Sony | DSC-W55 | Sony DSC-W55 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-W35/W55
Hvis du vil ha opplysninger om avanserte funksjoner, kan du
bruke en datamaskin og slå opp i "Brukerhåndbok for
Cyber-shot" som ligger på den medfølgende CD-ROM.
For at få detaljer om avancerede funktioner, bedes du se
"Cyber-shot Håndbog", som findes på den
medleverede CD-ROM, vha. af en computer.
Bruksanvisning
Les denne håndboken grundig før du bruker enheten. Oppbevar den for senere bruk.
Betjeningsvejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt og gemme den til fremtidig brug.
© 2007 Sony Corporation
2-319-005-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ............................................................. 4
Komme i gang .................................................................................. 5
Kontrollere de leverte delene ................................................................... 5
1 Klargjøre batteriet .................................................................................. 6
2 Sette inn batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ............ 7
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ......................................................... 9
Enkel fotografering ........................................................................ 10
Vise/slette bilder ............................................................................ 13
Indikatorer på skjermen ................................................................ 15
Endre innstillinger – Meny/Oppsett ............................................. 17
Menyelementer ....................................................................................... 18
Oppsettselementer ................................................................................. 19
Få glede av datamaskinen ............................................................ 21
NO
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og av programvaren
(inkludert) ............................................................................................... 21
Visning "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ................................................ 21
Batteritid og minnekapasitet ........................................................ 22
Batteritid og antall bilder som kan tas opp og vises .............................. 22
Antall stillbilder og opptakstid for film .................................................... 23
Feilsøking ....................................................................................... 25
Batteri og strøm ...................................................................................... 25
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 26
Vise bilder ............................................................................................... 26
Sikkerhetsforanstaltninger ........................................................... 27
Spesifikasjoner .............................................................................. 28
3
Merknader om bruk av kameraet
[ Internminne og "Memory Stick
Duo" ekstraminne
Ikke slå av kameraet og ikke ta ut batteriet eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen lyser.
Det kan skade data i internminnet eller i "Memory
Stick Duo". Sikre dine data ved alltid å ta
sikkerhetskopier.
[ Merknader om opptak og
avspilling
• Før endelig opptak bør du ta et prøveopptak for
å være sikker på at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er verken støvtett, sprutsikkert
eller vanntett. Les "Sikkerhetsforanstaltninger"
(side 27) før du bruker kameraet.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Vann
på innsiden av kameraet kan forårsake
funksjonsfeil som i noen tilfeller ikke kan
repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller annet sterkt
lys. Det kan forårsake funksjonsfeil.
• Ikke bruk kameraet på steder med kraftige
radiobølger eller med radioaktiv stråling. Det
kan føre til at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av riktig.
• Bruk av kameraet på steder med sand og støv
kan forårsake feilfunksjon.
• Tørk bort kondens før du bruker kameraet
(side 27).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til
feilfunksjon og at det ikke kan ta bilder, kan
dette gjøre opptaksmediet ubrukbart eller
forårsake avbrudd, skade eller tap av bildedata.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitsen kan gjøre at skitt på blitsoverflaten blir
misfarget eller fester seg til overflaten, noe som
kan gi utilstrekkelig lys.
[ Merknader om LCD-skjermen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises konstant på LCDskjermen. Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket
på noen måte.
• Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv
når batteriet er utladet. Sett i et oppladet batteri
og slå på kameraet på nytt.
[ Om bildedatakompatibilitet
• Dette kameraet er i overensstemmelse med den
universelle standarden DCF (Design rule for
Camera File system) som er etablert av JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Avspilling på annet utstyr av bilder som er tatt
med dette kameraet, og avspilling av bilder som
er tatt eller redigert med annet utstyr på dette
kameraet, kan ikke garanteres.
[ Advarsel om opphavsrett
Fjernsynsprogrammer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettsbeskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan være i
strid med bestemmelser i opphavsrettslovgivning.
[ Ingen erstatning for innhold av
opptak
Innhold i opptak blir ikke erstattet hvis opptak
eller avspilling ikke blir mulig på grunn av
funksjonsfeil i kameraet, opptaksmedier eller
lignende.
[ Om illustrasjonene
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken, er
av DSC-W55 hvis ikke annet er angitt.
4
Komme i gang
Kontrollere de leverte delene
• Batterilader BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
(1)
• USB- og A/V-kabel for multikontakt (1)
(DSC-W55)
• USB-kabel (1) (DSC-W35)
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• A/V-kabel (1) (DSC-W35)
• Oppladbart batteri NP-BG1 (1) / Batterieske
(1)
NO
• Håndleddsrem (1)
• CD-ROM (Cyber-shot-programvaren/
"Brukerhåndbok for Cyber-shot") (1)
• Bruksanvisning (denne håndboken) (1)
DSC-W55
DSC-W35
Festepunkt
Festepunkt
Fest remmen og stikk hånden gjennom den for å unngå at kameraet mistes og
skades.
5
1 Klargjøre batteriet
For kunder i USA og Canada
For kunder utenfor USA og Canada
Kontakt
ɟ
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett batteriet i batteriladeren.
2 Koble batteriladeren til et strømuttak.
CHARGE-lampen lyser og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slukker, er ladingen ferdig (anvendbar lading).
Hvis du fortsetter å lade batteriet i omtrent en time til (til det er fulladet), vil ladingen vare litt lengre.
[ Oppladingstid
Full lading
Anvendbar lading
Ca. 330 minutter
Ca. 270 minutter
• Tiden det tar å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladingen kan ta lengre tid under
visse forhold.
• Du finner opplysninger om batteritid og minnekapasitet på side 22.
• Koble batteriladeren til et nært og lettilgjengelig strømuttak.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladingen er ferdig, trekker du kontakten ut av strømuttaket og tar batteriet ut av batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
6
2 Sette inn batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
ɟ
Kontaktsiden
Deksel for batteri Sett i "Memory Stick
og "Memory Stick Duo" med
kontaktsiden mot
Duo"
linsen.
ɠ DSC-W55
DSC-W35
Batteriutløserspak
Sett inn batteriet samtidig som du
trykker på batteriutløserspaken
med enden av batteriet.
NO
1 Åpne dekslet for batteriet og "Memory Stick Duo".
2 Sett "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) helt inn til det klikker.
3 Sett i batteriet.
4 Lukk dekslet for batteriet og "Memory Stick Duo".
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet tar opp og spiller av bilder ved bruk av internminnet (ca. 56 MB).
7
[ Se hvor mye batteritid det er igjen
Trykk på POWER-knappen for å slå på kameraet og se på LCD-skjermen hvor mye batteritid
det er igjen.
Indikator
for gjenværende
batteritid
Betydning
for gjenværende
batteritid
Tilstrekkelig gjenværende
batteritid
Litt brukt
Batteriet er
halvfullt
Lite
batteritid
igjen.
Opptak eller
avspilling
avsluttes
snart.
Bytt ut batteriet med
et nytt eller lad det
opp.
(Varselindikatoren
blinker.)
• Det tar omtrent ett minutt før indikatoren viser riktig gjenværende batteritid.
• Under visse forhold kan batteriindikatoren vise feil gjenværende batteritid.
• Skjermbildet for innstilling av klokken, vises når kameraet slås på for første gang (side 9).
[ Ta ut batteriet og "Memory Stick Duo"
Åpne dekslet for batteriet og "Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Batteri
Forsikre deg om at tilgangslampen
ikke lyser og trykk inn "Memory Stick
Duo" én gang.
Skyv på batteriutløserspaken.
• Pass på så du ikke mister batteriet.
• Ikke ta ut batteriet eller "Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Det kan skade dataene.
8
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
POWER-knapp
Modusvelger
1
ɟ Kontrollknapp
1 Velg
2
3
NO
med modusvelgeren og trykk på POWER-knappen.
2 Still klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformatet med v/V, og trykk deretter z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
z.
3 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
[ Endre dato og klokkeslett
Velg [Innstilling av klokken] i skjermbildet
(Oppsett) (side 17).
[ Når du slår på strømmen
• Hvis du ikke stiller klokken vises skjermbildet for innstilling av klokken hver gang kameraet
slås på.
• Hvis kameraet brukes med batteristrøm og du ikke bruker det på tre minutter, slås det av
automatisk for å spare batteristrøm (automatisk avslåingsfunksjon).
9
Enkel fotografering
Søker
Mikrofon
Zoom-spak
ɠ Lukkerknapp
DISP
(Skjermbildebryter)knapp
Modusvelger
Kontrollknapp
Skruehull for stativ (på
undersiden)
-knapp
(Bildestørrelse)
1 Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde (Autojustering-modus): Velg
Film: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
Ikke dekk mikrofonen
med fingrene.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikator for AE/AF-lås
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
10
[ Velge modusvelgeren
[
Still inn modusvelgeren på den ønskede
funksjonen.
: Autojustering
Trykk v ( ) på kontrollknappen gjentatte
ganger til ønsket modus er valgt.
Gjør det enkelt å fotografere, med
innstillinger som justeres automatisk.
: Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med
automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan
også bruke menyen til å velge forskjellige
innstillinger.
: Film
Filmopptak med lyd.
: Høy følsomhet
Ta bilder under dårlig belysning, uten bruk av
blits.
: Mykt snapshot
Fotografer en persons hud og gi den et
varmere utseende.
: Halvlysportrett
Ta bilder av personer i mørke, uten å miste
kveldsatmosfæren.
: Halvlys
Ta opp kveldsscener uten å miste
kveldsatmosfæren.
: Landskap
Fotografer med fokus på et fjerntliggende
motiv.
: Strand
Ta opp scener ved sjø eller vann, med en
klarere blåfarge på vannet.
: Snø
Ta opp snøscener i hvitt klarere.
[
Bruke zoomen
Blits (velge blitsmodus for
stillbilder)
(Ingen indikator): Automatisk blits
Blinker når det er for lite lys eller
bakgrunnslys (standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synkronisering (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
: Blits tvunget av
[
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk B ( ) på kontrollknappen.
Hvis du vil avbryte, trykker du B på nytt.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W-side: ca. 2 cm eller lengre, Tside: ca. 30 cm eller lengre)
[
NO
Bruke selvutløseren
Trykk V ( ) på kontrollknappen gjentatte
ganger til ønsket modus er valgt.
Selvutløserlampe
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen.
Selvutløserlampen blinker og du hører en
pipelyd til lukkeren aktiveres.
Skyv på zoom-spaken.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker
kameraet Digital zoom-funksjonen.
• Du kan ikke endre zoom skalaen ved opptak av
film.
11
[
EV (Justere eksponeringen)
Filmer
Trykk på b ( ) på kontrollknappen, og
trykk deretter på v/V for å justere
eksponeringen.
Bildestørrelse
Mot +: lysere bilde.
Mot –: mørkere bilde.
Retningslinjer
FINE
: 640 (fin)
Vise på TV (høy kvalitet)
640
STD
: 640 (std.)
Vise på TV (standard)
160
: 160
For e-post
640
Hvis du vil fjerne EV-justeringssøylen,
trykker du på b en gang til.
[ Om opptakbart antall stillbilder
og opptakbar tid for filmer
[ DISP Endre skjermbildet
Opptakbart antall stillbilder og opptakbar
tid for filmer varierer med valgt
bildestørrelse.
Hver gang du trykker på DISP-knappen
(skjermbildebryteren), endres bildet som
følger.
Histogram på
Stillbilder
Største gjenværende antall bilder som kan
tas opp
Indikatorer av
Filmer
LCD-skjerm av
Lengste gjenværende opptakstid
Indikatorer på
[
Endre bildestørrelsen
Trykk på knappen
(bildestørrelse)
og deretter på v/V for å velge størrelse.
For avslutte menyen for bildestørrelse
trykker du på knappen
på nytt.
Stillbilder
Bildestørrelse
7M :
Utskrift på opptil A3/
11×17"
3:2 :
3:2
Tilpass bildeforhold 3:2
5M :
5M
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M :
3M
Utskrift på opptil 13×18cm/
5×7"
2M :
2M
Utskrift på opptil 10×15cm/
4×6"
VGA
For e-post
16:9
Vis på 16:9 HDTV
VGA :
16:9 :
12
Retningslinjer
7M
• Antall opptakbare bilder og lengden opptakbar
tid kan variere med opptaksforholdene.
Vise/slette bilder
Spak for
(indeks)/
(avspillingszoom)
Spak for
(avspillingszoom)
A/V OUT-kontakt
(DSC-W35)
Multikontakt (underside)
(DSC-W55)
-knapp (Avspilling)
ɟ Kontrollknapp
-knapp (Slett)
1 Trykk på
-knapp (Avspilling).
• Hvis du trykker
-knappen (Avspilling) når kameraet er avslått, blir kameraet slått på i
avspillingsmodus. Hvis du trykker igjen, skifter du til opptaksmodus.
NO
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole forover og på b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på v/V for å justere volumet.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Skyv spaken
mens du viser et stillbilde. Skyv spaken
Juster mengde: v/V/b/B
Oppheve avspillingszoom: z
[
for å angre zoomingen.
Vise en indeksskjerm
Skyv spaken
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B. Du kan vise neste (forrige)
indeksskjerm ved å trykke b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke z.
13
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Når det vises et indeksskjermbilde, trykker du
(Slett) og velger [Velg] med v/V på
kontrollknappen. Deretter trykker du z.
2 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, og trykk deretter z for å vise indikatoren (Slett)
på det valgte bildet.
3 Trykk
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
[ Vise bilder på en TV-skjerm
Koble kameraet til TV-apparatet med kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller A/Vkabelen (DSC-W35).
DSC-W55
Til lyd-/videoinngangskontakter
Til multikontakten
Kabel for multikontakt (inkludert)
DSC-W35
Til lyd-/videoinngangskontakter
Til A/V OUT-kontakt
A/V-kabel (inkludert)
14
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på DISP-knappen
(skjermbildebrytere), slås skjermdata og indikator på og av (side 12).
[ Når du tar stillbilder
A
Gjenværende batteritid
z
AE/AF-lås
Opptaksmodus
M
Hvitbalanse
WB
STBY
REC
Standby/Spiller inn film
Innstillingsmodus
(scenevalg)
Innstillingsmodus (Program
Auto)
Kameramodus
Blitsmodus
SL
[ Når du filmer
Blitsen lades
1.3 Zooming
NO
Rødøyereduksjon
Skarphet
Kontrast
AF-belysning
ON
Målemodus
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
[ Når du spiller av
Fargemodus
Avspillingsmodus
Beskytt
-
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
1.3
Zooming
Trinn
12/16
Bilde for bilde-avspilling
N
Avspilling
Volum
15
B
D
Makro
AF-modus
S AF M AF
Vibrasjonsvarsel
E
AF-avstandssøkerramme
1.0m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand
Advarsel om lite
batteristrøm
PictBridge-tilkobling
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Målemodus
EV-justeringssøyle
Blits
WB
V Mørkere
v Lysere
Justere EV
101-0012
Mappe-fil-nummer
+
Hvitbalanse
Trådkors for punktmåling
AF-avstandssøkerramme
Avspillingsindikator
C
PictBridge-tilkobling
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Bildestørrelse
E
Histogram
160
FINE STD
101
•
Bildekvalitet
Opptaksmappe
NR lav lukkerhastighet
Endre mappe
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
00:00:00
[00:28:25]
Innspillingstid [maksimal
innspillingstid]
z PAUSE
z SPILL
Avspilling av
flerseriebilder i serier
1/30"
Flerserieintervall
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
TILB./
NESTE
Velge bilder
400
101
Avspillingsmappe
Gjenværende intern
minnekapasitet
Selvutløser
C:32:00
Selvdiagnosevisning
ISO-tall
16
vises når
histogramvisning er
deaktivert.
12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:00:12
Telleverk
VOLUM
Justere volum
Meny
Endre innstillinger – Meny/Oppsett
-knapp (Avspilling)
Modusvelger
ɟ MENU-knapp
ɠ Kontrollknapp
NO
1 Innspilling: Slå på kameraet, og still deretter inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk på
-knapp (Avspilling).
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen på modusvelgeren og opptaks-/
avspillingsmodus.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg ønsket menyelement med b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke b/B til elementet vises på skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus.
4 Velg en innstilling med v/V.
Innstillingen du velger, zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk MENU for å slå av menyen.
[ Velge et oppsettselement
Trykk på og hold inne MENU eller velg
(Oppsett) i trinn 3 og trykk deretter på
B.
Velg elementet som skal innstilles med v/
V/b/B og trykk deretter på z.
17
Her finner du opplysninger om bruken 1 side 17
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren og menyinnstillingene. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
COLOR (Fargemodus)
Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter.
9 (Fokus)
Endrer fokuseringsmetode.
(Målemodus)
Velger målemodus.
WB (Hvitbalanse)
Justerer fargetonene.
ISO
Velger lysfølsomhet.
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
M
Velger stillbildekvalitet.
Velger modus for kontinuerlig opptak.
(Intervall)
Velger bildeintervall når REC Mode er satt til [Multiserie].
(Blitsnivå)
Justerer mengden blitslys.
(Kontrast)
Justere kontrasten i bildet.
(Skarphet)
(Oppsett)
Justerer skarpheten i bildet.
Endrer oppsettselementer.
Meny for visning
(Mappe)
Hindrer utilsiktet sletting.
DPOF
Legger til et merke for utskriftsrekkefølge.
(Skriv ut)
Skriver ut bilder på en PictBridge-kompatibel skriver.
(Lysbilde)
Spiller av en serie bilder.
(Endre str.)
Endrer bildestørrelsen på tatt bilde.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Dele)
Klipper filmer.
(Oppsett)
Trimme
18
Velger mappe for visning av bilder.
- (Beskytt)
Endrer oppsettselementer.
Rotere et forstørret bilde. (Bare tilgjengelig for avspillingszoom.)
Her finner du opplysninger om bruken 1 side 17
Oppsettselementer
Kamera
AF-modus
Velger driftsmodusen autofokus.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom.
Funksj.veiv.
Viser beskrivelser av funksjoner mens du bruker kameraet.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
AF-lys
Gir supplerende lys som gjør fokuseringen enklere for motiver i
mørke omgivelser.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at
ett stillbilde er tatt.
Internt minneverktøy
Format
Formaterer internminnet.
NO
Memory Stick-verktøy
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av
bilder.
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
19
Her finner du opplysninger om bruken 1 side 17
Oppsett1
LCD-baklys
(bare DSC-W55)
Velger lysstyrken på bakgrunnslyset på LCD skjermen når du
bruker kameraet med batteri.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Språk
Initialiser
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer,
advarsler og meldinger.
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Oppsett2
20
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
USB-tilkobl.
Velger USB-modus som skal brukes når kameraet kobles til en
datamaskin eller en PictBridge-samsvarende skriver, med
multikontaktkabelen (DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35).
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TVfargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
Få glede av datamaskinen
Du kan vise bilder du har tatt, på datamaskinen. Ved hjelp av programvaren kan du også bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer enn noen gang. Du finner flere opplysninger i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og av programvaren
(inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.4)
Programvare "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
ikke kompatibel
• Må installeres med ovennevnte operativsystem ved levering.
• Hvis operativsystemet ikke støtter USB-tilkoblinger, kan du bruke en Memory Stick-leser/skriver som er i
handelen.
• Du finner flere opplysninger om operativmiljøet og Cyber-shot-programvaren "Picture Motion Browser" i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
NO
Visning "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
[ For Windows-brukere
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett CD-ROM-en
1 Slå på datamaskinen og sett CD-ROM’en
(inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
(inkludert) i CD-ROM stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
Velg mappen "Handbook" og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i "NO"
mappen, til datamaskinen.
2 Når kopieringen er fullført, dobbeltklikker
du på "Handbook.pdf".
Hvis du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skjermbildet for kopiering
av "Brukerhåndbok for Cyber-shot". Følg
instruksjonene på skjermen for å kopiere.
2 Når installeringen er ferdig, dobbeltklikker
du på snarveien som er opprettet på
skrivebordet.
21
Batteritid og minnekapasitet
Batteritid og antall bilder som kan tas opp og vises
Tabellene viser omtrentlig hvor mange
bilder som kan tas eller vises og
gjenværende batteritid hvis du tar bilder i
modus [Normal], med fullt batteri
(inkludert) og en omgivelsestemperatur på
25 °C. Antall bilder som kan tas eller vises,
tar i betraktning endring av "Memory Stick
Duo" etter behov.
Legg merke til at faktisk antall bilder kan
bli færre enn det som vises i tabellen. Dette
avhenger av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres etter hvert som du
bruker det og over tid.
• Antall bilder som kan tas eller vises og
batteritiden, reduseres under følgende forhold:
– Omgivelsestemperaturen er lav.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet slås på og av ofte.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken på LCD-baklyset er satt til opp
(bare for DSC-W55).
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– Det er lavt batterinivå.
Antall bilder
Batteritid (min.)
DSC-W55
På
Ca. 380
Ca. 190
Av
Ca. 490
Ca. 245
DSC-W35
På
Ca. 380
Ca. 190
Av
Ca. 480
Ca. 240
• Fotografering under følgende forhold:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– Fotografering hvert 30. sekund.
– Zoomen veksler mellom ytterpunktene W og
T.
– Blitsen blinker en gang hver annan gang.
– Strømmen slås på og av hver tiende gang.
22
[ Når du ser på stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
DSC-W55
Ca. 8800
Ca. 440
DSC-W35
Ca. 6800
Ca. 340
• Visning av enkeltbilder i rekkefølge, i
intervaller på ca. tre sekunder
[ Når du filmer
LCD-skjerm på (min.)
LCD-skjerm av (min.)
DSC-W55
Ca. 180
Ca. 230
DSC-W35
Ca. 180
[ Når du tar stillbilder
LCDskjerm
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antall bilder og batteritiden endres ikke uansett
bildestørrelse.
Ca. 230
• Sammenhengende filming med en bildestørrelse
på [160]
Antall stillbilder og opptakstid for film
Antall stillbilder og opptakstiden for filmer kan variere avhengig av opptaksforholdene og
opptaksmedium.
• Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 12.
[ Omtrentlig antall stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på øverste linje og
[Standard] på linjen under.)
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Størrelse
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Internminne
Ca.
56 MB
"Memory Stick Duo" formattert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
23
51
92
188
384
789
1559
3127
43
96
174
354
723
1482
2928
5873
37
82
148
302
617
1266
2501
5017
67
149
264
537
1097
2250
4447
8919
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
357
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
892
1975
3571
7261
14821
30385
60036
120416
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
NO
• Antall bilder som er vist, gjelder når [Mode] er satt til [Normal].
• Når antall gjenværende bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre størrelsen på bildene senere ([Endre str.], side 18).
23
[ Omtrentlig opptakstid for film
(Enhet: time:minutt:sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
56 MB
"Memory Stick Duo" formattert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640 (std.)
0:02:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
160
0:42:40
1:31:30
2:51:20
5:47:00 11:44:20 24:18:20 48:01:40 96:19:50
• Filmer med størrelsen satt til [640 (fin)] kan bare tas opp på en "Memory Stick PRO Duo".
• Opptakbar filstørrelse er opp til ca. 2 GB for hver fil. Når størrelsen når ca. 2 GB, stopper kameraet
opptaket automatisk.
• Når bilder som er tatt med tidligere Sony-modeller, avspilles på dette kameraet, kan visningen være
forskjellig fra den faktiske bildestørrelsen.
24
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene nedenfor og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF).
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skjermen, kan du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteriet og sett det inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 20).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
NO
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Batteri og strøm
Kan ikke sette i batteriet.
• Sett inn batteriet riktig ved å bruke enden på batteriet til å skyve på batteriutløserspaken
(side 7).
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett i batteriet på riktig måte (side 7).
• Batteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri (side 6).
• Batteriet er dødt. Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri (side 5).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet når det er slått på, slås kameraet av automatisk etter tre minutter
for å forhindre at batteriet brukes opp. Slå på kameraet på nytt (side 9).
• Batteriet er dødt. Skift det ut med et nytt.
Batteriet kan ikke lades opp.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
25
Indikatoren som viser gjenværende batterikapasitet, er feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Vist gjenværende batterikapasitet er forskjellig fra den virkelige kapasiteten. Lad ut batteriet
helt og lad det deretter opp for å rette visningen.
• Batteriet er utladet. Sett i et oppladet batteri (side 6).
• Batteriet er dødt. Skift det ut med et nytt.
Ta stillbilder/filme
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (sidene 23, 24).
Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 13).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Sett modusvelgeren i en annen stilling enn
når du tar stillbilder.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] ved filmopptak. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Du kan skrive ut
eller lagre bilder med innsatt dato ved bruk av "Picture Motion Browser".
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk på knappen
(avspilling) (side 13).
• Mappe- eller filnavn er endret på datamaskinen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen.
26
Sikkerhetsforanstaltninger
[ Ikke bruk eller oppbevar
kameraet på følgende type steder
• Svært varme, kalde eller fuktige steder.
I for eksempel en bil som er parkert i solen, kan
kamerahuset bli deformert, noe som kan føre til
funksjonsfeil.
• I direkte sollys eller nær en varmeovn.
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til funksjonsfeil.
• På et sted med vibrasjoner.
• Nær sterkt magnetiske steder.
• På sandete eller støvete steder.
Vær forsiktig slik at du unngår å få sand eller
støv i kameraet. Det kan forårsake feilfunksjon
som i enkelte tilfeller ikke lar seg reparere.
[ Om å bære
Ikke sett deg ned med kameraet i baklommen. Det
kan føre til feilfunksjon eller skade på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk av skjermoverflaten med et rengjøringssett
for LCD-skjermer (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv og lignende.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv og lignende.
Rengjøre kameraoverflaten
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann. Tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende
fordi de kan skade overflaten eller huset:
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmidler, solkrem
eller lignende.
• Ikke berør kameraet når du har noe av oppe på
hånden:
• Ikke la kameraet ha kontakt med gummi eller
vinyl i lengre tid.
[ Om brukstemperatur
Kameraet er beregnet for bruk ved temperaturer
på mellom 0 °C og 40 °C. Du bør ikke fotografere
på svært kalde eller varme steder med temperatur
som ligger utenfor disse grensene.
[ Om kondens
Hvis kameraet tas direkte fra et kaldt til et varmt
sted, kan det dannes kondens på innsiden av
kameraet. Kondens kan føre til funksjonsfeil.
Hvis det dannes kondens
Slå av kameraet og vent i omtrent én time til
kondensen har fordampet. Legg merke til at hvis
du fotograferer med kondens på innsiden av
linsen, vil du få uskarpe bilder.
[ Om det interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet har et internt, oppladbart batteri
som opprettholder dato og klokkeslett og andre
innstillinger, uansett om kameraet er slått på eller
av.
Dette oppladbare batteriet lades hele tiden mens
du bruker kameraet. Men hvis du bruker kameraet
bare i korte perioder, kan batteriet lades ut. Hvis
du ikke bruker kameraet på en måned, bli batteriet
helt utladet. I så fall må du sørge for at dette
oppladbare batteriet lades før du bruker kameraet.
Men selv om dette oppladbare batteriet er utladet,
kan du bruke kameraet såfremt du ikke skal
registrere dato og klokkeslett.
Lademetode for det interne, oppladbare
ekstrabatteriet
Sett i et oppladet batteri i kameraet og la kameraet
ligge avslått i 24 timer eller mer.
NO
27
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Bildeenhet: 7,20 mm (1/2,5 type) farge-CCD,
Primærfargefilter
Kameraets totale antall piksler:
ca. 7 410 000 piksler
Kameraets effektive antall piksler:
ca. 7 201 000 piksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomlinse f =
6,3–18,9 mm (38–114 mm når konvertert til
35 mm stillkamera) F 2,8–5,2
Eksponeringskontroll: automatisk eksponering,
scenevalg (7 modi)
Hvitbalanse: automatisk, dagslys, skyet,
fluorescerende, hvitglødende, blits
Filformat (DCF-samsvarende):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-samsvarende,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-samsvarende (mono)
Opptaksmedier: internminne (ca. 56 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: blitsrekkevidde (ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) satt til Auto): ca. 0,2 til
3,9 m (W)/ca. 0,3 til 2,0 m (T)
[Innganger og utganger]
DSC-W55
Multikontakt: video, lyd (mono), USBforbindelse
USB-forbindelse: Hi-Speed USB (USB 2.0samsvarende)
DSC-W35
A/V OUT-kontakt: minijack
video, lyd (mono)
USB-kontakt: mini-B
USB-forbindelse: Hi-Speed USB (USB 2.0samsvarende)
[LCD-skjerm]
DSC-W55
LCD-panel: 6,2 cm (2,5 type) TFT-drevet
Totalt antall punkter: 115 200 (480 × 240) punkter
DSC-W35
LCD-panel: 5,1 cm (2,0 type) TFT-drevet
Totalt antall punkter: 84 960 (354 × 240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: oppladbart batteri NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømsadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
28
Strømforbruk (ved fotografering med LCDskjermen påslått):
DSC-W55
1,0 W
DSC-W35
1,0 W
Brukstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål:
DSC-W55
88,9 × 57,1 × 22,9 mm (B/H/D, ikke
medregnet utspring)
DSC-W35
89,8 × 59,1 × 22,9 mm (B/H/D, ikke
medregnet utspring)
Vekt:
DSC-W55
Ca. 147 g (med NP-BG1-batteri,
håndleddsrem og lignende)
DSC-W35
Ca. 149 g (med NP-BG1-batteri,
håndleddsrem og lignende)
Mikrofon: mono
Høyttaler: mono
Exif Print: kompatibel
PRINT Image Matching III: kompatibel
PictBridge: kompatibel
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
batterilader
Strømbehov: vs 100 til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC) 2,6 W (BC-CSGB)
Utgangsspenning: ls 4,2 V, 0,25 A
Brukstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: ca. 62×24×91 mm (B/H/D)
Vekt: ca. 75 g
Oppladbart batteri NP-BG1
Brukt batteri: litium-ion-batteri
Største spenning: ls 4,2 V
Nominell spenning: ls 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten
varsel.
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
•
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Google er et registrert varemerke for Google
Inc.
I tillegg er generelt system- og produktnavn i
denne håndboken varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive utviklere eller
produsenter. Men merkene ™ og ® er ikke
brukt ved alle tilfeller i denne håndboken.
NO
29
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at datoaverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Sådan kommer du i gang ................................................................ 5
Kontrol af det medleverede tilbehør ......................................................... 5
1 Klargøring af batteriet ............................................................................ 6
2 Isætning af batteriet/"Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ................... 7
3 Sådan tænder du for kameraet/stiller uret ............................................. 9
Nem optagelse af billeder ............................................................. 10
Vis/slet billeder .............................................................................. 13
Indikatorer på skærmen ................................................................ 15
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning ........................... 17
Menupunkter .......................................................................................... 18
Opsætningsindstillinger ......................................................................... 19
Få gavn af din computer ............................................................... 21
Understøttede styresystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger) ............................................................................................. 21
Visning "Cyber-shot Håndbog" ............................................................... 21
DK
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet .............................. 22
Batteriets levetid og det antal billeder der kan optages/ses .................. 22
Antal still-billeder og filmoptagetid ......................................................... 23
Fejlfinding ...................................................................................... 25
Batteri og strøm ...................................................................................... 25
Optagelse af still-billeder/videoer .......................................................... 26
Visning af billeder ................................................................................... 26
Sikkerhedsforanstaltninger .......................................................... 27
Specifikationer ............................................................................... 28
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo" back-up
Sluk ikke for kameraet eller fjern batteriet eller
"Memory Stick Duo" medens
kommunikationslampen er tændt, da data på den
interne hukommelse eller "Memory Stick Duo"
data kan gå tabt. Sørg altid for at foretage back-up
af dine data.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du optager, så foretag en prøveoptagelse
for at sikre dig at kameraet fungerer korrekt.
• Dette kamera er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Sikkerhedsforanstaltninger" (side
27) inden kameraet betjenes.
• Pas på ikke at komme vand på kameraet.
Kommer der vand ind i kameraet, kan det
forårsage fejlfunktionering, som i nogle tilfælde
er uoprettelige.
• Ret ikke kameraet mod solen eller anden stærk
lyskilde. Det kan ødelægge dit kamera.
• Brug ikke kameraet på steder hvor der udsendes
stærke radiobølger eller stråling. Det kan sætte
kameraet ude af stand til at optage eller afspille
korrekt.
• Bruges kameraet hvor der er sand eller støvet,
kan det give fejlfunktionering.
• Hvis der opstår fugtkondensering, fjernes denne
inden brug af kameraet (side 27).
• Ryst eller slå ikke på kameraet. Foruden at
forårsage fejlfunktionering og at sætte kameraet
ude af stand til at optage billeder kan det gøre
optagemediet ubrugeligt eller ødelægge
billeddata, -skade eller -tab.
• Rengør blitzruden inden brug. Varmen fra
blitzens lys kan få snavs på blitzens rude til at
blive misfarvet eller sætte sig fast, så der ikke
udsendes tilstrækkeligt lys.
[ Bemærkninger om LCD-skærmen
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixel
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant vises på LCD-skærmen.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
• Kameraet fungerer ikke når objektivet er ude,
når batteriet er brugt op. Isæt et opladet batteri,
og tænd derefter for kameraet igen.
[ Om billeddatakompatibilitet
• Dette kamera overholder DCF (Design rule for
Camera File system) universalstandarden der er
foreskrevet af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Afspilning af billeder der er optaget med dit
kamera på andet udstyr, og afspilning af billeder
der er optaget eller redigeret med andet udstyr
på dit kamera kan der ikke garanteres for.
[ Copyright advarsel
Der kan være copyright på TV-programmer, film,
videobånd og andre værker. Uautoriseret
optagelse af sådanne værker kan være en
krænkelse af copyright lovgivningen.
[ Ingen erstatning for indholdet af
en optagelse
Der ydes ikke erstatning for indholdet af en
optagelse hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. at dit kamera, optagemedier, osv. ikke
fungerer rigtigt
[ Om illustrationer
Illustrationer i denne håndbog er af DSC-W55,
medmindre andet er angivet.
4
Sådan kommer du i gang
Kontrol af det medleverede tilbehør
• Batterilader BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
(1)
• USB, A/V kabel til multi-brug terminal (1)
(DSC-W55)
• USB-kabel (1) (DSC-W35)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• A/V-kabel (1) (DSC-W35)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/Batterietui
(1)
• Håndledsrem (1)
DK
• CD-ROM (Cyber-shot programsoftware/
"Cyber-shot Håndbog") (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
DSC-W55
DSC-W35
Øje
Øje
Påsæt håndledsremmen og før hånden igennem den, så kameraet ikke beskadiges
ved at blive tabt, osv.
5
1 Klargøring af batteriet
Til kunder i USA og Canada
Til kunder udenfor USA og Canada
Stik
ɟ
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Netledning
1 Isæt batteriet i batteriladeren.
2 Tilslut batteriladeren til stikkontakten.
CHARGE-lampen tænder, og opladningen begynder.
Når CHARGE-lampen slukker, er opladningen færdig (Brugbar opladning).
Hvis du fortsætter med at oplade batteriet i endnu en time (indtil det er helt opladet), vil batteriet kunne
holde en smule længere.
[ Opladningstid
Opladingstid, fuld opladning
Opladningstid, brugbar opladning
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Den tid der kræves for at oplade et helt tomt batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage
længere tid under visse forhold.
• Detaljer om batterilevetid og hukommelseskapacitet findes på side 22.
• Kom batteriets stik/batteriledningens stik i en stikkontakt, som er let at komme til.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er færdig, så tag stikket ud af stikkontakten og tag batteriet ud af batteriladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
6
2 Isætning af batteriet/"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
ɟ
Batteri/"Memory
Stick Duo"
dæksel
Terminalside
Isæt "Memory Stick
Duo" med
terminalsiden i
objektivets retning.
ɠ DSC-W55
DSC-W35
Udløsergreb til batteri
Batteriet sættes i ved at trykke
batterilåsen nedad med
undersiden af batteriet.
1 Åbn batteri-/"Memory Stick Duo"-dækslet.
DK
2 Indfør "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) helt ind, indtil der lyder et klik.
3 Isæt batteriet.
4 Luk batteri-/"Memory Stick Duo"-dækslet.
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo".
Kameraet optager/afspiller billeder til/fra den interne hukommelse (ca. 56 MB).
7
[ Kontrol af resterende batteri-niveau
Tryk på POWER-knappen for at tænde, og check den resterende ladningsgrad på LCDskærmen.
Indikator
for
resterende
batteriniveau
Retningslinier mht.
ladningsgrad
Tilstrækkelig
ladningsgrad
Der er
brugt lidt
Batteriet er
halv fuldt
Batteriets
ladningsgrad
er lav;
optagelse/
afspilning
stopper
snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet, eller
oplad batteriet.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• Det tager omkring et minut, før der vises en korrekt batteri-niveauindikator.
• Visningen af batteri-niveauet kan være unøjagtig i nogle tilfælde.
• Skærmbillede Urindstilling vises første gang der tændes for kameraet (side 9).
[ Udtagning af batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn batteri-/"Memory Stick Duo"-dækslet.
"Memory Stick Duo"
Batteri
Kontrollér at adgangsindikatoren
ikke er tændt, og tryk så "Memory
Stick Duo" ind en gang.
Drej batterilåsen til side.
• Pas på ikke at tabe batteriet.
• Udtag aldrig batteriet/"Memory Stick Duo" når adgangsindikatoren er tændt; ellers kan data gå tabt.
8
3 Sådan tænder du for kameraet/stiller uret
POWER-knap
Funktionsvælger
1
ɟ Kontrolknap
2
3
DK
1 Vælg
på funktionsvælgeren, og tryk dernæst på POWER-knappen.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på
z.
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
[ Ændring af dato og tid
Vælg [Urindstilling] i skærmbilledet
(Opsætning) (side 17).
[ Når du tænder for apparatet
• Medmindre du stiller uret, vil skærmbilledet Urindstilling blive vist hver gang der tændes for
kameraet.
• Hvis kameraet kører på batteriet, og du ikke bruger kameraet i tre minutter, så slukker det
automatisk for at spare på batteriet (autosluk-funktion).
9
Nem optagelse af billeder
Søger
Mikrofon
Zoomknap
ɠ Udløserknap
DISP-knap (kontakt til
visning af skærmbillede)
Funktionsvælger
Kontrolknap
Stik til kamerastativ
(bund)
(Billedstørrelse)knap
1 Vælg en tilstand med funktionsvælgeren.
Stillbillede (automatisk justeringstilstand): Vælg
Video:Vælg
.
.
2 Hold kameraet roligt, og hold armen ind til kroppen.
Anbring motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
Dæk ikke mikrofonen
til med en finger.
3 Optag med udløserknappen.
Still-billede:
1 Tryk på udløserknappen og hold den
halvvejs nede for at fokusere på
motivet.
AE/AF-låseindikator
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn)
blinker, der høres et bip, indikatoren
holder op med at blinke og forbliver
tændt.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Lukkeren giver lyd.
Film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelse.
10
[ Brug af funktionsvælger
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede
funktion.
: Autojustering
Muliggør nem optagelse, hvor indstillingerne
justeres automatisk.
: Auto programmeret
Giver dig mulighed for at optage med
eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og aperturværdien). Du
kan ligeledes vælge forskellige indstillinger
ved hjælp af menuen.
: Film
Optagelse af film med lyd.
: Høj følsomhed
Optagelse af billeder uden blitz, selv under
dårlige lysforhold.
: Blødt snap
Optagelse af en person, så dennes hud får et
varmere udseende.
: Tusmørkeportræt
Skarpe billeder af personer i mørke
omgivelser uden at miste natteatmosfæren.
: Tusmørke
Optagelse af nattescener uden at miste
natteatmosfæren.
: Panorama
Optagelse med fokus på et motiv i
baggrunden.
: Strand
Optagelse af scener ved havet eller en sø med
fremhævelse af vandets blå farve.
: Sne
Optagelse i sne med fremhævelse af hvidt.
[
Blitz (Valg af en blitz-indstilling
til still-billeder)
Tryk på v ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
(Ingen indikator): Autoblitz
Udløses når der ikke er tilstrækkelig lys på
motivet eller i baggrunden
(standardindstilling)
: Blitz tændt
SL : Langsom synkro (Blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
[
Makro (fotografere nærbillede)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen.
Tryk på B igen for at annullere.
(Ingen indikator): Makro fra
: Makro TIL (W-siden: Ca. 2 cm eller længere,
T-siden: Ca.. 30 cm eller længere)
[
Brug af selvudløseren
Tryk på V ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
Selvudløserlampe
Tryk på zoomknappen
(Ingen indikator): Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren med 10-sekunders
forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse
• Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger
kameraet funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen under
optagelse af en film.
Tryk på udløserknappen,
selvudløserlampen blinker, og bippet høres,
indtil lukkeren aktiverer.
[
Brug af zoom
DK
11
[
EV (Justering af
eksponeringen)
Tryk på b ( ) på kontrolknappen, og tryk
derefter på v/V for at justere
eksponeringen.
Mod +: Gør billedet lysere.
Mod –: Gør billedet mørkere.
Tryk på b-knappen igen, for at deaktivere
EV-justeringsbjælken.
[ DISP Ændring af skærmdisplayet
Hver gang du trykker på DISP-knappen
(skærmvisningsknappen), skifter visningen
på følgende måde.
Histogram til
Film
Billedformat
FINE
640
: 640(Fin)
:
640(Standard)
STD
640
160
: 160
Retningslinjer
Vis på tv (høj kvalitet)
Vis på tv (standard)
Til e-mail
[ Om det antal still-billeder der kan
optages og længde af film der
kan optages
Antallet af still-billeder og længden af film
der kan optages afhænger af den valgte
billedstørrelse.
Still-billeder
Højeste antal billeder der kan optages
Ikoner fra
LCD-skærm fra
Film
Maksimal optagetid
Indikatorer til
[
Ændring af billedformat
Tryk på knappen
(Billedformat), og
tryk derefter på v/V for at vælge formatet.
For at komme ud af billedformatmenuen
trykkes på
knappen igen.
Still-billeder
Billedformat
7M
Op til A3/11×17" udskrift
3:2 :
3:2
Bredde-højde-forholdet 3:2
5M :
5M
Op til A4/8×10" udskrift
3M :
3M
Op til 13×18cm/
5×7"udskrift
2M :
2M
Op til 10×15cm/4×6"
udskrift
VGA
Til e-mail
16:9
Til visning på 16:9 HDTV
VGA :
16:9 :
12
Retningslinjer
7M :
• Antallet af billeder der kan optages og længden
af filmoptagelse kan variere, alt efter
optageforholdene.
Vis/slet billeder
(Indeks)/
(Afspilzoom)-knap
(Afspilzoom)-knap
A/V OUT-stik
(DSC-W35)
(Afspil)-knap
ɟ Kontrolknap
Multistik (bund)
(DSC-W55)
(Slet)-knap
1 Tryk på
(Afspil)-knappen.
• Hvis du trykker på
(Afspil)-knappen medens kameraet er slukket, tændes kameraet i
afspilningstilstand. Hvis du trykker på knappen igen, skiftes til optagetilstand.
DK
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen.)
Tryk på B for at spole hurtigt fremad; tryk på b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage til
normal afspilning.)
Tryk på v/V for at stille lydstyrken.
[
Sådan sletter du billeder
1 Få vist det billede du vil slette, og tryk på
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z.
[
(Slet).
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , medens der vises et still-billede. Tryk på
Justér sekvensen: v/V/b/B
Annullér afspilningszoom: z
[
for at fortryde zoom.
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på
(Indeks) og vælg et billede med v/V/b/B. Tryk på b/B for at få vist det næste
(forrige) indeksskærmbillede.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
13
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Når der vises et indeksskærmbillede, skal du trykke på
(Slet) og vælge [Vælg] med
v/V på kontrolknappen og derefter trykke på z.
2 Vælg det billede, som du vil slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z for at få vist
(Slet)-indikatoren på det valgte billede.
3 Tryk på
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
[ Visning af billeder på TV-skærmen
Tilslut kameraet til TV’et via multi-brug terminalen (DSC-W55) eller AV-kablet (DSC-W35).
DSC-W55
Til lyd/video-indgangsstik
Til multistikforbindelsen
Kabel til multi-brug terminalen (medfølger)
DSC-W35
Til lyd/video-indgangsstik
Til A/V OUT-stik
A/V-kabel (medfølger)
14
Indikatorer på skærmen
Når du trykker på DISP
(skærmvisningsknappen), tændes der og
slukkes der for visningsdata og -indikatoren
skiftevist (side 12).
A
Resterende batteritid
z
AE/AF-lås
Optagetilstand
M
[ Ved optagelse af stillbilleder
Hvidbalance
WB
STBY
OPT
Standby/Optagelse af en
video
Funktionsvælger (Valg af
motiv)
Funktionsvælger (Program)
Kameratilstand
Blitzindstilling
SL
Blitzen oplades
1.3 Zoomskalering
[ Ved optagelse af film
Rødøjereduktion
Skarphed
DK
Kontrast
AF-lampe
ON
Målemetode
RICH,
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand
Afspilning
[ Ved afspilning
Beskyt
-
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
1.3
Zoomskalering
Trin
12/16
Afspilning af billeder
enkeltvis
N
Afspilning
Lydstyrke
15
B
12/12
Billednummer/antal
billeder der er optaget i den
valgte mappe
00:00:12
Tæller
Makro
AF-funktion
S AF M AF
Ramme for AFområdesøger
1.0m
Fokus forudindstillet
afstand
Eksponeringsbjælken
D
Advarsel om vibration
E
Advarsel om lavt
batteriniveau
PictBridge tilslutter
+2.0EV
V Mørkere
v Lysere
Justering af EV
(eksponering)
101-0012
Mappe- og filnummer
Eksponeringsværdi
Målemetode
Blitz
WB
Hvidbalance
Afspilningsbjælke
+
Kryds til punktmåling
C
Ramme for AFområdesøger
PictBridge tilslutter
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
640
Billedstørrelse
16:9
STD
640
160
FINE STD
101
101
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Billedkvalitet
Optagemappe
E
Skift mappe
Histogram
Afspilningsmappe
•
Resterende intern
hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
00:00:00
[00:28:25]
Optagetid [maksimal
optagetid]
1/30"
Multi Burst interval
400
Resterende antal billeder
der kan optages
Selvudløser
C:32:00
Selvdiagnosevisning
ISO-tal
vises når
histogramvisningen er
deaktiveret.
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
2007 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z PAUSE
z SPIL
Afspilning af Multi Burst
billeder i serier
TILBAGE/ Vælg billeder
NÆSTE
LYDST.
Indstil lydstyrken
Menu
16
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning
(Afspil)-knap
Funktionsvælger
ɟ MENU-knap
ɠ Kontrolknap
1 Optagelse: Tænd for kameraet, og indstil derefter funktionsvælgeren.
Afspilning: Tryk på
(Afspil)-knappen.
DK
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og Optagelse/
Afspilningstilstand.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg den ønskede post på menuen med b/B på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises på
skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et punkt i afspilningstilstand.
4 Vælg en indstilling med v/V.
Der zoomes ind på den indstilling du vælger, og den angives.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
[ Valg af en opsætningsindstilling
Tryk på MENU og hold den nede, eller
vælg
(Opsætning) i trin 3 og tryk så
på B.
Vælg den indstilling du ønsker at justere,
med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
17
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens position og
menuindstillingerne. Kun de tilgængelige menupunkter vises på skærmen.
Menu til optagelse
COLOR (Farvetilstand)
Ændring af billedets lysstyrke eller tilførsel af specielle effekter.
9 (Fokus)
Ændrer fokustilstanden.
(Målemetode)
Ændrer lysmålingstilstanden.
WB (Hvidbalance)
Justerer farvetonerne.
ISO
Vælger lysfølsomhed.
(B.kvalitet)
Mode (Opt.funktion)
M
Vælger still-billedets kvalitet.
Vælger metoden til kontinuerlig optagelse.
(Interval)
Vælger rammeintervallet, når REC-tilstanden stilles på [Multi
Burst].
(Blitzniveau)
Justerer mængden af blitzlys.
(Kontrast)
Justerer billedets kontrast.
(Skarphed)
(Opsætning)
Justerer billedets skarphed.
Ændrer opsætningsindstillinger.
Visningsmenu
(Mappe)
- (Beskyt)
DPOF
(Udskriv)
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke.
Udskriver billeder vha. en PictBridge -kompatibel printer.
(Dias)
Afspiller en serie billeder.
(Tilpas)
Ændrer billedformatet for et optaget billede.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Del)
Beskærer film.
(Opsætning)
Beskær
18
Valg af mappe til visning af billeder.
Forhindrer utilsigtet sletning.
Ændrer opsætningsindstillinger.
Optager et forstørret billede. (Kan kun benyttes til playbackzoom.)
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Opsætningsindstillinger
Kamera
AF-funktion
Vælger autofokustilstanden.
Digital zoom
Vælger digitalzoom-tilstanden.
Funkt.guide
Viser funktionsbeskrivelsen, når du betjener kameraet.
Rødøjereduk.
Reducerer rødøjeeffekten ved brug af blitz.
AF-lampe
Leverer udfyldningslys for at lette fokuseringen på et motiv i
mørke omgivelser.
Autom. visn.
Viser det optagne billede på skærmen i ca. to sekunder,
umiddelbart efter at et still-billede er optaget.
Internt huk.værktøj
Format
Formaterer den interne hukommelse.
Memory Stick-værktøj
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af
billeder.
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
Kopier
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en
"Memory Stick Duo".
DK
19
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Opsætning1
LCD-baggr.lys
(kun DSC-W55)
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundslyset, når kameraet
bruges med batteriet.
Bip
Vælger den lyd der udsendes når du betjener kameraet.
Sprog
Initialiser
Vælger det sprog der bruges til visning af menupunkter,
advarsler og meddelelser.
Initialiserer indstillingen tilbage til standardindstillingen.
Opsætning2
20
Filnummer
Vælger den metode der bruges til at tildele filnumre til billeder.
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand der skal bruges når kameraet skal
tilsluttes en computer eller en printer der kan tage PictBridge
ved brug af kablet til multi-formål terminalen (DSC-W55) eller
USB-kablet (DSC-W35).
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tvfarvesystemet på det tilsluttede videoudstyr.
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Få gavn af din computer
Du kan få vist billeder der er optaget med kameraet, på din computer. Du kan også bruge
stillbilleder og film fra kameraet i højere grad end nogensinde før ved at udnytte softwaren. Se
detaljerne i "Cyber-shot Håndbog".
Understøttede styresystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.4)
Program-software
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
ikke kompatibel
• Skal installeres sammen med ovennævnte styresystem ved leveringen.
• Hvis dit styresystem ikke understøtter USB-tilslutninger, så brug en Memory Stick Reader/Writer, som
kan fås i handlen.
• Der findes yderligere detaljer om hvordan Cyber-shot programsoftwaren, "Picture Motion Browser",
kører i "Cyber-shot Håndbog".
DK
Visning "Cyber-shot Håndbog"
[ For Windows-brugere
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmbilledet nedenfor vises.
Vælg mappen "Handbook" og kopier filen
"Handbook.pdf" som er gemt i mappen "DK"
over på din computer.
2 Når kopieringen er færdig, så dobbeltklik
på "Handbook.pdf".
Når man klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises kopieringsskærmen "Cybershot Håndbog". Følg skærmens anvisninger
for at kopiere.
2 Når installationen er færdig, så dobbeltklik
på genvejs-ikonet på skrivebordet.
21
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet
Batteriets levetid og det antal billeder der kan optages/ses
I tabellerne vises det omtrentlige antal
billeder, der kan optages/ses, og batteriets
levetid, når man optager billeder i
[Normal]-tilstanden med fuldt opladet
batteri (medfølger) og ved en omgivende
temperatur på 25 °C. I antallene af billeder
der kan optages eller ses er der taget højde
for skift af "Memory Stick Duo" efter
behov.
Læg mærke til at det faktiske antal kan
være mindre end det i tabellen viste,
afhængig af forholdene.
• Batteriet varer kortere efterhånden som det
bliver brugt mere, som tiden går.
• Antal billeder der kan optages/ses, og batteriets
levetid falder under følgende forhold:
– Når temperaturen i omgivelserne er lav.
– Når der bruges blitz hyppigt.
– Når kameraet har været tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom-funktionen bruges hyppigt.
– Når lysstyrken på LCD baggrundslyset er
stillet på op (kun DSC-W55).
– [AF-funktion] er indstillet til [Monitor].
– Når batteri-niveauet er lavt.
[ Ved optagelse af stillbilleder
LCDskærm
Antal billeder
[ Når der vises stillbilleder
Antal billeder
Batteritid (min.)
DSC-W55
Ca. 8800
Ca. 440
DSC-W35
Ca. 6800
Ca. 340
• Når der vises enkeltbilleder i rækkefølge med
ca. tre sekunders interval
[ Ved optagelse af film
LCD-skærm tændt
(min.)
LCD-skærm slukket
(min.)
DSC-W55
Ca. 180
Ca. 230
DSC-W35
Ca. 180
Ca. 230
Batteritid (min.)
• Når der optages film kontinuerligt med en
billedstørrelse på [160]
DSC-W55
Til
Ca. 380
Ca. 190
Fra
Ca. 490
Ca. 245
Til
Ca. 380
Ca. 190
Fra
Ca. 480
Ca. 240
DSC-W35
• Optagelse i følgende situationer:
–
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– [AF-funktion] er indstillet til [Enkelt].
– Når der optages en gang for hver 30 sekunder.
– Når zoom-funktionen omstilles helt mellem
W og T.
– Når flashen udløses en gang for hver to gange.
22
– Når der bliver tændt og slukket for kameraet
en gang for hver ti gange.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet af billeder/længden på batteriet ændres
ikke, uanset billedstørrelsen
Antal still-billeder og filmoptagetid
Antallet af still-billeder og filmoptagetiden kan variere, afhængig af optageforholdene og
optagemediet.
• Flere oplysninger om billedformat, se side 12.
[ Det omtrentlige antal still-billeder (Billedkvalitet [Fint] i den øverste linie,
og [Standard] i den nederste linie.)
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Format
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Intern
hukommelse
Ca.
56MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
16
37
67
137
279
573
1132
2272
33
73
132
268
548
1125
2223
4459
23
51
92
188
384
789
1559
3127
43
96
174
354
723
1482
2928
5873
37
82
148
302
617
1266
2501
5017
67
149
264
537
1097
2250
4447
8919
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
357
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
892
1975
3571
7261
14821
30385
60036
120416
60
133
238
484
988
2025
4002
8027
111
246
446
907
1852
3798
7504
15052
DK
• Antallet af billeder gælder for når [Mode] står på [Normal].
• Hvis antallet af resterende billeder der kan optages er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Man kan ændre størrelsen på billederne efterfølgende ([Tilpas], side 18).
23
[ Omtrentlig optagetid for film
(Enheder: time : minut : sekund)
Kapacitet
Format
640(Fin)
Intern
hukommelse
Ca.
56MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:02:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
160
0:42:40
1:31:30
2:51:20
5:47:00 11:44:20 24:18:20 48:01:40 96:19:50
• Film hvor billedstørrelsen er sat til [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Hver filmfilstørrelse der kan optages ligger på ca. 2 GB for hver fil. Hvis filstørrelsen når op på ca. 2 GB,
stopper kameraet optagelsen automatisk.
• Når der afspilles billeder optaget med tidligere Sony-modeller på dette kamera, kan visningen afvige fra
den faktiske billedstørrelse.
24
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Check nedenstående poster, og se "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis der vises en kode, som f.eks. "C/E:ss:ss", på skærmen, se "Cyber-shot
Håndbog".
2 Fjern batteriet, indsæt det igen efter ca. et minut, og tænd derefter for
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 20).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på at du giver dit samtykke til at indholdet i den interne hukommelse kan
blive kontrolleret, når du sender dit kamera til reparation.
DK
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet korrekt, idet du bruger spidsen af batteriet til at skubbe batterilåsen ned (side 7).
Kan ikke tænde for kameraet.
• Isæt batteriet korrekt (side 7).
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 6).
• Batteriet er dødt. Udskift det med et nyt.
• Anvend et anbefalet batteri (side 5).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter mens det er tændt, slukkes det automatisk for
at forhindre afladning af batterierne. Tænd for kameraet igen (side 9).
• Batteriet er dødt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet med AC-adapteren (medfølger ikke).
25
Indikatoren for resterende batteriladning viser forkert.
• Dette fænomen opstår når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Den viste resterende batteriladning afviger fra den aktuelle. Aflad batteriet helt, og oplad det
derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 6).
• Batteriet er dødt. Udskift det med et nyt.
Optagelse af still-billeder/videoer
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" (side 23,
24). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 13).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCKposition. Sæt knappen i optagestillingen.
• Du kan ikke optage billeder mens blitzen oplades.
• Stil funktionsvælgeren på en anden position end
når du optager et still-billede.
• Indstil funktionsvælgeren til
ved optagelse af videoer.
• Billedstørrelsen sættes til [640(Fin)] når der optages videoer. Gør et af følgende:
– Stil billedstørrelsen på en anden end [640(Fin)].
– Isæt en "Memory Stick PRO Duo".
Kan ikke indsætte dato på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller
gemme billeder med indsat dato ved hjælp af "Picture Motion Browser".
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(Afspil)-knappen (side 13).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på din computer.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
26
Sikkerhedsforanstaltninger
[ Brug/opbevar ikke kameraet
følgende steder
• Et ekstremt varmt, koldt eller fugtigt sted
På steder så som i en bil der er parkeret i solen;
kameraets yderdel kan blive deformeret, og det
kan give fejlfunktionering.
• I direkte sollys eller tæt på en radiator
Kameraets yderdel kan blive misfarvet eller
deform, hvilket kan medføre fejlfunktionering.
• På et sted der vibrerer
• Tæt på et stærkt magnetisk felt
• Hvor der er sandet eller støvet
Pas på ikke at få sand eller støv ind i kameraet.
Det kan gøre at kameraet ikke fungerer rigtigt,
og i nogle tilfælde kan en sådan
fejlfunktionering ikke udbedres.
[ Når det bæres
Sæt dig ikke i en stol eller lignende med kameraet
i baglommen på dine benklæder eller i skjorten,
da dette kan medføre fejlfunktionering eller skade
på kameraet.
[ Rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Aftør skærmens overflade med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fedtfingre, støv, osv.
Rengøring af objektivet
Aftør objektivet med en blød klud for at fjerne
fedtfingre, støv, osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud der
er fugtet let i vand, og tør efter med en tør klud.
Anvend ikke følgende midler, da det kan
beskadige overfladen eller huset.
• Kemiske produkter, så som fortynder, benzine,
alkohol, engangsklude, midler til at holde
insekter væk, solcremer eller insektdræbende
midler, osv.
• Rør ikke ved kameraet, hvis du har nogen af
ovennævnte midler på hænderne.
• Kameraet må ikke være i kontakt med gummi
eller vinyl i lang tid.
[ Driftstemperaturer
Dit kamera er beregnet til brug ved temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Det frarådes at optage på
ekstremt kolde eller varme steder, hvor
temperaturen går ud over disse grænser.
[ Fugtkondensering
Hvis kameraet flyttes umiddelbart fra et koldt til
et varmt sted, kan der dannes kondensat inde i
eller uden på kameraet. Denne fugtkondensering
kan medføre fejlfunktionering på kameraet.
Hvis der forekommer fugtkondensering
Sluk for kameraet og vent ca. en time, indtil
fugten er fordampet. Bemærk at, hvis du forsøger
at optage med fugt på indersiden af objektivet, får
du ikke klare billeder.
[ Det interne, genopladelige backup batteri
Dette kamera har et internt, genopladeligt batteri,
der sørger for at dato og tid og andre indstillinger
gemmes, uden hensyn til om der er tændt for
kameraet eller ej.
Der lades hele tiden på det genopladelige batteri,
så længe du bruger kameraet. Men hvis du kun
bruger kameraet i korte perioder, bliver det
efterhånden afladet, og hvis du ikke bruger
kameraet overhovedet i ca. en måned, bliver det
helt afladet. I så fald skal dette genopladelige
batteri oplades inden kameraet bruges.
Men selv hvis der ikke er strøm på dette
genopladelige batteri, kan man stadig bruge
kameraet, så længe man ikke optager dato og tid.
Opladning det interne, genopladelige
back-up batteri
Isæt et opladet batteri i kameraet og lad kameraet
stå i 24 timer eller længere tid uden at tænde for
det.
DK
27
Specifikationer
Kamera
[System]
Billedenhed: 7,20 mm (type 1/2,5) farve-CCD,
primært farvefilter
Total pixelantal på kameraet:
Ca. 7 410 000 pixel
Effektivt pixelantal på kameraet:
Ca. 7 201 000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomobjektiv f = 6,3 – 18,9 mm (38 – 114 mm når
kameraet konverteres til et 35 mm
stillbilledkamera) F2,8 – 5,2
Blændestyring: Automatisk eksponering,
Scenevalg (7 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, Dagslys, Overskyet,
Fluorescerende, Glødelampe, Blitz
Filformat (DCF-komatibelt):
Still-billeder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibel (mono)
Optagemedium: Intern hukommelse (ca. 56 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzrækkevidde (ISO følsomhed
(Anbefalet blændeindeks) sat på Auto):
ca. 0,2 til 3,9 m (W)/ca. 0,3 til 2,0 m (T)
[Ind- og udtagsforbindelser]
DSC-W55
Multiforbindelse: Video, Audio (mono), USB
kommunication
USB kommunication: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
DSC-W35
A/V OUT-stik: Minijack
Video, Audio (mono)
USB-stik: mini-B
USB kommunication: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skærm]
DSC-W55
LCD panel: 6,2 cm (type 2,5) TFT-drev
Total antal prikker: 115 200 (480×240) prikker
DSC-W35
LCD panel: 5,1 cm (type 2,0) TFT-drev
Total antal prikker: 84 960 (354×240) prikker
[Strømkilde, almindelig]
Strømkilde: Genopladeligt batteri, NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (når der optages med LCDskærmen tændt):
DSC-W55
1,0 W
DSC-W35
1,0 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål:
DSC-W55
88,9×57,1×22,9 mm (B/H/D, ekslusive
komponenter der stikker ud)
DSC-W35
89,8×59,1×22,9 mm (B/H/D, ekslusive
komponenter der stikker ud)
Vægt:
DSC-W55
Ca. 147 g (inkl. NP-BG1 batteri og
håndledsrem, etc.)
DSC-W35
Ca. 149 g (inkl. NP-BG1 batteri og
håndledsrem, etc.)
Mikrofon: Mono
Højtaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
batterilader
Strømkrav: AC 100 til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC) 2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62×24×91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Benyttet batteri: Lithium-ion batteri
Maksimumspænding: DC 4,2 V
Nominel spænding: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
28
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
indregistrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
indregistrede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX, og Pentium er varemærker eller
indregistrede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Google er et indregistreret varemærke
tilhørende Google Inc.
Desuden er system- og produktnavne i denne
manual generelt varemærker eller
indregistrerede varemærker tilhørende disses
respektive udviklere eller fabrikanter. Men
symbolerne ™ eller ® er ikke anvendt
konsekvent i denne manual.
DK
29
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in China
Download PDF

advertising