Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Bruksanvisning

Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Deler og kontroller
Trippelskivekontroll
Tilpasset knappetilordning
Bruksanvisning
Betjening
E-fatning
NEX-7
AF/MF-knapp/AEL-knapp
Annet
Innholdsfortegnelse
Denne [Betjening] beskriver den grunnleggende bruken av kameraet og enkelte
avanserte handlinger som bruker hovedfunksjonene. Du finner opplysninger om
hvordan du skal sette opp kameraet i [Komme i gang] og detaljerte opplysninger
om funksjoner og betjening i [Brukerhåndbok] på CD-ROM-en (inkludert).
Komme i gang
Betjening
Brukerhåndbok
(Denne håndboken)
Deler og kontroller
Opptak................................................................................ 5
Avspilling ............................................................................ 7
Oppsett............................................................................... 8
Trippelskivekontroll
Bruke trippelskivekontrollen ............................................. 10
Funksjoner på kontrollskivene .......................................... 12
Tilgjengelige innstillingsmoduser ..................................... 13
Tilpasset knappetilordning
Tilordne funksjoner til tilpassede knapper ....................... 22
Funksjoner som kan tilordnes........................................... 23
AF/MF-knapp/AEL-knapp
NO
2
Skifte fokuseringsmodus med AF/MF-knappen ............... 27
Låse AE med AEL-knappen ............................................. 28
Annet
Menyliste...........................................................................
De unike digitale opptaksfunksjonene..............................
Brukerhåndbok for α.........................................................
Begrensninger for funksjonene.........................................
Antall bilder som kan tas opp ...........................................
Liste over symboler på skjermen......................................
Feilsøking ..........................................................................
Spesifikasjoner..................................................................
Indeks ...............................................................................
30
39
42
43
46
49
52
53
56
NO
3
Deler og kontroller
Alle viktige deler på kameraet og kontroller og
knapper som brukes ved opptak, avspilling og
innstillinger, beskrives her.
Opptak
Navigeringsknapper
Velger justeringsinnstillinger for bruk av
trippelskivekontrollen.
Kontrollskive R
Angir elementene som skal vises øverst til høyre i skjermbildet.
Deler og kontroller
Kontrollskive L
Angir elementene som skal vises øverst til venstre i
skjermbildet.
Lukkerknapp
Tar stillbilder.
Trykk den halvveis ned for å
fokusere på motivet.
Zoom-ring
Zoomer inn på eller ut fra motivet
(når et zoom-objektiv brukes).
ON/OFF (Strømbryter)
Slår på kameraet ved ON, og
slår av kameraet ved OFF.
NO
5
(Blitsåpner) knapp*
Åpner den innbygde blitsen.
Trykk på knappen når du vil bruke blitsen. Trykk
på blitsen for å felle den sammen når du ikke vil
bruke den (side 44).
MOVIE-knapp
Tar opp film.
Nytt trykk på denne knappen
stopper opptak (side 41).
AF/MF-knapp/AEL-knapp
På AF/MF skifter fokusmodus
mellom auto og manuell mens
knappen holdes nede
(side 27).
På AEL er AE låst mens
knappen holdes nede (side 28).
-knapp
Velger bruksmodus.
DISP-knapp
Switches the screen display.
Kontrollhjul
Angir elementene som skal vises
øverst til høyre i skjermbildet.
Dreie kontrollhjulet.
-knapp
Kompenserer for eksponeringen.
* Vær forsiktig når blitsen åpnes når du trykker på knappen. Fell ned blitsen når du
ikke bruker den. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingeren når du trykker ned
blitsen.
NO
6
Avspilling
(avspillings)-knapp
Skifter mellom opptaksmodus
og avspillingsmodus.
DISP-knapp
Endrer
skjermvisningen.
Kontrollhjul
Velger bildet.
-knapp
Viser bildeindeksen.
(Forstørr)-knapp
Forstørrer bildet på skjermen
når den trykkes ned mens
vises i midten på høyre side
av skjermen.
Ved å dreie på kontrollhjulet
justeres skaleringen.
Deler og kontroller
(Slett)-knapp
Sletter bildet når
vises i
nedre høyre hjørne på
skjermen.
NO
7
Oppsett
Navigeringsknapper
Velger justeringsinnstillinger
for bruk av
trippelskivekontrollen.
kontrollskive L
Angir elementene som skal
vises øverst til venstre i
skjermbildet.
kontrollskive R
Angir elementene som skal
vises øverst til høyre i
skjermbildet.
Skjermknapp A
Aktiverer funksjonen
som vises i øvre
høyre hjørne av
skjermen.
Skjermknapp C
Aktiverer funksjonen
som vises i midten
på høyre side av
skjermen.
NO
8
Kontrollhjul
Angir elementene som skal
vises øverst til høyre i
skjermbildet. Dreie
kontrollhjulet.
Skjermknapp B
Aktiverer funksjonen som
vises i nedre høyre hjørne
av skjermen.
Trippelskivekontroll
Med trippelskivekontrollen kan du justere
forskjellige opptaksinnstillinger raskt og intuitivt
med de 3 hjulene på navigeringsknappen.
Bruke trippelskivekontrollen
Med trippelskivekontrollen kan du justere eller angi forskjellige
opptaksjusteringer, samtidig, på ett enkelt skjermbilde.
Selv om du kan stille inn disse funksjonene separat på menyskjermbildet, kan
du med trippelskivekontrollen justere disse funksjonene interaktivt på den
samme skjermen.
Navigeringsknapper
Elementer som kan stilles inn ved å dreie
på kontrollhjulet
Elementer som kan stilles inn ved å dreie
på kontrollskive R
Elementer som kan stilles inn ved å dreie
på kontrollskive L
1
Trykk midt på kontrollhjulet,
og drei på det for å velge en
opptaksmodus fra P, A, S
eller M.
Hvis [Innst. av skjermkn. C] er satt til
[Kundetilpasset], velger du
opptaksmodus med MENU t
[Opptaksmod.].
NO
10
2
Trykk på navigeringsknappen for å velge ønsket innstilling.
3
Angi hver innstilling ved å dreie på kontrollskivene L/R og
kontrollhjulet.
z Navigeringsknapper
Hver gang du trykker på knappen, endres punktet slik.
Eksponeringsinnstillinger
r
Fokusinnstillinger
r
Dynamisk omr.innst.
r
Kreative innstillinger
Trippelskivekontroll
Hvitbalanseinnst.
r
Du kan velge de innstillingene du ønsker,
ved å velge MENU t [Oppsett] t
[Funksjonsinnstillinger]. I tillegg til
innstillingene som vises til venstre, kan du
også velge innstillinger fra
[Bildeeffektinnstilling] og [Tilpassede
innstilling.] (side 12).
Eksponeringsinnstillingene er permanente
og kan ikke endres.
Hindre at kontrollskivene brukes feil
Du kan låse kontrollskivene L/R og kontrollhjulet.
1
Hold navigeringsknappen nede.
For å låse dem opp holder du navigeringsknappen nede på nytt.
Du kan angi låsing av bare kontrollhjulet eller ikke låse noen av dem ved
å velge MENU t [Oppsett] t [Ratt/hjul-lås].
NO
11
Funksjoner på kontrollskivene
Kontrollskivene og kontrollhjulet har forskjellige oppgaver, avhengig av
hvilke "Innstillinger" som for øyeblikket er virksomme.
Du finner flere opplysninger under "Tilgjengelige innstillingsmoduser"
(side 13 til 20).
Kontrollskive L
Kontrollskive R
Kontrollhjul
Eksponeringsinnstil Lukkerhastighet/
linger
blenderåpning/
programskift
Blenderåpning/
eksponeringskom
pensering
ISO
Fokusinnstillinger
(AF-modus)
Fokusområde
Fleksibelt punktposisjon (høyre/
venstre)
Fleksibelt punktposisjon (opp/ned)
Fokusinnstillinger
(MF-modus)
Forstørrelsesposisj Forstørrelsesposisj Forstørrelsesposisj
on (opp/ned)
on (høyre/venstre) on (opp/ned)
Hvitbalanseinnst.
Modus/
fargetemperatur
Fargetemperatur
(B-A)
Fargetemperatur
(G-M)
Dynamisk
omr.innst.
DRO-nivå/HDRnivå
Eksponeringskompensering
Modus
Kreative
innstillinger
Modus
Alternativ
Alternativ
Bildeeffektinnstilling Modus
Alternativ
–
Tilpassede
innstilling.
Tilpassede
innstilling. 2modus
Tilpassede
innstilling. 3modus
Tilpassede
innstilling. 1modus
• Eksponeringsinnstillingene er permanente og kan ikke endres.
• [Bildeeffektinnstilling] og [Tilpassede innstilling.] kan ikke velges under
standardinnstillingen. Du kan endre de forskjellige innstillingene ved å velge
MENU t [Oppsett] t [Funksjonsinnstillinger].
NO
12
Tilgjengelige innstillingsmoduser
Her beskrives det du kan stille inn med hver innstillingsmodus.
viser standardinnstillingen.
Eksponeringsinnstillinger
Kontrollskive L
Kontrollskive R
Man. Eksponering
Lukkerhastighet
Blenderåpning
Kontrollhjul
ISO
Lukkerprioritet
Lukkerhastighet
Eksponeringskompensering
ISO
Blenderprioritet
Blenderåpning
Eksponeringskompensering
ISO
Program Auto
Programskift
Eksponeringskompensering
ISO
Trippelskivekontroll
Opptaksmodus
• Du kan angi eksponeringskompensering ved å dreie på kontrollskive R når
[Bildestabilisering], [Panoramafotografer.] eller [3D-panorama] er valgt.
Fokusinnstillinger (AF-modus)
Sett [Autofokusområde].
I [Fleksibelt punkt] flytter du
området til høyre eller venstre.
I [Fleksibelt punkt] dreier du det
for å flytte området opp eller ned,
og trykker øverst/nederst/høyre/
venstre for å finjustere området.
NO
13
Kontrollskive L
(Multi)
Kameraet bruker de 25 AF-områdene og fokuserer
automatisk.
• Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktiv, gir
AF prioritet til ansikter.
(Senter)
Kameraet bruker utelukkende AF-området som
ligger i midtområdet.
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet for å fokusere på små motiver
eller et smalt område. Trykk på skjermknapp B for å
få fokusområdet tilbake til midten.
Fokusinnstillinger (MF-modus)
Du kan angi forstørret posisjon for manuell fokusering.
Flytt den forstørrede posisjonen
opp eller ned.
Flytt den forstørrede posisjonen til
høyre eller venstre.
Flytt den forstørrede posisjonen
opp eller ned.
Trykk øverst/nederst/høyre/venstre
for å finjustere posisjonen.
Du kan justere skaleringen med skjermknapp B eller C.
Hvitbalanseinnst.
Angi modus.
Juster fargen mellom B (blå) og
A (amber).
Juster fargen mellom G (grønn) og
M (magenta).
NO
14
Kontrollskive L
AWB (Auto-hvitbal.) Kameraet finner automatisk en lyskilde og justerer
fargetemperaturen.
(Dagslys)
(Skygge)
Hvis du velger et alternativ for at det skal passe til
en bestemt lyskilde, justeres fargetemperaturen for
lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Overskyet)
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt
hvitt)
Trippelskivekontroll
(Fluor.: Kjølig
hvitt)
(Fluor.:
Dagslyshvitt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blits)
(F.-temp./filter)
(Kundetilpasset)
Justerer fargetemperaturen etter lyskilden. Oppnår
effekten av CC-filtre (fargekompensering) for
fotografering. For å velge en fargetemperatur
trykker du på skjermknapp B og dreier deretter på
kontrollskive L.
Gjør det mulig å bruke hvitbalanseinnstillingen fra
[Tilpasset innst.].
z Angi tilpasset hvitbalanse
Ved å velge [Kundetilpasset] med kontrollskive L, og trykke på skjermknapp B,
vises skjermbildet [Tilpasset innst.]. Hold kameraet slik at hvitbalanseområdet
helt dekker AF-området i midten, og trykk deretter på lukkerknappen. De
kalibrerte verdiene lagres for senere bruk.
NO
15
Dynamisk omr.innst.
Angi optimalt nivå.
Angi verdien for eksponeringskompensering (–5,0 EV til +5,0 EV).
Angi modus.
Denne figuren viser histogrammet før
dynamisk områdeoptimalisering eller
Auto HDR ble brukt, ikke det for bildet
som blir tatt.
Kontrollhjul
(Av)
Bruker ikke [DRO/Auto HDR].
(Dyn.omr.opt.) Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer
kameraet lys- og skyggekontrasten mellom motivet
og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal
lysstyrke og gradering.
(Auto HDR)
Tar 3 bilder med forskjellig eksponering, og
overdekker det lyse området av det undereksponerte
bildet og det mørke området av det overeksponerte
bildet for å skape et bilde med mange
gråtoneoverganger. 1 bilde med riktig eksponering
og 1 overdekket bilde tas opp.
Kontrollskive L
NO
16
AUTO, Lv1 – Lv5
(Dyn.omr.opt.)
Bruk av dynamisk områdeoptimalisering
optimaliserer overgangene for et tatt bilde, i hvert
område av bildet. Velg optimalt nivå mellom Lv1
(svak) og Lv5 (sterk). Automatisk justert ved
[AUTO].
AUTO, 1,0 EV –
6,0 EV (Auto HDR)
Bruk av Auto HDR setter eksponeringsdifferansen,
basert på motivets kontrast. Velg optimalt nivå
mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).
Automatisk justert ved [AUTO].
z Bruke Dynamisk omr.innst. effektivt
Ved å kombinere DRO/Auto HDR manuell innstilling (eksponeringsdifferanse/
DRO-nivå) og eksponeringskompensering, kan du kontrollere det
kontrastområdet for lys og skygge (overganger) som skal reproduseres.
Med DRO angir du et DRO-nivå for å reprodusere skyggesiden og en
minusverdi for eksponeringskompensering for å reprodusere den lyse siden. En
stor minuskompensering og DRO-nivåinnstilling kan gi støy. Du bør kontrollere
resultatet først, ved å forstørre avspillingsbildet etc.
Med Auto HDR angir du eksponeringsdifferansen for å justere det helhetlige
reproduseringsområdet og skifte området mot den lyse siden
(minuskompensering) eller skyggesiden (plusskompensering) med
eksponeringskompensering.
Trippelskivekontroll
Kreative innstillinger
Angi modus.
Justere kontrast, metning eller
skarphet.
Velg kontrast, metning eller
skarphet.
Kontrollskive L
(Standard)
For opptak av ulike scener med mange
fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for
fotografering av slående bilder med fargerike scener
og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå
himmel og bilder av hav.
(Nøytral)
Fargemetningen og skarpheten reduseres ved
fotografering av bilder med en mer dempet
stemning. Dette passer også for bilder som skal
redigeres på en datamaskin.
NO
17
(Klar)
For fotografering av bilder med krystallklare farger
og toner i det merkede området, noe som passer for
opptak med strålende lysvirkninger.
(Dyp)
For fotografering av bilder med dype og tette
fargeuttrykk, noe som passer for å gi motivet
tyngde.
(Lys)
For fotografering av bilder med lyssterkt og
ukomplisert fargeuttrykk, noe som passer for opptak
med friske og lyse stemninger.
(Portrett)
For fotografering av hudfarger i myke fargetoner,
noe som er ideelt for portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved
fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne
landskap avtegnes også bedre.
(Solnedgang) For fotografering av den vakre rødfargen ved
solnedganger.
(Nattscene)
Kontrasten reduseres for å gjengi nattlige
stemninger mer realistisk.
(Høstblader)
For opptak av høststemninger der intensiteten økes
for røde og gule farger i bladverk.
(Svart/hvitt)
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
(Sepia)
For opptak av bilder i sepia svart/hvitt.
Kontrollhjul
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen
mellom lys og skygge være, noe som igjen vil ha
innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil
fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene
på bildet være duse og dempet.
(Skarphet)
NO
18
Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene
fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere
blir konturene.
Bildeeffektinnstilling
Angi modus.
Angi alternativ.
(Av)
Bruker ikke bildeeffektfunksjonen.
(Lekekamera)
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med
skygger i hjørnene og tydelige farger.
Du kan angi fargetone med kontrollskive R.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke
fargetonene.
(Posterisering)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster,
ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/
hvitt.
Du kan velge primærfarger eller svart/hvitt med
kontrollskive R.
(Retrofoto)
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med
sepiafargetoner og falmede kontraster.
(Mykt veldig
Skaper et bilde med den angitte atmosfæren: Lys,
transparent, eterisk, kjærlig, myk.
(Delfarge)
Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens
andre farger er omgjort til svart/hvitt.
Du kan velge fargetone med kontrollskive R.
lyst)
Trippelskivekontroll
Kontrollskive L
(Høy kontrast s/h) Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
(Mykt fokus)
Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt.
Du kan angi intensitet for effekten med
kontrollskive R.
NO
19
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger
og detaljer.
Kameraet utløser lukkeren 3 ganger.
Du kan angi intensitet for effekten med
kontrollskive R.
(Fulltone Mono) Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger
og reproduksjon av detaljer. Kameraet utløser
lukkeren 3 ganger.
(Miniatyr)
Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med
veldig uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte
sees i bilder av miniatyrmodeller.
Du kan velge området som skal være i fokus, med
kontrollskive R. Fokus reduseres sterkt for andre
områder.
Tilpassede innstilling.
Hvis du velger [Tilpassede innstilling.], kan du tilordne en annen funksjon til
hver av kontrollskivene L/R og kontrollhjulet.
Velg MENU t [Oppsett] t en av [Funksjonsinnstillinger 1 til 4] t
[Tilpassede innstilling.]. Velg deretter en av [Tilpassede innstilling. 1 til 3] og
velg deretter funksjonen du vil tilordne og kalle frem ved fotografering.
Endre modus for funksjonen som er
tilordnet [Tilpassede innstilling. 1].
Standardinnstillingen er
[Hvitbalanse].
Endre modus for funksjonen som er
tilordnet [Tilpassede innstilling. 2].
Standardinnstillingen er [DRO/Auto
HDR].
Endre modus for funksjonen som er
tilordnet [Tilpassede innstilling. 3].
Standardinnstillingen er [Kreative
innst.].
Når [Kreative innst.] eller [Hvitbalanse] er tilordnet [Tilpassede innstilling. 3],
kan du foreta en finjustering med skjermknapp B.
NO
20
Tilpasset
knappetilordning
Du kan tilordne funksjoner du bruker ofte, til en
hvilken som helst av 4 knapper. Dette er nyttig fordi
du da kan kalle opp funksjonen ved ganske enkelt å
trykke på knappen.
Tilordne funksjoner til tilpassede knapper
Du kan tilordne funksjoner du bruker
ofte, til den høyre knappen på
kontrollhjulet, skjermknapp C,
skjermknapp B og AF/MF-knappen.
AF/MF-knapp
MENU
Skjermknapp C
Skjermknapp B
Høyre knapp
NO
22
1
Velg MENU.
2
Velg [Oppsett] t [Tilpass. skjermknappinnst.].
3
Velg funksjonen som skal tilordnes.
4
Trykk på knappen for å kalle opp funksjonen som er
tilordnet knappen.
Funksjoner som kan tilordnes
Følgende funksjoner kan tilordnes til hver knapp.
viser standardinnstillingen.
AF/MF-knapp
AF/MF-kontroll
MF-assistent
Fokusinnstillinger
Innst. høyre knapp
Hvitbalanse
Velg AF/MF
Målemodus
Autofokus
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Bildeeffekt
Nøyakt. dig.zoom
Kreative innst.
Ansiktsregistrering
Blitsmodus
Smilutløser
Blitskompenser.
Myke hudtoner-effekt
MF-assistent
Kvalitet
Fokusinnstillinger
ISO
Ikke innstilt
Tilpasset knappetilordning
Opptaksmod.
NO
23
Innst. av skjermkn. B
Opptaksmod.
Hvitbalanse
Velg AF/MF
Målemodus
Autofokus
DRO/Auto HDR
Autofokusområde
Bildeeffekt
Nøyakt. dig.zoom
Kreative innst.
Ansiktsregistrering
Blitsmodus
Smilutløser
Blitskompenser.
Myke hudtoner-effekt
MF-assistent
Kvalitet
Fokusinnstillinger
ISO
Ikke innstilt
Innst. av skjermkn. C
Opptaksmod.
Kundetilpasset
[Kundetilpasset] for [Innst. av skjermkn. C]
Du kan angi dette elementet når du setter [Innst. av skjermkn. C] til
[Kundetilpasset].
De valgte elementene vises nederst på skjermen når du velger CUSTOM med
skjermknapp C (midten av kontrollhjulet).
Velg ønsket element ved å trykke høyre/venstre på kontrollhjulet.
Tilpasningselementer (Kundetilpasset 1 til 5)
NO
24
Velg AF/MF
Autofokus
Autofokusområde
Ansiktsregistrering
Smilutløser
Myke hudtoner-effekt
Kvalitet
ISO ([Kundetilpasset 1] standardinnstilling)
Hvitbalanse ([Kundetilpasset 2] standardinnstilling)
Målemodus
DRO/Auto HDR ([Kundetilpasset 3] standardinnstilling)
Bildeeffekt
Tilpasset knappetilordning
Kreative innst.
Blitsmodus
Ikke innstilt ([Kundetilpasset 4/5] standardinnstilling)
NO
25
AF/MF-knapp/AEL-knapp
Du kan skifte fokusering mellom auto og manuell
midlertidig med AF/MF-knappen. Du kan låse AE
med AEL-knappen.
Skifte fokuseringsmodus med AF/MFknappen
Fokuseringsmodus skifter fra auto eller direkte manuell til manuell, og fra
manuell til auto.
1
Sett AF/MF/AELbryterhendelen til AF/MF.
Knappen blir AF/MF-knappen.
2
Trykk på AF/MF-knappen.
Fokuseringsmodus skifter mens knappen holdes nede
(standardinnstillingen).
Du kan få fokuseringsmodus til å forbli skiftet, selv om du tar bort
fingeren fra knappen, ved å velge MENU t [Oppsett] t [AF/MFkontroll].
AF/MF-knapp/AEL-knapp
z Nyttige funksjoner i manuell fokuseringsmodus
Du kan velge følgende elementer ved å velge MENU t [Oppsett].
MF-assistent
Forstørrer bildet for å gjøre manuell fokusering enklere. Bildet forstørres
5,9 ganger eller 11,7 ganger. Du kan også bruke dette med funksjonen for
direkte manuell fokusering.
Fremhevingsnivå/Fremhevingsfarge
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge, og gjør det enkelt
å kontrollere fokus.
NO
27
Låse AE med AEL-knappen
1
Sett AF/MF/AELbryterhendelen til AEL.
Knappen blir AEL AE-låsknappen.
2
Fokuser på punktet du vil angi eksponering for.
3
Trykk på AEL-knappen.
4
Hold nede AEL-knappen, og fokuser på ønsket motiv og
fotografer.
Eksponeringen er låst og
(AE-lås) tennes.
Du kan ha AE låst til du trykker på AEL-knappen på nytt, ved å velge
MENU t [Oppsett] t [AEL].
NO
28
Annet
Her finner du alle tilgjengelige innstillingselementer
(Meny), bestemte unike funksjoner, skjermvisning,
spesifikasjoner etc.
Menyliste
Du kan velge og bruke forskjellige funksjoner fra menyen.
Når du trykker på MENU, vises 6 menyelementer på skjermen:
[Opptaksmod.], [Kamera], [Bildestørr.], [Lysstyrke/farge], [Avspilling] og
[Oppsett].
Du kan stille inn ulike funksjoner i hvert element. Elementer som ikke kan
stilles inn i den aktuelle konteksten, vises i grått.
Opptaksmod.
Her kan du velge en opptaksmodus, for eksempel eksponeringsmodus,
panorama eller Scenevalg.
Intelligent Auto/Man. Eksponering/Lukkerprioritet/Blenderprioritet/Program
Auto
NO
30
Scenevalg
Portrett/Landskap/Makro/Sportsbilder/Solnedgang/
Nattportrett/Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys
Bildestabilisering
Se side 40.
Panoramafotografer.
Se side 39.
3D-panorama
Se side 39.
Kamera
Gir deg mulighet til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig opptak,
selvutløser, fjernkontrollopptak og blits.
Enkeltbilde/Seriebilder/HastPri.Kont.F./Selvutløser/
Selvutl. (forts.)/Nivåtrinn: Kont./Fjernstyring
Blitsmodus
Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./
Ettersynkron./Trådløs
Velg AF/MF
Autofokus/Dir. man. Fokus/Manuelt fokus
Autofokusområde
Multi/Senter/Fleksibelt punkt
Autofokus
Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF
Objektsporing
På/Av
Nøyakt. dig.zoom
Høyst 10 ganger
Ansiktsregistrering
På (regist. ansikter)/På/Av
Ansiktregistrering
Ny registrering/Rekkefølgeendring/Slett/Slett alle
Smilutløser
På/Av
Myke hudtoner-effekt
På/Av
LCD-display (DISP)
Grafisk visning/Vis alle info./Stor skrift-display/Ingen
skj.-info/Live View-prioritet/Nivå/Histogram/For
søker
Søker-display (DISP)
Gr. skjerminfo/Nivå/Histogram
DISP-knapp (skjerm)
Grafisk visning/Vis alle info./Stor skrift-display/Ingen
skj.-info/Live View-prioritet/Nivå/Histogram/For
søker
Annet
Bruksmodus
NO
31
Bildestørr.
Gir deg muligheten til å stille inn bildestørrelsen, bildeforholdet osv.
Stillbilde
Bildestørr.
3:2: L: 24M/M: 12M/S: 6.0M
16:9: L: 20M/M: 10M/S: 5.1M
Bildeforhold
3:2/16:9
Kvalitet
RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard
3D-panorama
Bildestørr.
16:9/Standard/Vid
Panoramaretning
Høyre/Venstre
Panorama
Bildestørr.
Standard/Vid
Panoramaretning
Høyre/Venstre/Opp/Ned
Film
Filformat
AVCHD1)/MP4
Opptaksinnstilling
AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/24M
(FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M
Hvilken modell som er tilgjengelig, avhenger av land eller region.
1)
60i/60p eller 50i/50p
2)
60i eller 50i
3) 60p eller 50p
4) 24p eller 25p
NO
32
Lysstyrke/farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
–5,0EV til +5,0EV
ISO
ISO AUTO/100 - 16000
Hvitbalanse
Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/
Hvitglødende/Fluor.: Varmt hvitt/Fluor.: Kjølig hvitt/
Fluor.: Dagslyshvitt/Fluor.: Dagslys/Blits/F.-temp./
filter/Kundetilpasset/Tilpasset innst.
Målemodus
Multi/Senter/Punkt
Blitskompenser.
–3,0EV til +3,0EV
DRO/Auto HDR
Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR
Bildeeffekt
Av/Lekekamera/Popfarge/Posterisering/Retrofoto/
Mykt veldig lyst/Delfarge/Høy kontrast s/h/Mykt
fokus/HDR-maleri/Fulltone Mono/Miniatyr
Kreative innst.
Standard/Livlig/Nøytral/Klar/Dyp/Lys/Portrett/
Landskap/Solnedgang/Nattscene/Høstblader/Svart/
hvitt/Sepia
Annet
Eksp.-komp.
NO
33
Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
Slett
Flere bilder/Alt i mappen/Alle AVCHD-visning-filer
Lysbildevisning
Gjenta/Intervall/Bildetype
Visningsmodus
Mappevisning (Stillbilder)/Mappevisning (MP4)/
AVCHD-visning
Bildeindeks
6 bilder/12 bilder
Roter
Mot urviseren
Beskytt
Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer
(MP4)/Opph. alle AVCHD-visn.-filer
3D-visning
3D-avspilling på 3D-TV
Forstørr
NO
34
Forstørre bildet som skal spilles av
Voluminnstillinger
0 til 7
Spesif. Utskrift
DPOF-innstill./Datopåskrift
Vis innhold
Skjerminfo/Histogram/Ingen skj.-info
Oppsett
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å
endre kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
Angir hvordan AEL-knappen skal virke.
(Hold/Veksle)
AF/MF-kontroll
Angir hvordan AF/MF-knappen skal virke.
(Hold/Veksle)
Ratt/hjul-lås
Angir om kontrollskivene og kontrollhjulet skal låses
eller ikke.
(Alle/Kontrollhjul/Av)
AF-lys
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på
steder med svakt lys.
(Auto/Av)
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så
personer på bildet ikke får røde øyne.
(På/Av)
FINDER/LCD-innstill.
Angir hvordan det skal skiftes mellom søker og LCDskjerm.
(Auto/Søker/LCD-skjerm)
Live View-visning
Kan du bruke til å velge om verdier for
eksponeringskompensering og lignende skal vises på
skjermen eller ikke.
(Innstillingseffekt På/Innstillingseffekt Av)
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere
bildene.
(3x3 rutenett/Firkantet rutenett/Diag. og firk. ruten./
Av)
Annet
AEL
NO
35
NO
36
Fremhevingsnivå
Forsterker konturen av områder i fokus med en
bestemt farge.
(Høy/Middels/Lav/Av)
Fremhevingsfarge
Stiller inn den fargen som brukes til
fremhevingsfunksjonen.
(Hvit/Rød/Gul)
MF-assistent
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
(På/Av)
MF hjelpetid
Angir hvor lenge et bilde skal vises i utvidet form.
(Ingen begrens./5 sek./2 sek.)
Fargerom
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
(På/Av)
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke
er montert noe objektiv.
(Aktiver/Deaktiver)
Eye-Start AF
Angir om autofokus skal brukes når du ser gjennom
søkeren når du bruker LA-EA2 fatningsadapter
(selges separat).
(På/Av)
Fremre gardinlukker
Angir om den elektroniske fremre
gardinlukkerfunksjonen skal brukes eller ikke.
(På/Av)
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
lang eksponeringstid.
(På/Av)
Høy ISO Støyred.
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med
høy ISO-følsomhet.
(Høy/Normal/Lav)
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for skygger i skjermens hjørner.
(Auto/Av)
Objektivkomp.: Krom.
Ab.
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
forvreng.
Kompenserer for forvrengning på skjermen.
(Auto/Av)
Filmlydopptak
Stiller inn lyden for filmopptak.
(På/Av)
Vindstøyreduksjon
Reduserer vindstøy under filmopptak.
(På/Av)
AF mikrojust.
Finjusterer autofokusposisjonen ved bruk av LA-EA2
fatningsadapter (selges separat).
(AF-justeringsinnstilling/mengde/Tøm)
Hovedinnstillinger
Menystart
Velger en meny som skal vises først, enten den
øverste eller den sist viste.
(Topp/Forrige)
Funksjonsinnstillinger
Angir funksjoner som skal kalles opp av
trippelskivekontrollen.
(Funksjonsinnstillinger 1 til 4/Tilpassede innstilling.
1 til 3/Start funksjonsinnstilling)
Tilpass.
skjermknappinnst.
Tilordner funksjoner til de forskjellige knappene.
(AF/MF-knapp/Innst. høyre knapp/Innst. av skjermkn.
B/Innst. av skjermkn. C/Kundetilpasset)
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker
kameraet.
(På/Av)
Språk
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Hjelp-skjermbilde
Slår hjelpen på eller av.
(På/Av)
Strømsparer
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går
over i strømsparemodus.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
(Auto/Manuell/Solskinn)
Søker-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken for søkeren.
(Auto/Manuell)
Skjermfarge
Velger fargen til LCD-skjermen.
(Svart/Hvit)
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
(Full skjerm/Normal)
Avspill.visning
Velger den metoden som skal brukes for å spille av
portrettbilder.
(Roter autom./Roter manuelt)
HDMI-oppløsning
Stiller inn oppløsning ved tilkobling til HDMI-TV.
(Auto/1080p/1080i)
Annet
Dato/tid-innst.
NO
37
KTRL for HDMI
Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en
"BRAVIA" Sync-kompatibel TV-fjernkontroll.
(På/Av)
USB-tilkobling
Velger den metoden som skal brukes for USBtilkobling.
(Auto/Masselager/MTP)
Rensemodus
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
Versjon
Viser kamera- og objektivversjonen.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film
eller ikke.
(På/Av)
Tilbakest.std.
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene.
Minnekortverktøy
Formater
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles
filnumre.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn
Velger format for mappenavn.
(Standardform/Datoform)
Velg opptaksmappe
Velger opptaksmappen.
Ny mappe
Oppretter en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen når det oppdages
uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet
stillbilder som kan lagres på minnekortet.
Eye-Fi-oppsett*
Laste opp innstilling.
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av
et Eye-Fi-kort.
(På/Av)
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. Ikke bruk et
Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort
i samsvar med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet.
NO
38
De unike digitale opptaksfunksjonene
Her vil vi introdusere noen av de unike funksjonene som kan oppnås ved full
bruk av Sony bildeteknologi.
Panoramafotografer./3D-panorama
Når du panorerer eller vipper på kameraet, tar det flere bilder og setter dem
sammen til et panoramabilde. Med Sweep panorama-modus kan du ta opp
brede panoramascener der ikke alle får plass på skjermen samtidig, uten
avbrudd.
I 3D sweep panorama-modus, og ved bruk av sweep panorama-teknologi, tar
kameraet separate bilder, ett som skal ses med venstre øye og et annet med
høyre øyet og kombinerer dem deretter slik at de ser ut som 3D-bilder.
Velg MENU t [Opptaksmod.] t [Panoramafotografer.]
eller [3D-panorama].
2
Fotografer motivet ved å følge
veiledningen på LCDskjermen.
Annet
1
Det grå området til venstre på
skjermen, blir ikke med på opptaket.
Fremdriftsindikator
NO
39
z Tips for fotografering av panoramabilder
Panorer kameraet i en bue, med konstant hastighet og i samme retning som
visningen på LCD-skjermen. [Panoramafotografer.] passer bedre for
stillestående motiver enn for bevegelige.
Vertikal retning
Horisontal retning
Radius så kort som mulig
Bildestabilisering
Kameraet kombinerer 6 opptak med høy hastighet, til ett stillbilde, slik at
kamerarystelser reduseres og bildestøy forhindres. Ved å behandle personen
(motivet) i forgrunnen og selve bakgrunnen separat, reduseres både
kamerarystelser og uskarpheter. Ved å unngå bruk av blits hindres
overeksponering.
1
NO
40
Velg MENU t [Opptaksmod.] t [Bildestabilisering].
z Forskjellen mellom funksjonene [Bildestabilisering]
og [Håndholdt kamera i halvlys]
Som ved [Bildestabilisering] kombinerer kameraet 6 bilder til 1 bilde med
[Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg].
[Håndholdt kamera i halvlys] er beregnet for bruk ved fotografering av mørke
scener, for eksempel nattscener. Når det blir mørkt, og det sannsynligvis oppstår
kamerarystelser, øker kameraet automatisk følsomheten og fotograferer med en
lukkerhastighet som reduserer effekten av kamerarystelser.
[Bildestabilisering] er beregnet for bruk ved fotografering av et motiv i dårlig
lys, for eksempel ved fotografering innendørs. Kameraet øker automatisk
følsomheten og fotograferer motivet med høy lukkerhastighet for å redusere
uskarphet som følge av bevegelig motiv.
Manuelt filmopptak
I P, A, S eller M-modus kan du justere eksponeringen også ved opptak av film.
Det gjør at du kan skape et mer kreativt uttrykk ved å redusere fokus på
bakgrunnen, justere lysstyrken og lignende.
Trykk på MOVIE-knappen.
2
Juster eksponeringen med kontrollskivene L/R og
kontrollhjulet.
Annet
1
Hvilke elementer som kan justeres, varierer avhengig av
fotograferingsmodus (side 13).
Merk
• Lyden av objektivet og kameraet i drift blir også tatt opp.
NO
41
Brukerhåndbok for α
Du finner grundige instruksjoner om alle funksjonene i kameraet, i
"Brukerhåndbok for α" som ligger på CD-ROM-en (inkludert).
For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert)
inn i CD-stasjonen.
2
Klikk på [Brukerhåndbok].
3
Klikk på [Installering].
4
Start "Brukerhåndbok for α" fra snarveien på skrivebordet.
For Macintosh-brukere
NO
42
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert)
inn i CD-stasjonen.
2
Velg [Brukerhåndbok]-mappen og kopier
"Brukerhåndbok.pdf", som er lagret i [NO]-mappen, til
datamaskinen din.
3
Når kopieringen er fullført, dobbeltklikker du på
"Brukerhåndbok.pdf".
Begrensninger for funksjonene
Funksjoner som er tilgjengelige for de ulike
opptaksmodusene
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av den valgte opptaksmodusen.
I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen.
Opptaksmod.
(Intelligent
Auto)
Eksp.komp.
Seriebilder
Ansiktsregistrering
–
(Panoramafotografer.)
(3Dpanorama)
(Bildestabilisering)
Bildeeffekt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Annet
SCN
(Scenevalg)
Selvutløser
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
A (Blenderprioritet)
S
(Lukkerprioritet)
M (Man.
Eksponering)
–
NO
43
Merk
• De tilgjengelige funksjonene kan også være begrenset av andre forhold enn
opptaksmodus.
Tilgjengelige blitsmoduser
De blitsmodusene du kan velge, avhenger av den opptaksmodusen og de
funksjonene som er valgt.
I tabellen nedenfor angir den funksjonen som er tilgjengelig. – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De blitsmodusene du ikke kan velge, vises i grått på skjermen.
Opptaksmod.
Blits av
Autoblits
(Intelligent
Auto)
(Panoramafotografer.)
(3Dpanorama)
(Bildestabilisering)
Fyllblits
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44
Ettersynk Trådløs
ron.
–
SCN
(Scenevalg)
NO
Sakte
synkron.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
–
–
A (Blenderprioritet)
–
–
S
(Lukkerprioritet)
–
–
M (Man.
Eksponering)
–
–
Kommentarer
• Blitsmodusene kan også være begrenset av andre forhold enn opptaksmodusen.
• Selv om du velger en blitsmodus som skal virke, vil ikke blitsen fungere før den er
hevet.
• Du kan ikke bruke den trådløse blitsen sammen med den innbygde blitsen. Bruk
en trådløs blits for kontroll av lysforhold (selges separat) eller en trådløs blits
(selges separat).
Annet
NO
45
Antall bilder som kan tas opp
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og stiller strømknappen til
ON, vises det antallet bilder som kan
tas opp (om du fortsetter å fotografere
med de aktuelle innstillingene) på
LCD-skjermen.
Merk
• Når "0" (antall bilder som kan tas opp) blinker gult, betyr det at minnekortet er
fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle
minnekortet.
Antall stillbilder og hvor mange minutter film
som kan tas opp på et minnekort
Stillbilder
Tabellen viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony
standard-minnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Bildestørrelse: L 24M
Bildeforhold: 3:2*
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Kvalitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fin
205
410
830
1650
3300
RAW og JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
* Når [Bildeforhold] er stilt til [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som er
vist i tabellen ovenfor (unntatt [RAW]).
NO
46
Film
Nedenstående tabell viser den omtrentlige opptakstiden som er tilgjengelig.
Dette er totaltidene for alle filmfilene. Kontinuerlig opptak er mulig i ca.
29 minutter per opptak. Største størrelse for en MP4-filmfil er omtrent 2 GB.
(t (time), m (minutt))
Kapasitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 t 15 m
2 t 30 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 t 30 m
3t
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1t
2t
4t5m
Opptaksinnstilling
1440×1080 12M
20 m
40 m
1 t 20 m
2 t 45 m
5 t 30 m
1 t 10 m
2 t 25 m
4 t 55 m
10 t
20 t 5 m
Annet
VGA 3M
Merk
• Opptakstiden for en film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit
Rate) som automatisk justerer bildekvaliteten etter opptaksscenen. Når du tar opp
objekter som beveger seg raskt, blir bildet skarpere, mens opptakstiden blir kortere
fordi det trengs mye minne til opptaket. Opptakstiden varierer også etter
opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og -størrelse.
NO
47
Antall stillbilder som kan tas med et batteri
Det omtrentlige antall bilder som kan tas opp, er som følger når
du bruker kameraet med fulladet batteri (inkludert).
Merk at det faktiske antallet kan være mindre, avhengig av bruksforholdene.
LCD-skjermmodus
Omtrent 430 bilder
Søkermodus
Omtrent 350 bilder
• Antallet er beregnet ved bruk av et batteri med full kapasitet under følgende
forhold:
– Ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– [Autofokus] er satt til [Enkeltbilde-AF].
– Ett opptak tas hvert 30. sekund.
– Blitsen lyser ved annethvert opptak.
– Strømmen slås av og på igjen for hvert 10. opptak.
– Bruk av et batteri som er ladet i en time etter at CHARGE-lampen er slukket.
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
NO
48
Liste over symboler på skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på
kontrollhjulet.
Klar til fotografering
A
Skjerm
Betydning
Opptaksmodus
PASM
Scenevalg
Scenegjenkjenning
Filmopptak
Annet
Bildeforhold for
stillbilder
Avspilling
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Stillbildestørrelser
RAW RAW+J
FINE STD
Stillbildekvalitet
100
Antall stillbilder
som kan tas
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Opptaksmoduser
for filmer
NO
49
Skjerm
Betydning
Minnekort/
opplasting
123Min.
100%
B
Skjerm
Betydning
Skjermknapper
(MENU/
Opptaksmodus/
Slett/Forstørr)
Opptakstid for
film
Gjenværende
batteritid
C
Skjerm
Betydning
Blitslading pågår
AF-lys
Blitsmodus/
Rødøyereduksjon
Live View
Bruksmodus
Tar ikke opp lyd
under filmopptak
SteadyShot/
SteadyShotvarsel
Kontrollskiver
L/R
Fokusmodus
Blitskompensering
±0.0
Målemodus
Advarsel om
overoppheting
Fokusområdemodus
Objektsporing
Databasefilen er
full/feil i
databasefilen
Ansiktsregistrering
Myke hudtonereffekt
Skive- og hjullås
Visningsmodus
Hvitbalanse
AWB
101-0012
Avspillingsmappe
– filnummer
Beskytt
Utskriftsrekkefølge
NO
50
7500K
A7 G7
DRO/Auto HDR
Skjerm
Betydning
Skjerm
Kreative
innstillingene
Bildeeffekt
Betydning
Indikator for
blenderåpning
REC 0:12
Opptakstid for
filmen (m:s)
2011-1-1
9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer/
antall bilder i
visningsmodus
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
Smilfølsomhetsindikator
Vises når bildeeffekt
ikke virket på bildet.
Histogram
Annet
D
Skjerm
Betydning
z
Fokusstatus
1/125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
±0.0
Målt manuelt
±0.0
Eksponeringskompensering
ISO400
ISO-følsomhet
AE-lås
Indikator for
lukkerhastighet
NO
51
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende
måter:
1 Se punktene under "Problemløsing" i "Brukerhåndbok
for α" (PDF) som ligger på CD-ROM-en (inkludert).
2 Ta ut batteriet, vent 1 minutt, sett batteriet inn igjen, og
slå på kameraet.
3 Tilbakestill innstillingene (side 38).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
NO
52
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Kameratype: Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Objektiv: Objektiv med E-fatning
[Bildesensor]
Bildesensor: 23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS bildesensor
Bildesensorens totale pikselantall:
Ca. 24 700 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 24 300 000 piksler
[Støvbeskyttelse]
System: Ladebeskyttelsesbelegg på
optisk filter og ultrasonisk
vibrasjonsmekanisme
[Autofokussystem]
[Eksponeringskontroll]
Målemetode: 1 200-segments måling
av bildesensoren
Måleområde: EV0 til EV20 (ved ISO
100-ekvivalent, med F2,8-objektiv)
ISO-følsomhet (Anbefalt
eksponeringsindeks):
Stillbilder: AUTO, ISO 100 til
16000
Filmer: AUTO, ISO 100 til 3200
tilsvarende
Eksponeringskompensering: ±5,0 EV
(1/3 EV-trinn)
[Lukker]
Type: Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
[Opptak]
"Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[Elektronisk søker]
Type: Elektronisk søker (Organisk
elektro-luminescens)
Skjermstørrelse: 1,3 cm (0,5 type)
Totalt antall punkter:
2 359 296 punkter
Bildedekning: Omtrent 100%
Forstørrelse: 1,09 × med 50 mm
objektiv ved uendelig, –1 m–1
(diopter)
Øyepunkt: Omtrent 23 mm fra
okularet, 21 mm fra okularrammen
ved –1 m–1
Diopterjustering: –4,0 m–1 til +1,0 m–1
(diopter)
Annet
System: Kontrastdeteksjonssystem
Følsomhetsområde: EV0 til EV20 (ved
ISO 100-ekvivalent, med
F2,8-objektiv)
Hastighetsområde:
Stillbilder: 1/4 000 sekund til
30 sekunder (1/3 trinn), BULB
Filmer: 1/4 000 sekund til
1/4 sekund, opptil 1/60 i AUTOmodus (1/3 trinn)
Blitssynkroniseringshastighet:
1/160 sekund
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm: 7,5 cm (3,0 type) TFTdriver
Totalt antall punkter: 921 600 (640 × 3
(RGB) × 480) punkter
[Inngangs-/utgangskontakter]
USB: miniB
HDMI: HDMI type C minikontakt
[Strøm]
Batteri som brukes: Oppladbar
batteripakke NP-FW50
[Annet]
NO
Exif Print: Kompatibel
53
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
Mål (CIPA-samsvarende):
Ca. 119,9 mm × 66,9 mm ×
42,6 mm (b/h/d)
Vekt (CIPA-samsvarende):
Omtrent 350 g
(inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
Omtrent 291 g
(kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbilde: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibel, DPOF-kompatibel
3D-stillbilder: MPO (MPF
Extended (Disparity Image))samsvarende
Film (AVCHD-format):
AVCHD format Ver.2.0kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Blits]
Blitsveiledningsnummer: GN 6
(i meter ved ISO 100)
Ladetid: Ca. 4 sekunder
Blitsdekning: Dekning 18 mm objektiv
(brennvidden som indikeres av
objektivet)
Blitskompensering: ±3,0 EV (1/3 EVtrinn)
NO
54
Lysrekkevidde (m):
ISO
F2,8
F3,5
F5,6
100
1 - 2,1
1 - 1,7
1 - 1,1
200
1-3
1 - 2,4
1 - 1,5
400 1,4 - 4,3 1,1 - 3,4 1 - 2,1
800
2 - 6,1 1,6 - 4,8
1-3
Batterilader BC-VW1
Inngangsspenning: 100 V–240 V
vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Utgangsspenning: 8,4 V DC, 0,28 A
Driftstemperaturintervall:
0 °C til 40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring:
–20 °C til +60 °C
Største mål: Omtrent 63 × 95 × 32 mm
(b/h/d)
Vekt: Ca. 85 g
Oppladbar batteripakke
NP-FW50
Batteripakke som brukes: Litium-ionbatteri
Maksimal spenning: 8,4 V DC
Merkespenning: 7,2 V DC
Maksimal ladespenning: 8,4 V DC
Maksimal ladestrøm: 1,02 A
Kapasitet: Typisk 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Største mål:
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(b/h/d)
Vekt: Ca. 57 g
Objektiv (NEX-7K kun)
E18 – 55 mm zoomobjektiv
Ekvivalent 35 mm format
brennvidde1): 27 mm – 82,5 mm
Objektivgruppeelementer: 9 – 11
Visningsvinkel1): 76° – 29°
Minste fokus2) : 0,25 m
Største forstørrelse: 0,3×
Minste f-stopp: f/22 – f/32
Filterdiameter: 49 mm
Mål (største diameter × høyde):
Omtrent 62,0 mm × 60,0 mm
Vekt: Ca. 194 g
Kompenseringseffekt3): Ca. 4 trinn
1)
2)
3)
Verdiene for ekvivalent 35 mm
formats brennvidde og
visningsvinkel baserer seg på
digitale kameraer som er utstyrt med
en bildesensor med APS-C-størrelse.
Minste fokus er den korteste
avstanden fra bildesensoren til
motivet.
Lukkerhastighet (varierer med
opptaksforholdene)
• Det kan ikke gis noen garanti for at
bilder som er tatt opp med kameraet
ditt kan spilles av på annet utstyr,
eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles
av med kameraet ditt.
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Informasjon om
brennvidde
Annet
Bildevinkelen til dette kameraet er
spissere enn vinkelen til et 35 mm
filmkamera. Kameraet ditt har samme
bildevinkel som et 35 mm filmkamera
med en brennvidde som er en og en
halv gang større enn brennvidden til
kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv, får
du ca. den samme bildevinkelen som
på et 35 mm filmkamera med et 75 mm
objektiv.
Informasjon om
kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene i
DCF (Design rule for Camera File
system), en universell standard
etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
NO
55
Indeks
Tallstørrelser
E
3D-panorama ............................... 39
Eksponeringskompensering...... 13, 33
Eye-Fi-oppsett ............................. 38
Eye-Start AF................................ 36
A
AEL.............................................. 35
AE-lås .................................... 28, 35
AF mikrojust. ............................... 37
AF/MF-kontroll ..................... 27, 35
AF-lys .......................................... 35
Ansiktregistrering ........................ 31
Ansiktsregistrering....................... 31
Antall bilder som kan tas opp ...... 46
Autofokus .................................... 31
Autofokusområde .................. 13, 31
Autovisning.................................. 35
Avspill.visning............................. 37
Avspilling ...................................... 7
Avspillingszoom ............................ 7
B
Beskytt ......................................... 34
Bildeeffekt ............................. 19, 33
Bildeforhold ................................. 32
Bildeindeks .................................... 7
Bildestabilisering ......................... 40
Bildestørr. .................................... 32
Blenderprioritet...................... 13, 30
Blits.......................................... 6, 44
Blitskompenser. ........................... 33
Blitsmodus ................................... 31
Brukerhåndbok ............................ 42
Bruksmodus ................................. 31
D
NO
56
Dato/tid-innst. .............................. 37
Demomodus ................................. 38
DISP-knapp (skjerm) ................... 31
DRO/Auto HDR .......................... 33
Dynamisk omr.innst..................... 16
F
Fargerom ..................................... 36
Filformat...................................... 32
Film ......................................... 6, 41
Filmlydopptak ............................. 36
Filnummer ................................... 38
FINDER/LCD-innstill................. 35
Fokusinnstillinger (AF-modus) ...... 13
Fokusinnstillinger (MF-modus) ..... 14
Formater ...................................... 38
Forstørr .................................... 7, 34
Fremhevingsfarge.................. 27, 36
Fremhevingsnivå ................... 27, 36
Fremre gardinlukker.................... 36
Funksjonsinnstillinger ................. 37
G
Gjenopprett bilde-DB.................. 38
H
Håndholdt kamera i halvlys ........ 41
HDMI-oppløsning ....................... 37
Hjelp-skjermbilde........................ 37
Høy ISO Støyred. ........................ 36
Hvitbalanse............................ 14, 33
I
Ikoner .......................................... 49
Intelligent Auto ........................... 30
ISO .............................................. 33
K
Kontrollhjul ........................... 6, 7, 8
Kreative innst. ....................... 17, 33
KTRL for HDMI ......................... 38
Kvalitet ........................................ 32
L
Laste opp innstilling. ................... 38
LCD-display (DISP) .................... 31
LCD-lysstyrke.............................. 37
Live View-visning ....................... 35
Lukkerprioritet ....................... 13, 30
Lysbildevisning............................ 34
M
Målemodus .................................. 33
Man. Eksponering.................. 13, 30
Manuelt filmopptak ..................... 41
Mappenavn .................................. 38
Meny ............................................ 30
Menystart ..................................... 37
MF hjelpetid................................. 36
MF-assistent........................... 27, 36
Myke hudtoner-effekt .................. 31
Nøyakt. dig.zoom......................... 31
Ny mappe..................................... 38
O
Objektivkomp.: forvreng. ............ 36
Objektivkomp.: Krom. Ab. .......... 36
Objektivkomp.: Skygge ............... 36
Objektsporing .............................. 31
Områdeinnstilling ........................ 37
Oppsett ......................................... 35
Opptak............................................ 5
Opptaksinnstilling........................ 32
Ratt/hjul-lås .................................
Rensemodus ................................
Rødøyereduksj.............................
Roter............................................
Rutenettlinje ................................
35
38
35
34
35
S
Scenevalg .................................... 30
Skjermfarge ................................. 37
Skjermknapp ................................. 8
Skjermvisning ..................... 6, 7, 49
Slett ......................................... 7, 34
Smilutløser .................................. 31
Søker-display (DISP) .................. 31
Søker-lysstyrke............................ 37
Spesif. Utskrift ............................ 34
Spesifikasjoner ............................ 53
Språk ........................................... 37
SteadyShot................................... 36
Støyred.lang ................................ 36
Strøm ............................................. 5
Strømsparer ................................. 37
Annet
N
R
T
Tilbakest.std. ...............................
Tilpass. skjermknappinnst...........
Tilpassede innstilling. .................
Tilpasset knappetilordning ..........
Trippelskivekontroll....................
38
22
20
22
10
U
USB-tilkobling ............................ 38
Utløser uten objektiv ................... 36
P
V
Panorama ..................................... 39
Panoramafotografer. .................... 39
Panoramaretning .......................... 32
Pip ................................................ 37
Program Auto......................... 13, 30
Velg AF/MF ................................
Velg opptaksmappe.....................
Versjon ........................................
Vidt bilde.....................................
Vindstøyreduksjon ......................
Vise ledig kortplass .....................
31
38
38
37
36
38
NO
57
Visningsmodus ............................ 34
Voluminnstillinger ....................... 34
Z
Zoom.............................................. 5
NO
58
Annet
NO
59
NEX-7
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
©2011 Sony Corporation
4-408-691-63(1)
Download PDF