Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Bruksanvisning

x Minnekort du kan bruke
Lade batteriet
Lad opp NP-FW50 "InfoLITHIUM" batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
"InfoLITHIUM"-batteriet kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan
også brukes selv når den ikke er ladet helt opp.
Digitalkamera med utskiftbart objektiv
1
Sett batteriet i batteriladeren, og
lad det opp.
For USA og Canada
Minnekort som kan
brukes
Stillbilde
"Memory Stick PRO Duo"
Film
250 minutter
Bruksanvisning
(Mark2)
"Memory Stick
PRO Duo"
SD minnekort
(Class 4 eller bedre) SD-kort
SDHC minnekort
(Class 4 eller bedre)
SDXC minnekort
(Class 4 eller bedre)
E-fatning
• Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller
kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt.
CHARGE-lampe
Sette på/ta av objektivet
1
Kommentarer
• Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet, samt
ladeforholdene. Den angitte ladetiden gjelder ved lading av et helt utladet batteri
ved en temperatur på 25 °C.
• Du bør lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C for å
få en effektiv lading.
• Koble batteriladeren til nærmeste strømuttak.
• Et oppladet batteri utlades litt etter litt, også når du ikke bruker kameraet.
Lad batteriet før du bruker kameraet. Da mister du ikke muligheten til å ta et bilde.
Sette inn den ladede batteriet
1
4-299-177-62(1)
4
Trykk på høyre eller venstre side av kontrollhjulet for å
velge de enkelte elementene, og trykk øverst eller nederst,
eller drei det, for å velge den numeriske verdien.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
• Midnatt vises som 12:00 AM, midt på dagen som 12:00 PM.
"Image Data
Converter Ver.4"
Hovedprosessor (CPU): Intel-prosessorer, f.eks. Intel
Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
2
Hvite indeksmerker
Skyv objektivet forsiktig mot
kameraet mens du dreier det
med klokken, inntil det går i
inngrep med et klikk.
Når du har stilt inn alle punktene, trykker midt på
kontrollhjulet.
Justere søkeren (diopterjustering)
1
Drei på diopterjusteringshjulet.
Du bør sette på okularkoppen når du skal bruke søkeren.
1
Juster toppen av
okularkoppen mot søkeren,
og knepp den på, på
undersiden av søkeren.
Kommentarer
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Fatningsadapter (selges separat) er påkrevet ved bruk av et objektiv med A-fatning
(selges separat). Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med Fatningsadapter.
1
Slå av kameraet, forsikre deg om at
tilgangslampen ikke lyser, skyv
låsehendel mot pilen, og trekk ut batteri.
Merk
• Ta av okularkoppen når du setter tilbehør (selges separat) på tilbehørsskoen.
Installere programvaren
Følgende programvare er inkludert for å kunne bruke bilder som er tatt med
kameraet:
• "Image Data Converter"
Du kan redigere RAW-bilder og lignende.
• "PMB" (Picture Motion Browser) (kun Windows)
Du kan importere bilder til datamaskinen og redigere dem, og for eksempel
vise dem på en kalender.
x Ta av objektivet
Lukk dekselet.
x Ta ut batteri
Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til det
ikke går lenger.
Låsehendel
Tilgangslampe
Sette inn et minnekort (selges separat)
Sett i minnekortet i den
retningen som vises her.
• Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet, og da særlig på overflaten av
bildesensoren (den delen som fungerer som film), når du bytter objektivet, kan det
vises som mørke punkter på bildet, avhengig av fotograferingsforholdene.
Kameraet vibrerer svakt når det slås av, på grunn av antistøv-funksjonen, som
forhindrer at støv fester seg på bildesensoren. Når du bytter objektiv bør du
allikevel gjøre dette rask på et støvfritt sted.
x Windows
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
(For avspilling/redigering av HD-filmer: Intel Core Duo
1,66 GHz eller raskere, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (HD FX/
HD FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (HD PS))
Minne: 512 MB eller mer (for avspilling og redigering av
HDfilm: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering –
ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid
vises.
Sjekk hvilken vei det avskårne
hjørnet vender.
1
Sett inn CD-ROM-en (inkludert) i CD-stasjonen, og
dobbeltklikk på CD-symbolet.
2
Kopier [IDC_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til
harddiskikonet.
3
Dobbeltklikk på [IDC_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
• Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Rengjøringskluten
Fjern store skittflekker fra rengjøringskluten før bruk.
Om funksjonene som er tilgjengelig på kameraet
Du vil kanskje merke ubehagelige symptomer som at du blir trett i øynene,
kvalm eller søvnig mens du ser på 3D-bilder som er tatt opp med kameraet, på
3D-kompatible skjermer. Når du ser på 3D-bilder, anbefaler vi deg å ta pauser
med jevne mellomrom. Siden behovet for pauser vil variere fra person til
person, må du selv bestemme hvor lange og hyppige disse pausene bør være.
Hvis du blir dårlig, må du holde opp å se på 3D-bildene og eventuelt søke
medisinsk hjelp. Slå også opp i bruksanvisningen til den tilkoblede enheten
eller programvaren som brukes med kameraet. Barns syn er alltid sårbart
(særlig hos barn under seks år). Før de får lov til å se på 3D-bilder, bør du
rådføre deg med en spesialist, for eksempel en barnelege eller øyenlege. Pass
på at barna dine retter seg etter ovenstående forholdsregler.
Om LCD-skjermen og objektivet
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe
som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt
operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter
(med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Det er festet en magnet på baksiden av LCD-skjermen. Ikke plasser
gjenstander som påvirkes av magnetiske felter, som f.eks. disketter eller
kredittkort, mellom LCD-skjermen og kamerahuset.
• Hvis "PMB" allerede er installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den
tidligere installerte "PMB" er lavere enn versjonsnummeret til "PMB" på
CD-ROM-en (inkludert), må du også installere "PMB" fra CD-ROM-en
(inkludert).
Kommentarer
Stille inn dato
• Sett inn minnekortet til det går i
inngrep med et klikk, som vist.
1
Magnet
Merk
Utløserknapp for objektivet
1
5
Sette på og ta av okularkoppen
Låsehendel
Kontrollere leverte deler
Du bør feste skulderremmen, slik at
du unngår å miste kameraet.
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende
programvaren og import av bilder via en USB-tilkobling.
• Når du skal ta av okularkoppen,
skyver du på sidene og trekker den
av søkeren.
©2011 Sony Corporation
NEX-7K kun
• E18 – 55 mm zoomobjektiv (1)/fremre objektivdeksel (1)/bakre
objektivdeksel (1) (Koppene er festet til kameraet.)
• Motlysblender (1)
3
Forholdsregler
Åpne dekslet, og sett i
batteriet
• Sett i batteriet mens du trykker på
låsehendelen med enden av
batteriet.
Tilbehøret som følger med, avhenger av modellen. Tallet i parentes angir hvor
mange eksemplarer det er av den aktuelle delen.
• Kamera (1)
• Batterilader BC-VW1 (1)
• Strømledning (1) (følger ikke med i USA og Canada)
• Oppladbart batteri NP-FW50 (1)
• USB-kabel (1)
• Skulderreim (1)
• Okularkopp (1)
• Kamerahusdeksel (1) (festet på kameraet)
• Kopp til tilbehørssko (1) (festet på kameraet)
• Rengjøringsklut (1)
• CD-ROM-en (1)
– Applikasjonsprogramvare for α kamera
– Brukerhåndbok for α
• Bruksanvisning (Komme i gang: Denne håndboken) (1)
• Bruksanvisning (Betjening) (1)
x Macintosh
Sett på objektivet ved å
plassere de hvite
indeksmerkene på objektivet
og kameraet rett overfor
hverandre.
• Rett kameraet nedover for å unngå
at det kommer støv på innsiden av
det.
2
Sett inn CD-ROM-en (inkludert) i CD-stasjonen, og installer
programvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.
Juster søkeren slik at du kan se skjermvisningene tydelig.
Sett strømknappen på kameraet til OFF før du setter på eller tar av objektivet.
Strømledning
(IMAPI) Ver. 2.0 eller en nyere versjon kreves for å kunne bruke funksjonen for å
lage plater.
Velg området ditt ved å trykke på høyre eller venstre side
av kontrollhjulet og trykke på midten av det.
x Fjerne minnekortet
Åpne dekslet og forsikre deg om at tilgangslampen ikke lyser. Trykk deretter
på minnekortet én gang.
* 64-bitsutgaver og Starter-utgaven støttes ikke. Windows Image Mastering API
1
CHARGE-lampe
For andre land/regioner enn
USA og Canada
Trykk midt på kontrollhjulet for
å bekrefte [OK].
** Starter-utgaven støttes ikke.
Du kan ikke bruke MultiMediaCard.
Komme i gang
NEX-7
2
Term i denne
håndboken
"Memory Stick PRO-HG
Duo"
• CHARGE-lampen slås av når ladingen
er avsluttet.
Anslått ladetid
Du kan bruke følgende typer minnekort med dette kameraet. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle funksjoner vil virke som de skal.
Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet.
Skjermbildet for innstilling av dato/tid vises.
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger
seg på LCD-skjermen. Dette er ikke feil. Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan LCD-skjermen bli forbigående svart.
• Ikke utsett kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en
gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Når kameraet utsettes for direkte
sollys, må du sette på objektivdekselet.
Om bruk av objektivene og tilbehøret
Du bør bruke objektiver og tilbehør fra Sony. Disse er utformet for å passe til
kameraets egenskaper. Bruk av produkter fra andre produsenter, kan føre til at
kameraet ikke virker optimalt eller føre til skade og feilfunksjon på kameraet.
Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige steder
Kamerahuset kan deformeres eller kameraet kan slutte å virke hvis det f.eks.
oppbevares i en bil som er parkert i solen.
• I direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, hvilket kan medføre at
kameraet slutter å virke som det skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i kameraet. Dette kan
gjøre at kameraet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til
uopprettelige feil.
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan bli varmt når det brukes lenge, men det er ikke en
feil.
Informasjon om kondens
Hvis kameraet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå kameraet. Kondens kan gjøre at kameraet slutter
å virke som det skal.
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det nye
stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du
forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare
bilder.
Informasjon om det interne, oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen,
klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller på, eller
om batteriet er installert eller ikke. Det oppladbare batteriet lades kontinuerlig
når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare bruker kameraet i korte
perioder, vil batteriet gradvis lades ut, og hvis du ikke bruker kameraet i det
hele tatt i løpet av 3 måneder, vil batteriet lades helt ut. I slike tilfeller må du
passe på å lade opp batteriet før du bruker kameraet. Selv om det oppladbare
batteriet ikke er ladet opp, kan du allikevel bruke kameraet så lenge du ikke
har behov for å registrere dato og klokkeslett. Hvis kameraets innstillinger
tilbakestilles til standardinnstillingene hver gang du lader batteriet, kan det
interne, oppladbare batteriet være oppbrukt. Konsulter Sony-forhandleren din
eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Varemerker
[ Batterilader
•
er et varemerke for Sony Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker for Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke for Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemerke for Sony Corporation.
• DVDirect er et varemerke for Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker for Blu-ray Disc Association.
• "AVCHD Progressive" og "AVCHD Progressive"-logoen er varemerker for
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
• Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA eller andre land.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker
eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.
• Macintosh og Mac OS er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc.
• PowerPC er et registrert varemerke for IBM Corporation i USA.
• Intel, Intel Core og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel
Corporation.
• SDXC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard er et varemerke for MultiMediaCard Association.
• " " og "PlayStation" er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment
Inc.
• Adobe er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA eller
andre land.
• I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel
varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller
produsenter. Merkene ™ eller ® brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så
lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av
batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
Lademetode for det interne, oppladbare batteriet
Sett inn et oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til et strømuttak
med vekselstrømadapteren (selges separat), og la kameraet ligge avslått i 24
timer eller mer.
Om opptak og avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, bør du formatere
kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt før
fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på
en datamaskin e.l.
• Hvis du gjentatte ganger lagrer/sletter bilder, kan dataene på minnekortet
fragmenteres. Film vil kanskje ikke kunne lagres eller tas opp. Skulle dette
skje, må du lagre bildene dine på en datamaskin eller på et annet
lagringssted, og deretter formatere minnekortet.
• Det kan ikke gis erstatning for det innspilte innholdet, selv om en teknisk feil
på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig.
• For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av
data på andre medier.
• Før du fotograferer engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å
forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er ikke støvtett, sprutsikkert eller vanntett.
• Ikke rett kameraet mot solen eller annet sterkt lys. Det kan føre til at
kameraet ikke virker som det skal.
• Ikke se på solen eller en annen kraftig lyskilde gjennom et løst objektiv.
Dette kan forårsake uopprettelige skader til øynene dine. Det kan også føre
til funksjonsfeil for objektivet.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder med kraftige radiobølger eller
radioaktivitet. Dette kan gjøre at kameraet ikke kan ta opp eller spille av
bilder.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det føre til
funksjonsfeil.
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at kameraet kan skades eller ikke
kan ta opp bilder, kan minnekortet gå i stykker eller bildedata bli skadet,
ødelagt eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten med en myk klut. Varmen fra blitslyset kan føre til at
urenheter fester seg på blitsoverflaten, noe som vil gi røyk eller brennmerker.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør o.l. utilgjengelig for barn. Mindre deler,
slik som minnekort e.l., kan svelges av barn. Hvis dette skulle skje, må du
søke øyeblikkelig legehjelp.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være
opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot
bestemmelsene i Åndsverkloven.
Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne
bruksanvisningen
Data som gjelder ytelse og spesifikasjoner er definert under følgende forhold,
unntatt som beskrevet i denne bruksanvisningen: ved en vanlig
omgivelsestemperatur på 25 ºC, og ved bruk av et batteri som har vært ladet i
en time etter at CHARGE-lampen slukket.
• Få større glede av din PlayStation 3 ved å laste ned programmet for PlayStation 3
fra PlayStation Store (der det er tilgjengelig).
• Programmet for PlayStation 3 krever PlayStation Network-konto og
programnedlasting. Tilgjengelig i områder der PlayStation Store er tilgjengelig.
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du
ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE
DISSE INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er
riktig dimensjonert for strømuttaket.
Forsiktig
[ Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det
faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en
bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene.
Strømkabelen, hvis den medfølger, er konstruert spesielt for bruk med dette kameraet, og
bør ikke brukes sammen med annet elektrisk utstyr.
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For all service
eller garantisaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må
du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen
(USB e.l.).
[ Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder
i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til
spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du
være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som
ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du
kjøpte produktet.
[ Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke
skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra
til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte.
Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av
andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
Download PDF

advertising