Sony | DSC-N2 | Sony DSC-N2 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-N2
Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte operasjoner, kan
du slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot (PDF)".
CD-ROM
(inkludert/
medfølger)
Du kan finde flere oplysninger om avancerede handlinger i
"Cyber-shot Håndbog (PDF)".
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference.
© 2006 Sony Corporation
2-887-198-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet .................................................... 4
Komme i gang .................................................................................. 5
Kontrollere medfølgende tilbehør ............................................................. 5
1 Klargjøre batteriet .................................................................................. 6
2 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) .................... 7
3 Bruke pekeskjermen ............................................................................. 8
4 Slå på kameraet/stille klokken ............................................................... 9
Ta bilder enkelt og greit ................................................................ 10
Vise/slette bilder ............................................................................ 13
Indikatorer på skjermen ................................................................ 15
Endre innstillingene – Meny/oppsett ........................................... 17
Menyelementer ....................................................................................... 18
Oppsett-elementer ................................................................................. 19
NO
Få glede av datamaskinen din ...................................................... 21
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ............................................................................................... 21
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 21
Batteritid og minnekapasitet ........................................................ 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 22
Antall stillbilder og opptakstid for film .................................................... 23
Feilsøking ....................................................................................... 25
Batteripakke og strøm ............................................................................ 25
Ta stillbilder/ta opp film ........................................................................... 26
Vise bilder ............................................................................................... 26
Forholdsregler ............................................................................... 27
Spesifikasjoner .............................................................................. 28
3
Kort-informasjon om bruk av kameraet
[ Internminne og "Memory Stick
Duo"-backup
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen er
tent, da dette kan føre til at interne minnedata eller
"Memory Stick Duo"-data blir ødelagt. Beskytt
alltid dataene dine ved å lage en sikkerhetskopi.
[ Om opptak/avspilling
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler"(side 27) før du begynner å
bruke dette kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 27).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
4
[ Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
• Kameraet vil ikke fungere med objektivet ute
når batteriet er utladet. Sett inn et oppladet
batteri og slå på kameraet igjen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på
annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles av med
kameraet ditt.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Komme i gang
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSG/BC-CSGB (1)
• Pekepenn (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel for
flerbruksterminal (1)
• Nettledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Håndleddsrem (1)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1)/
batterietui (1)
NO
• CD-ROM (Cyber-shot-programvare/
"Brukerhåndbok for Cyber-shot") (1)
• Bruksanvisning (denne instruksjonsboken) (1)
Om pekepennen
• Du kan tegne på eller stemple
stillbilder med pekepennen.
• Fest pekepennen til
håndleddsremmen (vist til høyre).
• Ikke bær kameraet etter pekepennen.
Kameraet kan falle av.
Fest remmen for å unngå at kameraet
faller ned og skades.
Krok
5
1 Klargjøre batteriet
For kunder i USA og Canada
For kunder i andre land/regioner enn USA og
Canada
Støpsel
Ladelampe
(CHARGE)
Ladelampe
(CHARGE)
Nettledning
1 Sett batteriet inn i batteriladeren.
2 Koble batteriladeren til stikkontakten.
Ladelampen (CHARGE) tennes, og ladingen begynner.
Når ladelampen (CHARGE) slukkes, er ladingen fullført (praktisk ladning).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i ca. én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare noe
lenger.
[ Ladetid
Tid til fullading
Praktisk ladetid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Påkrevet tid for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25°C. Under visse omstendigheter kan
ladingen ta lengre tid.
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
6
2 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
2
2
1
1
Batteriutkaster
Batteri-/"Memory Stick
Duo"-deksel
Sett inn "Memory Stick
Duo" slik at kontaktene
vender mot objektivet.
Sett inn batteriet mens du
trykker på batteriutkasteren
med enden av batteriet.
NO
1 Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) helt inn, til du hører et klikk.
3 Sett inn batteriet i riktig retning.
4 Lukk batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (ca. 25 MB).
[ Kontrollere gjenværende batteritid
Trykk på strømknappen (POWER) for å slå på kameraet og kontrollere batterinivået på LCDskjermen.
Batterinivåindikator
Batterinivå
Tilstrekkelig
gjenværende
strøm
Halvfullt
batteri
Lavt
batterinivå,
opptak/
avspilling vil
snart stoppe.
Skift ut batteriet med et
helt oppladet batteri, eller
lad batteriet.
(Varselindikatoren
blinker.)
• Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for riktig batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende at batterinivåindikatoren ikke viser riktig nivå.
• Klokkeinnstillingsskjermen vises når kameraet slås på for første gang (side 9).
7
[ Ta ut batteriet/"Memory Stick Duo"
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Batteripakke
Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og
skyv så inn "Memory Stick Duo" én gang.
Skyv batteriutkasteren til side.
• Pass på at du ikke mister batteriet.
• Batteriet må aldri tas ut mens
tilgangslampen lyser.
3 Bruke pekeskjermen
Modusbryter
(skjermdisplaytast)
Pekeskjerm
1 Trykk på
(skjermdisplaytasten) for å vise knappene på pekeskjermen.
• Når modusbryteren er stilt inn på
, kan du hoppe over denne operasjonen.
2 Trykk lett ("pek") på knappene på skjermen med fingeren din.
• Trykk på
(skjermdisplaytasten) igjen for å slå av knappene
på pekeskjermen.
• Når det elementet du vil stille inn ikke befinner seg på skjermen,
må du peke på v/V for å bla til en annen side.
• Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å peke på
.
8
4 Slå på kameraet/stille klokken
Strømbryter (POWER)
Modusbryter
Pekeskjerm
1 Velg
med modusbryteren, og trykk deretter på strømknappen (POWER).
2 Still klokken ved å berøre knappene på skjermen.
1 Pek på det ønskede visningsformatet, og deretter t. Klokkeinnstillingsbildet 2/2 vises.
2 Pek på det elementet som skal stilles inn, og still inn en numerisk verdi med v/V.
3 Pek på [OK].
NO
[ Endre dato og klokkeslett
Velg [Stille klokke] på skjermbildet
(Oppsett) (side 17).
[ Når du slår på kameraet
• Hvis du ikke stiller klokken, vil innstillingsskjermen for klokken vises hver gang kameraet slås på.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare
batteripakken (auto-AV-funksjon).
9
Ta bilder enkelt og greit
Mikrofon
Lukkerknapp
Zoomeknapp (W/T)
Pekeskjerm
Modusbryter
(skjermdisplaytast)
Skruehull for stativ (på
undersiden)
(skjermbryter)
1 Velg en modus med modusbryteren.
Stillbilde: Velg
Film: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden.
Plasser motivet i midten av
fokuseringsrammen. Ikke
dekk til mikrofonen med
fingeren din.
3 Ta opp med lukkerknappen.
Når du tar bilder mens
vises på skjermen, kan de forminskede kopiene av
originalbildene lagres i albumet.
Stillbilde:
1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den for å
fokusere.
Indikator for AE/AF-lås
z (AE/AF-låseindikatoren) blinker (grønt), det høres en
varseltone, indikatoren holder opp å blinke og forblir tent.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
10
[
Bruke zoomen
Trykk på zoomeknappen.
• Når zoomeforstørrelsen er større enn 3×, bruker
kameraet funksjonen Digital zoom.
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp
film.
For å velge følgende funksjoner må du
trykke på
(skjermdisplaytasten).
[
Blits (Velge en blitsmodus for
stillbilder)
Pek på på skjermen. Pek på det ønskede
elementet, og deretter på .
[
Makro (ta nærbilder)
Pek på
på skjermen. Pek på [På], og
deretter på .
På ( ): Makro på (W-siden: Ca. 6 cm eller
lenger, T-siden: Ca. 34 cm eller lenger)
Av: Makro av
[
Endre bildestørrelse
Pek på
på skjermen. Pek på det ønskede
elementet, og deretter på .
Stillbilder
Bildestørrelse
Til lagring av viktige bilder
eller utskrift av bilder i
format A3/A3 +* eller fine
bilder i A4
: 3:2
Tilpass bildeforhold 3:2
: 8M
Utskrift på opptil A3/
11x17"
: 5M
Utskrift på opptil A4/8x10"
Auto: Autoblits
Blinker når lyset er utilstrekkelig eller bildet
tas i motlys (standardinnstilling)
Tv. blits ( ): Tvungen blits på
Sakte synk ( SL ): Tvungen blits på
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
Ing. blits (
[
): Tvungen blits av
10 sek. ( ): Selvutløser med 10 sekunders
forsinkelse
2 sek. ( ): Selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse
Av: Uten bruk av selvutløser
Trykk på lukkerknappen.
Selvutløserlampen blinker, og en pipelyd
lyder helt til lukkeren aktiveres.
3M
Utskrift på opptil 13x18cm/
5x7"
: 2M
Utskrift på opptil 10x15cm/
4x6"
3M :
Bruke selvutløseren
Pek på
på skjermen. Pek på det ønskede
elementet, og deretter på .
Retningslinjer
: 10M
:
VGA (E-post)
For e-post
:
16:9(HDTV)
Vis på 16:9 HDTV
NO
* Dette kalles råformat A3 og er større enn A3.
Du kan skrive ut bilder med en marg rundt bildet
i A3-format.
Film
Bildestørrelse
: 640 (fin)
Retningslinjer
Vise på TV (høy kvalitet)
: 640 (std.) Vise på TV (standard)
: 160
For e-post
11
[
Velge opptaksmodus
Pek på
på skjermen. Pek på det ønskede
elementet, og deretter på .
Auto:
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene
justeres automatisk.
Program:
Gir deg muligheten til å ta opp med
automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan
også velge ulike innstillinger ved hjelp av
menyen.
Manuell:
Gir deg muligheten til å ta opp med manuell
justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning).
[ Om antall stillbilder som kan tas,
og mulig opptakstid for film
Antallet stillbilder som kan tas, og mulig
opptakstid for film varierer med den valgte
bildestørrelsen.
Stillbilder
Maksimalt antall bilder som kan tas opp
Film
Maksimal opptakstid
Scenevalg:
Gir deg muligheten til å ta opp med
forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen.
[
Justere eksponeringen
manuelt
Still inn
(Kamera) på en annen
innstilling enn [Auto] og [Manuell], og pek
deretter på
. Pek på
(EV).
Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk av
kameraet.
Mot –: Gjør bildet mørkere.
[ 9 Skifte fokuseringsmetode
Still inn
(Kamera) på en annen
innstilling enn [Auto] og pek deretter på
. Pek på 9 (Fokus). Pek på det ønskede
elementet, og deretter på .
Multi-AF (Multipunkt-AF):
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerrammen (standardinnstilling).
Senter-AF:
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av
søkerrammen.
Punkt-AF (AF med fleksibelt punkt):
Ved å flytte AF-avstandssøkerrammen hvor
du vil på skjermen, kan du fokusere på et
ekstremt lite objekt eller på et smalt område.
12
• Antallet bilder som kan tas opp, og mulig
opptakstid, kan variere med opptaksforholdene.
Vise/slette bilder
(Indeks)/
(avspillingszoom)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
Pekeskjerm
Modusbryter
Multikontakt
(på undersiden)
1 Velg
med modusbryteren.
2 Velg et bilde med
/
.
Film:
NO
Pek på B.
Spol tilbake/fort forover:
/
(Gå tilbake til vanlig avspilling: B)
Volum: Pek på [MENU] t [Volum] t +/– for å justere t [Avslutt].
Stoppe avspillingen: x
[
Slette bilder
Vis det bildet du ønsker å slette, og pek så på [MENU] t [Slett] t [Slett] t [OK].
• Selv om du sletter et bilde, vil det forminskede bildet som er spilt inn i albumet, være lagret.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
for å zoome ut igjen.
1.3
Justere utsnittet: v/V/b/B
MENU
x1.0
Avbryte avspillingszoom
13
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks). Pek på det bildet du vil se på på enkeltbildeskjermen.
For å vise forrige/neste skjermbilde må du peke på b/B.
Hvis du trykker på
(indeks) en gang til, vises en tolv bilders indeksskjerm.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Mens en indeksskjerm vises, må du peke på [MENU] t [Slett] t [Velg].
2 Pek på det bildet du ønsker å slette, for å vise -indikatoren (slett).
3 Pek på [OK] t [OK].
[
Spille av bilder lagret i albumet
1 Still inn modusbryteren på .
2 Pek på [MENU] t [Album].
[
Spille av en bildeserie (lysbildevisning)
1 Still inn modusbryteren på .
2 Pek på [MENU] t [Lysbildevisn.] t [Start].
• For å avbryte må du peke på skjermen og deretter på [Avslutt].
[
Tegne på eller stemple stillbilder
1 Still inn modusbryteren på .
2 Pek på [MENU] t [Male].
3 Tegn eller sett stempler på stillbilder med pekepennen.
[ Se bilder på TV-skjermen
1 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).
2 Still inn bryteren på kabelen for flerbruksterminalen på "TV".
Til multikontakten
Kabel for flerbruksterminal
14
Til audio/videoinngangskontakter
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på
(skjermbryteren), endres visningen.
[ Når du tar stillbilder
A
Gjenværende batteritid
z
AE/AF-lås
BRK
M
Opptaksmodus
Hvitbalanse
WB
STBY
REC
Standby/filmopptak
Kameramodus (Scenevalg)
[ Når du tar opp film
Kameramodus (Program/
manuell)
SL
Blitsmodus
Blits lader
Zooming
NO
1.3
Rødøyereduksjon
Skarphet
[ Spille av stillbilder
Kontrast
AF-lys
ON
Målemodus
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus
-
Beskytt
Merke for
utskriftsbestilling (DPOF)merke
[ Spille av film
N
Avspilling
Bytt mappe
1.3
Trinn
12/16
Zooming
Bildevis avspilling
Husmodus
15
B
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:00:12
Teller
Histogram
• Under avspilling vises
når histogram-displayet er
deaktivert.
D
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Vibrasjonsvarsel
Advarsel om lite
batteristrøm
E
PictBridge kobler til
Eksponeringsverdi
+2.0EV
Avspillingsindikator
ISO-tall
Funksjonslinje
Målemodus
Blits
Hvitbalanse
C
WB
Bildestørrelse
+
Trådkors for punktmåling
AF-avstandssøkerramme
3M
1M
FINE STD
101
PictBridge kobler til
500
Lukkerhastighet
Bildekvalitet
F3.5
Blenderverdi
REC-mappe
Avspillingsbilde
Avspillingsmappe
Gjenværende kapasitet i
internminnet
2006 1 1
9:30 AM
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick"
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Volum
Album
Albumavspilling
00:00:00
[00:28:05]
Opptakstid [maksimal
opptakstid]
1/30"
Multiserie-intervall
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
E
Makro
S AF M AF
Indikator for AFavstandssøkerramme
Selvutløser
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO-tall
16
±0.7 EV
Nivåtrinnverdi
101-0012
Mappefilnummer
AF-modus
1.0 m
Fokus på forhåndsinnstilt
avstand
Endre innstillingene – Meny/oppsett
Modusbryter
Pekeskjerm
(skjermdisplaytast)
1 Still inn modusbryteren.
Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusbryteren og
menyinnstillingene.
2 Trykk på
(Kamera)-
(skjermdisplaytasten) for å vise knappene på pekeskjermen.
• Når modusbryteren er stilt inn på
NO
, kan du hoppe over denne operasjonen.
3 Pek på [MENU] for å vise menyen.
4 Pek på det elementet du vil stille inn.
• Hvis det ønskede elementet ikke er synlig, må du peke på v/V,
inntil elementet vises på skjermen.
5 Pek på innstillingen.
6 Trykk på
(skjermdisplaytasten) for å slå av
menyen.
[ Velge et oppsett-element
Trykk på
(skjermdisplaytasten) og hold den nede en
stund, eller vis
(Oppsett) i trinn 4, og pek deretter på
denne.
Pek på v/V for å vise det elementet du ønsker å stille inn, og
pek så på dette.
17
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusbryteren og
menyinnstillingene til
(Kamera). Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
COLOR (Fargemodus) Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter.
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
Justerer fargetonene.
ISO
Velger en lysfølsomhet.
(Bildekval.)
Velger stillbildekvalitet.
Mode (REC-modus)
Velger kontinuerlig opptaksmetode.
BRK (Nivåtrinn)
Endrer EV når [Mode] er stilt inn på [Eksp-gruppe].
M
(Intervall)
Velger rammeintervall når [Mode] er stilt inn på [Multiserie].
(Blitsnivå)
Justerer mengden blitslys.
(Kontrast)
Justerer kontrasten i bildet.
(Skarphet)
(Oppsett)
18
Velger målemodus.
Justerer skarpheten i bildet.
Veksler mellom oppsett-elementer.
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Visningsmeny
(Album)
(Lukk album)
Viser stillbildene i albumet.
Avslutter avspilling av bilder i albumet.
(Lysbildevisn.)
Spiller av en bildeserie.
(Male)
Tegner på stillbilder.
(Slett)
(Volum)
(Mappe)
Sletter bilder.
Justerer volumet.
Velger mappe for bildevisning.
- (Beskytt)
Forhindrer utilsiktet sletting.
DPOF
Legger til et utskriftsbestillingsmerke.
(Skriv ut)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Endre str.)
Endrer størrelsen til det innspilte bildet.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Dele)
Klipper filmer.
(Oppsett)
Veksler mellom oppsett-elementer.
(Trimme)
NO
Lagrer et forstørret bilde. (Kun tilgjengelig ved bruk av
avspillingszoom).
Oppsett-elementer
Kamera1
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Digital zoom
Velger modusen digital zoom.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
AF-lys
Gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke
omgivelser.
Kamera2
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er
tatt.
Internminne
Format
Formaterer internminnet.
19
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Memory Stick
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
Kopier
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
Album
Skrive i album
Velger lagring av miniatyrkopier av de originale bildene.
Format
Formaterer albumet.
Sjekke album
Reparerer bildedata i albumet, når "Album-datafeil" vises på skjermen.
Oppsett1
Last ned musikk
Laster ned musikk som skal spilles til lysbildevisningen.
Formater musikk
Sletter alle musikkfilene.
Oppsett2
LCD-baklys
Brukes til å velge styrken av LCD-bakgrunnslyset når du bruker
kameraet med batteripakke.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Språk
Initialiser
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer,
advarsler og meldinger.
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Oppsett3
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en
datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av
kabelen til flerbruksterminalen.
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til
det tilkoblede videoutstyret.
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
Oppsett4
20
Kalibrering
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på pekeskjermen ikke
reagerer på de riktige stedene når du peker på dem.
Hus
Endrer funksjonen av enkelte av knappene, så kameraet kan brukes
montert i Marine Pack.
Få glede av datamaskinen din
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet, på datamaskinen. Hvis du nyttiggjør deg
programvaren, kan du dessuten bruke stillbilder og film fra kameraet på flere måter enn noen
gang. Hvis du vil vite mer, se "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvare
(inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.4)
Programvare "Picture
Motion Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Ikke kompatibel
NO
• Må være installert sammen med ovenstående operativsystem ved levering.
• Hvis ditt operativsystem ikke støtter USB-tilkobling, må du bruke en Memory Stick-lese/skrive-enhet
(ikke inkludert).
• Hvis du trenger mer informasjon om driftsmiljøet til Cyber-shot-programvaren "Picture Motion Browser",
må du slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
[ For Windows-brukere
1 Slå på datamaskinen din og legg CDROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
Nedenstående skjermbilde vises.
2 Etter at installasjonen er fullført, må du
dobbeltklikke på den snarveien som er blitt
opprettet på skrivebordet.
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen din og legg CDROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
Velg mappen "Handbook" og kopier
"Handbook.pdf" fra mappen "NO" til
datamaskinen din.
2 Etter at kopieringen er fullført, må du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen, vises skjermbildet for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot". Følg
anvisningene på skjermen for å kopiere.
21
Batteritid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises og batteritiden
når du tar bilder i [Normal] modus når
batteripakken (inkludert) har full kapasitet
og omgivelsestemperaturen er 25°C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises
forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes
ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres med bruk av
batteriet og med tiden.
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på
sterkere lys.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– Det er lite strøm på batteriet.
[ Når du tar stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
Ca. 300
Ca. 150
• Opptak i følgende situasjoner:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke
med bildestørrelsen.
22
[ Når du viser stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
Ca. 6000
Ca. 300
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
[ Når du tar opp film
Batteritid (min.)
Ca. 140
• Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse
på [160]
Antall stillbilder og opptakstid for film
Antallet stillbilder og opptakstiden for film kan variere med opptaksforholdene.
• Når det gjelder bildestørrelsen, kan du se side 11.
[ Det omtrentlige antallet stillbilder (Bildekvaliteten er [Fin] på den øverste
linjen og [Standard] på den nederste linjen.)
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
10M
3:2
8M
5M
3M
2M
VGA (E-post)
16:9(HDTV)
Internminne
Ca. 25MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
6
16
32
59
121
247
506
12
30
60
109
223
456
934
10
25
51
92
188
384
789
19
48
96
174
354
723
1482
16
41
82
148
302
617
1266
29
74
149
264
537
1097
2250
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
158
394
790
1428
2904
5928
12154
397
985
1975
3571
7261
14821
30385
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
NO
• Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 19).
23
[ Den omtrentlige opptakstiden for film
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca. 25MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:10
640 (fin)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640 (std.)
0:01:10
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:18:50
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
24
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller elementene nedenfor, og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot
(PDF)".
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, må du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken, sett den inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 20).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Når du sender inn kameraet ditt til reparasjon, betyr dette samtidig at du samtykker i at
internminnet og musikkfilene i kameraet kan kontrolleres.
NO
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Sett inn batteriet riktig, og bruk enden av batteriet til å skyve på batteriutkasteren (side 7).
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (side 7).
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (side 6).
• Batteripakken er oppbrukt. Skift den ut med en ny.
• Bruk et anbefalt batteri (side 5).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteripakken går tom. Slå på kameraet igjen (side 9).
• Batteripakken er oppbrukt. Skift den ut med en ny.
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den viste gjenværende strømmen er forskjellig fra den faktiske. Lad ut batteripakken
fullstendig, og lad den helt opp igjen for å rette på displayet.
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (side 6).
• Batteripakken er oppbrukt. Skift den ut med en ny.
25
Ta stillbilder/ta opp film
Kameraet ditt kan ikke ta bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 23, 24). Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 13).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still inn modusbryteren på
når du tar stillbilder.
• Still inn modusbryteren på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Kan ikke angi dato på bildene.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Du kan imidlertid skrive
ut bilder med datoen angitt.
Vise bilder
Kameraet ditt kan ikke spille av bilder.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen.
26
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da
dette kan føre til skader på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0°C og 40°C. Fotografering
på svært kalde eller varme steder som overskrider
dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
[ Om det interne, oppladbare
reservebatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du allikevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for det interne, oppladbare
reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (ikke inkludert), og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
NO
27
Spesifikasjoner
Kamera
BC-CSG/BC-CSGB batterilader
[System]
Strømbehov: AC 100 til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca.62×24×91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Bildeenhet: 9,15 mm (1/1,7 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 10 300 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 10 054 000 piksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomlinse
f = 7,9 – 23,7 mm (38 – 114 mm ved
konvertering til et 35 mm stillbildekamera)
F2,8 – 5,4
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
Manuell eksponering, scenevalg (8 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, strålende, blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibelt,
DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (monolyd)
Opptaksmedier: Internminne (Ca. 25 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Anbefalt avstand (ISO innstilt på Auto):
Ca. 0,2 til 4,8 m (W)/Ca. 0,34 til 2,5 m (T)
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Merkespenning: DC 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960×240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,3 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 96,7×61,1×22,7 mm (B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt: Ca. 185 g (inklusive NP-BG1-batteripakke
og håndleddsrem osv.)
Mikrofon: Monolyd
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Varemerker
•
•
•
•
•
28
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
, "MagicGate"
er varemerker for Sony
Duo",
og
Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
29
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette apparatets kameras
lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Kom i gang ....................................................................................... 5
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................... 5
1 Klargøring af batterienheden ................................................................ 6
2 Indsættelse af batterienheden/en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke) ....................................................................................... 7
3 Betjening af berøringspanelet ............................................................... 8
4 Tænde for kameraet/indstille uret .......................................................... 9
Optagelse af billeder ..................................................................... 10
Visning/sletning af billeder ........................................................... 13
Indikatorer på skærmen ................................................................ 15
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning ........................... 17
Menupunkter .......................................................................................... 18
Opsætningspunkter ................................................................................ 19
Brug af computeren ...................................................................... 21
DK
Understøttede operativsystemer til USB-tilslutning og software
(medfølger) ............................................................................................. 21
Visning af "Cyber-shot Håndbog" ........................................................... 21
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet .............................. 22
Batteriets brugstid og antal billeder, der kan optages/vises .................. 22
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for film ................................ 23
Fejlfinding ...................................................................................... 25
Batterienhed og strøm ............................................................................ 25
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 26
Visning af billeder ................................................................................... 26
Forsigtig ......................................................................................... 27
Specifikationer ............................................................................... 28
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick
Duo"
Du må ikke slukke kameraet eller fjerne
batterienheden eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen lyser, da det kan medføre, at
dataene i den interne hukommelse eller på
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at oprette en sikkerhedskopi.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 27), før du
betjener kameraet.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 27).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
4
[ Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte punkter og/eller lyse punkter (med
hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelserne.
• Kameraet vil ikke fungere med objektivet
skubbet ud, når batterienheden er afladet. Indsæt
en opladet batterienhed, og tænd kameraet igen.
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen kompensation for
optagelsens indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
Kom i gang
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSG/BC-CSGB (1)
• Malepen (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel til
flerfunktionsterminal (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Håndledsrem (1)
• Genopladelig batterienhed NP-BG1 (1)/
Batterietui (1)
• CD-ROM (Cyber-shot-software/"Cyber-shot
Håndbog") (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
DK
Om malepennen
• Du kan male på eller stemple
stillbilleder med malepennen.
• Påsæt malepennen på
håndledsremmen som vist til højre.
• Du bør ikke transportere kameraet
ved at holde i malepennen. Kameraet
kan falde af.
Monter stroppen for at forhindre, at
kameraet tabes og derved beskadiges
osv.
Krog
5
1 Klargøring af batterienheden
For kunder i USA og Canada
For kunder i andre steder end USA og Canada
Sæt stikket i
CHARGE-indikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Indsæt batterienheden i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt i væggen.
Lampen CHARGE lyser, og opladningen begynder.
Når lampen CHARGE slukker, er opladningen færdig (Praktisk opladning).
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere en time (indtil den er helt opladet), holder
opladningen lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Praktisk opladningstid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Den nødvendige tid til opladning af en helt afladet batterienhed ved en temperatur på 25°C. Opladningen
kan tage længere tid under særlige forhold.
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden skal fjernes fra
batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
6
2 Indsættelse af batterienheden/en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke)
2
2
1
1
Dæksel til batteri/
"Memory Stick Duo"
Indsæt "Memory Stick
Duo" med terminalsiden
vendende mod objektivet.
Udløsergreb til
batteri
Indsæt batterienheden,
mens du trykker på
udløsergrebet med spidsen
af batterienheden.
1 Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
DK
2 Skub "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) helt ind, indtil enheden klikker på
plads.
3 Indsæt batterienheden i den rigtige retning.
4 Luk dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (ca. 25 MB).
[ Kontrol af den resterende batteritid
Tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet, og kontroller den resterende batteritid på
LCD-skærmen.
Indikator for
resterende
batteritid
Retningslinjer
for resterende
batteritid
Der er
tilstrækkelig
strøm.
Batteriet er
halvt opladet.
Batteriniveauet
er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift batterierne med
fuldt opladede batterier,
eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende batteritid vises.
• Den viste indikator for resterende batteritid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
• Skærmen til indstilling af uret vises, første gang kameraet tændes (side 9).
7
[ Sådan fjernes batterienheden/"Memory Stick Duo"
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Batterienhed
Sørg for, at aktivitetslampen ikke lyser, og
tryk så "Memory Stick Duo" ind én gang.
Skub udløsergrebet til batteriet.
• Pas på ikke at tabe batterienheden.
• Fjern aldrig batterienheden, mens
aktivitetslampen lyser.
3 Betjening af berøringspanelet
Funktionsvælger
-knap (skærmtast)
Berøringspanel
1 Tryk på
(skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
• Når funktionsvælgeren er sat til
, skal du springe denne handling over.
2 Tryk let med fingeren på knapperne på skærmen.
• Tryk på
(skærmtast) igen for at skjule knapperne på
berøringspanelet.
• Når det punkt, du ønsker at indstille, ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
• Du kan vende tilbage til den forrige skærm ved at trykke på
.
8
4 Tænde for kameraet/indstille uret
POWER-knap
Funktionsvælger
Berøringspanel
1 Vælg
med funktionsvælgeren, og tryk derefter på POWER-knappen.
2 Indstil uret ved at trykke på knapperne på skærmen.
1 Tryk på det ønskede datoformat og derefter på t. Skærmen 2/2 til indstilling af uret
vises.
2 Tryk på det punkt, der skal indstilles, og angiv den numeriske værdi med v/V.
3 Tryk på [OK].
DK
[ Ændring af dato og klokkeslæt
Vælg [Urindstilling] på
(Opsætning)-skærmen (side 17).
[ Når du tænder for strømmen
• Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet
automatisk for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
9
Optagelse af billeder
Mikrofon
Udløserknap
Zoom-knap (W/T)
Berøringspanel
Funktionsvælger
-knap (skærmtast)
Stik til kamerastativ (bund)
(Skærmvisning til/fra)knap
1 Vælg en funktion med funktionsvælgeren.
Stillbillede: Vælg
Film:Vælg
.
.
2 Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen.
Placer motivet i centrum af
fokuseringsområdet. Dæk
ikke mikrofonen med
fingrene.
3 Optag med udløserknappen.
Når du optager billeder, mens
vises på skærmen, kan minimerede kopier af de
oprindelige billeder gemmes i albummet.
Stillbillede:
1 Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede for at
fokusere.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grøn) blinker, der lyder et bip,
indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
10
Indikator for AE/AF-lås
[
Brug af zoom
Tryk på zoom-knappen.
• Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger
kameraet funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du
optager en film.
[
Ændring af billedstørrelsen
Tryk på
(på skærmen). Tryk på det
ønskede punkt og derefter på .
Stillbilleder
Billedformat
Til lagring af vigtige
billeder eller udskrivning af
billeder i A3/A3 +*-format
eller skarpe billeder i A4format.
: 3:2
Bredde-højde-forholdet 3:2
: 8M
Op til A3/11x17" udskrift
: 5M
Op til A4/8x10" udskrift
For at vælge de følgende funktioner skal du
trykke på
(skærmtast).
[
Blitz (Valg af en blitztilstand til
stillbilleder)
Tryk på på skærmen. Tryk på det ønskede
punkt og derefter på .
Auto: Automatisk blitz
Udløser blitzen, hvis der ikke er tilstrækkeligt
lys, eller hvis der er modlys
(standardindstillingen)
Tvung. blitz ( ): Tvungen blitz til
Langsom synkro ( SL ): Tvungen blitz til
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Ingen blitz (
[
): Tvungen blitz fra
Brug af selvudløser
Tryk på
på skærmen. Tryk på det
ønskede punkt og derefter på .
10 sek ( ): Indstilling af selvudløseren med
10 sekunders forsinkelse
2 sek ( ): Indstilling af selvudløseren med
2 sekunders forsinkelse
Fra: Uden brug af selvudløser
Tryk på udløserknappen,
selvudløserlampen blinker, og der lyder et
bip, indtil lukkeren aktiveres.
[
Retningslinjer
: 10M
3M :
3M
: 2M
Op til 13x18cm/
5x7"udskrift
Op til 10x15cm/4x6"
udskrift
:
VGA(E-mail)
Til e-mail
:
16:9(HDTV)
Til visning på 16:9 HDTV
DK
* Dette er et format større end A3-format. Du kan
udskrive billeder med en margen rundt om
billedet i A3-format.
Film
Billedformat
: 640(Fin)
Retningslinjer
Vis på tv (høj kvalitet)
:
Vis på tv (standard)
640(Standard)
: 160
Til e-mail
Makro (Optagelse af
nærbillede)
Tryk på
på skærmen. Tryk på [Til] og
derefter på .
Til ( ): Makro til (W-side: Ca. 6 cm eller
længere væk, T side: Ca. 34 cm eller længere
væk)
Fra: Makro fra
11
[
Valg af optagetilstand
Tryk på
på skærmen. Tryk på det
ønskede punkt og derefter på .
Auto:
Giver mulighed for let optagelse, hvor
indstillingerne justeres automatisk.
Program:
Giver dig mulighed for at optage med
eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du
kan også vælge forskellige indstillinger med
denne menu.
[ Om det antal stillbilleder, der kan
optages, og den tid, der kan
optages film i
Antal stillbilleder, der kan optages, og den
spilletid, der kan optages for film, varierer
afhængigt af det valgte billedformat.
Stillbilleder
Maks. antal billeder, der kan optages
Manuel:
Giver dig mulighed for at optage med manuelt
justeret eksponering (både lukkerhastigheden
og blændeværdien).
Film
Maksimal optagetid
Valg af motiv:
Giver dig mulighed for at optage med
forudangivede indstillinger afhængigt af
motivet.
[
Manuel justering af
eksponeringen
Sæt
(Kamera) til en anden indstilling
end [Auto] og [Manuel], og tryk derefter på
. Tryk på
(EV).
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk af
kameraet.
Mod –: Gør et billede mørkere.
[ 9 Ændring af
fokuseringsmetode
Sæt
(Kamera) til en anden indstilling
end [Auto], og tryk derefter på
. Tryk på
9 (Fokus). Tryk på det ønskede punkt og
derefter på .
Multi-AF (Multipoint-AF):
Fokuserer automatisk på et motiv i hele
områdesøgerens ramme
(standardindstillingen).
Center-AF:
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
områdesøgerens ramme.
Spot-AF (Fleksibel Spot-AF):
Du kan flytte rammen til AF-områdesøgeren
hvorhen du vil på skærmen for at fokusere på
et meget lille motiv eller på et smalt område.
12
• Antallet af billeder, der kan optages, og
optagetid kan variere afhængigt af
optageforhold.
Visning/sletning af billeder
Knappen
(Indeks)/
(Zoom under afspilning)
(Zoom under afspilning)knap
Funktionsvælger
Berøringspanel
Flerfunktionsstik (bund)
1 Vælg
med funktionsvælgeren.
2 Vælg et billede med
/
.
Film:
Tryk på B.
Tilbage/hurtigt fremad:
/
(Tilbage til normal afspilning: B)
Lydstyrke: Tryk på [MENU] t [Lydstyrke] t +/– for at justere t [Afslut].
Stop afspilningen: x
[
DK
Sletning af billeder
Vis det billede, du vil slette, og tryk på [MENU] t [Slet] t [Slet] t [OK].
• Selv når du sletter et billede, gemmes den minimerede kopi af billedet i albummet alligevel.
[
Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)
Tryk på
Tryk på
under visning af et stillbillede.
for at annullere zoom.
1.3
Juster området: v/V/b/B
MENU
x1.0
Annuller zoom under
afspilning
13
[
Visning af en indeksskærm
Tryk på
(Indeks). Tryk på det billede, du vil have vist på enkeltbilledskærmen.
Tryk på b/B for at vise den forrige/næste skærm.
Hvis du trykker på
(Indeks) igen, vises indeksskærmen med 12 billeder.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på [MENU] t [Slet] t [Vælg], mens en indeksskærm vises.
2 Tryk på det billede, du vil slette, for at få vist -indikatoren (Slet).
3 Tryk på [OK] t [OK].
[
Sådan afspilles billeder, der er gemt i albummet
1 Sæt funktionsvælgeren til .
2 Tryk på [MENU] t [Album].
[
Sådan afspilles en serie billeder (Diasshow)
1 Sæt funktionsvælgeren til .
2 Tryk på [MENU] t [Diasshow] t [Start].
• Tryk på skærmen, og tryk på [Afslut] for at annullere.
[
Sådan maler du på eller stempler stillbilleder
1 Sæt funktionsvælgeren til .
2 Tryk på [MENU] t [Male].
3 Mal på stillbilleder, eller forsyn dem med stempel med malepennen.
[ Sådan får du vist billeder på tv-skærmen
1 Tilslut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
2 Sæt kontakten på det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal til "Tv".
Til flerfunktionsstikket
Kabel til flerfunktionsterminal
14
Til lyd-/video-indgangsstik
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på
-knappen
(Skærmvisning til/fra), ændres displayet.
[ Ved optagelse af stillbilleder
A
Resterende batteritid
z
AE/AF-lås
BRK
M
Optageindstilling
Hvidbalance
WB
STBY
OPT
Standby/optagelse af en
film
Kameraindstilling (Valg af
motiv)
[ Ved optagelse af film
Kameraindstilling
(Program/manuel)
SL
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Zoomskalering
DK
1.3
Rødøjereduktion
Skarphed
[ Ved afspilning af stillbilleder
Kontrast
AF-lampe
ON
Målemetode
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand
-
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
[ Ved afspilning af film
N
Afspilning
Skift mappe
1.3
Trin
12/16
Zoomskalering
Billede-for-billedeafspilning
Undervandshus-tilstand
15
B
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:00:12
Tæller
Histogram
• Under afspilning vises
når histogramvisning er
deaktiveret.
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3,5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
,
D
Advarsel om vibration
Advarsel om lavt
batteriniveau
E
PictBridge-tilslutning
Afspilningslinje
Kontrolguide
Eksponeringsværdi
+2.0EV
ISO-tal
Målemetode
Blitz
C
Hvidbalance
Billedformat
3M
WB
+
1M
Ramme for AFområdesøger
PictBridge-tilslutning
FINE STD
101
Kryds til punktmåling
Billedkvalitet
Optagemappe
500
Lukkerhastighed
Afspilningsmappe
F3.5
Blændeværdi
Afspilning af billede
Resterende intern
hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
2006 1 1
9:30 AM
Album
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
Lydstyrke
Albumafspilning
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal
optagbar tid]
1/30"
Interval for Multi Burst
400
Resterende antal billeder,
der kan optages
Selvudløser
C:32:00
Makro
S AF M AF
±0.7EV
Værdi for niveautrin
101-0012
Mappe- og filnummer
AF-tilstand
Indikator for AFområdesøgerramme
Selvdiagnosticeringsdisplay
ISO-tal
16
E
1.0m
Forudindstillet
fokusafstand
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning
Funktionsvælger
Berøringspanel
-knap
(skærmtast)
1 Indstil funktionsvælgeren.
Forskellige punkter er tilgængelige afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og indstillinger i
menuen
(Kamera).
2 Tryk på
(skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
• Når funktionsvælgeren er sat til
, skal du springe denne handling over.
3 Tryk på [MENU] for at vise menuen.
DK
4 Tryk på det punkt, du vil indstille.
• Hvis det ønskede punkt ikke kan ses, skal du trykke på v/V,
indtil punktet vises på skærmen.
5 Tryk på indstillingen.
6 Tryk på
(skærmtast) for at lukke menuen.
[ Sådan vælges et punkt under Opsætning
Tryk på
(skærmtasten) i længere tid, eller vis
(Opsætning) i trin 4, og tryk derefter på det.
Tryk på v/V for at vise det punkt, du vil indstille, og tryk
derefter på det.
17
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens stilling og
indstillingerne for
(Kamera)-menuen. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
Menu til optagelse
COLOR
(Farvetilstand)
(Målemetode)
Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer specialeffekter.
Vælger målemetode.
WB (Hvidbalance)
Justerer farvetonerne.
ISO
Vælger en lysfølsomhed.
(B.kvalitet)
Vælger stillbilledets kvalitet.
Mode (Opt.funktion)
Vælger kontinuerlig optagelse.
BRK (Niveautrin)
Ændrer EV, når [Mode] er indstillet til [Eksp.niv].
M
(Interval)
Vælger billedinterval, når [Mode] er indstillet til [Multi Burst].
(Blitzniveau)
Justerer mængden af blitzlys.
(Kontrast)
Justerer billedets kontrast.
(Skarphed)
Justerer billedets skarphed.
(Opsætning)
Ændrer opsætningspunkter.
Menu til visning
(Album)
Viser stillbillederne i albummet.
(Luk album)
Afslutter afspilning af billeder i albummet.
(Diasshow)
Afspiller en serie billeder.
(Male)
Maler på stillbillederne.
(Slet)
18
Sletter billeder.
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
(Lydstyrke)
(Mappe)
Justerer lydstyrken.
Vælger mappen til visning af billeder.
- (Beskyt)
Forhindrer utilsigtet sletning.
DPOF
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke.
(Udskriv)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Tilpas)
Ændrer billedstørrelsen på et optaget billede.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Del)
Beskærer film.
(Opsætning)
(Beskær)
Ændrer opsætningspunkter.
Optager et forstørret billede. (Kun tilgængelig ved zoom under
afspilning.)
Opsætningspunkter
Kamera1
AF-funktion
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Digital zoom
Vælger den digitale zoomtilstand.
Rødøjereduk.
Reducerer rødøjeeffekten ved brug af blitz.
AF-lampe
Sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et
motiv i mørke omgivelser.
DK
Kamera2
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart
efter at et stillbillede er optaget.
Intern hukommelse
Format
Formaterer den interne hukommelse.
Memory Stick
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til lagring af billeder.
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til lagring af billeder.
Kopier
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick
Duo".
19
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Album
Skriv i album
Vælger at gemme minimerede kopier af de oprindelige billeder.
Format
Formaterer albummet.
Tjek album
Reparerer alle billeddata i albummet, når "Fejl i albumdata" vises på
skærmen.
Opsætning1
Hent musik
Downloader den musik, der skal spilles til diasshowet.
Format musik
Sletter alle musikfilerne.
Opsætning2
LCD-baggr.lys
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundslyset, når kameraet bruges med
en batterienhed.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Sprog
Initialiser
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og
meddelelser.
Initialiserer indstillingerne til standardindstillingerne.
Opsætning3
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet
til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer med kablet til
flerfunktionsterminal.
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tvfarvesystemet på det tilsluttede videoudstyr.
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Opsætning4
20
Kalibrering
Giver mulighed for at udføre kalibrering, når knapperne på
berøringspanelet ikke reagerer de steder, hvor du trykker.
Undervandshus
Ændrer funktionen af nogle knapper, så kameraet kan betjenes, når
det er monteret i en Marine Pack.
Brug af computeren
Du kan vise billeder, som er taget med kameraet, på computeren. Du kan også bruge
stillbilleder og film fra kameraet mere end nogensinde med denne software. Der er flere
oplysninger under "Cyber-shot Håndbog".
Understøttede operativsystemer til USB-tilslutning og software
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.4)
Software "Picture
Motion Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Ikke kompatibelt
• Skal installeres med ovenstående operativsystem ved levering.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du bruge en Memory Stick Reader/
Writer (medfølger ikke).
• For yderligere oplysninger om operativsystemer til Cyber-shot-softwaren "Picture Motion Browser"
henvises til "Cyber-shot Håndbog".
DK
Visning af "Cyber-shot Håndbog"
[ For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM' en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmen nedenfor vises.
2 Når installationen er afsluttet, skal du
dobbeltklikke på genvejen, der er oprettet
på skrivebordet.
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM' en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Vælg mappen "Handbook", og kopier
"Handbook.pdf", som er gemt i mappen
"DK", til computeren.
2 Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når
kopieringen er udført.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmen til kopiering af
"Cyber-shot Håndbog". Følg vejledningen på
skærmen for at kopiere.
21
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet
Batteriets brugstid og antal billeder, der kan optages/vises
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batterienheden
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25°C. Antallet af
billeder, som kan optages eller vises,
forudsætter, at "Memory Stick Duo" skal
udskiftes efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de værdier, der vises i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
[ Ved visning af stillbilleder
• Batterikapaciteten formindskes, efterhånden
som du bruger det mere med tiden.
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken for LCD-baggrundslys er
indstillet til op.
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Monitor].
– Når batteriniveauet er lavt.
• Kontinuerlig optagelse af film med en
billedstørrelse på [160]
[ Ved optagelse af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 300
Ca. 150
• Optagelse i følgende situationer:
– Når
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Enkelt].
– Optagelse en gang hvert 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder, der kan optages/batteriets brugstid.
22
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 6000
Ca. 300
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
[ Ved optagelse af film
Batteriets levetid (min.)
Ca. 140
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for film
Antallet af stillbilleder og længden af film kan variere afhængigt af optageforholdene.
• For oplysninger om billedstørrelse, se side 11.
[ Det omtrentlige antal stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste
linje og [Standard] på den nederste linje).
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
10M
3:2
8M
5M
3M
2M
VGA(E-mail)
16:9(HDTV)
Intern
hukommelse
Ca. 25MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
6
16
32
59
121
247
506
12
30
60
109
223
456
934
10
25
51
92
188
384
789
19
48
96
174
354
723
1482
16
41
82
148
302
617
1266
29
74
149
264
537
1097
2250
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
158
394
790
1428
2904
5928
12154
397
985
1975
3571
7261
14821
30385
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
DK
• Det viste antal billeder gælder, når [Mode] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan tilpasse billedernes størrelse senere ([Tilpas], side 19).
23
[ Den omtrentlige optagetid for film
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
Størrelse
Ca. 25MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
640(Fin)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:10
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:18:50
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Hvis filmstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], kan filmen kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
24
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog (PDF)".
Hvis en kode som f.eks. " C/E:ss:ss" vises på skærmen, kan du finde flere
oplysninger i "Cyber-shot Håndbog".
2 Fjern batterienheden, og indsæt batterienheden igen efter ca. et minut. Tænd
derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 20).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet på den interne hukommelse,
samt musikfilerne må undersøges, når du sender kameraet ind til reparation.
DK
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Indsæt batterienheden korrekt ved at bruge. spidsen af batterienheden til at skubbe
udløsergrebet til batteriet (side 7).
Kan ikke tænde kameraet.
• Installer batterienheden korrekt (side 7).
• Batterienheden er afladet. Installer den opladede batterienhed (side 6).
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
• Brug en anbefalet batterienhed (side 5).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batterienheden aflades. Tænd kameraet igen (side 9).
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Den viste resterende batteritid afviger fra den aktuelle. Aflad batterienheden helt, og oplad
den derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batterienheden er afladet. Installer den opladede batterienhed (side 6).
• Batterienheden er udbrændt. Udskift den med en ny.
25
Optagelse af stillbilleder/film
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 23, 24). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 13).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du tager stillbilleder.
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du optager film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
Kan ikke indsætte datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en fundtion til indkopiering af datoen på billeder. Du kan imidlertid
udskrive billeder med datoen indkopieret.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
26
Forsigtig
[ Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt ind i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
[ Om det interne genopladelige
backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige backupbatteri
Indsæt en opladet batterienhed i kameraet, eller
slut kameraet til en stikkontakt med
vekselstrømsadapteren (medfølger ikke), og lad
kameraet stå i 24 timer eller længere med
strømmen slukket.
DK
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
27
Specifikationer
Kamera
[System]
Billedenhed: 9,15 mm (1/1,7-type) farve-CCD,
primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 10 300 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 10 054 000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomobjektiv
f = 7,9 – 23,7 mm (38 – 114 mm, når
konverteret til et 35 mm stillkamera)
F2,8 – F5,4
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Manuel eksponering, Valg af motiv (8
tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, skarpt lys, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (Mono)
Optagemedie: Intern hukommelse (Ca. 25 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Anbefalet afstand (ISO sat til Auto): Ca.
0,2 til 4,8 m (W)/ca. 0,34 til 2,5 m (T)
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Dimensioner: Ca. 62×24×91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladelig batterienhed
NP-BG1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
[Input- og outputstik]
Varemærker
Flerfunktionsstik
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
•
[LCD-skærm]
•
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960×240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Genopladelig batterienhed NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K-vekselstrømsadapter (medfølger
ikke), 4,2 V
Strømforbrug (under fotografering): 1,3 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Dimensioner: 96,7×61,1×22,7 mm (B/H/D,
eksklusive fremspringende dele)
Vægt: Ca. 185 g (inklusive NP-BG1-batterienhed
og håndledsrem osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
BC-CSG/BC-CSGB-batterioplader
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding: Jævnstrøm 4,2 V, 0,25 A
28
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
29
30
DK
31
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising