Sony DSC-H3 Bruksanvisning

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Bruksanvisning | Manualzz
Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-H3
Hvis du vil vite mer om de avanserte operasjonene, vennligst
les"Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og
"Videregående veiledning for Cyber-shot" som finnes på
CD-ROM-en (inkludert), ved bruk av en datamaskin.
Yderligere oplysninger om avanceret betjening findes i
"Cyber-shot Håndbog" (PDF) og i "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" på cd-rom'en (medfølger) til
computeren.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger enheden, og gem den til senere brug.
© 2007 Sony Corporation
3-268-885-32(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor
varme som solskinn, brann eller lignende.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligs henvis til adressen som er
oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ............................................................. 4
Komme i gang .................................................................................. 5
Kontrollere tilbehøret som er inkludert ..................................................... 5
1 Klargjøre batteripakken ......................................................................... 6
2 Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ................ 7
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ......................................................... 9
Ta bilder enkelt .............................................................................. 10
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display/objektivhette ......... 11
Vise/slette bilder ............................................................................ 13
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen .............................. 15
Bruke HOME skjermbildet ...................................................................... 15
HOME elementer .................................................................................... 16
Bruke menyelementer ............................................................................ 17
Menyelementer ....................................................................................... 18
NO
Bruke datamaskinen ..................................................................... 19
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
................................................................................................................. 19
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 20
Indikatorer på skjermen ................................................................ 21
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 23
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 23
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer ............................................ 24
Feilsøking ....................................................................................... 25
Batteripakke og strøm ............................................................................ 25
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 26
Vise bilder ............................................................................................... 26
Forholdsregler ............................................................................... 27
Spesifikasjoner .............................................................................. 28
3
Merknader om bruk av kameraet
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Ikke slå av kameraet, fjern batteripakken eller
fjern "Memory Stick Duo" mens adgangslampen
lyser. Ellers kan det interne minnet eller "Memory
Stick Duo" bli skadet. Se til å ta en backupkopi for
å beskytte dine data.
[ Om opptak/avspilling
• Før du starter opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller
vanntett. Les "Forholdsregler" (side 27) før du
begynner å bruke kameraet.
• Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det
kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå en
feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke kameraet
repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å
virke som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det kan
da hende at kameraet kanskje ikke vil kunne ta
opp eller spille av på bilder på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 27).
• Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan forårsake
en feilfunksjon, og det kan hende at du ikke er i
stand til å ta bilder. Videre kan opptaksmedia bli
ubrukelig eller bildedata kan skades.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
4
[ Merknader om LCD-skjermen og
objektivet
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når batterinivået blir lavt, kan det hende at
linsen stopper å bevege seg. Sett inn en oppladet
batteripakke og slå på kameraet igjen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Kameraet oppfyller kravene til DCF (Design
rule for Camera File system), en universell
standard etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille
bilder som tas eller redigeres med annet utstyr,
eller at annet utstyr vil avspille bilder som tas
med kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for skadet
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil eller
tap eller skade på innspilt innhold på grunn av en
feil i kameraet eller opptaksmedia osv.
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret som er inkludert
• Batterilader BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Skulderstropp (1)
• Objektivhette (1)/adapterring (1)
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Objektivdeksel (1)/Objektivdekselreim (1)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1) /
Batterietui (1)
• USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
NO
• CD-ROM (1)
– Programvaren Cyber-shot
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cyber-shot"
• Bruksanvisning (denne manualen) (1)
Feste skulderreimen og objektivdekselet
Fest reimen for å unngå at kameraet blir skadet ved fall.
5
1 Klargjøre batteripakken
For kunder i USA og Canada
For kunder i land/regioner utenfor USA og Canada
Plugg
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.
2 Koble batteriladeren til et strømuttak.
CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (praktisk opplading).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent én time (til den er helt oppladet), vil batteriet vare litt
lenger.
[ Ladetid
Fullstendig ladetid
Praktisk ladetid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Tabellen ovenfor viser tiden som kreves til å lade en fullstendig utladet batteripakke ved en temperatur på
25 °C. Ladingen kan ta lenger tid avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Se side 23 for å finne ut hvor mange bilder som kan tas.
• Koble batteriladeren til nærmeste vegguttak.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
6
2 Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
ɟ
Sett i "Memory Stick Duo"
med terminalsiden mot
LCD-skjermen, inntil det
klikker på plass.
ɠ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
Sett i batteripakken
mens du trykker på
batteriutløseren
med tuppen på
batteripakken.
1 Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett inn "Memory Stick Duo"
NO
(ikke inkludert).
3 Sett i batteripakken.
4 Lukk batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet spiller inn/av bilder ved hjelp av internminnet (Ca. 31 MB).
[ Slik kontrollerer du gjenværende batteriladning
Trykk på POWER for å slå på og kontrollere gjenværende batteritid på LCD-skjermen.
Indikator
for
gjenværen
de
batteritid
Status
Tilstrekkelig strøm
igjen
Batteriet er
nesten
fullstendig
oppladet
Batteriet er
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling
vil stoppe
snart.
Bytt ut batteriet med
et fullstendig
oppladet batteri, eller
lad opp batteriet.
(advarselslampen
blinker.)
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværede batteritid vises.
• Indikatoren for gjenstående ladetid kan være feil, avhenigig av bruksforhold og omstendigheter.
• Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet for første gang (side 9).
7
[ Slik tar du ut batteripakken /"Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Kontroller at
tilgangslampen ikke lyser
og skyv så "Memory Stick
Duo" inn én gang.
Batteripakke
Skyv batteriutløseren.
Pass på at du ikke mister
batteripakken.
• Du må aldri ta ut batteripakken / "Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade
på data i "Memory Stick Duo"/internt minne.
8
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
POWER-knapp
1
2
3
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
HOMEknapp
1 Trykk på POWER.
NO
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK], og trykk deretter z.
[ Endre dato og klokkeslett
Trykk på HOME, og velg [
Klokkeinnstillinger] i
(Innst.) (side 15, 16).
[ Merknader om når enheten slås på
• Når batteriet er installert i kameraet kan det ta litt tid før operasjonen blir tilgjengelig.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet av automatisk
for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
9
Ta bilder enkelt
Blits
Mikrofon
ɠ Lukkerknapp
Modusvelger
Makroknapp
W/T (Zoom)-knapp
DISP-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
Blitsknapp
Selvutløserknapp
HOME-knapp
Skruehull for stativ (på undersiden)
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojusteringsmodus): Velg
Når du filmer: Velg
.
.
2 Hold kameraet med albuene presset mot kroppen for å gjøre det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
10
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display/objektivhette
[ Bruke modusvelgeren
* Scenevalg i SCN-modus
Trykk på MENU, og velg en innstilling.
Still inn modusvelgeren på den ønskede
funksjonen.
Halvlys
Autojustering
Tar nattscener uten å miste nattatmosfæren.
Gjør det enkelt å fotografere, med
innstillinger som justeres automatisk.
Strand
Tar bilder ved kysten eller ved innsjø ved å
fange blåfargen i vannet på en livlig måte.
Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med
automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan
justere andre innstillinger ved bruk av
menyen.
M Fotografering med manuell eksponering
Gjør at du kan ta bilder etter å ha justert
eksponeringen manuelt.
Filmmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits selv med lav belysning.
Mykt snapshot
Tar bilder med en behagelig atmosfære for
portretter av personer, blomster og så videre.
Avansert sportsfotografer.
Tar bilder ved å forutsi bevegelsen på motivet
og stille fokusen.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av mennesker på mørke
plasser uten å miste nattatmosfæren.
Landskap
Tar bilder med fokus på et objekt på avstand.
SCN* Scenevalg
Velger en innstilling fra Scenevalg-menyen.
Snø
Tar snøscener i hvitt klarere.
Fyrverkeri
Tar bilder av fyrverkeri i all sin skjønnhet.
[ W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for
å gå tilbake. Ved å trykke knappen lett ned,
zoomes det sakte, og ved å trykke knappen
helt ned, zoomes det hurtig.
[
NO
Blits (Velge en blitsmodus for
stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Automatisk blits
Blinker når det er for lite lys eller baklys
(standardinnstilling)
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen spretter automatisk opp og blinker
ved bruk av blits. Lukk blitsen for hånd etter
bruk.
11
[
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
[ Feste objektivhetten
1 Fest adapterringen mens strømmen er av.
: Makro av
: Makro på (W side: Ca. 2 cm eller mer, T side:
Ca. 90 cm eller mer)
[
Bruke selvutløser
Trykk på V ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Adapterring
2 Plasser objektivhetten slik som vist
nedenfor, og vri linsehetten i
klokkeretning inntil den klikker.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker
selvutløserlampen, og du hører en pipelyd
til lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Objektivhette
[ DISP Endre skjermbildet
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), endres
bildet og lysstyrken som følger:
Indikatorer på
r
Indikatorer på*
r
Histogram på*
r
Indikatorer av*
* Lysstyrken på LCD-motlys opp.
12
Oppbevare objektivhetten
Plasser objektivhetten slik som vist
nedenfor, og vri linsehetten i klokkeretning
inntil den klikker.
Vise/slette bilder
(avspillingszoom)/
(indeks)-knapp
(avspillingszoom)knapp
(avspilling)-knapp
MENU-knapp
ɟ Kontrollknapp
HOME-knapp
Høyttaler (underside)
1 Trykk på
(Avspilling).
Hvis du trykker på
når kameraet er slått av, slås kameraet automatisk på og stilles inn på
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på
en gang til.
NO
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk z på nytt hvis du vil stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fremover. b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere volumet.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU.
2 Velg [Slett] med v og velg [Dette bildet] med b/B, og trykk z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde. Trykk på
Juster posisjon med v/V/b/B.
For å avbryte avspillingszoom, trykk på z.
for å angre zoomen.
13
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Deretter velger du et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
• Du kan også få tilgang til indeksskjermen ved å velge [
Indeksvisning] i
skjermen.
• Hver gang du trykker på
(indeks), økes antall bilder i indeksskjermbildet.
(Vise bilder) på HOME
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises.
2 Velg [Slett] med v og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B. Deretter trykker du på z.
-merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker z på nytt.
4 Trykk MENU, og velg [OK] med v, og trykk deretter z.
•Hvis du vil slette alle bilder i en mappe, velger du [Alt i denne mappen] og trykker z i trinn 2.
[ Spille av en serie bilder (Lysbildevisning)
1 Velg [ Lysbildevisning] i
(Vise bilder) på skjermen HOME.
2 Velg [Start] med v, og trykk deretter z.
[ Vise bilder på en TV
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Til multikontakten
Til lyd-/
videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal (inkludert)
For å se på HD (High Definition) TV, trengs en Adapterkabel for HD-utgang (ikke inkludert).
• Hvis du stiller bildestørrelse på [16:9], kan du ta bilder i den størrelsen som fyller hele skjermen på HDTV.
• Du kan ikke se filmer som kommer i [HD(1080i)]-signalformat.
14
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke HOME skjermbildet
HOME-skjermen er portskjermen til alle funksjonene på kameraet og kan kalles opp uansett
modusinnstilling (ta bilder/vise).
HOME-knapp
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
NO
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2
Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3
Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
1 Velg ønsket element med v/V.
• Denne er kun funksjonell når du velger
(Innst.).
2 Trykk på B, og velg ønsket innstilling med v/V, og trykk deretter z.
3 Velg en innstilling med v/V, og trykk z.
• Kameraet stilles inn på opptaks- eller visningsmodus ved å trykke på HOME igjen.
15
For detaljer om operasjon 1 side 15
HOME elementer
Ved å trykke på HOME vises følgende elementer. Detaljer om elementene vises på skjermen i
veilederen.
Kategorier
Elementer
Opptak
Opptak
Vise bilder
Enkeltbilde
Indeksvisning
Lysbildevisning
Skrive ut, annet
Utskrift
Musikkverktøy
Last ned musikk
Administrer minne
Formater musikk
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Ny REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
16
Rutenettlinje
Digital zoom
Bruke menyelementer
MENU-knapp
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
NO
1 Trykk MENU for å vise menyen.
Funksj.veiv.
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg et ønsket menyelement med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg ønsket innstilling med b/B.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på skjermen.
• Velg en gjenstand i avspillingsmodus, og trykk på z.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
17
For detaljer om operasjon 1 side 17
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av innstillingsmodus (opptak/visning) og
modusvelgerposisjon i opptaksmodus. Kun de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
Scenevalg
Velg innstillingene som er forhåndsjustert til å passe de ulike
scenebetingelsene.
Bildestørr.
Velger stillbildestørrelse.
Ansiktsregistrering
Oppdager ansiktene på motivene dine og justerer fokus, osv.
REC-modus
Velger modus for kontinuerlig opptak.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
ISO
Velger lysfølsomhet.
EV
Justerer eksponering.
Målemodus
Velger målemodus.
Fokus
Endrer fokusmetode.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Er satt til å redusere problemet med røde øyne.
Kontrast
Justere kontrasten på bildet.
Skarphet
Justere lysheten på Bildet.
SteadyShot
Velger modus for fjerning av uskarphet.
SETUP
Velger opptaksinnstillinger.
Vise meny
(Slett)
Sletter bilder.
(Lysbildevisning)
Spiller av en serie bilder.
(Retusjere)
Retusjerer bilder.
(Beskytt)
Hindrer utilsiktet sletting.
Tilføyer et utskriftsrekkefølgemerke til bilder du vil skrive ut.
18
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for visning av bilder.
Bruke datamaskinen
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet på en datamaskin. Ved å bruke programvare på
CD-ROM (inkludert), kan du nyte stillbilder og filmer fra kameraet mer enn noen gang
tidligere. Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM
(inkludert).
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB tilkobling
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.4)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
• Datamaskinen må ha forhåndsinstallert en OS som er opplistet ovenfor. OS-oppgraderinger støttes ikke.
• Hvis operativsystemet ditt ikke støtter USB-tilkoblinger, kan du bruke en kommersielt tilgjengelig
Memory Stick Reader/Writer.
• Du finner mer informasjon om driftsmiljøet for programvaren "Picture Motion Browser" Cyber-shot, se
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
NO
19
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CDROM (inkludert) forklarer detaljert hvordan
du bruker kameraet. Adobe Reader kreves
for å vise denne.
[ For Windows-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]
knappen, vises skjermen for kopiering
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg instruksjonene på skjermen for å
kopiere.
• Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot" vil "Videregående veiledning
for Cyber-shot" installeres automatisk.
3 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
20
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
2 Velg mappen [Handbook] og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i mappen
[NO] på datamaskinen.
3 Etter at kopieringen er fullført, dobbelklikk
på "Handbook.pdf".
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet (side 12).
A
Gjenværende batteritid
[ Når du tar stillbilder
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
Modusvelger/Meny
(scenevalg)
M
ISO400
Modusvelger
Hvitbalanse
[ Når du filmer
Opptaksmodus
Målemodus
Ansiktsregistrering
NO
SteadyShot
Vibrasjonsvarsel
Zooming
Fargemodus
[ Når du viser
PictBridge kobler til
Beskytt
VOL.
Volum
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Zooming
PictBridge kobler til
Kontrast
Klarhet
21
B
C
Innstillingsmodus for
manuell eksponering
Opptak/avspilling av
medier ("Memory Stick
Duo", internt minne)
z RETURN
z SET
Funksjonsveiledning for
manuell eksponering
1.0m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand
96
Antall bilder som kan tas
z
AE/AF-lås
12/12
ISO400
ISO-tall
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:25:05
Opptakstid (timer : minutter
: sekunder)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
REC-mappe
Avspillingsmappe
125
Lukkerhastighet
Bytte mappe
F3.5
Blenderverdi
AF-lys
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Rødøyereduksjon
Indikator for AFavstandssøkerramme
Målemodus
Makro
Blitsen lades
Avspilling
Hvitbalanse
N
Blitsmodus
Avspillingsindikator
Standby
REC
Standby/Spiller inn film
C:32:00
Egendiagnose-display
0:12
Opptakstid (minutter :
sekunder)
ISO400
ISO-nummer
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Histogram
500
Lukkerhastighet
•
F3.5
Blenderverdi
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Konverteringsobjektiv
101-0012
Mappe-fil-nummer
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
D
C:32:00
Selvutløser
AF-avstandssøkerramme
BACK/NEXT Velge bilder
V VOLUME
Egendiagnose-display
Justere volumet
+
Trådkors for punktmåling
Histogram
22
Batterilevetid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tallene som vises i følgende tabeller antar
at en fulladet batteripakke (inkludert)
brukes ved en omgivelsestemperatur på
25 °C. Tallene som vises for bilder du kan
ta opp/vise er omtrentlige og gjør det mulig
med skifte av "Memory Stick Duo" etter
behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
[ Når du tar stillbilder
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ca. 165
Ca. 330
• Opptak i følgende situasjoner:
– [REC-modus] er satt til [Normal]
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden og antall bilder endres ikke, uansett
bildestørrelse.
[ Merknader på batteripakken
• Batteriets kapasitet reduseres over tid og ved
hyppig bruk.
• Batteriets levetid og antall bilder som kan tas
opp/vises, reduseres under følgende betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken har økt for LCD-baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
NO
[ Når du viser stillbilder
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ca. 370
Ca. 7400
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
23
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Antall stillbilder og lengde på film kan variere avhengig av opptaksforholdene.
• Selv om kapasiteten på opptaksmediet er den samme som den vist i tabellen nedenfor, kan antallet
stillbilder og tidslengden på filmene være forskjellig.
• Du kan velge bildestørrelsen fra menyen (side 17, 18).
[ Omtrentlig antall stillbilder
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Bildeantallet som står oppført gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antall bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når bilder som er tatt opp med tidligere Sony-årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan visningen
avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
[ Omtrentlig innspillingstid for filmer
Tallene i tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal opptakstid som oppnås ved å legge
sammen alle filmfiler. Maksimal tidslengde du kan spille inn kontinuerlig er ca. 10 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640 (std.)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet støtter ikke HD opptak eller avspilling av filmer.
24
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" på skjermen, henvis til
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken, vent omtrent ett minutt, og sett inn batteripakken igjen og
slå på strømmen.
3 Starte innstillingene (side 16).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Vær oppmerksom på at hvis du sender kameraet inn til reparasjon, gir du ditt samtykke til at
innholdet på det interne minnet og musikkfiler kan kontrolleres.
NO
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteripakken.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken (side 7).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt inn batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet blir tilkoblet.
• Sett i batteripakken på korrekt måte (side 7).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 6).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke (side 5).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 9).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
25
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• En uoverensstemmelse oppsto mellom indikatoren for gjenstående batteritid og faktisk
gjenstående batteritid. Lad batteripakken helt én gang og deretter opp igjen for å få korrekt
visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 6).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 24). Hvis
det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 13).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "Picture Motion
Browser", kan du skrive eller lagre bilder med dato.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Det oppstår et fenomen med uklart bilde og hvite, sorte, røde, purpurfargede eller andre
striper vises på bildet. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk
(Avspilling) (side 13).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet ved bruk av
en datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
26
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen, eller på lignende
steder, kan kamerahuset bli deformert, noe som
kan føre til at kameraet slutter å virke som det
skal.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade
på overflatebehandlingen eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du fotograferer med
kondens i linsen, vil bildene ikke bli klare.
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart
batteri som styrer datoen og klokken og andre
innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, men dato og tid vil
ikke vises.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
avslått.
NO
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært
kalde eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
27
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K Vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk under (ved fotografering): 0,95 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Dimensjoner: 106,0 × 68,5 × 47,5 mm
(B/H/D, ekskludert fremspring)
Masse: Ca. 380 g (inkludert NP-BG1
batteripakke, reim, adapterring, objektivhette
og objektivdeksel osv.)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Bildeinnretning: 7,18 mm (1/2,5 type) fargeCCD, primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 8 286 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 8 083 000 piksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 10× zoomlinse
f = 6,3 – 63 mm (38 – 380 mm ved
konvertering til et 35 mm stillbildekamera)
F3,5 – 4,4
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (9 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende1, 2, 3, hvitglødende, blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibel (Mono)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 31 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsavstand (ISO følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi) satt til Auto): ca. 0,2 til
7,0 m (W)/ca. 0,9 til 5,6 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt: Video output
Lyduttak (Mono)
USB-kommunikasjon
USB kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD panel: 6,2 cm (2,5 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 115 200 (480 × 240) punkter
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
batterilader
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/
2,6 W (BC-CSGB)
Utgangsspenning: Likestrøm 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Dimensjoner: Ca 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Batteri som brukes: Lithium-ion-batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
28
Varemerker
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Cyber-shot" er varemerker
som tilhører Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemerker som tilhører Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Google er et registrert varemerke for Google,
Inc.
Adobe og Reader er varemerker eller
varemerker for Adobe Systems Incorporated i
USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
29
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks.
sollys, åben ild eller lignende.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at datoaverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Se de angivne adresser i de separate
service- og garantidokumenter angående service
og garanti.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Introduktion ...................................................................................... 5
Gennemgang af det medfølgende tilbehør .............................................. 5
1 Klargøring af batteriet ............................................................................ 6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ..................... 7
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret ................................................. 9
Nem optagelse af billeder ............................................................. 10
Funktionsvælger/zoom/blitz/makro/selvudløser/skærm/objektivhætte
................................................................................................................. 11
Vis/slet billeder .............................................................................. 13
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu ..................... 15
Brug af skærmbilledet HOME ................................................................ 15
Punkter i menuen HOME ........................................................................ 16
Brug af menupunkter .............................................................................. 17
Menupunkter .......................................................................................... 18
Brug af din computer .................................................................... 19
DK
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger) ............................................................................................. 19
Visning af din "Cyber-shot Håndbog" ..................................................... 20
Indikatorer på skærmen ................................................................ 21
Batterilevetid og hukommelseskapacitet .................................... 23
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles ....... 23
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 24
Fejlfinding ...................................................................................... 25
Batterienhed og strøm ............................................................................ 25
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 26
Visning af billeder ................................................................................... 26
Forsigtig ......................................................................................... 27
Specifikationer ............................................................................... 28
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
[ Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
Du må ikke slukke kameraet, fjerne batteriet eller
en "Memory Stick Duo", mens
adgangsindikatoren lyser, da det kan beskadige
dataene i den interne hukommelse eller på din
"Memory Stick Duo". Sørg for at lave en
sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixler
udgør 99,99%. Der kan dog være små sorte og/
eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne)
på LCD-skærmen. Disse prikker er et normalt
resultat af fremstillingsprocessen og påvirker
ikke optagelsen.
• Når batteriniveauet bliver lavt, stopper
objektivet måske sin bevægelse. Indsæt et
opladet batteri, og tænd derefter kameraet igen.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder med at optage, skal du
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 27), før du
betjener kameraet.
• Kameraet må ikke udsættes for vand. Der kan
opstå fejl, hvis der kommer vand ind i kameraet.
Og i nogle tilfælde kan kameraet ikke repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Der kan opstå fejl i
kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Hvis du gør dette, kan kameraet
muligvis ikke optage eller afspille billeder.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 27).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Der
kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke optage
billeder. Det kan også ødelægge optagemediet
eller beskadige billeddataene.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
4
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(Design rule for Camera File system) – en
international standard, der er defineret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony kan ikke garantere, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr kan
afspille billeder, der er optaget med kameraet.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen kompensation for
beskadiget indhold eller fejl i
optagelse
Sony giver ingen kompensation for manglende
optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget
indhold, som skyldes en fejl i kameraet eller på
optagemediet, osv.
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Skulderrem (1)
• Objektivhætte (1)/adapterring (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Objektivdæksel (1)/snor til objektivdæksel (1)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/
Batteriholder (1)
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal (1)
• Cd-rom (1)
– Cyber-shot-programsoftware
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
DK
Montering af skulderrem og objektivdæksel
Monter stroppen, så kameraet ikke går i stykker, hvis det tabes.
5
1 Klargøring af batteriet
Til kunder i USA og Canada
Til kunder i andre lande/områder end USA og
Canada
Stik
ɟ
ɟ
CHARGE-indikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Sæt batteriet i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriopladeren til stikkontakten i væggen.
CHARGE-lampen lyser, og opladningen begynder.
Når CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen afsluttet (praktisk opladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (indtil det er helt opladet), vil opladningen vare
lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Opladningstid i praksis
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Ovenstående oversigt viser, hvor lang tid det tager at lade et helt tomt batteri op ved en temperatur på
25 °C. Opladningen kan vare længere, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
• Se side 23 for det antal billeder, der kan optages.
• Sæt batteriopladeren i den nærmeste stikkontakt.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen og batteriet fjernes fra
batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-dæksel
Vend din "Memory Stick ɠ
Duo", så stikkene vender
ud mod LCD-skærmen, og
skub den ned i åbningen,
indtil den klikker på plads.
Indsæt batteriet,
mens du trykker på
udløsergrebet til
batteriet med
spidsen af batteriet.
1 Åbn batteri-/"Memory Stick Duo"dækslet.
2 Isæt din "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
DK
3 Sæt batteriet i.
4 Luk batteri-/"Memory Stick Duo"dækslet.
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den interne hukommelse (ca. 31 MB.)
[ Sådan kontrolleres batteriets status
Tryk på POWER for at tænde kameraet, og kontroller, hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet, på LCD-skærmen.
Indikator
for
resterende
batteri
Status
Tilstrækkelig
resterende
strøm
Batteriet er
næsten helt
opladet
Batteri halv
fuldt
Batteri lavt,
optagelse/
afspilning
stopper
snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet batteri,
eller oplad batteriet.
(Advarselsindikatoren
blinker).
• Indikatoren for resterende batteri ændres efter ca. et minut.
• Indikatoren for resterende batteri ændres muligvis ikke, afhængigt af brugsforhold og andre
omstændigheder.
• Skærmen til indstilling af ur vises, første gang du tænder kameraet (side 9).
7
[ Fjernelse af batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn batteri-/"Memory Stick Duo"dækslet.
"Memory Stick Duo"
Kontroller, at
adgangsindikatoren ikke er
tændt, og tryk derefter "Memory
Stick Duo" ind én gang.
Batteripakke
Skub udløsergrebet til
batteriet.
Pas på ikke at tabe batteriet.
• Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo", når adgangsindikatoren er tændt. Dette kan beskadige dataene
på din "Memory Stick Duo"/den interne hukommelse.
8
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret
POWER-knap
1
2
3
z-knap
HOMEknap
ɟ Kontrolknap
1 Tryk på POWER.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på
DK
z.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
[ Sådan ændrer du dato og klokkeslæt
Tryk på HOME, og vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) (siderne 15, 16).
[ Bemærkninger om aktivering af kameraet
• Efter at batteriet er monteret i kameraet, kan der gå et stykke tid, før kameraet kan bruges.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet automatisk for
at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukningsfunktion).
9
Nem optagelse af billeder
Blitz
Mikrofon
ɠ Udløserknap
Funktionsvælger
Makro-knap
W/T (Zoom)-knap
DISP-knap
MENU-knap
Kontrolknap
Blitz-knappen
HOME-knap
Selvudløserknap
Stik til kamerastativ (bund)
1 Vælg den ønskede funktion fra funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (Automatisk justeringsindstilling): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
2 Hold albuerne ind til kroppen for at holde kameraet roligt.
Anbring motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold
den halvvejs nede for at fokusere på
motivet.
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn)
blinker, der høres bip-lyde, indikatoren
holder op med at blinke og forbliver
tændt.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
AE/AF-låsindikator
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
10
Funktionsvælger/zoom/blitz/makro/selvudløser/skærm/objektivhætte
[ Brug af funktionsvælgeren
* Valg af motiv i SCN
Tryk på MENU, og vælg en indstilling.
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede
funktion.
Tusmørke
Autojustering
Denne indstilling gør det muligt at lave
natoptagelser, uden at atmosfæren går tabt.
Giver dig mulighed for nem optagelse med de
automatisk justerede indstillinger.
Strand
Auto programmeret
Denne indstilling gør det muligt at lave
optagelser ved vandet, idet den bevarer
vandets blålige skær.
Giver dig mulighed for at optage med
automatisk justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du
kan justere andre indstillinger i menuen.
Sne
Denne indstilling gør det muligt at lave
optagelser i omgivelser med sne, hvor det
hvide bliver mere tydeligt.
M Optagelse med manuel eksponering
Denne funktion gør det muligt at optage efter
en manuel justering af eksponeringen.
Fyrværkeri
Filmtilstand
Denne indstilling gør det muligt at optage
fyrværkeri i al sin pragt.
Gør det muligt at optage film med lyd.
Høj følsomhed
Denne funktion gør det muligt at optage
billeder uden blitz, også ved lav belysning.
Blødt snap
Denne funktion giver billederne en blødere
atmosfære – bruges til portrætter af personer,
blomster, osv.
Avanceret sportoptagelse
Denne funktion forudser motivets bevægelser
og indstiller derefter korrekt fokus.
Tusmørke portræt
Denne funktion gør det muligt at optage
tydelige billeder af personer i mørke
omgivelser, uden at atmosfæren går tabt.
Landskab
Denne funktion gør det muligt at fokusere på
et motiv, der er langt væk.
SCN* Valg af motiv
Denne funktion vælger en indstilling fra
menuen Valg af motiv.
[ W/T Brug af zoom
DK
Tryk på T for at zoome, og på W for at
fortryde zoom. Tryk let på knappen for at
zoome langsomt, og tryk knappen helt ned
for at zoome hurtigt.
[
Blitz (Valg af en blitz-indstilling
til stillbilleder)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
: Blitz auto
Denne blitz udløses ved utilstrækkelig
belysning eller modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Lav synkronisering (tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
: Tvungen blitz fra
• Blitzen springer automatisk op og aktiveres,
afhængigt af lysforholdene. Luk blitzen
manuelt efter brug.
11
[
Makro (fotografere nærbillede)
Tryk på b ( ) på kontrolknappen
gentagne gange, indtil den ønskede
indstilling er valgt.
[ Montering af objektivhætte
1 Adapterringen skal sættes på, mens
kameraet er slukket.
: Makro fra
: Makro til (mod W: Ca. 2 cm eller længere væk,
mod T: Ca. 90 cm eller længere væk).
[
Brug af selvudløseren
Tryk på V ( ) på kontrolknappen
gentagne gange, indtil den ønskede
indstilling er valgt.
: Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren til 10 sekunders
forsinkelse.
: Indstilling af selvudløseren til 2 sekunders
forsinkelse.
Adapterring
2 Placer objektivhætten som vist nedenfor,
og drej den med uret, indtil den klikker på
plads.
Når du trykker på udløseren, blinker
selvudløserens lampe, og der høres en
biplyd, indtil billedet tages.
Objektivhætte
Selvudløserlampe
[ DISP Ændring af skærmdisplayet
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), ændres
visningen og lysstyrken som følger:
Indikatorer til
r
Indikatorer til*
r
Histogram til*
r
Indikatorer fra*
* Lysstyrken på LCD-skærmen øges.
12
Opbevaring af objektivhætte
Placer objektivhætten som vist nedenfor, og
drej den med uret, indtil den klikker på
plads.
Vis/slet billeder
(afspilningszoom)/
(indeks)-knap
(afspilningszoom)knap
(Afspilning)- knap
MENU-knap
ɟ Kontrolknap
HOME-knap
Højtaler (bund)
1 Tryk på
(afspilning).
Hvis du trykker på knappen
afspilningstilstanden. Tryk på
, når kameraet er slukket, tændes det automatisk og indstilles til
igen for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
DK
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage til normal
afspilning.)
Tryk på V for at få vist skærmbilledet med volumenkontrollen, og tryk derefter på b/B for at justere
volumen.
[
Sådan sletter du billeder
1 Få vist det billede, du vil slette, og tryk på MENU.
2 Vælg [Slet] med v, vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
[
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede. Tryk på
for at fortryde zoom.
Tryk på v/V/b/B for at justere placeringen.
Tryk på z for at stoppe brugen af zoom under afspilning.
13
[
Sådan åbnes indeksvisning
Tryk på
(Indeks) for at aktivere indeksvisning, mens der vises et stillbillede.
Vælg derefter et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
• Du kan også få vist indeksskærmbilledet ved at vælge [
Indeksvisning] i
(Vis billeder) på
skærmbilledet HOME.
• Hver gang du trykker på
(Indeks), ændres antallet af billeder i indeksvisningen.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på MENU, mens indeksskærmbilledet vises.
2 Vælg [Slet] med v, vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg det billede, du ønsker at slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
vises i afkrydsningsfeltet på billedet.
Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge et billede, du har valgt til sletning, og derefter trykke på z
igen.
4 Tryk på MENU og vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
•Hvis du vil slette alle billederne i en mappe, skal du vælge [Alle i denne mappe] og derefter trykke på z
i trin 2.
[ Sådan afspiller du en serie billeder (Diasshow)
1 Vælg [ Diasshow] i
(Vis billeder) på skærmen HOME.
2 Vælg [Start] med v, og tryk derefter på z.
[ Sådan vises billeder på et tv
Tilslut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Til multistikket
Til lyd/videoindgangsstik
Multistikkabel (medfølger)
Hvis billederne skal vises på et HD-tv (High Definition), skal du bruge et Adapterkabel til
HD-output (medfølger ikke).
• Hvis du indstiller billedformatet til [16:9], kan du optage billeder i et format, der fylder hele skærmen på et
HD-tv.
• Signalformatet [HD(1080i)] understøtter ikke visning af film.
14
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af skærmbilledet HOME
Skærmen HOME er en indgangsskærm til alle kameraets funktioner, der kan aktiveres, uanset
tilstand (optagelse/afspilning).
HOME-knap
z-knap
ɟ Kontrolknap
1 Tryk på HOME for at få vist skærmbilledet HOME.
DK
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2
Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3
Vælg et menupunkt med v/V, og tryk derefter på z.
[ Når du vælger kategorien
(Indstillinger).
(Hukommelsesadmin.) eller
1 Vælg det ønskede menupunkt med v/V.
• Dette er kun muligt, når du har valgt
(Indstillinger).
2 Tryk på B, og vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
3 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Hvis du trykker på HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
15
For yderligere oplysninger om betjening 1 side 15
Punkter i menuen HOME
Tryk på HOME for at få vist følgende menupunkter. Oplysninger om menupunkter vises på
skærmen ved hjælp af guiden.
Kategori
Punkter
Optagelse
Optagelse
Vis billeder
Enkelt billede
Indeksvisning
Diasshow
Udskrivning, andet
Udskriv
Musikværktøj
Hent musik
Hukommelsesadmin.
Format musik
Hukommelsesværktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagrings mappe
Opretter lagr. Mappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
Indstillinger
Primære indstillinger
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Funkt.guide
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
COMPONENT
Indstill. for optagelse
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
AF-fkt.
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2
Autom. visn.
Indstillinger af ur
Language Setting
16
Gitterlinje
Digital zoom
Brug af menupunkter
MENU-knap
z-knap
ɟ Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
DK
Funkt.guide
• Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstanden.
• Der er forskellige menupunkter, som bliver synlige, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg et menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis det ønskede menupunkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises
på skærmen.
• Vælg et menupunkt i afspilningstilstand, og tryk på z.
4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
17
For yderligere oplysninger om betjening 1 side 17
Menupunkter
Tilgængelige menupunkter afhænger af den valgte tilstand (optagelse/afspilning), og
funktionsvælgerens placering i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige menupunkter, som
vises på skærmbilledet.
Menuen Optagelse
Valg af motiv
Vælg dette punkt for at vælge foruddefinerede indstillinger, der
egner sig til forskellige motivforhold.
Billedformat
Vælger stillbilledets størrelse.
Registrering af ansigter
Registrerer ansigterne på motiverne og justerer fokus etc.
Opt.funkt.
Vælger metoden til kontinuert optagelse.
Farvetilstand
Ændrer billedets livagtighed eller tilføjer specielle effekter.
ISO
Vælger en lysfølsomhed.
EV
Justerer eksponeringen.
Lysmålermetode
Vælger målemetode.
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Hvidbalance
Justerer farvetoner.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Reducerer rødøjefænomenet.
Kontrast
Vælg dette punkt for at justere kontrast for et billede.
Skarphed
Vælg dette punkt for at justere skarphed for et billede.
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
SETUP
Vælger optageindstillinger.
Menuen Afspilning
(Slet)
Sletter billeder.
(Diasshow)
Afspiller en serie billeder.
(Retouchering)
Retoucherer billeder.
(Beskyt)
Forhindrer sletning ved et uheld.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke på det billede, som du vil
udskrive.
(Udskriv)
18
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælger mappen til visning af billeder.
Brug af din computer
Du kan bruge en computer til at få vist billeder, der er taget med kameraet. Brug softwaren på
cd-rom'en (medfølger) til at få vist stillbilleder og film fra kameraet. Yderligere oplysninger
findes i "Cyber-shot Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.4)
Program "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) er ikke understøttet.
• Et af følgende operativsystemer skal være forudinstalleret på computeren. Opgraderinger af
operativsystemer understøttes ikke.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutning, skal du bruge en almindelig tilgængelig
Memory Stick Reader/Writer.
• Yderligere oplysninger om operativsystemer, der understøtter "Picture Motion Browser" Cyber-shotprogramsoftwaren, findes i din "Cyber-shot Håndbog".
DK
19
Visning af din "Cyber-shot Håndbog"
Yderligere oplysninger om brug af
kameraet findes i din "Cyber-shot
Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Håndbogen skal åbnes med Adobe Reader.
[ For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmbilledet herunder vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmbilledet til kopiering
af "Cyber-shot Håndbog".
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
• Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" automatisk.
3 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
20
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
2 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf" i mappen [DK] til din
computer.
3 Når kopieringen er afsluttet, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen
(side 12).
A
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
[ Ved optagelse af stillbilleder
Billedformat
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv)
M
Funktionsvælger
Hvidbalance
ISO400
Optagehastighed
[ Ved optagelse af film
Målemetode
Ansigtsregistrering
SteadyShot
Advarsel om vibration
DK
Zoomskalering
Farvetilstand
PictBridge-tilslutning
[ Ved afspilning af film
Beskyt
VOL.
Lydstyrke
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Zoomskalering
PictBridge-tilslutning
Kontrast
Skarphed
21
B
C
Manuel indstilling af
eksponering
Medie til optagelse/
afspilning ("Memory Stick
Duo", Intern hukommelse)
z RETURN
z SET
Funktionsguide til manuel
eksponering
1,0m
Forudindstillet
fokuseringsafstand
96
Antal billeder
z
AE/AF-lås
12/12
ISO400
ISO-tal
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:25:05
Optagetid
(timer:minutter:sekunder)
Optagemappe
Afspilningsmappe
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Aperturværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Skift mappe
AF-lampe
Indikator for AFområdesøgerramme
Rødøjereduktion
Målemetode
Makro
N
Afspilning
Blitzindstilling
Afspilningsbjælke
Blitzen oplades
Standby
OPT
Standby/Optagelse af en
film
Hvidbalance
0:12
Optagetid
(minutter:sekunder)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
Histogram
ISO400
ISO-nummer
•
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Aperturværdi
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
101-0012
Mappe- og filnummer
2007 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funktionsguide til
afspilning af billede
Konverteringsobjektiv
D
C:32:00
Selvudløser
BACK/NEXT Vælg billeder
V VOLUME
Selvdiagnosticeringsdisplay
Ramme for AFområdesøger
Juster lydstyrke
+
Kryds til punktmåling
Histogram
22
Batterilevetid og hukommelseskapacitet
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles
Det nævnte antal i oversigten nedenfor
forudsætter, at du bruger et helt opladet
batteri (medfølger) ved en temperatur på
25 °C. Det nævnte antal billeder, der kan
optages/afspilles, er anslået og giver
mulighed for skift af din "Memory Stick
Duo" efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end dem, der er vist i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
[ Ved optagelse af stillbilleder
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Ca. 165
Ca. 330
• Optagelse i følgende situationer:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
– [AF-fkt.] er indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen udløses hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteriets driftstid og antal billeder ændres ikke,
uanset billedformatet.
[ Bemærkninger om batteriet
• Batterikapaciteten forringes i løbet af tiden og
ved gentagen brug.
• Batteriets levetid og det antal billeder, du kan
optage/afspille reduceres under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke er
indstillet til Op.
– [AF-fkt.] er indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
DK
[ Ved visning af stillbilleder
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Ca. 370
Ca. 7400
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
23
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og optagetid for film kan variere afhængig af optageforholdene.
• Selvom optagemediets kapacitet er den samme som den, der vises i skemaet nedenfor, kan antallet af
stillbilleder og filmenes længde være forskellig.
• Billedformatet kan vælges i menuen (siderne 17, 18).
[ Det omtrentlige antal stillbilleder
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Format
Intern
hukommelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo"-formateret med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Det angivne antal billeder forudsætter, at [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når et billede er optaget med en tidligere Sony-model og afspilles på dette kamera, vises billedet muligvis
ikke i det valgte billedformat.
[ Den omtrentlige optagetid for film
Tallene i oversigten nedenfor angiver den anslåede, maksimale optagetid, der er fremkommet
ved at lægge alle filmfilerne sammen. En kontinuerlig optagelse kan højest vare ca. 10
minutter.
(Enheder: time: minutter: sekund)
Kapacitet
Format
640(Fin)
Intern
hukommelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo"-formateret med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• Film med størrelsen indstillet til [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet understøtter ikke optagelse eller afspilning af film i HD-kvalitet.
24
8 GB
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Se nedenstående punkter, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode, f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du læse "Cyber-shot
Håndbog".
2 Fjern batteriet, og sæt det i igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 16).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Batterienhed og strøm
DK
Batteriet kan ikke isættes.
• Indsæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet (side 7).
Kan ikke tænde kameraet.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan der gå lidt tid, før kameraet tændes.
• Isæt batteriet korrekt (side 7).
• Batteriet er afladet. Indsæt opladet batteri (side 6).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri (side 5).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen (side 9).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
25
Indikatoren for resterende batteri viser noget forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der er forskel på indikatoren for resterende batteri og batteriets reelle resterende kapacitet.
Brug batteriet til det er helt tomt, og lad det derefter op for at opnå en korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Isæt det opladede batteri (side 6).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke).
Optagelse af stillbilleder/film
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" (side 24).
Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 13).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles på en anden position end
• Indstil mode-knappen på
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
.
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ingen funktion til indkopiering af datoer på billeder. Ved at anvende
"Picture Motion Browser" kan du udskrive eller gemme billeder med indsat dato.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Der opstår udtværing, og der vises hvide, sorte, røde, lilla streger eller andre streger på
billedet. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(afspilning) (side 13).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne er blevet behandlet
på en computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
26
Forsigtig
[ Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På et meget varmt, koldt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
hvilket kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. Sådan undgås
beskadigelse af finish eller kamerahus:
– Du må ikke rengøre kameraet med kemiske
produkter, f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit,
engangsvaskeklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift.
– Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle af
ovennævnte midler på fingrene.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at billederne bliver
utydelige, hvis du optager, mens der er kondens
inde i objektivet.
[ Om det interne genopladelige
reservebatteri
Kameraet har et indbygget, genopladeligt batteri,
der bevarer dato og klokkeslæt og andre
indstillinger, uanset om kameraet er tændt eller
slukket.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Du kan stadig bruge kameraet, selvom dette
genopladelige batteri ikke lades op, men
optagelserne angives ikke med dato og
klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad
kameraet være slukket i 24 timer eller mere.
DK
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0 °C og 40 °C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
27
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladeligt batteri NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under optagelse): 0,95 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 106,0 × 68,5 × 47,5 mm
(B/H/D, uden fremspring)
Vægt: Ca. 380 g (inkl. batteri (NP-BG1), rem,
adapterring, objektivhætte, objektivdæksel,
osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Billedenhed: 7,18 mm (type 1/2,5) farve-CCD,
primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 8 286 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 8 083 000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar-objektiv med
10× zoom, f = 6,3 til 63 mm (38 til 380 mm,
når ændret til et 35 mm stillkamera) F3,5 til
4,4
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (9 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, skarpt lys, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21, JPEGkompatibel, DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibelt (Mono)
Optagemedier: Intern hukommelse (ca. 31 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzområde (ISO-følsomhed indstillet til
Auto (anbefalet eksponeringsindeks)): ca. 0,2
til 7,0 m (W)/ca. 0,9 til 5,6 m (T)
[Input- og outputstik]
Multistik: Videooutput
Audiooutput (Mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skærm]
LCD-panel: 6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 115 200 (480 × 240) punkter
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGCbatterioplader
Strømkrav: 100 V AC til 240 V AC, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding: 4,2 V DC, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Anvendt batterienhed: Lithium-ion-batteri
Maksimal spænding: 4,2 V DC
Nominel spænding: 3,6 V DC
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
28
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Cyber-shot" er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Google er et registreret varemærke tilhørende
Google, Inc.
Adobe og Reader er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Bemærk, at ™ eller ® ikke altid
nævnes i denne vejledning.
DK
29
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement