Sony DSC-H3 Bruksanvisning

Add to my manuals
124 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Bruksanvisning | Manualzz
VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Anvend
fotograferingsfunksjonene
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Anvend
visningsfunksjonene
Tilpasse innstillingene
DSC-H3
Før du opererer enheten, vennligst les denne
håndboken godt sammen med
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevar
dem for senere referanse.
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-268-883-21(2) NO
Merknader om bruk av kameraet
Merknader om typer av "Memory Stick"
som du kan bruke (ikke inkludert)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruke en "Memory
Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke
en "Memory Stick"
med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 116.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Carl Zeiss linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss linse
som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med fremragende kontrast.
Linsen i kameraet er produsert under et
kvalitetssikringssystem som er sertifisert av
Carl Zeiss i henhold til kvalitetsstandardene
til Carl Zeiss i Tyskland.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Enkelte tynne og/eller lyse
prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan imidlertid
komme tilsyne på LCD-skjermen. Disse
prikkene er et normalt resultat av
produksjonsprosessen, og påvirker ikke
opptaket.
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den i Memory Stick Duo adapteren
(ikke inkludert).
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
Memory Stick Duo Adapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke
er fullstendig utladet. I tillegg, selv om
batteripakken ikke er helt oppladet, kan du
bruke den i delvis oppladet tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 118.
2
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Bildene som brukes i denne håndboken
Bildene som brukes som eksempler i denne
håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................7
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 7
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 9
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 10
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Blits – Bruke biltsen ......................................................................................... 13
Identifisere deler......................................................................................14
Indikatorer på skjermen...........................................................................18
Endre skjermbildet...................................................................................22
Bruke internminnet ..................................................................................23
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................24
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)....................................................25
Fotografere stillbilder (scenevalg) ...........................................................29
Ta bilde med manuell eksponering .........................................................32
Vise bilder................................................................................................34
Slette bilder .............................................................................................36
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen..........................................38
Menyelementer........................................................................................41
Anvend fotograferingsfunksjonene
Opptaksmeny ..........................................................................................42
Scenevalg: Velge scenevalg
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet.
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
ISO: Velge lysfølsomhet
EV: Justere lysintensiteten
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.: Reduserer rødøyevirkningen
Kontrast: Justering av kontrast
Skarphet: Justering av skarphet
3
Innhold
SteadyShot: Velger modus for fjerning av uskarphet
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Anvend visningsfunksjonene
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet ........................................ 54
(Enkeltbilde): Spiller av enkeltbilder
(Indeksvisning): Spiller av en liste med bilder
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
Visningsmeny...................................................................................... 57
(Slett): Slette bilder
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Tilpasse innstillingene
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen og -innstillingene ....... 62
Administrer minne ....................................................................... 64
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy............................................ 64
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy — Internt minneverktøy.............................................. 67
Format
Innst. ............................................................................................... 68
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1 ........................................ 68
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2 ........................................ 69
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1 .................................. 71
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
4
Digital zoom
Konvert.-linse
Innhold
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2...................................74
Autovisning
Klokkeinnstillinger .............................................................................75
Language Setting..............................................................................76
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV ................................................................................77
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................80
Installere programvare (inkludert) ...........................................................82
På "Picture Motion Browser" (inkludert) ..................................................84
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
................................................................................................................85
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser" .........89
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet, og kopiere
til "Memory Stick Duo".............................................................................91
Bruke "Music Transfer" (inkludert)...........................................................92
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................93
Visning "Videregående veiledning for Cyber-shot"..................................95
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................96
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................97
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter.......................................................100
Feilsøking
Feilsøking ..............................................................................................102
Varselindikatorer og meldinger..............................................................112
5
Innhold
Annet
Bruke kameraet i utlandet – Strømkilder............................................... 115
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 116
Om batteripakken.................................................................................. 118
Om batteriladeren ................................................................................. 119
Indeks
Indeks ................................................................................................... 120
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 24), HOME skjermen
(side 38), menyene (side 40).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AFlås
blinkende , tent/
piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ved vanskelig fokusering t [Fokus] (side 48)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se “Tips for å unngå uskarpe bilder” under.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet beveget seg tilfeldigvis når du tok bildet. Dette kalles "Kameraskaking". På en
annen side, hvis objektet flyttet seg når du tok bildet, kalles det "objektuskarphet".
Kameraskaking
Årsak
Hendene eller kroppen din skaker mens du holder
kameraet og trykker ned lukkeknappen, og hele
skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere skaking
• Bruk et trebeint stativ eller plasser kameraet på
en flat overflate og hold kameraet stødig.
• Ta bilde med en 2-sekunders forsinkelse og
stabiliser kameraet ved å hold armene godt til
siden etter at du har trykket ned lukkerknappen.
Objektsløring
Årsak
Selv om kameraet er stødig, beveger objektet seg
under eksponeringen slik at objektet ser uskarpt ut
når lukkerknappen blir trykket ned.
Hva du kan gjøre for å redusere skaking
• Velg
(Høy følsomhet modus) i sceneutvalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å gjøre
lukkerhastigheten hurtigere, og trykk ned
lukkerknappen før objektet beveger seg.
Merknader
• Anti-sløringsfunksjonen er aktivert i fabrikkens standardinnstillinger slik at kameraskaking blir
automatisk redusert. Det er imidlertid ikke effektivt for objektsløring.
• I tillegg, oppstår kameraskaking og objektsløring meds jevne mellomrom under lavt lys eller sakte
lukkerhastighet, slik at det forekommer i
(Halvlys modus) eller
(Halvlysportrett modus). I
dettte tilfelle, ta bilde med tipsene over i minnet.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponering
Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi)
= Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Manuell eksponering:
Lar deg justere lukkerhastigheten og
blenderåpningsverdien manuelt (side 32).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (sidene 22,
46).
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 47).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Justering ISO følsomhet (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO følsomheten, se side 46.
Høy ISO følsomhet
Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker lukkerhastigheten
for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 50).
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8M
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 12)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
.
Bildestørrelse
Retningslinjer om håndtering
8M
(3264×2448)
For bilder på opptil A3
3:2*1
(3264×2176)
Ta opp med bildeforhold 3:2
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder på opptil 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestr. for epostvedlegg
16:9*2
(1920×1080)
Ta opp med HDTVbildeforhold
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
*1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
*2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 109).
Filmbildestørrelse
Rammer per sek.
Retningslinjer om håndtering
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
320 (320×240)
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for epostvedlegg
• Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet.
• Jo høyere antall rammer per sekund, jo jevnere avspillingsbilde.
12
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Bruke biltsen
Øynene på objektet kan bli røde, eller uklare runde prikker kan forekomme når du bruker
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved å ta følgende trinn.
"Rødøyefenomentet"
Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på baksiden
av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye" fenomenet.
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan "Rødøyefenomenet" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 51).
• Velg
(Høy følsomhet modus)* i sceneutvalg. (side 30). (Blitsen blir slått av automatisk.)
• Når øyene til objektet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 57) eller med
den medfølgende programvaren "Picture Motion Browser".
"Hvite runde prikker"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, etc.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir
fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker.
Kamera
Objekt
Partikler (støv,
pollen, etc.) i
luften.
Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet modus)* i sceneutvalg. (Blitsen blir slått av automatisk.)
* Selv om du valgte
(Høy følsomhet modus) i sceneutvalget, kan lukkerhastigheten være lavere under
betingelser med lite lys, eller på mørke steder. I slike tilfeller skal du bruke et trefotet stativ eller holde
armene godt ved sidene etter at du har trykket lukkerknappen.
13
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
6
2
6
3
4
7
8
9
2
3
4
5
0
7
5
8
9
qd qs qa
A POWER-knapp
B POWER lampe
C Modusvelger (24)
D Lukkerknapp (25)
qjqh
E Mikrofon
F Blits (27)
G AF-lys (71)/Selvutløserlampe (28)
H Feste for skulderrem
I Linse
A For fotografering: W/T (Zoom)-knapp
(26)
For visning: / -knapp
(avspillingszoom)/
-knapp (Indeks)
(34, 35)
B
(avspilling)-knapp (34)
C LCD-skjerm (22)
D MENU -knapp (40)
E HOME -knapp (38)
F Feste for skulderrem
G Kontaktdeksel
14
qg qf
Identifisere deler
H Multikontakt
Brukes i følgende situasjoner:
• Opprett en USB tilkobling mellom kameraet
og datamaskinen.
• Opprett en tilkobling til lyd-/
videoinngangskontakter på en TV.
• Opprett en tilkobling til en PictBridgekompatibel skriver.
N Batterispor
O Batteriutløserhendel
P "Memory Stick Duo"-spor
Q Tilgangslampe
I DC IN plugg
Når du bruker en AC-LS5K AC adapter (ikke
inkludert)
1 Til en DC IN
plugg
v merke
2 Til stikkontakt
• Du kan ikke lade batteripakken ved å koble
kameraet til AC-LS5K AC adapteren. Bruk
batteriladeren (inkludert) for å lade
batteripakken.
J Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (40)
Meny av: DISP/ / / (22, 27)
Når modusvelgeren er satt til M:
Lukkerhastighet/blenderåpning (32)
K Høytaler (knapp)
L Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
(knapp)
M Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et trefotet stativ med en skrue på
mindre enn 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke
sikre kameraet godt, og det kan oppstå
skade på kameraet.
15
Identifisere deler
Motlysblender/adapterring
Feste motlysblender
Når du tar bilder i skarpt lys, som utendørs,
anbefaler vi at du bruker motlysblenderen for å
redusere forringelsen av bildekvaliteten som
forårsakes av det unødvendige lyset.
1 Fest adapterringen når strømmen er slått
av.
A Motlysblender
B Adapterring
2 Plasser motlysblenderen som vist under og
vri motlysblenderen med urviseren til den
klikker på plass.
• Du kan sette på objektivdekselet med
motlysblenderen påsatt.
• Når du bruker motlysblenderen, skal du være
varsom med følgende:
– AF illuminatorlyset kan blokkeres.
– Blitslyset kan blokkeres og forårsake at
skygger kommer tilsyne når du bruker
innebygd blits.
16
Identifisere deler
Oppbevare motlysblender
Motlysblenderen kan festes i motsatt
retning når du lagrer det når kameraet ikke
er i bruk.
Plasser motlysblenderen som vist under og
vri motlysblenderen med urviseren til den
klikker på plass.
Feste en konverteringslinse (ikke
inkludert)
Hvis du tar bilder med utvidet vidvinkel
eller zoomer inn på gjenstander langt unna,
kan du bruke en konverteringslinse.
1 Sett på adapterringen.
2 Sett på en konverteringslinse.
• Når du tar bilder med konverteringslinsen, gå
gjennom innstillingene til [Konvert.-linse]
(side 73).
• Henvis også til operasjonsinstruksjonene som er
medsendt konverteringslinsen.
17
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)betjeningsknappen, endres bildet (side 22).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Indikator
Betydning
Opptaksmodus (44)
BRK
±1.0
Målemodus (47)
Ansiktsregistrering (43)
SteadyShot (53)
• I standardinnstilling, og når
lukkerknappen er trykket
halvveis ned, kommer en av
disse indikatorene tilsyne,
avhengig av SteadyShotinnstillingene
Vibrasjonsvarsel
RETURN
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
aktiverer funksjonen for
fjerning av uskarphet,
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 8).
Når du filmer
Zooming (26, 72)
A
Indikator
Betydning
Fargemodus (45)
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (112)
Bildestørrelse (42)
Modusvelger/Meny
(scenevalg) (29)
P M
Modusvelger (24)
Hvitbalanse (50)
18
Kontrast (52)
Skarphet (52)
Indikatorer på skjermen
B
Indikator
C
Betydning
Indikator
Betydning
Manuell
eksponeringsinnstillingsmo
dus (32)
Opptaksmedier
("Memory Stick Duo",
Internminne)
z RETURN
z SET
Funksjonsveiledning for
manuell eksponering (32)
Opptaksmappe (64)
1.0m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand (48)
96
Antall opptakbare bilder
z
AE/AF-lås (25)
00:25:05
Standby
REC
Standby en film/ta opp en
fil
Innspillingsbar tid
(timer : minutter :
sekunder)
ISO400
ISO nummer (46)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
AF-lys (71)
Rødøyereduksjon (51)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten blir
lavere enn en viss verdi
under forhold med lite lys,
aktiveres Støyreduksjon NR
med sakte lukker
automatisk for å redusere
bildestøyen.
Blitsmodus (27)
Blitsen lades
Konverteringslinse (73)
D
Indikator
Betydning
C:32:00
Egendiagnose-display
125
Lukkerhastighet
(112)
F3.5
Blenderverdi
Selvutløser (28)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (46)
Trådkors for punktmåling
0:12
Innspillingstid
(minutter : sekunder)
(47)
Indikator for AFavstandssøkerramme (48)
(48)
AF-avstandssøkerramme
Makro (27)
Histogram (22)
19
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Bildestørrelse (42)
Beskytt (59)
VOL.
Volum (34)
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(100)
Når du spiller av filmer
PictBridge kobler til (98)
Zooming (34)
PictBridge kobler til (99)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal mens
ikonet vises.
B
Indikator
Betydning
N
Avspilling (34)
Avspillingsindikator
0:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (61)
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
BACK/
NEXT
Å velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
Histogram (22)
•
20
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
Betydning
Avspillingsmedier
("Memory Stick Duo",
Internminne)
Avspillingsmappe (61)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Endre mappe (61)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (47)
Blits
Hvitbalanse (50)
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO400
ISO nummer (46)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (46)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
(112)
21
Endre skjermbildet
v (DISP)
(skjermvisnings)knapp
Hver gang du trykker på v (DISP)
betjeningsknappen, endres bildet som
følger:
Indikatorer på
Indikatorer på*
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp.
Det kan imidlertid hende at batteristrømmen
brukes opp raskere under slike forhold.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å
vise et histogram
A
B
Histogram på*
Bildeinformasjonen
vises under
avspilling.
Indikatorer av*
Histogram-display
(side 22)
Lyst
Mørkt
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk på v (DISP)
betjeningsknappen gjentatte ganger for å
vise histogrammet på skjermen. Grafen
indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet
til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Klarhet
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
* Klarheten på LCD baklyset
22
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 31 MB internt minne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er
satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)].
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick
Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Forbered en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass, og utfør prosedyrene som
forklart i [Kopier] (side 66).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyrene på sidene 85, 86, eller 89, 90 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data
som er lagret i det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin
til internminnet.
23
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
:
Autojustering modus
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
t side 25
P :
Program Auto modus*
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning).
M:
Fotografering med manuell eksponering modus*
Gir deg muligheten til å ta opp etter automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning). t side 32
:
Filminnspillingsmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd. t side 25
/
/
/
/
/SCN: Scenevalg modus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.
Du kan velge ,
, ,
i menyen når modusvelgeren er satt til SCN.
t side 29
* Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. (Nærmere informasjon om tilgjengelige
funksjoner t side 41)
24
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Modusvelger
Lukkerknapp
Makroknapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Zoomknapp
MENU-knapp
HOME-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering modus): Velg
Når du filmer: Velg
.
Grunnleggende bruk
Selvutløserknapp
z-knapp
.
2 Hold kameraet med å trykke albuene mot kroppen for å holde det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
25
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Den korteste fotograferingsavstanden er ca 50 cm (W)/90 cm (T). Bruk nærbildemodus (Makro) modus
når du fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden (side 27).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt og objektet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Objektet sees gjennom glass.
Objektet beveger seg hurtig.
Det er reflekterende lys eller skinnende overflater.
Det er baklys på objektet eller blinkende lys.
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
Ved å trykke lett på knappen zoomes det sakte og ved å trykke knappen helt ned zoomes det
hurtig.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 10×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten på side 72.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
26
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Blits auto
Blitser når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen kommer automatisk opp og blinker når du bruker blitsen. Lukk blitsen med hånden etter bruk.
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W side: ca 2 cm eller lengre, T side: ca. 90 cm eller lengre)
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro.
27
Ta bilder enkelt (Autojustering modus)
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Ikke bruke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V ( ) på nytt.
• Bruk 2 sekunder forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarpre bilder. Lukkeren
frigjøres 2 sekunder etter at du har frigjort lukkerknappen, noe som reduserer
kameraristingen når lukkerknappen blir trykket ned.
28
Fotografere stillbilder (scenevalg)
MENU-knapp
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
Velg moduset (
/
/
/
/
) i modusvelgeren.
1 Velg det ønskede modus på scenevalg (
/
/
/
/
Grunnleggende bruk
Kontrollknapp
) med modusskala.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Velg moduset ( /
/ / ) i SCN
1 Velg SCN med modusvelgeren.
2 Trykk på MENY, og velg fra
/
/
/
med b/B på betjeningsknappen
(side 40).
3 Ta bilde med lukkerknappen.
• Du finner informasjon om modi på neste side.
Avbryte Scenevalg
Sett modusvelgeren til noe annet enn Scenevalg modus.
29
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Scenevalgmodus
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Modus som er valgt fra modusvelgeren
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, med bildestabilisering.
Modi valgt fra manyskjermen
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Strand
Gir deg mulighet til å ta opp
blåfargen i vann klart når du tar
bilder av sjø eller innsjøer.
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å ta bilder
med en behagelig atmosfære for
portretter og blomster og så
videre.
Avansert
sportsfotografer.
Er egnet for å ta bilder med
hurtige bevegelser som i idrett.
• Når lukkeren blir trykket
halvveis ned, blir bevegelsene
på objektet forutsett og fokuset
blir justert automatisk.
Snø
Gir deg mulighet til å ta klare
bilder og forhindre forsenkede
farger i snøscener eller andre
steder der hele scenen er hvit.
Fyrverkeri*
Gir deg mulighet til å ta bilder av
fyrverkeri med hele sin prakt.
• Hvis du tar bilder med
konverteringslinsen (ikke
inkludert) kan du ikke ta bilder
av fyrverkeri i hele sin prakt.
Halvlysportrett*
Gir deg mulighet til å ta skarpe
bilder med nattvisning i
bakgrunnen uten å kompromittere
atmosfæren.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap
og lignende.
* Når du tar bilder med
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri) modus, blir lukkeren
langsommere, og uskarpheter oppstår med jevne mellomrom, slik at det anbefales at du bruker et trefotet
stativ.
30
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
—
—
Ansiktsregistrering
—
Brudd/støtte
—
—
—
/
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
Hvitbalanse
*
Rødøyered.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Grunnleggende bruk
Blits
—
—
SteadyShot
Selvutløser
—
* [Blits] for [Hvitbalanse] kan ikke velges.
31
Ta bilde med manuell eksponering
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
Modusvelger
1 Velg M fra modusvelgeren og trykk på z på betjeningsknappen.
• [SET] endres til [RETURN] på nedre venstre side av skjermen og kameraet settes i manuell
eksponeringsmodus.
2 Juster eksponeringen manuelt med betjeningsknappen.
b/B: Blenderåpning (F verdi)
v/V: Lukkerhastighet
Blenderverdi
RETURN
Lukkerhastighet
• Velg en blenderverdi slik:
– Når zoom settes helt til W siden, kan du velge en blenderåpning F3,5 eller F8,0.
– Når zoom settes helt til T siden, kan du velge en blenderåpning F4,4 eller F10.
• Du kan velge en lukkerhastighet fra 30 til 1/2000 sekunder.
• Forskjellen mellom innstillingene og riktig eksponering som bedømmes av kameraet vises som en EV
verdi (side 46) på skjermen. 0EV indikerer verdien som bedømmes som den mest passende av
kameraet.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
32
Ta bilde med manuell eksponering
• Velge blitsmodus, ta bilder i makromodus/selvutløsermodus, eller endre skjermvisningsmodus med å
trykke på z og avslutte manuell eksponeringsopptaksmodus ([RETURN] endres til [SET] på skjermen).
• Blitsen er stilt inn på (blits på)
(blits av).
• Når lukkerhastigheten er hurtigere enn ett sekund, blir lukkerhastigheten indikert av [”], for eksempel,
[1”].
• Når du setter lukkerhastigheten lavere, anbefales det at du bruker et trefotet stativ for å forhindre effekter
av vibrasjon.
• Når lukkerhastigheten blir lavere enn en spesiell hastighet, blir funksjonen NR senk lukkeren aktivert
automatisk for å redusere bildeforstyrrelser, og [NR] vises på skjermen.
• Hvis du velger lav lukkerhastighet, tar det litt tid å behandle dataene.
Grunnleggende bruk
33
Vise bilder
(Avspillingszoom)/
(Indeks)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
(avspilling)
-knapp
MENU-knapp
z-knapp
HOME-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
(avspilling).
• Hvis du trykker på
(avspilling) når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk og stilles
inn på avspillingsmodus. For å bytte til opptaksmodus, trykker du på
(avspilling) på nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole forover og på b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til
normal avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises i mindre størrelser.
/
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Juster posisjonen med v/V/b/B.
For å avslutte avspillingszoom, trykk på z.
• Lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 59).
34
Vise bilder
For å vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
Indeksvisning] fra
(Vise
bilder) på HOME skjermen.
• Hver gang du trykker på
(indeks), øker antall bilder i indeksskjermbildet.
• Når du bruker "Memory Stick Duo", og hvis det er flere mapper, velg mappevalgindikatoren
med b, og velg deretter den bestemte mappen med v/V.
Grunnleggende bruk
• Du kan også få tilgang til indeksskjermen ved å velge [
Mappevalgindikator
35
Slette bilder
(Indeks)-knapp
(avspilling)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
(avspilling).
2 Trykk på MENU med visning i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
3 Velg
[Slett] med v på kontrollknappen.
4 Velg ønsket slettemetode blant b/B [Dette bildet], [Flere bilder] og [Alt i
denne mappen], og trykk z.
36
Slette bilder
Når du velger [Dette bildet]
Du kan slette det valgte bildet.
Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan velge og slette flere bilder samtidig.
1 Velg bildene du vil slette og trykk på z.
merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Indeksvisning
Grunnleggende bruk
Enkeltbilde
2 Trykk MENU.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Når du velger [Alt i denne mappen]
Du kan slette alle bildene i en valgt mappe.
Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Du kan også slette alle bildene i en mappe etter å ha valgt [Flere bilder] på indeksskjermen.
Velg mappevalgindikatoren med b og sett et
merke på mappen.
37
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke HOME skjermbildet
HOME-skjermen er inngangsskjermen til alle funksjonene på kameraet, og kan gjenkalles
uavhengig av modusinnstilling (fotografering/visning).
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke vise HOME skjermbildet når en PictBridge forbindelse eller en USB-
forbindelse er opprettet.
• Kameraet blir satt i foto- eller visningsmodus ved å trykke på HOME igjen.
38
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
HOME elementer
Når du trykker på HOME, vises elementene nedenfor. Detaljert informasjon om elementene
vises i veiledningen på skjermen.
Kategorier
Elementer
Opptak*
Opptak (side 24)
Vise bilder
Enkeltbilde (side 54)
Lysbildevisning (side 54)
Skrive ut, annet
Utskrift (side 97)
Musikkverktøy (side 92)
Last ned musikk
Administrer minne
Formater musikk
Grunnleggende bruk
Indeksvisning (side 54)
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 64)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy (side 67)
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 68)
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Hovedinnstillinger 2 (side 69)
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 71)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2 (side 74)
Autovisning
Klokkeinnstillinger (side 75)
Language Setting (side 76)
* Opptaksmodusen som er valgt med modusvelgeren, blir brukt.
39
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke menyelementene
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
MENU-knapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
Funksj.veiv.
Ved å stille inn [Funksj.veiv.] til [Av] slår
av funksjonsguiden (side 68).
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg en ønsket menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen er gjemt, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Velg et element i avspillingsmodus og trykk på z.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
40
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av modusinnstillingene (fotografering/
visning), og modusvelgerens posisjon i fotograferingsmodus. Bare de tilgjengelige
elementene vises på skjermen.
( : tilgjengelig)
Modusvelgerposisjon:
P
M
—
—
*
—
—
—
*
—
*
—
Scene
Opptaksmeny (side 42)
—
Bildestørr.
Ansiktsregistrering
REC-modus
Fargemodus
—
—
ISO
—
—
EV
—
Grunnleggende bruk
Scenevalg
—
Målemodus
—
—
Fokus
—
—
Hvitbalanse
—
*
Blitsnivå
—
—
—
*
—
Rødøyered.
Kontrast
—
—
—
Skarphet
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Bruken kan være begrenset avhengig av valgt scenevalgmodus (side 30).
Visningsmeny (side 57)
(Slett)
(Retusjere)
(Lysbildevisning)
(Beskytt)
(Utskrift)
(Rotere)
(Velg mappe)
41
Anvend fotograferingsfunksjonene
Opptaksmeny
Funksjonene som er tilgjengelige i opptaksmodus når du bruker MENU er beskrevet nedenfor.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se se side 40.
De valgbare modiene vises i hvitt
Modus valgt fra menyskjermbildet når
modusvelgeren er satt til SCN
Ikke tilgjengelig
Standardinnstillingene er markert med
.
Scenevalg: Velge scenevalg
Velger scenevalg i menyen.
Du kan ta bilder med forhåndsinnstilte innstillinger for å tilpasse forskjellige sceneforhold.
(side 29).
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
For stillbilder
Velg bildestørrelse for stillbilder. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se sidene 11, 12.
For film
(Fin)
(Standard)
42
Velg bildestørrelse for filmopptak. Du kan få mer
informasjon ved å se side 12.
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet.
Velg om du ønsker å bruke Ansiktsregistrering-funksjonen.
(På)
Påviser ansiktet på motivet og justerer fokus, blits,
eksponering, hvitbalanse og rødøye reduseringsinnstillinger
automatisk.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På]:
– Du kan ikke bruke AF-lys.
– Du kan ikke bruke digital zoom.
• Kun tilgjengelig for [Mykt snapshot], standardinnstillingen er [På].
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. Kun opp til 2 ansikter av motivet kan imidlertid
påvises når du tar bilder med [Mykt snapshot].
• Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og
Anvend fotograferingsfunksjonene
(Av)
setter fokus etter prioritet.
• Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker avløserknappen halvveis ned. Alle
motiver med samme avstand som skal fokuseres blir også fokusert, selv om rammene ikke
blir grønne.
• Ansiktsregistreringen kan mislykkes, avhengig av forholdene.
43
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Tar 100 bilder i rekkefølge når du holder inne lukkerknappen.
• Blitsen er stilt inn på
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blits tvunget av).
Tar en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (Eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnsverdi, jo større variasjon på
eksponeringsverdien.
• Hvis du ikke kan avgjøre riktig eksponering, bruker du modusen
Eksponeringsgruppe, slik at eksponeringsverdien varieres.
Deretter velger du bildet med best eksponering.
• Når modusvelgeren er satt til
, er ikke
eksponeringsgruppemodus tilgjengelig.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
Om Serie
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Når du fotograferer med modusvelgeren satt til M, kan du ikke velge lukkerhastighet med 1/3 sekunder
eller lavere.
• Opptaksintervallet er ca 0,51 sekunder. Opptaksintervallet blir lengre, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
Om eksponeringsgruppen
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når du fotograferer med modusvelgeres satt til M, kan du ikke velge lukkerhastighet med 1/3 sekunder
eller lavere.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 46), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
lysstyrken.
• Opptaksintervallet er ca 0,51 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
44
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
Angir at bildet vises i standardfarger.
(Livlig)
Angir at bildet vises med klare og dype farger.
(Naturlig)
Angir at bildet vises med diskré farger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i sort-hvitt
Anvend fotograferingsfunksjonene
(Normal)
• Du kan velge bare [Normal], [Bruntone] eller [S/HV] når du tar opp film.
45
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
ISO: Velge lysfølsomhet
Lav ISO følsomhet
Høy ISO følsomhet
Velger ISO følsomhet.
(Auto)
Du kan redusere bildeuskarphet i mørke omgivelser eller
flytte motivene ved å øke ISO-følsomheten (velg et større
tall). Bilder kan imidlertid bli mer støyende når ISOfølsomheten øker. Velg et ISO-følsomhetstall i
overensstemmelse med fotograferingsforholdene.
• Mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 9.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] når du har satt Serie eller
Eksponeringsgruppe.
• Når du tar bilder under klare forhold, forsterker kameraet automatisk tonene for å forhindre at bildene blir
bleke (unntatt når [ISO] er satt til [ISO 100]).
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt:
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot –: Mørkere bilde.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjøre bildet lysere.
• Mer informasjon om eksponeringen se side 9.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke
eksponeringsinnstillingen effektiv.
46
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
• Mer informasjon om eksponeringen se side 9.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette [Fokus] til [Senter-AF] for å fokusere
på måleposisjonen (side 48).
Anvend fotograferingsfunksjonene
(Punkt)
(bare for stillbilder)
47
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkeramme
(bare for stillbilder)
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Senter-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerammen.
• Når du bruker AF låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Punkt-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt
område.
• Når du bruker AF låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker. Hold kameraet støtt slik at ikke motivet og
AF-avstandssøkerammen blir feiljustert.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
48
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
0.5 m
Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand
til motivet. (Forhåndsvalgt Fokus)
1.0 m
• Bruk "forhåndssatt fokus" Når det er vanskelig å få skarpt fokus
med automatisk fokusering, som når du tar bilde av et motiv
gjennom et nett eller et vindu.
3.0 m
7.0 m
(ubegrenset avstand)
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller på skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller [Punkt-AF],
kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
P
96
I så fall gjør du følgende:
Anvend fotograferingsfunksjonene
• AF står for autofokus.
• Tillater en feilmargin innenfor avstand med innstillingen av "forhåndssatt fokus". Ved å stille inn zoom til
T siden eller peker linsen opp eller ned vil øke feilene.
• Når du bruker digital zoom eller AF illuminator, blir AF rekkevidden på søkerammen deaktivert og
kommer til syne som en prikket linje. I dette tilfellet virker kameraet slik at det fokuserer på senter av
skjermen.
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AE/AF-lås
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
49
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende lysforhold. Bruk denne
funksjonen hvis fargene blir unaturlige.
(Auto)
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattbilder, forekomst av neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt fluoriserende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluoriserende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for dag hvitt fluoriserende
lys.
n (Hvitglødende)
50
Justerer hvitbalansen automatisk.
(Dagslys)
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
Opptaksmeny
(Blits)
For detaljer om operasjon 1 side 40
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 10.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv om
du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra [Blits] modus, [Hvitbalanse] er satt til [Auto] når du tar bilder med blits.
Justerer mengden blitslys.
•
•
•
•
+2.0EV
Mot +: Gjør at blitsnivået heves.
0EV
Mengden av blitslys som kameraet justerer automatisk.
–2.0EV
Mot –: Gjør at blitsnivået senkes.
Anvend fotograferingsfunksjonene
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys.
Blitsnivået kan angis i trinn på 1/3 EV.
Verdien vises ikke på skjermen. Den er indikert som
eller
.
Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 27.
Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne innstilingen ingen effekt.
Rødøyered.: Reduserer rødøyevirkningen
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
51
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
(Auto)
Reduserer rødøyevirkningen når det er nødvendig, bare ved
bruk av ansiktsregistreringsfunksjonen.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• For å unngå uskarpheter på bildene, skal du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis
ett sekund etter at du har trykket ned lukkerknappen. Forsikre også å ikke tillate at motivet flytter seg i
løpet av denne perioden.
• Rødøyereduksjon kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet låses unna fra forhåndssøkingen. I slike tilfeller kan du
korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i visningsmenyen etter at du har tatt bildet
(side 59).
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, vil rødøyereduksjonen ikke virke selv når [Auto] er valgt.
Kontrast: Justering av kontrast
Justerer kontrasten på bildet.
(–)
Mot –: Reduserer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mot +: Forsterker kontrasten.
(DRO)
Justerer kontrasten på bildet automatisk.
• Når du bruker blits, og hvis [Målemodus] er satt til [Senter] eller
[Punkt], vil ikke kontrasten justeres automatisk.
Skarphet: Justering av skarphet
Justerer skarpheten på bildet.
(–)
Mot –: Myker opp bilde.
(Normal)
(+)
52
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
SteadyShot: Velger modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Opptak)
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt langt
borte.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Opptak] modus.
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
• I autojusteringsmodus, blir [SteadyShot] satt til [Opptak].
• For filmer kan du kun sette [Fortsett] eller [Av].
Standardinnstillingen er satt til [Fortsett].
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller:
– Når det er for store kamerarystelser.
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener.
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Anvend fotograferingsfunksjonene
(Av)
Velger innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene i denne menyen er de samme som
finnes i [
Opptaksinnstillinger] på HOME skjermen. Se side 39.
53
Anvend visningsfunksjonene
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Du kan velge hvordan bilder skal avspilles.
HOME-knapp
1 Trykk HOME.
2 Velg
(Vise bilder) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket visningsmetode med v/V.
(Enkeltbilde): Spiller av enkeltbilder
Viser bildet som ble tatt sist. Dette fungerer på samme måte som
(avspilling) (side 34).
(Indeksvisning): Spiller av en liste med bilder
Viser en liste over bilder i den valgte mappen. Dette fungerer på samme måte som
(indeks) (side 35).
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
1 Velg [
Lysbildevisning] på HOME skjermen.
2 Velg [Start] med v/V, og trykk deretter z for å starte avspillingen.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk z.
Hvis du vil starte på nytt, velger du [Fortsett] med v/V, og trykk deretter z.
• Lysbildevisningen fortsetter fra bildet der den ble stoppet, men musikken starter fra begynnelsen igjen.
54
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Vise forrige/neste bilde
Trykk på b/B mens lysbildevisningen er midlertidig stanset.
Justere volumet på musikken
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk så på b/B for å justere volumet.
Avslutte lysbildevisningen
Velg [Avslutt] med v/V mens lysbildevisningen er midlertidig stanset, og trykk deretter på z.
Endre oppsettet
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Du kan kun velge når du bruker en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Enkelt
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
motiver
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning med filmatmosfære
Stilfullt
En stilig lysbildevisning i middels tempo
Aktivt
En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy
aktivitet
Normal
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller
Anvend visningsfunksjonene
Effekter
• Når du setter til [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] vises kun stillbilder.
• Når [Normal] er valgt, [Musikk] er satt til [Av]. Du kan imidlertid høre lyden på filmer.
55
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Musikk
Musikken som spilles blir fastsatt av standarden I overensstemmelse med effektene du valgte. Du
kan stille inn skreddersydd musikk med alle effekter du ønsker.
Music 1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkelt]
Music 2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk]
Music 3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt]
Music 4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktivt]
Av
Innstillingen for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig
Intervall
3 sek.
5 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av
typen [Normal].
10 sek.
30 sek.
1 min.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Normal] ikke er valgt
som [Effekter].
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
z Legge til/endre musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Du kan overføre musikken ved hjelp av [
Musikkverktøy] i
(Skrive ut, annet) på
HOME -skjermbildet og ved hjelp av "Music Transfer"-programmet (inkludert) installert på en datamaskin.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 92 og 94.
• Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Music 1-4) kan
erstattes med musikk du overfører).
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 3 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, avslutt [Formater
musikk] (side 92) og overfør musikken igjen.
56
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Denne delen omhandler menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENU i
avspillingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se
side 40.
(Slett): Slette bilder
Brukes til å velge og slette bilder på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på
indeksskjermbildet, se side 36.
(Dette bildet)
Sletter det valgte bildet.
(Flere bilder)
Velger og sletter flere bilder.
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
Lysbildevisning] på HOME skjermen.
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Legger til effekter eller gjøre korrigeringer på et bilde og ta det opp som en ny fil.
Originalbilde blir opprettholdt.
Retusjere stillbilder
1 Velg bildene du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
Anvend visningsfunksjonene
Dette elementet har samme funksjon som [
Se side 54.
2 Trykk på MENU.
3 Velg [Retusjere] med v/V på betjeningsknappen, og trykk deretter på z etter å ha valgt det
bestemte modus med b/B.
4 Retusjerer bildet ved å følge instruksjonene for hver retusjeringsmodus under.
• Bilder kan ikke retusjeres mens kameraet er tilkoblet til et HD TV.
(Mykt fokus)
Gjør området rundt et valgt punkt uskarp for å fremheve et motiv.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk på MENU.
2 Velg [Nivå] med v og trykk deretter z.
Velg retusjeringsnivået med v/V, og trykk på z igjen.
3 Juster ønsket område for retusjering med W/T.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
57
Visningsmeny
(Delvis farge)
For detaljer om operasjon 1 side 40
Omgir et valgt punkt med sort/hvitt for å fremheve et motiv.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk på MENU.
2 Juster ønsket område for retusjering med W/T.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
(Fiskeøyeobjektiv)
Legger til fiskeøyeeffekt rundt et valgt punkt.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk på MENU.
2 Velg [Nivå] med v og trykk deretter z.
Velg retusjeringsnivået med v/V, og trykk på z igjen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Kryssfilter)
Legger til stjerneglanseffekt til lyskilder.
1 Velg [Nivå] med v og trykk deretter z.
Velg retusjeringsnivået med v/V, og trykk på z igjen.
2 Juster ønsket lengde for retusjering med W/T.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
58
Visningsmeny
(Trimme)
For detaljer om operasjon 1 side 40
Tar opp det innzoomede avspillingsbildet.
1 Trykk på W/T for å zoome inn på trimmeområdet.
2 Angi punktet med v/V/b/B, og trykk deretter MENU.
3 Velg [Bildestørr.] med v og trykk deretter z.
Velg en bildestørrelse for å ta opp med v/V og trykk z igjen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av
det opprinnelige bildet.
(Rødøyekorreksjon)
Korriger rødøyevirkningen som skyldes blitsen.
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å redigere rød-øye fenomenet
avhengig av bilde.
(Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Anvend visningsfunksjonene
Velg [OK] med v/V, og trykk z.
indikatoren vises på et beskyttet bilde.
(Dette bildet)
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg bildene du ønsker å beskytte mens du viser bilder i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Trykk MENU.
3 Velg [Beskytt] med v/V på betjeningsknappen, [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
59
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
Velge og beskytte bilder
1 Trykk på MENU i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg bildet du ønsker å neskytte med b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder som du ønsker å beskytte og trykk deretter på z.
5 Trykk MENU.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
I indeksmodus:
3 Velg bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, gjenta trinn 3.
5 For å velge alle bildene i en mappe, velg elementet mappeutvalg med b, og trykk z.
legges ved den valgte mappen
6 Trykk MENU.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å utføre samme prosedyre som
når du beskytter det.
(Beskytt) -indikatoren blir borte.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er
beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Legger til et skriverekkefølgemerke (
Se side 100.
) til bildet du ønsker å skrive ut.
(Dette bildet)
Legger til et DPOF merke på bilde som nå blir valgt. Tar bort
DPOF merket når det valgte bilde har et DPOF merke.
(Flere bilder)
Velger bilder som har vedlagte DPOF merker. Tar bort DPOF
merker som allerede er vedlagt.
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
Skriver ut bilder som er tatt med kameraet.
Se side 97.
60
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 40
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
], og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Anvend visningsfunksjonene
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk på z.
z Om mapper
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 64)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 65)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Går til forrige mappe
: Går til neste mappe
: Går til forrige eller neste mappe
61
Tilpasse innstillingene
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen
og -innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME skjermen.
(Administrer minne) eller
(Innst.) på
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Administrer minne) eller
(Innst.) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket gjenstand med v/V.
• Dette fungerer bare når du velger
(Innst.).
5 Trykk B og velg den ønskede innstillingen med v/V, og trykk deretter z.
62
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen og -innstillingene
6 Velg en innstilling med v/V, og trykk z.
Avbryte innstillingsendringen
Velg [Avbryt] hvis det vises som et alternativ på skjermen, og trykk deretter z.
Hvis ikke, trykk på b.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
• Kameraet blir satt i foto- eller visningsmodus ved å trykke på HOME igjen.
Tilpasse innstillingene
63
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 62
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli settet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formatering starter.
Å slette formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
• Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
• Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Bilder blir tatt opp i den nylige opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger en annen
opptaksmappe.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
64
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 62
• Du kan få mer informasjon ved å se “Lagringsmål og filnavn for bildefiler” (side 87).
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Tilpasse innstillingene
65
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 62
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" som har tilstrekkelig ledig plass.
2 Velg [Kopier] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Avslutte kopiering
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk på z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke velge bildene som skal kopieres.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt
minneverktøy]) (side 67).
• En ny mappe blir opprettet på "Memory Stick Duo" og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke
velge en spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
•
(Utskriftsrekkefølge) merkene på bildene blir ikke kopiert.
66
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 62
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formatering starter.
Å slette formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Tilpasse innstillingene
67
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Lyden av lukkeren høres når du trykker på kontroll/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du opererer kameraet, kommer funksjonsveiledningen tilsyne.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
beholdes bildene som er lagret i internminnet.
1 Velg [Initialiser] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Å avslutte initialisering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Sikre at det ikke er strøm på kameraet når det initialiseres.
68
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 97). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet, kopieres til datamaskinen. (med Windows XP/
Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 85).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridge
kompatibel skriver (sidene 85 og 97).
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel
skriver med [Auto] innstillingen, velg [PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller et USButstyr med [Auto] innstilling, velg [Mass Storage].
COMPONENT
Tilpasse innstillingene
PictBridge
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til det tilkoblede
TV-en se side 77.
HD(1080i)
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV med 1080i-mulighet.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til TV-en
som ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
69
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. TV-enes fargesystemer avviker avhengig av land eller region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, kontroller TV-ens fargesystem på landet eller regionen der
den brukes (side 79).
70
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC modus (dvs., for
USA, Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL modus (dvs, for
Europa).
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Tilpasse innstillingene
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på ca 3,0 m (zoom: W)/2,9 m (zoom: T) anbefales.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uavhengig om lyset treffer litt på
siden av midten av motivet.
• Du kan ikke bruke AF illuminatoren når:
– Forhåndsinnstillt fokus er innstilt (side 48).
–
(Avansert sportsfotograf-modus),
(Landskap modus), (Halvlys modus) eller
(Fyrverkeri
modus) er valgt i sceneutvalgsmodus.
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
– [Konvert.-linse] er satt til [Tele], [Vidvink.] eller [Nærbilde].
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. Autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er helsefarlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset
på kort avstand.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene tas ikke opp.
71
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer automatisk fokus når du trykker ned og holder
lukkerknappen halvveis ned. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer automatisk fokus før du trykker ned og holder
lukkerknappen halvveis ned. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Enkel] modus.
• Du kan ikke bruke AF illuminatoren når:
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
–
(Avansert sportsfotograf-modus) er valgt i sceneutvalgsmodus.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opp til
10×). Når zoomforstørrelsen overstiger 10×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke
blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen. Dette er ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 20×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Størrelse
5M
Maksimal zoomforstørrelse
Ca. 12×
3M
Ca. 15×
VGA
Ca. 51×
16:9
Ca. 17×
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
–
(Avansert sportsfotograf-modus) er valgt i sceneutvalgsmodus.
72
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Konvert.-linse
Stilles inn for å oppnå et tilfredsstillende fokus med en påsatt konverteringslinse (ikke
inkludert). Sett på adapterringen (inkludert), og fest deretter konverteringslinsen.
Nærbilde (
Tele (
Vidvink. (
Av
•
•
•
•
)
)
Sett på en nærbilde-konverteringslinse.
Sett på en telekonverteringslinse.
)
Sett på en vidvinkel konverteringslinse.
Fester ikke en linse.
Når du bruker innebygd blits, kan blitslyset blokkeres og forårsake at skygger vises.
Det tilgjengelige zoomområdet er begrenset.
Det tilgjengelige fokusområdet er begrenset.
Henvis også til operasjonsinstruksjonene som er medsendt konverteringslinsen.
Tilpasse innstillingene
73
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
74
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [
Klokkeinnstillinger] fra
(Innst.) i skjermbildet HOME.
2 Velg datovisningsformat med v/V på betjeningsknappen, og trykk deretter z.
3 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
4 Velg [OK], og trykk deretter z.
Avbryte stilling av klokken
Tilpasse innstillingene
Velg [Avbryt] i trinn 4, og trykk deretter z.
75
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 62
Language Setting
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
76
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte kabelen
eller flerbruksterminalen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
VIDEO AUDIO
Svart
Gul
(avspilling)-knapp
Kontrollknapp
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) på kabelen for flerbruksterminal,
til venstre lydkontakt.
Vise bilder på en TV
2 Til multikontakten
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 70).
77
Vise bilder på en TV
Visning av bilder ved å koble kameraet til en HDTV
Du kan vise et bilde med høy kvalitet * som er tatt opp på kameraet til en HD-TV (High
Definition-TV) med komponentkabelen (ikke inkludert).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
* Bilder som er tatt i [VGA] bildestørrelse kan ikke vises i HD-format.
1 Koble kameraet til en HD (High Definition) TV med en Adapterkabel for HDutgang (ikke inkludert).
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Grønn/Blå/Rød
Hvitt/Rød
(avspilling)-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
Adapterkabel for
HD-utgang
(ikke inkludert)
2 Til multikontakten
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
78
Vise bilder på en TV
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) på HOME
skjermen (side 69).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 70).
• Du kan ikke se filmer med et [HD(1080i)] utsignalformat.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med
fargesystemet på det digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TVfargesystemet i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellom-Amerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M system
Brasil
PAL-N system
SECAM system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Vise bilder på en TV
Argentina, Paraguay, Uruguay
79
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 93).
Skjermillustrasjonene som brukes i dette avsnittet er basert på
den engelske versjonen.
• Under Windows Vista, kan noen navn og operasjoner avvike
fra de som er beskrevet under.
Installer programvaren (inkludert) først (side 82)
• Installer programvaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiere bilder til datamaskinen (side 85)
• Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion
Browser".
• Nyt bildene med "Picture Motion Browser" og "Music
Transfer" som følger:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen
– Redigere bilder
– Viser fotograferingsplasseringen på stillbilde på onlinekart
– Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVDskriver er nødvendig)
– Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
– Legge til/endre musikk for lysbildeframvisning (med "Music
Transfer")
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys web-område for
kundestøtte.
http://www.sony.net/
80
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
CPU/minne: Pentium III 500 MHz eller
hurtigere, 256 MB av RAM eller mer
(anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
hurtigere og 512 MB av RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 200 MB
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 69.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Bruke datamaskinen
Indikator: Skjermoppløsning 1024 × 768
punkter eller mer
Farger: Tusener av farger (16-biters farge)
eller mer
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
81
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
4 Velg [Region] og [Country/Area],
og klikk deretter [Next].
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility]
vises, klikker du på [Next].
"License Agreement" skjermen vises.
Les avtalen nøye. Hvis du aksepterer
leveringsbetingelsene, klikk på
radioknappen ved siden av [I accept the
terms of the license agreement] og klikk
deretter på [Next].
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(SONYPICTUTIL).
(My Computer) t
• Under Windows Vista, kan autoplay
skjermen vises. Velg "Run Install.exe." og
følg instruksjonene som kommer tilsyne på
skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk [Install].
"Choose Setup Language" skjermen
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
• Installer programvaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
deretter [Next].
[Location Settings] skjermen vises.
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for webområdet
for kunderegistrering på skrivebordet.
Når du har registrert deg på webområdet,
kan du få sikker og nyttig kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
82
Installere programvare (inkludert)
Etter at programmet er installert, opprettes snarveiikonet "Picture Motion Browser", "Picture
Motion Browser Guide", "Music Transfer" på skrivebordet.
• Dobbeltklikk for å starte "Picture Motion Browser".
• Dobbeltklikk for å starte "Picture Motion Browser Guide".
• Dobbeltklikk for å starte "Music Transfer".
Bruke datamaskinen
83
På "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Dettte avsnittet oppsummerer "Picture
Motion Browser".
"Picture Motion Browser"
sammendrag
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere (Rødøyekorreksjon, osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• For detaljer, se i "Picture Motion Browser
Guide".
For å få tilgang "Picture Motion Browser
Guide" fra startmenyen, klikk på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser Guide].
84
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller fra startmenyen: klikk [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"Picture Motion Browser" startes for første
gang. Velg [Start]. Denne funksjonen
informerer deg om nyheter, for eksempel
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Avslutte "Picture Motion Browser"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture
Motion Browser"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen
2 Til
multikontakten
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett i en tilstrekkelig ladet
batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt
sammen med AC adapteren (ikke
inkludert)
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av en batteripakke med lavt strømnivå,
kan kopieringen mislykkes eller bildedata
bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm
for tidlig.
3 Trykk på
(avspilling) og slå på
kameraet.
Knappen
1 Til en USB
plugg
Kabel for
flerbruksterminalen
"Klober til Mass Storage..." vises på
kameraets skjerm.
(avspilling)
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
*
Bruke datamaskinen
Tilgangsindikatorer*
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Kobler til Mass Storage..." ikke vises,
setter du [USB-tilk.] til [Mass Storage]
(side 69).
85
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
Kopiere bilder til en datamaskin
Vise bilder på datamaskinen
1 Koble kameraet til en datamaskin
Når importeringen er fullført, starter
"Picture Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
som beskrevet i "Koble kameraet
til datamaskinen".
Etter å ha laget USB-koblingen, vises
[Import Media Files] skjermen til
"Picture Motion Browser" automatisk.
• "My Pictures" mappen er satt til standardmappe
i "Viewed folders".
Ordne bilder på datamaskinen i en kalender
og vise dem etter opptaksdato.
For mer informasjon, se "Picture Motion
Browser Guide".
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, ser du
først side 89.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP/Vista, lukker du den.
2 Importer bildene.
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
• Mer informasjon om "Picture Motion
Browser", henvis til "Picture Motion
Browser Guide".
86
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrer fra trinn 1 til 4 under
før:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal.
• Ta ut en "Memory Stick Duo".
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet.
1 Dobbeltklikk på
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller internminnet.
Eksempel: vise mapper i Windows XP
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP/
Vista.
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
– "Memory Stick Duo": "101MSDCF" kun
– Internminne: "101_SONY" kun
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn/spille av bilder i mappen
"MISC".
• Bildefiler blir navngitt som følger:
– Stillbilder: DSC0ssss.JPG
– Film: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
Bruke datamaskinen
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
87
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
• ssss står for et hvilket som helst tall fra
0001 til 9999. De numeriske delene av navnet
på en filmfil som er opptatt i filmmodus og dens
korresponderende indeksbildefil er det samme.
• Du finner mer informasjon om mapper på side
61 og 64.
88
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture
Motion Browser"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"Picture Motion Browser" som følger.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 107.
For en datamaskin uten et Memory
Stick-spor
Lage en USB-kobling og følg trinnene for å
kopiere bilder.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(For Windows Vista: "Documents").
1 Klargjør kameraet og en
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 85.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 85.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installert, starter [Import Media Files] på
"Picture Motion Browser" men velg
[Cancel] for å avslutte.
Bruke datamaskinen
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibel med Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me på Windows
operativsystem.
Når du bruker en datamaskin uten et Memory
Stick-spor, må du bruke en kommersielt
tilgjengelig Memory Stick Reader/Writer for å
kopiere bilder fra en "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
• Hvis du vil kopiere bilder i det interne minnet,
til datamaskinen, kopierer du først bildene til en
"Memory Stick Duo", for deretter å kopiere dem
til datamaskinen.
Kopiere bilder til en datamaskin
-Windows XP/Vista
89
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser"
3 Klikk på [Open folder to view
files] t [OK] (Kun for Windows
XP) da veiviserskjermen vises
automatisk på skrivebordet.
6 Dobbelklikk på mappen [My
Documents] (For Windows Vista:
"Documents"). Høyreklikk
deretter på "My Documents"vinduet for å vise menyen, og
klikk [Paste].
1
1
2
2
• Når veiviserskjermbildet ikke vises
automatisk, følg prosedyren: t "For
Windows 2000" på side 90.
4 Dobbelklikk på [DCIM].
5 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret. Høyreklikk deretter en
bildefil for å vise menyen, og klikk
[Copy].
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 91), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
1
For Windows 2000
2
Dobelklikk på [My Computer] t
[Removable Disk] etter at kameraet er
koblet til datamaskinen. Utfør deretter fra
trinn 4.
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 87.
90
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (For Windows Vista:
"Documents").
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet, og kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på
kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Når det ikke er noen mapper i en "Memory Stick
Duo", opprett først en mappe (side 64) med
kameraet, og kopier deretter bildefilene.
2 Kopier bildefilen til "Memory
Stick Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy].
2Dobbelklikk på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk på mappen
[sssMSDCF] i [DCIM] mappen, og
klikk deretter på [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavn til
"DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er MPG. Ikke endre
filetternavnet.
Bruke datamaskinen
1
91
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, men dine egne
musikkfiler, ved hjelp av "Music Transfer"
på CD-ROMen (inkludert). Du kan også
slette eller legge til disse filene når du vil.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
(Skrive ut, annet) med
b/B på kontrollknappen, velg [
Musikkverktøy] med v/V, og trykk
deretter z.
3 Velg [Last ned musikk] med
v/V/b/B. Trykk deretter på z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg instruksjonene på skjermen
for å legge til/endre musikkfiler.
92
• Slik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler går tilbake til den
forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning] menyen settes til [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndslagrede filene ved hjelp av [Initialiser]
(side 68), men dette vil føre til at andre
innstillinger også tilbakestilles.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music
Transfer", ved å se den elektroniske hjelpen i
"Music Transfer".
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 til v10.4)
USB plugg: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Music
Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3
til v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5 serier, Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 250 MB
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 85.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 85.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
Bruke datamaskinen
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 69.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
2Dra og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 87.
93
Bruke Macintosh-datamaskinen
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
3 Dobbeltklikk på [MusicTransfer.pkg] filen
i [MAC] mappen.
Installeringen av programvaren starter.
Slik legger du til/endrer musikkfiler
Se "Legge til/endre musikk ved bruk av
"Music Transfer"" på side 92.
Brukerstøtte
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Dra og slipp stasjonsikonet eller ikonet til
"Memory Stick Duo" til "Papirkurv" ikonet
på forhånd når du utfører prosedyrene som
er nevnt under, eller når kameraet er koblet
fra datamaskinen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal.
• Ta ut en "Memory Stick Duo".
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slå av kameraet.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, til de bestemte
musikkfilene. Du kan også slette eller legge
til disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
For å installere "Music Transfer"
• Avslutt alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For installering må du logge på som
Administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
2 Dobbelklikk på
94
(SONYPICTUTIL).
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Visning "Videregående veiledning for Cybershot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", blir "Videregående veiledning
for Cyber-shot" også installert.
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
introduserer ytterligere hvordan kameraet
skal brukes og alternativt tilbehør.
Visning på Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
[stepupguide]-mappen til
datamaskinen.
Visning med Windows
Start fra snarveiikonet fra
skrivebordet.
2 Velg [stepupguide], [language] og
deretter [NO] mappen som er
lagret i CD-ROM (inkludert) og
kopier alle filene i [NO] mappen,
og overskriv dem deretter til
filene i [img] mappen som er
lagret i [stepupguide] som ble
kopiert til datamaskinen i trinn 1.
3 Etter at kopieringen er fullført,
dobbeltklikk på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide] mappen for å
pakke dem opp, dobbeltklikk
deretter på den genererte filen
"stepupguide".
Bruke datamaskinen
• Hvis det ikke er installert et pakkeprogram
for HQX, skal du installere Stuffit
Expander.
95
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9] modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 109).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 97)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut (side 84).
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 100)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
merke (utskriftsrekkefølge).
96
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Forberede kameraet
Klargjør kameraet for å koble det til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminal. Når [USB-tilk.] er satt til
[Auto], vil kameraet automatisk kjenne
igjen skrivere som blir koblet til. Hvis dette
er tilfelle, hopp over trinn 1.
MENUknapp
Kontrollknapp
HOMEknapp
• Du bør bruke fullt oppladede batterier for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
3 Velg [Hovedinnstillinger 2] med
v/V/b/B, og velg [USB-tilk.], og
trykk deretter z.
Skrive ut stillbilder
(Innst.) med b/B på
kontrollknappen, og velg [
Hovedinnstillinger] med v/V, og
trykk deretter på z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk z.
USB-modus er angitt.
97
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren.
Trinn 3: Utvalg av bilder du vil
skrive ut
Velg [Dette bildet] eller [Flere
bilder] med v/V, og trykk deretter
z.
1 Koble kameraet til skriveren.
Når du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bilde. Gå til
trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
2 Til multikontakten
1Velg bildet du ønsker å skrive ut med
b/B, og trykk deretter z.
vises på det valgte bildet.
2Trykk MENU for å vise menyen.
3Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
1 Til USB
pluggen
Kabel for
flerbruksterminal
• Etter å ha valgt [Flere bilder] på
indeksskjermen, kan du skrive ut alle
bildene i en mappe ved å velge mappeutvalg
med b og merke mappen med
.
Trinn 4: Skrive ut
1 Velg skriverinnstillinger med v/V/
2 Trykk på
(avspilling) for å slå
på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
b/B.
.
[Antall]
Når [Layout] er satt til [1/side u. kant]
eller [1/side m. kant]:
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
98
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Når [Layout] ikke er satt til [1/side u.
kant] eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forsikre deg om at skjermen har returnert
til trinn 2, og koble fra kabelen for multibruk fra kameraet.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut
ved siden av hverandre på et ark.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å
legge inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 75). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
2 Velg [OK] med v, og trykk
deretter z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal
mens ikonet
(PictBridge Connecting)
vises på skjermen.
Skrive ut stillbilder
Indikatoren
Skrive ut andre bilder
Velg [Flere bilder] og utfør prosessen på
nytt fra trinn 3.
99
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
Merke et valgt bilde
(avspilling)-knapp
MENUknapp
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier
bildene til en "Memory Stick Duo", og ta
"Memory Stick Duo" med deg til butikken.
Kontrollknapp
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF (Digital Print Order
Format) standarden eller med en PictBridge kompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
100
1 Trykk på
(avspilling).
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk MENU for å vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
kontrollknappen og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
z.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
5 Velg [OK] med v, og trykk
deretter z.
1 Trykk på MENU mens du viser
bilder i enkeltbildemodus eller
indeksmodus.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V på
betjeningsknappen, [Flere bilder]
med b/B, og trykk deretter på z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde som skal merkes
med kontrollknappen og trykk på
z.
-merket legges ved det valgte bildet.
Enkeltbilde
Oppheve utvalget
Velg [Avslutt] i trinn 5, og trykk deretter på
z.
Indeksvisning
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
Merke alle bildene i mappen
Skrive ut stillbilder
4 Trykk MENU.
I trinn 3 flytter du rammen til
mappeutvalgslinjen med b, og deretter
trykker du på z under indeksmodus.
-merket legges ved den valgte mappen
og alle bildene.
101
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 103 til 111.
Hvis koden "C/E:ss:ss" vises på skjermen, se side 112.
2 Ta ut batteripakken og vent omtrent ett minutt, sett inn batteripakken og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 68).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Vær oppmerksom på at hvis du sender kameraet for reparasjon, gir du samtykke om at
innholdet på internminnet, musikkfiler kan bli kontrollert.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
102
Batteripakke og strøm
103
"Memory Stick Duo"
108
Ta stillbilder/filme
103
Internminne
108
Vise bilder
106
Skrive ut
109
Sletting
107
PictBridge kompatibel skriver 109
Datamaskiner
107
Annet
111
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteripakken riktig for å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet slåes på.
• Sett i batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 118). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 118). Bytt den ut med en ny.
Indikatoren for gjenstående lading er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Et avvik dukket opp mellom indikatoren for gjenværende ladning og aktuell gjenværende
batteriladning. Lad ut batteriet fullstendig en gang, og lad batteriet opp igjen til riktig
indikasjon vises.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 118). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
Feilsøking
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 36).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] for opptak av film. Gjør ett av følgende:
– Endre bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
.
103
Feilsøking
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på
for å endre opptaksmodus (side 34).
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 19). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
(makro). Forsikre deg om at posisjonen på linsen
er lengre unna objektet enn den korteste opptaksavstanden, ca 2 cm (W)/90 cm (T), når du tar
bilder (side 27).
•
(Halvlys modus),
(Landskap modus) eller
(Fyrverkeri modus) velges i scenemodus
når du tar stillbilder.
• Hvis
(Avansert sportsfotograf-modus) er valgt i scenevalgmodus og motivet er for nært,
kan fokusering være vanskelig.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 48).
• Bekreft at [Konvert.-linse] innstillingen er riktig (side 73).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 49.
Zoom virker ikke.
• Du kan ikke bruke Smartzoom når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
–
(Avansert sportsfotograf-modus) er valgt i sceneutvalgsmodus.
– Du tar opp film.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
• Bekreft at [Konvert.-linse] innstillingen er riktig (side 73).
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(blits tvunget av) (side 27).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er satt til [Serie] eller eksponeringsgruppe (side 44).
–
(Høy følsomhet modus),
(Avansert sportsfotograf-modus),
(Halvlys modus) eller
(Fyrverkeri modus) er valgt i sceneutvalgsmodus (side 31).
– Du filmer.
• Sett blitsen til (Blits tvunget på) når modusvelgeren er satt til M eller når
(Landskap
modus),
(Strand modus), eller
(Snø modus) er valgt i scenevalgmodus (side 27).
104
Feilsøking
Uklare hvite prikker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen etc.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er
ikke feil (side 13).
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Avansert sportsfotograf-modus),
(Landskap modus),
(Fyrverkeri modus) er valgt i sceneutvalgsmodus (side 31).
(Halvlys mode) eller
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 109). Ved å bruke
"Picture Motion Browser", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 84).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 46).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken på bakgrunnslyset på LCD (side 22).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 47), eller juster
eksponeringen (side 46).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 46).
Fargene i bildet er ikke riktige.
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla eller andre
Feilsøking
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 45).
streker vises på bildet. Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
105
Feilsøking
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 51).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved bruk av [Rødøyekorreksjon] (side 59).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 36).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett i den ladede batteripakken.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspilling) (side 34).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 91).
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 87).
Dato og tid vises ikke.
• Visningsindikatorene er slått av. Vis displayindikatorene ved å trykke på v (DISP) på
betjeningsknappen (side 22).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan oppstå på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Kan ikke hørte musikk under lysbildefremvisning.
• Overfør musikkfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 92).
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 70).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 77).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du
den fra (side 87).
• Du prøver å spille av filmer under HD(1080i) utgang. Filmene kan ikke vises med
bildekvalitet i høyoppløsing. Still inn [COMPONENT] til [SD] (side 69).
106
Feilsøking
Sletting
Kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 59).
Datamaskiner
Datamaskinens OS kompatibilitet med kameraet er ukjent.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 81 for Windows, og side 93 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer support "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(sidene 85 og 93). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker
vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 85).
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 69).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert) (side 85).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 85).
Kan ikke kopiere bilder.
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 64).
Feilsøking
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 85).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (sidene 89 og 93).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
Etter å ha opprettet en USB kobling, starter ikke "Picture Motion Browser"
automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 85).
107
Feilsøking
Kan ikke vise bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", henvis til "Picture Motion Browser Guide"
(side 84).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Du vet ikke hvordan du skal bruke "Picture Motion Browser".
• Se "Picture Motion Browser Guide" (side 84).
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 85).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 87).
• Følg riktig fremgangsmåte (side 91).
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier bilde til "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
plass.
108
Feilsøking
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Skrive ut
Se "PictBridge kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skrier du bruker. Særlig når du skriver ut
et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet
kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for
trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Med "Picture Motion Browser", kan du skrive ut bilder med dato (side 84).
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som er tatt
med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut bilder
med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjonen.
Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon om kompatibilitet
med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker an fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene.
PictBridge kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
Feilsøking
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 69).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
109
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen
for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må
du koble fra kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
(PictBridge
Connecting) blir borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilde har ikke opptaksdataene slik at dataene ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 98).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir av en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble
fra og koble om igjen kablene for flerbruksterminalen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 98) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
110
Feilsøking
Annet
Kan ikke nullstille filnummeret.
• Hvis du erstatter et opptaksmedium, kan du ikke sette inn filnummer med kameraet. For å
initialisere filnummer, formater "Memory Stick Duo" (side 64, 67) eller internminnet, og
initialiser deretter innstillingene (side 68). Dataene på "Memory Stick Duo" eller internminnet
vil imidlertid bli slettet og innstillingene, inkludert dato, vil bli initialisert.
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett i en oppladet batteripakke og slå på kameraet på nytt.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Det er lite strøm i batteripakken. Bytt den ut med en oppladet batteripakke.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 75).
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 75).
Feilsøking
111
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Hvis en kode som starter med en bokstav
vises, er kameraets selvdiagnosefunksjon
startet. De to siste sifrene (markert med
ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv etter
å ha fulgt de følgende forslagene til
problemløsning noen ganger, kan det hende
at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt
med Sony-forhandleren eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken øyeblikkelig. Avhengig
av bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Batteriet som er innsatt er ikke en NP-
BG1 batteripakke.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv å slå av
og på kameraet igjen, eller ta ut og sette
inn "Memory Stick Duo" på nytt, flere
ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 64 og 67).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes med
kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn en ny "Memory Stick Duo".
E:61:ss
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i kameraet
(side 116).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
E:62:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 68),
og slå deretter på strømmen igjen.
112
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i kameraet
(side 116).
Varselindikatorer og meldinger
Ingen tilgang Memory Stick Tilgang
avvist
• Du bruker en "Memory Stick Duo" med
tilgangskontroll.
Memory Stick-formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (sidene 64, 67).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Sony garanterer ikke avspilling av
bildefiler på kameraet hvis filene er
behandlet med en datamaskin eller tatt
med et annet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 36).
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe (side 65).
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 59).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ingen bilder
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i "Memory Stick Duo"
• Den valgte mappen inneholder ikke en
fil som kan spilles av i en
lysbildevisning med musikk.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (sidene 64,
65).
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
Feilsøking
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer i størrelsen 640(fin) kan bare
spilles inn ved hjelp av "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller sett bildestørrelsen til
en annen størrelse enn [640 (fin)].
113
Varselindikatorer og meldinger
Makro er ugyldig
• Makroen er utilgjengelig med disse
innstillingene (sidene 27, 31).
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last så ned
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er utilgjengelig med disse
innstillingene (sidene 27, 31).
en ny musikkfil.
Feil ved musikk-formatering
• Utfør [Formater musikk].
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Opphev
merkingen.
Ikke nok batteri
• Når du skal kopiere et bilde som er tatt
opp i det interne minnet, til "Memory
Stick Duo", skal du bruke et fulladet
batteri.
Ugyldig operasjon
HD (1080i) utmating pågår…
• Du forsøker å spille av filmer.
• Du forsøker å bruke [Retusjere]-
funksjonen.
TV-utmating pågår...
• Kameraet spiller av bilder i Slide Show-
modus.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
Ingen røde øyne registrert
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å
redigere rød-øye fenomenet avhengig
av bilde.
Slå strømmen av og på
• Feil med linsen.
Ta av objektivdekselet og
slå strømmen av og på igjen
• Ta av linsebeskyttelsen og slå strømmen
av og på igjen
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminal.
Selvutløseren virker ikke
• Selvutløseren er ikke tilgjengelig under
disse innstillingene.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
114
Annet
Bruke kameraet i utlandet – Strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert) i alle land eller regioner der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC,
50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Annet
115
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike
typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med kameraet, er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen
garanti for at alle "Memory Stick Duo"funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
kameraet.
*2) Kameraet er ikke kompatibelt med
dataoverføring i høyhastighet ved bruk av
parallellgrensesnitt.
3)
* Kameraet er ikke kompatibelt med 8-bits
parallell dataoverføring. Støtter 4-bits parallell
dataoverføring ekvivalent til "Memory Stick
PRO Duo".
*4) [640(fin)]-størrelses filmer kan tas opp.
• Dette produkter er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
116
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data på en harddisk på datamaskinen.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo" eller på en Memory Stick Duo
adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Ikke sett i noe annet enn en "Memory Stick
Duo" i Memory Stick Duo sporet. Det kan føre
til feilfunksjon.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Om "Memory Stick Duo"
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick" -kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i Memory
Stick Duo adapteren. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibelt utstyr uten en Memory Stick Duo
adapter, er det ikke sikkert at du blir i stand til å
fjerne det fra utstyret.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 8 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
• For å bruke en "Memory Stick Micro" med
kameraet, sikre at du setter i "Memory Stick
Micro" i en Duo "M2"-adapter. Hvis du setter
inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten
en Duo "M2"-adapter, vil du kanskje ikke kunne
ta den ut igjen fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Annet
117
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at du lader batteripakken I en
romtemperatur mellom 10°C til 30°C.
Batteripakken blir ikke fullstendig oppladet i
temperaturer utenfor denne rekkevidden.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer.
Batterikapasiteten blir derfor redusert i lave
temperaturer. Vi anbefaler følgende for å sikre
lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær
kroppen for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet rett før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye
blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den
er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme
steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Oppbevaring av batteripakken
• Lad ut batteripakken fullstendig før du lagrer
den på et kaldt, tørt sted. For å opprettholde
batteripakkens funksjonalitet, lad opp
batteripakken fullstendig og lad den ut helt på
kameraet minst en gang i året mens det lagres.
• Du kan bruke opp batteripakken ved å la
kameraet stå i lysbildevisningsmodus (side 54)
til strømmen går av.
• Bruk den medfølgende batteriholderen under
lagring og transport for å hindre at terminalen
blir tilsmusset, kortslutter osv.
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres over tid og
gjennom hyppig bruk. Hvis forminsket brukstid
mellom oppladningene blir betydelig, er det
sannsynligvis på tide å erstatte dem med nye.
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til
hvordan batteripakken oppbevares og hvilke
driftsforhold den brukes i.
118
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad noen andre batteripakker andre enn de
NP-BG typene batteripakker i batteriladeren
som er inkludert med kameraet. Hvis andre
batterityper lades med den medfølgende laderen
kan det føre til at batteriene lekker, blir
overopphetet eller eksploderer, noe som
medfører fare for forbrenning eller elektrisk
støt.
• Fjern den ladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den oppladede
batteripakken bli værende i laderen, kan du
forkorte batteritiden.
• Når CHARGE lampen blinker, ta ut
batteripakken som lades, og sett deretter i den
samme batteripakken i kameraet igjen til det
klikker. Når CHARGE-lampen blinker, kan
dette bety at det er en feil på batteriet eller at det
er satt inn en batteripakke av en annen type enn
den spesifiserte. Kontroller at batteripakken er
av den angitte typen. Hvis batteripakken er av
den angitte typen, fjerner du den, erstatter den
med en ny og kontrollerer om batteriladeren
fungerer slik den skal. Hvis batteriladeren
fungerer, kan det hende det har oppstått en feil
med batteriet.
Annet
119
Indeks
Indeks
A
Datamaskin .......................... 80
Formater musikk ..................92
Adapterring...........................16
Anbefalt miljø......... 81, 93
Funksj.veiv. .......................... 68
Administrer minne................64
Kopiere bilder......... 85, 93
Fyrverkerimodus ..................30
AF-avstandssøkeramme .......48
Macintosh ..................... 93
AF-lås ...................................49
Programvare ................. 82
AF-lys...................................71
AF-modus.............................72
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet................ 91
Ansiktsregistrering ...............43
Windows....................... 80
Autofokus ...............................7
Dato................................ 75, 99
Autojusterings modus...........25
DC IN plugg......................... 15
Autovisning ..........................74
Delvis farge.......................... 58
Avansert
sportsfotograferingmodus
.......................................30
Digital zoom ........................ 72
Avspillingszoom...................34
DISP..................................... 22
DirectX................................. 82
DPOF ........................... 60, 100
B
Halvlysmodus....................... 30
Halvlysportrett-modus.......... 30
Histogram .............................22
Holde kameraet ....................25
HOME ..................................38
Hovedinnstillinger 1 .............68
Hovedinnstillinger 2 .............69
Høy følsomhet-modus .......... 30
Hvitbalanse...........................50
Hvitglødende ........................ 50
DRO ..................................... 52
I
E
Identifisere deler................... 14
Batteripakke........................118
Beskytt..................................59
Egendiagnose-display ........ 112
Bildekvalitet ...................11, 13
Eksponering ........................... 9
Bildestørrelse..................11, 42
Eksponeringsgruppe............. 44
Blender ...................................9
Endre REC-mappe ............... 65
Indikator for AE/AF-lås
................................. 25, 49
Blits (hvitbalanse).................51
Enkel .................................... 72
Initialiser............................... 68
Blits (Opptak) .......................13
Enkeltbilde ........................... 54
Innst...................................... 68
Blits tvunget av.....................27
EV ........................................ 46
Installer................................. 82
Blits tvunget på.....................27
F
Batterilader .........................119
Blitsmodus............................27
Blitsnivå................................51
Bruke kameraet utenlands
.....................................115
Bruntone ...............................45
Farge .................................... 10
Indeksskjerm ........................ 35
Indeksvisning ....................... 54
Indikator ............................... 18
Internminne .......................... 23
Internt minneverktøy ............ 67
ISO ............................. 9, 10, 46
Fargemodus.......................... 45
Feilsøking........................... 102
J
Filetternavn .......................... 91
JPG ....................................... 87
Fillagringsmål ...................... 87
Justere EV ...................... 22, 46
C
Filnavn ................................. 87
COMPONENT .....................69
Fiskeøyeobjektiv .................. 58
K
Flermønstermåling ............... 47
D
Fluorescerende lys 1, 2, 3 .... 50
Kabel for flerbruksterminal
................................. 85, 98
Dagslys .................................50
Fokus.......................... 7, 26, 48
Klokkeinnstillinger............... 75
Forhåndsvalgt Fokus............ 49
Format ............................ 64, 67
120
H
Indeks
Merke for utskriftsrekkefølge
.................................... 100
Punktmåling..........................47
Datamaskin....................85
Skriver ...........................98
Modusvelger......................... 24
R
TV..................................77
Motlysblender ...................... 16
REC-modus ..........................44
Kontrast ................................52
MPG ..................................... 87
Retusjere ...............................57
Konvert.-linse .................16, 73
Multi-AF .............................. 48
Rødøyekorreksjon.................59
Kopier ...................................66
Multikontakt............. 77, 85, 98
Rødøyered. ...........................51
Kopiere bilder til datamaskinen
.......................................85
Music Transfer ............... 92, 94
Rotere ...................................61
Musikk ................................. 56
Rutenettlinje .........................71
Kryssfilter .............................58
Musikkverktøy ..................... 92
Koble til
Mykt fokus ........................... 57
L
S
Mykt snapshot-modus .......... 30
S/HV .....................................45
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................87
N
Landskapmodus ....................30
Naturlig ................................ 45
Language Setting ..................76
Selvutløser ............................28
Nøyaktig digital zoom.......... 72
Laste ned musikk ..................92
Senter-AF .............................48
NTSC ................................... 70
LCD-skjerm ..........................22
Sentervektet måling ..............47
Ny REC-mappe .................... 64
Serie ......................................44
Sakte synk.............................27
Scenevalg........................29, 42
Livlig ....................................45
SETUP ..................................53
Lukkerhastighet ......................9
O
Lysbildevisning ..............54, 57
Opptak .................................. 42
Skjerm...................................72
Filmer...................... 25, 26
Endre displayet..............22
Stillbilder ...................... 25
Indikator ........................18
M
Skarphet ................................52
Macintosh-datamaskin ..........93
Opptaksinnstillinger 1 .......... 71
Anbefalt miljø................93
LCD-baklys ...................22
Opptaksinnstillinger 2 .......... 74
Makro....................................27
Skrive ut direkte ...................97
Optisk zoom ................... 26, 72
Målemodus ...........................47
OS................................... 81, 93
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ....................100
Manuell eksponeringsmodus
.......................................32
Overeksponering .................... 9
Slett.......................................57
Mappe ...................................61
Endre .............................65
Opprette .........................64
Velger ............................61
Mass Storage.........................69
Memory Stick-verktøy..........64
Meny
Elementer.......................41
Opptak ...........................42
Visning ..........................57
Format .....................64, 67
Slette bilder...........................36
P
Smart zoom...........................72
PAL ...................................... 70
Snømodus .............................30
PC......................................... 80
SteadyShot ............................53
PictBridge....................... 69, 97
Picture Motion Browser ....... 84
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................19
Piksel .................................... 11
Strandmodus .........................30
Pip ........................................ 68
Programopptaksmodus......... 24
T
Programvare ............. 82, 84, 92
Trådkors for punktmåling.....47
Punkt-AF .............................. 48
Trimme .................................59
Indeks
"Memory Stick Duo" ..........116
Overskyet ............................. 50
121
Indeks
Trykke halvveis ned ...............7
TV.........................................77
U
Undereksponering ..................9
USB-tilk. ..............................69
Uskarpe bilder ........................8
Utskrift............................60, 96
V
Varselindikatorer og meldinger
.....................................112
Velg mappe...........................61
VGA .....................................12
Video ut ................................70
Vise bilder ............................34
Visningsmeny.......................57
Volum...................................34
W
Windows-datamaskin ...........80
Anbefalt miljø ...............81
Z
Zoom ....................................26
122
Merknader om lisens
"C Library", "Expat" og "zlib",
programvare finnes i kameraet. Vi leverer
denne programvaren basert på lisensavtaler
med sin egen copyright. Basert på copyright
av eierne av copyrighten av disse
programmene, har vi en forpliktelse til å
informere deg om følgende. Vennligst les
de følgende avsnittene.
Les "license1.pdf" i mappen "License" fpå
CD-ROM. Du vil finne lisenser (på
engelsk) av "C Library", "Expat" og "zlib"
program.
På GNU GPL/LGPL anvendt programvare
Programvaren som er berettiget for det
følgende GNU General Public License
(heretter referert til som "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (heretter
referert til som "LGPL") er inkludert i
kameraet.
Dette informerer deg at du har rett til å få
tilgang til, modifisere og legge om
kildekoden for disse programmene under de
betingelsene til den medsendte GPL/LGPL.
Kildekoden stilles til rådighet på web. Bruk
den følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrekker at du ikke kontakter oss om
innholdet av kildekoden.
Les "license2.pdf" i mappen "License" fpå
CD-ROM. Du vil finne lisensene (på
engelsk) av "GPL", og "LGPL"
programvare.
For å vise PDF, trenger du Adobe Reader.
Hvis det ikke er installert på datamaskinen
din, kan du laste den ned fra hjemmesiden
til Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
123
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement