Sony | DSC-H20 | Sony DSC-H20 H20 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

4-133-906-31(1)
Digitalt stillkamera
Digitalt stillbilledkamera
DSC-H20
NO
Bruksanvisning ···························································
NODK
Betjeningsvejledning ··········································
© 2009 Sony Corporation
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN
FOR BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT, MÅ DU
FØLGE DISSE
INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til
strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er
riktig dimensjonert for strømuttaket.
2NO
Forsiktig
[ Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke,
forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag
eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller
ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la
metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over
60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil
som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende
type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
[ Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er
ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge
den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle
oppstå problemer under bruk av batteriladeren,
må du omgående bryte strømmen ved å trekke
støpselet ut av stikkontakten.
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for
EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For all service eller garantisaker
vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de
separate service eller garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte
programmet om igjen eller koble fra og koble til
igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
NO
3NO
Innhold
Merknader om bruk av kameraet .............................................................. 6
Komme i gang
...................................................................... 8
Kontrollere tilbehøret som er inkludert....................................................... 8
Identifisere deler ........................................................................................ 9
Om lading av batteripakken .................................................................... 10
Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (selges separat) ............... 12
Stille klokken ............................................................................................ 14
Ta/vise bilder
....................................................................... 16
Ta bilder................................................................................................... 16
Vise bilder ................................................................................................ 17
Bruke opptaksfunksjonene
.................................................... 18
Vise minimumsindikatorne (Enkelt opptak).............................................. 18
Registrere smil og ta bilde automatisk (Smilutløser) ............................... 19
Registrere opptaksforholdene automatisk (Scenegjenkjenning)............. 20
Fokusere på motivets ansikt (Ansiktsregistrering)................................... 22
Ta nærbilder (Makro) ............................................................................... 23
Bruke selvutløser ..................................................................................... 23
Velge blitsmodus ..................................................................................... 24
Endre skjermbildet................................................................................... 24
Velge bildestørrelse til å passe med bruken ........................................... 25
Bruke Opptak-modus som passer til scenen (Scenevalg)...................... 26
Ta bilder med Program Auto ................................................................... 28
Ta bilder med en ønsket eksponering (Fotografering med manuell
eksponering)............................................................................................ 28
Spille inn filmer......................................................................................... 29
Bruke visningsfunksjonene
................................................... 31
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom) ................................................ 31
Søke etter et bilde (Bildeindeks).............................................................. 31
Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning) .......................................... 32
Velge visningsformat (Visningsmodus) ................................................... 33
4NO
Slette bilder
...................................................................................... 34
Slette bilder ............................................................................................. 34
Slette alle bildene (Format) ..................................................................... 35
Koble til andre enheter
.............................................................. 36
Vise bilder på en TV ................................................................................ 36
Skrive ut stillbilder ................................................................................... 37
Bruke kameraet sammen med en datamaskin........................................ 39
Endre kamerainnstillinger
....................................................... 43
Endre driftslydene ................................................................................... 43
Bruke MENU-elementene........................................................................ 44
Bruke
(Innst.)-elementene................................................................. 47
Annet
.................................................................................................... 49
Liste over ikoner som vises på skjermen ................................................ 49
Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot")..................... 52
Feilsøking ................................................................................................ 53
Forholdsregler ......................................................................................... 56
Spesifikasjoner ........................................................................................ 57
5NO
x Merknader om bruk av kameraet
Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Merknader om LCD-skjermen og
objektivet
Ikke slå av kameraet, fjern batteripakken eller
fjern "Memory Stick Duo" mens
adgangslampen lyser. Ellers kan det interne
minnet eller "Memory Stick Duo" bli skadet.
Ta en sikkerhetskopi for å beskytte dataene
dine.
ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når batterinivået blir lavt, kan det hende at
linsen stopper å bevege seg. Sett inn en
oppladet batteripakke og slå på kameraet
igjen.
Om styringsfiler
Når du setter inn en "Memory Stick Duo" uten
styringsfil i kameraet og slår på strømmen,
brukes deler av "Memory Stick Duo"s
kapasitet til automatisk å lage en styringsfil.
Det kan ta noe tid før du kan utføre neste
handling.
Om opptak/avspilling
• Før du starter opptak, bør du gjøre et
•
•
•
•
•
•
•
•
6NO
prøveopptak for å forvisse deg om at
kameraet virker som det skal.
Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig
eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 56)
før du begynner å bruke kameraet.
Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det
kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå
en feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke
kameraet repareres.
Ikke rett kameraet mot solen eller andre
sterke lyskilder. Det kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal.
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det
kan da hende at kameraet kanskje ikke vil
kunne ta opp eller spille av på bilder på riktig
måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet,
må denne fjernes før du bruker kameraet
(side 56).
Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan
forårsake en feilfunksjon, og det kan hende
at du ikke er i stand til å ta bilder. Videre kan
opptaksmedia bli ubrukelig eller bildedata
kan skades.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som
vil gi dårligere blitsstyrke.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan bli varmt av
kontinuerlig bruk. Dette er ikke en feil.
Om beskyttelse mot
overoppheting
Avhengig av kameraet og batteritemperaturen
kan du få problemer med å ta opp filmer eller
strømmen kan slå seg av automatisk for å
beskytte kameraet.
Det vises en melding på LCD-skjermen før
strømmen slås av om at du ikke lenger kan ta
opp filmer.
Om kompatibilitet av bildedata
• Kameraet oppfyller kravene til DCF (Design
rule for Camera File system), en universell
standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille
bilder som tas eller redigeres med annet
utstyr, eller at annet utstyr vil avspille bilder
som tas med kameraet.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan
stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Ingen erstatning for skadet
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil
eller tap eller skade på innspilt innhold på
grunn av en feil i kameraet eller opptaksmedia
osv.
7NO
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret som er
inkludert
• Batterilader BC-CSGD/BC-CSGE (1)
x Bruke håndledds- og
objektivdekselremmene
Fest håndleddsremmen, og plasser hånden
gjennom løkken for å hindre at kameraet
skades hvis du slipper det.
Komme i gang
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1) /
Batterietui (1)
• USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• Håndleddsrem (1)
• Objektivdeksel (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-programvare
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cybershot"
• Bruksanvisning (denne håndboken) (1)
8NO
Krok for
håndleddsrem
Krok til
objektivdekselrem
Identifisere deler
A (Smil)-knapp
B ON/OFF (strøm)-knapp
C Modusvelger
D Lukkerknapp
H Krok til objektivdekselrem
I Selvutløserlampe/Smilutløserlampe/
AF-lys
J Linse
K LCD-skjerm
L Høyttaler
Komme i gang
E For opptak: W/T (Zoom)-spake
For visning: (Avspillingszoom)spake/ (Indeks)-spake
F Mikrofon
G Blits
M Krok for håndleddsrem
N
(avspilling)-knapp
O Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
P (Slett)-knapp
Q MENU-knapp
R Skruehull for stativ
• Bruk et trefotet stativ med en skrue som
er mindre enn 5,5 mm lang. Ellers kan du
ikke sikre kameraet godt, og det kan
oppstå skade på kameraet.
Bunnen
S Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
T Batterispor
U "Memory Stick Duo"-spor
V Multikontakt
W Batteriutløserhendel
X Tilgangslampe
9NO
Om lading av batteripakken
inn batteripakken i
1 Sett
batteriladeren.
•
Du kan lade batteriet også når det er
delvis oppladet.
Komme i gang
Batteripakke
batteriladeren
2 Koble
til et strømuttak.
For kunder i USA og Canada
Plugg
Hvis du fortsetter å lade
batteripakken i omtrent en time
til etter at CHARGE-lampen er
slått av, vil batteriet vare litt
lenger (full ladning).
CHARGE-lampe
Tent: lader
Av: Ladningen er ferdig (normal
ladetid)
CHARGE-lampe
For kunder i land/regioner utenfor USA og
Canada
Strømledning
CHARGE-lampe
3 Når ladingen er ferdig, kobler du fra batteriladeren.
10NO
x Ladetid
Fullstendig ladetid
Normal ladetid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
Merknader
• Tabellen ovenfor viser tiden som kreves til å lade en fullstendig utladet batteripakke ved en
temperatur på 25 °C. Ladingen kan ta lenger tid avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Koble batteriladeren til nærmeste vegguttak.
• Når ladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
x Batterilevetiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Batteritid (min.)
Antall bilder
Fotografere stillbilder
Ca. 145
Ca. 290
Vise stillbilder
Ca. 320
Ca. 6400
Komme i gang
batteriladeren.
• Sørg for at du bruker en original Sony-batteripakke eller Sony-batterilader.
Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Merknad
• Batterilevetiden og antall stillbilder kan variere etter innstillingene til kameraet.
zBruke kameraet utenlands
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-LS5K vekselstrømadapteren (selges
separat) i alle land eller regioner der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC,
50/60 Hz.
Ikke bruk en elektrisk omformer (reiseadapter). Det kan forårsake feil.
11NO
Sette i batteripakken/en "Memory
Stick Duo" (selges separat)
1 Åpne dekselet.
Komme i gang
inn "Memory Stick Duo"
2 Sett
(selges separat).
Sett i "Memory Stick Duo" med
terminalsiden mot LCD-skjermen, til det
klikker på plass.
3 Sett i batteripakken.
Sett i batteriet mens du skyver spaken i
pilens retning.
4 Lukk dekselet.
12NO
x "Memory Stick" som du kan
bruke
x Når det ikke er satt inn en
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo"
Bildene lagres i kameraets internminne
(omtrent 11 MB).
Hvis du vil kopiere bildene fra
internminnet til en "Memory Stick Duo",
setter du inn "Memory Stick Duo" i
kameraet og velger MENU t
(Innst.) t
("Memory Stick"verktøy) t [Kopier].
x Slik tar du ut batteripakken
Batteriutløserhendel
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med
kameraet.
x For å fjerne "Memory Stick
Duo"
Tilgangslampe
Komme i gang
Du kan bruke en "Memory Stick PRO Duo"
eller en "Memory Stick PRO-HG Duo" med
kameraet.
Hvis du vil ha flere opplysninger om antallet
bilder/tid som kan tas opp, kan du se sidene
26, 30. Andre typer "Memory Stick" eller
minnekort er ikke kompatible med kameraet.
Skyv på batteriutløseren. Pass på
at du ikke mister batteripakken.
x Slik kontrollerer du
gjenværende batteriladning
Det er en indikator for gjenstående
lading øverst til venstre på LCDskjermen.
Høy
Kontroller at tilgangslampen ikke
lyser og skyv så "Memory Stick
Duo" inn én gang.
Lav
Merknader
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning
av gjenværede batteritid vises.
Merknad
• Du må aldri ta ut "Memory Stick Duo"/
batteripakken når tilgangslampen lyser.
Dette kan forårsake skade på data i "Memory
Stick Duo"/internt minne.
• Det er ikke sikkert at indikatoren for
gjenværende lading stemmer under alle
omstendigher.
• Hvis NP-FG1-batteripakken (selges separat)
brukes, vises også minuttvisningen etter
indikatoren for gjenværende lading.
• Batteriets kapasitet reduseres over tid og ved
hyppig bruk. Når driftstiden per lading
reduseres markant, må batteripakken skiftes
ut. Kjøp en ny batteripakke.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke
bruker kameraet i omlag tre minutter, slås
kameraet av automatisk (Automatisk strøm
av-funksjon).
13NO
Stille klokken
på ON/OFF (strøm)1 Trykk
knappen.
Kameraet er slått på.
• Det kan ta tid før strømmen er på og
kameraet kan brukes.
Komme i gang
ON/OFF (strøm)-knapp
et innstillingselement
2 Velg
med v/V på
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
Dato- og tidsformat: Velge
visningsformatet for dato og klokkeslett.
Sommertid: Velg Sommertid på/av.
Dato og tid: Brukes til å stille inn dato
og tid.
Kontrollknapp
den numeriske vedien, og ønskede innstillinger
3 Angi
med v/V/b/B og trykk deretter på z.
•
14NO
Midnatt er indikert som 12:00 AM, og midt på dagen som 12:00 PM.
4 Velg [Gå til neste], og trykk deretter z.
det ønskede området
5 Velg
med b/B på kontrollknappen.
og trykk på z.
Komme i gang
[OK], og trykk deretter på
6 Velg
z.
Merknad
• Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med dato.
x Stille inn dato og klokkeslett på nytt
Trykk på MENU-knappen, og velg
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger) (side 48).
15NO
Ta/vise bilder
Ta bilder
inn kameraet på
1 Still
(Intelligent autojustering), og
trykk på ON/OFF (strøm)knappen.
Hvis du vil ta opp filmer, setter du
modusvelgeren på
(Filmmodus)
(side 29).
ON/OFF (strøm)knapp
Ta/vise bilder
kameraet stødig, som
2 Hold
på illustrasjonen.
•
Flytt W/T-spaken (Zoom) mot T for å
zoome inn, og mot W for å zoome ut.
Hvis du flytter spaken litt zoomes det
sakte inn, mens zoomingshastigheten
økes når du flytter spaken hele veien.
lukkerknappen
3 Trykk
halvveis ned for å fokusere.
vises for å indikere at SteadyShot
fungerer. Når bildet er i fokus, høres det et
pip og z-indikatoren lyser. Minste
fotograferingsavstand er ca. 2 cm (W),
90 cm (T) (fra linsen).
lukkerknappen helt
4 Trykk
ned.
Bildet tas.
16NO
Modusvelger
W/T-spake (Zoom)
T-siden
W-siden
Lukkerknapp
SteadyShotmerke
AE/AFlås
Vise bilder
på
1 Trykk
knappen.
(avspilling)-
Det siste bildet som er tatt, vises.
• Når bilder som er tatt med "Memory Stick
Duo" på andre kameraer, ikke kan spilles
av på dette kameraet, kan du vise bildene i
[Mappevisning]. (side 33)
x Velge neste/forrige bilde
Velg et bilde med B (neste)/b (forrige) på
kontrollknappen.
Ta/vise bilder
(avspilling)-knapp
Kontrollknapp
x Slette et bilde
1 Trykk på (Slett)-knappen.
2 Velg [Dette bildet] med v på
kontrollknappen, og trykk deretter på z.
x Gå tilbake til å ta bilder
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
x Slå av kameraet
Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen.
Kontrollknapp
(Slett)-knapp
17NO
Bruke opptaksfunksjonene
Vise minimumsindikatorne (Enkelt opptak)
Denne modusen bruker minimumsantallet innstillinger. Tekststørrelsen blir større, og
det er enklere å se indikatorene.
modusvelgeren på
1 Still inn
(Enkelt opptak).
Handling
Hvordan skifte
Selvutl.
Trykk på
på kontrollknappen t Velg [Selvutløser 10 sek.] eller
[Selvutløser av].
Bildestørr.
Trykk på MENU t Velg [Stor] eller [Liten] fra [Bildestørr.].
Blits
Trykk på
på kontrollknappen t Velg [Autoblits] eller [Blits av]/
Trykk på MENU t [Blits] t Velg [Auto] eller [Av].
zOm Enkel visningmodus
Når du trykker på
(avspilling)-knappen når modusvelgeren står på
(Enkelt opptak),
blir teksten på avspillingsskjermen større og enklere å lese. I tillegg begrenses funksjonene
som kan brukes.
(Slett)-knapp:
Du kan slette bildet som vises.
Velg [OK] t z.
MENU-knapp:
Du kan slette bildet som vises med [Slette enkeltbilde], og slette alle
bildene i en mappe med [Slette alle bilder].
18NO
Registrere smil og ta bilde automatisk
(Smilutløser)
1 Trykk på
(Smil)-knappen.
(Smil)-knapp
registrerer smil.
2 Vent,
Når smilenivået overstiger b-punktet på
Ansiktsregistreringsramme
Indikatoren Smilfølsomhet
Bruke opptaksfunksjonene
indikatoren, tar kameraet opp bilder
automatisk. Når du trykker på
(Smil)knappen en gang til, avsluttes Smilutløser.
• Hvis du trykker på lukkerknappen under
Smilutløser, tar kameraet bildet og går
tilbake til Smilutløser-modus.
zTips for å ta bedre bilder av smil
1 Ikke dekk øynene med luggen.
2 Prøv å plassere ansiktet foran
kameraet, og hold det så rett som
mulig. Registreringsraten er høyere
når øynene er smale.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er
enklere å registrere smilet når tennene
er synlige.
19NO
Registrere opptaksforholdene automatisk
(Scenegjenkjenning)
inn modusvelgeren på
1 Still(Intelligent
autojustering).
kameraet mot motivet.
2 Rett
Når kameraet gjenkjenner en scene, vises et
Scenegjenkjenning-ikon, (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro) eller
(Portrett)
på LCD-skjermen.
Scenegjenkjenning-ikon
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet,
3 Trykk
og ta bilder.
20NO
zTa to bilder med forskjellige innstillinger og velge det du vil ha
Trykk på MENU-knappen, og velg
(Scenegjenkjenning) t
(Avansert) med
v/V/b/B på kontrollknappen.
Når kameraet gjenkjenner en scene som er vanskelig å ta bilde av ( (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys)), endres
innstillingene og det blir tatt to bilder med forskjellig effekt.
Andre bilde
Tatt i Sakte synk-modus
Bilde der følsomheten er økt for å redusere uklarhet
Tatt i Sakte synk-modus med
ansiktet som blir mest belyst
av blitsen som referanse
Tatt med økt følsomhet med ansiktet som er mest belyst
av blitsen som referanse, for å redusere uklarhet
Tatt i Sakte synk-modus
Tatt med saktere lukkerhastighet og uten at følsomheten
er økt
Tatt med bruk av blits
Tatt med justert bakgrunnslysstyrke og kontrast (DRO
plus)
Tatt med ansiktet som er
mest belyst, som referanse
Tatt med justert ansiktslysstyrke og kontrast (DRO plus)
Når du tar bilder med Scenegjenkjenning innstilt til [Avansert], tar kameraet automatisk to
(Portrett) gjenkjennes. Et bilde uten lukkede øyne velges, vises og lagres
bilder når
automatisk.
Bruke opptaksfunksjonene
Første bilde
21NO
Fokusere på motivets ansikt
(Ansiktsregistrering)
Kameraet oppdager ansiktet til motivet, og fokuserer på det. Du kan velge hvilket motiv
som skal prioriteres, når du fokuserer.
1 Trykk MENU-knappen.
MENU-knapp
(Ansiktsregistrering)
2 Velg
med v/V/b/B på
kontrollknappen t ønsket
modus t z.
(Av): Bruker ikke Ansiktsregistrering.
(Auto): Velger og fokuserer
automatisk et prioritert ansikt.
(Barneprioritet): Registrerer og tar bilde med prioritet på barnets ansikt.
(Voksenprioritet): Registrerer og tar bilde med prioritet på en voksens
ansikt.
zRegistrere prioritetsansiktet (Valgt ansikt-minne)
1 Trykk på z på kontrollknappen under Ansiktsregistrering. Ansiktet lengst til
venstre registreres som et prioritert ansikt, og rammen endres til en oransje
.
2 Hver gang du trykker på z, flyttes det prioriterte ansiktet ett ansikt til høyre. Trykk
på z flere ganger til den oransje rammen (
) er rundt ansiktet du ønsker å
registrere.
3 Hvis du vil avbryte ansiktsregistreringen (Av), flytter du den oransje rammen til
ansiktet lengst til høyre og trykker på z en gang til.
22NO
Ta nærbilder (Makro)
Du kan ta vakre nærbilder av små motiver, for eksempel insekter eller blomster.
på (Makro) på
1 Trykk
kontrollknappen, og velg ønsket
modus med b/B t z.
(Auto): Kameraet justerer automatisk
fokus fra fjerne motiver til nærbilder.
Vanligvis skal du sette kameraet i denne
modusen.
(Makro på): Kameraet justerer automatisk fokus med prioritering på nære
motiver.
Still inn Makro på når du tar nærbilder av motiver.
Filmmodus.
Bruke selvutløser
på (Selvutl.) på
1 Trykk
kontrollknappen, og velg ønsket
Bruke opptaksfunksjonene
Merknad
• Makro-modus er fastsatt til [Auto] når kameraet er i Intelligent autojustering-modus eller i
modus med v/V t z.
(Selvutløser av): Ikke bruke
selvutløseren.
(Selvutløser 10 sek.): Opptaket begynner
etter et 10 sekunders opphold. Bruk denne innstillingen hvis du vil ta med deg selv
på bildet. Hvis du vil avbryte, trykker du på
igjen.
(Selvutløser 2 sek.): Opptaket begynner etter et to sekunders opphold. Dette
brukes til å forhindre uklarhet på grunn av ustødig kameraføring når lukkerknappen
trykkes ned.
på lukkerknappen.
2 Trykk
Selvutløserlampen blinker og det piper til lukkeren slås på.
23NO
Velge blitsmodus
på (Blits) på
1 Trykk
kontrollknappen, og velg ønsket
modus med b/B t z.
(Autoblits): Blitser når det er for lite lys
eller baklys.
(Blits på): Blitsen er alltid på.
(Sakte synkroniser. (blits på)): Blitsen er alltid på. Lukkerhastigheten er
lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
(Blits av): Blitsen fungerer ikke.
Merknader
• [Blits på] og [Sakte synkroniser. (blits på)] er ikke tilgjengelig når kameraet står i Intelligent
autojustering-modus.
• Du kan ikke bruke blitsen under serie- eller nivåtrinnopptak.
Endre skjermbildet
på DISP (skjermbildet) på
1 Trykk
kontrollknappen, og velg ønsket
modus med v/V.
(Lyst og kun bilde): Gjør skjermen lysere
og viser bare bilder.
(Lyst og Histogram): Gjør skjermen
lysere og viser en graf over bildets lysstyrke.
(Lyst): Gjør skjermen lysere og viser informasjonen.
(Normal): Gjør at skjermen skal ha standard lysstyrke, og viser
informasjonen.
zHistogram- og lysstyrkeinnstillinger
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre.
• Hvis du viser bilder i lyst utendørslys, må du justere opp skjermens lysstyrke. Under slike
forhold kan batteriet imidlertid brukes opp raskere.
24NO
Velge bildestørrelse til å passe med bruken
Bildestørrelsen avgjør størrelsen på bildefilen som tas opp når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer blir gjengitt når bildet skrives ut på papir
i stor skala. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan tas opp. Velg
bildestørrelsen som passer til måten du vil vise bildene på.
1 Trykk MENU-knappen.
MENU-knapp
(Bildestørr.) med
2 Velg
v/V/b/B på kontrollknappen t
Bildestørrelse
Retningslinjer om bruk
(3648×2736)
For utskrifter opptil A3+ i størrelse
(2592×1944)
For utskrifter opptil A4-størrelse
(2048×1536)
For utskrifter opptil L/2L-størrelse
(640×480)
For e-postvedlegg
Antall bilder
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grov
(3648×2432)
3:2-sideforholdet, som på fotoutskrifter og
postkort
Færre
Fin
(3648×2056)
For visning på en høydefinisjons-TV.
Færre
Fin
Flere
Grov
Bruke opptaksfunksjonene
ønsket størrelse t z.
(1920×1080)
25NO
Merknad
• Når du skriver ut bilder som er tatt opp med 16:9-sideforhold, kan det hende at begge kantene blir
kuttet.
x Antall stillbilder som kan tas opp
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
47
99
202
412
812
1640
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
97390
VGA
3335
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
3:2(8M)
2
46
97
200
406
801
1618
3290
16:9(7M)
2
47
98
201
409
807
1629
3312
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Merknader
• Antallet stillbilder kan variere i henhold til forholdene og opptaksmediene.
• Når det gjenværende antall bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde som er tatt med et annet kamera, vises på dette kameraet, kan det hende at bildet ikke
vises i faktisk bildestørrelse.
Bruke Opptak-modus som passer til scenen
(Scenevalg)
inn modusvelgeren på
1 Still
(Scenevalg).
En liste over Scenevalg-moduser vises.
26NO
ønsket modus med
2 Velg
v/V/b/B på kontrollknappen t
z.
Hvis du vil bytte til en annen scene, trykker du
på MENU-knappen.
(Høy følsomhet): Tar
bilder uten blits selv med lav
belysning.
(Halvlys): Tar nattscener
uten å miste
nattatmosfæren.
(Gourmet): Tar bilder av
mat med delikate farger.
(Avansert
sportsfotografer.): Tar
bilder ved å forutsi
bevegelsen på motivet og
stille fokuset.
(Landskap): Tar bilder
med fokus på et objekt på
avstand.
(Strand): Tar bilder ved
kysten eller ved innsjø ved å
fange blåfargen i vannet på
en livlig måte.
(Snø): Tar snøscener i
hvitt klarere.
Bruke opptaksfunksjonene
(Mykt snapshot): Tar
bilder med en behagelig
atmosfære for portretter av
personer, blomster og så
videre.
(Fyrverkeri): Tar bilder
av fyrverkeri i all sin
skjønnhet.
(Halvlysportrett): Tar
skarpe bilder av mennesker
på mørke plasser uten å
miste nattatmosfæren.
Merknad
• Blitsen fungerer ikke i alle modusene.
27NO
Ta bilder med Program Auto
Lar deg ta bilder med automatisk justert eksponering (både lukkerhastigheten og
blenderen (F-verdi)). Du kan også velge flere ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
inn modusvelgeren på
1 Still(Program
Auto).
2 Trykk på lukkerknappen.
Ta bilder med en ønsket eksponering
(Fotografering med manuell eksponering)
Du kan ta bilder med din favoritteksponering ved manuell innstilling av
lukkerhastigheten og blenderverdien.
inn modusvelgeren på
1 Still(Fotografering
med manuell
eksponering).
2 Trykk på z på kontrollknappen.
lukkerhastighet og
3 Velg
blenderverdi med
kontrollknappen.
Lukkerhastighet/
blenderverdi
Eksponeringsverdi
28NO
Kontrollknapp
Funksjon
bB
Blenderverdi
vV
Lukkerhastighet
z
Return
Forskjellen mellom innstillingene og riktig eksponering slik det bedømmes av kameraet,
vises som en EV-verdi på skjermen. 0EV er verdien som kameraet regner som den best
egnede.
Merknad
• Blitsen er satt til [Blits på] eller [Blits av].
Spille inn filmer
inn modusvelgeren på
1 Still(Filmmodus).
Merknader
Bruke opptaksfunksjonene
2 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket.
lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe
3 Trykk
opptaket.
• Driftslyden til linsen eller pipelyden til knappene kan bli spilt inn mens du spiller inn en film.
• Selv om du flytter spaken helt, zoomer kameraet sakte under innspilling av en film.
x Vise filmer
1 Trykk på
(avspilling)-knappen, og trykk på B (neste)/b (forrige) på
kontrollknappen for å velge filmen du vil se.
2 Trykk på z.
Knapp
Avspillingsfunksjon
z
Pause
B
Spol fremover
b
Spol bakover
V
Viser volumkontrollskjermen. Juster volumet med v/V.
29NO
x Bildestørrelse
Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet. Jo større datamengde som brukes i
sekundet (gjennomsnittlig bitrate), desto bedre blir avspillingsbildet.
Filmbildestørrelse
Gjennomsnittlig
bitrate
Retningslinjer om bruk
1280×720 (fin)
9 Mbps
Ta opp film med høyest bildekvalitet for
visning på HDTV
1280×720 (standard)
6 Mbps
Ta opp film med standard bildekvalitet for
visning på HDTV
VGA
3 Mbps
Ta opp med en bildestørrelse som passer for
opplasting til Internett
x Maks innspillingstid
Tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal innspillingstid. Dette er samlet tid for alle
filmfiler. Vedvarende opptak er mulig i omtrent 29 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet Internminne
Størrelse
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720 (fin)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720
(standard)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
0:00:10
Merknader
• Opptakstiden kan variere avhengig av opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Den vedvarende opptakstiden varierer i henhold til opptaksforholdene (temperatur, osv.). Verdien
over er basert på at skjermlysstyrken er innstilt til [Normal].
• Filmer hvor størrelsen er innstilt til [1280×720] kan kun spilles inn på en "Memory Stick PRO
Duo".
30NO
Bruke visningsfunksjonene
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom)
på
(avspilling)1 Trykk
knappen for å vise et bilde,
og flytt
(Avspillingszoom)-spaken.
Bildet forstørres til det dobbelte av
størrelsen, midt på bildet.
zoomskala og
2 Juster
posisjon.
(Avspillingszoom)-spak: Flytt
spaken mot T for å zoome inn, eller W
for å zoome ut.
v/V/b/B på kontrollknappen: Justerer
posisjonen til den zoomede delen av
bildet som vises.
Søke etter et bilde (Bildeindeks)
på
(avspilling)1 Trykk
knappen for å vise et bilde,
og flytt
spaken.
•
Bruke visningsfunksjonene
Viser det viste området av hele
bildet
(Bildeindeks)-
Flytt på
(Bildeindeks)-spaken en
gang til for å vise en indeksskjerm
med enda flere bilder.
Velg et bilde med v/V/b/B på
2 kontrollknappen.
•
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett
enkelt bilde ved å trykke på z.
31NO
Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning)
på
(avspilling)-knappen
1 Trykk
for å vise et bilde, og trykk på
MENU-knappen.
MENU-knapp
(Lysbildevisning) med
2 Velg
v/V/b/B på kontrollknappen, og
trykk deretter på z.
[Start] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på
3 Velg
z.
Lysbildevisningen starter.
• Trykk på z for å avslutte lysbildevisningen.
zVelge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Hvis du vil overføre musikkfiler, installerer du "Music Transfer"-programmet
(inkludert) på datamaskinen (side 40) og følger trinnene nedenfor.
1 Trykk på MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk] t [OK].
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen.
3 Start og bruk "Music Transfer".
Hvis du vil ha mer informasjon om "Music Transfer", kan du se "Music Transfer"-hjelpen.
32NO
Velge visningsformat (Visningsmodus)
Lar deg velge visningsformat for å vise flere bilder når du bruker "Memory Stick Duo".
på
(avspilling)-knappen
1 Trykk
for å vise et bilde, og trykk på
MENU-knappen.
MENU-knapp
(Visningsmodus) med
2 Velg
v/V/b/B på kontrollknappen t
ønsket modus t z.
Merknad
• Når du ikke kan spille av bilder som er tatt med andre kameraer, kan du vise bildene i
[Mappevisning].
Bruke visningsfunksjonene
(Datovisning): Viser bildene etter dato.
(Hendelsesvisning): Analyserer
opptaksdato og frekvens, organiserer
bildene automatisk i grupper og viser dem.
(Favoritter): Viser bildene som er registrert som Favoritter.
(Mappevisning): Viser og organiserer bilder etter mapper.
33NO
Slette bilder
Slette bilder
på
(avspilling)-knappen
1 Trykk
for å vise et bilde, og trykk på
(Slett)-knappen.
(Slett)-knapp
på v/V på
2 Trykk
kontrollknappen for å velge
ønsket innstilling.
Alle bilder i datoområdet: Du kan slette
alle bilder i det viste datoområdet. Ifølge
MENU-knapp
Visningsmodus blir dette elementet [Alt i
denne mappen] eller [Alle i hendelsen].
Flere bilder: Du kan velge og slette flere bilder. Velg bildene, trykk på z, og
trykk deretter på MENU-knappen for å slette.
Dette bildet: Du kan slette bildet som vises.
Avslutt: Avbryter slettingen.
34NO
Slette alle bildene (Format)
Du kan slette alle data som er lagret på "Memory Stick Duo", eller i internminnet. Hvis
det er satt inn en "Memory Stick Duo", slettes alle dataene som er lagret på "Memory
Stick Duo". Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo", slettes alle dataene som er
lagret i internminnet.
1
Trykk MENU-knappen.
MENU-knapp
Velg
(Innst.) med V på
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
3
Velg
("Memory Stick"-verktøy) eller
(Internt
minneverktøy) med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter på [Format] t z.
4
Velg [OK], og trykk deretter z.
Slette bilder
2
Merknad
• Formatering sletter alle data permanent, og dataene kan ikke gjenopprettes.
35NO
Koble til andre enheter
Vise bilder på en TV
1
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal
(inkludert).
Til multikontakten
Til lyd-/
videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal
zVise bilder på en HD (High Definition) TV
• Du kan vise bilder med høy kvalitet som er tatt opp på kameraet, ved å koble kameraet til en
HD-TV (High Definition) med en Adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en
Type2b-kompatibel Adapterkabel for HD-utgang.
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] under
(Hovedinnstillinger) på innstillingsskjermen.
Merknad
• [Video ut]-innstillingen er innstilt til [NTSC]-modusen på fabrikken, slik at du kan få den aller
beste filmbildekvaliteten. Når bilder ikke vises eller er urolige på TV-en, kan det hende at du
bruker en TV som kun er beregnet for PAL. Prøv å bytte [Video ut]-innstillingen til [PAL]
(side 48).
36NO
Skrive ut stillbilder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder med følgende
prosedyre.
Først må du stille inn kameraet for å aktivere USB-forbindelsen mellom kameraet og
skriveren.
1
Koble kameraet til skriveren med kabelen for
flerbruksterminal (inkludert).
2
Slå på skriveren.
3
Trykk på MENU t
(Utskrift)
med v/V/b/B på kontrollknappen
t ønsket modus t z.
Etter at forbindelsen er opprettet, vises
-indikatoren.
(Dette bildet): Skriv ut bildet som vises.
(Flere bilder): Trykk på b/B for å vise
bildet, og deretter z.
4
MENU-knapp
Velg ønsket innstillingselement, og deretter [OK] t z.
Bildet skrives ut.
Merknad
(Hovedinnstillinger) til
[PictBridge].
zSkrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet, direkte fra kameraet i en fotoforretning
eller et kopisenter. Kopier bildene til en "Memory Stick Duo", og ta "Memory Stick Duo" med
deg til butikken.
Slik kopierer du: Trykk på MENU t
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) t
[Kopier] t [OK].
Ta kontakt med kopisenteret for å få mer informasjon.
Koble til andre enheter
• Hvis skriveren ikke kunne kobles til, må du stille [USB-tilk.] under
37NO
zKopiere inn dato på bildene
Kameraet har ingen funksjon for å kopiere inn dato på et bilde. Grunnen til dette er å forhindre at
datoen blir kopiert under utskrift.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter:
Du kan be om at bildene skal skrives ut med datoen innkopiert. Ta kontakt med kopisenteret for
å få mer informasjon.
Skrive ut hjemme:
Koble til en PictBridge-kompatibel skriver, trykk på MENU-knappen, og sett [Utskrift] t
[Dato] til [Dato] eller [Dag og tid].
Kopiere inn dato på bildene med PMB:
Når den inkluderte "PMB"-programvaren er installert på PC-en (side 40), kan du kopiere inn
datoen på bildet direkte. Merk at når bilder med innkopiert dato skrives ut, kan det hende at
datoen blir duplisert, avhengig av utskriftsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om
"PMB", kan du se "PMB Guide" (side 41).
38NO
Bruke kameraet sammen med en datamaskin
x Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
Du kan ha glede av de innspilte bildene mer enn noen gang ved å bruke programvaren
"PMB" som følger med på en CD-ROM-plate (inkludert).
Det finnes flere funksjoner enn de som nevnes nedenfor, slik at du kan få enda mer glede
ut av bildene dine. For mer informasjon, se "PMB Guide" (side 41).
Importere til
datamaskin
Kalender
Medietjeneste
Vise bilder i en
kalender.
Laste opp bildet til
medietjenesten.
CD/DVD
Skrive ut bilder med
datostempling.
Lage en datadisk ved hjelp
av en CD- eller DVDbrenner.
Eksportere til
kamera
Koble til andre enheter
Utskrift
Eksportere bilder til en
"Memory Stick Duo" og vise
dem.
Merknad
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
39NO
x Trinn 1: Installere "PMB" (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert) ved hjelp av følgende prosedyre. Når du
installerer "PMB", er "Music Transfer" også installert.
• Logg på som administrator.
1
Kontroller datamaskinen din.
Anbefalt miljø for bruk av "PMB" og "Music Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere (for avspilling/redigering av
HD-filmer: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller raskere/ Intel Pentium D 2,8 GHz eller
raskere/ Intel Core Duo 1,66 GHz eller raskere/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller
raskere)
Minne: 512 MB eller mer (for å spille av/redigere høyoppløselige filmer:
1 GB eller mer)
Harddisk (nødvendig plass til installasjonen): Ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768 piksler eller mer
Videominne: 32 MB eller mer (Anbefalt: 64 MB eller mer)
*1 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
2
Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i
CD-ROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
40NO
3
Klikk på [Install].
4
5
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
"Choose Setup Language"-skjermen vises.
Ta ut CD-ROM-en når installeringen er fullført.
x Trinn 2: Importere bilder til datamaskinen med "PMB"
1
Sett inn en fullt oppladet batteripakke i kameraet, og trykk
deretter på
(avspilling)-knappen.
2
Koble kameraet til datamaskinen.
"Kobler til..." vises på kameraets skjerm.
1 Til en USB-plugg
Kabel for
flerbruksterminal
2 Til
multikontakten
•
3
vises på skjermen under kommunikasjonen. Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren
vises. Når indikatoren endres til
, kan du begynne å bruke datamaskinen igjen.
Klikk på [Import]-knappen.
For mer informasjon, se "PMB Guide".
x Trinn 3: Vise "PMB Guide"
Dobbeltklikk på
(PMB Guide)ikonet på skrivebordet.
•
For å få tilgang til "PMB Guide" fra
startmenyen: Klikk på [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
Koble til andre enheter
1
Merknader
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal fra kameraet mens kameraet brukes, eller mens
"Tilgang..." vises på kameraets skjerm. Det kan i så fall ødelegge dataene.
• Når du bruker et batteri som snart er utladet, kan det være vanskelig å overføre dataene eller
dataene kan bli ødelagt. Bruk av AC-adapteren (selges separat) og USB /AV/ DC IN-kabelen for
flerbruksterminalen (selges separat) anbefales.
41NO
x Bruke kameraet sammen med en Macintosh-datamaskin
Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen. "PMB" er imidlertid ikke
kompatibel. Når bilder eksporteres til "Memory Stick Duo", viser du dem i
[Mappevisning].
Du kan installere "Music Transfer" på en Macintosh-datamaskin.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til
kameraet.
Anbefalt miljø for importering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-plugg: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Music Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer anbefales)
Harddisk (nødvendig plass til installasjonen): Ca. 50 MB
42NO
Endre kamerainnstillinger
Endre driftslydene
Du kan velge lyden du hører når du bruker kameraet.
1 Trykk MENU-knappen.
MENU-knapp
Velg
(Innst.) med V på
2 kontrollknappen,
og trykk på z.
Velg (Hovedinnstillinger) med v/V/b/B på
3 kontrollknappen,
og trykk på [Pip] t ønsket modus t z.
Lukker: Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
Høy/Lav: Lyden av lukkeren høres når du trykker på kontroll/lukkerknappen. Hvis
du vil senke volumet, velger du [Lav].
Av: Pip/lukkerlyden er slått av.
Endre kamerainnstillinger
43NO
Bruke MENU-elementene
Viser tilgjengelige funksjoner for enkel innstilling når kameraet er i opptaks- eller
visningsmodus. Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Initialiser] for å initialisere innstillingene
Velg
til standardinnstillingen.
på MENU-knappen for å
1 Trykk
vise menyskjermen.
MENU-knapp
det ønskede
2 Velg
menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen. Under
avspilling bekrefter du ved å
trykke på z.
3 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyskjermen.
x MENU i opptaksmodus
Element
Beskrivelse
Filmopptaksmodus
Endrer innstillingene i henhold til den valgte scenen når du spiller inn
filmer.
(
Bildestørr.
Auto/
Høy følsomhet)
Velger bildestørrelse.
(
/
/
/
/
(
1280×720 (fin)/
/
/
1280×720 (standard)/
REC-modus
Velger modus for kontinuerlig opptak.
EV
Justerer eksponeringen manuelt.
ISO
Velger lysfølsomhet.
(
Normal/
VGA)
Serie/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV)
(–2,0EV til +2,0EV)
(Auto/ISO 80 til ISO 3200)
44NO
)
Element
Beskrivelse
Hvitbalanse
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende
lysforhold.
(
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blits/
Ett trykk/
Overskyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Hvitglødende/
Ettrykksinnst)
Fokus
Endrer fokusmetode.
Målemodus
Angir hvilken del av motivet som skal måles for å avgjøre eksponeringen.
(
(
Scenegjenkjenning
Multi-AF/
Multi/
Senter-AF/
Senter/
Punkt-AF/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
)
Punkt)
Registrerer opptaksforholdene automatisk og tar bildet.
(
Auto/
Avansert)
Smilfølsomhet
Stiller følsomhetsnivået for registrering av smil.
Ansiktsregistrering
Velger motivet som prioriteres under tilpasning av fokuset når
Ansiktsregistrering brukes.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Lukkede øyne-reduksjon
Stiller Lukkede øyne-reduksjonfunksjonen.
Rødøyered.
Er satt til å redusere problemet med røde øyne.
(
(
Stort smil/
Av/
Normalt smil/
Auto/
Svakt smil)
Barneprioritet/
Voksenprioritet)
(-2,0EV til +2,0EV)
(
(
Auto/
Auto/
Av)
På/
Av)
DRO
Optimaliserer lysstyrken og kontrasten.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
Kontrast
Justerer kontrasten.
(
–/
Standard/
+)
Skarphet
Justerer skarpheten.
(
–/
Standard/
+)
(
(
Livlig/
DRO plus)
Bruntone/
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(
(Innst.)
Normal/
DRO standard/
Opptak/
Fortsett/
Endrer kameraets innstillinger.
Av)
S/HV)
Endre kamerainnstillinger
SteadyShot
Av/
45NO
x MENU i visningsmodus
Element
Beskrivelse
(Lysbildevisning)
Bildene spilles av etter hverandre sammen med effekter og musikk.
(Datoliste)
Velger avspillingsdatolisten.
(Hendelsesliste)
(Visningsmodus)
Velger hendelsesgruppen som skal spilles av.
Veksler mellom visningsmodusene.
(
(Filtrer etter ansikt)
(Retusjere)
(Slett)
Favoritter/
Av/
Alle mennesker/
Barn/
Babyer/
Smil)
Legger til bilder i Favoritter eller fjerner bilder fra Favoritter.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Legg til alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Teksten som vises, er forskjellig i henhold til hver Visningsmodus.
Retusjerer bilder.
(
(Div. størrelser for
endring)
Hendelsesvisning/
Spiller av bilder filtrert i henhold til visse betingelser.
(
(Legge til/fjerne
Favoritter)
Datovisning/
Mappevisning)
Trimme/
Rødøyekorreksjon/
Uskarp maskering/
Mykt fokus/
Delvis farge/
Fiskeøyeobjektiv/
Kryssfilter/
Uskarp stråleeffekt/
Retro/
Smil)
Endrer bildestørrelse i forhold til bruk.
(
HDTV/
Blogg / E-postvedlegg)
Sletter bilder.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Alle bilder i datoområdet*)
* Teksten som vises, er forskjellig i henhold til hver Visningsmodus.
(Beskytt)
Hindrer utilsiktet sletting.
(
Dette bildet/
Flere bilder)
Legger til et skriverekkefølgemerke til bildet du ønsker å skrive ut i en
"Memory Stick Duo".
(
Flere bilder)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(
Dette bildet/
Flere bilder)
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
(Innst.)
46NO
Dette bildet/
(Utskrift)
Velger mappe for visning av bilder.
Endrer andre innstillinger enn opptaksinnstilingene.
Bruke
(Innst.)-elementene
Du kan endre standardinnstillingene.
(Opptaksinnstillinger) vises bare når innstillingene er angitt i opptaksmodus.
på MENU-knappen for å
1 Trykk
vise menyskjermen.
MENU-knapp
(Innst.) med V på
2 Velg
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
ønsket element med v/V/b/B på kontrollknappen, og
3 Velg
trykk på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av innstillingsskjermen.
Kategori
Element
Beskrivelse
AF-lys
AF-lys gir utfyllende belysning for å forenkle
fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Rutenettlinje
Angir om det skal vises rutenettlinjer på skjermen
eller ikke.
(Opptaksinnstillinger)
Velger modus for digital zoom.
Konvert.-linse
Stilles inn for å oppnå et tilfredsstillende fokus med
en påsatt konverteringslinse.
Auto-orient.
Når kameraet roteres for å ta et portrett (vertikalt)
bilde, tar kameraet opp stillingsendringen og viser
bildet i portrettstilling.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart
etter at det er tatt.
Endre kamerainnstillinger
Digital zoom
47NO
Kategori
Element
Beskrivelse
Pip
Brukes til å velge eller slå av lyden du hører når du
bruker kameraet.
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til
menyelementer, advarsler og meldinger.
Funksj.veiv.
Velger om funksjonsveiviseren skal vises eller ikke
når du bruker kameraet.
(Hovedinnstillinger)
("Memory
Stick"-verktøy)
(Internt
minneverktøy)
Initialiser
Initialiserer innstillinger til standardinnstillingene.
Demomodus
Angir om du vil vise en demonstrasjon av Smilutløser
og Scenegjenkjenning.
COMPONENT
Velger videoutgangssignalet i henhold til TV-en som
er koblet til.
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TVfargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
Vid zoomevisning
Spiller av bilder med 4:3- og 3:2-bildeforhold på en
HDTV (High Definition) med et bildeforhold på 16:9.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av
kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av kabelen for
flerbruksterminal.
Last ned musikk
Endrer musikkfilene med "Music Transfer".
Formater musikk
Sletter alle bakgrunnsmusikkfiler som er lagret på
kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe på "Memory Stick Duo" for
opptak av bilder.
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
Slette REC-mappe
Sletter mappene i "Memory Stick Duo".
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory
Stick Duo".
Filnummer
Velger metoden som skal brukes til å tilordne
filnumre til bilder.
Format
Formaterer internminnet.
Filnummer
Velger metoden som skal brukes til å tilordne
filnumre til bilder.
Områdeinnstilling
Justerer tidspunktet til det lokale tidspunktet i et valgt
område.
Dato- og tidsinnstill.
Brukes til å stille inn dato og tid.
(Klokkeinnstillinger)
48NO
Annet
Liste over ikoner som vises på skjermen
Ikonene vises på skjermen for å vise kameraets status.
Du kan endre skjermbildet ved å bruke DISP (skjermbilde) på kontrollknappen
(side 24).
A
Når du tar stillbilder
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
• Ikonene er begrenset i
(Enkelt
Scenevalg
opptak)-modus.
Når du filmer
Modusvelger (Intelligent
autojustering, Program
Auto)
Scenegjenkjenning-ikon
Filmopptaksmodus
Hvitbalanse
Når du spiller av
Målemodus
SteadyShot
Vibrasjonsvarsel
Scenegjenkjenning
DRO
Skarphet
Annet
Kontrast
Indikatoren Smilfølsomhet
49NO
Indikator
Betydning
Zooming
C
Indikator
Betydning
REC-mappe
Fargemodus
Avspillingsmappe
PictBridge kobler til
96
Antall bilder som kan tas
Visningsmodus
12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
100min
Opptakstid
Filtrer etter ansikt
Opptak/avspilling av
medier ("Memory Stick
Duo", internt minne)
Favoritter
Bytte mappe
AF-lys
Beskytt
Utskriftsrekkefølge (DPOF)
Rødøyereduksjon
PMB-eksport
Målemodus
Avspillingszoom
Blitsmodus
Blitsen lades
B
Hvitbalanse
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-nummer
NR sakte lukker
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Indikator for AFavstandssøkerramme
1.0 m
Semi-manuell verdi
Makro
50NO
REC
Standby
Spille inn en film/sette en
film på standby
0:12
Opptakstid (m:s)
101-0012
Mappe-fil-nummer
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksj.veiv. for å vise bilde
bB BACK/NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
ISO 400
ISO-nummer
D
Indikator
Betydning
Selvutl.
C:32:00
Egendiagnose-display
Reisemål
Advarsel om
overopphetning
Konvert.-linse
Ansiktsregistrering
Serie/Nivåtrinn
Styringsfilen er full
AF-avstandssøkerramme
Trådkors for punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
PictBridge kobler til
N
Avspilling
Avspillingsindikator
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Lengde- og
breddegradsvisning
Histogram
vises når histogram•
displayet deaktiveres.
Volum
Annet
51NO
Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for
Cyber-shot")
"Brukerhåndbok for Cyber-shot", som forklarer detaljert hvordan kameraet brukes,
følger med på CD-ROM-platen (inkludert). Se i den for å få mer detaljerte instrukser for
mange av funksjonene i kameraet.
• Du trenger Adobe Reader for å kunne lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot". Hvis det
ikke er installert på datamaskinen, kan du laste det ned fra nettsiden
http://www.adobe.com/
x For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i
CD-ROM-stasjonen.
2
Klikk på "Brukerhåndbok for
Cyber-shot".
"Videregående veiledning for Cyber-shot",
som inneholder informasjon om
tilleggsutstyr for kameraet, installeres
samtidig.
3
Start "Brukerhåndbok for Cyber-shot" fra snarveien på
skrivebordet.
x For Macintosh-brukere
52NO
1
Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i
CD-ROM-stasjonen.
2
Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" som er
lagret i mappen [NO] på datamaskinen.
3
Etter at kopieringen er fullført, dobbeltklikk på
"Handbook.pdf".
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller elementene nedenfor, og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Hvis koden "C/E:ss:ss" vises på skjermen, leser du side "Brukerhåndbok
for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken, vent omtrent ett minutt, og sett inn batteripakken igjen og
slå på strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 47).
4 Rådfør deg med Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Ved reparasjon av kameraer med internminne eller Musikkfiler-funksjon, kan dataene i
kameraet bli kontrollert ved minimumsnødvendighet for å kontrollere og forbedre
feilsymptomene. Sony vil ikke kopiere eller lagre noe av denne dataen.
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteripakken.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken (side 12).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt inn batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet blir tilkoblet.
• Sett i batteripakken på korrekt måte (side 12).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 10).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
• Avhengig av kameraet og batteritemperaturen kan strømmen slå seg av automatisk for å
Annet
Strømmen slås plutselig av.
beskytte kameraet. I så fall vises det en melding på LCD-skjermen før strømmen slås av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 14).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
53NO
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Batteriet brukes opp raskt og batteristrømmen som er igjen, vil være lavere enn indikatoren
viser i følgende tilfeller:
– Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
– Når du bruker blits og zoom ofte.
– Når du slår strømmen av og på ofte.
– Når du stiller inn skjermens lysstyrke med DISP (skjermvisning)-innstillingene.
• En uoverensstemmelse oppsto mellom indikatoren for gjenstående batteritid og faktisk
gjenstående batteritid. Lad ut batteripakken helt én gang og deretter opp igjen for å få korrekt
visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 10).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken mens den er inne i kameraet.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk
batteriladeren (inkludert) til å lade batteriet.
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades opp.
• Fjern og sett inn batteripakken på nytt. Sørg for at det installeres riktig.
• Temperaturen kan være dårlig egnet til opplading. Prøv å lade batteripakken igjen med riktig
ladetemperatur (10 °C til 30 °C).
Ta stillbilder/filmer
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (sidene 26, 30).
Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 34).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
(Filmmodus).
• Still inn modusvelgeren på
(Filmmodus) når du filmer.
• Du kan spille inn filmer med en bildestørrelse på [1280×720] til "Memory Stick PRO Duo".
Når du bruker et annet opptaksmedium enn "Memory Stick PRO Duo", setter du
filmbildestørrelsen til [VGA].
• Kameraet er i Smilutløser-demonstrasjonsmodus. Sett [Demomodus] til [Av].
Hvite, svarte, røde, lilla eller andre striper vises på bildet, eller bildet virker
rødaktig.
• Dette fenomenet kalles "smearing". Dette er ikke en feil.
54NO
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk
(avspilling)-knappen (side 17).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som ble
behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er lagret på "Memory Stick Duo", og som er
tatt med andre kameraer. Spill av slike bilder i Mappevisning (side 33).
• Årsaken til dette er kopiering av bilder fra datamaskinen til "Memory Stick Duo" uten å bruke
"PMB". Spill av slike bilder i Mappevisning (side 33).
Annet
55NO
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På et svært varmt, kaldt eller fuktig sted
•
•
•
•
I en bil som er parkert i solen, eller på
lignende steder, kan kamerahuset bli
deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal.
Under direkte sollys eller i nærheten av en
varmekilde
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til feil.
På et sted som er utsatt for vuggende
bevegelser
I nærheten av sterke magnetfelt
På støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller
støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til
å slutte å virke som det skal, og i enkelte
tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke
kan repareres.
Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk av skjermoverflaten med et
LCD-rensesett (selges separat) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut
som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre
skade på overflatebehandlingen eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av
ovennevnte stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt
med gummi eller vinyl.
56NO
Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
Fotografering på svært kalde eller varme
steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Merk at hvis du
prøver å ta bilder mens det er fuktighet i
objektivet, får du ikke tatt tydelige bilder.
Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og
klokken og andre innstillinger, uansett om
strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig
når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid
bare bruker kameraet i korte perioder, vil det
gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i
det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt
utladet. I så fall må du passe på å lade opp
dette oppladbare batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er
ladet, kan du likevel bruke kameraet, men dato
og tid vil ikke vises.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med
strømmen avslått.
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladbar batteripakke
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (selges separat), 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (selges
separat), 4,2 V
Strømforbruk (ved fotografering):1,1 W
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 °C til +60 °C
Mål:
107,3 × 68,7 × 47,1 mm (B/H/D, ekskludert
fremspring)
Vekt (inkludert NP-BG1-batteripakke og
"Memory Stick Duo"): Ca 279 g
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Bildeinnretning: 7,79 mm (1/2,3 type) fargeCCD, primærfargefilter
Samlet antall piksler i kameraet:
Ca. 12,4 megapiksler
Effektivt antall piksler i kameraet:
Ca. 10,1 megapiksler
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
10× zoomobjektiv
f = 6,3 mm – 63,0 mm (38 mm – 380 mm
(omtrent som 35 mm film))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Under filmopptak (16:9): 39 mm – 390 mm
Under filmopptak (4:3): 47 mm – 470 mm
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
manuell eksponering, Scenevalg (10 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1, 2, 3, hvitglødende, blits, Ett
trykk
Opptaksintervall for Seriemodus: 0,57 sekunder
Filformat:
Stillbilder: JPEG-kompatibel (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.21, MPF Baseline), DPOFkompatibel
Filmer: MPEG4 Visual
Opptaksmedier: Internminne (ca. 11 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (Anbefalt
eksponeringsindeks) satt til Auto):
Ca. 0,2 m til 7,0 m (W)/
ca. 0,9 m til 5,5 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
[LCD-skjerm]
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
Utgangsspenning: Likestrøm 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 °C til +60 °C
Mål: Ca. 83 × 55 × 24 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 55 g
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Maksimal ladestrøm: 1,44 A
Maksimal ladespenning: Likestrøm 4,2 V
Kapasitet:
typisk: 3,4 Wh (960 mAh)
minimum: 3,3 Wh (910 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Annet
Flerbruksterminal Type2b (AV-out(SD/HD
Component)/USB/DC-in):
Videoutgang
Lydutgang (stereo)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
BC-CSGD/BC-CSGE-batterilader
LCD-skjerm:
7,5 cm (3,0 type) TFT-drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
57NO
Varemerker
• Følgende merker er varemerker for Sony
Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"PhotoTV HD", "Info LITHIUM"
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Adobe og Reader er enten varemerker eller
registrerte varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som
brukes i denne håndboken, som regel
varemerker eller registrerte varemerker for
sine respektive utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes imidlertid ikke i
alle tilfeller i denne håndboken.
Stick",
•
•
•
•
•
58NO
Annet
59NO
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
-GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE
RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til
stikkontakten, skal du anvende en
stikadapter med en udformning, der passer
til stikkontakten.
FORSIGTIG
[ Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og forårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
2DK
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød
eller belastning såsom at hamre på det, tabe det
eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande
komme i kontakt med batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer over
60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er
parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende
Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte
Sony batterioplader eller en enhed, som kan
oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af samme
type eller en tilsvarende type, som anbefales af
Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
[ Batterioplader
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er
batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en
stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer
under brug af batteriopladeren, skal du straks
afbryde strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Til kunder i Europa
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3DK
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 6
Introduktion
............................................................................. 8
Gennemgang af det medfølgende tilbehør ............................................... 8
Identifikation af kameraets dele................................................................. 9
Opladning af batteriet.............................................................................. 10
Isættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (sælges separat) .............. 12
Indstilling af uret ...................................................................................... 14
Optagelse/visning af billeder
............................ 16
Optagelse af billeder ............................................................................... 16
Visning af billeder .................................................................................... 17
Brug af optagefunktioner
........................................................ 18
Visning af et minimum af indikatorer (Nem optagelse)............................ 18
Registrering af smil og automatisk optagelse (Smiludløser) ................... 19
Automatisk registrering af optageforhold (Scenegenkendelse).............. 20
Fokusering på motivets ansigt (Registrering af ansigter)........................ 22
Optagelse af nærbilleder (Makro) ........................................................... 23
Brug af selvudløseren.............................................................................. 23
Valg af en blitztilstand.............................................................................. 24
Ændring af skærmvisningen.................................................................... 24
Valg af et billedformat, der passer til formålet......................................... 25
Brug af en optagetilstand, der passer til motivet (Valg af motiv) ............ 26
Optagelse med Auto programmeret........................................................ 28
Optagelse med ønsket eksponering (Optagelse med manuel
eksponering)............................................................................................ 28
Optagelse af film...................................................................................... 29
Brug af visningsfunktioner
.................................................... 31
Visning af et forstørret billede (Afspilningszoom) .................................... 31
Søgning efter et billede (Billedindeks)..................................................... 31
Visning af stillbilleder med musik (Diasshow) ......................................... 32
Valg af et visningsformat (Visningstilstand)............................................. 33
4DK
Sletning af billeder
....................................................................... 34
Sletning af billeder................................................................................... 34
Sletning af alle billeder (Format) ............................................................. 35
Tilslutning af andre enheder .................................................. 36
Visning af billeder på tv........................................................................... 36
Udskrivning af stillbilleder ....................................................................... 36
Brug af kameraet med en computer ....................................................... 38
Ændring af kameraindstillinger
........................................... 42
Ændring af betjeningslyde ...................................................................... 42
Brug af elementerne under MENU .......................................................... 43
Brug af elementer under
(Indstillinger) ............................................. 46
Andet
.................................................................................................... 48
Liste over ikoner på skærmen ................................................................. 48
Flere oplysninger om kameraet ("Cyber-shot Håndbog") ....................... 51
Fejlfinding ................................................................................................ 52
Forsigtig................................................................................................... 55
Specifikationer......................................................................................... 56
5DK
x Bemærkninger om brug af kameraet
Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
Du må ikke slukke kameraet, fjerne batteriet
eller en "Memory Stick Duo", mens
adgangsindikatoren lyser. Ellers kan data i den
interne hukommelse eller "Memory Stick
Duo" blive ødelagt. Sørg for at lave en
sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
Om billedstyringsfiler
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" uden
billedstyringsfil i kameraet og tænder for det,
bruges en del af kapaciteten på "Memory Stick
Duo" til automatisk at oprette en
billedstyringsfil. Der kan gå et stykke tid, før
du igen kan betjene kameraet.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder med at optage, skal du
•
•
•
•
•
•
•
•
6DK
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 55), før du
betjener kameraet.
Kameraet må ikke udsættes for vand. Der
kan opstå fejl, hvis der kommer vand ind i
kameraet. Og i nogle tilfælde kan kameraet
ikke repareres.
Ret ikke kameraet mod solen eller andre
kraftigt lysende genstande. Der kan opstå fejl
i kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af steder,
hvor der genereres stærke radiobølger eller
udsendes stråling. Hvis du gør dette, kan
kameraet muligvis ikke optage eller afspille
billeder.
Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal den
fjernes, før kameraet bruges (side 55).
Du må ikke ryste kameraet eller slå på det.
Der kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke
optage billeder. Det kan også ødelægge
optagemediet eller beskadige billeddataene.
Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at
snavs på blitzens overflade giver
misfarvning eller sætter sig fast på blitzens
overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem
høj præcision, således at andelen af effektive
pixler udgør 99,99%. Der kan dog være små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse
prikker er et normalt resultat af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelsen.
• Når batteriniveauet bliver lavt, stopper
objektivet måske sin bevægelse. Indsæt et
opladet batteri, og tænd derefter kameraet
igen.
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan blive varmt ved
kontinuerlig brug, men dette er ikke en fejl.
Om beskyttelse mod
overophedning
Du kan muligvis ikke optage film, og kameraet
slukkes muligvis automatisk for at beskytte
kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen.
Der vises en meddelelse på LCD-skærmen, før
kameraet slukkes, eller du kan ikke længere
optage film.
Om kompatibilitet af billeddata
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(Design rule for Camera File system) – en
international standard, der er defineret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony kan ikke garantere, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr kan
afspille billeder, der er optaget med
kameraet.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Ingen kompensation for
beskadiget indhold eller fejl i
optagelse
Sony giver ingen kompensation for manglende
optagelse eller tab eller beskadigelse af
optaget indhold, som skyldes en fejl i kameraet
eller på optagemediet, osv.
7DK
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende
tilbehør
• Batterioplader BC-CSGD/BC-CSGE (1)
x Brug af håndledsrem og
snor til objektivdæksel
Sæt håndledsremmen på, og før hånden
gennem løkken, så kameraet ikke går i
stykker, hvis det tabes.
Introduktion
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/
Batteriholder (1)
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal
(1)
• Håndledsrem (1)
• Objektivdæksel (1)
• Cd-rom (1)
– Cyber-shot programsoftware
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne manual) (1)
8DK
Krog til
håndledsrem
Krog til snor til
objektivdæksel
Identifikation af kameraets dele
A Knappen
(Smil)
B Knappen ON/OFF (Power)
C Funktionsvælger
D Lukkerknap
G Blitz
H Krog til snor til objektivdæksel
I Selvudløserlampe/Smiludløserlampe/
AF-lampe
J Objektiv
K LCD-skærm
L Højttaler
M Krog til håndledsrem
N Knappen
(Afspilning)
O Kontrolknap
I en menu: v/V/b/B/z
Ikke i en menu: DISP/ / /
P Knappen (Slet)
Q Knappen MENU
R Gevind til kamerastativ
Introduktion
E Ved optagelse: Zoomknappen W/T
(zoom) Ved visning: zoomknappen
(afspilningzoom)/zoomknappen
(Indeks)
F Mikrofon
• Benyt et kamerastativ med en
skruelængde på under 5,5 mm. Ellers kan
kameraet ikke fastgøres korrekt, og du
kan beskadige kameraet.
Nederst
S Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
T Batteriåbning
U "Memory Stick Duo"-port
V Multistik
W Batteriudløser
X Adgangsindikator
9DK
Opladning af batteriet
batteriet i
1 Sæt
batteriopladeren.
•
Du kan oplade batteriet, selvom det
ikke er helt tomt.
Introduktion
Batteri
2 Tilslut
batteriopladeren til
Til kunder i USA og Canada
Stik
stikkontakten i
væggen.
Hvis du fortsætter opladningen
af batteriet i ca. en time efter at
CHARGE-lampen er slukket, vil
brugstiden være lidt længere
(fuld opladning).
CHARGE-indikator
Lyser: Oplader
Slukket: Opladning er færdig
(normal opladning)
CHARGE-indikator
Til kunder i andre lande/områder end USA og
Canada
Netledning
CHARGE-indikator
3 Afbryd opladeren, når opladningen er færdig.
10DK
x Opladningstid
Fuld opladning tid
Normal opladning tid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
Bemærk
• Ovenstående skema viser, hvor lang tid det tager at oplade et helt tomt batteri ved en temperatur på
25°C. Opladningen kan vare længere, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
• Sæt batteriopladeren i den nærmeste stikkontakt.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen og batteriet fjernes fra
x Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/
afspilles
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Optagelse af stillbilleder
Ca. 145
Ca. 290
Visning af stillbilleder
Ca. 320
Ca. 6400
Introduktion
batteriopladeren.
• Kontroller, at du bruger et originalt batteri og en original batterioplader fra Sony.
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Bemærk
• Batteriets driftstid og antallet af stillbilleder kan variere, afhængigt af kameraets indstillinger.
zBrug af kameraet i udlandet
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren (sælges
separat) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC,
50/60 Hz.
Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter). Dette kan medføre fejl.
11DK
Isættelse af batteriet/en "Memory
Stick Duo" (sælges separat)
1 Åbn klappen.
Introduktion
en "Memory Stick Duo"
2 Isæt
(sælges separat).
Vend din "Memory Stick Duo", så
stikkene vender ud mod LCD'en, og skub
den ned i åbningen, indtil den klikker på
plads.
3 Sæt batteriet i.
Sæt batteriet i, mens du trykker
batteriudløseren i pilens retning.
4 Luk låget.
12DK
x Understøttede "Memory
Stick"
x Når der ikke er isat en
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo"
Billederne gemmes i kameraets interne
hukommelse (ca. 11 MB).
Hvis du vil kopiere billeder fra den
interne hukommelse til en "Memory
Stick Duo", skal du sætte en "Memory
Stick Duo" i kameraet og vælge MENU
t
(Indstillinger) t
("Memory
Stick"-værktøj) t [Kopier].
x Sådan tages batteriet ud
Batteriudløser
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge en "Memory Stick" til
kameraet.
x Sådan fjernes "Memory
Stick Duo"
Adgangsindikator
Introduktion
Du kan også bruge en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo" til
kameraet.
Du kan finde flere oplysninger om antal
billeder/optagetid på side 26, 30. Andre typer
af "Memory Stick" eller hukommelseskort er
ikke kompatible med kameraet.
Skub til batteriudløseren. Pas på
ikke at tabe batteriet.
x Kontrol af det resterende
batteriniveau
Batteriindikatoren vises øverst til venstre
på LCD-skærmen.
Høj
Sørg for, at adgangsindikatoren ikke
lyser, og tryk derefter en enkelt gang
på din "Memory Stick Duo".
Bemærk
• Fjern aldrig "Memory Stick Duo"/batteriet,
når adgangsindikatoren lyser. Dette kan
beskadige dataene på din "Memory Stick
Duo"/den interne hukommelse.
Lav
Bemærk
• Batteriindikatoren ændres efter ca. et minut.
• Batteriindikatoren kan i visse tilfælde vises
forkert.
• Hvis du bruger batteriet NP-FG1 (sælges
separat), vises antallet af minutter efter
batteriindikatoren.
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og
ved gentagen brug. Hvis driftstiden pr.
opladning falder markant, skal batteriet
udskiftes. Køb et nyt batteri.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke
betjener det i ca. tre minutter, slukkes
kameraet automatisk (automatisk
slukkefunktion).
13DK
Indstilling af uret
på knappen ON/OFF
1 Tryk
(Power).
Kameraet tændes.
• Det kan vare lidt, før der er strøm på
kameraet, og du kan begynde at bruge
det.
Introduktion
Knappen ON/OFF (Power)
en indstilling med
2 Vælg
v/V på kontrolknappen, og
tryk derefter på z.
Dato-/tidsformat: Vælg visningsformat
for dato og klokkeslæt.
Sommertid: Vælg Sommertid Til/Fra.
Dato og tid: Indstiller datoen og
klokkeslættet.
Kontrolknap
en numerisk værdi og de ønskede indstillinger
3 Vælg
med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
•
14DK
Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
4 Vælg [Gå til næste], og tryk derefter på z.
det ønskede område
5 Vælg
med b/B på kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
Introduktion
[OK], og tryk derefter på
6 Vælg
z.
Bemærk
• Dette kamera har ingen funktion til indkopiering af datoer på billeder. Du kan udskrive eller
gemme billeder med dato ved hjælp af "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger).
x Indstilling af dato og klokkeslæt igen
Tryk på knappen MENU, og vælg
(side 47).
(Indstillinger) t
(Indstillinger af ur)
15DK
Optagelse/visning af billeder
Optagelse af billeder
kameraet på
1 Indstil(Intelligent
autojustering),
og tryk derefter på knappen
ON/OFF (Power).
Hvis du vil optage film, skal du indstille
funktionsvælgeren til
(Filmtilstand)
(side 29).
Optagelse/visning af billeder
Knappen ON/OFF
(Power)
kameraet stille som
2 Hold
vist.
•
Bevæg knappen W/T (zoom) mod T for
at zoome ind, og mod W for at zoome ud.
Hvis man bevæger knappen let zoomes
langsomt, og bevæges knappen helt
zoomes der hurtigt.
udløserknappen halvt
3 Tryk
ned for at fokusere.
vises for at angive, at SteadyShot er
slået til. Når billedet er i fokus, høres et
bip, og indikatoren z lyser. Den korteste
optageafstand er ca. 2 cm (W)/90 cm (T)
(fra objektivets forkant).
udløserknappen helt
4 Tryk
ned.
Billedet tages.
16DK
Funktionsvælger
Knappen W/T (Zoom)
T-siden
W-siden
Lukkerknap
SteadyShotmærke
AE/AF
lås
Visning af billeder
på knappen
1 Tryk(Afspilning).
Det sidst optagede billede vises.
• Hvis et billede på "Memory Stick Duo",
der er optaget med et andet kamera, ikke
kan afspilles på dette kamera, kan du få
det vist i [Mappevisning] (side 33).
(Afspilning)
x Valg af næste/forrige billede
Vælg et billede med B (næste)/b (forrige) på
kontrolknappen.
Optagelse/visning af billeder
Knappen
Kontrolknap
x Sletning af et billede
1 Tryk på knappen (Slet).
2 Vælg [Dette bil.] med v på kontrolknappen,
og tryk derefter på z.
x Vende tilbage til optagelse af
billeder
Tryk udløserknappen halvt ned.
x Slukning af kameraet
Kontrolknap
Tryk på knappen ON/OFF (Power).
Knappen
(Slet)
17DK
Brug af optagefunktioner
Visning af et minimum af indikatorer
(Nem optagelse)
Denne tilstand benytter et minimalt antal af indstillinger. Skriften på skærmen bliver
større, og indikatorerne bliver lettere at aflæse.
funktionsvælgeren til
1 Indstil(Nem
optagelse).
Handling
Anvendelse
Selvudløser
Tryk på
på kontrolknappen t vælg [Selvudløser 10sek] eller
[Selvudløser fra].
Billedformat
Tryk på MENU t vælg [Stort] eller [Lille] i [Billedformat].
Blitz
Tryk på
på kontrolknappen t vælg [Automatisk blitz] eller [Blitz fra]/
Tryk på MENU t [Blitz] t vælg [Auto] eller [Fra].
zOm tilstanden Nem visning
Når du trykker på knappen
(Afspilning) med funktionsvælgeren indstillet til
(Nem
optagelse), bliver teksten på afspilningsskærmen større og lettere at læse. Derudover
begrænses de tilgængelige funktioner.
Knappen (Slet): Du kan slette det aktuelt valgte billede.
Vælg [OK] t z.
Knappen MENU: Du kan slette det aktuelt viste billede med [Slet enkelt billede] og slette
alle billeder i en mappe med [Slet alle billeder].
18DK
Registrering af smil og automatisk optagelse
(Smiludløser)
1 Tryk på knappen
(Smil).
Knappen
(Smil)
mens der registreres et
2 Vent,
smil.
Registrering af ansigter-ramme
Følsomhed for smilregist.-indikator
Brug af optagefunktioner
Hvis smilniveauet overskrider punktet
b pa indikatoren, tager kameraet
automatisk billeder. Når du trykker på
knappen
(Smil) igen, afsluttes
Smiludløser.
• Hvis du trykker pa udloserknappen i
tilstanden Smiludloser, tager kameraet
billedet og vender tilbage til tilstanden
Smiludloser.
zTip til bedre optagelse af smil
1 Lad ikke pandehåret falde ned over
øjnene.
2 Prøv at placere ansigtet med front
mod kameraet og så lige som muligt.
Registreringen er mest effektiv, når
øjnene er smalle.
3 Smil tydeligt og med blottede tænder.
Det er lettere for kameraet at
registrere smilet, når tænderne er
synlige.
19DK
Automatisk registrering af optageforhold
(Scenegenkendelse)
funktionsvælgeren til
1 Indstil
(Intelligent autojustering).
kameraet mod motivet.
2 Ret
Når kameraet registrerer et motiv, vises ikonet
Scenegenkendelse, (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med
stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro) eller
(Portræt)
på LCD-skærmen.
Ikonet Scenegenkendelse
udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og
3 Tryk
tag billedet.
20DK
z
Optagelse af to billeder med forskellige indstillinger og valg af
det bedste
Tryk på knappen MENU, og vælg
(Scenegenkendelse) t
(Avanceret) med
v/V/b/B på kontrolknappen.
Når kameraet genkender et vanskeligt motiv ( (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt)), skifter det indstillinger som
beskrevet nedenfor og tager to billeder med forskellige effekter.
Anden optagelse
Tag billede i tilstanden
Langsom synkro
Optagelse med øget følsomhed for at reducere sløring
Optagelse i tilstanden
Langsom synkro med det af
blitzen mest oplyste ansigt
som reference
Optagelse med øget følsomhed med det af blitzen mest
oplyste ansigt som reference for at reducere sløring
Tag billede i tilstanden
Langsom synkro
Optagelse med en langsom lukkerhastighed og uden øget
følsomhed
Optagelse med blitzen
Optagelse med justeret lysstyrke for baggrund og kontrast
(DRO plus)
Optagelse med det af blitzen
mest oplyste ansigt som
reference
Optagelse med justeret lysstyrke for ansigt, baggrund og
kontrast (DRO plus)
Når der optages med Scenegenkendelse indstillet til [Avanceret], tager kameraet automatisk to
billeder når
(Portræt) genkendes. Der vælges, vises og optages automatisk et billede hvor
øjnene ikke er lukket.
Brug af optagefunktioner
Første optagelse
21DK
Fokusering på motivets ansigt
(Registrering af ansigter)
Kameraet registrerer motivets ansigt og fokuserer på det. Du kan vælge, hvilket motiv
der skal prioriteres under fokusering.
1 Tryk på knappen MENU.
Knappen MENU
(Registrering af
2 Vælg
ansigter) med v/V/b/B på
kontrolknappen t den ønskede
tilstand t z.
(Fra): Bruger ikke Registrering af
ansigter.
(Auto): Vælger automatisk og fokuserer på et prioriteret ansigt.
(Prioriter børn): Registrerer og optager med prioritering af børneansigter.
(Prioriter voksne): Registrerer og optager med prioritering af
voksenansigter.
zRegistrering af ansigtsprioritet (Registrering af valgt ansigt)
1 Tryk på z på kontrolknappen i Registrering af ansigter. Ansigtet til venstre
registreres som prioriteret ansigt, og rammen ændres til en orange ramme
.
2 Hver gang du trykker på z, flyttes rammen for ansigtsprioritet et ansigt til højre.
Tryk flere gange på z, indtil den orange ramme (
) vises omkring det ansigt,
der skal registreres.
3 Hvis du vil annullere ansigtsregistreringen (Fra), skal du flytte den orange ramme
til ansigtet længst til højre og trykke på z igen.
22DK
Optagelse af nærbilleder (Makro)
Du kan tage smukke nærbilleder af små motiver, f.eks. insekter eller blomster.
på (Makro) på
1 Tryk
kontrolknappen, og tryk derefter på
b/B t z.
(Auto): Kameraet fokuserer automatisk fra
fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
(Makro til): Kameraet fokuserer med prioritet på motiver, der er meget tæt på.
Vælg Makro til ved optagelse af motiver, der er meget tæt på.
Bemærk
eller i Filmtilstand.
Brug af selvudløseren
på (Selvudløser) på
1 Tryk
kontrolknappen, og vælg den
Brug af optagefunktioner
• Tilstanden Makro er fastindstillet på [Auto], når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering
ønskede tilstand med v/V t z.
(Selvudløser fra): Selvudløseren er slået
fra.
(Selvudløser 10sek): Optagelsen starter
med 10 sekunders forsinkelse. Brug denne indstilling, hvis du selv vil med på
billedet. Tryk på
igen for at annullere.
(Selvudløser 2sek): Optagelsen starter med to sekunders forsinkelse. Dette
er for at forhindre sløring pga. rystelser, når der trykkes på udløserknappen.
på udløserknappen.
2 Tryk
Selvudløserlampen blinker, og der høres en biplyd, indtil lukkeren aktiveres.
23DK
Valg af en blitztilstand
på (Blitz) på kontrolknappen,
1 Tryk
og tryk derefter på b/B t z.
(Automatisk blitz): Blitzen udløses ved
for lidt lys og i modlys.
(Blitz til): Blitzen udløses altid.
(Langsom synkro (Blitz til)): Blitzen
udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et
klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
(Blitz fra): Blitzen udløses ikke.
Bemærk
• [Blitz til] og [Langsom synkro (Blitz til)] er ikke tilgængelige, når kameraet er i tilstanden
Intelligent autojustering.
• Du kan ikke bruge blitzen under serieoptagelse eller bracketing.
Ændring af skærmvisningen
på DISP (skærmvisning) på
1 Tryk
kontrolknappen, og vælg den
ønskede tilstand med v/V.
(Lys + Kun billede): Gør skærmen lysere
og viser kun billeder.
(Lys + Histogram): Gør skærmen lysere
og viser et diagram over billedets lysstyrke.
(Lys): Gør skærmen lysere og viser oplysninger.
(Normal): Anvender skærmens standardlysstyrke og viser oplysninger.
zHistogram og lysstyrkeindstillinger
Et histogram er en grafisk gengivelse af et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst
billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
• Hvis du viser billederne i kraftigt dagslys, skal du øge skærmens lysstyrke. Batteriet kan dog
blive brugt hurtigere under disse forhold.
24DK
Valg af et billedformat, der passer til formålet
Billedformatet bestemmer størrelsen af den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformat, jo mere detaljeret gengives billedet, når det udskrives i stort
format. Jo mindre billedformat, jo flere billeder er der plads til. Vælg det billedformat,
der passer til den måde, du ønsker at se billederne på.
1 Tryk på knappen MENU.
Knappen MENU
(Billedformat) med
2 Vælg
v/V/b/B på kontrolknappen t
Billedformat
Retningslinjer for brug
(3648×2736)
Til udskrifter op til A3+-format
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4-format
(2048×1536)
Til udskrifter op til L/2L-format
(640×480)
Til vedhæftning i e-mails
Antal
billeder
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
(3648×2432)
Bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir
og postkort
Færre
Fin
(3648×2056)
Til visning på et HD-tv
Færre
Fin
Flere
Grovkornet
Brug af optagefunktioner
den ønskede størrelse t z.
(1920×1080)
25DK
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i 16:9-format, kan det ske, at begge kanter skæres fra.
x Antal stillbilleder, der kan optages
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Format
Intern
hukommelse
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
47
99
202
412
812
1640
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
97390
VGA
3335
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
3:2(8M)
2
46
97
200
406
801
1618
3290
16:9(7M)
2
47
98
201
409
807
1629
3312
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Bemærk
• Det antal stillbilleder, der kan gemmes, afhænger af optageforholdene og optagemediet.
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Hvis et billede, der er optaget med et andet kamera, afspilles på dette kamera, vises det muligvis
ikke i det faktiske billedformat.
Brug af en optagetilstand, der passer til
motivet (Valg af motiv)
funktionsvælgeren til
1 Indstil
(Valg af motiv).
Der vises en liste over tilstande i Valg af motiv.
26DK
den ønskede tilstand med
2 Vælg
v/V/b/B på kontrolknappen t z.
Hvis du vil skifte til et andet motiv, skal du
trykke på knappen MENU.
(Høj følsomhed): Gør
det muligt at optage billeder
uden blitz, også i svag
belysning.
(Tusmørke): Denne
indstilling gør det muligt at
lave natoptagelser, uden at
atmosfæren går tabt.
(Gourmet): Optager
madanretninger med sprøde
farver.
(Strand): Denne
indstilling gør det muligt at
lave optagelser ved vandet,
idet den bevarer vandets
blålige skær.
(Avanceret
sportsoptagelse): Gør det
muligt for kameraet at
forudsige motivets
bevægelser og fokuserer
derefter korrekt.
(Sne): Denne indstilling
gør det muligt at lave
optagelser i omgivelser med
sne, hvor det hvide bliver
mere tydeligt.
(Landskab): Gør det
muligt at indstille fokus på et
fjerntliggende motiv.
Brug af optagefunktioner
(Blødt snap): Denne
indstilling gengiver
portrætbilleder, blomster,
osv. med en blødere
atmosfære.
(Fyrværkeri): Denne
indstilling gør det muligt at
optage fyrværkeri i al sin
pragt.
(Tusmørke portræt):
Denne funktion gør det
muligt at optage tydelige
billeder af personer i mørke
omgivelser, uden at
atmosfæren går tabt.
Bemærk
• Blitzen udløses ikke i nogle tilstande.
27DK
Optagelse med Auto programmeret
Gør dig i stand til at optage med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed
og blænderen (F-værdien)). Du kan også vælge forskellige indstillinger ved hjælp af
denne menu.
funktionsvælgeren til
1 Indstil
programmeret).
(Auto
2 Tryk på udløserknappen.
Optagelse med ønsket eksponering
(Optagelse med manuel eksponering)
Du kan optage med din foretrukne eksponering ved at indstille lukkerhastigheden og
blændeværdien manuelt.
funktionsvælgeren til
1 Indstil
(Optagelse med manuel
eksponering).
2 Tryk på z på kontrolknappen.
en lukkerhastighed og
3 Vælg
blændeværdi med
kontrolknappen.
Lukkerhastighed/
blændeværdi
Eksponeringsværdi
28DK
Kontrolknap
Funktion
bB
Blændeværdi
vV
Lukkerhastighed
z
Tilbage
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte af kameraet målte eksponering vises
som en EV-værdi på skærmen. 0EV er den værdi, som kameraet vurderer som den bedst
egnede.
Bemærk
• Blitzen er indstillet til [Blitz til] eller [Blitz fra].
Optagelse af film
funktionsvælgeren til
1 Indstil
(Filmtilstand).
Bemærk
Brug af optagefunktioner
2 Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelsen.
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
• Det er muligt, at lyden, når objektivet benyttes eller bip-lyden fra knapperne, kan blive optaget.
• Selv hvis du drejer zoomknappen helt, zoomer kameraet langsomt når der optages en film.
x Visning af film
1 Tryk på knappen
(Afspilning), og tryk på B (næste)/b (forrige) på
kontrolknappen for at vælge den film, der skal vises.
2 Tryk på z.
Knap
Afspilningsfunktion
z
Sætter afspilningen på pause
B
Spoler hurtigt fremad
b
Spoler hurtigt tilbage
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrken. Tilpas lydstyrken med v/V.
29DK
x Billedformat
Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet. Jo højere antal data pr. sekund
(gennemsnitlig bithastighed), jo mere ensartet bliver det afspillede billede.
Filmbilledformat
Gennemsnitlig
bithastighed
Retningslinjer for brug
1280×720(Fin)
9 Mbps
Optag film i højeste kvalitet til visning på
HDTV
1280×720(Standard)
6 Mbps
Optag film i standardkvalitet til visning på
HDTV
VGA
3 Mbps
Optag med et billedformat, der egner sig til
upload på internettet.
x Maksimal optagetid
Skemaet nedenfor viser de anslåede maksimale optagetider. Tiderne er samlede tider for
alle filmfiler. Kontinuerlig optagelse er muligt i ca. 29 minutter.
(Enheder: time: minutter: sekund)
Kapacitet Intern
hukommelse
Format
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720(Fin)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720(Standard)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
Bemærk
• Optagetiden varierer afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Varigheden af en kontinuerlig optagelse varierer afhængigt af optageforholdene (temperatur, osv.).
Ovenstående værdi er baseret på at skærmens lysstyrke er indstillet til [Normal].
• Film hvor størrelsen er indstillet til [1280×720] kan optages på "Memory Stick PRO Duo".
30DK
Brug af visningsfunktioner
Visning af et forstørret billede
(Afspilningszoom)
på knappen
1 Tryk(Afspilning)
for at få vist
et billede, og drej derefter
på zoomknappen
(afspilningszoom).
Billedet forstørres til dobbelt størrelse
og centreres.
zoomskalaen og
2 Juster
placeringen.
Viser den del af billedet, der ses
på skærmen
Søgning efter et billede (Billedindeks)
Brug af visningsfunktioner
Zoomknappen (Afspilningszoom):
Drej zoomknappen mod T for at zoome
ind, eller mod W for at zoome ud.
v/V/b/B på kontrolknappen: Juster
placeringen af den del af billedet, der er
zoomet ind på.
på knappen
1 Tryk(Afspilning)
for at få vist
et billede, og drej derefter
på zoomknappen
(Billedindeks).
•
Drej på zoomknappen
(Billedindeks) igen for at få vist en indeksskærm med endnu flere billeder.
Vælg et billede med v/V/b/B på
2 kontrolknappen.
•
Tryk på z for at skifte til en skærm, hvor
der kun vises et enkelt billede.
31DK
Visning af stillbilleder med musik (Diasshow)
på knappen
(Afspilning)
1 Tryk
for at få vist et stillbillede, og tryk
derefter på knappen MENU.
Knappen MENU
(Diasshow) med
2 Vælg
v/V/b/B på kontrolknappen, og
tryk på z.
[Start] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
3 Vælg
Diasshowet starter.
•
Tryk på z for at afslutte diasshowet.
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem
under diasshowet. Hvis du vil overføre musikfiler, skal du installere softwaren "Music Transfer"
(medfølger) på din computer (side 39) og følge nedenstående trin.
1 Tryk på MENU t
(Indstillinger) t
(Primære indstill.) t [Hent musik] t [OK].
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer.
3 Start og brug "Music Transfer".
Du kan finde flere oplysninger om "Music Transfer" i hjælpen til "Music Transfer".
32DK
Valg af et visningsformat (Visningstilstand)
Gør det muligt at vælge et visningsformat til visning af flere billeder, når du bruger en
"Memory Stick Duo".
på knappen
(Afspilning)
1 Tryk
for at få vist et billede, og tryk
derefter på knappen MENU.
Knappen MENU
(Visningstilstand)
2 Vælg
med v/V/b/B på
kontrolknappen t den ønskede
tilstand t z.
Bemærk
• Hvis du ikke kan afspille billeder, der er taget med et andet kamera, kan du vise dem i
[Mappevisning].
Brug af visningsfunktioner
(Datovisning): Viser billederne efter
dato.
(Vis. af Begivenh.): Analyserer optagedatoerne og hyppigheden, arrangerer
automatisk billederne i grupper og viser dem.
(Favoritter): Viser billeder, der er registreret som Favoritter.
(Mappevisning): Viser og arrangerer billeder i mapper.
33DK
Sletning af billeder
Sletning af billeder
på knappen
(Afspilning)
1 Tryk
for at få vist et billede, og tryk
derefter på knappen
(Slet).
Knappen
(Slet)
på v/V på kontrolknappen
2 Tryk
for at vælge den ønskede
indstilling.
Alle billeder i datointerval: Du kan
slette alle billeder inden for det viste
Knappen MENU
datointerval. I Visningstilstand vises dette
element som [Alle i denne mappe] eller
[Alle i Begivenh.].
Flere billeder: Du kan vælge og slette flere billeder. Vælg billederne, tryk på z,
og tryk derefter på knappen MENU for at slette.
Dette bil.: Du kan slette det aktuelt viste billede.
Afslut: Annullerer en sletning.
34DK
Sletning af alle billeder (Format)
Du kan slette alle billeder på en "Memory Stick Duo" eller i den interne hukommelse.
Hvis du har isat en "Memory Stick Duo", slettes alle data på din "Memory Stick Duo".
Hvis du ikke har isat en "Memory Stick Duo", slettes alle data i den interne
hukommelse.
1
Tryk på knappen MENU.
Knappen MENU
Vælg
(Indstillinger) med
V på kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
3
Vælg
("Memory Stick"-værktøj) eller
(Internt
huk.værktøj) med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk
derefter på [Format] t z.
4
Vælg [OK], og tryk derefter på z.
Bemærk
Sletning af billeder
2
• En formatering sletter alle data permanent, herunder beskyttede billeder, og dataene kan ikke
gendannes.
35DK
Tilslutning af andre enheder
Visning af billeder på tv
1
Slut kameraet til tv'et med multistikkablet (medfølger).
Til lyd/videoindgangsstik
Til multistikket
Multistikkabel
zVisning af billeder på et HD-tv
• Du kan få vist billederne på kameraet ved at slutte det til et HD-tv med Adapterkabel til HD-
output (sælges separat). Benyt en Type2b-kompatibel Adapterkabel til HD-output.
• Gå til skærmen med indstillinger, og indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] under
(Primære indstill.).
Bemærk
• Indstillinger [Video ud] er indstillet til tilstanden [NTSC] fra fabrikken for at du kan få mest muligt
ud af dine filmbilleder. Når billederne ikke vises eller ryster på dit tv, kan du benytte et tv med kun
PAL. Forsøg at skifte til [Video ud] indstilling til [PAL] (side 47).
Udskrivning af stillbilleder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel printer, skal du følge nedenstående trin for at
udskrive billeder.
Start med at slutte kameraet til printerens USB-stik.
1
2
36DK
Slut kameraet til printer med multistikkablet (medfølger).
Tænd printeren.
Når forbindelsen er oprettet, vises
-indikatoren.
3
Tryk på MENU t
(Udskriv)
med v/V/b/B på kontrolknappen
t den ønskede tilstand t z.
(Dette bil.): Udskriv det aktuelt viste
billede.
(Flere billeder): Tryk på b/B for at få
vist et billede, og tryk derefter på z.
4
Knappen MENU
Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på [OK] t z.
Billedet udskrives.
Bemærk
• Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse til printeren, skal du kontrollere, at [USB-tilslut] er
indstillet til [PictBridge] under
(Primære indstill.).
zUdskrivning i en fotoforretning
Du kan ikke udskrive billeder fra den interne hukommelse i en fotoforretning direkte fra
kameraet. Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag den derefter "Memory Stick
Duo" med hen til fotoforretningen.
Sådan kopieres: Tryk på MENU t
(Indstillinger) t
("Memory Stick"-værktøj) t
[Kopier] t [OK].
Du kan få flere oplysninger i din fotoforretning.
Dette kamera har ingen funktion til indkopiering af datoer på billeder. Dermed undgår du, at
datoen duplikeres under en udskrivning.
Udskrivning i en fotoforretning:
Du kan bede om at få billederne skrevet ud med indkopiering af en dato. Du kan få flere
oplysninger i din fotoforretning.
Udskrivning hjemme:
Tilslut en PictBridge-kompatibel printer, og tryk på knappen MENU. Indstil derefter [Udskriv]
t [Dato] til [Dato] eller [Dato&tid].
Tilslutning af andre enheder
zIndkopiering af datoer på billeder
Indkopiering af datoer på billeder med PMB:
Når den medfølgende software "PMB" er installeret på en pc (side 39), kan datoen indkopieres
direkte på et billede. Bemærk, at når der udskrives et billede med indkopieret dato, duplikeres
datoen muligvis, afhængigt af printerindstillingerne. Du kan finde flere oplysninger om "PMB" i
din "PMB Guide" (side 40).
37DK
Brug af kameraet med en computer
x Brug "PMB (Picture Motion Browser)"
Softwaren og "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger), gør det muligt at få det
optimale ud af dine billeder.
Der er flere funktioner, der kan anvendes på billederne, ud over de, der nævnes
nedenfor. Du kan finde flere oplysninger i "PMB Guide" (side 40).
Importer til
computer
Kalender
Medietjeneste
Sæt billederne ind i
en kalender.
Upload billederne til en
medietjeneste.
Udskriv
Cd/dvd
Udskriv billederne
med indkopiering af
dato.
Opret en datadisk med en
cd- eller dvd-brænder.
Eksporter til
kamera
Eksporter billederne til en
"Memory Stick Duo", og afspil
dem.
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
38DK
x Trin 1: Installer "PMB" (medfølger)
Følg nedenstående trin for at installere softwaren (medfølger). Når du installerer "PMB",
installeres "Music Transfer" også.
• Log på som Administrator.
1
Kontroller dit computermiljø.
Anbefalet miljø til brug af "PMB" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (til spil/redigering af HD-film:
Intel Pentium 4 2,8 GHz eller hutigere/ Intel Pentium D 2,8 GHz eller hurtigere/
Intel Core Duo 1,66 GHz eller hutigere/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller
hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller derover (til afspilning/redigering af HD-film:
1 GB eller derover)
Harddisk (ledig plads på harddisken til installation): Ca. 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller derover
Videohukommelse: 32 MB eller derover (64 MB eller derover anbefales)
*1 64-bit Edition og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) understøttes ikke.
2
Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
Installationsmenuen vises.
Klik på [Install].
4
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre
installationen.
5
Tag cd-rom'en ud, når installationen er fuldført.
Skærmen "Choose Setup Language" vises.
Tilslutning af andre enheder
3
39DK
x Trin 2: Importer billeder til computeren med "PMB"
1
Sæt et helt opladet batteri i kameraet, og tryk derefter på
knappen
(Afspilning).
2
Slut kameraet til computeren.
Meddelelsen "Opretter forbindelse..." vises på kameraets skærm.
1 Til USB-stikket
Multistikkabel
2 Til multistikket
•
3
vises på skærmen under en igangværende kommunikation. Du må ikke bruge
computeren, mens dette ikon vises. Når indikatoren skifter til
, kan du bruge
computeren igen.
Klik på knappen [Import].
Du kan finde flere oplysninger i din "PMB Guide".
x Trin 3: Start "PMB Guide"
1
Dobbeltklik på ikonet
(PMB
Guide) på skrivebordet.
•
For at få adgang til "PMB Guide" fra
startmenuen: Klik [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Bemærk
• Du må ikke fjerne multistikkablet fra kameraet under en igangværende handling, eller mens
meddelelsen "Adgang..." vises på kameraets skærm. Dette kan ødelægge dataene.
• Hvis du bruger et næsten tomt batteri, kan du muligvis ikke overføre dataene, eller dataene kan
blive ødelagt. Brug af AC-adaptor (sælges separat) og USB /AV/ DC IN kabel til multistik (sælges
separat) anbefales.
40DK
x Brug af kameraet med en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til din Macintosh-computer. Brug af "PMB" understøttes ikke.
Når billederne eksporteres til "Memory Stick Duo", vises de i [Mappevisning].
Du kan installere "Music Transfer" på Macintosh-computeren.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til import af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-stik: Medfølger som standard.
Anbefalet miljø til brug af "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales)
Harddisk (ledig plads på harddisken til installation): Ca. 50 MB
Tilslutning af andre enheder
41DK
Ændring af kameraindstillinger
Ændring af betjeningslyde
Du kan vælge den lyd, der skal høres, når du betjener kameraet.
1 Tryk på knappen MENU.
Knappen MENU
Vælg
(Indstillinger) med V på
2 kontrolknappen,
og tryk derefter
på z.
(Primære indstill.) med v/V/b/B på kontrolknappen,
3 Vælg
og tryk derefter på [Bip] t den ønskede tilstand t z.
Lukker: Der høres en lukkerlyd, når du trykker på udløserknappen.
Høj/Lav: Der høres en bip/lukkerlyd, når du trykker på kontrol/lukkerknappen.
Vælg [Lav] for at skrue ned for lyden.
Fra: Der høres ingen bip/lukkerlyd.
42DK
Brug af elementerne under MENU
Indeholder tilgængelige funktioner til nem indstilling af kameraet under optagelse eller
afspilning. Det er kun de menuelementer, der er tilgængelige for hver tilstand, der vises
på skærmen.
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Initialiser] for at gendanne
Vælg
indstillingernes standardindstilling.
på knappen MENU for at få
1 Tryk
vist skærmen Menu.
Knappen MENU
det ønskede
2 Vælg
menuelement med v/V/b/B på
kontrolknappen. Under
afspilning skal du trykke på
z for at bekræfte valget.
3 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen Menu.
x MENU under optagelse
Beskrivelse
Skift indstillinger i overensstemmelse med den valgte scene når der
optages film.
Billedformat
Vælg et billedformat.
(
Opt.funkt.
Auto/
/
(
/
/
/
(
1280×720(Fin)/
/
/
1280×720(Standard)/
VGA)
Serieoptagelse/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV,
Juster eksponeringen manuelt.
(–2,0EV til +2,0EV)
ISO
)
Vælg en metode til kontinuerlig optagelse.
(
Normal/
BRK±1,0EV)
EV
Høj følsomhed)
Ændring af kameraindstillinger
Menuelement
Filmoptagelsestilstand
Vælg en lysfølsomhed.
(Auto/ISO 80 til ISO 3200)
43DK
Menuelement
Beskrivelse
Hvidbalance
Juster farvetonerne efter lysforholdene på stedet.
(
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blitz/
Et tryk/
Skyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Skinnende/
1 tryk indst.)
Fokus
Skift fokuseringsmetode.
Lysmålermetode
Vælg den del af motivet, som eksponeringen skal beregnes ud fra.
(
(
Scenegenkendelse
Multi-AF/
Multi/
Center-AF/
Center/
Spot - AF/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
Spot)
Registrer automatisk optageforholdene, og tag derefter billedet.
(
Auto/
Avanceret)
Følsomhed for smilregist.
Vælg et følsomhedsniveau til registrering af smil.
Registrering af ansigter
Vælg det prioriterede motiv til justering af fokus, når der bruges
Registrering af ansigter.
Blitzniveau
Juster mængden af blitzlys.
Reduktion af lukkede øjne
Indstil funktionen Reduktion af lukkede øjne.
Rødøjereduktion
Reducer røde øjne.
(
(
Stort smil/
Fra/
Normalt smil/
Auto/
Lille smil)
Prioriter børn/
Prioriter voksne)
(-2,0EV til +2,0EV)
(
(
Auto/
Fra)
Til/
Fra)
DRO
Optimer lysstyrken og kontrasten.
Farvetilstand
Rediger billedets livagtighed, eller tilføj specialeffekter.
Kontrast
Juster kontrasten.
(
–/
Standard/
+)
Skarphed
Juster skarpheden.
(
–/
Standard/
+)
(
(
SteadyShot
(Indstillinger)
Fra/
DRO standard/
Normal/
Levende/
DRO plus)
Sepia/
Vælg antislørfunktionen.
(
44DK
Auto/
Fotografer/
Fortsat/
Skift kameraindstillinger.
Fra)
S-H)
)
x MENU under visning
Menuelement
Beskrivelse
(Diasshow)
Afspil billederne i rækkefølge med effekter og musik.
(Datoliste)
Vælg datoliste for afspilningen.
(Liste over
begivenheder)
(Visningstilstand)
Vælg den begivenhedsgruppe, der skal afspilles.
Skift visningstilstande.
(
Datovisning/
Mappevisning)
Vis. af Begivenh./
Favoritter/
(Filtrer efter ansigter)
Afspil billeder, der opfylder bestemte betingelser.
(Tilføj/fjern Favoritter)
Føj billeder til Favoritter, eller fjern billeder fra Favoritter.
(
Fra/
Alle mennesker/
Børn/
Småbørn/
Smil)
(
Dette bil./
Flere billeder/
Tilføj alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst afhænger af de enkelte tilstande under Visningstilstand.
(Retouchering)
Retoucher stillbilleder.
(
Beskær/
Rødøjekorrektion/
Uskarp maskering/
Blød
fokusering/
Delvis farve/
Fiskeøjeobjektiv/
Tværfilter/
Sløring af omkreds/
Retro/
Smil)
(Tilpasning af flere)
Vælg et billedformat, der egner sig til brugsformålet.
(Slet)
Slet billeder.
(
HDTV/
Blog / e-mail)
(
Dette bil./
Flere billeder/
Alle billeder i datointerval*)
* Den viste tekst afhænger af de enkelte tilstande under Visningstilstand.
(Beskyt)
Undgå sletning ved et udheld.
(
Dette bil./
Flere billeder)
Føj et udskriftsbestillingsmærke til et billede på en "Memory Stick Duo",
der skal udskrives.
(
Dette bil./
Flere billeder)
Udskriv billeder med en PictBridge-kompatibel printer.
(
Dette bil./
Flere billeder)
(Roter)
Roter et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælg en mappe til visning af billeder.
(Indstillinger)
Rediger andre indstillinger end indstillinger til optagelse.
Ændring af kameraindstillinger
(Udskriv)
45DK
Brug af elementer under
(Indstillinger)
Standardindstillingerne kan ændres.
(Optagelsesindstil.) vises kun, når der er valgt indstillinger via optagetilstand.
på knappen MENU for at få
1 Tryk
vist skærmen Menu.
Knappen MENU
Vælg
(Indstillinger) med V på
2 kontrolknappen,
og tryk derefter
på z.
det ønskede element med v/V/b/B på kontrolknappen,
3 Vælg
og tryk derefter på z.
4 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen Indstillinger.
Kategori
Menuelement
Beskrivelse
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver
lettere at indstille fokus på et motiv i mørke
omgivelser.
Gitterlinje
Vælg, om der skal vises gitterlinjer på skærmen.
Digital zoom
Vælg digital zoom.
Konvert.obj.
Vælges for at opnå korrekt fokus med montering af et
konverterobjektiv.
Autoretning
Når kameraet drejes for at optage et portrætbillede
(lodret), registrerer kameraet dets positionsændring
og viser billedet i portrætposition.
Autom. visn.
Vis det optagede stillbillede på skærmen i ca. to
sekunder, umiddelbart efter optagelsen af billedet.
(Optagelsesindstil.)
46DK
Kategori
(Primære indstill.)
("Memory Stick"værktøj)
(Indstillinger af ur)
Beskrivelse
Aktiver eller deaktiver kameraets betjeningslyde.
Language Setting
Vælg det sprog, der skal bruges til menuelementer,
advarsler og meddelelser.
Funkt.guide
Vælg, om funktionsguiden skal vises under betjening
af kameraet.
Initialiser
Gendan indstillingernes standardindstillinger.
Demotilstand
Vælg, om der skal vises en demo af smiludløser og
Scenegenkendelse.
COMPONENT
Vælg det videoudgangssignal, der passer til det
tilsluttede tv.
Video ud
Vælg det videoudgangssignal, der passer til tvfarvesystemet på det tilsluttede videoudstyr.
Vis zoom i bredf.
Afspil stillbilleder i 4:3- eller 3:2-format som 16:9format på HD-tv.
USB-tilslut
Vælg tilstanden USB for tilslutning af kameraet til en
computer eller en PictBridge-kompatibel printer med
multistikkablet.
Hent musik
Rediger musikfiler med "Music Transfer".
Format musik
Slet alle filer med baggrundsmusik på kameraet.
Format
Formater din "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe
Opret en mappe på din "Memory Stick Duo" til
optagelse af billeder.
Skift lagringsmappe
Vælg en ny mappe i stedet for den mappe, der aktuelt
bruges til optagelse af billeder.
Slet lagringsmappe
Slet mapper på din "Memory Stick Duo".
Kopier
Kopier alle billeder i den interne hukommelse til en
"Memory Stick Duo".
Filnummer
Vælg metode for tildeling af filnumre til billeder.
Format
Formater den interne hukommelse.
Filnummer
Vælg metode for tildeling af filnumre til billeder.
Indstilling af sted
Indstil tiden i forhold til lokaltiden for et valgt
område.
Dato-/tidsindstilling
Indstil dato og klokkeslæt.
Ændring af kameraindstillinger
(Internt
huk.værktøj)
Menuelement
Bip
47DK
Andet
Liste over ikoner på skærmen
Ikoner vises på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmvisningen med DISP (skærmvisning) på kontrolknappen (side 24).
Når der optages stillbilleder
A
Visning
Beskrivelse
Batteriindikator
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
• Antallet af viste ikonter i tilstanden
Valg af motiv
(Nem optagelse) er begrænset.
Når der optages film
Funktionsvælger
(Intelligent autojustering,
Auto programmeret)
Ikonet Scenegenkendelse
Filmoptagelsestilstand
Hvidbalance
Når der afspilles
Lysmålermetode
SteadyShot
Advarsel om vibration
Scenegenkendelse
DRO
Kontrast
Skarphed
Følsomhed for smilregist.indikator
Zoomskalering
48
DK
Visning
Beskrivelse
Farvetilstand
C
Visning
Optagemappe
PictBridge opretter
forbindelse
Visningstilstand
Filtrer efter ansigter
Beskrivelse
Afspilningsmappe
96
Antal billeder
12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
100min
Optagetid
Medie til optagelse/
afspilning ("Memory Stick
Duo", Intern hukommelse)
Favoritter
Beskyt
Skift mappe
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
AF-lampe
PMB-eksport
Rødøjereduktion
Afspilningszoom
Lysmålermetode
Blitzindstilling
B
Visning
Beskrivelse
z
AE/AF lås
ISO400
ISO-nummer
Blitzen oplades
Hvidbalance
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
ISO 400
ISO-nummer
Indikator for AFområdesøgerramme
1.0 m
Værdi for semimanuel
Makro
Optager en film/har sat en
film på standby
0:12
Optagetid (min:sek.)
101-0012
Mappe- og filnummer
2009 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Funkt.guide ved afspilning
af billede
bB BACK/NEXT
Vælg billeder
V VOLUME
Juster lydstyrke
Andet
OPT
Standby
49DK
D
Visning
Beskrivelse
Selvudløser
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
Destination
Advarsel om
overophedning
Konvert.obj.
Registrering af ansigter
Serieoptagelse/Niveau
Styringsfilen er fuld
Ramme for AF-søger
Kryds til punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
PictBridge opretter
forbindelse
N
Afspilning
Afspilningsbjælke
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Viser breddegrad og
længdegrad
Histogram
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Lydstyrke
50DK
Flere oplysninger om kameraet ("Cyber-shot
Håndbog")
Du finder flere oplysninger om brug af kameraet i din "Cyber-shot Håndbog", der findes
på cd-rom'en (medfølger). Heri findes mere detaljerede beskrivelser om kameraets
mange funktioner.
• Du skal bruge Adobe Reader for at læse "Cyber-shot Håndbog". Hvis den ikke er
installeret på din computer, kan du hente den fra Adobe Systems' websted på adressen:
http://www.adobe.com/
x Til Windows-brugere
1
Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
2
Klik på "Cyber-shot Håndbog".
3
Klik på genvejsikonet på skrivebordet for at åbne din "Cybershot Håndbog".
Under installationen installeres også en
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin", der
indeholder oplysninger om tilbehør til
kameraet.
x Til Macintosh-brugere
Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-romdrevet.
2
Vælg mappen [Handbook], og kopier "Handbook.pdf" i
mappen [DK] til din computer.
3
Når kopieringen er afsluttet, skal du dobbeltklikke på
"Handbook.pdf".
Andet
1
51DK
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med kameraet, kan du prøve dig frem med følgende
løsningsforslag.
1 Læs løsningsforslagene nedenfor, og læs din "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Slå op i din "Cyber-shot Håndbog", hvis der vises en kode, f.eks.
"C/E:ss:ss" på skærmen.
2 Fjern batteriet, og sæt det i igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 46).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Under reparation af et kamera med intern hukommelse eller gemte musikfiler, kan det
være nødvendigt at kontrollere dataene på kameraet for at finde og rette eventuelle fejl.
Sony vil ikke kopiere eller gemme nogle af disse data.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe batteriudløseren til side (side 12).
Kan ikke tænde kameraet.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan der gå lidt tid, før kameraet tændes.
• Isæt batteriet korrekt (side 12).
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 10).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og
batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet
slukkes.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen (side 14).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
52DK
Batteriindikatoren viser forkerte oplysninger.
• Batteriet bruges hurtigt, og det faktiske batteriniveau er i følgende situationer lavere end det,
der vises på indikatoren:
– Når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
– Når du bruger blitz og zoom hyppigt.
– Når du gentagne gange tænder og slukker kameraet.
– Når du øger skærmens lysstyrke med indstillingerne for DISP (skærmvisning).
• Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af batteriindikatoren. Brug batteriet til
det er helt tomt, og lad det derefter op for at opnå en korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Isæt det opladede batteri (side 10).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke lades op, mens det sidder i kameraet.
• Du kan ikke lade batteriet op med lysnetadapteren (sælges separat). Lad batteriet op med
batteriopladeren (medfølger).
CHARGE-lampen blinker under opladning af et batteri.
• Fjern og isæt batteriet, og kontroller, at det er isat korrekt.
• Temperaturen kan være uegnet til opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for det
korrekte temperaturinterval (10°C til 30°C).
Optagelse af stillbilleder/film
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet på den interne hukommelse eller din "Memory Stick Duo"
(side 26, 30). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 34).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, skal funktionsvælgeren indstilles til andet end
(Filmtilstand).
• Indstil funktionsvælgeren til
(Filmtilstand), når der optages film.
• Du kan optage film med en billedstørrelse på [1280×720] på "Memory Stick PRO Duo". Når
du bruger et andet optagemedie end "Memory Stick PRO Duo", skal filmbilledformatet
indstilles til [VGA].
• Kameraet er i demotilstand for smiludløser. Indstil [Demotilstand] til [Fra].
• Fænomenet kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl.
Andet
Hvid, sort, rød, lilla eller eller andre streger fremkommer på billedet, eller
billedet synes rødligt.
53DK
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på knappen
(Afspilning) (side 17).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Afspilningen garanteres ikke for filer, der indeholder billeder, som er blevet behandlet på en
computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
• Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera og gemt på en
"Memory Stick Duo". Sådanne billeder skal afspilles i Mappevisning (side 33).
• Problemet skyldes kopiering af billeder fra din computer til en "Memory Stick Duo" uden
brug af "PMB". Sådanne billeder skal afspilles i Mappevisning (side 33).
54DK
Forsigtig
Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På steder, hvor kameraet udsættes for høje
•
•
•
•
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i
solen
Kamerahuset kan slå sig, hvilket kan
medføre fejl.
På steder, hvor kameraet udsættes direkte
sollys eller i nærheden af et varmeapperat
Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå
sig, hvilket kan medføre fejl.
På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
Tæt på stærke magnetiske kilder
På steder, hvor der er sand eller støv
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv
ind i kameraet. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde
kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (sælges separat) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt
kolde eller varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller
uden på kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil
fugten er fordampet. Bemærk, at du ikke kan
tage tydelige billeder, hvis du prøver at optage,
mens der er kondens på objektivet.
Om det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Kameraet har et indbygget, genopladeligt
batteri, der bevarer dato, klokkeslæt og andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller
slukket for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger kameraet.
Hvis du kun bruger kameraet i korte perioder,
aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring en måned,
bliver det fuldstændigt afladet. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Du kan stadig bruge kameraet, selvom dette
genopladelige batteri ikke lades op, men
optagelserne angives ikke med dato og
klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad
kameraet være slukket i 24 timer eller mere.
Andet
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. Sådan undgås
beskadigelse af finish eller kamerahus:
– Du må ikke rengøre kameraet med kemiske
produkter, f.eks. fortynder, rensebenzin,
sprit, engangsvaskeklude, insektmiddel,
solcreme eller insektgift.
– Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle
af ovennævnte midler på fingrene.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
Om driftstemperaturer
55DK
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladelige batterier
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (sælges separat), 3,6 V
AC-LS5K AC-adaptor (sælges separat), 4,2 V
Strømforbrug (under optagelse): 1,1 W
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål:
107,3 × 68,7 × 47,1 mm (B/H/D, uden
fremspringede dele)
Vægt (med NP-BG1 batteri og "Memory Stick
Duo"): Ca. 279 g
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Billedenhed: 7,79 mm (1/2,3 type) farve-CCD,
primært farvefilter
Kameraets samlede antal pixel:
Ca. 12,4 megapixel
Kameraets effektive antal pixel:
Ca. 10,1 megapixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 10×
zoomobjektiv
f = 6,3 mm – 63,0 mm (38 mm – 380 mm
(35 mm filmtilsvarende))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Når der optages film (16:9): 39 mm - 390 mm
Når der optages film (4:3): 47 mm - 470 mm
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
manuel eksponering, Valg af motiv
(10 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende lys 1,2,3, Skinnende, Blitz, Et
tryk
Optageinterval for tilstanden Serieoptagelse:
0,57 sekunder
Filformat:
Stillbilleder: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.
2.21, MPF Baseline) kompatibelt, DPOF
kompatibelt
Film: MPEG4 Visual
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 11 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzområde (ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks) indstillet til Auto):
Ca. 0,2 m til 7,0 m (W)/
ca. 0,9 m til 5,5 m (T)
[Input- og outputstik]
Multistik Type2b (AV-out(SD/HD Component)/
USB/DC-in):
Videoudgang
Lydudgang (Stereo)
USB kommunikation
USB kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibelt)
[LCD-skærm]
LCD-skærm:
7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Samlede antal punkter: 230 400 (960 × 240)
punkter
56DK
BC-CSGD/BC-CSGE batterioplader
Strømkrav: 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz, 2 W
Udgangsspænding: 4,2 V DC, 0,25 A
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål: Ca. 83 × 55 × 24 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 55 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Brugte batterier: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: 4,2 V DC
Nominel spænding: 3,6 V DC
Maksimal ladestrømstyrke: 1,44 A
Maksimal ladespænding: 4,2 V DC
Kapacitet:
typisk: 3,4 Wh (960 mAh)
minimum: 3,3 Wh (910 mAh)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Varemærker
• Følgende mærker er varemærker hos Sony
Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"PhotoTV HD", "Info LITHIUM"
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker hos Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker hos Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker hos Intel
Corporation.
Adobe og Reader er enten registrerede
varemærker eller varemærker hos Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Bemærk, at ™ eller ® ikke altid
nævnes i denne vejledning.
Stick",
•
•
•
•
•
Andet
57DK
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising