du tar bilder i trinn 2 må du velge innstillingene med kontrollknappen. Enkelte funksjoner
er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen. Når du trykker på knappen, og du velger
funksjoner som ikke kan kombineres med scenevalget, hører du en pipelyd.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 31)
VELG
3 Trykk
NESTE
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk z.
• Hvis du vil slette alle bildene i mappen, velger du [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1 i stedet for [Velg].
Trykk deretter z.
FINDER/LCD-knapp
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Holde kameraet
1
2
Vælg en tilstand.
Stillbillede (automatisk
justeringstilstand):
Vælg
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
1
Optag med lukkerknappen.
Stillbillede:
Tryk på lukkerknappen,
og hold den halvvejs
nede for at fokusere på
motivet.
.
AE/AF-låsindikator
Blinkende t-indikator/bipper
Vælg den ønskede indstilling til
Valg af motiv ( ,
,
,
, ,
,
).
Tryk lukkerknappen helt
ned.
Lukkeren giver lyd.
Høj følsomhed
6
1
Vis/slet billeder
.
2
knappen , slukkes
kameraet, kameraet
tændes i
afspilningstilstanden.
101-0003
Drejeknap
-knap
vises
• Du kan nemt se næste/forrige billede ved at dreje på
drejeknappen.
Film:
Optag med lukkerknappen.
Tryk på z for at afspille film.
STD
Zoom-knap
10/10
00:00:03
Tryk lukkerknappen helt
ned.
/
Brug af zoom
Sådan vender du tilbage til
optagetilstand
Funktionsguide
Betjeningsanvisningerne, der vises på Funkt.guide, slukkes automatisk i nogle få sekunder.
Zoom-knap
Når du vil annullere Funkt.guide, skal du trykke lukkerknappen halvt ned.
Fotografere
nærbillede (Makro)
Du kan indstille Funkt.guide, så den ikke vises, på skærmbilledet
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 55)
Ved let tryk på knappen zoomes langsomt og ved at trykke helt ned på knappen, zoomes hurtigt.
Brug
afselvudløseren
) på
Justér billedets lysstyrke ved at dreje på
drejeskiven.
+ (Lysere) / – (Mørkere).
• Når zoomskalaen overstiger 12×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Hvis du vil have oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, henvises der til
t "Brugervejledning/Fejlfinding" (side 54)
• Selv om du trykker knappen helt ned, zoomer kameraet langsomt, når du optager en film.
• Blitzen skubbes automatisk op og udløses. Luk
blitzen med hånden efter brug.
• Blitzintervallet (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-siden: Ca. 0,3 til 9,0 m
T-siden: Ca. 0,9 til 6,8 m
• Blitzen udløses to gange. Første gang er for at
justere lysmængden.
Fotografere nærbillede (Makro)
Før trin 2 skal du trykke på B (
kontrolknappen.
) på
Mod –
Mod +
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller
på 1/3EV (+2,0EV til –2,0EV).
• 0EV angiver den værdi, kameraet har bedømt som
mest egnet.
• Eksponeringsværdien vender tilbage til 0EV, når
funktionsskalaens stilling ændres, eller når der
slukkes for kameraet (kun når funktionsskalaen er
indstillet til
).
• Hvis du vil have oplysninger om eksponeringen,
henvises der til t “Brugervejledning/
fejlfinding” (side 11)
• Hvis du vil have oplysninger om drejeknappen,
henvises der til t “Brugervejledning/
fejlfinding” (side 29)
Valg af en blitz-indstilling til
stilbilleder
Indstilling af selvudløseren med
2-sekunders forsinkelse
Før trin 2 skal du trykke på v ( ) på
kontrolknappen gentagne gange, indtil den
ønskede indstilling er valgt.
Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen
blinker, og biplyden høres, indtil lukkeren
betjenes.
Ingen
indikator
Tryk på V, indtil indikatoren forsvinder, for
at annullere.
Blitz auto
Udløser blitz, når der ikke er
tilstrækkelig lys eller
baggrundsbelysning (standardindstilling)
Blitz tændt
Selvudløserlampe
• Hvis du bruger selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse, kan du muligvis undgå sløring.
Sådan annullerer du Valg af motiv
Indstil funktionsskalaen til andet end Valg af motiv.
Sådan annullerer du sletningen
Vælg [Afslut], og tryk derefter på z.
Slet
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
Tryk på
, mens der vises et stillbillede.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Høj følsomhed
Optagelse uden blitz i svag
belysning reducerer sløring
Højhastighedslukker
Optag motiv i fart og fang
bevægelsen
– Hurtig bevægelse
– Reflekterende lys eller med en blank finish
– Blitz
– Modlys
Panorama
Optag landskaber med fjernt fokus
Annullér afspilningszoom: z
Kameraet er forsynet med anti-slørfunktionen.
Tusmørke*
Optag svagt belyst motiv uden
blitz
Tusmørkeportræt*
Optag svagt portræt motiv med
blitz
Strand
101-0003
2005 1 1 10:30PM
2006
BACK/NEXT
TILBAGE/NÆSTE
VOLUME
LYDST.
1 Når der vises et indeksskærmbillede, skal du trykke på
v/V på kontrolknappen og derefter trykke på z.
(Slet), og vælge [Vælg] med
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z for at få vist
indikatoren på det valgte billede.
(Slet)-
Grøn udvælgelsesramme
Sådan annulleres et valg
t "Brugervejledning/Fejlfinding" (side 19)
Sådan bruger du de funktioner, der er indstillet via kontrolknappen, sammen med Valg af
motiv
FINDER/LCD-knap
• ETBILLEDSV.
3/9
Sådan slettes billeder i indekstilstand
Optag ved vandet med klar blå
farve
* Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
Med FINDER/LCD-knappen kan du vælge at tage et billede enten ved hjælp af søgeren eller ved
hjælp af LCD-skærmen. Når du anvender søgeren, vises billedet ikke på LCD-skærmen. Indstil
justeringsknappen til søgeren efter dine øjne, så billedet vises klart i søgeren, og tag derefter
billedet.
VGA
• ETBILLEDSV.
Sådan identificerer du punkter på skærmbilledet
Sådan tager du billeder med søgeren
(Indeks), og vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet enkelt-billede. Tryk på b/B for at få vist det
næste (forrige) indeksskærmbillede.
Optag portræt med fokus tæt på
motiv
Sådan gør du displayet lysere (kun DSC-H2: søgeren)
Hvis du ser billeder i stærkt lys, f.eks. udendørs, skal du justere baggrundsbelysningens lysstyrke
op. Batteriopladningen kan imidlertid blive reduceret hurtigere i dette tilfælde.
Hvis du trykker længere på knappen
(Skærmvisningsknap) (ovenfor), øges
baggrundsbelysningen. Hvis du trykker igen, reduceres baggrundsbelysningen.
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på
Portræt
Anti-slørfunktion
Justeringsknap til søger
Justér sekvensen: v/V/b/B
Sådan gemmes forstørrede billeder: [Beskær] t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 52)
De motiver, der er svære at fokusere på er:
• Når funktionsskalaen er indstillet til
, kan du ikke annullere anti-slørfunktionen.
• Hvis du vil ændre anti-slørfunktionen, henvises der til t “Brugervejledning/fejlfinding” (side 58).
Indstilling af selvudløseren med
10-sekunders forsinkelse
(Slet).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z.
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Indstilling hele vejen til W-siden: Ca. 2 cm
Indstilling hele vejen til T-siden: Ca. 90 cm
Ingen indikator Ikke brug af selvudløseren
1 Få vist det billede, du vil slette, og tryk på
Følgende indstillinger er forudbestemt, så de passer til billedet ud fra forholdene.
Hvis du vil annullere anti-slørfunktionen, skal du indstille funktionsskalaen til noget andet end
og derefter trykke på
(STEADY SHOT)-knappen (ovenover) for at få vist
indikatoren. Tryk på
(STEADY SHOT)-knappen igen for at tænde for anti-slørfunktionen.
Brug af selvudløseren
Sådan sletter du billeder
Indstillinger til Valg af motiv
– Langt fra kameraet og mørkt
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er
dårlig.
– Gennem glas
LYDST.
• Film med billedformatet [160] vises i et mindre format.
• Den korteste optageafstand er 50 cm (W)/90 cm (T). Optag i nærbillede (Makro)-tilstand (venstre), når du
skal tage et motiv, der er tættere på end den korteste optageafstand.
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-låsindikatoren til at blinke langsomt,
og der høres ingen biplyd (undtagen til Fortsat AF, t “Brugervejledning/fejlfinding” (side 54)). Stil ind på
motivet igen, og fokuser igen.
Den korteste optageafstand fra objektivets
overflade
Før trin 2 skal du trykke på V ( ) på
kontrolknappen gentagne gange, indtil den
ønskede indstilling er valgt.
(Afspil) igen.
• Tryk på lukkerknappen og hold den
halvvejs nede.
• Skift stillingen af funktionsskalaen.
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på
Tryk på B igen for at annullere.
• Det anbefales at indstille zoome helt til W-siden.
• Fokuseringsområdet bliver smalt, og hele motivet
er muligvis ikke helt i fokus.
• Den automatiske fokuseringshastighed falder.
(Opsætning).
Afspilning
sbjælke
2006 1 1 10:30PM
TILB/FREM
Tilbagespoling/Hurtig fremspoling:
b/B
(Tilbage til normal afspilning: z)
Lydstyrke: v/V
Stop afspilning: z
• Tryk på
Brug af blitzen til
stillbilleder
Ændring af billedets lysstyrke (EV)
(Justering af eksponering)
STOP
Kontrolknap
Tryk lukkerknappen helt ned igen for at stoppe optagelse.
Ændring af
billedets
lysstyrke (EV)
(Justering af
eksponering)
101_0010
-knap
-knap
Kontrolknap
Brug af kontrolknappen
B
640
(Skærmvisning)knap
(STEADY SHOT)-knap
LYDST.
Stillbillede: billedformatet vises
Film:
OPT
Søger
2006 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
Film:
Anbring motivet i midten af
fokuseringsområdet.
3/9
• Hvis du trykker på
• Se nedenfor angående yderligere indstillinger.
Ramme for AF-områdesøger
Vælg et billede med b/B.
VGA
Funkt.guide
Vælg
DSC-H2/H5
2-673-175-31 (1)
2
Tryk på
(Afspil).
Optagelse uden blitz
i svag belysning
reducerer sløring
Film:
Blitz slukket
VOLUME
VOLUM
• Hvis du bruker selvutløser med to sekunders
forsinkelse, kan du forhindre uskarpe bilder.
• Blitsen heves automatisk og blinker. Lukk blitsen
med hånden etter bruk.
Langsom synkronisering (blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart
billede af baggrunden, som ligger uden
for blitzlyset.
2005 1 1 10:30PM
2006
Selvutløserlampe
Blits tvunget av
Før trin 2 skal du trykke på b (
kontrolknappen.
3/9
Slette bilder i indeksmodus
Halvlysportrett*
Identifisere elementer på skjermen
Med FINDER/LCD-knappen kan du velge å ta bilder enten ved hjelp av søkeren eller LCDskjermen. Når du bruker søkeren, vises ikke bildet på LCD-skjermen. Still på justeringshjulet for
søkeren slik at bildet vises klart i søkeren, og ta deretter bildet.
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B.
Trykk
• ENKEL TBILDE
Strand
Ta bilder ved hjelp av søkeren
Vise en indeksskjerm
Ta portrett m/skarpt fokus på
motivet
Halvlys*
Justeringsshjul for søkeren
.
Juster utsnittet: v/V/b/B
Lagre forstørrede bilder: [Trimme] t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 52)
Hvis du ser på bilder under forhold med sterkt lys, som for eksempel utendørs, må du øke
lysstyrken for baklyset. Dette kan imidlertid føre til at batteristrømmen minsker raskere.
Hvis du holder inne knappen
(Skjermbildebryter), øker styrken på baklyset. Hvis du trykker
én gang til, minsker lysstyrken for baklyset.
Bruke selvutløser med to
sekunders forsinkelse
mens du viser et stillbilde.
Hvis du vil angre zoomingen, trykker du
Avbryt avspillingszoom: z
– Reflekterende lys eller med en skinnende
overflate
– Blinkende
– Baklys
Gjøre displayet lysere (DSC-H2: bare søker)
Bruke selvutløser med ti
sekunders forsinkelse
Velg [Avslutt], og trykk deretter z.
Slett
Avslutt
• Når modusvelgeren er satt til
, kan du ikke avbryte funksjonen for fjerning av uskarphet.
• Du kan endre modusen for fjerning av uskarphet t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 58)
Ingen indikator Ikke bruke selvutløsereren
(Slett).
Scenevalgmodi
Hvis du vil avbryte funksjonen for fjerning av uskarphet, setter du modusvelgeren til noe annet
enn
. Deretter trykker du
(STEADY SHOT)-knappen (ovenfor) for å vise
indikatoren. Hvis du vil slå på funksjonen for fjerning av uskarphet, trykker du
(STEADY SHOT)-knappen en gang til.
Før trinn 2 trykker du V ( ) på
kontrollknappen flere ganger til ønsket
modus er valgt.
Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke
steder, slik at bakgrunnen, som ikke
lyses opp av blitsen, skal vises klart.
(Oppsett)-skjermbildet.
• Den korteste fotograferingsavstanden er 50 cm (W)/90 cm (T). Ta bilde i nærbildemodus (makro) (venstre)
når motivet er nærmere enn den korteste fotograferingsavstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den blinker
sakte, og du hører ingen pipelyd (bortsett fra for Fleksibelt AF, t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 54)).
Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Funksjonen for fjerning av uskarphet er innebygd i kameraet.
Bruke selvutløsereren
Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller
baklys (standardinnstilling)
Blits tvunget på
2 Velg [Slette] med v, og trykk så z.
Funksjon for fjerning av uskarphet
Stilt inn helt på W-siden: omlag 2 cm
Stilt inn helt på T-siden: omlag 90 cm
Før trinn 2 trykker du v ( ) på
kontrollknappen flere ganger til ønsket
modus er valgt.
1 Vis bildet du vil slette, og trykk
Du kan angi at funksjonsveiviseren ikke skal vises, på
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 55)
Portrett
Korteste fotograferingsavstand fra
linseoverflaten
Velge en blitsmodus for stillbilder
Slette bilder
Når du vil avslutte funksjonsveiviseren, trykker du lukkerknappen halvveis ned.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
– Langt fra kameraet og mørkt
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er
dårlig.
– Sett gjennom glass
– I rask bevegelse
• Vi anbefaler at du stiller zoomen helt inn på
W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan
hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten blir lavere.
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på
1/3EV (+2,0 EV til –2,0 EV).
• 0EV angir den verdien kameraet mener er den
riktigste.
• Eksponeringsverdien går tilbake til 0EV når
innstillingen for modusvelgeren endres, eller når
kameraet slås av (kun når moddusvelgeren er satt
til
).
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 11)
• Hvis du vil ha mer informasjon om sakte-hjulet
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 29)
Brukeranvisningene som vises på funksjonsveiviseren, slås automatisk av etter noen få
sekunder.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:
Hvis du vil avbryte, trykker du B på nytt.
Mot +
• Endre plasseringen til modusvelgeren.
Om funksjonsveiviseren
Hvis du trykker lett på knappen, zoomer du sakte, og hvis du trykker knappen helt ned, zoomer
du raskt.
Bruke
selvutløseren
Endre bildelyshet (EV) (justere
eksponeringen)
• Filmer med bildestørrelsen [160] vises med én størrelse
mindre.
(Avspilling) på nytt.
• Hold lukkerknappen halvveis nede.
Ta nærbilde (makro)
VOLUM
Gå tilbake til modus for fotografering
• Trykk
Bruke zoomen
Avspillingsindikator
2006 1 1 10:30PM
BAK/FOR
Spol tilbake/spol fremover: b/B
(Gå tilbake til normal avspilling: z)
Volum: v/V
Stopp avspilling: z
Kontrollknapp
Zoom-knapp
Endre bildelyshet
(EV) (justere
eksponeringen)
STOPP
-knapp
Kontrollknapp
Bruke blitsen for
stillbilder
101_0010
-knapp
-knapp
(Skjermbildebryter)
(STEADY SHOT)-knapp
5
B
640
Trykk lukkerknappen helt
ned.
Plasser motivet midt i fokuseringsrammen.
Ingen
indikator
vises
Hvis du vil spille av en film, trykker du z.
Film:
Mot –
VOLUM
Film:
Ta bilde med lukkerknappen.
AF-avstandssøkerramme
Før trinn 2 trykker du b (
kontrollknappen.
2006 1 1 10:30PM
• Du kan enkelt vise neste/forrige bilde ved å dreie på
sakte-hjulet.
• Se nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om modi.
Bruke kontrollknappen
3/9
Stillbilde: bildestørrelsen vises
Film:
Funksj.veiv.
Velg
Velg et bilde med b/B.
• Hvis du trykker
Hold lukkerknappen
halvveis nede for å
fokusere.
.
Velg ønsket modus for Scenevalg
( ,
,
,
, ,
,
).
Vis/slett bilder
Før optagelse i trin 2 skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af Valg af motiv. Når du trykker på knappen for at vælge
funktioner, der ikke kan kombineres med Valg af motiv, høres en biplyd. t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 31)
Vælg et billede, som du tidligere valgte til sletning, og tryk derefter på
z for at slette -indikatoren fra billedet.
VÆLG
3 Tryk på
NÆSTE
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
• Vælg [Alle i denne mappe] med v/V i trin 1 i stedet for [Vælg] for at slette alle billederne i mappen, og tryk
derefter på z.
Download PDF

advertising