Sony | DSC-W210 | Sony DSC-W210 W210 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke
opptaksfunksjonene
Bruke
visningsfunksjonene
Tilpasse innstillingene
Vise bilder på en TVskjerm
Bruke datamaskinen din
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Brukerhåndbok for Cyber-shot
Indeks
DSC-W210/W215/W220
© 2009 Sony Corporation
4-123-772-21(1)
NO
Om bruk av kameraet
Merknader om "Memory Stick"-typer du
kan bruke (selges separat)
"Memory Stick Duo":
Du kan bruke en "Memory
Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick":
Du kan ikke bruke
en "Memory Stick"
med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 123.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Carl Zeiss-linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse
som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med glimrende kontrast.
Kameralinsen er produsert med et
kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en "Memory Stick Duo"adapter (selges separat).
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
"Memory Stick
Duo"-adapter
Om batteriet
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt
utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om
det bare er delvis oppladet.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet igjen på
en stund, kan du bruke opp den eksisterende
ladningen og ta batteriet ut av kameraet, og så
legge det på et kjølig, tørt sted. Dette vil
opprettholde batteriets funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilket batteri
som kan brukes på side 125.
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
henger igjen når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
De bildene som brukes som eksempler i denne
brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Om Illustrasjonene
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er
av DSC-W220 hvis ikke annet er angitt.
2
Innhold
Om bruk av kameraet................................................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................7
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 7
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 9
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 10
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Blits – Om bruk av blitsen................................................................................ 13
Identifisere deler......................................................................................14
Indikatorer på skjermen...........................................................................16
Endre skjermbildet...................................................................................20
Bruke internminnet ..................................................................................21
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................22
Ta bilder (autojusteringsmodus)..............................................................23
Ta stillbilder (Scenevalg) .........................................................................27
Vise bilder................................................................................................32
Slette bilder .............................................................................................34
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny..............................................36
Menyelementer........................................................................................39
3
Innhold
Bruke opptaksfunksjonene
Opptaksmeny.......................................................................................... 41
Scenevalg: Velge scenevalg
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
Blits: Blitsinnstilling
Ansiktsregistrering: Registrere motivets ansikt
Smilregistrering: Stille inn smilregistreringsfunksjonen
Smilfølsomhet: Stille inn smilfølsomheten
REC-modus: Velge kontinuerlig opptaksmetode
Scenegjenkjenning: Bestemme hvilken scene som skal fotograferes, og ta bildet
EV: Justere lysintensiteten
ISO: Velge en lysfølsomhet
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Hvitbalanse under vann: Justere fargetoner i undervannsmodus
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Rødøyered.: Stille inn rødøyereduksjon
DRO: Optimalisere lysstyrke og kontrast
Fargemodus: Endre livligheten i bildet eller legge til spesialeffekter
SteadyShot: Velger bildestabiliseringsmodus (kun DSC-W220)
(Opptaksinnstillinger): Velge opptaksinnstillinger
Bruke visningsfunksjonene
Visningsmeny.......................................................................................... 56
(Slett): Slette bilder
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen i samsvar med bruken
(Beskytt): Forhindre utilsiktet sletting
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for bildevisning
4
Innhold
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og innstillingene........................67
Administrer minne .............................................................................69
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy ............................................69
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy — Internt minneverktøy ..............................................71
Format
Innst. .................................................................................................72
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1.........................................72
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Smildemomodus
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2.........................................74
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1...................................76
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2...................................79
Auto-orient. (kun DSC-W220)
Autovisning
Klokkeinnstillinger .............................................................................80
Language Setting..............................................................................81
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm ....................................................................82
5
Innhold
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din ................................................ 86
Installere programvaren (inkludert) ......................................................... 88
Om "PMB (Picture Motion Browser)" (BBL (bildebevegelsesleser))
(inkludert) ................................................................................................ 89
Kopiere bilder til datamaskinen din med "PMB"...................................... 90
Kopiere bilder til en datamaskin uten "PMB" .......................................... 94
Kopiere bildefiler som er lagret på en datamaskin til "Memory Stick
Duo" og vise dem på kameraet............................................................... 96
Bruke "Music Transfer" (inkludert) .......................................................... 97
Bruke Macintosh-datamaskinen din........................................................ 98
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot" .................................... 100
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder ................................................................... 101
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver.............. 102
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter ...................................................... 105
Feilsøking
Feilsøking.............................................................................................. 107
Varselindikatorer og meldinger ............................................................. 118
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder.............................................. 122
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 123
Om batteriet .......................................................................................... 125
Om batteriladeren ................................................................................. 126
Indeks
Indeks ................................................................................................... 127
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 22), HOMEskjermbildet (side 36) og menyene (side 38).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke press lukkerknappen
helt ned med en gang.
Trykk lukkerknappen Indikator for AE/AF-lås
halvveis ned.
binker , tent/piper
Trykk så lukkerknappen
helt ned.
Når det er vanskelig å fokusere t [Fokus] (side 49)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" nedenfor.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet ble uforvarende beveget da du tok bildet. Dette kalles "kamerarystelser". Hvis
derimot motivet beveget seg da du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din er urolig mens du holder
kameraet og trykker på utløseren, og hele skjermen
blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat
overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde
armene tett mot siden av kroppen etter at du har
trykket på lukkerknappen.
Uskarpt motiv
Årsak
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg
under eksponeringen, så motivet blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å øke
lukkerhastigheten, og trykk på lukkerknappen
før motivet beveger seg.
Merk
Kamerarystelser og uskarpheter forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som
f.eks. i modusene
(Halvlys) eller
(Halvlysportrett). I så fall må du ta bilder med ovenstående
tips i bakhodet.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Ekspone- Justere lysintensiteten
ring
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
= Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 46).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 48).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor
som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISOfølsomheten.
Hvis du vil justere ISO-følsomheten, se side 47.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å
redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 51).
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og
vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se
forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 12M
4000 piksler × 3000 piksler = 12 000 000 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (side 12)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med formater på opptil
A3+
Eksempel: Et bilde
som skal legges ved en
e-post
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
*1)
*2)
.
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
Antall bilder
12M
(4000×3000)
For bilder på opptil A3+
3:2(11M)*1
(4000×2672)
Ta opp med bildeforhold 3:2
8M
(3264×2448)
For bilder på opptil A3
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder på opptil 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestørrelse
for e-postvedlegg
16:9(9M)*2
(4000×2248)
For visning på HDTV-er og
utskrift i opptil A4-format
16:9(2M)*2
(1920×1080)
For visning på HDTV-er
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Flere
Grov
Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort el.l.
Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 115).
Filmbildestørrelse
Bilder/sekund
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for visning på
TV
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Ta opp film med standardkvalitet for
visning på TV
320 (320×240)
Ca. 8
Ta opp med liten bildestørrelse for epostvedlegg
• Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten.
• Jo høyere antall bilder i sekundet, jo jevnere blir de avspilte scenene.
12
Skrive ut
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Om bruk av blitsen
Øynene til motivet kan bli røde, eller det kan vises uklare, runde, hvite flekker ved bruk av
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved hjelp av følgende trinn:
"Problemet med røde øyne"
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan "problemet med røde øyne" reduseres?
• Still inn [Rødøyered.] på [På] (side 53).
• Velg modusen
(Høy følsomhet)* i Scenevalg (side 28). (Blitsen slås automatisk av.)
• Når øynene til motivet blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] på visningsmenyen
(side 59) eller med den medfølgende programvaren "PMB".
De "runde, hvite punktene"
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de fremheves
av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen osv.) i
luften
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg modusen
(Høy følsomhet)* i Scenevalg. (Blitsen slås automatisk av.)
* Selv om du valgte
(Høy følsomhet) i Scenevalg, kan lukkerhastigheten være lavere på et sted med
svakt lys eller hvor det er mørkt. I så fall må du bruke stativ eller holde armene dine godt inntil siden etter
at du har trykket på utløseren.
13
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A ON/OFF (POWER)-knapp
B Lukkerknapp (23)
C ON/OFF (POWER)-lampe
D Blits (25)
E Linse
F Høyttaler
G Mikrofon
H Selvutløserlampe (26)/
Smilutløserlampe (30)/AF-lys (76)
A LCD-skjerm (20)
B
-knappen (avspilling) (32)
C Knappen MENU (
) (38)
D For opptak: W/T (zoomeknapp) (25)
For visning:
(Avspillingszoomknapp)/
(indeksknapp) (32, 33)
E Modusvelger (22)
F Krok for håndleddsrem
G Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (38)
Meny av: DISP/ / / (20, 25, 26)
H HOME-knapp (36)
14
Identifisere deler
I Multikontakt (på undersiden)
Brukes i følgende situasjoner:
• Opprette en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
• Opprette en forbindelse til audio/videoinngangskontakter på en TV.
• Opprette en forbindelse til en PictBridgekompatibel skriver.
J Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skrue som er kortere
enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste
kameraet skikkelig, og kameraet kan ta
skade.
K Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel (på
undersiden)
L Spor for innsetting av batteri
M "Memory Stick Duo"-spor
N Tilgangslampe
O Batteriutkaster
15
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, skifter skjermbildet
(side 20).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Indikator
Betydning
Modusvelger/Meny
(Scenevalg) (27)
• Modusen
(SteadyShot)
er kun tilgjengelig for DSCW210/W215.
Modusvelger (Program
Auto) (22)
Hvitbalanse (51, 52)
Seriemodus/
eksponeringsgruppemodus
(44)
Målemodus (48)
• Indikatorene er begrenset i Enkelt opptakmodus.
Ansiktsregistrering (42)/
Smilregistrering (43)
Når du tar opp film
SteadyShot (kun
DSC-W220) (55)
• Når lukkerknappen trykkes
halvveis ned med
standardinnstillingen, vil en
av disse indikatorene vises,
avhengig av SteadyShotinnstillingen.
DRO (54)
Vibrasjonsvarsel
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (118)
Bildestørr. (41)
16
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
velger bildestabiliseringsfunksjonen, bruker blits for
å få bedre lys, eller at du
stabiliserer kameraet med et
stativ eller på en annen
måte (side 8).
Indikatorer på skjermen
Indikator
Betydning
Indikator for
smilfølsomhet/antall bilder
(30)
C
Indikator
Betydning
REC-mappe (69)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
96
Antall bilder som kan tas
Opptaksmedier
("Memory Stick Duo",
internminne)
Zooming (25, 77)
00:25:05
Fargemodus (54)
Tilgjengelig opptakstid
(timer : minutter :
sekunder)
Scenegjenkjenning (45)
B
AF-lys (76)
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås (24)
REC
Standby
Ta opp en film/Sett en film
i standby
ISO400
ISO-tall (47)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten blir
lavere enn en bestemt verdi
i svakt lys, aktiveres
funksjonen NR
(støyreduksjon) med sakte
lukker automatisk, for å
redusere støy i bildet.
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (46)
0:12
Opptakstid
(minutter : sekunder)
Indikator for AFavstandsmålerramme (49)
1.0 m
Rødøyered. (53)
Blitsmodus (25)
Blits lader
Konvert.-linse (78)
D
Indikator
Betydning
Selvutløser (26)
C:32:00
Egendiagnosedisplay (118)
Trådkors for punktmåling
(48)
AF-avstandsmålerramme
(49)
Histogram (20)
Halvmanuell verdi (50)
Makro (25)
17
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (118)
Bildestørr. (41)
Beskytt (64)
Spille av film
VOL.
Volum (32)
Merke for
utskriftsbestilling (DPOF)merke (105)
PictBridge kobler til (102)
Zooming (32)
PictBridge kobler til (104)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen mens
ikonet vises.
B
Indikator
N
Betydning
Avspilling (32)
Avspillingsindikator
0:00:12
Teller
101-0012
Mappe-filnummer (66)
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiviser for
avspilling av bilde
BACK/
NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
Histogram (20)
•
18
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
Betydning
Avspillingsmappe (66)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Avspillingsmedier
("Memory Stick Duo",
internminne)
Skifte mappe (66)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Målemodus (48)
Blits
Hvitbalanse (51)
C:32:00
Egendiagnosedisplay (118)
ISO400
ISO-tall (47)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (46)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
19
Endre skjermbildet
v (DISP)
(skjermknapp)
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, skifter skjermbildet som
følger:
Indikatorer på
Indikatorer på*
• Hvis du ser på bildene dine i skarpt utelys, må
du justere styrken på LCD-baklyset.
Under slike forhold kan imidlertid
batteristrømmen reduseres fortere.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp film.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under avspilling av filmer.
• Det kan være stor forskjell mellom det
histogrammet som vises under opptak og det
som vises under avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
z Justere EV (eksponeringsverdien) ved å
vise et histogram
A
Histogram på*
B
Under avspilling
vises
bildeinformasjonen.
Histogram-display
Indikatorer av*
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk gjentatte ganger på v
(DISP) på kontrollknappen, for å vise
histogrammet på skjermen. Grafen
indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet
til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lyshet
* LCD-bakgrunnslyset blir sterkere.
20
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
Bruke internminnet
Kameraet har ca. 15 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
• Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet.
Når det settes inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere
operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo".
B
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
B
Internminne
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere
operasjoner på bildene i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Vi anbefaler at du passer på å lage sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør så den prosedyren
som er forklart i [Kopier] (side 70).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 90 til 94 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av en kabel som passer i flerbruksterminalen, kan du
kopiere data fra internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin til
internminnet.
21
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
:
Autojustering-modus
Tillater opptak med automatisk justerte innstillinger. t side 23
:
Enkelt opptak-modus
Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige
funksjoner med indikatorer som er enkle å se. t side 24
:
Program Auto-modus*
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning).
:
Filmmodus
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd. t side 23
/
/
/
/
/
/SCN: Scenevalgmodus
Modusen
(SteadyShot) er kun tilgjengelig for DSC-W210/W215.
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.
Du kan velge følgende modi når modusvelgeren er stilt inn på SCN.
, ,
, , ,
(DSC-W220) t side 27
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) t side 27
* Du kan velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen. (Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner
t side 39)
22
Ta bilder (autojusteringsmodus)
Lukkerknapp
Makroknapp
Høyttaler
DISP-knapp
Blitsknapp
W/T
(zoomeknapp)
Modusvelger
Selvutløserknapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg
Når du tar opp film: Velg
.
Grunnleggende bruk
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
.
2 Hold armene presset mot kroppen for å stabilisere kameraet.
Plasser motivet i
midten av
fokuseringsrammen.
Ikke dekk til
høyttaleren med
fingeren din.
23
Ta bilder (autojusteringsmodus)
3 Ta opp med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1Trykk lukkerknappen halvveis ned, og hold den for å fokusere.
z (AE/AF)-låseindikatoren blinker (grønt), det høres en pipelyd, indikatoren holder opp å blinke og
forblir tent.
Indikator for AE/AF-lås
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Når du tar opp film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 4 cm (W)/50 cm (T) (fra linsen).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet på
nytt, og fokuser igjen.
I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet synes gjennom glass.
Motivet beveger seg raskt.
Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.
Bruke Enkelt opptak-modus
Still inn modusvelgeren på
.
Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se. Kameraet tar bilder med optimale
innstillinger, så de eneste innstillingene du kan endre er Bildestørrelse (Stor/Liten) (side 41),
Blits (Auto/Av) (side 42) og Selvutløser (10 sek./av).
• Batteristrømmen avtar raskere, fordi lysstyrken i bakgrunnsbelysningen i LCD-skjermen økes automatisk.
24
Ta bilder (autojusteringsmodus)
W/T Bruke zoomen
Trykk på T for å zoome, og på W for å zoome tilbake.
• Når zoomeforstørrelsen er større enn 4×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten finner du på side 77.
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk gjentatte ganger på B ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Autoblits
Blitser når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling).
: Tvungen blits på
: Sakte synkronisering (tvungen blits på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises
klart.
: Tvungen blits av
• Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
makro (Ta nærbilder)
Trykk gjentatte ganger på b (
) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt.
(Ingen indikator): Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på kort avstand.
Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen.
: Makro på
Kameraet justerer fokus slik at nære motiver prioriteres. Still inn Makro på ved opptak av nære motiver.
• Autofokushastigheten reduseres når du tar bilder med Makro.
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
25
Ta bilder (autojusteringsmodus)
Bruke selvutløseren
Trykk gjentatte ganger på V (
) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt.
(Ingen indikator): Uten bruk av selvutløser
: Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse
: Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
For å avbryte må du trykke på V (
) igjen.
• Bruk selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse for å hindre at bildet blir uskarpt. Lukkeren
utløses 2 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen, hvilket reduserer
kamerarystelsene når lukkerknappen trykkes.
• I Enkelt opptak-modus kan du bare velge
(10 sek.) eller
(Av).
26
Ta stillbilder (Scenevalg)
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
Modusvelger
Velg modus med modusvelgeren
1 Velg ønsket modus i Scenevalg med modusvelgeren.
Grunnleggende bruk
MENU-knapp
2 Ta opp med lukkerknappen.
Velg modus i SCN
1 Velg SCN med modusvelgeren.
2 Trykk på MENU-knappen, og velg den modusen som har v/V/b/B på
kontrollknappen (side 41).
3 Ta opp med lukkerknappen.
• Nærmere informasjon om modusen, se neste side.
Avbryte scenevalget
Still inn modusvelgeren på hva som helst annet enn Scenevalg-modusen.
27
Ta stillbilder (Scenevalg)
Scenevalgmodi
Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene.
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil,
utløses lukkeren automatisk. Hvis
du vil vite mer, se side 30.
Høy følsomhet
Setter deg i stand til å ta bilder
uten blits i svakt lys, med
bildestabilisering.
Halvlysportrett*
Setter deg i stand til å ta skarpe
bilder av mennesker mot en nattlig
bakgrunn, uten at atmosfæren går
tapt.
Halvlys*
Setter deg i stand til å ta opp
nattlige scener på avstand, uten at
omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
Gourmet
SteadyShot
(kun DSC-W210/W215)
Setter deg i stand til å ta skarpe
bilder og redusere uskarpheter.
Veksler til makromodus, så du
kan fotografere matretter i
appetittvekkende farger.
Strand
Setter deg i stand til å gjøre klare
opptak av det blå i vannet når du
fotograferer scener ved vannet.
Snø
Mykt snapshot
Setter deg i stand til å ta bilder
med en mykere atmosfære for
portretter, blomsteropptak osv.
Landskap
Fokuserer bare på et motiv på lang
avstand ved
landskapsfotografering osv.
Setter deg i stand til å ta opp klare
bilder uten reduserte farger i
snøscener eller på andre steder
hvor hele skjermen ser ut til å
være hvit.
Fyrverkeri*
Setter deg i stand til å ta bilder av
fyrverkeri i all sin prakt.
Under vann
Setter deg i stand til å fotografere
under vann i naturlige farger med
vanntett kamerahus.
* Når du tar bilder med modusen
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri), blir
lukkerhastigheten lavere og bildet ofte uklart, så det anbefales å bruke stativ.
28
Ta stillbilder (Scenevalg)
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. viser at en funksjon er tilgjengelig, eller — at den ikke er
tilgjengelig.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen.
Makro
—
—
/
Ansiktsregistrering
*2
—
—
/
—
—
—
/
/
/
—
—
Smilregistrering
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Smilfølsomhet
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Serie/
Eksponeringsgruppe
—
Hvitbalanse
—
Rødøyered.
—
Selvutløser
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
Grunnleggende bruk
Blits
—
—
—
*3
—
—
*1) [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse].
*2) [Av] kan ikke velges for [Ansiktsregistrering].
*3) Du kan bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for [Hvitbalanse].
• Modusen
(SteadyShot) er kun tilgjengelig for DSC-W210/W215.
29
Ta stillbilder (Scenevalg)
Ta opp i smilutløsermodus
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Velg modusen
(Smilutløser) med modusvelgeren.
2 Rett kameraet mot motivet og fokuser ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å stille inn smilregistreringsmodus.
Smilutløseren går over i standby.
Smilregistreringsmerke/Antall bilder
Smilregistreringsramme (oransje)
Smilfølsomhetsindikator
4 Vent på at et smil skal registreres.
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren, tar kameraet automatisk opptil
seks bilder. Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å forlate smilutløsermodus.
• Opptak med smilutløseren avsluttes automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller internminnet er fullt,
eller når seks bilder er tatt.
• Du kan velge den delen av motivet som skal ha prioritet for smilregistrering med [Smilregistrering]
(side 43).
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilfølsomhet] (side 43).
• Du kan la kameraet ta bildet automatisk når en hvilken som helst person som vises i
smilregistreringsrammen (oransje) smiler, etter at du har trykket lukkerknappen helt ned.
• Bildet vil kanskje ikke være i fokus hvis avstanden mellom kameraet og motivet har endret seg etter at
lukkerknappen ble trykket helt ned. Eksponeringen vil kanskje ikke bli riktig hvis lysstyrken i
omgivelsene endrer seg.
• Ansikter vil kanskje ikke bli registrert på riktig måte når:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansikter er delvis skjult av solbriller, masker, hatter osv.
– Motivene ikke vender mot kameraet.
• Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
• Du kan ikke endre zoomeforholdet når smilutløseren er i standby.
30
Ta stillbilder (Scenevalg)
z Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
Grunnleggende bruk
1 Ikke dekk øynene med panneluggen.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned.
Registreringshyppigheten er høyere når øynene er smalere enn vanlig.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes.
31
Vise bilder
(avspillingszoom)-knapp
(Indeksknapp)
z-knapp
v/V/b/B-knapp
-knappen
(avspilling)
Kontrollknapp
MENU-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
• Hvis du trykker på
(avspillingsknappen) mens kameraet er av, slås kameraet automatisk på i
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, må du trykke på
(avspillingsknappen) på
nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z igjen for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fort forover, b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til
normal avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises i en mindre størrelse.
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på (T) mens du viser et stillbilde.
For å zoome tilbake må du trykke på W.
Juster posisjonen med v/V/b/B.
Trykk på z for å avbryte avspillingszoomen.
Viser det viste området av hele bildet
I dette tilfellet blir sentrum større.
• Lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 59).
32
Vise bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermbildet mens et enkeltbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z.
Bildeindeks] fra
(Vise bilder) i
HOME-skjermbildet.
• Hver gang du trykker på
(indeks), øker antallet bilder på indeksskjermbildet.
• Når du bruker "Memory Stick Duo", og det er flere mapper, må du velge mappevalglinjen
med b, og deretter velge den ønskede mappen med v/V.
Grunnleggende bruk
• Du kan også aksessere indeksskjermen ved å velge [
Mappevalglinje
33
Slette bilder
(Indeksknapp)
-knappen (avspilling)
z-knapp
v/V/b/B-knapp
MENU ( )-knappen
Kontrollknapp
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
2 Trykk på MENU (
)-knappen ved bruk av enkeltbildevisningsmodus eller
indeksvisningsmodus.
3 Velg
(Slett) med v/V på kontrollknappen.
4 Bruk b/B og velg ønsket slettemetode blant [Dette bildet], [Flere bilder] og
[Alt i denne mappen], og trykk deretter på z.
• Det viste elementet varierer med valgt avspillingsmodus (enkeltbildemodus eller indeksmodus).
34
Slette bilder
Hvis du velger [Dette bildet]
Du kan slette det valgte bildet.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Hvis du velger [Flere bilder]
Du kan velge og slette flere bilder på en gang.
1 Velg de bildene du vil slette, og trykk deretter på z.
-merket vises i avkrysningsboksen til bildet.
Indeksvisning
Grunnleggende bruk
Enkeltbilde
2 Trykk på MENU ( )-knappen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Du kan også slette alle bildene i en mappe etter at du har valgt [Flere bilder] på
indeksskjermbildet. Velg mappevalgslinjen med b, og merk mappen med et
-merke.
Hvis du velger [Alt i denne mappen]
Du kan slette alle bildene i en valgt mappe.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
35
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermbildet er inngangsskjermbildet for alle funksjonene til kameraet, og det kan
hentes frem uansett modusinnstilling (opptak/visning).
Kontrollknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME-knappen for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Guide
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke vise HOME-skjermbildet når det opprettes en PictBridge-forbindelse eller en
USB-forbindelse.
• Hvis du trykker på HOME-knappen igjen, stilles kameraet inn på opptaks- eller
visningsmodus.
36
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
HOME-elementer
Hvis du trykker på HOME, vises følgende elementer. Bare de tilgjengelige elementene vises
på skjermen. Nærmere informasjon om elementene vises på skjermen i veiledningen.
Kategorier
Elementer
Opptak*1
Opptak (side 22)
Vise bilder
Enkeltbilde
Lysbildevisning
Lysbildevisning (side 56)
Musikkverktøy (side 97)
Last ned musikk
Utskrift
Formater musikk
Utskrift (side 102)
Administrer minne
Grunnleggende bruk
Bildeindeks
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 69)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy (side 71)
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 72)
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Smildemomodus
Hovedinnstillinger 2 (side 74)
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 76)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2 (side 79)
Auto-orient.*2
Autovisning
Klokkeinnstillinger (side 80)
Language Setting (side 81)
*1 Den opptaksmodusen
*2 Kun DSC-W220.
som er valgt med modusvelgeren vil bli brukt.
37
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke menyelementene
z-knapp
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
Funksjonsveileder
Hvis du stiller inn [Funksj.veiv.] på [Av],
slår du av funksjonsveiledningen (side 72).
• Menyen vil vises kun i opptaks- og avspillingsmodus.
• Forskjellige elementer vil være synlige, avhengig av den valgte modusen.
2 Velg det ønskede menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på v/V, inntil elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B, inntil innstillingen vises på
skjermen.
• I avspillingsmodus må du velge en innstilling og trykke på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyen.
38
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer, avhengig av modusinnstillingen (opptak/visning)
og modusvelgerens stilling i opptaksmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på
skjermen.
( : Tilgjengelig)
Modusvelgerens stilling:
Scene
Opptaksmeny (side 41)
—
—
Bildestørr.
Blits
*2
—
—
*1
*1
—
Ansiktsregistrering
—
—
—
—
*2
—
—
—
Smilregistrering
—
—
—
*2
Smilfølsomhet
—
—
—
*2
REC-modus
—
Scenegjenkjenning
—
EV
*2
—
Grunnleggende bruk
Scenevalg
—
—
—
—
—
ISO
—
—
—
Målemodus
—
—
—
Fokus
—
—
—
Hvitbalanse
—
—
Hvitbalanse under vann
—
—
Blitsnivå
—
—
Rødøyered.
*2
*2
—
—
*2
—
DRO
—
—
—
Fargemodus
—
—
—
SteadyShot
(kun DSC-W220)
—
—
—
—
—
—
—
(Opptaksinnstillinger)
*1 Antallet elementer som kan velges er begrenset, sammenliknet med andre modi (side 24).
*2 Bruken er begrenset i samsvar med den valgte scenevalgsmodusen (side 29).
39
Menyelementer
Visningsmeny (side 56)
(Slett)
(Retusjere)
(Lysbildevisning)
(Div. størrelser for endring)
(Beskytt)
(Utskrift)
(Velg mappe)
40
(Rotere)
Bruke opptaksfunksjonene
Opptaksmeny
Funksjonene i opptaksmodus som bruker MENU er beskrevet nedenfor.
Nærmere informasjon om bruken av menyen finner du på side 38.
Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Standardinnstillingene er markert med .
Scenevalg: Velge scenevalg
Velger scenevalg fra menyen.
Du kan ta bilder med innstillingene forhåndsjustert så de passer til forholdene i ulike scener
(side 27).
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
For stillbilder
Velger bildestørrelse for opptak av stillbilder.
Bruke opptaksfunksjonene
Hvis du vil vite mer, se side 11 og 12.
Enkelt opptak-modus
Velger stillbildestørrelse for Enkelt opptak-modus.
Stor
Tar bilder med størrelsen [12M].
Liten
Tar bilder med størrelsen [3M].
For film
640 (fin)
Velger bildestørrelse for opptak av film.
640 (std.)
41
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
Blits: Blitsinnstilling
Velger blitsinnstillingen i Enkelt opptak-modus.
Auto
Blitsen blinker når lyset er utilstrekkelig, eller i motlys.
Av
Bruker ikke blitsen.
Ansiktsregistrering: Registrere motivets ansikt
Velger hvorvidt ansiktsregistreringsfunksjonen skal brukes eller ikke, og velger også den
delen av motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved bruk av funksjonen.
Registrerer ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits,
eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
(Av)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
(Auto)
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
(oransje)
Ansiktsregistreringsramme
(hvit)
(Barneprioritet)
Registrerer og fotograferer med prioritet på barns ansikt.
(Voksenprioritet)
Registrerer og fotograferer med prioritet på voksnes ansikt.
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
• I modusen
(Mykt snapshot) er ansiktsregistreringsfunksjonen aktivert.
• Når Scenevalg er stilt inn på modusen
(Mykt snapshot), er standardinnstillingen for
[Ansiktsregistrering] [Auto].
• Selv om [Ansiktsregistrering] er fast innstilt på [Auto] når modusen
(Enkelt opptak) er valgt, vises
ingen ansiktsregistreringsrammer.
• Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres. Bare opptil 4 av ansiktene til personene i motivet
ditt kan imidlertid registreres når modusen
(Mykt snapshot) er valgt i scenevalgsmodus.
42
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
• Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille inn fokus etter
prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedpersonen i bildet vil bli oransje.
• Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
• Ansikter vil kanskje ikke bli registrert på riktig måte når:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansikter er delvis skjult av solbriller, masker, hatter osv.
– Motivene ikke vender mot kameraet.
• Voksne og barn vil kanskje ikke bli gjenkjent på riktig måte, avhengig av forholdene.
Smilregistrering: Stille inn smilregistreringsfunksjonen
Velger den delen av motivet som skal prioriteres for smilutløserfunksjonen. Nærmere
informasjon om Smilutløseren, se side 30.
Registrerer og fotograferer smilende ansikter automatisk.
(Barneprioritet)
Registrerer og fotograferer med prioritet på barns ansikt.
(Voksenprioritet)
Registrerer og fotograferer med prioritet på voksnes ansikt.
• Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
Smilfølsomhet: Stille inn smilfølsomheten
Dette stiller inn smilregistreringsnivået når modusen
Scenevalg.
Bruke opptaksfunksjonene
(Auto)
(Smilutløser) (side 30) er valgt i
(Lav)
Registrerer et stort smil.
(Middels)
Registrerer et normalt smil.
(Høy)
Registrerer selv et lite smil.
• Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
43
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
REC-modus: Velge kontinuerlig opptaksmetode
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Ikke kontinuerlig opptak.
Tar opp 100 bilder i rask rekkefølge når du trykker på
lukkerknappen og holder den nede.
• Blitsen er stilt inn på
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Tvungen blits av).
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnet er, jo større er forskjellen i
eksponeringsverdi.
• Når du ikke kan avgjøre hva som er riktig eksponering, kan du
ta opp i eksponeringsgruppemodus, så du får ulike
eksponeringsverdier. Du kan velge det bildet som er best
eksponert etterpå.
• Når modusvelgeren er stilt inn på
, er
eksponeringsgruppemodus ikke tilgjengelig.
• Blitsen er stilt inn på
(Tvungen blits av).
Om Serie (motormodus)
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,6 sekunder. Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering er låst til de verdiene som er stilt inn for det første bildet.
Om Eksponeringsgruppemodus
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 46), forandrer eksponeringen seg, basert på den justerte
lysheten.
• Opptaksintervallet er det samme som for seriemodus, men kan øke avhengig av opptaksforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
44
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Scenegjenkjenning: Bestemme hvilken scene som skal fotograferes, og ta bildet
Kameraet registrerer automatisk de aktuelle opptaksforholdene, som f.eks. motlys eller en
nattlig scene, og tar så bildet.
(Av)
Bruker ikke scenegjenkjenning.
(Auto)
Kamera registrerer forhold som f.eks. motlys eller en nattlig
scene, og tar bildet med de innstillingene som er optimale.
Hvis kameraet ikke gjenkjenner scenen, tar den bildet som
om Scenegjenkjenning var stilt inn på [Av].
(Avansert)
Kameraet tar ett bilde uten bruk av
scenegjenkjenningsfunksjonen, og et annet bilde med
scenegjenkjenning. vises ved siden av et
scenegjenkjenningsmerke. (Tilsammen to bilder)
Hvis kameraet ikke gjenkjenner scenen, tar det bare ett bilde.
I dette tilfellet tas bildet som om Scenegjenkjenning var stilt
inn på [Av].
Bruke opptaksfunksjonene
Merke for aktuell innstilling
Merke for
scenegjenkjenning
Om scener som gjenkjennes
Følgende scener kan gjenkjennes: Kameraet identifiserer den optimale scenen og viser hvert
enkelt merke.
Når lukkerknappen trykkes halvveis ned mens et merke vises, blir merket grønt, og
Scenegjenkjenning er bekreftet.
Halvlys
Halvlysportrett
Halvlys med stativ (kun DSC-W220)
Motlys
Portrett i motlys
• Scenegjenkjenning fungerer ikke i følgende situasjoner:
– Under opptak i seriemodus
– Ved bruk av digital zoom
• Selv om [Scenegjenkjenning] er fast innstilt på [Auto] når modusen
(Enkelt opptak) er valgt, vises
ikke det aktuelle innstillingsmerket eller scenegjenkjenningsmerket.
• Blitsen er stilt inn på
(Autoblits) eller
(Tvungen blits av).
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er stilt inn på [Av], og [Scenegjenkjenning] er stilt inn på [Auto] eller
[Avansert], endres [Ansiktsregistrering] til [Auto].
45
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er [Av], kan scenene
(halvlysportrett) og
(motlysportrett) ikke
registreres.
• Scener av typen
(Halvlys med stativ) kan noen ganger ikke gjenkjennes i et miljø hvor vibrasjoner
overføres til kameraet selv om det er montert på et stativ (kun DSC-W220).
• Noen ganger blir lukkerhastigheten lav når en scene gjenkjennes som en scene av typen
(Halvlys med
stativ). Pass på å holde kameraet stille under opptak (kun DSC-W220).
• Det aktuelle innstillingsmerket og scenegjenkjenningsmerket vises uansett hvilke skjerminnstillinger som
er i bruk (side 20).
• Noen ganger kan disse scenene ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen.
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot –: Gjør bildet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjør bildet lysere.
• Nærmere informasjon om eksponeringen, se side 9.
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3EV.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil
eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.
46
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
ISO: Velge en lysfølsomhet
Velger ISO-følsomheten.
Lav ISO-følsomhet
(Auto)
Høy ISO-følsomhet
• Nærmere informasjon om ISO-følsomheten, se side 9.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] når du stiller inn Serie eller
Eksponeringsgruppe.
• Når du tar opp i bedre lys, øker kameraet automatisk reproduksjonen av fargetoner og bidrar til å unngå
hvitaktige bilder (unntatt når [ISO] er stilt inn på [ISO 100]).
Bruke opptaksfunksjonene
Du kan redusere uskarphet i bilder tatt på mørke steder eller
av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et
høyere tall). Bildet har imidlertid en tendens til å bli mer
kornete med økende ISO-følsomhetstall. Velg et ISOfølsomhetstall i samsvar med opptaksforholdene.
47
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
(Kun for stillbilde)
Måler bare på en del av motivet (punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
• Nærmere informasjon om eksponeringen, se side 9.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [Fokus] på [Senter-AF] for
å fokusere på måleposisjonen (side 49).
• Du kan velge målemodus kun når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av].
48
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
Indikator for AFavstandssøkerramme
(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som
du vil ha det.
Bruke opptaksfunksjonene
AF-avstandssøkerramme
(Kun for stillbilde)
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
(Punkt-AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt
område.
• Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som
du vil ha det. Hold kameraet støtt, så ikke AFavstandssøkerrammen rettes mot noe annet enn motivet.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
49
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
0.5 m
Fokuserer automatisk og raskt på området rundt en tidligere
innstilt avstand (halvmanuell).
1.0 m
• Fokuserer på et motiv i alle deler av søkerrammen i halvmanuell
modus.
• Denne modusen er nyttig når du gjentatte ganger fotograferer et
motiv på samme avstand.
• Bruk "Halvmanuell" når det er vanskelig å oppnå skarpt fokus
med automatisk fokusering, f.eks. når du fotograferer et motiv
gjennom netting eller et vindu.
3.0 m
7.0 m
(ubegrenset avstand)
• AF står for autofokus.
• Når du bruker Digital Zoom eller AF-lys, vil AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og vises med en
stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.
• Du kan endre fokuseringsmetode kun når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av].
• Når du tar opp film, kan du bare velge [Multi-AF] eller [ ].
• Den halvmanuelle avstandsinnstillingen har en viss feilmargin, og denne feilmarginen øker når zoomen er
stilt inn på T-siden, eller linsen vippes oppover eller nedover.
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller
[Punkt-AF], kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv på kanten av rammen.
Skulle dette skje, må du gjøre følgende:
1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og
trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AE/AF-lås
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil.
50
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig
komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned.
Hvitbalanse: Justere fargetonene
(Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
(Dagslys)
Justerer for utendørs forhold ved klar himmel, ved
solnedgang, om natten, i nærheten av neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for dagslyshvitt
fluorescerende lys.
Bruke opptaksfunksjonene
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis
fargene i bildet virker unaturlige.
51
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
n (Hvitglødende)
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart
lys, som f.eks. i et fotostudio.
(Blits)
(Kun for stillbilde)
Justerer for blitsforhold.
• Nærmere informasjon om hvitbalansen, se side 10.
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra i [Blits]-modus, er [Hvitbalanse] stilt inn på [Auto] når du tar bilder med blits.
• Når modusen
(Under vann) er valgt i Scenevalg, kan du bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for
[Hvitbalanse].
Hvitbalanse under vann: Justere fargetoner i undervannsmodus
Justerer fargetonen ved bruk av modusen
(Auto)
(Under vann) (side 28).
Kameraet justerer automatisk fargetonene under vann, så de
virker naturlige.
(Under vann 1)
Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av blått.
(Under vann 2)
Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av grønt.
(Blits)
Justerer for bruk av blits under vann.
• Avhengig av fargen på vannet vil det noen ganger ikke være mulig å foreta en god justering, uansett om
[Under vann 1] eller [Under vann 2] er valgt.
• Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse under vann] inn på [Auto].
52
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
(–)
Reduserer blitsnivået.
(Normal)
(+)
Øker blitsnivået.
• Hvis du vil skifte blitsmodus, se side 25.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, har denne justeringen kanskje ingen effekt.
Rødøyered.: Stille inn rødøyereduksjon
(Auto)
Blitsen blinker for å redusere problemet med røde øyne
automatisk når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
Bruke opptaksfunksjonene
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas,
for å redusere problemet med røde øyne ved bruk
av blits.
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund fra
du trykker på lukkerknappen. Du må også passe på at motivet ikke beveger seg i denne tiden.
• Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle
forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot
eller bort fra forhåndsblinket. Når øynene til motivet blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av
[Retusjere] på visningsmenyen (side 59) eller med den medfølgende programvaren "PMB".
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, blinker ikke blitsen for å redusere problemet med røde
øyne, selv når [Auto] er valgt.
53
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 38
DRO: Optimalisere lysstyrke og kontrast
Analyserer den scenen som skal tas opp, og forbedrer bildekvaliteten automatisk.
(Av)
(DRO standard)
(DRO plus)
Justerer ikke.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i hele
scenen.
Kameraet justerer automatisk lysstyrken og kontrasten i
bildene område for område.
• DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer", eller dynamisk områdeoptimalisering, en
funksjon som automatisk optimaliserer forskjellen mellom lyse og mørke områder av et bilde.
• Avhengig av opptaksforholdene vil det kanskje ikke være mulig å oppnå korreksjonseffekter.
• Merk deg følgende punkter når [DRO plus] er innstilt.
– Bildeprosesseringen krever tid.
– Du kan kun velge blant [ISO AUTO], [ISO 100] og [ISO 400].
– Når serie- eller nivåtrinnopptak er valgt, avbrytes [DRO plus], og [DRO standard] stilles inn.
Fargemodus: Endre livligheten i bildet eller legge til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter.
(Normal)
(Livlig)
(Kun for stillbilde)
54
Gir bildet standardfarge.
Gir bildet sterk og klar farge.
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
(Bruntone)
Gjør bildet sepia-farget.
(S/HV)
Gjør bildet sort/hvitt.
Velger bildestabiliseringsmodus.
(Opptak)
Bildestabiliseringsfunksjonen aktiveres når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid bildestabiliseringsfunksjonen. Du kan
stabilisere bildene, selv om du zoomer inn på et motiv langt
unna.
Bruke opptaksfunksjonene
SteadyShot: Velger bildestabiliseringsmodus (kun DSC-W220)
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Opptak]-modus.
(Av)
Bruker ikke bildestabiliseringsmodus.
• I autojusteringsmodus eller enkelt opptak-modus eller modusen
(Gourmet) er [SteadyShot] stilt inn på
[Opptak].
• I forbindelse med film kan du kun stille inn [Fortsett] eller [Av]. Standardinnstillingen er [Fortsett].
• I følgende tilfeller vil kanskje ikke bildestabiliseringsfunksjonen fungere som den skal.
– Når kameraet ristes for kraftig.
– Når lukkerhastigheten er for lav, for eksempel ved opptak av nattlige scener.
(Opptaksinnstillinger): Velge opptaksinnstillinger
Velger innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene som vises i denne menyen, er de
samme som de du finner i [
Opptaksinnstillinger] i HOME-skjermbildet. Se side 37 og 76.
55
Bruke visningsfunksjonene
Visningsmeny
Dette avsnittet forklarer de menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENUknappen i avspillingsmodus. Nærmere informasjon om bruken av menyen finner du på
side 38.
(Slett): Slette bilder
Velger og sletter bilder i enkeltbildevisning eller indeksskjermbildet. Se side 34.
(Dette bildet)
Sletter det bildet som nå er valgt.
(Flere bilder)
Velger og sletter flere bilder.
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
Bildene spilles av automatisk i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
1 Trykk på MENU-knappen.
2 Velg
(Lysbildevisning) med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Innstillingsskjermbildet vises.
3 Velg [OK], og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen starter.
• Innstillingen beholdes inntil den endres.
• Du kan ikke spille av filmer.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk på z.
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.
Justere musikkvolumet
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
56
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Endre oppsettet
På oppsettskjermbildet må du velge hvert enkelt element med v/V, og deretter trykke på z.
De elementene som kan stilles inn, er som følger.
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Du kan kun velge noe hvis du bruker en "Memory Stick Duo" (selges separat). Denne
innstillingen er låst til [Mappe] når internminnet brukes til å lagre bilder.
Alle
Spiller av alle stillbildene på en "Memory Stick Duo" i
rekkefølge.
Mappe
Spiller av alle stillbildene i den valgte mappen.
Effekter
Enkel lysbildevisning med skifte av stillbilder med et
forhåndsinnstilt mellomrom
Grunnleggende
En grunnleggende lysbildevisning som passer til en lang
rekke scener
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en
atmosfære som i en filmscene
Elegant
En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo
Aktiv
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener
Ansikt 1: Grunnlegg.
En middels rask lysbildevisning som passer for forskjellige
scener og som gir optimale resultater for bilder som viser
ansikter. Det zoomes inn på ansikter i stillbilder, og flere
bilder vises sammen.
Ansikt 2: Nostalgisk
En sakte, stemningsfull lysbildevisning som gir optimale
resultater for bilder som viser ansikter. Det zoomes inn på
ansikter i stillbilder, og flere bilder vises sammen.
Ansikt 3: Elegant
En livlig, kvikk lysbildevisning som gir optimale resultater
for bilder som viser ansikter. Det zoomes inn på ansikter i
stillbilder, og flere bilder vises sammen.
Bruke visningsfunksjonene
Enkel
57
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Musikk
Den musikken som spilles av, bestemmes standardmessig av den effekten du har valgt. Du kan
tilpasse denne innstillingen og kombinere en hvilken som helst musikk med en hvilken som helst
effekt. Det går også an å velge blant flere varianter av bakgrunnsmusikk (BGM).
Music1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel]
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Grunnleggende]
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk]
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Elegant]
Music5
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv]
Music6
Du kan endre standardinnstillingene.
Music7
Music8
Av
Ikke bruk BGM.
Tilbake
Går tilbake til innstillingsskjermbildet.
Intervall
1 sek.
3 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Enkel]
lysbildevisning.
5 sek.
10 sek.
Auto
Intervallet er stilt inn så det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er låst på [Auto] når [Enkel] ikke er valgt som
[Effekter].
Gjenta
58
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
z Legge til/skifte ut musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av under
lysbildevisningen. Du kan overføre musikk ved hjelp av [ Musikkverktøy] i
(Lysbildevisning) i
HOME-skjermbildet og "Music Transfer"-programvaren (inkludert) som er installert på en datamaskin. Du
finner mer informasjon på sidene 97 og 99.
• Du kan ta opp opptil åtte musikkstykker på kameraet (de åtte forhåndsinnstilte stykkene (Music 1–8) kan
byttes ut med dem du overførte).
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet, er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du
utføre [Formater musikk] (side 97) og overføre musikken igjen.
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Legger til effekter eller foretar korreksjoner på et innspilt bilde, og lagrer det som ny fil. Det
opprinnelige bildet beholdes.
Retusjere stillbilder
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Retusjere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha valgt den
ønskede modusen med b/B.
4 Retusjer bildene ved å følge instruksjonene for hver enkelt retusjeringsmodus nedenfor.
(Trimme)
Avspillingszoom utføres på bildet, og en del av bildet beskjæres.
Bruke visningsfunksjonene
1 Velg de bildene du vil retusjere mens de vises i enkeltbildevisning.
1 Trykk på W/T for å zoome inn på trimmeområdet.
2 Still inn punktet med v/V/b/B, og trykk deretter på MENUknappen.
3 Velg [Bildestørr.] med v/V, og trykk deretter på z.
Velg en bildestørrelse å ta opp med v/V, og trykk deretter på
z igjen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets
egenskaper.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av
det opprinnelige bildet.
59
Visningsmeny
(Rødøyekorreksjon)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Korrigerer forekomsten av røde øyne som skyldes blitsen.
Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde øyne, avhengig av bildets
egenskaper.
(Uskarp maskering)
Gjør bildet skarpere innenfor en valgt ramme.
1 Still inn det området (den rammen) du vil retusjere i det
aktuelle bildet, med v/V/b/B, og trykk deretter på MENUknappen.
2 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Avhengig av bildet kan det hende at korreksjonen ikke vil være
tilstrekkelig, eller at bildekvaliteten vil bli dårligere.
(Mykt fokus)
Gjør omkretsen rundt et valgt punkt uklar, for å fremheve et
motiv.
1 Still inn senterpunktet i det bildet du vil retusjere, med v/V/
b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V, og trykk deretter på z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk deretter på z en
gang til.
3 Bruk W/T til å justere området du vil retusjere.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
60
Visningsmeny
(Delvis farge)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Omgir et valgt punkt med en sort/hvitt-effekt for å angi et motiv.
1 Still inn senterpunktet i det bildet du vil retusjere, med v/V/
b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
2 Bruk W/T til å justere området du vil retusjere.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
(Fiskeøyeobjektiv)
Legger til en en fiskeøyeeffekt rundt et valgt punkt.
(Kryssfilter)
Legger til stjerneglanseffekter for lyskilder.
Bruke visningsfunksjonene
1 Still inn senterpunktet i det bildet du vil retusjere, med v/V/
b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V, og trykk deretter på z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk deretter på z en
gang til.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
1 Velg [Nivå] med v/V, og trykk deretter på z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk deretter på z en
gang til.
2 Juster den lengden du vil retusjere, med W/T.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
61
Visningsmeny
(Uskarp stråleeffekt)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
Bestemmer midtpunktet for å skape inntrykk av bevegelse i
stillbildet.
1 Still inn senterpunktet i det bildet du vil retusjere, med v/V/
b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
2 Bruk W/T til å justere området du vil retusjere.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
(Retro)
Gjør bildet mykere ved å gjøre fokus mindre skarpt og redusere
lyset fra omgivelsene, så det ser ut som om bildet er tatt med et
gammelt kamera.
1 Velg [Nivå] med v/V, og trykk deretter på z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk deretter på z en
gang til.
2 Bruk W/T til å justere området du vil retusjere.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
(Smil)
Får det til å se ut som en person smiler. Når kameraet oppdager et
ansikt som kan retusjeres, vises en ramme rundt ansiktet.
1 Velg [Nivå] med v/V, og trykk deretter på z.
Velg retusjeringsnivå med v/V, og trykk deretter på z en
gang til.
2 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Retusjering vil kanskje ikke være mulig, avhengig av bildet.
62
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
(Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen i samsvar med bruken
Du kan endre bildeforholdet og størrelsen på bildene som skal tas opp, og deretter lagre dem
som nye filer.
Du kan konvertere bilder til bildeforhold 16:9 for visning med høy oppløsning, og til VGAstørrelse for vedlegg til blogger eller e-post.
HDTV (
)
Blogg / E-postvedlegg (
Endrer bildeforholdet fra 4:3/3:2 til 16:9 og sparer en 2Mstørrelse.
)
Endrer bildeforholdet fra 16:9/3:2 til 4:3 og sparer en VGAstørrelse.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Div. størrelser for endring] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha
valgt den ønskede bildestørrelsen med b/B.
Bruke visningsfunksjonene
1 Velg de bildene du vil retusjere mens de vises som enkeltbilder.
4 Trykk på W/T for å zoome inn fra det området du ønsker å trimme.
5 Still inn punktet med v/V/b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
•
•
•
•
Nærmere informasjon om bildestørrelsen, se side 11.
Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Du kan ikke endre bildestørrelsen fra VGA til [HDTV].
Forstørring og annen størrelsesendring av bildet kan redusere bildekvaliteten.
63
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
(Beskytt): Forhindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
(Beskytt)-indikatoren vises på et beskyttet bilde.
(Dette bildet)
Beskytter/låser opp det bildet som er valgt i øyeblikket.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg de bildene du vil beskytte mens de vises i enkeltbildevisning.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Beskytt] med v/V på kontrollknappen, [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
Velge og beskytte bilder
1 Trykk på MENU-knappen i enkeltbildemodus eller i indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V på kontrollknappen, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter
på z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg det bildet du vil beskytte, med b/B, og trykk deretter på z.
legges til på det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder du vil beskytte, og trykk deretter på z.
5 Trykk på MENU-knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
64
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
I indeksmodus:
3 Velg det bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
legges til på det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 3.
5 For å velge alle bildene i en mappe, må du velge mappevalglinjen med b, og deretter trykke på
z.
legges til den valgte mappen.
6 Trykk på MENU-knappen.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke beskytte alle bildene når det er mer enn 999 filer.
• Merk at formatering sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder
som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
Oppheve beskyttelsen
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
Legger til et utskriftsbestillingsmerke (
Se side 105.
) til det bildet du vil skrive ut.
(Dette bildet)
Legger til et DPOF-merke til det bildet som velges nå. Sletter
DPOF-merket når det valgte bildet har et DPOF-merke.
(Flere bilder)
Velger bilder og merker dem med DPOF-merker. Sletter DPOFmerker som allerede er lagt til.
Bruke visningsfunksjonene
Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å utføre den
samme prosedyren som da du beskyttet bildet.
Indikatoren
forsvinner.
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
Skrive ut bilder tatt med kameraet.
Se side 102.
65
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 38
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
] og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Velg mappe): Velge mappe for bildevisning
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med en
"Memory Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte valg av mappe
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
z Om mappene
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller
opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 69)
• Bytte mappe for lagring av innspilte bilder t [Endre REC-mappe] (side 70)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe
: Gå til neste mappe
: Går enten til forrige eller neste mappe
66
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og
innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME-skjermbildet.
(Administrer minne) eller
(Innst.) i
Kontrollknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME-knappen for å vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Administrer minne) eller
(Innst.) med b/B på kontrollknappen.
Tilpasse innstillingene
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
• HOME-skjermbildet vises når du trykker på b.
67
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og innstillingene
5 Velg en innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
Avbryte innstillingsendringen
Velg [Avbryt] hvis dette alternativet vises på skjermen, og trykk deretter på z.
Hvis ikke må du trykke på b.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
• Hvis du trykker på HOME-knappen igjen, stilles kameraet inn på opptaks- eller visningsmodus.
68
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er
allerede formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Tilpasse innstillingene
Ny REC-mappe
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeopprettelsen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en annen
opptaksmappe.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du finner mer informasjon på "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 92).
69
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte bytte av REC-mappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopier
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig kapasitet.
2 Velg [Kopier] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen begynner.
Avbryte kopiering
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk deretter på z.
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteri som nesten er oppbrukt, kan
det hende batteriet vil gå tomt for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Du kan ikke velge hvilke bilder som skal kopieres.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter formatere internminnet
([Format] i [Internt minneverktøy]) (side 71).
• Det opprettes en ny mappe i "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en
bestemt mappe å kopiere bilder til.
•
(utskriftsrekkefølgemerker) på bildene vil ikke bli kopiert.
70
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
Tilpasse innstillingene
71
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Pipingen/lyden av lukkerknappen høres når du trykker på
kontroll-/lukkerknappen.
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises funksjonsveiviseren.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
opprettholdes de bildene som er lagret i internminnet.
1 Velg [Initialiser] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte initialisering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.
72
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Smildemomodus
Du kan vise en demonstrasjon av smilutløsermodus.
På
Utfører en demonstrasjon ved bruk av smilutløsermodus.
Av
Utfører ikke.
1 Velg modusen
(Smilutløser) med modusvelgeren (side 28).
2 Rett kameraet mot motivet, og trykk lukkerknappen helt ned.
Demonstrasjonen starter.
• Hvis du ikke bruker kameraet på ca. 15 sekunder, starter demonstrasjonen automatisk, selv om
lukkerknappen ikke trykkes.
• Du kan forlate demonstrasjonen midlertidig etter at den har startet, ved å trykke lukkerknappen helt ned.
• Selv om lukkeren utløses når kameraet oppdager et smil, tas ingen bilder.
• Du må alltid bruke innstillingen [Av] for å ta et ordentlig smilutløserbilde.
Tilpasse innstillingene
73
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen til flerbruksterminalen.
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (sidene 90 og 102).
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel
skriver med [Auto]-innstillingen, må du velge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller en
USB-enhet med [Auto]-innstillingen, må du velge [Mass
Storage].
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 102).
PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet kopieres til datamaskinen. (Med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en Masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 90).
COMPONENT
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til den tilkoblede
TV-en (side 82).
74
HD(1080i)
Velg dette elementet for å koble kameraet til en HD-TV
(High Definition TV) som er 1080i-kompatibel.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en TV
som ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. TV-fargesystemene varierer fra land til land og fra region til region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, må du sjekke hvilket TV-fargesystem som brukes i det
landet eller den regionen hvor du befinner deg (side 84).
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (f.eks. for
Europa).
Vid zoomevisning
Under avspilling på en High Definition TV vises stillbilder med et bildeforhold på 4:3 og 3:2
med bildeforholdet 16:9. I dette tilfellet vil øverste og nederste del av bildet bli noe beskåret.
Spiller av med bildeforholdet 16:9.
Av
Bruker ikke vid zoomevisning.
• De eneste bildene som kan spilles av med vid zoomevisning er bilder med bildeforhold 4:3 og 3:2. Filmer,
16:9-bilder og portrettbilder kan ikke zoomes.
• Det bildet som vises på kameraets LCD-skjerm, endres ikke.
Tilpasse innstillingene
På
75
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet allikevel ikke komme i fokus.
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av
motivet eller ikke.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– Halvmanuell er stilt inn (side 50).
– Modusene
(Landskap), (Halvlys) eller
(Fyrverkeri) velges i scenevalgsmodus.
• Når du bruker AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AFavstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær
midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i
AF-lyset på kort hold.
Rutenettlinje
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene lagres ikke.
76
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer fokus automatisk når du trykker på lukkerknappen og
holder den halvveis nede. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer fokus automatisk før du trykker på lukkerknappen og
holder den halvveis nede. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
• AF-modusinnstillingen er ugyldig når ansiktsregistreringsfunksjonen eller smilregistreringsfunksjonen er
aktivert.
• Ved bruk av halvmanuell modus fungerer autofokus som i modusen [Enkel].
Digital zoom
Smart
(smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke
vil bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen.
Ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [12M],
[3:2(11M)] eller [16:9(9M)].
• Total forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 8×, inklusive
optisk zoom på 4×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir
dårligere når den optiske zoomeskalaen overskrides.
Av
Ikke bruk digital zoom.
Tilpasse innstillingene
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 4×). Når forstørrelsen overstiger 4×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
77
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Bildestørrelse og total zoomeskala ved bruk av smart zoom (inklusive optisk zoom 4×)
Størrelse
Total zoomeforstørrelse
8M
Ca. 4,9×
5M
Ca. 6,2×
3M
Ca. 7,8×
VGA
Ca. 25×
16:9(2M)
Ca. 8,3×
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– Modusen
(Smilutløser) er valgt i scenevalgsmodus.
– Du tar opp film.
Konvert.-linse
Stilles inn for å oppnå passende fokus ved bruk av et konverteringsobjektiv (selges separat).
Sett på linseadapteren (selges separat), og sett så på et konverteringsobjektiv.
Tele (
Vidvink. (
Av
)
Setter på et telekonverteringsobjektiv.
)
Setter på et vidvinkelkonverteringsobjektiv.
Setter ikke på et objektiv.
• Ved bruk av den innebygde blitsen kan blitslyset blokkeres, slik at det oppstår skygge.
• En refleks av linsen kan vises i enkelte bilder, på grunn av refleksjon mellom denne linsen og
konverteringslinsen.
• Makroinnstillingen er låst på [Auto].
• Det tilgjengelige zoomeområdet er begrenset.
• Det tilgjengelige fokuseringsområdet er begrenset.
• AF-lyset sender ikke ut lys.
• Du kan ikke velge halvmanuell.
• Hvis du tar bilder med telekonverteringsobjektiv (selges separat), kan kameraet også fokusere på
gjenstander på kort avstand i modusene
(Landskap) og
(Halvlys).
• Hvis du tar bilder med konverteringslinsen (selges separat), vil du kanskje ikke kunne ta bilder med
maksimal effekt i modusen
(Fyrverkeri).
• Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med konverteringsobjektivet ditt.
78
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Auto-orient. (kun DSC-W220)
Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen
posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling.
På
Tar opp det korrekt orienterte bildet.
Av
Autoorientering ikke i bruk.
• Svart vises til venstre og høyre for vertikale orienteringsbilder.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel, kan det hende kameraet ikke vil registrere bilderetningen riktig.
Hvis et bilde ikke er tatt med riktig orientering, kan du rotere bildet ved å følge prosedyren på side 66.
• Du kan ikke bruke autoorientering når modusen
(Under vann) velges i scenevalg.
Autovisning
På
Bruker Autovisning.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
• Du kan ikke bruke Autovisning når:
– Du utfører serie/nivåtrinn-opptak
– [Scenegjenkjenning] er stilt inn på [Auto] eller [Avansert].
Tilpasse innstillingene
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
79
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [
Klokkeinnstillinger] fra
(Innst.) i HOME-skjermbildet.
2 Trykk på z på kontrollknappen.
3 Velg datoformat med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg hvert enkelt alternativ med b/B og still inn tallverdien med v/V, og trykk deretter på z.
5 Velg [OK], og trykk deretter på z.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
Avbryte klokkeinnstillingen
Velg [Avbryt] i trinn 5, og trykk deretter på z.
80
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Language Setting
Language Setting
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
Tilpasse innstillingene
81
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer med den TV-typen kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den medfølgende
kabelen for flerbruksterminalen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler kameraet til TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).
1 Til audio/videoinngangskontakter
VIDEO AUDIO
Gul
Rød
Hvit
-knappen (avspilling)
2 Til
multikontakten
Kontrollknapp
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge det ønskede bildet.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 75).
• Lydutgangen er i mono.
82
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HDTV
Du kan vise et bilde med høy kvalitet* som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til
en HD-TV (High Definition TV) med adapterkabelen for HD-utgang (selges separat).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler kameraet til TV-en.
* Bilder som er tatt med bildestørrelsen [VGA] kan ikke spilles av i HD-format.
• I forbindelse med [Vid zoomevisning] kan stillbilder med et bildeforhold på 4:3 eller 3:2 vises med et
bildeforhold på 16:9 (side 75).
• Med [Div. størrelser for endring] kan bildeforholdet konverteres til 16:9 for høydefinisjonsvisning
(side 63).
1 Koble kameraet til en HD-TV (High Definition TV) med en adapterkabel for
HD-utgangen (selges separat).
1 Til audio/videoinngangskontakter
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Adapterkabel for
HD-utgang (selges
separat)
Hvit/rød
-knappen (avspilling)
Vise bilder på en TV-skjerm
Kontrollknapp
Grønn/blå/rød
2 Til multikontakten
HOME-knapp
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
83
Vise bilder på en TV-skjerm
3 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge det ønskede bildet.
• Still inn [COMPONENT] på [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) i HOMEskjermbildet (side 74).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 75).
• Du kan ikke vise film som sendes i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD] når du
viser film.
• Bruk en Type2b-kompatibel adapterkabel for HD-utgang.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble sammen Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en adapterkabel for
HD-utgang (selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full HDkvalitet.
PhotoTV HD muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk av fine strukturer og
fargenyanser.
• Innstillingene må også utføres på TV-en. Nærmere detaljer finner du i TV-ens
bruksanvisning.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminalen. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på det
digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
PAL-M-system
Brasil
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
84
Vise bilder på en TV-skjerm
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Vise bilder på en TV-skjerm
85
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen din" (side
98).
De skjermbildeillustrasjonene som brukes i dette avsnittet er
basert på den engelske versjonen.
Installere programvaren (inkludert) først (side 88)
• Installer programvaren som følger:
– "PMB"
– "Music Transfer"
Kopiere bilder til datamaskinen din (side 90)
• Kopiere bilder til datamaskinen din med "PMB".
• Gled deg over bildene med "PMB" og "Music Transfer" som
følger:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen din.
– Rediger bilder
– Vise opptaksstedene for stillbildene på kart online (Dette
krever en internettforbindelse).
– Opprett en plate med de bildene du har tatt (krever en CDeller DVD-brenner)
– Skriv ut eller lagre stillbilder med dato
– Laste opp bilder til en medietjeneste (Dette krever en
internettforbindelse).
– Legg til/endre musikken til lysbildevisningen (med "Music
Transfer")
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys kundeservice-sider på
Internett (Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
86
Få glede av Windows-datamaskinen din
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "PMB" og
"Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III
500 MHz eller raskere (Anbefalt: Intel
Pentium III 800 MHz eller raskere)
Minne: 256 MB eller mer (Anbefalt: 512 MB
eller mer)
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Videominne: 32 MB eller mer (Anbefalt:
64 MB eller mer)
*1 64-bits-utgaver støttes ikke.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
• Datamaskinmiljøet må også tilfredsstille
driftskravene til operativsystemet.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det fire USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. Dette kapitlet
beskriver [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. Nærmere informasjon om
[PictBridge] og [PTP/MTP], se side 74.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Bruke datamaskinen din
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 500 MB
Om å koble kameraet til en datamaskin
87
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
med følgende prosedyre.
• Logg deg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis dette ikke vises, må du dobbeltklikke
på [Computer] (Datamaskin) (i Windows
XP, [My Computer] (Min datamaskin)) t
(SONYPICTUTIL).
• Under Windows Vista kan det hende at
Autokjør-skjermbildet vises. Velg "Run
Install.exe." og følg anvisningene som vises
på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install] (Installer).
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg svare
på om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig
av operativsystemet på datamaskinen din.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at
installeringen er fullført.
• Installer programvaren som følger:
– PMB
– Music Transfer
Etter at du har installert programvaren,
opprettes snarveisikonene for "PMB",
"PMB Guide" og "Music Transfer" på
skrivebordet.
Dobbeltklikk for å starte
"PMB".
[Next] (neste).
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Dobbeltklikk for å starte
"PMB Guide".
4 Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke
på boksen ved siden av [I accept
the terms of the license
agreement] (Jeg aksepterer
vilkårene i lisensavtalen) og
deretter klikke på [Next] (Neste).
88
Dobbeltklikk for å starte
"Music Transfer".
Om "PMB (Picture Motion Browser)"
(BBL (bildebevegelsesleser)) (inkludert)
Hvis du nyttiggjør deg programvaren, kan
du bruke stillbilder og film fra kameraet på
flere måter enn noen gang.
Dette avsnittet oppsummerer "PMB".
Du finner mer informasjon på "PMB
Guide".
Oversikt over "PMB"
Med "PMB" kan du:
• Importere bilder tatt med kameraet og vise dem
på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Kopiere bilder fra datamaskinen til
opptaksmediet.
• Retusjere (rødøyekorreksjon o.l.), skriv ut og
send stillbilder som vedlegg til e-post, endre
opptaksdato m.m.
• Du kan vise informasjon om de stedene du tok
bildene, på et kart. (Dette krever en
internettforbindelse.)
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med dato.
• Du kan opprette en dataplate med en CDbrenner eller DVD-brenner.
• Du kan laste opp bildet til en medietjeneste.
(Dette krever en internettforbindelse.)
Dobbeltklikk på
(PMB Guide)-ikonet
på skrivebordet.
For å få tilgang til "PMB Guide" fra Startmenyen må du klikke på [Start] t [All
Programs] (Alle programmer) t [Sony
Picture Utility] (Sonys bildeverktøy) t
[Help] (Hjelp) t [PMB Guide] (BBLveileder).
Starte "PMB"
Dobbeltklikk på
(PMB)-ikonet på
skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start]
t [All Programs] (Alle programmer) t
[Sony Picture Utility] (Sonys bildeverktøy)
t [PMB] (BBL).
• Bekreftelsen dukker opp på skjermen som en
melding fra informasjonsverktøyet når du starter
"PMB" for første gang. Velg [Start]. Denne
funksjonen informerer deg om nyheter, som
f.eks. programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Forlate "PMB"
Klikk på -knappen i øvre høyre hjørne av
skjermen.
Bruke datamaskinen din
Starte "PMB Guide"
Starte og avslutte "PMB"
89
Kopiere bilder til datamaskinen din med "PMB"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen din
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
dette trinnet unødvendig.
2 Til multikontakten
2 Sett inn et tilstrekkelig oppladet
batteri i kameraet, eller koble
kameraet til et vegguttak (en
stikkontakt) med
vekselstrømadapteren (selges
separat) og USB/AV/DC INkabelen for flerbruksterminalen
(selges separat).
• Bruk en Type2b-kompatibel USB / A/V /
DC IN-kabel (selges separat).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
ved hjelp av et batteri med lite strøm, kan
kopieringen mislykkes, eller bildedata kan
bli ødelagt hvis batteriet går tom for strøm
for tidlig.
1 Til en USB-kontakt
Kabel for
flerbruksterminal
"Kobler til…" vises på skjermen på
kameraet.
3 Slå på datamaskinen, og trykk på
Tilgangsindikatorer*
(avspillingsknappen).
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for å kunne gjenkjenne
kameraet. Vent en stund.
*
-knappen (avspilling)
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren forandres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, må du stille inn
[USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 74).
90
Kopiere bilder til datamaskinen din med "PMB"
Kopiere bilder til en datamaskin
1 Kobler kameraet til en
datamaskin, som beskrevet i
"Koble kameraet til datamaskinen
din".
• Hvis du vil vite mer om "PMB", se "PMB
Guide".
Vise bilder på datamaskinen din
Når importen er fullført, startes "PMB".
Miniatyrbilder av de importerte bildene
vises.
Etter at du har opprettet en USBforbindelse, vises [Import Media Files]
(Importere mediafiler)-skjermbildet til
"PMB" automatisk.
• Mappen "Pictures" (Bilder) (i Windows XP,
"My Pictures" (Mine bilder)) er stilt inn som
standardmappe i "Viewed folders" (Viste
mapper).
2 Importer bildene.
Klikk på [Import] (Importer)-knappen
for å begynne å importere bildene.
Eksempel: Skjermbilde for månedsvisning
Bruke datamaskinen din
• Hvis du bruker "Memory Stick"-sporet, må
du slå opp på side 94.
• Hvis Autokjør-veiviseren vises, må du
lukke den.
Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
Du finner mer informasjon på "PMB
Guide".
Standardinnstillingen gjør at bildene
importeres til en mappe som opprettes i
"Pictures" (Bilder) (i Windows XP, "My
Pictures" (Mine bilder)), som navngis
med importdatoen.
91
Kopiere bilder til datamaskinen din med "PMB"
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 4
nedenfor før du:
• Kobler fra kabelen for flerbruksterminalen.
• Tar ut en "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slår av kameraet.
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i internminnet.
Eksempel: se mapper i Windows Vista
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
Windows Vista
Dobbeltklikk her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
(USB Mass Storage Device)
(USB-masselagringsenhet) t [Stop]
(Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows Vista/
XP.
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt
med en funksjon for opprettelse av
mapper.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet.
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Internminne: kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
92
Kopiere bilder til datamaskinen din med "PMB"
• Bildefiler navngis som følger:
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn
film: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst nummer
mellom 0001 og 9999. De numeriske delene av
navnet på en filmfil som er tatt opp i filmmodus
og dens tilhørende indeksfil er de samme.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på sidene 66 og 69.
Bruke datamaskinen din
93
Kopiere bilder til en datamaskin uten "PMB"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"PMB", ved å gå frem som beskrevet
nedenfor.
For en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor:
Ta ut "Memory Stick Duo" av kameraet og
sett den inn i "Memory Stick Duo"adapteren. Sett "Memory Stick Duo"adapteren inn i datamaskinen og kopier
bildene.
• Selv hvis du bruker Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me, kan du kopiere
bilder ved å stikke "Memory Stick Duo" inn i
"Memory Stick"-sporet på datamaskinen din.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, se side 113.
For en datamaskin uten "Memory Stick"spor:
Opprett en USB-forbindelse og følg
trinnene for å kopiere bilder.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 Second Edition/NT/Me av Windows'
operativsystem.
Hvis du bruker en datamaskin uten "Memory
Stick"-spor, må du bruke en "Memory Stick"lese/skriveenhet som er tilgjengelig i handelen
til å kopiere bilder fra en "Memory Stick Duo"
til datamaskinen din.
For å kopiere bilder fra kameraets internminne
til datamaskinen din, må du først kopiere
bildene til en "Memory Stick Duo", og deretter
kopiere dem til datamaskinen.
94
Kopiere bilder til en datamaskin
–Windows Vista/XP
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "Documents"
(Dokumenter) (i Windows XP: "My
Documents" (Mine dokumenter)).
1 Klargjør kameraet og en
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 90.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminalen.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen din" på side 90.
• Hvis "PMB" er installert allerede, startes
[Import Media Files] (Import av mediefiler)
på "PMB". Velg [Cancel] (Avbryt) for å
avslutte [Import Media Files] (Import av
mediefiler).
Kopiere bilder til en datamaskin uten "PMB"
3 Klikk på [Open folder to view
files] (Åpne mappe for å vise filer)
(i Windows XP: [Open folder to
view files] (Åpne mappe for å vise
filer) t [OK]) når veiviseren
automatisk vises på skrivebordet.
6 Klikk på mappen [Documents]
(Dokumenter) (i Windows XP: [My
Documents] (Mine dokumenter)).
Høyreklikk deretter på vinduet
"Documents" (Dokumenter) for å
vise menyen, og klikk på [Paste]
(Lim inn).
1
2
• Hvis veiviseren ikke vises automatisk, må
du følge denne prosedyren: t "For
Windows 2000"
4 Dobbeltklikk på [DCIM].
bildefilene du vil kopiere er lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at
hvis du endrer filnavnet (side 96), vil du
senere ikke kunne spille av det bildet med
kameraet ditt.
Bruke datamaskinen din
5 Dobbeltklikk på mappen hvor de
Bildefilene kopieres til mappen
[Documents] (Dokumenter) (i Windows
XP: [My Documents] (Mine
dokumenter)).
For Windows 2000
1
2
Dobbeltklikk på [My Computer] (Min
datamaskin) t [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) etter at du har koblet
kameraet til datamaskinen din. Fortsett
deretter fra trinn 4.
• Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål
for bildefiler, se side 92.
95
Kopiere bildefiler som er lagret på en datamaskin
til "Memory Stick Duo" og vise dem på kameraet
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise bildet
igjen på kameraet ved å kopiere bildefilen
fra datamaskinen og over på en "Memory
Stick Duo".
• Hopp over trinn 1 hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke at det vil gå an å spille av
bildefiler med kameraet hvis filene er blitt
behandlet av en datamaskin eller tatt opp med et
annet kamera.
• Hvis det ikke er noen mapper i en "Memory
Stick Duo", må du opprette en mappe (side 69)
med kameraet først, og deretter kopiere
bildefilene.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinens
innstillinger. Suffikset for stillbilder er JPG,
og suffikset for filmer er MPG. Ikke endre
suffikset.
96
2 Kopier bildefilen til "Memory
Stick Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk]
(utskiftbar disk) eller
[SonyMemoryStick] i [Computer]
(Datamaskiner) (i Windows XP, [My
Computer] (Min datamaskin)).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken med
musikkfiler du heller vil bruke, ved hjelp av
"Music Transfer" på CD-ROM-en
(inkludert). Du kan også slette eller legge til
disse filene når du måtte ønske det.
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndsinnstilt musikk lagret på kameraet
• Gjenopprette fabrikkinnstilt musikk på
kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] (Gjenopprette
standardinnstillingene) på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler tilbakestilles til de
forhåndsinnstilte musikkfilene, og
[Musikk] i [Lysbildevisning]-menyen
stilles inn på [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndsinnstilte ved hjelp av [Initialiser]
(side 72), men dette vil også føre til at andre
innstillinger tilbakestilles.
• For nærmere informasjon om bruken av "Music
Transfer", må du slå opp i online-hjelpen i
"Music Transfer".
1 Trykk på HOME-knappen for å
vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Lysbildevisning) med b/
B på kontrollknappen, velg [
Musikkverktøy] med v/V, og trykk
deretter på z.
og trykk deretter på z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen din.
Bruke datamaskinen din
3 Velg [Last ned musikk] med v/V,
5 Start "Music Transfer".
6 Følg instruksene på skjermen for
å legge til/skifte ut musikkfiler.
97
Bruke Macintosh-datamaskinen din
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen din.
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintoshdatamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til
v10.5)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "Music
Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 90.
2 Koble kameraet til datamaskinen
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 50 MB
med kabelen for
flerbruksterminalen.
Om å koble kameraet til en datamaskin
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen din" på side 90.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
98
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det fire USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage],
[PictBridge] og [PTP/MTP]. Dette kapitlet
beskriver [Auto] og [Mass Storage] som
eksempler. Nærmere informasjon om
[PictBridge] og [PTP/MTP], se side 74.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsmål for bildene og filnavnene, se
side 92.
Bruke Macintosh-datamaskinen din
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
på den ønskede bildefilen i den mappen
som inneholder de kopierte filene, for å
åpne filen.
Installere "Music Transfer"
• Lukk alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For å installere programmet må du logge deg på
som administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på
Slette USB-tilkoblingen
Dra og slipp stasjonsikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til søppelkasseikonet
(Trash) på forhånd når du utfører de
prosedyrene som er oppført nedenfor, ellers
vil forbindelsen mellom kameraet og
datamaskinen bli brutt.
• Kobler fra kabelen for flerbruksterminalen.
• Tar ut en "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slår av kameraet.
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndsinnstilt musikk lagret på kameraet
Legge til/skifte ut musikkfiler
Se "Legge til/skifte ut musikk ved hjelp av
"Music Transfer"" på side 97.
Teknisk støtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
kundeservice-sider på Internett (Sony
Customer Support Website).
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen din
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken, med
musikkfiler du heller vil bruke. Du kan også
slette eller legge til disse filene når du måtte
ønske det.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklikk på filen [MusicTransfer.pkg]
i [MAC]-mappen.
Programvaren begynner å installeres.
99
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", installeres også
"Videregående veiledning for Cyber-shot".
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
viser mer inngående hvordan kameraet og
tilleggsutstyret skal brukes.
Vise i Windows
Dobbeltklikk på
(Step-up Guide)
på skrivebordet.
For å få tilgang til "Step-up Guide" fra
Start-menyen må du klikke på [Start] t
[All Programs] (Alle programmer)
([Programs] (Programmer) i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] (Sonys
bildeverktøy) t [Step-up Guide]
(Videregående veiledning).
Vise på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i
[stepupguide]-mappen til
datamaskinen din.
2 Velg [stepupguide], [language] og
deretter [NO]-mappen, som er
lagret på CD-ROM-en (inkludert),
og kopier alle filene i [NO]mappen til [img]-mappen i
[stepupguide]-mappen som du
kopierte til datamaskinen din i
trinn 1. (Overskriv filene i [img]mappen med filene fra [NO]mappen.)
3 Etter at kopieringen er fullført, må
du dobbeltklikke på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å
pakke den opp, og deretter
dobbeltklikke på filen
"stepupguide".
• Hvis det ikke er installert noe
dekomprimeringsverktøy for HQX-filer,
kan du installere Stuffit Expander.
100
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan kantene på begge sider bli beskåret,
så kontroller dette før du skriver ut (side 115).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 102)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende programvaren "PMB", og skrive ut bildene.
Du kan legge til datoen på bildet, og skrive det ut (side 89).
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning. Du kan forhåndsmerke bilder
du vil skrive ut, med et
(utskriftsbestillingsmerke).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 105)
101
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Gjør kameraet klart for tilkobling til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminalen. Når [USB-tilk.] er stilt
inn på [Auto], vil kameraet automatisk
gjenkjenne visse skrivere når de er tilkoblet.
Hopp over trinn 1, hvis dette er tilfelle.
-knappen (avspilling)
Kontrollknapp
HOMEknapp
MENUknapp
• Det anbefales å bruke et fulladet batteri for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
102
1 Trykk på HOME-knappen for å
vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Innst.) med b/B på
kontrollknappen, og velg
[
Hovedinnstillinger] med v/V,
og trykk deretter på z.
3 Velg [Hovedinnstillinger 2] med
v/V, og velg [USB-tilk.], og trykk
deretter på z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk deretter på z.
USB-modus er innstilt.
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
2 Til multikontakten
1 Til USBkontakten
Kabel for
flerbruksterminal
3 Trykk på MENU-knappen, velg
[Utskrift] med v/V på
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
Kameraet stilles inn på
avspillingsmodus, og så vises et bilde
og utskriftsmenyen på skjermen.
Trinn 3: Velge de bildene du vil
skrive ut
Velg [Dette bildet] eller [Flere bilder]
med v/V, og trykk deretter på z.
Hvis du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bildet. Gå videre
til trinn 4.
2 Slå på skriveren. Trykk på
(avspillingsknappen), og slå på
kameraet.
1 Velg det bildet du vil skrive ut med b/B,
og trykk deretter på z.
vises på det valgte bildet.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Etter at du har valgt [Flere bilder] på
indeksskjermbildet, kan du skrive ut alle bildene
i en mappe ved å velge mappevalglinjen med b
og legge til et
-merke på mappen.
Skrive ut stillbilder
Etter at forbindelsen er opprettet,
vises indikatoren
.
Hvis du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
103
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 4: Skrive ut
2 Velg [OK] med v, og trykk
deretter på z.
1 Velg utskriftsinnstillinger med v/
V/b/B.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen mens indikatoren
(PictBridge kobler til) vises på skjermen.
Indikatoren
[Antall]
Velger antall eksemplarer av det angitte
bildet som skal skrives ut.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
Trinn 5: Fullføre utskriften
[Layout]
Velger det antall bilder du vil skrive ut
side om side på et ark.
[Størrelse]
Velger størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velger [Dag og tid] eller [Dato] for å
sette inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 80). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
104
Forviss deg om at skjermen har gått tilbake
til trinn 2, og koble kabelen for
flerbruksterminalen fra kameraet.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/
kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester
som er kompatible med DPOF, kan du lage
et
-merke (utskriftsbestillingsmerke)
på bildene på forhånd, så du ikke trenger å
velge bildene på nytt når du får dem skrevet
ut.
Merke et valgt bilde
-knappen (avspilling)
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier
bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så
"Memory Stick Duo" med deg til
fotoforretningen eller kopisenteret.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsbestillingsmerke) på
de bildene i "Memory Stick Duo" som du
vil skrive ut senere.
• Du kan ikke merke filmer.
• Du kan lage et
-merke
(utskriftsbestillingsmerke) på opptil 999 bilder.
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk på MENU-knappen for å
vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen, og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
på z.
-merke (utskriftsbestillingsmerke)
er lagt til bildet.
DPOF
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra din type "Memory Stick Duo",
kan du kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til
et annet medium, som f.eks. en CD-R og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg "Memory Stick Duo"adapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Når du vil påføre datoene på bildene, må du be
om dette i fotoforretningen eller kopisenteret.
Kontrollknapp
MENUknapp
Fjerne merket
Velg det bildet du vil fjerne merket fra, og
gjenta så trinn 3 og 4.
105
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
5 Velg [OK] med v, og trykk
deretter på z.
1 Trykk på MENU-knappen mens du
viser bilder i enkeltbildemodus
eller i indeksmodus.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen, [Flere bilder]
med b/B, og trykk deretter på z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde å merke med
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
-merket legges til på det valgte bildet.
Enkeltbilde
Oppheve valget
Velg [Avslutt] i trinn 5, og trykk deretter på
z.
Fjerne merket
Indeksvisning
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av, og trykk deretter på z i trinn 3.
Merke alle bildene i mappen
4 Trykk på MENU-knappen.
106
I trinn 3 må du flytte rammen til
mappevalglinjen med b, og trykk deretter
på z i indeksmodus.
-merket legges til på den valgte mappen
og alle bildene.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 108 til 117.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 118.
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 72).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i
internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.
Klikk på et av de nedenstående elementene for å gå til den siden som forklarer symptomet og
årsaken, eller riktig avhjelpende tiltak.
108
"Memory Stick Duo"
114
Ta stillbilder/ta opp film
109
Internminne
115
Vise bilder
112
Skrive ut
115
Slette
113
PictBridge-kompatibel skriver 116
Datamaskiner
113
Annet
Feilsøking
Batteri og strøm
117
107
Feilsøking
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å skyve på utløserspaken for batteriet.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt (side 125). Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen.
• Batteriet er oppbrukt (side 125). Skift det ut med et nytt.
• Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte
kameraet. I så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende
batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på
indikatoren.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt (side 125). Skift det ut med et nytt.
Kan ikke lade batteriet.
• Du kan ikke lade batteriet med AC-adapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade
batteriet.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Ta ut og sett inn igjen batteriet, og forviss deg om at det er satt inn på riktig måte.
• Temperaturen kan gjøre det vanskelig å lade batteriet. Forsøk å lade batteriet igjen innenfor
riktig temperaturområde (10 °C til 30 °C). Se nærmere informasjon på side 126.
108
Feilsøking
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Hvis det er fullt, må du
gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 34).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille inn modusvelgeren på noe annet enn
.
• Still inn modusvelgeren på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Kan ikke ta opp i smilutløsermodus.
• Trykk lukkerknappen helt ned.
• Ingen bilder tas, med mindre et smil er registrert (side 30).
• [Smildemomodus] er satt til [På]. Still inn [Smildemomodus] på [Av] (side 73).
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er stilt inn på avspillingsmodus. Trykk på
(avspillingsknappen) for å endre
opptaksmodus til (side 32).
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke hvis
vises på skjermen (kun DSC-W220).
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bildet etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned. Du må ikke plutselig trykke den
helt ned.
• Bekreft at [Konvert.-linse]-innstillingen er korrekt (side 78).
• Still inn modusvelgeren på
(SteadyShot) (kun DSC-W210/W215).
Opptaket tar lang tid.
Feilsøking
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 17). Dette er ikke feil.
• [DRO] er satt til [DRO plus] (side 54). Dette er ikke feil.
109
Feilsøking
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Pass på å plassere linsen lenger fra motivet enn den korteste
opptaksavstanden, ca. 4 cm (W)/50 cm (T), når du tar bilder (side 24).
(Halvlys),
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) velges i scenevalgsmodus når du
tar stillbilder.
• Den halvmanuelle funksjonen er valgt. Velg autofokusmodus (side 49).
• Bekreft at [Konvert.-linse]-innstillingen er korrekt (side 78).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 50.
• Modusen
Zoomen virker ikke.
• Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen (side 77).
• Du kan ikke bruke digital zoom mens du tar opp film.
• Du kan ikke endre zoomeforstørrelsen når:
– Smilutløseren fungerer er i standby (side 30).
– Du tar opp film.
• Bekreft at [Konvert.-linse]-innstillingen er korrekt (side 78).
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Tvungen blits av) (side 25).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er stilt inn på [Serie] eller Eksponeringsgruppe (side 44).
– Modusen
(Høy følsomhet), (Halvlys) eller
(Fyrverkeri) velges i scenevalgsmodus
(side 29).
– Du tar opp film.
• Still inn blitsen på
(Strand),
(tvungen blits på) når modusen
(Landskap), (Gourmet),
(Snø) eller
(Under vann) er valgt i Scenevalgsmodus (side 25).
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil
(side 13).
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
• Modusen
(Landskap),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri) velges i scenevalgsmodus
(side 29).
Makroopptak kan ikke skrus av.
• Det finnes ingen funksjon for tvungen utkobling av makroopptak. I modusen [Auto] er
telefotografering mulig, også i makroopptakstilstanden.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
110
Feilsøking
Kan ikke angi dato på bildet.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene (side 115). Ved å bruke "PMB"
kan du skrive ut eller lagre bildene med datoen (side 89).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 46).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset (side 20).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg [Målemodus] (side 48) eller [EV]
(side 46).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 46).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Still inn [Fargemodus] på [Normal] (side 54).
• Juster hvitbalansen (side 51).
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet henger igjen og hvite, svarte, røde og lilla streker (eller streker med andre farger)
vises på bildet. Dette er ikke feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
• Still inn [Rødøyered.] på [På] (side 53).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved hjelp av [Rødøyekorreksjon] eller med den inkluderte programvaren
Feilsøking
Motivet har røde øyne.
"PMB" (side 60, 89).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
111
Feilsøking
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Slette unødvendige bilder
(side 34).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn den ladede batteripakken.
Det samme bildet tas flere ganger.
• [REC-modus] er stilt inn på [Serie] eller Eksponeringsgruppe. Eller [Scenegjenkjenning] er
stilt inn på [Avansert] (side 44 og 45).
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspillingsknappen) (side 32).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din (side 96).
• Sony garanterer ikke at det vil gå an å spille av bildefiler med kameraet hvis filene er blitt
behandlet av en datamaskin eller tatt opp med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 92).
• Avspilling er umulig hvis smilutløseren er i standbymodus. Gå ut av standbymodus ved å
trykke lukkerknappen helt ned.
Dato og klokkeslett vises ikke.
• Skjermindikatorene er slått av. Vis skjermindikatorene ved å trykke på v (DISP) på
kontrollknappen (side 20).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan skje på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Venstre og høyre side av skjermen vises i svart.
• [Auto-orient.] er satt til [På] (kun DSC-W220) (side 79).
Kan ikke høre musikk under lysbildevisning.
• Overfør musikkfilene til kameraet med "Music Transfer" (side 97).
• Bekreft at innstillingene for volum og lysbildevisning er korrekte (side 56).
112
Feilsøking
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 75).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 82).
• Hvis USB-kontakten til flerbruksteminalen er koblet til en annen enhet, må du koble den fra
(side 92).
• Du prøver å spille av film samtidig med visning av HD(1080i)-utdata. Filmer kan ikke vises
med høyoppløsningsbildekvalitet. Still inn [COMPONENT] på [SD] (side 74).
Slette
Kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 65).
Datamaskiner
Det er ukjent om datamaskinens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 87 for Windows, og side 98 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick
PRO Duo". De som bruker datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/-skrivere som er laget av
andre produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(sidene 90, 98). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke
vekselstrømadapteren (selges separat) (side 90).
til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-
kontakter.
Feilsøking
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 74).
• Bruk kabelen for flerbruksterminalen (inkludert) (side 90).
• Koble kabelen for flerbruksterminalen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 90).
113
Feilsøking
Kan ikke kopiere bilder.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 90).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 94, 98).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med en "Memory Stick
Duo" som er formatert av kameraet (side 69).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 90).
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Guide" (side 89).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Du vet ikke hvordan du skal bruke "PMB".
• Slå opp i "PMB Guide" (side 89).
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
harddisken på datamaskinen, og spill så av filmen derfra (side 94).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Bilder som er kopiert en gang til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 92).
• Følg de riktige prosedyrene (side 96).
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn i riktig retning.
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
114
Feilsøking
Internminne
Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier bildet til en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
kapasitet.
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Skrive ut
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver
ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller
utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har
disse funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan
skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 89).
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med
Feilsøking
kameraet inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med
datoen påført, forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exifinformasjon. Når det gjelder kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med
produsenten av skriveren eller programvaren.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene.
115
Feilsøking
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilk.] på [PictBridge] (side 74).
• Koble fra og til igjen kabelen for flerbruksterminalen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre, med kabelen for
flerbruksterminalen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og til
igjen kabelen for flerbruksterminalen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du
koble fra kabelen for flerbruksterminalen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminalen igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret med en datamaskin
kan ikke skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminalen før ikonet
(PictBridge
kobler til) forsvinner.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdata, så datoen kan ikke settes inn. Still [Dato] på [Av] og skriv ut
bildet på nytt (side 104).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med skriverprodusenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på
ønsket størrelse.
116
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir med en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, må du
koble fra og deretter koble til igjen kabelen for flerbruksterminalen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 104) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kan ikke tilbakestille filnummeret.
• Hvis du skifter ut et opptaksmedium, kan du ikke initialisere filnumrene med kameraet. For å
initialisere filnumrene må du utføre [Format] (side 69, 71), og deretter [Initialiser] (side 72).
Dataene på "Memory Stick Duo" eller i internminnet vil imidlertid bli slettet, og alle
innstillinger, inklusive datoen, vil bli initialisert.
Kameraet fungerer ikke med objektivet ute.
• Ikke forsøk å bruke makt på et objektiv som har sluttet å bevege seg.
• Sett inn et oppladet batteri og slå på kameraet igjen.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Batteriet er utladet. Skift det ut med et ladet batteri.
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 80).
• Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i
Feilsøking
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
ro i 24 timer med strømmen av.
Du ønsker å endre datoen eller tiden.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 80).
117
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, fungerer kameraets
selvdiagnosefunksjon. De to siste sifrene
(markert med ss) vil variere med
kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv
om du har prøvd nedenstående
løsningsforslag noen ganger, må kameraet
ditt kanskje repareres. Ta kontakt med
Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteriet omgående. Avhengig av
bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Må bare brukes med
kompatibelt batteri
• Batteriet som er satt inn, er ikke et NP-
BG1-batteri (inkludert) eller NP-FG1batteri (selges separat).
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data til "Memory Stick Duo".
Forsøk å slå kameraet av og på igjen,
eller å ta ut og sette inn igjen "Memory
Stick Duo" flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 69, 71).
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet kan ikke brukes med
dette kameraet, eller dataene er ødelagt.
Sett inn en ny "Memory Stick Duo".
E:61:ss
E:62:ss
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
Kameraet overopphetes
La det kjølne
• Strømmen slås automatisk av når
kameratemperaturen øker. La kameraet
ligge på et kjølig sted, til det er avkjølt.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 72)
og slå så på strømmen igjen.
118
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 123).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Varselindikatorer og meldinger
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 123).
Ingen tilgang Memory Stick
Tilgang avvist
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (side 69 og
70).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
kontrollert tilgang.
Memory Stick- formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet igjen (side 69 og 71).
Memory Stick låst
Kan ikke opprette flere mapper
• En mappe med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Sony garanterer ikke at det vil gå an å
spille av bildefiler med kameraet hvis
filene er blitt behandlet av en
datamaskin eller tatt opp med et annet
kamera.
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 34).
Leseminne
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
stilles inn som opptaksmappe på
kameraet. Velg en annen mappe
(side 70).
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ingen bilder
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det
• Opphev beskyttelsen (side 65).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av med kameraet
ditt.
Feilsøking
interne minnet.
• Ingen avspillbare bilder er spilt inn på
"Memory Stick Duo".
• Den valgte mappen inneholder ikke en
fil som kan spilles av som
lysbildevisning.
Beskytt fil
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, velg
bildestabiliseringsfunksjonen eller
monter kameraet på et stativ for at det
skal stå støtt.
119
Varselindikatorer og meldinger
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer med størrelsen 640 (fin) kan tas
opp kun med "Memory Stick PRO
Duo". Sett inn en "Memory Stick PRO
Duo" eller still inn en annen
bildestørrelse enn [640 (fin)].
Makro er ugyldig
• Makro er ikke tilgjengelig med de
aktuelle innstillingene (side 29).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er ikke tilgjengelig med de
aktuelle innstillingene (side 29).
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminalen.
Behandler…
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Fjern
merkingen.
• Du kan legge til et
(utskriftsbestillingsmerke) på
maksimalt 999 filer. Opphev utvalget.
Lavt batterinivå
• Når du kopierer et bilde som er tatt opp i
internminnet til "Memory Stick Duo",
må du bruke et fulladet batteri.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
deretter ned en ny musikkfil.
Feil ved musikkformatering
• Utfør [Formater musikk].
Operasjonen kan ikke utføres
for filmfiler
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
Operasjonen kan ikke utføres
i filer som ikke støttes
• Prosessering og andre
redigeringsfunksjoner i kameraet kan
ikke utføres på bildefiler som er blitt
prosessert ved hjelp av en datamaskin,
eller på bilder som er tatt med et annet
kamera.
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut
er i orden.
120
Operasjonen kan ikke utføres
ved bruk av en PictBridge-tilkobling
• Enkelte funksjoner er begrenset mens
kameraet er koblet til en PictBridgekompatibel skriver.
Varselindikatorer og meldinger
Operasjonen kan ikke utføres
ved visning i HD(1080i)
• Enkelte funksjoner er begrenset mens
kameraet er koblet til en High
Definition TV.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Retusjering vil kanskje ikke være
mulig, avhengig av bildet.
Slå strømmen av og på
• Objektivet fungerer ikke som det skal.
Selvutløseren virker ikke
• Selvutløseren er ikke tilgjengelig med
disse innstillingene (side 29).
Feilsøking
121
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges
separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator, da den kan føre til feil.
122
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart, IC-basert opptaksmedium. De
ulike typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med kameraet er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen
garanti for at alle "Memory Stick Duo"funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kameraet er ikke kompatibelt med
høyhastighets dataoverføring med et parallelt
grensesnitt.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
kameraet.
3)
* Filmer av størrelsen [640 (fin)] kan tas opp.
*4) Kameraet er ikke kompatibelt med 8 bits
parallell dataoverføring. Støtter 4 bits parallell
dataoverføring tilsvarende "Memory Stick
PRO Duo".
Annet
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy.
• Vi anbefaler deg å legge sikkerhetskopier av
viktige data inn på harddisken til en datamaskin.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick
Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Ellers kan
det skje en feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
123
Om "Memory Stick Duo"
Om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter
(selges separat)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på å sette inn "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du setter inn
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en "Memory
Stick Duo"-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta
den ut igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei, og så
sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei,
kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er
satt inn riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan
ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i
en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at
den inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis
du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Om å bruke "Memory Stick PRO Duo"
(selges separat)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 16 GB fungerer godt med
kameraet.
Om å bruke "Memory Stick Micro"
(selges separat)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Micro"
med dette kameraet, må du passe på å sette inn
"Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av
Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory
Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter
av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta
den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
124
Om batteriet
Om lading av batteriet
Om batteriets levetid
• Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og
30°C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt
ved temperaturer som ligger utenfor dette
temperaturområdet.
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres med tiden og med
gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres
betydelig fra en opplading til neste, er det
sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et
nytt.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene,
og med miljøet der batteriet brukes.
Effektiv bruk av batteriet
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til
batteriet kortere. Vi anbefaler følgende metode
for at batteriet skal kunne brukes så lenge som
mulig:
– Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å
varme det opp, og sett det inn i kameraet rett
før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil
batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de
faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er
ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som
f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Kompatibelt batteri
• NP-BG1 (inkludert) kan kun brukes i Gtypekompatible Cyber-shot-modeller.
• Hvis du bruker NP-FG1-batteriet (selges
separat), vises minuttene også etter
batterinivåindikatoren (
60 min).
Oppbevare batteriet
• Lad ut batteriet helt før du legger det til
oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For
at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du
lade det helt opp og deretter lade det helt ut i
kameraet minst en gang i året mens du
oppbevarer det.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet
være i lysbildeavspillingsmodus (side 56) til
strømmen er brukt opp.
• For å unngå flekker på terminalen, kortslutning
osv. må du passe på å bruke det medfølgende
batterietuiet når du transporterer eller
oppbevarer batteriet.
Annet
125
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad andre batterier enn batterier av NP-BGtypen eller NP-FG-typen i batteriladeren
(inkludert). Andre batterier enn de spesifiserte
kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som
medfører risiko for skader i form av strømstøt
og forbrenninger.
• Ta det ladde batteriet ut av batteriladeren. Hvis
du lar det ladde batteriet stå i laderen, kan
batteriets levetid reduseres.
• Ladelampen CHARGE på den inkluderte
batteriladeren blinker på en av følgende måter:
– Raske blink: Slår lyset på og av gjentatte
ganger med 0,15 sekunders mellomrom.
– Sakte blink: Slår lyset på og av gjentatte
ganger med 1,5 sekunders mellomrom.
• Når ladelampen CHARGE blinker raskt, må du
ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det
samme batteriet ordentlig inn i batteriladeren
igjen. Når ladelampen CHARGE blinker raskt
igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet,
eller på at et batteri av en annen type enn den
spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er
av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av
den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det
ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om
batteriladeren fungerer som den skal. Hvis
batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha
oppstått en batterifeil.
• Når ladelampen CHARGE blinker sakte,
indikerer den at batteriladeren midlertidig
holder opp å lade i standby. Batteriladeren
holder automatisk opp å lade og går over i
standbymodus hvis temperaturen er høyere eller
lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når
temperaturen er innenfor det passende området
igjen, gjenopptar laderen ladingen, og
ladelampen CHARGE tennes igjen. Vi
anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og
30°C.
126
Indeks
Indeks
A
Delvis farge .......................... 61
HOME ..................................36
Administrer minne ................69
Digital zoom......................... 77
Hovedinnstillinger 1 .............72
AF-avstandssøkerramme ......49
DirectX ................................. 88
Hovedinnstillinger 2 .............74
AF-lys ...................................76
DISP ..................................... 20
Hvitbalanse ...........................51
AF-lås ...................................50
Div. størrelser for endring .... 63
Hvitbalanse under vann ........52
AF-modus .............................77
DPOF ........................... 65, 105
Hvitglødende ........................52
Ansiktsregistrering................42
DRO ..................................... 54
Høy følsomhet ......................28
Autofokus ...............................7
E
I
Egendiagnose-display ........ 118
Identifisere deler ...................14
Eksponeringsgruppe............. 44
Indeksvisning........................33
Endre REC-mappe ............... 70
Indikator ...............................16
Enkel .................................... 77
B
Enkelt opptak ....................... 24
Indikator for AE/AF-lås
.................................24, 50
Batteriet ..............................125
EV ........................................ 46
Initialiser...............................72
Batterilader .........................126
F
Installer .................................88
Fargemodus .......................... 54
Internminne...........................21
Feilsøking........................... 107
Internt minneverktøy ............71
Fillagringsmål ...................... 92
ISO..............................9, 10, 47
Autojustering ........................23
Auto-orient............................79
Autovisning ..........................79
Avspillingszoom ...................32
Beskytt ..................................64
Bildestørr. .......................11, 41
Blender....................................9
Blits.................................25, 42
Blits (hvitbalanse).................52
Blitsnivå................................53
Bruke kameraet i utlandet ...122
Bruntone ...............................55
Innst. .....................................72
Filnavn ................................. 92
Fiskeøyeobjektiv .................. 61
J
Flermønstermåling ............... 48
Justere EV.......................20, 46
Fluorescerende lys 1............. 51
K
Fluorescerende lys 2............. 51
C
Fluorescerende lys 3............. 51
COMPONENT .....................74
Fokus .......................... 7, 24, 49
Format ............................ 69, 71
D
Formater musikk .................. 97
Dagslys .................................51
Funksj.veiv. .......................... 72
Datamaskin ...........................86
Fyrverkeri............................. 28
Anbefalt miljø..........87, 98
G
Macintosh ......................98
Gourmet ............................... 28
Programvare ..................88
H
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ................96
Klokkeinnstillinger ...............80
Koble til
Datamaskin....................90
Skriver .........................103
TV .................................82
Konvert.-linse .......................78
Kopier ...................................70
Kopiere bilder til datamaskinen
din..................................90
Indeks
Kopiere bilder..........90, 98
Kabel for flerbruksterminal
...............................90, 103
Kryssfilter .............................61
Halvlys ................................. 28
Halvlysportrett ..................... 28
Windows........................86
Halvmanuell ......................... 50
Dato ..............................80, 104
Histogram ............................. 20
127
Indeks
L
O
Sentervektet måling.............. 48
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................92
Operativsystem .............. 87, 98
Serie......................................44
Opptak
Skjerm ..................................77
Landskap ..............................28
Film............................... 23
Endre displayet.............. 20
Language Setting ..................81
Stillbilde ....................... 23
Indikator........................ 16
Last ned musikk....................97
Opptaksinnstillinger 1.......... 76
LCD-bakgrunnslys........ 20
LCD-skjerm..........................20
Opptaksinnstillinger 2.......... 79
Skrive ut direkte ................. 102
Livlig ....................................54
Optisk zoom ......................... 77
Lukkerhastighet ......................9
Overeksponering .................... 9
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter....................105
Lysbildevisning ....................56
Overskyet ............................. 51
M
P
Macintosh-datamaskin..........98
PAL...................................... 75
Makro ...................................25
PC......................................... 86
Mappe
PictBridge .................... 74, 102
Format .....................69, 71
Slette bilder .......................... 34
Smart zoom .......................... 77
Smil ......................................62
Smildemomodus................... 73
Smilfølsomhet ......................43
Bytter.............................70
Piksel.................................... 11
Oppretter .......................69
Pip ........................................ 72
Velger............................66
PMB ..................................... 89
Mass Storage ........................74
Program Auto....................... 22
"Memory Stick Duo"..........123
Programvare............. 88, 89, 97
Memory Stick-verktøy .........69
PTP....................................... 74
Meny
Punkt-AF.............................. 49
Støyreduksjon NR med sakte
lukker ............................ 17
Punktmåling ......................... 48
Suffiks ..................................96
Opptak ...........................41
Elementer ......................39
Smilregistrering ....................43
Smilutløser .....................28, 30
Snø........................................ 28
SteadyShot...................... 28, 55
Strand ................................... 28
R
Modusvelger.........................22
T
REC-modus.......................... 44
MTP......................................74
Trimme ................................. 59
Retro..................................... 62
Multi-AF...............................49
Trykke halvveis ned ............... 7
Retusjere .............................. 59
Multikontakt .........................15
Trådkors for punktmåling..... 48
Rotere................................... 66
Music Transfer ...............97, 99
TV......................................... 82
Rutenettlinje......................... 76
Musikk..................................58
Rødøyekorreksjon ................ 60
U
Musikkverktøy......................97
Rødøyered............................ 53
Under vann ...........................28
Vise ...............................56
Mykt fokus ...........................60
Undereksponering .................. 9
Mykt snapshot ......................28
S
Målemodus ...........................48
S/HV .................................... 55
Uskarp maskering................. 60
Sakte synk ............................ 25
Uskarp stråleeffekt ............... 62
Scenegjenkjenning ............... 45
NTSC....................................75
Uskarpe bilder ........................ 8
Scenevalg ....................... 27, 41
Ny REC-mappe ....................69
Utskrift ......................... 65, 101
Selvutl. ................................. 26
Nøyaktig digital zoom ..........77
Senter-AF............................. 49
Utskriftsbestillingsmerke
............................... 65, 105
N
128
Slett................................. 34, 56
USB-tilk. .............................. 74
Indeks
V
Varselindikatorer og
meldinger.....................118
Velg mappe...........................66
VGA......................................12
Vid zoomevisning.................75
Video ut ................................75
Vise bilder.............................32
Visningsmeny .......................56
Volum ...................................32
W
Windows-datamaskin ...........86
Z
Zoom.....................................25
Indeks
129
Lisensmerknader
"C Library", "Expat" og "zlib"-programvare
er inkludert i kameraet. Vi tilbyr denne
programvaren basert på lisensavtaler med
opphavsrettseierne. Basert på forespørsler
fra opphavsrettseierne til disse
programmene, er vi forpliktet å informere
deg om følgende. Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på
engelsk) for "C Library"-, "Expat"- og
"zlib"-programvare.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvare som er kvalifisert for følgende
GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert
i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha
tilgang til, endre og videredistribuere
kildekode for disse programmene under
vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk
følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM-en. Du finner lisenser (på
engelsk) for "GPL"- og "LGPL"programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise
PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet
fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
130
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Download PDF

advertising