Sony | DSC-H9 | Sony DSC-H9 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke funksjoner for
opptak
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke funksjoner for
visning
Tilpasse innstillingene
DSC-H7/H9
Før du begynner å bruke enheten, må du lese
grundig gjennom denne Brukerhåndbok
sammen med "Bruksanvisning" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot",
og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-196-622-22(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 131.
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
Carl Zeiss linse
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 129.
Dette kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss
linse som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med fremragende kontrast.
Linsen i dette kameraet er produsert under
et kvalitetssikringssystem som er sertifisert
av Carl Zeiss i henhold til
kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i
Tyskland.
Merknader for LCD-skjermen, LCDsøkeren og linsen
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn
farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen eller
LCD-søkeren. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert).
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Ikke hold kameraet ved å ta tak i LCDskjermen.
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
2
• Hvis LCD-skjermen, LCD-søkeren eller linsen
utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan
det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge
kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
Merknader om bruk av kameraet
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Bildene som brukes i denne
Brukerhåndbok
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne Brukerhåndbok er reproduserte bilder, og
ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
På illustrasjoner
Illustrasjoner brukt i denne Brukerhåndboken er
for DSC-H7 med mindre annet er oppgitt.
3
Innhold
Merknader om bruk av kameraet .............................................................. 2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder................................................. 8
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 8
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 10
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 12
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 12
Blits – På med blitsen ...................................................................................... 14
Identifisere deler ..................................................................................... 15
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 20
Endre skjermbildet .................................................................................. 24
Bruke internminnet.................................................................................. 25
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren ............................................................................. 26
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus) ................................................... 27
Fotografere stillbilder (scenevalg) ........................................................... 31
Tatt i mørket (Night Shot) (bare DSC-H9) ............................................... 34
Bruke hjulvelgeren .................................................................................. 35
Ta bilder med manuell justering .............................................................. 36
Ta bilder med Program Shift
Ta bilder med prioritetsmodus for lukkerhastighet
Ta bilder med prioriteringsmodus for blender
Ta bilder med manuell eksponeringsmodus
ISO: Velge lysfølsomhet
EV: Justere lysintensiteten
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Vise bilder ............................................................................................... 43
Slette bilder ............................................................................................. 45
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen ......................................... 47
Menyelementer ....................................................................................... 50
4
Innhold
Bruke funksjoner for opptak
Opptaksmeny ..........................................................................................51
Scenevalg: Velge scenevalgmodus
Bildestørr.: Velge bildestørrelsen
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Målemodus: Velge målemodus
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Rødøyered.: Reduserer rødøyevirkningen
Kontrast: Justere kontrasten
Skarphet: Justere skarpheten
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Bruke funksjoner for visning
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet .........................................62
(Enkeltbilde): Spiller av enkeltbilder
(Indeksvisning): Spiller av en liste med bilder
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
Visningsmeny ......................................................................................65
(Slett): Slette bilder
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder etter at de er tatt
(Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Tilpasse innstillingene
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen og -innstillingene .......70
Administrer minne ........................................................................72
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy.............................................72
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
5
Innhold
Minneverktøy — Internt minneverktøy .............................................. 74
Format
Innst. ............................................................................................... 75
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1 ........................................ 75
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2 ........................................ 76
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1 .................................. 78
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2 .................................. 81
Blitssynk.
Auto-orient.
Autovisning
Utvidet fokus
Klokkeinnstillinger............................................................................. 83
Language Setting ............................................................................. 84
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV................................................................................ 85
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte kabelen for
flerbruksterminal
Vise bilder med ved å koble kameraet til en HD-TV
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ...................................................... 88
Installere programvare (inkludert) ........................................................... 90
Kopiere bilder til datamaskinen ............................................................... 91
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet
(ved hjelp av en "Memory Stick Duo")..................................................... 97
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)............................................. 98
Bruke "Music Transfer" (inkludert)......................................................... 104
Bruke Macintosh-datamaskinen............................................................ 105
6
Innhold
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .....................................................................107
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ..............108
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter .......................................................111
Feilsøking
Feilsøking ..............................................................................................113
Varselindikatorer og meldinger..............................................................125
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder................................................128
Om "Memory Stick" ...............................................................................129
Om batteripakken ..................................................................................131
Om batteriladeren .................................................................................132
Indeks
Indeks....................................................................................................133
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du
kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite
hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks. modusvelgeren
(side 26), hjulvelgeren (side 35), HOME
skjermen (side 47), menyene (side 49), og så
videre.
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk lukkerknappen
helt ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/
AF-lås
blinkende , tent/
piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 40)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet ble med et uhell flyttet mens du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelser". Hvis
objektet derimot flyttet seg mens du tok bildet, kalles dette "uskarpt objekt".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din rister mens du holder
kameraet og trykker på lukker-knappen, og hele
skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat,
stabil overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilder med en selv-utløser med 2 sekunders
forsinkelse og stabiliser kameraet ditt ved å holde
armen din ved siden din etter du har trykt på
lukker-knappen.
Uskarpt objekt
Årsak
Selv om kameraet holdes stødig, flytter objektet
seg under eksponeringen slik at objektet virker
uskarpt når lukker-knappen blir trykt ned.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Velg
(Høy følsomhet modus) i scenevalg.
• Velg en høyere ISO sensivitet for å gjøre
lukkerhastigheten raskere, og trykk på lukkerknappen før objektet flytter seg.
Merknader
• Funksjonen for fjerning av uskarphet er aktivert i standardinnstillingene slik at kamerarystelsene blir
automatisk redusert. Men denne er ikke effektiv for uskarpe objekter.
• Utenom dette kan kamerarystelser og uskarpe objekter ofte oppstå ved dårlig lys eller sakte
lukkerhastighet, som du kan støte på i Skumringsmodus eller Halvlysportrett-modus. I dette tilfellet
bør du ta bildet i henhold til tipsene over.
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponering
Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO (anbefalt eksponeringsverdi)
= Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Manuell eksponering:
Gir deg muligheten til å manuelt justere
lukkerhastigheten og blenderåpningen
(side 38).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (sider 24, 40).
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 56).
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for eksponeringsverdien (EV)
Når du tar et generelt hvitt bilde som for eksempel et bakgrunnsbelyst motiv eller snøscener, vil kameraet
bestemme at motivet er lyst og kan sette en mørkere eksponering for bildet. Hvis dette er tilfelle er
justering av eksponeringen i + (pluss) retningen effektiv.
Juster i + retningen
Når du tar et bilde i et generelt mørkt bilde, vil kameraet bestemme at motivet er mørkt og kan sette en
lysere eksponering for bildet. Hvis dette er tilfelle er justering av eksponeringen i - (minus) retningen
effektiv.
Juster i - retningen
Du kan sjekke eksponeringen etter histogramskjemaet. Vær forsiktig så du ikke overeksponerer eller
undereksponerer objektet ditt (som gir et hvitaktig eller mørkaktig bilde).
Justerer ISO sensitivitet (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO følsomheten, se side 39.
Høy ISO følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 57).
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8M
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 13)
Piksel
12
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
Bildestørrelse
Retningslinjer
.
Antall bilder
8M (3264×2448)
For bilder på opptil A3
3:21) (3264×2176)
Ta opp med bildeforhold 3:2
5M (2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M (2048×1536)
For bilder på opptil 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA (640×480)
Ta opp med liten bildestr. for epostvedlegg
16:92) (1920×1080)
Ta opp med HDTV-bildeforhold
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 122).
Filmbildestørrelse
Rammer per sek.
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
320 (320×240)
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for e-postvedlegg
• Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet.
• Jo flere rammer som spilles av per sekund, jo mer finkornet er avspillingen.
13
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
På med blitsen
Øyene til objektet kan bli røde, eller uklare hvite runde flekker kan vises når blitsen brukes.
Disse virkningene kan reduseres ved å ta følgende trinn.
"Rødøyevirkningen"
Dette forårsakes av at blitslyset reflekteres i blodårene på netthinnen til motivets øyne fordi
pupillene til motivets øyne er åpne på et mørkt sted.
Kamera
Øye
Hornhinne
Hvordan kan "Rødøyevirkningen" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 59).
• Velg
(Høy følsomhet modus)* i scenevalg (side 32). (Blitsen slås automatisk av.)
• Når øynene til motivet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 65) eller med
programvaren som følger med "Picture Motion Browser".
"Hvite runde prikker"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) i luften, som når de er for nære linsen, kan
fremheves av kameraets blits.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen, osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten en blits.
• Velg
(Høy følsomhet modus)* i scenevalg. (Blitsen slås automatisk av.)
* Selv om du velger
(Høy følsomhet modus) i scenevalg, kan lukkerhastigheten bli tregere når det er
mindre lys, eller på et mørkt sted. Hvis dette er tilfelle kan du bruke et stativ eller holde armen stødig ved
siden av deg mens du trykker på lukker-knappen.
14
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A POWER-knapp/POWER-lampe
B Modusvelger (26)
C Lukkerknapp (27)
D Fjernkontrollsensor
E AF-lys (78)/Selvutløserlampe (29)
F Linse
G Blits (29)
H Søkerjusteringsviser
• Når du velger med FINDER/LCD-knappen
for å ta bilde med søkeren, juster
søkerjusteringsviser slik at den samsvarer
med synet ditt slik at bildet vises klart
innenfor søkeren.
I Feste for skulderrem
J Multikontakt
Brukes i følgende situasjoner:
bare DSC-H9
• Opprett en USB tilkobling mellom kameraet
og datamaskinen.
• Opprett en tilkobling til lyd-/
videoinngangskontakter på en TV.
• Opprett en tilkobling til en PictBridgekompatibel skriver.
bare DSC-H9
K
/BRK-knapp (53)
L
(Målemodus)-knapp (56)
M NIGHTSHOT bryter
15
Identifisere deler
G HOME-knapp (47)
H Mikrofon
I For fotografering: Zoom-knapp (W/T)
(28)
For visning: / -knapp
(avspillingszoom)/
-knapp (Indeks)
(43, 44)
J DC IN kontakt/DC IN kontaktdeksel
Når en AC-LS5K vekselstrømadapteren
brukes (ikke inkludert)
Til DC IN pluggen
1
v merke
2 Til stikkontakt
A Søker
B
(avspilling)-knapp (43)
C FINDER/LCD-knapp
D LCD-skjerm (24)
bare DSC-H9
• Du kan ikke lade batteripakken ved å koble
kameraet ditt til AC-LS5K
vekselstrømadapteren. Bruk batteriladeren
til å lade batteripakken.
K Feste for skulderrem
L Høyttaler
M Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
N Skruehull for stativ (på undersiden)
• Du kan justere vinkelen til LCD-panelet
etter ulike situasjoner.
E MENU-knapp (49)
F Kontrollknapp (innvendig)/Hjulvelger
(utvendig) (35)
Meny på: v/V/b/B/z (49)
Meny av: DISP/ / / (24, 29)
16
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
O Batterispor
P Batteriutløserhendel
Q "Memory Stick Duo"-spor
R Tilgangslampe
Identifisere deler
Fjernkontroll
Merknader
• Fjern isoleringsarket før du bruker
fjernkontrollen.
Isoleringsark
• Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren
for å bruke kameraet (side 15).
Bytte batteriet på fjernkontrollen
1 Mens du trykker på klaffen, sett
fingerneglen din inni sprekken for å trekke
ut batteripakken.
2 Plasser et nytt batteri med + siden opp.
A Overfører
3 Sett batteripakken tilbake inn i
fjernkontrollen til det går i lås.
B HOME-knapp (47)
C SLIDE SHOW-knapp (62)
• Du kan se lysbildevisningen ved å trykke på
denne knappen.
D MENU-knapp (49)
E SHUTTER-knapp (27)
• Kan ikke trykkes halvveis ned.
Klaff
• Fjernkontrollen har et innebygd litiumbatteri
(CR2025). Ikke bruk andre batterier enn
CR2025.
F For fotografering: Zoom-knapp (W/T)
(28)
For visning: / -knapp
(avspillingszoom)/
-knapp (indeks)
(43, 44)
• Du kan ikke zoome raskt ut selv om du
holder zoom-knappen på fjernkontrollen
helt inne.
G Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (49)
Meny av: DISP/ / / (24, 29)
17
Identifisere deler
Linsehette/Adapterring
3 Vri linsehetten og plasser indikatoren til
indikatoren på posisjonsringen til den går i
lås. Mens du gjør dette, hold og fest
indikatoren på adapteren slik at den ikke
vris.
A Linsehette
B Adapterring
Feste linsehetten
Når du tar bilder i lyse forhold, som f.eks.
utendørs, anbefaler vi at du bruker linsehetten for
å redusere dårlig bildekvalitet forårsaket av
unødvendig lys.
1 Fest adapterringen mens strømmen er slått
av.
2 Vri posisjonsringen og plasser indikatoren
til adapterringen etter indikatoren på dette
kameraet, som illustrert under.
Indikatorer
Posisjonsring
18
• Du kan feste linsehetten med festet linsehette.
• Mens du bruker linsehetten, vær obs på
følgende:
– AF-lys kan blokkeres.
– Det infrarøde lyset til Night Shot kan
blokkeres. (bare DSC-H9)
– Når du bruker den innebygde blitsen kan
blitslyset bli blokkert og en skygge kan vises.
– Fjernkontrollsensoren kan blokkeres, og det
kan hende fjernkontrollen ikke fungerer.
Identifisere deler
Oppbevare linsehetten
Linsehetten kan festes i motsatt retning for
oppbevaring med kameraet når den ikke er i
bruk.
Plasser linsehetten som vist under og vri
linsehetten med klokken til den går i lås.
Feste en konverteringslinse (ikke
inkludert)
Når du vil ta forbedret bredvinklede bilder
eller zoome inn på bilder med fjerne
objekter, kan du bruke en
konverteringslinse.
1 Fest adapterringen.
2 Feste en konverteringslinse.
• Når du tar bilder med konverteringslinsen, gå
gjennom innstillingene til [Konvert.-linse]
(side 80).
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
konverteringslinse.
19
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet (side 24).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Display
Betydning
Hvitbalanse (57)
Når du tar stillbilder
Opptaksmodus (53)
BRK
±1.0
Målemodus (56)
Ansiktsregistrering (52)
SteadyShot (60)
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
aktiverer funksjonen for
fjerning av uskarphet,
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 9).
Når du filmer
Selvutløser (29)
Zooming (28, 79)
A
Display
Betydning
Fargemodus (55)
Gjenværende batteritid
E
Advarsel om lite
batteristrøm (125)
Bildestørrelse (51)
Modusvelger/Meny
(scenevalg) (31)
PSAM
Modusvelger (26)
Night Shot (34) (bare
DSC-H9)
20
Kontrast (60)
Skarphet (60)
Indikatorer på skjermen
B
C
Display
Betydning
z
AE/AF-lås (27)
Standby
REC
Standby en film/ta opp en
fil
ISO400
ISO nummer (39)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten
kommer under en viss verdi
under forhold med lite lys,
aktiveres Støyreduksjon NR
med sakte lukker
automatisk for å redusere
bildestøyen.
125
Display
Betydning
Opptaksmedier
Opptaksmappe (72)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
96
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
00:00:00
Gjenværende opptakstid
AF-lys (78)
Rødøyereduksjon (59)
Blitsmodus (29)
Blitsen lades
Konverteringslinse (80)
Lukkerhastighet
REAR
Blitssynk (81)
F3,5
Blenderverdi
+2,0EV
Eksponeringsverdi (40)
00:00:12
Innspillingstid
Display
Betydning
Indikator for AFavstandssøkerramme (40)
C:32:00
Egendiagnose-display
9
z SET
z OK
MOVE
MOVE
D
(125)
Manuell fokus (42)
Selvutløser (29)
Makro (29)
Trådkors for punktmåling
Veiviser for å ta bilde
(56)
AF-avstandssøkerramme
(40)
Manuell fokuslinje (42)
Histogram (24)
21
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Display
Betydning
Gjenværende batteritid
Bildestørrelse (51)
Beskytt (67)
VOL.
Volum (43)
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(111)
Når du spiller av filmer
PictBridge kobler til (109)
Zooming (43)
PictBridge kobler til (110)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal mens
ikonet vises.
B
Display
N
Betydning
Avspilling (43)
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (69)
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z PLAY
z STOP
Veiviser for bildeavspilling
BACK/
NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
Histogram (24)
•
22
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Indikatorer på skjermen
C
Display
Betydning
Avspillingsmedier
Avspillingsmappe (69)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Endre mappe (69)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (56)
Blits
Hvitbalanse (57)
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO400
ISO nummer (39)
+2,0EV
Eksponeringsverdi (40)
500
Lukkerhastighet
F3,5
Blenderverdi
(125)
23
Endre skjermbildet
v (DISP) (skjermvisningsknapp)
knapp
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet slik.
Lysstyrken for LCD-baklyset økes
Histogram på
Bildeinformasjonen vises under
avspilling.
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp.
Det kan imidlertid hende at batteristrømmen
brukes opp raskere under slike forhold.
• Skjermen blir histogram t Indikatorer av
t Indikatorer på når tilkoblet TV (side 85).
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak.
– Når menyen vises.
– Når du filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise
et histogram
A
Indikatorer av
Indikatorer på
Histogram-display
(side 24)
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Juster modusvelgeren til andre
innstillinger enn , og trykk flere ganger
på v (DISP) for å vise histogrammet inni
skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når
den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde
når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
24
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 31 MB internt minne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er
satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)].
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick
Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopiere) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopier] (side 73).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 91 til 93 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data
som er lagret i det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en
datamaskin, til internminnet.
25
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
Kontrollknapp
:
Autojusteringsmodus for stillbilde
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk
(side 27).
P:
Program Auto*
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 36).
S:
Prioritetsmodus for lukkerhastighet*
Gir deg muligheten til å ta bilder etter manuell justering av
lukkerhastigheten (side 37).
A:
Prioriteringsmodus for blender*
Gir deg muligheten til å ta bilder etter manuell justering av
blenderåpningen (side 38).
M:
Manuell eksponeringsmodus*
Gir deg muligheten til å ta opp etter automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 38).
:
Filminnspillingsmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd (side 27).
/
/
/
/
/SCN (
): Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen (side 31).
*Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. (Nærmere informasjon om tilgjengelige
funksjoner t side 50)
26
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Modusvelger
Søker
Lukkerknapp
Makroknapp
DISP-knapp
FINDER/LCD-knapp
Blitsknapp
Zoomknapp
MENU-knapp
Selvutløserknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojusteringsmodus): Velg
Når du filmer: Velg
.
Grunnleggende bruk
HOME-knapp
.
2 Hold kameraet støtt, med armen din langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
27
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Den korteste fotograferingsavstanden er ca. 50 cm (W)/120 cm (T). Bruk nærbildemodus (Makro) modus
når du fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden (side 29).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AV-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:
–
–
–
–
–
–
–
Langt fra kameraet og mørkt
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Sett gjennom glass
I rask bevegelse
Reflekterende lys eller med en skinnende overflate
Blinking
Baklys
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
Trykk lett på knappen for å zoome sakte inn, og trykk knappen helt ned for å zoome raskt inn.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 15×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 79.
• Selv om du trykker knappen helt inn, zoomer kameraet sakte inn mens du spiller inn en film.
28
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Blits auto
Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen hopper automatisk opp og blinker. Lukk blitsen med hånden etter bruk.
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen for å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W side: Ca 1 cm eller lengre, T side: Ca 120 cm eller lengre)
Makro
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro.
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Ikke bruke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren
aktiveres.
29
Ta bilder enkelt (Autojusteringsmodus)
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V ( ) på nytt.
• Bruk 2 sekunders forsinkelse hvis du vil forhindre uskarpe bilder forårsaket av at kameraet
ristes når du trykker på lukkerknappen.
Justere vinkelen på LCD-skjermen
Du kan justere vinkelen på LCD-skjermen.
• Hvis du tvinger LCD-skjermen til å flytte over bevegelsesrekkevidde kan dette forårsake feil.
30
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Scenevalgmodus har to måter som kan velges, moduser valgt fra modusskiven og moduser
valgt fra menyskjermen, og de tilgjengelige modusene er ulike.
MENU-knapp
Lukkerknapp
Kontrollknapp
Fra modusvelgeren
1 Velg ønsket modus for scenevalg (
/
/
/
/
Grunnleggende bruk
Modusvelger
) med modusvelgeren.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Fra menuskjermen
1 Velg SCN med modusvelgeren.
2 Trykk på MENU-knappen, og velg fra
/
/ /
med b/B på
kontrollknappen (side 49).
3 Ta bilde med lukkerknappen.
• Du finner informasjon om modi på neste side.
Avbryte Scenevalg
Still inn modusvelgeren til et annet modus enn scenevalg.
31
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Scenevalgmoduser
Følgende moduser er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Moduser valgt fra modusvelgeren
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, med bildestabilisering.
Moduser valgt fra menuskjermen
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Portrett
Bilder med bakgrunner blir
uskarpe, og objektet blir skarpere.
Avansert
sportsfotografer.
Passer for scener med raske
bevegelser, som for eksempel
sport.
• Mens lukkeren er trykt halvveis
ned, forutses bevegelsen til
objektet og fokuset justeres.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
Fyrverkeri*
Gjør det mulig for deg å ta opp
fyrverkeri uten å miste effekten.
Halvlysportrett*
Passer når du skal ta portrettbilder
når det er mørkt. Gir deg mulighet
til å ta skarpe bilder av personer
når det er mørkt, uten at du mister
den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap
og lignende.
* Når du tar bilder med modusen
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri), er
lukkerhastigheten lavere. Vi anbefaler at du bruker et stativ for å unngå uskarpt resultat.
32
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
—
—
Blits
—
/
Ansiktsregistrering
—
Serie/Gruppe
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
Hvitbalanse
*
Rødøyered.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Grunnleggende bruk
Makro
—
SteadyShot
Selvutløser
—
* [Blits] kan ikke velges.
33
Tatt i mørket (Night Shot) (bare DSC-H9)
Night Shot: Ta bilder i mørket
Med Night Shot-funksjonen kan du ta bilder av objekter i mørke steder uten å bruke blitsen,
som for eksempel leirscener om natten eller nattplanter og dyr. Merk at bilder som tas med
Night Shot-funksjonen vil bli grønnaktig.
Lukkerknapp
Modusvelger
Infrarødt lys
NIGHTSHOT bryter
1 Sett NIGHTSHOT-bryteren til ON.
og "Night Shot"-indikatorer lyser i omtrent fem sekunder.
2 Ta bildet.
For å avbryte Night Shot-funksjonen
Sett NIGHTSHOT-bryteren til OFF.
• Mens du bruker Night Shot-funksjonen, vil kameraet gå inn i Autojusteringsmodus når modusvelgeren er
satt, og innstillingene som er tilgjengelig er begrenset.
• Når linsehetten festes (inkludert), kan det infrarøde lyset bli blokkert.
• Ikke bruk Night Shot-funksjonen på lyse steder (f.eks. utendørs om dagen). Dette kan forårsake at
kameraet ditt ikke fungerer.
• Når avstanden til objektet er for nært kan det vises en skygge fra linsen på bildet. Hvis dette er tilfelle bør
du flytte deg lengre unna objektet og ta bildet.
34
Bruke hjulvelgeren
Hjulvelgeren brukes til å endre innstillingsverdiene når du tar bilder med de manuelle
justeringsmodusene (prioritetsmodus for lukkerhastighet, prioriteringsmodus for blender,
manuell eksponeringsmodus), ISO justering av sensitivitet, justering av fokusmetode eller EVjustering.
Ved å vri hjulvelgeren, kan du også enkelt se neste/forrige bilde.
Still inn
Hjulvelger
Kontrollknapp
Velg deretter elementet
Grunnleggende bruk
Velg
1 Vri hjulvelgeren for å velge det elementet du vil stille inn.
Flytt den gule indikasjon V for å velge elementet.
2 Trykk på z på kontrollknappen.
Verdien blir gul.
3 For å stille inn andre elementer, trykk på z og gjør deretter følgende.
Elementer som ikke kan velges vises i grått.
For å velge verdien
Når verdiene vises i gult kan verdiene velges og settes ved å vri hjulvelgeren. Den viste
verdien er stilt inn.
35
Ta bilder med manuell justering
Kameraet justerer automatisk fokus og eksponeringen, men du kan også manuelt justere disse
innstillingene.
Modusvelger
Indikator for AFavstandssøkeramme
Eksponeringsverdi
Blenderverdi
Lukkerhastighet
Hjulvelger
MENU-knapp
z-knapp
HOME-knapp
ISO verdi
Karakteristika til "lukkerhastighet"
Karakteristika til "blender" (F-verdi)
Raskere
Bevegende objekter
virker stoppet.
Åpen
I fokus område blir
mindre, både bakover
og fremover.
Tregere
Bevegende objekter
virker å flyte.
Lukk
I fokus område blir
større, både bakover og
fremover.
Funksjonen som er tilgjengelig i opptaksmodus er beskrevet nedenfor.
Du kan ikke velge modiene som vises i grått.
Moduser velges fra menyskjermen når modusvelgeren er satt til SCN
Ikke tilgjengelig
Tilgjengelig
Ta bilder med Program Shift
Du kan endre kombinasjonen av blenderverdien og lukkerhastigheten mens lysstyrken
forholdes på et fast nivå.
1 Velg P med modusvelgeren.
2 Velg kombinasjonen av blenderverdien og lukkerhastigheten med hjulvelgeren (side 35).
P* er indikert mens kombinasjonen av blenderverdien og lukkerhastigheten er endret.
36
Ta bilder med manuell justering
3 Ta bildet.
For å avbryte Program Shift, vri hjulvelgeren for å bytte indikasjonen fra P* til P.
Grunnleggende bruk
• Du kan ikke endre kombinasjonen av blenderverdien og lukkerhastigheten når lukker-knappen er trykt
halvveis ned.
• Når lysstyrken endres, vil blenderverdien og lukkerhastigheten også endres mens den endrede verdien
opprettholdes.
• Det kan hende du ikke kan endre kombinasjonen av blenderverdien og lukkerhastigheten.
• Når blitsmodusinnstillingen er endret, avbrytes Program Shift.
• Hvis du setter modusvelgeren til noe annet enn P eller slår av strømmen avbrytes Program Shift.
Ta bilder med prioritetsmodus for lukkerhastighet
Du kan justere lukkerhastigheten manuelt.
1 Velg S med modusvelgeren.
2 Velg en lukkerhastighet med hjulvelgeren (side 35).
Du kan velge en lukkerhastighet fra 1/4000 til 30 sekunder.
3 Ta bildet.
Innstillingsområdet til lukkerhastigheten
Blenderverdi
(F-verdi)
1/4000 til 30 sekunder
1/2000 til 30 sekunder
Zoomforstørrelse
(Tele)
(Bred)
ACa. ×2,1
BCa. ×15
• Lukkerhastighetene som varer i et sekund eller lengre indikeres med ["], for eksempel, 1".
• Når du setter lukkerhastigheten til noe tregere, anbefales det at du bruker et stativ for å forhindre
virkningen av vibrasjon.
• Hvis du velger trege lukkerhastigheter vil det ta tid å behandle dataen.
• Dersom lukkerhastigheten er satt til 1/3 sekund eller tregere, aktiveres funksjonen støyreduksjon NR med
sakte lukker automatisk for å redusere bildestøy og
vises.
37
Ta bilder med manuell justering
• Hvis korrekt eksponering ikke oppnås etter innstillingene har blitt gjort, blinker innstillingsverdiindikatoren på skjermen mens lukker-knappen er trykt halvveis ned. Du kan ta bilder på denne måten,
men vi anbefaler at du justerer de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er stilt inn på (blits tvunget på) eller
(blits tvunget av).
• Når lukkerhastigheten er rask, kan mengde blitslys fremdeles være utilstrekkelig selv om du bruker
blitsen.
Ta bilder med prioriteringsmodus for blender
Du kan manuelt justere hvor mye lys som kommer gjennom linsen.
1 Velg A med modusvelgeren.
2 Velg en blenderverdi med hjulvelgeren (side 35).
– Når zoom er satt helt til W-siden, kan du velge en blender fra F2,7 til F8,0.
– Når zoom er satt helt til T-siden, kan du velge en blender fra F4,5 til F8,0.
3 Ta bildet.
• Lukkerhastigheten justeres automatisk fra 1/2000 til 8 sekunder.
• Hvis korrekt eksponering ikke oppnås etter innstillingene har blitt gjort, blinker innstillingsverdiindikatoren på skjermen mens lukker-knappen er trykt halvveis ned. Du kan ta bilder på denne måten,
men vi anbefaler at du justerer de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er stilt inn på (blits tvunget på),
(Lav synkro) eller
(blits tvunget av).
Ta bilder med manuell eksponeringsmodus
Du kan manuelt justere lukkerhastigheten og blenderverdiene.
1 Velg M med modusvelgeren.
2 Velg en lukkerhastighet med hjulvelgeren (side 35).
3 Velg en blenderverdi med hjulvelgeren (side 35).
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering vurdert av kameraet vises som en EVverdi (side 36) på skjermen. 0EV indikerer verdien som ble vurdert av kameraet som mest
passende.
4 Ta bildet.
• Kameraet opprettholder innstillingen selv om strømmen blir slått av. Straks du setter en verdi du liker kan
du gjenprodusere samme eksponering ved å sette modusvelgeren til M.
• Hvis korrekt eksponering ikke oppnås etter innstillingene har blitt gjort, blinker innstillingsverdiindikatoren på skjermen mens lukker-knappen er trykt halvveis ned. Du kan ta bilder på denne måten,
men vi anbefaler at du justerer de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er stilt inn på (blits tvunget på) eller
(blits tvunget av).
38
Ta bilder med manuell justering
ISO: Velge lysfølsomhet
Høy ISO følsomhet
Velger en lysfølsomhet målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
1 Velg et ISO element med hjulvelgeren (side 35).
2 Trykk på z på kontrollknappen.
ISO-verdien blir gul.
Grunnleggende bruk
Lav ISO følsomhet
ISO verdi (gul)
3 Velg en ISO verdi med hjulvelgeren.
4 Trykk z.
ISOAUTO (Auto)
ISO80
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
•
•
•
•
•
Mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 11.
Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
ISO er automatisk satt til scenevalgmodus.
Når kontinuerlig opptak eller eksponeringsgruppe er satt, kan ISO kun velges fra Auto eller fra 80 til 400.
Når du tar bilder i lysere omgivelser, vil kameraet automatisk øke tonegjengivelsen og forhindre at bildene
blir for lyse (bortsett fra når ISO er satt til [ISO80]).
39
Ta bilder med manuell justering
EV: Justere lysintensiteten
Mot –
Mot +
1 Velg en et EV element med hjulvelgeren (side 35).
2 Trykk på z på kontrollknappen.
Eksponeringsverdien blir gul.
Eksponeringsverdi (gul)
3 Velg en eksponeringsverdi med hjulvelgeren.
Mot +: Gjøre bildet lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
Mot –: Mørkere bilde.
4 Trykk z.
• For detaljer om eksponeringen t side 14.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3EV (+2,0EV to –2,0EV).
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden med hjulvelgeren. Bruk når objektet er vanskelig å
fokusere på.
1 Velg en AF-avstandssøkerramme eller 9 med hjulvelgeren (side 35).
2 Trykk z på kontrollknappen.
Indikatoren for AF-avstandssøkeramme blir gul.
Indikator for AF-avstandssøkeramme (gul)
40
Ta bilder med manuell justering
3 Velg ønsket fokuseringsmetode med hjulvelgeren.
4 Trykk z.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
Når modusvelgeren er satt til
, er kun Multi-AF
tilgjengelig.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Senter-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av rammen.
Grunnleggende bruk
AF-avstandssøkeramme
• Når denne brukes med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med
den ønskede bildekomposisjonen.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Fleksibel punkt-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et smalt område.
Fleksibel punkt-AF lar deg ta bilder i ønsket
bildekomposisjon.
• For å sette fleksibel punkt-AF, se følgende fremgangsmåte.
• Dette er nyttig når du tar bilder med et stativ og motivet er
utenfor midtområdet.
• Når du tar bilder av et motiv som er i bevegelse, pass på at
motivet ikke viker fra avstandssøkerrammen.
9 (Manuell fokus)
Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand
til motivet.
• Sette avstand, se side 42.
• Når du fotograferer et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
Da er det praktisk å bruke manuell fokusmodus.
• AF står for autofokus.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, er AF-avstandssøkerammen deaktivert, og en ny AFavstandssøkerramme vises med en prikket linje. AF-funksjonen vil da prioritere bevegelse som foregår i
sentrum eller nær sentrum av rammen.
41
Ta bilder med manuell justering
Stille inn fleksibel punkt-AF
1 Velg indikator for AF-avstandssøkerramme, og velg deretter
Fargen til AF-avstandssøkerrammen endres fra hvit til gul.
(Fleksibel punkt-AF).
AF-avstandssøkeramme
(gul: justerbar/hvit: fast)
Indikator for AF-avstandssøkeramme
2 Velg AF-avstandssøkerammen til det punktet du vil fokusere på med v/V/b/B på
kontrollknappen, og trykk deretter på z.
AF-avstandssøkerammen endres hvit fra gul.
For å flytte AF-avstandssøkerammen igjen, trykk igjen på z.
• Når AF-avstandssøkerammen blir flyttet, settes AF-modus til [Skjerm] og hvis du trykker på z endres
modusen satt på skjermen Setup.
• Straks du endrer en fokusmetode, fjernes posisjonen til AF-avstandssøkerammen du satte opp.
Sette manuell fokus
1 Velg indikator for AF-avstandssøkerramme, og velg deretter 9.
Manuell fokuslinje vises.
Manuell fokuslinje
Fokusområdet går fra 1 cm til ∞
Fokusindikator
(gul: justerbar/hvit: fast)
2 Sett linjen til ønsket avstand med b/B på kontrollknappen.
• Med Utvidet fokus-funksjonen (side 82), utvides bildet på skjermen til det dobbelte for enkel fokus
(Standardinnstilling).
3 Trykk z. 9 endres fra gul til hvit. For å stille inn på nytt, trykk igjen på z.
• Hvis avstanden som er satt for å fokusere på motivet er kort, kan støv eller fingeravtrykk på linsen vises på
bildet. Tørk over linsen med en myk klut, e.l.
• Informasjonen om avstandsinnstilling er omtrentlig i manuell fokus. Hvis du peker oppover eller nedover
med linsen, øker feilmarginen.
• Valg av avstand er begrenset i henhold til zooming eller innstillingen til [Konvert.-linse]. Hvis 9 blinker
indikerer det begrensningen av fokusjustering.
• Straks du endrer en fokusmetode, fjernes avstanden til manuell fokus som du satte opp.
42
Vise bilder
(avspillingszoom)/
(indeks)-knapp
-knapp (avspillingszoom)
Hjulvelger
-knapp
(avspilling)
MENU-knapp
Kontrollknapp (innvendig)/
Hjulvelger (utvendig)
1 Trykk på
-knappen (avspilling).
Grunnleggende bruk
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
• Hvis du trykker på
(avspilling) når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk og stilles
inn på avspillingsmodus. For å bytte til opptaksmodus, trykker du på
(avspilling) på nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole forover og på b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til
normal avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises en størrelse mindre.
• Ved å vri hjulvelgeren, kan du også enkelt se neste/forrige bilde.
/
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Juster posisjon: v/V/b/B
Avbryt avspillingszoom: z
• Lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 66)
43
Vise bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
Når du bruker "Memory Stick Duo", og hvis det er flere maper, velg mappevalgindikatoren
med b, og velg deretter den bestemte mappen med v/V.
• Du kan også få tilgang til indeksskjermen ved å velge [
Indeksvisning] fra
(Vise
bilder) på HOME skjermen.
• Hver gang du trykker på
(indeks), endres antallet bilder i indeksskjermbildet.
44
Slette bilder
(Indeks)-knapp
-knapp (avspilling)
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
-knappen (avspilling).
Grunnleggende bruk
z-knapp
v/V/b/B-knapp
2 Trykk på MENU med visning i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
3 Velg
[Slett] med v på kontrollknappen.
4 Velg den ønskede slettemetoden med b/B fra blant [Dette bildet], [Flere
bilder] og [Alt i denne mappen] og trykk på z.
45
Slette bilder
Når du velger [Dette bildet]
Slettes bildet som er valgt.
Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Når du velger [Flere bilder]
Velger og sletter flere bilder samtidig.
1 Velg bildene du vil slette og trykk på z.
merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Enkeltbilde
Indeksvisning
2 Trykk MENU.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Når du velger [Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Etter å ha valgt [Flere bilder] på indeksskjermen, kan du slette alle bildene i en mappe ved å
velge mappeutvalg med b og legge ved et
46
-merke på mappen.
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke HOME skjermbildet
HOME skjermbildet er hovedskjermbildet som brukes til å få tilgang til de ulike funksjonene.
Du kan få tilgang til HOME skjermbildet uansett hvilken opptaks-/visningsmodus du er i.
Kontrollknapp
Grunnleggende bruk
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke vise HOME skjermbildet når en PictBridge-forbindelse eller en USB -
forbindelse er opprettet.
• Kameraet er innstilt på opptaksmodus ved å trykke avtrykksknappen halveis ned.
47
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
HOME elementer
Når du trykker på HOME-knappen, vises elementene nedenfor. Detaljert informasjon om
elementene vises i veiledningen på skjermen.
Kategori
Elementer
Opptak*
Opptak (side 26)
Vise bilder
Enkeltbilde (side 62)
Indeksvisning (side 62)
Lysbildevisning (side 62)
Skrive ut, annet
Utskrift (side 108)
Musikkverktøy (side 104)
Last ned musikk
Administrer minne
Formater musikk
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 72)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy (side 74)
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 75)
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Hovedinnstillinger 2 (side 76)
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 78)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2 (side 81)
Blitssynk.
Auto-orient.
Autovisning
Utvidet fokus
Klokkeinnstillinger (side 83)
Language Setting (side 84)
*Opptaksmodusen som er valgt med modusvelgeren, blir brukt.
48
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke menyelementene
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
Grunnleggende bruk
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Funksj.veiv.
Ved å stille inn [Funksj.veiv.] til [Av] slår av
funksjonsguiden (side 75).
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg det ønskede menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen ikke vises, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
49
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av kameramodus.
Opptaksmenyen er bare tilgjengelig i opptaksmodus, og visningsmenyen er bare tilgjengelig i
avspillingsmodus.
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
(
Modusvelgerposisjon:
: tilgjengelig)
Scene
P
S
A
M
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
*
—
*
—
Opptaksmeny (side 51)
Scenevalg
—
Bildestørr.
Ansiktsregistrering
REC-modus**
Fargemodus
—
—
Målemodus**
—
—
Hvitbalanse
—
*
Blitsnivå
—
—
—
*
—
Rødøyered.
Kontrast
—
—
—
Skarphet
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Bruken kan være begrenset avhengig av valgt scenevalgmodus (side 33).
** Menyelementer kan kun settes i menyskjermen på DSC-H7. For å sette menyelementer på DSC-H9,
trykk ned knappene for hver funksjon.
Meny for visning (side 65)
(Slett)
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Beskytt)
(Rotere)
(Velg mappe)
(Utskrift)
50
Bruke funksjoner for opptak
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med
.
Scenevalg: Velge scenevalgmodus
Velger en scenevalgmodus innenfor menyen.
Bilde kan tas med innstillinger som er satt for hver situasjon (side 32).
Bildestørr.: Velge bildestørrelsen
For stillbilder
Bruke funksjoner for opptak
Velg bildestørrelse for stillbilder. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se side 12, 13.
For film
(Fin)
(Standard)
Velg bildestørrelse for filmopptak. Du kan få mer informasjon
ved å se side 13.
51
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
Velg om du ønsker å bruke Ansiktsregistrering-funksjonen.
(På)
Registrering av ansiktene i bildet vil også justere fokus, blink,
eksponering, hvitbalanse og forhåndsblink for
rødøyereduksjon.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
(Av)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
• Når du velger portrett blir standardinnstillingen [På].
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. Men kun opptil 2 ansikter av motivene dine kan
bli registrert når du tar bilder med portrett.
• Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og
setter fokus etter prioritet.
• Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker avløserknappen halvveis ned. Selv
om rammen ikke blir grønn, blir fokus satt på alle motiver hvis avstanden til motivet som
fokus er satt på og andre motiver, er den samme.
• Ansiktsregistrering kan mislykkes, avhengig av forholdene funksjonen brukes i.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], virker ikke AF-lyset.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke digital zoom.
52
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Tar inntil 100 bilder i rekkefølge når du holder inne
lukkerknappen.
BRK ±0,7EV
BRK ±1,0EV
(Blits tvunget av).
Tar en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (Eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnsverdi, jo større variasjon på
eksponeringsverdien.
• Hvis du ikke kan avgjøre riktig eksponering, bruker du modusen
Eksponeringsgruppe, slik at eksponeringsverdien varieres.
Deretter velger du bildet med best eksponering.
Bruke funksjoner for opptak
• Blitsen er stilt inn på
BRK ±0,3EV
• Når modusvelgeren er satt til
, er ikke
eksponeringsgruppemodus tilgjengelig.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
bare DSC-H9
/BRK (RECmodus) knapp
Hver gang du trykker på
/BRK (REC-modus)
knappen, byttes opptaksmodusen i rekkefølgen
(Normal) t
(Serie) t BRK ±0,3EV
t BRK ±0,7EV t BRK ±1,0EV.
53
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Om Serie
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Du kan ikke velge når lukkerhastigheten er satt til 1/3 sekund eller tregere.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,5 sekunder. Opptaksintervallet blir lengre, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
Om eksponeringsgruppen
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Du kan ikke velge når lukkerhastigheten er satt til 1/3 sekund eller tregere.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 40), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
lysstyrken.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,6 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
54
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
(Normal)
Angir at bildet vises med klare og dype farger.
(Naturlig)
Angir at bildet vises med diskré farger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i i svart/hvitt.
Bruke funksjoner for opptak
(Livlig)
• Du kan velge bare [Normal], [Bruntone] eller [S/HV] når du tar opp film.
55
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
(bare for stillbilder)
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
bare DSC-H9
Hver gang du trykker på
(Målemodus)
knappen, byttes målemodusen i rekkefølgen
(Multi) t
(Senter) t
(Punkt).
(Målemodus)knapp
• Mer informasjon om eksponeringen se side 10.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette AF-avstandssøkerammen til
(Senter-AF) for å fokusere på måleposisjonen (side 40).
56
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når
fargene i bildet ser rare ut.
(Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattbilder, forekomst av neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
Fluorescerende lys 1: Juster for hvitt fluoriserende lys.
Fluorescerende lys 2: Juster for naturlig hvitt fluoriserende
lys.
Fluorescerende lys 3: Juster for dag hvitt fluoriserende lys.
n (Hvitglødende)
Bruke funksjoner for opptak
(Dagslys)
Justerer for steder under hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
57
Opptaksmeny
(Blits)
For detaljer om operasjon 1 side 49
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
(Ett trykk)
Justerer hvitbalanse avhengig av lyskilden. Den hvite fargen
lagret i [Ettrykksinnst] modus blir den grunnleggende hvite
fargen. Bruk denne modusen når [Auto] eller andre moduser
ikke kan sette fargen ordentlig.
(Ettrykksinnst)
Lagrer den grunnleggende hvite fargen som brukes i
[Ett trykk] modus.
• Denne kan ikke velges mens blitsen lades opp.
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 12.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv om
du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2], [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra [Blits] modiene, [Hvitbalanse] er satt til [Auto] når blitsen blinker.
For å fange den grunnleggende hvite fargen i [Ettrykksinnst] modus
Lagrer den grunnleggende hvite farge for [Ett trykk] modusen. Etter du har valgt [Ett trykk],
gjør som følgende.
1 Ram inn et hvitt motiv som for eksempel et papir som fyller skjermen under samme lysforhold
som du vil bruke for motivet.
2 Velg [Ettrykksinnst] med B. Skjermen blir midlertidig svart. Når hvitbalansen har blitt justert og
er lagret i minnet, velges [Ett trykk] igjen.
• Hvis
indikatoren blinker mens du tar bilder, er enten hvitbalansen ikke satt eller kan ikke settes. Bruk
automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist eller slå kameraet mens [Ettrykksinnst] pågår.
• Når blitsmodus er satt til (Blits tvunget på) eller
(Sakte synk), hvitbalansen er justert til tilstanden
med blitsen kommer frem.
58
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
Mot +: Gjør at blitsnivået heves.
0EV
Mengde blitslyd som kameraet automatisk justerer.
m –2.0EV
Mot –: Gjør at blitsnivået senkes.
Blitsnivået kan angis i trinn på 1/3 EV.
Verdien er ikke synlig på skjermen. Den er indikert som
eller
.
Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 29.
Dersom objektet er for lyst eller mørkt, kan det hende denne justeringen ikke har noen effekt.
Rødøyered.: Reduserer rødøyevirkningen
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet taes
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
(Auto)
Reduserer rødøyevirkningen når det er nødvendig, bare ved
bruk av ansiktsregistreringsfunksjonen.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
Bruke funksjoner for opptak
•
•
•
•
M +2.0EV
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold. I slike tilfeller kan du korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i
visningsmenyen etter at du har tatt bildet (side 67).
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, vil rødøyereduksjonen ikke virke selv når [Auto] er valgt.
59
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Kontrast: Justere kontrasten
Juster kontrasten til bildet.
(–)
Mot –: Reduserer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mot +: Forsterker kontrasten.
(DRO)
Juster kontrasten til bildet automatisk.
• Når du bruker blits, hvis [Målemodus] er satt til [Senter] eller
[Punkt], vil ikke kontrasten automatisk justeres.
Skarphet: Justere skarpheten
Juster skarpheten til bildet.
(–)
Mot –: Mykner bildet.
(Normal)
(+)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Opptak)
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt langt
borte.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Opptak]-modus.
(Av)
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
• I autojusteringsmodus, blir modus for fjerning av uskarphet satt til [Opptak].
• For filmer finnes bare alternativene [Fortsett] og [Av].
Standardinnstillingen er satt til [Fortsett].
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller:
– Når det er for store kamerarystelser
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener
60
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Velg innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene i denne menyen er de samme som
finnes i [
Opptaksinnstillinger] på HOME skjermen. Se side 48.
Bruke funksjoner for opptak
61
Bruke funksjoner for visning
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Du kan velge hvordan bilder skal avspilles.
HOME-knapp
1 Trykk HOME.
2 Velg
(Vise bilder) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket visningsmetode med v/V.
(Enkeltbilde): Spiller av enkeltbilder
Viser bildet som ble tatt sist. Dette har samme funksjon som når du trykker på
(side 43).
(avspilling)
(Indeksvisning): Spiller av en liste med bilder
Viser en liste over bilder i den valgte mappen. Dette har samme funksjon som når du trykker
på
(indeks) (side 44).
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
1 Velg [
Lysbildevisning] på HOME skjermen. Dette er det samme som å trykke på SLIDE
SHOW-knappen på fjernkontrollen.
2 Velg [Start] med v/V, og trykk deretter z for å starte avspillingen.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk på z på kontrollknappen.
Hvis du vil starte på nytt, velger du [Fortsett] med v/V, og trykk deretter z.
• Lysbildevisningen fortsetter fra bildet der den ble stoppet, men musikken starter fra begynnelsen igjen.
62
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
For detaljer om operasjon 1 side 49
Vise forrige/neste bilde
Trykk på b/B mens lysbildevisningen er midlertidig stanset.
Justere volumet på musikken
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk så på b/B for å justere volumet.
Avslutte lysbildevisningen
Velg [Avslutt] med v/V mens lysbildevisningen er midlertidig stanset, og trykk deretter på z.
Endre oppsettet
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Når du bruker en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Enkelt
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
motiver.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning med filmatmosfære.
Stilfullt
En stilig lysbildevisning i middels tempo.
Aktivt
En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy
aktivitet.
Normal
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller.
Bruke funksjoner for visning
Effekter
• Når du setter til [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] vises kun stillbilder.
• Musikk spilles ikke av (satt til [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Lyden på filmer vil
høres.
63
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
For detaljer om operasjon 1 side 49
Musikk
Den forhåndsangitte musikken varierer i henhold til valgt effekt.
Music 1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Enkelt].
Music 2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music 3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt].
Music 4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Aktivt].
Av
Innstillingen for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig.
Intervall
3 sek.
5 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av
typen [Normal].
10 sek.
30 sek.
1 min.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Normal] ikke er valgt
som [Effekter].
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
z Legge til/endre musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Du kan overføre musikken ved hjelp av [
Musikkverktøy] i
(Skrive ut, annet) på
HOME -skjermbildet og ved hjelp av "Music Transfer"-programmet (inkludert) installert på en datamaskin.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 104 og 106.
• Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Musikk 1-4)
kan erstattes med musikk du overfører).
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 3 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, avslutt [Formater
musikk] (side 104) og overfør musikken igjen.
64
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
Denne delen omhandler menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENUknappen i avspillingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan
du se side 49.
(Slett): Slette bilder
Brukes til å velge og slette bilder på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på
indeksskjermbildet. Se side 45.
(Dette bildet)
Sletter det valgte bildet.
(Flere bilder)
Velger og sletter flere bilder.
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
Lysbildevisning] på HOME skjermen.
(Retusjere): Retusjere stillbilder etter at de er tatt
Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er
beholdt.
For å retusjering stillbilder
1 Velg et bilde på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på indeksskjermbildet som skal retusjeres.
Bruke funksjoner for visning
Dette elementet har samme funksjon som [
Se side 62.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Retusjere] med v/V og velg ønsket modus med b/B, og trykk deretter z.
4 Du kan retusjere bilder ved å følge trinnene (beskrevet under) for hver modus.
• Bilder kan ikke retusjeres når du er koblet til en High Definition TV.
(Mykt fokus)
Gjør området rundt et valgt punkt uskarp for å fremheve et motiv.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V, og trykk z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk z.
3 Juster ønsket område for retusjering med W/T-knappen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
65
Visningsmeny
(Delvis farge)
For detaljer om operasjon 1 side 49
Omgir et valgt punkt med sort/hvitt for å fremheve et motiv.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk MENU-knappen.
2 Juster ønsket område for retusjering med W/T-knappen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Fiskeøyeobjektiv)
Legger til fiskeøyeeffekt rundt et valgt punkt.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V, og trykk z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk z.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Kryssfilter)
Legger til stjerneglanseffekt til lyskilder.
1 Velg [Nivå] med v/V, og trykk z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk z.
2 Juster ønsket lengde for retusjering med W/T-knappen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Trimme)
Tar opp det innzoomede avspillingsbildet.
1 Trykk på W/T-knappen for å zoome inn på trimmeområdet.
2 Angi punktet med v/V/b/B, og trykk MENU knappen.
3 Velg bildestørrelsen med v/V og trykk z.
Velg bildestørrelsen for å spille inn med v/V, og trykk z.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
66
Visningsmeny
(Rødøyekorreksjon)
For detaljer om operasjon 1 side 49
Korriger rødøyevirkningen som skyldes blitsen.
Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Det kan hende du ikke kan fjerne rødøyeeffekten, avhengig av bildet.
Når du velger [Trimme]
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
(Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg bildene du ønsker å beskytte mens du viser bilder i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Trykk MENU.
3 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter z.
Bildet beskyttes, og indikatoren
(Beskytt) vises på bildet.
Bruke funksjoner for visning
(Dette bildet)
Velge og beskytte bilder
1 Trykk på MENU i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg bildet du ønsker å beskytte, med b/B på kontrollknappen, og trykk så på z.
legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder som du ønsker å beskytte og trykk deretter på z.
5 Trykk MENU.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
67
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
I indeksmodus:
3 Velg bildet du vil beskytte, med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
legges ved det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, gjenta trinn 3.
5 For å velge alle bildene i en mappe, velg elementet mappeutvalg med b, og trykk z.
vedlagt med den valgte mappen.
er
6 Trykk MENU.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
(Beskytt)-indikatoren vises på de valgte bildene.
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å utføre samme prosedyre som
når du beskytter det.
(Beskytt)-indikatoren blir borte.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er
beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Tillføyer et
Se side 111.
(utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut.
(Dette bildet)
Legger til/fjerner DPOF-baserte utskriftsmerker for det valgte
bildet.
(Flere bilder)
Bilder velges og de DPOF-baserte utskriftsmerkene legges til/
fjernes fra bildene.
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
Skriver ut de innspilte bildene.
Dette elementet har samme funksjon som [
Se side 108.
68
Utskrift] på HOME skjermen.
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 49
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
], og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Bruke funksjoner for visning
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk deretter z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 72)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 73)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp:
: Går til forrige mappe.
: Går til neste mappe.
: Går til forrige eller neste mappe.
69
Tilpasse innstillingene
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen
og -innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME skjermen.
(Administrer minne) eller
(Innst.) på
Kontrollknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Administrer minne) eller
(Innst.) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket element med v/V, og trykk deretter z.
4 Trykk B og velg den ønskede innstillingen med v/V, og trykk deretter z.
70
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen
og -innstillingene
For detaljer om operasjon 1 side 70
5 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
Avbryte innstillingsendringen
Velg [Avbryt] hvis det er en av innstillingselementene, og trykk deretter på z.
Hvis ikke, trykk b på kontrollknappen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
• Kameraet er innstilt på opptaksmodus ved å trykke på avtrykksknappen halveis ned.
Tilpasse innstillingene
71
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 70
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 96).
72
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 70
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med 64 MB kapasitet eller mer.
2 Velg [Kopier] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Tilpasse innstillingene
Kopier
Avbryte kopieringen
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk deretter z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter kjøre [Format] -kommandoen i [Internt
minneverktøy] (side 74).
• Når du kopierer dataen i det interne minnet til "Memory Stick Duo", opprettes en ny mappe. Du kan ikke
velge en spesifikk mappe eller på "Memory Stick Duo" som plassering for dataene som skal kopieres.
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsrekkefølge).
73
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 70
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
74
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for funksjonene.
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
beholdes bildene som er lagret i internminnet.
Tilpasse innstillingene
På
1 Velg [Initialiser] med v/V/b/B, og trykk deretter z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte tilbakestillingen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
• Pass på at du ikke kobler fra strømmen under tilbakestillingen.
75
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 108). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet, kopieres til datamaskinen. (med Windows XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 92).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridge
kompatibel skriver (side 92 og 108).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Mass Storage].
COMPONENT
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til den tilkoblede
TV-en se side 85.
76
HD(1080i)
Velger dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV med 1080i-mulighet.
SD
Velger dette alternativet for tilkobling av kameraet til TV-en
som ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 87 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Tilpasse innstillingene
77
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på opp til ca 3,8 m (zoom: W) / 3,0 m (zoom: T) kreves.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Når manuell fokus er valgt (side 42), fungerer ikke AF-lyset.
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. Autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyd fungerer ikke når
(Avansert sportsfotografer. modus),
(Landskap modus),
(Halvlys
modus) eller
(Fyrverkeri modus) er valgt i scenemodus, når [Konvert.-linse] ikke er satt til [Av] eller
når [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort avstand.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene tas ikke opp.
78
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
• AF-modus er deaktivert når [Ansiktsregistrering] er satt til [På] eller
modus) er valgt i scenevalg.
(Avansert sportsfotografer.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil
15×). Når zoomforstørrelsen overstiger 15×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke
blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen. Denne er ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 30×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Tilpasse innstillingene
Smart
(Smart zoom)
(
)
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomforstørrelse
5M
Ca. 18×
3M
Ca. 23×
VGA
Ca. 76×
16:9
Ca. 25×
• Du kan ikke bruke digital zoom når [Ansiktsregistrering] er satt til [På] eller
sportsfotografer. modus) er valgt i scenevalg.
(Avansert
79
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Konvert.-linse
Brukes for å oppnå korrekt fokus når en konverteringslinse festes på (ikke inkludert). Fest
adapterringen (inkludert) og fest deretter en konverteringslinse (side 19).
Tele (
Vidvink. (
Av
•
•
•
•
80
)
Fester en telekonverteringslinse.
)
Fester en bred konverteringslinse.
Fester ikke en linse.
Når du bruker den innebygde blitsen kan blitslyset bli blokkert og en skygge kan vises.
Det tilgjengelige zoomområdet er begrenset.
Det tilgjengelige fokusområdet er begrenset.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med konverteringslinse.
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Blitssynk.
Velg innstillinger som blitsen blinker.
Normalt sett vil du bruke denne innstillingen. Siden blitsen
blinker rett etter at lukkeren er utløst, gir dette deg tid til å få
opptaket ditt nærmere tiden du utløser lukkeren på.
Bakside (REAR)
Brukt for et motiv i bevegelse, osv. Siden blitsen blinker rett
etter at lukkeren er lukket, gir dette deg tid til å reflektere
sporet etter et lys eller bevegelse etter et bilde på et motiv.
Tilpasse innstillingene
Forside
På [Bakside]
• Når lukkerhastigheten er for rask, kan det hende [Bakside] innstillingen ikke er tilgjengelig.
• Når rødøyereduksjonen er valgt, kan det hende rødøyereduksjonseffekten ikke er tilgjengelig ved lavere
lukkerhastigheten.
Auto-orient.
Når du stiller inn kameraet til å ta et portrettbilde, registrerer kameraet innstillingsendringen
og viser bildet i portrettinnstilling.
På
Tar bildet med riktig innstilling.
Av
Auto-orient deaktivert.
• Avhengig av opptaksvinkelen til kameraet, kan retningen på bildet ikke taes opp riktig.
81
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
Utvidet fokus
Utvider midten av skjermen til det dobbelte i manuell fokusmodus.
82
På
Utvider dobbelt.
Av
Utvider ikke.
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [
Klokkeinnstillinger] fra
(Innst.) i skjermbildet HOME.
2 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
3 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Velg [Avbryt] i trinn 4, og trykk deretter z.
Tilpasse innstillingene
Avbryte stilling av klokken
83
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 70
Language Setting
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
84
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte kabelen for
flerbruksterminal
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
VIDEO
AUDIO
Gul/Hvit/Rød
Gul
Svart
(avspilling)knapp
Kontrollknapp
2 Til multikontakten
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) på kabelen for flerbruksterminal, til
venstre lydkontakt.
Vise bilder på en TV
Kabel for
flerbruksterminal
(inkludert)
2 Slå på TV-en og still inn TV/video-inngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 77).
85
Vise bilder på en TV
Vise bilder med ved å koble kameraet til en HD-TV
Du kan vise et bilde på kameraet ved å koble kameraet til en HD (High Definition) TV med
komponentkabelen (ikke inkludert).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
COMPONENT
AUDIO
VIDEO IN
HOME knapp
Kontrollknapp
(avspilling)-knapp
Grønn/blå/rød
Hvitt/Rød
Komponentvideokabel
(ikke inkludert)
2 Til multikontakten
• Kabelen for videoplugger (Grønn/Blå/Rød) har den samme fargen som alle respektive plugger.
2 Slå på TV-en og still inn TV/video-inngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
86
Vise bilder på en TV
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) på HOME
skjermen (side 76).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 77).
• Filmer kan ikke spilles av under HD(1080i)-utdata.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
PAL system
PAL-M system
Brasil
PAL-N system
Vise bilder på en TV
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
87
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 105).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i engelsk versjon.
• I Windows Vista kan det hende at enkelte navn og
handlinger er annerledes enn det som beskrives
nedenfor.
Installer programvaren (inkludert) først (side 90)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 91)
• Vise bilder på datamaskinen
Hygg deg med bilder ved bruk av "Picture Motion Browser" og "Music
Transfer" (side 98 og 104)
Se på bilder som er lagret på datamaskinen
Vise fotografier ordnet etter dato
Redigere bilder
Du kan vise hvor stillbilder blir tatt på online kart (For å gjøre
dette må datamaskinen din være koblet til Internett.)
• Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVD-skriver
er nødvendig)
• Utskrift eller lagring av stillbilder med innsatt dato
• Legge til/endre musikk ved bruk av "Music Transfer"
•
•
•
•
88
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* eller Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB kontakt: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* eller Windows Vista*
Lydkort: 16-bit stereo lydkort med høytalere
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
hurtigere, 128 MB av RAM eller mer
(Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
hurtigere 256 MB av RAM eller mer)
Programvare: DirectX 9.0c eller senere
Indikator: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Farger: Tusener av farger (16-biters farge)
eller mer
* 64-bits versjoner og Starter (Edition) støttes
ikke.
• Programvaren er kompatibel med DirectXteknologi. Det kan være nødvendig å installere
"DirectX".
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 76.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering – 200 MB eller mer
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
89
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før
installeringen.
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
• Når den medfølgende programvaren er
installert, installeres USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
4 Velg ønsket [Region] og [Country/
Area] og klikk deretter [Next].
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility]
vises, klikker du på [Next].
Skjermbildet "License Agreement"
vises. Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] og deretter
klikke [Next].
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• I Windows Vista kan det hende at
Autokjørvinduet vises. Velg "Run
Install.exe" og fortsett installeringen ved å
følge instruksjonene som vises på skjermen.
2 Klikk [Install].
Skjermen "Choose Setup Language"
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next].
[Location Settings] skjermen vises.
90
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for webområdet
for kunderegistrering på skrivebordet.
Når du har registrert deg på webområdet,
kan du få sikker og nyttig kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 119.
For en datamaskin uten et Memory
Stick-spor
Opprett en USB-tilkobling og følg trinn 1
til 4 på side 91 til 95 for å kopiere bilder.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett den oppladede batteripakken
inn i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt ved
hjelp av vekselstrømadapteren
(ikke inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av en batteripakke med lavt strømnivå,
kan kopieringen mislykkes eller bildedata
bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm
for tidlig.
3 Trykk på
(avspilling) og slå på
kameraet.
(avspilling)-knapp
Bruke datamaskinen
• Hvis du bruker Windows 2000, må du installere
programvaren (inkludert) før du fortsetter. Hvis
du bruker Windows XP, er installasjon ikke
nødvendig.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Dette kameraet er ikke kompatibelt med
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me av
Windows-operativsystemet. Når du bruker en
datamaskin uten et Memory Stick-spor, må du
bruke en kommersielt tilgjengelig Memory
Stick Reader/Writer for å kopiere bilder fra en
"Memory Stick Duo" til datamaskinen.
• Hvis du vil kopiere bilder i det interne minnet til
datamaskinen, kopierer du først bildene til en
"Memory Stick Duo", for deretter å kopiere dem
til datamaskinen.
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
91
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 2: Tilkoble kameraet og
datamaskinen
• If "Kobler til Mass Storage..." ikke vises, sett
[USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 76).
• Når programvaren (inkludert) er installert, kan
det hende at vinduet [Import Images] (side 98)
vises. I så fall kan du importere bilder direkte
ved hjelp av "Picture Motion Browser".
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskinen
2 Til multikontakten
1 Til en USB plugg
• Hvis du bruker Windows 2000, følger du
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B: Kopiere
bilder til en datamaskin" på side 93.
• Hvis du bruker Windows XP/Vista og veiviseren
ikke vises automatisk, må du følge prosedyren
som er forklart under "Trinn 3-B: Kopiere bilder
til en datamaskin" på side 93.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
mappe.
1 Etter at du har opprettet en USB-
Kabel for
flerbruksterminal
• Hvis du bruker Windows XP/Vista, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
tilkobling i Trinn 2, må du klikke
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når veiviservinduet vises
automatisk på skrivebordet.
"Kobler til Mass Storage..." vises på
skjermen til kameraet.
Tilgangsindikatorer*
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
*
92
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
1
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
Kopiere bilder til datamaskinen
2 Klikk [Next].
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo", vises.
• Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo", vises bildene i internminnet.
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I’m finished working
with these pictures] for å velge
dette alternativet, og klikk så
[Next].
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter [Next].
1
1
2
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" vises.
4 Velg et navn og et mål for bildene,
6 Klikk [Finish].
Veiviservinduet lukkes.
• Hvis du vil fortsette å kopiere andre bilder,
kobler du fra kabelen for flerbruksterminal
(side 95). Deretter følger du prosedyren som
er forklart i "Trinn 2: Tilkoble kameraet og
datamaskinen" på side 92.
1
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP/Vista, må du følge
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A:
Kopiere bilder til en datamaskinen" på side 92.
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options".
Bruke datamaskinen
og klikk [Next].
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
mappe.
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
mappe.
93
Kopiere bilder til datamaskinen
1 Dobbeltklikk [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dobbeltklikk mappen [My
Documents]. Høyreklikk deretter
vinduet "My Documents" for å
vise menyen, og klikk [Paste].
1
• Hvis ikonet for "Removable Disk" ikke
vises, kan du se side 119.
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter en bildefil for
å vise menyen, og klikk [Copy].
1
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 96.
94
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents".
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 97), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents".
1 Klikk [Start] t [My Documents].
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
2
Dobbeltklikk her
2 Klikk
[Stop].
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
1
Innholdet i mappen "My Documents"
vises.
4 Klikk [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke-[My Documents] på
skrivebordet.
bildefilen.
Bruke datamaskinen
2 Dobbeltklikk på den ønskede
Bildet vises.
95
Kopiere bilder til datamaskinen
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: vise mapper i Windows XP
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; Bare "101MSDCF"
– Internminne: bare "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
96
• Bildefiler har følgende navn. ssss står for
ethvert nummer innenfor en rekke fra 0001 til
9999. de nummeriske delene av navnet på en
filmfil som er opptatt i filmmodus og dens
korresponderende indeksbildefil er det samme.
– Stillbilder filer: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
• Du finner mer informasjon om mapper på side
69 og 72.
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med
kameraet (ved hjelp av en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet (side 72) og deretter
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory
Stick Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy].
2Dobbeltklikk [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk [sssMSDCF]-mappen i
[DCIM]-mappen, og klikk [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavnet til
"DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
Bruke datamaskinen
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er MPG. Ikke endre
filetternavnet.
97
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Denne delen gir et sammendrag av "Picture
Motion Browser" samt grunnleggende
instruksjoner.
"Picture Motion Browser"
sammendrag
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere (f.eks. Rødøyereduksjon), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• Mer informasjon om "Picture Motion Browser"
henvis til Help.
Du får tilgang til Help ved å klikke [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [Picture Motion Browser].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller, fra startmenyen: Klikk [Start] t [All
Programs] ([Programs] i Windows 2000)
t [Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"Picture Motion Browser" startes for første
gang. Klikk på [Start]. Denne funksjonen
informerer deg om nyheter, for eksempel
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Avslutte "Picture Motion Browser"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Kontroller at "Media Check Tool"*
kjører.
Se etter ikonet
oppgavelinjen.
(Media Check Tool) på
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registrerer og importerer bilder
når du setter inn en "Memory Stick" eller
kobler til kameraet.
• Når det ikke er et
ikon: Klikk [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility]
t [Tools] t [Media Check Tool].
98
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Når kameraet er registrert, vises vinduet
[Import Images].
Vise bilder
1 Kontrollere importerte bilder
Når importeringen er fullført, starter
"Picture Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
• Mappen "My Pictures" er angitt som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke et miniatyrbilde for å
vise bildet.
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, ser du
først side 91.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP/Vista, lukker du den.
3 Importer bildene.
ordnet etter opptaksdato på en
kalender
1Klikk på kategorien [Calendar].
Årene bildene ble tatt, vises.
2Klikk på ønsket år.
Bilder som er tatt det året, vises ordnet i
kalenderen etter opptaksdato.
3Du kan vise bildene etter måned ved å
klikke på ønsket måned.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den måneden.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
4Du kan vise bildene etter klokkeslett
ved å klikke på ønsket dato.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den dagen, ordnet etter time.
Bruke datamaskinen
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
2 Viser bilder i "Viewed folders"
• Du finner instruksjoner om hvordan du
endrer "Folder to be imported", på side 102.
99
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Skjermbilde for årsvisning
1
2
3 Vise enkeltbilder
I timesvisningsskjermbildet kan du
dobbeltklikke på et miniatyrbilde for å
vise bildet for seg selv i et eget vindu.
3
Skjermbilde for månedsvisning
4
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke på
verktøylinjeknappen
.
Vise bilder i fullskjermsmodus
Skjermbilde for timesvisning
• Du kan vise en liste over bilder fra en
bestemt måned eller et bestemt år, ved å
klikke på den perioden til venstre i
skjermbildet.
100
Du kan vise en lysbildevisning av
gjeldende bilder i fullskjermsmodus,
ved å klikke på .
• Du spiller av lysbildevisningen eller stopper
den midlertidig ved å klikke på
nederst
til venstre på skjermen.
• Du stopper lysbildevisningen ved å klikke
på
nederst til venstre på skjermen.
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Lage en datadisk
Bilder kan lagres på CD eller DVD som en
datadisk.
• CD brenner eller DVD brenner kreves.
• Følgende plater kan brukes som datadisk:
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD±R DL (12 cm)
1 Velg bilder som skal lagres på
Bruke Map View til å vise
stillbilder på et kart
Hvis stillbildene har stedsopplysninger, kan
du se stedene på online-kart med Map
View.
• Hvis du vil bruke Map View funksjonen,
må datamaskinen være koblet til Internett.
1 Velg et miniatyrbilde som er
merket med
.
platen.
• For å velge flere etterfølgende bilder klikker
du på det første bildet og holder nede "Shift"
tasten mens du klikker på det siste bildet.
• For å velge flere bilder som ikke følger etter
hverandre, holder du nede "Ctrl"-tasten
mens du klikker på bildene.
2 Klikk på
.
Map View-hovedvinduet vises.
2 Klikk på
-knappen på
verktøylinjen.
[Create Data Disc] skjermen vises.
3 Klikk [Start].
og fortsett å lage datadisken.
• For å legge til de ønskede bildene, dra og
slipp [Create Data Disc] skjermen.
• Senere kan du legge til
plasseringsinformasjon på stillbildene ved
hjelp av Map View. Du finner mer
informasjon i hjelpen for Map View.
Bruke datamaskinen
4 Følg instruksjonene på skjermen
• Kart og satellittbilder levert av Google
Maps kartservice.
Velge alle bildene i en mappe
Klikk [folders] tasten, og deretter
høyreklikk på den valgte mappen og velg
[Create Data Disc]. Alle bildene i en mappe
kan velges.
101
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Andre funksjoner
Klargjøre bilder som er lagret på
datamaskinen, for visning
Du viser dem ved å registrere mappen som
inneholder bildene, som en del av "Viewed
folders".
1 Velg [Import Settings] t
[Location for Imported Images]
fra [File]-menyen.
Skjermbildet "Location for Imported Images"
vises.
1 Klikk
på hovedskjermbildet
eller velg [Register Folders to
View] i [File]-menyen.
Innstillingsskjermbildet for registrering av
"Viewed folders" vises.
2 Velg mappen "Folder to be
imported".
• Du kan angi "Folder to be imported" fra
mappene som er registrert som "Viewed
folders".
Oppdatere
bilderegistreringsinformasjon
2 Angi mappen med bilder for
import for å registrere mappen i
"Viewed folders".
3 Klikk [OK].
Bildeinformasjonen blir registrert i databasen.
• Bilder i undermapper til "Viewed folders"
registreres også.
Endre "Folder to be imported"
For å endre mappen "Folder to be
imported", gå til "Import Settings"
skjermen.
102
Du kan oppdatere bildeinformasjon ved å
velge [Update Database] på [Tools] menyen.
• Det kan ta en stund å oppdatere databasen.
• Hvis du endrer navnet på bildefilene eller
mappene i "Viewed folders", kan de ikke
vises med denne programvaren. Da må du
oppdatere databasen.
Lagre bilder med datoen
1 Dobbeltklikk på et bilde for å vise det.
2 Klikk på
og velg [Insert Date] fra
rullegardinlisten.
3 Velg den ønskede fargen og posisjon, og
klikk deretter på [OK].
4 Klikk
for å lagre.
Skrive ut bilder med datoen
1 Velg stillbildet du vil skrive ut.
2 Klikk på
på verktøylinjen.
3 Klikk avkryssningsruten [Print date
taken] i utskriftsvalg.
4 Klikk [Print].
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
For å avinstallere "Picture
Motion Browser"
1 Klikk på [Start] t [Control Panel] (i
Windows 2000 [Start] t [Settings] t
[Control Panel]), og dobbeltklikk deretter
på [Add/Remove Programs].
2 Velg [Sony Picture Utility], og klikk
deretter [Remove] (i Windows 2000
[Change/Remove]) for å utføre
avinstalleringen.
Bruke datamaskinen
103
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, men dine egne
musikkfiler, ved hjelp av "Music Transfer"
på CD-ROMen (inkludert). Du kan også
slette eller legge til disse filene når du vil.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
(Skrive ut, annet) med
b/B på kontrollknappen, velg
[
Musikkverktøy] med v/V, og
trykk deretter på z.
3 Velg [Last ned musikk] med
v/V/b/B, og trykk deretter z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg instruksjonene på skjermen
for å legge til/endre musikkfiler.
104
• Slik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler går tilbake til den
forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning] menyen settes til [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndslagrede filene ved hjelp av [Initialiser]
(side 75), men dette vil føre til at andre
innstillinger også tilbakestilles.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music
Transfer", ved å se den elektroniske hjelpen i
"Music Transfer".
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 til v10.4)
USB kontakt: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Music
Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3
til v10.4)
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 76.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 1: Klargjøre kameraet
og datamaskinen" på side 91.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5 serier, Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen – ca. 250 MB
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 2: Tilkoble kameraet
og datamaskinen" på side 92.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
Bruke datamaskinen
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
2 Koble til kabelen for
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 96.
105
Bruke Macintosh-datamaskinen
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "papirkurv"
ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, men dine egne
musikkfiler. Du kan også slette eller legge
til disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
For å installere "Music Transfer"
• Avslutt alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For installering må du logge på som
Administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
2 Dobbeltklikk
106
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklikk filen [MusicTransfer.pkg] i
[MAC]-mappen.
Installeringen av programvaren starter.
Slik legger du til/endrer musikkfiler
Se "Legge til/endre musikk ved bruk av
"Music Transfer"" på side 104.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 122).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 108)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut (side 102).
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke (utskriftsrekkefølge).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 111)
107
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Forberede kameraet
Klargjøre kameraet for å koble det til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminal. Når du kobler kameraet
til en skriver som blir gjenkjent når [USBtilk.] er satt til [Auto], bortfaller trinn 1.
MENU-knapp
Kontrollknapp
HOME-knapp
• Du bør bruke fullt oppladede batterier for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
(Innst.) med b/B, og velg
[
Hovedinnstillinger] med v/V,
og trykk deretter z.
3 Velg [Hovedinnstillinger 2] med
v/V/b/B, og velg [USB-tilk.], og
trykk deretter z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk z.
USB-modus er angitt.
108
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
Trinn 3: Utvalg av bilder du vil
skrive ut
1 Koble kameraet til skriveren.
Velg [Dette bildet] eller [Flere
bilder] med v/V, og trykk deretter
z.
Når du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bilde. Gå til
trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
2 Til
multikontakten
1 Velg bildet du ønsker å skrive ut med
b/B, og trykk deretter z.
merket vises på det valgte bildet.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [OK] med kontrollknappen og
trykk på z.
Kabel for
flerbruksterminal
1 Til USB pluggen
Etter å ha valgt [Flere bilder] på
indeksskjermen, kan du skrive ut alle
bildene i en mappe ved å velge
mappeutvalg med b og vedlegge en
merke på mappen.
Trinn 4: Skrive ut
2 Trykk på
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
1 Velg utskriftsinnstillinger med
kontrollknappen.
.
Skrive ut stillbilder
(avspilling) for å slå
på kameraet og skriveren.
[Antall]
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Når [Layout] er satt til [1/side u. kant]
eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
109
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Når [Layout] ikke er satt til [1/side u.
kant] eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut
ved siden av hverandre på et ark.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å
legge inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 83). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
2 Velg [OK] med v og trykk deretter
z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal
mens ikonet
(PictBridge kobler til)
vises på skjermen.
Indikatoren
Skrive ut andre bilder
Velg [Flere bilder] og utfør prosessen på
nytt fra trinn 3.
110
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forsikre deg om at skjermen har returnert til
trinn 2, og koble fra kabelen for multi-bruk
fra kameraet.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta "Memory
Stick Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
(avspilling)knapp
MENU knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
(avspilling).
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk MENU for å vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
z.
-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
Fjerne merket
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
Merke et valgt bilde
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
111
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
1 Trykk på MENU mens du viser
bilder i enkeltbildemodus eller
indeksmodus.
5 Velg [OK] med v, og trykk
deretter z.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V og velg
[Flere bilder] med b/B, og trykk
deretter z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde som skal merkes
med kontrollknappen og trykk på
z.
-merket legges ved det valgte bildet.
Enkeltbilde
Oppheve utvalget
Opphev ved å velge[Avslutt] i trinn 5 og
trykk z.
Fjerne merket
Indeksvisning
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
Merke alle bildene i mappen
4 Trykk MENU.
112
I trinn 3 flytter du rammen til
mappeutvalgslinjen med b, og deretter
trykker du på z under indeksmodus.
-merket legges ved den valgte mappen
og alle bildene.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 114 til 124.
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" vises på skjermen, se side 125.
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Start innstillingene (side 75).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene,
kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
114
"Memory Stick Duo"
121
Ta stillbilder/filme
114
Internminne
121
Vise bilder
118
Skrive ut
122
Slette/redigere bilder
118
PictBridge-kompatibel skriver 122
Datamaskiner
119
Annet
Picture Motion Browser
120
Feilsøking
Batteripakke og strøm
124
113
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke settes inn.
• Sett inn batteripakken riktig for å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter du har installert batteripakken inn i kameraet kan det ta litt tid før kameraet blir
strømført.
• Installer batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 131). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 131). Bytt den ut med en ny.
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad
batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 131). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Skjermen slås ikke på når strømmen slås på.
• Søkeren er slått på. Slå på LCD-skjermen med FINDER/LCD knappen.
Bildet er ikke tydelig på søkeren.
• Juster dioptriskalaen ordentlig med søkerjusteringsviseren.
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 45).
– Skift "Memory Stick Duo".
114
Feilsøking
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 129).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] for opptak av film. Gjør ett av følgende:
– Endre bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
• Linselokket er på. Fjern den.
.
Filminnspillingen stopper under opptak.
• Filmopptak stanser automatisk når filstørrelsen når ca. 2 GB.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk lukkerknappen halvveis ned, endre innstillingen på
modusvelgeren, eller trykk på
for å bytte til opptaksmodus (side 43).
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 21). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
Feilsøking
(makro). Pass på å plassere linsen lengre fra
motivet enn den korteste avstanden, ca. 1 cm (W)/120 cm (T), når du fotograferer (side 29).
•
(Landskap modus), (Halvlys modus) eller
(Fyrverkeri modus) velges i scenemodus
når du tar stillbilder.
• Når
(Avansert sportsfotografer. modus) er valgt i scenevalg, kommer ikke bildet i fokus
når motivet er for nært.
• Manuell fokus er valgt. Velg autofokusmodus med hjulvelgeren (side 40).
• Kontroller at innstillingen til [Konvert.-linse] er korrekt (side 80).
Zoom virker ikke.
• Smart zoom kan ikke brukes når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
• Den digitale zoomen kan ikke brukes når du filmer.
• Du kan ikke bruke digital zoom når [Ansiktsregistrering] er satt til [På] eller
(Avansert
sportsfotografer. modus) er valgt i scenevalg.
115
Feilsøking
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(blits tvunget av) (side 29).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er satt til [Serie] eller eksponeringsgruppe (side 53).
–
(Høy følsomhetsmodus),
(Avansert sportsfotografer. modus),
(Halvlys modus)
eller
(Fyrverkeri modus) er valgt i scenemodus (side 33).
– Du filmer.
– Night Shot (bare DSC-H9)
• Still inn blitsen til (Blits tvunget på) når modusvelgeren er satt til S, A eller M, og
(Landskap modus),
(Strand modus), eller (Snø modus) er valgt i scenemodus (side 29).
Uklare hvite runde flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen, osv) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet (side 14).
Dette er ikke feil.
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Avansert sportsfotografer. modus),
(Landskap modus),
(Fyrverkeri modus) er valgt i scenemodus (side 33).
(Halvlys modus) eller
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 122). Ved å
bruke "Picture Motion Browser", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 102).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 40).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-baklyset (side 24).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 56), eller juster
eksponeringen (side 40).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 40).
116
Feilsøking
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 55).
• Kameraet er i Night Shot modus (bare DSC-H9). Avbryt Night Shot modus (side 34).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla og andre streker
vises på bildet. Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 59).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved bruk av [Rødøyekorreksjon] (side 67).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 45).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn en oppladet batteripakke.
• Kameraet er i Night Shot modus (bare DSC-H9). Avbryt Night Shot modus (side 34).
Feilsøking
117
Feilsøking
Vise bilder
Kameraet kan ikke vise bilder.
• Trykk
-knapp (Avspilling) (side 43).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 97).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 95).
Dato og tid vises ikke.
• v (DISP) knappen er slått av (side 24).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 77).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 85).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du
den fra (side 95).
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 67).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 129).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 67) eller bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryteren og setter bryteren
på LOCK (side 129) for å forhindre utilsiktet sletting.
118
Feilsøking
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 89 for Windows, og side 105 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 92
og 105). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker
vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 91).
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 76).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert) (side 92).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 92).
• Programvaren (inkludert) er ikke installert. Installer programvaren (side 90).
• Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten fordi du koblet sammen kameraet og datamaskinen
med kabelen for flerbruksterminal før du installerte programvaren (inkludert). Slett den
enheten som ikke ble korrekt gjenkjent, fra datamaskinen, og installer USB-driveren (se neste
punkt).
Ikonet "Removable disk" vises ikke på datamaskinskjermen når du kobler
datamaskinen til kameraet.
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk [My Computer] for å vise menyen, og klikk deretter [Properties].
Skjermbildet "System Properties" vises.
2 Klikk [Hardware] t [Device Manager].
"Device Manager" vises.
3 Høyreklikk [ Sony DSC], og klikk deretter [Uninstall] t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer programvaren (side 90).
En USB-driver installeres også.
Feilsøking
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
119
Feilsøking
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 92).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (side 92 og 105).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 72).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter "Picture Motion Browser"
ikke automatisk.
• Start "Media Check Tool" (side 98).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 92).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", kan du se i hjelpen.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 91).
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 96).
• Følg riktig fremgangsmåte (side 97).
Picture Motion Browser
Bilder vises ikke riktig med "Picture Motion Browser".
• Kontroller at mappen med bilder er registrert i "Viewed folders". Hvis bildene ikke vises selv
om mappen er registrert i "Viewed folders", må du oppdatere databasen (side 102).
Du kan ikke finne bilder importert med "Picture Motion Browser".
• Se i mappen "My Pictures".
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du se "Endre "Folder to be imported"" på
side 102 og sjekke hvilken mappe som brukes til import.
120
Feilsøking
Du vil endre "Folder to be imported".
• Gå til skjermen "Import Settings" for å endre "Folder to be imported". Du kan angi en annen
mappe når du har brukt "Picture Motion Browser" til å registrere den i "Viewed folders"
(side 102).
Datoen for alle importerte bilder vises annerledes enn datoen i kalenderen.
• Datoen i kameraet er ikke riktig innstilt. Still inn dato og klokkeslett riktig (side 83).
vises på skjermen.
• De registrerte dataene er foreldet på grunn av endring eller sletting av et bilde- eller
mappenavn. Velg [Update Database] fra menyen [Tools] og utfør.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 129).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Vi anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 129).
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
• "Memory Stick Duo" er full. Sjekk kapasiteten (64 MB eller mer anbefales).
Feilsøking
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
121
Feilsøking
Skrive ut
Se også "PictBridge kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren kan det være at venstre, høyre, øvre og nedre kant på bildet blir kuttet
av. Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det
hende at sidekanten på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du oppheve innstillingene for
trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Med "Picture Motion Browser", kan du skrive ut bilder med dato (side 102).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Når du skriver ut bilder i en forretning, kan bildene skrives ut med datoen hvis du ber om
dette.
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 76).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen
for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må
du koble fra kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
122
Feilsøking
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
(PictBridge kobler
til) blir borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 109).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og koble den til når du endrer papirstørrelse etter at
skriveren har vært koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 109) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Feilsøking
123
Feilsøking
Annet
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett i en oppladet batteripakke og slå på kameraet på nytt.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Det er lite strøm i batteripakken. Bytt den ut med en oppladet batteripakke.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 83).
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 83).
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Batteriet er tomt for strøm. Bytt det ut med et nytt batteri (side 17).
• Adapterringen er festet. Fjern den (side 18).
• Avstanden til dette kameraet er for lang. Bring fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren
til dette kameraet (side 15).
124
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, har kameraet egendiagnosedisplay. De to siste sifrene (markert med
ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv
etter å ha fulgt de følgende forslagene til
problemløsning noen ganger, kan det hende
at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt
med Sony-forhandleren eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken øyeblikkelig. Avhengig
av bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
• Batteriet som er innsatt er ikke en
NP-BG1 batteripakke.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv å slå av
og på kameraet igjen, eller ta ut og sette
inn "Memory Stick Duo" på nytt, flere
ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 72, 74).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes med dette
kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn en ny "Memory Stick Duo".
E:61:ss
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 129).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
E:62:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 75),
og slå deretter på strømmen igjen.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 129).
Feilsøking
E:91:ss
Ingen tilgang Memory Stick Tilgang
avvist
• Du bruker en "Memory Stick" med
tilgangskontroll.
125
Varselindikatorer og meldinger
Memory Stick-formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
• Formater mediet på nytt (side 72 og 74).
Skrivebeskyttet mappe
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 129).
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 45).
• Du har valgt en mappe som ikke kan
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe (side 73).
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 67).
Ikke visbar bildestørr
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
Ingen bilder
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i denne mappen.
• Den valgte mappen inneholder ikke en
fil som kan spilles i en lysbildevisning
med musikk.
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg andre mapper, eller
opprett en ny mappe (side 72, 73).
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer i størrelsen 640 (fin) kan bare
spilles inn ved hjelp av "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller sett bildestørrelsen til
en annen størrelse enn [640 (fin)].
Makro er ugyldig
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999", finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
• Makroen er utilgjengelig med disse
innstillingene (side 29, 33).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er utilgjengelig med disse
innstillingene (side 29, 33).
126
Varselindikatorer og meldinger
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Opphev
merkingen.
Ikke nok batteri
• Når du skal kopiere et bilde som er tatt
opp i det interne minnet, til "Memory
Stick Duo", skal du bruke et fulladet
batteri.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Ugyldig operasjon
HD (1080i) utmating pågår...
• Du forsøker å spille av filmer.
• Du forsøker å bruke [Retusjere]-
funksjonen.
TV-utmating pågår...
• Kameraet spiller av bilder i Slide Show-
modus.
Ingen røde øyne registrert
• Det kan hende du ikke kan fjerne
rødøyeeffekten, avhengig av bildet.
Målemodusoperasjoner er ikke
tilgjengelige
• Målemodusen er utilgjengelig under
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
disse innstillingene.
Serie er ugyldig
• Serie er utilgjengelig under disse
innstillingene.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminal.
Selvutløseren virker ikke
• Selvutløseren er utilgjengelig under
disse innstillingene.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
Feilsøking
Musikkfeil
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last så ned
en ny musikkfil.
Feil ved musikk-formatering
• Utfør [Formater musikk].
127
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert) i alle land eller områder der strømforsyningen ligger mellom 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
128
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo" (ikke inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK med en spiss gjenstand, kan du ikke ta,
redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notatområde
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3 640 (fin)-størrelses filmer kan tas opp.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Annet
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
Noen "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
skrivebeskyttelsesbryter. På "Memory Stick
Duo" med denne bryteren, kan posisjon og
fasong være avhengig av "Memory Stick
Duo".
129
Om "Memory Stick"
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 8 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
• Når du skal bruke en "Memory Stick Micro"
med dette kameraet, må du sørge for å sette
"Memory Stick Micro" i en "M2" adaptor like
stor som Duo -størrelsen. Hvis du setter i en
"Memory Stick Micro" i dette kameraet, uten en
"M2" adapter like stor som Duo-størrelsen, er
det ikke sikkert at du får tatt det ut av kameraet.
130
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at du lader batteripakken i omgivelser
med en temperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Det
kan hende du ikke kan lade batteripakken effektivt
utenfor disse temperaturene.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer.
Derfor vil batteriets levetid være kortere på
kalde steder. Vi anbefaler følgende for å sikre
lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær
kroppen for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet rett før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye
blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den
er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme
steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Oppbevaring av batteripakken
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
bør du en gang i året lade den fullstendig opp og
deretter bruke den helt opp med kameraet før du
oppbevarer den på et tørt, kjølig sted. Dette bør
gjøres hvert år for at batteripakke'funksjonen
skal opprettholdes.
• Du kan bruke opp batteripakken ved å la
kameraet stå i lysbildevisningsmodus (side 62)
til strømmen går av.
• Bruk den medfølgende batteriholderen under
lagring og transport for å hindre at terminalen
blir tilsmusset, kortslutter osv.
Om batterilevetid
Annet
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
hvert som du bruker batteriet, og ettersom tiden
går. Når batteriets driftstid ser ut til å være
kraftig redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til
hvordan batteripakken oppbevares og hvilke
driftsforhold den brukes i.
131
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad noen andre batteripakker andre enn de
NP-BG typene batteripakker i batteriladeren
som er inkludert med kameraet ditt. Andre
batterier enn de som er spesifisert kan lekke, bli
overopphetet eller eksplodere hvis di forsøker å
lade dem, utøve en risiko for skader fra
elektriske støt og forbrenninger.
• Fjern den ladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den oppladede
batteripakken bli værende i laderen, kan du
forkorte batteritiden.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan dette bety at
det er en feil på batteriet eller at det er satt inn en
batteripakke av en annen type enn den
spesifiserte. Kontroller at batteripakken er av
den angitte typen. Hvis batteripakken er av den
angitte typen, fjerner du den, erstatter den med
en ny og kontrollerer om batteriladeren fungerer
slik den skal. Hvis batteriladeren fungerer, kan
det hende det har oppstått en feil med batteriet.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke utføres ordentlig. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut eller lignende.
132
Indeks
Indeks
A
Datamaskin........................... 88
Fokus ................................8, 28
Adapterring ...........................18
Anbefalt miljø ....... 89, 105
Format.............................72, 74
Administrer minne ................72
Kopiere bilder ....... 91, 105
Formater musikk.................104
AF-avstandssøkeramme........41
Macintosh.................... 105
Funksj.veiv............................75
AF-lys ...................................78
Programvare.................. 90
Funksj.veiv. ..........................75
AF-modus .............................79
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet................ 97
F-verdi ..................................36
Autofokus ...............................8
Windows ....................... 88
Autojustering-modus ............27
Dato ...................... 83, 102, 110
H
Auto-orient. ..........................81
DC IN-kontakt...................... 16
Autovisning...........................82
Digital zoom......................... 79
Avansert sportsfotografer.
.......................................32
DirectX ................................. 89
Ansiktsregistrering................52
Avspillingszoom ...................43
DISP ..................................... 24
DPOF ........................... 68, 111
B
DRO ..................................... 60
Batterilader .........................132
E
batteripakke.........................131
Beskytt ..................................67
Bildekvalitet....................12, 14
Bildestørr. ............................51
Bildestørrelse ........................12
Blender..................................10
Blits (bilde tas)......................14
Blits (hvitbalanse).................58
Blits tvunget av .....................29
Blits tvunget på .....................29
Blitsmodus ............................29
Blitsnivå ................................59
Blitssynk. .............................81
Bruke kameraet utenlands
.....................................128
Bruntone ...............................55
Egendiagnose-display ........ 125
Eksponering ......................... 10
Eksponeringsgruppe............. 54
Endre REC-mappe ............... 73
Enkel .................................... 79
Enkeltbilde ........................... 62
Ett trykk................................ 58
Ettrykksinnst. ...................... 58
EV ........................................ 40
F
Farge..................................... 12
Fargemodus .......................... 55
Feilsøking........................... 113
Filetternavn .......................... 97
Fillagringsmål ...................... 96
Filnavn.................................. 96
COMPONENT .....................76
Fiskeøyeobjektiv .................. 66
Fjernkontroll......................... 17
D
Fleksibel punkt-AF .............. 41
Dagslys .................................57
Flermønstermåling ............... 56
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 57
Halvlysportrett-modus ..........32
Histogram .............................24
Hjulvelger .............................35
Holde kameraet.....................27
HOME ..................................47
Hovedinnstillinger 1 .............75
Hovedinnstillinger 2 .............76
Høy følsomhet-modus ..........32
Hvitbalanse ...........................57
Hvitglødende ........................57
I
Identifisere deler ...................15
Indeksskjerm.........................44
Indeksvisning........................62
Indikator ...............................20
Indikator for AE/AF-lås .......27
Initialiser...............................75
Innst. ....................................75
Installer .................................90
Internminne...........................25
Internt minneverktøy ............74
ISO..................................10, 11
J
JPG .......................................96
Justere EV.............................24
Indeks
C
Fyrverkerimodus...................32
K
Kabel for flerbruksterminal
.........................85, 92, 109
133
Indeks
Klokkeinnstillinger ...............83
Meny
Koble til
Portrettmodus ....................... 32
Datamaskin....................92
Opptak .......................... 51
Program Auto ....................... 26
Skriver .........................109
Visning.......................... 65
Program Shift ....................... 36
TV .................................85
Programvare ........... 90, 98, 104
Kontrast ................................60
Merke for utskriftsrekkefølge
.................................... 111
Konvert.-linse .................19, 80
Metering Mode .................... 56
Kopier ...................................73
Modusvelger ........................ 26
R
Kopiere bilder til datamaskinen
.......................................91
MPG..................................... 96
REC-modus .......................... 53
Multi-AF .............................. 41
Retusjere............................... 65
Kryssfilter .............................66
Multikontakt........... 85, 92, 109
Rødøyekorreksjon ................ 67
Music Transfer ........... 104, 106
Rødøyered. .......................... 59
Musikk ................................. 64
Rotere ................................... 69
Musikkverktøy ................... 104
Rutenettlinje .........................78
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................96
Punktmåling .........................56
Mykt fokus........................... 65
Landskapsmodus ..................32
S
Language Setting ..................84
N
Last ned musikk..................104
Naturlig ................................ 55
LCD-baklys ..........................24
Sakte synkronisering ............ 29
Night Shot ............................ 34
LCD-skjerm..........................24
Scenevalg.............................. 31
Nøyaktig digital zoom ......... 79
Linsehette .............................18
Selvutløser............................ 29
NTSC ................................... 77
Livlig ....................................55
Senter-AF .............................41
Ny REC-mappe.................... 72
Sentervektet måling.............. 56
S/HV..................................... 55
Lukkerhastighet ....................10
Lysbildevisning...............62, 65
Serie......................................53
O
SETUP..................................61
Operativsystem ............ 89, 105
Skarphet................................ 60
Opptak.................................. 51
Macintosh-datamaskin........105
Skjerm ..................................79
Filmer ..................... 27, 28
Endre displayet.............. 24
Indikator........................ 20
M
Anbefalt miljø .............105
Stillbilder ...................... 27
Makro ...................................29
Opptaksinnstillinger 1.......... 78
Manuell eksponeringsmodus
.......................................38
LCD-baklys................... 24
Opptaksinnstillinger 2.......... 81
Skrive ut direkte ................. 108
Optisk zoom ................... 28, 79
Overeksponering .................. 10
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ....................111
Overskyet ............................. 57
Skrivebeskyttelsesbryter..... 129
Manuell fokus.......................41
Map View ...........................101
Mappe...................................69
Endre .............................73
Opprette.........................72
Velger ............................69
Mass Storage ........................76
"Memory Stick Duo"..........129
Memory Stick-verktøy..........72
134
Pip......................................... 75
Elementer...................... 50
Skumringsmodus ..................32
P
Slett....................................... 65
PAL ...................................... 77
Format .....................72, 74
PC......................................... 88
Slette bilder .......................... 45
PictBridge .................... 76, 108
Smart zoom .......................... 79
Picture Motion Browser....... 98
Snømodus .............................32
Piksel.................................... 12
Søker..................................... 16
Indeks
Søker/LCD-knapp.................16
Søkerjusteringsviser..............15
Sort/hvit fokal .......................66
SteadyShot ............................60
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................21
Strandmodus .........................32
T
Ta bilder med manuell justering
.......................................36
Trådkors for punktmåling .....56
Trimme..................................66
Trykke halvveis ned ................8
TV .........................................85
U
Undereksponering.................10
USB-tilk. ..............................76
Uskarpe bilder.........................9
Utskrift..........................68, 107
Utvidet fokus ........................82
V
Varselindikatorer og meldinger
.....................................125
Velg mappe ...........................69
VGA......................................13
Video ut.................................77
Vise bilder.............................43
Visningsmeny .......................65
Volum....................................43
W
Anbefalt miljø................89
Indeks
Windows-datamaskin............88
Z
Zoom.....................................28
135
Merknader for lisensen
"C Library", "Expat" og "zlib" programvare
følger med kameraet ditt. Vi leverer denne
programvaren basert på lisensavtaler med
deres copyright-eiere. Etter forespørsler fra
copyright-eierne til disse programvarene, er
vi forpliktet til å informere deg om
følgende. Les følgende deler.
Les "license1.pdf" som ligger i "License"mappen på CD-ROMen. Du vil finne
lisenser (på engelsk) for "C Library",
"License" og "zlib" programvaren.
Om GNU GPL/LGPL brukt programvare
Programvaren som går under følgende
GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (heretter kalt "LGPL") er inkludert
i kameraet.
Denne informerer deg at du har rett til
tilgang til, modifisering, og distribuering av
kildekoden for disse programvarene under
vilkårene til GPL/LGPL som følger med.
Kildekoden finnes på Internett. Bruk
følgende adresse for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrekker at du ikke kontakter oss
angående innholdet i kildekoden.
Les "license2.pdf" som ligger i "License"mappen på CD-ROMen. Du vil finne
lisenser (på engelsk) for "GPL," og "LGPL"
programvaren.
Du må ha Adobe Reader for å lese PDFfilen. Dersom denne ikke er installert på
datamaskinen kan du laste den ned fra
websidene til Adobe System:
http://www.adobe.com/
136
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene
våre på Internett (Customer Support Website).
Download PDF