Sony | DSC-H9 | Sony DSC-H9 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-H7/H9
For informasjon om avanserte operasjoner, se
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot" som ligger på CD-ROMen.
Få yderligere oplysninger om avanceret betjening ved at
åbne "Cyber-shot Håndbog" og "Cyber-shot – Vejledning
til næste trin", som ligger på den medfølgende CD-ROM via
en computer.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning grundigt igennem, før du betjener enheden, og gem den til senere brug.
© 2007 Sony Corporation
3-196-624-32(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Egnet tilbehør: Fjernkontroll
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ............................................................. 4
Komme i gang .................................................................................. 6
Kontrollere tilbehøret som er inkludert ..................................................... 6
1 Klargjøre batteripakken ......................................................................... 8
2 Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ............... 9
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ....................................................... 11
Ta bilder enkelt .............................................................................. 12
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display/Søker/
Linsehette ............................................................................................... 13
Ta bilder med manuell justering ............................................................. 16
Vise/slette bilder ............................................................................ 17
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen .............................. 19
Bruke HOME-skjermbildet ...................................................................... 19
HOME elementer .................................................................................... 20
Bruke menyelementer ............................................................................ 21
Menyelementer ....................................................................................... 22
NO
Bruke datamaskinen ..................................................................... 24
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ............................................................................................... 24
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" og "Videregående veiledning for
Cyber-shot" ............................................................................................. 25
Indikatorer på skjermen ................................................................ 26
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 28
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 28
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer ............................................ 29
Feilsøking ....................................................................................... 30
Batteripakke og strøm ............................................................................ 30
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 31
Vise bilder ............................................................................................... 31
Forholdsregler ............................................................................... 32
Spesifikasjoner .............................................................................. 33
3
Merknader om bruk av kameraet
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Du må ikke slå av kameraet eller fjern
batteripakken eller "Memory Stick Duo" når
tilgangslampen lyser. Dette kan føre til at dataene
i internminnet eller i "Memory Stick Duo" blir
ødelagt. Beskytt alltid dataene ved å ta en
sikkerhetskopi.
[ Om opptak/avspilling
• Før du starter opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
“Forholdsregler” (side 32) før du begynner å
bruke kameraet.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Dersom
vann kommer inn i kameraet kan dette forårsake
feil som i enkelte tilfeller ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å
virke som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 32).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
[ Merknader om LCD-skjermen,
LCD-søkeren og linsen
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn
farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen eller
LCD-søkeren. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
• Når batterinivået blir lavt, kan det hende at
linsen stopper å bevege seg. Sett i en oppladet
batteripakke og slå på kameraet på nytt.
• Ikke hold kameraet ved å ta tak i LCDskjermen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet, kan spilles av på annet
utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr, kan spilles av med
kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
4
[ Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. gjør opptak eller avspilling
umulig.
NO
5
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret som er inkludert
• Batterilader BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Skulderrem (1)
• Fjernkontroll (1)
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Linsehette (1)/Adapterring (1)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1)/
Batterietui (1)
• Linselokk (1)/Rem for linselokk (1)
• USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• CD-ROM (Cyber-shot programvare/
"Brukerhåndbok for Cyber-shot"/
"Videregående veiledning for Cyber-shot") (1)
• Bruksanvisning (denne manualen) (1)
Feste skulderremen og linselokket
Fest remen for å hindre at kameraet f.eks faller ned og blir skadet.
6
[ Fjernkontroll
Transmitter
HOME-knapp
SLIDE SHOW-knapp
MENU-knapp
Merknad
Fjern isoleringsarket før du bruker
fjernkontrollen.
Isoleringsark
Bytte batteriet i fjernkontrollen
1 Sett fingerneglen din inn i sprekken mens
du holder klaffen nede og trekk ut
batterirommet.
2 Plasser et nytt batteri med + siden opp.
3 Sett batteripakken tilbake inn i
SHUTTER-knapp
for fotografering: Zoom (W/T)knapp
for visning: / (avspillingszoom) /
(indeks)-knapp
Kontrollknapp
ADVARSEL
Batteriet kan eksploderes hvis det ikke
behandles på korrekt måte. Ikke lad opp,
demonter eller kast batteriet i ilden.
NO
• Når lithium-batteriet blir svakt kan dette ha
innvirkning på driftsrekkevidden til
fjernkontrollen, eller det kan hende at
fjernkontrollen ikke fungerer som vanlig. Du må
i så fall bytte ut batteriet med et Sony CR2025
lithium-batteri.
Hvis du bruker et annet batteri er det fare for
brann eller eksplosjon.
• Fjernkontrollen har et innebygd litiumbatteri
(CR2025). Ikke andre batterier enn CR2025.
fjernkontrollen til det går i lås.
Klaff
7
1 Klargjøre batteripakken
For kunder i USA og Canada
For kunder utenfor USA og Canada
Plugg
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.
2 Koble batteriladeren til vegguttaket.
CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (praktisk opplading).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare litt
lenger.
[ Ladetid
Fullstendig ladetid
Praktisk ladetid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Nødvendig tid for å lade en fullstendig utladet batteripakke på en temperatur på 25 °C. I enkelte
situasjoner eller forhold kan det ta lengre tid å lade opp batteripakken.
• Se side 28 for å finne ut hvor mange bilder som kan tas.
• Koble batteriladeren til et lett tilgjengelig vegguttak i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
8
2 Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
ɠ
Sett "Memory Stick Duo"
helt inn (som vist i
illustrasjonen) til du hører
et klikk.
Sett i batteripakken mens du
trykker på batteriutløseren
med tuppen på
batteripakken.
NO
1 Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) helt inn til du hører et klikk.
3 Sett i batteripakken.
4 Lukk batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet spiller inn/av bilder ved hjelp av internminnet (Ca. 31 MB).
[ Slik kontrollerer du gjenværende batteritid
Trykk på POWER-knappen for å slå på og kontrollere gjenværende batteritid på LCD-skjermen.
Indikator for
gjenværende
batteritid
Retningslinjer
for
gjenværende
batteritid
Tilstrekkelig
strøm igjen
Batteriet er
nesten
fullstendig
oppladet
Batteri
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling
vil stoppe
snart.
Bytt ut batteriet med
et fullstendig
oppladet batteri, eller
lad opp batteriet.
(advarselslampen
blinker.)
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværede batteritid vises.
• Visningen av gjenværende levetid for batteriet kan være feil under enkelte forhold.
• Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet for første gang (side 11).
9
[ Slik tar du ut batteripakken/"Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Batteripakke
Kontroller at
tilgangslampen ikke
lyser og skyv så
"Memory Stick Duo"
inn én gang.
Skyv batteriutløseren.
Pass på at du ikke mister batteripakken.
• Du må aldri ta ut batteripakken/"Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade
på data i "Memory Stick Duo".
10
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
(avspilling)-knapp
POWER-knapp
1
2
3
z-knapp
ɟKontrollknapp
HOME-knapp
1 Trykk på POWER knappen eller trykk på
(avspillings) knappen.
NO
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK], og trykk deretter z.
[ Endre dato og klokkeslett
Trykk på HOME-knappen og velg [
Klokkeinnstillinger] ii
(Innst.) (side 19, 20).
[ Når du slår på strømmen
Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
11
Ta bilder enkelt
Søker
Mikrofon
ɠ Lukkerknapp
Modusvelger
Makroknapp
Zoom (W/T)-knapp
DISP-knapp
MENU-knapp
Blitsknapp
Kontrollknapp
Selvutløserknapp
HOME-knapp
Skruehull for stativ (på undersiden)
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojusteringsmodus): Velg
Når du filmer: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armen din langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
12
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display/Søker/Linsehette
[ Bruke modusvelgeren
[ W/T Bruke zoom
Still inn modusvelgeren på den ønskede
funksjonen.
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for
å gå tilbake.
Autojustering
Gjør det enkelt å fotografere, med
innstillinger som justeres automatisk.
P Program Shift
Gir deg muligheten til å ta opp med
automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan
også bruke menyen til å velge forskjellige
innstillinger.
S Prioritetsmodus for lukkerhastighet
Gir deg muligheten til å ta bilder etter manuell
justering av lukkerhastigheten.
A Prioriteringsmodus for blender
Gir deg muligheten til å ta bilder etter manuell
justering av blenderåpningen.
M Manuell eksponeringsmodus
Gir deg muligheten til å ta bilder etter manuell
justering av eksponeringen.
Filminnspilling
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits selv med lav belysning.
[
Blits (Velge en blitsmodus for
stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Blits auto
Blinker når det er for lite lys eller baklys
(standardinnstilling)
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
: Blits tvunget av
• Når du bruker blits, hopper blitsen automatisk
opp og blinker. Lukk blitsen med hånden etter
bruk.
[
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Makro av
Portrett
: Makro på (W side: Ca 1 cm eller lengre, T side:
Bilder med bakgrunner blir uskarpe, og
objektet blir skarpere.
Ca 120 cm eller lengre)
Avansert sportsfotografer.
[
Tar bilder hvor bevegelsen til motivet forutses
og fokuset justeres.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av mennesker på mørke
plasser uten å miste nattatmosfæren.
Landskap
Tar bilder med fokus på et objekt på avstand.
SCN Scenevalg
Velger et scenevalg i menyen.*
*Scenevalg i menyen
Halvlys
NO
Bruke selvutløser
Trykk på V ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Ikke bruke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen.
Selvutløserlampen blinker og du hører en
pipelyd til lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Tar nattscener uten å miste nattatmosfæren.
Strand
Tar bilder ved kysten eller ved innsjø ved å
fange blåfargen i vannet på en livlig måte.
Snø
Tar snøscener i hvit klarere.
Fyrverkeri
Tar bilder av fyrverkeri uten å miste effekten.
13
[ DISP Endre skjermbildet
[ Ta bilde med søkeren
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres LCD-skjermen eller LCDsøkeren slik.
Lysstyrken for LCD-baklys økes
r
Histogram på
r
Indikatorer av
r
Indikatorer på*
Med FINDER/LCD-knappen kan du velge
å ta bilde med enten søkeren eller LCDskjermen. Når du bruker søkeren vises ikke
bildet på LCD-skjermen. Juster
søkerjusteringsviser slik at den samsvarer
med synet ditt slik at bildet vises klart
innenfor søkeren.
* LCD-baklyset gjenopptar normal lysstyrke.
FINDER/LCD-knapp
Søkerjusteringsviser
[ Tatt i mørket (bare DSC-H9)
Med Night Shot-funksjonen kan du ta
bilder av motiver i mørke steder uten å
bruke blitsen.
Sett NIGHTSHOT-bryteren til ON.
[ Justere vinkelen på LCDskjermen (bare DSC-H9)
Du kan justere vinkelen på LCD-skjermen
NIGHTSHOT-bryter
• Hvis du tvinger LCD-skjermen til å flytte over
bevegelsesrekkevidde kan dette forårsake feil.
14
[ Feste linsehetten
Oppbevare linsehetten
1 Fest adapterringen mens strømmen er av.
Plasser linsehetten som vist under og vri
linsehetten med klokken til den går i lås.
Adapterring
2 Vri posisjonsringen og plasser indikatoren
på adapterringen etter indikatoren på
kameraet, som illustrert under.
Indikatorer
Posisjonsring
NO
3 Vri linsehetten og plasser indikatoren til
indikatoren på posisjonsringen til den går i
lås. Mens du gjør dette, hold og fest
indikatoren på adapteren slik at den ikke
vris.
Linsehette
15
Ta bilder med manuell justering
[ Bruke hjulvelgeren
Du kan endre følgende innstillinger med hjulvelgeren.
• ISO-verdi
• Lukkerhastighet
• Blenderverdi
• Eksponeringsverdi (EV)
• Indikator for AF-avstandssøkerramme
– Når manuell fokus er valgt, justeres avstanden til
motivet som fokus er satt på.
Indikator for AFavstandssøkerramme
Eksponeringsverdi
Blenderverdi
Lukkerhastighet
ISO-verdi
Velg
Sett
Hjulvelgeren
Velge elementet
1 Vri hjulvelgeren for å velge det elementet
du vil stille inn.
Flytt den gule indikasjon V for å velge
elementet.
Kontrollknapp
3 For å stille inn andre elementer, trykk på z
og gjør deretter følgende.
Elementer som ikke kan velges vises i
grått.
For å velge verdien
Når verdiene vises i gult kan verdiene
velges og settes ved å snu hjulvelgeren. Den
viste verdien er stilt inn.
2 Trykk på z på kontrollknappen.
Verdien blir gul.
16
Vise/slette bilder
MENU-knapp
(avspilling)-knapp
(avspillingszoom)/
(Indeks)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
Multikontakt (side)
ɟ Kontrollknapp (innvendig)/
Hjulvelger (utvendig)
HOME-knapp
Høyttaler (på undersiden)
1 Trykk på
(avspilling)-knappen.
Hvis du trykker på
når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk og stilles inn på
avspillingsmodus. For å bytte til opptaksmodus, trykker du på
på nytt.
NO
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole forover og på b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere volumet.
• Ved å vri hjulvelgeren, kan du også enkelt se neste/forrige bilde.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU.
2 Velg [Slett] med v og velg [Dette bildet] med b/B, og trykk z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Juster posisjon: v/V/b/B
Avbryt avspillingszoom: z
17
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) knappen for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Deretter velger du et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
• Du kan også få tilgang til indeksskjermen ved å velge [
Indeksvisning] i
(Vise bilder) på HOMEskjermen.
• Hver gang du trykker på
(indeks), endres antallet bilder i indeksskjermbildet.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises.
2 Velg [Slett] med v og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B. Deretter trykker du på z.
merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker på z på nytt.
4 Trykk MENU, og velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Hvis du vil slette alle bilder i en mappe, velger du [Alt i denne mappen] og trykker på z i trinn 2.
[ Spille av en serie bilder (Lysbildevisning)
1 Trykk HOME og velg [ Lysbildevisning] i
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
(Vise bilder).
• Dette er det samme som å trykke på SLIDE SHOW-knappen på fjernkontrollen.
[ Vise bilder på en TV-skjerm
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Til multikontakten
Kabel for flerbruksterminal
18
Til lyd-/
videoinngangskontakter
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermen er gateway-skjermen for alle funksjonene i kameraet.
Du kan velge opptaksmodus eller avspillingsmodus eller endre innstillingene fra HOMEskjermen.
Kontrollknapp
z-knapp
HOME-knapp
NO
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
1 Velg ønsket element med v/V på kontrollknappen.
• Denne er kun funksjonell når du velger
(Innst.).
2 Flytt rammen med B og velg en innstilling med v/V, og trykk deretter z.
3 Velg en innstilling med v/V, og trykk z.
• Kameraet er innstilt på opptaksmodus ved å trykke på avtrykksknappen halveis ned.
19
For detaljer om operasjon 1 side 19
HOME elementer
Når du trykker på HOME-knappen, vises elementene nedenfor. Detaljert informasjon om
elementene vises i veiledningen på skjermen.
Kategori
Elementer
Opptak
Opptak
Vise bilder
Enkeltbilde
Indeksvisning
Lysbildevisning
Skrive ut, annet
Utskrift
Musikkverktøy
Last ned musikk
Administrer minne
Formater musikk
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Ny REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2
Blitssynk.
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
20
Rutenettlinje
Digital zoom
Auto-orient.
Utvidet fokus
Bruke menyelementer
MENU-knapp
ɟ Kontrollknapp
z-knapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
NO
Funksj.veiv.
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg ønsket element med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg ønsket innstilling med b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
21
For detaljer om operasjon 1 side 21
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av kameramodus.
Opptaksmenyen er bare tilgjengelig i opptaksmodus, og visningsmenyen er bare tilgjengelig i
avspillingsmodus.
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
Scenevalg
Velger en forhåndsinnstilt innstilling, i samsvar med den aktuelle
scenen.
Bildestørr.
Velger stillbildestørrelse.
Ansiktsregistrering
Oppdager ansiktene på motivene dine og justerer fokus, osv.
REC-modus*
Velger modus for kontinuerlig opptak.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
Målemodus*
Velger målemodus.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Er satt til å redusere problemet med røde øyne.
Kontrast
Justerer kontrasten.
Skarphet
Justerer skarpheten.
SteadyShot
Velger modus for fjerning av uskarphet.
SETUP
Velger opptaksinnstillinger.
* Menyelementer kan kun settes i menyskjermen på DSC-H7. For å sette menyelementer på DSC-H9, trykk
ned knappene for hver funksjon.
DSC-H9
/BRK-knapp
(REC-modus)
22
-knapp
(Målemodus)
For detaljer om operasjon 1 side 21
Meny for visning
(Slett)
Sletter bilder.
(Lysbildevisning)
Spiller av en serie bilder.
(Retusjere)
Retusjerer bilder.
(Beskytt)
Hindrer utilsiktet sletting.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for visning av bilder.
Tilføyer et utskriftsrekkefølgemerke til bilder du vil skrive ut.
NO
23
Bruke datamaskinen
Du kan se bilder som ble tatt med kameraet på datamaskinen. Ved hjelp av programvaren kan
du også bruke stillbildene og filmene fra kameraet mer enn noen gang. For mer informasjon,
se "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.4)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64-bit utgaven og Starter (Edition) støttes ikke.
• Må installeres med ovennevnte operativsystem ved levering.
• Bruk en kommersielt tilgjengelig Memory Stick Reader/Writer hvis operativsystemet ditt ikke støtter
USB-tilkoblinger.
• Du finner mer informasjon om driftsmiljøet for programvaren "Picture Motion Browser" Cyber-shot,
henvis til "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
24
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" og "Videregående veiledning
for Cyber-shot"
[ For Windows-brukere
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-
Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Følg instruksjonene under.
en (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
For å vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
1 Velg mappen [Handbook] og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i mappen
[NO] på datamaskinen.
2 Når kopieringen er fullført dobbeltklikker
du på "Handbook.pdf".
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen vises skjermen for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Du følger instruksjonene på skjermen for å
kopiere.
Når du klikker på "Brukerhåndbok for
Cyber-shot"-knappen, vil både
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
installeres.
3 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
For å vise "Videregående veiledning for
Cyber-shot"
NO
1 Kopier [stepupguide] mappen til
[stepupguide] mappen på datamaskinen
din.
2 Velg [stepupguide], [language] og deretter
[NO] mappen som er lagret på CD-ROM
og kopier alle filene i [NO] mappen, og
deretter overskriv dem til filene i [img]
mappen som er lagret i [stepupguide] som
er kopiert til din datamaskin i trinn 1.
3 Når kopieringen er fullført dobbeltklikker
du på "stepupguide.hqx" i [stepupguide]
mappen for å pakke den ut. Dobbeltklikk
deretter på filen "stepupguide".
• Dersom et dekomprimeringsverktøy for HQX
filen ikke er installert må du installere Stuffit
Expander.
25
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet (side 14).
[ Når du tar stillbilder
A
Gjenværende batteritid
E
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
Modusvelger/Meny
(scenevalg)
PSAM
Modusvelger
Night Shot (bare DSC-H9)
Hvitbalanse
[ Når du filmer
Opptaksmodus
Målemodus
Ansiktsregistrering
SteadyShot
Vibrasjonsvarsel
Selvutløser
Zooming
[ Når du spiller av
Fargemodus
Kontrast
Skarphet
PictBridge kobler til
Beskytt
VOL.
Volum
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Zooming
PictBridge kobler til
26
B
C
z
AE/AF-lås
Standby
REC
Standby/Spiller inn film
ISO400
ISO-nummer
Opptak/avspilling av
medier
REC-mappe
Avspillingsmappe
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
96
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
125
Lukkerhastighet
12/12
F3.5
Blenderverdi
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
+2.0EV
Eksponeringsverdi
00:00:00
Gjenværende opptakstid
9
N
00:00:12
Endre mappe
Indikator for AFavstandssøkerramme
AF-lys
manuell fokusering
Rødøyereduksjon
Manuell fokuslinje
Målemodus
Makro
Blitsmodus
Avspilling
Blitsen lades
Avspillingsindikator
Hvitbalanse
NO
Telleverk/Innspillingstid
Histogram
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Konverteringslinse
REAR
Blitssynk
101-0012
Mappe-fil-nummer
C:32:00
Egendiagnose-display
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
ISO400
ISO-nummer
+2.0EV
z SET
z OK
Veiviser for å ta bilde
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
MOVE
MOVE
z STOP
z PLAY
Veiviser for bildeavspilling
D
C:32:00
V VOLUME
Egendiagnose-display
Selvutløser
BACK/NEXT Velge bilder
AF-avstandssøkerramme
Justere volumet
+
Trådkors for punktmåling
Histogram
27
Batterilevetid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden
når du tar bilder i [Normal] modus når
batteriene (inkludert) har full kapasitet og
omgivelsestemperaturen er 25 °C. Antallet
bilder som kan tas opp eller vises,
forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes
ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres etter hvert som du
bruker batteriet og etter som tiden går.
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken har økt for baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
Antall bilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
DSC-H9
Ca. 6000
Ca. 300
DSC-H7
Ca. 7200
Ca. 360
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
Ta bilder med
LCD-skjermen
Batteritid (min.)
LCDskjerm
Ca. 280
Ca. 140
Søker
Ca. 310
Ca. 155
LCDskjerm
Ca. 300
Ca. 150
Søker
Ca. 320
Ca. 160
Ca. 170
DSC-H7
Ca. 160
DSC-H7
Ta bilder med søkeren
DSC-H9
Ca. 150
DSC-H9
28
[ Når du viser stillbilder
[ Når du filmer
[ Når du tar stillbilder
LCDskjerm/
Søker
• Opptak i følgende situasjoner:
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet bilder / batteritiden endres ikke med
bildestørrelsen.
Ca. 170
• Kontinuerlig opptak med en bildestørrelse på
[320]
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Antall stillbilder på lengde på film kan variere avhengig av opptaksforholdene.
• Du kan velge bildestørrelsen du vil bruke når du tar bilder fra menyen (side 21, 22).
[ Omtrentlig antall stillbilder
(Enheter: Bilder)
Kapasitet Internminne
Størrelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
2457
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
NO
• Bildeantallet som står oppført, gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
[ Omtrentlig innspillingstid for filmer
(Enheter: time: minutt: sekund)
Kapasitet Internminne
Størrelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640 (std.)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Størrelsen på en filmfil er begrenset til ca. 2 GB. Under opptak, stopper filmopptak automatisk når
filstørrelsen når ca. 2 GB.
• Dette kameraet støtter ikke HD-opptak eller avspillinger for filmer.
29
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" på skjermen, henvis til
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 20).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene,
kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke settes inn.
• Sett inn batteripakken riktig for å skyve på batteriutløserspaken (side 9).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter du har installert batteripakken inn i kameraet kan det ta litt tid før kameraet blir
strømført.
• Sett i batteripakken på korrekt måte (side 9).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i oppladet batteripakke (side 8).
• Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke (side 6).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt (side 11).
• Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
30
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad
batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i den oppladete batteripakke (side 8).
• Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 29). Hvis
det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 17).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] for opptak av film. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
• Linselokket er på. Fjern den.
NO
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "Picture
Motion Browser", kan du skrive ut eller lagre med dato.
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla og andre streker
vises på bildet. Dette er ikke en feil.
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk
(avspilling)-knapp (side 17).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera av
en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen.
31
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Ikke la sand eller støv komme inn i kameraet.
Dette kan forårsake at kameraet ditt ikke
fungerer. I noen tilfeller kan ikke denne feilen
repareres.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er designet for bruk i temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært
kalde eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
32
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
avslått.
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Bildeenhet: 7,18 mm (1/2,5 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 8 286 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 8 083 000 piksler
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 15× zoomlinse
f = 5,2 – 78 mm (31 – 465 mm ved
konvertering til et 35 mm stillbildekamera)
F2,7 – 4,5
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
prioritering for lukkerhastighet, prioritering
for blender, manuell eksponering, scenevalg
(9 moduser)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende1, 2, 3, hvitglødende, blits, ett
trykk
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibel (Mono)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 31 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsavstand (ISO-sensitivitet (Anbefalt
eksponeringsavstand) satt til ISOAUTO):
ca. 0,2 til 9,8 m (B)/ca. 1,2 til 6 m (T)
Søkeren: Elektrisk søker (farge)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt Video output
Lyduttak (mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel:
DSC-H9:
7,5 cm (3,0 type) TFT-drevet
DSC-H7:
6,2 cm (2,5 type) TFT-drevet
Samlet antall prikker:
DSC-H9:
230 400 (960 × 240) prikker
DSC-H7:
115 200 (480 × 240) prikker
[Søker]
Panel: 0,5 cm (0,2 type) farge
Samlet antall prikker:
Tilsvarende ca. 200 000 prikker
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K Vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (ved fotografering med LCD
skjermen på):
DSC-H9:
1,2 W
DSC-H7:
1,1 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 109,5 mm × 83,4 mm × 85,7 mm (B/H/D,
unntatt utstikkere) (for både DSC-H9 og
DSC-H7)
Vekt:
DSC-H9:
Ca. 546 g
(inkludert NP-BG1 batteripakke,
skulderrem, adapterring, linsehette og
linselokk osv.)
DSC-H7:
Ca. 514 g
(inkludert NP-BG1 batteripakke,
skulderrem, adapterring, linsehette og
linselokk osv.)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: kompatibel
PRINT Image Matching III: kompatibel
PictBridge: Kompatibel
NO
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
batterilader
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W
(BC-CSGB)
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Brukt batteri: Litiumion-batteri
Maksimal spenning: 4,2 V likestrøm
Nominell spenning: 3,6 V likestrøm
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
33
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
•
34
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate", og
er varemerker for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Google er et registrert varemerke for Google,
Inc.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at datoaverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Introduktion ...................................................................................... 6
Gennemgang af det medfølgende tilbehør .............................................. 6
1 Klargøring af batteriet ............................................................................ 8
2 Indsæt batteriet/et "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ...................... 9
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret ............................................... 11
Nem optagelse af billeder ............................................................. 12
Funktionsvælger/Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display/Måler/
Objektivhætte ......................................................................................... 13
Optagelse med manuel justering ........................................................... 16
Vis/slet billeder .............................................................................. 17
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu ..................... 19
Brug af skærmbilledet HOME ................................................................ 19
HOME-punkter ........................................................................................ 20
Brug af menupunkter .............................................................................. 21
Menupunkter .......................................................................................... 22
DK
Brug af din computer .................................................................... 24
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger) ............................................................................................. 24
Visning af "Cyber-shot Håndbog" og "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" ............................................................................................... 25
Indikatorer på skærmen ................................................................ 26
Batterilevetid og hukommelseskapacitet .................................... 28
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises ..................... 28
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 29
Fejlfinding ...................................................................................... 30
Batterienhed og strøm ............................................................................ 30
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 31
Visning af billeder ................................................................................... 31
Forsigtig ......................................................................................... 32
Specifikationer ............................................................................... 33
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteriet eller
"Memory Stick Duo", mens adgangsindikatoren
er tændt, da data i den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at tage en sikkerhedskopi.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder med at optage, skal du
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 32), før du
betjener kameraet.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 32).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
[ Bemærkninger om LCDskærmen, LCD-måleren og
objektivet
• LCD-skærmen og LCD-måleren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet
ved ekstrem høj præcision, således at andelen af
effektive pixels udgør 99,99 %. Der kan dog
forekomme små sorte og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne), som konstant
vises på LCD-skærmen eller på LCD-måleren.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
• Når batteriniveauet bliver lavt, stopper
objektivet måske sin bevægelse. Indsæt et
opladet batteri, og tænd derefter kameraet igen.
• Hold ikke fat i kameraet ved at gribe om LCDskærmen.
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
4
[ Ingen kompensation for
optagelsens indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
DK
5
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Skulderrem (1)
• Fjernbetjening (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Objektivhætte (1)/Adapterring (1)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/
Batteriholder (1)
• Objektivdæksel (1)/rem til objektivdæksel (1)
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal (1)
• Cd-rom (Cyber-shot-programsoftware/"Cybershot Håndbog"/"Cyber-shot – Vejledning til
næste trin") (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Fastgørelse af skulderremmen og objektivdækslet
Fastgør remmen for at undgå, at kameraet bliver beskadiget, fordi det tabes osv.
6
[ Fjernbetjening
Sender
HOME-knap
SLIDE SHOW-knap
MENU-knap
SHUTTER-knap
til optagelse: Zoom (W/T)-knap
til visning: / (afspilningszoom)/
(indeks)-knap
Kontrolknap
Bemærk
Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages i
anvendelse.
Isoleringsark
Sådan skifter du fjernbetjeningens
batteri
1 Mens du trykker på tappen, skal du sætte
fingerneglen ind i revnen for at trække
batterihylsteret ud.
2 Isæt et nyt batteri med +-siden opad.
3 Tryk batterihylsteret ind i fjernbetjeningen,
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det ikke
behandles korrekt. Batteriet må ikke
genoplades, adskilles eller bortskaffes
ved afbrænding.
DK
• Når litium-batteriet bliver svagere, kan
fjernbetjeningens virkeafstand blive kortere,
eller også fungerer fjernbetjeningen ikke
korrekt. Udskift i dette tilfælde batteriet med et
Sony CR2025-litium-batteri.
Brug af et andet batteri kan udgøre en risiko for
brand eller eksplosion.
• Fjernbetjeningen har et indbygget litium-batteri
(CR2025) af knaptypen. Brug ikke andre
batterier end CR2025.
indtil det klikker på plads.
Tap
7
1 Klargøring af batteriet
Gældende for kunder i USA og
Canada
Stik
Gældende for andre kunder end dem i USA og
Canada
ɟ
ɟ
CHARGE-indikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Sæt batteriet i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriopladeren til stikkontakten i væggen.
CHARGE-indikatoren lyser, og opladningen begynder.
Når CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen afsluttet (brugsopladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (indtil det er helt opladet), vil opladningen vare
lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Brugsopladningstid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Den nødvendige tid til opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Opladningen kan
tage længere tid under visse omstændigheder eller forhold.
• Se side 28 for det antal billeder, der kan optages.
• Tilslut batteriopladeren til en let tilgængelig stikkontakt i væggen tæt ved.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen, og batteriet fjernes fra
batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
8
2 Indsæt batteriet/et "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-dæksel
ɠ
Sæt "Memory Stick Duo"
helt ind, indtil det klikker
på plads, sådan som det
er vist i illustrationen.
Indsæt batteriet, mens du
trykker på udløsergrebet til
batteriet med spidsen af
batteriet.
1 Åbn batteri-/"Memory Stick Duo"-dækslet.
DK
2 Sæt "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) helt ind, indtil det klikker på plads.
3 Sæt batteriet i.
4 Luk batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet.
[ Når der ikke er isat et "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den interne hukommelse (ca. 31 MB).
9
[ Sådan kontrollerer du den resterende batteritid
Tryk på POWER-knappen for at tænde, og kontroller den resterende batteritid på LCDskærmen.
Indikator
for
resterende
batteritid
Retningslinjer for
resterende
batteritid
Tilstrækkelig
resterende
strøm
Batteriet er
næsten helt
opladet
Batteriet er
halvt fuldt
Batteriniveauet
er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet
batteri, eller oplad
batteriet.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• Det varer ca. et minut, før den korrekte indikator for resterende batteritid vises.
• Den viste indikator for resterende batteritid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
• Følgende skærmbillede vises, når der tændes for kameraet for første gang (side 11).
[ Sådan fjerner du batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn batteri-/"Memory Stick Duo"-dækslet.
"Memory Stick Duo"
Batteri
Skub udløsergrebet til batteriet.
Kontroller, at
adgangsindikatoren Pas på ikke at tabe batteriet.
ikke er tændt, og tryk
derefter "Memory Stick
Duo" ind én gang.
• Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo", når adgangsindikatoren er tændt. Dette kan beskadige data i
"Memory Stick Duo".
10
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret
(Afspilning)-knap
POWER-knap
1
2
3
z-knap
ɟ Kontrolknap
HOME-knap
1 Tryk på knappen POWER, eller tryk på
(Afspilning)-knappen.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på
DK
z.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
[ Sådan ændrer du dato og klokkeslæt
Tryk på knappen HOME, og vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) (side 19, 20).
[ Når du tænder for strømmen
Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukningsfunktion).
11
Nem optagelse af billeder
Måler
Mikrofon
ɠ Udløserknap
Funktionsvælger
Makro-knap
W/T (Zoom)-knap
DISP-knap
MENU-knap
Blitz-knap
Kontrolknap
Selvudløserknap
HOME-knap
Stik til kamerastativ (bund)
1 Vælg den ønskede funktion fra funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (automatisk justeringsindstilling): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
2 Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen.
Anbring motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold
den halvvejs nede for at fokusere på
motivet.
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn)
blinker, der høres bip-lyde, indikatoren
holder op med at blinke og forbliver
tændt.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
AE/AF-låsindikator
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
12
Funktionsvælger/Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display/Måler/
Objektivhætte
[ Brug af funktionsvælgeren
Sne
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede
funktion.
Optag sneoptagelser, hvor det hvide er mere
klart.
Fyrværkeri
Autojustering
Optag fyrværkeri i al dens farvestrålende
eksplosion.
Giver dig mulighed for nem optagelse med de
automatisk justerede indstillinger.
P Programskift
Giver dig mulighed for at optage med
automatisk justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du
kan også vælge forskellige indstillinger ved
hjælp af menuen.
[ W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome og på W for at
fortryde zoom.
[
S Optagelse med indstillet lukkerhastighed
Gør det muligt at optage, efter at
lukkerhastigheden er justeret manuelt.
A Optagelse med indstillet blændeværdi
Gør det muligt at optage, efter at
blændeværdien er justeret manuelt.
Blitz (Valg af en blitz-indstilling
til stillbilleder)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
Portræt
: Blitz-auto
Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys
eller baggrundsbelysning (standardindstilling)
: Blitz tændt
: Langsom synkronisering (blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
• Når blitzen anvendes, popper den automatisk op
og blitzer. Luk blitzen ned med hånden efter
brug.
Optag, så baggrunden er sløret væk, og
motivet står skarpt.
[
M Optagelse med manuel indstilling af
eksponering
Gør det muligt at optage, efter at
eksponeringen er justeret manuelt.
Filmoptagelse
Gør det muligt at optage film med lyd.
Høj følsomhed
Optag billeder uden blitz selv ved svag
belysning.
Avanceret sportoptagelse
Optag billeder ved at forudsige motivets
bevægelse og indstille fokus.
Makro (fotografere nærbillede)
Tryk på b ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
Tusmørke portræt
Optag skarpe billeder af mennesker i mørke
omgivelser uden at miste natatmosfæren.
DK
: Makro fra
: Makro til (W-side: ca. 1 cm eller længere væk,
T-side: ca. 120 cm eller længere væk)
Landskab
Optag med fokus på et fjernt motiv.
SCN Valg af motiv
Vælg en Valg af motiv i menuen.*
*Valg af motiv i menuen
Tusmørke
Optag billeder om natten uden at miste
natatmosfæren.
Strand
Optag hav- eller søbredden, hvor vandets blå
farve fanges knaldblåt.
[
Brug af selvudløseren
Tryk på V ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
: Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders
forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders
forsinkelse
13
Tryk på udløserknappen,
selvudløserlampen blinker, og biplyden
høres, indtil lukkeren betjenes.
Selvudløserlampe
[ Sådan optager du ved hjælp af
måleren
Ved hjælp af FINDER/LCD-knappen kan
du vælge at optage enten med måleren eller
LCD-displayet. Når du bruger måleren,
vises billedet ikke på LCD-displayet. Indstil
justeringsknappen til måleren til dine øjne,
så billedet vises tydeligt i måleren, og optag
derefter billedet.
FINDER/LCD-knap
[ DISP Ændring af skærmdisplayet
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på knappen v
(DISP), ændres LCD-displayet eller LCDmåleren på følgende måde.
LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke
r
Histogram til
r
Indikatorer fra
r
Indikatorer til*
Justeringsknap til
måler
[ Indstil vinklen på LCD-displayet
(kun DSC-H9)
Du kan indstille vinklen på LCD-displayet.
* LCD-bagbelysningen går tilbage til normal
lysstyrke.
[ Optagelser i mørke (kun DSC-H9)
Med Night Shot-funktionen kan du optage
motiver på steder, hvor der er mørkt, uden
at bruge blitzen.
Indstil NIGHTSHOT-knappen til ON.
NIGHTSHOT-knap
14
• Hvis LCD-displayet tvinges til at bevæge sig ud
over bevægelsesområdet, kan det medføre
funktionssvigt.
[ Fastgørelse af objektivhætten
1 Fastgør adapterringen, mens kameraet er
slukket.
Fastsætning af objektivhætten
Placer objektivhætten som vist herunder, og
drej den med uret, indtil den klikker på
plads.
Adapterring
2 Drej positionsringen, og indstil indikatoren
på adapterringen til dette kameras
indikator, sådan som det er vist herunder.
Indikatorer
Positionsring
DK
3 Drej objektivhætten, og placer indikatoren
i forhold til indikatoren på positionsringen,
indtil den klikker på plads. Samtidig med
at du gør dette, skal du sørge for, at
indikatoren på adapterringen ikke drejer.
Objektivhætte
15
Optagelse med manuel justering
[ Brug af drejehjulet
Du kan ændre følgende indstillinger ved hjælp af drejehjulet.
• ISO-værdi
• Lukkerhastighed
• Blændeværdi
• Eksponeringsværdi (EV)
Indikator for AFområdesøgerramme
Eksponeringsværdi
Blændeværdi
Lukkerhastighed
• Indikator for AF-områdesøgerramme
– Når der er valgt manuel fokus, indstilles den
afstand, som fokus er angivet til.
ISO-værdi
Vælg
Indstil
Drejehjul
Sådan vælger du punktet
1 Drej drejehjulet for at vælge det punkt, du
vil indstille.
Flyt den gule indikation V for at vælge
punktet.
Kontrolknap
3 Tryk på z for at vælge andre punkter, og
foretag følgende betjeninger.
De punkter, som ikke kan vælges, vises i
gråt.
Sådan vælger du værdien
Når værdierne vises i gult, kan de vælges og
indstilles ved at dreje på drejehjulet. Den
viste værdi indstilles.
2 Tryk på z på kontrolknappen.
Værdien bliver gul.
16
Vis/slet billeder
MENU-knap
(Afspilning)-knap
(afspilningszoom)/
(Indeks)-knap
(afspilningszoom)-knap
Multistik (side)
ɟ Kontrolknap (indvendig)/
Drejehjul (udvendig)
HOME-knap
Højttaler (bund)
1 Tryk på
(Afspilning)-knappen.
Hvis du trykker på knappen
afspilningstilstanden. Tryk på
, når kameraet er slukket, tændes det automatisk og indstilles til
igen for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
DK
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage til normal
afspilning).
Tryk på V for at få vist skærmbilledet med volumenkontrollen, og tryk derefter på b/B for at justere
volumen.
• Ved at dreje på drejehjulet kan du også nemt vise næste/forrige side.
[
Sådan sletter du billeder
1 Få vist det billede, du vil slette, og tryk på MENU.
2 Vælg [Slet] med v, vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
[
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Indstil positionen: v/V/b/B
Annuller afspilningszoom: z
17
[
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på
(Indeks)-knappen for at få vist indeksskærmbilledet, mens der vises et stillbillede.
Vælg derefter et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
• Du kan også få vist indeksskærmbilledet ved at vælge [
Indeksvisning] i
(Vis billeder) på
skærmbilledet HOME.
• Hver gang du trykker på
(Indeks), skifter antallet af billeder på indeksskærmbilledet.
[ Sådan sletter du billeder i indekstilstand
1 Tryk på MENU, mens indeksskærmbilledet vises.
2 Vælg [Slet] med v, vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg det billede, du ønsker at slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
er markeret i afkrydsningsfeltet på billedet.
Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge et billede, du har valgt til sletning, og derefter trykke på z
igen.
4 Tryk på MENU, og vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billederne i en mappe, skal du vælge [Alle i denne mappe] og derefter trykke på z
i trin 2.
[ Sådan afspiller du en serie billeder (Diasshow)
1 Tryk på HOME, og vælg [ Diasshow] i
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
(Vis billeder).
• Dette er det samme som at trykke på SLIDE SHOW-knappen på fjernbetjeningen.
[ Sådan viser du billeder på en tv-skærm
Tilslut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Til multistikket
Kabel til flerfunktionsterminal
18
Til lyd/video-indgangsstik
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af skærmbilledet HOME
Skærmbilledet HOME er indgangen til alle funktionerne i kameraet.
Du kan vælge optagelse eller afspilning eller ændre indstillingerne fra skærmbilledet HOME.
Kontrolknap
z-knap
HOME-knap
1 Tryk på HOME for at få vist skærmbilledet HOME.
DK
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
[ Når du vælger kategorien
(Hukommelsesadmin.) eller
(Indstillinger)
1 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Dette fungerer kun, hvis du vælger
(Indstillinger).
2 Flyt til højre med B, vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
3 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Kameraet indstilles til optagetilstand ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.
19
For oplysninger om betjeninggen
1 side 19
HOME-punkter
Ved tryk på HOME-knappen vises følgende menupunkter. Oplysninger om menupunkter vises
på skærmen ved hjælp af guiden.
Kategori
Punkter
Optagelse
Optagelse
Vis billeder
Enkelt billede
Indeksvisning
Diasshow
Udskrivning, andet
Udskriv
Musikværktøj
Hent musik
Hukommelsesadmin.
Format musik
Hukommelsesværktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagrings mappe
Opretter lagr. Mappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Indstillinger
Primære indstillinger
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Funkt.guide
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
COMPONENT
Indstill. for optagelse
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
AF-fkt.
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2
Blitzsynk.
Autom. visn.
Indstillinger af ur
Language Setting
20
Gitterlinje
Digital zoom
Autoretning
Udv. Fokus
Brug af menupunkter
MENU-knap
ɟ Kontrolknap
z-knap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
DK
Funktionsguide
• Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstanden.
• Der er forskellige menupunkter, som bliver synlige, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg den ønskede indstilling med b/B på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede menupunkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises
på skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et menupunkt i afspilningstilstand.
4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
21
For oplysninger om betjeninggen
1 side 21
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af kameratilstanden.
Optagemenuen er kun tilgængelig i optagetilstand, og visningsmenuen er kun tilgængelig i
afspilningstilstand.
De menupunkter, som er tilgængelige, afhænger af positionen af funktionsvælgeren. Det er
kun de tilgængelige menupunkter, som vises på skærmbilledet.
Menu til optagelse
Valg af motiv
Vælger en forudindstillet indstilling efter motivet.
Billedformat
Vælger stillbilledets størrelse.
Registrering af ansigter
Registrerer ansigterne på motiverne og justerer fokus osv.
Opt.funkt.*
Vælger metoden til kontinuerlig optagelse.
Farvetilstand
Ændrer billedets livagtighed eller tilføjer specielle effekter.
Lysmålermetode*
Vælger målemetode.
Hvidbalance
Justerer farvetoner.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Reducerer rødøjefænomenet.
Kontrast
Justerer kontrasten.
Skarphed
Justerer skarpheden.
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
SETUP
Vælger optageindstillinger.
* Det er kun på DSC-H7, at det er muligt indstille punkterne på menuskærmen. Tryk på knapperne til de
enkelte funktioner for at indstille menupunkterne på DSC-H9.
DSC-H9
/BRK-knap
(Opt.funkt.)
22
-knap
(Lysmålermetode)
For oplysninger om betjeninggen
1 side 21
Menu for visning
(Slet)
Sletter billeder.
(Diasshow)
Afspiller en serie billeder.
(Retouchering)
Retoucherer billeder.
(Beskyt)
Forhindrer sletning ved et uheld.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke på det billede, som du vil
udskrive.
(Udskriv)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælger mappen til visning af billeder.
DK
23
Brug af din computer
Du kan få vist de billeder, der er taget med kameraet, på computeren. Du kan også bruge
stillbilleder og film fra kameraet i højere grad end nogensinde før ved at udnytte softwaren.
Yderligere oplysninger finder du i "Cyber-shot Håndbog".
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.4)
Program "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) er ikke understøttet.
• Skal installeres sammen med ovennævnte operativsystem ved levering.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du bruge en Memory Stick Reader/
Writer, der kan købes i forretningerne.
• Yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for "Picture Motion Browser" Cyber-Shot-softwaren
finder du i "Cyber-shot Håndbog".
24
Visning af "Cyber-shot Håndbog" og "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin"
[ For Windows-brugere
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Følg vejledningen herunder.
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmbilledet herunder vises.
Sådan får du vist "Cyber-shot Håndbog"
1 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf" i mappen [DK] til din
computer.
2 Når kopieringen er afsluttet, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmbilledet til kopiering
af "Cyber-shot Håndbog".
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
Når du klikker på "Cyber-shot Håndbog"knappen, installeres både "Cyber-shot
Håndbog" og "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin".
3 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
Sådan får du vist "Cyber-shot – Vejledning
til næste trin"
1 Kopier mappen [stepupguide] til mappen
[stepupguide] på din computer.
DK
2 Vælg [stepupguide], [language] og derefter
mappen [DK] på CD-ROM'en og kopier
alle filer i mappen [DK], overskriv dem til
filerne i mappen [img] i [stepupguide],
som kopieres til din computer i trin 1.
3 Når kopieringen er udført, skal du
dobbeltklikke på "stepupguide.hqx" i
mappen [stepupguide] for at udpakke den.
Dobbeltklik derefter på den oprettede fil
"stepupguide".
• Hvis et værktøj til udpakning af HQX-filer ikke
er installeret, skal du installere Stuffit Expander.
25
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på knappen
v (DISP), ændres displayet (side 14).
[ Ved optagelse af stillbilleder
A
Resterende batteritid
E
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
Funktionsvælger/menu
(valg af motiv)
PSAM
Funktionsvælger
Night Shot (kun DSC-H9)
Hvidbalance
[ Ved optagelse af film
Optagehastighed
Målemetode
Registrering af ansigter
SteadyShot
Advarsel om vibration
Selvudløser
Zoomskalering
[ Ved afspilning
Farvetilstand
Kontrast
Skarphed
PictBridge-tilslutning
Beskyt
VOL.
Lydstyrke
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Zoomskalering
PictBridge-tilslutning
26
B
C
z
AE/AF-lås
Standby
OPT
Standby/optagelse af en
film
ISO400
ISO-nummer
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Indikator for AFområdesøgerramme
Medie til optagelse/
afspilning
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
Resterende antal billeder,
der kan optages
12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:00:00
Resterende optagetid
Skift mappe
Manuel fokus
9
AF-lampe
Linje til manuel fokus
Rødøjereduktion
Makro
N
Målemetode
Afspilning
Blitzindstilling
Afspilningsbjælke
00:00:12
Blitzen oplades
Tæller/optagetid
Hvidbalance
Histogram
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Konverteringsobjektiv
101-0012
Mappe- og filnummer
REAR
Blitzsynkronisering
2007 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
z SET
z OK
ISO400
Betjeningsvejledning til
optagelse af billede
ISO-nummer
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
MOVE
MOVE
z STOP
z PLAY
Betjeningsvejledning til
afspilning af billede
BACK/NEXT Vælg billeder
V VOLUME
DK
D
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
Selvudløser
Juster lydstyrke
Ramme for AFområdesøger
+
Kryds til punktmåling
Histogram
27
Batterilevetid og hukommelseskapacitet
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets levetid, når du optager billeder i
[Normal]-indstilling med batteriet
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25 °C. Det antal
billeder, som kan optages eller vises,
beregnes om nødvendigt ved hensyntagen
til udskiftning af "Memory Stick Duo".
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end dem, der er vist i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
• Batterikapaciteten falder, jo mere du bruger det,
og efterhånden som tiden går.
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når baggrundsbelysningens lysstyrke er
indstillet til Op.
– [AF-fkt.] er indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
[ Ved optagelse af stillbilleder
LCDskærm/
måler
Antal billeder
Batteriets levetid
(min.)
LCDskærm
Ca. 280
Ca. 140
Måler
Ca. 310
Ca. 155
LCDskærm
Ca. 300
Ca. 150
Måler
Ca. 320
Ca. 160
DSC-H9
DSC-H7
28
• Optagelse i følgende situationer:
– [AF-fkt.] er indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hver 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen udløses hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder/batteriets levetid.
[ Ved visning af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
DSC-H9
Ca. 6000
Ca. 300
DSC-H7
Ca. 7200
Ca. 360
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
[ Ved optagelse af film
Optagelse med LCDskærmen
Optagelse med måleren
DSC-H9
Ca. 150
Ca. 170
DSC-H7
Ca. 160
Ca. 170
• Optagelse af film kontinuerligt med en
billedstørrelse på [320]
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og optagetid for film kan variere afhængig af optageforholdene.
• Du kan vælge den billedstørrelse, der skal bruges ved optagelse, i menuen (side 21, 22).
[ Det omtrentlige antal stillbilleder
(Enheder: Billeder)
Kapacitet
Størrelse
Intern
hukommelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
2457
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
DK
• Det viste antal billeder gælder, når [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra det faktiske billedformat.
[ Den omtrentlige optagetid for film
(Enheder: time : minut : sekund)
Kapacitet
Størrelse
640(fin)
Intern
hukommelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Film med størrelsen indstillet til [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Størrelsen af en filmfil er begrænset til ca. 2 GB. Under optagelse stopper filmoptagelsen automatisk, når
filstørrelsen når ca. 2 GB.
• Dette kamera understøtter ikke HD-optagelser eller afspilninger af film.
29
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Se nedenstående punkter, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, henvises du til "Cybershot Håndbog".
2 Fjern batteriet, indsæt det igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 20).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet i den interne hukommelse,
musikfiler, kan blive kontrolleret, når du sender dit kamera til reparation.
Batterienhed og strøm
Batteriet kan ikke indsættes.
• Indsæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet (side 9).
Kan ikke tænde kameraet.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan det tage lidt tid, før kameraet kan tændes.
• Isæt batteriet korrekt (side 9).
• Batteriet er afladet. Isæt opladet batteri (side 8).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri (side 6).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen (side 11).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
Indikatoren for resterende batteritid viser forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Den viste resterende batteritid afviger fra den faktiske resterende tid. Aflad batteriet helt, og
oplad det derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Isæt det opladede batteri (side 8).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
30
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke).
Optagelse af stillbilleder/film
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" (side
29). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 17).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCKposition. Sæt knappen i optagestillingen.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles på en anden position end
.
• Indstil funktionsvælgeren på
ved optagelse af film.
• Billedformatet er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedformatet til noget andet end [640(Fin)].
– Isæt et "Memory Stick PRO Duo".
• Objektivdækslet er påsat. Fjern det.
DK
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "Picture
Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato.
Der vises lodrette streger, når du optager et motiv, som er meget lyst.
• Smear-fænomenet opstår, og hvide, sorte, røde, lilla eller andre striber vises på billedet. Dette
fænonen skyldes ikke funktionssvigt.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(Afspilning)-knappen (side 17).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
31
Forsigtig
[ Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På et meget varmt, koldt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformt, og
det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformt,
hvilket kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0 °C og 40 °C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
32
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
[ Om det interne genopladelige
reservebatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade dette genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom dette genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad
kameraet være slukket i 24 timer eller mere.
Specifikationer
Kamera
[System]
Billedenhed: 7,18 mm (1/2,5 type) farve-CCD,
primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 8 286 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 8 083 000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 15×
zoomobjektiv f = 5,2 – 78 mm (31 – 465 mm
ved konvertering til et 35 mm stillkamera)
F2,7 – 4,5
Eksponeringskontrol: automatisk eksponering,
indstillet lukkerhastighed, indstillet
blændeværdi, manuel eksponering, valg af
motiv (9 tilstande)
Hvidbalance: automatisk, dagslys, skyer,
fluorescerende 1,2,3, skinnende, blitz, et tryk
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibel (Mono)
Optagemedier: Intern hukommelse (ca. 31 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Optageafstand ved blitz (ISO-følsomhed
(anbefalet eksponeringsværdi) indstillet til
ISOAUTO): ca. 0,2 til 9,8 m (W)/ca. 1,2 til
6 m (T)
Søger: Elektrisk søger (farve)
[Input- og outputstik]
Multistik
Videooutput
Audiooutput (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skærm]
LCD-panel:
DSC-H9:
7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
DSC-H7:
6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt:
DSC-H9:
230 400 (960 × 240) punkter
DSC-H7:
115 200 (480 × 240) punkter
[Måler]
Panel: 0,5 cm (0,2 type) farve
Antal punkter i alt:
Svarer til ca. 200 000 punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Genopladeligt batteri NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under optagelse med LCDskærmen tændt):
DSC-H9:
1,2 W
DSC-H7:
1,1 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 109,5 mm × 83,4 mm × 85,7 mm (B/H/D,
eksklusive fremspringende dele) (gælder både
DSC-H9 og DSC-H7)
Vægt:
DSC-H9:
Ca. 546 g
(inklusive NP-BG1 batteri, skulderrem,
adapterring, modlysblænde,
objektivdæksel osv.)
DSC-H7:
Ca. 514 g
(inklusive NP-BG1 batteri, skulderrem,
adapterring, modlysblænde,
objektivdæksel osv.)
Mikrofon: mono
Højttaler: mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
DK
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGCbatterioplader
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/
2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding: Jævnstrøm 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
33
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
34
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Google er et registreret varemærke tilhørende
Google, Inc.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising