Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-H50
For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående
veiledning for Cyber-shot" på CD-ROM-en (inkludert) ved
hjelp av en datamaskin.
For yderligere oplysninger om avancerede betjeninger, læs
venligst "Cyber-shot Håndbog" (PDF) og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" på cd-rom’en (medfølger) ved
hjælp af en computer.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference.
© 2008 Sony Corporation
3-295-473-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som
solskinn, brann eller lignende.
\
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Gjeldende tilbehør: Fjernkontroll
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for
EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For all service eller garantisaker
vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de
separate service eller garantidokumentene.
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
NO
3
Merknader ved bruk av kamera
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Ikke slå av kameraet, fjern batteripakken eller
fjern "Memory Stick Duo" mens adgangslampen
lyser. Ellers kan det interne minnet eller "Memory
Stick Duo" bli skadet. Husk å ta en sikkerhetskopi
for å beskytte dataen din.
[ Om opptak/avspilling
• Før du starter opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller
vanntett. Les "Forholdsregler" (side 38) før du
begynner å bruke kameraet.
• Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det
kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå en
feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke kameraet
repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å
fungere som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det kan
da hende at kameraet kanskje ikke vil kunne ta
opp eller spille opp bilder på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 38).
• Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan forårsake
en feilfunksjon, og det kan hende at du ikke er i
stand til å ta bilder. Videre kan opptaksmedia bli
ubrukelig eller bildedata kan skades.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
[ Merknader om LCD-skjermen,
LCD-søkeren og linsen
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn
farge) på LCD-skjermen eller LCD-søkeren.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når batterinivået blir lavt, kan det hende at
linsen stopper å bevege seg. Sett inn en oppladet
batteripakke og slå på kameraet igjen.
• Ikke hold kameraet etter LCD-skjermen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Kameraet oppfyller kravene til DCF (Design
rule for Camera File system), en universell
standard etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille
bilder som tas eller redigeres med annet utstyr,
eller at annet utstyr vil avspille bilder som tas
med kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt material kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for skadet
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil eller
tap eller skade på innspilt innhold på grunn av en
feil i kameraet eller opptaksmedia osv.
4
Innhold
Merknader ved bruk av kamera ............................................................... 4
Komme i gang .................................................................................. 6
Kontrollere tilbehørene som er inkludert .................................................. 6
Linsehette/Fjernkontroll ............................................................................ 7
1 Klargjøre batteripakken ......................................................................... 9
2 Sette i batteripakken/"Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ................... 10
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ....................................................... 12
Ta bilder enkelt .............................................................................. 13
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display .............................. 14
Opptak i Smilutløser-modus ................................................................... 17
Opptak med manuell justering ............................................................... 18
Vise/slette bilder ............................................................................ 20
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny .................................. 23
Bruke HOME skjermbildet ...................................................................... 23
HOME elementer ..................................................................................... 24
Bruke menyelementer ............................................................................ 25
Menyelementer........................................................................................ 26
NO
Få glede av din datamaskin .......................................................... 28
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
................................................................................................................. 28
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 29
Indikatorer på skjermen ................................................................ 30
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 33
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 33
Antall innspillingsbare stillbilder og innspillingstid for filmer .................. 34
Feilsøking ....................................................................................... 35
Batteripakke og strøm ............................................................................ 35
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 36
Vise bilder ............................................................................................... 37
Forholdsregler ............................................................................... 38
Spesifikasjoner .............................................................................. 39
5
Komme i gang
Kontrollere tilbehørene som er inkludert
• Batterilader BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Skulderreim (1)
• Fjernkontroll (1)
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Linsehette (1)/Adapterring (1)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1) /
Batterietui (1)
• Linselokk (1)/Reim for linselokk (1)
• USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• CD-ROM (1)
– Programvaren Cyber-shot
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cyber-shot"
• Bruksanvisning (denne manualen) (1)
Fest skulderreimen og reimen for linselokket for å forhindre at kameraet slippes og skades.
6
Linsehette/Fjernkontroll
[ Feste linsehetten
1
2
3
4
NO
1 Fest adapterringen (A) mens strømmen er av.
2 Snu [a]-området på adapterringen i retning av pilen og plasser indikatoren for 1 til
indikatoren for 2.
3 Plasser indikatoren for 3 på linsehetten (B) til indikatoren for 2 og fest linsehetten. Snu
linsehetten i retning av pilen til den klikker på plass.
4 Kontroller at "TOP"-indikasjonen er plassert som vist i illustrasjonen.
Linsehetten vil være korrekt festet som vist i illustrasjonen.
• Etter at linsehetten (B) er festet, kan ikke området [a] på adapterringen snus. Hvis linsehetten er festet feil,
vises mørke skygger i hjørnene på skjermen. Fjern linsehetten straks og start på nytt fra trinn 2.
Oppbevare linsehetten
Plasser linsehetten som vist på høyre side og snu linsehetten
med klokken til den klikker på plass.
7
[ Fjernkontroll
Du kan enkelt betjene kameraet med fjernkontrollen.
A Overfører
B HOME-knapp
C
(Lysbildevisning)-knapp
D MENU-knapp
E SHUTTER-knapp
F for opptak: Zoom (W/T)-knapp
for visning: / (Avspillingszoom)/
(Indeks)-knapp
G Kontrollknapp
H Fjernkontrollsensor
NB
Fjern isoleringsarket før du bruker fjernkontrollen.
Isoleringsark
Bytte batteriet i fjernkontrollen
1 Mens du trykker inn klaffen, sett fingerneglen din inn i
sprekken for å trekke ut batterirommet.
2 Sett inn et nytt batteri med + siden opp.
3 Sett batterirommet tilbake i fjernkontrollen til det
Klaff
klikker på plass.
ADVARSEL
Batteri kan eksploderes hvis de misbrukes. Ikke lad ut, demonter eller brenn.
• Når litium-batteriet blir svakt, kan operasjonsavstanden for fjernkontrollene være kortere, eller
fjernkontrollen kan ikke fungere som normalt. Hvis dette er tilfelle, bytt ut batteriet med et Sony CR2025
litium-batteri.
Bruk av et annet batteri kan utgjøre en fare for brann eller eksplosjon.
8
1 Klargjøre batteripakken
For kunder i USA og Canada
For kunder i land/regioner utenfor USA og Canada
Plugg
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.
NO
2 Koble batteriladeren til et strømuttak.
CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (normal opplading).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent en time lenger (fullstendig oppladning), vil batteriet
vare litt lenger.
[ Ladetid
Fullstendig oppladning
Normal opplading
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Tabellen ovenfor viser tiden som kreves til å lade en fullstendig utladet batteripakke ved en temperatur på
25 °C. Oppadingen kan ta lenger tid avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Se side 33 for å finne ut hvor mange bilder som kan tas.
• Koble batteriladeren til nærmeste vegguttak.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når oppladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
9
2 Sette i batteripakken/"Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
ɠ
Sett inn "Memory Stick
Duo" med terminal-siden
mot linsen, inntil det klikker
på plass.
Sett i batteripakken mens
du trykker på
batteriutløseren med
tuppen på batteripakken.
1 Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett inn "Memory Stick Duo" (ikke inkludert).
3 Sett i batteripakken.
4 Lukk batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Spiller kameraet inn/av bilder ved hjelp av internminnet (Ca. 15 MB).
[ Slik kontrollerer du gjenværende batteriladning
Trykk på POWER for å slå på og kontrollere gjenværende batteritid på LCD-skjermen.
Indikator for
gjenværende
batteritid
Status
Tilstrekkelig
strøm igjen
Batteriet er
nesten
fullstendig
oppladet
Batteriet er
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling
vil stoppe
snart.
Bytt ut batteriet med
et fullstendig
oppladet batteri, eller
lad opp batteriet.
(Advarselslampen
blinker.)
• Hvis du bruker batteripakken NP-FG1 (ikke inkludert), vises også minuttene etter indikatoren for
gjenværende batteritid (
60 min).
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværede batteritid vises.
• Indikatoren for gjenstående ladetid kan være feil, avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet for første gang (side 12).
10
[ Slik tar du ut batteripakken/"Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Batteripakke
Kontroller at tilgangslampen ikke
lyser og skyv så "Memory Stick
Duo" inn én gang.
Skyv batteriutløseren.
Pass på at du ikke mister
batteripakken.
• Du må aldri ta ut batteripakken/"Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade
på data i "Memory Stick Duo"/internt minne.
NO
11
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
POWER-knapp
1
z-knapp
2
3
ɟ Kontrollknapp
HOME-knapp
1 Trykk på POWER.
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK], og trykk deretter z.
• Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "Picture Motion Browser"
på CD-ROM (inkludert), kan du skrive eller lagre bilder med dato.
• Midnatt er indikert som 12:00 AM, og midt på dagen som 12:00 PM.
[ Endre dato og klokkeslett
Trykk på HOME-knappen, og velg [
Klokkeinnstillinger] i
(Innst.) (sider 23, 24).
[ Merknader om når enheten slås på
• Når batteripakken er installert i kameraet kan det ta litt tid før operasjonen blir tilgjengelig.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet av automatisk
for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
12
Ta bilder enkelt
Blits
Søker
Selvutløser-lampe/
Smilutløser-lampe
ɠ Lukkerknapp
Mikrofon
Modusvelger
Makroknapp
DISP-knapp
W/T (Zoom)-knapp
MENU-knapp
Blitsknapp
Selvutløserknapp
Kontrollknapp
Skruehull for stativ (på undersiden)
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg
Når du filmer: Velg
.
NO
.
2 Hold kameraet med albuene presset mot kroppen for å gjøre det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
• Minste fotograferingsavstand er ca. 1 cm (W)/120 cm (T) (fra fremsiden på linsen).
13
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display
[ Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Autojustering
Gir deg mulighet å fotografere med innstillinger som justeres automatisk.
Enkelt opptak
Gjør det enkelt å fotografere med enkelt-å-se indikatorer.
• Batteristrømmen synker fortere fordi lysstyrken på LCD-baklyset automatisk øker.
• Du kan ikke ta bilder med søkeren.
P Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og
blenderåpning). Du kan justere andre innstillinger ved bruk av menyen.
S Prioritetsopptak med lukkerhastighet
Lar deg ta bilder etter manuell justering av lukkerhastigheten.
A Fotografering med blenderprioritet
Lar deg ta bilder etter manuell justering av blenderverdien.
M Fotografering med manuell eksponering
Lar deg ta bilder etter manuell justering av eksponeringen.
Filmmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits selv med lav belysning.
Smilutløser
Når kameraet oppdager et smil, utløser lukkeren seg automatisk. For detaljer, se side 17.
Portrett
Tar bilder med uskarp bakgrunn, og motivet er gjort skarpere.
Avansert sportsfotografer.
Tar bilder ved å forutsi bevegelsen til motivet og sette fokus.
SCN* Scenevalg
Velger en innstilling fra Scenevalg-menyen.
* Scenevalg i SCN-modus
Trykk på MENU og velg en innstilling.
Landskap
Tar bilder med fokus på et objekt på avstand.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av mennesker på mørke plasser uten å miste nattatmosfæren.
Halvlys
Tar nattscener uten å miste nattatmosfæren.
Strand
Tar bilder ved kysten eller ved innsjø ved å fange blåfargen i vannet på en livlig måte.
Snø
Tar snøscener i hvitt klarere.
Fyrverkeri
Tar bilder av fyrverkeri i all sin skjønnhet.
14
[ W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
Trykk lett på knappen for sakte zooming, og trykk helt ned for rask zooming.
[
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen vises automatisk og tenner. Lukk blitsen med hånden etter bruk.
[
Makro (Opptak på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilder.
Sett kameraet normalt på dette modus.
: Makro
Kameraet justerer automatisk fokus med prioritering på nærbildemotiv. Sett Makro på når du
fotograferer motiver i nærbilde.
[
NO
Bruke selvutløser
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
[ DISP Endre skjermbildet.
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), endres bildet og lysstyrken som følger:
Indikatorer på
r
Indikatorer på*
r
Histogram på*
r
Indikatorer av*
* Lysstyrken har økt for LCD-baklyset.
15
[ Ta bilder i mørket
Night Shot-funksjonen lar deg ta bilder av motiver på mørke steder uten å bruke blitsen.
Sett NIGHTSHOT-bryteren til ON.
NIGHTSHOT-bryter
[ Fotografere med søkeren
Med FINDER/LCD-knappen kan du velge å enten ta bilde med søkeren eller LCD-skjermen.
Når du bruker søkeren vises ikke bildet på LCD-skjermen. Juster søkerjusteringshjulet etter
synet ditt slik at bildet vises klart innenfor søkeren, og ta deretter bildet.
FINDER/LCD-knapp
Søkerjusteringshjul
[ Justere vinkelen på LCD-skjermen
Du kan justere vinkelen på LCD-skjermen for å møte ulike opptakssituasjoner.
• Hvis du tvinger LCD-skjermen mer enn det den kan beveges kan det føre til feil.
16
Opptak i Smilutløser-modus
Når kameraet oppdager et smil, utløser lukkeren seg automatisk.
1 Velg
(Smilutløser)-modus med modusvelgeren.
2 Pek kameraet mot motivet og trykk lukkerknappen halvveis ned for å
fokusere på motivet.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å sette Smilregistrering-modus.
Smilutløser går i standby-status.
Markering for smilregistrering/Antall bilder
Ramme for smilregistrering (oransje)
Indikator for følsomhet i smilregistrering
Dette indikerer rådende smilnivå.
Hver gang smilnivået oppnår innstilt følsomhet i smilregistrering (vises av b), aktiverer
kameraet automatisk lukkeren og tar opp til seks bilder. Når bildet er tatt, vil
smilutløserlampen lyse.
NO
4 Trykk lukkerknappen helt ned for å gå ut av modus for smilutløsning.
• Når smilutløseren er i standby, blinker innspillingslampen (oransje).
• Fotografering med smilutløseren slutter automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller det interne minne
er fullt eller når seks bilder er tatt.
• Du kan velge motivet som har prioritet for smilregistrering med [Smilregistrering] (side 26).
• Hvis et smil ikke oppdages, still inn [Smilfølsomhet] (side 26).
• Du kan la kameraet ta bildet automatisk når en person som er innen rammen for smileregistrering (oransje)
smiler etter at lukkerknappen er trykket helt ned.
• Det er mulig at bildet ikke er godt fokusert hvis avstanden mellom kameraet og motivet er endret etter at
lukkerknappen er trykket helt ned. Det er mulig at det ikke blir god eksponering hvis omgiende lys er
endret.
• Det er mulig at ansikt ikke blir korrekt registrert når:
– Det er alt for mørkt eller alt for lyst.
– Ansiktet skjules delvis av solbriller, masker, hatter, osv.
– Motivet ikke er vendt mot kameraet.
• Det er også mulig at smil ikke registreres avhengig av omgivelsene.
• Du kan ikke bruke funksjonen for digital zoom.
• Du kan ikke endre zoomforhold når smilutløseren er i standby.
17
Opptak med manuell justering
[ Bruke innstillingshjulet
Du kan endre følgende innstillinger med innstillingshjulet.
• ISO-verdi
• Lukkerhastighet
• Blenderverdi
• Eksponeringsverdi (EV)
• Indikator for AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
Eksponeringsverdi
Blenderverdi
Lukkerhastighet
– Når manuelt fokus er valgt, justeres avstanden for
hvor fokuset er satt.
ISO-verdi
Velg
Innstillingshjul
Sett
Kontrollknapp
For å velge elementet
1 Snu på innstillingshjulet for å velge elementet som du vil stille inn.
Flytt den gule indikasjonen V for å velge elementet.
2 Trykk på z på kontrollknappen.
Verdien blir gul.
Snu innstillingshjulet for å sette verdien mens verdien vises i gult.
Den viste verdien er satt.
3 For å sette andre elementer, trykk på z og utfør deretter følgende operasjoner.
Elementene som ikke kan velges vises i grått.
18
[ Ta bilder med Seriemodus/Nivåmodus
Velger om kameraet bruker Serie/Nivå-opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
Trykk på
/BRK (REC-modus)-knappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
/BRK (REC-modus)-knapp
: Normal
Fotograferer ikke kontinuerlig.
: Serie
Tar opptil 100 bilder i rekkefølge mens du trykker og holder inne lukkerknappen.
BRK: Nivå
Tar en serie med tre bilder i en nivåopptakstype som er valgt fra Eksponering, Hvitbalanse eller
Fargemodus.
• Still inn nivåtypen med [Nivåtrinn] i meny-skjermbildet (side 26).
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
NO
[ Velge målemodus
Velger målemetoden som stiller inn hvilken del av motivet som lysstyrken skal måles for, for
å bestemme riktig eksponering.
Trykk på
(Målemodus)-knappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Målemodus)-knapp
: Multi
Bestemmer eksponeringen basert på lysstyrken til hele bildet.
: Senter
Bestemmer eksponeringen basert på lysstyrken til midten av bildet.
: Punkt (kun for stillbilder)
Måler kun lysstyrken på en del av motivet.
Sett posisjonen til + (Trådkors for punktmåling) til den delen som du vil måle lysstyrken i bildet for.
• Du kan kun velge målemodus når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av] (side 26).
19
Vise/slette bilder
(Avspilling)-knapp
(Indeks)/
(Avspillings zoom)-knapp
(Lysbildevisning)
-knapp
(Avspillingszoom)knapp
MENU-knapp
Multikontakt
(siden)
ɟ Kontrollknapp
Høyttaler
(under LCD-skjermen)
1 Trykk på
HOME-knapp
(Avspilling).
Hvis du trykker på
når kameraet er slått av, slås kameraet automatisk på og stilles inn på
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på
en gang til.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk z på nytt hvis du vil stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fremover. b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere volumet.
• Det er mulig at bilder som er tatt med tidligere Sony modeller ikke kan avspilles.
Trykk HOME knappen, velg [
Mappevisning] fra
(Vise bilder), spill deretter av bildene.
• Når du snur innstillingshjulet, kan du også enkelt se på neste/forrige bilde.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU.
2 Velg [Slett] med v/V og velg [Dette bildet] med b/B, trykk siden z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
[
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde. Trykk på
Juster posisjon med v/V/b/B.
For å avbryte avspillingszoom, trykk på z.
20
for å angre zoomen.
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(Indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Deretter velger du et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
• I standardinnstilling, vises bildene i Datovisning (når "Memory Stick Duo" brukes) eller i Mappevisning
(når internminnet brukes).
Du kan endre visningsmodus ved å velge
(Vise bilder) på HOME-skjermen (side 24) når du bruker
"Memory Stick Duo".
• Hver gang du trykker på
(Indeks), økes antall bilder i indeksskjermbildet.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises.
2 Velg [Slett] med v/V og velg [Flere bilder] med b/B, trykk siden z.
3 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, deretter trykker du på z.
-merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker z på nytt.
4 Trykk MENU, og velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Hvis du vil slette alle bilder på en dato eller i en mappe, velger du [Alle bilder i datoområdet]/[Alt i denne
mappen] i trinn 2, trykk siden z.
[
NO
Spille av en serie bilder med effekter og musikk (Lysbildevisning)
1 Trykk på
(Lysbildevisning)-knappen.
Oppsett-skjermen vises.
2 Trykk
(Lysbildevisning)-knappen igjen.
• Dette er det samme som å trykke på
(Lysbildevisning)-knappen på fjernkontrollen.
Musikken vil endres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre og endre musikken til den
du ønsker.
For å overføre og endre musikken, må du utføre disse trinn.
1 Trykk HOME-knappen. Velg deretter [
(Lysbildevisning) (sider 23, 24).
Musikkverktøy] t [Last ned musikk] i
2 Installer programvaren på CD-ROM (inkludert) på datamaskinen.
3 Koble sammen kameraet og datamaskinen med USB kabelen.
4 Start "Music Transfer" som er installert på datamaskinen og endre musikken.
For videre detaljer om hvordan du endrer musikk, vennligst les Help (hjelp) i "Music Transfer".
21
[ Vise bilder på en TV
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Til multikontakten
Til lyd-/
videoinngangsko
ntakter
Kabel for flerbruksterminal (inkludert)
For å se på HD (High Definition) TV, trengs en adapterkabel for HD-utgang (ikke inkludert).
• Hvis du stiller bildestørrelse på [16:9], kan du ta bilder i den størrelsen som fyller hele skjermen på HDTV.
• Du kan ikke se filmer som kommer i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD] når du
filmer.
22
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME skjermbildet
HOME-skjermen er portskjermen til alle funksjonene på kameraet og kan kalles opp uansett
modusinnstilling (ta bilder/vise).
z-knapp
ɟ ɠ Kontrollknapp
HOME-knapp
NO
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2
Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3
Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
1 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk z.
• HOME-skjermen vises når du trykker på b.
2 Velg en innstilling med v/V, og trykk z.
• Kameraet stilles inn på opptaks- eller visningsmodus ved å trykke på HOME-knappen igjen.
23
For detaljer om operasjon 1 side 23
HOME elementer
Ved å trykke på HOME vises følgende elementer. Kun de tilgjengelige elementene vises på
skjermen. Detaljer om elementene vises i veilederen på skjermens nedre del.
Kategorier
Elementer
Opptak
Opptak
Vise bilder
Datovisning
Mappevisning
Favoritter
Lysbildevisning
Lysbildevisning
Musikkverktøy
Last ned musikk
Utskrift
Utskrift
Administrer minne
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Formater musikk
Ny REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Smildemomodus
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2
Blitssynk.
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
24
Rutenettlinje
Digital zoom
Auto-orient.
Utvidet fokus
Bruke menyelementer
MENU-knapp
z-knapp
ɟ ɠ Kontrollknapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
NO
Funksj.veiv.
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg et ønsket menyelement med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg ønsket innstilling med b/B.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på skjermen.
• Velg en gjenstand i avspillingsmodus, og trykk siden på z.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
25
For detaljer om operasjon 1 side 25
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av innstillingsmodus (opptak/visning) og
modusvelgerposisjonen i opptaksmodus. Kun de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
Scenevalg
Velg innstillingene som er forhåndsjustert til å passe de ulike
scenebetingelsene.
Bildestørr.
Velger stillbildestørrelse.
Blits
Velg innstillinger for blits i Enkelt opptak modus.
Ansiktsregistrering
Velger motivet som har prioritet for justering av fokus når
ansiktsregistrering brukes.
Smilregistrering
Velg prioriteringsmotivet for Smilutløser-modusen.
Smilfølsomhet
Still inn nivå for følsomhet av smilregistrering.
Nivåtrinn
Stiller inn nivåopptakstypen.
Scenegjenkjenning
Registrerer automatisk vilkårene for fotografering og tar bildet.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Er satt til å redusere problemet med røde øyne.
DRO
Optimaliserer lys og kontrast.
Støyreduksjon
Justerer oppløsningen og støybalansen.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
Fargefilter
Legger til fargeeffekter som om et fargefilter brukes.
Fargemetning
Justerer fargemetningen.
Kontrast
Justerer kontrasten.
Skarphet
Justerer skarpheten.
SteadyShot
(Opptaksinnstillinger)
26
Velger modus for fjerning av uskarphet.
Velger opptaksinnstillingene.
For detaljer om operasjon 1 side 25
Visningsmeny
(Slett)
(Visningsmodus)
(Datoliste)
(Filtrer etter ansikt)
(Legge til/fjerne
Favoritter)
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Div. størrelser for
endring)
(Beskytt)
Sletter bilder.
Veksler visningsmodus.
Velger dato for avspilling.
Spiller av bildene med filter for å oppnå bestemte vilkår.
Legger bilder til favoritter eller fjerner bilder fra favoritter.
Stiller inn og utfører lysbildeserier (avspilling av en serie bilder).
Retusjerer bilder.
Endrer bildestørrelse i forhold til bruk.
Hindrer utilsiktet sletting.
Tilføyer et utskriftsrekkefølgemerke til bilder du vil skrive ut.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for visning av bilder.
NO
27
Få glede av din datamaskin
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet på en datamaskin. Ved å bruke programvare på
CD-ROM (inkludert), kan du nyte stillbilder og filmer fra kameraet mer enn noen gang
tidligere. Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM
(inkludert).
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB kobling
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
• Datamaskinen må ha et forhåndsinstallert OS som er oppført ovenfor. OS-oppgraderinger støttes ikke.
• Hvis ditt OS ikke støtter USB-tilkoblinger, kopier bilder ved å sette inn "Memory Stick Duo" i Memory
Stick-kortplassen på datamaskinen, eller bruk en Memory Stick-leser/skriver som er tilgjengelig på
markedet.
• For mer informasjon om driftsmiljøet for "Picture Motion Browser" Cyber-shot-programvaren, se
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
28
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CDROM (inkludert) forklarer detaljert hvordan
du bruker kameraet. Adobe Reader kreves
for å vise denne.
[ For Windows-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
2 Velg mappen [Handbook] og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i mappen
[NO] på datamaskinen.
3 Etter at kopieringen er fullført,
dobbeltklikk på "Handbook.pdf".
NO
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen, vises skjermen for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg instruksjonene på skjermen for å
kopiere.
• Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", installeres "Videregående
veiledning for Cyber-shot" automatisk.
3 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
29
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet (side 15).
A
Gjenværende batteritid
[ Når du tar stillbilder
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
Modusvelger/Meny
(scenevalg)
PSAM
Modusvelger
Night Shot
• Indikatorene er begrenset i Enkelt opptakmodus.
Hvitbalanse
[ Når du filmer
BRK
Seriemodus/Nivåmodus
Målemodus
Ansiktsregistrering/
Smilregistrering
SteadyShot
DRO
Nivåtrinn
[ Når du viser
Støyreduksjon
Vibrasjonsvarsel
Indikator for markering av
smilregistrering/Antall
bilder
Zooming
Fargemodus
Fargefilter
30
Kontrast
Skarphet
Fargemetning
2008 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Operasjonsveiledning for
bildeavspilling
PictBridge kobler til
Visningsmodus
BACK/NEXT Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
C
Filtrer etter ansikt
Favoritter
Beskytt
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Zooming
VOL.
REC-mappe
Avspillingsmappe
96
Antall bilder som kan tas
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:25:05
Opptakstid (timer : minutter
: sekunder)
Volum
Opptak/avspilling av
medier ("Memory Stick
Duo", internt minne)
PictBridge kobler til
B
NO
Bytte mappe
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tall
Scenegjenkjenning
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
AF-lys
125
Lukkerhastighet
Rødøyereduksjon
F3.5
Blenderverdi
Målemodus
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Blitsmodus
Indikator for AFavstandssøkerramme
Blitsen lades
Hvitbalanse
Semi-manuell
Manuelt fokus
9
z SET
z OK
Makro
C:32:00
Egendiagnose-display
Operasjonsveiledning for
opptak av bilde
ISO400
ISO-nummer
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
MOVE
MOVE
Linje for manuelt fokus
REC
Standby
Standby/Spiller inn film
0:12
Opptakstid (minutter :
sekunder)
101-0012
Mappe-fil-nummer
Konverteringsobjektiv
REAR
Blits synkro
31
D
Selvutløser
C:32:00
Egendiagnose-display
Databasen er full
AF-avstandssøkerramme
+
Trådkors for punktmåling
N
Avspilling
Avspillingsindikator
Histogram
•
32
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Batterilevetid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tallene som vises i følgende tabeller antar
at en fulladet batteripakke (inkludert)
brukes ved en omgivelsestemperatur på
25 °C. Tallene som vises for bilder du kan
ta opp/vise er omtrentlige og gjør det mulig
med skifte av "Memory Stick Duo" etter
behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
[ Når du tar stillbilder
LCDskjerm/
Søker
Batteritid (min.)
Antall bilder
LCDskjerm
Ca. 150
Ca. 300
Søker
Ca. 165
Ca. 330
[ Merknader om batteripakken
• Batteriets kapasitet reduseres over tid og ved
hyppig bruk.
• Batteriets levetid og antall bilder som kan tas
opp/vises, reduseres under følgende betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken har økt for LCD-baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– Funksjonen ansiktsregistrering er aktivert.
NO
• Opptak i følgende situasjoner:
– [REC-modus] er satt til [Normal].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker en gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av en gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden og antall bilder endres ikke, uansett
bildestørrelse.
[ Når du viser stillbilder
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ca. 360
Ca. 7200
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
33
Antall innspillingsbare stillbilder og innspillingstid for filmer
Antall stillbilder og lengde på film kan variere avhengig av opptaksforholdene.
• Selv om kapasiteten på opptaksmediet er den samme som den vist i tabellen nedenfor, kan antallet
stillbilder og tidslengden på filmene være forskjellig.
• Du kan velge bildestørrelsen fra menyen (side 25, 26).
[ Omtrentlig antall innspillingsbare stillbilder
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Internminne
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
Ca.
15 MB
256 MB
512 MB
9M
4
64
133
273
5M
6
92
190
390
3M
10
148
305
VGA
Størrelse
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
550
1089
2188
786
1556
3127
6339
625
1261
2497
5016
10169
97618
4437
96
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2 (8M)
4
65
135
278
560
1110
2229
4520
16:9 (6M)
4
69
142
291
588
1163
2337
4739
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
• Bildeantallet som står oppført gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antall bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når bilder som er tatt opp med tidligere Sony modeller spilles av med dette kameraet, kan visningen
avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
[ Omtrentlig innspillingsbar tid for filmer
Tallene i tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal opptakstid som oppnås ved å legge
sammen alle filmfiler. Maksimal tidslengde du kan spille inn kontinuerlig er ca. 10 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
0:02:50 0:06:00 0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640 (std.)
0:00:40
0:10:30 0:22:00 0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:02:50
0:42:30 1:28:00 3:00:00
6:03:10 11:59:00 24:04:10 48:48:30
• Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet støtter ikke HD opptak eller avspilling av filmer.
34
16 GB
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" på skjermen, henvis til
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken, vent omtrent ett minutt, og sett inn batteripakken igjen og
slå på strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 24).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Vær oppmerksom på at hvis du sender kameraet inn til reparasjon, gir du ditt samtykke til at
innholdet på det interne minnet og musikkfiler kan kontrolleres.
NO
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteripakken.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken (side 10).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt inn batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet blir strømført.
• Sett i batteripakken på korrekt måte (side 10).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 9).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 12).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
35
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• En uoverensstemmelse oppsto mellom indikatoren for gjenstående batteritid og faktisk
gjenstående batteritid. Lad batteripakken helt en gang og deretter opp igjen for å få korrekt
visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 9).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk
batteriladeren for å lade opp batteriet.
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 34).
Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 20).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
• Linselokket er på. Fjern den.
.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Det oppstår et fenomen med uklart bilde og hvite, sorte, røde, purpurfargede eller andre
striper vises på bildet. Dette fenomenet er ikke en feil.
36
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk
(Avspilling) (side 20).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet ved bruk av
en datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Avspilling er umulig hvis smilutløseren er i standbymodus. Gå ut av standbymodus ved å
trykke lukkerknappen helt ned.
• Dette forårsakes av kopiering av bilder på PC-en til "Memory Stick Duo" uten å bruke
"Picture Motion Browser". Spill av slike bilder i Mappevisning (side 24).
• Noen ganger kan ikke et "Memory Stick Duo" som inneholder bilder som er tatt med tidligere
Sony-modeller spilles av. Spill av disse bilder i Mappevisning (side 24).
NO
37
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen, eller på lignende
steder, kan kamerahuset bli deformert, noe som
kan føre til at kameraet slutter å virke som det
skal.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Når du bærer
Ikke sitt ned på en stol med kameraet plassert i
baklommen på buksene eller skjørtet ditt, da dette
kan resultere i dårlig funksjon eller skade på
kameraet ditt.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade
på overflatebehandlingen eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
38
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært
kalde eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du fotograferer med
kondens i linsen, vil bildene ikke bli klare.
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart
batteri som styrer datoen og klokken og andre
innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, men dato og tid vil
ikke vises.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
avslått.
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladningsbar batteripakke
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (ikke inkludert), 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk under (ved fotografering: LCDskjerm på): 1,1 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 116,1 × 81,4 × 86,0 mm (B/H/D, ekskludert
fremspring)
Masse: Ca. 547 g (inkludert NP-BG1
batteripakke, reim, osv.)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Bildeenhet: 7,70 mm (1/2,3 type) farge CCD,
primærfargefilter
• Kun 7,30 mm (tilsvarende 1/2,5 type) område
brukes i kameraet.
Totalt pikselantall for kamera:
Ca. 10,3 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 9,1 megapiksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 15× zoomlinse
f = 5,2 - 78 mm (31 - 465 mm (tilsvarende
35 mm film)) F2,7(W) - 4,5(T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
Lukkerhastighetprioritet, Blenderprioritet,
Manuell eksponering, Scenevalg
(10 moduser)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1, 2, 3, hvitglødende, blits,
ett trykk
Filformat (DCF-kompatibel):
Stillbilder: Exif ver. 2.21 JPEG kompatibel,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibel (mono)
Opptaksmedia: Internminne (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsavstand (ISO følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi) satt til Auto):
Ca. 0,2 til 9,1 m (W)/ca. 1,2 til 5,5 m (T)
Kamerasøker: Elektronisk kamerasøker (farge)
BC-CSGB/BC-CSGC
batteriopplader
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V, 50/60 Hz,
2,6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Masse: Ca. 75 g
[Inngangs- og utgangskontakter]
Batteripakke NP-BG1
Multikontakt: Videouttak
Lyduttak (Mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibel)
Batteri som brukes: Lithium-ion batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
[LCD-skjerm]
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
LCD-skjerm: 7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
NO
[Søker]
Skjerm: 0,5 cm (0,2 type) farge
Totalt antall prikker:
Tilsvarende ca. 200 000 prikker
39
Varemerker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
, "Cyber-shot" er varemerker
som tilhører Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemerker som tilhører Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemeke som tilhører
Sony Corporation.
"Info LITHIUM" er et varemeke som tilhører
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører Apple Inc.
Intel, MMX, og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker som tillhører Intel
Corporation.
Adobe og Reader er varemerker eller
varemerker for Adobe Systems Incorporated i
USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys,
åben ild eller lignende.
\
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer).
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og
sikkerhedskopiering fra en
"Memory Stick Duo"
Du må ikke slukke kameraet, fjerne batteriet eller
en "Memory Stick Duo", mens
adgangsindikatoren lyser, Hvis du gør dette, kan
det beskadige dataene i den interne hukommelse
eller på din "Memory Stick Duo". Sørg for at lave
en sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du lave en
prøveoptagelse for at sikre, at kameraet fungerer
korrekt.
• Kameraet er ikke støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 39), før du
betjener kameraet.
• Kameraet må ikke udsættes for vand. Der kan
opstå fejl, hvis der kommer vand ind i kameraet.
Og i nogle tilfælde kan kameraet ikke repareres.
• Du må ikke rette kameraet mod solen eller andet
skarpt lys. Der kan opstå fejl i kameraet.
• Du må ikke bruge kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres kraftige radiobølger
eller udsendes stråling. Hvis du gør dette, kan
kameraet muligvis ikke optage eller afspille
billeder.
• Brug af kameraet på steder, hvor der er meget
sand eller støv, kan medføre fejl.
• Hvis der dannes kondens i kameraet, skal det
fordampe, før kameraet bruges (side 39).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Der
kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke optage
billeder. Det kan også ødelægge optagemediet
eller beskadige billeddataene.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen fra
en aktiveret blitz kan være skyld i, at snavs på
blitzens overflade bliver misfarvet og sætter sig
fast på blitzens overflade og dermed reducere
lyset fra blitzen.
[ Bemærkninger om LCD-skærmen,
LCD-søgeren og objektivet
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
ved hjælp af højpræcisionsteknologi, så andelen
af effektive pixel udgør 99,99 %. Der kan dog
forekomme små sorte og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen
eller LCD-søgeren. Disse prikker er en
almindelig konsekvens af fremstillingsprocessen
og påvirker ikke optagelserne.
• Når batteriniveauet bliver lavt, stopper
objektivet måske sin bevægelse. Isæt et opladet
batteri, og tænd derefter kameraet igen.
• Du må ikke holde kameraet i LCD-skærmen.
[ Om billeddataenes kompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(Design rule for Camera File system) – en
international standard, der er defineret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony kan ikke garantere, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr kan
afspille billeder, der er optaget med kameraet.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen erstatning for beskadiget
indhold eller manglende
optagelse
Sony giver ingen kompensation for manglende
optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget
indhold, som skyldes en fejl i kameraet eller på
optagemediet, osv.
4
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Introduktion ...................................................................................... 6
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................... 6
Objektivhætte/fjernbetjening .................................................................... 7
1 Klargøring af batteriet ............................................................................ 9
2 Isættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ........... 10
3 Aktivering af kameraet/indstilling af uret ............................................. 12
Nem billedoptagelse ...................................................................... 13
Funktionsvælger/zoom/blitz/makro/selvudløser/skærm ......................... 14
Optagelse i tilstanden Smiludløser ......................................................... 18
Optagelse med manuel justering ........................................................... 19
Visning/sletning af billeder ........................................................... 21
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu ............. 24
Brug af skærmen HOME ........................................................................ 24
Elementer under HOME .......................................................................... 25
Brug af menuelementer .......................................................................... 26
Menuelementer........................................................................................ 27
DK
Brug af computer ........................................................................... 29
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger) ............................................................................................. 29
Visning af din "Cyber-shot Håndbog" ..................................................... 30
Indikatorer på skærmen ................................................................ 31
Batteriets driftstid og hukommelsens kapacitet ........................ 34
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles ....... 34
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 35
Fejlfinding ...................................................................................... 36
Batteri og strøm ...................................................................................... 36
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 37
Visning af billeder ................................................................................... 38
Forholdsregler ............................................................................... 39
Specifikationer ............................................................................... 40
5
Introduktion
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Skulderrem (1)
• Fjernbetjening (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Objektivhætte (1)/adapterring (1)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/Batteriæske
(1)
• Objektivdæksel (1)/snor til objektivdæksel (1)
• USB-, A/V-kabel til multistik (1)
• Cd-rom (1)
– Programsoftwaren Cyber-shot
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Sæt skulderremmen og snoren til objektivdækslet på kameraet for at undgå, at kameraet går i
stykker og beskadiges, hvis det tabes.
6
Objektivhætte/fjernbetjening
[ Montering af objektivhætte
1
2
3
4
DK
1 Sluk kameraet, før adapterringen (A) monteres.
2 Drej del [a] på adapterringen i pilens retning, indtil mærket 1 er ud for mærket 2.
3 Placer mærket 3 på objektivhætten (B) ud for mærket 2, og monter objektivhætten. Drej
objektivhætten i pilens retning, indtil den klikker på plads.
4 Kontroller, at "TOP"-mærket er placeret som vist på tegningen.
Objektivhætten er monteret korrekt som vist på tegningen.
• Når objektivhætten (B) er monteret, kan del [a] på adapterringen ikke drejes. Hvis objektivhætten er
monteret forkert, vises der mørke skygger i hjørnerne af skærmen. Fjern objektivhætten igen, og start
forfra fra trin 2.
Opbevaring af objektivhætte
Placer objektivhætten som vist til højre, og drej den med uret,
indtil den klikker på plads.
7
[ Fjernbetjening
Fjernbetjeningen gør det lettere at betjene kameraet.
A Sender
B Knappen HOME
C Knappen
(Diasshow)
D Knappen MENU
E Knappen SHUTTER
F Til optagelse: Zoomknappen (W/T)
Til visning: Knappen / (zoom
under afspilning)/
(Indeks)
G Kontrolknap
H Fjernbetjeningsmodtager
Bemærk
Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages i brug.
Isoleringsark
Sådan skiftes batterier i fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind i slidsen
for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i fjernbetjeningen, indtil
Tap
den klikker på plads.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres forkert. Du må ikke genoplade, adskille eller
bortskaffe batteriet ved afbrænding.
• Når lithiumbatteriet er ved at være opbrugt, reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller måske
fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du udskifte batteriet med et Sony
CR2025 lithiumbatteri.
Hvis du bruger et andet batteri, kan det medføre risiko for brand eller eksplosion.
8
1 Klargøring af batteriet
Til kunder i USA og Canada
Til kunder i andre lande/områder end USA og
Canada
Stik
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Netledning
1 Sæt batteriet i batteriopladeren.
2 Slut batteriopladeren til stikkontakten i væggen.
DK
CHARGE-lampen lyser, og opladningen begynder.
Når CHARGE-lampen slukkes, er kameraet ladet op (normal opladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (fuld opladning), vil brugstiden være lidt
længere.
[ Opladningstid
Fuld opladning
Normal opladning
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Ovenstående skema viser, hvor lang tid det tager at oplade et helt tomt batteri ved en temperatur på 25 °C.
Opladningen kan vare længere tid, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
• Yderligere oplysninger om det antal billeder, der kan optages, findes på side 34.
• Sæt batteriopladeren i den nærmeste stikkontakt.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikkontakten og batteriet fjernes fra
batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
9
2 Isættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke)
ɟ Vend din "Memory Stick
Dæksel over batteri/
"Memory Stick Duo"
ɠ
Duo", så stikkene vender ud
mod objektivet, og skub den
ned i åbningen, indtil den
klikker på plads.
Isæt batteriet, mens du
trykker på udløsergrebet til
batteriet med spidsen af
batteriet.
1 Åbn dækslet over batteriet/"Memory Stick Duo".
2 Isæt din "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
3 Isæt batteriet.
4 Luk dækslet over batteriet/"Memory Stick Duo".
[ Uden "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den indbyggede hukommelse (ca. 15 MB).
[ Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Tryk på POWER for at tænde kameraet, og kontroller, hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet, på LCD-skærmen.
Batteri
indikator
Status
Batteriet er
ladet helt
op.
Batteriet er
næsten
ladet helt
op.
Batteri
halvt ladet
op.
Batterinivea
uet er lavt,
og en
eventuel
optagelse/
afspilning
stopper
snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet
batteri, eller oplad
batteriet
(advarselsindikatoren
blinker).
• Hvis du bruger et NP-FG1-batteri (medfølger ikke), vises der en minutangivelse efter batteriindikatoren
(
60 min).
10
• Batteriindikatoren skifter til korrekt visning efter ca. et minut.
• Batteriindikatorens visning er muligvis ikke korrekt, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
• Første gang du tænder kameraet, vises skærmen til indstilling af uret (side 12).
[ Sådan fjernes batteriet/din"Memory Stick Duo"
Åbn dækslet over batteriet/"Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Batteri
Kontroller, at adgangslampen
ikke er tændt, og tryk derefter ned
på din "Memory Stick Duo".
Skub batteriudløseren til side.
Pas på, du ikke taber batteriet.
• Du må aldrig fjerne batteriet/din "Memory Stick Duo", mens adgangslampen lyser. Dette kan beskadige
dataene på din "Memory Stick Duo"/den indbyggede hukommelse.
DK
11
3 Aktivering af kameraet/indstilling af uret
Knappen POWER
1
2
3
Knappen z
ɟ Kontrolknap
Knappen HOME
1 Tryk på POWER.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg et datovisningsformat med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg de enkelte elementer med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk
derefter på z.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder
med dato med programmet "Picture Motion Browser", der findes på cd-rom'en (medfølger).
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
[ Sådan ændres dato og klokkeslæt
Tryk på HOME, og vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) (side 24, 25).
[ Bemærkninger om aktivering af kameraet
• Der kan gå et stykke tid, før kameraet kan bruges, efter at batteriet er sat i.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet automatisk for
at forhindre afladning af batteriet (automatisk slukning).
12
Nem billedoptagelse
Blitz
Søger
Selvudløserlampe/
Smiludløserlampe
ɠ Udløserknap
Mikrofon
Funktionsvælger
Knappen Makro
Knappen DISP
Knappen W/T (zoom)
Knappen MENU
Knappen Blitz
Knappen
Selvudløser
Kontrolknap
Gevind til kamerastativ (bund)
1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
DK
2 Hold albuerne ind til kroppen for at holde kameraet roligt.
Sørg for, at motivet er
midt i fokusrammen.
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold
den halvt nede for at indstille fokus
på motivet.
Indikatoren z (AE/AF-lås) blinker
(grønt), og der høres et bip, indikatoren
holder op med at blinke og lyser konstant.
Indikator for AE/AF-lås
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
• Den korteste optageafstand er ca. 1 cm (W)/120 cm (T) fra objektivets forkant.
13
Funktionsvælger/zoom/blitz/makro/selvudløser/skærm
[ Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Autojustering
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede indstillinger.
Nem optagelse
Gør det muligt at lave nemme optagelser med indikatorer, der er lette at se.
• Batteriet bruges hurtigere, fordi LCD-skærmens baggrundsbelysning automatisk øges.
• Du kan ikke optage billeder med søgeren.
P Auto programmeret
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed og
blændeværdi). Du kan justere andre indstillinger i menuen.
S Lukkerhastighedsprioriteret optagelse
Gør det muligt at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.
A Blændeprioriteret optagelse
Gør det muligt at optage efter manuel justering af blændeværdien.
M Optagelse med manuel eksponering
Gør det muligt at optage efter en manuel justering af eksponeringen.
Filmtilstand
Gør det muligt at optage film med lyd.
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder uden blitz, også i svag belysning.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. Yderligere oplysninger findes på side 18.
Portræt
Gør det muligt at sløre baggrunden, mens motivet fremstår skarpt.
Avanceret sportoptagelse
Gør det muligt for kameraet at forudsige motivets bevægelser og indstiller derefter korrekt fokus.
SCN* Valg af motiv
Gør det muligt at vælge en indstilling i menuen Valg af motiv.
* Valg af motiv i tilstanden SCN
Tryk på MENU, og vælg en indstilling.
Landskab
Denne indstilling indstiller fokus på et fjernt motiv.
Tusmørke portræt
Denne indstilling laver tydelige optagelser af personer i mørke omgivelser, uden at den mørke
atmosfære går tabt.
Tusmørke
Denne indstilling gør det muligt at lave natoptagelser, uden at den mørke atmosfære går tabt.
Strand
Denne indstilling gør det muligt at lave optagelser ved vandet, idet den bevarer vandets blålige skær.
Sne
Denne indstilling gør det muligt at lave optagelser i omgivelser med sne, hvor det hvide bliver mere
tydeligt.
14
Fyrværkeri
Denne indstilling gør det muligt at optage fyrværkeri i al sin pragt.
[ W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome ind og på W for at zoome ud.
Tryk let på knappen for at zoome langsomt, og tryk knappen helt ned for at zoome hurtigt.
[
Blitz (valg af blitz til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Automatisk blitz
Blitzen aktiveres ved utilstrækkelig belysning eller i modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkronisering (tvungen blitz)
Blitzen aktiveres i mørke omgivelser, så det kan tages et tydeligt billede af en baggrund, der er uden for
blitzens rækkevidde.
: Blitz slukket
• Blitzen springer automatisk op og aktiveres. Blitzen skal trykkes manuelt ned med hånden efter brug.
[
Makro (nærbilleder)
Tryk flere gange på b (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Auto
Kameraet indstiller automatisk fokus fra fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
: Makro
Kameraet indstiller fokus med prioritet på motiver, der er meget tæt på. Vælg Makro ved optagelse af
motiver, der er meget tæt på.
[
DK
Brug af selvudløseren
Tryk flere gange på V (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Selvudløseren er slået fra.
: Selvudløseren er indstillet til 10 sekunders forsinkelse.
: Selvudløseren er indstillet til 2 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres biplyde, indtil
lukkeren aktiveres.
15
[ DISP Ændring af skærmvisningen
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), ændres visningen og lysstyrken som følger:
Der vises indikatorer
r
Der vises indikatorer*
r
Der vises histogram*
r
Der vises ingen indikatorer*
* Lysstyrken øges for LCD-skærmens baggrundsbelysning.
[ Optagelser i mørke
Funktionen Night Shot gør det muligt at optage motiver i mørke uden brug af blitz.
Indstil NIGHTSHOT til ON.
Knappen NIGHTSHOT
[ Sådan optages med søgeren
Tryk på knappen FINDER/LCD for at vælge, om du vil optage via søgeren eller LCDskærmen. Når du bruger søgeren, vises der intet billede på LCD-skærmen. Juster
søgerjusteringshjulet, så billedet vises tydeligt i søgeren, og optag derefter billedet.
Knappen FINDER/LCD
Søgerjusteringshjul
16
[ Justering af LCD-skærmens vinkel
LCD-skærmens vinkel kan justeres, så den passer til forskellige optagesituationer.
• Der kan opstå fejl, hvis LCD-skærmen tvinges ud over bevægelsesintervallet.
DK
17
Optagelse i tilstanden Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren.
2 Ret kameraet mod motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille
fokus på motivet.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at aktivere tilstanden Registrering af smil.
Smiludløser skifter til standby.
Ikon for Registrering af smil/Antal billeder
Ramme til registrering af smil (orange)
Indikator for Følsomhed for smilregist.
Angiver det aktuelle smileniveau.
Hver gang smileniveauet når den valgte Følsomhed for smilregist. (angives af b), aktiveres
lukkeren automatisk, og der tages op til seks billeder. Når kameraet har taget et billede, lyser
smiludløserlampen.
4 Tryk udløserknappen helt ned igen for at afslutte tilstanden Smiludløser.
• Når Smiludløser er i standby, blinker optagelampen (orange).
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når din "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er taget seks billeder.
• Brug [Registrering af smil] (side 27) til at vælge det motiv, der skal prioriteres i forbindelse med
registrering af smil.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 27).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person, der vises i rammen til registrering af smil
(orange), smiler efter, at du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres efter, at du har
trykket udløserknappen helt ned. Den korrekte eksponering opnås muligvis ikke, hvis de omgivende
lysforhold ændres.
• Et ansigt registreres muligvis ikke i følgende situationer:
– Når det er for mørkt eller for lyst.
– Når en del af ansigtet er skjult bag solbriller, en maske, hat, osv.
– Når motivet ikke har front mod kameraet.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke skifte zoomforhold, når Smiludløser er i standby.
18
Optagelse med manuel justering
[ Brug af hjulet
Følgende indstillinger kan ændres med hjulet.
• ISO-tal
• Lukkerhastighed
• Blændeværdi
• Eksponeringsværdi (EV)
• Indikator for AF-afstandsmålerramme
– Når du har valgt manuel fokus, justeres den
afstand, der bruges til indstilling af fokus.
Indikator for AFafstandsmålerramme
Eksponeringsværdi
Blændeværdi
Lukkerhastighed
ISO-tal
Vælg med
hjulet
Indstil med
kontrolknap
DK
Sådan vælges et element
1 Drej på hjulet for at vælge det element, som du vil indstille.
Flyt den gule pil V til det valgte element.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Værdien bliver gul.
Drej på hjulet for at indstille værdien, mens værdien vises med gult.
Den viste værdi indstilles.
3 Tryk på z for at indstille flere elementer, og udfør derefter følgende handlinger.
Elementer, der ikke kan vælges, vises med gråt.
19
[ Optagelse med Serie optagelse/bracketing
Vælger, om kameraet skal optage med Serie optagelse/bracketing, når du trykker på
udløserknappen.
Tryk flere gange på knappen
/BRK (Opt.funkt.), indtil den ønskede tilstand er valgt.
Knappen
/BRK (Opt.funkt.)
: Normal
Der udføres ikke fortsat optagelse.
: Serie optagelse
Der optages op til 100 billeder efter hinanden, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.
BRK: Bracketing
Der optages en serie på tre billeder i form af bracketingoptagelser, der er valgt fra eksponering,
Hvidbalance eller Farvetilstand.
• Indstil typen af bracketing med [Niveausæt] på menuskærmen (side 27).
• Blitzen er indstillet til
(blitz slukket).
[ Valg af lysmålermetode
Vælger den lysmålermetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles lysstyrke på
for at bestemme eksponeringen.
Tryk flere gange på knappen
(Lysmålermetode), indtil den ønskede tilstand er valgt.
Knappen
(Lysmålermetode)
: Multi
Bestemmer eksponeringen på baggrund af den generelle lysstyrke for hele billedet.
: Center
Bestemmer eksponeringen på baggrund af den lysstyrke, der findes midt i billedet.
: Spot (kun til stillbilleder)
Måler kun lysstyrken på en del af motivet.
Placer krydset til punktmåling (+) på den del af billedet, hvor du ønsker at måle lysstyrken.
• Du kan kun vælge lysmålermetode, når [Registrering af ansigter] er indstillet til [Fra] (side 27).
20
Visning/sletning af billeder
Knappen
(afspilning)
Knappen
(Diasshow)
Knappen
(Indeks)/
(zoom under afspilning)
Knappen
(zoom under
afspilning)
Knappen MENU
Multistik
(side)
ɟ Kontrolknap
Højttaler
(under LCD-skærmen)
1 Tryk på
Knappen HOME
(afspilning).
Hvis du trykker på
, når kameraet er slukket, tændes det automatisk og indstilles til
afspilningstilstand. Tryk igen på
for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
DK
Film:
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at gå fremad i en film, og tryk på b for at gå tilbage (tryk på z for at skifte til normal
afspilning).
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at indstille lyden.
• Kameraet kan ikke altid afspille billeder, der er optaget med tidligere Sony-modeller.
Tryk på knappen HOME, vælg [
Mappevisning] i
(Vis billeder), og afspil derefter billederne.
• Når du drejer på hjulet, kan du også hurtigt få vist det næste/forrige billede.
[
Sådan slettes billeder
1 Åbn det billede, som du vil slette, og tryk derefter på MENU.
2 Vælg [Slet] med v/V, og vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
[
Sådan forstørres et billede (zoom under afspilning)
Tryk på , mens der vises et stillbillede. Tryk på
Tryk på v/V/b/B for at justere positionen.
Tryk på z for at annullere zoom under afspilning.
for at zoome ud.
21
[
Sådan åbnes en indeksskærm
Tryk på
(Indeks) for at få vist en indeksskærm, mens der vises et stillbillede.
Tryk på v/V/b/B for at vælge et billede.
Tryk på z for at skifte til en skærm, hvor der kun vises et enkelt billede.
• I standardindstillingen vises billederne i Datovisning (når der bruges en "Memory Stick Duo") eller i
Mappevisning (når den interne hukommelse bruges).
Du kan ændre Visningstilstand ved at vælge
(Vis billeder) på skærmen HOME (side 25), når du
bruger en "Memory Stick Duo".
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på MENU, mens indeksskærmen vises.
2 Vælg [Slet] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Tryk på v/V/b/B for at vælge det billede, som du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge det billede, som du har valgt til sletning, og derefter trykke på
z igen.
4 Tryk på MENU, og vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billederne for en dato/mappe, skal du vælge [Alle billeder i datointerval]/[Alle i
denne mappe] i trin 2 og derefter trykke på z.
[
Sådan afspilles en serie billeder med effekter og musik (Diasshow)
1 Tryk på knappen
(Diasshow).
Opsætningsskærmen vises.
2 Tryk igen på knappen
(Diasshow).
• Dette er det samme som at trykke på knappen
(Diasshow) på fjernbetjeningen.
Musikken ændres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre og ændre musikken til noget,
der passer dig.
Følg trinnene nedenfor for at overføre og ændre musikken.
1 Tryk på knappen HOME. Vælg derefter [
(side 24, 25).
Musikværktøj] t [Hent musik] i
(Diasshow)
2 Installer den medfølgende software fra cd-rom'en (medfølger) på computeren.
3 Slut kameraet til en computer med USB-kablet.
4 Start "Music Transfer", der er installeret på computeren, og vælg noget nyt musik.
Yderligere oplysninger om ændring af musikken findes i hjælpen til "Music Transfer".
22
[ Sådan vises billeder på et tv
Slut kameraet til et tv med multistikkablet (medfølger).
Til lyd/videoindgangsstik
Til multistikket
Multistikkabel (medfølger)
Hvis billederne skal vises på et HD-tv (High Definition), skal du bruge et adapterkabel til HDoutput (medfølger ikke).
• Hvis du indstiller billedformatet til [16:9], kan du optage billeder i et format, der vises på hele skærmen på
et HD-tv.
• Du kan ikke se film, der sendes i [HD(1080i)]-format. Indstil [COMPONENT] til [SD], når du optager
film.
DK
23
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/
Menu
Brug af skærmen HOME
Skærmen HOME er en indgangsskærm til alle kameraets funktioner og kan aktiveres uanset
tilstand (optagelse/afspilning).
Knappen z
ɟ ɠ Kontrolknap
Knappen HOME
1 Tryk på HOME for at få vist skærmen HOME.
Kategori
Element
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menuelement med v/V, og tryk derefter på z.
[ Når du vælger kategorien
(Indstillinger).
(Hukommelsesadmin.) eller
1 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Tryk på b for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Hvis du trykker på knappen HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
24
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 24
Elementer under HOME
Tryk på HOME for at få vist følgende elementer. Det er kun de tilgængelige menuelementer,
der vises på skærmen. Yderligere oplysninger om de enkelte elementer findes i vejledningen
nederst på skærmen.
Kategori
Element
Optagelse
Optagelse
Vis billeder
Datovisning
Mappevisning
Favoritter
Diasshow
Diasshow
Musikværktøj
Hent musik
Udskriv
Udskriv
Hukommelsesadmin.
Hukomm.værktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagringsmappe
Format musik
DK
Opret lagr.mappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Funkt.guide
Smil-demotilstand
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
COMPONENT
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
AF-fkt.
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2
Blitzsynk.
Autom. visn.
Gitterlinje
Digital zoom
Autoretning
Udv. Fokus
Indstillinger af ur
Language Setting
25
Brug af menuelementer
Knappen MENU
Knappen z
ɟ ɠ Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
Funktionsguide
• Menuen vises kun, når kameraet er indstillet til optage- eller afspilningstilstand.
• De tilgængelige menuelementer afhænger af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menuelement med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede element er skjult, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil elementet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis det ønskede menuelement er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil elementet vises på
skærmen.
• Vælg et menuelement i afspilningstilstand, og tryk derefter på z.
4 Tryk på MENU for at lukke menuen.
26
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 26
Menuelementer
De tilgængelige menuelementer varierer, afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/
afspilning), og funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige
menuelementer, der vises på skærmen.
Optagemenu
Valg af motiv
Vælg dette element for at vælge foruddefinerede indstillinger,
der egner sig til forskellige motivforhold.
Billedformat
Vælg dette element for at vælge billedformat.
Blitz
Vælg dette element for at vælge blitzindstilling i tilstanden Nem
optagelse.
Registrering af ansigter
Vælg dette element for at vælge det prioriterede motiv til
justering af fokus, når der bruges Registrering af ansigter.
Registrering af smil
Vælg dette element for at vælge det prioriterede motiv for
Smiludløser.
Følsomhed for smilregist.
Vælg dette element for at indstille følsomhedsniveauet for
registrering af smil.
Niveausæt
Vælg dette element for at angive bracketingtype.
Scenegenkendelse
Vælg dette element for at registrere optageforholdene
automatisk og derefter tage billedet.
Hvidbalance
Vælg dette element for at justere farvetoner.
Blitzniveau
Vælg dette element for at justere mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Vælg dette element for at reducere eventuelle røde øjne.
DRO
Vælg dette element for at optimere lysstyrke og kontrast.
Støjreduktion
Vælg dette element for at justere opløsnings- og støjbalancen.
Farvetilstand
Vælg dette element for at ændre billedets livagtighed eller tilføje
specialeffekter.
Farvefilter
Vælg dette element for at tilføje farveeffekter, som om du havde
brugt et farvefilter.
Farvemætning
Vælg dette element for at justere farvemætningen.
Kontrast
Vælg dette element for at justere kontrasten.
Skarphed
Vælg dette element for at justere skarpheden.
SteadyShot
Vælg dette element for at undgå sløring.
(Optagelsesindstil.)
DK
Vælg dette element for at vælge optageindstillinger.
27
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 26
Visningsmenu
(Slet)
(Visningstilstand)
(Datoliste)
(Filtrer efter ansigter)
Vælg dette element for at slette billeder.
Vælg dette element for at skifte til Visningstilstand.
Vælg dette element for at vælge en afspilningsdato.
Vælg dette element for at afspille billeder, der opfylder
bestemte betingelser.
(Tilføj/fjern Favoritter)
Vælg dette element for at gemme eller fjerne billeder fra
Favoritter.
(Diasshow)
Vælg dette element for at indstille og aktivere Diasshow
(afspilning af en serie billeder).
(Retouchering)
Vælg dette element for at retouchere stillbilleder.
(Tilpasning af flere)
Vælg dette element for at ændre billedformatet i
overensstemmelse med brug.
(Beskyt)
Vælg dette element for at forhindre sletning ved et uheld.
Vælg dette element for at føje et udskriftsbestillingsmærke til et
billede, som du vil udskrive.
28
(Udskriv)
Vælg dette element for at udskrive billeder med en PictBridgekompatibel printer.
(Roter)
Vælg dette element for at rotere et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælg dette element for at vælge en mappe til visning af billeder.
Brug af computer
Du kan bruge en computer til at få vist billeder, der er taget med kameraet. Brug softwaren på
cd-rom'en (medfølger) til at få vist stillbilleder og film fra kameraet. Yderligere oplysninger
findes i din "Cyber-shot Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger)
Windows-brugere
Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.5)
Programsoftwaren
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Understøttes ikke
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
• Computeren skal være forudinstalleret med et af de nævnte operativsystemer. Opgraderinger af
operativsystemer understøttes ikke.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du kopiere billederne ved at sætte din
"Memory Stick Duo" i computerens Memory Stick-åbning eller bruge en almindelig tilgængelig Memory
Stick Reader/Writer.
• Yderligere oplysninger om driftsmiljøet for programsoftwaren "Picture Motion Browser" Cyber-shot
findes i din "Cyber-shot Håndbog".
DK
29
Visning af din "Cyber-shot Håndbog"
Yderligere oplysninger om brug af
kameraet findes i din "Cyber-shot
Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Håndbogen skal åbnes med Adobe Reader.
[ Windows-brugere
1 Tænd computeren, og læg cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
Følgende skærm vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmen til kopiering af din
"Cyber-shot Håndbog".
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
• Installationen af din "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" sker automatisk,
når du installerer din "Cyber-shot
Håndbog".
3 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
30
[ Macintosh-brugere
1 Tænd computeren, og læg cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf", som er gemt i mappen
[DK], til din computer.
3 Når kopiering er fuldført, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på
skærmen (side 16).
A
Batteriindikator
Advarsel om lavt
batteriniveau
[ Ved optagelse af stillbilleder
Billedformat
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv)
PSAM
Funktionsvælger
Night Shot
Hvidbalance
• Der vises et begrænset antal indikatorer i
tilstanden Nem optagelse.
[ Ved optagelse af film
BRK
Serie optagelse/
Optagehastighed
Lysmålermetode
DK
Registrering af ansigter/
Registrering af smil
SteadyShot
DRO
Niveausæt
[ Ved afspilning
Støjreduktion
Advarsel om vibration
Indikator for Følsomhed for
smilregist./Antal billeder
Zoomskala
Farvetilstand
31
Farvefilter
OPT
Standby
Optagelse/standby af en
film
Kontrast
0:12
Optagetid (minutter :
sekunder)
101-0012
Mappe- og filnummer
2008 1 1
9:30 AM
Optagedato/klokkeslæt for
det billede, der afspilles
Visningstilstand
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
Filtrer efter ansigter
V VOLUME
Skarphed
Farvemætning
PictBridge-tilslutning
BACK/NEXT Valg af billeder
Favoritter
C
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Zoomskala
VOL.
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
Antal billeder
8/8 12/12
Billednummer/Antal
billeder i den valgte mappe
00:25:05
Optagetid (timer : minutter :
sekunder)
Lyd
PictBridge-tilslutning
B
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tal
Medie til optagelse/
afspilning ("Memory Stick
Duo", Intern hukommelse)
Skift mappe
Støjreduktion ved lange
lukkerhastigheder
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Scenegenkendelse
AF-lampe
Rødøjereduktion
Indikator for AFafstandsmålerramme
Lysmålermetode
Semi-manuel
Blitz
9
Manuel indstilling af fokus
Blitzopladning
Makro
Hvidbalance
z SET
z OK
Funktionsguide til
optagelse af billeder
MOVE
MOVE
Bjælke til manuel
indstilling af fokus
32
Justering af lyd
C:32:00
Selvdiagnosticering
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Konverterobjektiv
REAR
Blitzsynkronisering
D
Selvudløser
C:32:00
Selvdiagnosticering
Databasen er fuld
AF-afstandsmålerramme
+
Kryds til punktmåling
N
Afspilning
Statuslinje for afspilning
Histogram
•
vises, når
histogramvisningen er
deaktiveret.
DK
33
Batteriets driftstid og hukommelsens kapacitet
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles
Det nævnte antal i skemaet nedenfor
forudsætter, at du bruger et helt opladet
batteri (medfølger) ved en temperatur på
25 °C. Det nævnte antal billeder, der kan
optages/afspilles, er anslået og giver
mulighed for at udskifte din "Memory Stick
Duo" efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
lavere end de tal, der vises i skemaet,
afhængigt af brugsforholdene.
[ Ved optagelse af stillbilleder
LCDskærm/
søger
Batteriets driftstid
(minutter)
Antal billeder
LCDskærm
Ca. 150
Ca. 300
Søger
Ca. 165
Ca. 330
• Optagelse i følgende situationer:
– [Opt.funkt.] indstillet til [Normal].
– [AF-fkt.] indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Zoom justeres frem og tilbage mellem W og
T.
– Blitzen aktiveres hver 2. gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteriets driftstid og antal billeder ændres ikke,
uanset billedformatet.
[ Ved visning af stillbilleder
Batteriets driftstid
(minutter)
Antal billeder
Ca. 360
Ca. 7200
• Visning af enkeltbilleder med ca. tre sekunders
mellemrum.
34
[ Bemærkninger om batteriet
• Batterikapaciteten forringes i løbet af tiden og
ved gentagen brug.
• Batteriets driftstid og det antal billeder, du kan
optage/afspille, reduceres under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken øges for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
– [AF-fkt.] indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– Når Registrering af ansigter er aktiveret.
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og optagetiden for film kan variere, afhængigt af optageforholdene.
• Selvom optagemediets kapacitet er den samme som den, der vises i skemaet nedenfor, kan antallet af
stillbilleder og optagetiden for filmene være forskellig.
• Billedformatet kan vælges i menuen (side 26, 27).
[ Anslået antal stillbilleder
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo", der er formateret på kameraet
Ca.
15 MB
256 MB
512 MB
9M
4
64
133
273
5M
6
92
190
390
3M
10
148
305
VGA
96
1420
4
65
Størrelse
3:2 (8M)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
550
1089
2188
786
1556
3127
6339
625
1261
2497
5016
10169
2932
6000
12102
23956
48138
97618
135
278
560
1110
2229
4520
4437
16:9 (6M)
4
69
142
291
588
1163
2337
4739
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
DK
• Det angivne antal billeder forudsætter, at [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er højere end 9.999, vises ">9999".
• Når et billede er optaget med en tidligere Sony-model og afspilles på dette kamera, vises billedet muligvis
ikke i det valgte billedformat.
[ Anslået optagetid for film
Tallene i skemaet nedenfor angiver den anslåede, maksimale optagetid, der fremkommer ved
at lægge alle filmfilerne sammen. En kontinuerlig optagelse kan højest vare ca. 10 minutter.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet
Størrelse
640(Fin)
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo", der er formateret på kameraet
Ca.
15 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
–
0:02:50
0:06:00 0:12:30 0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640(Standard)
0:00:40
0:10:30
0:22:00 0:45:00 1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:02:50
0:42:30
1:28:00 3:00:00 6:03:10 11:59:00 24:04:10 48:48:30
• Film i formatet [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet understøtter ikke optagelse eller afspilning af film i HD-kvalitet.
35
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Læs løsningsforslagene nedenfor, og læs din "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se din "Cyber-shot
Håndbog".
2 Fjern batteriet, og sæt det i igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 25).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet til side (side 10).
Kameraet kan ikke tændes.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan der gå lidt tid, før kameraet tændes.
• Isæt batteriet korrekt (side 10).
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri (side 9).
• Batteriet er helt tomt. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk for
at spare på batteriet. Tænd kameraet igen (side 12).
• Batteriet er helt tomt. Udskift det med et nyt.
36
Batteriindikatoren viser forkert.
• Dette problem kan opstå, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der er forskel på batteriindikatorens visning og batteriets reelle resterende kapacitet. Brug
batteriet, til der ikke er mere strøm på det, og lad det derefter op for at opnå en korrekt
visning.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri (side 9).
• Batteriet er helt tomt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af en AC-adapter (medfølger ikke). Brug
batteriopladeren til at lade batteriet op.
Optagelse af stillbilleder/film
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den indbyggede hukommelse eller på din "Memory Stick
Duo" (side 35). Hvis hukommelsen er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 21).
– Isæt en ny "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, må funktionsvælgeren ikke være indstillet til
.
• Indstil funktionsvælgeren til
for at optage film.
• Billedformatet er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedformatet til andet end [640(Fin)].
– Isæt en "Memory Stick PRO Duo".
• Objektivdækslet er monteret. Fjern det.
DK
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Billedet virker udtværet, og der er hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på billedet. Dette
er ikke en fejl.
37
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(afspilning) (side 21).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne er blevet behandlet
på en computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er tilsluttet via USB. Afbryd USB-forbindelsen.
• Afspilning er ikke muligt, når Smiludløser er i standby. Afslut standbytilstanden ved at trykke
udløserknappen helt ned.
• Problemet kan skyldes kopiering af billeder fra pc'en til en "Memory Stick Duo" uden brug af
"Picture Motion Browser". Afspil billederne i Mappevisning (side 25).
• Nogle gange kan en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, som er taget med ældre
Sony-modeller, ikke afspilles. Afspil billederne i Mappevisning (side 25).
38
Forholdsregler
[ Du må ikke bruge/opbevare
kameraet på følgende steder:
• På steder, hvor det er meget varmt, koldt eller
fugtigt.
På steder, hvor kameraet udsættes for høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i
solen. Kamerahuset kan slå sig, hvilket kan
medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for direkte sol
eller tæt på et varmeapparat.
Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå sig,
hvilket kan medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for gentagne
vibrationer.
• På steder, hvor kameraet er i nærheden af
kraftige magnetfelter.
• På steder, hvor der er meget sand eller støv.
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Dette kan medføre fejl, og i nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke udbedres.
[ Om transport
Du må ikke sætte dig ned, når du har kameraet er i
baglommen på bukserne eller i nederdelen, da
dette kan medføre fejl eller ødelægge kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Skærmens overflade skal tørres af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv, osv.
Rengøring af objektivet
Objektivet skal tørres af med en blød klud for at
fjerne fingeraftryk, støv, osv.
Rengøring af kameraets overflade
Kameraets overflade skal gøres rent med en blød
klud, der er let fugtet med vand. Overfladen skal
derefter tørres af med en tør klud. Sådan undgås
beskadigelse af finish eller kamerahus:
– Du må ikke rengøre kameraet med kemiske
produkter, f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit,
engangsvaskeklude, insektmiddel,
solbeskyttelsesprodukter eller insektgift.
– Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle af
ovennævnte midler på fingrene.
– Du må ikke lade kameraet være i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0 °C og 40 °C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser uden for dette
temperaturinterval anbefales ikke.
[ Om kondensdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan der dannes kondens inde i eller
uden på kameraet. Denne kondens kan medføre
fejl i kameraet.
Hvis der dannes kondens
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at billederne bliver
utydelige, hvis du optager, mens der er kondens
inde i objektivet.
[ Om det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Kameraet har et indbygget, genopladeligt batteri,
der gemmer dato, klokkeslæt og andre
indstillinger, uanset om kameraet er tændt eller
slukket.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, aflades batteriet helt. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Du kan stadig bruge kameraet, selvom dette
genopladelige batteri ikke er ladet op, men
optagelserne angives ikke med dato og
klokkeslæt.
Opladning af det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad
kameraet være slukket i mindst 24 timer.
DK
39
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladeligt batteri
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (medfølger ikke), 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under optagelse med LCDskærmen tændt): 1,1 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 116,1 × 81,4 × 86,0 mm (B/H/D, uden
fremspringende dele)
Vægt: Ca. 547 g
(med batteriet NP-BG1, rem, osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Billedenhed: 7,70-mm farve-CCD (type 1/2,3),
primært farvefilter
• Kameraet bruger kun et område på 7,30 mm
(svarende til type 1/2,5).
Kameraets samlede antal pixel:
Ca. 10,3 megapixel
Kameraets effektive antal pixel:
Ca. 9,1 megapixel
Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar-objektiv
(15× zoom)
f = 5,2 til 78 mm (31 til 465 mm, når
konverteret til 35-mm-film), F2,7 (W) til 4,5
(T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Lukkerhastighedsprioriteret optagelse,
Blændeprioriteret optagelse, Manuel
eksponering, Valg af motiv (10 tilstande)
Hvidbalance: Auto, Dagslys, Skyer,
Fluorescerende lys 1, 2, 3, Skinnende, Blitz,
Et tryk
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibel, DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibel (mono)
Optagemedier: Intern hukommelse (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzrækkevidde (ISO-følsomhed (indeks
for anbefalet eksponering) indstillet til Auto):
Ca. 0,2 til 9,1 m (W)/ca. 1,2 til 5,5 m (T)
Søger: Elektrisk søger (farve)
[Indgangs- og udgangsstik]
Multistik: Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skærm]
LCD-panel: 7,5 cm (type 3,0), TFT-driver
Samlede antal punkter: 230 400 punkter
(960 × 240)
[Søger]
Panel: 0,5 cm (type 0,2), farve
Samlede antal punkter:
Ca. 200 000 punkter
40
Batterioplader BC-CSGB/BCCSGC
Strømkrav: 100 V AC til 240 V AC, 50/60 Hz,
2,6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Udgangsspænding: 4,2 V DC, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Driftsbatteri: Lithium-ion-batteri
Maksimal spænding: 4,2 V DC
Nominel spænding: 3,6 V DC
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Cyber-shot" er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Info LITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
41
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF