Sony | DSC-R1 | Sony DSC-R1 Bruksanvisning

C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO01COV.fm
master:Right
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO01COV.fm
master:Right
01NO01COV.fm Page 1 Thursday, December 1, 2005 1:06 PM
2-654-495-32(1)
Digital Still Camera
Brukerhåndbok/
NO
feilsøking ______________________
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først"
(egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Brugervejledning/
DK
fejlfinding ______________________
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument)
grundigt og gemme dem til senere reference.
DSC-R1
Ytterligere informasjon om dette produktet/Image
Data Converter SR og svar på vanlige spørsmål
finner du på kundeservice-sidene våre på Internett
(Customer Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt/
Image Data Converter SR samt svar på ofte stillede
spørgsmål på vores websted til kundesupport.
"Les dette først" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/
avspilling med kameraet.
"Læs dette først" (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/
afspilning med dit kamera.
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
DSC-R1
2-654-495-32(1)
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO020REG.fm
master:Left_Safety
01NO010COV.book Page 2 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette
kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
NO
2
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO030INT.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 3 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Kort-informasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick". Det finnes
to typer "Memory Stick".
"Memory Stick": Du kan bruke en
"Memory Stick" med kameraet ditt.
Om Carl Zeiss-linsen
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere
skarpe bilder. Linsen i dette kameraet
bruker kameramålesystemet MTF# som er
utviklet i samarbeid mellom Carl Zeiss,
Tyskland, og Sony Corporation, og gir
samme kvalitet som andre Carl Zeiss-linser.
Linsen i kameraet ditt er også T*-besjiktet
for å motvirke uønskede reflekser og gjengi
farger på korrekt måte.
#
"Memory Stick Duo": Sette inn en
"Memory Stick Duo" i en Memory Stick
Duo-adapter.
MTF er en forkortelse for Modulation Transfer
Function, en tallverdi som angir lysmengden fra
en bestemt del av motivet, målt i tilsvarende
posisjon på bildet.
Om strømadapteren (AC)
• Nærmere informasjon om "Memory Stick", se
side 121.
• Ikke kortslutt likestrømspluggen (DC) til
strømadapteren (AC) med en metallgjenstand,
da dette kan forårsake defekter.
• Rengjør likestrømspluggen (DC) til
strømadapteren (AC) med en tørr bomullsdott
el.l. Ikke bruk pluggen hvis den er skitten. Hvis
pluggen er skitten vil batteripakken kanskje ikke
lades ordentlig opp.
Om "InfoLITHIUM"-batteripakken
Ingen erstatning for innhold av opptak
• Lad opp den medfølgende batteripakken NPFM50 før du bruker kameraet for første gang.
(t trinn 1 i "Les dette først")
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 124).
• Nærmere informasjon om batteripakken, se
side 124.
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Memory Stick Duo-adapter
NO
Sikkerhetskopiering anbefales
• For å unngå mulige tap av data må du alltid ta
sikkerhetskopier (backup) av data på andre
medier.
Om opptak/avspilling
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 125) før du begynner å
bruke dette kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
NO
3
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO030INT.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 4 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 125).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
Om kompatibilitet av bildedata
Om LCD-skjermen, LCD-søkeren (for
modeller med LCD-søker) og linsen
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn
farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen og
LCD-søkeren. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på
annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles av med
kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
Svarte (hvite/røde/blå/grønne) punkter
• Hvis LCD-skjermen, søkeren eller linsen
utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan
det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge
kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
NO
4
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO030INT.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 5 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
For å få full glede av det digitale
stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Les dette først" (egen bok)
1 Klargjøre batteripakken
2 Slå på kameraet/stille klokken
3 Sette inn et opptaksmedium (ikke inkludert)
4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes
5 Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
6 Vise/slette bilder
Bli mer fortrolig med kameraet ditt
Denne
håndboken
• Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine t side 28
• Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av
menyen t side 61
• Endre standardinnstillingene t side 70
Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver
Denne
håndboken
• Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike
måter t side 82
• Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 98
NO
5
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVTOC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 6 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet..................................................... 3
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder............................................... 10
Fokus – Fokusere på et motiv.......................................................................... 10
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 11
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 12
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 12
Før bruk
Identifisere deler ..................................................................................... 14
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 18
Endre skjermbildet .................................................................................. 21
Antall stillbilder ........................................................................................ 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises................................. 24
Avansert fotografering
Flytskjema for bruk av kameraet ............................................................. 25
Grunnleggende bruk ............................................................................... 27
Bruke kontrollhjulet .......................................................................................... 27
Bruke modusvelgeren ..................................................................................... 28
Bruke menyelementer...................................................................................... 30
Bruke -skjermbildet (Oppsett)..................................................................... 31
Velge passende fotofunksjoner til ulike fotograferingssituasjoner........... 32
Eksponeringsinnstilling ........................................................................... 34
Programopptak ................................................................................................ 34
Fotografere med lukkerprioritet ....................................................................... 35
Fotografere med blenderprioritet .................................................................... 36
Fotografere med manuell eksponeringsmodus............................................... 38
Velge målemodus ............................................................................................ 39
Justere eksponeringen – EV-justering ............................................................. 40
Fotografere med fast eksponering – AE LOCK ............................................... 42
Ta tre bilder med skiftende eksponering – eksponeringsgruppe.................... 43
Velge ISO-følsomhet – ISO-skalaen................................................................. 44
Fokusinnstilling ....................................................................................... 45
Velge en autofokusmetode .............................................................................. 45
Fokusere manuelt ............................................................................................ 47
NO
6
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVTOC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 7 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Blits..........................................................................................................49
Velge en blitsmodus ........................................................................................ 49
Bruke blitsen manuelt – hevbar blitsmodus .................................................... 50
Velge blitssynkronisering................................................................................. 51
Bruke ekstern blits........................................................................................... 52
Fargeinnstilling ........................................................................................54
Justere fargetoner – hvitbalanse ..................................................................... 54
Velge fargereproduksjon ................................................................................. 56
Kontinuerlig opptak..................................................................................57
Seriemodus ..................................................................................................... 57
Fotografere i RAW-modus .......................................................................58
RAW-modus .................................................................................................... 58
Komponere bildet ....................................................................................59
Vise rutenettlinjene .......................................................................................... 59
Innstilling av skjermmodus ......................................................................60
Redusere flimring ............................................................................................ 60
Bruke menyen
Opptaksmeny ..........................................................................................61
(Bildestørr.)
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
BRK (Nivåtrinn)
(Blitsnivå)
PFX (Bildeeffekt)
COLOR (Farge)
(Metning)
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
Visningsmeny ..........................................................................................64
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Oppsett)
Trimme
NO
7
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVTOC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 8 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke oppsett-skjermbildet
1
Kamera1 ............................................................................................ 70
AF-modus
Digital zoom
Strømsparer
Dato/tid
AF-lys
Autovisning
2
Kamera2 ............................................................................................ 73
Utvidet fokus
Blitssynk.
Blits
Hevbar blits
Flimringsred
Rutenettlinje
Memory Stick-verktøy........................................................................ 75
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
CF-kortverktøy.................................................................................... 77
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
1
Oppsett1 ............................................................................................ 79
LCD-baklys
EVF baklys
Pip
Sebra
Språk
2
Oppsett2 ............................................................................................ 80
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
NO
8
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVTOC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 9 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din.................................................82
Kopiere bilder til datamaskinen din .........................................................84
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt..........91
Bruke den medfølgende programvaren ...................................................92
Bruke Macintosh-datamaskinen din ........................................................94
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder .....................................................................97
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................98
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter .......................................................102
Koble kameraet til TV-en din
Vise bilder på en TV-skjerm ..................................................................104
Feilsøking
Feilsøking ..............................................................................................106
Varselindikatorer og meldinger..............................................................117
Annet
Om "Memory Stick" ...............................................................................121
Om Microdrive .......................................................................................123
Om batteripakken "InfoLITHIUM" ..........................................................124
Forholdsregler .......................................................................................125
Spesifikasjoner ......................................................................................127
Hurtigveiledningsdiagram for fotografering............................................129
Indeks ..................................................................................................131
NO
9
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 10 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 28), menyene (side 61)
og så videre.
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med én gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
AE/AF-lås
Blinkende indikator
, Indikator tent/
piper
110min
1M
FINE
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
101
96
M AF
30 F2.8
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t side 47
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det anbefales også å bruke stativ, og blits når
det er mørkt.
NO
10
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 11 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Eksponering
Justere lysintensiteten
Eksponering:
Bruke kameraet
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper
inn gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Manuell eksponering:
Gir deg muligheten til å justere
lukkerhastigheten og blenderåpningen
manuelt. t side 38
EV:
Gir deg muligheten til å justere den
eksponeringen som er bestemt av
kameraet.
t side 40
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes. t side 39
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere
med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 44
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
NO
11
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 12 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Blåtone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med hvitbalansen (side 54).
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
2592
864
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 10M
3888 piksler × 2592 piksler = 10 077 696 piksler
3888
1
2
Bildestørrelse: 1M
1296
2
1296 piksler × 864 piksler = 1 119 744 piksler
Piksler
NO
12
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 13 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først")
Piksel
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og
stor filstørrelse)
Standardinnstillingene er markert med
Bildestørrelse*
10M (3888×2592)
Bruke kameraet
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3/A3+**format
Eksempel: Opprette
nettsider
.
Retningslinjer for bruk
Større
Til lagring av viktige bilder eller utskrift av bilder i
format A3/A3+** eller fine bilder i A4.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
Brukes til utskrift av bilder i A4-format eller bilder
med høy oppløsning i A5-format
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
Mindre
Brukes til utskrift i postkortstørrelse
Brukes til opptak av et stort antall bilder
Opprette nettsider
* De bildene som tas opp med dette kameraet har samme bildeforhold (3:2) som et fotografi som er skrevet
ut på fotopapir eller på et postkort el.l.
** Dette kalles råformat A3 og er større enn A3. Du kan skrive ut bilder med en marg rundt bildet i A3format.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 61)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt
kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
NO
13
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 14 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
2
8
3
9
4
q;
5
qa
qs
6
O VIDEO OUT-kontakt (104)
P DC IN-kontakt
Q Kontaktdeksel
7
qd
qf
qg
qh
qj
A Sko for avansert tilbehør (52)
B Strømlampe (POWER) (t trinn 2 i
"Les dette først")
C Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette
først")
D Strømbryter (POWER) (t trinn 2 i "Les
dette først")
E Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette
først")/AF-lys (72)
F Blits (t trinn 5 i "Les dette først")
G Zoomering ( 70, t trinn 5 i "Les dette
først")
24 28 35 50 70 100 120 Equiv.135
• Konvertert til 35 mm stillbildekamera.
H
I
-knapp (blits) (49)
Utgangspunkt for avstandsmåling
(t trinn 5 i "Les dette først")
J WB-knapp (hvitbalanse) (54)
K PUSH AUTO-knapp (47)
L FOCUS-bryter (47)
M ACC-kontakt (tilbehør) (52)
N
-kontakt (USB) (86)
NO
14
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 15 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
1
1
6
2
7
3
8
4
9
2
Bruke kameraet
8
9
q;
qa
qs
q;
5
qa
qs
qd
A AE LOCK/ -knapp (slett)
(42, t trinn 6 i "Les dette først")
B
-knappen (avspilling) (t trinn 6 i
"Les dette først").
C Søker (t trinn 5 i "Les dette først")
3
4
qd
qf
5
qg
6
qh
7
A LCD-skjerm (21)
B Krok for skulderrem (17)
D FINDER/AUTO/LCD-bryter (t trinn 5
i "Les dette først")
C
E MENU-knapp (30)
D Modusvelger (28)
F Hovedkontrollhjul (27)
G ISO-knapp (44)
H Krok for skulderrem (17)
I
(Skjermstatus)-knapp (21)
J Underkontrollhjul (27)
K Kontrollspak (v/V/b/B) (30)
L
(Blitslading)/CHG-lampe (oransje)
(t trinn 1 i "Les dette først")
E
-knapp (målemodus) (39)
F
-knapp (serie)/BRK (nivåtrinn)
(57, 43)
G Høyttaler
H RESET-knapp (106)
I Spor for innsetting av CF-kort (t trinn
3 i "Les dette først")
/CF-bryter ("Memory Stick"/CFkort) (t trinn 3 i "Les dette først")
J "Memory Stick"-spor (t trinn 3 i "Les
dette først")
M Tilgangslampe (t trinn 3 i "Les dette
først")
K CF-kortutkaster (t trinn 3 i "Les dette
først")
L "Memory Stick"/CF-kortdeksel
(t trinn 3 i "Les dette først")
M MONITOR-bryter (60)
N Justeringsspak for søkeren (t trinn 5 i
"Les dette først")
O For opptak:
(Digital zoom)-knapp
(70)
For visning:
(Avspillingszoom)knapp (t trinn 6 i "Les dette først")
NO
15
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 16 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
P
-knapp (selvutløser)/
-knapp
(indeks) (t trinn 5 og 6 i "Les dette
først")
1
2
3
4
5
6
A Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
B Ring for manuell fokusering (47)
C Linse
D Batterideksel (på undersiden)
E Batteriutkaster
(t trinn 1 i "Les dette først")
F Spor for innsetting av batteri
(t trinn 1 i "Les dette først")
NO
16
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 17 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Feste skulderremmen
• Du kan feste linsedekselet selv om
linseskjermen er montert.
• Når linseskjermen er montert, kan den blokkere
blitslyset eller AF-lyset.
Bruke kameraet
Oppbevare linseskjermen
Linseskjermen kan monteres motsatt vei og
oppbevares på kameraet når den ikke er i
bruk.
Plasser linseskjermen som vist nedenfor,
ved å holde -merket på linseskjermen
overett med -merket på linsen, og feste
skjermen på linsen (1). Drei linseskjermen
med klokken til den med et klikk stiller seg
inn på z-merket (2).
1
2
Feste linseskjermen
Når du gjør opptak i sterkt lys, f.eks.
utendørs, anbefaler vi at du bruker
linseskjermen til å hindre at bildekvaliteten
forringes som følge av unødvendig mye lys.
Plasser linseskjermen som vist nedenfor,
ved å holde -merket på linseskjermen
overett med -merket på linsen, og feste
skjermen på linsen (1). Drei linseskjermen
med klokken til den med et klikk stiller seg
inn på z-merket (2).
Feste en konverteringslinse (ikke
inkludert)
Når du vil fotografere med utvidet
vidvinkel eller zoome inn på et motiv langt
borte, kan du sette på en konverteringslinse.
1 Sett på linseadapteren (ikke inkludert).
2 Sett på en konverteringslinse.
1
2
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
konverteringslinsen.
NO
17
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO040BAS.fm Page 18 Tuesday, December 6, 2005 4:55 PM
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Indikator
Betydning
Metning (62)
S AF M AF C AF
AF-modus (46)
Indikator for AFavstandsmålerramme (45)
1.0 m
Avstand for manuell
fokusering (47)
C
Indikator
Betydning
BRK
Serie-/eksponeringsgruppemodus (57, 43)
RAW
A
Indikator
110min
E
PSAM
SL
REAR
Betydning
Gjenværende batteritid (t
trinn 1 i "Les dette først")
7M
3M
1M
FINE STD
101
5M
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
Bildekvalitet (61)
REC-mappe (75)
Advarsel om lite
batteristrøm (24, 117)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (22)
Modusvelger (scenevalg)
(29)
Gjenværende kapasitet på
CF-kortet (23)
Modusvelger (28)
±0.7 EV
Nivåtrinnverdi (43)
Kameramodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (22)
Blitsmodus (49)
C:32:00
Rødøyereduksjon (49)
Egendiagnose-display
(117)
Blitssynkronisering (51)
Dato/tid (72)
Ekstern blits (52)
Zooming (70, t trinn 5 i
"Les dette først")
1.3
RAW-modus (58)
10M
Hvitbalanse (54)
WB
D
Indikator
Betydning
E
Batteriet er tomt (24, 117)
+
Trådkors for punktmåling
(39)
AF-avstandsmålerramme
(45)
B
Indikator
Betydning
Adobe RGB
VIVID
Fargegjengivelse (56)
PUSH AF/Utvidet
fokuseringsramme (47)
NO
18
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO040BAS.fm Page 19 Thursday, December 1, 2005 3:44 PM
E
F
Indikator
Betydning
Indikator
Betydning
Vibrasjonsvarsel (10)
z
AE/AF-lås (t trinn 5 i
"Les dette først")
Selvutløser (t trinn 5 i
"Les dette først")
AF-lys (72)
ON
Histogram (21, 40)
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Bruke kameraet
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
bruker blits for å få bedre
lys, eller et stativ, eller at du
stabiliserer kameraet på en
annen måte.
Makro (t trinn 5 i "Les
dette først")
ISO-tall (44)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker (36)
125
Lukkerhastighet (35)
TIME
TIME-opptak (38)
F3.5
Blenderverdi (36)
Indikator for
eksponeringsverdi (40)
Indikator for finjustering av
hvitbalanse (55)
AE LOCK (42)
Manuelt fokus (47)
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
Lås for manuelt fokus (47)
Bildeeffekt (62)
00:00:00
[00:03:00]
TIME-opptak (38)
Sebra (41)
Kontrast (63)
Skarphet (63)
Målemodus (39)
DPOF
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
Meny/veiledningsmeny
(30)
NO
19
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO040BAS.fm Page 20 Thursday, December 1, 2005 3:44 PM
C
Spille av stillbilder
Indikator
110min
1
1M
12/12
C:32:00
3
10M
7M
3M
1M
Betydning
5M
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
REC-mappe (75)
101
Avspillingsmappe (64)
101
Bytt mappe (64)
2
Adobe RGB
ISO400
500
TILB./NESTE
F3.5 +2.0EV
A
Indikator
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (22)
4
Gjenværende kapasitet på
CF-kortet (23)
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
C:32:00
Egendiagnose-display
(117)
Betydning
Gjenværende batteritid (t
trinn 1 i "Les dette først")
110min
PictBridge kobler til (99)
Avspillingsmodus (t trinn
6 i "Les dette først")
-
D
Indikator
Målemodus (39)
Beskytt (65)
Merke for
utskriftsrekkefølge
(DPOF)-merke (102)
+2.0EV
Zooming (t trinn 6 i "Les
dette først")
Ikke koble fra USB-kabelen
(100)
B
Indikator
Betydning
Blits
Eksponeringsverdi (38, 40)
Sebra
Histogram (21, 40)
Utskriftsmerke for
PictBridge (99)
1.3
Betydning
•
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
(ikke vist på
skjermen i
venstre spalte)
TILB./
NESTE
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet (72)
Meny/veiledningsmeny
(30)
Velge bilder
Hvitbalanse (54)
WB
Adobe RGB
VIVID
Fargegjengivelse (56)
ISO-tall (44)
500
Lukkerhastighet (35)
F3.5
Blenderverdi (36)
101-0012
Mappe-fil-nummer (64)
NO
20
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 21 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på
-knappen
(skjermstatus), endres bildet som følger.
Under opptak
Bruke kameraet
avspilling (etter at du har trykket på
lukkerknappen) når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
Under avspilling
Histogram på*
Histogram på*
30 F2.8
-2 1 0 1
Histogram-display
(side 40)
Indikatorer av
AWB
ISO160
30 F2.8
R (rød)
G (grønn)
B (blå)
Y (luminans)
(side 40)
Indikatorer av
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikatorer på
110min P
1M FINE 101
Indikatorer på
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
* Når [Sebra] er stilt inn på [På], vises det også
diagonale striper som indikerer områder med
høy lysstyrke (side 41).
110min
101-0003
1M
2005 1 1 10:30PM
TILB./NESTE
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Menyen vises.
– Du gjør opptak i området for den digitale
zoomen.
Under avspilling
– Menyen vises.
– I indeksmodus
– Du bruker avspillingszoom.
– Du roterer stillbilder.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet/
stripemønsteret til et bilde når du gjør opptak
(før du trykker på lukkerknappen) og under
NO
21
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 22 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Antall stillbilder
Tabellene viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med et opptaksmedium som er
formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på
den nederste linjen.)
"Memory Stick" (normal modus)
Kapasitet
Størrelse
32MB
10M
3M
1M
128MB
256MB
512MB
1GB
10M
7M
5M
3M
1M
4GB
6
12
25
46
94
192
394
779
25
51
92
188
384
789
1559
8
16
32
59
121
247
506
1000
15
30
60
109
223
456
934
1847
12
24
49
89
181
370
759
1500
24
49
98
178
363
741
1519
3001
20
41
82
148
302
617
1266
2501
40
82
164
297
605
1235
2532
5003
57
115
232
420
854
1743
3574
7063
122
246
493
892
1815
3705
7596
15009
"Memory Stick" (RAW-modus)
Kapasitet
Størrelse
2GB
12
7M
5M
64MB
(Enheter: Bilder)
32MB
64MB
(Enheter: Bilder)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
1
2
4
8
18
37
76
150
1
2
5
9
20
41
84
167
1
2
5
9
19
38
79
157
1
2
5
10
20
41
85
169
1
2
5
9
20
41
84
166
1
2
5
10
21
43
89
176
1
2
5
10
21
42
88
174
1
2
5
10
21
44
91
180
1
2
5
10
22
44
92
182
1
3
6
10
22
45
93
184
NO
22
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO040BAS.fm Page 23 Wednesday, November 30, 2005 5:54 PM
Microdrive (normal modus)
Kapasitet
Størrelse
1GB
10M
2GB
4GB
811
1217
811
1622
2434
273
520
1041
1562
505
961
1922
2883
410
780
1561
2343
821
1561
3123
4686
684
1301
2603
3905
1369
2603
5206
7810
1933
3674
7349
11026
4108
7809
15618
23431
3M
Microdrive (RAW-modus)
10M
7M
5M
3M
1M
•
•
•
•
1GB
Bruke kameraet
405
426
5M
Kapasitet
Størrelse
6GB
213
7M
1M
(Enheter: Bilder)
(Enheter: Bilder)
2GB
4GB
6GB
41
78
156
235
45
86
173
260
43
81
163
245
46
88
176
265
45
86
173
259
48
91
183
274
47
90
181
271
49
93
187
281
49
94
189
284
50
96
192
288
RAW-modus t side 58
Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 67).
Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
NO
23
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 24 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/
vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden
når du tar bilder i [Normal] modus når
batteripakken (inkludert) har full kapasitet
og omgivelsestemperaturen er 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises
forutsetter at opptaksmediet byttes ved
behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt, avhengig av
bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang
kameraet brukes og med tiden (side 124).
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– [LCD-baklys] eller [EVF baklys] er stilt inn
på [Lyst].
– [AF-modus] er satt til [Fleksibelt ].
– Det er lite strøm på batteriet.
• Når du bruker et CF-kort kan batteritiden og
antallet bilder som kan tas opp eller vises,
variere.
• Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke
med bildestørrelsen.
Når du viser stillbilder
Opptaksmedium
Antall bilder
Batteritid
(min.)
"Memory
Stick"
Ca. 11000
Ca. 550
Microdrive
Ca. 6600
Ca. 330
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
Når du tar stillbilder
Opptaksmedium
LCD/
søker
Antall
bilder
"Memory
Stick"
LCD
Ca. 500
Ca.250
Søker
Ca. 520
Ca. 260
Microdrive
Batteritid
(min.)
LCD
Ca. 460
Ca. 230
Søker
Ca. 480
Ca. 240
• Opptak i følgende situasjoner:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– Ett opptak hvert 30 sekunder.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
NO
24
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 25 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Flytskjema for bruk av kameraet
Nedenstående diagram er et flytskjema for bruk av kameraet - klargjøring/forberedelse,
opptak og avspilling. Hvis du ikke vet når eller hvordan du skal bruke en funksjon, eller hva
du skal gjøre, kan du bruke kameraet med utgangspunkt i flytskjemaet. Når det gjelder opptak,
er dette flytskjemaet utformet med forskjellige funksjoner innstilt.
Bruke kameraet
Klargjøring
• Klargjøre batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først")
• Klargjøre opptaksmediet (t trinn 3 i "Les dette først")
• Grunnleggende innstillinger
Strømsparer (side 71)
Dato/tid (side 72)
LCD-baklys (side 79)
EVF baklys (side 79)
Pip (side 79)
• Velge passende fotofunksjoner til ulike fotograferingssituasjoner (side 32)
Bekreftelse før opptak
• Velg motivet ditt enten ved hjelp av søkeren eller LCD-skjermen (t trinn 5 i "Les
•
•
•
•
dette først")
Skjermmodus (FRAMING/PREVIEW) (side 60)
Velg opptaksmedium ("Memory Stick"/CF-kort) (t trinn 3 i "Les dette først")
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først")
Flimringsreduksjon (side 60)
Klargjøring for opptak
•
•
•
•
•
•
REC-modus (side 58)
Fokus (AF-modus/AF-avstandssøkerramme) (side 45)
Målemodus (side 39)
Hvitbalanse (side 54)
Serie/eksponeringsgruppe (side 57, 43)
Blitsmodus (side 49)
Korrigering like før opptak
•
•
•
•
•
•
Zoom (side 70)
Finjustering av hvitbalanse (side 55)
EV-justering (side 40)
Blitsnivå (side 62)
Fokus (side 47)
Plassering av fokuseringsramme (side 47)
NO
25
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 26 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Innstilling like før opptak
• Siste bekreftelse av bildet (histogram/vist informasjon) (side 40)
• Selvutløser (t trinn 5 i "Les dette først")
• AE LOCK (side 42)
Opptak
• Trykk lukkerknappen halvveis ned/trykk lukkerknappen helt ned (t trinn 5 i "Les
dette først")
Bekreftelse av bildet som er tatt
•
•
•
•
•
Autovisning (side 72)
Avspilling (t trinn 6 i "Les dette først")
Avspillingszoom (t trinn 6 i "Les dette først")
Indeksskjerm (t trinn 6 i "Les dette først")
Slett (t trinn 6 i "Les dette først")
NO
26
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 27 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Grunnleggende bruk
Bruke kontrollhjulet
Brukes til å stille inn en verdi eller velge menypunkter.
ISO-knapp
Bruke kameraet
WB-knapp
Hovedkontrollhjul
-knapp
/BRK-knapp
Underkontrollhjul
-knapp
Hovedkontrollhjul
Redusere en
verdi/Flytte
markøren til
venstre
Øke en verdi/
Flytte
markøren til
høyre
Programveksling (P-modus) (side 34)
Lukkerhastighet (S-modus) (side 35)
Blender (A-modus) (side 36)
Lukkerhastighet (M-modus) (side 38)
Viser forrige/neste bilde t trinn 6 i "Les dette først"
I kombinasjon med andre knapper
Blitsmodus (side 49)
WB
Hvitbalansemodus (side 54)
Målemodus (side 39)
BRK
Serie-/eksponeringsgruppe-modus (side 57, 43)
ISO (side 44)
ISO
Underkontrollhjul
Reduser en verdi/Vis forrige
indeksskjerm
Øk en verdi/Vis neste
indeksskjerm
Eksponering (P/S/A/ / / / -modus) (side 40)
Blender (M-modus) (side 38)
Viser forrige/neste indeksskjerm t trinn 6 i "Les
dette først"
Aktiverer/avbryter avspillingszoom t trinn 6 i "Les
dette først"
Endrer zoomeforstørrelsen t trinn 6 i "Les dette
først"
I kombinasjon med annen knapp
WB
Finjustering av hvitbalanse (side 55)
NO
27
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 28 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
De tilgjengelige modiene for innstilling av funksjonen, menyen eller oppsettet vises ved hjelp
av et konturikon på høyre side av hver tittellinje i håndboken.
Modusvelger
Opptaksmodi for stillbilder
:
Autojusteringsmodus
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les
dette først"
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. (side 29)
P:
Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning).
S:
Modus for fotografering med lukkerprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt
(side 35).
A:
Fotografering med blenderprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt
(side 36).
M:
Modus for fotografering med manuell eksponering
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen manuelt
(både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 38).
NO
28
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 29 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Scenevalg
1 Still inn modusvelgeren på følgende posisjoner.
2 Ta bildet.
Landskap
Tar opp landskap osv.
ved å fokusere på et
fjerntliggende motiv.
Halvlysportrett*
Tar portrettbilder på
mørke steder.
Bruke kameraet
Portrett
Gir uklar bakgrunn og
skarpere motiv.
Halvlys*
Tar opp nattlige scener
på avstand, uten at
omgivelsene mister den
mørke atmosfæren.
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Hvitbalanse
Serie/
eksponeringsgruppe
**
—
/
/
/
—
**
AWB/ WB /
—
—
* Lukkerhastigheten reduseres, så det anbefales å bruke stativ.
** Når blitsmodus er (tvungen blits) eller
(tvungen blits med rødøyereduksjon), avbrytes
(ett trykk) er valgt).
innstillingen, og auto stilles inn (unntatt når WB (blits) eller
NO
29
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 30 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke menyelementer
-knapp
Modusvelger
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Slå på strømmen.
2 Opptaksmeny: Still inn modusvelgeren.
Avspillingsmeny: Trykk på
-knappen.
Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/
avspillingsmodus.
3 Trykk på MENU for å vise menyen.
4 Velg ønsket menyelement ved å bevege
kontrollspaken til b/B.
• Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du
fortsette å bevege kontrollspaken til b/B, inntil
elementet vises på skjermen.
• Trykk midt på kontrollspaken etter at du har valgt et
element i avspillingsmodus.
Fin
FINE
Standard
Bildekval.
Mode BRK
PFX
5 Velg innstillingen ved å bevege kontrollspaken til v/V.
Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn.
6 Trykk på MENU for å slå av menyen.
Gå til opptaksmodus
Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den, slik at menyen forsvinner.
• Du kan ikke velge elementer som er nedtonet (grå).
NO
30
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO040BAS.fm Page 31 Thursday, December 1, 2005 3:23 PM
Bruke
-skjermbildet (Oppsett)
Du kan endre standardinnstillingene i
-skjermbildet (Oppsett).
Bruke kameraet
Modusvelger
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Slå på strømmen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Beveg kontrollspaken til B for å velge
(Oppsett), og beveg deretter
kontrollspaken til B.
4 Beveg kontrollspaken til v/V/b/B for å
Oppsett 2
Filnummer:
USB-tilkobl.:
OK
Video ut:
Stille klokke: Avbryt
velge det elementet du vil stille inn.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk midt på kontrollspaken for å aktivere innstillingen.
For å slå av -skjermbildet (Oppsett) må du trykke på MENU.
For å gå tilbake til menyen fra -skjermbildet (Oppsett), må du bevege kontrollspaken
gjentatte ganger til b.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, slår kameraet av
fotomodus.
-skjermbildet (Oppsett) og returnerer til
z Når menyen ikke vises
Hvis du trykker på MENU i ca. 1,5 sekunder, slår du på
Avbryte
-skjermbildet (Oppsett).
-innstillingen (Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter midt på kontrollspaken. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
NO
31
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 32 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Velge passende fotofunksjoner til ulike
fotograferingssituasjoner
Etter at du er blitt kjent med kameraet ditt,
kan vi jo ta et bilde i ulike situasjoner med
noen endringer av enkelte innstillinger.
Dette kapitlet beskriver noen representative
fotograferingseksempler.
Q: Fotografere en scene om
natten
Q: Ta et portrett med uklar
bakgrunn
, Fotografere med lukkerprioritet
(side 35)
, Fotografere med blenderprioritet
(side 36)
Når du ønsker å fremheve personen med
uklar bakgrunn, må du justere
blenderåpningen manuelt. Jo større
blenderåpning (tallverdien for blenderen
blir mindre), jo smalere er fokus.
Bakgrunnen blir tilsvarende uklar.
Ved bruk av blits i autojusteringsmodus
begrenses lukkerhastigheten, og blitslyset
når ikke frem til gjenstander som befinner
seg på avstand. Bildet blir derfor ikke klart.
I slike tilfeller må du redusere
lukkerhastigheten manuelt, stille inn blitsen
på
(ingen blits), og redusere lyset med
EV-justering. Da kan du fotografere en klar
nattlig scene.
Q: Fotografere uten blits
Q: Ta et portrett i motlys
, Velge ISO-følsomhet (side 44)
, Velge en blitsmodus (side 49)
Fotografering av et menneske på et lyst sted
kan skape mørke ansiktsskygger. Dette
skjer når bakgrunnen er lysere enn
personen. I slike tilfeller må blitsen stilles
inn på (tvungen blits). Du kan ta bildet
slik at både personen og bakgrunnen blir
klare.
Når du ikke kan bruke blitsen eller stille inn
en langsommere lukkerhastighet, må du øke
ISO-verdien. En høyere ISO-innstilling
setter deg i stand til å utnytte lyset i
omgivelsene maksimalt.
Vi anbefaler at du stiller inn ISOfølsomheten i henhold til lukkerhastigheten,
slik at indikatoren for vibrasjonsvarsel
(side 119) ikke vises.
• Du kan bruke blitsen innenfor blitslampens
rekkevidde.
NO
32
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO040BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 33 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Q: Fotografere et motiv i
bevegelse
Bruke kameraet
, Fotografere med lukkerprioritet
(side 35)
For å fotografere en person eller gjenstand i
bevegelse, må du stille inn en høyere
lukkerhastighet for å "fryse" bevegelsen,
eller en lavere lukkerhastighet for å gjengi
motivets bevegelse på bildet. Juster
lukkerhastigheten for å fange inn et
øyeblikk som ikke kan registreres med det
blotte øye.
Q: Fotografere gjenskjæret av
en nydelig solnedgang
, Justere fargetoner (side 54)
Hvis det bildet du har tatt ikke vises i de
fargene du liker best, kan du endre
hvitbalansen. Ved å stille inn hvitbalansen
på
(dagslys) forsterkes rødtonene i
solnedgangen.
NO
33
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO041BAS.fm Page 34 Wednesday, December 7, 2005 9:14 AM
Eksponeringsinnstilling
Bruke kameraet
Programopptak
P
S
A
M
Ved programopptak justerer kameraet automatisk lukkerhastigheten og blenderen i henhold til
motivets lysstyrke, akkurat som i autojusteringsmodus (modusvelger:
). I tillegg kan
programopptaksmodus endre fotografiske innstillinger i menyen, en funksjon som
autojusteringsmodus ikke råder over (side 129).
Programskift
Du kan endre kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet mens du holder lysstyrken
konstant.
Hovedkontrollhjul
1 Bruk hovedkontrollhjulet til å velge en kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet.
vises mens kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet endres.
2 Ta bildet.
For å avbryte Programskift må du dreie hovedkontrollhjulet slik at visningen endres fra
tilbake til .
og
• Du kan ikke endre kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet mens lukkerknappen er trykket
halvveis ned.
• Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem
forblir det samme.
• I visse situasjoner vil du kanskje ikke være i stand til å endre kombinasjonen av blenderåpning og
lukkerhastighet.
• Når blitsmodusinnstillingen endres, avbrytes Programskift.
• Hvis du stiller modusvelgeren på noe annet enn P, endrer målemodusen eller slår av kameraet, avbrytes
Programskift.
NO
34
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 35 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Fotografere med lukkerprioritet
P
S
A
M
Høy lukkerhastighet
Bruke kameraet
Du kan justere lukkerhastigheten manuelt. Hvis du fotograferer et motiv i bevegelse ved en
høyere lukkerhastighet, ser det ut som om det er "frosset" på bildet. Ved en lavere
lukkerhastighet ser motivet ut som om det "strømmer" .
Blenderåpningen justeres automatisk for å gi korrekt eksponering, avhengig av motivets
lysstyrke.
Lav lukkerhastighet
Hovedkontrollhjul
1 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av hovedkontrollhjulet.
Du kan velge blant følgende lukkerhastigheter.
Når ISO er stilt inn på [160] til [800]: 1/2000 til 30 sekunder
Når ISO er stilt inn på [1600] til [3200]: 1/2000 til 8 sekunder
2 Ta bildet.
• Lukkerhastigheter på ett sekund eller mer vises med [”], for eksempel, 1”.
• Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i
bildet.
• Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når
lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer
de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er stilt inn på (tvungen blits),
(tvungen blits med rødøyereduksjon) eller
(ingen blits).
• Ved en høy lukkerhastighet vil blitslyset kanskje være utilstrekkelig selv om du fyrer av blitsen.
NO
35
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 36 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
z Støyreduksjon NR med sakte lukker
Modusen Støyreduksjon NR med sakte lukker fjerner støy fra ferdige opptak, noe som gir
klare bilder. Når du bruker visse lukkerhastigheter*, aktiverer kameraet automatisk
Støyreduksjon NR med sakte lukker, og "NR" vises ved siden av indikatoren for
lukkerhastighet.
Tar bilde
Trykk lukkerknappen
helt ned.
Behandler
Til slutt, når "Behandler"
forsvinner, er bildet tatt.
Deretter blir skjermen
svart.
* Når ISO er stilt inn på [160] til [400]: 1/6 sekund eller saktere
Når ISO er stilt inn på [800] til [3200]: 1/25 sekund eller saktere
• For å eliminere virkningen av rystelser, anbefales det å bruke stativ.
• Når du bruker en lav lukkerhastighet, kan behandlingen ta litt tid. Dette skyldes at kameraet jobber med å
fjerne støy i løpet av den tiden som er stilt inn for lukkerhastigheten.
z Fotograferingsteknikker
Når du fotograferer en person, en bil eller f.eks. skumsprøyt med høy
lukkerhastighet, kan du fange inn et øyeblikk som intet menneskelig øye kan se.
Når du fotograferer et motiv som f.eks. en elv som flyter, med lav lukkerhastighet,
kan du skape et bilde som fanger inn motivets flytende bevegelse. I slike tilfeller
anbefales det å bruke stativ for å hindre at kameraet rister.
• Når du holder kameraet med hendene, anbefaler vi at du justerer lukkerhastigheten til et område som
ikke aktiverer
(indikatoren for vibrasjonsvarsel).
Fotografere med blenderprioritet
P
S
A
M
Du kan justere den lysmengden som passerer gjennom linsen. Hvis du gjør blenderåpningen
større (lavere F-tall), øker den lysmengden som kommer inn i linsen, og fokuseringsområdet
blir mindre. Da er bare hovedmotivet i fokus. Når blenderåpningen gjøres mindre (høyere Ftall), reduseres lysmengden, og fokuseringsområdet blir større. Hele bildet blir skarpere.
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi korrekt eksponering, avhengig av motivets
lysstyrke.
Mindre blenderåpning
Større blenderåpning
NO
36
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 37 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke kameraet
Hovedkontrollhjul
1 Velg en blenderverdi ved hjelp av hovedkontrollhjulet.
– Når zoomen er stilt inn helt på W-siden, kan du velge blant blenderåpninger fra F2,8 til F16.
– Når zoomen er stilt inn helt på T-siden, kan du velge blant blenderåpninger fra F4,8 til F16.
2 Ta bildet.
• Lukkerhastigheten justeres automatisk fra 1/2000 til 8 sekunder.
• Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når
lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer
de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er stilt inn på
(tvungen blits),
(tvungen blits med rødøyereduksjon),
(sakte
synkronisering),
(sakte synkronisering med rødøyereduksjon) eller
(ingen blits).
z Fotograferingsteknikker
Feltdybden er fokuseringsområdet. Hvis blenderåpningen gjøres større, får feltet mindre dybde
(fokuseringsområdet blir mindre), og hvis blenderåpningen gjøres mindre, får feltet større dybde
(fokuseringsområdet blir større).
Mindre blenderåpning
Motivet er klart og
bakgrunnen uklar.
Større blenderåpning
Både motivet og bakgrunnen
er i fokus.
Juster blenderåpningen for ditt formål, enten for å gjøre et bestemt område av bildet skarpere eller for å
fokusere på hele bildet.
NO
37
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO041BAS.fm Page 38 Thursday, December 1, 2005 3:22 PM
Fotografere med manuell eksponeringsmodus
P
S
A
M
Du kan justere lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.
Kameraet opprettholder innstillingen selv om strømmen blir slått av. Så snart du har stilt inn
en verdi du vil bruke, kan du reprodusere den samme eksponeringen ved å stille inn
modusvelgeren på M.
Hovedkontrollhjul
Underkontrollhjul
1 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av hovedkontrollhjulet.
2 Velg en blenderverdi ved hjelp av underkontrollhjulet.
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises på
EV-indikatoren (side 40) på skjermen. 0EV angir den verdien kameraet mener er den riktigste.
100 F3.5
-2 1 0 1 2+
Undereksponering
50 F3.5
-2 1 0 1 2+
Korrekt eksponering
40 F3.5
-2 1 0 1 2+
Overeksponering
3 Ta bildet.
• Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når
lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer
de blinkende verdiene igjen.
• Blitsen er stilt inn på (tvungen blits),
(tvungen blits med rødøyereduksjon) eller
(ingen blits).
z Om TIME-fotografering
Du kan eksponere bildet en ønsket tid. Når du fotograferer fyrverkeri, kan du for eksempel
trykke på lukkerknappen for å begynne eksponeringen når rakettene skytes opp, og slippe
lukkerknappen i det øyeblikket de eksploderer.
Tar bilde
00:00:08[00:03:00]
ISO 160 NR TIME
F2.8
2.8
1 Velg [TIME] blant alternativene for lukkerhastighet. Dette vises ved siden av [30"].
• Når ISO er satt til [1600] eller [3200], indikeres [TIME] ved siden av [8"].
2 Trykk på lukkerknappen for at kameraet skal begynne å eksponere, og trykk på lukkerknappen
igjen for at kameraet skal avslutte eksponeringen.
NO
38
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 39 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
• ISO er satt til [160].
• For TIME-fotografering er den maksimalt tilgjengelige tiden opptil tre minutter. Etter tre minutter utløses
lukkeren automatisk (når det er lite strøm på batteriet vil lukkeren utløses etter ca. 30 sekunder).
• Vi anbefaler at du bruker stativ (ikke inkludert).
P
S
A
Bruke kameraet
Velge målemodus
M
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Hovedkontrollhjul
+
Multi
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
-knapp
Trykk ned og hold
innstilling.
(målemodus), og drei hovedkontrollhjulet for å velge ønsket
(
Multi (Flermønstermåling)
: Standardinnstillingen)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
(Sentervektet måling)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der.
(Punktmåling)
Måler bare på en del av motivet.
110min P
1M FINE 101
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet.
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 11
(punktmåling) eller
(sentervektet måling), anbefales det å stille inn AF• Når du bruker
avstandssøkerrammen på
(senter-AF) for å fokusere på måleposisjonen (side 45).
NO
39
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 40 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Justere eksponeringen – EV-justering
P
S
A
M
Du kan endre den kameravalgte eksponeringsverdien manuelt. Bruk denne modusen når du
ikke får riktig eksponering, f.eks. når motivet og bakgrunnen har sterke kontraster (lyst og
mørkt).
110min P
1M FINE 101
Underkontrollhjul
Mot –
Mot +
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
EV-indikator
Drei underkontrollhjulet for å velge en EV-justeringsverdi.
Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk av
kameraet.
Mot –: Gjør bildet mørkere.
Mot –
Mot +
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 11
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
z Justere EV (eksponeringsverdi) ved å kontrollere skjermen (histogram/stripemønster)
Stripemønster
A Antall piksler
B Lyshet
A
Stripemønsterindikator
B
Mørkt
Lyst
Histogram
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Trykk gjentatte ganger på
(skjermstatus) for å vise histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Juster EV-verdien mens
du kontrollerer eksponeringen med histogrammet.
• Histogrammet vises også i følgende tilfeller, men du kan ikke justere eksponeringen.
– Når modusvelgeren er stilt inn på
eller M
– Når du spiller av ett enkelt bilde
NO
40
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 41 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke kameraet
Stripemønster
Når [Sebra] er stilt inn på [På] i
-menyen (Oppsett) (side 79) og histogrammet vises, vises
et mønster av diagonale striper i områder med høy lysstyrke (luminansen overskrider et visst
nivå og mister fargetone). Juster eksponeringen mens du kontrollerer de segmentene som er
markert med stripemønsteret.
• Stripemønsteret lagres ikke på bildet.
z Fotograferingsteknikker
Når du fotograferer, bestemmer kameraet automatisk hva som er den beste eksponeringen. Når du tar
bilde av et generelt hvitaktig motiv, som f.eks. et bakgrunnsbelyst motiv eller et snødekket landskap,
registrerer kameraet at motivet er lyst, og stiller kanskje inn en mørkere eksponering for bildet. I slike
tilfeller får man gode resultater ved å justere eksponeringen i plussretningen (+).
Justere i plussretningen (+)
Når du tar bilde av et generelt mørkt motiv, registrerer kameraet at motivet er mørkt, og stiller kanskje inn
en lysere eksponering for bildet. I slike tilfeller får man gode resultater ved å justere eksponeringen i
minusretningen (–).
Justere i minusretningen (–)
Du kan kontrollere eksponeringen ved å se på histogrammet. Vær forsiktig så du ikke over- eller
undereksponerer motivet ditt (noe som gir et for lyst eller for mørkt bilde).
Du kan prøve deg frem med å justere eksponeringen til du får et resultat du liker.
NO
41
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 42 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Fotografere med fast eksponering – AE LOCK
P
S
A
M
Du kan låse eksponeringen før du komponerer bildet på nytt. Dette er nyttig når det er sterk
kontrast mellom motivet og bakgrunnen, eller når du fotograferer et motiv med
bakgrunnsbelysning.
Lukkerknapp
AE LOCK-knapp
AE LOCK
1 Rett objektivet mot det motivet du vil måle eksponeringen av, og trykk på AE LOCK.
Eksponeringen er låst og -indikatoren vises.
110min P
1M
FINE
101
98
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Komponer bildet på nytt, trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den der.
Fokus justeres automatisk.
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
• AE LOCK oppheves hvis du slipper lukkerknappen eller tar et bilde. Når du ønsker å eksponere neste
bilde på samme måten, må du trykke ned og holde AE LOCK-knappen, og deretter ta neste bilde.
z Fotograferingsteknikker
Kameraet justerer eksponeringen automatisk i henhold til motivet. Hvis du endrer komponeringen av
bildet, kan eksponeringen endres, f.eks. som følge av endringer av lysstyrken i bakgrunnen. I slike
tilfeller må du bruke AE-låsefunksjonen. Du kan fotografere fritt, uansett hvor lyst motivet er.
1 For å avgjøre eksponeringen må du måle lyset i den ønskede delen av motivet, enten med
sentervektet måling eller med punktmålingsfunksjonen.
2 Trykk på AE LOCK for å låse eksponeringen, komponer deretter bildet på nytt, og ta bildet.
Del av bildet brukt til å avgjøre
eksponeringen
NO
42
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 43 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Ta tre bilder med skiftende eksponering –
eksponeringsgruppe
P
S
A
M
Plussretning
(+)
Riktig
Minusretning
(–)
/BRK-knapp
Bruke kameraet
I tillegg til et bilde med en eksponering valgt automatisk av kameraet, tas det to andre bilder,
det ene med eksponeringsverdier i plussretningen (+), det andre med verdier i minusretningen
(–).
Hvis du ikke kan fotografere med riktig lysstyrke, fordi motivet er for lyst, må du bruke
eksponeringsgruppemodus. Etter at du har tatt bildene, kan du velge det som er eksponert
riktigst.
BRK
0.7EV
Hovedkontrollhjul
BRK
+
Normal
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Trykk ned og hold
/BRK (nivåtrinn), og drei hovedkontrollhjulet for å velge [BRK].
2 Trykk på MENU.
3 Velg [BRK] (Nivåtrinn) ved å flytte kontrollspaken til b/B, og velg deretter det ønskede
nivåtrinnet ved å flytte kontrollspaken til v/V.
(
: Standardinnstillingen)
±1.0EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 1,0 EV.
±0.7EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,7 EV.
±0.3EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,3 EV.
• Blitsen er stilt inn på
(Ingen blits).
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 40), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte lysheten.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,32 sekund.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
NO
43
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 44 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
• Lukkerhastigheten begrenses som følger
Når ISO er stilt inn på [160] til [400]: 1/2000 – 1/8 sekund
Når ISO er stilt inn på [800] til [3200]: 1/2000 – 1/30 sekund
Velge ISO-følsomhet – ISO-skalaen
P
S
A
M
Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
ISO-knapp
Hovedkontrollhjul
+
ISO
Trykk ned og hold ISO, og drei hovedkontrollhjulet for å velge ønsket innstilling.
( : Standardinnstillingen)
3200
1600
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
800
400
200
160
AUTO
Justerer ISO-følsomheten automatisk.
• Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 11
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• ISO er satt til [AUTO] i scenemodus.
NO
44
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 45 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Fokusinnstilling
Velge en autofokusmetode
P
S
A
M
Du kan stille inn AF-avstandssøkerrammen og AF-modus.
Bruke kameraet
Velge en fokusavstandssøkerramme – AF-avstandssøker
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
FOCUS-bryter
Kontrollspak
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
1 Still inn FOCUS-bryteren på AUTO.
2 Trykk gjentatte ganger midt på kontrollspaken for å velge den ønskede modusen.
(
(Multipunkt-AF)
: Standardinnstillingen)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen. Når modusvelgeren er stilt inn på
multipunkt-AF valgt automatisk.
, er
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
110min P
1M FINE 101
98
AF-avstandssøkerramme
M AF
30 F2.8
(Senter-AF)
-2 1 0 1 2+
Indikator for AFavstandssøkerramme
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen.
110min P
1M FINE 101
98
AF-avstandssøkerramme
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikator for AFavstandssøkerramme
NO
45
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 46 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
(AF med fleksibelt
punkt)
Fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et smalt område.
AF med fleksibelt punkt gjør at du kan ta bildet mens det er
komponert slik du vil ha det.
• Dette er nyttig når du bruker stativ og motivet befinner seg
utenfor sentrum av bildet.
• AF står for autofokus.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum
eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for
,
eller
begynne å blinke, og
AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
Stille inn AF med fleksibelt punkt
1 Trykk gjentatte ganger midt på kontrollspaken for å velge
(AF med fleksibelt punkt).
2 Flytt AF-avstandssøkerrammen til det området du vil fokusere på, ved å flytte kontrollspaken til
v/V/b/B.
110min P
1M FINE 101
98
AF-avstandssøkerramme
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikator for AFavstandssøkerramme
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned og holder den der, og fokuset er justert, endres
fargen på AF-avstandssøkerrammen fra hvit til grønn.
• Når du fotograferer et motiv i bevegelse, må du passe på å holde kameraet støtt, så motivet ikke beveger
seg ut av rammen til avstandssøkeren.
Velge en fokuseringsoperasjon – AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Vis
-skjermen (Oppsett) (side 31).
2 Velg 1 (Kamera1) ved å bevege kontrollspaken til v , og velg deretter [AF-modus] ved å
bevege spaken til B/v.
3 Velg ønsket modus ved å gå til B/v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
NO
46
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 47 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
(
: Standardinnstillingen)
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (M AF)
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
Bruke kameraet
Enkel (S AF)
• Batteriet kan imidlertid brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
Fleksibelt (C AF)
Justerer fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned og
holder den. Fortsetter deretter å justere fokus, selv etter at
AF-låsen er aktivert.
Denne modusen gjør det mulig å fotografere motiver i
bevegelse og i kontinuerlig fokus.
• Batteriet kan imidlertid brukes opp raskere enn i noen annen
AF-modus.
Om [Fleksibelt (C AF)]
• Fokusjusteringen vil kanskje ikke holde tritt med motivet ved fotografering av gjenstander som beveger
seg svært raskt.
• AF-avstandssøkerrammen er senter-AF (side 45).
• I følgende tilfeller er fokus ikke justert etter at låsen er aktivert, og "C AF"-indikatoren blinker. Kameraet
er i [Skjerm]-modus.
– Når du fotograferer på et mørkt sted
– Når du fotograferer med lav lukkerhastighet
• Det kommer ingen låselyd når fokus er oppnådd.
• Når du trykker lukkerknappen helt ned og bruker selvutløseren, er fokus låst.
Fokusere manuelt
P
S
A
M
Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom vindusglass, er det vanskelig å få riktig
fokus i autofokusmodus. Da er det praktisk å justere fokus manuelt.
Utgangspunkt for avstandsmåling
FOCUS
PUSH
AUTO-knapp
FOCUS-bryter
AUTO
Kontrollspak
Nær
Ring for manuell
fokusering
MANUAL
PUSH
AUTO
Fjern
NO
47
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 48 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
1 Still inn FOCUS-bryteren på MANUAL.
Indikatoren
(manuelt fokus) og PUSH AF/Utvidet fokuseringsramme vises på skjermen.
110min P
1M FINE 101
98
PUSH AF/Utvidet fokuseringsramme
Avstanden fra utgangspunktet for avstandsmåling
T-siden: Ca. 40 cm –
W-siden: Ca. 35 cm –
3.5m
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Flytt PUSH AF/Utvidet fokuseringsramme til det området du vil fokusere på, ved å flytte
kontrollspaken til v/V/b/B.
Når du bruker den utvidede fokuseringsfunksjonen (side 73), fordobles området rundt PUSH
AF/Utvidet fokuseringsramme (
blir gul), så du lett kan fokusere på et motiv. Når du holder
opp å dreie på den manuelle fokuseringsringen, vil den utvidede rammen deaktiveres etter ca. to
sekunder (
blir hvit).
3 Drei den manuelle fokuseringsringen for å fokusere skarpt.
Når
-indikatoren blinker, har fokuseringsavstanden nådd sin grense.
• Informasjonen om manuell fokuseringsavstand er omtrentlig.
• PUSH AF/Utvidet fokuseringsramme vises ikke når du bruker den digitale zoomen.
• Avbryte den utvidede fokuseringsfunksjonen t side 73
z Praktisk fokusjusteringsfunksjon
Hvis du trykker på PUSH AUTO-knappen, fokuserer kameraet på et motiv i nærheten av PUSH AF/Utvidet
fokuseringsramme (
blir
). Siden dette gjør det lett å få motivet i fokus, kan du bruke denne
funksjonen som et utgangspunkt for å foreta en finjustering av fokus med den manuelle fokuseringsringen.
110min P
1M FINE 101
98
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
LOCK
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikator for manuell fokuslås
Blinkende indikator t Indikator tent (i ca. fem sekunder)
NO
48
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 49 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Blits
Velge en blitsmodus
P
S
A
M
Vanligvis blinker blitsen automatisk når omgivelsene er mørke. Du kan imidlertid endre
blitsmodus helt bevisst.
Bruke kameraet
-knapp
Hovedkontrollhjul
+
Trykk ned og hold
A A
SL
SL
(blits), og drei hovedkontrollhjulet for å velge ønsket modus.
( : Standardinnstillingen)
(Auto)
Blinker i mørket og i motlys.
• I programopptaksmodus utløses ikke blitsen selv om lyskilden
er bak motivet.
(Auto med
rødøyereduksjon)
(Tvungen blits)
(Tvungen blits med
rødøyereduksjon)
(Sakte synkronisering)
(Sakte synkronisering
med rødøyereduksjon)
(Ingen blits)
Reduserer røde øyne i automodus.
Blitsen blinker uansett hvor mye lys det er i omgivelsene.
Reduserer røde øyne i tvungen blitsmodus.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen,
som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
Reduserer røde øyne i sakte synkroniseringsmodus.
Blitsen blinker ikke.
• Merk at overflaten av blitslampen kan være varm like etter bruk når du har brukt blitsen flere ganger etter
hverandre.
• Den anbefalte avstanden fra
utgangspunktet for avstandsmåling ved bruk av blits er ca. 0,5 m til
8,5 m (W)/0,4 m til 5,0 m (T) (når ISO er stilt inn på [AUTO]).
• Hvis du monterer den medfølgende linseskjermen eller tilleggsutstyret linseadapter, blokkeres blitslyset.
• Fordi lukkerhastigheten er lavere når det er mørkt og
(sakte synkronisering),
(sakte
synkronisering med rødøyereduksjon) eller
(ingen blits) er valgt, anbefales det at du bruker stativ.
• Mens blitsen lades, blinker /CHG-lampen. Etter at ladingen er fullført, slukkes lampen.
• Du kan endre blitsens lysstyrke ved å bruke [Blitsnivå] i menyinnstillingene (side 62).
• I mørke omgivelser sendes det ut utfyllende belysning for å gjøre det enklere å fokusere på et motiv. Når
du ikke bruker dette lyset, må du stille inn [AF-lys] på [Av] (side 72).
• Du kan montere en ekstern blits på dette kameraet (side 52).
NO
49
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 50 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Om [rødøyereduksjon]
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av
blits.
-indikatoren (rødøyereduksjon) vises på
skjermen.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold.
Bruke blitsen manuelt – hevbar blitsmodus
P
S
A
M
Du kan velge å bruke blitsen bare når du ønsker det. Still inn [Hevbar blits] på [Manuell] i
(Oppsett)-menyen (side 73).
Blits
-knapp
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Trykk på (blits) og hev blitsen.
2 Velg blitsmodus (side 49).
3 Ta bildet.
• Blitsen blinker ikke i
-modus (halvlys), i scenemodus eller i serie/nivåtrinn-modus.
• Lukk blitsen når du ikke vil bruke den.
• For å stille inn den hevbare blitsen på automodus, må du stille inn [Hevbar blits] på [Auto] i
(Oppsett).
-menyen
z Fotograferingsteknikker
Ved å gjøre så mye som mulig ut av blitsen får du mange muligheter.
Når du stiller inn blitsmodus på (tvungen blits) eller
(tvungen blits med
rødøyereduksjon), kan du ta godt belyste bilder av bakgrunnsbelyste motiver. Det
finnes også en funksjon som gjør det mulig å la blitslyset reflekteres i øynene på
avbildede personer.
Når blitsmodusen er stilt inn på
(auto) eller
(auto med rødøyereduksjon),
vil kanskje blitsen blinke uansett hva du hadde tenkt. I slike situasjoner vil det å stille
inn blitsmodus på
(ingen blits) redusere lukkerhastigheten automatisk. Dette
virker godt når du fotograferer lyssporet av en bil, et lysspektrum eller en
solnedgang. Vi anbefaler at du bruker stativ for å unngå å riste kameraet.
(sakte synkronisering) eller
(sakte synkronisering med rødøyereduksjon)
virker godt når du fotograferer et menneske i solnedgang el.l. Du kan fotografere
personen klart ved hjelp av blitsen, og bakgrunnen ved hjelp av lang
eksponeringstid. Hvis kameraet ikke greier å ta klare bilder med lav lukkerhastighet,
øker det automatisk ISO-tallet. Vi anbefaler at du bruker stativ for å unngå å riste
kameraet.
NO
50
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 51 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Velge blitssynkronisering
P
S
A
M
Velg når blitslyset skal komme.
Bruke kameraet
Forside
Bakside
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Vis
-skjermen (Oppsett) (side 31).
2 Velg 2 (Kamera2) ved å bevege kontrollspaken til v/V, og velg deretter [Blitssynk.] ved å
bevege spaken til B/v/V.
3 Velg ønsket modus ved å gå til B/v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
(
: Standardinnstillingen)
Forside
Normalt bør du bruke denne innstillingen. Siden blitsen
blinker like etter du har trykket på utløseren, vil du kunne
fange inn motivet nærmere det tidspunktet da du trykket
utløseren.
Bakside (REAR)
Brukes for motiv i bevegelse. Siden blitsen blinker like før
lukkeren lukkes, vil du kunne gjengi et lysspor eller en
bevegelse hos motivet.
Om [Bakside]
• Når lukkerhastigheten er for høy, har kanskje ikke innstillingen [Bakside] noen virkning.
• Når rødøyereduksjon er valgt, vil kanskje ikke virkningen av rødøyereduksjon gjøre seg gjeldende ved
lavere lukkerhastigheter.
NO
51
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495321\2654495321DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO041BAS.fm Page 52 Friday, December 16, 2005 11:02 AM
Bruke ekstern blits
P
S
A
M
Du kan montere en ekstern blits (tilleggsutstyr). Ved bruk av en ekstern blits øker lysmengden,
og du får muligheten til å ta mer livaktige blitsbilder enn med den innebygde blitsen.
Hvorvidt den eksterne blitsen utløses, avhenger av innstillingen på blitsmodusen (side 49).
Det kan hende blitsen ikke blinker når blitsmodusen er satt til
(Auto), fordi kameraet
automatisk avgjør om blitsen skal brukes i automodus avhengig av lysforholdene. Når du
bruker ekstern blits, må du velge de innstillingene som utløser blitslyset.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med blitsen din.
Sko for avansert
tilbehør
ACC-kontakt
(tilbehør)
Kontrollspak
• Når en ekstern blits er montert, vil vekten hindre linseområdet i å bli stabilt. Vi anbefaler at du støtter
linseområdet med din venstre hånd eller bruker stativ ved opptak.
• Du kan ikke bruke en ekstern blits og den innebygde blitsen samtidig.
• Hvis du fotograferer med to eller flere eksterne blitser koblet til skoen for avansert tilbehør, må du være
klar over at kameraet kanskje ikke vil virke som det skal, eller at det kan oppstå en defekt.
• Hvis en ekstern blits er i bruk uten at riktig hvitbalanse er stilt inn, må du stille inn blitsmodusen på
(tvungen blits),
(tvungen blits med rødøyereduksjon),
(sakte synkronisering) eller
(sakte
synkronisering med rødøyereduksjon), og deretter stille inn hvitbalansen ved hjelp av
(ett trykk
SET) (side 54).
Bruke Sony-blitsen
Du kan montere følgende blitser fra Sony på skoen for avansert tilbehør på kameraet ditt.
• HVL-F1000
• HVL-F32X (utstyrt med automatisk blitsnivåjustering og fotofunksjoner med utfyllende AFbelysning)
1 Monter den eksterne blitsen på skoen for avansert tilbehør.
2 Plugg inn blitsen i ACC-kontakten (tilbehør).
Når du bruker HVL-F32X, kan du hoppe over trinn 2.
3 Slå på den eksterne blitsen.
4 Ta bildet.
• Kontroller at [Blits] er stilt inn på [Int.] i
-menyen (Oppsett) (side 73).
• Når ISO er stilt inn på [800], [1600] eller [3200], kan du ikke bruke AUTO "B"-modus for HVL-F32X.
• Når du bruker HVL-F1000 eller "B"-modusen til HVL-F32X, stilles blitsnivået (side 62) inn på følgende
to alternativer.
Når [Blitsnivå] er mellom +0,3 EV og +2,0 EV: Sterk
Når [Blitsnivå] er mellom –0,3 EV og –2,0 EV: Svak
NO
52
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO041BAS.fm Page 53 Wednesday, December 7, 2005 11:48 AM
• Kameraet vil bare fungere på riktig måte når modusvelgeren er satt til
, eller hvis det er satt til P
samtidig som ISO er satt til [AUTO]. Kameraet fungerer ikke riktig i andre moduser (S, A, M, scenevalg).
• Når du bruker blitsen i en videre vinkel enn en brennvidde på 35 mm, kan området i periferien være
mørkt. Vi anbefaler deg å bruke et bredt panel.
Bruke kameraet
Bruke en ekstern blits som fås i handelen
Du kan montere en ekstern blits som er tilgjengelig i handelen og som egner seg til bruk i
skoen for avansert tilbehør.
1 Monter den eksterne blitsen på skoen for avansert tilbehør.
2 Vis
-skjermen (Oppsett) (side 31).
3 Velg 2 (Kamera2) ved å bevege kontrollspaken til v/V, [Blits] ved å gå til B/v/V, [Ekst.] ved
å gå til B/v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
4 Slå på den eksterne blitsen.
5 Sett modusvelgeren på M eller A.
Blitsen blinker også når modusvelgeren ikke er stilt inn på M eller A, men vi anbefaler å
fotografere med modusvelgeren på M eller A.
6 Ta bildet.
• Hvis du tar bilder med [Blits] stilt inn på [Int.] i
-menyen (Oppsett), vil kanskje den innebygde blitsen
sprette opp. Hvis dette skjer, må du trykke den innebygde blitsen tilbake til sin opprinnelige stilling og
stille inn [Blits] på [Ekst.] (side 73).
• Når du stiller inn [Blits] på [Ekst.] i
-menyen (Oppsett), vises
. I dette tilfellet er den innebygde
blitsen deaktivert.
• Still inn den riktigste blenderverdien i henhold til ledetallet på den blitsen som brukes og avstanden til
motivet.
• Blitsens ledetall varierer med ISO-følsomheten (side 44) til kameraet, så pass på å kontrollere ISO-tallet.
• Merk at kameraet kanskje ikke vil fungere som det skal, eller kan fungere på gal måte hvis du bruker en
blits produsert av et annet firma spesielt for et konkret kamera (vanligvis en blits med flere kontaktpunkter
på skoen for avansert tilbehør), en høyspenningsblits eller blitstilbehør.
• Avhengig av hva slags blits du har kjøpt i handelen, vil det kanskje være funksjoner du ikke kan bruke, og
andre funksjoner det kan være vanskelig å få til å virke.
NO
53
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 54 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Fargeinnstilling
Justere fargetoner – hvitbalanse
P
S
A
M
Vanligvis justerer kameraet fargetonene automatisk. Du kan imidlertid også justere dem i
henhold til lysforholdene.
Hovedkontrollhjul
WB
+
AWB
WB-knapp
30 F2.8
-3
0
3+
Trykk ned og hold WB (hvitbalanse), og drei hovedkontrollhjulet for å velge ønsket
innstilling.
( : Standardinnstillingen)
AWB (Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk. (Fargetemperatur: Ca.
3400-7000 K)
(Dagslys)
Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller
soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
(Fargetemperatur: Ca. 5500 K)
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær. (Fargetemperatur: Ca. 6500 K)
(Fluorescerende)
Justerer for fluorescerende lys. (Fargetemperatur: Ca.
4000 K)
n (Strålende)
WB (Blits)
(Ett trykk)
(Ett trykk SET)
Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et
festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i
fotostudioer. (Fargetemperatur: Ca. 3200 K)
Justerer for blitsforhold. (Fargetemperatur: Ca. 6000 K)
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvite fargen
som er lagret i
-modus (ett trykk SET) blir den
grunnleggende hvitfargen. Bruk denne modusen når AWB
(Auto) eller andre modi ikke kan stille inn fargen ordentlig.
(Fargetemperatur: Ca. 2000-10000 K)
Lagrer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i
-modus (ett trykk).
• Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 12
• Under fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [ ] (fluorescerende).
• Bortsett fra i [ WB ]-modus (blits) eller [
]-modus (ett trykk), er hvitbalansen stilt inn på AWB (auto)
når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av blitsmodusen (side 49)
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 29).
NO
54
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 55 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Registrere den grunnleggende hvitfargen i
ett trykk SET
1 Trykk ned og hold WB (hvitbalanse), og drei hovedkontrollhjulet for å velge [
SET).
] (ett trykk
Bruke kameraet
2 Ram inn en hvit gjenstand, som f.eks. et stykke papir som fyller hele skjermen under samme
lysforhold som du vil fotografere motivet i.
3 Trykk midt på kontrollspaken.
Skjermen blir svart et øyeblikk og
-indikatoren blinker raskt. Når hvitbalansen er justert
og lagret i minnet, velges
(ett trykk).
• Hvis
-indikatoren blinker langsomt, er hvitbalansen ikke blitt innstilt, eller kan hvitbalansen ikke
stilles inn. Bruk automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist kameraet eller utsett det for slag og støt mens
-indikatoren blinker raskt.
• Når blitsen er stilt inn på (tvungen blits),
(tvungen blits med rødøyereduksjon),
(sakte
synkronisering) eller
(sakte synkronisering med rødøyereduksjon), er hvitbalansen riktig justert for
blitslys.
Finjustere
Med denne justeringen kan du fotografere med en fargekonverterings-filtereffekt. Justeringen
kan foretas i ±3 trinn, med en kompensasjon som tilsvarer 10 mired per trinn (se nedenfor).
Denne justeringen er tilgjengelig, unntatt for AWB (Auto).
WB
+
Hovedkontrollhjul
AWB
WB-knapp
30 F2.8
-3
0
3+
Underkontrollhjul
WB
+
1 Trykk ned og hold WB (hvitbalanse), og drei hovedkontrollhjulet for å velge en modus som
passer bedre til lysforholdene.
2 Trykk ned og hold WB (hvitbalanse), og drei underkontrollhjulet for å stille inn
finjusteringsverdien. + eller – er angitt ved siden av det valgte modusikonet.
• Avhengig av typen fluorescerende lys vil kanskje ikke finjusteringen bli vellykket selv om du velger
(fluorescerende).
• Når du bruker blitsen, kan du ikke foreta noen fininnstilling, unntatt i WB -modus (blits) eller
-modus (ett trykk), siden hvitbalansen er stilt inn på Auto.
z Om mired
Mired er en måleenhet for en bestemt fargetemperatur, og mired-verdien fremkommer om man multipliserer
den inverse fargetemperaturen i Kelvin med 106. Virkningen av en endring av fargetemperaturen oppfattes
som større for lave fargetemperaturer enn for høye fargetemperaturer. På mired-skalaen oppfattes
virkningen av en endring av fargetemperaturen tilnærmet likt over hele skalaen, og mired er dermed et
tilnærmet proporsjonalt uttrykk for endringen og velegnet som måleenhet for fargekonverteringsfiltre.
NO
55
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 56 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Endring på 1000 K: Mired-differanse (M)
4000-3000 K: 83 M
7000-6000 K: 23 M
Velge fargereproduksjon
P
S
A
M
Velger fargereproduksjonsmodus.
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Trykk på MENU.
2 Velg COLOR (Farge) ved å flytte kontrollspaken til b/B, og velg deretter ønsket modus ved å
flytte kontrollspaken til v/V.
(
Adobe RGB (Adobe RGB)
: Standardinnstillingen)
Denne modusen har stor anvendelighet ved
fargereproduksjon, siden den gir riktig gjengivelse av struktur
og farge.
• Filnavnet på det bildet som er lagret i Adobe RGB-modus er
"_DSCssss.JPG". (I RAW-modus er filsuffikset ".SR2".)
Livlig (VIVID)
Imponerende landskap gjengis med dyp og livaktig farge,
som f.eks. solnedgang, blå himmel, ferske grønne blader og
fargerikt høstløv.
Standard
Ulike scener gjengis med fulltonet og vakker farge.
z Om Adobe RGB
Dette formatet omfatter et stort fargerom og er velegnet for utskrift.
• Når du viser bilder som er lagret i Adobe RGB-modus på TV-/LCD-skjermer som ikke er kompatible med
Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), vises bildene med et lavere intensitetsnivå. Også ved bruk av ikkekompatible skrivere kan bildene bli skrevet ut med et lavere intensitetsnivå.
• Når du tar bilder i Adobe RGB-modus, vil bildene vises på LCD-skjermen/i søkeren til kameraet med et
lavere intensitetsnivå. Ved bruk av skrivere som er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), kan
du skrive dem ut med korrekt gjengivelse av struktur og farger.
• Når det gjelder [Standard] og [Livlig], lagres bildene i sRGB-format (fargerom), et format som støttes av
vanlige PC-skjermer.
NO
56
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 57 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Kontinuerlig opptak
Seriemodus
P
S
A
M
Tar opp maksimalt tre bilder etter hverandre når du trykker ned og holder lukkerknappen.
Bruke kameraet
Hovedkontrollhjul
BRK
+
Normal
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
/BRK-knapp
Trykk ned og hold
/BRK (nivåtrinn), og drei hovedkontrollhjulet for å velge [
].
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde. Hvis du imidlertid trykker på lukkerknappen mens
tilgangslampen er tent, er det maksimale antallet bilder to.
• Blitsen er stilt inn på
(Ingen blits).
• Opptaksintervallet er på ca. 0,32 sekund.
• Lukkerhastigheten begrenses som følger.
Når ISO er stilt inn på [160] til [400]: 1/2000 – 1/8 sekund
Når ISO er stilt inn på [800] til [3200]: 1/2000 – 1/30 sekund
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når opptaksmediet er fullt, stopper serien.
NO
57
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 58 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Fotografere i RAW-modus
RAW-modus
P
S
A
M
Kameraet lagrer dataene som er fanget inn av CMOS-sensoren direkte, uten komprimering.
Filsuffikset er ".SR2" (side 90). Etter at du har kopiert bildene til datamaskinen din, kan
dataene reproduseres med mye mindre forvrengning i bildebehandlingen, og vises med den
medfølgende, eksklusive programvaren. Et komprimert bilde i JPEG-format, som er tatt ved
normal fotografering, lagres samtidig.
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Trykk på MENU.
2 Velg [Mode] (REC-modus) ved å bevege kontrollspaken til b/B, og deretter [RAW] ved å gå til
v/V.
• For å reprodusere RAW-datafilen ved hjelp av en datamaskin, er det nødvendig med den eksklusive
programvaren. Installer den eksklusive programvaren på den medfølgende CD-ROMen (Image Data
Converter SR Ver.1.0) (Windows/Macintosh) på datamaskinen din. Siden RAW-datafilen er en spesiell
type fil, kan ikke vanlig programvare åpne den (side 93, 96).
• JPEG-bildet er også lagret i den bildestørrelsen som ble valgt ved innstilling av bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først"). Siden RAW-databilder lagres i størrelsen [10M], tar disse dataene større plass på
opptaksmediet.
• Skriving av dataene tar mer tid enn i normal opptaksmodus.
• Digital zoom kan ikke brukes.
• I avspillingsmodus vises det JPEG-bildet som ble tatt opp samtidig, og menyoperasjonene, som rotasjon
og trimming, utføres bare på JPEG-bildet. RAW-datafilene kan ikke avspilles eller modifiseres med
kameraet.
NO
58
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 59 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Komponere bildet
Vise rutenettlinjene
P
S
A
M
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
Bruke kameraet
Kontrollspak
MENU-knapp
1 Vis
-skjermen (Oppsett) (side 31).
2 Velg 2 (Kamera2) ved å bevege kontrollspaken til v/V, [Rutenettlinje] ved å bevege spaken
til B/v/V.
3 Velg [På] ved å gå til B/v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
(
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
: Standardinnstillingen)
• Rutenettlinjene lagres ikke.
z Fotograferingsteknikker
• Når du komponerer bildet ditt, er det lurt å prøve å dele inn bildet i tre. Vis rutenettlinjene for å dele inn
skjermen i tre områder (i høyden og bredden) og plasser motivet der en av de horisontale linjene
krysser en av de vertikale. På denne måten kan du komponere et rolig og godt balansert bilde. Effekten
blir også god hvis du plasserer to objekter diagonalt i forhold til hverandre, ved hvert sitt linjekryss.
NO
59
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO041BAS.fm
master:Left
01NO041BAS.fm Page 60 Friday, December 2, 2005 8:39 PM
Innstilling av skjermmodus
Redusere flimring
P
S
A
M
Når du tar bilder i fluorescerende lys, kan det forekomme flimring på skjermen. Dette
avhenger av regionen man befinner seg i. Du kan redusere flimringen.
MONITOR
FRAMING PREVIEW
MONITOR-bryter
Kontrollspak
MENU-knapp
Still inn MONITOR-bryteren på den ønskede modusen.
FRAMING
Reduserer flimringen.
For at du skal kunne kontrollere at motivet er riktig, er skjermen
lysere under kontrollen (automatisk lysforsterkning ved
motivkontroll).
PREVIEW
Reduserer ikke flimringen.
Før opptaket gjøres kan du bekrefte feltdybden (side 37). Starttid
og lukkerforsinkelsestid er kortere enn i [FRAMING]-modus.
• Du kan ikke bekrefte dybden på feltet når eksponeringstiden er lang
eller når du bruker blits.
Hvis flimringen ikke reduseres i [FRAMING]-modus
Normalt vil kameraet automatisk oppdage flimringsfrekvensen og redusere effekten av
flimringen. Hvis nettstrømfrekvensen ikke registreres skikkelig, kan du stille den inn slik den
er i området ditt (50 Hz/60 Hz) på forhånd. Flimringen vil bli redusert.
1 Vis
-skjermen (Oppsett) (side 31).
2 Velg 2 (Kamera2) ved å bevege kontrollspaken til v/V, [Flimringsred] ved å bevege spaken
til B/v/V.
3 Velg ønsket modus ved å gå til B/v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
(
: Standardinnstillingen)
60Hz
For regioner hvor strømforsyningsfrekvensen er 60 Hz.
50Hz
For regioner hvor strømforsyningsfrekvensen er 50 Hz.
Auto
Kameraet oppdager automatisk strømforsyningsfrekvensen
på: 50 Hz eller 60 Hz.
NO
60
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 61 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med
.
(Bildestørr.)
10M (3888×2592)
P
S
A
M
A
M
Hvis du vil vite mer, se side 13.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
Bruke menyen
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
(Bildekval.)
P
S
Velger stillbildekvalitet.
Fin (FINE)
Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD)
Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
• Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 12
Mode (REC-modus)
P
S
A
M
RAW
Tar opp RAW-datafiler i tillegg til JPEG-filen.
Normal
Tar opp med normal fotografering.
• Hvis du vil vite mer, se side 58.
BRK (Nivåtrinn)
P
S
A
M
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier.
±1.0EV
Hvis du vil vite mer, se side 43.
±0.7EV
±0.3EV
NO
61
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 62 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
(Blitsnivå)
P
S
A
M
Justerer mengden blitslys.
•
•
•
•
•
M +2.0EV
Mot +: Øker blitsnivået.
0EV
Den blitslysmengden kameraet justerer automatisk.
m -2.0EV
Mot –: Reduserer blitsnivået.
Blitsnivået kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
Verdien er ikke synlig på skjermen. Den vises som + eller –.
Endre blitsmodus t side 49
Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, har denne justeringen kanskje ingen effekt.
Når blitsmodus er stilt inn på
(ingen blits), kan du ikke justere blitsnivået.
PFX (Bildeeffekt)
P
S
A
M
Lar deg ta et bilde med spesialeffekter.
S/HV (
)
Bruntone (
Tar opp bildet i sort/hvitt.
)
Av
Tar opp bildet i sepiabrunt (som på et gammelt fotografi).
Ingen effekt.
• Denne innstillingen opprettholdes ikke når strømmen blir slått av.
COLOR (Farge)
P
S
A
M
A
M
Velger fargereproduksjonsmodus.
Adobe RGB (Adobe RGB)
Hvis du vil vite mer, se side 56.
Livlig (VIVID)
Standard
(Metning)
P
S
Justerer bildets metningsgrad.
+(
)
Mot +: Gjør fargen lysere.
Normal
–(
)
Mot –: Gjør fargen mørkere.
NO
62
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 63 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
(Kontrast)
P
S
A
M
Justerer kontrasten i bildet.
+(
)
Mot +: Øker kontrasten.
Normal
–(
)
Mot –: Reduserer kontrasten.
Når motivet er mørkt pga. bakgrunnsbelysning, slik at det
ikke har noen fargetone, eller motivet har en ensartet
fargetone, som f.eks. himmel eller sky, vil denne modusen
øke eller redusere LD-forholdet i samsvar med den aktuelle
scenen for å gi et større utvalg av fargetoner.
Bruke menyen
A.G.C.S. (Advanced
Gradation Control System
(system for avansert styring
av fargeoverganger)) ( )
• Når blitsen utløses, virker ikke AGCS-funksjonen. Hvis du
fotograferer et motiv som befinner seg utenfor rekkevidden av
blitslyset, med AGCS-funksjonen, må du stille inn blitsen på
(ingen blits).
(Skarphet)
P
S
A
M
S
A
M
Justerer skarpheten i bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
(Oppsett)
Mot –: Gjør bildet mer diffust.
P
Se side 31, 70.
NO
63
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 64 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe)
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med et
opptaksmedium.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Opphever utvalget.
1 Velg ønsket mappe ved å bevege kontrollspaken til b/B.
Velg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
9
Opprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
z På mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe på opptaksmediet (side 75 og 77). Du kan bytte mappe
eller opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 75 og 77)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 76 og 78)
• Når flere mapper opprettes i opptaksmediet og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker
følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Gå til forrige eller neste mappe.
NO
64
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 65 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
- (Beskytt)
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytt (-)
Se nedenstående prosedyre.
Avslutt
Forlater Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
Bruke menyen
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) ved å flytte kontrollspaken til b/B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
110min
1M
Beskytt
Avslutt
TILB./NESTE
4 For å beskytte andre bilder må du velge det ønskede bildet ved å gå til b/B og deretter trykke
midt på kontrollspaken.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk på
/
(indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) ved å flytte kontrollspaken til b/B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
4 Velg [Velg] ved å gå til v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
5 Velg det bildet du vil beskytte, ved å gå til v/V/b/B, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
•
VELG
MENU
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk på MENU.
8 Velg [OK] ved å gå til B, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
NO
65
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 66 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
• For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i den- ne mappen] i trinn 4, og deretter trykke
midt på kontrollspaken. Velg [På] ved å gå til B, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk midt på kontrollspaken i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk midt på kontrollspaken for at --indikatoren skal bli grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av.
4 Trykk på MENU, velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i den- ne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk deretter
midt på kontrollspaken. Velg [Av] ved å flytte kontrollspaken til B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
• Merk at formatering av opptaksmediet sletter alle data som er lagret på det, selv om bildene er beskyttet.
Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF
Tilføyer et
-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 102).
(Skriv ut)
Se side 98.
(Lysbilde)
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
NO
66
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 67 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
Intervall
3 sek.
Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Alle
Gjenta
På
Bruke menyen
Bilde
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Spiller av alle bildene som er lagret på opptaksmediet.
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Start
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
1 Velg [Intervall], [Bilde] og [Gjenta] ved å bevege kontrollspaken til v/V/b/B.
2 Velg [Start] ved å gå til V/B, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Lysbildevisningen vil da starte.
For å avslutte lysbildevisningen må du trykke midt på kontrollspaken, velge [Avslutt] ved å gå til B,
og deretter trykke midt på kontrollspaken.
• Mens lysbildevisningen pågår, kan du vise forrige/neste bilde ved å gå til b/B.
• Intervalltiden er bare en retningslinje, så den kan variere med bildestørrelsen og andre faktorer.
(Endre str.)
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
10M
7M
Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje.
t side 12
5M
3M
1M
Avbryt
Avbryter størrelsesendringen.
NO
67
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Left
01NO050MENU.fm Page 68 Wednesday, November 30, 2005 5:57 PM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Endre str.) ved å flytte kontrollspaken til b/B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
4 Velg ønsket størrelse ved å gå til v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
•
•
•
•
Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først"
Du kan ikke endre størrelsen av RAW-datafiler.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Når du endrer størrelsen på bilder som ikke er tatt opp i forholdet 3:2, eller som er tatt opp med andre
kameraer, beskjæres bildene øverst og nederst slik at bildestørrelsen blir 3:2.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK
Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) ved å flytte kontrollspaken til b/B, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
] ved å gå til v, og roter deretter bildet ved å gå til b/B.
5 Velg [OK] ved å gå til v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller RAW-datafiler.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Oppsett)
Se side 31, 70.
NO
68
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO050MENU.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 69 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 30
Trimme
Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil.
Trimme
Se nedenstående prosedyre.
Tilbake
Avbryter trimming.
1 Trykk på MENU under avspillingszooming for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] ved å flytte kontrollspaken til B, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Bruke menyen
3 Velg bildestørrelsen ved å gå til v/V, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
• Merk at kantene av øvre og nedre del av det viste bildet er beskåret. Bildeforholdet blir 3:2.
• Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
NO
69
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 70 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke oppsett-skjermbildet
1
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Kamera1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel (S AF)
Hvis du vil vite mer, se side 46.
Skjerm (M AF)
Fleksibelt (C AF)
Digital zoom
Forstørrer bildene ved hjelp av digital bildebehandling. Kameraet bruker enten smart zoom
eller nøyaktig digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [10M].
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 10×, men
bildekvaliteten forringes.
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren
blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
,
eller
Bruke den digitale zoomen
-knapp
Trykk på
(digital zoom). Trykk en gang til på
for avbryte digital zoom.
Zoomeforstørrelsen går tilbake til den forstørrelsen som ble brukt med den optiske zoomen.
NO
70
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Right
01NO060SET.fm Page 71 Wednesday, November 30, 2005 5:57 PM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
På [Smart]
• Den maksimale zoomeforstørrelsen er som følger, og den avhenger av bildestørrelsen.
Zoomeforstørrelsen som vises på skjermen er en tilnærmet verdi.
10M
7M
x5.0
x1.0
x1.2
5M
x6.0
x1.4
3M
x7.0
x1.8
x3.0
x5
x10
Bruke oppsett-skjermbildet
1M
x9.0
x15
x15
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
Strømsparer
Når du tar bilder kan det være lurt å ha stilt inn etter hvor lang tid kameraet skal gå over i
strømsparemodus. Når kameraet er i strømsparemodus, går strømlampen (POWER) over fra å
lyse grønt til å lyse rødt.
10 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter 10 minutter.
3 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter tre minutter.
1 min.
Kameraet slår på strømsparemodus etter ett minutt.
20 sek.
Kameraet slår på strømsparemodus etter 20 sekunder.
Av
Strømsparefunksjonen er ikke i bruk.
Avbryte strømsparemodus
Hvis du trykker på lukkerknappen går kameraet tilbake til opptaksmodus, og hvis du trykker
på
-knappen (avspilling) slår du på avspillingsmodus.
• Når kameraet er i strømsparemodus, brukes det fortsatt strøm fra batteriet, da strømmen ikke er slått av.
• Når kameraet er i avspillingsmodus, eller hvis
-skjermbildet (Oppsett) vises, settes tiden automatisk til
tre minutter med mindre du velger [Av].
• Når FINDER/AUTO/LCD-bryteren er stilt inn på FINDER eller AUTO, registrerer kameraet at det ikke er
i bruk hvis du holder ansiktet inntil søkeren og holder den stillingen. I slike tilfeller slår kameraet på
strømsparemodus når den valgte tiden er omme.
• Strømsparemodus er ikke tilgjengelig når du bruker strømadapteren (AC) eller fjernkontrollen (ikke
inkludert).
NO
71
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 72 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Dato/tid
Brukes til å plassere dato og tid på bildet. Velg dette før du begynner å ta opp.
• Dato og tid vises ikke under opptak, men indikatoren
er synlig. Datoen og klokkeslettet vises i rødt i
nedre høyre hjørne av skjermen, men bare under avspilling.
Dag og tid
Legger inn dato, time og minutt på bildet.
Dato
Legger inn år, måned og dag på bildet.
• Datoen legges inn i den rekkefølgen du velger. (t trinn 2 i "Les
dette først")
Av
Verken dato eller klokkeslett legges inn på bildet.
• Når dato og tid er lagt inn på et bilde, kan de ikke fjernes igjen.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren ON vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet allikevel ikke komme i fokus. (Det anbefales å bruke en avstand på opptil ca. 2,7 m (zoom: W)/
2,3 m (zoom: T).)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Når du bruker manuelt fokus (side 47), fungerer ikke AF-lyset.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Indikatoren ,
eller
blinker, og autofokus prioriterer
gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset fungerer ikke når (halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) er valgt i scenemodus, eller når
du bruker PUSH AUTO-funksjonen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort hold.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
• Det bildet som er tatt vises i serie- eller eksponeringsgruppemodus, uansett innstilling.
NO
72
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 73 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
2
Kamera2
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Standardinnstillingene er markert med
.
Utvidet fokus
Fordobler området rundt PUSH AF/Utvidet fokus-rammen i modus for manuelt fokus
(side 47).
På
Fordobler størrelsen.
Av
Utvider ikke.
• Når den nøyaktige digitale zoomen er aktivert, eller den smarte zoomen er aktivert med bildestørrelsen
stilt inn på [1M] , er funksjonen for utvidet fokus ikke tilgjengelig.
Blitssynk.
Bruke oppsett-skjermbildet
Velger når blitslyset skal komme.
Forside
Hvis du vil vite mer, se side 51.
Bakside (REAR)
Blits
Velger hvorvidt du vil bruke en ekstern blits.
Ekst. (
)
Hvis du vil vite mer, se side 52.
Int.
Hevbar blits
Velger om blitsen skal sprette opp automatisk, eller om du vil ta den opp manuelt.
Auto
Hvis du vil vite mer, se side 50.
Manuell
Flimringsred
Velger strømforsyningsfrekvensen.
60Hz
Hvis du vil vite mer, se side 60.
50Hz
Auto
NO
73
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 74 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Rutenettlinje
Velger å vise rutenettlinjene eller ikke.
På
Hvis du vil vite mer, se side 59.
Av
NO
74
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 75 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Dette elementet vises bare når
/CF-bryteren er stilt inn på "
Standardinnstillingene er markert med .
".
Format
Formaterer "Memory Stick". En "Memory Stick" som kjøpes av forhandler er allerede
formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick", inklusive
beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
Bruke oppsett-skjermbildet
1 Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Formateringen er fullført.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick" for opptak av bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter mappeoppretting.
1 Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
110min
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Avbryt
2 Velg [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
•
•
•
•
•
•
Nærmere informasjon om mappen, se side 64.
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Hvis du vil ha mer informasjon, se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 90).
NO
75
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 76 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter bytting av REC-mappen.
1 Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
Velge REC- mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Opprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg ønsket mappe ved å gå til b/B, og [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
NO
76
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 77 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
CF-kortverktøy
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Dette elementet vises bare når
/CF-bryteren er stilt inn på "CF".
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer Microdrive/CF-kortet.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på et Microdrive/CF-kort, inklusive
beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
1 Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Meldingen "Alle data i CF-kortet vil bli slettet Klar?" vises.
Bruke oppsett-skjermbildet
2 Velg [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Formateringen er fullført.
• Du kan ikke formatere det med en Memory Stick Duo-adapter som er kompatibel med CompactFlashsporet.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe for opptak av bilder på et Microdrive/CF-kort.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter mappeoppretting.
1 Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
110min
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Avbryt
2 Velg [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
•
•
•
•
•
•
Nærmere informasjon om mappen, se side 64.
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Hvis du vil ha mer informasjon, se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 90).
NO
77
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 78 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter bytting av REC-mappen.
1 Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter midt på kontrollspaken.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
Velge REC- mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Opprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg ønsket mappe ved å gå til b/B, og [OK] ved å gå til v, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
NO
78
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 79 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Oppsett1
1
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Standardinnstillingene er markert med
.
LCD-baklys
Brukes til å velge styrken av LCD-bakgrunnslyset når du bruker kameraet med batteripakke.
Lyst
Sterkere lys.
Normal
Mørkt
Svakere lys.
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteripakken opp raskere.
EVF baklys
Bruke oppsett-skjermbildet
Juster lysstyrken til bakgrunnslyset til søkeren.
Lyst
Sterkere lys.
Normal
Mørkt
Svakere lys.
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteripakken opp raskere.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollspaken/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Sebra
Velger å vise stripemønsteret eller ikke.
På
Hvis du vil vite mer, se side 41.
Av
Språk
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
NO
79
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 80 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
2
Oppsett2
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Standardinnstillingene er markert med
.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen (RECmappen) eller opptaksmediet byttes. (Når det nye
opptaksmediet inneholder en fil med et nummer som er
høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det høyeste nummeret.)
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av USB-kabelen.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 98).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 86).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 86 og 98).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Masselager].
NO
80
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO060SET.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 81 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 31
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 105 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Bruke oppsett-skjermbildet
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
OK
Velg [OK] ved å flytte kontrollspaken til v, og trykk deretter
midt på kontrollspaken. Utfør så den prosedyren som er
forklart i "Stille klokken" (t trinn 2 i "Les dette først").
Avbryt
Avbryter stilling av klokken.
NO
81
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 82 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din
Nærmere informasjon om bruk av
Macintosh-datamaskiner finner du under
"Bruke Macintosh-datamaskinen din"
(side 94).
Kopiere bilder til datamaskinen din (side 84)
Vise bilder på datamaskinen din
Klargjøring
Installere USB-driveren.
• Hvis du bruker Windows XP,
trenger du ikke installere USBdriveren.
Se på bilder med "PicturePackage" (side 92)
Se på bilder som er lagret på
datamaskinen din
Installere "PicturePackage"
(side 92).
Lagre bilder på en CD-R
Lage en musikkvideo/lysbilder
Skrive ut bilder
Lage en video-CD med "ImageMixer" (side 92)
Lage en video-CD
"ImageMixer VCD2"
installeres automatisk når
"PicturePackage" installeres.
NO
82
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 83 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data
Converter SR Ver.1.0"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller Windows
XP Professional
Hovedprosessor (CPU): MMX Pentium III
1 GHz eller raskere
Minne: 256 MB eller mer (512 MB eller mer
anbefales.)
Virtuelt minne: 700 MB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer, High
Color (16 bits farge, 65 000 farger) eller
mer
Om å koble kameraet til en
datamaskin
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 80.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Skjerm: 800 × 600 punkter eller mer, High
Color (16 bits farge, 65 000 farger) eller
mer
Anbefalt miljø for bruk av
"PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"
Programvare: Macromedia Flash Player 6.0
eller nyere, Windows Media Player 7.0
eller nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Lydkort: 16 bits stereo-lydkort med
høyttalere
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 500 MB
Skjerm: Skjermkort (kompatibelt med Direct
Draw-driver) med 4 MB VRAM
• Til automatisk opprettelse av musikkvideo/
lysbilder (side 92) kreves det en CPU av typen
Pentium III 500 MHz eller raskere.
• Når du bruker "ImageMixer VCD2", anbefales
det en CPU av typen Pentium III 800 MHz eller
raskere.
• Denne programvaren er kompatibel med
DirectX-teknologien. "DirectX" må installeres.
• Det er påkrevet med en separat programvare for
drift av opptaksenheten, hvis du vil skrive til
CD-R.
Bruke datamaskinen din
Hovedprosessor (CPU): MMX Pentium
200 MHz eller raskere
NO
83
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 84 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Kopiere bilder til datamaskinen din
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte:
2 Sett CD-ROM-en (Cyber-shot-
Sette opptaksmediet direkte inn i en
datamaskin
programvare) inn i datamaskinen,
og klikk deretter på [USB Driver]
når installeringsskjermbildet
vises.
Fjern opptaksmediet fra kameraet, sett det
inn i datamaskinen og kopier bildene.
Skjermbildet "InstallShield Wizard"
(installeringsveiviser) vises.
Koble kameraet med innsatt
opptaksmedium til en datamaskin via
USB-tilkoblingen
• Hvis skjermbildet med installeringsmenyen
ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My
Computer (Min datamaskin)) t
(PICTUREPACKAGE).
Følg trinn 1 til 5 på side 84 til 89 for å
kopiere bilder.
3 Klikk på [Next] (Neste).
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick".
Trinn 1: Installere USB-driveren
• En driver er en programvare som gjør at utstyr
som er koblet til datamaskinen fungerer som det
skal.
• Når du bruker Windows XP, må du begynne
med trinn 2.
• Hvis "PicturePackage" allerede er installert, kan
du begynne med trinn 2.
Installeringen av USB-driveren
begynner. Når driveren er ferdig
installert, får du en melding om dette på
skjermen.
MERK: Ikke koble kameraet til
datamaskinen på dette tidspunkt.
1 Lukk alle programmer som er i
bruk.
• I Windows 2000 må du logge deg på som
Administrator (autoriserte administratorer).
NO
84
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 85 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
4 Klikk på boksen ved siden av
[Yes, I want to restart my
computer now] (Ja, jeg vil starte
datamaskinen på nytt nå) for å
velge dette alternativet, og klikk
deretter på [Finish] (Fullfør).
2 Koble kameraet til en stikkontakt
ved hjelp av strømadapteren (AC).
Til en stikkontakt
1
2
Datamaskinen din starter på nytt. Du
kan nå etablere en USB-tilkobling.
Trinn 2: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Sett inn et opptaksmedium med
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
ved hjelp av batteripakken, kan kopieringen
mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis
batteripakken går tom for strøm for tidlig.
Bruke datamaskinen din
Ta ut CD-ROM-en når installeringen er
fullført.
Strømadapter (AC)
3 Slå på kameraet og
datamaskinen.
OF
F
ON
POWER
innspilte bilder i kameraet.
• Bruk
/CF-bryteren til å velge
opptaksmediet (t trinn 3 i "Les dette
først").
NO
85
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 86 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Trinn 3: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
2 Til -kontakten
(USB)
USB-kabel (inkludert)
1 Til en USB-kontakt
Trinn 4-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows 98/98SE/2000/Me, må
du følge den prosedyren som er forklart under
"Trinn 4-B: Kopiere bilder til en datamaskin" på
side 88.
• Hvis du bruker Windows XP og veiviserskjermbildet ikke vises automatisk, må du følge
den prosedyren som er forklart under "Trinn 4B: Kopiere bilder til en datamaskin" på side 88.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
1 Etter at du har opprettet en USB-
• Hvis du bruker Windows XP, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
"USB-modus Masselager" vises på
skjermen på kameraet.
tilkobling i trinn 3, må du klikke på
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier bilder til en mappe på
datamaskinen, ved hjelp av
Microsofts veiviser for skanner
og kamera) t [OK] når veiviservinduet vises automatisk på
skrivebordet.
USB-modus
Masselager
Memory Stick
Slå på
Tilgangsindikatorer*
1
MENU
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis du åpner "Memory Stick"/CF-kortdekselet,
brytes USB-forbindelsen. Ikke åpne "Memory
Stick"/CF-dekselet mens USB-forbindelsen er
aktiv.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises, må
du stille inn [USB-tilkobl.] på [Masselager]
(side 80).
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" (Veiviser for skanner og
kamera) vises.
NO
86
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 87 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
2 Klikk på [Next] (Neste).
Bildene som er lagret på kameraets
opptaksmedium vises.
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter på
[Next] (Neste).
1
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingen ting,
jeg er ferdig med å jobbe med
disse bildene) for å velge dette
alternativet, og klikk så på [Next]
(Neste).
1
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" (Bildenavn og mål) vises.
4 Velg et navn og et mål for bildene,
og klikk på [Next] (Neste).
1
Bruke datamaskinen din
2
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fullføre Veiviser
for skanner og kamera) vises.
6 Klikk på [Finish] (Fullfør).
Veiviservinduet lukkes.
• Hvis du vil fortsette med å kopiere andre
bilder, må du koble fra USB-kabelen
(side 89). Følg deretter den prosedyren som
er forklart i "Trinn 3: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 86.
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options" (Andre
alternativer).
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
NO
87
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 88 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Trinn 4-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge den
prosedyren som er forklart i "Trinn 4-A:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 86.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
1 Dobbeltklikk på [My computer]
(Min datamaskin) t [Removable
Disk] (Utskiftbar disk) t [DCIM].
3 Dobbeltklikk på mappen [My
Documents] (Mine dokumenter).
Høyreklikk deretter på vinduet
"My Documents" (Mine
dokumenter) for å vise menyen,
og klikk på [Paste] (Lim inn).
1
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
• Hvis ikonet for "Removable Disk"
(Utskiftbar disk) ikke vises, se side 112.
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at
det å endre filnavnet (side 91) kan innebære
at du senere ikke vil kunne spille av det
bildet med kameraet ditt.
1
2
NO
88
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 89 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Slette USB-tilkoblingen
Trinn 5: Vise bilder på
datamaskinen din
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
1 Klikk på [Start] t [My
Documents] (Mine dokumenter).
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
•
•
•
•
Koble fra USB-kabelen
Fjerne et opptaksmedium
slå av kameraet
Skifte opptaksmedium med
/CF-bryteren
x For Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
2
Dobbeltklikk her
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke på [My Documents] (Mine
dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklikk på den ønskede
bildefilen.
(Sony DSC) t [Stop]
Bruke datamaskinen din
1
Innholdet i mappen "My Documents"
(Mine dokumenter) vises.
2 Klikk på
(Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
x For Windows 98/98SE
Bekreft at tilgangsindikatorene (side 86) er
hvite. Hvis tilgangsindikatorene er blitt
hvite, er enheten koblet fra datamaskinen.
Bildet vises.
• Fargene på et bilde som er lagret i Adobe
RGB-format kan vises på ulikt vis på
skjermen og i utskriftsversjonen. Dette
avhenger av skjermen.
NO
89
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO070PC.fm Page 90 Friday, December 2, 2005 8:39 PM
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet
ditt, er gruppert som mapper på
opptaksmediet.
Eksempel: se mapper i Windows XP (ved
bruk av en "Memory Stick")
• Bildefiler navngis som følger: ssss står for
et hvilket som helst nummer mellom 0001 og
9999. De numeriske delene av navnet til en
RAW-datafil og den tilsvarende JPEG-bildefilen
er like.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Adobe RGB-datafiler: _DSCssss.JPG
– RAW-datafil (andre enn Adobe RGB):
DSC0ssss.SR2
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.SR2
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på side 64, 75 og 77.
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt
med en funksjon for opprettelse av mapper.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet.
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes bare "101MSDCF"-mappen.
• Selv når du bruker et Microdrive/CF-kort vises
kanskje "Sony MemoryStick", avhengig av
datamaskinmiljøet.
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
NO
90
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 91 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet ditt
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på et
opptaksmedium, kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på et
opptaksmedium.
opptaksmediumsmappen i
følgende rekkefølge.
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Min
datamaskin).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke datamaskinen din
• Trinn 1 er ikke påkrevet hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet ditt.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet ditt (side 75 og 77) og
så kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinens
innstillinger. Suffikset for stillbilder er JPG.
Ikke endre suffikset.
NO
91
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 92 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke den medfølgende programvaren
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Oversikt over medfølgende
programvare
Den medfølgende CD-ROM-en (Cybershot-programvaren) inneholder to
programmer: "PicturePackage" og
"ImageMixer".
PicturePackage
A
B
C
D
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
• Når "PicturePackage" er installert, installeres
USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis det ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer (Min datamaskin)) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Klikk på [PicturePackage].
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
Det du kan gjøre:
A Burning Video CD (Brenne video-CD)
Skjermbildet "ImageMixer VCD2" vises.
B Music Video/Slideshow Producer
(Musikkvideo/lysbilde-produsent)
C Save the images on CD-R (Lagre bildene
på en CD-R)
D Viewing video and pictures on PC (Vise
video og bilder på en PC)
Hvordan funksjonene skal startes:
Klikk på et av alternativene A-D, og klikk
så på knappen nederst til høyre på
skjermbildet.
3 Velg ønsket språk, og klikk så to
ganger på [Next] (Neste).
Dette avsnittet beskriver det engelske
skjermbildet.
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] (Jeg
aksepterer vilkårene i lisensavtalen) og
deretter klikke på [Next] (Neste).
4 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
Installere programvaren
Du kan installere "PicturePackage"- og
"ImageMixer VCD2"-programvaren med
følgende prosedyre:
• Hvis du ennå ikke har installert USB-driveren
(side 84), må du ikke koble til kameraet før du
har installert "PicturePackage"-programvaren
(gjelder ikke hvis du bruker Windows XP).
• "ImageMixer VCD2" og "DirectX" vil bli
installert hvis du ikke allerede har installert
dem.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
NO
92
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 93 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
5 Ta ut CD-ROM-en når snarveiikonene for "PicturePackage
Menu" (PicturePackage-meny) og
"PicturePackage destination
Folder" (Målmappe for
PicturePackage) vises etter
installeringen.
Starte programvaren
• Dobbeltklikk på ikonet for
"PicturePackage Menu" (PicturePackagemeny) på skrivebordet.
Hvis du vil ha nærmere informasjon
om bruken av programvaren
Teknisk støtte for "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" gis av
brukerstøttesenteret til Pixela. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du
lese heftet i den medfølgende CDROM-pakken.
ganger på [Next] (Neste).
Dette avsnittet beskriver det engelske
skjermbildet.
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] (Jeg
aksepterer vilkårene i lisensavtalen) og
deretter klikke på [Next] (Neste).
3 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
Datamaskinen din starter på nytt.
• "Image Data Converter SR" kan redigere
fargerommet til bildene, uavhengig av bildenes
fargereproduksjonsmodus. Derfor brukes
uttrykket "Real" i stedet for "Adobe RGB".
Forholdet mellom fargereproduksjonsmodusen og
fargerommet er som følger.
• Kombinasjon som er tilgjengelig med kameraet
Standard Virkelig
Installere "Image Data
Converter SR Ver.1.0"
Når du bruker "Image Data Converter SR
Ver.1.0" som befinner seg på CD-ROMen
som følger med, kan du redigere bilder som
er tatt i RAW-modus med diverse
korreksjoner, som f.eks. tonekurve og
skarphet. Du kan også lagre bildene i et
generelt filformat.
1 Sett inn CD-ROM-en (Image Data
Converter SR Ver.1.0) i
datamaskinen.
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
Bruke datamaskinen din
Klikk på [?] i øvre høyre hjørne av hvert
enkelt vindu for å gå til den skjermbaserte
hjelpen.
2 Velg ønsket språk, og klikk så to
sRGB
a
Livlig
a
a
Adobe RGB
• Kombinasjon som er tilgjengelig med "Image
Data Converter SR"
Standard Virkelig
Livlig
sRGB
a
a
a
Adobe RGB
a
a
a
Teknisk støtte for "Image Data
Converter SR Ver.1.0" er tilgjengelig
på kundeservice-sidene våre på
Internett (Customer Support
Website).
http://www.sony.net/
NO
93
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 94 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Bruke Macintosh-datamaskinen din
Du kan kopiere bilder til datamaskinen din
og lage en video-CD med "ImageMixer
VCD2" (inkludert).
Anbefalt datamaskinmiljø
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av
"ImageMixer VCD2"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.1.5 eller nyere)
Hovedprosessor (CPU): iMac, eMac,
iBook, PowerBook, Power Mac serie G3/
G4/G5, Mac mini
Minne: 128 MB eller mer (256 MB eller mer
anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 250 MB
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer,
32 000 farger eller mer
• QuickTime 4 eller nyere må være
forhåndsinstallert. (QuickTime 5 eller nyere
anbefales.)
Anbefalt miljø for bruk av "Image Data
Converter SR Ver.1.0"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.3-10.4)
Hovedprosessor (CPU): iMac, eMac,
iBook, PowerBook, Power Mac serie G3/
G4/G5, Mac mini
Minne: 256 MB eller mer (512 MB eller mer
anbefales.)
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer,
32 000 farger eller mer
Om å koble kameraet til en
datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 80.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjøre kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 2: Klargjøre
kameraet og datamaskinen" på side 85.
2 Koble til USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 3: Koble
sammen kameraet og datamaskinen" på
side 86.
NO
94
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 95 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
Lage en video-CD med
"ImageMixer VCD2"
1Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsplassen for filene og filnavnene, se
side 90.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
•
•
•
•
Koble fra USB-kabelen
Fjerne et opptaksmedium
Slå av kameraet
Skifte opptaksmedium med
Installere "ImageMixer VCD2"
Bruke datamaskinen din
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på
den ønskede bildefilen i den mappen
som inneholder de kopierte filene, for å
åpne filen.
• Du kan lage en bildefil som er kompatibel med
funksjonen for å opprette en video-CD. For å
lagre data i video-CD-format på en CD-R
trenger du Toast (ikke inkludert) fra Roxio.
• Lukk alle andre programmer før du installerer
"ImageMixer VCD2".
• Skjerminnstillingene bør være 1024 × 768
punkter eller høyere, og 32 000 farger eller
høyere.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
/CF-bryteren.
Trekk og slipp diskikonet eller ikonet
for opptaksmediet til "Trash"-ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
• Hvis du bruker Mac OS X v10.0, må du utføre
ovenstående prosedyre etter at du har slått av
datamaskinen.
3 Kopier [IMXINST.SIT]-filen til
[MAC]-mappen i harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IMXINST.SIT]-filen i
Kopier til-mappen.
5 Dobbeltklikk på den ekstraherte
[ImageMixer VCD2_Install]-filen.
6 Når skjermbildet med brukerinformasjon
vises, må du skrive inn det ønskede navnet
og passordet.
Programvaren begynner å installeres.
Starte "ImageMixer VCD2"
Åpne [ImageMixer] i [Application], og
dobbeltklikk deretter på [ImageMixer
VCD2].
NO
95
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO070PC.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 96 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Hvis du vil ha nærmere informasjon
om bruken av programvaren
Klikk på [?] i øvre høyre hjørne av hvert
enkelt vindu for å gå til den skjermbaserte
hjelpen.
Teknisk støtte for "ImageMixer VCD2"
gis av brukerstøttesenteret til Pixela.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese heftet i den medfølgende
CD-ROM-pakken.
Installere "Image Data Converter SR
Ver.1.0"
Du kan redigere bildene som er tatt opp i
RAW-modus med ulike korreksjoner, som
f.eks. tonekurve og skarphet. Du kan også
lagre bildene i et generelt filformat.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (Image Data Converter
SR) inn i CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
3 Kopier [IDCSR_INST.pkg]-filen til
[MAC]-mappen i harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDCSR_INST.pkg]-filen
i Kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil ha nærmere detaljer om
fargereproduksjonsmodus og støtte for "Image
Data Converter SR Ver.1.0", se side 93.
NO
96
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 97 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 98)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en skriver som er kompatibel med "Memory Stick"/Microdrive/CF-kort.
Du kan skrive ut bilder med en skriver som er kompatibel med
"Memory Stick"/Microdrive/CF-kort.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Skrive ut stillbilder
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende "PicturePackage"-programvaren, og skrive ut bildene.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 102)
Du kan ta med deg et opptaksmedium med bilder du har tatt med
kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan merke
bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke
(utskriftsrekkefølge).
NO
97
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 98 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet
ditt, ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjør kameraet for tilkobling til
skriveren med USB-kabelen. Når du kobler
kameraet til en skriver som blir gjenkjent
når [USB-tilkobl.] er stilt inn på [Auto],
bortfaller trinn 1 (av trinn 1 - 4).
/
knapp
I enkeltbildemodus
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
Kontrollspak
MENU-knapp
• Det anbefales å bruke strømadapteren (AC) for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
I indeksmodus
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
1
2
1 Trykk på MENU for å vise
menyen.
2 Beveg kontrollspaken til B for å
velge
3 Velg [
(Oppsett).
] (Oppsett2) ved å bevege
kontrollspaken til V, og velg
deretter [USB-tilkobl.] ved å gå til
v/V/B.
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut RAW-datafiler.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i ca. fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
2
4 Velg [PictBridge] ved å gå til B/v,
og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
Oppsett 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilkobl.:
PTP
Masselager
Video ut:
Auto
Stille klokke:
USB-modus er innstilt.
NO
98
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 99 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
5 Sett inn det opptaksmediet som
bildene er tatt opp med.
• Bruk
/CF-bryteren til å velge
opptaksmediet.
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
Koble sammen -kontakten (USB)
på kameraet ditt og USB-kontakten
på skriveren ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
2 Til kontakten
(USB)
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Trinn 3: Skrive ut
Det er ikke påkrevet å trykke på
knappen, utskriftsmenyen vises når du
fullfører trinn 2.
1 Velg den ønskede
utskriftsmetoden ved å bevege
kontrollspaken til v/V, og trykk
deretter midt på kontrollspaken.
[Alt i den- ne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
[DPOF-bilde]
Skrive ut stillbilder
Skriver ut alle bildene med et
merke (utskriftsrekkefølge) (side 102),
uansett hvilket bilde som vises.
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
1 Til USBkontakten
USB-kabel
(inkludert)
1Velg det bildet du vil skrive ut ved å gå
til b/B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
-merket vises på det valgte bildet.
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
2Velg [Skriv ut] ved å gå til V, og trykk
deretter midt på kontrollspaken.
Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er opprettet,
vises indikatoren
.
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Dette bildet
Avbryt
[Dette bildet]
Skriver ut et vist bilde.
• Hvis du velger [Dette bildet] og stiller inn
[Indeks] på [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et
indeksbilde.
NO
99
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 100 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
2 Velg utskriftsinnstillinger ved å gå
til v/V/b/B.
• Ikke koble fra USB-kabelen mens
indikatoren (ikke koble fra USB-kabelen)
vises på skjermen.
Indikatoren
Skriv ut
Indeks
Størrelse
Dato
Antall
Av
Standard
Av
1
Avslutt OK
Skriver ut
2/3
Avslutt
[Indeks]
Velg [På] for å skrive ut et indeksbilde.
[Størrelse]
Skrive ut andre bilder
[Dato]
Etter trinn 3 må du velge [Velg] og det
ønskede bildet ved å gå til v/V, og utfør
deretter prosedyren fra trinn 1.
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Velg størrelsen på utskriftsarket.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (t trinn 2 i "Les
dette først"). Det kan hende denne
funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av
skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er stilt inn på [Av]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Indeks] er stilt inn på [På]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark, som et indeksbilde.
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet" (side
98) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 99), og fortsett så med
følgende:
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
nedenfor beskrevet.
1 Trykk på
/
(indeks).
Indeksskjermen vises.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Skriv ut) ved å gå til B, og
trykk deretter midt på kontrollspaken.
4 Velg ønsket utskriftsmetode ved å gå til
v/V, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
3 Velg [OK] ved å gå til V/B, og
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Avbryt
trykk deretter midt på
kontrollspaken.
Bildet skrives ut.
NO
100
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 101 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg det bildet du vil skrive ut, ved å gå til
v/V/b/B, og trykk deretter midt på
kontrollspaken for å vise -merket.
(Gjenta denne prosedyren for å velge andre
bilder.) Trykk deretter på MENU.
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsrekkefølge), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i den- ne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Skrive ut"
(side 99).
Skrive ut stillbilder
NO
101
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 102 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et opptaksmedium med
bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
Merking i enkeltbildemodus
Kontrollspak
MENU-knapp
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på opptaksmediet som du vil skrive
ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke RAW-datafiler.
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk på MENU for å vise
menyen.
3 Velg DPOF ved å flytte
Når du tar med deg et opptaksmedium
til fotoforretningen eller kopisenteret
kontrollspaken til b/B, og trykk
deretter midt på kontrollspaken.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer opptaksmedium de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick", Microdrive
eller CF-kort, kan du kopiere de bildene du vil
ha skrevet ut til et annet medium, som f.eks. en
CD-R og ta den med deg til fotoforretningen
eller kopisenteret.
• Når du har tatt opp på en "Memory Stick Duo",
må du passe på å ta med deg Memory Stick
Duo-adapteren også.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
Bildet er merket med et A
(utskriftsrekkefølge).
-merke
110min
DPOF
Avslutt
TILB./NESTE
4 For å merke andre bilder må du
vise det ønskede bildet ved å gå
til b/B, og deretter trykke midt på
kontrollspaken.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Trykk midt på kontrollspaken i trinn 3 eller
4.
NO
102
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO080PRN.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 103 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Merking i indeksmodus
8 Velg [OK] ved å gå til B, og trykk
1 Vis indeksskjermen (t trinn 6 i
deretter midt på kontrollspaken.
-merket blir hvitt.
"Les dette først").
For å avbryte må du velge [Avbryt] i trinn 4
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke midt på kontrollspaken.
2 Trykk på MENU for å vise
menyen.
Fjerne merket i indeksmodus
3 Velg DPOF ved å flytte
kontrollspaken til b/B, og trykk
deretter midt på kontrollspaken.
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av i trinn 5, og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
Fjerne alle merker i mappen
4 Velg [Velg] ved å gå til v/V, og
trykk deretter midt på
kontrollspaken.
-merke i [Alt i
Skrive ut stillbilder
• Du kan ikke legge til et
den- ne mappen].
Velg [Alt i den- ne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter midt på kontrollspaken. Velg
[Av], og trykk deretter midt på
kontrollspaken.
5 Velg det bildet du vil merke, ved å
gå til v/V/b/B, og trykk deretter
midt på kontrollspaken.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
Grønt
merke
VELG
MENU
-
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
bilder.
7 Trykk på MENU.
NO
103
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO090TV.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 104 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Koble kameraet til TV-en din
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å
koble kameraet til en TV.
Slå av både kameraet og TV-en før du
kobler sammen kameraet og TV-en.
3 Slå på kameraet og trykk på
(avspilling).
110min
-knapp
1M
2/9
1 Bruk videokabelen (inkludert) til å
koble sammen kameraet og TVen.
101-0002
2005 1 1 10:30PM
TILB./NESTE
1 Til
videoinngangskontakten
2 Til VIDEO OUTkontakten
Kontrollspak
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Beveg kontrollspaken til b/B for å
velge det ønskede bildet.
Videokabel (inkludert)
2 Slå på TV-en og still inn TV/videoinngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
• Når du bruker kameraet ditt i utlandet, kan
det bli nødvendig å skifte
videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet ditt (side 81).
• Når du viser bilder som er lagret i Adobe RGBmodus med kameraet eller på sRGB-enheter,
som f.eks. TV-/LCD-skjermer som ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vises bildene med et lavere
intensitetsnivå.
NO
104
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO090TV.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 105 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm,
trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og videokabelen
(inkludert). Fargesystemet til TV-en må
passe til fargesystemet på ditt digitale
stillbildekamera. Se etter på nedenstående
lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet
brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica,
Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela
osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong
Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, Norge, New Zealand, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
Koble kameraet til TV-en din
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Russland, Ukraina osv.
NO
105
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 106 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 107 til 116.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 117.
2 Trykk på RESET-knappen med en tynn gjenstand, og slå deretter på
strømmen (tilbakestilling).
Alle innstillingene fjernes, inklusive dato og tid.
RESET-knapp
3 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
NO
106
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 107 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Batteripakke og strøm
Du kan ikke lade batteripakken.
• En batteripakke kan ikke lades mens kameraet er slått på. Slå av kameraet (t trinn 2 i "Les
dette først").
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å skyve
batteriutkasteren mot fronten av kameraet (t trinn 1 i "Les dette først").
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
/ladelampen blinker ved opplading av en batteripakke.
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Koble fra strømadapteren og koble den til igjen, og lad deretter opp
batteripakken.
• Det har vært en feil med batteripakken. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
/ladelampen tennes ikke ved opplading av en batteripakke.
• Koble strømadapteren ordentlig til.
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er helt oppladet.
• Batteripakken er utladet. Koble fra strømadapteren og koble den til igjen, og lad deretter opp
batteripakken.
• Det har vært en feil med strømadapteren. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Feilsøking
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder (side 124).
• Den viste gjenværende tiden er forskjellig fra den faktiske. Lad ut batteripakken fullstendig,
og lad den helt opp igjen for å rette på displayet.
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 124). Skift den ut med en ny.
Batteripakken tømmes for fort.
• Lad den tilstrekkelig (t trinn 1 i "Les dette først").
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted (side 124).
• Batteriterminalen er skitten. Rengjør batteriterminalen med en bomullsdott e.l. og lad opp
batteripakken.
• Batteripakken er oppbrukt (side 124). Skift den ut med en ny.
• Koble likestrømspluggen (DC) fra kameraet når ladingen er fullført.
NO
107
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 108 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Koble strømadapteren ordentlig til.
• Det har vært en feil med strømadapteren. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 124). Skift den ut med en ny.
Strømmen slås plutselig av.
• Når strømsparefunksjonen er på, og du ikke bruker kameraet på en viss tid mens strømmen er
på, går kameraet automatisk over i standbymodus for å unngå å bruke opp batteripakken.
Trykk på lukkerknappen eller
-knappen (avspilling), eller bruk strømadapteren (AC) (t
trinn 2 i "Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
Ta stillbilder
LCD skjermen slås ikke på, selv om strømmen er på.
• Still inn FINDER/AUTO/LCD-bryteren på noe annet enn FINDER (t trinn 5 i "Les dette
først").
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringsspaken for søkeren (t trinn 5 i "Les
dette først").
Kameraet ditt kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten på opptaksmediet (side 22). Hvis det er fullt, må du gjøre ett
av følgende:
– Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
– Skift opptaksmediet.
• Still inn
/CF-bryteren i riktig stilling (t trinn 3 i "Les dette først").
• Still inn skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick" på opptaksposisjon (side 121).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på lukkerknappen eller
-knappen (avspilling) for å
slå på opptaksmodus (t trinn 6 i "Les dette først").
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på lukkerknappen eller
-knappen (avspilling) for å
slå på opptaksmodus (t trinn 6 i "Les dette først").
• Hvis du holder ansiktet tett inntil søkeren mens FINDER/AUTO/LCD-bryteren er stilt inn på
AUTO, vil den kanskje kobles om til søkeren automatisk. Kontroller FINDER/AUTO/LCDbryteren.
NO
108
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 109 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 36). Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 58). Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å
fotografere i RAW-modus.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Spill inn i næropptaksmodus (makro). Pass på å plassere objektivet lenger
fra motivet enn den korteste avstanden fra utgangspunktet for avstandsmåling, ca. 35 cm
(W)/40 cm (T), når du fotograferer (t trinn 5 i "Les dette først").
•
(halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) velges i scenemodus når du tar stillbilder.
• Når du fotograferer i modus for manuelt fokus, må du stille inn FOCUS-bryteren på AUTO
(side 47).
Den nøyaktige digitale zoomen virker ikke.
• Still inn [Digital zoom] på [Nøyaktig] (side 70).
• Denne funksjonen kan ikke brukes ved fotografering i RAW-modus (side 58).
Smart zoom fungerer ikke.
• Still inn [Digital zoom] på [Smart] (side 70).
• Denne funksjonen kan ikke brukes når:
– Bildestørrelsen er stilt inn på [10M].
– Når du fotograferer i RAW-modus.
Blitsen virker ikke.
når
Feilsøking
• Blitsen er stilt inn på
(ingen blits) (side 49).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– Seriemodus er valgt (side 57).
– Eksponeringsgruppemodus er valgt (side 43).
–
(halvlysmodus) er valgt i scenemodus (side 29).
• Still inn blitsen på (tvungen blits) eller
(tvungen blits med rødøyereduksjon) (side 49)
(landskapsmodus) er valgt i scenemodus.
• Når [Hevbar blits] er stilt inn på [Manuell], må du trykke på
-knappen for å få blitsen til å
sprette opp (side 50).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
•
(halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) velges i scenemodus (side 29).
Dato og tid registreres ikke riktig.
• Still inn riktig dato og tid (t trinn 2 i "Les dette først").
NO
109
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 110 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 38, 40).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 39) eller juster
eksponeringen (side 40).
• Skjermens lysstyrke er for lav. Juster lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset/søker-bakgrunnslyset
(side 79).
Bildet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv i spotlight på et mørkt sted, som f.eks. en scene. Juster
eksponeringen (side 40).
• Skjermens lysstyrke er for høy. Juster lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset/søker-
bakgrunnslyset (side 79).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Bildeeffektfunksjonen er aktivert. Slå av bildeeffektfunksjonen (side 62).
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke (automatisk lysforsterkning ved motivkontroll). Dette har ingen
innvirkning på det innspilte bildet.
Vertikale striper vises på skjermen.
• Dette fenomenet kalles flimring. Dette er ikke feil (side 60).
• Når innstillingen for strømforsyningsfrekvensen er feil, kan det oppstå flimring. Kontroller
innstillingen for [Flimringsred] i
-menyen (Oppsett) (side 60).
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 49).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn den anbefalte avstanden, og bruk blits
(side 49).
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
Stripemønster vises på skjermen.
• [Sebra] er satt til [På] (side 41). Hvis det ikke er nødvendig, kan du slå det av.
Rutelinjer vises vertikalt og horisontalt på skjermen.
• [Rutenettlinje] er satt til [På] (side 59). Hvis det ikke er nødvendig, kan du slå det av.
NO
110
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 111 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 4, t "Les dette først").
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Opptaksmediet er fullt. Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
• Det er lite strøm på batteriet. Installer en oppladet batteripakke.
•
(halvlysmodus) eller
(halvlys-portrettmodus) velges i scenemodus (side 29).
Vise bilder
Slå opp under "Datamaskiner" (side 112) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet ditt kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
-knappen (avspilling) for å gå til avspillingsmodus (t trinn 6 i "Les dette først").
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din (side 91).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 89).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 81).
Feilsøking
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 104).
• En USB-kabel er koblet til kameraet. Koble fra USB-kabelen i henhold til korrekt prosedyre
(side 89).
Slette/redigere bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 66).
• Still inn skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick" på opptaksposisjon (side 121).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 65) eller stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick" på LOCK (side 121) for å
forhindre utilsiktet sletting.
NO
111
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 112 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Funksjonen for størrelsesendring virker ikke.
• Du kan ikke forandre størrelsen på RAW-datafiler.
Du kan ikke vise et DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du kan ikke vise DPOF-merker (utskriftsrekkefølge) på RAW-datafiler.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 83 for Windows, og side 94 for Macintosh.
Du kan ikke installere USB-driveren.
• I Windows 2000 må du logge deg på som Administrator (autoriserte administratorer)
(side 84).
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
• Slå på kameraet (t trinn 2 i "Les dette først").
• Når batterinivået er lavt, må du bruke strømadapteren (AC) (t trinn 1 i "Les dette først").
• Bruk den medfølgende USB-kabelen (side 86).
• Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen. Pass på
at "USB-modus Masselager" vises (side 86).
• Still inn [USB-tilkobl.] på [Masselager] i
(Oppsett)-menyen (side 80).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 86).
• USB-driveren er ikke installert. Installer USB-driveren (side 84).
• Datamaskinen din gjenkjenner ikke enheten, fordi du koblet sammen kameraet og
datamaskinen med USB-kabelen før du installerte "USB Driver" fra den medfølgende CDROM-en. Slett den enheten som ikke ble korrekt gjenkjent, fra datamaskinen, og installer
USB-driveren (se neste punkt).
Ikonet "Removable disk" (Utskiftbar disk) vises ikke på datamaskinskjermen
når du kobler datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk på [My Computer] (Min datamaskin) for å vise menyen, og klikk deretter på
[Properties] (Egenskaper).
Skjermbildet "System Properties" (Systemegenskaper) vises.
2 Klikk på [Hardware] (Maskinvare) t [Device Manager] (Enhetsbehandling).
• For Windows 98/98SE/Me, klikk på [Device Manager] (Enhetsbehandling)-fanen.
"Device Manager" (Enhetsbehandling) vises.
NO
112
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO100TS.fm Page 113 Wednesday, November 30, 2005 5:58 PM
3 Høyreklikk på [ Sony DSC], og klikk deretter på [Uninstall] (Avinstaller) t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer USB-driveren (side 84).
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte ved å bruke den medfølgende
USB-kabelen (side 86).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 86, 94).
• Når du tar bilder med et opptaksmedium som er formatert av en datamaskin, kan det hende du
ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med et opptaksmedium som er
formatert av kameraet ditt (side 75, 77).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PicturePackage"
automatisk.
• Start "PicturePackage Menu" og kontroller [Settings] (Innstillinger).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 86).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PicturePackage", må du klikke på hjelp i øvre høyre hjørne av de enkelte
vinduene.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Kontroller skriverinnstillingene.
Bilder som er kopiert en gang til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 90).
• Bruk enheten riktig (side 91).
Feilsøking
"Memory Stick"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick".
• Sett den inn riktig vei (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp på en "Memory Stick".
• Still inn skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick" på opptaksposisjon (side 121).
• "Memory Stick" er full. Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
• Still inn
/CF-bryteren på "
" (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke formatere en "Memory Stick".
• Still inn skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick" på opptaksposisjon (side 121).
NO
113
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 114 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Du har formatert en "Memory Stick" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Vi
anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick" på LOCK for å forhindre
utilsiktet sletting (side 121).
"Memory Stick PRO" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller om datamaskinen og kortleseren støtter "Memory Stick PRO". De som bruker
datamaskiner og kortlesere som er laget av andre produsenter enn Sony, bør kontakte de
respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 84 til
86). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO".
Microdrive/CF-kort
Kan ikke sette inn et Microdrive/CF-kort.
• Du forsøker å sette inn et CF-kort (side 123, t trinn 3 i "Les dette først").
• Sett det inn riktig vei (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp på et Microdrive/CF-kort.
• Microdrive/CF-kortet er fullt. Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
• Det er satt inn et CF-kort som ikke kan brukes (side 123, t trinn 3 i "Les dette først").
• "Memory Stick"/CF-kortdekselet er åpent. Lukk CF-kortdekselet (t trinn 3 i "Les dette
først").
• Still inn
/CF-bryteren på "CF" (t trinn 3 i "Les dette først").
• Du bruker et opptaksmedium med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still
inn bryteren på opptak.
Microdrive er varmt.
• Du har brukt Microdrive lenge. Dette er ikke feil.
Du har formatert et Microdrive/CF-kort ved en feiltakelse.
• Alle data på Microdrive/CF-kortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
NO
114
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 115 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Skriver ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrives bildene ut med et lavere
intensitetsnivå (side 56).
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Når et opptaksmedium, som f.eks. en "Memory Stick" eller et CF-kort, ikke er satt inn i
kameraet, kan ikke kameraet kobles til skriveren. Etter at du har satt inn et opptaksmedium
kan du prøve å koble til skriveren igjen.
• Still inn [USB-tilkobl.] på [PictBridge] i
-menyen (Oppsett) (side 80).
• Koble fra og koble til USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med USB-kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
Feilsøking
til USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra USBkabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til USB-kabelen igjen.
• RAW-datafiler kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra USB-kabelen før
-merket (Ikke koble fra USB-kabelen) ble borte.
• Du forandret stillingen til
/CF-bryteren da du brukte kameraet.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata kan ikke skrives ut med datoen. Still [Dato] på [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 100).
NO
115
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 116 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra USB-kabelen og koble den til igjen når du skifter papirformat etter at skriveren er
blitt koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 100) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kameraet ditt fungerer ikke.
• Bruk den batteripakketypen du kan bruke med dette kameraet (side 124).
• Det er lite strøm på batteriet (Indikatoren E vises). Lad batteripakken (t trinn 1 i "Les dette
først").
• Kameraet er i strømsparemodus. Trykk på lukkerknappen eller
-knappen (avspilling) for å
avbryte strømsparemodus.
• Hvis du lukker LCD-skjermen mot kameraet med FINDER/AUTO/LCD-bryteren stilt inn på
LCD, kan du ikke betjene kameraet, f.eks. vil MENU-knappen være utilgjengelig. Still inn
bryteren på FINDER, eller endre vinkelen på LCD-skjermen.
Strømmen er på, men kameraet virker ikke.
• Den innebygde mikrodatamaskinen fungerer ikke som den skal. Ta ut batteripakken, sett den
inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på strømmen. Hvis dette ikke fungerer, må du tilbakestille
kameraet (side 106).
Det er en indikator på skjermen jeg ikke kan identifisere.
• Se side 18.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen (side 125).
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still dato og tid igjen (t trinn 2 i "Les dette først").
Du kan ikke slå kameraet på/av fra tilleggsutstyr som f.eks. en fjernkontroll.
• Når kameraets strømbryter (POWER) er stilt inn på OFF, kan du ikke betjene kameraet fra
tilleggsutstyr som f.eks. en fjernkontroll. Sett strømbryteren (POWER) på ON (t trinn 2 i
"Les dette først").
NO
116
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 117 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav i alfabetet, har kameraet ditt et
egendiagnose-display. De to siste sifrene
(markert med ss) vil variere med
kameraets tilstand.
Hvis du selv etter å ha fulgt nedenstående
forslag til problemløsning noen ganger,
ikke klarer å løse problemet, må du ta
kontakt med Sony-forhandleren din eller
ditt lokale, autoriserte Sony-servicesenter.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Kun for "InfoLITHIUM"- batteri
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet ditt. Slå strømmen av og på
igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data til opptaksmediet. Ta ut og
sett inn igjen opptaksmediet flere
ganger.
• Det er satt inn et uformatert
opptaksmedium. Formater
opptaksmediet (side 75, 77).
• Det opptaksmediet som er satt inn i
kameraet kan ikke brukes med dette
kameraet, eller dataene er ødelagt. Skift
opptaksmediet (side 121, t trinn 3 i
"Les dette først").
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Tilbakestill kameraet
(side 106) og slå så på strømmen igjen.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken (t trinn 1 i "Les dette
først"). Avhengig av bruksbetingelsene
eller batteripakketypen, kan indikatoren
blinke selv om det fortsatt er 5 til 10
minutter batteritid igjen.
• Denne batteripakken er ikke av typen
"InfoLITHIUM".
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Sett inn Memory Stick
Sett inn CF-kort
• Sett opptaksmediet inn i kameraet før
du kobler dette til en PictBridgekompatibel skriver.
• Lukk "Memory Stick"/CF-kortdekselet
før du oppretter en PictBridgeforbindelse, eller etter at forbindelsen er
opprettet.
Feilsøking
E:61:ss
E
Ingen Memory Stick
• Sett inn en "Memory Stick" (t trinn 3 i
"Les dette først").
/CF-bryteren på CF og
bruk et Microdrive/CF-kort.
• Still inn
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick" på riktig måte.
• Den "Memory Stick" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 121).
• "Memory Stick" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick" er
skitten.
NO
117
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO100TS.fm Page 118 Wednesday, November 30, 2005 5:58 PM
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 121).
Formatfeil
• Formater mediet igjen (side 75 og 77).
• Du bruker et opptaksmedium med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 121).
• Du kan ikke formatere opptaksmediet
med en Memory Stick Duo-adapter som
er kompatibel med CompactFlashsporet.
Sett inn CF-kortet igjen
• Sett inn Microdrive/CF-kortet på riktig
måte.
• Microdrive/CF-kortet som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 123).
• Microdrive/CF-kortet er skadet.
• Terminaldelen av Microdrive/CF-kortet
er skitten.
CF-korttypefeil
• Microdrive/CF-kortet som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 123).
CF-kort låst
Memory Stick låst
• Skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory
Stick" er satt i LOCK-stilling. Still inn
bryteren på opptak (side 121).
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(t trinn 6 i "Les dette først").
Leseminne
• Kameraet ditt kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick".
• Microdrive/CF-kortet er stilt inn slik at
opptak ikke er mulig. Slå opp i
bruksanvisningen som følger med
mediet.
CF-kortet er fullt
• Slett unødvendige bilder eller filer
(t trinn 6 i "Les dette først").
Lukk deksel
• Lukk "Memory Stick"/CF-kortdekselet
(t trinn 3 i "Les dette først").
• Lukk "Memory Stick"/CF-kortdekselet
Ingen CF-kort
• Sett inn et Microdrive- eller CF-kort
(t trinn 3 i "Les dette først").
/CF-bryteren på "
"
og bruk en "Memory Stick" (t trinn 3 i
"Les dette først").
• Still inn
før du oppretter en PictBridgeforbindelse, eller etter at forbindelsen er
opprettet (side 98).
Åpent deksel
• Lukk "Memory Stick"/CF-kortdekselet
(t trinn 3 i "Les dette først").
Åpne LCD-skjermen
• LCD-skjermen er lukket når FINDER/
AUTO/LCD-bryteren er stilt inn på
LCD. Åpne LCD-skjermen eller still
inn bryteren på FINDER eller AUTO
(t trinn 5 i "Les dette først").
NO
118
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Right
01NO100TS.fm Page 119 Wednesday, November 30, 2005 5:58 PM
Makro er ugyldig
Kan ikke ta opp
• Dette vises når du velger makromodus
med (halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) valgt i
scenemodus. I dette tilfellet er
makrofunksjonen ugyldig.
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 76).
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Manuelt fokus ugyldig
• Når modusvelgeren er stilt inn på
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
,
må du stille inn FOCUS-bryteren på
MANUAL.
Rammemodus er ugyldig
• Når kameraet er i modus for manuell
fokusering vil det være PREVIEWmodus (forhåndsvisning) som aktiveres,
selv om du stiller inn FRAMINGmodus (flimringsreduksjon).
Beskytt fil
• Opphev beskyttelsen (side 66).
Ikke visbar bildestørr
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet ditt.
Ugyldig operasjon
• Du spiller av en fil som ble opprettet på
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder er lagret i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen din (side 91).
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
Kan ikke opprette flere mapper
• En mappe med et navn som begynner
med "999" finnes på opptaksmediet. I så
fall kan du ikke opprette noen mapper.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, monter kameraet på
stativ, eller støtt kameraet på annen
måte.
Muliggjør skriver-tilkobling
• [USB-tilkobl.] er stilt inn på
Feilsøking
tre første plassene i navnet finnes
allerede på opptaksmediet (For
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg andre mapper, eller
opprett en ny mappe (side 75).
en annen enhet enn dette kameraet.
[PictBridge], men kameraet er koblet til
en enhet som ikke er PictBridgekompatibel. Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet. Koble
fra og koble til USB-kabelen igjen. Hvis
det vises en feilmelding på skriveren,
må du slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med skriveren.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
NO
119
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO100TS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 120 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildet (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du har prøvd å utføre [Alt i den- ne
mappen] på en mappe som bare
inneholder RAW-datafiler. Du kan ikke
skrive ut RAW-datafiler.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut
er i orden.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra USB-kabelen.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
NO
120
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 121 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Annet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Om å bruke en "Memory Stick" (ikke
inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK, kan du ikke ta opp, redigere eller slette
bilder.
Terminal
Opptak/
avspilling
Memory Stick (uten
MagicGate)
a
Memory Stick (med
MagicGate)
a*2*3
Memory Stick Duo (uten
MagicGate)*1
a
Memory Stick Duo (med
MagicGate)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3
*1
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
*1
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick"
som er formatert med en datamaskin, vil fungere
med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick" og det
utstyret som brukes.
Etikettplassering
Plasseringen og/eller formen på
skrivebeskyttelsesbryteren kan variere fra
en "Memory Stick" til en annen.
• Ikke ta ut "Memory Stick" mens kameraet leser
eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick" tas ut eller kameraet
slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick" brukes på steder som er
utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke fest noe annet materiale enn den
medfølgende etiketten på etikettplassen.
• Når du setter på den medfølgende etiketten, må
du passe på å feste den på etikettplassen. Pass
godt på at etiketten ikke stikker ut.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick", må den ligge i det etuiet den ble levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick"
med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick".
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick"
under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Annet
Når du bruker en "Memory Stick Duo" med
dette kameraet, må du passe på å sette den inn i
en Memory Stick Duo-adapter.
*2
Disse er utstyrt med MagicGate-funksjoner.
MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende
teknologi (kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
dette kameraet.
*3
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
Skrivebeskyttelsesbryter
NO
121
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 122 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Om å bruke en "Memory Stick Duo"
(ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med
dette kameraet, må du passe på å sette inn
"Memory Stick Duo" i en Memory Stick Duoadapter. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhet
uten å bruke en Memory Stick Duo-adapter, vil
du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av
enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du sørge for at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med
dette kameraet, må du passe på at "Memory
Stick Duo" er satt inn riktig vei. Merk at
feilaktig bruk kan ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
• Hvis du vil formatere en "Memory Stick Duo",
må du sette inn "Memory Stick Duo" i Memory
Stick Duo-adapteren.
• Hvis "Memory Stick Duo" er utstyrt med en
skrivebeskyttelsesbryter, må du frigjøre låsen.
Om å bruke en "Memory Stick PRO"
(ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO" med en
kapasitet på opptil 4 GB fungerer godt med dette
kameraet.
NO
122
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 123 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Om Microdrive
Microdrive er en kompakt og lett harddisk som
oppfyller kravene til CompactFlash Type II. Det
er bekreftet at kameraet fungerer med følgende
varianter av Microdrive
Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
– DSCM-11000 (1 GB)
– 3K4-2 2GB (HMS 360402D5CF00)
– 3K4-4 4GB (HMS 360404D5CF00)
– 3K6-4 4GB (HMS 360604D5CF00)
– 3K6-6 6GB (HMS 360606D5CF00)
Om bruken av Microdrive
Annet
• Pass på å formatere Microdrive med dette
kameraet når du bruker det for første gang.
• Microdrive er en kompakt harddisk. Siden
Microdrive er en roterende harddisk, er ikke
Microdrive så motstandsdyktig mot vibrasjoner
og støt som en "Memory Stick", som bruker
flashminne.
• Pass på at Microdrive ikke utsettes for
vibrasjoner eller støt under avspilling eller
opptak.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis Microdrive tas ut mens kameraet leser
eller skriver data.
– Hvis du oppbevarer Microdrive i nærheten av
korroderende materialer.
• Merk deg at bruk av Microdrive ved
temperaturer under 5 °C kan medføre redusert
ytelse.
Driftstemperaturintervall ved bruk av
Microdrive: 5 °C til 40 °C
• Merk at en Microdrive ikke kan brukes ved lavt
atmosfærisk trykk (over 3000 meter over havets
overflate).
• Microdrive kan være varm rett etter at den har
vært i bruk. Vær forsiktig når du håndterer den.
• Ikke skriv på etiketten.
• Ikke fjern etiketten eller fest en ny etikett oppå
den gamle.
• Når du flytter eller oppbevarer Microdrive, må
den ligge i det etuiet den ble levert i.
• Ikke utsett en Microdrive for vann.
• Ikke trykk hardt på etiketten.
• Hold Microdrive i kantene, og ikke trykk på
Microdrive.
NO
123
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 124 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Om batteripakken "InfoLITHIUM"
Dette kameraet krever en batteripakke av
typen NP-FM50.
Hva er en "InfoLITHIUM"batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er en
lithium-ion-batteripakke som kan
kommunisere med kameraet ditt om
driftsbetingelsene. "InfoLITHIUM"batteripakken beregner strømforbruket i
henhold til kameraets driftsbetingelser, og
viser gjenværende batteritid i minutter.
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at batteripakken lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og
30 °C. Utenfor dette temperaturintervallet vil det
kanskje ikke være mulig å lade opp batteripakken
skikkelig.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Dermed er den tiden batteriet kan
brukes, kortere hvis det er kaldt. Vi anbefaler
følgende metode for at batteripakken skal kunne
brukes så lenge som mulig:
– Putt batteripakken i en lomme nær kroppen
for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet ditt rett før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil
batteripakken raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatteripakker for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de
faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteripakken.
Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder,
som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Om indikatoren for gjenværende
batteritid
Strømmen kan slå seg av selv om indikatoren for
gjenværende batteritid viser at det er nok strøm
igjen. Bruk opp batteripakken og lad den opp helt
igjen, så indikatoren for gjenværende batteritid
fungerer korrekt. Merk imidlertid at indikatoren
for gjenværende batteritid noen ganger ikke vil
tilbakestilles til riktig visning hvis batteripakken
brukes lenge ved høye temperaturer, er blitt
liggende i fullt oppladet tilstand eller brukes ofte.
Oppbevare batteripakken
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
må den lades helt opp og deretter utlades helt
ved hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted. Gjenta
lading og utlading én gang i året for å
vedlikeholde batteripakkens funksjoner.
• For å bruke opp batteripakken må du la
kameraet være i lysbildevisningsmodus
(side 66) til strømmen er brukt opp.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
som du bruker den, og ettersom tiden går. Hvis
batteriets driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene
og med miljøet der batteripakken brukes.
NO
124
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 125 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Forholdsregler
x Ikke la kameraet ligge på følgende
steder
• På svært varme steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
x Om transportering
• Lukk LCD-skjermen i retning av kroppen.
• Sett zoomen helt i W-stilling for å trekke inn
objektivet.
• Fest linsedekselet.
x Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
x Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C (Når du
bruker en Microdrive: 5 °C og 40 °C).
Fotografering på svært kalde eller varme steder
som overskrider dette temperaturintervallet, er
ikke å anbefale.
x Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Kondens opptrer fort når:
• Kameraet bringes fra et kaldt sted, som f.eks. en
skibakke, til et varmt rom.
• Kameraet tas med ut fra et rom eller en bil med
klimaanlegg på en varm dag.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et
varmt sted, kan du legge kameraet i en forseglet
plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Annet
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset:
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
NO
125
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 126 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
x Om det interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du allikevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart batteri
Sett inn den ladede batteripakken i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren, og la kameraet ligge i 24
timer eller mer med strømmen slått av.
Lademetode for "InfoLITHIUM"batteripakken
t
trinn 1 i "Les dette først"
NO
126
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 127 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Spesifikasjoner
Kamera
[LCD-skjerm]
LCD-panel
[System]
Bildeenhet
21,5×14,4 mm farge-CMOSsensor, primær-3-fargefilter
5,1 cm (2,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter
134 000 (560×240) punkter
Kameraets totale pikselantall
Ca. 10 784 000 piksler
[Søker]
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 10 286 000 piksler
Totalt antall punkter
235 200 (980×240) punkter
Linse
[Strøm, generelt]
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
5× zoomlinse
f = 14,3 – 71,5 mm (24 –
120 mm ved konvertering til et
35 mm stillbildekamera)
F2,8 – 4,8
Filterdiameter: 67 mm
Eksponeringskontroll
Automatikk, lukkerprioritet,
blenderprioritet, manuell
eksponering, scenevalg (4
modi)
Hvitbalanse
Automatikk, dagslys,
overskyet, fluorescerende,
strålende, blits, ett trykk
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibelt, RAW
(SR2), DPOF-kompatibelt
Opptaksmedier
Blits
Søker
"Memory Stick"
Microdrive
CompactFlash-kort (Type I/
Type II)
Anbefalt avstand (ISO innstilt
på AUTO): ca. 0,5 m til 8,5 m
(W)/ca. 0,4 m til 5,0 m (T)
Elektrisk søker (farge)
LCD-panel
1,1 cm (0,44 type) TFT drive
Batteripakke som brukes
Oppladbar batteripakke
NP-FM50
Strømbehov
7,2 V
Strømforbruk (ved fotografering med LCD på)
1,7 W
Driftstemperatur 0 °C til +40 °C
(Ved bruk av Microdrive:+5 °C
til +40 °C)
Oppbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål (linse: W-ende)
139,4×97,7×156,0 mm
(B/H/D, bortsett fra fremspring)
Vekt
Ca. 1 047 g (inklusive
batteripakke NP-FM50,
"Memory Stick", skulderrem,
linseskjerm osv.)
Høyttaler
Dynamisk høyttaler
Exif Print
Kompatibelt
PRINT Image Matching III
Kompatibelt
PictBridge
Kompatibelt
[Inngangs- og utgangskontakter]
ACC-kontakt
Mini-minikontakt (ø 2,5 mm)
USB-kontakt
mini-B
Annet
VIDEO OUT-kontakt
Minikontakt
1 Vp-p, 75 Ω, ubalansert, sync
negativ
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
NO
127
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 128 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
AC-L15A strømadapter
Merke-inngangsspenning
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz,
18 W
Merke-utgangsspenning
8,4 V DC*
* Se andre spesifikasjoner på
etiketten på strømadapteren.
Driftstemperaturintervall
0 °C til +40 °C
Temperaturintervall for oppbevaring
–20 °C til +60 °C
Største mål
Ca. 56 × 31 × 100 mm
(B/H/D), bortsett fra
fremstikkende deler
Vekt
Ca. 190 g eksklusive
strømkabelen
Oppladbar batteripakke NP-FM50
Brukt batteri
Lithium-ion-batteri
Maksimal spenning
DC 8,4 V
Merkespenning
DC 7,2 V
Kapasitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
NO
128
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 129 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Hurtigveiledningsdiagram for fotografering
Tilgjengelige elementer avhenger av stillingen til modusvelgeren. Funksjonene har følgende
begrensninger.
Modusvelger
P/S/A/M
Funksjon
Fokusmodus
Manuelt fokus
—
a
a
a
a
a
Manuelt fokus (PUSH AUTO)
—
a
a
a
a
a
Makro
a
a
—
a
—
a
AF
a
a
a
a
a
a
PREVIEW
a
a
a
a
a
a
FRAMING
a
a (Ugyldig i modus for manuelt fokus.)
—
a*2
Skjermmodus
AF-avstandsmålerramme*1
Blits*3
Hvitbalanse
a
/
AWB/
/
/
a
—
a*4
a
Målemodus
—
a
a
Serie/eksponeringsgruppe
a*5
a
—
—
a
a
ISO-følsomhet
—
a
—
—
—
—
a
a
a
a
WB /
a
a*4
a*4
a
a
a
AE LOCK-knapp
—
(Ugyldig
ved valg
av Mmodus)
a
a
a
a
a
a
(Digital zoom)-knapp
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
(Skjermstatus)-knapp
Annet
Selvutløser
*1
Ved utfyllende AF-belysning prioriterer AF gjenstander som befinner seg nær midten av rammen.
Dette kan ikke velges med digital zoom.
Ved bruk av kontinuerlig AF, er bare
(senter-AF) tilgjengelig.
Dette er ugyldig i modus for manuelt fokus.
*3 Blitsen er stilt inn på
(ingen blits) i serie-/eksponeringsgruppemodus.
*4 Bortsett fra i [ WB ]-modus (blits) eller [
]-modus (ett trykk), er hvitbalansen stilt inn på [AWB]
(auto) når blitsen blinker.
*5
Eksponeringsgruppeopptak kan ikke brukes.
*2
NO
129
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO110MS.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 130 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Meny
P/S/A/M
Funksjon
Bildestørr.
a
a
a
a
a
a
Bildekval.
—
a
a
a
a
a
REC-modus*1
a
a
a
a
a
a
Nivåtrinn*2
—
a
—
—
a
a
Blitsnivå*3
—
a
—
a
a
a
Bildeeffekt
—
a
a
a
a
a
Farge
—
a
—
—
—
—
Metning
—
a
—
—
—
—
Kontrast
—
a
—
—
—
—
Skarphet
—
a
—
—
—
—
Oppsett
a
a
a
a
a
a
*1
RAW kan ikke velges i seriemodus.
Kun for BRK (eksponeringsgruppe-modus)
*3
Dette kan ikke velges når blitsen er stilt inn på
*2
(ingen blits).
NO
130
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVIX.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 131 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Indeks
Indeks
A
Blits ...................................... 54
E
A.G.C.S.................................63
Blitsmodus
Effektive piksler..................127
t trinn 5 i "Les dette
først"
Adobe RGB ..........................56
AE LOCK .............................42
AF med fleksibelt punkt .......46
AF-avstandssøkerramme ......45
AF-lys ...................................72
AF-lås
t trinn 5 i "Les dette
først"
Blitsnivå ............................... 62
Blitssynkronisering .............. 51
BRK ..................................... 43
Bruke kameraet ditt i utlandet
t trinn 1 i "Les dette
først"
Bruntone............................... 62
AF-modus .............................46
C
Autofokus .............................10
C AF ............................... 47, 70
Autojusteringsmodus
CD-ROM............ 84, 93, 95, 96
Autovisning...........................72
Avspillingszoom
t trinn 6 i "Les dette
først"
Eksponering ..........................11
Eksponeringsgruppe .............43
Elektronisk transformator
t trinn 1 i "Les dette
først"
Endre REC-mappe..........76, 78
Endre størrelse ......................67
Enkel...............................47, 70
Ett trykk ................................54
Antall bilder ..........................22
t trinn 5 i "Les dette
først"
Egendiagnose-display.........117
Center AF ............................. 45
CF-kortverktøy ..................... 77
COLOR ................................ 56
Ett trykk SET ........................54
EVF baklys ...........................79
EV-justering..........................40
F
Farge ...............................12, 56
Feilsøking ...........................106
D
Dag og tid............................. 72
B
Dagslys................................. 54
Batteripakke
Datamaskin........................... 82
Batteritid........................24
Anbefalt miljø ......... 83, 94
Indikator for gjenværende
tid
t trinn 1 i "Les dette
først"
Kopiere bilder ......... 84, 94
Installer/fjern
t trinn 1 i "Les dette
først"
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ditt.......... 91
Lader
t trinn 1 i "Les dette
først"
Windows ....................... 82
Macintosh...................... 94
Programvare.................. 92
Fillagringsmål.......................90
Filnavn ..................................90
Filnummer ............................80
Fin.........................................61
Fleksibelt ..............................47
Flermønstermåling................39
Fluorescerende......................54
Fokus ....................................10
Forholdsregler.....................125
Format.............................75, 77
F-tall .....................................36
Dato ...................................... 72
Dato/tid................................. 72
H
halvlysmodus ........................29
Beskytt ..................................65
DC IN-kontakt
t trinn 1 i "Les dette
først"
Bildekvalitet....................12, 61
Digital zoom......................... 70
Bildestørrelse ........................12
DirectX................................. 83
t trinn 4 i "Les dette
først"
DPOF ................................. 102
Batteripakken "InfoLITHIUM"
.....................................124
Indeks
Blender..................................11
Halvlysportrettmodus ...........29
Hevbar blits...........................50
Histogram .......................21, 40
Holde kameraet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Hvitbalanse ...........................54
Blenderprioritet.....................36
NO
131
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVIX.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 132 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
I
LCD-baklys.......................... 79
N
Identifisere deler...................14
LCD-skjerm .......... se "Skjerm"
Nettledning
Image Data Converter SR
.................................93, 96
Linseadapter......................... 17
Linseskjerm.......................... 17
t trinn 1 i "Les dette
først"
ImageMixer VCD2.........92, 95
Livlig.................................... 56
Nivåtrinn............................... 61
Indeksskjerm
t trinn 6 i "Les dette
først"
Lukkerhastighet.................... 11
NTSC.................................... 81
Lukkerprioritet ..................... 35
Nøyaktig digital zoom .......... 70
Indikator for AE/AF-lås
t trinn 5 i "Les dette
først"
Lysbilde................................ 66
O
M
Operativsystem ............... 83, 94
Indikator for AFavstandssøkerramme .....45
M AF.............................. 47, 70
Opprett REC-mappe....... 75, 77
Macintosh-datamaskin ......... 94
Oppsett ..................... 31, 63, 68
Indikator ................se "Skjerm"
Anbefalt miljø............... 94
CF-kortverktøy.............. 77
Installer ...............84, 92, 93, 95
Internt, oppladbart batteri ...126
ISO........................................11
J
JPG .......................................90
K
Kamera 1 ..............................70
Kamera 2 ..............................73
Koble til
Datamaskin....................86
Skriver ...........................99
TV ...............................104
Makro
t trinn 5 i "Les dette
først"
Kamera 1 ....................... 70
Kamera 2 ....................... 73
Manuell eksponering............ 38
Memory Stick-verktøy
....................................... 75
Manuelt fokus ...................... 47
Oppsett 1 ....................... 79
Mappe .................................. 64
Oppsett 2 ....................... 80
Bytter ...................... 76, 78
Oppsett 1 .............................. 79
Oppretter................. 75, 77
Oppsett 2 .............................. 80
Masselager ........................... 80
Medfølgende tilbehør
t i "Les dette først"
"Memory Stick" ................. 121
Installer/fjern
t trinn 3 i "Les dette
først"
Opptak
Stillbilde
t trinn 5 i "Les dette
først"
Opptaksmeny........................ 61
Optisk zoom
Kompresjonsforhold .............13
Antall bilder.................. 22
t trinn 5 i "Les dette
først"
Kondens ..............................125
Skrivebeskyttelsesbryter
.................................... 121
Overeksponering .................. 11
Kontrast ................................63
Konverteringslinse ................17
Kopiere bilder til datamaskinen
din............................84, 94
Memory Stick-verktøy ......... 75
Overskyet.............................. 54
Meny .................................... 30
Opptak .......................... 61
Visning.......................... 64
L
Lader batteripakken
t trinn 1 i "Les dette
først"
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................90
landskapsmodus....................29
Merke for utskriftsrekkefølge
.................................... 102
Metning ................................ 62
Mode .................................... 61
Multipunkt-AF ..................... 45
Målemodus........................... 39
NO
132
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO010COVIX.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 133 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
P
Sko for avansert tilbehør ...... 52
U
PAL .......................................81
Skriv ut ................................. 97
Undereksponering.................11
PC ..................se "Datamaskin"
Enkeltbildemodus ......... 98
USB-driver............................84
PictBridge .......................80, 98
Indeksmodus ................. 98
USB-kabel ......................86, 99
PicturePackage......................92
Skrive ut direkte ................... 98
USB-kabelen.........................86
Piksel ....................................12
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter.................... 102
USB-tilkobling......................80
Pip .........................................79
t trinn 5 i "Les dette
først"
Skrivebeskyttelsesbryter..... 121
Skulderrem ........................... 17
Programopptak......................28
Slette
t trinn 6 i "Les dette
først"
Programskift .........................34
Smart zoom .......................... 70
Programvare..........................92
Sort/hvitt............................... 62
PTP .......................................80
Spesifikasjoner ................... 127
Punktmåling..........................39
Språk .................................... 79
PUSH AUTO ........................47
t trinn 2 i "Les dette
først"
Portrettmodus........................29
R
Standard ............................... 61
RAW-modus..........................58
STD ...................................... 61
REC-modus ..........................61
Stille klokke ......................... 81
Redusere flimring .................60
Stille klokken
t trinn 2 i "Les dette
først"
Rengjøring ..........................125
RESET ................................106
Rotere....................................68
Strømadapter (AC)
Rutenettlinje..........................59
t trinn 1 i "Les dette
først"
Rødøyereduksjon ..................50
Strømsparer .......................... 71
Strålende............................... 54
S
S AF ................................47, 70
Støyreduksjon NR med sakte
lukker ............................ 36
Sakte synkronisering.............49
Suffiks ............................ 90, 91
Scenevalg ..............................29
Sebra .....................................41
Utskrift i enkeltbildemodus
.......................................98
Utskrift i indeksmodus .........98
Utvidet fokus ........................73
V
Varselindikatorer og meldinger
.....................................117
Video CD ........................92, 95
Video ut ................................81
Visning
Stillbilde
t trinn 6 i "Les dette
først"
Visningsmeny .......................64
W
Windows-datamaskin............82
Anbefalt miljø ...............83
Z
Zoom
t trinn 5 i "Les dette
først"
T
Trimme ................................. 69
Trykke halvveis ned ............. 10
Sentervektet måling ..............39
t trinn 5 i "Les dette
først"
Skarphet ................................63
Trådkors for punktmåling..... 39
Skjerm.............................47, 70
TV ...................................... 104
Endre displayet ..............21
Tvungen blits........................ 49
Indeks
Selvutløser
t trinn 5 i "Les dette
først"
Uskarpe bilder ......................10
Indikator ........................18
LCD-bakgrunnslys ........79
NO
133
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO120ADD.fm
master:Left
01NO010COV.book Page 134 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
, "MagicGate"
er varemerker for Sony
Duo",
og
Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemerke for Sony
Corporation.
PicturePackage er et varemerke for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media og
DirectX er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemerker
eller registrerte varemerker for Apple Computer,
Inc.
Macromedia og Flash er varemerker eller
registrerte varemerker for Macromedia, Inc. i
USA og/eller andre land.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
CompactFlash er et varemerke for SanDisk
Corporation.
Microdrive er et registrert varemerke for Hitachi
Global Storage Technologies i USA og/eller
andre land.
Adobe er et registrert varemerke for Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
134
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\01NO120ADD.fm
master:Right
01NO010COV.book Page 135 Tuesday, September 27, 2005 9:38 AM
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK020REG.fm
master:Left_Safety
02DK010COV.book Page 2 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europælske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale kameras lyd
og billede.
Bemærk!
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
medfører, at dataoverførsel afbrydes, før den er
færdig, skal du genstarte programmet eller fjerne
kommunikationskablet (USB osv.) og tilslutte det
igen.
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
DK
2
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK030INT.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 3 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer af "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Det IC-optagemedie, der bruges af dette
kamera, er en "Memory Stick". Der er to
typer "Memory Stick".
"Memory Stick": Du kan bruge en
"Memory Stick" til dette kamera.
Om Carl Zeiss-objektivet
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er i stand til at gengive skarpe
billeder. Objektivet til dette kamera bruger
målesystemet MTF# til kameraer, der er
udviklet i fællesskab af Carl Zeiss i
Tyskland og Sony Corporation, og tilbyder
den samme kvalitet som andre Carl Zeissobjektiver.
Objektivet til dit kamera er også T*-belagt
for at dæmpe uønsket reflektion og gengive
farverne troværdigt.
#
"Memory Stick Duo": Isætning af en
"Memory Stick Duo" i en Memory Stick
Duo-adapter.
MTF er en forkortelse for Modulation Transfer
Function, en numerisk værdi, der angiver
mængden af lys fra en bestemt del af motivet,
der samles på den tilsvarende placering i
billedet.
DK
Bemærkninger om
vekselstrømsadapteren
Memory Stick Duo-adapter
• For oplysninger om "Memory Stick", se
side 123.
Bemærkninger om "InfoLITHIUM"batterienheden
• Oplad den medfølgende NP-FM50batterienhed, før kameraet bruges første gang.
(t trin 1 i "Læs dette først")
• Batterienheden kan oplades, selvom den ikke er
fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden
ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden
bruge den delvist opladede kapacitet i
batterienheden, som den er.
• Hvis du ikke skal bruge batterienheden i
længere tid, bør du opbruge den eksisterende
ladning, fjerne batteriet fra kameraet og
opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde
bevares batterienhedens funktionsevne bedst
(side 126).
• For oplysninger om anvendelige batterienheder,
se side 126.
• DC-stikket på vekselstrømsadapteren må ikke
kortsluttes med en metalgenstand, da dette kan
medføre funktionsfejl.
• Rengør DC-stikket på vekselstrømsadapteren
med en tør bomuldsklud el.lign. Brug ikke
stikket, hvis det er snavset. Ved brug af et
snavset stik kan batterienheden ikke oplades
korrekt.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
Anbefalet sikkerhedskopiering
• For at undgå eventuel risiko for tab af data skal
du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet
medie.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 127), før du
betjener kameraet.
DK
3
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK030INT.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 4 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 127).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
Bemærkninger om LCD-skærmen,
LCD-søgeren (for modeller med en
LCD-søger) og objektivet
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med enstremt præcis højteknologi, så mere end
99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog
forekomme ganske små sorte punkter og/eller
lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCD-skærmen
eller LCD-søgeren. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
udsættes for direkte sollys i længere perioder,
kan det medføre funktionsfejl. Vær forsigtig,
hvis kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
fejl.
• Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at
bruge vold mod kameraet.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (designregel for
kameraers filsystem), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
Sorte (hvide/røde/blå/grønne) punkter
DK
4
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK030INT.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 5 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Få fuldt udbytte af det digitale stillkamera
Klargør kameraet, og optag billeder uden problemer
"Læs dette først" (særskilt dokument)
1 Gør batterienheden klar
2 Tænd for kameraet/indstil uret
3 Isæt et optagemedie (ekstraudstyr)
4 Vælg det billedformat, der skal bruges
5 Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
6 Vis/slet billeder
Lær dit kamera bedre at kende
Denne
vejledning
• Tag billeder med dine foretrukne indstillinger t side 28
• Udnyt forskellige indstillinger for optagelse/afspilning vha.
menuen t side 61
• Rediger standardindstillingerne t side 70
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne
vejledning
• Kopier dine billeder til en computer, og rediger dem på
forskellige måder t side 82
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 99
DK
5
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVTOC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 6 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 3
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder........................ 10
Fokus – Fokusering på et motiv....................................................................... 10
Eksponering – Justering af lysets intensitet .................................................... 11
Farve – Om lysforholdenes effekt .................................................................... 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse".............................................. 12
Før brugen
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 14
Indikatorer på skærmen.......................................................................... 18
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 21
Antal stillbilleder ...................................................................................... 22
Batteriets brugstid og antal billeder, der kan optages/vises.................... 24
Avanceret optagelse
Fremgangsmåde ved betjening............................................................... 25
Grundlæggende betjening ...................................................................... 27
Brug af kommandovælgeren ........................................................................... 27
Brug af funktionsvælgeren .............................................................................. 28
Brug af menupunkter....................................................................................... 30
Brug af
(Opsætning)-skærmen .................................................................. 31
Tilpasning af optagefunktioner til fotooptagelsessituationer ................... 32
Eksponeringsindstilling ........................................................................... 34
Optagelse med automatisk programmering.................................................... 34
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed .................................................. 35
Optagelse med foretrukken blænde ............................................................... 36
Optagelse med manuel eksponering .............................................................. 38
Valg af målemetode......................................................................................... 39
Justering af eksponeringen – EV-justering ...................................................... 40
Optagelse med fast eksponering – AE LOCK ................................................. 42
Optagelse af tre billeder med ændret eksponering – eksponeringsniveau .... 43
Valg af ISO-følsomheden – ISO ....................................................................... 44
Fokuseringsindstilling.............................................................................. 45
Valg af en automatisk fokuseringsmetode....................................................... 45
Manuel fokusering ........................................................................................... 47
DK
6
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVTOC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 7 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Blitz..........................................................................................................49
Valg af blitztilstand .......................................................................................... 49
Brug af blitzen manuelt – Pop-op-blitztilstand ................................................ 50
Valg af synkroniseret blitz................................................................................ 51
Brug af ekstern blitz ........................................................................................ 51
Farveindstilling ........................................................................................54
Justering af farvenuancer – hvidbalance ........................................................ 54
Valg af farvegengivelse ................................................................................... 56
Fortløbende optagelse ............................................................................57
Burst-tilstand ................................................................................................... 57
Optagelse i RAW-tilstand ........................................................................58
RAW-tilstand.................................................................................................... 58
Sammensæt dine optagelser ..................................................................59
Visning af gitterlinjerne .................................................................................... 59
Indstilling for skærmtilstand.....................................................................60
Reducering af flimmer ..................................................................................... 60
Brug af menuen
Optagemenu............................................................................................61
(Billedformat)
(B.kvalitet)
Mode (Opt.funktion)
BRK (Niveautrin)
(Blitzniveau)
PFX (B.effekt)
COLOR (Farve)
(Mætning)
(Kontrast)
(Skarphed)
(Opsætning)
Visningsmenu..........................................................................................64
(Mappe)
- (Beskyt)
DPOF
(Udskriv)
(Dias)
(Tilpas)
(Roter)
(Opsætning)
Beskær
DK
7
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVTOC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 8 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af skærmen Opsætning
1
Kamera1 ............................................................................................ 70
AF-funktion
Digital zoom
Strømspare
Dato/tid
AF-lampe
Autom. visn.
2
Kamera2 ............................................................................................ 73
Udv. fokus
Blitzsynk.
Blitz
Pop-op-blitz
Flimmerred.
Gitterlinje
Memory Stick-værktøj ....................................................................... 75
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagr.mappe
CF-kortværktøj ................................................................................... 77
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagr.mappe
1
Opsætning1 ....................................................................................... 79
LCD-baggr.lys
EVF-baggr.lys
Bip
Zebra
Sprog
2
Opsætning2 ....................................................................................... 80
Filnummer
USB-tilslut
Video ud
Urindstilling
DK
8
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVTOC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 9 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer ................................................................82
Kopiering af billeder til computeren .........................................................84
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, ved hjælp af kameraet... 91
Brug af den medfølgende software .........................................................92
Brug af en Macintosh-computer ..............................................................95
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder ....................................................................98
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer .....99
Udskrivning i en fotoforretning...............................................................103
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm ........................................................105
Fejlfinding
Fejlfinding ..............................................................................................107
Advarselsindikatorer og meddelelser ....................................................119
Andet
Om "Memory Stick" ...............................................................................123
Om Microdrive .......................................................................................125
Om "InfoLITHIUM"-batterienheden .......................................................126
Forsigtig.................................................................................................127
Specifikationer.......................................................................................129
Introduktionsvejledning til optagelse .....................................................131
Indeks ..................................................................................................133
DK
9
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 10 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af
bedre billeder
Fokus
Eksponering Farve
Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 28), menuerne
(side 61) osv.
Fokus
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk
udløserknappen
helt ned lige med
det samme.
Tryk
udløserknappen
halvvejs ned.
AE/AF-lås
Blinkende indikator
, Indikator lyser/
bipper
110min
1M
FINE
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
101
96
M AF
30 F2.8
Sådan tager du et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på t side 47
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" (nedenfor).
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Du kan også stabilisere kameraet
ved at læne dig mod et træ eller en bygning. Det anbefales også at bruge et kamerastativ
og at bruge blitz på mørke steder.
DK
10
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 11 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Eksponering
Justering af lysets intensitet
Eksponering:
Brug af kameraet
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet
modtager lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset
passerer igennem
ISO = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i automatisk
justeringsindstilling. Du kan imidlertid
justere den manuelt ved at bruge
funktionerne nedenfor.
Manuel eksponering:
Gør det muligt at justere lukkerhastigheden
og blændeværdien manuelt. t side 38
EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, som er blevet bestemt af
kameraet. t side 40
Målemetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som der måles på for at bestemme
eksponeringen. t side 39
Justering af ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), som anslår, hvor meget lys en billedeoptageenhed
(svarende til en fotofilm) modtager. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden t side 44
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis imidlertid eksponeringen er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
DK
11
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 12 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Farve
Om lysforholdenes effekt
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Blåt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk justeringsindstilling.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med hvidbalance (side 54).
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
2592
864
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 10M
3.888 pixel × 2.592 pixel = 10.077.696 pixel
3888
1
2
Billedstørrelse: 1M
1296
2
1.296 pixel × 864 pixel = 1.119.744 pixel
Pixel
DK
12
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 13 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Valg af den billedstørrelse, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Pixel
Billedformat*
10M (3888×2592)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3/A3+**-format
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Eksempel: Til
oprettelse af websider
Brug af kameraet
Standardindstillingerne er markeret med
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
.
Retningslinjer for brug
Større
Til lagring af vigtige billeder eller udskrivning af
billeder i A3/A3+**-format eller skarpe billeder i A4format.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
Til udskrivning i A4-format eller billeder med høj
opløsning i A5-format
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
Mindre
Til udskrivning i postkortformat
Til optagelse af et stort antal billeder
Til oprettelse af websider
* Billederne, der optages med kameraet, har det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller
postkort osv.
** Dette er et format større end A3-format. Du kan udskrive billeder med en margen rundt om billedet i A3format.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 61)
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt
komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
DK
13
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 14 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Identifikation af kameraets dele
O VIDEO OUT-jackstik (105)
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
P DC IN-jackstik
1
2
8
3
9
4
q;
5
qa
qs
6
Q Dæksel til jackstik
7
qd
qf
qg
qh
qj
A Avanceret tilbehørsbeslag (51)
B POWER-lampe (t trin 2 i "Læs dette
først")
C Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
D POWER-knap (t trin 2 i "Læs dette
først")
E Selvudløserlampe (t trin 5 i "Læs dette
først")/AF-lampe (72)
F Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
G Zoom-ring (70, t trin 5 i "Læs dette
først")
24 28 35 50 70 100 120 Equiv.135
• Konverteret til et 35 mm stillkamera.
H
I
(Blitz)-knap (49)
Basispunkt til afstandsmåling (t trin
5 i "Læs dette først")
J WB (hvidbalance)-knap (54)
K PUSH AUTO-knap (47)
L FOCUS-kontakt (47)
M ACC-jackstik (tilbehør) (51)
N
(USB)-jackstik (86)
DK
14
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 15 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
1
1
6
2
7
3
8
4
9
2
Brug af kameraet
8
9
q;
qa
qs
q;
5
qa
qs
qd
A AE LOCK/ (Slet)-knap (42, t trin 6
i "Læs dette først")
B
(Afspilning)-knap (t trin 6 i "Læs
dette først")
C Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
3
4
qd
qf
5
qg
6
qh
7
A LCD-skærm (21)
B Krog til skulderrem (17)
D FINDER/AUTO/LCD-kontakt (t trin 5
i "Læs dette først")
C
E MENU-knap (30)
D Funktionsvælger (28)
F Hovedkommandovælger (27)
G ISO-knap (44)
H Krog til skulderrem (17)
I
(Skærmstatus)-knap (21)
J Underkommandovælger (27)
K Multivælger (v/V/b/B) (30)
L
/CF ("Memory Stick"/CF-kort)kontakt (t trin 3 i "Læs dette først")
M Aktivitetslampe (t trin 3 i "Læs dette
først")
E
F
(Blitzoplader)/CHG-lampe (orange)
(t trin 1 i "Læs dette først")
(Målemetode)-knap (39)
(Burst)/BRK (Eksponeringsniveau)knap (57, 43)
G Højttaler
H RESET-knap (107)
I Indføringsrille til CF-kort (t trin 3 i
"Læs dette først")
J Stik til "Memory Stick" (t trin 3 i "Læs
dette først").
K Udløsergreb til CF-kort (t trin 3 i "Læs
dette først")
L Dæksel til "Memory Stick"/CF-kort (t
trin 3 i "Læs dette først")
M MONITOR-kontakt (60)
N Justeringsknap til søger (t trin 5 i "Læs
dette først")
O Ved optagelse:
(Digital zoom)-knap
(70)
Ved visning:
(Zoom ved afspilning)knap (t trin 6 i "Læs dette først")
DK
15
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 16 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
P
(Selvudløser)/
(Indeks)-knap
(t trin 5 og 6 i "Læs dette først")
1
2
3
4
5
6
A Stik til kamerastativ (bund)
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
B Manuel fokus-ring (47)
C Objektiv
D Batteridæksel (bund)
E Udløsergreb til batteri
(t trin 1 i "Læs dette først")
F Åbning til batteriindsættelse
(t trin 1 i "Læs dette først")
DK
16
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 17 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Fastgørelse af skulderrem
• Du kan sætte objektivdækslet på med
modlysblænden fastgjort.
• Når modlysblænden er fastgjort, kan den spærre
for blitzlys eller AF-belysning.
Brug af kameraet
Opbevaring af modlysblænden
Modlysblænden kan fastgøres i modsat
retning for at opbevare den sammen med
kameraet, når den ikke er i brug.
Anbring modlysblænden som vist herunder
ved at placere -mærket på modlysblænden
ud for -mærket på objektivet, og monter
blænden på objektivet (1). Drej
modlysblænden med uret, indtil der lyder et
klik, for at justere den efter z-mærket (2).
1
2
Fastgørelse af modlysblænden
Når du fotograferer i kraftig belysning,
f.eks. udendørs, anbefaler vi, at du bruger
modlysblænden for at reducere forringelse
af billedkvaliteten forårsaget af for kraftigt
lys.
Anbring modlysblænden som vist herunder
ved at placere -mærket på
modlysblænden ud for -mærket på
objektivet, og monter blænden på objektivet
(1). Drej modlysblænden med uret, indtil
der lyder et klik, for at justere den efter zmærket (2).
Fastgørelse af konverterobjektiv
(ekstraudstyr)
Hvis du vil tage forbedrede
vidvinkelbilleder eller billeder, hvor du
zoomer ind på fjerne motiver, skal du
fastgøre et konverterobjektiv.
1 Fastgør objektivadapteren (ekstraudstyr).
2 Fastgør et konverterobjektiv.
1
2
• Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
konverterobjektivet.
DK
17
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK040BAS.fm Page 18 Monday, December 5, 2005 2:26 PM
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Skærm
Beskrivelse
S AF M AF C AF
AF-tilstand (46)
Indikator for AFområdesøgerramme (45)
Ved optagelse af stillbilleder
1.0m
Manuel fokuseringsafstand
(47)
C
Skærm
Beskrivelse
BRK
Burst/
eksponeringsniveautilstand
(57, 43)
RAW
A
Skærm
110min
E
PSAM
SL
REAR
Beskrivelse
Resterende batteritid (t
trin 1 i "Læs dette først")
7M
3M
1M
FINE STD
101
5M
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
Billedkvalitet (61)
Optagemappe (75)
Advarsel om lavt
batteriniveau (24, 119)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (22)
Funktionsvælger (Valg af
motiv) (29)
Resterende kapacitet på
CF-kort (23)
Funktionsvælger (28)
±0.7EV
Værdi for niveautrin (43)
Kameraindstilling (t trin 5
i "Læs dette først")
400
Resterende antal billeder,
der kan optages (22)
Blitzindstilling (49)
C:32:00
Rødøjereduktion (49)
Selvdiagnosticeringsdisplay (119)
Synkroniseret blitz (51)
Dato/klokkeslæt (72)
Ekstern blitz (51)
Zoomskalering (70, t trin
5 i "Læs dette først")
1.3
RAW-tilstand (58)
10M
Hvidbalance (54)
D
Skærm
Beskrivelse
E
Batteriets levetid er opbrugt
(24, 119)
+
Kryds til punktmåling (39)
Ramme for AFområdesøger (45)
WB
B
Skærm
Beskrivelse
Adobe RGB
VIVID
Farvegengivelse (56)
PUSH AF/Udvidet
fokuseringsområde (47)
Mætning (62)
DK
18
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK040BAS.fm Page 19 Thursday, December 1, 2005 12:57 PM
E
F
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om vibration (10)
z
AE/AF-lås (t trin 5 i "Læs
dette først")
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
ON
(ikke vist på
skærmen på
forrige side)
Makro (t trin 5 i "Læs
dette først")
ISO-tal (44)
NR langsom lukker (36)
125
Lukkerhastighed (35)
TIME
Optagelse med
tidsindstilling (38)
F3.5
Blændeværdi (36)
Indikator for
eksponeringsværdi (40)
AF-lampe (72)
Indikator for finjustering af
hvidbalance (55)
Histogram (21, 40)
AE LOCK (42)
•
Manuelt fokus (47)
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Brug af kameraet
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage klare billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du bruger blitz for at
opnå bedre belysning, eller
at du bruger et kamerastativ
eller stabiliserer kameraet
på anden måde.
Manuel fokus-LOCK (lås)
(47)
Billedeffekt (62)
00:00:00
[00:03:00]
TIME-optagelse (38)
Zebra (41)
Kontrast (63)
Skarphed (63)
Målemetode (39)
DPOF
Menu/guidemenu (30)
(ikke vist på
skærmen på
forrige side)
DK
19
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK040BAS.fm Page 20 Thursday, December 1, 2005 12:57 PM
C
Ved afspilning af stillbilleder
Skærm
110min
1
1M
12/12
C:32:00
3
Beskrivelse
10M
7M
3M
1M
5M
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
Optagemappe (75)
101
Afspilningsmappe (64)
101
Mappe til ændringer (64)
2
Adobe RGB
ISO400
500 F3.5
TILBAGE/NÆSTE
+2.0EV
A
Skærm
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (22)
4
Resterende kapacitet på
CF-kort (23)
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (119)
Beskrivelse
Resterende batteritid (t
trin 1 i "Læs dette først")
110min
PictBridge-tilslutning (100)
Afspilningstilstand (t trin
6 i "Læs dette først")
-
Beskyt (65)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (103)
D
Skærm
Målemetode (39)
+2.0EV
Histogram (21, 40)
•
Zoomskalering (t trin 6 i
"Læs dette først")
Fjern ikke USB-kablet
(101)
2005 1 1
9:30 AM
Beskrivelse
(ikke vist på
skærmen i
venstre
kolonne)
DPOF
B
Skærm
Blitz
Hvidbalance (54)
WB
Adobe RGB
VIVID
Eksponeringsværdi (38, 40)
Zebra
Mærke til valg af
PictBridge-udskrivning
(100)
1.3
Beskrivelse
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives (72)
Menu/guidemenu (30)
TILBAGE/ Vælg billeder
NÆSTE
Farvegengivelse (56)
ISO-tal (44)
500
Lukkerhastighed (35)
F3.5
Blændeværdi (36)
101-0012
Mappe- og filnummer (64)
DK
20
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 21 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Ændring af skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
-knappen
(Skærmstatus), ændres displayet på
følgende måde.
Histogram til*
Brug af kameraet
Under optagelse
• Der kan opstå en stor forskel i det viste
histogram/zebra ved optagelse (billedet der
vises, før udløserknappen trykkes ned) og under
afspilning (billedet der vises, efter
udløserknappen er trykket ned), når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller høj.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
Under afspilning
30 F2.8
-2 1 0 1
Histogramdisplay
(side 40)
Histogram til*
R (rød)
G (grøn)
Indikatorer fra
AWB
ISO160
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
30 F2.8
B (blå)
Y (luminans)
(side 40)
Indikatorer fra
Indikatorer til
110min P
1M FINE 101
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikatorer til
110min
* Når [Zebra] er indstillet til [Til], vises der også
diagonale striber for at kontrollere dele med højt
lysniveau (side 41).
101-0003
1M
2005 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Du optager i det digitale zoomområde
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
DK
21
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 22 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Antal stillbilleder
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder, der kan optages på et optagemedie, som er
formateret med dette kamera. Værdien kan variere afhængigt af optageforholdene.
Antallet af stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste linje og
[Standard] på den nederste linje.)
"Memory Stick" (Normal tilstand)
Kapacitet
Størrelse
32MB
10M
3M
1M
128MB
256MB
512MB
1GB
10M
7M
5M
3M
1M
4GB
6
12
25
46
94
192
394
779
25
51
92
188
384
789
1559
1000
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
1847
12
24
49
89
181
370
759
1500
24
49
98
178
363
741
1519
3001
20
41
82
148
302
617
1266
2501
40
82
164
297
605
1235
2532
5003
57
115
232
420
854
1743
3574
7063
122
246
493
892
1815
3705
7596
15009
"Memory Stick" (RAW-tilstand)
Kapacitet
Størrelse
2GB
12
7M
5M
64MB
(Enheder: billeder)
32MB
64MB
(Enheder: billeder)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
1
2
4
8
18
37
76
150
1
2
5
9
20
41
84
167
1
2
5
9
19
38
79
157
1
2
5
10
20
41
85
169
1
2
5
9
20
41
84
166
1
2
5
10
21
43
89
176
1
2
5
10
21
42
88
174
1
2
5
10
21
44
91
180
1
2
5
10
22
44
92
182
1
3
6
10
22
45
93
184
DK
22
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK040BAS.fm Page 23 Wednesday, November 30, 2005 6:00 PM
Microdrive (Normal tilstand)
Kapacitet
Størrelse
1GB
10M
2GB
4GB
811
1217
811
1622
2434
273
520
1041
1562
505
961
1922
2883
410
780
1561
2343
821
1561
3123
4686
684
1301
2603
3905
1369
2603
5206
7810
1933
3674
7349
11026
4108
7809
15618
23431
3M
Microdrive (RAW-tilstand)
10M
7M
5M
3M
1M
•
•
•
•
1GB
Brug af kameraet
405
426
5M
Kapacitet
Størrelse
6GB
213
7M
1M
(Enheder: billeder)
(Enheder: billeder)
2GB
4GB
6GB
41
78
156
235
45
86
173
260
43
81
163
245
46
88
176
265
45
86
173
259
48
91
183
274
47
90
181
271
49
93
187
281
49
94
189
284
50
96
192
288
RAW-tilstand t side 58
Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
Du kan tilpasse billedernes størrelse senere ([Tilpas], side 67).
Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
DK
23
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 24 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Batteriets brugstid og antal billeder, der kan
optages/vises
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batterienheden
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25°C. Antallet af
billeder, som kan optages eller vises,
forudsætter, at optagemediet udskiftes efter
behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de viste værdier afhængigt af
forholdene under brug.
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som
antallet af brug øges, og også med tiden
(side 126).
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– [LCD-baggr.lys] eller [EVF-baggr.lys] er
indstillet til [Lys].
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Fleksibel].
– Når batteriniveauet er lavt.
• Ved brug af et CF-kort kan batteriets levetid og
antallet af billeder, der kan optages eller ses,
variere.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder, der kan optages/batteriets brugstid.
Ved visning af stillbilleder
Optagemedie
Antal billeder
Batteriets
levetid (min.)
"Memory
Stick"
Ca. 11000
Ca. 550
Microdrive
Ca. 6600
Ca. 330
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
Ved optagelse af stillbilleder
Optagemedie
LCD/
søger
Antal
billeder
Batteriets
levetid
(min.)
"Memory
Stick"
LCD
Ca. 500
Ca. 250
Søger
Ca. 520
Ca. 260
Microdrive
LCD
Ca. 460
Ca. 230
Søger
Ca. 480
Ca. 240
• Optagelse i følgende situationer:
–
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Monitor].
– Optagelse en gang hvert 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
DK
24
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 25 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Fremgangsmåde ved betjening
Følgende skema viser fremgangsmåden ved betjening - klargøring, optagelse og afspilning.
Hvis du ikke ved, hvornår eller hvordan du skal betjene en funktion, eller hvad du skal gøre,
kan du benytte denne fremgangsmåde ved betjening af kameraet. Fremgangsmåden er
udarbejdet med forskellige funktioner indstillet i forbindelse med optagelse.
Brug af kameraet
Forberedelse
• Gør batterienheden klar (ttrin 1 i "Læs dette først")
• Klargør optagemediet (t trin 3 i "Læs dette først")
• Grundlæggende indstillinger
Strømspare (side 71)
Dato/tid (side 72)
LCD-baggr.lys (side 79)
EVF-baggr.lys (side 79)
Bip (side 79)
• Tilpasning af optagefunktioner til fotooptagelsessituationer (side 32)
Bekræftelse før optagelse
• Vælg optagelse ved brug af enten søgeren eller LCD-skærmen (t trin 5 i "Læs
•
•
•
•
dette først")
Skærmtilstand (FRAMING/PREVIEW) (side 60)
Vælg optagemediet ("Memory Stick"/CF-kort) (t trin 3 i "Læs dette først")
Vælg det billedformat, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Reducering af flimmer (side 60)
Opsætning til optagelse
•
•
•
•
•
•
Opt.funktion (side 58)
Fokus (AF-tilstand/AF-områdesøgerramme) (side 45)
Målemetode (side 39)
Hvidbalance (side 54)
Burst/eksponeringsniveau (sider 57, 43)
Blitzindstilling (side 49)
Korrigering lige før optagelse
•
•
•
•
•
•
Zoom (side 70)
Finjustering af hvidbalance (side 55)
EV-justering (side 40)
Blitzniveau (side 62)
Fokus (side 47)
Placering af fokuseringsområde (side 47)
DK
25
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 26 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Indstilling lige før optagelse
• Sidste bekræftelse af billedet (Histogram/viste oplysninger) (side 40)
• Selvudløser (t trin 5 i "Læs dette først")
• AE LOCK (side 42)
Optagelse
• Tryk udløserknappen halvvejs ned/tryk udløserknappen helt ned (t trin 5 i "Læs
dette først")
Bekræftelse af billedoptagelse
•
•
•
•
•
Automatisk visning (side 72)
Afspilning (t trin 6 i "Læs dette først")
Zoom under afspilning (t trin 6 i "Læs dette først")
Indeksskærm (t trin 6 i "Læs dette først")
Slet (t trin 6 i "Læs dette først")
DK
26
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 27 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Grundlæggende betjening
Brug af kommandovælgeren
Bruges til indstilling af værdi eller valg af funktioner.
ISO-knap
Brug af kameraet
WB-knap
Hovedkommandovælger
-knap
/BRK-knap
Underkommandovælger
-knap
Hovedkommandovælger
Reducerer en
værdi/flytter
markøren til
venstre
Programskift (P-tilstand) (side 34)
Lukkerhastighed (S-tilstand) (side 35)
Blænde (A-tilstand) (side 36)
Lukkerhastighed (M-tilstand) (side 38)
Viser forrige/næste billede t trin 6 i "Læs dette
først"
Øger en
værdi/flytter
markøren til
højre
I kombination med andre knapper
Blitzindstilling (side 49)
WB
Hvidbalancetilstand (side 54)
Målemetode (side 39)
BRK
Burst-/Eksponeringsniveau-tilstand (side 57, 43)
ISO (side 44)
ISO
Underkommandovælger
Reducer en værdi/vis den
forrige indeksskærm
Forøg en værdi/vis den
næste indeksskærm
Eksponering (P/S/A/ / / / -tilstand)
(side 40)
Blænde (M-tilstand) (side 38)
Viser den forrige/næste indeksskærm t trin 6 i "Læs
dette først"
Aktiverer/annullerer zoom under afspilning t trin 6
i "Læs dette først"
Ændrer zoomskaleringen t trin 6 i "Læs dette først"
I kombination med andre knapper
WB
Finjustering af hvidbalance (side 55)
DK
27
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 28 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
De tilgængelige indstillingsmuligheder for funktion, menu eller opsætning angives med et
symbol i højre side på hver titellinje i betjeningsvejledningen.
Funktionsvælger
Optageindstillinger for stillbilleder
:
Automatisk justeringsindstilling
Giver mulighed for let optagelse, hvor indstillingerne justeres automatisk.
t Trin 5 i "Læs dette først"
: Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forudangivede indstillinger afhængigt af
motivet. (side 29)
P:
Automatisk programmeret optageindstilling
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien).
S:
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret lukkerhastighed (side 35).
A:
Optagelse med foretrukken blænde
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret blændeværdi (side 36).
M:
Optagelse med manuel eksponering
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret eksponering (både
lukkerhastigheden og blændeværdien) (side 38).
DK
28
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 29 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Valg af motiv
1 Indstil funktionsvælgeren i følgende positioner.
2 Optag billedet.
Panorama
Til optagelse af
landskaber osv. ved at
fokusere på et fjernt
motiv.
Brug af kameraet
Portræt
Optag med slørede
baggrunde, hvorved
motivet bliver skarpt.
Tusmørkeportræt*
Tusmørke*
Til portrætoptagelser på
Til natoptagelser på
mørke steder.
afstand, uden at den
mørke atmosfære ved
omgivelserne går tabt.
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro
Blitz
Hvidbalance
Burst/
Eksponeringsniveau
**
—
/
/
/
—
**
AWB/ WB /
—
—
* Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
** Når blitztilstanden er (Tvungen blitz) eller
(Tvungen blitz med rødøjereduktion), annulleres
(Et tryk) er valgt).
indstillingen, og den angives til automatisk (undtagen når WB (Blitz) eller
DK
29
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 30 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af menupunkter
-knap
Funktionsvælger
Multivælger
MENU-knap
1 Tænd for kameraet.
2 Menu til optagelse: Indstil funktionsvælgeren.
Afspilningsmenu: Tryk på
-knappen.
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling eller tilstanden for
optagelse eller afspilning.
3 Tryk på MENU for at få vist menuen.
4 Vælg det ønskede menupunkt ved at
flytte multivælgeren til b/B.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du
flytte multivælgeren videre til b/B, indtil punktet
vises på skærmen.
• Tryk midt på multivælgeren, når du har valgt et
punkt i afspilningstilstand.
Fint
FINE
Standard
B.kvalitet
Mode BRK
PFX
5 Vælg indstillingen ved at flytte multivælgeren til v/V.
Der zoomes ind på den indstilling, du vælger, og den angives.
6 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
Sådan skifter du til optagetilstand
Tryk udløserknappen halvvejs ned, og hold den nede, så menuen vises.
• Du kan ikke vælge punkter, som er nedtonede.
DK
30
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK040BAS.fm Page 31 Thursday, December 1, 2005 3:24 PM
Brug af
(Opsætning)-skærmen
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af
(Opsætning)-skærmen.
Brug af kameraet
Funktionsvælger
Multivælger
MENU-knap
1 Tænd for kameraet.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Flyt multivælgeren til B for at vælge
(Opsætning), og flyt derefter
multivælgeren til B.
4 Flyt multivælgeren til v/V/b/B for at
Opsætning 2
Filnummer:
USB-tilslut:
Video ud:
OK
Urindstilling: Fortryd
vælge det punkt, du vil indstille.
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk midt på multivælgeren for at få adgang til indstillingen.
Tryk på MENU for at slå skærmen
(Opsætning) fra.
Flyt multivælgeren flere gange til b for at vende tilbage til menuen fra
skærmen.
• Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, slukkes skærmen
itl optagetilstand.
(Opsætning)-
(Opsætning), og kameraet vender tilbage
z Når menuen ikke vises
Tryk på MENU i ca. 1,5 sekunder for at slå
Sådan annulleres indstillingen af
(Opsætning)-skærmen til.
(Opsætning)
Vælg [Fortryd], hvis denne mulighed vises, og tryk derefter midt på multivælgeren. Hvis
denne mulighed ikke vises, skal du vælge den forrige indstilling igen.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
DK
31
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 32 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Tilpasning af optagefunktioner til
fotooptagelsessituationer
Når du kender dit kamera, kan du tage
billeder i forskellige situationer med nogle
indstillinger ændret. Dette afsnit beskriver
nogle eksempler på typiske optagelser.
Q: Hvordan tager jeg et
portrætbillede med sløret
baggrund
, Shooting with aperture priority
mode (side 36)
Når du vil fremhæve en person med en
sløret baggrund, skal du justere blænden
manuelt. Jo mere blænden åbnes
(blændeværdien bliver mindre), jo mere
snæver er fokuseringen. Baggrunden sløres
tilsvarende.
Q: Hvordan optager jeg et
nattemotiv
, Optagelse med foretrukken
lukkerhastighed (side 35)
Ved brug af blitzen i automatisk
justeringsindstilling begrænses
lukkerhastigheden, og blitzlyset når ikke de
fjerne objekter. Billedet optages derfor ikke
tydeligt. I sådanne tilfælde skal du nedsætte
lukkerhastigheden manuelt, indstille blitzen
til
(Ingen blitz) og reducere lyset ved
hjælp af EV-justeringen. Du kan derefter
optage et nattemotiv klart.
Q: Hvordan optager jeg uden
blitz
Q: Hvordan tager jeg et
portrætbillede i modlys
, Valg af ISO-følsomheden (side 44)
, Valg af blitztilstand (side 49)
Optagelse af en person på et lyst sted kan
give svage skygger på ansigtet. Det sker,
når baggrunden er lysere end personen. I
disse tilfælde skal blitzen indstilles til
(Tvungen blitz). Du kan optage både
personen og baggrunden klart.
Når du ikke kan bruge blitz eller sætte
lukkerhastigheden lavere, skal du øge ISOniveauet. En højere indstilling af ISOniveauet maksimerer effekten af det
omgivende lys til optagelse.
Vi anbefaler, at du indstiller ISOfølsomheden i overensstemmelse med
lukkerhastigheden, så indikatoren for
vibrationsadvarsel (side 121) ikke vises.
• Du kan bruge blitzen inden for blitzlysets
rækkevidde.
DK
32
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK040BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 33 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Q: Hvordan optager jeg et motiv
i bevægelse
Brug af kameraet
, Optagelse med foretrukken
lukkerhastighed (side 35)
Ved optagelse af en person eller et motiv,
der bevæger sig, skal du indstille
lukkerhastigheden højere for at fryse
motivet eller indstille den lavere for at fange
bevægelsen i motivet. Juster
lukkerhastigheden, så du kan fastholde et
øjeblik, som bevæger sig hurtigere, end det
blotte øje kan registrere.
Q: Hvordan optager jeg den
smukke aftenrøde ved
solnedgang
, Justering af farvetoner (side 54)
Hvis det billede, du har optaget, ikke vises i
dine foretrukne farver, skal du ændre
hvidbalancen. Hvis du indstiller
hvidbalancen til
(Dagslys), forstærkes
den rødlige farve på solnedgangen.
DK
33
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK041BAS.fm Page 34 Thursday, December 1, 2005 3:33 PM
Eksponeringsindstilling
Brug af kameraet
Optagelse med automatisk programmering
P
S
A
M
I automatisk programmeringstilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden og
blænden i overensstemmelse med motivets lysforhold, ligesom i den automatiske
justeringsindstilling (funktionsvælger:
). Derudover kan den automatiske
programmeringstilstand ændre optageindstillingerne i menuen, en funktion, som den
automatiske justeringsindstilling ikke har (side 131).
Programskift
Du kan ændre kombinationen af blændeværdien og lukkerhastigheden, mens du bevarer
lysstyrken.
Hovedkommandovælger
1 Vælg kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed ved hjælp af
hovedkommandovælgeren.
vises, mens kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed skiftes.
2 Optag billedet.
Hvis du vil annullere Programskift, skal du dreje hovedkommandovælgeren for at flytte indikatoren
tilbage fra
til .
• Du kan ikke skifte kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, når udløserknappen er trykket
halvvejs ned.
• Når lysstyrken ændres, ændres blændeværdien og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.
• Du kan muligvis ikke ændre kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed, afhængigt af dine
optagesituationer.
• Når blitzindstillingen ændres, annulleres Programskift.
• Hvis funktionsvælgeren indstilles til andet end P, hvis målemetoden ændres, eller hvis strømmen
afbrydes, annulleres Programskift.
DK
34
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 35 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed
P
S
A
M
Høj lukkerhastighed
Brug af kameraet
Du kan justere lukkerhastigheden manuelt. Hvis du optager et motiv i bevægelse ved en højere
lukkerhastighed, vises det som et frosset motiv på billedet. Ved en langsommere
lukkerhastighed vises motivet mere udflydende.
Blændeværdien justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering i overensstemmelse
med lysstyrken på motivet.
Langsom lukkerhastighed
Hovedkommandovælger
1 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af hovedkommandovælgeren.
Du kan vælge følgende lukkerhastigheder.
Når ISO er [160] til [800]: 1/2000 til 30 sekunder
Når ISO er [1600] til [3200]: 1/2000 til 8 sekunder
2 Optag billedet.
• Lukkerhastigheder på et sekund eller længere angives med ["], f.eks. 1".
• Når du nedsætter lukkerhastigheden, anbefales det at bruge et kamerastativ for at forhindre effekten af
vibrationer.
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for
indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under
disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.
• Blitzen indstilles til (Tvungen blitz),
(Tvungen blitz med rødøjereduktion) eller
(Ingen blitz).
• Når lukkerhastigheden er høj, kan mængden af blitzlys være utilstrækkelig, selvom du udløser blitzen.
DK
35
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 36 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
z NR langsom lukker
Funktionen NR langsom lukker reducerer støjen fra de optagne billeder, hvilket giver klare
billeder. Ved brug af bestemte lukkerhastigheder* arbejder kameraet automatisk med
funktionen NR langsom lukker, og "NR" vises ved siden af indikatoren for lukkerhastighed.
Optager
Behandler
Til slut, når "Behandler"
forsvinder, er billedet
taget.
Herefter bliver
skærmen sort.
Tryk udløserknappen
helt ned.
* Når ISO er [160] til [400]: 1/6 sekund eller langsommere
Når ISO er [800] til [3200]: 1/25 sekund eller langsommere
• Det anbefales at bruge et kamerastativ for at fjerne effekten af vibrationer.
• Når der er indstillet en langsom lukkerhastighed, kan behandlingen tage et stykke tid. Det skyldes, at
kameraet arbejder på at fjerne støj i løbet af den tid, der er angivet af indstillingen for lukkerhastigheden.
z Optagelsesteknikker
Når du optager en person eller en bil i bevægelse eller et skumsprøjt osv., kan du med
brug af en høj lukkerhastighed udtrykke et øjeblik, der ligger ud over, hvad det blotte
øje kan se.
Når du optager et motiv, som f.eks. strømmen i en flod, med en langsom
lukkerhastighed, kan du skabe et billede, som fanger motivets flydende bevægelse. I
sådanne tilfælde anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå kamerarystelser.
• Når du holder kameraet i hånden, anbefaler vi, at du justerer lukkerhastigheden til en værdi, hvor
(indikator for vibrationsadvarsel) ikke vises.
Optagelse med foretrukken blænde
P
S
A
M
Du kan justere mængden af lys, som passerer gennem objektivet. Hvis du åbner blænden (et
mindre F-nummer), øges den mængde lys, der lukkes ind i objektivet, og fokuseringsområdet
bliver smallere. Det er derefter kun hovedmotivet, der er i fokus. Hvis du lukker blænden (et
mindre F-nummer), reduceres den tilladte mængde lys, og fokuseringsområdet bliver bredere.
Hele billedet bliver skarpere.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering i
overensstemmelse med lysstyrken på motivet.
Åbn blænden
Luk blænden
DK
36
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 37 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af kameraet
Hovedkommandovælger
1 Vælg en blændeværdi ved hjælp af hovedkommandovælgeren.
– Når zoomen er indstillet helt til W-siden, kan du vælge en blændeværdi fra F2,8 til F16.
– Når zoomen er indstillet helt til T-siden, kan du vælge en blændeværdi fra F4,8 til F16.
2 Optag billedet.
• Lukkerhastigheden justeres automatisk fra 1/2000 til 8 sekunder.
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for
indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under
disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.
• Blitzen indstilles til (Tvungen blitz),
(Tvungen blitz med rødøjereduktion),
(Langsom
synkronisering),
(Langsom synkronisering med rødøjereduktion) eller
(Ingen blitz).
z Optagelsesteknikker
Skarphedsdybden er fokuseringsområdet. Ved åbning af blænden bliver skarphedsdybden fladere
(fokuseringsområdet bliver smallere), og ved lukning af blænden bliver skarphedsdybden bredere
(fokuseringsområdet bliver bredere).
Åbn blænden
Motivet er klart, og
baggrunden er sløret.
Luk blænden
Der fokuseres på både
motivet og baggrunden.
Juster blænden, så den passer til formålet, enten at gøre et bestemt område i billedet skarpere eller at
fokusere på hele billedet.
DK
37
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK041BAS.fm Page 38 Thursday, December 1, 2005 3:33 PM
Optagelse med manuel eksponering
P
S
A
M
Du kan justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
Kameraet bevarer indstillingen, også når der slukkes for strømmen. Når du har indstillet en
ønsket værdi, kan du gengive den samme eksponering ved blot at indstille funktionsvælgeren
til M.
Hovedkommandovælger
Underkommandovælger
1 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af hovedkommandovælgeren.
2 Vælg en blændeværdi ved hjælp af underkommandovælgeren.
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering, der bedømmes af kameraet,
vises på EV-bjælken (side 40) på skærmen. 0EV angiver den værdi, kameraet har bedømt som
mest egnet.
100 F3.5
-2 1 0 1 2+
Undereksponering
50 F3.5
-2 1 0 1 2+
Korrekt eksponering
40 F3.5
-2 1 0 1 2+
Overeksponering
3 Optag billedet.
• Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for
indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under
disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.
• Blitzen indstilles til
(Tvungen blitz),
(Tvungen blitz med rødøjereduktion) eller
(Ingen blitz).
z Ved TIME-optagelse
Du kan eksponere i et bestemt tidsrum. Ved optagelse af fyrværkeri kan du f.eks. trykke på
udløserknappen for at begynde eksponeringen, i det øjeblik fyrværkeriet affyres, og slippe
udløserknappen, i det øjeblik fyrværkeriet eksploderer.
Optager
00:00:08[00:03:00]
ISO 160 NR TIME
F2.8
2.8
1 Vælg [TIME] blandt indstillingerne for lukkerhastighed. Den er angivet ved siden af [30"].
• Når ISO er indstillet til [1600] eller [3200], vises [TIME] ved siden af [8"].
2 Tryk på udløserknappen, så kameraet begynder eksponeringen, og tryk igen på udløserknappen,
så kameraet afslutter eksponeringen.
DK
38
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 39 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
• Når ISO er indstillet til [160].
• For TIME-optagelser er den maksimale tidsindstilling op til tre minutter. Efter tre minutter frigøres
udløserknappen automatisk (når batteriniveauet er lavt, frigøres udløserknappen efter ca. 30 sekunder).
• Det anbefales at bruge et kamerastativ (medfølger ikke).
P
S
A
Brug af kameraet
Valg af målemetode
M
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
Hovedkommandovælger
+
Multi
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
-knap
Tryk på
(Målemetode), hold den nede, og drej på hovedkommandovælgeren for at vælge
den ønskede indstilling.
( : Standardindstillingen)
Multi (Måling på flere
mønstre)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering.
(Centreret måling)
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke på dette sted.
(Punktmåling)
Måler kun en del af motivet.
110min P
1M FINE 101
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet.
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
• Flere oplysninger om eksponering t side 11
• Ved brug af
(Punktmåling) eller
(Centreret måling), anbefales det at indstille AF-områdets
søgerramme til
(Centreret AF) for at fokusere på målepositionen (side 45).
DK
39
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 40 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Justering af eksponeringen – EV-justering
P
S
A
M
Du kan ændre den af kameraet fastsatte eksponeringsværdi manuelt. Brug denne funktion, når
du ikke får den korrekte eksponering, f.eks. hvis motivet og baggrunden har høj kontrast (lys
og mørke).
110min P
1M FINE 101
Underkommandovælger
Mod –
Mod +
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
EV-bjælke
Drej underkommandovælgeren for at vælge en EV-justeringsværdi.
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk af
kameraet.
Mod –: Gør et billede mørkere.
Mod –
Mod +
• Flere oplysninger om eksponering t side 11
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af
eksponering muligvis ikke effektiv.
z Justering af EV (Eksponeringsværdi) ved kontrol af skærmen (Histogram/Zebra-mønster)
Zebramønster
A Antal pixel
B Lysstyrke
A
Zebra-indikator
B
Mørk
Lys
Histogram
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Tryk flere gange på
(Skærmstatus) for at få vist histogrammet på skærmen. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre. Juster
eksponeringsværdien, mens du kontrollerer eksponeringen med histogrammet.
• Histogrammet vises også i følgende tilfælde, men her kan du ikke justere eksponeringen.
– Når funktionsvælgeren er indstillet til
eller M
– Ved afspilning af et enkelt billede
DK
40
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 41 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af kameraet
Zebramønster
Når [Zebra] er indstillet til [Til] i menuen
(Opsætning) (side 79), og histogrammet vises,
vises zebramønsteret (diagonale striber) på dele med højt lysniveau (hvor luminansen
overskrider et bestemt niveau og taber nuance). Juster eksponeringen, og kontroller den del,
der angives med zebramønsteret.
• Zebramønsteret optages ikke på et billede.
z Optagelsesteknikker
Mens du optager billeder, fastsætter kameraet automatisk eksponeringen. Ved optagelse af et generelt
hvidligt billede, som f.eks. et motiv, der oplyses bagfra, eller et snelandskab, bedømmer kameraet, at
motivet er lyst, og kan indstille en mørkere eksponering til billedet. I sådanne tilfælde er det effektivt at
justere eksponeringen i (+) plusretningen.
Juster i (+)-retningen
Ved optagelse af et generelt mørkere billede, bedømmer kameraet, at motivet er mørkt, og kan indstille
en lysere eksponering til billedet. I sådanne tilfælde er det effektivt at justere eksponeringen i (-)
minusretningen.
Juster i (–)-retningen
Du kan kontrollere eksponeringen ved at se på histogramkortet. Vær omhyggelig med ikke at
overeksponere eller undereksponere dit motiv (så billedet bliver hvidligt eller mørkt).
Du kan prøve at justere eksponeringen, så den passer dig bedst.
DK
41
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 42 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Optagelse med fast eksponering – AE LOCK
P
S
A
M
Du kan låse eksponeringen, før du stiller ind på motivet igen. Denne funktion er praktisk, når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden, eller når motivet belyses bagfra.
Udløserknap
AE LOCK-knap
AE LOCK
1 Stil ind på motivet, som du vil måle eksponeringen til, og tryk derefter på AE LOCK.
Eksponeringen er fastlåst, når -indikatoren vises.
110min P
1M
FINE
101
98
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Stil ind på motivet, tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede.
Fokuseringen justeres automatisk.
3 Tryk udløserknappen helt ned.
• Funktionen AE LOCK annulleres, hvis du slipper udløserknappen eller har optaget et billede. Hvis du
vil gemme eksponeringen til næste optagelse, skal du trykke på AE LOCK-knappen og holde den
nede og derefter optage næste billede.
z Optagelsesteknikker
Kameraet justerer automatisk eksponeringen i overensstemmelse med motivet. Hvis du ændrer
kompositionen af din optagelse, kan eksponeringen ændres, som f.eks. ved ændring af lysstyrken på
baggrunden. I sådanne tilfælde skal du bruge AE-låsefunktionen. Du kan optage frit, uanset lysstyrken på
motivet.
1 For at bestemme eksponeringen skal du måle eksponeringen for den ønskede del af motivet
ved hjælp af funktionerne centreret måling eller punktmåling.
2 Tryk på AE LOCK for at låse eksponeringen, stil derefter ind på motivet igen, og optag.
Del af billedet, der bruges til at
bestemme eksponeringen
DK
42
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 43 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Optagelse af tre billeder med ændret
eksponering – eksponeringsniveau
P
S
A
M
(+)-retning
Korrekt
Brug af kameraet
Ud over et billede, hvor eksponeringen er indstillet automatisk af kameraet, optages to andre
billeder, hvor eksponeringsværdierne er ændret i (+) og (–)-retningerne.
Hvis du ikke kan optage med den korrekte lysstyrke på grund af lysstyrken på motivet, skal du
bruge Eksponeringsniveau-tilstanden. Du kan vælge det billede, der har den passende
eksponering efter optagelse.
(–)-retning
/BRK-knap
BRK
0.7EV
Hovedkommandovælger
BRK
+
Normal
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
Multivælger
MENU-knap
1 Tryk på
/BRK (Eksponeringsniveau), hold knappen nede, og drej på
hovedkommandovælgeren for at vælge [BRK].
2 Tryk på MENU.
3 Vælg [BRK] (Niveautrin) ved at flytte multivælgeren til b/B, og vælg derefter den ønskede
værdi for eksponeringsniveau ved at flytte til v/V.
(
: Standardindstillingen)
±1.0EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 1,0EV.
±0.7EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,7EV.
±0.3EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,3EV.
• Blitzen er indstillet til
(ingen blitz).
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 40), ændres eksponeringen baseret på den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er ca. 0,32 sekund.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsniveau.
DK
43
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 44 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
• Lukkerhastigheden er begrænset som følger
Når ISO er [160] til [400]: 1/2000 – 1/8 sekund
Når ISO er [800] til [3200]: 1/2000 – 1/30 sekund
Valg af ISO-følsomheden – ISO
P
S
A
M
Vælger en lysfølsomhed med ISO-enheder. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
ISO-knap
Hovedkommandovælger
+
ISO
Tryk på ISO-knappen, hold den nede, og drej på hovedkommandovælgeren for at vælge den
ønskede indstilling.
( : Standardindstillingen)
3200
1600
Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
800
400
200
160
AUTO
Justerer automatisk ISO-følsomheden.
• Flere oplysninger om ISO-følsomhed t side 11
• Bemærk, at der ofte opstår mere støj i billedet, når ISO-følsomheden øges.
• ISO er indstillet til [AUTO] i motivindstillingen.
DK
44
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 45 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Fokuseringsindstilling
Valg af en automatisk fokuseringsmetode
P
S
A
M
Du kan indstille AF-områdesøgerrammen og AF-tilstanden.
Brug af kameraet
Valg af ramme for fokuseringsområdesøger – AF-områdesøger
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
Multivælger
FOCUS-kontakt
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
1 Indstil FOCUS-kontakten til AUTO.
2 Tryk midt på multivælgeren flere gange for at markere den ønskede tilstand.
(
(Multipoint-AF)
: Standardindstillingen)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele områdesøgerens
ramme. Når funktionsvælgeren er indstillet til
, markeres
Multipoint-AF automatisk.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
110min P
1M FINE 101
98
Ramme for AF-områdesøger
M AF
30 F2.8
(Center-AF)
-2 1 0 1 2+
Indikator for AFområdesøgerramme
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
områdesøgerens ramme.
• Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig
mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition.
110min P
1M FINE 101
98
Ramme for AF-områdesøger
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikator for AFområdesøgerramme
DK
45
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 46 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
(Fleksibel Spot-AF)
Fokuserer på et meget lille motiv eller et smalt område.
Fleksibel Spot-AF giver dig mulighed for at optage med en
ønsket billedkomposition.
• Det er en praktisk funktion, når du bruger et kamerastativ til
optagelsen, og motivet er uden for centerområdet.
• AF står for Auto-fokus.
• Når du bruger digital zoom eller AF-lampe, prioriteres AF-bevægelse for motiver i eller tæt på rammens
centrum. I dette tilfælde blinker indikatoren
,
eller
, og AF-områdesøgerens ramme vises
ikke.
To set the Flexible Spot AF
1 Tryk flere gange midt på multivælgeren for at markere
(Fleksibel Spot-AF).
2 Flyt AF-områdesøgerrammen til den del, du vil fokusere på, ved at flytte multivælgeren til
v/V/b/B.
110min P
1M FINE 101
98
Ramme for AF-områdesøger
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikator for AFområdesøgerramme
Når du trykker på udløserknappen og holder den halvvejs nede, og fokuseringen justeres,
ændres farven på AF-områdesøgerrammen fra hvid til grøn.
• Sørg for at holde kameraet stille, når du optager et motiv i bevægelse, så motivet ikke afviger fra
områdesøgerens ramme.
Valg af fokuseringsbetjening – AF-tilstand
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Multivælger
MENU-knap
1 Vis
(Opsætning)-skærmen (side 31).
2 Vælg 1 (Kamera1) ved at flytte multivælgeren til v , vælg derefter [AF-funktion] ved at flytte
til B/v.
3 Vælg den ønskede tilstand ved at flytte til B/v/V, og tryk derefter midt på multivælgeren.
DK
46
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 47 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
(
: Standardindstillingen)
Justerer automatisk fokus, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
stationære motiver.
Monitor (M AF)
Justerer automatisk fokus, før udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling forkorter det tidsrum, der skal
bruges til at fokusere.
Brug af kameraet
Enkelt (S AF)
• Batteriforbruget er muligvis større end i [Enkelt]-tilstand.
Fleksibel (C AF)
Justerer fokus, før du trykker udløserknappen halvvejs ned,
og fortsætter med at justere fokus, selv efter AF-låsen er
udført.
Denne tilstand giver mulighed for optagelse af motiver i
bevægelse med fortsat fokusering.
• Batteriforbruget er muligvis større end i nogen anden AFtilstand.
Om [Fleksibel (C AF)]
• Fokusjusteringen kan muligvis ikke holde trit, når du optager motiver i hurtig bevægelse.
• Rammen for AF-områdesøger er Center-AF (side 45).
• Fokus justeres ikke, efter låsningen er udført i følgende tilfælde, og "C AF"-indikatoren blinker. Kameraet
fungerer i [Monitor]-tilstand.
– Ved optagelse på mørke steder
– Ved optagelse med en langsom lukkerhastighed
• Der høres ingen låselyd, når fokuseringen opnås.
• Når du trykker udløserknappen helt ned ved hjælp af selvudløseren, låses fokuseringen.
Manuel fokusering
P
S
A
M
Når et motiv optages gennem et net eller gennem vinduesglas, er det svært at opnå korrekt
fokus med automatisk fokuseringsindstilling. I disse tilfælde er det praktisk at justere
fokuseringen manuelt.
Basispunkt til afstandsmåling
FOCUS
PUSH
AUTO-knap
FOCUS-kontakt
AUTO
Multivælger
Tæt på
Manuel
fokus-ring
MANUAL
PUSH
AUTO
Fjernt
DK
47
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 48 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
1 Indstil FOCUS-kontakten til MANUAL.
(manuel fokusering)-indikatoren og PUSH AF/Udvidet fokuseringsområde vises på
skærmen.
110min P
1M FINE 101
98
PUSH AF/Udvidet fokuseringsområde
Afstanden fra basispunktet til afstandsmåling
T-siden: Cirka 40 cm –
W-siden: Cirka 35 cm –
3.5m
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Flyt PUSH AF/Udvidet fokuseringsområde til den del, du vil fokusere på, ved at flytte
multivælgeren til v/V/b/B.
Ved brug af den udvidede fokuseringsfunktion (side 73) udvides området rundt om PUSH AF/
Udvidet fokuseringsområde til det dobbelte (
bliver gul), så du let kan fokusere på et motiv.
Når du holder op med at dreje på den manuelle fokus-ring, annulleres den udvidede visning efter
ca. to sekunder (
bliver hvid).
3 Drej den manuelle fokus-ring for at få et skarpere fokus.
Når
-indikatoren blinker, har fokuseringsafstanden nået sin grænse.
• Oplysningerne om manuel forkuseringsafstand er omtrentlige.
• Funktionen PUSH AF/Udvidet fokuseringsområde vises ikke, når der bruges digital zoom.
• Sådan annulleres den udvidede fokuseringsfunktion t side 73
z Praktisk funktion til justering af fokus
Hvis du trykker på PUSH AUTO-knappen, fokuseres der på et motiv tæt på PUSH AF/Udvidet
fokuseringsområde (
skifter til
). Da dette er en nem måde at fokusere på, kan du bruge denne
funktion som en forberedelse, inden du finjusterer med den manuelle fokus-ring.
110min P
1M FINE 101
98
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
LOCK
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikator for manuel fokus-lås
Blinkende indikator t Indikatoren lyser (i cirka fem sekunder)
DK
48
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 49 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Blitz
Valg af blitztilstand
P
S
A
M
Normalt udløses blitzen, når omgivelserne er mørke. Du kan selv ændre blitztilstand.
Brug af kameraet
-knap
Hovedkommandovælger
+
A A
SL
SL
Tryk på (Blitz)-knappen, hold den nede, og drej hovedkommandovælgeren for at vælge den
ønskede tilstand.
( : Standardindstillingen)
(Auto)
Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys.
• I Automatisk programmeringstilstand udløses blitzen ikke,
selvom motivet er i modlys.
(Automatisk med
rødøjereduktion)
(Tvungen blitz)
Reducerer røde øjne i automatisk tilstand.
Blitzen udløses uanset mængden af omgivende lys.
(Tvungen blitz med
rødøjereduktion)
Reducerer røde øjne i tvungen blitz-tilstand.
(Langsom
synkronisering)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der
optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for
blitzlyset.
(Langsom
synkronisering med
rødøjereduktion)
Reducerer røde øjne i langsom synkroniseringstilstand.
(Ingen blitz)
Blitzen udløses ikke.
• Bemærk, at overfladen på blitzlampen kan være meget varm, lige efter du har brugt blitzen flere gange i
træk.
• Den anbefalede afstand fra -basispunktet til afstandsmåling er ca. 0,5 m til 8,5 m (W)/0,4 m til 5,0 m
(T) (når ISO er indstillet til [AUTO]).
• Påsætning af den medfølgende modlysblænde eller objektivadapteren (ekstraudstyr) blokerer for brug af
blitz.
• Da lukkerhastigheden er langsommere under mørke forhold, når der er valgt
(Langsom
synkronisering),
(Langsom synkronisering med rødøjereduktion) eller
(Ingen blitz), anbefales
det, at du bruger et kamerastativ.
• /CHG-lampen blinker, mens blitzen oplades. Når blitzen er opladet, går lampen ud.
• Du kan ændre lysstyrken for blitzen ved hjælp af [Blitzniveau] i menuindstillingerne (side 62).
• I mørke omgivelser udsendes der ekstra lys for at fokusere på et motiv. Hvis du ikke vil bruge dette lys,
skal du indstille [AF-lampe] til [Fra] (side 72).
• Du kan montere en ekstern blitz på dette kamera (side 51).
DK
49
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 50 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Om [rødøjereduktion]
Reducerer rødøjeeffekten ved brug af blitz.
indikatoren (rødøjereduktion) vises på skærmen.
• En forberedende blitz affyres to gange eller mere inden optagelsen.
• Da det tager ca. et sekund, før lukkeren klikker, skal du holde kameraet roligt, så der ikke opstår
vibrationer. Motivet må heller ikke bevæge sig.
• Rødøjereduktion giver måske ikke den ønskede effekt, afhængigt af individuelle forhold, f.eks. afstanden
til motivet, om motivet ser den forberedende blitz eller andre forhold.
Brug af blitzen manuelt – Pop-op-blitztilstand
P
S
A
M
Du kan nøjes med at udløse blitzen, når du ønsker at bruge den. Indstil [Pop-op-blitz] til
[Manuel] i menuen
(Opsætning) (side 73).
Blitz
-knap
Multivælger
MENU-knap
1 Tryk på (Blitz), og skub blitzen op med hånden.
2 Vælg blitztilstanden (side 49).
3 Optag billedet.
• Blitzen udløses ikke i
(Tusmørke)-tilstand i motivtilstanden eller i Burst/Eksponeringsniveau-tilstand.
• Luk blitzen, når du ikke vil bruge den.
• Hvis du vil indstille blitzen til at skubbes op automatisk, skal du indstille [Pop-op-blitz] til [Auto] i
menuen
(Opsætning).
z Optagelsesteknikker
Hvis du udnytter blitzen optimalt, har du forskellige muligheder.
Når du indstiller blitz-tilstanden til (Tvungen blitz) eller
(Tvungen blitz med
rødøjereduktion), kan du optage et motiv, der er belyst bagfra, så det bliver lyst. En
effekt, hvor blitzlyset reflekterer i motivets øjne, er også mulig.
Når blitz-tilstanden indstilles til
(Automatisk) eller
(Automatisk med
rødøjereduktion), kan blitzen blive udløst, uanset om du ønsker det. I sådanne
situationer kan blitz-tilstanden indstilles til
(Ingen blitz), hvilket nedsætter
lukkerhastigheden automatisk. Dette er effektivt, hvis du optager et spor efter en bil,
et lysspektrum eller en solnedgang. Vi anbefaler, at du bruger et kamerastativ for at
forhindre kamerarystelser.
Tilstanden
(Langsom synkronisering) eller
(Langsom synkronisering med
rødøjereduktion) er effektiv, hvis du optager en person under en solnedgang eller
lignende. Du kan optage personen klart ved hjælp af blitzlyset og baggrunden ved
hjælp af en lang eksponering. Hvis kameraet ikke kan optage klart ved hjælp af den
langsomme lukker, øger det automatisk ISO-tallet. Vi anbefaler, at du bruger et
kamerastativ for at forhindre kamerarystelser.
DK
50
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK041BAS.fm Page 51 Wednesday, December 7, 2005 11:47 AM
Valg af synkroniseret blitz
P
S
A
M
Vælg tidspunktet, hvor blitzen udløses.
Brug af kameraet
For
Bag
Multivælger
MENU-knap
1 Vis
(Opsætning)-skærmen (side 31).
2 Vælg 2 (Kamera2) ved at flytte multivælgeren til v/V, og vælg derefter [Blitzsynk.] ved at
flytte til B/v/V.
3 Vælg den ønskede tilstand ved at flytte til B/v/V, tryk derefter midt på multivælgeren.
(
: Standardindstillingen)
For
Denne indstilling skal normalt vælges. Da blitzen udløses,
lige efter udløserknappen slippes, giver det dig mulighed for
at optage et billede, der er tættere på det tidspunkt, hvor du
slipper udløserknappen.
Bag (REAR)
Bruges til motiver i bevægelse osv. Da blitzen udløses, lige
før lukkeren lukkes, giver det mulighed for at reflektere
sporet af lys eller bevægelsen på et motiv.
Om [Bag]
• Når lukkerhastigheden er for høj, kan effekten af [Bag]-indstillingen muligvis ikke opnås.
• Når rødøjereduktionen er valgt, kan effektven af rødøjereduktion muligvis ikke opnås med langsom
lukkerhastighed.
Brug af ekstern blitz
P
S
A
M
Du kan montere en ekstern blitz (ekstraudstyr). Brug af ekstern blitz øger mængden af lys,
hvilket giver dig mulighed for at tage blitzbilleder med stærkere farver end ved brug af den
interne blitz.
Udløsning af den eksterne blitz afhænger af indstillingen for blitztilstand (side 49). Blitzen
udløses muligvis ikke, når blitztilstanden er indstillet til
(Auto), da kameraet automatisk
afgør, om blitzen skal anvendes, ud fra lysforholdene i automatisk tilstand. Når du anvender en
ekstern blitz, skal du vælge de tilstande, som kan bruges til at udløse blitzen.
Du kan finde yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med blitzen.
DK
51
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495321DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK041BAS.fm Page 52 Tuesday, December 20, 2005 8:08 PM
Avanceret
tilbehørsbeslag
ACC-jackstik
(tilbehør)
Multivælger
• Når der monteres en ekstern blitz, medfører vægten, at objektivdelen ikke er stabil. Vi anbefaler, at du
understøtter objektivdelen med din venstre hånd eller bruger et kamerastativ under optagelse.
• Du kan ikke udløse en ekstern blitz og den integrerede blitz samtidig.
• Hvis du optager med to eller flere eksterne blitz tilsluttet det avancerede tilbehørsbeslag, skal du være
opmærksom på, at kameraet måske ikke fungerer korrekt, eller at det kan medføre funktionsfejl.
• Hvis den korrekte hvidbalance ikke er indstillet ved hjælp af en ekstern blitz, skal du indstille blitztilstanden til (Tvungen blitz),
(Tvungen blitz med rødøjereduktion),
(Langsom
synkronisering) eller
(Langsom synkronisering med rødøjereduktion), og derefter indstille
hvidbalancen ved hjælp af
(Et tryk SET) (side 54).
Brug af Sony-blitzen
Du kan montere følgende Sony-blitz på det avancerede tilbehørsbeslag på dit kamera.
• HVL-F1000
• HVL-F32X (udstyret med automatisk justering af blitzniveau og ekstra AF-belysning til
optagelsesfunktioner)
1 Monter den eksterne blitz på det avancerede tilbehørsbeslag.
2 Sæt blitzen i ACC-jackstikket (tilbehør).
Ved brug af HVL-F32X, skal trin 2 springes over.
3 Tænd den eksterne blitz.
4 Optag billedet.
• Kontroller, at [Blitz] er indstillet til [Int.] i menuen
(Opsætning) (side 73).
• Når ISO er indstillet til [800], [1600] eller [3200], kan du ikke bruge AUTO "B"-tilstanden for
HVL-F32X.
• Når du benytter HVL-F1000 eller "B"-tilstanden i HVL-F32X, indstilles blitzniveauet (side 62) til
følgende to indstillinger.
Når [Blitzniveau] er mellem +0,3EV og +2,0EV: Stærk
Når [Blitzniveau] er mellem –0,3EV og –2,0EV: Svag
• Kameraet fungerer kun korrekt, når funktionsvælgeren er indstillet til
, eller når det er indstillet til P,
og ISO er indstillet til [AUTO]. Kameraet fungerer ikke korrekt i andre tilstande (S, A, M, Valg af motiv).
• Når du bruger blitzen i en bredere vinkel end en fokuslængde på 35 mm, kan periferiområderne blive
mørkere. Det anbefales, at du bruger en vidvinkel.
DK
52
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 53 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af en ekstern blitz, der fås i handlen
Du kan montere en ekstern blitz, der fås i handlen, som understøtter det avancerede
tilbehørsbeslag.
2 Vis
Brug af kameraet
1 Monter den eksterne blitz på det avancerede tilbehørsbeslag.
(Opsætning)-skærmen (side 31).
3 Vælg 2 (Kamera2) ved at flytte multivælgeren til v/V, [Blitz] ved at flytte til B/v/V, [Ekst.]
ved at flytte til B/v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
4 Tænd den eksterne blitz.
5 Indstil funktionsvælgeren til M eller A.
Blitzen udløses også, når funktionsvælgeren ikke indstilles til M eller A, men vi anbefaler, at du
optager med funktionsvælgeren indstillet til M eller A.
6 Optag billedet.
• Hvis du optager med [Blitz] indstillet til [Int.] i menuen
(Opsætning), kan den integrerede blitz
skubbes op. Hvis det sker, skal du skubbe den integrerede blitz tilbage til dens oprindelige position og
indstille [Blitz] til [Ekst.] (side 73).
• Når du indstiller [Blitz] til [Ekst.] i menuen
(Opsætning), vises
. I dette tilfælde er den
integrerede blitz deaktiveret.
• Indstil den mest relevante blændeværdi i overensstemmelse med det vejledende tal på den anvendte blitz
og afstanden til motivet.
• Blitzens vejledende tal varierer i overensstemmelse med ISO-følsomheden (side 44) på kameraet, så du
skal sørge for at kontrollere ISO-tallet.
• Bemærk, at kameraet måske ikke fungerer korrekt eller kan have funktionsfejl, hvis der bruges en blitz,
som er fremstillet af et andet firma til et bestemt kamera (normalt en blitz med flere kontaktpunkter på det
avancerede tilbehørsbeslag), en højspændingsblitz eller blitztilbehør.
• Afhængigt af den type eksterne blitz, der fås i handlen, kan du muligvis ikke benytte nogle funktioner, og
andre betjeningsfunktioner kan blive vanskelige.
DK
53
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 54 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Farveindstilling
Justering af farvenuancer – hvidbalance
P
S
A
M
Normalt justerer kameraet automatisk farvenuancerne. Du kan imidlertid justere dem i
overensstemmelse med lysforholdene.
Hovedkommandovælger
WB
+
AWB
WB-knap
30 F2.8
-3
0
3+
Tryk på WB (hvidbalance)-knappen, hold den nede, og drej på hovedkommandovælgeren for
at vælge den ønskede indstilling.
( : Standardindstillingen)
AWB (Auto)
Justerer hvidbalancen automatisk. (Farvetemperatur:
ca. 3400-7000 K)
(Dagslys)
Justerer for udendørsbelysning, natoptagelser, neonlys,
fyrværkeri, solopgang eller forhold lige før eller efter
solnedgang. (Farvetemperatur: ca. 5500 K)
(Overskyet)
Justerer for en overskyet himmel. (Farvetemperatur: ca.
6500 K)
(Fluorescerende lys)
Justerer for flourescerende belysning. (Farvetemperatur: ca.
4000 K)
n (Skarpt lys)
WB (Blitz)
(Et tryk)
(Et tryk SET)
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i
en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.
(Farvetemperatur: ca. 3200 K)
Justerer for blitzforholdene. (Farvetemperatur: ca. 6000 K)
Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide
farve, der gemmes i
-tilstanden (Et tryk SET), bliver
den grundlæggende hvide farve. Brug denne tilstand, når
AWB (Auto) eller andre tilstande ikke kan indstille farven
korrekt. (Farvetemperatur: ca. 2000 – 10000 K)
Gemmer den grundlæggende hvide farve, som vil blive brugt
i
(Et tryk)-tilstanden.
DK
54
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 55 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Sådan fanges den grundlæggende hvide farve i
Brug af kameraet
• Flere oplysninger om hvidbalancen t side 12
• Under flourescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [ ] (Flourescerende).
• Undtagen i [ WB ] (Blitz)- eller [
] (Et tryk SET)-tilstand indstilles hvidbalancen til AWB
(Automatisk), når blitzen udløses.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af blitztilstanden (side 49).
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 29).
(Et tryk SET)-tilstanden.
1 Tryk på WB (hvidbalance)-knappen, hold den nede, og drej på hovedkommandovælgeren for at
vælge [
] (Et tryk SET).
2 Indram et hvidt objekt, f.eks. et stykke papir, der fylder skærmen, under de samme lysforhold,
som du vil optage motivet med.
3 Tryk midt på multivælgeren.
Skærmen bliver sort et øjeblik, og
-indikatoren blinker hurtigt. Når hvidbalancen er
blevet justeret og gemt i hukommelsen, vælges
(Et tryk).
• Hvis
-indikatoren blinker langsomt, er hvidbalancen ikke blevet indstillet eller kan ikke indstilles.
Brug automatisk hvidbalance.
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det, mens
-indikatoren blinker hurtigt.
• Når blitz-tilstanden er indstillet til (Tvungen blitz),
(Tvungen blitz med rødøjereduktion)
(Langsom synkronisering) eller
(Langsom synkronisering med rødøjereduktion), er
hvidbalancen justeret til forholdene med blitzlampen.
Sådan foretages en finjustering
Ved brug af denne justering kan du optage med en farvekonverteringsfiltereffekt. Justeringen
kan indstilles i ±3 trin, og dens kompensation svarer til 10 mired for hvert trin (se nedenfor).
Denne justering er tilgængelig, undtagen for AWB (Automatisk).
WB
+
Hovedkommandovælger
AWB
WB-knap
30 F2.8
-3
0
3+
Underkommandovælger
WB
+
1 Tryk på WB (hvidbalance)-knappen, hold den nede, og drej på hovedkommandovælgeren for at
vælge en tilstand, der er tættere på lysforholdene.
2 Tryk på WB (hvidbalance)-knappen, hold den nede, og drej på hovedkommandovælgeren for at
vælge finjusteringsværdien. + eller - angives ved siden af det valgte tilstandsikon.
• Afhængigt af typen af fluorescerende lys kan finjusteringen muligvis ikke foretages korrekt, selvom du
vælger
(Fluorescerende).
• Når du bruger blitzen, undtagen i tilstanden WB (Blitz) eller
(Et tryk), kan du ikke foretage en
finjustering, da hvidbalancen indstilles til automatisk.
DK
55
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 56 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
z Om mired
Mired er en måleenhed, der ganger det omvendte tal for farvetemperatur med 106. Som med
farvetemperaturen, uanset dens variationsbredde, gælder, at jo lavere farvetemperaturen er, desto højere er
temperaturforskellen og omvendt. Mired udtrykker variationsbredden i det omtrentlige forhold og bruges
som en måling til enheder af farvekonverteringsfiltre.
Variationsbredde 1000 K: Forskellen i mired (M)
4000-3000 K: 83 M
7000-6000 K: 23 M
Valg af farvegengivelse
P
S
A
M
Vælger farvegengivelsestilstanden.
Multivælger
MENU-knap
1 Tryk på MENU.
2 Vælg COLOR (Farve) ved at flytte multivælgeren til b/B, vælg derefter den ønskede tilstand
ved at flytte til v/V.
(
Adobe RGB (Adobe RGB)
: Standardindstillingen)
Denne tilstand har et bredt område med farvegengivelse, så
den kan være tro mod den faktiske struktur og farve.
• Filnavnet på billedet, der optages i Adobe RGB-tilstand, er
"_DSCssss.JPG". (I RAW-tilstand er filtypenavnet ".SR2").
Vivid (VIVID)
Imponerende scenerier vises med dybe og livagtige farver,
som f.eks. blå himmel, nye grønne blade og farverigt
efterårsløv.
Standard
Forskellige scenerier vises med nuancerige og smukke farver.
z Om Adobe RGB
Dette format har et stort udvalg af farverum og er egnet til udskrivning.
• Når du viser billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, på tv-/LCD-skærme, som ikke er kompatible
med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), vises billederne med et lavere intensitetsniveau. Ved brug af
inkompatible printere udskrives billederne desuden muligvis med et lavere intensitetsniveau.
• Når du optager billeder i Adobe RGB-tilstand, vises billederne på kameraets LCD-skærm/søger med et
lavere intensitetsniveau. Ved brug af printere, der er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), kan
du udskrive dem tro mod den faktiske struktur og farver.
• For [Standard] og [Vivid] optages billeder i sRGB (farverum)-formatet, der bruges af almindelige pcskærme.
DK
56
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 57 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Fortløbende optagelse
Burst-tilstand
P
S
A
M
Optager maksimalt tre billeder i rækkefølge, når du trykker på udløserknappen og holder den
nede.
Brug af kameraet
Hovedkommandovælger
BRK
+
Normal
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
/BRK-knap
Tryk på
/BRK (Eksponeringsniveau), hold knappen nede, og drej på
hovedkommandovælgeren for at vælge [ ].
• Når "Optager" forsvinder, kan du optage det næste billede. Hvis du imidlertid trykker på udløserknappen,
mens aktivitetslampen lyser, er det maksimale antal billeder to.
• Blitzen er indstillet til
(ingen blitz).
• Optageintervallet er ca. 0,32 sekunder.
• Lukkerhastigheden er begrænset som følger.
Når ISO er [160] til [400]: 1/2000 – 1/8 sekund
Når ISO er [800] til [3200]: 1/2000 – 1/30 sekund
• Når batteriniveauet er lavt, eller når optagemediet er fuldt, stopper Burst-funktionen.
DK
57
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 58 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Optagelse i RAW-tilstand
RAW-tilstand
P
S
A
M
Kameraet optager data, som er indfanget fra CMOS-føleren, direkte uden komprimering.
Filtypenavnet er ".SR2" (side 90). Når billederne er kopieret til din computer, kan dataene
gendannes med meget mindre forringelse i billedbehandlingen og vises ved hjælp af den
tilhørende software, der følger med produktet. Samtidig optages et billede i komprimeret
JPEG-format, som det, der optages ved normal optagelse.
Multivælger
MENU-knap
1 Tryk på MENU.
2 Vælg [Mode] (Opt.funktion) ved at flytte multivælgeren til b/B , og vælg derefter [RAW] ved at
flytte til v/V.
• Den tilhørende software er påkrævet for at genskabe RAW-datafilen ved hjælp af en computer. Installer
den tilhørende software fra den medfølgende CD-ROM (Image Data Converter SR Ver.1.0) (Windows/
Macintosh) på din computer. Da RAW-datafilen er en speciel type fil, kan den ikke åbnes med almindelig
software (side 93, 97).
• JPEG-billedet optages også i den billedstørrelse, der vælges under opsætningen af billedstørrelse
(t trin 4 i "Læs dette først"). Da RAW-databilleder optages i [10M]-størrelse, fylder disse data mere på et
optagemedie.
• Det tager længere tid at skrive data end i normal optagetilstand.
• Der kan ikke bruges digital zoom.
• I afspilningstilstand vises det JPEG-billede, der er optaget samtidig, og menufunktionerne, som f.eks.
billedrotation og beskæring, vises kun på JPEG-billedet. RAW-datafilen kan ikke afspilles eller redigeres
ved hjælp af kameraet.
DK
58
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 59 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Sammensæt dine optagelser
Visning af gitterlinjerne
P
S
A
M
Ved hjælp af gitterlinjerne kan du nemt placere et motiv i en vandret/lodret position.
Brug af kameraet
Multivælger
MENU-knap
1 Vis
2 Vælg
(Opsætning)-skærmen (side 31).
2
(Kamera2) ved at flytte multivælgeren til v/V, [Gitterlinje] ved at flytte til B/v/V.
3 Vælg [Til] ved at flytte til B/v/V, og tryk derefter midt på multivælgeren.
(
Til
Viser gitterlinjerne.
Fra
Viser ikke gitterlinjerne.
: Standardindstillingen)
• Gitterlinjerne optages ikke.
z Optagelsesteknikker
• Når du sammensætter din optagelse, er det effektivt at bruge "treinddelingen". Vis gitterlinjerne for at
inddele skærmen i tre dele i højden og i bredden, og placer motivet på et af punkterne, hvor den
vandrette gitterlinje skærer den lodrette. På den måde kan du få en stabil og velafbalanceret
komposition. Det er også effektivt at placere to motiver på to skæringspunkter diagonalt.
DK
59
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK041BAS.fm
master:Left
02DK041BAS.fm Page 60 Thursday, December 1, 2005 3:34 PM
Indstilling for skærmtilstand
Reducering af flimmer
P
S
A
M
Når du optager under fluorescerende lys, kan der opstå flimmer på skærmen afhængigt af
områder. Du kan reducere dette flimmer.
MONITOR
FRAMING PREVIEW
MONITOR-kontakt
Multivælger
MENU-knap
Sæt MONITOR-kontakten til den ønskede funktion.
FRAMING
Reducerer flimmeret.
For at bekræfte motivet er skærmen lysere, mens du kigger på den
(Automatisk lysere skærm).
PREVIEW
Reducerer ikke flimmeret.
Inden optagelse kan du bekræfte skarphedsdybden (side 37).
Starttid og forsinkelsestid for lukker er kortere end i
[FRAMING]-tilstand.
• Du kan ikke kontrollere skarphedsdybden, når eksponeringstiden er
lang, eller når der benyttes blitz.
Når flimmeret ikke reduceres i [FRAMING]-tilstand
Normalt finder kameraet automatisk flimmercyklussen og reducerer flimmeret. Hvis det ikke
bliver registreret korrekt, skal du indstille strømforsyningsfrekvensen (50 Hz/60 Hz) for dit
område på forhånd. Flimmeret vil blive reduceret.
1 Vis
2 Vælg
(Opsætning)-skærmen (side 31).
2
(Kamera2) ved at flytte multivælgeren til v/V, [Flimmerred.] ved at flytte til B/v/V.
3 Vælg den ønskede tilstand ved at flytte til B/v/V, tryk derefter midt på multivælgeren.
(
: Standardindstillingen)
60Hz
Til områder, hvor strømforsyningsfrekvensen er 60 Hz.
50Hz
Til områder, hvor strømforsyningsfrekvensen er 50 Hz.
Auto
Kameraet registrerer automatisk strømforsyningsfrekvensen
på 50 Hz eller 60 Hz.
DK
60
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 61 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af menuen
Flere oplysninger om betjening
t side 30
Optagemenu
Standardindstillingerne er markeret med
(Billedformat)
10M (3888×2592)
.
P
S
A
M
Du finder flere oplysninger på side 13.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
Brug af menuen
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
(B.kvalitet)
P
S
A
M
Vælger stillbilledets kvalitet.
Fint (FINE)
Optager med høj kvalitet (lav komprimering).
Standard (STD)
Optager med standardkvalitet (høj komprimering).
• Flere oplysninger om billedkvalitet t side 12
Mode (Opt.funktion)
P
S
A
M
RAW
Optager RAW-datafilen i tillæg til JPEG-filen.
Normal
Optager med normal optagelse.
• Du finder flere oplysninger på side 58.
BRK (Niveautrin)
P
S
A
M
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne automatisk ændres.
±1.0EV
Du finder flere oplysninger på side 43.
±0.7EV
±0.3EV
DK
61
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 62 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
(Blitzniveau)
P
S
A
M
Justerer mængden af blitzlys.
•
•
•
•
•
M +2.0EV
Mod +: Giver et højere blitzniveau.
0EV
Den mængde blitzlys, som kameraet justerer automatisk.
m -2.0EV
Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
Blitzniveauet kan indstilles i intervaller på 1/3 EV.
Værdien vises ikke på skærmen. Den angives som + eller –.
Ændring af blitzindstilling t side 49
Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne justering måske ingen effekt.
Når blitz-tilstanden er indstillet til
(Ingen blitz), kan du ikke justere blitzniveauet.
PFX (B.effekt)
P
S
A
M
Giver dig mulighed for at optage et billede med specialeffekter.
S-H (
)
Sepia (
Optager billedet i sort-hvid.
)
Fra
Optager billedet med sepia-effekt (som et gammelt fotografi).
Ingen effekt.
• Indstillingen gemmes ikke, når der slukkes for strømmen.
COLOR (Farve)
P
S
A
M
Vælger farvegengivelsestilstanden.
Adobe RGB (Adobe RGB)
Du finder flere oplysninger på side 56.
Vivid (VIVID)
Standard
(Mætning)
P
S
A
M
Justerer billedets mætning.
+(
)
Mod +: Gør farven lysere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør farven mørkere.
DK
62
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 63 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
(Kontrast)
P
S
A
M
Justerer billedets kontrast.
+(
)
Mod +: Øger kontrasten.
Normal
–(
)
Mod –: Reducerer kontrasten.
Når motivet er mørkt på grund af baggrundsbelysning, så
motivet ikke har nogen nuancer, eller motivet har en ensartet
nuance, som f.eks. himmel og sky, øger eller reducerer denne
tilstand LD-forholdet i overensstemmelse med motivet for at
vise det med et stort antal nuancer.
Brug af menuen
A.G.C.S. (Advanced
Gradation Control System
(Avanceret kontrolsystem
for gradvis overgang)) ( )
• Når blitzen udløses, virker A.G.C.S-funktionen ikke. Hvis du
bruger A.G.C.S-funktionen til at fotografere et motiv, som
befinder sig uden for blitzlysets rækkevidde, skal du indstille
blitzen til
(Ingen blitz).
(Skarphed)
P
S
A
M
S
A
M
Justerer billedets skarphed.
+(
)
Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
–(
)
(Opsætning)
Mod –: Gør billedet blødere.
P
Se side 31, 70.
DK
63
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 64 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
t side 30
Standardindstillingerne er markeret med
.
(Mappe)
Vælger mappen med det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med optagemedie.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer valget.
1 Vælg den ønskede mappe ved at flytte multivælgeren til b/B.
Vælg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
9
Oprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg [OK] ved at flytte til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på et optagemedie (side 75, 77). Du kan ændre mappen eller
oprette en ny.
• Sådan oprettes en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 75, 77)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagr.mappe] (side 76, 78)
• Når der er oprettet flere mapper på optagemediet, og det første eller sidste billede i mappen vises, kan du
se følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe.
DK
64
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 65 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
- (Beskyt)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyt (-)
Se fremgangsmåden nedenfor.
Afslut
Afslutter beskyttelsesfunktionen.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand
Brug af menuen
1 Vis det billede, du vil beskytte.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) ved at flytte multivælgeren til b/B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Billedet er beskyttet, og indikatoren - (beskyttet) vises på billedet.
110min
1M
Beskyt
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
4 For at beskytte andre billeder skal du markere det ønskede billede ved at flytte til b/B og
derefter trykke midt på multivælgeren.
Sådan beskyttes billeder i indekstilstand
1 Tryk på
/
(Indeks) for at få vist indeksskærmen.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) ved at flytte multivælgeren til b/B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
4 Vælg [Vælg] ved at flytte til v/V, og tryk derefter midt på multivælgeren.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, ved at flytte til v/V/b/B, og tryk derefter midt på
multivælgeren.
Der vises en grøn --indikator på det valgte billede.
- (grøn)
•
VÆLG
MENU
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] ved at flytte til B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
--indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttede.
• Hvis du vil beskytte alle billeder i mappen, skal du vælge [Alle i denne mappe] i trin 4 og derefter trykke
midt på multivælgeren. Vælg [Til] ved at flytte til B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
DK
65
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 66 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
Sådan annulleres beskyttelsen
I enkeltbilledtilstand
Tryk midt på multivælgeren i trin 3 eller 4 under "Sådan beskyttes billeder i
enkeltbilledtilstand".
I indekstilstand
1 Vælg det billede, som du vil ophæve beskyttelsen for, i trin 5 under "Sådan beskyttes billeder i
indekstilstand".
2 Tryk midt på multivælgeren for at få --indikatoren grå.
3 Gentag handlingen ovenfor for alle billeder, hvor beskyttelsen skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til B, og tryk derefter midt på
multivælgeren.
Sådan ophæves beskyttelsen af alle billeder i mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4 under "Sådan beskyttes billeder i indekstilstand", og tryk
midt på multivælgeren. Vælg [Fra] ved at flytte multivælgeren til B, og tryk derefter midt på
multivælgeren.
• Bemærk, at formatering af optagemediet sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne
er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
DPOF
Tilføjer et
-mærke (Udskriftsbestilling) på billeder, som du vil udskrive (side 103).
(Udskriv)
Se side 99.
(Dias)
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (diasshow).
Interval
3 sek
Indstiller intervallet i diasshowet.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
DK
66
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK050MENU.fm Page 67 Thursday, December 1, 2005 3:35 PM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
Billede
Mappe
Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
Alle
Afspiller alle billeder, der er gemt på optagemediet.
Gentag
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Start
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer diasshowet.
Brug af menuen
Fra
1 Vælg [Interval], [Billede] og [Gentag] ved at flytte multivælgeren til v/V/b/B.
2 Vælg [Start] ved at flytte til V/B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Diasshowet begynder.
Tryk midt på multivælgeren for at slutte diasshowet, vælg [Afslut] ved at flytte til B, og tryk derefter
midt på multivælgeren.
• Under et diasshow kan du vise det forrige/næste billede ved at flytte til b/B.
• Tiden for intervallet er kun vejledende, så den kan variere afhængigt af billedstørrelsen osv.
(Tilpas)
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Tilpas) og gemme det som en ny fil. Det
oprindelige billede bevares efter tilpasning.
10M
Indstillingen af størrelse er kun vejledende.
t side 12
7M
5M
3M
1M
Fortryd
Annullerer tilpasning.
1 Viser det billede, du vil tilpasse.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Tilpas) ved at flytte multivælgeren til b/B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
4 Vælg den ønskede størrelse ved at flytte til v/V, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Det tilpassede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
•
•
•
•
Flere oplysninger om [Billedformat] t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan ikke ændre størrelsen på RAW-datafiler.
Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedets kvalitet.
Når du tilpasser billeder, som ikke er optaget i bredde-højde-forholdet 3:2, med andre kameraer, bliver de
øverste og nederste kanter af billedet skåret væk, og billedstørrelsen bliver 3:2.
DK
67
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 68 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
(Roter)
Roterer et stillbillede.
Roterer et billede. Se fremgangsmåden nedenfor.
OK
Bestemmer rotationen. Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer rotationen.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Roter) ved at flytte multivælgeren til b/B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
4 Vælg [
] ved at flytte til v, og roter derefter billedet ved at flytte til b/B.
5 Vælg [OK] ved at flytte til v/V, tryk derefter midt på multivælgeren.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder eller RAW-datafiler.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
(Opsætning)
Se side 31, 70
DK
68
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK050MENU.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 69 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 30
Beskær
Optager et forstørret billede (t trin 6 i "Læs dette først") som en ny fil.
Beskær
Se fremgangsmåden nedenfor.
Tilbage
Annullerer beskæring.
1 Tryk på MENU under zoom under afspilning for at få vist menuen.
2 Vælg [Beskær] ved at flytte multivælgeren til B, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Brug af menuen
3 Vælg billedstørrelsen ved at flytte til v/V, og tryk midt på multivælgeren.
Billedet optages, og det oprindelige billede vises igen.
• Bemærk, at kanterne på de øverste og nederste dele af de viste billeder skæres af, og billedernes breddehøjde-forhold bliver 3:2.
• Det beskårede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det oprindelige billede
bevares.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
DK
69
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 70 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af skærmen Opsætning
1
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Kamera1
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-funktion
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt (S AF)
Du finder flere oplysninger på side 46.
Monitor (M AF)
Fleksibel (C AF)
Digital zoom
Forstørrer billederne ved hjælp af digital behandling. Kameraet bruger enten funktionen Smart
eller Præcision for digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet
til [10M].
• Den maksimale zoom-skala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til højst 10×, men billedkvaliteten
forringes.
• Den maksimale zoom-skala for Smart zoom/Præcisions-zoom omfatter skalaen for optisk zoom.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke, når der bruges digital zoom. Indikatoren ,
eller
blinker,
og AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
Sådan foretages digital zoom
-knap
Tryk på
(Digital zoom). Tryk igen på
for at annullere digital zoom. Zoomskaleringen
vender tilbage til det tal, som var aktivt med optisk zoom.
DK
70
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Right
02DK060SET.fm Page 71 Thursday, December 1, 2005 3:35 PM
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Om [Smart]
• Den maksimale zoomskala er som følger og afhænger af billedstørrelsen. Den zoomskala, der vises på
skærmen, er en omtrentlig værdi.
10M
7M
x5.0
x1.0
x1.2
5M
x6.0
x1.4
3M
x7.0
x1.8
x3.0
x5
x10
Brug af skærmen Opsætning
1M
x9.0
x15
x15
• Ved brug af Smart zoom kan billedet på skærmen have et grovkornet udseende. Dette fænomen har dog
ingen betydning for det optagede billede.
Strømspare
Under optagelse kan du indstille uret til at sætte kameraet i strømbesparende tilstand. Når
kameraet er i strømbesparende tilstand, skifter POWER-lampen fra grøn til rød.
10 min
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter 10 minutter.
3 min
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter tre minutter.
1 min
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter et minut.
20 sek.
Kameraet går i strømbesparende tilstand efter 20 sekunder.
Fra
Bruger ikke den strømbesparende funktion.
Sådan annulleres strømbesparende tilstand
Hvis du trykker på udløserknappen, vender kameraet tilbage til optagetilstand, og hvis du
trykker på
(Afspilning)-knappen, vender kameraet tilbage til afspilningstilstand.
• I den strømbesparende tilstand bruges stadig strøm fra batteriet, da strømmen ikke er slået fra.
• Når kameraet er i afspilningstilstand, eller
(Opsætning)-skærmen vises, er tiden automatisk indstillet
til tre minutter, medmindre [Fra] vælges.
• Når FINDER/AUTO/LCD-kontakten er indstillet til FINDER eller AUTO, registrerer kameraet, at det
ikke betjenes, hvis du flytter ansigtet tæt på søgeren uden at røre det. I sådanne tilfælde går kameraet i
strømbesparende tilstand efter det valgte tidsrum.
• Strømbesparende tilstand er ikke tilgængelig ved brug af vekselstrømsadapteren eller fjernbetjeningen
(ekstraudstyr).
DK
71
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 72 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Dato/tid
Vælger, hvordan datoen eller klokkeslættet skal indkopieres på billedet. Vælg dette inden
optagelsen.
• Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, i stedet vises indikatoren
. Datoen og
klokkeslættet vises kun med rød skrift i nederste højre hjørne af skærmen under afspilning.
Dato&tid
Indkopierer datoen, timetallet og minuttallet.
Dato
Indkopierer årstallet, måneden og dagen.
• Datoen indsættes i den rækkefølge, du vælger. (t trin 2 i "Læs
dette først")
Fra
Indkopierer ikke datoen og klokkeslættet.
• Hvis dato og klokkeslæt indkopieres kan det ikke slettes senere.
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses. ON -indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
• Hvis lyset fra AF-lampe ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås. (Der anbefales en afstand på op til ca. 2,7 m (zoom:W)/2,3 m (zoom:T)).
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampe når motivet, selv hvis lyset rammer lidt ved siden af
motivets centrum.
• Ved brug af manuelt fokus (side 47) fungerer AF-lampen ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke. Indikatoren ,
eller
blinker, og AF giver højeste prioritet
til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• AF-lampen fungerer ikke, når der vælges
(Tusmørketilstand) eller
(Panoramatilstand) i tilstanden
for valg af motiv eller ved brug af PUSH AUTO-funktionen.
• AF-lampe udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan
umiddelbart optage det næste billede.
• Det optagede billede vises i Burst- eller Eksponeringsniveautilstand uanset indstillingen.
DK
72
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 73 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
2
Kamera2
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Standardindstillingerne er markeret med
.
Udv. fokus
Udvider området rundt om PUSH AF/Udvidet fokuseringsområde til det dobbelte i manuel
fokus-tilstand (side 47).
Til
Forstørrer til det dobbelte.
Fra
Udvider ikke.
• Når den digitale præcisions-zoom er aktiveret, eller smart-zoom er aktiveret med billedstørrelsen indstillet
til [1M], er den udvidede fokuseringsfunktion ikke tilgængelig.
Blitzsynk.
Brug af skærmen Opsætning
Vælger tidspunktet, hvor blitzen udløses.
For
Du finder flere oplysninger på side 51.
Bag (REAR)
Blitz
Vælger, om du bruger en ekstern blitz.
Ekst. (
)
Du finder flere oplysninger på side 51.
Int.
Pop-op-blitz
Indstiller, om blitzen skal skubbes op automatisk eller manuelt.
Auto
Du finder flere oplysninger på side 50.
Manuel
Flimmerred.
Vælger strømforsyningsfrekvensen.
60Hz
Du finder flere oplysninger på side 60.
50Hz
Auto
DK
73
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 74 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Gitterlinje
Vælger, om gitterlinjerne skal vises eller ej.
Til
Du finder flere oplysninger på side 59.
Fra
DK
74
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 75 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Memory Stick-værktøj
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Dette punkt vises kun, når
/CF-kontakten er indstillet til "
Standardindstillingerne er markeret med .
".
Format
Formaterer "Memory Stick". En "Memory Stick", der købes i en forretning, er allerede
formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick" uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
Brug af skærmen Opsætning
1 Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes Klar?" vises.
2 Vælg [OK] ved at flytte til v, tryk derefter midt på multivælgeren.
Formateringen er afsluttet.
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick" til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
110min
Opret lagr.mappe
Opretter lagr.mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Fortryd
2 Vælg [OK] ved at flytte til v, tryk derefter midt på multivælgeren.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
•
•
•
•
•
•
For oplysninger om mapper, se side 64.
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Billeder optages i den netop oprettede mappe, indtil en ny mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• For flere oplysninger, se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 90).
DK
75
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 76 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer ændringen af optagemappe.
1 Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Skærmen til valg af mappe vises.
Vælg lagr.mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Oprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg den ønskede tilstand ved at flytte til b/B, og vælg [OK] ved at flytte til v, tryk derefter
midt på multivælgeren.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
DK
76
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 77 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
CF-kortværktøj
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Dette punkt vises kun, når
/CF-kontakten er indstillet til "CF".
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer Microdrive/CF-kortet.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på et Microdrive/CF-kort uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Meddelelsen "Alle data på CF-kort slettes Klar?" vises.
Brug af skærmen Opsætning
2 Vælg [OK] ved at flytte til v, tryk derefter midt på multivælgeren.
Formateringen er afsluttet.
• Du kan ikke formatere det med den Memory Stick Duo-adapter, som er kompatibel med CompactFlashåbningen.
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på et Microdrive/CF-kort til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
110min
Opret lagr.mappe
Opretter lagr.mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Fortryd
2 Vælg [OK] ved at flytte til v, tryk derefter midt på multivælgeren.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
•
•
•
•
•
•
For oplysninger om mapper, se side 64.
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Billeder optages i den netop oprettede mappe, indtil en ny mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• For flere oplysninger, se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 90).
DK
77
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 78 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer ændringen af optagemappe.
1 Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk derefter midt på multivælgeren.
Skærmen til valg af mappe vises.
Vælg lagr.mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Oprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg den ønskede tilstand ved at flytte til b/B, og vælg [OK] ved at flytte til v. Tryk derefter
midt på multivælgeren.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
DK
78
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 79 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Opsætning1
1
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Standardindstillingerne er markeret med
.
LCD-baggr.lys
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundslyset, når kameraet bruges med en batterienhed.
Lys
Bliver lysere.
Normal
Mørk
Gør mørkere.
• Hvis [Lys] vælges, aflades batterienheden hurtigere.
EVF-baggr.lys
Brug af skærmen Opsætning
Justerer lysstyrken for søgerens baggrundslys.
Lys
Bliver lysere.
Normal
Mørk
Gør mørkere.
• Hvis [Lys] vælges, aflades batterienheden hurtigere.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på multivælgeren eller
trykker på udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Zebra
Vælger, om zebramønsteret skal vises eller ej.
Til
Du finder flere oplysninger på side 41.
Fra
Sprog
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
DK
79
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 80 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
2
Opsætning2
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Standardindstillingerne er markeret med
.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Serie
Tildeler fortløbende numre til filer, selvom optagemappen
eller optagemediet ændres. (Hvis det udskiftede optagemedie
indeholder en fil med et nummer, som er højere end det sidst
tildelte nummer, tildeles et nummer, som er et tal højere end
det højeste nummer.)
Nulstil
Begynder fra 0001, hver gang mappen ændres. (Hvis
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et
tal højere end det højeste nummer.)
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer med USB-kablet.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 99).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) indstilles, og kameraet
er tilsluttet en computer, bliver billederne i optagemappen på
kameraet kopieret til computeren. (Kompatibel med
Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 86).
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 86
og 99).
• Hvis kameraet og den PictBridge-kompatible printer ikke kan
forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre indstillingen
til [PictBridge].
• Hvis kameraet og computeren eller en anden USB-enhed ikke
kan forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre
indstillingen til [Masselager].
DK
80
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK060SET.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 81 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Flere oplysninger om betjening
t side 31
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se side 106 for at få oplysninger om tvfarvesystemet i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
Brug af skærmen Opsætning
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
OK
Vælg [OK] ved at flytte multivælgeren til v, og tryk midt på
multivælgeren. Udfør derefter den procedure, der beskrives
under "Indstil uret" (t trin 2 i "Læs dette først").
Fortryd
Annullerer indstillingen af uret.
DK
81
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 82 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintoshcomputer henvises til "Brug af en
Macintosh-computer" (side 95).
Forberedelse
Kopiering af billeder til computeren (side 84)
Visning af billeder på
computeren
Installation af USB-driveren.
• Det er ikke nødvendigt at installere
USB-driveren, hvis du bruger
Windows XP.
Visning af billeder ved hjælp af "PicturePackage"
(side 92)
Visning af billeder, der er gemt
på computeren
Installation af "PicturePackage"
(side 92).
Lagring af billeder på en CD-R
Oprettelse af en musikvideo eller
et diasshow
Udskrivning af billeder
Oprettelse af en video-CD ved hjælp af "ImageMixer"
(side 92)
Oprettelse af en video-CD
"ImageMixer VCD2"
installeres automatisk, når
"PicturePackage" installeres.
DK
82
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 83 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
Anbefalede omgivelser til brug af
"Image Data Converter SR Ver.1.0"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller Windows
XP Professional
CPU: MMX Pentium III 1 GHz eller
kraftigere
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales.)
Virtuel hukommelse: 700 MB eller mere
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
mange farver (16-bit farver, 65.000 farver)
eller derover
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
USB-stik: Medfølger som standard
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For flere oplysninger om [PTP],
se side 80.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Skærm: 800 × 600 punkter eller mere, mange
farver (16-bit farver, 65.000 farver) eller
derover
Anbefalet miljø til brug af
"PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"
Software: Macromedia Flash Player 6.0 eller
nyere, Windows Media Player 7.0 eller
nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Lydkort: 16-bit stereolydkort med højttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—cirka 500 MB
Skærm: Skærmkort (kompatibelt med Direct
Draw-driver) med 4 MB VRAM
• Til automatisk oprettelse af musikvideo eller
diasshow (side 92) kræves en Pentium III
500 MHz eller kraftigere CPU.
• Til brug af "ImageMixer VCD2" anbefales en
Pentium III 800 MHz eller kraftigere CPU.
• Softwaren er kompatibel med DirectXteknologien. "DirectX" skal være installeret for
at benytte softwaren.
• Der kræves et separat program til betjening af
optageenheden for at kunne skrive til CD-Rdiske.
Brug af computeren
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
kraftigere
DK
83
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 84 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Kopiering af billeder til computeren
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
Ved direkte indsættelse af
optagemediet i en computer
Fjern optagemediet fra kameraet, sæt det i
computeren, og kopier billederne.
Ved tilslutning af kameraet til
optagemediet, der er sat i en
computer ved hjælp af en USBforbindelse
2 Sæt CD-ROM'en (Cyber-shotprogramsoftware) i computeren,
og klik på [USB Driver], når
skærmbilledet med
installationsmenuen vises.
Skærmbilledet "InstallShield Wizard"
(Guiden InstallShield) vises.
• Hvis installationsmenuen ikke vises, skal du
dobbeltklikke på
(My Computer (Denne
computer)) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Klik på [Next] (Næste).
Følg trin 1 til 5 på side 84 til 89 for at
kopiere billederne.
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick".
Trin 1: Installation af USBdriveren
• En driver er et program, som gør det muligt for
udstyr at fungere korrekt, når det sluttes til en
computer.
• Hvis du benytter Windows XP, skal du begynde
med trin 2.
• Hvis "PicturePackage" er installeret i forvejen,
skal du begynde med trin 2.
Installationen af USB-driveren starter.
Der vises en meddelelse på skærmen,
når installationen er fuldført.
4 Klik på alternativknappen ud for
[Yes, I want to restart my
computer now] (Ja, jeg vil
genstarte computeren nu) for at
markere den, og klik derefter på
[Finish] (Udfør).
BEMÆRK: Slut ikke kameraet til
computeren på dette tidspunkt.
1 Luk alle programmer, der kører.
• På Windows 2000 skal du logge på som
administrator (godkendte administratorer).
1
2
Computeren genstartes. Du kan nu
oprette en USB-forbindelse.
Tag CD-ROM'en ud, når installationen er
fuldført.
DK
84
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 85 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Trin 2: Forberedelse af kameraet
og computeren
3 Tænd for kameraet og
computeren.
1 Sæt et optagemedie med
optagede billeder i kameraet.
OF
F
ON
POWER
• Brug
/CF-kontakten for at vælge
optagemediet (t trin 3 i "Læs dette først").
2 Slut kameraet til en stikkontakt i
væggen med
vekselstrømsadapteren.
Brug af computeren
Til stikkontakt i
væggen
Vekselstrømsadapter
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp en batterienhed, som ikke er
tilstrækkeligt opladet, mislykkes
kopieringen muligvis, eller billeddataene
kan blive beskadiget, hvis batterienheden
bliver flad for hurtigt.
DK
85
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 86 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Trin 3: Tilslutning af kameraet til
computeren
2 Til
(USB)jackstikket
USB-kabel (medfølger)
Trin 4-A: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows 98/98SE/2000/Me skal du udføre
den procedure, der forklares i "Trin 4-B:
Kopiering af billeder til en computer" på
side 87.
• Hvis guiden ikke vises i Windows XP, skal du
udføre den procedure, der forklares i "Trin 4-B:
Kopiering af billeder til en computer" på
side 87.
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
1 Til et USB-stik
1 Når du har oprettet en USB-
• På Windows XP vises guiden Automatisk
afspilning på skrivebordet.
"USB-funkt. Masselager" vises på
kameraets skærm.
forbindelse i trin 3, skal du klikke
på [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier billederne til en mappe på
computeren ved hjælp af
Microsoft Scanner og
kameraguiden) t [OK], når
guiden vises automatisk på
skrivebordet.
USB-funkt.
Masselager
Memory Stick
Aktiver
Adgangsindikatorer*
MENU
Når der oprettes USB-forbindelse for første
gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
* Under kommunikationen lyser
adgangsindikatorerne rødt. Betjen ikke
computeren, før indikatorerne bliver hvide.
• Ved åbning af "Memory Stick"/CF-kortets
dæksel annulleres USB-forbindelsen. Åbn ikke
"Memory Stick"/CF-kortets dæksel under en
USB-tilslutning.
• Hvis "USB-funkt. Masselager" ikke vises, skal
[USB-tilslut] indstilles til [Masselager]
(side 80).
1
2
Skærmbilledet "Scanner and Camera
Wizard" (Guiden Scanner og kamera)
vises.
2 Klik på [Next] (Næste).
De billeder, der er gemt på
optagemediet i kameraet, vises.
DK
86
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 87 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
3 Klik for at fjerne markeringen i
afkrydsningsfelterne for
uønskede billeder, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next] (Næste).
5 Klik på alternativknappen ud for
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jeg er færdig med at arbejde med
billederne) for at markere den, og
klik derefter på [Next] (Næste).
1
1
2
2
4 Vælg et navn og en placering til
billederne, og klik derefter på
[Next] (Næste).
1
2
Kopieringen af billederne starter. Når
kopieringen er færdig, vises skærmen
"Other Options" (Andre indstillinger).
• I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
Skærmbilledet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fuldfører guiden
Scanner og kamera) vises.
Brug af computeren
Skærmen "Picture Name and
Destination" (Billednavn og -placering)
vises.
6 Klik på [Finish] (Udfør).
Guiden lukkes.
• Hvis du vil fortsætte med at kopiere andre
billeder, skal du frakoble USB-kablet
(side 89). Udfør derefter den procedure, der
forklares under "Trin 3: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 86.
Trin 4-B: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows XP skal du udføre den procedure,
der forklares i "Trin 4-A: Kopiering af billeder
til en computer" på side 86.
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
DK
87
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 88 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
1 Dobbeltklik på [My Computer]
(Denne computer) t [Removable
Disk] (Flytbar disk) t [DCIM].
3 Dobbeltklik på mappen [My
Documents] (Dokumenter).
Højreklik i vinduet "My
Documents" (Dokumenter) for at
få vist menuen, og klik på [Paste]
(Sæt ind).
1
2
• Hvis ikonet "Removable Disk" (Flytbar
disk) ikke vises, se side 114.
2 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy] (Kopier).
1
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents" (Dokumenter).
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer filnavnet
(side 91), skal du dog være opmærksom på,
at du muligvis ikke kan afspille billedet på
kameraet.
2
DK
88
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 89 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Trin 5: Visning af billeder på
computeren
I dette afsnit beskrives proceduren for at få
vist kopierede billeder i mappen "My
Documents" (Dokumenter).
1 Klik på [Start] t [My Documents]
(Dokumenter).
2
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
•
•
•
•
Frakobler USB-kablet
Fjerner et optagemedie
Slukker for kameraet
Afbryder optagemediet ved brug af
kontakten
/CF-
x På Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
på proceslinjen.
1
2 Klik på
(Sony DSC) t [Stop].
Indholdet af mappen "My Documents"
(Dokumenter) vises.
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents]
(Dokumenter) på skrivebordet.
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
Brug af computeren
Dobbeltklik her
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows XP.
x På Windows 98/98SE
Kontroller, at adgangsindikatorerne
(side 86) er hvide. Hvis
adgangsindikatorerne er hvide, er enheden
afbrudt fra computeren.
Billedet vises.
• Farven på et billede, der er optaget i Adobe
RGB-tilstand, kan være forskellig på det
billede, der vises på skærmen, og det trykte
billede, afhængigt af skærmen.
DK
89
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK070PC.fm Page 90 Monday, December 5, 2005 2:26 PM
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på optagemediet.
Eksempel: visning af mapper på Windows
XP (når der bruges en "Memory Stick")
• Billedfiler navngives på følgende måde:
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
De numeriske dele af navnet på RAW-datafilen
og dens tilsvarende JPEG-billledfil er de
samme.
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Adobe RGB-datafiler: _DSCssss.JPG
– RAW-datafil (anden end Adobe RGB):
DSC0ssss.SR2
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.SR2
• For yderligere oplysninger om mapper henvises
til side 64, 75 og 77.
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper.
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera.
Når der ikke er oprettet nye mapper, kan du
kun se mappen "101MSDCF".
• Selv ved brug af et Microdrive/CF-kort kan
"Sony MemoryStick" vises, afhængigt af dit
computersystem.
• Du kan ikke optage nogen billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i disse mapper er kun
tilgængelige til visning.
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MISC".
DK
90
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 91 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Visning af billedfiler, der er gemt på en
computer, ved hjælp af kameraet
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på et
optagemedie, kan du få vist billedet igen på
kameraet ved at kopiere billedfilen fra
computeren til et optagemedie.
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først
oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 75 og 77) og derefter kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til mappen på
optagemediet i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy] (Kopier).
2Dobbeltklik på [Removable Disk]
(Flytbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Denne
computer).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste] (Sæt ind).
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
Brug af computeren
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename] (Omdøb).
Ret filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Filtypenavnet
på stillbilleder er JPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
DK
91
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 92 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af den medfølgende software
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Oversigt over den medfølgende
software
Der findes to programmer på den
medfølgende CD-ROM (Cyber-shotprogramsoftware): "PicturePackage" og
"ImageMixer".
PicturePackage
A
B
C
D
• På Windows 2000/XP skal du logge på som
administrator.
• Når "PicturePackage" installeres, bliver USBdriveren installeret automatisk.
1 Tænd for computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i
CD-ROM-drevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer (Denne computer)) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Klik på [PicturePackage].
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" (Vælg installationssprog)
vises.
Hvad du kan foretage dig:
A Burning Video CD (Brænde video-cd'er)
Skærmbilledet "ImageMixer VCD2" vises.
B Music Video/Slideshow Producer
(Producere musikvideoer og diasshow)
C Save the images on CD-R (Gemme
billederne på CD-R)
D Viewing video and pictures on PC (Få vist
videoer og billeder på PC)
Sådan startes funktionerne:
Klik på et af alternativerne A-D, og klik
derefter på knappen nederst til højre på
skærmen.
Installation af softwaren
Udfør nedenstående procedure for at
installere "PicturePackage" og
"ImageMixer VCD2".
• Hvis du ikke har installeret USB-driveren
(side 84), må du ikke slutte kameraet til
computeren, før du har installeret programmet
"PicturePackage" (undtagen på Windows XP).
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter to gange på [Next]
(Næste).
I dette afsnit beskrives det engelske
skærmbillede.
Skærmbilledet "License Agreement"
(Licensaftale) vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
acceptere betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for [I
accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og derefter
klikke på [Next] (Næste).
4 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• "ImageMixer VCD2" og "DirectX"
installeres, hvis du endnu ikke har installeret
dem.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
DK
92
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 93 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
5 Tag CD-ROM'en ud, når
genvejsikonerne for
"PicturePackage Menu"
(PicturePackage-menu) og
"PicturePackage destination
Folder" (PicturePackagedestinationsmappe) vises efter
installationen.
1 Sæt CD-ROM'en (Image Data
Converter SR Ver.1.0) i
computeren.
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" (Vælg installationssprog)
vises.
2 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter to gange på [Next]
(Næste).
Sådan startes programmerne
• Dobbeltklik på ikonet "PicturePackage
Menu" (PicturePackage-menu) på
skrivebordet.
Klik på [?] øverst til højre på hvert
skærmbillede for at få vist onlinehjælpen.
Teknisk support til "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" ydes af Pixelas
brugersupportcenter. For yderligere
oplysninger om support henvises til
folderen i den medfølgende CDROM-pakke.
Brug af computeren
Oplysninger om brug af softwaren
I dette afsnit beskrives det engelske
skærmbillede.
Skærmbilledet "License Agreement"
(Licensaftale) vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
acceptere betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for [I
accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og derefter
klikke på [Next] (Næste).
3 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
Computeren genstartes.
Installation af "Image Data
Converter SR Ver.1.0"
Ved hjælp af programmet "Image Data
Converter SR Ver.1.0" på den medfølgende
CD-ROM kan du redigere f.eks.
nuancekurve og skarphed i billeder, der er
optaget i RAW-tilstand. Du kan også
gemme billeder i et almindeligt anvendt
filformat.
• "Image Data Converter SR" kan redigere
farverum på billeder uanset den
farvegengivelsestilstand, der er anvendt til
billederne. Derfor bruges ordet "Real" (ægte) i
stedet for "Adobe RGB".
DK
93
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 94 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Forholdet mellem farvegengivelsestilstand og
farverum er som følger.
• Den tilgængelige kombination til kameraet
Standard Ægte
sRGB
Vivid
a
a
a
Adobe RGB
• Den tilgængelige kombination med "Image Data
Converter SR"
Standard Ægte
Vivid
sRGB
a
a
a
Adobe RGB
a
a
a
Teknisk support til "Image Data
Converter SR Ver.1.0" findes på
vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
DK
94
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 95 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til computeren og
oprette en video-CD ved hjælp af
"ImageMixer VCD2" (medfølger).
Anbefalet computermiljø
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-stik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø til brug af
"ImageMixer VCD2"
Operativsystem (forudinstalleret):
Mac OS X (v10.1.5 eller nyere)
Hukommelse: 128 MB eller mere (256 MB
eller mere anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—cirka 250 MB
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller derover
• QuickTime 4 eller nyere skal være
forudinstalleret. (QuickTime 5 eller nyere
anbefales).
Anbefalede omgivelser til brug af
"Image Data Converter SR Ver.1.0"
Operativsystem (forudinstalleret):
Mac OS X (v10.3-10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales.)
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller derover
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For flere oplysninger om [PTP],
se side 80.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
genoprettet.
Brug af computeren
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
Kopiering og visning af billeder
på en computer
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 2: Forberedelse af
kameraet og computeren" på side 85.
2 Tilslut USB-kablet.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 3: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 86.
DK
95
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 96 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
Oprettelse af en video-CD ved
hjælp af "ImageMixer VCD2"
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t den mappe, der
indeholder de billeder, du vil kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 90.
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
Frakobler USB-kablet
Fjerner et optagemedie
Slukker for kameraet
Afbryder optagemediet ved brug af
kontakten.
Sådan installeres "ImageMixer VCD2"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"ImageMixer VCD2".
• Skærmindstillingerne skal være 1024 × 768
punkter eller mere og 32.000 farver eller
derover.
Sådan afbrydes USBforbindelsen
•
•
•
•
• Du kan oprette et billedarkiv, der er kompatibelt
med funktionen til oprettelse af video-CD. Hvis
du vil gemme data i video-CD-format på en
CD-R, skal du have programmet Toast
(medfølger ikke) fra Roxio.
2 Dobbeltklik på CD-ROM-symbolet.
/CF-
Træk og slip drevsymbolet eller
symbolet for optagemediet til
symbolet "Trash".
Kameraet kobles fra computeren.
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du følge
ovenstående fremgangsmåde, når du har slukket
computeren.
3 Kopier arkivet [IMXINST.SIT] i mappen
[MAC] til harddisksymbolet.
4 Dobbeltklik på arkivet [IMXINST.SIT] i
den mappe, du kopierede det til.
5 Dobbeltklik på det udpakkede arkiv
[ImageMixer VCD2_Install].
6 Skriv det ønskede navn og adgangskoden,
når skærmbilledet med brugeroplysninger
vises.
Installationen af softwaren starter.
Sådan startes "ImageMixer VCD2"
Åbn [ImageMixer] i [Application], og
dobbeltklik derefter på [ImageMixer
VCD2].
DK
96
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK070PC.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 97 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Oplysninger om brug af softwaren
Klik på [?] øverst til højre på hvert
skærmbillede for at få vist onlinehjælpen.
Teknisk support til "ImageMixer
VCD2" ydes af Pixelas
brugersupportcenter. For yderligere
oplysninger om support henvises til
folderen i den medfølgende CDROM-pakke.
Installation af "Image Data
Converter SR Ver.1.0"
Du kan redigere f.eks. nuancekurve og
skarphed i billeder, der er optaget i RAWtilstand. Du kan også gemme billeder i et
almindeligt anvendt filformat.
Brug af computeren
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (Image Data Converter SR) i
CD-ROM-drevet.
2 Dobbeltklik på CD-ROM-symbolet.
3 Kopier arkivet [IDCSR_INST.pkg] i
mappen [MAC] til harddisksymbolet.
4 Dobbeltklik på arkivet [IDCSR_INST.pkg]
i den mappe, du kopierede det til.
Følg instruktionerne på skærmen for at
fuldføre installationen.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
• Se side 94 for detaljer om bemærkningen, der
forklarer farvegengivelsestilstand, og
supportoplysninger til "Image Data Converter
SR Ver.1.0".
DK
97
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 98 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 99)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Direkte udskrivning ved hjælp af en "Memory Stick"/Microdrive/
CF-kort-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder med en "Memory Stick"/Microdrive/CFkort-kompatibel printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. det medfølgende
program "PicturePackage" og udskrive billederne.
Udskrivning i en fotoforretning (side 103)
Du kan indlevere et optagemedie med billeder, som du har optaget
med kameraet, i en fotoforretning. Du kan angive et
-mærke
(Udskriftsbestilling) på forhånd for de billeder, som du vil have
udskrifter af.
DK
98
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 99 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trin 1: Forberedelse af kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren med USB-kablet. Når du slutter
kameraet til en printer, der genkendes, når
[USB-tilslut] indstilles til [Auto], er punkt 1
(trin 1 - 4) ikke nødvendigt.
/
-knap
I enkeltbilledtilstand
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
Multivælger
MENU-knap
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren
for at undgå, at strømmen slår fra halvvejs under
udskrivning.
I indekstilstand
1
2
1 Tryk på MENU for at få vist
Udskrivning af stillbilleder
Du kan udskrive flere billeder i mindre
størrelse på et udskriftsark. Du kan udskrive
et sæt med ens billeder (1) eller med
forskellige billeder (2).
menuen.
2 Flyt multivælgeren til B for at
vælge
3 Vælg [
(Opsætning).
] (Opsætning2) ved at
flytte til V, vælg derefter [USBtilslut] ved at flytte til v/V/B.
• Afhængigt af printeren er der muligvis ikke
nogen funktion til indeksudskrivning.
• Det antal billeder, der kan udskrives i et
indeksbillede, afhænger af printeren.
• Du kan ikke udskrive RAW-datafiler.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
indikatoren blinker på kameraets skærm i cirka
fem sekunder (fejlindikation).
2
4 Vælg [PictBridge] ved at flytte til
B/v, tryk derefter midt på
multivælgeren.
Opsætning 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilslut:
PTP
Masselager
Video ud:
Auto
Urindstilling:
USB-indstillingen er indstillet.
DK
99
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 100 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
5 Indsæt det optagemedie, hvorpå
billederne er optaget.
• Brug
/CF-kontakten for at vælge
optagemediet.
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
printeren
Forbind
(USB)-jackstikket på dit
kamera og USB-jackstikket på
printeren med det medfølgende
USB-kabel.
2 Til
(USB)jackstikket
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,
og der vises et billede og
udskrivningsmenuen på skærmen.
Trin 3: Udskrivning
Det er ikke nødvendigt at trykke på
knappen, udskrivningsmenuen vises, når du
udfører trin 2.
1 Vælg den ønskede
udskrivningsmetode ved at flytte
multivælgeren til v/V, og tryk
derefter midt på multivælgeren.
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
mærke (Udskriftsbestilling) (side 103),
uanset det viste billede.
[Vælg]
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
1 Til USBjackstikket
USB-kabel
(medfølger)
1Vælg det billede, du vil udskrive, ved at
flytte multivælgeren til b/B, og tryk
derefter midt på multivælgeren.
Mærket
vises for det valgte billede.
• Gentag fremgangsmåden for at vælge
flere billeder.
2Vælg [Udskriv] ved at flytte til V, tryk
derefter midt på multivælgeren.
Tænd for kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
[Dette bd]
Udskriver et vist billede.
• Hvis du vælger [Dette bd] og indstiller
[Indeks] til [Til] i trin 2, kan du udskrive et
sæt ens billeder som et indeksbillede.
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Dette bd
Fortryd
DK
100
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 101 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
2 Vælg udskriftsindstillingerne ved
at flytte til v/V/b/B.
• Fjern ikke USB-kablet, mens
(Fjern
ikke USB-kablet)-indikatoren vises på
skærmen.
Udskriv
Indeks
Format
Dato
Antal
Fra
Normal
Fra
1
Afslut
OK
Udskriver
2/3
indikator
Afslut
[Indeks]
Vælg [Til] for at udskrive et
indeksbillede.
[Format]
Vælg størrelsen af udskriftsarket.
Udskrivning af andre billeder
Efter trin 3 skal du vælge [Vælg] og det
ønskede billede ved at flytte til v/V og
derefter udføre trin 1.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte dato og klokkeslæt på
billederne.
[Antal]
Når [Indeks] indstilles til [Fra]:
Vælg det antal ark, du vil udskrive med
et billede. Billedet udskrives som et
enkelt billede.
Når [Indeks] indstilles til [Til]:
Vælg det antal sæt af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede. Hvis du
har valgt [Dette bd] i trin 1, skal du
vælge det antal af billedet, der skal
udskrives side om side på et ark som et
indeksbillede.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
Udfør "Trin 1: Forberedelse af kameraet"
(side 99) og "Trin 2: Tilslutning af kameraet
til printeren" (side 100), og udfør derefter
følgende procedure.
Når du slutter kameraet til en printer, vises
udskrivningsmenuen. Vælg [Fortryd] for at
deaktivere udskrivningsmenuen, og udfør
derefter følgende procedure.
Udskrivning af stillbilleder
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den valgte rækkefølge (t trin 2 i "Læs dette
først"). Afhængigt af printeren er denne
funktion muligvis ikke tilgængelig.
Udskrivning af billeder fra
indeksskærmen
1 Tryk på
/
(Indeks).
Indeksskærmen vises.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [ ] (Udskriv) ved at flytte til B,
tryk derefter midt på multivælgeren.
4 Vælg den ønskede udskrivningsmetode
ved at flytte til v/V, og tryk derefter midt
på multivælgeren.
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Fortryd
3 Vælg [OK] ved at flytte til V/B,
tryk derefter midt på
multivælgeren.
Billedet udskrives.
DK
101
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 102 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
[Vælg]
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
Vælg det billede, du vil udskrive, ved at
flytte til v/V/b/B, tryk derefter midt på
multivælgeren for at få vist -mærket.
(Gentag proceduren for at vælge flere
billeder). Tryk derefter på MENU.
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
-mærke
(Udskriftsbestilling), uanset det viste
billede.
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
5 Udfør trin 2 og 3 under "Trin 3:
Udskrivning" (side 100).
DK
102
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 103 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere et optagemedie med
billeder, som du har optaget med kameraet,
i en fotoforretning. Hvis en fotoforretning
understøtter fotoudskrivningstjenester, som
er kompatible med DPOF, kan du på
forhånd sætte et
-mærke
(Udskriftsbestilling) på billeder, så du ikke
behøver at vælge dem igen, når du skriver
dem ud i forretningen.
Markering i enkeltbilledtilstand
Multivælger
MENU-knap
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at angive et
-mærke (Udskriftsbestilling) på
billeder på et optagemedie, som du vil
skrive ud senere.
• Du kan også udskrive billederne med
mærket (Udskriftsbestilling) på en printer, der
overholder DPOF (Digital Print Order Format)standarden, eller ved hjælp af en PictBridgekompatibel printer.
• Du kan ikke angive mærker for RAW-datafiler.
1 Vis det billede, du vil udskrive.
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
3 Vælg DPOF ved at flytte
multivælgeren til b/B, og tryk
derefter midt på multivælgeren.
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer
optagemedier de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick", et Microdrive eller CF-kort,
skal du kopiere de billeder, du vil skrive ud, til et
andet medie, f.eks. en CD-R, og tage den med til
forretningen.
• Når du har optaget på en "Memory Stick Duo",
skal du sørge for at medbringe en Memory Stick
Duo-adapter.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
Mærket
(Udskriftsbestilling)
angives for billedet.
Udskrivning af stillbilleder
Når du medbringer et optagemedie til
en forretning
110min
DPOF
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
4 For at vælge andre billeder skal
du vise det ønskede billede ved at
flytte til b/B, og derefter trykke
midt på multivælgeren.
Sådan slettes mærket i
enkeltbilledtilstand
Tryk midt på multivælgeren i trin 3 eller 4.
DK
103
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK080PRN.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 104 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Markering i indekstilstand
8 Vælg [OK] ved at flytte til B, tryk
derefter midt på multivælgeren.
1 Vis indeksskærmen (t trin 6 i
-mærket bliver hvidt.
"Læs dette først").
Hvis du vil annullere, skal du vælge
[Fortryd] i trin 4 eller vælge [Afslut] i trin 8
og derefter trykke midt på multivælgeren.
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
Sådan fjernes mærket i indekstilstand
3 Vælg DPOF ved at flytte
multivælgeren til b/B, og tryk
derefter midt på multivælgeren.
4 Vælg [Vælg] ved at flytte til v/V,
og tryk derefter midt på
multivælgeren.
• Du kan ikke tilføje et
denne mappe].
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra, i
trin 5, og tryk derefter midt på
multivælgeren.
Sådan fjernes alle mærkerne i
mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4, og tryk
derefter midt på multivælgeren. Vælg [Fra],
og tryk derefter midt på multivælgeren.
-mærke i [Alle i
5 Vælg det ønskede billede ved at
flytte til v/V/b/B, og tryk derefter
midt på multivælgeren.
Der vises et grønt
valgte billede.
-mærke for det
Grønt
mærke
VÆLG
MENU
-
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at markere flere
billeder.
7 Tryk på MENU.
DK
104
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK090TV.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 105 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på en tv-skærm ved
at slutte kameraet til et tv.
Sluk for både kameraet og tv'et, før du
slutter kameraet til tv'et.
3 Tænd kameraet, og tryk på
(Afspilning).
110min
-knap
1M
2/9
1 Brug videokablet (medfølger) til at
slutte kameraet til tv'et.
101-0002
2005 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
1 Til videoindgangsstik
2 Til VIDEO
OUTjackstikket
Multivælger
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Flyt multivælgeren til b/B for at vælge
det ønskede billede.
Videokabel (medfølger)
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal
videoudgangssignalet muligvis skiftes, så
det svarer til tv-systemet (side 81).
Tilslutning af kameraet til et tv
2 Tænd for tv'et, og indstil tv/videoindgangskontakten til "video".
• For yderligere oplysninger henvises til den
brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
• Når du får vist billeder, der er optaget i Adobe
RGB-tilstand på kameraet eller sRGB-enheder,
som f.eks. tv-/LCD-skærme, der ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vises billederne ved et lavere
intensitetsniveau.
DK
105
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK090TV.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 106 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tvskærm, skal du have et tv med
videoindgangsstik og videokablet
(medfølger). Tv'ets farvesystem skal svare
til det digitale stillkamera. Kontroller
følgende lister for tv-farvesystemet i det
land eller område, hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
DK
106
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 107 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 108 til 118.
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se side 119.
2 Tryk på RESET-knappen ved hjælp af en spids genstand, og tænd derefter
for strømmen (nulstil).
Alle indstillinger, herunder dato og klokkeslæt, slettes.
RESET-knap
3 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Fejlfinding
DK
107
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 108 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Batterienhed og strøm
Du kan ikke oplade batterienheden.
• Batterienheden kan ikke oplades, mens kameraet er tændt. Sluk for kameraet (t trin 2 i "Læs
dette først").
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe
udløsergrebet til batteriet mod forsiden af kameraet (t trin 1 i "Læs dette først").
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
/Opladelampen blinker, når batterienheden oplades.
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Fjern vekselstrømsadapteren, og slut den til igen. Oplad derefter
batterienheden.
• Batterienheden har en funktionsfejl. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-
serviceværksted.
/Opladelampen lyser ikke, når batterienheden oplades.
• Tilslut vekselstrømsadapteren korrekt.
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er helt opladet.
• Batterienheden er afladet. Fjern vekselstrømsadapteren, og slut den til igen. Oplad derefter
batterienheden.
• Vekselstrømsadapteren har en funktionsfejl. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser
(side 126).
• Den viste resterende tid afviger fra den faktiske resterende tid. Aflad batterienheden helt, og
oplad den derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batterienheden er afladet. Installer den opladede batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 126). Udskift den med en ny.
Batterienheden aflades for hurtigt.
• Oplad den tilstrækkeligt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Du bruger kameraet under ekstremt kolde forhold (side 126).
• Batteriterminalen er snavset. Rengør batteriterminalen med en vatpind el.lign., og oplad
batterienheden.
• Batterienheden er udbrændt (side 126). Udskift den med en ny.
• Fjern DC-stikket fra kameraet, når opladningen er udført.
DK
108
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 109 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Kan ikke tænde kameraet.
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Tilslut vekselstrømsadapteren korrekt.
• Vekselstrømsadapteren har en funktionsfejl. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret
Sony-serviceværksted.
• Batterienheden er afladet. Installer opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 126). Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis strømbesparende tilstand er slået til, og du ikke bruger kameraet i et stykke tid, mens der
er tændt for strømmen, skifter kameraet automatisk til standby for at forhindre, at
batterienheden aflades. Tryk på udløserknappen eller på
(Afspilning)-knappen, eller brug
vekselstrømsadapteren (t trin 2 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
Optagelse af stillbilleder
LCD-skærmen tænder ikke, selvom der er tændt for strømmen.
• Indstil FINDER/AUTO/LCD-kontakten til andet end FINDER (t trin 5 i "Læs dette først").
Billedet er ikke tydeligt i søgeren.
• Juster diopterskalaen korrekt ved hjælp af justeringsknappen til søgeren (t trin 5 i "Læs dette
først").
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i optagemediet (side 22). Hvis lagerenheden er fuld, skal du
Fejlfinding
gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
– Udskift optagemediet.
• Indstil
/CF-kontakten i den korrekte position (t trin 3 i "Læs dette først").
• Indstil skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick" til optagepositionen (side 123).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Kameraet er i afspilningstilstand. Tryk på udløserknappen eller
(Afspilning)-knappen for
at aktivere optagetilstand (t trin 6 i "Læs dette først").
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er i afspilningstilstand. Tryk på udløserknappen eller
(Afspilning)-knappen for
at aktivere optagetilstand (t trin 6 i "Læs dette først").
• Hvis du flytter ansigtet tæt på søgeren med FINDER/AUTO/LCD-kontakten indstillet til
AUTO, kan den muligvis skifte til søgeren automatisk. Kontroller FINDER/AUTO/LCDkontakten.
DK
109
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 110 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 36). Dette er ikke en fejl.
• Du optager i RAW-tilstand (side 58). Da RAW-datafilen er stor, kan det tage et stykke tid at
optage i RAW-tilstand.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbilledindstilling (Makro). Sørg for at placere objektivet
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand fra basispunktet til afstandsmåling,
ca. 35 cm (W)/40 cm (T), under optagelse (t trin 5 i "Læs dette først").
•
(Tusmørketilstand) eller
(Panoramatilstand) er valgt under Valg af motiv, når der tages
stillbilleder.
• Når du optager i manuel fokus-tilstand, skal du indstille FOCUS-kontakten til AUTO
(side 47).
Digital præcisions-zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Præcision] (side 70).
• Denne funktion kan ikke bruges ved optagelse i RAW-tilstand (side 58).
Smart zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Smart] (side 70).
• Denne funktion kan ikke bruges, hvis:
– Billedstørrelsen er indstillet til [10M].
– Der optages i RAW-tilstand.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Ingen blitz) (side 49).
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– Burst-tilstand er valgt (side 57).
– Eksponeringsniveau-tilstand er valgt (side 43).
–
(Tusmørketilstand) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 29).
• Indstil blitzen til (Tvungen blitz) eller
(Tvungen blitz med rødøjereduktion) (side 49),
når
(Panoramatilstand) er valgt i tilstanden Valg af motiv.
• Når [Pop-op-blitz] er indstillet til [Manuel], skal du trykke på
-knappen for at skubbe
blitzen op (side 50).
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en fejl.
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
•
(Tusmørketilstand) eller
(Panoramatilstand) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 29).
DK
110
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 111 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (t trin 2 i "Læs dette først").
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 38, 40).
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 39),
eller juster eksponeringen (side 40).
• Lysstyrken på skærmen er for lav. Juster baggrundsbelysningens styrke på LCD-skærmen/
søgeren (side 79).
Billedet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv, som er oplyst af et spotlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene.
Juster eksponeringen (side 40).
• Lysstyrken på skærmen er for høj. Juster baggrundsbelysningens styrke på LCD-skærmen/
søgeren (side 79).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Funktionen Billedeffekt er aktiveret. Annuller funktionen Billedeffekt (side 62).
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning (Automatisk lysere skærm). Dette vil ikke påvirke det billede, der
optages.
Fejlfinding
Der vises lodrette striber på skærmen.
• Dette er et flimmerfænomen. Dette er ikke en fejl (side 60).
• Når strømforsyningsfrekvensens indstilling er forkert, kan det fremkalde flimmer. Kontroller
indstillingen for [Flimmerred.] i
(Opsætning)-menuen (side 60).
Motivets øjne bliver røde.
• Aktiver funktionen til rødøjereduktion (side 49).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz
(side 49).
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
Der vises zebrastriber på skærmen.
• [Zebra] er indstillet til [Til] (side 41). Hvis det ikke er nødvendigt, kan du annullere det.
DK
111
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 112 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Der vises lodrette og vandrette gitterlinjer på skærmen.
• [Gitterlinje] er indstillet til [Til] (side 59). Hvis det ikke er nødvendigt, kan du annullere det.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 4, t "Læs dette først").
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Optagemediet er fuldt. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt en opladet batterienhed.
•
(Tusmørketilstand) eller
(Tusmørkeportrættilstand) er valgt i tilstanden Valg af motiv
(side 29).
Visning af billeder
Der henvises til "Computere" (side 113) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
(Afspilning)-knappen for at tænde for afspilningstilstand (t trin 6 i "Læs dette
først").
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 91).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 89).
• Tryk på
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Billedet ser muligvis grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder, pga. billedbehandling.
Dette er ikke en fejl.
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Video ud] på kameraet er indstillet til tv-apparatets
farvesystem (side 81).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 105).
• Der er sluttet et USB-kabel til kameraet. Fjern USB-kablet vha. den korrekte fremgangsmåde
(side 89).
DK
112
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 113 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 66).
• Indstil skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick" til optagepositionen (side 123).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder
(side 65), eller indstiller skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick" til LOCK-position
(side 123) for at forhindre utilsigtet sletning.
Tilpasningsfunktionen virker ikke.
• Du kan ikke tilpasse størrelsen på RAW-datafiler.
Du kan ikke vise et DPOF-mærke (Udskriftsbestilling).
• Du kan ikke vise DPOF (Udskriftsbestilling)-mærker på RAW-datafiler.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Find oplysninger under "Anbefalet computermiljø" på side 83 for Windows og side 95 for
Macintosh.
Du kan ikke installere USB-driveren.
• På Windows 2000 skal du logge på som administrator (godkendte administratorer) (side 84).
Computeren genkender ikke kameraet.
Fejlfinding
• Tænd kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
• Brug vekselstrømsadapteren, når batteriniveauet er lavt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Brug det medfølgende USB-kabel (side 86).
• Fjern USB-kablet fra både computeren og kameraet, og tilslut det forsvarligt igen. Sørg for, at
"USB-funkt. Masselager" vises (side 86).
• Indstil [USB-tilslut] til [Masselager] i menuen
(Opsætning) (side 80).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 86).
• USB-driveren er ikke installeret. Installer USB-driveren (side 84).
• Computeren genkender ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet og computeren
med USB-kablet, inden du installerede "USB-Driver" fra den medfølgende CD-ROM. Slet
den forkert genkendte enhed fra computeren, og installer derefter USB-driveren (se næste
punkt).
DK
113
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK100TS.fm Page 114 Wednesday, November 30, 2005 6:05 PM
Ikonet "Removable disk" (Flytbar disk) vises ikke på computerskærmen, når du
forbinder computeren og kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde er for Windows-baserede computere.
1 Højreklik på [My Computer] (Denne computer) for at få vist menuen, og klik på
[Properties] (Egenskaber).
Skærmbilledet "System Properties" (Egenskaber for system) vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager] (Enhedshåndtering).
• På Windows 98/98SE/Me skal du klikke på fanen [Device Manager] (Enhedshåndtering).
"Device Manager" (Enhedshåndtering) vises.
3 Højreklik på [ Sony DSC], og klik på [Uninstall] (Fjern) t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer USB-driveren (side 84).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med det medfølgende USB-kabel (side 86).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 86, 95).
• Når du tager billeder med et optagemedie, som er formateret på en computer, kan du muligvis
ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med et optagemedie, der er formateret
med kameraet (side 75, 77).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PicturePackage" ikke
automatisk.
• Start "PicturePackage Menu", og kontroller [Settings] (Indstillinger).
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 86).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Hvis du bruger "PicturePackage", skal du klikke på Help i øverste højre hjørne af hver skærm.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 90).
• Betjen kameraet korrekt (side 91).
DK
114
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 115 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
"Memory Stick"
En "Memory Stick" kan ikke indsættes.
• Indsæt den i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages på en "Memory Stick".
• Indstil skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick" til optagepositionen (side 123).
• "Memory Stick" er fuld. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Indstil
/CF-kontakten til "
" (t trin 3 i "Læs dette først").
En "Memory Stick" kan ikke formateres.
• Indstil skrivebeskyttelsesknappen på "Memory Stick" til optagepositionen (side 123).
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick".
• Alle data på "Memory Stick" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales, at du sætter knappen til skrivebeskyttelse på "Memory Stick" til LOCK-stillingen
for at forhindre utilsigtet sletning (side 123).
"Memory Stick PRO" genkendes ikke af en computer med et "Memory Stick"stik.
• Kontroller, om computeren og kortlæseren understøtter "Memory Stick PRO". Brugere af
computere og kortlæsere, som er fremstillet af andre producenter end Sony, skal kontakte
producenten.
• Hvis "Memory Stick PRO" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 84 til 86). Computeren genkender "Memory Stick PRO".
Microdrive/CF-kort
Fejlfinding
Kan ikke indsætte et Microdrive/CF-kort.
• Du prøver at indsætte et uanvendeligt CF-kort (side 125, t trin 3 i "Læs dette først").
• Indsæt det i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Kan ikke optage på et Microdrive/CF-kort.
• Microdrive/CF-kortet er fuldt. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Der er indsat et uanvendeligt CF-kort (side 125, t trin 3 i "Læs dette først").
• Dækslet til "Memory Stick"/CF-kortet er åben. Luk dækslet til CF-kortet (t trin 3 i "Læs
dette først").
• Indstil
/CF-kontakten til "CF" (t trin 3 i "Læs dette først").
• Du bruger optagemediet med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen.
DK
115
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 116 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Microdrive er ophedet.
• Du bruger Microdrive for længe ad gangen. Dette er ikke en fejl.
Du har ved en fejltagelse formateret et Microdrive/CF-kort.
• Alle data på Microdrive/CF-kortet slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem.
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med følgende punkter.
Farven på billedet er mærkelig.
• Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGB-printere, som ikke
er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), udskrives billederne med et lavere
intensitetsniveau (side 56).
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Når der ikke er sat et optagemedie, som f.eks. en "Memory Stick" eller et CF-kort, i kameraet,
kan kameraet ikke tilsluttes printeren. Når du har indsat et optagemedie, skal du tilslutte
printeren igen.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] i menuen
(Opsætning) (side 80).
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og printeren er korrekt forbundet med USB-kablet.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med
printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern
USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne
USB-kablet, slukke printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte USB-kablet igen.
• RAW-datafiler kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Du fjernede USB-kablet, før
• Du har ændret indstillingen af
(Fjern ikke USB-kabel)-mærket var forsvundet.
/CF-kontakten, mens du betjente kameraet.
DK
116
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 117 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Dato] til
[Fra], og udskriv billedet igen (side 101).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Fjern USB-kablet, og tilslut det igen, når du ændrer papirformatet, efter at printeren er blevet
tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 101) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Kameraet virker ikke.
Fejlfinding
• Brug den type batterienhed, der kan bruges til dette kamera (side 126).
• Batteriniveauet er lavt (indikatoren E vises). Skift batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først").
• Kameraet er i strømbesparende tilstand. Tryk på udløserknappen eller
(Afspilning)knappen for at annullere den strømbesparende tilstand.
• Hvis du lukker LCD-skærmen mod kameraet med FINDER/AUTO/LCD-kontakten indstillet
til LCD, kan du ikke betjene kameraet, f.eks. MENU-knappen. Indstil kontakten til FINDER,
eller skift vinkel på LCD-skærmen.
Der er tændt for strømmen, men kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer virker ikke korrekt. Fjern batterienheden, og indsæt
batterienheden igen efter ca. et minut. Tænd derefter kameraet. Hvis dette ikke fungerer, skal
du nulstille kameraet (side 107).
En indikator på skærmen kan ikke identificeres.
• Se side 18.
DK
117
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 118 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen
(side 127).
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (t trin 2 i "Læs dette først").
Du kan ikke tænde/slukke kameraet fra ekstraudstyr som f.eks. en
fjernbetjening.
• Når POWER-knappen på kameraet er indstillet til OFF, kan du ikke betjene kameraet med
ekstraudstyr som f.eks. en fjernbetjening. Sæt POWER-knappen til ON (t trin 2 i "Læs dette
først").
DK
118
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 119 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har dit kamera et
selvdiagnosticeringsdisplay. De sidste to
cifre (angivet med ss) vil være
forskellige, afhængigt af kameraets
indstilling.
Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter
at have forsøgt følgende muligheder et par
gange, kan du kontakte en Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
E
• Batteriniveauet er lavt. Skift
batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først"). Afhængigt af forholdene under
brug eller typen af batterienhed blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd igen for
kameraet.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
på optagemediet. Indsæt optagemediet
igen flere gange.
• Der er indsat et optagemedie, som ikke
er formateret. Formater optagemediet
(side 75, 77).
• Det indsatte optagemedie kan ikke
bruges sammen med kameraet, eller
dataene er beskadiget. Udskift
optagemediet (side 123, t trin 3 i "Læs
dette først").
Kun til "InfoLITHIUM"- batteri
• Denne batterienhed er ikke en
"InfoLITHIUM"-type.
Systemfejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen (t trin
2 i "Læs dette først").
Indsæt Memory Stick
Indsæt CF-kort
• Indsæt optagemediet i kameraet, før du
tilslutter en PictBridge-kompatibel
printer.
• Luk dækslet til "Memory Stick"/CFkortet, før du foretager en PictBridgetilslutning eller under tilslutningen.
Fejlfinding
E:61:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Nulstil
kameraet (side 107), og tænd for
strømmen igen.
Ingen Memory Stick
• Indsæt et "Memory Stick" (t trin 3 i
"Læs dette først").
/CF-kontakten til CF, og
brug et Microdrive/CF-kort.
• Indstil
Indsæt Memory Stick'en igen
• Indsæt "Memory Stick" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick" kan ikke
bruges i dit kamera (side 123).
• "Memory Stick" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick" er
snavset.
DK
119
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK100TS.fm Page 120 Thursday, December 1, 2005 3:36 PM
Forkert Memory Stick-type
• Den indsatte "Memory Stick" kan ikke
bruges i dit kamera (side 123).
Indsæt CF-kort igen
• Indsæt Microdrive/CF-kortet korrekt.
• Det indsatte Microdrive/CF-kort kan
ikke bruges i dit kamera (side 125).
Formatfejl
• Formater mediet igen (side 75 og 77).
• Du bruger optagemediet med knap til
skrivebeskyttelse, og knappen er sat i
LOCK-position. Sæt knappen i
optagestillingen (side 123).
• Du kan ikke formatere optagemediet
med den Memory Stick Duo-adapter,
som er kompatibel med CompactFlashåbningen.
• Microdrive/CF-kortet er beskadiget.
• Terminaldelen på Microdrive/CF-kortet
er snavset.
CF-korttypefejl
• Det indsatte Microdrive/CF-kort kan
ikke bruges i dit kamera (side 125).
CF-kort låst
• Microdrive/CF-kortet er indstillet til
Memory Stick låst
• Skrivebeskyttelsesknappen på "Memory
Stick" er indstillet til LOCK-position.
Sæt knappen i optagestillingen
(side 123).
ikke at kunne optages på. Du kan finde
flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til mediet.
Ingen plads på CF-kort
• Slet unødvendige billeder eller filer
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
(t trin 6 i "Læs dette først").
(t trin 6 i "Læs dette først").
Luk dæksel
• Luk dækslet til "Memory Stick"/CF-
Skrivebesk. hukommelse
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick".
Intet CF-kort
• Indsæt et Microdrive/CF-kort (t trin 3
i "Læs dette først").
• Indstil
/CF-kontakten til "
",
og brug en "Memory Stick" (t trin 3 i
"Læs dette først").
kortet (t trin 3 i "Læs dette først").
• Luk dækslet til "Memory Stick"/CF-
kortet før eller under tilslutning af en
PictBridge (side 99).
Dæksel åbent
• Luk dækslet til "Memory Stick"/CF-
kortet (t trin 3 i "Læs dette først").
Åbn LCD-skærm
• LCD-skærmen er lukket, når FINDER/
AUTO/LCD-knappen er sat til LCD.
Åbn LCD-skærmen, eller sæt knappen
til FINDER eller AUTO (t trin 5 i
"Læs dette først").
DK
120
DSC-R1
2-654-495-32(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 121 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Makro er ugyldig
• Dette vises, når du vælger makrotilstand
med (Tusmørketilstand) eller
(Panoramatilstand) valgt i tilstanden
Valg af motiv. I dette tilfælde er
makrofunktionen ugyldig.
Filfejl
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet.
Filbeskyttelse
• Frigør beskyttelsen (side 66).
Manuel fokus ugyldig
• Når funktionsvælgeren er indstillet til
, skal du indstille FOCUS-kontakten
til MANUAL.
Rammetilstand ugyldig
• Selvom du indstiller FRAMING-
tilstanden i manuel fokus-tilstand,
aktiveres PREVIEW-tilstanden i stedet
for.
Ingen fil i denne mappe
• Der er ikke optaget billeder i denne
mappe.
• Du har ikke fulgt den korrekte
fremgangsmåde, da du kopierede
billeder fra computeren (side 91).
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på optagemediet. Du kan
ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
Kan ikke gemme
• Du afspiller et billede i et format, som
ikke kan afspilles på kameraet.
Ugyldig handling
• Du afspiller en fil, som blev oprettet på
et andet udstyr end dette kamera.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, monter
kameraet på et stativ, eller fastgør
kameraet på anden måde.
Aktiver printer for tilslutning
• [USB-tilslut] er sat til [PictBridge], men
kameraet er tilsluttet en enhed, som ikke
er PictBridge-kompatibel. Kontroller
enheden.
• Forbindelsen er ikke oprettet. Fjern
USB-kablet, og tilslut det igen. Hvis der
vises en fejlmeddelelse på printeren,
kan du finde hjælp i printerens
betjeningsvejledning.
Fejlfinding
samme tre første tal på optagemediet
(f.eks.: 123MSDCF og 123ABCDE).
Vælg andre mapper, eller opret en ny
mappe (side 75).
For stor billedstørrelse
Tilslut til PictBridge-enhed
• Du har forsøgt at udskrive billeder, før
printerforbindelsen var oprettet. Tilslut
kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer.
• Kameraet kan ikke optage billeder i den
valgte mappe. Vælg en anden mappe
(side 76).
DK
121
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK100TS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 122 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Ingen bill. til udskr.
• Du har forsøgt at udføre [DPOF-bd]
uden at placere et DPOF-mærke
(Udskriftsbestilling) på billederne.
• Du har forsøgt at udføre [Alle i denne
mappe], mens en mappe, som kun
indeholder RAW-datafiler, var valgt. Du
kan ikke udskrive RAW-datafiler.
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Fjern ikke
USB-kablet.
Behandler
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
DK
122
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 123 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Andet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie. De typer "Memory Stick",
som kan bruges med dette kamera, er vist i
tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick"funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
• Du kan ikke optage, redigere eller slette billeder,
hvis du skubber skrivebeskyttelsesknappen til
LOCK.
Terminal
Optagelse/
afspilning
Memory Stick (uden
MagicGate)
a
Memory Stick (med
MagicGate)
a*2*3
Memory Stick Duo (uden
MagicGate)*1
a
Memory Stick Duo (med
MagicGate)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3
Memory Stick PRO Duo
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick" (medfølger ikke)
Skrivebeskyttelsesknap
Etiketposition
*1
a*2*3
*1
Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
dette kamera, skal du sørge for at sætte den i en
Memory Stick Duo-adapter.
*2
Disse er udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*3 Understøtter højhastighedsdataoverførsel med
et parallelt interface.
• Fjern ikke "Memory Stick", mens der læses eller
skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick" fjernes, eller kameraet
slukkes under læsning eller skrivning
– Når "Memory Stick" bruges på steder, hvor
der er statisk elektricitet eller elektrisk støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Du må ikke påsætte noget andet materiale end
den medfølgende etiket på etiketpositionen.
• Når du påsætter den medfølgende etiket, skal du
placere den på etiketpositionen. Pas på, at
etiketten ikke stikker udenfor.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick",
bør den placeres i den æske, der fulgte med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick" med
hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory
Stick".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick" for vand.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick"
under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Andet
• En "Memory Stick", som er formateret på en
computer, kan muligvis ikke fungere med dette
kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det anvendte udstyr.
Skrivebeskyttelsesknappens placering og/
eller form kan variere, afhængigt af hvilken
"Memory Stick" du bruger.
DK
123
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 124 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Duo" med
kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory
Stick Duo" i en Memory Stick Duo-adapter.
Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
Memory Stick Duo-adapter, vil du muligvis ikke
kunne fjerne den fra enheden.
• Ved indsætning af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter skal du sørge for, at
"Memory Stick Duo" vender den rigtige vej, når
den indsættes.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", der er
indsat i en Memory Stick Duo-adapter, med
kameraet, skal du sørge for, at "Memory Stick
Duo" vender den rigtige vej, når den indsættes.
Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige
udstyret.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
• Hvis du vil formatere en "Memory Stick Duo",
skal du indsætte "Memory Stick Duo" i Memory
Stick Duo-adapteren.
• Når "Memory Stick Duo" er udstyret med
skrivebeskyttelsesknappen, skal du låse den op.
Bemærkning om brug af "Memory
Stick PRO" (medfølger ikke)
"Memory Stick PRO" med en kapacitet op til
4 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med dette kamera.
DK
124
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 125 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Om Microdrive
Et Microdrive er et kompakt letvægts
harddiskdrev, som er kompatibel med
CompactFlash Type II. Kamerafunktionerne
bekræftes ved hjælp af følgende Microdrive
Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
– DSCM-11000 (1 GB)
– 3K4-2 2GB (HMS 360402D5CF00)
– 3K4-4 4GB (HMS 360404D5CF00)
– 3K6-4 4GB (HMS 360604D5CF00)
– 3K6-6 6GB (HMS 360606D5CF00)
Bemærkninger om brug af Microdrive
Andet
• Sørg for at formatere Microdrive ved hjælp af
kameraet, når du bruger det første gang.
• Microdrive er et kompakt harddiskdrev. Da
Microdrive er en roterende disk, er Microdrive
ikke stærkt nok til at modstå vibrationer og stød
sammenlignet med en "Memory Stick", som
bruger flash-hukommelse.
• Sørg for, at du ikke udsætter Microdrive for
vibrationer og stød under afspilning eller
optagelse.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Fjernelse af Microdrive, mens der læses eller
skrives data.
– Hvis du opbevarer Microdrive i nærheden af
ætsende stoffer.
• Bemærk, at brug af Microdrive under 5 °C kan
nedsætte ydeevnen.
Betjeningstemperaturen varierer under brug af
Microdrive: 5 °C til 40 °C
• Bemærk, at et Microdrive ikke kan benyttes ved
lavt lufttryk (mere end 3.000 meter over
havoverfladen).
• Microdrive kan være varmt lige efter brug. Vær
forsigtig, når du håndterer det.
• Skriv ikke på etiketten.
• Fjern ikke etiketten, eller påsæt ikke en ny etiket
over den eksisterende etiket.
• Når du bærer eller opbevarer Microdrive, bør det
placeres i det etui, der fulgte med det.
• Microdrive må ikke udsættes for vand.
• Tryk ikke hårdt på etiketten.
• Hold om siderne på Microdrive, og klem ikke
Microdrive.
DK
125
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 126 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Om "InfoLITHIUM"-batterienheden
Kameraet kræver en batterienhed af typen
NP-FM50.
Hvad er en "InfoLITHIUM"batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er et
litium-ion-batteri, som har funktioner til
udveksling af oplysninger om driftsforhold
med kameraet. "InfoLITHIUM"batterienheden beregner strømforbruget i
henhold til driftsbetingelserne for kameraet
og viser den resterende batteritid i minutter.
Om opladning af batterienheden
Det anbefales at oplade batterienheden i en
omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
Uden for dette temperaturområde kan du muligvis
ikke oplade batterienheden effektivt.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i lav temperatur.
Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i
kolde omgivelser. Det anbefales at gøre
følgende for at sikre længere brug af
batterienheden:
– Placer batterienheden i en lomme, der er tæt
på kroppen, for at varme den op, og indsæt
den i kameraet, umiddelbart før du begynder
at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger
blitz eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterienheder ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand.
Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget
varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Strømmen kan blive afbrudt, selvom indikatoren
for resterende batteritid viser, at der er
tilstrækkelig strøm til at betjene kameraet. Brug
batterienheden op, og oplad batterienheden
fuldstændigt igen, så visningen fra indikatoren for
resterende batteritid er korrekt. Bemærk
imidlertid, at korrekt visning af batteritid nogle
gange ikke opnås, hvis batterienheden bruges i
høje temperaturer i lang tid, efterlades fuldt
opladet eller bruges hyppigt.
Sådan opbevares batterienheden
• Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere
tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter
aflades fuldstændigt en gang om året på
kameraet, før batterienheden opbevares på et
tørt, koldt sted. Gentag denne opladning og
afladning en gang om året for at vedligeholde
batterienhedens funktion.
• For at aflade batterienheden på kameraet skal du
lade kameraet være tændt i afspilningstilstand
for diasshow (side 66), indtil strømmen går ud.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går.
Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere,
kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hver batterienhed bruges i.
DK
126
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 127 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Forsigtig
x Efterlad ikke kameraet på følgende
steder
• På meget varme steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
x Om transport
• Luk LCD-skærmen ind mod kroppen.
• Indstil zoomen helt til W-position for at sætte
objektivet på.
• Fastgør objektivdækslet.
x Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
x Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0 °C og 40 °C (Ved brug af et Microdrive:
5 °C og 40 °C). Optagelse i ekstremt kolde eller
varme omgivelser, som overstiger dette interval,
anbefales ikke.
x Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Der kan let opstå fugtdannelse, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skiløjpe, til et opvarmet lokale.
• Kameraet tages fra et lokale eller en bil med
aircondition til den varme udendørsluft osv.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastikpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt ind i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Andet
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
DK
127
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 128 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i kameraet, eller
slut kameraet til en stikkontakt med
lysnetadapteren, og lad kameraet stå i 24 timer
eller længere med strømmen slukket.
Metoder til opladning af
"InfoLITHIUM"-batterienheden
t
trin 1 i "Læs dette først"
DK
128
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 129 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Specifikationer
Kamera
[LCD-skærm]
LCD-panel
[System]
Billedenhed
21,5×14,4 mm farve CMOSføler, Primært trefarvefilter
5,1 cm (2,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
134 000 (560×240) punkter
Samlet antal pixel for kameraet
Ca. 10 784 000 pixel
[Søger]
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 10 286 000 pixel
Antal punkter i alt
Objektiv
[Strøm, generelt]
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
5× zoom-objektiv
f = 14,3 – 71,5 mm (24 –
120 mm, når konverteret til et
35 mm stillkamera)
F2,8 – 4,8
Filterdiameter: 67 mm
Eksponeringskontrol
Automatisk, foretrukken
lukkerhastighed, foretrukken
blænde, manuel eksponering,
valg af motiv (4 tilstande)
Hvidbalance
automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, skarpt lys, blitz,
et-tryk
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel, RAW (SR2),
DPOF-kompatibel
Optagemedie
"Memory Stick"
Microdrive
CompactFlash card (Type I/
Type II)
Blitz
Anbefalet afstand (ISO sat til
AUTO): ca. 0,5 m til 8,5 m
(W)/ca. 0,4 m til 5,0 m (T)
Søger
Elektrisk søger (farve)
[Input- og outputstik]
ACC-jackstik
Mini-minijackstik (ø 2,5 mm)
USB-jackstik
mini-B
1,1 cm (0,44 type) TFT-drev
235 200 (980×240) punkter
Anvendt batterienhed
Genopladelig batterienhed
NP-FM50
Strømkrav
7.2 V
Strømforbrug
(under fotografering med LCD-skærmen tændt)
1,7 W
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
(Ved brug af Microdrive: +5 °C
til +40 °C)
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Dimensioner (objektiv: W-enden)
139,4×97,7×156,0 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt
Ca. 1 047 g (inklusive NPFM50-batterienhed, "Memory
Stick", skulderrem og
modlysblænde mv.)
Højttaler
Dynamisk højttaler
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
Andet
VIDEO OUT-jackstik
Mini-jackstik
1 Vp-p, 75 Ω, ikke balanceret,
sync negativ
LCD-panel
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
DK
129
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 130 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
AC-L15A-vekselstrømsadapter
Indgangsspænding
100 V til 240 V AC, 50/60 Hz,
18 W
Udgangsspænding
8,4 V DC*
* Se etiketten på
vekselstrømsadapteren for
yderligere specifikationer.
Betjeningstemperaturområde
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperaturområde
–20 °C til +60 °C
Maksimale mål
Ca. 56 × 31 × 100 mm
(B/H/D), excluding projecting
parts
Vægt
Ca. 190 g ekskl. netledning
Genopladelig batterienhed NP-FM50
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 8,4 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 7,2 V
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
DK
130
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 131 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Introduktionsvejledning til optagelse
De tilgængelige punkter varierer, afhængigt af funktionsvælgerens position. Funktionerne er
begrænsede som følger.
Funktionsvælger
P/S/A/M
Funktion
Fokus-tilstand
Manuelt fokus
—
a
a
a
a
a
Manuelt fokus (PUSH AUTO)
—
a
a
a
a
a
Makro
a
a
—
a
—
a
AF
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Skærmtilstand
PREVIEW
a
FRAMING
a
a (Ugyldig i manuel fokus-tilstand.)
Ramme for AF-områdesøger*1
—
a*2
Blitz*3
Hvidbalance
Målemetode
Burst/Eksponeringsniveau
ISO-følsomhed
a
/
AWB/
/
/
a
—
a*4
a
—
a
a
a
a*5
a
—
—
a
a
—
a
—
—
—
—
når Mtilstand er
valgt)
a
a
a
a
WB /
a*4
a*4
a
a
a (Ugyldig,
AE LOCK-knap
—
Selvudløser
a
a
a
a
a
a
(Digital zoom)-knap
a
a
a
a
a
a
(Skærmstatus)-knap
a
a
a
a
a
a
Andet
*1
Når der udsendes AF-belysning, giver AF-lampen højeste prioritet til motiver, som er placeret nær
centrum af rammen.
*2
Dette kan ikke vælges i digital zoom.
I Fortsat AF, er kun
(Center-AF) tilgængelig.
Dette er ugyldigt i manuel fokus-tilstand.
*3 Blitzen er indstillet til
(Ingen blitz) i Burst/Eksponeringsniveautilstand.
*4 Undtagen i [ WB ] (Blitz)- eller [
] (Et tryk)-tilstand indstilles hvidbalancen til [AWB] (Automatisk),
når blitzen udløses.
*5
Optagelse med Eksponeringsniveau kan ikke bruges.
DK
131
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK110MS.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 132 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Menu
P/S/A/M
Funktion
Billedformat
a
a
a
a
a
a
B.kvalitet
—
a
a
a
a
a
Opt.funktion*1
a
a
a
a
a
a
Niveautrin*2
—
a
—
—
a
a
Blitzniveau*3
—
a
—
a
a
a
B.effekt
—
a
a
a
a
a
Farve
—
a
—
—
—
—
Mætning
—
a
—
—
—
—
Kontrast
—
a
—
—
—
—
Skarphed
—
a
—
—
—
—
Opsætning
a
a
a
a
a
a
*1
RAW kan ikke vælges i Burst-tilstand.
Kun for BRK (Eksponeringsniveau-tilstand)
*3
Dette kan ikke vælges, når blitzen er indstillet til
*2
(Ingen blitz).
DK
132
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVIX.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 133 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Indeks
Indeks
A
Billedkvalitet .................. 12, 61
Digital præcisions-zoom.......70
A.G.C.S.................................63
Bip ........................................ 79
Digital zoom .........................70
t trin 5 i "Læs dette
først"
DirectX .................................83
Adobe RGB ..........................56
Advarselsindikatorer og
meddelelser..................119
Blitz...................................... 54
AE .........................................10
Blitzindstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
AE LOCK .............................42
AF-lampe ..............................72
AF-lås
t trin 5 i "Læs dette
først"
AF-tilstand ............................46
Antal billeder ........................22
Blitzniveau ........................... 62
Blænde ................................. 11
BRK ..................................... 43
Brug af kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Automatisk fokusering .........10
Automatisk
justeringsindstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
DPOF ..................................103
E
Effektive pixel.....................129
Eksponering ..........................11
Eksponeringsniveau..............43
Enkelt..............................47, 70
Enkeltbilledudskrivning........99
Et tryk ...................................54
Et tryk SET ...........................54
EVF-baggrundslys ................79
C
EV-justering..........................40
C AF ............................... 47, 70
CD-ROM............ 84, 93, 96, 97
F
Center-AF............................. 45
Farve ...............................12, 56
Centreret måling................... 39
Fejlfinding ..........................107
Automatisk visning...............72
CF-kort-værktøj.................... 77
Filnavn ..................................90
Avanceret tilbehørsbeslag .....51
COLOR ................................ 56
Filnummer ............................80
Computer.............................. 82
Filplacering...........................90
Anbefalet miljø ....... 83, 95
Filtypenavn .....................90, 91
Kopiering af billeder
................................ 84, 95
Fin.........................................61
Batteriets levetid ............24
Macintosh...................... 95
Fleksibel Spot-AF.................46
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
Software ........................ 92
Fluorescerende lys ................54
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
ved hjælp af kameraet ... 91
Fokus ....................................10
Installer/fjern
t trin 1 i "Læs dette
først"
Windows ....................... 82
Foretrukken lukkerhastighed
.......................................35
Automatisk programmeret
optagelse........................28
B
B.effekt .................................62
Batterienhed
Opladning
t trin 1 i "Læs dette
først"
D
Dagslys................................. 54
Dato ...................................... 72
Dato&tid............................... 72
Beskæring .............................69
Dato/tid................................. 72
Billedeffekt ...........................62
DC IN-jackstik
t trin 1 i "Læs dette
først"
Billedformat..........................12
t trin 4 i "Læs dette
først"
Foretrukken blænde ..............36
Format.............................75, 77
Forsigtig..............................127
F-tal.......................................36
Indeks
Beskyt ...................................65
Fleksibel ...............................47
Fugtdannelse.......................127
G
Gitterlinje..............................59
Dias ...................................... 66
DK
133
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVIX.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 134 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
H
Histogram .......................21, 40
Hvidbalance..........................54
I
Identifikation af kameraets dele
.......................................14
Image Data Converter SR
.................................93, 97
Kopiering af billeder til
computeren ............. 84, 95
Monitor........................... 47, 70
Kryds til punktmåling .......... 39
Mætning ............................... 62
L
Målemetode.......................... 39
Multipoint-AF ...................... 45
Måling på flere mønstre ....... 39
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler................. 90
Langsom synkronisering...... 49
LCD-baggrundslys............... 79
N
Netledning
ImageMixer VCD2.........92, 96
LCD-skærm ......... se "Skærm"
t trin 1 i "Læs dette
først"
Indeksskærm
t trin 6 i "Læs dette
først"
Lukkerhastighed................... 11
Niveautrin ............................. 61
Lysnetadapter
NR langsom lukker............... 36
t trin 1 i "Læs dette
først"
Indekstilstandsudskrivning ...99
Indikator for AE/AF-lås
t trin 5 i "Læs dette
først"
O
M
M AF.............................. 47, 70
Indikator for AFområdesøgerramme .......45
Macintosh-computer ............ 95
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
Makro
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator ................se "Skærm"
Manuel eksponering............. 38
Indstil uret
t trin 2 i "Læs dette
først"
Manuelt fokus ...................... 47
"InfoLITHIUM"-batterienhed
.....................................126
Installation ..........84, 92, 93, 96
Internt genopladeligt batteri
.....................................128
ISO........................................11
NTSC.................................... 81
Anbefalet miljø ............. 95
Mappe .................................. 64
Oprettelse................ 75, 77
Objektivadapter .................... 17
Operativsystem............... 83, 95
Opladning af batterienheden
t trin 1 i "Læs dette
først"
Opret lagringsmappe ...... 75, 77
Opsætning................. 31, 63, 68
CF-kort-værktøj ............ 77
Kamera 1 ....................... 70
Kamera 2 ....................... 73
Skift ........................ 76, 78
Memory Stick-værktøj
....................................... 75
Masselager ........................... 80
Opsætning 1 .................. 79
Medfølgende tilbehør
t i "Læs dette først"
"Memory Stick" ................. 123
J
Indsæt/fjern
t trin 3 og 4 i "Læs dette
først"
JPG .......................................90
Antal billeder ................ 22
K
Skrivebeskyttelsesknap
.................................... 123
Opsætning 2 .................. 80
Opsætning 1.......................... 79
Opsætning 2.......................... 80
Optagefunktion..................... 61
Optagelse
Stillbillede
t trin 5 i "Læs dette
først"
Kamera 1 ..............................70
Memory Stick-værktøj ......... 75
Optagemenu ......................... 61
Kamera 2 ..............................73
Menu .................................... 30
Optisk zoom
Komprimeringsforhold .........13
Optagelse ...................... 61
Kontrast ................................63
Visning.......................... 64
Konverterobjektiv .................17
Modlysblænde...................... 17
t trin 5 i "Læs dette
først"
Overeksponering .................. 11
Overskyet.............................. 54
DK
134
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK010COVIX.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 135 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
P
Skærm
Udskrive................................98
Enkeltbilledtilstand........99
PAL .......................................81
Indikator........................ 18
Panoramatilstand...................29
LCD-baggrundslys........ 79
Indekstilstand ................99
Pc ...................... se "Computer"
Ændring af displayet..... 21
Udskrive direkte....................99
PFX .......................................62
Slet
Udskrivning i en fotoforretning
.....................................103
PictBridge .......................80, 99
t trin 6 i "Læs dette
først"
PicturePackage......................92
Sløring .................................. 10
Pixel ......................................12
Undereksponering.................11
Smart zoom .......................... 70
Pop-op-blitz ..........................50
Urindstilling..........................81
Software ............................... 92
Portræt ..................................29
USB-driver............................84
Sort-hvid............................... 62
Programskift .........................34
USB-kabel ....................86, 100
Specifikationer ................... 129
PTP .......................................80
USB-tilslutning.....................80
Sprog .................................... 79
Punktmåling..........................39
t trin 2 i "Læs dette
først"
PUSH AUTO ........................47
Standard ............................... 61
R
STD ...................................... 61
Ramme for AF-områdesøger
.......................................45
Strømbesparende .................. 71
RAW-tilstand ........................58
Sådan holdes kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
Reducering af flimmer..........60
Rengøring ...........................127
RESET ................................107
Roter .....................................68
Rødøjereduktion ...................50
Synkroniseret blitz ............... 51
Udvidet fokus .......................73
V
Valg af motiv ........................29
Video ud................................81
Video-CD........................92, 96
Visning
Stillbillede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Visningsmenu .......................64
T
Vivid .....................................56
Tilpas.................................... 67
W
Tilslutning
S
Computer ...................... 86
S AF ................................47, 70
Printer.......................... 100
Selvdiagnosticeringsdisplay
.....................................119
Tilstand................................. 61
Tv ................................ 105
Trykke halvvejs ned ............. 10
Sepia-effekt...........................62
Tusmørke.............................. 29
S-H........................................62
Tusmørkeportræt .................. 29
Skarphed ...............................63
Tv ....................................... 105
Skarpt lys ..............................54
Tvungen blitz ....................... 49
t trin 5 i "Læs dette
først"
Anbefalet miljø..............83
Z
Zebra.....................................41
Zoom under afspilning
t trin 6 i "Læs dette
først"
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indeks
Selvudløser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Windows-computer...............82
Skift lagringsmappe ........76, 78
Skrivebeskyttelsesknap .......123
U
Skulderrem............................17
Udskriftsbestillingsmærke
.................................... 103
DK
135
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK120ADD.fm
master:Left
02DK010COV.book Page 136 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
PicturePackage er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Macromedia og Flash er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
CompactFlash er et varemærke tilhørende
SanDisk Corporation.
Microdrive er et registreret varemærke
tilhørende Hitachi Global Storage Technologies
i USA og/eller andre lande.
Adobe er et registreret varemærke eller et
varemærke tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
136
DSC-R1
2-654-495-31(1)
C:\2654495311DSCR1CEE7\02DK120ADD.fm
master:Right
02DK010COV.book Page 137 Tuesday, September 27, 2005 9:39 AM
DSC-R1
2-654-495-31(1)
Download PDF

advertising